T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Sami KARAHAN (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa ÇEKER (Ünite 6-8) Editörler Prof.Dr. Sami KARAHAN (Ünite 1-4) Doç.Dr. Ayfle Tülin YÜRÜK (Ünite 5-8) ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc lar Doç.Dr. T. Volkan Yüzer Ö r.gör. Orkun fien Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil Yaz m Dan flman Hatice Çal flkan Grafiker Hilal Küçükda aflan Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Ticaret Hukuku-I ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Temmuz 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... xiii Tarihi Geliflim, Ticari flletme, Ticari fl ve Ticari Hüküm.. 2 T CARET HUKUKUNUN KONUSU... 3 T CARET HUKUKUNUN TAR H GEL fi M... 3 Eski Ça... 4 Orta Ça... 4 Yak n Ça ve Kanunlaflt rma Hareketleri... 4 Modern Ça... 5 Türk Ticaret Hukukunun Tarihi Geliflimi... 5 T CAR filetme... 6 Tan m ve Unsurlar... 6 ktisadi Faaliyet... 6 Devaml l k... 7 Ba ms zl k... 7 Kapasite... 7 Ticari flletmenin Mal Varl... 8 Ticari flletmede Merkez ve fiube... 9 Kavram... 9 fiubenin Unsurlar... 9 Merkez-fiube liflkisinin Hukuki Sonuçlar T CAR filetmeye L fik N HUKUK filemler Ticari flletmenin Devri Kavram Devrin Kapsam Devir Prosedürü Devrin Hüküm ve Sonuçlar Ticari flletmenin Rehni Kavram Rehnin Taraflar Rehnin Konu ve Kapsam Rehin Hakk n n Do umu Taraflar n Haklar ve Borçlar ile Üçüncü Kiflilerin Durumu Rehnin Paraya Çevrilmesi Rehnin Sona Ermesi T CAR fi Kavram ve Kriterler Ticaret Kanunu nda Düzenlenen fller Ticaridir Bir Ticari flletmeyle lgili Olan fller Ticaridir Ticari fl Karinesi Bir Taraf çin Ticari fl Niteli ini Haiz Olan Sözleflmeler Di er Taraf çin de Ticaridir Bir flin Ticari Olmas n n Sonuçlar Teselsül Karinesi Ticari fllerde Faiz Ticari fllerde Zaman Afl m T CAR HÜKÜMLER Kavram ve Kriterler Ticari Hükümlerin Uygulanma S ras ÜN TE

4 iv çindekiler Emredici Hükümler Sözleflme Hükümleri Yedek Ticari Hükümler Ticari Örf ve Adet Ticari Teamül Genel Hükümler Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Ticari Davalar,Ticari Çekiflmesiz Yarg flleri, Tacir, Ticaret Sicili T CAR DAVALAR VE T CAR ÇEK fimes Z YARGI filer Yarg Teflkilat Ticari Davalar n ve Ticari Çekiflmesiz Yarg fllerinin Kapsam Ticari Davalarda Usul Kurallar TAC R Kavram Gerçek Kiflilerin Tacir S fat Ticari flletmenin Varl Ticari flletmenin flletilmesi flletme Faaliyetinin K smen de Olsa Kendi Ad na Olmas Özel Durumlar Küçük ve K s tl lar n Tacir S fat Ticaret Yapma Yasa na Tabi Kiflilerin Tacir S fat Ticaretle U raflmas zne Tabi Kiflilerin Tacir S fat Tüzel Kifliler Ticaret fiirketleri Vak flar ve Dernekler Kamu Tüzel Kiflileri Taraf ndan Kurulan Kurum ve Kurulufllar Donatma fltiraki Tacir Gibi Sorumlu Olanlar Hukuken Var Olmayan flletme Ad na fllem Yapan Kifli Veli veya Vasi Tacir Olman n Hukuki Sonuçlar flasa Tabi Olma Ticaret Unvan Seçme ve Kullanma flletmesini Ticaret Siciline Tescil Ettirme Ticari Defterler Tutma Ticaret ve Sanayi Odalar na Kaydolma Basiretli Bir fl adam Gibi Hareket Etme Ticari Örf ve Adetlere Tabi Olma Ticari fl Karinesi Ücret ve Faiz steme Ücret ve Cezalar n ndirilmesini steyememe Kanuni htar ve hbar fiekillerine Uyma Fatura Verme ve Faturaya tiraz Teyit Mektubuna tiraz... 40

5 çindekiler v Ticari Defterlerle spat Ticari Dava Konusu Olma Ticari Sat fl ve Mal De iflimine liflkin Özel Hükümler Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçlar Hapis Hakk ESNAF T CARET S C L Kavram Sicilin Özellikleri Aç kl k Sorumluluk Tescil fiartlar Tescil stemi stemin ncelenmesi Tescile Davet Sicil Müdürünün Karar na tiraz Tescilin Hukuki Etkileri Hukuki Etkilerin Gerçekleflme An Tescilin flleme liflkin Hukuki Etkileri Tescilin Üçüncü Kiflilere liflkin Hukuki Etkileri Görünüfle veya lana Güven lkesi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Ticaret Unvan, flletme Ad, Marka T CARET UNVANI Kavram Ticaret Unvan n n Devaml l Ticaret Unvan n n Yap s Ticaret Unvan Çeflitleri Gerçek Kifli Tacirin Ticaret Unvan Kollektif fiirketin Ticaret Unvan Komandit fiirketin Ticaret Unvan Anonim fiirketin Ticaret Unvan Limited fiirketin Ticaret Unvan Kooperatifin Ticaret Unvan Ticari flletme flleten Di er Tüzel Kifli ve Derneklerin Ticaret Unvan Donatma fltirakinin Ticaret Unvan fiubenin Ticaret Unvan Adi fiirketin Ticaret Unvan Ticaret Unvan na Tecavüz ve Unvan n Korunmas filetme ADI MARKA Kavram Marka Çeflitleri Marka Olarak Tescil Edilme Koflullar Ay rt Edicilik ÜN TE

6 vi çindekiler fiekli Elverifllilik Maddi Elverifllilik Marka Tescil fllemleri Baflvuru ve Yay nlanmas Üçüncü Kiflilerin Görüflleri lgili Kiflilerin tirazlar TPE Kararlar na tiraz ve Dava Aç lmas Tescil Uluslararas Tescil Tescilin Sa lad Haklar Hakk n Kapsam Hakk n Süresi ve Yenilenmesi Hakk n Tükenmesi Rüçhan (Öncelik) Hakk Markay Kullanma Yükümlülü ü Marka ile lgili Hukuki fllemler Marka Hakk n n Sona Ermesi Marka Hakk na Tecavüz Markan n Korunmas Hukuki Koruma Ceza Korumas Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Rekabet Hukuku (Haks z Rekabet ve Rekabet S n rlamalar Hukuku) REKABET KAVRAMININ HUKUK TEMELLER HAKSIZ REKABET HUKUKU Kavram Dürüstlük Kural na Ayk r Reklamlar ve Sat fl Yöntemleri ile Di er Hukuka Ayk r Davran fllar Kötüleme Kendini veya Üçüncü Kifliyi Rekabette Avantajl Duruma Getirme Üstün Bir Yetene e Malik Bulundu u Zann n Uyand rmaya Çal flma Kar flt r lmaya ( ltibas) Yol Açan Önlemler Alma Karfl laflt rmal Reklam Göstermelik/Yem ile Aldatma Müflteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek De eri Hakk nda Yan ltma Müflterinin Karar Verme Özgürlü ünü S n rlama Gizleme Taksitli Sat fllar ile Benzeri Hukuki fllemlere liflkin lanlarda Toplam Maliyeti Belirtmeme Tüketici Kredilerine liflkin lanlarda Aç k Beyanlarda Bulunmama Eksik veya Yanl fl Bilgiler çeren Sözleflme Formülleri Kullanma Sözleflmeyi hlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme Müflterileri Baflkalar yla Yapt klar Sözleflmeleri hlale Yöneltme... 88

7 çindekiler vii Üçüncü Kiflilerin Çal flanlar n fal ile Ç kar Sa lama Çal flanlar S rlar Aç klamaya veya Ele Geçirmeye Yöneltme Al c veya Kredi Alan Kifliyi Sözleflmeden Caymaya veya Feshetmeye Yöneltme Baflkalar n n fl Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma Kendisine Emanet Edilmifl Bir fl Ürününden Yetkisiz Yararlanma Kendisine Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmifl veya Sa lanm fl Bir fl Ürününden Yararlanma Baflkas na Ait Pazarlanmaya Haz r Çal flma Ürünlerinden Teknik Ço altma Yöntemleriyle Devral p Yararlanma Üretim ve fl S rlar n Hukuka Ayk r Olarak ffla Etme fl fiartlar na Uymama Dürüstlük Kural na Ayk r Genel fllem fiartlar Kullanma Kanuni Düzenlemeden Önemli Ölçüde Ayr lan Genel fllem fiartlar Kullanma Sözleflmenin Niteli ine Önemli Ölçüde Ayk r Genel fllem fiartlar Kullanmak Haks z Rekabetin Hukuki Sonuçlar Davalar Davac lar Daval lar Dava Zaman Afl m htiyati Tedbirler Hüküm Yetkili Mahkeme Haks z Rekabetin Cezai Sonuçlar REKABET SINIRLAMALARI HUKUKU Kavram Yasaklanan Faaliyetler Rekabeti Bozan Anlaflma, Karar ve Uyumlu Eylemler Hakim Durumun Kötüye Kullan lmas Birleflme ve Devralmalar Rekabet Kurulunun flleyifli Yasaklar n hlal Edilmesinin Hüküm ve Sonuçlar Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Baflvurulabilecek Kaynaklar Ticari Defterler, Cari Hesap, Tacir Yard mc lar T CAR DEFTERLER Kavram Defter Tutma Yükümlülü ü ve Usulü Finansal Tablolar Defter ve Belgelerin Saklanmas Defter ve Belgelerin Ziya (Kaybedilmesi) Ticari Defterlerin Teslim ve braz ile Delil Olmas Teslim ve braz Delil Olmas ÜN TE

8 viii çindekiler Sorumluluk ve Müeyyideler CAR HESAP SÖZLEfiMES Kavram Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar Cari Hesaba Geçirilmesi fiarta Ba l Alacaklar Anlaflma Süresi ve Hesap Devresi Alaca n Cari Hesaba Geçirilmesinin Sonuçlar Bakiyenin Haczi Cari Hesab n Sona Ermesi Belirli Süreli Cari Hesap Sözleflmelerinde Belirsiz Süreli Cari Hesap Sözleflmelerinde Zaman Afl m TAC R YARDIMCILARI T CAR TEMS LC Kavram Atanmas Ataman n fiekli Atamaya Yetkili Kifli Atanacak Kifli Yetkileri Yönetim Yetkisi Temsil Yetkisi Rekabet Yasa Temsil Yetkisinin Sona Ermesi Azil veya stifa Ölüm, Gaiplik ve Fiil Ehliyetinin Kaybedilmesi flas flletmenin Devir ve Tasfiyesi T CAR VEK L Kavram Atanmas Yetkileri ve S n rland r lmas Rekabet Yasa Temsil Yetkisinin Sona Ermesi PAZARLAMACI Kavram Atanmas Pazarlamac n n Haklar nhisar (Tekel) Hakk Ücret Hakk Hapis Hakk Pazarlamac n n Yetkileri Pazarlamac n n Yükümlülükleri Pazarlamac l k Sözleflmesinin Sona Ermesi ACENTE Kavram Acentenin Haklar Ücret Hakk nhisar Hakk Ola anüstü Giderleri ve Avans Faizi steme Hakk Hapis Hakk Acentenin Yetkileri

9 çindekiler ix Beyanda Bulunma ve Beyanlar Kabul Mal Bedellerini Kabul, Alaca Yenileme ve Miktar n ndirme Sözleflme Yapma Acentenin Borçlar ve Yükümlülükleri nhisar Borcu Müvekkilinin fllerini Görme ve Menfaatlerini Koruma Bilgi Verme Talimata Uyma Önlemler Alma Ödeme Borcu Müvekkilin Borçlar Acentelik Sözleflmesinin Sona Ermesi Denklefltirme stemi Rekabet Yasa Anlaflmas S MSAR Kavram Simsar n Hukuki Durumu KOM SYONCU Kavram Komisyoncunun Hukuki Durumu Komisyoncunun Haklar Komisyoncunun Borç ve Yükümlülükleri Komisyon liflkisinin Sona Ermesi TAfiIMA filer KOM SYONCUSU Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Baflvurulabilecek Kaynaklar fiirketler Hukukuna Girifl, Adi fiirket fi RKET KAVRAMI fi RKETLER N SINIFLANDIRILMASI Düzenlendi i Kanuna Göre Borçlar Kanunu nda Düzenlenen fiirketler Ticaret Kanunu nda Düzenlenen fiirketler Özel Kanunlarda Düzenlenen fiirketler Tüzel Kiflili ine Göre Tüzel Kiflilik Tan nan fiirketler Tüzel Kiflili i Olmayan fiirketler Bask n Unsura Göre fiah s fiirketleri Sermaye fiirketleri Sorumluluk fiekline Göre S n rl Sorumluluk Getiren fiirketler S n rs z Sorumluluk Getiren fiirketler AD fi RKETLER AD fi RKET N UNSURLARI Ortaklar Amaç ve Konu ÜN TE

10 x çindekiler Sermaye Birlikte Çal flma Sözleflme AD fi RKET N KURULUfiU AD fi RKET N filey fi Ortaklar Aras liflkiler fiirketin Yönetimi Ortaklar n Hak ve Borçlar Ortak Yap s n n De iflmesi D fl liflkiler Temsil Ortaklar n Sorumlulu u AD fi RKET N SONA ERMES Sona Erme Nedenleri radi Olmayan Nedenler radi Nedenler fiirketin Tasfiyesi Tasfiye Görevlisinin Atanmas Tasfiye fllemleri Zamanafl m Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Ticaret fiirketlerinin Genel Hükümleri T CARET fi RKETLER T CARET fi RKETLER N N GENEL HÜKÜMLER Tüzel Kiflilik Tüzel Kiflili in Kazan lmas Sonuçlar Sermaye Nakit Sermaye ve Ödenmesi Aynî Sermaye ve Ödenmesi Emek Sermayesi fiirket Borçlar ndan Sorumluluk fiirketin Sorumlulu u Ortaklar n Sorumlulu u T CARET fi RKETLER N N B RLEfiMES Ortaklar n ve Alacakl lar n Korunmas Ortakl k Pay ve Haklar n n Korunmas Ayr lma Akçesi Sermaye Art r m Birleflmenin Aflamalar Birleflme Sözleflmesinin Haz rlanmas Yetkili Organlar n Karar Bilanço Ç kar lmas Birleflmenin Onaylanmas Birleflme Karar n n Tescil ve lan

11 çindekiler xi Birleflmenin Sonuçlar Tasfiyesiz Geçifl Eski Borçlardan Sorumluluk Alacakl lar n Korunmas Çal flanlar n Korunmas T CARET fi RKETLER N N BÖLÜNMES Bölünme fiekilleri Tam Bölünme K smî Bölünme Bölünmenin S n rlar Bölünme fllemleri ve Sonuçlar T CARET fi RKETLER N N TÜR DE fit RMES Tür De ifltirme fllemleri ORTAK HÜKÜMLER Ortakl k Pay ve Haklar n n ncelenmesi Davas Birleflme, Bölünme ve Tür De ifltirmenin ptali Sorumluluk fi RKETLER TOPLULU U Kavram Aç klama Yükümlülü ü Hâkim fiirketin Sorumlulu u Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Kollektif ve Komandit fiirketler fiahis fi RKETLER KOLLEKT F fi RKETLER Tan m ve Unsurlar Ortaklar Ticari flletme Ticaret Unvan S n rs z Sorumluluk Tüzel Kiflilik Kuruluflu fiirket Sözleflmesinin Düzenlenmesi Noter Onay Ticaret Siciline Tescil ve lan Kollektif fiirketin flleyifli ç liflkiler Yöneticilerin Belirlenmesi Yönetim fieklinin Belirlenmesi Yöneticilerin Görevden Al nmas Ortaklar n Hak ve Borçlar Sermaye Koyma Borcu Kâr ve Zarara Kat lma Oy Hakk fiirketin Denetlenmesi ÜN TE

12 xii çindekiler Rekabet Yasa D fl liflkiler fiirketin Temsili Ortaklar n Sorumlulu u Ortak Yap s ndaki De ifliklikler Yeni Ortak Al nmas fiirketten Ayr lma fiirketten Ayr lman n Sonuçlar fiirketin Sona Ermesi fiirketin Feshi fiirketin nfisah Tasfiye Tasfiye Memurlar n n Atanmas Tasfiye Memurlar n n Görevden Al nmas Tasfiye fllemleri fiirket Kayd n n Silinmesi KOMAND T fi RKETLER Tan m ve Unsurlar Ortaklar Ticari flletme Ticaret Unvan Sorumluluk Tüzel Kiflilik Kollektif fiirketle Karfl laflt r lmas Kuruluflu fiirket Sözleflmesinin Düzenlenmesi Noter Onay Ticaret Siciline Tescil ve lan Komandit fiirket Türleri Adi Komandit fiirket Sermayesi Paylara Bölünmüfl Komandit fiirket fiirketin flleyifli fiirketin Yönetimi fiirketin Temsili Ortaklar n Sorumlulu u Komandite Ortaklar n Sorumlulu u Komanditer Ortaklar n Sorumlulu u fiirketin Sona Ermesi ve Tasfiye Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük

13 Önsöz xiii Önsöz Sevgili ö rencilerimiz, Ticaret Hukuku kitab ile çok genifl bir kapsam bulunan Ticaret Hukuku nun, sadece flletme ve Maliye bölümü ö rencileri için yararl olaca n düflündü ümüz belli bir k sm, uzaktan ö renim teknolojisine uygun olarak incelenmektedir. Bu derste baflar l olabilmenin önkoflulu Hukukun Temel Kavramlar dersinde sizlere verilen kavramlar ö renmifl olman zd r, kendinizi herhangi bir konuda eksik hissetti inizde Hukukun Temel Kavramlar kitab n za baflvurman z baflar n z art racakt r. Ünitelerin bafl nda belirlenen Amaçlar m z ile o ünitenin amac ortaya konulmakta, ünite içinde yer alan S ra Sizde çal flmalar ile ünitede edindi iniz bilgileri pekifltirmeniz amaçlanmaktad r. Ünitenin sonunda yer alan Kendimizi S nayal m bafll alt nda, ünitede ifllenen konuyu kavray p kavramad n z anlaman za yönelik sorular yer almaktad r. Bu sorular n cevaplanmas nda baflar s z olman z halinde ilgili bölümü yeniden çal flman z yararl olacakt r. Yaflam n çinden ve Okuma Parças bafll kl bölümlerde ise ünitede anlat lan konular n hayat n içinde nas l gerçekleflti i, nas l yorumland veya bu konularda ortaya ç kan anlaflmazl klar n yarg da nas l çözümlendi ine iliflkin örnekler yer almaktad r. Kitab n haz rlanmas sürecinde özveri ile yard mc olan Anadolu Üniversitesi nin tüm elemanlar na teflekkürlerimizi sunuyoruz. BAfiARI D LEKLER M ZLE Editörler Prof.Dr. Sami Karahan Doç.Dr. Ayfle Tülin Yürük

14 1T CARET HUKUKU-I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Ticaret hukukunun geliflim sürecini analiz edebilecek, Ticari iflletmeyi di er iflletmelerden ay rt edebilecek, Merkez-flube iliflkisinin kriterlerini ve sonuçlar n listeleyebilecek, Ticari iflletme devrinin flekil, flart ve sonuçlar n özetleyebilecek, Ticari iflletme rehninin flekil, flart ve sonuçlar n aç klayabilecek, Ticari ifl, ticari faiz ve teselsül karinesi kavramlar n de erlendirebilecek, Ticari hükümleri ve bunlar n uygulama s ras n belirleyebileceksiniz. Anahtar Kavramlar Ticari flletme Tacir Esnaf fiube Ticari flletmenin Devri Ticari flletmenin Rehni Ticari fl Kanuni Faiz Bileflik Faiz Anapara Faizi Temerrüt Faizi Teselsül Müteselsil Sorumluluk Ticari Hüküm Ticari Örf ve Adet Ticari Teamül çindekiler Ticaret Hukuku-I Tarihi Geliflim, Ticari flletme, Ticari fl ve Ticari Hüküm T CARET HUKUKUNUN KONUSU T CARET HUKUKUNUN TAR H GEL fi M T CAR filetme T CAR filetmeye L fik N HUKUK filemler T CAR fi T CAR HÜKÜMLER

15 Tarihi Geliflim, Ticari flletme, Ticari fl ve Ticari Hüküm T CARET HUKUKUNUN KONUSU Ticaret hukuku, ticari karakter tafl yan olaylara uygulanan hukuk dal d r. Ticari nitelik tafl yan hükümlerin bir araya gelmesiyle oluflan kurallardan oluflmaktad r. Ticaret hukukunun konu ve kapsam n belirlemede hangi kavram n esas al nmas gerekti i hususu, farkl yaklafl mlar ve farkl sistemler ortaya ç kmas na sebep olmufltur. Bu sistemlerden genel kabul gören dört tanesi flunlard r: Subjektif sistem, ticaret hukukunun konu ve kapsam n, ifllemin süjesi olan tacirden hareketle tespit etmeye çal fl r. Bu anlamda ticaret hukuku bir tacirler hukuku, bir s n f hukuku niteli indedir. Ticaret hukukunun tarihi geliflimi içerisinde ilk ortaya ç kan sistem budur ve 1681 tarihli Frans z Kara ve Deniz Ticareti Emirnameleri ile halen yürürlükte olan 1897 tarihli Alman Ticaret Kanunu bu sistemi kabul etmifltir. Objektif sistem, bir tepki sistemidir Frans z htilali nin bütün ayr cal klar kald rmaya yönelen fikrinin eseridir. Hareket noktas ticari ifllem olan bu sisteme göre ticaret hukuku ticari ifllemlere uygulanan hukuk dal d r. fllemin taraflar n n tacir olup olmamas önemli de ildir tarihli Frans z Ticaret Kanunu bu sistemi esas alm flt r. flletme sistemi, yirminci yüzy lda ortaya ç km flt r ve modern sistem olarak da isimlendirilmektedir. Sistemin hareket noktas ticari iflletme kavram d r. Özellikle talyan hukukçusu Vivante taraf ndan savunulan bu görüfl, kanun koyucular etkilemifl ve 1942 tarihli talyan Medeni Kanunu bu görüflün etkisinde haz rlanm flt r. Karma sistem ise belirtilen sistemlerin tek bafl na yeterli olmad n savunur. Bu nedenle, ticaret hukukunun kapsam n belirlerken farkl a rl kta olmakla birlikte tacir, ticari ifllem ve ticari iflletme kavramlar ndan ayr ayr esinlenir tarihli Ticaret Kanunu nun benimsedi i sistemin hangisi oldu u hususunda ö retide görüfl birli i yoktur. Baz yazarlar bu kanunun objektif sistemi benimsedi i görüflünde iken; hâkim olan görüfl bu kanunun karma sistemi benimsedi i yönündedir tarih ve 6762 say l eski Ticaret Kanunu ile 2011 tarih ve 6102 say l yeni Türk Ticaret Kanunu nun kabul etti i sistem ise ticari iflletme a rl kl karma sistemdir. T CARET HUKUKUNUN TAR H GEL fi M Ticaret hukukunun tarihi temelleri çok eskilere dayanmaktad r. Bu tarihi süreç eski, orta, yak n ve modern ça olmak üzere dört döneme ayr labilir.

16 4 Ticaret Hukuku-I Eski Ça Hammurabi, (MÖ MÖ 1750) Sümer ve Akkadlar AMAÇLARIMIZ fethederek, Babil Ticari ifllemlere iliflkin ilk özel kurallar n Babil hükümdar Hammurabi taraf ndan mparatorlu u nun ilk kral AMAÇLARIMIZ oldu. Böylece Babillerin konuldu u, faizle para al p verme, flirket, vedia ve komisyon iliflkilerine benzer baz iliflkilerin o dönemde düzenlenmifl oldu u görülmektedir. Daha sonra Fenikeli- Mezopotamya üzerinde hegemonyas n kurdu. Kanunlar K T Asisteme P ba lad ler, Hammurabi K T kanunlar ndan A P için ona ilk kanun koyucu da etkilenerek deniz ticaretine iliflkin baz özel kurallar getirmifllerdir. Bu özel kurallar, Fenikelilerin genifl bir alana yay lan ticari ha- unvan da verilmektedir. 282 madde halinde tafl sütunlara yaz lan bu yaz tlar, reketlilikleri nedeniyle, di er milletler taraf ndan da benimsenmifltir. Fenikelileri 1902 y llar nda Frans z araflt rmac lar taraf ndan takiben, ticari hayata hakim olan Yunanl lar, deniz ödüncü sözleflmesini ilk kez keflfedilmifl ve Louvre kullanm fllard r. müzesine tafl nm flt r. Ius Gentium, yabanc larla yap lan ifllemlere ve yabanc lar aras ndaki ifllemlere uygulanan Roma hukuku dal d r ve daha çok mal varl hukukuna, yani tafl n r eflya hukuku ile borçlar hukukuna iliflkindir (Tahiro lu/erdo mufl, 2011, 124). Hammurabi kanunlar n n içeri i hk. genifl bilgi için bk. ve Sonraki SIRA dönemde S ZDE dünya ticaret yollar na hakim olan Romal lar, ticareti Roma vatandafllar na hasretmemifl ve ius gentium ile düzenlemifllerdir. R za ile oluflan sözleflmelerin büyük geliflme gösterdi i ius gentium, ticari hayat n ihtiyaçlar na kafi geldi i için Roma hukukunda özel bir ticaret kanunu tesis edilmemifl ve ba m- s z bir ticaret hukuku oluflmam flt r. Bu hukuk dal, Roma vatandafllar na ait hukukun genifllemesiyle daha sonra ius civile içerisine al nm flt r. Roma hukukuna iliflkin tarihi geliflim ve hukuk kurallar n n nitelikleri hakk nda genifl bilgi için bk. Tahiro lu/erdo mufl (2011) Ius SIRA Civile, S ZDE Roma vatandafllar na uygulanan Orta Ça Roma hukuku dal olup, aile Orta Ça da gerçekleflen istilalar Roma mparatorlu u nu parçalam fl ve hakimiyetin binlerce yerel parçaya ayr lmas na, Roma bar fl n n ve Roma birli inin sa lad ve miras gibi hususlara AMAÇLARIMIZ iliflkin hükümler içermekteydi. AMAÇLARIMIZ güven ortam n n y k lmas na yol açm flt r. Bununla birlikte, ticaret hukuku ba ms zl n Orta Ça da kazanm flt r. Ticaret ve sanayinin Avrupa da geliflmesine on Lombardlar, barbar Cermen ikinci as rda K yap lan T A P Haçl Seferleri sebep olmufltur. On alt nc as rda Amerika n n halk n n bir k sm na verilen ve Hindistan n keflfi ile de ticaret ve sanayi büyük geliflme göstermifltir. Bunlar n isim olup, talya n n Milano kentini de içeren Lombardia gerçekleflmesi, çeflitli ülkeler aras nda düzenli iliflkilerin kurulmas n sa layarak bir bölgesin kurduklar krall k örnek (yeknesak) kanunlar ve kurallar n tesisine zemin haz rlam flt r. Bu arada, faizli ifllemler, ticari senetler ve rehinli ifllemleri yayg nlaflt rmalar nedeniyle Yahudi- Kutsal Roma Cermen mparatorlu u nu kuran fiarlman taraf ndan ler ve Lombardlar n belirleyici etkisinin bulundu u da belirtilmelidir. y k lm flt r. Faiz ve rehin karfl l ödünç ifllemini Öte yandan, Orta Ça da baz s n flar n özel baz haklara sahip olmas na imkân bulduklar ve tan n yordu. Bu itibarla, tacirlerin kapal bir s n f teflkil etmeleri, bir loncada birleflmeleri ve ayr cal kl özel bir hukuka sahip olmalar do al görünüyordu. Tacirler ti- yayg nlaflt rd klar kabul edilmektedir. cari nitelikteki uyuflmazl klar için özel yarg lama hakk na sahiptiler. Bu durum ticaret hukukunun mahkemeler eliyle ilerlemesine ve ticaret hukuku dal n n ortaya ç kmas na sebep oldu. Ticaret hukukunun devlet taraf ndan ilk kez düzenlenmesi de bu ça da gerçekleflti tarihli Frans z Kara Ticareti Emirnamesi ile 1681 tarihli Frans z Deniz Ticareti Emirnamesi bu dönemde yürürlü e girdi. Yak n Ça ve Kanunlaflt rma Hareketleri Bu dönem, ticari nüfusun Atlas Okyanusu na k y s olan spanya, Fransa, Hollanda ve ngiltere gibi devletlere geçmesiyle bafllar. Bu geçiflin sebebi, bu devletlerin büyük nüfus potansiyeline sahip olmalar ve pusula yard m yla yeni dünyan n kefl-

17 1. Ünite - Tarihi Geliflim, Ticari flletme, Ticari fl ve Ticari Hüküm 5 fedilmifl olmas d r. Ticaret hukuku bu dönemde geliflimini devam ettirmifltir. Teknik anlamda ilk ticaret kanunu olan Frans z Ticaret Kanunu da bu dönemde (15 Eylül 1807 tarihinde) ç kart lm flt r. Bu kanun, Napolyon un fetihleri sonucunda Fransa d fl na da yay lm flt r. Modern Ça Yirminci yüzy l n bafllar nda uluslararas ticaret büyük art fl göstermifltir. Bu durum, ticaret hukuku ile yak ndan ilgilenilmesine ve bu hususta çok say da uluslararas faaliyetin gerçeklefltirilmesine sebep olmufltur. Artan ticari iliflkilerin yaratt ödeme hareketlerinin h z ve güvenli ini sa lamak için özellikle ticari senetler hususunda mevzuat birlefltirme çal flmalar yap lm flt r ve 1912 y llar nda Den Haag (La Haye) de yap lan toplant lar bunlar n en önemlileridir ve 1931 y llar nda Cenevre de yap lan toplant larda da önemli geliflmeler sa lanm fl ve poliçe, bono ve çekler ile ilgili bir örnekli i temin edecek kararlar al nm flt r. kinci Dünya Savafl ticaretle ilgili geliflmeleri engellemifltir. Savafltan sonra artan ticaret, demokratikleflme hareketleri ve buna ba l olarak kurulan siyasi ve ekonomik paktlar ticaretin belirli bölgelerde yo unlaflmas na SIRA ve S ZDE ticaret hukukunun h zl bir geliflim göstermesine sebep olmufltur. Bu geliflme, ticaret hukukuna iliflkin bölgesel bir örnek projelerin ortaya ç kmas n sa lam flt r. Bu arada, tüm dünya ülkeleri aras nda serbest ticaretin sa lanmas na yönelik, ticari hayat ve ticaret hukuku üzerinde olumlu etkileri olan uluslararas ekonomik ve ticari giriflimlere h z verilmifltir. Ticaret hukukunun tarihi geliflimi hakk nda genifl bilgi için bk. Vasfi R za Sevi, Ticaret Kanunu fierhi, C.I, 1934, s.34 vd. Türk Ticaret Hukukunun Tarihi Geliflimi Türk ticaret hukukunun slamiyet öncesi dönemine ait bilgi bulmak çok zordur. slam hukukunu uygulad m z dönemde ise günümüzdeki anlamda, AMAÇLARIMIZ tacirlere, ticari ifl veya ifllemlere ya da iflletmelere uygulanacak ayr ve ba ms z bir hukuk dal AMAÇLARIMIZ mevcut de ildi. Normal ifllemlerin tabi oldu u kurallar tüm ifllemlere uygulanmaktayd. Bununla beraber, tacirler kendilerine has düzenlemeler K kabul T Aedebiliyorlar- P tarihli Frans z K Ticaret T A P Kaanûnname-i Ticaret 1807 Kanunu nun k smi d. Nitekim, Tanzimat tan önce her esnaf grubunun özel loncalar ve yine her esnaf grubuna özel tüzükler vard. Kanun un ikinci k sm da tercümesinden ibaretti. Bu On sekizinci yüzy ldan itibaren artan sanayi ve ticari uyuflmazl klar n 1865 tarihinde da artmas na sebep oldu. Mevzuat karmaflas, 1850 tarihli Kaanûnname-i Ticaret isimli Ticareti Bahriyye ismiyle Kaanûnname-i Hümayunu tercüme edilerek aynen kanunun kabul edilmesiyle halledildi. kabul edildi tarihinde Türkiye Cumhuriyeti nin ilk ticaret kanunu olan 1926 tarihli Ticaret Kanunu, yürürlü e giren Mecelle bu kanunun eksikliklerini birçok kanundan esinlenerek kodifiye edilmifltir. Bu kanun, tarihinde yürürlü e giren 6762 say l Ticaret Kanunu ile 6762 say l Kanun da tari- birlikte kullan lm fllard r. tamamlam fl ve uygulamada hinde yürürlü e giren 6102 say l Kanun la yürürlükten kald r lm flt r. Ticaret hukununun as l geliflimi ilk olarak hangi döneme rastlamaktad r ve bu geliflimin ana sebepleri nelerdir? 1

18 6 Ticaret Hukuku-I Kapasite ibaresi, tacirin esnafa nazaran daha yüksek olan ticari hacmine ve ticari iflletmenin varl için esnaf faaliyeti s n rlar n n afl lm fl olmas gerçe ine vurgu yapmaktad r. fiekil 1.1 T CAR filetme Tan m ve Unsurlar Ticari iflletme kavram ticaret hukukunun merkez kavram d r. Ticari ifl, ticari hüküm, ticari dava, ticaret unvan ve ticari temsilci gibi birçok kavram n ticari iflletme kavram ndan hareketle tan mlanmas, bu kavrama büyük önem kazand rmaktad r. Ticaret Kanunu nun 11 inci maddesine göre Ticari iflletme, esnaf iflletmesi için öngörülen s n r aflan düzeyde gelir sa lamay hedef tutan faaliyetlerin devaml ve ba ms z flekilde yürütüldü ü iflletmedir. Tan ma göre ticari iflletmenin varl için dört unsur gereklidir. Bunlar: i) iktisadi faaliyet, ii) devaml l k, iii) ba ms zl k ve iv) kapasite unsurlar d r. Ticari flletmenin Unsurlar ktisadi faaliyet Devaml l k Ba ms zl k Kapasite Ticari flletme Ticari iflletme niteli i bu unsurlar n bir araya gelmesiyle kendili inden kazan - l r. Herhangi birinin kaybedilmesiyle de yine kendili inden kaybedilir. Gerek kazanma ve gerek kaybetme için ayr ca flekli bir ifllemde bulunulmas na; örne in ticaret siciline tescil, ticaret odas na veya vergi dairesine kaydolma veya bunlardan silinme gibi ifllemlere gerek yoktur. Bu unsurlar flu flekilde aç klanabilir: ktisadi Faaliyet Faaliyetin iktisadi olmas, iflletme faaliyetine giriflilirken gelir sa laman n hedef edinilmesini ifade eder. Gelir sa lamay hedeflemeyen hayri, sportif, kültürel, ilmi ve di er de iflik amaçlarla yürütülen faaliyetler iktisadi de ildir. Örne in, kamyonuyla infla halindeki hay r kurulufllar na karfl l ks z olarak kum çeken kiflinin faaliyeti iktisadi nitelikte de ildir. Gelir sa lama hedefi bulunmakla birlikte, faaliyetin sonunda çeflitli nedenlerle gelir (hiç veya yeteri kadar) elde edilememifl veya zarar edilmifl olmas faaliyetin iktisadi olma niteli ini etkilemez. Gelirin sarf yeri önemli de ildir. Örne in devlete, belediyeye veya vilayete ait iflletmelerin faaliyetlerinden elde edilen gelirin kamu hizmetleri için, bir derne e ait iflletmenin gelirinin derne in iktisadi olmayan amaçlar için kullan l yor olmas faaliyetin niteli ini etkilemez. Hedef gelir sa lamak de il iken yap lan faaliyet sonucunda gelir elde edilmifl olmas faaliyete iktisadi nitelik kazand rmaz. Örne in, hay r amaçl iflletilen bir ö renci yurdu iflletmecili i faaliyetinden, sonuçta gelir elde edilmifl olmas bu çerçevede de erlendirilebilir. ktisadi faaliyet, bir ticari usul ve organizasyon dahilinde gerçeklefltirilmelidir. Bunun d fl nda, faaliyetin tek kifli veya bir grup taraf ndan gerçeklefltiriliyor olmas ; faaliyetin sermayeye veya bedeni çal flmaya dayan yor olmas ; devaml veya kesintili olmas iktisadilik nitelendirmesinde önem tafl maz.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Sami KARAHAN (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa ÇEKER (Ünite 6-8) Editörler Prof.Dr. Sami KARAHAN

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ÜNİTE:1. Tarihi Gelişim, Ticari İşletme, Ticari İş ve Ticari Hüküm ÜNİTE:2. Ticari Davalar, Ticari Çekişmesiz Yargı İşleri, Tacir, Ticaret Sicili

ÜNİTE:1. Tarihi Gelişim, Ticari İşletme, Ticari İş ve Ticari Hüküm ÜNİTE:2. Ticari Davalar, Ticari Çekişmesiz Yargı İşleri, Tacir, Ticaret Sicili ÜNİTE:1 Tarihi Gelişim, Ticari İşletme, Ticari İş ve Ticari Hüküm ÜNİTE:2 Ticari Davalar, Ticari Çekişmesiz Yargı İşleri, Tacir, Ticaret Sicili ÜNİTE:3 Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Marka ÜNİTE:4 Rekabet

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII 1. GİRİŞ 1 I. Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 A. Ticaret Hukuku Kavramı 1 B. Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 1. Özel Hukuk Dalı Olması

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TİCARET HUKUKU I KISA ÖZET KOLAYAOF

TİCARET HUKUKU I KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TİCARET HUKUKU I KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU

TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU Türk Ticaret Kanunu nda Şirketler Hukuku na ilişkin hükümler 124.madde ve devamında düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu nda şirket çeşitleri ve şirket kuruluşları ayrıntılı olarak

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER Merdan ÇALIfiKAN* I- G R fi Genel kurul, kooperatiflerin en yetkili organ d r. Yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu ve di er organlar, kanuna ve anasözleflme

Detaylı

Yay n No : 2633 Hukuk Dizisi : 1279 ISBN 978-605 - 377-657 - 4. 2. Bask Şubat 2012 STANBUL

Yay n No : 2633 Hukuk Dizisi : 1279 ISBN 978-605 - 377-657 - 4. 2. Bask Şubat 2012 STANBUL 6 30 BANKACILIK KANUNU Bankacılık Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Finansal Kiralama Kanunu Çek Kanunu Vakıflar Bankası Kanunu Ziraat Bankası, Halk

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU. Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU. Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8) Editörler Yrd.Doç.Dr. Neval OKAN (Ünite 1-4) Doç.Dr. Ayfle Tülin

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi

Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.3.1. Sigortan n Konusu Sigortac, sigorta ettiren taraf ndan 5188 say l Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

YÖNETMEL K MESLEK MENSUPLARININ ORTAKLIK BÜROSU VEYA fi RKET HAL NDE ÇALIfiMALARINA L fik N USUL VE ESASLARI HAKKINDAK YÖNETMEL K

YÖNETMEL K MESLEK MENSUPLARININ ORTAKLIK BÜROSU VEYA fi RKET HAL NDE ÇALIfiMALARINA L fik N USUL VE ESASLARI HAKKINDAK YÖNETMEL K Meslek Mensuplar n n Ortakl k Bürosu veya fiirket Halinde Çal flmalar na liflkin Usul ve Esaslar Hakk ndaki Yönetmelik MESLEK MENSUPLARININ ORTAKLIK BÜROSU VEYA fi RKET HAL NDE ÇALIfiMALARINA L fik N USUL

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı