Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler!"

Transkript

1 Sürücülere bayram trafiði uyarýsý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Kurban Bayramý tatilinin 5 gün olmasýnýn karayollarýndaki araç yoðunluðunu artýracaðýný belirtti. Bayram tatillerindeki trafik kazalarýnýn çoðunun arife günü ve dönüþ yolunda yaþandýðýna dikkati çeken Tahsin Þahin, il dýþýna gidecek vatandaþlara toplu taþýma araçlarýný kullanmalarýný önerdi. 3 DE Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin Veysel Eroðlu Çorum'a geliyor Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun daveti üzerine Hitit Üniversitesi Akademik Yýlý Açýlýþ Törenine katýlmak üzere Çorum'a geliyor. 9 DA 01 EKÝM 2014 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Halk Otobüsleri bayramýn ilk günü bedava Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler! Çorum Belediyesi, dini bayramlarda olduðu gibi bu bayramda da vatandaþlarýn bayram ziyaretlerini kolaylaþtýrmak için bayramýn ilk gün vatandaþlarý ücretsiz taþýyacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada... 5 DE Baþkan Aydýn, projeleri için destek istedi Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý makamýnda ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Dodurga ilçesi ve 3 köyün içme suyunun arýtýlmasýna yönelik olarak Ýl Özel Ýdare ile kaynaðýnda yürütülecek çalýþmalarýn son aþamaya geldiðini... 7 DE Kurban kesim yerleri belirlendi Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý'nda vatandaþlarýn kurbanlýk hayvanlarýný kesebileceði yerleri belirledi. 10 bölgede yapýlacak kesim iþlemler için Çorum Belediyesi, çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Kurban kesim yerleri arefe gününden itibaren hazýr hale getirilecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, yaklaþan Kurbamý Nedeniyle 5 DE Aðustos da ithalat da ihracat da yükseldi Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2014 yýlý Aðustos ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %2,9 artarak 11 milyar 440 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 476 milyon dolar olarak gerçekleþti... 3 DE Agah Kafkas Saðlýk Bakanlýðý'nda, ilginç geliþmeler devam ediyor. Bakan Yardýmcýsý eski AK Parti Milletvekili hemþehrimiz Agah Kafkas, görevinden alýndýktan sonra bakanlýkta ilginç geliþmeler devam ediyor!.sözcü'nün haberine göre, yerine 1981 doðumlu inþaat mühendisi Erkan Kandemir'in atanmasýnda ilginç bilgiler yer aldý. AKP ÝL GENÇLÝK BAÞKANI Gelelim yeni Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý'nýn özelliklerine 1. Bilal Erdoðan'ýn arkadaþý Diyeceksiniz ki bu yeterli!.. Biz yine de diðer özelliklerini açýklayalým. 2. Kartal Anadolu Ýmam Hatip Lisesi mezunu ( ), 3. Ýnþaat mühendisi (Sakarya Üniversitesi 2003 Mezunu), Ýki günde üç kez intihara kalkýþtý Çorum'da çocuðuna ilaç alamadýðýný iddia eden 21 yaþýndaki Ferdi Ç, 2 günde üç kez intihara kalkýþtý ve hem polisi hem de gazetecileri peþinden koþturdu. Önce Osmancýk Ýlçesinde inþaat halindeki 5 katlý binanýn en üst katýna çýkarak intihar edeceðini söyleyen Ferdi Ç. güçlükle ikna edilip aþaðýya indirilirken, bir gün sonra ayný kiþi Çorum merkeze gelerek bir günde iki kez intihara kalkýþtý. Sabah saatlerinde Ziraat Bankasý yanýnda bulunan 6 katlý binanýn çatýsýna çýkan Ferdi Ç, polisler tarafýndan ikna edilerek çatýdan indirildi. Karakolda yapýlan iþlemler sonrasý serbest býrakýlan Ferdi Ç. kýsa bir süre sonra bu kez de Ýnönü Caddesinde ÝSKÝ Atýk Su Dairesi Baþkanlýðý'nda çalýþmýþ, 5. Askerliðini er olarak kýsa dönem yapmýþ, 6. En önemlisi 2009'dan bu yana AKP Ýl Gençlik Teþkilatý Baþkaný. Þu anda 33 yaþýnda olan Kandemir, hayatý boyunca saðlýkla ilgili hiç bir görevde bulunmamýþ. ATANMADAN BAÞLADI BÝLE 33 yaþýnda ve inþaat mühendisi olan Erkan Kandemir'in Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý görevine atanmasý ile ilgili atama kararnamesi, þu anda Baþbakan'ýn önünde. Kandemir hukuken daha atanmadý fakat fiilen göreve baþladý. Kandemir'in son günlerde katýldýðý, bir kýsmýnda Saðlýk Bakaný'nýn da olduðu toplantýlarda masasýnýn önünde "Bakan Yardýmcýsý" yazýyor. Haber Servisi 7 DE Ercan Kandemir Anadolu Ýnsan Haklarý Giriþimi Derneði Zübeyde Þenöz, Kimse Yok Mu'nun izinsiz yardým toplama yetkisinin kaldýrýlmasýna tepki Anadolu Ýnsan Haklarý Giriþimi Derneði Zübeyde Þenöz, Kimse Yok Mu Derneðinin izinsiz yardým toplama yetkisinin kaldýrýlmasýna tepki gösterdi. 5 DE Çorum Vakfý Ankara Þubesi'nden konser 2 DE Vakýfbank'ýn yeni Müdüründen TSO'ya ziyaret 2 DE

2 YILDIZ HABER 2 Koçaklar Tarým makineleri Ön Muhasebe Elemaný arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere LKS LOGO Programýný bilen, Askerliðini yapmýþ, ön muhasebe de tecrübeli eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Koçaklar Tarým Makineleri Çorum Vakfý Ankara Þubesi'nden konser Ýmsâk : 05:04 Güneþ : 06:29 Öðle : 12:37 Ýkindi : 15:53 Akþam : 18:33 Yatsý : 19:51 YILDIZ AJANDA YARIN MÜBÂREK TERVÝYE GÜNÜDÜR - Câmiler ve Ýmamlar Haftasý - TBMM bugün açýlýyor - Dünya Yaþlýlar Günü Bir Müslüman, Terviye günü oruç tutarsa ve günah söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar. Hadîs-i þerîf Adres:Akþemseddin Caddesi No:20 ( Terminal civarý) Tel: Günün Þiiri Bir Güzel Meti ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: Çorum Vakfý Ankara Þubesi Yenimahalle Belediyesi ve sponsorlarýn desteði ile þiirin üstatlarýnýn kendi seslerinden þiirler seslendirdiði ve TRT sanatçýlarýnýn katýldýðý bir sanat gecesi organize etti. Konsere vakýf yönetim kurulu üyeleri Mustafa Saatçi, Ali Haydar Öztaþ,Tuðrul Velidedeoðlu, Salih Þerbetci, Necdet Portakal, Ali Üzgün ve iþadamlarý Ömer Ortakcý sponsor oldu. Programý Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar, CHP Milletvekili Tufan Köse, Ankara Baþsavcý Vekili Zafer Ediþ, bürokratlar, Ankaralýlar ve Çorumlu sanatsever izledi. Etkinlik sonundan ise Çorum Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan, Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar'a katkýlarýndan dolayý plaket takdim etti.yine ayrýca programa katýlan sanatçýlara teþekkür plaketi verildi. Haber Servisi Vakýfbank''ýn yeni Müdüründen TSO''ya ziyaret Bir Güzel Oturmuþ punan taþýna Daramýþ saçýný dökmüþ kaþýna Yeni deðmiþ üç beþ taþýna Ýsmini sevdiðim sevdalý güzel Giyimiþ kuþanmýþ çýkmýþ yazýya Benzetdim kendini emlek kuzuya Aðzýnda sakýz da cöker azýya Ýsmini sevdiðim sevdalý güzel Kaþý gözüde ne güzel uymuþ Bu güzellik buna haktan verilmiþ Su doldurmayada her gün gelirmiþ Ýsmini sevdiðim sevdalý güzel Güzellerin kalem oynar kaþýnda Sevdalanmýþ oda on beþ yaþýnda Gezdirir aþýðý kendi peþinde Ýsmini sevdiðim sevdalý güzel Ne oturun güzel pýnar baþýnda Nurlar gördüm yanaðýnda kaþýnda Baðýþlasýn allah bunun eþinde Ýsmini sevdiðim sevdalý güzel Saçýný daramýþ zilif eylemiþ Bilmiyorum güzel nerde evlenmiþ Sordum güzelede oda evlenmiþ Ýsmini sevdiðim sevdalý güzel (Koçak) derki bunu baba everse Damat olan bunu güzel severse Birde çocuklarý bunun olursa Ana baba sever sevdalý gelin HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2831 2,2836 EUR 2,8760 2,8765 STERLiN 3,7005 3,7020 JPY YENi 2,0807 2,0814 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Vakýfbank Çorum Þube Müdürü Erol Ýmamoðlu, Ticaret ve Sanayi Odasýna tanýþma ziyaretinde bulundu. Yaklaþýk iki ay önce Vakýfbank Çorum Þube Müdürlüðü görevine atanan Erol Ýmamoðlu, Ticari Portföy Müdürü Murat Baykal ile birlikte gerçekleþtirdiði ziyarette, banka olarak Çorum ekonomisine katký saðlamayý hedeflediklerini söyledi. Vakýfbank'ýn, iþ dünyasýný önemsediðini ifade eden Erol Ýmamoðlu, "Sanayicilerimize, KOBÝ'lerimize özel hizmetlerimizle her zaman yanlarýnda olduðumuzun bilinmesini isteriz. Bu Yýl: 10 Sayý: EKÝM 2014 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : hizmetlerimizi yeni dönemde de artýrarak sürdüreceðiz" dedi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Vakýfbank Çorum Þube Müdürlüðü görevine baþlayan Erol Ýmamoðlu'nun, Çorum'da bankacýlýk sektörüne yeni bir ivme kazandýracaðýndan emin olduðunu söyledi. Vakýfbank'ýn hizmet kalitesini daha da artýrmasýný, ayrýca iþ dünyasýna daha fazla yönelmesi beklediklerini belirten Baþaranhýncal, Erol Ýmamoðlu'na yeni görevinde baþarýlar diledi. Haber Servisi TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR NÖBETÇÝ ECZANELER GAZÝ ECZANESÝ TEL: ÝKRAM OPET BENZÝNLÝK YA OYA ECZANESÝ TEL: VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Sürücülere bayram trafiði uyarýsý Aðustos da ithalat da ihracat da yükseldi Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2014 yýlý Aðustos ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %2,9 artarak 11 milyar 440 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 476 milyon dolar olarak gerçekleþti. Aðustos ayýnda dýþ ticaret açýðý %13,5 artarak 7 milyar 80 milyon dolardan 8 milyar 36 milyon dolara yükseldi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2013 Aðustos ayýnda %61,1 iken, 2014 Aðustos ayýnda %58,7'ye düþtü. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre, 2014 Aðustos ayýnda bir önceki aya göre ihracat %10,5, ithalat %4,3 azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2014 yýlý Aðustos ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat %3,2, ithalat %1,2 azaldý. Çorum'da ise temmuz ayýnda 18 milyon 126 lira olan ihracat, aðustos 21 milyon 063 liraya yükseldi. Yine temmuz da 12 milyon 612 ithalat ise aðustosta 18 milyon 226 TL'ye yükseldi. Haber Servisi "Ýþ saðlýðý ve güvenliði kaðýt üstünde býrakýlmamalý" Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Kurban Bayramý tatilinin 5 gün olmasýnýn karayollarýndaki araç yoðunluðunu artýracaðýný belirtti. Bayram tatillerindeki trafik kazalarýnýn çoðunun arife günü ve dönüþ yolunda yaþandýðýna dikkati çeken Tahsin Þahin, il dýþýna gidecek vatandaþlara toplu taþýma araçlarýný kullanmalarýný önerdi. Önceki bayram dönemlerinde yaþanan kazalardan ders alýnmasý ve sürücülerin trafikte azami derecede dikkatli olmalarý gerektiðini belirten Tahsin Þahin, ''Araç sürücüleri gidiþ ve dönüþ zamanlamasýný iyi yapmalý, mümkünse tatillerini bir gün kýsa tutarak özellikle dönüþ yollarýnda çok dikkatli olmalý'' dedi. -"YORGUN VE UYKUSUZ YOLA ÇIKMAYIN"- Konuyla ilgili çeþitli deðerlendirmelerde bulunan Tahsin Þahin, bayramlarda belli noktalarda araç yoðunluðunun normal günlere oranla 10 kat arttýðýný belirterek, "Yola 1-2 gün önceden trafiðin az olduðu saatlerde çýkýlmalý. Yorgun ve uykusuz yola çýkmayýn. Bayramlarda yoðunlaþan trafik kazalarý hepimizi üzüyor. Ama trafik kurallarýna uyma konusunda sýkýntý sürüyor" þeklinde konuþtu. Þahin, bayramda þehirlerarasý seyahate çýkacak sürücüleri de gidiþ ve dönüþ zamanlamasýný iyi ayarlamalarý konusunda uyardý. -"EN ÝYÝ SÜRÜCÜ KURALLARA UYANDIR"- Yeni kazalara sebep olmamak için sürücülere büyük görevler düþtüðünü ifade eden Þahin, "Yola trafiðin az olduðu saatlerde çýkmaya çalýþýn. Çünkü bayramlarda artan trafik kazalarý herkesi derinden üzüyor. Bu acý bilançoya raðmen trafik kurallarýna Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin uyma konusunda yeterli hassasiyet gösterilmiyor. Kazalarda yaþanan yaralanma ve ölümleri ancak trafik kurallarýna uyarak durdurabilir ve azaltabiliriz. En iyi sürücü hýz yapan deðil, kaza yapmayandýr. Ýyi sürücü yol verir, yol gösterir ve hatalý sollama yapmaz. Kurallarý ihlal etmez" ifadelerini kullandý. -BAYRAMLAÞMA 4. GÜN YAPILACAK- Þimdiden tüm Çorumlularýn, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý üyelerinin Kurban Bayramýný en içten dileklerle kutlayan Tahsin Þahin, oda üyeleri ile bayramýn 4. Günü Kamyon Garajýnda bayramlaþacaklarýný bildirdi. Þahin, saat 11.00'da baþlayacak bayramlaþma programýna tüm Þoförler ve Nakliyeciler Odasý üyelerini davet etti. Haber Servisi Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Türk Saðlýk Sen Genel Merkezi tarafýndan internet üzerinden 1152 çalýþanýn katýldýðý, iþ saðlýðý ve güvenliði anketi gerçekleþtirildiðini belirtti.anket sonuçlarýna göre çalýþanlarýn yüzde 73'ü çalýþtýðý kurumda iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda gerekli önlemlerin alýnmadýðýný belirttiklerini dile getiren Gök,"Gerekli önlemlerin alýndýðýný ifade edenlerin oraný ise yüzde 14'te kalmýþtýr. Çalýþanlarýn yüzde 13 ise bu konuda bilgi sahibi olmadýklarýný ifade etmiþlerdir. Anket sonuçlarýna göre çalýþanlarýn yüzde 50'si kurumlarýnda yaþanan iþ kazalarý ve mesleki hastalýklarýn bildirimlerinin yapýlmadýðýný belirtmiþlerdir. Çalýþanlarýn yüzde 57'si iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda eðitim almadýðýný, bilgilendirme yapýlmadýðýný, Yüzde 81'i kurumlarda iþ saðlýðý ve güvenliði çalýþmalarýnda çalýþanlarýn görüþlerinin alýnmadýðýný ifade etmektedirler. Ankette ayrýca kurumlarýn sorumlu olduðu iþ saðlýðý ve güvenliði çalýþmalarý ile ilgili de sorular yöneltilmiþtir. Sonuçlara göre kurumunun acil durum planý hazýrlamadýðýný söyleyenlerin oraný yüzde 46'dýr. Çalýþanlarýn yüzde 54'ü kurumlarýnda risk deðerlendirilmesi yapýlmadýðýný belirtmiþtir. Ankette yöneltilen kurumunuzda yangýnla mücadele ve tahliye tatbikatý yapýldý mý? sorusuna çalýþanlarýn yüzde 50'si hayýr cevabýný vermiþtir" dedi.ayrýca çalýþanlarýn yüzde 62'sinin saðlýk muayenelerinin düzenli yapýlmadýðýný ifade ettiklerini dile getiren Gök, "Ankette saðlýk kurumlarýnda iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili istihdam ve düzenlemeler de sorulmuþ, ankette çalýþanlarýn yüzde 56'sý kurumunda iþ saðlýðý ve güvenliði biriminin oluþturulmadýðýný, Yüzde 59'u Ýþ saðlýðý ve güvenliði kurulu kurulmadýðýný belirtmiþtir. Kurumda iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda çalýþan temsilcisinin görevlendirilmediðini belirtenlerin oraný ise yüzde 60, kurumlarýnda iþ saðlýðý ve güvenliði uzmaný olmadýðýn ifade edenlerin oraný ise yüzde 70'dir. Anket sonuçlarý da gayet net bir biçimde göstermektedir ki, Ýþ saðlýðý ve güvenliði konusunda kurumlar gerekli hassasiyeti göstermemektedir. Personelin iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda bilgilendirilmediði, farkýndalýk oluþturulmadýðý da gayet açýktýr. Oysa, güvenli ve risksiz bir ortamda çalýþmak her saðlýk çalýþanýnýn hakkýdýr. Bu ortamý saðlamakta idarecilerin en temel görevidir. Çalýþanlarýn kendilerini daha güvende hissettikleri bir ortamda çalýþýyor olmalarý, onlarýn iþ motivasyonlarýný artýracak ve daha verimli bir þekilde hizmet sunmalarýný saðlayacaktýr. Anketimizin sonuçlarý üzerinde baþta Saðlýk Bakanlýðý olmak üzere saðlýk teþkilatýndaki tüm kurum ve kuruluþlar gereken mesajý almalýdýrlar. Ýþ saðlýðý ve güvenliði sadece kaðýt üstünde býrakýlmamalýdýr. Ýdareciler sorumluluklarýný yerine getirmelidir. Gerçek anlamda iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda kurumlarýnda düzenlemeler yapmalýdýrlar. Göstermelik faaliyetlerle geçiþtirmeler olmamalýdýr. Bir kez daha ifade etmek isteriz ki, umarýz anketimizden herkes kendine düþen payý alýr ve saðlýk çalýþanlarý için daha saðlýklý ve daha güvenli çalýþma ortamlarý oluþtururlar ve daha iyi çalýþma hayatý için düzenlemeler yaparlar" ifadeleriyle açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi ATT'lerden örnek davranýþ Acil Týp Teknisyenleri bu kez de kan baðýþý yaparak hayat kurtarýyor. Ölümle yaþam arasýnda ambulanslarda verilen o mücadeleye þahit olan Acil Týp Teknisyenleri (ATT) bu kez de kan baðýþý yaparak örnek bir davranýþa imza attý. Gazi Caddesi'nde bulunan Kýzýlay Kan Merkezi'ne gelerek baðýþta bulunan Tüm Acil Týp Teknisyenleri ve Paramedik Derneði (TAPDER) üyeleri belirli periyotlarla kan baðýþý yapma kararý aldýlar. "Hayat kurtarmanýn ne demek olduðunu en iyi biz biliyoruz" diyen TAPDER Ýl Baþkaný Murat Alaçam, dernek olarak Çorum'da faaliyete yeni baþladýklarýný ve ilk etkinlik olarak da anlamlý bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi. Dernekteki arkadaþlarýyla konuþup kan baðýþý yapma kararý aldýklarýný anlatan Alaçam, "Kanýn ne kadar önemli olduðunu biliyoruz. Bir çok insan gözlerimizin önünde kan kaybýndan hayatýný kaybediyor. Bu yaþananlar bizleri etkiliyor. Biz de bu nedenlerle 6 ay da bir kan baðýþýnda bulunacaðýz. Kan vermeyi bir alýþkanlýða dönüþtürmeyi hedefliyoruz" dedi. Alaçam, hem meslektaþlarýný hem de tüm vatandaþlarý kan baðýþý konusunda duyarlý olmaya çaðýrdý. Haber Servisi Tarýmda ihracat da ithalat da arttý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, gýda ve tarýmda Aðustos ayýnda yüzde 21,9 artýþla 1,27 milyar dolar ihracat, yüzde 23,5 artýþla 978 milyon dolarlýk ithalat yapýldýðýný bildirerek, "Haziran ve Temmuz aylarýndaki düþüþten sonra ihracatýmýz artýþa geçti" dedi. Bayraktar, Ocak-Aðustos öneminde gýda ve tarýmda ihracatýn yýllarýnda 9,86 milyar dolardan, 11,14 milyar dolara çýktýðýný, ithalatýn ise 7,53 milyar dolardan 7,96 milyar dolara yükseldiðini belirtti. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, tarým ve gýdada Aðustos ayýnda ihracatýn, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 21,9 artarak 1 milyar 40 milyon 760 bin dolardan 1 milyar 268 milyon 776 bin dolara, ithalatýn ise yüzde 23,5 artarak 791 milyon 739 bin dolardan 978 milyon 205 bin dolara yükseldiðini vurguladý. 8 ayda gýda ve tarýmýn, 3,18 milyar dolar dýþ ticaret fazlasý verdiðinin altýný çizen Bayraktar,son 12 ayda tarým ve gýdanýn 5,7 milyar dolar dýþ ticaret fazlasýna ulaþtýðýný belirtti. Bayraktar, Aðustos itibarýyla 12 aylýk ihracatýn 17,35 milyar dolarý bulduðunu Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, belirterek son 12 aylýk ithalatýn 11,63 milyar dolarda kaldýðýný vurguladý. Þemsi Bayraktar, Aðustos ayýnda genel ihracatýn yüzde 2,9 artarak 11 milyar 118 milyon dolardan 11 milyar 440 milyon dolara, genel ithalatýn ise yüzde 7artýþla 18 milyar 198 milyon dolardan 19 milyar 476 milyon dolara çýktýðýný bildirdi.bayraktar, sektörün, kuraklýk, don, fýrtýna, dolu gibi bütün olumsuz iklim koþullarý ve tabii afetlere raðmen, gýda ve tarým ihracatýný artýrdýðýný, kronik bir þekilde dýþ ticaret açýðý veren Türkiye'ye 2014 yýlýnýn 8 ayýnda 3,72 milyar dolarlýk bir dýþ ticaret fazlasýyla katkýda bulunduðunu bildirdi. -TARIMDAKÝ BÜYÜK POTANSÝYEL- Türkiye'nin tarýmda çok büyük bir potansiyeli içinde barýndýrdýðýný, yapýsal sorunlarýn çözülmesi halinde rahatlýkla 150 milyar dolarlýk tarýmsal hasýlaya, 40 milyar dolarlýk gýda ve tarým ihracatýna ulaþýlmasýný saðlayacaðýný vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "AB, ABD, Kanada, Avustralya ve Norveç'e gýda ve tarým ürünleri ithalatý ambargosu koyan Rusya'nýn, dünyada üç dört ülkeye yönünü çevirdiðini görüyoruz. Çin, Brezilya, Arjantin ile birlikte Türkiye. Bu bizim potansiyelimizi gösteriyor. Dünyada gýda ithalatý yapýlabilecek çok sayýda ülke yok. Dünya ülkelerinin çok büyük bölümü tarým ve gýdada net ithalatçý. Gýdaya ulaþma özellikle yoksul ülkeler için çok büyük bir sorun. Dünyadaki aç insan sayýsý son rakamlara göre 800 milyonun üzerinde. Türkiye, çiftçisini desteklerse, yapýsal sorunlar baþta olmak üzere sorunlarý çözerse, hem 2023 yýlýnda milyona ulaþacak nüfusunu, 50 milyon turist doyurabilir. Rusya, Ortadoðu, Kuzey Afrika baþta olmak üzere çok büyük bir bölgenin gýda açýðýný kapatmada öncelikli ülkelerden biri olur." Haber Servisi

4 YILDIZ HABER 4 "Saðlýk camiasý kaos ortamýnda çalýþmak zorunda býrakýlýyor" Mahir ODABAÞI BU BAYRAMDA, YÝNE BANA AÐLAMAK DÜÞTÜ-1 Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, yaptýðý açýklamada saðlýk çalýþanlarýnýn yýllardýr sorunlarýna çözüm bulunmadýðýný ve saðlýk camiasýnýn huzur ve refah yerine, sorunlarýyla boðuþarak adeta bir kaos ortamýnda çalýþmak zorunda býrakýldýðýný söyledi. Erözgün, bu durumun son yýllarda yapýlan bilimsel araþtýrmalarla kanýtlanmýþ olan saðlýk çalýþanlarýnda yaþanan tükenmiþliðin ana nedenlerinden biri olduðunu ekleyerek, "Saðlýk çalýþanlarý nitelikli saðlýk hizmeti için iþ güvencesi verilmesini, adil bir ücretlendirme sistemini, mesleki geliþimlerini özendirici ve destekleyici bir izin ve ödüllendirme sistemini, makul çalýþma saatlerini içeren bir çalýþma düzenini, sosyal ve ekonomik haklarýný demokratik bir biçimde güvence altýna alacak toplu sözleþme ve grev hakkýný içeren sendikal haklarý, her türlü þiddetten arýnmýþ, saðlýklý ve güvenli çalýþma koþullarýný talep etmektedir. Bu istekler temel insan haklarý doðrultusunda düþünüldüðünde saðlýk personelinin en doðal hakkýdýr ve acilen çözüme kavuþturulmalýdýr" dedi. Erözgün, saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýný ve Tüm Saðlýk-Sen olarak isteklerini þöyle sýraladý: "Performans Sistemindeki Ödeme Farklýlýklarý özellikle hekim dýþý saðlýk çalýþanlarý açýsýndan farklý iþe ayný gelir mantýðýyla devam etmekte ve bu durum saðlýk çalýþanlarý arasýndaki iþ barýþýný olumsuz etkileyerek demotivasyona yol açmaktadýr. Döner sermaye ek CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, Osmancýk, Alaca ve köylerinde ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Av.Tufan Köse'ye ziyaretlerinde, Ýlçe Teþkilatlarý, Ýl Genel Meclis üyesi Yýldýz Bek, önceki dönem Belediye Meclis üyesi Kemal Kapýsýz, önceki dönem CHP Ýl yönetim kurulu üyelerinden Doðan Ergül ve Av.Ufuk Sercan eþlik etti. Ziyaretlerde gündeme iliþkin deðerlendirmelerde de bulunan Milletvekili Av. Tufan Köse, Ortadoðu'daki yaþanan olaylarýn Hükümetin yanlýþ politikalarýnýn bir ürünü olduðunu iddia etti. Ekonomideki düzensizliðin ve dengesizliðin iyi olmadýðýný kaydeden Köse, "Gelir ödemeleri ile ilgili bu adaletsizliðin giderilmesini ve ödemelerin emekliliðe yansýtýlacak þekilde sabit maaþ ödemesine geçilmesini, Vekil, 4/C, aile saðlýðý elemaný gibi faklý istihdam þekillerine son verilerek tek çözüm, tek kadro uygulamasýna geçilmesi, çalýþanlarýn daimi kadroya alýnmasýný, taban aylýðýnýn artýrýlmasý, giyecek ve yiyecek yardýmýnýn günün þartlarýna uygun olarak tüm kamu çalýþanlarýna verilmesini, görevlendirmelerin liyakat ve ehliyete göre yapýlmasý, alanýnda uzmanlýk diplomasý almýþ hekim dýþý personele uzman kadrolarýnýn açýlmasýný, unvan deðiþikliði ve görevde yükselme sýnavlarýnýn düzenli olarak yapýlmasýný, saðlýk çalýþanlarý, çalýþan saðlýðý ve güvenliði alanýnda yeterli hizmet alamamakta, iþ kazalarý ve iþe baðlý saðlýk sorunlarýnýn kayýtlarý tutulmamaktadýr. Güvenlik önlemleri yetersizdir. Saðlýk çalýþanlarý fiziksel kimyasal, biyolojik, psikolojik yönden oldukça riskli bir ortamda çalýþmaktadýrlar. Buna ek olarak Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet ve mobing devam etmektedir. Ýþyeri güvenliði çalýþmalarýný acilen planlanmasý ve uygulamaya konulmasýný, saðlýk çalýþanlarýna dini bayramlarda ek ödemeden ikramiye verilmesini istiyoruz." Haber Servisi Milletvekili Köse'den köy ziyaretleri adaletsizliði, eðitim, saðlýk, taþeron, emekli, çiftçi, iþçi, memur, esnaf, iþsizlik gibi sorunlarýmýzý istikrara kavuþturmadan, Ortadoðu'yu bataklýða sürükleyen ve IÞÝD gibi terör örgütlerine çanak tutan bir ülke damgasý yedik. Bunun sebebi de iktidarýn yanlýþ politikalarýdýr" dedi. Dünyada ki bütün savaþ ve yaþanan kötü olaylarýn Müslüman ülkeler de olmasýnýn da manidar olduðunu söyleyen Köse, "Pehlivanlýk teröre çanak tutarak deðil güreþ tutarak kazanýlan bir þeydir. Bizim ülkemizde de AK Parti Hükümeti maalesef ki teröre çanak tutarak pehlivan olacaðýný zannetti" þeklinde kaydetti. "Terörün, bataklýðýn ortasýnda güreþ de olmaz, pehlivan da" diyen Milletvekili Köse, "Hükümetin yaptýðý iþlerde böyle bir þey yani. Ülkemizdeki ekonominin ve milli kaynaklarýmýz iktidarýn yanlýþ politikalarý yüzünden heba edilmiþtir. Sýnýr ticaretimiz çok olumsuz etkilenmiþtir. Ateþ çemberine benzin döken AK Parti iktidarýnýn 'Paralel, Balyoz, Ergenekon' gibi örgüt ve darbe komplolarýnýn da baþ mimarý AK Parti'nin ta kendisidir. Kuyu kazarken kazma sallayýp sonra da o kuyunun içine düþeceðini anlayýnca suçlu arayan AK Parti aynaya bakmalýdýr. Türkiye'nin CHP'ye ve CHP'nin deneyimli kadrolarýna ihtiyacý vardýr. CHP Türkiye'nin sigortasý konumunda olan bir partidir" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Kimse Yok Mu'nun izinsiz yardým toplama yetkisinin kaldýrýlmasýna tepki Anadolu Ýnsan Haklarý Giriþimi Derneði Zübeyde Þenöz, Kimse Yok Mu Derneðinin izinsiz yardým toplama yetkisinin kaldýrýlmasýna tepki gösterdi. 18 Ocak 2002'de kurulan ve BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi danýþman üyesi olan ve 19 Ocak 2006 tarih ve No'lu Bakanlar Kurulu kararý ile "Kamu yararýna çalýþan dernek" statüsü kazanan ve 40 þubesi bulunan Bakanlar Kurulu'nun 6 Þubat 2007 tarihli ve sayýlý kararý ile de izinsiz yardým toplama yetkisi alan Kimse Yok mu Derneðine yönelik yapýlan baskýlarý ülkede geliþmeye baþlayan sivil toplum faaliyetlerini engelleme çalýþmasý olarak gördüklerini kaydeden Þenöz, "10 Aðustos 2008 tarihinde TBMM üstün hizmet ödülüne de layýk görülen dernek 110 ülkede yardým faaliyetinde bulunan dernek gönüllüleri sayesinde dünyadaki maðdur insanlarýn imdadýna koþuyor. Ülkemizde bütün iþler bitmiþ gibi Bakanlar kurulunun bir derneði ele alan acil toplantý yapmasý toplumsal anlamda ciddi bir karþýlýk bulan derneðin yardým toplama izninin izne baðlanmasý doðru bir davranýþ deðildir. Ýktidarýn hizmet hareketine mensup olduðu için bir derneðin yardým faaliyetlerini Kurban Bayramý öncesinde izne baðlamasý için gece gündüz çalýþmasý insanlarýn yardým yapma hürriyetlerine engel olduðu gibi devletin bütün yardýmlarý ben toplarým, ben istemezsem yardým dahi toplayamazsýn mesajýnýn verilmesidir. Dünyada yardým kuruluþlarý teþvik edilirken vatandaþýn güven içerisinde yerine ulaþacaðýndan endiþe etmeden yardýmlarýný yapabildiði bir derneðin yardým izninin iptal edilmesi ayný zamanda insan haklarý ihlalidir. Bakanlar kurulu alacaðý kararla derneðin yardým Anadolu Ýnsan Haklarý Giriþimi Derneði Zübeyde Þenöz, toplamasýný izne baðlayacak, yetkililere izin için baþvuran derneðin izin iþlemleri geciktirilecek veya izinler verilmeyerek dünya da yardýma muhtaç yüzbinlerce insanýn yardým alamsýnýn önüne geçilecektir. Dünyanýn 110 ülkesinde yardým bekleyen insanlara yardýmlarýn yapýlamayacak olmasý insanlarýn yardým alma haklarýnýn engellenmesidir. Bugün Kimse Yok mu Derneðinin yardým toplamasýnýn izne baðlanmasý için çalýþan Bakanlar Kurulu baþka bir derneðe müdahale etmeyeceðinin garantisini kimse veremez. Birçok yardým kuruluþunun binlerce dolara eleman çalýþtýrdýðý topladýðý yardýmlardan % 10 komisyon alarak kendilerine menfaat saðladýðý bir ortamda Kimse Yok Mu gönüllülerinin bayramlarda dahi evlerinde bulunmayarak "Bu bayram da evde yokuz" diyerek yaptýðý fedakârlýklarla yürüttüðü yardým faaliyetlerinin izne baðlý hale getirilmesi bu derneðin çalýþmalarýna darbe vurmak amacýný taþýmaktadýr. Ýktidar benden deðilsin bana muhalifsin diyerek hizmet hareketine ait olan bir derneðe baský kurmasýný doðru bulmadýðýmýz gibi bu uygulamadan vazgeçilmesini istiyoruz. Anadolu Ýnsan Haklarý Giriþimi Derneði olarak Kimse Yok mu Derneðine yapýlan baskýlarýn ayrýmcýlýk olduðunu söylüyoruz. Bu uygulamalardan bir an vazgeçilmelidir. Özgürlüðün olduðunu zannettiðimiz bu ülkede bana muhalifsin denilerek devlet gücünün dünyanýn en mükemmel yardým organizasyonluðunu yapan Kimse Yok Mu Derneðine karþý kullanýlmasý vicdani ve insani özelliðimizi rahatsýz eden bir durumdur. Seçimlerde sosyal yardým yapan iktidarýn sadece insani duygularla bir derneðe baský kurmasý insan haklarý ve hukuka aykýrý, ayrýmcýlýðý körükleyen bir durum olarak görüyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bayramlarýn hayatýmýzda çok önemli yeri vardýr. Çünkü bayram sevinç, neþe, mutluluk, huzur, saadet demektir. Ama maalesef 'gönül ister, kader güler' hesabý bu tarif herkes için ayný oranda geçerli deðildir. Bunu biraz açacak olursak, özellikle boþanmalarýn günden güne arttýðý günümüzde parçalanmýþ aileler buna adaydýr. Neden derseniz, ortada çocuklar iki taraf arasýnda da husumet bulunuyorsa ve ailelerde bilinçsizce bir birinden öç alabilmek adýna o masum çocuklarý kullanýyorsa diðer zamanlarla beraber bayramlarda sýkýntý, üzüntü, gözyaþý zirveye ulaþýr. Çünkü koyun kuzusuyla, tavuk civcivleriyle, anne- babalar çocuklarýyla, çocuklarda anne babalarýyla mutludur. Çoðu þeyin alternatifi vardýr ama anne- babanýn ve çocuklarýn alternatifi yoktur. Kimse anne- babasýný veya çocuklarýný seçme lüksüne sahip deðildir. Onun için, dünyanýn neresinde olursa olsun anne annedir, baba babadýr, çocuk yine çocuktur. Þu ibretlik hikâyeyi isterseniz dikkatle okuyalým. Eþinden ayrýlan baba küçük kýzýna yaþ günü için bir hediye almak üzere oyuncakçý dükkânýna gitti. Baba, satýcý kýza: 'Bakýn' dedi. ''Ben eþimden ayrýldým ve kýzým bütün gün evde bakýcýsýyla kalýyor. Öyle bir oyuncak istiyorum ki ona annesinin yokluðunu hissettirmesin. Kýzým üzülmesin'' Satýcý kýz baþýný salladý. ''Sizi çok iyi anlýyorum beyefendi'' dedi.' Dükkânýmýz bu bölgenin en zengin çeþide sahip, oyuncakçýsýdýr. Size istediðiniz hemen her türlü oyuncaðý verebilirim. Oyuncak ayýlar, oyuncak askerler, itfaiyeciler, her türlü oyuncak bebekler Ancak OYUNCAK ANNEMÝZ YOK! Hiçbir zamanda olmadý üzgünüm.'' Annenin -babanýn oyuncaðý olmadý, olmayacak. Allah kimsenin aile yuvasýný yýkmasýn (daha doðrusu biz sudan sebeplerle yýkmayalým) çocuklarýmýzý anne-babalarýndan ayýrmasýn. Bu baðlamda eðer aile parçalanmasý baþa gelmiþse, tekrar birleþme imkâný ortadan kakmýþsa ve ortada çocuklar varsa iþte bu noktada her iki tarafa da büyük görev düþüyor. Özellikle aile büyüklerinin hissi davranmaktan, kýzlarýna, oðullarýna baský yapmaktan kaçýnmasý, çocuklarýn saðlýklý büyüyebilmesi için, anne tarafýnýn babayý, baba tarafýnýn anneyi çocuklarýn yanýnda KÖTÜLEMEMESÝ - telafisi mümkün olmayacak sözleri sarf etmemesi lazýmdýr. Diðer taraftan çocuklarýn anne veya babaya karþý ÖÇ ALMA aracý olarak kesinlikle kullanýlmamasý gerekmektedir. Çocuklarýn istediði an anne veya babasýyla iletiþim kurmasý, görüþmesi, düðünde bayramda boynu bükük kalmamasý çok ama çok önem arz etmektedir. Buna engel olmak büyük bir vebaldir. Bir babanýn (fark etmez tersi de olabilir) aðzýndan kaleme almaya çalýþtýðým ve yazarken gözyaþýyla karýþtýrdýðým aþaðýdaki þiirimi þu mübarek günlerde anne- baba hasreti çeken çocuklara, yavrularýný koklayýp öpmek isteyip te engeller yüzünden ulaþamayan anne - babalara armaðan ediyorum (NOT: bu þiirim bazý ulusal televizyon programlarýnda gözyaþlarý içinde okunmuþtur.) BU BAYRAMDA, YÝNE BANA AÐLAMAK DÜÞTÜ Bayramlar kimine sevinç, kimine acý Benim için Arife gününden baþlýyor sancý Öz evlatlarým, bana karþý yapýldý yabancý Þartlar oluþunca, ayrýlýk artýk hak oldu Ýki yavrumda annesinin yanýnda kaldý Çocuklara demiþ: babanýz bizi kovdu Kalabalýklar içerisinde inanýn yalnýzým Artýk bana, bayram þekeri deðil lazým Elimi öpecek yavrularýma çok muhtacým Benimde körpe kuzularým vardý Þimdi benden çok uzaklarda kaldý Bayramlýklarýný, bilmem ki kim aldý? Acý haber, tatlý dille verilmez ki, El çocuðu yavrun gibi sevilmez ki, Yaþamayan bu hasreti bilmez ki, Zile basýnca, kapýya koþan olmuyor 'Baba bize ne aldýn?' diye kimse sormuyor Daðýttýðýnýz oyuncaklar öylece ortada duruyor Dün gece küçük kýzýmý gördüm rüyamda Aðlayarak dedi: 'hani baba bizi seviyordun ya, Seni çok özledik, al götür bizi bu bayram yanýna' Dedim: 'Kýzým izin vermiyor ki, annen buraya' Tam sarýlacakken uyandým, baþladým aðlamaya Anneler bilirim, çocuklarý için kendini heba eder, Anneler bilirim, kendisi için çocuklarýný heder eder Dünya hali bu, bize de yazýlmýþ böyle acý kader MAHÝR der, anne annedir, baba babadýr unutulmasýn Ne olur, boþanmalarda çocuklar öç almak için tutulmasýn Birde onlarýn yanýnda, anne- babaya pervasýzca atýlmasýn (Mahir Odabaþý - Tel: )

5 YILDIZ HABER 5 Mezarlýklara otobüs Halk Otobüsleri bayramýn ilk günü bedava Çorum Belediyesi, dini bayramlarda olduðu gibi bu bayramda da vatandaþlarýn bayram ziyaretlerini kolaylaþtýrmak için bayramýn ilk gün vatandaþlarý ücretsiz taþýyacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada Kurban bayramýnýn birinci günü Çorumlular'ýn Halk Otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceklerini ifade etti.kurban Bayramýnýn birinci günü halk otobüslü seferlerinin saat 09.00'da baþlayacaðýný belirten Turhan Candan, bayramýn ikinci günü ise saat 08.00'da, üçüncü gün ise seferlerin normal seyrinde devam edeceðini söyledi. Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, bayram süresince vatandaþlarýn herhangi bir maðduriyeti yaþamamasý için Çorum Belediyesi Toplu Taþýma Ýdare Amirliði'nin çalýþmalarýný ara vermeden sürdüreceðini söyledi. Haber Servisi kaldýrýlacak Çorum Belediyesi, her dini bayramda olduðu gibi bu Kurban Bayramýnda da arefe günü Ulumezarlýk'a ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorum Belediyesi'nin Arefe günü sabah namazýndan sonra mezarlýk ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaþlar için ücretsiz olarak otobüs seferleri düzenleyeceðini ifade ederek, Ulumezarlýk'a camilerden kaldýrýlacak otobüs seferi güzergâhlarýný ve camileri ise þu þekilde açýkladý. Ulu Cami, Köroðlu Cami, Kevser Cami, Ejder Cami, Sarýlýk Cami, Selimiye Cami, Binevler Cami, Buharaevler Cami, Garantievler Cami, Ýmam Hatip Cami, Abdibey Cami, Tevhit Cami, Bilali Habeþ Cami, Yeþil Cami, Beytepe Cami, Kafkasevleri Cami, Mevlana Cami, Alaaddin Cami, Hicret Cami, Huzur Cami, Nadýk Cami, Esentepe Cami, Karþýyaka Cami, Ehl-i Beyt Cami, Esnafevler Cami, Altýnevler Cami, Yörükevler Cami, Fatih Sultan Mehmet Cami, Mimar Sinan Cami ve Kýþla Cami. Haber Servisi Kurban kesim yerleri belirlendi Bayram tedbirleri tamam Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý öncesi gereken tüm önlemlerini alýp bayram hazýrlýklarýný tamamladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorumlularýn rahat ve huzurlu bir þekilde bayramlarýný idrak edebilmesi için Zabýtanýn bayram süresince 24 saat görevinin baþýnda olacaðýný söyledi. Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüz bayram süresince tam gün hemþerilerimizin hizmetinde olacaktýr. Yine bayram süresince Su Arýza, Kanalizasyon ve Arýtma tesislerinde nöbetçi personel bulundurulacaktýr" dedi. Candan, Kurban Bayramý'nda vatandaþlarýn olasý þikâyetlerini Alo Zabýta 153, Su Arýza 185, Ýtfaiye 110, Cenaze iþlemleri ve Temizlik-Kanal numaralý telefonlara bildirmelerini istedi. BELEDÝYEDE BAYRAMLAÞMA ÝLK GÜN Her dini bayramda geleneksel hale gelen bayramlaþma merasimi Belediyede ilk gün yapýlacak. Kurban Bayramý'nýn ilk günü olan 4 Ekim 2014 Cumartesi günü saat saatleri arasýnda Baþkanlýk Makamý'nda gerçekleþtirilecek. Gençlik Merkezleri eðitim öðretime baþladý Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri'nde yeni eðitimöðretim dönemi baþladý. Baþta Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi olmak üzere Mimar Sinan, Ýkbal, Bahçelievler ve Akkent merkezlerinde yüzlerce genç ders baþý yaptý. Öðrencilerin boþ zamanlarýný daha verimli geçirebilmelerine imkân saðlayan gençlik merkezleri, çocuklarýn okul derslerine yardýmcý olmanýn yanýnda kültürel ve sanatsal faaliyetler ile okuma ve araþtýrmaya da teþvik ediyor. Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri Koordinatörü Mahmut Yabacýoðlu yaptýðý açýklamada gençlik merkezlerinin öðrencilere sosyal sorumluluk bilinci aþýladýðýný söyledi. Merkezlerde yeni dönemde uygulanacak olan çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Mahmut Yabacýoðlu, 4. sýnýftan itibaren baþlatýlan "Ders Takviye Kurslarý"nýn yoðun ilgi gördüðünü söyledi. Yabacýoðlu, "Resim, müzik, masa tenisi, bilgisayar, geleneksel el sanatlarý, satranç vb. birçok dalda da çocuklarýmýza hizmet verilen merkezlerimizdeki eðitim ile zamaný iyi kullanan bir nesil yetiþtirmek istiyoruz" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Gençlik Merkezlerine büyük önem verdiðine dikkat çeken Yabacýoðlu,"Merkezlerdeki 'Deðerler Eðitimi' çalýþmalarýyla milli kültür ve deðerlerini anlayan ve yaþayan, geçmiþine ve geleneklerine baðlý olarak, geleceðe güvenle yürüyen bir nesil için çalýþmaktayýz. Bu çalýþmalarýn baþarýya ulaþmasýnýn kolektif bir çalýþmayla mümkün olabileceðinin farkýndayýz. Bu nedenle belediyemizin imkânlarý ile eðitimini üstlendiðimiz hedef kitleyi buluþtururken, aileleri ve sorumluluk sahibi tüm bireyleri çalýþmalarýmýza ortak etmeyi planlamaktayýz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý'nda vatandaþlarýn kurbanlýk hayvanlarýný kesebileceði yerleri belirledi. 10 bölgede yapýlacak kesim iþlemler için Çorum Belediyesi, çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Kurban kesim yerleri arefe gününden itibaren hazýr hale getirilecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle Belediyenin kurban kesim yerleri ve alýnacak olan tedbirlerle ilgili çalýþmalarda sona yaklaþýldýðýný bildirdi. Candan, alt yapýsý belediye tarafýndan hazýrlanan sekiz farklý bölgede bulunan kurban kesim yeri oluþturduklarýný dile getirerek, "Kurban kesim yerlerini Mimar Sinan Mahallesi Türkiyem Ortaokulu yaný, Bahar 7. Sokak (Mahzuni Þerif Parký doðusu), Eþref Hoca Caddesi Anadolu 11. Sokak, Buharaevler 5. Cadde (Recep Yazýcýoðlu Parký kuzeyi), Çiftlik Mezarlýðý yaný, Fevzi Çakmak 3. Cadde, Ýkbal Kent Çiftlik Pýnarý 7. Sokak (Gülabid Camii yaný), Dr. Sadýk Ahmet Caddesi (Hz. Ýbrahim Camii yaný), Dr. Sadýk Ahmet Caddesi Hz. Ýbrahim Cami yaný ve Hayvan Pazarý olarak belirledik. Hemþehrilerimiz ayrýca Ýskilip Yolu'ndaki Tarým Et Kombinesi'nde de kurbanlarýný kestirebileceklerdir" dedi. -BELEDÝYE, KESÝM YERLERÝNDE PERSONEL GÖREVLENDÝRECEK- Çorum Belediyesi, vatandaþlarýn kurbanlarýný rahatça kesebilmeleri için kesim merkezlerinde personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel, kesim noktalarýnýn temizliði, etrafa saçýlabilecek kurban atýklarýn kaldýrýlmasý ve oluþacak diðer sorunlarla ilgili müdahalelerde bulunacak. Çöp toplama araçlarý da kurban atýklarýný toplamak için aralýksýz olarak çalýþmalarýný sürdürecek. -TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ BAYRAM BOYUNCA MESAÝSÝNÝ SÜRDÜRECEK- Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri Kurban Bayramý boyunca tam mesai ile çalýþacak. Bayram öncesi çalýþmalarýný cadde ve sokaklarýn temizliðine yoðunlaþtýran ekipler, bayram boyunca da hem kurban kesim yerlerinde hem de çöplerin alýnmasýnda aralýksýz çalýþacak. 15 sürücü, 30 iþçi, 3 süpürge aracý ve 1 arazöz ile oluþturulan temizlik ekipleri bayram öncesi tüm cadde ve ana arterleri yýkayacak. "7 Bölge 7 Üniversite-Sertifikalý Finans Eðitimi" Hitit'de yapýlacak Türkiye'de 3 yýldýr düzenlenen "7 Bölge 7 Üniversite-Sertifikalý Finans Eðitimi Programý" Ekim 2014 tarihlerinde 3 gün süreyle Hitit Üniversitesinde gerçekleþtirilecek. Sermaye Piyasasý Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasalarý Birliði, Borsa Ýstanbul A.Þ. ve Takasbank'ýn görevlendirdiði konuþmacýlar ile Karadeniz Bölgesi'nde sadece Hitit Üniversitesinde gerçekleþtirilecek olan eðitim programý, 50 öðrenci kontenjaný ile sýnýrlý olacak. Eðitim, adý geçen kurumlarýn görevlendirdiði uzman personeller ile her gün 6 saat olmak üzere, 3 günde toplam 18 saat üzerinden yapýlacak. Eðitime katýlým sayýsý sýnýrlý olduðu için baþvuru yapacak öðrenciler arasýndan Genel Akademik Not Ortalamasý (GANO) en yüksek olandan baþlanarak seçim yapýlacak. Finans alanýnda yoðun bilgilerin aktarýlacaðý bu eðitime katýlacak öðrencilerin daha önce finans derslerini almýþ ve bu alanda ilgili olmasý bekleniyor. Eðitime katýlacak öðrencilere program sonunda sertifikalarý teslim edilecek. Ayrýca eðitim sonunda çekilen kura ile çok sayýda öðrenci eðitim veren kurumlarda staj ya da eðitim alma imkanlarý kazanacaklar. Haber Servisi

6 YILDIZ Genç MÜSÝAD'dan Külcü'ye ziyaret Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'nin (MÜSÝAD) alt kuruluþu olan Genç MÜSÝAD yönetimi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Genç MÜSÝAD hakkýna bilgi veren Dernek Baþkaný Alper Týðlý, Genç MÜSÝAD'ýn yeni kurulduðunu söyledi. Dernek olarak yapacaklarý çalýþmalarda Baþkan Külcü'nün görüþlerini çok önemsediklerini ifade eden Alper Týðlý, "AK Parti hükümeti ile birlikte gençler spor, siyaset, sanayi ve ticarette artýk daha etkin olarak yer almaya baþladý. Sanayici ve iþadamlarý derneklerinde de genç arkadaþlarýmýz etkin olarak yer alýyor ve bulunduklarý yerin hakkýný veriyorlar. Hükümetimizin 2023 vizyonu doðrultusunda ülkemizin ve Çorum'un en iyi yerlere gelmesi için bizler de Genç MÜSÝAD olarak çalýþmalar yürüteceðiz" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de genç sanayicilerin ziyaretinin kendisini memnun ettiðini belirterek Belediye olarak genç giriþimcilere her zaman katký vereceklerini belirtti. Haber Servisi Kimya- Proses Kulübü, HÜMOD'u Ziyaret Etti Çorum Hitit Üniversitesi Kimya- Proses Kulübü Baþkaný Abdulsamed Bayraktar, Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði'ni (HÜMOD) ziyaret ederek, Dernek Baþkaný Ahmet Ölçer ile görüþtü. Ziyarete, Kimya-Proses Kulübü Baþkan Yardýmcýsý Cansu Topuz, Proje Sorumlusu Kübra Tokmak, Bilgi Ýþlem Sorumlusu Yasin Þimþek ve HÜMOD yönetim kurulu üyesi Gurbet Baþ da katýldý.kimya-proses Kulübünün henüz yeni bir kulüp olduðunu belirten kulüp baþkaný Bayraktar, yaptýklarý faaliyetlerden bahsetti. Byaraktar, kulüp olarak çalýþmalarýný hýzlandýrdýklarýný ifade ederek, yapacaklarý çalýþmalarda HÜMOD ile birlikte çalýþmak istediklerini söyledi.hümod Baþkaný Ahmet Ölçer ise, gerçekleþtirdikleri nezaket ziyareti için Bayraktar'a ve yönetimine teþekkür ederek, HÜMOD olarak kendilerine her zaman destek vereceklerini söyledi. Haber Servisi HABER 6 KUDUZDAN KORUNMANIN EN ETKÝLÝ YOLU BÝLÝNÇLÝ OLMAKTIR! Kuduz Nedir? Kuduz; hasta hayvanýn ýsýrmasý sonucu, enfekte tükürük veya salyanýn bütünlüðü bozulmuþ deri ile temas etmesi ya da aðýz, kulak, göz gibi dýþ ortama açýlan mukozanýn etken ile bulaþma olmasý durumunda ortaya çýkan akut beyin ölümü ile de sonuçlanan bir virüs hastalýðýdýr. Zoonoz, yani hayvanlardan insanlara geçebilen hastalýk kategorisindendir. Kuduz hangi hayvanlardan bulaþýr? Siz sadece köpek mi sanýyordunuz Kuduz; kurt, tilki, çakal, ayý, sýrtlan, yarasa, kokarca, kýl kurdu, yaban kedisi, kokarca gibi doðada yaþayan vahþi memeliler ile aþýlanmamýþ kedi, köpek, inek, koyun, keçi, eþek gibi evcil memeli hayvanlar arasýnda varlýðýný sürdürebilir. Bu hayvanlar tarafýndan ýsýrýlan insanlar da doðal olarak hastalýða yakalanmýþ olurlar. Bilinenin tersine; fare, sýçan, sincap, hamster gibi kemirgenlerde ve tavþanlarda bu virüs bulunmaz yani bu hayvanlar taþýyýcý deðildir. Haliyle bu hayvanlar tarafýndan ýsýrýlan kiþilerde de hastalýk gözlenmez. Yýlan, balýk, kuþ, kertenkele ve böcekler bu virüsü hücrelerinde asla bulundurmazlar. Bu virüse yarasalarda rastlamak mümkündür. Virüs, yarasa gibi hayvanlarýn tükürük bezine yerleþir ve diðer hayvanlarý ve insanlarý ýsýrmasý sonucunda hastalýðý bulaþtýrýr. Ülkemizde özellikle köpeklerin ýsýrmasý sonucunda kuduz vakalarý ortaya çýkar; bu yüzden köpek saldýrýlarýna karþý çok dikkatli olunmalýdýr. Bilindiði gibi, kuduz insanlýk tarihindeki en eski ve en ölümcül hastalýktýr. Kuduz hastalýðýnýn öneminin anlaþýlmasý ve hastalýða iliþkin farkýndalýðýn arttýrýlmasý amacýyla bütün dünya, 28 Eylül'de birlikte hareket etmektedir. Kuduza yakalanmýþ hayvan ne gibi belirtiler gösterir? "Kuduza yakalanmýþ evcil bir hayvanda bazý huy deðiþiklikleri görülür. "Daha önceleri normal davranýþ gösteren hayvanlar sinirli ve saldýrgan olurlar. "Dikkatlerini çeken her þeye karþý ýsýrma ve saldýrma isteði gösterirler. "Yutak felcine baðlý olarak yutkunma reflekslerini yitirdiklerinden, sudan korkarlar ve aðýzlarýndan aþýrý miktarda salya aktýðý görülür. "Vahþi hayvanlar, insanlara olan korkusunu yitirir ve evcil hayvan gibi insanlara yaklaþabilirler. "Genelde gece ortaya çýkan vahþi hayvanlar, gündüz de ortalýkta görülebilirler ve dikkatini çeken her cisme saldýrýrlar. "Hastalýðýn ileri safhalarýnda felç geliþir ve hayvanlar komaya girerek ölürler. Kuduzun insandaki belirtileri nelerdir? "Hastalýk belirtileri virüsün vücuda girmesinden itibaren yaklaþýk 3-8 hafta sonra ortaya çýkar. "Hastalýk insanlarda ilk önce halsizlik, ateþ, iþtahsýzlýk, bulantý, baþ ve boðaz aðrýsý gibi hastalýða özel olmayan belirtiler baþlar. "Isýrýk yeri ve çevresinde aðrý ve kaþýntý görülebilir. "Yutak felci sebebiyle kuduzun karakteristik belirtisi olan sudan korkma görülür. "Daha sonra hasta komaya girer ve ölüm meydana gelir. Hasta insan ve hayvan neden sudan korkar? Kuduz virüsünün vücuda girmesinden sonra yutak kaslarý felç olur ve böylece yutma refleksi kaybolur. Su içilmesi durumunda boðulma hissine kapýlan hayvan ve insanlar sudan korkar. Yoksa bildiðimiz þekilde sudan korkma durumu yoktur. Sadece sudan kaçarlar ve su içmeye karþý isteksizlik durumu oluþur. Ayný þekilde salyasýný da yutamadýðý için aðzýndan bol miktarda salya akar. Hastalýðýn belirtileri görüldükten sonra ölüm kaçýnýlmazdýr. Kuduz hastalýðýna iliþkin belirtiler görülmeye baþladýðýnda, kuduz hem insanlar hem de hayvanlar için ölümcüldür. Eriþkinlere göre hayvanlarla daha fazla yakýn temasta bulunmalarý ve ýsýrýlma, týrmalanma gibi durumlarda ailelerine haber vermemeleri sebebiyle çocuklarda kuduz riski daha fazladýr. Eðer ýsýrýlýrsanýz, ýsýrýk yarasýný vakit kaybetmeden bol su ve sabunla en az 15 dakika yýkayýnýz ve derhal bir saðlýk kuruluþuna baþvurunuz. Hekiminiz gerekli görür ve aþý programýna alýrsa, aþýlarýnýzý aksatmadan uygulatýnýz. Eðer evcil hayvanýnýz ýsýrýlýrsa, hemen bir veteriner hekime danýþýnýz. Ayrýca, kuduz hastalýðýnýn belirtileri ortaya çýktýktan sonra tedavisi mümkün olmadýðýndan ve ölümle sonuçlandýðýndan kuduz þüpheli temas durumunda özellikle yara tedavisi ile kuduz aþýsý ve kuduz antiserumu uygulamalarýnýn hayat kurtarýcý olduðu unutulmamalýdýr. Kuduzun önlenebilir bir hastalýk olmasý ise sevindiricidir. Kuduza karþý alýnabilecek önlemler nelerdir? Kuduzla mücadele önemlidir! Peki, kuduza karþý alýnabilecek baþlýca önlemler nelerdir: o Hasta olan veya hasta olduðuna dair þüphe duyulan hayvanlar mutlaka gözetim altýna alýnmalýdýr. Bu sayede kuduzun çevreye yayýlýmý önlenebilmektedir. o Çevredeki tüm baþýboþ hayvanlar (özellikle köpekler) kaydedilmelidir. o Evcil hayvanlarýn aþýlarý mutlaka düzenli bir þekilde yaptýrýlmalýdýr. o Tanýnmayan hayvanlara kesinlikle yaklaþýlmamalý, onlara el sürülmemelidir. o Hasta olduðunu düþündüðümüz hayvanlara saðlýklarýndan emin olana kadar asla yardýmda bulunmamalý; aksi takdirde hastalýk kapabiliriz. o Ölmüþ hayvanlara yaklaþýlmamalý. o Halk, kuduz hastalýðý ve kuduzdan korunma yollarý konusunda yetkili kimseler tarafýndan kesinlikle bilgilendirilmelidir. Halkýn bu konuda ne yapmasý gerektiði ve nasýl önlemler almasý gerektiði öðretilmelidir. o Her þüpheli ýsýrýkta olay yerinde kiþinin tedavisi baþlanmalý, sonra mutlaka acilen bir saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr. o Kiþiler de aþýlama programlarýna uymalý ve ebeveynler çocuklarýný mutlaka aþýlatmýþ olmalýdýr. o Ebeveynler çocuklarýný kuduz hastalýðý konusunda bilinçlendirmelidir. o Evcil hayvanlarýmýza diðer tanýmadýðýmýz hayvanlar yaklaþtýrýlmamalýdýr ve evimize tanýmadýðýmýz hayvanlarý evcil görünse de sokmamalýyýz. Unutmayýn ki önlenebilir bir hastalýk olan kuduz; önlemler alýnmadýðý ve tedavisi yapýlmadýðý zaman öldürücü bir hastalýktýr. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Baþkan Aydýn, projeleri için destek istedi Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý makamýnda ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Dodurga ilçesi ve 3 köyün içme suyunun arýtýlmasýna yönelik olarak Ýl Özel Ýdare ile kaynaðýnda yürütülecek çalýþmalarýn son aþamaya geldiðini kaydeden Aydýn, orman izinlerinin alýnmasýndan sonra çalýþmalara baþlanacaðýný söyledi. Aydýn, diðer taraftan ilçede ayva üretimini teþvik etmeye yönelik çalýþmalarýn yapýldýðýný ve bu konuda önümüzdeki aylarda çalýþmalarýn sonuçlandýrýlarak dikime baþlanacaðýný söyledi. Aydýn, Dodurga Ardýçlýk Mevkii Güreþ Alaný ile ilgili da olarak Ýl Özel Ýdaresi ile ortak yürütülen çalýþmada projenin yapýldýðýný, finansman konusunda destek istediðini kaydetti. Milletvekili Cahit Baðcý ise, Dodurga'da halkýn yaþam kalitesini ve gelirini artýrmak için sürdürülen çalýþmalara her zaman destek olduðunu, özellikle Dodurga'nýn gelir artýrýcý faaliyetler olarak çilek, ayva, kapari ile söz sahibi olmasý için çalýþýldýðýný ve bu hususla ilgili yürütülen çalýþmalara destek verdiðini söyledi. Ayrýca bahçe ve arazilerin korunmasý için Alpagut-Dodurga çayýnda taþkýn koruma ve ýslah amaçlý makinalý çalýþma için DSÝ Bölge Müdürlüðünden onayýn alýndýðýný ve önümüzdeki haftalarda çalýþmalara baþlanacaðýný ifade etti. Haber Servisi

7 YILDIZ HABER 7 Ýki günde üç kez intihara kalkýþtý Çorum'da çocuðuna ilaç alamadýðýný iddia eden 21 yaþýndaki Ferdi Ç, 2 günde üç kez intihara kalkýþtý ve hem polisi hem de gazetecileri peþinden koþturdu. Önce Osmancýk Ýlçesinde inþaat halindeki 5 katlý binanýn en üst katýna çýkarak intihar edeceðini söyleyen Ferdi Ç. güçlükle ikna edilip aþaðýya indirilirken, bir gün sonra ayný kiþi Çorum merkeze gelerek bir günde iki kez intihara kalkýþtý. Sabah saatlerinde Ziraat Bankasý yanýnda bulunan 6 katlý binanýn çatýsýna çýkan Ferdi Ç, polisler tarafýndan ikna edilerek çatýdan indirildi. Karakolda yapýlan iþlemler sonrasý serbest býrakýlan Ferdi Ç. kýsa bir süre sonra bu kez de Ýnönü Caddesinde 8 katlý bir binanýn çatýsýna çýkýp saða sola beton parçalarý attý. Çevredeki vatandaþlarýn ihbarý üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve saðlýk ekipleri, geniþ güvenlik önlemi alarak caddeyi bir saat araç trafiðine kapattý ve uzun araç kuyruklarý oluþtu. Çocuðuna ilaç alamadýðý gerekçesiyle intihar etmek istediði öne sürülen Ferdi Ç, bir saat boyunca çatýdan inmedi ve hem gazetecilere hem de olup biteni izlemeye çalýþanlara tepki gösterdi. Polis ekiplerinin 300 TL para vereceklerini söylemeleri üzerine ikna olduðu iddia edilen Ferdi Ç, intihar etmekten vazgeçti. Polis otosuna bindirilen genç, önce hastaneye ardýndan da iþlemler için bir kez daha polis karakoluna götürüldü. Yasin YÜCEL Mehmet Tatlýsu'dan öðrencilere 'altýn' öðütler Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü "Kültür Deðerlerimizle Söyleþiler" adýyla düzenlediði etkinliklerinin ikincisinde emekli öðretim görevlisi Mehmet Tatlýsu'yu konuk ederek "Yunus Emre'den Sezai Karakoç'a Türk Þiiri" baþlýklý bir þiir dinletisi gerçekleþtirdi. Etkinlik, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan Mehmet Tatlýsu'nun kendisinin kaleme aldýðý ve gençlere mesajlar içeren biyografisi okundu. Mehmet Tatlýsu konuþmasýnýn baþýnda, salonda kýz öðrencilerin sayýsýnýn erkek öðrencilerden fazla olduðunu gözlemlediðini ifade ederek pozitif ayrýmcýlýk yapmak ve þiir dinletisine Faruk Nafiz Çamlýbel'in 'Kýzým' þiirini okuyarak baþlamak istediðini ifade etti. Þiirin en eski edebî tür olmasýna raðmen günümüzde az okunmasýndan ve þiir kitaplarýna az ilgi gösterilmesinden þikâyet eden Tatlýsu, dinleyicilere "þiiri seviyorsanýz edebiyatý gerçekten seviyorsunuz, edebiyatý gerçekten benimsemiþsiniz demektir" diyerek kendisinin þiir okumaya ve ezberlemeye nasýl baþladýðýný anlattý. Henüz ilkokula dahi baþlamadýðý bir dönemde annesinin bir mevlitte dinleyip çok beðendiði ve kendisinden ezberlemesini istediði Yunus Emre'nin "Þol cennetin ýrmaklarý / Akar Allah deyu deyu" þeklinde baþlayan ilahisini, kýsa sürede ezberlediðini ve karþýlýðýnda annesinden aldýðý bir yumurtayý bakkala vererek o zamanlar bir çocuk için çok deðerli olan, halkalý þeker aldýðýndan bahsetti. Ayrýca bir diðer anýsýna daha deðinerek askerliðini yaptýðý sýrada Çile'deki bütün þiirleri ezbere bildiði için komutanlarý tarafýndan Ýstanbul'a götürülüp orada Necip Fazýl Kýsakürek ile tanýþtýrýldýðýndan söz etti. Öðrencilere sevdikleri þairlerin þiirlerini ezberlemeleri öðüdünde bulunan Mehmet Tatlýsu, Yunus Emre, Karacaoðlan ve Âþýk Veysel'den örnek þiirler okuyarak halk þiirinin öneminden bahsetti. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlý, Necip Fazýl Kýsakürek, Arif Nihat Asya, Nazým Hikmet, Orhan Veli, Attila Ýlhan, Behçet Necatigil ve Sezai Karakoç gibi modern Türk þiirinin yapýtaþlarý konumundaki þairlerin hayat hikâyelerinden kýsaca bahsederek þiirlerinden örnekler verdi. Tatlýsu, son olarak Arif Nihat Asya'nýn 'Dua'" þiirini okuyarak sözlerine son verdi. Mehmet Tatlýsu Programýn sonunda Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Meral Demiryürek, Mehmet Tatlýsu'ya verdiði güzel öðütlerden ve okuduðu birbirinden deðerli ve etkili þiirler için teþekkür etti. Haber Servisi Bayramda SAÐLIÐIMIZI KURBAN ETMEYELÝM Kurban Bayramýnda Beslenme Dini bayramlarýmýzdan biri olan kurban bayramýnda kurban kesimine ve bayram ziyaretlerine baðlý olarak beslenme düzeninde bir takým deðiþiklikler olmaktadýr. Öðün atlama, tek besine dayalý beslenme (özellikle kýrmýzý et aðýrlýklý beslenme), öðünlerde kalorisi ve yað içeriði yüksek besinler (tatlý, þeker, hamur iþi vb.) tüketme yapýlan genel hatalardýr. Bu yanlýþ beslenme tarzýyla birlikte bayram sürecinde kilo artýþý, reflü, hazýmsýzlýk, mide aðrýsý vb. sindirim sistemi sorunlarý, kalp çarpýntýsý, tansiyon yükselmesi ve kan þekeri yükselmesi gibi bazý saðlýk problemleri meydana gelebilir. Bu þikâyetleri önlemek ve en aza indirmek için birtakým beslenme tedbirleri alýnmalýdýr. Saðlýklý beslenme adýna alýnabilecek en öncelikli tedbir, kurban etlerinin tüketimine dair olmalýdýr. Etler sindirimi zor besinlerdir. Yeni kesilmiþ hayvan etlerinin sertliði ve sindirimi daha da zordur. Bu nedenle kesilen kurban eti kesildiði gün içerisinde tüketilmemeli, birkaç gün buzdolabýnda dinlendirildikten sonra tüketilmelidir. Kýrmýzý etlerin doymuþ yað ve kolesterol içeriði yüksek olduðu için kalp-damar hastalarý, diyabet hastalarý ve tansiyon hastalarý et tüketiminde daha dikkatli olmalýdýr. Bu kiþiler etin yaðý az olan kýsýmlarýný tercih etmeli ve tükettikleri et miktarýný kýsýtlamalýdýr. Kurban Etleri Nasýl Piþirilmeli Kurban Bayramý'nda, etin tüketim miktarýnýn yaný sýra piþirme yöntemlerine de dikkat edilmelidir. Etlerin piþirilmesinde haþlama ve ýzgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kýzartmalardan kaçýnýlmalýdýr. Çok yüksek ýsýda, uzun süre piþirme ve kýzartma yöntemi çeþitli "kanserojen maddelerin" oluþumuna neden olabileceði için tercih edilmemelidir. Etlerin tek baþýna deðil de sebzelerle birlikte piþirilmesi veya tüketilmesi, besin çeþitliliðinin saðlanmasý açýsýndan saðlýklý bir yöntemdir. Etle yapýlan yemekler kendi yaðý ile piþirilmeli ve ilave yað eklenmemelidir. Özellikle kuyruk yaðý veya tereyaðýnýn et yemeklerinde kullanýlmasýndan kaçýnýlmalýdýr. Etler ýzgarada piþirilirken, etle ateþ arasýndaki uzaklýk eti yakmayacak ve "kömürleþme" saðlamayacak þekilde ayarlanmalýdýr. Yüksek ateþ, yüzeydeki proteinleri birdenbire katýlaþtýrýr ve ýsý etin iç kýsmýna ulaþamaz. Çok yüksek ýsý, etin dýþ yüzeyinin yanmasýna ve su kaybýnýn fazla olmasýna yol açarak besin öðesi kaybýný artýrýr. Bu nedenle etlerin orta veya kýsýk ateþte yavaþ piþmesi saðlanmalýdýr. Hayvanlarda görülen ve zoonoz (hayvanlardan insanlara geçebilen hastalýklar) olarak adlandýrýlan bazý hastalýklar insanlara bulaþabilmektedir. Bunlardan kist hidatik, toksoplazmozis, teniyoz, brusellozis, þarbon ve verem gibi hastalýklar ülkemiz açýsýnda önem arz etmektedir. Ancak, bu hastalýklarýn birtakým basit kurallarý uygulamakla önlenebileceði de unutulmamalýdýr. Özellikle Kurban Bayramlarýnda çok sayýda hayvanýn kesilmesi, kesim öncesi ve kesim sonrasý gereken kontrol ve hijyen kurallarýna dikkat edilmemesi, kesilen hayvanlara ait etlerin tüketiminde (saklama, hazýrlama, piþirme) vb.) gerekli hassasiyetin gösterilmemesi birçok zoonoz hastalýðýn yayýlmasýna zemin hazýrladýðý gibi çok sayýda insanýmýzýn da bu hastalýklara yakalanmasýnda neden olabilmektedir. Etler kesinlikle çið veya az piþmiþ olarak tüketilmemeli, bazý zoonoz hastalýklarýn çið veya az piþmiþ etlerin yenmesiyle bulaþtýðý akýldan çýkarýlmamalýdýr. Hayvanlarýn kesilmesi, yüzülmesi, parçalanmasý, etin nakli, muhafazasý, piþirilmesi ve tüketime sunulmasý aþamalarýnda kiþisel hijyen kurallarý ihmal edilmemelidir. Kurban Etleri Nasýl Saklanmalý Kesilen etlerin korunmasý ve saklanmasý insan saðlýðý açýsýndan çok önemlidir. Kurban etleri, büyük parçalar þeklinde deðil, birer yemeklik olacak þekilde küçük parçalara ayrýlarak buzdolabý poþetine veya yaðlý kâðýda sarýlmalý ve buzdolabýnýn buzluk kýsmýnda veya derin dondurucuda saklanmalýdýr. Bu þekilde hazýrlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise daha uzun süreyle saklanabilir. Etler kolaylýkla bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir. Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözülmesi bazý "mikroorganizmalar" için üreme ortamý oluþturur ve bu da saðlýðýmýzý tehdit eder. Çözülen et hemen piþirilmeli ve tekrar dondurulmamalýdýr. Etlerin, "oda ýsýsýnda açýkta býrakýlacak þekilde deðil", buzdolabýnýn alt bölmesinde çözülmesi saðlanmalýdýr. Derin dondurucuda saklanan etin buzdolabýnýn sebzelik kýsmýnýn üstüne konularak çözülmesi beklenebilir. Etin çabuk çözülmesi amacýyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözülme, oda sýcaklýðýnda bekletme gibi yöntemler, insan saðlýðý açýsýndan tehlikeli sonuçlarý da beraberinde getirmektedir. Kurban Bayramýna Yönelik Beslenme Önerileri Güne kahvaltý ile baþlamayý ihmal etmeyin. Bayram namazýna gidecekseniz ya da kurban kesimi için acele ediyorsanýz bu sebeple kahvaltýyý atlamak yerine 1 bardak süt ya da küçük bir avuç badem/fýndýk ya da 3-4 adet kuru kayýsý ile güne baþlayabilirsiniz. Gün içerisinde 4 saatten fazla aç kalmamaya özen gösterin. Az az ve sýk sýk beslenin. Öðünlerinizde sadece et tüketimine yönelmeyin, et yemeðinin yaný sýra sebze yemeði ve salataya da yer verin. Ana öðünlerde tabaðýnýzýn yarýsýný salata ve sebze yemeði ile doldurun, yanýna 2-3 parça et ekleyin ve 1-2 dilim tam tahýllý ekmek ile öðününüzü tamamlayabilirsiniz. Eðer pilav, makarna ya da çorba tüketmek isterseniz ekmek tüketmenize gerek kalmayacaktýr. 1 dilim ekmek yerine 3 yemek kaþýðý pilav veya makarna ya da 1 kepçe çorba tüketebilirsiniz. Gelen misafirlerinize tatlý servisi olarak þerbetli tatlýlar yerine sütlü veya meyveli tatlýlarý tercih edin. Gün içerisinde sývý tüketiminde tercihinizi saðlýklý içeceklerden yana kullanýn. Asitli ve þekerli içecekler yerine ayran tüketin. Eðer mide rahatsýzlýðýnýz ve tansiyon probleminiz yoksa 1 þiþe sade maden suyu da tüketebilirsiniz. Bunun haricinde gün içerisinde mutlaka bardak su tüketin. Saðlýklý bayramlar Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

8 YILDIZ Kedi Nerede? Hoca' nýn caný et yemeði istemiþ bir gün. Kasaptan iki kilo et alýp evine götürmüþ. - Akþama güzelce piþir bunlarý, demiþ hanýmýna. Ne var ki o gün eve hanýmý misafirleri gelmiþ. Kadýncaðýz eti piþirip onlara ikram etmiþ. Akþamda bir tarhana çorbasý çýkarmýþ. Hoca' nýn önüne. - Et nerde Kelime Avý YAÞAM demiþ Hoca. Kadýn doðruyu söyleyeceðine bir yalan kývýrmýþ. - Eti kedi yedi, demiþ. - Getir þu kediyi bakalým demiþ Hoca. Sonra teraziyi çýkartýp kediyi tartmýþ. Bakmýþlar ki tam iki kilo geliyor. Hoca hanýmýna sormuþ: - Peki haným demiþ, kedi bu ise bizim et nerede? Et buysa kedi nereye gitti? Günün Sudoku Bulmacasý Çocuðunuzu ihmal etmek en az Boþanma kadar etkileyebilir Boþanan eþlerin ayrýldýktan sonra çocuklarýný ihmal etmesinin gelecekte büyük sýkýntýlara sebep olacaðý belirtildi. Medical Park Samsun Týp Merkezi'nden Psikolog Enise Öziç, "Þüphesiz boþanmanýn da ihmalin de olumsuz etkisi vardýr ancak boþanma sonrasý ihmal çocuðunuzun ciddi psikolojik sorunlar yaþamasýnda büyük etkiye sebep olmaktadýr. Eðer önlem alýnmazsa sorunlu ve depresif bir yetiþkin olma olasýlýðý da yüksek olabilmektedir." dedi.karý kocanýn boþanmasýndan en büyük zararý çocuklar görüyor. Boþanma aþamasýnda ya da sonrasýnda anne ve babalarýn çocuklarýný ihmal etmemesi gerektiðini dile getiren Öziç, "Çocuðunuza karþý tarafý ya da eski eþinizi asla kötülemeyin; ne olursa olsun kötülediðiniz kiþi çocuðunuzun hâlâ annesi/babasýdýr. Yaþanan sorun eski eþiniz ve sizin sorununuzdur, çocuðunuzu buna dahil etmek çocuðunuza yapacaðýnýz en büyük haksýzlýk olacaktýr. Sizler iki yetiþkin olarak ayrýlmýþ olabilirsiniz ancak bir anne ve baba olarak ayrý deðilsiniz ve çocuðunuz hayatta olduðu müddetçe de anne baba olarak ayrýlamazsýnýz, bunun bilincinde olun ve çocuðunuza da bu þekilde yansýtýn." tavsiyesinde bulundu.bir çocuðun anne ve babaya hemen hemen eþit ihtiyaç duyduðunu vurgulayan Psikolog Enise Öziç, sözlerine þöyle devam etti: "Siz tek taraflý olarak ne kadar ilgi ve alaka gösterirseniz gösterin sadece yüzde 50'lik boþluðu doldurmuþ olursunuz. Bu nedenle siz size düþeni yaptýktan sonra diðer tarafýn da sorumluluðunu yapmasýna izin verin ya da bunu saðlayýn; aksi halde bir yaný eksik bir çocuk yetiþtiriyor olabilirsiniz. Anne-baba olarak kendinize düþen sorumluluðu bilmeli ve yapmalýsýnýz. Unutmayýn çocuk boþanma durumunuzu bir nebze toparlayabilir belki ancak ona karþý yapýlan ihmali toparlayamayabilir." 'ÇOCUÐUN BOÞANMAYA DAÝR SORULARINI ÝYÝ CEVAPLAYIN' "Eðer taraflardan biri çocuðun duygusal bakýmýný reddediyorsa örneðin baba reddediyorsa bu durumda babanýn çocuðu reddetmesini gerek kendi imkanlarýnýzla yeterli olmuyorsa da bir uzman yardýmýyla ortadan kaldýrmaya çalýþýn. Yine de sonuca ulaþýlamýyorsa çocuðunuzun baba gibi ona model olabilecek yetiþkinlerle (dayý, amca dede gibi) iliþki kurmasýna yardýmcý olmaya çalýþýn." diyen Medical Park Samsun Týp Merkezi'nden Psikolog Enise Öziç, þunlarý ekledi: "Çocuðunuzun boþanmaya dair sorularýna geçiþtirerek ya da kýzgýnlýkla cevaplar vermeyin. Çocuðunuzun bu konuda soru sormasý onun en doðal hakkýdýr, ona izin verin. Onunla konuþurken ne olursa olsun onun her iki taraf için de vazgeçilmez ve çok deðerli olduðunu ona söyleyin ve hissettirin. Boþanma evresinde ya da sonrasýnda çocuðunuzda bir takým psikolojik problemlere ya da daha önce rastlamadýðýnýz davranýþ þekillerine rastlayabilirsiniz; örneðin týrnak yeme, altýný ýslatma gibi. Böyle durumlarda sakin olun, çocuðunuzun üstüne gitmeyin. Onunla onun duygularýný paylaþmaya çalýþýn ve yalnýz olmadýðýný hissettirin ve dile getirin; çünkü bu tür durumlar çocuklarda çoðu zaman yalnýzlýk, içsel korku ve kaygýyla baþ edememe durumlarýnda ortaya çýkmaktadýr. Çocuðunuzun bu süreçten olumsuz etkilenmesine yine de engel olamadýðýnýzý düþünüyorsanýz muhakkak bir uzmandan yardým alýn." (CÝHAN) Seyahat yönünüz sizi Uyumsuz býrakabilir! Yerli Dizi 20:00 19:55 8 Zengin Kýz Fakir Oðlan Nurhan ýn maddi durumu son günlerde biraz bozulmuþtur. Nurhan sýkýntýlý günler geçirmektedir ancak bunu baþta Biricik olmak üzere Kemal Bey ve Serpil hanýmdan saklamaktadýr. Biricik veya Kemal beyin ekonomik desteðini istemiyordur. Ancak Nurhan ýn baþýna büyük bir talih kuþu konmuþtur. Nurhan, zengin olduðundan habersizdir. Bundan sonra Nurhan ýn hayatý nasýl olacaktýr?saat : 19:55-23:00 (185 dakika)tür : Dizi (Komedi)Oyuncular : Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel, Ufuk Özkan, Ecem Özkaya Yönetmen : Hasan Tolga Pulat Yerli Dizi Yýlanlarýn Öcü Fatma ile görüþmeyi kafasýna koyan Kara Bayram, engellerle karþýlaþýnca çýlgýna döner. Þerife, Kamuran ýn Fatma ya olan yakýnlýðý yüzünden deliye dönmüþtür. Fatma, onun için artýk sadece evde istenmeyen bir misafir deðil, bir rakiptir. Zahide ise olanlara kendinin sebep olduðunu düþünmektedir ama yine de Kara Bayram dan vazgeçmeye hazýr deðildir. Irazca, oðlu Kara Bayram ýn can düþmaný Hüsnü nün yeðeni Fatma ya aþýk olduðunu öðrenmiþtir. Oðlunun Fatma ile evlenmesine asla izin vermemeye niyetli olan Irazca için Kara Bayram ý Zahide ile evlendirmek daha da önemlidir artýk... Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Yaklaþan Kurban Bayramý ve benzeri dönemlerde izin kullanýp tatile çýkanlar için uzmanlar dikkat çeken bir öneride bulundu. Yaþanýlan ülkeden daha batýdaki þehirlere veya ülkelere doðru seyahat etmenin uyku-uyanýklýk dengesinin bozulmamasý için (Jet-lag) önemli olduðunun altýný çizen uzmanlar, doðuya doðru yapýlan yolculuklarýn, batýya doðru yapýlanlara göre uyum konusunda daha zor olduðunu belirtti.hisar Intercontinental Hospital Nöroloji Bölümü Uzmaný Dr. Gülümser Kýzýltaþ Tokmak, seyahat yönü uyumsuzluðu (Jet-lag) hakkýnda bilgiler verdi. Kiþinin uyku uyanýklýk (Jet-lag) döngüsünün, saat dilimi deðiþikliði sonucunda bozulmasý olduðunu dile getiren Uzm. Dr. Tokmak, 'En az iki saat diliminin geçildiði uçak yolculuðundan sonra semptomlar baþlar; gece uykusuzluðu, gündüz aþýrý uykululuk hali vardýr. Seyahatten sonraki 1-2 gün içerisinde gün içi fonksiyonlarda azalma, genel halsizlik veya sindirim sistemi ile ilgili rahatsýzlýklar görülür. Semptomlarýn aðýrlýðý ve süresi genellikle yolculuk yapýlan saat diliminin sayýsý ve yolculuðun yönü ile orantýlýdýr. Doðuya yapýlan yolculuklarda uyum, batýya doðru yapýlan yolculuða göre daha zordur. Kiþinin uyku ritminin, bölgesel zamana uyumunun saat dilimi baþýna 1 gün sürdüðü tahmin edilmektedir." dedi. 6 saatin üzerindeki seyahatlerde kiþilerin uyku ritimlerinin ters istikamete kayabileceðini belirten Tokmak, "Bu da semptomlarýn süresinin uzamasýna ve jet-lag semptomlarýnýn aðýrlaþmasýna yol açar. Iþýða uygunsuz zamanlarda maruziyet, kiþinin uyku ritmini ters yöne kaydýrarak uyum süresini uzatýr. 6 saatlik uçuþlardan önce ve sonra mutlaka uzman desteði alýnmalýdýr. Jet-lag semptomlarý devam ettiðinde artmýþ hayal kýrýklýðý, negatif beklentiler ve kötü uyku hijyeni kiþilerde psikofizyolojik insomnia geliþimine yatkýnlýk oluþturabilir." dedi. (CÝHAN) 20:00 Yerli Dizi Kara Para Aþk Elif e ilaný aþk eden Ömer, aldýðý cevap karþýsýnda þaþkýna dönmüþtür. Elif in söylediklerine inanmaz ve bu þekilde davranmasýnýn asýl nedenini öðrenmeye çalýþýr. Ömer, Elif in bu davranýþýnýn asýl nedenini öðrenebilecek midir? Hüseyin, Tayyar ýn planý karþýsýnda çýlgýna döner. Tayyar ve Ali yi Ömer in geleceðiyle oynamamalarý için ikna etmeye çalýþýr ama baþaramaz. Ömer in daha fazla zarar görmesini istemeyen Hüseyin, Tayyar a yardým etmeyeceðini söyler, üstelik bu kez gerçekten kardeþinin yanýnda, onlarla savaþacaktýr. Maggie Grace Grace, Worthington, Fog"'dur. Bu filmde Smallville Ohio'da doðdu. Fakat þu anda dizisinden Tom Welling de Los Angeles'da yaþamaktadýr.grace Grace ile ekranlarda ilk kez haftalýk bir internet yapýmý olan Rachel's Room adlý programda göründü. Program, Sony'e ait olan ScreenBlast adlý internet sitesinde yýllarýnda oynamaktadýr.söylentilere göre X-Men 3 adlý filmde Shadowcat adlý karakteri canlandýrmasý için Maggie Grace'e teklif yapýldýðý, ancak Grace'in bu teklifi Lost ile konratý olmasý yayýnlandý. Ardýndan 2002'de nedeniyle reddetiði belirtilmiþtir. kariyerine "Murder in Fakat Grace bir röpor- Greenwich" ve "Shop Club" tajýnda bunu ilk defa duyduðunu, adlý filmlerde baþrol oynayarak böyle bir þey devam etti yýlýnda "12 olmadýðýný ve bu duruma çok Mile Road" adlý filmde Tom þaþýrmýþ olduðunu Selleck ve Wendy Crewson'un söylemiþtir.ayrýca romandan sorunlu kýzýný canlandýrdý.fakat Grace, tembel ve bencil kýz Shannon Rutherford rolüyle Lost adlý dizide yer alarak parladý. uyarlama olan Suburban Girl adlý filmde, Sarah Michelle Gellar ve Alec Baldwin ile beraber yer almaktadýr.the Diziden sonra yer aldýðý Twiligh Saga Breaking bir diðer proje, bir John Dawn'da Ýrýna karakterinini Carpenter filmi olan "The canlandýracak. TAVUK HAÞLAMA Malzemeler 2 Adet Havuç 2 Adet Orta Boy Patates 2 Adet Soðan Yarým Kilo Tavuðun Beyaz Eti 1 Adet Yumurta Sarýsý 1 Çorba Kaþýðý Un 2 Çorba Kaþýðý Tereyaðý Yemeðin Tarifi Tavuðun beyaz etini, derisinden ayýrýn. Bir hafta buzlukta bekletin. Havucun, soðanýn ve patatesin kabuklarýný Hz. Mevlana'ya sormuþlar "aþk nedir?" Diye. Ben ol ki bilesin! demiþ... soyarak, iri iri doðrayýn. Çözüldükten sonra iri parçalar halinde kestiðiniz tavuk etlerini ilk önce kýzgýn yaðda soteleyin.baþka bir tencereye aldýðýnýz yað ile birlikte havuç ve soðaný kavurun. Üzerine yeterince su ilave ederek kaynatýn. Soðan ve havuç kaynadýktan ve biraz piþmeye baþladýktan sonra tavuk ve patatesleri ilave edin.ayrý bir kap içinde yumurta sarýsýný ve unu karýþtýrýn. Malzemelerin piþmesine yakýn bu karýþýmý tencereye ekleyin. Bir süre kaynattýktan sonra sýcak sýcak servis yapýn. 05:50 Hawaii Five Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Çocuklar Duymasýn Alemin Kýralý Ana Haber Kara Para Aþk 23:30 Kim Milyoner Olmak Ýster? 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Elif Ana Haber Elif Yerli Dizi 20:00 Rambo 2 21:50 Boynu Bükük Küheylan Cennet Mahallesi Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 23:15 Bay ve Bayan Smith sinema Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Ben Bilmem Eþim Bilir 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Benim Adým Gültepe Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan 23:00 Hayat Aðacý Merhaba Yenigün 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Dizi Film Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda Þefkat Tepe 23:00 Ötesiz Ýnsanlar

9 YILDIZ Belediyeden çocuklara bayram hediyesi Çorum Belediyesi, aralarýnda yetim ve öksüz olan çocuklarýnda bulunduðu Bin 571 çocuða bayramlýk hediye etti.çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde dün düzenlenen kýyafet daðýtýmýnda çocuklarýn mutluluðu gözlerinden okundu.peygamber Efendimizin doðum günü olmasý nedeniyle Bin 571 çocuða hediye daðýtýmýnýn gerçekleþtirildiðini hatýrlatan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, geçtiðimiz Ramazan Bayramý'nda da belediyenin hediyesi olan malzemeleri çocuklara daðýttýklarýný ifade etti. Gül, Ramazan Bayramý'nda talep fazla olduðu için ulaþamadýklarý çocuklar olduðunu belirterek, Ramazan Bayramý'nda kýyafet alan çocuklarýn dýþýnda tekrar Bin 571 ihtiyaç sahibi çocuða kýyafet daðýtacaklarýný kaydetti. Gül, "Elimizden geldiði kadar çocuklara ulaþmaya çalýþýyoruz. Bayramlýklar herkesin eline ulaþmýþ olacak. Pantolon, uzun kollu badi, kapþonlu mont, ayakkabý ve çorap olmak üzere 5 çeþit malzemeden oluþan bayramlýklar Çorum Belediyesi'nin küçük bir armaðanýdýr. Bizim kültürümüzde, inancýmýzda çocuklarý sevindirmek her zaman vardýr. Peygamberimizin hayatýnda da büyüklerimizin hayatýnda da kültürel hayatýmýzda da bu böyledir. Yapabildiðimiz kadar her kesime ulaþmak adýna gayretlerimiz devam edecek. Baþta yavrularýmýzýn, ailelerinin ve tüm Çorum halkýnýn Kurban Bayramý'ný tebrik ediyorum. Saðlýklý, sýhhatli, kazadan uzak bir þekilde bu bayramýmýzý da geçirmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandý. Zeki Gül, konuþmasýnýn ardýndan çocuklara hediyelerini verdi. Bahadýr YÜCEL Veysel Eroðlu Çorum'a geliyor Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun daveti üzerine Hitit Üniversitesi Akademik Yýlý Açýlýþ Törenine katýlmak üzere Çorum'a geliyor. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, geçtiðimiz hafta Entegre Aðaç Ýþleme fabrikasýnýn açýlýþýna katýlmak üzere Rusya'ya baðlý Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu'nu telefonla arayarak Hitit Üniversitesi Akademik Yýlý Açýlýþ Törenine davet etmiþti. Uslu'nun davetine olumlu yanýt veren Bakan Eroðlu'nun 23 Ekim 2014 Perþembe günü Hitit Üniversitesi Akademik Yýlý Açýlýþ Törenine katýlmak üzere Çorum'a geleceði bildirildi. Uslu ayrýca, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu'nu telefonla arayarak dün vefat eden kayýnpederi Hacý Salih Yüksel için "Merhuma rahmet, sizlere ve þahsýnýzda tüm ailenize sabýrlar dilerim. Merhum kayýnpederinizi bizlerde uzaklardan dualar ve tekbirlerle ebedi istirahatgahýna uðurladýk" diyerek taziyede bulundu. Haber Servisi 'Poþetli Dede' topraða verildi Konya'da yolcu otobüsünün çarpmasý sonucu hayatýný kaybeden ve 'Poþetli Dede' olarak bilinen Mehmet Keleþ'in (75) cenazesi memleketi Çorum'da topraða verildi.olay, Konya'da geçtiðimiz gün meydana gelmiþti. Keleþ, otogarda beklediði esnada bir yolcu otobüsü geri gelerek þahsýn ölümüne sebep olmuþtu. Olayýn ardýndan Türkiye'nin gündemine 'Poþetli Dede' olarak gelen Keleþ'in cenazesi Konya'dan kýz kardeþi Zeynep Yar ve yeðenleri tarafýndan alýnarak memleketi Çorum'un Laçin ilçesine baðlý Çamlýpýnar köyüne getirildi. Köydeki evinde helallik alýnmasýnýn ardýndan Keleþ'in cenazesi köy mezarlýðýnda topraða verildi. Akrabalarý, Mehmet Keleþ'in mezar taþýna 'Poþetli Dede' yazdýracaklarýný söyledi. Haber Servisi Elektrik ve doðalgaza yüzde 9 zam Enerji Bakaný Taner Yýldýz, önümüzdeki aydan baþlamak üzere doðalgaz ve elektrik fiyatlarýna yüzde 9 zam yapýlacaðýný açýkladý. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, doðalgaz ve elektrik fiyatlarýyla ilgili açýklama yaptý. Yýldýz, önümüzdeki aydan baþlamak üzere elektrik ve doðalgaz fiyatlarýna zam yapýlacaðýný açýkladý. Yýldýz, "Elektrik ve doðalgaz fiyatlarýnda önümüzdeki aydan baþlamak kaydýyla yüzde 9'luk fiyat artýþýna gidiyoruz" dedi. HABER GÜBRE ALIMI CORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Gübre Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi :Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: MERKEZ/CORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýlimiz sýnýrlarý Park ve yeþil alanlara fidan, bitki dikimi ve çim ekiminde kullanýlmasý amacýyla 1000 m3 Gübre Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri :Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden itibaren 30(Otuz) takvim gün içinde teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah.Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, AA.22. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUMadresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn No:972 Resmi ilanlar de 1-7 EKÝM DÜNYA EMZÝRME HAFTASI Anne Sütünün Faydalarý: Bebeðin biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarý emzirme ile karþýlanýr. Yeni doðan bebeklerin ilk altý ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmesi, sonra ek gýdalarla birlikte en az 2 yaþýna kadar anne sütü ile beslenmeye devam ettirilmesi Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan da önerilmektedir. Anne sütü her zaman temiz ve mikropsuz olup bebek tarafýndan kolaylýkla sindirilebilir niteliktedir. Özel bir çaba harcamadan daima hazýr ve ekonomiktir. Anne sütü ile beslenen bebeklerde, beyin geliþimi daha iyi olmakta, enfeksiyon hastalýklarý, alerjik hastalýklar, ishal ve solunum yolu hastalýklarý ve diþ çürükleri daha az görülmektedir. Doðumdan sonra bebeðin ilk yarým saat içinde emzirilmeye baþlan- 9 masý gerekmektedir.ýlk bir hafta memelerden "kolostrum" adlý süt gelir ve bebeði besleyici ve enfeksiyondan koruyucu özellikleri ön plandadýr. Bunu ikinci hafta boyunca protein içeriði azalýrken, laktoz, yað ve toplam kalori içeriði artan "geçiþ sütü" izler. *ANNELER; BEBEÐÝNÝZE KENDÝ SÜTÜNÜZÜ VEREREK BEBEÐÝNÝZÝN SAÐLIÐI ÜZERÝNE EN ÝYÝ YATIRIMI YAPMIÞ OLA- CAKSINIZ. Bebeðinizin acýktýðýný nasýl anlarsýnýz? Bebeðiniz acýktýðýnda aðzýný açar, aranarak emme hareketi yapar, bazen de aðlayarak acýktýðýný ifade etmeye çalýþýr.bazý bebekler uykulu olurlar ve uyanmakta zorluk çekerler.bebek emmek istemiyorsa ve son beslenmeden 3-4 saat geçtiyse mutlaka uyandýrýlýp emzirmelidir. Emzirmenin anne saðlýðý için önemi: Emziren annelerde ise meme kanseri, yumurtalýk kanseri, romatizmal hastalýklar,osteoporoz ve kansýzlýk gibi rahatsýzlýklar daha az görülmektir. Anne-bebek baðýnýn kurulmasý, güven duygusu geliþmesi ve annenin stresle baþ etmesinde emzirmenin önemi büyüktür. Ayrýca annenin sindirim sistemini çalýþtýrarak, besin emilimini artýrýr, böylece emziren anneler doðum sonrasý hýzlý toparlanýp, daha kolay kilo verirler. *ANNELER; BEBEÐÝNÝZÝ NE KADAR SIK EMZÝRÝRSENÝZ O KADAR ÇOK SÜTÜNÜZ ARTACAKTIR. Emzirmede yapýlan hatalar: Emzirmeden önce meme baþýnýn karbonatlý su, sabunlu su veya çeþitli kremler ile temizlenmesi meme baþý çatlaðýna ve bebeðin memeyi tutmasýnda çeþitli güçlüklere neden olabilir. En iyi meme bakýmý anne sütü ile olur. Özel silikon baþlýklar bebeðin memeyi doðru kavramasýný engeller. Ortamda aþýrý kalabalýk ve gürültü, aile içi gerginlikler, aþýrý sýcak, sýký giysiler ve örtüler bebeðin emmesini olumsuz etkileyebilir. Eldiven giydirilmesi bebeðin parmaklarýný emmesini engelleyerek huzursuzluðuna neden olabilir. Bebeðin doymadýðý kaygýsý ile biberon kullanýlarak ek besin verilmesi, emziðin þekerli sývýlara ve bala batýrýlmasý, bebeðe þekerli bitki çaylarý verilmesi memeye isteksizlik yaratabilir. Emziren Annelerin Dikkat Etmesi Gerekenler: Yorgunluk, stres, ruhsal sýkýntýlar ve en önemlisi emzirmeye isteksizlik, anne sütü miktarýný azaltabilir. Meme büyüklüðü süt yapýmýnda önemli deðildir. Yine meme baþlarýnýn düz veya içe çökük olmasý bebek doðru teknikle emzirilirse sorun olmaz. Annenin yeterli sývý almasý ve dengeli beslenmesi yeterlidir. Aþýrý kalorili, þekerli yiyecek ve içeceklerin süt yapýmýna katkýsý yoktur. Sývý alýmýnýn aþýrýsý da sakýncalý olabilir. Sebze ve meyveler, yeþil salatalar bolca tüketilmelidir. Anne yeterli süt ve süt ürünleri ile protein ve demir içeren gýdalarý dengeli bir þekilde almalýdýr. Gebelikte olduðu gibi, kalsiyum ve demir desteði sürdürülmelidir. *ANNELER; BEBEÐÝNÝZE VERECEÐÝNÝZ EN GÜZEL HEDÝYE ANNE SÜTÜDÜR. ÇORUM ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ

10 YILDIZ HABER 10 Vali Kara'dan þehit polisin ailesine taziye Son Valiler Kararnamesi ile Çorum'a atanan Vali Ahmet Kara, geçtiðimiz günlerde Bitlis-Diyarbakýr karayolunda polis noktasýna düzenlenen roketli saldýrýnýn ardýndan bölgeye giden polis aracýnýn kaza yapmasý sonucu þehit olan özel harekat polisi Fatih Saðýr'ýn Ýskilip ilçesine baðlý Seyirçayýköyünde ki babaocaðýna baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu. Þehit evi ziyaretinde Vali Ahmet Kara, þehidin ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. Vali Ahmet Kara'yý þehit evinde Ýl Jandarma Komutaný Alb. Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip Askerlik Þube Baþkaný Yrb. Çetin Öcal, Ýskilip Ýlçe Müftüsü Nurettin Ýçtüzer bazý daire müdürleri karþýladý. Vali Kara, baþsaðlýðý Polis müdürleri, canlý bomba þüphelisiyle ayný yerde tutuluyor Antalya'da polise yönelik düzenlenen algý operasyonunda bir skandal ortaya çýktý. Üçüncü sýnýf emniyet müdürü Gökhan Tayuk'un, Antalya'da yakalanan canlý bomba þüphelisi bayanla ayný bölümde gözaltýna tutulduðu iddia edildi.yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarýnýn ardýndan polislere yönelik düzenlenen algý operasyonlarýna yeni skandallar eklenmeye devam ediyor. Ankara ve Ýzmir'de yapýlan operasyonlarýn ardýndan Antalya'da istihbarat polislerine yönelik düzenlen operasyonun havuz medyasýndan Star ve Sabah gazetelerinin 18 Mart 2014 tarihinde yayýmladýðý 'dinleme listesi' isimli haberleri ihbar kabul edilerek düzenlendiði ortaya çýkmýþtý. Gözaltýnda tutulanan polislerin ifade alma iþlemleri de devam ediyor. Gözaltýnda tutulan polis müdürleri ve memurlar için bugün ek gözaltý süresi alýndý.polislerin avukatlarý eþliðinde sorgularý devam ederken skandal bir ayrýntý ortaya çýktý. Dördüncü sýnýf emniyet müdürü olan Gökhan Tayuk'un operasyonla ayný zamanda gözaltýna alýnan canlý bomba þüphelisi kadýnla ayný bölgede tutulduðu ortaya çýktý. Kaldýklarý hücreler yan yana olan polis müdürüyle canlý bomba þüphelisi karþý karþýya gelebiliyor. Yaþanan bu durumu facia olarak nitelendiren Avukat Osman Yengil, "Gökhan beyin canlý bomba olarak yakalanan bir bayanla ayný bölümde kaldýðý duyduk. Bu tabi facia bir durum. Çünkü Allah korusun böyle yýllarca suçlu peþinde koþmuþ, suçlu yakalamýþ bütün hayatýný buna adamýþ bir insanýn ayný ortamda býrakýlmasý kamuoyunun takdirlerine býrakýyorum. Bu tamamen kiþinin vücut bütünlüðünü tehlikeye atmak. Hem de bunu yaparken resmi kurumun içerisinde yapýlmasý yanlýþ." dedi. AVUKAT: TUTUKLAMA ÝÇÝN BAHANE ÜRETMEK ÝSTÝYORLAR Soruþturmanýn süreci hakkýnda da bilgi veren Avukat OsmanYengil, ifadelerinin tamamlananlar için bugün birinci kez uzatma kararlarý alýndýðýný söyledi. Yarýn için ikinci uzatma kararý alýndýktan sonra mahkemeye sevk edilmesini beklediklerini belirten ziyaretinde þehitler sayesinde bizlerinde yaþadýðýný belirterek, þehidin ailesine aðlamamalarýný sabredip dua etmeleri gerektiðini söyledi. Þehit Fatih Saðýr'ýn Allah'ýn þefaatine nail eylemesini dileyen Vali Kara, Allah'tan da rahmet diledi. Ziyarette Merkez Kayakoparan Camii Müezzini Necati Gökmen tarafýndan Kur'an-ý Kerim hilafet edildi. Yasin YÜCEL Yengil, "Herhalde yarýn sabah ekstra bir durum olmazsa adliye safhasý baþlar. Genel olarak dosya içerisinde konularla müvekkillere sorulan konular bir birinden farklý. Ýddia edilen konu yasa dýþý dinleme ama dosya içindeki evraklar tamamen incelendiði zaman dinlemelerin tamamýn mahkeme kararýyla yasa gereðince, tüm prosedürler takip edilerek alýnmýþ, yasal dinleme kararlarýna istinaden yapýlmýþ faaliyetler olduðu anlaþýlmakta. Yine dosya içerisinde bulunan fakat suç baþlýðý altýnda örgüt ve örgüt kurmakla alakalý iddia ise sadece bir baþlýktan ibaret. Müvekkillerle dosya içerisindeki tüm bilgilere bakýldýðý zaman örgütle alakalý bir ibare olmadýðý gibi her hangi bir soruda yok. Bundaki maksadý da tutuklama için bir bahane üretmek için yapýldýðýný düþünüyoruz. Dosya içerisinde bu güne kadar herhangi bir soru sorulmuþ deðil. Belli bir delil ve belge yok." ifadelerini kullandý. DOSYA ÝÇERÝSÝNDE SOMUT BELGE YOK, ÖRGÜT ÝMASI DAHÝ YOK Özel belgeleri ele geçirmek, yasa dýþý dinlemek, veri kaydetmek bunlarýn tamamýnýn soyut beyanlardan oluþtuðunu belirten Yengil, bunlarla alakalý en ufak bir delil olmadýðýný kaydetti. Yengil, böyle bir durum olmasý durumunda arama kararlarýnýn olmasý gerektiðini söyledi. Yapýlan operasyonda emniyet içerisinde yasa dýþý faaliyet yapan birileri var imajý oluþturmak istenildiðini belirten Yengil, "Yapay bir suç, uydurma. Dosya içerisinde bahsedilen dinlemelerin tamamý ise Türkiye Cumhuriyeti'nin yasa ve mahkemelerinin vermiþ olduðu yetkiye istinaden alýnmýþ kararlara dayanarak yapýlmýþ olan dinlemeler. Bu sebeple de bunlarla alakalý yasadýþýklýktan bahsetmek bunlarý iddia etmek abesle iþtigaldir. Katalog suçlar içerisinde deðerlendirerek tutuklamaya sevk etmek için iddia makamýnýn elini güçlendirmek adýna koymuþ olduðu bir baþlýk suç olarak düþünüyorum. Dosya içerisinde ne somut belge veya belge olarak örgüt imasý dahi geçmemekte." þeklinde konuþtu. Vali Kara'dan Kaymakam Gürsoy'a ziyaret Vali Ahmet Kara Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy'u makamýnda ziyaret etti. Ziyarette konuþan Vali Ahmet Kara, rahmetli Sivas Valisi Zübeyir Kemelek'in cenazesine Ýskilip'e geldiðini söyledi. Kara, "Kaymakam beyle daha önce çalýþtýk. Burada da güzel çalýþmalar yaptýðýný biliyorum. Kaymakam beyle de yine istiþarelerimiz konuþmalarýmýz karþýlýklý devam edecektir. Bizim de elimizden gelen ne varsa esirgemeyeceðimizi belirte bilirim" dedi. Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Vali Ahmet Kara'ya teþekkür etti. Gürsoy, "Doðalgaz geçtiðimiz yýllarda yüzde 60 taahhütümüzü gerçekleþtirdik. Osmancýk üzerinden doðal gazýmýzýn gelmesi kesinleþti" dedi. Daha sonra Vali Kara'ya Ýskilip hakkýnda çeþitli bilgiler verdi. Ziyarette Ýl Jandarma Komutaný Alb. Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma ve bazý daire müdürleri de hazýr bulundu. Yasin YÜCEL SGK eþdeðer tarifesini deðiþtirdi, eczacýlar nasýl anlatacaðýný düþünüyor Antibiyotik, kalp, mide, Hepatit B, tansiyon, astým gibi tedavi gruplarýndaki 15 etken madde içeren ilaçlar için hastalar daha fazla fiyat farký ödeyecek. Tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS) Genel Baþkaný Eczacý Nurten Saydan, 15 etken madde ile baþlayacak olan bu uygulama, kýsa bir süre sonra tüm ilaçlarý kapsayacaðýný öne sürdü. Saydan, "Çoðu reçetede zaten neredeyse reçetenin parasýndan çok, para vermek zorunda kalan vatandaþlarýmýzýn maðduriyeti daha da artacak ve ilk tepkileri maalesef yine bizlere olacak. O yüzden eczane eczacýlarýnýn sendikasý TEÝS olarak vatandaþlarýmýza bu sorunun eczanelerimizden ve bizlerden kaynaklanmadýðýný özellikle belirtmek istiyoruz." dedi. TEÝS Genel Baþkaný Ecz. Nurten Saydan, 'Ýlaçta Taban Fiyat Uygulamasý' ile ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Ýlaç fiyat farklarýnýn arttýðýný belirten Saydan, "Taban Birim Fiyat Uygulamasý sistemine geçilmesi sonucunda vatandaþlar eczanelerimize geldiklerinde daha fazla ilaç fiyat farký ödeyecekler." dedi. Saðlýk Uygulama Tebliði'ndeki (SUT) eþdeðer ilaç uygulamasý için SGK tarafýndan 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir fiyat hesaplamasý getirildiðini vurgulayan Saydan, þu bilgileri verdi: "Öncelikle 15 etken madde ile baþlayacak olan bu uygulama kýsa bir süre sonra tüm ilaçlarý kapsayacak. Ýsmi, Taban Birim Fiyat Uygulamasý olan bu sisteme geçilmesi sonucunda vatandaþlar, eczanelere geldiklerinde daha fazla ilaç fiyat farký ödeyecekler. Vatandaþlar, eczanelerimize geldiklerinde halen ilaç katýlým payý, muayene ücreti, reçete parasý (3 kutuya kadar 3 TL sonra kutu baþýna 1 lira olarak) ve ucuz ilaca göre kendi ilacýnýn farkýný ödemekte, bunu öderken bile zorlanmaktadýr. Bu yeni uygulama hastanýn cebinden çýkan paranýn artmasýna neden olacaktýr." HER ÝLACA FÝYAT FARKI ÇIKACAK Saðlýk sistemindeki aksaklýklarýn önlenmesi yerine, vatandaþýn ilaca ulaþýmýný engelleyen ya da güçleþtiren düzenlemelerin yapýlmasýnýn halk saðlýðýný tehdit eder boyuta ulaþtýðýný belirten Saydan, þöyle devam etti: "Ýlaç taban fiyat uygulamasý ile hangi ilaç yazýlýrsa yazýlsýn SGK'nýn belirlediði fiyat ödenecek. Bu demek oluyor ki; neredeyse her ilaca fiyat farký çýkacak. Baþlangýç paketi olarak ilk grupta yer alan mide, antibiyotik, kalp, tansiyon, Hepatit B, astým hastalarýnýn kullandýklarý tedavi gruplarýndaki etken maddelere göre, vatandaþlar raporlu olsalar bile, ilaç fiyat farkýný ödeyecekler ve bu farklar artacak. Çoðu reçetede zaten neredeyse reçetenin parasýndan çok, para vermek zorunda kalan vatandaþlarýmýzýn maðduriyeti daha da artacak ve ilk tepkileri maalesef yine bizlere olacak. O yüzden eczane eczacýlarýnýn sendikasý TEÝS olarak vatandaþlarýmýza bu sorunun eczanelerimizden ve bizlerden kaynaklanmadýðýný özellikle belirtmek istiyoruz." Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlediði 15 eþdeðer grupta, piyasada toplam 218 ilaç bulunuyor. Bu ilaçlarýn 188 tanesi imal-yerli (yüzde 86), 30 tanesi ise ithal (yüzde 14). SGK Saðlýk Uygulama Tebliði'nin Eþdeðer ilaç uygulamasý baþlýklý maddesinin (2) numaralý fýkrasýnýn ç) bendinde belirtilen 'Taban birim fiyat uygulamasý"na iliþkin Kurumca belirlenen ilk gruplar þu þekilde belirlendi: Eþdeðer grubu Etken madde E267A Pantoprazol (MÝDE) E004B Amoksisilin klavulanik asit(antýbýyotýk) E239B Kandesartan sileksetil(tansýyon) E274A Klopidogrel (KALP) E040C Metformin hidroklorür (DÝYABET) E172H Metoprolol süksinat (KALP, TANSÝYON) E062A Sefuroksim aksetil (ANTÝBÝYOTÝK) E455B Deksketoprofen trometamol(aðri KESÝCÝ) E594A Tenofovir disoproksil fumarat(hepatýt B) E499A Sefdinir (ANTÝBÝYOTÝK) E392A Rabeprazol sodyum(mýde) E004G Amoksisilin klavulanik asit(antýbýyotýk) E063D Sefuroksim sodyum(antýbýyotýk) E360D Gabapentin(NOROLOJÝK AÐRI) E327C Montelukast sodyum (ASTIM)

11 YILDIZ SPOR 11 Terzi: Kaybedilen bir þey yok Kýrýkhan'da belediye hazýrlýklarý sürüyor Kýrýkhanspor, deplasman dan aldýðý üç puanla puan sýralamasýnýn ikinci sýrasýnda yer aldý. Sezona iyi baþlangýç yapan, hem ligde hem kupada aldýðý baþarýlý sonuçlarla adýna Türkiye'ye duyuran Kýrýkhanspor, dün deplasmanda aldýðý üç puanla puan sýralamasýnýn ikinci sýrasýnda yer aldý. Oynadýðý dört karþýlaþmadan üç galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puan toplayan Kýrýkhanspor, puan sýralamasýnda ikinci sýrada yer aldý. Kýrýkhanspor, deplasmandan aldýðý üç puanla puan sýralamasýnýn ikinci sýrasýnda yer aldý.sezona iyi baþlangýç yapan, hem ligde hem kupada aldýðý baþarýlý sonuçlarla adýna türkiye'ye duyuran Kýrýkhanspor, dün deplasmanda aldýðý üç puanla puan sýralamasýnýn ikinci sýrasýnda yer aldý. Oynadýðý dört karþýlaþmadan üç galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puan toplayan Kýrýkhanspor, puan sýralamasýnda ikinci sýrada yer alýrken, ayný puanla averajý daha iyi olan Tire 1922 Spor ise liderlik koltuðunda.bu hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Çorum belediyesporu konuk edecek olan Kýrýkhanspor, çalýþmalarýna baþladý. Cuma günü oynanacak maçta Kýrýkhanspor Çorum belediyespor maçýna tam kadro hazýrlanýyor. Kýrýkhan Çorum belediyespor karþsýnda da üç puan hedefliyor. Sebat Proje Darýca''yý gözüne kestirdi Sebatspor'da keyifler süper. Ligdeki galibiyet özlemini geçtiðimiz Pazar günü deplasmanda karþý karþýya geldiði Kýzýlcabölükspor'u maðlup ederek sona erdiren Kýrmýzý-Beyazlýlar'da keyifler yerine gelirken, baþkan Zeki Öztürk, Kýzýlcabölükspor'u deplasmanda yenerek maç kazanamamanýn verdiði stresi yendiklerini söyledi. Denizli deplasmanýn da Kýzýlcabölükspor'u yenerek moral bulduklarýný belirten Öztürk, "Deplasmanda oynamamýza raðmen oyun üstünlüðü bizdeydi. Farklý kazanabilecek olduðumuz bir maçtý" dedi. ÇIKIÞIMIZ SÜRECEK Öztürk, "Kýzýlcabölükspor karþýsýnda takýmýmýz elinden geleni yaptý. Oyuncularýmýz tüm güçlerini ortaya koydu. Bu oyun bize arzuladýðýmýz bir galibiyeti ve üç puaný getirdi. Oynadýklarý oyunla bu maçý kazanmayý hak ettik. Üzerimizde baský, stres oluþmuþtu. Böylelikle hem moral bulduk hem de üzerimizdeki stresi de atmýþ olduk. Önümüzde yine bir deplasman maçýmýz var. Darýca Gençlerbirliði maçý ile karþý karþýya geleceðiz. Beraberlikle biten Çorum Bld ve Bursa Nilüferspor maçlarýndan gerekli derslerin çýkarýlacaðýný söyleyen Cahit Terzi, "Farklý bitecek maçý ne yazýk ki berabere bitirdik. 2-1'i yakaladýktan sonra 6-7 net pozisyonumuz var. Bunlarý atmalýydýk. Atamayýnca sýkýntý oldu. Maalesef son 2 maçta 4 puan býraktýk. Hatalarýmýzdan ders çýkaracaðýz" dedi. Çorum Belediyespor'un ardýndan Bursa Nilüferspor'la da berabere kalan Zonguldak Kömürspor, son 2 maçta 4 puan býraktý. Teknik direktör Cahit Terzi, puan kayýplarýna raðmen, "Henüz kaybettiðimiz bir þey yok. Tesellimiz rakiplerimizin de kaybetmesi. Hala zirvede söz sahibiyiz" dedi. Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, 2-2 berabere sonuçlanan Bursa Nilüferspor maçý için "Kaybedilmiþ bir þey yok. Hala zirvenin ortaklarýndanýz" açýklamasýnda bulundu. Tesellimiz rakiplerin de kaybetmesi Son 2 haftadýr berabere kalarak istemedikleri sonuçlar aldýklarýný kaydeden Kömürspor'un hocasý, "Çorum Belediyespor beraberliðinin ardýndan Bursa Nilüferspor maçýný kazanmayý çok istemiþtik. Deplasmana galibiyet düþüncesiyle gittik. Maçýn baþýnda yenik duruma düþmemize raðmen 3 dakika içinde 2 gol bularak öne geçtik. Rakibin 35. dakikada 10 kiþi kalmasý galibiyet umutlarýmýzý daha da artýrmýþtý. Her þey lehimize giderken 79. dakikada kalemizde þansýz bir gol gördük. Kalan dakikalarda bu golü çýkarmaya çalýþsak da baþarýlý olamadýk. Sonuç itibariyle berabere kaldýk. Galip gelebileceðimiz bir maçtý. Kaçýrdýðýmýz 6-7 net gol pozisyonu var. Açýkcasý beraberliðe pek fazla sevinemedik. Tesellimiz 2 puan býraktýðýmýz haftada rakiplerimizin de kaybetmesi oldu. Liderin 10 puaný var. Biz ise 8 puana sahibiz. Kaybettiðimiz bir þey yok. Hala zirvenin ortaðýyýz. Ayrýca ligin baþý olduðu unutulmamalý. Bu puan kayýplarýný telafi edebiliriz" dedi. Cahit Terzi, 5'inci hafta maçýnda sahalarýnda Kýzýlcabölükspor'la oynayacaklarý karþýlaþmayý kazanýp 2 haftadýr üzdükleri taraftarý sevindireceklerini sözlerine ekledi. (Spor servisi) 3. tur eþleþmeleri yapýldý 7 takým disiplin kuruluna sevk edildi Profesyonel disiplin kurulu geçtiðimiz hafta 3. Lig 1. Grup da oynanan maçlar sonrasýnda çýkan olaylar sebebi ile saha ve maç gözlemcilerinin raporlarý doðrultusunda Tuzlaspor, Niðde Bldspor, Batman Petrolspor, Adliyespor, Zonguldak Kömürspor, Bursa nilüferspor ve Gazi Osmanpaþaspor kulüpleri Profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildiler Tuzla Kulübü'nün tarihinde oynanan TUZ- LASPOR-NÝÐDE BELEDÝYESPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 52. maddesi gereði "saha olaylarý" nedeniyle Niðde bld Kulübü'nün tarihinde oynanan TUZLASPOR-NÝÐDE BELEDÝ- YESPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýnda, Futbol Disiplin Talimatýnýn 52. maddesi gereði "saha olaylarý" ve Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi gereði "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle, ayný müsabaka da NÝÐDE BE- LEDÝYESPOR Kulübü teknik sorumlusu ESER KARDEÞ- LER'in Futbol Disiplin Talimatýnýn 36. maddesi gereði "sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle tarihinden itibaren tedbirli olarak, Batman petrolspor. Kulübü'nün tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Þ. - MANAV- GATSPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi gereði "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle Adliye Kulübü'nün tarihinde oynanan TU- TAP ÞEKERSPOR - ADLÝYESPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 40. maddesi gereði "6 futbolcusunun sarý kart görmesi suretiyle takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle Zonguldak Kömür Kulübü'nün tarihinde oynanan BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ. - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 52. maddesi gereði "saha olaylarý" ve Futbol Disiplin Talimatýnýn 40. maddesi gereði "6 futbolcusunun sarý kart görmesi suretiyle takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle,ayný müsabakada ZONGULDAK KÖ- MÜRSPOR Kulübü kaleci antrenörü BASRÝ KOCABAÞOÐ- LU'nun Futbol Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi gereði "hakareti" nedeniyle tarihinden itibaren tedbirli olarak. Bursa Nilüfer A.Þ. Kulübü'nün tarihinde oynanan BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ. - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 40. maddesi gereði "6 futbolcusunun sarý kart, 1 futbolcusunun kýrmýzý görmesi suretiyle takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle Gazi Osmanpaþa Kulübü'nün tarihinde oynanan GAZÝOSMANPAÞA-KIRIKHANSPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi gereði "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle, ayný müsabakada GAZÝOSMANPAÞA SPOR Kulüp idarecisi SALÝH YILMAZ'ýn Futbol Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi gereði "hakareti" nedeniyle tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK' ya sevklerine karar verilmiþtir. (Spor servisi) Türkiye Kupasý 3. tur kura çekimine, 2. turda rakiplerini eleyerek bir üst tura çýkan 49 takým ile kupaya bu turdan itibaren katýlacak 5 Spor Toto Süper Lig takýmýnýn temsilcileri katýldý. Toplam 54 takýmýn katýldýðý ve tek maç eleminasyon usulüne göre oynanacak olan maçlarýn eþleþmelerinin kura çekiliþi Futbol Federasyonu yöneticilerinin gözetiminde yapýldý. Ziraat Türkiye kupasýnda 3. Tur eþleþmeleri dün çekilen kura sonunda belirlendi. 2. Turda Belediyespor penaltý atýþlarý sonunda elendiði Manisaspor'a 3. Tur da Zonguldak Kömürspor çýktý. Zonguldak Kömür kupanýn 3. Tur maçýnda Manisa deplasmanýna giderek, tur mücadelesi yapacak ve 30 Ekim tarihlerinde oynanacak. (Spor servisi) Türkiye Kupasý 3. tur müsabakalarýnda eþleþmeler þöyle oldu: Kahramanmaraþspor - Fatih Karagümrükspor Bayrampaþa - Giresunspor Akhisar Belediyespor - Büyükþehir Belediye Erzurumspor Tuzlaspor - Kasýmpaþa Adana Demirspor - Sandýklýspor Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor - Albimo Alanyaspor Mersin Ýdmanyurdu - Hatayspor Bayburt Grup Özel Ýdare - Bucaspor Gençlerbirliði - Etimesgut Belediyespor Altay - Torku Konyaspor Altýnordu - Ofspor Kýrýkhanspor - Eskiþehirspor 1461 Trabzon - Sivas 4 Eylül Belediyespor Gölbaþýspor - Kayserispor Çaykur Rizespor - Sebat Proje Trabzon Akçaabat Keçiörengücü - Fethiyespor Bursaspor - Tepecikspor Cizrespor - Göztepe Samsunspor - Yeni Malatyaspor Çankýrýspor - Gaziantepspor TKÝ Tavþanlý Linyitspor - MKE Ankaragücü FBM Makina Balçova Yaþamspor - Elazýðspor Gaziantep Büyükþehir Belediyespor - 68 Yeni Aksarayspor Ýnegölspor - Kardemir Karabükspor Manisaspor - Zonguldak Kömürspor Sarýyer - Orduspor Ýstanbul Baþakþehir - Ümraniyespor

12 Kafile yarýn yola çýkýyor 01 EKÝM 2014 ÇARÞAMBA Çorum belediyespor Cuma günü deplasman da karþýlaþacaðý Hatay temsilcisi Kýrýkhan maçý için Perþembe sabahý yola çýkacak.kýrmýzý siyahlý kafile yarýn erken saatlerde tesislerden Hatay iline hareket edecek. Geceyi Hatay Boðaziçi otelinde geçirecek olan kýrmýzý siyahlý kafile maç sabahý Kýrýkhan ilçesine hareket ederek maçýn oynanacaðý stadyuma geçecek. Dünya da 168. Sýrada bir Osmancýklý Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor'un Milli badmintoncusu Yaren Dölcü yýldýz sporcu olmasýna raðmen büyükler kategorisindeki sýralamada Avrupa'da 50. sýrada Dünya'da ise 168. sýrada yer alýyor. Baþarýlý sporcu Olimpiyat eleme turnuvalarýnda mücadele edecek. Kulüp ve Milli takým antrenörü Barýþ Boyar'ýn verdiði bilgiye göre Yaren Dölcü ilk olarak 2-5 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'da, Ekim'de Slovenya'da 30 Ekim ile 2 Kasým tarihlerinde Macaristan'da Kasým'da Finlandiya, 9-12 Aralýk'ta Ýtalya ve Aralýk tarihlerinde ise Ýstanbul'da yapýlacak olan müsabakalarda mücadele edecek.barýþ Boyar bu turnuvalarýn Slovenya, Macaristan, Ýtalya ve Ýstanbul'da yapýlacak olan müsabakalarda milli takým antrenörü olarak görev yapacak. Hedeflerinin bu yýl Avrupa'da ilk 15 arasýna girmek olduðunu belirten Boyar, bu noktada kendilerine her türlü desteði veren kulüp Baþkaný Ýsmail Burak Derindere'ye teþekkür etti. Osmancýk Spor Salonu'nda çalýþmalarýný sürdüren ÝBD Badmintoncularý salon zemini uygun olmamasýna ve kort eksiklerinin devam etmesine karþýn yaz boyunca çalýþmalarýný yoðun bir tempoda sürdürdüler. Milli takým düzeyinde bir çok sporcusu bulunan Osmancýk ÝBD sporcularý bu eksiklerinin giderilmesi halinde çok daha büyük baþarýlara imza atacaklarýna inandýklarýný belirttiler. (Spor servisi) Güreþ'in hanýmaðasý Belediyespor da moraller yüksek Çorum Belediyespor Cuma günü deplasman da karþýlaþacaðý Hatay temsilcisi Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün Ulukavak semtinde bulunan Nazmi Avluca sahasýn da gerçekleþtirdi. Teknik direktör Yavuz Ýncedal nezaretinde yapýlan çalýþmaya sakat olan Emre katýlmadý. Kaleci Osman kaç ise, saha kenarýn da düz koþu yaptý. Teknik patron Ýncedal, antrenman öncesi, her antrenman da olduðu gibi futbolcularý ile saha içersinde kýsa bir toplantý yaparak Cuma günü deplasmanda oynayacaklarý Kýrýkhan maçýnýn önemini anlattý. Daha sonra ýsýnma koþularý ile baþlayan antrenman top çalýþmasý ve yarý alanda taktik çift kale maçý ile son buldu. Kýrmýzý siyahlýlar'ýn bugün tesislerden Kýrýkhan'a yola çýkmasý bekleniyor. (Yasin Yücel) Maç sonrasý soyunma odalarý karýþtý Bartýnspor Yeni Amasyaspor Müsabakasý 1-1 berabere sonuçlandý ancak maç sonunda yaþananlar skordan daha çok konuþulacak. Deplasmanlý Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Bartýnspor ligin 3. Hafta karþýlaþmalarýnda sahasýnda Yeni Amasyaspor'u konuk etti. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý golsüz berabere sonuçlanýrken ikinci yarýda Bartýnspor serbest vuruþtan bulduðu golle 1-0 öne geçti. Maçýn 90 dakikalýk bölümü 1-0 tamamlanýrken maça eklenen 6 dakikalýk uzatma bölümünde gerçekleþen Yeni Amasyaspor ataðýnda yan hakemin bayraðýný havaya kaldýrmasýna karþýn orta hakem gol kararý verdi. Yan hakemin kararýna uymayarak golü geçerli sayan orta hakeme itirazlarda bulunan Bartýnsporlu futbolcular yan hakemi de ablukaya aldýlar. MAÇ SONU GERGÝN ANLARMaçýn bitiþ düdüðü ile ilk olarak Bartýnsporlu oyuncular soyunma odasýna girerken Bartýnspor tribünleri futbolcularý alkýþlarla uðurladýlar. Atýklarý gol sonrasýnda tribünlere karþý yakýþýksýz hareketlerde bulunan Yeni Amasyaspor oyuncularý ise tribünlerin protestosu ve polislerin korumasý arasýnda soyunma odasýna girdiler. Tam bu esnada Bartýnsporlu oyuncularýn soyunma odasýnýn bulunduðu koridorda ise tam anlamýyla arbede yaþandý. Polisler, soyunma odasýnýn kapýsýndan çýkan Bartýnsporlu oyuncularý güç kullanarak soyunma odasýna sokmaya çalýþtý. Karþýlaþma sonrasý basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Bartýnspor Kulüp Baþkaný Mehmet Somaklý maçýn talihsiz bir maç olduðunu ifade ederken polislerin Bartýnsporlu futbolculara saldýrýsýna iliþkin bir soru üzerine "Evet. Oyuncularýmýzý itip kakalamýþlar. Bir arbede yaþanmýþ. Sanki deplasmandayýz." Diye konuþtu. Türkiye'nin ilk yaðlý pehlivan güreþlerinin altýn kemerli kadýn güreþ aðasý olan Tülay Orhun, ata sporu yaðlý güreþlerin Anadolu'da hayat bulmasýnýn yegane yolunun kadýn elinin deðmesine baðlý olduðunu söyledi. Toplumu þekillendiren ana gücün kadýn olduðunu belirten Orhun, ata sporun futbol sporu gibi toplumda 7'den 77'ye kabul görmesi için annelerin yaðlý güreþlere destek vermesi gerektiðini kaydetti. Manavgat Belediyesi 3. Yaðlý Pehlivan Güreþleri'nin onur konuðu olarak turizm þehrine gelen Orhun, yaptýðý açýklamada, dünden bugüne toplumu þekillendiren ana gücü anne olduðunu ve çocuðun ilk öðretmeninin de anne olduðunun hiç bir zaman unutulmamasý gerektiðinin uyarýsýnda bulundu. Tarihte de Haymana, Nenehatun, Halide Edip ve Þerife Bacý'larýn ayaða kalkarak ve toplumda öncü anne olduklarýný belirten Orhun, ata sporunun öksüz ve sahipsiz kalmamasý için hanýmaða olduðunu söyledi. Türkiye'nin ilk altýn kemerli hanýmaðasý olduðunu ve geçtiðimiz yýllarda tarihi Samandýra Yaðlý Pehlivan Güreþleri'nde üç yýl üst üste aða seçildiðini kaydetti. Türkiye Güreþ Federasyonu'nun belirlediði yaðlý pehlivan güreþ takvimine göre yapýlan yaðlý pehlivan güreþlerini kaçýrmamaya çalýþtýðýný belirten Orhun, ata sporunun toplumda 7'den 77'ye hayat bulmasý için kadýn elinin deðmesinin þart olduðunu dile getirdi. Tarihte günümüze dünyaya þan veren pehlivanlarýný dünyaya getirenin anne olduðunu ve yaðlý güreþ organizasyonlarýnda kadýnlarýnda aktif bir þekilde yer almasý gerektiðinin altýný çizen Orhun, þöyle konuþtu:"ben ayný zamanda bir eðitimciyim. Çocuklarýmýzýn ruh ve beden saðlýðýnýn dengeli bir þekilde geliþmesi için bir spor dalý ile uðraþmasý gerektiðine inanýyorum. Yaðlý güreþte bizim ata sporumuz. Çocuklarýmýzýn sentetik uyuþturucu ve kötü alýþkanlýklara bulaþmamasý için güreþe özendirilmesi gerektiðine inanýyorum. Bu nedenle annelerin ata sporu güreþ etkinliklerinde aktif bir þekilde rol almasý gerekir. Yaðlý güreþ 6,5 asýrdýr bizim geleneðimiz. Dünya tarihinde böyle bir gelenek yok. Dünya tarihinde ne bir tarihi Kýrkpýnar var ne de Elmalý var. Çocuklarýmýzýn saðlam vücutlu ve saðlam düþünceli ve kötü alýþkanlýklara buluþmamasý için haným aða oldum. Ömrümün sonuna kadarda yaðlý güreþlere destek olmaya devam edeceðim."ata sporu yaðlý güreþe karþý ilginin gençler arasýnda her geçen gün arttýðýný belirten Orhun, baþta Almanya, Hollanda ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde çocuklarýn küçük yaþta bisiklet kullanmaya baþlamasýný anne ve babasýnýn rol model olmaya borçlu olduðunu kaydetti. Toroslarda yörük anne ve babalarýn çocuklarýna küçük yaþta güreþle tanýþmasýnda ata sporu olmada teþvik edici olmasýnýn takdire þayan olduðunu vurgulayan Orhun, bölgelerde Cengiz Elbiye, Recep Gürbüz, Osman Aynur, Hasan Tuna, Orhan Okulu, Fatih Atlý, Recep Kara, Ýsmail Balaban, Ahmet Taþcý, Þaban Yýlmaz, Salih Dorum, Mehmet Yeþil Yeþil, Mustafa Kemal Karaboða, Mehmet Güçlü, Hüseyin Çokal, Ýbrahim Gümüþ, Saffet Kayalý, Recep Kýlýnç ve Nizamettin Akbaþ'larýn yetiþmesindeki temel etkenin aile içinde ata sporuna olan sevgiden kaynaklandýðýný söyledi. Güreþin bir peygamber sporu olduðunu da belirten Orhun, "Peygamberimizin amcasý Hz. Hamza ünlü ve güçlü bir pehlivandý. Hz. Hamza güreþçilerin piri kabul edilir. Elmalý ve tarihi Kýrkpýnar hali hazýrda dünyanýn en uzun soluklu bir güreþ organizasyonudur. Dünyada baþka örneði yok. Özümüze sahip çýkalým. Özümüze sahip çýkmada erkekler kadar kadýnlara sorumluluk düþüyor. Ben de bu sebeple hanýmaða oldum. 15 yýldýr yaðlý güreþ organizasyonlarýný aralýksýz takip ediyorum." diye konuþtu.hanýmaða 10 yýl önce Ýstanbul Samandýra Yaðlý Pehlivan Güreþleri'de üst üste hanýmaða seçilerek Türkiye'nin ilk altýn kemerli hanýmaða ünvanýný elde etmiþti. (Spor servisi)

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Hastane inþaatýnda çalýþmalar kesintisiz devam ediyor. Hastane inþaatýnda son durum

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Hastane inþaatýnda çalýþmalar kesintisiz devam ediyor. Hastane inþaatýnda son durum Bayram tedbirleri tamam Çorum Belediyesi, dini bayramlarda olduðu gibi bu bayramda da vatandaþlarýn bayram ziyaretlerini kolaylaþtýrmak için bayram tedbirleri aldý. Vali Ahmet Kara, Çorum daki ilk ziyaretini

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı