Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler!"

Transkript

1 Sürücülere bayram trafiði uyarýsý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Kurban Bayramý tatilinin 5 gün olmasýnýn karayollarýndaki araç yoðunluðunu artýracaðýný belirtti. Bayram tatillerindeki trafik kazalarýnýn çoðunun arife günü ve dönüþ yolunda yaþandýðýna dikkati çeken Tahsin Þahin, il dýþýna gidecek vatandaþlara toplu taþýma araçlarýný kullanmalarýný önerdi. 3 DE Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin Veysel Eroðlu Çorum'a geliyor Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun daveti üzerine Hitit Üniversitesi Akademik Yýlý Açýlýþ Törenine katýlmak üzere Çorum'a geliyor. 9 DA 01 EKÝM 2014 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Halk Otobüsleri bayramýn ilk günü bedava Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler! Çorum Belediyesi, dini bayramlarda olduðu gibi bu bayramda da vatandaþlarýn bayram ziyaretlerini kolaylaþtýrmak için bayramýn ilk gün vatandaþlarý ücretsiz taþýyacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada... 5 DE Baþkan Aydýn, projeleri için destek istedi Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý makamýnda ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Dodurga ilçesi ve 3 köyün içme suyunun arýtýlmasýna yönelik olarak Ýl Özel Ýdare ile kaynaðýnda yürütülecek çalýþmalarýn son aþamaya geldiðini... 7 DE Kurban kesim yerleri belirlendi Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý'nda vatandaþlarýn kurbanlýk hayvanlarýný kesebileceði yerleri belirledi. 10 bölgede yapýlacak kesim iþlemler için Çorum Belediyesi, çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Kurban kesim yerleri arefe gününden itibaren hazýr hale getirilecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, yaklaþan Kurbamý Nedeniyle 5 DE Aðustos da ithalat da ihracat da yükseldi Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2014 yýlý Aðustos ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %2,9 artarak 11 milyar 440 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 476 milyon dolar olarak gerçekleþti... 3 DE Agah Kafkas Saðlýk Bakanlýðý'nda, ilginç geliþmeler devam ediyor. Bakan Yardýmcýsý eski AK Parti Milletvekili hemþehrimiz Agah Kafkas, görevinden alýndýktan sonra bakanlýkta ilginç geliþmeler devam ediyor!.sözcü'nün haberine göre, yerine 1981 doðumlu inþaat mühendisi Erkan Kandemir'in atanmasýnda ilginç bilgiler yer aldý. AKP ÝL GENÇLÝK BAÞKANI Gelelim yeni Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý'nýn özelliklerine 1. Bilal Erdoðan'ýn arkadaþý Diyeceksiniz ki bu yeterli!.. Biz yine de diðer özelliklerini açýklayalým. 2. Kartal Anadolu Ýmam Hatip Lisesi mezunu ( ), 3. Ýnþaat mühendisi (Sakarya Üniversitesi 2003 Mezunu), Ýki günde üç kez intihara kalkýþtý Çorum'da çocuðuna ilaç alamadýðýný iddia eden 21 yaþýndaki Ferdi Ç, 2 günde üç kez intihara kalkýþtý ve hem polisi hem de gazetecileri peþinden koþturdu. Önce Osmancýk Ýlçesinde inþaat halindeki 5 katlý binanýn en üst katýna çýkarak intihar edeceðini söyleyen Ferdi Ç. güçlükle ikna edilip aþaðýya indirilirken, bir gün sonra ayný kiþi Çorum merkeze gelerek bir günde iki kez intihara kalkýþtý. Sabah saatlerinde Ziraat Bankasý yanýnda bulunan 6 katlý binanýn çatýsýna çýkan Ferdi Ç, polisler tarafýndan ikna edilerek çatýdan indirildi. Karakolda yapýlan iþlemler sonrasý serbest býrakýlan Ferdi Ç. kýsa bir süre sonra bu kez de Ýnönü Caddesinde ÝSKÝ Atýk Su Dairesi Baþkanlýðý'nda çalýþmýþ, 5. Askerliðini er olarak kýsa dönem yapmýþ, 6. En önemlisi 2009'dan bu yana AKP Ýl Gençlik Teþkilatý Baþkaný. Þu anda 33 yaþýnda olan Kandemir, hayatý boyunca saðlýkla ilgili hiç bir görevde bulunmamýþ. ATANMADAN BAÞLADI BÝLE 33 yaþýnda ve inþaat mühendisi olan Erkan Kandemir'in Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý görevine atanmasý ile ilgili atama kararnamesi, þu anda Baþbakan'ýn önünde. Kandemir hukuken daha atanmadý fakat fiilen göreve baþladý. Kandemir'in son günlerde katýldýðý, bir kýsmýnda Saðlýk Bakaný'nýn da olduðu toplantýlarda masasýnýn önünde "Bakan Yardýmcýsý" yazýyor. Haber Servisi 7 DE Ercan Kandemir Anadolu Ýnsan Haklarý Giriþimi Derneði Zübeyde Þenöz, Kimse Yok Mu'nun izinsiz yardým toplama yetkisinin kaldýrýlmasýna tepki Anadolu Ýnsan Haklarý Giriþimi Derneði Zübeyde Þenöz, Kimse Yok Mu Derneðinin izinsiz yardým toplama yetkisinin kaldýrýlmasýna tepki gösterdi. 5 DE Çorum Vakfý Ankara Þubesi'nden konser 2 DE Vakýfbank'ýn yeni Müdüründen TSO'ya ziyaret 2 DE

2 YILDIZ HABER 2 Koçaklar Tarým makineleri Ön Muhasebe Elemaný arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere LKS LOGO Programýný bilen, Askerliðini yapmýþ, ön muhasebe de tecrübeli eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Koçaklar Tarým Makineleri Çorum Vakfý Ankara Þubesi'nden konser Ýmsâk : 05:04 Güneþ : 06:29 Öðle : 12:37 Ýkindi : 15:53 Akþam : 18:33 Yatsý : 19:51 YILDIZ AJANDA YARIN MÜBÂREK TERVÝYE GÜNÜDÜR - Câmiler ve Ýmamlar Haftasý - TBMM bugün açýlýyor - Dünya Yaþlýlar Günü Bir Müslüman, Terviye günü oruç tutarsa ve günah söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar. Hadîs-i þerîf Adres:Akþemseddin Caddesi No:20 ( Terminal civarý) Tel: Günün Þiiri Bir Güzel Meti ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: Çorum Vakfý Ankara Þubesi Yenimahalle Belediyesi ve sponsorlarýn desteði ile þiirin üstatlarýnýn kendi seslerinden þiirler seslendirdiði ve TRT sanatçýlarýnýn katýldýðý bir sanat gecesi organize etti. Konsere vakýf yönetim kurulu üyeleri Mustafa Saatçi, Ali Haydar Öztaþ,Tuðrul Velidedeoðlu, Salih Þerbetci, Necdet Portakal, Ali Üzgün ve iþadamlarý Ömer Ortakcý sponsor oldu. Programý Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar, CHP Milletvekili Tufan Köse, Ankara Baþsavcý Vekili Zafer Ediþ, bürokratlar, Ankaralýlar ve Çorumlu sanatsever izledi. Etkinlik sonundan ise Çorum Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan, Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar'a katkýlarýndan dolayý plaket takdim etti.yine ayrýca programa katýlan sanatçýlara teþekkür plaketi verildi. Haber Servisi Vakýfbank''ýn yeni Müdüründen TSO''ya ziyaret Bir Güzel Oturmuþ punan taþýna Daramýþ saçýný dökmüþ kaþýna Yeni deðmiþ üç beþ taþýna Ýsmini sevdiðim sevdalý güzel Giyimiþ kuþanmýþ çýkmýþ yazýya Benzetdim kendini emlek kuzuya Aðzýnda sakýz da cöker azýya Ýsmini sevdiðim sevdalý güzel Kaþý gözüde ne güzel uymuþ Bu güzellik buna haktan verilmiþ Su doldurmayada her gün gelirmiþ Ýsmini sevdiðim sevdalý güzel Güzellerin kalem oynar kaþýnda Sevdalanmýþ oda on beþ yaþýnda Gezdirir aþýðý kendi peþinde Ýsmini sevdiðim sevdalý güzel Ne oturun güzel pýnar baþýnda Nurlar gördüm yanaðýnda kaþýnda Baðýþlasýn allah bunun eþinde Ýsmini sevdiðim sevdalý güzel Saçýný daramýþ zilif eylemiþ Bilmiyorum güzel nerde evlenmiþ Sordum güzelede oda evlenmiþ Ýsmini sevdiðim sevdalý güzel (Koçak) derki bunu baba everse Damat olan bunu güzel severse Birde çocuklarý bunun olursa Ana baba sever sevdalý gelin HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2831 2,2836 EUR 2,8760 2,8765 STERLiN 3,7005 3,7020 JPY YENi 2,0807 2,0814 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Vakýfbank Çorum Þube Müdürü Erol Ýmamoðlu, Ticaret ve Sanayi Odasýna tanýþma ziyaretinde bulundu. Yaklaþýk iki ay önce Vakýfbank Çorum Þube Müdürlüðü görevine atanan Erol Ýmamoðlu, Ticari Portföy Müdürü Murat Baykal ile birlikte gerçekleþtirdiði ziyarette, banka olarak Çorum ekonomisine katký saðlamayý hedeflediklerini söyledi. Vakýfbank'ýn, iþ dünyasýný önemsediðini ifade eden Erol Ýmamoðlu, "Sanayicilerimize, KOBÝ'lerimize özel hizmetlerimizle her zaman yanlarýnda olduðumuzun bilinmesini isteriz. Bu Yýl: 10 Sayý: EKÝM 2014 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : hizmetlerimizi yeni dönemde de artýrarak sürdüreceðiz" dedi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Vakýfbank Çorum Þube Müdürlüðü görevine baþlayan Erol Ýmamoðlu'nun, Çorum'da bankacýlýk sektörüne yeni bir ivme kazandýracaðýndan emin olduðunu söyledi. Vakýfbank'ýn hizmet kalitesini daha da artýrmasýný, ayrýca iþ dünyasýna daha fazla yönelmesi beklediklerini belirten Baþaranhýncal, Erol Ýmamoðlu'na yeni görevinde baþarýlar diledi. Haber Servisi TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR NÖBETÇÝ ECZANELER GAZÝ ECZANESÝ TEL: ÝKRAM OPET BENZÝNLÝK YA OYA ECZANESÝ TEL: VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Sürücülere bayram trafiði uyarýsý Aðustos da ithalat da ihracat da yükseldi Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2014 yýlý Aðustos ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %2,9 artarak 11 milyar 440 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 476 milyon dolar olarak gerçekleþti. Aðustos ayýnda dýþ ticaret açýðý %13,5 artarak 7 milyar 80 milyon dolardan 8 milyar 36 milyon dolara yükseldi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2013 Aðustos ayýnda %61,1 iken, 2014 Aðustos ayýnda %58,7'ye düþtü. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre, 2014 Aðustos ayýnda bir önceki aya göre ihracat %10,5, ithalat %4,3 azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2014 yýlý Aðustos ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat %3,2, ithalat %1,2 azaldý. Çorum'da ise temmuz ayýnda 18 milyon 126 lira olan ihracat, aðustos 21 milyon 063 liraya yükseldi. Yine temmuz da 12 milyon 612 ithalat ise aðustosta 18 milyon 226 TL'ye yükseldi. Haber Servisi "Ýþ saðlýðý ve güvenliði kaðýt üstünde býrakýlmamalý" Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Kurban Bayramý tatilinin 5 gün olmasýnýn karayollarýndaki araç yoðunluðunu artýracaðýný belirtti. Bayram tatillerindeki trafik kazalarýnýn çoðunun arife günü ve dönüþ yolunda yaþandýðýna dikkati çeken Tahsin Þahin, il dýþýna gidecek vatandaþlara toplu taþýma araçlarýný kullanmalarýný önerdi. Önceki bayram dönemlerinde yaþanan kazalardan ders alýnmasý ve sürücülerin trafikte azami derecede dikkatli olmalarý gerektiðini belirten Tahsin Þahin, ''Araç sürücüleri gidiþ ve dönüþ zamanlamasýný iyi yapmalý, mümkünse tatillerini bir gün kýsa tutarak özellikle dönüþ yollarýnda çok dikkatli olmalý'' dedi. -"YORGUN VE UYKUSUZ YOLA ÇIKMAYIN"- Konuyla ilgili çeþitli deðerlendirmelerde bulunan Tahsin Þahin, bayramlarda belli noktalarda araç yoðunluðunun normal günlere oranla 10 kat arttýðýný belirterek, "Yola 1-2 gün önceden trafiðin az olduðu saatlerde çýkýlmalý. Yorgun ve uykusuz yola çýkmayýn. Bayramlarda yoðunlaþan trafik kazalarý hepimizi üzüyor. Ama trafik kurallarýna uyma konusunda sýkýntý sürüyor" þeklinde konuþtu. Þahin, bayramda þehirlerarasý seyahate çýkacak sürücüleri de gidiþ ve dönüþ zamanlamasýný iyi ayarlamalarý konusunda uyardý. -"EN ÝYÝ SÜRÜCÜ KURALLARA UYANDIR"- Yeni kazalara sebep olmamak için sürücülere büyük görevler düþtüðünü ifade eden Þahin, "Yola trafiðin az olduðu saatlerde çýkmaya çalýþýn. Çünkü bayramlarda artan trafik kazalarý herkesi derinden üzüyor. Bu acý bilançoya raðmen trafik kurallarýna Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin uyma konusunda yeterli hassasiyet gösterilmiyor. Kazalarda yaþanan yaralanma ve ölümleri ancak trafik kurallarýna uyarak durdurabilir ve azaltabiliriz. En iyi sürücü hýz yapan deðil, kaza yapmayandýr. Ýyi sürücü yol verir, yol gösterir ve hatalý sollama yapmaz. Kurallarý ihlal etmez" ifadelerini kullandý. -BAYRAMLAÞMA 4. GÜN YAPILACAK- Þimdiden tüm Çorumlularýn, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý üyelerinin Kurban Bayramýný en içten dileklerle kutlayan Tahsin Þahin, oda üyeleri ile bayramýn 4. Günü Kamyon Garajýnda bayramlaþacaklarýný bildirdi. Þahin, saat 11.00'da baþlayacak bayramlaþma programýna tüm Þoförler ve Nakliyeciler Odasý üyelerini davet etti. Haber Servisi Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Türk Saðlýk Sen Genel Merkezi tarafýndan internet üzerinden 1152 çalýþanýn katýldýðý, iþ saðlýðý ve güvenliði anketi gerçekleþtirildiðini belirtti.anket sonuçlarýna göre çalýþanlarýn yüzde 73'ü çalýþtýðý kurumda iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda gerekli önlemlerin alýnmadýðýný belirttiklerini dile getiren Gök,"Gerekli önlemlerin alýndýðýný ifade edenlerin oraný ise yüzde 14'te kalmýþtýr. Çalýþanlarýn yüzde 13 ise bu konuda bilgi sahibi olmadýklarýný ifade etmiþlerdir. Anket sonuçlarýna göre çalýþanlarýn yüzde 50'si kurumlarýnda yaþanan iþ kazalarý ve mesleki hastalýklarýn bildirimlerinin yapýlmadýðýný belirtmiþlerdir. Çalýþanlarýn yüzde 57'si iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda eðitim almadýðýný, bilgilendirme yapýlmadýðýný, Yüzde 81'i kurumlarda iþ saðlýðý ve güvenliði çalýþmalarýnda çalýþanlarýn görüþlerinin alýnmadýðýný ifade etmektedirler. Ankette ayrýca kurumlarýn sorumlu olduðu iþ saðlýðý ve güvenliði çalýþmalarý ile ilgili de sorular yöneltilmiþtir. Sonuçlara göre kurumunun acil durum planý hazýrlamadýðýný söyleyenlerin oraný yüzde 46'dýr. Çalýþanlarýn yüzde 54'ü kurumlarýnda risk deðerlendirilmesi yapýlmadýðýný belirtmiþtir. Ankette yöneltilen kurumunuzda yangýnla mücadele ve tahliye tatbikatý yapýldý mý? sorusuna çalýþanlarýn yüzde 50'si hayýr cevabýný vermiþtir" dedi.ayrýca çalýþanlarýn yüzde 62'sinin saðlýk muayenelerinin düzenli yapýlmadýðýný ifade ettiklerini dile getiren Gök, "Ankette saðlýk kurumlarýnda iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili istihdam ve düzenlemeler de sorulmuþ, ankette çalýþanlarýn yüzde 56'sý kurumunda iþ saðlýðý ve güvenliði biriminin oluþturulmadýðýný, Yüzde 59'u Ýþ saðlýðý ve güvenliði kurulu kurulmadýðýný belirtmiþtir. Kurumda iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda çalýþan temsilcisinin görevlendirilmediðini belirtenlerin oraný ise yüzde 60, kurumlarýnda iþ saðlýðý ve güvenliði uzmaný olmadýðýn ifade edenlerin oraný ise yüzde 70'dir. Anket sonuçlarý da gayet net bir biçimde göstermektedir ki, Ýþ saðlýðý ve güvenliði konusunda kurumlar gerekli hassasiyeti göstermemektedir. Personelin iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda bilgilendirilmediði, farkýndalýk oluþturulmadýðý da gayet açýktýr. Oysa, güvenli ve risksiz bir ortamda çalýþmak her saðlýk çalýþanýnýn hakkýdýr. Bu ortamý saðlamakta idarecilerin en temel görevidir. Çalýþanlarýn kendilerini daha güvende hissettikleri bir ortamda çalýþýyor olmalarý, onlarýn iþ motivasyonlarýný artýracak ve daha verimli bir þekilde hizmet sunmalarýný saðlayacaktýr. Anketimizin sonuçlarý üzerinde baþta Saðlýk Bakanlýðý olmak üzere saðlýk teþkilatýndaki tüm kurum ve kuruluþlar gereken mesajý almalýdýrlar. Ýþ saðlýðý ve güvenliði sadece kaðýt üstünde býrakýlmamalýdýr. Ýdareciler sorumluluklarýný yerine getirmelidir. Gerçek anlamda iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda kurumlarýnda düzenlemeler yapmalýdýrlar. Göstermelik faaliyetlerle geçiþtirmeler olmamalýdýr. Bir kez daha ifade etmek isteriz ki, umarýz anketimizden herkes kendine düþen payý alýr ve saðlýk çalýþanlarý için daha saðlýklý ve daha güvenli çalýþma ortamlarý oluþtururlar ve daha iyi çalýþma hayatý için düzenlemeler yaparlar" ifadeleriyle açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi ATT'lerden örnek davranýþ Acil Týp Teknisyenleri bu kez de kan baðýþý yaparak hayat kurtarýyor. Ölümle yaþam arasýnda ambulanslarda verilen o mücadeleye þahit olan Acil Týp Teknisyenleri (ATT) bu kez de kan baðýþý yaparak örnek bir davranýþa imza attý. Gazi Caddesi'nde bulunan Kýzýlay Kan Merkezi'ne gelerek baðýþta bulunan Tüm Acil Týp Teknisyenleri ve Paramedik Derneði (TAPDER) üyeleri belirli periyotlarla kan baðýþý yapma kararý aldýlar. "Hayat kurtarmanýn ne demek olduðunu en iyi biz biliyoruz" diyen TAPDER Ýl Baþkaný Murat Alaçam, dernek olarak Çorum'da faaliyete yeni baþladýklarýný ve ilk etkinlik olarak da anlamlý bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi. Dernekteki arkadaþlarýyla konuþup kan baðýþý yapma kararý aldýklarýný anlatan Alaçam, "Kanýn ne kadar önemli olduðunu biliyoruz. Bir çok insan gözlerimizin önünde kan kaybýndan hayatýný kaybediyor. Bu yaþananlar bizleri etkiliyor. Biz de bu nedenlerle 6 ay da bir kan baðýþýnda bulunacaðýz. Kan vermeyi bir alýþkanlýða dönüþtürmeyi hedefliyoruz" dedi. Alaçam, hem meslektaþlarýný hem de tüm vatandaþlarý kan baðýþý konusunda duyarlý olmaya çaðýrdý. Haber Servisi Tarýmda ihracat da ithalat da arttý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, gýda ve tarýmda Aðustos ayýnda yüzde 21,9 artýþla 1,27 milyar dolar ihracat, yüzde 23,5 artýþla 978 milyon dolarlýk ithalat yapýldýðýný bildirerek, "Haziran ve Temmuz aylarýndaki düþüþten sonra ihracatýmýz artýþa geçti" dedi. Bayraktar, Ocak-Aðustos öneminde gýda ve tarýmda ihracatýn yýllarýnda 9,86 milyar dolardan, 11,14 milyar dolara çýktýðýný, ithalatýn ise 7,53 milyar dolardan 7,96 milyar dolara yükseldiðini belirtti. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, tarým ve gýdada Aðustos ayýnda ihracatýn, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 21,9 artarak 1 milyar 40 milyon 760 bin dolardan 1 milyar 268 milyon 776 bin dolara, ithalatýn ise yüzde 23,5 artarak 791 milyon 739 bin dolardan 978 milyon 205 bin dolara yükseldiðini vurguladý. 8 ayda gýda ve tarýmýn, 3,18 milyar dolar dýþ ticaret fazlasý verdiðinin altýný çizen Bayraktar,son 12 ayda tarým ve gýdanýn 5,7 milyar dolar dýþ ticaret fazlasýna ulaþtýðýný belirtti. Bayraktar, Aðustos itibarýyla 12 aylýk ihracatýn 17,35 milyar dolarý bulduðunu Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, belirterek son 12 aylýk ithalatýn 11,63 milyar dolarda kaldýðýný vurguladý. Þemsi Bayraktar, Aðustos ayýnda genel ihracatýn yüzde 2,9 artarak 11 milyar 118 milyon dolardan 11 milyar 440 milyon dolara, genel ithalatýn ise yüzde 7artýþla 18 milyar 198 milyon dolardan 19 milyar 476 milyon dolara çýktýðýný bildirdi.bayraktar, sektörün, kuraklýk, don, fýrtýna, dolu gibi bütün olumsuz iklim koþullarý ve tabii afetlere raðmen, gýda ve tarým ihracatýný artýrdýðýný, kronik bir þekilde dýþ ticaret açýðý veren Türkiye'ye 2014 yýlýnýn 8 ayýnda 3,72 milyar dolarlýk bir dýþ ticaret fazlasýyla katkýda bulunduðunu bildirdi. -TARIMDAKÝ BÜYÜK POTANSÝYEL- Türkiye'nin tarýmda çok büyük bir potansiyeli içinde barýndýrdýðýný, yapýsal sorunlarýn çözülmesi halinde rahatlýkla 150 milyar dolarlýk tarýmsal hasýlaya, 40 milyar dolarlýk gýda ve tarým ihracatýna ulaþýlmasýný saðlayacaðýný vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "AB, ABD, Kanada, Avustralya ve Norveç'e gýda ve tarým ürünleri ithalatý ambargosu koyan Rusya'nýn, dünyada üç dört ülkeye yönünü çevirdiðini görüyoruz. Çin, Brezilya, Arjantin ile birlikte Türkiye. Bu bizim potansiyelimizi gösteriyor. Dünyada gýda ithalatý yapýlabilecek çok sayýda ülke yok. Dünya ülkelerinin çok büyük bölümü tarým ve gýdada net ithalatçý. Gýdaya ulaþma özellikle yoksul ülkeler için çok büyük bir sorun. Dünyadaki aç insan sayýsý son rakamlara göre 800 milyonun üzerinde. Türkiye, çiftçisini desteklerse, yapýsal sorunlar baþta olmak üzere sorunlarý çözerse, hem 2023 yýlýnda milyona ulaþacak nüfusunu, 50 milyon turist doyurabilir. Rusya, Ortadoðu, Kuzey Afrika baþta olmak üzere çok büyük bir bölgenin gýda açýðýný kapatmada öncelikli ülkelerden biri olur." Haber Servisi

4 YILDIZ HABER 4 "Saðlýk camiasý kaos ortamýnda çalýþmak zorunda býrakýlýyor" Mahir ODABAÞI BU BAYRAMDA, YÝNE BANA AÐLAMAK DÜÞTÜ-1 Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, yaptýðý açýklamada saðlýk çalýþanlarýnýn yýllardýr sorunlarýna çözüm bulunmadýðýný ve saðlýk camiasýnýn huzur ve refah yerine, sorunlarýyla boðuþarak adeta bir kaos ortamýnda çalýþmak zorunda býrakýldýðýný söyledi. Erözgün, bu durumun son yýllarda yapýlan bilimsel araþtýrmalarla kanýtlanmýþ olan saðlýk çalýþanlarýnda yaþanan tükenmiþliðin ana nedenlerinden biri olduðunu ekleyerek, "Saðlýk çalýþanlarý nitelikli saðlýk hizmeti için iþ güvencesi verilmesini, adil bir ücretlendirme sistemini, mesleki geliþimlerini özendirici ve destekleyici bir izin ve ödüllendirme sistemini, makul çalýþma saatlerini içeren bir çalýþma düzenini, sosyal ve ekonomik haklarýný demokratik bir biçimde güvence altýna alacak toplu sözleþme ve grev hakkýný içeren sendikal haklarý, her türlü þiddetten arýnmýþ, saðlýklý ve güvenli çalýþma koþullarýný talep etmektedir. Bu istekler temel insan haklarý doðrultusunda düþünüldüðünde saðlýk personelinin en doðal hakkýdýr ve acilen çözüme kavuþturulmalýdýr" dedi. Erözgün, saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýný ve Tüm Saðlýk-Sen olarak isteklerini þöyle sýraladý: "Performans Sistemindeki Ödeme Farklýlýklarý özellikle hekim dýþý saðlýk çalýþanlarý açýsýndan farklý iþe ayný gelir mantýðýyla devam etmekte ve bu durum saðlýk çalýþanlarý arasýndaki iþ barýþýný olumsuz etkileyerek demotivasyona yol açmaktadýr. Döner sermaye ek CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, Osmancýk, Alaca ve köylerinde ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Av.Tufan Köse'ye ziyaretlerinde, Ýlçe Teþkilatlarý, Ýl Genel Meclis üyesi Yýldýz Bek, önceki dönem Belediye Meclis üyesi Kemal Kapýsýz, önceki dönem CHP Ýl yönetim kurulu üyelerinden Doðan Ergül ve Av.Ufuk Sercan eþlik etti. Ziyaretlerde gündeme iliþkin deðerlendirmelerde de bulunan Milletvekili Av. Tufan Köse, Ortadoðu'daki yaþanan olaylarýn Hükümetin yanlýþ politikalarýnýn bir ürünü olduðunu iddia etti. Ekonomideki düzensizliðin ve dengesizliðin iyi olmadýðýný kaydeden Köse, "Gelir ödemeleri ile ilgili bu adaletsizliðin giderilmesini ve ödemelerin emekliliðe yansýtýlacak þekilde sabit maaþ ödemesine geçilmesini, Vekil, 4/C, aile saðlýðý elemaný gibi faklý istihdam þekillerine son verilerek tek çözüm, tek kadro uygulamasýna geçilmesi, çalýþanlarýn daimi kadroya alýnmasýný, taban aylýðýnýn artýrýlmasý, giyecek ve yiyecek yardýmýnýn günün þartlarýna uygun olarak tüm kamu çalýþanlarýna verilmesini, görevlendirmelerin liyakat ve ehliyete göre yapýlmasý, alanýnda uzmanlýk diplomasý almýþ hekim dýþý personele uzman kadrolarýnýn açýlmasýný, unvan deðiþikliði ve görevde yükselme sýnavlarýnýn düzenli olarak yapýlmasýný, saðlýk çalýþanlarý, çalýþan saðlýðý ve güvenliði alanýnda yeterli hizmet alamamakta, iþ kazalarý ve iþe baðlý saðlýk sorunlarýnýn kayýtlarý tutulmamaktadýr. Güvenlik önlemleri yetersizdir. Saðlýk çalýþanlarý fiziksel kimyasal, biyolojik, psikolojik yönden oldukça riskli bir ortamda çalýþmaktadýrlar. Buna ek olarak Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet ve mobing devam etmektedir. Ýþyeri güvenliði çalýþmalarýný acilen planlanmasý ve uygulamaya konulmasýný, saðlýk çalýþanlarýna dini bayramlarda ek ödemeden ikramiye verilmesini istiyoruz." Haber Servisi Milletvekili Köse'den köy ziyaretleri adaletsizliði, eðitim, saðlýk, taþeron, emekli, çiftçi, iþçi, memur, esnaf, iþsizlik gibi sorunlarýmýzý istikrara kavuþturmadan, Ortadoðu'yu bataklýða sürükleyen ve IÞÝD gibi terör örgütlerine çanak tutan bir ülke damgasý yedik. Bunun sebebi de iktidarýn yanlýþ politikalarýdýr" dedi. Dünyada ki bütün savaþ ve yaþanan kötü olaylarýn Müslüman ülkeler de olmasýnýn da manidar olduðunu söyleyen Köse, "Pehlivanlýk teröre çanak tutarak deðil güreþ tutarak kazanýlan bir þeydir. Bizim ülkemizde de AK Parti Hükümeti maalesef ki teröre çanak tutarak pehlivan olacaðýný zannetti" þeklinde kaydetti. "Terörün, bataklýðýn ortasýnda güreþ de olmaz, pehlivan da" diyen Milletvekili Köse, "Hükümetin yaptýðý iþlerde böyle bir þey yani. Ülkemizdeki ekonominin ve milli kaynaklarýmýz iktidarýn yanlýþ politikalarý yüzünden heba edilmiþtir. Sýnýr ticaretimiz çok olumsuz etkilenmiþtir. Ateþ çemberine benzin döken AK Parti iktidarýnýn 'Paralel, Balyoz, Ergenekon' gibi örgüt ve darbe komplolarýnýn da baþ mimarý AK Parti'nin ta kendisidir. Kuyu kazarken kazma sallayýp sonra da o kuyunun içine düþeceðini anlayýnca suçlu arayan AK Parti aynaya bakmalýdýr. Türkiye'nin CHP'ye ve CHP'nin deneyimli kadrolarýna ihtiyacý vardýr. CHP Türkiye'nin sigortasý konumunda olan bir partidir" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Kimse Yok Mu'nun izinsiz yardým toplama yetkisinin kaldýrýlmasýna tepki Anadolu Ýnsan Haklarý Giriþimi Derneði Zübeyde Þenöz, Kimse Yok Mu Derneðinin izinsiz yardým toplama yetkisinin kaldýrýlmasýna tepki gösterdi. 18 Ocak 2002'de kurulan ve BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi danýþman üyesi olan ve 19 Ocak 2006 tarih ve No'lu Bakanlar Kurulu kararý ile "Kamu yararýna çalýþan dernek" statüsü kazanan ve 40 þubesi bulunan Bakanlar Kurulu'nun 6 Þubat 2007 tarihli ve sayýlý kararý ile de izinsiz yardým toplama yetkisi alan Kimse Yok mu Derneðine yönelik yapýlan baskýlarý ülkede geliþmeye baþlayan sivil toplum faaliyetlerini engelleme çalýþmasý olarak gördüklerini kaydeden Þenöz, "10 Aðustos 2008 tarihinde TBMM üstün hizmet ödülüne de layýk görülen dernek 110 ülkede yardým faaliyetinde bulunan dernek gönüllüleri sayesinde dünyadaki maðdur insanlarýn imdadýna koþuyor. Ülkemizde bütün iþler bitmiþ gibi Bakanlar kurulunun bir derneði ele alan acil toplantý yapmasý toplumsal anlamda ciddi bir karþýlýk bulan derneðin yardým toplama izninin izne baðlanmasý doðru bir davranýþ deðildir. Ýktidarýn hizmet hareketine mensup olduðu için bir derneðin yardým faaliyetlerini Kurban Bayramý öncesinde izne baðlamasý için gece gündüz çalýþmasý insanlarýn yardým yapma hürriyetlerine engel olduðu gibi devletin bütün yardýmlarý ben toplarým, ben istemezsem yardým dahi toplayamazsýn mesajýnýn verilmesidir. Dünyada yardým kuruluþlarý teþvik edilirken vatandaþýn güven içerisinde yerine ulaþacaðýndan endiþe etmeden yardýmlarýný yapabildiði bir derneðin yardým izninin iptal edilmesi ayný zamanda insan haklarý ihlalidir. Bakanlar kurulu alacaðý kararla derneðin yardým Anadolu Ýnsan Haklarý Giriþimi Derneði Zübeyde Þenöz, toplamasýný izne baðlayacak, yetkililere izin için baþvuran derneðin izin iþlemleri geciktirilecek veya izinler verilmeyerek dünya da yardýma muhtaç yüzbinlerce insanýn yardým alamsýnýn önüne geçilecektir. Dünyanýn 110 ülkesinde yardým bekleyen insanlara yardýmlarýn yapýlamayacak olmasý insanlarýn yardým alma haklarýnýn engellenmesidir. Bugün Kimse Yok mu Derneðinin yardým toplamasýnýn izne baðlanmasý için çalýþan Bakanlar Kurulu baþka bir derneðe müdahale etmeyeceðinin garantisini kimse veremez. Birçok yardým kuruluþunun binlerce dolara eleman çalýþtýrdýðý topladýðý yardýmlardan % 10 komisyon alarak kendilerine menfaat saðladýðý bir ortamda Kimse Yok Mu gönüllülerinin bayramlarda dahi evlerinde bulunmayarak "Bu bayram da evde yokuz" diyerek yaptýðý fedakârlýklarla yürüttüðü yardým faaliyetlerinin izne baðlý hale getirilmesi bu derneðin çalýþmalarýna darbe vurmak amacýný taþýmaktadýr. Ýktidar benden deðilsin bana muhalifsin diyerek hizmet hareketine ait olan bir derneðe baský kurmasýný doðru bulmadýðýmýz gibi bu uygulamadan vazgeçilmesini istiyoruz. Anadolu Ýnsan Haklarý Giriþimi Derneði olarak Kimse Yok mu Derneðine yapýlan baskýlarýn ayrýmcýlýk olduðunu söylüyoruz. Bu uygulamalardan bir an vazgeçilmelidir. Özgürlüðün olduðunu zannettiðimiz bu ülkede bana muhalifsin denilerek devlet gücünün dünyanýn en mükemmel yardým organizasyonluðunu yapan Kimse Yok Mu Derneðine karþý kullanýlmasý vicdani ve insani özelliðimizi rahatsýz eden bir durumdur. Seçimlerde sosyal yardým yapan iktidarýn sadece insani duygularla bir derneðe baský kurmasý insan haklarý ve hukuka aykýrý, ayrýmcýlýðý körükleyen bir durum olarak görüyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bayramlarýn hayatýmýzda çok önemli yeri vardýr. Çünkü bayram sevinç, neþe, mutluluk, huzur, saadet demektir. Ama maalesef 'gönül ister, kader güler' hesabý bu tarif herkes için ayný oranda geçerli deðildir. Bunu biraz açacak olursak, özellikle boþanmalarýn günden güne arttýðý günümüzde parçalanmýþ aileler buna adaydýr. Neden derseniz, ortada çocuklar iki taraf arasýnda da husumet bulunuyorsa ve ailelerde bilinçsizce bir birinden öç alabilmek adýna o masum çocuklarý kullanýyorsa diðer zamanlarla beraber bayramlarda sýkýntý, üzüntü, gözyaþý zirveye ulaþýr. Çünkü koyun kuzusuyla, tavuk civcivleriyle, anne- babalar çocuklarýyla, çocuklarda anne babalarýyla mutludur. Çoðu þeyin alternatifi vardýr ama anne- babanýn ve çocuklarýn alternatifi yoktur. Kimse anne- babasýný veya çocuklarýný seçme lüksüne sahip deðildir. Onun için, dünyanýn neresinde olursa olsun anne annedir, baba babadýr, çocuk yine çocuktur. Þu ibretlik hikâyeyi isterseniz dikkatle okuyalým. Eþinden ayrýlan baba küçük kýzýna yaþ günü için bir hediye almak üzere oyuncakçý dükkânýna gitti. Baba, satýcý kýza: 'Bakýn' dedi. ''Ben eþimden ayrýldým ve kýzým bütün gün evde bakýcýsýyla kalýyor. Öyle bir oyuncak istiyorum ki ona annesinin yokluðunu hissettirmesin. Kýzým üzülmesin'' Satýcý kýz baþýný salladý. ''Sizi çok iyi anlýyorum beyefendi'' dedi.' Dükkânýmýz bu bölgenin en zengin çeþide sahip, oyuncakçýsýdýr. Size istediðiniz hemen her türlü oyuncaðý verebilirim. Oyuncak ayýlar, oyuncak askerler, itfaiyeciler, her türlü oyuncak bebekler Ancak OYUNCAK ANNEMÝZ YOK! Hiçbir zamanda olmadý üzgünüm.'' Annenin -babanýn oyuncaðý olmadý, olmayacak. Allah kimsenin aile yuvasýný yýkmasýn (daha doðrusu biz sudan sebeplerle yýkmayalým) çocuklarýmýzý anne-babalarýndan ayýrmasýn. Bu baðlamda eðer aile parçalanmasý baþa gelmiþse, tekrar birleþme imkâný ortadan kakmýþsa ve ortada çocuklar varsa iþte bu noktada her iki tarafa da büyük görev düþüyor. Özellikle aile büyüklerinin hissi davranmaktan, kýzlarýna, oðullarýna baský yapmaktan kaçýnmasý, çocuklarýn saðlýklý büyüyebilmesi için, anne tarafýnýn babayý, baba tarafýnýn anneyi çocuklarýn yanýnda KÖTÜLEMEMESÝ - telafisi mümkün olmayacak sözleri sarf etmemesi lazýmdýr. Diðer taraftan çocuklarýn anne veya babaya karþý ÖÇ ALMA aracý olarak kesinlikle kullanýlmamasý gerekmektedir. Çocuklarýn istediði an anne veya babasýyla iletiþim kurmasý, görüþmesi, düðünde bayramda boynu bükük kalmamasý çok ama çok önem arz etmektedir. Buna engel olmak büyük bir vebaldir. Bir babanýn (fark etmez tersi de olabilir) aðzýndan kaleme almaya çalýþtýðým ve yazarken gözyaþýyla karýþtýrdýðým aþaðýdaki þiirimi þu mübarek günlerde anne- baba hasreti çeken çocuklara, yavrularýný koklayýp öpmek isteyip te engeller yüzünden ulaþamayan anne - babalara armaðan ediyorum (NOT: bu þiirim bazý ulusal televizyon programlarýnda gözyaþlarý içinde okunmuþtur.) BU BAYRAMDA, YÝNE BANA AÐLAMAK DÜÞTÜ Bayramlar kimine sevinç, kimine acý Benim için Arife gününden baþlýyor sancý Öz evlatlarým, bana karþý yapýldý yabancý Þartlar oluþunca, ayrýlýk artýk hak oldu Ýki yavrumda annesinin yanýnda kaldý Çocuklara demiþ: babanýz bizi kovdu Kalabalýklar içerisinde inanýn yalnýzým Artýk bana, bayram þekeri deðil lazým Elimi öpecek yavrularýma çok muhtacým Benimde körpe kuzularým vardý Þimdi benden çok uzaklarda kaldý Bayramlýklarýný, bilmem ki kim aldý? Acý haber, tatlý dille verilmez ki, El çocuðu yavrun gibi sevilmez ki, Yaþamayan bu hasreti bilmez ki, Zile basýnca, kapýya koþan olmuyor 'Baba bize ne aldýn?' diye kimse sormuyor Daðýttýðýnýz oyuncaklar öylece ortada duruyor Dün gece küçük kýzýmý gördüm rüyamda Aðlayarak dedi: 'hani baba bizi seviyordun ya, Seni çok özledik, al götür bizi bu bayram yanýna' Dedim: 'Kýzým izin vermiyor ki, annen buraya' Tam sarýlacakken uyandým, baþladým aðlamaya Anneler bilirim, çocuklarý için kendini heba eder, Anneler bilirim, kendisi için çocuklarýný heder eder Dünya hali bu, bize de yazýlmýþ böyle acý kader MAHÝR der, anne annedir, baba babadýr unutulmasýn Ne olur, boþanmalarda çocuklar öç almak için tutulmasýn Birde onlarýn yanýnda, anne- babaya pervasýzca atýlmasýn (Mahir Odabaþý - Tel: )

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha BAYRAM KAMPANYASI BARCELONA LC 4900 KLASÝK GÝTAR SADECE 180 TL AYRICA 1 ALANA 1 BEDAVA EMEKTAR MÜZÝK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ ADRES : BAHÇELÝEVLER MAH. POLÝS KARAKOLU YANI TEL: 0534 829 55 45 TEK

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı