Adým adým Maraþ. Çözümden önce açýlacak. Açý Güneydeki Türk mallarý 'saatli bomba'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adým adým Maraþ. Çözümden önce açýlacak. Açý senerlevent@yahoo.com. Güneydeki Türk mallarý 'saatli bomba'"

Transkript

1 Kýbrýs'ta çözüm sancaðý babadan oðula, oðuldan toruna geçer Özkan Bey... O halde söyle kucaðýna aldýðýn bebeðe: Hoþgeldin bebek... Çözüm sýrasý þimdi sende! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4499 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ERDOÐAN'DAN HÝÇ DERS ALMADILAR KÝ... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝR ÇUVAL ÝNCÝR ASKERLÝK DÜÞECEK MÝ? SAKAL-I ÞERÝF VE "SEKS CÝHADI" ANAYASA DEÐÝÞÝKLÝÐÝ VE KALICI ONUNCU MADDE BÝR ELEÞTÝRÝ, BÝR DÜZELTME... Erdoðan Baybars Ali Osman Mehmet Levent Halil Sadrazam Yalçýn Okut ABD'nin Kýbrýs Büyükelçisi John Koenig 'Kathimerini' gazetesine yaptýðý açýklamada kapalý Maraþ hakkýnda ilk kez somut ve açýk konuþtu... Güneydeki Türk mallarý 'saatli bomba' n Güneydeki Türk malý istimlaklerinden dolayý Rum yönetiminin Kýbrýslý Türklere 624 milyon Euro tazminat borcu olduðu açýklandý... n Bu miktarýn 124 milyon Euro'luk bölümü sadece Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði'ne bildirimi yapýlmýþ ve tazminat teklifi sunulmuþ mallardan kaynaklanýyor... n 3. sayfada Çözümden önce açýlacak John Koenig Adým adým Maraþ Çözüm sürecinin güvenilirliði konusunda halkýn eskisinden daha kuþkulu olduðunu söyleyen Koenig, güven yaratýcý önlemlerin bu kuþkularý daðýtabileceðini belirtti... Koenig "Adým adým Maraþ açýlacak ve baþka güven yaratýcý önlemler de uygulanacak" dedi, ancak diðer önlemleri açýklamadý... n Rum yönetimi sözcüsü Hristodulis de Maraþ'ýn güven yaratýcý önlemlerin anahtarý olduðunu ve bunun kapsamlý çözüm prosedürüne yeni bir dinamik katacaðýný söyledi... n Derviþ Eroðlu ise dün yaptýðý açýklamalarda iki tarafýn talepleri arasýnda daðlar kadar fark olduðunu belirtti ve kuzeye 160 bin Rumun yerleþtirilmesi için nüfus yoðunluðu olan bölgelerden toprak istendiðini söyledi... n Eroðlu, kendisini ziyaret eden Füle'nin de Maraþ'ýn iadesini talep ettiðini açýkladý... n 3 ve 8. sayfalarda Bir cami daha Dede oldu l 2. sayfada Yorgancýoðlu adýný Özkan koydu Bugün gazetemizle birlikte Doðanköy'e inþa edilen 360 kiþilik cami ibadete açýldý... n 7. sayfada

2 MAÐUSA'DA BÝR ARAÇ, MOTOR YAÐINA ÞEKER DÖKÜLEREK HASARA UÐRATILDI Gazimaðusa'da bir araç, motor yaðýna þeker dökülerek hasara uðratýldý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, Nisan tarihlerinde saatleri arasýnda Gazimaðusa'da EE 595 plakalý salon araç motor yaðýna þeker dökülerek hasara uðratýldý. Olayla ilgili þüpheli görülen 67 yaþýndaki H.D'nin tutuklandýðý ve soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. MAÐUSA'DA BÝR EVDE KÝLÝSE MALI ÝKÝ ADET ÝKONASTASÝS ELE GEÇÝRÝLDÝ Gazimaðusa'da, bir evde, kilise malý iki adet ahþap ikonastasis ve metal buhurdanlýk; ev sahibinin aracýnda ise kama bulundu. Polis Basýn Bülteni'nde yer alan bilgilere göre, Gazimaðusa'da izinsiz dedektör tasarrufu ile ilgili tutuklu bulunan, isminin baþ harfleri S.K. (E-56) olan kiþinin evinde dün yapýlan aramada, kilise malý iki adet ahþap ikonastasis ve bir metal buhurdanlýk, aracýnda ise 61 cm aðýz uzunluðuna sahip kama ele geçirildi. GÝRNE LÝMANI'NDA 577 BÝN TL NAKÝT PARAYLA YAKALANDI Girne Turizm Limaný'nda önceki gün, tasarrufunda 577 bin TL nakit parayla KKTC'ye giriþ yapmaya çalýþtýðý gerekçesiyle, isminin ilk harfleri H.H.(E-77) olan bir kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Para ve Kambiyo Yasasý'na göre, 10 bin Euro muadili döviz veya TL'dan fazla para, yetkili makamlara beyan edilmeden ülkeye getirilemiyor. GÝRNE'DE SAKSI ÝÇÝNDE HÝNTKENEVÝRÝ Girne'de isminin baþ harfleri F.D.(E-27) olan bir kiþinin evinde önceki gün saat 20:30 sýralarýnda polis tarafýndan yapýlan aramada, saksý içerisinde 2 kök Hintkeneviri olduðuna inanýlan bitki bulundu. Söz konusu þahýs tutuklandý. Soruþturma devam ediyor. OZANKÖY'DE UYUÞTURUCU Ozanköy'de isminin baþ harfleri T.K.(E-34) olan þahsýn evinde polis tarafýndan yapýlan aramada, yaklaþýk 2 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundu. Adý edilen tutuklanmýþ olup, soruþturma devam ediyor. DÜZOVA'DA AKIM HIRSIZLIÐI Düzova'da ikamet eden isminin baþ harfleri Y.H.(E-45) olan þahýs hakkýnda, kaçak elektrik kullandýðý gerekçesiyle dün yasal iþlem baþlatýldý. Söz konusu þahsýn, Elektrik Kurumu'na birikmiþ borçlarýndan dolayý ikametgahýna elektrik akýmý kesik olmasýna raðmen kaçak yöntemlerle 3 bin 742 TL tutarýnda akým kullandýðý tespit edildi. TRAFODAN HIRSIZLIK VE KASTÝ HASAR Güzelyurt'da, Elektrik Kurumu'na ait 1798 numaralý su motoruna ait elektrik direðindeki trafo üzerinden, 3 adet trafo sigortasý ve 3 metre bakýr topraklama kablosu çaldýðý ve çalarken de kasti hasara neden olduðu gerekçesiyle, isminin ilk harfleri S.C.(E-28) olan bir kiþi tutuklandý. Soruþturma devam ediyor. BEBEÐE ÖZKAN ADI VERÝLDÝ Özkan Yorgancýoðlu dede oldu Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, dün ilk torununu kucaðýna almanýn mutluluðunu yaþadý. Bebeðe "Özkan" adý verildi. "Çok büyük bir mutluluk içerisindeyim" diyen Yorgancýoðlu, herkesin bu mutluluðu yaþamasýný diledi. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun oðlu Özdemir ve eþi Cemre Yorgancýoðlu'nun ilk çocuklarý dünyaya geldi. Lefkoþa'daki Cyprus Life Hospital'de sabah saat 10.20'de doðan erkek bebeðe Özkan adý verildi. Saðlýk durumunun iyi olduðu belirtilen Özkan bebek, 2 kilo 710 gram olarak dünyaya geldi. Mutluluðu gözlerinden okunan Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu duygularýný þöyle aktardý: "Ýlk kez torun sahibi oluyoruz. Çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir kývanç. Uzun bir bekleyiþten sonra böyle bir gün yaþamak bizi mutlu ediyor, gururlandýrýyor. Umarým saðlýklý, uzun ömürlü ve baþarýlý bir hayatý olur... Oðluma da, gelinime de hem hayatlarýnda baþarýlar diliyorum hem de böyle bir çocuk sahibi olduklarý için onlarý kutlamak istiyorum." Ýlk kez baba olan Özdemir Yorgancýoðlu ise duygularýný þöyle ifade etti: "Çok sevinçliyiz. Ýlk çocuðumuz ve mutluyuz. Hastane görevlilerine ve doktorumuza en içten dileklerimizle teþekkür ediyoruz. Baba olmak nasýl bir duygu henüz keþfedemedik. Ýnþallah güzel günler bizi bekliyor." Doðumun ardýndan bebeðini kucaðýna almanýn mutluluðunu yaþayan anne Cemre Yorgancýoðlu ise, Doktor Sibel Ýzel ve hastane ekibine teþekkür etti. Cemre Yorgancýoðlu, "53 gündür buradayýz. Bizi çok iyi aðýrladýlar. Aile gibi olduk. Sibel Haným olmasa baþaramazdým. Güzel bir duygu Allah herkese nasip etsin" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ERDOÐAN'DAN HÝÇ DERS ALMADILAR KÝ... Derviþ Bey için 'tecrübeli' politikacý derler, ama hiç sanmam... Bunca yýllýk tecrübeden sonra bile pot kýrar hala... Pot kýrmasý da önemli deðil... Ýnsanlýk hali... Konuþurken coþar, hesapta olmayan þeyler söyler... Sonra da söylediðine bin piþman olur... Ama durumu nasýl düzelteceðini de bilmez... "Sözlerim yanlýþ anlaþýldý" veya "yanlýþ yansýtýldý" gibi kalýplaþmýþ çarelere baþvurur... Ýnandýrýcý olmaz... Çok acemi hala... Derslere ihtiyacý var... Tayyip Erdoðan'dan çok geride... Onu örnek alsa... Onun gibi "dublaj montaj" dese olmaz mý? Bakýn, Erdoðan ne kadar baþarýlý oldu... Haftalarca ses kayýtlarýný dinlettiler topluma... Kendi sesini... Oðluyla konuþmalarýný... Paralarý hasýraltý etmeleri... Ýhalelere yaptýðý müdahaleleri... Gazetelerden ve ekranlardan adam kovmalarý... Ne oldu? Hiç! Erdoðan çýkýp halka dedi ki. -Hepsi de dublaj montaj! Kime inandý millet? Erdoðan'a! Hatta onun bu ses kayýtlarýný yayýnlayanlarý seçimlerde cezalandýrdý... Bizim burada Mehmet Ali Talat bile, -Erdoðan'ýn seçim zaferi tartýþýlmaz, dedi... Derviþ Bey bunlarý bilmez mi? "Çözüm UBP prensiplerine göre yapýlacak" deyip piþman olduðuna göre, o da "dublaj montaj" deseydi... Olmaz mýydý? Kim inanmaz ki? Erdoðan'a inandýlar da ona neden inanmasýnlar? Yalnýz Derviþ Bey deðil, dünyada baþkalarý da belli ki hiç ders almamýþlar Tayyip Erdoðan'dan... Avustralya Yeni Güney Galler eyaletinin Baþbakaný Barry O'Farrell mesela... Kendisine bir þiþe doðum günü þarabý hediye edilmiþ... Üç bin dolarlýk... Bu þarap, baþbakanýn doðum günü olan 24 Mayýs 1959'da þiþelenmiþ... Asýl anlamlý yaný bu yani... Baþbakan O'Farrell hediye için bir teþekkür notu yazmýþ þirkete... Mesele basýna ve kamuoyuna yansýyýnca kýyamet koptu... Yazdýðý teþekkür notu da döküldü ortaya... Bunun üzerine O'Farrell istifa etti... Þöyle dedi: "Teþekkür notundaki imzamý kabul ediyorum, sorumluluða inanan birisi olarak hareketimin sonuçlarýna katlanmayý kabul ediyorum"... Hediye bir þiþe þarap yüzünden adam istifayý bastý... Tayyip Erdoðan bunu duyduysa, eþeklik basmýþtýr mutlaka adama. Ahmak... Salak falan demiþtir... Hiç öyle bir hediyecikten istifa eder mi bir baþbakan? Türkiye'deki bakana 700 bin liralýk saat verdiler de, rüþvet demediler, hediyedir dediler... Þimdi üç bin dolarlýk bir þiþe þarabýn sözü mü olur? Türkiye'nin nasýl çað atladýðýndan ve ileri demokrasiyi nasýl yakaladýðýndan anlaþýlan hiç haberi yok Bay O'Farrell'in... Yemesini yutmasýný bilmeyenleri seçtiði için Avustralyalýlarda da iþ yok... Türkiye'deki Erdoðan hükümeti model bir ülke insanlýk için! Rüþvet, yolsuzluk ve sahtekarlýðýn yararlarý anlaþýlmýþ... Türkiye'nin kalkýnmasýnda bunlarýn ne kadar önemli olduðunu idrak etmiþ millet... Ne diyor sokaktaki adam: -Yeyip yuttuysa da helal olsun... Vatana, millete de birþeyler verdi ya... Bizim buradaki yolumuz Türkiye'nin yolu olduðuna göre mesele yok... Yeyip yutun da siz de korkmayýn beyler... Helal olsun! Bu millet size kurban olsun!

3 AFRÝKA dan mektup... ALLAH ÇAÐIRINCA CÝHADA GÝTMÝÞLER 10 Nisan'dan beri Avusturya'nýn baþkenti Viyana'da kaybolan ve kendilerinden haber alýnamayan iki genç kýz vardý yaþýndaki Samra Kesinoviç... Ve 15 yaþýndaki Sabina Selimoviç... Ýsimlerine bakýlýrsa müslüman ve Balkanlar'dan olduklarý anlaþýlýyor... Bosnalý imiþler... Ýþte onlarla ilgili dün yayýlan haber dünyayý sarstý. Meðer evden kaçarken bir not býrakmýþlar ailelerine... Þöyle yazmýþlar: "Biz Suriye'deki savaþa katýlmya gidiyoruz"... Ýki kýz geçtiðimiz Perþembe günü Ýstanbul üzerinden Adana'ya uçmuþlar... Adana'dan da 125 kilometre uzaklýktaki Halep'e geçtikleri sanýlýyor... * Genç kýzlarýn fotoðraflarý yayýnlandý internette... Cihat kýyafetleriyle... Yüzleri kapalý... Bir parmaklarýný da havaya dikmiþler... Ýnternet sayfasýndaki mesajlarýnda ayrýca þöyle yazmýþ kýzlar: "Ölümden korkmuyoruz... Ölüm bizim hedefimiz... Allah beni çaðýrýncaya kadar Viyana'da yaþadým ve ben bu çaðrýya uyarak onur için yola çýktým... Biz sizin tasavvur edemeyeceðiniz kadar iyi evlerde yaþýyoruz. Evlendik. Her þey var burada. Biz gururumuzla yaþýyoruz"... * Ýnanasý gelmiyor insanýn deðil mi? Bir oyun olsa keþke... Yalan çýksa... Öyle görünmüyor ancak... Düþünün... Bosnalý iki küçük kýz... Bosna'da o müthiþ katliamlarýn yaþandýðý sýralarda doðmamýþlardý henüz daha... Aileleri belli ki o cehennemden kaçýp Avusturya'ya sýðýnmýþ... Ya da kinbilir, birileri onlarý evlat edinmiþ belki... Þimdi ise bu yaþta, sýcak bir yuvayý býrakýp kendilerini bir cehennemin içine atýyorlar... Ne yaptýklarýnýn farkýnda deðiller... Zaten aileleri hala inanamýyormuþ buna... * Dünyada nasýl bir beyin yýkama makinesi kurulmuþ ki, bu çocuklarýn aklýný çelebiliyor? Kendilerini Allah çaðýrmýþ... Ve gitmiþler... Cihat yolunda ölmek ve cennete gitmek istiyorlar! * Dünyaya çok benzeyen bir gezegen bulunmuþ diyorlar... Umarýz hayat var onda... Ama çocuklarý cihada çaðýracak bir Tanrý yok! Güneydeki Türk mallarý saatli bomba n RUM YÖNETÝMÝNÝN KIBRISLI TÜRKLERE 624 MÝLYON EURO TAZMÝNAT VERECEÐÝ VAR Rum yönetiminin, Güney'de kalan Kýbrýs Türk malý istimlâklerinden "Kýbrýs Türk Mallarý Ýdaresi Fonu"na 124 milyon Euro verecekli olduðu bildirildi. Politis; "Kýbrýs Türk Malý Saatli Bomba" baþlýklý haberinde, 124 milyon Euro'luk meblaðýn, Sayýþtaylýk raporunda "güvenilmez" olarak kaydedildiðini vurguladý, buna gerekçe olarak istimlâklerin, öncesinde tazminat teklifi sunulmadan tamamlanmýþ olmasýný gösterdi ve bu nedenle Rum yönetiminin Kýbrýslý Türklere gerçek (vereceðinin) tam olarak hesaplanamadýðýný vurguladý. Gazete, sözünü ettiði 124 milyon Euro'luk borcun sadece, Rum Ýçiþleri Bakanlýðý bünyesindeki "Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði"ne istimlak bildirimi yapýlmýþ, tazminat teklifi sunulmuþ olan Kýbrýs Türk mallarý ile ilgili olduðunu yazdý, þöyle devam etti: "Tazminat teklifinin Vasilik tarafýndan kabul edilip edilmemesine baðlý olarak tazminatlar fona yatýrýlmýþ veya yatýrýlmamýþ olabilir. Her halükarda, gazetemizin edindiði bilgilere göre, Kýbrýs Türk Mallarý Ýdaresi Fonu'nun özel hesabýnda yatýrýlmýþ meblað 124 milyon Euro'dur ancak bu para devlet tarafýndan baþka maksatlarla harcanmýþtýr" ifadesini kullandý, özetle þöyle devam etti: "Kýbrýs Türk Mallarý Ýdaresi Fonu, Sayýþtaylýðýn saptamalarýný cevaplandýrýrken, yerinden edilmiþlerin iskaný maksadýyla istimlak edilmeden kullanýlmýþ olan diðer Kýbrýs Türk mallarýyla ilgili verilerin 2014 yýlý içerisinde hazýr olacaðýný, Tapu Dairesi'nin halen memorandumdan kaynaklanan yükümlülük nedeniyle gayrý menkullere 2013 fiyatlarýyla yeniden deðer biçilmesi konusuyla uðraþtýðýný açýkladý. Gazetemizin edindiði bilgiler, devletin Kýbrýs Türk malý istimlâkleriyle ilgili tazminat vereceklerinin bilinmeyen meblaðýný 500 milyon Euro'ya çýkarýyor. Devletin, Kýbrýs Türk Mallarý Ýdaresi Fonu'na olan 124 milyon Euro'luk borçla birlikte bu meblaðý da Kýbrýs sorunu çözülse de çözülmese de- ödemesi gerekecek bir zaman gelecek. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn, Kýbrýs Türk mallarýnýn idaresi konusunda gerek devletin Kýbrýs Türk Mallarý Fonu'na borcu gerek tahsil edilemeyen ve düþük kira bedelleriyle, yani Kýbrýs Türk mallarýnýn kötü yönetilmesiyle ilgili Sayýþtaylýk raporu konusunda ilgili Meclis Denetleme Komitesi'ne 'Haklarýn deðiþtirilmesi gereði yoktur' ve 'Sorumluluk yoktur' cevabý verildi." Eroðlu: Ýki tarafýn talepleri arasýnda daðlar kadar fark var n "160 BÝN KIBRISLI RUM'UN YERLEÞTÝRÝLMESÝ ÝÇÝN YOÐUN YERLEÞÝM OLAN BÖLGELERDEN TOPRAK VE 60 BÝN KIBRISLI RUM'UN DA 1974 ÖNCESÝ KUZEY KIBRIS'TA BIRAKTIÐI MÜLK ÜZERÝNDE BÝRÝNCÝ TERCÝH HAKKI TALEP EDÝLÝYOR" Derviþ Eroðlu, Kýbrýs Türk tarafýnýn talepleri ile Kýbrýs Rum tarafýnýn talepleri arasýnda daðlar kadar fark olduðunu söyledi. Kýbrýs Rum tarafýnýn, 160 bin kiþi için toprak istediðini kaydeden Eroðlu, dönüþümlü baþkanlýktan da geri adým attýklarýný kaydetti. Eroðlu ayrýca, Kýbrýs Rum tarafýnýn uzlaþmaz tutumunun net bir þekilde görülmesine raðmen Cumhurbaþkanlýðý'nýn uzlaþmaz gibi gösterilmemesinin yanlýþ olduðunun altýný da çizdi. Kýbrýs Türk Emekliler Derneði 21. Olaðan Merkez Genel Kurulu'na katýlan Derviþ Eroðlu, burada yaptýðý konuþmada, "çözüm istemeyen biri" olarak suçlanmasýndan duyduðu hoþnutsuzluðu dile getirdi. Rauf Denktaþ, Mehmet Ali Talat ve kendisinin bir çözüm için Kýbrýslý Rumlarla müzakere etmesine raðmen, Rauf Denktaþ ve kendisinin çözüm istememekle suçlanmasýný eleþtiren Eroðlu, ancak "daha çok çözüm yanlýsý" olarak gösterilen Mehmet Ali Talat ve "görüþbirliði içerisinde olduðu" Rum Yönetimi eski Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn yaptýðý müzakerelerden de sonuç çýkmadýðýna dikkat çekti. Eroðlu, "Burada kimin suçlanmasý gerekir? Uzlaþmaz olan Rum tarafý ama içimizden bazý çevreler 'Eroðlu çözüm istemez' diyor. Sanki karþýmda çözüm isteyen bir taraf var veya masaya çözüm formülü koydu da kabul etmekten kaçtým" dedi. Bir açýlýþta yaptýðý konuþmada kullandýðý "Dýþtan birileri aferin diyecek diye nasýl olursa olsun bir çözüme imza koyacak deðilim " ifadesi üzerine "Kim bu birileri?" þeklinde tepkiler yaðdýðýna iþaret eden Eroðlu, o söylemin dýþa bir mesaj olduðunu, birilerinin takdirini alacak diye Kýbrýs Türk halkýnýn takdir etmeyeceði bir anlaþmaya imza atmayacaðýný vurgulamak için söylediðini belirti. Eroðlu, "Ortada bir yanlýþ yoksa ve sýrf suçlama için konuþursanýz bence bu yanlýþtýr. Bakýn, müzakerelerin daha sýk olmasýný isteyen biz ama müzakereler süratlenmiyor diye suçlanan yine biz oluyoruz" dedi. Lider ve müzakerecilerin daha sýk bir araya gelmesini önermelerine raðmen bunun Kýbrýs Rum liderliði tarafýndan reddedildiðini belirten Cumhurbaþkaný Eroðlu, "Kendi kendimizi suçlama kompleksinden vazgeçmeliyiz" dedi. FÜLE ÝLE GÖRÜÞME Avrupa Komisyonu'nun Geniþleme ve Komþuluk Politikasýndan Sorumlu Üyesi Stefan Füle ile Cumhurbaþkanlýðý'ndaki görüþmesine de atýfta bulunan Eroðlu, görüþmede Stefan Füle'nin kendisinden müzakere masasýnda Avrupa Birliði temsilcisinin de yer almasýna müsaade etmesini ve Maraþ'ýn 1974 öncesi sahiplerine geri verilmesini talep ettiðini açýkladý. Eroðlu, Füle'ye verdiði yanýtta, AB'nin müzakerelerde yer almasýnýn Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadei'in bir talebi olduðunu, Kýbrýs Rum kesiminin Avrupa Birliði'nin bir üyesi olmasýndan dolayý AB'nin müzakerelerde yer alamayacaðýný söylediðini kaydetti. Cumhurbaþkaný Eroðlu, Füle'ye, Avrupa Birliði; Kýbrýslý Türklerin üzerindeki ticari yaptýrýmlarýn kaldýrýlmasý için tasarlanan Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nü, Kýbrýslý Türklerin çözüm isteðini gerileteceðini düþünüyorsa, Maraþ'ýn 1974 sahiplerine iade edilmesi de Kýbrýs Rum tarafýnýn çözüm isteðini geriletmez mi?" sorusunu yönelttiðini de anlattý. x istence e Elvan Levent BÝR EVÝN ÝÞGALÝ Televizyonda tesadüfen kýsa bir kesitini izlediðim bir film: Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda bir Alman yüzbaþý, Almaya'nýn iþgal ettiði kentlerden birinde bir eve geliyor ve o evde yaþayan aileye bundan böyle artýk onlarýn evinde yaþayacaðýný ve kendilerinin de ona hizmet edeceklerini ilan ediyor. Böylelikle, on, oniki yaþlarýnda bir kýz, bir erkek çocukla anne ve babadan oluþan aile için kabus dolu günler baþlýyor yaþadýklarý evde. Daha en baþýndan Alman yüzbaþýdan hiçbiri hoþlanmýyor ancak mecburen adamýn her söylediðini kabul ediyorlar. Adam, karý kocanýn yatak odalarýna yerleþiyor ve odasýnýn her gün temizlenmesini buyuruyor. Yatak çarþaflarýnýn üç günde bir deðiþmesini, elbiselerinin yýkanýp ütülenmesini, piþen yemeklerin çeþitlilik açýsýndan zengin olmalarýný da emrediyor. Bundan böyle banyoyu sadece kendisinin kullanacaðýný ilan ediyor sonra. Eve geldiðinde, herkes onu kapýda karþýlayýp, ayakkabýlarýný çýkarýyor, paltosunu asýyor, ardýndan o yemeðini yerken bütün aile fertleri masanýn etrafýnda ayakta durup ondan gelecek emirleri yerine getirmek için bekliyorlar. Filmin sonunun nasýl bittiðini görmedim ama gördüðüm kadarý da fazlasýyla yetti. Doðal afetlerin neden olduðu insanlýk trajedilerini izlemek de zor elbette ekrandan, ancak bir insanýn diðerine yaptýðý zulmü izlemek daha dayanýlmaz bana sorarsanýz. Evlerini iþgal eden bu adamýn her anlamda sömürdüðü insanlara baktým ve bir ülkenin baþka bir ülkeyi sömürmesinin de bundan daha farklý olmadýðý geçti aklýmdan. Hatta arada hiç fark olmadýðýný düþünüyorum. Ýþgalci bir ülke de, iþgal ettiði ülkenin en güzel yerlerine konar hemen, oraya giriþi yerel halka yasaklar... Kendi kurallarýný koyar ve itaat bekler, itaat etmeyenleri cezalandýrýr... Filmin bir yerinde evin küçük ve isyankar oðlu, Alman yüzbaþýya karþý çýkacak cesareti bulunca tokadý yer yüzbaþýdan hemen. Hatta daha sonra yüzbaþý kemerini çýkarýp oðlaný dövmeye hazýrlanýrken babasý oðlunu baðýþlamasý için yalvarmaya baþlar, onu iyi yetiþtiremediði için özür diler. O zaman, yüzbaþý kemeri babaya verip, oðlunu kendisinin dövmesini söyler. Baba da oðlunu kemerle döver çaresiz. Týpký iþgal altýndaki bir ülkede, iþgale isyan edenleri ezen yerel yönetimler gibi. Bir gün küçük çocuk dayanamayýp babasýna baðýrýr ve "Ýstediðiniz kadar yalakalýk yapýn, yine de üstümüze iþeyecek", der... Sanýrým 'iþgalci' ve 'iþgal edilen' için sarfedilebilecek en iyi sözlerden biridir küçük çocuðun bu cümlesi. Yine de bir ülkenin karýþmasýnýn en önemli nedenlerden birinin, kendi içindeki kokuþmuþ düzen olduðunu düþünüyorum. Bakýn, Ukrayna'da makamýný býrakýp, Moskova'ya kaçmak zorunda kalan eski Ukrayna lideri Yanukoviç'in kaçarken aceleden ortadan kaldýrmayý pek beceremediði belgeleri çýkarmýþlar bir barajýn sularýndan. Oradaki muhalefetin baþýný çekenler tarafýndan hem basýna, hem de internete sýzdýrýlan bu belgelerde Yanukoviç'in devlet bütçesinden yaptýðý akýl almaz harcamalar ve günlük rutin programý da bulunuyor. Buna göre eski Ukrayan liderinin evindeki avizenin fiyatýnýn sekiz milyon Euro, kullandýðý yemek takýmlarýndaki tabaklarýn her birinin fiyatýnýn ise üç bin dolarýn üzerinde olduðu hesaplanýyor. Günlük rutin programý ise masajla baþlayýp, masajla devam ediyor ve masajla da noktalanýyor. Zavallý Ukrayna halký da kendi lideri tarafýndan böyle sömürüldü iþte...

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Siz de o yandan yatýn da çözüm olacak Elektronik kimlikleriniz de geliyor iþte Çözüm olursa þayet KKTC mi kalacak? Kaynatýp suyunu mu içeceðiz bir dikiþte? Kalay TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ'NÝ TAYYÝP ERDOÐAN MI KURDU? Türkiye'de eðitim almýþ baþýný gidiyor. Adeta, tarih yeniden yazýlýyor. Ýlkokul 2'inci sýnýf öðrencilerine sorulan sorularda bakýn Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoðan nasýl yan yana getiriliyor. "Cumhuriyeti kim kurmuþtur?" sorusunun cevaplar kýsmýnda, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Recep Tayyip Erdoðan yer alýyor. "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaþkaný kimdir?" sorusunun cevaplar kýsmý da oldukça þaþýrtýcý: Mustafa Kemal Atatürk, Ýbrahim Tatlýses, Süleyman Demirel. Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent SAKAL-I ÞERÝF VE "SEKS CÝHADI" ASKERLÝK DÜÞECEK MÝ? Askerliðin düþüp düþmeyeceðiyle ilgili söylentiler sürüp gidiyor... Efendim alt komitede görüþülüyor, görüþüldü, tadilatlar yapýldý, meclise sunulacak... Gençler ve aileler üzerinde yaratýlan bir heyecandan sonra sessiz bir sürece giriliyor sonra... Nabýzlar ölçülüyor ve yeri geldiðinde yeniden ýsýtýlýp piyasaya sürülüyor. Askerlikle ilgili yasanýn hikayesi rivayete göre þöyle... Askerdeki gençler, aileleri, askere yeni girecek olanlar bir beklenti içinde... Bu ilk kez yapýlmýyor. Zaman zaman yapýlacak baþka bir iþ kalmadýðýnda, ya da bir siyasetçinin veya mühim(!) bir iþadamýnýn yakýnýnýn askere gitmesi yaklaþtýðýnda bir hareketlenme olur... Son askerlik yasasýyla ilgili yapýlan da budur. Günlerdir dozu bir yükselen, bir düþen yeni askerlik yasasý, rivayet olunur ki, birilerinin çocuklarýný kurtarma hikayesidir.. Birkaç milletvekilinin yakýnlarýnýn askere gitme çaðlarý gelmiþ... Fazla da deðil, iki genç... Bu gençler "askerlik belki biter" umuduyla sonuna kadar kullanmýþlar kendilerine tanýnan haklarý... KKTC'den birisinin askerliðin düþmesi veya çýkmasýyla ilgili karar vermesi mümkün mü? Burada, tuvalete gidecek olan yetkililer bile elçiliðin hademesinden izin almak zorundadýrlar. Her neyse bu iki gencin askerlik iþini CTP ele almýþ... GKK, Kolordu "askere ihtiyacýmýz var" diyerek geri çevirmiþ öneriyi... Konu TC Genelkurmaylýðý'na aktarýlsa ne cevap gelir oradan bilmem... CTP heyeti hemen profesyonel askerlik önerisini atmýþ ortaya... Atmýþ da ödemek için para yok... Askerlik konusu CTP içinde birilerinin birilerine kýrýlmasýna dahi neden olmuþ. Milliyetçilik desen milliyetçilik... Solculuk desen solculuk... Ne ararsan var peder beylerde... Bu kadar hizmetten, anavatana bu kadar övgüden sonra iki mahdumun askerlik iþi halledilmezse yazýk olmaz mý hizmetlerine? Ankara kesenin aðzýný açsa iki genç için askerliði düþürürlerdi ve bundan herkes de yararlanýrdý. Hele CTP... Arkasý yere gelmezdi. Olmadý... Askerlik yapan gençler, askerlik zamaný gelenler... Bu iki hatýrlý genç için profesyonel askerlik müracaatý yapanlarýn önerileri geri çevrilmeseydi askerlik belasýndan kurtulacaklardý... Gerçekleri toplumun karþýsýna çýkýp anlatmaktan korkuyorlar... Efendim bu günlerde yine askerlik yasa tasarýsý bilmem hangi komitede tartýþýlacakmýþ! Baþta da yazdým ya... Bu bir hikaye... KKTC anayasasýnda geçici 10. madde vardý... Bunu kaldýracak güçleri var mý ki askerliðin süresini azaltma veya tamamen kaldýrma yetkileri olsun? Askerliðin kaldýrýlmasý veya süresinin azaltýlmasý kararýný TC Genelkurmaylýðý verir. Mecburi askerlik kararýný 70'li yýllarda Özel Harp Dairesi vermiþti... Ankara kaldýrabilir ancak. Mýsýr'daki idamlara KKTC'de tepki Güzelyurt Milli ve Manevi Deðerleri Koruma ve Yaþatma Derneði (GÜMANDER) ve Evrensel Sevgi ve Kardeþlik Derneði (ESKAD); baþta Mýsýr ve Suriye olmak üzere, diktatörlük, zulüm ve yargýsýz infazýn hüküm sürdüðü ülkeleri protesto etmek için, dün, Güzelyurt Açýk Pazar Mevki, AKM önünde basýn açýklamasý ve kýnama eylemi yaptý. Ýki dernekten yapýlan ortak açýklamaya göre, eylem sýrasýnda basýn açýklamasý okundu, ardýndan "dünyada zulüm altýnda olan Müslümanlarýn feraha ermesi için" dua edildi. Eylem, þehitler için "gýyabi" cenaze namazýnýn kýlýnmasý ile sona erdi. Eylemde, "Bir çiçek ile bahar olmaz, ancak her bahar bir çiçek ile baþlar", "Diktatörlüðe, yargýsýz infaza son", "Kýbrýs Türk halký bu infazlarý 1963 ve 1974 yýllarý arasýnda tanýdý", "Ümmetin sessizliðini sana þikayet ediyoruz Yarabbi", "Zulmün milleti olmaz, KKTC seninle Mýsýr" þeklinde pankartlar açýldý. Biz burada, "Kutlu Doðum Haftasý"ný büyük bir huþu içinde kutlar ve o mübarek "Sakal-ý Þerif"in uhrevi huzurunda secdeye varýrken... Dünyanýn çeþitli yerlerindeki Ýslâmcýlar da, bu kutlu günleri kendilerine özgü usullerle kutlamaya devam ettiler! Örneðin Suriye'de, Allahüekber nidalarýyla insanlarý koyun gibi boðazlayarak, çocuklarý sarin gazýyla zehirleyip öldürerek sürdürdüler kutlamalarýný! Hem de bu vahþeti Allah ve peygamber adýna yaptýlar! Nijerya'da ise Ýslâmcýlarýn 150'den fazla kýz öðrenciyi kaçýrdýklarý haberleri yayýnlandý geçtiðimiz günlerde! Herhalde onlar da, kaçýrdýklarý bu kýz öðrencileri, "Kutlu Doðum Haftasý" etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri "seks cihadý" alemlerinde kullanmayý amaçlamýþlardýr! Kaçýrýlan bu kýz öðrencilerin kimbilir her gün kaç cihatçýnýn altýna yatmak ve onlarýn hayvani arzularýna râm olmak zorunda býrakýldýklarýný düþündükçe insanýn tüyleri diken diken oluyor! O zavallý kýzlarýn beyinleri, yaptýklarý iþin büyük bir sevap olduðu iðrenç yalanýyla nasýl doldurulmuþtur kimbilir? Bir yanda "Sakal-ý Þerif" masalýyla ne olduðu belirsiz bir kýlýn önünde huþuyla eðilen insanlar... Bir yanda, Tanrý adýna vahþice doðranan insanlar, sarin gazýyla zehirlenerek öldürülen çocuklar... Eðitim Bakanlýðý ile Din Ýþleri Baþkanlýðý iþbirliðinde bir de "Peygambere Mektup Yazma Yarýþmasý" düzenlececekti bu "Kutlu Doðum Haftasý"nda! Ben öðrenci olsam, bu fýrsatý kaçýrmaz, ümmetinin yaptýðý insanlýkdýþý vahþeti ve seks cihadý konusunda ne düþündüðünü de sorardým hazrete! Her neyse... Dünyadaki Ýslâm vahþetinin kanlý gölgesinde "Kutlu Doðum Haftanýz" kutlu olsun yine de! Mideniz kaldýrýrsa... BAKIRCI AKSA'YI KAPATABÝLÝR MÝ? KTMMOB'de yeni Genel Baþkan Ahmet Hüdaoðlu Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'nde (KTMMOB) genel baþkanlýða Ahmet Hüdaoðlu seçildi. Hüdaoðlu'nun KTMMOB Yönetim Kurulu adýna yaptýðý açýklamaya göre, KTMMOB Konferans Salonu'nda yer alan ve divan baþkanlýðýný Bektaþ Göze'nin, sekreterliklerini Ayþe Tokel ile Simten Altan'ýn yaptýðý KTMMOB 51. Olaðan Genel Kurulu'nda faaliyet ve mali raporlarýn görüþülmesinden sonra seçim yapýldý. Genel Baþkanlýða 16 Oda'nýn oybirliði ile Ahmet Hüdaoðlu seçilirken, genel kurulda yapýlan seçim sonucunda birlik organlarý þöyle oluþtu: "Yönetim Kurulu; Mimar Birgül Güvenir Beyatlý Makine Mühendisi Ýzzet Volkan Ýnþaat Mühendisi Selcan Akyel Ziraat Mühendisi Seyit Yorgancýoðlu Yüksek Onur Kurulu: Maden Mühendisi Bektaþ Göze - Baþkan Elektrik Mühendisi Ayþe Tokel - Üye Ýnþaat Mühendisi Gülcan Yalýnca - Üye Makina Mühendisi Celal Devrim Önen Üye Jeofizik Mühendisi Tünay Bengüsu - Üye Denetim Kurulu: Mimar Ezcan Özsoy Ýnþaat Mühendisi Ahmet Adýþanlý". KTMMOB Yönetim Kurulu önümüzdeki hafta ilk toplantýsýný yaparak görev daðýlýmýný gerçekleþtirecek. Beþparmaklar'da "devlet" izni ve kavliyle taþocaklarý tarafýndan yapýlan ekolojik katliamý AB'ye þikâyet eden Rumlara, "Daðlar bizimdir. Sizin deðil, Avrupa'nýn da deðil, karýþamazsýnýz" diyerek susturucu yanýt veren... "Kýbrýslý bir Türkle evli olanlarýn dýþýnda bütün yerleþikler gidecek" diyen Hrisostomos'a "Gitmiyoruz, gücün varsa gel çýkar" diye efelenen Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hamit Bakýrcý, geçtiðimiz günlerde yeni bir efelik daha sergiledi. Bu kez AKSA'ya karþý! "Taahhütlerini yerine getirmemekte ýsrar etmesi halinde gerekirse AKSA'yý kapatýrýz" diyor! Bilindiði gibi AKSA, elektrik santralinin bacasýna filtre takmayý taahhüt etmiþ, ancak sürekli olarak yapýlan tüm uyarýlara raðmen, bu taahhüdünü bir türlü yerine getirmemiþtir. Halen de buna uymamakta ýsrar etmekte, zaman zaman kesilen çerez parasý niteliðindeki sözde cezalarý hiç ikiletmeden ödemeyi santrala filtre takmaya tercih etmektedir! Konuyu yakýndan izleyen bilirkiþi bir dost, "AKSA bu cezacýklarý 100 sene daha öder ama o filtreyi takmaz" yorumunda bulundu ki katýlmamak elde deðil. "Gerekirse kapatýrýz" diyor bakan Bakýrcý. Gerekmesi için daha ne olmasý lâzým sayýn bakan? Taahhütlerini yerine getirmemesi ve o bacalardan hâlâ çevreye kanser püskürtmesi, kapatýlmasý için yeterli bir gerekçe deðilse... Siz 100 sene daha o gerekçeyi boþuna beklersiniz. Godot bile gelir... Ama o gelmez!

5 5 20 Nisan 2014 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Bizi bu duruma baþkalarýnýn getirdiðini sanýyorsanýz yanýlýyorsunuz. Bu noktaya kendimiz geldik. Bir çuval incir MÝÞ-MIÞLAR * Çevre Bakaný Bakýrcý "Gerekirse AKSA'yý kapatýrýz" demiþ. - Hadi caným sen de! * UBP Genel Baþkaný "Çifte evlilik olmaz" demiþ. - Uuuu Þimdi öyle mi oldu DP'nin evli olduðunu ve yuvasýný çok sevdiðini bile bile kendisine imam nikahý kýymaya kalkan ben miydim? *Eski siyasilerimizden Ýsmail Bozkurt; günümüzde rant ve yaðma kültürünün egemen olduðunu söylemiþ. - Neylersin Deðiþtiremedik þu kaderi Böyle gelmiþþþþ, böyle gidiyorrr! * UBP seçime tek baþýna katýlacakmýþ. - Ne korkusu var ki zaten Islýk çala çala gider. * Emekli Cumhurbaþkaný Talat, "Sermaye ve emek uyum içinde olmalý" demiþ. - Evet Çok doðru söylemiþ. Sermaye ve emek asla kavga etmemeli Ama bu solcularla sendikacýlar rahat býrakmýyor ki! * Yeni anayasa hazýrlanýyormuþ. - Ma ne gerek var yahu yeni anayasaya þimdi Aha çözüm oluyor. En yenisine kavuþmuþ olmayacak mýyýz böylelikle! * Özgürgün, "DP'ye alet olmadýk" demiþ. - "Maymuncuk" oldu Hem de en beterinden Ama maymuncuk alet sayýlmaz deðil mi * Maðusa Limaný'ndan 219 bin paket sigara çalýnmýþ. - Allah Allah Bu nasýl iþ yahu Yoksa ciðeri kedilere mi teslim etmiþlerdi gidince! Ortada duran gerçeklerin artýk tek tek toplanýp kaldýrýlmanýn zamaný geldi Kimsenin kulak astýðý yok. Rumlar, 58 yýl sonra Maðusa ya ayin yapmaya koþtu. Muhteþem bir dönüþ oldu Ayinlerini yaptýlar ve gittiler. Ne güzel, ne güzel Görmek istediðimiz manzara budur iþte. Yerliler de, ziyaretçiler de çok mutlu ve çok umutluydu Din, dil, ýrk ayýrýmýna karþý Barýþtan yana çok anlamlý konuþmalar yapýldý Ne güzel ne güzel Duymak istediðimiz sözler bunlardýr iþte. Tören çok olumlu bir havada geçti Ne kimsenin burnu kanadý Ne de birileri birilerine yan baktý Serbestçe, özgürce yaptýlar ayinlerini Adaklar adadýlar, istedikleri duayý yaptýlar! Ne güzel, ne güzel Paylaþýlamayacak ne var ki! Eski bir kilise anahtarý teslim edildi Metropolite. Sahibine iade ediyorum dedi Ümit Ýnatçý Daha güzel bir jest olamazdý Ýçimizden geçeni, gönlümüzde yataný en güzel, en anlamlý, en samimi þekilde yansýtmýþ oldu. Ne güzel ne güzel Bitmedi Maraþ ýn anahtarýný da vereceðiz yakýnda Daha mutlu, daha barýþ dolu günler bizi bekliyor! Kýbrýs Türkü, ne kadar barýþsever olduðunu bir kere daha kanýtlamýþtýr. Güven artýrmak için daha ne yapýlabilir bilemiyorum Umarým iþe yaramýþtýr Kapýlarýn açýk olduðunu gördüler Ne zaman isterlerse gelebileceklerini anlamýþ oldular Anahtar teslim törenleri de baþladý Eh Bunca samimiyetten, bunca kaynaþmadan, bunca iyi niyet gösterisinden sonra, yeniden Derinya sýnýrýna dayanýp da, bir çuval inciri berbat etmezler herhalde BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 ZEYTÝN DALI Halil SADRAZAM ANAYASA DEÐÝÞÝKLÝÐÝ VE KALICI ONUNCU MADDE Siyasetçilerin ve çok renkli medyamýzýn yönlendirmesiyle her gün farklý bir gündeminyaratýldýðýný ve ülkemizde gündem sýkýntýsý çekilmediðini daha önce de yazmýþtým. Geçtiðimiz haftanýn her günü yine çeþitli gündemler yaratýlarak daha iyi bir yaþam ve ekmek derdinde olan insanlarýmýz uyutulmaya çalýþýlmýþtýr.yerel seçimlerde halka daha iyi bir hizmet götürme çabasý olmadan kimlerin kimlerle yeni ittifaklar kurduðu ve eski ittifaklarý nasýl bozduðu haftanýn gündemi olmuþtur. Geçtiðimiz haftanýn bence en önemli konusu,kýbrýslý sanatçýlarýmýzýn oluþturacaðý Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý nýn ilk adýmý olarak adlandýrýlabilecek Senfonik Özlem konserleridir. Dünyanýn çeþitli yerlerine daðýlmýþ, her biri ayrý bir deðer olan Kýbrýslý sanatçýlarýmýzýn bir araya toplanarak böyle bir konserin gerçekleþtirilmesi gerçekten hepimiz için büyük bir gururdur.öncelikle yetenekli sanatçýlarýmýz olmak üzere bu konserlerin gerçekleþmesi için çaba harcayanlarý ve salonlarý doldurarak sanatçýlara destek verenleri kutluyorum. Bu hafta sonu yazýmda sanattan, sanatçýlardan ve sanatla nelerin baþarýlabileceðinden bahsetmek istiyordum. Yazýmý yazarken mecliste gündeme gelen Anayasa Deðiþikliði konusu dikkatimi çekti. Bu nedenle gecikmeden birkaç satýrla duygu ve düþüncelerimi ortaya koymak ihtiyacýný hissettim. Ýnternette yer alan þekliyle Anayasa Deðiþikliði konusunda oldukça geniþ bir çalýþma yapýldýðýný gördüm. Pekçok madde ele alýnarak güncelleþtirilmeye çalýþýlmýþ ve CTP, DP ile TDP milletvekillerinin imzasýyla verilendeðiþiklik önerisi meclise gelmiþtir. Anayasa Deðiþikliði haberini okurken ilk maddede Anayasa nýn onuncu maddesindeki deðiþiklik cümlesi dikkatimi çekerek beni mutlu etmiþti. Fakat yanýldýðýmý daha sonra anladým. Onuncu madde derken benim anladýðým madde, ortaya konulan öneridekinden çok farklýydý. Belki madde sýrasýna göre ele alýnmýþtýr ve beklediðim deðiþiklik önerisi sýrasý gelince karþýma çýkacaktýr diye önerilen deðiþiklikleri sonuna kadar okudum. Fakat büyük bir özlemle aradýðým deðiþiklik önerisini göremedim.yýllarca halkýn umutlarýný çalarak politika yapanlar, bir koltuk kapabilmek maksadýyla halka çeþitli sözler verenler, yine verdikleri sözlerden dönmüþtür. Anayasanýn geçici onuncu maddesini kaldýracaðýz diye meydanlarda kükreyenler, verdikleri sözleri yine tamamen unutmuþtur. Anayasa Deðiþikliði dendiði zaman ilk aklýma gelen ve mutlaka olmasý gereken Geçici Onuncu Madde nin kaldýrýlmasýdýr. Bu maddenin baþýnda GEÇÝCÝ tabiri olmasýna raðmen KALICI bir madde olduðu dikkati çekmektedir. Geçici Onuncu Madde Anayasanýn geri kalan maddelerini bütünüyle anlamsýz kýlmaktadýr. KKTC nasýl dünyanýn reddettiði bir devlet ve TC nin bir alt yönetimi ise, GEÇÝCÝ ONUNCU MADDE ye haiz bir anayasa da sahte bir anayasa olmakta ve TC nin alt yönetimini belgelemektedir. Anladýðým kadar meclisteki milletvekillerimiz bir süre Anayasacýlýk oynamak istemiþ ve yeni bir oyuna baþlamýþtýr. GEÇÝCÝ (pardon kalýcý) ONUNCU MADDE deðiþikliðini kapsamayan bir anayasa deðiþikliðinin içeriðine kanmadan ben boþuna emek ve halký uyutma yöntemi diyorum. Þeyh Nazým'ýn tedavisi sürüyor Solunum ve kalp yetmezliði nedeniyle Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Yoðun Bakým Servisi'ne kaldýrýlan Nakþibendi Tarikatý Lideri Þeyh Nazým Kýbrýsî'nin saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu açýklandý. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, YDÜ Hastanesi Baþhekimi Dr. Sevim Erkmen, yapýlan tetkik ve araþtýrmalarda, enfeksiyona baðlý olarak geliþen akut solunum yetmezliði ve ilave olarak da kronik böbrek yetmezliði zemininde BES'ten yine eylem uyarýsý Belediye Emekçileri Sendikasý (BES), Dipkarpaz Belediyesi'nde 16 Nisan tarihinde baþlatýlan süresiz grevin üçüncü gününü doldurmasýna raðmen herhangi bir geliþme saðlanmadýðýný bildirdi. BES, bu noktadan sonra dün durum deðerlendirmesi yapan sendika yönetim kurulunun, önümüzdeki haftadan itibaren bir dizi eylem planý programlayarak, eylemin Lefkoþa'ya taþýnmasý kararý aldýðýný da kaydetti. BES Baþkaný Savaþ Bozat yaptýðý yazýlý açýklamada, eylemle ilgili þu bilgileri verdi: "21 Nisan Pazartesi günü saat 1100'de Dipkarpaz Belediyesi çalýþanlarý ile KKTC Meclisi önünde sorunlar seslendirilip; Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci, Ulusal Birlik Partisi Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, atýlmasý gereken adýmlar hakkýnda söz verildiði halde herhangi bir giriþim yapmadýklarý için protesto edilip göreve davet edileceklerdir. Bu eylemden de herhangi bir sonuç çýkmamasý halinde, 24 Nisan 2014 Perþembe günü yine KKTC Meclisi önünde bu kez üyelerimizin aileleri ve Dipkarpaz'ýn bu süreçte Maðusa Ýnsiyatifi teþekkür etti "Maðusa Ýnsiyatifi", önceki gün, Gazimaðusa'daki Ay Ýkserino (Nestoryan) Kilisesi'nde 58 yýl sonra gerçekleþtirilen Paska kutlamasýyla, Kýbrýs'ta yeniden yakýnlaþma ve kardeþlik adýna büyük bir kazaným elde edildiðini belirtti. Ýnsiyatif'ten yapýlan yazýlý açýklamada, "kutlamayla marjinal ýrkçý hareketin tahammülsüzlük ve nefret dolu yaklaþýmýna geçit verilmedi" denildi. Ayinin, Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türk "barýþ sevdalýlarýnýn" katýlýmýyla bir "barýþ þöleni"ne dönüþtüðü belirtilen açýklamada, Maðusalýlarýn görüþme masasýndaki TDP ÝLE KIBRIS YEÞÝLLER PARTÝSÝ'NDEN ORTAK AÇIKLAMA Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Kýbrýs Yeþiller Partisi, önceki gün, Gazimaðusa'da Ay Ýkserino Kilisesi'nde gerçekleþen "Kutsal Cuma" ayininden dolayý, "iki toplumlu" Maðusa Ýnsiyatifi'ni kutladý. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, TDP ile Yeþiller önceki gün gerçekleþtirilen ayine yönelik ortak bir açýklama yaptý. "Aþýrý unsurularýn tüm tehditlerine raðmen, 3000'e yakýn Kýbrýslý Rum'un sýnýr noktalarýný geçerek ayine katýldýðý" öne sürülen açýklamada, "Bu etkinlik bizlere oluþan akut (ani geliþen) böbrek yetmezliði gözlendiðini ifade etti. Dr. Erkmen, önceki sabah itibariyle Þeyh Nazým'ýn koma halinden çýkýp gözlerini açtýðýný, konuþulanlarý anlayýp reaksiyon verdiðini ve idrar çýkýmýnýn baþladýðýný, ayrýca tansiyon durumunun þu an itibariyle daha iyi olduðunu belirterek, hayati tehlikesi devam etmekle birlikte, hastaneye geldiði an itibariyle umut verici bir geliþim gösterdiðini kaydetti. yapýlan eyleme destek veren halký ile birlikte eylem gerçekleþtirilecektir. Bu eylemde de sonuca varýlmamasý halinde sendikamýz, 28 Nisan Pazartesi'nden itibaren Ulusal Birlik Partisi Merkez Binasý önünde çadýr eylemi baþlatmak üzere Lefkoþa Kaymakamlýðý ve Lefkoþa Türk Belediyesi'ne izin için baþvurarak eylemlerini burada sürdürecektir. Ýsteklerimiz gayet açýk ve nettir. Sayýn Mehmet Demirci, Toplu Ýþ Sözleþmesi'nin gereklerini yerine getirmelidir yýlýnýn Haziran ayýnda sona eren Toplu Ýþ Sözleþmesi'nin üzerinden 10 ay geçmesine raðmen imzalamadý. Ki bu süreçte Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn 42/ 96 sayýlý Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Referandum Yasasý gereðince sendikamýzýn baþvurusu üzerine yapýlan Uzlaþtýrma Kurulu toplantýsýna katýlmamalarý da; bakanlýðý da, hükümeti de, yasalarý da ciddiye almadýðýnýn ispatýdýr. Ne çalýþaný ne de Dipkarpaz halkýný maðdur etmek için belediye baþkanlýðý koltuðunda oturmadýðýný bir kez daha kendilerine bildirir saðduyuya davet ederiz." müzakerecilere ve liderlerine Kýbrýs sorununun acil kalýcý çözümü için güçlü bir mesaj verdiði belirtildi. Açýklamada, ayinin gerçekleþmesine destek veren Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'ye, Maðusa Kaymakamý Þifa Çolakoðlu'na, Maðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp'a, Din Ýþleri Baþkanlýðý'na ve Baþkanlýðý temsilen ayine katýlan Girne Müftüsü Fuat Tosun'a, olaðanüstü güvenlik önlemleri ile asayiþi saðlayan baþta Polis Genel Müdürü Vekili Pervin Gürler olmak üzere tüm Polis Teþkilatý üyelerine teþekkür edildi. göstermiþtir ki, Kýbrýslý Rumlar ve Kýbrýslý Türkler, ortak devlet içerisinde, ahenk içinde yaþamayý baþaracaklardýr ve baþarmak zorundadýrlar. Her iki müzakericiyi de, çözüm sonrasý ortak geleceðin zeminini oluþturabilmek için barýþ inþaasý öngören çabalara daha çok eðilmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanýldý. Gelecekte her iki toplumun özel günlerinin barýþ ve ahenk içerisinde geçmesi istenilen ortak açýklamada, kýsa sürede Kýbrýs sorununa sürüdürülebilir ve adil bir çözüm bulunulmasý temennisinde bulunuldu. GÜNLÜK KÜBA'DAKÝ CAMÝ TARTIÞMASINA FÝDEL EL KOYDU TC Diyanet Vakfý'nýn Küba'da yapmak istediði cami halkýn tepkisini çekince Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun olaya el koyduðu öne sürüldü. Ýddiaya göre cami projesi hakkýnda son sözü Komünist Parti söyleyecek. Doðan Haber Ajansý'ndan Mehmet Çiftçi'nin haberine göre, olay Türkiye Diyanet Vakfý'ndan bir heyetin Küba'nýn baþkenti Havana'da bir cami inþa etmek istemesi ile baþladý. Heyet baþkaný Mustafa Tutkun, Kübalý din iþlerinden sorumlu yetkililerle görüþerek Ýstanbul'daki Ortaköy Camii'ne benzer bir camiyi Havana'da hizmete açmak istediklerini iletti. Tüm masraflarý Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan karþýlanacak cami projesinin duyulmasý üzerine ülkede tartýþma baþladý. Havana'da Türklerin parasý ile 3 bin 500 Müslüman için caminin yapýlýp yapýlmayacaðý kararýnýn önümüzdeki günlerde Komünist Parti tarafýndan kamuoyuna açýklanacaðý duyuruldu. DEDE OLDU Özkan Yorgancýoðlu en mutlu günlerinden birini yaþadý önceki gün... Dede oldu, torununu kucakladý. Aileyi biz de kutlar, uzun ve mutlu yýllar dileriz... Bebeðe de þöyle seslenmeli: Hoþgeldin bebek, çözüm sýrasý þimdi sende... GÜNEYDEKÝ TÜRK MALLARI Güneydeki Kýbrýs Türk mallarýný istimlak eden Kýbrýs hükümeti, bu paralarý ödemedi henüz... Ve miktar kabardýkça kabardý. Toplam 624 milyon Euro... Bakalým bu iþin altýndan nasýl kalkacak BÝN RUM Derviþ Eroðlu da ilk kez daha somut birþeyler söyledi müzakereler ve pazarlýkla ilgili... Rum tarafý 160 bin Rumun yerleþtirilmesi için toprak talep ediyormuþ kuzeyden... Ayrýca 60 bin Kýbrýslý Rumun da kuzeyde býraktýðý mülk üzerinde ilk kez söz sahibi olmasýný... Bizim taraftaki ganimetçiler telaþa kapýldý... Neden çözüm istemediklerini anladýnýz mý? PROTESTO Dünyadaki diktatörlük, zulüm ve yargýsýz infaz protesto edilmiþ KKTC'de... Protesto edilenler arasýnda Türkiye neden yok o halde? Týrnak... "Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý! Ne zaman ki bu müzik sanatçýlarýný birer deðer olarak korur ve geliþmelerinin önünü açarsýnýz ve folklorü de gerektiði yere koyarsýnýz o zaman buna inanacam... Çünkü siz 'devlet adamlarý' yýllardýr otu da boku da birbirine karýþtýrarak sanata zarar verdiniz; günahlarýnýzdan bu kadar kolay arýnamazsýnýz." Ümit ÝNATÇI (Realist) "Ýstediðiniz kadar dini yapýlarla donatýn bu küçük adayý, din adamý kisvesi içinde bu memlekete kazýk atmayý mubah sayanlarla, 'dinsiz' dediðiniz ama sizden çok daha vicdan sahibi olan biz Kýbrýslýlarý daha da uzaklaþtýrmaktan baþka bir þey yapamayacaksýnýz!" Oya GÜREL (Detay) "Tencere dolusu yemek kokmak üzere, lafý uzatmaya gerek yok. Afrika'ya gidelim gelelim de sorunu çözüyoruz. Haberiniz ola..." Çiðdem DÜRÜST (Kýbrýs Postasý) "Kuzey Kore lideri Kim Joung, Allahsýz bir ateist olduðunu kanýtlamak için elinden geleni yapýyor. Eniþtesini aç býrakýlmýþ köpeklere yediren bu adam, þimdi yeni idam þeklini 'alev silahýyla yakmak' olarak belirledi... Bakalým kendisinin akýbeti ne olacak!.." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) Günün Kahramaný JOHN KOENÝG Güneyde yayýnlanan haftalýk 'Kathimerini' gazetesinin yazý iþleri sorumlusu Andreas Paraskos, ABD'nin Kýbrýs Büyükelçisi John Koenig'le yaptýðý söyleþide bazý somut yanýtlar koparmayý baþardý ondan... Özellikle kapalý Maraþ ve güven artýrýcý önlemler konusunda... Koenig "Adým adým Maraþ açýlacak ve baþka güven yaratýcý önlemler de uygulanacak" dedi. Ancak Koenig baþka önlemlerin ne olduðunu söylemedi. Bununla beraber Koenig'in Maraþ'la ilgili sözlerini ciddiye almak gerekiyor. Bunu ilk kez bu kadar somut ve açýk biçimde söylediðine göre, demek Maraþ gerçekten yakýn bir gelecekte açýlacak.

7 20 Nisan 2014 Pazar 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ CTP-BG aday koordinasyon toplantýsý düzenledi Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP-BG), 29 Haziran yerel seçimlerine hazýrlýk amacýyla belediye baþkan adayý ve eþlerinin katýlýmýyla aday koordinasyon toplantýsý düzenledi. Acapulco Otel'de baþlayan ve iki gün sürecek olan kamp boyunca adaylara yönelik eðitim çalýþmalarý yapýlacak. CTP-BG'den verilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde baþlayan toplantýda bir araya gelen CTP-BG'nin belediye baþkan adayý ve eþleri, Merkez Seçim Bürosu'nun hazýrladýðý örgütlenme çalýþmalarý hakkýnda bilgi edinirken, propaganda sürecinin sorunsuz geçmesi için hazýrlanan koordinasyon toplantýlarýna katýldý. Yol haritasýný adaylarla paylaþan CTP-BG Örgüt Sekreteri Doðanköy'de yapýmý tamamlanan Doðanköy Camii dün törenle ibadete açýldý. Caminin 360 kiþi kapasiteli olduðu açýklandý. Din Ýþleri Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Doðanköy Camisi'nin avlusunda gerçekleþen törene Cumhuriyet Meclisi Baþkan Yardýmcýsý Ünal Üstel, DP-UG Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren, Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði Yardým Heyeti Baþkaný Durmuþ Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri Ahmet Durmuþ, Din Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Talip Atalay'ý temsilen Din Ýþleri Baþkanlýðý Girne Temsilcisi Fuat Tosun, Din Görevlileri Sendikasý Baþkaný Süleyman Çakýr, Doðanköy Muhtarý Halil Anýldý ve vatandaþlar katýldý. Saygý Duruþu, Ýstiklal Marþý ve Kuran-ý Kerim okunmasýyla baþlayan törende yapýlan konuþmalarýn ardýndan Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri Ahmet Durmuþ'un yaptýðý dua sonrasýnda Doðanköy Camii'nin açýlýþý gerçekleþtirildi. Niyazi Düzgün'ün açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan katýlýmcýlara seslenen CTP-BG Propaganda Sekreteri Birikim Özgür, seçimlere yönelik deðerlendirmelerde bulunarak kampanya ile ilgili bilgi verdi. CTP-BG Yerel Yönetimler Sekreteri Hakan Kuntay'ýn da yer aldýðý programda iletiþim profesyonelleri adaylara sunum yaparak motivasyon artýrýcý çalýþmalar gerçekleþtirdi. CTP Kadýn Örgütü'nün de yer aldýðý kampýn ilk gününde adaylarýn eþlerine sunum yapan akademisyen Hayriye Kahveci, "Siyasetçi Eþi Olmak" konulu sohbet toplantýsý gerçekleþtirdi. Partinin "ileri gelenlerinden" eski Ombudsman Feridun Önsav da "CTP Tarihi ve Kültürü" konulu toplantý gerçekleþtirdi. ÝBADETE AÇILDI Doðanköy'e 360 kiþilik cami ALO AFRÝKA HATTI KKTC AB'YE ALINIR MI? Denise Mehmet isimli vatandaþýmýz düþündüklerini birkaç baþlýkta toplayarak gazetemize gönderdi Denise Mehmet'in okurlarla paylaþtýðýmýz mektubu þöyle: "Daha önce de yazdým. Bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Ben uzun yýllar Ýngiltere'de yaþadým. Kesin dönüþ olmasa da memleketime gelip yerleþtim. Burada gördüklerimi, düþündüklerimi yazmak istiyorum. Birkaç gazeteye gönderdim. Yayýnlamadýlar. Bundan önce gönderdiðim yazýlarýmý da yayýnladýðýnýz için teþekkür ederim. Lapta'da sahil yürüyüþ yolu yapýyorlar. Benim gözümle baktýðýmda turistleri çekmek için iyi bir düþünce. Sadece turistler deðil yerli halkýn da arabalarýn gürültüsünden karmaþalardan uzak baþýný alýp yürüdüðü bir yerleri olmasý çok hoþ. Burada zaten Ýngilizlerin yoðunluðu var. Ancak buradaki Ýngiliz aileler ki benim de onlarla iletiþimim sözkonusudur, AB'ye girme korkularý olduðu için tedirgindirler. KKTC yetkilileri ile Türkiye yetkilileri son görüþmelerinde AB'ye girmekten söz ettiler ya, onlarý korku aldý. Ýngilizler AB'ye girmekten, paralarýný sterlin yerine Euro almaktan korkuyorlar. Turistler için çeþitli beðeni yerleri planlanýyor ancak onlar gitmeyi düþünüyorlar. Adanýn güzelliðinin gideceðinden söz ediyorlar. Buralara AB'ye girdiði için birçok yabancýnýn daha akýn edeceðini ve buralarý da bozacaðýný düþünüyorlar. Ýyisi mi Ýngiltere'ye dönmek diyorlar. Haksýz da sayýlmazlar hani. Annan Planý döneminde buraya birçok insan akýn etmiþti. O insanlar daha sonra iþsiz kaldýlar. En çok da Ýngiliz ailelerine saldýrdýlar, en çok da onlarýn evlerini soydular. Kaç kiþiyi de öldürdüler. Ýngiltere'de bir Polonya vahþeti yaþanmaktadýr. Sakýn bu þekilde yazdýðým için beni ýrkçý sanmayýn. Ýngiliz hükümeti de onlarla baþa çýkamýyor. Bazý yerlerde yollardaki parkeleri bile söküp sattýlar. Kurþun levhalarý, bakýr telleri çaldýlar. Ýngiliz hükümeti ve belediyeler yasa çýkarýp bu çalýntý mallarý alanlarýn da kendilerine satanlar kadar suçlu olduklarýný ve cezalarýn da ona göre olduðunu duyurmak zorunda kaldý. Ben KKTC'nin þu an tanýnmadýðý için AB'ye alýnmasýnýn mümkün olmadýðýný söylemekteyim. Ancak onlar cumhurbaþkanýnýn Türkiyeli bakandan KKTC'yi AB'ye almalarý için destek istemesini bana örnek olarak gösteriyorlar." BÝZÝM DUVAR EDERÝNDEN FAZLA DEÐER, SOYTARIYI KRAL EDER Bizim Mandra DAÜ Sanat ve Tasarým Merkezi Baþkaný, þairyazar Ümit Ýnatçý'nýn, Maðusa'da yapýlan ayinde eski bir kilisenin anahtarýný, "Sahibine iade ediyorum" diyerek, ayini yöneten Maðusa Metropoliti'ne takdim etmesi gerek mandrada, gerekse uluslararasý camiada son derece anlamlý bir jest olarak yorumlanýr. Tarafsýz siyasi gözlemciler, bu jestin baþta Türkiye olmak üzere, tüm taraflara etkili ve anlamlý bir mesaj niteliði taþýdýðýný ve Kýbrýs sorununun çözümünün de bu mesajda yattýðýný belirtirken, sokaktaki adam "Çözüme giden yol bu mesajý doðru okumaktan geçer" diye kendi kendine söylenir.

8 8 20 Nisan 2014 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... AKP'nin son oyununda hedef Halep Kesab'a yönelik saldýrýya katýlan koalisyon, bir haftadýr Halep'e ölüm yaðdýrýyor. Yaþamýný yitiren sivillerin sayýsý 50'yi geçti. Ýddialara göre, saldýrýyý kýþkýrtan Türkiye, Suriye'de yapýlacak devlet baþkanlýðý seçimlerini engellemeye çalýþýyor. Suriye'nin Halep kentinin ordu tarafýndan kontrol edilen batý bölgesi, "Þam Operasyon Odasý" adý altýnda birleþen Ýslami Cephe, El Nusra Cephesi ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ortak saldýrýsý altýnda. "Kesab Zaferi Operasyonu" olarak adlandýrýlan saldýrýlarda militanlarla, ordu güçleri arasýndaki çatýþmalar yoðunlaþmýþ durumda. Militanlarýn bir haftadýr, batý Halep'i roket ve havan toplarýyla aralýksýz olarak vurmasý nedeniyle 51 sivil yaþamýný yitirirken, 123 kiþi de yaralandý. Bu bölgedeki saldýrýyý el Nusra'ýn Çeçenlerden müteþekkil Muhacirun ve'l Ensar adlý grubu, "kafirleri kesme operasyonu" adý altýnda yürütüyor. Ayrýca Kesab'ta Alevilere tehditler yaðdýrýrken görüntülenen El-Nusra'ya yakýn Suudi Þeyh el-muheysini de Halep cephesinde boy göstermeye baþladý. sol'a konuþan Lübnan'daki Halepli bir kaynak, saldýrýya çok fazla grubun katýldýðýný, bunlarýn ortak bir operasyon merkezi tarafýndan yönlendirildiðine dikkat çekti ve "Türkiye'nin bu iþin arkasýnda olduðuna þüphe yok" dedi. Lübnanlý El Meyadin televizyonuna göre, Suriye'de yapýlacak olan devlet baþkanlýðý seçimlerini engellemeye çalýþan Türkiye, silahlý gruplarý Halep'i almalarý için yönlendirdi. Halepli kaynaksa, Türkiye'nin seçimi engelleme stratejisinin Halep alýnmasa dahi, kentin büyük bir yýkým yaþatýlarak nüfussuzlaþtýrmasý olduðunu düþünüyor. Halep'e yönelik son saldýrý, militanlarýn büyük iddialarla açtýklarý ve Türkiye'den aktif destek aldýklarý Kesab cephesindeki maðlubiyetlerinin ardýndan gelmesi dikkat çekti. Suriye ordusu Kasým ayýndan bu yana Þam ve Humus kýrsalýnda büyük ilerlemeler kaydederken, ABD'nin kontrolünde olan Dera ve Kuneytra cephelerinde militanlar, dengeleri deðiþtirebilecek ilerlemeler kaydedemedi. Oysa Washington yönetimi Cenevre görüþmeleri devam ederken "Esad'ý köþeye sýkýþtýrmak için" silah yardýmý yapmýþ ve ÖSO yeniden yapýlandýrýlmýþtý. Washington yönetiminin "radikal gruplara verilen destek" nedeniyle Türkiye'ye tepkili olmasýna raðmen, Kesab'a el Kaide baðlantýlý gruplarýn saldýrdýðýný görmezden gelmesi, dýþ destekli muhalefetin çatý örgütü Suriye Ulusal Konseyi'nin lideri Ahmed Cerba'nýn Kesab'ý ziyareti ve Ýdlib'deki ÖSO baðlantýlý bir grubun elinde ABD yapýmý tanksavar füzelerinin görüntülenmesi Türkiye'nin Kesab ve Halep operasyonlarýnýn Beyaz Saray'ýn onayýný aldýðýna iþaret ediyor. Esad'ý istifaya zorlamak konusunda elindeki "ýlýmlýlarýn" yeterli olmayacaðýný güney cephesinden farkeden ABD, "radikallerin" kýsmi baþarýlarýna muhtaç durumda. (sol) "Ýþte Erdoðan'ýn beslediði teröristlerin son esiri" El Nusra'nýn Suriye'de gerçekleþtirdiði katliam ile ilgili fotoðraflara bir yenisi daha eklendi. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Facebook'tan paylaþtýðý fotoðrafta, bir bebeðin üzerine bir sürü namlunun çevrildiði görülüyor. Aygün fotoðrafla ilgili þu yorumda bulundu: "Lazkiye'ye baðlý Kesap'ta katliam yapan, Ermenileri sürgün eden, ibadethaneleri yaðmalayan, Alevi kadýn ve çocuklarý ise 'ganimet' olarak birlikte götüren El Nusracýlarýn götürdüðü bir bebek, namlularýn altýndaki bu bebek için sayfalarýna 'Düþman soyundan Alevi' diye yazmýþlar, iþte Tayyip Erdoðan'ýn, Hakan Fidan'ýn TIR dolusu silah verdiði teröristlerin son 'esiri': Namlular altýnda bir bebek. Cihatçý yamyamlar sürüsü, Suriye halký ve ordusu hepinizi temizleyecek!" "EN GENÇ REHÝNEMÝZ" Sham Times adlý internet sitesinde yer alan habere göre Özgür Suriye Ordusu taraftarýnca sosyal medyada paylaþýlan bu fotoðrafýn altýnda "bizim en genç rehinemiz" yazýyor. Bebeðin akýbetinin ne olduðu þimdilik bilinmiyor. (Odatv.com) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Koenig: Gazý þimdiden Türkiye ile konuþun ABD'nin Güney Kýbrýs Büyükelçisi John Koenig, Doðu Akdeniz doðalgazýný sözde Rum "MEB"i üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya taþýyacak bir boru hattýnýn jeopolitik ve ekonomik deðerine vurgu yaparak, Rum yönetiminin; konuyu þimdiden Türkiye ile konuþmasý gerektiðini vurguladý. Haftalýk Kathimerini, Koenig ile yaptýðý söyleþiyi manþete çekti ve okurlarýna "Gaz Konusunda Türkiye Ýle Konuþun" baþlýðýyla aktardý, ABD'nin doðalgazý Kýbrýs sorunu ve bölgedeki diðer siyasi anlaþmazlýklarýn çözümünde katalizör gördüðünü, Maraþ'ta hareket istediðini ve AB'nin, çözümden sonra Kýbrýs'a güvenlik saðlayabileceði görüþünde olduðunu belirtti. ABD'nin Kýbrýs sorununun yeni çözüm sürecindeki rolünü yoðunlaþtýrdýðý, ABD büyükelçisinin prosedüre daha önce hiç olmadýðý kadar aktif katýlýmýnýn dikkat çektiðine iþaret eden gazete, Koenig'e, bu izlenimin doðru olup olmadýðýný sordu. ABD olarak müdahiliyetlerini yoðunlaþtýrdýklarýný kabul eden Koenig, "Çünkü birçok çýkarýn ayný çizgide olduðunu görüyoruz" dedi, þöyle devam etti: "Birçok anahtar-oyuncu, olgularý ayný þekilde görüyor. Kýbrýs hükümeti, Kýbrýs Rum tarafý bir çözüm baþarmak istiyor. Baþkan Anastasiadis ve hükümeti, ABD ile daha sýký bir iþbirliðine çok açýktýr. Türkiye; Kýbrýs sorununun çözümüne katký koymayý çok istiyor, çözümün, bölgedeki çýkarlarýný ileri götürmesine yardýmcý olacaðýný düþünüyor. Kýbrýs Türk tarafýnýn katýlýmý da ciddidir. Dolayýsýyla bu þartlar altýnda prosedüre desteði büyük fýrsat görüyoruz." "ABD'nin þu anda daha aktif katýlýmý için sadece Kýbrýs'taki þartlarýn mý elveriþli olduðuna inanýyorsunuz yoksa bölgede baþka unsurlar da var mý?" sorusuna karþýlýk Koenig "Bölgede Kýbrýs meselesi konusunda önemli oyuncu olan Türkiye'den söz ettim" vurgusuyla baþladýðý sözlerini þöyle sürdürdü: "Genel anlamda, birçok çözülmemiþ ihtilafýyla bölge bu dönem biraz karýþýk. Ancak Kýbrýs'ýn þimdi Ýsrail ile yapýcý bir iliþki kurmaya çalýþmasý bizim için önemlidir. ABD ile dost ve müttefik ülkeler olan Ýsrail, Kýbrýs, Türkiye, Yunanistan'ýn aralarýndaki muhtemel iþbirliklerini inceliyor olmalarý bizi cesaretlendiriyor. Bizi, Türkiye'nin, bölgedeki iþbirliði iliþkilerini güçlendirmek için mi Kýbrýs sorununun çözümünü istediði ilgilendiriyor." "ADIM ADIM MARAÞ AÇILACAK" Gazete, Koenig'le söyleþisinin Maraþ'la ilgili bölümünü "Adým Adým Maraþ Açýlacak ve Baþka Güven Yaratýcý Önlemler De Uygulanacak" baþlýðýyla ayýrdý. Bu bölümde Koenig'e yöneltilen sorular ve Koenig'in verdiði cevaplar þöyle: "Maðusa konusunda hareketten çok söz ediliyor. Baþkan Obama bundan söz etti, AB de. Argümanýn baþarýlma olasýlýðý nedir? -Ana unsur, Kýbrýslýlarýn çözüm prosedürünü ne kadar güvenilir gördükleridir. Son yýllarda ölçümler, kamuoyunun prosedürün güvenilirliðinden öncekinden daha çok kuþkulu olduklarýný gösterdi. Dolayýsýyla Anastasiadis'in, Maðusa'da kapalý kentle sýnýrlý olmayacak ve insanlarýn yeni bir çözüm çabasýnýn ciddiyetine inanmasýna yardýmcý olacak adýmlar atýlmasý önerisini çok iyi bir fikir gördük. Her iki taraf da Güven Yaratýcý Önlemler (GYÖ) dediðimiz þeyi kabul etmeli. Ancak halkýn, bu sefer olgularýn Rum sözcü: Önce Maraþ NAMÝ VE ÖZERSAY'IN DIÞ TEMASLARI KONUSUNDA: "KIBRISLI TÜRKLER ÇOÐU KEZ SÖYLEDÝKLERÝNE MUHATAPLARINDAN OLUMLU BÝR ÞEY ALAMAZLAR" Rum Yönetimi yeni Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Maraþ'ýn Güven Yaratýcý Önlemler'in anahtarý olduðu görüþünü ortaya koydu. Sözcü olarak atanmasýnýn ardýndan ilk mülakatýný Fileleftheros'a veren Hristodulidis, Maraþ'ýn "iadesinin" Kýbrýslý Rumlar ve Kýbrýslý Türkler açýsýndan, "kapsamlý çözüm prosedürüne yeni bir dinamik katacak önemli bir önlem olduðu" görüþünü ifade etti. "Bu, yeniden birleþme çözümü olabileceði, kalkýnma ve diðer; yeni ufuklar açacaðýný göstererek Kýbrýslýlarýn güvenini tesis edecek bir önlemdir" ifadesini kullanan Hristodulidis, müzakerelerde söylenenlerin ve sunulan önerilerin, Kýbrýs sorununu doðrudan veya farklý olduðu, taraflarýn söyledikleri þeyi kastettiðini gösterecek bir þey görmeyi beklediði basit mantýðýný da anlýyoruz. -Kapalý kentin açýlmasýndan önce atýlmasý gereken adýmlar var mý, bunlar nelerdir? -Var, ama son karar iki tarafa ait. 1970'li yýllarýn sonunda Güvenlik Konseyi'nin 'Maraþ önceki sakinlerine iade edilmelidir' görüþünü belirttiði doðrudur. Ancak zamanla olgular deðiþti ve daha sonraki müzakere turlarýnda Maraþ çözüm anlaþmasýnýn parçasý haline geldi. Þimdi yapabileceðimiz þey, bu konular demetine, kapalý kente, limana, ortaçað Maðusasý'na (surlariçi) ve Kýbrýs'ýn bu bölümündeki diðer faaliyetlere ilgi gösterenleri fikirler bulup bunlarý paylaþmaya ve gelecek için daha olgun bir plan geliþtirmeye cesaretlendirmektir. Böylece, taraflar bu tedbirde uzlaþýrlar ise olacak olan deðiþikliðe hazýr olsunlar. Bazý incelemelerin analizinde teknik yardýma ihtiyaçlarý olursa biz kendilerini desteklemeye hazýrýz. -Teknik destek Maraþ'ýn yeniden imarýna da geniþler mi? -Kapalý kentin bir uzmanlar grubu tarafýndan ziyaret edilmesi tartýþýldý... Hassas bir mesele, bölge askerin denetiminde ve bu adým ancak bütün müdahil taraflar onay verdiðinde olabilir. Ancak çözümden önce veya sonra Maraþ'ýn ne zaman açýlacaðýndan baðýmsýz olarak, bölgenin canlanmasý için çok þey yapýlmasý gerektiði bir gerçektir. Kýbrýslý Türk-Kýbrýslý Rum herkesin bunu göðüsleyecek durumda olmasý mantýklýdýr. Kapalý kentteki gerçek þartlarýn neler olduðuna iliþkin görüþler çok farklýdýr. Dolayýsýyla, kentteki gerçek þartlarýn neler olduðu bilinmeden plan yapýlmasý zordur." Gazete, Koenig'e, diplomatik çevrelerde ve ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry'nin Kýbrýs'a muhtemel bir ziyaretinden söz edildiðini hatýrlatarak, bu kadar üst düzeyli bir ziyaretin ne saðlayabileceðini de sordu. Koenig, Kýbrýs sorununun, Dýþiþleri Bakanlýðý görevini aldýðýndan beridir Kerry'nin dýþ politika konularý arasýnda üst sýralarda bulunduðunu belirterek, þöyle devam etti: "Kýbrýs hükümetiyle görüþmek, her iki toplum lideriyle de görüþmek için gelmek istiyor. Kerry'nin ziyareti, müzakerelerin, anlaþmazlýklarýn üzerine köprü kurulmasý için öneriler sunulacak yeni aþamasýyla baðdaþabilecek mi onu görmek çok ilginç olacak. Bir þey öngörmek istemiyorum. Yararlý olacaðýný ve taraflarýn kendisiyle görüþmek niyetinde olduðunu düþündüðünde gelecek." AB'nin çözüm müzakerelerine müdahiline deðerlendirmesinin ne olduðu sorulan Koenig, "Buna karar vermek tamamen iki tarafa ve AB'ye kalmýþ. Pieter Van Nuffel'in varlýðýnýn kazandýðý üst düzey profilin Kýbrýs Rum tarafýnýn bazý beklentilerini karþýladýðýna inanýyorum. Ancak - ki bu AB'ye ait olmayan bir ülkenin temsilcisinin görüþüdür - AB'nin en önemli boyutu, her iki topluma da bir çeþit temel güvenlik saðlamasý gerektiðidir. Kýbrýslý Rumlar açýsýndan Kýbrýs'ýn halen AB üyesi ülke olmasý önemli bir güvenlik unsurudur. Kýbrýslý Türkler de AB'yi kendi güvenliklerini güçlendiren unsur olarak bakmalýdýr. Yine, daha çok güvenleri olmalý, müzakere masasýnda çýkarlarý korunacak yaklaþýmýnda olmalýdýrlar. Bütün Kýbrýslýlar þu anda, geçmiþte olduðundan çok daha fazla, Avrupa hukukuyla bütünleþmiþ bir anlaþmanýn çok daha saðlam, dýþ tehlikelerden çok daha korumalý olacaðýndan emin olmalýdýr." dolaylý etkileyen birçok karar merkezi tarafýndan bilindiðini söyledi. KKTC yetkililerinin (Kýbrýslý Türk Müzakereci Kudret Özersay ve Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami) çeþitli baþkentlere seyahat ve temaslarý konusunda, Rum yönetiminin, önceki Rum hükümetlerinin izlediði yolu izlemekte olduðuna iþaret ederek "Yani, bu tür temaslar düzenlenirken hiçbir þekilde iþgal bölgelerinde meþru varlýða göndermede bulunacak resmi sýfatlarýn tanýnmamasý. Bunu engellediðimiz andan itibaren yükseltme söz konusu olmaz. Kýbrýslý Türkler bu temaslarýnda çoðu kez söylediklerine muhataplarýndan olumlu bir þey alamazlar" dedi.

9 9 20 Nisan 2014 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketten manzaralar ARÞÝV ROJAVA'DA ERDOÐAN'IN ÝTÝBARI SIFIRIN ALTINDA Yer soframýzda kahvaltýmýzý ederken, odada ses patlýyor. Dýþarýdan, kamyonetin üstündeki hoparlörlerden gelen bir haykýrýþ. Avazý çýktýðý kadar baðýrýyor: "Bugün eylem sýrasý Derik'te. Hendeðe gitmek üzere saat ikide Azadi (Özgürlük) Meydaný'nda toplanacaðýz." Kapýda, ayakta duran Bave Tarýk'ýn beyaz yemenili karýsý bana el iþareti yapýyor, ben de gideceðim eyleme diye. Bave Tarýk'a soruyorum: "El Nusra, IÞÝD..." Duraksamadan sözümü kesiyor: "Tayyip Erdoðan!" Erdoðan'ýn adýyla IÞÝD'di, el Nusra'ydý radikal Ýslami örgütler arasýndaki çaðrýþým hiç deðiþmiyor. Barzani'yle birlikte Erdoðan'ýn da itibarýnýn çok kötü olduðu görülüyor Rojava Kürtlerinin arasýnda. Ben "Neredeyse sýfýrlanmýþ" deyince, "Sýfýrýn altýnda, altýnda!" diye yanýtlýyor muhatabým. Hasan CEMAL (T24) TARÝH 23 MART 2013 Mehmet Çangar, CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nun meclis kürsüsünden kendisini tefecilikle suçlamasýna çok içerledi ve tefeci yakýþtýrmasýnýn CTP MYK'sýnca düzeltilmesini ve kendisinden özür dilenmesini talep etti. Gel bakayým yavrum, seni bir de ben kucaklayayým... Gözden kaçmayanlar... HANGÝ DAÐLAR? Derviþ Eroðlu aðzýný ne zaman açsa, Rumlarýn çözüm istemediðini söylüyor. Derviþ beyin hedeflediði "UBP kriterlerine göre" "çözüm"ü Kýbrýslýrumlar neden istesin ki?.. Kýbrýslýtürklerin UBP'li bir çözüm istediklerini de kimse iddia edemez ayrýca. UBP'nin bugüne kadar "Anavatanla et ve týrnak olmaktan baþka" çözüm önerisi mi oldu? Þimdi de kalkmýþ, "Rum'un istediði çözümle bizim istediðimiz çözüm arasýnda daðlar kadar fark var" diyor. Hangi daðlar sayýn Eroðlu? Parmaklarýnýn yerinde yeller esen Beþparmak Daðlarý mý? DÝPNOT Yargýtay Tayyip Erdoðan'ýn, eski Taraf gazetesi genel yayýn yönetmeni Ahmet Altan'a açtýðý hakaret davasýný bozdu ve þu tespitte bulundu: Baþbakan, eleþtiri aðýr dahi olsa katlanabilmelidir ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Türk tarafý aktif olmalý ve soruna çözüm yönünde sürükleyici olmalýdýr." Mehmet Ali TALAT (2.Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... ÝKÝ FARKLI TAKSÝM Türkiye'de "Taksim" tabu olmaya, "kabus" olmaya devam ederken, Kýbrýs'ta "taksim" hâlâ dipdiri duruyor. Türkiye'de "Taksim"e çýkan bütün yollar emekçilere kapatýlýrken, Kýbrýs'ta bütün yollar "taksim"e açýk. Türkiye'de "Taksim"e çýkmak isteyenlere bütün yollar kapatýlýrken, Kýbrýs'ta "taksim"e çýkmak istemeyenlere de "taksim" dayatýlýyor. "Çözüm"e ve "barýþ"a gitmek üzere çýkýldýðý söylenen bütün yollar "taksim"e çýkýyor. Ýki bölgelisi de "taksim", iki toplumlusu da "taksim" Federasyonu da "taksim", konfederasyonu da "taksim" TOPARLANSANA KUDRET! "Kýbrýs sorunu çözüm sürecinin beklentilerimizin dýþýnda yavaþ ilerliyor." Özdil NAMÝ (Dýþiþleri Bakaný) "1 Mayýs yine keyfi yasaklarla karþý karþýya. Yüz yýllýk zihniyet tekerrür ediyor." Ýþçi sýnýfýnýn evrensel dayanýþma günü ve bayramý olan 1 Mayýs yine keyfi yasaklarla karþý karþýya. Yüz yýllýk zihniyet tekerrür ediyor. Hükümet, tek parti döneminin, DP'nin ve 12 Eylül'ün 1 Mayýs zihniyetini sürdürüyor. 1 Mayýs devletin keyfi tutumu nedeniyle Türkiye'de yýllarca bir korku ve kabus günü oldu. Ýþçilerin Taksim'de miting yapma isteði yýllarca engellendi. 1 Mayýs ve Taksim toplumsal ve siyasal hafýzada derin izler býraktý. Bugün yapýlmak istenen bu hafýzanýn silinmesi ve 1 Mayýs'ýn tarihsiz ve KARÝKATÜR / köksüz hale getirilmesidir. ( ) Soðuk savaþ döneminde 1 Mayýs'ý aðza almak dahi büyük cesaretti. 1 Mayýs tabuydu. DP'nin Valisi Fahrettin Kerim Gökay'ýn da bugünün valileri gibi hukuk umurunda deðildi. Ýþçilerin Taksim'de miting yapma isteði 27 Mayýs sonrasýnda da asker engeline takýldý. Ýstanbul'un asker Valisi Refik Tulga sendikacýlarý üzerlerine asker sürmekle tehdit etmekten çekinmemiþti. 1 Mayýs 1976 Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel 1 Mayýs kutlamasý idi. Bir tabu yýkýlmýþtý. Ýþçi sýnýfýnýn Serhan Gazioðlu uluslararasý dayanýþma günü Türkiye'de kutlanmýþtý. Soðuk Savaþ döneminin antikomünist hezeyaný iþe yaramamýþ, 1 Mayýs meþruiyet kazanmýþtý. 1 Mayýs 1977 katliamý bu meþruiyeti gölgelemek ve yükselen iþçi hareketini engellemek için tertiplendi. Böylece 1 Mayýs ve iþçi hareketi konusunda toplumsal hafýzaya uzun yýllar silinmeyecek olumsuz izler ve korkular kazýnmak istendi. 1 Mayýs 77 katliamýnýn ardýndan Taksim 1 Mayýs ile özdeþleþti. 1 Mayýs 1978'de Taksim daha kitlesel bir kutlamaya tanýklýk etti. Ancak katliamý tertipleyenler bir ölçüde baþarýlý olmuþtu. Sistemli bir dezenformasyon ile 1 Mayýs tabusu yeniden hortlatýldý. 2007, 2008 ve 2009'da bu tabu yýkýldý. Taksim'de 1 Mayýs kutlanabiliyor, yüz binlerce insan kutlamalara katýlýyor ve kimsenin burnu kanamýyordu. Ancak 1 Mayýs'ýn þiddetsiz geçmesi birilerini rahatsýz etmiþ olmalýydý Mayýs'ýnda keyfiliðin þahikasý yaþandý. Mayýs'ta Taksim'de eylem yapmak isteyenler son yýllarýn en sistematik þiddetine tanýk oldu. Taksim 1977'den sonra bu kez Gezi Direniþi nedeniyle özel bir anlam kazandý. Taksim bir meydandan daha fazlasýný ifade ediyor. Uzun yýllara yayýlmýþ, sýnýfsal ve sosyal mücadelelerin ve yasaklarýn simgesi durumunda. Tarih bize böylesi saçma sapan yasaklarýn ömrünün diktatörlerin ömrüyle sýnýrlý olduðunu gösteriyor. Belki bu yýl da zulümle, gazla, postalla hukuku çiðneyebilirsiniz, sýkýyönetim uygulamalarýyla Taksim'de 1 Mayýs'ý engelleyebilirsiniz. Ama 1 Mayýs'ý ve Taksim'i hafýzalardan silmek, iþte o sizin harcýnýz da haddiniz de deðil! Yýllar yýlý öcü bellediðiniz 1 Mayýs'ý nasýl resmi tatil günü ilan etmek durumunda kaldýysanýz, Taksim tabusu da bir gün mutlaka tarihin çöplüðüne atýlacak. Belki yarýn belki yarýndan da yakýn... (Bu yazý Aziz Çelik'in "Birgün"de yayýmlanan "1 Mayýs hafýzasý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 20 Nisan 2014 Pazar Kalem Yalçýn Okut BÝR ELEÞTÝRÝ, BÝR DÜZELTME... Geçen gün yitirdiðimiz Þefik Par Dostum'la ilgili yazdýðým üç gün süren yazýlara bir uyarý/düzeltme, bir de eleþtiri geldi. Uyarý/düzeltme çok dostça idi, fakat eleþtiri çok sertti. Uyarý/düzeltme Fadýl Çaðda Dostumdandý. Dün sabah telefon açtý. O yazý dizisinin üçüncüsünü bir gün sonra okuduðunu, Cihan'la ilgili yanlýþ bilgi yazdýðýmý söyledi. "Bunlar yakýn tarihten kesitlerdir, tarihe mal olacaklardýr, o nedenle titiz olmak gerekir" dedi. Ben de: "Söyle düzeltelim" dedim. O yazýda Cihan'ýn tekrar tutuklandýðýný, o nedenle Filistine gitmediðini yazmýþtým. Yanlýþ yazmýþým. Fadýl uyardý: "Cihan da Filistin'e gitti" dedi. Fakat O farklý zamanda ve farklý yollardan gitti, orada buluþtuktu." Uyarýsý için teþekkür ettim ve "düzeltiriz" dedim. Düzeltiyorum. Aradan kýrk küsur sene geçmiþ; her þeyi hatýrlamak kolay deðil. Üstelik de arþivsiz çalýþýnca... Kiumþisel arþivimi de, Derneðimizin en son benim sorumluluðuma kalan arþivi de faþist 71 darbesinde sýkýyönetime kaptýrmýþtým. O sýkýyönetim þartlarýndaki yýkým, kýrým ve sürek avlarýndan sað çýkabilmemiz bile nerdeyese bir mucizeydi. ÝKÝNCÝ ELEÞTÝRÝ... Ýkinci eleþtiri Fadýl Dostumunki gibi dostane deðildi; bayaðý sert ve küstahça idi. Ve telefonda deðil, ile gönderilmiþti. Tanýmadýðým bir isim. Ya da müstear bir ad kullanmýþ olabilir, bilmiyorum. Þöyle baþladý: "Sayýn Okut, Yazýlarýný dikkatle izliyorum. Yine çuvalladýn. Deniz, Cihan ve Þefik'le ilgili yazdýklarýn hikaye. Esasý belirtmedin. Esasý belirtmeyen yazýlar çöpe atýlýr. Senin yazýn da çöpe atýlacak. Diðer birçok yazýlarýn gibi. Doðru olaný neden yazmadýn. Doðru olaný ben yazayým. Doðru olan Deniz ile Cihan Þefik abiyi kendi örgütlerine katýlmaya davet etmiþlerdi ama Þefik abi kabul etmedi. Mert Ozan." Fatma Azgýn'a 40 yýllýk hizmetin onur ödülü Fatma Azgýn'a, eczacýlýk mesleðine 40 yýldan uzun süre hizmet vermesinden dolayý, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber ve Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun da katýldýðý bir törenle Hizmet Onur Ödülü verildi. Hizmet Onur Ödülü Fatma Azgýn'a dün, Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði merkez binasýnda Kýbrýs Türk Eczacýlar Birliði tarafýndan düzenlenen törende Cumhurbaþkaný Eroðlu ve Meclis Baþkaný Siber tarafýndan verildi. KKTC Kurucu Meclisi'nde yer alan tek kadýn olma ünvanýný da taþýyan Fatma Azgýn, 30 yýlýn üzerinde Eczacýlar Birliði Baþkanlýðý görevinin yanýnda, köþe yazarlýðý yaptý, Kýbrýs Türk ve Kýbrýs Rum karma çalýþma gruplarýnda yer aldý, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde kadýn kotasý getirilme çalýþmalarýnda önemli rol aldý. CTP Baþkanlýðý için de bir keresinde aday olan Fatma Azgýn iki de kitap yazdý. Fatma Azýn hakkýnda hazýrlanan sinevizyon gösterisi yapýlan törende pek çok çalýþma arkadaþý da konuþma yaptý. OLUR BÖYLE VAKALAR... Bu tür vak'alar çok yaþanmýþtýr, Türkiye medyasýnda da dünya basýnýnda da Kýbrýs'ta da. Mert Ozan'ýn "eleþtirileri"ni ciddiye almýyorum. Herþeyden önce, Þefik Dostuma öyle bir öneri gelseydi herkesten önce benim haberim olurdu. Bu bir... Ayrýca, Þefik Dostumuz Deniz ve Cihan'la mahpuhanede yatarken Denizler daha Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusu-THKO'yu kurmadýlardý. Bu da iki... Þefik Dostumuzun CTP'den ihraç edilidiði iddiasý ise tamamen bir hayal ürünü ve bir deli saçmasý... O yýllarda, Þefik Par'ýn CTP'den ihraç edilmesini gündeme getirecek babayiðit daha anasýnýn rahminden çýkmamýþtý. CTP Genel Sekreteri Naci, Ýngilizcesini geliþtirmek için Ýngiltere'ye gittikten sonra, en büyük sorumluluk CTP Genel Sekreter Yardýmcýsý olan Þefik Par'ýn omuzlarýndaydý. Tabii O'na ve Parti'nin Kurucu Baþkaný Ahmet Mithat Berberoðlu'na yardýmcý olan baþka arkadaþlar da vardý. Leymosun'da Fadýl, Kuydul ve Civa, Lekoþa'da Bektaþ, Zihni, Kadir, Salih Usar vb vb arkadaþlar gibi... Fakat Þefik, doðduðu ve büyüdüðü köy olan Elye'de maya oldu ve nerdeyse bütün Elye sola meyletti. O kadar ki, Denktaþ Bey o yýllarda Elye için: "Sizi, Elye'yi telleyip telleyip Rum Tarafýna býrakacaðým" deyip duruyordu. Kýbrýs Türk Emekliler Derneði'nde yeni yönetim belirlendi Kýbrýs Türk Emekliler Derneði'nin yeni 30 üyeli Merkez Yönetim Kurulu onaylandý. Dernek baþkaný, yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlacak ilk toplantýda belirlenecek. Derneðin 21. Olaðan Merkez Genel Kurulu, dün Kamu Ýþçileri Sendikasý'nýn merkez binasýnda yapýldý. Toplantýnýn açýlýþýna Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Demokrat Parti-Birleþik Güçler (DP-UG) Genel Baþkaný, Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, bazý sivil toplum örgütü baþkan ve temsilcileri katýldý. MERKEZ YÖNETÝM KURULU Genel kurulda yapýlan oylamada Merkez Yönetim Kurulu onaylandý. Kurulda yer alan isimler þöyle: "Lefkoþa'dan Mustafa Tolga, Ahmet Baysal, Vedat Uðural, Özer Çelik, Yaþar Artam, Hüdaverdi Durusoy, Güngör Mollaoðlu, Hüseyin Demirsu, Gazimaðusa'dan Zihni Bilgehan, Feridun Korkunal, Mehmet Aðaoðlu, Cehit Fenerci, Kamil Erel, Feriha Çaðýn ve Halil Mýndýk, Girne'den Hasan Öztürk, Ünal Ergüven, Yaþar Özcemoðlu, Hasan Türker ve Özner Çaðlar, Güzelyurt'tan Fadýl Ýncirli, Hüsnü Onurkan, Ýsmet Yüksel ve Cemali Varoðlu, Ýskele'den Mustafa Öztürk, Fevzi Çakmak, Mehmet Ali Öngören, Lefke'den Þakir Öksüz, Refik Saydam ve Ahmet S. Oktay."

11 20 Nisan 2014 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Gýrlangýçlar tellerde Bahar eser yellerde Bu hasret çekilmiyor Yýldýzlý gecelerde Kitap Dünyasý Ölümün Resmini Çizmek Metin Özdamarlar HÝMALAYA ÖZDEYÝÞLER "Bir tek mutlak vardýr; o da mutlak diye bir þey olmadýðýdýr." A. Comte TADIMLIK vapur daðýlýyor yoksun sinama boþalýyor yoksun akþam simitçisi geçmiyor mu bildik eski bir ses huylanýyorum gözlerim pencerede seni arýyor camý açýyorsun gibi geliyor sarkýyorsun gibi geliyor gerisi çorap söküðü gibi Oktay Rifat "Sizden sonra" adlý þiirinden "Kalavaç Kültür Sanat Festivali" bugün baþlýyor (Mustafa ERKAN) - Kalavaç, Kýbrýs Türk kültürünün yaþatýldýðý önemli yerlerimizden bir tanesi olma özelliðini taþýyor. Kalavaç Muhtarlýðý'nýn organizesiyle bu yýl üçüncüsü düzenlenecek "Kalavaç Kültür Sanat Festivali" geçtiðimiz yýllarda UNDP sponsorluðunda gerçekleþmekteydi. Bu yýl UNDP (Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý) yardýmýyla deðil TC Elçiliði yardým fonu desteðiyle, Deðirmenlik Belediyesi'nin idaresinde gerçekleþtiriliyor. Bugün Kalavaç köy meydanýnda açýlýþý yapýlacak olan festivalde, el ve ev yapýmý ürünler ile çeþitli yiyecek, içecek ve bitki satýþý yapýlacak. Gün boyu sürecek etkinlikte, "Kýbrýslý Yaþam" canlý olarak evlerden yansýtýlacak. Kýbrýslý müzisyenlerin konser vereceði etkinlikte tiyatrocular da çeþitli gösteriler sunacak. Festivalde yazarlar, karikatüristler, þairler ve fotoðrafçýlar da kurulacak stantlarda eserlerini tanýtacak. Gabrial Garcia Marquez'den okuyucularýna sürpriz miras: Aðustos'ta görüþürüz Kolombiyalý efsane yazar Gabriel Garcia Marquez'in ölümü tüm dünyayý yasa boðarken, Buenos Aires'teki edebiyat çevrelerinde Marquez'in ölmeden önce okurlarýna son bir roman býraktýðý konuþuluyor. "Aðustos'ta Görüþürüz" baþlýðýný taþýdýðý söylenen eseri Garcia Marquez son günlerinde tamamlamýþ, eðer söylentiler gerçekse kitap aðustos ayýnda piyasaya çýkacak. Marquez son romanýnda her sene 16 Aðustos günü annesinin mezarýnýn bulunduðu Karayipler'de bir adayý ziyaret eden 53 yaþýndaki Ana Magdalena'nýn öyküsünü anlatýyor. 28 sene boyunca eþine sadýk olan Maria annesinin mezarýný ziyaret ettiði bir 16 Aðustos günü kaldýðý otelde birisiyle karþýlaþýr ve geceyi onunla tamamlar. Adam ayrýlmadan önce komodine bir bilet býrakarak odadan çýkar. Garcia Marquez'in 1999'da bir konferansta okuduðu fakat asla yayýmlanmayan kitabýnýn diðer bölümleri bilinmiyor. Ancak kitabýn Ana Magdelana'yý anlatan beþ bölümden oluþacaðý söyleniyor. Aðustos'ta Görüþürüz'ün ilk satýrlarý þöyle baþlýyor: "Her 16 Aðustos günü, Ana Magdalena Bach kendisini annesinin gömülü olduðu mezarlýða götürecek feribota binerdi. Orada Fatih Akýn Cannes festivalinden çekildi Ödüllü yönetmen Fatih Akýn'ýn, 'Aþk, Ölüm ve Þeytan' üçlemesinin son bölümü olan 'The Cut'ý Cannes Film Festivali'nde göstermeyeceði bildirildi. Hollywood Reporter'dan Georg Szalai'nin haberine göre bir süredir Nuri Bilge Ceylan'ýn 'Kýþ Uykusu' filmiyle birlikte festivalin yarýþma bölümünde yer almasý beklenen filmin festivale gönderilmemesinin sebebi, yönetmenin sözcüsü tarafýndan 'kiþisel nedenler' olarak açýklandý. Yapýlan açýklamada ayrýca 16 Ekim'de Almanya'da gösterime girmesi beklenen filmin sonbaharda uluslararasý bir festivalde gösterilmesinin planlandýðý ifadesi yer aldý. Bu ifadenin Eylül ayý baþýnda düzenlenen Venedik Film Festivali'ne iþaret ettiði düþünülüyor. taþlarýný temizlediði mezarýn üzerin birkaç çiçek býrakýp dua okuduktan sonra kendisini eve götürecek gemiye binmeden akþam yemeðinde bir kadeh attýðý ve birkaç saat dinlendiði -turizm furyasýnýn yükselttiði daha lüks ve modernlerinin varlýðýna raðmen hep ayný- otele yönelirdi. 28 sene boyunca hep böyle yaptý, hayatý boyunca sahip olup evlendiði tek adamla yaptýðý gibi. Ancak bu son ziyaretinde, buzlu ve sodalý cinini yudumladðý otelinde melez bir kýz tarafýndan söylenen Debussy'nin "ay ýþýðý" sonatýnýn ezgileri fonda çýnlarken, Ana Magdalena'nýn gözüne biraz rustik görünümlü utangaç bir adam çarptý ve Ana ikinci kez bile düþünmeye gerek duymadan birlikte bir kadeh içmeye davet etmek üzere adamýn masasýna yöneldi." Kenan Iþýk'ýn hayati tehlikesi sürüyor Yaklaþýk bir ay önce beyin kanamasý geçiren tiyatrocu Kenan Iþýk 28 gündür uyutuluyor. Sanatçýnýn beynindeki hasar ve hayati tehlike devam ediyor Oyuncu Kenan Iþýk'ýn saðlýk durumuyla ilgili hastaneden yapýlan açýklamada, "Hastamýz Kenan Iþýk'ýn bilinci kapalý olup, stabil seyretmektedir. Hayati tehlikesi sürmektedir" denildi. Usta tiyatrocu Kenan Iþýk 21 Mart'ta gittiði spor salonunda düþerek beyin kanamasý geçirmiþ ve ameliyat edilmiþti. Iþýk'ýn saðlýk durumu ile ilgili tedavi gördüðü Vehbi Koç Vakfý Amerikan Hastanesi'nden yazýlý bir açýklama yapýldý. Açýklamada "Solunumunun baþlamasý nedeni ile suni solunum cihaz desteðinin azaltýlmasý, aðrýlý uyaranlara cevap alýnmasý, spontan göz açmasý gibi olumlu geliþmelere karþýn, Kenan Iþýk'ýn kontrol tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve klinik bulgulara göre, beyin korunmasýna yönelik týbbi tedavi ve giriþimlere raðmen beyin hasarýnýn devam ettiði gözlenmiþtir. Hastamýz Kenan Iþýk'ýn bilinci kapalý olup, stabil seyretmektedir. Hayati tehlikesi sürmektedir" ifadelerine yer verildi. 67 yaþýndaki usta sanatçý 28 gündür uyutuluyor.

12

13

14 14 20 Nisan 2014 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Dilek Eczanesi: 27 Girne Cad. Saray Otel Yolu Akay Optik Yaný Tel: Abbasoðlu Eczanesi: Þht. Hüseyin Ruso Cad. Dük. No:112 Yarim Gelinlik Yaný-Çangar Ltd. Karþýsý K. Kaymaklý Tel: Maðusa Demet Eczanesi: New Castle Apt. No:1 Bayraktar Yolu Eski Lemar Yaný Tel: Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Northerland Binalarý Alasya Park Sitesi Kaliland Apt. Karþýsý Tel: Girne Ýlgen Eczanesi: Iþýl Sok. No:2/C Kemal Kamiloðlu Doðum Kliniði Karþýsý Tel: Emin Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Hasem Ýþhaný No:1 Alsancak Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ TEKLÝF KABULÜ 1. Asfalt Yama ve Kaplama Ýþleri, 2. Kanal Yapým Projesi için teklif kabul edilir. BU PROJELERÝN FÝNANSMANI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ TARAFINDAN KARÞILANMIÞTIR 1. Ýlgili proje ve þartnameler Bayýndýrlýk - Altyapý Þubesi'nden KDV dahil 1. için 1,000.-TL ve 2. için TL karþýlýðýnda temin edilebilir. 2. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatýrýlacak para karþýlýðý alýnacak makbuz veya karþýlýðý ilgili bankaca onaylanmýþ çek geçerli sayýlacaktýr. 4. Teklif verecek müteahhitlerin, Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý'na göre; 3. sýnýf ve üzeri teknik iþler müteahhiti olarak Ýnþaat Encümeni'ne kayýtlý olmalarý gerekmektedir. 5. Ýhale komisyonu en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde deðildir. 6. Teklifler en geç 25 Nisan 2014 saat 13.00'a kadar Lefkoþa Belediyesi ihale kutusuna atýlmalýdýr. Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý. BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Ýleride meydana 1 2 gelebilecek fiyat dalgalanmasýndan 1 yararlanarak kazanç saðlama, 2 vurgunculuk. 2-Eski dilde "Yedirip içirme, 3 besleme, bakma". Ýrlanda Cumhuriyet 4 Ordusu'nun uluslararasý kýsa 5 yazýlýþý. Neon'un kýsaltmasý. 6 3-Tornacýlýkta, bir 7 deliðin aðzýný geniþletmeye yarayan 8 çelik alet. Ýki þeyi birbirinden ayýran 9 uzaklýk. 4-KKTC'nin resmi haber ajansý. 10 Yoksulluk, fakirlik. 5-Evcil olmayan 11 hayvanlarýn vurulmasý iþi. Anadolu'nun çeþitli bölgelerinde davul ve zurna eþliðinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu. Kuzu sesi. 6-Ev iþlerinde çok çalýþan ve becerikli kadýn. 7-Erkekliðini gidermek, hadým etmek. Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. 8-Kara buðdaygillerden, kökü sürgün kesici olarak kullanýlan aðaççýk. 9-Ters okunuþu "Bir erkek adý". Yolculukta dinlenmek amacýyla durulan yer, konak. 10-Yabancý. Bir gýda maddesi. Þan, þöhret, ün. 11-Kayýngillerden, ýlýman iklimlerde yetiþen, kerestesi doðramacýlýkta kullanýlan bir orman aðacý. Gelecek. Dünün çözümü ELEMAN ARANIYOR Ofiste çalýþacak bayan eleman aranýyor. Tel: ARANIYOR Yukarýdan Aþaðýya: 1-Esnaf için, sabahleyin ilk alýþveriþi yapmak (iki kelime). 2-Menteþelerle birbirine baðlý birkaç parçadan oluþan ve yapýlarda bazý bölümleri ayýrmakta kullanýlan, katlanýr, taþýnýr çerçeveli perde. Beraber. 3-Merkep. Çayýrlýk, otlak. 4-Defa, kere. Yiðitlik, kahramanlýk, cesaret. 5-Tutsaklýk. Tantal'ýn kýsaltmasý. 6-Lityum'un kýsaltmasý. Ters okunuþu "Bilim, fen konularýyla siyasi, ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý veya yorumlayýcý niteliði olan gazete veya dergi yazýsý". 7-Mekke'nin doðusunda, hacýlarýn, kurban bayramýnýn arife günü toplandýklarý tepe. Büyükanne. 8-Hükümdarlarýn veya devlet baþkanlarýnýn oturduðu büyük yapý. Iþýðý yansýtan, varlýklarýn görüntüsünü veren cilâlý ve sýrlý cam. 9-Kýrmýzý. Rumlarýn kutsal saydýklarý kaynak veya pýnar. 10-Çift rakamlý bir sayý. Ýlaç, merhem. 11-Kan almak, aþý yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanýlan ufak býçak. Kardeþ karýlarýndan her birinin ötekine göre adý. KÝRALIK DAÝRE Kermiya da aileye kiralýk 2+1 full eþyalý daire... Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz... ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþmak üzere aile veya bayan elemanlar aranýyor. Lefkoþa'da yeni açýlacak döner salonumuz için dönerci ustasý aranýyor AYZER EMLAK MELÝ EMLAK Kiralýk Göçmenköy'de 3+1 full eþyalý zemin kat daire * K. Kaymaklý'da 2+1 full eþyalý müstakil ev * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full eþyalý daire * Yenikent'te 3+2 full eþyalý dubleks ev * Ortaköy bölgesinde 2+1 full eþyalý daire SATILIK K. Kaymaklý Ermataþ arkasýnda 3+1 Türk malý daire * Yaman bölgesinde metrekare Türk malý daire * Ortaköy Lemar yanýnda 2+1 zemin kat daire * Lefkoþa'da 3+1 müstakil eski ev Stg. * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire * Hamitköy'de 3+1 full ekstralý daire Türk malý * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg Satýlýk

15 20 Nisan 2014 Pazar 15 Yalova'dan galibiyetli veda STAT: 20 Temmuz. HAKEMLER: Ali Özer, Murat Ýyem, Hakan Gök. YALOVA:Mustafa Daðman,Amadou Kain Dansoko,Mustafa Kemal Baran,Mustafa Tekpýnar,Gürbay Yelkanat,Zekai Serdar (Ahmet Hasan), Adem Özberenk,Muhammer Tip,Azmi Coþkun (Mahmut Ýneci),Ertuð Erçin,Ali Karayel (Burak Koçar). (Teknik Direktör: Ahmet Soðukpýnar). GENÇLÝK GÜCÜ:Hüseyin Molla, Derviþ Özeralp,Hasan Kýnay, Mustafa Kermeoðlu (Recep Can Güzeloðlan) (Niyazi Göksun), Hasan Göksun,Özcan Saygý,Orhan Çokbekler,Ahmet Can Tokmak,Debola Daniel Ogun Seye (Volkan Ortakçý),Aþkýn Kavaklý, Fuat Dinç. (Teknik Direktör: Niyazi Göksun). GOLLER: Dk: Fuat Dinç (Gençlik Gücü); Dk:55, dk:59 Ertuð Erçin, dk:62 Gürbay Yelkanat, dk:85 Burak Koçar, dk:90 Adem Özberenk (Yalova). K-Pet Süper Ligi'nin son haftasýnda rakibi Gençlik Gücü'nü 5-1 maðlup eden Yalova, bu galibiyete sevinemedi. Yalova, Gençlik Gücü'nden sonra direkt küme düþen ikinci takým oldu. 10. dakikada, Zekai Serdar'ýn sert þutunda top az farkla kale direðinin üzerinden dýþarý gitti. 17. dakikada, saðdan geliþen Gençlik Gücü ataðýnda Ahmet Can'ýn ceza sahasý içinden attýðý þutta kaleci Mustafa Daðman topu güçlükle önledi. 23. dakikada, Gençlik Gücü ceza sahasý içerisinde oluþan karambolde topa son vuran Muhammer Tip'in vuruþunda top yan kale direðinden oyun alanýna geri döndü.. dakikada, sað kanattan ceza sahasýna giren Fuat Dinç'in güzel vuruþunda top Yalova kale aðlarýyla kucaklaþtý, Yalova:0 - Gençlik Gücü:1. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý konuk ekip Gençlik Gücü'nün 1-0'lýk galibiyetinde kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf ev sahibi Yalova oldu. 55. dakikada, geliþen Yalova ataðýnda Zekai Serdar'ýn ceza sahasý içerisinde gönderdiði topla buluþan Ertuð Erçin, çok sert bir vuruþla topu aðlara göndererek skoru eþitledi,, Yalova:1 - Gençlik Gücü: dakikada, Gençlik Gücü kalesi önünde oluþan karambolde topa son dokunuþu yaparak aðlara yollayan futbolcu Ertuð Erçin oldu. 62.dakikada, soldan geliþen atakta dar açýsýna raðmen güzel bir vuruþ yapan Gürbay Yelkanat, topu aðlara göndermeyi baþardý, topu aðlara göndermeyi baþardý, Yalova:3 - Gençlik Gücü: dakikada, geliþen kontratakta rakibini ikiye bir yakalan Yalova'da Ertuð Erçin'in ara pasýnda topla buluþan Burak Koçar, golünü kaydetmede zorlanmadý, Yalova:4 - Gençlik Gücü: dakikada, yine Ertuð Erçin'in taþýdýðý ve verdiði ara pasta bu kez topu aðlara gönderen Adem Özberenk oldu ve karþýlaþmanýn skorunu Yalova:5 - Gençlik Gücü:1 olarak ilan etti. Bu skorla ev sahibi Yalova puanlarýný 20'e yükseltti, ancak küme düþmekten kurtulamadý. Konuk ekip Gençlik Gücü ise sezonu 4 puan ile tamamladý. Çetinkaya'nýn prestij mücadelesi verdiði karþýlaþmada, kaleci Hasan Piro yine alkýþlandý Çetinkaya, Hamitköy'e acýmadý Çetinkaya:2 - Hamitköy:1 Çetinkaya'nýn 2-0 galip duruma yükseldiði karþýlaþmanýn son dakikasýnda kazandýðý penaltý atýþýndan yararlanamayan Hamitköy, beraberliði elinin tersi ile itmiþ oldu STAT: Atatürk. HAKEMLER: Serdar Bilgimer, Hakký Emir, Serkan Topaloðlu. ÇETÝNKAYA:Hasan Piro,Tunç Özgürgün, Taner Bingöllü, Talat Daðer, Çaðakan Kýlýç (Gökhan Yenigün), Sercan Demirman, Doðukan Demirman (Hakan Özkan),Musa Þanlýer, Hüseyin Kayalýlar (Mehmet Bender), Tarkan Baloðlu,Akýn Topal. (Teknik Direktör: Vehbi Özerem). HAMÝTKÖY: Zeki Çetinkol,Serkan Sakallý (Edem Asukwo Akakatang), Hamza Ekþi, Mehmet Özkasnak, Kenan Gümüþören, Ender Meta,Halil Uçar (Hasan Sarýoðlu), Engin Çetinkaya,Hamdi Öðütçü,Hascan Kýrmaz, Yaðýþ Gençay (Mustafa Tatlý). (Teknik Direktör: Mustafa Özarabacý). GOLLER: Dk:12 Hüseyin Kayalýlar, dk:65 Hakan Özkan (Çetinkaya); Dk:75 Edem Asukwo Akakatang (Hamitköy). K-Pet Süper Lig'in 'ncý haftasýnda ligde hiçbir iddiasý kalmayan Çetinkaya, Play-Out'a daha iyi bir puan ile kalmak isteyen Hamitköy'ü konuk etti. Karþýlaþmayý ev sahibi Çetinkaya 2-1 kazandý ve sezonu galibiyetle kapatmýþ oldu. 12. dakikada, ceza sahasý içerisine yapýlan ortada topa iyi yükselen Hüseyin Kayalýlar, kafa vuruþu ile topu aðlara gönderdi, Çetinkaya:1 - Hamitköy: dakikada geliþen Hamitköy ataðýnda Kenan Gümüþören'in plase vuruþunda top yan kale direðinden oyun alanýna geri döndü. 36. dakikada, Hamitköy'ün kazandýðý çift vuruþu Kenan Gümüþören kullandý, vuruþunda top barajýn kapattýðý taraftan aðlara giderken; karþýlaþmanýn baþarýlý ismi kaleci Hasan Piro uçarak gole izin vermedi. 45. dakikada, Yaðýþ Gençay'ýn yakýn mesafeden vuruþunda top üsten dýþarý gitti. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý ev sahibi Çetinkaya'nýn 1-0'lýk galibiyetinde kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf yine ev sahibi Çetinkaya oldu. 65. dakikada, bu kez sahneden oyuna ikinci yarýda giren Hakan Özkan vardý ve onun attýðý kafa golüyle Çetinkaya farký ikiye yükseltti, Çetinkaya:2 - Hamitköy: dakikada, saðdan geliþen Hamitköy Alýnan sonuçlar K-Pet Süper Lig Çetinkaya - Hamitköy: K. Kaymaklý - Yenicami: B. Baðcýl - Serdarlý: Cihangir - Doðan T.B.: Yalova - Gençlik Gücü: Mormenekþe - Maðusa T.G.: Lefke - Yeniboðaziçi: K-Pet 2'nci Lig'de Vadili - Görneç: Tatlýsu - Karþýyaka: Mehmetçik - Denizli: Gaziköy - Zümrütköy: Ortaköy - Çanakkale: Çayönü - Girne H.E.: Dipkarpaz - Geçitkale: Yükselme 1'inci Lig 1'inci Grubu'nda Yýlmazköy - Gaziveren: Pýnarbaþý - A. Yeþilova: Doðancý - Þirinevler: GÜNÜN PROGRAMI: K-Pet 1'inci Lig'de Gönyeli - Gençler B. (Mehmet Sezener) Esentepe - Türkmenköy (T.Çerçioðlu) Düzkaya _ Türk Ocaðý L. (Fehim Dayý) Binatlý - Baf Ü.Y. (Mehmet Malek) Ozanköy - Lapta (Murat Sapsýzoðlu) Göçmenköy - Deðirmenlik (O.Özpaþa) Dumlupýnar - Akýncýlar (Ýhsan Payas) Yükselme 1'inci Lig 1'inci Grubu'nda Daðyolu - Gayretköy (H.Eyyüpler) Aðýrdað Boðaz - Aydýnköy (T.Misk) Yükselme 1'inci Lig 2'nci Grubu'nda Karaoðlanoðlu - Akova (Ömer Doðru) Minareliköy - Karadeniz 61 (M.Öztugay) Tatlýsu Seracýlar - Boðaziçi (Ozan Kel) Ý. Trabzon - Mutluyaka H. (Ali Karahasan) Yükselme 1'inci Lig 3'üncü Grubu'nda Pile - Dörtyol (Hakký Emir) Turunçlu U. - Yeniþehir (Hakan Gök) Paþaköy - Haspolat (Emre Çevikdal) Ýncirli - Maraþ (Necmi Bulut) Aydoðan - Alayköy (Murat Çalýþkan) Not: A takým karþýlaþmalarý saat 16:00; A2 takým karþýlaþmalarý saat 13:30'da; Yükselme Ligi karþýlaþmalarý saat 10:00'da baþlayacak. Tekerlekli sandalye basketbol coþkusu Galatasaray engeli önünde maðlup olduk Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý, Lefkoþa Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda dün oynadýðý ikinci yarýnýn 7. maçýnda Kýtalararasý þampiyon ve bu yýlda Lig'in yenilmezi Galatasaray Engelli önünde 43-87'lik skorla yenilgiye uðradý. Her iki takým oyuncularýnýn seyir zevki yüksek, keyif veren bir mücadele ortaya koyduklarý maçýn organizasyonu, seyirci ile sporcularýn yürekten kucaklaþmalarýyla noktalandý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, Lefkoþa, Girne ve Gazimaðusa'dan gelen özel eðitim rehabilitasyon merkezlerinin öðrencileri, Engelliler Spor Federasyonu üyeleri, Galatasaray Kýbrýs Futbol Takýmý'nýn ataðýnda yapýlan ortaya Edem Asukwo Akakatang'ýn kafa vurduðu top direkten döndü, dönen topu yine Edem Asukwo Akakatang tamamladý ve fark bire indi, Çetinkaya:2 - Hamitköy: dakikada, geliþen Hamitköy ataðýnda Hamdi Öðtüçü kaleci ile karþý karþýya kaldý, kaleci Hasan Piro gole izin vermedi. 90. dakikada, kaleci Hasan Piro'nun Hamza Ekþi'yi düþürmesiyle Hamitköy penaltý kazandý. Penaltý atýþlýný Kenan Gümüþören kullandý, ancak topu dýþarý gönderdi. Karþýlaþma Çetinkaya'nýn 2-1'lik galibiyetinde tamamlandý. Bu skorla ev sahibi Çetinkaya puanlarýný 44'e yükseltirken; konuk ekip Hamitköy 30 puanda kaldý. minik öðrencileri, Kuzey Kýbrýs Turkcell yönetici ve çalýþanlarý, kalabalýk bir sporsever kitlesinin izlediði maçý BRT 2 kanalý da naklen yayýnladý. Zirve þansýný sürdüren Kuzey Kýbrýs Turkcell tekerlekli sandalye basketbol takýmý Ultra Aslan KKTC grubunun yoðun tezahüratý altýnda oynanan maça þu kadro ile çýktý: "Havva, Aliye, Murat, Mahmut, Ýbrahim, Ertan, Hüseyin, Ömer, Ahmet, Esmael, Ayhan, Antr. Hasan Serbülent" Maçý rahat bir tempoda farka götüren Lig Þampiyonu Galatasaray'ýn kadrosu þöyleydi: " Cem,Özgür, Rooney, Seyrani, Mathews Scoot, Ýsmail, Fikri, Umut, Ferit, Murat, Seda, Koç: Sedat Ýncesu" Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne euro-challenge cup maçlarý nedeniyle 2 hafta ara verilecek.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent Katil sürüsü IÞÝD, 101 gün sonra Türk rehineleri serbest býraktý... Amerika ve Ýngiltere çatlasýn! Onlar kafasý kesilen vatandaþlarýný kurtaramadý, ama Türkiye kurtardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn Türkiye öksürse biz sadece nezle oluruz, ama güney yanarsa biz de yanarýz... Kuzey yanarsa güney de yanar... Aslolan da iþte budur. Kader mahkumlarý gibi biz birbirimize baðlýyýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı