Adým adým Maraþ. Çözümden önce açýlacak. Açý Güneydeki Türk mallarý 'saatli bomba'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adým adým Maraþ. Çözümden önce açýlacak. Açý senerlevent@yahoo.com. Güneydeki Türk mallarý 'saatli bomba'"

Transkript

1 Kýbrýs'ta çözüm sancaðý babadan oðula, oðuldan toruna geçer Özkan Bey... O halde söyle kucaðýna aldýðýn bebeðe: Hoþgeldin bebek... Çözüm sýrasý þimdi sende! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4499 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ERDOÐAN'DAN HÝÇ DERS ALMADILAR KÝ... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝR ÇUVAL ÝNCÝR ASKERLÝK DÜÞECEK MÝ? SAKAL-I ÞERÝF VE "SEKS CÝHADI" ANAYASA DEÐÝÞÝKLÝÐÝ VE KALICI ONUNCU MADDE BÝR ELEÞTÝRÝ, BÝR DÜZELTME... Erdoðan Baybars Ali Osman Mehmet Levent Halil Sadrazam Yalçýn Okut ABD'nin Kýbrýs Büyükelçisi John Koenig 'Kathimerini' gazetesine yaptýðý açýklamada kapalý Maraþ hakkýnda ilk kez somut ve açýk konuþtu... Güneydeki Türk mallarý 'saatli bomba' n Güneydeki Türk malý istimlaklerinden dolayý Rum yönetiminin Kýbrýslý Türklere 624 milyon Euro tazminat borcu olduðu açýklandý... n Bu miktarýn 124 milyon Euro'luk bölümü sadece Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði'ne bildirimi yapýlmýþ ve tazminat teklifi sunulmuþ mallardan kaynaklanýyor... n 3. sayfada Çözümden önce açýlacak John Koenig Adým adým Maraþ Çözüm sürecinin güvenilirliði konusunda halkýn eskisinden daha kuþkulu olduðunu söyleyen Koenig, güven yaratýcý önlemlerin bu kuþkularý daðýtabileceðini belirtti... Koenig "Adým adým Maraþ açýlacak ve baþka güven yaratýcý önlemler de uygulanacak" dedi, ancak diðer önlemleri açýklamadý... n Rum yönetimi sözcüsü Hristodulis de Maraþ'ýn güven yaratýcý önlemlerin anahtarý olduðunu ve bunun kapsamlý çözüm prosedürüne yeni bir dinamik katacaðýný söyledi... n Derviþ Eroðlu ise dün yaptýðý açýklamalarda iki tarafýn talepleri arasýnda daðlar kadar fark olduðunu belirtti ve kuzeye 160 bin Rumun yerleþtirilmesi için nüfus yoðunluðu olan bölgelerden toprak istendiðini söyledi... n Eroðlu, kendisini ziyaret eden Füle'nin de Maraþ'ýn iadesini talep ettiðini açýkladý... n 3 ve 8. sayfalarda Bir cami daha Dede oldu l 2. sayfada Yorgancýoðlu adýný Özkan koydu Bugün gazetemizle birlikte Doðanköy'e inþa edilen 360 kiþilik cami ibadete açýldý... n 7. sayfada

2 MAÐUSA'DA BÝR ARAÇ, MOTOR YAÐINA ÞEKER DÖKÜLEREK HASARA UÐRATILDI Gazimaðusa'da bir araç, motor yaðýna þeker dökülerek hasara uðratýldý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, Nisan tarihlerinde saatleri arasýnda Gazimaðusa'da EE 595 plakalý salon araç motor yaðýna þeker dökülerek hasara uðratýldý. Olayla ilgili þüpheli görülen 67 yaþýndaki H.D'nin tutuklandýðý ve soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. MAÐUSA'DA BÝR EVDE KÝLÝSE MALI ÝKÝ ADET ÝKONASTASÝS ELE GEÇÝRÝLDÝ Gazimaðusa'da, bir evde, kilise malý iki adet ahþap ikonastasis ve metal buhurdanlýk; ev sahibinin aracýnda ise kama bulundu. Polis Basýn Bülteni'nde yer alan bilgilere göre, Gazimaðusa'da izinsiz dedektör tasarrufu ile ilgili tutuklu bulunan, isminin baþ harfleri S.K. (E-56) olan kiþinin evinde dün yapýlan aramada, kilise malý iki adet ahþap ikonastasis ve bir metal buhurdanlýk, aracýnda ise 61 cm aðýz uzunluðuna sahip kama ele geçirildi. GÝRNE LÝMANI'NDA 577 BÝN TL NAKÝT PARAYLA YAKALANDI Girne Turizm Limaný'nda önceki gün, tasarrufunda 577 bin TL nakit parayla KKTC'ye giriþ yapmaya çalýþtýðý gerekçesiyle, isminin ilk harfleri H.H.(E-77) olan bir kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Para ve Kambiyo Yasasý'na göre, 10 bin Euro muadili döviz veya TL'dan fazla para, yetkili makamlara beyan edilmeden ülkeye getirilemiyor. GÝRNE'DE SAKSI ÝÇÝNDE HÝNTKENEVÝRÝ Girne'de isminin baþ harfleri F.D.(E-27) olan bir kiþinin evinde önceki gün saat 20:30 sýralarýnda polis tarafýndan yapýlan aramada, saksý içerisinde 2 kök Hintkeneviri olduðuna inanýlan bitki bulundu. Söz konusu þahýs tutuklandý. Soruþturma devam ediyor. OZANKÖY'DE UYUÞTURUCU Ozanköy'de isminin baþ harfleri T.K.(E-34) olan þahsýn evinde polis tarafýndan yapýlan aramada, yaklaþýk 2 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundu. Adý edilen tutuklanmýþ olup, soruþturma devam ediyor. DÜZOVA'DA AKIM HIRSIZLIÐI Düzova'da ikamet eden isminin baþ harfleri Y.H.(E-45) olan þahýs hakkýnda, kaçak elektrik kullandýðý gerekçesiyle dün yasal iþlem baþlatýldý. Söz konusu þahsýn, Elektrik Kurumu'na birikmiþ borçlarýndan dolayý ikametgahýna elektrik akýmý kesik olmasýna raðmen kaçak yöntemlerle 3 bin 742 TL tutarýnda akým kullandýðý tespit edildi. TRAFODAN HIRSIZLIK VE KASTÝ HASAR Güzelyurt'da, Elektrik Kurumu'na ait 1798 numaralý su motoruna ait elektrik direðindeki trafo üzerinden, 3 adet trafo sigortasý ve 3 metre bakýr topraklama kablosu çaldýðý ve çalarken de kasti hasara neden olduðu gerekçesiyle, isminin ilk harfleri S.C.(E-28) olan bir kiþi tutuklandý. Soruþturma devam ediyor. BEBEÐE ÖZKAN ADI VERÝLDÝ Özkan Yorgancýoðlu dede oldu Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, dün ilk torununu kucaðýna almanýn mutluluðunu yaþadý. Bebeðe "Özkan" adý verildi. "Çok büyük bir mutluluk içerisindeyim" diyen Yorgancýoðlu, herkesin bu mutluluðu yaþamasýný diledi. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun oðlu Özdemir ve eþi Cemre Yorgancýoðlu'nun ilk çocuklarý dünyaya geldi. Lefkoþa'daki Cyprus Life Hospital'de sabah saat 10.20'de doðan erkek bebeðe Özkan adý verildi. Saðlýk durumunun iyi olduðu belirtilen Özkan bebek, 2 kilo 710 gram olarak dünyaya geldi. Mutluluðu gözlerinden okunan Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu duygularýný þöyle aktardý: "Ýlk kez torun sahibi oluyoruz. Çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir kývanç. Uzun bir bekleyiþten sonra böyle bir gün yaþamak bizi mutlu ediyor, gururlandýrýyor. Umarým saðlýklý, uzun ömürlü ve baþarýlý bir hayatý olur... Oðluma da, gelinime de hem hayatlarýnda baþarýlar diliyorum hem de böyle bir çocuk sahibi olduklarý için onlarý kutlamak istiyorum." Ýlk kez baba olan Özdemir Yorgancýoðlu ise duygularýný þöyle ifade etti: "Çok sevinçliyiz. Ýlk çocuðumuz ve mutluyuz. Hastane görevlilerine ve doktorumuza en içten dileklerimizle teþekkür ediyoruz. Baba olmak nasýl bir duygu henüz keþfedemedik. Ýnþallah güzel günler bizi bekliyor." Doðumun ardýndan bebeðini kucaðýna almanýn mutluluðunu yaþayan anne Cemre Yorgancýoðlu ise, Doktor Sibel Ýzel ve hastane ekibine teþekkür etti. Cemre Yorgancýoðlu, "53 gündür buradayýz. Bizi çok iyi aðýrladýlar. Aile gibi olduk. Sibel Haným olmasa baþaramazdým. Güzel bir duygu Allah herkese nasip etsin" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ERDOÐAN'DAN HÝÇ DERS ALMADILAR KÝ... Derviþ Bey için 'tecrübeli' politikacý derler, ama hiç sanmam... Bunca yýllýk tecrübeden sonra bile pot kýrar hala... Pot kýrmasý da önemli deðil... Ýnsanlýk hali... Konuþurken coþar, hesapta olmayan þeyler söyler... Sonra da söylediðine bin piþman olur... Ama durumu nasýl düzelteceðini de bilmez... "Sözlerim yanlýþ anlaþýldý" veya "yanlýþ yansýtýldý" gibi kalýplaþmýþ çarelere baþvurur... Ýnandýrýcý olmaz... Çok acemi hala... Derslere ihtiyacý var... Tayyip Erdoðan'dan çok geride... Onu örnek alsa... Onun gibi "dublaj montaj" dese olmaz mý? Bakýn, Erdoðan ne kadar baþarýlý oldu... Haftalarca ses kayýtlarýný dinlettiler topluma... Kendi sesini... Oðluyla konuþmalarýný... Paralarý hasýraltý etmeleri... Ýhalelere yaptýðý müdahaleleri... Gazetelerden ve ekranlardan adam kovmalarý... Ne oldu? Hiç! Erdoðan çýkýp halka dedi ki. -Hepsi de dublaj montaj! Kime inandý millet? Erdoðan'a! Hatta onun bu ses kayýtlarýný yayýnlayanlarý seçimlerde cezalandýrdý... Bizim burada Mehmet Ali Talat bile, -Erdoðan'ýn seçim zaferi tartýþýlmaz, dedi... Derviþ Bey bunlarý bilmez mi? "Çözüm UBP prensiplerine göre yapýlacak" deyip piþman olduðuna göre, o da "dublaj montaj" deseydi... Olmaz mýydý? Kim inanmaz ki? Erdoðan'a inandýlar da ona neden inanmasýnlar? Yalnýz Derviþ Bey deðil, dünyada baþkalarý da belli ki hiç ders almamýþlar Tayyip Erdoðan'dan... Avustralya Yeni Güney Galler eyaletinin Baþbakaný Barry O'Farrell mesela... Kendisine bir þiþe doðum günü þarabý hediye edilmiþ... Üç bin dolarlýk... Bu þarap, baþbakanýn doðum günü olan 24 Mayýs 1959'da þiþelenmiþ... Asýl anlamlý yaný bu yani... Baþbakan O'Farrell hediye için bir teþekkür notu yazmýþ þirkete... Mesele basýna ve kamuoyuna yansýyýnca kýyamet koptu... Yazdýðý teþekkür notu da döküldü ortaya... Bunun üzerine O'Farrell istifa etti... Þöyle dedi: "Teþekkür notundaki imzamý kabul ediyorum, sorumluluða inanan birisi olarak hareketimin sonuçlarýna katlanmayý kabul ediyorum"... Hediye bir þiþe þarap yüzünden adam istifayý bastý... Tayyip Erdoðan bunu duyduysa, eþeklik basmýþtýr mutlaka adama. Ahmak... Salak falan demiþtir... Hiç öyle bir hediyecikten istifa eder mi bir baþbakan? Türkiye'deki bakana 700 bin liralýk saat verdiler de, rüþvet demediler, hediyedir dediler... Þimdi üç bin dolarlýk bir þiþe þarabýn sözü mü olur? Türkiye'nin nasýl çað atladýðýndan ve ileri demokrasiyi nasýl yakaladýðýndan anlaþýlan hiç haberi yok Bay O'Farrell'in... Yemesini yutmasýný bilmeyenleri seçtiði için Avustralyalýlarda da iþ yok... Türkiye'deki Erdoðan hükümeti model bir ülke insanlýk için! Rüþvet, yolsuzluk ve sahtekarlýðýn yararlarý anlaþýlmýþ... Türkiye'nin kalkýnmasýnda bunlarýn ne kadar önemli olduðunu idrak etmiþ millet... Ne diyor sokaktaki adam: -Yeyip yuttuysa da helal olsun... Vatana, millete de birþeyler verdi ya... Bizim buradaki yolumuz Türkiye'nin yolu olduðuna göre mesele yok... Yeyip yutun da siz de korkmayýn beyler... Helal olsun! Bu millet size kurban olsun!

3 AFRÝKA dan mektup... ALLAH ÇAÐIRINCA CÝHADA GÝTMÝÞLER 10 Nisan'dan beri Avusturya'nýn baþkenti Viyana'da kaybolan ve kendilerinden haber alýnamayan iki genç kýz vardý yaþýndaki Samra Kesinoviç... Ve 15 yaþýndaki Sabina Selimoviç... Ýsimlerine bakýlýrsa müslüman ve Balkanlar'dan olduklarý anlaþýlýyor... Bosnalý imiþler... Ýþte onlarla ilgili dün yayýlan haber dünyayý sarstý. Meðer evden kaçarken bir not býrakmýþlar ailelerine... Þöyle yazmýþlar: "Biz Suriye'deki savaþa katýlmya gidiyoruz"... Ýki kýz geçtiðimiz Perþembe günü Ýstanbul üzerinden Adana'ya uçmuþlar... Adana'dan da 125 kilometre uzaklýktaki Halep'e geçtikleri sanýlýyor... * Genç kýzlarýn fotoðraflarý yayýnlandý internette... Cihat kýyafetleriyle... Yüzleri kapalý... Bir parmaklarýný da havaya dikmiþler... Ýnternet sayfasýndaki mesajlarýnda ayrýca þöyle yazmýþ kýzlar: "Ölümden korkmuyoruz... Ölüm bizim hedefimiz... Allah beni çaðýrýncaya kadar Viyana'da yaþadým ve ben bu çaðrýya uyarak onur için yola çýktým... Biz sizin tasavvur edemeyeceðiniz kadar iyi evlerde yaþýyoruz. Evlendik. Her þey var burada. Biz gururumuzla yaþýyoruz"... * Ýnanasý gelmiyor insanýn deðil mi? Bir oyun olsa keþke... Yalan çýksa... Öyle görünmüyor ancak... Düþünün... Bosnalý iki küçük kýz... Bosna'da o müthiþ katliamlarýn yaþandýðý sýralarda doðmamýþlardý henüz daha... Aileleri belli ki o cehennemden kaçýp Avusturya'ya sýðýnmýþ... Ya da kinbilir, birileri onlarý evlat edinmiþ belki... Þimdi ise bu yaþta, sýcak bir yuvayý býrakýp kendilerini bir cehennemin içine atýyorlar... Ne yaptýklarýnýn farkýnda deðiller... Zaten aileleri hala inanamýyormuþ buna... * Dünyada nasýl bir beyin yýkama makinesi kurulmuþ ki, bu çocuklarýn aklýný çelebiliyor? Kendilerini Allah çaðýrmýþ... Ve gitmiþler... Cihat yolunda ölmek ve cennete gitmek istiyorlar! * Dünyaya çok benzeyen bir gezegen bulunmuþ diyorlar... Umarýz hayat var onda... Ama çocuklarý cihada çaðýracak bir Tanrý yok! Güneydeki Türk mallarý saatli bomba n RUM YÖNETÝMÝNÝN KIBRISLI TÜRKLERE 624 MÝLYON EURO TAZMÝNAT VERECEÐÝ VAR Rum yönetiminin, Güney'de kalan Kýbrýs Türk malý istimlâklerinden "Kýbrýs Türk Mallarý Ýdaresi Fonu"na 124 milyon Euro verecekli olduðu bildirildi. Politis; "Kýbrýs Türk Malý Saatli Bomba" baþlýklý haberinde, 124 milyon Euro'luk meblaðýn, Sayýþtaylýk raporunda "güvenilmez" olarak kaydedildiðini vurguladý, buna gerekçe olarak istimlâklerin, öncesinde tazminat teklifi sunulmadan tamamlanmýþ olmasýný gösterdi ve bu nedenle Rum yönetiminin Kýbrýslý Türklere gerçek (vereceðinin) tam olarak hesaplanamadýðýný vurguladý. Gazete, sözünü ettiði 124 milyon Euro'luk borcun sadece, Rum Ýçiþleri Bakanlýðý bünyesindeki "Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði"ne istimlak bildirimi yapýlmýþ, tazminat teklifi sunulmuþ olan Kýbrýs Türk mallarý ile ilgili olduðunu yazdý, þöyle devam etti: "Tazminat teklifinin Vasilik tarafýndan kabul edilip edilmemesine baðlý olarak tazminatlar fona yatýrýlmýþ veya yatýrýlmamýþ olabilir. Her halükarda, gazetemizin edindiði bilgilere göre, Kýbrýs Türk Mallarý Ýdaresi Fonu'nun özel hesabýnda yatýrýlmýþ meblað 124 milyon Euro'dur ancak bu para devlet tarafýndan baþka maksatlarla harcanmýþtýr" ifadesini kullandý, özetle þöyle devam etti: "Kýbrýs Türk Mallarý Ýdaresi Fonu, Sayýþtaylýðýn saptamalarýný cevaplandýrýrken, yerinden edilmiþlerin iskaný maksadýyla istimlak edilmeden kullanýlmýþ olan diðer Kýbrýs Türk mallarýyla ilgili verilerin 2014 yýlý içerisinde hazýr olacaðýný, Tapu Dairesi'nin halen memorandumdan kaynaklanan yükümlülük nedeniyle gayrý menkullere 2013 fiyatlarýyla yeniden deðer biçilmesi konusuyla uðraþtýðýný açýkladý. Gazetemizin edindiði bilgiler, devletin Kýbrýs Türk malý istimlâkleriyle ilgili tazminat vereceklerinin bilinmeyen meblaðýný 500 milyon Euro'ya çýkarýyor. Devletin, Kýbrýs Türk Mallarý Ýdaresi Fonu'na olan 124 milyon Euro'luk borçla birlikte bu meblaðý da Kýbrýs sorunu çözülse de çözülmese de- ödemesi gerekecek bir zaman gelecek. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn, Kýbrýs Türk mallarýnýn idaresi konusunda gerek devletin Kýbrýs Türk Mallarý Fonu'na borcu gerek tahsil edilemeyen ve düþük kira bedelleriyle, yani Kýbrýs Türk mallarýnýn kötü yönetilmesiyle ilgili Sayýþtaylýk raporu konusunda ilgili Meclis Denetleme Komitesi'ne 'Haklarýn deðiþtirilmesi gereði yoktur' ve 'Sorumluluk yoktur' cevabý verildi." Eroðlu: Ýki tarafýn talepleri arasýnda daðlar kadar fark var n "160 BÝN KIBRISLI RUM'UN YERLEÞTÝRÝLMESÝ ÝÇÝN YOÐUN YERLEÞÝM OLAN BÖLGELERDEN TOPRAK VE 60 BÝN KIBRISLI RUM'UN DA 1974 ÖNCESÝ KUZEY KIBRIS'TA BIRAKTIÐI MÜLK ÜZERÝNDE BÝRÝNCÝ TERCÝH HAKKI TALEP EDÝLÝYOR" Derviþ Eroðlu, Kýbrýs Türk tarafýnýn talepleri ile Kýbrýs Rum tarafýnýn talepleri arasýnda daðlar kadar fark olduðunu söyledi. Kýbrýs Rum tarafýnýn, 160 bin kiþi için toprak istediðini kaydeden Eroðlu, dönüþümlü baþkanlýktan da geri adým attýklarýný kaydetti. Eroðlu ayrýca, Kýbrýs Rum tarafýnýn uzlaþmaz tutumunun net bir þekilde görülmesine raðmen Cumhurbaþkanlýðý'nýn uzlaþmaz gibi gösterilmemesinin yanlýþ olduðunun altýný da çizdi. Kýbrýs Türk Emekliler Derneði 21. Olaðan Merkez Genel Kurulu'na katýlan Derviþ Eroðlu, burada yaptýðý konuþmada, "çözüm istemeyen biri" olarak suçlanmasýndan duyduðu hoþnutsuzluðu dile getirdi. Rauf Denktaþ, Mehmet Ali Talat ve kendisinin bir çözüm için Kýbrýslý Rumlarla müzakere etmesine raðmen, Rauf Denktaþ ve kendisinin çözüm istememekle suçlanmasýný eleþtiren Eroðlu, ancak "daha çok çözüm yanlýsý" olarak gösterilen Mehmet Ali Talat ve "görüþbirliði içerisinde olduðu" Rum Yönetimi eski Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn yaptýðý müzakerelerden de sonuç çýkmadýðýna dikkat çekti. Eroðlu, "Burada kimin suçlanmasý gerekir? Uzlaþmaz olan Rum tarafý ama içimizden bazý çevreler 'Eroðlu çözüm istemez' diyor. Sanki karþýmda çözüm isteyen bir taraf var veya masaya çözüm formülü koydu da kabul etmekten kaçtým" dedi. Bir açýlýþta yaptýðý konuþmada kullandýðý "Dýþtan birileri aferin diyecek diye nasýl olursa olsun bir çözüme imza koyacak deðilim " ifadesi üzerine "Kim bu birileri?" þeklinde tepkiler yaðdýðýna iþaret eden Eroðlu, o söylemin dýþa bir mesaj olduðunu, birilerinin takdirini alacak diye Kýbrýs Türk halkýnýn takdir etmeyeceði bir anlaþmaya imza atmayacaðýný vurgulamak için söylediðini belirti. Eroðlu, "Ortada bir yanlýþ yoksa ve sýrf suçlama için konuþursanýz bence bu yanlýþtýr. Bakýn, müzakerelerin daha sýk olmasýný isteyen biz ama müzakereler süratlenmiyor diye suçlanan yine biz oluyoruz" dedi. Lider ve müzakerecilerin daha sýk bir araya gelmesini önermelerine raðmen bunun Kýbrýs Rum liderliði tarafýndan reddedildiðini belirten Cumhurbaþkaný Eroðlu, "Kendi kendimizi suçlama kompleksinden vazgeçmeliyiz" dedi. FÜLE ÝLE GÖRÜÞME Avrupa Komisyonu'nun Geniþleme ve Komþuluk Politikasýndan Sorumlu Üyesi Stefan Füle ile Cumhurbaþkanlýðý'ndaki görüþmesine de atýfta bulunan Eroðlu, görüþmede Stefan Füle'nin kendisinden müzakere masasýnda Avrupa Birliði temsilcisinin de yer almasýna müsaade etmesini ve Maraþ'ýn 1974 öncesi sahiplerine geri verilmesini talep ettiðini açýkladý. Eroðlu, Füle'ye verdiði yanýtta, AB'nin müzakerelerde yer almasýnýn Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadei'in bir talebi olduðunu, Kýbrýs Rum kesiminin Avrupa Birliði'nin bir üyesi olmasýndan dolayý AB'nin müzakerelerde yer alamayacaðýný söylediðini kaydetti. Cumhurbaþkaný Eroðlu, Füle'ye, Avrupa Birliði; Kýbrýslý Türklerin üzerindeki ticari yaptýrýmlarýn kaldýrýlmasý için tasarlanan Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nü, Kýbrýslý Türklerin çözüm isteðini gerileteceðini düþünüyorsa, Maraþ'ýn 1974 sahiplerine iade edilmesi de Kýbrýs Rum tarafýnýn çözüm isteðini geriletmez mi?" sorusunu yönelttiðini de anlattý. x istence e Elvan Levent BÝR EVÝN ÝÞGALÝ Televizyonda tesadüfen kýsa bir kesitini izlediðim bir film: Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda bir Alman yüzbaþý, Almaya'nýn iþgal ettiði kentlerden birinde bir eve geliyor ve o evde yaþayan aileye bundan böyle artýk onlarýn evinde yaþayacaðýný ve kendilerinin de ona hizmet edeceklerini ilan ediyor. Böylelikle, on, oniki yaþlarýnda bir kýz, bir erkek çocukla anne ve babadan oluþan aile için kabus dolu günler baþlýyor yaþadýklarý evde. Daha en baþýndan Alman yüzbaþýdan hiçbiri hoþlanmýyor ancak mecburen adamýn her söylediðini kabul ediyorlar. Adam, karý kocanýn yatak odalarýna yerleþiyor ve odasýnýn her gün temizlenmesini buyuruyor. Yatak çarþaflarýnýn üç günde bir deðiþmesini, elbiselerinin yýkanýp ütülenmesini, piþen yemeklerin çeþitlilik açýsýndan zengin olmalarýný da emrediyor. Bundan böyle banyoyu sadece kendisinin kullanacaðýný ilan ediyor sonra. Eve geldiðinde, herkes onu kapýda karþýlayýp, ayakkabýlarýný çýkarýyor, paltosunu asýyor, ardýndan o yemeðini yerken bütün aile fertleri masanýn etrafýnda ayakta durup ondan gelecek emirleri yerine getirmek için bekliyorlar. Filmin sonunun nasýl bittiðini görmedim ama gördüðüm kadarý da fazlasýyla yetti. Doðal afetlerin neden olduðu insanlýk trajedilerini izlemek de zor elbette ekrandan, ancak bir insanýn diðerine yaptýðý zulmü izlemek daha dayanýlmaz bana sorarsanýz. Evlerini iþgal eden bu adamýn her anlamda sömürdüðü insanlara baktým ve bir ülkenin baþka bir ülkeyi sömürmesinin de bundan daha farklý olmadýðý geçti aklýmdan. Hatta arada hiç fark olmadýðýný düþünüyorum. Ýþgalci bir ülke de, iþgal ettiði ülkenin en güzel yerlerine konar hemen, oraya giriþi yerel halka yasaklar... Kendi kurallarýný koyar ve itaat bekler, itaat etmeyenleri cezalandýrýr... Filmin bir yerinde evin küçük ve isyankar oðlu, Alman yüzbaþýya karþý çýkacak cesareti bulunca tokadý yer yüzbaþýdan hemen. Hatta daha sonra yüzbaþý kemerini çýkarýp oðlaný dövmeye hazýrlanýrken babasý oðlunu baðýþlamasý için yalvarmaya baþlar, onu iyi yetiþtiremediði için özür diler. O zaman, yüzbaþý kemeri babaya verip, oðlunu kendisinin dövmesini söyler. Baba da oðlunu kemerle döver çaresiz. Týpký iþgal altýndaki bir ülkede, iþgale isyan edenleri ezen yerel yönetimler gibi. Bir gün küçük çocuk dayanamayýp babasýna baðýrýr ve "Ýstediðiniz kadar yalakalýk yapýn, yine de üstümüze iþeyecek", der... Sanýrým 'iþgalci' ve 'iþgal edilen' için sarfedilebilecek en iyi sözlerden biridir küçük çocuðun bu cümlesi. Yine de bir ülkenin karýþmasýnýn en önemli nedenlerden birinin, kendi içindeki kokuþmuþ düzen olduðunu düþünüyorum. Bakýn, Ukrayna'da makamýný býrakýp, Moskova'ya kaçmak zorunda kalan eski Ukrayna lideri Yanukoviç'in kaçarken aceleden ortadan kaldýrmayý pek beceremediði belgeleri çýkarmýþlar bir barajýn sularýndan. Oradaki muhalefetin baþýný çekenler tarafýndan hem basýna, hem de internete sýzdýrýlan bu belgelerde Yanukoviç'in devlet bütçesinden yaptýðý akýl almaz harcamalar ve günlük rutin programý da bulunuyor. Buna göre eski Ukrayan liderinin evindeki avizenin fiyatýnýn sekiz milyon Euro, kullandýðý yemek takýmlarýndaki tabaklarýn her birinin fiyatýnýn ise üç bin dolarýn üzerinde olduðu hesaplanýyor. Günlük rutin programý ise masajla baþlayýp, masajla devam ediyor ve masajla da noktalanýyor. Zavallý Ukrayna halký da kendi lideri tarafýndan böyle sömürüldü iþte...

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Siz de o yandan yatýn da çözüm olacak Elektronik kimlikleriniz de geliyor iþte Çözüm olursa þayet KKTC mi kalacak? Kaynatýp suyunu mu içeceðiz bir dikiþte? Kalay TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ'NÝ TAYYÝP ERDOÐAN MI KURDU? Türkiye'de eðitim almýþ baþýný gidiyor. Adeta, tarih yeniden yazýlýyor. Ýlkokul 2'inci sýnýf öðrencilerine sorulan sorularda bakýn Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoðan nasýl yan yana getiriliyor. "Cumhuriyeti kim kurmuþtur?" sorusunun cevaplar kýsmýnda, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Recep Tayyip Erdoðan yer alýyor. "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaþkaný kimdir?" sorusunun cevaplar kýsmý da oldukça þaþýrtýcý: Mustafa Kemal Atatürk, Ýbrahim Tatlýses, Süleyman Demirel. Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent SAKAL-I ÞERÝF VE "SEKS CÝHADI" ASKERLÝK DÜÞECEK MÝ? Askerliðin düþüp düþmeyeceðiyle ilgili söylentiler sürüp gidiyor... Efendim alt komitede görüþülüyor, görüþüldü, tadilatlar yapýldý, meclise sunulacak... Gençler ve aileler üzerinde yaratýlan bir heyecandan sonra sessiz bir sürece giriliyor sonra... Nabýzlar ölçülüyor ve yeri geldiðinde yeniden ýsýtýlýp piyasaya sürülüyor. Askerlikle ilgili yasanýn hikayesi rivayete göre þöyle... Askerdeki gençler, aileleri, askere yeni girecek olanlar bir beklenti içinde... Bu ilk kez yapýlmýyor. Zaman zaman yapýlacak baþka bir iþ kalmadýðýnda, ya da bir siyasetçinin veya mühim(!) bir iþadamýnýn yakýnýnýn askere gitmesi yaklaþtýðýnda bir hareketlenme olur... Son askerlik yasasýyla ilgili yapýlan da budur. Günlerdir dozu bir yükselen, bir düþen yeni askerlik yasasý, rivayet olunur ki, birilerinin çocuklarýný kurtarma hikayesidir.. Birkaç milletvekilinin yakýnlarýnýn askere gitme çaðlarý gelmiþ... Fazla da deðil, iki genç... Bu gençler "askerlik belki biter" umuduyla sonuna kadar kullanmýþlar kendilerine tanýnan haklarý... KKTC'den birisinin askerliðin düþmesi veya çýkmasýyla ilgili karar vermesi mümkün mü? Burada, tuvalete gidecek olan yetkililer bile elçiliðin hademesinden izin almak zorundadýrlar. Her neyse bu iki gencin askerlik iþini CTP ele almýþ... GKK, Kolordu "askere ihtiyacýmýz var" diyerek geri çevirmiþ öneriyi... Konu TC Genelkurmaylýðý'na aktarýlsa ne cevap gelir oradan bilmem... CTP heyeti hemen profesyonel askerlik önerisini atmýþ ortaya... Atmýþ da ödemek için para yok... Askerlik konusu CTP içinde birilerinin birilerine kýrýlmasýna dahi neden olmuþ. Milliyetçilik desen milliyetçilik... Solculuk desen solculuk... Ne ararsan var peder beylerde... Bu kadar hizmetten, anavatana bu kadar övgüden sonra iki mahdumun askerlik iþi halledilmezse yazýk olmaz mý hizmetlerine? Ankara kesenin aðzýný açsa iki genç için askerliði düþürürlerdi ve bundan herkes de yararlanýrdý. Hele CTP... Arkasý yere gelmezdi. Olmadý... Askerlik yapan gençler, askerlik zamaný gelenler... Bu iki hatýrlý genç için profesyonel askerlik müracaatý yapanlarýn önerileri geri çevrilmeseydi askerlik belasýndan kurtulacaklardý... Gerçekleri toplumun karþýsýna çýkýp anlatmaktan korkuyorlar... Efendim bu günlerde yine askerlik yasa tasarýsý bilmem hangi komitede tartýþýlacakmýþ! Baþta da yazdým ya... Bu bir hikaye... KKTC anayasasýnda geçici 10. madde vardý... Bunu kaldýracak güçleri var mý ki askerliðin süresini azaltma veya tamamen kaldýrma yetkileri olsun? Askerliðin kaldýrýlmasý veya süresinin azaltýlmasý kararýný TC Genelkurmaylýðý verir. Mecburi askerlik kararýný 70'li yýllarda Özel Harp Dairesi vermiþti... Ankara kaldýrabilir ancak. Mýsýr'daki idamlara KKTC'de tepki Güzelyurt Milli ve Manevi Deðerleri Koruma ve Yaþatma Derneði (GÜMANDER) ve Evrensel Sevgi ve Kardeþlik Derneði (ESKAD); baþta Mýsýr ve Suriye olmak üzere, diktatörlük, zulüm ve yargýsýz infazýn hüküm sürdüðü ülkeleri protesto etmek için, dün, Güzelyurt Açýk Pazar Mevki, AKM önünde basýn açýklamasý ve kýnama eylemi yaptý. Ýki dernekten yapýlan ortak açýklamaya göre, eylem sýrasýnda basýn açýklamasý okundu, ardýndan "dünyada zulüm altýnda olan Müslümanlarýn feraha ermesi için" dua edildi. Eylem, þehitler için "gýyabi" cenaze namazýnýn kýlýnmasý ile sona erdi. Eylemde, "Bir çiçek ile bahar olmaz, ancak her bahar bir çiçek ile baþlar", "Diktatörlüðe, yargýsýz infaza son", "Kýbrýs Türk halký bu infazlarý 1963 ve 1974 yýllarý arasýnda tanýdý", "Ümmetin sessizliðini sana þikayet ediyoruz Yarabbi", "Zulmün milleti olmaz, KKTC seninle Mýsýr" þeklinde pankartlar açýldý. Biz burada, "Kutlu Doðum Haftasý"ný büyük bir huþu içinde kutlar ve o mübarek "Sakal-ý Þerif"in uhrevi huzurunda secdeye varýrken... Dünyanýn çeþitli yerlerindeki Ýslâmcýlar da, bu kutlu günleri kendilerine özgü usullerle kutlamaya devam ettiler! Örneðin Suriye'de, Allahüekber nidalarýyla insanlarý koyun gibi boðazlayarak, çocuklarý sarin gazýyla zehirleyip öldürerek sürdürdüler kutlamalarýný! Hem de bu vahþeti Allah ve peygamber adýna yaptýlar! Nijerya'da ise Ýslâmcýlarýn 150'den fazla kýz öðrenciyi kaçýrdýklarý haberleri yayýnlandý geçtiðimiz günlerde! Herhalde onlar da, kaçýrdýklarý bu kýz öðrencileri, "Kutlu Doðum Haftasý" etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri "seks cihadý" alemlerinde kullanmayý amaçlamýþlardýr! Kaçýrýlan bu kýz öðrencilerin kimbilir her gün kaç cihatçýnýn altýna yatmak ve onlarýn hayvani arzularýna râm olmak zorunda býrakýldýklarýný düþündükçe insanýn tüyleri diken diken oluyor! O zavallý kýzlarýn beyinleri, yaptýklarý iþin büyük bir sevap olduðu iðrenç yalanýyla nasýl doldurulmuþtur kimbilir? Bir yanda "Sakal-ý Þerif" masalýyla ne olduðu belirsiz bir kýlýn önünde huþuyla eðilen insanlar... Bir yanda, Tanrý adýna vahþice doðranan insanlar, sarin gazýyla zehirlenerek öldürülen çocuklar... Eðitim Bakanlýðý ile Din Ýþleri Baþkanlýðý iþbirliðinde bir de "Peygambere Mektup Yazma Yarýþmasý" düzenlececekti bu "Kutlu Doðum Haftasý"nda! Ben öðrenci olsam, bu fýrsatý kaçýrmaz, ümmetinin yaptýðý insanlýkdýþý vahþeti ve seks cihadý konusunda ne düþündüðünü de sorardým hazrete! Her neyse... Dünyadaki Ýslâm vahþetinin kanlý gölgesinde "Kutlu Doðum Haftanýz" kutlu olsun yine de! Mideniz kaldýrýrsa... BAKIRCI AKSA'YI KAPATABÝLÝR MÝ? KTMMOB'de yeni Genel Baþkan Ahmet Hüdaoðlu Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'nde (KTMMOB) genel baþkanlýða Ahmet Hüdaoðlu seçildi. Hüdaoðlu'nun KTMMOB Yönetim Kurulu adýna yaptýðý açýklamaya göre, KTMMOB Konferans Salonu'nda yer alan ve divan baþkanlýðýný Bektaþ Göze'nin, sekreterliklerini Ayþe Tokel ile Simten Altan'ýn yaptýðý KTMMOB 51. Olaðan Genel Kurulu'nda faaliyet ve mali raporlarýn görüþülmesinden sonra seçim yapýldý. Genel Baþkanlýða 16 Oda'nýn oybirliði ile Ahmet Hüdaoðlu seçilirken, genel kurulda yapýlan seçim sonucunda birlik organlarý þöyle oluþtu: "Yönetim Kurulu; Mimar Birgül Güvenir Beyatlý Makine Mühendisi Ýzzet Volkan Ýnþaat Mühendisi Selcan Akyel Ziraat Mühendisi Seyit Yorgancýoðlu Yüksek Onur Kurulu: Maden Mühendisi Bektaþ Göze - Baþkan Elektrik Mühendisi Ayþe Tokel - Üye Ýnþaat Mühendisi Gülcan Yalýnca - Üye Makina Mühendisi Celal Devrim Önen Üye Jeofizik Mühendisi Tünay Bengüsu - Üye Denetim Kurulu: Mimar Ezcan Özsoy Ýnþaat Mühendisi Ahmet Adýþanlý". KTMMOB Yönetim Kurulu önümüzdeki hafta ilk toplantýsýný yaparak görev daðýlýmýný gerçekleþtirecek. Beþparmaklar'da "devlet" izni ve kavliyle taþocaklarý tarafýndan yapýlan ekolojik katliamý AB'ye þikâyet eden Rumlara, "Daðlar bizimdir. Sizin deðil, Avrupa'nýn da deðil, karýþamazsýnýz" diyerek susturucu yanýt veren... "Kýbrýslý bir Türkle evli olanlarýn dýþýnda bütün yerleþikler gidecek" diyen Hrisostomos'a "Gitmiyoruz, gücün varsa gel çýkar" diye efelenen Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hamit Bakýrcý, geçtiðimiz günlerde yeni bir efelik daha sergiledi. Bu kez AKSA'ya karþý! "Taahhütlerini yerine getirmemekte ýsrar etmesi halinde gerekirse AKSA'yý kapatýrýz" diyor! Bilindiði gibi AKSA, elektrik santralinin bacasýna filtre takmayý taahhüt etmiþ, ancak sürekli olarak yapýlan tüm uyarýlara raðmen, bu taahhüdünü bir türlü yerine getirmemiþtir. Halen de buna uymamakta ýsrar etmekte, zaman zaman kesilen çerez parasý niteliðindeki sözde cezalarý hiç ikiletmeden ödemeyi santrala filtre takmaya tercih etmektedir! Konuyu yakýndan izleyen bilirkiþi bir dost, "AKSA bu cezacýklarý 100 sene daha öder ama o filtreyi takmaz" yorumunda bulundu ki katýlmamak elde deðil. "Gerekirse kapatýrýz" diyor bakan Bakýrcý. Gerekmesi için daha ne olmasý lâzým sayýn bakan? Taahhütlerini yerine getirmemesi ve o bacalardan hâlâ çevreye kanser püskürtmesi, kapatýlmasý için yeterli bir gerekçe deðilse... Siz 100 sene daha o gerekçeyi boþuna beklersiniz. Godot bile gelir... Ama o gelmez!

5 5 20 Nisan 2014 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Bizi bu duruma baþkalarýnýn getirdiðini sanýyorsanýz yanýlýyorsunuz. Bu noktaya kendimiz geldik. Bir çuval incir MÝÞ-MIÞLAR * Çevre Bakaný Bakýrcý "Gerekirse AKSA'yý kapatýrýz" demiþ. - Hadi caným sen de! * UBP Genel Baþkaný "Çifte evlilik olmaz" demiþ. - Uuuu Þimdi öyle mi oldu DP'nin evli olduðunu ve yuvasýný çok sevdiðini bile bile kendisine imam nikahý kýymaya kalkan ben miydim? *Eski siyasilerimizden Ýsmail Bozkurt; günümüzde rant ve yaðma kültürünün egemen olduðunu söylemiþ. - Neylersin Deðiþtiremedik þu kaderi Böyle gelmiþþþþ, böyle gidiyorrr! * UBP seçime tek baþýna katýlacakmýþ. - Ne korkusu var ki zaten Islýk çala çala gider. * Emekli Cumhurbaþkaný Talat, "Sermaye ve emek uyum içinde olmalý" demiþ. - Evet Çok doðru söylemiþ. Sermaye ve emek asla kavga etmemeli Ama bu solcularla sendikacýlar rahat býrakmýyor ki! * Yeni anayasa hazýrlanýyormuþ. - Ma ne gerek var yahu yeni anayasaya þimdi Aha çözüm oluyor. En yenisine kavuþmuþ olmayacak mýyýz böylelikle! * Özgürgün, "DP'ye alet olmadýk" demiþ. - "Maymuncuk" oldu Hem de en beterinden Ama maymuncuk alet sayýlmaz deðil mi * Maðusa Limaný'ndan 219 bin paket sigara çalýnmýþ. - Allah Allah Bu nasýl iþ yahu Yoksa ciðeri kedilere mi teslim etmiþlerdi gidince! Ortada duran gerçeklerin artýk tek tek toplanýp kaldýrýlmanýn zamaný geldi Kimsenin kulak astýðý yok. Rumlar, 58 yýl sonra Maðusa ya ayin yapmaya koþtu. Muhteþem bir dönüþ oldu Ayinlerini yaptýlar ve gittiler. Ne güzel, ne güzel Görmek istediðimiz manzara budur iþte. Yerliler de, ziyaretçiler de çok mutlu ve çok umutluydu Din, dil, ýrk ayýrýmýna karþý Barýþtan yana çok anlamlý konuþmalar yapýldý Ne güzel ne güzel Duymak istediðimiz sözler bunlardýr iþte. Tören çok olumlu bir havada geçti Ne kimsenin burnu kanadý Ne de birileri birilerine yan baktý Serbestçe, özgürce yaptýlar ayinlerini Adaklar adadýlar, istedikleri duayý yaptýlar! Ne güzel, ne güzel Paylaþýlamayacak ne var ki! Eski bir kilise anahtarý teslim edildi Metropolite. Sahibine iade ediyorum dedi Ümit Ýnatçý Daha güzel bir jest olamazdý Ýçimizden geçeni, gönlümüzde yataný en güzel, en anlamlý, en samimi þekilde yansýtmýþ oldu. Ne güzel ne güzel Bitmedi Maraþ ýn anahtarýný da vereceðiz yakýnda Daha mutlu, daha barýþ dolu günler bizi bekliyor! Kýbrýs Türkü, ne kadar barýþsever olduðunu bir kere daha kanýtlamýþtýr. Güven artýrmak için daha ne yapýlabilir bilemiyorum Umarým iþe yaramýþtýr Kapýlarýn açýk olduðunu gördüler Ne zaman isterlerse gelebileceklerini anlamýþ oldular Anahtar teslim törenleri de baþladý Eh Bunca samimiyetten, bunca kaynaþmadan, bunca iyi niyet gösterisinden sonra, yeniden Derinya sýnýrýna dayanýp da, bir çuval inciri berbat etmezler herhalde BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 ZEYTÝN DALI Halil SADRAZAM ANAYASA DEÐÝÞÝKLÝÐÝ VE KALICI ONUNCU MADDE Siyasetçilerin ve çok renkli medyamýzýn yönlendirmesiyle her gün farklý bir gündeminyaratýldýðýný ve ülkemizde gündem sýkýntýsý çekilmediðini daha önce de yazmýþtým. Geçtiðimiz haftanýn her günü yine çeþitli gündemler yaratýlarak daha iyi bir yaþam ve ekmek derdinde olan insanlarýmýz uyutulmaya çalýþýlmýþtýr.yerel seçimlerde halka daha iyi bir hizmet götürme çabasý olmadan kimlerin kimlerle yeni ittifaklar kurduðu ve eski ittifaklarý nasýl bozduðu haftanýn gündemi olmuþtur. Geçtiðimiz haftanýn bence en önemli konusu,kýbrýslý sanatçýlarýmýzýn oluþturacaðý Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý nýn ilk adýmý olarak adlandýrýlabilecek Senfonik Özlem konserleridir. Dünyanýn çeþitli yerlerine daðýlmýþ, her biri ayrý bir deðer olan Kýbrýslý sanatçýlarýmýzýn bir araya toplanarak böyle bir konserin gerçekleþtirilmesi gerçekten hepimiz için büyük bir gururdur.öncelikle yetenekli sanatçýlarýmýz olmak üzere bu konserlerin gerçekleþmesi için çaba harcayanlarý ve salonlarý doldurarak sanatçýlara destek verenleri kutluyorum. Bu hafta sonu yazýmda sanattan, sanatçýlardan ve sanatla nelerin baþarýlabileceðinden bahsetmek istiyordum. Yazýmý yazarken mecliste gündeme gelen Anayasa Deðiþikliði konusu dikkatimi çekti. Bu nedenle gecikmeden birkaç satýrla duygu ve düþüncelerimi ortaya koymak ihtiyacýný hissettim. Ýnternette yer alan þekliyle Anayasa Deðiþikliði konusunda oldukça geniþ bir çalýþma yapýldýðýný gördüm. Pekçok madde ele alýnarak güncelleþtirilmeye çalýþýlmýþ ve CTP, DP ile TDP milletvekillerinin imzasýyla verilendeðiþiklik önerisi meclise gelmiþtir. Anayasa Deðiþikliði haberini okurken ilk maddede Anayasa nýn onuncu maddesindeki deðiþiklik cümlesi dikkatimi çekerek beni mutlu etmiþti. Fakat yanýldýðýmý daha sonra anladým. Onuncu madde derken benim anladýðým madde, ortaya konulan öneridekinden çok farklýydý. Belki madde sýrasýna göre ele alýnmýþtýr ve beklediðim deðiþiklik önerisi sýrasý gelince karþýma çýkacaktýr diye önerilen deðiþiklikleri sonuna kadar okudum. Fakat büyük bir özlemle aradýðým deðiþiklik önerisini göremedim.yýllarca halkýn umutlarýný çalarak politika yapanlar, bir koltuk kapabilmek maksadýyla halka çeþitli sözler verenler, yine verdikleri sözlerden dönmüþtür. Anayasanýn geçici onuncu maddesini kaldýracaðýz diye meydanlarda kükreyenler, verdikleri sözleri yine tamamen unutmuþtur. Anayasa Deðiþikliði dendiði zaman ilk aklýma gelen ve mutlaka olmasý gereken Geçici Onuncu Madde nin kaldýrýlmasýdýr. Bu maddenin baþýnda GEÇÝCÝ tabiri olmasýna raðmen KALICI bir madde olduðu dikkati çekmektedir. Geçici Onuncu Madde Anayasanýn geri kalan maddelerini bütünüyle anlamsýz kýlmaktadýr. KKTC nasýl dünyanýn reddettiði bir devlet ve TC nin bir alt yönetimi ise, GEÇÝCÝ ONUNCU MADDE ye haiz bir anayasa da sahte bir anayasa olmakta ve TC nin alt yönetimini belgelemektedir. Anladýðým kadar meclisteki milletvekillerimiz bir süre Anayasacýlýk oynamak istemiþ ve yeni bir oyuna baþlamýþtýr. GEÇÝCÝ (pardon kalýcý) ONUNCU MADDE deðiþikliðini kapsamayan bir anayasa deðiþikliðinin içeriðine kanmadan ben boþuna emek ve halký uyutma yöntemi diyorum. Þeyh Nazým'ýn tedavisi sürüyor Solunum ve kalp yetmezliði nedeniyle Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Yoðun Bakým Servisi'ne kaldýrýlan Nakþibendi Tarikatý Lideri Þeyh Nazým Kýbrýsî'nin saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu açýklandý. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, YDÜ Hastanesi Baþhekimi Dr. Sevim Erkmen, yapýlan tetkik ve araþtýrmalarda, enfeksiyona baðlý olarak geliþen akut solunum yetmezliði ve ilave olarak da kronik böbrek yetmezliði zemininde BES'ten yine eylem uyarýsý Belediye Emekçileri Sendikasý (BES), Dipkarpaz Belediyesi'nde 16 Nisan tarihinde baþlatýlan süresiz grevin üçüncü gününü doldurmasýna raðmen herhangi bir geliþme saðlanmadýðýný bildirdi. BES, bu noktadan sonra dün durum deðerlendirmesi yapan sendika yönetim kurulunun, önümüzdeki haftadan itibaren bir dizi eylem planý programlayarak, eylemin Lefkoþa'ya taþýnmasý kararý aldýðýný da kaydetti. BES Baþkaný Savaþ Bozat yaptýðý yazýlý açýklamada, eylemle ilgili þu bilgileri verdi: "21 Nisan Pazartesi günü saat 1100'de Dipkarpaz Belediyesi çalýþanlarý ile KKTC Meclisi önünde sorunlar seslendirilip; Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci, Ulusal Birlik Partisi Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, atýlmasý gereken adýmlar hakkýnda söz verildiði halde herhangi bir giriþim yapmadýklarý için protesto edilip göreve davet edileceklerdir. Bu eylemden de herhangi bir sonuç çýkmamasý halinde, 24 Nisan 2014 Perþembe günü yine KKTC Meclisi önünde bu kez üyelerimizin aileleri ve Dipkarpaz'ýn bu süreçte Maðusa Ýnsiyatifi teþekkür etti "Maðusa Ýnsiyatifi", önceki gün, Gazimaðusa'daki Ay Ýkserino (Nestoryan) Kilisesi'nde 58 yýl sonra gerçekleþtirilen Paska kutlamasýyla, Kýbrýs'ta yeniden yakýnlaþma ve kardeþlik adýna büyük bir kazaným elde edildiðini belirtti. Ýnsiyatif'ten yapýlan yazýlý açýklamada, "kutlamayla marjinal ýrkçý hareketin tahammülsüzlük ve nefret dolu yaklaþýmýna geçit verilmedi" denildi. Ayinin, Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türk "barýþ sevdalýlarýnýn" katýlýmýyla bir "barýþ þöleni"ne dönüþtüðü belirtilen açýklamada, Maðusalýlarýn görüþme masasýndaki TDP ÝLE KIBRIS YEÞÝLLER PARTÝSÝ'NDEN ORTAK AÇIKLAMA Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Kýbrýs Yeþiller Partisi, önceki gün, Gazimaðusa'da Ay Ýkserino Kilisesi'nde gerçekleþen "Kutsal Cuma" ayininden dolayý, "iki toplumlu" Maðusa Ýnsiyatifi'ni kutladý. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, TDP ile Yeþiller önceki gün gerçekleþtirilen ayine yönelik ortak bir açýklama yaptý. "Aþýrý unsurularýn tüm tehditlerine raðmen, 3000'e yakýn Kýbrýslý Rum'un sýnýr noktalarýný geçerek ayine katýldýðý" öne sürülen açýklamada, "Bu etkinlik bizlere oluþan akut (ani geliþen) böbrek yetmezliði gözlendiðini ifade etti. Dr. Erkmen, önceki sabah itibariyle Þeyh Nazým'ýn koma halinden çýkýp gözlerini açtýðýný, konuþulanlarý anlayýp reaksiyon verdiðini ve idrar çýkýmýnýn baþladýðýný, ayrýca tansiyon durumunun þu an itibariyle daha iyi olduðunu belirterek, hayati tehlikesi devam etmekle birlikte, hastaneye geldiði an itibariyle umut verici bir geliþim gösterdiðini kaydetti. yapýlan eyleme destek veren halký ile birlikte eylem gerçekleþtirilecektir. Bu eylemde de sonuca varýlmamasý halinde sendikamýz, 28 Nisan Pazartesi'nden itibaren Ulusal Birlik Partisi Merkez Binasý önünde çadýr eylemi baþlatmak üzere Lefkoþa Kaymakamlýðý ve Lefkoþa Türk Belediyesi'ne izin için baþvurarak eylemlerini burada sürdürecektir. Ýsteklerimiz gayet açýk ve nettir. Sayýn Mehmet Demirci, Toplu Ýþ Sözleþmesi'nin gereklerini yerine getirmelidir yýlýnýn Haziran ayýnda sona eren Toplu Ýþ Sözleþmesi'nin üzerinden 10 ay geçmesine raðmen imzalamadý. Ki bu süreçte Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn 42/ 96 sayýlý Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Referandum Yasasý gereðince sendikamýzýn baþvurusu üzerine yapýlan Uzlaþtýrma Kurulu toplantýsýna katýlmamalarý da; bakanlýðý da, hükümeti de, yasalarý da ciddiye almadýðýnýn ispatýdýr. Ne çalýþaný ne de Dipkarpaz halkýný maðdur etmek için belediye baþkanlýðý koltuðunda oturmadýðýný bir kez daha kendilerine bildirir saðduyuya davet ederiz." müzakerecilere ve liderlerine Kýbrýs sorununun acil kalýcý çözümü için güçlü bir mesaj verdiði belirtildi. Açýklamada, ayinin gerçekleþmesine destek veren Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'ye, Maðusa Kaymakamý Þifa Çolakoðlu'na, Maðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp'a, Din Ýþleri Baþkanlýðý'na ve Baþkanlýðý temsilen ayine katýlan Girne Müftüsü Fuat Tosun'a, olaðanüstü güvenlik önlemleri ile asayiþi saðlayan baþta Polis Genel Müdürü Vekili Pervin Gürler olmak üzere tüm Polis Teþkilatý üyelerine teþekkür edildi. göstermiþtir ki, Kýbrýslý Rumlar ve Kýbrýslý Türkler, ortak devlet içerisinde, ahenk içinde yaþamayý baþaracaklardýr ve baþarmak zorundadýrlar. Her iki müzakericiyi de, çözüm sonrasý ortak geleceðin zeminini oluþturabilmek için barýþ inþaasý öngören çabalara daha çok eðilmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanýldý. Gelecekte her iki toplumun özel günlerinin barýþ ve ahenk içerisinde geçmesi istenilen ortak açýklamada, kýsa sürede Kýbrýs sorununa sürüdürülebilir ve adil bir çözüm bulunulmasý temennisinde bulunuldu. GÜNLÜK KÜBA'DAKÝ CAMÝ TARTIÞMASINA FÝDEL EL KOYDU TC Diyanet Vakfý'nýn Küba'da yapmak istediði cami halkýn tepkisini çekince Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun olaya el koyduðu öne sürüldü. Ýddiaya göre cami projesi hakkýnda son sözü Komünist Parti söyleyecek. Doðan Haber Ajansý'ndan Mehmet Çiftçi'nin haberine göre, olay Türkiye Diyanet Vakfý'ndan bir heyetin Küba'nýn baþkenti Havana'da bir cami inþa etmek istemesi ile baþladý. Heyet baþkaný Mustafa Tutkun, Kübalý din iþlerinden sorumlu yetkililerle görüþerek Ýstanbul'daki Ortaköy Camii'ne benzer bir camiyi Havana'da hizmete açmak istediklerini iletti. Tüm masraflarý Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan karþýlanacak cami projesinin duyulmasý üzerine ülkede tartýþma baþladý. Havana'da Türklerin parasý ile 3 bin 500 Müslüman için caminin yapýlýp yapýlmayacaðý kararýnýn önümüzdeki günlerde Komünist Parti tarafýndan kamuoyuna açýklanacaðý duyuruldu. DEDE OLDU Özkan Yorgancýoðlu en mutlu günlerinden birini yaþadý önceki gün... Dede oldu, torununu kucakladý. Aileyi biz de kutlar, uzun ve mutlu yýllar dileriz... Bebeðe de þöyle seslenmeli: Hoþgeldin bebek, çözüm sýrasý þimdi sende... GÜNEYDEKÝ TÜRK MALLARI Güneydeki Kýbrýs Türk mallarýný istimlak eden Kýbrýs hükümeti, bu paralarý ödemedi henüz... Ve miktar kabardýkça kabardý. Toplam 624 milyon Euro... Bakalým bu iþin altýndan nasýl kalkacak BÝN RUM Derviþ Eroðlu da ilk kez daha somut birþeyler söyledi müzakereler ve pazarlýkla ilgili... Rum tarafý 160 bin Rumun yerleþtirilmesi için toprak talep ediyormuþ kuzeyden... Ayrýca 60 bin Kýbrýslý Rumun da kuzeyde býraktýðý mülk üzerinde ilk kez söz sahibi olmasýný... Bizim taraftaki ganimetçiler telaþa kapýldý... Neden çözüm istemediklerini anladýnýz mý? PROTESTO Dünyadaki diktatörlük, zulüm ve yargýsýz infaz protesto edilmiþ KKTC'de... Protesto edilenler arasýnda Türkiye neden yok o halde? Týrnak... "Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý! Ne zaman ki bu müzik sanatçýlarýný birer deðer olarak korur ve geliþmelerinin önünü açarsýnýz ve folklorü de gerektiði yere koyarsýnýz o zaman buna inanacam... Çünkü siz 'devlet adamlarý' yýllardýr otu da boku da birbirine karýþtýrarak sanata zarar verdiniz; günahlarýnýzdan bu kadar kolay arýnamazsýnýz." Ümit ÝNATÇI (Realist) "Ýstediðiniz kadar dini yapýlarla donatýn bu küçük adayý, din adamý kisvesi içinde bu memlekete kazýk atmayý mubah sayanlarla, 'dinsiz' dediðiniz ama sizden çok daha vicdan sahibi olan biz Kýbrýslýlarý daha da uzaklaþtýrmaktan baþka bir þey yapamayacaksýnýz!" Oya GÜREL (Detay) "Tencere dolusu yemek kokmak üzere, lafý uzatmaya gerek yok. Afrika'ya gidelim gelelim de sorunu çözüyoruz. Haberiniz ola..." Çiðdem DÜRÜST (Kýbrýs Postasý) "Kuzey Kore lideri Kim Joung, Allahsýz bir ateist olduðunu kanýtlamak için elinden geleni yapýyor. Eniþtesini aç býrakýlmýþ köpeklere yediren bu adam, þimdi yeni idam þeklini 'alev silahýyla yakmak' olarak belirledi... Bakalým kendisinin akýbeti ne olacak!.." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) Günün Kahramaný JOHN KOENÝG Güneyde yayýnlanan haftalýk 'Kathimerini' gazetesinin yazý iþleri sorumlusu Andreas Paraskos, ABD'nin Kýbrýs Büyükelçisi John Koenig'le yaptýðý söyleþide bazý somut yanýtlar koparmayý baþardý ondan... Özellikle kapalý Maraþ ve güven artýrýcý önlemler konusunda... Koenig "Adým adým Maraþ açýlacak ve baþka güven yaratýcý önlemler de uygulanacak" dedi. Ancak Koenig baþka önlemlerin ne olduðunu söylemedi. Bununla beraber Koenig'in Maraþ'la ilgili sözlerini ciddiye almak gerekiyor. Bunu ilk kez bu kadar somut ve açýk biçimde söylediðine göre, demek Maraþ gerçekten yakýn bir gelecekte açýlacak.

7 20 Nisan 2014 Pazar 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ CTP-BG aday koordinasyon toplantýsý düzenledi Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP-BG), 29 Haziran yerel seçimlerine hazýrlýk amacýyla belediye baþkan adayý ve eþlerinin katýlýmýyla aday koordinasyon toplantýsý düzenledi. Acapulco Otel'de baþlayan ve iki gün sürecek olan kamp boyunca adaylara yönelik eðitim çalýþmalarý yapýlacak. CTP-BG'den verilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde baþlayan toplantýda bir araya gelen CTP-BG'nin belediye baþkan adayý ve eþleri, Merkez Seçim Bürosu'nun hazýrladýðý örgütlenme çalýþmalarý hakkýnda bilgi edinirken, propaganda sürecinin sorunsuz geçmesi için hazýrlanan koordinasyon toplantýlarýna katýldý. Yol haritasýný adaylarla paylaþan CTP-BG Örgüt Sekreteri Doðanköy'de yapýmý tamamlanan Doðanköy Camii dün törenle ibadete açýldý. Caminin 360 kiþi kapasiteli olduðu açýklandý. Din Ýþleri Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Doðanköy Camisi'nin avlusunda gerçekleþen törene Cumhuriyet Meclisi Baþkan Yardýmcýsý Ünal Üstel, DP-UG Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren, Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði Yardým Heyeti Baþkaný Durmuþ Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri Ahmet Durmuþ, Din Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Talip Atalay'ý temsilen Din Ýþleri Baþkanlýðý Girne Temsilcisi Fuat Tosun, Din Görevlileri Sendikasý Baþkaný Süleyman Çakýr, Doðanköy Muhtarý Halil Anýldý ve vatandaþlar katýldý. Saygý Duruþu, Ýstiklal Marþý ve Kuran-ý Kerim okunmasýyla baþlayan törende yapýlan konuþmalarýn ardýndan Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði Din Hizmetleri Müþaviri Ahmet Durmuþ'un yaptýðý dua sonrasýnda Doðanköy Camii'nin açýlýþý gerçekleþtirildi. Niyazi Düzgün'ün açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan katýlýmcýlara seslenen CTP-BG Propaganda Sekreteri Birikim Özgür, seçimlere yönelik deðerlendirmelerde bulunarak kampanya ile ilgili bilgi verdi. CTP-BG Yerel Yönetimler Sekreteri Hakan Kuntay'ýn da yer aldýðý programda iletiþim profesyonelleri adaylara sunum yaparak motivasyon artýrýcý çalýþmalar gerçekleþtirdi. CTP Kadýn Örgütü'nün de yer aldýðý kampýn ilk gününde adaylarýn eþlerine sunum yapan akademisyen Hayriye Kahveci, "Siyasetçi Eþi Olmak" konulu sohbet toplantýsý gerçekleþtirdi. Partinin "ileri gelenlerinden" eski Ombudsman Feridun Önsav da "CTP Tarihi ve Kültürü" konulu toplantý gerçekleþtirdi. ÝBADETE AÇILDI Doðanköy'e 360 kiþilik cami ALO AFRÝKA HATTI KKTC AB'YE ALINIR MI? Denise Mehmet isimli vatandaþýmýz düþündüklerini birkaç baþlýkta toplayarak gazetemize gönderdi Denise Mehmet'in okurlarla paylaþtýðýmýz mektubu þöyle: "Daha önce de yazdým. Bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Ben uzun yýllar Ýngiltere'de yaþadým. Kesin dönüþ olmasa da memleketime gelip yerleþtim. Burada gördüklerimi, düþündüklerimi yazmak istiyorum. Birkaç gazeteye gönderdim. Yayýnlamadýlar. Bundan önce gönderdiðim yazýlarýmý da yayýnladýðýnýz için teþekkür ederim. Lapta'da sahil yürüyüþ yolu yapýyorlar. Benim gözümle baktýðýmda turistleri çekmek için iyi bir düþünce. Sadece turistler deðil yerli halkýn da arabalarýn gürültüsünden karmaþalardan uzak baþýný alýp yürüdüðü bir yerleri olmasý çok hoþ. Burada zaten Ýngilizlerin yoðunluðu var. Ancak buradaki Ýngiliz aileler ki benim de onlarla iletiþimim sözkonusudur, AB'ye girme korkularý olduðu için tedirgindirler. KKTC yetkilileri ile Türkiye yetkilileri son görüþmelerinde AB'ye girmekten söz ettiler ya, onlarý korku aldý. Ýngilizler AB'ye girmekten, paralarýný sterlin yerine Euro almaktan korkuyorlar. Turistler için çeþitli beðeni yerleri planlanýyor ancak onlar gitmeyi düþünüyorlar. Adanýn güzelliðinin gideceðinden söz ediyorlar. Buralara AB'ye girdiði için birçok yabancýnýn daha akýn edeceðini ve buralarý da bozacaðýný düþünüyorlar. Ýyisi mi Ýngiltere'ye dönmek diyorlar. Haksýz da sayýlmazlar hani. Annan Planý döneminde buraya birçok insan akýn etmiþti. O insanlar daha sonra iþsiz kaldýlar. En çok da Ýngiliz ailelerine saldýrdýlar, en çok da onlarýn evlerini soydular. Kaç kiþiyi de öldürdüler. Ýngiltere'de bir Polonya vahþeti yaþanmaktadýr. Sakýn bu þekilde yazdýðým için beni ýrkçý sanmayýn. Ýngiliz hükümeti de onlarla baþa çýkamýyor. Bazý yerlerde yollardaki parkeleri bile söküp sattýlar. Kurþun levhalarý, bakýr telleri çaldýlar. Ýngiliz hükümeti ve belediyeler yasa çýkarýp bu çalýntý mallarý alanlarýn da kendilerine satanlar kadar suçlu olduklarýný ve cezalarýn da ona göre olduðunu duyurmak zorunda kaldý. Ben KKTC'nin þu an tanýnmadýðý için AB'ye alýnmasýnýn mümkün olmadýðýný söylemekteyim. Ancak onlar cumhurbaþkanýnýn Türkiyeli bakandan KKTC'yi AB'ye almalarý için destek istemesini bana örnek olarak gösteriyorlar." BÝZÝM DUVAR EDERÝNDEN FAZLA DEÐER, SOYTARIYI KRAL EDER Bizim Mandra DAÜ Sanat ve Tasarým Merkezi Baþkaný, þairyazar Ümit Ýnatçý'nýn, Maðusa'da yapýlan ayinde eski bir kilisenin anahtarýný, "Sahibine iade ediyorum" diyerek, ayini yöneten Maðusa Metropoliti'ne takdim etmesi gerek mandrada, gerekse uluslararasý camiada son derece anlamlý bir jest olarak yorumlanýr. Tarafsýz siyasi gözlemciler, bu jestin baþta Türkiye olmak üzere, tüm taraflara etkili ve anlamlý bir mesaj niteliði taþýdýðýný ve Kýbrýs sorununun çözümünün de bu mesajda yattýðýný belirtirken, sokaktaki adam "Çözüme giden yol bu mesajý doðru okumaktan geçer" diye kendi kendine söylenir.

8 8 20 Nisan 2014 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... AKP'nin son oyununda hedef Halep Kesab'a yönelik saldýrýya katýlan koalisyon, bir haftadýr Halep'e ölüm yaðdýrýyor. Yaþamýný yitiren sivillerin sayýsý 50'yi geçti. Ýddialara göre, saldýrýyý kýþkýrtan Türkiye, Suriye'de yapýlacak devlet baþkanlýðý seçimlerini engellemeye çalýþýyor. Suriye'nin Halep kentinin ordu tarafýndan kontrol edilen batý bölgesi, "Þam Operasyon Odasý" adý altýnda birleþen Ýslami Cephe, El Nusra Cephesi ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ortak saldýrýsý altýnda. "Kesab Zaferi Operasyonu" olarak adlandýrýlan saldýrýlarda militanlarla, ordu güçleri arasýndaki çatýþmalar yoðunlaþmýþ durumda. Militanlarýn bir haftadýr, batý Halep'i roket ve havan toplarýyla aralýksýz olarak vurmasý nedeniyle 51 sivil yaþamýný yitirirken, 123 kiþi de yaralandý. Bu bölgedeki saldýrýyý el Nusra'ýn Çeçenlerden müteþekkil Muhacirun ve'l Ensar adlý grubu, "kafirleri kesme operasyonu" adý altýnda yürütüyor. Ayrýca Kesab'ta Alevilere tehditler yaðdýrýrken görüntülenen El-Nusra'ya yakýn Suudi Þeyh el-muheysini de Halep cephesinde boy göstermeye baþladý. sol'a konuþan Lübnan'daki Halepli bir kaynak, saldýrýya çok fazla grubun katýldýðýný, bunlarýn ortak bir operasyon merkezi tarafýndan yönlendirildiðine dikkat çekti ve "Türkiye'nin bu iþin arkasýnda olduðuna þüphe yok" dedi. Lübnanlý El Meyadin televizyonuna göre, Suriye'de yapýlacak olan devlet baþkanlýðý seçimlerini engellemeye çalýþan Türkiye, silahlý gruplarý Halep'i almalarý için yönlendirdi. Halepli kaynaksa, Türkiye'nin seçimi engelleme stratejisinin Halep alýnmasa dahi, kentin büyük bir yýkým yaþatýlarak nüfussuzlaþtýrmasý olduðunu düþünüyor. Halep'e yönelik son saldýrý, militanlarýn büyük iddialarla açtýklarý ve Türkiye'den aktif destek aldýklarý Kesab cephesindeki maðlubiyetlerinin ardýndan gelmesi dikkat çekti. Suriye ordusu Kasým ayýndan bu yana Þam ve Humus kýrsalýnda büyük ilerlemeler kaydederken, ABD'nin kontrolünde olan Dera ve Kuneytra cephelerinde militanlar, dengeleri deðiþtirebilecek ilerlemeler kaydedemedi. Oysa Washington yönetimi Cenevre görüþmeleri devam ederken "Esad'ý köþeye sýkýþtýrmak için" silah yardýmý yapmýþ ve ÖSO yeniden yapýlandýrýlmýþtý. Washington yönetiminin "radikal gruplara verilen destek" nedeniyle Türkiye'ye tepkili olmasýna raðmen, Kesab'a el Kaide baðlantýlý gruplarýn saldýrdýðýný görmezden gelmesi, dýþ destekli muhalefetin çatý örgütü Suriye Ulusal Konseyi'nin lideri Ahmed Cerba'nýn Kesab'ý ziyareti ve Ýdlib'deki ÖSO baðlantýlý bir grubun elinde ABD yapýmý tanksavar füzelerinin görüntülenmesi Türkiye'nin Kesab ve Halep operasyonlarýnýn Beyaz Saray'ýn onayýný aldýðýna iþaret ediyor. Esad'ý istifaya zorlamak konusunda elindeki "ýlýmlýlarýn" yeterli olmayacaðýný güney cephesinden farkeden ABD, "radikallerin" kýsmi baþarýlarýna muhtaç durumda. (sol) "Ýþte Erdoðan'ýn beslediði teröristlerin son esiri" El Nusra'nýn Suriye'de gerçekleþtirdiði katliam ile ilgili fotoðraflara bir yenisi daha eklendi. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Facebook'tan paylaþtýðý fotoðrafta, bir bebeðin üzerine bir sürü namlunun çevrildiði görülüyor. Aygün fotoðrafla ilgili þu yorumda bulundu: "Lazkiye'ye baðlý Kesap'ta katliam yapan, Ermenileri sürgün eden, ibadethaneleri yaðmalayan, Alevi kadýn ve çocuklarý ise 'ganimet' olarak birlikte götüren El Nusracýlarýn götürdüðü bir bebek, namlularýn altýndaki bu bebek için sayfalarýna 'Düþman soyundan Alevi' diye yazmýþlar, iþte Tayyip Erdoðan'ýn, Hakan Fidan'ýn TIR dolusu silah verdiði teröristlerin son 'esiri': Namlular altýnda bir bebek. Cihatçý yamyamlar sürüsü, Suriye halký ve ordusu hepinizi temizleyecek!" "EN GENÇ REHÝNEMÝZ" Sham Times adlý internet sitesinde yer alan habere göre Özgür Suriye Ordusu taraftarýnca sosyal medyada paylaþýlan bu fotoðrafýn altýnda "bizim en genç rehinemiz" yazýyor. Bebeðin akýbetinin ne olduðu þimdilik bilinmiyor. (Odatv.com) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Koenig: Gazý þimdiden Türkiye ile konuþun ABD'nin Güney Kýbrýs Büyükelçisi John Koenig, Doðu Akdeniz doðalgazýný sözde Rum "MEB"i üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya taþýyacak bir boru hattýnýn jeopolitik ve ekonomik deðerine vurgu yaparak, Rum yönetiminin; konuyu þimdiden Türkiye ile konuþmasý gerektiðini vurguladý. Haftalýk Kathimerini, Koenig ile yaptýðý söyleþiyi manþete çekti ve okurlarýna "Gaz Konusunda Türkiye Ýle Konuþun" baþlýðýyla aktardý, ABD'nin doðalgazý Kýbrýs sorunu ve bölgedeki diðer siyasi anlaþmazlýklarýn çözümünde katalizör gördüðünü, Maraþ'ta hareket istediðini ve AB'nin, çözümden sonra Kýbrýs'a güvenlik saðlayabileceði görüþünde olduðunu belirtti. ABD'nin Kýbrýs sorununun yeni çözüm sürecindeki rolünü yoðunlaþtýrdýðý, ABD büyükelçisinin prosedüre daha önce hiç olmadýðý kadar aktif katýlýmýnýn dikkat çektiðine iþaret eden gazete, Koenig'e, bu izlenimin doðru olup olmadýðýný sordu. ABD olarak müdahiliyetlerini yoðunlaþtýrdýklarýný kabul eden Koenig, "Çünkü birçok çýkarýn ayný çizgide olduðunu görüyoruz" dedi, þöyle devam etti: "Birçok anahtar-oyuncu, olgularý ayný þekilde görüyor. Kýbrýs hükümeti, Kýbrýs Rum tarafý bir çözüm baþarmak istiyor. Baþkan Anastasiadis ve hükümeti, ABD ile daha sýký bir iþbirliðine çok açýktýr. Türkiye; Kýbrýs sorununun çözümüne katký koymayý çok istiyor, çözümün, bölgedeki çýkarlarýný ileri götürmesine yardýmcý olacaðýný düþünüyor. Kýbrýs Türk tarafýnýn katýlýmý da ciddidir. Dolayýsýyla bu þartlar altýnda prosedüre desteði büyük fýrsat görüyoruz." "ABD'nin þu anda daha aktif katýlýmý için sadece Kýbrýs'taki þartlarýn mý elveriþli olduðuna inanýyorsunuz yoksa bölgede baþka unsurlar da var mý?" sorusuna karþýlýk Koenig "Bölgede Kýbrýs meselesi konusunda önemli oyuncu olan Türkiye'den söz ettim" vurgusuyla baþladýðý sözlerini þöyle sürdürdü: "Genel anlamda, birçok çözülmemiþ ihtilafýyla bölge bu dönem biraz karýþýk. Ancak Kýbrýs'ýn þimdi Ýsrail ile yapýcý bir iliþki kurmaya çalýþmasý bizim için önemlidir. ABD ile dost ve müttefik ülkeler olan Ýsrail, Kýbrýs, Türkiye, Yunanistan'ýn aralarýndaki muhtemel iþbirliklerini inceliyor olmalarý bizi cesaretlendiriyor. Bizi, Türkiye'nin, bölgedeki iþbirliði iliþkilerini güçlendirmek için mi Kýbrýs sorununun çözümünü istediði ilgilendiriyor." "ADIM ADIM MARAÞ AÇILACAK" Gazete, Koenig'le söyleþisinin Maraþ'la ilgili bölümünü "Adým Adým Maraþ Açýlacak ve Baþka Güven Yaratýcý Önlemler De Uygulanacak" baþlýðýyla ayýrdý. Bu bölümde Koenig'e yöneltilen sorular ve Koenig'in verdiði cevaplar þöyle: "Maðusa konusunda hareketten çok söz ediliyor. Baþkan Obama bundan söz etti, AB de. Argümanýn baþarýlma olasýlýðý nedir? -Ana unsur, Kýbrýslýlarýn çözüm prosedürünü ne kadar güvenilir gördükleridir. Son yýllarda ölçümler, kamuoyunun prosedürün güvenilirliðinden öncekinden daha çok kuþkulu olduklarýný gösterdi. Dolayýsýyla Anastasiadis'in, Maðusa'da kapalý kentle sýnýrlý olmayacak ve insanlarýn yeni bir çözüm çabasýnýn ciddiyetine inanmasýna yardýmcý olacak adýmlar atýlmasý önerisini çok iyi bir fikir gördük. Her iki taraf da Güven Yaratýcý Önlemler (GYÖ) dediðimiz þeyi kabul etmeli. Ancak halkýn, bu sefer olgularýn Rum sözcü: Önce Maraþ NAMÝ VE ÖZERSAY'IN DIÞ TEMASLARI KONUSUNDA: "KIBRISLI TÜRKLER ÇOÐU KEZ SÖYLEDÝKLERÝNE MUHATAPLARINDAN OLUMLU BÝR ÞEY ALAMAZLAR" Rum Yönetimi yeni Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Maraþ'ýn Güven Yaratýcý Önlemler'in anahtarý olduðu görüþünü ortaya koydu. Sözcü olarak atanmasýnýn ardýndan ilk mülakatýný Fileleftheros'a veren Hristodulidis, Maraþ'ýn "iadesinin" Kýbrýslý Rumlar ve Kýbrýslý Türkler açýsýndan, "kapsamlý çözüm prosedürüne yeni bir dinamik katacak önemli bir önlem olduðu" görüþünü ifade etti. "Bu, yeniden birleþme çözümü olabileceði, kalkýnma ve diðer; yeni ufuklar açacaðýný göstererek Kýbrýslýlarýn güvenini tesis edecek bir önlemdir" ifadesini kullanan Hristodulidis, müzakerelerde söylenenlerin ve sunulan önerilerin, Kýbrýs sorununu doðrudan veya farklý olduðu, taraflarýn söyledikleri þeyi kastettiðini gösterecek bir þey görmeyi beklediði basit mantýðýný da anlýyoruz. -Kapalý kentin açýlmasýndan önce atýlmasý gereken adýmlar var mý, bunlar nelerdir? -Var, ama son karar iki tarafa ait. 1970'li yýllarýn sonunda Güvenlik Konseyi'nin 'Maraþ önceki sakinlerine iade edilmelidir' görüþünü belirttiði doðrudur. Ancak zamanla olgular deðiþti ve daha sonraki müzakere turlarýnda Maraþ çözüm anlaþmasýnýn parçasý haline geldi. Þimdi yapabileceðimiz þey, bu konular demetine, kapalý kente, limana, ortaçað Maðusasý'na (surlariçi) ve Kýbrýs'ýn bu bölümündeki diðer faaliyetlere ilgi gösterenleri fikirler bulup bunlarý paylaþmaya ve gelecek için daha olgun bir plan geliþtirmeye cesaretlendirmektir. Böylece, taraflar bu tedbirde uzlaþýrlar ise olacak olan deðiþikliðe hazýr olsunlar. Bazý incelemelerin analizinde teknik yardýma ihtiyaçlarý olursa biz kendilerini desteklemeye hazýrýz. -Teknik destek Maraþ'ýn yeniden imarýna da geniþler mi? -Kapalý kentin bir uzmanlar grubu tarafýndan ziyaret edilmesi tartýþýldý... Hassas bir mesele, bölge askerin denetiminde ve bu adým ancak bütün müdahil taraflar onay verdiðinde olabilir. Ancak çözümden önce veya sonra Maraþ'ýn ne zaman açýlacaðýndan baðýmsýz olarak, bölgenin canlanmasý için çok þey yapýlmasý gerektiði bir gerçektir. Kýbrýslý Türk-Kýbrýslý Rum herkesin bunu göðüsleyecek durumda olmasý mantýklýdýr. Kapalý kentteki gerçek þartlarýn neler olduðuna iliþkin görüþler çok farklýdýr. Dolayýsýyla, kentteki gerçek þartlarýn neler olduðu bilinmeden plan yapýlmasý zordur." Gazete, Koenig'e, diplomatik çevrelerde ve ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry'nin Kýbrýs'a muhtemel bir ziyaretinden söz edildiðini hatýrlatarak, bu kadar üst düzeyli bir ziyaretin ne saðlayabileceðini de sordu. Koenig, Kýbrýs sorununun, Dýþiþleri Bakanlýðý görevini aldýðýndan beridir Kerry'nin dýþ politika konularý arasýnda üst sýralarda bulunduðunu belirterek, þöyle devam etti: "Kýbrýs hükümetiyle görüþmek, her iki toplum lideriyle de görüþmek için gelmek istiyor. Kerry'nin ziyareti, müzakerelerin, anlaþmazlýklarýn üzerine köprü kurulmasý için öneriler sunulacak yeni aþamasýyla baðdaþabilecek mi onu görmek çok ilginç olacak. Bir þey öngörmek istemiyorum. Yararlý olacaðýný ve taraflarýn kendisiyle görüþmek niyetinde olduðunu düþündüðünde gelecek." AB'nin çözüm müzakerelerine müdahiline deðerlendirmesinin ne olduðu sorulan Koenig, "Buna karar vermek tamamen iki tarafa ve AB'ye kalmýþ. Pieter Van Nuffel'in varlýðýnýn kazandýðý üst düzey profilin Kýbrýs Rum tarafýnýn bazý beklentilerini karþýladýðýna inanýyorum. Ancak - ki bu AB'ye ait olmayan bir ülkenin temsilcisinin görüþüdür - AB'nin en önemli boyutu, her iki topluma da bir çeþit temel güvenlik saðlamasý gerektiðidir. Kýbrýslý Rumlar açýsýndan Kýbrýs'ýn halen AB üyesi ülke olmasý önemli bir güvenlik unsurudur. Kýbrýslý Türkler de AB'yi kendi güvenliklerini güçlendiren unsur olarak bakmalýdýr. Yine, daha çok güvenleri olmalý, müzakere masasýnda çýkarlarý korunacak yaklaþýmýnda olmalýdýrlar. Bütün Kýbrýslýlar þu anda, geçmiþte olduðundan çok daha fazla, Avrupa hukukuyla bütünleþmiþ bir anlaþmanýn çok daha saðlam, dýþ tehlikelerden çok daha korumalý olacaðýndan emin olmalýdýr." dolaylý etkileyen birçok karar merkezi tarafýndan bilindiðini söyledi. KKTC yetkililerinin (Kýbrýslý Türk Müzakereci Kudret Özersay ve Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami) çeþitli baþkentlere seyahat ve temaslarý konusunda, Rum yönetiminin, önceki Rum hükümetlerinin izlediði yolu izlemekte olduðuna iþaret ederek "Yani, bu tür temaslar düzenlenirken hiçbir þekilde iþgal bölgelerinde meþru varlýða göndermede bulunacak resmi sýfatlarýn tanýnmamasý. Bunu engellediðimiz andan itibaren yükseltme söz konusu olmaz. Kýbrýslý Türkler bu temaslarýnda çoðu kez söylediklerine muhataplarýndan olumlu bir þey alamazlar" dedi.

9 9 20 Nisan 2014 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketten manzaralar ARÞÝV ROJAVA'DA ERDOÐAN'IN ÝTÝBARI SIFIRIN ALTINDA Yer soframýzda kahvaltýmýzý ederken, odada ses patlýyor. Dýþarýdan, kamyonetin üstündeki hoparlörlerden gelen bir haykýrýþ. Avazý çýktýðý kadar baðýrýyor: "Bugün eylem sýrasý Derik'te. Hendeðe gitmek üzere saat ikide Azadi (Özgürlük) Meydaný'nda toplanacaðýz." Kapýda, ayakta duran Bave Tarýk'ýn beyaz yemenili karýsý bana el iþareti yapýyor, ben de gideceðim eyleme diye. Bave Tarýk'a soruyorum: "El Nusra, IÞÝD..." Duraksamadan sözümü kesiyor: "Tayyip Erdoðan!" Erdoðan'ýn adýyla IÞÝD'di, el Nusra'ydý radikal Ýslami örgütler arasýndaki çaðrýþým hiç deðiþmiyor. Barzani'yle birlikte Erdoðan'ýn da itibarýnýn çok kötü olduðu görülüyor Rojava Kürtlerinin arasýnda. Ben "Neredeyse sýfýrlanmýþ" deyince, "Sýfýrýn altýnda, altýnda!" diye yanýtlýyor muhatabým. Hasan CEMAL (T24) TARÝH 23 MART 2013 Mehmet Çangar, CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nun meclis kürsüsünden kendisini tefecilikle suçlamasýna çok içerledi ve tefeci yakýþtýrmasýnýn CTP MYK'sýnca düzeltilmesini ve kendisinden özür dilenmesini talep etti. Gel bakayým yavrum, seni bir de ben kucaklayayým... Gözden kaçmayanlar... HANGÝ DAÐLAR? Derviþ Eroðlu aðzýný ne zaman açsa, Rumlarýn çözüm istemediðini söylüyor. Derviþ beyin hedeflediði "UBP kriterlerine göre" "çözüm"ü Kýbrýslýrumlar neden istesin ki?.. Kýbrýslýtürklerin UBP'li bir çözüm istediklerini de kimse iddia edemez ayrýca. UBP'nin bugüne kadar "Anavatanla et ve týrnak olmaktan baþka" çözüm önerisi mi oldu? Þimdi de kalkmýþ, "Rum'un istediði çözümle bizim istediðimiz çözüm arasýnda daðlar kadar fark var" diyor. Hangi daðlar sayýn Eroðlu? Parmaklarýnýn yerinde yeller esen Beþparmak Daðlarý mý? DÝPNOT Yargýtay Tayyip Erdoðan'ýn, eski Taraf gazetesi genel yayýn yönetmeni Ahmet Altan'a açtýðý hakaret davasýný bozdu ve þu tespitte bulundu: Baþbakan, eleþtiri aðýr dahi olsa katlanabilmelidir ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Türk tarafý aktif olmalý ve soruna çözüm yönünde sürükleyici olmalýdýr." Mehmet Ali TALAT (2.Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... ÝKÝ FARKLI TAKSÝM Türkiye'de "Taksim" tabu olmaya, "kabus" olmaya devam ederken, Kýbrýs'ta "taksim" hâlâ dipdiri duruyor. Türkiye'de "Taksim"e çýkan bütün yollar emekçilere kapatýlýrken, Kýbrýs'ta bütün yollar "taksim"e açýk. Türkiye'de "Taksim"e çýkmak isteyenlere bütün yollar kapatýlýrken, Kýbrýs'ta "taksim"e çýkmak istemeyenlere de "taksim" dayatýlýyor. "Çözüm"e ve "barýþ"a gitmek üzere çýkýldýðý söylenen bütün yollar "taksim"e çýkýyor. Ýki bölgelisi de "taksim", iki toplumlusu da "taksim" Federasyonu da "taksim", konfederasyonu da "taksim" TOPARLANSANA KUDRET! "Kýbrýs sorunu çözüm sürecinin beklentilerimizin dýþýnda yavaþ ilerliyor." Özdil NAMÝ (Dýþiþleri Bakaný) "1 Mayýs yine keyfi yasaklarla karþý karþýya. Yüz yýllýk zihniyet tekerrür ediyor." Ýþçi sýnýfýnýn evrensel dayanýþma günü ve bayramý olan 1 Mayýs yine keyfi yasaklarla karþý karþýya. Yüz yýllýk zihniyet tekerrür ediyor. Hükümet, tek parti döneminin, DP'nin ve 12 Eylül'ün 1 Mayýs zihniyetini sürdürüyor. 1 Mayýs devletin keyfi tutumu nedeniyle Türkiye'de yýllarca bir korku ve kabus günü oldu. Ýþçilerin Taksim'de miting yapma isteði yýllarca engellendi. 1 Mayýs ve Taksim toplumsal ve siyasal hafýzada derin izler býraktý. Bugün yapýlmak istenen bu hafýzanýn silinmesi ve 1 Mayýs'ýn tarihsiz ve KARÝKATÜR / köksüz hale getirilmesidir. ( ) Soðuk savaþ döneminde 1 Mayýs'ý aðza almak dahi büyük cesaretti. 1 Mayýs tabuydu. DP'nin Valisi Fahrettin Kerim Gökay'ýn da bugünün valileri gibi hukuk umurunda deðildi. Ýþçilerin Taksim'de miting yapma isteði 27 Mayýs sonrasýnda da asker engeline takýldý. Ýstanbul'un asker Valisi Refik Tulga sendikacýlarý üzerlerine asker sürmekle tehdit etmekten çekinmemiþti. 1 Mayýs 1976 Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel 1 Mayýs kutlamasý idi. Bir tabu yýkýlmýþtý. Ýþçi sýnýfýnýn Serhan Gazioðlu uluslararasý dayanýþma günü Türkiye'de kutlanmýþtý. Soðuk Savaþ döneminin antikomünist hezeyaný iþe yaramamýþ, 1 Mayýs meþruiyet kazanmýþtý. 1 Mayýs 1977 katliamý bu meþruiyeti gölgelemek ve yükselen iþçi hareketini engellemek için tertiplendi. Böylece 1 Mayýs ve iþçi hareketi konusunda toplumsal hafýzaya uzun yýllar silinmeyecek olumsuz izler ve korkular kazýnmak istendi. 1 Mayýs 77 katliamýnýn ardýndan Taksim 1 Mayýs ile özdeþleþti. 1 Mayýs 1978'de Taksim daha kitlesel bir kutlamaya tanýklýk etti. Ancak katliamý tertipleyenler bir ölçüde baþarýlý olmuþtu. Sistemli bir dezenformasyon ile 1 Mayýs tabusu yeniden hortlatýldý. 2007, 2008 ve 2009'da bu tabu yýkýldý. Taksim'de 1 Mayýs kutlanabiliyor, yüz binlerce insan kutlamalara katýlýyor ve kimsenin burnu kanamýyordu. Ancak 1 Mayýs'ýn þiddetsiz geçmesi birilerini rahatsýz etmiþ olmalýydý Mayýs'ýnda keyfiliðin þahikasý yaþandý. Mayýs'ta Taksim'de eylem yapmak isteyenler son yýllarýn en sistematik þiddetine tanýk oldu. Taksim 1977'den sonra bu kez Gezi Direniþi nedeniyle özel bir anlam kazandý. Taksim bir meydandan daha fazlasýný ifade ediyor. Uzun yýllara yayýlmýþ, sýnýfsal ve sosyal mücadelelerin ve yasaklarýn simgesi durumunda. Tarih bize böylesi saçma sapan yasaklarýn ömrünün diktatörlerin ömrüyle sýnýrlý olduðunu gösteriyor. Belki bu yýl da zulümle, gazla, postalla hukuku çiðneyebilirsiniz, sýkýyönetim uygulamalarýyla Taksim'de 1 Mayýs'ý engelleyebilirsiniz. Ama 1 Mayýs'ý ve Taksim'i hafýzalardan silmek, iþte o sizin harcýnýz da haddiniz de deðil! Yýllar yýlý öcü bellediðiniz 1 Mayýs'ý nasýl resmi tatil günü ilan etmek durumunda kaldýysanýz, Taksim tabusu da bir gün mutlaka tarihin çöplüðüne atýlacak. Belki yarýn belki yarýndan da yakýn... (Bu yazý Aziz Çelik'in "Birgün"de yayýmlanan "1 Mayýs hafýzasý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 20 Nisan 2014 Pazar Kalem Yalçýn Okut BÝR ELEÞTÝRÝ, BÝR DÜZELTME... Geçen gün yitirdiðimiz Þefik Par Dostum'la ilgili yazdýðým üç gün süren yazýlara bir uyarý/düzeltme, bir de eleþtiri geldi. Uyarý/düzeltme çok dostça idi, fakat eleþtiri çok sertti. Uyarý/düzeltme Fadýl Çaðda Dostumdandý. Dün sabah telefon açtý. O yazý dizisinin üçüncüsünü bir gün sonra okuduðunu, Cihan'la ilgili yanlýþ bilgi yazdýðýmý söyledi. "Bunlar yakýn tarihten kesitlerdir, tarihe mal olacaklardýr, o nedenle titiz olmak gerekir" dedi. Ben de: "Söyle düzeltelim" dedim. O yazýda Cihan'ýn tekrar tutuklandýðýný, o nedenle Filistine gitmediðini yazmýþtým. Yanlýþ yazmýþým. Fadýl uyardý: "Cihan da Filistin'e gitti" dedi. Fakat O farklý zamanda ve farklý yollardan gitti, orada buluþtuktu." Uyarýsý için teþekkür ettim ve "düzeltiriz" dedim. Düzeltiyorum. Aradan kýrk küsur sene geçmiþ; her þeyi hatýrlamak kolay deðil. Üstelik de arþivsiz çalýþýnca... Kiumþisel arþivimi de, Derneðimizin en son benim sorumluluðuma kalan arþivi de faþist 71 darbesinde sýkýyönetime kaptýrmýþtým. O sýkýyönetim þartlarýndaki yýkým, kýrým ve sürek avlarýndan sað çýkabilmemiz bile nerdeyese bir mucizeydi. ÝKÝNCÝ ELEÞTÝRÝ... Ýkinci eleþtiri Fadýl Dostumunki gibi dostane deðildi; bayaðý sert ve küstahça idi. Ve telefonda deðil, ile gönderilmiþti. Tanýmadýðým bir isim. Ya da müstear bir ad kullanmýþ olabilir, bilmiyorum. Þöyle baþladý: "Sayýn Okut, Yazýlarýný dikkatle izliyorum. Yine çuvalladýn. Deniz, Cihan ve Þefik'le ilgili yazdýklarýn hikaye. Esasý belirtmedin. Esasý belirtmeyen yazýlar çöpe atýlýr. Senin yazýn da çöpe atýlacak. Diðer birçok yazýlarýn gibi. Doðru olaný neden yazmadýn. Doðru olaný ben yazayým. Doðru olan Deniz ile Cihan Þefik abiyi kendi örgütlerine katýlmaya davet etmiþlerdi ama Þefik abi kabul etmedi. Mert Ozan." Fatma Azgýn'a 40 yýllýk hizmetin onur ödülü Fatma Azgýn'a, eczacýlýk mesleðine 40 yýldan uzun süre hizmet vermesinden dolayý, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber ve Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun da katýldýðý bir törenle Hizmet Onur Ödülü verildi. Hizmet Onur Ödülü Fatma Azgýn'a dün, Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði merkez binasýnda Kýbrýs Türk Eczacýlar Birliði tarafýndan düzenlenen törende Cumhurbaþkaný Eroðlu ve Meclis Baþkaný Siber tarafýndan verildi. KKTC Kurucu Meclisi'nde yer alan tek kadýn olma ünvanýný da taþýyan Fatma Azgýn, 30 yýlýn üzerinde Eczacýlar Birliði Baþkanlýðý görevinin yanýnda, köþe yazarlýðý yaptý, Kýbrýs Türk ve Kýbrýs Rum karma çalýþma gruplarýnda yer aldý, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde kadýn kotasý getirilme çalýþmalarýnda önemli rol aldý. CTP Baþkanlýðý için de bir keresinde aday olan Fatma Azgýn iki de kitap yazdý. Fatma Azýn hakkýnda hazýrlanan sinevizyon gösterisi yapýlan törende pek çok çalýþma arkadaþý da konuþma yaptý. OLUR BÖYLE VAKALAR... Bu tür vak'alar çok yaþanmýþtýr, Türkiye medyasýnda da dünya basýnýnda da Kýbrýs'ta da. Mert Ozan'ýn "eleþtirileri"ni ciddiye almýyorum. Herþeyden önce, Þefik Dostuma öyle bir öneri gelseydi herkesten önce benim haberim olurdu. Bu bir... Ayrýca, Þefik Dostumuz Deniz ve Cihan'la mahpuhanede yatarken Denizler daha Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusu-THKO'yu kurmadýlardý. Bu da iki... Þefik Dostumuzun CTP'den ihraç edilidiði iddiasý ise tamamen bir hayal ürünü ve bir deli saçmasý... O yýllarda, Þefik Par'ýn CTP'den ihraç edilmesini gündeme getirecek babayiðit daha anasýnýn rahminden çýkmamýþtý. CTP Genel Sekreteri Naci, Ýngilizcesini geliþtirmek için Ýngiltere'ye gittikten sonra, en büyük sorumluluk CTP Genel Sekreter Yardýmcýsý olan Þefik Par'ýn omuzlarýndaydý. Tabii O'na ve Parti'nin Kurucu Baþkaný Ahmet Mithat Berberoðlu'na yardýmcý olan baþka arkadaþlar da vardý. Leymosun'da Fadýl, Kuydul ve Civa, Lekoþa'da Bektaþ, Zihni, Kadir, Salih Usar vb vb arkadaþlar gibi... Fakat Þefik, doðduðu ve büyüdüðü köy olan Elye'de maya oldu ve nerdeyse bütün Elye sola meyletti. O kadar ki, Denktaþ Bey o yýllarda Elye için: "Sizi, Elye'yi telleyip telleyip Rum Tarafýna býrakacaðým" deyip duruyordu. Kýbrýs Türk Emekliler Derneði'nde yeni yönetim belirlendi Kýbrýs Türk Emekliler Derneði'nin yeni 30 üyeli Merkez Yönetim Kurulu onaylandý. Dernek baþkaný, yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlacak ilk toplantýda belirlenecek. Derneðin 21. Olaðan Merkez Genel Kurulu, dün Kamu Ýþçileri Sendikasý'nýn merkez binasýnda yapýldý. Toplantýnýn açýlýþýna Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Demokrat Parti-Birleþik Güçler (DP-UG) Genel Baþkaný, Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, bazý sivil toplum örgütü baþkan ve temsilcileri katýldý. MERKEZ YÖNETÝM KURULU Genel kurulda yapýlan oylamada Merkez Yönetim Kurulu onaylandý. Kurulda yer alan isimler þöyle: "Lefkoþa'dan Mustafa Tolga, Ahmet Baysal, Vedat Uðural, Özer Çelik, Yaþar Artam, Hüdaverdi Durusoy, Güngör Mollaoðlu, Hüseyin Demirsu, Gazimaðusa'dan Zihni Bilgehan, Feridun Korkunal, Mehmet Aðaoðlu, Cehit Fenerci, Kamil Erel, Feriha Çaðýn ve Halil Mýndýk, Girne'den Hasan Öztürk, Ünal Ergüven, Yaþar Özcemoðlu, Hasan Türker ve Özner Çaðlar, Güzelyurt'tan Fadýl Ýncirli, Hüsnü Onurkan, Ýsmet Yüksel ve Cemali Varoðlu, Ýskele'den Mustafa Öztürk, Fevzi Çakmak, Mehmet Ali Öngören, Lefke'den Þakir Öksüz, Refik Saydam ve Ahmet S. Oktay."

11 20 Nisan 2014 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Gýrlangýçlar tellerde Bahar eser yellerde Bu hasret çekilmiyor Yýldýzlý gecelerde Kitap Dünyasý Ölümün Resmini Çizmek Metin Özdamarlar HÝMALAYA ÖZDEYÝÞLER "Bir tek mutlak vardýr; o da mutlak diye bir þey olmadýðýdýr." A. Comte TADIMLIK vapur daðýlýyor yoksun sinama boþalýyor yoksun akþam simitçisi geçmiyor mu bildik eski bir ses huylanýyorum gözlerim pencerede seni arýyor camý açýyorsun gibi geliyor sarkýyorsun gibi geliyor gerisi çorap söküðü gibi Oktay Rifat "Sizden sonra" adlý þiirinden "Kalavaç Kültür Sanat Festivali" bugün baþlýyor (Mustafa ERKAN) - Kalavaç, Kýbrýs Türk kültürünün yaþatýldýðý önemli yerlerimizden bir tanesi olma özelliðini taþýyor. Kalavaç Muhtarlýðý'nýn organizesiyle bu yýl üçüncüsü düzenlenecek "Kalavaç Kültür Sanat Festivali" geçtiðimiz yýllarda UNDP sponsorluðunda gerçekleþmekteydi. Bu yýl UNDP (Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý) yardýmýyla deðil TC Elçiliði yardým fonu desteðiyle, Deðirmenlik Belediyesi'nin idaresinde gerçekleþtiriliyor. Bugün Kalavaç köy meydanýnda açýlýþý yapýlacak olan festivalde, el ve ev yapýmý ürünler ile çeþitli yiyecek, içecek ve bitki satýþý yapýlacak. Gün boyu sürecek etkinlikte, "Kýbrýslý Yaþam" canlý olarak evlerden yansýtýlacak. Kýbrýslý müzisyenlerin konser vereceði etkinlikte tiyatrocular da çeþitli gösteriler sunacak. Festivalde yazarlar, karikatüristler, þairler ve fotoðrafçýlar da kurulacak stantlarda eserlerini tanýtacak. Gabrial Garcia Marquez'den okuyucularýna sürpriz miras: Aðustos'ta görüþürüz Kolombiyalý efsane yazar Gabriel Garcia Marquez'in ölümü tüm dünyayý yasa boðarken, Buenos Aires'teki edebiyat çevrelerinde Marquez'in ölmeden önce okurlarýna son bir roman býraktýðý konuþuluyor. "Aðustos'ta Görüþürüz" baþlýðýný taþýdýðý söylenen eseri Garcia Marquez son günlerinde tamamlamýþ, eðer söylentiler gerçekse kitap aðustos ayýnda piyasaya çýkacak. Marquez son romanýnda her sene 16 Aðustos günü annesinin mezarýnýn bulunduðu Karayipler'de bir adayý ziyaret eden 53 yaþýndaki Ana Magdalena'nýn öyküsünü anlatýyor. 28 sene boyunca eþine sadýk olan Maria annesinin mezarýný ziyaret ettiði bir 16 Aðustos günü kaldýðý otelde birisiyle karþýlaþýr ve geceyi onunla tamamlar. Adam ayrýlmadan önce komodine bir bilet býrakarak odadan çýkar. Garcia Marquez'in 1999'da bir konferansta okuduðu fakat asla yayýmlanmayan kitabýnýn diðer bölümleri bilinmiyor. Ancak kitabýn Ana Magdelana'yý anlatan beþ bölümden oluþacaðý söyleniyor. Aðustos'ta Görüþürüz'ün ilk satýrlarý þöyle baþlýyor: "Her 16 Aðustos günü, Ana Magdalena Bach kendisini annesinin gömülü olduðu mezarlýða götürecek feribota binerdi. Orada Fatih Akýn Cannes festivalinden çekildi Ödüllü yönetmen Fatih Akýn'ýn, 'Aþk, Ölüm ve Þeytan' üçlemesinin son bölümü olan 'The Cut'ý Cannes Film Festivali'nde göstermeyeceði bildirildi. Hollywood Reporter'dan Georg Szalai'nin haberine göre bir süredir Nuri Bilge Ceylan'ýn 'Kýþ Uykusu' filmiyle birlikte festivalin yarýþma bölümünde yer almasý beklenen filmin festivale gönderilmemesinin sebebi, yönetmenin sözcüsü tarafýndan 'kiþisel nedenler' olarak açýklandý. Yapýlan açýklamada ayrýca 16 Ekim'de Almanya'da gösterime girmesi beklenen filmin sonbaharda uluslararasý bir festivalde gösterilmesinin planlandýðý ifadesi yer aldý. Bu ifadenin Eylül ayý baþýnda düzenlenen Venedik Film Festivali'ne iþaret ettiði düþünülüyor. taþlarýný temizlediði mezarýn üzerin birkaç çiçek býrakýp dua okuduktan sonra kendisini eve götürecek gemiye binmeden akþam yemeðinde bir kadeh attýðý ve birkaç saat dinlendiði -turizm furyasýnýn yükselttiði daha lüks ve modernlerinin varlýðýna raðmen hep ayný- otele yönelirdi. 28 sene boyunca hep böyle yaptý, hayatý boyunca sahip olup evlendiði tek adamla yaptýðý gibi. Ancak bu son ziyaretinde, buzlu ve sodalý cinini yudumladðý otelinde melez bir kýz tarafýndan söylenen Debussy'nin "ay ýþýðý" sonatýnýn ezgileri fonda çýnlarken, Ana Magdalena'nýn gözüne biraz rustik görünümlü utangaç bir adam çarptý ve Ana ikinci kez bile düþünmeye gerek duymadan birlikte bir kadeh içmeye davet etmek üzere adamýn masasýna yöneldi." Kenan Iþýk'ýn hayati tehlikesi sürüyor Yaklaþýk bir ay önce beyin kanamasý geçiren tiyatrocu Kenan Iþýk 28 gündür uyutuluyor. Sanatçýnýn beynindeki hasar ve hayati tehlike devam ediyor Oyuncu Kenan Iþýk'ýn saðlýk durumuyla ilgili hastaneden yapýlan açýklamada, "Hastamýz Kenan Iþýk'ýn bilinci kapalý olup, stabil seyretmektedir. Hayati tehlikesi sürmektedir" denildi. Usta tiyatrocu Kenan Iþýk 21 Mart'ta gittiði spor salonunda düþerek beyin kanamasý geçirmiþ ve ameliyat edilmiþti. Iþýk'ýn saðlýk durumu ile ilgili tedavi gördüðü Vehbi Koç Vakfý Amerikan Hastanesi'nden yazýlý bir açýklama yapýldý. Açýklamada "Solunumunun baþlamasý nedeni ile suni solunum cihaz desteðinin azaltýlmasý, aðrýlý uyaranlara cevap alýnmasý, spontan göz açmasý gibi olumlu geliþmelere karþýn, Kenan Iþýk'ýn kontrol tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve klinik bulgulara göre, beyin korunmasýna yönelik týbbi tedavi ve giriþimlere raðmen beyin hasarýnýn devam ettiði gözlenmiþtir. Hastamýz Kenan Iþýk'ýn bilinci kapalý olup, stabil seyretmektedir. Hayati tehlikesi sürmektedir" ifadelerine yer verildi. 67 yaþýndaki usta sanatçý 28 gündür uyutuluyor.

12

13

14 14 20 Nisan 2014 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Dilek Eczanesi: 27 Girne Cad. Saray Otel Yolu Akay Optik Yaný Tel: Abbasoðlu Eczanesi: Þht. Hüseyin Ruso Cad. Dük. No:112 Yarim Gelinlik Yaný-Çangar Ltd. Karþýsý K. Kaymaklý Tel: Maðusa Demet Eczanesi: New Castle Apt. No:1 Bayraktar Yolu Eski Lemar Yaný Tel: Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Northerland Binalarý Alasya Park Sitesi Kaliland Apt. Karþýsý Tel: Girne Ýlgen Eczanesi: Iþýl Sok. No:2/C Kemal Kamiloðlu Doðum Kliniði Karþýsý Tel: Emin Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Hasem Ýþhaný No:1 Alsancak Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ TEKLÝF KABULÜ 1. Asfalt Yama ve Kaplama Ýþleri, 2. Kanal Yapým Projesi için teklif kabul edilir. BU PROJELERÝN FÝNANSMANI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ TARAFINDAN KARÞILANMIÞTIR 1. Ýlgili proje ve þartnameler Bayýndýrlýk - Altyapý Þubesi'nden KDV dahil 1. için 1,000.-TL ve 2. için TL karþýlýðýnda temin edilebilir. 2. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatýrýlacak para karþýlýðý alýnacak makbuz veya karþýlýðý ilgili bankaca onaylanmýþ çek geçerli sayýlacaktýr. 4. Teklif verecek müteahhitlerin, Yapý Ýnþaatý ve Teknik Ýþler Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý'na göre; 3. sýnýf ve üzeri teknik iþler müteahhiti olarak Ýnþaat Encümeni'ne kayýtlý olmalarý gerekmektedir. 5. Ýhale komisyonu en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde deðildir. 6. Teklifler en geç 25 Nisan 2014 saat 13.00'a kadar Lefkoþa Belediyesi ihale kutusuna atýlmalýdýr. Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý. BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Ýleride meydana 1 2 gelebilecek fiyat dalgalanmasýndan 1 yararlanarak kazanç saðlama, 2 vurgunculuk. 2-Eski dilde "Yedirip içirme, 3 besleme, bakma". Ýrlanda Cumhuriyet 4 Ordusu'nun uluslararasý kýsa 5 yazýlýþý. Neon'un kýsaltmasý. 6 3-Tornacýlýkta, bir 7 deliðin aðzýný geniþletmeye yarayan 8 çelik alet. Ýki þeyi birbirinden ayýran 9 uzaklýk. 4-KKTC'nin resmi haber ajansý. 10 Yoksulluk, fakirlik. 5-Evcil olmayan 11 hayvanlarýn vurulmasý iþi. Anadolu'nun çeþitli bölgelerinde davul ve zurna eþliðinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu. Kuzu sesi. 6-Ev iþlerinde çok çalýþan ve becerikli kadýn. 7-Erkekliðini gidermek, hadým etmek. Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. 8-Kara buðdaygillerden, kökü sürgün kesici olarak kullanýlan aðaççýk. 9-Ters okunuþu "Bir erkek adý". Yolculukta dinlenmek amacýyla durulan yer, konak. 10-Yabancý. Bir gýda maddesi. Þan, þöhret, ün. 11-Kayýngillerden, ýlýman iklimlerde yetiþen, kerestesi doðramacýlýkta kullanýlan bir orman aðacý. Gelecek. Dünün çözümü ELEMAN ARANIYOR Ofiste çalýþacak bayan eleman aranýyor. Tel: ARANIYOR Yukarýdan Aþaðýya: 1-Esnaf için, sabahleyin ilk alýþveriþi yapmak (iki kelime). 2-Menteþelerle birbirine baðlý birkaç parçadan oluþan ve yapýlarda bazý bölümleri ayýrmakta kullanýlan, katlanýr, taþýnýr çerçeveli perde. Beraber. 3-Merkep. Çayýrlýk, otlak. 4-Defa, kere. Yiðitlik, kahramanlýk, cesaret. 5-Tutsaklýk. Tantal'ýn kýsaltmasý. 6-Lityum'un kýsaltmasý. Ters okunuþu "Bilim, fen konularýyla siyasi, ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý veya yorumlayýcý niteliði olan gazete veya dergi yazýsý". 7-Mekke'nin doðusunda, hacýlarýn, kurban bayramýnýn arife günü toplandýklarý tepe. Büyükanne. 8-Hükümdarlarýn veya devlet baþkanlarýnýn oturduðu büyük yapý. Iþýðý yansýtan, varlýklarýn görüntüsünü veren cilâlý ve sýrlý cam. 9-Kýrmýzý. Rumlarýn kutsal saydýklarý kaynak veya pýnar. 10-Çift rakamlý bir sayý. Ýlaç, merhem. 11-Kan almak, aþý yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanýlan ufak býçak. Kardeþ karýlarýndan her birinin ötekine göre adý. KÝRALIK DAÝRE Kermiya da aileye kiralýk 2+1 full eþyalý daire... Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz... ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþmak üzere aile veya bayan elemanlar aranýyor. Lefkoþa'da yeni açýlacak döner salonumuz için dönerci ustasý aranýyor AYZER EMLAK MELÝ EMLAK Kiralýk Göçmenköy'de 3+1 full eþyalý zemin kat daire * K. Kaymaklý'da 2+1 full eþyalý müstakil ev * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full eþyalý daire * Yenikent'te 3+2 full eþyalý dubleks ev * Ortaköy bölgesinde 2+1 full eþyalý daire SATILIK K. Kaymaklý Ermataþ arkasýnda 3+1 Türk malý daire * Yaman bölgesinde metrekare Türk malý daire * Ortaköy Lemar yanýnda 2+1 zemin kat daire * Lefkoþa'da 3+1 müstakil eski ev Stg. * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire * Hamitköy'de 3+1 full ekstralý daire Türk malý * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg Satýlýk

15 20 Nisan 2014 Pazar 15 Yalova'dan galibiyetli veda STAT: 20 Temmuz. HAKEMLER: Ali Özer, Murat Ýyem, Hakan Gök. YALOVA:Mustafa Daðman,Amadou Kain Dansoko,Mustafa Kemal Baran,Mustafa Tekpýnar,Gürbay Yelkanat,Zekai Serdar (Ahmet Hasan), Adem Özberenk,Muhammer Tip,Azmi Coþkun (Mahmut Ýneci),Ertuð Erçin,Ali Karayel (Burak Koçar). (Teknik Direktör: Ahmet Soðukpýnar). GENÇLÝK GÜCÜ:Hüseyin Molla, Derviþ Özeralp,Hasan Kýnay, Mustafa Kermeoðlu (Recep Can Güzeloðlan) (Niyazi Göksun), Hasan Göksun,Özcan Saygý,Orhan Çokbekler,Ahmet Can Tokmak,Debola Daniel Ogun Seye (Volkan Ortakçý),Aþkýn Kavaklý, Fuat Dinç. (Teknik Direktör: Niyazi Göksun). GOLLER: Dk: Fuat Dinç (Gençlik Gücü); Dk:55, dk:59 Ertuð Erçin, dk:62 Gürbay Yelkanat, dk:85 Burak Koçar, dk:90 Adem Özberenk (Yalova). K-Pet Süper Ligi'nin son haftasýnda rakibi Gençlik Gücü'nü 5-1 maðlup eden Yalova, bu galibiyete sevinemedi. Yalova, Gençlik Gücü'nden sonra direkt küme düþen ikinci takým oldu. 10. dakikada, Zekai Serdar'ýn sert þutunda top az farkla kale direðinin üzerinden dýþarý gitti. 17. dakikada, saðdan geliþen Gençlik Gücü ataðýnda Ahmet Can'ýn ceza sahasý içinden attýðý þutta kaleci Mustafa Daðman topu güçlükle önledi. 23. dakikada, Gençlik Gücü ceza sahasý içerisinde oluþan karambolde topa son vuran Muhammer Tip'in vuruþunda top yan kale direðinden oyun alanýna geri döndü.. dakikada, sað kanattan ceza sahasýna giren Fuat Dinç'in güzel vuruþunda top Yalova kale aðlarýyla kucaklaþtý, Yalova:0 - Gençlik Gücü:1. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý konuk ekip Gençlik Gücü'nün 1-0'lýk galibiyetinde kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf ev sahibi Yalova oldu. 55. dakikada, geliþen Yalova ataðýnda Zekai Serdar'ýn ceza sahasý içerisinde gönderdiði topla buluþan Ertuð Erçin, çok sert bir vuruþla topu aðlara göndererek skoru eþitledi,, Yalova:1 - Gençlik Gücü: dakikada, Gençlik Gücü kalesi önünde oluþan karambolde topa son dokunuþu yaparak aðlara yollayan futbolcu Ertuð Erçin oldu. 62.dakikada, soldan geliþen atakta dar açýsýna raðmen güzel bir vuruþ yapan Gürbay Yelkanat, topu aðlara göndermeyi baþardý, topu aðlara göndermeyi baþardý, Yalova:3 - Gençlik Gücü: dakikada, geliþen kontratakta rakibini ikiye bir yakalan Yalova'da Ertuð Erçin'in ara pasýnda topla buluþan Burak Koçar, golünü kaydetmede zorlanmadý, Yalova:4 - Gençlik Gücü: dakikada, yine Ertuð Erçin'in taþýdýðý ve verdiði ara pasta bu kez topu aðlara gönderen Adem Özberenk oldu ve karþýlaþmanýn skorunu Yalova:5 - Gençlik Gücü:1 olarak ilan etti. Bu skorla ev sahibi Yalova puanlarýný 20'e yükseltti, ancak küme düþmekten kurtulamadý. Konuk ekip Gençlik Gücü ise sezonu 4 puan ile tamamladý. Çetinkaya'nýn prestij mücadelesi verdiði karþýlaþmada, kaleci Hasan Piro yine alkýþlandý Çetinkaya, Hamitköy'e acýmadý Çetinkaya:2 - Hamitköy:1 Çetinkaya'nýn 2-0 galip duruma yükseldiði karþýlaþmanýn son dakikasýnda kazandýðý penaltý atýþýndan yararlanamayan Hamitköy, beraberliði elinin tersi ile itmiþ oldu STAT: Atatürk. HAKEMLER: Serdar Bilgimer, Hakký Emir, Serkan Topaloðlu. ÇETÝNKAYA:Hasan Piro,Tunç Özgürgün, Taner Bingöllü, Talat Daðer, Çaðakan Kýlýç (Gökhan Yenigün), Sercan Demirman, Doðukan Demirman (Hakan Özkan),Musa Þanlýer, Hüseyin Kayalýlar (Mehmet Bender), Tarkan Baloðlu,Akýn Topal. (Teknik Direktör: Vehbi Özerem). HAMÝTKÖY: Zeki Çetinkol,Serkan Sakallý (Edem Asukwo Akakatang), Hamza Ekþi, Mehmet Özkasnak, Kenan Gümüþören, Ender Meta,Halil Uçar (Hasan Sarýoðlu), Engin Çetinkaya,Hamdi Öðütçü,Hascan Kýrmaz, Yaðýþ Gençay (Mustafa Tatlý). (Teknik Direktör: Mustafa Özarabacý). GOLLER: Dk:12 Hüseyin Kayalýlar, dk:65 Hakan Özkan (Çetinkaya); Dk:75 Edem Asukwo Akakatang (Hamitköy). K-Pet Süper Lig'in 'ncý haftasýnda ligde hiçbir iddiasý kalmayan Çetinkaya, Play-Out'a daha iyi bir puan ile kalmak isteyen Hamitköy'ü konuk etti. Karþýlaþmayý ev sahibi Çetinkaya 2-1 kazandý ve sezonu galibiyetle kapatmýþ oldu. 12. dakikada, ceza sahasý içerisine yapýlan ortada topa iyi yükselen Hüseyin Kayalýlar, kafa vuruþu ile topu aðlara gönderdi, Çetinkaya:1 - Hamitköy: dakikada geliþen Hamitköy ataðýnda Kenan Gümüþören'in plase vuruþunda top yan kale direðinden oyun alanýna geri döndü. 36. dakikada, Hamitköy'ün kazandýðý çift vuruþu Kenan Gümüþören kullandý, vuruþunda top barajýn kapattýðý taraftan aðlara giderken; karþýlaþmanýn baþarýlý ismi kaleci Hasan Piro uçarak gole izin vermedi. 45. dakikada, Yaðýþ Gençay'ýn yakýn mesafeden vuruþunda top üsten dýþarý gitti. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý ev sahibi Çetinkaya'nýn 1-0'lýk galibiyetinde kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf yine ev sahibi Çetinkaya oldu. 65. dakikada, bu kez sahneden oyuna ikinci yarýda giren Hakan Özkan vardý ve onun attýðý kafa golüyle Çetinkaya farký ikiye yükseltti, Çetinkaya:2 - Hamitköy: dakikada, saðdan geliþen Hamitköy Alýnan sonuçlar K-Pet Süper Lig Çetinkaya - Hamitköy: K. Kaymaklý - Yenicami: B. Baðcýl - Serdarlý: Cihangir - Doðan T.B.: Yalova - Gençlik Gücü: Mormenekþe - Maðusa T.G.: Lefke - Yeniboðaziçi: K-Pet 2'nci Lig'de Vadili - Görneç: Tatlýsu - Karþýyaka: Mehmetçik - Denizli: Gaziköy - Zümrütköy: Ortaköy - Çanakkale: Çayönü - Girne H.E.: Dipkarpaz - Geçitkale: Yükselme 1'inci Lig 1'inci Grubu'nda Yýlmazköy - Gaziveren: Pýnarbaþý - A. Yeþilova: Doðancý - Þirinevler: GÜNÜN PROGRAMI: K-Pet 1'inci Lig'de Gönyeli - Gençler B. (Mehmet Sezener) Esentepe - Türkmenköy (T.Çerçioðlu) Düzkaya _ Türk Ocaðý L. (Fehim Dayý) Binatlý - Baf Ü.Y. (Mehmet Malek) Ozanköy - Lapta (Murat Sapsýzoðlu) Göçmenköy - Deðirmenlik (O.Özpaþa) Dumlupýnar - Akýncýlar (Ýhsan Payas) Yükselme 1'inci Lig 1'inci Grubu'nda Daðyolu - Gayretköy (H.Eyyüpler) Aðýrdað Boðaz - Aydýnköy (T.Misk) Yükselme 1'inci Lig 2'nci Grubu'nda Karaoðlanoðlu - Akova (Ömer Doðru) Minareliköy - Karadeniz 61 (M.Öztugay) Tatlýsu Seracýlar - Boðaziçi (Ozan Kel) Ý. Trabzon - Mutluyaka H. (Ali Karahasan) Yükselme 1'inci Lig 3'üncü Grubu'nda Pile - Dörtyol (Hakký Emir) Turunçlu U. - Yeniþehir (Hakan Gök) Paþaköy - Haspolat (Emre Çevikdal) Ýncirli - Maraþ (Necmi Bulut) Aydoðan - Alayköy (Murat Çalýþkan) Not: A takým karþýlaþmalarý saat 16:00; A2 takým karþýlaþmalarý saat 13:30'da; Yükselme Ligi karþýlaþmalarý saat 10:00'da baþlayacak. Tekerlekli sandalye basketbol coþkusu Galatasaray engeli önünde maðlup olduk Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý, Lefkoþa Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda dün oynadýðý ikinci yarýnýn 7. maçýnda Kýtalararasý þampiyon ve bu yýlda Lig'in yenilmezi Galatasaray Engelli önünde 43-87'lik skorla yenilgiye uðradý. Her iki takým oyuncularýnýn seyir zevki yüksek, keyif veren bir mücadele ortaya koyduklarý maçýn organizasyonu, seyirci ile sporcularýn yürekten kucaklaþmalarýyla noktalandý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, Lefkoþa, Girne ve Gazimaðusa'dan gelen özel eðitim rehabilitasyon merkezlerinin öðrencileri, Engelliler Spor Federasyonu üyeleri, Galatasaray Kýbrýs Futbol Takýmý'nýn ataðýnda yapýlan ortaya Edem Asukwo Akakatang'ýn kafa vurduðu top direkten döndü, dönen topu yine Edem Asukwo Akakatang tamamladý ve fark bire indi, Çetinkaya:2 - Hamitköy: dakikada, geliþen Hamitköy ataðýnda Hamdi Öðtüçü kaleci ile karþý karþýya kaldý, kaleci Hasan Piro gole izin vermedi. 90. dakikada, kaleci Hasan Piro'nun Hamza Ekþi'yi düþürmesiyle Hamitköy penaltý kazandý. Penaltý atýþlýný Kenan Gümüþören kullandý, ancak topu dýþarý gönderdi. Karþýlaþma Çetinkaya'nýn 2-1'lik galibiyetinde tamamlandý. Bu skorla ev sahibi Çetinkaya puanlarýný 44'e yükseltirken; konuk ekip Hamitköy 30 puanda kaldý. minik öðrencileri, Kuzey Kýbrýs Turkcell yönetici ve çalýþanlarý, kalabalýk bir sporsever kitlesinin izlediði maçý BRT 2 kanalý da naklen yayýnladý. Zirve þansýný sürdüren Kuzey Kýbrýs Turkcell tekerlekli sandalye basketbol takýmý Ultra Aslan KKTC grubunun yoðun tezahüratý altýnda oynanan maça þu kadro ile çýktý: "Havva, Aliye, Murat, Mahmut, Ýbrahim, Ertan, Hüseyin, Ömer, Ahmet, Esmael, Ayhan, Antr. Hasan Serbülent" Maçý rahat bir tempoda farka götüren Lig Þampiyonu Galatasaray'ýn kadrosu þöyleydi: " Cem,Özgür, Rooney, Seyrani, Mathews Scoot, Ýsmail, Fikri, Umut, Ferit, Murat, Seda, Koç: Sedat Ýncesu" Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne euro-challenge cup maçlarý nedeniyle 2 hafta ara verilecek.

16 Fenerbahçe-Beþiktaþ derbisi bu akþam Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasý Beþiktaþ-Fenerbahçe derbisine sahne oluyor... Atatürk Olimpiyat Stadý'ndaki zorlu randevuda lider Fenerbahçe kazanarak þampiyonluk ipini göðüslemek isterken ev sahibi Beþiktaþ ezeli rakibini devirerek ikinciliði perçinleme hedefinde. Karþýlaþma bu akþam saat 19.00'de baþlayacak. Gençlerin þampiyonu Maðusa n Maðusa Türk Gücü A2 takýmý Mormenekþe'yi 5-1 maðlup ederek puanýný 72 yaptý ve þampiyonluðunu ilan etti Mormenekþe'yi 5-1 maðlup eden Maðusa Türk Gücü A2 takýmý þampiyon oldu. Yenicam gençleri Kaymaklý karþýsýnda 2-0 maðlup olunca Mormenekþe karþýsýnda 3 puan daha alan Maðusa Türk Gücü puanýný 72'ye yükseltti ve þampiyonluðunu ilan etti. Karþýlaþma sonrasý Maðusa Türk Gücü genç futbolcularý sezon baþýnda vefat eden takým arkadaþlarý Onur için de "Kalbimizdesin" pankartý açtýlar. Maðusa'ya Kupasýný KTFF Asbaþkaný Ali Karavezirler takdim etti... Kaymaklý þampiyonu maðlup etti n Küçük Kaymaklý, ilk devre 1-0 maðlup olduðu Þampiyon Yenicami Aðdelen Kulübü'nü 1-0 maðlup ederek taraftarýna rövanþý kazanmanýn mutluluðunu yaþattý STAT: Þehit Hüseyin Ruso. HAKEMLER: Serkan Þimþek, Mehmet Tarým, Sertan Alkýn. KÜÇÜK KAYMAKLI: Türkkan Delideniz, Bilal Ceylan, Mehmet Kaygýsýz, Hüseyin Adal, Salih Güvensoy, Derviþ Kolcu, Esin Sonay, Yasin Kurt, Çaðrý Kýral, Samuel Fabeice Zokou (Bahadýr Göçben), Hamis Çakýr (Yasin Kansu). (Teknik Direktör: Ufuk Fýrat). YENÝCAMÝ AÐDELEN KULÜBÜ: Yusuf Yontar, Serkan Önet, Erdoð Barkýnay, Erkan Neval Esengül (Uður Sönmez), Okan Göktürk, Behiç Kum, Reþit Eriþik, Çaðdaþ Aslan, Cenker Yazar, Olayinka Peter Oladeji (Halil Turan), Meuheukeu Cedric Fein (Tansel Ekingen). (Teknik Direktör: Turan Altay). GOL: Dk:89 Esin Sonay (Penaltýdan) (K.Kaymaklý). K-Pet Süper Lig'de þampiyonluk yarýþýný 25'inci haftaya kadar sürdüren iki takým Küçük Kaymaklý ile Yenicami 'ncý haftada karþý karþýya geldiler. Karþýlaþmayý 1-0 kazanan ev sahibi Küçük Kaymaklý, hem sezonu galibiyetle kapattý hem de ilk devredeki 10'lýk maðlubiyetin rövanþýný aldý. 10. dakikada, Mehmet Kaygýsýz'ýn sert ortasýna ayak koyan Esin Sonay oldu, top az farkla dýþarý gitti. 55. dakikada, Samuel Fabeice Zokou'nun pasýnda topla buluþan Esin Sonay vurdu, Serkan Önet topu çizgi üzerinden çýkartarak gole izin vermedi. 89. dakikada, Erdoð Barkýna'ýn Esin Sonay'ý düþürmesiyle Küçük Kaymaklý penaltý kazandý, penaltý atýþýný Esin Sonay gole çevirdi, Küçük Kaymaklý:1 - YAK:0. Karþýlaþma bu skorla tamamlandý. K-Pet Süper Lig Görneç yeniden Birinci Lig'de- Geçtiðimiz yýl ikinci lige düþen ve bu yýl ikinci ligde gösterdiði onurlu mücadelesi ile yeniden birinci lige yükselen Görneç'de coþku yaþanýyor. Görneç dün oynadýðý karþýlaþmada Vadili ile golsüz berabere kaldý ve aldýðý bir puanla birinci lige yükselmeyi baþardý. Birinci Lige Geçitkale takýmý da þampiyon olarak yükselmiþti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri TAKIMLAR O G B M A Y P 1. YENÝCAMÝ 2. KAYMAKLI 3.LEFKE 4.ÇETÝNKAYA 5.DOÐAN TB 6.CÝHANGÝR 7.B. BAÐCIL 8.MAÐUSA TG 9.SERDARLI 10.MORMENEKÞE 11.HAMÝTKÖY 12.YBOÐAZÝÇÝ 13.YALOVA 14.G.GÜCÜ Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 12 yýl sonra geçiþ kapýlarýndaki kaðýdý ve mührü kaldýrmayý baþardýk. 12 yýlda bir kaðýttan kurtulduysak, zorunlu askerlikten kaç yýlda kurtuluruz acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı. AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES KKTC, AZERBAYCAN'DA TANITILDI - 06.12.2016 6 Aralık 2016 kibrispostasi.com Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Nisan 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4492 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "HÝNTKENEVÝRLÝ ADAYLIK ÝLANI" HA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Nisan 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4492 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HÝNTKENEVÝRLÝ ADAYLIK ÝLANI HA! Rum basýnýna göre Özersay ve Mavroyannis eðitim için Güney Afrika'ya gideceklermiþ! Siyahlarla beyazlarýn barýþýný incelemeye... Ama farkýnda deðiller galiba... Bizim bir Mandela'mýz yok ki! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı