Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir."

Transkript

1

2

3 Binlerce y ll k tarihin, do an n eflsiz güzelliklerine kar flt, 4 mevsimin ve farkl iklimlerin bir arada yafland, her kültürden insan n dostlukla kaynaflt ülke; Türkiye Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir. Kat etti iniz yollar, yine sadece ülkemizde sizi ça lar öncesine, antik tanr lar n ve tanr çalar n, güçlü krallar n ve krall klar n hüküm sürdü ü görkemli tarihe götürebilir. Alt n sar s kumsallar n turkuaz mavisi sularla kucaklaflmas, güneflin her do uflunda ve bat fl nda renklerden oluflturdu u büyüleyici resim, do an n bin bir bitkinin kar fl m yla oluflturdu u muhteflem yeflil bir tek burada böylesine etkileyicidir. Rüyalar ülkesinin büyüleyici cennetlerinde kalmak isteyenler için 5 y ld zl saraylar, Setur da hayat n tad n ç kartmak ya da gerçek huzurla tan flmak, heyecan verici maceralara yelken açmak ya da e lencenin sonsuzlu unda kaybolmak isteyenler için bir davetiyedir.

4 Diledi in ya da Dinlendi in Yerde Ol! Deneyimli çal flanlar, güçlü organizasyonu ve üstün seyahat seçenekleri ile s n rs z tatil anlay fl n n adresi olan SETUR seyahat ayr cal n, profesyonel kadrosu ile size yaflatmaya haz r. Tatilin ve dünyan n anahtar SETUR, ofislerinde sizleri bekliyor... Tesislerin Seçimi S cak yaz günlerine merhaba dedi imiz bu aylarda sizi yaflad n z mekandan uzaklaflt racak, stresinizi, yorgunlu unuzu unutturacak, keyifli tatil seçenekleri ülkemizin en güzel tatil köylerinde, butik ve 5 y ld zl otellerinde SETUR un kaliteli hizmet anlay flla birleflerek sizlere sunuluyor. En iyi imkanlarla rezervasyon yapt rabilece iniz bu tesisler, SETUR ayr cal ile sizleri a rlamak için bekliyor. Kültür Turlar Türkiye'nin farkl bölgelerindeki kültürel zenginli ini keflfetmek isteyen herkesi bu yörelerin tarihi, arkeolojisi, mimari, sanatsal kültürel ve sosyal geçmifli ile tan flt rmay amaçlayan SETUR y l boyu düzenledi i kültür turlar yla da hizmetinizde. Titizlikle oluflturdu umuz kültür turlar ndan yeflilin binbir tonuyla bezeli do as n n efllik etti i yolculukla Bat ve Do u Karadeniz turlar, kayalara oyulmufl evler, kiliseler ve peribacalar ile do a ve tarihin dünyada en güzel birleflti i yerde geçirmek isteyenleresunulan geleneksel Kapadokya turu ve çeflitli kültürlerden izler tafl yan medeniyetlerin befli i Güneydo u Anadolu turu tüm acentelerimizde sizlere sunuluyor. Ödeme mkanlar SETUR ürünlerine taksit imkan veya dönemsel indirimlerle sahip olabilirsiniz. Baflta Yap Kredi Bankas Worldcard olmak üzere, önde gelen tüm taksit kartlar ile yapm fl oldu umuz anlaflmalar do rultusunda sezon boyunca hizmetinizdeyiz. Türkiye nin en büyük bilet sat fl acentesi olan SETUR sizlere stanbul da Altunizade, Elmada, Atatürk Havaliman ve Sabiha Gökçen Havaliman : Ankara ve zmir deki ofisleri ile bilet hizmeti vermektedir. Parolu Kart ve Avantajlar Türkiye nin y ld z parolu kart ile SETUR ofislerinde hem paropuan kazanabilir hem de paropuan harcayabilirsiniz. SETUR dan kazand n z paropuanlar, di er üye iflyerlerinde harcayabilirsiniz. Bu firmalarda kazand n z paropuanlar ile de SETUR dan tatilinizi sat n alabilirsiniz. Bunun yan nda, dönem dönem yapaca m z kampanyalar ile kat puanlar kazanma imkan na kavuflacaks n z. Web Sitesi Ayda binlerce kiflinin ziyaret etti i ve on-line sat fl portal m z tatile gidecek misafirlerimiz için en önemli bilgi ve rezervasyon kayna olacakt r. Sosyal Medya Setur un, hayalinizdeki tatile en avantajl yoldan gitmeniz için sundu u f rsatlardan; facebook, twitter, google+, youtube ve pinterest gibi sosyal medya kanallar arac l yla da haberdar olabilir, yine bu mecralardan bize ulaflarak güncel bilgileri sürekli takip edebilirsiniz. Setur Hediye Kart Art k sevdiklerinize, müflteri ve çal flanlar n za verebilece iniz çok özel bir arma an var: SETUR hediye kartlar... Diledi iniz miktarda kredi yükleyebilece imiz SETUR hediye kartlar ile tüm ürünlerimizi sat n alabilirsiniz. Hediye kart talepleriniz için SETUR ofislerini arayabilirsiniz.

5 Koç Holding, ülkemize yapt yat r mlarla, yeni sektörlerin geliflmesi için att ad mlarla ve küresel markalar yla sosyal sorumlulu un en önemli bileflenlerinden olan ekonomik kalk nmada ülkemizin itici güçlerinden biri olmaya devam etmektedir. Köklü kurumsal kültürüyle Türk ifl dünyas n n toplumsal yan en güçlü üyelerinden biri olan Koç Holding ve Koç Toplulu u fiirketleri, her y l kurumsal yurttafll k bilinci dahilinde çok çeflitli toplumsal paylafl m projelerine destek vermekte, yaflad m z toplumun yaflam kalitesini yükseltmek, kendi çal flanlar ve onlar n ailelerine, yerel halka ve di er paydafllar na karfl sorumluluklar n yerine getirmek amac yla çal flmalar n sürdürmektedir. flte bu çal flmalardan biri olan Ülkem çin Projesi ise toplumsal kalk nma için bireysel gönüllülü ü ön plana ç karmaktad r. Ülkem çin Projesi kapsam nda Koç Toplulu u flirketleri, çal flanlar ve bayilerinin katk lar ile 81 ilde 2006 y l ndan bu yana e itim, sa l k, çevre ve yerel kalk nma gibi çeflitli alanlara sosyal sorumluluk çal flmalar nda güç birli i ile örnek çal flmalar sergilendi y llar aras nda 387 proje, 2008 y l nda fidan, 2009 y l nda çocu a çevre e itimi ve y llar nda Türk K z lay na ünite kan ba fl sa land. Bir ünite kan n 3 hayat için umut oldu unu düflünüldü ünde yaklafl k kiflinin hayat na dokunulmufl oldu. Ülkem çin Projesi uygulamas nda ise Engel Tan m yorum temas ile yoluna yeni bir heyecan ile devam ediyor ve engelli vatandafllar m z n sosyal yaflamdaki yerine odaklan yor. Bildi iniz gibi, ülkemizde engellili e bak fl aç s n n de ifltirilmesi, hak temelli bir oda a kavuflulmas ve engelli vatandafllar m z n ekonomik ve sosyal hayata eriflimlerinin art r lmas konusunda kaydedilmesi gereken önemli aflamalar bulunmaktad r. Koç Holding liderli inde, tüm Koç Toplulu u flirketleri ve bayileri, Ülkem çin Engel Tan m yorum projesi ile önümüzdeki iki y l boyunca gerçeklefltirilecek e itimler ve özel çal flmalarla bu önemli konuya dikkat çekmeye ve toplumsal fark ndal k yaratmaya çal flacakt r. Bizler de Setur ve markalar olarak, tüm birimlerimizle Ülkem çin Engel Tan m yorum sosyal sorumluluk projesi içinde yer al yor ve bu de erli projeye gönülden destek veriyoruz. Broflürümüzün haz rl k aflamas nda, engelli konuklar m z n ülkemizde Engelsiz Tatil yapabilmelerine yard mc olabilmek amac yla, portföyümüzde bulunan otellerin Engelsiz Tatil e uygunluk kriterlerini inceledik ve engelli misafirlerimize rehberlik edebilmek için bu tesislerdeki engelli dostu hizmetleri, her bir tesisin sayfas na yerlefltirdi imiz ikonlarla belirttik. Bu ikonlar n anlamlar n afla da görebilirsiniz. Herkes çin Engelsiz Tatil çal flmalar m z n yaflad m z çevreye katk sa lamas n ve ülkemizdeki fark ndal n artarak devam etmesini diliyoruz. 0

6 MARITIM CLUB ALANTUR SAPHIR RESORT & SPA HILLSIDE SU HOTEL D VAN TALYA OTEL RIXOS DOWNTOWN ANTALYA DEDEMAN ANTALYA HOTEL & CONVENTION CENTER THE MARMARA ANTALYA ELA QUALITY RESORT RIXOS PREMIUM BELEK SUSES LUXURY RESORT SIRENE BELEK HOTEL SUENO HOTELS GOLF BELEK L MAK ATLANT S DE LUXE HOTEL & RESORT L MAK ARCADIA GOLF & SPORT RESORT CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT ROBINSON CLUB NOBILIS ALVA DONNA EXLUSIVE HOTEL & SPA PALOMA GRIDA VILLAGE & SPA CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA SHERATON ÇEfiME SOLTO ALAÇATI HOTEL ALTINYUNUS RESORT & THERMAL HOTEL CESHME PLUS HOTEL ALAÇATI BEACH RESORT ILICA HOTEL SPA & WELLNESS RESORT RADISSON BLU RESORT & SPA ÇEfiME BABAYLON HOTEL 7800 ÇEfiME S SUS HOTEL HILLSIDE BEACH CLUB THE BAY BEACH CLUB AQUAPARK HOTEL PATARA PRINCE HOTEL & RESORT S D-MARIN RESORT GÖCEK PALOMA PASHA RESORT PALOMA CLUB SULTAN VENOSA BEACH RESORT & SPA AQUA FANTASY FANTASIA DELUXE SÜRMEL EFES OTEL PAMUCAK RICHMOND HOTEL EPHESUS KALEM ADASI OLIVIERA RESORT - D K L HILTON BODRUM TURKBUKU RESORT & SPA D VAN BODRUM OTEL RIXOS PREMIUM BODRUM HAPIMAG SEA GARDEN RESORT KEMPINSKI HOTEL BARBAROS BAY CASA DELL ARTE PALMALIFE BODRUM RESORT & SPA KUUM HOTEL & SPA CAMELOT BOUTIQUE BODRUM THE MARMARA BODRUM & SPA SEDATIVE BOUTIQUE HOTEL & SPA S S OTEL & SPA YASMIN RESORT BODRUM LATANYA BEACH RESORT HOTEL GRAND YAZICI BODRUM HOTEL & SPA GRAND YAZICI TORBA BEACH CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA CLUB BLUE DREAMS ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL & SPA SALMAK S RESORT & SPA THE LUVI HOTEL CENNET PARK HOTEL ATRIUM OTEL AMARA DOLCE VITA LUXURY RIXOS SUNGATE RIXOS TEK ROVA VOGUE HOTEL AMARA WING RESORT COMFORT AMARA CLUB MARINE NATURE 118 PALOMA RENAISSANCE ANTALYA BEACH RESORT & SPA 119 L MAK L MRA HOTEL & RESORT M RADA DEL MAR 122 SENTIDO SULTAN BELD B 123 CLUB PHASELIS 124 ROBINSON CLUB ÇAMYUVA 126 FAME RESIDENCE KEMER & SPA 127 FAME RESIDENCE GÖYNÜK 128 FAME RESIDENCE PARK 129 CRYSTAL AURA BEACH RESORT 130 CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA 131 CRYSTAL FLORA BEACH RESORT 132 PR CLUB FEST VAL 133 PR CLUB SAPHIRE 134 PR CLUB KAPLAN 135 PR CLUB BELPINAR 136 OTIUM GÜL BEACH RESORT

7 GÜRAL AFYON KOREL THERMAL RESORT CLINIC & SPA KBAL THERMAL - AFYON ORUÇO LU THERMAL RESORT - AFYON ANEMON AFYON SPA HOTEL & CONVENTION CENTER GÜRAL HARLEK THERMAL RESORT & SPA MARIGOLD THERMAL & SPA HOTEL RIXOS LARES L MAK LARA DE LUXE & RESORT TITANIC BEACH RESORT HOTEL FAME RESIDENCE LARA & SPA CLUB HOTEL SERA CITY & RESORT D-HOTEL MARIS GRAND YAZICI MARES GRAND YAZICI CLUB TURBAN MARITIM HOTEL GRAND AZUR CLUB SENO H LTON DALAMAN SARIGERME RESORT & SPA IBEROTEL SARIGERME PARK ROBINSON CLUB SARIGERME PARK KOL N HOTEL ASSOS NAZLIHAN HOTEL & ASSOS NAZLIHAN SPA HOTEL ASSOS EDEN GARDENS HOTEL ASSOS EDEN BEACH HOTEL BÜYÜK ABANT OTEL ABANT PALACE D VAN BURSA GAZELLE RESORT & SPA FENERBAHÇE TOPUK YAYLASI GÜRAL SAPANCA WELLNESS & CONVENTION KLASSIS RESORT HOTEL NEADA RESORT HOTEL & SPA BLUE WATERS CLUB SUENO HOTELS BEACH S DE 168 AMARA BEACH RESORT COMFORT 170 CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD 171 TURAN PRINCE RESIDENCE 172 CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA 173 CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA 174 CRYSTAL SUNRISE QUEEN LUXURY RESORT & SPA 176 SENTIDO PER SS A MANAGED BY PALOMA HOTELS 177 PALOMA OCEANA 178 IBEROTEL PALM GARDEN 179 ROBINSON CLUB PAMF LYA 180 OTIUM ECO CLUB S DE NOAH' S ARK DELUXE HOTEL & CASINO CRATOS PREMIUM ACAPULCO RESORT & CONVENTION & SPA KAYA ARTEM S ROCKS HOTEL & CASINO MALPAS HOTEL & CASINO MER T CRYSTAL COVE HOTEL & CASINO MERCURE ACCOR HOTELS SALAM S BAY CONTI RESORT SETAIR SETUR MARINAS SETUR DUTY FREE YETK L SATIfi ACENTELER M Z

8

9 Akdeniz'in en uzun sahiline sahip olan ALANYA, dünyaca ünlü plajlar ve do al güzellikleriye 12 ay boyunca yerli ve özellikle yabanc turistlerin gözde turizm yeridir. Denizi, kumu, günefli, kalesi, Selçuklu ve Osmanl dan kalma tarihi eserleriyle meflhurdur. Alanya, Antik ça larda korsanlara, Bizans döneminde derebeylerin ev sahipli i yapm fl ve nihayet Anadolu Selçuklular döneminde de baflkentli e yükselmifl ender güzellikteki tarihi bir flehirdir. Alanya antik ça da Pamfilya ile Klikya aras nda yer alm flt r. Heradot'a göre bu bölgenin insanlar Truva savafl sonras Anadolu'ya da lan insanlar n soyundan gelir. Alanya ya do ru rengi maviden turkuvaza dönüflen Akdeniz den hemen sonra Bat Toroslar yükselir... Çam ve sedir ormanlar yla, zirvelerden kopup gelen akarsular yla, vadileriyle bambaflka bir dünya yarat r Toroslar... Kentin içi portakallar çiçek açt zaman parfümle y kanm fl gibi olur; her mevsim rengarenk çiçekler yol kenarlar n süsler, insan n güzü ve gönlü dinlenir Alanya da... Ma aralar ise hem kara hem denizdedir; büyüleyicidir, gizemlidir, flifal d r... Ve günefl, hayatt r... Alanya güneflin gülümsedi i yerdir... MARITIM CLUB ALANTUR SAPHIR RESORT & SPA

10 Alanya MARITIM CLUB ALANTUR Kategori fiehir merkezine 5 km uzakl kta, denize s f r. Merkezi klima, uydu kanall TV, minibar (giriflte su konulur), telefon, emanet kasa (ücretli), saç kurutma makinesi, hal veya seramik zemin, balkon veya teras. Her fley dahil saatleri aras nda yerli alkollü ve alkolsüz içecekler. Sabah, ö le ve akflam yemekleri aç k büfe. Akflam yemeklerinde günlük temal büfeler. Erken ve geç kahvalt, snack, pasta / çay saati, gece çorbas. A la carte restoran (ücretli ve rezervasyonlu). Çocuk 4 12 yafl çocuklar için Mini club (10:00 12:30 & 15:00 17:30 saatleri aras nda), çocuk animasyonu ve Mini disko (20:30 21:00 saatleri aras nda). Çocuk havuzu (ayr ve günefl korumal ), çocuk oyun park, bebek yata (odada ücretsiz). Tesis Hakkında m 2 botanik bahçe içerisinde kurulu tesiste; 56 superior oda, 8 suit, 78 ara kap l comfort oda, 208 comfort oda olmak üzere toplam 350 oda mevcuttur. 2 si superior odada ve 3 ü comfort odada olmak üzere toplam 5 adet engelli odas vard r. 3 aç k havuz, 1 kapal havuz, aç k kapal restoran, barlar, toplant salonu, lobi ve genel alanlarda ücretsiz wireless internet, 550 metre uzunlu unda özel plaj, aç k otopark, hemflire doktor, çamafl rhane ve kuru temizleme, kuaför, kuyumcu, butik, market bulunmaktad r. Spor Aktiviteleri Soft animasyon. Gündüz spor aktiviteleri ve akflam flovlar. Tenis kortlar (gece ayd nlatma ücretli), masa tenisi, dart, boccia, jimnastik, aerobik, step, su jimnasti i, havuz oyunlar, okçuluk, basketbol, mini futbol, voleybol, sahil voleybolü, mini golf, Türk hamam, sauna, buhar banyosu, fitness center, masaj (ücretli), jakuzi (ücretli), bilardo (ücretli), su sporlar (ücretli), disko. Sahil; Kum ve çak l, denize s f r. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Ö le yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; Balayı çiftlerine %10 indirim ve giriflte meyve sepeti&flarap. 3 8

11 Alanya SAPHIR RESORT & SPA Kategori Alanya Karaburun Mevkiinde bulunan tesis, Alanya Merkeze 33 km, Side ye 27 km, Havaalan na 90 km. mesafede olup denize s f rd r. Tesiste Toplam 333 Oda Bulunmaktad r. da Televizyon (Uydu Yay n ), Merkezi Klima, Saç Kurutma Makinesi, Telefon, Bebek Yata, Mini Bar ve Kasa. Tüm yerli alkollü-alkolsüz içecekler ücretsizdir. Kahvaltı (07:00-10:00), Gözleme (11:00-17:00), Geç Kahvalt (10:00-11:00), Dondurma (14:00-16:00 / ), Snack Bar (11:30-16:30), Lobby Pastane (16:00-18:00), Food Corner / Sahil Bar (11:30-13:30), Çay- kahve ve Pasta Saati (17:00-18:00), Ö le Yeme i (12:30-14:00), Türk Kahvesi Saati / Lobby (20:30-21:30), Akflam Yeme i (19:00-21:00), Pazar Brunch (10:00-14:00), Gece Çorbas &Makarna (23:30-00:30) Spor Aktiviteleri Ücretsiz: Aerobic, Masa Tenisi, Dart, Bilardo, Masa Tenisi Malzemeleri (raket ve top), Basketbol, Plaj Voleybolu. Ücretli: Su Kaya, Kano, Jet-Ski, Banana, Rüzgar Sörfü, Paraflüt, Bot, Tenis Kortu, Dal fl Okulu. Tesis Hakk nda Tesis çerisinde; 3 Bantl Kayd rakl Yüzme Havuzu, Aç k Yüzme Havuzu, Kapal Yüzme Havuzu, Çocuk Yüzme Havuzu, Çocuk Havuzunda Mini Kayd rak, Özel Plaj, Aç k Restaurant, Kapal Restaurant, ( talyan ve Türk) bulunmaktad r. Ücretli: A La Carte Restaurant, Masaj, Kese, Wellness Spa, Kuaför ve Güzellik Salonu, Atari Salonu, nternet Cafe, Doktor, Rent a Car, Çamafl rhane, Bebek Bak m, Baby phone, Çocuk Arabas. Ücretsiz: Gündüz-Akflam Animasyonlar, Amfi Tiyatro, Hamam, Sauna, Fitness Center, Animasyon, Disko (içecekler ücretli), Emanet Kasalar. Lobby Bar (24 Saat / 10:00-23:00 Ücretsiz / 23:00-10:00 Ücretli), Havuz Bar (10:00-24:00), Snack Bar (11:30-16:30), Restoran Bar (12:30-14:00 / 19:00-21:00), Beach Bar (10:00-17:00), Disko Bar (00:00-02:30 / Tüm içecekler ücretidir. D flar dan içki getirilemez) *Otel bünyesinde Osmanl ve talyan olmak üzere 2 adet A LA CARTE RESTAURANT bulunmaktad r. 2 Sahil; 150 m. uzunlu unda kum - çak l plaj. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Akflam yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. 9

12

13 Attalos Yurdu anlam na gelen Antalya, II. Attalos taraf ndan kurulmufltur. Bergama Krall n n sona ermesiyle (M.Ö. 133) bir süre ba ms z kalan kent, daha sonra korsanlar n eline geçmifltir. Ard ndan s ras yla Roma ve Bizans mparatorluklar s n rlar içinde kalan Antalya, Selçuklu ve Osmanl dönemlerinde Türk topra olarak büyük geliflme göstermifltir. Antalya sahip oldu u arkeolojik ve do al güzellikler sayesinde "Türk Rivieras " ad n alm flt r. Deniz, günefl, tarih ve do an n sihirli bir uyum içinde bütünleflti i Antalya, Akdeniz'in en güzel ve temiz k y lar na sahiptir. 630 km. uzunlu undaki Antalya k y lar boyunca, antik kentler, antik limanlar, an t mezarlar, dantel gibi koylar, kumsallar, yemyeflil ormanlar ve akarsular yer al r. Palmiyelerle s ralanm fl bulvarlar, uluslararas ödül sahibi marinas, geleneksel mimarisi ile flirin bir köfle oluflturan Kaleiçi ve modern mekanlar ile Türkiye'nin en önemli Turizm Merkezi olan Antalya, Aspendos Opera ve Bale Festivali, Uluslararas Plaj Voleybolu, Triathlon, Golf Müsabakalar, Okçuluk, Tenis, Kayak yar flmalar vb. etkinliklere, 1995 y l nda aç lan Antalya Kültür Merkezi ile de plastik sanatlar, müzik, tiyatro, sergi gibi birçok kültürel ve sanatsal etkinli e ev sahipli i yapmaktad r. HILLSIDE SU HOTEL D VAN TALYA OTEL RIXOS DOWNTOWN ANTALYA DEDEMAN ANTALYA HOTEL & CONVENTION CENTER THE MARMARA ANTALYA

14 Antalya HILLSIDE SU HOTEL Kategori Antalya Havaliman 'na 15 km, flehir merkezine 1,5 km ve Cam Piramit'ten 1 km uzakl kta kendine ait mavi bayrakl plaj ile denize s f r konumda. DELUXE oda tipi (deniz ve kara manzaral ) ve SUIT oda tipi (deniz ve kara manzaral ) konaklama seçenekleri. 24 saat oda servisi, modern sedirli balkon, ambians fl kland rmal odalar, telefon, sesli mesaj servisi, uydu ba lant l tv, yiyecek&içecek ve kozmatik ürünleri içeren maxi bar, kasa, banyo (dufllu), saç kurutma, bebek telsizi (istek üzerine), duman alarm. Yar m Pansiyon. Sabah kahvalt s ve akflam yeme i dahil aç k büfe K rm z Restoran. Pool, Beach, Lounge, Sushi ve yaz döneminde 5. Kat Restoran'da A' la carte seçenekler (ücretli) Spor Aktiviteleri Su sporları (katamaran, jet ski, parasailing, windsurf, ringo, banana ücretli), fitness center, tenis, voleybol, badminton, masa tenisi, langırt, squash, sabah jimnasti i, aqua-gym. Sanda Spa La Prairie cilt bakım ve 6 masaj odasından oluflan Sanda Spa - Aromatik kokular ve müzikle rahatlatan ambiyans, sauna, buhar odası, geleneksel Türk hamamı. Sahil; Denize 10 metre mesafede, çak l. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Akflam yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. Balay ve Gençlik ndirimleri; Balay indirimi % 20 dir. Gençlik indirimi %40 (29 yafl n doldurmam fl olmas ve rezervasyonun otel girifl tarihinden önceki son 14 gün içerisinde yap lm fl olmas gerekmektedir) 3 12

15 Dinamik ve özgün yaflam tarz... Gündüz ve Gece Aktiviteleri Gündüz Aktiviteleri: Yeflil alanda futbol, masa tenisi, dart, badminton, uçurtma, tavla, ka t oyunlar, boccia, taboo, hamak, resim boyama, portre çizimi gibi çeflitli spor olanaklar, oyunlar ve aktiviteler. Gece Aktiviteleri: canl müzik performanslar, özel gösteriler, beach partiler, aç k havada sinema gösterimleri. Alt n Portakal, Antalya Piyano Festivali, Runtalya gibi dünya çap nda kültür, sanat, spor, moda ve e lence organizasyonlar na ev sahipli i yap lmas. Tesis Hakk nda 39 süit, bir Presidential Süit ve bir özel dizayn süit olmak üzere, 294 oda, herkesin damak zevkine uygun 6 farkl restoran; K rm z, Lounge, Pool, Sushi, Beach, 5. Kat. Toplant lar n z için 848 m 2 'lik balo salonu, konferans salonu, 9 farkl toplant salonu, business center, Sanda Spa, Siyah Gece Kulübü, kuaför, internet cafe (ücretsiz), kablosuz internet (ücretli) Çocuk Çocuk havuzu, bebek yata, yafl aras çocuklar için KidSide,Bebek bak c s (ücretli), mama sandalyesi, trambolin. 13

16 Antalya D VAN TALYA OTEL Kategori Deluxe. Havaalanına 11 km uzaklıkta. Denize sıfır. Tüm odaları deniz manzaralı ve balkonlu, tam konforlu standart, aqua ve süit tipi odalarda, banyo, uydu TV, müzik yayını, özel kasa, minibar, direkt telefon, ücretsiz çay&kahve setup ve internet. Tesis Hakk nda Toplam 204 oda. 175 normal, 19 Süit (8 Junior Süit, 8 Deluxe, 3 Executive Süit) ve 10 aqua oda. Restoranlar, barlar, özel plaj ve yüzme havuzu, jakuzi, sauna, hamam, fitness center, toplant salonlar, Pub Talya, Beach Bar, internet cafe, güzellik merkezi, business center, lobide wireless internet (ücretsiz), otopark, kuru temizleme, bayan-erkek kuaförü, market. Sabah, akflam yemekleri açık büfe, Türk ve dünya mutfa ından özel lezzetler. Spor Aktiviteleri Masa tenisi, fitness center, dal fl okulu, tenis kortu, mini golf, bilardo. Sahil; Denize s f r, özel platform plaj. Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; Balayı çiftlerine özel indirim

17 Antalya RIXOS DOWNTOWN ANTALYA Otelimiz, Antalya havaliman 18 km, fiehir merkezi 1 km, Golf 35 km, Expo kongre merkezi 20 km, Cam piramit 0,3 km, Atatürk park 0,5 km, Al flverifl merkezi 1 km, Kaleiçi 4 km, Antalya Müzesi 0,5 km uzakl ktad r. Standart Oda: 32 m 2, twin ya da king size yatak, oturma grubu, balkon, dufl, kasa, kara manzaral. Deluxe Oda: 32 m 2, twin ya da king size yatak, oturma grubu, balkon, dufl, kasa, deniz manzaral. Deluxe Terrace: 48 m 2, twin ya da king size yatak, oturma grubu, balkon, dufl, kasa, deniz ve da manzaral, 20 m 2 teras Junior Suite: 46 m 2, uzun balkona ve oturma tak m na sahip genifl deniz manzaral oda Family Terrace: 64 m 2, yatak odas, oturma odas, 2 banyo, 20 m 2 teras Deluxe Suite: 80 m 2, yatak odas ve oturma odas, uzun balkon King Suite: 128 m 2, 2 yatak odas, 2 banyo(ebeveyn banyosu jakuzilidir), 1 salon. Deluxe odaya ba lant l d r. Panoramik Ana Restoran: Sabah ve akflam yemeklerinde zengin aç k büfe servis, uluslararas mutfaklardan seçkin lezzetler. Kalina Bar & Restoran: (Türkiye de ilk Dinner Show Restoran) YEN! 300 kiflilik kapal alan ve teras nda talyan flefimiz taraf ndan haz rlanm fl talyan, Japon ve Rus mutfa ndan seçmeler ve uluslararas içecek menüsü, periyodik aral klarla canl performans ve karaoke eflli inde servis edilmektedir. Beach Restaurant: A la carte beach menü servis edilmektedir. Tropic Restoran: Sezonun trend kokteylleri ve baflta Daiquiri, Margarita, Piña Colada olmak üzere serinletici yaz kokteylleri ve karayip mutfak kültüründen esinlenmifl snack menüsü. Tropik Bar: Sezonun trend kokteylleri ve baflta Daiquiri, Margarita, Piña Colada olmak üzere serinletici yaz kokteylleri ve Karayip mutfak kültüründen esinlenmifl snack menüsü. Kalina Bar: Zengin kokteyl menüsüne ilaveten Türkiye de bir ilk olarak; 1200 flifle kapasiteli,ayn anda özel so utma ve s tma sistemi bulunan flarap ve flampanya dolab,seçkin misafirlerin içeceklerini arzu ettikleri derecede yudumlamas na imkan sa lamaktad r. Beach Bar: A la carte beach menü servis edilmektedir. Lobi Bar: Farkl aromalara sahip seçkin çay ve kahve çeflitleri. Çay saatinde sunulan özel tatl ve sandviçlerimiz kaymak ve ev yap m reçeller eflli inde sunulmaktad r. Rixos Lounge: Modern ve konforlu iç mekan ve panoramik teras nda üst düzey uluslararas yiyecek ve flarap menüsü. Premium puro ve kanyaklar Cigar Lounge ta servis edilmektedir. Spor Aktiviteleri: Sabah Jimnasti i, Step ve Aerobik, Fitness Center (Aletli Jimnastik), Pilates, Yoga Dans Kurslar, Tenis. Spa Rixos Royal Spa 1550 metrekarelik genel alan ve Fitness alan 390 m 2 üzerinde kurulu özel e itmenler taraf ndan hizmet vermektedir. Asya ve Avrupa masaj hizmetleri, Uluslararas markalar ile Cilt ve Vucut Bak mlar, Aletli zay flama ve s k laflma uygulamalar, Kozmetik Cilt ve Vücut Ürünleri (BrunoVassari), Fittness salonunda iste e ba l kifliye özel ve/veya grup çal flmalar. Pilates, Jimnastik, aerobik ve step çal flmalar. Body Reformer uygulamas, Fittness salonunda Live DJ Performance, Sa l kl Yaflam ve Gerçek güzellik konulu seminerler, Is t lm fl Aç k Yüzme Havuzu, Geneleksel Türk Hamam, Sauna, Buhar odas, Relax Lounge, Soyunma odas, Vitamin Bar, Yoga. Çocuk Anne ve babalar n otel içi veya otel d fl ndaki özel kutlamalar nda, spa center a veya fitness kulübümüze gelen misafirlerimizin yan nda gelen küçük misafierlerimiz için kurulmufl bir dünya hayal ettik. Bu dünyada hangi dil konuflulursa konuflulsun, çocuklar n kulland ortak bir dil olmas n hayal ettik...bu dilin Sevgi oldu una karar verdik. Ve bunun için sevimli sincap RIXY den yard m istedik. Tesis Hakkında Genifl ve bak ml bahçesi, tropik havuzu, mükemmel servisi ve resort otel özellikleri ile efline az rastlan r bir flehir merkezi otelidir. Deniz ve günefl servisinin yan s ra toplant ve dü ün organizasyonlar, farkl Dinner Show konseptleri ile Antalya gecelerinin vazgeçilmez mekan olan befl y ld zl flehir otelimiz, Rixos fark yla hizmet sunmaktad r. Ücretsiz Servisler: Otopark, wi-fi, Concierge, Spor Salonu, Türk Hamam, Sauna, Aç k havuz (havlu, flemsiye, flezlong, 210 m2, k fl sezonunda s tmal ), 2 tartan zemininli tenis kortu, Rixy Club (09:00-19:00), Havuz ve çocuk oyun alan, Dart, Masa tenisi, satranç, tavla ve kart oyunlar, Özel plaja araç servisi, Plajda (Havlu, flemsiye,flezlong), Safe box (odalarda). Ücretli Servisler: 24 saat oda servisi, minibar (odalarda), Puro köflesi (Rixos Lounge), Çamafl rhane, Doktor, Spa (Masaj, yüz ve vücut bak m, aerobik ve step kurslar, vitamin bar), Tenis ekipmanlar,dersleri ve ayd nlatma, Çocuk bak c s (4 yafl ve üzeri), Havaliman Transferi (Havaliman -Otel-Havaliman ), Kuaför, Butik. 4 Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konsept; BB, HB 15

18 Antalya DEDEMAN ANTALYA HOTEL & CONVENTION CENTER Antalya, Lara yolu üzerinde bulunan tesis, Antalya Havalimanı na 15 km, Antalya merkeze 3 km mesafede, falezlerin üzerinde ve denize sıfır konumdadır. Tesisin standart odalarında, merkezi klima, direkt telefon, minibar, televizyon, saç kurutma makinesi, elektronik kasa bulunmaktadır. Standart odalarda max. 3 kifli konaklayabilmektedir. Tesiste aile odaları bulunmamakla birlikte birbiri ile ba lantılı odalar aileler için tahsis edilmektedir. Ayrıca tesiste 1 yatak odası (çift kiflilik yatak) ve 1 salondan oluflan tümü deniz manzaralı suit odalar bulunmaktadır. Çocuk Tesiste açık çocuk havuzu mevcuttur. Tesis Hakkında Toplam 482 odas bulunan tesiste, aç k ve kapal havuzu, tenis, sauna, masa tenisi, Türk hamam ve Aquapark mevcuttur. Not: Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir. Yarım Pansiyon: Sabah kahvaltısı ve akflam yeme i açık büfedir, Tüm içecekler ve ö le yemekleri ücretlidir. Spor Aktiviteleri Belirli günlerde lobide piyano eflli inde canlı müzik mevcuttur. Ücretsiz: Aç k ve kapal havuz, kondisyon merkezi, Türk Hamam, Sauna, basketbol sahas, Tenis Kortu, Aquapark girifli, kablosuz internet. Ücretli: Tüm saha fl kland rmas, masa tenisi, masaj, kese, doktor. Plaj; Platform fleklinde mavi bayrakl özel plaj. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Akflam yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur

19 Antalya THE MARMARA ANTALYA Kategori Deluxe. Antalya Havalimanı'na sadece 15 dk uzaklıkta olan The Marmara Antalya Türkiye'nin ilk dönen oteli olma özelli ine sahip. Akdeniz in muhteflem manzarasına sahip olan Lara bölgesinde tam falezlerin üstünde yer alıyor. The Marmara Antalya; 8 adet büyüklü küçüklü toplantı salonu, özel plajında zengin spor aktiviteleri ve benzersiz mutfa ı ile hem ifl hem de tatil amaçlı gelenler için kaçınılmaz bir fırsat yaratıyor. Spor Aktiviteleri Spor hayranları için The Marmara Antalya bir cennet sayılır. Duvar tırman fl, açık yüzme havuzu ile birlikte modern bir gym spor severlere zevkli dakikalar yaflatır. Tesis Hakk nda 232 odalı tesisin, dünya mutfaklarından lezzetler sunan mutfa ı, açık yüzme havuzu, kapalı otopark, fitness kompleksi, masaj odaları, sauna, jakuzi, 24 saat oda servisi, kuru temizleme, doktor, kasa hizmeti, kuaför, business center ve 8 adet büyüklü küçüklü, son teknoloji donanımlı toplantı salonları mevcuttur. Standart otel odası: The Marmara Antalya toplam 232 odası ile birlikte 2 binadan oluflmaktadır. Otelin ana binası 208 standart, otelin dönen binası ise 24 loft odalıdır. Otel odaları kendine özgü mimari tarzları ile tasarlanm fl olup; konforu ve zevki içinde barındırmaktadır. 24 saat oda servisi ve odalarda wireless internet, misafirlerin hizmetindedir. Plaj Falezlerin üstünde yer alan özel plaja, otelden falezlere inen 70 m lik bir tünel ile ulaflılmaktadır. Dünya ustaları ile yar flan flefleri ile beraber The Marmara Antalya yemek konusunda iddialı mönüleri ile karflınızda. Dünya mutfaklarından seçenekler sunan ve flık yemek yemeyi isteyenler için Tuti Restoran uygun bir seçim. fiefin her gün yaratt ı farklı mönüler otelin her köflesinde Pool Bar'da, Beach Bar'da veya baflka bir yerde karflınıza çıkacaktır. 2 Sahil; Kendine ait platform plaj, 88 metre. Otele Girifl Saati; 15:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; Balayı indirimi % 10. En geç bir ay önce evlendi ine dair belge göstermesi mecburidir. Evlilik y ldönümü indirimi % 10. Evlilik tarihini belirten belge gösterilmesi mecburidir. 17

20

21 Antalya'n n 34 km do usunda kalan turizm merkezi Belek'te çam a açlar ile okaliptüs a açlar, kumlu ince çak ll sahil fleridi üzerinde bulunmaktad r. Ayr ca, uluslararas standartlara uygun birçok modern golf sahalar na sahip olan Belek kusursuz bir golf cennetidir. Akdeniz in tarih ile denizi buluflturan nadide k y lar ndan biridir. Tatilciler bölgede Türk mutfa n n en güzel lezzetlerini tadabilir, akflamlar aç k hava diskolar nda ve e lence yerlerinde gönüllerince e lenebilirler. Kuzeyinde Uçansu fielaleleriyle ile Serik lçesi nin akbafl köyü yak nlar nda, sark t ve dikitleri ile de iflik güzelliklere sahip Zeytintafl Ma aras bulunmaktad r. Belek bölgesindeki sahil fleridinin arkas nda tatil otelleri, al flverifl merkezleri ve turistik aktiviteleriyle Kadriye bulunmaktad r. Sahil fleridinin arkas nda bulunan s k çam ormanlar muhteflem bir güzelli e sahiptir. Bugün Belek Serik ve Kemera z k y lar nda, en modern 5 y ld zl tatil tesisleri bulunmaktad r. ELA QUALITY RESORT RIXOS PREMIUM BELEK SUSES LUXURY RESORT SIRENE BELEK HOTEL SUENO HOTELS GOLF BELEK L MAK ATLANT S DE LUXE HOTEL & RESORT L MAK ARCADIA GOLF & SPORT RESORT CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT ROBINSON CLUB NOBILIS ALVA DONNA EXLUSIVE HOTEL & SPA PALOMA GRIDA VILLAGE & SPA CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA

Otel Bilgisi. Limak Arcadia Golf Resort Otel

Otel Bilgisi. Limak Arcadia Golf Resort Otel Otel Bilgisi Limak Arcadia Golf Resort Otel Etkileyici bir Akdeniz manzarasına karşı, plajın hemen yanında yer alan Limak Arcadia Golf Resort, etkileyici mimarisi ile palmiye ağaçları arasında görkemli

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

Yapılış tarihi 2005 Telefon 00 90 242 352 25 52 Fax 00 90 242 352 25 50 Ana Bina Internet adresi www.delphinhotel.com info@delphinpalace.

Yapılış tarihi 2005 Telefon 00 90 242 352 25 52 Fax 00 90 242 352 25 50 Ana Bina Internet adresi www.delphinhotel.com info@delphinpalace. Konum Turizmin yeni yıldızı Lara da ihtişamı ve sizlere sunduğu saray konforuyla palmiye ağaçları arasında ışıldayan Delphin Palace Antalya şehir merkezine 15 km, Antalya Havalimanı na 10 km. ve sahile

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş.

OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. Otel Bilgisi Mukarnas Spa Resort İsmini bir bezeme deseni türünden alan ve mimarisine de bunu yansıtan Mukarnas Spa Resort, sizin için bir otelden daha fazlası... Mimarisini Selçuklu döneminden esinlenen,

Detaylı

Havuz 1 Havuz 2 Havuz 3 (üst sol), 4 (orta), 5 (üst sağ) Relax Havuz. Kaydırak Havuzu 1 Kaydırak Havuzu 2 Kaydırak Havuzu 3 Çocuk Havuzu

Havuz 1 Havuz 2 Havuz 3 (üst sol), 4 (orta), 5 (üst sağ) Relax Havuz. Kaydırak Havuzu 1 Kaydırak Havuzu 2 Kaydırak Havuzu 3 Çocuk Havuzu Konum Botanik Hotel, benzersiz bir doğaya, tarihi zenginliklere sahip bölgemizde 90.000 m² lik yeşil bir alana kurulu, 617 odadan oluşmaktadır. Havalimanı na 90 km, Side ye 30 km, Alanya ya 32 km, mesafededir.

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Limak Lara De Luxe Otel Resort

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Limak Lara De Luxe Otel Resort Otel Bilgisi Limak Lara De Luxe Otel Resort Şehrin merkezine yakın ve denize sıfır şekilde konumlanmış olan Limak Lara De Luxe Hotel & Resort, bölgenin en özel tesislerinden biridir. Uzak Doğu konseptiyle

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Lara De Luxe Otel Resort

Otel Bilgisi. Limak Lara De Luxe Otel Resort Otel Bilgisi Limak Lara De Luxe Otel Resort Şehrin merkezine yakın ve denize sıfır şekilde konumlanmış olan Limak Lara De Luxe Hotel & Resort, bölgenin en özel tesislerinden biridir. Uzak Doğu konseptiyle

Detaylı

: PHASELIS HILL RESORT

: PHASELIS HILL RESORT 2013 YAZ FACT SHEET GENEL BİLGİLER Otelin Adı : PHASELIS HILL RESORT Sınıfı : 5 Yıldızlı Hotel Adres : P.K. 5 07980 Kemer - Antalya - TÜRKİYE Telefon :+ 90 242 815 16 31 Pbx Telefax :+ 90 242 815 16 37

Detaylı

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KONSEPT 2012 YAZ CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KATEGORİ : Club & Hotel Letoonia/ 5 Yıldızlı Tatil Köyü KONSEPT : Superior All Inclusive ADRES : Paçarız Burnu Mevkii - P.O. Box 63 48300 Fethiye Muğla

Detaylı

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club GENEL BİLGİLER Adres : Göynük - Antalya - Türkiye Telefon : +90 242 815 17 50 (Pbx) Faks : +90 242 815 17 60 Web : www.majesty.com.tr E-Mail : info.lamerart@majesty.com.tr

Detaylı

PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT

PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT UZAKLIK TESİSİN AÇILIŞ YILI 01.05.2002 KONUM KONYAALTI RENOVASYON HAVALİMANINA UZAKLIK 20 KM SINIF ŞEHİR MERKEZİNE UZAKLIK 6 KM SEZON ADRES Akdeniz Bulv.1.Sokak

Detaylı

SPA WI-FI Çocuk Dostu Otel Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Denize Sıfır Konum. 8 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır.

SPA WI-FI Çocuk Dostu Otel Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Denize Sıfır Konum. 8 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır. Otel Bilgisi Sherwood Breezes Resort Sherwood Breezes Resort; Lara Kundu mevkiinde denize sıfır konumda bulunmaktadır. Tesis, 499 odası ile misafirlerine konforlu hizmet sağlamaktadır. Tesis; ana restoran,

Detaylı

Mevkii. Odalar Oda Sayısı

Mevkii. Odalar Oda Sayısı 2015 Yaz Sezonu Genel Adres Club Alantur Dimçayı Mevkii 07450 Kestel/Alanya Kategori 5 yıldızlı tesis Telefon 0242 518 17 40 Fax 0242 518 17 56 Genel Müdür E-Mail Otel E-mail Erdinç İbrahim Savul eisavul@alantur.com.tr

Detaylı

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Katagori : 5 Yıldız Yapım Yılı : 2011 Mesafeler : Şehir merkezi 5km., İzmir 140km., Bodrum 80km. Adres : Altınkum Mah. İnonu Bulvarı

Detaylı

HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00

HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00 FACT SHEET PGS ROSE RESIDENCE BEACH HOTEL 5* HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00 Adres: Atatürk Bulvarı, Yenimahalle 07980 Kemer - Antalya / TÜRKİYE Tel: (+90)242 814 56 00 Fax: (+90)242 814 55 52 E-Mail: Web: info@rosehotels.com.tr

Detaylı

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) 528 66 99 -- Fax: (242) 528 58 44 www.senzahotels.com Sayfa 1

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) 528 66 99 -- Fax: (242) 528 58 44 www.senzahotels.com Sayfa 1 Senza The Inn Resort & Spa Hotel Hizmetleri Güzelliğin, ihtişamının, mavinin sonsuzluğuyla buluştuğu özgün mimarisiyle The Inn Resort Hotel, sizleri her anını keyifle geçireceğiniz muhteşem bir tatile

Detaylı

Göl Manzaralı WI-FI Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Çocuk Dostu Hotel

Göl Manzaralı WI-FI Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Çocuk Dostu Hotel Otel Bilgisi Büyük Abant Oteli Büyük Abant Oteli Abant Gölü Milli Parkı mevkiinde, tertemiz havası ve büyüleyici güzelliği ile misafirlerinin memnuniyetini sağlamaktadır. A'la carte restoranı ve barıyla

Detaylı

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club GENEL BİLGİLER Adres : Göynük - Antalya - Türkiye Telefon : +90 242 815 15 38 (Pbx) Faks : +90 242 815 15 37 Web : www.majesty.com.tr E-Mail : info.lamer@majesty.com.tr

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ A1 KATI SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL)

Detaylı

LETOONIA GOLF RESORT / BELEK

LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KONSEPT 2012 YAZ LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KATEGORİ : Letoonia Golf Resort / 5 Yıldızlı Hotel & 1. Sınıf Tatil Köyü KONSEPT : Superior All Inclusive ADRES : İleribaşı Mevkii 07500 Belek - Antalya /

Detaylı

Otel Bilgisi. Taksim International Abant Palace

Otel Bilgisi. Taksim International Abant Palace Otel Bilgisi Taksim International Abant Palace Doğanın tam ortasında, huzurla ve konforun birleştiği bir yer düşünün, işte orası Abant Palace Hotel'dir... Şehirden uzaktan 4 mevsimin güzelliğini yaşamak

Detaylı

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir.

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir. KATEGORİ: 5 Yıldızlı bir oteldir.( ULTRA ALL INCLUSIVE ) ADRES: Bahçelievler Cad.No 119 Turgutreis / TELEFON : +90 252 /3820000 FAX:+90 252/3820101 WEB SİTESİ:www.lablanchehotel.com E.MAİL: info@lablanchehotel.com

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC ARTEMİS KONGRE MERKEZİ ARTEMİS KONGRE MERKEZİ 750m 2 550m 2 700m 2 SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL) YÜKSEKLİK

Detaylı

RAMADA RESORT LARA

RAMADA RESORT LARA Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 5 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. NG Afyon Wellness & Convention

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. NG Afyon Wellness & Convention Otel Bilgisi NG Afyon Wellness & Convention Afyonkarahisar'da hizmet vermete olan NG Afyon Wellness & Convention tam donanımlı bir termal ve SPA tesisidir. Güne zengin açık büfe kahvaltı ile başlayacağınız

Detaylı

THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil

THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil THE BLUE CONCEPT 2017 HOTEL BİLGİLERİ İsim : SEASHELL RESORT & SPA Sınıf : 5 Açılış : 01.06.2013 Adres : Evren Mahallesi 23. Sokak No:3 Evrenseki Side

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. NG Afyon Wellness & Convention

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. NG Afyon Wellness & Convention Otel Bilgisi NG Afyon Wellness & Convention Afyonkarahisar'da hizmet vermete olan NG Afyon Wellness & Convention tam donanımlı bir termal ve SPA tesisidir. Güne zengin açık büfe kahvaltı ile başlayacağınız

Detaylı

SENTIDO LETOONIA GOLF RESORT / BELEK

SENTIDO LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KONSEPT 2016 YAZ SENTIDO LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KATEGORİ : SENTIDO Letoonia Golf Resort / 5 Yıldızlı Hotel ve Tatil Köyü KONSEPT : Ultra Herşey Dahil ADRES : İleribaşı Mevkii 07500 Belek - Antalya

Detaylı

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara.

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara. Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 5 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

2015 FACTSHEET 01/04/2015-31/10/2015

2015 FACTSHEET 01/04/2015-31/10/2015 2015 FACTSHEET 01/04/2015-31/10/2015 Kuşadası tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve gece hayatı ile Ege nin en gözde tatil beldelerinden bir tanesi... İzmir Adnan Menderes Havaalanına 75 Km, Efes e 18

Detaylı

: WOW Bodrum Resort Asarlık Mevkii 48400 Gümbet Bodrum Türkiye Tel : 00 90 252 319 70 00 Fax : 00 90 252 319 70 01 web adresi. : info@wowbodrum.

: WOW Bodrum Resort Asarlık Mevkii 48400 Gümbet Bodrum Türkiye Tel : 00 90 252 319 70 00 Fax : 00 90 252 319 70 01 web adresi. : info@wowbodrum. Adres : WOW Bodrum Resort Asarlık Mevkii 48400 Gümbet Bodrum Türkiye Tel : 00 90 252 319 70 00 Fax : 00 90 252 319 70 01 web adresi : www.wowhotels.com e-mail : info@wowbodrum.com Resmi kategori : 5 yıldız

Detaylı

Yılbaşı Konser Programı: NG Sapanca'nın eşsiz doğası ve Cenk Eren'in güzel sesiyle yılbaşında müziğe doyacaksınız.

Yılbaşı Konser Programı: NG Sapanca'nın eşsiz doğası ve Cenk Eren'in güzel sesiyle yılbaşında müziğe doyacaksınız. Otel Bilgisi NG Sapanca Wellness & Convention NG Sapanca Wellness & Convention Sakarya nın oksijeni bol tertemiz havasında, yemyeşil ağaçlarla çevrili bir bölgede hizmet vermektedir. Ağaçlar arasına kurulu

Detaylı

Türkiye'deki en iyi 10 elit otel. Otelpuan.com tarafından yazıldı Cumartesi, 01 Ağustos 2009 14:13

Türkiye'deki en iyi 10 elit otel. Otelpuan.com tarafından yazıldı Cumartesi, 01 Ağustos 2009 14:13 Türkiye'de tatilde seçici ve lüksü tercih edenler için mimarisinden konaklama seçeneklerine kadar ihtişamı yaşatan Elit Oteller de bulunuyor. Bu oteller, 24 saat boyunca yüksek kalitede, kusursuz hizmet

Detaylı

2015 FACTSHEET 01/05/2015-31/10/2015

2015 FACTSHEET 01/05/2015-31/10/2015 2015 FACTSHEET 01/05/2015-31/10/2015 Kuşadası tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve gece hayatı ile Ege nin en gözde tatil beldelerinden bir tanesi... İzmir Adnan Menderes Havaalanına 75 Km, Efes e 18

Detaylı

Fön Makinesi Su,Soda,Meyve Suyu(Hergün) Kasa ( Digital kilit Sistemi) Çay Kahve Seti (kettle)

Fön Makinesi Su,Soda,Meyve Suyu(Hergün) Kasa ( Digital kilit Sistemi) Çay Kahve Seti (kettle) Hotel Adı Adres Ülke Telefon Fax Web Side E-mail Genel Müdür e-mail Satış Direktörü e-mail Rezervasyon e-mail Hotel katagori Pansiyon Yüzölçüm Yapım Yılı Son Tadilat Tarihi Çalışılan Pazarlar Evcil Hayvan

Detaylı

THE BLUE CONCEPT 2016 all inclusive plus +++++

THE BLUE CONCEPT 2016 all inclusive plus +++++ THE BLUE CONCEPT 2016 all inclusive plus +++++ THE BLUE CONCEPT 2016 HOTEL BİLGİLERİ İsim : SEASHELL RESORT & SPA Sınıf : 5 Açılış : 01.06.2013 Adres : Evren Mahallesi 23. Sokak No:3 Evrenseki Side Antalya

Detaylı

OTEL GENEL BİLGİLERİ

OTEL GENEL BİLGİLERİ 2016 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı Adresi : Aurum Moon Holiday Resort : Yeşilkent pk. 09270 Didim/Aydın Grup Telefon : 444 7603 Grup Web Adresi

Detaylı

Denize Sıfır Konum Denizi Sığ Otel Özel Plaj SPA Oteli Su Kaydıraklı Otel Balayı Oteli - Çocuk Dostu Otel - Aile Oteli - Genç Dostu Otel

Denize Sıfır Konum Denizi Sığ Otel Özel Plaj SPA Oteli Su Kaydıraklı Otel Balayı Oteli - Çocuk Dostu Otel - Aile Oteli - Genç Dostu Otel Sherwood Club Kemer Denize sıfır konumlanmış ve ormanların içinde bulunan Sherwood Club Kemer, doğası ile size cennetin kapıları açıyor, dilerseniz arkadaşlarınızla tesisin geniş voleybol, tenis sahalarında

Detaylı

WORLD OF SUNRISE SUNRISE PARK RESORT & SPA 2015 YAZ * ULTRA HERŞEY DAHİL

WORLD OF SUNRISE SUNRISE PARK RESORT & SPA 2015 YAZ * ULTRA HERŞEY DAHİL Kategori : 5 Yıldız Konsept : Ultra Herşey Dahil Konseptin Uygulanacağı Tarih Aralığı : 01.04 31.10.2015 Adres : Kızılağaç / Side ANTALYA Telefon : +90 242 748 70 10 Faks : +90 242 748 70 37 Web Sayfası

Detaylı

Konum. ~ 1 ~ Delphin Deluxe Resort

Konum. ~ 1 ~ Delphin Deluxe Resort Konum Otelimiz, deniz kenarında palmiye ağaçları ve rengarenk çiçekler arasında yer almaktadır. Antalya havalimanına 90 km Alanya ve Side ye 32 km uzaklıktadır. Özellikler Sizlere harika bir tatil olanağı

Detaylı

JACARANDA BEACH LUXURY CLUB

JACARANDA BEACH LUXURY CLUB GENEL BİLGİ Kategori Konsept Açılış Yılı : 2014 Yenilenme Yılı : 2014 JACARANDA BEACH LUXURY CLUB Fact Sheet / Yaz 2015 : 5 Yıldız : Ultra Herşey Dahil Oda Sayısı : 225 Kredi Kartı : Visa, Master Card

Detaylı

OTEL TANITIM BİLGİLERİ YAZ SEZONU 2017

OTEL TANITIM BİLGİLERİ YAZ SEZONU 2017 TESİS ADI ADRES OTEL TANITIM BİLGİLERİ YAZ SEZONU 2017 TELEFON FAX : +90 242 777 00 01 KATEGORİ : 5 * AÇILIŞ : HAZİRAN - 2011 PANSİYON TİPİ WEB E-MAIL : SEAMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA : EVREN MAHALLESİ

Detaylı

- Ücretsiz Kablolu & Kablosuz Hızlı İnternet Erişimi. - Çay ve Kahve Seti. - Minibar. - Dijital Kasa. - Led TV & Uydu Kanalları

- Ücretsiz Kablolu & Kablosuz Hızlı İnternet Erişimi. - Çay ve Kahve Seti. - Minibar. - Dijital Kasa. - Led TV & Uydu Kanalları Ramada Resort Kazdağları Thermal & Spa, dünyanın en büyük otel zinciri Wyndham Hotel Group a bağlı olup; dağ, deniz ve termali bir arada bulabileceğiniz dünyadaki tek noktadır. Aynı zamanda Türkiye de

Detaylı

SĠDE CROWN SUNSHINE YAZ SEZONU HER ġey DAHĠL KONSEPT

SĠDE CROWN SUNSHINE YAZ SEZONU HER ġey DAHĠL KONSEPT SĠDE CROWN SUNSHINE 2018 YAZ SEZONU HER ġey DAHĠL KONSEPT Gündoğdu turizm merkezinde kurulan tesisimiz, Manavgat a 15 km, Antalya Havalimanı na 55 km ve Side Antik Kentine 12 km uzaklıktadır. 10.000 m2

Detaylı

: Toplam 21.336 m² kullanım alanı olan tesis, çam ormanı içinde ve Ölüdeniz e 2,5 km mesafededir.

: Toplam 21.336 m² kullanım alanı olan tesis, çam ormanı içinde ve Ölüdeniz e 2,5 km mesafededir. Adı : Montana Pine Resort Açılış Tarihi : 1993 Kategori Pansiyon Adres Havaalanı Ölüdeniz : 4 Yıldız : Yarım Pansiyon : Hisarönü, Ölüdeniz, 49304 Fethiye-Muğla, Turkey : 65 km (Dalaman Havalimanı) : 2,5

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Grand Yazıcı Uludağ. Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Grand Yazıcı Uludağ. Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ Otel Bilgisi Grand Yazıcı Uludağ Grand Yazıcı Uludağ; Bursa Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde 235 odası ile hizmet vermektedir. Açık büfe olarak hizmet veren restoranında dilediğiniz

Detaylı

CLUB MAGIC LIFE JACARANDA IMPERIAL Fact Sheet / Yaz 2015

CLUB MAGIC LIFE JACARANDA IMPERIAL Fact Sheet / Yaz 2015 World of TUI CLUB MAGIC LIFE JACARANDA IMPERIAL Fact Sheet / Yaz 2015 GENEL BİLGİ Kategori Konsept Açılış Yılı : 2014 Yenilenme Yılı : - : 5 Yıldız : Ultra Herşey Dahil Oda Sayısı : 774 Kredi Kartı : Visa,

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

BEYAZ YILDIZ YEŞİL YILDIZ

BEYAZ YILDIZ YEŞİL YILDIZ ADRES : GÖYNÜK- KEMER-ANTALYA KATEGORİ : 5 STARS HOLIDAY VILLAGE (Licence nr.3188) ALAN : 42.700M2 ISO 9001:2008 Qua.Mng.System ISO 22000:2005 Food Saf.Mng.System TELEFON : +90 242 815 14 50 MAVİ BAYRAK

Detaylı

2015-2016 KIŞ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

2015-2016 KIŞ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ STANDART ODA SUPERIOR STANDART ODA DELUXE SUPERIOR JUNIOUR SUITE GRAND SUIT SPA SUIT STANDART ODA DUBLEKS SUITE 015-016 KIŞ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ GENEL BİLGİLER Şirket : Kaya Holding

Detaylı

FACT SHEET. Otel Bilgileri 1 2-3. Oda Tipleri ve Özellikleri. Aktiviteler/Hizmetler. Restaurant ve Barlar 5 Her şey Dahil Paketi 6

FACT SHEET. Otel Bilgileri 1 2-3. Oda Tipleri ve Özellikleri. Aktiviteler/Hizmetler. Restaurant ve Barlar 5 Her şey Dahil Paketi 6 FACT SHEET İÇERİK SAYFA Otel Bilgileri 1 Tipleri ve Özellikleri 2-3 Aktiviteler/Hizmetler 4 Restaurant ve Barlar 5 Her şey Dahil Paketi 6 Otel Adı : Julian Club Hotel Sınıf : 4 * Adres : M.Fevzi Cakmak

Detaylı

Yılbaşı Konser Programı: NG Sapanca'nın eşsiz doğası ve Cenk Eren'in güzel sesiyle yılbaşında müziğe doyacaksınız.

Yılbaşı Konser Programı: NG Sapanca'nın eşsiz doğası ve Cenk Eren'in güzel sesiyle yılbaşında müziğe doyacaksınız. Otel Bilgisi NG Sapanca Wellness & Convention NG Sapanca Wellness & Convention Sakarya nın oksijeni bol tertemiz havasında, yemyeşil ağaçlarla çevrili bir bölgede hizmet vermektedir. Ağaçlar arasına kurulu

Detaylı

Ultimate Ultra Herşey Dahil Konsept

Ultimate Ultra Herşey Dahil Konsept Ultimate Ultra Herşey Dahil Konsept 2018 +++++ Ultimate Ultra Herşey Dahil Konsept 2018 Hotel Bilgileri İsim : Sea Shell Resort & Spa Sınıf : 5 ve 5 ( Çevreye duyarlı otel sertifikası ) Açılış : 01.06.2013

Detaylı

BAIA LARA HOTEL 2013 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DÂHİL KONSEPT

BAIA LARA HOTEL 2013 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DÂHİL KONSEPT BAIA LARA HOTEL 2013 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DÂHİL KONSEPT Antalya'nın en gözde turizm beldesi olan Lara da bulunan Baia Lara, Baia otellerinin minimalist dizaynını, ayrıcalığını ve hizmet kalitesini

Detaylı

LARA FAMILY CLUB

LARA FAMILY CLUB Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 15 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

: Perge 90 km; Termessos 110 km; Phaselis 170 km; Myra 230 km; Aspendos 53 km; Side 15 km En Yakın Hastane

: Perge 90 km; Termessos 110 km; Phaselis 170 km; Myra 230 km; Aspendos 53 km; Side 15 km En Yakın Hastane OTEL ENFORMASYON Hotel Adı : SILENCE BEACH RESORT Sınıfı : 5 Yıldızlı Otel Kategorisi : 5 Yıldız Adres : Kızılağaç Mevki / Manavgat/ Antalya Telefon : +90 0 242 744 00 00 ( pbx ) Telefax : +90 0 242 744

Detaylı

OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş.

OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. Otel Bilgisi Kamelya K Club ex Kamelya World Holiday Village 240.000 m2 lik tek tesis içerisinde farklı deneyimlerle kendinizi kaybedin! Otel seçiminiz ne olursa olsun (Kamelya K Club/Selin/Fulya) tüm

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR KAYA KONGRE MERKEZİ ZEMİN KAT SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL) YÜKSEKLİK m ZEMİN

Detaylı

KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR

KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR TECHNIC KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR KAYA KONGRE MERKEZİ ZEMİN KAT / KAYA CONVENTION CENTER GROUND FLOOR SALONLAR MEETING HALLS ALAN - m 2 AREA - m 2 TİYATRO THEATRE SINIF CLASSROOM U DÜZENİ U SHAPE BANKET

Detaylı

BİLGİLERİMİZ. Bodrum Havalimanı: Açılış tarihi : 2007. Bodrum Merkez: Kategori : 5* En Yakın Merkez: Toplam Alan: 8.500 m2

BİLGİLERİMİZ. Bodrum Havalimanı: Açılış tarihi : 2007. Bodrum Merkez: Kategori : 5* En Yakın Merkez: Toplam Alan: 8.500 m2 2015 FACT SHEET BİLGİLERİMİZ Açılış tarihi : 2007 Kategori : 5* Bodrum Havalimanı: Bodrum Merkez: 38 Km 5 Km Toplam Alan: 8.500 m2 En Yakın Merkez: Bodrum Posta Adresi: 1410. Sokak Gündönümü Mevkii, Bitez,

Detaylı

BAIA LARA HOTEL 2015 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT

BAIA LARA HOTEL 2015 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT BAIA LARA HOTEL 2015 YAZ FACT SHEET & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT Antalya'nın en gözde turizm beldesi olan Lara da bulunan Baia Lara, Baia otellerinin minimalist dizaynını, ayrıcalığını ve hizmet kalitesini

Detaylı

FACTSHEET. Toplam kapalı alan : 15.000 m 2. : Oda Kahvaltı-Yarım Pansiyon Toplam açık alan : 80.000 m 2

FACTSHEET. Toplam kapalı alan : 15.000 m 2. : Oda Kahvaltı-Yarım Pansiyon Toplam açık alan : 80.000 m 2 1 FACTSHEET GENEL BİLGİLER - İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MESAFELER Otel sahibi : Doğan Jeotermal Gruop Sezon : 12 ay Kategori : Özel Belgeli Tesis Toplam kapalı alan : 15.000 m 2 Pansiyon durumu : Oda Kahvaltı-Yarım

Detaylı

2015 YAZ SEZONU FACTSHEET. : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA

2015 YAZ SEZONU FACTSHEET. : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA 2015 YAZ SEZONU FACTSHEET OTEL ADI ADRESİ : KARMIR RESORT & SPA : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA TELEFON : 444 58 70 FAX : +90 242 815 20 61 WEB ADRESİ E-MAİL KATEGORİ PANSİYON

Detaylı

2016 YAZ SEZONU ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ +16 Yaş Misafirlere Uygun Konaklama Tesisi

2016 YAZ SEZONU ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ +16 Yaş Misafirlere Uygun Konaklama Tesisi 2016 YAZ SEZONU ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ +16 Yaş Misafirlere Uygun Konaklama Tesisi *A Member of Lyra Group Hotels Sadece Yetişkinler İçin (+16) HEAVEN BEACH RESORT & SPA KONUM Heaven Beach Resort &

Detaylı

FACT SHEET SUMMER 2018

FACT SHEET SUMMER 2018 FACT SHEET SUMMER 2018 GENEL BAKIŞ Güneşin Gülümsediği Yer Kahya Resort Aqua & Spa, Alanya nın şirin beldesi Payallar da, 36.000 m² lik bir alan üzerinde kurulmuş olup, toplamda 447 oda ve 1200 yatak kapasitesine

Detaylı

2015 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ

2015 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ 2015 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ GENEL Otel Adı: Sherwood Dreams Resort Kategori: 5 * Hotel Adres Mehmet Akif CaddesiBo azakmahallesi 29 Sok. No 9 Serik / Antalya 07552 Telefon: +90 242 731 09 99 Faks:

Detaylı

2015 YAZ SEZONU OTEL GENEL BİLGİLERİ

2015 YAZ SEZONU OTEL GENEL BİLGİLERİ 2015 YAZ SEZONU 1 / 6 OTEL BİLGİ FORMU & HERŞEY DAHİL PLUS KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı : Aurum Spa Beach Resort Hotel Adresi : Fevzi Paşa Mah Kumluk Cad oteller Mevkii no 10 Akbük/Didim-Aydın

Detaylı

2012 2013 KIŞ SEZONU OTEL BİLGİLERİ

2012 2013 KIŞ SEZONU OTEL BİLGİLERİ OTEL BİLGİLERİ İÇERİK SAYFA Otel Genel Bilgileri 1 Oda Tipleri ve Özellikleri 2-3 Hizmetler ve Aktiviteler 4-5 Restoran ve Barlar 6 Her şey Dâhil Paketi 7 OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı Kategori : 5 * :

Detaylı

Antalya 75 km ( 60 Dakika) Antalya 85 km; Manavgat 13 km.

Antalya 75 km ( 60 Dakika) Antalya 85 km; Manavgat 13 km. OTEL ENFORMASYON Hotel Adı Sınıfı Kategorisi Adres Telefon Telefax Web E-mail Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı SILENCE BEACH RESORT 5 Yıldızlı Otel 5 Yıldız Kızılağaç Mevki / Manavgat/ Antalya +90 0

Detaylı

2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016

2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016 2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016 KONUM Muğla Dalaman Ölüdeniz Kuruluş Tarihi 1995 Renovasyon Tarihi 2014 Toplam Arazi Toplam 11652 m² Posta Adresi Belceğiz Mah. 226 Sk. No:10 48340 Ölüdeniz-Fethiye-Muğla/Türkiye

Detaylı

YAZ 2018 OTEL BİLGİLERİ & KONSEPT

YAZ 2018 OTEL BİLGİLERİ & KONSEPT YAZ 2018 OTEL BİLGİLERİ & KONSEPT GENEL BİLGİLERİ Otel sahibi: Kaya Turistik Tesisleri A.Ş. Adres: Ückum Tepesi - Kadriye - Belek Kategori: 5 yıldız Telefon: +90 242 725 55 00 Konsept: Ultra Her şey Dahil

Detaylı

KIŞ KONSEPTİ 2014-2015

KIŞ KONSEPTİ 2014-2015 Standart Oda Anex Standart Bahçe Oda Anex Standart Havuz Oda Port Aile Odaları Junior Suit Engelli Oda Colonel Suit Admiral Suit 1 KIŞ KONSEPTİ 2014-2015 01.11.2014-31.03.2015 TITANIC BEACH LARA Açılış

Detaylı

Konum. ~ 1 ~ Botanik Platinum Hotel

Konum. ~ 1 ~ Botanik Platinum Hotel Konum 2014 yaz sezonunda açılmış olan otelimiz 5 yıldız standardında olup, deniz kenarında palmiye ağaçları ve rengârenk çiçekler arasında yer almaktadır. Antalya havalimanına 90 km Alanya ve Side ye 32

Detaylı

~ 1 ~ Delphin Diva Hotel

~ 1 ~ Delphin Diva Hotel Konum Lara kumsallarında yer alan Delphin Diva, Antalya kent merkezine 15 km. Havalimanı na 10 km ve sahile 0 m uzaklıktadır. Doğanın, güneşin ve denizin birleştiği yerde, 230 metre uzunluktaki sahiliyle

Detaylı

FACT FINDER YAZ 2012

FACT FINDER YAZ 2012 GENEL BİLGİLER FACT FINDER YAZ 2012 OTEL : Grand Yazıcı Marmaris Palace SINIFI : 1.Sınıf Tatil Köyü PANSİYON : Herşey Dahil ADRES : Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No: 3 Pamucak Mevkii İçmeler Yolu İçmeler

Detaylı

KIŞ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

KIŞ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ STANDART ODA SUPERIOR STANDART ODA DELUXE SUPERIOR JUNIOUR SUITE GRAND SUIT SPA SUIT STANDART ODA DUBLEKS SUITE 016-017 KIŞ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ GENEL BİLGİLER Şirket : Kaya Holding

Detaylı

ORKA SUNLIFE RESORT & SPA 2013 Yaz Sezonu Otel Bilgileri

ORKA SUNLIFE RESORT & SPA 2013 Yaz Sezonu Otel Bilgileri ~ 1 ~ ORKA SUNLIFE RESORT & SPA 2013 Yaz Sezonu Otel Bilgileri İçindekiler Sayfa Otel Bilgileri 1 Odalar 2 Aktiviteler & Hizmetler 3 Ultra Herşey Dahil 4 Toplantı Salonları 5 OTEL BİLGİLERİ Açılış Tarihi

Detaylı

HOTEL BİLGİ FORMU YAZ 2018

HOTEL BİLGİ FORMU YAZ 2018 HOTEL BİLGİ FORMU YAZ 208 TUR OPERATÖRÜ : OTELİN ADI OTELİN KATEGORİSİ (YILDIZ) PANSİYON OTELİN AÇILIŞ TARİHİ SON RENOVASYON TARİHİ TESİSİN KURULDUĞU ALAN TELEFON NUMARASI FAKS NUMARASI E-MAIL ADRESI WEB

Detaylı

ODA ÖZELLİKLERİ. Standart Oda (489 oda)

ODA ÖZELLİKLERİ. Standart Oda (489 oda) Standart Oda Anex Standart Bahçe Oda Anex Standart Havuz Oda Port Aile Odaları Junior Suit Engelli Oda Colonel Suit Admiral Suit 1 YAZ KONSEPTİ 2015 01.04.2015-31.10.2015 TITANIC BEACH LARA Açılış tarihi

Detaylı

2016 YAZ FACT SHEET 18 Mayıs 2016 02 Ekim 2016

2016 YAZ FACT SHEET 18 Mayıs 2016 02 Ekim 2016 2016 YAZ FACT SHEET 18 Mayıs 2016 02 Ekim 2016 1 GENEL BİLGİLER Açılış Tarihi 1996 LOKASYON Son Yenileme 2016 Kategori 5* Toplam Alan 48.000 m² Konsept Ultra Her şey Dahil / UHD (18.05.2016-02.10.2016)

Detaylı

CRYSTAL FLORA BEACH RESORT & SPA

CRYSTAL FLORA BEACH RESORT & SPA 2017 YAZ FACTSHEET CRYSTAL FLORA BEACH RESORT & SPA Açılış Tarihi 1997 Telefon + 90 242 824 97 97 Son Yenilenme 2010 Faks + 90 242 824 97 27 Sezon E-posta info.flora@crystalhotels.com.tr Kategori Pansiyon

Detaylı

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) Fax: (242) Sayfa 1

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) Fax: (242) Sayfa 1 Senza The Inn Resort & Spa Hotel Hizmetleri Güzelliğin, ihtişamının, mavinin sonsuzluğuyla buluştuğu özgün mimarisiyle The Inn Resort Hotel, sizleri her anını keyifle geçireceğiniz muhteşem bir tatile

Detaylı

KONSEPT & FACT SHEET(AI) - 2014-2015

KONSEPT & FACT SHEET(AI) - 2014-2015 KONSEPT & FACT SHEET(AI) - 2014-2015 Genel Bilgiler Açılış Tarihi : Mayıs 2010 Adres : Alara Turizm Center Okurcalar-Alanya-Antalya Telefon : +90 242 510 07 07 Faks : +90 242 510 07 77 Web : www.granada.com.tr

Detaylı

TESİS BİLGİLERİ Oda Özellikleri * STANDART ODA SUITE ODA

TESİS BİLGİLERİ Oda Özellikleri * STANDART ODA SUITE ODA GENEL BAKIŞ Değerli Misafirlerimiz, Grand Hotel Ontur eşsiz doğası,temiz denizi ve çevresi, muhteşem Sakız Adası manzarası ile Türkiye nin gözbebeği Çeşme yarımadasında kurulmuş modern otelciliğin tüm

Detaylı

2015 YAZ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

2015 YAZ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ STANDART ODA SUPERIOUR STANDART ODA DELUXE SUPERIOUR JUNIOUR SUITE GRAND SUIT SPA SUIT STANDART ODA DUBLEKS SUITE 2015 YAZ OTEL BİLGİLERİ & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ GENEL BİLGİLER Şirket : Kaya Holding

Detaylı

Kartalkaya Mevkii P.K BOLU, TÜRKİYE

Kartalkaya Mevkii P.K BOLU, TÜRKİYE Otel Adı Adres Grand Kartal Otel Kartalkaya Mevkii P.K. 50 14200 BOLU, TÜRKİYE Telefon +90 374 234 50 50 Faks +90 374 234 50 47 Web Sitesi E-posta www.grandkartal.com info@grandkartal.com Açılış Tarihi

Detaylı

2017 YAZ FACTSHEET..././ /./2017

2017 YAZ FACTSHEET..././ /./2017 2017 YAZ FACTSHEET..././2017..././2017 CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA Açılış Tarihi 2004 Telefon + 90 242 731 07 43 Son Yenilenme 2010 Faks + 90 242 731 07 42 Sezon Kategori Pansiyon Toplam Alan Posta

Detaylı

www.verahotels.com/www.verahotelverde.com İLETİŞİM Verde.Reservation@verahotels.com ODALAR VE ÖZELLİKLERİ

www.verahotels.com/www.verahotelverde.com İLETİŞİM Verde.Reservation@verahotels.com ODALAR VE ÖZELLİKLERİ H O T E L F A C T S H E E T www.verahotels.com/www.verahotelverde.com OTEL TANITIMI Belek Üçkum Tepesi mevkiinde bulunan Vera Verde Resort, fıstık çamlarından oluşan harika bir ormanın kenarında, denize

Detaylı

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPTİ İsim : CRYSTAL FLORA BEACH RESORT Sınıf : 5 ***** Tatil Köyü Adres : Çifteçeşmeler mevkii Atatürk

Detaylı

OTIUM HOTEL LIFE 2016 YAZ - ULTRA HERŞEY DAHİL

OTIUM HOTEL LIFE 2016 YAZ - ULTRA HERŞEY DAHİL OTIUM HOTEL LIFE OTIUM HOTEL LIFE 2016 YAZ ULTRA HERŞEY DAHİL Kategori Alan Konsept Açılış Tarihi / Renevasyon 5 Yıldız 35.000 m2 Ultra Herşey Dahil Oda Alanı (Balkon Hariç) 25 m2 25 m2 31 m2 31 m2 50

Detaylı

2013 YAZ SEZONU OTEL BİLGİLERİ

2013 YAZ SEZONU OTEL BİLGİLERİ OTEL BİLGİLERİ İÇERİK SAYFA Otel Genel Bilgileri 1 Oda Tipleri ve Özellikleri 2-3 Hizmetler ve Aktiviteler 4-5 Restoran ve Barlar 6 Her şey Dâhil Paketi 7 OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı Kategori : 5 * :

Detaylı

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ALL INCLUSIVE KONSEPTİ

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ALL INCLUSIVE KONSEPTİ WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENEL OTEL BİLGİLERİ / ALL INCLUSIVE KONSEPTİ İsim : CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA Sınıf : 5 ***** Adres : Meşelik Köyü, Güvercinlik/Bodrum/Muğla Telefon

Detaylı

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde Maya World Belek AKINLAR MAHALLESI DINLER MERKEZI KARSISI, - - KADRIYE-BELEK / ANTALYA, Belek, Belek Bu club resort, çam ormanları ve çok sayıda doğa gösterileri ile bir turist cenneti ve popüler golf

Detaylı

2015 YAZ TANITIM BİLGİLERİ

2015 YAZ TANITIM BİLGİLERİ GENEL Otel Adı: Sherwood Greenwood Resort Kategori: 4 * Hotel Adres: Cumhuriyet Mah.Ahu Ünal Aysal Cad.No:16 07994 Göynük / Kemer / Antalya Telefon: +90 (242) 815 21 25 Faks: +90 (242) 815 16 41 Web Sayfası

Detaylı

2017 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ

2017 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ 2017 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel adı Adresi : Aurum Signature : Bayraklıdede Mah. Kuşadası / Aydın Grup telefon : 444 7603 Grup web adresi Grup mail

Detaylı

2 adet engelli odası. Tekerlekli sandalye kullanımına uygun iç ve dış alanlar

2 adet engelli odası. Tekerlekli sandalye kullanımına uygun iç ve dış alanlar GENEL BİLGİLER OTELİN ADI : TURUNÇ RESORT HOTEL SINIFI : 5 YILDIZLI HOTEL Adres Posta Adresi Turunç mahallesi Amos Kumlubük cad. no:5 Marmaris / Muğla P. K. 48740 Turunç / Marmaris / Muğla Telefon Numarası

Detaylı

CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA

CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA 2017 YAZ FACTSHEET CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA Açılış Tarihi 1993 Telefon + 90 242 710 26 00 Son Yenilenme 2012 Faks + 90 242 725 44 17 Sezon E-posta info.tatbeach@crystalhotels.com.tr Kategori

Detaylı