Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir."

Transkript

1

2

3 Binlerce y ll k tarihin, do an n eflsiz güzelliklerine kar flt, 4 mevsimin ve farkl iklimlerin bir arada yafland, her kültürden insan n dostlukla kaynaflt ülke; Türkiye Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir. Kat etti iniz yollar, yine sadece ülkemizde sizi ça lar öncesine, antik tanr lar n ve tanr çalar n, güçlü krallar n ve krall klar n hüküm sürdü ü görkemli tarihe götürebilir. Alt n sar s kumsallar n turkuaz mavisi sularla kucaklaflmas, güneflin her do uflunda ve bat fl nda renklerden oluflturdu u büyüleyici resim, do an n bin bir bitkinin kar fl m yla oluflturdu u muhteflem yeflil bir tek burada böylesine etkileyicidir. Rüyalar ülkesinin büyüleyici cennetlerinde kalmak isteyenler için 5 y ld zl saraylar, Setur da hayat n tad n ç kartmak ya da gerçek huzurla tan flmak, heyecan verici maceralara yelken açmak ya da e lencenin sonsuzlu unda kaybolmak isteyenler için bir davetiyedir.

4 Diledi in ya da Dinlendi in Yerde Ol! Deneyimli çal flanlar, güçlü organizasyonu ve üstün seyahat seçenekleri ile s n rs z tatil anlay fl n n adresi olan SETUR seyahat ayr cal n, profesyonel kadrosu ile size yaflatmaya haz r. Tatilin ve dünyan n anahtar SETUR, ofislerinde sizleri bekliyor... Tesislerin Seçimi S cak yaz günlerine merhaba dedi imiz bu aylarda sizi yaflad n z mekandan uzaklaflt racak, stresinizi, yorgunlu unuzu unutturacak, keyifli tatil seçenekleri ülkemizin en güzel tatil köylerinde, butik ve 5 y ld zl otellerinde SETUR un kaliteli hizmet anlay flla birleflerek sizlere sunuluyor. En iyi imkanlarla rezervasyon yapt rabilece iniz bu tesisler, SETUR ayr cal ile sizleri a rlamak için bekliyor. Kültür Turlar Türkiye'nin farkl bölgelerindeki kültürel zenginli ini keflfetmek isteyen herkesi bu yörelerin tarihi, arkeolojisi, mimari, sanatsal kültürel ve sosyal geçmifli ile tan flt rmay amaçlayan SETUR y l boyu düzenledi i kültür turlar yla da hizmetinizde. Titizlikle oluflturdu umuz kültür turlar ndan yeflilin binbir tonuyla bezeli do as n n efllik etti i yolculukla Bat ve Do u Karadeniz turlar, kayalara oyulmufl evler, kiliseler ve peribacalar ile do a ve tarihin dünyada en güzel birleflti i yerde geçirmek isteyenleresunulan geleneksel Kapadokya turu ve çeflitli kültürlerden izler tafl yan medeniyetlerin befli i Güneydo u Anadolu turu tüm acentelerimizde sizlere sunuluyor. Ödeme mkanlar SETUR ürünlerine taksit imkan veya dönemsel indirimlerle sahip olabilirsiniz. Baflta Yap Kredi Bankas Worldcard olmak üzere, önde gelen tüm taksit kartlar ile yapm fl oldu umuz anlaflmalar do rultusunda sezon boyunca hizmetinizdeyiz. Türkiye nin en büyük bilet sat fl acentesi olan SETUR sizlere stanbul da Altunizade, Elmada, Atatürk Havaliman ve Sabiha Gökçen Havaliman : Ankara ve zmir deki ofisleri ile bilet hizmeti vermektedir. Parolu Kart ve Avantajlar Türkiye nin y ld z parolu kart ile SETUR ofislerinde hem paropuan kazanabilir hem de paropuan harcayabilirsiniz. SETUR dan kazand n z paropuanlar, di er üye iflyerlerinde harcayabilirsiniz. Bu firmalarda kazand n z paropuanlar ile de SETUR dan tatilinizi sat n alabilirsiniz. Bunun yan nda, dönem dönem yapaca m z kampanyalar ile kat puanlar kazanma imkan na kavuflacaks n z. Web Sitesi Ayda binlerce kiflinin ziyaret etti i ve on-line sat fl portal m z tatile gidecek misafirlerimiz için en önemli bilgi ve rezervasyon kayna olacakt r. Sosyal Medya Setur un, hayalinizdeki tatile en avantajl yoldan gitmeniz için sundu u f rsatlardan; facebook, twitter, google+, youtube ve pinterest gibi sosyal medya kanallar arac l yla da haberdar olabilir, yine bu mecralardan bize ulaflarak güncel bilgileri sürekli takip edebilirsiniz. Setur Hediye Kart Art k sevdiklerinize, müflteri ve çal flanlar n za verebilece iniz çok özel bir arma an var: SETUR hediye kartlar... Diledi iniz miktarda kredi yükleyebilece imiz SETUR hediye kartlar ile tüm ürünlerimizi sat n alabilirsiniz. Hediye kart talepleriniz için SETUR ofislerini arayabilirsiniz.

5 Koç Holding, ülkemize yapt yat r mlarla, yeni sektörlerin geliflmesi için att ad mlarla ve küresel markalar yla sosyal sorumlulu un en önemli bileflenlerinden olan ekonomik kalk nmada ülkemizin itici güçlerinden biri olmaya devam etmektedir. Köklü kurumsal kültürüyle Türk ifl dünyas n n toplumsal yan en güçlü üyelerinden biri olan Koç Holding ve Koç Toplulu u fiirketleri, her y l kurumsal yurttafll k bilinci dahilinde çok çeflitli toplumsal paylafl m projelerine destek vermekte, yaflad m z toplumun yaflam kalitesini yükseltmek, kendi çal flanlar ve onlar n ailelerine, yerel halka ve di er paydafllar na karfl sorumluluklar n yerine getirmek amac yla çal flmalar n sürdürmektedir. flte bu çal flmalardan biri olan Ülkem çin Projesi ise toplumsal kalk nma için bireysel gönüllülü ü ön plana ç karmaktad r. Ülkem çin Projesi kapsam nda Koç Toplulu u flirketleri, çal flanlar ve bayilerinin katk lar ile 81 ilde 2006 y l ndan bu yana e itim, sa l k, çevre ve yerel kalk nma gibi çeflitli alanlara sosyal sorumluluk çal flmalar nda güç birli i ile örnek çal flmalar sergilendi y llar aras nda 387 proje, 2008 y l nda fidan, 2009 y l nda çocu a çevre e itimi ve y llar nda Türk K z lay na ünite kan ba fl sa land. Bir ünite kan n 3 hayat için umut oldu unu düflünüldü ünde yaklafl k kiflinin hayat na dokunulmufl oldu. Ülkem çin Projesi uygulamas nda ise Engel Tan m yorum temas ile yoluna yeni bir heyecan ile devam ediyor ve engelli vatandafllar m z n sosyal yaflamdaki yerine odaklan yor. Bildi iniz gibi, ülkemizde engellili e bak fl aç s n n de ifltirilmesi, hak temelli bir oda a kavuflulmas ve engelli vatandafllar m z n ekonomik ve sosyal hayata eriflimlerinin art r lmas konusunda kaydedilmesi gereken önemli aflamalar bulunmaktad r. Koç Holding liderli inde, tüm Koç Toplulu u flirketleri ve bayileri, Ülkem çin Engel Tan m yorum projesi ile önümüzdeki iki y l boyunca gerçeklefltirilecek e itimler ve özel çal flmalarla bu önemli konuya dikkat çekmeye ve toplumsal fark ndal k yaratmaya çal flacakt r. Bizler de Setur ve markalar olarak, tüm birimlerimizle Ülkem çin Engel Tan m yorum sosyal sorumluluk projesi içinde yer al yor ve bu de erli projeye gönülden destek veriyoruz. Broflürümüzün haz rl k aflamas nda, engelli konuklar m z n ülkemizde Engelsiz Tatil yapabilmelerine yard mc olabilmek amac yla, portföyümüzde bulunan otellerin Engelsiz Tatil e uygunluk kriterlerini inceledik ve engelli misafirlerimize rehberlik edebilmek için bu tesislerdeki engelli dostu hizmetleri, her bir tesisin sayfas na yerlefltirdi imiz ikonlarla belirttik. Bu ikonlar n anlamlar n afla da görebilirsiniz. Herkes çin Engelsiz Tatil çal flmalar m z n yaflad m z çevreye katk sa lamas n ve ülkemizdeki fark ndal n artarak devam etmesini diliyoruz. 0

6 MARITIM CLUB ALANTUR SAPHIR RESORT & SPA HILLSIDE SU HOTEL D VAN TALYA OTEL RIXOS DOWNTOWN ANTALYA DEDEMAN ANTALYA HOTEL & CONVENTION CENTER THE MARMARA ANTALYA ELA QUALITY RESORT RIXOS PREMIUM BELEK SUSES LUXURY RESORT SIRENE BELEK HOTEL SUENO HOTELS GOLF BELEK L MAK ATLANT S DE LUXE HOTEL & RESORT L MAK ARCADIA GOLF & SPORT RESORT CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT ROBINSON CLUB NOBILIS ALVA DONNA EXLUSIVE HOTEL & SPA PALOMA GRIDA VILLAGE & SPA CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA SHERATON ÇEfiME SOLTO ALAÇATI HOTEL ALTINYUNUS RESORT & THERMAL HOTEL CESHME PLUS HOTEL ALAÇATI BEACH RESORT ILICA HOTEL SPA & WELLNESS RESORT RADISSON BLU RESORT & SPA ÇEfiME BABAYLON HOTEL 7800 ÇEfiME S SUS HOTEL HILLSIDE BEACH CLUB THE BAY BEACH CLUB AQUAPARK HOTEL PATARA PRINCE HOTEL & RESORT S D-MARIN RESORT GÖCEK PALOMA PASHA RESORT PALOMA CLUB SULTAN VENOSA BEACH RESORT & SPA AQUA FANTASY FANTASIA DELUXE SÜRMEL EFES OTEL PAMUCAK RICHMOND HOTEL EPHESUS KALEM ADASI OLIVIERA RESORT - D K L HILTON BODRUM TURKBUKU RESORT & SPA D VAN BODRUM OTEL RIXOS PREMIUM BODRUM HAPIMAG SEA GARDEN RESORT KEMPINSKI HOTEL BARBAROS BAY CASA DELL ARTE PALMALIFE BODRUM RESORT & SPA KUUM HOTEL & SPA CAMELOT BOUTIQUE BODRUM THE MARMARA BODRUM & SPA SEDATIVE BOUTIQUE HOTEL & SPA S S OTEL & SPA YASMIN RESORT BODRUM LATANYA BEACH RESORT HOTEL GRAND YAZICI BODRUM HOTEL & SPA GRAND YAZICI TORBA BEACH CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA CLUB BLUE DREAMS ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL & SPA SALMAK S RESORT & SPA THE LUVI HOTEL CENNET PARK HOTEL ATRIUM OTEL AMARA DOLCE VITA LUXURY RIXOS SUNGATE RIXOS TEK ROVA VOGUE HOTEL AMARA WING RESORT COMFORT AMARA CLUB MARINE NATURE 118 PALOMA RENAISSANCE ANTALYA BEACH RESORT & SPA 119 L MAK L MRA HOTEL & RESORT M RADA DEL MAR 122 SENTIDO SULTAN BELD B 123 CLUB PHASELIS 124 ROBINSON CLUB ÇAMYUVA 126 FAME RESIDENCE KEMER & SPA 127 FAME RESIDENCE GÖYNÜK 128 FAME RESIDENCE PARK 129 CRYSTAL AURA BEACH RESORT 130 CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA 131 CRYSTAL FLORA BEACH RESORT 132 PR CLUB FEST VAL 133 PR CLUB SAPHIRE 134 PR CLUB KAPLAN 135 PR CLUB BELPINAR 136 OTIUM GÜL BEACH RESORT

7 GÜRAL AFYON KOREL THERMAL RESORT CLINIC & SPA KBAL THERMAL - AFYON ORUÇO LU THERMAL RESORT - AFYON ANEMON AFYON SPA HOTEL & CONVENTION CENTER GÜRAL HARLEK THERMAL RESORT & SPA MARIGOLD THERMAL & SPA HOTEL RIXOS LARES L MAK LARA DE LUXE & RESORT TITANIC BEACH RESORT HOTEL FAME RESIDENCE LARA & SPA CLUB HOTEL SERA CITY & RESORT D-HOTEL MARIS GRAND YAZICI MARES GRAND YAZICI CLUB TURBAN MARITIM HOTEL GRAND AZUR CLUB SENO H LTON DALAMAN SARIGERME RESORT & SPA IBEROTEL SARIGERME PARK ROBINSON CLUB SARIGERME PARK KOL N HOTEL ASSOS NAZLIHAN HOTEL & ASSOS NAZLIHAN SPA HOTEL ASSOS EDEN GARDENS HOTEL ASSOS EDEN BEACH HOTEL BÜYÜK ABANT OTEL ABANT PALACE D VAN BURSA GAZELLE RESORT & SPA FENERBAHÇE TOPUK YAYLASI GÜRAL SAPANCA WELLNESS & CONVENTION KLASSIS RESORT HOTEL NEADA RESORT HOTEL & SPA BLUE WATERS CLUB SUENO HOTELS BEACH S DE 168 AMARA BEACH RESORT COMFORT 170 CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD 171 TURAN PRINCE RESIDENCE 172 CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA 173 CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA 174 CRYSTAL SUNRISE QUEEN LUXURY RESORT & SPA 176 SENTIDO PER SS A MANAGED BY PALOMA HOTELS 177 PALOMA OCEANA 178 IBEROTEL PALM GARDEN 179 ROBINSON CLUB PAMF LYA 180 OTIUM ECO CLUB S DE NOAH' S ARK DELUXE HOTEL & CASINO CRATOS PREMIUM ACAPULCO RESORT & CONVENTION & SPA KAYA ARTEM S ROCKS HOTEL & CASINO MALPAS HOTEL & CASINO MER T CRYSTAL COVE HOTEL & CASINO MERCURE ACCOR HOTELS SALAM S BAY CONTI RESORT SETAIR SETUR MARINAS SETUR DUTY FREE YETK L SATIfi ACENTELER M Z

8

9 Akdeniz'in en uzun sahiline sahip olan ALANYA, dünyaca ünlü plajlar ve do al güzellikleriye 12 ay boyunca yerli ve özellikle yabanc turistlerin gözde turizm yeridir. Denizi, kumu, günefli, kalesi, Selçuklu ve Osmanl dan kalma tarihi eserleriyle meflhurdur. Alanya, Antik ça larda korsanlara, Bizans döneminde derebeylerin ev sahipli i yapm fl ve nihayet Anadolu Selçuklular döneminde de baflkentli e yükselmifl ender güzellikteki tarihi bir flehirdir. Alanya antik ça da Pamfilya ile Klikya aras nda yer alm flt r. Heradot'a göre bu bölgenin insanlar Truva savafl sonras Anadolu'ya da lan insanlar n soyundan gelir. Alanya ya do ru rengi maviden turkuvaza dönüflen Akdeniz den hemen sonra Bat Toroslar yükselir... Çam ve sedir ormanlar yla, zirvelerden kopup gelen akarsular yla, vadileriyle bambaflka bir dünya yarat r Toroslar... Kentin içi portakallar çiçek açt zaman parfümle y kanm fl gibi olur; her mevsim rengarenk çiçekler yol kenarlar n süsler, insan n güzü ve gönlü dinlenir Alanya da... Ma aralar ise hem kara hem denizdedir; büyüleyicidir, gizemlidir, flifal d r... Ve günefl, hayatt r... Alanya güneflin gülümsedi i yerdir... MARITIM CLUB ALANTUR SAPHIR RESORT & SPA

10 Alanya MARITIM CLUB ALANTUR Kategori fiehir merkezine 5 km uzakl kta, denize s f r. Merkezi klima, uydu kanall TV, minibar (giriflte su konulur), telefon, emanet kasa (ücretli), saç kurutma makinesi, hal veya seramik zemin, balkon veya teras. Her fley dahil saatleri aras nda yerli alkollü ve alkolsüz içecekler. Sabah, ö le ve akflam yemekleri aç k büfe. Akflam yemeklerinde günlük temal büfeler. Erken ve geç kahvalt, snack, pasta / çay saati, gece çorbas. A la carte restoran (ücretli ve rezervasyonlu). Çocuk 4 12 yafl çocuklar için Mini club (10:00 12:30 & 15:00 17:30 saatleri aras nda), çocuk animasyonu ve Mini disko (20:30 21:00 saatleri aras nda). Çocuk havuzu (ayr ve günefl korumal ), çocuk oyun park, bebek yata (odada ücretsiz). Tesis Hakkında m 2 botanik bahçe içerisinde kurulu tesiste; 56 superior oda, 8 suit, 78 ara kap l comfort oda, 208 comfort oda olmak üzere toplam 350 oda mevcuttur. 2 si superior odada ve 3 ü comfort odada olmak üzere toplam 5 adet engelli odas vard r. 3 aç k havuz, 1 kapal havuz, aç k kapal restoran, barlar, toplant salonu, lobi ve genel alanlarda ücretsiz wireless internet, 550 metre uzunlu unda özel plaj, aç k otopark, hemflire doktor, çamafl rhane ve kuru temizleme, kuaför, kuyumcu, butik, market bulunmaktad r. Spor Aktiviteleri Soft animasyon. Gündüz spor aktiviteleri ve akflam flovlar. Tenis kortlar (gece ayd nlatma ücretli), masa tenisi, dart, boccia, jimnastik, aerobik, step, su jimnasti i, havuz oyunlar, okçuluk, basketbol, mini futbol, voleybol, sahil voleybolü, mini golf, Türk hamam, sauna, buhar banyosu, fitness center, masaj (ücretli), jakuzi (ücretli), bilardo (ücretli), su sporlar (ücretli), disko. Sahil; Kum ve çak l, denize s f r. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Ö le yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; Balayı çiftlerine %10 indirim ve giriflte meyve sepeti&flarap. 3 8

11 Alanya SAPHIR RESORT & SPA Kategori Alanya Karaburun Mevkiinde bulunan tesis, Alanya Merkeze 33 km, Side ye 27 km, Havaalan na 90 km. mesafede olup denize s f rd r. Tesiste Toplam 333 Oda Bulunmaktad r. da Televizyon (Uydu Yay n ), Merkezi Klima, Saç Kurutma Makinesi, Telefon, Bebek Yata, Mini Bar ve Kasa. Tüm yerli alkollü-alkolsüz içecekler ücretsizdir. Kahvaltı (07:00-10:00), Gözleme (11:00-17:00), Geç Kahvalt (10:00-11:00), Dondurma (14:00-16:00 / ), Snack Bar (11:30-16:30), Lobby Pastane (16:00-18:00), Food Corner / Sahil Bar (11:30-13:30), Çay- kahve ve Pasta Saati (17:00-18:00), Ö le Yeme i (12:30-14:00), Türk Kahvesi Saati / Lobby (20:30-21:30), Akflam Yeme i (19:00-21:00), Pazar Brunch (10:00-14:00), Gece Çorbas &Makarna (23:30-00:30) Spor Aktiviteleri Ücretsiz: Aerobic, Masa Tenisi, Dart, Bilardo, Masa Tenisi Malzemeleri (raket ve top), Basketbol, Plaj Voleybolu. Ücretli: Su Kaya, Kano, Jet-Ski, Banana, Rüzgar Sörfü, Paraflüt, Bot, Tenis Kortu, Dal fl Okulu. Tesis Hakk nda Tesis çerisinde; 3 Bantl Kayd rakl Yüzme Havuzu, Aç k Yüzme Havuzu, Kapal Yüzme Havuzu, Çocuk Yüzme Havuzu, Çocuk Havuzunda Mini Kayd rak, Özel Plaj, Aç k Restaurant, Kapal Restaurant, ( talyan ve Türk) bulunmaktad r. Ücretli: A La Carte Restaurant, Masaj, Kese, Wellness Spa, Kuaför ve Güzellik Salonu, Atari Salonu, nternet Cafe, Doktor, Rent a Car, Çamafl rhane, Bebek Bak m, Baby phone, Çocuk Arabas. Ücretsiz: Gündüz-Akflam Animasyonlar, Amfi Tiyatro, Hamam, Sauna, Fitness Center, Animasyon, Disko (içecekler ücretli), Emanet Kasalar. Lobby Bar (24 Saat / 10:00-23:00 Ücretsiz / 23:00-10:00 Ücretli), Havuz Bar (10:00-24:00), Snack Bar (11:30-16:30), Restoran Bar (12:30-14:00 / 19:00-21:00), Beach Bar (10:00-17:00), Disko Bar (00:00-02:30 / Tüm içecekler ücretidir. D flar dan içki getirilemez) *Otel bünyesinde Osmanl ve talyan olmak üzere 2 adet A LA CARTE RESTAURANT bulunmaktad r. 2 Sahil; 150 m. uzunlu unda kum - çak l plaj. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Akflam yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. 9

12

13 Attalos Yurdu anlam na gelen Antalya, II. Attalos taraf ndan kurulmufltur. Bergama Krall n n sona ermesiyle (M.Ö. 133) bir süre ba ms z kalan kent, daha sonra korsanlar n eline geçmifltir. Ard ndan s ras yla Roma ve Bizans mparatorluklar s n rlar içinde kalan Antalya, Selçuklu ve Osmanl dönemlerinde Türk topra olarak büyük geliflme göstermifltir. Antalya sahip oldu u arkeolojik ve do al güzellikler sayesinde "Türk Rivieras " ad n alm flt r. Deniz, günefl, tarih ve do an n sihirli bir uyum içinde bütünleflti i Antalya, Akdeniz'in en güzel ve temiz k y lar na sahiptir. 630 km. uzunlu undaki Antalya k y lar boyunca, antik kentler, antik limanlar, an t mezarlar, dantel gibi koylar, kumsallar, yemyeflil ormanlar ve akarsular yer al r. Palmiyelerle s ralanm fl bulvarlar, uluslararas ödül sahibi marinas, geleneksel mimarisi ile flirin bir köfle oluflturan Kaleiçi ve modern mekanlar ile Türkiye'nin en önemli Turizm Merkezi olan Antalya, Aspendos Opera ve Bale Festivali, Uluslararas Plaj Voleybolu, Triathlon, Golf Müsabakalar, Okçuluk, Tenis, Kayak yar flmalar vb. etkinliklere, 1995 y l nda aç lan Antalya Kültür Merkezi ile de plastik sanatlar, müzik, tiyatro, sergi gibi birçok kültürel ve sanatsal etkinli e ev sahipli i yapmaktad r. HILLSIDE SU HOTEL D VAN TALYA OTEL RIXOS DOWNTOWN ANTALYA DEDEMAN ANTALYA HOTEL & CONVENTION CENTER THE MARMARA ANTALYA

14 Antalya HILLSIDE SU HOTEL Kategori Antalya Havaliman 'na 15 km, flehir merkezine 1,5 km ve Cam Piramit'ten 1 km uzakl kta kendine ait mavi bayrakl plaj ile denize s f r konumda. DELUXE oda tipi (deniz ve kara manzaral ) ve SUIT oda tipi (deniz ve kara manzaral ) konaklama seçenekleri. 24 saat oda servisi, modern sedirli balkon, ambians fl kland rmal odalar, telefon, sesli mesaj servisi, uydu ba lant l tv, yiyecek&içecek ve kozmatik ürünleri içeren maxi bar, kasa, banyo (dufllu), saç kurutma, bebek telsizi (istek üzerine), duman alarm. Yar m Pansiyon. Sabah kahvalt s ve akflam yeme i dahil aç k büfe K rm z Restoran. Pool, Beach, Lounge, Sushi ve yaz döneminde 5. Kat Restoran'da A' la carte seçenekler (ücretli) Spor Aktiviteleri Su sporları (katamaran, jet ski, parasailing, windsurf, ringo, banana ücretli), fitness center, tenis, voleybol, badminton, masa tenisi, langırt, squash, sabah jimnasti i, aqua-gym. Sanda Spa La Prairie cilt bakım ve 6 masaj odasından oluflan Sanda Spa - Aromatik kokular ve müzikle rahatlatan ambiyans, sauna, buhar odası, geleneksel Türk hamamı. Sahil; Denize 10 metre mesafede, çak l. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Akflam yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur. Balay ve Gençlik ndirimleri; Balay indirimi % 20 dir. Gençlik indirimi %40 (29 yafl n doldurmam fl olmas ve rezervasyonun otel girifl tarihinden önceki son 14 gün içerisinde yap lm fl olmas gerekmektedir) 3 12

15 Dinamik ve özgün yaflam tarz... Gündüz ve Gece Aktiviteleri Gündüz Aktiviteleri: Yeflil alanda futbol, masa tenisi, dart, badminton, uçurtma, tavla, ka t oyunlar, boccia, taboo, hamak, resim boyama, portre çizimi gibi çeflitli spor olanaklar, oyunlar ve aktiviteler. Gece Aktiviteleri: canl müzik performanslar, özel gösteriler, beach partiler, aç k havada sinema gösterimleri. Alt n Portakal, Antalya Piyano Festivali, Runtalya gibi dünya çap nda kültür, sanat, spor, moda ve e lence organizasyonlar na ev sahipli i yap lmas. Tesis Hakk nda 39 süit, bir Presidential Süit ve bir özel dizayn süit olmak üzere, 294 oda, herkesin damak zevkine uygun 6 farkl restoran; K rm z, Lounge, Pool, Sushi, Beach, 5. Kat. Toplant lar n z için 848 m 2 'lik balo salonu, konferans salonu, 9 farkl toplant salonu, business center, Sanda Spa, Siyah Gece Kulübü, kuaför, internet cafe (ücretsiz), kablosuz internet (ücretli) Çocuk Çocuk havuzu, bebek yata, yafl aras çocuklar için KidSide,Bebek bak c s (ücretli), mama sandalyesi, trambolin. 13

16 Antalya D VAN TALYA OTEL Kategori Deluxe. Havaalanına 11 km uzaklıkta. Denize sıfır. Tüm odaları deniz manzaralı ve balkonlu, tam konforlu standart, aqua ve süit tipi odalarda, banyo, uydu TV, müzik yayını, özel kasa, minibar, direkt telefon, ücretsiz çay&kahve setup ve internet. Tesis Hakk nda Toplam 204 oda. 175 normal, 19 Süit (8 Junior Süit, 8 Deluxe, 3 Executive Süit) ve 10 aqua oda. Restoranlar, barlar, özel plaj ve yüzme havuzu, jakuzi, sauna, hamam, fitness center, toplant salonlar, Pub Talya, Beach Bar, internet cafe, güzellik merkezi, business center, lobide wireless internet (ücretsiz), otopark, kuru temizleme, bayan-erkek kuaförü, market. Sabah, akflam yemekleri açık büfe, Türk ve dünya mutfa ından özel lezzetler. Spor Aktiviteleri Masa tenisi, fitness center, dal fl okulu, tenis kortu, mini golf, bilardo. Sahil; Denize s f r, özel platform plaj. Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; Balayı çiftlerine özel indirim

17 Antalya RIXOS DOWNTOWN ANTALYA Otelimiz, Antalya havaliman 18 km, fiehir merkezi 1 km, Golf 35 km, Expo kongre merkezi 20 km, Cam piramit 0,3 km, Atatürk park 0,5 km, Al flverifl merkezi 1 km, Kaleiçi 4 km, Antalya Müzesi 0,5 km uzakl ktad r. Standart Oda: 32 m 2, twin ya da king size yatak, oturma grubu, balkon, dufl, kasa, kara manzaral. Deluxe Oda: 32 m 2, twin ya da king size yatak, oturma grubu, balkon, dufl, kasa, deniz manzaral. Deluxe Terrace: 48 m 2, twin ya da king size yatak, oturma grubu, balkon, dufl, kasa, deniz ve da manzaral, 20 m 2 teras Junior Suite: 46 m 2, uzun balkona ve oturma tak m na sahip genifl deniz manzaral oda Family Terrace: 64 m 2, yatak odas, oturma odas, 2 banyo, 20 m 2 teras Deluxe Suite: 80 m 2, yatak odas ve oturma odas, uzun balkon King Suite: 128 m 2, 2 yatak odas, 2 banyo(ebeveyn banyosu jakuzilidir), 1 salon. Deluxe odaya ba lant l d r. Panoramik Ana Restoran: Sabah ve akflam yemeklerinde zengin aç k büfe servis, uluslararas mutfaklardan seçkin lezzetler. Kalina Bar & Restoran: (Türkiye de ilk Dinner Show Restoran) YEN! 300 kiflilik kapal alan ve teras nda talyan flefimiz taraf ndan haz rlanm fl talyan, Japon ve Rus mutfa ndan seçmeler ve uluslararas içecek menüsü, periyodik aral klarla canl performans ve karaoke eflli inde servis edilmektedir. Beach Restaurant: A la carte beach menü servis edilmektedir. Tropic Restoran: Sezonun trend kokteylleri ve baflta Daiquiri, Margarita, Piña Colada olmak üzere serinletici yaz kokteylleri ve karayip mutfak kültüründen esinlenmifl snack menüsü. Tropik Bar: Sezonun trend kokteylleri ve baflta Daiquiri, Margarita, Piña Colada olmak üzere serinletici yaz kokteylleri ve Karayip mutfak kültüründen esinlenmifl snack menüsü. Kalina Bar: Zengin kokteyl menüsüne ilaveten Türkiye de bir ilk olarak; 1200 flifle kapasiteli,ayn anda özel so utma ve s tma sistemi bulunan flarap ve flampanya dolab,seçkin misafirlerin içeceklerini arzu ettikleri derecede yudumlamas na imkan sa lamaktad r. Beach Bar: A la carte beach menü servis edilmektedir. Lobi Bar: Farkl aromalara sahip seçkin çay ve kahve çeflitleri. Çay saatinde sunulan özel tatl ve sandviçlerimiz kaymak ve ev yap m reçeller eflli inde sunulmaktad r. Rixos Lounge: Modern ve konforlu iç mekan ve panoramik teras nda üst düzey uluslararas yiyecek ve flarap menüsü. Premium puro ve kanyaklar Cigar Lounge ta servis edilmektedir. Spor Aktiviteleri: Sabah Jimnasti i, Step ve Aerobik, Fitness Center (Aletli Jimnastik), Pilates, Yoga Dans Kurslar, Tenis. Spa Rixos Royal Spa 1550 metrekarelik genel alan ve Fitness alan 390 m 2 üzerinde kurulu özel e itmenler taraf ndan hizmet vermektedir. Asya ve Avrupa masaj hizmetleri, Uluslararas markalar ile Cilt ve Vucut Bak mlar, Aletli zay flama ve s k laflma uygulamalar, Kozmetik Cilt ve Vücut Ürünleri (BrunoVassari), Fittness salonunda iste e ba l kifliye özel ve/veya grup çal flmalar. Pilates, Jimnastik, aerobik ve step çal flmalar. Body Reformer uygulamas, Fittness salonunda Live DJ Performance, Sa l kl Yaflam ve Gerçek güzellik konulu seminerler, Is t lm fl Aç k Yüzme Havuzu, Geneleksel Türk Hamam, Sauna, Buhar odas, Relax Lounge, Soyunma odas, Vitamin Bar, Yoga. Çocuk Anne ve babalar n otel içi veya otel d fl ndaki özel kutlamalar nda, spa center a veya fitness kulübümüze gelen misafirlerimizin yan nda gelen küçük misafierlerimiz için kurulmufl bir dünya hayal ettik. Bu dünyada hangi dil konuflulursa konuflulsun, çocuklar n kulland ortak bir dil olmas n hayal ettik...bu dilin Sevgi oldu una karar verdik. Ve bunun için sevimli sincap RIXY den yard m istedik. Tesis Hakkında Genifl ve bak ml bahçesi, tropik havuzu, mükemmel servisi ve resort otel özellikleri ile efline az rastlan r bir flehir merkezi otelidir. Deniz ve günefl servisinin yan s ra toplant ve dü ün organizasyonlar, farkl Dinner Show konseptleri ile Antalya gecelerinin vazgeçilmez mekan olan befl y ld zl flehir otelimiz, Rixos fark yla hizmet sunmaktad r. Ücretsiz Servisler: Otopark, wi-fi, Concierge, Spor Salonu, Türk Hamam, Sauna, Aç k havuz (havlu, flemsiye, flezlong, 210 m2, k fl sezonunda s tmal ), 2 tartan zemininli tenis kortu, Rixy Club (09:00-19:00), Havuz ve çocuk oyun alan, Dart, Masa tenisi, satranç, tavla ve kart oyunlar, Özel plaja araç servisi, Plajda (Havlu, flemsiye,flezlong), Safe box (odalarda). Ücretli Servisler: 24 saat oda servisi, minibar (odalarda), Puro köflesi (Rixos Lounge), Çamafl rhane, Doktor, Spa (Masaj, yüz ve vücut bak m, aerobik ve step kurslar, vitamin bar), Tenis ekipmanlar,dersleri ve ayd nlatma, Çocuk bak c s (4 yafl ve üzeri), Havaliman Transferi (Havaliman -Otel-Havaliman ), Kuaför, Butik. 4 Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konsept; BB, HB 15

18 Antalya DEDEMAN ANTALYA HOTEL & CONVENTION CENTER Antalya, Lara yolu üzerinde bulunan tesis, Antalya Havalimanı na 15 km, Antalya merkeze 3 km mesafede, falezlerin üzerinde ve denize sıfır konumdadır. Tesisin standart odalarında, merkezi klima, direkt telefon, minibar, televizyon, saç kurutma makinesi, elektronik kasa bulunmaktadır. Standart odalarda max. 3 kifli konaklayabilmektedir. Tesiste aile odaları bulunmamakla birlikte birbiri ile ba lantılı odalar aileler için tahsis edilmektedir. Ayrıca tesiste 1 yatak odası (çift kiflilik yatak) ve 1 salondan oluflan tümü deniz manzaralı suit odalar bulunmaktadır. Çocuk Tesiste açık çocuk havuzu mevcuttur. Tesis Hakkında Toplam 482 odas bulunan tesiste, aç k ve kapal havuzu, tenis, sauna, masa tenisi, Türk hamam ve Aquapark mevcuttur. Not: Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir. Yarım Pansiyon: Sabah kahvaltısı ve akflam yeme i açık büfedir, Tüm içecekler ve ö le yemekleri ücretlidir. Spor Aktiviteleri Belirli günlerde lobide piyano eflli inde canlı müzik mevcuttur. Ücretsiz: Aç k ve kapal havuz, kondisyon merkezi, Türk Hamam, Sauna, basketbol sahas, Tenis Kortu, Aquapark girifli, kablosuz internet. Ücretli: Tüm saha fl kland rmas, masa tenisi, masaj, kese, doktor. Plaj; Platform fleklinde mavi bayrakl özel plaj. Otele Girifl Saati; 14:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Konaklama Girifl Günü; Akflam yeme i ile bafllar. Konaklaman n Bitifl Günü; Sabah kahvalt s ile son bulur

19 Antalya THE MARMARA ANTALYA Kategori Deluxe. Antalya Havalimanı'na sadece 15 dk uzaklıkta olan The Marmara Antalya Türkiye'nin ilk dönen oteli olma özelli ine sahip. Akdeniz in muhteflem manzarasına sahip olan Lara bölgesinde tam falezlerin üstünde yer alıyor. The Marmara Antalya; 8 adet büyüklü küçüklü toplantı salonu, özel plajında zengin spor aktiviteleri ve benzersiz mutfa ı ile hem ifl hem de tatil amaçlı gelenler için kaçınılmaz bir fırsat yaratıyor. Spor Aktiviteleri Spor hayranları için The Marmara Antalya bir cennet sayılır. Duvar tırman fl, açık yüzme havuzu ile birlikte modern bir gym spor severlere zevkli dakikalar yaflatır. Tesis Hakk nda 232 odalı tesisin, dünya mutfaklarından lezzetler sunan mutfa ı, açık yüzme havuzu, kapalı otopark, fitness kompleksi, masaj odaları, sauna, jakuzi, 24 saat oda servisi, kuru temizleme, doktor, kasa hizmeti, kuaför, business center ve 8 adet büyüklü küçüklü, son teknoloji donanımlı toplantı salonları mevcuttur. Standart otel odası: The Marmara Antalya toplam 232 odası ile birlikte 2 binadan oluflmaktadır. Otelin ana binası 208 standart, otelin dönen binası ise 24 loft odalıdır. Otel odaları kendine özgü mimari tarzları ile tasarlanm fl olup; konforu ve zevki içinde barındırmaktadır. 24 saat oda servisi ve odalarda wireless internet, misafirlerin hizmetindedir. Plaj Falezlerin üstünde yer alan özel plaja, otelden falezlere inen 70 m lik bir tünel ile ulaflılmaktadır. Dünya ustaları ile yar flan flefleri ile beraber The Marmara Antalya yemek konusunda iddialı mönüleri ile karflınızda. Dünya mutfaklarından seçenekler sunan ve flık yemek yemeyi isteyenler için Tuti Restoran uygun bir seçim. fiefin her gün yaratt ı farklı mönüler otelin her köflesinde Pool Bar'da, Beach Bar'da veya baflka bir yerde karflınıza çıkacaktır. 2 Sahil; Kendine ait platform plaj, 88 metre. Otele Girifl Saati; 15:00 Otelden Ç k fl Saati; 12:00 Balay, Emeklilik veya Gençlik Aksiyonu; Balayı indirimi % 10. En geç bir ay önce evlendi ine dair belge göstermesi mecburidir. Evlilik y ldönümü indirimi % 10. Evlilik tarihini belirten belge gösterilmesi mecburidir. 17

20

21 Antalya'n n 34 km do usunda kalan turizm merkezi Belek'te çam a açlar ile okaliptüs a açlar, kumlu ince çak ll sahil fleridi üzerinde bulunmaktad r. Ayr ca, uluslararas standartlara uygun birçok modern golf sahalar na sahip olan Belek kusursuz bir golf cennetidir. Akdeniz in tarih ile denizi buluflturan nadide k y lar ndan biridir. Tatilciler bölgede Türk mutfa n n en güzel lezzetlerini tadabilir, akflamlar aç k hava diskolar nda ve e lence yerlerinde gönüllerince e lenebilirler. Kuzeyinde Uçansu fielaleleriyle ile Serik lçesi nin akbafl köyü yak nlar nda, sark t ve dikitleri ile de iflik güzelliklere sahip Zeytintafl Ma aras bulunmaktad r. Belek bölgesindeki sahil fleridinin arkas nda tatil otelleri, al flverifl merkezleri ve turistik aktiviteleriyle Kadriye bulunmaktad r. Sahil fleridinin arkas nda bulunan s k çam ormanlar muhteflem bir güzelli e sahiptir. Bugün Belek Serik ve Kemera z k y lar nda, en modern 5 y ld zl tatil tesisleri bulunmaktad r. ELA QUALITY RESORT RIXOS PREMIUM BELEK SUSES LUXURY RESORT SIRENE BELEK HOTEL SUENO HOTELS GOLF BELEK L MAK ATLANT S DE LUXE HOTEL & RESORT L MAK ARCADIA GOLF & SPORT RESORT CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT ROBINSON CLUB NOBILIS ALVA DONNA EXLUSIVE HOTEL & SPA PALOMA GRIDA VILLAGE & SPA CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA

ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00

ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00 ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00 ELMADA Cumhuriyet Caddesi No: 69 Elmada / stanbul 0212 230 03 36 yurtiçi yaz Türkiye nin Turizm

Detaylı

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr Setur Selected Hotels www.setur.com.tr Setur un Ayrıcalıklar Dünyasına Hoşgeldiniz De erli Dostlar m z, Ülkemizin cennet bölgelerinden özenle seçti imiz tesislerin yer ald Selected Hotels broflürümüzü,

Detaylı

Genel Bilgiler. Otelden Uzaklıklar. Konaklama YAZ FACT SHEET 2015. 35 45 m². 38 44 m²

Genel Bilgiler. Otelden Uzaklıklar. Konaklama YAZ FACT SHEET 2015. 35 45 m². 38 44 m² YAZ FACT SHEET 2015 Genel Bilgiler Otel Adı: Ela Quality Resort Hotel Kategorisi: 5 Yıldız Konsept: Her Şey Dahil Konumu: Iskele Mevkii / Belek Telefon: +90 242 710 22 00 Faks: +90 242 715 27 75 Web Sitesi:

Detaylı

#RealMediterranean PALOMA HOTELS YAZ 2015. Explore. Experience. Enjoy. Renaissance Antalya Beach Resort & SPA Beldibi. Sultan Beldibi Beldibi

#RealMediterranean PALOMA HOTELS YAZ 2015. Explore. Experience. Enjoy. Renaissance Antalya Beach Resort & SPA Beldibi. Sultan Beldibi Beldibi PALOMA HOTELS YAZ 2015 Explore. Experience. Enjoy. #RealMediterranean Renaissance Antalya Beach Resort & SPA Beldibi Sultan Beldibi Beldibi Grida Resort & SPA Belek Oceana Resort Side Perissia Side Pasha

Detaylı

#RealMediterranean PALOMA HOTELS YAZ 2014. Explore. Experience. Enjoy. PALOMA Club Sultan Özdere. PALOMA Pasha Resort Özdere

#RealMediterranean PALOMA HOTELS YAZ 2014. Explore. Experience. Enjoy. PALOMA Club Sultan Özdere. PALOMA Pasha Resort Özdere PALOMA HOTELS YAZ 2014 Explore. Experience. Enjoy. #RealMediterranean PALOMA Pasha Resort Özdere PALOMA Club Sultan Özdere PALOMA Renaissance Antalya Beach Resort & SPA Beldibi SENTIDO Sultan Beldibi Beldibi

Detaylı

Otel Referanslarımız Proje Adı Şehri Sistem PLC Nokta

Otel Referanslarımız Proje Adı Şehri Sistem PLC Nokta Proje Adı Şehri Accapulco Tatil Köyü Kıbrıs SWMP/EY3600 5 200 Ağaoğlu My City Hotel İstanbul STANDALONE/EY3600 7 200 Antalya Hotel Antalya PROVİ 9 300 Antbel Hotel Antalya EY3600 10 950 Arcadia Hotel Antalya

Detaylı

ADRES AMARA DOLCE VITA LUXURY WEB ADRESİ E-POSTA KATEGORİ KONAKLAMA ŞEKLİ SEZON AÇILIŞ TARİHİ RENOVASYON TARİHİ VOLTAJ GEÇERLİ KREDİ KARTLARI

ADRES AMARA DOLCE VITA LUXURY WEB ADRESİ E-POSTA KATEGORİ KONAKLAMA ŞEKLİ SEZON AÇILIŞ TARİHİ RENOVASYON TARİHİ VOLTAJ GEÇERLİ KREDİ KARTLARI 1 2 ADRES AMARA DOLCE VITA LUXURY 07980 Tekirova Kemer - Antalya / TÜRKİYE Tel. : +90 242 813 51 00 Faks : +90 242 821 40 17 WEB ADRESİ www.amaraworld.com E-POSTA dolcevita@amaraworld.com KATEGORİ 5 Yıldızlı

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

GÜRAL PREMIER BELEK ( 2014 YAZ SEZONU - Türkçe )

GÜRAL PREMIER BELEK ( 2014 YAZ SEZONU - Türkçe ) GÜRAL PREMIER BELEK ( 2014 YAZ SEZONU - Türkçe ) ADRES BiLGiLERi Adres : Çamlık Mah. İskele Mevkii, No:14/A, 07500 Belek-Serik, Antalya, Türkiye Telefon : +90-242-715 16 00 / Faks : +90-242-715 14 39 Web

Detaylı

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI ÖNSÖZ- Ç NDEK LER 05 Eskitti imiz zamanlar arkada b rak p, yeni bir y l n sayfalar n çevirmenin heyecan n yaflamaya bafll

Detaylı

*Amara World Hotels işletmelerinin kazanmış olduğu ödüllerdir. 1

*Amara World Hotels işletmelerinin kazanmış olduğu ödüllerdir. 1 *Amara World Hotels işletmelerinin kazanmış olduğu ödüllerdir. 1 2 3 4 AMARA WING RESORT COMFORT / Kemer - Türkiye 07980 Kemer- Antalya / TÜRKİYE Atatürk Bul. Yenimahalle No :34 Tel : +90 242 814 69 79

Detaylı

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar 77.sayi 12/15/06 3:59 PM Page 1 Movie Hall Tatilde Nereye Gitmeli? Y lbafl ve Kurban Bayram yaklafl rken tatil özlemi de bafllad. Kimileri gidecekleri yerlerin rotas n belirlerken kimileri de hala karars

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

ADRES. WEB ADRESİ www.amaraworld.com. E-POSTA clubmarine@amaraworld.com KATAGORİ PANSİYON SEZON AÇILIŞ TARİHİ 1991 SON RENOVASYON VOLTAJ

ADRES. WEB ADRESİ www.amaraworld.com. E-POSTA clubmarine@amaraworld.com KATAGORİ PANSİYON SEZON AÇILIŞ TARİHİ 1991 SON RENOVASYON VOLTAJ 2 ADRES AMARA CLUB MARINE NATURE Çifteçeşmeler Mah. Atatürk Cad. 07985 Beldibi 3 Kemer / Antalya / Türkiye Tel. : +90 242 824 85 00 Faks : +90 242 824 80 52 WEB ADRESİ www.amaraworld.com E-POSTA clubmarine@amaraworld.com

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

ROYAL HOLIDAY PALACE Lara / ANTALYA

ROYAL HOLIDAY PALACE Lara / ANTALYA ROYAL HOLIDAY PALACE Lara / ANTALYA Ultra Her şey Dahil Fact sheet 2015 2016 Kış İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Kapak 1 İçindekiler 2 Tanıtım 3 Konum 4 Oda Bilgileri 5 Yiyecek ve İçecek Bilgileri 6 Yüzme Havuzları

Detaylı

ÖNSÖZ. Seyahat güzeldir. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. 3 Prontolife. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş.

ÖNSÖZ. Seyahat güzeldir. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. 3 Prontolife. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. ÖNSÖZ li ON R N ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı Pronto Life İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. adına li ON R N Büyükdere Caddesi No:16/5 Şişli İstanbul Sorumlu Müdür Sarp ÖZK R sarp.ozkar@prontotour.com.tr

Detaylı

Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor. Tabanvayc n n vay haline!

Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor. Tabanvayc n n vay haline! 72.sayi 11/25/06 1:03 PM Page 1 Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor Tabanvayc n n vay haline! Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z fiehrimizde bir süredir, otomobil öncelikli ulafl m

Detaylı

*Amara World Hotels işletmelerinin kazanmış olduğu ödüllerdir.

*Amara World Hotels işletmelerinin kazanmış olduğu ödüllerdir. *Amara World Hotels işletmelerinin kazanmış olduğu ödüllerdir. 2 3 4 AMARA CLUB MARINE NATURE / Beldibi Kemer - Türkiye 07994 Kemer / Antalya / Türkiye Göynük Mah. Başkomutan Atatürk Cad. Amara Club Marine

Detaylı

YAZ FACT SHEET & KONSEPT

YAZ FACT SHEET & KONSEPT YAZ FACT SHEET & KONSEPT Konaklama Restaurant Bar Aktivite SPA Toplantı Genel Bilgiler Açılış Tarihi : Mayıs 2010 Adres : Alara Turizm Center Okurcalar-Alanya-Antalya Telefon : +90 242 510 07 07 Faks :

Detaylı

SP-P.01.A / Rev.05 / 01.06.2012. Sayfa 1 / 6

SP-P.01.A / Rev.05 / 01.06.2012. Sayfa 1 / 6 OTEL BİLGİLERİ: Adres : Kemerağzı Site Mahallesi Tesisler Caddesi 358/1 Aksu /ANTALYA Tel. : 0090 242 352 26 26 Fax : 0090 242 352 26 00 / 352 26 16 Web adres E-mail : www.concordehotel.com.tr : info@concordehotel.com.tr,

Detaylı

Konsept & Factsheet Kış 2014-2015

Konsept & Factsheet Kış 2014-2015 Konsept & Factsheet Kış 2014-2015 Kategori: 5 Yıldız Açılış tarihi: Eylül 2007 Konsept: Ultra Herşey Dahil (24 saat) Yüzölçümü: 90.000 m² Mesafeler: Belek Çarşı 2 km, Havaalanı 35 km, Antalya Şehir Merkezi

Detaylı

Kimine göre alışkanlık, kimine göre meraktır Çeşme...

Kimine göre alışkanlık, kimine göre meraktır Çeşme... Kimine göre alışkanlık, kimine göre meraktır Çeşme... Yaz mevsimini ilk tanıdıkları o aylardan beri, aile büyüklerinin evlerinde, sonradan yenilenen yazlıklarda büyümek sıradandır onlar için. İzmir kadar

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

awr-factsheet-kı-2014-15-tr.pdf 1 6/9/14 7:34 PM FACT SHEET KIŞ 2014-2015

awr-factsheet-kı-2014-15-tr.pdf 1 6/9/14 7:34 PM FACT SHEET KIŞ 2014-2015 awr-factsheet-kı-2014-15-tr.pdf 1 6/9/14 7:34 PM FACT SHEET KIŞ 2014-2015 1 2 ILETİŞİM AMARA WING RESORT KEMER Atatürk Bul. Yenimahalle No :34 07980 Kemer - Antalya / TÜRKİYE Tel : +90 242 814 69 79 Faks

Detaylı

ÖNSÖZ. Bahar, tazelenme zamanı. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş.

ÖNSÖZ. Bahar, tazelenme zamanı. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. ÖNSÖZ li ON R N ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı Pronto Life İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. adına li ON R N Büyükdere Caddesi No:16/5 Şişli İstanbul Sorumlu Müdür Sarp ÖZK R sarp.ozkar@prontotour.com.tr

Detaylı

CRATOS PREMIUM HOTEL CASINO & SPA

CRATOS PREMIUM HOTEL CASINO & SPA CRATOS PREMIUM HOTEL CASINO & SPA LOBI ALANI GENEL GÖRÜNÜM HAVUZ GENEL GÖRNÜM OTEL DETAYLARI Havaalanı: 32 km Şehir Merkezi: 5 km KONUM: Toplam 105.000 m2 kullanım alanı olan tesis, denize sıfırdır ve

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Kar m kahveden ç km yor

Kar m kahveden ç km yor hepsi 10/6/06 4:40 PM Page 1 Büyüten ama büyümeyen bir çocuk: Trafikteki de iflikliklerin alt nda tek bir imza var... Kim bu UKOME? Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 6 Ekim Cuma 2006 Say : 73 Ba ms z Haftal

Detaylı