Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Journal of Language and Literature Education SAYI 10/ ISSUE 10. Editörler / Editors

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Journal of Language and Literature Education SAYI 10/ ISSUE 10. Editörler / Editors"

Transkript

1 Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Journal of Language and Literature Education SAYI 10/ ISSUE 10 Editörler / Editors Doç. Dr. Adnan KARADÜZ / Assoc. Prof. Dr. Adnan KARADÜZ Yrd. Doç. Dr. Seniye VURAL / Assist. Prof. Dr. Seniye VURAL HAKEMLER / REVIWERS Dr. Adem BALABAN Dr. Adem İŞÇAN Dr. Adnan KARADÜZ Dr. Ahmet ŞAHAN Dr. Ali Fuat ARICI Dr. Behzad Ghaderi Sohi Dr. Cenk AKBIYIK Dr. Deniz MELANLIOĞLU Dr. Doğan Bulut Dr. Eugene Steel Dr. Gülden İLİN Dr. Hasan Baktır Dr. Hikmet YILMAZ Dr. Hülya Taflı Düzgün Dr. İ. Banu Akçeşme Dr. Leyla Masmaliyeva Dr. Mohammad Zohrabi Dr. Seniye Vural Dr. Yasser Hadidi Dr. Yonca Çaylaklı Özkan Hëna e Plotë "Bedër" University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Melikşah Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi University of Tabriz Erciyes Üniversitesi University of Tabriz Çukurova Üniversitesi Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Ebscho Host, Index Copernicus, Asos Index, NewJour Electronic Journals & Newsletters, Arastirmax, Türk Eğitim İndeksi, ProQuest, Research Bible, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), CiteFactor, Open Academic Journals Index (OAJI) tarafından dizinlenmektedir. Journal of Language and Literature Education has currently been abstracted and indexed in Ebscho, Index Copernicus, Asos Index, NewJour Electronic Journals & Newsletters, Arastirmax, Türk Eğitim İndeksi, ProQuest, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Research Bible, CiteFactor and Open Academic Journals Index (OAJI).

2 Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Sayı 10 / Yıl 2014 Journal of Language and Literature Education Issue 10 / Year 2014 Kültürel Etkileşimin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Etkisi: Arnavutluk Örneği Teaching Turkish as a foreign language in the context of cultural interaction: The example of Albania Murat Yiğit ve Mustafa Arslan Doi number: /dee A study of income and test anxiety among Turkish university students Evrim Önem Doi number: /dee Implementing internet-based EFL teaching in Iran: (Dis)Advantages, obstacles and challenges from EFL learners viewpoint Seyyed Hatam Tamimi Sa d Doi number: /dee Cooperative learning for oral accuracy: Investigating inflectional ending pronunciation in EFL situation Massoud Yaghoubi-Notash & Behrouz Sarbakhshian Doi number: /dee Zȃti nin Hazer Et Redifli Gazelinin Yapısalcılık Açısından İncelenmesi The Structuralist Analysis of Zati s Rhyming Ode Hazer et Ali Rıza Özuygun ve Murat Durmaz Doi number: /dee Sınıf Öğrencilerinde Yaratıcı Drama Algısının Akademik Başarıya Etkisi The Effect of Creative Drama Perceptions on Academic Achievement of 7 th Grade Students Gıyasettin Aytaş ve Başak Uysal Doi number: /dee Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Balkanlı Öğrencilerin Yazılı Anlatımda Yaptıkları Hatalar Üzerine Tespitler The Determination about the Mistakes in the Writing Explanation of the Balkan Students Learning Turkish as A Foreign Language Duygu Ak Başoğul ve Fatma Selcen Can Doi number: /dee Female Historiography: Re-writing Armenian-Turkish Conflict from a Historical and Metafictional Point of View in Elif Shafak s The Bastard of Istanbul (2007) Hasan BAKTIR & Tuba Demir Doi number: /dee

3 The Function of Fantasy as a Subversive Genre in Literature Hatice Eşberk Doi number: /dee Using Affective Effectively: Oral Presentations in EFL Classroom Leyla Masmaliyeva Doi number: /dee Bir Piyade Subayının Anıları nda Şiirsel İzler Mustafa Gullubag Doi number: /dee Marge Piercy s Conception of a Feminist Utopia in Woman on the Edge of Time Yiğit Sümbül Doi number: /dee Geçmişten Günümüze Türkiye de Süreli Çocuk Yayınları Periodical Publications for Children in Turkey from Past to Present Suat Ungan ve Fadime Yiğit Doi number: /dee

4 Kültürel Etkileşimin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Etkisi: Arnavutluk Örneği Murat Yiğit International Burch University, Eğitim Fakültesi,Saraybosna, Bosna-Hersek Mustafa Arslan International Burch University, Eğitim Fakültesi,Saraybosna, Bosna-Hersek Özet Yabancı dil öğretimi, aynı zamanda kültür öğretimidir. İnsanlar ait oldukları toplumun ve o topluma ait kültürün kelime ve kavramlarıyla kendilerini ifade ederler. Bütün kelime, kavramların arkasında bir kültür geçmişi vardır. Bu sebeple, yabancı dil eğitimi/öğretiminin temeli kaynak kültür, hedef kültür ve ortak kültür yapılarıyla örülüdür. Yabancı dil öğrenen bireylerin başlangıçtaki kaygı düzeyleri en üst seviyededir. Bireyler dilini öğrenmeye çalıştığı kültürle tanıştıkça, ortak kültür öğelerini keşfettikçe bu kaygı düzeyi makul seviyeye iner. Kaynak kültür ve hedef kültür ekseninde oluşturulacak yabancı dil öğretim sistemleri sayesinde; öğrenen bireyler ilk defa karşılaştıkları hedef kültür unsurlarına olumsuz ve yüksek kaygıyla bakmayacak; bu sayede kısa zamanda istenir düzeyde motivasyon (ki yabancı dil öğretiminin en önemli ayağıdır) sağlanmış olacaktır. Kültürel etkileşim bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi; Arnavutluk örneği isimli araştırma, Türkiye dışında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi süreçlerine kültürel etkileşim perspektifinde bir yaklaşım denemesidir. Yabancı dil olarak Türkçe eğitim/öğretiminin yapıldığı Arnavutluk ta günlük dilde yaşayan Türkçe kelimeler tespit edilmiştir. Araştırma için gerekli olan veriler, Arnavutluk ta yayımlanan günlük bir gazete, güncel bir roman ve bir deneme üzerinden elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler sosyo-kültürel etkileşim desenlerine göre tasnif edilmiş; Arnavutluk ta ve kültürel etkileşimin yoğun olduğu ülkelerde yabancı dil olarak Türkçe eğitimi/öğretimi süreçlerinde kullanılabilecek kelime ve kavram haritası oluşturulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Dil, kültür, iletişim, eğitim, kültürel etkileşim, dil eğitimi, yabancı dil öğretimi, Türkçe eğitimi ve öğretimi. Teaching Turkish as a Foreign Language in the Context of Cultural Interaction: The Sample of Albania Abstract Foreign language teaching is teaching of culture at the same time. People express themselves through vocabulary and concepts of to the society and its culture that they belonged. There is a cultural past behind all vocabulary of concepts. Therefore, the foundations of foreign language education / teaching is worsen by the structures of source culture target culture and common culture. The anxiety levels of 1

5 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, individuals who learn foreign language are at the top level. The anxiety level comes down to an acceptable level when individuals become in acquainted with the culture of the language that they are attempting to learn and discover the common cultural elements of that language. Learners will not negatively regard the elements of target culture that they come across for the first time and look at them with anxiety foreign language teaching be and thus desired level of motivation (the most important face of foreign language) will be obtained through foreign language teaching systems that will be established in the axis of source culture and target culture. The research titled Teaching Turkish as a foreign language in the context of cultural interaction: the example of Albania is an attempt in the perspective of cultural interaction approach regarding the processes of teaching Turkish as a foreign language outside Turkey. Turkish words that exist in daily use in Albania, where teaching/education of Turkish as foreign language is conducted, were determined. The necessary data for the research were obtained from a daily newspaper, an up-to-date novel and an article. The data were categorized according to socio-cultural patterns. An attempt was made to create a map of words and concepts. The map could be used in the processes of teaching/education of Turkish as a foreign language in Albania and in the countries where cultural interaction is common. Key Words: Language, culture, communication, cultural interaction, language teaching, foreign language teaching, teaching Turkish. Giriş İnsan, dil aracılığıyla düşünür, anlam üretir ve paylaşır. Dolayısıyla dil; düşünme, anlam üretme, kendini ifade etme (duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçları iletme) ve diğer insanların ürettiği anlamları (duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçları) algılanması bağlamında önemli bir iletişim aracıdır. Her kültür kendini bir dil aracılığıyla anlatır ve dil aracılığıyla geliştirir. Dil ile kültür arasında sıkı bir bağ vardır. Dil ve kültür birlikte gelişir. Dil öğrenmek aynı zamanda kültür edinimidir. Güvenç in (2002) de belirttiği gibi; dil, kültür ve eğitim ilişkisi, insan-kültür bilimlerinin üç temelidir. Toplum ve kültürde ne varsa dilde ifadesini bulur. Kültürün gelişmesiyle dil, dilin gelişmesiyle kültür gelişir ve zenginleşir. Kültürü inceleyerek dilin ne büyük bir mucize olduğu; dil mucizesini inceleyerek kültürün insan üzerindeki etkileri ve sonuçları anlaşılabilir. Toplumsal yapı içerisinde birey dili ne kadar iyi bilirse, kelimelerin anlamlarına ve dilin kurallarına ne kadar hâkim olursa düşünme, kendini etkin ve doğru ifade etme ve başkalarıyla iletişim kurma yeteneği o kadar gelişir. Bu bağlamda her bireyin bir toplumda dünyaya geldiği ve ilgili toplumun dil yapısı içerisinde yetiştiğini göz önüne alındığında, ana dilini ya da yabancı bir dili doğru ve tam öğrenmiş bireyler/toplumlar iletişimin sınırsız imkânlarından faydalanma ayrıcalığı elde edeceklerdir. Ancak, ana dili ya da yabancı bir dili doğru ve tam öğrenmeyi sağlamak sadece okul/kurs ortamlarında uygulanan eğitim-öğretim teknik ve imkânlarıyla sınırlandırılmamalıdır. Ana dilini doğru ve tam öğrenmiş bireylerin yabancı diller konusunda daha başarılı olduğu olgusu yadsınamaz bir gerçektir. Genelde dil, özelde yabancı dil öğretiminde öğrenicilere ders ortamlarında verilmeye çalışılan dilin dizgesel yapısının yanında, dilin derin ve yüzeysel yapısında bulunan kültürel unsurlar, doğru ve isabetli yöntemlerle verilmedikten sonra, öğrenilen bilgiler ezberden öteye geçemeyecek; dilin anlatım gücü ve zevki yakalanamayacaktır. Dilde anlatımı, düşünce, istek ve yargıların sözlü veya yazılı bir şekilde aktarılması olarak ele alırsak iyi iletişimin dilin doğru ve güzel kullanılmasına bağlı olduğu sonucu ortaya çıkar. Dolayısıyla ideal bir iletişimden beklenen, verilmek istenen mesajın en doğru 2

6 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, kanaldan, açık, akıcı, bağlam ekseninde ortaya konan davranışlar silsilesiyle oluşması beklenir. Bunun için de kaynak kültür, hedef kültür ve ortak kültür unsurlarının tespit edilmesi ve bu unsurların dil eğitim-öğretim süreçlerinde kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında, kaynak kültür (Arnavutça/Arnavut kültürü) içerisinde yaşayan hedef kültür göstergelerinin (Türkçe/Türk kültürü) tespit edilmesi ve ortak kültür (kelime/kavramlar) öğelerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında değerlendirilmesi gerekliliği araştırmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Kültürlerarası iletişimin arttığı günümüzde, yabancı dil öğretimindeki en önemli gelişmelerden biri de temel nüve sayılabilecek dilkültür ilişkisinin keşfedilmiş olmasıdır. Kültürlerarası etkileşim odaklı yaklaşıma göre yabancı dil öğretiminin temel amacı; yabancı dil öğrencilerine bildirişimsel edinç kazandırabilmektir. Bunun sonucunda dilin, sözcüklerin nerede, ne zaman, niçin, kim tarafından hangi ortamda kullanıldığı önem kazanmıştır. Her dil dünyayı farklı bir perspektifle algılar. Dolayısıyla, yabancı dil öğrenmeye başlayan bireyin ilk deneyimi; kendi kültürüyle hedef kültür arasındaki benzerlikler, farklı düşünüş ve yaşam biçimleridir. Bu deneyim sonucunda birey dünyayı yeni bir bakış açısıyla anlama ve anlamlandırma yetisi kazanır. Yabancı dil öğrenme uğraşı aynı zamanda yabancı bir kültürü de anlama/tanıma uğraşı demektir. Yabancı dilde öğrendiği her yeni sözcük, anladığı her yeni tümce, çözebildiği her yeni metin yabancı dil öğrenen kişinin bilincinde, o dili konuşan kişilerle, o kişilerin yaşadığı dünyayla ilgili yeni düşünceler, yeni imgeler oluşmasına neden olur (Tapan, 1990: 55). Yabancı dil öğretimi, aynı zamanda kültür öğretimidir. İnsanlar ait oldukları toplumun ve o topluma ait kültürün kelime ve kavramlarıyla kendilerini ifade ederler. Bütün kelime, kavramların arkasında bir kültür geçmişi vardır. Bu sebeple, yabancı dil eğitimi/öğretiminin temeli kaynak kültür, hedef kültür ve ortak kültür yapılarıyla örülüdür. Bir dili kendi dünya algısı ve kültüründen bağımsız öğretmek/öğrenmek o yabancı dilin öğrenilmesini/öğrenilmesini zorlaştırır. Soykan (1991) ın belirttiği gibi dilin yaşama alanında bulunularak dil öğretilir. İnsanın tanımadığına karşı ilgisi, tanıma/tanımlama arzusu, evrensel kültür kodlarının bütün toplumlarda benzer karakterler göstermesi uluslararası iletişim ihtiyacını beraberinde getirmektedir. İnsanlar, toplumlar uluslararasında bireysel, kurumsal, ulusal düzeyde ticaret, ekonomi, siyaset, askerlik, bilim, çalışma, turizm, eğitim, kültür, sanat, haberleşme alanlarında türlü ilişkilerin kurulup yürütülmesi için anadilinden başka uluslararası ortak dillerin öğrenilmesi gerekmektedir (Demircan, 1990:17). Yabancı dil bilinçli işlemlerle öğrenilebilir. Ancak bir yabancı dili iyi öğrenebilmek/öğretebilmek için o dilin dünyaya, insanlara, eşyaya yüklediği anlam kodlarına (kültürel unsurları) aşina olmak gerekmektedir. Yabancı dil öğrenen bireylerin başlangıçtaki kaygı düzeyleri en üst seviyededir. Bireyler dilini öğrenmeye çalıştığı kültürle tanıştıkça, ortak kültür öğelerini keşfettikçe bu kaygı düzeyi makul seviyeye iner. Kaynak kültür ve hedef kültür ekseninde oluşturulacak yabancı dil öğretim sistemleri sayesinde; öğrenen bireyler ilk defa karşılaştıkları hedef kültür unsurlarına olumsuz ve yüksek kaygıyla bakmayacak; bu sayede kısa zamanda istenir düzeyde motivasyon (ki yabancı dil öğretiminin en önemli ayağıdır) sağlanmış olacaktır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kaynak kültür öğelerinin kullanıldığı kurgusal metinlere, hedef kültür öğelerinin yeğlendiği edebi metinlere, ortak kültür öğelerinin kullanıldığı ders materyallerine ihtiyaç duyulmaktadır. Dil öğretiminde sözcük öğretimi ve kültürel etkileşim bağlamının önemine 3

7 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, binaen; yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yansımalarının belirlenmesi gerekmektedir (Barın, 1994:55). Yöntem Araştırmanın Yöntemi Bu araştırma, Kültürel Etkileşim Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi nde Arnavutluk Örneği ekseninde hazırlanmış betimsel bir çalışmadır. Araştırma, betimsel nitelikli tarama modelinde, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizi olarak tanımlanan doküman incelemesi yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmada, kaynak kültürün (Arnavut kültürü) günlük dilinde yaşayan hedef kültür (Türk kültürü) unsurlarının tespit edilmesi ve analizini kapsamaktadır. Belirlenen referans kaynaklar, alanla ilgili birebir gözlem ve tecrübeler çalışmanın güvenirlik ve geçerliliğini artıracağı düşülmektedir. Araştırmanın Amacı Dünyada saygın bilim insanları, dil öğretiminin kültür öğretimi olduğu konusunda fikir birliği içindedirler. Dil, kültürün bir unsuru olduğu gibi onun genç kuşaklara aktarılmasında da en önemli vasıtadır. Daha açık bir ifade ile dil kültürün taşıyıcısıdır. Dil aynı zamanda en güçlü kültür unsuru olarak kültürel kimliklerin oluşmasında en önemli etkendir. Herhangi bir toplum insanlık âlemi içinde kendi diliyle konuşuyor ve bu dille bir edebiyat oluşturabiliyorsa, bu toplumun kültürel kimliğinin olduğu söylenebilir (Köseoğlu, 1996: 96). Buna bağlı olarak; Türkiye dışında dünyanın birçok coğrafyasında gerçekleştirilen yabancı dil olarak Türkçe eğitim/öğretim süreçleri kültürel iletişim, etkileşim ortamları oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı; yabancı dil öğretiminde kültürel iletişim/etkileşim olgusundan hareketle, Kültürel Etkileşim Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi süreçlerine Arnavutluk örneklemi üzerinden incelemeye çalışmaktır. Araştırmanın Sınırlılıkları Araştırma, kültürel etkileşim bağlamıyla sınırlandırılmıştır. Araştırma, kültürel etkileşim bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretimiyle sınırlandırılmıştır. Araştırma, kültürel etkileşim bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi süreçlerinde Arnavutluk örneği ile sınırlandırılmıştır. Araştırma, kaynak dil içerisinde hedef dile dair dil göstergelerinin tespit ve kültür desenlerine göre tasnif edilmesiyle sınırlandırılmıştır. Araştırma, günlük dili temsil kabiliyeti açısından bir gazete, güncel bir roman ve bir deneme kitabıyla sınırlandırılmıştır. Verilerin Toplanması ve Analizi Araştırmanın verileri, Arnavutluk ta yayımlanan yüksek tirajlı günlük bir gazete, güncel bir roman ve bir deneme üzerinden elde edilmiştir. Arnavutluk ta günlük dili temsil kapasitesi yüksek olan bir gazete, roman ve deneme rastgele (random) seçilerek amaca uygun bir şekilde taranmıştır. Elde edilen veriler kültür desenlerine göre tanzim ve tasnif edilmiş, excell programı yardımıyla sınıflandırılıp tablolara dönüştürülerek amaca uygun hale getirilmiştir. Bulgu ve Yorumlar 1. Aile ve Akrabalık Kültür Deseni Tablo 1. Aile ve Akrabalık Kültür Deseni Arnavutça Türkçe Tekrar Sayısı Kaynak adash adaş 1 Deneme 4

8 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, asisoj bu tür 1 Roman atë ata 25 Roman atëror ata 1 Gazete atësi atası 2 Gazete baba baba 50 Gazete baballarë babalar 11 Deneme babaxhan babacan 1 Gazete babë baba 2 Gazete baxhanak bacanak 1 Gazete bej bey 2 Deneme byrazer birader 1 Deneme dajavicë akrabalar 1 Roman dajë dayı 60 Roman evlat evlat 1 Roman ganxhë kanki, kankardeş 4 Roman goxha koca 5 Gazete halla hala 1 Roman hallë hala, teyze 14 Roman komshi komşu 10 Gazete teze teyze 1 Roman xhaxha amca 5 Gazete xhaxhallarë amcalar 2 Gazete Toplam Örnek Kullanımlar: Dajë Rexha nuk kishte djale. (Reha amcanın oğlu yok değildi) Jot eme e yt atë kane marre ne dy-tre (Senin annen ve baban bir, iki, üç aldı ) Halla Gurije renkoi thekshem me nje za anksestar. (Guriye halan iniltili sesler duydu.) 22 vjet me pas une tani jam 33 vjeç, dhe jam baba i nje femije. (22 iki yıl sonra şimdi ben 33 yaşındayım ve bir çocuk babasıyım.) Tablo 1 de görüleceği üzere, kaynak taramasında zaman terminolojisine dair 23 Türkçe ödünçlemeye rastlanmıştır. Bu kelimelerin Türkçe de ve Arnavutça da benzer yapı ve işlevlerde kullanıldığı görülmektedir. Benzer kültür deseni kategorisinde bulunan 23 kelimenin 202 tekrar sayısına ulaşmış olması araştırmanın hedefleri doğrultusunda anlamlıdır. Tablo 1 deki sınıflandırmada; kaynak taraması sonucu elde edilen atë, dajë, halla, baba gibi akrabalık bildiren kelimelerin Türkçe de ata, dayı, hala, baba kelimelerin karşılığı olduğu görülmektedir. En çok tekrar sayısına sahip olan kelimelerin bulunduğu örnek cümlelerden hareketle; hedef kültür (Türk kültürü) ve kaynak kültür (Arnavut kültürü) etkileşimi bağlamında, aile/akrabalık 5

9 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, kültürünü yansıtan ortak kelimelerin dilbilimsel ve kültürel işlevleri araştırmanın amacı ve varsayımları açısından anlamlı bulunmuştur. 2. Alışveriş-Ticaret Kültür Deseni Tablo 2. Alışveriş-Ticaret Kültür Deseni Arnavutça Türkçe Tekrar Sayısı Kaynak amanet emanet 8 Gazete badihava bedava 1 Gazete bakshish bahşiş 1 Deneme borxh borç 25 Gazete borxhli borçlu 2 Gazete çerek çeyrek 4 Gazete dyqan dükkan 26 Gazete firoj zarara uğramak 1 Deneme harxh harç 1 Gazete harxhoj harcamak 13 Gazete hesap hesap 8 Gazete hise hisse 3 Gazete kusur küsür 1 Roman myshteri müşteri 1 Roman ortak ortak 1 Gazete para para 74 Gazete pazarit pazar 11 Gazete pazarllëk pazarlık 1 Deneme ryshfet rüşvet 1 Deneme sefte siftah 2 Gazete terezi terazi 3 Gazete qera kira 1 Gazete qesëndi kesinti 1 Gazete qira kira 8 Gazete qiraxhi kiracı 2 Gazete theklif teklif 1 Roman xhizje cizye 1 Deneme Toplam Örnek Kullanımlar: Tavani i borxhit fakt apo mit. (Borç tavanı gerçek veya efsane) Te pershtatshme per dyqane banka apo aktivitete te tjera. (Alışveriş ve diğer faaliyetler bankalar için uygundur.) Nisin xhirimet e filmit Amaneti (Emanet filmine başlayın..) Nuk ka asnje lidhje me Pazarin (Kapalı çarşı ile hiçbir bağlantısı yoktur.) 6

10 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, Tablo 2 de yapılan sınıflandırmaya göre; kaynak taramasında alışveriş/ticaret kültürüne dair 26 Türkçe ödünçlemeye rastlanmıştır. Bu kelimelerin Türkçe de ve Arnavutça da benzer yapı ve işlevlerde kullanıldığı görülmektedir. Benzer kültür deseni kategorisinde bulunan 26 kelimenin 199 tekrar sayısına ulaşması araştırmanın hedefleri doğrultusunda anlamlıdır. Tablo 2 deki sınıflandırmada; yüksek tekrar derecesine sahip olan borxhit, dyqane, amaneti, pazarin gibi kelimelerin alışveriş ve ticaret kültürü desenlerini yansıttığı, Türk Dilinde borç, dükkan, emanet, pazar kelimelerin karşılığı olduğu görülmektedir. En çok tekrar sayısına sahip olan kelimelerin bulunduğu örnek cümlelerden hareketle; hedef kültür (Türk kültürü) ve kaynak kültür (Arnavut kültürü) etkileşimi bağlamında, alışveriş/ticaret kültürünü yansıtan ortak kelimelerin dilbilimsel ve kültürel işlevleri araştırmanın amacı ve varsayımları açısından anlamlı bulunmuştur. 3. Dini Terim Kültür Deseni Tablo 3. Dini Terim Kültür Deseni Arnavutça Türkçe Tekrar Sayısı Kaynak alamet alamet 1 Deneme bereqet bereket 1 Roman dervish derviş 4 Deneme dervishlerë dervişler 1 Deneme ezan ezan 2 Deneme fall fal 3 Gazete fesat fesat 1 Deneme gafil gafil 2 Deneme gallatë galat 2 Deneme gjynah günah 4 Deneme hafiz hafız 1 Deneme hajr hayır 2 Deneme hak hak 3 Gazete hakmerrem hakkı saklı 2 Gazete hallall helal 2 Gazete harxhim israf 1 Deneme haxhi hacı 1 Deneme haxhillëk hacılık 1 Deneme hile hile 2 Gazete hileqar hilekar 2 Gazete hoxhallarë hocalar 5 Gazete hoxhë hoca 5 Gazete imam imam 2 Deneme kurban kurban 2 Gazete medrese medrese 1 Deneme minare minare 3 Deneme muslimançe müslümanca 1 Deneme namazgjase namazgah 2 Gazete namuz namus 1 Deneme 7

11 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, neps nefis 1 Roman nur nur 1 Deneme ramazan ramazan 1 Deneme sabër sabr 2 Deneme setër setre 1 Roman shatërvan şadırvan 4 Deneme shehlerë şeyh 2 Roman shejhulislam şeyhulislam 1 Deneme shejtan şeytan 1 Roman sheriat şeriat 1 Deneme sherr şer 30 Gazete shyqyr şükür 5 Deneme sixhade seccade 2 Roman synet sünnet 3 Deneme taksirat tahsirat 1 Deneme teqe tekke 1 Deneme tyrbe türbe 1 Deneme xhami cami 4 Gazete xhenaze cenaze 1 Deneme xhind cin 5 Gazete Toplam Örnek Kullanımlar: Pas nje sherri ne nje lokal bastesh sport ive ne Kamze. (Kamız semtinde bulunan bahis/iddia lokalindeki şer olaydan sonra ) Rogner-it madje dhe zona e Namazgjase (Rogner in en altında bile mescit alanı ) Ashtu qofte O hoxhe. (Sanki o hoca ) Tablo 3 te Arnavutluk ta günlük dilde yaşayan dini terim kültürünü yansıtan 49 kelimeye rastlanmıştır. Kaynak taramasında Türkçe ve Arnavutça arasında ortak olan 49 kelime 128 tekrar sayısına ulaştığı görülmüştür. En çok tekrar sayısına sahip kelimelerin bulunduğu örnek cümlelerden de görüleceği üzere; dini kültüre dair, hedef kültür (Türk kültürü) ve kaynak kültür (Arnavut kültürü) arasında anlamlı ortaklıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde; sherr, namazgjase, hoxha kelimelerinin sık tekrarlandığı görülmektedir. Hedef kültür ve kaynak kültür arasında ortak kullanım ve kültür desenine sahip olan bu kelimelerin Türkçe de şer, namazgah, hoca olarak kullanılmaktadır. Örnek cümle ve kelimelerden de hareketle; kaynak kültür (Arnavut) ve hedef kültür (Türk) arasında dini kültür ögelerinin benzer kültür desenlerinde ve benzer dilsel yapılarda kullanıldığı gözlemlenmektedir. 4. Ev eşyası kültür deseni Tablo 4. Ev Eşyası Kültür Deseni Arnavutça Türkçe Tekrar Sayısı Kaynak ahur ahır 18 Roman batanije battaniye 3 Roman 8

12 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, çarçaf çarşaf 2 Gazete divan divan, kanepe 8 Gazete dollap dolap 3 Gazete dyshek döşek 6 Gazete fitil fitil 1 Gazete jastëk yastık 10 Roman jatagan yataklık 1 Gazete jorgan yorgan 8 Roman kanapë kanepe 1 Roman kolltuk koltuk 4 Gazete kovë kova 3 Gazete mashë maşa 5 Roman mashtrapë maşrapa 1 Roman minder minder 5 Roman oxhak ocak 7 Roman pajë çeyiz 1 Roman perde perde 17 Roman peshqir peşkir, havlu 2 Roman pusht puf, kabartılı 1 Roman qilim kilim 1 Roman raft raf 1 Gazete sepete sepet 5 Roman shajak keçe 2 Roman shiltet şilte 7 Roman sobë soba 15 Roman sofa sofa 1 Deneme tas tas 1 Roman tezgjah tezgâh 2 Gazete torbë torba 3 Gazete tyl tül 1 Roman qese kese 6 Gazete xham cam 25 Gazete xhamadan şamdan 1 Roman Toplam Örnek Kullanımlar: Njehere ai shpoi sper ahurit nje bire dhe (O bir defasında çocuk beşiğini deldi ve kendine siper yaptı..) U shtruan shiltet u qiti duhan ( O şilteyi kaldırdı ve tütün yaprağını gösterdi ) Mbulova kryet me jorgan dhe u shtira sikur (Başını yorgan ile usulca örttü ) E çeli deren e sobës dhe mu kur matej ta shtinte ne sobë (Fırın kapağı açıldığında ve ısısı ölçüldüğünde ) Po leshoje dhe leshoje jastëkun!.. (Evet, sorun ve konu yastık!..) 9

13 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, Tablo 4 te Arnavutluk ta günlük dilde yaşayan ev eşyası kültürüne dair 36 kelimeye rastlanmıştır. Bu kelimelerin Türkçe de ve Arnavutça da Ev Eşyası kültürü bağlamında benzer kültür ve dil yapılarında kullanıldığı anlaşılmıştır. En çok tekrar sayısına sahip kelimelerin bulunduğu örnek cümlelerden de görüleceği üzere; ev eşyası kültürüne dair, hedef kültür (Türk kültürü) ve kaynak kültür (Arnavut kültürü) arasında anlamlı ortaklıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Tablo 4 te kelimeler incelendiğinde; ahurit, shiltet, jorgan, sobë kelimelerinin sık tekrarlandığı görülmektedir. Hedef kültür ve kaynak kültür arasında ortak kullanım ve kültür desenine sahip olan bu kelimelerin Türkçe de bebek beşiği, şilte, yorgan ve soba olarak ifade edilmektedir. Örnek cümle ve kelimelerden de hareketle; kaynak kültür (Arnavut) ve hedef kültür (Türk) arasında tespit edilen kelimelerin benzer kültür desenlerinde ve benzer dilsel yapılarına sahip olması anlamlıdır. 5. Giyim-Tekstil Kültür Deseni Tablo 5. Giyim-Tekstil Kültür Deseni Arnavutça Türkçe Tekrar Sayısı Kaynak atllas atlas 1 Roman beze bez 1 Deneme çallmë sarık 2 Deneme çantë çanta 12 Deneme çizme çizme 15 Roman çorap çorap 2 Roman çorape çorap 3 Roman ferexhe ferace 3 Deneme fustan fistan 15 Roman gjym giyim 7 Roman gjergjef gergef 3 Gazete jakë yaka 3 Roman jelek yelek 1 Gazete kadife kadife 2 Roman kallëp kalıp 1 Roman ormis örmek 1 Gazete pallto palto 4 Gazete pambuk pamuk 2 Gazete panxha pençe 1 Deneme pullë pul 1 Gazete pusi puşi 1 Deneme shall şal, eşarp 10 Roman shallvar şalvar 1 Deneme tegel dikiş 1 Deneme veli peçe 1 Deneme qeleshe fes 2 Deneme qepen kepen 1 Gazete xhep cep 27 Deneme xhybe palto 1 Deneme 10

14 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, Toplam Örnek Kullanımlar: Diç si ferferime fustani qe rreshqiste neper shakallare. (Fistan gibi vücudu saran bir ses ) Dola ne hajat, vesha çizmet xhupin dhe teksa kaperceja pragun (Hayata veda ederken cupin çizmelerimi rafın üzerinden ) Shallin e verdhe pikelor prej kremi lidhur sipas nje menyre (Şal ile beraber krem sarı eşarbını bir ) Si nje kartpostale e zhubrosur neper xhepat e viktimave (Mağdurların ceplerine bir kartpostal ) Tablo 5 te Arnavutluk ta günlük dilde yaşayan giyim-tekstil kültürüne dair 29 kelimeye rastlanmıştır. Bu kelimelerin Türkçe de ve Arnavutça da Ev Eşyası kültürü bağlamında benzer kültür ve dil yapılarında kullanıldığı anlaşılmıştır. Benzer kültür deseni kategorisinde bulunan bu 29 kelimenin kaynak taramasında 123 tekrar sayısına ulaştığı tespit edilmiştir. En çok tekrar sayısına sahip kelimelerin bulunduğu örnek cümlelerden de görüleceği üzere; giyim ve tekstil kültürüne dair, hedef kültür (Türk kültürü) ve kaynak kültür (Arnavut kültürü) arasında anlamlı ortaklıklara ulaşılmıştır. Tablo 5 teki kelimeler incelendiğinde; fustani, çizmet, shall, xhepat kelimelerinin sık tekrarlandığı görülmektedir. Hedef kültür ve kaynak kültür arasında ortak kullanım ve kültür desenine sahip olan bu kelimeler Türkçe de fistan, çizme, şal ve cep olarak ifade edilmektedir. Örnek cümle ve kelimelerden de hareketle; kaynak kültür (Arnavut) ve hedef kültür (Türk) arasında tespit edilen kelimelerin benzer kültür desenlerinde ve benzer dilsel yapılarına sahip olması anlamlıdır. Sonuç ve Öneriler 11

15 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, Sonuçlar Bu araştırma sonucunda kültürel etkileşimin öğretilen dilin daha kolay öğrenilmesine yardımcı olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen verilere göre yabancı dil öğrencilerine kültürlerarası iletişim yetisi kazandırma gerekliliğinin önemi ön plana çıkmaktadır. Yabancı dil eğitim/öğretiminde kültürlerarası iletişim yetisinin kazandırılması için de kültürel etkileşim merkezli unsurların dikkat çektiği görülmektedir. Kültürel Etkileşim Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Arnavutluk Örneği başlıklı araştırmanın amaç ve varsayımları doğrultusunda alan yazın ve kavramsal çerçeveye bakıldığında iki kültür arasındaki etkileşimin Türkçe öğretimine/öğrenimine ne derece katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Balkanlarda Türk Dili ve Kültürel Görünümleri, Arnavutluk ta Türkçe ve Kültürel Yansımaları, Arnavutça ve Türkçe Arasındaki dil İlişki vb. konu ve kavramlarının incelendiği araştırmada; Balkanlarda ve Arnavutluk ta Türk Dili ve Kültürüne dair önemli tespit ve tahlillere ulaşılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi/öğretiminin yapıldığı Arnavutluk ta, günlük dilde yaşayan Türkçeden ödünçlenmiş kelimeler tespit edilmiştir. Arnavutluk ta yabancı dil olarak Türkçe öğretimi süreçleri için gerekli olan; kaynak kültür, hedef kültür ve ortak kültür unsurlarının tespit edilmediği varsayımından hareketle bu unsurlardan yeterince faydalanılmadığı varsayımı doğrulanmıştır. Toplum bireylerinin kültürlerarası iletişim yetisine sahip olması, farklı kültürlerle kuracağı ya da kurmak zorunda olduğu iletişim hedeflerine ulaşmasının temel özelliklerinden biri olduğu anlaşılmıştır. Öneriler 1. Arnavutluk örneğinden hareketle kaynak kültür-hedef kültür etkileşiminin yüksek olduğu Balkanlar ve diğer ülkelerde, Yabancı dil olarak Türkçe öğretim süreçleri kültürel etkileşim boyutları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. 2. Araştırma sonuçlarına göre derslerde motivasyonu artıracak kültürel etkileşim merkezli hazırlanmış ders materyallerin kullanılması, kaynak kültür ve hedef kültür etkileşiminde özellikle kulağa ve göze hitap eden unsurlardan faydalanılmalıdır. 3. Yabancı dili öğrenmenin / bilmenin dünyaya yeni bir gözle bakmak, dünyayı keşfetmek olduğunu bilinen bir gerçektir. Birey, öğrendiği yabancı dil sayesinde hedef kültüre dair dünya görüşü ve algısıyla tanışma fırsatı bulacaktır. Bu sayede yabancı dil öğrencisi kendi kaynak kültür bileşenleri ve dünya görüşü arasında bağlantılar kuracak, yeni bakış açıları kazanacaktır. 4. Dilsel becerilerin geliştirilmesi ve pekiştirilmesi için kültürlerarası etkileşimin üst amaç olarak benimsendiği yabancı dil eğitim/öğretim tasarımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 5. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin kültürel unsurlarla desteklenmiş çok uyaranlı öğretim ortamlarında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 6. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, kültür aktarımı yapmak adına günümüzde işlevine az rastlanan kültürel unsurların ya da kendi içinde çelişen kültürel unsurların verilmesi, yabancı dil 12

16 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, öğrenicilerinin çelişkiye düşmesine neden olacağından, kültürel unsurların günümüz şartlarında olmasına dikkat edilmelidir. 7. Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi/öğretimi süreçlerinde kültür aktarımı yaparken bağlama uygun olmasına, dil öğretiminin yapıldığı ülke ya da bölgede kaynak kültür ve hedef kültür arasındaki kültürel bağlam haritasının çıkarılması gerekmektedir. 8. Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi/öğretimi ortam ve süreçlerinin, kaynak kültür ve hedef kültür etkileşimine uygun, günlük hayatta somut örnekleri bulunan kültürel sembollerle donatılması gerekmektedir. 9. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel ihtiyaç olarak görülen Arnavutça-Türkçe ve Türkçe-Arnavutça kültürel etkileşim odaklı sözlükler hazırlanmalıdır. Kaynakça Güvenç, B. (2002). Kültürün ABC si. İstanbul: Yapı Kredi Yay. Tapan, N. (1990). Yabancı dil olarak almanca öğretiminde kültür bağlamının değerlendirilmesi. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, VII, Soykan, Ö. N. (1991). Türk dilinin mantık sistemi ve kelime aileleri. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları. Sayı: V. I. XXVI 1 /1-2. Demircan, Ö. (1990). Yabancı dil öğretim yöntemleri. İstanbul: Can Offset. Köseoğlu, N. (1996). Türk kimliği ve Türk dünyası. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Barın, E. (1994). Yabancılara Türkçenin öğretimi metodu. A.Ü. Tömer Dil Dergisi 17,

17 A Study of Income and Test Anxiety among Turkish University Students Evrim Önem Abstract This study aimed to investigate the relationship between income level of Turkish university students studying at an English language teaching department and test anxiety levels as well as worry and emotionality components of test anxiety. 249 (60 male, 189 female) undergraduate students studying at an English Language Teaching Department of a state university in Turkey participated in the research. The participants were administered the Test Anxiety Inventory before their final exams and were asked to self-report their income level. The students income levels were classified as very low, low, moderate and high (M = 2.31, SD = 1.01). The correlation between test anxiety and income level was measured by Pearson s Correlation Test and the comparison of the test anxiety results of different groups of income was measured via One Way ANOVA. The results showed a negative correlation between test anxiety and the level of income (r = -.37, p (one-tailed) <.001) as well as worry (one component of test anxiety) and income (r = -.32, p (one-tailed) <.001) and emotionality (another component of test anxiety) and income (r = -.38, p (one-tailed) <.001). It was also seen that there was a statistically significant difference between different groups of income in terms of total test anxiety [F (3, 245) = , p =.000)] and components of test anxiety: worry [F (3, 245) = , p =.000)] and emotionality [F (3, 245) = , p =.000)]. Discussion and implications of the results are presented. Key Words: Income Level, Test Anxiety, Components of test Anxiety, Turkish University Students. Özet Bu çalışma İngilizce Öğretmenliği Bölümünde okuyan Türk üniversite öğrencilerinin gelir düzeyi ve kuruntu ve duyuşsallık bileşenleri de dâhil olmak üzere sınav kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmaya bir devlet üniversitesinin İngilizce Öğretmenliği Bölümünde okuyan 249 (60 erkek, 189 kız) lisans öğrencisi katılmıştır. Katılımcılardan final sınavlarından önce Sınav Kaygısı Envanterini doldurmaları ve gelir düzeylerini işaretlemeleri istenmiştir. Öğrencilerin gelir düzeyleri çok düşük, düşük, orta ve yüksek olarak sınıflandırılmıştır (M = 2.31, SD = 1.01). Sınav kaygısı ve gelir düzeyi arasındaki bağıntı Pearson s Correlation Test ile ölçülmüş, gelir düzeyine göre oluşturulmuş gruplar arasındaki sınav kaygısı farkları ise One Way ANOVA ile hesaplanmıştır. Sonuçlar, gelir düzeyi ile sınav kaygısı (r = -.37, p (one-tailed) <.001), sınav kaygısı bileşenlerinden kuruntu (r = -.32, p (one-tailed) <.001) ve duyuşsallık arasında (r = -.38, p (one-tailed) <.001) olumsuz bir bağıntı olduğuna işaret etmiştir. Ayrıca farklı gelir düzeyine sahip grupların sınav kaygısı [F (3, 245) = , p =.000)], kuruntu [F (3, 245) = , p =.000)] ve duyuşsallık [F (3, 245) = , p =.000)] düzeyleri ile arasında farklılık olduğu da ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar tartışma bölümünde yorumlanmıştır. 14

18 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, Anahtar Kelimeler: Gelir Düzeyi, Sınav Kaygısı, Sınav Kaygısının Bileşenleri, Türk Üniversite Öğrencileri. 1. Introduction People now live in a world constantly demanding more and more and as cited by Zeidner (1998), many people call the second half of 20 th century as the age of anxiety. Socioeconomic inequalities, namely the differences in income and socio-cultural levels make it harder for people with very low income to keep up with the demands of today s world and much research focused on the relationship between level of income and social life. In broader terms, all research related with the level of income focus on the effects of low income on three basic aspects: social, academic and personal. For example, Eamon (2000) stated that children who live in a low income environment are more likely to be susceptible to have impaired peer relations, low self-esteem, and low levels of sociability than children who live in families with greater financial resources. Similarly, Woolfolk et al. (2003: ) suggested that factors such as peer influences and resistance cultures, are related to poverty. These findings suggest that low income seems to have a direct effect on social skills. Since low income seems to be limiting individuals in terms of social connections, negative reflections of such a pressure can also be seen in terms of academic success. For instance, Woolfolk et al. (2003) reviewed the literature and showed that income along with poor social skills may affect academic achievement by bringing out factors such as teacher bias, child rearing styles (lack of enough support) and home environment and resources. Similarly, Yousefi et al. (2010) found a negative relationship between income and academic achievement in Iranian high school students. Also, other research shows that income level may affect individuals self-perceptions as well. For example, it is seen that students from low income groups show signs of negative self-esteem and self-confidence as well as low expectations and learned helplessness (see Woolfolk et al., 2003 for a review). Since cognitive and social development as well as achievement at school and productivity in life can be negatively affected by low income and limited resources (Hill and Sandfort, 1995; Thomas, 2005), people with very low income feel more anxious and more disadvantaged than the ones with higher income levels. Parallel with the effects of income, anxiety can be described as the tense, unsettling anticipation of a threatening but vague event; a feeling of uneasy suspense, as cited by Trifoni and Shahini (2011). Parallel with the construct of state and trait anxiety, test anxiety is conceptualized as situation specific trait anxiety which appears over time within exam situations with two components, worry and emotionality (Spielberger et al., 1976). Worry refers to the negative expectations from an evaluation situation as well as low self-esteem and confidence along with self-related negative thoughts and emotionality refers to the physical responses seen during an exam because of anxiety (Spielberger, 1980). According to Liebert and Morris (1967) and Stöber (2004), self-related negative thoughts and low selfesteem are related to high levels of anxiety. Most students and teachers would know that high levels of anxiety and especially test anxiety is a phenomenon which affects learning and/or test performance negatively. Research has showed that students with high test anxiety levels show signs of feeling tense, helpless and of having low self-esteem and increased negative self-related thoughts (Covington, 1998; Spielberger and Vaag, 1995; 15

19 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, Zeidner, 1991; Zeidner, 1998; Zeidner and Matthews, 2005; Hembree, 1988). Also, a great body of research revealed a negative relationship between test anxiety and achievement (see Zeidner, 1998 for a review). When the effects of income in social life and education are considered, it is highly possible for income to have a relationship with anxiety level of individuals. For example, Melchior et al. (2010) have reported that young people from low income families have higher symptoms of depression and anxiety than youths from families with intermediate/high income. It was also suggested in the research that young people with lower income would have a higher potential to experience psychological difficulties in the future, which suggests that income has an important role in shaping an individual s life. In another study, Yousefi et al. (2010) found that family income affected test-anxiety levels of Iranian high school students significantly. However, the studies examining the relationship between income and test anxiety in Turkey have diverse results. For example, in a recent study conducted in Turkey among elementary school students, Aydın (2013: 70-71) reported that economic background of the students was not found to be a factor that affected their levels of test anxiety. In other words, different levels of test anxiety were seen among high school students in the research, regardless of the level of income. Similarly, Yıldırım (2008) focused on the effects of familial variables on test anxiety among high school students and found that while factors such as frequency of quarrels in the family, the family s projecting familial issues onto the children and the family s pressuring the students to study influenced students level of test anxiety significantly, other familial factors including the number of people in the family and family income did not have a significant impact on the level of test anxiety. An interesting result of this study also revealed that while the mother s level of education had an effect on test anxiety level, the father s level of education did not have the same significant effect. In contrast to the results of these studies, Yıldırım and Gözüyeşil (2011) reported a significant difference in anxiety levels of high school students in Turkey in terms of the family s monthly income and parental educational level and concluded that social background was an important variable in terms of test anxiety levels. Parallel with that, in another study conducted among Turkish university students by Çağlar et al. (2012), it was found that family income led to a significant difference between the subscale of social avoidance and concern in terms of social anxiety. Since different types of anxiety can be considered to be stemming from one basic tenant of anxiety, the fear of failure and lead to lower levels of self-confidence, this result seems to be in parallel with that of the studies related to level of income, socio-economic status and test anxiety. Studies in the literature focused mostly on the relationship between only low income level children, their anxiety level and achievement at school. Studies concerning the relationship between different income levels and test anxiety are rare in the literature. In fact, it is even more difficult to find such studies in Turkish university contexts. Therefore, this research aimed to find answers for two basic research questions: 1-) Is there a relationship between income and test anxiety among Turkish university students? 2-) Do different levels of income lead to a significant difference in anxiety levels? 16

20 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, Method 2.1. Participants 249 undergraduate students (60 male and 189 female) of 18 to 23 years old (M = 20.48, SD = 1.59) studying at the Department of English Language Teaching in a state university in Turkey formed the population of the study. The students were asked to self-report their income level and since the gross minimum wage announced by the Ministry of Welfare of Turkey is $514, the students income level was categorized into four groups: very low ($0- $514), low ($515-$1052), moderate ($1053-$1578) or high ($1579+) in respect to the current exchange rate ($1=1.9 Turkish Lira). The self-report results showed that the students income level ranged from very low to high (M = 2.36, SD = 1.03) and most of the students had low income. The descriptive data related to the participants are presented in Table 1. Table 1. Descriptive Data Related to the Participants N Income Very low ($0-$514) 58 ($) * Low ($515-$1052) 87 Moderate ($1053-$1578) 60 High ($1579+) 44 * Income was changed from Turkish Lira to U.S. Dollars according to the current exchange rate ($1=1.9 TL) 2.2. Means of Data Collection The research took place during the final exams, assuming that the participants from different classes would have similar reactions since they were all taking final exams. All the participants were administered the Turkish version of the Test Anxiety Inventory (TAI- Spielberger, 1980) prepared by Öner (1990) to measure the test anxiety levels. TAI is a 20- item inventory consisted of two inventories: testing worry and emotionality and components of test anxiety. By adding up the scores obtained from these two inventories, overall test anxiety scores were calculated and because Öner (1990) reported high cronbach alpha coefficients for the Turkish version of TAI (Worry =.93, Emotionality =.94, the total TAI score =.93), the test was accepted as a valid and reliable instrument. This research focused on worry and emotionality separately along with total test anxiety level Data Analysis To answer the first research question regarding the presence of a relationship between income level and test anxiety scores, Pearson s Correlation Test was used at the beginning. Later, to see whether there is a significant difference among groups of various income levels and total test anxiety as well as components, One-Way ANOVA was employed separately. 3. Results 3.1. Income and Test Anxiety 17

Kültürel Etkileşimin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Etkisi: Arnavutluk Örneği

Kültürel Etkileşimin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Etkisi: Arnavutluk Örneği Kültürel Etkileşimin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Etkisi: Arnavutluk Örneği Murat Yiğit International Burch University, Eğitim Fakültesi,Saraybosna, Bosna-Hersek muratyigit06@gmail.com Mustafa

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY OKTAY ASLAN IN PARTIAL FULFILLMENT

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

U.D.E.K. Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Tiran/Albania jonida.ilhan@gmail.com 1.BÖLÜM ÖZET. günümüzde Türkçeye büyük ilgi göstermektedirler.

U.D.E.K. Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Tiran/Albania jonida.ilhan@gmail.com 1.BÖLÜM ÖZET. günümüzde Türkçeye büyük ilgi göstermektedirler. Arnavutlar U.D.E.K Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Tiran/Albania jonida.ilhan@gmail.com ÖZET y günümüzde Türkçeye büyük ilgi göstermektedirler. Bu Anahtar sözcükler: ABSTRACT In 1991, after the fall

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Yabanc klar Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Problems of teaching Turkish as a foreign language are showed up with the recent teaching experiences in different places

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 The Opinions of Sixth Grade Students on Causes of Problems They Experience in Italic Ahmet AKKAYA *, Ömer Tuğrul KARA ** Abstract

Detaylı

TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRKİ ÖĞRENCİLERİN GÜDÜ VE TUTUMLARININ BAŞARIYA ETKİSİ

TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRKİ ÖĞRENCİLERİN GÜDÜ VE TUTUMLARININ BAŞARIYA ETKİSİ TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRKİ ÖĞRENCİLERİN GÜDÜ VE TUTUMLARININ BAŞARIYA ETKİSİ Arif SARIÇOBAN * Özet: Bu çalışma öğrencilerin tutum ve motivasyonlarının ikinci dil öğrenimindeki önemini açıklamaya

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE ISSN:

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE  ISSN: 2016 Yaz, Cilt: 4 Sayı:3 2016 Summer, Volume: 4 Issue: 3 Genel Yayın Yönetmeni Editor in Chief Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU Yayın Yönetmenleri Editors Doç. Dr. Bayram BAŞ Doç. Dr. Bilginer ONAN Doç. Dr.

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 09.06.2015 Adres AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Telefon E-posta 4722162035-5422 icelik@agri.edu.tr Doğum Tarihi 05.07.1977

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

CS 553 INTELLIGENT DATA ANALYSIS PROJECT WORKSHOP ORHUN ALP ORAL

CS 553 INTELLIGENT DATA ANALYSIS PROJECT WORKSHOP ORHUN ALP ORAL 1 CS 553 INTELLIGENT DATA ANALYSIS PROJECT WORKSHOP ORHUN ALP ORAL 2 PROJECT OUTLINE 1. Domain Information 2. Dataset: Extraction, Features and possible values 3. Preprocessing: Statistics, missing values,

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

TRABZON SOSYAL BİLİMLER LİSESİ. Engellilerde Evlilik Psikolojisi/ Marital Psychology of Disabled People

TRABZON SOSYAL BİLİMLER LİSESİ. Engellilerde Evlilik Psikolojisi/ Marital Psychology of Disabled People TRABZON SOSYAL BİLİMLER LİSESİ Engellilerde Evlilik Psikolojisi/ Marital Psychology of Disabled People Deniz Karanlık Nigar Erdemiroğlu 1 Projenin Amacı I: Bu araştırma; engelli bireylerin evlilik kurumuna

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

TEZĐN ADI. Hazırlayan Adı ve SOYADI. Danışman Ünvanı, Adı ve SOYADI

TEZĐN ADI. Hazırlayan Adı ve SOYADI. Danışman Ünvanı, Adı ve SOYADI T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEZĐN ADI Hazırlayan Adı ve SOYADI Danışman Ünvanı, Adı ve SOYADI Anabilim Dalı.. Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Önerisi Eylül 2010 KAYSERĐ Şekil 1. Yüksek

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

ILKÖGRETiM 8. SINIF KIZ VE ERKEK ÖGRENCilERiN BEDEN EGi,-iMi DERS

ILKÖGRETiM 8. SINIF KIZ VE ERKEK ÖGRENCilERiN BEDEN EGi,-iMi DERS Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2003, 14 (4),162-174 ILKÖGRETiM 8. SINIF KIZ VE ERKEK ÖGRENCilERiN BEDEN EGi,-iMi DERS ORTAMıNDAKI BEDEN YAŞANTıLARI canan KOCA*, Bengü GÜVEN**, Nefise

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

Filiz METE, Ahmet ASAR

Filiz METE, Ahmet ASAR 1 Filiz METE, Ahmet ASAR Öz: n l olarak zorunlu v program ve dersleri ile Anahtar kelimeler:. Study of Program Competences of Turkish Teacher as a Foreign Language in the University Programs The process

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim.

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim. A1 ÖĞRENCİ (Temel Seviye Kullanıcı) ANLAMA Dinleme: Kendim, ailem ve yakın çevrem hakkında tanıdık kelimeler ve en basit cümle yapılarını yavaş yavaş ve anlaşılır biçimde konuşulduğunda anlayabilirim.

Detaylı