Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Journal of Language and Literature Education SAYI 10/ ISSUE 10. Editörler / Editors

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Journal of Language and Literature Education SAYI 10/ ISSUE 10. Editörler / Editors"

Transkript

1 Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Journal of Language and Literature Education SAYI 10/ ISSUE 10 Editörler / Editors Doç. Dr. Adnan KARADÜZ / Assoc. Prof. Dr. Adnan KARADÜZ Yrd. Doç. Dr. Seniye VURAL / Assist. Prof. Dr. Seniye VURAL HAKEMLER / REVIWERS Dr. Adem BALABAN Dr. Adem İŞÇAN Dr. Adnan KARADÜZ Dr. Ahmet ŞAHAN Dr. Ali Fuat ARICI Dr. Behzad Ghaderi Sohi Dr. Cenk AKBIYIK Dr. Deniz MELANLIOĞLU Dr. Doğan Bulut Dr. Eugene Steel Dr. Gülden İLİN Dr. Hasan Baktır Dr. Hikmet YILMAZ Dr. Hülya Taflı Düzgün Dr. İ. Banu Akçeşme Dr. Leyla Masmaliyeva Dr. Mohammad Zohrabi Dr. Seniye Vural Dr. Yasser Hadidi Dr. Yonca Çaylaklı Özkan Hëna e Plotë "Bedër" University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Melikşah Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi University of Tabriz Erciyes Üniversitesi University of Tabriz Çukurova Üniversitesi Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Ebscho Host, Index Copernicus, Asos Index, NewJour Electronic Journals & Newsletters, Arastirmax, Türk Eğitim İndeksi, ProQuest, Research Bible, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), CiteFactor, Open Academic Journals Index (OAJI) tarafından dizinlenmektedir. Journal of Language and Literature Education has currently been abstracted and indexed in Ebscho, Index Copernicus, Asos Index, NewJour Electronic Journals & Newsletters, Arastirmax, Türk Eğitim İndeksi, ProQuest, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Research Bible, CiteFactor and Open Academic Journals Index (OAJI).

2 Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Sayı 10 / Yıl 2014 Journal of Language and Literature Education Issue 10 / Year 2014 Kültürel Etkileşimin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Etkisi: Arnavutluk Örneği Teaching Turkish as a foreign language in the context of cultural interaction: The example of Albania Murat Yiğit ve Mustafa Arslan Doi number: /dee A study of income and test anxiety among Turkish university students Evrim Önem Doi number: /dee Implementing internet-based EFL teaching in Iran: (Dis)Advantages, obstacles and challenges from EFL learners viewpoint Seyyed Hatam Tamimi Sa d Doi number: /dee Cooperative learning for oral accuracy: Investigating inflectional ending pronunciation in EFL situation Massoud Yaghoubi-Notash & Behrouz Sarbakhshian Doi number: /dee Zȃti nin Hazer Et Redifli Gazelinin Yapısalcılık Açısından İncelenmesi The Structuralist Analysis of Zati s Rhyming Ode Hazer et Ali Rıza Özuygun ve Murat Durmaz Doi number: /dee Sınıf Öğrencilerinde Yaratıcı Drama Algısının Akademik Başarıya Etkisi The Effect of Creative Drama Perceptions on Academic Achievement of 7 th Grade Students Gıyasettin Aytaş ve Başak Uysal Doi number: /dee Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Balkanlı Öğrencilerin Yazılı Anlatımda Yaptıkları Hatalar Üzerine Tespitler The Determination about the Mistakes in the Writing Explanation of the Balkan Students Learning Turkish as A Foreign Language Duygu Ak Başoğul ve Fatma Selcen Can Doi number: /dee Female Historiography: Re-writing Armenian-Turkish Conflict from a Historical and Metafictional Point of View in Elif Shafak s The Bastard of Istanbul (2007) Hasan BAKTIR & Tuba Demir Doi number: /dee

3 The Function of Fantasy as a Subversive Genre in Literature Hatice Eşberk Doi number: /dee Using Affective Effectively: Oral Presentations in EFL Classroom Leyla Masmaliyeva Doi number: /dee Bir Piyade Subayının Anıları nda Şiirsel İzler Mustafa Gullubag Doi number: /dee Marge Piercy s Conception of a Feminist Utopia in Woman on the Edge of Time Yiğit Sümbül Doi number: /dee Geçmişten Günümüze Türkiye de Süreli Çocuk Yayınları Periodical Publications for Children in Turkey from Past to Present Suat Ungan ve Fadime Yiğit Doi number: /dee

4 Kültürel Etkileşimin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Etkisi: Arnavutluk Örneği Murat Yiğit International Burch University, Eğitim Fakültesi,Saraybosna, Bosna-Hersek Mustafa Arslan International Burch University, Eğitim Fakültesi,Saraybosna, Bosna-Hersek Özet Yabancı dil öğretimi, aynı zamanda kültür öğretimidir. İnsanlar ait oldukları toplumun ve o topluma ait kültürün kelime ve kavramlarıyla kendilerini ifade ederler. Bütün kelime, kavramların arkasında bir kültür geçmişi vardır. Bu sebeple, yabancı dil eğitimi/öğretiminin temeli kaynak kültür, hedef kültür ve ortak kültür yapılarıyla örülüdür. Yabancı dil öğrenen bireylerin başlangıçtaki kaygı düzeyleri en üst seviyededir. Bireyler dilini öğrenmeye çalıştığı kültürle tanıştıkça, ortak kültür öğelerini keşfettikçe bu kaygı düzeyi makul seviyeye iner. Kaynak kültür ve hedef kültür ekseninde oluşturulacak yabancı dil öğretim sistemleri sayesinde; öğrenen bireyler ilk defa karşılaştıkları hedef kültür unsurlarına olumsuz ve yüksek kaygıyla bakmayacak; bu sayede kısa zamanda istenir düzeyde motivasyon (ki yabancı dil öğretiminin en önemli ayağıdır) sağlanmış olacaktır. Kültürel etkileşim bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi; Arnavutluk örneği isimli araştırma, Türkiye dışında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi süreçlerine kültürel etkileşim perspektifinde bir yaklaşım denemesidir. Yabancı dil olarak Türkçe eğitim/öğretiminin yapıldığı Arnavutluk ta günlük dilde yaşayan Türkçe kelimeler tespit edilmiştir. Araştırma için gerekli olan veriler, Arnavutluk ta yayımlanan günlük bir gazete, güncel bir roman ve bir deneme üzerinden elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler sosyo-kültürel etkileşim desenlerine göre tasnif edilmiş; Arnavutluk ta ve kültürel etkileşimin yoğun olduğu ülkelerde yabancı dil olarak Türkçe eğitimi/öğretimi süreçlerinde kullanılabilecek kelime ve kavram haritası oluşturulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Dil, kültür, iletişim, eğitim, kültürel etkileşim, dil eğitimi, yabancı dil öğretimi, Türkçe eğitimi ve öğretimi. Teaching Turkish as a Foreign Language in the Context of Cultural Interaction: The Sample of Albania Abstract Foreign language teaching is teaching of culture at the same time. People express themselves through vocabulary and concepts of to the society and its culture that they belonged. There is a cultural past behind all vocabulary of concepts. Therefore, the foundations of foreign language education / teaching is worsen by the structures of source culture target culture and common culture. The anxiety levels of 1

5 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, individuals who learn foreign language are at the top level. The anxiety level comes down to an acceptable level when individuals become in acquainted with the culture of the language that they are attempting to learn and discover the common cultural elements of that language. Learners will not negatively regard the elements of target culture that they come across for the first time and look at them with anxiety foreign language teaching be and thus desired level of motivation (the most important face of foreign language) will be obtained through foreign language teaching systems that will be established in the axis of source culture and target culture. The research titled Teaching Turkish as a foreign language in the context of cultural interaction: the example of Albania is an attempt in the perspective of cultural interaction approach regarding the processes of teaching Turkish as a foreign language outside Turkey. Turkish words that exist in daily use in Albania, where teaching/education of Turkish as foreign language is conducted, were determined. The necessary data for the research were obtained from a daily newspaper, an up-to-date novel and an article. The data were categorized according to socio-cultural patterns. An attempt was made to create a map of words and concepts. The map could be used in the processes of teaching/education of Turkish as a foreign language in Albania and in the countries where cultural interaction is common. Key Words: Language, culture, communication, cultural interaction, language teaching, foreign language teaching, teaching Turkish. Giriş İnsan, dil aracılığıyla düşünür, anlam üretir ve paylaşır. Dolayısıyla dil; düşünme, anlam üretme, kendini ifade etme (duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçları iletme) ve diğer insanların ürettiği anlamları (duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçları) algılanması bağlamında önemli bir iletişim aracıdır. Her kültür kendini bir dil aracılığıyla anlatır ve dil aracılığıyla geliştirir. Dil ile kültür arasında sıkı bir bağ vardır. Dil ve kültür birlikte gelişir. Dil öğrenmek aynı zamanda kültür edinimidir. Güvenç in (2002) de belirttiği gibi; dil, kültür ve eğitim ilişkisi, insan-kültür bilimlerinin üç temelidir. Toplum ve kültürde ne varsa dilde ifadesini bulur. Kültürün gelişmesiyle dil, dilin gelişmesiyle kültür gelişir ve zenginleşir. Kültürü inceleyerek dilin ne büyük bir mucize olduğu; dil mucizesini inceleyerek kültürün insan üzerindeki etkileri ve sonuçları anlaşılabilir. Toplumsal yapı içerisinde birey dili ne kadar iyi bilirse, kelimelerin anlamlarına ve dilin kurallarına ne kadar hâkim olursa düşünme, kendini etkin ve doğru ifade etme ve başkalarıyla iletişim kurma yeteneği o kadar gelişir. Bu bağlamda her bireyin bir toplumda dünyaya geldiği ve ilgili toplumun dil yapısı içerisinde yetiştiğini göz önüne alındığında, ana dilini ya da yabancı bir dili doğru ve tam öğrenmiş bireyler/toplumlar iletişimin sınırsız imkânlarından faydalanma ayrıcalığı elde edeceklerdir. Ancak, ana dili ya da yabancı bir dili doğru ve tam öğrenmeyi sağlamak sadece okul/kurs ortamlarında uygulanan eğitim-öğretim teknik ve imkânlarıyla sınırlandırılmamalıdır. Ana dilini doğru ve tam öğrenmiş bireylerin yabancı diller konusunda daha başarılı olduğu olgusu yadsınamaz bir gerçektir. Genelde dil, özelde yabancı dil öğretiminde öğrenicilere ders ortamlarında verilmeye çalışılan dilin dizgesel yapısının yanında, dilin derin ve yüzeysel yapısında bulunan kültürel unsurlar, doğru ve isabetli yöntemlerle verilmedikten sonra, öğrenilen bilgiler ezberden öteye geçemeyecek; dilin anlatım gücü ve zevki yakalanamayacaktır. Dilde anlatımı, düşünce, istek ve yargıların sözlü veya yazılı bir şekilde aktarılması olarak ele alırsak iyi iletişimin dilin doğru ve güzel kullanılmasına bağlı olduğu sonucu ortaya çıkar. Dolayısıyla ideal bir iletişimden beklenen, verilmek istenen mesajın en doğru 2

6 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, kanaldan, açık, akıcı, bağlam ekseninde ortaya konan davranışlar silsilesiyle oluşması beklenir. Bunun için de kaynak kültür, hedef kültür ve ortak kültür unsurlarının tespit edilmesi ve bu unsurların dil eğitim-öğretim süreçlerinde kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında, kaynak kültür (Arnavutça/Arnavut kültürü) içerisinde yaşayan hedef kültür göstergelerinin (Türkçe/Türk kültürü) tespit edilmesi ve ortak kültür (kelime/kavramlar) öğelerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında değerlendirilmesi gerekliliği araştırmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Kültürlerarası iletişimin arttığı günümüzde, yabancı dil öğretimindeki en önemli gelişmelerden biri de temel nüve sayılabilecek dilkültür ilişkisinin keşfedilmiş olmasıdır. Kültürlerarası etkileşim odaklı yaklaşıma göre yabancı dil öğretiminin temel amacı; yabancı dil öğrencilerine bildirişimsel edinç kazandırabilmektir. Bunun sonucunda dilin, sözcüklerin nerede, ne zaman, niçin, kim tarafından hangi ortamda kullanıldığı önem kazanmıştır. Her dil dünyayı farklı bir perspektifle algılar. Dolayısıyla, yabancı dil öğrenmeye başlayan bireyin ilk deneyimi; kendi kültürüyle hedef kültür arasındaki benzerlikler, farklı düşünüş ve yaşam biçimleridir. Bu deneyim sonucunda birey dünyayı yeni bir bakış açısıyla anlama ve anlamlandırma yetisi kazanır. Yabancı dil öğrenme uğraşı aynı zamanda yabancı bir kültürü de anlama/tanıma uğraşı demektir. Yabancı dilde öğrendiği her yeni sözcük, anladığı her yeni tümce, çözebildiği her yeni metin yabancı dil öğrenen kişinin bilincinde, o dili konuşan kişilerle, o kişilerin yaşadığı dünyayla ilgili yeni düşünceler, yeni imgeler oluşmasına neden olur (Tapan, 1990: 55). Yabancı dil öğretimi, aynı zamanda kültür öğretimidir. İnsanlar ait oldukları toplumun ve o topluma ait kültürün kelime ve kavramlarıyla kendilerini ifade ederler. Bütün kelime, kavramların arkasında bir kültür geçmişi vardır. Bu sebeple, yabancı dil eğitimi/öğretiminin temeli kaynak kültür, hedef kültür ve ortak kültür yapılarıyla örülüdür. Bir dili kendi dünya algısı ve kültüründen bağımsız öğretmek/öğrenmek o yabancı dilin öğrenilmesini/öğrenilmesini zorlaştırır. Soykan (1991) ın belirttiği gibi dilin yaşama alanında bulunularak dil öğretilir. İnsanın tanımadığına karşı ilgisi, tanıma/tanımlama arzusu, evrensel kültür kodlarının bütün toplumlarda benzer karakterler göstermesi uluslararası iletişim ihtiyacını beraberinde getirmektedir. İnsanlar, toplumlar uluslararasında bireysel, kurumsal, ulusal düzeyde ticaret, ekonomi, siyaset, askerlik, bilim, çalışma, turizm, eğitim, kültür, sanat, haberleşme alanlarında türlü ilişkilerin kurulup yürütülmesi için anadilinden başka uluslararası ortak dillerin öğrenilmesi gerekmektedir (Demircan, 1990:17). Yabancı dil bilinçli işlemlerle öğrenilebilir. Ancak bir yabancı dili iyi öğrenebilmek/öğretebilmek için o dilin dünyaya, insanlara, eşyaya yüklediği anlam kodlarına (kültürel unsurları) aşina olmak gerekmektedir. Yabancı dil öğrenen bireylerin başlangıçtaki kaygı düzeyleri en üst seviyededir. Bireyler dilini öğrenmeye çalıştığı kültürle tanıştıkça, ortak kültür öğelerini keşfettikçe bu kaygı düzeyi makul seviyeye iner. Kaynak kültür ve hedef kültür ekseninde oluşturulacak yabancı dil öğretim sistemleri sayesinde; öğrenen bireyler ilk defa karşılaştıkları hedef kültür unsurlarına olumsuz ve yüksek kaygıyla bakmayacak; bu sayede kısa zamanda istenir düzeyde motivasyon (ki yabancı dil öğretiminin en önemli ayağıdır) sağlanmış olacaktır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kaynak kültür öğelerinin kullanıldığı kurgusal metinlere, hedef kültür öğelerinin yeğlendiği edebi metinlere, ortak kültür öğelerinin kullanıldığı ders materyallerine ihtiyaç duyulmaktadır. Dil öğretiminde sözcük öğretimi ve kültürel etkileşim bağlamının önemine 3

7 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, binaen; yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yansımalarının belirlenmesi gerekmektedir (Barın, 1994:55). Yöntem Araştırmanın Yöntemi Bu araştırma, Kültürel Etkileşim Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi nde Arnavutluk Örneği ekseninde hazırlanmış betimsel bir çalışmadır. Araştırma, betimsel nitelikli tarama modelinde, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizi olarak tanımlanan doküman incelemesi yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmada, kaynak kültürün (Arnavut kültürü) günlük dilinde yaşayan hedef kültür (Türk kültürü) unsurlarının tespit edilmesi ve analizini kapsamaktadır. Belirlenen referans kaynaklar, alanla ilgili birebir gözlem ve tecrübeler çalışmanın güvenirlik ve geçerliliğini artıracağı düşülmektedir. Araştırmanın Amacı Dünyada saygın bilim insanları, dil öğretiminin kültür öğretimi olduğu konusunda fikir birliği içindedirler. Dil, kültürün bir unsuru olduğu gibi onun genç kuşaklara aktarılmasında da en önemli vasıtadır. Daha açık bir ifade ile dil kültürün taşıyıcısıdır. Dil aynı zamanda en güçlü kültür unsuru olarak kültürel kimliklerin oluşmasında en önemli etkendir. Herhangi bir toplum insanlık âlemi içinde kendi diliyle konuşuyor ve bu dille bir edebiyat oluşturabiliyorsa, bu toplumun kültürel kimliğinin olduğu söylenebilir (Köseoğlu, 1996: 96). Buna bağlı olarak; Türkiye dışında dünyanın birçok coğrafyasında gerçekleştirilen yabancı dil olarak Türkçe eğitim/öğretim süreçleri kültürel iletişim, etkileşim ortamları oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı; yabancı dil öğretiminde kültürel iletişim/etkileşim olgusundan hareketle, Kültürel Etkileşim Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi süreçlerine Arnavutluk örneklemi üzerinden incelemeye çalışmaktır. Araştırmanın Sınırlılıkları Araştırma, kültürel etkileşim bağlamıyla sınırlandırılmıştır. Araştırma, kültürel etkileşim bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretimiyle sınırlandırılmıştır. Araştırma, kültürel etkileşim bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi süreçlerinde Arnavutluk örneği ile sınırlandırılmıştır. Araştırma, kaynak dil içerisinde hedef dile dair dil göstergelerinin tespit ve kültür desenlerine göre tasnif edilmesiyle sınırlandırılmıştır. Araştırma, günlük dili temsil kabiliyeti açısından bir gazete, güncel bir roman ve bir deneme kitabıyla sınırlandırılmıştır. Verilerin Toplanması ve Analizi Araştırmanın verileri, Arnavutluk ta yayımlanan yüksek tirajlı günlük bir gazete, güncel bir roman ve bir deneme üzerinden elde edilmiştir. Arnavutluk ta günlük dili temsil kapasitesi yüksek olan bir gazete, roman ve deneme rastgele (random) seçilerek amaca uygun bir şekilde taranmıştır. Elde edilen veriler kültür desenlerine göre tanzim ve tasnif edilmiş, excell programı yardımıyla sınıflandırılıp tablolara dönüştürülerek amaca uygun hale getirilmiştir. Bulgu ve Yorumlar 1. Aile ve Akrabalık Kültür Deseni Tablo 1. Aile ve Akrabalık Kültür Deseni Arnavutça Türkçe Tekrar Sayısı Kaynak adash adaş 1 Deneme 4

8 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, asisoj bu tür 1 Roman atë ata 25 Roman atëror ata 1 Gazete atësi atası 2 Gazete baba baba 50 Gazete baballarë babalar 11 Deneme babaxhan babacan 1 Gazete babë baba 2 Gazete baxhanak bacanak 1 Gazete bej bey 2 Deneme byrazer birader 1 Deneme dajavicë akrabalar 1 Roman dajë dayı 60 Roman evlat evlat 1 Roman ganxhë kanki, kankardeş 4 Roman goxha koca 5 Gazete halla hala 1 Roman hallë hala, teyze 14 Roman komshi komşu 10 Gazete teze teyze 1 Roman xhaxha amca 5 Gazete xhaxhallarë amcalar 2 Gazete Toplam Örnek Kullanımlar: Dajë Rexha nuk kishte djale. (Reha amcanın oğlu yok değildi) Jot eme e yt atë kane marre ne dy-tre (Senin annen ve baban bir, iki, üç aldı ) Halla Gurije renkoi thekshem me nje za anksestar. (Guriye halan iniltili sesler duydu.) 22 vjet me pas une tani jam 33 vjeç, dhe jam baba i nje femije. (22 iki yıl sonra şimdi ben 33 yaşındayım ve bir çocuk babasıyım.) Tablo 1 de görüleceği üzere, kaynak taramasında zaman terminolojisine dair 23 Türkçe ödünçlemeye rastlanmıştır. Bu kelimelerin Türkçe de ve Arnavutça da benzer yapı ve işlevlerde kullanıldığı görülmektedir. Benzer kültür deseni kategorisinde bulunan 23 kelimenin 202 tekrar sayısına ulaşmış olması araştırmanın hedefleri doğrultusunda anlamlıdır. Tablo 1 deki sınıflandırmada; kaynak taraması sonucu elde edilen atë, dajë, halla, baba gibi akrabalık bildiren kelimelerin Türkçe de ata, dayı, hala, baba kelimelerin karşılığı olduğu görülmektedir. En çok tekrar sayısına sahip olan kelimelerin bulunduğu örnek cümlelerden hareketle; hedef kültür (Türk kültürü) ve kaynak kültür (Arnavut kültürü) etkileşimi bağlamında, aile/akrabalık 5

9 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, kültürünü yansıtan ortak kelimelerin dilbilimsel ve kültürel işlevleri araştırmanın amacı ve varsayımları açısından anlamlı bulunmuştur. 2. Alışveriş-Ticaret Kültür Deseni Tablo 2. Alışveriş-Ticaret Kültür Deseni Arnavutça Türkçe Tekrar Sayısı Kaynak amanet emanet 8 Gazete badihava bedava 1 Gazete bakshish bahşiş 1 Deneme borxh borç 25 Gazete borxhli borçlu 2 Gazete çerek çeyrek 4 Gazete dyqan dükkan 26 Gazete firoj zarara uğramak 1 Deneme harxh harç 1 Gazete harxhoj harcamak 13 Gazete hesap hesap 8 Gazete hise hisse 3 Gazete kusur küsür 1 Roman myshteri müşteri 1 Roman ortak ortak 1 Gazete para para 74 Gazete pazarit pazar 11 Gazete pazarllëk pazarlık 1 Deneme ryshfet rüşvet 1 Deneme sefte siftah 2 Gazete terezi terazi 3 Gazete qera kira 1 Gazete qesëndi kesinti 1 Gazete qira kira 8 Gazete qiraxhi kiracı 2 Gazete theklif teklif 1 Roman xhizje cizye 1 Deneme Toplam Örnek Kullanımlar: Tavani i borxhit fakt apo mit. (Borç tavanı gerçek veya efsane) Te pershtatshme per dyqane banka apo aktivitete te tjera. (Alışveriş ve diğer faaliyetler bankalar için uygundur.) Nisin xhirimet e filmit Amaneti (Emanet filmine başlayın..) Nuk ka asnje lidhje me Pazarin (Kapalı çarşı ile hiçbir bağlantısı yoktur.) 6

10 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, Tablo 2 de yapılan sınıflandırmaya göre; kaynak taramasında alışveriş/ticaret kültürüne dair 26 Türkçe ödünçlemeye rastlanmıştır. Bu kelimelerin Türkçe de ve Arnavutça da benzer yapı ve işlevlerde kullanıldığı görülmektedir. Benzer kültür deseni kategorisinde bulunan 26 kelimenin 199 tekrar sayısına ulaşması araştırmanın hedefleri doğrultusunda anlamlıdır. Tablo 2 deki sınıflandırmada; yüksek tekrar derecesine sahip olan borxhit, dyqane, amaneti, pazarin gibi kelimelerin alışveriş ve ticaret kültürü desenlerini yansıttığı, Türk Dilinde borç, dükkan, emanet, pazar kelimelerin karşılığı olduğu görülmektedir. En çok tekrar sayısına sahip olan kelimelerin bulunduğu örnek cümlelerden hareketle; hedef kültür (Türk kültürü) ve kaynak kültür (Arnavut kültürü) etkileşimi bağlamında, alışveriş/ticaret kültürünü yansıtan ortak kelimelerin dilbilimsel ve kültürel işlevleri araştırmanın amacı ve varsayımları açısından anlamlı bulunmuştur. 3. Dini Terim Kültür Deseni Tablo 3. Dini Terim Kültür Deseni Arnavutça Türkçe Tekrar Sayısı Kaynak alamet alamet 1 Deneme bereqet bereket 1 Roman dervish derviş 4 Deneme dervishlerë dervişler 1 Deneme ezan ezan 2 Deneme fall fal 3 Gazete fesat fesat 1 Deneme gafil gafil 2 Deneme gallatë galat 2 Deneme gjynah günah 4 Deneme hafiz hafız 1 Deneme hajr hayır 2 Deneme hak hak 3 Gazete hakmerrem hakkı saklı 2 Gazete hallall helal 2 Gazete harxhim israf 1 Deneme haxhi hacı 1 Deneme haxhillëk hacılık 1 Deneme hile hile 2 Gazete hileqar hilekar 2 Gazete hoxhallarë hocalar 5 Gazete hoxhë hoca 5 Gazete imam imam 2 Deneme kurban kurban 2 Gazete medrese medrese 1 Deneme minare minare 3 Deneme muslimançe müslümanca 1 Deneme namazgjase namazgah 2 Gazete namuz namus 1 Deneme 7

11 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, neps nefis 1 Roman nur nur 1 Deneme ramazan ramazan 1 Deneme sabër sabr 2 Deneme setër setre 1 Roman shatërvan şadırvan 4 Deneme shehlerë şeyh 2 Roman shejhulislam şeyhulislam 1 Deneme shejtan şeytan 1 Roman sheriat şeriat 1 Deneme sherr şer 30 Gazete shyqyr şükür 5 Deneme sixhade seccade 2 Roman synet sünnet 3 Deneme taksirat tahsirat 1 Deneme teqe tekke 1 Deneme tyrbe türbe 1 Deneme xhami cami 4 Gazete xhenaze cenaze 1 Deneme xhind cin 5 Gazete Toplam Örnek Kullanımlar: Pas nje sherri ne nje lokal bastesh sport ive ne Kamze. (Kamız semtinde bulunan bahis/iddia lokalindeki şer olaydan sonra ) Rogner-it madje dhe zona e Namazgjase (Rogner in en altında bile mescit alanı ) Ashtu qofte O hoxhe. (Sanki o hoca ) Tablo 3 te Arnavutluk ta günlük dilde yaşayan dini terim kültürünü yansıtan 49 kelimeye rastlanmıştır. Kaynak taramasında Türkçe ve Arnavutça arasında ortak olan 49 kelime 128 tekrar sayısına ulaştığı görülmüştür. En çok tekrar sayısına sahip kelimelerin bulunduğu örnek cümlelerden de görüleceği üzere; dini kültüre dair, hedef kültür (Türk kültürü) ve kaynak kültür (Arnavut kültürü) arasında anlamlı ortaklıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde; sherr, namazgjase, hoxha kelimelerinin sık tekrarlandığı görülmektedir. Hedef kültür ve kaynak kültür arasında ortak kullanım ve kültür desenine sahip olan bu kelimelerin Türkçe de şer, namazgah, hoca olarak kullanılmaktadır. Örnek cümle ve kelimelerden de hareketle; kaynak kültür (Arnavut) ve hedef kültür (Türk) arasında dini kültür ögelerinin benzer kültür desenlerinde ve benzer dilsel yapılarda kullanıldığı gözlemlenmektedir. 4. Ev eşyası kültür deseni Tablo 4. Ev Eşyası Kültür Deseni Arnavutça Türkçe Tekrar Sayısı Kaynak ahur ahır 18 Roman batanije battaniye 3 Roman 8

12 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, çarçaf çarşaf 2 Gazete divan divan, kanepe 8 Gazete dollap dolap 3 Gazete dyshek döşek 6 Gazete fitil fitil 1 Gazete jastëk yastık 10 Roman jatagan yataklık 1 Gazete jorgan yorgan 8 Roman kanapë kanepe 1 Roman kolltuk koltuk 4 Gazete kovë kova 3 Gazete mashë maşa 5 Roman mashtrapë maşrapa 1 Roman minder minder 5 Roman oxhak ocak 7 Roman pajë çeyiz 1 Roman perde perde 17 Roman peshqir peşkir, havlu 2 Roman pusht puf, kabartılı 1 Roman qilim kilim 1 Roman raft raf 1 Gazete sepete sepet 5 Roman shajak keçe 2 Roman shiltet şilte 7 Roman sobë soba 15 Roman sofa sofa 1 Deneme tas tas 1 Roman tezgjah tezgâh 2 Gazete torbë torba 3 Gazete tyl tül 1 Roman qese kese 6 Gazete xham cam 25 Gazete xhamadan şamdan 1 Roman Toplam Örnek Kullanımlar: Njehere ai shpoi sper ahurit nje bire dhe (O bir defasında çocuk beşiğini deldi ve kendine siper yaptı..) U shtruan shiltet u qiti duhan ( O şilteyi kaldırdı ve tütün yaprağını gösterdi ) Mbulova kryet me jorgan dhe u shtira sikur (Başını yorgan ile usulca örttü ) E çeli deren e sobës dhe mu kur matej ta shtinte ne sobë (Fırın kapağı açıldığında ve ısısı ölçüldüğünde ) Po leshoje dhe leshoje jastëkun!.. (Evet, sorun ve konu yastık!..) 9

13 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, Tablo 4 te Arnavutluk ta günlük dilde yaşayan ev eşyası kültürüne dair 36 kelimeye rastlanmıştır. Bu kelimelerin Türkçe de ve Arnavutça da Ev Eşyası kültürü bağlamında benzer kültür ve dil yapılarında kullanıldığı anlaşılmıştır. En çok tekrar sayısına sahip kelimelerin bulunduğu örnek cümlelerden de görüleceği üzere; ev eşyası kültürüne dair, hedef kültür (Türk kültürü) ve kaynak kültür (Arnavut kültürü) arasında anlamlı ortaklıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Tablo 4 te kelimeler incelendiğinde; ahurit, shiltet, jorgan, sobë kelimelerinin sık tekrarlandığı görülmektedir. Hedef kültür ve kaynak kültür arasında ortak kullanım ve kültür desenine sahip olan bu kelimelerin Türkçe de bebek beşiği, şilte, yorgan ve soba olarak ifade edilmektedir. Örnek cümle ve kelimelerden de hareketle; kaynak kültür (Arnavut) ve hedef kültür (Türk) arasında tespit edilen kelimelerin benzer kültür desenlerinde ve benzer dilsel yapılarına sahip olması anlamlıdır. 5. Giyim-Tekstil Kültür Deseni Tablo 5. Giyim-Tekstil Kültür Deseni Arnavutça Türkçe Tekrar Sayısı Kaynak atllas atlas 1 Roman beze bez 1 Deneme çallmë sarık 2 Deneme çantë çanta 12 Deneme çizme çizme 15 Roman çorap çorap 2 Roman çorape çorap 3 Roman ferexhe ferace 3 Deneme fustan fistan 15 Roman gjym giyim 7 Roman gjergjef gergef 3 Gazete jakë yaka 3 Roman jelek yelek 1 Gazete kadife kadife 2 Roman kallëp kalıp 1 Roman ormis örmek 1 Gazete pallto palto 4 Gazete pambuk pamuk 2 Gazete panxha pençe 1 Deneme pullë pul 1 Gazete pusi puşi 1 Deneme shall şal, eşarp 10 Roman shallvar şalvar 1 Deneme tegel dikiş 1 Deneme veli peçe 1 Deneme qeleshe fes 2 Deneme qepen kepen 1 Gazete xhep cep 27 Deneme xhybe palto 1 Deneme 10

14 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, Toplam Örnek Kullanımlar: Diç si ferferime fustani qe rreshqiste neper shakallare. (Fistan gibi vücudu saran bir ses ) Dola ne hajat, vesha çizmet xhupin dhe teksa kaperceja pragun (Hayata veda ederken cupin çizmelerimi rafın üzerinden ) Shallin e verdhe pikelor prej kremi lidhur sipas nje menyre (Şal ile beraber krem sarı eşarbını bir ) Si nje kartpostale e zhubrosur neper xhepat e viktimave (Mağdurların ceplerine bir kartpostal ) Tablo 5 te Arnavutluk ta günlük dilde yaşayan giyim-tekstil kültürüne dair 29 kelimeye rastlanmıştır. Bu kelimelerin Türkçe de ve Arnavutça da Ev Eşyası kültürü bağlamında benzer kültür ve dil yapılarında kullanıldığı anlaşılmıştır. Benzer kültür deseni kategorisinde bulunan bu 29 kelimenin kaynak taramasında 123 tekrar sayısına ulaştığı tespit edilmiştir. En çok tekrar sayısına sahip kelimelerin bulunduğu örnek cümlelerden de görüleceği üzere; giyim ve tekstil kültürüne dair, hedef kültür (Türk kültürü) ve kaynak kültür (Arnavut kültürü) arasında anlamlı ortaklıklara ulaşılmıştır. Tablo 5 teki kelimeler incelendiğinde; fustani, çizmet, shall, xhepat kelimelerinin sık tekrarlandığı görülmektedir. Hedef kültür ve kaynak kültür arasında ortak kullanım ve kültür desenine sahip olan bu kelimeler Türkçe de fistan, çizme, şal ve cep olarak ifade edilmektedir. Örnek cümle ve kelimelerden de hareketle; kaynak kültür (Arnavut) ve hedef kültür (Türk) arasında tespit edilen kelimelerin benzer kültür desenlerinde ve benzer dilsel yapılarına sahip olması anlamlıdır. Sonuç ve Öneriler 11

15 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, Sonuçlar Bu araştırma sonucunda kültürel etkileşimin öğretilen dilin daha kolay öğrenilmesine yardımcı olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen verilere göre yabancı dil öğrencilerine kültürlerarası iletişim yetisi kazandırma gerekliliğinin önemi ön plana çıkmaktadır. Yabancı dil eğitim/öğretiminde kültürlerarası iletişim yetisinin kazandırılması için de kültürel etkileşim merkezli unsurların dikkat çektiği görülmektedir. Kültürel Etkileşim Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Arnavutluk Örneği başlıklı araştırmanın amaç ve varsayımları doğrultusunda alan yazın ve kavramsal çerçeveye bakıldığında iki kültür arasındaki etkileşimin Türkçe öğretimine/öğrenimine ne derece katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Balkanlarda Türk Dili ve Kültürel Görünümleri, Arnavutluk ta Türkçe ve Kültürel Yansımaları, Arnavutça ve Türkçe Arasındaki dil İlişki vb. konu ve kavramlarının incelendiği araştırmada; Balkanlarda ve Arnavutluk ta Türk Dili ve Kültürüne dair önemli tespit ve tahlillere ulaşılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi/öğretiminin yapıldığı Arnavutluk ta, günlük dilde yaşayan Türkçeden ödünçlenmiş kelimeler tespit edilmiştir. Arnavutluk ta yabancı dil olarak Türkçe öğretimi süreçleri için gerekli olan; kaynak kültür, hedef kültür ve ortak kültür unsurlarının tespit edilmediği varsayımından hareketle bu unsurlardan yeterince faydalanılmadığı varsayımı doğrulanmıştır. Toplum bireylerinin kültürlerarası iletişim yetisine sahip olması, farklı kültürlerle kuracağı ya da kurmak zorunda olduğu iletişim hedeflerine ulaşmasının temel özelliklerinden biri olduğu anlaşılmıştır. Öneriler 1. Arnavutluk örneğinden hareketle kaynak kültür-hedef kültür etkileşiminin yüksek olduğu Balkanlar ve diğer ülkelerde, Yabancı dil olarak Türkçe öğretim süreçleri kültürel etkileşim boyutları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. 2. Araştırma sonuçlarına göre derslerde motivasyonu artıracak kültürel etkileşim merkezli hazırlanmış ders materyallerin kullanılması, kaynak kültür ve hedef kültür etkileşiminde özellikle kulağa ve göze hitap eden unsurlardan faydalanılmalıdır. 3. Yabancı dili öğrenmenin / bilmenin dünyaya yeni bir gözle bakmak, dünyayı keşfetmek olduğunu bilinen bir gerçektir. Birey, öğrendiği yabancı dil sayesinde hedef kültüre dair dünya görüşü ve algısıyla tanışma fırsatı bulacaktır. Bu sayede yabancı dil öğrencisi kendi kaynak kültür bileşenleri ve dünya görüşü arasında bağlantılar kuracak, yeni bakış açıları kazanacaktır. 4. Dilsel becerilerin geliştirilmesi ve pekiştirilmesi için kültürlerarası etkileşimin üst amaç olarak benimsendiği yabancı dil eğitim/öğretim tasarımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 5. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin kültürel unsurlarla desteklenmiş çok uyaranlı öğretim ortamlarında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 6. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, kültür aktarımı yapmak adına günümüzde işlevine az rastlanan kültürel unsurların ya da kendi içinde çelişen kültürel unsurların verilmesi, yabancı dil 12

16 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, öğrenicilerinin çelişkiye düşmesine neden olacağından, kültürel unsurların günümüz şartlarında olmasına dikkat edilmelidir. 7. Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi/öğretimi süreçlerinde kültür aktarımı yaparken bağlama uygun olmasına, dil öğretiminin yapıldığı ülke ya da bölgede kaynak kültür ve hedef kültür arasındaki kültürel bağlam haritasının çıkarılması gerekmektedir. 8. Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi/öğretimi ortam ve süreçlerinin, kaynak kültür ve hedef kültür etkileşimine uygun, günlük hayatta somut örnekleri bulunan kültürel sembollerle donatılması gerekmektedir. 9. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel ihtiyaç olarak görülen Arnavutça-Türkçe ve Türkçe-Arnavutça kültürel etkileşim odaklı sözlükler hazırlanmalıdır. Kaynakça Güvenç, B. (2002). Kültürün ABC si. İstanbul: Yapı Kredi Yay. Tapan, N. (1990). Yabancı dil olarak almanca öğretiminde kültür bağlamının değerlendirilmesi. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, VII, Soykan, Ö. N. (1991). Türk dilinin mantık sistemi ve kelime aileleri. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları. Sayı: V. I. XXVI 1 /1-2. Demircan, Ö. (1990). Yabancı dil öğretim yöntemleri. İstanbul: Can Offset. Köseoğlu, N. (1996). Türk kimliği ve Türk dünyası. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Barın, E. (1994). Yabancılara Türkçenin öğretimi metodu. A.Ü. Tömer Dil Dergisi 17,

17 A Study of Income and Test Anxiety among Turkish University Students Evrim Önem Abstract This study aimed to investigate the relationship between income level of Turkish university students studying at an English language teaching department and test anxiety levels as well as worry and emotionality components of test anxiety. 249 (60 male, 189 female) undergraduate students studying at an English Language Teaching Department of a state university in Turkey participated in the research. The participants were administered the Test Anxiety Inventory before their final exams and were asked to self-report their income level. The students income levels were classified as very low, low, moderate and high (M = 2.31, SD = 1.01). The correlation between test anxiety and income level was measured by Pearson s Correlation Test and the comparison of the test anxiety results of different groups of income was measured via One Way ANOVA. The results showed a negative correlation between test anxiety and the level of income (r = -.37, p (one-tailed) <.001) as well as worry (one component of test anxiety) and income (r = -.32, p (one-tailed) <.001) and emotionality (another component of test anxiety) and income (r = -.38, p (one-tailed) <.001). It was also seen that there was a statistically significant difference between different groups of income in terms of total test anxiety [F (3, 245) = , p =.000)] and components of test anxiety: worry [F (3, 245) = , p =.000)] and emotionality [F (3, 245) = , p =.000)]. Discussion and implications of the results are presented. Key Words: Income Level, Test Anxiety, Components of test Anxiety, Turkish University Students. Özet Bu çalışma İngilizce Öğretmenliği Bölümünde okuyan Türk üniversite öğrencilerinin gelir düzeyi ve kuruntu ve duyuşsallık bileşenleri de dâhil olmak üzere sınav kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmaya bir devlet üniversitesinin İngilizce Öğretmenliği Bölümünde okuyan 249 (60 erkek, 189 kız) lisans öğrencisi katılmıştır. Katılımcılardan final sınavlarından önce Sınav Kaygısı Envanterini doldurmaları ve gelir düzeylerini işaretlemeleri istenmiştir. Öğrencilerin gelir düzeyleri çok düşük, düşük, orta ve yüksek olarak sınıflandırılmıştır (M = 2.31, SD = 1.01). Sınav kaygısı ve gelir düzeyi arasındaki bağıntı Pearson s Correlation Test ile ölçülmüş, gelir düzeyine göre oluşturulmuş gruplar arasındaki sınav kaygısı farkları ise One Way ANOVA ile hesaplanmıştır. Sonuçlar, gelir düzeyi ile sınav kaygısı (r = -.37, p (one-tailed) <.001), sınav kaygısı bileşenlerinden kuruntu (r = -.32, p (one-tailed) <.001) ve duyuşsallık arasında (r = -.38, p (one-tailed) <.001) olumsuz bir bağıntı olduğuna işaret etmiştir. Ayrıca farklı gelir düzeyine sahip grupların sınav kaygısı [F (3, 245) = , p =.000)], kuruntu [F (3, 245) = , p =.000)] ve duyuşsallık [F (3, 245) = , p =.000)] düzeyleri ile arasında farklılık olduğu da ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar tartışma bölümünde yorumlanmıştır. 14

18 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, Anahtar Kelimeler: Gelir Düzeyi, Sınav Kaygısı, Sınav Kaygısının Bileşenleri, Türk Üniversite Öğrencileri. 1. Introduction People now live in a world constantly demanding more and more and as cited by Zeidner (1998), many people call the second half of 20 th century as the age of anxiety. Socioeconomic inequalities, namely the differences in income and socio-cultural levels make it harder for people with very low income to keep up with the demands of today s world and much research focused on the relationship between level of income and social life. In broader terms, all research related with the level of income focus on the effects of low income on three basic aspects: social, academic and personal. For example, Eamon (2000) stated that children who live in a low income environment are more likely to be susceptible to have impaired peer relations, low self-esteem, and low levels of sociability than children who live in families with greater financial resources. Similarly, Woolfolk et al. (2003: ) suggested that factors such as peer influences and resistance cultures, are related to poverty. These findings suggest that low income seems to have a direct effect on social skills. Since low income seems to be limiting individuals in terms of social connections, negative reflections of such a pressure can also be seen in terms of academic success. For instance, Woolfolk et al. (2003) reviewed the literature and showed that income along with poor social skills may affect academic achievement by bringing out factors such as teacher bias, child rearing styles (lack of enough support) and home environment and resources. Similarly, Yousefi et al. (2010) found a negative relationship between income and academic achievement in Iranian high school students. Also, other research shows that income level may affect individuals self-perceptions as well. For example, it is seen that students from low income groups show signs of negative self-esteem and self-confidence as well as low expectations and learned helplessness (see Woolfolk et al., 2003 for a review). Since cognitive and social development as well as achievement at school and productivity in life can be negatively affected by low income and limited resources (Hill and Sandfort, 1995; Thomas, 2005), people with very low income feel more anxious and more disadvantaged than the ones with higher income levels. Parallel with the effects of income, anxiety can be described as the tense, unsettling anticipation of a threatening but vague event; a feeling of uneasy suspense, as cited by Trifoni and Shahini (2011). Parallel with the construct of state and trait anxiety, test anxiety is conceptualized as situation specific trait anxiety which appears over time within exam situations with two components, worry and emotionality (Spielberger et al., 1976). Worry refers to the negative expectations from an evaluation situation as well as low self-esteem and confidence along with self-related negative thoughts and emotionality refers to the physical responses seen during an exam because of anxiety (Spielberger, 1980). According to Liebert and Morris (1967) and Stöber (2004), self-related negative thoughts and low selfesteem are related to high levels of anxiety. Most students and teachers would know that high levels of anxiety and especially test anxiety is a phenomenon which affects learning and/or test performance negatively. Research has showed that students with high test anxiety levels show signs of feeling tense, helpless and of having low self-esteem and increased negative self-related thoughts (Covington, 1998; Spielberger and Vaag, 1995; 15

19 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, Zeidner, 1991; Zeidner, 1998; Zeidner and Matthews, 2005; Hembree, 1988). Also, a great body of research revealed a negative relationship between test anxiety and achievement (see Zeidner, 1998 for a review). When the effects of income in social life and education are considered, it is highly possible for income to have a relationship with anxiety level of individuals. For example, Melchior et al. (2010) have reported that young people from low income families have higher symptoms of depression and anxiety than youths from families with intermediate/high income. It was also suggested in the research that young people with lower income would have a higher potential to experience psychological difficulties in the future, which suggests that income has an important role in shaping an individual s life. In another study, Yousefi et al. (2010) found that family income affected test-anxiety levels of Iranian high school students significantly. However, the studies examining the relationship between income and test anxiety in Turkey have diverse results. For example, in a recent study conducted in Turkey among elementary school students, Aydın (2013: 70-71) reported that economic background of the students was not found to be a factor that affected their levels of test anxiety. In other words, different levels of test anxiety were seen among high school students in the research, regardless of the level of income. Similarly, Yıldırım (2008) focused on the effects of familial variables on test anxiety among high school students and found that while factors such as frequency of quarrels in the family, the family s projecting familial issues onto the children and the family s pressuring the students to study influenced students level of test anxiety significantly, other familial factors including the number of people in the family and family income did not have a significant impact on the level of test anxiety. An interesting result of this study also revealed that while the mother s level of education had an effect on test anxiety level, the father s level of education did not have the same significant effect. In contrast to the results of these studies, Yıldırım and Gözüyeşil (2011) reported a significant difference in anxiety levels of high school students in Turkey in terms of the family s monthly income and parental educational level and concluded that social background was an important variable in terms of test anxiety levels. Parallel with that, in another study conducted among Turkish university students by Çağlar et al. (2012), it was found that family income led to a significant difference between the subscale of social avoidance and concern in terms of social anxiety. Since different types of anxiety can be considered to be stemming from one basic tenant of anxiety, the fear of failure and lead to lower levels of self-confidence, this result seems to be in parallel with that of the studies related to level of income, socio-economic status and test anxiety. Studies in the literature focused mostly on the relationship between only low income level children, their anxiety level and achievement at school. Studies concerning the relationship between different income levels and test anxiety are rare in the literature. In fact, it is even more difficult to find such studies in Turkish university contexts. Therefore, this research aimed to find answers for two basic research questions: 1-) Is there a relationship between income and test anxiety among Turkish university students? 2-) Do different levels of income lead to a significant difference in anxiety levels? 16

20 2014, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, , Journal of Language and Literature Education, 10, Method 2.1. Participants 249 undergraduate students (60 male and 189 female) of 18 to 23 years old (M = 20.48, SD = 1.59) studying at the Department of English Language Teaching in a state university in Turkey formed the population of the study. The students were asked to self-report their income level and since the gross minimum wage announced by the Ministry of Welfare of Turkey is $514, the students income level was categorized into four groups: very low ($0- $514), low ($515-$1052), moderate ($1053-$1578) or high ($1579+) in respect to the current exchange rate ($1=1.9 Turkish Lira). The self-report results showed that the students income level ranged from very low to high (M = 2.36, SD = 1.03) and most of the students had low income. The descriptive data related to the participants are presented in Table 1. Table 1. Descriptive Data Related to the Participants N Income Very low ($0-$514) 58 ($) * Low ($515-$1052) 87 Moderate ($1053-$1578) 60 High ($1579+) 44 * Income was changed from Turkish Lira to U.S. Dollars according to the current exchange rate ($1=1.9 TL) 2.2. Means of Data Collection The research took place during the final exams, assuming that the participants from different classes would have similar reactions since they were all taking final exams. All the participants were administered the Turkish version of the Test Anxiety Inventory (TAI- Spielberger, 1980) prepared by Öner (1990) to measure the test anxiety levels. TAI is a 20- item inventory consisted of two inventories: testing worry and emotionality and components of test anxiety. By adding up the scores obtained from these two inventories, overall test anxiety scores were calculated and because Öner (1990) reported high cronbach alpha coefficients for the Turkish version of TAI (Worry =.93, Emotionality =.94, the total TAI score =.93), the test was accepted as a valid and reliable instrument. This research focused on worry and emotionality separately along with total test anxiety level Data Analysis To answer the first research question regarding the presence of a relationship between income level and test anxiety scores, Pearson s Correlation Test was used at the beginning. Later, to see whether there is a significant difference among groups of various income levels and total test anxiety as well as components, One-Way ANOVA was employed separately. 3. Results 3.1. Income and Test Anxiety 17

Sabri AĞIRMAN (1996)

Sabri AĞIRMAN (1996) 1127 1117 Sabri AĞIRMAN (1996) USE OFUNFOCUSED COMMUNICATION TASKS IN TEACHING OF GRAMMAR: WITH A PARTICULAR REFERENCE TO BY PHRASE IN PASSIVE CONSTRUCTIONS Tez Danışmanı: Doç Dr. İlknur KEÇİK Bu çalışma,

Detaylı

Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education *

Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education * Pegem Journal of Education & Instruction, 4(2), 2014, 91-110 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(2), 2014, 91-110 www.pegegog.net Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education * Fatma BAŞARIR

Detaylı

Bayburt University Journal of Education Faculty. Bayburt Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi. Sahibi: Rektör Prof. Dr. Murat MOLLAMAHMUTOĞLU

Bayburt University Journal of Education Faculty. Bayburt Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi. Sahibi: Rektör Prof. Dr. Murat MOLLAMAHMUTOĞLU Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bayburt University Journal of Education Faculty Sahibi: Rektör Prof. Dr. Murat MOLLAMAHMUTOĞLU Editör: Yrd. Doç. Dr. Esen TAŞĞIN Yayın Kurulu: Prof. Dr. Ali

Detaylı

www.joucer.com h p://dergipark.ulakbim.gov.tr/jcer

www.joucer.com h p://dergipark.ulakbim.gov.tr/jcer ISSN : 2148-2896 JCER Bilgisayar ve Eğitim Cilt / Volume : 3 Sayı / Issue : 5 h p://dergipark.ulakbim.gov.tr/jcer JOURNAL OF COMPUTER AND EDUCATION RESEARCH BİLGİSAYAR VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ISSN:

Detaylı

College of Education Students Approaches to Learning and Study Skills. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri

College of Education Students Approaches to Learning and Study Skills. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri Eğitim ve Bilim 2011, Cilt 36, Sayı 160 Education and Science 2011, Vol. 36, No 160 College of Education Students Approaches to Learning and Study Skills Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları

Detaylı

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I V E Ö Ğ R E T İ M D E R N E Ğ İ T U R K I S H C U R R I C U L U M A N D I N S T R U C T I O N A S S O C I A T I O N ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI GÜZ, 2013 ii SAHİBİ: Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ EDİTÖR: Prof. Dr. Ali Aksu SAYI EDİTÖRÜ: Yrd. Doç. Dr. Yavuz Çobanoğlu SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ:

Detaylı

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1691 İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna

Detaylı

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği NK! SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği İsmail GÜLEÇ * Tuğba DEMİRTAŞ ** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey

Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 449-470, Kış 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 2, p. 449-470, Winter

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KÜLTÜREL İÇERİĞİNİN ÜÇ ÇEVRE MODELİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ * ÖZET

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KÜLTÜREL İÇERİĞİNİN ÜÇ ÇEVRE MODELİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ * ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 891-906 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.7882 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY YABANCI DİL

Detaylı

Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University

Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University Eurasian Journal of Educational Research, Issue 55, 2014, 159-176 Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University Serpil GERDAN * Suggested Citation:

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

The Factors Influencing the Internet Addiction of Secondary Education Students

The Factors Influencing the Internet Addiction of Secondary Education Students Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53/A, 2013, 131-148 The Factors Influencing the Internet Addiction of Secondary Education Students Suggested Citation: Ayşin Aydınay SATAN * Satan, A.A..

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

A LONGITUDINAL STUDY OF EFFECTS OF EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO ON READING SKILL

A LONGITUDINAL STUDY OF EFFECTS OF EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO ON READING SKILL Ocak 2013 Cilt:21 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 131-144 A LONGITUDINAL STUDY OF EFFECTS OF EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO ON READING SKILL Ali GÖKSU Department of English Language Teaching, Gazi University,

Detaylı

Karar Verme Stilleri ve Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi

Karar Verme Stilleri ve Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 97-113 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Karar Verme Stilleri

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 Derya ÇINAR 2 & Aslan İLİK 3 ÖZET Bu çalışma, İlköğretim Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

İÇİNDEKİLER 22-33 KUR AN IN BORÇLARIN YAZILMASI EMRİNİN 260-270 KANUNLARA UYGUN OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ. Osman KABAKÇILI

İÇİNDEKİLER 22-33 KUR AN IN BORÇLARIN YAZILMASI EMRİNİN 260-270 KANUNLARA UYGUN OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ. Osman KABAKÇILI İÇİNDEKİLER THE RELIABILITY-VALIDITY STUDY FOR THE 5-21 EGO RESILIENCY SCALE (TEACHER-MOTHER-FATHER FORMS) FOR CHILDREN AGED BETWEEN 5 AND 6 Alev ÖNDER / Hülya GÜLAY OGELMAN BASKETBOL HAKEMLERİNİN VERDİKLERİ

Detaylı

Computer Perceptions of Children in Early Childhood period

Computer Perceptions of Children in Early Childhood period International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Computer Perceptions of Children in Early Childhood period Suat KOL 1 1 Sakarya University, Education Faculty, Department

Detaylı

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması İsmail KENAR 1 ÖZET Bu araştırmada, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrenci velilerinin teknoloji

Detaylı

Preservice Teachers Sense of Efficacy and Opinions toward Inclusion of Students with Mental Retardation in Turkey

Preservice Teachers Sense of Efficacy and Opinions toward Inclusion of Students with Mental Retardation in Turkey Preservice teachers efficacy and opinions toward inclusion, 1 Preservice Teachers Sense of Efficacy and Opinions toward Inclusion of Students with Mental Retardation in Turkey Öğretmen adaylarının yeterlik

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik ve Güvenirlik Algıları

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik ve Güvenirlik Algıları Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 3, Aralık 2014, Sayfa 1-13 Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik

Detaylı

Yelkin Diker Coşkun 1

Yelkin Diker Coşkun 1 Türkçe Ders Kitaplarının Pısa Sınavı Okuma Ölçütleri Açısından İncelenmesi * Examination of the Turkish Textbooks In Terms of PISA Reading Skills Criterias Yelkin Diker Coşkun 1 Alındığı Tarih:03.04.2013,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ HAKEM KURULU (Cilt 9, Sayı 2)

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ HAKEM KURULU (Cilt 9, Sayı 2) ii ISSN: 1303-0493 ISSN: 1303-0493 Abant İzzet Baysal Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Abant İzzet Baysal University JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION Sahibi (Fakülte Adına): Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı