YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med re se se tüz zeh - ra e ði tim ku rum la rý nýn ku rul ma sý ve u lus la ra ra sý Med re se tüz zeh ra Ü ni ver si - te si o la rak ön ce lik le Van da a çýl ma sý ge re kir de nildi. HABERÝ SAFA 3 TE Medresetüzzehra sulh-u umumînin temel taþýdýr AZISI LAHÝKA SAFASINDA 1 milyon 163 bin kiþi hac sýrasýnda Diyanet Ýþleri Baþkan ardýmcýsý Ekrem Keleþ, Türkiye de 1 milyon 163 bin kiþinin hac görevini yerine getirmek için sýra beklediðini bildirdi. HABERÝ SAFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ESKÝÞEHÝR ekimizi bugün temsilciliklerimizden ücretsiz olarak alabilirsiniz. Temsilcililerimizin telefon numaralarý sayfa 11 de IL: 43 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 1 TL ni as ya.com.tr Ýran: Kaný hep birlikte durduralým ÝRAN, SURÝE ÝÇÝN TÜRKÝE, MISIR VE SUUDÝ ARABÝSTAN A ÇÖZÜM PLANI SUNDU. DIÞÝÞLERÝ BAKANI AÇIKLADI u Su ri ye'de a kan ka nýn dur ma sý i çin el e le ve - ril me si ge rek ti ði ni be lir ten Ý ran Dý þiþ le ri Ba ka - ný A li Ek ber Sa li hî, so ru nun çö zü mü ne da ir gay ri res mî gö rüþ ve ö ne ri le ri ni i çe ren pla ný Tür ki ye, Mý sýr, Su ri ye ve Su u di A ra bis tan i le BM ve A rap Bir li ði Su ri ye Ö zel Tem sil ci si el- Ýbrahimî'ye ya zý lý o la rak i let tik le ri ni söy le di. ÝBRAHÝMÎ: ÝRAN ETKÝLÝ OLABÝLÝR u Ýb ra hi mî de Ý ran'ýn gö rüþ ve ö ne ri le ri nin Su - ri ye'de ki so ru nun ba rýþ çý çö zü mün de et ki li o - la bi le ce ði ni be lir te rek, BM ve A rap Bir li ði nin, so ru nun bir an ön ce hal le dil me si ni is te di ði ni, kri zin a þýl ma sý i çin her tür lü yar dý ma ha zýr ol - duk la rý ný ve tüm ül ke le rin de bu nun i çin a ðýr - lýk la rý ný koy ma la rý ge rek ti ði ni bil dir di. n7 DE Sýðýnmacýlar 100 bini geçti Tür ki ye ye sý ðý nan Su ri ye li sa yý sý 100 bi ni geç ti. Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum ö ne ti - mi Baþ kan lý ðý (A FAD) ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, A FAD ta ra fýn dan, Su ri ye den ge - len ler i çin ku ru lan 13 ça dýr kent, bir ge çi ci ka bul mer ke zi ve bir a det kon tey ner kent te dün i ti ba riy le 100 bin 363 Su ri ye va tan da þý bu lun du ðu bil di ril di. nha BE RÝ SA FA 3 TE FOTOÐRAF: AA Sýnýr bölgesinde hayatýn rengi nm. LÂTÝF SALÝHOÐLU NUN ÝZLENÝMLERÝ SAFA 5 TE Futboldaki þike kararýna Bakanlýk da itiraz etti uýstan bul 16. A ðýr Ce za Mah ke me si nin þi ke da va sý i le il gi li ge rek çe li ka ra rý ný a çýk - la ma sý nýn ar dýn dan, 48 sa ný ðýn ce za al dý - ðý, 44 sa ný ðýn be ra at et ti ði ka ra ra Genç lik ve Spor Ba kan lý ðý i ti raz et ti. nspor DA GENÇ NÜFUSTA ÝÞSÝZLÝK ORANI ÜZDE 16.3 Gençliðin derdi iþsizlik utüýk Ýþgücü anketi sonuçlarýna göre genç nüfusta iþsizlik oraný yüzde 16,3, tarým dýþý iþsizlik yüzde 10,7 oldu. Anket, Türkiye de bu yýlýn Temmuz döneminde arýndýrýlmýþ iþsizlik oranýnýn yüzde 9,1 olduðunu ortaya koydu. n10 DA Erzurum Ha va li ma nýn a indirilen uçakta arama yapýldý. A ra ma sý ra sýn da u ça ðýn et ra fýn da it fa i ye a raç la rý bek le di. FO TOÐ RAF: A A SURÝE UÇAÐINDAN SONRA, ERMENÝSTAN UÇAÐI ERZURUM A ÝNDÝRÝLDÝ Þimdi de Ermeni uçaðý usuriye ye giden bir Ermenistan uçaðý, güvenlik gerekçesiyle Erzurum Havalimanýna indirildi. Türk Dýþiþleri yetkilileri, insanî yardým amaçlý uçaðýn yasadýþý bir malzeme taþýdýðýna dair herhangi bir istihbarat üzerine indirilmediðini, yapýlan iþlemin Türk hava sahasýný kullanma izninin arama kaydýyla verilmesinden kaynaklandýðýný söylediler. nhaberý SAFA 8 DE ÞARAPNEL PARÇASI, BÝR KADINI ÖLDÜRDÜ Þemdinli ve Çukurca da operasyon devam ediyor uþem din li ve Çu kur ca da te rör ör gü tü ne yö ne - lik o pe ras yon lar de vam e der ken, þe hir mer ke zin - de ha va ve am bu lans ha re ket li li ði ya þa ný yor. Ça - týþ ma lar da ilk tesbitlere göre bir üs teð men þe hit ol du, 4 as ker ya ra lan dý, þarapnel parçalarýnýn isabet ettiði iki kadýndan biri vefat etti. n9 DA Erzincan da 3 terörist öldürüldü n9 DA 28 SURÝELÝ ETKÝLÝE DE SEAHAT ASAÐI AB havaalanlarý da Suriye uçaklarýna kapalý uab dý þiþ le ri ba kan la rý Su ri ye ye i la ve yap tý - rým lar kap sa mýn da, da ha ön ce mal var lýk la rý don du ru lan Su ri ye A rap Ha va yol la rýna a it u - çak la rýn AB ha va li man la rý ný kul lan ma sý ný ya - sak la dý. O nay la nan ye ni yap tý rým lar la, hal ka þid det po li ti ka sýn da rol a lan 28 Su ri ye li yet ki - li nin mal var lýk la rý don du ru la rak AB ye se ya - hat le ri ya sak lan dý. nhaberý SAFA 8 DE 12 Eylül Bakaný: ABD niye darbe yaptýrsýn ki? utbmm Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma Ko mis yo nu bün ye sin de ki 12 Ey lül dar be si ne i liþ kin Alt Ko mis yon, dö ne min Dý þiþ le ri Ba ka - ný Ýl ter Türk men i din le di. Türk men, ABD nin darbe ile ilgisi olmadýðýný söyledi. n8 DE TÜSÝAD ýn gündemi kriz sonrasýnda Avrupa utürk Sa na yi ci le ri ve Ý þa dam la rý Der ne ði Dýþ Po li ti ka Fo ru mu i le Bo ða zi çi Ü ni ver si - te si E u ro Kri zi Son ra sýn da Av ru pa nýn e - ni Mi ma rîsi ve Al man ya nýn Ro lü baþ lýk lý bir kon fe rans dü zen le ye cek. n10 DA Filipinler de barýþ ufi li pin ler de hü kü met le Mo ro Ýs la mî Kur - tu luþ Cep he si a ra sýn da, Fi li pin ler Dev let Baþ ka ný I I I. Be nig no A qu i no i le ül ke nin en bü yük Müs lü man gru bu o lan Mo ro Ýs la mî Kur tu luþ Cep he sinin (MÝKC) li de ri El Hac Mu rad Ýb ra him in hu zu run da ba rýþ an laþ - ma sý im za lan dý. nhaberý SAFA 7 DE 2B MÜRACAATLARI A SONU BÝTÝOR u9 ISSN VALÝDEN AÐIR ÇANTA UARISI u3

2 2 LÂ HÝ KA Â E T Â yet le ri mi zi ya lan la yan ve on la ra i man et me yi gu rur la rý na ye di re me yen le re, el bet te se ma ka pý la rý a çýl maz ve du a la rý ka bul e dil mez; de ve ið ne de li ðin den geç me dik çe on lar Cen ne te gi re mez ler. H Üm me tim i çe ri sin de üm me ti me kar þý en mer ha met li si E bû Be kir, Al lah ýn di nin de kâ fir ve mü na fýk la ra kar þý en þid det li si Ö mer, en ha yâ lý sý Os man, en gü zel hü küm ve re ni de A li'dir. A'raf Sû re si: 40 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 513 / Ha di s-i Þe rif Me â li Medresetüzzehra sulh-u umumînin temel taþýdýr Orta þarkta sulh-u umumînin temel taþý ve birinci kalesi olan bu üniversiteyi yine mesâil-i azîmeyi siyasiye içinde yeniden nazara almasý, elbette bu vatan, bu devlete, bu millete bu azîm, faydalý hizmeti netice verecek. De di ler ki: Biz þim di u lûm-u an a ne ve u lûm-u di ni ye den zi ya de garp lý laþ ma ya ve me de ni ye te muh ta cýz. Ben de ce va ben de dim: Siz, farz-ý mu hal o la rak, hiç bir ci het te ih ti yaç ol ma sa da, ek ser en bi ya nýn As ya da, þark ta zu hu ru ve ek ser hü ke ma nýn ve fi lo zof la rýn garp ta gel me le ri nin de lâ le tiy le As ya yý ha ki kî te rak ki et ti re cek, fen ve fel se fe nin te si ra týn dan zi ya de hiss-i di nî ol du ðu hal de, bu fýt rî ka nu nu na za ra al ma ya rak garp lý laþ mak na mýy la an a ne-i Ýs lâ mi ye yi bý rak sa nýz ve lâ di nî bir e sas yap sa nýz da hi, dört beþ bü yük mil let le rin mer ke zin de o lan vi lâ yat-ý þar ki ye de mil let, va tan se lâ me ti i çin di ne, Ýslâmiyet'in ha ka i ki ne kat i yen ta raf dar ol mak, si ze lâ zým ve el zem dir. Bin ler mi sal le rin den bir kü çük mi sal si ze söy le ye ce ðim: Ben Van da i ken, ha mi yet li Kürt bir ta le be me de dim ki: Türk ler Ýslâmiyet'e çok hiz met et miþ ler. Sen on la ra ne ni yet le ba ký yor sun? de dim. De di: Ben Müs lü man bir Tür kü, fâ sýk bir kar de þi me ter cih e di yo rum. Bel ki ba bam dan zi ya de o na a lâ ka da rým. Çün kü tam i ma na hiz met e di yor lar. Bir za man geç ti, (Al lah rah met et sin) o ta le bem, ben e sa ret te i ken, Ýs tan bul da mek te be gir miþ. E sa ret ten gel dik ten son ra gör düm. Ba zý ýrk çý mu al lim ler den al dý ðý ak sü lâ mel i le o da Kürt çü lük da ma rýy la baþ ka bir mes le ðe gir miþ. Ba na de di: Ben þim di ga yet fâ sýk, hat tâ din siz de ol sa bir Kür dü sa lih bir Tür ke ter cih e di yo rum. Son ra ben o nu bir kaç soh bet te kur tar dým. Tam ka na a ti gel di ki, Türk ler bu mil let-i Ýs lâ mi ye nin kah ra man bir or du su dur. Ey su al so ran meb us lar! Þark ta beþ mil yo na ya kýn Kürt var. üz mil yo na ya kýn Ý ran lý ve Hint li ler var. et miþ mil yon A rap var. Kýrk mil yon Kaf kas var. A ca ba bir bi ri ne kom þu, kar deþ ve bir bi ri ne muh taç o lan bu kar deþ le re, bu ta le be nin Van da ki med re se den al dý ðý ders-i di nî mi da ha lâ zým? Ve ya hut o mil let le ri ka rýþ tý ra cak ve ýrk taþ la rýn dan baþ ka dü þün me yen ve u huv vet-i Ýs lâ mi ye yi ta ný ma yan, sýrf u lûm-u fel se fe yi o ku mak ve Ýs lâ mî i lim le ri na za ra al ma mak o lan o mer hum ta le be nin i kin ci ha li mi da ha i yi dir? Siz den so ru yo rum. Ýþ te bu ce va bým dan son ra, an a ne a ley hin de ve her ci het le garp lý laþ mak fik ri ni ta þý yan lar, kalk tý lar, im za et ti ler. Ý sim le ri ni söy le me ye ce ðim. Al lah ku sur la rý ný af fet sin; þim di ve fat et miþ ler. Ra bi an: Mâ dem Re i si cum hur ga yet mü him me sâ il-i si ya si ye i çin de Þark Ü ni ver si te si ni en e hem mi yet li bir me se le ya pýp hat tâ ha ri ka bir tarz da alt mýþ mil yon li ra nýn o ü ni ver si te ye sar fý i çin bir ka nun çý kar mak de re ce sin de fev ka lâ de bir hiz met le med re se nin me dâr-ý if ti ha rý ve ken di si ne bü yük bir þe ref ver di ren bu med re se-i Ýs lâ mi ye ye, es ki ho ca lýk his si ya týy la baþ la ma sý, bü tün þark ho ca la rý ný min net tar et miþ. Ve þim di or ta þark ta sulh-u u mu mî nin te mel ta þý ve bi rin ci ka le si o lan bu ü ni ver si te yi yi ne me sâ il-i a zî me-yi si ya si ye i çin de ye ni den na za ra al ma sý, el bet te bu va tan, bu dev le te, bu mil le te bu a zîm, fay da lý hiz me ti ne ti ce ve re cek. U lûm-u di ni ye o ü ni ver si te de e sas o la cak. Çün kü ha riç te ki kuv vet tah ri ba tý mâ ne vî dir, i man sýz lýk la dýr. O mâ ne vî tah ri ba ta kar þý a tom bom ba sý, an cak mâ ne vî ci he tin de mâ ne vi yat tan kuv vet a lýp o tah ri ba tý dur du ra bi lir. Mâ dem el li beþ se ne bu me se le ye bü tün ha ya tý ný sarf et miþ ve bü tün de ka i kiy le ve ne ti ce le riy le tet kik et miþ bir a da mýn bu me se le de re yi ni al mak ve fik ri ni sor mak lâ zým ge lir ken, A me ri ka da, Av ru pa da bu me se le ye da ir is ti þa re ye ken di ni zi mec bur bil di ði niz den, el bet te be nim de bu me se le de söz söy le me ye hak kým var. Ha mi yet kâr o lan bü tün bir mil let na mý na siz den bek li yo ruz. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 439, (ye ni tan zim, s. 844) LÛ GAT ÇE: u lûm-u an a ne: Ge le nek hâ li ne gel miþ, kla sik i lim ler. u lûm-u di ni ye: Din i lim le ri. u huv vet-i Ýs lâ mi ye: Ýs lam kar deþ li ði. u lûm-u fel se fe: Fel se fe i lim le ri. an a ne: Â det, ge le nek. or ta þark: Or ta do ðu. sulh-u u mu mî: Ge nel ba rýþ. Risale-i Nur daki þark husûmeti, garb husûmeti tâbirleri üzerine... (1) Þark hu sû me ti zâ il ol du ve ol ma lý Þark hu sû me ti, Ýs lâm in ki þâ fý ný bo ðu yor du; zâ il ol du ve ol ma lý. Garp hu sû me ti, Ýs lâ m'ýn it ti hâ dý na, u huv ve tin in ki þâ fý na en mü es sir se bep tir; bâ kî kal ma lý. 1 e çen ler de bir kar de þi miz yu ka rý da ki i fâ de ler - G den an la ma mýz ge re ken le ri bir ya zý mý zýn ko nu su yap ma mý zý is te di. Biz de an la ya bil dik le ri mi zi pay laþ ma ya ça lý þa ca ðý mýz hu sû sun da ken di le ri ne söz ver dik. Risale-i Nur söz ko nu su ol du ðun da Ben þu mev zû yu tam o la rak an la dým; Üs tad bu ra da þu ha kî kat le ri kas te di yor di ye rek ko nu yu to par la mak bi ze gö re müm kün de ðil dir. Zî râ Risale-i Nur öy le bir kül li yat ki, her o ku du ðu nuz da â le mi ni ze, id râ ki ni ze ye ni ye ni ha kî kat le rin a çýl dý ðý ný gö rür sü nüz. San ki Kur ân-ý Ha kîm in ma nâ ta ba ka la rý, o nun bir tef sî ri o lan Risale-i Nur a da yan sý mýþ gi bi dir. O nun i çin biz de a þa ðý da be yân e de ce ði miz dü þün ce le rin, yu ka rý da ki cüm le le rin i fâ de et tik le ri ha kî kat le rin sâ de ce bi zim ký sýr feh mi miz le an la ya bil di ði miz çok cüz î bir kýs mý ol du ðu nu pe þî nen söy le mek du ru mun da yýz. As lýn da mes e le nin i yi an la þý la bil me si i çin söz ko nu su cüm le le rin geç ti ði Rü yâ da Bir Hi tâ be baþ lýk lý bö lü mü baþ tan i ti bâ ren mü dak kik bir na zar la o ku yup cüm le cüm le, ke li me ke li me ir de le mek ge re kir. An cak bu ra da böy le bir im kâ ný mýz ol ma dý ðýn dan biz sâ de ce mez kûr cüm le le ri e le a la rak an la ya bil di ði miz ha kî kat le ri i fâ de et me ye ça lý þa ca ðýz. Her þey den ön ce ko nu mu zun te me li ni teþ kîl e den Þark hu sû me ti ve Garb hu sû me ti tâ bir le ri nin ne ma nâ ya gel di ði ni or ta ya koy ma mýz ge re ki yor. Ko nu nun bü tün lü ðü i çin de bak tý ðý mýz da Þark ke li me si nin Ýs lâm Me de ni ye ti ni, Garb tâ bi ri nin de Ba tý Me de ni ye ti ni tem sîl et ti ði ni dü þü ne bi li riz. a nî þark hu sû me ti de ni lin ce an la ma mýz ge re ken þey Ýs lâm Me de ne ye ti ne o lan hu sû met ol du ðu gi bi; garb hu sû me ti tâ bi rin den de an la ma mýz ge re ken ba tý me de ni ye ti ne o lan so ðuk luk, düþ man lýk ve hu sû met ol ma lý dýr. Bu ra da dik kat et me miz ge re ken çok ö nem li bir hu sus var dýr. Ýs lâm me de ni ye ti de di ði miz de an la þý la cak o lan þey bel li dir; Kur ân ve o nun ge tir di ði hü küm ler. An cak Ba tý me de ni ye ti tâ bi ri î zâ ha ve be lir li bir tas nî fe muh taç týr. Ba tý me de ni ye ti be lir li hü küm le ri ve ku ral la rý bün ye sin de ba rýn dý ran bir hu sû si ye te sâ hip de ðil dir. a nî Ba tý me de ni ye ti tâ bi rin den her kes ay ný þey le ri an la mý yor. Bu tâ bir, bah se den ki þi nin kast ve ni ye ti ne gö re fark lý lýk arz et mek te dir. Ba zý la rý Ba tý me de ni ye ti de yin ce ha yat-ý iç ti ma i ye-i be þe ri ye ye nâ fi san at la rý ve a dâ let ve hak kâ ni ye te hiz met e den fü nun la rý ta kîb e den ve bir baþ ka tâ bir le Av ru pa me de ni ye ti de ni len bir me de ni ye ti kas te der ken; ba zý la rý i se fel se fe-i ta bi i ye nin zul me tiy le, me de ni ye tin sey yi â tý ný me hâ sin zan ne de rek be þe ri se fâ he te ve da lâ le te sevk e den bir me de ni yet an la yý þý ný kas tet mek te dir. Bu du ru ma Üs tad Be dî üz za man, Lem a lar i sim li e se rin de þöy le dik kat çek mek te dir: an lýþ an la þýl ma sýn, Av ru pa i ki dir. Bi ri si, Ý se vî lik din-i ha ki kî sin den al dý ðý fe yiz le ha yât-ý iç ti mâ i ye-i be þe ri ye ye nâ fi san at la rý ve a dâ let ve hak ka ni ye te hiz met e den fü nun la rý ta kîb e den bu bi rin ci Av ru pa ya hi tâb et mi yo rum. Bel ki, fel se fe-i ta bi i ye nin zul me tiy le, me de ni ye tin sey yi â tý ný me hâ sin zan ne de rek be þe ri se fâ he te ve da lâ le te sevk e den bo zul muþ i kin ci Av ru pa ya hi tap e di yo rum. 2 Üs tad Be dî üz za man ferd o la rak in sa na na sýl ba ký yor sa, ce mi yet o la rak top lum la ra da öy le bak mak ta dýr. Söy le mek is te di ði mi zi a ça cak o lur sak; Üs tad ki þi ye de, ce mi ye te de top tan cý bir zih ni yet le yak laþ maz. Her fer din ol du ðu gi bi, her top lu mun, her dü þün ce sis te mi nin ka bûl e di le bi lir, uy gu la na bi lir, fay da lý yön le ri de; red de dil me si ge re ken, za rar lý yön le ri de bu lu na bi le ce ði ni na za ra ve rir. O nun i çin dir ki, ba zý çev re le rin yap tý ðý gi bi Av ru pa yý ve Ba tý yý ne top tan her þe yiy le ka bûl, ne de red de der. u ka rý da ki i fâ de ler bu nun en gü zel de lî li dir. Bu na gö re bi zim ko nu nun î zâ hý ný yap ma ya ça lý þýr ken kul lan dý ðý mýz garb ve garb hu sû me ti tâ bir le rin den top ye kûn Av ru pa ve ya top ye kûn Ba tý an la þýl ma ma lý dýr. Þark hu sû me ti mes e le si ni de i ki yön den e le al mak ge rek ti ði ni dü þü nü yo ruz. Bi rin ci si: Â lem-i Ýs lâm ýn i çin de ya þa yan, dâ hil den di ye bi le ce ði miz, fa kat dü þün ce î ti bâ riy le ba tý me de ni ye ti nin te sî rin de kal mýþ ay dýn ke si min hu sû me ti. Ý kin ci si i se â lem-i Ýs lâm ýn dý þýn da ki, ba tý yý ve ba tý lý dü þün ce yi tem sîl e den, Ýs lâm a mu â rýz o lan ke si min hu sû me ti. Ge rek dâ hil, ge rek se hâ ric kay nak lý þark hu sû me ti ha kî ka ten Ýs lâm ý bo ðu yor du. Dâ hil de ki Kur ân me de ni ye ti ne mu â rýz o lan, en a zýn dan ye ter siz gö ren ke sim le rin Müs lü man la rýn þev ki ni ký ran, on la rý ü mid siz li ðe a tan, ça lýþ ma az mi ni bal ta la yan gö rüþ ve gay ret le ri ne i lâ ve o la rak, hâ riç te ki Ýs lâm ve Kur ân düþ man la rý nýn Ýs lâm me de ni ye ti a ley hi ne yap týk la rý bü tün ça lýþ ma lar Ýs lâm a ya pý lan dar be ler hük mü ne ge çi yor du. Hâ ri cî Ýs lâm ve Müs lü man düþ man la rý nýn Ýs lâm coð raf ya sýn da yap týk la rý tah rî bat lar, sa vaþ lar, ta hak küm ler, al dat ma lar, gasp ve gâ ret ler Müs lü man coð raf ya la rý fa kir ve â ciz bý ra kýr ken; ba tý me de ni ye ti ni hâ kim kýl mak is te yen dâ hi lî ve hâ ri cî mü te gal li be le rin mad de ye da ya lý yo ðun ça lýþ ma la rý da Ýs lâm me de ni ye ti ne hâ kim ký lýn ma ya ça lý þý lý yor du. Mad dî im kân lar kul la ný la rak ya pý lan yo ðun pro pa gan da lar vâ sý ta sýy la Müs lü man la rýn ka fa la rý ka rýþ tý rý lýp kalb le ri ne þüp he to hum la rý e kil me ye ça lý þý lý yor du. Â lem-i Ýs lâ mýn ve za man i çin de de- bu gün ya þa ya rak gör me ye baþ la dý ðý mýz gi bi bü tün in san lý ðýn hu zûr ve gü ve ni ni teh dîd e den bu þark hu sû me ti Be dî üz za mân ýn i fâ de et ti ði gi bi zâ il ol du ve ol ma lý. Garb hu sû me ti i se yi ne Bedîüzzaman ýn i fâ de si i le Ýs lâ m'ýn it ti hâ dý na, u huv ve tin in ki þâ fý na müs bet te sîr e de ce ðin den de vâm et me li; bâ kî kal ma lý. Pe kî, garb ve garb hu sû me ti tâ bir le rin den an la ma mýz ge re ken ne dir? Ne den bâ kî kal ma lý? Garb tâ bi rin den ba tý me de ni ye ti nin, garb hu sû me ti i fâ de sin den de fel se fe-i ta bi i ye nin zul me tiy le, me de ni ye tin sey yi â tý ný me hâ sin zan ne de rek be þe ri se fâ he te ve da lâ le te sevk e den i kin ci Av ru pa ya hu sû me tin an la þýl ma sý ge rek ti ði ni yu ka rý da be yân et miþ tik. On ye - din ci Lem a nýn Be þin ci No ta sýn da Üs tad, i kin ci Av ru pa ya hu sû me ti ni gös te ren tâ bir ler le hi tâb e der. Ey kü für ve küf râ ný da ðý týp neþ re den bed baht ruh!.. Ey be þe rin nefs-i em mâ re si!.. Ey se fâ het ve da lâ let le bo zul muþ ve Ý se vî di nin den u zak laþ mýþ Av ru pa! 3 gi bi tâ bir ler le hi tâb et ti ði i kin ci Av ru pa nýn, bâ kî kal ma lý de di ði garb hu sû me ti nin tam mu hâ ta bý ol du ðu â þi kâr dýr. Üs tad, me de ni yet-i ha bî se a dý ný ver di ði ve on dan yal nýz za rar gör dük de di ði me de ni yet-i hâ zý ra nýn na zar-ý Þe ri at ta mer dûd ol du ðu nu söy ler. Üstad a gö re bu me de ni ye tin gü nah la rý se vab la rý na ga le be et ti ðin den, in san lý ðýn fay da sý ný dü þü nen ler o me de ni ye ti yok ad det miþ ler dir. O me de ni yet, in san lýk in ti bâ ha gel dik çe, u yan dýk ça yý kýl ma ya, çök me ye mah kûm; se fih, mü te mer rid, gad dar; ma nen vah þî bir me de ni yet tir. Hu sû me te lâ yýk, yu ka rý da ki sý fat la rý hâ iz o lan ba tý me de ni ye ti ni þe rî a týn red det ti ði ni bil di ren Be dî üz za man, bu nun se bep le ri ni de þöy le sý ra lar: Çün kü, beþ men fî e sas ü ze ri ne te es süs et miþ tir. Nok ta-i is ti nâ dý kuv vet tir; o i se, þe ni, te câ vüz dür. He def-i kas tý, men fa at týr; o i se, þe ni, te zâ hüm dür: Ha yat ta düs tu ru, ci dâl dir; o i se, þe ni, te nâ zu dur. Kit le ler mâ bey nin de ki râ bý ta sý, â he ri yut mak la bes le nen un sû ri yet ve men fî mil li yet dir; o i se, þe ni, böy le müt hiþ te sâ düm dür. Câ zi be dar hiz me ti, he vâ ve he ve si teþ cî ve ar zû la rý ný tat min ve me tâ li bi ni tes hîl dir; o he vâ i se, þe ni, in sâ ni ye ti de re ce-i me le ki ye den de re ke-i kel bi ye te in dir mek tir, in sa nýn mesh-i ma ne vî si ne se bep ol mak týr. Bu me de nî ler den ço ðu, e ðer i çi dý þý na çev ril se, kurt, a yý, yý lan, hýn zýr, may mun pos tu gö rü le cek gi bi ha yâ le ge lir. 4 Üstad ýn yu ka rý da ki î zah la rý na dik kat et ti ði miz de garb me de ni ye ti ne ne den hu sû met et me miz ge rek ti ði ni çok da ha i yi an lý yo ruz. Zî râ bu me de ni ye tin o mur ga sý ný teþ kîl e den beþ a na e sâ sý, beþ te mel di re ði var. As lýn da in san lý ðýn hay rý na, re fah ve hu zû ru na- en a zýn dan dün ya ha yâ tý ci he tiy le hiz met e de ce ði; in san lý ðý in sa na lâ yýk ha yat stan dart la rý na u laþ tý ra ca ðý id di â sýy la va z e di len bu e sas la rýn, ha kî kat te in san lý ðý ne re ye gö tür dü ðü Bediüzzaman ýn tes bit le rin den da ha i yi an la þý lý yor. Bi rin ci si: Bu me de ni ye tin nok ta-i is ti nâ dý kuv vet tir. a nî da yan dý ðý, te mel al dý ðý e sas, kuv vet tir. Kuv vet li o lan hak lý dýr hük mü nü e sas tu tar. Kuv ve tin hu sû si ye ti i se te câ vüz dür. E ðer siz kuv vet li o la ný hak lý ka bûl e der se niz o ki þi yi, o gru bu, o ce mi ye ti te câ vü ze; baþ ka la rý nýn hak ký ný gas bet me ye sevk e der si niz. Bu da in san lý ðýn hay rý na, mut lu lu ðu na, hu zû ru na hiz met et mez. Bil a kis za ra rý na, mut suz lu ðu na, hu zûr suz lu ðu na ve sî le dir. Bu düs tu run uy gu lan dý ðý top lum lar da gasb, gâ ret, zu lüm, hak sýz lýk a lýp ba þý ný gi de cek, in san la rýn hu zur ve gü ve ni sel bo la cak týr. Ni te kim ya þa ya rak gö rü yo ruz. Ý kin ci si: i ne bu me de ni ye tin he def-i kas tý, gâ ye si men fa at tir. a nî in san lar men fa a ti i çin ça lý þýr, men fa at le ri nin pe þin de ko þar lar. Bu an la yý þýn ne tî ce si, se me re si, mey ve si i se te zâ hüm dür; bir bi ri ne sý kýn tý, zah met ver mek tir. A sýl gâ ye si men fa a ti ni te mîn et mek o lan in sa nýn, o yol da baþ ka la rý na ver di ði zah me te, sý kýn tý ya e hem mi yet ver me ye ce ði â þi kâr dýr. Bu nun ne tî ce si i se hu zur suz, te dir gin bir top lum ha yâ tý dýr. Ü çün cü e sas: Ha yat ta düs tu ru ci dâl dir. Bu an la yý þa gö re, ha yat mü câ de le den i bâ ret tir. Ýn san lar; hat tâ hay va nât ve ne bâ tât bi le bir bir le ri i le mü câ de le hâ lin de dir. Ken di ha yâ tý ný de vam et ti re bil mek i çin mü câ de le et me ye mec bûr dur. Bu an la yý þýn þe ni, ne tî ce si, mey ve si i se te nâ zu dur. a nî ni zâ et mek, kav ga çý kar mak, düþ man lýk bes le mek tir. Bir bi riy le de vam lý çe ki þen, kav ga e den, mü câ de le e den top lum lar da ki iç ti mâî ha yâ týn a la ca ðý þek li id râ ki ni ze ha vâ le e di yo ruz. Dör dün cü e sas: Kit le ler ma bey nin de ki râ bý ta sý, â he ri yut mak la bes le nen un sû ri yet ve men fî mil li yet dir. Top lu luk la rý, grup la rý, ce mi yet le ri bir bi ri ne bað la yan râ bý ta lar un sû ri yet ve men fî mil li yet, ya nî ýrk çý lýk týr. Bu nun þe ni, ne tî ce si i se müt hiþ te sâ düm ya nî mü sâ de me, ya nî þid det le çar pýþ mak týr. Bu hu sû su en gü zel an la ya bi le cek du rum da o lan lar bu gün bu ül ke nin sý nýr la rý i çin de ya þa yan biz ler de ðil mi yiz? Bin yýl dýr bir a ra da kar deþ çe ya þa yan top lum la rýn a ra sý na bir frenk il le ti o la rak a tý lan ýrk çý lýk to hum la rý nýn bu gün in sa ný mý zý ne re ye ge tir di ði ni söy le me ye ge rek var mý? Dip not lar: 1- Sü nu hat, s: 61, 2- Lem a lar, s: 119, 3- Lem a lar, s: Ta rih çe-i Ha yat, s: 118 DEVAMI ARIN

3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: e ni As ya Mat - ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. a zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO U RAN Gör sel ö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT NA MAZ VA KÝT LE RÝ Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN EKÝM 2012 SALI Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Hic rî: 1 Zilhicce 1433 Ru mî: 3 Teþrinievvel 1428 HA BER ine 367 krizi ve referandum AKP nin MHP i le an la þa rak, ye rel se çim le - ri ö ne çek mek i çin yap mak is te di ði a na - ya sa de ði þik li ði, i kin ci tur oy la ma da, ka - bu lü i çin a ra nan 367 sa yý sý na u la þa ma yýp u fuk - ta yeni bir re fe ran dum ih ti ma li be li rin ce, bil - has sa ik ti dar ce na hý ný bü yük bir sý kýn tý bas tý. Böy le ce ye ni bir 367 kri zi daha or ta ya çýk tý. E ðer Mec lis te bu sa yý bu lu na bil miþ ol say dý, ye rel se çim le rin 2014 Mart a yý son haf ta sýn dan 27 E kim 2013 e a lýn ma sý ný ön gö ren dü zen le me, Köþ kün o na yý i le o to ma tik man yü rür lü ðe gi re - cek ti. A ma ka bul oy la rý 360 ta kal dý ve bu yüzden re fe ran du ma git me zo run lu lu ðu hâ sýl ol du. E vet, ö zel lik le kro nik tý kan ma la rýn ya þan dý ðý çok ö nem li ve ha ya tî ko nu lar da hal ka mü ra ca at e dil me si ve çö zü mün hal kýn ha kem li ðiy le bu - lun ma sý, de mok ra si ye iþ ler lik ka zan dý rýl ma sý a - çý sýn dan da ö te den be ri ar zu e di len bir for mül. A ma Mec lis te so nuç lan dý rýl ma sý ge re ken ba - sit ve tek nik me se le le ri de re fe ran dum ko nu su yap mak, bu for mü lü su lan dý rýr ve iþ lev siz ký lar. e rel se çim ta ri hi bun lar dan bi ri. ýl lar ön ce, mer hum Ö zal da baþ ba kan i ken, 1988'de ye rel se çim le ri ö ne çek me gi ri þi min de bu lun muþ ve þim di ki ne ben zer bir du ru mun or ta ya çýk ma sý i le bir de fa da ha referandum için san dýk ba þý na git me mec bu ri ye ti doð muþ tu. Ve mu ha le fet, hal koy la ma sý sü re ci ni, re fe ran - du mun a sýl ko nu su nu teþ kil e den e rel se çim ö ne a lýn sýn mý, a lýn ma sýn mý? su a li nin ö te si ne ta þý yýp, Hü kü me te e vet mi, ha yýr mý? þek li ne çe vir miþ ve san dýk ta da ha yýr lar a ðýr bas mýþ tý. Bu so nuç da hü kü me ti yýp rat mak i çin et ki li þe kil de kul la nýl mýþ; Halk se çi min ö ne çe kil me - si ni ni ye red det sin? Bu ha yýr la rýn a sýl me sa jý hü kü me te vur gu suy la yü rü tü len kam pan ya lar, 1989 Mart ýn da ya pý lan ye rel se çim de A NAP ýn cid dî oy kay bý na uð ra ma sýy la ne ti ce len miþ ti. Diþ li ra kip le ri nin si ya set ya sak la rýy la dýþ lan dý - ðý, on la rýn el al tý des te ðiy le ku ru lan al ter na tif par ti le rin de as ke rî yö ne tim ta ra fýn dan se çi me so kul ma dý ðý 1983 te yüz de 45 oy a lan A NAP, söz ko nu su ye rel se çim de e ge ri le miþ ti. Ve bu o ran o dö nem de is tih za yük lü de ðer - len dir me le re ko nu e dil miþ ti. (Son ra ki yýl lar da, ö zel lik le 28 Þu bat ýn si ya set ü ze rin den si lin dir gi bi geç ti ði dö nem de, en id di a lý par ti le rin bu o - ra na da hi e ri þe me miþ ol ma la rý i se, Tür ki ye si ya - se ti nin en i ro nik cil ve le rin den bi ri ol sa ge rek.) Bu gü ne dö ne cek o lur sak: On yýl lýk ik ti da rýn so nun da AKP nin sta tü ko i le bü tün leþ me i þa ret le ri ni gi de rek da ha faz la ve rir ha le gel di ði; bu na pa ra lel o la rak halk ta hü - kü me te yö ne lik býk kýn lýk ve ra hat sýz lýk sin yal le - ri nin uç ver me ye baþ la dý ðý; te rö rün týr ma ný þa geç ti ði; e ko no mi de ki pem be tab lo la rýn gri leþ - me ye yüz tut tu ðu; zam la rýn can ya kar bo yut la ra u laþ tý ðý; ben zin fi ya tý nýn 5 li ra yý ge çe rek ye ni bir re kor kýr dý ðý; Su ri ye po li ti ka la rý ile Sa va þa mý sü rük le ni yo ruz? kay gý la rý nýn týr man dý ðý bir or - tam da re fe ran du ma git mek, AKP i çin çok risk li. He le 2008 kri zi nin göl ge sin de ya pý lan 2009 ye rel se çi min de yüz de 40 ýn al tý na in me tec rü - be si ni ya þa mýþ bir AKP bu ris ki gö ze a la maz. Mec lis ten çý kýp Köþ ke gi den dü zen le me yi ge - ri çek me ve ya Gül ün, tek rar gö rü þül mek ü ze re TBMM ye i a de si ni ta lep et me al ter na tif le ri ni gün de me ge tir me si nin ar kap la nýn da bun lar var. Son o la yýn dü þün dür dü ðü bir hu sus da þu: Mâ lûm, yýl so nun da ya zý mý nýn ta mam la na ca - ðý sö zü ve ri len ye ni a na ya say la il gi li o la rak, ilk baþ lar da dört lü mu ta ba kat tan söz e di li yor du. Son ra sýn da bu sa yý ü çe, hat tâ i ki ye düþ tü. CHP i le ol maz sa MHP i le ya pa rýz de ni lir - ken, son fi yas ko, bu al ter na ti fin de ne ka dar çü - rük ol du ðu nu a çýk þe kil de göz ler ö nü ne ser di. Ve Baþ ba ka nýn ya kýn lar da ki ýl so nu na ka - dar bu iþ ol du ol du; ol ma dý, bi zi da ha faz la meþ - gul et me ye cek, ö nü mü ze ba ka ca ðýz sö zü (Hür - ri yet, ), ye ni a na ya sa pro je si nin bir de fa da ha ra fa kal ka ca ðý nýn sin ya li o la rak al gý lan dý. Olur olmaz gerekçelerle a na ya sa kay nak lý ve 367 sa yý lý kriz le rin de vam e de ce ði nin de... ir ti ni as ya.com.tr BAÞBAKANLIK A fet ve A cil Du rum ö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A FAD), Tür ki ye de bu gün i ti ba rýy la 100 bin 363 Su ri ye va tan da þý bu lun du ðu nu bil - dir di.a FAD tan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ha - tay da 5, Þan lý ur fa da 2, Ga zi an tep te 3, Kah - ra man ma raþ, Os ma ni ye ve A dý ya man da 1 er ol mak ü ze re 13 ça dýr kent le Ki lis te 12 bin ki - þi lik 1 kon tey ner kent ku rul du ðu a ným sa týl dý. Ül ke le rin de ki iç ka rý þýk lýk lar ne de niy le bu - gü ne ka dar Tür ki ye ye ge len 140 bin den faz - la Su ri ye va tan da þý nýn, bir yý lý aþ kýn sü re dir, her tür lü in sa ni yar dým ih ti ya cý nýn kar þý lan - dý ðý na i þa ret e di len a çýk la ma da, ça dýr ve kon - tey ner kent ler de ba rýn ma, yi ye cek, sað lýk, gü ven lik, sos yal ak ti vi te, e ði tim, i ba det, ter - cü man lýk, ha ber leþ me, ban ka cý lýk ve di ðer hiz met le rin ve ril di ði kay de dil di. A çýk la ma da, kamp lar da o kul, ca mi, ti ca ret, po lis ve sað lýk mer ke zi, ba sýn bri fing bi ri mi, ço - cuk o yun a lan la rý, te le viz yon iz le me ü ni te le ri, su de po su, a rýt ma mer ke zi, tra fo ve je ne ra tör gi bi do na tý la rýn da yer al dý ðý bil di ril di. MÜL TE CÝ LE RE GÜN LÜK 3 Ö ÐÜN SI CAK E MEK Kon tey ner ve ça dýr kent ler de, Tür ki ye ye gi - riþ ya pan Su ri ye va tan daþ la rý na gün lük 3 ö ðün sý cak ye mek ve ril di ði be lir ti len a çýk la ma da, þu i - fa de le re yer al dý: Ül ke mi ze top lam 143 bin 140 Su ri ye va tan da þý gi riþ yap mýþ týr. 42 bin 777 Su ri ye li ül ke si ne dön müþ tür. Bu gün i ti ba rýy - la Ha tay da 12 bin 68, Ga zi an tep te 17 bin 237 (7 bin 736 sý Ýs la hi ye, 6 bin 754 ü Kar ka - mýþ, 2 bin 747 si Ni zip ça dýr kent le rin de), Ki lis te 12 bin 789, Þan lý ur fa da 30 bin 934 (18 bin 847 si Cey lan pý nar da, 12 bin 87 si Ak ça ka le ça dýr kent le rin de), Kah ra man ma - raþ ta 14 bin 620 ki þi, Os ma ni ye de 8 bin 60 ve A dý ya man da 3 bin 980 ki þi ba rýn dý rýl - mak ta dýr. 102 si re fa kat çi, 573 ü has ta ve ya - ra lý ol mak ü ze re top lam 675 ki þi has ta ne de kal mak ta dýr. Has ta ne de ki ler le ül ke miz de top lam 100 bin 363 Su ri ye va tan da þý bu lun - mak ta dýr. An ka ra/a a MEKKE DEKÝ Hac Ý da re Mer ke zi nde Türk ba sýn men sup la rýy la bir a ra ya ge - len Di ya net Ýþ le ri Baþ kan ar dým cý la rý Ek rem Ke leþ ve Ha san Ka mil ýl maz, bu yýl ki hac or ga ni zas yo nu hak kýn da bil gi ler ver di. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan ar - dým cý sý Ha san Ka mil ýl maz, bu yýl ilk kez ger çek leþ ti ri len bir uy gu la ma i le Ku - ran o ku ma yý bil me yen bir çok ha cý a da - yý nýn al dýk la rý e ði tim le hac yol cu lu ðu ön ce si Ku ran o ku ma yý öð ren di ði ni söy le di. Ýr þad e ði ti mi i le ha cý a day la rý - na ah ka mý ve hü küm le ri an lat mak ye ri ne hac cýn hik met le ri ni an lat ma yý ter cih et tik le ri ni kay de den ýl maz, bu nok ta da sa de ce Mek ke de 163 prog - ram ya pýl dý ðý ný ve bun lar dan 33 ü nün ka dýn la ra ö zel ol du ðu nu be lirt ti. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan ar dým cý sý Ek - rem Ke leþ i se, Tür ki ye de 1 mil yon 163 bin ki þi nin hac gö re vi ni ye ri ne ge tir mek i çin sý ra bek le di ði ni bil dir di. Ha cý a day - la rý nýn ko nak la ma sýn da bu yýl ilk kez o - da sis te mi ne ge çil di ði ni ak ta ran Baþ kan ar dým cý sý Ke leþ, bu sa ye de da ha kon - for lu ve ra hat bir or tam sað lan dý ðý ný be - lirt ti. Ha cý a day la rý na gün de 2 ö ðün ye - mek hiz me ti ve son mo del o to büs ler le ser vis im ka ný sun duk la rý ný kay de den Ke leþ, bu nun ya ný sý ra 15 am bu lans ve 600 per so ne li bu lu nan týp mer kez le riy le de sað lýk hiz met le ri ver dik le ri ni an lat tý. KAR GO LA RA SU RÝ E ZAM MI Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý o la rak ha cý a day la rý nýn Mek ke ve Me di ne den sa týn al dý ðý hur ma ve he di ye lik eþ ya la rýn Ön - ce ki yýl lar da kar go ta þý ma cý lý ðý nýn Su ri ye ü ze rin den sað lan dý ðý ný an cak ya þa nan o lay lar son ra sý tüm nak li ye tra fi ði nin ha va yo lu na kay dý rýl dý ðý bil gi si ni ve ren Ke leþ, bu ne den le ge çen yýl ki lo su 4 ri yal (2 li ra) o lan nak li ye üc re ti nin bu yýl 7 ri - ya le yük sel di ði ni söy le di. Mek ke/a a VAN DA ger çek leþ tir di ði o kul zi ya re ti sý ra sýn da öð ren ci le rin o kul çan ta la rý - nýn a ðýr lý ðý ný kon trol e den Va li Mü - nir Ka ra loð lu, çan ta la rýn a ðýr ol du ðu - nu gö rün ce, Ýl Mil lî E ði tim Mü dü rü A li Ýh san Sa yý lýr ý u yar dý. Va li Mü nir Ka ra loð lu, þe hir de ge çen yýl mey da - na ge len dep rem ler de a ðýr ha sar gö - ren Ý ki ni san Ýl köð re tim O ku lu ye ri ne e mek li hem þi re Ý fa kat a vuz ta ra fýn - dan yap tý rý lan TEV-Ý fa kat a vuz Ýl - köð re tim o ku lun da in ce le me ler de bu lun du. Hâ len ba zý bö lüm le rin de ya pým ça lýþ ma la rý de vam e den o kul - da yük le ni ci fir ma yet ki li le rin den bil - gi a lan Ka ra loð lu, da ha son ra ders lik - le ri gez di. Bu ra da öð ren ci ler le soh bet e den Ka ra loð lu, o ku lun ki min yap týr - dý ðý ný sor du. Öð ren ci ler hem þi re Ý fa - kat a vuz un yap týr dý ðý ný söy le yin ce Va li Mü nir Ka ra loð lu, öð ren ci le re ö - nem li tav si ye ler de bu lun du. Ý fa kat tey ze niz o ku muþ, ça lýþ mýþ e mek li ol - muþ. Pa ra sý ný bi rik tir miþ, si zi ve Van ý hiç gör me den dep rem den he men son ra Van si zin i çin se ne - ler ce bi rik tir miþ ol du ðu pa ra yý gö - tü rüp Türk E ði tim Vak fý na (TEV) ver di. Türk E ði tim Vak fý da o pa - ray la si ze bu gün pý rýl, pý rýl ter te miz bir o kul yap týr dý. O nun i çin Ý fa kat ha ný ma çok te þek kür e di yo ruz de - di. Ar dýn dan o kul bah çe sin de bek - le yen öð ren ci ler le a ya küs tü soh bet e den Ka ra loð lu, Ýs lam Çe tin i sim li öð ren ci nin sýr týn da ki o kul çan ta sý ný kal dý ra rak a ðýr lý ðý ný kon trol et ti. Ka ra loð lu, bu kez çan ta nýn a ðýr lý ðý - ný kon trol et me si i çin bu kez ya nýn - da bu lu nan Mil lî E ði tim Mü dü rü A li Ýh san Sa yý lýr a ver di. Ço cuk la ra ge rek siz yük ta þý týl dý ðý ný be lir ten Ka - ra loð lu, ken di ço cuk la rý nýn da o kul çan ta sý nýn a ðýr lý ðý ko nu sun da sý kýn tý ya þa dý ðý ný söy le di. Van/ e ni As ya O kul lar da ki þid det, stüd yo o kul la bi ter ZÝRVE Ü ni ver si te si E ði tim Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Fa tih Tö re men, Ga zi an tep in e ði tim de ne den ba þa rý sýz ol du ðu ve bu ko nu da ne ler ya pý la bi le ce ðiy le il gi li bir ça lýþ ma yap tý. Mev cut du ru mu ve ya pýl ma sý ge re ken ler hak kýn da a çýk la ma ya pan De kan Fa tih Tö re men, ders lik ba þý na dü þen öð ren ci sa yý sý nýn yük sek ol du ðu i çin ve li le rin ço cuk la rý ný o kut mak is te me di ði ni kay det ti. Ders lik ba þý na dü þen öð ren ci sa yý sý nýn yük sek ol du ðu nu be lir ten Fa tih Tö re men, ay ný za man da öð ret men ba þý na dü þen öð ren ci sa yý sý nýn di ðer il le re gö re Ga zi an tep te yük sek ol du ðu nu i fa de et ti. Ga zi an tep te ye ni ya pýl ma sý plan la nan o - kul lar da A me ri ka da ki Stüd yo o kul lar mo de li nin dik ka te a lýn ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Tö re men þun la rý kay det ti: O kul lar - da öð ren ci sa yý sý nýn ar tý þý na pa ra lel þid det, kav ga ve çe te leþ me gi bi o lum suz ya pý la rýn ço ðal ma ih ti ma li ar ta cak týr. Bu bað - lam da ö zel lik le ABD de son yýl lar da git tik çe ar tan sa yý la rýy la Stüd yo O kul lar Pro je si nin man tý ðý dik ka te a lýn ma lý dýr. Öð ren - ci sa yý sý 300 ü geç me yen bu o kul lar da da ha et kin bir bi çim de reh ber lik ya pýl ma sý he def len mek te dir. Ga zi an tep/ci han Mül te ci sa yý sý 100 bi ni geç ti BAÞBAKANLIK AFET VE ACÝL DURUM ÖNETÝMÝ BAÞKANLIÐI BUGÜN (DÜN) ÝTÝBARILA ÜLKEMÝZDE 100 BÝN 363 SURÝE VATANDAÞI BULUNMAKTADIR AÇIKLAMASI APTI. Van Valisi Karaloðlu ndan müdüre aðýr çanta uyarýsý Ha cý a day la rý na ir þad e ði ti mi ve ril di FO TOÐ RAF: A A VAN Va li li ði, ü zün cü ýl Ü ni ver si te si, Ri sa le A ka de mi ve A ka de - mik A raþ týr ma lar Vak fý iþ bir li ðiy le dü zen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu so na er di. Van da E kim ta rih le ri a ra sýn da dü - zen le nen, Sa id Nur si nin e ði tim fel se fe si i le Med re tüz zeh ra e ði tim mo de li nin yer al dý ðý sem poz yu mun, A ka de mik A raþ týr ma lar Vak fý Baþ ka ný Prof. Dr. Gür büz Ak soy un o ku du ðu so nuç bil dir ge si nin ar dýn dan son bul du ðu be lir til di.24 o tu ru mun ya pýl dý ðý, yurt i çi ve yurt dý þýn dan ka tý lan 99 a ka de mis yen, ya zar ve ay dý nýn bil di ri sun - du ðu sem poz yu mun a ma cý nýn, Ri sa le-i Nur lar la ha yat bul muþ o - lan bir mo de li, so mut bir ya pý lan may la top lu ma sun mak ve as rýn ba þýn da to hu mu a tý lan bir fik rin a ða ca dö nü þüp mey ve ver me si ni sað la mak ol du ðu i fa de e dil di. Med re se tüz zeh ra mo de li nin, mo - dern bi lim ler i le di ni i lim le rin bir bi ri ni ta mam la dý ðý bir e ði tim mo - de li ol du ðu i fa de e di len bil dir ge de, Med re se tüz zeh ra nýn a ma cý, bil gi yi hem te o rik, hem de es te tik bo yut la rýy la ma ri fe tul lah ek se - nin de bü tün leþ ti re rek in san lý ðýn mad di ve ma ne vi te rak ki si ne ve si le kýl mak týr de nil di. Söz ko nu su mo de lin ha yat bul ma sý i çin de bil dir - ge de þu ö ne ri le re yer ve ril di: Sa id Nur si nin e ði tim fel se fe si ne uy - gun, ö zel sta tü de, Med re se se tüz zeh ra e ði tim ku rum la rý nýn ku rul - ma sý ve u lus la ra ra sý Med re se tüz zeh ra Ü ni ver si te si o la rak ön ce lik le Van da a çýl ma sý ge re kir. Ri sa le-i Nur müf re da tý nýn e sas ka bul e dil - di ði Med re se tüz zeh ra Ü ni ver si te si nin bün ye sin de Ýs la mi i lim ler fa - kül te si, e ði tim fa kül te si, be þe ri bi lim ler fa kül te si ve e de bi yat fa kül te si a çýl ma lý, ü ni ver si te nin e ði tim di li A rap ça, Türk çe ve Kürt çe ol ma lý - dýr. Ü ni ver si te bün ye sin de li san süs tü Ri sa le-i Nur e ði ti mi ve re cek ens ti tü le rin ku rul ma sý i le Or ta ve ük sek Öð re tim de Ri sa le-i Nur der si nin seç me li ders o la rak ko nul ma sý ge re kir. Van/a a MEDRESETÜZZEHRA VAN DA AÇILSIN 2012 hac organizasyonunda, ihram giyerek Suudi Arabistan ýn Mekke þehrine gelen hacý adaylarý, Kabe yi dualar eþliðinde tavaf ediyor. Zemzem Kulesi nden kuþ bakýþý Kabe. FO TOÐ RAF: A A

4 4 KÜLTÜR SANAT Güzel görmek Ha ya týn her yö nü ne gü le rek, se ve rek, sü rur la, te vek kül ve tes li mi yet le bak ma nýn öl çü sü nü biz le re Üs ta dý mýz ver miþ tir: Gü zel gö ren gü zel dü þü nür, gü zel dü þü nen ha ya týn dan lez zet a lýr. 1 Gü zel gör mek, bak mak ve dü þün mek düs tu ru nun i çer sin de i ma nýn ve ka de re tes li mi ye tin yan sý ma la rý, te za hür le ri gö rü lür. Ý ki ci han sa a de ti bah þe den gü zel lik ler, as rý mýz da ki þi le rin çok muh taç ol du ðu hu zur ve mut lu luk lar bu ba kýþ a çý sýn da bu lun mak ta dýr. a þa dý ðý mýz ha yat ve bu lun du ðu muz or tam lar i çer sin de el bet te kar þý laþ tý ðý mýz ha di se ler is te di ði miz ya da bek le di ði miz þe kil de ol ma ya bi li yor. Gön lü mü zü, kal bi mi zi ve ru hu mu zu mü te es sir e den va ka lar la kar þý sýn da ü zül dü ðü müz, his len di ði miz ve hü zün len di ði miz de o la bi lir. Has ta lýk tan, yaþ lý lýk tan ve ve fa sýz lýk tan kay nak la nan sý kýn tý lar çe ken in san la rýn gö nül le rin de ki fýr tý na lar dan ya nak la rý na yan sý yan yað mur dam la la rýn da ýs la ný rýz ba zen. Bi ze çir kin gö rü nen, ho þu mu za git me yen, bek len ti le ri mi zin ak si is ti ka me tin de sey re den ha di se le rin per de ar ka sý na, baþ ka veç he si ne, ha yýr cep he si ne ve ne ti ce le ri ne bak mak, bek le mek, sab ret mek ve du a lar et mek ge rek ti ði ni dü þün me li yiz. Bir de i þin ger çek leþ me si yö nün de her tür lü gay re ti sarf et tik ten son ra na sip ve ka der ci he ti ni, Ce nab-ý Hak kýn tak di ri ni, ta sar ru fu nu dü þü nüp i man la i ti mat e dip tes lim ol ma lý yýz. Böy le dü þün me min bi zi hu zu ra gö tü re ce ðin den e min ol ma lý yýz. Ko nu þan yal nýz ha ki kat tir ve Ka de re i man e den, ke der den e min o lur pren sip le ri biz le re en i yi reh ber dir. Ý yi bir te fek kür uf kuy la ve Ri sa le-i Nur öl çü süy le bak tý ðý mýz da; ha yat ta ol ma nýn, var ol ma nýn baþ lý ba þý na bir ni met ol du ðu nu dü þün me miz ge re kir. En vaý çe þit ik ram lar, ih san lar, lü tuf lar biz le re um ma dý ðý mýz ve bek le me di ði miz za man da ve ril mek te dir. Ha ya tý mýz ve var lý ðý mýz Al lah ýn is mi nin na kýþ la rý ný, gü zel lik le ri ni gös te ri yor. Mah lû ka týn en þe ref li si ve yer yü zü nün ha li fe si o la rak Al lah a mu ha tap ol mak, biz in san la ra ve ri len en bü yük þe ref ve de ðe ri gös te ri yor. Ý man la, te vek kül le ve tes li mi yet le ha ya týn bü tün yön le ri ne ve ha di se le re ba kan in san lar, ha ya týn ve dün ya nýn dað lar ka dar a ðýr yük le ri al týn dan ke ma li fe rah ve ne þey le kal kar. ük sek mer te be le re, de re ce le re çý kar lâtif, sü ru ru, hu zu ru iç dün ya sýn da keþ fet ti ði gü zel lik ler de bu lur. a ban cý bir ya zar: Geç miþ te et miþ ol du ðum du a la rýn hep si ni ka bul et me di ði i çin Al lah a çok þük re di yo rum de miþ. He pi miz ha fý za mý za ve ha tý ra la rý mý za bak tý ðý mýz da ben zer du rum lar la kar þý laþ tý ðý mýz ol muþ tur. Za af la rý mýz la tez can lý, ön yar gý lý ve sa býr sýz lýk lar gös te re rek ge le cek te ki bin ler ce gü zel lik le ri, pe þin ve ri len az bir üc ret kar þý lý ðýn da de ðiþ me is ti da dý ta þý yan in san lar i çin Kur ân-ý Ke rim ver di ði müj de ler le ra hat ve hu zu run yo lu nu gös ter mek te dir: Ba zen de sev me di ði niz þey, hak ký nýz da ha yýr lý o la bi lir. 2 Ý ma nî, in sa nî öl çü ler ve pren sip ler le, Ha yýr Al lah ýn seç ti ðin de dir sýr rý ný ya ka la ya rak ha ya tý na yön ve ren, ol gun ve mü te vek kil in san lar ken di iç dün ya sýn da hu zur lu ol du ðu ka dar, a i le si ne, çev re si ne ve dost la rý na da ör nek o lur, on la rýn kuv ve-i ma ne vi ye le ri ni tak vi ye e der, yol gös te rir. Þi kâ yet et mez. Kar þý laþ tý ðý zor luk lar kar þý sýn da: Bu da ge çer, ya hu der, gö nül ler yýk maz, gö nül ler ya par. Þef kat li ve mer ha met li o lur. Ýn san lar ve bü tün can lý la rý se vin dir mek ten, mut lu et mek ten zevk a lýr. Dip not lar: 1.Mek tu bat, Ha ki kat Çe kir dek le ri 2.Ba ka ra Su re si, 216 O ku ma sa lo nu öð ren ci le rin se vi ye si ni ölç tü KARS IN Ka ðýz man il çe sin de bu lu nan O ku ma Sa lo nu, E le yüp Ma hal le si nde ki ders lik le rin de il köð re tim öð ren ci le ri ne de ne me sý na vý yap tý. Sý na va çok sa yý da il köð re tim öð ren ci si ka týl dý. O ku ma Sa lo nu Mü dü rü Ü mit Ku la lý he def le ri nin Ka ðýz man da yük se len e ði tim ka li te si ne kat ký sað la mak ol du ðu nu söy le di. Ku la lý, Ka pa si te le ri çok yük sek o lan öð ren ci le ri miz var, a ma mad dî sý kýn tý lar dan, ders ça lýþ ma or tam la rý ol ma dý ðýn dan ve ya ça lýþ ma or ta mý nýn na sýl ol ma sý ný bil me dik le rin den do la yý ve rim li ça lý þa mý yor lar. Bu ra da na sýl da ha ve rim li ders ça lý þý la ca ðý ný öð ret tik ten son ra da ha ba þa rý lý o la cak la rý na i na ný yo ruz de di. Kars/ ci han Ka dý oð lu, ka ri ka tü rün ne den hak et ti ði ye ri bu la ma dý ðý i le il gi li o la rak, Av ru pa ya gös ter di ði miz tep ki yi çiz giy le gös ter sey dik i na nýn da ha et ki li o lur du dedi. KARÝKATÜRDE KENDÝ DÝLÝMÝZÝ GELÝÞTÝREMEDÝK KARÝKATÜRÝST DEMÝRHAN KADIÐOÐLU, CUMHURÝET DÖNEMÝNDEN BUGÜNE KADAR OLAN ZAMAN DÝLÝMÝNDE SOL KARÝKATÜRÜ SAHÝPLENDÝ. KARÝKATÜR DÝLÝNÝ GELÝÞTÝRDÝ. SAÐ CENAHTA ÝSE BU KÜLTÜR OLUÞMADI. KENDÝ DÝLÝMÝZÝ GELÝÞTÝREMEDÝK DEDÝ. KARÝKATÜRÝST De mir han Ka dý oð lu, Cum hu ri yet dö ne min den bu gü ne ka dar o lan za man di li min de sol ka ri ka tü rü sa hip len di. Ka ri ka tür di li ni ge liþ tir di. Sað ce nah ta i se bu kül tür o luþ ma dý. Ken di di li mi zi ge liþ ti re me dik de di. Son de vir den Fah ri Sar ra foð lu na ko nu þan Ka dý oð lu, ka ri ka tür de nin ce ne ya zýk ki, ül ke miz de hâ lâ bir sa nat da lý o la rak bir de ðer i fa de et me di ði nin ak lý na ge li ver di ði ni be lir te rek, Sa de ce Tür ki ye de de ðil, dün ya da ki ka ri ka tür ve ka ri ka tü rün ö ne mi ko nu sun da yü zün den gü lüm se me si hiç ek sik ol ma yan ve gü lüm se me yi bil me yen ka ri ka tü rist o la maz i fa de le ri ni kul lan dý. Ýl ginç tir hâ lâ ka ri ka tü rün bir re sim gi bi al gý lan dý ðý ve hiç bir ö zel li ði ol ma yan bir ka ra la ma dan i ba ret ol du ðu sa nýl dý ðý ný i fa de e den Ka dý oð lu, þun la rý söy le di: Bi zim ma hal le de hiç bir de ðe ri ol ma yan bir sa nat da lý. i ne il ginç tir, il gi duy ma dý ðý mýz bir a lan ol ma sý na rað men, Av ru pa da ab sürd bir ka ri ka tü re tep ki gös te re cek ka dar has sas dav ra nýr ken, ken di çi zer le ri mi ze de o ka dar il gi siz ve ka yýt sý zýz... Es pri gi bi... B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Ýn ce ke nar lý ve siv ri uç lu ha fif a yak ka bý. - Ha va ve de niz ta þýt la rýn da, ta þý ta is te ni len yö nü ver me ye ve be lir li bir doð rul tu da gö tür me ye ya ra yan ha re ket li par ça. 2. Gü müþ ba lý ðý. - Kü çük ge viþ ge ti ren le rin ve ba sý. 3. De niz se vi ye sin den met re yük sek te Af ri ka'nýn ma sif bir da ðý. 4. Ki mi yö re le ri miz de ha la. - Þeh za de le rin ö zel e ðit men le ri. 5. Gö rün tü ser gi le mek i çin kul la ný lan e lek tro nik ya da e lek tro-me ka nik ci haz la rýn ge nel a dý. - Ki fa yet siz, ye ter li ol ma yan. 6. Ol mak tan e mir. - Çok kar lý gün ler de tu tu lan ve öt me yen kek lik. 7. Bü yük ba lýk la rý tut mak ta kul la ný lan, kü çük ba lýk bi çi min de, u cu ið ne li kur þun par ça sý. - Bir bü tü ne son ra dan ka tý lan par ça. - Bal mu mun dan i mal e di len yu mu þa tý cý krem. 8. Ge ce ya ðan ve yap rak la ra ko nan in ce nem, çið, ký ra ðý.- Ký sa ca kuv vet ko mu tan lý ðý. - Rah me tul la hi a ley h'in ký sa sý. 9. Ci la la mak i þi. - A rap ça da in cir 10. Ba kýr, klor, ok si jen ve hid ro jen e le ment le rin den mey da na ge len bir mi ne ral DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI A M Ý L A Z A V A R A V A T Ý K A N A L A A S A R Ý A T Ý K A A R A L K R K A L S Ý R A A D Ý N A M O Z Ý T O B Ö L Ü M F K T M L E V A S A B A K E M Ý K A E E M L K E S H K E R A T A F A N Ka dý oð lu, ka ri ka tü rün ne den hak et ti ði ye ri bu la ma dý ðý i le il gi li o la rak, Av ru pa ya gös ter di ði miz tep ki yi çiz giy le gös ter sey dik i na nýn da ha et ki li o lur du. Cum hu ri yet dö ne min den bu gü ne ka dar o lan za man di li min de sol ka ri ka tü rü sa hip len di. Ka ri ka tür di li ni ge liþ tir di. Hat ta genç le ri ni e ðit ti. Sað ce nah ta i se bu kül tür o luþ ma dý. Ken di di li mi zi ge liþ ti re me dik. Son ra dan bu a la na il gi du yan genç le ri kö tü le dik. Bu sa na tý u ma cý gi bi gös ter dik. Bu na rað men, bi zim gi bi u mar sýz ku þak bil di ði yol dan git ti. el de ðir men le riy le sa vaþ týk. Çok hýr pa lan dýk. Bu yüz den bir e lin par mak la rý ka dar sa yý mýz yok. Sol ce nah ta ka ri ka tü ris te de ðer ve ri lir ken, bi zim ce nah ta ki çi zer ler ken di e vin de ü vey ev lât mu a me le si gör dü. Bun da, mi za hý bel den a þa ðý gi bi gös te ren mi zah der gi le rin ka ba ha ti ol du ðu mu hak kak. Bu yüz den mu ha fa za kar de ðer le re sa hip o lan lar, ka ri ka tür sa na tý na hep me sa fe li dir ve hiç ö nem ver mez, ka ri ka tü ris te de Bu an la yý þýn de ðiþ me si ge re ki yor þek lin de ko nuþ tu. U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Bi yo lo jik ý þýk ü ret me ö zel li ði ne sa hip, a kýn tý ve rüz gâr lar la sü rük le nen ve bir þe ye do kun du ðun da ý þýk ve ren de niz hay va ný. - Ba ký rý sim ge le yen harf ler. 2. Kö ken bi li mi. 3. Ýs tan bul un su suz luk so ru nu na çö züm bul mak a ma cýy la E kim 2007 de Ö mer li Ba ra jý na bað la nan a kar su. - Ka la rak an la mýn da bir zarf. 4. E ri mek ten e mir. - Ü re tim iþ le ri. 5. Ý yi lik, lü tuf, ih san. - ay gýn bir göz ren gi. 6. Fi nal ke li me sin de or ta. - De ha sa hi bi kim se, dâ hi. - Tül bent, ye me ni. 7. Ka pü þon lu spor cu ceketi.- A rap ça da su. 8. Tar la nýn ya da bah çe nin alt kýs mýn da su la rýn bi rik ti ði yer. 9. Ken di ni a kýl lý ve bil gi li sa nan, bil giç lik tas la yan kim se nin dav ra nýþ la rý. 10. An laþ maz lýk, çe kiþ me, kav ga. - Türk Te le kom'un ký sa sý. 11. Ge nel lik le kürk ten, gös te riþ li ku maþ lar dan ve ya yün ör gü den ya pýl mýþ o muz at ký sý. - Be yaz, i ri ta ne li, çe kir dek li ü züm. 12. O lum suz bir ön ek. - Ba lýk av la mak ta ve ya yük ta þý mak ta kul la ný lan, tek ve ya i ki di rek li ve a çýk gü ver te li, bü yük ka yýk, a la ma na ta. KA RÝ KA TÜR HO BÝ DE ÐÝL KADIOÐLU, Siz ce bü yük us ta la rýn ye tiþ tir di ði ka ri ka tü rist ler var mý? so ru su na i se, bu sa na týn bir mes lek da lý ol du ðu na, ho bi ol ma dý ðý na dik - kat çe ke rek, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Ho bi gi bi al gý lan dý ðý i çin bir son ra ki ku þa ða ne ya zýk ki, el ver mek gi bi bir gay re te gi dil me di. Bü yük us ta la rý - mýz, ye te nek le riy le bir lik te bu dün ya - dan göç tü. Çün kü küs kün dü ler. A ma im kan ol say dý, ken din den son ra ki le ri ye tiþ tir mek i çin gay ret gös te rir ler di. Biz hep bü yük us ta la rýn çiz gi le ri ni tak lit e de rek bir se vi ye ya ka la ma ya ça lýþ týk. On lar çiz gi le riy le bi zi e ðit ti de sem ye ri dir. Us ta çý rak i liþ ki si ya þa - yan çi zer var sa o nu ben bil mi yo rum. An cak bi zim dö ne min çi zer le ri hep el yor da mýy la bir þey ler ya ka la ma ya ça - lýþ mýþ. Ýstanbul / eni Asya Silvan ýn kitap kurtlarý kütüphaneyi boþ býrakmýyor DÝ AR BA KIR IN Sil van il çe sin de ki ki tap kurt la rý Sil van Ýl çe Halk Kü tüp ha ne si ni boþ bý rak mý yor. Öð ret men le riy le her haf ta dü zen li o la rak halk kü tüp ha ne si ni zi ya ret e den öð ren ci ler, bu ra da ya rým sa at ki tap o ku yor, da ha son ra ye ni ki tap lar a la rak ev le ri ne dö nü yor. Di yar ba kýr Sil van da e ði tim öð re tim fa a li yet le ri ni sür dü ren Ö zel M. Ýh san Ars lan Or ta o ku lu öð ren ci le ri, öð ret men le ri nin ön der li ðin de Sil van Halk Kü tüp ha ne si ne ü ye ol du. O ku lun Türk çe öð ret me ni A li E lal dý ta ra fýn dan ka de me li o la rak ya pý lan kü tüp ha ne ge zi le ri so nu cun da kü tüp ha ne kül tü rü hak kýn da öð ren ci le re bil gi ler ve ri lip kü tüp ha ne ye ü ye lik le ri sað lan dý. Her öð ren ci ü ye lik le ri nin ar dýn dan bi rer ço cuk ki ta bý al dý. O kul da her gün ders ler den ön ce ya pý lan 30 da ki ka lýk ki tap o ku ma sa a ti kü tüp ha ne nin o ku ma sa lo nun da ger çek leþ ti ril di. O kul mü dü rü Cem Bek taþ, kü tüp ha ne a lýþ kan lý ðý ný ka zan dýr ma yý a maç la dýk la rý ný söy le di. Bek taþ, bu et kin li ðin öð ren ci le re ki tap o ku ma ve kü tüp ha ne den fay da lan ma kül tü rü nün a þý lan ma sý a çý sýn dan son de re ce ö nem li ol du ðu nu i fa de et ti. Bek taþ, in ter ne tin yay gýn laþ ma sý i le kü tüp ha ne ler den is ti fa de et me a lýþ kan lý ðý nýn yok ol ma ya baþ la dý ðý ný, oy sa o kul la rýn da ki öð ren ci le rin kü tüp ha ne ye ü ye ol ma sýy la bu yön de cid dî bir teþ vi kin sað lan dý ðý ný kay det ti. Di yar ba kýr/a a 1 Renk ler sol ma dýk ça, gü zel ki lim ler bit mez KÜLTÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Biz bu top rak lar da renk le ri sol dur ma dý ðý mýz müd det çe bu A na do lu ki li mi, ha lý sý böy le gü zel ol ma ya de vam e de cek tir de di. Ba kan Gü nay, Tür ki ye den ve Ý ran dan fir ma lar, kay ma kam lýk lar, il mü dür lük le ri ve be le di ye le rin ka týl dý ðý Van 3. Tu rizm Fu a rý nýn a çý lý þý na ka týl dý. Dü zen le nen tö ren de ko nu þan Gü nay, fu a rýn is mi nin ek sik ve ril di ði ni ve is mi nin Van Gö lü Hav za sý Tu rizm Fu a rý ol ma sý ge rek ti ði ni bil di re rek, ge le cek yýl dan i ti ba ren bu i sim ü ze rin de du ra cak la rý ný söy le di. Gü nay, A na do lu da ki dil le rin ve kül tür le rin ken di öz gür lü ðün de, gü zel li ðin de ya þa ma sý ve ge le ce ðe ta þýn ma sý i çin uð raþ týk la rý na i þa ret e de rek, þöy le ko nuþ tu: Bir ki lim de ne ka dar renk var sa, o ki lim o ka dar gü zel dir. Bir ha lý da, bir ki lim de ne ka dar na kýþ var sa ve o na kýþ ne ka dar fark lý ip lik ler le, fark lý göz nu ruy la, hal kýn yü rek sev da sýy la iþ len miþ se, o ki lim o ka dar de ðer li dir. Biz bu top rak lar da renk le ri sol dur ma dý ðý mýz müd det çe A na do lu ki li mi, ha lý sý böy le gü zel ol ma ya de vam e de cek tir. Bu ki li min, ha lý nýn renk le ri ni bir a ra da tut tu ðu muz müd det çe dün ya gö re cek ve sey re de cek. Bu ra ya bir lik ge le cek, be re ket ço ða la cak ve ek mek ço ða la cak, kar deþ çe ya þa ya ca ðýz. Biz bu nu ya par ken bi ri le ri nin ça re siz lik ve vah þet i çin de bir spor mer ke zi ni kun dak la ma sý, o ku lu, ço cuk la rý yak ma sý i nanç la, a kýl la, ih san la, i man la, in san lýk la bað da þa bi lir mi? ger çek ten bu nu tek rar söy le mek is ti yo rum, ye ter ar týk e di be se (ye ter ar týk), ye ter. Boz ma yýn bu kar deþ li ði ne o lur? Van/ aa Ýn ti har la rýn se be bi ni ti yat ro i le an lat tý lar TÝATRO Be yan, Fa tih Meh met Ka ra ca lý nýn ya zýp, yö net ti ði Va vey la o yu nu i le i nanç sýz lýk tan kay nak la nan in ti har la rýn se be bi ni ti yat ro i le an lat tý. Fa tih Meh met Ka ra ca lý nýn ya zýp yö net ti ði Va vey la o yu nu, Ti yat ro Be yan ta ra fýn dan sah ne ye ta þýn dý. e ni se zo na 20. o yu nuy la baþ la yan Va vey la, Fa tih Be le di ye si Zü bey de Ha ným Kül tür Mer ke zin de se yir ci i le bu luþ tu. O yu nun ya za rý ve yö net me ni Ka ra ca lý, o yu nu A me ri ka da ki in ti har is ta tis tik le ri ni e le a la rak yaz dý ðý ný söy le di. Ka ra ca lý, her yýl 100 bin in sa nýn in ti har et ti ði ni ve ço ðu nun ö lüm den son ra ki ha ya ta i nan ma dý ðý ný i fa de et ti. Ka ra ca lý, e le al dý ðý is ta tis tik ler so nu cun da in ti har e den in san la rýn ge nel lik le dok tor ol du ðu nu ve o yu nu da dok tor ka rak te ri ü ze rin de kur gu la dý ðý ný söy le di. Ýn san la rýn her þe ye sa hip ol ma sý na rað men ru hi boþ luk tan in ti har et ti ði ni an la tan Ka ra ca lý, Dün ya da yüz bin in san in ti har e di yor. Ne re dey se sa vaþ tan da ha çok in san ö lü yor. Ýn san lar bu ha ber den de ha ber siz. Ýn san lar a ca ba ne den in ti har e der di ye dü þün dük ve bu o yu nu e le al dýk. A raþ týr ma la rý mýz so nu cun da in san lar her þe ye sa hip ol ma sý na rað men yi ne in ti har e di yor ve bun la rýn ço ðu dok tor. Baþ ka rak te ri miz de bir dok tor þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul/ ci han Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da

5 MAKALE 5 Müs teh cen lik, baþ ta fert ol mak ü ze re, â i le ve top lu mu mah ve den bir baþ ka kir li lik tir. Her er kek, ha ný mý ný fýt rî o la rak kýs ka nýr. Her ka dý nýn ko ca sý ný kýs kan dý ðý gi bi. A çýk-sa çýk lýk, kýs kanç lýk la rý tah rik et ti ðin den, öy le gö rün me se de a i le kav ga la rý nýn, prob lem le ri nin, sý kýn tý la rý nýn ö nem li bir se be bi dir. As lýn da müs teh cen lik, a çýk-sa çýk lýk in - VE CÝ ZE fer sa dog ni as ya.com.tr A nýt ka bi rin et ra fýn da ki cad de ve so kak i sim le ri Bu se ne nin ilk a yýn da A nýt ka bir de ki as lan lý yo lun sýr rý ne? baþ lýk lý bir ya zý yaz mýþ týk. a zý nýn ö zü nü teþ kil e den kýs mýn da þöy le de miþ tik:...ge çen ay lar da, yi ne böy le bir me ra sim es na sýn da, bü tün dev let ri câ li nin yü rü dü ðü as lan lý yol i le a lâ ka lý o la rak TV spi ke ri nin an lat tý ðý bir þey dik ka ti mi zi çek miþ ve çok hay ret et miþ tik. Spi ke rin i fa de le ri ay nen þöy le: As lan lý yo lun sýr rý ne? Taþ lar A ta ya yü rü yen le rin ba þý ný ö ne e ði yor. As lan lý yo lun taþ la rý, A ta nýn hu zu ru na çý kan la rýn ba þý nýn ö ne e ðik ol ma sý i çin 5 san tim lik çim boþ lu ðu bý ra ký la rak dö þen miþ. Ýn san lar, a ra la rý 5 cm boþ luk bý ra ký la rak dö þe nen taþ lar da yü rür ken, düþ me mek i çin ye re ba ký yor. Böy le lik le baþ lar zor la ye re e ðil miþ ve A ta ya say gý sað lan mýþ o lu yor! Tam bir gü ler mi sin, að lar mý sýn mi sâ li. Ýþ te o ya zý da i fa de et ti ði miz bu ga ra ib du rum sý cak lý ðý ný mu ha fa za e der ken, An ka ra da bu lun du ðu muz o gün ler de bir þe ye da ha mut ta lî ol muþ tuk. O da þuy du: Ha ni M. Ke mal in bir sö zü var ya, Or du lar ilk he de fi niz Ak de niz dir, i le ri! di ye. O nun Ak de niz i he def gös te rip, u nan ýn E ge de de ni ze dö kül me si de baþ ka bir þey ta bi i. Her ney se, öð re ni yo ruz ki, o nun o cüm le sin de ki ke li me ler tek tek A nýt ka bir in et ra fýn da ki cad de ve so kak la ra i sim o la rak ve ril miþ. Kýrk kü sur se ne ön ce An ka ra Mal te pe de bu lu nan, þim di ki Ga zi Mü hen dis lik Fa kül te sin de o kur ken, ma hal le miz le o ku lun bu lun du ðu Mal te pe-a nýt te pe (ta bii bu sem tin a dý da, A nýt ka bir o ra da ol du ðun dan, o na i za fe ten ve ril miþ) a ra sýn da ça lý þan be le di ye o to bü sü i le o ra lar dan çok ça ge lip ge çer dik. Ve o ra da, a nýt ka bi rin ö nün den ge çen Ak de niz Cad de si nden kim bi lir kaç ke re geç mi þiz dir. A ma hiç ak lý mý za gel mez di, O ra nýn a dý ni ye Ak de niz Cad de si? di ye. Ýþ te An ka ra da bu lun du ðum bu se ne nin ba þýn da, o du ru mu öð ren dik ten son ra, ü þen me dim bak tým, ger çek ten de Ak de niz Cad de si nden baþ la yýp, i sim le ri; or du lar, ilk, he def, i le ri is min de ki cad de ve so kak la rý gö rün ce þa þýr dým. ýl lar dýr ge lip geç ti ði miz bu cad de ve so kak la rýn i sim le ri ni gö rü yor duk, a ma hiç böy le bir þey ak lý mý za gel mi yor du. Tür ki ye nin her ta ra fýn da ki A ta türk, Ga zi, Ga zi Mus ta fa Ke ma li, Mus ta fa Ke mal, Ke mal Pa þa vs. gi bi i sim ler yet mez miþ gi bi, bir de o nun söy le di ði bir cüm le nin ke li me le ri ni cad de ve so kak la ra i sim o la rak koy mak, doð ru su þa þýr tý cý bir þey. Bel ki A ca ba? di yen ler de o la bi lir. A ma bu nun is pa tý çok ko lay. An ka ra da bu lu nan la rýn biz zat göz le riy le mü þa he de et me le ri müm kün ken, ar týk bu za ma nýn tek no lo ji si, o tur du ðu nuz yer den de o bil gi ye u laþ ma ný zý sað lý yor. Go og le e arth ten ta ra dý ðý nýz za man, o cad de ve so kak i sim le ri ni gör me niz müm kün. E e e, ne re dey se kud si yet at fe di le cek bi ri nin bu ka dar zi hin le re ça ký la rak her ke se da ya týl ma sý da, her hâl de sa de ce biz de gö rü nen bir þey ol sa ge rek Sen ey riyâkâr nefsim! "Dîne hizmet ettim" diye gururlanma. "Allah bu dini günahkâr bir adamýn eliyle de kuvvetlendirir" (hadis-i þerif) sýrrýnca, müzekkâ olmadýðýn için, belki sen kendini o recûl-i fâcir bilmelisin. (Bediüzzaman) Müstehcenlik; kýskançlýk, kavga ve problem sebebidir san la rýn meþ rû ve he lâ le kar þý o lan kuv ve-i þe he vi ye le ri ni de ký rar. Bu nun deh þet li ne ti ce le ri, müs teh cen li ði ter cih e den le rin ha ya tý in ce len di ðin de gö rü lür. Müs teh cen lik do yum suz lu ðu da ge ti rir. Do yum suz luk i çin de kýv ra nan lar i se, cin sî sap ma la ra dü þer ler. Bu nun a ka bin de i se pek çok cin sî sa pýk lýk lar sö kün e der. A IDS gi bi as rýn ve ba sý has ta lýk lar da her hâl de bu gayr-i meþ rû ha ya týn ne ti ce si ol sa ge rek. Na mus ci nâ yet le ri, hýr sýz lýk ve sa ir kir li lik ler de de müs teh cen li ðin ro lü ol duk ça bü yük tür. A çýk-sa çýk lý ðýn, kýs kanç lý ðý tah rik et ti ði bir va ký a. Bu tah rik le rin ne ti ce sin de, ne gi bi bir fe lâ ke tin ge le ce ði ni he sap la yan bir â let i se, he nüz i cat e dil me miþ! Ör tün me nin fýt rî, ya ni ya ra tý lýþ tan kay - nak la nan bir ih ti yaç ol du ðu nu vic dan tas dik ve te yit e di yor. Bil has sa ka dýn lar, þe he vî ba kýþ lar dan ra hat sýz ol duk la rý ný her ve si ley le a çýk lý yor lar. a bu psi ko lo jik ra hat sýz lýk, bir ö mür bo yu de vam e der se, in sa nýn duy gu la rýn da ne gi bi tah ri bat lar ya par a ca ba? Sa de ce þu nu söy le ye bi li riz ki, er kek ler, ba yan la rý ba kýþ la rýy la ra hat sýz et tik le ri gi bi, ba yan lar da nef ret ve kin ok la rý ný er kek le re yö nel tir ler. Bu nun da ka dýn-er kek mü na se bet le rin de o lum suz his ler u yan dý ra ca ðý mu hak kak. Du yu lan bu tep ki yi fe mi nizm ha re ket le rin de gör mek müm kün. Müs teh cen lik, a çýk-sa çýk lýk, in sa nýn mâ ne vî duy gu la rý ný kö relt mek le kal mý yor, in san la rý cin sî sa pýk lýk la ra da i ti yor. Bir in sa nýn, u zun bir müd det ve ya ha yat bo yu müs teh cen Sýnýr bölgesinde hayatýn rengi Ge çen haf ta nýn son üç gü nü nü Ha tay il mer ke zi i le il çe le rin de ge çir dik. Ay rý ca, o tuz yýl ev vel Af ga nis tan'dan ge lip bir kö ye yer leþ ti ri len Öz bek le re mi sa fir ol duk. Üç gün bo yun ca, bu böl ge de ki in san la rý mýz la a de ta ge ce li gün düz lü þe kil de gö rü þüp ko nuþ tuk, i ki li ve grup lar ha lin de soh bet ler de bu lun duk. Ýs ken de run ve An tak ya mer ke zin de ki kar deþ le ri miz le pay laþ tý ðý mýz sa at le rin fe yiz ve be re ke ti, ke li me ler le ta rif e di le cek gi bi de ðil. Ve dâ laþ ma a nýn dan i ti ba ren, ay ný bel de nin bu gü zel in san la rýy la tek rar gö rü þüp mu hab bet leþ me nin has re ti ni, öz le mi ni his set me ye baþ la dýk. Ay ný hiz met mer kez le ri ne da ha ev vel de git miþ tik; an cak, bu de fa ki se ya ha tin sü rû ru bir baþ kay dý. Te kâ mül e den bir im ti zaç, va hid i sa hih ký va mýn da bir it ti fak ve tam u huv vet kâ ra ne bir mu hab bet le ku cak la þýp kay naþ týk. An tik þeh rin iç ler a cý sý du ru mu An tak ya'da, yi ne hoþ ça va kit ler ge çir di ði miz bir grup o ku yu cu muz la bir lik te Pa zar gü nü öð le na ma zý ný Ha bib i Nec car Ca mi in de kýl ma ya git ti ði miz de, A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin'in de o ra da ol du ðu nu fark et tik. Sa yýn Er gin, pro to kol de ki he yet le (va li, be le di ye baþ ka ný...) bir lik te El Sa nat la rý Teþ hir ve Sa týþ Mer ke zi nin a çý lý þý ný yap tý. Biz i se, bir ön ce ki gün ol du ðu gi bi yi ne çar þý pa za rý do laþ týk, hal kýn ve es na fýn du ru mu nu ye rin de gö rüp his set me ye ça lýþ týk. Sa yýn Ba kan'ýn da gez di ði miz yer le ri be le di ye baþ ka ný i le bir lik te ge zip gör me si ni çok is ter dim. Ö zel lik le a lýþ ve ri þin can da ma rý o lup nü fus yo ðun lu ðu nun had saf ha ya çýk tý ðý çar þý la rýn çev re þart la rý ný ve hij ye nik du ru mu nu... Ýs ter i na nýn, is ter i nan ma yýn. Sö zü nü et ti ði miz yer ler de or ta lý ðý ne ya zýk ki pis lik gö tü rü yor. A dým ba þý çöp ve kir li su bi ri kin ti le ri se be biy le ra hat yü rü ye mi yor, ra hat ne fes da hi a la mý yor su nuz. Tür ki ye ge ne lin de yüz ler ce þe hir mer ke zi ni ge zip do laþ tým, hiç mü bâ la ða sýz An tak ya'nýn çar þý pa zar ye ri ka dar ber bat, ba kým sýz, ö zen siz o la ný ný gör me dim. Ý nan ma yan git sin gör sün de, bi zi tek zip e de cek man za ra la rý yan sýt sýn. Te miz, ne zih, ba kým lý yer ler el bet te ki var. An cak, bun lar ya ö zel mülki yet ko nu mun da ki a lan lar, ya da i ba det ma hal li o lan yer ler dir. Ge ri ka lan kýsm ý ek se ri si, ay nen ta rif et ti ði miz gi bi dir. Bu hâl i pür me lâl, o muh te þem A si Neh ri nin tam or ta sýn dan geç ti ði, ta ri hî ve tu ris tik e ser le riy le dün ya da en der ö zel lik le re sa hip gü ze lim An tak ya þeh ri ne hiç, a ma hiç ya kýþ mý yor. Ý lân e dil me miþ sa vaþ ha li Ga ze te mi zin dün kü man þet ha be ri nin baþ lý ðý "Sa vaþ ha li za rar ve rir" þek lin dey di. Þu an da Tür ki ye i le Su ri ye a ra sýn da i lân e dil miþ bir sa vaþ yok ve in þa al lah ol maz da. Fa kat ne ya zýk ki, san ki or ta da bir sa vaþ ha li var mýþ gi bi cid di za rar lar ya þan ma ya baþ la dý bi le... Ý ki kom þu ve kar deþ ül ke, bir bi ri nin ha va sa ha sý ný kul la na maz du ru ma gel di. Ka ra da ki du rum i se, çok da ha va him, çok da ha risk li bir nok ta ya gel di. Güm rük ka pý la rýn da ha yat e ma re si yok. Ortasýndan Asi Nehrinin geçtiði antik þehir Antakya'dan bir görünüm. Kar þý lýk lý ti ca ret hac mi, a de ta sý fý ra mün cer ol muþ du rum da. Bu yüz den, bil has sa sý nýr ti ca re tin de ça lý þan nak li ye ci ler kan að lý yor. On lar la be ra ber, ay ný ko ri dor dan ek mek yi yen tüc car ve es na fýn ha li de git gi de iç ler a cý sý bir man za ra ya bü rü nü yor. Böl ge ge ne lin de yük sel me ye baþ la yan a larm zil le ri, kor ku ve te dir gin lik kat sa yý sý ný gün den gü ne art tý rý yor. bir or tam da bu lun ma sý; o nun cin sî ik ti da rý ný ya za a fa uð ra tý yor ve ya yok e di yor. Bu se fer, eþ ler þe he vî duy gu la rý ný meþ rû çer çe ve de tat min e de mi yor. E ðer, mâ ne vî ve sos yal bir bað, bir sý nýr, cay dý rý cý bir en gel de yok sa sa pýk i liþ ki ler i çe ri si ne gi ri yor. Her þe yin bir be de li var dýr. Av ru pa lý lar, müs teh cen li ðin, gayr-i meþ rû ha ya týn be de li ni cin sî sap ma lar þek lin de ve ce za la rý nýn bir kýs mý ný pe þin gö rü yor. Son söz, Be di üz za man ýn ol sun: Bir a i le nin sa a det-i ha ya ti ye si, ko ca ve ka rý ma bey nin de bir em ni yet-i mü te ka bi le ve sa mi mî bir hür met ve mu hab bet le de vam e der. Te set tür süz lük ve a çýk sa çýk lýk, o em ni ye ti bo zar, o mü te ka bil hür met ve mu hab be ti de ký rar. (Lem a lar, 24. Lem a, 3. Hik met) Zul me or tak o lun maz Sý ný rýn i ki ta ra fýn da, ay ný a þi ret ten, ay ný fa mil ya dan, bir bi ri ne çok ya kýn du rum da ki ak ra ba lar var. Ha ya tý ný di ken üs tün de ge çi ren bu in san lar, ha liy le bir bi riy le ha ber le þi yor. a þa nan her tür lü ge liþ me den bir bi ri ni ha ber dar e di yor. Bu ka nal dan e din di ði miz bil gi le rin ö ze ti þu dur: Su ri ye'de ki Ba as re ji min si lâh lý güç le ri, mu ha lif gör dü ðü kim se le ri ka dýn er kek, ço cuk yaþ lý de me den kat le di yor, zer re ka dar vic dan la rý sýz la ma dan kat li âm lar da bu lu nu yor. He men her gün tek rar la dýk la rý zu lüm kâr lý ðýn Ýs lâ mi yet le ve in san lýk la bað da þýr bir yö nü yok. On la rýn zu lüm ve gad dar lýk ta sý nýr ta ný ma yan bu ic ra a tý ný gö ren, du yan mu ha lif ke si min ba zý a dam la rý da, ay ný tarz bir mi sil le me de bu lu nu yor lar, do la yý sýy la zu lüm kâr lýk ta ya rý þa tu tuþ muþ bir de re ke ye bir lik te i ni yor lar. (Sa kýn ha, ta raf lar dan bi ri nin zul mü ne, gü na hý na or tak ol ma du ru mu na düþ me ye si niz. Bir zu lüm, bir baþ ka zu lüm le, bir gü nah bir baþ ka gü nah la i zâ le e di le mez.) Teh li ke li ay rýþ ma ve yay gýn söy len ti ler Sý ný rýn Su ri ye ta ra fýn da Müs lü man Sün ni ler den çok sa yý da mu ha lif ol du ðu gi bi, sý ný rýn Tür ki ye ta ra fýn da, bil has sa Ha tay böl ge sin de de Beþ þar E sed yan lý sý A rap Þi â sýn dan va tan daþ la rý mýz var. Ne ya zýk ki, bun lar da git gi de ay rý þý yor lar. Ba zý mih rak lar, böl ge de ki ger gin li ði Sün nî Þiî ek se ni ne o tur ma ya ça lý þý yor. Ha tay'da ki A le vî (Þi î) va tan daþ la rý mýz, çev re de ki köy, ka sa ba ve þe hir ler den de des tek a la rak, bir kaç kez Beþ þar E sed le hin de gös te ri ler de bu lun du lar. Bu du ru mun, son de re ce teh li ke li ge liþ me le re ge be ol du ðu nu bil has sa ha týr lat mak is te riz. Ýn san la rý mýz, bir hiç uð ru na kar þý kar þý ya ge le rek, ö nü a lýn maz bir ku tup laþ ma ya doð ru gi de bi lir. A man dik kat! * * * Böl ge de en di þe u yan dý ran bir baþ ka söy len ti de þu dur: Su ri ye re ji mi, Tür ki ye'de kan a ký tan te rör ör gü tü ne yar dým e di yor. Bu na mu ka bil, Tür ki ye'ye sý ðý nan mu ha lif ler de Su ri ye re ji mi ne kar þý kamp lar da e ði ti lip si lâh lan dý rý lý yor. Bu va hâ me tin tü müy le bir söy len ti den i ba ret ol ma sý ný ve böl ge de a lev len di ril mek is te nen a te þin bir an ev vel sö nüp git me si ni Ce nâb ý Hak'tan ni yaz e di yo ruz. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Se bep ve so nuç a ra sýn da ki Ý lâ hî i sim ler FUAT TÜRKER fttur il.com Ha yat ta her þe yin bir baþ ka "þey" se be biy le o luþ tu ðu man tý ðý, çev re mi ze a lýþ kan lýk gö züy le bak ma mý za yol a çý yor. Bu ba kýþ a çý sýy la o lu þan ül fet, bir çok in sa nýn gaf let i çin de ya þa ma sý nýn ö nem li se bep le rin den bi ri. Se bep ler, Al lah ýn son suz gü cü nü kav ra ma mýz yö nüy le çok ö nem li. Rab bi miz hem ya rat tý ðý o lay la rý, hem de se bep le ri her an kon tro lü al týn da tu tu yor. Kur ân da, göl ge yi ya rat tý ðý ný ve ar dýn dan gü ne þi o na se bep kýl dý ðý ný bil di ri yor: Rab bi ni gör me din mi, göl ge yi na sýl u za tý ver miþ tir? E ðer di le miþ ol say dý o nu dur gun ký lar dý. Son ra biz gü ne þi o na bir de lil kýl mý þýz dýr. (Fur kan Su re si, 45) u ka rý da ki ayet ger çek te bü yük bir sýr rý i çe ri yor ve in sa nýn ha ya ta ba ký þý ný de ðiþ ti ri yor. Bu ayet te ki ha kî ka ti kav ra mak, ha ya tý kav ra mak týr. Ben zer þe kil de En fal Su re si nde ki bir ayet te de Al lah, o la cak o la ný ger çek leþ tir mek i çin bir baþ ka o la yý de lil kýl dý ðý ný ha ber ve ri yor: Ha ni siz va di nin ya kýn ke na rýn da, on lar u zak ya ma cýn day dý lar, ker van i se siz den da ha a þa ðý day dý. E ðer söz leþ sey di niz, ka çý nýl maz o la rak söz leþ me ye ri (ve ya ko nu su) hak kýn da an laþ maz lý ða dü þer di niz; an cak Al lah, tak dir bu yur muþ ol du ðu hük mü ye ri ne ge tir mek i çin (böy le yap tý). Böy le ce, he lâk o la cak ki þi a pa çýk bir de lil den son ra he lâk ol sun, di ri ka la cak ki þi a pa çýk bir de lil den son ra ha yat ta kal sýn. Þüp he siz Al lah, ger çek ten i þi ten dir, bi len dir. (En fal Su re si: 42) Ger çek le þen bir o lay kar þý sýn da se bep sis te mi ge re ði, Bu se bep ler bu so nu cu ya rat tý di ye dü þü nü rüz. Oy sa ayet te ki i fa de den a çýk týr ki, as lýn da bu so nuç i çin bu se bep ler ya ra týl mýþ týr. So nu cun, se bep le rin e se ri ol du ðu nu id di â et mek, bi le rek ya da bil me ye rek Al lah a þirk koþ mak týr. Çün kü hiç bir se bep ya pa maz, ya ra ta maz, gök ten su in di rip ö lü top ra ðý di ril te mez, rý zýk ve re mez. Tüm bun la rý ya pan; gök le ri ve ye ri ze vâl bu lur lar di ye her an kud re ti al týn da bu lun du ran, gö ðün boþ lu ðun da bo yun eð di ril miþ kuþ la rý boþ luk ta, de va sa ge mi le ri su da bat ma dan tu tan son suz güç sa hi bi Rab bi miz dir. An cak yer çe ki mi, su yun kal dýr ma kuv ve ti gi bi ka nun la rý ný, bu du rum la ra se bep kýl mýþ týr. Be di üz za man, se bep le rin sa de ce Ý lâ hî kud re tin te cel li si ne bir per de o la rak ya ra týl dýk la rý ný, bir so nu cu ya pa bi le cek ha ki kî et ki le ri bu lun ma dý ðý ný, ha ki kî te si rin yal nýz ca Vâ hid ve E had o lan Al lah a a it ol du ðu nu sýk lýk la i fa de e di yor. Þöy le ki:...bü tün za hi rî se bep ler, yal nýz bi rer per de dir ler; î cad da da hiç te sir le ri yok tur; e mir ve i ra de si ol maz sa, hiç bir þey, hat ta hiç bir zer re ha re ket e de mez. (15. Þu a) Her þe yin se bep le re bað lý gi bi ya ra týl ma sýn da ki hik met ler den bi ri sü rek li im ti han ol ma mýz. Hem Al lah ýn ya rat tý ðý o lay lar la hem se bep ler le hem de gös ter di ði miz ah lâk i le sý na ný yo ruz. O lay lar se bep siz o la rak ya ra týl say dý, im ti han or ta dan kal kar dý. Al lah, o lu þan her mu ci ze yi ak lý mý zýn ka bul e de ce ði þek liy le ya ra tý yor. Be di üz za man, ya þa nan her o lay da i ki se bep ol du ðu nu i fa de e di yor. Bi ri za hi rî, di ðe ri ha ki kî se bep. Ha ki kî se bep, o la cak o lan so nuç tur; ka der-i Ý lâ hî nin te cel lî si dir. Za hi rî se bep le ri i se Be di üz za man þöy le te fek kür e di yor: Ey se bep ler da i re sin de mey da na ge len iþ le ri, ha di se le ri se bep le re is nat e den ga fil, ca hil! Mal sa hi bi zan net ti ðin es bab, mal sa hi bi de ðil ler dir. A sýl mal sa hi bi, on la rýn ar ka sýn da iþ gö ren kud ret-i e ze li ye dir. On lar an cak o kud ret ten ge len ha ki ki te sir le ri i lân ve neþ ret mek le mu vaz zaf týr lar... al nýz ga fil ve ca hil o lan lar ha di se ler de ve vu ku at ta ki hik met le ri, gü zel lik le ri gö re me dik le rin den, Ce nab-ý Haktan þek vâ ve þi kayet le re baþ lar lar. Ýþ te o þek vâ ve þi kayet le rin he de fi ni de ðiþ tir mek i çin es bab (se bep ler) vaz e dil miþ tir. Al lah di le sey di her þe yi se bep siz o la rak da ya ra ta bi lir di. An cak se bep ler ya ra týr ki, biz le rin ak lý mý za uy gun ol sun. Bi li riz ki im ti han dün ya sýn da se bep ler bi zim i çin dir. Biz O nun ya rat tý ðý se bep le re sa rý lýr, fi i lî dua ma hi ye tin de Rab bi mi zin ka pý sý ný ça la rýz. Kur ân ýn yu ka rý da ki ve ben zer ayet le ri, so nu cu se be bin mey da na ge tir di ði ya nýl gý sýn dan bi zi kur ta rý yor. Her þe yi, Rab bi mi zin ben zer siz sa na tý ve se be be bað lý ol ma dan ya rat tý ðý mu ci ze si o la rak gö re bil mek bi zi þirk ten a lý ko yu yor. Se bep i le so nu cun bir bir le ri ni et ki le ye me dik le ri an la þý lýn ca a ra la rýn da öy le bir ma ne vî me sa fe a çý lýr ki, bu u zun me sa fe de Rab bi mi zin Ý lâ hî i sim le ri bir yýl dýz gi bi tu lû e der (do ðar) di yor Be di üz za man ve bu muh te þem gö rün tü nün na sýl ger çek leþ ti ði ni de þöy le a çýk lý yor: Si ze ve hay van la rý ný za rýz ký ye tiþ tir mek i çin su, se ma dan ge li yor. O su da, si ze ve hay va na tý ný za a cý yýp þef kat e dip rý zýk ye tiþ tir mek ka bi li ye ti ol ma dý ðýn dan; su gel mi yor, gön de ri li yor de mek tir. Hem top rak, ne ba ta tiy le a çý lýp, rýz ký nýz o ra dan ge li yor. His siz, þu ur suz top rak, si zin rýz ký ný zý dü þü nüp þef kat et mek ka bi li ye tin den pek u zak ol du ðun dan, top rak ken di ken di ne a çýl mý yor, bi ri si o ka pý yý a çý yor, ni met le ri el le ri ni ze ve ri yor Hem ot lar, a ðaç lar si zin rýz ký ný zý dü þü nüp mer ha me ten si ze mey ve le ri, hu bu ba tý ye tiþ tir mek ten pek çok u zak ol du ðun dan, ayet gös te ri yor ki, on lar bir Ha kîm-i Ra hîm in per de ar ka sýn dan u zat tý ðý ip ler ve þe rit ler dir ki, ni met le ri ni on la ra tak mýþ, zî ha yat la ra (can lý la ra) u za tý yor. Ýþ te þu be ya nat tan Ra hîm, Rez zak, Mün im, Ke rîm gi bi çok es mâ nýn mat la la rý (do ðuþ yer le ri) gö rü nü yor. (25. Söz) Her o lay i çin se bep le ri en in ce ay rýn tý lar la o luþ tu rup, ak lý mý zýn ka bul e de ce ði ku ral lar zin ci ri i çin de ve hik met le ya ra tan Rab bi miz, di le di ði her þe yi, di le di ði an da ve di le di ði gi bi ya rat ma ya gü cü ye ten dir. O, ya ra tan dýr, bi len dir! Gök le ri ve ye ri ya ra tan, on la rýn bir ben ze ri ni ya rat ma ða ka dir de ðil mi? El bet te (öy le dir); O, ya ra tan dýr, bi len dir. (a sin Sure si, 81)

6 6 16 EKÝM 2012 SALI URT HABER HABERLER FO TOÐ RAF: CÝ HAN Ba rýþý sað la mak her ke sin gö re vi ÞANLIURFA VALÝSÝ CELALETTÝN GÜVENÇ, BÖLGEDE KÝMSENÝN ÝSTEMEDÝÐÝ HALDE SÜREN KAN DÂVÂLARININ SONA ERMESÝ ÝÇÝN HERKESE GÖREV DÜÞTÜÐÜNÜ SÖLEDÝ. TBMM ye su nu lan ye ni bü yük þe hir ya sa ta sa rý sýn da a dý ka pa - na cak be le di ye ler a ra sýn da ge çen Ba lý ke sir in Ak çay ve Zey tin li bel de si nin ka pa týl ma ma sý i çin va tan daþ lar re fe ran du ma git ti Bel de le ri i çin san dý ða git ti ler ntbmm E su nu lan ye ni bü yük þe hir ya sa ta sa rý sýn - da a dý ka pa na cak be le di ye ler a ra sýn da ge çen Ba lý ke - sir in Ak çay ve Zey tin li bel de si nin ka pa týl ma ma sý i çin va tan daþ lar re fe ran du ma git ti. Zey tin li ve Ak çay da ku ru lan san dýk la ra sa ba hýn er ken sa at le rin den i ti ba - ren yo ðun il gi gös te ren va tan daþ lar Be le di ye mi zi ver - mi yo ruz. Ge re kir se An ka ra ya yü rü ye ce ðiz de di. Tür - ki ye Bü yük Mil let Mec li si ne Ba kan lar Ku ru lu ta ra fýn - dan su nu lan ye ni bü yük þe hir ya sa ta sa rý sý kap sa mýn da bel de be le di ye le ri ni ka pa tý la cak ol ma sý Ak çay ve Zey - tin li bel de sin de tep kiy le kar þý lan dý. a sa ta sa rý sý na gö - re ka pa na cak ve ye ni o luþ tu ru la cak Al tý no luk il çe si ne bað lan ma sý söz ko nu su o la cak o lan Ak çay bel de sin de be le di ye, si ya si par ti ler ve si vil top lum ör güt le ri baþ ta ol mak ü ze re tüm yurt taþ lar ka pa týl ma ka ra rý na is yan et ti. Ak çay da ki si ya si par ti tem sil ci le ri, muh tar lar, der nek baþ kan la rý, kent kon se yi ü ye le ri ve va tan daþ lar ka tý lý mý i le bir top lan tý dü zen len di. Top lan tý da ön ce - lik le Ak çay ýn ma hal le ol ma yý hak et me di ði be lir til di. Va tan daþ lar i se be le di ye mi ze ve ril miþ hak lar ge ri a - lýn maz. Biz de be le di ye mi zi ver mi yo ruz. Ge re kir se An ka ra ya yü rü ye ce ðiz de di. Ba lý ke sir/ci han ÞANLIURFA DA kan da va lý a i le ler, Dr. Fe ri dun Ön cel ve ba zý ka na at ön der le ri nin gi ri - þi miy le ba rýþ tý rýl dý. 2 a i le a ra - sýn da ya þa nan kan da va sý ba - rýþ ye me ðiy le son bul du. Ba rýþ me me ði ne ka tý lan Va li Ce la - let tin Gü venç, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, söz ko nu su da va - la rýn so na er me si i çin her ke se gö rev düþ tü ðü nü be lirt ti. Böl - ge de kim se nin is te me di ði hal - de ben zer da va la rýn sür dü ðü - nü i fa de e den Va li Gü venç, þun la rý kay det ti: Bu da va la rý in þal lah bu top rak lar dan si lip, kal dý ra ca ðýz. Hep bir lik te, genç le ri mi zi ve ço cuk la rý mý zý kur tar ma ka rar lý lý ðýn da yýz. Ba - rýþ ma ya ik na o lan ta raf la ra, gös ter dik le ri ol gun luk tan do - la yý te þek kür e di yo rum. Al lah ba rý þý ný zý da im ey le sin ve bir da ha bu tür kö tü o lay la rý gös - ter me sin. A RA ZÝ AN LAÞ MAZ LI ÐI SE BE BÝ LE ÇIK MIÞ TI 2 ay ön ce Top da ðý Ma hal le - si nde söz ko nu su a i le bi rey le ri a ra sýn da a ra zi an laþ maz lý ðý ne de niy le çý kan tar týþ ma nýn si lah lý kav ga ya dö nüþ me si so - nu cu bir ki þi öl müþ, 3 ki þi de ya ra lan mýþ tý. O la yýn ar dýn dan i ki a i le nin bü yük le riy le gö rü þen Dr. Fe ri dun Ön cel ve ba zý ka - na at ön der le ri, ta raf la rý a ra la - rýn da ki hu su me te son ver me si i çin ik na et ti. Ey yu bi ye Ma hal - le si nde ki bir çay bah çe sin de bir a ra ya ge ti ri len Ger gil i le A rýt - bo ða a i le le ri, a ra la rýn da ki kan da va sý na son ver dik le ri ni i lan e de rek, bir lik te ku ru lan sof ra da ba rýþ ye me ði ye di. Þanlýurfa da kan davalý aileler, Dr. Feridun Öncel ve bazý kanaat önderlerinin giriþimiyle barýþtýrýldý. 2 aile arasýnda yaþanan kan davasý barýþ yemeðiyle son buldu. Vali Celalettin Güvenç, Bu davalarý inþallah bu topraklardan silip, kaldýracaðýz. Hep birlikte, gençlerimizi ve çocuklarýmýzý kurtarma kararlýlýðýndayýz" dedi. FOTOÐRAFLAR: AA Bin ki þi lik köy ca mii tö ren le hiz me te a çýl dý 16 ka çak ko va la ma ca so nu cu ya ka lan dý nkirklarelý DE mi ni büs te bu lu nan Fi lis tin, I rak, Af ga nis tan ve Su ri ye uy ruk lu 16 ka çak ko va la ma ca so nu cu ya ka lan dý, ko va la ma ca sý ra sýn da dü þen po - lis me mu ru ya ra lan dý. Kýrk la re li Em ni yet Mü dür lü - ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Þuç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, K.M.A. yö ne ti min de ki 34 NBG 70 pla ka lý mi ni bü sü ta ki be al dý. Bul ga ris tan sý ný rýn da ki De re köy Sý nýr Ka pý sý ya kýn la rýn da ta kip e dil di ði ni an la yan mi ni büs sü rü cü sü, kent mer ke zi - ne doð ru kaç ma ya baþ la dý. ay la Ma hal le si Çam - lýk mev ki sin de dur du ru lan a raç tan i ne rek tar la ya ka çan sü rü cü yü ya ka la ma ya ça lý þan po lis me mu - ru Ah met Tu tu cu, dü þe rek ya ra lan dý. A ya ðý ký rý - lan Tu tu cu, 112 Sað lýk A cil Ser vis e kip le ri nin ilk mü da ha le si nin ar dýn dan Kýrk la re li Dev let Has ta - ne si ne kal dý rýl dý. Mi ni büs sü rü cü sü K.M.A, po lis ta ra fýn dan ya ka lan dý. A raç ta bu lu nan Fi lis tin, I rak, Af ga nis tan ve Su ri ye uy ruk lu bi ri be bek 16 ka çak, sý nýr dý þý iþ lem le ri i çin Kýrk la re li Em ni yet Mü dür lü - ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Þuç lar la Mü ca de le Þu - be si ne gö tü rül dü. Kýrk la re li/a a A kü hýr sýz la rý tu tuk lan dý nkütaha DA 5 ay rý ad res ten ça lý nan a kü le rin hýr sýz lýk þüp he li si o la rak ad li ye ye çý kar tý lan 2 ki þi tu tuk lan dý. Beþ ay rý nok ta dan ça lý nan a kü ler ve o la - yýn þüp he li si 2 ki þi, po li sin ta kip so nu cun da ya ka lan - dý. Kü tah ya Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü A sa yiþ Þu be Mü - dür lü ðü Hýr sýz lýk Bü ro A mir li ði e kip le ri, Fa tih Ma hal - le si Mol la Gü ra ni So kak ü ze ri, Fu at Pa þa Ma hal le si Ay dýn lýk Cad de si u nus Em re Ýl köð re tim O ku lu ya - nýn da, Ok mey da ný Ma hal le si Þa ir A li Pe sen di Cad de si ü ze rin de, Meh met A kif Er soy Ma hal le si Gür su So kak ü ze ri ve Gay bi e fen di Ma hal le si Gay bi e fen di Cad de si ü ze rin de ki kam yon, trak tör ve ser vis o to büs le ri baþ ta ol mak ü ze re ol mak ü ze re 5 ay rý ad res te park ha lin de bu lu nan a raç la rýn a kü le ri ni ça lýn dý ðý ný tes pit et ti. a - pý lan ça lýþ ma lar so nu cun da þüp he li Mus ta fa Ç. (21) i - le Ra ma zan Z. (25) tes pit e di le rek ça lýn tý a kü le ri sat - mak is te dik le ri sý ra da ya ka la dý. Hýr sýz lýk Bü ro A mir li - ði nde ta mam la nan iþ lem le ri nin ar dýn dan 2 ki þi çý ka - rýl dý ðý mah ke me ce tu tuk la na rak Kü tah ya E Ti pi Ka - pa lý Ce za e vi ne gön de ril di. Kü tah ya/ci han Saðanak yaðýþ sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluþtu, bodrum katlarý su bastý Trak ya da sa ða nak, ha ya tý o lum suz et ki le di EDÝRNE DE sa ða nak, ha ya tý o lum suz et ki le di. Sa bah sa at le rin de baþ la yan sa ða nak ne de niy le u la þým da ak sa - ma lar ya þan dý. Ba zý cad de ve so kak - lar da o lu þan su bi ri kin ti le ri öð ren ci - ler ve ya ya la ra zor an lar ya þat tý. Kü - çük yaþ ta ki öð ren ci le ri ve li le ri ku - cak la rý na a la rak su bi ri kin ti le rin den ge çir di. Sa ða nak ne de niy le ba zý ev ve iþ yer le ri nin bod rum kat la rý ný su bas tý. Su yun tah li ye e dil me si i çin be le di ye ve it fa i ye e kip le ri ça lýþ ma baþ lat tý. E dir ne Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri, u la þý mýn ak sa ma ma sý i çin tra fi ðin yo ðun ol du ðu kav þak lar da ön lem a la rak sü rü cü le ri u yar dý. Me - te o ro lo ji Mü dür lü ðü yet ki li le ri, ký sa sü re de met re ka re ye yak la þýk 10 ki - log ram ya ðýþ düþ tü ðü nü be lir te rek, öð le sa at le ri ne ka dar sa ða nak ge çiþ - le ri nin de vam e de ce ði ni be lirt ti ler. SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (az) 22 Temmuz - 05 Aðustos Tel: (0 532) ZAÝ Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim, hükümsüzdür. Handenur Pekiner Ö te yan dan Kýrk la re li de de a ni - den baþ la yan sa ða nak, ha ya tý o lum - suz et ki le di.sa bah sa at le rin de baþ la - yan sa ða nak ne de niy le u la þým da ak - sa ma lar ya þan dý. Ba zý cad de ve so kak lar da o lu þan su bi ri kin ti le ri ne de niy le va tan daþ lar zor an lar ya þa dý. Be le di ye ve it fa i ye e kip le ri Do ðu, Ka ra kaþ ve Ka ra ca ib - ra him ma hal le le rin de ev ve iþ yer le - rin de ki su yun tah li ye e dil me si i çin ça lýþ ma baþ lat tý. Kýrk la re li Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri, u la þý mýn ak sa - ma ma sý i çin tra fi ðin yo ðun ol du ðu kav þak lar da ön lem a la rak sü rü cü le ri u yar dý.me te o ro lo ji Mü dür lü ðü yet - ki li le ri, ký sa sü re de met re ka re ye yak - la þýk 33 ki log ram ya ðýþ düþ tü ðü nü be lir te rek, öð le sa at le ri ne ka dar sa - ða nak ge çiþ le ri nin de vam e de ce ði ni be lirt ti ler. E dir ne- Kýrk la re li/a a TAZÝE Muhterem aðabeyimiz Necati Özdemir'in kardeþi, Mustafa Özdemir, Mehmet Özdemir, Ahmet Özdemir, Fatih Özdemir ve Gazetemiz Finans Müdürü Aslan Özdemir'in amcasý Sebahattin Özdemir'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenab-ý Haktan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemîl niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. MANÝSA mer ke ze bað lý Ha lýt lý kö yün de ya pý mý na 2007 yý lýn da baþ la nan bin ki þi lik Fa tih Ca mii i le çok a maç lý sa lon dü zen le nen tö ren le hiz me te a çýl dý. Ha lýt lý köy mey da nýn da dü - zen le nen tö re ne, Ma ni sa Va li si Ha lil Ýb ra him Da þöz, AKP Ma ni - sa Mil let ve ki li Hü se yin Tan rý ver - di, Sel çuk Öz dað, Mu zaf fer urt - taþ, Ýl Ge nel Mec li si Baþ ka ný Hay rul lah Sol maz, Ýl Müf tü Ve - ki li Ha san Ça ký roð lu ve köy sa - kin le ri ka týl dý. A çý lýþ ta ko nu þan Va li Ha lil Ýb ra him Da þöz, ca mi - le rin baþ ta i ba det ye ri ol ma nýn ya nýn da, bir lik, be ra ber lik, bu luþ - ma ve e ði tim yu va la rý gi bi fonk si - yon la rý o lan yer ler ol du ðu nu söy le di. Da þöz, Bal kan la rý gez di - ði miz de o ra da yap týk la rý ný ve mi - ras la rý ný gö rü yo ruz. An lý yo ruz ki, o ca mi ler ve o e ser ler o ra da Ýs la - mi yet in var lý ðý ný, ec da dý mý zýn var lý ðý ný en gü zel þe kil de or ta ya ko yan ve on la rýn a yak ta kal ma sý - ný sað la yan en ö nem li ya pý lar dýr. Ec da dý mýz biz le re sa de ce bu gün - le ri de ðil, dü nü bu gü ne bað la yan e ser le ri de bý rak tý. Ca mi le ri miz bu nun en gü zel ör ne ði dir de di. Ha lýt lý Kö yü Muh ta rý Meh met Ak baþ i se Ma ni sa Ýl Ö zel Ý da re si ve ha yýr se ver ler ta ra fýn dan ya pý - mý ta mam la nan ca mi nin yak la - þýk 600 bin TL ye mal ol du ðu nu be lir te rek, ve ri len des te ðe köy lü ka çak cep te le fo nu e le ge çi ril di MARDÝN ÝN Mid yat il çe sin de güm rük ka ça ðý 291 cep te le fo nu e le ge çi ril di. Mid yat Em ni yet Mü dür lü - ðü A sa yiþ Bü ro su e kip le rin ce ya pý lan ça lýþ ma lar da 2 iþ ye rin de 291 güm rük ka ça ðý cep te le fo nu i le I MEI klon la ma da kul la ný lan bil gi sa yar e le ge çi ril di. Ýþ ye ri sa hip le ri hak kýn da ya sal iþ lem baþ la týl dý. Güm rük ka ça ðý cep te le fon la rý Nu say bin Güm rük Mu ha fa za Mü dür lü ðü ne tes lim e dil di. Mar din/a a aklaþýk 600 bin liraya harcanarak yapýlan Halýtlý Köyü Fatih Camii düzenlenen törenle ibadete açýldý. Törende davetliler kurdelayý birlikte kestiler. FO TOÐ RAF: CÝ HAN ler a dý na te þek kür et ti. a pý lan ko nuþ ma la rýn ar dýn dan Ha lýt lý kö yü Fa tih Ca mi i le Ha lýt lý kö yü çok a maç lý sa lo nu nun a çý lý þý, Va - li Ha lil Ýb ra him Da þöz ve Ma ni sa mil let ve kil le ri ta ra fýn dan kur de - le si va tan daþ lar la bir lik te ke si le - rek a çýl dý. Ma ni sa/ci han Ýþ býrakma eylemi yapan 13 ma ki nis tin i þi ne son ve ril di ÝZMÝR ÝN þe hi ri çi u la þý mýn da ö nem li bir yü kü sýrt - la yan ÝZ BAN A.Þ. de gö rev ya pan ma ki nist ler, iþ bý - rak ma ey le mi yap tý. Ýz mir li le rin bü yük mað du ri yet ya þa dý ðý ey le mi le il gi li o la rak ÝZ BAN A.Þ. den ya pý - lan a çýk la ma da, Top lu iþ söz leþ me le riy le il gi li gö - rüþ me le rin ne ti ce si ni bek le me den, ön ce den bil gi ver me den ve ka nun la ra ay ký rý o la rak gö rev böl ge - le ri ne gel me yip tren le ri ça lýþ týr ma ma la rý, Ýz mir hal ký nýn çok bü yük mað du ri ye ti ne ne den ol muþ - tur de nil di. a zý lý a çýk la ma da, Ül ke miz de top lu ta þý ma cý lýk sek tö rün de ça lý þan lar, grev ve ya iþ ya - vaþ lat ma ey le mi ya pa maz lar. Ýz mir hal ký nýn top lu u la þým hak la rý ný e lin den al ma gi ri þi mi ni baþ la tan 13 ma ki nis tin iþ a kit le ri, ya sa dý þý bu gi ri þim le ri ne - de niy le son lan dý rýl mýþ týr. Ay rý ca ge niþ le til miþ bir so ruþ tur ma da yü rü tül mek te dir de nil di. 30 A ðus - tos 2010 ta ri hin de yol cu lu ön iþ let me ye baþ la yan ÝZ BAN A.Þ. nin ken di per so ne li ni ye tiþ ti ren ve e - ði ten bir ku rum ol du ðu, mes lek li se si ve mes lek yük se ko ku lu me zun la rýn dan o lu þan ma ki nist le rin, iþ baþ vu ru la rý nýn ar dýn dan 6 ay lýk bir e ði tim sü re - ci ne tâ bi tu tul du ðu ha týr la týl dý. Ma ki nist le rin iþ bý - rak ma ey le mi se be biy le Ýz mir hal ký nýn mað du ri ye - ti ni ön le mek a ma cýy la þe hi ri çi u la þým sis te min de sa ba hýn ilk sa at le rin de re viz yon ya pýl dý ðý be lir ti le - rek, ö zel lik le iþ yer le ri ve o kul la rýn yo ðun ol du ðu böl ge le rin ES HOT o to büs le riy le tak vi ye e dil di ði kay de dil di. Ýz mir/ci han Hur da de po sun da pat la ma: 1 ya ra lý TEKÝRDAÐ IN Mal ka ra il çe sin de hur da de po sun da mey da na ge len pat la ma da 1 ki þi ya ra lan dý. Ha cý ev - hat Ma hal le si nde Ha kan Al týn ýn (24) sa hi bi ol du ðu hur da de po sun da he nüz be lir le ne me yen bir ne den - le pat la ma mey da na gel di. Pat la ma da ba cak la rýn dan ya ra la nan Al týn, çev re de ki le rin yar dý mýy la Mal ka ra Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Po lis, pat la may la il gi li so ruþ tur ma baþ lat tý. Te kir dað/a a

7 7 DÜNA Av ru pa nýn or ta sýn da si ya sal ve yö ne tim - sel bir ba þa rý sýz lýk ör ne ði o la rak arz-ý en dam e den Bos na-her sek te 7 E kim ta ri hin de ye rel se çim ler ger çek leþ ti ril di. Day - ton Ant laþ ma sý nýn be ra be rin de ge tir di ði grup kim li ði ne da ya lý si ya sal yö ne tim an la yý þý nýn et nik ve din sel fark lý lýk lar ek se nin de gü ven lik - leþ ti ril di ði Bos na-her sek, Boþ nak, Sýrp ve Hýr vat kim lik le ri nin top rak baz lý ve yö ne tim ta ban lý ça týþ ma ya ek lem len di ði kar ma ka rý þýk bir yö ne tim an la yý þý çer çe ve sin de sý ký þýp kal - mýþ du rum da dýr. Day ton Ant laþ ma sý nýn ya - rat tý ðý Bos na-her sek, ül ke de ya þa yan ve din un su ru nu et nik kim lik le ri nin al tý ný çi ze bil me nok ta sýn da bir re fe rans o la rak kul la nan top - lum sal grup lar a ra sýn da ki ay rým çiz gi le ri ni de rin leþ ti ren, alt kim lik le ri üst kim li ðe (u lu sal kim lik) üs tün ký lan ve bu nu a na ya sal ha le ge - ti ren a þý rý bü rok ra tik bir si ya sal ya pý o la rak gö rü le bi lir. Öy le ki, fe de ral ek sen de kur gu lan - mýþ o lan Bos na-her sek in ken di i çe ri sin de ö - zerk ha re ket e den bir çok te ri tor yal ve yö ne - tim sel ya pý dan o luþ tu ðu nu gö rü yo ruz. Bos na- Her sek Cum hu ri ye ti nin, Boþ nak ve Hýr vat la - rýn ken di le ri ne öz gü o la rak o luþ tu ru lan böl - ge ler çer çe ve sin de bir a ra da ya þa ma ya zor lan - dý ðý Bos na-her sek Fe de ras yo nu i le Sýrp lar dan mü te þek kil Bos na Sýrp Cum hu ri ye ti nden o - luþ ma sý ve bu böl ge sel yö ne tim le rin a ra sýn da duy gu sal ve si ya sal bir bað lan tý nýn ol ma dý ðý he sa ba ka týl dý ðýn da ya pýl mýþ ve ya pý la cak o lan ge nel ya da ye rel se çim le rin çok da bü yük bir fark lý lýk ta þý ma ya ca ðý ve ni haî çö züm yo lun da her han gi bir et ki de bu lu na ma ya ca ðý çok a çýk bir þe kil de gö rü le bi lir. Zi ra Day ton un ya rat tý - ðý yö ne tim sel ay rým lar çer çe ve sin de iþ le ti len bir de mok ra si nin grup kim lik le ri nin kon so li - de e di le bil me si ne ve mev cut si ya sal fi yas ko - nun de vam lý lý ðý na kat ký da bu lu na ca ðý a çýk týr. Bu tarz bir ya pý yý si ya sal ço ðul cu luk ve çok kül tür lü yö ne tim an la yý þý nýn bir yan sý ma sý o - la rak sun mak i se ta ma mýy la yan lýþ bir ka ný dýr. 7 E kim 2012 de ger çek leþ ti ri len ye rel se - çim ler de be lirt ti ði miz top lum sal ve yö ne tim - sel ay rým lar çer çe ve sin de ger çek leþ ti ril miþ tir. e rel se çim le rin 4 yýl da bir ya pýl dý ðý ve top - lam 3,1 mil yon seç me nin oy kul lan dý ðý Bos - na-her sek e rel Se çim le ri nde 5100 nok ta da se çim san dý ðý ku rul muþ ve top lum sal par ça - lan mýþ lý ðýn ve ki þi sel hýrs la rýn bir gös ter ge si o la rak tam 84 par ti i le 59 si ya sal ko a lis yon nez din de 30 bin a day bu se çim ler de ya rýþ mýþ - týr. Bos na-her sek te top lam 136 be le di ye baþ - kan lý ðý bu lun mak ta dýr ve bu be le di ye ler Bos - na-her sek Fe de ras yo nu i le Bos na Sýrp Cum - hu ri ye ti a ra sýn da si ya sal an lam da bö lün müþ - tür. Öy le ki, bu be le di ye le rin 78 i Bos na-her - sek Fe de ras yo nu nda 58 i de Bos na Sýrp Cum - hu ri ye ti nde bu lun mak ta dýr. Se çim so nuç la rý, 2010 yý lýn da ger çek leþ ti ri len ge nel se çim ler de ön pla na çý kan par ti le rin ve li der le rin top lum - sal meþ ru i yet le ri ni yi tir me ye baþ la dýk la rý ný ve Bos na-her sek hal ký nýn, et nik kim lik far ký gö - ze til mek si zin ül ke nin i çe ri sin de bu lun du ðu yoz laþ mýþ, sos yal re fah dü ze yi ol duk ça dü þük, yol suz lu ðun ay yu ka çýk tý ðý ve iþ siz lik o ran la rý - nýn zir ve yap tý ðý mev cut kon jonk tür den hoþ - nut ol ma dý ðý ný gös te ri yor. Ýk ti dar da bu lu nan si ya sal par ti le rin ve li der le rin ü ze rin de dur - duk la rý tek ko nu nun kim lik ta ban lý po li ti ka lar ol ma sý ve sos yal de mok rat çiz gi de ha re ket et - ti ði ni be lir ten bu par ti le rin e ko no mik so run - lar ve top lum sal re fah dü ze yi nin art tý rý la bil - me si hu su sun da hiç bir plan ve pro je or ta ya koy ma ma la rý kim lik ten ba ðým sýz o la rak tüm Bos na hal ký nýn, ye rel se çim le ri, tep ki le ri ni gös te re cek le ri bir plat form o la rak al gý la ma la - rý na ne den ol muþ tur. Zi ra sos yal de mok rat çiz gi de ha re ket et tik le ri ni be lirt me le ri ne kar - þýn, bu par ti le rin Bos na-her sek te ya þa yan top lum sal grup lar a ra sýn da i le ti þi mi ve et ki le - þi mi art týr ma ya yö ne lik gi ri þim ler de bu lun - ma dýk la rý ný, söy lem bo yu tun da mil li yet çi li ðe kay dýk la rý ný ve ö zel lik le AB i le i liþ ki ler i le e ko - no mik ge li þim nok ta sýn da i le ri bir a dým a ta - ma dýk la rý or ta da dýr. Bos na hal ký, ik ti da ra ge - lir ken kul lan dýk la rý bu si ya sal re to ri ði yad sý - yan par ti le re oy ver mek ten se, kri zin ba þýn da bu ya na ta raf la rýn a na a kým tem sil ci le ri o la rak ön pla na çý kan ve her yö nüy le et nik mil li yet çi ol du ðu nu söy le ye bi le ce ði miz bir söy lem be - nim se miþ si ya sal a kým la ra des tek ver me yi ter - cih et tik le ri ni gö rü yo ruz. a ni, mil li yet çi bir dra ma ya ra tý la cak sa bu dra ma nýn kur gu su - nun a na ak tör ler ta ra fýn dan iþ len me si dü þün - ce si Bos na hal kýn da ha sýl ol muþ tur. Boþ nak u lu sal kah ra ma ný A li ja Iz zet be go - vic in kur du ðu ve Sü ley man Ti hic in li der li ði - ni yap tý ðý SDA (De mok ra tik Ey lem Par ti si), bu ye rel se çim le rin en ö nem li ka za na ný o la rak ön pla na çýk mýþ týr. Top lam 34 be le di ye baþ - kan lý ðý el de e den ve ö zel lik le baþ kent Sa ray - bos na i le No vi Grad, I lý ca, Ze ni ca, Vo gos ca, Bi hac ve Trav nik gi bi bü yük þe hir ler de be le - di ye baþ kan lýk la rý ný el de e den SDA, 2010 da dü zen le nen ge nel se çim ler de SDP (Sos yal De mok rat Par ti si) ye kar þý al dý ðý a ðýr ye nil gi - nin rö van þý ný da al mýþ týr. %27,2 oy o ra ný i le se çim ler de en çok o yu a lan par ti o lan SDA nýn en ö nem li ba þa rý la rýn dan bi ri de, di - ðer Boþ nak par ti le ri i le bir lik te or tak a day gös ter dik le ri Ca mil Du ra ko vic in, Bos na Sýrp Cum hu ri ye ti top rak la rýn da bu lu nan ve 1995 te Sýrp lar ta ra fýn dan dü zen len miþ bir soy ký rý ma ev sa hip li ði ya pan Sreb re ni ca da be le di ye baþ kan lý ðý se çim le ri ni ka zan mýþ ol - ma sý dýr. Ni te kim Du ra ko vic in oy la rý nýn çok bü yük bir bö lü mü nü SDA nýn oy la rý nýn o luþ - tur du ðu an la þýl mýþ týr. Sreb re ni ca yý Boþ nak la - ra kay bet mek is te me yen Sýrp la rýn yap tý ðý taþ - kýn lýk lar, sal dý rý gi ri þim le ri ve oy ta þý ma gi ri - þim le ri ne de niy le bu il de ki se çim so nuç la rý he nüz a çýk lan ma mýþ ol sa da, Boþ nak a day Du ra ko vic in se çim le ri ön de ta mam la dý ðý or - ta da dýr. Oy la rý nýn he men ta ma mý ný Boþ nak - lar dan a lan SDA nýn dý þýn da 2010 se çim le ri - nin ga li bi o lan Dý þiþ le ri Ba ka ný Zlat ko La - gumd zi ja nýn li der li ði ni yap tý ðý ve týp ký SDA gi bi Boþ nak oy la rý na ta lip o lan SDP (Sos yal De mok rat Par ti si) i se, el de et ti ði 11 be le di ye i le çok bü yük bir he zi me te uð ra mýþ týr. SDP nin bu ka dar bü yük bir kay ba uð ra ma - sýn da, da ha ön ce de a çýk la dý ðý mýz ü ze re, 2010 se çim le ri nin ar dýn dan ül ke nin bü yük bir si ya - sal ve e ko no mik kriz i çe ri si ne sü rük len me si ve bu bað lam da mil li yet çi has let le rin ön pla na çýk ma sý et ki li ol muþ tur. Oy o ra ný %8,8 de ka - lan SDP li de ri La gumd zi ja nýn Dý þiþ le ri Ba - kan lý ðý kol tu ðu da hi teh li ke ye düþ müþ tür Ka sým ýn da med ya ba ro nu Fah ru din Ra - do nic ta ra fýn da ku rul muþ o lan, li be ral po li ti - ka lar iz le yen ve bu yýl ilk kez ye rel se çim le re ka tý lan bir di ðer Boþ nak par ti si SBB (Da ha Ý yi Ge le cek i çin Ýþ bir li ði) i se 2 be le di ye baþ kan lý ðý ka za na rak var lý ðý ný is pat et miþ tir. Sýrp ta ra fý na göz gez di ril di ðin de, Bos na Sýrp Cum hu ri ye ti nin Baþ ka ný Mi lo rad Do - dik in li der li ði ni yap tý ðý ve 2010 se çi min den za fer le ay rý lan SNSD (Ba ðým sýz Sos yal De - mok rat lar Bir li ði) nin bu se çim de kay be den ta raf ta yer al dý ðý ný gö rü yo ruz. Do dik in ül ke - de sü re ge len e ko no mik kri zi ve ba þa rý sýz e ko - no mi po li ti ka la rý ný per de le ye bil mek i çin sos - yal de mok rat çiz gi den zi ya de mil li yet çi ve ay - rý lýk çý söy lem le re sap mýþ ol ma sý, hal kýn o na ve po li ti ka la rý na o lan gü ven siz li ði ni or ta dan kal dýr ma ya yet me miþ tir. He meh her gün Bos - na-her sek i ka ra la yan a çýk la ma lar da bu lu nan ve Bos na Sýrp Cum hu ri ye ti nin ay rýl ma hak - kýn dan bah se den Do dik in bu tav rý, Sýrp ta ra - fýn da ki mil li yet çi duy gu la rýn ka bar ma sý na kat ký sað la mýþ týr. Ne var ki, bu dal ga lan ma ken di si ne de ðil Ra do van Ka rad zic in kur du ðu ve Sýrp mil li yet çi li ði nin bay rak tar lý ðý ný ya pan Sýrp De mok rat Par ti si (SDS) ne ya ra mýþ týr. Zi ra ye rel se çim ler so nu cun da SNSD, al dý ðý %12 oy la 15 be le di ye baþ kan lý ðý ka za nýr ken, SDS nin ka zan dý ðý be le di ye le rin sa yý sý 27 yi ve al dý ðý oy o ra ný da %21,6 yý bul muþ tur. Bir baþ - ka Sýrp par ti si o lan DNS (De mok rat Halk Bir - li ði) i se top lam 4 be le di ye ka zan mýþ týr. Bos na lý Hýr vat la rýn or ta ya koy du ðu gö rü - nüm i se Boþ nak lar ve Sýrp la ra o ran la çok da ha sta tü ko cu ol muþ tur de ni le bi lir. Ni te kim Hýr - vat mil li yet çi li ði ek se nin de bir söy lem be nim - se miþ o lan ve Bos na da ki Hýr vat la rýn en ö - nem li par ti si o la rak bi li nen Hýr vat De mok rat Bir li ði-bos na Her sek (HDZ BiH), týp ký 2010 ve da ha ön ce ki se çim ler de ol du ðu ü ze re en güç lü ak tör o la rak ön pla na çýk mýþ ve %11,2 oy la 14 be le di ye baþ kan lý ðý ka zan mýþ týr. Hýr vat De mok rat Bir li ði 1990 (HDZ 1990) i se top lam 3 be le di ye baþ kan lý ðý el de et miþ ve Bos na lý Hýr vat la rýn oy la rý ný bö le bi le cek ka pa si te de ol - ma dý ðý ný gös ter miþ tir. Bos na-her sek te ku ru - cu un sur lar dan bi ri o lan Hýr vat top lu mu, nü - fus ve si ya sal et kin lik ba ký mýn dan Boþ nak lar ve Sýrp lar ka dar et ki li ol ma sa da, grup kim li ði - ne da ya lý si ya sal bir lik ve bü tün lük an la mýn da ge rek Boþ nak lar dan ge rek se de Sýrp lar dan çok da ha sað lam bir gö rü nüm arz et mek te dir. Bos na-her sek te ger çek leþ ti ri len ye rel se - çim ler, si ya sal spek tru ma ha kim o lan par ti ler bað la mýn da bir de ði þi min ya þa na ca ðý ný gös - ter mek le bir lik te, ül ke nin ya þa dý ðý te mel prob lem le rin çö zü mü hu su sun da ço ðul cu bir top lum sal i ra de nin ya ra tý la bi le ce ði ni or ta ya koy ma mak ta dýr. Ül ke nin ya þa dý ðý top lum sal, e ko no mik ve sos yal prob lem ler çö zü le me di ði i çin grup kim li ði ne da ya lý gü ven lik leþ tir me ler kon so li de e dil mek te ve ça týþ ma fak tö rü iþ bir - li ði ne üs tün tu tul mak ta dýr. Bos na-her sek top lu mu nun et nik kim lik far ký gö ze til mek si - zin ken di kim lik le ri ne ek lem len miþ ve top - lum lar a ra sý mü ca de le yi yan sý tan mil li yet çi par ti le re prim ta ný ma sý, kan ak ma sý ný ön le yen an cak top lum sal ve yö ne tim sel so run la rý don - du ran Day ton Ant laþ ma sý nýn sü rek li li ði ne kat ký sun mak ta ve Bal kan lar ýn or ta sýn da çok bü yük bir si ya sal prob le min var lý ðý ný meþ ru - laþ týr mak ta dýr. Bosna-Hersek te yerel seçimler: Eski aktörler yeni umutlar DR. GÖKTÜRK TÜSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi ÝRAN'IN res mî ha ber a jan sý IR NA, Dý þiþ le ri Ba ka ný A li Ek ber Sa - li hî nin, Tah ran da te mas lar da bu lu nan BM ve A rap Bir li ði Su ri - ye Ö zel Tem sil ci si El-Ah dar el-ýb ra hi mî i le gö rüþ me si nin ar dýn - dan a çýk la ma lar da bu lun du ðu nu du yur du. Salihî, el-ýbrahimî i le Su ri ye de ki ge liþ me le rin e le a lýn dý ðý ný, so ru na çö züm yol la rý nýn de ðer len di ril di ði ni söy le di. Ýbrahimî nin, u lus lar a ra sý so run la rýn hâl le dil me sin de ki tec rü be - si ne dik ka ti çe ken Salihî, böl ge ve di ðer et ki li ül ke le rin yar dým la - rý ve iþ bir li ðiy le Su ri ye de ki so ru nun ba rýþ çýl yol lar dan çö zül me si te men ni sin de bu lun du. Su ri ye so ru nu nun a þýl ma sý i çin gay ri res mi gö rüþ ve tek lif le ri ni i çe ren plâný Ýbrahimî nin ya ný sý ra Tür ki ye, Mý sýr, Su ri ye ve Su u di A ra bis tan a i let tik le ri ni be lir ten Salihî, Su ri ye de ki kriz, ba rýþ çýl ve bu ül ke hal ký ta ra fýn dan hâl - le dil me li de di. Salihî, Su ri ye hal ký nýn da di ðer halk lar gi bi öz - gür lük, se çim ve a na ya sa da hil bü tün ta lep le ri nin kar þý lan ma sý ge rek ti ði gö rü þün de ol duk la rý ný be lirt ti. Su ri ye de ön ce lik li o la - rak a kan ka nýn dur ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Salihî, mev cut du - ru mun ne Su ri ye, ne böl ge ül ke le ri ne de u lus lar a ra sý top lu mun ya ra rý na ol du ðu nu i fa de et ti. Su ri ye de ça týþ ma ve ka nýn dur - ma sý i çin he pi miz el e le ver me li yiz di yen Salihî, di ðer ko nu la rýn bun dan son ra e le a lý na bi le ce ði ni bil dir di. Salihî, Ýbrahimî ve BM nin Su ri ye kri zi nin a þýl ma sý i çin et ki li a dým lar a ta bi le ce ði ni, ken di le ri nin de bu ko nu da iþ bir li ði ne ha zýr ol duk la rý ný söy le di. Ýs ra il, Ba tý Þe ri a da 13 ki þi yi tu tuk la dý ÝSRAÝL, Ba tý Þe ri a da 13 ki þi yi gö zal tý na al dý. Ýs ra il res mi rad yo su Ýs ra il in Se si dün sa bah A rap - ça yap tý ðý ya yýn da, Ýs ra il in Ba tý Þe ri a da bir çok þeh re bas kýn yap tý ðý ný, Ce nin ve Ra mal lah ta 5, Nab lus ta 5, Tul Ke rim de 3 ol mak ü ze re 13 ki þi yi gö zal tý na al dý ðý ný du yur du. Gör gü þa hit le ri, sa bah er ken sa at ler de Ýs ra il güç le ri nin Ce nin in ba tý ma hal le le ri ne, ey-a mun ve Tu ra köy le ri - ne, es ki Nab lus ta ki ba zý ev le re, As ker ve Bý la ta ma hal le le ri ne, Ba tý Sel vit de ki Ga ra va be ni Has san ve Tul Ke rem de ki et-tiy ra ma hal le si ne bas kýn yap tý ðý ný i le ri sür dü. Ra mal lah / a a Tu nus ta a na ya sa tas la ðý ha zýr TUNUS'TA ik ti dar da ki Nah da Ha re ke ti Par - ti si Ge nel Baþ ka ný Ra þid el-gan nu þi, a na ya - sa tas la ðý nýn ha zýr ol du ðu nu bil dir di. Gan - nu þi, cum hur baþ kan lý ðý ve mil let ve kil li ði se - çim le ri nin ta ri hi ni, ko a lis yon or tak la rý nýn o - na yýy la 23 Ha zi ran 2013 o la rak be lir le dik le ri - ni de a çýk la dý. Tu nus ta ki Ev ren sel Dü þün ce Plat for mu nda ko nu þan Gan nu þi, ye ni a na - ya sa nýn ka dýn-er kek e þit li ði ve a zýn lýk la rýn hak la rý nýn ko run du ðu bir a na ya sa o la ca ðý ný söy le di. Tu nus / a a Lib ya da ye ni baþ ba kan bel li ol du LÝBA'DA A li Zey dan, Mil li Ge nel Kon gre (MGK) ta ra fýn dan baþ ba kan se çi le rek i ki haf ta i çin de ka bi ne yi o luþ tur mak la gö rev - len di ril di. Lib ya res mi te le viz yo nun dan can lý ya yýn la nan o tu rum da, Kon gre ta ra fýn dan be lir le nen ye di a da yýn i çe ri sin den son tu ra ka lan Mu ham med el-ha ra ri ve A li Zey dan a ra sýn da ge çen ya rý þý, Zey dan ýn ka zan dý ðý bil di ril di. Son tur da 93 oy a lan Zey dan, 85 oy a lan El-Ha ra ri yi ge ri de bý ra ka rak, on beþ gün i çin de MGK ya su nul mak ü ze re ka bi ne yi o luþ tur mak la gö rev len di ril di. Zey dan ýn o - luþ tu ra ca ðý ka bi ne nin MGK dan gü ve no yu al ma sý ge re ki yor. Trab lus / a a Ka ný bir lik te dur du ra lým Ý RAN DI ÞÝÞ LE RÝ BA KA NI A LÝ EK BER SA LÝ HÎ, SU RÝ E DE A KAN KA NIN DUR MA SI Ý ÇÝN EL E LE VE RÝL ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ NÝ BE LÝR TE REK, SO RU NUN ÇÖ ZÜ MÜ NE Ý LÝÞ KÝN PLÂ NI TÜR - KÝ E, MI SIR, SU RÝ E VE SU U DÝ A RA BÝS TAN A A ZI LI O LA RAK Ý LET TÝK LE RÝ NÝ SÖ LE DÝ. ÝB RA HÝ MÎ: ÝL GÝ LÝ ÜL KE LER A ÐIR LIK LA RI NI KO MA LI BM ve A rap Bir li ði Su ri ye Ö zel Tem sil ci si El-Ah dar el-ýb ra hi mî de a çýk - la ma sýn da Ý ran ýn gö rüþ ve tek lif le ri nin Su ri ye de ki so ru nun ba rýþ çýl çö - zü mün de et ki li o la bi le ce ði ni söy le di. BM ve A rap Bir li ði nin, Su ri ye de so ru nu nun bir an ön ce hâl le dil me si ni is te di ði ni be lir ten Ýb ra hi mî, kri - zin a þýl ma sý i çin her tür lü yar dý ma ha zýr ol duk la rý ný i fa de et ti. Su ri - ye de a kan ka nýn ön len me si i çin il gi li bü tün ül ke le rin a ðýr lýk la rý ný or ta - ya koy ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan Ýb ra hi mî, Tüm gö rüþ ve dü þün ce - le ri bir a ra ya ge ti rip, Su ri ye hal ký nýn ka bu su na son ver me li ve bu ül ke hal ký nýn çý kar la rý ný ko ru ma lý yýz de di. Su ri ye hal ký nýn gö rüþ ve dü þün - ce le ri ne ö nem ver dik le ri ni an la tan Ýb ra hi mî, so ru nun doð ru ve ba rýþ çýl yön tem ler le çö zül me si di le ðin de bu lun du. Tah ran / a a Ma la la, te da vi i çin Ýn gil te re ye gi di yor PAKÝSTAN'IN Svat böl ge sin de o ku lun dan dö ner ken Ta li ban mi li tan la rý ta ra fýn dan ba þýn dan vu ru lan 14 ya þýn da ki Ma la la u suf zay te da vi a ma cýy la Ýn gil te re ye gi di yor. Pa kis tan Or - du su Bil gi len dir me Mer ke zi nden (ISPR) ya pý lan a çýk la ma - da, Ra val pin di þeh rin de ki as ke ri has ta ne de te da vi al týn da o - lan Ma la la nýn Ýn gil te re ye gön de ri le ce ði bil di ril di. Te da vi mas raf la rýn ta ma mý Pa kis tan hü kü me ti ta ra fýn dan kar þý la na - cak Ma la la nýn u zun sü re li fi zik sel ve psi ko lo jik te da vi gör - me si i çin Ýn gil te re ye gön de ri le ce ði be lir til di. Ýs la ma bad / a a Fi li pin ler de ta ri hi an laþ ma im za lan dý FÝLÝPÝNLER'DE hü kü met i le Mo ro Ýslâmî Kur tu luþ Cep he si a ra sýn da, Ma - ni la da ki Ma la ca nang Dev let Baþ kan lý ðý Sa ra yý nda Fi li pin ler Dev let Baþ - ka ný I I I. Be nig no A qu i no i le ül ke nin en bü yük Müs lü man gru bu o lan Mo ro Ýslâmî Kur tu luþ Cep he si nin (MÝKC) li de ri El Hac Mu rad Ýb ra him in hu zu - run da ba rýþ an laþ ma sý im za lan dý. Tö re ne, Ma lez ya Baþ ba ka ný Ne cib Re - zak, Ýslâm Ýþ bir li ði Teþ ki la tý (Ý ÝT) Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu ve a ra la rýn da Tür ki ye nin Ma ni la Bü yü kel çi si Ha ti ce Pý nar I þýk ýn da ol du - ðu dip lo ma tik mis yon tem sil ci le ri ka týl dý. Çer çe ve an laþ ma, ül ke nin gü - ne yin de ki Müs lü man a zýn lýk ta ra fýn dan i da re e di le cek ye ni bir ö zerk böl - ge ku rul ma sý ný ön gö rü yor. Müs lü man la rýn ço ðun luk ta ol du ðu ül ke nin gü ney böl ge sin de, mer ke zi yö ne ti me kar þý yak la þýk 40 yýl dýr de vam e den a yak lan ma da yak la þýk 120 bin ki þi ha ya tý ný kay bet miþ, 2 mil yon ki þi ev le - ri ni terk et mek zo run da kal mýþ tý. Ma ni la / a a Re fe ran dum la nük le e re ha yýr de di ler LÝTVANA'DA dü zen le nen re fe ran dum da, hal kýn yak la þýk üç te i ki si ül ke de ye ni bir nük le er e ner ji san tra li nin in þa e dil me si ö ne ri si ni red det ti. Mer kez Se çim Ko mis yo nu, ka tý lým cý la rýn yak la þýk yüz de 64 ü nün ye ni bir nük le er e - ner ji san tra li ne kar þý ol du ðu nu, yüz de 34 ü nün i se bu na des tek ver di ði ni a - çýk la dý. Re fe ran dum so nuç la rýn dan çý kan ha yýr ýn, Es ton ya, Le ton ya ve Ja - pon Hi tac hi þir ke ti nin de or tak ol du ðu nük le er e ner ji san tral le ri pro je si ni sek te ye uð ra ta ca ðý tah min e di li yor. Vil ni us / a a Salihî, Ýbrahimî ile yaptýðý görüþmeden sonra açýklamalarda bulundu. FO TOÐ RAF: A A Pakistan'daki öðrenciler Malala için duâ ettiler. FO TOÐ RAF: A A

8 8 HA BER ca ni as ya.com.tr Ýslâm korkusu bitecek Dünya üzerinde var olan ve geniþ kitlelerin Ýslâmý kabul etmesine, ona teslim olmasýna mani olan Ýslamofobya yani Ýslâmdan korkma tavrýnýn yakýn zamanda sona ereceði ifade ediliyor ki, bu habere sevinmek lâzým. Belki bu tesbit ilk defa dile getirilmiyor, ama bu defa bu tesbiti dile getirenin kimliði dikkat çekici. Amerika da tanýnan bir felsefeci ve ilahiyatçý olan Prof. Dr. Philip Clayton bu tesbitin sahibi. Ateist bir ailede büyüyüp, önce köktendinci Hýristiyanlýk a kayan, sonra daha ýlýmlý versiyonunda karar kýlan Prof. Clayton, þu anda California daki Claremont School of Theology nin Dekaný ve Claremont Lincoln Üniversitesi nin de rektörüymüþ. Prof. Dr. Philip Clayton, Ýslamofobi nin geleceðini nasýl görüyorsunuz? sorusuna þöyle cevap vermiþ: Ýslamofobi, ABD toplumunun küçük bir bölümünü oluþturan köktendincilerin geçmiþte yaþayabilmek için geliþtirdikleri bir konsept ve ölmeye mahkûm. Nasýl bu kadar eminim? Nazilere bir bakýn. Nazi ideolojisi öldüðü gibi Ýslamofobi de ölecek. Bugün Neo-Naziler var mý? Evet, bugün dünyada Neo-Naziler var ama bu yüzyýlýn belirleyici akýmý deðil. 20 yýl içinde bu küçük köktendinci Hýristiyan grup iyice etkinliðini yitirecek ve Ýslamofobi Nazi ideolojisi gibi ölecek. (Konuþan: Þenay ýldýz, Akþam, 15 Ekim 2012) Peki, dünyayý tesiri altýna alan bu korku öldüðünde ne olacak? Muhtemelen ve inþaallah, Ýslâm doðru bir þekilde bilinecek, tanýnacak ve ona teslim olanlar çýð gibi büyüyecek. Bu bir hayal mi? Deðil, çünkü Ýslam; insanýn yaratýlýþýna uygun, ona hitap eden, Nereden geldik, nereye gidiyoruz? gibi sorulara ikna edice cevaplar veren bir din, bir hayat biçimi. Çaðýmýzýn insanlarý için bu sorulara ikna edici cevap verebilmek çok önemli. Zaten çoðu insan bu sorulara cevap bulamadýðý için ya aklýný uyuþturuyor ya da kalbini. Ýslâm korkusu sona erdiðinde kalplerin fethi çok daha kolay olacak inþaallah. Ancak, bu haberlere sevinirken; o gün e hazýr olmak gerektiði de unutulmamalý. Diyelim ki 20 yýl sonra baþta Amerika olmak üzere Avrupa ülkelerinde de Ýslamdan kormak devri sona erdi. Herkes Ýslâmý araþtýrmaya, öðrenmeye ve ona teslim olmaya hazýr bir hale geldi. Bu insanlara Doðru Ýslâmiyeti ve Ýslâmiyete layýk doðruluðu anlatacak alt yapýyý kurmuþ olacak mýyýz? oksa, bu çalýþmalarý yapmak için 20 yýl daha geçmesi mi gerekecek? Amerika dan bu güzel haber gelirken, Batý dan da yine benzer haberler geliyor. ABD ve Çin in ardýndan Ýngiltere de de tasavvufla ilgili Araþtýrma Kürsüleri kuran TÜRKAT (Türk Kadýnlar Kültür Derneði) Baþkaný Cemalnur Sargut, dünyadaki Ýslâm algýsýnýn olumlu yönde deðiþmeye baþladýðýný hatýrlatýyor. Sargut a göre Batý Ýslâmý tanýdýkça, önyargýlar azalýyor. Cemalnur Sargut, güzel bir misal de anlatýyor: On senedir Amerika da North Carolina Üniversitesi tarafýndan çaðrýlarak oradaki tasavvuf derslerine giriyordum. Orayla bir yakýnlýðým olmuþtu. Bu üniversitede þöyle bir durum yaþanýyor: Ýkiz Kuleler yýkýldýðýndan beri üç profesör ortak karar alarak okula giren herkese Kur ân-ý Kerim okutuyorlar. Bunu görmek beni çok etkiledi. (Konuþan: Ayça Örer, Radikal, 14 Ekim 2012) Sargut, alim lerimizin bir zaafýna da dikkat çekmiþ: Bir tek problem var, lisan. Türk hocalar lisan bilmiyorlar. (...) Tasavvuf öðretecek insanýn Türkçe yi, Ýngilizce yi, Arapça yý, Farsça yý ana dili gibi bilmesi lâzým. Dini bile konuþmak için artýk Ýngilizce bilmek gerekiyor. Ýslamla ilgili önyargýlara karþý nasýl çalýþmak gerektiðini de Sargut söyle anlatmýþ: Birlik, tevhid, Ýslâmýn gülen yüzünü anlattýðýnýzda hiç negatif bir tepki almýyorsunuz. (...) Ýslamý tanýmýyorlar, Ýslamýn acý veren bir þey olmadýðýný, sevgi, tehhid dini olduðunu anlattýðýnýzda insanlar bunu açýk fikirle dinliyor. Sevindirici haberlerin çoðalmasý için doðru Ýslâmiyet i en önce Müslümanlarýn yaþamasý lâzým. Fiillerimizle ortaya koyduðumuz halimizi, lisanýmýz da desteklerse o zaman her gün güzel ve sevindirici yeni haberlerle karþýlaþýrýz. Ýslâm korkusu yakýn zamanda bitecekse, ümitvâr olmak için bir sebebimiz daha var demektir... Er ken se çim ka nu nu ya zý lý yor ntbmm Ka nun lar ve Ka rar lar Baþ kan lý ðý nda, ye rel se - çim le rin 27 E kim 2013 te ya pýl ma sý ný i çe ren a na ya sa de ði þik li ði ka nu nu ü ze rin de ya zým iþ le mi ya pý lý yor. Dü - zen le me da ha son ra o nay i çin Çan ka ya Köþ kü ne gön - de ri le cek. A na ya sa de ði þik li ði tek li fi, Ge nel Ku rul da, 12 E kim Cu ma gü nü re fe ran dum a ra lý ðý o lan a ra - sýn da, 360 oy la ka bul e dil miþ ti. TBMM Ka nun lar ve Ka rar lar Baþ kan lý ðý nda, a na ya sa de ði þik li ði ka nu nu ü - ze rin de ya zým iþ le mi ya pý lý yor. Bu iþ lem ta mam lan dýk - tan son ra TBMM Baþ kan lý ðý na im za ya çý ký la cak. TBMM Baþ ka ný nýn im za sýy la ka nun o nay i çin Çan ka - ya Köþ kü ne gön de ri le cek. A na ya sa ya gö re, Cum hur - baþ ka ný Ab dul lah Gül ün dü zen le me yi 15 gün in ce le - me yet ki si bu lu nu yor. Cum hur baþ ka ný Gül, bu sü re zar fýn da re fe ran dum sý ný rýn da ka bul e di len dü zen le me - yi ya Mec lis e i a de e de cek ya da re fe ran du ma git mek ü - ze re Res mi Ga ze te de ya yým lan mak ü ze re Baþ ba kan - lýk a gön de re cek. Gül, ka nu nu bir kez da ha gö rü þül mek ü ze re TBMM ye gön de rir se, a na ya sa de ði þik li ði tek li fi ko mis yon da ye ni den e le a lý na cak ve da ha son ra TBMM Ge nel Ku ru lu na ge le cek. Cum hur baþ ka ný Gül, re fe ran dum ka ra rý ve rir se, bu de fa A na ya sa De ði - þik lik le ri nin Hal ko yu na Su nul ma sý Hak kýn da Ka nun dev re ye gi re cek. Ka nu na gö re, A na ya sa de ði þik li ði nin hal koy la ma sý, il gi li A na ya sa de ði þik li ði ka nu nu nun Res - mi Ga ze te de ya yý mý ný ta kip e den 60. gün den son ra ki ilk pa zar gü nü ya pý la cak. An ka ra / a a Ba kan E ker i çin gen so ru nchp, Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh di E - ker hak kýn da, yan lýþ uy gu la nan po li ti ka lar se be biy le çift çi ve ü re ti ci le ri sý kýn tý ya so ka rak gö re vi nin ge rek - le ri ni ye ri ne ge tir me di ði id di a sýy la gen so ru ö ner ge si ver di. TBMM Baþ kan lý ðý na su nu lan ö ner ge ye i liþ kin Mec lis te ba sýn top lan tý sý dü zen le yen CHP Ar da han Mil let ve ki li En sar Ö ðüt, uy gu la nan gý da, ta rým ve hay van cý lýk po li ti ka la rý ný e leþ tir di. Ge mi ler le Te kir - dað a ge len hay van la rýn þeh re kor kunç bir ko ku yay - dý ðý ný i fa de e den Ö ðüt, Kor kunç ko kan bu hay van - la rýn e ti de yen mez, sü tü de i çil mez. Doð ru dü rüst bir ba kan gel sin, in san lar et ye sin, süt iç sin de di. Ö - ðüt, Kur ban Bay ra mý nýn yak laþ tý ðý ný ha týr la ta rak, sað lýk ra po ru, ku lak kü pe si o lan kur ban lýk la rýn Ýs tan - bul da A na do lu a ka sý ndan Av ru pa a ka sý na ge çi - þi ne i zin ve ril me si ni is te di. Gen so ru ö ner ge si nin ge - rek çe sin de i se hay van cý lý ðýn, ta rým sal fa a li yet ler i çin - de kat ma de ðe ri en yük sek o lan sek tör ler den bi ri ve bir çok in sa nýn ge çim kay na ðý ol du ðu vur gu lan dý. 10 yýl lýk AKP Hü kü me ti ta ra fýn dan iz le nen po li ti ka lar so nu cun da hay van cý lýk sek tö rü nün bit me a þa ma sý na gel di ði ö ne sü rü len ge rek çe de, it hal hay van ve et mik tar la rý i le 10 yýl da ma zot ve sa man fi yat la rýn da ki ar tý þa i liþ kin ra kam la ra yer ve ril di. Ge rek çe de, Ýs tih - da ma ve yurt i çi ha sý la ya kat ký ve ren bir sek tör o lan gý da, ta rým ve hay van cý lýk sek tö rü nü ge ri ye gö tü re - rek yan lýþ uy gu la nan ta rým po li ti ka la rý i le çift çi le ri mi - zi ve ü re ti ci le ri mi sý kýn tý ya so kan ve gö re vi nin ge rek - le ri ni ye ri ne ge tir me yen Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh met Meh di E ker hak kýn da gen so ru a çýl - ma sý ný arz ve ta lep e de riz de nil di. An ka ra / a a Çiçek: AB topu taca atýyor ntbmm Baþkaný Cemil Çiçek, Türkiye nin AB üyelik sürecini futbol tabiriyle anlatarak, AB, Türkiye nin üyeliði söz konusu olduðunda her defasýnda topu taca atýyor. AB ile orta sahada oyun tutamýyoruz. Hep faul yapýyor. Bu da Türkiye de AB ye olan ilgiyi azaltýyor dedi.resmi ziyaret için Macaristan a gelen TBMM Baþkaný Çiçek, temaslarýna Peç Belediye Baþkaný Zsolt Pava ile Osmanlý dan kalan bir binada görüþerek baþladý. Çiçek, AB nin Türkiye ye bir çok ülkeye uyguladýðý þartlardan farklý þartlar uyguladýðýný söyleyerek, þunlarý kaydetti: AB nin terazisi her zaman doðru tartmýyor. Türkiye nin AB üyeliði bizim de iþimize gelir, Avrupa nýn da iþine gelir. Ama bazý ülkeler bu hesabý tam yapmýyor, ya da Türkiye AB ye girerse, baþka hesaplarý karýþýyor ten beri uðraþýyoruz. Biz de AB ye girmeyi samimi olarak arzu ederiz. Bunun için müstakil bakanlýk da kurduk. Ama giremesek de dünyanýn sonu deðil. Dünya sadece AB den ibaret deðil. Zorla da güzellik olmaz. Türkiye nin AB üyeliðini desteklediðiniz için teþekkür ederiz. Türkiye nin AB ye saðlayacaðý katkýyý baþka bir ülkenin vermesi mümkün deðil. Dünyadaki kaos devam ettiði sürece, Türkiye bize göre yeri doldurulamaz bir ülkedir. Demokrasiyi özümsemiþ bir ülkedir. Doðu ile batý arasýnda köprü görevi görüyor. Zaten Ýslam dünyasý içinde de Avrupa ile beraber hareket eden bir Türkiye var. Türkiye, baþtan beri NATO nun en fazla yükünü çeken bir ülke. AB ye üye olmadýðý halde Gümrük Birliði ne tam onay veren bir ülke. AB, Türkiye nin üyeliði söz konusu olduðunda her defasýnda topu taca atýyor. AB ile orta sahada oyun tutamýyoruz. Hep faul yapýyor. Bu da Türkiye de AB ye olan ilgiyi azaltýyor. Güven olmazsa evlilikte olmaz, nihayetinde birlikte bir hayat yaþayacaðýz, ortak sorumluluk taþýyacaðýz. Son anketlere bakarsak AB, Türk halkýna yeteri kadar güven vermiyor. Peç / aa AKP Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Nu man Kur tul muþ, Mil li Gö rüþ hiç bir par ti nin ma - lý de ðil dir. Mil li Gö rüþ mil le tin ma lý dýr. Mil - le ti mi zin si ya set an la yý þý dýr de di. Kur tul - muþ ö zel bir te le viz yon ka na lýn da ka týl dý ðý pro ram da, HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný i ken söy le di ði Ka run laþ ma ya ca ðýz, Fi ra vun laþ - ma ya ca ðýz, Be lam laþ ma ya ca ðýz sö zü nün hem ken di si ya se ti i çin hem de her kes i çin söy le di ði ni be lirt ti. Kur tul muþ, Bu be nim Ge nel Baþ kan lý ða ilk baþ la dý ðým dö nem den i ti ba ren söy le di ðim söz ler di. Biz me de ni yet de ðer le ri ü ze rin de si ya set ya pýl ma sý ný doð ru bu lu yo ruz. Bu nun en te mel de ðer le rin den bi ri si de in san la rýn e þit li ði pren si bi dir. a ni bü tün in san lar ya ra dý lýþ ta e þit tir, bu e þit li ði bo zan bir ta kým top lum sal has ta lýk lar var dýr, bun la rýn or ta dan kal dý rýl ma sý si ya se tin te - mel va zi fe si dir di ye ko nuþ tu. Si ya se tin göm lek, kos tüm ü ze rin den i fa de e dil me si ni doð ru bul ma dý ðý ný i fa de e den Kur tul muþ, söz le ri ni þöy le sür dür dü: A ma ta bii ki gi diþ gü nün þart la rý i çe ri sin de ön ce lik ler de ði þe bi - lir, üs lu bu de ði þe bi lir; ben bu na me de ni yet si ya se ti di yo rum. Bu bir fi kir me se le si dir. Mil li Gö rüþ hiç bir par ti nin ma lý de ðil dir. Mil li Gö rüþ mil le tin ma lý dýr. Mil le ti mi zin si - ya set an la yý þý dýr. Mil li Gö rüþ ü bir par ti i le sý - nýr lý yor sak, bu mil le tin yüz de 50 si mil let ten ya na, yüz de 50 si mil le tin düþ ma ný mý di ye - ce ðiz? So nuç ta si ya se ten ve ri len bir mü ca - de le var, bu nu da þu an da top lu mun ge niþ kat man la rýn da AK Par ti ve ri yor. Biz de bu mü ca de le ye kat ký sun mak i çin bu ra da yýz. Bu mil le tin ço cuk la rý si ya set te sah ne al dý ve bu sah ne den in me ye cek ler. An ka ra / ci han TBMM Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma Ko mis yo nu bün ye sin de ki 12 Ey lül dar be - si ne i liþ kin Alt Ko mis yon, dö ne min Dý - þiþ le ri Ba ka ný Ýl ter Türk men i din le di. Türk men, dar be den bir gün ön ce, dö ne - min Baþ ba ka ný Sü ley man De mi rel in ya - nýn da ol du ðu nu, De mi rel in te laþ i çin de te le fon la Ge nel kur may Baþ ka ný ný a ra dý - ðý ný, an cak u la þa ma dý ðý ný an lat tý. 12 Ey - lül de, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Müs te þa rý o la - rak gö rev yap tý ðý ný be lir ten Türk men, dar be nin ya pýl dý ðý gün bir al bay eþ li ðin de Ba kan lý ða git ti ði ni söy le di. O dö nem ko - mik ta lep ler de o lu yor du di yen Türk - men, al ba yýn ken di si ne, Bü tün bü yü kel - çi le re ta li mat ve rin, bu lun duk la rý yer ler - de ki gar ni zon lar la ir ti ba ta geç sin ler gi bi bir ta lep le bi le kar þý laþ tý ðý ný i fa de et ti. Ký sa bir sü re son ra Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý gö re vi ne ge ti ril di ði ni ha týr la tan Türk - men, ön ce lik li a maç la rý nýn, Tür ki ye nin, Av ru pa E ko no mik Top lu lu ðu ndan u - zak laþ ma ma sý ný sað la mak ol du ðu nu kay - det ti. An cak Av ru pa ül ke le ri nin, Tür ki - ye ye bir an ön ce de mok ra si nin ha kim ký - lýn ma sý i çin bas ký yap tý ðý ný an la tan Türk - men, ABD, bu ko nu da Av ru pa ka dar bas ký yap mý yor du. Dar be dö ne min de Av ru pa Kon se yi nde, ö zel lik le tu tuk la ma - lar, iþ ken ce ler ko nu sun da bas ký al týn da ka lý yor duk di ye ko nuþ tu. Türk men, Tür ki ye, dar be dö ne min de dýþ si ya set te na sýl bir be del ö de di? so ru - su na, Hiç bir be del ö de me di. De mok ra - si nin gel me si ko nu sun da bas ký ya pý yor - lar dý a ma res mi zi ya ret le ri miz, te mas la rý - mýz de vam e di yor du Av ru pa i le. Bi zi i yi kar þý lý yor lar dý de di. u na nis tan ýn, dar be dö ne min de NA - TO nun as ke ri ka na dý na ge ri dön me si ko nu su na de ði nen Türk men, bu nun Tür ki ye i çin bir za ra rý ol ma dý ðý ný, ak si - ne, u na nis tan ýn E ge De ni zi nde ki ko - mu ta sý son bul du ðu i çin fay da sý ol du ðu - nu söy le di. Türk men, bu ko nu da Tür ki - ye nin bir kay bý nýn söz ko nu su ol ma dý - ðý ný i fa de et ti. Ýl ter Türk men, ABD nin, Tür ki ye de ki dar be ko nu sun da et ki li ol - du ðu yö nün de ki id di a la rýn ta ma men þe hir ef sa ne si ol du ðu nu sa vun du. Türk men, Dar be de dýþ ül ke le rin pa yý zin har yok tur. ABD, Tür ki ye de ne den dar be yap týr sýn ki? di ye ko nuþ tu. Türk - men, Or ta do ðu po li ti ka sýn da da ABD nin Tür ki ye ü ze rin de et ki si nin bu - lun ma dý ðý ný di le ge tir di. An ka ra / a a ERMENÝSTAN-Ha lep u çu þu nu ya pan si vil yar dým u ça ðý, Er zu rum a in di. U laþ týr ma Ba ka ný ýl dý rým, Tek nik i niþ pi lo tun ken di rý za sýy la, ar zu suy la i niþ ta le bin de bu lun ma - sý dýr de di. Er me nis tan-ha lep u çu þu nu ya - pan si vil in sa ni yar dým u ça ðý na, ge çiþ iz ni is - te me si nin ü ze ri ne tek nik i niþ yap ma sý kay - dýy la i zin ve ril di. Ha va li ma nýn da ki bir bi na - nýn ö nü ne çe ki len u çak ta a ra ma ya pýl dý. A - ra ma sý ra sýn da u ça ðýn et ra fýn da it fa i ye a raç - la rý nýn bek le di ði gö rül dü. A ra ma lar ne ti ce - sin de u çak ta sa kýn ca lý her han gi bir mal ze - me ye rast lan ma dý. Baþ ba kan ar dým cý sý ve Hü kü met Söz cü sü Bü lent A rýnç, Er zu - rum a in di ri len Er me nis tan kar go u ça ðý in - ce len di, be ya nýn doð ru ol du ðu an la þý lýn ca ha va lan ma sý na mü sa de e dil di. De mek ki biz bu ko nu da çok cid di yiz. Çok i yi ta kip e di yo - ruz. Ý þi mi zi gö re vi mi zi ya pý yo ruz de di. Bu a ra da, ga ze te ci le rin ha va li ma ný na gi ri þi ne i - zin ve ril me di. RUTÝN UGULAMA Dip lo ma tik kay nak lar dan e di ni len bil gi ye gö re, A ir Ar me ni a Ha va yo lu þir ke ti, Si vil Ha - va cý lýk Ge nel Mü dür lü ðü ne E ri van Ha lep gü zer ga hýn da 14 ton gý da yar dým mad de si ta þý ma ta le biy le 10 E kim 2012 ta ri hin de baþ - vur du. Türk Ha va cý lýk Bil gi a yý nýn da (A IP) i lan e di len mu tad ku ral lar u ya rýn ca, ta ri fe siz kar go u çak la rý nýn, u çuþ tan 48 sa at ön ce, me - sai sa at le ri i çin de si vil ha va cý lýk ma kam la rý na baþ vu ra rak, ge rek li u çuþ iz ni ni al mak zo run - da ol duk la rý ný kay de den dip lo ma tik kay nak - lar, Türk si vil ha va cý lýk ma kam la rý na ya pý lan baþ vu ru da, An to nov 12 ti pi u ça ðýn kar go yü - kü nün, ay çi çek ya ðý, pi rinç, þe ker gi bi gý da yar dý mý ol du ðu nun be yan e dil di ði ni be lirt ti. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn ca da in ce le nen ta le be, Er zu rum a tek nik i niþ yap ma sý þar týy la, o - lum lu ce vap ve ril di ði ni kay de den kay nak lar, a ný lan þir ke tin, tek nik i niþ þar tý ný ka bul et ti ði - ni ve bu na gö re 15 E kim gü nü sa bah sa at le - rin de Er zu rum a tek nik i ni þi de i çe ren ye ni u çuþ pla ný ný sun du ðu nu i fa de et ti. Ba kan lýk - ça da uy gun gö rü len u çuþ pla ný çer çe ve sin - de, kar go u ça ðý nýn 15 E kim 2012 ta ri hin de ye rel sa at le te Er zu rum Ha va li ma ný na in di ði ni be lir ten yet ki li ler, her han gi bir si vil u çu þa tek nik i niþ kay dýy la üst u çuþ iz ni ve ril - me si nin 1944 Þi ka go Si vil Ha va cý lýk Söz leþ - me si ne uy gun o lup, ha va cý lýk ta ru tin sa yý lan bir uy gu la ma ol du ðu nun al tý ný çiz di. ILDIRIM: TEKNÝK ÝNÝÞ APTI U laþ týr ma De niz ci lik ve Ha ber leþ me ga - ze te ci le rin so ru la rý ü ze ri ne, Er me nis - tan dan kal kan bir u çak Er zu rum a tek nik i - niþ yap mýþ týr. Tek nik i niþ ne de mek, pi lo tun ken di rý za sýy la, ar zu suy la i niþ ta le bin de bu - lun ma sý dýr. O lay bu dur de di. Tek nik i niþ te ne o lur sa ol sun can ve mal em ni ye ti söz ko - nu su ol du ðu i çin her tür lü u ça ða, her ül ke - nin i zin ver mek zo run da ol du ðu nu i fa de e - den ýl dý rým, Bu i niþ te öy le bir i niþ tir. O - nun dý þýn da baþ ka bir þey söz yok di ye ko - nuþ tu. ýl dý rýn, Hü kü me tin bir ka ra rýy la Türk ha va sa ha sý nýn Su ri ye tes cil li u çak la ra ta ma men ka pa týl dý ðý ný ha týr la ta rak, Bu Su - ri ye de ki sa va þýn, iç sa va þýn da ha faz la ma - sun in sa nýn öl me me si yö nün de al dý ðý mýz bir ka rar dýr de di. Er zu rum / a a AB dý þiþ le ri ba kan la rý Su ri ye ye i la ve yap tý - rým lar kap sa mýn da, da ha ön ce mal var lýk la - rý don du ru lan Su ri ye A rap Ha va yol la rý na a - it u çak la rýn AB ha va li man la rý ný kul lan ma sý - ný ya sak la dý. Lük sem burg da top la nan AB dý þiþ le ri ba kan la rý nýn o nay la dý ðý ye ni yap tý - rým lar la, hal ka þid det po li ti ka sýn da rol a lan 28 Su ri ye li yet ki li nin mal var lýk la rý don du ru - la rak AB ye se ya hat le ri ya sak lan dý. Ý la ve yap tý rým lar la Su ri ye re ji mi ne si lah ve fi - nans man sað la yan i ki þir ke tin AB de ki mal var lýk la rý don du rul du. Dý þiþ le ri ba kan la rý ay - rý ca AB va tan daþ la rý ve þir ket le ri nin si gor ta ve re a sü rans sað la mak da hil doð ru dan ya da do lay lý yol lar la Su ri ye ye si lah sað lan - ma sýn da ko lay laþ tý rý cý rol oy na ma la rý ný ya - sak la dý. Hal ka þid det po li ti ka sý ne de niy le Su ri ye hak kýn da 19 un cu kez yap tý rým ka ra rý a lan AB, Su ri ye li top lam 181 yet ki li yi ve 54 ku ru lu þu ka ra lis te ye da hil et ti. AB dý þiþ le ri ba kan la rý nýn Su ri ye ye i liþ kin ka rar la rýn da, mev cu di yet le ri si ya si dö nü þü mü teh dit e - den le rin Su ri ye den ay rýl ma la rý ta lep e di le - rek, bu kap sam da dev let Baþ ka ný Beþ þar E - sed in Su ri ye nin ge le ce ðin de hiç bir ye ri nin ol ma dý ðý vur gu lan dý. Ka rar lar da Su ri ye de - ki kri zin kom þu ül ke le re ya yý lan et ki sin den de rin en di þe du yul du ðu be lir ti le rek, 3 E - kim de Ak ça ka le de 5 ki þi nin ö lü mü ne ne - den o lan top mer mi si baþ ta ol mak ü ze re Su ri ye güç le ri nin Türk top rak la rý na top a - týþ la rý þid det le ký nan dý.ab dý þiþ le ri ba kan - la rý Su ri ye ma kam la rýn dan kom þu ül ke le rin top rak bü tün lü ðü ne ve e ge men li ði ne tam say gý is te di ve ta raf la ra ge ri li mi týr man dýr - ma ma la rý çað rý sý yap tý. Lük sem burg / a a AB ha va a lan la rý da Su ri ye uçak la rýna ka pan dý Türkmen: ABD, Türkiye'de neden darbe yaptýrsýn ki? Dýþiþleri eski bakaný Ýlter Türkmen. Kur tul muþ: Mil li gö rüþ hiç bir par ti nin ma lý de ðil dir Þimdi de Ermenistan uçaðý ntürkýe'nýn önde gelen devlet adamlarý, sosyal medyanýn en etkili isimleri arasýnda yer alýyor. Fransýz haber ajansý AFP nin, dünyadaki diplomatik aktörlerin Twitter daki etkinliklerini ölçmek için geliþtirdiði ediplomacy Hub sitesinde yer alan listeye göre, Cumhurbaþkaný Abdulah Gül, 2 milyon 310 bin 261 takipçi sayýsý ve 2 bin 280 puanla 1. sýrada yer alýyor. Twitter da 417 bin 695 takipçisi olan AB Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, ayný kategoride 434 puan alarak 9. sýraya yerleþirken, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu 407 bin 228 takipçi ve 403 puanla 11. sýrada, 256 bin takipçisi olan Baþbakan ardýmcýsý Bülent Arýnç ise 256 puanla 15. sýrada yer alýyor. Ankara / aa Twitter da da liderler Er me nis tan-ha lep u çu þu nu ya pan si vil in sa ni yar dým u ça ðý na, ge çiþ iz ni is te me si nin ü ze ri ne tek nik i niþ yap ma sý kay dýy la i zin ve ril di. FOTOÐRAF: A.A Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh di E ker

9 HA BER 9 drbat ho o.com Med re se tüz zeh ra ve i de o lo jik mev zu at Van da üç gün sü ren med re se tüz zeh ra sem - poz yu mu na Med re se tüz zeh ra ya mev zu at ne der baþ lýk lý bir teb lið i le iþ ti rak et tik. Mev cut a na ya sa ve ka nun dü ze ni nin bu mü him pro je ye ne öl çü de ka pý aç tý ðý ný ve im kân ta ný dý ðý ný bul ma ya ça lýþ týk. Ý de al ya da en a zýn dan i de a le ya kýn bir Med re se - tüz zeh ra i çin mev zu a týn ne yön de de ðiþ me si ge - rek ti ði ni mü za ke re ye aç týk. Mü za ke re ko nu muz bu gün ler de bil has sa ö nem - li. Zi ra bir ta raf tan ye ni a na ya sa i çin hak lý bir ta lep ve bek len ti ve bir öl çü de de ol sa bir gay ret var. i ne di ðer ta raf tan ÖK ye ni ka nun ta sa rý sý tek - li fi ni ka mu o yu nun gün de mi ne ge tir di. Med re se tüz zeh ra, Be di üz za man Sa id Nur sî nin öz gün e ði tim mü es se se si pro je si dir. Be di üz za man sa de ce Os man lý dö ne min de de ðil, cum hu ri ye tin i - la nýn dan son ra da bu o ku lun mad di bir var lýk o la - rak da or ta ya çýk ma sý ný is te miþ. Böy le bir mü es se se nin te si si i ki yol la o lur: a mev cut hu kuk dü ze ni ne þek len de ol sa u yan bir mü es se se ku ru la cak. a da hu kuk dü ze ni bu pro je nin uy gu la na bi le ce - ði bir ya pý ya ka vuþ tu ru la cak. Ka na a ti miz ce bu pro je nin mad dî var lýk o la rak ha ya ta ge çi ri le bil me si i çin doð ru yön tem, hu kuk dü ze ni ni Med re se tüz zeh ra ya en a zýn da ve bir öl - çü de de ol sa uy gun hâ le ge tir mek tir. Zi ra Be di üz za man Os man lý 'nýn son dö ne min de yap tý ðý ve uy gu la ma ya ge çil me si ni ka bul et tir di ði bu e ði tim mo de li tek li fi ni An ka ra hü kü me ti ne de yap mýþ. An cak An ka ra hü kü me ti ro ta sý ný po zi ti - vizm den ve ba tý lý laþ ma dan ya na çe vi rin ce ya ni ký - ya fet, hu kuk, dil ve e ði tim dev ri mi ya pý lýn ca bu pro je nin res mi bi çi mi ni er te le miþ. Be di üz za man bu ge çi ci dö nem de bir yan dan bu mo de lin ders ki ta bý hük mün de dir de di ði Ri sa le-i Nur kül li ya tý ný te lif et miþ, di ðer yan dan da Med re - se tüz zeh ra nýn çe kir de ði ni gay rý res mi bir su ret te ve Nur med re se le ri tar zýn da in þa et miþ. Ýn ký lap ku sur la rý nýn tas fi ye si nin baþ la dý ðý ya da bu tas fi ye nin hýz lan dý ðý 1950 son ra sý dö nem de i se Be di üz za man ül ke de ge çer li o lan mo dern ba tý lý tip - te ki e ði tim mev zu a tý na rað men tek li fi ni yi ne le miþ. Þark Ü ni ver si te si a dýy la ku rul ma sý plan la nan dev let ü ni ver si te si ne sa hip çý ka rak Med re se tüz zeh ra mo - de li ne teþ bih ve ten kil et me ye gay ret et miþ tir. Þark Ü ni ver si te si nin Er zu rum da ku ru lu þu se be - biy le Cum hur baþ ka ný Ce lal Ba yar ý baþ ba kan Ad - nan Men de res i ve Mil lî E ði tim Ba ka ný Tev fik Ý le - ri yi teb rik et miþ, des tek le miþ, ce sa ret len dir miþ tir. Hat ta bu ü ni ver si te ye i sim o la rak A ta türk Ü - ni ver si te si a dý nýn ko nul ma sý i le il gi li o la rak da ri va ye te gö re a dý baþ ka sý nýn da ol sa mâ nâ sý be - nim dir þek lin de be yan da bu lun muþ, de yim ye - rin dey se hay ra yor muþ tur. Ü ni ver si te nin is mi i le il gi li bu bil gi, Med re se tüz - zeh ra mâ nâ sý na uy gun o la rak ku ru la cak e ði tim ku - ru mu nun a dýn da mek tep de ðil med re se ke li me si - nin bu lun ma sý ge rek ti ði yo lun da ki Mü na za rat ta ki tek li fin de ýs rar lý ol ma dý ðý ný da gös te re bi lir son ra sýn da de mok ra tik leþ me ha re ket le ri de vam e de bil se i di bu gün ge li nen nok ta da ge - nel o la rak e ði tim mev zu a tý ve ü ni ver si te mev zu - a tý çok tan Med re se tüz zeh ra ya uy gun hâle gel - miþ o la cak tý de ni le bi lir. An cak de mok ra tik leþ me sü re ci ni kar þý dev rim o la rak gö ren zih ni yet ta ra fýn dan ya pý lan dar be - ler, mad dî Med re se tüz zeh ra ya ma ni o lan e ði - tim mo de li ni da ha da tah kim e de rek þek len de ol sa gü nü mü ze ka dar sür dür müþ. O hâl de mev zu a týn po zi ti vist dev rim i de o lo ji - sin den a rýn dý rý lýp de mok ra tik leþ ti ril me si ve Med re se tüz zeh ra ya da uy gun hâle ge ti ril me si doð ru çö züm dür. Di ðer i fa dey le teb li ði mi zin a dýn da yer a lan bi - çi miy le mev zu a týn Med re se tüz zeh ra ya ne de di - ði ka dar ve hat ta da ha faz la, Med re se tüz zeh - ra nýn mev zu a ta ne de di ði ya ni sað lýk lý bir e ði - tim mo de li i çin mev zu a týn ne yön de de ðiþ me si - ni ar zu et ti ði ni bul mak ö nem li dir. BDP Kon gre si ne so ruþ tur ma nan KA RA Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, BDP nin ön ce ki gün ger çek leþ ti ri len 2. O - la ða nüs tü Kon gre si nin ter tip ko mi te si hak kýn da so ruþ tur ma baþ lat tý. Kon gre de a tý lan slo gan lar, sa lon da a çý lan te rör ör gü - tü e le ba þý Ab dul lah Ö ca lan pos ter le riy le pan kart lar se be biy le TMK nýn 10. mad de - siy le yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Ke mal Çe tin in baþ lat tý ðý so ruþ tur ma, te rör ör - gü tü pro pa gan da sý yap mak su çu kap sa - mýn da yü rü tü le cek. Ter tip ko mi te si nin ya ný sý ra, sa lon da te rör ör gü tü e le ba þý pos - te ri a çan ki þi ler hak kýn da da so ruþ tur ma baþ la týl dý ðý bil di ril di. An ka ra / a a AM, kent sel dö nü þü me ip tal ta le bi ni gö rü þe cek n A NA A SA Mah ke me si, be le di ye le rin, ko nut, sa na yi ve ti ca ret a lan la rýn da, kent - sel dö nü þüm pro je le ri uy gu la ya bil me si ni ön gö ren 5998 sa yý lý Be le di ye Ka nu nu nda De ði þik lik a pýl ma sý na Ý liþ kin Ka nun un ip tal ta le bi ni 18 E kim Per þem be gü nü e - sas tan gö rü þe cek. CHP, Ka nun un ip ta li ve yü rür lü ðü nün dur du rul ma sý ta le biy le A na ya sa Mah ke me si nde da va aç mýþ tý. TMMOB Þe hir Plan cý la rý O da sý nýn, Ka - nun a da ya ný la rak a lý nan bir kent sel dö - nü þüm ka ra rý nýn ip ta li ta le biy le aç tý ðý da - va ya ba kan An ka ra 3. Ý da re Mah ke me si de iþ le min da ya na ðý 5998 sa yý lý Ka nun un A na ya sa ya ay ký rý lý ðý id di a sýy la ük sek Mah ke me ye baþ vur muþ tu. Ý ki da va yý bir - leþ ti ren A na ya sa Mah ke me si he ye ti, da - va lar la il gi li ilk in ce le me si ni ta mam la dý. ük sek Mah ke me, Ka nun un ip tal ta le bi - ni 18 E kim Per þem be gü nü e sas tan gö rü - þe cek. Ka nun, bü yük þe hir be le di ye le ri nin, ko nut a lan la rý, sa na yi a lan la rý, ti ca ret a - lan la rý, tek no lo ji park la rý, ka mu hiz me ti a lan la rý, rek re as yon a lan la rý ve her tür lü sos yal do na tý a lan la rý o luþ tur mak, es ki yen þe hir ký sým la rý ný ye ni den in þa ve res to re et mek, ken tin ta ri hi ve kül tü rel do ku su nu ko ru mak ve ya dep rem ris ki ne kar þý ted - bir ler al mak a ma cýy la kent sel dö nü þüm ve ge li þim pro je le ri uy gu la ya bi le ce ði ni ön gö rü yor. An ka ra / a a Su ri ye li 10 ya ra lý Tür ki ye ye ge ti ril di nülkelerýndeký o lay lar da ya ra la nan 10 Su ri ye li, Tür ki ye de te da vi al tý na a lýn dý. Ýd - lip þeh ri ne bað lý köy ve ka sa ba la rýn da Su ri - ye as ker le ri nin aç tý ðý a teþ so nu cu ya ra la nan 10 ki þi, ya kýn la rý nýn yar dý mýy la Ha tay ýn Rey han lý il çe si ne bað lý Bü kül mez kö yü i le Cil ve gö zü Sý nýr Ka pý sý na ge ti ril di. Bu ra dan am bu lans lar la a lý nan Su ri ye li ler, Ha tay da ki has ta ne le re kal dý rýl dý. Ha tay / a a MGK, 19 E kim de top la na cak n MÝLLÝ Gü ven lik Ku ru lu (MGK), Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün baþ - kan lý ðýn da 19 E kim Cu ma gü nü top la - na cak. Çan ka ya Köþ kü nde ger çek le þe - cek o la ðan top lan tý da, iç ve dýþ ge liþ me - ler e le a lý na cak. An ka ra / a a ÝKÝNCÝ u çak kri zi yle týr ma nan Tür ki ye-su - ri ye ger gin li ði, çe liþ ki ler le, be lir siz lik ler le do - lu. Müt te fik le rin tem kin tel kin le ri ne kar þý - lýk, An ka ra re ak si yon i çin de. Be lir siz lik le rin ba þýn da, Ak ça ka le ve Ha - tay a a tý lan bom ba la rýn kay na ðý ge li yor. An - ka ra nýn lo jis tik des tek ver di ði si lâh lý mu ha le - fe tin Kaf kas ya, Af ga nis tan, e men, Lib ya, Ür dün ve Mý sýr dan ge len El Ka i de a ðýy la i liþ - ki li böl ge de ki muh te lif ci hat çý grup lar dan o - luþ tu ðu nu na za ra ve ren U lus la ra ra sý Or ta do - ðu Ba rýþ A raþ týr ma la rý Mer ke zi (IM PA) di - rek tö rü Dr. Ka an Di lek in tes bi tiy le, Or ta do - ðu o pe ras yon lar ve pro vo kas yon lar coð raf ya - sý. Ay ný dü þen u çak ta ol du ðu gi bi bu bom - bay la il gi li de þu ra dan a týl dý di ye e li miz de net bir bil gi yok a na li zi bu nun i fâ de si. (Ta raf, Ne þe Dü zel, ) Ne var ki sý ný ra as ke rî bir lik le rin, tank ve fü ze sa vun ma sis tem le ri nin sevk e dil di ði, o - lan ca deh þet li de zen for mas yon ve bil gi kir li li - ði i çin de dü þen top la rýn fâ il le ri ni be lir len me - di ði kri tik sü reç te An ka ra nýn pe þi nen Þam ý suç la ma sý dik kat çe ki ci. An ka ra, Su ri ye me se le sin de en ha ra ret li müt te fik le ri nin i ti dal tav si ye le ri ne kar þý Su - ri ye iç sa va þýn da kri ze mü da hil ol mak ta ýs rar - lý. En ya kýn ül ke ler ce yal nýz bý ra kýl ma sý na rað men, Dr. Di lek in Su ri ye de si lâh lý mü ca - de le er ken baþ la týl dý. Tür ki ye a le la ce le o pe - ras yo na or tak o lup E sad ý 24 sa at te de vi re bi - le cek le ri ni san dý de ðer len dir me siy le a ji tas - yon la ra ge li yor. U lus la ra ra sý hu kuk ta sý nýr ih lâl le ri kap sa - mý na gi ren ve res men i lân e dil me dik çe hiç bir su ret le sa vaþ ve sal dý rý an la mý na gel me - yen dü þen top lar ü ze ri ne sý ný ra gi den Ge - nel kur may Baþ ka ný nýn, An ka ra da ki le rin a - nýn da mi sil le me de meç le riy le ye tin me yip Da ha þid det li kar þý lýk ve ri riz çý ký þý, kri zi sa - va þa doð ru de rin leþ ti ren i þa ret ler. Ý TÝ DAL Ö NE RÝ LE RÝ NE RAÐ MEN Baþ tan be ri tem kin tav si ye sin de bu lu nan BM nin Su ri ye i le i le ti þim ka nal la rý ný a çýk tut ma ö ne ri si nin ya ný sý ra, ö zel lik le son u - çak kri zi yle Rus ya nýn a çýk ça dev re ye gir me - si nin ar dýn dan A me ri kan Sa vun ma Ba ka ný Pa net ta nýn ça týþ ma la rýn ya yýl ma ma sý ve dip lo ma tik yol lar tek li fi i le Ýn gil te re Baþ ba - kan ar dým cý sý Clegg in, U lus la ra ra sý ka mu - o yu des tek ver me den gü ven li as ke rî böl ge o - luþ tu ra maz sý nýz ve bu böl ge ler da ha bü yük þid de tin he de fi o lur u ya rý sý na kar þý, An ka - ra nýn sert tav rý sü rü yor. Ke za Tür ki ye i le Su ri ye a ra sýn da ki gir gin li - ðin týr man ma ris ki ta þý dý ðý ný be lir ten Fran sa Cum hur baþ ka ný Hol lan de nin, dý þa rý dan mü da ha le nin u lus la ra ra sý bir ça týþ ma or ta mý o luþ tur ma teh li ke si ni na za ra ver me si ne; Rus Dý þiþ le ri Ba ka ný Lav rov un, ya sal kar go ta - þýn dý ðý ný id di a et ti ði Su ri ye u ça ðý nýn in di ril - me si nin Tür ki ye-su ri ye i liþ ki le ri ni et ki le me - ye ce ði ni bil di rip so run la rý çöz mek i çin An - ka ra i le Þam a ra sýn da di ya log ku rul ma sý çað - rý sý na mu ka bil, AKP hü kü me ti ay ný tu tu mu - nu sür dü rü yor. i ne Al man Dý þiþ le ri Ba ka ný Gu i do Wes - ter vel le nin Su ri ye nin ti ca rî yol cu u ça ðý nýn as ke rî mal ze me ta þý dý ðý na da ir ih bar la An ka - ra ya in di ril me si ne i liþ kin, O lay mut la ka ta - ma men ay dýn lan ma lý. Kim se yan gý na kö rük - le gi dip var o lan ger gin li ði da ha da yük selt - me me li i ka zý na kar þý An ka ra dan Su ri ye ye sert me saj lar de vam e di yor. ÇOK DA HA GEÇ OL MA DAN Ne ti ce de An ka ra nýn her an kon trol den çý - ka bi le cek tah rik po li ti ka la rý Tür ki ye yi Su ri - ye ba tak lý ðý na sü rük len mek le kar þý kar þý ya bý - ra ký yor. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn Tür ki ye ha va sa ha sý - ný Su ri ye as ke rî u çuþ la rýn dan son ra Su ri ye si - vil u çuþ la rý na da ka pat ma sý na mi sil le me o la - rak Su ri ye nin de ha va sa ha sý ný ka pat ma sý na, Da vu toð lu nun Bir kýy me ti har bi ye si yok yo ru mu, bu nun gös ter ge si. Oy sa Su ri ye kri zi nin kar ga þa ve iç sa vaþ la mez he bî ve et nik ça týþ ma lar la ya yýl ma sý, en çok Tür ki ye ye za rar ve re cek. An ka ra, Su ri - ye de ki bü tün et nik ve mez he bî grup la rý mu - ha tap a lýp a ra bu lu cu ol ma lý. Tür ki ye yi u lus - la ra ra sý a re na da za yýf la tan, ma nev ra ka bi li ye - ti ni yok e den tah rik po li ti ka la rý ndan bir an ön ce vaz geç me li. Da ha þim di den on bin le rin kat liy le Müs lü - man kom þu ül ke yi mad de ten ve mâ nen çö - ker ten, yýl lar ca sü re bi le cek böl ge sel sa vaþ ba - ta ðý ndan sa kýn ma lý. Çok da ha geç ol ma dan... Tahrik politikalarý deðil, temkin Suriye krizinin kargaþa ve iç savaþla mezhebî ve etnik çatýþmalarla yayýlmasý, en çok Türkiye ye zarar verecek. Ankara, Suriye deki bütün etnik ve mezhebî gruplarý muhatap alýp arabulucu olmalý. Türkiye yi uluslararasý arenada zayýflatan, manevra kabiliyetini yok eden tahrik politikalarý ndan bir an önce vazgeçmeli. cev ni as ya.com.tr TBMM Ba yýn dýr lýk, Ý mar, U laþ týr ma ve Tu rizm Ko mis yo nu Ü ye si Ýl yas Þe ker, 2B hak sa hip le ri nin 30 E kim e ka dar il gi li ku rum la ra mü ra ca at et me me le ri ha lin de sa týn al ma ve hak sa hi bi ol ma hak la rý nýn or ta dan kal ka ca ðý ný söy le di. Þe ker, Se ka park ta ki bir ka fe de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, 2B a ra zi le ri nin mü ra ca at sü re si nin 30 E kim de so na er di ði ni be lir te rek, Ge nel de mil let o la rak iþ le ri mi zi bek le ti riz, son da ki ka ya bý ra ký rýz, za - ma nýn da mü ra ca at e de me yin ce de hak kay bý na uð ra rýz þek lin de ko - nuþ tu. 450 bin hek tar lýk a la nýn 300 bin hek tar lýk bö lü mü i çin mü ra ca at ya pýl dý ðý ný an la tan Þe ker, baþ vu ru la rýn yüz de 67 se vi ye sin de ol du ðu nu i fa de e de rek, þöy le ko nuþ tu: Bu ra kam Tür ki ye ge ne li nin yüz de 85 i ni ve 14 i li kap sý yor. Bu il le rin i çin de Ýs tan bul, An ka ra, An tal ya, Ýz mir, Bur - sa ve Ko ca e li de var. 2B mü ra ca at la rýn da Ko ca e li nin o ra ný yüz de 62 se - vi ye sin de o lup, Tür ki ye or ta la ma sý ný ya ka la mýþ du rum da. Hü kü me ti - miz 9 mil yar 800 mil yon li ra bek li yor te i se 4 mil yar 800 mil yon li ra ci va rýn da ol ma sý he def le ni yor. Ko ca e li de 30 E kim de ka dar sa tý þa ha zýr o lan 18 mil yon 817 bin met re ka re lik 2B a la ný mev cut. Di ðer ta raf - tan da ek sik o lan ký sým la rýn tes pit ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Ko ca e li de mü ra ca at o ra ný yüz de 62 se vi ye sin de. a ni Tür ki ye or ta la ma sý ný ya ka - la mýþ du rum da. En faz la mü ra ca at, yüz de yü ze yak la þan se vi ye i le Kar - te pe il çe sin de dir. Da ha son ra yüz de 79 la Ýz mit mer kez ge li yor. Ko ca e - li de 2B a ra zi le ri i çin mü ra ca at et me le ri bek le nen 8 bin 813 ki þi den 5 bin 483 ü nün baþ vu ru yap tý ðý ný i fa de e den Þe ker, Ge nel de þöy le bir bek - len ti o lur. A ca ba sü re u za tý lýr mý, u za týl maz mý di ye. Sü re nin u za týl - ma sý na ih ti mal ver mi yo rum a ma en son de ðer len dir me yi Sa yýn Baþ ba - ka ný mýz ya pa cak. A çýk la nan sü re 30 E kim de bi ti yor. Bu sü re ye ka dar hak sa hip le ri mü ra ca at et mez se, ke sin lik le sa týn al ma ve hak sa hi bi ol - ma hak la rý or ta dan kal ký yor þek lin de ko nuþ tu. Ko ca e li / a a Er zin can da 3 te rö rist öl dü rül dü ERZÝNCAN'IN Ke mah il çe sin de, de mir yo lu na yö ne lik bom ba lý sal dý rý ha zýr lý ðý i çin de ol - duk la rý de ðer len di ri len 3 te rö rist ö lü e le ge çi ril di. A lý nan bil gi ye gö re, a ra zi a ra ma ta ra ma fa a li ye ti yü rü ten gü ven lik güç le ri, Er zin can-ke mah ka ra yo lu nun 45. ki lo met re sin de ki A - ce moð lu mev ki sin de te rö rist le rin bu lun du ðu nu be lir le di. A ra la rýn da ö zel ha re kat çý la rýn da bu lun du ðu jan dar ma e kip le ri nin tes lim ol çað rý sý na te rö rist le rin a teþ le kar þý lýk ver - me si ü ze ri ne, ça týþ ma çýk tý. Ça týþ ma so nu cun da, 1 i ka dýn 3 te rö rist ö lü ge le ge çi ril di. Te - rö rist le rin, A ðus tos, Ey lül, ve E kim ay la rý i çe ri sin de bu böl ge de de mir yo lu na dü zen le nen bom ba lý sal dý rý o lay la rý na ka rýþ týk la rý nýn ve ay ný þe kil de ye ni bir sal dý rý ha zýr lý ðý i çin de ol - duk la rý nýn de ðer len di ril di ði be lir til di. Bir te rö rist, tes lim ol du. Er zin can / a a Ka zan da 1 üs teð men þe hit 2B ye mü ra ca at lar ay so nu bi ti yor HAKKARÝ'NÝN Çukurca ilçesine baðlý Kazan Vadisi'nde çýkan çatýþmada, ilk belirlemelere göre 1 üsteðmen þehit oldu, 4 asker yaralandý, 6 terörist de etkisiz hale getirildi. Alýnan bilgiye göre, Kazan Vadisi'nde operasyonlarýný sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terör örgütü mensubu ile sýcak temas saðladý. Çýkan çatýþmada, ilk belirlemelere göre üsteðmen Aykut Köroðlu þehit oldu, 4 asker yaralandý. Çatýþmada, 6 teröristin de etkisiz hale getirildiði öðrenildi. Bu arada, Kazan köyünde yaþayan ve operasyonlar sýrasýnda, þarapnel parçalarý isabet ettiði öne sürülen Azize Çetin ile Keziban Çetinkaya yaralandý. Çukurca Aile Saðlýðý Merkezi'ndeki ilk müdahalenin ardýndan Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralýlardan Çetin'in, yolda öldüðü belirtildi. Çatýþmanýn devam ettiði Kazan Vadisi'nde, operasyon la rýn ha va des tek li sür dü rül dü ðü kay - de dil di. Þe hi din bu gün i kin di vak ti Bur sa U lu ca - mi'de ký lý na cak na ma zýn ar dýn dan Ha mit ler Me - zar lý ðý'nda ki þe hit lik te top ra ða ve ri le ce ði öð re nil di. HAKKARÝ'DE BÝR TERÖRÝST TESLÝM OLDU Bu arada, terör örgütü PKK dan kaçan bir terörist, Þemdinli ilçesi Ortaklak köyündeki Ortaklar Jandarma Karakolu na giderek, silah ve teçhizatýyla teslim oldu. Teröristin Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ndaki iþlemlerinin ardýndan, adliyeye sevk edileceði bildirildi. Hak ka ri / a a AB, Ýran dan doðalgaz ithalini yasakladý AB dýþiþleri bakanlarý, þüphe uyandýran nükleer programýyla ilgili uluslararasý yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladýklarý Ýran dan doðalgaz ithalini yasakladý. Lüksemburg da toplanan AB dýþiþleri bakanlarýnýn onayladýðý Ýran a ilave yaptýrým kararlarýyla, nükleer faaliyetlerde ya da balistik füzelerde kullanýlan grafit, alüminyum ve çelik gibi metaller ve endüstriyel yazýlýmlarýn bu ülkeye satýþý durduruldu. Ýlave yaptýrýmlarla Ýran hükümetine önemli finansman saðlayan 34 þirket ve kuruluþun AB deki mal varlýklarý donduruldu AB dýþiþleri bakanlarý, insani ihtiyaçlara yönelik olanlar hariç Avrupalý finans kuruluþlarýnýn Ýran bankalarýyla tüm iþlemlerini yasakladý ve Ýran Merkez Bankasý na yönelik kýsýtlamalarý geniþletti. aptýrýmlarla AB tankerlerinin Ýran için petrol ve ürünlerini taþýmalarý ve AB þirketlerinin gemi inþa sektöründe Ýran la iþ yapmalarý yasaklandý. Ýran ýn halihazýrda AB ye doðalgaz ihracatý bulunmuyor. Lüksemburg/aa

10 EKONOMÝ 10 HABERLER EPDK, u lus la ra ra sý o yun cu ol ma yo lun da ne NER JÝ Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu (EPDK) Baþ ka ný Ha san Kök taþ, ku ru mun u lus la ra ra sý a re na da et ki li bir o - yun cu ol ma ya a dým at tý ðý ný be lir te rek, E ner ji pi ya sa mý - zý, dü zen le me alt ya pý mý zý dün ya pi ya sa la rý na, ge liþ miþ ül ke le re en teg re et me ye ça lý þý yo ruz de di. E ner ji Dü zen - le yi ci le ri Böl ge sel Bir li ði (ER RA) ta ra fýn dan Ýz mir de dü - zen le nen 11 in ci E ner ji a tý rým ve Dü zen le me Kon fe - ran sý ön ce si EPDK Baþ ka ný Kök taþ ve ER RA Baþ ka ný Ga bor Szö ren yi ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Kök taþ, ER - RA nýn Or ta Av ru pa, Ku zey As ya ve Af ri ka i le Or ta do - ðu dan ül ke le rin ya ný sý ra ABD den 34 dü zen le yi ci o to ri - te nin ü ye ol du ðu bir ku ru luþ ol du ðu nu, ER RA ya tam ü - ye ül ke le rin yýl lýk e lek trik e ner ji si tü ke ti mi nin 2 tril yon ki lo vat sa a ti aþ tý ðý ný, bu ra ka mýn yýl lýk e ko no mik bü yük - lü ðü nün 173 mil yar do la ra yak laþ tý ðý ný be lirt ti. Ýz mir de baþ la yan top lan tý ya 250 ye ya kýn ka tý lým cý nýn gel di ði ni belirten Kök taþ, Ma yýs 2015 ta rih le rin de Ýs tan - bul da dü zen le ne cek 6 ncý Dün ya E ner ji Dü zen le me Fo - ru mu top lan tý sý na dik ka ti çe ke rek, e ner ji dü zen le me le ri ko nu sun da dün ya nýn ö nem li bu luþ ma la rýn dan bi ri o lan fo ru mun baþ kan lý ðý i çin EPDK nýn Mek si ka ve Rus ya ya kar þý mü ca de le ver di ði ni, ya pý lan oy la ma da baþ kan lý ðýn 3 yýl lý ðý na Tür ki ye ye geç ti ði ni be lirt ti. Ýz mir/a a TMO nun te mel gö re vi pi ya sa yý dü zen le mek ntop RAK Mah sul le ri O fi si (TMO) Ge nel Mü dür ar - dým cý sý Mus ta fa Er do ðan, TMO nun te mel gö re vi nin, baþ ta hu bu bat ol mak ü ze re de ði þik ta rým ü rün le rin de pi - ya sa dü zen le me si yap mak ol du ðu nu kay det ti. De po lan - mýþ gý da mad de le ri nin, za rar lý bö cek ve di ðer or ga niz - ma lar dan ko run ma sý ko nu sun da 4 yýl da bir dü zen le nen 9. U lus la ra ra sý De po lan mýþ Ü rün ler de Kon trol lü At mos - fer ve Fü mi gas yon Kon gre si (CAF), Bel di bi nde ki Rö ne - sans O tel de baþ la dý. An ka ra Ü ni ver si te si ve Top rak Mah sul le ri O fi si nin or ga ni ze et ti ði kon gre nin a çý lýþ o tu - ru mun da ko nu þan TMO Ge nel Mü dür ar dým cý sý Mus ta fa Er do ðan, TMO nun 1938 yý lýn da dev let e liy le ku ru lan bir pi ya sa dü zen le me ku ru mu ol du ðu nu an lat tý. Erdoðan, TMO nun ta rým ü rün le rin de pi ya sa dü zen le - me si yaparak, fi yat la rýn ü re ti ci ler a çý sýn dan bel li bir li mi - tin al tý na düþ me si en gel le nir ken, tü ke ti ci ler a çý sýn dan da bel li bir fi ya týn ü ze ri ne çýk ma sý nýn ö nü ne ge çil di ði ni vur - gu la dý. Er do ðan, 2010 yý lýn da dün ya hu bu bat fi yat la rýn da ya þa nan yük se li þi ha týr la ta rak, 2010 yý lýn da dün ya hu bu - bat fi yat la rýn da yük se liþ ya þa nýr ken Tür ki ye de TMO nun ba þa rý lý re gü las yo nu i le hal ký mýz bu ar týþ tan hiç et ki len me di de di. Erdoðan, TMO'nun ayný zamanda haþ haþ, mor fin ve tü rev le ri ni de ba þa rý lý þe kil de ü ret ti - p, bu ü rün le rin sað lýk a la nýn da kul la nýl mak ü ze re dün ya - nýn dört bir ya ný na ih raç e tti ði ni kay det ti. An tal ya/a a TÜ SÝ AD ýn gün de mi Av ru pa da ki kriz ntürk Sa na yi ci le ri ve Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ SÝ AD) Dýþ Po li ti ka Fo ru mu i le Bo ða zi çi Ü ni ver si te si E u ro Kri zi Son ra sýn da Av ru pa nýn e ni Mi ma ri si ve Al man ya nýn Ro lü baþ lýk lý bir kon fe rans dü zen le ye cek. TÜ SÝ AD a çýk - la ma sý na gö re, Al man ya Bir lik 90-e þil ler Eþ baþ ka ný Cem Öz de mir in a na te ma ko nuþ ma cý sý o la rak ka tý la ca ðý kon fe rans ta, av ro kri zi kap sa mýn da Al man ya nýn ro lü de de ðer len di ri le cek. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si-tü SÝ AD Dýþ Po li ti ka Fo ru mu ta ra fýn dan or ga ni ze e di len kon fe rans, 16 E kim 2012 Sa lý gü nü sa at le ri a ra sýn da Bo - ða zi çi Ü ni ver si te si Gü ney Kam pü sü Rek tör lük Kon fe - rans Sa lo nu nda E u ro Kri zi Son ra sýn da Av ru pa nýn e ni Mi ma ri si ve Al man ya nýn Ro lü baþ lý ðýy la ger çek leþ ti ri le - cek. Kon fe ran sýn a çý lýþ ko nuþ ma la rý Bo ða zi çi Ü ni ver si te - si Rek tö rü Prof. Dr. Gü lay Bar ba ro soð lu, TÜ SÝ AD ö - ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ü mit Boy ner ve Bo ða zi çi Ü ni ver - si te si-tü SÝ AD Dýþ Po li ti ka Fo ru mu Di rek tö rü Ha kan ýl maz ta ra fýn dan ger çek le þe cek.al man ya Bir lik 90-e - þil ler Eþ baþ ka ný Cem Öz de mir kon fe ran sa a na te ma ko - nuþ ma cý sý o la rak ka tý la cak. Kon fe rans ta, Bo ða zi çi Ü ni - ver si te si Si ya set Bi li mi ve U lus la ra ra sý i liþ ki ler Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Ke mal Ki riþ çi ve TÜ SÝ AD ö ne tim Ku - ru lu Ü ye si ve U lus la ra ra sý Si ya set Plat for mu Baþ ka ný Vol kan Vu ral bi rer ko nuþ ma ya pa cak. Ýs tan bul/a a KAHVALTIA DAVET Ey Ýnsan! "Necisin? "Nerden Geldin? "Nereye Gidiyorsun? (Risale-i Nur Külliyatýndan) Konuþmacý: Esra Daðhan (Davranýþ Bilimleri Uzmaný) Konu: Keþif olculuðu er: Pýnar Düðün Salonu Deðirmen Altý Pýnarbaþý -Ýzmir Tarih: Saat: 10:30 Organizasyon: eni Asya Haným Okuyucularý Hanýmlara mahsustur. Kahvaltý ücreti 10 TL hediye çekiliþimiz vardýr. Fýndýkta rekolte beklentisi 630 bin ton Ta rým dý þý is tih dam art tý BU ILIN Tem muz dö ne min de is tih dam e di len - le rin sa yý sý, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 545 bin ki þi ar ta rak 25 mil yon 498 bin ki þi ye yük sel - di. Bu dö nem de, ta rým sek tö rün de ça lý þan sa yý sý 67 bin ki þi a za lýr ken, ta rým dý þý sek tör ler de ça lý - þan sa yý sý 612 bin ki þi art tý. Tem muz 2012 dö ne - min de is tih dam e di len le rin yüz de 26 sý ta rým, yüz de 18,7 si sa na yi, yüz de 7,4 ü in þa at, yüz de 47,9 u hiz met ler sek tö rün de yer al dý. KA LÝ TE LÝ me kân, ka li te li a ka de mis yen ve ka li - te li öð ren ci kon sep tiy le bü yü yen Ýs tan bul Ti - ca ret Ü ni ver si te si, þeh rin 4 nok ta sýn da 6100 öð ren ci si i le ye ni a ka de mik yý la baþ lan gýç yap - tý. Ü ni ver si te ler a ra sýn da yük sek ter cih e di lir - lik o ra nýy la üst sý ra lar da yer a lan ve yüz de 85 le re u la þan do lu luk o ra nýy la dik kat çe ken Ýs tan bul Ti ca ret Ü ni ver si te si, A - ka de mik ý lý na ye ni lik ler le gir di. Üs kü dar ve E mi nö nü nde ki 3 fa kül te si ni Süt lü ce de ki de va sa kam pü sü ne ta þý yan ü ni - ver si te de ki ye ni dö nem he ye ca ný ný ü ni ver si te - nin Mü te vel li He ye ti Baþ ka ný Er han Er ken de ðer len dir di. e ni dö nem baþ lar ken fi zi ki o la rak da bü - yü dü nüz, sü reç na sýl iþ le di? Ýs tan bul Ti ca ret Ü ni ver si te si nde ye ni a ka - de mik yýl 3 E kim de baþ la dý. Bu yýl 3 kam pü - sü mü ze ek o la rak i ki ye ni me kâ ný mýz da ha hiz me te gir di. Bun lar dan bir ta ne si Kü çük ya - lý da ki bi na la rý mý zýn de va mý ni te li ðin de o lan ve yak la þýk 7 bin met re ka re lik ek bi na dýr. Bu bi na yý sa týn al mýþ týk. az dö ne min de iç dü - zen le me si ve mev cut bi na lar la bað lan tý la rý ta - mam lan dý. Ar týk Kü çük ya lý da yak la þýk 20 bin met re ka re lik ka pa lý a lan dan o lu þan bir Mü - hen dis lik Fa kül te si ve Mes lek ük sek O ku - Ka yýt dý þý is tih dam ge ri le di APTIÐI iþ ten iþ ten ö tü rü her han gi bir sos yal gü - ven lik ku ru lu þu na ka yýt lý ol ma dan ça lý þan la rýn o - ra ný, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 3,2 pu an lýk a - za lýþ la yüz de 40,2 o la rak ger çek leþ ti. Bu dö nem de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re ta rým sek tö rün de sos yal gü ven lik ten yok sun ça lý þan la rýn o ra ný yüz - de 84,4 ten yüz de 84,2 ye, ta rým dý þý sek tör ler de yüz de 28,3 ten yüz de 24,7 ye düþ tü. An ka ra/a a lu nun bu lun du ðu kam pü sü müz mev cut. Süt lü ce kam pü sü bu sü re cin ö nem li bir par ça sý de ðil mi? Bi lin di ði gi bi Süt lü ce de ki kam püs yak la - þýk 40 bin met re ka re lik bir yer. Bün ye mi ze ge çen yýl ka zan dýr dýk, iç dü zen le me si u zun DO LAR DÜN 1,8090 ÖN CE KÝ GÜN 1,8060 p TÜR KI E DE bu yý lýn Tem muz dö ne - min de mev sim et ki le rin den a rýn dý rýl - mýþ iþ siz o ra ný yüz de 9,1 ol du. Söz ko - nu su dö nem de genç nü fus ta iþ siz lik o ra ný yüz de 16,3, ta rým dý þý iþ siz lik o - ra ný i se yüz de 10,7 o la rak be lir len di. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), Ha ne hal ký Ýþ gü cü A raþ týr ma sý, 2012 Tem muz Dö ne mi So nuç la rý na gö re, Tür ki ye de ku rum sal ol ma yan nü fus bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 1 mil yon 217 bin ki þi lik ar týþ i le 73 mil - yon 638 bin ki þi ye, ku rum sal ol ma yan ça lýþ ma ça ðýn da ki nü fus i se 1 mil yon 124 bin ki þi ar ta rak 54 mil yon 759 bin ki þi ye u laþ tý. Kent sel yer ler de iþ siz lik o ra ný yüz de 1,1 pu an lýk a za lýþ la yüz de 10,4, kýr sal yer ler de i se 0,2 pu an lýk a za lýþ la yüz de 4,5 ol du. Tür ki ye ge ne lin de ta rým dý þý iþ siz lik o ra ný yüz de 10,7, genç nü fus - ta ki iþ siz lik o ra ný yüz de 16,3 dü ze yin - de ger çek leþ ti. Genç nü fus ta ki iþ siz lik o ra ný kent sel a lan lar da yüz de 19,8 e ka dar çýk tý. Söz ko nu su dö nem de iþ - siz le rin sýk lýk la (yüz de 29,4) eþ-dost va sý ta sýy la iþ a ra dý ðý dik kat çek ti Tem muz dö ne min de, Tür ki ye ge ne lin de iþ gü cü ne ka týl ma o ra ný, ge - çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 0,4 pu - an lýk a za lýþ la yüz de 50,8 o la rak he sap - bir sü re dir de vam e di yor du. Bü yük bir bö - lü mü bi ti ril di ve ön ce e ði ti me baþ la ya cak bir a lan ha zýr lan dý. Ge çen haf ta üç fa kül te - mi zi o ra ya ta þý dýk. Hu kuk, Ý le ti þim ve Ti ca ri Bi lim ler Fa kül te le ri nin öð ren ci le ri ye ni dö - ne me Süt lü ce de gir di. S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3460 ÖN CE KÝ GÜN 2,3390 p DÜN 101,35 ÖN CE KÝ GÜN 101,80 p DÜN 681 ÖN CE KÝ GÜN 684 Gençliðin derdi iþsizlik TÜÝK ÝÞGÜCÜ ANKETÝ SONUÇLARINA GÖRE GENÇ NÜFUSTA ÝÞSÝZLÝK ORANI ÜZDE 16,3 OLDU. TARIM DIÞI ÝÞSÝZLÝK ÜZDE 10,7 OLDU. ANKET, TÜRKÝE'DE BU ILIN TEMMUZ DÖNEMÝNDE ARINDIRILMIÞ ÝÞSÝZLÝK ORANININ ÜZDE 9,1 OLDUÐUNU ORTAA KODU. Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun Temmuz ayý iþ gücü anketi sonuçlarýna göre gençlerin yüzde 16,3 iþsiz. Ýstanbul Ticaret'in 3 fakültesi modern kampüsünde dersbaþý yaptý Organik ürün yetiþtiriciliði artýyor TÜRKÝE'NÝN önemli tarýmsal üretim merkezlerinden Mersin de, son 10 yýlda organik tarým üretim alaný yaklaþýk 9 kat arttý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir Çiftepala, yaptýðý açýklamada, organik tarým üretimini il genelinde artýrmaya çalýþtýklarýný, bunun için sýk sýk üreticilerle bir araya geldiklerini söyledi. Ýl genelinde 406 bin hektar alanda tarýmsal faaliyet yapýldýðýný ifade eden Çiftepala, yýllýk bitkisel üretim miktarýnýn ise yaklaþýk 5 milyon ton olduðunu vurguladý yýlýnda 10 farklý üründe 4 bin 232 dekar alanda organik üretim gerçekleþtirildiðini, 2012 yýlýnda ise hem çiftçi sayýsý, hem de üretim alanlarý bazýnda artýþ kaydettiklerini dile getiren Çiftepala, 10 olan ürün çeþidinin 62 ye çýktýðýný, üretim alanlarýnýn ise 4 bin 232 dekardan 37 bin dekara çýktýðýný kaydetti. Organik tarým kapsamýnda, 16 üreticiye toplam bin 594 kovanda organik bal üretimi yaptýrýldýðýný anlatan Çiftepala, Organik bal üretiminin yaný sýra 2011 yýlýnda Mersin de organik tarým faaliyetinde bulunan 128 müteþebbise, 138 bin 251 lira alan bazlý destekleme ödemesi yapýldý dedi. Mersin/aa AKÇAKOCA Ziraat Odasý Baþkaný Levent Þahin Baþaran, fýndýk rekoltesinin 630 bin tonu geçmeyeceðini tahmin ettiklerini söyledi. Baþaran, yaptýðý açýklamada, fýndýðýn yoðun þekilde pazara sunulmasýnýn fiyatlarýn artmasýný engelledðini anlattý. Fýndýk üreticilerine ürünlerini yoðun þekilde pazara sunmamalarý konusunda uyarýlarda bulunduklarýný vurgulayan Baþaran, Üreticilerimizin zannediyorum birtakým ekonomik sýkýntýlarý var çünkü son bir haftadýr fýndýk yoðun þekilde pazara indi. Bu da fýndýk fiyatlarýnýn 4 lira 10 kuruþa kadar gerilemesine neden oldu dedi. Baþaran, bakanlýðýn rekolte tahminini 650 bin ton olarak açýkladýðýný hatýrlatarak, þunlarý kaydetti: Biz bu yýlki fýndýk rekoltesinin 630 bin tonu geçmeyeceðini düþünüyoruz. Çünkü Doðu Karadeniz de bu yýl aþýrý fýndýk yok. Burada da dar anlamda fýndýk bulunuyor. Piyasa þekillenmesi rekolte tahminine göre olacaktý ama görüyoruz ki vatandaþlarýn istediði þekilde oldu. Fýndýkla ilgili þu anda bir þey söylemek erken. Önümüzdeki süreçte daha da netliðe kavuþacaktýr. Þu anda alýmlar devam ediyor. Akçakoca /aa Ýstanbul Ticaret Üniversitesi, Üsküdar ve Eminönü'ndeki 3 fakültesini Sütlüce'deki modern kampüse taþýdý. Stan dart lar, ü re tim de ka yýp la rý as ga ri ye in di rir TÜRK Stan dart la rý Ens ti tü sü (TSE) Baþ ka ný Hu lu si Þen türk, stan dar dýn ü re tim ler de ka yýp ve a týk la rý as - ga ri ye in dir di ði ni, ve rim li li ði ve ha sý la yý art tý rýp ma li - yet le ri dü þür dü ðü nü söy le di. TSE Baþ ka ný Þen türk, Dün ya Stan dard lar Gü nü se be biy le bir me saj ya yým la - dý. Me sa jýn da bu yýl ki te ma nýn Da ha az a týk, da ha i yi so nuç, stan dart lar sa ye sin de ve rim li lik ar tar o la rak be lir len di ði ne dik kat çe ken Þen türk, Çev re yi ve sað lý - ðý ko ru yu cu ön lem le rin a lýn dý ðý nýn, as ga ri ka li te ko þul - la rý nýn ye ri ne ge ti ril di ði nin gös ter ge si o lan stan dart lar ay ný za man da e ko no mik kay nak la rýn op ti mum de ðer - len di ril me si ni sað la yan bir ku ral lar man zu me si o luþ - tur mak ta dýr. Ü re tim ler de ka yýp ve a týk la rý as ga ri ye in - di ren, ve rim li li ði ve ha sý la yý art tý ran, ma li yet le ri dü þü - ren stan dart lar ni hai tah lil de, bü tün ül ke ve top lum lar i çin kýt kay nak lar dan da ha faz la fay da el de e dil me si - nin a nah ta rý dýr de di. Þen türk, Türk Stan dard la rý Ens - ti tü sü nün, 58 yýl dýr stan dar di zas yo nun ül ke e ko no mi - si ve in san ha ya tý i çin ö ne mi nin bi lin cin de o la rak hiz - met ver di ði ni ak tar dý. An ka ra/ci han p lan dý. Ay ný dö nem ler i çin ya pý lan ký - yas la ma ya gö re; er kek ler de iþ gü cü ne ka týl ma o ra ný 1 pu an lýk ar týþ la yüz de 71,9, ka dýn lar da i se her han gi bir de ði - þim gös ter me ye rek yüz de 30,3 o la rak ger çek leþ ti. Ýþ gü cü nün e ði tim ve yaþ da ðý lým la - rý na ba kýl dý ðýn da, top lam iþ gü cü nün yüz de 16,7 si ni yaþ gru bun da ki - ler o luþ tur du. Li se al tý e ði tim li ler de iþ gü cü ne ka týl ma o ra ný er kek ler i çin yüz de 70,4, ka dýn lar i çin yüz de 26,7, yük sek öð re tim me zun la rýn da er kek - ler i çin yüz de 83,4, ka dýn lar i çin de yüz de 68,8 o la rak he sap lan dý. Tem muz 2012 dö ne min de 2 mil - yon 369 bin ki þi ye ni i þe baþ la dý ve ya iþ de ðiþ tir di. Bu nun top lam is tih dam i çin de ki o ra ný yüz de 9,3 ol du. Ý þe ye - ni baþ la yan ve ya iþ de ðiþ ti ren le rin yüz de 25,5 i yaþ gru bun da yer al dý Tem muz dö ne min de mev sim et ki le rin den a rýn dý rýl mýþ is - tih dam e di len le rin sa yý sýn da bir ön - ce ki dö ne me gö re 103 bin ki þi lik a - za lýþ, iþ siz sa yý sýn da i se 48 bin ki þi lik ar týþ ol du yý lýn dan i ti ba ren Ha ne hal ký Ýþ gü cü An ke ti nin tah - min le ri, ha re ket li ü çer ay lýk dö nem or ta la ma la rý e sas a lýn mak kay dýy la ay lýk o la rak ya yýn la ný yor. U la þým ko nu sun da pra tik çö züm ler ü ret ti - niz mi? Süt lü ce kam pü sü mü ze öð ren ci le ri mi zin in - ti ka li i le il gi li de bir di zi ça lýþ ma mýz ol du. Ýs - tan bul un çe þit li nok ta la rýn dan a raç lar gü nün be lir li sa at le rin de öð ren ci le ri mi zi ye ni me kâ - na ta þý ya cak lar. Ay rý ca da ha ön ce de sö zü nü et ti ði miz gi bi de niz yo lu i le de bir im kan o luþ - tu rul du. Tur yol i le ya pý lan bir an laþ ma ne ti ce - si bir mo tor tah sis e dil di. Bu mo tor da öð ren - ci le ri mi zi de niz yo lu i le Süt lü ce ye ta þý ma ya baþ la dý. Tah min e di yo rum ki, bu uy gu la ma Ýs tan bul da ilk de fa ya pý lý yor. Bu yýl Ý TO i le ya pý lan pro to ko lün ne ti ce si, e ði tim yý lýn dan i ti ba ren ü ni ver si te - mi ze ka yýt yap tý ran Ý TO ü ye le ri nin ço cuk la rý i çin yüz de 15 lik bir in di rim yap ma ya baþ la - dýk. Bu ge liþ me ü ye le ri mi zi çok mem nun et ti. Ý TÝ CÜ, u zun yýl lar dev let tec rü be si ya þa mýþ, a ka de mik geç mi þi i ti ba riy le de say gýn bir i lim a da mý o lan Prof. Dr. Na zým Ek ren in rek tör lü - ðün de, yak la þýk 300 e ya kýn kad ro lu öð re tim ü - ye si, 6000 e ya kýn öð ren ci si, 6 Fa kül te, bir Mes - lek ük sek O ku lu, Sü rek li E ði tim Mer ke zi, sa - yý la rý sü rek li ar tan A raþ týr ma Mer kez le ri, ük - sek Li sans ve dok to ra prog ram la rý i le is min den söz et ti ren bir ü ni ver si te ol ma yý ba þar dý. Bulgur ve makarnanýn rotasý Paris e çevrildi GÜNEDOÐU Anadolu Ýhracatçý Birlikleri (GAÝB) bünyesinde kurulan Makarna Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel aðlar Tanýtým Grubu(MBTG) Ekim tarihleri arasýnda Fransa nýn baþkenti Paris te yapýlacak olan dünyanýn en büyük fuarý olma özelliði taþýyan Sial 2012 Uluslararasý Gýda Fuarý na katýlacak. Fransa da düzenlenecek olan fuarda yoðun bir þekilde ürün tanýtýmý yapýlacaðýný açýklayan MBTG Baþkaný Ahmet Tiryakioðlu, eni pazar arayýþlarýmýzý sürdürürken, farklý kýtalarda farklý pazarlar oluþturma çabalarýmýz önümüzdeki dönemlerde olumlu sonuçlar verecektir. Dünya pazarlarý Türk ürünlerini kalitesiyle, çeþitliliðiyle ve markalarýyla kabul etmiþtir. Elbette yabancý pazarlardan büyük paylar almaya baþlayan Türkiye nin bu geliþimi karþýsýnda rakip ülkeler ve yabancý rakip firmalar anti damping uygulamalarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý için inanýlmaz bir çaba içerisindedirler. Bunun en iyi örneðini ABD de görüyoruz. Ancak uluslararasý ticaret mahkemelerinde açýlan davalar, bu uygulamalarýn ortadan kaldýrýlmasý için önemli çalýþmalardýr dedi. En büyük çabalarýnýn, tarýmsal ürünlere dünyanýn bütün ülkelerinde insanlarýn talep göstermesi olduðunu kaydeden Tiryakioðlu, Bu talebi arttýrmak için yoðun bir tanýtým çalýþmasý içerisine gerdik. Fransa da AB ülkeleri baþta olmak üzere fuara katýlan yüzlerce ülke katýlýmcýlarý hedeflerimizle örtüþen önemli kaynaklardýr. Bu kaynaklarý doðru kullanarak Türk tarým sektöründe büyük emeklerle üretilen ürünlerimiz ve bunlarla elde edilen mamullerimizin tanýtýmýný baþarýyla yapacaðýz diye konuþtu. Gaziantep/aa

11 MEDA POLÝTÝK 11 ANKARA KRÝTERLERÝ Erdoðan ýn Ankara Kriterleri açýkçasý korkutmaya baþladý, zira bunlarýn Kopenhag Kriterleri ile fazla ilgisinin olmadýðý gün geçtikçe daha net görülüyor. CUMHURBAÞKANI Ab dul lah Gül, Tür ki ye nin AB nin pers pek ti fi ne güç lü des tek ver me ye ve hü kü me te bu ko nu da ö nem li tel kin ler de bu lun ma ya de vam e di yor. Bu nun son ör ne ði ni TBMM nin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da gör dük. Gül ün bu tav rý kuþ ku suz ge le ce ðe dö nük ger çek çi de ðer len dir me le re da ya ný yor. Doð ru dur, AB bu gün kriz i çin de. Tür ki ye yi dýþ la yý cý ta výr lar i se in kâr e di le mez. No bel Ba rýþ Ö dü lü nün AB ye böy le bir an da ve ril me si de za ten ma ni dar. So nuç ta bu ö dül ge nel lik le bas ký al týn da o lan ve ya zor da o lan ki þi le re ve ya ku rum la ra teþ vik a ma cýy la ve ri li yor. An cak AB, ya þa nan tüm zor luk la ra rað men, ya pý sal re form lar sa ye sin de so nun da to par la ya cak týr. Hem ký ta o la rak Av ru pa i çin, hem de mün fe rit Av ru pa ül ke le ri i çin, bir çok nes nel ne den den do la yý, AB den baþ ka se çe nek de yok. Av ru pa nýn a þý rý sað cý par ti le ri AB kar þýt lý ðýy la þu sý ra lar da bel li öl çü ler de si ya si prim yap sa lar da, u zun va de de kay bet me ye mahkzm ol duk la rý or ta da. Ni te kim, Hol lan da lý ýrk çý ve AB kar þý tý Ge ert Wil ders in po pü list Öz gür lük Par ti si bi le ey lül de ya pý lan se çim ler - X GÜNÜ ta bi ri, ek sik kal mýþ bir dar be nin li de ri ta ra fýn dan söy len miþ vak tiy le. Hem de du ruþ ma es na sýn da, mü da fa a mev ki in de.sa nýk, dar be ci lik/cun ta cý lýk suç la ma sýy la as ke rî mah ke me de yar gý la nýr ken X gü nü nün ge rek çe le ri ni say mýþ, fel se fe si ni yap mýþ. Ne var ki mah ke me o laf la rý dik ka te al ma mýþ, i dam ce za sý ver miþ. As ke rî ar gý tay i dam ce za sý ný o nay la mýþ. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si de i dam ka ra rý ný hak lý ve a dil bu lun ca sa nýk, X gü nü nü gö re me den i dam seh pa sýn da son ne fe si ni ver miþ. Al bay Ta lat Ay de mir den bah se dil di ði ni an la dý nýz dar be si ya pýl dý ðýn da yurt dý þý gö re vin de o lan, a ma dön dü ðün de dar be yi ye ter siz gör dü ðü i çin i ki de fa dar be te þeb bü sün de bu lu nan Al bay Ta lat, mü da fa a sý ný 25 mad de de ö zet le miþ ti. Ýh ti lal ge rek çe si ni a çýk lar ken kul lan dý ðý 3. mad de dar be ci le rin psi ko lo ji si ni þerh et me a çý sýn dan ö nem li. Di yor du ki: He de fi ne var ma mýþ ih ti lal ler, yüz de yüz za man fa sý la la rýy la tek rar e di lir. Can lý mi sa li 27 Ma yýs 1960 son ra sýn da ki 13 Ka sým 1960, 6 Ha zi ran 1961, 22 Þu bat 1961, 21 Ma yýs 1963 ve is tik bal de ki X Gü nü... Kan lý 1960 dar be si nin a ka bin de ya þa nan dar be te þeb büs le ri çok tan u nu tu lup git ti. 27 Ma yýs ta dü þük rüt be li su bay lar hem hü kü me ti e sir al mýþ hem de üst rüt be li su bay la rý tas fi ye et miþ ti. An cak genç su bay lar hâ lâ ra hat sýz dý. Bu nun ü ze ri ne 6 ay son ra dar be i çin de dar be ol du ve su bay lar dan bir kýs mý sür gü ne EREL se çim le rin ö ne a lýn ma sýy la il gi li Mec lis te ki oy la ma, ge le cek 3 yý lýn si ya sal ge liþ me le ri hak kýn da ha ya ti ö nem de i puç la rý ve ri yor. Oy la ma so nu cu kü çük bir þok et ki si ya rat tý, þok dal ga sý da di ye bi li riz. An ka ra da her kes he sap la rý ný göz den ge çir me ye baþ la dý. Ýk ti dar ilk kez ev de ki he sap ve çar þý ger çe ði nin u yum suz o la bi le ce ði ni ha týr la dý. Has sas bir dö ne me gi ri yo ruz. Üç yýl da üç kez san dýk ba þý na gi de ce ðiz, muh te me len bir kez de re fe ran dum de ne me si ya pý la cak. Oy la ma þu nu gös ter di: Mec lis ten ar týk kök lü re form çýk maz. a ni sis tem de ra di kal de ði þik lik ler ya pý la maz. e ni a na ya sa baþ ka ba ha ra kal dý. El bet te ya rý baþ kan lýk, baþ kan lýk, par ti li cum hur baþ kan lý ðý bu na da hil. Po li tik a kýþ, Baþ ba kan Er do ðan ýn mev cut sis tem ve yet ki ler al týn da Köþk a day lý ðý na doð ru hýz lan dý. Ken di sin den son ra sý i çin A da let ve Kal kýn ma Par ti si o la ða nüs tü kon gre ye gi de cek. O da se çim le re ka dar ge çe cek sü re i çin... Üç dö nem þar tý kal kar mý kalk maz mý bu gün den bi lin mez. Ba na ka lýr sa kuv vet le muh te mel Gül, par ti nin ba þý na ge çe cek. O yo lun ka pa tý la bi le ce ði ne ih ti mal ver mem a ma e ðer söz ko nu su o lur sa ye ni bir par ti bi le gün de me ge le bi lir. Þim di se bep le re ge çe lim: Tür ki ye gi bi bir ül ke de sis tem sel de ði þik lik ler i çin ge niþ uz laþ ma þar tý a ra nýr. ÝT TÝ FAK ÇA TIR DA DI MI? Ýk ti dar par ti si, geç ti ði miz on yýl da mu ha le fet par ti le ri nin tüm i ti raz la rý na rað men çe þit li ya pý sal re form la ra gi de bil diy se bu nu üç lü da ya na ða borç luy du. Ýk ti da rýn sýr tý ný da ya dý ðý du var, güç lü it ti fak blo ku i di. de cid di ka yýp la ra uð ra dý. u na nis tan da bi le, ak lý se lim hiç kim se kur tu lu þun AB den çýk mak ta ol du ðu nu dü þün mü yor bu gün. A ti na da AB bay rak la rý ya ký lý yor ol sa da, so ðuk kan lý u nan lý lar bu ko nu da faz la se çe nek le ri nin ol ma dý ðý ný bi li yor lar. Ken di mi ze dö ner sek, Tür ki ye i çin de AB pers pek ti fi ni can lý tut mak tan baþ ka ça re yok as lýn da. Bu sa ye de in san hak la rý ve ba sýn öz gür lü ðün den tu tun, o kul lar da ço cuk la ra ve ri len sü tün ka li te sin den tra fik gü ven li ði ne ka dar u za nan bir çok a lan da stan dart lar yük se li yor. Cum hur baþ ka ný Gül ün hep vur gu la dý ðý hu su su i se hiç göz den çý kar ma mak ge re ki yor. Ne za man bi te ce ði bel li ol ma yan mü za ke re le rin so nun da tam ü ye lik is ter ol sun, is ter ol ma sýn, Tür ki ye, AB pers pek ti fi i çin ge rek li re form la rý, ih ti ya cý ol du ðu i çin ve Türk in sa ný bun la ra la yýk ol du ðu i çin ya pý yor. Ni te kim Baþ ba kan Er do ðan da za ma nýn da Ko pen hag Kri ter le ri i le ol maz sa bun la rý An ka ra Kri ter le ri ya par yo la de vam e de riz de miþ ti. Fa kat ge liþ me le re ba kýn ca, Er do ðan ýn An ka ra Kri ter le ri a çýk ça sý kor kut ma ya baþ la dý, zi ra gön de ril di. Ta ri he 14 le rin tas fi ye si o la rak ge çen ha di se, or du i çin de bir iç he sap laþ may dý. He sap laþ ma, ça týþ ma ya dö nüþ sey di ta yin ler kan lý bi te cek ti. Su lar du rul ma dý bu na rað men, giz li den giz li ye cun ta lar ku ru lu yor du. Si lah lý Kuv vet ler Bir li ði, Ce mal Gür sel e 1960 dar be sin den bir yýl son ra muh tý ra ver di. Gö re vin den a lý nan Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný Ýr fan Tan sel in va zi fe si ne i a de e dil me si is ten di. Türk or du su nun düþ tü ðü ac zi ye te ba kýn ki Tan sel ye ni den ay ný kol tu ða o tur du; si lah zo ruy la, muh tý ra þan ta jýy la. Ta lat Ay de mir, bir dar be te þeb bü sün de bu lun du a ma ba þa ra ma dý. Gö re vin den a lýn dý a ma her han gi bir ce zaî iþ lem ya pýl ma dý. Huy lu hu yun dan vaz ge çer mi? O da vaz geç me di. Ö zel bir ya sa i le af fe di lip gö re vi nin ba þý na dö nün ce tek rar dar be yap mak i çin kol la rý ný sý va dý. Ne var ki rad yo e vi ni e le ge çi rip bil di ri ya yýn la ya rak yö ne ti me el koy mak o nun san dý ðý ka dar ko lay de - Ön ce lik le, par ti ken di iç di na mik le ri nin fi re siz bir lik te li ði ne sa hip ti. üz de 50 ye yak la þan halk sem pa ti si ni, güç lü med ya ve pro pa gan da im kan la rý na, et ki li ka na at ön der le ri ne ve li be ral ke sim des te ði ne ek lem le ye rek as ker-si vil i liþ ki le rin den baþ la yýp kök lü de ði þik lik le ri ha ya ta ge çi re bil di. Av ru pa Bir li ði i liþ ki le ri bu nun sür dü rül me si nin te mi na tý ve a na ta þý yý cý sý ol du. Was hing ton ýn des te ði i se ik ti dar par ti si i çin da i ma si gor ta gö re vi gör dü. Ý çe ri de ve dý þa rý da bir bi ri ni des tek le yen bu i liþ ki ler a ðý sa ye sin de ke sin ti siz sý cak pa ra a ký þý ve ser ma ye trans fe ri e ko no mi yö ne ti mi nin e li ni ra hat lat tý. Ge niþ halk kit le le ri ni mem nun e de cek e ko no mik is tik ra rýn te me li a týl dý. Kom þu lar la i liþ ki ler de ge liþ tik çe böl ge sel ti ca ret art tý, ih ra ca týn yük se len iv me si A na do lu nun ye ni pa laz la nan kü çük ve or ta boy iþ let me le ri nin güç len me si ni sað la dý. On la rýn ta le bi de da i ma de mok ra si ol du. Bü tün bu ke sim ler AKP nin e ko no mik, top lum sal ve si ya sal o mur ga sý ný o luþ tur du. Þim di so ru þu: Ýk ti dar par ti si ni güç lü ký lan, bü tün sal dý rý ve dal ga lan ma lar da tek par ça ha lin de tu tan ve si ya sal is tik ra rýn te mi na tý o lan bu güç lü it ti fak ne du rum da? Her kes, tek tek ve mad de mad de kar þý laþ týr sýn, ken di so nu cu na u laþ sýn. Ýs ma il Kü çük ka ya / Ak þam, bun la rýn Ko pen hag Kri ter le ri i le faz la il gi si nin ol ma dý ðý gün geç tik çe da ha net gö rü lü yor. (...) Er do ðan ýn, AKP nin Tür ki ye i çin sa de ce 2023 de ðil, 2071 he def le ri ni de or ta ya koy du ðu son par ti kon gre sin de ki ko nuþ ma sýn da AB den bir kez da hi söz et me me si bu a çý dan ye te rin ce dik ka ti çek ti. (...) Dar be ci le rin bek le di ði X gü nü Ý þin doð ru su kü çük, a ma et - kin bir züm re de hâ lâ X gü nü bek le ni yor; üs te lik bu çað da, bu top lum da... Sis tem de ðiþ mez ar týk Mec lis ten ar týk kök lü re form çýk maz. a ni sis tem de ra di kal de ði þik lik ler ya pý la maz. e ni a - na ya sa baþ ka ba ha ra kal dý. ðil di ar týk. Ha va Kuv vet le ri nin Ýs met Pa þa hü kü me ti ne des tek ver me si ve rad yo nun þal te ri nin bir mer kez den in di ri lip e lek trik le rin ke sil me si (bu gün i çin ko mik gel se de) dar be yi a kim ha le ge tir di. Ar týk tek çý kýþ yo lu kal mýþ tý Al bay Ta lat a: Tes lim ol mak ve ilk fýr sat ta tek rar dan dar be ye te þeb büs et mek. Bir da ha fýr sat ya ka la ya ma dý Ta lat. Sý ký yö ne tim mah ke me si o na ve ar ka daþ la rý na i dam ce za sý ver di. As ke rî ar gý tay o ce za la rýn ö nem li bir kýs mý ný yu mu þat tý. Bu na rað men Ta lat ve has a da mý Fet hi Gür can i dam ce za sýn dan ya ka sý ný kur ta ra ma dý. Mec lis de i dam ka ra rý ný o nay la yýn ca son ne fes le ri ni da ra ða cýn da al mýþ ol du lar. Al bay Ta lat Ay de mir ya þa say dý ne ya par dý? Ta bii ki dar be. Za ten o yüz den ken di ni sa vu nur ken dar be le rin ka çý nýl maz ve ge rek li ol du ðu nu 25 mad de i le an la tý yor. a rým kal mýþ dar be le rin bir X gü nü nde mut la ka ta mam la na ca ðý ný söy lü yor. Ni te kim cun ta lar boþ dur ma dý ve 9 Mart 1971 de dar be te þeb bü sün de bu lun du. Ý dam ka ra rý nýn cay dý rý cý lý ðý na rað men cun ta la rýn ö nü a lý na mý yor du. Ba as ti pi bir dar be yi sol ay dýn lar la be ra ber yap mak is te yen as ker ler, a va gi der ken av lan dý ve 12 Mart muh tý ra sý ve ril di. Ba zý la rý i çin X gü nü bir tür lü gel mi yor du den son ra da Tür ki ye, de fa lar ca dar be i le yüz yü ze gel di. Hi ye rar þi sað la nýn ca dar be le rin yö nü e mir-ko mu ta zin ci ri ne uy gun bir ro ta ya kay dý dar be si öy le ya pýl dý. 28 Þu bat dar be si de ko mu tan la rýn u yu mu i le ic ra e - AB Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ ýn AB nin Tür ki ye i le il gi li bu yýl lýk Ý ler le me Ra po ru nu Cid di ye al mý yo ruz di ye e li nin ter siy le it me si de hü kü me tin AB yi ne den li cid di ye al dý ðý ný gös te ri yor. Bu a çý dan di ðer ö nem li bir gös ter ge i se, Mec lis A na ya sa Ko mis yo nu Baþ ka ný AKP mil let ve ki li Bur han Ku zu nun, be ðen me di ði Ý ler le me Ra po ru nu can lý ya yýn da çö pe at ma sý dýr. Oy sa tüm a day ül ke ler i çin ya yým la nan ve her za man e leþ ti rel o lan bu ra por lar Tür ki ye de top la nan nes nel ve ri le re gö re ha zýr la ný yor. Bu yýl ki ra por da yer a lan sert e leþ ti ri le re ne den o lan ko nu la rýn hiç bi ri de za ten bi ze ya ban cý de ðil. Bu na rað men i ler le me ra por la rý ný en çok cid di ye al ma sý ge rek ba ka nýn ve ra por da ki e leþ ti ri le re bi linç li ya nýt lar ver me si ge re ken AKP nin baþ hu kuk çu su nun tu tum la rý or ta da. Cum hur baþ ka ný Gül i se AKP i çin den ge lip de bu ko nu da man týk lý dü þü nen tek ki þi o la rak or ta ya çý ký yor. An cak hü kü met ü ze rin de çok et ki li ol du ðu da söy le ne mez. Se mih Ý diz Mil li yet, di le bil di de AK Par ti ik ti da ra ge lin ce dar be plan la rý raf lar dan in di ril di. A yý þý ðý, a ka moz, Sa rý kýz, Bal yoz gi bi bir sü rü dar be plan la rý ya pýl dý. Dar be i çin u lus la ra ra sý kon jonk tür mü sa it de ðil di, üs te lik ko mu ta ka de me sin de dar be uz laþ ma sý sað la na ma dý. Ay rý ca si vil top lum ar týk da ha güç lüy dü. Hal kýn si ya si is tik rar ta le bi net bir þe kil de or ta ya ko nun ca dar be ler a kim kal dý. 27 Ni san 2007 muh tý ra sý da ba þa rý sýz ol du, çün kü ö nü ar ka sý i yi he sap la na ma mýþ tý... Bu gün dar be teh li ke si var mý? Her kes bi li yor ki e vet, teh li ke var; çün kü ya pý sal de ði þik lik ler he nüz ya pýl mýþ de ðil. Dar be te þeb büs le ri mah ke me kar þý sýn da he sap ve ri yor a ma dar be ci zih ni ye ti bes le yen fak tör ler hâ lâ dim dik a yak ta. Bal yoz du ruþ ma sýn da ka rar ve ri lir ken da va nýn 1 nu ma ra lý sa ný ðý Çe tin Do ðan, mah ke me baþ ka ný na teh dit i çe ren cüm le ler sarf e de bi li yor. Ba zý ses ka yýt la rýn da rö vanþ di yen ge ne ral le re rast la ný yor. Be kir Boz dað, dar be le re ya sal ge rek çe ha li ne ge ti ri len 35. mad de i çin Ý zi bi le kal ma ya cak. de miþ. 35. mad de nin kal dý rýl ma sý i yi bir a dým o lur; a ma dar be le ri ön le me ye kâ fi de ðil. Sa de ce as ker ler de de ðil, ser ma ye çev re le rin de, ay dýn lar da, med ya da vs. dar be ci lik dö ne mi nin ka pan ma sý ge re ki yor. Ý þin doð ru su kü çük a ma et kin bir züm re de hâ lâ X gü nü bek le ni yor; üs te lik bu çað da, bu top lum da... Ek rem Du man lý Za man, Sa kin ol Sa ba hýn ilk ý þýk la rýn da müþ te ri le ri ni ka pý la rýn dan al mak zo run da o lan ser vis þo för le ri nin, uy ku la rý ný da ðýt mak i çin, o to mo bil le ri nin mü zi ði ni a la bil di ðin ce yük sek ses le din le me le ri ne kýz ma! Vak tin de in me yen müþ te ri le ri i çin klak so nu ha fi i if çe çal ma la rý na si nir len me! Üst kat lar dan pal dýr kül dür ko þa rak ser vi se ye tiþ me ye ça lý þan va tan da þýn is te me den çý kar dý ðý gü rül tü ye hid det len me! Sa kin ol. Zi li bi te vi ye ve ýs rar la ça lýp ek mek lâ zým o lup ol ma dý ðý ný so ran fý rýn cý ve ya bak kal çý ra ðý na kýz ma! Mer di ven le ri te miz ler ken bir yan dan en son a ra besk tür kü yü söy le yip ef kâr da ðý tan e le ma na si nir len me! Da ha ye ni yý kan mýþ mer di ven le re çö pün kok muþ su yu nu a ký ta rak ka pý nýn ö nün de ki kon tey ne re gö tü ren kom þu ya hid det len me! Sa kin ol. Du rak ta sý ra, hak, yaþ kay gý sý ol ma dan o to bü se hü cum e den ka la ba lý ða kýz ma! A yak ta ka lan ka dýn lý er kek li yaþ lý la ra, ço cuk lu an ne le re rað men kap tý ðý kol tuk ta de rin bir cep te le fo nu soh be ti ne da lan ki þi le re si nir len me! Baþ ka la rý na yer ver mek is te yen gen ci ne, ço cu ðu na iþ mar e dip o tur ma sý ný sað la yan a na la ra hid det len me! Sa kin ol. Kýr mý zý ý þýk ta son hýz la ge çip va kit ka za nan þo fö re kýz ma! a ya la rý in san dan say ma yan sü rü cü ye si nir len me! a ya ge çi di ni kul lan ma yan, yol dan ge çer ken san ki za rar gö re cek ken di si de ðil miþ gi bi sal la na sal la na yü rü yen ya ya ya hid det len me! Sa kin ol. a pa ca ðýn iþ her ney se, sen ku zu gi bi bek ler ken, þu ra dan sýr na þa rak sý ra nýn baþ ta ra fý na kay nak ya pan a çýk gö ze kýz ma! Hak sa hip le ri hak la rý na sa hip çýk mý yor lar sa ba na ne! tav rýy la ya pý lan bu hak sýz lý ða ses çý kar ma yan gö rev li ye si nir len me! Hak sýz lý ðý ön le ye cek ni ce sis tem i cat ol du ðu ve o ye re ta kýl dý ðý hâl de, sis te min iþ le til me si ni sað la ma yan yet ki li ye hid det len me! Sa kin ol. Þa dýr van ba þýn da, tam ha zýr lan ma dan mus lu ðu so nu na ka dar çe vi rip su yu bo þa a ký týr ken, a hes tebes te, ya nýn da ki ki þi i le þa ka la þýp ko nu þa rak ab dest al dý ðý ný gör dü ðün Müs lü man a kýz ma! Ca mi de to pu to pu on ki þi var ken, on kli ma yý bir den ça lýþ tý ran ce ma a te si nir len me! Ses ci haz la rý ný so nu na ka dar aç tý ðý gi bi han çe re si nin var gü cüy le de ba ðý ra rak o ku yan ho ca ya hid det len me! Sa kin ol. O kul çev re sin de, bah çe sin de ay yu ka çý kan ba ðýr tý lar ve kav ga e den ço cuk lar a ra sýn da sü kû net i çin de nö bet gö re vi ni ye ri ne ge ti ren öð ret me ne kýz ma! Ke nar da kö þe de si ga ra i çen, a buk sa buk ko nu þan, kü für ler ve ba ya ðý lýk lar la þa ka la þan öð ren ci le re si nir len me! Kýz da va sýn dan bir bi ri ni bý çak la yan mek tep li oð lan la ra, oð lan da va sýn dan saç sa ça dö vü þen o kul lu kýz la ra hid det len me! Sa kin ol. Dük kâ nýn da ma lýn i yi si ni ön ta ra fa, kö tü sü nü tez gâh al týn da ha zýr la dý ðý ke se kâ ðý dý na ko yup, el ça buk lu ðu i le müþ te ri ye yut tu ran es na fa kýz ma! Her la fý na bir ye min ta kan, bo zuk gý da yý bi le rek sa tan, mil le tin sað lý ðý ný hi çe sa yan tüc ca ra si nir len me! Bü yük ma ða za de yip gü ven di ðin i çin sü re si geç miþ mal la rý ný ra hat lýk la al dý ðýn mü es se se le re hid det len me! Sa kin ol. Ver gi le rin le bes le di ðin dev let me mur la rý nýn va tan daþ o la rak sa na gös ter di ði il gi siz lik ve say gý sýz ta výr la rýn dan do la yý kýz ma! Ýþ le mez ve i çin den çý kýl maz sis tem le ri, bü tün va at le ri ne rað men ýs lah et me yen, e de me yen dev let yö ne ti ci le ri ne si nir len me! Bü rok ra si yi de mok ra si nin ba þý na be lâ et mek ten baþ ka bir i þe ya ra ma yan ka nun la rý de ðiþ tir me yen yet ki li le re hid det len me! Sa kin ol. u mur ta dan çý kýp ka bu ðu nu be ðen me yen civ civ gi bi, i çin den çýk tý ðý top lu mu hor gö ren, kü çük gö ren, as lý ný in kâr e den dev let li le re kýz ma! Hal ký nýn in sa nî hak la rý ný bi le kul lan ma sý ný en gel le yen, ek me ði ni ye di ði tek ne yi pis le yen gö rev li le re si nir len me! Bun la rý dü zelt mek va a diy le iþ ba þý na ge len, kol tu ða o tur duk tan son ra hiç bir sö zü nü ha týr la ma yan se çil miþ le re hid det len me! Sa kin ol. Dün ya da ek ser in san la rýn aç lýk, yok luk, se fa let, sa vaþ, hid det, þid det, hak sýz lýk al týn da e zil di ði ni gör mez den ge le rek, bel li bir a zýn lý ðý mut lu et mek le mu vaz zaf dev let le re kýz ma! Mil let ler a ra sýn da ki men fi du rum la rý or ta dan kal dýr mak i çin ku rul du ðu söy le nen, tö ren ler ve gös te riþ li top lan tý lar dan baþ ka bir i þe ya ra ma yan mü es se se le re si nir len me! A tom ve sa ir tür lü si lâ ha sa hip ol duk la rý hâl de, baþ ka la rý nýn nük le er fa a li yet le ri nin dün ya ba rý þý ný teh dit et ti ði ni id di a e den kurt lar sof ra sý nýn ga lip le ri ne hid det len me! Sa kin ol. Þa hýs da i re sin de bin tür lü te sey yüp var ken, ken di dý þýn da ki â le me ni zam ver me ye kal kan la ra kýz ma! Ne fis da i re sin de farz la rý ný ih mal et ti ði hâl de, ci ha na ci had i lan e den le re si nir len me! Her tür lü mu kad de si dün ya u mu ru na fe da dan çe kin me yen le re hid det len me! Sa kin ol. Böy le ký rýk plak gi bi ay ný ke li me le ri tek rar i le ak lý ný zý ke ke me e den þah sa kýz ma! Gö rü nen kö ye ký la vuz ol mak id di a sýy la bil di ði miz, gör dü ðü müz, duy du ðu muz sah ne le ri tas vi re ça lý þan ki þi ye si nir len me! Ça re yi gös ter me den yal nýz der di an la týp du ran, üs te lik u nut ma ya ça lýþ tý ðý mýz hâl le ri çok mü him iþ le rin a ra sýn da ha týr la tan ya za ra hid det len me! Sa kin ol. Kýz ma, si nir len me, hid det len me, sa kin ol!

12 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ 12 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu Sos yal med ya da Ýn ter net ta ra yý cý nýz sað lam mý? Vi rüs ler, za rar lý ya zý lým lar ve tro jan le rin bil gi sa ya rý ný za ak tý ðý bu pen ce re nin ne de re ce sað lam ol du ðu nu 5 fark lý a raç i le test e de bi lir si niz. ko num bil di rir ken giz li lik a yar la rý ný za dik kat! -Sca nit Sca nit in ter net ta ra yý cý ný zý 19 gü ven lik tes tin den i çe ren bir uy gu la ma dýr. Fi re fox, I E ve O pe ra i le u yum lu bu uy gu la ma nýn de tay lý bir sýk ça so ru lan so ru lar bö lü mü bu lun mak ta dýr. Bað lan tý: nit.be/bcheck/in dex.php -Qu alys Brow ser Check Qu alys test i çin Fi re fox, Chro me ve In ter net Exp lo rer ü ze rin de bir ek len ti kul la ný yor. Ýn ter net ta ra yý cý nýz da ki es ki ta rih li ve gü ven lik a çý ðý o luþ tu ran par ça la rý i þa ret li yor ve si ze sa de ce tek bir týk i le gün cel le me, so ru nu gi der me o la na ðý su nu yor. Bað lan tý: serc heck.qu alys.com -Brow sers co pe Brow sers co pe a çýk kay nak kod lu on li ne bir a raç o la rak di ðer le rin den fark lý bir ça lýþ ma pren si bi ne sa hip. Ta ra yý cý yý top lu luk ta ki di ðer ta ra yý cý la rýn du ru muy la ký yas la ya rak gü ven lik, ge cik me, stan dart des te ði gi bi fark lý a çý lar dan de net li yor. Bað lan tý: sers co pe.org -Pa nop tic lick Pa nop tic lick in ter net ta ra yý cý a yar la rý nýn ne ka dar ö zel ol du ðu nu kon trol e di yor. A no nim bil gi top la yýp bu nu 5 mil yon ve ri i le ký yas la ya rak ne ka dar ta kip e di le bi lir si niz, ne ka dar e di le mez si niz si ze bu bil gi yi su nu yor. Bað lan tý: nop tic lick.eff.org -PCFlank PCFlank si te si giz li lik, bað lan tý hý zý, a çýk de ðer len dir me, ta ra yý cý giz li li ði, hýz lý test gi bi fark lý a raç lar su nu yor. Bað lan tý: SOS AL med ya kul la ný cý la rý nýn o an ki ko num la rý ný pay laþ mak a ma cýy la yap týk la rý check-in ler (bil di rim ler), giz li lik a yar la rý nýn doð ru ya pýl ma dý ðý du rum lar da hýr sýz la ra da ve ti ye çý ka rý yor. Pro net Gü ven lik Ge nel Mü dü rü Me tin Kas tro, ye ni ne sil hýr sýz lar o la rak ad lan dý rý lan kö tü ni yet li ki þi le rin kur ba ný ol ma mak i çin ya pýl ma sý ge re ken ler hak kýn da bil gi ver di. Pro net Gü ven lik Ge nel Mü dü rü Me tin Kas tro, sos yal med ya kul la ný cý la rý nýn o an ki ko num la rý ný pay laþ mak a ma cýy la yap týk la rý check-in le rin (bil di rim ler) hýr sýz la ra a de ta da ve ti ye çý kar dý ðý ko nu sun da u ya rý lar da bu lun du. Kul la ný cý la rýn, sa de ce ya kýn çev re le ri i le pay laþ týk la rý dü þün ce si i le ö zel lik le ta til dö nem le rin de ger çek leþ tir dik le ri check-in le rin kö tü ni yet li ki þi le re Ev de kim se yok, ge lip ra hat ça so ya bi lir si niz me sa jý ver di ði ne dik kat çe ken Me tin Kas tro, Kul la ný cý la rýn sa de ce check-in yap ma la rý ný sað la yan sos yal pay la þým plat form la rý ol du ðu gi bi, bir çok fark lý plat form da da bu iþ lem ger çek leþ ti ri le bi li yor. Bu tür plat form lar ge nel de stan dart giz li lik a yar la rýn da kul la nýl dý ðý i çin, kul la ný cý la rýn pek çok ak ti vi te si ar ka daþ la rý ol ma yan ki þi ler ta ra fýn dan da ra hat lýk la gö rü le bi li yor di ye ko nuþ tu. Ko nu, ko num ve ko or di nat be lirt me ye da ya nan bir ak ti vi te o lun ca, doð ru giz li lik a yar la rý ya pýl ma dý ðý tak dir de kul la ný cý la rýn bü yük bir risk al dýk la rý na de ði nen Kas tro, Baþ ta hýr sýz lar ol mak ü ze re, kö tü ni yet li ki þi ler i çin, ev de o lup ol ma dýk la rý na ya da ta ti le çýk týk la rý na i liþ kin check-in ya pan kul la ný cý la rýn ad res le ri ni be lir le mek son de re ce ko lay. Bu nu fark e den ba zý sos yal að lar, kul la ný cý la rýn ev ad res le ri ni giz le me le ri ni sað la yan ba zý ge liþ tir me ler ya pa rak ö nem li bir a dým at tý lar. Pro net Gü ven lik Ge nel Mü dü rü Me tin Kas tro, ye ni ne sil hýr sýz lar o la rak ad lan dý rý lan kö tü ni yet li ki þi le re karþý ya pýl ma sý ge re ken ler hak kýn da bil gi ver di. Pro net Gü ven lik o la rak sos yal med ya kul la ný cý la rý na ön ce lik li ö ne ri miz, he sap la rý nýn giz li lik a yar la rý ný kon trol et me le ri yö nün de. Bu nun la bir lik te, check-in le rin kim ler ta ra fýn dan gö rü le bil di ði ni gös te ren in ter net si te le ri a ra cý lý ðý i le ge rek li kon trol le ri ya pa bi lir ve ko num bil di rim le ri ni yal nýz ca ar ka daþ la rý nýn gö re bi le ce ði þe kil de dü zen le ye bi lir ler. Ay rý ca, kul la ný cý lar bil di rim yap týk la rý plat form lar da ar ka daþ la rý ný ö zen le seç me li ve ta ný ma dý ðý ki þi le ri ar ka daþ lýk lis te le ri ne ek le me me li ler i fa de le ri ni kul lan dý. Çev re dos tu bir ya rýþ ma: In cre dib le Gre en A CER, çev re dos tu ü rün le ri ve ye þil tek no lo ji ye yap tý ðý ya tý rým lar dan son ra þim di de ta bi at dos tu bir ya rýþ ma baþ la tý yor. Da ha ta bii ve da ha ye þil bir ya þam i çin bun dan böy le her yýl dü zen le ne cek o lan In cre dib le Gre en ya rýþ ma sý na baþ vu ru lar baþ la dý. Dün ya ça pýn da her yaþ tan öð ren ci ye a çýk o lan bu çev re dos tu ya rýþ ma, e ner ji ta sar ru fu ve kar bon e mis yon la rý ný a zalt ma nýn ya nýn da çev re ko nu la rýn da far kýn da lý ðý art týr ma ya yö ne lik ye ni lik çi ve sür dü rü le bi lir çö züm le rin ge liþ ti ril me si ni teþ vik e de cek. A cer Fo un da ti on di rek tö rü Ric hard Lai ge le nek sel hâ le ge tir mek is te dik le ri ya rýþ may la il gi li þun la rý söy le di: A cer o la rak da ha ye þil bir çev re i çin far kýn da lý ðý art týr mak a ma cýy la In cre dib le Gre en a rýþ ma sý ný dü zen le mek ten bü yük mut lu luk du yu yo ruz. Çev re mi zi ko ru mak i çin genç ler den ye ni lik çi yak la þým lar gö re cek ol mak bi zi çok he ye can lan dý rý yor. Öð ren ci le rin o kul la rýn da öð ren dik le riy le dün ya mý zý da ha ye þil hâle ge ti re cek yön tem ler ve ü rün ler çý kar ma la rý i çin teþ vik et me yi a maç la yan ya rýþ ma nýn ko nu su e þil Ý no vas yon i le Ge le ce ðin Tek no lo jik Ha ya tý Ta bi a tý ko ru mak ve çev re bi lin ci, her yaþ tan ve mil li yet ten in sa nýn ya kýn dan il gi len me si ge re ken bir ko nu. Bu ne den le çev re dos tu bir þir ket o la rak A cer da da ha sür dü rü le bi lir çö züm ler le il gi li fi kir le ri ni pay laþ ma la rý i çin tüm dün ya da ki genç le ri bu i þe dâ hil et me ye ka rar ver di. TAKIMLAR NASIL OLMALI? Bi rey sel ve ya en faz la beþ ki þi den o lu þan ta kým lar la ka tý lý ma a çýk o lan ya rýþ ma ya her yaþ tan öð ren ci baþ vu ra bi lir. Ka tý lým cý lar 31 E kim 2012 ye ka dar on li ne o la rak ka yýt yap tý ra bi lir. Pro je le rin son gön de ril me ta ri hi i se 15 Ka sým DEÐERLENDÝRME NASIL OLACAK? a rý þan pro je ler a ra sýn dan, A cer 12 fi na list se çe cek. Gön de ri len tüm pro je ler ko nu nun uz man la rýn dan o lu þan bir ju ri ta ra fýn dan çev re dost lu ðu, ger çek çi lik ve ye ni lik çi lik te mel fak tör le ri göz ö nü ne a lý na rak de ðer len di ri le cek. Ay rý ca, ik lim, do ðal kay nak la rýn ko run ma sý, a lým gü cü, uy gu la na bi lir lik ve e ri þi le bi lir lik de de ðer len di ri le cek. BÜÜK ÖDÜL $ Fi na le ka lan pro je le rin 15 Mart 2013 te du yu ru la ca ðý A cer In cre dib le Gre en ya rýþ ma sý nýn ö dül tö re ni 4 Ha zi ran 2013 te dü zen le ne cek. Ka za nan ki þi ve ya ta kým ö dül o la rak tam $ ýn sa hi bi o la cak, ay rý ca i kin ci lik, ü çün cü lük ö dül le ri, jü ri ö zel ö dü lü ve on li ne o la rak da ha faz la oy a lan pro je ler a ra sýn dan se çi le cek Hal kýn Se çi mi ö dü lü nü ka za nan lar i çin de ö zel ö dül ler ve ri le cek. a rýþ ma ya ka tý lým ku ral la rý, de tay lar ve ö dül ler gi bi de tay la ra en con test.a cer fo un da ti on.org.tw ad re sin den u la þa bi lir si niz. BÝLGÝSAARINIZIN en üst per for mans ta ça lýþ tý ðýn dan e min mi si niz? Bu nun i çin ya pa bi le ce ði miz ba zý uy gu la ma lar bil gi sa ya rý mý zý da ha hýz lý hâle ge ti re bi lir. Win dows ta yer a lan et ki le yi ci gör sel e fekt ler var dýr. Si zin i çin hýz de ðer liy se bu gör sel e fekt le ri ka pa ta rak hýz sað la ya bi lir si niz. De ne tim Ma sa sý\sis tem ve Ba kým\per for mans Bil gi le ri ve A raç la rý yo lun dan Per for mans Se çe nek le rin den En i yi per for mans i çin a yar la se çe ne ði ni ak tif hâle ge ti rin ve Ta mam a týk la yýn. Bil gi sa ya rý ný zý aç tý ðý nýz da o to ma tik o la rak ça lý þan prog ram lar per for man sý çok et ki ler. Bu nun i çim baþ lan gýç ta ça lý þan ser vis le ri sý nýr la ma lý sý nýz. Baþ lat me nü sün de ki a ra ma ku tu su na sis tem ya pý lan dýr ma sý ya zýn ve bu nu aç týk tan son ra Baþ lat ma ta bý ný se çin. Prog ram la rýn ya nýn da ki o nay i þa re ti ni kal dý rýr sa nýz bu ser vis ler o to ma tik o la rak baþ la ma ya cak týr. (Bil gi sa ya rý ye ni den baþ lat ma yý ge rek ti rir.) Te miz bir ma ki ne da i ma hýz lý dýr. Bu nun ma na sý kul lan ma dý ðý nýz prog ram la rý kal dý rýn. Hiç kul lan ma ya ca ðý nýz prog ram la rý ve de ne me sü rüm le ri ni kal dý rýn. Ay ný an da da ha az prog ram ça lýþ tý rýn. Bü tün prog ram lar ha fý za yý kul la nýr, kaç prog ra mýn ay ný an da ça lýþ tý ðý ný kon trol e din. Sa de ce ça lýþ mak ta ol du ðu nuz prog ra mýn a çýk ol ma sý hý zý ný zý ve per - Di züs tü bil gi sa yar la rý düz ze min de kul la nýn! SICAKLIK bil gi sa ya rýn ça lýþ ma hý zý ný et ki ler. Bu nun i çin di züs tü bil gi sa yar lar düz ze min le re ko nul ma lý dýr. Za ten no te bo ok la rýn yer i le te ma sý ný en gel le ye cek bel li bir yük sek lik bu lun mak ta dýr. Ha lý, ka ne pe vb. gi bi yu mu þak ze min ler bu boþ lu ðun ka pan ma sý na se bep o lur lar ve bil gi sa ya rý mýz ý sý nýr. Bu ý sýn ma da bil gi sa ya rý mý zýn per for man sý nýn düþ me si ne ne den o lur. Sý cak lar art ma ya baþ la dý, bu du rum da USB gi ri þe bað la na rak ça lý þan di züs tü bil gi sa yar so ðu tu cu su da al ma yý dü þü ne bi lir si niz. Ay rý ca di züs tü bil gi sa yar lar dan ya yý lan sý cak lý ðýn in sa nýn sað lý ðý na za rar lý ol du ðu nu u nut ma yýn. Bu yüz den bir çok ü re ti ci kul la ným ký la vuz la rýn da bu du ru mun za rar lý ol du ðu nu be lirt miþ ve kul la ný cý la rý u yar mýþ týr. for man sý ný zý ar týr ma nýn gü zel bir yo lu dur. Re ady bo ost ö zel li ði i le sis te mi ni zi hýz lan dý ra bi lir si niz. Bir USB de po la ma ay gý tý ný bil gi sa ya rý ný za tak tý ðý nýz ca o to ma tik a çý lan pen ce - BUNLARI BÝLÝOR MUSUNUZ? Bil gi sa ya rý ný zý hýz lan dýr ma nýn yol la rý re den Sis te mi mi hýz lan dýr se çe ne ði ni se çe rek Re ady bo ost ö zel li ði ni kul la na bi lir si niz. Ha ta gi de ri ci si ni kul la nýn. De ne tim ma sa sý ný a çýn. So run gi de ri ci yi a çýp, sis tem ve gü ven lik baþ lý ðý al týn dan per for mans so run la rý ný çö zün se çe ne ði ne týk la týn. Bir çok ser vis ça lýþ tý rý yor su nuz ve bir çok prog ram kul la ný yor su nuz. Bir uy gu la ma yý ka pat mak her za man o ser vi si ka pat mak ma na sý na gel mi yor. Baþ tan baþ lat ma nýn fay da sý ha fý za yý te miz le me si dir. O yüz den da i ma bil gi sa ya rý ný zý ça lý þýr hâl de tut ma yýn. Her ak þam ka pa týn. Hard disk te miz le ye rek per for man sý ar tý ra bi lir si niz. Baþ lat ta ki a ra ma me nü sü ne disk te miz le me ya zýn ve çift týk la dýk tan son ra sü rü cü yü se çin ve sil me iþ le mi ni o nay la yýn. De ne tim Ma sa sý\sis tem ve Ba kým\per for mans Bil gi le ri ve A raç la rý yo lun dan pu a ný mý gün cel leþ tir se çe ne ði ni se çin. E ðer pu a ný nýz 3 ten a þa ðý ge lir se, bu ye ni bir bil gi sa yar al ma yý göz ö nü ne al ma nýn za ma ný o la bi lir. Bil gi sa ya rý ný zý gün cel tu tun. Bil gi sa ya rý ný zý ko ru ma nýn en gün cel yo lu o nu o to ma tik gün cel le me ye a çýk ol ma sý dýr.

13 A Ý LE SAÐ LIK 13 Kur ban yak la þý yor, et tü ke ti mi ne dik kat Ö ZEL LÝK LE 40 A ÞIN ÜS TÜN DE KÝ LER VE KRO NÝK HAS TA LI ÐI BU LU NAN LAR RÝSK ALTINDA. BES LEN ME ve Di yet Uz ma ný Sev han Uy gun, a þý rý yað lý yi ye cek ler, tat lý lar ve bol et tü ke ti mi nin sað lýk so run la rý na yol a ça bi le ce ði ni söy le di. Sa ka tat tü ke ti mi ne dik kat e dil me si ge rek ti ði ni be lir ten Uy gun, kur ban lý ðýn sa ka tat ký sým la rý nýn tü ke til me me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Uy gun, ö zel lik le 40 yaþ ve üs tün de ki ki þi le rin, ko les te ro lü yük sek o lan la rýn, kalp da mar has ta lý ðý o lan la rýn ve bu has ta lýk la ra kar þý ris ki yük sek o lan ki þi le rin sa ka tat tü ke ti min den ka çýn ma la rý ge rek ti ði ni söy le di. KUR BAN E TÝ NÝ HE MEN TÜ KET ME ÝN KUR BAN e ti nin ke sil dik ten he men son - ra tü ke til me si nin sin di ri mi zor laþ týr dý ðý - ný be lir ten Uy gun, ke si len hay van e ti nin ö lüm ka tý lý ðý se be biy le 1 gün bo yun ca piþ me si nin da ha zor ol du ðu nu vur gu la - dý. Uy gun, buz luk tan çý ka rý lan et le rin, buz la rý nýn çö zül me si i çin a çýk ha va da, o - da sý cak lý ðýn da ya da ka lo ri fer üs tün de bek le til me le ri nin yan lýþ ol du ðu nu, doð - ru o la nýn a kan su yun al týn da ve ya buz - do la býn da çö zün me si nin o la ca ðý ný kay - det ti. A çýk ha va da, o da sý cak lý ðýn da ve - ya ka lo ri fer ü ze rin de çö zü nen et le rin bak te ri ü ret ti ði nin ve bu du ru mun be sin ze hir len me si ne yol a ça bi le ce ði nin al tý ný çi zen Uy gun, çö zün müþ et le rin i se as la tek rar buz do la bý na ko nul ma ma sý i çin u - ya rý da bu lun du. Bur sa / ci han Uzmanlar tarafýndan, çocuklarýn genellikle 2,5 yaþýnda süt diþlerinin tamamlandýðý ve bu yaþlarda diþ fýrçalama alýþkanlýðý kazandýrýlmasý gerektiði vurgulanýyor. Bi be ron, çü rük le re se be bi yet ve re bi lir UZ MAN LAR, BÝ BE RON KUL LAN DIK TAN SON RA AN NE NÝN, BE BE ÐÝN DÝÞ LE RÝ - NÝ IS LAK TE MÝZ BÝR TÜL BENT LE SÝL ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ NÝ, AK SÝ HAL DE BÝ BE RO - NUN ÇÜ RÜK LE RE SE BE BÝ ET VE REBÝLE CE ÐÝ U A RI SIN DA BU LU NU OR. KÂTÝP Çe le bi Ü ni ver si te si A ta türk E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si Diþ He ki mi Ze ki ye a ðan, sað lýk i çin her yaþ ta a ðýz ve diþ ba ký mý nýn çok ö nem li ol du ðu nu söy le di. Be bek ler de ilk diþ çýk ma sýn dan i ti ba ren a ðýz ba ký mý nýn baþ la dý ðý ný i fa de e den a ðan, bi be ron kul lan dýk tan son ra an ne nin, be be ðin diþ le ri ni ýs lak te miz bir tül bent le sil me si ge rek ti ði ni, ak si hal de bi be ro nun çü rük le re se be bi yet ve re ce ði ni söy le di. Diþ He ki mi Ze ki ye a ðan, ge nel lik le 2,5 ya þýn da ço cuk la rýn süt diþ le ri nin ta mam la dý ðý ný ve bu yaþ lar da diþ fýr ça la ma a lýþ kan lý ðý ka zan dý rýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. a ðan, Ço cuk lar, an ne ve ba ba la rý ný tak lit e der. Bu se bep le an ne ve ba ba diþ le ri ni dü zen li fýr ça lar sa ço cuk lar da bu a lýþ kan lý ðý ko lay ca el de e der. An ne ve ba ba lar, ço cuk la rý na ye mek ye dik ten son ra ve yat ma dan ön ce diþ le ri ni fýr ça la ma sý ný ha týr lat ma lý dýr de di. A ÐIZ BA KI MI NA Ö NEM VE RÝL ME LÝ e tiþ kin ler de fýr ça la ma nýn ye mek ye dik ten son ra ve ge ce yat ma dan ön ce ge rek ti ði ni söy le yen Ze ki ye a ðan, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Fýr - ça, her di þin yü ze yi ne mut la ka deð me li dir. Her di þe en az üç dar be ge - le cek þe kil de fýr ça lan ma lý dýr. Diþ i pi kul la ný mý a ra yüz çü rük le ri ni ön ler an cak kul la ný mý ný mut la ka diþ he ki mi an lat ma lý dýr. Ak si hal de diþ et le - ri ne za rar ve ri le bi lir. Pro tez kul la nan la rýn a ðýz ba ký mý na bü yük ö nem ver me si ge rek ti ði nin al tý ný çi zen e ðen, pro tez le rin ye mek ye dik ten son ra çý ka rý lýp te miz len me si ge rek ti ði ni, bak te ri ü re me si nin ko lay ol - du ðu nu söy le di. a ðan, ha re ket li pro tez le rin ya tar ken çý ka rýl ma sý ve að zýn 8 sa at din len di ril me si ge rek ti ði ni de kay det ti. Ýz mir / ci han Samsun'un Ýlkadým ilçesinde bu yýl 4. kez bisiklet þenliði düzenlendi. FOTOÐRAF: CÝHAN Sað lýk lý ha yat i çin pe dal çe vir di ler SAMSUN mer ke ze bað lý Ýl ka dým il çe sin de be le di ye ta ra fýn dan bu yýl 4 ün cü sü dü zen le nen bi sik let þen li ðin de 7 den 70 e bü tün va tan daþ lar dan yo ðun ka tý lým ol du. Fa a li ye tin bi sik let ya rý þý ol ma dý ðý ný vur gu la yan Ýl ka dým Be le di ye Baþ ka ný Ne cat tin De mir taþ, a ma cýn bi sik let kul la ný mý ný art týr mak ve fa a li ye tin þen lik ha va sýn da kut lan ma sý ný sað la mak ol du ðu nu söy le di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan 5 ki lo met re den o lu þan par kur da i ler le yen bi sik let li ler, Sev gi Park tan baþ la yýp Li man Kav þa ðý ndan tek rar Sev gi Park a dön dü. ak la þýk 250 bi sik let li den o lu þan ka tý lým cý lar a ra sýn da ya pý lan çe ki liþ le 1 a det bil gi sa yar, 10 a det ka lo ri öl çer, 10 a det bi sik let kas ký, 10 a det bi sik let el di ve ni, 10 a det sat ranç ta ký mý ve 10 a det bas ket bol to pu, sa hip le ri ne ve ril di. Sam sun / ci han TEBRÝK Kardeþlerimiz Bekir ile Seda Karagüllü'nün Güngör ismini verdikleri bir çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve Babayý tebrik eder, küçük yavruya Cenab-ý Haktan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Kahramanmaraþ eni Asya Okuyucularý TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Fatih Beþiroðlu ile muhtereme kardeþimiz Nurdan Köleoðlu hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Ýki cihan saadeti dileriz. Ankara eni Asya Okuyucularý TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Onur Turan ile muhtereme kardeþimiz Betül Kavþut hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Ýki cihan saadeti dileriz. Ankara eni Asya Okuyucularý TEBRÝK Gazetemiz çalýþanlarý Zeynep Ilgýn ile Murat Sayan ýn TEBRÝK eni Asya Medya Grup Genel Müdürümüz Recep Taþcý'nýn kýzý Merve Taþcý ile Enes ýlmaz izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. beyefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz.

14 14 SPOR TAMAM MI, DEVAM MI? 2014 Dünya Kupasý elemelerinde bugün grup üçüncüsü Macaristan'a konuk olacak olan A Millî Takýmý sakat futbolcularýn çokluðuna raðmen maça mutlak 3 puan hedefiyle çýkacak. Baþkent Budapeþte'deki Ferenc Puskas Stadý'nda TSÝ 21.30'da baþlayacak maçý Ýtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. (A) MÝLLÝ Fut bol Ta ký mý, 2014 Dün ya Ku pa sý Av ru pa E le me le ri (D) Gru bu'nda ki dör dün cü ma çýn da bu gün dep las man da Ma ca ris tan i le kar þý la þa cak. Baþ kent Bu da peþ te'de ki Fe renc Pus kas Sta dý'nda TSÝ 21.30'da baþ la ya cak ma çý Ý - tal yan ha kem Da ni e le Or sa to yö ne te cek. Or sa - to'nun yar dým cý lýk la rý ný Ma u ro To no li ni ve Lo - ren zo Man ga nel li ya pa cak. Kar þý laþ ma nýn dör - dün cü ha ke mi i se Pa o lo Maz zo le ni. Ýs tan bul'da - ki sür priz Ro man ya ye nil gi siy le grup tan çýk ma yo lun da a ðýr ya ra a lan Mil li Ta kým i çin bu gün kü Ma ca ris tan ma çý nýn ö ne mi bir kat da ha art tý. Pu an kay bý na ta ham mü lü ol ma yan (A) Mil li Fut bol Ta ký mý, sa kat fut bol cu la rý nýn çok lu ðu na rað men ma ça mut lak 3 pu an pa ro la sýy la çý ka cak. MACARÝSTAN'IN 6 PUANI VAR Tür ki ye, grup ta ki ilk ma çýn da dep las man da Hol lan da'ya 2-0 ye ni lir ken, i kin ci ma çýn da Ýs tan - bul'da Es ton ya'yý 3-0 mað lup et ti, ü çün cü ma - çýn da i se yi ne Ýs tan bul'da Ro man ya'ya bu kez 1-0 mað lup ol du. Tek nik di rek tör Ab dul lah Av cý yö - ne ti min de ki ay-yýl dýz lý e kip, 3 pu an la 4. sý ra da bu lu nu yor. Ma ca ris tan i se ilk ma çýn da dep las - man da An dor ra'yý 5-0 yen di, i kin ci ma çýn da ken di e vin de Hol lan da'ya 4-1 mað lup ol du, ü - çün cü ma çýn da i se dep las man da Es ton ya'ya 1-0 üs tün lük kur du. Tek nik di rek tör San dor E ger va - ri yö ne ti min de ki Ma car lar, ilk 3 maç lar son ra sý 6 pu an ve gol a ve ra jýy la 3. sý ra da yer a lý yor. KULAKLAR BÜKREÞ'E ÇEVRÝLDÝ Tür ki ye'nin yer al dý ðý (D) Gru bu'nda bu gün ay rý ca Ro man ya-hol lan da ve An dor ra-es ton ya maç la rý ya pý la cak. Ro man ya ye nil gi siy le grup - tan çýk ma yo lun da a ðýr ya ra a lan Türk Mil li Ta ký mý, Ma ca ris tan'ý dep las man da yen me nin he sap la rý ný ya par ken, ku lak lar i se Ro man ya- Hol lan da ma çýn dan ge le cek so nuç ta o la cak. Grup ta ki ilk 3 maç la rý ný ka za nan Ro man ya ve Hol lan da, Bük reþ'te kar þý kar þý ya ge le cek Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri'nde (A) Milli Takým, grubundaki dördüncü maçýnda bugün deplasmanda Macaristan ile karþýlaþacak. FOTOÐRAF: A.A 488 maçta 180 galibiyet, 202 yenilgi aldýk (A) MÝLL Fut bol Ta ký mý, bu gün Bu da peþ - te'de Ma ca ris tan i le ya pa ca ðý 2014 Dün ya Ku pa sý Av ru pa E le me le ri (D) Gru bu 4. ma - çýy la bir lik te 499. kar þý laþ ma sý na çý ka cak. Türk Mil li Ta ký mý, 89 yýl lýk ta ri hin de, 262'si res mi, 236'sý ö zel ol mak ü ze re ge ri de ka lan top lam 498 maç ta 180 ga li bi yet, 116 be ra - ber lik a lýr ken, 202 kez de ra kip le ri ne ye nil di. Ay-yýl dýz lý e kip, 214'ü dep las man da, 211'i iç Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Ýþitme Engelliler Milli Futbol Takýmýný bakanlýkta kabul etti. Kýlýç: 19 il'de yeni stat yapacak gücümüz var GENÇLÝK ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, ''TFF'ye net bir þe kil de i fa de et tik, e-bi let ve ka me ra lý kon trol sis te mi uy gu la ma la rý bir da ha er te len me ye cek'' de di. Genç lik ve Spor Ba kan lý ðý'nda dün ya ve Av ru pa þam - pi yo na la rýn da de re ce ye gi ren i þit me en - gel li spor cu la rý ka bul e den Ký lýç, ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap lan dýr dý. Ba kan Ký lýç, ''e-bi let ve ka me ra lý kon trol sis te mi uy gu la ma la rý''na i liþ kin bir so ru ya kar þý lýk, i ki sis te min Tür ki ye'nin ''ol maz sa ol maz la rý'' a ra sýn da bu lun du ðu nu vur gu - la dý. Ka nu na gö re bu nun bir gö rev ol du - ðu nu ve Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu'nun (TFF) bu nu mut la ka ye ri ne ge ti re ce ði ni di le ge ti ren Ký lýç, söz le ri ne þöy le de vam et ti: ''Ak si tak dir de stat lar da gü ven li ði sað - la mak müm kün de ðil. Ka nun la stat la rýn gü ven li ði ö zel gü ven lik bi rim le ri ne dev re - di lir ken, bu i ki sis tem ol maz sa ol maz o la - rak or ta ya kon du. Bu i ki sis tem ol ma dan ö zel gü ven lik kon trol le rin de mut la ka za - af lar çý ka cak týr. Bu za af lar da stat lar da is - ten me yen o lay la rýn çýk ma sý na ne den o la - cak týr. Bun lar ö zel gü ven lik sis te mi nin ta - mam la yý cý sý dýr. TFF ye tiþ ti re me di ði i çin bir de fa ya mah sus er te le me ya pýl dý, a ma ken di le ri ne net bir þe kil de i fa de et tik. Bu ko nu bir da ha er te len me ye cek. Bu yüz - den kýþ gel me den ha zýr lýk la rý ný yap ma la - rýn da bü yük fay da gö rü yo rum.'' Su at Ký lýç, ''Kent sel dö nü þüm pro je si kap sa mýn da stat lar da ki ye ni le me ça lýþ ma - la rýn da ki son du rum ne dir?'' so ru su ü ze ri - ne de, þun la rý söy le di: ''Stat lar da ki ye ni len - me ça lýþ ma la rý nýn kent sel dö nü þüm pro je - siy le hiç bir il gi si yok. Sa yýn Baþ ba ka ný mý zýn bu ko nu da ki ka rar lý lý ðý nýn bir ne ti ce si dir. Biz de bu ka rar lý lý ðýn ge re ði o lan a dým la rý at ma ya de vam e di yo ruz. Tür ki ye'de ki stat - lar çok es ki. Bu gün Tür ki ye'de 19 i li miz de ye ni stat ya pa bi le cek e ko no mik güç te ve is - tik rar da yýz. Mer sin'de ye ni stat ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Bit ti ðin de es ki stat yý ký la cak. Ma lat ya'da in þa a ta baþ la dýk. Si vas'ta in þa at baþ la mak ü ze re. Es ki þe hir Sta dý'nýn i ha le si bu haf ta 17 E kim'de ya pý la cak. A ka bin de Sam sun, Ga zi an tep, An tal ya þek lin de de - vam e de cek. An ka ra'da ye ni stat i ha le si ya - pýl dýk tan son ra Ce be ci Ý nö nü Sta dý'nýn yý - ký mý na baþ la ya ca ðýz. Ko ca e li'nde yý ký ma he men baþ la ma yý dü þü nü yo ruz." sa ha da, 73'ü de ta raf sýz sa ha da ol mak ü ze re bu maç lar da top lam 645 gol a tar ken, ka le - sin de i se 742 gol gör dü. (A) Mil li Ta kým son ma çýn da, 12 E kim 2012'de Ýs tan bul'da Ro - man ya i le kar þý laþ tý ve 2014 Dün ya Ku pa sý Av ru pa E le me le ri (D) Gru bu 3. ma çýn dan 1-0 mað lup ay rýl dý. Ö te yan dan (A) Mil li Fut - bol Ta ký mý, Ma ca ris tan i le ya pa ca ðý maç la bir lik te, tek nik di rek tör Ab dul lah Av cý yö ne - ti min de 11. kar þý laþ ma sý na çý ka cak Av ru pa Þam pi yo na sý E le me le ri'nin bi ti min - de Hol lan da lý tek nik a dam Gu us Hid dink'in ye ri ne gö re ve ge ti ri len Ab dul lah Av cý yö ne - ti min de 3'ü res mi, 7'si ö zel ol mak ü ze re 10 maç ya pan mil li ler, bun lar dan 5'i ni ka zan dý, 5'i ni yi tir di. Ab dul lah Av cý yö ne ti min de ki maç lar da top lam 16 kez fi le le ri ha va lan dý ran mil li ler, ka le sin de i se 12 gol gör dü. Þike kararlarýna bakanlaktan itiraz geldi Þike dâvâsýnda 48 sanýðýn ceza aldýðý, 44 sanýðýn beraat ettiði karara Gençlik ve Spor Bakanlýðý itiraz etti. ÝS TAN BUL 16. A ðýr Ce za Mah ke me si nin þi ke da va sý i le il gi li ge rek çe li ka ra rý ný a çýk la ma sý nýn ar dýn dan, ba kan lýk tan i ti raz gel di. ar gý tay a gön de ril mek ü ze re mah ke me ye ve ri len di lek çe - de i ti ra zýn Genç lik ve Spor Ba kan lý ðý a dý na Ýs - tan bul Mu ha ke mat Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ya - pýl dý ðý be lir til di. Ko nu bö lü mü ne A ziz ýl dý rým ve Ol gun Pe ker hk. ya zý lý di lek çe de yar gý la ma so nu cu þi ke ve teþ vik suç la ma sýn dan ve ri len be - ra at ka rar la rý nýn hu ku ka ay ký rý ol du ðu be lir til di ve ka ra rýn bo zul ma sý ta lep e dil di. Da va nýn müþ - te ki le rin den Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu nun i - se tem yiz baþ vu ru sun da bu lun ma dý ðý kay de dil - di. Ka ra ra, Trab zons por, du ruþ ma sav cý sý ve sa - nýk lar da i ti raz da bu lun muþ tu. Gazeteci Hüseyin Kaplan Kozlu'da topraða verildi ANTALA'DA yapýlan TH golf turnuvasý sonrasý uçakla dönerken fenalaþan gazeteci Hüseyin Kaplan, uçakta bulunan 20' ye yakýn doktorun müdahalesine raðmen hayata veda etti. Hüseyin Kaplan'ýn cenazesi dün Ýstanbul Gaziosmanpaþa Dörtyol Camisinde kýlýnan öðlen namazýndan sonra Topkapý Kozlu Mezarlýðýnda topraða verildi. 47 yaþýnda vefat eden Hüseyin Kaplan'ýn cenazesine çok sayýda gazeteci arkadaþlarý ve golf dünyasýndan sevenleri katýldý. Esat Delihasan 141 delegeden 138'inin oyunu alarak baþkan oldu. Esat Delihasan yeniden karatenin baþkaný oldu TÜRKÝE Ka ra te Fe de ras yo nu 3. O la ðan ve Ma li Ge nel Ku ru lu'nun ar dýn dan 141 de le ge den 138'i nin o yu nu a la rak ye ni den baþ kan se çi len E sat De li ha - san, Türk ka ra te si nin dün ya da ki ye ri nin gu rur ve ri - ci ol du ðu nu söy le di. Ge nel ku ru lun çok cen til men - ce ve hu zur i çin de geç ti ði ni be lir ten Tür ki ye Ka ra te Fe de ras yo nu Baþ ka ný E sat De li ha san dört yýl da u - lus lar a ra sý mü sa ba ka lar da 1332 ma dal ya ka zan dýk - la rý ný söy le di. Son Av ru pa ve dün ya genç ler þam pi - yo na la rýn da en faz la ma dal ya ka za nan e kip ol duk." di yen Baþ kan De li ha san þun la rý söy le di: "Bu ba þa rý da bi zim sa de ce üst ya pý mý zýn de ðil, alt ya pý mý zýn da ne ka dar ba þa rý lý ol du ðu nu gös te ri yor. Bu nun ya - nýn da u lus la ra ra sý ku rul la ra an tre nör, ha kem ve yö - ne ti ci sok ma yý ba þar dýk. Or ga ni zas yon la rýn ka li te si - ni ar týr dýk. Dün ya ve Av ru pa ka ra te fe de ras yon la rý her han gi bir or ga ni zas yon teh li ke ye düþ tü ðün de o tur nu va yý ver mek i çin bi zi a rý yor. Bu gü ven Türk ka ra te si nin dün ya da ki ye ri ni gös te ri yor. Quaresma: Aybaba beni istemiyor BEÞÝKTAÞ'TA tek nik di rek tör Sa met Ay ba ba ta ra fýn dan kad ro ya a lýn ma yan, si yah be - yaz lý yö ne tim ku ru luy la da son 10 gün i çe ri sin de ma li ko - nu lar ü ze ri ne yap tý ðý gö rüþ - me ler den so nuç a la ma yan Ri - car do Qu a res ma, mil li maç lar ne de niy le i zin li git ti ði ül ke sin - Ricardo Quaresma den e þi ve ço cu ðuy la bir lik te Ýs tan bul'a dön dü. Türk Ha va ol la rý'na a it bir u çak la sa at 21.10'da Liz bon'dan Ýs tan bul'a ge len Qu a res ma, ga ze te ci le - rin so ru la rý na, "Be þik taþ ta raf ta rý ný se vi yo rum. ö - ne tim ve tek nik di rek tör be ni is te mi yor" þek lin de cevap ver di. Üz gün ol du ðu göz le nen Qu a res ma, a i - le si i le bir lik te da ha son ra ha va li ma nýn dan ay rýl dý. F.Bahçeli boksörler 9 birincilik kazandý ANKARA Boks Þampiyonasý'nda, 12 sporcuyla mücadele eden Fenerbahçe 9 þampiyonluk 3 ikincilik kazanarak yeni bir baþarýya daha imza attý. Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ve Boks Spor Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Ankara nýn baþkent oluþunun 89. yýlý etkinlikleri kapsamýnda 155 sporcu mücadele etti.

15 SPOR 15 Melo: Fenerbahçe'de kesinlikle oynamam 8 bin 600 metre yüksekliðindeki dünyanýn en yüksek ikinci daðý olan K2'nin zirvesine çýkma baþarýsýný gösteren Tunç Fýndýk sevincini Türk bayraðýný açarak kutladý. 20 ILLIK PROFESONEL MÝLLÝ DAÐCIMIZ TUNÇ FINDIK: Dünyanýn en zor daðý K2'ye çýktým Ýki ay süren bir çaba sonunda 8 bin 600 metrelik dünyanýn en yüksek ve en zor daðý olan K2'ye çýkma baþarýsýný gösteren Tunç Fýndýk, "Zirvede çok heyecanlandým" dedi. MÝL LÝ dað cý mýz Tunç Fýn dýk 20 Ha zi ran da yo la çýk tý ðý ve iki ay süren bir çaba sonunda dün ya nýn i kin ci en yük sek da ðý K2 nin zir ve si ne Ýn no va nýn spon sor lu ðun da u laþ ma yý ba þar dý. Bu týr ma nýþ i le bir lik te Tunç Fýn dýk, dün ya nýn en yük sek ilk 8 zir ve si ne bir den çýk ma yý ba þa ra bi len tek Türk daðcý ol du. Tunç Fýn dýk'la dað cý lýk spo ru hak kýn da ko nuþ tuk. Bu spor i le kaç yýl dýr uð ra þý yor su nuz? Pro fes yo nel bir dað cý yým. 20 yýl dýr týr ma ný yo rum. Þim di de kar ve buz da týr man mak ü ze ri ne ça lý þý yo rum. Çok bü yük bir pro jem var. Bu o lim pi yat la rý ka zan mak la eþ de ðer bir pro je. Da ha da zo ru ve da ha da teh li ke li si. 14x8000 a dý al týn da. Dün ya da ki 8 bin met re sý ný rý ný a þan 14 ta ne dað var. Bun la rýn hep si ne E ROL DO URAN e ni as ya.com.tr týr man ma pro je si. Ve, dün ya da bu nu ya pan 30 ta ne seç kin spor cu var. Her mil let ten ve Tür ki - ye'den yok. Ýlk ben o la ca ðým. Çok uð raþ týr cý ve teh li ke le le ri o lan bir pro je. Ben þu a na ka dar 7 ta ne fark lý 8 bin met re lik da ða týr man dým. E ve rest'e i ki de fa týr man dým. Ýlk ne re ye týr man dý nýz? 2001 yý lýn da ilk týr man dý ðým 8000'lik E ve rest Da ðý ol du. An cak ben dað cý lý ða 1990'lar da Tür ki ye'de ki týr ma nýþ lar la baþ la dým. To ros lar'da çev re dað lar da ol sun, bü tün dün ya da týr man mýþ lý ðým var. Alp ler'de, Kaf kas lar'da, Hi ma ya lar'da ol du ðu gi bi bir çok yer týr man mýþ lý ðým var. Týr ma nýþ tan ön ce ne gi bi ha zýr lýk lar ya pý yor su nuz? Dað cý lýk çok ha zýr lýk ve an tren man ya pýl ma sý ge rek ti ren bir spor. Dað cý lýk bir ka ba kuv vet spo ru de ðil. Ka ba kuv vet de ge rek ti ri yor el bet te. Kas gü cü ve fi zi kî kuv vet de ge rek ti ri yor. An cak ön ce lik le çok i yi ha zýr lýk ve da ðý i yi ta ný mak ge rek ti ri yor. Çok tec rü be spo ru. a pa ca ðý nýz týr ma ný þa ka fa o la rak ha zýr ol ma nýz ge re ki yor. Bu spor i çin ne gi bi mal ze me ler ge re - ki yor? Dað cý lýk i çin bir çok de ði þik mal ze me ler ge re ki yor. Tek nik dað cý lýk ya pa cak sý nýz ip ler, ka ya çi vi le ri, buz vi da la rý, kram pon lar, a yak ka bý lar, kask gi bi bir çok ka lem de ði þik mal ze me ler ge re ki yor. The Nort Fa ce'in ü ret ti ði tür de ki giy si ler, yük sek ve so ðuk or tam lar da ö zel lik le kul lan mak ü ze re o lan giy si ler, ça dýr lar ve uy ku tu lum la rý en ge rek li mal ze me ler dir. Ý yi bir týr ma nýþ i çin kaç ki þi lik bir e kip ol ma lý? Çok de ði þir. Tek ba þý ný za da gü ven li bir týr ma nýþ ya pa bi lir si niz. Bu nun da de ði þik Çok büyük bir projem var. Bu olimpiyatlarý kazanmakla eþdeðer bir proje. Daha da zoru ve daha da tehlikelisi. 14x8000 adý altýnda. Dünyadaki 8 bin metre sýnýrýný aþan 14 tane dað var. Bunlarýn hepsine týrmanma projesi. Dünyada bunu yapan 30 tane seçkin sporcu var. Türkiye'de ilk ben olacaðým. yön tem le ri var a ma kü çük dað cý lýk e ki bi ge nel de 2-3 ki þi den o lu þur. Nor mal de tek nik bir ro ta çý ký yor sa nýz, ip ler ve tek nik do na ným lar kul la ný yor sa nýz. U zun ve teh li ke li ro ta i se bi raz da yar dým laþ ma ge rek tir di ðin den do la yý en az 3 ki þi ol ma nýz ge re ki yor. Han gi ik lim þart la rý týr ma nýþ i çin i - de al dir? Bu nun as lýn da bir stan dar dý yok. Çün kü ka ya týr ma ný yor su nuz da ha ý lýk bir ha va da týr man mak is ti yor su nuz. ük sek da ða çýk tý ðý nýz da i se ör ne ðin 8 bin met re lik bir da ða çýk tý ðý nýz da ve ya kýþ þart la rýn da Tür ki ye'de bir da ða çýk tý ðý nýz da ý sý çok dü þük o lu yor. Ha va çok kö tü o la bi li yor. Bu nu si zin kon trol et me þan sý nýz yok. Do la yý sýy la her ik lim de dað cý lýk yap ma ya ha zýr lýk lý ol ma lý sý nýz. Týr ma nýþ ta si zi ne ler zor lu yor? Dað lar sür priz ler le do lu ve bi lin me yen ler i çe ren yer ler. Za ten bu spo run zev ki de bu. Ha va çok kö tü ye dö ne bi lir. Kar de rin o la bi lir. Bek le di ði niz gi bi ro ta da ha az bek le di ði niz den zor o la bi lir. a ni, si zin ha zýr lý ðý ný zý a þa cak þey ler de o la bi lir. Dað la rýn sür priz le ri bun lar dýr. Bek le me di ði miz çok þey; bir ka za o lur, bi ri nin ba þý na bir þey ge lir, o nun la uð raþ mak zo run da ka lýr sý nýz. Ken di ni zi i yi his set mez si niz, bir þey bek le di ði niz gi bi git me ye bi lir. A ma ba zen de her þey mü kem mel gi de bi li yor ger çek ten. Fa kat, bi lin me ye ne ha zýr lýk lý ol mak ge re ki yor. Gü ven lik ve ted bir siz de en ö nem li bir ku ral mý? Ta bi, ay nen. Ý yi e ði tim li ol mak, tec rüb le li ol mak. Sý nýr la rý ný çok a þan bir þe yi yap ma ma ya ça lýþ mak dað cý lýk ta ki ö nem li ku ral lar dýr. Çok zor lan dý ðý nýz bir týr ma nýþ ta ne ler ya pý yor su nuz? O du ru ma düþ me mek ö nem li. Ba þý na teh li ke gel di mi di ye so ru lur hep. Ta bi ki, her za man dik kat siz ol du ðu nuz tak dir de teh li ke çok da ha i le ri bo yut la ra gi dip, ha ya ti bo yut la ra da ge le bi lir. An cak bu nun ol ma ma sý na gay ret e di yor su nuz. Tec rü be bu za ten. Ba þý ný za bir þe yin gel me me si i çin o du rum la rý ta ný mak ve o du ru ma düþ me ye cek þe kil de do na ným lý ol mak. Zir ve ye çý kýn ca her þey bi ti yor mu? Zir ve me se la K2 gi bi 8 bin 600 met re lik dün ya nýn en yük sek i kin ci da ðý K2 gi bi bir da ðýn zir ve si ne çýk mak müt hiþ bir de ne yim. Çok he ye can la ný yor su nuz. A ma i ki ay lýk bir ça ba nýn so nu cun da za ten bu týr ma ný þý ger çek leþ tir miþ o lu yor su nuz. Ve, a þa ðý ya in me den her þey bit miþ ol mu yor. A na kam pa in di ði niz de hat ta þeh re ge ri dön dü ðü nüz de an cak týr ma nýþ bit miþ o lu yor. Zir ve ye çýk tý ðý nýz da o an lýk se vi ni yor su nuz. A ma kar þý sý nýz da bir sü rü prob lem var. A þa ðý ya i ni þin dert le ri si zi bek li yor. Çün kü, me se la K2 gi bi dað da her zir ve ye çý kan 3 ki þi den bir ta ne si ha ya tý ný kay be di yor. Do la yý sýy la hiç bir za man öy le i na nýl maz bir se vinç gös te ri si ya pa cak bir ha li niz ol mu yor. Týr ma nýþ lar da si zi e ko no mik yön den des tek le yen bi ri le ri var mý? The North Fa ce be nim en ö nem li des tek çim. Hiz met ve ü rün spon sor la rým var. Her se ne de bü yük týr ma nýþ la rý ma ma li spon sor lar bu lu yo rum. Bu se ne de bi li þim fir ma sý Ýn no va be nim spon so rum du. K2 týr ma ný þý mý da on lar des tek le di ma li o la rak. Hü kü met nez din de si zi teb rik e den ol du mu? K2 týr ma ný þýn dan son ra sa ðol sun Av ru pa Bir li ði'ndan So rum lu Ba kan E ge men Ba ðýþ teb rik et ti. An cak ge nel de hü kü met ba zýn da bir ta nýn ma yok. Ö zel lik le Dað cý lýk Fe de ras yo nu'nun bu ko nu da hiç bir yar dý mý ol ma dý. As lýn da bek li yor du nuz. Mad di des tek ta bi ki bek le mi yo rum. A ma ma ne vî o la rak ya ným da ol du ðu nu bil dir me le ri ve bu yol da be ni des tek le dik le ri ni söy le me le ri bi le ye ter. Fa ku at bu nu bi le söy le mek ten -fe de ras yon i çin ko nu þu yo rum- a ciz ler. GALATASARALI fut bol cu Fe li pe Me lo, es ki per for man sý ný en ký sa sü re de ya ka la ya ca ðý ný söy le di. GSTV'de can lý ya yýn la nan ''Ül ker Fan Zo ne'da Ço cuk Sa a ti'' prog ra mý na e þi Ro ber ta ve ký zý Pi ad ra i le ka tý lan Me lo, prog ram da ço cuk la rýn so ru la rý ný ce vap la dý. Ký sa sü re de for mu nu ya ka la ya ca ðý ný be lir ten Bre zil ya lý o yun cu, ''Genç ler bir li ði ma çýy la be ra ber pit bull se vinç le ri me ge ri dön mek is ti yo rum. Es ki Me lo'yu gör mek i çin ta raf ta rý mý zýn faz la bek le me si ne ge rek yok. az ça lýþ ma la rý na ka tý la ma dý ðým i çin fi zik o la rak he nüz is te di ðim se vi ye de de ði lim, an cak çok i yi ça lý þý yo rum ve en ký sa sü re i çe ri sin de ha zýr ha le ge le ce ðim'' de di. Sa ha i çin de hýrs lý bir ya pý ya sa hip ol du ðu nu vur gu la yan Me lo, sa ha dý þýn da i se sa kin bir ha ya tý ol du ðu nu di le ge tir di. Ýs tan bul'un ken di si i çin þa þýr tý cý bir yer ol du ðu nu an la tan sa rý-kýr mý zý lý o yun cu, ''Tür ki ye'ye ilk gel di ðim de Ýs tan bul be ni faz la sýy la þa þýrt tý. Ri o Da Ja ne i ro'ya in san la rýn sý cak lý ðý ve ö zel lik le ye mek le riy le çok ben zer lik gös te ren bir þe hir. Bu ne den le de u yum sü re cim faz la sür me di'' di ye ko nuþ tu. Ki ra lýk o la rak oy na dý ðý Ga la ta sa ray'ýn ken di si i çin ay rý bir ö ne mi ol du ðu nu i fa de e den Fe li pe Me lo, ge le ce ði i le il gi li o la rak i se þun la rý söy le di: ''Ge le cek hak kýn da ko nuþ mak zor çün kü Ju ven tus i le de vam e den bir söz leþ mem var. An cak Ga la ta sa ray'a çok i yi u yum sað la dým ve bu ra da çok mut lu yum. A ma þu an da ka fam da bir tek ta ký mý mýn bu TÜRKÝE, Rus ya'da so na e ren 2012 Dün ya Fut bol Þam pi yo na sý'nda Ar jan tin'i 3-0 yen di ve ü çün cü kez üst üs te ü çün cü lük kür sü sü ne çýk tý. Ev sa hi bi Rus ya'yý 1-0 ye nen Öz be kis tan i se þam pi yon ol du. Am pu te de Mil li Ta ký mý, Rus ya'nýn Ka - Melo, "Gençlerbirliði maçý ile birlikte pit bull se vinç le ri me ge ri dön mek is ti yo rum" dedi. Ga la ta sa ray'ýn Bre zil ya lý fut bol cu su Me lo, ''Es ki Me lo'yu gör mek i çin ta - raf ta rý mý zýn faz la bek le - me si ne ge rek yok. az ça lýþ ma la rý na ka tý la ma - dý ðým i çin fi zik o la rak he - nüz is te di ðim se vi ye de de ði lim. An cak çok i yi ça - lý þý yo rum ve en ký sa sü re i çe ri sin de ha zýr ha le ge le - ce ðim' di ye ko nuþ tu. se zon Av ru pa ve lig de ki ba þa rý sý var. Ben bir Fla men go ta raf ta rý yým an cak i kin ci ta ký mým ke sin lik le Ga la ta sa ray. Ge çen se zon bi zim i çin ha ri kay dý ve muh te þem bir þam pi yon luk el de et tik. Bu ra da çok ö - li nin grad ken tin de dü zen le nen 2012 Dün ya Am pu te Fut bol Þam pi yo na sý'nda Ar jan tin'i 3-0 ye ne rek ü çün cü lük ku pa sý ný kal dýr ma yý ba þar dý. Ay - yýl dýz lý e ki bi ga li bi ye te ta þý yan gol le ri 14'ün cü ve 24'ün cü da ki ka lar da Fa tih i le 35'in ci da ki ka - nem li þey ler ya þa dýk ve bu ne den le Ga la ta sa ray da be nim i çin Fla men go ka dar ö nem li bir ye re sa hip. Ben i yi bir Ga la ta sa ray lý yým, ke sin lik le Fe ner bah çe'de oy na ma yý dü þün mem. Za ten ge çen se zon ya þa dýk la rý mýz dan son ra bu müm kün de ol maz. Bu ra da ki ha ri ka a ný la rým, ar ka daþ lýk la rým ve oy na dý ðým gü zel fut bol dan son ra Fe ner bah çe'de oy na mam söz ko nu su o la maz.'' NBA ta kým la rýn dan Los An ge les La kers ve Mi a mi He at'e bü yük bir sem pa ti si nin ol du ðu nu kay de den Bre zil ya lý o yun cu, ''az ta ti li mi de bu ne den le ABD'de ge çir dim. Bas ket bo la ve NBA'e bü yük il gi du yu yo rum'' de di. Me lo, ken di si ne ta ký lan Pit bull la ka bý i çin i se, ''Mü ca de le ci o yun tar zým dan do la yý in san da ha çok bu tarz da i sim le ri ya kýþ tý rý yor. Ýs pan ya ve Ý tal ya'da da 'glad ya tör' di ye çað rý lý yo rum. Bu ra da da Pit bull la ka bý ba na la yýk gö rül dü'' i fa de le ri ni kul lan dý. Ampute Millî Takýmý Dünya Üçüncüsü oldu da Rah mi kay det ti. Da ha ön ce 1 Av ru pa i kin ci li ði ve i ki de dün ya ü çün cü lü ðü kür sü sü ne çý kan Am pu te Mil li Ta ký mý, bu ba þa rý la rý ný son dün ya þam pi yo na sýn da da tek rar la dý ve ü çün cü kez ü çün cü lük kür sü sü ne çýk tý.

16 Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Kimse ok Mu Derneði, Suriye'den gelen bin kiþiye her gün sýcak yemek daðýtýyor. FOTOÐRAF: CÝHAN Mültecilere yemek hizmeti SURÝE DE AÞANAN ÝÇ SAVAÞTAN DOLAI KÝLÝS E ERLEÞEN MÜLTECÝLERE EL UZATAN KÝMSE OK MU DERNEÐÝ, ÖÐLEN VE AKÞAM EMEKLERÝNDE BÝN KÝÞÝE EMEK DAÐITIOR. SURÝE'DE yaþanan iç savaþtan dolayý Kilis e yerleþen mültecilere el uzatan Kimse ok Mu Derneði, öðlen ve akþam yemeklerinde bin kiþiye yemek daðýtýyor. Bölgedeki insanlarýn ihtiyaçlarýnýn had safhada olduðunu ifade eden Kimse ok Mu Derneði Genel Baþkan ardýmcýsý Metin Çetiner, hayýrseverlere yardým çaðrýsýnda bulundu. Havalarýn soðumasýyla birlikte mültecilerin barýnak ve eþya ihtiyaçlarýnýn arttýðýný aktaran Metin Çetiner, mültecilere þimdiye kadar yaptýklarý yardýmlarla ilgili, Hatay ayladaðý nda 12 bin, Kilis te ise 2 bin kiþiye gýda, giyim ve battaniye yardýmý yaptýk. Ayrýca Kilis e 24 seyyar tuvalet, 30 seyyar banyo, 10 çöp konteynýrý ve oyun parký da yapýldý bilgisini verdi. Ancak, baþta ev araç-gereçleri olmak üzere pek çok yardým malzemesine ihtiyaç duyulduðunu belirten Çetiner, Mutfak gereçleri, kýrtasiye malzemeleri, kýþlýk giysiler ve battaniye gibi birçok malzemeye ihtiyaç var. Sýðýnmacýlarýn çoðu çocuk olduðu için endiþe verici bir durum ortaya çýkýyor diye konuþtu. Suriyeli mültecilere ayrýca doktor, hemþire ve eczacý göndererek saðlýk problemlerini çözmeye çalýþtýklarýný da dile getiren Çetiner, yaklaþan kýþ ayý öncesi hayýrseverleri yardýmda bulunmaya davet etti. Ýstanbul / cihan ipad Mini nin fiyatý ne kadar? DÜNANIN önde gelen teknoloji devi Apple in piyasaya sürmeye hazýrlandýðý ipad Mini nin fiyatýnýn sýzdýðý iddia edildi. Ýnternette yer alan bir sitenin, Avrupa da faaliyet gösteren bir teknoloji þirketine dayandýrdýðý fiyat listesine göre ipad Mini nin 8 GB lik modelinin 249 Euro ya satýlmasý planlanýyor. Fiyat listesinde ipad Mini nin 8,32 ve 64 GB lik modelleri bulunuyor. ÝPad lerde olduðu gibi bazý modellerde sadece kablosuz internet bulunurken bazýlarýnda da 3G desteði de yer alýyor. 3G desteði yer alan 64 GB kapasiteli ipad Mini nin fiyatý da 649 Euro olarak gözüküyor. Apple in yeni tabletini ise 23 Ekim de tüketicilere tanýtacaðý iddia edildi. ipad in küçük boyutlu bir versiyonunu çýkarma düþüncesi Amazon ve Google un piyasaya sürdüðü bu boyuttaki tablet bilgisayarlara olan yoðun ilginin ardýndan geldi. Apple in eski CEO su Steve Jobs, hayatta olduðu dönemde mini tabletlerle karþý çýkýyordu. Ancak bu boyutlardaki tabletlere olan yoðun ilgi Apple in fikrinin deðiþmesine yol açtý. Tokyo / cihan aþ farkýyla baþkan oldu BREZÝLA'DA yapýlan yerel seçimlerde, Parana eyaletine baðlý Balsa Nova þehrinde yarýþan iki aday eþit sayýda oy alýnca yaþý daha büyük olan aday belediye baþkaný seçildi. 59 yaþýndaki Luiz Costa ve 41 yaþýndaki Marcos Zanetti nin ikisi de 3 bin 869 oy aldý. ürürlükte olan seçim kanununa göre þehrin nüfusunun 200 binin altýnda olmasý sebebiyle 2. tura geçilmedi. Bunun üzerine kanunlarda belirtildiði þekliyle yarýþý diðer adaya göre yaþý daha büyük olan Costa nýn kazandýðý ilan edildi. Sao Paulo / cihan 82 il 82 Sahabi projesinin 24. programý Mersin deki Kongre ve Sergi Sarayýnda gerçekleþtirildi. Teslimiyet kahramaný: Rümeysa ÝSTANBUL Siyer Araþtýrmalarý Merkezi nin düzenlediði 82 il 82 Sahabi projesinin 24. programý Mersin Büyükþehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayýnda gerçekleþtirildi. Bir teslimiyet kahramaný ve Enes bin Malik in annesi Rümeysa bint Milhan ýn (r.a.) örnek hayatýnýn anlatýldýði toplantý, Hafýz Bilal Ömeroðlu nun Kur an-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Programýn ev sahipliðini üzerine alan Akdeniz- Der in dönem baþkanýnýn teþekkür ve selamlama konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Muhammed Emin ýldýrým Hoca, Mersin de Mikdat Ýbni Amr deðil de neden Rümeysa bint Milhan ý anmak gerektiðini þöyle açýkladý; Peygamberimizin (asm) önemli sünnetlerinden biri de þu idi. Sevenleri birbirinden ayýrmayýn Rümeysa bint Milhan ýn kýz kardeþi Ümmü Haram validemiz Mersin in karþýsýnda bulunan Kýbrýs Larnaka da, eþi Ebu Talha ise Akdeniz adalarýnýn birinde medfundur. Rümeysa bint Milhan hem kýzkardeþi Ümmü Haram ý hem de kocasý Ebu Talha yý çok severdi. Ýþte bundan dolayý biz de sevenleri birbirinden ayýrmýyoruz, Rümeysa bint Milhan ý Mersin de anýyoruz. OÐLU ENES BÝN MALÝK Ý RESULULLAH IN EMRÝNE VERDÝ Daha sonra konuþmasýnda Rümeysa bint Milhan ýn hayatýndan ibretli misâller veren ýldýrým, O nun Medineli olduðunu, Nübüvvetin 11. yýlýnda Ýslam ý kabul ettiðini ve Peygamberimizin (asm) Medine ye hicreti zamanýnda büyük fedakarlýk göstererek 10 yaþýndaki oðlu Enes bin Malik i Resulullah ýn emrine verdiðini anlattý. ýldýrým, Peygamber Efendimizin bir hadisinde, Cennete girdim; bir ayak hýþýrtýsý duydum. Bir de ne göreyim; Milhan ýn kýzý Rümeysa deðil mi? diye buyurduðunu hatýrlatarak, O nun cennet ehlinden olduðu bu Hadis-i Þeriften anlaþýlýyor dedi. Ayrýca Rümeysa bint Milhan ýn, ideal bir Müslüman, ideal bir eþ, ideal bir evlat, ideal bir anne ve ideal bir muaalim olarak, bu beþ idealinin örnek alýnmasý gerektiðinin altýný çizdi. Kapanýþ konuþmasý için kürsüye gelen il Müftüsü Ali Melek de kýsa bir konuþmanýn ardýndan duâ ederek programý bitirdi. Mersin/ Hüseyin Küçükoðlu

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı