INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME"

Transkript

1 INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları : 1-) MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2-) Adı, Soyadı : Adres : Büyükdere Cad.Fargo İş Merkezi No Adres : Zincirlikuyu İstanbul (Aşağıda kısaca ARACI KURUM diye anılacaktır.) (Aşağıda kısaca MÜŞTERİ diye anılacaktır) Tanımlar WİP-Web İşlem Platformu elektronik altyapı. Internet üzerinden menkul kıymet alım satımı ve diğer mali hizmetlerin sunulduğu WİP-Web İşlem Platformu Şifresi Internet üzerinden işlem yapabilmek için MÜŞTERİ nin ARACI KURUM nezdindeki hesabına/hesaplarına münhasıran belirlediği işlem şifresi. Internet Aktivasyon Şifresi Geçici şifre. Link Erişim Adresi. Sözleşmenin Konusu Madde 1 - MÜŞTERİ ile ARACI KURUM arasında aşağıdaki koşullarla Internet Üzerinden Yapılan İşlemler Sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu sözleşmenin konusu, ARACI KURUM tarafından sunulan Internet aracılığı ile işlem yapılabilmesine ilişkin teknik alt yapıdan bu sözleşmede yazılı olan kayıt ve şartlarla MÜŞTERİ nin yararlanması ve bu hizmetlerin MÜŞTERİ tarafından kullanılması ile ilgili esasları düzenlemektir. ARACI KURUM işbu sözleşme kapsamında Internet aracılığıyla MÜŞTERİ ye elektronik işlem altyapısı üzerinden her türlü menkul kıymet alım-satım hizmetlerini sunacaktır. MÜŞTERİ nin işbu sözleşme çerçevesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için ARACI KURUM nezdinde bir yatırım hesabının/hesaplarının olması, bu hesaba/hesaplara ilişkin gerekli çerçeve sözleşmelerin imzalanmış ve bu sözleşmelerin ARACI KURUM tarafından da onaylanmış olması gerekmektedir. Bu sözleşmede düzenlenmemiş konularda taraflar arasında imzalanmış olan bilcümle sözleşmelerde yer alan hükümlerin uygulanacağını ve esasen taraflar arasındaki hukuki ilişkide sözleşmelerin bir bütün oluşturduğunu her iki taraf beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2 Şifrenin verilmesi ve muhafazası Madde 2 - MÜŞTERİ Internet aracılığıyla elektronik işlem alt yapısı üzerinden menkul kıymet alım satımı ve diğer elektronik hizmetlerden faydalanabilmek için öncelikle Internet Üzerinden Yapılan İşlemlere İlişkin Başvuru Formu ve Taahhütname yi doldurup imzalayacak ve taahhütname ekinde kapalı zarfta sunulan Internet Aktivasyon Şifresi ni tebellüğ edecektir. MÜŞTERİ nin ARACI KURUM a Internet Üzerinden Yapılan İşlemlere İlişkin Başvuru Formu ve Taahhütname aracılığıyla tebliğ ettiği ve Tebligat Kanunu nda dercedilen Tebligat Adresi yerine geçecek elektronik posta adresine ARACI KURUM bir link (erişim adresi) gönderecektir. MÜŞTERİ elektronik posta adresine gönderilen link i kullanarak öncelikle ilgili alana tebellüğ ettiği Internet Aktivasyon Şifresi ni girecek ve akabinde tamamen kendisinin belirleyeceği WİP-Web İşlem Platformu Şifresi ni sisteme tanımlayacaktır. Internet Aktivasyon Şifresi ilgili alana girilmediği takdirde WİP-Web İşlem Platformu Şifresi nin MÜŞTERİ tarafından belirlenmesi mümkün olamayacaktır. Söz konusu link ARACI KURUM tarafından yedi gün süreyle aktif tutulacak ve WİP-Web İşlem Platformu Şifresi nin belirlenmesini takiben ya da yedi günlük sürenin sonunda bağlantı kesilecektir. MÜŞTERİ tarafından yaratılan WİP-Web İşlem Platformu Şifresi ve şahsen tebellüğ ettiği Internet Aktivasyon Şifresi nin muhafazası ve bu şifrenin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde MÜŞTERİ hesabına gerçekleştirilecek işlemlerden ve bunların sonuçlarından kaynaklanan her türlü zararın sorumluluğu tamamen MÜŞTERİ ye aittir. Müşteri tarafından yaratılan WİP-Web İşlem Platformu Şifresi ARACI KURUM tarafından elektronik imza kabul edilerek, bu şifre ile yapılan tüm işlemlerden MÜŞTERİ sorumlu tutulacaktır. ARACI KURUM çalınmış veya herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin tasarrufuna bırakılan WİP-Web İşlem Platformu Şifresi aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerden ve bunların sonuçlarından sorumlu tutulamaz. MÜŞTERİ lerin sisteme şifre tanımlaması, elektronik ortam hizmetlerinden MÜŞTERİ yi yararlandırma yükümlülüğü getirmez. Şifrenin kaybının yazılı olarak beyanını takiben 24 saat içerisinde yapılan işlemlerden ve bunların sonuçlarından ARACI KURUM sorumlu değildir. Yapılabilecek İşlemler Madde 3 - MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdindeki hesabı üzerinden WİP-Web İşlem Platformu Şifresi ile hesap bakiyesi, hareketleri ve emanet hesabı görüntüleme, Sermaye Piyasası Araçları alım-satım işlemleri, para transfer işlemi ve para transfer talimatları, Menkul Kıymet virman talimatları, Halka arz ön talep ve kesin talep girişi işlemleri ve şifre değişikliği işlemlerini yapabileceğini, bu işlemlere daha sonra ilave edilecek diğer işlemlere de bu sözleşme hükümlerinin uygulanacağını beyan ve kabul eder. Internet üzerinden iletilen sermaye piyasası araçları alım emirlerinin ARACI KURUM tarafından tasfiye edilebilmesi için müşterinin hesap bakiyesinde yeterli nakdi ya da Internet üzerinden geçekleştirilen işlemleri de içerecek şekilde münhasıran kapsamı genişletilmiş kredi limitinin bulunması gerekmektedir. Internet üzerinden iletilen sermaye piyasası araçları satım emirlerinin ARACI KURUM tarafından tasfiye edilebilmesi için MÜŞTERİ nin ARACI KURUM nezdindeki hesabının emanetinde yeterli miktarda menkul kıymet bulunması gerekmektedir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında istenilen işi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan MÜŞTERİ nin Internet üzerinden vermiş olduğu emir ve/veya talimat yerine getirilmeyecektir. MÜŞTERİ bu hususu bildiğini ve bu nedenle işlem yapılmamasından dolayı ARACI KURUM u sorumlu tutmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ tarafından Internet üzerinden yapılacak işlemlerin herhangi bir sebeple yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi nedeni ile meydana gelecek bütün kar veya zarar MÜŞTERİ ye aittir. MÜŞTERİ Internet üzerinden yapılan işlemlerin ARACI KURUM un yetki ve sorumluluğunda olmayan, teknik veya her nevi diğer sebeplerden dolayı yerine getirilmemiş, eksik ya da yanlış yerine getirilmiş olmasından dolayı ARACI KURUM un herhangi bir sorumluluk taşımadığını ve bu çerçevede ARACI KURUM un araştırma yapmak yükümlülüğünün de olmadığını peşinen kabul eder. ARACI KURUM un MÜŞTERİ ye Internet üzerinden hizmet verecek olması MÜŞTERİ ye donanım ve yazılım (hardware-software) temini konusunda bir ARACI KURUM taahhüdü oluşturmaz.

3 MÜŞTERİ Internet erişimi için gerekli olan donanım ve ARACI KURUM yazılımına uyumlu yazılım versiyonlarını kendi imkanlarıyla hazır bulundurmakla mükelleftir. Kullanım Hakkı ve Sorumluluk Madde 4 - MÜŞTERİ, bu Sözleşme çerçevesinde ARACI KURUM ca verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran kendisine ait olduğunu, kendisine verilen şifrenin/şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi/şifreleri herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağını ve bu şifrenin/şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrenin/şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından ve bunun sonucunda uğrayacağı zararlardan tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu sebeple ARACI KURUM dan her ne isim altında olursa olsun talepte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt MÜŞTERİ, ARACI KURUM a yazılı olarak müracat etmek kaydıyla ARACI KURUM nezdindeki hesap/hesaplarına ilişkin olarak vekalet akdi çerçevesinde bir veya birden fazla üçüncü kişiye birbiriyle aynı veya birbirinden farklı yetki seviyelerini içerecek şekilde Internet erişimli hizmetlere yönelik olarak yetki verebilir. Bu durumda MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen hükümlerin saklı kalması kaydıyla vekalet verilen üçüncü kişilere verilecek Internet aktivasyon şifreleri ve bu kişilerin münhasıran kendi kullanımları için yaratacakları WİP-Web İşlem Platformu şifrelerinin sözü edilen üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, MÜŞTERİ ARACI KURUM a üçüncü kişilerle arasındaki vekalet akdini tek taraflı olarak fesh ettiğini yazılı olarak tebliğ etmediği sürece vekil olarak atadığı üçüncü kişilerin kendi belirleyecekleri WİP-Wep İşlem Platformu şifrelerinin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ tarafından belirlenmiş şifrenin kullanılması sureti ile ARACI KURUM ana bilgisayarına eksiksiz ve doğru olarak iletilen emirlerin yerine getirilmesinden sorumludur. MÜŞTERİ, ARACI KURUM Internet işlem hattını üçüncü şahısları vekil olarak atamadığı ve bu şahısların herbirine münhasıran ayrı birer şifre belirlenmediği sürece sadece kendisi kullanacaktır. MÜŞTERİ, belirlediği şifreyi kullandırarak başkalarına işlem yaptırıp bu kullanım sebebi ile komisyon, ücret vb. gibi maddi menfaatler temin edemez. ARACI KURUM bu tip işlemlerin vukuu halinde üçüncü kişilerle MÜŞTERİ arasında doğabilecek ihtilaflardan sorumlu değildir. Internet üzerinden ARACI KURUM a gönderilen alım/satım, hisse senedi ve para çıkış ve benzeri işlem talimatlarının MÜŞTERİ tarafından verildiği kabul edilecek ve bu işlemlerin sonuçlarından ARACI KURUM sorumlu tutulmayacaktır. Internet üzerinden gelen talimatların işleme konulması ile oluşabilecek risklerden tamamen MÜŞTERİ sorumludur. Erişimin Kesilmesi ve Erişim İhlalleri Madde 5 - MÜŞTERİ ARACI KURUM un sunduğu Internet kanalıyla verilen hizmetlerin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza, vs. teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından, keza donanım, yazılım (hardware-software) ve MÜŞTERİ nin hizmet aldığı Internet Servis Sağlayıcısı ndan-(isp) kaynaklanan aksaklıklar sonucu üçüncü kişilerin kendisine ait bilgilere erişmesi, emir vermesi ve/veya işlem yapması nedeniyle, ARACI KURUM un herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder.

4 Kullanımın İptali Madde 6 - ARACI KURUM, MÜŞTERİ nin ARACI KURUM nezdindeki hesabının kapanması ve MÜŞTERİ nin bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde ya da herhangi bir sebep göstermeksizin şifresini iptal edebilir ve MÜŞTERİ nin bu hizmetten yararlanmasına son verebilir. Sorumluluk / İbra ve Tebligat Madde 7 - MÜŞTERİ, ARACI KURUM un vermiş olduğu Internet hizmetlerinden yararlanmak suretiyle erişme fırsatını bulduğu ARACI KURUM un Internet sitesinde yer verilen haber, araştırma ve yorumların sonuçlarından ve bu bilgilere dayanılarak verilen yatırım kararlarından Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ARACI KURUM un sorumlu olmadığını, ARACI KURUM un Internet sayfasında yer alan bilgilerin genel nitelikte olduğu ve menkul kıymet alım ve satım kararlarını oluşturmak için yeterli bilginin sayfada olmayabileceğini bildiğini, buradan aldığı bilgilerin Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti olarak kabul edilemeyeceğini, bu nedenle Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ARACI KURUM a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında ARACI KURUM u şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, Internet üzerinden yapacağı işlemler nedeniyle, Internet erişim sistemini bir emir ve talimat iletim altyapısı olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde kabul ettiğini beyan etmiş olmakla, bu erişim ve buna benzer elektronik ortamlar vasıtasıyla, ARACI KURUM tarafından kendisine hesap ekstresi dahil olmak üzere diğer bütün gönderilerin de Internet üzerinden veya buna benzer sistemler üzerinden elektronik ortamda tebliğ edilebileceğini ve bu tebligatın da karşılıklı hak ve adalete uygun ve objektif hüsnü niyet kuralları ile bağlantılı olduğunu beyan ve kabul Internet İşlemlerinde Uyuşmazlığın Çözümü Madde 8 - Internet üzerinden yapılan işlemlerle ilgili olarak, bu bölümde yer almayan ve ileride ortaya çıkarak, uyuşmazlığa neden olabilecek durumlarda, emsal olabilecek nitelikte hüküm bulunması halinde bu sözleşmenin uygulanacağını, bu sözleşmede hüküm bulunmaması halinde ise uyuşmazlıkların Borçlar Hukukunun Genel Hükümlerine göre ve sözleşme serbestliği prensibine bağlı olarak çözümleneceğini MÜŞTERİ beyan, kabul ve taahhüt ARACI KURUM Sistemine Verilebilecek Zararlarda Sorumluluk Madde 9 - MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdindeki hesabına münhasıran belirlediği şifre ile kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin yaptığı işlemlerden dolayı ARACI KURUM un bilgi işlem sistemine vereceği zararlardan, bilgi aktarma ve/veya MÜŞTERİ sırlarının edinilmesi ve bunların her ne şekilde ve amaçla olursa olsun kullanılmasından ve bundan doğacak her türlü zararlardan sorumludur.

5 Sözleşmenin Değiştirilmesi Madde 10 - ARACI KURUM bu Sözleşme deki hükümleri (kısmen veya tamamen) dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. ARACI KURUM bu değişiklikleri MÜŞTERİ ye adi veya taahhütlü posta, telgraf, faks veya noter vasıtasıyla bildirebilir. MÜŞTERİ, bu bildirimin tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde bu değişikliklere herhangi bir itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İtiraz halinde Sözleşme fesh edilmiş sayılacaktır. Sözleşmenin Sona Ermesi Madde 11 - Bu sözleşme imza tarihinden itibaren, bir süreyle sınırlanmaksızın akdedilmiş olup, ARACI KURUM dilediği anda MÜŞTERİ ye herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın sözleşmeyi feshederek bu sözleşme kapsamında sunulan hizmeti durdurmaya yetkilidir. Taraflardan herhangi birinin fesih bildiriminde bulunması üzerine sözleşme bütün yükümlülükleri ile birlikte sona erer. Yapılan fesih bildirimine rağmen yedi gün içinde MÜŞTERİ tarafından teslim alınmayan sermaye piyasası araçları için ARACI KURUM, masrafı MÜŞTERİ ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep edebilir. Sözleşmenin feshi halinde MÜŞTERİ nin hesabında mevcut ve ileride doğabilecek borçları kapatılmadan hesabında bulunan mevcutları, MÜŞTERİ ye teslim edilmez. Madde 12 - Fesih veya öngörülemez bir hal, olağanüstü bir sebep veya herhangi bir neden ile hizmetin MÜŞTERİ ye sunulamaması veya hizmetin durdurulması halinde MÜŞTERİ nin hiçbir itiraz hakkı olmadığı gibi, herhangi bir zararziyan talebi olmayacaktır. ARACI KURUM, MÜŞTERİ ye sunulmuş olan elektronik ortam alt yapısını ve uygulamalarını dilediği zaman, dilediği şekilde değiştirmekte serbesttir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM ve/veya kamusal yetkiye haiz diğer düzenleyici kurumlar tarafından yapılacak düzenlemelere ve Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ne tamamen uyacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Madde 13 - Bu sözleşmede yer alan terim ve tanımlamaların ileride değişmesi, yürürlükten kalkması veya yenilerinin kullanılması halinde bu terimler de aynen geçerli olacaktır. Yetkili Mahkeme Madde 14 - Bu sözleşmelerden doğacak ihtilafları çözümlemeye İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu sözleşme 14 madde ve dört sayfadan ibaret olup bütün kapsamı ile birlikte her hakkı saklıdır, hiçbir hükmünde ve sözleşme kapsamında değişiklik yapılamaz, izinsiz çoğaltılamaz ve tamamı veya bir kısmı iktibas edilemez. MÜŞTERİ, imzalanan bu sözleşmenin, MÜŞTERİ ve ARACI KURUM nüshası ile aynı olduğunu, ARACI KURUM un dikkatinden kaçabilecek ve MÜŞTERİ tarafından yapılacak her türlü değişikliğin kapsamı ve önem derecesi ne olursa olsun ARACI KURUM u bağlamayacağını, bu durumda MÜŞTERİ nin ARACI KURUM nüshasının hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve bu uyarının Internet sayfasında yer aldığını ve tamamını okuduğunu, ayrıca sözleşmede yer alan imzasının ve kimliğinde yer alan bilgilerin de doğru ve kendisine ait olduğunu, bu nedenle her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunu bildiğini beyan, kabul ve taahhüt

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: MADDE:1 TARAFLAR Bu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Destek Menkul diye anılacak olan Destek Menkul Değerler A.Ş.; diğer

Detaylı

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:... YATIRIMCIYI TANITICI BİLGİLER Yatırımcı Hesap No : İş bu sözleşme, bir taraftan Valikonağı Cad. No:73 Kat:2 Nişantaşı_İSTANBUL adresinde mukim Marbaş

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Seri No.: B TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Müflteri Ad Soyad : Müflteri No.: Müflteri Temsilcisinin Ad Soyad : Tarih:.../.../... Tarih :. /../.. Sıra No : B Hesap No : ETİ YATIRIM ANONİM

Detaylı

TÜRK TELEKOM ONLİNE HİZMET SÖZLEŞMESİ

TÜRK TELEKOM ONLİNE HİZMET SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOM ONLİNE HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu SÖZLEŞME, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (bundan sonra TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır) ile ABONE arasında (bu SÖZLEŞME de ABONE ifadesi SİZ i/siz in

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KAPSAM İş bu sözleşme 30.07.1981 tarih, 17416 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürülüğe giren 2499

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:

KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: MADDE 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI 1.1 İşbu Sözleşmenin konusu Müşteri nin talebi ve Burgan Yatırım ın bu talebi kabul etmesi üzerine,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN MÜŞTERİ TANIMA FORMU Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1. Kişisel Bilgileriniz Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz Bayan Bay Adınız ve Soyadınız(Tüzel Kişi Ünvanı) T.C. Kimlik Numaranız Vergi Daireniz: Vergi Numaranız: 2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Detaylı

TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPI KREDİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ

TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPI KREDİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPI KREDİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşme... adresinde mukim Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Bundan böyle BANKA olarak anılacaktır) ile, adresi başvuru formunda yazılı......

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

Sizi de en kısa sürede SeansOdam ayrıcalığını yaşayan müşterilerimiz arasında görmek dileğiyle

Sizi de en kısa sürede SeansOdam ayrıcalığını yaşayan müşterilerimiz arasında görmek dileğiyle Menkul Değerler A.Ş. Sayın yatırımcımız, Başvurunuzun en kısa süre tamamlanarak erişiminizin aktif hale getirilebilmesi için, sözleşme setinde ilgili yerleri doldurup, her sayfanın imzalandığından emin

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı