ÇTEN YANMALI MOTORLARDA GERÇEK ZAMANLI OLARAK ARIZA REAL TIME FAULT DIAGNOSIS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇTEN YANMALI MOTORLARDA GERÇEK ZAMANLI OLARAK ARIZA REAL TIME FAULT DIAGNOSIS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE"

Transkript

1 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), May s 2009, Karabük, Türkiye ÇTEN YANMALI MOTORLARDA GERÇEK ZAMANLI OLARAK ARIZA TE REAL TIME FAULT DIAGNOSIS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE Veli ÜNSAL a ve Raif BAYIR b* a Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, E-posta: b, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, E-posta: Özet Bu çal mada, içten yanmal motorlar için uzman sistem temelli, gerçek zamanl hata te his sistemi geli tirilmi tir. Günümüzde içten yanmal motorlar ( YM) ta tlar n ço unda kullan lmaktad r. YM olmadan veya ar zalanmas durumunda araç kullan lamaz. Özellikle acil durumlarda kullan lan araçlarda (Askeri araçlar, ambulans, itfaiye vb.) YM nin ar zalanmas nedeniyle arac n çal mamas hem hayati hem de maddi kay plara neden olacakt r. Bu yüzden YM lerde ar zan n tespiti, te hisi ve kondisyonunu izlemek önemlidir. Bu çal mada YM a ait; motor devri, motor cakl, yak t s cakl, arj sisteminin ak m ve gerilimi, ya s cakl ve egzoz emisyonlar ölçülerek veri al veri kart ile bilgisayara aktar lmaktad r. Bu çal ma ile YM a ait yedi ar za ba ar yla tespit edilmi tir. Ayr ca YM n kondisyonuda gerçek zamanl olarak izlenebilmektedir. Uzman sistem yaz, kullan ara yüzlü görsel bir programlama dili kullan larak geli tirilmi tir Anahtar kelimeler: çten Yanmal Motorlar, Ar za Te hisi, Ar za Tespiti, Uzman Sistemler. Abstract In this study, an expert system based real time fault diagnosis system has been developed for Internal Combustion Engine (ICE). Nowadays internal combustion engines are used for most of the vehicles. Without an internal combustion engine or with a faulty internal combustion engine, vehicles can not be used. Faults of ICE s might cause big problems especially for the emergency vehicles (military vehicles, ambulances, fire engine, etc.). In case of any faults which occur in internal combustion engines that will cause not only monetary losses but also life losses as well. For this reason, detection, diagnosis and condition monitoring of ICE faults are important. In this project rpm, heat, fuel heat, charging system s current and voltage, oil heat and emissions of engines are measured and all the data transferred to the computer via to data communication card. Seven differerent types of internal combustion engine faults are successfully determined with this study. In addition to this real time condition of the internal combustion engine is monitored continuously. The user interfaced expert system software has been developed on computer by using a programming language. Keywords: Internal Combustion Engine, Fault Detection, Fault Diagnosis, Expert System 1. Giri Günümüzde kullan m alan ve üretimleri h zla artan ta tlarda, güvenilirlik ve emniyet giderek artt lmaktad r. Ta tlar n güvenirlili inin yüksek olmas içten yanmal motora ba r. Motorda yanman n verimli olmamas ve zararl emisyon de erleri yüzünden yak t tüketiminin artmas r bu yüzden motor gücü dü mektedir. Ar za belirtilerinin zaman nda tespit edilip daha büyük ar zalar olu madan onar lmas, motor ar zalar n insana, çevreye ve ekonomiye verdi i zararlar en aza indirilecektir. Ta tlardaki ço u alt sistemler ve parçalar belirli zaman sonunda özelli ini yitirdi inden için ya da yanl kullan ndan dolay belirli ar za ve hatalara yol açmaktad r. Bu ar zalar ise kullan lar için gerek maddi, gerekse manevi kay plara yol açmaktad r. Bu ise istenmeyen bir durumdur. Özellikle acil durumlarda kullan lan ve her an için kullan ma haz r olmas istenen araçlarda YM lerin ar zalanmas durumunda hayati kay plara sebep olabilecek durumlar ortaya ç kabilir. YM lerin ar za ve hatalar n önceden tespit ve te his edilmesi, bu yüzden çok önemlidir. Ta ttaki ar zalar tespit etmek için, motorun çe itli parametrelerini kullan larak, ar zaya eri mek mümkündür. Bunun için ar zan n yerini tespit etmek önemlidir. Genel olarak volan n ani aç sal h analiz edilir. Bu analizlerden birincisi, istatiksel ba nt lar n hesaplanmas r. kincisi, benzer ölçülerin de erlendirilmesidir. Bu metotlar, yap lan birçok deneyde ar zan n yerini bulabilir. Üçüncüsü ise model tan ma kullan r [1]. YM lerdeki ar zalar n tespit edilebilmesi için baz yaz mlara ve sensörlere ihtiyaç vard r. YM lerde te his üzerinde izolasyon ve analiz hatalar incelenebilir. YM de ate leme olmayan bir silindirin ar zas te his algoritma geli tirerek bulunmaktad r. Te his algoritmalar pahal olmayan sensörler arac ile motorun aç sal h n ölçümü için kullan r. Bu algoritmalar birçok benzinli ve dizel motorda kullan labilmektedir [2]. Motordan yanma ürünü olarak ç kan emisyonlar n ve baz performans parametrelerinin ölçülmesiyle, çok say da motor ar zalar te his etmek mümkün olabilmektedir. Emisyon de erlerinin analiz edilmesiyle özellikle yak t ve ate leme sisteminde ar za olup olmad anla labilir [3]. YM de meydana gelen ar zalar bulabilmek için, ilk etapta motorun normal çal ma artlar na ula mas gerekmektedir. Baz motor ar zalar bulmak için motorun normal hatas z de erlerinden sapmalar örneklenerek ar zalar izole edilebilir. Normal motor davran ndan motor IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 sinyalleri ve sapmalar bulabilmek için bulan k mant k kullan lm r [4]. YM nin egzoz emisyon de erleri kullan larak bulan k mant k ile hata te hisi yap labilmektedir. Bu sistem ile normal durumdaki YM nin çal ma parametrelerinde meydana gelen de imleri bulmak mümkündür. Bu sayede ar zaya neden olan ekipman ve alg lay kalibrasyon ar zalar tespit edilmektedir [5]. YM ar zalar, genellikle yük alt nda çal rken ortaya kmaktad r. Birçok YM ar zas, YM yük alt ndayken izlenebilir. Örne in; ate leme buji kablolar ndan biri ç km olan YM bo ta çal rken, yük alt nda çal mayabilir veya YM bo ta iyi bir ate leme zaman olmas na kar n, yüksek zlarda ya da yükte bunu sa layamayabilir. Ar zan n do ru ve erken te his edilebilmesi için YM nin yük alt nda test edilmesi gerekir. Do ru ve erken ar za te hisi için, motor yük alt nda iken ar za tespiti ve kondisyonunu izleme lemi yap lmas gerekir [6]. YM lerdeki ar zalar ta n kondisyonu izlenerek bulunabilmektedir. Kondisyon izlemede, YM ye ait önemli parametrelerin ölçülmesi ve elde edilen sinyallerden hatan n ve motorun durumunun tespit edilmesi mümkündür. Elde edilen veriler bile enlerine ayr larak veya sinyallerin olu turdu u desenlerden durum izlenebilmektedir. Sinyallerin bile enlerine ayr lmas nda dalgac k analizi (wavelet) ve istatistiksel yöntemler kullan lmaktad r [7]. YM nin tamirinin pahal olmas ve normal olmayan bir YM gerek emniyet aç ndan gerekse çevre için bir tehdit unsurudur [8]. Ar za tespiti yap rken YM nin çal ma artlar n kar la larak ar za hakk nda yorum yap labilmektedir [9]. YM nin durumunun normal sinyaller ile ölçülen sinyallerin kar la lmas sonucunda da anla labilir. Bu yöntemde YM hakk nda az bilgi yeterli olmaktad r. Yöntemde daha önce ölçülmü referans sinyalleri ile yeni ölçülen sinyallerin kar la lmas ile YM nin durumunu tespit edilmektedir. YM de ar zalar n birço u a nmadan dolay olu ur ve nmalar da ayars z motor parçalar ve yanl kullan m yüzünden meydana gelir. YM ar zalar aral kl ve sürekli olarak adland r. Aral kl olu an bu ar za, a amal olarak kötüle erek daha büyük ar zalara veya sürekli bir ar zaya dönü ebilir [10]. Yapay sinir a lar, YM de ar za te hisinde ve kondisyon izlemede yayg n ekilde kullan lmaktad r. Yapay sinir lar hata te hisinde ve kondisyon izlemede en h zl sonuç veren yöntemdir. Bu yöntemde çok az bir veri kullan larak sonuç elde edilebilmektedir [10]. Ar zalar n tespitinde kullan lan bir di er teknik, kondisyon izlemedir. YM lerin analizinde silindirlerdeki yanma bas nc izleyerek hatalar tespit edilmektedir. YM nin silindirlerine yerle tirilen bir bas nç sensörü ile yanma sonundaki bas nçlar ölçülmü tür. Geli tirdikleri uzman sistem sayesinde bu de erleri gerçek zamanl olarak bilgisayar ortam na ileterek, meydana gelen ar zalar bulmu lard r [11]. YM lerin üretiminden sonra, belirli çal ma artlar için motor ayarlar yap r. Bu ayarlar n bozulmas ise YM nin ar zalanmas na yol açar. Ta tta meydana gelen bir ar za sonras nda, YM nin yak t tüketimi ve çevre için önem te kil eden egzoz emisyonlar nda sorunlar meydana gelmektedir [12]. Yak t tüketimi ve emisyon optimizasyonu için bulan k mant k te his sistemi ve tahmin sistemi geli tirmi tir. Bu sistem ile birçok motor ar zas ba ar ile tespit etmi lerdir. Tek silindirli bir dizel motorun krank mili aç sal h z bilgisini kullanarak olu turulan bir sinir a sayesinde normal yanma bas nçlar ve devir e rileri ç kart lm r. Daha sonra ar za olu turularak motorda hata oldu u andaki parametreleri elde edilmektedir. Deneyin sonucunda motorun normal ve hatal anlar ndaki parametrelerini kar la larak ar zalar tesbit edilmektedir [13]. Ta t ar zalar bulmak için geli tirilen bir di er yöntem de, ses ve sinyaller yöntemiyle ar zan n tespit edilmesi yöntemidir. Ar za te hisi için akustik ve titre imli sinyalleri kullanarak yap lan ara rmalar n ço u as l olarak genlik farkl klar n gözetlenmesine dayand larak yap lm r. YM ve aks milindeki ar za te hisinde akustik emisyon ve titre imli sinyallerin te hisi için görsel nokta örnekleme tekni i kullan lm r [14]. YM ler çok karma k sistemlerden olu tu u için; hatan n tespiti ve te hisi zorla maktad r, bu karma kl n ses sinyalleri sayesinde giderilebilmektedir. YM deki normal ve anormal titre im sinyallerini kar la rarak ortaya ç kan farkl klar sonucunda hatalar tespit edilmektedir [15]. YM için belirli fiziksel parametreler, ta n performans önemli oranda etkilemektedir. Özellikle motor performans etkileyen unsurlar olan, silindirlere al nan hava miktar ve s cakl, so utma s s cakl, motor devri ve üst ölü nokta bilgisi, supaplar n aç lma zaman, gaz kelebe i konumunun ve egzoz içindeki çi at k miktar ölçülerek bilgisayar ortam nda görüntülenmi tir. Sensörlerden gelen verilerin kaydedilmesi ve ayn zamanda bilgisayar ekran nda görüntülenmesi amac yla, Delphi program yla yaz m olu turulmu tur [16]. YM nin supap ve pistonundaki hatalar bulabilmek için; normal ve anormal titre im sinyallerinin ölçülebilmesini sa layacak bir model geli tirilmi tir. Bu model sayesinde; supap ve pistondaki titre im sinyallerindeki farkl klardan yola ç karak hatalar n tespiti yap lm r [17]. YM ler ile ilgili ara rmalarda motorun test edilmesi önemli bir basamakt r. Bilgisayar destekli motor test stand ile motor momenti, h z, gaz kelebe i aç kl, yak t tüketimi, hava tüketimi, motor so utma suyu giri ve ç s cakl, egzoz s cakl, ya s cakl, hava giri s cakl, ortam cakl ve nem oran gibi önemli performans de erlerini ayn anda bilgisayara aktar lm r. Bu sayede motor kondisyonunu ve ar za te hislerini bulan k mant k kullanarak incelemi lerdir [18] Bu çal mada YM de meydana gelebilecek ar zalar uzman sistemle gerçek zamanl olarak tesbit edilmektedir. Giri bölümünde bu konuda yap lm çal malar aç klanmaktad r. kinci bölümde YM da ar zalar ve tespit yöntemleri verilmektedir. Üçüncü bölümde ar za tespiti için uzman sistem genel aç klamas, deney düzene i, kullan ara yüzlü yaz m tan lm r. Sonuç bölümünde ise YM de gerçekle tirilen ar za tespit sonuçlar verilmektedir.

3 2. çten Yanmal Motorlarda Ar zalar ve Tesbit Yöntemleri YM lerin daha verimli ve güvenli olmas getirilmesi, YM üreticilerinin ve bilim adamlar n en çok ilgilendi i konudur. Günümüzde üretilen YM ler oldukça karma k sistemlerden olu maktad rlar. Yeni teknolojiler sayesinde modern YM ler performanslar n art rman n yan nda, daha dü ük yak t tüketimi ve art k gazlar n azalt lmas sa lamayan birimler içermektedir. Bu da onlar çok giri li ve çok ç karma k bir sistem haline dönü türmektedir. Bu yüzden YM lerde en uygun çal ma ko ulunun tespit edilmesini güçle mektedir. YM lerin çal ma durumlar n izlenmesi konusunda dünyada ve ülkemizde çal malar yap lmaktad r. YM lerde kondisyon izleme ve ar za te hisinde üç farkl yöntem kullan r. Bunlardan birincisinde; YM nin matematiksel modeli elde edilerek, gerçek sistemle model ayn anda çal r. Model ile gerçek sistem aras nda meydana gelen farklardan motorun durumu hakk nda sa kl bilgiler elde edilmektedir. Bu yöntemde modelle izlenecek motor hakk nda çok detayl teknik bilgiye ihtiyaç vard r. Ayr ca sistemin matematiksel modelini haz rlama ve bunu i lemcide çal rmak için yüksek h zl mikroi lemcilere ihtiyaç duyulmaktad r. Ayr ca modelin kullanmaya ba lanmadan test edilmesi gerekir. Her YM için model olu turulmas ve gerçek sistemden al nacak verilerin do rulu unun yüksek olmas gerekir [19]. Teknolojik Seviye Geleneks el ölçü Aletleri 1970 Özel anolog ölçü aletleri ve enjeksiyon ve ABS için özel ekipmanlar 1980 Dijital test aletleri ve mikroi lemci kontrollü sistemler 1990 Bütünle mi hat te his ve bilgi sistemleri 2000 A ve uzman sistemler ekil 1. Ta tlarda ar za ölçümünün teknolojik geli imi arj Ate leme * Ya lama * Benzinli araçlarda ÇTEN YANMALI MOTOR Mar Yak t So utma ELEKTR K S STEM FREN S STEM ekil 2. Araç içerisindeki alt sistemler Hatan n olu tu unun anla lmas, hatan n nerede meydana geldi i, hatan n tipi ve büyüklü ünün ne kadar ABS oldu unu, ne zaman tespit edildi inin de önemi büyüktür [20]. Ayr ca yanl te hislerin say n azalt labilmesi için, te his sisteminin belli bir esnekli inin de olmas gerekmektedir. YM lerin çal ma an nda meydana gelen ar zalar, ta n performans önemli derecede etkilemektedir. Bu ar zalar n tespiti ve giderilmesi üzerine çal malar yap lmaktad r. ekil 1 de ta tlarda ar za ölçümünün teknolojik geli imi verilmektedir. YM nin bir bütün halinde çal mas, çe itli alt sistemler sayesinde olmaktad r ( ekil 2). Bu sistemler motorun ilk çal mas ndan ba layarak; ilk hareketin verilmesi, gerekli elektrik kayna n sa lanmas, dolgunun haz rlan p silindir içerisine al nmas, silindir içerisine al nan dolgunun ate lenmesi ve silindir içinde yanm olan gazlar n d ar ya at lmas na kadar YM lere yard mc olur 3. Ar za Tesbiti çin Uzman Sistem Temelli Kullan Ara Yüzlü Yaz m Tasar 3.1. Uzman Sistemler Uzman Sistemler (US); belirli bir alanda sadece o alan ile ilgili bilgilerle donat lm ve problemlere o alanda uzman bir ki inin getirdi i ekilde çözümler getirebilen bilgisayar programlar r. Yapay zekâ alan na giren uzman sistemler; uzmanl k isteyen alan ile ilgili bilgiyi saklayabilen ve bu bilgiyi kullanarak karar verebilen sistemlerdir. US ler, bilgisayar biliminin içinde yer almaktad r. Geli tirilen US lerle, bir uzmana ihtiyaç duyulmaks n veya uzman n çok az bir deste i ile problemlerin çözümüne gidilmeye çal lmaktad r [21]. Uzman bir sistemin bilgisi gerçekler ve sezgisel bilgiden olu ur. Gerçekler; genel kabul görmü ve söz konusu alandaki uzmanlar n üzerinde mutab k olduklar bilgi setinden olu ur. Sezgisel bilgi ise; daha çok uygulamay yapan ki i özelinde olup, iyi bir karar n göreceli olarak az tart lan kurallar ; ak l yürütme yetene i, sorgulama kurallar gibi söz konusu alandaki uzmanlardan elde edilen bilgi setini karakterize eder [22]. Bir US üç parçadan olu ur. Bunlar; Kural Taban, Veri Taban ve Kural Çözümleyicidir. Kural taban nda, kural çözümleyicinin sonuca varmak için kullanaca kural kümesi bulunur. Pek çok uygulamada Kural taban (E er öyle ise) kural yap nda tutulur. Bu kural kümesinde birkaç kuraldan birkaç bin kurala kadar olabilir. Veri taban nda probleme özgü olgular tutulur. Bu olgular (E er öyle ise) kural yap ndaki ko ullar n de erleridir. Kural çözümleyici ise kural taban ndaki kurallara bakarak yeni kurallar veya sonuçlar üretir. Böyle bir sistemi do al bir dil arabirimi kullanarak kullan n ak ll bir sistem üzerinden bir uzman ile ba lant kurmas sa lanabilir [23] Deney Düzene i YM lerin ar zalar tespit etmek için bir Uzman Sistem tasarlanm r. Bu US için haz rlanan kural tablosu çizelge 1. de verilmektedir. Çizelge 1. de ölçülen her parametrenin de eri, muhtemel ar za nedenleri ve bu ar zalar n giderilebilmesi için sunulan öneriler belirtilmi tir. Test edilen YM için geli tirilen uzman sistemde, her bir

4 ra No Ölçülen Parametreler 1 Batarya gerilimi 8 V =< X =< 13,5 V De il ise; 2 Alternatör ak Motor so utma suyu s cakl Ya s cakl CO Motor torku HC Çizelge 1. YM için tasarlanan uzman sistem kural tablosu De erler Ar za Düzeltme 1500 d/dk =< X =< 4000 d/dk iken; 45 A =< X =< 60 A De il ise; 2500 d/dk =< X =< 4000 d/dk iken; 80 C =< X =< 100 C De il ise; 2500 d/dk =< X =< 4000 d/dk iken; 70 C =< X =< 100 C De il ise; 900 d/dk =< X =< 2000 d/dk iken; % 0,5 =< X =< % 2,5 de ilse 2500 d/dk =< X =< 3500 d/dk iken; 10 kg.m =< X =< 13 kg.m de ilse; 900 d/dk =< X =< d/dk iken; 100 ppm =< X =< 500 ppm de ilse Batarya bo tur, kablo ba lant lar, zay ft r, kutup ba lar oksitlenmi tir. Batarya bo tur, alternatör kay, gev ek ya da kopuktur, kablolar kopuk, ba lant lar gev ektir. Termostat aç lm yor, fan mü iri ar zal, yada ba lant lar gev ektir, vantilatör kay gev ek ya da kopuktur. Karterde ya kalmam r, ya mü ürü, ar zal ya da ba lant lar gev ek, ya pompas ar zal r. Zengin kar m, hava filtresi t kal ya da kirli olabilir, bujiler ar zal ya da nemlidir. Avans ayar yanl r, buji kablolar ar zal r, zengin kar m Hava filtresi t kal r, zengin kar m, bujiler ar zal ya da nemlidir. Gerilimi ölçünüz. Ba lant lar, kontrol ediniz, cak su ya da z mparayla temizleyiniz. arj ediniz. Kay s z ya da, de tiriniz, ba lant lar kontrol ediniz. Kontrol edip de tiriniz, ba lant lar kontrol ediniz, kay n esnekli ini kontrol ediniz. Motora ya ekleyiniz, kablo ba lant lar kontrol ediniz, kontrol edip de tiriniz. Kar m ayar yap z, bas nçl hava ile temizleyiniz, kontrol edip kurulay z. Avans ayarlay n, kablolar, de tirin, kar m ayar yap z. Filtreyi temizleyiniz, kar m ayar yap z, bujileri de tiriniz parametrenin standartlara uygun çal ma ko ullar ara larak en uygun durum tesbit edilmektedir. Bu çal ma artlar, yaz ma eklenerek YM de olu an herhangi bir ar za en k sa zamanda tespit edilebilmektedir artlar, yaz ma eklenerek YM de olu an herhangi bir ar za en k sa zamanda tespit edilebilmektedir. YM lerde gerçek zamanl olarak ar za tespitinin yap labilmesi için bir deney düzene i kullan lm r. Deney motorunun ve tesisat n genel görünümü ekil 3. de verilmektedir. Deney düzene i; deney stand alt ve üst asisi, deney motoru, dinamometre ve kontrol ünitesi, gaz kelebe i kontrol ünitesi, ölçüm üniteleri (moment, h z ve cakl k), veri al - veri kart ve röle kontrol kart ndan olu maktad r. Deneyde kullan lan YM ile bilgisayar aras nda ileti imi sa layabilmek için, kullan ara yüzlü bir yaz m tasarlanm r çal ma ortam ko ullar bilgisayar ortam na aktarmak için grafik kullan ara yüzlü bir yaz m haz rlanm r. Bu yaz mda YM ye ait bilgiler Advantech firmas n 16 kanal analog giri i ve 12 bit çözünürlü ü olan PCI 1710 HG veri al -veri kart kullan larak d ortamdan bilgisayara aktar lm r. YM nin s cakl, h, torku, ya s cakl, vb. gibi parametrelerin ölçümü için alg lay lar kullan lmaktad r. Ar za tespiti için tasarlanan kullan ara yüzlü yaz m, Visual Basic 6.0 da geli tirilmi tir. Bu yaz mla ölçüm sonuçlar her an görülmekte ve veri al veri kart n ölçüm h kullan taraf ndan ayarlanabilmektedir. Yaz n ana penceresi ekil 4. de verilmi tir. ekil 4. de görüldü ü gibi kullan, ana pencereden, motor test stand manüel ya da bilgisayarla kontrol edebilmektedir ekil 3. Deney düzene inin genel görünümü. Bu deney düzene inden ölçülebilinen büyüklükler ras yla; Bask kuvveti, F (kg) (Motor momenti ), Motor (d/dk), Bas nç fark bilgisi (Havan n debisi), Deney ortam s cakl ( C), Hava giri s cakl ( C), So utma suyu giri s cakl ( C), So utma suyu ç s cakl ( C), Egzoz gaz s cakl ( C), Motor ya s cakl ( C), Yak t cakl ( C), Havan n nemi (%) (Ba l nem), Batarya gerilimi (V), Alternatör ak (A) ve CO, CO2 (%) HC (ppm) dir Kullan Arayüzlü Yaz m Bilgisayar destekli motor test stand n fiziksel özelliklerini, ekil 4. YM ler için tasarlanan kullan ara yüzlü yaz n ana penceresi Kullan, kontrolü bilgisayar üzerinden YM ye yük uygulayabilmektedir. Motor yüklendikten sonra parametreleri görebilmek için verileri oku seçene i kullan larak sensörlerin hangi bilgileri ölçtü ü ve hangi giri terminallerine sahip oldu u görülmektedir. YM, ilk harekete geçirilip çal ma artlar na ula ktan

5 sonra, generatör modu seçilir ve bir taraftan gaz kelebek aç kl di er taraftan da generatör yükü artt r. Daha sonra yaz n ana penceresindeki verileri oku butonuna bas larak YM nin çal ma parametreleri (Motor h, motor torku, motor s cakl, ya s cakl, vb.) görülür. YM generatör arac ile çal p yüklendikten sonra, yapay olarak ar zalar olu turulur. Meydana gelen bu ar zalar gerçek zamanl olarak yaz m penceresinde gözlenir. Bunun için ekil 5. deki analog giri leri okuma penceresindeki hata kontrolü butonuna bas r. YM nin yük alt nda çal mas için; kademeli yük art motora yük olarak ba dinamometre generatörünün uyart m geriliminin de tirilmesi ile sa lanmaktad r. Uyart m gerilimi veri al -veri kart n analog ç ndan temin edilmekte ve motor yükünün istenilen de ere ayarlanmas mümkün olmaktad r. Elde edilen veriler istenmesi durumunda microsft excel dosyas na zamana ba olarak kaydedilmektedir. Ölçülen veriler ile YM nin çal mas na etki eden faktörler ve motorun performans n de erlendirmesi kolayl kla yap labilmektedir. YM nin çal ma ko ullar nda herhangi bir ar za oldu u anda, yaz n hata penceresinde belirtildi i gibi, YM de ne tür bir ar za oldu u ve muhtemel nedenleri de gösterilmektedir. olarak devri artt ld ktan sonra, so utma sisteminde fan sensörü devre d b rak larak so utma suyu s cakl ar zas gerçekle tirilmi tir. Yaz n ana penceresinden YM nin çal ma artlar e zamanl olarak takip edilerek ar zalar tespit edilmi tir. arj sisteminde; ilk olarak YM nin bataryas bo bir bataryayla de tirilerek batarya gerilim ar zas tespit edilmi tir. Bir di er taraftan da bataryaya yapay bir güç kayna ile ba lanarak alternatör ak ar zas olu turulmu tur. YM nin tork kontrolü yap rken ise; motor generatör ile yüklü iken ideal torku bulunmu tur. Bu esnada buji kablolar nda birisi çekilerek yanma verimi dü ürülmü tür. zamanl olarak motor torkundaki kay p yaz m penceresinden de görülmü tür. YM egzoz emisyonlar n standart de erleri normal çal ma artlar nda bulunarak kaydedilmi tir. lk olarak kar m ayar zengin kar m haline getirilmi ve daha sonra buji kablolar ndan biri çekilerek yanma verimsiz hale getirilmi tir. Bu anda HC ve CO ar zalar tespit edilmektedir. 4. Sonuçlar Bu çal mada, çten Yanmal Motorlarda gerçek zamanl olarak ar za tespiti yap lm r. Bunun için çten Yanmal Motorun farkl çal ma artlar nda yüklenmesinin kontrol alt nda tutulabilmesi ve deneysel verilerin e zamanl olarak bilgisayar ortam na aktar labilmesi sa lanm r. Deney düzene i ile, uzman sistem temelli kullan ara yüzlü yaz m ve bilgisayar sayesinde, YM ye ilk hareketin verilmesi, motorun istenilen yükte yüklenebilmesi ve ar zalar n tespit edilmesi gerçekle tirilmektedir. YM nin performans için büyük önem te kil eden parametreler, gerçek zamanl olarak bilgisayar ortam na aktar lm r. Kullan ara yüzlü bir yaz m sayesinde parametrelerin ç kt n al nmas ve grafik de erlerinin incelenmesi kolayl kla gerçekle tirilebilmektedir. ekil 5. Yaz m hata okuma penceresi Deney esnas nda; ilk a amada YM normal çal ma artlar nda tutulmu tur. Daha sonra s ras ile alt sistemlerde ar zalar olu turularak, gerçek zamanl olarak tespit edilmi tir. YM, generatör ile yüklendikten ve dengeli YM de gerçekle tirilen deneyler sonucunda; so utma sistemi, ya lama sistemi, arj sistemi, motor torku ve egzoz emisyonlar na ili kin toplam 7 adet ar za, gerçek zamanl olarak tespit edilmi tir. Tespit edilen ar zalara ili kin de erler Çizelge 2. de görülmektedir. Ayr ca meydana gelen ar zalar n nedenleri ara larak, yaz m penceresinde bu ar zalar n neden meydana gelme nedenleri de belirtilmektedir. Çizelge 2. Deneyler sonucunda tespit edilen ar zalar Ar za Tespit Edilen letim Kullan lan Parametrelerin Motor Motor No Ar za Süresi Parametreler Durumu Yüklü Yüksüz Çal yor Çal yor 1 Ate leme Ar zas 10 sn d/dk Motor torku kg.m 2 Alternatör Ar zas 1 sn d/dk Motor torku A 3 Batarya Ar zas 1 sn Batarya gerilimi 8 V - 13,5 V 4 So utma 1 sn d/dk Ar zas So utma suyu s cakl C 5 Ya lama 1 sn d/dk Ar zas Ya lama ya s cakl 70 C C 6 7 Ate leme ve Yak t Ar zas Ate leme ve Yak t Ar zas 15 sn CO emisyonu 15 sn HC emisyonu d/dk % 0,5 - % 2, d/dk ppm

6 5. Te ekkür Bu çal ma Karabük Üniversitesi BAP Komisyonu taraf ndan proje numaras ile desteklenmi tir. Deste inden dolay Karabük Üniversitesine te ekkür ederiz. Kaynaklar [1] Sood, A. K., Fahs, A. A. and Henein, N. A., Engine Fault Analysis: Part II Parameter Estimatio Approach, IEEE Trans. Ind. Elec. Vol:32,No:4, , [2] Rizzoni,G., Pipe, J. G., Riggins, R. N. and VanOyen, M. P., Fault Isolation And Analysis For Internal Combustion Engine Onboard Diagnostics,IEEE Tran. Vehicular Technology, Vol:9, , [3] Crouse, W. H. and Anglin, D,.L.,Automotive Mechanics, McGraw Hill Company, p 476, New York, [4] Laukonen, E. G., Passino, K. M., Krishnaswami, V., Luh, G. C. and Rizzoni, G.Fault Detection Isolation For An Experimental Internal Combustion Engine Via Fuzzy Identification, IEEE Transaction On Control Systems Technology, Vol:3, No:3, , [5] Soliman, A., Rizzoni, G. and Kim, Y. W.,Diagnosis Of An Automotive Emission Control System Using Fuzzy Inference, Control Engineering Practice, Vol:7,No:2, p , [6] Nyberg, M. and Nielsen, L., Model Based Diagnosis For The Air Intake System Of The SI Engine, SAE Tran., Journal Comm. Vehicles, 106, 9 20, [7] Kim, Y. W., Rizzoni, G. and Utkin, V.,Automotive Engine Diagnosis and Control Nonlinear Estimation,I EEE Control System, p 84 99, [8] Grimmelius, H. T., Meiler, P. P., Maas, H. L. M., Bonnier, B., Grevink, J. S. and Kuilenburg, R. F., Three State Of The Art Methods For Condition Monitoring, IEEE Tran. Industrial Electronics, Vol:46, No:2,1999. [9] Olofsson, N., Evaluaiton Of Observers For Fault Diagnosis On An Automotive Engine Vehicular Syetems, Dept. Of Electrical Engineering, [10] Crossman, J. A., Guo, H., Murphey, Y. L. and Cardillo, J., Automotive Signal Fault Diagnosis Part1: Signal Fault Analysis, Signal Segmentation, Feature Extraction and Quasi Optimal Feature Selection, IEEE Trans. Vehicular T., Vol:52, No:4, , [11] Murphy, B. J., Lebold, M. S., Reichard, K., Galie, T. and Byington, C. Diagnostic Fault Detection for Internal Combustion Engines Via Pressure Curve Reconstruction, IEEE Transaction Vehicular Technology, Vol:1 8, , [12] K la z Y, Baran A, Zerrin Y Z and Çetin M (2005) A Fuzzy Diagnosis And Advice System For Optimization Of Emissions And Fuel Consumption, Expert Systems With Applications 28, [13] Murphy, B., Galie, T. and Byington, C., Diagnostic Fault Detection For Internal Combustion Engines Via Pressure Curve Reconstruction, IEEE Tran. Vehicular Technology, Vol:7, No:3, , [14] Wu, J. D. and Chuang, C. Q., Fault Diagnosis For. Internal Combustion Engines Using Visual Dot.Pattern Of International, Vol:38, , [15] Chen, B. J., Li, L. and Zhao, X. Z.,5th International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition, Fault Diagnosis Method Integrated on Scale Wavelet Power Spectrum, Rough Set and Neural Network, Vol: 1 4, , Nov 02 04, 2007, Beijing, Peoples Rebuplic China,2007. [16] Yurdagül E, Erdal H, Baba F (2005) Mekatronik Donan ml çten Yanmal Benzinli Motorlar n Performans De erlendirmeleri çin Yaz m ve Donan m nin Tasar, Marmara Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi Elektronik-Bilgisayar E itimi Bölümü, Politeknik Dergisi, Cilt:8,Say :1, s: [17] Chen, B. J., Li, L., Gao, H. A. and Zhang, Y. A., Int. Conference on Mechanical Transmissions, Fault Diagnosis of Internal Combustion Engine Based on the Integration of Scale Wavelet Power Spectrum and Neural Network, Vol: 1 and 2, , Sep 26-30, 2006, Chongqing, China, [18] Çelik, M. B. ve Bay r, R., Bilgisayar Destekli Motor Test Stand, Z.K.Ü Bilimsel Ara rma Projesi, Proje No: , Karabük, [19] Capriglione, D., Liguori, C., Pianese, C. and Pietrosanto, On Line Sensor Fault Dedection, Isolation and Accommodation in Automotive Engines, IEEE Transaction Instrumentation and Measurement, Vol:52, No:4, , [20] Denton, T., Advanced Automotive Fault Diagnosis, Butterworth Pub,UK, [21]Gopalakrishan B (1989) Computer Integrated Machining Parameter Selection in a Job Shop Using Expert System, Journal of Mechanical Working Technology, Vol.20, [22] Harmon P, Maus R, Morrisey W (1988) Expert system tools and applications, John Wiley&Sons Inc. Canada. [23] Tekta, M., Akba, A. ve Topuz, V., Yapay Zekâ Tekniklerinin Trafik Kontrolünde Kullan lmas Üzerine Bir nceleme, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, stanbul, 2004

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Arıza Tespit Sistemleri, Parçalar Üç temel parçadan oluşur; Sensörler Motorun durumu hakkında

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI GÜÇ KALİTESİ İZLEME SİSTEMLERİ İLE ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ GÜÇ KALİTESİNİN İNCELENMESİ. Hüseyin ERİŞTİ 1, Yakup DEMİR 2

GERÇEK ZAMANLI GÜÇ KALİTESİ İZLEME SİSTEMLERİ İLE ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ GÜÇ KALİTESİNİN İNCELENMESİ. Hüseyin ERİŞTİ 1, Yakup DEMİR 2 Fırat Üniversitesi-Elazığ GERÇEK ZAMANLI GÜÇ KALİTESİ İZLEME SİSTEMLERİ İLE ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ GÜÇ KALİTESİNİN İNCELENMESİ Hüseyin ERİŞTİ 1, Yakup DEMİR 2 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Şaft: Şaft ve Mafsallar:

Şaft: Şaft ve Mafsallar: Şaft ve Mafsallar: Motor ve tahrik aksı farklı yerde olan araçlarda, vites kutusu ile diferansiyel arasında hareket iletimi için şaft ve açısal sapmalar için gerekli olan mafsallar karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR OTOMATİK TRANSMİSYONLAR Taşıtın hızına, gaz kelebeği pozisyonuna yük ve yol şartlarına bağlı olarak viteslerin otomatik olarak değişmelerine imkan veren bir sistemdir. Otomatik transmisyonla,mekanik ve

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 634-639 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Fotovoltaik Paneller İçin Güneş Takip Edebilen Basit Ve Ekonomik Bir Sistem

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi-

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU Bilgisayarlı Dil Uzmanı Erkan KARABACAK Proje Sorumlusu Çetin ÇETİNTÜRK Tanımlar : Konuşma Tanıma : Dil

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar)

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar) 4. KOMPRESÖRLER Soğutucu akışkanın çevrim boyunca dolaştırılarak soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı iletilmesi kompresörler yardımıyla meydana gelir.yani kompresörler, soğutma devrelerinde buharlaştırıcıda

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000

Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000 14-797980.qxp 10/17/08 11:28 AM Page 1 tools 8000 Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000 Alarm sistemleri programlama ve hizmet az l m Yang n alg lama teknolojisi 14-797980.qxp 10/17/08 11:28 AM Page

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL Uçakların ne kadar paralı yükü, hangi mesafeye taşıyabildikleri ve bu esnada ne kadar yakıt harcadıkları en önemli performans göstergelerinden biridir. Bir uçağın kalkış noktasından,

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

ODA STAT K BASINCI NED R?

ODA STAT K BASINCI NED R? ODA STAT K BASINCI NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? ODA STAT K BASINCI NED R? Oda bas nc, odadaki bas nç ile bu bas nc n kar la t r ld referans bas nç aras ndaki farkt r. E er odan n bas nc +5 Pascal (Pa) / 0,02 inç

Detaylı

SİRKÜLASYON POMPALARINDA HİDROLİK VE ELEKTRİKSEL TASARIMIN ENTEGRASYONU. Cem AYBAR ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA

SİRKÜLASYON POMPALARINDA HİDROLİK VE ELEKTRİKSEL TASARIMIN ENTEGRASYONU. Cem AYBAR ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON Cem AYBAR İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME

Detaylı

Mekatroniğe Giriş Dersi

Mekatroniğe Giriş Dersi Mekatroniğe Giriş Dersi 1. ve 2. Hafta Temel Kavramlar Mekatronik Nedir? Mekanik Sistemler Elektrik-Elektronik Sistemler Bilgi Sistemleri Bilgisayar Sistemleri Bu Haftanın Konu Başlıkları SAÜ - Sakarya

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 574-580 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Bulanık Mantık İle Akıllı Fırının Modellenmesi Ebru GÜNDOĞDU a,*, Köksal

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Gökay BAYRAK, Turgay KAYA

Gökay BAYRAK, Turgay KAYA PLC VE ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ EĞİTİMİ İÇİN BİR DENEY SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI Gökay BAYRAK, Turgay KAYA Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Fırat Üniversitesi gbayrak@firat.edu.tr, tkaya@firat.edu.tr

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TS7200 PLATFORMU ÜZERİNDE SERİ PORT-ETHERNET DÖNÜŞTÜRÜCÜ UYGULAMASI

TS7200 PLATFORMU ÜZERİNDE SERİ PORT-ETHERNET DÖNÜŞTÜRÜCÜ UYGULAMASI TS7200 PLATFORMU ÜZERİNDE SERİ PORT-ETHERNET DÖNÜŞTÜRÜCÜ UYGULAMASI 22 Eylül 10 Ekim (3 Hafta) : TS-7200 gömülü sisteminin incelenmesi, çevrebirimlerin fonksiyonlarının araştırılması ve yazılım geliştirme

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 15-4 Yük Karakteristi i AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ

KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ PÜSKÜRTMELĠ KURUTMA (Spray Drying) 1. Deneyin amacı ve temel prensipler 2. Deney sisteminin fotoğrafları ve teknik resmi 3. Deney yöntemi 4. Deney sisteminin

Detaylı

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 13 Kasım 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL STOK BİLGİLERİNİ KULLANARAK TOPLU ALIM TALEP FİŞİ OLUŞTURMA Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülü ile ihtiyaç duyulan stoklar otomatik belirlenip,

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları

İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon MFGE 312 Bahar 2 2 0

Detaylı

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Bu döküman Teknik Acil Yardım Masası nın çalışma yöntemini açıklamak üzere hazırlanmıştır. Ford Otosan Akpınar mah. Hasan Basri cad. No:2 34885 Sancaktepe - Đstanbul Telefon

Detaylı

Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2

Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2 BİR MOBİL ROBOTUN HEDEF NOKTAYA ERİŞİMİ VE TOPLANAN VERİLERİN RF İLE TRANSFERİ Murat Yükse1 l, Serhat İkizoğlu 2 1 Kontrol Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi yukselm@itu.edu.tr 2 Kontrol

Detaylı

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ Adı:Kesintisiz güç kaynağı Miktarı:8 Adet Tkinorm:506-000-0004 1-GENEL ÖZELLİKLER 1.1-Kesintisiz güç kaynakları 5 kva gücünde olmalıdır

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 26 27 MAYIS BURSA TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Özgür Palaz, Eksen Mühendislik opalaz@ex-en.com.tr Burak Erdal,

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 29.12.2015 Karar No : 2015/DK-PGM/553 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 Fırat Üniversitesi-Elazığ WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1. MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ Motor soğutma sisteminin görevi; motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite verimlilikle buluştu DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite ve uygun maliyetin birleşimi Yeni DR6000 UV-VIS spektrofotometre, laboratuvardaki rutin analizler ve zorlu fotometrik uygulamalar için

Detaylı