Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 WOW! (Würth Online World Gmbh) Araç Teþhis Sistemleri ve Egzoz Emisyon Cihazlarý Servis Ekipmanlarý

2 Würth Otomotiv ve Montaj San. Ürün. Paz. Ltd. Þti. Eski Silivri Cad. No:22 Mimarsinan Büyükçekmece / ÝSTANBUL Telefon : (0212) Faks : (0212) Tüm haklarý saklýdýr. Ýzinsiz çoðaltýlamaz veya içeriði kullanýlamaz. Ýçerik : Özcan BATMAZ / MWT Tasarým : RFR Kontrol : Rüstem YAZICI / DMT Kaðýt : 200 gr mat kuþe Basým Tr : Baský Ad : 5000

3 ÝLK BAÞARI 2002 Yýlýnda Alýnan Federal Ödül, Bugün Bize Piyasada Yenilikçi ve Baþarýlý Varlýðýmýzý Sürdürmek Ýçin Ýlham Vermeye Devam Ediyor. Teknoloji ve Bilgi Alanlarýnda Sürekli Ýlerleyerek Siz Müþterilerimize daha iyi Hizmet Etmek Ýstiyoruz. Teþvik Olmadan Ýlerleme Olmaz.

4 BÝR SONRAKÝ YATIRIMINIZ EN BAÞARILI YATIRIMINIZ OLMALI Sayýn Müþterimiz, Dünyada ve Türkiye de Otomobil Teknolojisinde, Elektronik Uygulamalarýn, Araçlarda, Gittikçe Yaygýnlaþmasý daha Karmaþýk, Tamir Ýþlemleri Gerektirmesine, Kullanýlan Aletlerin Üstün Teknoloji ile Donatýlmýþ Olup, Test Cihazlarýnýn, Her Geçen Gün, Daha Fazla Önem Kazanmasýna Sebep Olmuþtur. Yakýn Gelecekte, Gerekli Bilgi ve Teknolojilerle Donatýlmýþ Araç Bakým Servisleri, Piyasada Sahip Olduklarý Ýmkanlarla Yeni Nesil Araçlara Hizmet Verebileceklerdir. Servise Gelen Araçlarýndaki Elektronik sistem Arýzalarý Sadece Cihazlarla degil, Eðitim, Yazýlým ve Bir Bilgi Bankasý Ýle Desteklenmesi Gereklidir. Mehrmarkenfähige Diagnosebox WoW! D-Box SP Bu Nedenle WOW! (Würth Online World GmbH), Siz Servis Sahiplerine, Hýzla Deðiþen Bir Ortamda Yüksek Yatýrým Güvencesi Saðlayan Bir Bilgi Sistemi Yaratmayý Hedef Aldý. Ýlerlemeniz ve Büyümeniz Ýçin Elbette Bu Teknoloji Gereklidir. WoW! Sayesinde Sizler Ýçin, Bugün ve Gelecekte Servis Sektöründe Baþarýyý ve Karý Belirleyici Bir Þekilde Etkileyecek Olan Alanlarda Size Yardýmcý Olacak Bir Konsept Geliþtirdik. Günümüzde bu alanlar; Modern Arýza Tespit cihazý, Teknik Bilgiler, Çalýþma Deðerleri, Tamir Kýlavuzu, Egzost Emisyon Ölçümü, E-OBD Diagnozu Gibi Yapý Taþlarýdýr. Online Destekli Sistem Sayesinde, Sürekli Olarak Güncellenen WOW! Yazýlýmý, Sizin ve Piyasanýn Beklentileriyle Birlikte Büyümeye ve Geliþmeye Yönelik Hazýrlandý. Amaç; En Kýsa Zamanda En Doðru Yöntemle Servis Hizmetlerinin Saðlanmasýdýr. Siz de Bizimle Birlikte, Geleceðin Zorluklarýyla Baþ Etmeye Hazýrlýklý Olun, Çünkü; Önemli Olan, Þu Andaki Konumunuz Deðil, ne Kadar Hýzlý Hareket Ettiðinizdir.

5 BÝR MACERA OLARAK TEÞHÝS Otomobil Ýcat Edildiði Günden Bu Yana Ýnsanlarda Hayranlýk Uyandýrmýþtýr. Ýçerdiði Teknoloji Son Yýllarda Öylesine Arttý ki, Onlarý Bir Zamanlar Bu Teknoloji Olmadan Kullandýðýmýza Ýnanmak Bize Zor Geliyor.

6 ÝÇÝNDEKÝLER Seite 6-8 Seite 9-12 Seite Seite Seite 21 WoW! Emission Premium Standard WoW! Power Speedy WoW! Diagnose Snooper Hotspot Bluetooth Handheld / PDA Bluetooth USB Baðlantýsý WoW! Diagnose BMW WoW! Diagnose Mercedes-Benz WoW! / Werbas Connect Würth Online World bir Würth grubu giriþimidir.

7 powered by EGZOZ GAZI ÖLÇÜM SÝSTEMÝNÝZ WoW! Emisyon Benzin/Dizel Otomotiv ve Aðýr Vasýtalar için WoW! Emisyon Kombi PREMIUM Ürün no Komple Egzoz Muayene Arabasý Lazer Jet Yazýcý-Sensör Tutacaðý Sanayi Bilgisayarý- Dizel Duman Ölçüm Modülü Kaliteli Düz Ekran (Renkli) LCD 15 Benzinli ve Dizel Motorlar Ýçin Ölçüm Ünitesi Kullanýcý Dostu Kolay Anlaþýlýr Yazýlým, Renkli Grafiklerle Destekli Ölçüm Sonuçlarý Eksiksiz Entegre Edilmiþ E-OBD Özelliði, Aracýn OBD Soket Üzerinden, Egzoz Sistemini Ýgilendiren Elektronik Sistem Parçalarýn Arýza Tespitini Yapma Hýzlý 150 Saniyede Isýnma Hazýrlýðý (benzin) Zamandan Tasarruf Saðlar ve Karlýdýr Test Süreçlerinin Azami Yarý Otomasyon Sayesinde Konforlu Kapsamlý Veri Bankasý Sayesinde, Ek Bilgiler Dahil Rahat AU Plus ile Otomatik Veri Aktarýmý Sayesinde, Veri Tabaný Üzerinden Olmasý Gereken Deger Karþýlaþtýrma Kolayca Geliþtirilebilir Modüler Yazýlým Yapýsý Sayesinde Teknik veriler, Tamir Süreleri ve Teþhis Gibi Ek Modüller, NOx Gaz Ölçümü Opsiyonel Çok Yönlü Akü üzerinden devir ölçme Üzerinde Bulunan Yazýcý Sayesinde Ölçüm Sonuçlarýný Çýktý Alma Triger Kancasý, Kl/ 1.15 / TD/TN/EST/OT Sinyali Üzerinden Devir Sayýsý Okuma Lamda Sondasý Gerilim; Püskürtme Baþlangýcý Güvenli Harici Veri Deposu Sayesinde Veri Kaydetme Alternatif Olarak Að Üzerinden Otomatik Veri Kaydý da Yapýlabilir Yüksek güncellik Ýnternet destekli güncellemeler sayesinde Tasarruflu Kendinden Bakým Sayesinde, Dizel Bakýmýnda Yýpranan Parçasý Yoktur, Yýlda Bir Kez Gaz Kalibrasyonu WoW! Emission Yazýlýmý solda: Bilgisayarýn masaüstünde sistemin bütün yapý elemanlarý hýzlý ulaþýlabilecek þekilde yerleþtirilmiþtir. ortada: Bir dizel aracýn rölantide ölçüm Hizmet Hattý (212) Faks (212)

8 EGZOZ MUAYENESÝ Paketlere Genel Bakýþ Ürün Tanýmý Benzin/ Benzin Diesel Benzin/ Benzin Dizel Binek Kamyon Dizel Binek Binek Premium Premium Premium Standart Standart Egzoz muayenesi için modüler olarak geliþtirilebilir yazýlým paketleri O-Kat/U-Kat/G-Kat/G-Kat E-OBD Dizel Egzoz muayenesi için modüler olarak geliþtirilebilir yazýlým paketleri, dizel E-OBD eklenebilir Ek bilgiler içeren gerek veri bankasý (12 aylýk güncelleme dahil) Ýnternet destekli güncellemeler E-OBD okuma aracý ile birlikte E-OBD teþhis yazýlýmý, 9 servisin tamamý, Multiplex tekniði / CAN, veri listesi gösterimi (grafik olarak da gösterilir) AU-Plus baðlantýsý, otomatik veri aktarýmý, TAK üzerinden AU Plus ve SP Plus kaydettirme AU- ve SP-Plus için veri kaydetme yazýlýmý; USB veri deposu dahil 150 saniye ýsýnma süreli, benzinli motor Egzoz ölçüm bankasý, dev/dak., sýcaklýk ölçümü C, Lambda 0,5-10, karbonlar HC ppm, CO %0-10, CO2 %0-18, O2 %0-22, Messung des Gases NOx gazý ölçümü opsiyonel (kýzýl ötesi ya da elektro kimyasal) Dizel Opazimetre, egzoz bulanýklýðý N %0-99, egzoz bulanýklýðý K 0,00-9,99m-1, Devir dev/dak., sýcaklýk ölçümü C Akü Dalgalarý, Triger Kancasý, TD sinyali, Knock Algýlayýcýsý/ Mikrofon Üzerinden Devir Sayýsý Tespiti Akü Dalgalarý, Triger Kancasý, TD Sinyali Üzerinden Devir Sayýsý Tespiti Devir Sayýsý Tespiti Ýçin Triger Kancasý Devir Sayýsý Tespiti Ýçin Akü Baðlantý Kablosu Benzinli Motor Egzoz Ölçüm Sondasý, 8 m Viton hortum dahil Yað Sýcaklýðý Sondasý, Binek Araç için Yað Sýcaklýðý Sondasý, Binek Araç Ýçin, Uzatma Kablosu Dahil Dizel Motor Ýçin Egzoz Ölçüm Sondasý, Binek Araç Ýçin Dizel Motorlu Kamyon Ýçin 1,5 m Egzoz Ölçüm Sondasý Ölçüm ve Periferi Cihazlarý Ýçin Baðlantý Kablosu Kendi Bakýmý Ýçin Ayar Seti, Filtre Dahil (Dizel Kamyonlarda Gerekmez) Frenli tekerlekleri olan Premium servis arabasý, Toz Korumalý Klavye Standart Servis Arabasý Servis Arabasý Örtüsü Masaüstü Bilgisayarý, klavye ve fare, DVD/CD-ROM sürücüleri, ISDN kartý, 6 USB baðlantýsý, að uyumu, servise uygun sanayi Bilgisayarý, 15 LCD Renkli, düz ekran, lazer yazýcý dahil 24 ay garanti, inkl. 72 saatte cihaz deðiþtirme servisi dahil solda: Egzost ölçüm sondasýnýn yerleþtirilmesi saðda: WoW! Emission ile araçta ölçüm 8 Hizmet Hattý (212) Faks (212)

9 EGZOZ MUAYENESÝ WoW! Emisyon Yazýlýmý Müþteri kartý seçiminin yanýnda, araç motor koduna ya da özel seçimlede belirlenebilir. Yazýlým, AU (egzoz muayenesi) gerek verilerinin doðrudan programa aktarýlmasýný garanti eder ve böylece rahat bir iþ akýþý saðlar. Ek bilgiler sayesinde, devir sayýsý okunmasý, devir daim kontrolü ve AU uygulamasýyla ilgili yardýmlar hakkýnda önemli bilgiler alýrsýnýz. Yüksek rölantide devir sayýsý ölçümü, sütün grafiðiyle kolay anlaþýlýr çizimlerle gösterilir. AU-Plus ile otomatik veri aktarýmý sayesinde rahat ve hýzlý çalýþma. Sie können den Service bei WoW! servisini bakým sözleþmesi olmadan kendiniz yapabilir ve istediðiniz zaman bunu kendiniz denetleyebilirsiniz. Ýsteðe baðlý olarak WoW! ile bir bakým sözleþmesi de imzalayabilirsiniz. Hizmet Hattý (212) Faks (212)

10 EGZOZ MUAYENESÝ WoW! Emisyon Aksesuarý Yüksek dizel egzostu için kamyon egzost sondasý Ürün No Dizel kamyon egzost ölçüm sondasý, 27 mm x mm Ürün No Stroboskop lambasý Ürün No Dizel ölçüm baþlýðý askýsý Premium servis arabasý için Ürün No Diðer aksesuarlar için lütfen satýcýnýza danýþýnýz. Vakum Seti hava çantasý Ürün No Hizmet Hattý (212) Faks (212)

11 TEÞHÝS WoW! Snooper En Ýyi ve En Hesaplý Araç Diyagnostik Sistem Türkçe Menü, en Son Teþhis Teknolojisi (PDA) Mobil teþhis cihazý: Online Destek CAN-Bus Tespiti Bluetooth! Baglantýsý, Cazip, Verimli ve Kullanýmý Çok Kolay! Araç Kapsamý 1988 yýlýndan bugüne Bütün Lider Araba Markalarý: Audi, VW, Seat, Skoda, Opel, Ford, Mercedes-Benz, BMW Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Peugeot, Citroen, Renault Volvo, Saab, Rover Toyota, Nissan, Lexus, Mazda, Mitsubishi ve Diðerleri... Sistemler (Araca Bagýmlý): Motor Elektroniði / Ateþleme Sistemi ABS / ASR / ESP / traksiyon kontrolü (TC) Airbag / SRS / Kemer germe mekanizmasý Klima / Dijital Klima Triptronik Þanzýman / Otomatik Þanzýman BC Computer / Araç Bilgisayarý Ýmmobilizer (Can-Bus) Multiplex / Radio / Xenon Farlar Merkezi Kilit / ETC / Navigasyon / Otomatik Camlar / Konfor elektroniði / Iþýk Sistemleri ve Diðerleri Fonksiyonlar (Araca Göre Degiþen) Diyagnoz Ana Modülü; E-OBD Diyagnozu, Otomatik Araç tanýma Teþhis geliþtirme modülü (opsiyonel); Veri Listelerini / Canlý Deðerler / Parçalarýn Çalýþma Deðerleri Ölçümü Hareketli Sistemlerin Testi (komponent testi) Kodlama ve Adaptasyon (örneðin VAG gaz kelebekleri dizel pompasý, EGR valfi Renault, Lambda sondasý VAG Xenon Lamba) Anahtar programlama (VAG ve 1998 yýlýna kadar Opel 1998) Peugeot-Saab-Rower vs. Teknik Özellikler Otomatik Pin Kodlamasý Ýçin Dahili Multipilex CAN-Bus Teþhis Teknolojisi Ýnternet Üzerinden Online Güncelleme Ýmkaný Kablosuz çalýþma için Bluetooth Ýletiþimi Dahil Opsiyonel: Araç Seçimine Göre Yazýlým (Ek bilgiler, Ýhtiyaç Duyulan Yerde Otomatik Bilgilendirme) solda: 1.adým- KBA, motor kodu ya da üretim yýlý/ üretici/ model/ motor/araç yoluyla kolay araç seçimi saðda: 2.adým- Araç sistemlerinin motor, þasi, emniyet, servis ve konfora göre ayrýlmasý sayesinde pratik sistem seçimi. Kýsmen otomatik sistem tanýma (tarama) Hizmet Hattý (212) Faks (212)

12 Ekspres kabul Anlaþmalý yerlerde olduðu gibi wow! Snooper için 2. cihaz olarak yabancý araçlarýn diyagnozu için tipik bir uygulama alaný. Diyalog kabul Wow! Snooper temel araç diyagnoz iþlemleri için iyi bir tercih tüm araçlara hizmet veren serbest bir araç bakým istasyonunda olduðu gibi. Yeterlilik artýþý Wow! Snooper karoseri iþlemlerinden sonra lamba hatalarýnýn silinmesi için önemli bir cihazdýr. Kanýtlama bildirgesi 2. el araçlarda araçlarýn elektronik durum raporlarý zorunluluk arz eder ve talep edilir. Hýzlý kontrol araç yenilemecilerin araç diyagnozlarýnda-leasing araçlar yada yýllýk araçlar-tam ve detaylý durum raporu kaçýnýlmazdýr. Mobil diyagnoz yol takibi ile hýzlý hata tespiti sayesinde yardým ve tam teþhis elde edilir ve diðer aþamalar hakkýnda öngörü saðlar. Paket ürünlere bakýþ Wow!Snooper + Wow! Snooper + Wow! Snooper Wow!Hotspot PDA + Wow! Hotspot Adaptör Kablolarý Yazýlým Ön yüklemeli WOW! Diyagnoz Yazýlýmý * * Senkronize PC Yazýlýmý * Yeniden kurma CD si * * Ön konfigürasyonlu Bluetooth iletiþimi * * Online Update (Güncelleme) (Ýnternet üzerinden) * * Diyagnoz Test Cihazý Wow! Hotspot (mobil diyagnoz test cihazý) * * Handheld PC/PDA * Baðlantý Bluetooth * * USB * * Diyagnoz Kurulum 16 baþlý OBD Kablo (Uzunluk 150 cm) * * OBD Multiplekserli diyagnoz kutusu * * CAN diyagnoz * * Araçlara özel diyagnozadaptörleri opsiyonel opsiyonel Diyagnoz Yazýlýmý OBD diyagnoz (araca özel) * * EOBD diyagnoz (standartlaþmýþ P0-kodlarý) * * CAN diyagnozu * * Servis Kullanýcý yardým hattý dahil dahil Araç teknik hattý Pratik eðitim/ileri eðitim dahil dahil dahildahil Adaptör Audi/VW 2 baþlý Mercedes-Benz 14 baþlý Opel 10 baþlý PSA 3+2 baþlý PSA 30 baþlý Saab 10 baþlý Fiat 3 baþlý BMW 20 baþlý Mercedes-Benz 38 baþlý Snooper güç adaptör kablosu Kablo kiti çantasý 12 Hizmet Hattý (212) Faks (212)

13 TEÞHÝS WoW! Snooper Yazýlýmý WoW! Snooper ile Hotspot Teþhis fiþinin konumu açýklamasýyla hýzlý ve hedef odaklý teþhis koyulabilir. Airbag, ABS, Klima ve Motor Teþhislerini WoW! Snooper koymak mümkündür. Bluetooth üzerinden bu teþhis kablosuz olarak da koyulabilir. WoW! Snooper ile Hotspot WoW! Snooper ile Hotspot Önemli bilgiler veren veri listeleri, (=ölçüm deðeri bloklar, canlý bilgi, mevcut veriler), kumanda cihazý tarafýndan verildikleri þekliyle okunur. WoW! Snoper ile rahatça aracýn teþhis fiþinin nerede olduðunu ve hangi teþhis kablosunun kullanýlmasý gerektiðini görebilirsiniz. WoW! Snooper ile Hotspot WoW! Snooper ile Handheld Veri Listeleri iþlevi sayesinde aracýn çok farklý elemanlarý paralel olarak gösterilebilir ve birbiriyle baðlantýlý olarak yorumlanabilir. Veri Listeleri, WoW! Snooper Handheld sayesinde grafiklerle de gösterilebilir. Süreçler her an durdurulup daha ayrýntýlý olarak analiz edilebilir. Hizmet Hattý (212) Faks (212)

14 TEÞHÝS WoW! Snooper KÜÇÜK&BECERÝKLÝ Yenilikçi Teþhis Çözümleri sayesinde, yoðun bir rekabetin hüküm sürdüðü bir pazarda baþarýyla çalýþabilirsiniz. Teknolojinin, Bilginin sürekli ilerlemesi nedeniyle, etkinliðini kanýtlamýþ olanla yeniliði bir araya getiren bir partnere sahip olmak önemlidir. Teþvik olmadan ilerleme olmaz. 14 Hizmet Hattý (212) Faks (212)

15 TEÞHÝS WoW! BMW Yazýlýmý WoW! BMW Ürün no Profesyonel Çok derin teþhis imkanlarý Yüksek kaliteye sahip veriler Karlý Normalde markalý iþletmelere gidecek iþleri alabilirsiniz Yatýrým güvencesi Yaýlýmýn modüler yapýsý sayesinde sürekli geliþtirilebilir Kullanýcý dostu Otomatik sistem tanýma Genel teþhis WoW! BMW Yazýlýmý solda: sistem tanýma sayesinde otomatik olarak genel bir teþhis koyulabilir. saðda: arýzalý sistemler açýlarak (kýrmýzý) ilgili elemana ayrýca bir teþhis koyulabilir. Hizmet Hattý (212) Faks (212)

16 TEÞHÝS WoW! BMW Hizmetlerine Genel Bakýþ Sistemler Açýklamalar Önemli Noktalar Motor benzinli 1988 den 07/2004 e bütün motor tipleri Mevcut deðer göstergesi (live Data) /2004 üretim yýllarýndan itibaren M1.1, M1.2, M1.3, BMS43 te kodlama fonksiyonu yoktur ECU kodlamasý /2004 Adapsiyon /2004 EWS-Synchronisierung /2004 Motor dizel 1988 den 07/2004 e bütün motor tipleri Mevcut deðer göstergesi (live Data) /2004 üretim yýllarýndan itibaren ECU kodlamasý /2004 EWS senkronizasyonu /2004 E30, E31 de kodlama kýsmen yoktur ABS, ASR, ETS 1988 den 07/2004 e bütün sistemler Airbag 1988 den 07/2004 e Sürücü, sürücü+ sürücü yaný, yan koltuklar, pencere bütün sistemler /2004 üretim yýlýndan itibaren ECU kodlamasý Klima 1988 den 07/2004 e bütün sistemler Araç bilgisayarý / MID varsa Kombi cihaz 1991 den 07/2004 e /2004 üretim yýlýndan itibaren ECU kodlamasý (sadece E38, E39, 46, X5) km/mil dönüþümü, 12/24 saat göstergesi, sýcaklýk göstergesi C/Fahrenheit) Hýrsýzlýk alarmý 07/2004 e kadar Alarm aktivasyon sayacý E34 te Iþýk kontrol modülü hepsi 12/02 ye kadar km durumu okuma, þasi numarasý kontrolü Merkezi ünite (ZKE, ZVM) bütün ZVM 1998 den komple aktivasyon / /2004 e kadar ECU kodlamasý /2004 Otomatik kilitleme >20km/h hýzlarda seçmeli açma (örneðin sadece sürücü kapýsý) EGS (tahrik) 1988 den 07/2004 e Mevcut deðer göstergesi (live Data) /2004 kadar hepsi Adapsiyon /2004 Kayma kilidi (EWS) 1995 den 07/2004 e 1995 ten itibaren motor yönetimiyle senkronizasyon kadar hepsi Park mesafesi kontrolü 1995 ten 07/2004 e (PDC) hepsi SY sýfýrlama ve yönetimi 1995 ten 07/2004 e /2004 servis göstergesi SIFIRLAMA bütün servis sistemleri /2004 servis yönetimi Son denetlemeden beri geçen gün Son denetimden sonra tüketim Bir sonraki servis tipi programlamasý Soft-Top sistemleri (CVM) /2004 Car Access sistemleri 07/2004 e kadar Akü gerilimi sýfýrlama 07/2004 e kadar Central Gateway 07/2004 e kadar Safety ve Gateway-sistemi 07/2004 e kadar Yaðmur ve ýþýk algýlama sistemleri 07/2004 e kadar Taným Ürün No. VE/Ad WoW! BMW seti ORSY 200 de Çanta yazýlým dahil kutuplu BMW-kablosu kutuplu BMW kablosu dahil Bir teknisyen teþhis için araç bilgilerini girerken. WoW! Pro BMW yazýlýmýnýn tipik kullaným alaný - BMW üzerine uzmanlaþmýþ serbest bir araba galerisi. 16 Hizmet Hattý (212) Faks (212)

17 TEÞHÝS WoW! BMW Yazýlýmý Yazýlým sayesinde kendi kendine öðrenen motor elektroniði programýný tekrar fabrika çýkýþ ayarlarýna geri alabilirsiniz. Hassas elektronik elemanlar, verileri daha sonra dokümantasyon yapmak üzere kaydetme/yazdýrma seçeneðiyle okunur. Elektronik kayma kilidi (EWS) WoW! BMW yazýlýmýyla uyumlu hale getirilip kodlanýr. Farklý üretim yýllarýnda ve modellerde hareket tarzý belirtilerek araçlarýn servisi sýfýrlanýr. Kombi cihazýn kodlamasý üzerinden (MID) çok çeþitli iþlevler kodlanabilir (örneðin: Kilometre/mil, vs.). Elektronik þanzýman kumandasý (EGS) adaptasyonu yoluyla orijinal testerlerin standartlarýna en yakýn þekilde çalýþýrsýnýz. Hizmet Hattý (212) Faks (212)

18 TEÞHÝS WoW! BMW Yazýlýmý STRATEJÝLERÝ HAYATA GEÇÝRMEK Elektronik elemanlarda ürün ömür çevrimleri gittikçe hýzlandýðýnda, insan gücünün iþine uygun olarak desteklenmesi gerekir. Bu nedenle güncellik düþüncelerimizin merkezini oluþturuyor. 18 Hizmet Hattý (212) Faks (212)

19 TEÞHÝS WoW! Mercedes-Benz Yazýlýmý WoW! Mercedes-Benz Ürün No Çok yönlü yetenek WoW! Pro Mercedes Benz ile motor, tahrik, emniyet, kontrol ve konfor sistemleri için kumanda cihazlarýna geniþ kapsamlý teþhis koyabilirsiniz Derin ME- ve Airbag kodlamasý, EGS þanzýman adaptasyonu ve daha birçoklarý yazýlým hizmet kapsamýna dahildir Müþteri odaklý Yazýlýmýn geniþ kapsamý sayesinde þimdikinden çok daha güçlü bir hizmet sunabilirsiniz Karlý Geniþletilmiþ hizmet yelpazesi size yeni müþteriler ve daha fazla kar saðlayacaktýr. Software WoW! Pro Mercedes-Benz links: Ü ber die Systemerkennung kann die automatische Gesamtdiagnose angesteuert werden. rechts: Im Servicemodul der Software kö nnen Sie auf zahlreiche Komponenten zurückgreifen. Hizmet Hattý (212) Faks (212)

20 TEÞHÝS WoW! Mercedes-Benz Hizmetlerine Genel Bakýþ Sistemler Açýklamalar Önemli noktalar Motor benzinli bütün motor tipleri /2005 ME mevcut deðer, ME kodlama, ME Genel ve tek teþhis, adaptasyonu okuma/silme, yapý grubu bilgisi HFM mevcut deðerler, HFM kodlama, HFM adaptasyonu, LH adaptasyonu Motor dizelbütün motor tipleri /2005 CDI Canlý deðer göst., CDI enjeksiyon testi ABS, ASR, ETS, ESP bütün sistemler /2005 ESPgerçek deðer, 1995 ten it. ABS kumanda SBC hassas fren sistemi 05/2005 e kadar Mevcut deðerler, deaktivasyon ve aktivas. Airbag 05/2005 e kadar bütün sistemler ECU kodlamasý Kombi cihaz 05/2005 e kadar hepsi BAS 05/2005 e kadar bütün fren asist sistemleri EGS 05/2005 e kadar hepsi Adaptasyon, mevcut deðerler Anahtarsýz sistemler 04/2003 e kadar hepsi Servis göstergesi 04/2004 e kadar hepsi SAM KODLAMASI programlama, SI sýfýrlama Klima 05/2004 e kadar hepsi Mevcut deðer bilgisi Airmatic 05/2004 e kadar bütün havalý yay sistemleri Mevcut deð. göstergesi, aktivasyon ABC 05/2004 e kadar bütün Aktiv-Body-Control sistemleri PSE 05/2004 e kadar bütün pnömatik sistemleri PTS 05/2004 e kadar bütün parktronik sistemleri Mevcut deðerler AAM 05/2004 e kadar bütün aktif modül sistemleri ECU kodlamasý EAM 05/2004 e kadar bütün aktivite modül sistemleri ECU kodlamasý D2B 05/2004 e kadar bütün kumanda modülü sistemleri ECU kodlamasý ATA/DAS 05/2004 e kadar bütün alarm sistemleri EZS 05/2004 e kadar bütün elektronik ateþleme sistemleri UCP 05/2004 e kadar bütün üst kumanda modülleri LCP 05/2004 e kadar bütün alt kumanda modülleri OCP 05/2004 e kadar bütün çatý kumanda modülleri LWR 05/2004 e kadar bütün Xenon ýþýk sistemleri Mevcut deðerler, aktivasyon UVS/VD 05/2004 e kadar bütün Cabrio örtme sistemleri SAM 05/2004 e kadar bütün Signal-Aquisition sistemleri TSG 05/2004 e kadar kapý kumanda cihazlarý ESV /2004 e kadar bütün elektronik koltuk ayar sistemleri Central Gateway modülü W211 05/2005 e kadar Otom. vites sistemi (FTC) W168 05/2005 e kadar Adaptasyon Elektr. Seçme kolu modülü (ESM) 05/2005 e kadar Yarý Halbautomatikgetriebe Sprinter 05/2004 e kadar RV R129 üretim bitiþine kadar 05/2004 e kadar DM1 ve DM Üretim bitiþine kadar bütün sistemler US araçlar Taným Ürün No. VE/Ad Araçlarýn karmaþýk teknolojisi güvenilir teþhis araçlarý gerektiriyor. WoW! Pro Mercedes-Benz, sözleþmeli servislerde makul bir ikincil cihaz ve orjinal tester tamamlayýcýsý görevi görür. WoW! Mercedes-Benz seti ORSY 200-çantada yazýlým dahil kutuplu MB-kablo kutuplu MB-kablo kutuplu MB-kablo dahil Analog MB-kablo Hizmet Hattý (212) Faks (212)

21 TEÞHÝS WoW! Mercedes-Benz Yazýlýmý Çok büyük sayýda elektronik eleman WoW! Pro Mercedes Benz yazýlýmý ile okunabilir. Okunan arýzalar, ayrýntýlý bir eleman tanýmýnýn gösterilmesi için yakýndan gösterilebilir. Veri listesi okunurken aracýn iþletme durumu hakkýnda önemli bilgiler görülebilir. Þanzýman hasarlarýný önlemek için þanzýman elektroniðinin kendiliðinden öðrenen programý düzenli olarak fabrika çýkýþ konumuna gelecek þekilde sýfýrlanmalýdýr. Özelde karoseri iþletmesi açýsýndan, dass XENON ýþýðýn bakýmdan ve/veya tamirden sonra (örneðin taþ çarpmasý) baðýmsýz olarak tekrar ayarlanabilmesi önemlidir. Kaza hasarlarý tamir edildikten sonra, arýza kodlarýný silmek ve Airbag kumanda cihazýný tekrar kodlamak önemlidir. Hizmet Hattý (212) Faks (212)

22 TEÞHÝS WoW! Mercedes-Benz Yazýlýmý YÜKSEK TEKNOLOJÝ Otomobil Üreticilerinin, Müþterileri Ýçin Teknik ve Geliþme Konusunda Nonplusultra yý Cazip Hale Getirme Talebi Gittikçe Artacaktýr. Diesem Anspruch zeigt sich WoW! Markaya Özel Teþhis Tekniðinde Ýleri Teknoloji Kullanarak bu Talebi Karþýlamayý Baþarýyor. 22 Hizmet Hattý (212) Faks (212)

23 DEALER MANAGEMENT SYSTEM WoW! WERBAS Connect WoW! WERBAS Connect Ürün No Zamandan tasarruf WoW! Werbas yazýlýmý baðlantý noktasý çözümü sayesinde servis prosesinizi mükemmel hal getirebilirsiniz Güvenlik Baðlantý noktalarý her zaman verilerin aktarýlmasý anlamýna gelir. WoW! Werbas Connect baðlantý noktasý sayesinde müþteri verilerinizin, servisinizde bulunan aþaðýdaki alanlara güvenli bir þekilde gönderilmesini ve alýnmasýný saðlýyoruz: - Sipariþ alma - Araç teþhisi - Depo idaresi - Araç tamiri - Faturalandýrma Müþteri ve sipariþ bilgilerini bir kez girerek, potansiyel hata kaynaklarýný asgariye düþürebilirsiniz 1. WERBAS Connect ile sipariþ kabulü 2.WoW! ile araç teþhisi 3. Depo yönetimi 4. WoW! ile araç tamiri 5. WERBAS Connect ile faturalandýrma Hizmet Hattý (212) Faks (212)

24 dünyanýn her yerinde kalite demektir! Otomotiv ve Montaj Sanayi Ürünleri Pazarlama Ltd. Þti. ADRES: Santral Telefon: 0(212) Eski Silivri Caddesi No: Müþteri Destek Hattý: 0(212) Mimarsinan-Büyükçekmece / ÝSTANBUL Santral Faks : 0(212) Sipariþ Faks : 0(212) Ýrtibat Bürolarý Adana Büro Sakarya Mah. Turhan Cemal Beriker No. 266/A Kat 1 No.1 Seyhan/ADANA Tel : Fax : Bursa Büro Altýnova Mah. Buttim Ýþ Merkezi D Blok Kat 4 No Osmangazi/BURSA Tel : Fax : Ýstanbul Maltepe Büro Zümrütevler Mah. Hanýmeli Sok. No.5 Maltepe/ÝSTANBUL Tel : Fax : Ýzmir Büro 2.San. Sitesi 379/1 Sok. Afa Ýþ Merkezi 3. Kat No Bornova/ÝZMÝR Tel : Fax : Konya Büro Fatih Mah. Fatih Endüstri Meslek Lisesi Yaný Hisartaþ Sok. No.1/A Selçuklu/KONYA Tel : Fax : Ankara Büro Özçelik Ýþ Merkezi 14. Sok. No.4/14 Ostim/ANKARA Tel : Fax : Antalya Büro Eski Sanayi Sitesi 662. Sok. Ünal Ap. No.16/A ANTALYA Tel : Fax : Gaziantep Büro Gazikent Mah. 10 No.lu Cadde Doðan Ap. No. 7 Þehitkamil/GAZÝANTEP Tel : Fax : Würth Satýþ Maðazasý Vatan Cad. Bahar Sok. No.5 Çaðlayan/ÝSTANBUL Tel : Fax : Kayseri Büro Kalpaklýoðlu Mah. Özdoðan Sokak Turkuaz Ýþ Merkezi No.5 K.4 D.10 KAYSERÝ Tel : Fax : Samsun Büro Yeni Mahalle Sanayi Sitesi 23. Cadde No.22 K.3 D.3 SAMSUN Tel : Fax :

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Bosch-Diagnostik Yaþam için teknoloji ESI[tronic] Yazýlým Test Cihazlarý Servis Eðitimi Teknik Telefon Desteði Profesyonel Klima

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı