Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 WOW! (Würth Online World Gmbh) Araç Teþhis Sistemleri ve Egzoz Emisyon Cihazlarý Servis Ekipmanlarý

2 Würth Otomotiv ve Montaj San. Ürün. Paz. Ltd. Þti. Eski Silivri Cad. No:22 Mimarsinan Büyükçekmece / ÝSTANBUL Telefon : (0212) Faks : (0212) Tüm haklarý saklýdýr. Ýzinsiz çoðaltýlamaz veya içeriði kullanýlamaz. Ýçerik : Özcan BATMAZ / MWT Tasarým : RFR Kontrol : Rüstem YAZICI / DMT Kaðýt : 200 gr mat kuþe Basým Tr : Baský Ad : 5000

3 ÝLK BAÞARI 2002 Yýlýnda Alýnan Federal Ödül, Bugün Bize Piyasada Yenilikçi ve Baþarýlý Varlýðýmýzý Sürdürmek Ýçin Ýlham Vermeye Devam Ediyor. Teknoloji ve Bilgi Alanlarýnda Sürekli Ýlerleyerek Siz Müþterilerimize daha iyi Hizmet Etmek Ýstiyoruz. Teþvik Olmadan Ýlerleme Olmaz.

4 BÝR SONRAKÝ YATIRIMINIZ EN BAÞARILI YATIRIMINIZ OLMALI Sayýn Müþterimiz, Dünyada ve Türkiye de Otomobil Teknolojisinde, Elektronik Uygulamalarýn, Araçlarda, Gittikçe Yaygýnlaþmasý daha Karmaþýk, Tamir Ýþlemleri Gerektirmesine, Kullanýlan Aletlerin Üstün Teknoloji ile Donatýlmýþ Olup, Test Cihazlarýnýn, Her Geçen Gün, Daha Fazla Önem Kazanmasýna Sebep Olmuþtur. Yakýn Gelecekte, Gerekli Bilgi ve Teknolojilerle Donatýlmýþ Araç Bakým Servisleri, Piyasada Sahip Olduklarý Ýmkanlarla Yeni Nesil Araçlara Hizmet Verebileceklerdir. Servise Gelen Araçlarýndaki Elektronik sistem Arýzalarý Sadece Cihazlarla degil, Eðitim, Yazýlým ve Bir Bilgi Bankasý Ýle Desteklenmesi Gereklidir. Mehrmarkenfähige Diagnosebox WoW! D-Box SP Bu Nedenle WOW! (Würth Online World GmbH), Siz Servis Sahiplerine, Hýzla Deðiþen Bir Ortamda Yüksek Yatýrým Güvencesi Saðlayan Bir Bilgi Sistemi Yaratmayý Hedef Aldý. Ýlerlemeniz ve Büyümeniz Ýçin Elbette Bu Teknoloji Gereklidir. WoW! Sayesinde Sizler Ýçin, Bugün ve Gelecekte Servis Sektöründe Baþarýyý ve Karý Belirleyici Bir Þekilde Etkileyecek Olan Alanlarda Size Yardýmcý Olacak Bir Konsept Geliþtirdik. Günümüzde bu alanlar; Modern Arýza Tespit cihazý, Teknik Bilgiler, Çalýþma Deðerleri, Tamir Kýlavuzu, Egzost Emisyon Ölçümü, E-OBD Diagnozu Gibi Yapý Taþlarýdýr. Online Destekli Sistem Sayesinde, Sürekli Olarak Güncellenen WOW! Yazýlýmý, Sizin ve Piyasanýn Beklentileriyle Birlikte Büyümeye ve Geliþmeye Yönelik Hazýrlandý. Amaç; En Kýsa Zamanda En Doðru Yöntemle Servis Hizmetlerinin Saðlanmasýdýr. Siz de Bizimle Birlikte, Geleceðin Zorluklarýyla Baþ Etmeye Hazýrlýklý Olun, Çünkü; Önemli Olan, Þu Andaki Konumunuz Deðil, ne Kadar Hýzlý Hareket Ettiðinizdir.

5 BÝR MACERA OLARAK TEÞHÝS Otomobil Ýcat Edildiði Günden Bu Yana Ýnsanlarda Hayranlýk Uyandýrmýþtýr. Ýçerdiði Teknoloji Son Yýllarda Öylesine Arttý ki, Onlarý Bir Zamanlar Bu Teknoloji Olmadan Kullandýðýmýza Ýnanmak Bize Zor Geliyor.

6 ÝÇÝNDEKÝLER Seite 6-8 Seite 9-12 Seite Seite Seite 21 WoW! Emission Premium Standard WoW! Power Speedy WoW! Diagnose Snooper Hotspot Bluetooth Handheld / PDA Bluetooth USB Baðlantýsý WoW! Diagnose BMW WoW! Diagnose Mercedes-Benz WoW! / Werbas Connect Würth Online World bir Würth grubu giriþimidir.

7 powered by EGZOZ GAZI ÖLÇÜM SÝSTEMÝNÝZ WoW! Emisyon Benzin/Dizel Otomotiv ve Aðýr Vasýtalar için WoW! Emisyon Kombi PREMIUM Ürün no Komple Egzoz Muayene Arabasý Lazer Jet Yazýcý-Sensör Tutacaðý Sanayi Bilgisayarý- Dizel Duman Ölçüm Modülü Kaliteli Düz Ekran (Renkli) LCD 15 Benzinli ve Dizel Motorlar Ýçin Ölçüm Ünitesi Kullanýcý Dostu Kolay Anlaþýlýr Yazýlým, Renkli Grafiklerle Destekli Ölçüm Sonuçlarý Eksiksiz Entegre Edilmiþ E-OBD Özelliði, Aracýn OBD Soket Üzerinden, Egzoz Sistemini Ýgilendiren Elektronik Sistem Parçalarýn Arýza Tespitini Yapma Hýzlý 150 Saniyede Isýnma Hazýrlýðý (benzin) Zamandan Tasarruf Saðlar ve Karlýdýr Test Süreçlerinin Azami Yarý Otomasyon Sayesinde Konforlu Kapsamlý Veri Bankasý Sayesinde, Ek Bilgiler Dahil Rahat AU Plus ile Otomatik Veri Aktarýmý Sayesinde, Veri Tabaný Üzerinden Olmasý Gereken Deger Karþýlaþtýrma Kolayca Geliþtirilebilir Modüler Yazýlým Yapýsý Sayesinde Teknik veriler, Tamir Süreleri ve Teþhis Gibi Ek Modüller, NOx Gaz Ölçümü Opsiyonel Çok Yönlü Akü üzerinden devir ölçme Üzerinde Bulunan Yazýcý Sayesinde Ölçüm Sonuçlarýný Çýktý Alma Triger Kancasý, Kl/ 1.15 / TD/TN/EST/OT Sinyali Üzerinden Devir Sayýsý Okuma Lamda Sondasý Gerilim; Püskürtme Baþlangýcý Güvenli Harici Veri Deposu Sayesinde Veri Kaydetme Alternatif Olarak Að Üzerinden Otomatik Veri Kaydý da Yapýlabilir Yüksek güncellik Ýnternet destekli güncellemeler sayesinde Tasarruflu Kendinden Bakým Sayesinde, Dizel Bakýmýnda Yýpranan Parçasý Yoktur, Yýlda Bir Kez Gaz Kalibrasyonu WoW! Emission Yazýlýmý solda: Bilgisayarýn masaüstünde sistemin bütün yapý elemanlarý hýzlý ulaþýlabilecek þekilde yerleþtirilmiþtir. ortada: Bir dizel aracýn rölantide ölçüm Hizmet Hattý (212) Faks (212)

8 EGZOZ MUAYENESÝ Paketlere Genel Bakýþ Ürün Tanýmý Benzin/ Benzin Diesel Benzin/ Benzin Dizel Binek Kamyon Dizel Binek Binek Premium Premium Premium Standart Standart Egzoz muayenesi için modüler olarak geliþtirilebilir yazýlým paketleri O-Kat/U-Kat/G-Kat/G-Kat E-OBD Dizel Egzoz muayenesi için modüler olarak geliþtirilebilir yazýlým paketleri, dizel E-OBD eklenebilir Ek bilgiler içeren gerek veri bankasý (12 aylýk güncelleme dahil) Ýnternet destekli güncellemeler E-OBD okuma aracý ile birlikte E-OBD teþhis yazýlýmý, 9 servisin tamamý, Multiplex tekniði / CAN, veri listesi gösterimi (grafik olarak da gösterilir) AU-Plus baðlantýsý, otomatik veri aktarýmý, TAK üzerinden AU Plus ve SP Plus kaydettirme AU- ve SP-Plus için veri kaydetme yazýlýmý; USB veri deposu dahil 150 saniye ýsýnma süreli, benzinli motor Egzoz ölçüm bankasý, dev/dak., sýcaklýk ölçümü C, Lambda 0,5-10, karbonlar HC ppm, CO %0-10, CO2 %0-18, O2 %0-22, Messung des Gases NOx gazý ölçümü opsiyonel (kýzýl ötesi ya da elektro kimyasal) Dizel Opazimetre, egzoz bulanýklýðý N %0-99, egzoz bulanýklýðý K 0,00-9,99m-1, Devir dev/dak., sýcaklýk ölçümü C Akü Dalgalarý, Triger Kancasý, TD sinyali, Knock Algýlayýcýsý/ Mikrofon Üzerinden Devir Sayýsý Tespiti Akü Dalgalarý, Triger Kancasý, TD Sinyali Üzerinden Devir Sayýsý Tespiti Devir Sayýsý Tespiti Ýçin Triger Kancasý Devir Sayýsý Tespiti Ýçin Akü Baðlantý Kablosu Benzinli Motor Egzoz Ölçüm Sondasý, 8 m Viton hortum dahil Yað Sýcaklýðý Sondasý, Binek Araç için Yað Sýcaklýðý Sondasý, Binek Araç Ýçin, Uzatma Kablosu Dahil Dizel Motor Ýçin Egzoz Ölçüm Sondasý, Binek Araç Ýçin Dizel Motorlu Kamyon Ýçin 1,5 m Egzoz Ölçüm Sondasý Ölçüm ve Periferi Cihazlarý Ýçin Baðlantý Kablosu Kendi Bakýmý Ýçin Ayar Seti, Filtre Dahil (Dizel Kamyonlarda Gerekmez) Frenli tekerlekleri olan Premium servis arabasý, Toz Korumalý Klavye Standart Servis Arabasý Servis Arabasý Örtüsü Masaüstü Bilgisayarý, klavye ve fare, DVD/CD-ROM sürücüleri, ISDN kartý, 6 USB baðlantýsý, að uyumu, servise uygun sanayi Bilgisayarý, 15 LCD Renkli, düz ekran, lazer yazýcý dahil 24 ay garanti, inkl. 72 saatte cihaz deðiþtirme servisi dahil solda: Egzost ölçüm sondasýnýn yerleþtirilmesi saðda: WoW! Emission ile araçta ölçüm 8 Hizmet Hattý (212) Faks (212)

9 EGZOZ MUAYENESÝ WoW! Emisyon Yazýlýmý Müþteri kartý seçiminin yanýnda, araç motor koduna ya da özel seçimlede belirlenebilir. Yazýlým, AU (egzoz muayenesi) gerek verilerinin doðrudan programa aktarýlmasýný garanti eder ve böylece rahat bir iþ akýþý saðlar. Ek bilgiler sayesinde, devir sayýsý okunmasý, devir daim kontrolü ve AU uygulamasýyla ilgili yardýmlar hakkýnda önemli bilgiler alýrsýnýz. Yüksek rölantide devir sayýsý ölçümü, sütün grafiðiyle kolay anlaþýlýr çizimlerle gösterilir. AU-Plus ile otomatik veri aktarýmý sayesinde rahat ve hýzlý çalýþma. Sie können den Service bei WoW! servisini bakým sözleþmesi olmadan kendiniz yapabilir ve istediðiniz zaman bunu kendiniz denetleyebilirsiniz. Ýsteðe baðlý olarak WoW! ile bir bakým sözleþmesi de imzalayabilirsiniz. Hizmet Hattý (212) Faks (212)

10 EGZOZ MUAYENESÝ WoW! Emisyon Aksesuarý Yüksek dizel egzostu için kamyon egzost sondasý Ürün No Dizel kamyon egzost ölçüm sondasý, 27 mm x mm Ürün No Stroboskop lambasý Ürün No Dizel ölçüm baþlýðý askýsý Premium servis arabasý için Ürün No Diðer aksesuarlar için lütfen satýcýnýza danýþýnýz. Vakum Seti hava çantasý Ürün No Hizmet Hattý (212) Faks (212)

11 TEÞHÝS WoW! Snooper En Ýyi ve En Hesaplý Araç Diyagnostik Sistem Türkçe Menü, en Son Teþhis Teknolojisi (PDA) Mobil teþhis cihazý: Online Destek CAN-Bus Tespiti Bluetooth! Baglantýsý, Cazip, Verimli ve Kullanýmý Çok Kolay! Araç Kapsamý 1988 yýlýndan bugüne Bütün Lider Araba Markalarý: Audi, VW, Seat, Skoda, Opel, Ford, Mercedes-Benz, BMW Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Peugeot, Citroen, Renault Volvo, Saab, Rover Toyota, Nissan, Lexus, Mazda, Mitsubishi ve Diðerleri... Sistemler (Araca Bagýmlý): Motor Elektroniði / Ateþleme Sistemi ABS / ASR / ESP / traksiyon kontrolü (TC) Airbag / SRS / Kemer germe mekanizmasý Klima / Dijital Klima Triptronik Þanzýman / Otomatik Þanzýman BC Computer / Araç Bilgisayarý Ýmmobilizer (Can-Bus) Multiplex / Radio / Xenon Farlar Merkezi Kilit / ETC / Navigasyon / Otomatik Camlar / Konfor elektroniði / Iþýk Sistemleri ve Diðerleri Fonksiyonlar (Araca Göre Degiþen) Diyagnoz Ana Modülü; E-OBD Diyagnozu, Otomatik Araç tanýma Teþhis geliþtirme modülü (opsiyonel); Veri Listelerini / Canlý Deðerler / Parçalarýn Çalýþma Deðerleri Ölçümü Hareketli Sistemlerin Testi (komponent testi) Kodlama ve Adaptasyon (örneðin VAG gaz kelebekleri dizel pompasý, EGR valfi Renault, Lambda sondasý VAG Xenon Lamba) Anahtar programlama (VAG ve 1998 yýlýna kadar Opel 1998) Peugeot-Saab-Rower vs. Teknik Özellikler Otomatik Pin Kodlamasý Ýçin Dahili Multipilex CAN-Bus Teþhis Teknolojisi Ýnternet Üzerinden Online Güncelleme Ýmkaný Kablosuz çalýþma için Bluetooth Ýletiþimi Dahil Opsiyonel: Araç Seçimine Göre Yazýlým (Ek bilgiler, Ýhtiyaç Duyulan Yerde Otomatik Bilgilendirme) solda: 1.adým- KBA, motor kodu ya da üretim yýlý/ üretici/ model/ motor/araç yoluyla kolay araç seçimi saðda: 2.adým- Araç sistemlerinin motor, þasi, emniyet, servis ve konfora göre ayrýlmasý sayesinde pratik sistem seçimi. Kýsmen otomatik sistem tanýma (tarama) Hizmet Hattý (212) Faks (212)

12 Ekspres kabul Anlaþmalý yerlerde olduðu gibi wow! Snooper için 2. cihaz olarak yabancý araçlarýn diyagnozu için tipik bir uygulama alaný. Diyalog kabul Wow! Snooper temel araç diyagnoz iþlemleri için iyi bir tercih tüm araçlara hizmet veren serbest bir araç bakým istasyonunda olduðu gibi. Yeterlilik artýþý Wow! Snooper karoseri iþlemlerinden sonra lamba hatalarýnýn silinmesi için önemli bir cihazdýr. Kanýtlama bildirgesi 2. el araçlarda araçlarýn elektronik durum raporlarý zorunluluk arz eder ve talep edilir. Hýzlý kontrol araç yenilemecilerin araç diyagnozlarýnda-leasing araçlar yada yýllýk araçlar-tam ve detaylý durum raporu kaçýnýlmazdýr. Mobil diyagnoz yol takibi ile hýzlý hata tespiti sayesinde yardým ve tam teþhis elde edilir ve diðer aþamalar hakkýnda öngörü saðlar. Paket ürünlere bakýþ Wow!Snooper + Wow! Snooper + Wow! Snooper Wow!Hotspot PDA + Wow! Hotspot Adaptör Kablolarý Yazýlým Ön yüklemeli WOW! Diyagnoz Yazýlýmý * * Senkronize PC Yazýlýmý * Yeniden kurma CD si * * Ön konfigürasyonlu Bluetooth iletiþimi * * Online Update (Güncelleme) (Ýnternet üzerinden) * * Diyagnoz Test Cihazý Wow! Hotspot (mobil diyagnoz test cihazý) * * Handheld PC/PDA * Baðlantý Bluetooth * * USB * * Diyagnoz Kurulum 16 baþlý OBD Kablo (Uzunluk 150 cm) * * OBD Multiplekserli diyagnoz kutusu * * CAN diyagnoz * * Araçlara özel diyagnozadaptörleri opsiyonel opsiyonel Diyagnoz Yazýlýmý OBD diyagnoz (araca özel) * * EOBD diyagnoz (standartlaþmýþ P0-kodlarý) * * CAN diyagnozu * * Servis Kullanýcý yardým hattý dahil dahil Araç teknik hattý Pratik eðitim/ileri eðitim dahil dahil dahildahil Adaptör Audi/VW 2 baþlý Mercedes-Benz 14 baþlý Opel 10 baþlý PSA 3+2 baþlý PSA 30 baþlý Saab 10 baþlý Fiat 3 baþlý BMW 20 baþlý Mercedes-Benz 38 baþlý Snooper güç adaptör kablosu Kablo kiti çantasý 12 Hizmet Hattý (212) Faks (212)

13 TEÞHÝS WoW! Snooper Yazýlýmý WoW! Snooper ile Hotspot Teþhis fiþinin konumu açýklamasýyla hýzlý ve hedef odaklý teþhis koyulabilir. Airbag, ABS, Klima ve Motor Teþhislerini WoW! Snooper koymak mümkündür. Bluetooth üzerinden bu teþhis kablosuz olarak da koyulabilir. WoW! Snooper ile Hotspot WoW! Snooper ile Hotspot Önemli bilgiler veren veri listeleri, (=ölçüm deðeri bloklar, canlý bilgi, mevcut veriler), kumanda cihazý tarafýndan verildikleri þekliyle okunur. WoW! Snoper ile rahatça aracýn teþhis fiþinin nerede olduðunu ve hangi teþhis kablosunun kullanýlmasý gerektiðini görebilirsiniz. WoW! Snooper ile Hotspot WoW! Snooper ile Handheld Veri Listeleri iþlevi sayesinde aracýn çok farklý elemanlarý paralel olarak gösterilebilir ve birbiriyle baðlantýlý olarak yorumlanabilir. Veri Listeleri, WoW! Snooper Handheld sayesinde grafiklerle de gösterilebilir. Süreçler her an durdurulup daha ayrýntýlý olarak analiz edilebilir. Hizmet Hattý (212) Faks (212)

14 TEÞHÝS WoW! Snooper KÜÇÜK&BECERÝKLÝ Yenilikçi Teþhis Çözümleri sayesinde, yoðun bir rekabetin hüküm sürdüðü bir pazarda baþarýyla çalýþabilirsiniz. Teknolojinin, Bilginin sürekli ilerlemesi nedeniyle, etkinliðini kanýtlamýþ olanla yeniliði bir araya getiren bir partnere sahip olmak önemlidir. Teþvik olmadan ilerleme olmaz. 14 Hizmet Hattý (212) Faks (212)

15 TEÞHÝS WoW! BMW Yazýlýmý WoW! BMW Ürün no Profesyonel Çok derin teþhis imkanlarý Yüksek kaliteye sahip veriler Karlý Normalde markalý iþletmelere gidecek iþleri alabilirsiniz Yatýrým güvencesi Yaýlýmýn modüler yapýsý sayesinde sürekli geliþtirilebilir Kullanýcý dostu Otomatik sistem tanýma Genel teþhis WoW! BMW Yazýlýmý solda: sistem tanýma sayesinde otomatik olarak genel bir teþhis koyulabilir. saðda: arýzalý sistemler açýlarak (kýrmýzý) ilgili elemana ayrýca bir teþhis koyulabilir. Hizmet Hattý (212) Faks (212)

16 TEÞHÝS WoW! BMW Hizmetlerine Genel Bakýþ Sistemler Açýklamalar Önemli Noktalar Motor benzinli 1988 den 07/2004 e bütün motor tipleri Mevcut deðer göstergesi (live Data) /2004 üretim yýllarýndan itibaren M1.1, M1.2, M1.3, BMS43 te kodlama fonksiyonu yoktur ECU kodlamasý /2004 Adapsiyon /2004 EWS-Synchronisierung /2004 Motor dizel 1988 den 07/2004 e bütün motor tipleri Mevcut deðer göstergesi (live Data) /2004 üretim yýllarýndan itibaren ECU kodlamasý /2004 EWS senkronizasyonu /2004 E30, E31 de kodlama kýsmen yoktur ABS, ASR, ETS 1988 den 07/2004 e bütün sistemler Airbag 1988 den 07/2004 e Sürücü, sürücü+ sürücü yaný, yan koltuklar, pencere bütün sistemler /2004 üretim yýlýndan itibaren ECU kodlamasý Klima 1988 den 07/2004 e bütün sistemler Araç bilgisayarý / MID varsa Kombi cihaz 1991 den 07/2004 e /2004 üretim yýlýndan itibaren ECU kodlamasý (sadece E38, E39, 46, X5) km/mil dönüþümü, 12/24 saat göstergesi, sýcaklýk göstergesi C/Fahrenheit) Hýrsýzlýk alarmý 07/2004 e kadar Alarm aktivasyon sayacý E34 te Iþýk kontrol modülü hepsi 12/02 ye kadar km durumu okuma, þasi numarasý kontrolü Merkezi ünite (ZKE, ZVM) bütün ZVM 1998 den komple aktivasyon / /2004 e kadar ECU kodlamasý /2004 Otomatik kilitleme >20km/h hýzlarda seçmeli açma (örneðin sadece sürücü kapýsý) EGS (tahrik) 1988 den 07/2004 e Mevcut deðer göstergesi (live Data) /2004 kadar hepsi Adapsiyon /2004 Kayma kilidi (EWS) 1995 den 07/2004 e 1995 ten itibaren motor yönetimiyle senkronizasyon kadar hepsi Park mesafesi kontrolü 1995 ten 07/2004 e (PDC) hepsi SY sýfýrlama ve yönetimi 1995 ten 07/2004 e /2004 servis göstergesi SIFIRLAMA bütün servis sistemleri /2004 servis yönetimi Son denetlemeden beri geçen gün Son denetimden sonra tüketim Bir sonraki servis tipi programlamasý Soft-Top sistemleri (CVM) /2004 Car Access sistemleri 07/2004 e kadar Akü gerilimi sýfýrlama 07/2004 e kadar Central Gateway 07/2004 e kadar Safety ve Gateway-sistemi 07/2004 e kadar Yaðmur ve ýþýk algýlama sistemleri 07/2004 e kadar Taným Ürün No. VE/Ad WoW! BMW seti ORSY 200 de Çanta yazýlým dahil kutuplu BMW-kablosu kutuplu BMW kablosu dahil Bir teknisyen teþhis için araç bilgilerini girerken. WoW! Pro BMW yazýlýmýnýn tipik kullaným alaný - BMW üzerine uzmanlaþmýþ serbest bir araba galerisi. 16 Hizmet Hattý (212) Faks (212)

17 TEÞHÝS WoW! BMW Yazýlýmý Yazýlým sayesinde kendi kendine öðrenen motor elektroniði programýný tekrar fabrika çýkýþ ayarlarýna geri alabilirsiniz. Hassas elektronik elemanlar, verileri daha sonra dokümantasyon yapmak üzere kaydetme/yazdýrma seçeneðiyle okunur. Elektronik kayma kilidi (EWS) WoW! BMW yazýlýmýyla uyumlu hale getirilip kodlanýr. Farklý üretim yýllarýnda ve modellerde hareket tarzý belirtilerek araçlarýn servisi sýfýrlanýr. Kombi cihazýn kodlamasý üzerinden (MID) çok çeþitli iþlevler kodlanabilir (örneðin: Kilometre/mil, vs.). Elektronik þanzýman kumandasý (EGS) adaptasyonu yoluyla orijinal testerlerin standartlarýna en yakýn þekilde çalýþýrsýnýz. Hizmet Hattý (212) Faks (212)

18 TEÞHÝS WoW! BMW Yazýlýmý STRATEJÝLERÝ HAYATA GEÇÝRMEK Elektronik elemanlarda ürün ömür çevrimleri gittikçe hýzlandýðýnda, insan gücünün iþine uygun olarak desteklenmesi gerekir. Bu nedenle güncellik düþüncelerimizin merkezini oluþturuyor. 18 Hizmet Hattý (212) Faks (212)

19 TEÞHÝS WoW! Mercedes-Benz Yazýlýmý WoW! Mercedes-Benz Ürün No Çok yönlü yetenek WoW! Pro Mercedes Benz ile motor, tahrik, emniyet, kontrol ve konfor sistemleri için kumanda cihazlarýna geniþ kapsamlý teþhis koyabilirsiniz Derin ME- ve Airbag kodlamasý, EGS þanzýman adaptasyonu ve daha birçoklarý yazýlým hizmet kapsamýna dahildir Müþteri odaklý Yazýlýmýn geniþ kapsamý sayesinde þimdikinden çok daha güçlü bir hizmet sunabilirsiniz Karlý Geniþletilmiþ hizmet yelpazesi size yeni müþteriler ve daha fazla kar saðlayacaktýr. Software WoW! Pro Mercedes-Benz links: Ü ber die Systemerkennung kann die automatische Gesamtdiagnose angesteuert werden. rechts: Im Servicemodul der Software kö nnen Sie auf zahlreiche Komponenten zurückgreifen. Hizmet Hattý (212) Faks (212)

20 TEÞHÝS WoW! Mercedes-Benz Hizmetlerine Genel Bakýþ Sistemler Açýklamalar Önemli noktalar Motor benzinli bütün motor tipleri /2005 ME mevcut deðer, ME kodlama, ME Genel ve tek teþhis, adaptasyonu okuma/silme, yapý grubu bilgisi HFM mevcut deðerler, HFM kodlama, HFM adaptasyonu, LH adaptasyonu Motor dizelbütün motor tipleri /2005 CDI Canlý deðer göst., CDI enjeksiyon testi ABS, ASR, ETS, ESP bütün sistemler /2005 ESPgerçek deðer, 1995 ten it. ABS kumanda SBC hassas fren sistemi 05/2005 e kadar Mevcut deðerler, deaktivasyon ve aktivas. Airbag 05/2005 e kadar bütün sistemler ECU kodlamasý Kombi cihaz 05/2005 e kadar hepsi BAS 05/2005 e kadar bütün fren asist sistemleri EGS 05/2005 e kadar hepsi Adaptasyon, mevcut deðerler Anahtarsýz sistemler 04/2003 e kadar hepsi Servis göstergesi 04/2004 e kadar hepsi SAM KODLAMASI programlama, SI sýfýrlama Klima 05/2004 e kadar hepsi Mevcut deðer bilgisi Airmatic 05/2004 e kadar bütün havalý yay sistemleri Mevcut deð. göstergesi, aktivasyon ABC 05/2004 e kadar bütün Aktiv-Body-Control sistemleri PSE 05/2004 e kadar bütün pnömatik sistemleri PTS 05/2004 e kadar bütün parktronik sistemleri Mevcut deðerler AAM 05/2004 e kadar bütün aktif modül sistemleri ECU kodlamasý EAM 05/2004 e kadar bütün aktivite modül sistemleri ECU kodlamasý D2B 05/2004 e kadar bütün kumanda modülü sistemleri ECU kodlamasý ATA/DAS 05/2004 e kadar bütün alarm sistemleri EZS 05/2004 e kadar bütün elektronik ateþleme sistemleri UCP 05/2004 e kadar bütün üst kumanda modülleri LCP 05/2004 e kadar bütün alt kumanda modülleri OCP 05/2004 e kadar bütün çatý kumanda modülleri LWR 05/2004 e kadar bütün Xenon ýþýk sistemleri Mevcut deðerler, aktivasyon UVS/VD 05/2004 e kadar bütün Cabrio örtme sistemleri SAM 05/2004 e kadar bütün Signal-Aquisition sistemleri TSG 05/2004 e kadar kapý kumanda cihazlarý ESV /2004 e kadar bütün elektronik koltuk ayar sistemleri Central Gateway modülü W211 05/2005 e kadar Otom. vites sistemi (FTC) W168 05/2005 e kadar Adaptasyon Elektr. Seçme kolu modülü (ESM) 05/2005 e kadar Yarý Halbautomatikgetriebe Sprinter 05/2004 e kadar RV R129 üretim bitiþine kadar 05/2004 e kadar DM1 ve DM Üretim bitiþine kadar bütün sistemler US araçlar Taným Ürün No. VE/Ad Araçlarýn karmaþýk teknolojisi güvenilir teþhis araçlarý gerektiriyor. WoW! Pro Mercedes-Benz, sözleþmeli servislerde makul bir ikincil cihaz ve orjinal tester tamamlayýcýsý görevi görür. WoW! Mercedes-Benz seti ORSY 200-çantada yazýlým dahil kutuplu MB-kablo kutuplu MB-kablo kutuplu MB-kablo dahil Analog MB-kablo Hizmet Hattý (212) Faks (212)

21 TEÞHÝS WoW! Mercedes-Benz Yazýlýmý Çok büyük sayýda elektronik eleman WoW! Pro Mercedes Benz yazýlýmý ile okunabilir. Okunan arýzalar, ayrýntýlý bir eleman tanýmýnýn gösterilmesi için yakýndan gösterilebilir. Veri listesi okunurken aracýn iþletme durumu hakkýnda önemli bilgiler görülebilir. Þanzýman hasarlarýný önlemek için þanzýman elektroniðinin kendiliðinden öðrenen programý düzenli olarak fabrika çýkýþ konumuna gelecek þekilde sýfýrlanmalýdýr. Özelde karoseri iþletmesi açýsýndan, dass XENON ýþýðýn bakýmdan ve/veya tamirden sonra (örneðin taþ çarpmasý) baðýmsýz olarak tekrar ayarlanabilmesi önemlidir. Kaza hasarlarý tamir edildikten sonra, arýza kodlarýný silmek ve Airbag kumanda cihazýný tekrar kodlamak önemlidir. Hizmet Hattý (212) Faks (212)

22 TEÞHÝS WoW! Mercedes-Benz Yazýlýmý YÜKSEK TEKNOLOJÝ Otomobil Üreticilerinin, Müþterileri Ýçin Teknik ve Geliþme Konusunda Nonplusultra yý Cazip Hale Getirme Talebi Gittikçe Artacaktýr. Diesem Anspruch zeigt sich WoW! Markaya Özel Teþhis Tekniðinde Ýleri Teknoloji Kullanarak bu Talebi Karþýlamayý Baþarýyor. 22 Hizmet Hattý (212) Faks (212)

23 DEALER MANAGEMENT SYSTEM WoW! WERBAS Connect WoW! WERBAS Connect Ürün No Zamandan tasarruf WoW! Werbas yazýlýmý baðlantý noktasý çözümü sayesinde servis prosesinizi mükemmel hal getirebilirsiniz Güvenlik Baðlantý noktalarý her zaman verilerin aktarýlmasý anlamýna gelir. WoW! Werbas Connect baðlantý noktasý sayesinde müþteri verilerinizin, servisinizde bulunan aþaðýdaki alanlara güvenli bir þekilde gönderilmesini ve alýnmasýný saðlýyoruz: - Sipariþ alma - Araç teþhisi - Depo idaresi - Araç tamiri - Faturalandýrma Müþteri ve sipariþ bilgilerini bir kez girerek, potansiyel hata kaynaklarýný asgariye düþürebilirsiniz 1. WERBAS Connect ile sipariþ kabulü 2.WoW! ile araç teþhisi 3. Depo yönetimi 4. WoW! ile araç tamiri 5. WERBAS Connect ile faturalandýrma Hizmet Hattý (212) Faks (212)

24 dünyanýn her yerinde kalite demektir! Otomotiv ve Montaj Sanayi Ürünleri Pazarlama Ltd. Þti. ADRES: Santral Telefon: 0(212) Eski Silivri Caddesi No: Müþteri Destek Hattý: 0(212) Mimarsinan-Büyükçekmece / ÝSTANBUL Santral Faks : 0(212) Sipariþ Faks : 0(212) Ýrtibat Bürolarý Adana Büro Sakarya Mah. Turhan Cemal Beriker No. 266/A Kat 1 No.1 Seyhan/ADANA Tel : Fax : Bursa Büro Altýnova Mah. Buttim Ýþ Merkezi D Blok Kat 4 No Osmangazi/BURSA Tel : Fax : Ýstanbul Maltepe Büro Zümrütevler Mah. Hanýmeli Sok. No.5 Maltepe/ÝSTANBUL Tel : Fax : Ýzmir Büro 2.San. Sitesi 379/1 Sok. Afa Ýþ Merkezi 3. Kat No Bornova/ÝZMÝR Tel : Fax : Konya Büro Fatih Mah. Fatih Endüstri Meslek Lisesi Yaný Hisartaþ Sok. No.1/A Selçuklu/KONYA Tel : Fax : Ankara Büro Özçelik Ýþ Merkezi 14. Sok. No.4/14 Ostim/ANKARA Tel : Fax : Antalya Büro Eski Sanayi Sitesi 662. Sok. Ünal Ap. No.16/A ANTALYA Tel : Fax : Gaziantep Büro Gazikent Mah. 10 No.lu Cadde Doðan Ap. No. 7 Þehitkamil/GAZÝANTEP Tel : Fax : Würth Satýþ Maðazasý Vatan Cad. Bahar Sok. No.5 Çaðlayan/ÝSTANBUL Tel : Fax : Kayseri Büro Kalpaklýoðlu Mah. Özdoðan Sokak Turkuaz Ýþ Merkezi No.5 K.4 D.10 KAYSERÝ Tel : Fax : Samsun Büro Yeni Mahalle Sanayi Sitesi 23. Cadde No.22 K.3 D.3 SAMSUN Tel : Fax :

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Bosch Otomotiv Test Cihazları

Bosch Otomotiv Test Cihazları Bosch Otomotiv Test Cihazları Dünyada ve Türkiye'de araç parkı ile otomobil teknolojisinin sürekli olarak gelişip, elektronik uygulamaların araçlarda gitgide yaygınlaşması, test cihazlarının, her geçen

Detaylı

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Bosch-Diagnostik Yaþam için teknoloji ESI[tronic] Yazýlým Test Cihazlarý Servis Eðitimi Teknik Telefon Desteði Profesyonel Klima

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Profesyonel Diyagnoz için Bosch Arıza Tespit Cihazları

Profesyonel Diyagnoz için Bosch Arıza Tespit Cihazları Profesyonel Diyagnoz için Bosch Arıza Tespit Cihazları KTS 115 KTS 530, KTS 540, KTS 570 KTS 650 Bosch - Diagnostik ESI[tronic] Yazılım Test Cihazları Servis Eğitimi Teknik Telefon Desteği Yeni KTS Modülleri

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalı İş Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/İstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com.

Girne Mah. Küçükyalı İş Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/İstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com. Girne Mah. Küçükyalı İş Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/İstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com.tr www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 mobydic Kombi Egzoz

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Autocom Binek Araclar 2008 / 3 versiyon Yeni Araç bilgileri ve bir çok yenilikler

Autocom Binek Araclar 2008 / 3 versiyon Yeni Araç bilgileri ve bir çok yenilikler Autocom Binek Araclar 2008 / 3 versiyon Yeni Araç bilgileri ve bir çok yenilikler Toplam 11 marka da yeni modeller ve daha fazla bilgiler eklendi. 1996 dan 2008 model araclara kadar tum bilgiler guncellendi.

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BİNEK ARAÇ SATIŞLARI 12 Aylık Eğilim

AVRUPA BİRLİĞİ BİNEK ARAÇ SATIŞLARI 12 Aylık Eğilim AVRUPA BİRLİĞİ BİNEK ARAÇ SATIŞLARI 12 Aylık Eğilim AVRUPA BİRLİĞİ BİNEK ARAÇ SATIŞLARI 2005- Aylık Eğilim (Milyon adet) Ağts/05 Ağts/06 Ağts/07 Ağts/08 Ağts/09 Ağts/10 Ağts/11 Ağts/12 Ağts/13 Ağts/14

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

*Icon paketi ile * 1. Renault R-Link. 7 ekrana dokunarak ya da sesli komutlar ile onunla konușarak yenilikçi ve pratik ișlevlere erișin: multimedya, Tomtom navigasyon, telefon ve Bluetooth bağlantısı.

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1 İlan no: 218701 Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Ambiente Activity Orta 2012 155.000 TL İlan tarihi: 17 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1 İlan no: 250814 Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Ambiente Activity Uzun 2008 105.000 TL İlan tarihi: 1 Şubat 2016 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS İlan no: 233363 Citroen C4 Coupe 2.0 VTS Sahibinden 215 hp ile MAT Yaptık Üzerine de Pro.Ses Sistemi Koyduk 32.000 TL İlan tarihi: 30 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2005 Km

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

PROGRAM GENİŞLETME. Su pompası takımları

PROGRAM GENİŞLETME. Su pompası takımları PROGRAM GENİŞLETME Su pompası takımları Su pompası takımları ve su pompaları En yüksek kaliteye sahip kapsamlı ürün yelpazeleri ve birinci sınıf servis: Behr Hella Service in ısı yönetimi uzmanları bunun

Detaylı

AMORTİSÖR RULMANLARI ( TEK ) T yazanlar çifttir

AMORTİSÖR RULMANLARI ( TEK ) T yazanlar çifttir VKD 13500 PSA 50,00 VKD 35030 T PSA 20,10 VKD 24000 Fiat 7,79 VKD 35030 T Honda 20,10 VKD 35001 Renault 9,38 VKD 35030 T Suzuki 20,10 VKD 35001 T Renault 17,61 VKD 35030 T Toyota 20,10 VKD 35002 Renault

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Direkt Enjeksiyonlu Araçlara LPG Dönüşümü. Hazırlayan ve Sunan: Utku Beyaztaş Sercan Küçükbeycan

Direkt Enjeksiyonlu Araçlara LPG Dönüşümü. Hazırlayan ve Sunan: Utku Beyaztaş Sercan Küçükbeycan Direkt Enjeksiyonlu Araçlara LPG Dönüşümü Hazırlayan ve Sunan: Utku Beyaztaş Sercan Küçükbeycan Direkt Enjeksiyonlu Motorlar Bu motor tipinin günümüzde kullanılan diğer motor tiplerinden farkını, yakıtın

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2010 3 Güncelleme Bilgisi

2010 3 Güncelleme Bilgisi 2010 3 Güncelleme Bilgisi 2010-3 sürümünde diagnostik soket yerini resimli olarak gösterimi başlanmıştır. Bu menüye araç bağlanma penceresindeki bilgi bölümünden ulaşılabilir. Bu yenilik sayesinde diagnostik

Detaylı

Seat Toledo 1.6 Signo

Seat Toledo 1.6 Signo İlan no: 256337 Seat Toledo 1.6 Signo Sahibinden SEAT TOLEDO 1.6SR SİGNO OTOMATİK-LPG ORGİNAL TAKASLI 24.500 TL İlan tarihi: 1 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Bursa, Mudanya Model yılı Ocak

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR No: 96JDTR Multi Grooving Tools MGT Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý M.G.T. Özellikler 1. W þeklindeki benzersiz sýkýþtýrma formu mükemmel bir kavrama saðlar. 2. M.G.T uçlar iç çap operasyonlarda da dýþ

Detaylı

VAG DSG Şanzumanlar İçin İkili Debriyaj Tamir Seti. VAG2.5 / 4.9D / TDI PD İçin Motor Zamanlama Seti. Şanzıman Yağı Doldurma Aleti

VAG DSG Şanzumanlar İçin İkili Debriyaj Tamir Seti. VAG2.5 / 4.9D / TDI PD İçin Motor Zamanlama Seti. Şanzıman Yağı Doldurma Aleti 53 17 14 001 VAG DSG Şanzumanlar İçin İkili Debriyaj Tamir Seti VW Golf 2004 >, Golf Plus 2005 > 7 ileri şanzuman. Audi A3 2004 > with 7 ileri şanzuman. 53 17 14 002 VAG2.5 / 4.9D / TDI PD İçin Motor Zamanlama

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

PROGRAM GENİŞLETME BİNEK ARAÇ İÇİN KONDANSATÖR / SOĞUTUCU FANI

PROGRAM GENİŞLETME BİNEK ARAÇ İÇİN KONDANSATÖR / SOĞUTUCU FANI PROGRAM GENİŞLETME BİNEK ARAÇ İÇİN KONDANSATÖR / SOĞUTUCU FANI FAN VE MOTOR SOĞUTMASINA GENEL BAKIŞ Üretici Model Sipariş numarası OE numaraları* ALFA ROMEO Mito 8EW 351 042-621 51817559 Mito 8EW 351 042-671

Detaylı

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik İlan no: 234487 Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik Sahibinden SERVİS BAKIMLI 100.000 KM DE ML 280 CDİ LÜKS,kapalı garaj 135.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

11.3 VERSİYON NOTLARI

11.3 VERSİYON NOTLARI JALTEST SOFT 11.3 VERSİYON NOTLARI Yeni GeliĢtirmeler ve Fonksiyonlar - Güncelleme dosyası indirilirken, son versiyonun cihazınızda bulunması halinde daha ufak boyutlu update pack dosyası ile güncelleme

Detaylı

Seat Leon 1.6 Stylance

Seat Leon 1.6 Stylance Seat Leon 1.6 Stylance İlan no: 211167 İlan detayları Sahibinden 39.900 TL 19 Şub 2016 39.900 TL 30 Eki 2014 37.800 TL İBakımlı Hatasız Leon Stylance İlan tarihi: 19 Şubat 2016 İlan detayları İl Ankara

Detaylı

Arıza Tespit Cihazı Kullanım Kılavuzu

Arıza Tespit Cihazı Kullanım Kılavuzu Arıza Tespit Cihazı Kullanım Kılavuzu KYMCO UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü ARIZA TESPİT CİHAZI KULLANIM KILAVUZU GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ve UYARILAR Kişisel yaralanma,araçların

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

IC OTOMOTİV YÖN. SİS. ELEKT. SAN TİC. LTD. ŞTİ.

IC OTOMOTİV YÖN. SİS. ELEKT. SAN TİC. LTD. ŞTİ. Binek 2010 1 Sürüm Bilgisi 2010 yılının ilk güncellemesi olan bu sürüm aynı zamanda şimdiye kadarki en geniş güncelleme bilgisine sahiptir. Araç veritabanındaki yeniliklerin dışında kullanım kolaylığı

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Dräger Pac 5500 Tekli Gaz Algılama Cihazı

Dräger Pac 5500 Tekli Gaz Algılama Cihazı Dräger Pac 5500 Tekli Gaz Algılama Cihazı Uzun süreli görevler, onun uzmanlığı: tekli gaz cihazı Dräger Pac 5500'ün ömür sınırlaması yoktur ve karbon monoksit, hidrojen sülfür veya oksijenin hızlı ve doğru

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

Profesyonel Diyagnoz için Motor Test Cihazları

Profesyonel Diyagnoz için Motor Test Cihazları Profesyonel Diyagnoz için Motor Test Cihazları FSA 450, FSA 720, FSA 740, FSA 750 Bosch - Diagnostik ESI[tronic] Yazılım Test Cihazları Servis Eğitimi Teknik Telefon Desteği FSA Yeni Test Yöntemi ile arıza

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

Otomotiv Servis Ekipmanları. Since 1987

Otomotiv Servis Ekipmanları. Since 1987 Otomotiv Servis Ekipmanları Since 1987 Hakkımızda; 1987 yılında kurulan firmamız; otomotiv servis ekipmanları, test & ölçü aletleri alanında faaliyet göstermektedir. Genel merkez Şube Şube Personel ; Ankara

Detaylı

REPLİKA TIM 714 TIM 226 TIM 304 BK 360 BK 049 BK 064 BK 075 BK 114 ALFA ROMEO 17 ALFA ROMEO 17 ALFA ROMEO 17 ALFA ROMEO 16 AUDI 16 17 AUDI 16 17

REPLİKA TIM 714 TIM 226 TIM 304 BK 360 BK 049 BK 064 BK 075 BK 114 ALFA ROMEO 17 ALFA ROMEO 17 ALFA ROMEO 17 ALFA ROMEO 16 AUDI 16 17 AUDI 16 17 JANTLAR TIM 714 ALFA ROMEO TIM 226 ALFA ROMEO TIM 304 BK 360 ALFA ROMEO 16 ALFA ROMEO BK 049 AUDI 16 BK 064 AUDI 16 BK 075 AUDI 16 BK 114 AUDI 16 18 02 BK 126 AUDI 16 BK 217 AUDI 16 18 BK 218 AUDI 18

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Autocom Ağır Vasıta Araçlar 2009 / 2 versiyon Ağır Vasıta da yeni güncelleme bilgileri ve yenilikler

Autocom Ağır Vasıta Araçlar 2009 / 2 versiyon Ağır Vasıta da yeni güncelleme bilgileri ve yenilikler Autocom Ağır Vasıta Araçlar 2009 / 2 versiyon Ağır Vasıta da yeni güncelleme bilgileri ve yenilikler YENİ MODELLER BU VERSİYON DA!!!! DAF SCANIA MAN RENAULT ve IVECO nun yeni STRALIS modeli MAN ın yeni

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

medicraft innovative intelligence uykunun sessiz nefesi...

medicraft innovative intelligence uykunun sessiz nefesi... uykunun sessiz nefesi... HAKKIMIZDA; Medicraft Medikal Sistemler Ar-Ge Üretim Ticaret Limited Þirketi; 2010 yýlýnda kurulmuþtur. Elektronik ve yazýlým alanýnda yaptýðý Ar-Ge çalýþmalarýný, üretim ve pazarlama

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Peugeot HDi Premium Otomatik

Peugeot HDi Premium Otomatik Peugeot 308 1.6 HDi Premium Otomatik İlan no: 322237 İlan detayları Sahibinden 47.500 TL 12 Oca 2017 47.500 TL 18 Eyl 2016 52.500 TL ÖZEL ÜRETİM TÜRKİYEDE TEK DİYENLER BİDAHA DÜŞÜNSÜN KAZASIZ İlan tarihi:

Detaylı

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU %RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU Çoğu sürücü için yakıt tasarrufu en önemli konudur Daha düşük yakıt tüketimi, depo başına daha çok kilometre ve daha düşük CO2 emisyonları anlamına gelir.

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

TEXA KLİMA CİHAZLARI. TEXA KONFORT 705R Tam Otomatik 10 Litre Dahili Tank R134a klima Gazı Dolum Cihazı.

TEXA KLİMA CİHAZLARI. TEXA KONFORT 705R Tam Otomatik 10 Litre Dahili Tank R134a klima Gazı Dolum Cihazı. DİAGNOS TEXA KLİMA CİHAZLARI TEXA KONFORT 705R Tam Otomatik 10 Litre Dahili Tank R134a klima Gazı Dolum Cihazı. TEXA KONFORT 707R Tam Otomatik 10 Litre Dahili Tank R-1234yf Klima Gazı Dolum Cihazı. TEXA

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LB1926 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 6 WDD2050401F027567 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-039972 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-VT6006 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-039972 Sayfa: 2 / 10 WDD1760121J511100 Araç Bilgileri

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

www.canoto.net Can Oto Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. Sayfa : 1

www.canoto.net Can Oto Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. Sayfa : 1 KAPO.100055020 Klima Kondanseri Universal 165,00 USD KAPO.1062380 Klima Kondanseri 1062380 Ford 80,00 USD KAPO.1234248 Klima Kondanseri 1234248 Ford 85,00 USD KAPO.13267648 Klima Kondanseri 1850219 Chevrolet

Detaylı

Mercedes Vito 111 CDI Camlivan Kisa

Mercedes Vito 111 CDI Camlivan Kisa İlan no: 235508 Mercedes Vito 111 CDI Camlivan Kisa Sahibinden Mercedes - Benz Vito 111 CDI 2015 model 25 km de. İSTOÇ 210.000 TL İlan tarihi: 25 Temmuz 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1248 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 190 / 1750 Vites kutusu 5 ileri düz vites Uzunluk - Genişlik (mm)

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

Dräger EM200-e Dizel Egzoz Ölçümü

Dräger EM200-e Dizel Egzoz Ölçümü Dräger EM200-e Dizel Egzoz Ölçümü Dräger EM200-E, dahili örnek alma pompasına sahip bir elektronik çoklu gaz algılama cihazıdır. Dizel motorların seyreltilmemiş egzoz gazlarındaki CO ve NOx içeriğini hassas

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

XSet. Lorem Ipsum is simply dummy text. Lorem Ipsum is simply dummy text.

XSet. Lorem Ipsum is simply dummy text. Lorem Ipsum is simply dummy text. XSet Xset, araç ve yönetim sistemleri arasında doğrudan veri iletişimini kuran ve yöneten bir arabirimdir. Araçtan aldığı verileri yönetim sistemine aktarır ve ihtiyaç duyulan raporların sağlanabilmesi

Detaylı

PEUGEOT EYLÜL 2013 FİYAT LİSTESİ TAVSİYE EDİLEN ANAHTAR TESLİM LİSTE SATIŞ FİYATI. 107 TRENDY 1.0 2Tronic 68 hp 34.450 TL 34.

PEUGEOT EYLÜL 2013 FİYAT LİSTESİ TAVSİYE EDİLEN ANAHTAR TESLİM LİSTE SATIŞ FİYATI. 107 TRENDY 1.0 2Tronic 68 hp 34.450 TL 34. PEUGEOT EYLÜL 2013 FİYAT LİSTESİ 107 107 TRENDY 1.0 2Tronic 68 hp 34.450 TL 34.450 TL 208 GTi 208 GTi 1.6 THP 200 hp 59.900 TL 59.900 TL 208 208 ACCESS 1.0 VTi 68 hp 30.900 TL 30.900 TL 208 ACCESS 1.2

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Rapor Tarihi: 28/7/217 Eksper No.: 27 Rapor No.: TR342-234138 Sayfa: 1/8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RE2969 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Sahip Olduðunuzla Gurur Duyacaks n z... Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Farmall U ve Farmall U Pro Güç ve Konfor Bir Arada 2 ayrı beygir seçeneði bulunan Farmall U ve Farmall U Pro serisi gücün,

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı