T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNDE ARIZA VE BAKIM 523EO0128

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNDE ARIZA VE BAKIM 523EO0128"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNDE ARIZA VE BAKIM 523EO0128 Ankara 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ARIZA TESPĠTĠ YAPMAK Arıza Hakkında Bilgi Toplamak Arıza Bildirim Formunu Doldurmak/ Kapatmak Arıza ve Bakım Kayıtları Tutmak Kullanıcıdan Arıza Hakkında Bilgi Almak Hata Mesajlarını Çözmek Servis Dokümanlarını Ġncelemek Arıza Kayıtlarını Ġncelemek Sistem Elemanlarını Gözle Kontrol Etmek Arızalı Ekipman veya Elemanları Belirlemek Ölçü Aleti Ile Bağlantı Yollarının Sağlamlığını Kontrol Etmek Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Gerilim Ölçmek Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Direnç Ölçmek Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Akım Ölçmek Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Osiloskop veya Spectru Analizör Ile GiriĢ-ÇıkıĢ Frekanslarını Ölçmek Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Akım ve Gerilimin Zamana Göre DeğiĢimini Ölçmek Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Programları Kontrol Etmek Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Cihazın Topraklama Direncini Ölçmek UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ ARIZALARI GĠDERMEK Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Kontrol Panelinin Programını Yedeklemek Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Elektronik Kartları DeğiĢtirmek Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Kontrol Paneline Program Yüklemek Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Arızalı Sistem Elemanlarını DeğiĢtirmek 24 UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ BAKIM VE ONARIMI YAPMAK Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Ekipmanların ve Panoların Temizliğini Yapmak Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Sistem Kartlarını ve Elemanlarını Temizlemek Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Süresi Dolan Elemanları DeğiĢtirmek Akü Bakımını Yapmak Bağlantıları Kontrol Etmek Kameralar Monitörler i

4 Quad Bölücüler Switcher ler Multiplexer lar Kayıt Cihazları Sistemi ġebekeye Veya Güç Kaynağına Bağlamak Mekanik Tüm Ekipmanın Kontrolünu Yapmak UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ SĠSTEMĠN ARIZA VEYA BAKIM SONRASI KONTROLÜNÜ YAPMAK Sistemi Test Ederek Teslim Etme Bağlantı Elemanlarını Kontrol Etmek Kullanıcıya Teslim Etmek Kullanıcıya Arıza Hakkında Bilgi Vermek Onarım Fiyatlarını Belirleme Kullandığı Malzemenin Fiyatını Belirlemek Yapılan ĠĢlemin Fiyatını Belirlemek MüĢteriye Fiyat Vermek UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA ii

5 AÇIKLAMALAR KOD 523EO0128 ALAN Elektrik Elektronik Teknolojisi DAL/MESLEK Güvenlik Sistemleri MODÜLÜN ADI Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemlerinde Arıza ve Bakım Kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatının arızalarının MODÜLÜN TANIMI tespiti, bu arızaların giderilmesi, tesisatın bakımı ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KOġUL Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemleri Montaj Modülü nü baģarıyla tamamlamıģ olmak. YETERLĠK AÇIKLAMALAR Arıza tespiti ve onarımı yapmak. Genel Amaç Bu modül için gerekli donanım sağlandığında, her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatının arızalarını tespitini, bu arızaların giderilmesini, tesisatın bakımını Ġç Tesisat Yönetmeliği ne uygun olarak yapabileceksiniz. Amaçlar MODÜLÜN AMACI 1. Kapalı devre kamera kontrol sistemindeki arızaları, Kapalı Devre Kamera Kontrol Tesisatı ġartnamesi ne uygun olarak tespit edebileceksiniz. 2. Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin arızalarını, Kapalı Devre Kamera Kontrol Tesisatı ġartnamesi ne uygun olarak giderebileceksiniz. 3. Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin bakım ve onarımlarını, Kapalı Devre Kamera Kontrol Tesisatı ġartnamesi ne uygun olarak yapabileceksiniz. 4. Kapalı devre kamera kontrol sistemlerininin arıza veya bakım sonrası kontrolünü yapıp bakım ve onarım fiyatlarını kapalı devre kamera kontrol tesisatı Ģartnamesine uygun olarak tespit edebileceksiniz. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Güvenlik sistemleri onarım laboratuarı, Servis Cihaz Katalogu, Ölçü Aleti, Spectrum Analizör, Tornavida, Avometre, Alkol, Tiner, Pense, Karga burun, Alyan Anahtar Takım, Ġngiliz Anahtar takımı, Malzeme Fiyat Listesi. iii

6 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (Uygulama, sorucevap)uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. iv

7 GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, GĠRĠġ Günümüzde Kapalı Devre Kamera Kontrol (CCTV) sistemleri artık gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi. Evlerde iģ yerlerinde mağaza ve alıģ veriģ merkezlerinde kameraların güvenlik amaçlı kullanılması son derece yaygınlaģtı. CCTV teknolojisindeki geliģmeler sonucunda video ile gözetim, günümüzde mevcut olan en değerli korunma, güvenlik ve yönetim aracı halini almıģtır. Mağazalar hırsızları ve dürüst olmayan çalıģanları izlemek, asılsız kaza iddialarına karģı kanıt toplamak ve birbirinden yüzlerce kilometre uzaklıkta olabilen mağazalarda sergilenen malları gözetim altında tutmak için CCTV sistemlerinden yararlanmaktadır. Ġmalatçılar, hükümetler, hastaneler ve üniversiteler ziyaretçilerin ve çalıģanların kimliğini tespit etmek, tehlikeli çalıģma bölgelerini izlemek, hırsızlığa karģı korunmak ve bina ve park alanlarında güvenliği sağlamak için CCTV sistemleri kullanmaktadır. Teknolojinin mümkün kıldığı ölçüde CCTV sistemleri için yeni kullanım imkanları da doğmaktadır. Korunma ve güvenlik alanındaki faydaları dikkate değerdir. Kapalı devre kamera sisteminin televizyon sisteminden farkı, bir merkezden açık ve geniģ kullanıcı kitlesine yayın yapmak yerine Lokal (Yerel) bir alan içinde görüntü izleme sistemlerinin genel adıdır. GeliĢtirilen her bir teknolojik yenilik ve geliģme beraberinde ortaya çıkaracağı sorunlarla, değiģik çözüm tekniklerinin geliģtirilmesini de zorunlu hale getirmiģtir. Bakım ve onarım vazgeçilemez bir sektör halini almıģtır. Bu modülün sonunda bir kapalı devre kamera kontrol sisteminin bakımını yapabilecek, kapalı devre kamera kontrol sistemini oluģturan birimler ve bu birimlerde meydana gelebilecek arızalar, nedenleri ve çözüm yolları konusunda bilgi ve beceriye sahip olabileceksiniz. 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 Kapalı devre kamera kontrol sistemindeki arızaları, Kapalı Devre Kamera Kontrol Tesisatı ġartnamesi ne uygun olarak tespit edebileceksiniz. ARAġTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araģtırmalar Ģunlardır: Okulunuzda kapalı devre kamera kontrol sistemi varsa bu sistemi inceleyiniz. Okulunuzda bu sistem yoksa çevrenizde gördüğünüz kapalı devre kamera kontrol sistemlerini inceleyiniz. Kapalı devre kamera kontrol sisteminde meydana gelebilecek arızalar hakkında fikir yürütünüz ve bunları not ediniz. Kapalı devre kamera kontrol sistemi hangi ekipmanlardan meydana gelmektedir, araģtırınız. AraĢtırdıklarınızı raporlaģtırıp sınıfta arkadaģlarınızla paylaģınız. 1. ARIZA TESPĠTĠ YAPMAK 1.1. Arıza Hakkında Bilgi Toplamak Kapalı devre kamera sisteminin çalıģmasını aksatan ve müdahale edilerek düzeltilebilen bozuklukların tümüne arıza denir. Örneğin, bir kapalı devre kamera kontrol sisteminde kamera görüntülerinin yok veya çok karanlık olması bir arızanın olduğunu gösterir. Bina içinde oluģan arızaları tespit etmek, tespit için hangi noktadan baģlanacağına karar vermek ve arızayı gidermek için aģağıdaki tanımlamaların bilinmesinde yarar vardır: 2:1 Interlace: 312 1/2 satırdan oluģan iki field (alanın) birleģerek, 625 satırdan oluģan tek bir frame (çerçeve) oluģturması (CCIR) AGC (Automatic gain control): Otomatik kazanç kontrolü. DüĢük ıģık seviyelerinde video iģaretinin seviyesini yükselten elektronik devre AGC açıkken resimde gürültü olabilir. Kamera özellikleri düģünülürken AGC kapalı alınmalıdır. ALC (Automatic level control): Otomatik irisli lenslerde peak/average kontrolü olarak da bilinir. Bu ayar "peak" yapılırsa ekrandaki parlak bölgeler 3

10 daha detaylı, "average" yapılırsa da karanlıkta kalmıģ bölgeler daha detaylı görülür. AI (Automatic Iris): Kameraya gelen ıģığı otomatik olarak ayarlayan lens. Lensin içinde ufak bir motor ve kuvvetlendirici bulunur (Video Drive) ve kameradan gelen bir kontrol iģareti yardımı ile video iģaretinin seviyesini sabit bir değerde (1Vp-p) tutmaya çalıģır. Lensin üzerinde, peak (tepe) ve "ortalama (average)" olarak değiģen ıģık Ģartlarına göre kullanmak için iki manüel kontrol bulunur. AES(Auto Electronic Shutter): Otomatik iris kontrolü. DeğiĢken ıģık seviyelerinde video sinyalini otomatik olarak güçlendiren elektronik devre. AWB (Auto white balance) : Renkli kameralarda kameranın çevredeki ıģık miktarına göre otomatik olarak renkleri ayarlaması. ATW ( Auto Tracing White ): Renkli kameralarda kameranın çevredeki renk sıcaklığına göre otomatik (veya manüel) olarak renkleri ayarlaması. Back focus (ince netlik ayarı) : DeğiĢik back focus (arka odak uzaklıklı) lenslerin oluģturduğu netlik kaymalarını gidermek için kameranın algılayıcısını ileri veya geri mekanik olarak kaydırma. Zoom lens için önemli bir ayardır. Bandwidth (bant geniģliği): Spektrumda, iģaretlerin taģınması için belirlenmiģ frekans bölgesi. BLC (Backlight compensation): Kamera bir pencere veya cam kapı gibi bir yere bakıyorsa, arkadan gelen ıģığın kiģilerin yüzlerini karartmaması için arkadaki ıģığın bastırılması. Kameraya gelen ıģık miktarı artarsa kamera üzerindeki oto iris lens yardımıyla ve otomatik Shutter ile bu ıģığı kısmaya çalıģır. IĢık ile kamera arasında bir cisim varsa bu nedenden dolayı kararır ve görülmesi zorlaģır. Backlight özelliği olan kameralarda arkadan gelen ıģık bastırılarak önde kalan cisimlerin görülmesi sağlanır. CCD (Charge coupled device): Kameranın ön kısmında, ıģığa duyarlı yarı iletken malzemeden yapılmıģ bölge. Bu bölgenin boyu çapraz olarak ölçülür ve 1/4", 1/3", 1/2" veya 2/3" olabilir. Ġki tip CCD bulunur: Frame transfer ve interline transfer. CCIR: Video iģareti için Avrupa 625 satır standardı. Composite video: Senkronizasyon ve video iģaretini birlikte barındıran tam video iģareti. Senkronizasyon iģareti 0.3V ve video iģareti 7.0V olmalıdır. CS-Mount : 2/3". 1/2" ve 1/3" CS-Mount kameralar için dizayn edilmiģ yeni nesil lensler. Lensin arka yüzeyi ile odak uzaklığı arası 12.5 mm'dir. CS-mount lensler C-mount kameralarla kullanılamazlar. Bu lensler C-mount lenslere göre daha kompakt ve ucuzdur. DB: Desibel iki iģaret arasındaki logaritmik oran. D.D. (Direct Drive, DC Drive): Video Drive lenslerde olduğu gibi kameradan referans olarak video iģaretinin değil, DC gerilimin alındığı lensler. Dijital signal : Mikro iģlemcilerin kullanılması için sayısal forma sokulmuģ analog iģareti. Duplex (multiplexer): Ekranı istenen Ģekilde kontrol etmenize imkân verirken (Dörde, dokuza, on altıya bölme, anahtarlama, tam ekrana izleme, zoom vs.) aynı zamanda tüm kameraların kaydedilmesini sağlayan multiplexer. 4

11 E.I (Electronic iris): Kameranın Shutter ayarını otomatik yaparak bazı yerlerde otomatik iris lensler iris lensler yerine manüel iris lenslerin kullanılmasını sağlayan elektronik devre. EIA: Video iģareti için Amerikan 525 satır standardı. Field (Alan): Bir çerçevenin 312 1/2 satırdan oluģan yarısı. Her saniye 50 alan oluģturulur. Frame (çerçeve): Ġki geçmeli alanın (field) birleģiminden oluģur. Saniyede 25 frame (çerçeve) üretilir. Gen lock Harici senkronizasyon: Her kameraya, üzerinde senkronizasyon darbeleri taģıyan ayrı bir koaksiyel kablo çekilir ve böylece her kameranın alanları (field) aynı anda üretmesi sağlanır. Sistemde switcher kullanıldığında ekrandaki kaymaların önüne geçilir ve multiplexer lerde update zamanı artar. Hertz (Hz): Saniyedeki değiģim sayısı. Internal sync: Harici kaynaklara bağımlı kalmaksızın senkronizasyon iģaretlerinin kamera içinde üretilmesi. Kristal tarafından kontrol edilen bir osilatör tarafından üretilir ve Ģebekeden beslenmeyen kameralarda kullanılır. Ġris: Görüntü algılayıcısı üzerine düģen ıģık miktarını ayarlamaya yarayan mekanizma. ISDN (Integrated Services Dijital Network): Terminal adaptörleri kullanılarak video iģaretlerinin 128 Kbps hızında iletilmesine izin veren dijital telefon hattı çoğu Avrupa ülkesinde kullanılır. PSTN (Public Switched Telephone Network): Video iģaretinin modem kullanılarak yollandığı standart telefon hatları. Lens mount: C-mount ve CS-mount'a bakınız. Line locked: Kameranın senkronizasyon darbelerinin AC besleme gerilimine kilitlenmesi. Luminance: Video iģaretinin parlaklık bileģeni. Lux: Lümen/metre kare olarak ıģık yoğunluğu. Kameraların görüntü algılayıcılarının hassasiyetlerini tanımlamak için kullanılır. Matrix switching: GeliĢmiĢ bir anahtarlama metodudur. Kamera giriģ ve monitör çıkıģ sayısı teorik olarak sınırsızdır. GeniĢ sistemlerde değiģik kamera gruplarının değiģik amaçlar için programlanması için kullanılır. Multiplexer: Belirli sayıda kamera giriģi olan bu kameraların görüntülerini aynı anda kaydeden cihaz. Bir çok modelde ekranı dörde, dokuza, on altıya, vs. bölme özelliği vardır. Önceden programlanan alarm giriģleri ve çıkıģları vardır. Scanner (Tarayıcı): Kameraya yatay hareket vermek için kullanılan uzaktan kumanda edilen motorlu cihaz. Pan tilt: Kameranın üzerine konduğu yatay ve dikey hareketi sağlamak için kullanılan, uzaktan kumanda edilen motorlu ünite. Quad splitter: Dört kameradan gelen görüntüyü bir monitörde aynı anda gösteren cihaz. Herhangi bir kamera tam ekran izlenebilir. S/N ratio (ĠĢaret/Gürültü oranı): Bir iģaretteki gürültü seviyesini gösteren, db olarak belirtilen ölçü Video iģareti için 45dB ile 60dB arasındaki değerler kabul edilebilir. 40dB'den az değerle için iģarette gürültü olmaya baģlar. Sensitivity (Duyarlılık): Genellikle lux olarak belirtilir. 1vp-p video iģareti oluģturmak için görüntü algılayıcı üzerine düģmesi gereken ıģık miktarıdır. Ama daha sıklıkla lensin üzerine düģen ıģık miktarı olarak belirtilir. 5

12 Bu yüzden kullanılacak lensin ıģık iletme değerinin bilinmesi gerekir. Telemetry transmitter: CCTV sisteminin kontrol merkezinde bulunan ünite. Pan/tilt/zoom kameralar için anahtarlar, joystikler vs. barındırır. Telemetry: Kullanılan ekipmanların kontrol edilmesi için gerekli olan iģaretlerin yollandığı sistem. CCTV sistemlerinde pan, tilt, zoom, ıģıkları açma/kapama, preset pozisyonlarına gitme vs. fonksiyonlarının kontrol edilmesi. Kumanda noktasında transmitter (verici) bulunur, uzaktaki noktada ise receiver alıcı bulunur. ĠĢaretler twisted pair ( 2 damar ) kablo ile veya iģaretlerini de taģıyan koaksiyel kablo ile iletilebilir. Termination (Sonlandırma): Normal video iģaretinin bant geniģliğinde video kablosu 75 ohmluk bir empedansa ihtiyaç duyar. Monitörlerin arkasında 75 ohm ve "high Z" seçimi yapılabilen anahtar bulunur kamera görüntüsü tek monitörde izlenecekse bu anahtar 75 ohm da olmalıdır. Eğer kamera görüntüsü ikinci bir monitörden daha izlenecekse ilk monitördeki anahtar high Z getirilmeli, ikinci monitördeki anahtar 75 ohm'a getirilmelidir. Time Lapse VCR: Uzun sürelerde kayıt yapmak için kullanılan endüstriyel video 3 saat ile 960 saat değiģen modlar da kayıt yapılabilir. Normalde 3 saatlik modda saniyede 25 resim kaydedilirken, kayıt süresi arttıkça bu sayı düģer. Bir alarm geldiğinde otomatik kayda geçip herhangi bir modda kayıt yapabilir. Yakın zamanda yerlerini dijital kayıt cihazlarına bırakacaktır. Varifocal: Ġki farklı odak uzaklığı arasında istenen görüģ açısının manuel olarak ayarlanabildiği lens (Mesela, mm). Video switcher (Video anahtarlayıcı): DeğiĢik kameraların monitörde izlenmesini sağlayan cihaz. Kameralar manuel veya otomatik olarak ekrana getirilebilir. VMD-video Motion Detection: Görüntüdeki kontrast değiģiminin elektronik analizi yapılarak hareket algılaması yapılan sistem. Y/C: Resim kalitesini arttırmak için renkli kameralarda parlaklık (Y) ve renk bilgilerinin ayrı kablolardan taģınması Arıza Bildirim Formunu Doldurmak/ Kapatmak Arıza hakkında bilgi toplamaya baģlamadan önce arıza bildirim formu doldurulup bu form kapatılmalıdır. ġekil 1.1 de kapalı devre kamera kontrol sistemi arıza bildirim formu örneği verilmiģtir. 6

13 TEKNĠKSERVĠS FĠRMA ÜRÜN ARIZA BĠLDĠRĠM FORMU Modeli Adedi Fatura Numarası Form Düzenlenme Tarihi:... /... / Seri Numarası Ġle Birlikte Gönderilen Aparatlar Arıza Tanımı Adı / Ünvanı Adresi Telefonu Yetkilisi Adresi Teknik Personel Teslim Alan Personel GiriĢ Tarihi Gelen Kargo Teslim Alan Personel GiriĢ Tarihi Üründe Tespit Edilen Problem ÇıkıĢ Tarihi Gönderilen Kargo Ürüne Müdahale Eden Personel ÇıkıĢ Tarihi Yapılan ĠĢlem Garantili AnlaĢmalı Ücretli Servis Tipi Ücretli Ġse Talep Edilen Ücret : Bildirilen Personel : Ürünlerin geçerli olabilmesi için, lütfen ürünleri teslim aldığınız Ģekilde gönderiniz. Garanti belgesi olmayan, borkodu ve kutusu,kablosu, zarar görmüģ yada kutusuna bant yapıģtırılmıģ veya tekrar satılabilirliği bozulmuģ ürünler garanti dıģı sayılacaktır. Birden fazla ürün arıza için gönderilmesi gerekiyorsa her ürün için ayrı ayrı form düzenlenecektir. GÖNDEREN KAġE - ĠMZA ALICI KAġE - ĠMZA ġekil 1.1: Arıza bildirim formu örneği 7

14 Arıza ve Bakım Kayıtları Tutmak Arıza ve bakımla ilgili kayıtlar gerekli detaylar verilerek tutulmalıdır. Arızanın nedenleri, nasıl giderildiği, yapılan bakımlar, değiģtirilen elemanlar tarih ve zaman belirtilerek kayıt tutulmalıdır Kullanıcıdan Arıza Hakkında Bilgi Almak Arıza tespiti ve onarımı için yapılacak ilk iģlem tesisatın genel yapısı ile ilgili bilgi toplamaktır. Daha sonra arızanın detayları öğrenilmelidir. Detaylar bize arızayı kolayca bulmamızı sağlar. Eğer temin edebilirse kullanıcıdan kapalı devre kamera kontrol sisteminin projesi istenmelidir. Proje bize kapalı devre kamera kontrol sistemindeki ekipmanları ve tesisat yapısını gösterir. Proje temin edilememiģse sistem gözle kontrol edilmelidir Hata Mesajlarını Çözmek Arızanın nerede olduğu ve ne sebepten kaynaklandığı hakkında fikir ürütmeden önce arıza belirtilerinin tespit edilmesi gerekir. Örneğin, switcherli sistemde, kanal geçiģleri sırasında resimde aģırı titreme olabilir. Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinde oluģan bazı arızalar ve nedenleri Ģunlardır: Görüntülerde Ģeritler geçiyor: Sistemdeki kameralar 12 V. ve tüm kameralar aynı adaptörden besleniyor ise bu problem görülür. Her 12 V. kameraya AYRI ADAPTÖR kullanılmalıdır. Görüntüler de parazitler var (Balık sırtı Ģeklinde): Toprak hattından gelen kaçaklar bu olaya sebep olur. Switcherli sistemde, kanal geçiģleri sırasında resimde aģırı titreme var: Sistemdeki kameraların farklı faz kaynaklarından beslenmesi bu problemi yaratır. Kamera görüntüleri aģırı parlak (Sistemdeki lensler oto iris lens ): Kamera ile oto iris lens kullanılırsa E.S (Elektronik shutter ) "OFF" konumunda olmalıdır. Eğer "ON" konumunda bırakılırsa oto iris lens kontrolü sağlıklı yapılmayacaktır. Kamera görüntüleri yok veya çok karanlık: Kamera ile kullanılan lensin uyumlu olmaması veya doğru Ģekilde bağlanmamasından kaynaklanır. Sorun yaģamamak için kameralar ile kullanılacak lenslerin kullanma talimatlarına göre hareket edilmelidir. Multiplexer kaydında bozukluk var.(resim alınamıyor veya resim normalden ağır hareket ediyor.): Multiplexer ile Time Lapse Videonun kayıt zamanı aynı değerde olmalıdır. Sistemde 2 adet mönitör var, birinci mönitörden ikinci mönitöre bağlantının yapılması: Birinci mönitörün loop çıkıģından ikinci mönitörün "ĠN" giriģine koaksiyel kablo çekilir. Birinci mönitörün sonlandırma anahtarı "HI", Ġkinci mönitörün sonlandırma anahtarı veya "LO" durumuna getirilir (Eğer monitörde loop çıkışı varsa). 8

15 Kameralarda bazen ekranda kıpırdamalar oluyor bu daha çok ac kameralarda oluyor nedeni nedir? Kameranın Swich ayarlarında LL yi ON duruma getiriniz. Sisteme birden fazla speeddome kamera bağladığımda kontrol ünitesinden kontrolünü yapamıyorum: Dome kameraların alt tarafında adres swichleri var. Bunları sıralamaya göre yapmalısınız. Kontrol ünitesini kapatıp açtığınızda kameraları ayrı ayrı tanıyacak ve 1-CAM tuģuna bastığınızda birinci 2-CAM tuģuna bastığınızda ikinci kamerayı kontrol edebilirsiniz Servis Dokümanlarını Ġncelemek Arızanın belirtileri tespit edildikten sonra servis dökümanlarından benzer belirtili arızalar ve çözüm yolları araģtırılmalıdır. Mevcut sistemde bulunan kapalı devre kamere kontrol sistemi elemanlarının özelliklerine ve bunların arıza durumunda oluģturacağı belirtilere servis dökümanlarından bakılmalıdır. Arızanın nedeni hakkında fikir yürütülmelidir Arıza Kayıtlarını Ġncelemek Kapalı devre kamera kontrol sisteminde eğer varsa daha önce oluģan arızaların neler olduğunu incelemek mevcut arızanın nedeni konusunda fikir yürütmekte faydalı olabilir. Sisteme daha önce yapılan bakımlar kayıtlardan incelenmelidir Sistem Elemanlarını Gözle Kontrol Etmek Ölçüm iģlemine geçmeden önce kapalı devre kamera kontrol sisteminin gözle kontrolu yapılmalıdır. Bağlantılarda gözle görülür bir aksaklık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sistem ekipmanalrının görünür kısımlarının fiziki ve mekanik yapıları kontrol edilmelidir Arızalı Ekipman veya Elemanları Belirlemek Kapalı devre kamera kontrol sistemi hakkında bilgi toplandıktan ve sistem gözle kontrol edildikten sonra sistemi oluģturan ekipman ve elemenlar ölçülerek sağlamlıkları kontrol edilmelidir. En basit sistem bir kameranın koaksiyel kablo ile bir monitöre direk olarak bağlanmasıdır. Kameranın beslenmesi monitörden tedarik edilir. ġekil 1.2'de bu sistem görülmektedir. Bilinen en eski sistem muhtemelen budur. 9

16 ġekil 1.2: Temel CCTV sistemi Bir sonraki geliģme dört kameranın çıkıģının monitöre girmesi oldu. Günümüzün geliģmiģ teknolojisi, bir kamera ve bir monitörden, binlerce kamera ve yüzlerce monitöre geniģleyebilir sistemler tesis etmeye imkan tanımaktadır. Kameralar arasındaki geçiģ otomatik olarak sıra ile kurulabilir veya hiçbir kamera seçilmeyebilir. ġekil 1.3'te bu sistem düzeni görülmektedir. Orada kameraya bir mikrofon ve monitöre bir hoparlör eklenerek sesi bile taģımak mümkündür. Hoparlör seçilen kameranın sesini dıģarı verir. Diğer taraftan bu sistemin dezavantajları da vardı. Anahtarlama yapıldığı zaman iki resim arasında bekleme olur. Çünkü kamera seçilmediği zaman beslemesi düģer ve tüp için tekrar sıcaklığı artırmak zaman alır. Bu sistem ucuza alınabilir ve basit kurulur. Bir kutunun içinde kamera, 16mm lens, kamera ayağı, anahtarlamalı monitör ve uygun fiģli koaksiyel kablodan 12m gelirdi. Bir video kaydedici için bir soket çıkıģı tedarik edilir. Buna rağmen kameralar sıralı olarak ayarlandığı zaman kaydedilen görüntüleri yeniden inceleme yorucudur. ġekil 1.3: 4 Kameralı CCTV Sistemi ġimdi piyasada hat beslemeli kameralardan oluģmuģ bir çok sistem vardır. Bazı hat beslemeli kameraların kullanılması sistem dizaynında rahatsız edici sınırlamalar yapabilir. 10

17 Ölçü Aleti Ile Bağlantı Yollarının Sağlamlığını Kontrol Etmek Ampermetre, Voltmetre ve Ohmmetre nin bir gövde içinde birleģtirilmesiyle üretilmiģ ölçü aletine AVO metre denir. Analog ve dijital olarak üretilen ve en yaygın kullanım alanına sahip olan bu aygıt ile DA gerilim, AA gerilim, DA akım, AA akım ve direnç ölçülebilir. Kablo kopukluklarını veya kısa devreleri tespit etmek için AVO metrenin OHM kademesi kullanılır. Bunun için komütatör OHM kademesine getirilir. Bu iģlem komütatörün, dijital AVO metrelerde Ω konumuna, analog ölçü aletlerinde ise direncin büyüklüğüne göre X1, X10, X1K, X10K konumuna getirilmesiyle yapılır. Ölçülen kablonun cihazla bağlantısı kesilerek uçları kısa devre edilir (BirleĢtirilir). Problar kablonun diğer iki ucuna değdirilir. Kabloda bir kopukluk söz konusu ise ölçü aletinin ibresi hiç hareket etmeyecektir. Bu sonsuz direnç olarak kendini gösterir. Dijital ölçü aletinde ise ekranda 1 olarak görülür. Kabloda kopukluk yoksa ya da herhangi bir noktada kısa devre söz konusu ise ölçü aletinden yaklaģık sıfır (0) direnç okunur. Kablo testleri ölçü aletinin buzzer (Sesli Ölçüm) kademesinde de yapılabilir. Kabloda kopukluk varsa ses duyulmayacaktır. Kablo sağlam ya da kısa devre söz konusu ise ölçü aletinden ses duyulacaktır Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Gerilim Ölçmek Arıza tespitine geçmeden önce kullanacağımız cihazların çalıģıp çalıģmadığı ya da doğru ölçüm yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir. AVO metrenin volt kademesi, değeri bilinen bir gerilim kaynağı ölçülerek test edilebilir. Gerilim ölçerken: 1- Ġbrenin sıfır ayarı yapılır. 2- Ölçülecek değeri bilmiyorsak komütatörü en yüksek kademeden itibaren en rahat ölçüm yapabileceğimiz kademeye doğru ayarlarız. En uygun kademe ölçülen değeri aģan ilk kademedir. 3- Gerilim ölçerken, ölçü aletinin probları, ölçeceğimiz elemana paralel bağlanır. AVO metreyi volt ölçme kademesine alıp kapalı devre kamera kontrol sistemindeki tüm ekipmanların (Kameralar, switcherlar vb.) besleme gerilimleri ölçülmelidir. Bu ölçümler yapılırken ölçülecek gerilimin türüne göre (AC ya da DC) ölçü aletinin kademesi ayarlanmalıdır. Ölçülen gerilim değerleri cihazın kataloğunda belirtilen giriģ besleme gerilimiyle karģılaģtırılarak cihaza gelen besleme geriliminin hatalı olup olmadığı bulunmalıdır Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Direnç Ölçmek Direnç ölçmek için AVO metrenin Ω kademesi seçilir. AVO metrenin Ohm kademesi, değerini bildiğimiz bir direnç yardımıyla test edilebilir. 11

18 AVO metre ile kapalı devre kamera kontrol sistemindeki hattın ve cihazların dirençleri ölçülebilir Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Akım Ölçmek Akım ölçmek için AVO metrenin Amper kademesi seçilir. AVO metrenin amper kademesi, değeri bilinen bir akım kaynağı ölçülerek test edilebilir. Akım ölçerken avometreler devreye seri bağlanır. Seçilecek kademeler ve okuma Ģekli gerilim ölçmedeki gibidir. AVO metre ile kapalı devre kamera kontrol sistemindeki cihazların çektiği akımlar ölçülebilir Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Osiloskop veya Spectru Analizör Ile GiriĢ-ÇıkıĢ Frekanslarını Ölçmek Elektriksel değerleri (Gerilim, frekans, akım, faz farkı) ıģıklı çizgiler Ģeklinde gösteren aygıta osilaskop denir. Osilaskop ile doğru ölçüm yapabilmek için aygıtın tüm ayarlarının doğru yapılmıģ olması gerekir. Osilaskop kullanılacağı zaman Ģu hazırlıklar yapılmalıdır: 1. Cihazın beslemesi topraklı prizden yapılmalıdır. 2. Toz ve nemin olmadığı bir ortamda kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir. 3. Kullanılacak osilaskobun tüm özellikleri bilinmelidir. 4. AC-GND-DC komütatörü uygulanan sinyale göre ayarlanmalıdır. 5. Ekranda yatay çizgi yoksa, parlaklık düğmesi en yüksek değere getirilmelidir. 6. Volt/div. komütatörü en yüksek voltaj kademesine alınarak ölçüme baģlanmalıdır. 7. Senkronizasyon anahtarı dahili (int.) konumuna getirilmelidir. 8. IĢını düģey ve yatay kaydırmada kullanılan potlar orta değere getirilmelidir. 9. Focus (Odaklama) potuyla çizgi netleģtirilmelidir. 10. Osilaskop uzun süre kullanılmamıģsa prob cal noktasına bağlanarak calibration, kalibrasyon (hassasiyet ayarı) yapılmalıdır. Cal. (calibration) iģleminin yapılıģı: Time/div. komütatörü.2 ms (0,2 milisaniye), volt/div. komütatörü ise.1 V (0,1 volt), prob x1 konumuna alındıktan sonra cal. noktasından yapılan ölçümde ekranda oluģan görüntünün yatayda ve dikeyde 5 karelik bir yer kaplaması gerekir. Osilaskop ekranında oluģan sinyalin frekans değerini bulmak için bir alternansın yatay düzlemde kapladığı alan (Kare sayısı) belirlenir. Bulunan değer sinyalin periyodudur. Saniye 12

19 cinsinden olan periyot bulunduktan sonra f = 1/T denklemi kullanılarak giriģe verilen sinyalin frekansı belirlenir. Örnek: Periyot (T) = (Time/div) x Sinyalin bir saykılının yatay düzlemde kapladığı kare sayısı [saniye] Frekans (f) = 1/periyot = 1/T [Hz] Spectrum analizör giriģine verilen sinyalin içerdiği tüm frekansların (Harmonikler) genliklerini gösteren bir cihazdır. (a) Resim 1.1: Osilaskop (a) ve spectrum analizör (b) (b) Osilaskop veya spectrum analizör yardımıyla kapalı devre kamera kontrol sistemindeki ekipmanların giriģ ve çıkıģ frekanslarını ölçebilirsiniz. Ölçülen frekans değerleri cihazların katalog bilgilerinde belirtilen giriģ-çıkıģ frekans değerleriyle karģılaģtırma yapılmalıdır. 13

20 Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Akım ve Gerilimin Zamana Göre DeğiĢimini Ölçmek Kapalı devre kamera kontrol sisteminde akım ve gerilimin zamana göre değiģimi osilaskop yardımıyla ölçülebilir. Cihazların besleme voltajlarındaki düzensizlikler bu sayede görülebilir. Kameraların senkronizasyon sinyallerinin ölçülmesi yine osilaskop yardımıyla yapılabilir. ġekil 1.2 de senkronizasyonlu ve senkronizasyonsuz sinyal görülmektedir. ġekil 1.2: a) Senkronizasyonsuz kamera sinyali b) Senkronizasyonlu kamera sinyali Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Programları Kontrol Etmek Bilgisayar tabanlı kameralı kontrol sistemlerinde multiblexer, switcher ve monitör yerine bilgisayara takılan elektronik kartlar kullanılır. Bu sistemlerin çalıģması için bilgisayarda gerekli yazılımlarım kurulu ve düzgün çalıģır durumda olması gereklidir. Kapalı devre kamera kontrol sistemine ait bu bilgisayar programlarının çalıģması kontrol edilmeli hatalı çalıģıyorsa bilgisayardan kaldırılıp yeniden kurulmalıdır Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Cihazın Topraklama Direncini Ölçmek Topraklama sayesinde cihaz üzerindeki kaçak akımlar ve statik elektrik toprağa akacaktır. Bu sayede tüm elektronik cihazlar daha sağlıklı çalıģabilir. Topraklama aslında kanuni bir zorunluluktur; çünkü aslında en önemli görevi insanları elektrik çarpmasına karģı korumaktır. Eğer bir Ģekilde faz hattı cihazın gövdesine temas ederse, elektrik direkt toprağa doğru akmaya baģlayacak ve sigortayı attıracaktır. Eğer topraklama yoksa, biz gelip cihaza dokununca elektrik bizim bedenimiz üzerinden toprağa akacaktır, bu da sonucu ölüme kadar varabilecek ciddi yaralanmalara neden olabilir. 14

21 Topraklama direncini istenen değerlerde elde edebilmek her zaman mümkün olmaz. Fakat iyi bir koruma için standartlarca belirtilmiģ değerlerin altına düģürülmelidir. Topraklama sisteminin karakteristiği direkt olarak tesisatın yapıldığı toprağın yapısına bağlıdır. Ġdeal bir topraklama sisteminde elektrik akımının rahatlıkla geçebilmesi için topraklama direnci mümkün olduğunca küçültülmelidir. Eğer topraklama direnci standartların üzerindeyse ilave topraklama sistemi yapılır. Topraklama direncinin ölçümü için toprak direnci ölçüm cihazları vardır. Resim 1.2 de pens tipi bir topraak direnci ölçüm cihazı görülmektedir. Resim 1.2: Pens tipi toprak ölçüm cihazı 15

22 ġekil 1.3: Topraklama hatası 16

23 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ ĠĢlem Basamakları Arıza bildirim formunu doldurunuz ve kapatınız. Kullanıcıdan arıza hakkında bilgi alınız. Hata mesajlarını çözmeye çalıģınız. Servis dökümanlarını ve arıza kayıtlarını inceleyiniz. Sistem elemanlarını gözle kontrol ediniz. Bağlantı yollarının sağlamlığını kontrol ediniz. Sistemdeki gerilimleri ölçünüz. Sistemdeki dirençleri ölçünüz. Öneriler Arıza hakkında bilgi toplamaya baģlamadan önce arıza bildirim formu doldurulup bu form kapatılmalıdır. Arızanın detayları öğrenilmelidir. Detaylar bize arızayı kolayca bulmamızı sağlar. Eğer temin edebilirse kullanıcıdan kapalı devre kamera kontrol sisteminin projesi istenmelidir. Sistemdeki hata belirtilerinden arızanın nereden kaynaklandığı hakkında fikir yürütünüz. Servis dökümanlarından benzer belirtili arızaları inceleyiniz. Ölçüm iģlemine geçmeden önce sistemin genel yapısını ve projesini inceleyiniz. ġüphelendiğiniz bağlantı kopuklukları varsa elle kontrol ediniz. Özellikle arızanın olduğu bölgeye bağlı kabloların sağlamlıklarını ölçü aletiyle kontrol ediniz. Sistem ekipmanlarına gelen besleme gerilimlerini ölçünüz. Ölçtüğünüz gerilimleri o cihazın kataloğunda belirtilen gerilimlerle karģılaģtırınız. AVO metre ile kapalı devre kamera kontrol sistemindeki hattın ve cihazların dirençleri ölçünüz. Sistemdeki akımları ölçünüz. 17 AVO metre ile kapalı devre kamera kontrol sistemindeki cihazların çektiği akımları ölçünüz. Ölçtüğünüz akımları

24 o cihazın kataloğunda belirtilen akımlarla karģılaģtırınız. Sistemdeki giriģ-çıkıģ frekanslarını ölçünüz. Akım ve gerilimin zamana güre değiģimini ölçünüz. Sistemdeki programları kontrol ediniz. Cihazların topraklama dirençlerini ölçünüz. Osilaskop ve spectrum analizör yardımıyla sistem ekipmanlarının giriģ ve çıkıģ frekanslarını ölçünüz. Ölçtüğünüz frekans değerlerini o cihazın kataloğunda belirtilen değerlerle karģılaģtırınız. Osilaskop yardımıyla sistemdeki akım ve gerilimlerin zamana göre değiģimlerini ölçünüz. Bilgisayar tabanlı kameralı kontrol sistemlerinde kullanılan bilgisayar programlarının çalıģmasını kontrol ediniz. Toprak direnci ölçüm cihazı yardımıyla cihazların toprak dirençlerini ölçünüz. Bu değer kapalı devre kamera kontrol tesisatı Ģartnamesinde belirtilen değerin üstüne çıkmamalıdır. 18

25 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki soruların cevaplarını boģluklara yazınız. 1. Kapalı devre kamera sisteminin televizyon sisteminden farkı,.. yerine içinde görüntü izleme sistemlerinin genel adıdır. 2. Bir kapalı devre kamera kontrol sisteminde, kamera görüntülerinin yok veya çok karanlık olması bir olduğunu gösterir. 3. DeğiĢken ıģık seviyelerinde video sinyalini otomatik olarak güçlendiren elektronik devreye... denir. 4. Kablo kopukluklarını veya kısa devreleri tespit etmek için AVO metrenin. kademesi kullanılır. 5. Topraklama direncinin ölçümü için.. cihazları vardır. AĢağıdaki cümlelerin baģında boģ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıģ ise Y yazınız. 6. ( ) Topraklama direncini istenilen değerlerde elde edebilmek her zaman mümkün olmamaz. 7. ( ) Kameraların senkronizasyon sinyallerinin ölçülmesi AVO metre yardımıyla yapılabilir. 8. ( ) Akım ölçerken avometreler devreye paralel bağlanır. 9. ( ) Ölçüm iģlemine geçmeden önce kapalı devre kamera kontrol sisteminin gözle kontrolü yapılmalıdır. 10. ( ) Arıza hakkında bilgi toplamaya baģlamadan önce arıza bildirim formu doldurulup bu form kapatılmalıdır. DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaģadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 19

26 KONTROL LĠSTESĠ Uygulama faaliyetinde yapmıģ olduğunuz çalıģmayı kendiniz ya da bir arkadaģınızla değerlendirerek eksik olduğunuz konuyu ve kazanımlarınızı belirleyiniz. Değerlendirme Ölçütleri 1. Arıza bildirim formunu doldurup kapattınız mı? 2. Arıza ve bakım kayıtları tuttunuz mu? 3. Arıza hakkında kullanıcıdan bilgi aldınız mı? 4. Hata mesajlarını çözmeye çalıģtınız mı? 5. Servis dokümanlarını incelediniz mi? 6. Arıza kayıtlarını incelediniz mi? 7. Sistem elemanlarını gözle kontrol ettiniz mi? 8. Ölçü aleti ile bağlantı yollarının sağlamlığını kontrol ettiniz mi? 9. Sistemdeki besleme gerilimlerini ölçtünüz mü? 10. Sistemde direnç ölçümü yaptınız mı? 11. Sistemdeki akımları ölçtünüz mü? 12. Sistemdeki ekipmanların giriģ-çıkıģ frekanslarını ölçtünüz mü? 13. Kapalı devre kamera kontrol sisteminde akım ve gerilimin zamana göre değiģimini ölçtünüz mü? 14. Kapalı devre kamera kontrol sisteminde programları kontrol ettiniz mi? 15. Kapalı devre kamera kontrol sisteminde cihazın topraklama direncini ölçtünüz mü? Evet Hayır DEĞERLENDĠRME Yaptığınız değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi araģtırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. Cevaplarınızın tamamı Evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 20

27 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin arızalarını, Kapalı Devre Kamera Kontrol Tesisatı ġartnamesi ne uygun olarak giderebileceksiniz. ARAġTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araģtırmalar Ģunlardır: Kapalı devre kamera kontrol sistemi kurulmuģ bir mekan gezerek buralarda bulunan cihazları, kullanım özelliklerini ve birbirleriyle bağlantılarını incelemelisiniz. Gezdiğiniz yerdeki kapalı devre kamera kontrol sisteminde eğer varsa daha önceden oluģmuģ arızalar hakkında bilgi alınız. Her mekan için kurulan kapalı devre kamera kontrol sistemleri birbirinden farklı olabilir. Bu açıdan, farklı büyüklükte, birden fazla sistemi görmek faydalı olacaktır. Kapalı devre kamera kontrol sistemi ekipmanları hakkında üretici firmaların internet sitelerini gezerek detaylı bilgi edinebilirsiniz. Kapalı devre kamera kontrol sistemi kurulu farklı mekanları gezen arkadaģlarınız varsa, gördüklerinizi ve öğrendiklerinizi birbirinizle paylaģınız. 2. ARIZALARI GĠDERMEK 2.1. Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Kontrol Panelinin Programını Yedeklemek CCTV kamera sistemleri analog ve dijital olmak üzere iki gruba ayrılır. Analog sistemlerde görüntüler TV üzerinden Quad ( Bölücü ) veya Swict ( Seçici ) yardımıyla izlenerek kayıt için video kayıt cihazları ve VHS kasetler kullanılır. Dijital sistemlerde görüntüler dijital görüntü kayıt cihazlarına ve capture kartlar aracılığıyla bilgisayara aktarılabilir. PC tabanlı bir dijital video Kayıt & Yönetim Sistemi olan DVR Dijital Video Kaydetme, Multiplexer, Dijital Video Saklama, Dijital Video Aktarma iģlevlerini kendi bünyesinde toplar ve kullanıcının kolaylıkla anlayıp iģletebileceği bir arayüz ile çalıģır. Linux plaftormu üzerinde yaptığı dijital kayıtları, aynı anda yine dijital olarak depolar ve istenen yöneticinin bilgisayarına iletir. Uzak eriģim programları Windows tabanlı olarak çalıģır. Geleneksel analog görüntü çözümlerinin yerini tamamiyle alması için özel olarak tasarlanmıģ olan DVR sistemleri, uygun bir fiyat ile yüksek performans sağlamak için geliģmiģ donanım ve yazılım uygulamalarını kullanılır. 21

28 PC tabanlı olan DVR sistemlerinde sistem yönetimi, bilgisayara kurulan bir kontrol paneli programı aracılığıyla gerçekleģtirilir. Resim 2.1 de kontrol paneli programı görülmektedir. Resim 2.1: Kontrol paneli programı görüntüsü Kontrol paneli programının ayarlarını yedeklemek için: Menü çubuğu üzerinden DVR > Backup properties i seçiniz. Farklı kaydet penceresi görünecektir. Kaydedeceğiniz klasörü seciniz. File name alanına dosyanın adını yazınız. Save butonuna tıklayınız. 22

29 2.2. Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Elektronik Kartları DeğiĢtirmek Dijital video kayıt cihazlarının PC tabanına uyarlanmıģ haline Dijital Görüntü Aktarım Kartları (Capture Kartlar) denilir. Bu kartlar bilgisayarın PCI slotuna takılır ve herhangi bir plug and play kart gibi tanıtılır. Resim 2.2 de capture kart görülmektedir. Resim 2.2: Capture kart Kapalı devre kamera kontrol sisteminde elektronik kartları değiģtirmeden önce sistemin elektrik bağlantısını kesiniz. Tüm elektronik cihaz kartlarında olduğu gibi kapalı devre kamera kontrol sisteminde kullanılan kartlar da vücudumuzdaki statik elektriğe karģı duyarlıdır. Bu yüzden kart sökülüp takılırken yalnız kenarlarından tutulmalı, mümkünse topraklama bileziği kullanılmalıdır. Tamir için servise yollanması gerektiğinde mutlaka yedek kartın içinden çıktığı antistatik torba kullanılmalıdır Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Kontrol Paneline Program Yüklemek Kapalı devre kamera kontrol sisteminde bilgisayara kurulu kontrol paneline program yüklemek için: Menü çubuğu üzerinden DVR > Upgrade software Açılan pencereden.bir uzantılı dosya seçiniz. Open butonunu tıklayınız. 23

30 2.4. Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Arızalı Sistem Elemanlarını DeğiĢtirmek Kapalı devre kamera kontrol sisteminde arızalı elemanı tespi ettikten sonra değiģtirme iģlemine geçiniz. Arızalı elemanı değiģtirmeden önce cihazın elektrik bağlantısını kesiniz. Cihazla bağlantılı kabloları dikkatlice sökünüz. Acele etmeden ve elemana zarar vermeden arızalı elemanı yerinden çıkartınız. Yeni elemanı dikkatlice yerine takınız. Bağlantı kablolarını yeni elemana dikkatlice takınız. 24

31 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ ĠĢlem Basamakları Kontrol panelinin programını yedekleyiniz. Arızalı kartları değiģtiriniz. Kontrol paneli programında güncelleģtirmeleri yükleyiniz. Sistemdeki arızalı elemanları değiģtiriniz. Öneriler PC tabanlı kapalı devre kameralı kontrol sistemlerinde bilgisayar programları kullanılmaktadır. Bu yazılımların ayarlarının yedeğini alınız. Kartları soketten çıkartırken sağa sola eğmeyiniz. Kartları soketlere takarken dik tutunuz. Kartın sokete kolayca takılması gerekmektedir. AĢırı kuvvet uygulamaktan sakınınız. Aksi takdirde ana kart üzerindeki soketlere ve kartınıza zarar verebilirsiniz. Kartın kenarlarından tutunuz. Statik elektriğe karģı önlem için mümkünse topraklama bileziği (Antistatik) kullanınız. PC tabanlı kapalı devre kameralı kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar için gerekli olan güncelleģtirmeleri yapınız. Arızalı elemanı çıkarmadan önce bağlantı kablolarını dikkatlice sökünüz. Arızalı elemana zarar vermeden yerinden çıkartınız. Yeni elemanı dikkatlice yerine monte edip bağlantı kablolarını takınız. 25

32 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki cümlelerin baģında boģ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıģ ise Y yazınız. 1. ( ) CCTV kamera sistemleri analog ve dijital olmak üzere iki gruba ayrılır 2. ( ) Dijital kapalı devre kamera kontrol sistemlerinde görüntüler multiplexer aracılığıyla bilgisayara aktarılabilmektedir 3. ( ) Capture Kartlar bilgisayarın AGP slotuna takılır 4. ( ) Kapalı devre kamera kontrol sisteminde arızalı elemanı değiģtirirken antistatik bilezik takılmalıdır DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaģadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 26

33 KONTROL LĠSTESĠ Değerlendirme Ölçütleri 1. Arıza onarımına geçmeden önce sistemin enerjisini kestiniz mi? 2. Kapalı devre kamera kontrol sisteminde kontrol panelinin programını yedeklediniz mi? 3. Kartların zarar görmemesi için statik elektriğe karģı önlem aldınız mı? 4. Arızalı kartı tespit edebildiniz mi? 5. Elektronik kartları düzgün Ģekilde değiģtirebildiniz mi? 6. Kart değiģiminden sonra sistem çalıģıyor mu? 7. Kapalı devre kamera kontrol sisteminde kontrol paneline program yüklediniz mi? 8. Program hatalarını düzeltebildiniz mi? 9. Düzelttiğiniz program sonrasında sistemin çalıģması düzeldi mi? 10. Kapalı devre kamera kontrol sisteminde arızalı sistem elemanlarını tespit edebildiniz mi? 11. Arızalı sistem elemanlarının bağlantılarını söktünüz mü? 12. Arızalı sistem elemanlarını düzgün Ģekilde değiģtirebildiniz mi? Evet Hayır DEĞERLENDĠRME Yaptığınız değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi araģtırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. Cevaplarınızın tamamı Evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 27

34 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin bakım ve onarımlarını, Kapalı Devre Kamera Kontrol Tesisatı ġartnamesi ne uygun olarak yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araģtırmalar Ģunlardır: Kapalı devre kamera kontrol sisteminde yapılan bakım çalıģmaları nelerdir? araģtırınız. Kapalı devre kamera kontrol sistemini elemanlarının giriģ-çıkıģ bağlantılarını inceleyiniz. AraĢtırdıklarınızı raporlaģtırıp sınıfta arkadaģlarınızla paylaģınız. 3. BAKIM VE ONARIMI YAPMAK 3.1. Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Ekipmanların ve Panoların Temizliğini Yapmak Kapalı devre kamera kontrol sisteminin kurulu olduğu ortamdaki toz ve nem gibi çevre koģulları sistemin çalıģmasını olumsuz etkiler. Yoğun toz olan pano kutularının içi elektrik süpürgesi ile temizlenebilir. Temizlik sırasında cihazların mekanik ve elektronik aksamlarına zarar vermemeye özen göstermelisiniz. Kameraların temizliği yapılırken kameranın görüģ açısının bozulmamasına dikkat ediniz. Temizlik esnasında sistemin elektrik bağlantısının kesik olmasına dikkat ediniz. Cihazları temizlerken mutlaka elektrik bağlantısını çıkarınız, sıvı temizleyici ( Deterjan gibi ) kullanmayınız, nemli bir bez ile temizleyiniz Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Sistem Kartlarını ve Elemanlarını Temizlemek Nem ve toz, bir cihazın elektronik kartı üzerinde kısa devrelere dolayısıyla sistemin tümünün arızalanmasına sebep olabilir. Kartların tozu uygun bir fırça ile temizlenebilir. Kartlara zarar vermemeye özen göstermelisiniz. Tüm elektronik cihaz kartlarında olduğu gibi kapalı devre kamera kontrol sisteminde kullanılan kartlar da vücudumuzdaki statik 28

35 elektriğe karģı duyarlıdır. Bu yüzden kart temizlik için sökülüp takılırken yalnız kenarlarından tutulmalı, mümkünse topraklama bileziği kullanılmalıdır. Tamir için servise yollanması gerektiğinde mutlaka yedek kartın içinden çıktığı antistatik torba kullanılmalıdır Kapalı Devre Kamera Kontrol Sisteminde Süresi Dolan Elemanları DeğiĢtirmek Her elektronik elemanın belirli bir çalıģma ömrü olduğundan özelliklerini zamanla yitirebilir. Örneğin, besleme ünitesinde gereğinden fazla veya az bir gerilim sistemin çalıģmasını olumsuz etkiler. Güvenlik sistemlerinde kullanılan kameralar, insan ve çevre güvenliği nedeniyle genel olarak 12 V DC ile çalıģır. Nadir olarak, özellikle uzak mesafeli kamera uygulamalarında, kamera kablo mesafesinin çok uzun olduğu yerlerde 220 V. AC gerilim ile çalıģan kameralar kullanılır. 12 V Dc gerilim ile beslenen kameraların kaliteli bir kaynaktan beslenmesi, kamera ömrü uzunluğu ve görüntü kalitesi üzerinde önemlidir. Bu yüzden ömrünü yitiren akülerin değiģtirilmesi önemlidir. Kamera muhafazaları kamerayı dıģ etkenlerden (su, nem, toz vs.) korur ve ömrünü uzatır. Kamera muhafazasının alüminyum olması ve fan/ısıtıcı, termostat gibi devrelerinin olması oldukça önemlidir. Süresi dolan elemanları değiģtirmeden önce sistemin elektrik bağlantısını kesmeyi unutmayınız Akü Bakımını Yapmak Kimyasal anlamda enerji depolayan ve gerektiğinde bu kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren cihazlara akü denir. Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinde oluģabilecek elektrik kesintilerinde, sistemin çalıģmasını devam ettiren besleme üniteleri (Akü) mevcuttur. Bu tür sistemlerde her ne kadar otomatik akü Ģarj sistemleri olsa da Ģarj ünitesi bozulabilir ya da zamanla aküler Ģarj edilebilme özelliklerini yitirebilir. Akü gerilimlerinin ölçülmesi, bakımının yapılması, herhangi bir elektrik kesintisinden dolayı doğabilecek olumsuzlukları giderecektir. Uzun süreli elektrik kesintilerinde, sistem sürekli aküden besleneceğinden dolayı aküler deģarj (boģalmıģ) olabilir. Akülerin bozuk ya da Ģarj tutmadığına karar vermeden önce gerekli ölçümleri dikkatlice yapmalısınız. Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinde genellikle bakımsız kuru aküler kullanılır. Voltajı düģmüģ, ömrünü yitirmiģ aküler yenisiyle değiģtirilir. Yeni aküyü takarken artı ve eksi uçlarının doğru bağlanmasına dikkat ediniz. Resim 3.1 de bakımsız kuru akü görülmektedir. 29

36 Resim 3.1: Bakımsız kuru akü 3.5. Bağlantıları Kontrol Etmek Kapalı devre kamera kontrol sisteminde, kabloların ilk montajı sırasında ezilmesi, kırılması, ortamın nemi ve rutubet, kablo ömrünü kısaltır. Bu gibi durumlarda kabloların zamanla iletkenlerinin kopması ya da kablo izolelerinin ezilmesi sonucu kablo çiftlerinin kısa devre olması kaçınılmazdır. Ayrıca kabloların cihazlara bağlandığı bağlantı yerlerindeki temassızlık ve kısa devre durumlarına dikkat edilmelidir Kameralar Kameraların kullanım amacı çeģitli nedenlerle görülmesi istenen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevirerek direk veya endirek (anahtarlama üniteleri üzerinden) olarak monitöre aktarmaktır. Siyah-beyaz ve renkli olmak üzere iki kategoriye ayrılan kameraların, kullanım amaçlarına göre de bir çok tipi vardır. Kameralar besleme gerilimi bakımından 220V veya 12/24V olarak ayrılır. ġekil 3.1 de kameranın yapısı görülmektedir. ġekil 3.1: Kameranın yapısı 30

37 Kamera üzerinde bulunan özellikler: ES : Elektronik shutter AGC : Otomatik kazanç kontrolü BLC : Backlight özelliği Backlight (BLC) özelliği: Kameraya gelen ıģık miktarı artarsa kamera üzerindeki oto iris lens yardımıyla ve otomatik shutter ile bu ıģığı kısmaya çalıģır. IĢık ile kamera arasında bir cisim varsa bu sebepden dolayı kararır ve görülmesi zorlaģır. Backlight özelliği olan kameralarda arkadan gelen ıģık bastırılarak önde kalan cisimlerin görülmesi sağlanır. ġekil 3.2 de backlight özelliğinin etkisi görülmektedir. ġekil 3.2: Backlight özelliği olmayan ve olan görüntü Oto iris kullanımında geçerli olan Video Drive veya DC drive kullanılacak lensle uygunluk bakımından; C Mount ve/veya CS Mount tipleri vardır. CS mount bir lens C mount bir kamerada kullanılamaz. ġu anda üretilen kameralar her iki lens türü ile uyumludur. Kapalı devre kamera control sistemindeki kameraların genel bir kontrolü yapılmalıdır. Tespit edilen bağlantı hataları düzeltilmelidir. Hasar görmüģ kameralar yenileriyle değiģtirilmelidir. Resim 3.1 de çeģitli kameralar görülmektedir. Resim 3.1: ÇeĢitli kameralar 31

38 Kamera Ayakları: Kameraların, tarama ünitelerinin ve muhafazaların duvara ya da tavana montajları için özel ayaklar kullanılır, bu ayakların (Tarama ünitesi ayağı hariç) tümü monte edilecek kamerayı istenen görüģ pozisyonuna ayarlanmasını sağlayacak, hareketli mafsallara sahiptir. Bu Kamera ayaklarının sağlamlıkları kontrol edilmelidir. GevĢeyen bağlantılar sıkıģtırılmalı, arızalı ya da kırık olan kısımlar değiģtirilmelidir. Resim 3.2 de çeģitli kamera ayakları görülmektedir. Resim 3.2: Kamera ayakları Kapalı devre TV sistemi uygulamalarında geniģ alanları izlemek amacıyla kameraların hareketli hale getirilmesi de mümkündür. Hareketli kameralar, hareketli platforma bir sabit kameranın koyulmasıyla oluģturulabilir. Bu platform, uzaktan kontrol edilebilir. Platform sadece horizontal bir eksen üzerinde tarayıcı gibi döner. Alternatif platformla vertikal düzlemde de tarama yapılabilir. Bu genellikle pan, tilt ünitesi olarak bilinir. Kameraların yatay ve dikeyde hareketinin sağlanması amacıyla pan/tilt motorları kullanılır. Ayrıca cihaz otomatik olarak (Önceden belirlenen tarama açısında) sürekli yatay (sağa-sola) ve dikey(yukarı-aģağı) tarama yapabilir. Aynı zamanda hareketli kameralar, görüntülerin yaklaģtırılıp uzaklaģtırılabildiği zoom lenslerle beraber 360 yatayda hareket açısıyla etkin kontrolü sağlar. ġekil 3.3 te bu sistem görülmektedir. 32

39 ġekil 3.3: Hareketli kamera Motor mekanizmalarının seçiminde sistemin tesis edileceği ortamın iklim ve çevre Ģartlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Bölgenin iklim Ģartlarına uygun, ulusla arası standartlarda ekipmanlar tercih edilmelidir. Motor seçiminde rüzgâr hızından, nem oranına her türlü çevre etkisini göz önünde bulundurarak en uygun tercih yapılmalıdır. Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinde kameraları ve diğer elemanları kontrol etmeye yarayan cihazlara kontrol ünitesi denir. ġekil 3.4 te kontrol ünitesnin tipik sistem bağlantısı görülmektedir. Resim 3.3 te kontrol ünitesi klavyesi görülmektedir. Resim 3.3: Kontrol ünitesi klavyesi 33

40 ġekil 3.4: Kontrol ünitesinin sisteme bağlanması Kamera kontrol ünitesinin aģırı ısınmasını engellemek ve güvenilir bir Ģekilde çalıģmasını sağlamak için havalandırmasını sağlayınız. Cihazın havalandırma deliklerinin kapalı olmadığından emin olunuz. Cihazın besleme gerilimini kontrol ediniz ve kullanma kılavuzundaki gerilimle karģılaģtırınız. Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz. Resim 3.4 te kontrol klavyesinin arka bağlantı soketleri görülmektedir. Resim 3.4: Kontrol ünitesinin arka paneli 34

41 ġekil 3.5 te kontrol ünitesinin temel bağlantı Ģekli görülmektedir. ġekil 3.5: Kontrol ünitesinin temel bağlantı Ģekli 35

42 Sistemdeki adaptör kablolarının bağlantılarının kontrol edilmesi gerekir. KopmuĢ yada temas etmeyen bağlantılar düzeltilmelidir. Resim 3.5 te kamera adaptörü ve kablosu görülmektedir. Resim3.5: Kamera adaptörü ve kamera enerji soketi Multikablo (4pin, BNC ve S-bandı) bağlantıları kontrol edilmelidir. KopmuĢ ya da temas etmeyen bağlantılar düzeltilmelidir. Resim 3.6 da multikablo çeģitleri görülmektedir. Resim 3.6: CCTV kablo çeģitleri Kameraların bağlantı soketleri kontrol edilmelidir. Hatalı bağlantılar düzeltilmelidir. Resim 3.6, 3.7, 3.8 de kamera konnektör soketleri görülmektedir. 36

43 Resim 3.7: Kamera BNC ara konnektör ve BNC kamera konnektörü Resim 3.8: Kamera RCA soketi Resim 3.9: T BNC konnektör ve TOS BNC çevirici 37

44 Ip Kamera Sistemi: Ġnternet eriģiminin bulunduğu dünyanın herhangi bir noktasından kameranızın bulunduğu mekâna ulaģıp görüntülerini izleyebilir, ortamdaki sesleri duyabilirsiniz.üstelik bulunduğunuz yerden kameranızı hareket (Sağ-Sol, AĢağı-Yukarı) ettirebilir ve zoom yapabilirsiniz. Resim 3.10 da bir ıp kamera görülmektedir. Resim 3.10: Ip kamera Ip kamerada oluģan arızalarda Kameranın güç kablosunu kontrol ediniz Kameranın network bağlantısını kontrol ediniz. Kameradaki uyarı ıģığı yeģil veya mavi(ip3135,ip3137) yanıp yanıp sönüyorsa kamera network ta yayında demektir. Bu ıģık kırmız yanıyorsa kamera networkle haberleģemiyordur. Kameranın konfigürasyon ayarlarını kontrol ediniz. Lensler: Görüntülerin sensörler üzerine düģmesini sağlayan optik aygıtlardır. Lensler kullanılacakları kameraların ve çevrenin özelliklerine göre seçilir. Lenslerin formatları 1/3, 1/2, 2/3 veya 1 olabilir. Bir lensin bir kamerada kullanılabilmesi için formatının kameraya eģit veya büyük olması gerekir. 1/2 formatındaki bir lens, 1/2 ve 1/3 bir kamerada kullanılabilir, ama 1/3 formatındaki bir lens sadece 1/3 bir kamerada kullanılabilir. Lensler bağlantı Ģekline göre C-MOUNT,CS-MOUNT Ģeklinde adlandırılır. Kullanılan kamera ile uygun olarak C MOUNT veya CS MOUNT kullanılır. CS mount bir lens, CS mount kameralarda kullanılabilir; ama C mount bir kamerada kullanılamaz. C- mount bir lens C mount bir kamerada veya CS mount bir kameraya 5 mm lik adaptör ring takılarak kullanılabilir. Son yıllarda üretilen tüm kameralar hem C mount hem de CS mount lens takılabilecek Ģekilde üretilmektedir. ġekil 3.6 da lens montaj tipleri görülmektedir. Çevredeki ıģık Ģartlarına göre lensin iris kontrolü önem kazanır. Ġnsan gözünde iris ortamdaki ıģık miktarı arttıkça göze gelen ıģığı normal seviyede tutmak için kısılır, azaldıkça daha fazla ıģık almak için açılır. Lenslerdeki irisin çalıģma prensibi de aynıdır. Resim 3.11 de lesn görülmektedir. Lensle yapılacak görüntü ayarları (Eğer kullanılan lenste ilgili özellikler varsa): 38

45 ODAK UZAKLIĞI = ZOOM (2,8mm-12mm arası genel kullanılan) NETLĠK AYARI = FOCUS (Netlik ayarının gece yapılması gereklidir ) IġIK HASSASĠYETĠ = ĠRĠS Sabit (Ġris) lenslerin belirli ve sabit ıģık seviyesi olması gerekir, genelde iç ortamlarda kullanılır. Manuel (Ġris) lensler de belirli ve sabit ıģık seviyesinde kullanılır ancak bölge loģ bir ortamsa Manuel olarak iris i ayarlama Ģansı vardır. Harici ortamlarda ya da harici ortamlara (Pencere gibi ) bakan bölgeler için oto iris lens kullanılmalıdır, dıģ ortamlarda ıģık seviyesine müdahale edildiğinden video drive tercih edilir. ġekil 3.6: Lens montaj tipleri Resim 3.11: Kamera lensi 39

46 Kamera Muhafazaları: DıĢ ortama yerleģtirilecek kameraların, hava koģullarından etkilenmemesi için muhakkak muhafaza içine yerleģtirilmesi gerekir. Muhafazalar, kullanıldıkları yerin özelliklerine bağlı olarak ısıtıcılı ve fanlı olarak seçilebilir, böylelikle kamera aģırı soğuk ve sıcaktan etkilenmeden çalıģmasını sürdürür. Kameraların normal çalıģma sıcaklığı genellikle +50 o C ile 0 o C arasındadır. Sistemdeki kamera muhafazaları kontrol edilmeli ve hasarlı olanları değiģtirilmelidir. Resim 3.12 de kamera muhafazası görülmektedir. Resim 3.12: Kamera muhafazası Monitörler Kameraların oluģturduğu görüntüyü resim haline getirerek görmemizi sağlayan cihazlardır. Televizyonlardan farkı ise yüksek çözünürlüklü olması devamlı kullanımlara yönelik üretilmesidir. ġekil 3.7 de CCTV monitörü görülmektedir. ġekil 3.7: CCTV monitörü Monitörlerin arka bölümünde H / L seçenekli switch bulunur. Bu anahtar 75 ohm sonlandırıcıdır. H= SonlandırılmamıĢ L= SonlandırılmıĢ 40

47 Bir monitördeki görüntüyü baģka bir monitörde kullanmak için arkasındaki sonlandırma anahtarı HĠ - Z konumuna alınmalıdır. Ġkinci monitörde bu anahtar 75 ohm konumuna alınmalıdır. IN giriģinden girilen video sinyali, aynı zamanda ikinci bir monitöre OUT çıkıģı sayesinde gönderilebilir. Bu durumda anahtar H durumuna getirilmelidir. Eğer OUT çıkıģı kullanılmayacak ise anahtar L durumunda olmalıdır. Aynı Ģekilde birbirine seri kullanılan monitörlerin en son monitör haricinde hepsinin anahtarı H durumda olmalıdır. ġekil 3.8 de monitörlerin doğru bağlanmıģ Ģekli görülmektedir. Bir monitörün loop çıkıģından RG 11 KABLO ile alınan görüntü en fazla aracısız 700 metre (Pratikte değiģebilir. ) taģınabilir. ġekil 3.8: Çoklu monitör bağlantısı Monitörün Bakımı: Önemsiz hataların sistemde büyük arızalara yol açmasını önlemek için önceden tespit edilip gerekli önlemler alınmalıdır. Her üç ayda bir aģağıdaki iģlemleri yapınız: Arıza ve hasara yol açmasını önlemek için sistemdeki tüm kabloların olduğunu kontrol ediniz. Nemli bir bezle sistemdeki tüm parçaları siliniz. Sistemdeki tüm donanımın sağlam olduğunu kontrol ediniz. Bazı Monitör Hataları: Görüntü yok: 1. Sistemdeki tüm cihazların besleme kablolarının bağlı olup olmadığını kontrol ediniz. 2. Sistemdeki tüm cihazların güç anahtarlarının ON yani açık durumda olup olmadığını kontrol ediniz. 3. Kameraların önündeki lens kapaklarının çıkarılmıģ olup olmadığını ve lensin irisinin açık olup olmadığını kontrol ediniz. Video sinyali var cihaz kontrol edilemiyor: Monitörü kapatıp 1 dakika sonra yeniden açınız. Sonlandırma hataları, topraklama hataları veya monitörlerin yerlerinin ve boyutlarının yanlıģ seçilmesi monitörlerle ilgili yapılan en genel hatadır. ġekil 3.9 da sonlandırma hatası görülmektedir. 41

48 ġekil 3.9: Sonlandırma hatası 42

49 Quad Bölücüler Bu üniteler genellikle 4 kamera için kullanılır. Ekranı dörde bölerek 4 kameranın görüntüsünün aynı anda izlenebilmesini sağlar. 8 kamera giriģli quad üniteleri kameraları ekrana 4+4 iki sayfa halinde getirir ve kayıt da bu Ģekilde olur. 220V veya 12/24V beslemeli modelleri bulunabilir. Siyah-beyaz ve renkli modelleri mevcuttur. Video IN giriģlerine kamera görüntüleri girilir. Main monitör giriģine ana monitör, VCR OUT çıkıģına (VCR kullanılmazsa ) Quad monitör bağlanır. Video cihazı bağlantısı: Videoya kayıt yapılacağı zaman ya dört kamera birden kayıt yapılır yada switcher gibi tek tek kaydı yapılır. Kayıt izlenirken kayda müdahale etme Ģansı yoktur. Neyin kaydı yapılmıģsa o izlenir. Alarm özelliği bulunabilir. Renkli ve S/B olarak ikiye ayrılır. Quad ın VCR OUT çıkıģı kullanılan videonun VCR IN giriģine, quad ın VCR IN giriģi kullanılan videonun VCR OUT çıkıģına bağlanır. Topraklamanın iyi yapılması ve kamera beslemesi 12 V. ise her kameraya ayrı adaptör kullanılması gerekir. Eğer kullanılmazsa ekran üzerinde sağdan sola doğru giden Ģeritler görülür. ġekil 3.10 da quad bağlantı Ģekli görülmektedir. ġekil 3.10: Quad ın bağlantısı 43

50 Switcher ler Kelime anlamı olarak seçici/değiģtirici denebilir. Renk ayırımı yoktur. Sesli modelleri de vardır. Ancak kameralardan gelen ses kalitesine bağlı olarak (Özellikle sesin yoğun olduğu bölgelerde) sesli model switcherlar ses bakımından isteneni verememektedir. CCTV sisteminde sesleri bir arada toplayan tek ekipmandır. ġekil 3.11 de bir switcher ın basit olarak yapısı görülmektedir. ġekil 3.11: Switcher ın yapısı Kamera giriģ bakımından li olabilir. Her kamera giriģi için 3 kademeli anahtar bulunur. (BY-PASS / HOME / AUTO). Switcher ile kamera görüntüleri ayarlanabilen zamanda (sn. cinsinden) SEQUENCE yaptırılabilir. Bu ayar switcher üzerindeki DWELLTĠME tuģu yardımı ile olur. Sequence (DeğiĢim) sırasında görmek istemediğimiz kamera görüntü veya görüntüleri BY-PASS edilerek sağlanır. Görüntü seyretmek için ANAHTAR AUTO durumda olmalıdır. Ġstelen kamera görüntüsü anahtar HOME kısmına alınarak ekranda sabit hale getirilebilir. Video IN giriģlerine kameralardan gelen koaksiyel kablo bağlanır. Video out veya mon. out çıkıģı monitöre bağlanır. Topraklamanın çok iyi yapılması ve kamera beslemesi 12V ise kameraların adaptörleri birbirlerinden bağımsız olmalıdır. ġekil 3.12 de switcher bağlantısı görülmektedir. 44

51 ġekil 3.12: Switcher bağlantısı Multiplexer lar Birden çok kamera görüntüsünün sayfa sayfa ya da bölünmüģ olarak bir ya da birden çok ekranda görünmesini sağlar. Yapı itibari ile ses sistemi yoktur. Switcher ve quad ların kayıt sınırlamalarından kurtulmak için kullanılır. Kameraların tümünün kaydının alınması için kullanılır. Kayıtla ilgili olan SĠMPLEX-DUBLEX ve TRĠPLEX özellikli olabilirler. Simplex: Kayıt sırasında yapılan ekran bölme, pencereli görüntü seçme gibi tüm hareketler playback durumunda aynen görülür. Ancak bazı modellerde bulunan QUAD çıkıģı kullanılarak kullanımdan bağımsız QUAD tipli kayıt yapılabilir. Dublex: Kayıt izlemeden ve kullanımdan bağımsızdır. Kayıt görüntüleri tek veya pencereli seyredilebilir. 45

52 Triplex: Bu yeni bir özelliktir. Normal görüntü seyredilirken istenen kameraların kayıt görüntüsü seyredilebilir ya da kayıt seyredilirken pencereli ekranda istenen kamera seyredilebilir. Loop turu: Video IN giriģlerine girilen kamera görüntüleri VĠDEO OUT çıkıģlarından aynen alınır. Ancak sonlandırma switchlerinin OFF duruma getirilmesi gerekir. Video IN giriģlerine kameralardan gelen kablolar bağlanır, VĠDEO OUT çıkıģları ile diğer CCTV ekipmanları aynı kamera görüntüleri gönderilebilir. Ancak bu durumda cihazın içindeki dip switch sonlandırılmaları off duruma getirilmelidir. KAYIT CĠHAZI BAĞLANTISI: Multıplexer in VCR OUT çıkıģı KAYIT cihazının VCR IN giriģine, Multıplexer in VCR IN giriģi KAYIT cihazının VCR OUT çıkıģına bağlanır. MAĠN MONĠTÖR ÇIKIġI ana monitörün VIDEO IN giriģine bağlanır. CALL MONĠTÖR çıkıģı Call monitörün VĠDEO IN giriģine bağlanır. QUAD çıkıģı (Simplex multiplexer) Quad görüntü istenilen durumlarda (Kayıt gibi) kullanılır. ġekil 3.13 te multiplexer bağlantısı görülmektedir. ġekil 3.13: Multiplexer bağlantı Ģekli 46

53 Kayıt Cihazları Kayıt sistemleri baģlangıçta %100 analog tabanlı bir sistem iken gün geçtikçe sayısal sistemlere dönüģmüģlerdir. Günümüz sistemleri analog tüplü VCR'a bağlı kamera sistemlerinden oluģan ilk çözümlere göre oldukça uzun bir yol kat etmiģtir. Öyleki artık sistemler network kameralar ve tam sayısal kayıt için PC sunuculardan oluģmaktadır. Bununla beraber tamamen analog ve tamamen sayısal sistemler arasında, "Kısmen Sayısal" olarak adlandırılabilecek çeģitli çözümler bulunmaktadır. Bu çözümler birtakım sayısal bileģenler bulundurmalarına karģın, "Tamamen Sayısal Sistem" olarak adlandırılamaz. Gerçek network video sistemlerinde, görüntü sürekli olarak tam esnek ve ölçeklenebilir IP network üzerinden aktarılır. VCR kullanan Analog CCTV sistemleri: VCR (Video Kaset Kaydedici) kullanan analog CCTV sistemi tamamen analog bir sistem oluģturur. Koaksiyel çıkıģlı analog kameralar kayıt için VCR cihazına bağlanır. Bu sistem Ģekil 3.14 te görülmektedir. ġekil 3.14: VCR kullanılan analog CCTV sistemi VCR cihazı, ev VCR cihazlarında kullanılan kaseti kullanır. Görüntü kayıt sırasında sıkıģtırılmamıģ olup tam görüntü hızında kayıt yapıldığında, kaset en fazla 8 saatlik kayıt yapabilir. Büyük sistemlerde bir quad veya multiplexer, kameralar ile VCR arasına bağlanabilir. Quad/multiplexer ile birden fazla kameranın görüntülerini tek bir VCR ile kaydetmek mümkündür. Bu durumda daha düģük görüntü hızları elde edilecektir. Bu sistemde görüntüleri izlemek için bir analog monitör kullanılmalıdır. DVR kullanan analog CCTV sistemleri: DVR (Sayısal Video Kaydedici) kullanan analog CCTV sistemi, sadece sayısal kayıt yapan bir analog sistemdir. DVR sisteminde video kasedi yerine hard disk kullanılmakta olup kayıt için analog olarak elde edilen görüntünün sayısallaģtırılması ve mümkün olduğunca uzun süreli kayıt yapılabilmesi için sıkıģtırılması gerekir. Bu sistem ġekil 3.15 de görülmektedir. 47

54 ġekil 3.15: DVR kullanılan analog CCTV sistemi Ġlk DVR cihazlarında harddisk alanı sınırlı olduğundan sınırlı kayıt yapılabilmekte ya da kayıt hızı düģürülmekteydi. Harddisk teknolojisindeki son geliģmeler ile kayıt kapasitesi artık bir problem olmaktan çıkmıģtır. Bir çok DVR cihazında quad/multiplexer özelliklerine sahip 4, 9, 16 adet bağlantıyı destekleyen video giriģleri bulunmaktadır. DVR sistemleri aģağıdaki avantajları da sağlamaktadır: Kaset değiģtirme gereksinimi yoktur. Sürekli görüntü kalitesi sağlanır. Network DVR kullanan analog CCTV sistemleri: Network DVR kullanan analog CCTV sistemleri kısmen sayısal sistemler olarak adlandırılıdır. Network DVR cihazı üzerinde bulunan Ethernet çıkıģı cihazın network bağlantısını gerçekleģtirmektedir. Video, DVR üzerinde sayısallaģtırılıp, sıkıģtırıldığından bilgisayar networkleri üzerinden aktarılabilir ve uzaktaki bir PC üzerinden görüntülenebilir. Bu sistem Ģekil 3.16 da görülmektedir. ġekil 3.16: Network DVR kullanılan analog CCTV sistemi Bazı sistemler hem canlı hem de kayıd edilmiģ görüntüleri izleme olanağına sahipken, bazıları sadece kayıd edilmiģ görüntülere olanak sağlar. Bazı sistemlerde görüntüleri PC üzerinden izlemek için standard web gezgini kullanılırken, bazı sistemlerde birtakım kısıtlamaları olan özel kullanıcı yazılımı gerekmektedir. Network DVR sistemleri aģağıdaki avantajları da sağlamaktadır: PC üzerinden uzaktan görüntü izleyebilme Sistemin uzaktan iģletilmesi Video sunucu kullanan Network Video sistemleri: Video sunucu kullanan Network video sistemi, network switch ile birlikte video yönetim yazılımını içeren bir PC'den oluģur. Analog kamera video sunucuya bağlanır ve görüntü video sunucu üzerinde sayısallaģtırılıp 48

55 sıkıģtırılır. Video sunucunun network bağlantısı sayesinde saysısal görüntüler network switch üzerinden network'e bağlı PC'ye aktarılır. PC üzerindeki harddiske görüntüler sayısal olarak kaydedilir. PC, görüntülerin sayısallaģtırılması veya sıkıģtırılması için ek bir iģlem yapmaz. Bu gerçek bir network video sistemidir. Bu sistem ġekil 3.17 de görülmektedir. Video sunucu kullanan Network Video sistemleri aģağıdaki avantajları da sağlamaktadır: Video kayıt ve yönetimi için standard network ve PC kullanımı Ġstendiği anda istendiği kadar kamera eklenmesine olanak tanıyan ölçeklenebilir sistem Mevcut ortam haricindeki ortamlarda kayıt yapabilme özelliği Network kamera sistemleri ile beraber çalıģabilen, geniģlemeye ve geleceğe dönük bir sistem, yatırım koruması ġekil 3.17: VCR kullanılan analog CCTV sistemi Bu çizimde gösterilen sistem gerçek bir network video sunucu sistemidir. Görüntüler video sunucu tarafından tamamen sayısal olarak iģlenmekte ve tam sayısal olarak IP network sistemi üzerinden aktarıldırlar. Network kamera kullanan network video sistemleri: Network kamera, bir kamera ve bilgisayarı tek bir cihazda birleģtiren, görüntüyü sayısallaģtırıp, sıkıģtıran ve network bağlantısını sağlayarak ilgili yerlere aktarabilen bir kutu olarak tanımlanabilir. Görüntüler tamamen sayısal olarak IP network üzerinden aktarılmakta, video yönetim yazılımı kullanılarak standard bir PC üzerinde kaydedilmektedir. Bu sistem gerçek bir network video sistemi olup, tamamen sayısaldır. Hiç bir analog bileģeni yoktur. Bu sistem ġekil 3.18 de görülmektedir. 49

56 Network kameraları kullanan network video sistemleri aģağıdaki avantajları da sağlamaktadır: Yüksek çözünürlükte kameralar (Megapixel) Sürekli görüntü kalitesi PoE (Power over Ethernet) ve telsiz bağlabilme özellikleri IP network üzerinden Pan/tilt/zoom, ses, sayısal giriģi ve çıkıģlar Tam esneklik ve ölçeklenebilirlik ġekil 3.17: VCR kullanılan analog CCTV sistemi Bu çizimde görüntünün network kameralar yardımıyla sürekli olarak IP network üzerinden aktarıldığı gerçek bir network video sistemi görülmektedir. Sistem sayısal teknolojinin tüm avatanjlarına sahip olup izleyiciye nerede olursa olsun sürekli bir görüntü kalitesi sağlar. ġekil 3.18 de DVR bir cihazının bağlantı soketleri görülmektedir. ġekil 3.18: DVR cihazının bağlantısı 50

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli

Detaylı

KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMLERİ

KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMLERİ KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemlerinin Bağlantıları Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemleri Keşfi Kapalı Devre Kamera Kontrol Sistemleri Montajı Kapalı

Detaylı

CCTV KAPALI DEVRE TERİMLERİ VE ANLAMLARI

CCTV KAPALI DEVRE TERİMLERİ VE ANLAMLARI CCTV KAPALI DEVRE TERİMLERİ VE ANLAMLARI CCTV Kameralar : Kameraların kullanım amacı çeşitli nedenlerle görülmesi istenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevrilerek direk veya endirek (anahtarlama

Detaylı

Siyah-beyaz ve renkli olmak üzere iki kategoriye ayrılan kameraların, kullanım amaçlarına göre de bir çok tipi bulunmaktadır.

Siyah-beyaz ve renkli olmak üzere iki kategoriye ayrılan kameraların, kullanım amaçlarına göre de bir çok tipi bulunmaktadır. Cctv Kapali Devre Televizyon Sistemi Terimleri...!!! CCTV Kameralar : Kameraların kullanım amacı çeşitli nedenlerle görülmesi istenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevrilerek direk veya endirek

Detaylı

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun.

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Evertech EV-C945IRV Güvenlik Amaçlı 1/3 Gece Görüşlü Renkli Ayarlanabilir Lensli IR Kamera Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Uyarılar

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ Hazırlayan Arş. Gör. Ahmet NUR DENEY-1 ÖLÇÜ ALETLERİNİN İNCELENMESİ Kapaksız

Detaylı

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Geçiş Kontrol Sistemlerinin Bağlantıları Geçiş Kontrol Sistemleri Keşfi Geçiş Kontrol Sistemleri Montajı Geçiş Kontrol Sistemlerinde Arıza ve Bakım Kazandırılan

Detaylı

8.KISIM OSİLOSKOP-2 DC + AC ŞEKLİNDEKİ TOPLAM İŞARETLERİN ÖLÇÜMÜ

8.KISIM OSİLOSKOP-2 DC + AC ŞEKLİNDEKİ TOPLAM İŞARETLERİN ÖLÇÜMÜ 8.KISIM OSİLOSKOP-2 DC + AC ŞEKLİNDEKİ TOPLAM İŞARETLERİN ÖLÇÜMÜ Osiloskobun DC ve AC seçici anahtarları kullanılarak yapılır. Böyle bir gerilime örnek olarak DC gerilim kaynaklarının çıkışında görülen

Detaylı

Osilaskobun yapısı ve çalıştırılması.(başlangıç seviyesi temel kavramlar) OSİLASKOP Osilaskobun tanıtılması Elektriksel değerleri (gerilim, frekans, akım, faz farkı) ışıklı çizgiler şeklinde gösteren aygıta

Detaylı

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU A. ELEKTRONĠKDE BĠLĠNMESĠ GEREKEN TEMEL KONULAR a. AKIM i. Akımın birimi amperdir. ii. Akım I harfiyle sembolize edilir. iii. Akımı ölçen ölçü aleti ampermetredir. iv. Ampermetre

Detaylı

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun.

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Evertech Güvenlik Amaçlı 1/4 Renkli&Sesli Mini Pinhole Kamera EV-CM260 EV-CM265 EV-CM565 Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Uyarılar

Detaylı

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun.

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. MatrixVixion Güvenlik Amaçlı 1/3 CCD Renkli Kamera MXC-IR4212 Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Uyarılar ve Ana Fonksiyonlar Güç

Detaylı

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun.

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Hi-Cam Güvenlik Amaçlı 1/3 Renkli Yüksek Çözünürlüklü Plaka Okuma Kamerası HC-C3354EC Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Uyarılar

Detaylı

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun.

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Hi-Cam Sony CCD RENKLĐ DIŞ MEKAN GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERA HC-CIR763 Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Uyarılar ve Ana Fonksiyonlar

Detaylı

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun.

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. HI-CAM Güvenlik Amaçlı 1/3 CCD Renkli Dome Pan-Tilt IR Kamera HC-CPT332W HC-CPT332C Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Uyarılar ve

Detaylı

OSİLOSKOP I. KULLANIM ALANI

OSİLOSKOP I. KULLANIM ALANI OSİLOSKOP I. KULLANIM ALANI Osiloskop elektriksel işaretlerin ölçülmesinde ve görüntülenmesinde kullanılan temel bir ölçüm aletidir. İşaretin dalga şeklinin görüntülenmesini, frekans ve genliğinin kolayca

Detaylı

ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ

ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Videolar Müzik Setleri VCD-DVD Player Projeksiyon Cihazı Ev Sinema Sistemleri Kameralar Kazandırılan Yeterlikler Videoların arızalarını tespit etmek ve onarmak Müzik

Detaylı

Resim 7.1: Çift ışınlı osilâskobun ön panelinin görünümü. elektron merceği. hızlandırıcı elektrot. katot. elektron. merceği. hızlandırıcı elektrot

Resim 7.1: Çift ışınlı osilâskobun ön panelinin görünümü. elektron merceği. hızlandırıcı elektrot. katot. elektron. merceği. hızlandırıcı elektrot Bölüm 7: Osilâskop Resim 7.1: Çift ışınlı osilâskobun ön panelinin görünümü A. OsiIâskobun tanıtılması Elektriksel değerleri (gerilim, frekans, akım, faz farkı) ışıklı çizgiler şeklinde gösteren aygıta

Detaylı

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi Deneyin Amacı: Avometre ile doğru akım ve gerilimin ölçülmesi. Devrenin kollarından geçen akımları ve devre elemanlarının üzerine düşen gerilimleri analitik

Detaylı

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu topsmart Güvenlik Amaçlı 1/3 CCD Renkli Kamera TSC-B655TD Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Güvenlik Amaçlı Kamera Sayfa 1 Uyarılar

Detaylı

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi Deneyin Amacı: Bu deneyin amacı; Avometre ile doğru akım ve gerilimin ölçülmesidir. Devrenin kollarından geçen akımları ve devre elemanlarının üzerine düşen

Detaylı

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ 13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ KONULAR 1. Akım Ölçülmesi-Ampermetreler 2. Gerilim Ölçülmesi-Voltmetreler Ölçü Aleti Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar: Ölçü aletlerinin seçiminde yapılacak ölçmeye

Detaylı

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ AÇIKLAMALAR-KULLANIM-BAĞLANTILAR Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1-) Sistemin Genel Tanıtımı 3 2-) Sistemin ÇalıĢma ġekli.4 3-) Sistem Yazılımı 5 4-) Sistemin Elektrik ve Bağlantı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI:

Detaylı

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun.

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Evertech Güvenlik Amaçlı 1/3 Gece Görüşlü Renkli IR Kamera EV-C555IR EV-C556IR EV-C557IR Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Uyarılar

Detaylı

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun.

Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Hi-Cam Güvenlik Amaçlı 1/3 Gece Görüşlü Renkli IR Dome Kamera HC-CDIR232 Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Sistemi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun. Uyarılar ve Ana Fonksiyonlar

Detaylı

MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI...

MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI... MULTĠMETRE KULLANIM KILAVUZU Ġçindekiler MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI... 8 ġekil Listesi ġekil 1 Multimetre

Detaylı

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız.

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. ÖLÇME VE KONTROL ALETLERİ Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. Voltmetre devrenin iki noktası arasındaki potansiyel

Detaylı

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA MODELLER BLW 550DSS-DN TÜRKÇE TANITIM KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-I

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-I YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-I DENEY -1- ELEKTRONİK ELEMANLARIN TANITIMI ve AKIM, GERİLİM ÖLÇÜMÜ HAZIRLIK SORULARI:

Detaylı

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre MULTİMETRE Multimetre üzerinde dc voltmetre, ac voltmetre,diyot testi,ampermetre,transistör testi, direnç ölçümü bazı modellerde bulunan sıcaklık ölçümü ve frekans ölçümü gibi bir çok ölçümü yapabilen

Detaylı

CKB423-A55 KULLANIM KILAVUZU

CKB423-A55 KULLANIM KILAVUZU CKB423-A55 IR Kamera KULLANIM KILAVUZU 1 2 CKB423-A55 IR Kamera KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr ANKARA

Detaylı

Güvenlik Amaçlı Kamera

Güvenlik Amaçlı Kamera GÜVENLĐK AMAÇLI KAMERA Güvenlik Amaçlı Kamera MODELLER BLW-IR421D TÜRKÇE TANITIM KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma

Detaylı

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM ELEKTRİK TEST CİHAZLARI

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM ELEKTRİK TEST CİHAZLARI BÖLÜM ELEKTRİK TEST CİHAZLARI AMAÇ: Elektriksel ölçme ve test cihazlarını tanıyabilme; kesik devre, kısa devre ve topraklanmış devre gibi arıza durumlarında bu cihazları kullanabilme. Elektrik Test Cihazları

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK 582YIM062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. 6. Osiloskop Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. Osiloskoplar üç gruba ayrılabilir; 1. Analog osiloskoplar 2. Dijital osiloskoplar

Detaylı

DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI. Malzeme ve Cihaz Listesi: DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 12 k direnç 1 adet 2. 15 k direnç 1 adet 3. 18 k direnç 1 adet 4. 2.2 k direnç 1 adet 5. 8.2 k direnç 1 adet 6. Breadboard 7. Dijital

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler BİLGİ FORMU Mobil

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

CCTV KAMERALAR. www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr

CCTV KAMERALAR. www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr CCTV KAMERALAR IP-K2700 IP-K2701 Sinyal Sistemi 1/3 SONY SUPER HAD CCD DAY&NIGHT Çözünürlük PAL:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*492(V) Tarama Alanı 4.9mm-3.7mm Min.İlimünasyon 0.01 Lux / F1.2 Tarama Sistemi

Detaylı

MIC400 Sualtı PTZ Kamera

MIC400 Sualtı PTZ Kamera Kapalı Devre TV MIC400 Sualtı PTZ Kamera MIC400 Sualtı PTZ Kamera 25 metreye kadar tamamen suya batırılabilir Fırçasız motor teknolojisi Birçok montaj ve görüntüleme seçeneği Çoklu protokol çalıştırma

Detaylı

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir. DC AKIM ÖLÇMELERİ Doğru Akım Doğru akım, zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akıma denir. Kısa gösterimi DA (Doğru Akım) ya da İngilizce haliyle DC (Direct Current) şeklindedir. Doğru akımın yönü değişmese

Detaylı

Güvenlik Amaçlı Kamera

Güvenlik Amaçlı Kamera GÜVENLĐK AMAÇLI KAMERA Güvenlik Amaçlı Kamera MODELLER VG-420VDN TÜRKÇE TANITIM KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun

Detaylı

MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ. Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR

MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ. Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR İÇİNDEKİLER 1. Temel Güvenlik Bilgileri... 2. Redresör Dizaynı ve Özellikleri... 3. Montaj ve Kurulum... 4. Çalıştırma ve İlk Ayarlar...

Detaylı

Balandi. Güvenilir Teknoloji

Balandi. Güvenilir Teknoloji KABLOLAR ve ADAPTÖRLER CCTV KABLOLAR 2+1 kablolarda 1 koaksiyel kablo 2 adet de enerji iletim kablosu bulunur 4+1 kablolarda, 1 koaksiyel, 2 enerji, 2 data yada kablosu bulunur. Kablo seçimi görüntü kalitesinde

Detaylı

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI CİHAZLARIN TANITIMI ve SİNYALLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör.

Detaylı

Güvenlik Amaçlı Kamera

Güvenlik Amaçlı Kamera GÜVENLĐK AMAÇLI KAMERA Güvenlik Amaçlı Kamera MODELLER BLW-420DN TÜRKÇE TANITIM KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun

Detaylı

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler TORAKLAMA - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler Genel Bilgi Topraklama Nedir? Elektrik Topraklama Nedir? tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir

Detaylı

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu EVERTECH EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu Uyarılar ve Ana Fonksiyonlar Güç Kaynağı DC12V güç kaynağı kullanılabilir.cihazı bağlamadan önce şehir elektrik şebekenizin

Detaylı

DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU

DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMAÇLARI Ölçü aletleri, Breadboardlar ve DC akım gerilim kaynaklarını kullanmak Sayısal multimetre

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MEGAPİKSEL IP KAMERA TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER BLW-2201IP-D, BLW-2201IP-DV, BLW-2202IP, BLW-2203IP-V, BLW-2204IP-V, BLW-2205IP, BLW-2206IP-B UYARI! Kurulum işlemine geçmeden

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-140PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEYLER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER Tablo 1: Direnç kod tablosu OSİLOSKOP KULLANIMINA

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1 Alarm Sisteminiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler Markalı alarm sisteminiz hakkında bilinmesi ve uygulanması gereken Teknik bilgiler asağıda sıralanmıstır. Sistem Kullanıcıları için uyarılar Alarm sisteminizin

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ YANGIN ALGILAMA VE ĠHBAR SĠSTEMLERĠNDE ARIZA VE BAKIM 523EO0120

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ YANGIN ALGILAMA VE ĠHBAR SĠSTEMLERĠNDE ARIZA VE BAKIM 523EO0120 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ YANGIN ALGILAMA VE ĠHBAR SĠSTEMLERĠNDE ARIZA VE BAKIM 523EO0120 Ankara, 2011 47 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ İÇİNDEKİLER Otomatik Akü Şarj Redresörü A. MONTAJ... 3 B. EMNİYET ÖNLEMLERİ... 4 C. KULLANMA TALİMATI... 5 D. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI... 6 E. CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI... 7 F. GARANTİ ŞARTLARI...

Detaylı

Elektronik Güvenlik Sistemleri. Ahmet YILMAZ

Elektronik Güvenlik Sistemleri. Ahmet YILMAZ Elektronik Güvenlik Sistemleri Ahmet YILMAZ Elektronik Güvenlik Sistemleri Ahmet YILMAZ PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Bilgisayar Sis. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Caddesi, Prof. Fahreddin Kerim Gökay Vakfı İşhanı

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ANTEN TESĠSATI ARIZALARI 523EO0156

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ANTEN TESĠSATI ARIZALARI 523EO0156 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ANTEN TESĠSATI ARIZALARI 523EO0156 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FİZ 102 FİZİK LABORATUARI II FİZİK LABORATUARI II CİHAZLARI TANITIM DOSYASI Hazırlayan : ERDEM İNANÇ BUDAK BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ Mühendislik

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER BLW-IR1091-AHD, BLW-IR1092-AHD BLW-IR1081-AHD, BLW-IR1082-AHD, BLW-IR1083-AHD, BLW-IR1084-AHD UYARI! Kurulum işlemine geçmeden

Detaylı

KULLANILACAK ARAÇLAR

KULLANILACAK ARAÇLAR MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI KULLANILACAK ARAÇLAR LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

KAMERA GÜVENL TÜRK KILAVUZU MODELLER. önce dikkatlice okuyunuz. geçmeden BLW-IR301, BLW-IR302, BLW-IR300V, BLW-IR301V, BLW-IR302V BLW IR300,

KAMERA GÜVENL TÜRK KILAVUZU MODELLER. önce dikkatlice okuyunuz. geçmeden BLW-IR301, BLW-IR302, BLW-IR300V, BLW-IR301V, BLW-IR302V BLW IR300, GÜVENL VENLİK AMAÇLI KAMERA MODELLER BLW IR300, BLW-IR301, BLW-IR302, BLW-IR300V, BLW-IR301V, BLW-IR302V TÜRK RKÇE TANITIM KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

ANALOG KAMERALAR AHD KAMERALAR

ANALOG KAMERALAR AHD KAMERALAR 1653s 1659s 1689s 1601s 1602s 1704s 1534 1473S 1418 1587s 1625 1604 1603 1138s 1703 1425 2017-KASIM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU No Soru Cevap 1-.. kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. 2-, alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan

Detaylı

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ :

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri,

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Koruma Röleleri AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır: >Transformatör sargılarında aşırı yüklenme

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR 2017-EKİM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN FOTOĞRAFI KOD

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR 2017-EKİM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN FOTOĞRAFI KOD 1706s 1691s 1629s 1631s 1656s 1705s 1481s 1709s 1571s 1413s 1474s 1561s 1138s 1703 1425 2017-EKİM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik

Detaylı

Güvenlik Amaçlı Kamera

Güvenlik Amaçlı Kamera GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA Güvenlik Amaçlı Kamera MODELLER BLW-425N TÜRKÇE TANITIM KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER BLW-IR700D-DIS, BLW-IR700-DIS, BLW-IR701D-DIS UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-MD1001.1 MASSIVE OTO SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-MD1001.1 MASSIVE OTO SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-MD1001.1 1CH 1000W Max Güç Yüksek Performans Klas-D Amplifikatör MASSIVE OTO SİSTEMİ TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör

Detaylı

2015-EKİM AYI FİYAT LİSTESİ

2015-EKİM AYI FİYAT LİSTESİ 1474 1413 1513 1425 1122 1121 1503 1519 1368 1377 1375 1381 1308 2015-EKİM AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD, Sony DSP, İç

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI RAYLI SİSTEMLER SİNYALİZASYON SİSTEMLERİNDEKİ ENERJİ KAYNAKLARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI RAYLI SİSTEMLER SİNYALİZASYON SİSTEMLERİNDEKİ ENERJİ KAYNAKLARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI RAYLI SİSTEMLER SİNYALİZASYON SİSTEMLERİNDEKİ ENERJİ KAYNAKLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA ARTOS7F1 Arıza Tespit Cihazı ve PC Osiloskop her tür elektronik kartın arızasını bulmada çok etkili bir sistemdir. Asıl tasarım amacı

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK. 1.0 Giriş...2. 2.0 Özellikler...2. 3.0 Kutu İçeriği...

VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK. 1.0 Giriş...2. 2.0 Özellikler...2. 3.0 Kutu İçeriği... VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK 1.0 Giriş.........2 2.0 Özellikler.........2 3.0 Kutu İçeriği.........3 4.0 Panel Açıklamaları.........3 5.0 Bağlantı ve Çalıştırma.........4

Detaylı

2015-ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ

2015-ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ 1441 1437 1418 1416 1490 1523 1434 1481 1433 1399 1474 1413 1513 1425 1122 2015-ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ BOX CCD KAMERALAR CCD SENSOR CM-733B 1/3" SONY CHIP CCD, 700 TVL ÇÖZÜNÜRLÜK, AES, AGC, ALC, AWB,

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ

2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ 1320 1425 1122 1121 1504 1503 1519 1528 1368 1377 1375 1381 1308 2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD, Sony DSP,

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZLARI SABİT KAMERALAR DOME KAMERALAR IR KAMERALAR

DVR KAYIT CİHAZLARI SABİT KAMERALAR DOME KAMERALAR IR KAMERALAR DVR KAYIT CİHAZLARI VT-TR04 H VT-TR08 H VT-TR16 H Orijinal Türkçe CMS, h.264 3G, 4 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, WAN, LAN, IE, 960x582 ÇÖZÜNÜRLÜK, PAL 100FPS GÖRÜNTÜ 100FPS KAYIT, 1X3TB HDD DESTEKLER, USB

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU TV Anten Sistemleri Kurulum ve Onarımı Elektrik Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU TV Anten Sistemleri Kurulum ve Onarımı Elektrik Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ Kullanma Kılavuzu 01 Kasım 2010 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir yazılım

Detaylı

2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ

2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ 1390 1122 1121 1368 1359 1436 1377 1375 1381 1308 1320 1425 1105 2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ 480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR LİSTE 480 TVL Çözünürlük, 1/3 SONY CCD Sensör, Sony DSP, 30 IR Pro

Detaylı

Doğru Akım Devreleri

Doğru Akım Devreleri Doğru Akım Devreleri ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için elektromotor kuvvet (emk) adı verilen bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Şekilde devreye elektromotor

Detaylı

Karşınızda AutoDome Easy Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için mükemmel çözüm

Karşınızda AutoDome Easy Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için mükemmel çözüm Karşınızda AutoDome Easy Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için mükemmel çözüm Ortama uyum sağlamak üzere tasarlanmış PTZ kamera Klasik PTZ Dome kameralar bütçeniz için çok pahalı geliyorsa ve sabit Dome

Detaylı

OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL BİLGİLER

OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL BİLGİLER OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL BİLGİLER Elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde kullanılan aletler içinde en geniş ölçüm olanaklarına sahip olan osiloskop, işaretin dalga şeklinin, frekansının

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı