Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri"

Transkript

1 Schneider Electric Servis çözümleri Eğitim Enerji Verimliliği Servisler Otomasyon Çözümleri Elektrik Dağıtım Sistemleri

2 apple Dünya çapında bilgi ve deneyim Schneider Electric Servisler Departmanı ile çalışmayı seçerseniz elektrik dağıtımı ve otomasyon sistemlerinde rakipsiz bir uzmanlığa sahip bir ortak seçmiş olursunuz. Bilgimiz, deneyimimiz ve mühendislik yaklaşımımız gücünü büyük bir ekipman imalatçısı kimliğimizden almaktadır. Uzmanlığımızla elektrik sisteminizden maksimum fayda sağlamanıza yardımcı olmak için varız. İhtiyaçlarınıza uygun çözümler sunmak Amacımız ihtiyaçlarınızı anlamak ve sizin ihtiyaçlarınıza özel çözümler önermek, sizinle birlikte çalışmak ve böylece sizin kendi ana işinize odaklanmanızı sağlamaktır. Dünyanın en büyük ve en başarılı elektrik teknolojisi gruplarından biri olarak, ekipman tasarım ve tedariğinden başlayıp, kurulum ve devreye almasından işletim ve eğitime kadar varan eksiksiz bir anahtar teslim paket sunuyoruz. Uzun vadeli ortaklıklar kurmak Verimli bir ortaklık yaklaşımının tüm yatırımlarınızın maksimize edilmesine yardımcı olacağına inanıyor, risk ve faydaların paylaşıldığı uzun vadeli ortaklıklar kurmayı öneriyoruz. Yenilik Schneider Electric geleneksel uygulamalar yerine projelere yenilikçi yaklaşımlar sunmak, en son teknolojiyi kullanarak daha önce elde edilmemiş faydalar sağlamayı kendine görev edinmiştir. Taahhüdümüz Sisteminizin tüm yaşam döngüsü süresince tam destek sağlamaya devam edebilir ve böylece sisteminizin güvenilir, verimli ve maliyet-etkin kalmasını sağlayabiliriz. 2 Uzmanlık Araçlar Daha azını kullanarak daha fazlasını başarmak

3 İçerik Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri > Mühendislik hesapları 4 > Elektrik Dağıtım Sistemi Denetimi - MP4 5 Ürün destek servisleri > Kurulum, test ve devreye alma 6 > Arıza tespit ve onarım 6 > Yedek parça temini 6 > Garanti hizmetleri 6 Modernizasyon > Renovasyon ve revizyon 7 > Panel iyileştirme, adaptasyon ve ilaveler 7 > Retrofit 8 Otomasyon servisleri ve çözümleri > Otomasyon çözümleri 9 Elektrik tesisatlarının bakımı > Neden bakım yapılmalı? 10 > Üretici Bakımı 11 Önleyici bakım 11 Özel test cihazları kullanılarak yapılan Kestirimci Bakım 11 Enerji Verimliliği > Sürdürülebilirlik adımları 12 > Enerji verimliliği çözümleri 13 Güç ölçümü ve izleme 13 Aydınlatma kontrolü 13 Güç faktörü düzeltme 14 Harmonik filtreleme 14 Hız kontrol cihazları 15 Eğitim Merkezi > Başlıca kurslar 16 3

4 Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Elektrik Dağıtım Sistemi Denetimi - MP4 Mühendislik hesapları Servisler ekibimizdeki bilgi ve tecrübeyi Schneider Electric global imkanlar yla birle tirerek size «Mühendislik ve Dan manl k Hizmetleri» sunmaktay z. Yeni bir i letme sat n ald n z veya tesisinize ilaveler mi yap Kronikle mi ar zalarla m kar la Risk yönetim program m Artan bak m masra ar ndan ikayetçi Bak m operasyonlar ve modernizasyonda nelere öncelik vermeniz gerekti ini biliyor Elektrik da t m sisteminizin kritik prosesleriniz göz önüne al narak performans Ekipmanlar n z n stres ve güvenirlik seviyeleri Denetim sonucunda dört operasyonel plan n (MP4) olu turulmas 1. Bak m Plan (Maintenance Plan) 2. Modernizasyon Plan (Modernization Plan) 3. Enerji zleme Plan (Monitoring Plan) 4. Operasyonel Yönetim Plan (Management Plan) K sa devre hesaplamalar, koruma plan olu turulmas, röle koordinasyonu ve selektivite çal malar n Hatal açmalara neden olabilecek ebeke anormalliklerinin tan mlanmas (te Hata durumunda sadece gereken/do ru cihaz n açmas n n sa lanmas H z: hata kayna n daha k sa sürede tan mlayarak onar m süresinin k Daha az kay p: Sadece etkilenen bölümün açmas 4

5 Elektrik Tesisat Denetimi - MP4 Kritik güvenlik sorunları dahil 4 geliştirme planı Bakım Kritik cihazlar n stres ve güvenilirlik seviyeleri Uygulanacak olan bak m seviyelerinin Bak m plan program için strateji belirlenmesi Modernizasyon Servis ömrü tükenmi ekipmanlar n listelerinin olu turulmas ve uygun modernizasyon ve yenileme çözüm Kurulum performanslar n n geli tirilmesi üzerine Kurulumun i letmenin ihtiyaçlar n kar lamas için adaptasyon önerileri İzleme Enerji kalitesi ve süreklili inin izlenmesi için yeni/ilave izleme sistemi ihtiyaçlar n Enerji tasarrufu sa layacak f rsatlar n tespiti ve çözüm önerileri Yönetim Ekipmanlar üzerinde manevra yapan teknik personelin güvenli ine yönelik Teknik personelin yeterlilik seviyesi ve ihtiyaçlar n n Teknik dökümanlar n yeterlilik seviyesi ve ihtiyaçlar n Ta eron sözle me politikan za uygun servis sözle me Yedek malzeme Schneider Electric sistemine do rudan eri im ile sa lanan veri yönetimi 5

6 Ürün destek servisleri 6 Kurulum, test ve devreye alma Yedek Parça Temini Arıza tespit ve onarım Garanti Hizmetleri Montaj konular nda yol göstererek ürün ve ekipmanlar n tesisin ihtiyaçlar na ve yönetmeliklere en uygun ekilde kurulumunun yap lmas n n denetimi ve devreye al nmas n Ekipman n gerekti i gibi kuruldu undan emin olman n verdi i rahatl Devreye alma öncesinde gerekli fonksiyonel kontrol ve testlerin yap Yanl ayarlardan kaynaklanan hatal açma say s n n azalt Güvenlik standartlar na uyulmas amac yla risk de erlendirmesi Tesisin ihtiyaçlar ve kritik önemine göre önerilen yedek parça listesi arac l yla Schneider Electric ekipmanlar için mevcut ve kullan lmayan parçalar n Ekipman üreticisi üzerinden garantili orjinal yedek parça parçalar n önerilen düzeyden stoklanmas Kullan lmayan parçalar için ikame çözüm Orta Gerilim ve Alçak Gerilim alt ekipmanlar, yumu ak yolverici, h z kontrol ve otomasyon ürünlerinizin üretici rma garantisi alt nda ar za tespit ve onar m hizmetlerini içerir. Schneider Electric Servis departman m z, Schneider Electric ekipman ve ürünlerinin onar m nda tek yetkin Saha yada atölyede ar za tespit, onar m veya de i im Mevcut altyap n za bütünüyle uyum sa layacak alternatif çözüm Ekipman üreticisi üzerinden garantili orijinal parça Kritik parçalar n önerilen düzeyde stoklanmas Kullan lmayan parçalar için ikame çözüm Ürünlerimiz ve ekipmanlar m z sat sözle melerinde belirtildi i gibi garantimiz alt ndad r. Ayr ca de i tirilen veya tamir edilen parçalar n garantisi de servis departman m z taraf ndan verilmektedir. Ekipman, anahtar teslimi i ler, servis hizmetleri ve mü teri servis talepleri için uzman kadrolar m z telefon ve faks ba vurular n zla harekete geçmekte ve en h zl ekilde hizmet vermektedir.

7 Modernizasyon Renovasyon ve revizyon Orta gerilim ve Alçak gerilim panel ve transformatörlerin modern ekipmanlarla modernizasyonu için optimum çözümler sunmaktay Ani ar zalardan kaynaklanan duru süresinin minimuma Sistemin minimum duru süresinde Ekipman ömrünün Komple yenilemeye göre daha dü ük yat r En yeni devre kesici ve koruma sistemleri kullanarak tesis teknolojisinde iyile Renovasyon için kesinti süresinin azalt lmas ve haberle me seçenekleri ile ebeke güvenilirli inin artt r lmas Panel iyileştirme, adaptasyon ve ilaveler Schneider Electric, koruma modernizasyonunun yan s ra mevcut panolar n z n iyile tirilmesi, adaptasyonu ve ilave der ihtiyaçlar n z n kar lanmas n sa lar. Elektromekanik ve/veya elektronik korumalar n ve ölçüm cihazlar n n en son teknolojiye sahip mikro i lemci temelli entegre röleler ve haberle me opsiyonlar ile Koruma ve ölçüm cihazlar n n temini, kurulumu ve devreye al Hassas koruma ayarlar ve Gereken alan n optimize H z: alarm, izleme ve te his koyma adaptasyonlar ile do ru bilgiye daha h zl eri me imkan 7

8 Retrofit ve retrofil Orta gerilim devre kesici retrofiti Schneider Electric, orta gerilim panellere kurulu Schneider veya di er marka devre kesicilerin yerine yeni nesil devre kesicilerle kolayl kla de i tirilebilir üniteler geli tirmi tir. 36 kv a kadar çözümlerimiz mevcuttur. Koruma sistemi retrofiti Açıklama : Eski teknoloji elektromekanik / elektronik koruma rölelerinizi yeni teknoloji dijital koruma röleleri ile modernize ediyor -bir enerji izleme ve kontrol sistemine entegre olma opsiyonuyla birlikte- tesisinizin verimlili ini artt r yoruz. Alçak gerilimde retrofit Alçak gerilim devre kesici retro ti çözümlerimiz, alçak gerilim sisteminizin ve panolar n z n modernizasyonunu kolayla t rmak amac yla mevcut pano bölümüne minimum de i iklikle uyum sa lamak üzere tasarlanm ve geli tirilmi Ani ar zalardan kaynaklanan duru süresinin minimuma Eski ve kullan lmayan ekipman n son teknoloji ürünleriyle de i Bütçe harcamas n n dü ürülmesi, in aat ve kablolama i lerine gerek Minimum duru süresiyle Ekipman ömrünün Komple panel de i iminden daha ekonomik En yeni devre kesicileri ve koruma teknolojilerini kullanarak i letim sistemlerinin Kesinti süresinin azalt lmas ve haberle me seçenekleri ile ebeke güvenilirli inin artt r Seçici çal ma ve haberle meye uygun yeni teknoloji koruma röleleri ile daha etkin koruma plan, röle koordinasyonu ve ilave koruma fonksiyonlar sa lanmas 8

9 Otomasyon servisleri ve çözümleri Otomasyon çözümleri htiyaçlar n Mekanik aç dan bak ld nda y llarca kullanabilece iniz ekipmanlar n z oldu u söylenebilir ancak elektrik sisteminin bak m gitgide zorla maktad r ve güvenilirli i azalmaktad Eskiyen bu ekipman n bak m maliyetleri ciddi oranda artmaktad En yeni teknolojiler de dahil olmak üzere daha yeni otomasyon ürünleri kullanarak ekipman n z n performans n artt rmak Yeni standartlara uymas için ekipman n z yükseltmek istiyorsunuz Uzmanl m zdan yararlanman z sa layan ve kablolama ile mekanik adaptasyon operasyonlar yla ilgili riskleri ve aksama süresini önemli ölçüde dü üren retro t Uygulama yaz l mlar veya ürün ayarlar nda çok az veya hiçbir revizyon gerektirmeyen retro t Uygulama yaz l m modi Su ve endüstriyel uygulamalar için özel Yüksek maliyetli yeni makinelere yat r m yapmadan ekipman n z n ömrünü uzat Teknik çözümlerimiz ile retro t için duru süresini dü ürün Otomasyon ürünlerinizin de i tirilmesi konusunda anahtar teslim bir çözüm ar yorsan z, Schneider projenizin ba ar l olmas na yard mc olacak kusursuz bir modernizasyon tekli Geçi inizin tamamen taraf m zdan gerçekle tirilmesi (uygulama yaz l m ve donan m Partnerlerimizle veya do rudan proje Duru süresiyle ilgili olarak tamamen sonuca Ayn çözümü birden fazla sahada uygulama 9

10 Elektrik tesisatlarının bakımı Neden bakım gerekiyor? Sorulmas gereken ekipman n ar zalan p ar zalanmayaca de il, NE ZAMAN ar zalanaca d r. % 34 Kontaklar veya arızalı parçalar % 17 İşçilik hatası % 8 Ortam % 9 Arızalı ekipman % 7 Aşırı yük Bakım ile arıza nedenlerinin %77 si önlenebilir Ekipman ar zas n n ba l ca nedenleri.kaynak: Schneider Electric uzman de erlendirmesi ve Hartfold Boiler Steam Bakımın maliyetler üzerindeki etkisi: Üretici taraf ndan sa lanan bak m Ekipmanlar n kullan m ömrü uzayaca için y ll k sat n alma maliyetleri dü Koruyucu bak m sayesinde ar za tespit ve tamir süre ve maliyetleri s n rland r l r (daha yüksek güvenilirlik) % 9 Nem % 5 Elektrik kesintisi (ayd nlatma hariç) % 5 Hatalı kurulum % 4 Aydınlatma % 1 Diğer % 1 Titreşim Euro Kullanım ömrü (Yıl) 1,65 Y 1,2 Y Y Üretici tarafından sağlanan bakım + teşhis Üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen bakım Bakım yapılmadığı durum Bakım yapılmamasına ilişkin örnekler Üretici tarafından sağlanan bakım + teşhis Üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen bakım Bir sigortan n yava çal mas veya sigorta karakteristiklerinin halen geçerli olup olmad n n kontrol edilmemesinden dolay s OG sigortalar, seramik bir çekirdek etraf na sar lan birçok lamentten olu Bu lamentlerden biri veya birkaç k r l rsa (bir ok veya a r yüklenme ard ndan), sigortan n direnci artarak s l sürüklenme veya dahili arka neden olabilecek s nma Bu tür bir ar za ProFusion cihaz m z ile tespit edilebilir ve önlenebilir 100 İyileştirici bakım maliyeti Arıza bakım maliyeti Satın alma maliyeti Bakım yapılmadığı durum 10 K smi de arj ile hücre yal t m n n Yüzeylerde k smi de arj, zor ko ullar (nem, s cakl k,...) alt nda izole yüzeylerde havan n iyonizasyonu sebebiyle olu Bu k smi de arjlar, panel içi izolasyonu zay atarak dahili arka yol ProCorona cihaz m z ile panel enerjili iken ve sisteminiz çal rken bu tur potansiyel ar za kaynaklar n tespit edebiliriz.

11 Üretici tarafından sağlanan bakım Koruyucu lk günkü operasyonel düzeyini korumak için elektrikli ekipmanlar n za bak m uygulay Elektrik da t m ekipmanlar n z farkl teknik ihtiyaçlar na cevap verebilecek yetkinlikteki uzmanlara teslim Uluslararas standartlara Yetkili saha servis personeli taraf ndan gerçekle Özel araçlar ve sarf malzemeleri kullan l Servis prosedürleri ile uyumlulu u sa layan IBSuite yaz l m m z ile Tavsiyeler ayr nt l bir rapor halinde sunulur Belirli diagnostik araçlar kullanarak gerçekleştirilen önleyici bakım OG ProCorona ProDiag ProFusion Schneider Electric elektrik da t m ekipmanlar nda diagnostik çal malar için gereken özel araçlar geli tirmi Enerji kesmeden yap lan testler: ProCorona ve Infrared Enerji kesilerek yap lan testler: ProSelect, ProDiag ve ProFusion ProDiag Termografi Bu cihazlar bak m i leri ve kar la lan ar za ve sorunlardan kazand m z bilgi birikimi ile geli tirilmi tir. ProSelect AG 11

12 Enerji Verimliliği Enerji tüketimini azaltmak ve kontrol etmek için potansiyel önlemlerin tespit edilmesi ; Schneider Electric aşağıdaki adımlar aracılığıyla enerji tasarrufunuzu planlamanız ve sürdürmeniz konusunda size yardımcı olur... 1 Enerji ölçüm Güç kalitesi ölçüm Denetim ve tüketim analizi 2 Temelleri Güç Güç güvenilirli Kesintisiz Güç Kayna UPS 3 Otomatikleştirin 4 İzleyin ve Motor kontrol H z Kontrol Bina Yönetimi Ev otomasyon Ayd nlatma kontrolü Enerji yönetim yaz l Uzaktan izleme Web Enerji (ana sunucular) LE /KWh Enerji tasarrufundaki Yatırımın Geri Dönüş Süresi (ROI) enerji fiyatları yükseldikçe kısalır Yıl Elektrik fiyatı LE Yatırımın geri dönüş süresi Binalar Yenileme %30 a kadar enerji tasarrufu sa layabilir Bina yönetimi sistemleri Güç faktörü düzeltme Endüstri ve Altyap Ortalama bir tesis tüketimini %10-20 aras nda azaltabilir Motor yolverme sistemleri Güç ölçümü HVAC kontrolü klim kontrolü Ayd nlatma kontrolü Enerji yönetimi sistemleri Güç faktörü düzeltme Otomasyon çözümleri 12

13 Enerji verimliği için çözümler Güç ölçümü ve izleme Ölçemediğiniz şeyi kontrol de edemezsiniz. Bu geli mi güç ölçümü ve izleme sistemi en son haberle me teknolojilerini kullanan güç izleme ve kontrol yaz l mlar na ba l güçlü ve hassas güç ölçüm cihazlar ndan olu Ar zal ekipmanlardan kaynaklanabilecek anormal tüketimi tespit etmek amac yla kullan m modellerinin Abonelik, maksimum talep, saat ücreti ve cezalarla ilgili önerilere uyarak tasarruf Yük çal malar ile devre optimizasyonu sayesinde mevcut kapasite kullan m n optimize etmek ve ilave güç gerekti i durumlarda a r maliyet getiren dizaynlar Otomatik yük payla m, planlama, yo un saatlerdeki takviye amaçl uygulamalar veya kompanzasyon kontrolü ile cezalar n Maliyet merkezi, üretim birimi, vardiya, vb ye göre enerji alt faturalama kullan m maliyetlerinin tahsisi Web Enerji - Uzaktan enerji izleme servisleri Ay r m G DER (su, hava, gaz, elektrik, buhar) Herhangi bir zamanda herhangi bir yerden Schneider Electric ana uygulamas na (server) eri im sa Anormal trendler olmas durumunda veri ve bildirim Grup ekonomisi ve kar la t rma da dahil olmak üzere enerji kullan m analizi için araçlar sa Planl e-posta raporlar içerir Aydınlatma kontrolü Ayd nlatma enerji tüketimini dü ürmek ve geni giri holleri, uzun koridorlar ve büyük konferans salonlar nda kullan c konforunu artt rmak için size yard mc olabiliriz. Doluluk sensörleriyle %65 e kadar, gün k smas yla %40 a kadar, lümen kontrolüyle %13 e kadar ve zaman planlamas yla %35 e kadar verimlilik sa Gerekmedi inde otomatik olarak kapanan ayd nlatma ile %20 ye varan enerji Otomasyon büyük enerji tasarrufu, daha fazla konfor ve daha fazla güvenlik sa lar. 13

14 Güç Faktörü Düzeltme Düşük güç faktörü nedeniyle ceza ödüyor musunuz? Neden kazanmayasınız? Güç Faktörü Düzeltme çözümleri, reaktif gücü de i tirerek ve kontrol ederek altyap hizmeti cezalar n önler. Ayr ca, bir kapasitör bank kurularak elektrik faturan zdan tasarruf edebilir ve h zla geri kazan m sa letme giderlerini %10 a varan oranda azalt Elektrikli cihazlar n ömrünü ve güvenilirli ini artt r Tesisat n z uygun büyüklü e getirerek ve güç optimizasyonunu artt rarak sermaye giderlerinizi %30 a varan oranda dü Transformatörler, kablolar ve pano ekipmanlar n n boyutlar n Gerilim dü ümü ve harmoniklerin seviyesini azalt %30 a varan oranda daha dü ük enerji tüketimi sayesinde CO 2 emisyonunu dü ürmeye yard mc olan çevre dostu çözümler kullan r Harmonik filtreleme H z kontrol cihazlar, redresörler, UPS, ark f r nlar, transformatörler, ltreler ve de arj lambalar gibi ekipmanlar harmoniklere neden olur. Harmonikler ebekeyi zorlar. Gerilim bozulmas kablolara a r yük yapar, röle ve devre kesici ar zalar na neden olur ve bilgisayarlar, telefonlar gibi pek çok ekipman etkiler. Deneyimli uzmanlar taraf ndan gerçekle tirilen harmonik ltreleme çözümleri (aktif ve pasif ltreler) pek çok güç kalitesi sorununu ortadan kald rmaktad r. Önce Elektrikli ekipmanlar n z n s nmas n minimuma indirerek ve ekipman, kablolar ve transformatörlerin ömrünü uzatarak elektrikli ekipmanlar n z n hem boyutlar n hem de ömrünü optimize Üretim süreçlerinizin devaml l n geli tirir, üretim makinelerinin durma riskini ortadan kald r Fabrika ve binalardaki elektrik altyap hizmetlerinin çal ma süreklili ini artt r r, harmoniklerin tüm elektronik cihazlar üzerindeki güçlü negatif etkisini ortadan kald r r: bilgisayarlar, telefonlar, Elektrik da t m irketlerinin taleplerine ve yönetmeliklere uygunlu u sa lar, 14

15 Değişken hız kontrol cihazları Daha düşük seviyede akış gerektiğinde bile motorları tam hızda mı Harcanan elektri in %72 si motorlar, %63 ü ise fan ve Pompa motorlar n çal t rmak için kullan l r. Elektrik da t m irketlerinin taleplerine ve yönetmeliklere uygunlu u sa lar, AC h z kontrol cihazlar, klasik çözümlere k yasla fanlardaki enerji tüketimini %50 oran nda, özelliklerine ba l olarak pompalarda ise %20-%30 oran nda dü Fanlar: klasik tesisatlarda nominal ak n %80 inde enerji tüketimi nominal gücün %95 i iken AC h z kontrol cihazlar ile %50 Pompalar: Ak de i imine gerek olmad durumlarda bile AC h z kontrol cihazlar n n ço u uygulamas, klasik çözümlerle kar la t r ld nda %20 oran nda enerji tasarrufu sa ECO8 yaz l m kullanarak pompa veya fan uygulamalar n z ve çal ma döngünüze göre kolayl kla enerji tasarrufu tahmininde Yüksek performansl de i ken tork uygulamalar Fan: Zorlamal çal t rma kullanarak güvenlik fonksiyonu (hata engelleme, çal ma yönü ve referans h z Çoklu pompa: Altivar 61 programlanabilir çoklu pompa kart, birden fazla pompan n yönetiminde esneklik, kullan m kolayl ve uyarlanabilirlik sa Pompalar: a r yük ve ak yoklu u tespiti de dahil olmak üzere yük alt nda tesisat n z koruyan temel IP54 versiyonu ve Simply Start (Kolay Ba lang ç) menüsü HVAC kontrolü HVAC uygulamalar n n (Hava i leme birimleri ve so utma kuleleri) %70-80 i fan uygulamalar d r. Motor yolverme ve ç k valf arac l yla debi regülasyonu gibi klasik tesisatlarla kar la t r ld nda, AC kontrol cihazlar enerji tüketiminde %50 ye varan oranda tasarruf sa lar. Ayr ca Altivar 21 yüke (hava yo unlu u) göre motor kontrolünü optimize etmenizi sa lar. Bu da enerji tasarruf oran n artt r r. Ayırım Ana yap haberle me a lar na aç k: LonWorks ve Tork pompalar ve fan uygulamalar için tüm temel fonksiyonlar: PI regulatörü, otomatik yeniden ba latma, dönen yükü yakalama, frekans atlama, kay kopma alg lama, a r yük ve dü ük yük alg Daha az harmonik ve tak ve sür 15

16 Eğitim Merkezi, elektrik sektörünün tamamını kapsayan Endüstriyel Kontrol, Otomasyon ve Elektrik Dağıtımı alanlarının tümünde eğitim veren tek kuruluş olmakla gurur duyuyor. Schneider Electric in etkin, kapsaml ve yayg n e itim faaliyetleri, mü terisiyle kar l kl güven, sayg ve süreklilik ilkelerine dayan yor. Uzmanl m z, sizin de kendi alan n zda uzmanl k kazanman za destek oluyor, dolay s yla i performans n z art r yor. > EK-HK21 AC motorlarda h z kontrol uygulamalar (ATV21) > OK-OTOG Otomasyona giri ve Zelio uygulamalar > ED-AGST AG sistem tasar m & Ecodial 3 > EK-HK31 AC motorlarda h z kontrol uygulamalar (ATV312) > EK-HK711 AC motorlarda h z kontrol uygulamalar (ATV71) (Temel seviye) > EK-HK712 AC motorlarda h z kontrol uygulamalar (ATV71) ( leri seviye) > EK-MCL Hareket kontrol - Lexium PAC > EK-SOTU Sensörler ve Otomasyon uygulamalar > OK-TWDP Twido PLC programlama > OK-HAB1 Twido ve M340 ile haberle me çözümleri > OK-PL71 PL7 ile PLC programlama (Temel seviye) > OK-PL72 PL7 ile PLC programlama ( leri seviye) > OK-XBTG Otomasyonda operatör paneller, Dokunmatik - XBTG > OK-QTCP Modicon PLC ler, Quantum Concept > ED-ECO3 Bilgisayar destekli projelendirme & Ecodial 3 > ED-HRGK Harmonikler ve reaktif güç kompanzasyonu > ED-TYKE Topraklama & y ld r mdan korunma & EMC > ED-OGST OG sistem tasar m ve dijital koruma röleleri > OK-UNTY UnityPro M340 ile PLC programlama > OK-CTCT SCADA yaz l m - Vijeo Citect 16

17 Referanslar ve daha fazlas... 17

18 Make the most of your energy SM Schneider Electric Servisler Sat 1.Bayraktar Sokak Ayy ld z Plaza No:16/B Küçükbakkalköy, Atasehir- Istanbul Tel: Faks: Servisler Departman stanbul Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No: 47 Samand ra - Istanbul Tel : Faks : Mü teri Destek Merkezi: Tasar m ve üretim: leti im - BKZ. Bas m: Good Shepherd Group Servisler Departman zmir A.O.S.B Sokak No:4 Çi li - Izmir Tel: Faks : Standartlar, özellikler ve tasar mlar zaman içinde de i ti inden lütfen bu belgede verilen bilgiler için onay al n z Schneider Electric. Butun Haklari Saklidir. Schneider Electric ve Make the most of your energy, Schneider Electric Endustrisi SAS yada bagli oldugu sirketlerin sahip oldugu bir ticari markadir. SEE / E

Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize

Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize Veri Merkezleri Endüstriyel Tesisler Binalar Enerji ve Altyapı www.schneider-electric.com 1 Şirket genelinde %30'a varan enerji tasarrufu

Detaylı

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr 3 İçerik Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 6 Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji verimliliğini bir

Detaylı

KURUMLARIN DA SOSYAL AĞLARI OLUR

KURUMLARIN DA SOSYAL AĞLARI OLUR KURUMLARIN DA SOSYAL AĞLARI OLUR www.itadvisor.com.tr TEMMUZ 2010 SAYI 8 İş akışının ve kağıtsız ofis felsefesinin her geçen gün önem kazandığı kurumsal ölçekte, bu iki kavram ile yakından ilgili olan

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Otomatik Sayaç Okuma Kayıp Kaçak Haberleşme Ekipmanları Sayaçlar

Otomatik Sayaç Okuma Kayıp Kaçak Haberleşme Ekipmanları Sayaçlar Otomatik Sayaç Okuma Kayıp Kaçak Haberleşme Ekipmanları Sayaçlar Katalog 2011 Orta gerilim Hücreleri, Anahtarlama elemanları ve Köşklerde standartlardan fazlas için yüksek kaliteli ve çevreye duyarlı Aktif

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR

OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR www.itadvisor.com.tr HAZ RAN 2010 SAYI 7 Bundan 20

Detaylı

Answers for infrastructure. HVAC bina teknolojisi güçlü ortaklardan gelen kalite ve enerji verimliliği

Answers for infrastructure. HVAC bina teknolojisi güçlü ortaklardan gelen kalite ve enerji verimliliği Answers for infrastructure. HVAC bina teknolojisi güçlü ortaklardan gelen kalite ve enerji verimliliği HVAC bina teknolojisi deneyimli ortaklardan gelen enerji tasarrufu ve garantili konfor Siemens in

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı