Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri"

Transkript

1 Schneider Electric Servis çözümleri Eğitim Enerji Verimliliği Servisler Otomasyon Çözümleri Elektrik Dağıtım Sistemleri

2 apple Dünya çapında bilgi ve deneyim Schneider Electric Servisler Departmanı ile çalışmayı seçerseniz elektrik dağıtımı ve otomasyon sistemlerinde rakipsiz bir uzmanlığa sahip bir ortak seçmiş olursunuz. Bilgimiz, deneyimimiz ve mühendislik yaklaşımımız gücünü büyük bir ekipman imalatçısı kimliğimizden almaktadır. Uzmanlığımızla elektrik sisteminizden maksimum fayda sağlamanıza yardımcı olmak için varız. İhtiyaçlarınıza uygun çözümler sunmak Amacımız ihtiyaçlarınızı anlamak ve sizin ihtiyaçlarınıza özel çözümler önermek, sizinle birlikte çalışmak ve böylece sizin kendi ana işinize odaklanmanızı sağlamaktır. Dünyanın en büyük ve en başarılı elektrik teknolojisi gruplarından biri olarak, ekipman tasarım ve tedariğinden başlayıp, kurulum ve devreye almasından işletim ve eğitime kadar varan eksiksiz bir anahtar teslim paket sunuyoruz. Uzun vadeli ortaklıklar kurmak Verimli bir ortaklık yaklaşımının tüm yatırımlarınızın maksimize edilmesine yardımcı olacağına inanıyor, risk ve faydaların paylaşıldığı uzun vadeli ortaklıklar kurmayı öneriyoruz. Yenilik Schneider Electric geleneksel uygulamalar yerine projelere yenilikçi yaklaşımlar sunmak, en son teknolojiyi kullanarak daha önce elde edilmemiş faydalar sağlamayı kendine görev edinmiştir. Taahhüdümüz Sisteminizin tüm yaşam döngüsü süresince tam destek sağlamaya devam edebilir ve böylece sisteminizin güvenilir, verimli ve maliyet-etkin kalmasını sağlayabiliriz. 2 Uzmanlık Araçlar Daha azını kullanarak daha fazlasını başarmak

3 İçerik Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri > Mühendislik hesapları 4 > Elektrik Dağıtım Sistemi Denetimi - MP4 5 Ürün destek servisleri > Kurulum, test ve devreye alma 6 > Arıza tespit ve onarım 6 > Yedek parça temini 6 > Garanti hizmetleri 6 Modernizasyon > Renovasyon ve revizyon 7 > Panel iyileştirme, adaptasyon ve ilaveler 7 > Retrofit 8 Otomasyon servisleri ve çözümleri > Otomasyon çözümleri 9 Elektrik tesisatlarının bakımı > Neden bakım yapılmalı? 10 > Üretici Bakımı 11 Önleyici bakım 11 Özel test cihazları kullanılarak yapılan Kestirimci Bakım 11 Enerji Verimliliği > Sürdürülebilirlik adımları 12 > Enerji verimliliği çözümleri 13 Güç ölçümü ve izleme 13 Aydınlatma kontrolü 13 Güç faktörü düzeltme 14 Harmonik filtreleme 14 Hız kontrol cihazları 15 Eğitim Merkezi > Başlıca kurslar 16 3

4 Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Elektrik Dağıtım Sistemi Denetimi - MP4 Mühendislik hesapları Servisler ekibimizdeki bilgi ve tecrübeyi Schneider Electric global imkanlar yla birle tirerek size «Mühendislik ve Dan manl k Hizmetleri» sunmaktay z. Yeni bir i letme sat n ald n z veya tesisinize ilaveler mi yap Kronikle mi ar zalarla m kar la Risk yönetim program m Artan bak m masra ar ndan ikayetçi Bak m operasyonlar ve modernizasyonda nelere öncelik vermeniz gerekti ini biliyor Elektrik da t m sisteminizin kritik prosesleriniz göz önüne al narak performans Ekipmanlar n z n stres ve güvenirlik seviyeleri Denetim sonucunda dört operasyonel plan n (MP4) olu turulmas 1. Bak m Plan (Maintenance Plan) 2. Modernizasyon Plan (Modernization Plan) 3. Enerji zleme Plan (Monitoring Plan) 4. Operasyonel Yönetim Plan (Management Plan) K sa devre hesaplamalar, koruma plan olu turulmas, röle koordinasyonu ve selektivite çal malar n Hatal açmalara neden olabilecek ebeke anormalliklerinin tan mlanmas (te Hata durumunda sadece gereken/do ru cihaz n açmas n n sa lanmas H z: hata kayna n daha k sa sürede tan mlayarak onar m süresinin k Daha az kay p: Sadece etkilenen bölümün açmas 4

5 Elektrik Tesisat Denetimi - MP4 Kritik güvenlik sorunları dahil 4 geliştirme planı Bakım Kritik cihazlar n stres ve güvenilirlik seviyeleri Uygulanacak olan bak m seviyelerinin Bak m plan program için strateji belirlenmesi Modernizasyon Servis ömrü tükenmi ekipmanlar n listelerinin olu turulmas ve uygun modernizasyon ve yenileme çözüm Kurulum performanslar n n geli tirilmesi üzerine Kurulumun i letmenin ihtiyaçlar n kar lamas için adaptasyon önerileri İzleme Enerji kalitesi ve süreklili inin izlenmesi için yeni/ilave izleme sistemi ihtiyaçlar n Enerji tasarrufu sa layacak f rsatlar n tespiti ve çözüm önerileri Yönetim Ekipmanlar üzerinde manevra yapan teknik personelin güvenli ine yönelik Teknik personelin yeterlilik seviyesi ve ihtiyaçlar n n Teknik dökümanlar n yeterlilik seviyesi ve ihtiyaçlar n Ta eron sözle me politikan za uygun servis sözle me Yedek malzeme Schneider Electric sistemine do rudan eri im ile sa lanan veri yönetimi 5

6 Ürün destek servisleri 6 Kurulum, test ve devreye alma Yedek Parça Temini Arıza tespit ve onarım Garanti Hizmetleri Montaj konular nda yol göstererek ürün ve ekipmanlar n tesisin ihtiyaçlar na ve yönetmeliklere en uygun ekilde kurulumunun yap lmas n n denetimi ve devreye al nmas n Ekipman n gerekti i gibi kuruldu undan emin olman n verdi i rahatl Devreye alma öncesinde gerekli fonksiyonel kontrol ve testlerin yap Yanl ayarlardan kaynaklanan hatal açma say s n n azalt Güvenlik standartlar na uyulmas amac yla risk de erlendirmesi Tesisin ihtiyaçlar ve kritik önemine göre önerilen yedek parça listesi arac l yla Schneider Electric ekipmanlar için mevcut ve kullan lmayan parçalar n Ekipman üreticisi üzerinden garantili orjinal yedek parça parçalar n önerilen düzeyden stoklanmas Kullan lmayan parçalar için ikame çözüm Orta Gerilim ve Alçak Gerilim alt ekipmanlar, yumu ak yolverici, h z kontrol ve otomasyon ürünlerinizin üretici rma garantisi alt nda ar za tespit ve onar m hizmetlerini içerir. Schneider Electric Servis departman m z, Schneider Electric ekipman ve ürünlerinin onar m nda tek yetkin Saha yada atölyede ar za tespit, onar m veya de i im Mevcut altyap n za bütünüyle uyum sa layacak alternatif çözüm Ekipman üreticisi üzerinden garantili orijinal parça Kritik parçalar n önerilen düzeyde stoklanmas Kullan lmayan parçalar için ikame çözüm Ürünlerimiz ve ekipmanlar m z sat sözle melerinde belirtildi i gibi garantimiz alt ndad r. Ayr ca de i tirilen veya tamir edilen parçalar n garantisi de servis departman m z taraf ndan verilmektedir. Ekipman, anahtar teslimi i ler, servis hizmetleri ve mü teri servis talepleri için uzman kadrolar m z telefon ve faks ba vurular n zla harekete geçmekte ve en h zl ekilde hizmet vermektedir.

7 Modernizasyon Renovasyon ve revizyon Orta gerilim ve Alçak gerilim panel ve transformatörlerin modern ekipmanlarla modernizasyonu için optimum çözümler sunmaktay Ani ar zalardan kaynaklanan duru süresinin minimuma Sistemin minimum duru süresinde Ekipman ömrünün Komple yenilemeye göre daha dü ük yat r En yeni devre kesici ve koruma sistemleri kullanarak tesis teknolojisinde iyile Renovasyon için kesinti süresinin azalt lmas ve haberle me seçenekleri ile ebeke güvenilirli inin artt r lmas Panel iyileştirme, adaptasyon ve ilaveler Schneider Electric, koruma modernizasyonunun yan s ra mevcut panolar n z n iyile tirilmesi, adaptasyonu ve ilave der ihtiyaçlar n z n kar lanmas n sa lar. Elektromekanik ve/veya elektronik korumalar n ve ölçüm cihazlar n n en son teknolojiye sahip mikro i lemci temelli entegre röleler ve haberle me opsiyonlar ile Koruma ve ölçüm cihazlar n n temini, kurulumu ve devreye al Hassas koruma ayarlar ve Gereken alan n optimize H z: alarm, izleme ve te his koyma adaptasyonlar ile do ru bilgiye daha h zl eri me imkan 7

8 Retrofit ve retrofil Orta gerilim devre kesici retrofiti Schneider Electric, orta gerilim panellere kurulu Schneider veya di er marka devre kesicilerin yerine yeni nesil devre kesicilerle kolayl kla de i tirilebilir üniteler geli tirmi tir. 36 kv a kadar çözümlerimiz mevcuttur. Koruma sistemi retrofiti Açıklama : Eski teknoloji elektromekanik / elektronik koruma rölelerinizi yeni teknoloji dijital koruma röleleri ile modernize ediyor -bir enerji izleme ve kontrol sistemine entegre olma opsiyonuyla birlikte- tesisinizin verimlili ini artt r yoruz. Alçak gerilimde retrofit Alçak gerilim devre kesici retro ti çözümlerimiz, alçak gerilim sisteminizin ve panolar n z n modernizasyonunu kolayla t rmak amac yla mevcut pano bölümüne minimum de i iklikle uyum sa lamak üzere tasarlanm ve geli tirilmi Ani ar zalardan kaynaklanan duru süresinin minimuma Eski ve kullan lmayan ekipman n son teknoloji ürünleriyle de i Bütçe harcamas n n dü ürülmesi, in aat ve kablolama i lerine gerek Minimum duru süresiyle Ekipman ömrünün Komple panel de i iminden daha ekonomik En yeni devre kesicileri ve koruma teknolojilerini kullanarak i letim sistemlerinin Kesinti süresinin azalt lmas ve haberle me seçenekleri ile ebeke güvenilirli inin artt r Seçici çal ma ve haberle meye uygun yeni teknoloji koruma röleleri ile daha etkin koruma plan, röle koordinasyonu ve ilave koruma fonksiyonlar sa lanmas 8

9 Otomasyon servisleri ve çözümleri Otomasyon çözümleri htiyaçlar n Mekanik aç dan bak ld nda y llarca kullanabilece iniz ekipmanlar n z oldu u söylenebilir ancak elektrik sisteminin bak m gitgide zorla maktad r ve güvenilirli i azalmaktad Eskiyen bu ekipman n bak m maliyetleri ciddi oranda artmaktad En yeni teknolojiler de dahil olmak üzere daha yeni otomasyon ürünleri kullanarak ekipman n z n performans n artt rmak Yeni standartlara uymas için ekipman n z yükseltmek istiyorsunuz Uzmanl m zdan yararlanman z sa layan ve kablolama ile mekanik adaptasyon operasyonlar yla ilgili riskleri ve aksama süresini önemli ölçüde dü üren retro t Uygulama yaz l mlar veya ürün ayarlar nda çok az veya hiçbir revizyon gerektirmeyen retro t Uygulama yaz l m modi Su ve endüstriyel uygulamalar için özel Yüksek maliyetli yeni makinelere yat r m yapmadan ekipman n z n ömrünü uzat Teknik çözümlerimiz ile retro t için duru süresini dü ürün Otomasyon ürünlerinizin de i tirilmesi konusunda anahtar teslim bir çözüm ar yorsan z, Schneider projenizin ba ar l olmas na yard mc olacak kusursuz bir modernizasyon tekli Geçi inizin tamamen taraf m zdan gerçekle tirilmesi (uygulama yaz l m ve donan m Partnerlerimizle veya do rudan proje Duru süresiyle ilgili olarak tamamen sonuca Ayn çözümü birden fazla sahada uygulama 9

10 Elektrik tesisatlarının bakımı Neden bakım gerekiyor? Sorulmas gereken ekipman n ar zalan p ar zalanmayaca de il, NE ZAMAN ar zalanaca d r. % 34 Kontaklar veya arızalı parçalar % 17 İşçilik hatası % 8 Ortam % 9 Arızalı ekipman % 7 Aşırı yük Bakım ile arıza nedenlerinin %77 si önlenebilir Ekipman ar zas n n ba l ca nedenleri.kaynak: Schneider Electric uzman de erlendirmesi ve Hartfold Boiler Steam Bakımın maliyetler üzerindeki etkisi: Üretici taraf ndan sa lanan bak m Ekipmanlar n kullan m ömrü uzayaca için y ll k sat n alma maliyetleri dü Koruyucu bak m sayesinde ar za tespit ve tamir süre ve maliyetleri s n rland r l r (daha yüksek güvenilirlik) % 9 Nem % 5 Elektrik kesintisi (ayd nlatma hariç) % 5 Hatalı kurulum % 4 Aydınlatma % 1 Diğer % 1 Titreşim Euro Kullanım ömrü (Yıl) 1,65 Y 1,2 Y Y Üretici tarafından sağlanan bakım + teşhis Üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen bakım Bakım yapılmadığı durum Bakım yapılmamasına ilişkin örnekler Üretici tarafından sağlanan bakım + teşhis Üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen bakım Bir sigortan n yava çal mas veya sigorta karakteristiklerinin halen geçerli olup olmad n n kontrol edilmemesinden dolay s OG sigortalar, seramik bir çekirdek etraf na sar lan birçok lamentten olu Bu lamentlerden biri veya birkaç k r l rsa (bir ok veya a r yüklenme ard ndan), sigortan n direnci artarak s l sürüklenme veya dahili arka neden olabilecek s nma Bu tür bir ar za ProFusion cihaz m z ile tespit edilebilir ve önlenebilir 100 İyileştirici bakım maliyeti Arıza bakım maliyeti Satın alma maliyeti Bakım yapılmadığı durum 10 K smi de arj ile hücre yal t m n n Yüzeylerde k smi de arj, zor ko ullar (nem, s cakl k,...) alt nda izole yüzeylerde havan n iyonizasyonu sebebiyle olu Bu k smi de arjlar, panel içi izolasyonu zay atarak dahili arka yol ProCorona cihaz m z ile panel enerjili iken ve sisteminiz çal rken bu tur potansiyel ar za kaynaklar n tespit edebiliriz.

11 Üretici tarafından sağlanan bakım Koruyucu lk günkü operasyonel düzeyini korumak için elektrikli ekipmanlar n za bak m uygulay Elektrik da t m ekipmanlar n z farkl teknik ihtiyaçlar na cevap verebilecek yetkinlikteki uzmanlara teslim Uluslararas standartlara Yetkili saha servis personeli taraf ndan gerçekle Özel araçlar ve sarf malzemeleri kullan l Servis prosedürleri ile uyumlulu u sa layan IBSuite yaz l m m z ile Tavsiyeler ayr nt l bir rapor halinde sunulur Belirli diagnostik araçlar kullanarak gerçekleştirilen önleyici bakım OG ProCorona ProDiag ProFusion Schneider Electric elektrik da t m ekipmanlar nda diagnostik çal malar için gereken özel araçlar geli tirmi Enerji kesmeden yap lan testler: ProCorona ve Infrared Enerji kesilerek yap lan testler: ProSelect, ProDiag ve ProFusion ProDiag Termografi Bu cihazlar bak m i leri ve kar la lan ar za ve sorunlardan kazand m z bilgi birikimi ile geli tirilmi tir. ProSelect AG 11

12 Enerji Verimliliği Enerji tüketimini azaltmak ve kontrol etmek için potansiyel önlemlerin tespit edilmesi ; Schneider Electric aşağıdaki adımlar aracılığıyla enerji tasarrufunuzu planlamanız ve sürdürmeniz konusunda size yardımcı olur... 1 Enerji ölçüm Güç kalitesi ölçüm Denetim ve tüketim analizi 2 Temelleri Güç Güç güvenilirli Kesintisiz Güç Kayna UPS 3 Otomatikleştirin 4 İzleyin ve Motor kontrol H z Kontrol Bina Yönetimi Ev otomasyon Ayd nlatma kontrolü Enerji yönetim yaz l Uzaktan izleme Web Enerji (ana sunucular) LE /KWh Enerji tasarrufundaki Yatırımın Geri Dönüş Süresi (ROI) enerji fiyatları yükseldikçe kısalır Yıl Elektrik fiyatı LE Yatırımın geri dönüş süresi Binalar Yenileme %30 a kadar enerji tasarrufu sa layabilir Bina yönetimi sistemleri Güç faktörü düzeltme Endüstri ve Altyap Ortalama bir tesis tüketimini %10-20 aras nda azaltabilir Motor yolverme sistemleri Güç ölçümü HVAC kontrolü klim kontrolü Ayd nlatma kontrolü Enerji yönetimi sistemleri Güç faktörü düzeltme Otomasyon çözümleri 12

13 Enerji verimliği için çözümler Güç ölçümü ve izleme Ölçemediğiniz şeyi kontrol de edemezsiniz. Bu geli mi güç ölçümü ve izleme sistemi en son haberle me teknolojilerini kullanan güç izleme ve kontrol yaz l mlar na ba l güçlü ve hassas güç ölçüm cihazlar ndan olu Ar zal ekipmanlardan kaynaklanabilecek anormal tüketimi tespit etmek amac yla kullan m modellerinin Abonelik, maksimum talep, saat ücreti ve cezalarla ilgili önerilere uyarak tasarruf Yük çal malar ile devre optimizasyonu sayesinde mevcut kapasite kullan m n optimize etmek ve ilave güç gerekti i durumlarda a r maliyet getiren dizaynlar Otomatik yük payla m, planlama, yo un saatlerdeki takviye amaçl uygulamalar veya kompanzasyon kontrolü ile cezalar n Maliyet merkezi, üretim birimi, vardiya, vb ye göre enerji alt faturalama kullan m maliyetlerinin tahsisi Web Enerji - Uzaktan enerji izleme servisleri Ay r m G DER (su, hava, gaz, elektrik, buhar) Herhangi bir zamanda herhangi bir yerden Schneider Electric ana uygulamas na (server) eri im sa Anormal trendler olmas durumunda veri ve bildirim Grup ekonomisi ve kar la t rma da dahil olmak üzere enerji kullan m analizi için araçlar sa Planl e-posta raporlar içerir Aydınlatma kontrolü Ayd nlatma enerji tüketimini dü ürmek ve geni giri holleri, uzun koridorlar ve büyük konferans salonlar nda kullan c konforunu artt rmak için size yard mc olabiliriz. Doluluk sensörleriyle %65 e kadar, gün k smas yla %40 a kadar, lümen kontrolüyle %13 e kadar ve zaman planlamas yla %35 e kadar verimlilik sa Gerekmedi inde otomatik olarak kapanan ayd nlatma ile %20 ye varan enerji Otomasyon büyük enerji tasarrufu, daha fazla konfor ve daha fazla güvenlik sa lar. 13

14 Güç Faktörü Düzeltme Düşük güç faktörü nedeniyle ceza ödüyor musunuz? Neden kazanmayasınız? Güç Faktörü Düzeltme çözümleri, reaktif gücü de i tirerek ve kontrol ederek altyap hizmeti cezalar n önler. Ayr ca, bir kapasitör bank kurularak elektrik faturan zdan tasarruf edebilir ve h zla geri kazan m sa letme giderlerini %10 a varan oranda azalt Elektrikli cihazlar n ömrünü ve güvenilirli ini artt r Tesisat n z uygun büyüklü e getirerek ve güç optimizasyonunu artt rarak sermaye giderlerinizi %30 a varan oranda dü Transformatörler, kablolar ve pano ekipmanlar n n boyutlar n Gerilim dü ümü ve harmoniklerin seviyesini azalt %30 a varan oranda daha dü ük enerji tüketimi sayesinde CO 2 emisyonunu dü ürmeye yard mc olan çevre dostu çözümler kullan r Harmonik filtreleme H z kontrol cihazlar, redresörler, UPS, ark f r nlar, transformatörler, ltreler ve de arj lambalar gibi ekipmanlar harmoniklere neden olur. Harmonikler ebekeyi zorlar. Gerilim bozulmas kablolara a r yük yapar, röle ve devre kesici ar zalar na neden olur ve bilgisayarlar, telefonlar gibi pek çok ekipman etkiler. Deneyimli uzmanlar taraf ndan gerçekle tirilen harmonik ltreleme çözümleri (aktif ve pasif ltreler) pek çok güç kalitesi sorununu ortadan kald rmaktad r. Önce Elektrikli ekipmanlar n z n s nmas n minimuma indirerek ve ekipman, kablolar ve transformatörlerin ömrünü uzatarak elektrikli ekipmanlar n z n hem boyutlar n hem de ömrünü optimize Üretim süreçlerinizin devaml l n geli tirir, üretim makinelerinin durma riskini ortadan kald r Fabrika ve binalardaki elektrik altyap hizmetlerinin çal ma süreklili ini artt r r, harmoniklerin tüm elektronik cihazlar üzerindeki güçlü negatif etkisini ortadan kald r r: bilgisayarlar, telefonlar, Elektrik da t m irketlerinin taleplerine ve yönetmeliklere uygunlu u sa lar, 14

15 Değişken hız kontrol cihazları Daha düşük seviyede akış gerektiğinde bile motorları tam hızda mı Harcanan elektri in %72 si motorlar, %63 ü ise fan ve Pompa motorlar n çal t rmak için kullan l r. Elektrik da t m irketlerinin taleplerine ve yönetmeliklere uygunlu u sa lar, AC h z kontrol cihazlar, klasik çözümlere k yasla fanlardaki enerji tüketimini %50 oran nda, özelliklerine ba l olarak pompalarda ise %20-%30 oran nda dü Fanlar: klasik tesisatlarda nominal ak n %80 inde enerji tüketimi nominal gücün %95 i iken AC h z kontrol cihazlar ile %50 Pompalar: Ak de i imine gerek olmad durumlarda bile AC h z kontrol cihazlar n n ço u uygulamas, klasik çözümlerle kar la t r ld nda %20 oran nda enerji tasarrufu sa ECO8 yaz l m kullanarak pompa veya fan uygulamalar n z ve çal ma döngünüze göre kolayl kla enerji tasarrufu tahmininde Yüksek performansl de i ken tork uygulamalar Fan: Zorlamal çal t rma kullanarak güvenlik fonksiyonu (hata engelleme, çal ma yönü ve referans h z Çoklu pompa: Altivar 61 programlanabilir çoklu pompa kart, birden fazla pompan n yönetiminde esneklik, kullan m kolayl ve uyarlanabilirlik sa Pompalar: a r yük ve ak yoklu u tespiti de dahil olmak üzere yük alt nda tesisat n z koruyan temel IP54 versiyonu ve Simply Start (Kolay Ba lang ç) menüsü HVAC kontrolü HVAC uygulamalar n n (Hava i leme birimleri ve so utma kuleleri) %70-80 i fan uygulamalar d r. Motor yolverme ve ç k valf arac l yla debi regülasyonu gibi klasik tesisatlarla kar la t r ld nda, AC kontrol cihazlar enerji tüketiminde %50 ye varan oranda tasarruf sa lar. Ayr ca Altivar 21 yüke (hava yo unlu u) göre motor kontrolünü optimize etmenizi sa lar. Bu da enerji tasarruf oran n artt r r. Ayırım Ana yap haberle me a lar na aç k: LonWorks ve Tork pompalar ve fan uygulamalar için tüm temel fonksiyonlar: PI regulatörü, otomatik yeniden ba latma, dönen yükü yakalama, frekans atlama, kay kopma alg lama, a r yük ve dü ük yük alg Daha az harmonik ve tak ve sür 15

16 Eğitim Merkezi, elektrik sektörünün tamamını kapsayan Endüstriyel Kontrol, Otomasyon ve Elektrik Dağıtımı alanlarının tümünde eğitim veren tek kuruluş olmakla gurur duyuyor. Schneider Electric in etkin, kapsaml ve yayg n e itim faaliyetleri, mü terisiyle kar l kl güven, sayg ve süreklilik ilkelerine dayan yor. Uzmanl m z, sizin de kendi alan n zda uzmanl k kazanman za destek oluyor, dolay s yla i performans n z art r yor. > EK-HK21 AC motorlarda h z kontrol uygulamalar (ATV21) > OK-OTOG Otomasyona giri ve Zelio uygulamalar > ED-AGST AG sistem tasar m & Ecodial 3 > EK-HK31 AC motorlarda h z kontrol uygulamalar (ATV312) > EK-HK711 AC motorlarda h z kontrol uygulamalar (ATV71) (Temel seviye) > EK-HK712 AC motorlarda h z kontrol uygulamalar (ATV71) ( leri seviye) > EK-MCL Hareket kontrol - Lexium PAC > EK-SOTU Sensörler ve Otomasyon uygulamalar > OK-TWDP Twido PLC programlama > OK-HAB1 Twido ve M340 ile haberle me çözümleri > OK-PL71 PL7 ile PLC programlama (Temel seviye) > OK-PL72 PL7 ile PLC programlama ( leri seviye) > OK-XBTG Otomasyonda operatör paneller, Dokunmatik - XBTG > OK-QTCP Modicon PLC ler, Quantum Concept > ED-ECO3 Bilgisayar destekli projelendirme & Ecodial 3 > ED-HRGK Harmonikler ve reaktif güç kompanzasyonu > ED-TYKE Topraklama & y ld r mdan korunma & EMC > ED-OGST OG sistem tasar m ve dijital koruma röleleri > OK-UNTY UnityPro M340 ile PLC programlama > OK-CTCT SCADA yaz l m - Vijeo Citect 16

17 Referanslar ve daha fazlas... 17

18 Make the most of your energy SM Schneider Electric Servisler Sat 1.Bayraktar Sokak Ayy ld z Plaza No:16/B Küçükbakkalköy, Atasehir- Istanbul Tel: Faks: Servisler Departman stanbul Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No: 47 Samand ra - Istanbul Tel : Faks : Mü teri Destek Merkezi: Tasar m ve üretim: leti im - BKZ. Bas m: Good Shepherd Group Servisler Departman zmir A.O.S.B Sokak No:4 Çi li - Izmir Tel: Faks : Standartlar, özellikler ve tasar mlar zaman içinde de i ti inden lütfen bu belgede verilen bilgiler için onay al n z Schneider Electric. Butun Haklari Saklidir. Schneider Electric ve Make the most of your energy, Schneider Electric Endustrisi SAS yada bagli oldugu sirketlerin sahip oldugu bir ticari markadir. SEE / E

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

MP4 Danışmanlık Hizmetleri Tesisinize ışık tutun

MP4 Danışmanlık Hizmetleri Tesisinize ışık tutun Elektrik Yönetim Hizmetleri MP4 Danışmanlık Hizmetleri Tesisinize ışık tutun 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Tesis çapında elektriksel değerlendirme Üretim seviyenizi maksimuma çıkarın Tesisin

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr çözüm üretiyoruz... Hakkımızda 2012 yılında endüstriyel otomasyon sektöründe yenilikçi ve kaliteli

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER AliRıza ÇETİNKAYA Proje & Satış Müdürü Erhan EYOL Kalite Güvence Müdürü REAKTİF GÜÇ NEDİR? Elektrodinamik prensibine göre çalışan generatör, trafo, bobin, motor

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

CrossPower. Akıllı enerji yönetim sistemi. www.pfisterer.com

CrossPower. Akıllı enerji yönetim sistemi. www.pfisterer.com CrossPower Akıllı enerji yönetim sistemi www.pfisterer.com 2 CrossPower CrossPower: Çevre Dostu Enerji daha iyi bir gelecek Elektrik, medeniyetten uzak ve ulaşılması zor bölgelerde kolay bulunamamaktadır.

Detaylı

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR Vector, kesimde operasyonel mükemmelliğin özüne ulaşiyor. Lectra, otomatik kesim alanindaki 30 yillik DENEYİMİ ve süregelen YENİLİKÇİLİĞİ sayesinde, teknolojik uzmanliği ve

Detaylı

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde!

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde! Koru1000 Koru1000 beklentilerinizin ötesinde! 2016 5 10 15 bar 16 Koru1000 Ölçemezsen, Yönetemezsin! 2 Koru1000 bir ENVEST ürünüdür. envest ba k y y! Envest, enerji ve su verimliliğini ön planda tutan,

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

İÇİNDEKİLER GÜNEŞ ENERJİSİ... 4 TASARRUFLU ARMATÜRLER... 5 SOLAR LED AYDINLATMA... 32 SOLAR SİSTEMLER... 40 ARMATÜRLER... 45. www.goldenergy.com.

İÇİNDEKİLER GÜNEŞ ENERJİSİ... 4 TASARRUFLU ARMATÜRLER... 5 SOLAR LED AYDINLATMA... 32 SOLAR SİSTEMLER... 40 ARMATÜRLER... 45. www.goldenergy.com. İÇİNDEKİLER GÜNEŞ ENERJİSİ... 4 TASARRUFLU ARMATÜRLER... 5 SOLAR LED AYDINLATMA... 32 SOLAR SİSTEMLER... 40 ARMATÜRLER... 45 2 ÖN YAZI Hızla gelişen teknoloji beraberinde birçok doğal kaynağın tükenmesine,

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

TESİSAT ELEKTRİK İNŞ. İŞ SAĞ. VE GÜV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TESİSAT ELEKTRİK İNŞ. İŞ SAĞ. VE GÜV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TESİSAT ELEKTRİK İNŞ. İŞ SAĞ. VE GÜV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. FİRMA TANITIM DOSYASI 2016 İÇİNDEKİLER FİRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER FİRMANIN FAALİYET ALANLARI FİRMANIN TEKNİK PERSONEL DURUMU FİRMANIN BİTİRDİĞİ

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ NGT ENDÜSTRİYEL OTOMASYON PROJE VE TAAHHÜT NGT mühendislik olarak uzun yıllar otomasyon sektörüne hizmet eden deneyimli ve uzman kadromuzla, sahip olduğumuz bilgi birikim, uzmanlık

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

oarikan@yildiz.edu.tr

oarikan@yildiz.edu.tr MÜHENDİSLİK TASARIMI ÖNERİ FORMU ADI GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMİNİN TASARIMI ÖZETİ Projede güç kompanzasyonunun gerekliliği incelenerek, gerçekleştirilmesi planlanacaktır. Güç faktörü irdelenerek, güç faktörünün

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir. Programa Destek Verenler:

Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir. Programa Destek Verenler: Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Program TURSEFF B LG LEND RME SUNUMU Programa Destek Verenler: Ak lc ve Zorunlu

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Adres: Fener mh. Fener cd. Fener İş Merkezi A Blok No: 9 Kat:2 D:12 ANTALYA Tel: 242-324 76 66 (Pbx) Fax: 242-324 13 21 www. vetenergy.

Adres: Fener mh. Fener cd. Fener İş Merkezi A Blok No: 9 Kat:2 D:12 ANTALYA Tel: 242-324 76 66 (Pbx) Fax: 242-324 13 21 www. vetenergy. TEVFİK SPORCU FİRMAMIZ: Türkiye de Enerji Bakanlığı nın yetkilendirdiği ilk EVD firmalarından biri olarak VET ENERGY CO ; Bina Enerji Yönetimi Danışmanlığı; OTEL, HASTANE, AVM Enerji Verimlilik Etüt ve

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

HİZMETLER CIM. Bakım Sözleşmeleri. UPS ekipmanınızın bakımı

HİZMETLER CIM. Bakım Sözleşmeleri. UPS ekipmanınızın bakımı HİZMETLER CIM Bakım Sözleşmeleri UPS ekipmanınızın bakımı Bağımsız bir üretici Bağımsız Bir uzmanın faydası bir üretici Bir uzmanın faydası 3500 m 2 3500 2 test platformları test platformları Avrupa daki

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Bu döküman Teknik Acil Yardım Masası nın çalışma yöntemini açıklamak üzere hazırlanmıştır. Ford Otosan Akpınar mah. Hasan Basri cad. No:2 34885 Sancaktepe - Đstanbul Telefon

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler... ARKE Otomasyon Bil. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Atilla KARAÇAY Ramazan EKİN Proje & Yazılım 0.533 430 19 45 Üretim & Satış 0.533 223 13 46 atilla.karacay@arkeotomasyon.com ramazan.ekin@arkeotomasyon.com

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı. Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus. Özet

Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı. Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus. Özet Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus Özet Yeni bir bina çok dikkatli planlanmış olsa bile, kullanıcıların tüm gereksinmeleri karşılanmamış

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

Enerji Yönetim Sistemleri

Enerji Yönetim Sistemleri Murat Silsüpür Elektrik Mühendisi Kapsam 1. Enerji Yönetimi 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı 3. Enerji İzleme Sistemi 4. Uygulama Örneği 8 Haziran 2015 Sunu: 2 Enerji Yönetimi Tanım: Minimum

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

BİZ KİMİZ? VİZYONUMUZ

BİZ KİMİZ? VİZYONUMUZ HİZMETLERİMİZ Mühendislik Otomasyon Enerji Otomasyonu Makine Otomasyonu DCS Otomasyonu Proses Otomasyonu Enerji SCADA Sayaç İzleme ve Faturalama Enerji İzleme ve Raporlama Altyapı Tasarımı Pano Projelendirmesi

Detaylı

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ 500+ Proje Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK Güçlü teknik kadromuz ve alt yapımız ile güç santralleri, enerji iletim hatları, orta gerilim

Detaylı

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri Hizmet Verilen Sektörler Giriş Deft Dynamics kurucu ortağı Cem Deşen kariyeri boyunca robotik, fabrika otomasyonu ve imalat teknolojileri üzerine uzmanlaşmıştır.

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu v 3.20 Son gözden geçirme 2 Kasım 2010 Sahibi: Michel Papaiconomou Yazar: Malcolm Gooding Gözden Geçirenler: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Detaylı

Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000

Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000 14-797980.qxp 10/17/08 11:28 AM Page 1 tools 8000 Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000 Alarm sistemleri programlama ve hizmet az l m Yang n alg lama teknolojisi 14-797980.qxp 10/17/08 11:28 AM Page

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Beyaz Gümüş Siyah Klimalarda enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği standartları, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Enerji sınıfları da Sezonsal

Detaylı

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ ETNA Yangın Pompa Sistemleri Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA NFPA 20 Normuna Uygun Yangın İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 29.12.2015 Karar No : 2015/DK-PGM/553 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Filtre ve Fanlarınızdaki problemler parça dâhil veya parça hariç teklif usulü giderilir.

Filtre ve Fanlarınızdaki problemler parça dâhil veya parça hariç teklif usulü giderilir. TEKNİK SERVİS www.mlz.com.tr teknikservis@mlz.com.tr Enerji verimliliği ve performans ölçümleri Endüstriyel filtrelerde ve fanlarda bakım, onarım Vibrasyon ölçüm, analiz ve raporlama Yerinde balans giderme

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

BURHANETTİN YILDIZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

BURHANETTİN YILDIZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Burhanettin Yıldız Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesinde üç değişik lise türü vardır ve hepsinin giriş koşulları farklıdır. Anadolu Teknik Lise: OGES puanı ile öğrenci alınır. Anadolu Teknik Lisede Bilişim

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman z ve bu

raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman z ve bu Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri Hızla değişen ortamda pratik çözümler Ernst & Young Finansal Muhasebe Dan manl k Hizmetleri Bölümü, finansal raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog-

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- ÇÖZÜMLERİMİZ RESTORAN & KAFE Kötü hava şartlarından dolayı dış mekanlarda müşterilerinize hizmet veremediğiniz için para mı kaybediyorsunuz? Tabi ki dışarıda

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

Elektrik tesisatınızın güvenliği

Elektrik tesisatınızın güvenliği Elektrik tesisatınızın güvenliği Prisma P 3200 A e kadar tip testli AG pano çözümleri Binalar Sanayi Konut 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr İçindekiler 3200 A e kadar elektrik panoları... 4 Tip

Detaylı