GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ"

Transkript

1 GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2011/04 ASENKRON MOTORLARDA AKIM VE TĠTREġĠM VERĠSĠNE DAYALI KESTĠRĠMCĠ BAKIM Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü AraĢtırmacı Öğr. Gör. Dr. Zafer DOĞAN Tokat Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı Kasım/2012

2 I ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİLLER LİSTESİ... II TABLOLAR LİSTESİ... III ÖNSÖZ... IV ÖZET... V ABSTRACT... VI 1.GİRİŞ ASENKRON MOTORLAR VE ARIZALARI Mekaniksel Arızalar Rulman arızası Hava aralığı eksenel kaçıklığı arızası Elektriksel Arızalar Stator ile ilgili arızalar Rotor ile ilgili arızalar ASENKRON MOTOR ARIZA TESPİT METOTLARI Titreşim izleme Motor akımlarının izlenmesi Hava aralığı momenti izleme MATERYAL VE METOD Veri Toplama Deney düzeneği Arıza durumlarının oluşturulması Statik eksenden kaçıklık arıza durumlarının oluşturulması Rotor çubuk kırığı arızalarının oluşturulması Rulman arızalarının oluşturulması SONUÇLAR KAYNAKLAR... 29

3 II ġekġller LĠSTESĠ ġekiller Sayfa Şekil 1. Elektrik motor arızaları... 4 Şekil 2. Asenkron motor kesiti... 9 Şekil 3. Eksenden kaçıklık tipleri Şekil 4. Sağlam stator ve sargıları Şekil 5. Değişik rotor yapıları Şekil 6. Rotor çubuğu kırığı ve kısa devre halkası hatası Şekil 7. Değişik sayıda rotor çubuğu kırığı hatasından dolayı oluşan yanband frekansları 16 Şekil 8. Deney düzeneği Şekil 9. Deneysel çalışmalarda kullanılan motorlar Şekil 10 Veri toplama işlemleri için oluşturulmuş program Şekil 11. Statik EK nin oluşturmasında kullanılan rulman şekilleri Şekil 12. ASM rotorunda oluşturulmuş RÇK arızası Şekil 13. Arızalı rulman resimleri... 27

4 III TABLOLAR LĠSTESĠ Tablolar Sayfa Tablo 1 Asenkron motor arızalarının dağılımı... 4 Tablo 2. ASM parametreleri Tablo 3. Fuko freni çalışma değerleri... 24

5 IV ÖNSÖZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonunca desteklenen bu çalışma (proje no: 2011/04) bir alt yapı projesi olup, sağlanan destek ile Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde Elektrik Motorları ve Güç Elektroniği laboratuarına Asenkron Motorlarda Akım Ve Titreşim Verisine Dayalı Kestirimci Bakım düzeneği kurulmuştur. Oluşturulan deney düzenekleri Mekatronik Mühendisliği lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerince Elektrik Motorları arıza teşhisi çalışmalarında kullanılacaktır. Ayrıca öğrenciler geliştirecekleri projelerde mevcut makine teçhizatı kullanarak yeni araştırmalar yapabileceklerdir. Bölümümüze kalıcı ve işlevsel bir laboratuarın oluşması için destek veren GOÜ-BAP komisyon başkanı ve üyelerine, işlemlerin yürütülmesinde desteklerini gördüğüm BAP personeline teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKAR Kasım, 2012

6 V ÖZET Asenkron Motorlarda Akım ve TitreĢim Verisine Dayalı Kestirimci Bakım Günümüz dünyasında, sincap kafesli asenkron motorlar, en popüler elektrik makinelerinden birisidir. Bu motorlar, sağlam yapıları ve yüksek verimlerinden dolayı tercih edilirler. Bu motorlar, sağlam yapıda olmalarına rağmen, zaman zaman arızalanırlar. Bu motorların arızalanmaları işletme maliyetlerini arttırır ve zaman kaybına yol açar. Bu yüzden, elektrik motorları için durum izleme sistemleri ve arıza tespit yöntemleri son derece gereklidir. Asenkron motorlarda arıza tespitine yönelik birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Motor akımları sinyal izleme analizi kullanılarak ve zaman-frekans boyutunda analizler yapılarak arızaların tespiti mümkün olmaktadır. Sunulan bu çalışmada asenkron motorda arıza tespiti için bir düzenek kurulmuştur. Anahtar Kelimeler Elektrik motorları, durum izleme *Bu alt yapı projesi (Proje No: 2011/04) GaziosmanpaĢa Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Komisyonu BaĢkanlığınca desteklenmiģtir.

7 VI ABSTRACT The Predictive Maintenance in Asynchronous Motors based on Current and Vibration Data In today s world, squirrel-cage asynchronous motors are one of the most popular electric machines. These motors are preferred due to robust structure and high efficiency. Even though they have robust structure, they may break down from time to time. Their faults increase operational cost and cause time loses. Therefore, condition monitoring systems and fault detection methods are extremely essential for electric motors. Many scientific studies about fault detection at asynchronous motors were done. Fault detection is possible by using Motor Current Signal Analysis (MCSA) and by making analysis at time-frequency dimension. In this presented study; an experimental test rig was implemented for fault diagnosis in asynchronous motors. Keywords Electric motors, condition monitoring

8 1 1.GĠRĠġ Elektrik motorları, günlük hayatımızda üretim sistemleri, inşaat sistemleri vb. gibi endüstriyel alanlardan, evsel donanımlara kadar birçok yerde kullanılmaktadır. Birçok ülkede gelişmişliğe paralel olarak elektrik tüketimi artmakta, bu tüketimin en çoğu da elektrik motorlarında harcanmaktadır (Boldea ve Nasar, 2002). Örneğin, ABD de üretilen elektriğin %59 u elektrik motorları tarafından tüketilmektedir. Motorların bu tüketiminin evlerdeki payı %37, inşaat alanlarındaki payı % 43 ve sanayisel alanlarda payı %78 dir. Tüm elektrik motorlarının en önemlilerinin başında Asenkron motor (ASM) gelmektedir (Thomson ve ark., 1999). Elektrik enerjisinin tüketildiği birçok çok alanda bu motorlar kullanılmaktadır. Günümüzde yaklaşık tüm ülkelerde üretilen elektiğin %40 50 arasında bir miktarını, üç fazlı ASM ler tüketmektedir. ASM ler sanayinin en önemli tahrik elemanlarındandır. Bu mortorların tercih edilme nedenleri; dayanıklı, ucuz, sadelik yönüyle güvenilir ve özellikle bakımlarının kolay olmalarıdır (Gaeid ve Mohammed, 2010) ASM ler yaygın kullanım alanlarının içerisinde, ağır işletme koşulları altında çalışırken birçok etkiye maruz kalmaktadırlar. Aşırı yüklenmeler, ani yük değişimleri, sık sık yapılan dur-kalklar, dış ortamdan kaynaklanan ısısal, manyetiksel vb etkiler ve bozucu çevresel özellikler olan toz, nem vb etkiler bu motorların çalışma koşullarında karşı karşıya kaldıkları olumsuz etkilerdir. Bu koşullar altında çalışan ASM lerde ısısal, elektriksel, mekaniksel ve çevresel zorlamalar motorda çeşitli arızaların oluşmasına neden olur (Kumar ve ark., 2010). ASM lerde arıza teşhisi ile fazla zaman kaybı olmadan arızanın yeri ve nedeni hakkında bilgi alınır ve periyodik bakımlar azaltılabilir. Motor durumlarının izlenmesi, yakın zamanda oluşabilecek arızalar hakkında bilgi sahibi olunması, mevcut bakım ihtiyaçlarının açığa çıkarılması, gelecekte yapılması gereken bakım ihtiyaçları hakkında ön bilgi ve bakım süresi kısaltılması gibi çok önemli faydaları vardır. Ayrıca, durum izleme sayesinde elde edilen verilerin kullanılması ile aniden ve plansız olarak meydana gelebilecek kesintiler önlenebilmektedir.

9 2 Tüm bu açılardan motorların çalıştıkları sistemlerin üretim sürekliliğinin ve dolayısıyla maliyet kayıplarının önlenebilmesi için sürekli durumlarının izlenmesi ve bu yolla elde edilecek bilgiler ile kestirimci bakım önlemlerinin alınması zorunludur. ASM lerde arıza teşhisi için birçok sinyal izlenmektedir. Bu çalışmada motor akım, hız, mil torku ve titreşim verisi kullanılmıştır.. Bu amaç doğrultusunda Mekatronik Mühendisliği Elektrik Motorları ve Güç Elektroniği Laboratuarında mevcut olan ASM sürücü ve kontrol ünitesinde ölçümler yapılarak hataya ait öznitelik vektörleri çıkarılmıştır. Oluşturulan düzenekte aynı karakteristikte 6 adet ASM, motor kontrol cihazı, motoru yüklemek için bir dinamometre ve kontrol ünitesi, motor akım ve torkunu ölçmek için akım - tork sensörü bulunmaktadır. Motor üzerinden 3 eksen titreşim verisini almak için 3 adet yüksek frekans cevabına sahip ivmeölçer, titreşim ölçümleri ve elektriksel sinyalleri toplamak için veri toplama kartı, gerekli bağlantı kablolarına ihtiyaç kullanılmıştır. ASM lerde arızalar suni olarak oluşturulmuş ve değişik yük şartlarında veriler toplanmıştır. Toplanan veriler sağlam motordan alınan veriler ile karşılaştırılarak arızaya ait kestirimler yapılmıştır.

10 3 2. ASENKRON MOTORLAR VE ARIZALARI Elektrik motorları sanayinin en önemli tahrik elemanlarından biridir ve çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu elemanların arızalanmaları hem üretim gücünü düşürür hem de bakım ve maliyet masraflarını artırır (Akar, 2009a). Üreticiler ve kullanıcılar ilk zamanlarda motorlarını korumanın yolunun aşırı akım ve gerilimden korumak olduğunu sanırlardı (Nandi ve ark.,2005). Bu amaçla uzun yıllar boyunca zamanlayıcı, kontaktör, akım ve gerilim röleleri gibi klasik yöntemlerle motorlarını korumaya çalışmışlardır (Bayındır ve ark., 2008). Ancak ilerleyen yıllarda hataların oldukça çeşitli olduğu görülmüştür. Elektrik motorlarının izlenmesi ve hata teşhisi son yıllarda üreticilerin ve kullanıcıların önemli çalışma alanlarının başında gelmektedir. Bunun sebebi ise (Nandi ve ark.,2005); Motorların çeşitli parçalarının arızalanması, Motor tamiratlarının pahalı olmamasına karşın üretimi aksattığı için maliyetin artmasıdır. Motor durumlarının izlenmesinin faydaları; Olabilecek arızalar hakkında önceden bilgi sahibi olunur, Mevcut bakım ihtiyaçlarını açığa çıkarır, Gelecekte hangi parça üzerinde ne zaman bakım yapılması gerektiği anlaşılır, Bakım esnasında minimum kesinti sağlanır. Hata teşhisinin faydaları ise; Teknik elemanlara fazla zaman kaybettirmeden hatanın neden kaynaklandığını ve nerede olduğu bilgisi aktarılır, Belirli aralıklarla yapılan genel tamiratlar hata teşhisi sayesinde ortadan kalkarak zaman kaybına engel olunur, şeklinde sıralanabilir. Hata teşhisinde en çok bilinen yöntem olan motor akım sinyallerinin analizinin yanında hız, tork, gürültü ve titreşim gibi diğer sinyal analizleri de geliştirilmiştir. Hata teşhisinde kullanılan insan tecrübesi zamanla yerini bulanık mantık, yapay sinir ağları ve genetik algoritmalar gibi insan gibi karar verme yetisine sahip uzman sistemlere bırakmıştır (Vas,1993). Elektrik motorlarındaki arızaların kaynağına bakıldığında 4 ana unsurun ön

11 4 plana çıktığı görülmektedir. Bu arızaların uluslararası ölçütlere göre dağılımı Tablo 1.1 de görülmektedir (Yeh ve ark.,2007). Tablo 1 Asenkron motor arızalarının dağılımı IEEE-IAS (%) (Electrical Safety Workshop) 1985 [3] IEEE-IAS (%) Electrical Safety Workshop 1985 [3] EPRI (%) Electric Power Research Institute1985 Arızalı Motor Sayısı Rulmanla İlgili Arızalar Stator İlgili Arızalar Rotorla İlgili Arızalar Diğer Arızalar [2] Elektrik motorlarına ait arızalar Şekil 1 deki gibi sınıflandırılabilir. Motor Arızaları Elektriksel Arızalar Mekaniksel Arızalar Stator Arızaları Rotor, Endüvi Arızaları Rulman Arızası Eksenden Kaçıklık Sargı Arızaları Sürücü Arızaları Rotor çubuğu, mıknatıs kırığı Kısadevre halkası kırığı Fırça, Kollektör arızaları Şekil 1. Elektrik motor arızaları Şekil 1 deki arızalara sebep olan faktörler; Stator faz sargılarının kendi aralarında ve/veya tek başına oluşturdukları açık devre ve/veya kısa devre arızaları,

12 5 Stator sargılarının olağan dışı bağlanması, Rotor çubuklarının kırılması, çatlaması veya rulmanlardaki çatlaklar, Statik ve/veya dinamik hava aralığı düzensizliği, Stator sargılarında ve nüvesinde sürtünmeden dolayı ciddi sorunlara yol açan rotor eğriliği, Rotor alan sargılarının kısa devre olması, Rulman ve dişli kutusu hatalarıdır. Bu arızaların elektrik motorları veya çevresindeki elemanlara etkileri; Hat akımlarında ve gerilimlerde balanssızlık, Tork salınımlarında artış, Ortalama torkda azalma, Kayıpların artması ve buna bağlı olarak verimin düşmesi, Aşırı ısınma olarak sayılabilir. Bahsedilen bu arızaların teşhisi için şu ana kadar birçok yöntem kullanılmıştır.bunlar şu şekilde sıralanabilir (Nandi ve ark., 2005); Elektromanyetik alanın izlenerek motor sargılarının motor mili boyunca olan akı dağılımı, Sıcaklık ölçümü, Kızılötesi tanıma, Radyo frekans yayılımının izlenmesi, Gürültü ve titreşimin izlenmesi, Kimyasal analiz, Akustik ses ölçümü, Motor akım sinyalleri analizi, Model, yapay zekâ ve yapay sinir ağları tabanlı tekniklerdir.

13 Mekaniksel Arızalar Rulman arızası Rulmanlar dönen elemanları içeren makinalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Rulmanlarda imalat sırasında yüzeylerde üretim hataları, yanlış montaj ve işletme sırasında değişik sebeplerden kaynaklanan hatalar oluşabilir. Bu hataların tehlikeli bir boyuta ulaşmadan tespit edilmesi ve tedbir alınması gerekir. Rulman hasarlarında 4 aşama vardır. Bunlar (Arslan ve ark., 2005); 1. Aşama: Arızanın ilk aşamasında spektrum grafiğinde arıza frekansına ait harmonikler meydana gelir. İlk belirtiler genellikle 20 khz- 60 khz gibi ultrasonik frekanslarda ortaya çıkar. 2. Aşama: Arıza büyüdükçe oluşan harmoniklerin sayısı da artar, titreşim frekansları mil hızı ile modülasyona uğraması sonucu yan bantlar oluşur. Yanbantların genliği esas frekansın (besleme frekansı) genliğini geçerse hasarın önemli olduğu anlaşılmalıdır. 3. Aşama: Spektrum grafiğinde hasar titreşim frekansı harmonikleri ve yan bantlarına ek olarak temel hasar frekansı da oluşur. Özellikle yan bant oluşumları rulman hasar frekanslarına eşlik ettiği zaman hasar gözle görülür seviyeye gelmiş demektir. Bu aşamada rulman değiştirilmelidir. 4. Aşama: Rulman bozulmaya devam ettiği için rulman elemanlarının bozulmasını hızlandıran iç boşluklar artmaya başlar. Bu boşlukların rulman elemanları arasındaki çarpmaları artırır bu çarpmalar sonucu meydana gelen titreşimin spektrum grafiğinde geniş bant seviyesinde gürültü oluşur. Mil devir frekansı ve harmonikleri yükselir. Rulman hasar frekansları artık dağınık ve geniş bant gürültü frekansları biçimini alır. Makineleri çalışmalarını engellemeden takip ederek durumlarını yakından izleme olanağı sağlayan yöntemler, lüzumsuz durdurmaları ortadan kaldıracağı gibi, gereksiz parça değiştirmelerini de önlemektedir. Arıza çıkacak nokta önceden algılanabildiğinden, geleceğe yönelik bir bakım onarım programı oluşturulabileceği gibi, ani duruşlara neden olan, doğabilecek arızalar da ortadan kaldırılabilmektedir.

14 7 Birçok araştırmacı yıllardan beri bu konuyu değişik açılardan ele almışlardır. Rulman dinamiğinin ve titreşimlerinin modellenmesi, sinyal analiz tekniklerinin kullanımı, verilerin değişik metotlarla değerlendirilmesi bu konudaki çalışmaların içeriğini oluşturmaktadır. Deneysel çalışma yapmak isteyen her araştırmacı veya imalatçı kendi deney düzeneğini kurmuş, mil ve rulman titreşimlerini incelemek için kendi metodunu kullanmıştır. Bu nedenle bir araştırmacı için kabul edilebilir olan bir metot diğeri için gereksiz olabilir. Bu durum uygulanabilecek deney metotlarının sayısını artırmıştır (Arslan ve ark., 2006). Standart test metotları, bilyalı rulmanların imalatında ve kullanıcı tarafından kullanılmasında yaralanılabilecek çok az bilgi verir. Fakat elde edilen sonuçlar üretim kalitesinin korunması veya sökülmüş rulmanların tekrar kullanılabilirliğinin kontrolü için faydalı bir göstergedir (Arslan ve ark., 2006). Hemmings ve Smith (1976), Gusstafssonvd ve Tallian (1963), Cena ve Hobbs (1972), Braun ve Datner (1979),Igarashi ve Hamada (1982) gibi araştırmacılar birbirine benzer deney düzenekleri kullanmışlardır. Araştırmacılar rulman yüzeylerinde oluşan arızaları modelleyerek arıza titreşim sinyallerini izlemiş ve deneysel çalışma ile karşılaştırmışlardır. Walford ve Stone (1980) çeşitli yük ve hızlardaki mil merkezinin yatak yuvasına göre bağıl yer değiştirmesini ölçmek için bir deney düzeneği kullanmışlardır. Williams ve ark.,(2001) rulman ömrünü belirlemek için bir test düzeneği kullanmışlar ve bu test düzeneği yardımıyla sabit ve değişken devirlerde, kusursuz rulmanları hasar oluşuncaya kadar teste tabi tutarak, rulmanların hasarlı ve hasarsız durumları için titreşimlerini kaydetmişlerdir (Arslan ve ark., 2006). Alfredson ve ark. (1985a,b) bilyalı rulmanlardaki hasarları belirlemek için bir rulman test düzeneği kullanarak ölçtükleri titreşim sinyallerini zaman ve frekans boyutu metotlarını kullanarak değerlendirmişlerdir. Zhang ve ark., (2000) tek bir bölgesel yüzey kusuru olan rulmanlardan deneysel olarak elde ettikleri verilerle, erken kusur teşhisi yapabilen ve kusur derinliğini tespit edebilen yeni bir gürültü kesici kapasitesi yüksek sinyal işleme metodu geliştirmişlerdir. Ocak ve Loparo (2004) indüksiyon motorundan alınan titreşim verilerini kullanarak motor çalışma hızını ve rulman kusur frekanslarını tahmin edebilen bir algoritma geliştirmişlerdir. Bu algoritmanın geçerliliğini araştırmak üzere, motor rulmanı iç ve dış

15 8 bileziğinde elektriksel ark makinesiyle yapay olarak kusurlar oluşturmuşlar ve titreşim verilerini bu sistem üzerinden toplamışlardır. Tandon ve Choudhury (1999) spark erozyon metodunu kullanarak rulman iç bileziği ve makaralarda kusurlar oluşturmuş, farklı boyuttaki kusurlu ve kusursuz rulmanların akustik emisyonunu ölçmüşlerdir. Küçük kusur boyutları için akustik emisyon sinyalinin voltaj seviyesini aşan genlik sayısının rulman testlerinde makara ve iç bilezikte kusur taraması için çok iyi bir parametre olduğunu bulmuşlardır. Bazı araştırmacılar ise çalışan bir sistem üzerinden veri toplayarak bu verileri işleme ve analiz etme yoluna gitmişlerdir. Al Kazaz ve Singh (2003) indüksiyon makinesindeki titreşimleri deneysel olarak incelemişler ve eşzamanlı makine sağlamlık izlemesi ve hata tespiti için gerekli detaylı bilgiye ulaşmak amacıyla, sistemden elde ettikleri sinyalleri zaman boyutunda sayısal işaret işlemci kullanarak korelasyon ve konvelasyon işlemine tabi tutmuşlardır. Araştırmacılar ayrıca sinyalleri Fourier dönüşümü kullanarak frekans boyutuna taşımış ve genlik değişimlerini incelemişlerdir. Ericsson ve ark., (2005) dönen makinalarda rulmanlarda oluşan yerel kusurların otomatik olarak taranması için dalgacık tabanlı birkaç farklı titreşim analiz tekniğinin performansını karşılaştırmışlardır. Aktürk ve Uneeb (1997) bir elektrik santralinde gerçekleştirdikleri uygulama çerçevesinde tespit edilen bir dengesizlik probleminin kestirimci bakım metotlarından titreşim gözlemleme ile belirlenmesi evrelerini göstermişlerdir. Al-Najjar (2000) iki farklı kâğıt fabrikasında uygulanan kestirimci bakım programı kapsamında rulman hasarlarının belirlenmesi, oluşma sebepleri, rulmanların kullanılabilir ömürlerinden yeterince faydalanılması için alınması gereken tedbirleri ve etkili bir bakım için gereken stratejileri ele almıştır. Orhan ve ark., (2006) gerçek operasyon şartlarında çalışan bir makine üzerinden periyodik olarak titreşim ölçümü ve analizi yaparak hatanın oluşumunun erken tespitini çalışmışlar, buldukları sonuçlardan titreşim analizinin rulman hasarlarını belirlemede kestirimci bakım tekniği olarak fabrikalarda etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermişlerdir. Rulman

16 9 arızasının tespiti maliyetleri düşürme açısından oldukça önemlidir. Örneğin 100 HP lik bir motorun maliyeti yaklaşık olarak 7500 $ iken rulman maliyeti 250 $ civarındadır. Şekil 2 de sincap kafesli asenkron motorun kesiti verilmiştir. Şekilde rulmanların yerleri açıkca görülmektedir. Şekil 2. Asenkron motor kesiti Titreşim sensörlerinden alınan bilgileri işleyerek rulman arızası tespitine yönelik farklı yöntemler vardır. Bunlardan en sık kullanılanları zaman boyutunda analiz, frekans boyutunda analiz, zaman-frekans boyunda analiz, yüksek dereceden spektrum analizi, yapay sinir ağları ve model tabanlı yaklaşımlardır.

17 Hava aralığı eksenel kaçıklığı arızası Eksenden kaçıklık hatası; stator ve rotor arasındaki eşit olmayan hava boşluğu sonucu oluşan bir durumdur (Vas, 1993). Üreticiler tarafından müsaade edilebilir eksenden kaçıklık oranı %5 10 arasındadır. Ancak üreticiler motorlarda oluşan titreşim ve gürültü seviyesini en azda tutmak için eksenden kaçıklık miktarını olabildiğince düşürmeye çalışırlar. Eksenden kaçıklığın miktarı artıkça bunun sonucu olarak da rotorun stator sargılarına veya karkasına sürtme durumu ortaya çıkabilir. Eksenden kaçıklığa sebep olan başlıca etkenler şunlardır; Motor milinin eğilmesi, Motor kaplinlerinin doğru olarak pozisyonlanamaması, Rulman aşınmalarıdır. Statik ve dinamik olmak üzere 2 çeşit eksenden kaçıklık arızası vardır. Şekil 3. Eksenden kaçıklık tipleri a-) Normal b-) C1=Rotor merkezi C2= Stator merkezi Statik eksenden kaçıklık: Rotor ekseninin merkezi (C1) aynı zamanda dönüş ekseninin de merkezi ise bu durum statik eksenden kaçıklık arızasıdır. Bu durumda, rotorun her iki yatağında titreşim ve faz açısı değerleri birbirine yakın olacaktır. Bu durum Şekil 3 b de görülmektedir. Statik kaçıklığa stator nüvesinin ovalliği veya rotor konumunun yanlış konumlandırılması sebep olabilmektedir (Nandi ve ark., 2005).

18 11 Dinamik eksenden kaçıklık: Bu arıza çeşidinde stator merkezinin dönüş merkeziyle aynı olması durumudur. Rotor ekseni ile dönüş ekseni çakışık değildirler ve rotor ile birlikte dönen bir hava boşluğu mevcuttur. Bu olaya rotor milinin eğikliği, rulman aşınması, mekaniki rezonans vb. gibi etkenler sebep olabilmektedir (Nandi ve ark., 2005). Gerçekte hem statik hem de dinamik eksenden kaçıklık arızaları tek başlarına değil birlikte olmaktadır. Oluşan bu karışık eksenden kaçıklık; stator ve rotor arasındaki hava boşluğunda meydana gelen akı dağılımını değiştirmektedir. İndüklenen akımın dalga şeklinde bunlar kendini harmonikler olarak göstermektedir. Vas (1993) yapmış olduğu çalışmalarda motor da meydana gelen bu arızaların motor akım işaretlerinin izlenerek tespit edilebileceğini iddia etmiştir. Cameron ve ark., (1986) ise çalışmalarında statik eksenden kaçıklık arızasının rotor yarıklarının meydana getirdiği titreşimlerin değişimiyle, dinamik eksenden kaçıklık arızasının ise akım ve titreşim sinyallerinde meydana gelen frekans birleşenlerinin kendine özgü görünümüyle tespit edilebileceğini göstermiştir. Yine bu araştırmacı çalışmasında asimetriklikten doğan frekansın Eşitlik 1.6 da görüldüğü gibi hesaplanabileceğini ortaya koymuştur. f ecc s f s ( kq2 d n d d (1 s) ) n p f, Q2, n 0, n 1,2,3..., s, p, k, n w w (1.1), sırasıyla besleme frekansı, rotor çubuğu sayısı, satik ve dinamik eksenden kaçıklık derecesini, kayma, çift kutup sayısını, sabit sayıyı ve motoru besleyen güç kaynağından oluşan stator zaman harmoniğinin derecesini( 1, 2, 3,vb ) temsil eder. Obaid ve Habetler (2003), Dorrell (1993), Nandi ve Toliyat (2005) ise statik ve dinamik eksenden kaçıklığın akımda yan bantlar oluşturduğunu ve bu yan bant frekanslarının akım spektrumunda Eşitlik 1.2 ve 1.3 ile hesaplanabileceğini göstermişlerdir. f ecc i (1 s) fs 1 k p, (1.2)

19 12 Sinüsoidal kaynaktan beslenen bu harmoniklerin etkileşimi sonucu ise güç ve tork spektrumunda yeni harmonikler oluşturur. Bunun frekansı ise Eşitlik 1.3 ile hesaplanır. f ecc, p f s (1 s) k p (1.3) Eksenden kaçıklık arızasının tespitinde kullanılan akım sinyallerinin izlenmesi tabanlı yöntemlerden biri ise Cardossa ve Saraiva (1993) tarafından detaylı olarak çalışılan Park vektörü yöntemidir. Bu yöntemde sağlam makine için oluşturulan vektörün çembere yakın bir görüntüsü vardır. Ancak makinada arıza belirmeye başlamasıyla bu vektörün şekli arızanın derecesine bağlı olarak kutuplardan basılarak bozulmuş bir şekil görüntüsünü alır (Nandi ve ark., 2005). Akar ve Çankaya (2009b) yapmış oldukları deneysel çalışma ile SMSM de eksenden kaçıklık arızasını incelemişlerdir. Araştırmacılar eksenden kaçıklık arızasının akım ve gerilim spektrumu üzerine olan etkisini spektrum, akım-yüzey ve gerilim yüzey grafiklerinde ortaya koymuşlardır. Arızanın spektrum grafiklerinde rotor frekansının katları şeklinde yanbandlar oluşturduğunu göstermişlerdir. Akar ve ark. (2010) yapmış oldukları bir diğer çalışmada ise SMSM' de eksenden kaçıklık arızasının motor akım ve tork sinyali üzerine olan etkisini incelemişlerdir. Araştırmacılar Kohorens yöntemi olarak bilinen yöntemi akım ve tork sinyalleri üzerine uygulamışlar ve arızalı duruma ait özellikler açığa çıkarmışlardır Elektriksel Arızalar Stator ile ilgili arızalar Stator; elektrik motorlarının sargılarının yerleştirildiği, yaklaşık 0,35 mm kalınlığındaki birer yüzleri silisyumlu paket saçların preslenerek meydana getirildiği ve üzerinde oluklar bulunan hareket etmeyen kısımdır. Üç fazlı sağlam bir asenkron motora ait stator yapısı Şekil 4 de görülmektedir.

20 13 Şekil 4. Sağlam stator ve sargıları Yapılan birçok çalışmada motor stator hatalarına termal, elektriksel ve çevresel olmak üzere birçok etkinin sebep olduğu görülmüştür. En çok görülen stator sargı hataları şunlardır: Tek Faz Sargı Hatası, Faz-Faz Kısa Devre Hatası, Sarım-Sarım Kısa Devre Hatası, Faz-Toprak Kısa Devre Hatası Rotor ile ilgili arızalar Rotor elektrik makinelerinin dönen kısımlarıdır. Elektrik makinesinin yapısına bağlı olarak rotor yapısı da değişmektedir. Endüstride en sık kullanılan ASM lerde genellikle kısa devreli rotor (sincap kafesli rotor) ve sargılı rotor (bilezikli rotor) olmak üzere 2 çeşit rotor kullanılmaktadır. Yine endüstride özellikle servo kontrol işlemlerinde kullanılan sabit mıknatıslı motorlarda ise rotorda kalıcı tip mıknatıslar kullanılmaktadır. Sincap kafesli rotorlarda; kalıpla preste kesilmiş olan silisyumlu demir saçlar paket edildikten sonra, rotor kanalları içine alüminyum eritilerek pres dökümle kısa devre kafes sargıları meydana getirilir. Rotorun 2 tarafına rotor çubuklarını kısa devre eden halkalarda, alüminyum döküm yapılırken küçük kanatçıklar meydana getirilir. Sargılı rotorda ise; rotor

21 14 üzerindeki oluklara 3 fazlı alternatif akım sargısı yerleştirilir faz farklı olan 3 fazlı sargılar yıldız veya üçgen bağlandıktan sonra çıkarılan üç uç rotor miline yalıtılarak yerleştirilen 3 bileziğe bağlanır. Sabit mıknatıslı rotorda ise rotor üzerindeki sargı veya kısa devre çubukları yerine sabit mıknatıslar kullanılmaktadır. Mıknatısların rotorun yüzeyine veya iç kısmına yerleştirilmesine göre rotorlar faklı isimlendirilirler. Şekil.5 de 3 değişik tip rotor yapısı görülmektedir. Şekil 5. Değişik rotor yapıları a-) Sincap kafesli b- ) Bilezikli c) Sabit mıknatıslı Statora göre rotor yapıları yıllar boyunca çok az değişime uğramıştır. Sonuç olarak rotor hataları indüksiyon makinelerinin toplam hatalarının %5 ile %10 u civarındadır (Kliman ve ark., 1996). Endüstride kullanılan motorlarda sincap kafesli rotor yapısı daha fazla tercih edilmektedir. Zamanla bu rotorlarda çubuk kırılması veya kısa devre halkalarında arızalar meydana gelmektedir. Laboratuar çalışmaları için oluşturulan düzenekte rotor çubuğu kırığı hatası ve kısa devre halkası hatası Şekil.6 da görülmektedir.

22 15 Şekil 6. Rotor çubuğu kırığı ve kısa devre halkası hatası Rotorda meydana gelen bu arızaların birkaç sebebi vardır. Bunlar: Termal olarak aşırı yüklenmeden dolayı oluşan kayıplar ve çubuklardaki gözenekler, Düzensiz manyetik çekimlerden dolayı oluşan gürültü, titreşim, Üretici hatasından dolayı oluşan hatalar, Motor milindeki yükün oluşturduğu tork, merkezkaç ve dairesel dönmeden dolayı oluşan hatalar, Nem, kimyasal, kir gibi çevresel şartlardan dolayı oluşan arızalar şeklinde sınıflandırılabilir. Rotorda oluşan bu hataların teşhisi için birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Kliman ve ark., (1996), Thomson ve Stewart (1988), Flippetti ve ark., (1996) ve Elkasabgy ve ark. (1992), Çalış ve Çakır (2006) rotor çubuğu kırığı hatasının teşhisi için motor hat akımının spektral analizini kullanmışlardır. Tüm bu araştırmacılar ana frekansın etrafında yanbandların oluştuğunu ve bu yanbandların 1.4 deki eşitlikle hesaplanabileceğini ortaya koymuşlardır (Nandi ve ark., 2005). f b ( 1 2s) f (1.4)

23 16 Şekil 7. Değişik sayıda rotor çubuğu kırığı hatasından dolayı oluşan yanband frekansları Araştırmacılar Şekil.7 de oluşan bu yan bandlardan düşük frekanslı olanının rotor çubuğu kırığından, yüksek frekanslı olanının ise hızdaki dalgalanmadan olduğunu ifade etmişlerdir. Rotordaki kırık çubuk sayısı oluşan bu yanbandların genliğine etki etmektedir. Bu durum Eşitlik 1.5 ile ifade edilmektedir. Aynı zamanda motor yükünün eylemsizliğide bu ya bandların genliğine etki etmektedir. f b ( 1 2ks) f, k 1,2,3,... (1.5) Bunun yanı sıra Kliman ve Gaydon (1996) stator hat akımlarının spektrum analizinin yapılarak diğer kırık rotor çubuklarına ait algılanabilir frekansı ortaya koydular (Nandi ve ark., 2005). f b k ( )(1 s) s f p (1.6) Yukarıda verilen formülde f b algılanabilir frekans iken k / p ise 1, 3, 5 şeklindeki sabit sayılardır. Elkasabgy ve ark., (1992); rotor çubuğu kırığı hatasının stator ek yerleri civarına içeriden veya motor gövdesine ilave olarak yerleştirilecek bobinlerde indüklenen gerilimin zaman ve frekans boyutundaki analizi ile de tespit edilebileceğini göstermiştir. Hız ve moment sinyalleri kırık çubuk hatasına ait 2sf ve 4sf frekans birleşenleri içermektedir.

24 17 Penman ve ark., (1986) tarafından gerçekleştirilen çalışma incelendiğinde ise bu tür arızaların rotor akısının frekans boyutunda analizi veya ilave olarak yerleştirilen bobinle tespit edilen eksenel kaçak akının analizi ile tespit edilebileceği görülecektir. Yine rotor çubuğu kırığı hatası parametre kestirimi yöntemi ile de teşhis etmek mümkündür (Nandi ve ark., 2005). Masoud ve Toliyat (2001) ise rotor çubuğu kırığı hatasının teşhisi için örüntü tanıma yöntemini önermişlerdir. Rotor hızını stator akımından tahmin etmişler ve daha sonra Bayesian sınıflandırılmasında giriş olarak kullanılacak özellik vektörünü açığa çıkarmışlardır. Akar ve Çankaya (2009c) yapmış oldukları deneysel çalışmada evirici ile sürülen kısadevre çubuklu asenkron motorda rotor çubuğu kırığı arızasının akım spektrumu üzerine olan etkisini incelemişlerdir. 2 değişik hızda arızanın akım spektrumunda ve akım-zamangenlik yüzey grafiğinde etkisini ortaya koymuşlardır. 3. ASENKRON MOTOR ARIZA TESPĠT METOTLARI ASM lerde meydana gelen bir arıza, stator sargılarında bir asimetriye ve stator ve rotor arasındaki hava aralığında bozulmaya neden olur. Böylece motorun uzay harmonik dağılımında değişimler meydana gelir. ASM arızalarının teşhisi için şimdiye kadar elektromagnetik alanın izlenmesi, sıcaklık ölçümü, kızılötesi tanıma, radyo frekans yayılımının izlenmesi, titreşimin izlenmesi, kimyasal analiz, akustik ses ölçümü, motor akım sinyalleri analizi, yapay sinir ağı (YSA) tabanlı tekniklerin kullanılması gibi birçok teşhis yöntemi kullanılmıştır (Nandi ve ark., 2005). 3.1 TitreĢim izleme Bütün elektrik motorları normal çalışmaları sırasında minimum seviyede de olsa bir titreşim üretir. Eğer iç parçalarında bir bozulma meydana gelirse titreşim seviyesi de artar. Titreşim sinyalleri analiz edilerek ASM lerde bir arıza durumunun teşhisi gerçekleştirilebilir. Bu teknik genellikle rulman arızaları, dişli arızaları, rotor EK ve dengesiz yük durumlarının tespiti için kullanılmaktadır. Stator gövde titreşimi RÇK, sarım

25 18 kısadevresi, tek faza kalma ve beslenme geriliminde dengesizlik arızaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Titreşimler motora montajlanmış ivme sensörleri ile doğrudan ölçülebilir (Mehrjou ve ark., 2011). Elektrik makinalarında titreşim analizi arıza teşhisi için çok etkin sonuçlar vermektedir; fakat titreşim ölçümleri için kullanılan ivme sensörleri ve ilgili donanımları pahalıdır. Bu durum arıza teşhisi çalışmalarında titreşim izleme yönteminin kullanılmasının tercihinde önemli bir rol oynar. Bu dezavantajından dolayı titreşim izleme metodu sınırlı sayıdaki uygulamalarda kullanılmaktadır (Tavner ve Penman, 1987). 3.2 Motor akımlarının izlenmesi İdeal bir ASM nin stator sargı akımları incelendiğinde, besleme kaynağından gelen harmoniklerin sinozoidal sinyalde bozulmalara neden olduğu görülür. Bundan başka, motorların üretim hatalarından kaynaklanan düzensizlikler de sağlam bir motorun stator akımlarında bir takım bozulmalar meydana getirmektedir. Bunlara ek olarak, eğer motorda herhangi bir arıza durumu başlarsa, stator akımlarının sinüzoidal yapısında arızanın türüne bağlı olarak yeni bozulmalar meydana gelebilir. Rulman arızaları, rotor arızaları, EK arızaları vb. durumlar stator ve rotor hava aralığında düzensizlikler meydana getirir. Hava aralığındaki bu bozulmalar akı yoğunluklarını değiştirir. Oluşan akı düzensiklikleri motorun endüktansını değiştirir ve sonuç olarak stator akımlarında harmonikler meydana getirir. Ayrıca stator sargı arızaları ve sürücü arızaları ise doğrudan stator akımlarında bozulmalara neden olurlar. Bu açıdan ASM de bir arıza durumunun tespiti için akım izleme en pratik ve en etkili yöntemlerin başında gelmektedir (Verucchi ve ark., 2008). Akım analizi ASM arızalarının teşhisinde en çok kullanılan yöntemdir. Motor durumlarının denetlenmesinde bu yöntem, tehlikeli ve rahat çalışma olanağı vermeyen nükleer santraller gibi yerlerde, patlama ve parlama tehlikesi olan boya ve kimyasal madde üretim fabrikalarında ve endüstrinin diğer birçok alanında kullanılmaktadır. Bu uygulamalarda ASM lerin farklı arızalarının teşhisi için akım sensörleri kullanılarak stator sargı akımları ölçülmektedir. Bu amaç için kullanılabilecek sensörlerin ucuz olması, kolay montajlanabilir olması ve sürücüden beslenen motorlar için ek bir sensöre ihtiyaç

26 19 duyulmadan akım bilgilerinin sürücüler üzerinden toplanması, akım izleme yönteminin önemli avantajlarındandır. Bahsedilen bu avantajlarından dolayı bu tez çalışmasında stator akım sinyallerinin analizi yoluyla arıza tespiti yapılmıştır. Bu yöntemin tercih edilmesindeki en önemli neden, yaklaşık tüm ASM arızalarının akımlar üzerinden tespit edilebilmesindendir. 3.3 Hava aralığı momenti izleme Hava aralığı momenti, motorda akı ve akımlar üzerinden üretilmektedir. Motor arızalarının birçoğu hava aralığı momentindeki özel frekanslarda yan bantlar oluşturur. ASM lerde hava aralığı momentinin izlemesi yöntemi, stator sargı kısa devreleri ve RÇK ların tespiti için kullanılmaktadır. Hsu, (1995) stator akımları ve gerilimlerine bağlı olarak hava aralığında tork ifadesini denklem (II.53) deki gibi vermiştir. M e p a c ca s c a c a ab s i i v R i i dt i i v R i i a c dt (1.7) Burada i a ve i c hat akımlarını, v ab ve v ca hat gerilimlerini, Rs bir faz sargı direncini, v R i i ca dt ve s c a v ab R 2i s a i c dt ifadeleri ise kaçak akıları göstermektedir. Bu ifadeden de görüleceği gibi hava aralığı momenti hem izolasyon bozulmalarından dolayı oluşan akı ve akım dengesizliklerine hem de gerilim dengesizliklerine bağlı olarak değişir (Verucchi ve ark., 2008). ASM lerde ileri yöndeki stator döner alanı sabit bir moment üretirken, geri yöndeki stator döner alanının rotor alanı ile etkileşimi sonucu bir harmonik momenti üretir. Bu iki torkun izlenmesi motor durumu için arıza belirleyici bir yöntemdir (Afrat, ve ark., 2005). Hava aralığı momentinin doğrudan ölçülmesi imkansızdır. Çünkü motor miline bağlı bir tork sensöründen alınan palslerden elde edilen bilgiler tam olarak hava aralığındaki momenti vermez. Mil üzerinden ölçülecek moment mekaniksel momenttir. Mekaniksel moment ölçümlerinde özel sensörler kullanılmaktadır

27 20 4.MATERYAL VE METOD Elektrik motorlarının arızalarının tespitinde birçok yöntem başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Motordan alınan sinyaller zaman boyutunda, frekans boyutunda ve zaman-frekans boyutunda analiz edilmekte ve arıza durumuna ait öznitelikler çıkarılmaktadır. Çıkarılan bu öznitelikler kullanılarak hatalar teşhis edilmekte ve sınıflandırılmaktadır. Tespit yöntemi olarak Hızlı Fourier Dönüşümü (HFD), Dalgacık Dönüşümü, Alfa-Beta Dönüşümü ve Ani Akım-Hızın İzlenmesi, vb. yöntemler başarılı sonuçlar vermektedir. HFD uzun yıllardır elektrik motor arızalarının tespitinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Yöntem kullanımı kolay ve maliyeti ucuzdur. Bir faz akımı ve rotor devrinin bilinmesi ile motor akım spektrumu hesaplanarak hıza bağlı spektrum değişimi gözlemlenebilir. Bu yöntem ASM lerde eksenden kaçıklık ve rulman arızalarının tespitinde sıkça kullanılmıştır. Sinyal işleme alanında ilk sunulan teorem olan Fourier dönüşümü; 1807 yılında Fransız matematikçi Joseph Fourier tarafından geliştirilmiştir. Bu teorem sinyallerin spektrumlarının incelenmesinde ve frekans bölgesinde sunulmasında oldukça başarılıdır (Çankaya ve Vatansever, 2002). Fourier dönüşümü sinyallerin sinüs ve kosinüs toplamı ile ifade edilebileceğini göstermiştir. Buna göre bir sinyal seri şeklinde ifade edilebilir ve analizi gerçekleştirilebilir. Eşitlik 1.8 de bir verilmiştir. f (x) fonksiyonunun seri şeklinde gösterimi f ( x) a 0 ( ak cos kx bk sin kx) k1 (1.8) Eşitlikte yer alan a 0, a k ve b k ifadeleri Fourier katsayılarıdır ve aşağıda verilen eşitliklerle hesaplanmaktadır. a ) 0 f ( x dx (1.9) a k b k f ( x)cos( kx) dx f ( x)sin( kx) dx (1.10) (1.11)

28 21 Karmaşık üstel Fourier seri gösterimi ise Eşitlik 1.13 deki gibidir (Çankaya ve Vatansever, 2002); x( t) 1 c( k) T c e k 0 T0 jkw0t x( t) e jkw0t dt (1.12) Eşitlik 3.5 de ifade edilen c (k) değeri karmaşık Fourier katsayıları olup c * k c k olarak gösterilir. Fourier serilerinden Fourier dönüşümüne geçilirse Eşitlik 1.13 deki Fourier ve ters X ( w) x( t) 1 2 x( t) e jwt X ( w) e dt jwt dw (1.13) Fourier dönüşümleri elde edilir (Çankaya ve Vatansever, 2002). Fourier dönüşümü durağan işaretlerde başarılı sonuçlar verirken, dinamik sinyallerde yetersiz kalmaktadır. Bu durum 1946 yılında Denis Gabor tarafından ortaya atılan Kısa Zaman Fourier Dönüşümü (KZFD) yöntemiyle aşılmıştır (Çankaya ve Vatansever, 2002). KZFD e göre dinamik bir sinyal zamanda durağan kabul edilebilecek kadar küçük parçalara bölünerek analiz edilir (Altınbaş, 2007). Bunun için sinyal çeşitli pencereleme fonksiyonları kullanılarak pencerelenir ve her bir pencere içerinde sinyal durağan kabul edilir. Sıklıkla kullanılan pencereleme fonksiyonlarının başında dikdörtgen, üçgen, hanning, hamming,chebyshev ve kaiser gelmektedir (Akar ve Çankaya, 2009). KZFD nün matematiksel ifadesi Eşitlik 1.14 deki gibi ifade edilebilir (Altınbaş, 2007). KZFD(, f ) * [ x( t) w ( t )] e j2ft dt (1.14) Eşitlikte kullanılan x(t) orijinal işareti, w (t) pencere fonksiyonunu, * karmaşık eşleniği, f frekansı ve ise zamanda öteleme miktarını temsil etmektedir. Eşitlikten de görüleceği gibi her bir f ve değeri için yeni KZFD katsayıları hesaplanır. Bu yöntemin başarılı sonuç vermesi pencere genişliği ile ilgilidir. Pencerenin genişliği sinyalin durağan kabul

29 22 edildiği miktar kadar olmalıdır. Pencerenin dar seçilmesi Fourier dönüşümü ile elde edilemeyen çözünürlüğü artırırken geniş seçilmesi ise frekans çözünürlüğünü artırırken zaman çözünürlüğünü azaltacaktır. Bu yöntemde ise işaretin tamamı için aynı pencere kullanıldığında tüm frekanslar için aynı çözünürlük vermesi bir sorun teşkil etmektedir (Akar ve Çankaya, 2009). Günümüzde kullanılan ve ayrık işaretlerin Fourier dönüşümünde etkin bir şekilde kullanılan HFD 1965 yılında Cooley ve Tukey tarafından sunulmuştur (Akar ve Çankaya, 2009). Motor arıza teşhisinde de kullanılan ve spektrum analiz, konvolüsyon, korelasyon gibi işlemlerde başarılı sonuçlar veren ayrık Fourier dönüşümünün bu başarısı HFD algoritmalarından kaynaklanmaktadır. Güç spektrum yoğunluğu ise ayrık Fourier dönüşümü kullanarak işareti frekans bölgesine taşır (Arabacı ve ark., 2004). N örnekli bir veri kümesi için f frekans çözünürlüğü ve t de örnekleme zamanı olmak üzere mf frekansındaki dönüşüm: X ( mf ) N 1 k0 x( kt) e ( j2km / N) (1.15) ifadesi ile elde edilir. hesaplanır; S xx 1 2 ( f ) X ( mf, f mf N X (t) işaretine ait güç spektral yoğunluğu ise Eşitlik 1.16 ile (1.16) 4.1. Veri Toplama ASM arıza tespiti başarılı sonuçlara ulaşmak için doğru ve güvenilir sinyal verileri kullanılmalıdır. Deney düzeneklerinin iyi bir şekilde oluşturulması ve uygun veri toplama sistemlerinin seçimi bu açıdan çok önemlidir. Burada oluşturulan düzenek bu ilke doğrultusunda tasarlanmıştır Deney düzeneği Deneysel çalışmalar için ASM nin sağlam durum ve arıza durumlarına, ait akım verileri Şekil 8 de görülen deney düzeneği kullanılarak toplanmıştır. Deney düzeneği, ASM, Fuko freni, veri toplama modülü kullanılarak oluşturulmuştur.

30 23 Şekil 8. Deney düzeneği Veri toplama işlemleri birbiriyle özdeş 5 adet üç fazlı sincap kafesli ASM kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu motorlardan; motor 1 sağlam durum, motor 2 statik EK arıza durumları, motor 3 RÇK arıza durumları, motor 4 rulman arızası durumları ve motor 5 sargı arızası durumları için kullanılmıştır. Şekil 9 da bu motorlar görülmektedir. Şekil 9. Deneysel çalışmalarda kullanılan motorlar

31 24 Tablo 2 de deneysel çalışmalarda kullanılan ASM nin parametreleri görülmektedir. Tablo 2. ASM parametreleri ASM parametreleri Güç 2.2 kw Frekans 50 Hz Gerilim (Δ/Υ) 220 / 380 V Akımt (Δ/Υ) 8.4/4.85 A Hız 1420 d/d Cosφ 0.83 Kutup sayısı 2 ASM nin yüklü çalışma koşulları Fuko freni kullanılarak oluşturulmuştur. Fuko freni kutup sargılarına uygulanan gerilime bağlı olarak yük momenti üretmektedir. Çalışma aralığı 0-48V DC uyartım gerilimi altında 0-20 Nm dir. Tablo.3 de fuko freninin parametreleri verilmiştir. Tablo 3. Fuko freni çalışma değerleri Nominal moment 20Nm Devir Çalışma sınıfı Koruma Uyartım gerilimi Uyartım akımı 4000 rpm(max) S1 IP 48V DC 2.2A DC Deney düzeneğinde kullanılan Veri Toplama Modülü, NI 9174 compact DAQ ve NI 9227 akım modülünden oluşmaktadır. DAQ cart ve NI 9227 akım modülü 24-bit çözünürlükte olup 50ks/sn örnekleme hızıyla eşzamanlı veri toplayabilme özelliklerine sahiptir. DAQ cart içerisinde donanımsal olarak oluşturulmuş noch filitresi bulunmaktadır. Bu filitre ASM akım sinyal harmoniklerini süzmektedir. Veri toplama işlemleri, kullanılan veri toplama modülüne uyumlu olarak LabVIEW Signal Express Toolbox ortamında gerçekleştirilmiştir. Bu program kullanılan donanımların kapasitesine bağlı olmak şartıyla çok yüksek örnekleme hızlarında gerçek zamanlı veri toplamaya imkan sağlamaktadır (National Instruments, 2007). Şekil 10 da

32 25 LabVIEW Signal Express Toolbox da veri toplama işlemleri için oluşturulmuş program görüntüsü verilmiştir. Şekil 10 Veri toplama işlemleri için oluşturulmuş program 4.2 Arıza durumlarının oluģturulması Bu çalışmada ASM nin 4 farklı arızası üzerinde çalışılmıştır: statik EK arızası, RÇK arızası, rulman arızaları, stator sargı arızaları Statik eksenden kaçıklık arıza durumlarının oluģturulması Statik EK arızası iki faklı seviyesinde oluşturulmuştur: % 25 seviyesindeki eksen kaçıklığı (EK 1 ) ve % 50 seviyesindeki eksen kaçıklığı (EK 2 ). Her iki arıza seviyesi ayrı rulmanlar üzerinde oluşturulmuştur. EK 2 arıza durumunun elde edilmesi amacıyla; ASM nin, 25x52x15 mm ölçülerinde Şekil 11a da görülen ZR-C350 kodlu orjinal rulmanı sökülmüş, yerine modifiye edilmiş başka bir rulman takılmıştır. Şekil 11c de görüldüğü gibi dış kısmının merkezi rulman ile aynı merkezde, iç kısmının merkezi ise rulman merkezinden 0.25 mm kaydırılarak, 52x47 mm ölçülerinde bir baga (özel halka) yapılmıştır. Bu baga, yağ içerisinde ısıtılarak (sıcak geçme tekniği), 25x47x12 mm ölçülere sahip Şekil 11b de görülen 6005 kodlu rulmanın üzerine takılarak modifiye edilmiş rulman elde edilmiştir. Bu

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler.

Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler. Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler. Pompey the Triumvir Öneri ve görüşleriniz için AKes@petkim.com.tr

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ AKIM EZGAHI ASARIMINDA ELEKRİK MOORU SEÇİMİ Erol ÜRKEŞ * & Sezan ORAK** *Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, avşanlı yolu 10. km. Merkez kampüsü 43100 Kütahya eturkes@dumlıpinar.edu.tr

Detaylı

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM)

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) Y. Elk. Müh. Murat KÜÇÜKALİ EEM MAGAZİN-2014 Her hakkı saklıdır İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler... 1 1. Giriş... 2 2. Doğrusal Hareketli Asenkron Motorların

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA FAYDALI FRENLEME SİSTEMİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Turhan ALAGÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ 1 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ Şeref Naci ENGİN 1 ÖZET Bu bildiride Kocaeli Gebze de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi Yıl: 2012-1 Sayı:17 SOMA I TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi ISSN NO:1304-6330 Sahibi: Ayla TEKİN Yönetim Kurulu

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ 471 Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı Serhat NAFİZ, Doç. Dr. Musa ALCI, Yrd. Doç. Dr. M. Necdet YILDIZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

AC İndüksiyon Motorlarında Frekans Konvertörü Kullanımı ELSAN Teknik Bülteni-FK01-V5

AC İndüksiyon Motorlarında Frekans Konvertörü Kullanımı ELSAN Teknik Bülteni-FK01-V5 AC İndüksiyon Motorlarında Frekans Konvertörü Kullanımı ELSAN Teknik Bülteni-FK01-V5 Ahmet ERECEK Makine Mühendisi (MBA) ELSAN Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fabrika Müdürü 04 Haziran 2012 1. Giriş Bir

Detaylı

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ Melih YILDIZ Tuğba Nur TOPÇU Ağustos 2012 Ankara 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...4 2. HİBRİT ARAÇLARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI...4 3.

Detaylı

1. ASENKRON MOTORLAR

1. ASENKRON MOTORLAR 1. ASENKRON MOTORLAR Sanayi tesislerinde elektrik enerjisini dairesel harekete çevirebilmek için motorlar kullanılır. Motor sargılarına verilen alternatif akımın meydana getirdiği döner manyetik alanın

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

ELEKTRİKLİ TAŞIT TASARIMI. İsmet KARAKAŞ. Mustafa PEKCAN LİSANS TEZİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ELEKTRİKLİ TAŞIT TASARIMI. İsmet KARAKAŞ. Mustafa PEKCAN LİSANS TEZİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİKLİ TAŞIT TASARIMI İsmet KARAKAŞ Mustafa PEKCAN LİSANS TEZİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ HAZİRAN 2014 ETİK BEYAN Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tez

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE EK-11 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje No: 12B 4343 016 Proje Yöneticisi: Proje Konusu: Yrd. Doç. Dr. Hakkı Alparslan Ilgın Elektrikli Araçlarda Uyarlamalı Hız Kontrolü

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ARIZALARI, ONARILMASI VE BAKIMI

4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ARIZALARI, ONARILMASI VE BAKIMI 4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ARIZALARI, ONARILMASI VE BAKIMI KONULAR 1. Kutup Sargılarındaki Arızalar 2. Kollektör ve Fırçalardaki Arızalar 3. Endüvi Sargılarındaki Arızalar 4. Yatak ve Mekanik Arızlar

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 5 : 11 : 2 : 277-285

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kadir YİĞİT EKİM MAKİNALARINDA ELEKTRONİK TABANLI TOHUMLAR ARASI UZAKLIK ÖLÇME SİSTEMİ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KORUMA RÖLELERİ 1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı