Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ ÖN PANEL ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI ACÝL DURUMLAR ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI DÝZÝN

3 2

4 GÝRÝÞ 1 l GÝRÝÞ... 4 l Devrilme Uyarýsý... 4 l ÖNEMLÝ NOT... 5 l KILAVUZUN KULLANIMI... 6 l UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ... 6 l ARAÇ ÞASÝ NUMARASI... 6 l ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR

5 SAYIN MÜÞTERÝMÝZ, Popüler Jeep modellerimizden birini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Tüm Jeep araçlardaki geleneksel itinalý iþçiliði, farklý tasarýmý ve yüksek kaliteyi bu araçta da bulacaðýnýzdan emin olabilirsiniz. Bu araç hem yolda hem de arazide kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. 2 tekerlekten çekiþli klasik araçlarýn gidemediði yerlere gidebilir ve yapamadýðý iþleri yapabilir. Hem yolda hem de arazide kullanýlmasý ve manevra yaptýrýlmasý birçok binek araçtan farklý olduðu için, aracýnýza alýþmanýz biraz zaman alabilir. Bu aracý kullanmaya baþlamadan önce Kullaným Kýlavuzunu ve tüm Eklerini okumanýzý öneririz. Aracýn tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon, þanzýman ve arazi þanzýmaný hakkýnda bilgi edininiz. Aracýnýzýn farklý yol koþullarýnda ne þekilde tepki verdiðini öðreniniz. Sürüþ becerileriniz tecrübe ile geliþecektir. Ancak diðer araçlarda olduðu gibi, aracýnýza alýþmak için kendinize süre tanýyýnýz. Aracýnýzý arazide kullanýrken aþýrý yüklemeyiniz veya onun doðanýn kuvvetini yenmesini beklemeyiniz. Daima aracý kullandýðýnýz bölgede yürürlükteki trafik kurallarýna uyunuz. Bu tip diðer araçlarda olduðu gibi, bu aracýn da doðru olarak kullanýlmamasý, aracýn kontrolünü kaybederek kaza yapmanýza neden olabilir. Bu Kýlavuzun 5. Bölümündeki Yolda ve Arazide Sürüþ Teknikleri bölümünü mutlaka okuyunuz. 4 Devrilme Uyarýsý Arazi amaçlý araçlarýn devrilme riski diðer araçlardan oldukça yüksektir. Bu araçlar, binek araçlarýna göre yerden daha yüksektir, aðýrlýk merkezleri daha yüksektedir ve tekerlekler arasýndaki mesafe daha dardýr. Bu sayede farklý arazi koþullarýnda daha yükek performans sunabilmektedirler. Emniyetsiz bir þekilde kullanýlan tüm araçlar kontrolden çýkabilir. Ancak, aðýrlýk merkezinin daha yüksekte olmasý ve tekerlekler arasýndaki mesafenin daha dar olmasý nedeniyle, bu tür araçlarýn kontrolden çýktýklarýnda karþýlaþtýklarý devrilme riski diðer araçlardan daha fazladýr. Yüksek hýzlarda keskin dönüþler veya ani manevralar ya da diðer tehlikeli hareketler gibi aracýn kontrolünü kaybetmenize neden olacak davranýþlardan kaçýnýnýz. Bu aracýn güvenli bir þekilde kullanýlmamasý kazaya, aracýn devrilmesine ve ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Aracýnýzý dikkatli bir þekilde kullanýnýz. UYARI: YÜKSEK DEVRÝLME RÝSKÝ Ani Manevralardan ve Aþýrý Hýzdan Kaçýnýnýz. Emniyet Kemerinizi Her Zaman Takýnýz. Daha Fazla Bilgi için Kullanma Kýlavuzuna Baþvurunuz. Tüm araçlarda standart donaným olarak bulunan sürücü ve yolcu emniyet kemerlerinin kullanýlmamasý aðýr yaralanmalarýn veya ölümlerin ana nedenidir. Devrilmeyle sonuçlanan bir kazada emniyet kemeri takmamýþ bir kiþinin hayatýný kaybetmesi olasýlýðý emniyet kemeri takmýþ bir kiþiden çok daha yüksektir. Emniyet kemerinizi her zaman takýnýz. Aracýnýzýn aþýrý hýzlarda ya da alkollü olarak kullanýlmasý aracýn kontrolünü kaybetmenize, diðer araçlarla ya da cisimlerle çarpýþmanýza, yoldan çýkmanýza ya da devrilmenize neden olabilir. Tüm bu durumlar ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilmektedir. Sürücü ile yolcularýn emniyet kemerlerini kullanmamalarý da kaza anýnda yaralanma ya da ölüm riskinin artmasýna neden olmaktadýr. Aracýnýzdan en iyi verimi alabilmek için aracýnýzýn bakýmlarýný uygun aralýklarla ve önerilen zamanlarda, kalifiye elemanlara ve gerekli özel takýmlara ve donanýma sahip olan Yetkili Jeep Servislerinde yaptýrýnýz. Üretici ve distribütörleri aracýnýzdan memnun kalmanýz için ellerinden geleni yapacaklardýr. Eðer memnun kalmadýðýnýz bir servis ya da garanti iþlemi ile karþýlaþýrsanýz yetkili Jeep bayii veya servis müdürlüðü ile temasa geçebilirsiniz. Yetkili Jeep bayii veya distribütörü aracýnýzla ilgili her konuda size yardýmcý olmaktan memnuniyet duyacaktýr.

6 ÖNEMLÝ NOT BU KÝTAPÇIK BASKIYA GÝRDÝÐÝ TARÝH ÝTÝBARÝYLE MEVCUT EN SON BÝLGÝLERÝ ÝÇERMEKTEDÝR. CHRYSLER BU BÝLGÝLERÝ GÜNCELLEME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR. Bu kullaným kýlavuzu yeni aracýnýzýn bakýmý ve kullanýmý konusunda her türlü bilgiye sahip olmanýzý saðlamak amacý ile uzman mühendisler ve servis teknisyenleri tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Bu kýlavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi aracýnýz hakkýnda bilgilendirmeyi amaçlayan çeþitli belgeler sunulmaktadýr. Bu kitapçýklarý dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzda bulunan bilgi ve öneriler aracýnýzý emniyetli ve keyifli bir þekilde kullanmanýza yardýmcý olacaktýr. Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý takdirde lütfen yeni sahibine veriniz. Ýmlatçý aracýn tasarýmýnda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmiþ araçlara uygulama yükümlülüðü bulunmadan, her türlü deðiþiklik, ekleme ve iyileþtirme yapma hakkýný saklý tutar. Kullaným kýlavuzunda aracýn standart ve ekstra bedel karþýlýðý sunulan isteðe baðlý donanýmýna ait resimler ve açýklamalar yer almaktadýr. Bu nedenle kýlavuzda yer alan bazý donaným ve aksesuarlarýn aracýnýzda bulunmamasý mümkündür. Kullaným Kýlavuzunu okumadan aracýnýzý kullanmayýnýz, yeni parça/aksesuar takmayýnýz ve hiçbir modifikasyon iþlemi yapmayýnýz. Piyasada çeþitli üreticiler tarafýndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktadýr. Ýmalatçý doðal olarak bu parçalarýn emniyetiniz açýsýndan aracýnýza uygun olup olmadýðýný bilememektedir. Resmi olarak onaylanmýþ (genel kullaným iznine ya da resmi tasarým onayýna sahip parçalar) olsalar ya da bu tür parçalar takýldýktan sonra araca trafiðe çýkma izni verilmiþ olsa dahi bu durum aracýnýzýn sürüþ güvenliðinin etkilenmediði anlamýna gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlarýn ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmasý mümkün deðildir. Dolayýsýyla imalatçý sadece onay verdiði veya önerdiði ve yetkili servislerinde veya bayilerde takýlan yedek parçalarýn sorumluluðunu üstlenmektedir. Ayný durum aracýnýzýn orijinal haline yapýlan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal parçalar dýþýndaki parçalar garanti kapsamýnda deðildir. Orijinal yedek parçalar dýþýndaki parçalarýn, donanýmýn, malzemelerin ve katký maddelerinin kullanýlmasýndan kaynaklanan onarým ve ayar iþlemleri de garanti kapsamýnda iþlem görmeyecektir. Aracýnýzýn garantisi, aracýnýzda imalatçýnýn teknik verileri dýþýnda yapýlacak deðiþikliklerden kaynaklanan onarým iþlemlerini karþýlamayacaktýr. Orijinal Mopar yedek parçalarý ve aksesuarlarý ile imalatçý tarafýndan önerilen diðer ürünler, uzmanlarýn tavsiyeleriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktadýr. Servis konusunda aracýnýzý en iyi tanýyan, fabrika eðitimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalarý sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluþun Yetkili Servis olduðunu unutmayýnýz. Copyright Chrysler 5

7 KILAVUZUN KULLANIMI Ýhtiyaç duyduðunuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için içindekiler kýsmýna baþvurunuz. Kullaným kýlavuzunun sonunda yer alan ayrýntýlý dizinde kýlavuzda bulunan tüm konular sýralanmaktadýr. UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ Bu kýlavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullaným iþlemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktadýr. Ayný zamanda aracýnýza zarar verebilecek kullaným iþlemleri ile ilgili DÝKKAT bölümleri bulunmaktadýr. Bu kýlavuzun tamamýný okumadýðýnýz takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyarý ve Dikkat bölümlerindeki açýklamalara lütfen uyunuz. ARAÇ ÞASÝ NUMARASI Araç þasi numarasý (VIN) ön panelin sol üst köþesinde ön camdan görülebilecek þekilde bir plakaya basýlmýþtýr. Araç þasi numarasý ayrýca aracýnýzýn camýna yapýþtýrýlmýþ Otomobil Bilgileri Açýklama Etiketi üzerinde de mevcuttur. Aracýnýzýn þasi kodunun ve isteðe baðlý donanýmlarýn kaydý için bu etiketi saklayýnýz. ARAÇ ÞASÝ NUMARASI ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR UYARI! Bu araca yapýlacak her türlü modifikasyon sürüþ emniyetini ciddi bir þekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. Araç Þasi Numarasý Araç þasi numarasý (VIN) plakasýnýn sökülmesi kanuna aykýrýdýr. 6

8 2 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR l ANAHTARLARINIZ HAKKINDA... 9 l Kontak Anahtarý... 9 l Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi.. 9 l SENTRY KEY IMMOBILIZER SÝSTEMÝ... 9 l Genel Bilgiler l GÝRÝÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ l KAPILAR VE KAPI KÝLÝTLERÝ l Manuel Kapý Kilitleri l Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri l UZAKTAN KUMANDA l Kapý Kilitlerinin Açýlmasý l Kapýlarýn Kilitlenmesi l Bagaj Kapaðý Camýnýn Açýlmasý l Genel Bilgiler l Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Pillerinin Deðiþtirilmesi 12 l ARAÇ GÜVENLÝK ALARMI - VARSA l Alarmýn Kurulmasý l Sistemin Devreden Çýkartýlmasý

9 8 l BAGAJ KAPAÐI l Bagaj Kapaðý Camý l ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR l Otomatik Açma Fonksiyonu l Cam Kilitleme Düðmesi l Rüzgar Türbülansý l YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ l Bel/Omuz Emniyet Kemerleri l Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlarý l Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancasý l Otomatik Kilitleme Modu - Varsa l Enerji Yönetimi Özelliði l Emniyet Kemeri Ön Gergileri l Emniyet Kemerleri ve Hamile Kadýnlar l Sürücü ve Ön Yolcu Ýlave Koruma Sistemleri (SRS) - Hava Yastýðý l Çocuk Koruma Sistemi l MOTOR ALIÞTIRMA (RODAJ) TAVSÝYELERÝ l GÜVENLÝK NOTLARI l Egzoz Gazý l Aracýn Ýçinde Yapmanýz Gereken Güvenlik Kontrolleri l Aracýn Dýþýnda Yapmanýz Gereken Düzenli Güvenlik Kontrolleri... 28

10 ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Yeni aracýnýzýn anahtarlarý üzerinde anahtar kod numarasý yazýlý plastik bir torbada verilir. Anahtarlarýnýzý torbasýz olarak alýrsanýz, yetkili bayiden kod numarasýný vermesini isteyiniz. Anahtar kodu yetkili bayi tarafýndan aracýnýzýn faturasýndan da öðrenilebilir. Kontak Anahtarý Kontak anahtarýný yuvasýna iyice yerleþtirip aþaðýda gösterilen dört konumdan birisine getiriniz. Anahtar sadece OFF (KAPALI) konumunda iken takýlýp çýkartýlabilir. Anahtarýn takýlýp çýkartýlabilmesi için vites kolu P (Park) konumunda olmalýdýr. OFF (Kapalý) ACC (Aksesuar) ON (Açýk) START (Çalýþtýrma) Kontak Anahtarýnýn Konumlarý Otomatik þanzýman vites kolunu P (Park) konumuna getirdikten sonra kontak anahtarýný OFF (KAPALI) konumuna getirip çýkartýnýz. Kontak anahtarý ayný zamanda yakýt deposu kapaðýnýnýn kilidini açýp/kapatmak amacý ile de kullanýlmaktadýr. Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi Kontak anahtarý yuvasýndaysa ancak ON (AÇIK) konumunda deðilse, sürücü kapýsýný açtýðýnýzda bir sinyal sesi ile size anahtarý çýkartmanýz gerektiði hatýrlatýlacaktýr. DÝKKAT! Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý kilitleyiniz. SENTRY KEY ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝ Sentry Key Immobilizer Sistemi (SKIS), motoru devre dýþý býrakarak aracýn yabancý kiþiler tarafýndan çalýþtýrýlmasýný önlemektedir. Aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýlmasý durumunda sistem 2 saniye içinde motoru durdurmaktadýr. Bu sistemde elektronik çipli (elektronik verici) kontak anahtarlarý kullanýlmaktadýr. Sadece programlanmýþ anahtarlarla aracýn 2 saniyelik kontrol süresinden sonra çalýþmaya devam edebilmesi mümkündür. Sentry Key Immobilizer Sisteminin kurulmasýna veya etkinleþtirilmesine gerek yoktur. Sistem, aracýn kilitli olup olmamasýndan baðýmsýz olarak kendiliðinden devreye girmektedir. Normal çalýþma esnasýnda kontak anahtarý çevrildikten hemen sonra SKIS Uyarý lambasý ampul kontrolü amacý ile üç (3) saniye süreyle yanar. Uyarý lambasýnýn 3 saniyeden uzun bir süre yanýk kalmasý elektronik sistemi ile ilgili bir sorun olduðu anlamýna gelir. Uyarý lambasýnýn kontak açýldýktan hemen sonra yanýp sönmeye baþlamasý (flaþ yapmasý), aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýldýðý anlamýna gelir. Her iki durumda da motor iki (2) saniye çalýþtýktan sonra durur. Anahtar aracýnýzýn kontak kilit silindirine uysa dahi aracýnýza programlanmamýþ olmasý halinde sistem tarafýndan geçersiz bir anahtar olarak kabul edilecektir. SKIS Uyarý Lambasýnýn aracýn normal çalýþmasý sýrasýnda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çalýþmakta iken) yanmasý durumunda elektronik sisteminde bir hata meydana gelmiþ demektir. Böyle bir durumla karþýlaþtýðýnýz taktirde, kontaðý her açýþýnýzda motor yeniden duracaðýndan KONTAÐI KAPATMAYINIZ. Aracý en kýsa zamanda servise götürünüz. Sentry Key Immobilizer Sisteminin serviste bakýmýnýn yapýlabilmesi için dört haneli bir PIN koduna gereksinim duyulmaktadýr. Bu numarayý yetkili satýcýnýzdan öðrenebilirsiniz. Aracýnýzý servise götürürken, aracýnýza göre programlanmýþ TÜM SENTRY ANAHTAR- LARINI DA GÖTÜRMENÝZ GEREKÝR. 9

11 Genel Bilgiler Siemens AG, Otomotiv Sistemleri Grubu, Giriþ Kontrol ve Güvenlik Sistemleri birimi, Sentry Key Immobilizer Sisteminin 1999/5/EC sayýlý Avrupa Komisyonu Yönergesinin temel koþullarýna ve ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Sentry Key Immobilizer Sistemi 134 khz taþýyýcý frekansýnda çalýþmaktadýr. Bu sistem 1999/5/EC sayýlý Yönergeyi uygulayan aþaðýdaki ülkelerde kullanýlacaktýr: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Ýrlanda, Ýtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Yugoslavya ve Birleþik Krallýk. (Ýngiltere) Uygunluk Beyanýnýn aslýný internette skim_ec.html adresinde bulabilirsiniz. (Site Ýngilizcedir.) Bu sistemin çalýþmasý þu iki koþula baðlýdýr: 1. Bu cihaz zararlý parazitlere neden olmamalýdýr. 2. Bu cihaz istenmeden çalýþmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. GÝRÝÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ Herhangi bir kapýyý açtýðýnýzda araç içi aydýnlatma lambalarý yanacaktýr. Ýç aydýnlatma lambalarý tüm kapýlar kapandýktan sonra 30 saniye süreyle yanýk kalacak ve sonra zayýflayarak sönecektir. Tüm kapýlarý kapatýp kontaðý açtýðýnýzda da iç aydýnlatma lambalarý sönecektir. KAPILAR VE KAPI KÝLÝTLERÝ Manuel Kapý Kilitleri Kapýlarý içeriden kilitlemek için manuel kilit düðmesini kullanýnýz. Kapýyý kapattýðýnýzda kilit düðmesi basýlý durumda ise kapý kilitlenir. Bu nedenle kapýyý kapatmadan önce anahtarlarýn aracýn içinde olmamasýna dikkat ediniz. UYARI! Olasý bir kaza anýnda güvenliðinizi saðlamak amacý ile, seyir sýrasýnda, park esnasýnda ve araçtan ayrýlýrken aracýn tüm kapýlarýný kilitleyiniz. UYARI! Araçtan ayrýlýrken daima kontak anahtarýný çýkartýp aracý kilitleyiniz. Çocuklarý araç içinde yalnýz baþýna ya da kilitlenmemiþ bir aracýn yanýnda býrakmayýnýz. Araç donanýmýnýn gözetiminiz dýþýnda kullanýlmasý yaralanma ve ölüme neden olabilir. DÝKKAT! Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkartýlmýþ bir davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý kilitleyiniz. 10

12 Çocuk Emniyet Kilitleri Aracýnýzýn arka kapýlarý çocuk emniyet kilitleri ile donatýlmýþtýr. Kapýnýn kenarýndaki kolu yukarýya kaldýrdýðýnýzda kapýnýn aracýn içinden açýlmasý mümkün olmayacaktýr. Çocuk emniyet kilidini devre dýþý býrakmak için kolu aþaðýya itiniz. UYARI! Bir kaza sonrasýnda araçta insanlar mahsur kalmamalýdýr. Çocuk emniyet kilitleri etkinleþtirildiðinde arka kapýlarýn sadece dýþarýdan açýlabileceðini aklýnýzdan çýkarmayýnýz. Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri Ön kapý panellerinde elektrik kumandalý kapý kilidi düðmeleri bulunmaktadýr. Bu düðmeler ile kapýlarý kilitleyip açabilirsiniz. Kapýyý kapattýðýnýzda kilit düðmesi basýlý durumda ise kapý kilitlenir. Bu nedenle kapýyý kapatmadan önce anahtarlarýn aracýn içinde olmamasýna dikkat ediniz. Elektrikli kapý kilit düðmesine kontak anahtarý yuvasýnda ve sürücü kapýsý açýk iken bastýðýnýzda kapýlar kilitlenmeyecektir. Kilit düðmelerini yukarý kaldýrmadýðýnýz takdirde arka kapýlarýn aracýn içinden açýlmasý mümkün olmayacaktýr. Otomatik Kapý Kilitleri Bu özellik seçildiðinde, tüm kapýlar kapalý iken aracýn hýzý 24 km/saatin (15 mil/saat) üzerine çýktýðýnda tüm kapý kilitleri otomatik olarak kilitlenecektir. Kapýlardan biri açýldýðýnda sistem devreden çýkacaktýr. Bu özelliðin devreden çýkartýlmasý mümkündür. Kullaným Kýlavuzunun 4. Bölümünde, Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) - Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler kýsmýna ya da yetkili bayinize baþvurunuz. Çýkýþta kapý kilitlerinin otomatik olarak açýlmasý (Otomatik kapý kilitleri etkinleþtirildiðinde) Bu özellik, araç hareketsiz durumda iken ve otomatik þanzýman p (Park) veya N ( Boþ) konumlarýndan birinde iken sürücü kapýsý açýldýðýnda, tüm kapý kilitlerinin otomatik olarak açýlmasýný saðlamaktadýr. Kullaným Kýlavuzunun 4. Bölümünde, Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) - Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler kýsmýna ya da yetkili bayinize baþvurunuz. UZAKTAN KUMANDA Bu sistem, anahtarlýkta bulunan verici yardýmýyla, azami 7 metre mesafeden aracýnýzýn kapý ve bagaj kapaðý kilitlerini açýp kapatmanýzý ve panik alarmýný etkinleþtirmenizi saðlar. Sistemi etkinleþtirmek için vericiyi araca doðrultmanýza gerek yoktur. 11

13 Yuvasýna takýlý durumdaki kontak anahtarýnýn üzerindeki kumanda düðmeleri devre dýþý býrakýlacaktýr. Diðer kumandalarda bulunan düðmeler çalýþmaya devam edecektir. Þanzýman P (Park) konumundan çýkartýldýðýnda tüm anahtarlarýn kumanda düðmeleri devre dýþý býrakýlacaktýr. Kapý Kilitlerinin Açýlmasý Sürücü kapýsýnýn kilitlerini açmak için anahtarlýðýn üzerinde bulunan UNLOCK (Kilit açma) düðmesine bir kez, tüm kapýlarýn kilitlerini açmak için de iki kez basýp býrakýnýz. Bu durumda dönüþ sinyali lambalarý, komut sinyalinin alýndýðýný bildirmek amacý ile iki kez yanýp sönecektir. Giriþ aydýnlatma sisteminin lambalarý da yanacaktýr. Arzu edildiði taktirde, sistem, UNLOCK (Kilit açma) düðmesine bir kez basýldýðýnda tüm kapý kilitlerini açacak þekilde programlanabilmektedir. Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) kýsmýnda Uzaktan Kumanda ile basýþta Sürücü Kapýsýnýn Açýlmasý baþlýklý paragrafa baþvurunuz ya da aþaðýda açýklanan prosedürü uygulayýnýz: 1. Uzaktan kumanda cihazýnýn üzerindeki UNLOCK (kilit açma) düðmesine basýp dört (4) ila on (10) saniye süre ile basýlý tutunuz. 2. UNLOCK (kilit açma) düðmesine basmaya devam ederken ayný zamanda (4 saniye geçtikten sonra) LOCK (kilitleme) düðmesine de basýnýz. Her iki düðmeyi de býrakýnýz. Uzaktan Kumanda ile 1. basýþta Sürücü Kapýsýnýn Açýlmasý özelliði yukarýda açýklanan prosedür yardýmýyla tekrar etkinleþtirilebilmektedir. Kapýlarýn Kilitlenmesi Tüm kapýlarý kilitlemek için verici üzerindeki LOCK (Kilitleme) düðmesine basýp býrakýnýz. Bu durumda dönüþ sinyali lambalarý, komut sinyalinin alýndýðýný bildirmek amacý ile bir kez yanýp sönecektir. Korna da, komut sinyalinin alýndýðýný bildirmek amacý ile bir kez çalacaktýr. Arzu edildiði taktirde, Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) - Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler kýsmýnda belirtilen prosedürleri uygulayarak Kilitlerken Korna Çalma özelliðini etkinleþtirip devreden çýkartabilirsiniz. Bagaj Kapaðý Camýnýn Açýlmasý Bagaj kapaðý camýný açmak için, uzaktan kumanda üzerinde bulunan Flipper Glass/Trunk Release (Bagaj Kapaðý Camýný/Bagaj Kapaðýný Açma) düðmesine iki kez basýnýz. Genel Bilgiler EEC yönetmelikleri uyarýnca verici ve alýcýlarýn MHz taþýyýcý frekansýnda çalýþmalarý gerekmektedir. Bu cihazlar kullanýldýklarý ülkelerde yürürlükteki yönetmeliklere uygun olduklarýný belgeleyen sertifikalara sahip olmalýdýr. Ýki farklý yönetmelik söz konusudur: Birçok ülke tarafýndan kullanýlan ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standartlarý) ve ETC bazýnda hazýrlanan ancak ilave bazý koþullara sahip olan 225Z125 Alman BZT federal yönetmeliði. Diðer gereklilikler 95/96/EC KOMÝSYON YÖNERGESÝ EK VI da belirtilmiþtir. Bu cihazlarýn çalýþmasý aþaðýda belirtilen iki koþula baðlýdýr: l Bu cihazlar zararlý parazitlere neden olmamalýdýr. l Bu cihazlar istenmeden çalýþmalarýna neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. Uzaktan Kumandanýz normal mesafeden çalýþmazsa aþaðýdaki iki durumu kontrol edin: 1. Vericinin pilleri zayýflamýþ olabilir. Pillerin tahmini hizmet ömrü asgari üç yýldýr. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalaný vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yakýn bir konumda bulunuyor olabilirsiniz. Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Pillerinin Deðiþtirilmesi Bir adet CR2032 pil kullanýlmasý önerilmektedir. Not: Uzaktan kumanda cihazýnýn arka muhafazasý veya basýlý devre kartý üzerindeki pil kutup baþlarýna temas etmeyiniz.

14 1. Uzaktan kumanda cihazýný düðmeleri aþaðýya bakacak þekilde çevirerek küçük civatasýný sökünüz ve ek yerinden ikiye ayýrýnýz. Bu sýrada kauçuk contaya zarar vermemeye özen gösteriniz. 2. Eski pili çýkarýp yenisini takýnýz. Yeni pile parmaklarýnýzla temas etmeyiniz. Cildinizde bulunan yað pilin bozulmasýna yol açabilir. Pile dokunmanýz halinde alkolle ovarak temizleyiniz. 3. Uzaktan kumanda cihazýný tekrar monte etmek için iki parçasýný bastýrarak kapatýnýz. Vidayý takýp sýkýþtýrýnýz. Ek yerlerindeki aralýk her tarafta eþit olmalýdýr. Uzaktan kumanda cihazýnýn düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediniz. ARAÇ GÜVENLÝK ALARMI - VARSA Sistem; kapýlarý, bagaj kapaðýný, bagaj kapaðý camýný ve kontak anahtarýný izleyerek araca izinsiz giriþleri ve aracýn izinsiz çalýþtýrýlmasýný tespit eder. Alarm etkinleþtirildiðinde, sistem hem sesli hem de görsel sinyaller vermektedir. Korna üç dakika boyunca sürekli olarak çalacak ve ön farlarla sinyal lambalarý bu sürenin ardýndan 15 dakika daha yanýp sönmeye devam edecektir. Alarmýn Kurulmasý Kapýlarý ve bagaj kapaðýný uzaktan kumanda vericisi yardýmýyla kilitlediðinizde ya da kapý açýk durumda iken elektrik kumandalý kapý kilidi düðmesini kullandýðýnýzda alarm kurulacaktýr. Tüm kapýlar kapatýlýp kilitlendikten sonra, (gösterge tablosunda bulunan) kýrmýzý renkli uyarý lambasý, sistemin kurulmakta olduðunu belirtmek amacý ile 16 saniye süreyle hýzlý bir þekilde yanýp sönecektir. Kurma iþleminin öncesindeki bu 16 saniyelik süre boyunca, herhangi bir kapýnýn ya da bagaj kapaðýnýn açýlmasý kurma iþleminin iptal edilmesine neden olacaktýr. Sistem baþarýlý bir þekilde kurulduðunda, uyarý lambasý, sistemin tamamen kurulmuþ olduðunu göstermek amacý ile yavaþ bir þekilde yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Kapý kilitlerinin, kapý içlerinde bulunan kilit düðmeleri ya da sürücü kapýsý kilidi yardýmýyla manuel olarak kilitlenmesi alarmýn kurulmasýný saðlamayacaktýr. Sistemin Devre Dýþý Býrakýlmasý Sistemi devre dýþý býrakmak için sürücü kapýsýnýn kilidini uzaktan kumanda veya anahtar yardýmýyla açmanýz yeterli olacaktýr. Siz aracýn baþýnda deðilken sistem herhangi bir nedenle tetiklenmiþ ise, kapý kilitlerini açtýðýnýzda korna üç kez çalacaktýr. Bu durumla karþýlaþtýðýnýzda aracýnýzýn kurcalanmýþ olup olmadýðýný kontrol ediniz. Güvenlik Alarmý Sistemi aracýnýzý koruyacak þekilde tasarlanmýþtýr; ancak sistemin beklenmedik bir þekilde kurulacaðý durumlar yaratýlabilmektedir. Aracýn içinde iken kapýlarý uzaktan kumanda cihazý yardýmýyla kilitlediðinizde, sistem kurulduktan sonra (16 saniyelik sürenin sonuda), kapýyý açmak için kapý kolunu çektiðinizde alarm çalacaktýr. Bu durumla karþýlaþtýðýnýzda, sistemi devre dýþý býrakmak için uzaktan kumanda cihazýnýn üzerindeki UNLOCK (kilit açma) düðmesine basýnýz. Kapý kilitlerinin kapý içlerinde bulunan kilit düðmeleri ya da sürücü kapýsý kilidi yardýmýyla manuel olarak açýlmasý Güvenlik Alarmý Sisteminin devre dýþý býrakýlmasýný saðlamayacaktýr. BAGAJ KAPAÐI Bagaj kapaðýný açmak için kolu çekip bagaj kapaðýný yukarýya kaldýrýnýz. Kapý kilitlerinin kapý içlerinde bulunan kilit düðmeleri ya da sürücü kapýsý kilidi yardýmýyla manuel olarak açýlmasý bagaj kapaðý kilidinin açýlmasýný saðlamayacaktýr. Bagaj Kapaðý Açma Kolu 13

15 UYARI! Aracý, bagaj kapaðý açýk durumda iken kullandýðýnýz taktirde zehirli egzoz gazlarý aracýnýzýn içine girebilir. Siz ve yolcularýnýz bu gazlardan zarar görebilirsiniz. Aracý kullanýrken bagaj kapaðýný kapalý tutunuz. Bagaj Kapaðý Camý Bagaj kapaðýnýn kilidi açýldýðýnda bagaj kapaðý camýnýn da kilidi açýlacaktýr. Bagaj kapaðý camýný açmak için bagaj kapaðýnda bulunan cam kumanda düðmesine yukarý doðru basýnýz. Bagaj Kapaðý Camý Açma Düðmesi UYARI! Yaralanmalarý önlemek için cam açýlýrken geride durunuz. Cam otomatik olarak açýlacaktýr. Bagaj kapaðý camý açýk durumda iken arka cam sileceði baðlantýsý kesilecek ve çalýþtýrýlmasý mümkün olmayacaktýr. Elektrik kumandalý bagaj kapaðý kilit mekanizmasýnda bir arýza oluþtuðu taktirde, acil durumlarda bagaj kapaðýnýn içeriden açýlmasýný saðlayan bir kol bulunmaktadýr. Acil durum kolu bagaj kapaðý kaplama panelinin içerisinde bulunan bir kapaðýn altýnda yer almaktadýr. UYARI! Aracý, bagaj kapaðý camý açýk durumda iken kullandýðýnýz taktirde zehirli egzoz gazlarý aracýnýzýn içine girebilir. Siz ve yolcularýnýz bu gazlardan zarar görebilirsiniz. Aracý kullanýrken bagaj kapaðý camýný kapalý tutunuz. ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR Elektrikli cam kumanda düðmeleri sürücü kapýsý kaplama panelinin üzerinde bulunmaktadýr. Ön yolcu kapýsýnda/arka kapýlarda, ön yolcu kapýsý/arka kapý camlarýna kumanda eden birer düðme bulunmaktadýr. Elektrik Kumandalý Cam Düðmeleri Elektrik kumandalý cam düðmeleri kontak kapatýldýktan sonra 10 dakika süreyle aktif durumda kalýr. Ön kapýlardan herhangi birinin açýlmasý bu özelliði iptal eder. 14

16 Otomatik Açýlma Özelliði Sürücü kapýsý cam düðmesinde Otomatik Açýlma özelliði bulunmaktadýr. Cam düðmesine direnç noktasýný geçecek þekilde basýp býraktýðýnýzda cam otomatik olarak açýlacaktýr. Otomatik Açýlma özelliðini iptal etmek için düðmeye ikinci kez herhangi bir yönde basýp býrakmanýz yeterli olacaktýr. Cam Kilitleme Düðmesi Sürücü kapýsýnda bulunan cam kilitleme düðmesi diðer kapýlarda bulunan cam kumanda düðmelerini etkisiz hale getirmenize olanak saðlamaktadýr. Diðer kapýlarda bulunan cam kumanda düðmelerini etkisiz hale getirmek için cam kilitleme düðmesine basmanýz yeterli olacaktýr. Cam kumanda düðmelerini etkinleþtirmek için cam kilit düðmesine bir kez daha basmanýz gerekmektedir. Elektrikli Cam Kilit Düðmesi Rüzgar Türbülansý Rüzgar türbülansý kulaklarýnýzda basýnç oluþmasýna ya da helikopter sesine benzer bir ses duymanýza neden olacaktýr. Camlar açýk durumda iken veya açýlýr tavan (varsa) kýsmen ya da tamamen açýk bir konumda iken rüzgar türbülansý oluþabilmektedir. Bu normal bir durumdur ve etkisinin azaltýlmasý mümkündür. Rüzgar türbülansý açýlýr tavan açýk durumda iken oluþuyorsa, açýlýr tavaný türbülansý azaltacak þekilde ayarlayýnýz. YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ Aracýnýzýn en önemli güvenlik sistemlerinden biri de yolcu koruma sistemleridir. Bu sistemler sürücü ve tüm yolcular için ön ve arka emniyet kemerlerini, sürücü ve yolcu için ön hava yastýklarýný ve sürücü ile cam kenarýnda oturan yolcular için cam yastýklarýný içermektedir. Yetiþkin boy kemerlere göre küçük kalan çocuklarýn araçta yolculuk etmeleri durumunda yolcu koltuðundaki emniyet kemerini bebek ve çocuk koltuklarýný tespit etmek amacý ile kullanabilirsiniz. Ön hava yastýklarý kademeli þiþirme mekanizmasýna sahiptir. Bu sayede hava yastýklarý çarpýþma þiddetine baðlý olarak kademeli þekilde açýlmaktadýr. Lütfen bu bölümde yer alan bilgileri dikkatle okuyunuz. Bu bölümde sizin ve yolcularýnýzýn mümkün olduðu kadar güvenli bir þekilde seyahat edebilmeniz için yolcu güvenlik sistemlerinin ne þekilde kullanýlmasý gerektiði açýklanmaktadýr. UYARI! Sizin ve yolcularýnýzýn emniyet kemerleri doðru bir þekilde takýlmamýþ ise olasý bir kaza anýnda çok daha ciddi yaralanma veya ölüm riskine maruz kalabilirsiniz. Aracýnýzýn iç aksamýna ya da diðer yolculara çarpabilir veya aracýn dýþýna fýrlayabilirsiniz. Daima kendinizin ve aracýn içerisinde bulunan diðer kiþilerin emniyet kemerlerini doðru bir þekilde taktýklarýndan emin olunuz. Mükemmel bir sürücü olsanýz dahi kýsa yolculuklarda bile emniyet kemerini takmalýsýnýz. Trafikte seyir halinde olan acemi bir sürücü sizin de karýþacaðýnýz bir kazaya neden olabilir. Bu durum evinizden çok uzaklarda meydana gelebileceði gibi oturduðunuz sokakta da baþýnýza gelebilir. Araþtýrmalar emniyet kemerlerinin hayat kurtardýðýný ve çarpýþma sýrasýnda ciddi yaralanma riskini azalttýðýný göstermektedir. En kötü yaralanmalar kazazedelerin araçtan dýþarýya fýrladýklarý kazalarda meydana gelmektedir. Emniyet kemerleri sürücü ve yolcularýn araçtan dýþarýya fýrlamalarýný önlemekte ve aracýn iç aksamýna çarpma nedeniyle oluþabilecek yaralanma riskini azaltmaktadýr. Motorlu taþýtlarda yolculuk yapan herkes daima emniyet kemerlerini takmalýdýr. Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Aracýnýzdaki tüm koltuklarda bel/omuz emniyet kemeri sistemi bulunmaktadýr. Emniyet kemeri toplayýcýsý çok ani duruþlarda veya bir çarpýþma anýnda kilitlenmektedir. Bu özellik normal koþullarda kemerin omuz kýsmýnýn sizinle birlikte rahatça hareket etmesini saðlamaktadýr. 15

17 Ancak, bir kaza sýrasýnda emniyet kemeri kilitlenerek sizin aracýn iç aksamýna çarpma ve araçtan dýþarýya fýrlama riskinizi azaltýr. UYARI! l Emniyet kemerini hatalý bir þekilde takmak tehlikelidir. Emniyet kemerleri vücudunuzdaki geniþ ve büyük kemiklerin etrafýný saracak bir tasarýma sahiptir. Bu kemikler vücudunuzun en güçlü bölümleridir ve bir çarpýþma anýnda bütün aðýrlýðý en iyi þekilde onlar taþýyabilir. Emniyet kemerinin yanlýþ yere takýlmasý herhangi bir çarpýþma anýnda daha ciddi yaralanmalara yol açabilir. Ýç organlar zarar görebilir ve hatta kemerin kenarýndan kayýp dýþarý fýrlayabilirsiniz. Emniyet kemerinizi güvenli bir þekilde takmak ve ayný zamanda yolcularýnýzýn da güvenliðini saðlamak için bu talimatlara uyunuz. l Ýki kiþi asla tek emniyet kemeri ile baðlanmamalýdýr. Tek emniyet kemeri ile baðlanmýþ kiþiler olasý bir kaza anýnda çarpýþarak birbirlerini ciddi bir þekilde yaralayabilirler. Ölçüleri ne olursa olsun bel/omuz emniyet kemerleri ve bel emniyet kemerleri asla bir kiþiden fazlasý için kullanýlmamalýdýr. Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlarý 1. Araca binerek kapýyý kapatýnýz. Geriye yaslanýp koltuðu ayarlayýnýz Emniyet kemeri kilitleme dili ön koltuklarda koltuk arkalýðýnýn üst kýsmýnda, kolunuzun yanýnda bulunmaktadýr. Emniyet kemeri kilitleme dilini tutarak kemeri çekiniz. Emniyet kemeri kilitleme dilini kemer üzerinde kaydýrarak belinizi saracak þekilde ayarlayýnýz. 3. Emniyet kemeri size uygun uzunluða geldiði zaman kilitleme dilini tokaya takýnýz. Dilin yuvasýna oturduðunu duyacaðýnýz klik sesi ile anlayabilirsiniz. UYARI! Yanlýþ bir tokaya takýlan emniyet kemeri sizi tam olarak korumayacaktýr. Bel kýsmý vücudunuzda daha yüksek bir yere oturacaðýndan sýkýþtýrarak iç organlarýnýzýn zarar görmesine neden olabilir. Emniyet kemerinin dilini daima size en yakýn tokaya takýnýz. Çok gevþek bir kemer de sizi tam olarak korumayacaktýr. Araç aniden durduðunda öne doðru daha fazla hareket etmenize neden olarak yaralanma riskini artýracaktýr. Emniyet kemerinizi üzerinize tam oturacak þekilde takmalýsýnýz. Emniyet kemerini kolunuzun altýndan takmak son derece tehlikelidir. Vücudunuz bir çarpýþma anýnda aracýn iç aksamýna çarpacak, baþ ve boyun bölgelerinde yaralanma riski artacaktýr. Kolunuzun altýnda takýlmýþ bir emniyet kemeri iç yaralanmalara da neden olabilir. Göðüs kafesi kemikleri omuz kemikleri kadar güçlü deðildir. Kemeri daima omuzlarýnýzýn üzerinden takarak çarpýþma anýnda aðýrlýðýn güçlü kemiklerinize verilmesini saðlayýnýz. Arkada býrakýlmýþ bir omuz kemeri kaza anýnda sizi yaralanmalara karþý koruyamayacaktýr. Omuz emniyet kemerini takmadýðýnýz takdirde kaza anýnda kafanýzý çarpma riski çok yüksektir. Bel ve omuz emniyet kemerleri daima birlikte kullanýlmalýdýr.

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz.

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. Kullanýcý El Kitabý Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı