Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr."

Transkript

1 Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC W BTC Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Alt Gösterge: Alt göstergede "" butonuna basýlarak redüktör motoru çalýþma ve durma zamaný, oda sýcaklýðý görüntülenebilir. LED Ýndikatörler Alarm1 Alarm2 Alarm3 Alarm1 LED'i alarm1 giriþi aktif olduðunda yanar. Yakýt, Fan ve Pompa çýkýþlarý kapatýlýr. Alarm2 LED'i alarm2 giriþi aktif olduðunda yanar. Yakýt, Fan ve Pompa çýkýþlarý kapatýlýr. Alarm3 LED'i kazan su sýcaklýðý yüksek ise yanar. Termik Yakýt Fan Pompa Termik LED'i termik giriþi aktif olduðunda yanar. Yakýt, Fan ve Pompa çýkýþlarý kapatýlýr. Redüktör motor çýkýþýnýn enerjili olup olmadýðýný gösterir. Fan çýkýþýnýn enerjili olup olmadýðýný gösterir. Pompa çýkýþýnýn enerjili olup olmadýðýný gösterir.

2 Çalýþma Þekli Kazan suyu sýcaklýðý kullanýcý tarafýndan girilen deðerden düþük ise fan ve redüktör motoru çalýþtýrýlarak yakýt yüklemesi yapýlýr. Kazan suyu sýcaklýðý kullanýcý tarafýndan girilen deðere ulaþtýðýnda veya üzerine çýktýðýnda fan ve redüktör motoru kapatýlarak yakýt yüklemesi durdurulur. Kazan suyu sýcaklýðý soðumaya baþladýðýnda kullanýcý tarafýndan girilen set deðerinin altýna düþtüðünde fan ve redüktür motoru çalýþtýrýlarak yakýt yüklemesi tekrar baþlatýlýr. Redüktör motoru ile yakýt yüklemesi kullanýcý tarafýndan girilen yükleme ve bekleme zamanlarý dikkate alýnarak yapýlýr. Redüktör motoru yükleme zamaný kadar çalýþtýrýlýr, bekleme zamaný kadar kapatýlýr. Pompa, kazan suyu sýcaklýðý kullanýcý tarafýndan girilen deðere ulaþtýðýnda veya üzerine çýktýðýnda çalýþtýrýlýr. Kazan suyu sýcaklýðý kullanýcý tarafýndan girilen deðerden düþük ise çalýþtýrýlmaz. Yakýt bitti arýzasýnýn gözlenmesi seçili ise kazan suyu sýcaklýðý belirlenen deðere kadar ýsýnmýþ ve daha sonrada belirlenen sýcaklýk deðerinin altýna düþmüþ ise "Yakýt bitti" ikazý verilir. "Yakýt Bitti" ikazý cihaz üzerinde sesli ve ýþýklý olarak bildirilir. Bu durumda pompa, fan ve redüktör motoru kapatýlýr. Yakýt bitti arýzasý gözlenmesi iptal edilmiþ ise yakýt bitti ikazý verilmez. Yakýtýn sýkýþmasý durumunda redüktör motoruna baðlý termik üzerinden alýnan bilgi ile yakýt sýkýþmasý ikazý oluþturulabilir. Bu durumda pompa, fan ve redüktör motoru kapatýlýr. Arýzalarýn Silinmesi ve Sesli Ýkazýn Susturulmasý Cihaz herhangi bir arýza tespit ettiðinde ýþýklý ve sesli olarak kullanýcýyý uyarýr. "" butonuna basýldýðýnda cihaz üzerinde yer alan sesli ikaz susturulur. Arýza devam ediyor ise 4 dakika sonra tekrar sesli ikaz verilir. Arýzalarý silmek için "" butonuna 3 saniye süre ile basýlmalýdýr.

3 Sýcaklýk deðerlerinin ayarlanmasý Çalýþma ekraný Sýcaklýk set deðerlerini deðiþtirebilmek için "Sýcaklýk " butonuna basýnýz. Pompa çalýþma sýcaklýðý set deðeri Pompa çalýþma sýcaklýðý set deðerini arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý ile istediðiniz deðere ayarlayýnýz. Pompa çalýþma sýcaklýðý set deðeri Deðiþtirdiðiniz deðeri "Sýcaklýk " butonuna basarak onaylayýnýz. Kazan su sýcaklýðý set deðeri Kazan su sýcaklýðý set deðerini arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý ile istediðiniz deðere ayarlayýnýz. Kazan su sýcaklýðý set deðeri Deðiþtirdiðiniz deðeri "Sýcaklýk " butonuna basarak onaylayýnýz.

4 Sýcaklýk deðerlerinin ayarlanmasý Oda sýcaklýðý set deðeri Oda sýcaklýðý set deðerini arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý ile istediðiniz deðere ayarlayýnýz. Oda sýcaklýðý set deðeri Deðiþtirdiðiniz deðeri "Sýcaklýk " butonuna basarak onaylayýnýz. Oda sýcaklýk set deðeri onaylandýðýnda cihaz çalýþma ekranýna döner. Çalýþma ekraný

5 Redüktör motoru çalýþma ve durma zamanlarýnýn ayarlanmasý Çalýþma ekraný Çalýþma ve durma zamanlarýný deðiþtirebilmek için"zaman " butonuna basýnýz. Çalýþma zamaný set deðeri Redüktör motorunun çalýþma zamanýný arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý ile istediðiniz deðere ayarlayýnýz. Çalýþma zamaný set deðeri Deðiþtirdiðiniz deðeri "Zaman " butonuna basarak onaylayýnýz. Durma zamaný set deðeri Redüktör motoru durma zamanýný arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý ile istediðiniz deðere ayarlayýnýz. Durma zamaný set deðeri Deðiþtirdiðiniz deðeri "Zaman " butonuna basarak onaylayýnýz. "Zaman " butonuna bastýðýnýzda cihaz çalýþma ekranýna dönecektir.

6 Program Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar Pompa Çýkýþý Ýçin Histerisiz Deðeri Fan Çýkýþý Ýçin Histerisiz Deðeri Oda Sýcaklýk Histerisiz Deðeri Kazan Aþýrý Sýcaklýk Deðeri Kazan Aþýrý Sýcaklýk Histerisiz Deðeri Yakýt bitti arýzasý kontrolü için sýcaklýk set deðeri Sýcaklýk bu parametre ile girilen deðerin üzerine çýktýktan sonra arýza gözlemi baþlatýlýr. Sýcaklýk bu deðerin üzerine çýkmaz ise arýza gözlenmez. Yakýt bitti arýzasý için sýcaklýk set deðeri Sýcaklýk bu parametre ile girilen deðerin altýna düþtüðünde arýza oluþur. Cihaz göstergesinde "Err" ile bildirilir. Tüm çýkýþlar enerjisiz kalýr. Yakýt Bitti Arýzasýnýn Gözlenmesi Yakýt bitti arýzasý gözlenmez. Yakýt bitti arýzasý gözlenir, arýza oluþtuðunda fan, pompa ve redüktör motoru kapatýlýr. Kazan Sönme Korumasý Ýçin Yükleme Zamaný Kazan ýsýsýnýn yeterli olduðu durumlarda uzun süre yükleme yapýlmadýðý için kazanýn sönmesi söz konusudur. Bunu engellemek için belirli bir süre yükleme yapýlmamýþ ise yükleme yapýlýr. Kazan Sönme Zamaný Oda sensörü sensörü seçimi Oda sýcaklýk sensörü yok Pompa kazan su sýcaklýðýna baðlý olarak çalýþýr. Oda sýcaklýk sensörü var Pompa oda sensöründen ölçülen sýcaklýða baðlý olarak çalýþýr. Oda termostatý var Pompa oda termostatý kontaðýna baðlý olarak çalýþýr. Kazan sýcaklýk ofset deðeri Oda sýcaklýk ofset deðeri Alt gösterge fonksiyonu Sýcaklýk ölçümü için filtre deðeri

7 Baðlantý þemasý REDÜKTÖR FAN POMPA 230V 50/60Hz L N ODA TERMOSTATI (OPSÝYONEL) ARIZA-2 ARIZA-1 TERMÝK KAZAN SENSÖRÜ ODA SENSÖRÜ (OPSÝYONEL) P/N:TC Temperature Controller 1 11 ODA TERMOSTATI 2 12 ARIZA ARIZA TERMÝK 5 15 GND 6 16 YAKIT FAN POMPA L N ODA KAZAN PTC C Power Supply 230V 50/60Hz

8 230V 50/60Hz N L Baðlantý þemasý ( Redüktör motoru SSR ile çalýþtýrýlýrsa) REDÜKTÖR FAN POMPA ODA TERMOSTATI (OPSÝYONEL) ARIZA-2 ARIZA-1 TERMÝK KAZAN SENSÖRÜ ODA SENSÖRÜ (OPSÝYONEL) P/N:BTC Temperature Controller 1 11 ODA TERMOSTATI 2 12 ARIZA ARIZA TERMÝK 5 15 GND SSR YAKIT SSR Sürme Çýkýþý FAN POMPA L N ODA KAZAN PTC C Power Supply 230V 50/60Hz

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler...4 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter)...6

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ CPAP Solunum Terapi Cihazý >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı