KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK TÜZÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK TÜZÜĞÜ [( R.G. 70 EK III A.E. 329 Sayılı Tüzüğün), ( R.G. 144 EK III A.E. 860) ve ( R.G. 144 EK III A.E. 816) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli.] YURTTAŞLIK YASASI (25/1993, 58/1995 ve 5/2006 Sayılı Yasalar) Madde 12 ve 25 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Yasası nın 12 ve 25 inci maddelerinin kendisine verdiği yetki uyarınca aşağıdaki Tüzüğü yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa İsim 1- Bu Tüzük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Tüzüğü olarak isimlendirilir. Tefsir 2- Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; Bakan, İçişlerinden sorumlu Bakanı anlatır. Bakanlar Kurulu KKTC Bakanlar Kurulu nu anlatır. Çocuk, evlilik birliği içinde doğmuş çocuğu anlatır. Kıbrıslı Türk Ana, KKTC yurttaşı ve Türk olan anayı anlatır. Kıbrıslı Türk Baba, KKTC yurttaşı ve Türk olan babayı anlatır. KKTC 15 Kasım, 1983 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anlatır. Form, KKTC yurttaşlığının kazanılması ve kaybedilmesine ilişkin başvuru, soruşturma, ihbar ve buna benzer tüm işlemlerle ilgili dilekçe, belge, resmi belge ve buna benzer tüm işlemlerle ilgili dilekçe, belge, resmi belge ve buna benzer evrakı anlatır. Polis Muhaceret Bölüm Müdürlüğü Polis Genel Müdürlüğüne bağlı birimi anlatır. Reşit olmamış kişi, 18 yaşını doldurmamış bir kişiyi anlatır. Yabancı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmayan bir kişiyi anlatır. Yurttaşlığa Kabul Edilen Kişi KKTC Yurttaşlık Yasası uyarınca verilmiş bir belge ile KKTC yurttaşı olan bir şahsı anlatır. 1

2 Amaç 3- Bu Tüzüğün amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığının kazanılması ve kaybedilmesinde kullanılacak başvuru formu, resmi belge ve buna benzer evrakın şeklinin tesbiti ile kişilerle ilgili soruşturma ve ihbar yönteminin tesbiti ile yurttaşlıkla ilgili yapılacak tüm işlemlerle ilgili kuralların tesbitini yapmaktır. Yurttaşlığın Doğum Yolu ile Kazanılması ve Ek I Forma I Evlât Edinme ile yurttaşlığın kazanılması ve Ek I Forma II Doğum Yeri ile Yurttaşlığın kazanılması ve Ek I Forma III Evlenme ile yurttaşlığın kazanılması ve EK I Forma IV İKİNCİ KISIM Yasa Yolu ile Yurttaşlığın Kazanılması 4- (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Yasası nın 4 üncü maddesi uyarınca KKTC yurttaşlığını kazanan kişiler, bu hususu, Tüzüğe ekli Birinci Ekte gösterilen Forma I üzerinde Yasasnın 11 maddesinde belirtilen mercilere sunarlar. (2) (1) inci fıkrada sunulan dilekçe ekinde kişi, yurt dışı doğum kütüğüne kayıt edildiği hususunda doğum belgesi sunar. (3) Yetkili merci (1) ve (2) nci fıkralarda belirtilen hususu bir yazı ile Nüfus Kayıt Dairesine iletir. 5- (1) KKTC Yurttaşlık Yasası nın 5 inci maddesinin (1), ve (2) inci fıkralarında belirtilen hallerde KKTC yurttaşlığını kazanan evlâtlığın sunacağı form, bu Tüzüğe ekli Ek I, Forma II de belirtildiği şekilde olur. (2) Yetkili merci bu hususu Nüfus Kayıt Dairesine bildirmek zorundadır. 6- (1) Yabancı uyruklu bir ana ve babadan olan ve KKTC de doğan çocuklar ile KKTC de bulunmuş sahipsiz çocukların KKTC Yurttaşlık Yasası uyarınca KKTC yurttaşlığını kazanmaları hususu, Tüzüğe ekli Birinci Ekte gösterilen Forma III üzerinde sunulur. (2) (1) inci fıkrada belirtilen husus Nüfus Kayıt Dairesine iletilir. 7- KKTC Yurttaşlık Yasasının 7 nci maddesi uyarınca, KKTC yurttaşı bir erkek veya kadın ile evlenen kişilerin KKTC yurttaşı olarak kayıdları için sunacakları form bu Tüzüğün Birinci Ekinde gösterilen Form IV şeklinde olur. Genel ve İstisnai olarak Yurttaşlığa alınma ve Ek I Form V ÜÇÜNCÜ KISIM Bakanlık veya Bakanlar Kurulu Kararı ile Kazanma 8- (1) Yurttaşlık Yasasının 8. ve 9 uncu maddeleri uyarınca kişilerin KKTC yurttaşlığına kabul edilmeleri için sunacakları başvuru formları bu Tüzüğe ekli Birinci Ekte gösterilen Forma V de belirtildiği şekilde olur. (2) (1) inci fıkrada belirtilen yurttaşlığın kazanılmasında bu kişilerin eş ve çocukları da otomatik olarak KKTC yurttaşlığını kazanırlar. 2

3 Ancak, işlemlerin tamamlanması için yapacakları başvuru bu Tüzüğün Birinci Ekinde belirtilen Forma V ile sunulur. DÖRDÜNCÜ KISIM Başvuru Mercii ve Soruşturma ile İlgili Esaslar Başvuru Mercii 9- (1) KKTC yurttaşlığına alınma istemi, KKTC de Muhaceret Dairesi Müdürlüğü veya şubelerine yabancı memlekette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elçilik, Konsolosluk veya Temsilciliklerine yapılır. Soruşturma Yöntemi ve Ek I Forma VI, VII VIII Yurttaşlık Belgesi Verilmesi ve Ek I Forma IX (2) (1) inci fıkrada belirtilen her iki halde de tamamlanan evrak gereği yapılmak üzere içişlerinden sorumlu Bakanlığa gönderilir. 10-(1) Yurttaşlık Yasasının 8 inci maddesi uyarınca KKTC yurttaşlığına alınma isteminde bulunacak kişiler; KKTC de ikamet ettikleri süreyi tevsik eden bu Tüzüğün Birinci Ekindeki Forma VI yi, Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret Bölüm Müdürlüğü nden temin ederek başvuruları ekinde, madde 9(1) uyarınca başvuru mercilerine sunmak zorundadırlar. (2) (1) inci fıkra uyarınca Forma VI da belirtilenlerden kişinin 5 yıl ikamet süresini tamamlamamış olduğu anlaşılırsa, bu kişilerin başvuruları kabul edilmez. (3) 5 yıllık ikamet süresini tamamlayanların başvuruları kabul edilmeden önce, yurttaşlık yasasının 8 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (D) bendi uyarınca, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığının bulunup bulunmadığının tevsiki için bu kişiler Sağlık Kurulu na sevedilirler ve sağlık raporu talep edilir. (4) EK I Forma VII de belirtildiği şekilde Sağlık Kurulu raporu uyarınca, genel sağlık bakımından tehlike teşkil etmeyenlerin başvuruları kabul edilir ve kişinin iyi ahlâk sahibi olup olmadığı hususu Polis Genel Müdürlüğü Muhacereti Bölümünden sorulur ve bu Tüzüğün Birinci Ekindeki Forma VIII de belirtildiği şekilde görüş alınır. (5) Yukarıdaki fıkralar uyarınca yetkili makamlardan temin edilen rapor ve görüş ile birlikte tamamlanan evrak, gereği yapılmak üzere İçişlerinden sorumlu Bakanlığa iletilir. 11-(1) Yasa Yolu ile Yurttaşlığın kazanılması hallerinde, KKTC sınırları dahilinde Muhaceret Dairesi ve Şubelerince KKTC sınırları dışında ise, KKTC Elçilik, Konsolosluk ve Temsilciliklerince bu Tüzüğün Birinci Ekindeki Forma IX de belirtildiği şekilde Yurttaşlık Belgesi verilir. (2) Bakanlık ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Yurttaşlığın kazanılmasında da (1) inci fıkra kuralları uygulanır. 3

4 Yurttaşlıktan çıkma ve Ek II Forma I Ve Forma II Yurttaşlığa alınmasının iptali ve EK II Forma III Yurttaşlığın Kaybedilmesi ve Ek II Forma IV ve V Yurttaşlıktan çıkarma ve EK II Forma VI, VII, VIII, IX ve X BEŞİNCİ KISIM Yurttaşlığın Kaybedilmesi Yolları 12-(1) KKTC Yurttaşlığından çıkma istemi, Yasanın 14 üncü maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca yapılır. Sunulacak dilekçeler, bu Tüzüğün İkinci Ekindeki, Forma I şeklinde olur. (2) Yasanın 14 üncü maddesinin (2) nci fıkrası uyarınca tamamlanan evrak yine yasanın (1) inci fıkrasında belirtilen makamların görüşü ile bir likte gereği yapılmak üzere İçişlerinden sorumlu Bakanlığa iletilir. (3) Yurttaşlıktan çıkmasına Bakanlar Kurulunca izin verilen kişiye Bu Tüzüğün İkinci Ekindeki Forma II de belirtildiği şekilde Yurttaşlıktan Çıkma Belgesi verilir. (4) Yurttaşlıktan Çıkma Belgesi verilen kişinin nüfus kaydına Çıkarılmıştır şerhi düşülerek kayıtlar kapatılır. Ancak, kişiye çıkma belgesinin verilmesi ile KKTC yurttaşlığı kaybedilir. 13-(1) Yurttaşlık Yasası nın 16 ıncı maddesi uyarınca yurttaşlığa alınma kararı Bakanlar Kurulu nca iptal edilen kişilere bu Tüzüğün İkinci Ekinde belirtilen Yurttaşlığa Alınmanın İptali Belgesi Forma III belirtildiği şekilde verilir. (2) Bakanlar Kurulu nca yurttaşlığa alınma kararı iptal edilen kişinin eş ve çocukları da yurttaşlıklarını koruyamazlar ve (1).fıkra uyarınca bu kişilere de uygulama yapılır. Ancak, çocuklar doğum yolu ile yurttaşlığı kazanmışsa yurttaşlık (3) Sözkonusu kişilerin nüfus kayıtlarına serh düşülerek kayıtları kapatılır. 14-(1) Yurttaşlık Yasasının 17 inci maddesinin (1) inci fıkra kuralları uyarınca Bakanlar Kurulu nca yurttaşlığı kaybettiklerine karar verilen kişilere, bu Tüzüğün İkinci Ekindeki Forma V de belirtildiği şekilde Yurttaşlığı Kaybettirme Belgesi verilir. (2) Bakanlar Kurulu (1) inci fıkra uyarınca karar vermeden önce, bu Tüzüğün İkinci Ekindeki Forma IV de belirtildiği şekilde bu gibi kişilere gerekli tebligatı (İhbarı) yapar. 15-(1) Yurttaşlık Yasasının 18 inci madde kuralları uyarınca yurttaşlıktan çıkarılacak kişilere, bu Tüzüğün İkinci Ekindeki Forma VI ve VII de belirtildiği şekilde, ilân veya normal yoldan, yurttaşlıktan çıkarılacağına ilişkin tebligat (ihbar) yapılır. (2) Çıkarma kararı kişiye, Ek II Forma VIII de belirtildiği şekilde tebliğ edilir veya Ek II Forma IX de belirtildiği şekilde Resmi Gazete de yayınlanmak suretiyle bildirilir. (3) Yurttaşlıktan Bakanlar Kurulu nca çıkarılan kişiye Yurttaşlıktan Çıkarma Belgesi bu Tüzüğün İkinci Ekindeki X uncu Forma da belirtildiği şekilde verilir. 4

5 ALTINCI KISIM Son Kurallar Suç ve Cezalar 16- KKTC Yurttaşlık Yasası veya bu Tüzük Kuralları uyarınca, bilerek ve hileli yollarla yalan beyanda bulunarak yetkili makamları yanıltan kişiler bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde KKTC Yurttaşlık Yasasının 24 üncü madde kuralları bu kişilere uygulanır. Tahsil edilecek harçlar 2.A.E. 816 / 98 Yürütme Yetkisi Yürürlüğe Giriş Ve Yürürlükten Kaldırma R.Gek III A.E A.E A.E A.E A.E K.K.T.C Yurttaşlığının kazanılması ve kaybedilmesi ile ilgili başvuru (Dilekçe) kayıt, beyanname, kaydın tasdikli bir suretinin verilmesi, yurttaşlığın kazanılmasına ve kaybedilmesine ilişkin verilecek her türlü belgenin herbiri için 5,100,000.- TL (Beş milyon yüz bin TL) harç alınır. 18- Bu Tüzük, İçişlerinden sorumlu Bakanlıkça yürütülür. 19- Bu Tüzük, Resmi Gazete de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer ve bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile de 1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti Yurttaşlık Tüzüğü tüm değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar. 5

6 (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK YASASI, MADDE 4) (Tüzük Madde 4) Yurttaşlığın Doğum Yolu İle Kazanılmasının Kaydı İçin Dilekçe (Ek I Forma I) I. İsim, Anne ve Baba İsmi ve Adresi:- 1- Dilekçe sahibinin tam adı ve soyadı (Büyük Harflerle) Baba adıdir ve...tarihinde......de/da doğmuştur......yurttaşıdır...kktc Kimlik kartı hamilidir. 3- Anne ismi... ve...tarihinde......de/da doğmuştur......yurttaşıdır...kktc Kimlik Kartı Hamilidir. II. Doğduğu Ülke, Uyruğu v.s. 4. Ben...tarihinde... de/da doğdum. (Bu kısmı yalnızca KKTC sınırları dışında doğanlar dolduracak) 5. Ben, (tam isim)...bu dilekçede verilen bilginin doğru olduğunu beyan ederim ve doğum yolu ile kazanmış olduğum KKTC yurttaşlığının kaydını ve tarafıma Yurttaşlık Belgesi verilmesini talep ederim. (Açık İsim ve İmza)... Bu dilekçe... tarihinde...de/da huzurunda yapılmış tetkik edilmiş ve imzalanmıştır. Eki: Yurt dışı doğum kütüğü doğum Kayıt belgesi Not:Başvuru sahibince bu dilekçeye 200,000 TL harçalınır. Dış ülkelerde F 2 makbuzu ile bu miktar tahsil edilecek ve mühürlenerek imza edilecek. (Açık İsim ve İmza)... Muhaceret Dairesi Müdürü, Muhaceret Dairesi Şube Müdürü KKTC Elçisi, KKTC Konsolos, KKTC Temsilcisi 6

7 (Ek I Forma II) (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK YASASI, MADDE 5) (TÜZÜK MADDE 5) Evlâtlığın KKTC Yurttaşlığını Kazanması İçin Dilekçe. I. Evlât Edinilen Çocuğun Tam İsmi ve Evlât Edinen Anne ve Babasının İsmi:- 1- Evlâtlığın adı ve soyadı : (Büyük Harflerle) Evlât Edinen Annenin Adı:...dir...yurttaşıdır...tarihinde... de/da doğdu. 3- Evlat Edinen Babanın:...dir...yurttaşıdır...tarihinde... de/da doğdu. II. Evlatlığın Doğduğu Ülke ve KKTC Yurttaşlığına Alınma Tarihi ve KKTC Yurttaşlığını Kazanma Gerekçeleri:- 4- Evlât edinilen kişi...tarihinde...de/da doğdu. 5- Evlât Edinilen kişi...tarihinde...ve...tarafından evlâtlığa alınmıştır. (Mahkeme kararı eklenecek) 6- Evlât edinilen kişi, KKTC Yurttaşlığını: (Geçerli gerekçe dışındakilerin, üstü çizilecek) (1) Vatansız olduğu için; (2) Anne ve babası olmadığı için; (3) Anne ve babasının nerede olduğu bilinmediği için; kazanmıştır. 7- Bizler, (tam isim)...ve... i/ü, 6 ıncı maddelerde belirtilen gerekçe nedeniyle, KKTCYurttaşlığını kazanan, evlât edinmiş olduğumuz...ın/in kaydının yapılarak Yurttaşlık Belgesi verilmesini, talep ederiz. (Açık İsim ve İmza): Bu dilekçe... tarihinde...de/da huzurumda yapılmış, tetkik edilmiş ve imzalanmıştı. (Açık İsim ve İmza:... Muhaceret Dairesi Müdürü Muhaceret Dairesi Şube Müdürü, KKTC Elçisi, KKTC Konsolosu, KKTC Temsilcisi 7

8 (Ek I Forma III) (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK YASASI, MADDE 6) (Tüzük Madde 6) KKTC Yurttaşlığının Doğum Yeri ile Kazanılmasının Kaydı İçin Dilekçe I. İsim, Doğum Yeri ve Tarihi:- (İsim, Büyük harflerle yazılacak) 1-...dir i/ı KKTC...de/da...tarihinde doğdu. II. III. Anne ve Baba Hakkında Bilgi: 3- Annenin (doğduğu ülkedeki) tam ismi (büyük harfle) ve yurttaşlığı Babanın (doğduğu ülkedeki) tam ismi (büyük harflerle) ve yurttaşlığı Şimdiki adresi KKTC de Bulunmuş Sahipsiz Çocukların İsmi, v.s (İsim Büyük harflerle yazılacak) 6-...dir 7- Bulunduğu Köy, kasaba ve şehir Kimin tarafından bulunduğu Teslim edilen yetkili merci (1) Yukarıda I ve II nci kısımlarda hakkında bilgi verilen ve... tarihinde... de/da doğan doğum yeri ile KKTC yurttaşlığını kazanmıştır. Bu dilekçe ile adı geçenin kaydının yapılarak Yurttaşlık Belgesi verilmesini talep ederim. (2) Yukarıda III üncü kısımda hakkında bilgi verilen tarihinde... köyünde/ kasabasında/şehrinde... tarafından bulunarak ne teslim edilen isimli çocuk, aksi sabit oluncaya kadar KKTC de doğmuş sayılacağından doğum yeri ile KKTC Yurttaşlığını kazanacaktır. Bu nedenle, adı geçen çocuğun kaydının yapılarak Yurttaşlık Belgesi verilmesini talep ederim. Bu dilekçe... tarihinde huzurumda yapılmış, tetkik edilmiş ve imzalanmıştır. (Açık İsim ve İmza)... (Açık İsim ve İmza)... Muhaceret Dairesi Müdürü, Muhaceret Dairesi Şube Müdürü KKTC Elçisi, KKTC Konsolosu, KKTC Temsilcisi 8

9 (Ek I Forma IV) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK YASASI MADDE 7) (Tüzük, Madde 7) KKTC Yurttaşlığının Evlenme Yolu ile Kazanılmasının Kaydı İçin Dilekçe:- Bir KKTC Yurttaşı kadın ve/veya erkek ile evlenen kişinin, KKTC Yurttaşlığına geçmek için sunduğu dilekçe.; I Kişi Hakkında Bilgi: 1- Ben, (dilekçe sahibinin tam ismi ve adresi, büyük harflerle) tarihinde... de/da doğdum. 2- Babanın tam ismi... dir ve tarihinde... de/da doğmuştur. 3- Annenin ismi...dir ve... tarihinde... de/da doğmuştur. II Evlendiği Karı veya Koca Hakkında Bilgi: 4-...tarihinde......de/da......ile (kocanın veya karının tam ismi) evlendim. (Karı veya kocanın evlenme, doğum belgesi ve kimlik kartı eklenecek (Pasaport veya pasaport yerine geçen belge) * 5- Kocam/karım...tarihinde......de/da doğmuştur. (Lüzumsuz olan çizilecek) 6- Kocanın babasının tam ismi...dır. ve...tarihinde...de/da doğmuştur. 7- Evliliğim devam ediyor*(teyit edici belge eklenecek)* Bu belge KKTC de Polis Muhaceret Bölüm Müdürlüğü, KKTC sınırları dışında KKTC Elçisi KKTC konsolosu ve KKTC Temsilcisi tarafından teyid edilecektir. 8- Kocam veya karım aşağıda belirtilen nedenlerle KKTC Yurttaşıdır (Yurttaşlığı hangi yolla kazanmışsa yazılacak) 8- Kocam ölmemiş olsaydı......yolu ile KKTC Yurttaşlığını kazanacaktır. (Yalnızca kocası ölen kadınlar tarafından doldurulacaktır) Ben bir yabancıyım ve doğdum. 10- Aşağıdaki evlilikleri yaptım. (Buraya yapılmış olunan evliliklerin sırasıyle tarihi ve yeri, eşlerin isimleri (karı ve kocanın) ve evlilikteki koca veya karının yurttaşlığını yazınız. ADI SOYADI TARİH YER VE YURTTAŞLIĞI Evlilikten doğan çocukların isim, yaş ve yurttaşlığı İşbu dilekçe ile KKTC Yurttaşı olarak kaydımın yapılmasını talep ederim. 9

10 Ben, (tam isim)... bu dilekçede verilen bilginin tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Açık İsim ve İmza tarihinde... de/da önünde yapılmış, tetkik edilmiş ve imzalanmıştır. Açık İsim ve İmza:... Muhaceret Dairesi Müdürü Muhaceret Dairesi Şube Müdürü, KKTC Elçisi, KKTC Konsolosu, KKTC Temsilcisi 10

11 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK YASASI MADDE 8 ve 9 (Tüzük, Madde 8) KKTC Yurttaşlığının Bakanlık ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Kazanılması İçin Dilekçe. (Ek I Forma V) I. Bakanlık Kararı ile Yurttaşlığın Kazanılması A- İsim, Meşguliyet v.s:- 1- KKTC Yurttaşlığına alınmak isteyen kişinin (doğduğu ülkedeki) tam ismi: (Büyük Harflerle) Esas isim yerine yeni bir isim almış ise, bilgi ve değişiklik tarihini veririz Özel maksatlar için kullanılmış olan başka herhangi bir isim hakkında bilgi Ticaret veya sanat amaçları için kullanılmış olan başka herhangi bir isim hakkında bilgi (1) KKTC deki şahsi adresi... (2) Devamlı ikamet ettiği ülkedeki tam posta adresi Mesleği KKTC deki iş adresi ve/veya işverenin isim ve adresi (Müdür olması halinde ilgili şirketlerin isim ve adresleri)... B- Doğduğu Ülke, yurttaşlığı v.s 8- Doğduğu ülke, yer ve tarih Doğum anındaki yurttaşlığı Farklı ise yurttaşlığı ile ilgili değişikliğin nasıl yapıldığını bildiririz. 12- Vatansız ise, yurttaşlığın nasıl kaybedildiğini belirtiniz. C- Ana, Baba Hakkında Bilgi: 13- Babanın (doğduğu ülkedeki) tam ismi (büyük harflerle) ve yurttaşlığı Hayatta ise şimdiki adresi Yurttaşlığı (ölmüşse, öldüğü zamanki) Annenin evlenmeden önce (doğduğu ülkedeki ) tam ismi (büyük harflerle) Hayatta ise şimdiki adresi 18- Yurttaşlığı (ölmüşse, öldüğü zamanki) 11

12 C- Karı, Koca ve Çocuklar Hakkında Bilgi: 19- Evli, dul, boşanmış olup olmadığını belirtiniz Evlilik bozulmuş ise ilgili Mahkeme emri veya kararının verildiği yer ve tarihi bildiriniz Kocanın tam ismi */* Karının evlenmeden önceki ismi (büyük harflerle) Koca*/* karı hakkında bilgi veriniz: 1- Yurttaşlığı Hayatta ise şimdiki adresi Doğum Tarihi Doğum Yeri Çocuklar hakkında bilgi... Tam İsmi (büyük harflerle)doğum Yeri, Doğum Tarihi Yurttaşlık Yurttaşlığı D- İkamet Hakkında Bilgi:- 24- Son beş yıl zarfında ikametiniz hakkında bilgi (KKTC de bulunduğunuz sırada ikamet ettiğiniz yerin veya yerlerin tam adresini veriniz): (NOT: KKTC Yurttaşlık Yasasının 9 uncu maddesi uyarınca yurttaşlığı kazanacaklar bu kısmı doldurmaz.) Adres (Her yerin tam posta adresini veriniz.) (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde toplam ikamet: (Ek I-Forma VI eklenecek) yıl ayı (2) Yukarıda gösterilen ikamet süresi zarfında aşağıdaki ülkeleri ziyaret ettim:- Ülkenin Adı Tarihinden Tarihine kadar

13 25- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Hizmetindeki Servisin detayları İstihdam İstihdam Tarihinden Tarihine Yıl ay edildiği Hükümet Dairesi veya özel sektör edildiği mevkii kadar E- Dilekçe sahibinin gelecekteki niyetleri hakkında beyanname: 26- KKTC yurttaşlığını kazandığım takdirde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşamak ve... olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Hizmetine girme veya bu hizmete devam etmek niyetindeyim. F- Dilekçe sahibi aleyhine açılan herhangi bir soruşturmanın detayları: 27- Herhangi bir Hukuk veya Ceza Mahkemesinde aleyhinize açılan herhangi bir soruşturmanın detayları:- (Cevap olumsuz ise HİÇ yazınız) Soruşturmanın Niteliği Tarih Yer Sonuç Alacaklılar ile yapılan herhangi bir anlaşma, iflâs veya müflisin borçlardan kurtulmasının tarihi: (Cevap olumsuz ise her durum için HİÇ yazınız) Alacaklılar ile yapılan anlaşma tarihi... İflâs Tarihi... Müflisin borçlardan kurtulma tarihi... G- Bakanlık ve Bakanlar Kurulu Kararı ile KKTC yurttaşlığına geçmek için daha önce yapılan dilekçelerin tarihi: 29- Bakanlık Kararı ile yurttaşlığa geçmek için daha önce yapılan dilekçe tarihi:... (ceap olumsuz ise HİÇ yazınız) 30- Bakanlar Kurulu Kararı ile yurttaşlığa geçmek için daha önce yapılan dilekçe tarihi:... H Barış Harekâtında Şehit düşenlerin eş ve çocukları, ana ve babları hakkında bilgi: 31- Şehit düşenin ismi (büyük harflerle) Eşinin ismi Çocuklarının ismi Eş ve çocukların yurttaşlığının 1974 öncesi ne olduğu I tarihinden sonra Türk Mukavemet Teşkilâtı Saflarında KKTC de hizmet ifa edenler:- (Tevsik edici belge eklenecek) 35- Dilekçe sahibinin tam ismi (büyük harflerle) ve doğum tarihi ve yeri

14 36- Annenin ismi Babanın ismi... II- Ahlâk v.s ile ilgili beyanname; 38- İyi ahlâk sahibi ve borçlarını ödeyebilecek durumdayım. NOT: Ben, (tam isim)..... bu dilekçede belirtilen bilginin tam ve doğru olduğunu beyan eder, yukarıda verilen bilgilerde herhangi bir koşula bağlı olarak değişiklik olması halinde Bakanlık veya Bakanlar Kurulu nu yazılı olarak bilgili kılacağımı deruhte ederim. Açık isim ve imza......tarih...de/da yapılmış, tetkik edilmiş ve imzalanmıştır. önünde Açık isim ve imza... Muhaceret Dairesi Müdürü Muhaceret Dairesi Şube Müdürü, KKTC Elçisi KKTC Konsolosu, KKTC Temsilcisi 14

15 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK YASASI, MADDE 8 (TÜZÜK, MADDE 10 (1)) (Ek I-Forma VI) KKTC Yurttaşlık Yasası nın 8 inci Maddesinin (1) inci fıkrasının (B) bendi uyarınca Yabancıların İkamet Sürelerini Tevsik Eden Belge: I- Yabancı Hakkında Bilgi: 1- Yabancı kişinin tam ismi (büyük harfle) 2- İkamet Dosya Numarası KKTC deki en son adresi KKTC deki toplam ikameti (Not: 1- Yılda 40 günü geçmeyen kesintiler kesinti sayılmaz. 2- Yabancının toplam altı ayı geçmemek koşulu ile KKTC dışında bulunması ikamet süresini kesmez. Ancak, yabancının KKTC dışında geçirdiği süre ikamet süresinden sayılmaz.) İlk Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yıl Ay Gün 15

16 İlk Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yıl Ay Gün Yukarıda adı geçen yabancı hakkında belirtilen bilgilerin doğru olduğunu tevsik ederim. Tarih... Açık İsim ve İmza... Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret Bölümü Müdürlüğü 16

17 (Ek I-Forma VII) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK YASASI, MADDE 12 (Tüzük Madde 10 (4)) KKTC Yurttaşlık Yasası uyarınca Yurttaşlığa alınma isteminde bulunan yabancı kişi hakkında verilen Sağlık Kurulu Raporudur. I. Yabancı Kişi Hakkında Bilgi v.s 1- Tam İsim (büyük harflerle) Yabancının Yurttaşlığı Doğduğu ülke ve doğum tarihi Annenin tam ismi Babanın tam ismi... II. Yabancı Kişi Hakkındaki Sağlık Bulguları: 6- Yabancı kişide yapılan Sağlık Kurulu Muayenesi neticesinde aşağıda belirtilen bulgular saptanmıştır. (Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalık).... Yukarıda verilen görüşün tam ve doğru olduğunu beyan ederiz. Adı geçenin sağlık yönünden herhangi bir tehlikesi olduğu/olmadığı tesbit edilmiştir. Açık isim ve imza Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu(a) 17

18 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK YASASI MADDE 12 (Tüzük Madde 10 (4)) (Ek I-Forma VIII) İyi Hal Belgesi: I. Yabancının ismi v.s 1- İsim ( büyük harfle) Doğum Yeri ve doğduğu ülke Yurttaşlığı Mesleği ve geliri Herhangi bir Hukuk veya Ceza Mahkemesinde aleyhine açılan herhangi bir soruşturma veya mahkumiyet hakkında bilgi 6- Polis kayıtlarında aleyhine tescil edilmiş kayıt hakkında bilgi Yukarıda tam ismi ve hakkında bilgi verilen yabancı... yurttaşı... nin...yapılan araştırmalar neticesinde iyi ahlâk sahibi olduğunu beyan ederim. Tarih:... Açık İsim ve İmza:... Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret Bölüm Müdürlüğü 18

19 (Ek I-Forma IX) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Yasası (Tüzük Madde 11) Yurttaşlık Belgesi...sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Yasası nın...maddesi uyarınca bu belgede tarifi, fotoğrafı, ismi ve imza örneği bulunan (çocuklarda imza örneği aranmaz) kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu bu belge ile tasdik ederim. Tam İsim... İş veya Meşguliyeti Doğum Tarihi ve yeri Bekâr/*Evli/*Dul/* Boşanmış Ana ve Babanın ismi ve yurttaşlığı.... Fotoğraf İmza Örneği... (Çocuklarda aranmaz) İşbu belgeyi...sayılı Yurttaşlık Yasasının bana vermiş olduğu yetki uyarınca düzenleyerek yukarıda adı geçen şahsa tarafımdan verilmiştir. Kişinin Açık İsim ve imzası Açık isim ve imza... Muhaceret Dairesi Müdürü (Bu işlem KKTC sınırları dışında olanlar içindir) Hazırlanan Yurttaşlık Belgesi tarafımdan adı geçen şahsa İmza karşılığı verilmiştir Kişinin Açık İsim ve İmza... Açık İsim ve İmza... KKTC Elçisi, KKTC Konsolosu KKTC Temsilcisi 19

20 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK YASASI, MADDE 14(1) (Tüzük, 12(1)) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlığından Çıkma Dilekçesi: (Ek II-Forma I) 1- Ben, (tam isim büyük harflerle) adresinde ikamet etmekte olup reşit yaşta bir kişiyim. 2- Mükellef askerlik hizmetimi yaptım/yapmadım. (Dilekçeye terhis belgesi veya yapmama gerekçesini tevsik edici belge eklenecek.) 3-...de/da doğdum ve...tarihinde 18 yaşını tamamladım. 4- Evlendim/Evlenmedim(lüzumsuz olanın üstünü çiziniz) 5-...(ülkenin adı) kanunları altında o ülkenin yurttaşıyım. (İlgili Devlet yurttaşlığına girdiğini bildirir belge eklenecek) 6- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlığından; işbu dilekçe ile çıkmak isterim. Ben, (tam isim)......bu dilekçede verilen bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Bu beyannameyi doğru olduğuna vicdanen inanarak yapıyorum. Açık İsim ve İmza:......tarihinde önümde imza edilmiştir. Açık İsim ve İmza:... Muhaceret Dairesi Müdürü Muhaceret Dairesi Şube Müdürü, KKTC Elçisi, KKTC Konsolosu, KKTC Temsilcisi. 20

21 (Ek II-Forma II) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK YASASI, MADDE 15(3) (Tüzük, Madde 12 (3)) Yurttaşlıktan Çıkma Belgesi...de/da...tarihinde doğan......kktc Yurttaşlık Yasasının öngördüğü koşullara uygun olduğu nedeniyle, KKTC Bakanlar Kurulu nun...tarih ve......sayılı iznine bağlı olarak KKTC yurttaşlığından çıkarılmış ve nüfus kaydına Çıkarılmıştır serhi düşülmüştür. İşbu belgenin verilmesi ile adı geçen kişi KKTC yurttaşlığını kaybeder. İşbu Çıkma Belgesi...ce düzenlenmiştir. Tarih:... Açık İsim ve İmza... Muhaceret Dairesi Müdürü, Muhaceret Dairesi Şube Müdürü, KKTC Elçisi, KKTC Konsolosu, KKTC Temsilcisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK YASASI MADDE 16 (Tüzük, Madde 13 (1)) (Ek II-Forma III) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlığına Alınmasının İptali Belgesi: KKTC Yurttaşlığına alınması yalan beyan veya önemli hususları gizlemesi sonucu olmuş olan (ne olduğunu belirtiniz)...ve daha önce...ülkenin yurttaşı olan... in KKTC yurttaşlığı, yukarıda belirtilen gerekçelerle, Bakanlar Kurulu nun...tarih ve sayılı kararı ile iptâl edilmiştir. Adı geçen kişinin aşağıda tam isimleri verilen eşi ve çocuklarının da ayni kararla KKTC yurttaşlığı iptal edilmiştir... eşi... çocukları Yukarıda adı geçen kişinin/kişilerin KKTC yurttaşlığının iptali nüfus siciline şerh verilmek suretiyle kaydedilmiştir. İşbu Yurttaşlığa Alınmanın İptali Belgesi ce düzenlenmiştir. Tarih:... Açık İsim ve İmza... Muhaceret Dairesi Müdürü 21

22 (Ek II-FORMA IV) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK YASASI, MADDE 17 (Tüzük, Madde 14(2) ) İHBAR Sn Sayılı KKTC Yurttaşlık Yasası nın...maddesinin... fıkrasına aykırı davranışta bulunduğunuz saptanmıştır. Bu nedenle... tarih ve... sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kazanmış olduğunuz KKTC Yurttaşlığınızın, Bakanlar Kurulu Kararı ile kaybettirilmesi için karar alınacağı hususunda bilgi edinmenizi saygı ile rica ederiz. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK YASASI, MADDE 17 (1) (Tüzük, Madde 14 (1)) Yurttaşlığı Kaybettirme Belgesi Bakanlar Kurulu İmza (EK II-FORMA V)...de/da...tarihinde doğan......, KKTC Yurttaşlık Yasası nın......maddesi uyarınca, KKTC Bakanlar Kurulu nun... tarih ve...sayılı kararı ile KKTC Yurttaşlığını kaybetmiştir. İşbu Yurttaşlığı Kaybettirme Belgesi... düzenlenmiştir. Tarih:...Açık İsim ve İmza... Muhaceret Dairesi Müdürü 22

23 (EK II-FORMA VI) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK YASASI, MADDE 18(2) (A) (Tüzük, Madde 15(1)) İlân Yolu İle Tebliğ Bakanlar Kurulu nun...tarih ve...sayılı kararı ile KKTC Yurttaşlığını kazanan...tarihinde...doğan ve halen...nerede olduğu tesbit edilemeyen...in...sayılı KKTC Yurttaşlık Yasasının...maddesinin...fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu nca yurttaşlıktan çıkarılacaktır. KKTC ye çıkarma kararının tebliğinden veya Resmi Gazete de yayınlanmasından önce dönmesi halinde çıkarma işlemleri durdurulacaktır. Tarih:... Bakanlar Kurulu... 23

24 (EK II-FORMA VII) Sn KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (YURTTAŞLIK YASASI, MADDE 18(2) (B) (Tüzük, Madde 15(1)) İhbar...sayılı KKTC Yurttaşlık Yasası nın... maddesi uyarınca (gerekçeyi yazınız) Bakanlar Kurulu nca KKTC yurttaşlığından çıkarılmanıza karar verilecektir. Ancak, Çıkarma Kararının tarafınıza tebliğinden önce KKTC ye dönmeniz halinde hakkınızda verilen çıkarma kararı ile ilgili işlemler durdurulacaktır. Bilgilerinizi saygı ile rica ederim. Tarih:... Bakanlar Kurulu İmza:... 24

25 (EK II-FORMA VIII) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (YURTTAŞLIK YASASI, MADDE 18(4) (Tüzük, 15(2)) İHBAR Sn Sayılı KKTC Yurttaşlık Yasası nın... maddesi uyarınca (gerekçeyi yazınız) Bakanlar Kurulu nun...tarih ve... sayılı kararı ile KKTC Yurttaşlığından çıkarıldınız. Bilgilerinizi saygı ile rica ederim. Tarih:... Açık İsim ve İmza:... Bakanlar Kurulu 25

26 (EK II-FORMA IX) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK YASASI, MADDE 18 (4)) (Tüzük, Madde 15(2) Bakanlar Kurulu nun...tarih ve... sayılı karar ile KKTC yurttaşlığını kazanan...ve... tarihinde doğan KKTC Bakanlar Kurulu nun... tarih ve...sayılı kararı ile aşağıda belirtilen gerekçelere atfen KKTC Yurttaşlığından çıkarılmıştır. Gerekçe Tarih:... Açık İsim ve İmza:... Bakanlar Kurulu 26

27 (EK II-FORMA X) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK YASASI MADDE 18 (Tüzük, Madde 15(3) Yurttaşlıktan Çıkarma Belgesi...Sayılı KKTC Yasası nın...maddesi uyarınca gerekçeyi yazınız) Bakanlar Kurulu nun...tarih ve... sayılı kararı ile KKTC yurttaşlığından çıkarıldınız. İşbu Yurttaşlıktan Çıkarma Belgesi yukarıda belirtilen gerekçeler uyarınca ce düzenlenmiştir. Tarih:... Açık İsim ve İmza... Muhaceret Dairesi Müdürü, 27

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

[Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurıyetı Resmî Gazete, Sayı 52, Ek I, 27 Mayıs, 1993, {*191}]

[Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurıyetı Resmî Gazete, Sayı 52, Ek I, 27 Mayıs, 1993, {*191}] [Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurıyetı Resmî Gazete, Sayı 52, Ek I, 27 Mayıs, 1993, {*191}] Bölüm I Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 21 Mayıs, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Kuzey

Detaylı

RESMİ MAKAM TARAFINDAN DOLDURULACAK. 1. Yeni pasaport isdarı için yukarıda adı geçenin müracaatı alınmış olup, bilgilerinize sunulmaktadır.

RESMİ MAKAM TARAFINDAN DOLDURULACAK. 1. Yeni pasaport isdarı için yukarıda adı geçenin müracaatı alınmış olup, bilgilerinize sunulmaktadır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Form P-1) MUHACERET DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PASAPORT TALEP FORMU KISIM I Bu forma 18 yaşından büyük olan dilekçe sahipleri ve çocukları adına yapılacak dilekçeler

Detaylı

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU 10441 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5901 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/6/2009 Sayı : 27256 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 48 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 18 Yaşını Tamamladıktan

Detaylı

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (6.7.1994 - R.G. 74 - EK III - A.E. 342 Sayılı Tüzük) ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) YASASI (53/1993 Sayılı Yasa) 7 (2), 8 (1) ve 17 nci

Detaylı

Sayı: 51/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 1. Bu Yasa, Daimi İkamet İzni Yasası olarak isimlendirilir.

Sayı: 51/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 1. Bu Yasa, Daimi İkamet İzni Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Kasım 2015 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Daimi İkamet İzni Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince

Detaylı

KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf 2 Uluslararası

Detaylı

R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008)

R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008) R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008) Bakan, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası nın 10(2). maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak

Detaylı

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; doğumla Türk vatandaşı olup da

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 11/2/2010-2010/139 Resmî Gazete : 6.4.2010/ 27544 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 11/2/2010, 2010/139 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/5/2009, No: 5901 Yayımlandığı Resmi Gazete : 06/04/2010, Sayı : 27544

Detaylı

SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ

SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ SİGORTA TAHKİM TÜZÜĞÜ (28.02.2013 - R.G. 34 - EK III - A.E 111 Sayılı Tüzük) SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (60/2010 Sayılı Yasa) Madde 67 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır Evlilik İşlemleri Evlilik işlemleri ile ilgili merak edilenler, evlilik müracaatları, evlilik dosyasında bulunması gerekenler vs. burada anlatılmıştır. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Evlenme

Detaylı

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı :B050NÜV00700002-010-06/081690 04/03/2009 Konu: 5838 sayılı Kanuna göre Ahıska Türklerinin Vatandaşlık Başvuruları... VALİLİĞİNE

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI VE KAYBI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI VE KAYBI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI VE KAYBI TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI HALLERİ Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması Türk Vatandaşlığının

Detaylı

Türk Vatandaşı Nasıl Olunur

Türk Vatandaşı Nasıl Olunur Türk Vatandaşı Nasıl Olunur Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme İle Kazanılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 I-GİRİŞ 3 1 - Genel olarak 2- Deyim sorunu 5 3- Gerçek kişiler dışındaki varlıkların uyrukluğu sorunu 9 II- UYRUKLUK (VATANDAŞLIK) HUKUKU'NUN NİTELİĞİ 10 1- İçhukuk

Detaylı

Resmî Gazete KANUN TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. Kanun No. 5901 Kabul Tarihi: 29/5/2009 ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Resmî Gazete KANUN TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. Kanun No. 5901 Kabul Tarihi: 29/5/2009 ĐKĐNCĐ BÖLÜM 12 Haziran 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27256 KANUN TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun No. 5901 Kabul Tarihi: 29/5/2009 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç MADDE

Detaylı

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ [(19.4.1985 R.G. 35 EK III A.E. 207 Sayılı Tüzüğün), (31.12.2010 R.G. 220 EK III A.E. 786) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun No Kabul Tarihi: 29/5/2009

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun No Kabul Tarihi: 29/5/2009 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun No. 5901 Kabul Tarihi: 29/5/2009 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; Türk vatandaşlığının kazanılması

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5901 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı Resmi Gazete :12/6/2009 Sayı :27256 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç

Detaylı

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 Bilgi Edinme Başvurularının

Detaylı

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, Yabancı resmi belgelerin diplomasi veya konsolosluk temsilciliklerince tasdiki mecburiyetinin

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA)

GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA) Amaç GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve

Detaylı

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ĐLO) Ü EŞĐT DEĞERDE ĐŞ ĐÇĐ ERKEK VE KADI ĐŞÇĐLER ARASI DA ÜCRET EŞĐTLĐĞĐ HAKKI DAKĐ 1951 TARĐHLĐ 100 SAYILI SÖZLEŞMESĐ Đ O AYLA MASI I UYGU BULU MASI A ĐLĐŞKĐ YASA Sayı: 22/1993

Detaylı

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

KPSS BAŞVURU KILAVUZU Gebze Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı

KPSS BAŞVURU KILAVUZU Gebze Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı KPSS BAŞVURU KILAVUZU Gebze Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Sonucu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Üniversitemize Yerleşen Adaylar

Detaylı

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN 10. MADDESİ

Detaylı

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYET TÜZÜĞÜ ( Sayı 516-9 Eylül 1987 ) TURİZM PLANLAMA DAİRESİ ŞUBAT 1999 LEFKOŞA Sayı: 516 TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987 Sayılı Yasa) 20(12), 23(2) ile

Detaylı

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Temmuz, 1997 tarihli birleşiminde kabul olunan Para ve Kambiyo Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME ESAS VE KISTASLARI TÜZÜĞÜ [(25.2.1983 R.G. 14 EK III A.E. 87 Sayılı Tüzüğün), (29.4.1983 R.G. 29 EK III A.E. 173), ( 15.3.1985 R.G. 22 EK III A.E. 133), ( 7.4.1985 R.G. 30 EK

Detaylı

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No 1- Hizmetin Adı 5203 Sayılı Yasa Gereğince Verilen Belge Başvuruda İstenen Belgeler 1-İsteklerini belirtir dilekçe,

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40004962-102.99-15792 18/02/2015 Konu : Evlenme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İlgi : 13.02.2014 tarihli

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler Elektronik ortamda beyanname gönderme ile ilgili usul ve esaslar 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (1) belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde, elektronik ortamda beyanname göndermek için kullanıcı

Detaylı

Sayı: 64/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 64/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 1 Aralık 2014 tarihli Ondokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Askerlik (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli

Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA (Personel Dairesi Başkanlığı) ANKARA

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA (Personel Dairesi Başkanlığı) ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA (Personel Dairesi Başkanlığı) ANKARA Devlet Personel Başkanlığınca, Bakanlığınız. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü emrine.... kadrosuna 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016 14. ADRES BEYANI T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016 Vatandaşlarımızın ikamet adreslerine taşındıkları tarihten itibaren 20 iş günü içinde adres beyanında bulunmaları zorunludur. Öte yandan, ülkemizde yapılacak

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- (1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Mayıs 2008 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bulunulması Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (2) inci fıkrası gereğince

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ [(24.4.2008 R.G. 73 EK III A.E.332 Sayılı Tüzüğün), (19.2.2010 R.G.31 EK III A.E.114) ve (24.7.2014 R.G. 160 EK III A.E.475) Sayılı Tüzüklerle

Detaylı

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI No : 1998/3 Yayım Tarihi : 02/06/1998 Yürürlüğe Girdiği Tarihi : 02/06/1998 Not : 2005/1 Sayılı Genelge ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Olup, 1998/3 Sayılı

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

1994 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ PROJE DÜZENLEME VE VİZE YÖNETMELİĞİ

1994 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ PROJE DÜZENLEME VE VİZE YÖNETMELİĞİ 1994 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ PROJE DÜZENLEME VE VİZE YÖNETMELİĞİ (25.10.1994 - R.G. 120 - EK III - A.E. 542 Sayılı Yönetmelik) KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (12/1976 Sayılı Yasa) Madde

Detaylı

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Tamamlanma Süresi (En BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Adı Geç) Nüfus Cüzdanının Kayıp Nedeniyle 1- Var ise

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ [(22.2.2010 R.G. 32 EK III A.E. 121 Sayılı Tüzüğün), (26.6.2014 R.G. 144 EK III A.E. 408) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] 1975 BALIKÇI GEMİLERİ (TESCİL, SATIŞ, DEVİR VE İPOTEK)

Detaylı

1986 AKARYAKIT SATIŞI VE İŞTİGALİ (DENETİM VE DÜZENLEME) TÜZÜĞÜ

1986 AKARYAKIT SATIŞI VE İŞTİGALİ (DENETİM VE DÜZENLEME) TÜZÜĞÜ 1986 AKARYAKIT SATIŞI VE İŞTİGALİ (DENETİM VE DÜZENLEME) TÜZÜĞÜ [(30.12.1986 R.G. 119 EK III A.E. 778 Sayılı Tüzüğün), (16.10.1989 R.G. 102 EK III A.E. 457), (26.08.1994 R.G. 99 EK III A.E. 427), (29.01.1997

Detaylı

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI haberleşme uzman yardımcısı 2 (iki) havacılık uzay teknolojileri uzman yardımcısı alımı ilanı BİK İlan No : ILN00454084

Detaylı

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti EK 3 : KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN ÇİZELGE 1) Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Bir gerçek kişinin kendisi tarafından işlem talep edilmesi durumunda yükümlünün alması gereken bilgilere ve bu bilgilerin doğruluğunu

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası Kanun Kabul Tarihi Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU : 5901 : 29/05/2009 : 12/6/2009 : 27256 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin

Detaylı

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir.

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. ÇALIŞMA İZNİ 1. İlk Başvuru Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. Yurt dışından yapılacak başvurularda yabancıların, çalışma izni için vatandaşı oldukları

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012, 21/2014 ve 39/2016 sayılı yasalar) Madde 86, 87 ve 89 Tahtında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 86 ncı, 87 nci

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 28 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27918 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 02.12.2008 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/128 02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma

Detaylı

GEMİADAMLARININ ULUSAL KİMLİK KARTLARINA İLİŞKİN 108 SAYILI SÖZLEŞME

GEMİADAMLARININ ULUSAL KİMLİK KARTLARINA İLİŞKİN 108 SAYILI SÖZLEŞME GEMİADAMLARININ ULUSAL KİMLİK KARTLARINA İLİŞKİN 108 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 29 Nisan 1958 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4939 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu nun daveti üzerine,

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

FASIL 138 OTELLERİN RUHSATLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASAYI BİRLEŞTİREN VE DEĞİŞTİREN YASA

FASIL 138 OTELLERİN RUHSATLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASAYI BİRLEŞTİREN VE DEĞİŞTİREN YASA 1 Ekim 1935 1949 Fasıl 104 33/1952 37/1956 FASIL 138 OTELLERİN RUHSATLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASAYI BİRLEŞTİREN VE DEĞİŞTİREN YASA I. KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Kısa İsim. 1. Bu Yasa, OTELLER YASASI Olarak

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456-467 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) SUNUŞ Değerli Üyemiz, 11/03/2016 Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında ve el ile yapılan işlemler artık elektronik

Detaylı

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Detaylı

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa R.G 196 05 Aralık 2013 BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI 29/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ

MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ MOTORLU ARAÇLARA ÖZEL TAHSİSLİ PLÂKA VERİLMESİ ESAS VE USULLERİ TÜZÜĞÜ [(8.9.2000 R.G.107 EK III A.E. 597 Sayılı Tüzüğün), (28.6.2005 R.G.103 EK III A.E.331) ve (19.6.2006 R.G.106 EK III A.E.376) Sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Faaliyet Gösterecek Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İzin Başvurusunda Talep Edilecek Evraklar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Faaliyet Gösterecek Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İzin Başvurusunda Talep Edilecek Evraklar Sigorta ve reasürans şirketleri faaliyete geçebilmek için, Değiştirilmiş Şekliyle 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası nın 21 inci maddesine göre, Faaliyet Gösterilecek Sınıflarla

Detaylı

KURUL KARARI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 4460-8 Karar Tarihi: 20/06/2013 MADDE 1 (1) 9 Nisan 2007 tarihli ve 26488 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kurumumuz kadrolarına açıktan atanmaya hak kazanan adaylar hakkında duyuru

Detaylı

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21 Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları 27.08.2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik tebligatın

Detaylı

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ [(26.11.2009 R.G. 203 EK III A.E. 805 Sayılı Tüzüğün), (26.2.2013 R.G. 32 EK III A.E. 92) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş

Detaylı

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2015-6 08.09.2015, ANKARA KONU: 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan V e r g i U s u l K a n u n u G e n e l T e b l i ğ i ( S ı r a N o : 4 5 6 ) H k. 27.08.2015

Detaylı

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (19.1.2012 - R.G. 12 - EK III - A.E. 28 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011

Detaylı

EK: 1 İşyeri Staj Kabul Formu MÜDÜRLÜĞÜNE Yüksekokulunuz Programı numaralı öğrencisi... nin / /20. - / /20... tarihleri arasında işyerimizde. gün staj yapması uygun görülmüştür. Bilgilerinize sunulur.

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9)

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Ekonomi Bakanlığından: KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; ek-1/a, ek-1/b ve ek-2 deki listelerde gümrük

Detaylı

YABANCI UYRUKLU KİŞİLERLE EVLENEN SUBAY, ASTSUBAY, SÖZLEŞMELİ SUBAY, SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA VE UZMAN ERBAŞLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

YABANCI UYRUKLU KİŞİLERLE EVLENEN SUBAY, ASTSUBAY, SÖZLEŞMELİ SUBAY, SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA VE UZMAN ERBAŞLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 YABANCI UYRUKLU KİŞİLERLE EVLENEN SUBAY, ASTSUBAY, SÖZLEŞMELİ SUBAY, SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA VE UZMAN ERBAŞLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (Resmi Gazete: 12 Mart 1997, sayı: 22931) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde,

Detaylı

ERDEK ĠLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ERDEK ĠLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERDEK ĠLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(ENGEÇ SÜRE) a) Evlilik Ġçi Doğum: 1-Bildirim : Ana,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ ( DUS )

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ ( DUS ) DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ ( DUS ) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATAMALARINDA İSTENEN EVRAKLAR AÇIKTAN VE N A K L E N (Halen Kamu Kurumlarında Çalışmakta

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı