Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÇAPALAMA MAKÝNESÝ HONDA FG201 HONDA FG205 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 Emniyet kurallarý 4 Genel tanýtým 6 Ön hazýrlýklar ve kontroller 12 Motorun çalýþtýrýlmasý 18 Kullanma ve tavsiyeler 20 Bakým 26 Arýza bulma 36 Taþýma ve depolama 37 Teknik spesifikasyonlar 42 Garanti kapsamýndaki bakým ve tamir iþleri tablosu 45 Ýlk bakým kuponu Garanti Belgesi Yetkili Servisler 1

3 GÝRÝÞ HONDA motorlu çapa makinesini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA çapa makinesinin kullanma ve bakým bilgilerini içerir. Bu el kitabý, basýmý sýrasýndaki en son üretim bilgileri esas alýnarak hazýrlanmýþ olup HONDA / ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ., hiçbir uyarýda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden herhangi bir zamanda gerekli gördüðü deðiþiklikleri yapma hakkýný saklý tutar. Bu el kitabýnýn hiçbir bölümü yazýlý izin alýnmadan yeniden basýlamaz ve çoðaltýlamaz. Bu el kitabý ürünün ayrýlmaz bir parçasý olarak düþünülmeli ve baþkasýna satýlmasý halinde ürün ile birlikte verilmelidir. HONDA motorlu çapa makinesi talimatlara uygun çalýþtýrýlmasý halinde uzun süre güvenilir ve etkin bir hizmet verecek þekilde tasarlanmýþtýr. Motorlu çapa makinesini kullanmaya baþlamadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabý'ný iyice okuyun ve anlayýn. Talimatlara uyulmamasý ciddi yaralanmalara ve hasara yol açabilir. Motorlu çapa makinesi yalnýzca tarýmsal amaçlý kullanýmlar için dizayn edilmiþ ve üretilmiþtir. Makinenin amaç dýþý kullanýmýndan ötürü doðabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Bu el kitabýnda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda çapa makinesinin hiçbir parçasýna ve ayarlarýna dokunmayýn, çapa makinesi üzerinde deðiþiklik yapmaya çalýþmayýn.yapýlacak deðiþiklikler kullanýcýya ve çevredekilere zarar verebilir ve makinenin performansýný ve ömrünü önemli ölçüde düþürebilir. Yetkili Servisler dýþýnda yapýlan müdahalelerden ve deðiþikliklerden doðacak hasar ve arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaktýr. Makine üzerindeki hiçbir muhafazayý, ikaz etiketini, kalkaný, kapaðý ya da baþka bir güvenlik elemanýný çýkarmayýn. Bunlar sizin güvenliðiniz için konulmuþtur. Emniyet sistemlerinin düzgün çalýþtýðýndan ve görevlerini yapamayacak þekilde iptal veya tadil edilmiþ olmadýklarýndan emin olun. Motorlu çapa makinesinin bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmsýzlýk veya yetkili olmayan kiþilerin yanlýþ müdahalesi nedeni ile meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaktýr. Kullanma ve Bakým El Kitabýnda belirtilen bakým iþlemlerinin titizlikle uygulanmasý gereklidir. 2

4 Anadolu Motor/ HONDA Yetkili Servisleri HONDA motorlu çapa makineniz için gerekli tüm bakým ve onarým hizmetlerini vermeye hazýrdýrlar.sorularýnýz ve karþýlaþtýðýnýz problemler için de Yetkili Servislerimiz size yardýmcý olacaklardýr. Anadolu Motor Yetkili Servislerini el kitabýnýzýn arkasýndaki listede bulabilirsiniz. Garanti kapsamý içindeki hizmetler için ürün satýn alýndýðýnda ürünle birlikte verilen Garanti Belgesi ibraz edilmelidir. Garanti Belgesi olmaksýzýn talep edilecek hizmetler garanti dýþý olarak deðerlendirilecek ve ücreti karþýlýðý verileceklerdir. Ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr. El kitabýnda göreceðiniz aþaðýdaki uyarý baþlýklarýna ve altlarýndaki açýklamalara dikkat edin. GÝRÝÞ TEHLÝKE! : "Talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açýlacaktýr" demektir. UYARI! : "Talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açýlabilir" demektir. DÝKKAT! NOT : "Talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara ve yaralanmalara yol açýlabilir" demektir. : Ürünün verimli þekilde çalýþtýrýlmasý için yararlý bilgiler verilir. 3

5 EMNÝYET KURALLARI Kendi güvenliðiniz, baþkalarýnýn güvenliði ve makinenizin hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara titizlikle uyun. Kullanýcýnýn sorumluluðu Satýn almýþ olduðunuz HONDA motorlu çapa makinesi, talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Makinenizi çalýþtýrmadan önce makine ile birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir veya makineye ve çevrenize hasar verebilirsiniz. Emniyetli çalýþmayý saðlamak ; HONDA motorlu çapa makinesini kullanmaya baþlamadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabýný okuyun. Motoru çalýþtýrmadan önce muhakkak bir ön kontrol yapýn. Cývata,somun baðlantýlarýnýn tamam ve tam sýkýlý olduklarýný kontrol edin. Acil durumda makinenin nasýl durdurulacaðýný bilin. Kumanda ve kontrol donanýmýnýn nasýl çalýþtýðýný iyice anlayýn.gerekli bilgileri ve deneyimi olmayan kiþilerin makineyi kullanmasýna izin vermeyin. Motorlu çapa makinesini kullanacak kiþilerin fiziksel durumunun uygun olmasý gerekir. Sýrt aðrýlarý,omurilik sakatlýklarý, el,bilek,dirsek,omuz,diz ve ayak bileklerinde mafsal rahatsýzlýklarý olan ve gücü yetersiz kiþiler özellikle eðimli arazilerde çapa makinesini kontrol edemez ve ciddi kazalara yol açabilirler. HONDA motorlu çapa makinesi Avrupa'da geçerli emniyet regülasyonlarýna uygun olark üretilmiþtir.makine üzerinde deðiþiklik yapmayýn, emniyet tertibatlarýný sökmeyin veya kullanýlamaz hale getirmeyin.makine üzerinde üretici firmanýn belirttikleri dýþýnda takým veya aksesuar kullanmayýn. 10o'den ( %17) daha fazla eðimli yerlerde makineyi kullanmayýn. Eðimlere dikine girmeyin. Eðimli arazilerde zigzag çizerek çalýþýn. 4

6 EMNÝYET KURALLARI Çapa býçaklarý sivri ve kesici olup dikkat edilmediðinde yaralanmalara yol açarlar. Çapalama sýrasýnda dönen býçaklar kullanýcýya taþ ve benzeri sert parçalar fýrlatabilirler.çapa makinesiyle çalýþýlýrken kalýn tabanlý koruyucu çizmeler giyilmeli,gözleri koruyacak gözlük takýlmalýdýr. Sivri parçalarla uðraþýrken yaralanmamak için koruyucu eldiven kullanýlmalýdýr. Çapa makinesi çalýþýrken eller ve ayaklar makinenin hareketli parçalarýna asla yaklaþtýrýlmamalýdýr. Çocuklar ve evcil hayvanlar çapa makinesinin çalýþma bölgesinden uzak tutulmalýdýr. Motoru çalýþtýrmadan önce yað seviyesini kontrol edin.eksikse tavsiye edilen cins yað ile üst seviyeye kadar doldurun. Yakýt, yutulmasý halinde zararlý ve öldürücüdür. Yakýt deposunu çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutun. Yakýt ikmali sýrasýnda motoru mutlaka durdurun ve sigara içmeyin. Yakýt doldurma iþleminin bitmesinden sonra yakýt depo kapaðýnýn tam kapalý olduðundan emin olun. Yakýt tankýný aðzýna kadar doldurmayýn. Genleþme ve sarsýlma sonucu yakýt kapak çevresinden sýzabilir. Kullaným sýrasýnda çapa motorunun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr. Motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir.makine henüz sýcakken depolanmasý yangýna yol açabilir. Karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný solumak bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir. Motorlu çapa makinesini kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrdýðýnýzda hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. Ýthalatçý firma: ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ. 5

7 GENEL TANITIM MOTORLU ÇAPA MAKÝNESÝNÝN PARÇALARI (FG201) 6

8 GENEL TANITIM Parçalar (FG201) Görevleri (FG201) [1] Gaz / debriyaj levyesi Motor hýzýný ayarlar, býçaklarýn dönmesini kontrol eder. [2] Gidon tespit vidasý Gidonu katlamak için kullanýlýr. [3] Taþýma sapý Çapa makinesini dengeli þekilde taþýmaya yarar [4] Çalýþtýrma ipi tutamaðý Motora ilk hareket vermek için kullanýlýr. [5] Yakýt deposu kapaðý [6] Yað seviye çubuðu / doldurma kapaðý Yað doldumak ve yað seviyesi kontrolu için. [7] Yað boþaltma tapasý Sökülerek motor yaðý boþaltýlýr. [8] Çapa býçaklarý [9] Ýz demiri Çapalama derinliðini ayarlamaya yarar. [10] Egzoz susturucusu [11] Gidon [12] Gidon tutamaðý [13] Devre kesici (kontak anahtarý) Motoru durdurmaya yarar. [14] Yakýt musluðu Benzin giriþini açar veya kapar. [15] Jigle Motoru soðukta çalýþtýrmak için kullanýlýr. [16] Hava filtresi Motora giren havadaki tozu tutar. [17] Buji [18] Taþýma tekerlekleri Çapa makinesini taþýmaya yarar (motor çalýþmýyorken) [A],[B],[C] Emniyet çýkartmalarý [D] Gürültü seviyesi çýkartmasý [E] Yað seviyesi çýkartmasý [F] Tanýtma çýkartmasý 7

9 GENEL TANITIM MOTORLU ÇAPA MAKÝNESÝNÝN PARÇALARI (FG205) 8

10 GENEL TANITIM Parçalar (FG205) Görevleri (FG205) [1] Gaz / debriyaj levyesi Motor hýzýný ayarlar, býçaklarýn dönmesini kontrol eder. [2] Gidon tespit vidasý Gidonu katlamak ve yükseklik ayarý için kullanýlýr. [3] Taþýma sapý Çapa makinesini dengeli þekilde taþýmaya yarar [4] Çalýþtýrma ipi tutamaðý Motora ilk hareket vermek için kullanýlýr. [5] Yakýt deposu kapaðý [6] Yað seviye çubuðu / doldurma kapaðý Yað doldumak ve yað seviyesi kontrolu için. [7] Yað boþaltma tapasý Sökülerek motor yaðý boþaltýlýr. [8] Çapa býçaklarý [9] Ýz demiri Çapalama derinliðini ayarlamaya yarar. [10] Egzoz susturucusu [11] Gidon [12] Gidon tutamaðý [13] Devre kesici (kontak anahtarý) Motoru durdurmaya yarar. [14] Yakýt musluðu Benzin giriþini açar veya kapar. [15] Jigle Motoru soðukta çalýþtýrmak için kullanýlýr. [16] Hava filtresi Motora giren havadaki tozu tutar. [17] Buji [18] Taþýma tekerlekleri Çapa makinesini taþýmaya yarar (motor çalýþmýyorken) [A],[B],[C] Emniyet çýkartmalarý [D] Gürültü seviyesi çýkartmasý [E] Yað seviyesi çýkartmasý [F] Tanýtma çýkartmasý 9

11 GENEL TANITIM EMNÝYET ÇIKARTMALARI : Çapa makinesinin çok dikkatli olarak kullanýlmasý gerekir. Bu nedenle makinenin çeþitli yerlerine kullaným ve alýnacak tedbirlerle ilgili çýkartmalar konulmuþtur. Bu çýkartmalar makinenin bir parçasý olup asla sökülmemelidir. Çýkartmalar düþtüðünde veya zarar görüp okunmaz hale geldiðinde yetkili bayi veya servislere baþvurularak yenileri istenmelidir. Çapanýn çalýþtýrýlmasý sýrasýnda çýkartmalardaki ikazlara titizlikle uyulmalýdýr. [A] UYARI! : Motorlu çapa makinesini kullanmaya baþlamadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabý'ný okuyun. [B] UYARI! : Dönen parçalar. El ve ayaklarýnýzý dönen parçalardan uzak tutun. [C] UYARI! : Egzoz gazlarýnýn içinde zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Motorlu çapa makinesini kapalý bir alanda çalýþtýrdýðýnýzda Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. 10

12 GENEL TANITIM [D] : Gürültü seviyesi çýkartmasý [F] : Tanýtma çýkartmasý Tanýtma çýkartmasýndaki bilgiler : /14/EC direktifine göre gürültü seviyesi 2. 98/37/EC direktifine göre uygunluk iþareti 3. kw olarak nominal güç 4. kg olarak aðýrlýk 5. Üretim yýlý 6. Seri numarasý 7. Model - Tip 8. Üretici firma ve adresi Ýlerde kullanabilmeniz için ürün seri numarasýný Kullanma ve Bakým El Kitabý'nýn bir köþesine yazýn. Garanti, bakým ve yedek parça sorunlarýnýz için bu numarayý muhakkak bildirin. Makinenizin çalýnmasý halinde de seri numarasýnýn verilmesi yasal iþlemleri kolaylaþtýracaktýr. SERÝ NO:... MODEL :... 11

13 ÖN HAZIRLIKLAR VE KONTROLLER UYARI! Bu kontrollar yapýlmadan önce çapa makinesi düz ve saðlam bir zemin üzerine yarleþtirilmeli, kontak kapatýlmalý ve motorun kazara çalýþmasý ihtimaline karþý buji baþlýðý çýkarýlmalýdýr. MOTOR YAÐI DÝKKAT! : Motor yað seviyesini kontrol ederken motoru durdurun ve çapayý yatay bir zemin üzerine yerleþtirin. 1. Yað seviye çubuðu/doldurma kapaðýný [1] çýkarýn ve temiz bir beze kurulayýn. 2. Yað seviye çubuðunu yað doldurma boðazýna [2] vidalamadan sokun ve çýkarýn. 3. Yað seviye çubuðu [3] üzerinden yað seviyesini kontrol edin. 12

14 ÖN HAZIRLIKLAR VE KONTROLLER 4. Yað seviyesi düþükse yað seviye çubuðundaki üst seviyeye [4] kadar tavsiye edilen yað ile tamamlayýn. 5. Yað seviye çubuðunu yerine takýn. DÝKKAT! : Motorun yetersiz miktarda yað ile çalýþtýrýlmasý motora ciddi zararlar verir.yüksek deterjan oranlý 4-zamanlý motor yaðý kullanýlmasýný tavsiye ederiz.yaðýn viskozitesi makinenin çalýþtýðý ortamýn sýcaklýðýna göre seçilmelidir. Multigrade (çok viskoziteli) yaðlar (örneðin 10W-50) geniþ bir sýcaklýk aralýðýnda uygun yaðlamayý saðlarlar [5]. Ortam sýcaklýðýna [6] göre seçtiðiniz yaðýn uygunluðunu kontrol edin. DÝKKAT! : Deterjansýz yað veya 2-zamanlý motor yaðý kullanýlmasý motora ciddi zararlar verir. 13

15 ÖN HAZIRLIKLAR VE KONTROLLER ALET VE AKSESUARLAR Honda motorlu çapa makinesinin üzerinde bulunan alet ve aksesuarlardan baþkalarýný kullanmak istiyorsanýz muhakkak bayinize danýþýn. Makineye uygun olmayan alet ve aksesuarýn kullanýlmasý makineye ciddi zararlar verebilir ve bu zararlar garanti kapsamý içine alýnmaz. UYARI! : Çapý ; FG201 için 230 mm'den, FG 205 için 260 mm'den büyük çapa frezesi kullanmayýn. Geniþliði ; FG201 için 322 mm'den, FG 205 için 510 mm'den fazla çapa frezesi kullanmayýn. Benzin son derece yanýcý bir maddedir. Benzin buharý patlayabilir. Benzinle uðraþýrken çok dikkatli olun Benzin doldurma iþlemini açýkta veya iyi havalandýrýlmýþ bir yerde yapýn. Çevrede alev, kývýlcým bulunmamasýna dikkat edin. Yakýt doldururken sigara içmeyin. Yakýt deposunu aþýrý doldurmayýn (depo boðazýnda yakýt olmamalýdýr). Yakýtý doldurduktan sonra depo kapaðýný sýkýca kapatýn. Etrafa yakýt dökmemeye dikkat edin. Yakýt dökülmüþse motorun üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan motoru çalýþtýrmayýn. BENZÝNÝ ÇOCUKLARIN ERÝÞEBÝLECEÐÝ YERLERDEN UZAK TUTUN. 14

16 ÖN HAZIRLIKLAR VE KONTROLLER YAKIT DÝKKAT! : Asla benzin-yað karýþýmý kullanmayýn. Benzin deposu içine yabancý madde, kir vs girmesine engel olun. Kirli veya çok beklemiþ benzin kullanmayýn. 15

17 ÖN HAZIRLIKLAR VE KONTROLLER Yakýt seviyesini þu þekilde kontrol edin : 1. Yakýt depo kapaðýný [1] açýn ve yakýt seviyesine bakýn. 2. Seviye düþükse yakýt deposunu [2] doldurun. Yakýt, seviye çizgisi [3] hizasýna kadar doldurulmalýdýr. 3. Yakýtý doldurduktan sonra yakýt depo kapaðýný [1] sýkýca kapatýn. NOT : Yakýt sistemine zarar verdiklerinden normal benzin yerine baþka yakýtlarýn kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir. Yakýt deposu kapasitesi : 0,35 Litre Yalnýzca kurþunsuz benzin kullanýn (min.oktan sayýsý 86) DÝKKAT! : Þu yakýtlarý kullanmayýn : Kirli benzinler 30 günden daha fazla beklemiþ benzinler Alkol veya metanol katkýlý benzinler Yað ile / 2-zamanlý motor yaðý ile karýþtýrýlmýþ benzinler. Benzin deposu içine yabancý madde, kir vs girmesine engel olun. NOT : Uygun olmayan cins yakýtlarýn kullanýlmasý sonucu oluþacak performans düþüklüðü ve arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaklardýr. 16

18 ÖN HAZIRLIKLAR VE KONTROLLER HAVA FÝLTRESÝ DÝKKAT! : Motorlu çapa makineleri son derece tozlu ortamda çalýþtýklarýndan hava filtresinin temizlenmesi ve bakýmý büyük önem taþýmaktadýr. Motoru asla hava filtresi olmadan çalýþtýrmayýn; aksi takdirde motora girecek toz parçacýklarý silindir, piston ve segmanlarý çok kýsa sürede aþýndýracaklardýr. Hava filtresinin durumunu kontrol etmek için þöyle yapýn : 1. Hava filtresi kapaðýnýn üst tarafýnda bulunan kulaklarý [1] bastýrarak kapaðý [2] açýn. 2. Filtre elemanýnýn [3] temiz olduðunu kontrol edin. Eleman kirli veya hasarlýysa "Hava filtresinin bakýmý" ile ilgili kýsma bakýn. 3. Filtre elemanýný [3] ve kapaðý [2] yerlerine takýn. Kapak üzerindeki týrnaklarýn [4] yerlerine geçmesine dikkat edin. 17

19 MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI UYARI! : Motoru çalýþtýrýrken gaz levyesini sýkarak motora gaz vermeyin. Bu durumda çapa býçaklarý da harekete geçer ve kazaya veya yaralanmalara yol açabilir. 18

20 MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI 1. Yakýt boþaltma vidasýnýn [2] tam sýkýlmýþ olduðunu kontrol edin. 2. Benzin musluðunu [1] açýn (yatay konum) 3. Devre kesiciyi (kontak anahtarý) [3] "I" (ON=Açýk) konumuna getirin. 4. Jigleyi [4] çekin. NOT : Motor sýcakken veya hava sýcaksa jigleyi kullanmayýn. 5. Çalýþtýrma ipinin tutamaðýný [5] direnç hissedinceye kadar önce hafifçe çekip boþluðunu alýn, sonra kuvvetle çekin. NOT : Çalýþtýrma ipinin tutamaðýný aniden býrakmayýn. Yavaþça mekanizmaya geri sarýlmasýný saðlayýn. 6. Motoru çalýþtýrýrken jigleyi çekmiþseniz motor ýsýndýkça, motoru durdurmayacak þekilde yerine itin. 7. Motorun durdurulmasý için "Kullaným" ile ilgili kýsma bakýn. MOTORUN BOÐULMASI Çalýþtýrma ipi arka arkaya birçok kez çekilmesine raðmen motor çalýþmýyorsa boðulmuþ olabilir. Boðulmuþ bir motoru açmak için þunlarý yapýn : 1. Devre kesiciyi (kontak anahtarý) "O" (Off=Kapalý) konuma getirin. 2. Bujiyi sökün ve kurutun.bujiyi yerine takarken önce elle, oturuncaya kadar vidalayýn, sonra buji anahtarý ile 1/8-1/4 tur çevirerek contasýný tam sýkmasýný saðlayýn. 3. Motoru, yukarda anlatýldýðý normal þekilde çalýþtýrýn. 19

21 KULLANMA VE TAVSÝYELER YÜKSEK ÝRTÝFADA ÇALIÞMA Yüksek irtifalarda hava daha az yoðun olacaðýndan hava/yakýt karýþýmý aþýrý zenginleþir. Performans düþer ve yakýt tüketimi artar. Motorun yüksek irtifadaki performansý daha küçük bir meme kullanarak ve karbüratör karýþým vidasýný ayarlayarak iyileþtirilebilir. Motorlu çapa makinenizi sürekli olarak 1800 m'nin üzerindeki irtifalarda kullanacaksanýz HONDA/Anadolu Motor Yetkili Servislerine baþvurarak gerekli karbüratör ayarlarýný yaptýrmanýz gerekir. Karbüratör memelerinde gerekli deðiþikliklerin yapýlmasý durumunda dahi her 300 m'lik irtifa artýþýnda motorun gücünde %3,5 kadar bir azalma olmasý kaçýnýlmazdýr. Karbüratör ayarlarý yapýlmadýðýnda ise bu güç düþüþü çok daha fazla olur. NOT : Motorun, karbüratörünün ayarlanmýþ olduðu irtifadan daha düþük bir irtifada çalýþýlmasý durumunda ise hava/yakýt karýþýmý aþýrý fakir olacaðýndan performans düþer, motor çok ýsýnýr ve hasar görür. 20

22 KULLANMA VE TAVSÝYELER KULLANMA 1. Gidonu [5] hafifçe aþaðý bastýrarak makinenin önünün yataydan 6-8 derece kadar kalkmasýný saðlayýn [6]. 2. Gaz levyesini sýkarak çapa býçaklarýný dönmeye baþlatýn. Çalýþma sýrasýnda makinenin açýsýný belirtilen sýnýrlar içinde tutmaya dikkat edin. NOT : Çapa makinesi ileri doðru çok hýzlý gidiyorsa gidona biraz daha fazla bastýrarak çalýþma derinliðini arttýrýn ve böylece makinenin yavaþlamasýný saðlayýn. Ýstenilen çalýþma derinliðine erinþinceye kadar gidonu aþaðý bastýrmaya devam edin. Çapa frezesi çok derine indip çapa ileri hareket edememeye baþladýðýnda baskýyý azalýn ve çapayý saða sola sallayarak gömülmekten kurtarýn. 21

23 KULLANMA VE TAVSÝYELER 3. Çapa makinesine dönüþ yaptýrmak için gidonu aþaðýya bastýrýn ve çapayý iz demiri etrafýnda döndürün. DÝKKAT! : Çapa makinesini eðimli arazide kullanýrken devrilmemesi için dikkatli olun. Çapa makinesini gece / yetersiz ýþýk altýnda kullanmayýn. Makineyi her seferinde, kullanmadan önce kontrol edip gevþek / hasarlý parçalar olup olmadýðýna bakýn. GAZ / DEBRÝYAJ LEVYESÝ Gaz levyesi [1] sýkýldýðýnda motor hýzý artar ve otomatik debriyaj kavrama yaparak çapa frezesini (býçaklarý) döndürmeye baþlar. Gaz levyesi serbest býrakýldýðýnda [2] motor hýzý azalýr ve motor ralantiye geçer. Bu durumda kavrama otomatik olarak devreden çýkarak motoru frezeden ayýrýr. DÝKKAT! : Çapa makinesi çalýþýrken gaz levyesi sürekli olarak tam sýkýlmýþ olmalýdýr. Levye tam sýkýlmadýðýnda debriyaj kaçýrma yapar ve makinenin iç parçalarý zarar görür. 22

24 KULLANMA VE TAVSÝYELER ÇALIÞMA DERÝNLÝÐÝNÝN AYARLANMASI Çalýþma derinliði iz demirinin konumu ile ayarlanýr. Çoðu durumda iz demiri, FG205 için konum [2]'de, FG201 için konum [2] veya konum [3]'te olmalýdýr. Çapa makinesi ileri doðru çok hýzlý gitme eðiliminde ise býçaklar yeterince derine inmiyor (sert toprak) demektir ; veya gidon kullanýcýya göre çok alçaktýr. Bu durumda iz demirini bir çentik aþaðý indirmek gerekir (FG205 için konum [1], FG201 için konum [1] veya konum [2]). Býçaklar fazla derine iniyorsa (yumuþak toprak) veya gidon kullanýcýya göre çok alçak kalýyorsa bu durumda iz demirini bir çentik yukarý kaldýrmak gerekir (FG205 için konum [3], FG201 için konum [3] veya konum [4]). 23

25 KULLANMA VE TAVSÝYELER TAÞIMA TEKERLEKLERÝ Çapa makinesini kullanýlacaðý yere kadar taþýmak için taþýma tekerlekleri [1] kullanýlýr. Gidon en rahat taþýma yüksekliðine gelecek þekilde uygun delik seçilmelidir. 24

26 KULLANMA VE TAVSÝYELER Tekerleklerin takýlmasý : 1. Motoru durdurun ve buji baþlýðýný [2] çýkarýn. 2. Yakýt deposu kapaðýnýn ve yað doldurma kapaðýnýn tam kapalý olduðundan emin olun. Çapa makinesini öne yatýrarak motor ön koruyucusu üzerinde durmasýný saðlayýn. 3. Maþalý pimi [3] ve pimi [4] sökün. Ýz demirini [5] çýkarýn. 4. Tekerlekleri istediðiniz yüksekliðe göre takýp kompleyi pim [4] ve maþalý pim [3] ile sabitleyin. Taþýma iþlemini bitirip çapa makinesiyle çalýþmaya baþlayacaðýnýz zaman tekerlekleri sökün ve iz demirini yeniden takýn. ÇAPA MAKÝNESÝNÝN VE MOTORUN DURDURULMASI 1. Gaz / debriyaj levyesini [6] serbest býrakýp býçaklarýn dönmesini durdurun. 2. Devre kesiciyi (kontak anahtarýný) [7] "0" konumuna getirip motoru durdurun. 3. Benzin musluðunu [8] kapalý duruma getirin. 25

27 BAKIM HAVA FÝLTRESÝ Kirli bir hava filtresi karbüratöre hava akýþýný engeller ve motorun performansýný düþürür. Bu nedenle hava filtresinin bakýmý düzgün olarak yapýlmalýdýr. 1. Hava filtresi kapaðýnýn üst tarafýnda bulunan kulaklarý [1] bastýrarak kapaðý [2] açýn. 2. Hava filtresi elemanýný [3] sert bir zemine birkaç kez vurarak üzerindeki tozun dökülmesini saðlayýn, veya içten dýþa doðru basýnçlý hava tutarak (hava basýncý 2 bar veya 30 psi'yi aþmamalý) tozu temizleyin. NOT : Kaðýt elemanýn düzgün çalýþabilmesi için kuru olmasý gerekir. Elemaný asla yaðlamayýn. Elemaný fýrça ile temizlemeye kalkýþmayýn. 3. Hava filtresi kapaðý [2] ve hava filtresi gövdesi [5] içindeki tozu nemli bir bezle temizleyin. NOT : Karbüratör boðazýna yabancý madde / kir vs kaçmamasýna özen gösterin. 4. Filtre elemanýný [3] ve kapaðý [2] yerlerine takýn. Kapak üzerindeki týrnaklarýn [4] filtre gövdesi üzerindeki yerlerine geçmesine dikkat edin. 26

28 BAKIM MOTOR YAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ DÝKKAT! : Kullanýlmýþ motor yaðý, ciltle uzun süre temas etmesi halinde cilt kanserine neden olabilir. Bu nedenle kullanýlmýþ yað ile temas ettikten sonra ellerinizi sabunlu suyla yýkayýn. Kullanýlmýþ motor yaðýný çocuklarýn eriþebileceði yerlerden uzak tutun. NOT : Yaðýn hýzlý ve tam olarak boþalabilmesi için motor yaðý motor sýcakken deðiþtirilmelidir. 1. Motor yaðýný boþaltmak için yað seviye çubuðu/yað doldurma kapaðýný [1] ve yað boþaltma tapasýný [2] çýkarýn. 2. Yað tamamen boþaldýktan sonra yað boþaltma tapasýný [2] takýp iyice sýkýn. 3. Motoru tavsiye edilen cins temiz yað ile doldurun ve yað seviyesini kontrol edin. 4. Yað seviye çubuðu/doldurma kapaðýný yerine takýn. Yað kapasitesi : 300 cm3 NOT : Kullanýlmýþ motor yaðýný çöpe atmayýn veya yere / denize / göle / ýrmaða dökmeyin. Kullanýlmýþ yaðý sýkýca kapatýlabilen bir kap içinde servis istasyonunuza verirseniz çevreyi koruma kurallarýna göre, ortamdan uzaklaþtýrýlmasýný saðlarsýnýz. 27

29 BAKIM BUJÝ Tavsiye edilen buji : CR4HSB (NGK), U14FSR-UB (DENSO) DÝKKAT! : Yalnýz belirtilen cins buji kullanýn. Farklý ýsýl deðerdeki bujiler motora zarar verebilirler. UYARI! Motor çalýþýrken egzoz susturucusu ve buji çok ýsýnýr. Bu nedenle herhangi bir bakým iþlemine giriþmeden önce motoru durdurup soðumasýný bekleyin. 1. Buji baþlýðýný [1] çýkarýn, buji anahtarý [2] kullanarak bujiyi sökün. 2. Bujiyi gözle kontrol edin. Seramik izolatörü çatlamýþsa veya kýrýlmýþsa yenisiyle deðiþtirin. Bujiyi tel fýrça ile temizleyin. 3. Buji týrnak aralýðýný sentil çakýsý ile kontrol edin. Gerekiyorsa yan elektrodu [3] eðerek týrnak aralýðýný ayarlayýn. Buji týrnak aralýðý 0,6-0,7 mm olmalýdýr. 4. Buji oturma contasýnýn iyi durumda olduðunu kontrol edin ve bujiyi yerine, oturuncaya kadar elle vidalayýn. 5. Bujiyi buji anahtarý ile sýkarak contanýn tam ezilmesini saðlayýn. NOT : Yeni bujilerde conta da yeni olduðundan bujiyi 1/2 tur sýkýþtýrmak gerekir. Kullanýlmýþ bujide ise 1/8-1/4 tur sýkmak contanýn ezilmesi için yeterli olacaktýr. DÝKKAT : Buji yerine iyi sýkýlmalýdýr. Gevþek kaldýðýnda buji çok ýsýnýr ve motora hasar verebilir. 28

30 BAKIM GAZ LEVYESÝ BOÞLUÐUNUN AYARLANMASI (FG201) Levyenin uç kýsmýndaki boþluk [1] 1 mm olmalýdýr. 1. Boþluðu ayarlamak için kilit somununu [2] gevþetin ve ayar parçasýný [3] uygun yönde çevirin. 2. Uygun boþluk saðlanýnca ayar parçasýný [3] sabit tutarken kilit somununu [2] iyice sýkýn. 29

31 BAKIM ÇAPA BIÇAKLARININ KONTROLU VE DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ (FG201) UYARI! Çapa býçaklarý keskin ve sivridir. Ellerinizi korumak için koruyucu eldiven takýn. Dönen býçaklarýn aþýnmýþ,eðilmiþ veya hasarlý olup olmadýklarýný kontrol edin. Gerekiyorsa býçaklarý deðiþtirin. DÝKKAT! : Yalnýzca hakiki HONDA yedek parçalarý kullanýn. 1. Maþalý pimi [4] ve pimi [5] çýkarýn, sonra döner býçaklarý freze milinden [6] ayýrýn. 2. Döner býçaklarý takarken yönlerine dikkat edin : "R" basýlý kýsým saða, "L" basýlý kýsým sola gelmelidir. [7] Çapanýn ileri yönde hareketi [8] Býçaklarýn dönme yönü 30

32 BAKIM GAZ LEVYESÝ BOÞLUÐUNUN AYARLANMASI (FG205) Levyenin uç kýsmýndaki boþluk [1] 1-2 mm arasýnda olmalýdýr. 1. Boþluðu ayarlamak için kilit somununu [2] gevþetin ve ayar parçasýný [3] uygun yönde çevirin. 2. Uygun boþluk saðlanýnca ayar parçasýný [3] sabit tutarken kilit somununu [2] iyice sýkýn. 31

33 BAKIM ÇAPA BIÇAKLARININ KONTROLU VE DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ (FG205) UYARI! Çapa býçaklarý keskin ve sivridir. Ellerinizi korumak için koruyucu eldiven takýn. Dönen býçaklarýn aþýnmýþ,eðilmiþ veya hasarlý olup olmadýklarýný kontrol edin. Gerekiyorsa býçaklarý deðiþtirin. DÝKKAT! : Yalnýzca hakiki HONDA yedek parçalarý kullanýn. 1. Maþalý pimi [4] ve pimi [5] çýkarýn, sonra döner býçaklarý freze milinden [6] ayýrýn. 2. Döner býçaklarý takarken yönlerine dikkat edin : "R" basýlý kýsým saða, "L" basýlý kýsým sola gelmelidir. [7] Çapanýn ileri yönde hareketi [8] Býçaklarýn dönme yönü 32

34 BAKIM KULLANMADAN SONRA TEMÝZLEME DÝKKAT! : Çapa makinesi çalýþmadan sonra henüz durdurulmuþsa temizlik iþlemine baþlamadan önce en az 30 dk soðumasýný bekleyin. 1. Çapa makinesi ve dönen býçaklar üzerindeki çamur,ot, kir ve diðer yabancý maddeleri temizleyin. 2. Hava filtresi [1] çevresindeki çamur ve kirleri temizleyin. 3. Çapayý, döner býçaklarýn çevresindeki kýsýmlar dahil olmak üzere yýkayýn. 4. Motor kýsmýný elle yýkayýn. NOT : Suyun kumanda levyelerine,kablolarýna ve hava filtresi içine girmemesine dikkat edin. 5. Dýþ kýsýmlarý temiz bir bezle kurulayýn. KARBÜRATÖR 1. Yakýt deposu ve karbüratör içindeki benzini boþaltýn. 2. Yakýt depo kapaðýný açýn. 3. Benzin musluðunu açýk konuma getirin. 4. Yakýt boþaltma vidasýný [2] gevþetip yakýtý uygun bir kaba boþaltýn. 5. Yakýt boþaltma vidasýný iyice sýkýn. 33

35 BAKIM BAKIM TABLOSU Motorlu çapa makinenizin verimli çalýþmasý ve uzun ömürlü olmasý için belirtilen kontrollerin ve bakým iþlemlerinin düzenli olarak yapýlmasý gerekir. UYARI! Bakým iþlemleri sýrasýnda motorun aniden çalýþmasýný önlemek için buji baþlýðýný sökün. DÝKKAT! : Yalnýzca orijinal HONDA yedek parçalarý kullanýn. Üretici spesifikasyonlarýna uygun olmayan taklit parçalar kýsa ömürlü olmakta makinenizin verimini düþürmekte ve bunun ötesinde büyük hasarlara yol açmaktadýrlar. Çalýþma sýrasýnda motorun egzoz sistemi çok ýsýnýr ve motor durdurulduktan sonra da bir süre sýcak kalýr. Cildin yanmamasý ve çevrede yanabilecek maddelerin tutuþmamasý için motor durdurulduktan sonra 15 dk geçmeden bakým iþlemine giriþmeyin. Bakým sýrasýnda gerekmedikçe motoru çalýþtýrmayýn. Egzoz gazlarý içinde zehirli bir gaz olan karbon monoksit gazý bulunur. Motor kapalý bir yerde çalýþtýrýlmak zorundaysa yeterli havalandýrmanýn saðlanmasýna dikkat edin. 34

36 BAKIM 35

37 ARIZA BULMA ARIZA BULMA TABLOSU 36

38 TAÞIMA VE DEPOLAMA DÝKKAT! : Çalýþma sýrasýnda motorun egzoz sistemi çok ýsýnýr ve motor durdurulduktan sonra da bir süre sýcak kalýr. Cildin yanmamasý ve çevrede yanabilecek maddelerin tutuþmamasý için motor durdurulduktan sonra 15 dk geçmeden taþýma veya depolama iþlemine giriþmeyin. 37

39 TAÞIMA VE DEPOLAMA DÝKKAT! : Çalýþma sýrasýnda motorun egzoz sistemi çok ýsýnýr ve motor durdurulduktan sonra da bir süre sýcak kalýr. Cildin yanmamasý ve çevrede yanabilecek maddelerin tutuþmamasý için motor durdurulduktan sonra 15 dk geçmeden taþýma veya depolama iþlemine giriþmeyin. 38

40 TAÞIMA VE DEPOLAMA UYARI! Benzin son derece yanýcý bir maddedir. Benzin buharý belirli þartlar altýnda patlayabilir ve yaralanmalara ve ölüme yol açabilir. Yakýtýn boþaltýldýðý veya depolandýðý yerde alev, kývýlcým bulunmamasýna dikkat edin, sigara içmeyin. Etrafa yakýt dökmemeye dikkat edin. Dökülen yakýt tam silinip kurumadan motoru taþýmayýn veya depolamayýn. TAÞIMA Yakýtýn nakliye sýrasýnda dökülmemesi için yakýt deposunu boþaltýn.kontak anahtarýný kapatýn ve çapa makinesini yatay konumda tutun. Taþýma sýrasýnda makinenin gezmemesi için makineyi kayýþlarla baðlayýn. RÖMORKA YÜKLEME 1. Yakýt deposu ve karbüratördeki benzini boþaltýn. 2. Çapa makinesini römorka çalýþma konumunda yerleþtirin. 3. Çapa makinesini römork kasasýna,þekilde gösterildiði [2] gibi üst gidon ve iz demirinden baðlayýn. 4. Gerekiyorsa gidonu katlayýn. 39

41 TAÞIMA VE DEPOLAMA GÝDONUN KATLANMASI NOT: Gidon,isteðe baðlý olarak öne veya arkaya katlanabilir. Gidon arkaya katlanmak isteniyorsa önce çapayý resimde gösterildiði gibi biraz öne yatýrmak gerekir. 1. Gidon tespit vidalarýný [1] 5-6 tur gevþetin. 2. Üst gidonu ön veya arka tarafa doðru katlayýn. DÝKKAT! : Üst gidonu katlarken kablolarýn bükülmemesine,kýrýlmamasýna veya sýkýþmamasýna dikkat edin. 3. Gidon tespit vidalarýný [1] iyice sýkýn. ÇAPA MAKÝNESÝNÝN OTOMOBÝL BAGAJINA YÜKLENMESÝ 1. Yakýt deposu ve karbüratördeki benzini boþaltýn. 2. Gidonu yukarda anlatýldýðý gibi katlayýn. 3. Çapa makinesine bagaja susturucusu alta gelecek þekilde yerleþtirin. 40

42 TAÞIMA VE DEPOLAMA DEPOLAMA ÝÇÝN HAZIRLIKLAR Çapa makinesi 30 günden daha uzun bir süre kullanýlmayacaksa depolama sýrasýnda korunmasý için þunlarý yapýn: 1. Çapa makinesini temizleyin. 2. Yakýt deposunu boþaltýn. 3. Motor yaðýný deðiþtirin. 4. Hava filtresini temizleyin. 5. Jigleyi çekin. 6. Çalýþtýrma ipinin tutamaðýný [5] direnç hissedene kadar yavaþça çekin.soðutma fanýndaki [4] sente iþaretini [3] ilk hareket mekanizmasýnýn muhafazasýndaki [1] sente iþareti [2] ile ayný hizaya getirin. Bu durumda motorun emme ve egzoz supaplarý kapalý durumda olduðundan hava ve rutubetin motorun içine girmesi engellenmiþ olur. 7. Paslanabilecek yerlere ince bir yað tabakasý uygulayýn. Çapayý bir naylonla örtüp kuru, düz ve tozsuz bir yerde saklayýn. 41

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným...7

Detaylı

JENERATÖR EU 10 Ý EU 20 Ý EU 30 ÝS KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili

Detaylı

ÜFLEME MAKÝNESÝ HONDA HHB25 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 2 1. Emniyet kurallarý... 4 2. Emniyet çýkartmalarý ve yerleri... 9 3. Parçalarýn tanýtýmý... 14 4. Kumandalar... 16 5. Çalýþtýrma

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

MOTOPOMP WT 20 XK3 WT 30 XK3 WT 40 XK2 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...19 Taþýma / Depolama...27 Arýza bulma...29

Detaylı

ÇÝM BÝÇME MAKÝNESÝ HRE 330 HRE 370 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...3 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...9 Depolama...18 Bakým...19 Yetkili servisler...23

Detaylı

MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKÝNESÝ HDP 270 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet Kurallarý...4 Tanýtým...7 Teknik Özellikler...8 Kullaným - Kontroller...9 Bakým...10 Yedek Parça...13 Yetkili

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...16 Arýza bulma...27 Taþýma / Depolama...28 Yetkili Servisler...31 Garanti Belgesi... 1 GÝRÝÞ Bir HONDA

Detaylı

MOTORLU ÇAPA MAKÝNESÝ F510 / F560 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...8 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...24 Nakliye - Depolama...32 Arýza bulma...33

Detaylı

MOTORLU TIRPAN HONDA UMR435T KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 1. Emniyet kurallarý 4 2. Emniyet etiketleri ve yerleri 12 3. Parçalarýn tanýtýmý 15 4. Çalýþtýrma öncesi kontrollar 21 5. Motorun

Detaylı

BENZÝNLÝ MOTOR GX120 GX160 GX200 GX240 GX270 GX340 GX390 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným - Kontroller...7 Bakým...19 Depolama...32

Detaylı

BENZÝNLÝ MOTOR GXV 160 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 2 Emniyet kurallarý... 4 Genel tanýtým... 6 Çalýþtýrma öncesi kontrollar... 9 Motorun çalýþtýrýlmasý... 10 Bakým... 15 Yararlý bilgiler...

Detaylı

JENERATÖR EU 30 Ý KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili Servisler...23

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2 (M15M-D, M15X-D) DÜZ ÞANZIMAN... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-1 YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-2 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 5A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...10 Kullaným - Kontroller...14 Bakým...66 Depolama...80 Arýza bulma...84 Yetkili

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48 Garanti belgesi... 1

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48 Garanti belgesi... 1 ÇÝT BÝÇME MAKÝNESÝ HHH 25 D - 60 E HHH 25 D - 75 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe tr Kullanma Kýlavuz Model 106200 I/ Intekt Pro 750 Seriest 750 Seriest 750 Seriest opyright riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered trademark

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 90000 Model 100000 300 Seriest. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 90000 Model 100000 300 Seriest. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest tr Kullanma Kýlavuz Model 90000 Model 100000 300 Seriest Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest Quattrot 500 Seriest Sprintt 475 Seriest LX 500 Seriest Quattrot 475 Seriest SQ 500 Seriest Qt 500/550

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 40 D BF 50 D KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...6 Teknik özellikler...10 Kullaným - Kontroller...14 Bakým...91 Depolama...106 Arýza Bulma...111

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ MOTOR (G6) TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI AYARI... B1-2 KOMPRES YON KONTROLÜ... B1-2 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ... B1-3 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-3 SÝLÝNDÝR

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ...

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ... DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-3 DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-4 DÝREKSÝYON

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

10 YIL. Firma Adı: Adres: 0 216 389 59 60 / 7 Hat. Fax: 0 216 387 41 89. www.anadolumotor.com.tr ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.

10 YIL. Firma Adı: Adres: 0 216 389 59 60 / 7 Hat. Fax: 0 216 387 41 89. www.anadolumotor.com.tr ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. JENERATÖR H 2200/G H 2700 H 3200 H 4000 H 5500M/MS HK 5500M/MS H 7500T/TS/M/MS HK 7500T/TS/M/MS H 10000TS/MS HK 10000TS/MS HK 12000TS/MS HK 15000TS/MS KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ... 2

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 34 42 50 57 64 71 78 86 95 103 111 118 126 134 141 148 155 162 170 178 187 196 205 212 220

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 111 7 2 2 0 111 0 0 2 0 111 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...16 Bakým...82 Depolama Arýza Bulma Yetkili Servi

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...16 Bakým...82 Depolama Arýza Bulma Yetkili Servi DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 115 A BF 130 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...16 Bakým...82 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. BENZİNLİ JENERATÖR MODEL RTM9665 KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.. 1) Yakıt deposu 9) Boru çerçeve 2) Egzost susturucu 10) Buji 3) Toprak 11) Yakıt Kapağı 4) Devre

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuz. Model Intekt 825/850/875 Seriest Intekt Edge 825/850 Seriest Intekt Pro 825 Seriest

Kullanma Kýlavuz. Model Intekt 825/850/875 Seriest Intekt Edge 825/850 Seriest Intekt Pro 825 Seriest tr Kullanma Kýlavuz Model 120000 Intekt 825/850/875 Seriest Intekt Edge 825/850 Seriest Intekt Pro 825 Seriest riggs & Stratton is a registered trademark of riggs & Stratton orporation E 2009 riggs & Stratton

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

HONDA ÇİM BİÇME MAKİNESİ HONDA HRG536C6 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI

HONDA ÇİM BİÇME MAKİNESİ HONDA HRG536C6 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI HONDA ÇİM BİÇME MAKİNESİ HONDA HRG536C6 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI 2 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 1. Parçaların tanıtımı... 4 2. Çalıştırma... 5 3. Depolama... 8 4. Bakım... 10 5. Aksesuar ve parçalar... 12

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Not for Reproduction. Kullanma Kýlavuz. Model Quantum 625 Seriest 650 Seriest 675 Seriest 700 Seriest. Form No TR Revision: F

Not for Reproduction. Kullanma Kýlavuz. Model Quantum 625 Seriest 650 Seriest 675 Seriest 700 Seriest. Form No TR Revision: F tr Kullanma Kýlavuz Model 120000 Quantum 625 Seriest 650 Seriest 675 Seriest 700 Seriest riggs & Stratton is a registered trademark of riggs & Stratton orporation E 2011 riggs & Stratton orporation, Milwaukee,

Detaylı

ÖN VE ARKA DÝNGÝLLER

ÖN VE ARKA DÝNGÝLLER ÖN VE ARKA DÝNGÝLLER GENEL PROSEDÜRLER... M-2 ÖN DÝNGÝL (4x2)... M-2 TEKERLEK POYRASI, DÝREKSÝYON AKS TAÞIYICI KONTROLÜ... M-2 TEKERLEK POYRASI, DÝREKSÝYON AKS TAÞIYICI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... M-3 ÖN DÝNGÝL

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...3 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...27 Depolama...42 Arýza bulma...46 Yetkili servisl

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...3 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...27 Depolama...42 Arýza bulma...46 Yetkili servisl KAR PÜSKÜRTME MAKÝNESÝ HS 621 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...3 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...27 Depolama...42 Arýza bulma...46 Yetkili

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model Model ESeriest. 500e Seriest 450e Seriest. 300e Seriest

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model Model ESeriest. 500e Seriest 450e Seriest. 300e Seriest tr Kullanma Kýlavuz Model 80000 Model 90000 ESeriest 300e Seriest ESeriest 500e Seriest 450e Seriest EX Seriest 550e Seriest 550ex Seriest 575ex Seriest 600e Seriest 625ex Seriest opyright E riggs & Stratton

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

AT A -1 T 4-1 6 Ha H lý YýYkama m Ma M kine n sis 18 1 00W 0 www.sunny.com.tr

AT A -1 T 4-1 6 Ha H lý YýYkama m Ma M kine n sis 18 1 00W 0 www.sunny.com.tr AT-146 Halý Yýkama Makinesi 1800W www.sunny.com.tr HALI YIKAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ Hava Debisi : 45 L/sn Ağırlığı : 8 kg Motor Gücü : 1900 Watt Max Gerilim / Frekans : 220 V 50 Hz Emiş Gücü : 1900 mm H

Detaylı

HONDA ÇİM BİÇME MAKİNESİ HONDA HRG415C3 HRG465C3 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI

HONDA ÇİM BİÇME MAKİNESİ HONDA HRG415C3 HRG465C3 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI HONDA ÇİM BİÇME MAKİNESİ HONDA HRG415C3 HRG465C3 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI 2 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 1. Parçaların tanıtımı... 4 2. Çalıştırma... 5 3. Depolama... 8 4. Bakım... 10 5. Aksesuar ve parçalar...

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS60GV1B FTXS71GV1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS60GV1B FTXS71GV1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

www.blackanddecker.com KR500CRE KR500RE KR510XC CD501CRE BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM IÇIN TASARLANMAMISTIR. 559000-77Cz 559722-28 TR - (05/05)

www.blackanddecker.com KR500CRE KR500RE KR510XC CD501CRE BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM IÇIN TASARLANMAMISTIR. 559000-77Cz 559722-28 TR - (05/05) www.blackanddecker.com BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM IÇIN TASARLANMAMISTIR. 559000-77Cz 559722-28 TR - (05/05) KR500CRE KR500RE KR510XC CD501CRE 2 Kullanma Amacý Black & Decker elektrikli matkaplarý, vidalama,

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

KAR PÜSKÜRTME MAKÝNESÝ HS 760 HS 970 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...3 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...14 Bakým...44 Nakliye - Depolama...57 Arýza bulma...63

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı