Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÇAPALAMA MAKÝNESÝ HONDA FG201 HONDA FG205 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 Emniyet kurallarý 4 Genel tanýtým 6 Ön hazýrlýklar ve kontroller 12 Motorun çalýþtýrýlmasý 18 Kullanma ve tavsiyeler 20 Bakým 26 Arýza bulma 36 Taþýma ve depolama 37 Teknik spesifikasyonlar 42 Garanti kapsamýndaki bakým ve tamir iþleri tablosu 45 Ýlk bakým kuponu Garanti Belgesi Yetkili Servisler 1

3 GÝRÝÞ HONDA motorlu çapa makinesini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA çapa makinesinin kullanma ve bakým bilgilerini içerir. Bu el kitabý, basýmý sýrasýndaki en son üretim bilgileri esas alýnarak hazýrlanmýþ olup HONDA / ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ., hiçbir uyarýda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden herhangi bir zamanda gerekli gördüðü deðiþiklikleri yapma hakkýný saklý tutar. Bu el kitabýnýn hiçbir bölümü yazýlý izin alýnmadan yeniden basýlamaz ve çoðaltýlamaz. Bu el kitabý ürünün ayrýlmaz bir parçasý olarak düþünülmeli ve baþkasýna satýlmasý halinde ürün ile birlikte verilmelidir. HONDA motorlu çapa makinesi talimatlara uygun çalýþtýrýlmasý halinde uzun süre güvenilir ve etkin bir hizmet verecek þekilde tasarlanmýþtýr. Motorlu çapa makinesini kullanmaya baþlamadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabý'ný iyice okuyun ve anlayýn. Talimatlara uyulmamasý ciddi yaralanmalara ve hasara yol açabilir. Motorlu çapa makinesi yalnýzca tarýmsal amaçlý kullanýmlar için dizayn edilmiþ ve üretilmiþtir. Makinenin amaç dýþý kullanýmýndan ötürü doðabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Bu el kitabýnda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda çapa makinesinin hiçbir parçasýna ve ayarlarýna dokunmayýn, çapa makinesi üzerinde deðiþiklik yapmaya çalýþmayýn.yapýlacak deðiþiklikler kullanýcýya ve çevredekilere zarar verebilir ve makinenin performansýný ve ömrünü önemli ölçüde düþürebilir. Yetkili Servisler dýþýnda yapýlan müdahalelerden ve deðiþikliklerden doðacak hasar ve arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaktýr. Makine üzerindeki hiçbir muhafazayý, ikaz etiketini, kalkaný, kapaðý ya da baþka bir güvenlik elemanýný çýkarmayýn. Bunlar sizin güvenliðiniz için konulmuþtur. Emniyet sistemlerinin düzgün çalýþtýðýndan ve görevlerini yapamayacak þekilde iptal veya tadil edilmiþ olmadýklarýndan emin olun. Motorlu çapa makinesinin bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmsýzlýk veya yetkili olmayan kiþilerin yanlýþ müdahalesi nedeni ile meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaktýr. Kullanma ve Bakým El Kitabýnda belirtilen bakým iþlemlerinin titizlikle uygulanmasý gereklidir. 2

4 Anadolu Motor/ HONDA Yetkili Servisleri HONDA motorlu çapa makineniz için gerekli tüm bakým ve onarým hizmetlerini vermeye hazýrdýrlar.sorularýnýz ve karþýlaþtýðýnýz problemler için de Yetkili Servislerimiz size yardýmcý olacaklardýr. Anadolu Motor Yetkili Servislerini el kitabýnýzýn arkasýndaki listede bulabilirsiniz. Garanti kapsamý içindeki hizmetler için ürün satýn alýndýðýnda ürünle birlikte verilen Garanti Belgesi ibraz edilmelidir. Garanti Belgesi olmaksýzýn talep edilecek hizmetler garanti dýþý olarak deðerlendirilecek ve ücreti karþýlýðý verileceklerdir. Ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr. El kitabýnda göreceðiniz aþaðýdaki uyarý baþlýklarýna ve altlarýndaki açýklamalara dikkat edin. GÝRÝÞ TEHLÝKE! : "Talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açýlacaktýr" demektir. UYARI! : "Talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açýlabilir" demektir. DÝKKAT! NOT : "Talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara ve yaralanmalara yol açýlabilir" demektir. : Ürünün verimli þekilde çalýþtýrýlmasý için yararlý bilgiler verilir. 3

5 EMNÝYET KURALLARI Kendi güvenliðiniz, baþkalarýnýn güvenliði ve makinenizin hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara titizlikle uyun. Kullanýcýnýn sorumluluðu Satýn almýþ olduðunuz HONDA motorlu çapa makinesi, talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Makinenizi çalýþtýrmadan önce makine ile birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir veya makineye ve çevrenize hasar verebilirsiniz. Emniyetli çalýþmayý saðlamak ; HONDA motorlu çapa makinesini kullanmaya baþlamadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabýný okuyun. Motoru çalýþtýrmadan önce muhakkak bir ön kontrol yapýn. Cývata,somun baðlantýlarýnýn tamam ve tam sýkýlý olduklarýný kontrol edin. Acil durumda makinenin nasýl durdurulacaðýný bilin. Kumanda ve kontrol donanýmýnýn nasýl çalýþtýðýný iyice anlayýn.gerekli bilgileri ve deneyimi olmayan kiþilerin makineyi kullanmasýna izin vermeyin. Motorlu çapa makinesini kullanacak kiþilerin fiziksel durumunun uygun olmasý gerekir. Sýrt aðrýlarý,omurilik sakatlýklarý, el,bilek,dirsek,omuz,diz ve ayak bileklerinde mafsal rahatsýzlýklarý olan ve gücü yetersiz kiþiler özellikle eðimli arazilerde çapa makinesini kontrol edemez ve ciddi kazalara yol açabilirler. HONDA motorlu çapa makinesi Avrupa'da geçerli emniyet regülasyonlarýna uygun olark üretilmiþtir.makine üzerinde deðiþiklik yapmayýn, emniyet tertibatlarýný sökmeyin veya kullanýlamaz hale getirmeyin.makine üzerinde üretici firmanýn belirttikleri dýþýnda takým veya aksesuar kullanmayýn. 10o'den ( %17) daha fazla eðimli yerlerde makineyi kullanmayýn. Eðimlere dikine girmeyin. Eðimli arazilerde zigzag çizerek çalýþýn. 4

6 EMNÝYET KURALLARI Çapa býçaklarý sivri ve kesici olup dikkat edilmediðinde yaralanmalara yol açarlar. Çapalama sýrasýnda dönen býçaklar kullanýcýya taþ ve benzeri sert parçalar fýrlatabilirler.çapa makinesiyle çalýþýlýrken kalýn tabanlý koruyucu çizmeler giyilmeli,gözleri koruyacak gözlük takýlmalýdýr. Sivri parçalarla uðraþýrken yaralanmamak için koruyucu eldiven kullanýlmalýdýr. Çapa makinesi çalýþýrken eller ve ayaklar makinenin hareketli parçalarýna asla yaklaþtýrýlmamalýdýr. Çocuklar ve evcil hayvanlar çapa makinesinin çalýþma bölgesinden uzak tutulmalýdýr. Motoru çalýþtýrmadan önce yað seviyesini kontrol edin.eksikse tavsiye edilen cins yað ile üst seviyeye kadar doldurun. Yakýt, yutulmasý halinde zararlý ve öldürücüdür. Yakýt deposunu çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutun. Yakýt ikmali sýrasýnda motoru mutlaka durdurun ve sigara içmeyin. Yakýt doldurma iþleminin bitmesinden sonra yakýt depo kapaðýnýn tam kapalý olduðundan emin olun. Yakýt tankýný aðzýna kadar doldurmayýn. Genleþme ve sarsýlma sonucu yakýt kapak çevresinden sýzabilir. Kullaným sýrasýnda çapa motorunun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr. Motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir.makine henüz sýcakken depolanmasý yangýna yol açabilir. Karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný solumak bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir. Motorlu çapa makinesini kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrdýðýnýzda hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. Ýthalatçý firma: ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ. 5

7 GENEL TANITIM MOTORLU ÇAPA MAKÝNESÝNÝN PARÇALARI (FG201) 6

8 GENEL TANITIM Parçalar (FG201) Görevleri (FG201) [1] Gaz / debriyaj levyesi Motor hýzýný ayarlar, býçaklarýn dönmesini kontrol eder. [2] Gidon tespit vidasý Gidonu katlamak için kullanýlýr. [3] Taþýma sapý Çapa makinesini dengeli þekilde taþýmaya yarar [4] Çalýþtýrma ipi tutamaðý Motora ilk hareket vermek için kullanýlýr. [5] Yakýt deposu kapaðý [6] Yað seviye çubuðu / doldurma kapaðý Yað doldumak ve yað seviyesi kontrolu için. [7] Yað boþaltma tapasý Sökülerek motor yaðý boþaltýlýr. [8] Çapa býçaklarý [9] Ýz demiri Çapalama derinliðini ayarlamaya yarar. [10] Egzoz susturucusu [11] Gidon [12] Gidon tutamaðý [13] Devre kesici (kontak anahtarý) Motoru durdurmaya yarar. [14] Yakýt musluðu Benzin giriþini açar veya kapar. [15] Jigle Motoru soðukta çalýþtýrmak için kullanýlýr. [16] Hava filtresi Motora giren havadaki tozu tutar. [17] Buji [18] Taþýma tekerlekleri Çapa makinesini taþýmaya yarar (motor çalýþmýyorken) [A],[B],[C] Emniyet çýkartmalarý [D] Gürültü seviyesi çýkartmasý [E] Yað seviyesi çýkartmasý [F] Tanýtma çýkartmasý 7

9 GENEL TANITIM MOTORLU ÇAPA MAKÝNESÝNÝN PARÇALARI (FG205) 8

10 GENEL TANITIM Parçalar (FG205) Görevleri (FG205) [1] Gaz / debriyaj levyesi Motor hýzýný ayarlar, býçaklarýn dönmesini kontrol eder. [2] Gidon tespit vidasý Gidonu katlamak ve yükseklik ayarý için kullanýlýr. [3] Taþýma sapý Çapa makinesini dengeli þekilde taþýmaya yarar [4] Çalýþtýrma ipi tutamaðý Motora ilk hareket vermek için kullanýlýr. [5] Yakýt deposu kapaðý [6] Yað seviye çubuðu / doldurma kapaðý Yað doldumak ve yað seviyesi kontrolu için. [7] Yað boþaltma tapasý Sökülerek motor yaðý boþaltýlýr. [8] Çapa býçaklarý [9] Ýz demiri Çapalama derinliðini ayarlamaya yarar. [10] Egzoz susturucusu [11] Gidon [12] Gidon tutamaðý [13] Devre kesici (kontak anahtarý) Motoru durdurmaya yarar. [14] Yakýt musluðu Benzin giriþini açar veya kapar. [15] Jigle Motoru soðukta çalýþtýrmak için kullanýlýr. [16] Hava filtresi Motora giren havadaki tozu tutar. [17] Buji [18] Taþýma tekerlekleri Çapa makinesini taþýmaya yarar (motor çalýþmýyorken) [A],[B],[C] Emniyet çýkartmalarý [D] Gürültü seviyesi çýkartmasý [E] Yað seviyesi çýkartmasý [F] Tanýtma çýkartmasý 9

11 GENEL TANITIM EMNÝYET ÇIKARTMALARI : Çapa makinesinin çok dikkatli olarak kullanýlmasý gerekir. Bu nedenle makinenin çeþitli yerlerine kullaným ve alýnacak tedbirlerle ilgili çýkartmalar konulmuþtur. Bu çýkartmalar makinenin bir parçasý olup asla sökülmemelidir. Çýkartmalar düþtüðünde veya zarar görüp okunmaz hale geldiðinde yetkili bayi veya servislere baþvurularak yenileri istenmelidir. Çapanýn çalýþtýrýlmasý sýrasýnda çýkartmalardaki ikazlara titizlikle uyulmalýdýr. [A] UYARI! : Motorlu çapa makinesini kullanmaya baþlamadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabý'ný okuyun. [B] UYARI! : Dönen parçalar. El ve ayaklarýnýzý dönen parçalardan uzak tutun. [C] UYARI! : Egzoz gazlarýnýn içinde zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Motorlu çapa makinesini kapalý bir alanda çalýþtýrdýðýnýzda Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. 10

12 GENEL TANITIM [D] : Gürültü seviyesi çýkartmasý [F] : Tanýtma çýkartmasý Tanýtma çýkartmasýndaki bilgiler : /14/EC direktifine göre gürültü seviyesi 2. 98/37/EC direktifine göre uygunluk iþareti 3. kw olarak nominal güç 4. kg olarak aðýrlýk 5. Üretim yýlý 6. Seri numarasý 7. Model - Tip 8. Üretici firma ve adresi Ýlerde kullanabilmeniz için ürün seri numarasýný Kullanma ve Bakým El Kitabý'nýn bir köþesine yazýn. Garanti, bakým ve yedek parça sorunlarýnýz için bu numarayý muhakkak bildirin. Makinenizin çalýnmasý halinde de seri numarasýnýn verilmesi yasal iþlemleri kolaylaþtýracaktýr. SERÝ NO:... MODEL :... 11

13 ÖN HAZIRLIKLAR VE KONTROLLER UYARI! Bu kontrollar yapýlmadan önce çapa makinesi düz ve saðlam bir zemin üzerine yarleþtirilmeli, kontak kapatýlmalý ve motorun kazara çalýþmasý ihtimaline karþý buji baþlýðý çýkarýlmalýdýr. MOTOR YAÐI DÝKKAT! : Motor yað seviyesini kontrol ederken motoru durdurun ve çapayý yatay bir zemin üzerine yerleþtirin. 1. Yað seviye çubuðu/doldurma kapaðýný [1] çýkarýn ve temiz bir beze kurulayýn. 2. Yað seviye çubuðunu yað doldurma boðazýna [2] vidalamadan sokun ve çýkarýn. 3. Yað seviye çubuðu [3] üzerinden yað seviyesini kontrol edin. 12

14 ÖN HAZIRLIKLAR VE KONTROLLER 4. Yað seviyesi düþükse yað seviye çubuðundaki üst seviyeye [4] kadar tavsiye edilen yað ile tamamlayýn. 5. Yað seviye çubuðunu yerine takýn. DÝKKAT! : Motorun yetersiz miktarda yað ile çalýþtýrýlmasý motora ciddi zararlar verir.yüksek deterjan oranlý 4-zamanlý motor yaðý kullanýlmasýný tavsiye ederiz.yaðýn viskozitesi makinenin çalýþtýðý ortamýn sýcaklýðýna göre seçilmelidir. Multigrade (çok viskoziteli) yaðlar (örneðin 10W-50) geniþ bir sýcaklýk aralýðýnda uygun yaðlamayý saðlarlar [5]. Ortam sýcaklýðýna [6] göre seçtiðiniz yaðýn uygunluðunu kontrol edin. DÝKKAT! : Deterjansýz yað veya 2-zamanlý motor yaðý kullanýlmasý motora ciddi zararlar verir. 13

15 ÖN HAZIRLIKLAR VE KONTROLLER ALET VE AKSESUARLAR Honda motorlu çapa makinesinin üzerinde bulunan alet ve aksesuarlardan baþkalarýný kullanmak istiyorsanýz muhakkak bayinize danýþýn. Makineye uygun olmayan alet ve aksesuarýn kullanýlmasý makineye ciddi zararlar verebilir ve bu zararlar garanti kapsamý içine alýnmaz. UYARI! : Çapý ; FG201 için 230 mm'den, FG 205 için 260 mm'den büyük çapa frezesi kullanmayýn. Geniþliði ; FG201 için 322 mm'den, FG 205 için 510 mm'den fazla çapa frezesi kullanmayýn. Benzin son derece yanýcý bir maddedir. Benzin buharý patlayabilir. Benzinle uðraþýrken çok dikkatli olun Benzin doldurma iþlemini açýkta veya iyi havalandýrýlmýþ bir yerde yapýn. Çevrede alev, kývýlcým bulunmamasýna dikkat edin. Yakýt doldururken sigara içmeyin. Yakýt deposunu aþýrý doldurmayýn (depo boðazýnda yakýt olmamalýdýr). Yakýtý doldurduktan sonra depo kapaðýný sýkýca kapatýn. Etrafa yakýt dökmemeye dikkat edin. Yakýt dökülmüþse motorun üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan motoru çalýþtýrmayýn. BENZÝNÝ ÇOCUKLARIN ERÝÞEBÝLECEÐÝ YERLERDEN UZAK TUTUN. 14

16 ÖN HAZIRLIKLAR VE KONTROLLER YAKIT DÝKKAT! : Asla benzin-yað karýþýmý kullanmayýn. Benzin deposu içine yabancý madde, kir vs girmesine engel olun. Kirli veya çok beklemiþ benzin kullanmayýn. 15

17 ÖN HAZIRLIKLAR VE KONTROLLER Yakýt seviyesini þu þekilde kontrol edin : 1. Yakýt depo kapaðýný [1] açýn ve yakýt seviyesine bakýn. 2. Seviye düþükse yakýt deposunu [2] doldurun. Yakýt, seviye çizgisi [3] hizasýna kadar doldurulmalýdýr. 3. Yakýtý doldurduktan sonra yakýt depo kapaðýný [1] sýkýca kapatýn. NOT : Yakýt sistemine zarar verdiklerinden normal benzin yerine baþka yakýtlarýn kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir. Yakýt deposu kapasitesi : 0,35 Litre Yalnýzca kurþunsuz benzin kullanýn (min.oktan sayýsý 86) DÝKKAT! : Þu yakýtlarý kullanmayýn : Kirli benzinler 30 günden daha fazla beklemiþ benzinler Alkol veya metanol katkýlý benzinler Yað ile / 2-zamanlý motor yaðý ile karýþtýrýlmýþ benzinler. Benzin deposu içine yabancý madde, kir vs girmesine engel olun. NOT : Uygun olmayan cins yakýtlarýn kullanýlmasý sonucu oluþacak performans düþüklüðü ve arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaklardýr. 16

18 ÖN HAZIRLIKLAR VE KONTROLLER HAVA FÝLTRESÝ DÝKKAT! : Motorlu çapa makineleri son derece tozlu ortamda çalýþtýklarýndan hava filtresinin temizlenmesi ve bakýmý büyük önem taþýmaktadýr. Motoru asla hava filtresi olmadan çalýþtýrmayýn; aksi takdirde motora girecek toz parçacýklarý silindir, piston ve segmanlarý çok kýsa sürede aþýndýracaklardýr. Hava filtresinin durumunu kontrol etmek için þöyle yapýn : 1. Hava filtresi kapaðýnýn üst tarafýnda bulunan kulaklarý [1] bastýrarak kapaðý [2] açýn. 2. Filtre elemanýnýn [3] temiz olduðunu kontrol edin. Eleman kirli veya hasarlýysa "Hava filtresinin bakýmý" ile ilgili kýsma bakýn. 3. Filtre elemanýný [3] ve kapaðý [2] yerlerine takýn. Kapak üzerindeki týrnaklarýn [4] yerlerine geçmesine dikkat edin. 17

19 MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI UYARI! : Motoru çalýþtýrýrken gaz levyesini sýkarak motora gaz vermeyin. Bu durumda çapa býçaklarý da harekete geçer ve kazaya veya yaralanmalara yol açabilir. 18

20 MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI 1. Yakýt boþaltma vidasýnýn [2] tam sýkýlmýþ olduðunu kontrol edin. 2. Benzin musluðunu [1] açýn (yatay konum) 3. Devre kesiciyi (kontak anahtarý) [3] "I" (ON=Açýk) konumuna getirin. 4. Jigleyi [4] çekin. NOT : Motor sýcakken veya hava sýcaksa jigleyi kullanmayýn. 5. Çalýþtýrma ipinin tutamaðýný [5] direnç hissedinceye kadar önce hafifçe çekip boþluðunu alýn, sonra kuvvetle çekin. NOT : Çalýþtýrma ipinin tutamaðýný aniden býrakmayýn. Yavaþça mekanizmaya geri sarýlmasýný saðlayýn. 6. Motoru çalýþtýrýrken jigleyi çekmiþseniz motor ýsýndýkça, motoru durdurmayacak þekilde yerine itin. 7. Motorun durdurulmasý için "Kullaným" ile ilgili kýsma bakýn. MOTORUN BOÐULMASI Çalýþtýrma ipi arka arkaya birçok kez çekilmesine raðmen motor çalýþmýyorsa boðulmuþ olabilir. Boðulmuþ bir motoru açmak için þunlarý yapýn : 1. Devre kesiciyi (kontak anahtarý) "O" (Off=Kapalý) konuma getirin. 2. Bujiyi sökün ve kurutun.bujiyi yerine takarken önce elle, oturuncaya kadar vidalayýn, sonra buji anahtarý ile 1/8-1/4 tur çevirerek contasýný tam sýkmasýný saðlayýn. 3. Motoru, yukarda anlatýldýðý normal þekilde çalýþtýrýn. 19

21 KULLANMA VE TAVSÝYELER YÜKSEK ÝRTÝFADA ÇALIÞMA Yüksek irtifalarda hava daha az yoðun olacaðýndan hava/yakýt karýþýmý aþýrý zenginleþir. Performans düþer ve yakýt tüketimi artar. Motorun yüksek irtifadaki performansý daha küçük bir meme kullanarak ve karbüratör karýþým vidasýný ayarlayarak iyileþtirilebilir. Motorlu çapa makinenizi sürekli olarak 1800 m'nin üzerindeki irtifalarda kullanacaksanýz HONDA/Anadolu Motor Yetkili Servislerine baþvurarak gerekli karbüratör ayarlarýný yaptýrmanýz gerekir. Karbüratör memelerinde gerekli deðiþikliklerin yapýlmasý durumunda dahi her 300 m'lik irtifa artýþýnda motorun gücünde %3,5 kadar bir azalma olmasý kaçýnýlmazdýr. Karbüratör ayarlarý yapýlmadýðýnda ise bu güç düþüþü çok daha fazla olur. NOT : Motorun, karbüratörünün ayarlanmýþ olduðu irtifadan daha düþük bir irtifada çalýþýlmasý durumunda ise hava/yakýt karýþýmý aþýrý fakir olacaðýndan performans düþer, motor çok ýsýnýr ve hasar görür. 20

22 KULLANMA VE TAVSÝYELER KULLANMA 1. Gidonu [5] hafifçe aþaðý bastýrarak makinenin önünün yataydan 6-8 derece kadar kalkmasýný saðlayýn [6]. 2. Gaz levyesini sýkarak çapa býçaklarýný dönmeye baþlatýn. Çalýþma sýrasýnda makinenin açýsýný belirtilen sýnýrlar içinde tutmaya dikkat edin. NOT : Çapa makinesi ileri doðru çok hýzlý gidiyorsa gidona biraz daha fazla bastýrarak çalýþma derinliðini arttýrýn ve böylece makinenin yavaþlamasýný saðlayýn. Ýstenilen çalýþma derinliðine erinþinceye kadar gidonu aþaðý bastýrmaya devam edin. Çapa frezesi çok derine indip çapa ileri hareket edememeye baþladýðýnda baskýyý azalýn ve çapayý saða sola sallayarak gömülmekten kurtarýn. 21

23 KULLANMA VE TAVSÝYELER 3. Çapa makinesine dönüþ yaptýrmak için gidonu aþaðýya bastýrýn ve çapayý iz demiri etrafýnda döndürün. DÝKKAT! : Çapa makinesini eðimli arazide kullanýrken devrilmemesi için dikkatli olun. Çapa makinesini gece / yetersiz ýþýk altýnda kullanmayýn. Makineyi her seferinde, kullanmadan önce kontrol edip gevþek / hasarlý parçalar olup olmadýðýna bakýn. GAZ / DEBRÝYAJ LEVYESÝ Gaz levyesi [1] sýkýldýðýnda motor hýzý artar ve otomatik debriyaj kavrama yaparak çapa frezesini (býçaklarý) döndürmeye baþlar. Gaz levyesi serbest býrakýldýðýnda [2] motor hýzý azalýr ve motor ralantiye geçer. Bu durumda kavrama otomatik olarak devreden çýkarak motoru frezeden ayýrýr. DÝKKAT! : Çapa makinesi çalýþýrken gaz levyesi sürekli olarak tam sýkýlmýþ olmalýdýr. Levye tam sýkýlmadýðýnda debriyaj kaçýrma yapar ve makinenin iç parçalarý zarar görür. 22

24 KULLANMA VE TAVSÝYELER ÇALIÞMA DERÝNLÝÐÝNÝN AYARLANMASI Çalýþma derinliði iz demirinin konumu ile ayarlanýr. Çoðu durumda iz demiri, FG205 için konum [2]'de, FG201 için konum [2] veya konum [3]'te olmalýdýr. Çapa makinesi ileri doðru çok hýzlý gitme eðiliminde ise býçaklar yeterince derine inmiyor (sert toprak) demektir ; veya gidon kullanýcýya göre çok alçaktýr. Bu durumda iz demirini bir çentik aþaðý indirmek gerekir (FG205 için konum [1], FG201 için konum [1] veya konum [2]). Býçaklar fazla derine iniyorsa (yumuþak toprak) veya gidon kullanýcýya göre çok alçak kalýyorsa bu durumda iz demirini bir çentik yukarý kaldýrmak gerekir (FG205 için konum [3], FG201 için konum [3] veya konum [4]). 23

25 KULLANMA VE TAVSÝYELER TAÞIMA TEKERLEKLERÝ Çapa makinesini kullanýlacaðý yere kadar taþýmak için taþýma tekerlekleri [1] kullanýlýr. Gidon en rahat taþýma yüksekliðine gelecek þekilde uygun delik seçilmelidir. 24

26 KULLANMA VE TAVSÝYELER Tekerleklerin takýlmasý : 1. Motoru durdurun ve buji baþlýðýný [2] çýkarýn. 2. Yakýt deposu kapaðýnýn ve yað doldurma kapaðýnýn tam kapalý olduðundan emin olun. Çapa makinesini öne yatýrarak motor ön koruyucusu üzerinde durmasýný saðlayýn. 3. Maþalý pimi [3] ve pimi [4] sökün. Ýz demirini [5] çýkarýn. 4. Tekerlekleri istediðiniz yüksekliðe göre takýp kompleyi pim [4] ve maþalý pim [3] ile sabitleyin. Taþýma iþlemini bitirip çapa makinesiyle çalýþmaya baþlayacaðýnýz zaman tekerlekleri sökün ve iz demirini yeniden takýn. ÇAPA MAKÝNESÝNÝN VE MOTORUN DURDURULMASI 1. Gaz / debriyaj levyesini [6] serbest býrakýp býçaklarýn dönmesini durdurun. 2. Devre kesiciyi (kontak anahtarýný) [7] "0" konumuna getirip motoru durdurun. 3. Benzin musluðunu [8] kapalý duruma getirin. 25

27 BAKIM HAVA FÝLTRESÝ Kirli bir hava filtresi karbüratöre hava akýþýný engeller ve motorun performansýný düþürür. Bu nedenle hava filtresinin bakýmý düzgün olarak yapýlmalýdýr. 1. Hava filtresi kapaðýnýn üst tarafýnda bulunan kulaklarý [1] bastýrarak kapaðý [2] açýn. 2. Hava filtresi elemanýný [3] sert bir zemine birkaç kez vurarak üzerindeki tozun dökülmesini saðlayýn, veya içten dýþa doðru basýnçlý hava tutarak (hava basýncý 2 bar veya 30 psi'yi aþmamalý) tozu temizleyin. NOT : Kaðýt elemanýn düzgün çalýþabilmesi için kuru olmasý gerekir. Elemaný asla yaðlamayýn. Elemaný fýrça ile temizlemeye kalkýþmayýn. 3. Hava filtresi kapaðý [2] ve hava filtresi gövdesi [5] içindeki tozu nemli bir bezle temizleyin. NOT : Karbüratör boðazýna yabancý madde / kir vs kaçmamasýna özen gösterin. 4. Filtre elemanýný [3] ve kapaðý [2] yerlerine takýn. Kapak üzerindeki týrnaklarýn [4] filtre gövdesi üzerindeki yerlerine geçmesine dikkat edin. 26

28 BAKIM MOTOR YAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ DÝKKAT! : Kullanýlmýþ motor yaðý, ciltle uzun süre temas etmesi halinde cilt kanserine neden olabilir. Bu nedenle kullanýlmýþ yað ile temas ettikten sonra ellerinizi sabunlu suyla yýkayýn. Kullanýlmýþ motor yaðýný çocuklarýn eriþebileceði yerlerden uzak tutun. NOT : Yaðýn hýzlý ve tam olarak boþalabilmesi için motor yaðý motor sýcakken deðiþtirilmelidir. 1. Motor yaðýný boþaltmak için yað seviye çubuðu/yað doldurma kapaðýný [1] ve yað boþaltma tapasýný [2] çýkarýn. 2. Yað tamamen boþaldýktan sonra yað boþaltma tapasýný [2] takýp iyice sýkýn. 3. Motoru tavsiye edilen cins temiz yað ile doldurun ve yað seviyesini kontrol edin. 4. Yað seviye çubuðu/doldurma kapaðýný yerine takýn. Yað kapasitesi : 300 cm3 NOT : Kullanýlmýþ motor yaðýný çöpe atmayýn veya yere / denize / göle / ýrmaða dökmeyin. Kullanýlmýþ yaðý sýkýca kapatýlabilen bir kap içinde servis istasyonunuza verirseniz çevreyi koruma kurallarýna göre, ortamdan uzaklaþtýrýlmasýný saðlarsýnýz. 27

29 BAKIM BUJÝ Tavsiye edilen buji : CR4HSB (NGK), U14FSR-UB (DENSO) DÝKKAT! : Yalnýz belirtilen cins buji kullanýn. Farklý ýsýl deðerdeki bujiler motora zarar verebilirler. UYARI! Motor çalýþýrken egzoz susturucusu ve buji çok ýsýnýr. Bu nedenle herhangi bir bakým iþlemine giriþmeden önce motoru durdurup soðumasýný bekleyin. 1. Buji baþlýðýný [1] çýkarýn, buji anahtarý [2] kullanarak bujiyi sökün. 2. Bujiyi gözle kontrol edin. Seramik izolatörü çatlamýþsa veya kýrýlmýþsa yenisiyle deðiþtirin. Bujiyi tel fýrça ile temizleyin. 3. Buji týrnak aralýðýný sentil çakýsý ile kontrol edin. Gerekiyorsa yan elektrodu [3] eðerek týrnak aralýðýný ayarlayýn. Buji týrnak aralýðý 0,6-0,7 mm olmalýdýr. 4. Buji oturma contasýnýn iyi durumda olduðunu kontrol edin ve bujiyi yerine, oturuncaya kadar elle vidalayýn. 5. Bujiyi buji anahtarý ile sýkarak contanýn tam ezilmesini saðlayýn. NOT : Yeni bujilerde conta da yeni olduðundan bujiyi 1/2 tur sýkýþtýrmak gerekir. Kullanýlmýþ bujide ise 1/8-1/4 tur sýkmak contanýn ezilmesi için yeterli olacaktýr. DÝKKAT : Buji yerine iyi sýkýlmalýdýr. Gevþek kaldýðýnda buji çok ýsýnýr ve motora hasar verebilir. 28

30 BAKIM GAZ LEVYESÝ BOÞLUÐUNUN AYARLANMASI (FG201) Levyenin uç kýsmýndaki boþluk [1] 1 mm olmalýdýr. 1. Boþluðu ayarlamak için kilit somununu [2] gevþetin ve ayar parçasýný [3] uygun yönde çevirin. 2. Uygun boþluk saðlanýnca ayar parçasýný [3] sabit tutarken kilit somununu [2] iyice sýkýn. 29

31 BAKIM ÇAPA BIÇAKLARININ KONTROLU VE DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ (FG201) UYARI! Çapa býçaklarý keskin ve sivridir. Ellerinizi korumak için koruyucu eldiven takýn. Dönen býçaklarýn aþýnmýþ,eðilmiþ veya hasarlý olup olmadýklarýný kontrol edin. Gerekiyorsa býçaklarý deðiþtirin. DÝKKAT! : Yalnýzca hakiki HONDA yedek parçalarý kullanýn. 1. Maþalý pimi [4] ve pimi [5] çýkarýn, sonra döner býçaklarý freze milinden [6] ayýrýn. 2. Döner býçaklarý takarken yönlerine dikkat edin : "R" basýlý kýsým saða, "L" basýlý kýsým sola gelmelidir. [7] Çapanýn ileri yönde hareketi [8] Býçaklarýn dönme yönü 30

32 BAKIM GAZ LEVYESÝ BOÞLUÐUNUN AYARLANMASI (FG205) Levyenin uç kýsmýndaki boþluk [1] 1-2 mm arasýnda olmalýdýr. 1. Boþluðu ayarlamak için kilit somununu [2] gevþetin ve ayar parçasýný [3] uygun yönde çevirin. 2. Uygun boþluk saðlanýnca ayar parçasýný [3] sabit tutarken kilit somununu [2] iyice sýkýn. 31

33 BAKIM ÇAPA BIÇAKLARININ KONTROLU VE DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ (FG205) UYARI! Çapa býçaklarý keskin ve sivridir. Ellerinizi korumak için koruyucu eldiven takýn. Dönen býçaklarýn aþýnmýþ,eðilmiþ veya hasarlý olup olmadýklarýný kontrol edin. Gerekiyorsa býçaklarý deðiþtirin. DÝKKAT! : Yalnýzca hakiki HONDA yedek parçalarý kullanýn. 1. Maþalý pimi [4] ve pimi [5] çýkarýn, sonra döner býçaklarý freze milinden [6] ayýrýn. 2. Döner býçaklarý takarken yönlerine dikkat edin : "R" basýlý kýsým saða, "L" basýlý kýsým sola gelmelidir. [7] Çapanýn ileri yönde hareketi [8] Býçaklarýn dönme yönü 32

34 BAKIM KULLANMADAN SONRA TEMÝZLEME DÝKKAT! : Çapa makinesi çalýþmadan sonra henüz durdurulmuþsa temizlik iþlemine baþlamadan önce en az 30 dk soðumasýný bekleyin. 1. Çapa makinesi ve dönen býçaklar üzerindeki çamur,ot, kir ve diðer yabancý maddeleri temizleyin. 2. Hava filtresi [1] çevresindeki çamur ve kirleri temizleyin. 3. Çapayý, döner býçaklarýn çevresindeki kýsýmlar dahil olmak üzere yýkayýn. 4. Motor kýsmýný elle yýkayýn. NOT : Suyun kumanda levyelerine,kablolarýna ve hava filtresi içine girmemesine dikkat edin. 5. Dýþ kýsýmlarý temiz bir bezle kurulayýn. KARBÜRATÖR 1. Yakýt deposu ve karbüratör içindeki benzini boþaltýn. 2. Yakýt depo kapaðýný açýn. 3. Benzin musluðunu açýk konuma getirin. 4. Yakýt boþaltma vidasýný [2] gevþetip yakýtý uygun bir kaba boþaltýn. 5. Yakýt boþaltma vidasýný iyice sýkýn. 33

35 BAKIM BAKIM TABLOSU Motorlu çapa makinenizin verimli çalýþmasý ve uzun ömürlü olmasý için belirtilen kontrollerin ve bakým iþlemlerinin düzenli olarak yapýlmasý gerekir. UYARI! Bakým iþlemleri sýrasýnda motorun aniden çalýþmasýný önlemek için buji baþlýðýný sökün. DÝKKAT! : Yalnýzca orijinal HONDA yedek parçalarý kullanýn. Üretici spesifikasyonlarýna uygun olmayan taklit parçalar kýsa ömürlü olmakta makinenizin verimini düþürmekte ve bunun ötesinde büyük hasarlara yol açmaktadýrlar. Çalýþma sýrasýnda motorun egzoz sistemi çok ýsýnýr ve motor durdurulduktan sonra da bir süre sýcak kalýr. Cildin yanmamasý ve çevrede yanabilecek maddelerin tutuþmamasý için motor durdurulduktan sonra 15 dk geçmeden bakým iþlemine giriþmeyin. Bakým sýrasýnda gerekmedikçe motoru çalýþtýrmayýn. Egzoz gazlarý içinde zehirli bir gaz olan karbon monoksit gazý bulunur. Motor kapalý bir yerde çalýþtýrýlmak zorundaysa yeterli havalandýrmanýn saðlanmasýna dikkat edin. 34

36 BAKIM 35

37 ARIZA BULMA ARIZA BULMA TABLOSU 36

38 TAÞIMA VE DEPOLAMA DÝKKAT! : Çalýþma sýrasýnda motorun egzoz sistemi çok ýsýnýr ve motor durdurulduktan sonra da bir süre sýcak kalýr. Cildin yanmamasý ve çevrede yanabilecek maddelerin tutuþmamasý için motor durdurulduktan sonra 15 dk geçmeden taþýma veya depolama iþlemine giriþmeyin. 37

39 TAÞIMA VE DEPOLAMA DÝKKAT! : Çalýþma sýrasýnda motorun egzoz sistemi çok ýsýnýr ve motor durdurulduktan sonra da bir süre sýcak kalýr. Cildin yanmamasý ve çevrede yanabilecek maddelerin tutuþmamasý için motor durdurulduktan sonra 15 dk geçmeden taþýma veya depolama iþlemine giriþmeyin. 38

40 TAÞIMA VE DEPOLAMA UYARI! Benzin son derece yanýcý bir maddedir. Benzin buharý belirli þartlar altýnda patlayabilir ve yaralanmalara ve ölüme yol açabilir. Yakýtýn boþaltýldýðý veya depolandýðý yerde alev, kývýlcým bulunmamasýna dikkat edin, sigara içmeyin. Etrafa yakýt dökmemeye dikkat edin. Dökülen yakýt tam silinip kurumadan motoru taþýmayýn veya depolamayýn. TAÞIMA Yakýtýn nakliye sýrasýnda dökülmemesi için yakýt deposunu boþaltýn.kontak anahtarýný kapatýn ve çapa makinesini yatay konumda tutun. Taþýma sýrasýnda makinenin gezmemesi için makineyi kayýþlarla baðlayýn. RÖMORKA YÜKLEME 1. Yakýt deposu ve karbüratördeki benzini boþaltýn. 2. Çapa makinesini römorka çalýþma konumunda yerleþtirin. 3. Çapa makinesini römork kasasýna,þekilde gösterildiði [2] gibi üst gidon ve iz demirinden baðlayýn. 4. Gerekiyorsa gidonu katlayýn. 39

41 TAÞIMA VE DEPOLAMA GÝDONUN KATLANMASI NOT: Gidon,isteðe baðlý olarak öne veya arkaya katlanabilir. Gidon arkaya katlanmak isteniyorsa önce çapayý resimde gösterildiði gibi biraz öne yatýrmak gerekir. 1. Gidon tespit vidalarýný [1] 5-6 tur gevþetin. 2. Üst gidonu ön veya arka tarafa doðru katlayýn. DÝKKAT! : Üst gidonu katlarken kablolarýn bükülmemesine,kýrýlmamasýna veya sýkýþmamasýna dikkat edin. 3. Gidon tespit vidalarýný [1] iyice sýkýn. ÇAPA MAKÝNESÝNÝN OTOMOBÝL BAGAJINA YÜKLENMESÝ 1. Yakýt deposu ve karbüratördeki benzini boþaltýn. 2. Gidonu yukarda anlatýldýðý gibi katlayýn. 3. Çapa makinesine bagaja susturucusu alta gelecek þekilde yerleþtirin. 40

42 TAÞIMA VE DEPOLAMA DEPOLAMA ÝÇÝN HAZIRLIKLAR Çapa makinesi 30 günden daha uzun bir süre kullanýlmayacaksa depolama sýrasýnda korunmasý için þunlarý yapýn: 1. Çapa makinesini temizleyin. 2. Yakýt deposunu boþaltýn. 3. Motor yaðýný deðiþtirin. 4. Hava filtresini temizleyin. 5. Jigleyi çekin. 6. Çalýþtýrma ipinin tutamaðýný [5] direnç hissedene kadar yavaþça çekin.soðutma fanýndaki [4] sente iþaretini [3] ilk hareket mekanizmasýnýn muhafazasýndaki [1] sente iþareti [2] ile ayný hizaya getirin. Bu durumda motorun emme ve egzoz supaplarý kapalý durumda olduðundan hava ve rutubetin motorun içine girmesi engellenmiþ olur. 7. Paslanabilecek yerlere ince bir yað tabakasý uygulayýn. Çapayý bir naylonla örtüp kuru, düz ve tozsuz bir yerde saklayýn. 41

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným...7

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı