T.C. GEBZE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GEBZE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:"

Transkript

1 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO kapsamında, Görev, ÇalıĢma Usul ve Esaslarını belirler ve düzenler. KAPSAM: Madde 2) Bu Yönetmelik Belediyemizdeki 23 Adet Birim Müdürlüklerini kapsar. YASAL DAYANAK Madde 3) 5393 Sayılı Belediye Kanunu. GÖREV TANIMLARI 1. Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için ilgili müdürlüklerin ihtiyacı olan araç, gereç ve iģ makinelerinin faal olarak tutulmasını sağlamak. 2. Ġlgili müdürlüklerin talepleri doğrultusunda yeni araç ve iģ makinesi alınmasını ve kiralanmasını sağlamak. 3. Ekonomik ömrünü dolduran araç, gereç ve iģ makinelerinin tespiti ve bunların hurdaya çıkarılmasını sağlamak. 4. Araçların kimlik dosyalarının oluģturulması a. Periyodik bakımları ve takibi b. Arıza, kullanılan yedek parça, iģçilik giderleri c. Kazaların takibi d. Akaryakıt tüketiminin takibi e. Yıllık maliyetinin hesaplanması f. Ekonomik ömrünü doldurmuģ, tamir ve bakımı yüksek maliyet gerektiren araçların tasfiyesi g. Müdürlüğümüzde hizmet veren resmi araçların her türlü tüketim malzemesinin acil ihtiyaç halinde elde bulundurulması ( yedek parça, lastik, akü, akaryakıt, yağ vs.) h. Müdürlüğümüzde hizmet veren araçların fenni muayene ve zorunlu trafik sigortalarının zamanında yaptırılması i. Ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin muhafazası 5. Araçlara ait arızaların; a. Tespitini yapmak b. Bakım onarım iģleminin atölyelerimizde (yağlama, lastik, iģ makinesi, elektrik, kaporta, kamyon, otobüs, kaynak ve torna atölyeleri yapmak. c. ĠĢlemleri günlük kaydetmek d. Önleyici tedbirler almak

2 GÖREV TANIMLARI 6. Özel alet ve ekipman gerektiren iģleri ( rot balans ayarı, yakıt pompası revizyonu, hidromotor revizyonları, motor rektifiye, muhtelif özel kaynak ve freze iģlemleri, egzoz ve radyatör tamir iģlemleri, oto cam tamir ve yenileme, kaporta revizyon, Dijital beyinli otoların servis iģlemleri, iģ makinesi pompa revizyonları, iģ makinesi elektronik sistem bakımları) piyasadan temin etmek. 7. Hizmetlerin aksamaması için stok kontrollerini her gün, sayımlarını yılda bir kere yapmak. 8. Bakım- onarım hizmetlerinin zamanında gerçekleģtirilmesi için standartlara uygun satın alınan yedek parça ve malzemeleri muayene ederek teslim almak. Ambar giriģi ve çıkıģını bilgisayar ortamına aktarmak 9. Sürücü hatasından kaynaklanan arızalarda hasar tespiti yapılarak gerekli tedbirleri almak 10. Araçların, iģ makinelerinin kullandığı akaryakıt ve her türlü madeni yağın; a) Ġhalesini yapmak b) Akaryakıt sorumlusu kontrolünde ilgili ana dolum tesisinden temin etmek, c) Ġlgili araçlara ikmalini yapmak d) Günlük çizelgelere iģleyip aylık rapor hazırlamak 11. Müdürlüğümüz faaliyetlerinin eksiksiz ve etkili biçimde yürütülmesi için azami verim asgari fire ile tasarruf tedbirlerini uygulamak. 12. Araçların kaza yapması halinde, emniyet yetkilileri ile irtibata geçilip gerekli adli ve idari ivedilikle takip etmek ve ilgili sigorta Ģirketinin önereceği yerde araçların onarımını yaptırmak. 13. Müdürlüğü ilgilendiren teknik konularda vatandaģ Ģikâyetlerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli uygulamaları yerine getirmek. 14. Ġlçe sınırları içerisinde bulunan diğer kamu kuruluģlarının araç arıza tespit ve keģif raporlarını hazırlamak 15. ÇeĢitli kamu kuruluģlarının araç taleplerini karģılamak 16. Mahalli spor kulüplerinin, okulların ve cenazesi olan vatandaģların otobüs ihtiyaçlarını karģılamak 17. Belediyemiz birimlerinin faaliyetlerinde kullanılan sahne ve tribün gibi ihtiyaçlarını karģılamak.

3 GÖREV TANIMLARI 18. Belediyemizin hurda malzemelerini toplamak, muhafaza etmek ve satıģ iģlemine hazır hale getirmek 19. Mesleki konularda birim içi ve birim dıģı eğitim çalıģmalarını yapmak. 20. Müdürlüğümüz bünyesinde; a. ĠĢ Güvenliği önlemlerini almak b. ÇalıĢma koģullarını iyileģtirmek c. Hizmet yürüttüğümüz tesis, makine, araç, gereç ve edevatı korumak. d. Bunları modernize etmek e. Adı geçen takımların düzenli olarak bakım onarımını yapmak

4 GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Belediye ye ait iģ makinesi, araç, binek oto, kamyon, minibüs, otobüs, kamyonet ve benzerlerinin bakım ve onarımlarını imkanlar dahilinde yaptırarak aktif hale getirilmesini sağlamak, 2. Atölyede bulunan tesis makine ve teçhizatların bakımı veya onarımlarını imkanlar dahilinde yaptırarak aktif hale getirilmesini sağlamak 3. Birimi tarafından yapılamayan bakım ve onarım çalıģmalarının dıģarıda yapılmasını sağlamak, 4. Bakım ve onarım hizmetlerinin azami verim, asgari fire ile eksiksiz ve zamanında gerçekleģtirilmesi için gerekli takip ve kontrolleri yapmak 5. Makine ve teçhizat arızalarının en kısa zamanda giderilmesi için gerekli iģlemleri takip ve koordine etmek 6. Binek oto, iģ makinesi, kamyon, minibüs, otobüs, kamyonet ve benzerlerinin periyodik bakımlarının yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak 7. Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılmasını kontrol ederek sayım sonuçlarını amirine rapor etmek 8. Yedek parça ve malzeme standartlarının oluģturulması ve bu standartlara uygun malzemelerin kullanılmasını sağlamak 9. Tüm yedek parçaların istenen kalitede olup olmadığının kontrol etmek ve bu çalıģmaları takip etmek 10. Hizmetlerin aksamaması için gerekli yedek parça, malzeme ve bilgi akıģını takip etmek 11. ĠĢçi sağlığı ve iģ güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, bu konudaki Kanun ve yönetmeliklerle ilgili çalıģmalar yapmak 12. Araçlara verilen akaryakıtın kontrol ve takibini yapmak 13. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek

5 GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Direkt olarak BaĢkan Yardımcısına bağlıdır yürütmekten BaĢkan Yardımcısına karģı sorumludur 3. Atölye ġefliği ve Otobüs Servisi ile alt kadroları kendisine bağlı bulunan kadrolardır 1. Üniversite mezunu 2. Bilgisayar bilgisi yeterli 3. Belediye mevzuatına hakim 4. Araç konusunda tecrübeli 5. Toplam kalite anlayıģına sahip

6 GÖREV ÜNVANI: ATÖLYE ġefġ 1. Belediye ye ait araçların imkanlar dahilinde yaptırılarak aktif hale getirilmesini sağlayıp iģ emir formlarını doldurmak 2. Atölyede bulunan tesis makine ve teçhizatların bakım ve onarımlarını sağlamak 3. Araçların Trafik Sigorta ve Fenni Muayene günlerinin takibini yapmak 4. Yedek parça ve malzeme standartlarının oluģturulması ve Atölyelerde standartlara uygun malzeme kullanılmasını sağlamak, keģif raporlarını düzenlemek 5. Araç tamir bakım Onay Belgelerini düzenlemek 6. Personelin izinlerini düzenlemek 7. Personelin puantaj bilgilerini düzenlemek 8. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek yürütmekten Müdür e karģı sorumludur 3. Ambar Görevlisi, Kaynak Ustası, Kaporta Ustası, Oto Elektrikcisi, Oto Lastikçisi, ĠĢ Makineleri Ustası, Güvenlik Görevlisi, Yağlama Elemanı ve Hizmetli kendisine bağlı bulunan kadrolardır 1. Meslek Yüksek Okulu mezunu veya dengi bir okul mezunu 2. Bilgisayar bilgisi yeterli 3. Belediye mevzuatına hakim 4. Araç konusunda tecrübeli 5. Toplam kalite anlayıģına sahip

7 GÖREV ÜNVANI: AMBAR GÖREVLĠSĠ Doküman No: Tarih: Sayfa No: Revizyon No: Birimlerden gelen malzeme isteklerine talep yazıp, Müdürlüğüne vermek 2. Depoya gelen ve çıkan malzemeleri kayıt altına almak 3. Birimlerden gelen malzeme talepleri doğrultusunda, malzemenin depodan teminini gerçekleģtirmek 4. Depoda bulunan tüm malzemelerin listesini ve raf numarasını bilgisayara yüklemek 5. Deponun bakım ve düzeninden sorumlu olmak 6. Talep fiģlerinin düzenlenmesi imzalanması ve daha sonra Müdürlüğüne teslim edilmesini sağlamak 7. Getirilen malzemelerin kontrolü ve teslim alınmasından sonra malzemelerin depo içindeki yerlerine düzenli bir Ģekilde yerleģtirilmesini sağlamak 8. Araçlara kullanılan madeni yağ ve diğer malzemelerin kontrol ve dağıtımını yapmak, 9. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Bilgisayar bilgisi yeterli 3. Toplam kalite anlayıģına sahip

8 GÖREV ÜNVANI: KAYNAK USTASI 1. Belediye alanı içerisinde bulunan parkların bakım ve onarımlarını yapmak 2. Gebze Belediyesi idari binası ile ek hizmet binalarında bulunan kapı ve pencerelerin her türlü kaynak iģleri yapmak 3. Belediye araçlarının (havalı olmayan) koltuk tamiratlarını yapmak 4. Diğer birimlerde çalıģan personele kaynak iģlerinde yardımcı olmak 5. Belediyeye ait araçların her türlü kaynak iģleri yapmak 6. Üstlerin verdiği emir ve görevleri yerine getirmek 2. Kaynakçılık konusunda tecrübeli 3. Toplam kalite anlayıģına sahip

9 GÖREV ÜNVANI: KAPORTA USTASI 1. Belediye araçlarının her türlü kaporta iģlemlerini tespit etmek, müdürlük bünyesinde yapılabilecekleri yapmak, diğerlerinin dıģarıda yapılmasını sağlamak 2. Belediye araçlarının paslanma ve çürümelere karģı önlem almak 3. Boyama öncesi araçların kaporta bakımından hazır hale getirilmesini sağlamak 4. Kaza yapmıģ araçların kaporta iģlemlerini yaparak boyaya hazır hale getirmek 5. Araçların periyodik olarak karoserlerini kontrol ederek çürüme ve paslanmalara karģı sağlamlaģtırmak 6. Araçların kilit arızalarını kontrol ederek bakım ve onarımlarını yapmak 7. Araçların cam, cam kızağı ve cam fitilleri kontrollerini yaparak gerekli bakım ve onarımları yapmak 8. Açılır tavan bulunan araçların tavan kısmını su ve rüzgâra karģı kontrollerini yapmak 9. Araçların su ve rüzgâra karģı gerekli izolasyonlarını yapmak 10. Araçların kaporta aksamındaki kaynak gerektirecek tespit ederek kaynakçıya bilgi vermek. 11. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Kaporta konusunda tecrübeli 3. Toplam kalite anlayıģına sahip

10 GÖREV ÜNVANI: OTO ELEKTRĠKÇĠSĠ 1. Belediye araçlarının her türlü elektrik arızalarını tespit ederek müdürlük bünyesinde yapılabilecekleri yapmak, müdürlük bünyesinde yapılamayacak iģleri amirine bildirerek yapılmasını sağlamak 2. Araçların periyodik olarak far, sinyal lambaları, akü, iç ve dıģ aydınlatmaları kontrol etmek, arızalı olanların bakımları yapmak 3. Araçlarda bulunan elektrik döģemelerinin kontrolünü yapmak ve gerekli olan yerlerin bakım-onarımını yapmak 4. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Elektrik konusunda tecrübeli 3. Toplam kalite anlayıģına sahip

11 GÖREV ÜNVANI: OTO LASTĠKÇĠSĠ 1. Belediye ait araçların her türlü lastik tamiratını ve bakımını yapmak 2. Belediyeye araçların göreve çıkarken lastik havaları kontrol ederek eksik olanların standart ölçülere getirmek 3. Araçların rot ve balans kontrollerini yapmak 4. Araçlarda bulunan stepnelerin hazır halde bulundurulmasını sağlamak 5. KıĢ aylarında araçlara zincir takmak 6. KıĢ aylarında çalıģacak araçlara kar tipi lastikleri takmak 7. Birim içinde bulunan malzemelerde herhangi bir eksilme veya kırılma durumumda amirine bilgi vermek 8. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Lastik konusunda tecrübeli 3. Toplam kalite anlayıģına sahip

12 GÖREV ÜNVANI: Ġġ MAKĠNELERĠ USTASI 1. Belediye araçlarının her türlü motor, Ģanzıman ve diferansiyel bakım ve onarımı yapmak 2. Müdürlük bünyesinde yapılamayacak bakım ve onarımların dıģ birimlerde yapılmasını sağlamak 3. Belediyede bulunan araçların motorlarını periyodik olarak kontrol etmek, arızalı olanları tespit ederek bakım ve onarımını yapmak 4. Araçların motorları ile ilgili yaz ve kıģ aylarında, araçları mevsim Ģartlarına uygun hale getirmek 5. Araçları belirli periyotlarla kontrol ederek yağ, su ve yakıt gibi kaçaklarını tespit edip gerekli bakım ve onarımı yapmak 6. Hafriyatta çalıģan araçların motor hava filtrelerini sık sık kontrol ederek gerekli olanların hava filtrelerinin değiģimini yapmak 7. Müdürlük bünyesinde bulunan garanti kapsamındaki araçların periyodik motor bakımlarını takip etmek, gerekli durumlarda araçları yetkili servisi yönlendirmek 8. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. ĠĢ Makineleri konusunda tecrübeli 3. Toplam kalite anlayıģına sahip

13 GÖREV ÜNVANI: GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ 1. Müdürlüğün (tatil günleri de dahil) gece-gündüz olmak üzere dönüģümlü olarak güvenliğinin sağlanması 2. Müdürlüğe gelen yabancı araç ve/veya Ģahısların takibini, kontrolünü, ilgili yerlere sevkini yapmak 3. Gelen misafirlerin karģılanması, ilgili kiģi ve/veya birime yönlendirilmesini sağlamak 4. Gece nöbetlerinde gelen telefonların cevaplanması, taleplerin değerlendirilmesi, acil durumların ilgililere bildirilmesini sağlamak 5. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Toplam kalite anlayıģına sahip

14 GÖREV ÜNVANI: YAĞLAMA ELEMANI 1. Belediyemize ait tüm araç ve iģ makinelerinin periyodik olarak yağ değiģimleri ve km bakımlarını yapmak 2. Araç ve iģ makinelerine kıģ aylarında antifiriz ikmali yapmak 3. Gerekli yağ ve filtre taleplerini yapmak, gelen malzemelerin muhafazasını sağlamak 4. Kullanılan yağ ve filtrelerin sarfiyat kayıtlarını tutarak, ambara bildirmek 5. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Toplam kalite anlayıģına sahip

15 GÖREV ÜNVANI: HĠZMETLĠ 1. UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı odaların temizliğini yapmak 2. Müdürlüğe bağlı odaların mesai saatleri haricinde kapalı tutulmasını sağlamak 3. Ġdari binanın iç temizliğini yapmak 4. Bütün atölyelerin ve garajın meydan temizliğini yapmak 5. Garaj içerisindeki fidanların bakım ve sulama iģlemlerini yapmak 6. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Temizlik konusunda tecrübeli 3. Toplam kalite anlayıģına sahip

16 GÖREV ÜNVANI: BAġġOFÖR 1. Mahalli spor kulüplerinin, okulların ve cenazesi olan vatandaģların otobüs ihtiyacını karģılamak 2. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek yürütmekten Müdür e karģı sorumludur 1. Lise mezunu 2. Belediye mevzuatına hakim 3. Otobüs konusunda tecrübeli 4. Toplam kalite anlayıģına sahip

17 GÖREV ÜNVANI: ġoför 1. Mahalli spor kulüplerinin, okulların ve cenazesi olan vatandaģların otobüs ihtiyacını karģılamak 2. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek yürütmekten Müdür ve BaĢĢoför e karģı sorumludur 1. Lise mezunu 2. Belediye mevzuatına hakim 3. Otobüs konusunda tecrübeli 4. Toplam kalite anlayıģına sahip UYGULAMA VE GEÇERLİLİK HÜKÜMLERİ 1- Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabulü ve meclis kararının onayından itibaren yürürlüğe girer. 2- Bu Yönetmelik Belediye BaĢkanı tarafından yürütülür. Ġbrahim PEHLĠVAN Aydın KOCAMAN A.Faruk KILIÇ Belediye BaĢkanı Kâtip Kâtip

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Su İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversitenin Araç İşletme Müdürlüğünün emrinde

Detaylı

SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR

SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR SU VE KANALĐZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKĐLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK, ĐLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Su

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1.BÖLÜM AMAÇ Madde 1-Bu Yönergenin amacı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜR

T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜR T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜR 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki, yöntem ve sorumlulukları tanımlamaktır.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Tavşanlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ MADDE 1- Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,MİSYON VE TANIMLAR Bu yönergenin

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 48. ve 49.

Detaylı

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze.

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze. Sekreterlik Müdürün telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek, Müdürlüğe kurum içinden veya kurum dışından gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak, Senato, Üniversite Yönetim

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, KuruluĢ, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1: Bu

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Teşkilat Yapısı Amaç MADDE 1 1) Bu yönetmelik, nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE 1: AMAÇ a) Belediye hizmet binalarının genel temizliğini, bakımını, onarımını, tesisat işlerini, araç havuzunu, birimler

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI Fakülte Sekreteri Kadir MERT Tahakkuk Satın Alma Şef Özcan AYTEN Dekan Sekreterliği Kurullar Sekreteryası Personel İşleri Öğrenci İşleri Yazı İşleri Kütüphane Hizmetleri Taşınır

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981 tarih

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı