Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130726-23.htm"

Transkript

1 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLARDAN ÇIKAN GAZ VE PARÇACIK HALİNDEKİ KİRLETİCİ EMİSYONLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (97/68/AT) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/6/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT) nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (o) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. c) Bakanlık: Bu Yönetmelik kapsamındaki motor tipinin veya motor grubunun tip onay belgelerini veren, gerektiğinde geri çeken, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşları ile muhatap olan, bunlarla temasları yürüten, teknik servisleri görevlendiren, imalatçının imalatının uygunluğu düzenlemelerini onaylayan, bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu ve yetkili onay kuruluşu olarak görev yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve (d) bendinde yer alan Müsteşarlık ibareleri Ekonomi Bakanlığı şeklinde değiştirilmiş ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. e) Demiryolu aracı ve iç suyolu teknelerinin tahrikinde kullanılandan başka kullanım amaçlı sıkıştırma ateşlemeli motorlar, (a) bendinden (d) bendine kadar olan hükümlere ilave olarak Ek XIII te belirtilen prosedüre uygun esneklik planı ile de piyasaya arz edilebilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c), (3d) ve (4a) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 3c) Faz IIIB motorların tip onayı (motor kategorileri L, M, N ve P) Bakanlık, motorların bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaması durumunda ve motordan çıkan parçacık ve gaz halindeki kirletici emisyonlarının Ek I in madde inde belirtilen çizelgedeki sınır değerlere uygun olmaması halinde, aşağıdaki motor tiplerine veya motor gruplarına tip onayını, Ek VII de belirtilen dokümanı ve henüz piyasaya arz edilmemiş motor yerleştirilmiş olan karayolu dışı makinalara başka bir tip onayını vermeyi reddeder: - L: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 130 kw P 560 kw olan motorlar için 1/1/2015 tarihine kadar isteğe bağlı olarak, - M: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 75 kw P < 130 kw olan motorlar için 1/10/2015 tarihine kadar isteğe bağlı olarak, - N: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 56 kw P < 75 kw olan motorlar için 1/10/2015 tarihine kadar isteğe bağlı olarak tip onayı verilir. - P: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 37 kw P < 56 kw olan motorlar için 1/10/2015 tarihine kadar isteğe bağlı olarak, anılan tarihten sonra ise zorunlu olarak tip onayı verilir. 3d) Faz IV motorların tip onayı (motor kategorileri Q ve R) Bakanlık, motorun bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaması durumunda ve motordan çıkan parçacık ve gaz halindeki kirletici emisyonlarının Ek I in madde sında belirtilen çizelgedeki sınır değerlere uygun

2 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 2 / olmaması halinde, aşağıdaki motor tiplerine veya motor gruplarına tip onayını, Ek VII de belirtilen dokümanı ve henüz piyasaya arz edilmemiş motor yerleştirilmiş olan karayolu dışı makinalara başka bir tip onayını vermeyi reddeder: - Q: Güç çıkışı; 130 kw P 560 kw olan (sabit devirli motorlar hariç) motorlar için 31/12/2014 ten sonra, - R: Güç çıkışı; 56 kw P < 130 kw (sabit devirli motorlar hariç) motorlar için 30/9/2015 ten sonra. 4a) 10 uncu madde ve birinci fıkranın (a) bendinin (3g) ve (3h) numaralı alt bentlerinin hükümlerine dokunmaksızın, üçüncü ülkelere ihracat için tasarlanan makina ve motorlar hariç olmak üzere, bu makina ve motorlar sadece bu Yönetmeliğin şartlarını sağlıyor ve sadece motor bu maddenin (a) bendinin (2), (3) ve (3a) dan (3i) ye kadar alt bentlerinde belirtilen kategorilere uygun olarak onaylanıyorsa, makinaya yerleştirilmiş olsun veya olmasın her bir motor kategorisi için aşağıda yer alan tarihlerden itibaren ancak belirtilen kategoriye uygun motorların piyasaya arzına izin verilir. Faz III A (sabit devirli motorlar hariç) - H kategorisi: 1/1/ I kategorisi: 1/1/ J kategorisi: 1/1/ K kategorisi: 1/1/2011 Faz III A İç suyolu teknesi motorları - V1:1 kategorisi: 31/12/ V1:2 kategorisi: 31/12/ V1:3 kategorisi: 31/12/ V1:4 kategorisi: 31/12/ V2 kategorileri: 31/12/2009 Faz III A (sabit devirli motorlar) - H kategorisi: 1/1/ I kategorisi: 1/1/ J kategorisi: 1/1/ K kategorisi: 1/1/2011 Faz III A Demiryolu aracı motorları RC A kategorisi: 31/12/2009 Faz III A lokomotif motorları - RL A kategorisi: 31/12/ RH A kategorisi: 31/12/2009 Faz III B (sabit devirli motorlar hariç) - L kategorisi: 1/1/2011 (İsteğe bağlı uygulama)

3 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 3 / M kategorisi: 1/1/2012 (İsteğe bağlı uygulama) - N kategorisi: 1/1/2012 (İsteğe bağlı uygulama) - P kategorisi: 1/10/2015 Faz III B Demiryolu aracı motorları - RC B kategorisi: 31/12/2011 Faz III B Lokomotif motorları - R B kategorisi: 31/12/2011 Faz IV (sabit devirli motorlar hariç) - Q kategorisi: 1/1/ R kategorisi: 1/10/2016 Faz III A dan itibaren, her bir kategori için yukarıdaki şartlar, bahsedilen tarihten önceki imalat tarihli motorlar için iki yıla kadar ertelenir. Emisyon sınır değerlerinin bir fazı için verilen izin, sınır değerlerin bir sonraki fazının zorunlu uygulamasından itibaren yürürlüğe girmesiyle sona erer. Ancak, sabit devirli motorlar hariç Faz III A daki H, I ve 56 kw üzerindeki J kategorisi motorlar ve isteğe bağlı olarak uygulanan; sabit devirli motorlar hariç Faz III B deki L, M ve N kategorisi motorlar için bir sonraki faz, Faz IV tür. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a1) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (a1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (a2) ve (a3) bentleri eklenmiştir. a1) 10 uncu madde ve 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3g) ve (3h) numaralı alt bentlerinin hükümlerine dokunmaksızın, demiryolu aracı, lokomotif ve iç suyolu teknesi tahrik motorları hariç olmak üzere, yedek (değiştirilebilir) motorlar, orijinal olarak piyasada yer aldığında değiştirilecek motorun sağlamak zorunda olduğu sınır değerlere uygun olmalıdır. f) Bakanlık, Ek I madde 1.A nın (i), (ii) ve (v) bentlerinde belirtildiği gibi, Ek XIII teki hükümlere uygun olarak esneklik planına göre motorların piyasaya arz edilmesine müsaade eder. a2) Bakanlık, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3g), (3i) ve (4a) alt bentleri istisna olmak üzere, aşağıda belirtilen demiryolu aracı ve lokomotiflere takılan motorların piyasaya arzına izin verebilir. 1) Demiryolu araçları ve lokomotiflere takılan motorların yerine kullanılacak, Faz 3A sınırlarını karşılayan yedek motorlar: i) Faz 3A standardını karşılamayan veya ii) Faz 3A standardını karşılayan ancak Faz 3B standardını karşılamayan; 2) Aynı tipteki mevcut demiryolu araçlarına takılmış motorlar tarafından sağlanan standartlardan daha düşük bir standardı karşılamamak koşuluyla, sürüş kontrolü ve bağımsız hareket etme kabiliyeti olmayan demiryolu araçları ve lokomotiflere takılan motorların yerine kullanılacak, Faz 3A sınırlarına uymayan yedek motorlar. Bu fıkra kapsamındaki izinler ancak Bakanlığın, söz konusu demiryolu araçları veya lokomotiflere ilişkin yürürlükteki emisyon sınırlarına ait şartları taşıyan motorların kullanımının önemli teknik zorluklar içerdiğini kabul etmesi durumunda verilir. a3) YEDEK MOTOR metnini ve ilgili istisnaya ilişkin benzersiz referans taşıyan bir etiket, (a1) veya (a2) bentleri kapsamındaki motorlara iliştirilir.

4 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 4 / MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan Müsteşarlık ibaresi Ekonomi Bakanlığı şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan motorların piyasa gözetimi ve denetimi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 2/10/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince, motorlarda 19 uncu maddede belirtilen piyasa denetimi sonucu olumsuz bir durumun ortaya çıkması halinde, bu durum motorlar için getirilen her türlü sınırlama, yasaklama ve tedbirin alınmasını gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlıkça en kısa süre içinde ilgili taraflara ve Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona ve diğer onay kuruluşlarına bildirilir. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin Ek I ine aşağıdaki ve maddeleri eklenmiştir Emisyon Faz ının roma rakamları ile parantez içine alınmış numarası, tip onay numarasının yakınında konumlandırılmalı ve kolaylıkla görülebilir olmalıdır Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen küçük kapasite istisnası çerçevesinde; küçük kapasiteli (az sayıda üretilen) motor imalatçısı anlamına gelen parantez içindeki SV harfleri, piyasaya sürülen her motorda tip onay numarasının yakınında konumlandırılmalı ve kolaylıkla görülebilir olmalıdır. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin Ek I inin maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Faz IIIB ve Faz IV için geçerli olan kontrol koşulları şunlardır: (a) Faz IIIB motorlar için kontrol koşulları: (i) metreyi geçmeyen bir yükseklik (veya 90 kpa a eşdeğer atmosferik basınç), (ii) 275 K ila 303 K (2 C ila 30 C) arasında bir ortam sıcaklığı, (iii) 343 K (70 C) üzerinde motor soğutucusu sıcaklığı. (i), (ii) ve (iii) noktalarında belirtilen kontrol koşulları içinde çalışan bir motorda, yardımcı emisyon kontrol stratejisinin harekete geçirilmesi durumunda, strateji sadece istisna olarak çalıştırılmalıdır. (b) Faz IV motorlar için kontrol koşulları: (i) 82,5 kpa veya üstü atmosfer basıncı, (ii) aşağıdaki aralıkta ortam sıcaklığı: 266 K (-7 C) veya üstü, belirtilen atmosfer basıncında şu denklem ile belirlenen sıcaklıktan düşük veya buna eşit: Tc = 0,4514 (101,3 pb) + 311, burada: T c hesaplanmış ortam hava sıcaklığı (K) ve Pb atmosfer basıncı (kpa); (iii) 343 K (70 C) üzerinde motor soğutucusu sıcaklığı.

5 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 5 / (i), (ii) ve (iii) noktalarında belirtilen kontrol koşulları içinde çalışan bir motorda, yardımcı emisyon kontrol stratejisinin harekete geçirilmesi durumunda, strateji sadece madde te tanımlanan amaçlar için gerekli olduğu gösterildiğinde çalışmalı ve tip onay kuruluşu tarafından onaylanmalıdır. (c) Soğuk sıcaklıkta çalışma Bu maddenin (b) bendindeki gereksinimlere istisna olarak, ortam sıcaklığı 275 K (2 C) altında olduğunda ve aşağıdaki iki kriterden bir tanesi sağlandığında, egzoz gazı devridaimi (EGR) ile donatılmış bir Faz IV motorda, bir yardımcı emisyon kontrolü stratejisi uygulanabilir: (i) Emme manifoldu sıcaklığı, şu denklem ile belirlenen sıcaklıktan az veya buna eşit olduğunda: IMTc = PIM/15, ,4; burada IMT c : hesaplanmış emme manifoldu sıcaklığı (K) ve PIM : mutlak emme manifold basıncıdır (kpa). (ii) Motor soğutucusu sıcaklığı, şu denklem ile belirlenen sıcaklıktan az veya buna eşit olduğunda: ECTc = PIM /14, ,8; burada ECT c : hesaplanmış motor soğutucusu sıcaklığı (K) ve PIM : mutlak emme manifold basıncıdır (kpa). MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin Ek I inin maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (b) çalışma güvenliği nedenleri için; MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin Ek I inin 8.4 maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Faz IIIB motorlar için NOx kontrol önlemlerinin gereksinimleri MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin Ek I inin maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Tip onayı, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendine uygun olarak, karayolu dışı makinanın her bir operatörüne aşağıdakileri içeren yazılı talimatların sağlanması şartına bağlı olmalıdır: (a) İlgili düzeltme önlemleriyle birlikte, yerleştirilen motorun yanlış çalıştırılmasından, kullanımından veya bakımından meydana gelen olası arızaları açıklayan detaylı uyarılar, (b) İlgili düzeltme önlemleriyle birlikte, motorun olası arızalarıyla sonuçlanan, makinanın yanlış kullanımı hakkında detaylı uyarılar, (c) Normal bakım aralıkları arasında ayıracın yeniden doldurulması ile ilgili bir talimatla birlikte ayıracın doğru kullanımı hakkında bilgi, (d) İlgili motor tipi için düzenlenen tip onay belgesinin, aşağıdaki bütün şartlar karşılandığında geçerli olduğuna dair açık bir uyarı: (i) Motor, sağlanan talimatlara uygun olarak çalıştırılır, kullanılır ve motora bu talimatlara göre bakım yapılır, (ii) Yanlış çalıştırılma, kullanım veya bakımı düzeltmek için (a) ve (b) bentlerindeki uyarılarla belirtilen düzeltme önlemlerine uygun olarak derhal harekete geçilmiştir, (iii) Motor, özellikle EGR nin veya ayıraç dozajlama sisteminin çalışmasını durdurmak veya bakımını yapmamak amacıyla, bilinçli olarak yanlış kullanılmamıştır. Talimatlar, karayolu dışında kullanılan hareketli makina veya motor için operatörün el kitapçığı ile aynı dilde, açık bir şekilde ve teknik olmayan bir dille yazılmalıdır. MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin Ek 1 ine, bu Yönetmeliğin Ek 1 inde yer alan 8.5, 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.2 maddeleri eklenmiştir. MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin Ek 1 ine, bu Yönetmeliğin Ek 1 inde yer alan Ek I İlave 1 ve Ek I İlave 2 eklenmiştir.

6 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 6 / MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin Ek 2 sinin İlave 1 inin 3 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. DİZEL MOTORLAR İÇİN YAKIT BESLEMESİ MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin Ek 2 sinin İlave 1 inin 4 üncü maddesi bu Yönetmeliğin Ek II sinde belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin Ek III ünde belirtildiği şekilde 5, 6 ve 7 nci maddeler eklenmiştir. MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin Ek II sinin İlave 2 sinin 1.8 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Egzoz iyileştirme sistemi(2) :. MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin Ek II sinin İlave 2 sinin 2.2 maddesi, bu Yönetmeliğin Ek IV ünde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin Ek III ünün 1.2 maddesi, bu Yönetmeliğin Ek V inde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin Ek III ünün İlave 5 i, bu Yönetmeliğin Ek VI sında belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve Ek III ünün İlave 5 inden sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin Ek VII sinde yer alan Ek III İlave 6 ve Ek III İlave 7 eklenmiştir. MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin Ek VI sının 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere, bu Yönetmeliğin Ek VIII inde yer alan madde eklenmiştir. MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin Ek VII sinin İlave 1 i, bu Yönetmeliğin Ek IX unda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin Ek XI i, bu Yönetmeliğin Ek X unda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 26 Aynı Yönetmeliğin Ek XII si, bu Yönetmeliğin Ek XI inde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 27 Aynı Yönetmeliğin Ek XIII ünün 1 inci maddesi, bu Yönetmeliğin Ek XII sinde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 28 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. Uygulama GEÇİCİ MADDE 3 (1) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c) ve (3d) numaralı alt bentlerinde yer alan Faz IIIB ve Faz IV uygulama tarihleri; L kategorisi motorlar ile ilk defa tip onayı alacak Q ve P kategorisi motorlar için, 1/1/2013 tarihinden bu değişikliğin yayımı tarihine kadar ihtiyari olarak uygulanır. Ulusal Tip Onayı Belgesi GEÇİCİ MADDE 4 (1) Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar AT Tip Onayı Belgesi yerine Ulusal Tip Onayı Belgesi verilir. Bildirme zorunluluğu olmaması GEÇİCİ MADDE 5 (1) AT başlığı taşımayacak olan Ulusal Tip Onayı Belgesi ile ilgili bilgilerin, Komisyona ve AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirilme zorunluluğu yoktur. MADDE 29 Bu Yönetmeliğin 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddeleri 1/1/2014 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 30 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

7 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 7 / 7 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 20/6/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 1-31/12/ (5. Mükerrer) 2-11/11/ /6/ Ekleri için tıklayınız

8 Ek I 8.5- Faz IV motorlar için NOx kontrol önlemlerinin gereksinimleri İmalatçı, Ek II'nin İlave 1'inin 2 nci maddesinde ve Ek II'nin İlave 3'nün 2 nci maddesinde belirtilen belgeleri kullanarak, NOx kontrol önlemlerinin fonksiyonel çalışma özelliklerini tam olarak tanımlayan bilgileri sağlamalıdır Motor emisyonu kontrol stratejisi, Avrupa Birliği bölgesine ilişkin düzenli olarak gerçekleşmekte olan tüm çevresel koşullar altında, özellikle düşük ortam sıcaklıklarında yürürlükte olmalıdır. Bu gereksinim, madde 'de belirtilen şekilde bir temel emisyon kontrol stratejisi kullanılmasını gerektiren koşullar ile sınırlı değildir Bir ayıraç kullanıldığında, imalatçı, tip onay işlemleri sırasında, sıcak NRTC veya NRSC üzerindeki amonyak emisyonunun 10 ppm ortalama değerini geçmediğini göstermelidir Eğer ayıraç kapları bir karayolu dışında kullanılan hareketli makineye yerleştirilmiş veya bağlanmışsa, ayıracın bir örneğinin kaplar içine alınması için gerekli araçlar makineye dâhil edilmiş olmalıdır. Numune alma noktası, bir özelleştirilmiş alet veya cihazın kullanılmasına gerek kalmadan kolaylıkla erişilebilir olmalıdır Tip onayı, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendine uygun olarak, aşağıdaki şartlara bağlı olmalıdır: (a) Karayolu dışında kullanılan hareketli makinenin her operatörüne yazılı bakım talimatlarının sağlanması; (b) OEM e, onaylanan motor tipinin parçası olan emisyon kontrol sistemini de içerecek şekilde, motor için kurulum dokümanlarının sağlanması; (c) OEM e, bir operatör uyarı sistemi, bir yönlendirme sistemi ve (uygulanabilir olduğunda) ayıraç donma koruması için talimatların sağlanması; (d) Operatör talimatı, kurulum dokümanları, operatör uyarı sistemi, yönlendirme sistemi ve ayıraç donma koruması hakkında, bu Ek in İlave 1'inde belirtilen hükümlerin uygulanması Faz IV için kontrol alanı Bu Ek in maddesine uygun olarak, Faz IV motorları için Ek I İlave 2'de tanımlanan kontrol alanı içinde örneklenmiş emisyonlar, bu Ek in maddesinde yer alan tablodaki emisyon sınır değerlerini %100'ün üzerinde aşmamalıdır Gösterim şartları Teknik servis, test amacıyla, kontrol alanı içinde üç taneye kadar rasgele yük ve hız noktası seçmelidir. Teknik servis ayrıca, test noktalarına yönelik rasgele bir çalışma sıralaması belirlemelidir. Test, NRSC'nin temel gereksinimlerine uygun olarak gerçekleştirilmeli, ancak her test noktası ayrı olarak değerlendirilmelidir. Her test noktası, madde 8.6'da tanımlanan sınır değerlerini sağlamalıdır. 1

9 Test şartları Test, Ek III'te tanımlanan ayrık mod test çevrimlerinden hemen sonra gerçekleştirilmelidir. Ancak imalatçının, Ek III'ün maddesine uygun olarak, UNECE Regülasyonu No düzenlemeler dizisi Ek 4B'sinin prosedürünü kullanmayı tercih etmesi durumunda test şu şekilde gerçekleştirilmelidir: (a) Test, UNECE Regülasyon No düzenlemeler dizisi Ek 4B'sinin maddesinin (a)'dan (e)'ye kadar olan bentlerinde belirtilen şekilde ayrık mod test çevrimlerinden hemen sonra, ancak test sonrası prosedürlerinden (f) önce ya da UNECE Regülasyon No düzenlemeler dizisi Ek 4B'sinin maddesinin (a)'dan (d)'ye kadar olan bentlerindeki Artırımlı Modal Çevrim (RMC) test çevrimlerinden sonra ancak ilgili test sonrası prosedürlerinden (e) önce gerçekleştirilmelidir; (b) Testler, UNECE Regülasyon No düzenlemeler dizisi Ek 4B'sinin maddesinin (b)'den (e)'ye kadar olan bentlerinde gerekli görülen şekilde, seçilen üç test noktasının her birisi için çoklu filtre yöntemi (her test noktası için bir filtre) kullanılarak gerçekleştirilmelidir; (c) Her test noktası için belirli bir emisyon değeri hesaplanmalıdır (g/kwh cinsinden); (d) Emisyon değerleri, UNECE Regülasyon No 96 nın İlave A.7 si kullanılarak molar bazda veya İlave A.8 kullanılarak kütlesel bazda hesaplanabilir, ancak bunlar ayrık mod veya RMC testinde kullanılan yöntem ile uyumlu olmalıdır; (e) Gaz toplama hesaplamaları için Nmode değeri 1 olarak ayarlanmalı ve ağırlık faktörü olarak 1 kullanılmalıdır; (f) Parçacık hesaplamaları için çoklu filtre yöntemi kullanılmalı ve toplam hesaplamaları için Nmode değeri 1 olarak ayarlanıp ağırlık faktörü 1 olarak kullanılmalıdır Faz IV motorların karter gazları için emisyonların doğrulanması Madde 8.7.3'te verilen durum haricinde hiç bir karter emisyonu doğrudan atmosfere salınmamalıdır Motorlar, tüm çalışma boyunca, karter emisyonlarını herhangi bir iyileştirici cihazın egzoz girişine tahliye edebilir Hava emilmesi amacıyla turboşarj, pompa, üfleyici veya süperşarj ile donatılmış motorlar karter emisyonlarını ortama salabilirler. Bu durumda, bu bölümün maddesine uygun olarak tüm emisyon testleri boyunca karter emisyonları (fiziksel veya matematik olarak) egzoz emisyonlarına eklenmelidir. 2

10 Karter emisyonları Hiç bir karter emisyonu ortamdaki atmosfere doğrudan salınmamalıdır, şu durum istisnadır: hava emilmesi amacıyla turboşarj, pompa, üfleyici veya süperşarj ile donatılmış motorlar karter emisyonlarını, eğer bu emisyonlar egzoz emisyonlarına (fiziksel veya matematiksel olarak) tüm emisyon testleri boyunca ekleniyorsa, ortama salabilirler. Bu istisnadan faydalanan imalatçılar bu motorları, tüm karter emisyonları, emisyon örnekleme sistemi içine yönlendirilebilecek şekilde kurmalıdır. Bu paragrafın amacı doğrultusunda, tüm süreç boyunca, iyileştiricinin egzoz girişine yönlendirilen karter emisyonları doğrudan ortama salınmış olarak değerlendirilmeyecektir. Açık karter emisyonları, emisyonların ölçümü amacıyla egzoz sistemine, şu şekilde yönlendirilmelidir: (a) Boru materyalleri, düzgün cidarlı, elektriksel iletken ve karter emisyonlarına reaksiyon göstermeyen şekilde olmalıdır. Boru uzunlukları mümkün olduğunca en azda tutulmalıdır; (b) Laboratuvarda bulunan karter borularındaki bükülmelerin sayısı en aza indirgenmelidir ve kaçınılamayan herhangi bir bükülmenin yarıçapı olabilen en yüksek değere çıkarılmalıdır; (c) Laboratuvar karter egzoz borulaması, motor imalatçısının karter geri basınç spesifikasyonlarını sağlamalıdır; (d) Karter egzoz boruları, herhangi bir iyileştirici sistemin çiğ egzoz çıkışına, kurulu herhangi bir egzoz kısıtlamasının çıkışına ve örnekleme öncesinde motorun egzozu ile tam karışımı temin etmek üzere herhangi bir örnekleme sondasının girişine olabildiğince yakın bağlanmalıdır. Karter egzoz borusu, sınır tabaka etkilerinden kaçınmak ve karışmayı sağlamak için egzozun serbest akışının içine uzanmalıdır. Karter egzoz borusunun çıkışı, çiğ egzoz akışına göre herhangi bir yöne verilebilir. 9- MOTOR GÜÇ KATEGORİSİNİN SEÇİMİ 9.1- Bu Ek te yer alan madde 1.A nın (i) ve (iv) bentleriyle tanımlanan değişken devirli motorlar ile yine bu Ek in madde 4'ünde verilen emisyon sınırları arasındaki uyumluluğu sağlamak açısından söz konusu motorlar, Ek I'in madde 2.4'e uygun olarak ölçülen net gücün en yüksek değeri bazındaki güç aralıklarına atanmalıdır Diğer motor tipleri için nominal net güç kullanılmalıdır. 3

11 Ek I İlave 1 NOx KONTROL ÖNLEMLERİNİN DOĞRU ÇALIŞTIRILMASINI SAĞLAMAK İÇİN GEREKSİNİMLER 1- Giriş Bu Ek NOx kontrol önlemlerinin doğru işletilmesini sağlamak için gereksinimleri belirlemektedir. Ek içerisinde, emisyonu azaltmak için bir ayıraç kullanımına dayanan motorlara yönelik gereksinimler yer almaktadır Tanımlar ve kısaltmalar "NOx Kontrol Tanı Sistemi (NCD)" motorun üzerinde, şu kabiliyetlere sahip bir sistem anlamına gelir: (a) Bir NOx Kontrol Arızasını tespit etmek; (b) Bilgisayar belleğinde depolanmış bilgi ve/veya bu bilginin kart dışına aktarılması yoluyla NOx kontrol arızalarının olası nedenlerini belirlemek. "NOx Kontrol Arızası (NCM)", bir motorun NOx kontrol sistemi ile onaysız bir biçimde değişiklik girişiminde bulunulduğuna veya onaysız değişiklikler nedeniyle sistemi etkileyen bir arıza olduğu anlamına gelmektedir. Bu Yönetmelik, böyle bir durum tespit edildiğinde bir uyarı veya yönlendirme sisteminin harekete geçirilmesini gerekli kılmaktadır. "Tanı Sorun Kodu (DTC)" bir NOx Kontrol Arızasını tanımlayan veya etiketleyen bir sayısal veya alfa numerik tanımlayıcı anlamına gelmektedir. "Doğrulanmış ve aktif DTC" NCD sisteminin bir arıza olduğuna karar verdiği sürede kaydetmiş olduğu bir DTC anlamına gelmektedir. "Tarama aracı" NCD sistemi ile kart dışı iletişim kurmak için kullanılan bir harici test ekipmanı anlamına gelmektedir. "NCD motor grubu" NCM ler için ortak gözlemleme/tanılama yöntemlerine sahip motor sistemlerinin bir imalatçı tarafından gruplanması anlamına gelmektedir. 2- Genel gereksinimler Motor sistemi, bu Ek tarafından ele alınan NOx kontrol arızalarını (NCM'ler) tespit edebilecek bir NOx Kontrol Tanı sistemi (NCD) ile donatılmış olmalıdır. Bu bölümde kapsanan herhangi bir motor sistemi, normal kullanım koşulları altında motorun normal ömrü boyunca bu gereksinimleri karşılayabilecek şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli ve yerleştirilmelidir. Bu hedefe ulaşmak maksadıyla, Ek III İlave 5'in madde 3.1'inde belirtilen şekilde faydalı ömür süresi aşılarak kullanılmış motorlar için, bu Ekte belirtilen sınır değerlerin, uyarı ve/veya yönlendirme sistemleri aktif hale gelmeden önce aşılması şeklinde NOx Kontrol Tanı sistemine (NCD) ait performans ve hassasiyet azalması göstermesi kabul edilebilir. 4

12 2.1- Gerekli bilgiler Eğer emisyon kontrol sistemi bir ayıraç gerektiriyorsa, ayıracın tipi, ayıraç çözeltide olduğunda yoğunluk bilgisi, çalışma sıcaklığı koşulları ile bileşim ve kalite açısından uluslararası standartlara referans da dahil olmak üzere bu ayıracın özellikleri imalatçı tarafından Ek II İlave 1'in madde 'ünde ve Ek II İlave 3'ün madde 'ünde belirtilmelidir Madde 4'te belirtilen operatör uyarı sisteminin ve madde 5'teki operatör yönlendirme sisteminin fonksiyonel çalışma özelliklerini tam olarak tanımlayan detaylı bilgi, tip onayı sırasında onay kuruluşuna sunulmalıdır İmalatçı, motorun OEM tarafından kullanıldığında, onaylanan motor tipinin bir parçası olan emisyon kontrol sistemini de kapsayan, makineye takıldığında gerekli makine parçaları ile bir arada, bu Ek in gereksinimlerine uyacak bir şekilde çalışacağını garanti edecek kurulum belgelerini sunacaktır. Bu dokümantasyon, motor sisteminin makine içine doğru takılması için gerekli olan, motor sisteminin detaylı teknik gereksinimlerini ve koşullarını (yazılım, donanım ve iletişim) içermelidir Çalışma koşulları NOx kontrol tanı sistemi aşağıdaki koşullarda çalışabilir olmalıdır: (a) 266 K ila 308 K (-7 C ila 35 C) arasında ortam sıcaklığı, (b) m aşağısı tüm yükseklikler, (c) 343 K (70 C) üzerinde motor soğutucu sıcaklıkları. Bu bölüm, depolama tankındaki ayıraç seviyesinin gözlemlenmesi durumu için, ölçümün teknik olarak yapılabilir olduğu tüm koşullar altında, uygulanmamalıdır (örneğin, bir sıvı ayıracın donmuş olmadığı tüm koşullar altında) Ayıraç donma koruması Isıtılan veya ısıtılmayan bir ayıraç tankının ve dozaj sisteminin kullanılmasına izin verilmektedir. Isıtılan bir sistem madde 2.3.2'nin gereksinimlerini karşılamalıdır. Isıtılmayan bir sistem ise madde 2.3.3'ün gereksinimlerini karşılamalıdır Isıtılmayan bir ayıraç tankının ve dozaj sisteminin kullanımı yazılı talimatlarla makinenin sahibine belirtilmelidir Ayıraç tankı ve dozaj sistemi Eğer ayıraç donmuşsa, motorun 266 K (-7 C) ortam sıcaklığında çalıştırılmasından maksimum 70 dakika sonra ayıraç kullanıma hazır olmalıdır Isıtılan sistem için tasarım kriterleri Isıtılan bir sistem, tanımlanmış olan prosedür kullanılarak test edildiğinde, bu bölümde belirlenen performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır. 5

13 Ayıraç tankı ve dozaj sistemi 72 saat boyunca 255 K (-18 C) sıcaklıkta veya ayıraç katı hale gelene kadar (önce hangisi gerçekleşirse) bekletilmelidir Madde 'deki bekletme süresinin ardından makine/motor çalıştırılmalı ve 266 K (-7 C) veya daha düşük ortam sıcaklığında aşağıdaki şekilde çalıştırılmalıdır: (a) 10 ila 20 dakika rölantide, (b) ardından 50 dakikaya kadar en fazla yüzde 40 nominal yükte Madde 'de belirtilen test prosedürünün tamamlanmasının ardından, ayıraç dozajlama sistemi tamamen işlevsel hale gelmelidir Tasarım kriterlerinin değerlendirilmesi, tüm makine veya makineye takılacak olanları temsil eden parçalar kullanılarak bir soğuk oda test hücresinde gerçekleştirilebilir veya saha testlerine dayandırılabilir Isıtılmayan bir sistem için operatör uyarı ve yönlendirme sisteminin aktifleştirilmesi Madde 4'te belirtilen operatör uyarı sistemi, 266 K ( 7 C) ortam sıcaklığında herhangi bir ayıraç dozajı meydana gelmezse aktifleştirilmelidir Madde 5.4'te belirtilen etkili yönlendirme sistemi, 266 K ( 7 C) ortam sıcaklığında, motor çalıştırıldıktan sonra en fazla 70 dakika içerisinde herhangi bir ayıraç dozajı meydana gelmezse aktifleştirilmelidir Tanılama gereksinimler NOx Kontrol Tanı Sistemi (NCD) bu Ek tarafından ele alınan NOx kontrol arızalarını (NCM'ler), bilgisayar belleğinde saklanan Tanısal Sorun Kodları (DTC'ler) aracılığı ile tanımlayabilecek ve bu bilgiyi talep üzerine kart dışına aktarabilmelidir Tanısal Sorun Kodlarının (DTC'ler) kaydedilmesi gereksinimleri NCD sistemi, farklı her NOx Kontrol Arızası (NCM) için bir DTC kaydetmelidir NCD sistemi, motorun çalıştığı ilk 60 dakika içinde tespit edilebilir bir arıza olup olmadığını ortaya çıkarmalıdır. Bu noktada, "doğrulanmış ve aktif" bir DTC saklanmalı ve uyarı sistemi madde 4 e uygun olarak aktifleştirilmelidir İzleyicilerin, bir NCM'yi hassas bir şekilde tespit edip doğrulaması için 60 dakikadan fazla zamanın gerektiği durumlarda (örn. istatistik modelleri kullanan veya makinedeki sıvı tüketimini takip eden izleyiciler), imalatçının daha uzun bir süre gerekliliğini gerekçelendirmesi durumunda onay kuruluşu daha uzun bir gözlemleme süresine izin verebilir (örneğin teknik gerekçe, deneysel sonuçlar, şirket içi deneyim vb.) Tanısal Sorun Kodlarının (DTC'ler) silinmesi için gereksinimler: (a) Söz konusu DTC ile ilgili hata giderilene kadar, DTC'ler NCD sistemi tarafından bilgisayar belleğinden silinmemelidir; 6

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Publication Date in the Official Gazette : 19.01.2005 Number of the Official Gazette : 25705 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)

Detaylı

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT)

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (4.Mük.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsama Madde 1- Bu Yönetmelik; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar'dan daha büyük olan

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Haziran 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27957 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27158

Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27158 Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27158 MAKĠNA EMNĠYETĠ YÖNETMELĠĞĠ (2006/42/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların,

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT)

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT) Resmi Gazete tarih: 17.04.2002 sayıs: 25729 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

HAFİF HAVA ARAÇLARININ SERTİFİKASYONU TALİMATI (SHT-HHA-S) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAFİF HAVA ARAÇLARININ SERTİFİKASYONU TALİMATI (SHT-HHA-S) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAFİF HAVA ARAÇLARININ SERTİFİKASYONU TALİMATI (SHT-HHA-S) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, gerçek veya tüzel kişiler tarafından prototip ve/veya seri

Detaylı

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26457 OTOMATĠK OLMAYAN TARTI ALETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ (1) (DeğiĢik baģlık:rg.14/11/2009-27406) (2009/23/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT)

Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) Resmi Gazete; Tarih:05.06.2002 Çarşamba, Sayı: 24776 (Asıl) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında

Detaylı

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 13015+A1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13015 + A1 Haziran 2009 ICS 91.140.90 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI BAKIM TALİMATLARI İÇİN KURALLAR

Detaylı

İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu

İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı: Çeşitli parça ve parçalardan oluşan,

Detaylı

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği İlgili AB Direktifleri ( İngilizce ) : 87/404/EEC 90/488/EEC 93/68/EEC Açıklama: 87/404/EEC sayılı Basit Basınçlı Kaplar Direktifi seri

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU Ankara 2005 I İÇİNDEKİLER Sayfa No GENEL GİRİŞ 1 1. TANIMLAR 2 1.1. Ambalaj 2 1.2. Bitmiş Ürün 2 1.3. Denetim

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 1 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27892 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2009/142/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER 1 REHBER Bu rehber kitap genel bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple yasal bir düzenleme gibi algılanmamalıdır. Üreticiler ve diğer ilgililer bu rehberden ziyade

Detaylı

KAYNAKLI HAVA N KONTROLÜ YÖNETMEL BÖLÜM

KAYNAKLI HAVA N KONTROLÜ YÖNETMEL BÖLÜM YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taģınmasında kullanılan asansörler ve bunlara

Detaylı

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 12 Ekim 2011 Tarihli ve 28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 22 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26236 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı