Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130726-23.htm"

Transkript

1 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLARDAN ÇIKAN GAZ VE PARÇACIK HALİNDEKİ KİRLETİCİ EMİSYONLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (97/68/AT) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/6/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT) nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (o) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. c) Bakanlık: Bu Yönetmelik kapsamındaki motor tipinin veya motor grubunun tip onay belgelerini veren, gerektiğinde geri çeken, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşları ile muhatap olan, bunlarla temasları yürüten, teknik servisleri görevlendiren, imalatçının imalatının uygunluğu düzenlemelerini onaylayan, bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu ve yetkili onay kuruluşu olarak görev yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve (d) bendinde yer alan Müsteşarlık ibareleri Ekonomi Bakanlığı şeklinde değiştirilmiş ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. e) Demiryolu aracı ve iç suyolu teknelerinin tahrikinde kullanılandan başka kullanım amaçlı sıkıştırma ateşlemeli motorlar, (a) bendinden (d) bendine kadar olan hükümlere ilave olarak Ek XIII te belirtilen prosedüre uygun esneklik planı ile de piyasaya arz edilebilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c), (3d) ve (4a) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 3c) Faz IIIB motorların tip onayı (motor kategorileri L, M, N ve P) Bakanlık, motorların bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaması durumunda ve motordan çıkan parçacık ve gaz halindeki kirletici emisyonlarının Ek I in madde inde belirtilen çizelgedeki sınır değerlere uygun olmaması halinde, aşağıdaki motor tiplerine veya motor gruplarına tip onayını, Ek VII de belirtilen dokümanı ve henüz piyasaya arz edilmemiş motor yerleştirilmiş olan karayolu dışı makinalara başka bir tip onayını vermeyi reddeder: - L: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 130 kw P 560 kw olan motorlar için 1/1/2015 tarihine kadar isteğe bağlı olarak, - M: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 75 kw P < 130 kw olan motorlar için 1/10/2015 tarihine kadar isteğe bağlı olarak, - N: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 56 kw P < 75 kw olan motorlar için 1/10/2015 tarihine kadar isteğe bağlı olarak tip onayı verilir. - P: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 37 kw P < 56 kw olan motorlar için 1/10/2015 tarihine kadar isteğe bağlı olarak, anılan tarihten sonra ise zorunlu olarak tip onayı verilir. 3d) Faz IV motorların tip onayı (motor kategorileri Q ve R) Bakanlık, motorun bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaması durumunda ve motordan çıkan parçacık ve gaz halindeki kirletici emisyonlarının Ek I in madde sında belirtilen çizelgedeki sınır değerlere uygun

2 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 2 / olmaması halinde, aşağıdaki motor tiplerine veya motor gruplarına tip onayını, Ek VII de belirtilen dokümanı ve henüz piyasaya arz edilmemiş motor yerleştirilmiş olan karayolu dışı makinalara başka bir tip onayını vermeyi reddeder: - Q: Güç çıkışı; 130 kw P 560 kw olan (sabit devirli motorlar hariç) motorlar için 31/12/2014 ten sonra, - R: Güç çıkışı; 56 kw P < 130 kw (sabit devirli motorlar hariç) motorlar için 30/9/2015 ten sonra. 4a) 10 uncu madde ve birinci fıkranın (a) bendinin (3g) ve (3h) numaralı alt bentlerinin hükümlerine dokunmaksızın, üçüncü ülkelere ihracat için tasarlanan makina ve motorlar hariç olmak üzere, bu makina ve motorlar sadece bu Yönetmeliğin şartlarını sağlıyor ve sadece motor bu maddenin (a) bendinin (2), (3) ve (3a) dan (3i) ye kadar alt bentlerinde belirtilen kategorilere uygun olarak onaylanıyorsa, makinaya yerleştirilmiş olsun veya olmasın her bir motor kategorisi için aşağıda yer alan tarihlerden itibaren ancak belirtilen kategoriye uygun motorların piyasaya arzına izin verilir. Faz III A (sabit devirli motorlar hariç) - H kategorisi: 1/1/ I kategorisi: 1/1/ J kategorisi: 1/1/ K kategorisi: 1/1/2011 Faz III A İç suyolu teknesi motorları - V1:1 kategorisi: 31/12/ V1:2 kategorisi: 31/12/ V1:3 kategorisi: 31/12/ V1:4 kategorisi: 31/12/ V2 kategorileri: 31/12/2009 Faz III A (sabit devirli motorlar) - H kategorisi: 1/1/ I kategorisi: 1/1/ J kategorisi: 1/1/ K kategorisi: 1/1/2011 Faz III A Demiryolu aracı motorları RC A kategorisi: 31/12/2009 Faz III A lokomotif motorları - RL A kategorisi: 31/12/ RH A kategorisi: 31/12/2009 Faz III B (sabit devirli motorlar hariç) - L kategorisi: 1/1/2011 (İsteğe bağlı uygulama)

3 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 3 / M kategorisi: 1/1/2012 (İsteğe bağlı uygulama) - N kategorisi: 1/1/2012 (İsteğe bağlı uygulama) - P kategorisi: 1/10/2015 Faz III B Demiryolu aracı motorları - RC B kategorisi: 31/12/2011 Faz III B Lokomotif motorları - R B kategorisi: 31/12/2011 Faz IV (sabit devirli motorlar hariç) - Q kategorisi: 1/1/ R kategorisi: 1/10/2016 Faz III A dan itibaren, her bir kategori için yukarıdaki şartlar, bahsedilen tarihten önceki imalat tarihli motorlar için iki yıla kadar ertelenir. Emisyon sınır değerlerinin bir fazı için verilen izin, sınır değerlerin bir sonraki fazının zorunlu uygulamasından itibaren yürürlüğe girmesiyle sona erer. Ancak, sabit devirli motorlar hariç Faz III A daki H, I ve 56 kw üzerindeki J kategorisi motorlar ve isteğe bağlı olarak uygulanan; sabit devirli motorlar hariç Faz III B deki L, M ve N kategorisi motorlar için bir sonraki faz, Faz IV tür. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a1) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (a1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (a2) ve (a3) bentleri eklenmiştir. a1) 10 uncu madde ve 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3g) ve (3h) numaralı alt bentlerinin hükümlerine dokunmaksızın, demiryolu aracı, lokomotif ve iç suyolu teknesi tahrik motorları hariç olmak üzere, yedek (değiştirilebilir) motorlar, orijinal olarak piyasada yer aldığında değiştirilecek motorun sağlamak zorunda olduğu sınır değerlere uygun olmalıdır. f) Bakanlık, Ek I madde 1.A nın (i), (ii) ve (v) bentlerinde belirtildiği gibi, Ek XIII teki hükümlere uygun olarak esneklik planına göre motorların piyasaya arz edilmesine müsaade eder. a2) Bakanlık, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3g), (3i) ve (4a) alt bentleri istisna olmak üzere, aşağıda belirtilen demiryolu aracı ve lokomotiflere takılan motorların piyasaya arzına izin verebilir. 1) Demiryolu araçları ve lokomotiflere takılan motorların yerine kullanılacak, Faz 3A sınırlarını karşılayan yedek motorlar: i) Faz 3A standardını karşılamayan veya ii) Faz 3A standardını karşılayan ancak Faz 3B standardını karşılamayan; 2) Aynı tipteki mevcut demiryolu araçlarına takılmış motorlar tarafından sağlanan standartlardan daha düşük bir standardı karşılamamak koşuluyla, sürüş kontrolü ve bağımsız hareket etme kabiliyeti olmayan demiryolu araçları ve lokomotiflere takılan motorların yerine kullanılacak, Faz 3A sınırlarına uymayan yedek motorlar. Bu fıkra kapsamındaki izinler ancak Bakanlığın, söz konusu demiryolu araçları veya lokomotiflere ilişkin yürürlükteki emisyon sınırlarına ait şartları taşıyan motorların kullanımının önemli teknik zorluklar içerdiğini kabul etmesi durumunda verilir. a3) YEDEK MOTOR metnini ve ilgili istisnaya ilişkin benzersiz referans taşıyan bir etiket, (a1) veya (a2) bentleri kapsamındaki motorlara iliştirilir.

4 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 4 / MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan Müsteşarlık ibaresi Ekonomi Bakanlığı şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan motorların piyasa gözetimi ve denetimi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 2/10/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince, motorlarda 19 uncu maddede belirtilen piyasa denetimi sonucu olumsuz bir durumun ortaya çıkması halinde, bu durum motorlar için getirilen her türlü sınırlama, yasaklama ve tedbirin alınmasını gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlıkça en kısa süre içinde ilgili taraflara ve Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona ve diğer onay kuruluşlarına bildirilir. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin Ek I ine aşağıdaki ve maddeleri eklenmiştir Emisyon Faz ının roma rakamları ile parantez içine alınmış numarası, tip onay numarasının yakınında konumlandırılmalı ve kolaylıkla görülebilir olmalıdır Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen küçük kapasite istisnası çerçevesinde; küçük kapasiteli (az sayıda üretilen) motor imalatçısı anlamına gelen parantez içindeki SV harfleri, piyasaya sürülen her motorda tip onay numarasının yakınında konumlandırılmalı ve kolaylıkla görülebilir olmalıdır. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin Ek I inin maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Faz IIIB ve Faz IV için geçerli olan kontrol koşulları şunlardır: (a) Faz IIIB motorlar için kontrol koşulları: (i) metreyi geçmeyen bir yükseklik (veya 90 kpa a eşdeğer atmosferik basınç), (ii) 275 K ila 303 K (2 C ila 30 C) arasında bir ortam sıcaklığı, (iii) 343 K (70 C) üzerinde motor soğutucusu sıcaklığı. (i), (ii) ve (iii) noktalarında belirtilen kontrol koşulları içinde çalışan bir motorda, yardımcı emisyon kontrol stratejisinin harekete geçirilmesi durumunda, strateji sadece istisna olarak çalıştırılmalıdır. (b) Faz IV motorlar için kontrol koşulları: (i) 82,5 kpa veya üstü atmosfer basıncı, (ii) aşağıdaki aralıkta ortam sıcaklığı: 266 K (-7 C) veya üstü, belirtilen atmosfer basıncında şu denklem ile belirlenen sıcaklıktan düşük veya buna eşit: Tc = 0,4514 (101,3 pb) + 311, burada: T c hesaplanmış ortam hava sıcaklığı (K) ve Pb atmosfer basıncı (kpa); (iii) 343 K (70 C) üzerinde motor soğutucusu sıcaklığı.

5 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 5 / (i), (ii) ve (iii) noktalarında belirtilen kontrol koşulları içinde çalışan bir motorda, yardımcı emisyon kontrol stratejisinin harekete geçirilmesi durumunda, strateji sadece madde te tanımlanan amaçlar için gerekli olduğu gösterildiğinde çalışmalı ve tip onay kuruluşu tarafından onaylanmalıdır. (c) Soğuk sıcaklıkta çalışma Bu maddenin (b) bendindeki gereksinimlere istisna olarak, ortam sıcaklığı 275 K (2 C) altında olduğunda ve aşağıdaki iki kriterden bir tanesi sağlandığında, egzoz gazı devridaimi (EGR) ile donatılmış bir Faz IV motorda, bir yardımcı emisyon kontrolü stratejisi uygulanabilir: (i) Emme manifoldu sıcaklığı, şu denklem ile belirlenen sıcaklıktan az veya buna eşit olduğunda: IMTc = PIM/15, ,4; burada IMT c : hesaplanmış emme manifoldu sıcaklığı (K) ve PIM : mutlak emme manifold basıncıdır (kpa). (ii) Motor soğutucusu sıcaklığı, şu denklem ile belirlenen sıcaklıktan az veya buna eşit olduğunda: ECTc = PIM /14, ,8; burada ECT c : hesaplanmış motor soğutucusu sıcaklığı (K) ve PIM : mutlak emme manifold basıncıdır (kpa). MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin Ek I inin maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (b) çalışma güvenliği nedenleri için; MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin Ek I inin 8.4 maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Faz IIIB motorlar için NOx kontrol önlemlerinin gereksinimleri MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin Ek I inin maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Tip onayı, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendine uygun olarak, karayolu dışı makinanın her bir operatörüne aşağıdakileri içeren yazılı talimatların sağlanması şartına bağlı olmalıdır: (a) İlgili düzeltme önlemleriyle birlikte, yerleştirilen motorun yanlış çalıştırılmasından, kullanımından veya bakımından meydana gelen olası arızaları açıklayan detaylı uyarılar, (b) İlgili düzeltme önlemleriyle birlikte, motorun olası arızalarıyla sonuçlanan, makinanın yanlış kullanımı hakkında detaylı uyarılar, (c) Normal bakım aralıkları arasında ayıracın yeniden doldurulması ile ilgili bir talimatla birlikte ayıracın doğru kullanımı hakkında bilgi, (d) İlgili motor tipi için düzenlenen tip onay belgesinin, aşağıdaki bütün şartlar karşılandığında geçerli olduğuna dair açık bir uyarı: (i) Motor, sağlanan talimatlara uygun olarak çalıştırılır, kullanılır ve motora bu talimatlara göre bakım yapılır, (ii) Yanlış çalıştırılma, kullanım veya bakımı düzeltmek için (a) ve (b) bentlerindeki uyarılarla belirtilen düzeltme önlemlerine uygun olarak derhal harekete geçilmiştir, (iii) Motor, özellikle EGR nin veya ayıraç dozajlama sisteminin çalışmasını durdurmak veya bakımını yapmamak amacıyla, bilinçli olarak yanlış kullanılmamıştır. Talimatlar, karayolu dışında kullanılan hareketli makina veya motor için operatörün el kitapçığı ile aynı dilde, açık bir şekilde ve teknik olmayan bir dille yazılmalıdır. MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin Ek 1 ine, bu Yönetmeliğin Ek 1 inde yer alan 8.5, 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.2 maddeleri eklenmiştir. MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin Ek 1 ine, bu Yönetmeliğin Ek 1 inde yer alan Ek I İlave 1 ve Ek I İlave 2 eklenmiştir.

6 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 6 / MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin Ek 2 sinin İlave 1 inin 3 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. DİZEL MOTORLAR İÇİN YAKIT BESLEMESİ MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin Ek 2 sinin İlave 1 inin 4 üncü maddesi bu Yönetmeliğin Ek II sinde belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin Ek III ünde belirtildiği şekilde 5, 6 ve 7 nci maddeler eklenmiştir. MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin Ek II sinin İlave 2 sinin 1.8 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Egzoz iyileştirme sistemi(2) :. MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin Ek II sinin İlave 2 sinin 2.2 maddesi, bu Yönetmeliğin Ek IV ünde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin Ek III ünün 1.2 maddesi, bu Yönetmeliğin Ek V inde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin Ek III ünün İlave 5 i, bu Yönetmeliğin Ek VI sında belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve Ek III ünün İlave 5 inden sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin Ek VII sinde yer alan Ek III İlave 6 ve Ek III İlave 7 eklenmiştir. MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin Ek VI sının 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere, bu Yönetmeliğin Ek VIII inde yer alan madde eklenmiştir. MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin Ek VII sinin İlave 1 i, bu Yönetmeliğin Ek IX unda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin Ek XI i, bu Yönetmeliğin Ek X unda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 26 Aynı Yönetmeliğin Ek XII si, bu Yönetmeliğin Ek XI inde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 27 Aynı Yönetmeliğin Ek XIII ünün 1 inci maddesi, bu Yönetmeliğin Ek XII sinde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 28 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. Uygulama GEÇİCİ MADDE 3 (1) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c) ve (3d) numaralı alt bentlerinde yer alan Faz IIIB ve Faz IV uygulama tarihleri; L kategorisi motorlar ile ilk defa tip onayı alacak Q ve P kategorisi motorlar için, 1/1/2013 tarihinden bu değişikliğin yayımı tarihine kadar ihtiyari olarak uygulanır. Ulusal Tip Onayı Belgesi GEÇİCİ MADDE 4 (1) Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar AT Tip Onayı Belgesi yerine Ulusal Tip Onayı Belgesi verilir. Bildirme zorunluluğu olmaması GEÇİCİ MADDE 5 (1) AT başlığı taşımayacak olan Ulusal Tip Onayı Belgesi ile ilgili bilgilerin, Komisyona ve AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirilme zorunluluğu yoktur. MADDE 29 Bu Yönetmeliğin 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddeleri 1/1/2014 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 30 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

7 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 7 / 7 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 20/6/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 1-31/12/ (5. Mükerrer) 2-11/11/ /6/ Ekleri için tıklayınız

8 Ek I 8.5- Faz IV motorlar için NOx kontrol önlemlerinin gereksinimleri İmalatçı, Ek II'nin İlave 1'inin 2 nci maddesinde ve Ek II'nin İlave 3'nün 2 nci maddesinde belirtilen belgeleri kullanarak, NOx kontrol önlemlerinin fonksiyonel çalışma özelliklerini tam olarak tanımlayan bilgileri sağlamalıdır Motor emisyonu kontrol stratejisi, Avrupa Birliği bölgesine ilişkin düzenli olarak gerçekleşmekte olan tüm çevresel koşullar altında, özellikle düşük ortam sıcaklıklarında yürürlükte olmalıdır. Bu gereksinim, madde 'de belirtilen şekilde bir temel emisyon kontrol stratejisi kullanılmasını gerektiren koşullar ile sınırlı değildir Bir ayıraç kullanıldığında, imalatçı, tip onay işlemleri sırasında, sıcak NRTC veya NRSC üzerindeki amonyak emisyonunun 10 ppm ortalama değerini geçmediğini göstermelidir Eğer ayıraç kapları bir karayolu dışında kullanılan hareketli makineye yerleştirilmiş veya bağlanmışsa, ayıracın bir örneğinin kaplar içine alınması için gerekli araçlar makineye dâhil edilmiş olmalıdır. Numune alma noktası, bir özelleştirilmiş alet veya cihazın kullanılmasına gerek kalmadan kolaylıkla erişilebilir olmalıdır Tip onayı, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendine uygun olarak, aşağıdaki şartlara bağlı olmalıdır: (a) Karayolu dışında kullanılan hareketli makinenin her operatörüne yazılı bakım talimatlarının sağlanması; (b) OEM e, onaylanan motor tipinin parçası olan emisyon kontrol sistemini de içerecek şekilde, motor için kurulum dokümanlarının sağlanması; (c) OEM e, bir operatör uyarı sistemi, bir yönlendirme sistemi ve (uygulanabilir olduğunda) ayıraç donma koruması için talimatların sağlanması; (d) Operatör talimatı, kurulum dokümanları, operatör uyarı sistemi, yönlendirme sistemi ve ayıraç donma koruması hakkında, bu Ek in İlave 1'inde belirtilen hükümlerin uygulanması Faz IV için kontrol alanı Bu Ek in maddesine uygun olarak, Faz IV motorları için Ek I İlave 2'de tanımlanan kontrol alanı içinde örneklenmiş emisyonlar, bu Ek in maddesinde yer alan tablodaki emisyon sınır değerlerini %100'ün üzerinde aşmamalıdır Gösterim şartları Teknik servis, test amacıyla, kontrol alanı içinde üç taneye kadar rasgele yük ve hız noktası seçmelidir. Teknik servis ayrıca, test noktalarına yönelik rasgele bir çalışma sıralaması belirlemelidir. Test, NRSC'nin temel gereksinimlerine uygun olarak gerçekleştirilmeli, ancak her test noktası ayrı olarak değerlendirilmelidir. Her test noktası, madde 8.6'da tanımlanan sınır değerlerini sağlamalıdır. 1

9 Test şartları Test, Ek III'te tanımlanan ayrık mod test çevrimlerinden hemen sonra gerçekleştirilmelidir. Ancak imalatçının, Ek III'ün maddesine uygun olarak, UNECE Regülasyonu No düzenlemeler dizisi Ek 4B'sinin prosedürünü kullanmayı tercih etmesi durumunda test şu şekilde gerçekleştirilmelidir: (a) Test, UNECE Regülasyon No düzenlemeler dizisi Ek 4B'sinin maddesinin (a)'dan (e)'ye kadar olan bentlerinde belirtilen şekilde ayrık mod test çevrimlerinden hemen sonra, ancak test sonrası prosedürlerinden (f) önce ya da UNECE Regülasyon No düzenlemeler dizisi Ek 4B'sinin maddesinin (a)'dan (d)'ye kadar olan bentlerindeki Artırımlı Modal Çevrim (RMC) test çevrimlerinden sonra ancak ilgili test sonrası prosedürlerinden (e) önce gerçekleştirilmelidir; (b) Testler, UNECE Regülasyon No düzenlemeler dizisi Ek 4B'sinin maddesinin (b)'den (e)'ye kadar olan bentlerinde gerekli görülen şekilde, seçilen üç test noktasının her birisi için çoklu filtre yöntemi (her test noktası için bir filtre) kullanılarak gerçekleştirilmelidir; (c) Her test noktası için belirli bir emisyon değeri hesaplanmalıdır (g/kwh cinsinden); (d) Emisyon değerleri, UNECE Regülasyon No 96 nın İlave A.7 si kullanılarak molar bazda veya İlave A.8 kullanılarak kütlesel bazda hesaplanabilir, ancak bunlar ayrık mod veya RMC testinde kullanılan yöntem ile uyumlu olmalıdır; (e) Gaz toplama hesaplamaları için Nmode değeri 1 olarak ayarlanmalı ve ağırlık faktörü olarak 1 kullanılmalıdır; (f) Parçacık hesaplamaları için çoklu filtre yöntemi kullanılmalı ve toplam hesaplamaları için Nmode değeri 1 olarak ayarlanıp ağırlık faktörü 1 olarak kullanılmalıdır Faz IV motorların karter gazları için emisyonların doğrulanması Madde 8.7.3'te verilen durum haricinde hiç bir karter emisyonu doğrudan atmosfere salınmamalıdır Motorlar, tüm çalışma boyunca, karter emisyonlarını herhangi bir iyileştirici cihazın egzoz girişine tahliye edebilir Hava emilmesi amacıyla turboşarj, pompa, üfleyici veya süperşarj ile donatılmış motorlar karter emisyonlarını ortama salabilirler. Bu durumda, bu bölümün maddesine uygun olarak tüm emisyon testleri boyunca karter emisyonları (fiziksel veya matematik olarak) egzoz emisyonlarına eklenmelidir. 2

10 Karter emisyonları Hiç bir karter emisyonu ortamdaki atmosfere doğrudan salınmamalıdır, şu durum istisnadır: hava emilmesi amacıyla turboşarj, pompa, üfleyici veya süperşarj ile donatılmış motorlar karter emisyonlarını, eğer bu emisyonlar egzoz emisyonlarına (fiziksel veya matematiksel olarak) tüm emisyon testleri boyunca ekleniyorsa, ortama salabilirler. Bu istisnadan faydalanan imalatçılar bu motorları, tüm karter emisyonları, emisyon örnekleme sistemi içine yönlendirilebilecek şekilde kurmalıdır. Bu paragrafın amacı doğrultusunda, tüm süreç boyunca, iyileştiricinin egzoz girişine yönlendirilen karter emisyonları doğrudan ortama salınmış olarak değerlendirilmeyecektir. Açık karter emisyonları, emisyonların ölçümü amacıyla egzoz sistemine, şu şekilde yönlendirilmelidir: (a) Boru materyalleri, düzgün cidarlı, elektriksel iletken ve karter emisyonlarına reaksiyon göstermeyen şekilde olmalıdır. Boru uzunlukları mümkün olduğunca en azda tutulmalıdır; (b) Laboratuvarda bulunan karter borularındaki bükülmelerin sayısı en aza indirgenmelidir ve kaçınılamayan herhangi bir bükülmenin yarıçapı olabilen en yüksek değere çıkarılmalıdır; (c) Laboratuvar karter egzoz borulaması, motor imalatçısının karter geri basınç spesifikasyonlarını sağlamalıdır; (d) Karter egzoz boruları, herhangi bir iyileştirici sistemin çiğ egzoz çıkışına, kurulu herhangi bir egzoz kısıtlamasının çıkışına ve örnekleme öncesinde motorun egzozu ile tam karışımı temin etmek üzere herhangi bir örnekleme sondasının girişine olabildiğince yakın bağlanmalıdır. Karter egzoz borusu, sınır tabaka etkilerinden kaçınmak ve karışmayı sağlamak için egzozun serbest akışının içine uzanmalıdır. Karter egzoz borusunun çıkışı, çiğ egzoz akışına göre herhangi bir yöne verilebilir. 9- MOTOR GÜÇ KATEGORİSİNİN SEÇİMİ 9.1- Bu Ek te yer alan madde 1.A nın (i) ve (iv) bentleriyle tanımlanan değişken devirli motorlar ile yine bu Ek in madde 4'ünde verilen emisyon sınırları arasındaki uyumluluğu sağlamak açısından söz konusu motorlar, Ek I'in madde 2.4'e uygun olarak ölçülen net gücün en yüksek değeri bazındaki güç aralıklarına atanmalıdır Diğer motor tipleri için nominal net güç kullanılmalıdır. 3

11 Ek I İlave 1 NOx KONTROL ÖNLEMLERİNİN DOĞRU ÇALIŞTIRILMASINI SAĞLAMAK İÇİN GEREKSİNİMLER 1- Giriş Bu Ek NOx kontrol önlemlerinin doğru işletilmesini sağlamak için gereksinimleri belirlemektedir. Ek içerisinde, emisyonu azaltmak için bir ayıraç kullanımına dayanan motorlara yönelik gereksinimler yer almaktadır Tanımlar ve kısaltmalar "NOx Kontrol Tanı Sistemi (NCD)" motorun üzerinde, şu kabiliyetlere sahip bir sistem anlamına gelir: (a) Bir NOx Kontrol Arızasını tespit etmek; (b) Bilgisayar belleğinde depolanmış bilgi ve/veya bu bilginin kart dışına aktarılması yoluyla NOx kontrol arızalarının olası nedenlerini belirlemek. "NOx Kontrol Arızası (NCM)", bir motorun NOx kontrol sistemi ile onaysız bir biçimde değişiklik girişiminde bulunulduğuna veya onaysız değişiklikler nedeniyle sistemi etkileyen bir arıza olduğu anlamına gelmektedir. Bu Yönetmelik, böyle bir durum tespit edildiğinde bir uyarı veya yönlendirme sisteminin harekete geçirilmesini gerekli kılmaktadır. "Tanı Sorun Kodu (DTC)" bir NOx Kontrol Arızasını tanımlayan veya etiketleyen bir sayısal veya alfa numerik tanımlayıcı anlamına gelmektedir. "Doğrulanmış ve aktif DTC" NCD sisteminin bir arıza olduğuna karar verdiği sürede kaydetmiş olduğu bir DTC anlamına gelmektedir. "Tarama aracı" NCD sistemi ile kart dışı iletişim kurmak için kullanılan bir harici test ekipmanı anlamına gelmektedir. "NCD motor grubu" NCM ler için ortak gözlemleme/tanılama yöntemlerine sahip motor sistemlerinin bir imalatçı tarafından gruplanması anlamına gelmektedir. 2- Genel gereksinimler Motor sistemi, bu Ek tarafından ele alınan NOx kontrol arızalarını (NCM'ler) tespit edebilecek bir NOx Kontrol Tanı sistemi (NCD) ile donatılmış olmalıdır. Bu bölümde kapsanan herhangi bir motor sistemi, normal kullanım koşulları altında motorun normal ömrü boyunca bu gereksinimleri karşılayabilecek şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli ve yerleştirilmelidir. Bu hedefe ulaşmak maksadıyla, Ek III İlave 5'in madde 3.1'inde belirtilen şekilde faydalı ömür süresi aşılarak kullanılmış motorlar için, bu Ekte belirtilen sınır değerlerin, uyarı ve/veya yönlendirme sistemleri aktif hale gelmeden önce aşılması şeklinde NOx Kontrol Tanı sistemine (NCD) ait performans ve hassasiyet azalması göstermesi kabul edilebilir. 4

12 2.1- Gerekli bilgiler Eğer emisyon kontrol sistemi bir ayıraç gerektiriyorsa, ayıracın tipi, ayıraç çözeltide olduğunda yoğunluk bilgisi, çalışma sıcaklığı koşulları ile bileşim ve kalite açısından uluslararası standartlara referans da dahil olmak üzere bu ayıracın özellikleri imalatçı tarafından Ek II İlave 1'in madde 'ünde ve Ek II İlave 3'ün madde 'ünde belirtilmelidir Madde 4'te belirtilen operatör uyarı sisteminin ve madde 5'teki operatör yönlendirme sisteminin fonksiyonel çalışma özelliklerini tam olarak tanımlayan detaylı bilgi, tip onayı sırasında onay kuruluşuna sunulmalıdır İmalatçı, motorun OEM tarafından kullanıldığında, onaylanan motor tipinin bir parçası olan emisyon kontrol sistemini de kapsayan, makineye takıldığında gerekli makine parçaları ile bir arada, bu Ek in gereksinimlerine uyacak bir şekilde çalışacağını garanti edecek kurulum belgelerini sunacaktır. Bu dokümantasyon, motor sisteminin makine içine doğru takılması için gerekli olan, motor sisteminin detaylı teknik gereksinimlerini ve koşullarını (yazılım, donanım ve iletişim) içermelidir Çalışma koşulları NOx kontrol tanı sistemi aşağıdaki koşullarda çalışabilir olmalıdır: (a) 266 K ila 308 K (-7 C ila 35 C) arasında ortam sıcaklığı, (b) m aşağısı tüm yükseklikler, (c) 343 K (70 C) üzerinde motor soğutucu sıcaklıkları. Bu bölüm, depolama tankındaki ayıraç seviyesinin gözlemlenmesi durumu için, ölçümün teknik olarak yapılabilir olduğu tüm koşullar altında, uygulanmamalıdır (örneğin, bir sıvı ayıracın donmuş olmadığı tüm koşullar altında) Ayıraç donma koruması Isıtılan veya ısıtılmayan bir ayıraç tankının ve dozaj sisteminin kullanılmasına izin verilmektedir. Isıtılan bir sistem madde 2.3.2'nin gereksinimlerini karşılamalıdır. Isıtılmayan bir sistem ise madde 2.3.3'ün gereksinimlerini karşılamalıdır Isıtılmayan bir ayıraç tankının ve dozaj sisteminin kullanımı yazılı talimatlarla makinenin sahibine belirtilmelidir Ayıraç tankı ve dozaj sistemi Eğer ayıraç donmuşsa, motorun 266 K (-7 C) ortam sıcaklığında çalıştırılmasından maksimum 70 dakika sonra ayıraç kullanıma hazır olmalıdır Isıtılan sistem için tasarım kriterleri Isıtılan bir sistem, tanımlanmış olan prosedür kullanılarak test edildiğinde, bu bölümde belirlenen performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır. 5

13 Ayıraç tankı ve dozaj sistemi 72 saat boyunca 255 K (-18 C) sıcaklıkta veya ayıraç katı hale gelene kadar (önce hangisi gerçekleşirse) bekletilmelidir Madde 'deki bekletme süresinin ardından makine/motor çalıştırılmalı ve 266 K (-7 C) veya daha düşük ortam sıcaklığında aşağıdaki şekilde çalıştırılmalıdır: (a) 10 ila 20 dakika rölantide, (b) ardından 50 dakikaya kadar en fazla yüzde 40 nominal yükte Madde 'de belirtilen test prosedürünün tamamlanmasının ardından, ayıraç dozajlama sistemi tamamen işlevsel hale gelmelidir Tasarım kriterlerinin değerlendirilmesi, tüm makine veya makineye takılacak olanları temsil eden parçalar kullanılarak bir soğuk oda test hücresinde gerçekleştirilebilir veya saha testlerine dayandırılabilir Isıtılmayan bir sistem için operatör uyarı ve yönlendirme sisteminin aktifleştirilmesi Madde 4'te belirtilen operatör uyarı sistemi, 266 K ( 7 C) ortam sıcaklığında herhangi bir ayıraç dozajı meydana gelmezse aktifleştirilmelidir Madde 5.4'te belirtilen etkili yönlendirme sistemi, 266 K ( 7 C) ortam sıcaklığında, motor çalıştırıldıktan sonra en fazla 70 dakika içerisinde herhangi bir ayıraç dozajı meydana gelmezse aktifleştirilmelidir Tanılama gereksinimler NOx Kontrol Tanı Sistemi (NCD) bu Ek tarafından ele alınan NOx kontrol arızalarını (NCM'ler), bilgisayar belleğinde saklanan Tanısal Sorun Kodları (DTC'ler) aracılığı ile tanımlayabilecek ve bu bilgiyi talep üzerine kart dışına aktarabilmelidir Tanısal Sorun Kodlarının (DTC'ler) kaydedilmesi gereksinimleri NCD sistemi, farklı her NOx Kontrol Arızası (NCM) için bir DTC kaydetmelidir NCD sistemi, motorun çalıştığı ilk 60 dakika içinde tespit edilebilir bir arıza olup olmadığını ortaya çıkarmalıdır. Bu noktada, "doğrulanmış ve aktif" bir DTC saklanmalı ve uyarı sistemi madde 4 e uygun olarak aktifleştirilmelidir İzleyicilerin, bir NCM'yi hassas bir şekilde tespit edip doğrulaması için 60 dakikadan fazla zamanın gerektiği durumlarda (örn. istatistik modelleri kullanan veya makinedeki sıvı tüketimini takip eden izleyiciler), imalatçının daha uzun bir süre gerekliliğini gerekçelendirmesi durumunda onay kuruluşu daha uzun bir gözlemleme süresine izin verebilir (örneğin teknik gerekçe, deneysel sonuçlar, şirket içi deneyim vb.) Tanısal Sorun Kodlarının (DTC'ler) silinmesi için gereksinimler: (a) Söz konusu DTC ile ilgili hata giderilene kadar, DTC'ler NCD sistemi tarafından bilgisayar belleğinden silinmemelidir; 6

14 (b) NCD sistemi, özel bir taramanın istenmesi üzerine veya motor imalatçısı tarafından sağlanan bir bakım cihazı tarafından talep edilmesi durumunda veya motor imalatçısı tarafından verilen bir parola kullanılarak tüm DTC'leri silebilir Bir NCD sistemi, motorun gerçek ömrü boyunca makinenin yaşına bağlı olarak kısmen veya tamamen devre dışı kalacak şekilde programlanmamalı veya tasarlanmamalı, ya da sistem NCD sisteminin zaman içinde etkinliğinin azalmasına neden olacak şekilde tasarlanmış herhangi bir algoritma veya strateji içermemelidir NCD sisteminin yeniden programlanabilir tüm bilgisayar kodları veya çalışma parametreleri onaysız değişikliklere karşı dayanıklı olmalıdır NCD motor grubu Bir NCD motor grubunun bileşimini belirlemekten imalatçı sorumludur. Bir NCD motor grubu içinde motor sistemlerinin gruplanması iyi mühendislik muhakemesine dayandırılmalı ve onay kuruluşunun onayına tabi olmalıdır. Aynı motor grubuna ait olmayan motorlar yine de aynı NCD motor grubuna ait olabilirler Bir NCD motor grubunu tanımlayan parametreler Bir NCD motor grubu, grup içindeki motor sistemleri için ortak olacak olan temel tasarım parametreleri ile karakterize edilmektedir. Motor sistemlerinin aynı NCD motor grubuna ait olarak görülmesi için, aşağıdaki temel parametreler listesi benzer olmalıdır: (a) Emisyon kontrol sistemleri; (b) NCD izleme yöntemleri; (c) NCD izleme kriterleri; (d) İzleme parametreleri (örn. frekans). Bu benzerlikler imalatçı tarafından ilgili mühendislik gösterimi veya diğer uygun prosedürler aracılığı ile gösterilmelidir ve onay kuruluşunun onayına tabi olmalıdır İmalatçı, motor konfigürasyon çeşitliliğinden kaynaklanan NCD sistemi izleme/tanılama yöntemlerindeki ufak değişiklikler için, bu yöntemler imalatçı tarafından benzer olarak değerlendirildiğinde ve yalnızca dikkate alınan bileşenlerin belirli özelliklerine uymak için farklılık gösteriyorlarsa (örneğin boyut, egzoz akışı vb.) veya benzerlikleri iyi mühendislik muhakemesine dayandığında, onay kuruluşundan onay isteyebilir. 3- Bakım gereksinimleri 3.1- İmalatçı, yeni motorların veya makinelerin sahiplerini emisyon kontrol sistemi hakkında ve bu sistemin doğru şekilde çalıştırılması konusunda yazılı talimatlarla donatmalı veya donatılmalarını sağlamalıdır. Bu talimatlar, emisyon sistemi doğru çalışmadığında operatörün bir operatör uyarı sistemi aracılığı ile bilgilendirileceğini ve bu uyarının dikkate alınmaması sonucunda operatör 7

15 yönlendirme sisteminin harekete geçmesinin makinenin işlevini yerine getiremez olması ile sonuçlanacağını belirtmelidir Talimatlar, emisyon performanslarının korunması için motorların düzgün kullanımları ve bakımları için gereksinimlerini, ilgili olduğu durumlarda tüketilebilen ayıraçların düzgün kullanımı da dahil olmak üzere belirtmelidir Talimatlar yazılı olarak açık ve teknik olmayan bir şekilde, yol dışı makine veya motorun operatör kılavuzunda kullanılan dille aynı dilde olmalıdır Talimatlar, tüketilebilen ayıraçların normal bakım aralıkları arasında operatör tarafından doldurulmaları gerekip gerekmediğini belirtmelidir. Talimatlar aynı zamanda, gereken ayıraç kalitesini de belirtmelidir. Talimatlar, operatörün ayıraç tankını nasıl doldurması gerektiğini belirtmelidir. Bilgiler ayrıca, motor tipine göre olası ayıraç tüketim hızını ve ne sıklıkla yenilenmesi gerektiğini de belirtmelidir Talimatlar, o motor tipi için gerekli tip onayının verilmesinin gereksinimleri ile uyum sağlanabilmesi için doğru özelliklere sahip bir ayıraç kullanılması ve bu ayıraç ile yeniden doldurulması gerektiğini belirtmelidir Talimatlar operatör uyarı ve yönlendirme sistemlerinin nasıl çalıştığını açıklamalıdır. Buna ek olarak, uyarı sistemini dikkate almamanın ve ayıracı yeninden doldurmama veya sorunun giderilmemesinin performans ve arıza kayıt açısından sonuçları da açıklanmalıdır. 4- Operatör uyarı sistemi 4.1- Makine, zamanında düzeltilmediğinde operatör yönlendirme sisteminin aktifleşmesine yol açacak bir düşük ayıraç seviyesi, yanlış ayıraç kalitesi, madde 9'da belirtilen tipten bir dozaj kesimi veya arıza tespit edildiğinde operatörü bilgilendiren görsel alarmlar kullanan bir operatör uyarı sistemi içermelidir. Uyarı sistemi, madde 5'te anlatılan operatör yönlendirme sistemi aktifleştirildiğinde aktif olarak kalmalıdır Uyarı, bir arıza veya başka bir motor bakımını işaret etme amacı ile kullanılan uyarı ile aynı olmamalıdır, ancak aynı uyarı sistemi kullanılabilir Operatör uyarı sistemi bir veya daha fazla lambadan oluşabilir veya kısa mesajlar görüntüleyebilir; örneğin bu mesajlar açıkça şunları belirten mesajlar içerebilir: - Düşük seviye ve/veya etkili yönlendirmelerin aktifleştirilmesinden önce kalan süre, - Düşük seviye ve/veya etkili yönlendirme miktarı, örneğin tork düşürme miktarı, - Makinenin iş göremez konumdan kurtarılabileceği koşullar. Mesajların görüntülendiği durumlarda, bu mesajları görüntülemek için kullanılan sistemler, diğer bakım amaçları için kullanılanla aynı olabilir İmalatçının tercihine bağlı olarak, uyarı sistemi operatörü uyarmak için sesli bir bileşen de içerebilir. Operatör tarafından sesli uyarıların iptal edilmesine izin verilmektedir Operatör uyarı sistemi sırasıyla madde , 6.2, 7.2, 8.4 ve 9.3'te belirtilen şekilde aktifleşmelidir. 8

16 4.6- Operatör uyarı sistemi, aktivasyon koşulları ortadan kalktığı zaman devre dışı kalmalıdır. Operatör uyarı sistemi, aktifleşme nedeni giderilmeden otomatik olarak devre dışı kalmamalıdır Uyarı sistemi, güvenlik ile ilgili önemli mesajlar ileten diğer uyarı sinyalleri tarafından geçici olarak kesintiye uğratılabilir Operatör uyarı sisteminin aktifleşmesi ve devre dışı kalması prosedürlerinin detayları madde 11'de anlatılmıştır İmalatçı, bu Yönetmelik altındaki tip onayı başvurusu kapsamında, operatör uyarı sisteminin çalışmasını, madde 11'de belirtilen şekilde göstermelidir. 5- Operatör yönlendirme sistemi 5.1- Makine aşağıdaki ilkelerden birisine dayanan bir operatör yönlendirme sistemi bulundurmalıdır: Düşük seviye yönlendirme (performans kısıtlaması) ile başlayan ve bunu etkili yönlendirme (makine çalışmasının efektif olarak iptal edilmesi) olarak takip eden biçimde iki fazlı bir yönlendirme sistemi Madde 6.3.1, 7.3.1, ve 9.4.1'de belirtilen şekilde bir düşük seviye yönlendirme sisteminin koşulları altında aktifleşen, tek aşamalı bir etkili yönlendirme sistemi (makine çalışmasının efektif olarak iptal edilmesi) Tip onay kuruluşunun önceden onayı ile motor, ulusal veya yerel bir yönetimin, bunların acil durum hizmetlerinin veya askeri güçlerinin ilan ettiği bir acil durum sırasında operatör yönlendirmesini devre dışı bırakma yöntemi ile donatılabilir Düşük seviye yönlendirme sistemi Düşük seviye yönlendirme sistemi, madde 6.3.1, 7.3.1, ve 9.4.1'de belirtilen koşullardan herhangi birisi meydana geldiğinde aktifleşmelidir Düşük seviye yönlendirme sistemi, motor hız aralığı boyunca mevcut olan motor torkunu azami tork hızı ve hız kontrol birimi kesim noktası arasında en az yüzde 25 olmak üzere kademeli olarak, Şekil 1'de gösterilen şekilde azalmalıdır. Tork azaltma hızı minimum dakikada %1 olmalıdır Tip onay kuruluşuna gösterilen, aynı veya daha yüksek etki seviyesine sahip diğer yönlendirme önlemleri kullanılabilir. 9

17 5.4- Etkili yönlendirme sistemi Şekil 1 - Düşük seviye yönlendirme tork azaltma şeması Etkili yönlendirme sistemi madde , 6.3.2, 7.3.2, ve 9.4.2'de belirtilen koşullardan herhangi birisi meydana geldiğinde aktifleşmelidir Etkili yönlendirme sistemi makinenin kullanılabilirliğini, operatörün madde 6'dan 9'a kadarki herhangi bir sorunu gidermesini sağlamaya yetecek bir seviyeye düşürmelidir. Aşağıdaki stratejiler kabul edilebilir: Azami tork seviyesi ve regülatör kesme noktası arasındaki motor torku, kademeli olarak Şekil 1'deki düşük seviye yönlendirme torkundan dakika başına minimum yüzde 1 olarak maksimum torkun yüzde 50'sine veya daha aşağısına düşürülecektir ve motor hızı tork azaltması ile aynı zaman diliminde, Şekil 2'de gösterilen şekilde kademeli olarak nominal hızın yüzde 60'ına veya daha altına düşürülmelidir. Şekil 2- Etkili yönlendirme tork azaltma şeması Tip onay kuruluşuna gösterilen, aynı veya daha yüksek etki seviyesine sahip diğer yönlendirme önlemleri kullanılabilir Güvenlik konularını açıklamak ve kendi kendine iyileşen tanılara izin vermek maksadıyla, tam motor gücünün serbest bırakılması için bir yönlendirme geçersiz kılma sisteminin kullanılmasına aşağıdaki şartları sağlaması durumunda izin verilmektedir: 10

18 - 30 dakikadan uzun süre aktif kalmaması ve - Operatör yönlendirme sisteminin aktif olduğu her dönemde üç aktivasyonla sınırlandığı sürece Operatör yönlendirme sistemi, aktivasyon koşulları ortadan kalktığı zaman devre dışı kalmalıdır. Operatör yönlendirme sistemi, aktifleşme nedeni giderilmeden otomatik olarak devre dışı kalmamalıdır Operatör yönlendirme sistemi aktifleşmesi ve devre dışı kalması prosedürlerinin detayları madde 11'de anlatılmıştır İmalatçı, bu Yönetmelik altındaki tip onayı başvurusunun parçası olarak, operatör yönlendirme sisteminin çalışmasını madde 11'de belirtilen şekilde göstermelidir. 6- Ayıraç elverişliliği 6.1- Ayıraç miktarı göstergesi Makine, ayıraç depolama tankındaki ayıraç seviyesi konusunda operatörü açıkça bilgilendirecek bir gösterge içermelidir. Ayıraç göstergesi için minimum kabul edilebilir performans düzeyi şu şekilde olmalıdır: madde 4'te atıfta bulunulan operatör uyarı sistemi harekete geçmiş iken sürekli olarak ayıraç seviyesi gösterilmelidir. Ayıraç göstergesi, analog ya da dijital bir gösterge şeklinde olabilir ve tam dolu tank kapasitesine orantılı olarak ayıraç seviyesini, kalan ayıraç miktarını veya kalan tahmini çalışma süresi olarak gösterebilir Operatör uyarı sisteminin aktifleşmesi Madde 4'te belirtilen operatör uyarı sistemi, ayıraç seviyesi ayıraç tankı kapasitesinin %10'una veya imalatçının tercihi olan daha yüksek bir yüzdeye indiği zaman aktifleşmelidir Verilen uyarı, ayıraç göstergesi ile birlikte, operatörün ayıraç seviyesinin düşük olduğunu anlaması için yeteri kadar açık olmalıdır. Uyarı sistemi, bir mesaj gösterge sistemi içerdiğinde, görsel uyarı düşük ayıraç seviyesini belirten bir mesaj görüntülemelidir (örneğin "üre seviyesi düşük", "AdBlue seviyesi düşük", veya "ayıraç düşük") Operatör uyarı sisteminin başlangıçta sürekli olarak aktif halde olması gerekmemektedir (örneğin bir mesajın sürekli gösterilmesi gerekmez), ancak aktifleşme tekrarını giderek artırılmalı ve ayıraç seviyesi boşa yaklaştığında ve operatör yönlendirme sisteminin devreye girmeye yaklaştığı noktada sürekli olmalıdır (örneğin bir lambanın yanıp sönme sıklığı). Ancak bu uyarı sistemi, madde 6.3'teki operatör yönlendirme sisteminin devreye ilk girdiği noktadan yeterli şekilde daha belirgin bir seviyede, imalatçının seçimine bağlı olarak, bir operatör bildirimi ile sonuçlanmalıdır Sürekli uyarı, kolaylıkla iptal edilememeli veya göz ardı edilememelidir. Uyarı sitemi, bir mesaj görüntüleme sistemi içerdiğinde, net bir mesaj görüntülenmelidir (örneğin "üre doldurun", "AdBlue doldurun" veya "ayıraç doldurun"). Sürekli uyarı, güvenlik ile ilgili önemli mesajlar ileten diğer uyarı sinyalleri tarafından geçici olarak kesmeye uğratılabilir Ayıraç, operatör uyarı sisteminin aktifleşmesini gerektirmeyen bir seviyeye yeniden doldurulana kadar, operatör uyarı sistemini kapatmak mümkün olmamalıdır. 11

19 6.3- Operatör yönlendirme sisteminin aktifleşmesi Madde 5.3'te belirtilen düşük seviye yönlendirme sistemi, ayıraç tank seviyesi, nominal dolu kapasitesinin %2,5 seviyesi veya imalatçının seçimi olan daha yüksek bir yüzdenin altına indiğinde aktifleştirilmelidir Madde 5.4'te anlatılan etkili yönlendirme sistemi, ayıraç tankı boş olduğunda (yani, dozaj sistemi tanktan daha fazla ayıraç çekemediğinde) veya imalatçının tercihi doğrultusunda nominal dolu kapasitenin %2,5'inin altındaki herhangi bir seviyede aktifleşmelidir Madde 5.5'te izin verilen kapsam hariç olmak üzere, ayıraç aktifleşmesini gerektirmeyen bir seviyeye kadar doldurulana dek, düşük seviye veya etkili ayıraç sistemini kapatmak mümkün olmamalıdır. 7. Ayıraç kalitesinin izlenmesi 7.1- Motor veya makine, makine üzerinde yanlış bir ayıracın varlığını belirlemeye yönelik bir yöntem içermelidir İmalatçı, 0,9 g/kwh eşiğini geçmeyen egzoz NOx emisyonları ile sonuçlanan minimum kabul edilebilir bir ayıraç konsantrasyonu (CDmin) belirlemelidir Doğru CDmin değeri, tip onayı sırasında madde 12'de belirtilen prosedür ile gösterilmeli ve Ek I'in madde 8'inde belirtilen şekilde genişletilmiş dokümantasyon paketinde kayıtlı olmalıdır CDmin in altındaki herhangi bir ayıraç konsantrasyonu tespit edilmeli ve madde 7.1'in amacı doğrultusunda, yanlış ayıraç olarak değerlendirilmelidir Ayıraç kalitesine yönelik belirli bir sayaç ("ayıraç kalite sayacı") atanmalıdır. Ayıraç kalite sayacı, motorun yanlış ayıraç ile çalıştığı saatleri saymalıdır İmalatçı ayıraç kalite hatasını, tercihen, madde 8 ve 9'da belirtilen hatalardan bir veya daha fazlası ile birlikte tek bir sayaçta gruplayabilir Ayıraç kalitesi sayacının aktifleşmesi ve devre dışı kalması kriterleri ve mekanizmalarına dair detaylar madde 11'de anlatılmıştır Operatör uyarı sisteminin aktifleşmesi İzleme sistemi, ayıraç kalitesinin yanlış olduğunu doğruladığında, madde 4'te tanımlanmış olan operatör uyarı sistemi aktifleşmelidir. Uyarı sistemi bir mesaj gösterge sistemi içerdiğinde, uyarının nedenini belirten bir mesaj görüntülemelidir (örneğin "yanlış üre tespit edildi", "yanlış AdBlue tespit edildi", veya "yanlış ayıraç tespit edildi") Operatör yönlendirme sisteminin aktifleşmesi 12

20 Madde 5.3'te anlatılan düşük seviye yönlendirme sistemi, eğer ayıraç kalitesi madde 7.2'de belirtilmiş olan operatör uyarı sisteminin aktif hale geçmesinden maksimum 10 motor çalışma saati sonra düzeltilmezse aktif hale geçmelidir Madde 5.4'te anlatılan etkili yönlendirme sistemi, eğer ayıraç kalitesi madde 7.2'de belirtilmiş olan operatör uyarı sisteminin aktif hale geçmesinden maksimum 20 motor çalışma saati sonra düzeltilmezse aktif hale geçmelidir Yönlendirme sistemlerinin aktifleşmesinden önce geçen saatlerin sayısı, madde 11 de tanımlanan mekanizmaya uygun olarak, tekrarlanan bir arıza meydana gelmesi durumunda azaltılmalıdır. 8- Ayıraç dozajlama aktivitesi 8.1- Motor, dozajın kesildiğini belirleme yöntemine sahip olmalıdır Ayıraç dozajlama aktivitesi sayacı Dozajlama aktivitesine belirli bir sayaç atanmalıdır ("dozajlama aktivite sayacı"). Sayaç, ayıraç dozajının kesilmesinin meydana geldiği motor çalışma saatlerinin sayısını hesap etmelidir. Bu, söz konusu kesmenin motor ECU'su tarafından talep edildiği durumlarda gerekli değildir çünkü makine çalışma koşullarına göre, makine emisyon performansının, ayıraç dozajı gerektirmeyeceği durumlar olacaktır İmalatçı tercihen, ayıraç dozajlama hatasını madde 7 ve 9'da belirtilen hatalardan bir veya daha fazlası ile birlikte tek bir sayaçta gruplayabilir Ayıraç dozajlama aktivitesi sayacının aktifleşmesi ve devre dışı kalmasına ilişkin kriterlerin ve mekanizmaların detayları madde 11'de anlatılmıştır Operatör uyarı sisteminin aktifleşmesi Madde 4'te anlatılan operatör uyarı sistemi, madde e uygun olarak dozajlama aktivitesi sayacının ayarlandığı dozaj kesilmesi durumunda aktif hale gelmelidir. Uyarı sistemi bir mesaj gösterge sistemi içerdiğinde, uyarının nedenini belirten bir mesaj görüntülemelidir (örneğin "üre dozaj arızası", "AdBlue dozaj arızası", veya "ayıraç dozaj arızası") Operatör yönlendirme sisteminin aktifleşmesi Madde 5.3'te anlatılan düşük seviye yönlendirme sistemi, ayıraç dozajlamasındaki bir kesilme, madde 8.3'de belirtilmiş olan operatör uyarı sisteminin aktif hale geçmesinden maksimum 10 motor çalışma saati sonra düzeltilmezse aktif hale geçmelidir Madde 5.4'te anlatılan etkili yönlendirme sistemi, ayıraç dozajlamasındaki bir kesilme, madde 8.3'de belirtilmiş olan operatör uyarı sisteminin aktif hale geçmesinden maksimum 20 motor çalışma saati sonra düzeltilmezse aktif hale geçmelidir Yönlendirme sistemlerinin aktifleşmesinden önce geçen saatlerin sayısı, madde 11 de tanımlanan mekanizmaya uygun olarak, tekrarlanan bir arıza meydana gelmesi durumunda azaltılmalıdır. 13

26 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28719 YÖNETMELİK

26 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28719 YÖNETMELİK 26 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28719 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLARDAN ÇIKAN GAZ VE PARÇACIK

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2)

ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2) 7 Şubat 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28197 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) YÖNETMELİK

21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) YÖNETMELİK 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN KUYRUK MİLİ VE KORUYUCUSU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/8) Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/60/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/60/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28504 (mükerrer) TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/60/AT) Amaç BİRİNCİ

Detaylı

EK MI TAKSİMETRELER

EK MI TAKSİMETRELER EK MI - 007 TAKSİMETRELER Ek 1'in ilgili gerekleri, bu Ek in özel gerekleri ve bu Ek te listelenen uygunluk değerlendirme yöntemleri taksimetrelere uygulanır. TANIMLAR Taksimetre Ölçü aletini oluşturmak

Detaylı

Egzoz sisteminin modifiye edilmesi

Egzoz sisteminin modifiye edilmesi Egzoz sisteminde yapılan tüm değişiklikler sertifikayı etkiler. Daha fazla bilgi için bir Scania bayisiyle temasa geçin. Tüm motor tipleri ve egzoz sistemleri için genel sınırlamalar ÖNEMLİ! Aracın egzoz

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28504 (mükerrer) TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT)

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas eden

Detaylı

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT)

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT) Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlamak

Detaylı

Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi

Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi 4.17 Fosfatlama Bölgesi İçin Kimyasalları Dozajlama Kostik Soda İçindekiler 1 Dozaj Sistemi... 2 1.1 Açıklama... 2 1.2 Seviye İzleme Aygıtı LSA

Detaylı

BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15)

BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15) Resmi Gazete Tarihi: 23.09.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28063 BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/15) Amaç MADDE

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 28 Eylül 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29133 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/3/2009 tarihli

Detaylı

3 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

3 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 3 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28014 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: AĞIR HİZMET ARAÇLARINDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 6) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 6 Şubat 203 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 2856 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN

Detaylı

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası,

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, SHY-21 DEĞİŞİKLİK TABLOSU Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, ilave tip sertifikası ve bu

Detaylı

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07.

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07. Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07.2003/25155 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/62/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/62/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Kasım 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27771 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 28/11/2008

Detaylı

M AKİNA EM NİYETİ YÖNETM ELİĞİNDE (2006/42/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM ELİK

M AKİNA EM NİYETİ YÖNETM ELİĞİNDE (2006/42/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM ELİK Bilim. Sanavi ve Teknoloji Bakanlığından: M AKİNA EM NİYETİ YÖNETM ELİĞİNDE (2006/42/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM ELİK MADDE 1-3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Makine

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma

Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma Radyo Frekansı-Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma STANDARD LME-12:001904 Utr Dzl. A İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Gereksinimler... 3 3 RF EMF Prosedürü... 4 4 Eğitim... 5 5 Kişisel Koruyucu Ekipman... 5

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 3 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28517 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/1/2003 tarihli

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

25 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

25 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 25 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28776 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN BAZI AKSAMLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /90-1

Sirküler Rapor Mevzuat /90-1 Sirküler Rapor Mevzuat 20.04.2015/90-1 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 34) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 19) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 42 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

Tel : / 7

Tel : / 7 Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği Yönetmeliği (2000/55/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yönetmelik kapsamına giren florasan

Detaylı

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan Vezin Sirküler 2015-024 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU YATIRIMLARDA HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİ İK YAPILMASINA BAKANLAR KURULU KARARI OLUŞTURMAKTADIR. DEVLETT YARDIMLARI DAİR 2015/7496 SAYILI 8 Nisan 2015 tarihli

Detaylı

TURBO GENEL TALIMATLAR

TURBO GENEL TALIMATLAR ADIM 1: TURBOYU DEĞIŞTIRMEDEN ÖNCE Arızanın gerçekten turboşarjdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için motor sisteminde ayrıntılı bir arıza teşhis kontrolü yapmak önemlidir. Güç yetersizliği,

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) RESMİ GAZETE tarih 03 / 06 / 2002 sayı 24774 Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/7/2009 tarihli

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2. BÖLÜM EK DERS NOTLARI

İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2. BÖLÜM EK DERS NOTLARI İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2. BÖLÜM EK DERS NOTLARI 1.Kısmi Gaz Konumunda Çalışan Benzin (OTTO) Motoru Şekil 1. Kısmi gaz konumunda çalışan bir benzin motorunun ideal Otto çevrimi (6-6a-1-2-3-4-5-6) Dört zamanlı

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz beslemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme vanasını veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol Gaz

Detaylı

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 6: Veri Boşlukları, Veri Akış Faaliyetleri ve Prosedürler. Esra KOÇ , ANTALYA

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 6: Veri Boşlukları, Veri Akış Faaliyetleri ve Prosedürler. Esra KOÇ , ANTALYA Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 6: Veri Boşlukları, Veri Akış Faaliyetleri ve Prosedürler Esra KOÇ 23.02.2017, ANTALYA Sunum İçeriği Veri Akış Faaliyetleri, prosedürler ve kontrol sistemleri Veri Boşlukları

Detaylı

- GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex

- GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH - GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex Kullanıcı Kılavuzu Kullanmadan önce kılavuzu okuyun! Tüm güvenlik talimatlarına uyun! Daha sonrası için kılavuzu muhafaza edin!

Detaylı

TASLAK HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM. Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

TASLAK HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM. Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme DUYURU Bilindiği üzere, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 10/09/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-4/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yeni veya kullanılmış gezi teknesi almak isteyenlerin DİKKATİNE! BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 2.5 metre ile 24 metre arasındaki tekneler ile ilgili olarak Gezi Tekneleri

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015/22

SİRKÜLER NO: 2015/22 27.04.2015 SİRKÜLER NO: 2015/22 Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklik Hk. 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/4) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI Online teknik sayfa MKAS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MKAS Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve

Detaylı

SICAKLIK Pompalar bulunduğu bölmede elektrik motorlular için 4 C,dizel motorlular için 10 C ve üzerinde çalışmaya müsait olmalıdır.

SICAKLIK Pompalar bulunduğu bölmede elektrik motorlular için 4 C,dizel motorlular için 10 C ve üzerinde çalışmaya müsait olmalıdır. TSEN 12845 YANGIN HİDROFORU TEKNİK ŞARTNAMESİ POMPALAR TSEN12845 e göre yangın pompası, kararlı bir H(Q) eğrisine sahip olmalıdır. Kapalı Vana Değeri : Pompanın kapalı vana değeri(sıfır debide pompanın

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24226

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24226 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24226 BASINÇLI KAPLAR VE BU KAPLARIN MUAYENE YÖNTEMLERİNİN ORTAK HÜKÜMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

VDS Onaylı Yangın Pompaları

VDS Onaylı Yangın Pompaları VDS Onaylı Yangın Pompaları Cobra V VDS Onaylı Pompa Özellikleri Önden emişli, üstten basmalı, arkadan çekip çıkartılabilen, yatay salyangoz gövdeli santrifüj tip pompalardır. Özel dizaynı sayesinde pompa

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A.

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1 BÖLÜM 1 GENEL Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1 A. Kapsam 1. Bu kurallar, basınçlı kapların ve ısı değiştiricilerinin tip testlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

b) (Değişik bent: 14/08/2009-27319 S.R.G. Yön./1.mad.) Sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri,

b) (Değişik bent: 14/08/2009-27319 S.R.G. Yön./1.mad.) Sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, ASANSÖR YÖNETMELİĞİ 29 Ocak 2013Kategori: Bilgi Bankası, Yönetmelikler Asansör Yönetmeliği(95/16/At) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 31/01/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26420 BİRİNCİ

Detaylı

TSEN YANGIN HİDROFORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TSEN YANGIN HİDROFORU TEKNİK ŞARTNAMESİ TSEN 12845 YANGIN HİDROFORU TEKNİK ŞARTNAMESİ TSEN 12845 YANGIN HİDROFORU TEKNİK ŞARTNAMESİ POMPALAR TSEN12845 e göre yangın pompası, kararlı bir H(Q) eğrisine sahip olmalıdır. Kapalı Vana Değeri : Pompanın

Detaylı

INGOLD. Leading Process Analytics THORNTON. Leading Pure Water Analytics. MT Servis. Güvenebileceğiniz Bir Ortak Her Şeyi En baştan Doğru Yapın

INGOLD. Leading Process Analytics THORNTON. Leading Pure Water Analytics. MT Servis. Güvenebileceğiniz Bir Ortak Her Şeyi En baştan Doğru Yapın MT Servis INGOLD Leading Process Analytics THORNTON Leading Pure Water Analytics Güvenebileceğiniz Bir Ortak Her Şeyi En baştan Doğru Yapın İçindekiler Sayfa Giriş 3 Bioburden (Mikrobiyolojik yük) 7000RMS

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN DİREKSİYON DONANIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/66/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN DİREKSİYON DONANIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/66/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN DİREKSİYON DONANIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2006/95/AT) (1) Amaç Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 11 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 11 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/156-1 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 11 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 11) MADDE

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 11) MADDE 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

KRONOS Gaz Motor Kontrolü

KRONOS Gaz Motor Kontrolü KRONOS Gaz Motor Kontrolü KRONOS 10 Elle Ayarlanabilir Hava Yakıt Oranı Sistemi Elektronik Hava Yakıt Oranı Kontrol Sistemi KRONOS 30 M Hız regülatörlü Hava Yakıt Oranı Kontrol Sistemi Mekanik Şebeke Ayar

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri

Detaylı

Sayı :2015/S-14 Ankara,21.04.2015 Konu : 2015/7496 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar SİRKÜLER 2015/14

Sayı :2015/S-14 Ankara,21.04.2015 Konu : 2015/7496 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar SİRKÜLER 2015/14 Sayı :2015/S-14 Ankara,21.04.2015 Konu : 2015/7496 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar SİRKÜLER 2015/14 2015/7496 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ KARŞILAŞTIRMA CETVELİ ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2012 ve Sayısı: 28300 MADDE 2 (4) Standart dışı veya hatalı olarak üretilen ve üreticisi tarafından

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI

İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI Sayfa No 1/8 1. AMAÇ -KAPSAM Bu talimatın amacı; gürültü seviyesi ölçümünün yapılması esnasında, ölçüm noktalarının belirlenmesi, cihazda yapılması gereken kontroller ve ölçümün nasıl yapılacağına dair

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK

RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK 2057 RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.1.1985, No : 85/8988 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11.11.1983, No : 2954 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması

Soğutma suyu doldurulması Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma sisteminde değişiklikler yapılırken soğutma sisteminin boşaltılması, yeniden doldurulması ve basınç testinin

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 20) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 22 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bu metin, Uluslararası Bağımsız

Detaylı

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resm Gazete Tar h : 20.06.2007 Resm Gazete Sayısı: 26558 KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

DIRECT LIQUIMAX (DLM) OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ

DIRECT LIQUIMAX (DLM) OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ DIRECT LIQUIMAX (DLM) OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ Prins Otogaz Dönüşüm Kiti ile Üstün Performans Yüksek Sürüş Keyfi Kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti, Prins! Kıymet Bilenlerin Otogaz Dönüşüm Kiti, Prins! Dünyada

Detaylı

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/80/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/80/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU %RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU Çoğu sürücü için yakıt tasarrufu en önemli konudur Daha düşük yakıt tüketimi, depo başına daha çok kilometre ve daha düşük CO2 emisyonları anlamına gelir.

Detaylı

TEBLİĞ. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN 18 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29123 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TEBLİĞ KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25325

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25325 Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak

Detaylı