TÜRK YEN N LK 500 ve K NC 500 BÜYÜK SANAY KURULU U SIRALAMASINDA YER ALAN KAYSER F RMALARININ EKONOM K PERFORMANSLARI ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YEN N LK 500 ve K NC 500 BÜYÜK SANAY KURULU U SIRALAMASINDA YER ALAN KAYSER F RMALARININ EKONOM K PERFORMANSLARI (1993-2008)"

Transkript

1 TÜRK YEN N LK 500 ve K NC 500 BÜYÜK SANAY KURULU U SIRALAMASINDA YER ALAN KAYSER F RMALARININ EKONOM K PERFORMANSLARI ( ) N sfet UZAY ÖZ stanbul Sanayi Odas her y l Türkiyenin lk ve kinci 500 Sanayi Kurulu unu belirlemekte ve yay nlamaktad r. Bu s ralamada 2008 y l itibariyle Kayseriden ilk 500 s ralamas nda 14 firma, ikinci 500 s ralamas nda 18 firma yer alm t r. Kayseri imalat sanayiindeki geli meye paralel olarak, ekonomik gerilemenin oldu u y llar hariç, bu say n n her geçen gün artt gözlenmektedir. Çal mada Türkiyenin ilk ve ikinci 500 sanayi kurulu u içinde yer alan ve Kayseride faaliyet gösteren firmalar n ekonomik performanslar n n belirlenmesi amaçlanm t r. Bu amaçla Kayseriden ilk ve ikinci 500 s ralamas nda yer alan firmalar, sektörel da l m, i letme büyüklü ü, üretimden sat lar, katma de er, ihracat ve istihdam aç s ndan de erlendirilmi tir. Anahtar Kelimeler: 500 Büyük Sanayi Kurulu u, kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u, Kayseri. ECONOMIC PERFORMANCE OF KAYSERI FIRMS IN TURKEY'S TOP 500 AND SECOND TOP 500 INDUSTRIAL ENTERPRISES ABSTRACT Cities have been the main part of society and administrative system throughout history. Istanbul Chamber of Industry annually determines and publishes Turkey's Top 500 and Second Top 500 industrial enterprises. In this ranking, there are 14 firms in Top 500 and 18 firms in Second Top 500 from Kayseri. The number of firms from Kayseri in these lists continuously increases in paralel to the development of Kayseri manufucturing industry except economic crise periods. The purpose of this study is to determine the economic performance of Kayseri firms among Turkeys Top 500 and Second Top 500 industrial enterprises. We analysed Kayseri firms in terms of sectoral allocation, firm size, production-based sales, value added, export and employment. Key Words: Turkeys Top 500 Industrial Enterprises, Next Top 500 Industrial Enterprises, Kayseri. Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi BF, ktisat Bölümü Makalenin kabul tarihi: Mart 2009

2 24 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss G R Ekonominin lokomotifi olan sanayi sektöründe meydana gelen geli meler, ekonominin tamam n n performans n yak ndan etkilemekte ve sanayi sektöründeki geli meler ekonominin yönü üzerinde belirleyici rol oynamaktad r. Dolay s yla toplam sanayi katma de erinin yar s ndan fazlas n olu turan Türkiyenin lk ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu unun de erlendirilmesi Türkiye ekonomisinin yönünü belirlemek aç s ndan önemlidir. lk 500 firmadaki geli meleri takip etmek üzere yap lan çal malar n önemli bir k sm, mikro düzeyde daha çok firmalar n mali aç dan performanslar n de erlendirmeye yönelik olarak yap lan çal malard r. Firma performanslar n makro düzeyde de erlendirmeye yönelik çal malar n olmad görülmektedir. Ekonominin tamam nda oldu u kadar, yerel ekonomideki geli melerin takip edilmesi aç s ndan da ilk 1000e giren firmalar n performanslar n n de erlendirilmesi önem ta maktad r. Çal mada, stanbul Sanayi Odas taraf ndan yay nlanan Türkiyenin lk ve kinci 500 büyük sanayi kurulu u s ralamas nda yer alan Kayseride faaliyet gösteren firmalar n ekonomik performanslar n n belirlenmesi amaçlanmaktad r. Bu amaçla, öncelikle stanbul Sanayi Odas ilk ve ikinci 500 s ralamas nda yer alan Kayseri firmalar n n y llar itibariyle sektörel da l mlar nda ve büyüklük yap lar nda meydana gelen de i meler ara t r lm, üretimden sat lar nda, brüt katma de erlerinde, ihracat ve istihdamlar nda meydana gelen de i im belirlenmeye çal lm t r. Ayr ca bu firmalar n lk ve kinci 500 toplam içindeki paylar ve bu paydaki y llar itibariyle de i im ortaya konmu tur. Bu geli meler, bir yandan Kayseri imalat sanayiindeki geli meyi ve Kayseri imalat sanayiinin Türkiye imalat sanayii içindeki yerini ortaya koyarken, di er yandan küresel krizin ya and günümüzde reel sektörde ya anan olumsuz sinyalleri gözleyebilmek aç s ndan önem ta maktad r. Çal mada kullan lan bütün veriler stanbul Sanayi Odas n n lk ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u 2008 y l CDsinden al nm t r. Bir önceki y la göre ya anan de i imler belirlenirken sabit fiyatlar (1998 y l fiyatlar ) kullan lm t r. lk 500 s ralamas na ili kin de erlendirmeler dönemini kapsarken, ikinci 500e ait verilerin 1997 y l itibariyle yay nlanmas nedeniyle de erlendirmeler dönemini kapsamaktad r. Çal man n birinci bölümünde ilk 500 ve ikinci 500 s ralamas nda yer alan firma say lar nda y llar itibariyle meydana gelen de i im incelenmi ; ikinci bölümde ilk 500 s ralamas nda yer alan firmalar n ekonomik performanslar ; üçüncü bölümde ise, ikinci 500 s ralamas nda yer alan firmalar n ekonomik performanslar de erlendirilmeye çal lm t r.

3 Türkiyenin lk 500 ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u S ralamas nda Yer Alan Kayseri Firmalar n n Ekonomik 25 I. KAYSER DEN LK VE K NC 500 SIRALAMASINDA YER ALAN F RMA SAYILARI Türkiyenin sanayile me sürecine ve ihracat art na önemli ölçüde katk da bulunan illerden biri olan Kayseri, SOnun lk 500 s ralamas nda düzenli olarak yer alm t r y l ndan günümüze kadar lk 500 ve kinci 500de yer alan Kayseride faaliyet gösteren firmalar n say ca art e iliminde oldu u görülmektedir. Tablo 1, döneminde Kayseride lk 500 ve kinci 500 s ralamas nda yer alan firma say lar n göstermektedir. Tablo 1: lk ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u S ralamas nda Yer Alan Kayseride Faaliyet Gösteren Firma Say lar ( ) LK 500'DEK F RMA SAYISI K NC 500'DEK F RMA SAYISI LK 1000 F RMA y l nda Kayseride faaliyet gösteren 10 firma ilk 500 aras nda yer al rken, 2008 y l itibariyle 14 firma ilk 500 aras nda yer almaktad r y l itibariyle ilk 500de yer alan firmalar n birinde kamu ortakl, birinde ise yabanc sermaye ortakl vard r y l ndan 2008 y l na ilk 500 s ralamas nda yer alan firma say s nda azalma gözlenmektedir. Bu azalman n nedeni, rekabet sürecinden olumsuz etkilenen tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalar n 2007 ve 2008 y llar nda ikinci 500e gerilemesidir. kinci 500deki firma say s ise, ilk çal man n yap ld 1995 y l ndan 2008 y l na h zla artarak, 18 firmaya yükselmi tir. Zaman içinde yakla k 4 kat na yak n bir art göstermi tir döneminde ikinci 500de meydana gelen art ilk 500deki art n üzerindedir y l itibariyle ikinci 500de yer alan firmalar n birinde yabanc sermaye ortakl n n oldu u görülmektedir.

4 26 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss II. LK 500 SIRALAMASINDA YER ALAN F RMALARIN EKONOM KPERFORMANSLARININ DE ERLEND R LMES ( ) Kayseride lk 500 s ralamas nda yer alan firmalar; sektörel da l m, i letme büyüklü ü, üretimden sat lar, brüt katma de er, ihracat ve istihdam aç s ndan Türkiyenin lk 500 kurulu u ile kar la t r larak de erlendirilmi tir. A. SEKTÖREL DA ILIM Sektörel da l mlar çal man n yap ld ilk y ldan sonra de i meleri görebilmek amac yla 1993, 2000, 2007 y llar için incelenmi tir. Kayseride ilk 500 s ralamas nda yer alan firmalar n 1993, 2000 ve 2008 y llar için sektörel da - l mlar ekil 1de görülmektedir. ekil 1: Kayseriden lk 500 S ralamas nda Yer Alan Firmalar n Sektörel Da l mlar ( ) Sektörel da l ma bak ld nda 1993 y l na k yasla 2008 y l nda sektörel bir çe itlenmenin ortaya ç kt, 2008 y l itibariyle önde gelen sektörlerin dokuma, mobilya ve metal ana sanayi oldu u görülmektedir y l na göre 2008 y l nda dokuma ve mobilya sanayiinin nispeten geriledi i, g da ürünleri ve metal ana sanayiinin pay n n artt görülmektedir. Metal ana sanayiinin pay ndaki art, Kayseri ekonomisi aç s ndan önemli bir geli medir. B. LETME BÜYÜKLÜKLER NE GÖRE DA ILIM 2008 y l itibariyle Kayseride ilk 500de yer alan firmalar n yakla k %43ü 1000 ve daha fazla i gücü istihdam etmektedirler. ekil 2, Kayseriden lk 500de yer alan firmalar n büyüklük da l mlar n göstermektedir.

5 Türkiyenin lk 500 ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u S ralamas nda Yer Alan Kayseri Firmalar n n Ekonomik 27 ekil 2: Kayseriden lk 500 S ralamas nda Yer Alan Firmalar n - letme Büyüklü üne Göre Da l mlar ve yukar s y l ndan 2008 y l na kadar 1000 ve daha fazla i gücü istihdam eden firma say s n n artt, zamanla i letme ölçe inin k smen büyüdü ü görülmektedir. C. F RMALARIN ÜRET MDEN SATI LAR, BRÜT KATMA DE ER, HRACAT VE ST HDAM AÇISINDAN DE ERLEND RMELER 1993den 2008 y l na kadar ilk 500de yer alan firmalar n üretimden sat - lar, dönem kârlar, ihracatlar, katma de erleri ve istihdam miktarlar Tablo 2de görülmektedir.

6 28 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss Tablo 2: Kayseriden lk 500 S ralamas nda Yer Alan Firmalar n Toplam Sat - lar, Kâr, hracat ve stihdam ( ) (Cari Fiyatlarla) Ücretle Üretimden Brüt Katma Sat Has lat Dönem hracat Çal anlar Sat lar De er (YTL) Kar (YTL) (1000$) Ortalamas (YTL) (YTL) (Ki i) Tablo 2den de görülece i gibi, 2008 y l nda ya anan kriz ilk 500 s ralamas nda yer alan firmalar n katma de er, kârl l k ve istihdamlar n olumsuz yönde etkilemi tir. 1. Üretimden Sat lar Aç s ndan De erlendirme 1993 y l ndan 2008 y l na kadar Kayseri lk 500de yer alan firmalar n üretimden sat lar sabit fiyatlarla %215 artm t r. ekil 3, sat larda sabit fiyatlarla bir önceki y la göre ya anan de i imleri göstermektedir.

7 Türkiyenin lk 500 ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u S ralamas nda Yer Alan Kayseri Firmalar n n Ekonomik 29 ekil 3: Bir Önceki Y la Göre Üretimden Sat larda Meydana Gelen Reel De i meler ( ) (%) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00-15,00-20,00 Türkiye lk 500 Kayseri lk 500 Kayseride lk 500de yer alan firmalar n bir önceki y la göre üretimden sat lar nda meydana gelen de i me lk 500 ile kar la t r ld nda, Kayserideki firmalarda meydana gelen de i menin genellikle lk 500 ortalamas n n üzerinde oldu u görülmektedir. Çal mada yeri geldikçe geli meyi görebilmek için Kayseri ve Türkiye aç s ndan kar la t rmalar yap lmakla birlikte, her iki grupta sektörel farkl l klar n var oldu unun unutulmamas gereklidir. Kayseriden lk 500de yer alan firmalar n üretimden sat lar nda meydana gelen en önemli art 2004 y l nda gerçekle mi ve bir önceki y la göre %27 artm t r. Bir önceki y la göre üretimden sat lardaki gerileme sadece 2002, 2003, 2007 ve 2008 y llar nda ya anm t r. ç pazardaki daralmaya paralel olarak sabit fiyatlarla üretimden sat lar 2008 y l nda bir önceki y la göre yakla k %3.27 gerilemi tir y llar nda Türkiye lk 500ün üretimden sat lar artarken Kayseri lk 500 s ralamas nda yer alan firmalar n üretimden sat lar n n azald görülmektedir. Bunun nedeni, bu iki grupta yer alan firmalar n sektörel olarak farkl l k göstermeleridir. Özellikle lk 500 s ralamas nda ilk s ralarda yer alan petrol ar t m ve ana metal sanayi ürünleri üreten kurulu lar n üretimden sat lar nda meydana gelen art bu sonucu yaratm t r ( SO, 2009: s.61). Burada dikkat çeken bir di er nokta, Kayseri lk 500 s ralamas nda yer alan firmalar için üretimden sat lar n 2007 y l nda gerilemeye ba lamas ve küresel krizin etkilerinin de yans mas yla 2008 y l nda artarak devam etmesidir. Dolay s yla Türkiyede izlenen ekonomi politikalar n n sonucu olarak 2007

8 30 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss y l nda ba layan azalma e ilimi, küresel krizin yans mas yla daha da iddetlenmi tir. 2. Katma De er Aç s ndan De erlendirme Firmalar aç s ndan önemli olan bir di er gösterge de yaratt klar katma de erdir. Katma de er, firmalar n milli gelire yapt klar katk y gösterir y l ndan 2008 y l na sabit fiyatlarla brüt katma de er %74 artm t r. S ralamada yer alan firmalar n katma de er yaratma güçlerinin dü ük oldu u söylenebilir. Katma de erin dü ük olmas n n ve fazla art r lamamas n n nedeni, sektörel yap da aranmal d r. Türkiye lk 500 içinde brüt katma de er pay en yüksek olan sektörler; kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik sanayi (% 40,5) ile g da, içki tütün sanayi (%24,8) dir. Metal ana sanayi katma de er pay aç s ndan %10,4 ile üçüncü s rada yer almaktad r ( SO, 2009: s.53). Dokuma (%2,5) ve mobilya (%0,9) sektörlerinin yaratt klar katma de erin pay ise son derece dü üktür. Katma de er paylar son derece dü ük olan bu iki sektörün ilk 500 s ralamas nda yüksek paya sahip olmas, Kayseride sanayi sektörünün yap s n ortaya koymakta ve ilin katma de er yaratma gücünü azaltmaktad r. Ayr ca katma de erde y llar itibariyle istikrarl bir art e ilimi gözlenmemektedir. ekil 4, bir önceki y la göre brüt katma de erdeki reel de i meleri göstermektedir. ekil 4: Bir Önceki Y la Göre Katma De erde Meydana Gelen Reel De i meler ( ) (%) 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0,000-10,000-20,000-30,000 Türkiye lk 500 Kayseri lk 500 Katma de er de sürekli art yarat labilmesi için, Kayseride de marka üretimine geçilmesi önem ta maktad r.

9 Türkiyenin lk 500 ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u S ralamas nda Yer Alan Kayseri Firmalar n n Ekonomik 31 Türkiye genelindeki lk 500de gerçekle ti i gibi Kayseriden ilk 500de yer alan firmalar n da sat has lat içinde katma de er pay n n genel bir e ilim olarak zamanla azald görülmektedir. ekil 5, sat has lat içinde katma de e- rin pay n n 1993 y l ndan 2008 y l na kadar geli imini göstermektedir. ekil 5: Sat Has lat çinde Brüt Katma De erin Pay ( ) (%) Türkiye lk 500 Kayseri lk y l na kadar sat lar içinde katma de erin pay Kayseri ilk 500de Türkiye lk 500ün üzerinde iken, 1996 y l ndan sonra Kayserideki firmalar n sat lar içindeki brüt katma de erin pay 2001 y l hariç ilk 500 ortalamas n n alt nda kalm t r. E er sat lar brüt katma de er art girdiler ve sat lar 100 olarak kabul edersek, sat lar içinde brüt katma de erden geriye kalan n girdilerin pay n olu turdu u söylenebilir y l ndan 2008 y l na kadar girdi pay sürekli olarak artm t r y l nda girdi pay %60,7 iken bu pay artarak 2008 y l nda %78,3'e yükselmi tir. Girdi pay ndaki bu art, rekabet gücünün olumsuz yönde etkilenmesi aç s ndan önemlidir. 3. hracat Aç s ndan De erlendirme lk 500ün de erlendirilmesi aç s ndan bir di er önemli gösterge de ihracatta meydana gelen geli melerdir y l ndan 2008 y l na ilk 500de yer alan firmalar n ihracatlar n n yakla k 6 kat artt görülmektedir. hracat mutlak olarak sürekli artm olmakla birlikte, bir önceki y la göre ya anan de i imlere bak ld nda düzenli art n sa lanamad görülmektedir. ekil 6, bir önceki y la göre ihracatta ya anan de i meleri göstermektedir.

10 32 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss ekil 6: Bir Önceki Y la Göre hracatta Ya anan De i meler ( ) (%) Türkiye lk 500 Kayseri lk ve 2001 krizlerinin ya and y llarda Kayseride ihracatta önemli art lar gerçekle mi tir. Bu art larda hem TLnin de er kaybetmesi, hem de iç talebin dü ük olmas nedeniyle d pazarlara yönelme önemli bir rol oynam t r ve 2002 y llar nda ise ihracatta azalma ya and görülmektedir y l nda ihracatta ya anan azalma, 1998 y l nda ya anm olan Rusya Krizinin olumsuz yans malar n n bir sonucu olabilir y l ndaki ise TLnin %12 civar nda de erlenmi olmas ihracat olumsuz etkilemi tir (Ertuna, 2005: s.68). Yine TLnin de erlenmesine ba l olarak ihracattaki art n son y llarda s n rl kald görülmektedir. Özellikle d pazarlardaki gerilemeye ba l olarak 2008 y l nda ihracattaki art Türkiye ortalamas n n oldukça alt nda gerçekle mi tir. Bu gerilemeye ra men, di er veriler ile kar la t r ld nda ihracat 2008 y l nda bir önceki y la göre olumlu seyir izlemi olan tek göstergedir. hracattaki bu olumlu performans sanayi üretiminin daha da yava lamas na engel olmu tur. Sat has lat içinde ihracat gelirinin pay ise, %20 civar ndad r. Özellikle TLnin de er kaybetti i 2000 y l ndan sonra, 2001 y l nda ihracat gelirlerinin sat has lat içindeki pay %40lara kadar yükselmi tir. ekil 7, döneminde sat has lat içinde ihracat gelirinin pay ndaki de i imi göstermektedir.

11 Türkiyenin lk 500 ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u S ralamas nda Yer Alan Kayseri Firmalar n n Ekonomik 33 ekil 7: Sat Has lat çinde hracat Gelirlerinin Pay ( ) (%) Sat has lat içinde ihracat gelirlerinin pay ndaki gerileme TLnin de er kazanmas n n bir sonucu olabilece i gibi, d pazarlarda dü ük fiyatlarla rekabet gücü sa lanmaya çal lmas n n bir sonucu da olabilir. 4. stihdam Aç s ndan De erlendirme ncelenen dönem boyunca ekonomik daralma dönemleri hariç, üretimdeki art lara paralel olarak Kayseri lk 500de yer alan firmalar n istihdamlar da artm t r. ç ve d pazarlardaki daralmaya paralel olarak y llar nda istihdam n geriledi i görülmektedir. Bir önceki y la göre istihdamda de i melere bak ld nda, ekonomik daralman n ya and 2001, 2006, 2007 ve 2008 y llar nda bir önceki y la göre istihdam n gerilemi oldu u görülmektedir. Özellikle 2007 ve 2008 y llar nda üst üste iki y l istihdam gerilemi tir. ekil 8, bir önceki y la göre istihdamdaki de i meleri göstermektedir.

12 34 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss ekil 8: Bir Önceki Y la Göre stihdamda Ya anan De i meler ( ) (%) Türkiye lk 500 Kayseri lk 500 Bir önceki y la göre istihdamda meydana gelen geli melere bakt m zda Kayseri lk 500deki firmalarda 2004 y l ndan sonra bir önceki y la göre istihdam art n n gerilemeye ba lad görülmektedir y l nda istihdam 2007 y l na göre yakla k %9,4 gerilemi tir. Genel e ilim olarak Kayseri lk 500de istihdam art lar Türkiye lk 500 ortalamas üzerinde iken, 2007 ve 2008 y llar nda Kayseri 500deki firmalarda bir önceki y la göre ya anan de i im Türkiye ortalamas n n oldukça alt nda kalm t r. Bir önceki y la göre üretimden sat larda meydana gelen art 1996 ve 1998 y llar hariç istihdam art n n üzerinde gerçekle mi tir. ekil 9, istihdamdaki de i meler ile üretimden sat larda meydana gelen de i meleri göstermektedir.

13 Türkiyenin lk 500 ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u S ralamas nda Yer Alan Kayseri Firmalar n n Ekonomik 35 ekil 9: Bir Önceki Y la Göre stihdamda ve Sat larda Ya anan Dei meler ( ) (%) Üretimden Sat lard ibir Önceki Y la Göre Yüzde De i me stihdamda Bir Önceki Y la Göre Yüzde De i me Sat lar n artmas na paralel olarak istihdam da art r lm t r. Piyasan n darald ve beklentilerin olumsuz oldu u dönemlerde sat lara paralel istihdam art sa lanamad görülmektedir y l ndan sonra bir önceki y la göre istihdam sürekli olarak gerilemi tir ve 2008 y l için istihdamdaki azalma sat lardaki azalmadan daha fazla olmu tur. Bu durum istihdam sorununun önümüzdeki dönemde de önemini koruyaca n ortaya koymaktad r. 5. Kayseride lk 500 S ralamas nda Yer Alan Firmalar n Sat lar n n, Brüt Katma De erinin, hracat n n ve stihdam n n lk 500 çerisindeki Paylar Kayserideki ilk 500 s ralamas nda yer alan firmalar n sat lar n n, katma de erinin, ihracat n n ve istihdam n n Türkiyenin lk 500 Büyük kurulu u içerisinde pay ve bu paydaki geli meler Kayseride sanayinin geli imi aç s ndan ipuçlar verebilecek önemli göstergelerdir. Tablo 3, Kayseride ilk 500e giren firmalar n lk 500deki firmalar n üretimden sat lar, brüt katma de eri, ihracatlar ve istihdamdaki paylar n göstermektedir.

14 36 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss Tablo 3: Sat lar n, Brüt Katma De erin, hracat n ve stihdam n Türkiyedeki lk 500 çerisindeki Paylar ( ) Üretimden sat lardaki pay (%) Brüt Katma De erdeki Pay (%) hracattaki pay (%) stihdamdaki pay (%) ,86 0,96 1,50 1, ,06 1,28 1,80 1, ,30 1,54 1,77 1, ,48 1,43 2,36 2, ,53 1,42 2,11 2, ,67 1,50 2,31 2, ,98 1,62 2,11 2, ,92 1,44 2,12 3, ,95 2,08 2,84 2, ,89 1,31 1,88 3, ,68 0,97 1,39 2, ,80 1,28 1,26 3, ,83 1,13 1,20 3, ,77 1,08 1,03 3, ,66 1,21 1,04 3, Kaynak: stanbul Sanayi Odas, lk 500 Sanayi Kurulu u CD, 2007den yararlanarak taraf mdan hesaplanm t r. Kayseri ilk 500 s ralamas nda yer alan firmalar n ilk 500 firma içindeki sat paylar 2008 y l itibariyle %1,51, ihracat paylar %0,88, istihdamdaki paylar ise %3,01dir. En yüksek pay istihdama aittir ve ekonomik daralma dönemleri hariç sürekli olarak artm t r. Dolay s yla Kayseride lk 500 s ralamas nda yer alan firmalar n daha çok dü ük katma de ere sahip emek yo un mallar ürettiklerini ortaya koymaktad r. En dü ük pay n ihracata ait olmas dikkat çekicidir y l ndan 1999 y l na kadar toplam üretimden sat lar içerisindeki pay sürekli olarak artm, ancak 1999dan sonra bu pay k smen gerilemeye ba lam t r. ekil 10, Kayseride lk 500 içerisinde yer alan firmalar n sat paylar n göstermektedir.

15 Türkiyenin lk 500 ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u S ralamas nda Yer Alan Kayseri Firmalar n n Ekonomik 37 ekil 10: Kayseri Firmalar n n Sat Paylar n n Türkiyenin lk 500 Firmas çerisindeki Paylar ( ) (%) Kayseride ilk 500 s ralamas nda yer alan firmalar n Türkiyeden ilk 500 firman n brüt katma de eri içerisindeki pay n n 2001 y l na kadar sürekli artt, daha sonra gerilemeye ba lad görülmektedir. ekil 11, Kayseriden lk 500de yer alan firmalar n brüt katma de erlerinin ilk 500 firma içindeki paylar n göstermektedir. ekil 11: Kayseri Firmalar n n Brüt Katma De erlerinin Türkiyenin lk 500 Firmas çerisindeki Paylar ( ) (%)

16 38 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss Türkiyenin en büyük 500 firmas n n ihracat içinde Kayserinin pay n n 2001 y l ndan sonra sürekli geriledi i görülmektedir. ekil 12, lk 500 ihracat içinde Kayserili firmalar n ihracat paylar n göstermektedir. ekil 12: Kayseri Firmalar n n hracatlar n n Türkiyenin lk 500 Firmas çerisindeki Paylar ( ) (%) lk 500 firma içinde Kayserili firmalar n toplam istihdamdaki pay 2000 y l na kadar düzenli olarak artm, ancak 2001 de ya anan krizle birlikte istihdam pay k smen gerilemi tir. H zl büyüme dönemlerinde istihdam pay yeniden artm, ancak 2006 y l ndan sonra bu pay n yeniden gerilemeye ba lad görülmektedir. ekil 13, lk 500 istihdam içinde Kayserili firmalar n istihdam pay n göstermektedir. ekil 13: Kayseri Firmalar n n stihdamlar n n Türkiyenin lk 500 Firmas çerisindeki Paylar ( ) (%)

17 Türkiyenin lk 500 ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u S ralamas nda Yer Alan Kayseri Firmalar n n Ekonomik 39 Son y llarda Kayseri ilk 500de istihdamda ya anan gerilemeye ra men lk 500le kar la t r ld nda Kayseri istihdam n n pay n n artt görülmektedir. Kayseriden lk 500 s ralamas nda yer alan firmalar n Türkiye ilk 500 içerisindeki sat, brüt katma de er, ihracat ve istihdam paylar ndaki gerileme, y llar aras ndaki geli me potansiyelinin sürdürülemedi ini ortaya koymaktad r. III. K NC 500 SIRALAMASINDA YER ALAN FRMALARIN EKONOM K PERFORMANSLARININ DE ERLEND R LMES ( ) kinci 500de yer alan firmalar n de erlendirilmesi nispeten daha küçük ölçekli firmalar n durumunu görebilmek aç s ndan önemlidir. stanbul Sanayi Odas taraf ndan yay nlanan Türkiyenin kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u s ralamas nda 2008 y l itibariyle Kayseriden de 18 firma yer almaktad r. A a- da kinci 500 s ralamas nda yer alan Kayseride faaliyet gösteren firmalar n sektörel da l mlar ve büyüklükleri ortaya konduktan sonra, firmalar n sat lar nda, brüt katma de erlerinde, ihracat ve istihdam paylar ndaki de i meler belirlenmeye çal lm t r. A. SEKTÖREL DA ILIM kinci 500 s ralamas nda yer alan Kayseri firmalar n n sektörel da l mlar ekil 14de görülmektedir. ekil 14: kinci 500 S ralamas nda Yer Alan Kayserili Firmalar n Sektörel Da l mlar y l ndan 2008 y l na kadar ikinci 500 s ralamas nda yer alan firmalar n da sektörel da l mlar çe itlenmi ve 2008 y l itibariyle dokuma ve mobilya sanayii önde gelen sektörler haline gelmi tir. Sektörel yap lk 500 s ralamas n-

18 40 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss dan farkl l k göstermemektedir y l itibariyle dokuma sanayinde faaliyet gösteren firmalar n say ca h zla artmas n n nedeni, daha önce ilk 500de yer alan, ancak de i en dünya ko ullar nedeniyle ikinci 500e gerileyen tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalard r. B. LETME BÜYÜKLÜKLER NE GÖRE DA ILIM Kayseride faaliyet gösteren ikinci 500 s ralamas nda yer alan firmalar n %67si 250 ve daha fazla i gücü istihdam etmektedir. ekil 15, kinci 500 s ralamas nda yer alan firmalar n büyüklüklerini göstermektedir. ekil 15: kinci 500 S ralamas nda Yer Alan Firmalar n Büyüklük Da l mlar kinci 500 s ralamas nda yer alan firmalar n da y llar itibariyle ölçeklerinin büyüdü ü görülmektedir. C. KAYSER DEN K NC 500 SIRALAMASINDA YER ALAN F RMALARIN SATI LARI, KATMA DE ER, HRACATI VE ST HDAMDAK DE MELER kinci 500 s ralamas nda yer alan Kayseri firmalar sat lar ve ihracat aç s ndan de erlendirildi inde geli me potansiyeline sahip olduklar görülmektedir y l ndan 2008 y l na üretimden sat lar n genel olarak art e iliminde oldu u görülmektedir. Bir önceki y la göre üretimden sat larda meydana gelen de i meler de bu durumu ortaya koymaktad r. ekil 16, bir önceki y la göre üretimden sat larda meydana gelen yüzde de i meleri göstermektedir.

19 Türkiyenin lk 500 ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u S ralamas nda Yer Alan Kayseri Firmalar n n Ekonomik 41 ekil 16: Bir Önceki Y la Göre Üretimden Sat larda Meydana Gelen Reel De i meler ( ) (%) Türkiye kinci 500 Kayseri kinci 500 kinci 500 s ralamas nda yer alan Kayseri firmalar n n üretimden sat lar nda bir önceki y la göre ya anan de i imler incelendi inde, üretimde gerilemenin ya and 1998, 1999, 2005 ve 2008 y llar hariç, Türkiye kinci 500 toplam üzerinde art lar gerçekle tirildi i görülmektedir y l nda üretimden sat lar artmaya devam ederken, 2008 y l nda küresel krizinde etkisiyle gerilemi tir. Ancak bu gerilemenin, lk 500 s ralamas na göre daha küçük olduu görülmektedir. Bu durum, ya anan deneyimlerin ortaya koydu u büyük kurulu lar n ekonomideki olumsuz geli melerden daha h zl etkilendikleri sonucunu ( SO, 2009: 61) desteklemektedir. Üretimden sat lar n Türkiye kinci 500 toplam içindeki pay n n genel e i- lim olarak artt görülmektedir. ekil 17, Kayseri kinci 500de yer alan firmalar n üretimden sat lar n n Türkiye kinci 500 toplam içindeki paylar n göstermektedir.

20 42 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss ekil 17: Kayseri kinci 500de Yer Alan Firmalar n Üretimden Sat lar n n Türkiye kinci 500 Toplam çindeki Paylar ( )(%) 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 kinci 500 s ralamas nda yer alan firmalar n katma de erleri, üretimden sat lardaki geli meye paralel bir seyir izlemi tir. Brüt katma de er dönemi hariç sürekli art e ilimi göstermi tir. Ancak bir önceki y la göre dei melerin istikrarl olmad görülmektedir. Bir önceki y la göre brüt katma de erdeki de i imler ekil 18de verilmi tir. ekil 18: Bir Önceki Y la Göre Brüt Katma De erde Meydana Gelen Reel Dei meler ( ) (%) Türkiye kinci 500 Kayseri kinci 500

21 Türkiyenin lk 500 ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u S ralamas nda Yer Alan Kayseri Firmalar n n Ekonomik 43 Kayseride ikinci 500 s ralamas nda yer alan firmalar n brüt katma de eri genel e ilim olarak sürekli art göstermesine kar n, katma de er art lar genel olarak Türkiye ortalamas n n alt nda seyretmi tir. kinci 500 s ralamas nda yer alan Kayseri firmalar n n brüt katma de erlerinin Türkiye kinci 500 toplam içindeki paylar da 1993 y l ndan 2008 y l na dört kat na yak n art göstermi tir. ekil 19, Kayseri kinci 500de yer alan firmalar n brüt katma de erlerinin Türkiye kinci 500 toplam içindeki paylar n göstermektedir. ekil 19: Kayseri kinci 500de Yer Alan Firmalar n Brüt Katma De erlerinin Türkiye kinci 500 Toplam çindeki Paylar ( )(%) Katma de erdeki art a paralel olarak kinci 500 s ralamas nda yer alan Kayseri firmalar n n önemli bir ihracat potansiyeline sahip oldu u da söylenebilir y l ndan 2008 y l na ihracat sürekli olarak artm t r. ekil 20, bir önceki y la göre ihracatta meydana gelen yüzde de i meleri göstermektedir.

22 44 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss ekil 20: Bir Önceki Y la Göre hracatta Meydana Gelen De i meler ( ) (%) 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00-20,00 Türkiye kinci 500 Kayseri kinci 500 Kayseri kinci 500de yer alan firmalar, Türkiye kinci 500ün, hatta Kayseriden ilk 500de yer alan firmalar n da üzerinde ihracat art lar gerçekle tirmi lerdir y l ndan 2007 y l na Kayseri ilk 500deki firmalar n ihracat art lar %25,3 artarken, Kayseri ikinci 500 s ralamas nda yer alan firmalar n ihracatlar yakla k %73 artm t r. Bütün göstergelerin olumsuz seyretti i 2008 y l nda ihracatta bir gerileme görülmemektedir. kinci 500 s ralamas nda yer alan Kayseri firmalar n n ihracatlar n n Türkiye kinci 500 toplam içindeki paylar da 2005 y l ndan sonra sürekli olarak artm t r. ekil 21, Kayseri kinci 500de yer alan firmalar n ihracatlar n n Türkiye kinci 500 toplam içindeki paylar n göstermektedir.

23 Türkiyenin lk 500 ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u S ralamas nda Yer Alan Kayseri Firmalar n n Ekonomik 45 ekil 21: Kayseri kinci 500de Yer Alan Firmalar n hracatlar n n Türkiye kinci 500 Toplam çindeki Paylar ( ) (%) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, y l itibariyle Kayseri ikinci 500 s ralamas ndaki firmalar n Türkiye kinci 500 ihracat toplam içindeki pay %4,24dür. Bu pay, Kayseriden lk 500 s ralamas ndaki firmalar n ihracat paylar n n oldukça üzerindedir. kinci 500 s ralamas n de erlendirebilmek aç s ndan bir di er önemli gösterge de, istihdamda ya anan de i melerdir. Kayseri ikinci 500 s ralamas nda yer alan firmalar n bir önceki y la göre istihdamlar nda ya anan de i me ekil 22de görülmektedir. ekil 22: Bir Önceki Y la Göre stihdamda Meydana Gelen De i meler ( ) (%) 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00-20,00-40,00 Türkiye kinci 500 stihdam Kayseri kinci 500 stihdam

24 46 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss , 1999 ve 2006 y llar nda istihdam bir önceki y la göre gerilerken, dier y llarda istihdamda Türkiye ikinci 500 art üzerinde art lar gerçekle tirilmi tir ve 2008 y llar nda lk 500 s ralamas nda yer alan firmalar n istihdamlar gerilerken, kinci 500 s ralamas nda yer alan firmalar n istihdamlar nda art gözlenmektedir. stihdamdaki bu art a paralel olarak, firmalar n Türkiye ikinci 500 firma toplam içindeki istihdam paylar da 2006 y l hariç artm t r. ekil 23, Kayseri kinci 500de yer alan firmalar n istihdamlar n n Türkiye kinci 500 toplam içindeki paylar n göstermektedir. ekil 23: Kayseri kinci 500de Yer Alan Firmalar n stihdamlar n n Türkiye kinci 500 Toplam çindeki Paylar ( ) (%) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000 Bütün göstergelerdeki geli me, kinci 500de yer alan firmalar n lk 500e göre küresel krizden nisbeten daha az etkilendiklerini göstermektedir. SONUÇ Yerel ekonomideki geli meleri belirlemek amac yla, stanbul Sanayi Odas taraf ndan yay nlanan Türkiyenin lk ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u s ralamas nda yer alan ve Kayseride faaliyet gösteren firmalar n ekonomik performanslar incelenmi tir. Bu firmalar n performanslar, bir yandan Kayseri imalat sanayiindeki geli meyi ve Kayseri imalat sanayiinin Türkiye imalat sanayii içindeki yerini ortaya koyarken, di er yandan küresel krizin ya and günümüzde reel sektörde ya anan olumsuz sinyalleri gözleyebilmek aç s ndan önem ta maktad r.

25 Türkiyenin lk 500 ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u S ralamas nda Yer Alan Kayseri Firmalar n n Ekonomik 47 ncelenen dönemler içerisinde, 2008 y l hariç hem lk 500 hem de kinci 500 s ralamas nda yer alan firma say s n n artt gözlenmektedir. Yap lan analizler sonucu ula lan sonuçlar öyle özetlenebilir: 1. ncelenen dönemlerde hem lk 500 hem de kinci 500 s ralamas nda Kayseri yer alan firmalar n sektörel da l mlar de i mi, sektörel çeitlenme ya anm t r. 1993ten 2008 y l na ilk 500 s ralamas nda dokuma ve mobilya sanayiinin nisbeten pay n n geriledi i, g da ürünleri ve metal eya sanayiinin pay n n ise k smen artt görülmektedir. kinci 500 s ralamas nda ise, 2008 y l itibariyle dokuma, mobilya ve metal ana sanayii önde gelen sektörler haline gelmi tir. 2. Ancak her iki s ralamada yer alan firmalar n ait olduklar sektörler katma de erin dü ük oldu u emek yo un sektörlerdir. Firmalar n katma de er, istihdam ve ihracat paylar da bu durumu do rulamaktad r. Geli me süreci içinde bu üretim biçiminin yüksek katma de er yaratan sermaye yo un sektörlere do ru geni letilmesi gerekmektedir. 3. Zamanla hem lk 500 hem de kinci 500 s ralamas nda yer alan Kayseri firmalar n n i letme ölçeklerinin büyüdü ü görülmektedir. 4. Kayseride faaliyet gösteren lk 500 ve kinci 500 s ralamas nda yer alan i letmeler üretimden sat lar, brüt katma de er, ihracat ve istihdam aç s ndan de erlendirilmi lerdir. lk 500 s ralamas nda yer alan firmalar aç s ndan küresel krizin etkilerinin görülmeye ba land 2007 ve 2008 y llar nda bütün göstergelerde ya anan de i melerin olumsuz oldu u ve Türkiye ortalamas n n üzerinde seyretti i görülmektedir. Emek yo un sektörlerin a rl kta olmas nedeniyle istihdam iki y l üst üste gerileme göstermi tir ve 2008 y l için istihdamdaki azalma sat lardaki azalmadan daha fazla olmu tur. Bu durum istihdam sorununun önümüzdeki dönemde de önemini koruyaca n ortaya koymaktad r. kinci 500 s ralamas nda yer alan firmalar aç s ndan özellikle 2008 y l nda göstergelerin nisbeten gerilemeye ba lad görülmektedir. Ancak ikinci 500 s ralamas nda yer alan firmalar n 2007 ve 2008 y llar nda hem ihracat hem de istihdam art aç s ndan Türkiye ortalamas n n üzerinde olduklar ve istihdam art yava lamakla birlikte pozitif seyretti i dikkat çekmektedir y l itibariyle ilk 500 s ralamas nda yer alan firmalar n Türkiyenin ilk 500 firmas içindeki sat paylar %1,51, ihracat paylar %0,88, istihdamdaki paylar ise %3,01dir. En yüksek pay istihdama aittir ve ekonomik daralma dönemleri hariç sürekli olarak artm t r. s- tihdam d ndaki di er göstergelerin zaman içinde genel olarak bir azalma e iliminde oldu u dikkat çekmektedir y l itibariyle ikinci 500 s ralamas nda yer alan firmalar n Türkiyenin ikinci 500 firmas içindeki sat paylar %3,64, ihracat paylar %4.24, istihdamdaki pay-

26 48 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss lar ise %4.30dir. Y llar itibariyle bu paylar n sürekli artt gözlenmektedir. kinci 500 s ralamas nda yer alan firmalar n önemli bir geli me potansiyeli gösterdikleri söylenebilir. Dolay s yla önümüzdeki y llarda lk 500 s ralamas nda yer alacak firma say s nda art görülebilir , özellikle küresel krizin etkilerinin de görülmeye ba land 2008 y ll nda bütün göstergelerde olumsuz de i melerin ya anmaya ba land görülmektedir. lk 500 s ralamas nda yer alan firmalar için, en olumsuz etkilenen de i kenler brüt katma de er ile istihdam iken, kinci 500 s ralamas nda yer alan firmalar için üretimden sat lar ve brüt katma de erdir. Ancak kinci 500 s ralamas nda yer alan firmalardaki olumsuz de i melerin küçük boyutlarda oldu u görülmektedir. Ayr ca kinci 500de yer alan firmalar küresel krizin ya and 2008 y l nda Türkiye ortalamas n n üzerinde ihracat ve istihdam art gerçekle tirmi lerdir. Bu durum kinci 500deki geli me potansiyelini do rulamaktad r.

27 Türkiyenin lk 500 ve kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu u S ralamas nda Yer Alan Kayseri Firmalar n n Ekonomik 49 KAYNAKÇA ERTUNA, Özer; (2005), Türkiyenin 500 Büyük Sanayi Kurulu unun Yirmi Y l ( ), stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2005/12, stanbul. stanbul Sanayi Odas ; (2009), Türkiyenin 500 Büyük Sanayi Kurulu u 2008, SO Dergisi Özel Say s, Say : 521, A ustos. stanbul Sanayi Odas ; (2008), lk 500 Sanayi Kurulu u, CD. stanbul Sanayi Odas ; (2008), kinci 500 Sanayi Kurulu u, CD. stanbul Sanayi Odas ; nternet Adresi:

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI 2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 26 yıldan bu yana sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayisinin içinde bulunduğu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi.

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi. REEL SEKTÖRDE DE YENİDEN YAPILANMA ŞART GİRİŞ Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL BTSO tarafından beş yıldan beri gerçekleştirilen Bursa da 250 Büyük Firma çalışması bize göre bu şehirde yapılan en önemli çalışmalardan

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. GİRİŞ... 1 2. BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 2.1. Başvurunun

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ İÇİNE GİREN PLASTİK Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ İÇİNE GİREN PLASTİK Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER plastik sanayi 2012 ISO-İSTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED -

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Kasım 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EKİM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onuncu kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onuncu kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onuncu kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EV TEKSTİLİ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER. İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EV TEKSTİLİ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER. İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EV TEKSTİLİ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ MART 2012 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EV TEKSTİLİ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş...

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2012/2)

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2012/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2012/2) SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 0 İÇİNDEKİLER Tablolar ve Şekiller Listesi... 2 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA PAYLARI İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN FİNANSAL YAPILARI VE KÂRLILIKLARININ ANALİZİ: 1992-2006

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA PAYLARI İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN FİNANSAL YAPILARI VE KÂRLILIKLARININ ANALİZİ: 1992-2006 SERMAYE PİYASASI KURULU ARAŞTIRMA RAPORU (KAMUYA AÇIK) İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA PAYLARI İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN FİNANSAL YAPILARI VE KÂRLILIKLARININ ANALİZİ: 1992-2006 ARAŞTIRMA DAİRESİ 31.10.2007

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde,3 oranında artmış ve yıllık enflasyon sınırlı bir yükselişle yüzde 7,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Döviz kurunun gecikmeli etkileri sonucu çekirdek enflasyon göstergelerinde

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1 (1) Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

27Ana Metal Sanayi. Dr. Serdar ŞAHİNKAYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

27Ana Metal Sanayi. Dr. Serdar ŞAHİNKAYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 27Ana Metal Sanayi Dr. Serdar ŞAHİNKAYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Ana Metal Sanayi İçindeki Payı (%) İçindeki Sıralaması İşyeri Sayısı (2008)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Reel Sektörün Cari İşlemler Açığı na Bakışı Araştırması Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Giriş Ekonomistler Platformu tarafından Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

... Yüksek Danışma Kurulu Bildirisi

... Yüksek Danışma Kurulu Bildirisi . Kültürpark İçi Arkeoloji Müzesi Yanı BURSA Tel: 0 224 233 50 18 (pbx) Fax: 0 224 235 23 50 Web: www.busiad.org.tr e-mail: busiad@busiad.org.tr BUSİAD Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği..........

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

2010-2015 Yılları Arası Yatırım Teşvik Belgelerinin Analizi

2010-2015 Yılları Arası Yatırım Teşvik Belgelerinin Analizi 2010-2015 Yılları Arası Yatırım Teşvik Belgelerinin Analizi Muğla Yatırım Destek Ofisi-Uzman Mehmet SERT 23.03.2016 İçindekiler GİRİŞ... 2 GENEL BAKIŞ... 2 SEKTÖREL BAKIŞ... 4 BÖLGEMİZ İLÇELERİNE BAKIŞ...

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/9) (12.04.2015 T. 29324 R.G.)

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/9) (12.04.2015 T. 29324 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/9) (12.04.2015 T. 29324 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

İçindekiler. İSO Sanayi Gelişim ve Girdi Fiyatları Endeksi. İSO Sanayi Girdi Fiyatları Endeksi

İçindekiler. İSO Sanayi Gelişim ve Girdi Fiyatları Endeksi. İSO Sanayi Girdi Fiyatları Endeksi İçindekiler İSO Sanayi Gelişim ve Girdi Fiyatları Endeksi... 1 Reel Kesim ve Tüketici Güven Endeksi... 2 Büyüme... 2 Fiyatlar... 3 Sanayi Üretim Endeksi... 4 İmalat Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksi... 5

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

SANAYİNİN KÂRLILIK ORANLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI

SANAYİNİN KÂRLILIK ORANLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI SANAYİNİN KÂRLILIK ORANLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI 23 Kasım 2013 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), hazırladığı araştırmaya dayalı olarak aşağıdaki görüşleri bildirdi: 2001 Krizi sonrasında

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ EKONOMĠSĠNE ĠLĠġKĠN ARA TAHMĠN RAPORU*

AVRUPA BĠRLĠĞĠ EKONOMĠSĠNE ĠLĠġKĠN ARA TAHMĠN RAPORU* AVRUPA BĠRLĠĞĠ EKONOMĠSĠNE ĠLĠġKĠN ARA TAHMĠN RAPORU* Eylül 2011 Ankara * Bu çalıģma, Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Avrupa Ekonomisine ĠliĢkin Ara Tahmin

Detaylı

Mart Ayı Enflasyonu ve Görünüm

Mart Ayı Enflasyonu ve Görünüm SAYI : 2005-17 11 Nisan 2005 Mart Ayı Enflasyonu ve Görünüm I. GENEL DEĞERLENDİRME 1. 2003 temel yıllı endekslere göre, 2005 yılı Mart ayında TÜFE yüzde 0,26, ÜFE ise yüzde 1,26 oranında artmıştır. Endekslerin

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU ARAŞTIRMA SERİSİ - 18 Gaziantep 2015 TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İpekyolu Kalkınma Ajansı Araştırma Serisi - 18 Gaziantep 2015 TRC1

Detaylı

Ereğli Demir Çelik 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 4,30TL

Ereğli Demir Çelik 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 4,30TL 02.01.12 02.04.12 02.07.12 02.10.12 02.01.13 02.04.13 02.07.13 02.10.13 02.01.14 02.04.14 02.07.14 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 2 Eylül 2014 Ereğli Demir Çelik 2Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 4,30TL HARUN

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ 2015 Ağustos ayında kurulan Ģirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artıģ oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artış olurken, kooperatif sayısında %14,55 ve gerçek kişi ticari işletme

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Aylık Elektrik Tüketimi

Aylık Elektrik Tüketimi Aylık Elektrik Tüketimi Kasım 2015 Elektrik Tüketimi Değerlendirmesi Yael Taranto tarantoy@tskb.com.tr TSKB Ekonomik Araştırmalar Oca-08 Nis-08 Tem-08 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 Haz Haz 1

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

08.02.2016. Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1248 1,4591 117,430 2,9237 1174,60 35,12

08.02.2016. Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1248 1,4591 117,430 2,9237 1174,60 35,12 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1206 1,4588 116,775 2,9109 1155,43 34,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1248 1,4591 117,430 2,9237 1174,60 35,12 Düşük

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2016 (SAYI: 87) GENEL DEĞERLENDİRME 03.06.2016 Kıdem tazminatında işletmelerin maliyetini artıracak ve işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmalı Gelecek

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/2)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/2) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/5/2015

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI

GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 730793 DEMIR/CELIKTEN UC UCA KAYNAK YAPILACAK BAGLANTI PARCALARI MART 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ

Detaylı

2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları

2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları Arçelik A.Ş. 2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 2009, 1. Çeyrek... Tüm bölgelerde devam eden talep daralması Önemli bölgelerde artan pazar payı Tüketici elektroniğinde devam eden karlılık artışı Hızlı bir

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU

2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU 2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.03.2016 RAPOR Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ İstatistik Araştırma Merkezi Şubat ayında Tüketici

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı