ET ve SÜT KURUMU BÜYÜKBAŞ BESİCİLİK SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ET ve SÜT KURUMU BÜYÜKBAŞ BESİCİLİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ET ve SÜT KURUMU BÜYÜKBAŞ BESİCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Et ve Süt Kurumu Et Kombinası (Aşağıda KURUM olarak adlandırılmıştır.) ile diğer tarafta. adresinde mukim (Aşağıda BESİCİ olarak adlandırılmıştır.) arasında iş bu sözleşme imza altına alınmış bulunmaktadır. 2. TANIMLAR İş bu sözleşmede; A. BAKANLIK : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı B. KURUM : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü C. BESİCİ : Tosunları besleyen kişi D. KOMBİNA : Et ve Süt Kurumunun Kombinaları veya anlaşmalı Kombina E. İŞLETME : Besi tosunlarının bakım ve beslenmesinin yapılacağı mer i mevzuata uygun tescil belgesine sahip Besici işletmesi E. BESİ TOSUNU : Beslenecek Erkek Büyükbaş sığır F. HAYVAN ALIM ŞEFİ : Et ve Süt Kurumu personeli (Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, hayvan sağlık teknisyeni gibi teknik eleman) anlamlarında kullanılmıştır. 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU Asgari 5 (beş) baştan aşağı olmayacak şekilde, sözleşmede belirtilen nitelik ve şartlardaki hayvanları sözleşmede belirtilen süre içerisinde Besici nin kendi imkânları ile İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin denetimi altında, besiye tabi tutarak besi süresi sonunda kombinaya teslim etmesi ve kesimi yapılan tosunların, Kurumun kesim tarihindeki alım fiyatları ve sözleşmeli besicilik yapan Besicilere uygulanacak ilave alım bedeli ile Kurum tarafından satın alınmasını teşkil eder. 4. SÖZLEŞMENİN MİKTARI İşbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde besiye alınacak ve kesim zamanı Kombinaya teslim edilecek besi tosunu miktarı adettir. 5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ Sözleşmenin akdedildiği tarih ile tosunların Kombinaya kesilmek üzere getirildiği kesim tarihi arasında kalan süre, sözleşmenin süresini oluşturur. 6. HAM BESİ TOSUNU TEMİNİ Ham besi tosunları, Besici tarafından temin edilip işletmeye alınırlar. Besiye alınan tosunların cinsi ve evsafı sözleşmede belirtilen şartlara uygun olacaktır. Söz konusu hayvanların, Bakanlığın tescil belgelerine haiz olması şarttır. 7. BESİ TOSUNLARINDA YERLİ-İTHAL AYRIMI Besi tosunlarında yerli veya ithal menşeli besi hayvanı ayırımı yapılmamaktadır. 8. BESİ TOSUNLARININ CİNSİ VE EVSAFI Besiye alınacak tosunlar; yerli ırk, kültür ırkı ve kültür ırkı melezi büyükbaş sığır cinsi erkek hayvanlardan oluşacaktır. Bu hayvanlar sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren asgari 2 ay besiye tabi tutulacaktır. 9. BESİ TOSUNLARININ BELGELERİ Besiye alınacak tosunlara ait tanımlayıcı belgeler, sözleşme imza tarihinde, kesim belgeleri ise kesimin yapılacağı tarihte Kombinaya ibraz edilecektir. 1

2 10. TEMİNAT Besici, sözleşme yapacağı kombinaya beher hayvan için (5-20 baş için 150.-TL, baş için 200.-TL, 51-üzeri 300.-TL) tutarında teminat verecektir. Besi sonunda yapılacak kesimi müteakip teminat, Besici ye iade edilecektir. Besici, teminat olarak nakit para, banka teminat mektubu, ipotek veya noter tasdikli borç senedi verebileceği gibi Kırmızı Et Üreticileri Birliği ne üye besiciler, anılan birlikten alacakları tasdikli ve onaylı Kefalet senedi ni de teminat olarak verebileceklerdir. 11. SÖZLEŞMENİN DEVRİ İşbu sözleşme Ek-1 de belirtilen BESİ TOSUNU DEVİR TUTANAĞI ile bir başka besiciye kesim tarihinden önce devr edilebilir. İşbu sözleşmenin devredilebilmesi için EK- 1 de belirtilen devir tutanağının en az 15 gün öncesinden Kesim yaptırılacak Kombina yetkilisi nezaretinde doldurularak imzalanması gerekmektedir. 12. BESİ TOSUNLARININ ASGARİ BESİ SONU AĞIRLIKLARI Besi tosunları, Besici tarafından sözleşmede ön görülen besi süresinin sonunda, karkas (Baş, ayaklar, kuyruk, deri ve iç organları, perde eti alınmış gövde karkas et) ağırlıkları yağsız, (Böbrek, böbrek yağları, pelvis boşluğu, kavram, salkım ve fıtık yağları alınmış) olarak besi kondisyonları asgari %57 randıman verecek şekilde beslenmiş olacaktır. Karkas randımanı %57 nin altında kalanlar, Kurumun sözleşmeli besicilik modeli dışında uyguladığı alım esaslarına göre değerlendirilecektir. 13. BESİ TOSUNLARININ KESİM TARİHİ Besiye alınan tosunların tahmini kesim tarihleri aşağıya çıkartılmıştır. TAHMİNİ KESİM TARİHİ KESİM MİKTARI (ADET) TAHMİNİ KESİM TARİHİ KESİM MİKTARI (ADET) bu tarih 15 gün öncesinden Besici ve Kombinanın karşılıklı mutabakatı sonucu netleştirilecektir. Kurumun ihtiyaç durumuna ve besici ile yapılacak mutabakata göre, besi olgunluğuna erişmiş tosunlarının kesimi, sözleşmede belirtilen kesim tarihinden 30 gün önce veya sonra yapılabilir. 14. KESİME GİDECEK TOSUNLARIN KOMBİNALARA NAKLİ Kesim tarihi belirlenen besi tosunlarının kesilmek üzere Kombinaya nakliyesi; Besici tarafından yapılacaktır. 15. BESİ TOSUNLARININ KOMBİNAYA TESLİMİ, TARTIMI VE KESİMİ A. KOMBİNAYA TESLİM 1) Besi Tosunları, Besici tarafından; Bakanlığın hayvan sevk ve kesimi için zorunlu kıldığı Belgeler ile birlikte canlı olarak Kombinaya teslim edilecektir. 2) Teslim edilen tosunların kesim öncesi ve sonrasında yapılan muayeneleri sonucu, ihbarı mecburi hastalıklardan birinin tespiti halinde, bu besi tosunları işbu sözleşme kapsamından çıkartılarak Kurumun rutin alım uygulamalarına tabi tutulacaktır. 3) Evsafa uymayan tosunların alımı, Kurumun kesim tarihindeki alım fiyatları ve uygulama esasları üzerinden yapılacaktır. 2

3 B. TARTIM VE KESİM 1) Kombinalar hayvan kesimlerini, Kurumun yürürlükte olan talimatları veya çıkacak yönetmelik ve standartlar çerçevesinde gerçekleştireceklerdir. 2) Kombinaya teslim edilen besi tosunlarının tartım ve kesimleri aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir. a) Kesim öncesi besi tosunları, canlı tartıya tabi tutularak, canlı ağırlıkları belirlenecektir. Canlı ağırlıktan tokluk durumuna göre teknik personel tarafından en çok %8 oranında tokluk firesi düşülerek randımana esas canlı ağırlık hesaplanacaktır. b) Besi tosunları kesim salonuna alınarak Kurumun kesim usulüne uygun olarak kesilecektir. c) Kesilen hayvanlar yüzülerek, kelle, iç organları, yağları (böbrek ve böbrek yağları, pelvis boşluğu, kavram, salkım, fıtık yağları, perde eti ve yağları da dahil) ve ayakları karkastan uzaklaştırılacaktır. d) Karkas, omurgadan ikiye ayrıldıktan sonra sıcak tartımı yapılacaktır. e) Randıman, Karkas ağırlığının tokluk firesi düşülmüş ödemeye esas canlı ağırlığa bölünmesiyle tespit edilecektir.(aynı gün içerisinde, aynı şahsa ait kesime getirilen hayvanlar, tek parti kabul edilecek ve tek bir randıman alınacaktır.) g) Kesimi yapılan besi tosunlarının bedelleri, karkas ağırlığı ve randıman hesabı üzerinden ödeneceğinden, deri, bağırsak, yağlar ve sakatatlar kesim hizmeti karşılığında Kuruma bırakılacaktır. h) Belirtilen aşamalarda Kurumun raporlama ve kesim usulleri esas alınacaktır. Buna hiçbir şekilde itiraz edilmeyecektir. 16. EKSİK TESLİMAT Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerince verilecek Veteriner Sağlık raporuna dayalı olarak hastalık veya başka nedenlerle ölen veya zayiata uğrayan hayvanlar belgelendirilmek suretiyle tesellüm miktarından düşülebilir. Ancak bu miktar taahhüdün % 10 unu aşamaz. 17. FİYATLANDIRMA İşbu sözleşme hükümlerine uyan besi tosunlarına ait karkaslar, sözleşme tarihindeki Kurum alım fiyatından aşağı olmamak kaydıyla fiyatlandırılacaktır. (Şayet kesim tarihindeki Kurum alım fiyatı, sözleşme tarihindeki fiyattan düşük olursa sözleşme tarihindeki fiyat esas alınacaktır.) Kurumun teslim tarihindeki %57 randımanlı karkas et alım fiyatına sözleşmeli besicilik yapmasından dolayı; a. 45 Krş./Et Kg. İlave ile bulunacak fiyat uygulanır. b. Kurum ihtiyacı doğrultusunda erken veya geç kesim durumu söz konusu olduğunda 13. maddede belirtilen erken veya geç kesim durumu dikkate alınarak 15 Krş./Et Kg. daha ilave alım bedeli uygulanır. Ancak erken veya geç kesim tarihinin hayvan sahibinin talebi doğrultusunda uygulanması durumunda 15 Krş./Et Kg.lık ilave alım bedeli ödenmez. c. Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında besisini tamamlayarak teslimat yapan besicilere yukarıda belirtilen ücretlere ilave olarak 20 Krş./Et Kg. yaz primi ödemesi yapılır. d. Nakliye primi olarak; İlk 100 Km için 10 Kuruş/ Et Kg ve sonrasındaki her 100 Km için ise 5 Kuruş /Et Kg üzerinden ödeme yapılır. 18. ÖDEME VADESİ Besicinin FİYATLANDIRMA maddesinde belirtilen hükümlerden biri, birkaçı veya tamamına uyan besicilere; hesaplamalar çerçevesinde yapılacak mal bedeli, Kurumun kesim tarihindeki ödeme esasları çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Ancak, bu vade her halükarda 30 günü aşmayacaktır. 3

4 19. SÖZLEŞMENİN FESHİ Besici mücbir sebepler dışında (Yangın, Sel baskını, Deprem) taahhüdünün tamamını yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, teminatı irad kaydedilerek herhangi bir ihtar ve kanuni merasime lüzum görülmeksizin sözleşmesi feshedilir. Besici, sözleşmenin feshi halinde, teminatın tamamının Kurum adına gelir olarak kaydedileceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. 20. ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ İş bu sözleşmenin uygulanmasında tarafların ihtilafa düşmesi halinde, anlaşmazlıkların halli için Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 21. DİĞER HÜKÜMLER A. Taahhüt edilen hayvanların muhatap kombinadan başka bir kombinaya teslimi, karşılıklı mutabakat halinde mümkün olabilir. B. Besici, hayvanlarını zamanında aşılatmak ve ilaçlamakla yükümlü olup, tüm bakım, yem ve Veteriner Hekim Hizmet giderleri Besici tarafından karşılanacaktır. C. Kurumun Besicilere yapacağı tebligatlar; Besici mevcut olmasa bile adresinde bulunan aile fertlerinden herhangi bir kişiye yapılmış veya zabıt tutulmak suretiyle adrese bırakılmış ise kendisine yapılmış sayılır. D. Besici sözleşmedeki ikametgâh veya işletme adresini değiştirirse yeni adresini kombinaya bildirmek zorundadır. E. Sözleşmenin imza ve uygulamasından doğacak her türlü vergi, harç ve resimlerden doğan masraflar Besici ye aittir. F. Kurum, ödeme usulleri kapsamında, Sosyal güvenlik, Stopaj, Mera Fonu ve Borsa kesintisi gibi yasal kesintileri Besici nin alacağından tahsil eder. G. Besici tarafından besiye alınan hayvanlara ait kulak küpe numaraları, bir liste halinde sözleşme imza tarihinde Kombina Alım Şeflerine ibraz edilecektir. 22. SÖZLEŞMENİN TANZİM TARİHİ VE MADDE ADEDİ İş bu sözleşme bu madde ile birlikte 22 maddeden ibaret olup, taraflar arasında Et ve Süt Kurumunun.Et Kombinasında../.../.. tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. BESİCİ : KOMBİNA YETKİLİLERİ: Adı ve Soyadı : Adı ve Soyadı : Adı ve Soyadı : Kimlik No : Unvanı : Unvanı : Cep No. : Banka IBAN No: ( İmza ) ( İmza ) ( İmza ) İkametgâh Adresi: 4

5 Ek-1 BESİ TOSUNU DEVİR TUTANAĞI Et ve Süt Kurumu.. Et Kombinası ile./ /..tarihinde imzalamış olduğum Büyükbaş besicilik sözleşmesi kapsamındaki büyükbaş hayvanlarımı aynı şartlarla devralan kısmında belirtilen şahsa devrediyorum. Bu tutanağın imza tarihten sonra devreden adı altındaki şahsın sözleşme ve hayvanlarla ilgili herhangi bir hak iddia etmeyeceğini, bundan böyle Büyükbaş Besicilik Sözleşmesi hükümlerinin tüm maddelerinin devralan şahıs adına yürütüleceğini, işbu tutanak ile kabul ve taahhüt ederiz. DEVREDEN DEVRALAN Adı ve Soyadı : Adı ve Soyadı : Kimlik No : Kimlik No : Cep No : Cep No : İmza : İmza : İkametgâh Adresi : İkametgâh Adresi: (Müşahit) KOMBİNA YETKİLİSİ Adı ve Soyadı : Unvanı : İmza : 5

6 KEFALET SENEDİ ÖRNEĞİ Kurumunuzla Büyükbaş Besicilik Sözleşmesi imzalamış olan birlik üyemiz..... ın sözleşme kapsamında teslim etmeyi veya kestirmeyi taahhüt ettiği hayvanlarını, Kombinaya teslim etmemesi veya kestirmemesi halinde, her bir hayvan için belirlenen -TL lik teminat tutarını, Kombina Müdürlüğünün yazılı talebinin tarafımıza tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) takvim günü içinde itiraz hakkı olmaksızın Kurumunuza cezai şart olarak ödemeyi müşterek borçlu ve müşterek müteselsil kefil sıfatı ile kabul ve taahhüt ederim.. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Adına Kefalet Eden: Unvanı : Adı Soyadı : Açık Adresi : İmza ve kaşe : 6

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Ticari Merkezi; Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi,

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı