Ebru ELPE 1 KAYSERİ YAPILARI ÖRNEĞİNDE KÖŞK MİNARELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ebru ELPE 1 KAYSERİ YAPILARI ÖRNEĞİNDE KÖŞK MİNARELER"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 8, Aralık 2014, s Ebru ELPE 1 KAYSERİ YAPILARI ÖRNEĞİNDE KÖŞK MİNARELER Özet Minare, camilerin önemli unsurlarından birisidir. Mimaride camilerin ortaya çıkışıyla birlikte çeşitli biçimlerde minareler de görülmeye başlamıştır. Makalemize konu olan köşk minare de bu minare biçimlerinden biridir. Bu minare biçiminin benzerleri Kuzey Afrika daki devletler ve hanedanların inşa ettirdikleri minarelerinin üst kısımları ya da gözetleme kulesi işlevine sahip olan yapılar ya da kiliselerin çan kulelerinde görülür. Ülkemizde İç Anadolu bölgesinde özellikle Kayseri de sık örnekleri görülen bu minare tipi, Mimar Sinan ın İstanbul da inşa ettiği birkaç mescitte de bulunmaktadır. Geç dönem uygulaması olarak düşünülen köşk minareye minber ile olan benzerlikten dolayı minber minare de denilmektedir. Bu makalemizde ağırlıklı olarak Kayseri deki köşk minareli camile ele alınmış olup, bu uygulamanın diğer şehirlerdeki örneklerine de değinilmiştir. Anahtar Kelimeler: Cami, Minare, Köşk Minare, Kayseri, PAVILION MINARETS IN THE EXAMPLES of KAYSERİ BUILDINGS Abstract Minaret of the mosque is one of the important elements. With the emergence of the minaret of the mosque architecture began to appear in various formats. The subject of our article khosk minaret is one of the ways. This form of minarets like structures seen in the upper part or function with the observation tower or steeple of the church they built the minaret of states and dynasties in North Africa. Central Anatolia region of our country, especially in Kayseri common examples of this type of minarets, there are also several mosques built by Mimar Sinan in Istanbul. Because of its similarity to late application as contemplated khosk minaret is also called the minber-minaret. This article has mainly dealt pavilion is camila minarets in Kayseri also discussed examples of these practices in other cities. Keywords: Mosque Minaret Minaret Pavilion, Kayseri. 1 Yrd. Doç. Dr. Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,

2 Ebru Elpe 478 GİRİŞ Camilerde ezan okunması işlevi için ayrılmış bir unsur olan minare, cami mimarisinin önemli elemanlarından biridir. Minarenin ilk ortaya çıkışı islamın ilk devirleri ile birliktedir. Ezana çağırma işlevine sahip olan minarenin ortaya çıkışı bu işlevi yerine getirecek bir mimari unsura duyulan ihtiyaç doğrultusunda gerçekleşmiştir. Minare biçimlerinde dönem, üslup gibi farklılıklardan dolayı çeşitlilik görülmektedir. İslamın erken dönemlerindeki minarelerin daha çok Roma ya da erken Hristiyan dönemlerine ait olan kulelerden esinlenerek inşa edildiği düşünülmektedir. Cami inşası ile birlikte minare formlarında ve minarenin konumlarında, dönem, bölgesel ya da ulusal üslup gibi özellikler dolayısıyla değişiklikler görülmüştür. Minber ile biçimsel benzerliğinden dolayı bu tür minarelere minber-minare de denilmektedir. Bazı yayınlarda köşk minare ifadesi geçiyor iken bazı yayınlarda da köşk minare ifadesine rastlanmaktadır. Köşk minare ilgili bazı tespitler yapılmıştır. J. Schacht tarafından Mısır'da ve Anadolu'da bazı mescidlerde rastlanan bir minare tipine dikkat çekilmek istenmiştir. Bu tipteki minarelerde dıştan bir meyilli taş merdiven ile bunun üst kısmında küçük bir köşk şeklinde kapalı bir şerefe bulunmaktadır. 2 Bu minare tipi ile minber biçimsel olarak benzerlik göstermektedir. Bundan dolayı, köşk minarelere minber minare de denmektedir. Köşk minareler ile minberler arasında biçimsel açıdan benzerliğin yanı sıra işlevsel açıdan da yüksek bir yerden seslenmek anlamında benzer oldukları da söylenebilir. 3 Ayrıca bu tarz minareler ile namazgahlar arasında da biçimsel anlamda benzerlikler bulunmaktadır. Biçimsel olarak minbere benzeyen namazgahlar köşk kısımları ile birlikte köşk minarelere de benzemektedir. Köşk minarelere benzeyen minare biçimlerinin, özellikle köşk minarelerin köşk kısımlarının, erken örnekleri Aglebi mimarisine ait bazı yapılarda görülmektedir. 9 yüzyıl yapısı olan Tunus taki Sefakis Camii-i Kebir in minaresinin şerefesi ve ayrıca Tunus kenti Camii-i Kebirin minaresinin üst kısmı da 4 köşk minarelerin köşk kısımları ile benzerlik göstermektedir. Kuzey Afrika da X-XI yüzyıllarda hüküm sürmüş olan olan devletlerin, hanedanlarının camilerinin minarelerinin şerefe kısımları tıpkı köşk minarelerin şerefe kısımları gibi sütunlu olarak düzenlenmişti. Köşk minarelerinin köşk kısımlarının kökenini X-XI yüzyılda aramak ihtimal dahilindedir. Bunun yanı sıra islami olmayan unsurlarda da köşk minarenin kökenleri aranabilir özellikle köşk kısımlarının sütunlu olarak düzenlenmesinin kökeninde Hristiyan dönemi yapılarının gözetleme kuleleri ya da kiliselerin çan kulelerinin mimarisi de aranabilir. Köşk minareler, genelde mescitlerde yer almaktadırlar mescitlerde ise Cuma namazı kılınmadığı için genelde minber bulunmaz. Minber minare olarak da adlandırılan köşk minarelerin minber işlevi de görüp görmediği bilinmemekle birlikte belki de bir zamanlar böyle bir işleve de sahip olmuş idiler. 2 Semavi Eyice, İstanbul da Bazı Cami ve Mescid Minareleri,Türkiyat Mecmuası, Cilt 10, İstanbul, 1953.,ss Semavi Eyice, İstanbuldaki Bazı Cami ve Mescid Minareleri, s Sibylle Mazot, Aglebi Tarihi, veaglebi Mimarisi, İslam Sanatı ve Mimarisi,(Edt. Markus Hattstein, Peter Delius), Literatür Yayınları, İstanbul, 2007, ss:

3 479 Kayseri Yapıları Örneğinde Köşk Minareler METOT Kayseri de inşa edilmiş, köşk minareye sahip yapıların incelenip değerlendirilmesi sonucunda oluşturulan bu makale, Giriş, Metot, Bulgular, Sonuç, Resimler ve Kaynakça olmak üzere toplam altı bölümden oluşmaktadır. Makaleyi hazırlarken basılı yayınların yanı PDF yayınlara da başvurulmuş olup, makalede, çoğu tarafımızdan çekilen resimler kullanılmış olup, internet kaynaklarında bulunan resimlere de yer verilmiştir. Tarafımızdan çekilip kullanılan resimlerin yanına Resim tarafımızdan çekilmiştir ifadesi yazılmış, tarafımızdan çekilmeyen resimlerin yanına ise resmin alındığı kaynak belirtilmiştir. Yapıların inşa ve onarım tarihleri, hem hicri hem de miladi olarak yazılmıştır. Bunun için de Faik Reşit Unat tarafından yazılan, Hicri Tarihleri Miladi Tarihlere Çevirme Kılavuzu adlı kitaptan faydalanılmıştır. Makale konumuz kayseri yapılarındaki köşk minare uygulamaları olduğu, için Kayseri dışındaki illerde bulunan köşk minareli yapılardan tespit edilenlere sonuç kısmında değinilmiştir. BULGULAR Kayseri, köşk minareli yapıların fazla olduğu bir ildir. Gerek merkez gerekse ilçelerde köşk minareli yapı örnekleri bulunmaktadır. Kayseri Develi Ulu Cami (Sivasi Hatun, Siva Sitti Hatun Camisi), H. 680/ yılında inşa ettirilmiştir. 5 Transept planlı bir yapı olan bu cami, kesme taş ile inşa edilmiştir. Bu yapının köşk minaresi kuzeydeki taç kapısı üzerinde yer almaktadır. Dört sütun üzerine oturan yuvarlak kemerler ve onların üzerinde de külahtan oluşmaktadır. 6 Bu minarenin yapıya daha sonraki dönemlerde ilave edildiğini düşünmekteyiz.(resim 1) Kayseri Gubaroğlu Camisi, kapısının üzerindeki tabelaya göre 1369 yılında inşa edilmiştir. Günümüzde ibadete kapalı olan bu caminin köşk minaresi, batı duvarına bitişiktir.20 basamaklı bir merdivenle çıkılan bu minarenin köşk kısmı, dört sütun üzerine oturan kemerler ve onun üzerinde yer alan külah kısmından ibarettir. Sütun başlıkları baklavalı olan bu minarede kemerler arası gergiler demirdendir.( Resim 2,3) Külük(Gülük) Camisi de köşk minareli bir örnektir. Bu yapının inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Yapının, 607/ yılında Yağıbasanoğullarından Emir Muzaferüddin Mahmud un kızı Atsız Elti tarafından onarıldığı daha sonra ise, deprem nedeniyle yıkılan yapının 735/1334 yılında Gülük Şemseddin B. Alameddin tarafından onarıldığına dair kayıtlar bulunmaktadır. 7 Bu caminin üzerinde yer alan köşk minarenin ne zaman ilave edildiği bilinmemektedir. Kayseri Bünyan, Büyük Bürüngüz Alauddevle Camisi tamir kitabesine göre H. 999/M 1590 yılında onarılmış, yapının kesin inşa tarihi bilinmemekte, XV. yüzyıla ait olduğu düşünülmektedir. Dikdörtgen planlı beşik tonoz örtülü olan, kesme taş ile inşa edilen yapının kuzey cephesinde köşk minaresi bulunmaktadır basamaklı merdivenle çıkılan bu köşk 5, Aynur Durukan, Anadolu Selçuklu Dönemi Kurucu ve Sanatçıları, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı,YKY, İstanbul, 2007, s S.Topçu, Develi Ulu (Sivasi Hatun) Camisi, Kayseri Ansiklopedisi, s Mustafa Kemal Şahin, Anadolu da Selçuklu Döneminde Niğde ve Kayseri Çevresinde Bulunan Taçkapılar Üzerine Bazı Düşünceler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 25, Prof. Dor. Hamza GÜNDOĞDU Armağanı,ss. 477, 8 Mustafa Denktaş, Kayseri Büyük Bürüngüz Köyündeki Türk Anıtları,, Vakıflar, S.27, s.162

4 Ebru Elpe 480 minarenin köşk kısmı dört sütun üzerine oturan kemerler ve onların üzerinde yer alan küçük bir külahtan oluşmaktadır. (Resim 4) Aynı köydeki Mütevelli Camisi de köşk minareye sahip bir yapıdır. Bu yapının inşa tarihi bilinmemektedir. Cami, yanında yer alan çeşmedeki kitabeye göre çeşme ile birlikte H.1250/M.1834 yılında onarım görmüştür. Tamamen kesme taştan inşa edilen yapının köşk minaresi batı cephesinde yer almaktadır. 15 basamaklı merdivenle çıkılan köşk minare de yapı gibi kesme taştan inşa edilmiştir Dört sütuna oturan kemerler üzerinde yer alan köşk kısmını altıgen formlu petek kısmı kubbe ile örtülmüştür. 9 Kadı Çeşmesi, XVI yüzyıl ortalarında inşa edildiği tahmin edilen ve 1989 yılında yenilenen bu yapı köşk minareli bir çeşmedir. Köşk minaresi kesme taştan inşa edilmiştir. Bu minareye merdiven ile çıkılmaktadır. Sekizgen biçimli, başlıklarında baklava motifleri olan dört sütunun birbirine kemerlerle bağlanmasıyla oluşan taşıyıcı sistem üzerine külah kısmının oturtulmasıyla oluşan köşk minare, cami dışında bir yapıda uygulanan bir örnektir. 10 (Resim 5-6) Kayseri Cıncıklı Camisinde köşk minare bulunmaktadır. Yapı, 1644 yılında Çiğdelizade Ahmet Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Zaman içinde onarımlar geçiren yapı, 1985 yılında aslına uygun olarak yeniden inşa ettirilmiştir. Bu yapının kare kesitli minaresinin üst kısmı köşk biçiminde düzenlenmiştir (Resim 7) Huand Hatun Camisi,1238 yılında inşa edilmiştir. 11 Batı taç kapısı üzerinde yer alan köşk minare, 1139/1726 yılında ilave edilmiştir. 12 Altı sütunun birbirlerine kemerlerle bağlanması sonucunda oluşturulan taşıyıcı sistemin üstüne petek ve külah yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Minare, tek parça taştan inşa edilmiştir.(resim 8) Melikgazi Kalemkırdı Mescid: 1212/1797 yılında inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı, kuzeyde üç bölümlü bir son cemaat yeri bulunan bir yapıldı. Yapının köşk minaresi orijinal değildir yakın zamanda demirden yapılmıştır 13 Kalaycıoğlu Mescidi, XVIII. yüzyıla tarihlenir. Dikdörtgen planlı, ahşap tavanlı(buna bak), düz çatı örtülü yapının kuzeyinde dört adet ahşap direk üzerine oturan ve tavan örtülü bir son cemaat yeri vardır. Bu yapının avlusunun kuzeybatı köşesinde yer alan köşk minaresine 9 basamakla çıkılmaktadır. Bu minare tıpkı mescid gibi harap bir haldedir. Kesme taş ile inşa edilmiş olan minarenin basamakları da taştır. Köşk kısmı dört adet sekizgen biçimli sütunun kemerler ile birbirine bağlanması ve bu sistemin üzerinde bir külahın oturtulmasından oluşmuştur. 14 (Resim 9,10,11) Kayseri Çifteönü Camisi, Kitabesine göre 1300/ yılında inşa edilmiştir. Düzgün olmayan dikdörtgen planlı, çatılı bir yapıdır, kuzeyde yedi sütun üzerine oturan 9 Mustafa Denktaş, Kayseri Büyük Bürüngüz Köyündeki Türk Anıtları, s Yıldıray Özbek, Celil Arslan, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, Büyük Şehir Yayınları, Kayseri, 2008, s Aynur Durukan, Anadolu Selçuklu Dönem Kurucu ve Sanatçııları, Selçuklu Çağınds Anadolu Sanatı, YKY, İstanbul, 2007, s Haluk Karamağaralı, Kayseri deki Hunad Camisinin Restitiüsyonu ve Hunad Manzumesinin Kronolojisi Hakkında Bazı Mülahazalar,AÜİFD, XXI, Ankara 1976, s ss İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve Mescitleri, Kayseri, 1997, s. 102,

5 481 Kayseri Yapıları Örneğinde Köşk Minareler kemerler ve üst örtüsü ile bir son cemaat yeri kuruluşu bulunmaktadır. Caminin köşk minaresi, avlu duvarının kuzeybatı köşesinde bulunur. Bu minareye 19 basamaklı bir merdivenle çıkılır. Kare kaideli olan bu minare, kesme taş ile inşa edilmiştir. Bu minarede de Çakalız, Hunat, Gülük ve Kalaycıoğlu mescidinde olduğu gibi,altı sütunun birbirine kemerlerle bağlanması ve onların üzerine külah örtülmesi suretiyle oluşturulmuştur. Tek parça taştan inşa edilmiş olan minarenin sütun başlıkları saç malzemeyle kaplanmış bu malzeme yeşil renge boyalıdır 15 ( Resim.12) Melikgazi Karacaoğlu Camisi, Kapı üzerindeki levhaya göre, 1316/ de inşa edilmiştir. Bu yapının köşk minaresi, avlunun kuzeydoğu köşesinde yer almaktadır. Bu minarenin köşk kısmı altı, dairesel biçimli sütun üzerine oturmaktadır. 25 basamaklı bir merdivenle çıkılan bu minarede sütunların başlıkları çiçek motiflidir. Bir başka geç dönem yapısı olan Melikgazi Hacı Kasım Cami Çeşmesi, 1923 yıllarında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Aynı adlı caminin avlu duvarının doğu tarafında bulunan bu çeşme de köşk minareli bir yapıdır. Çeşmenin üzerinde bulunan köşk minareye on iki basamaklı bir merdiven ile çıkılır. Minare, kesme taştan inşa edilmiştir, köşk kısmı, sekizgen dört adet, baklava motifli başlıklar sahip dört adet sütun üzerine oturmaktadır. Sütunlar birbirine kemerlerle bağlanmış olup, onun üstüne de külah kaidesi ve külah yer almaktadır. Külah üzerinde de alem bulunmaktadır yılında yenilendiği söylenen Tasmakıran Camisi, 17 dikdörtgen planlı çatılı bir camidir, çatısı kiremit örtülüdür. Cami ve avlu duvarları moloz taş ile inşa edilmiştir. Bu caminin köşk minaresi, avlu duvarına bitişiktir. Basamaklarla çıkılan minarenin köşk kısmı dört taş sütun ve onları birleştiren kemerler bu kuruluşun üstüne külah oturtulmasıyla oluşturulmuştur. Sütunların başlıkları baklava motiflidir.(resim 13) İkinci onarımı 1956 yılında olan Peynirli Camisi, harap bir durumdadır. Yapının, avlu duvarı üzerinde bulunan köşk minaresi demirden yapılmıştır. Sütunları oluşturan demir profiller incedir. Sütunları oluşturan kemerler, kemerleri oluşturan gergiler, bu kuruluş üzerinde yeralan külah ve alemim demir unsurları yağlıboya ile kaplanmıştır.(resim 14) Bahçe kapısı üzerindeki tabelaya göre 1971 yılında inşa edilmiş olan Göllü Camisinin betonarme bir yapıdır, bu caminin çatışı caminin kuzey yönünde saçak oluşturmuştur. Yapının köşk minaresi, çatı üzerinde yer almaktadır. Başlıkları baklava motifli olan dört taş sütunun birbirlerine kemerlerle bağlanması ve bunların üstüne külah kısmının oturtulmasıyla oluşturulan köşk minare sadece köşk kısmından oluşmaktadır.(resim 15) Kayseri Bozatlıpaşa Narlı Camisi İnşa tarihi belli değil. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı, düz tavan örtülü bir yapı olan bu mescidin inşa tarihi belli değildir. Bu yapının köşk minaresi, avlu duvarı üzerinde konumlandırılmıştır. Dokuz basamaklı bir merdivenle minareye çıkış sağlanmaktadır. Dört sütun üzerinde yükselen minare, bir külahla örtülüdür. Bu minarenin köşk kısmı betonla kaplanmıştır. Sütun ve sütun başlıkları da betonla kaplanmıştır. Sütun başlıkları baklava dilimlidir sütunlara oturan kemerlerin arasında demir gergiler bulunmaktadır. İnşa tarihi bilinmeyen bir başka yapı, Kayseri Helvacı Dede Şıh 15 Celil Arslan, Çifteönü Camisi, Kayseri Ansiklopedisi, Cilt 1, s s İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve Mescitleri, s. 192

6 Ebru Elpe 482 Mescididir. Kare planlı bir yapı olan mescit moloz taş ile inşa edilmiştir. Yapının güneybatı köşesinde üst örtü üzerinde yer almaktadır. Bu minare kesme taş ile inşa edilmiştir Sekizgen biçimli sütunların Sekizgen biçimli sütunların birbirlerine kemerlerle bağlanması suretiyle oluşturulan taşıyıcı sistem üzerine petek ve külahın ve külah üstünde de alem oturtulması suretiyle minare kuruluşu oluşturulmuştur. Üç dilimli biçimindeki, kemerler arasında gergiler bulunmaktadır. 18 SONUÇ Köşk minare ilginç bir minare biçimidir. Minber ile olan biçimsel benzerlikten dolayı minber minare olarak da adlandırılır. Makale konumuz olan Kayseri ilindeki köşk minareli yapıların sayısı oldukça fazladır, biz burada bu yapıların biz kısmını ele almış bulunmaktayız. Köşk minarelere genelde İç Anadolu bölgesi şehirlerinde özellikle Kayseri de sık rastlanmaktadır. İç Anadolu bölgesi dışındaki bölgelerde yer alan bazı illerde de köşk minareye sahip cami ya da mescitler bulunmaktadır. Kayseri dışındaki illerde bulunan köşk minareli yapılara bir örnek, İstanbul Büyük Çekmece deki Sokullu Mehmet Paşa Mescididir. XVI. yüzyılda inşa edilmiş olan bu yapının tek parça taştan inşa edilmiş minaresi mescidin avlu duvarında yer almaktadır, bu minarenin köşk kısmı oldukça gösterişli bir biçimde düzenlenmiştir. 19 İstanbul Akşemseddin Mimar Sinan Mescidi,(bunu kontrol et), yılında inşa edilmiş, 1918 yılında yanan yapı, 1976 yılında temeller üzerine yeniden inşa edilmiştir. Bu yapının köşk minaresi, avlu duvarı üzerinde yer almaktadır. Her cephesinde ezan penceresine sahip olan bu köşk minare, kesme küfeki taştan inşa edilmiştir. III. Murad zamanı ileri gelenlerinden Emîr Ali Çelebi tarafından Karagümrük Derviş Ali Mahallesi'nde yaptırılan mescid ise 1812 yılında yenilendiği zaman özgün mimarîsini tümüyle yitirmiş, fakat bu yenilemede sekizgengövdeli, her yüzünde kemerli ezan pencereleri bulunan köşk minaresine dokunulmadığı için minaresinin klasik üslubu bozulmadan zamanımıza ulaşmıştır 20 Şanlıurfa Suruç, Ahmed-i Bican Camisi, İlçe merkezinde yer alır.inşa kitabesi bulunmayan caminin 5 ramazan 1304/1882 yılında Kürkçü zade izzetli Ahmet Bican Efendi tarafından inşa ettirildiği söylenmektedir. Suruç kaymakamlığı tarafından 1996 yılında büyük çapta onarılmıştır. Bu yapının, yedi basamakla çıkılan ve "Köşk Minare" denilen minaresi silindirik kaide üzerine altıgen kesitli altı sütunun taşıdığı bir kubbe ile örtülüdür. 21 Ayrıca şerefe kısmı köşk biçimli düzenlene minareler de bulunmaktadır. Bu tarz minareler minber minare olarak adlandırılmaz çünkü bunlarda minberlerdeki gibi merdiven bulunmaz bu tip minareler klasik minareler formunda fakat şerefe kısımları sütun ya da ayaklar ile düzenlenmiştir. Bu tarz minareye sahip bir yapı Kütahya da bulunmaktadır ve bu tarz minare Kütahya da tek örnektir yılında Kütahya Mutasarrıfı Fuat Paşa tarafından inşa ettirilen Yeşil Caminin minaresinin şerefe kısmı köşk biçimlidir s , Semavi Eyice, İstanbul da Bazı Cami ve Mescid Minareleri,, s Aptullah Kuran, Mimar Sinan ın Mescidleri, Mimarbaşı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri,s Ahmed-i Bican Camisi, s Z.Yeldermez, M.Özer, M.E. Ayaz, Kütahya, Ekspres Matbaası, Kütahya, 2014,.29

7 483 Kayseri Yapıları Örneğinde Köşk Minareler İstanbul Yenibahçe Mimar Sinan Mescidi minaresinin şerefe kısmı, köşk minarelerinin köşk kısımları gibi sütunlar ile düzenlenmiştir. Bu minare köşeli biçimdedir şerefe kısmında sütunlarla oluşturulan açıklıklar pencere olarak değerlendirilmiştir 23 (Resim.16) Bu biçimiyle Urfa Ulu Camisinin minaresi ile benzerlik göstermektedir.(resim.17) Erzurum İç Kale Mescidinin minaresi de bu taz düzenlemeye örnek olarak verilebilir.. Bu caminin, yılları arasında inşa edildiği tahmin edilmektedir, Saltuklu dönemi yapısı olan bu cami, İlhanlılar dönemimde onarım görmüş ayrıca, V.G.M tarafından 1964, , ve 1975 yılında onarılmıştır. 24 Bu yapının minaresinin şerefesi sütunlu kuruluşu ile köşk minarelere benzemektedir. Dulkadiroğulları döneminde inşa edilmiş olan Kahramanmaraş Ulu Caminin minare şerefesi de köşk biçimlidir. İlk inşası, yılında olan, bugünkü görünümünü ise 907/ yılında alan bu caminin minaresinin üst kısmı, 1264/1848 yılında yenilenmiştir.. Bu minarenin şerefe kısmı köşk biçiminde düzenlenmiştir. On iki kenarlı olan şerefe kısmının üst kısmında ahşap saçak ve onun üzerinde de petek kısmı bulunmaktadır. Aynı şekilde petek ile külah arasında da saçak kısmı bulunmaktadır. 25 (Resim 18) Köşk minareli yapıların sayısı özellikle Kayseri,ilinde fazla sayıdadır. Bu makalede ele alınan köşk minarelerin bazılarına merdiven ile çıkılırken köşk minareler ise merdivensizdir. Merdivenli olanları minbere olan benzerliklerinden dolayı minber minare olarak değerlendirebiliriz bunun yanı sıra merdivensiz olan minareler ise sadece köşk kısmından ibaret oldukları için köşk minare tabirini kullanabiliriz. Ele alınan bu minarelerin köşk kuruluşları genlde dört ya da altı sütunun birbirlerine dekoratif kemerlerle bağlanması ve bunun üstüne de petek ve külah oturtulmasıyla oluşturulmuştur. Köşk /Minber minareler birkaç son dönem örneği haricinde kesme taş ile yapılmıştır. Peynirli Camisi, Melikgazi Kalemkırdı Mescidini minareleri ise demirdendir. Sonuç olarak klasik minare biçiminden farklı olan köşk minareler, ilginç biçimi ve birkaç örnek dışında bölgesel olmaları ve sadece şerefe kısmı köşk biçiminde düzenlenmiş olan ve ülkemizin güneyindeki illerindeki bazı camilerle(kahramanmaraş Ulu Cami, Urfa Ulu Cami, 23 Semavi Eyice, İstanbul da Bazı Cami ve Mescid Minareleri,, s Ali Boran, Anadolu da İç Kale Cami ve Mescidleri, TTK Yayınları, Ankara, 2001,s Hamza Gündoğdu, Dulkadirli Cami Minareleri _Prof_Dr_Hamza_Gundogdu.pdf, ss. 778

8 Ebru Elpe 484 Resimler Resim 1: Kayseri Develi Ulu Cami (Sivasi Hatun Camisi) Köşk Minaresi. (Resim, den alınmıştır.) Resim 2: Kayseri Gubaroğlu Camisi köşk minaresi (Resim tarafımızdan çekilmiştir)

9 485 Kayseri Yapıları Örneğinde Köşk Minareler Resim 3: Gubaroğlu Mescidi köşk minaresinin köşk kısmı. (Resim tarafımızdan çekilmiştir) Resim.4: Büyük Bürüngüz Köyü Alauddevle Camisi, Köşk Minaresi (Resim, dan alınmıştır.

10 Ebru Elpe 486 Resim 5: Kadı Çeşmesi, köşk minaresi, köşk kısmı (Resim tarafımızdan çekilmiştir) Resim 6: Kadı Çeşmesi, köşk minaresi, merdiven basamakları (Resim, tarafımızdan çekilmiştir)

11 487 Kayseri Yapıları Örneğinde Köşk Minareler Resim 7: Cıncıklı Camii, minaresi, şerefe kısmı köşk gibi biçimlendirilmiş.(resim, alınmıştır. Resim 8: Kayseri Huand Hatun Camisi, Köşk Minare(Resim tarafımızdan çekilmiştir)

12 Ebru Elpe 488 Resim 9: Kayseri Kalaycıoğlu Mescidi Köşk Minaresi yan cepheden görünüş(resim tarafımızdan çekilmiştir) Resim.10: Kayseri Kalaycıoğlu Mescidi, Köşk minare önden görünüş taş basamaklar be baldaken tipli köşk kısmı( Resim tarafımızdan çekilmiştir)

13 489 Kayseri Yapıları Örneğinde Köşk Minareler Resim.11: Kayseri Kalaycıoğlu Mescidi, Köşk minarenin külah kısmı içten görünüş(resim, tarafımızdan çekilmiştir) Resim 12 : Çifteönü Camisi, köşk minare (Resim tarafımızdan çekilmiştir)

14 Ebru Elpe 490 Resim 13: Tasmakıran Camisi, köşk minaresi,(resim tarafımızdan çekilmiştir) Resim 14: Peynirli Camisi, köşk minaresi (Resim tarafımızdan çekilmiştir.)

15 491 Kayseri Yapıları Örneğinde Köşk Minareler Resim 15. Göllü Camisi, Köşk minaresi (Resim tarafımızdan çekilmiştir) Resim 16 İstanbul Yenibahçe Mimar Sinan Mescidi, minaresi, şerefe kısmı köşk minarelerle benzemektedir.(resim, dan alınmıştır

16 Ebru Elpe 492 Resim..17 Şanlıurfa Ulu Cami Minaresi, şerefe kısmı köşk minareler köşk kısımları gibi sütunlarla düzenlenmiştir. (Resim. den alınmıştır Resim18: Kahramanmaraş Ulu Cami minaresi, şerefe kısmı köşk biçiminde düzenlenmiştir.(resim, den alınmıştır.

17 493 Kayseri Yapıları Örneğinde Köşk Minareler KAYNAKLAR ASLAN Celil (2009) Çifteönü Camisi Kayseri Ansiklopedisi, Cilt 1, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, ss BORAN, Ali,(2001), Anadolu daki İç Kale Cami ve Mescidleri, TTK Yayınları, Ankara DENKTAŞ, Mustafa,(1998), Kayseri Büyük Bürüngüz Köyündeki Türk Anıtları, Vakıflar Dergisi,S.27, ss DURUKAN, Aynur, (2007), Anadolu Selçuklu Dönemi Kurucu ve Sanatçıları, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, YKY, İstanbul. EYİCE. Semavi,(1953) İstanbul da Bazı Cami ve Mescid Minareleri, Türkiyat Mecmuası, Cilt 10, İstanbul.ss Gündoğdu, Hamza,, Dulkadirli Camii Minareleri, Kahramanmaraş Sempozyumu,., ss: GRABAR Oleg,(1988), İslam Sanatının Oluşumu, (Çev. Nuran YAVUZ), Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul. GÜNDOĞDU, Dulkadirli Cami Minareleri _sempozyumu/c2/31_prof_dr_hamza_gundogdu.pdf, ss. 778 Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Cilt, I,II Kayseri, KURAN Aptullah,, Mimar Sinan ın Mescitleri Mimar Başı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, ss ) MAZOT Sibylle,(2007) Aglebi Tarihi, ve Aglebi Mimarisi, İslam Sanatı ve Mimarisi,(Edt. Markus Hattstein, Peter Delius), Literatür Yayınları, İstanbul, ss: ÖZBEK Yıldıray, ARSLAN Celil,(2008), Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, C.II, Kayseri Büyükşehir Yayınları, Kayseri. ÖZDAMARLAR, Kadir, Develi de Minareler, Çağdaş Develi Gazetesi. ŞAHİN, Mustafa Kemal, Anadolu da Selçuklu Döneminde Niğde ve Kayseri Çevresinde Bulunan Taçkapılar Üzerine Bazı Düşünceler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 25, Prof.Dr. Hamza GÜNDOĞDU Armağanı,ss http:// afakemal.pdf TUĞLACI, Pars,(1985), Osmanlı Şehirleri, Milliyet Matbaası, İstanbul. TOPÇU, S.(Mart 2009), Develi Ulu (Sivasi Hatun) Camisi, Kayseri Ansiklopedisi, Kayseri Büyük Şehir Belediyesi, Yayınları, İstanbul, ss ) UNAT,Faik Reşit,(1974) Hicri Tarihleri Miladi Tarihlere Çevirme Kılavuzu, 4.Basım, TTK Basımevi, Ankara. YELDERMEZ, Z, ÖZER, M, AYAZ, M.E,(2014), Kütahya, Ekspres GazetecİLİK Yayınları,Kütahya.

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923)

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) ISLAMIC MONUMENT SAMPLES THAT BELONGED TO TURKISH-ISLAM PERIOD IN NEVŞEHİR-DERİNKUYU COUNTY (1839 1923) Serap ERÇİN

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

Yanıkoğlu Camisi, tavan süslemesi. Yanıkoğlu Camisi, mihrap. 156 Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Yanıkoğlu Camisi, tavan süslemesi. Yanıkoğlu Camisi, mihrap. 156 Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Yanıkoğlu Camisi, tavan süslemesi. Yanıkoğlu Camisi, mihrap. 156 Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri ESERİN ADI : BOZATLIPAŞA NARLI MESCİDİ İnceleme Tarihi : Eylül 2006 Yeri : Bozatlı Hasan Bey

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Geçmişten Günümüze Bulgurlu da Namazgâh Camii (Cavid Ağa Camii)

Geçmişten Günümüze Bulgurlu da Namazgâh Camii (Cavid Ağa Camii) Medeniyet Sanat, İMÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dergisi, Sayı:1, 2015, s.71-89 ISSN 2148-8355 Geçmişten Günümüze Bulgurlu da Namazgâh Camii (Cavid Ağa Camii) The Namazgah Mosque (The Cavid Aga Mosque)

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, s. 48-56 Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Özet Sultanlar,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 775 DULKADIRLI CAMİİ MİNARELERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 775 DULKADIRLI CAMİİ MİNARELERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 775 DULKADIRLI CAMİİ MİNARELERİ Prof. Dr. Hamza Gündoğdu Türk-İslam Sanat çevrelerinde minarelerin çok özel anlam ve işlevleri vardır. İslam sanatlarının oluşum safhasında mimarinin

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

Mimar Sinan'ın Mescidleri

Mimar Sinan'ın Mescidleri Mimar Sinan'ın Mescidleri Prof.Dr. AptuHah KURAN ezkiret ül-bünyan, Tezkiret ül-ebniye, ve Tuhfet ûl-mi'marin'de toplam 52 mescld kayıtlıdır ve bunlardan 45'inin adı üç, 6'sının adı iki, birinin adı da

Detaylı

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume II (2016) S. KILIÇ, Antalya da Tek Kubbeli Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi). Antalya

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA Ulu Cami / Malatya - Battalgazi YAPIM TARİHİ: İlk yapı muhtemelen I. Alaaddin Keykubat döneminde (1224 civarı ) yapılmıştır. Daha sonraları

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

III. ÞEHÝR VE MÝMARLIK

III. ÞEHÝR VE MÝMARLIK III. ÞEHÝR VE MÝMARLIK Bir topluluðun kültürel birikimini yansýtan ve geçmiþin belgeleri niteliðindeki Taþýnmaz kültür varlýklarý; eski yapý ve kent kalýntýlar, kale, hisar, burç, kýþla, eski mezarlýklar,

Detaylı

KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ

KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ ISSN: 2148-0273 Cilt 4, Sayı 2, 2016 Vol. 4, Issue 2, 2016 KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ Ali AKTAN 1, Düzgün ÇAKIRCA 2*, Müslim ADSAN 3, Abdurrahman ÇAKAN 4 Özet Bu çalışmada; ait

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

İZNİK ELMALI AHŞAP CAMİİ YAPISAL ÖZELLİKLERİ

İZNİK ELMALI AHŞAP CAMİİ YAPISAL ÖZELLİKLERİ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences ISSN:1304-0278 Bahar-2015 Cilt:14 Sayı:53 (37-47) Spring-2015 Volume:14 Issue:53 İZNİK ELMALI AHŞAP CAMİİ YAPISAL

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN ÇANAKKALE ESERLERİNDEN ÖRNEKLER Nazife KURTMAN Ki anakkale İlinde tesbit ettiğimiz yapıların tarihçeleri ve plân özellikleri hakkında ben bu ^ I konuşmamda ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü tesbit edilen bu

Detaylı

BAYBURT ULU CAMİİ MİNARESİNİN ÇİNİ ÖZELLİKLERİ*

BAYBURT ULU CAMİİ MİNARESİNİN ÇİNİ ÖZELLİKLERİ* BAYBURT ULU CAMİİ MİNARESİNİN ÇİNİ ÖZELLİKLERİ* Nevin AYDUSLU** ÖZET Bayburt Ulu Camii nin asıl kitabesi günümüze ulaşamamış olmakla birlikte, üzerinde yedi tane kitabe bulunmaktadır. 1970 yılında yapının

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Kırlangıç kubbe iç

Detaylı

**Yard. Doç. Dr. Şahabettin ÖZTÜRK ***Yard. Doç. Dr. Bülent Nuri KILAVUZ ****Mimar Ülkü CAN KARAKUŞ SİİRT ULU CAMİ MİNARESİ'

**Yard. Doç. Dr. Şahabettin ÖZTÜRK ***Yard. Doç. Dr. Bülent Nuri KILAVUZ ****Mimar Ülkü CAN KARAKUŞ SİİRT ULU CAMİ MİNARESİ' 385 **Yard. Doç. Dr. Şahabettin ÖZTÜRK ***Yard. Doç. Dr. Bülent Nuri KILAVUZ ****Mimar Ülkü CAN KARAKUŞ SİİRT ULU CAMİ MİNARESİ' GIRIŞ C ami, Siirt şehir merkezinde, Ulu Cami Mahallesi'nde yer almaktadır.

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

NİĞDE DE DÖRT MİMARİ ESER FOUR ARCHITECTURAL WORKS IN NİĞDE

NİĞDE DE DÖRT MİMARİ ESER FOUR ARCHITECTURAL WORKS IN NİĞDE NİĞDE DE DÖRT MİMARİ ESER Mehmet ÖZKARCI Özet Bu bildirimizde; Niğde de yer alan Çayırlı Kasabası-Eski Camii (1900 ), Altunhisar-Yeşilyurt Kasabası Dabahne Çamaşırhânesi (18. Yüzyıl), Bor-Havuzlu Köyü

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü SİNAN PAŞA RESTORASYONUNDA KALEMİŞİ İMALATLARIN CAMİİ UYGULANMA SEYRİ Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü Osmanlı döneminin klasik sürecine ait olsa da göz önünde pek kalmayan yapılarından

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

Arş. Gör. Muhammet ARSLAN

Arş. Gör. Muhammet ARSLAN Arş. Gör. Muhammet ARSLAN E-Mail Adres : muhammetarslan25@gmail.com : Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 1. Adı Soyadı : Muhammet ARSLAN 2. Doğum Tarihi : 02.11.1984 3. Unvanı

Detaylı

İZMİR CAMİLERİ ALSANCAK HOCAZADE CAMİİ (ALSANCAK)

İZMİR CAMİLERİ ALSANCAK HOCAZADE CAMİİ (ALSANCAK) İZMİR CAMİLERİ ALSANCAK HOCAZADE CAMİİ (ALSANCAK) Alsancak semtinde Şair Eşref Bulvarı ile Ali Çetinkaya Bulvarı'nın kesiştiği köşede bulunan cami 1948-50 yılları arasında inşa edilmiştir. Hocazade Ahmet

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ İLÇESİ NDEN İKİ CAMİ ÖRNEĞİ: BAŞKÖY CAMİ VE İLİCEK KÖYÜ CAMİ

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ İLÇESİ NDEN İKİ CAMİ ÖRNEĞİ: BAŞKÖY CAMİ VE İLİCEK KÖYÜ CAMİ ZfWT Vol. 7, No. 2 (2015) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ İLÇESİ NDEN İKİ CAMİ ÖRNEĞİ: BAŞKÖY CAMİ VE İLİCEK KÖYÜ CAMİ TWO MOSQUES FROM NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ

Detaylı

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 );

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 ); URFA ULU CAMĠĠ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güler I.GĠRĠġ Urfa Ulu Camii, eski şehir merkezinde, Camii Kebir mahallesinde bulunmaktadır. 12. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlendirilebilen ulu cami, harim, son

Detaylı

GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER

GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER 1. Sultan Orhan Camii : Gebze'nin batısında yer alan cami tahmini olarak 1323-1331 yılları arasında inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden olan camiyi

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KIBRIS TAKİ KONAK HAMAMLARI MANSION BATHS OF CYPRUS

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KIBRIS TAKİ KONAK HAMAMLARI MANSION BATHS OF CYPRUS KIBRIS TAKİ KONAK HAMAMLARI MANSION BATHS OF CYPRUS Enes KAVALÇALAN Özet: Beden temizliği, insanlık tarihinin başlangıcından beri en temel ihtiyaçlardan biridir. İnsanoğlu başlangıçta yıkanma ihtiyacını

Detaylı

Bazı Dini/Tarihi Yapıların Sırları

Bazı Dini/Tarihi Yapıların Sırları Zigurat Taoizm de Tapınaklar Kiliseler Medine deki Eğik Minarenin Sırrı Hacer-i Muallak Kâbe Ölçülerindeki Cami: İsmail Ağa Camii Sivas Divriği Ulu Camiindeki Gölgeler Süleymaniye Camii İs Odası Şemsi

Detaylı

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI)

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) 3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) İstanbul da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil. Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana

Detaylı

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences (5), 2011,10-24 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Yrd. Doç.

Detaylı

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması İhtiyaç duyulan büyük bir boşluktur, ışığa ihtiyaç duyan büyük bir boşluk, çok uzun zamandır unutulmaya yüz tutmuş olan da budur. Yapılmak istenen ihtiyaç duyulan

Detaylı

SAMSUN/BAFRA İLÇESİ NDE ÇANTI TEKNİĞİNDE İNŞA EDİLMİŞ BİR GRUP AHŞAP CAMİİ

SAMSUN/BAFRA İLÇESİ NDE ÇANTI TEKNİĞİNDE İNŞA EDİLMİŞ BİR GRUP AHŞAP CAMİİ SAMSUN/BAFRA İLÇESİ NDE ÇANTI TEKNİĞİNDE İNŞA EDİLMİŞ BİR GRUP AHŞAP CAMİİ Eyüp NEFES * Recep GÜN ** Ahmet ÇAKIR *** Öz Anadolu nun en eski ahşap camilerinden biri olarak kabul edilen Çarşamba Göğceli

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken. Journal of World of Turks KAYSERİ-YUVALI KÖYÜ TÜRK DÖNEMİ MİMARLIK ESERLERİ

Zeitschrift für die Welt der Türken. Journal of World of Turks KAYSERİ-YUVALI KÖYÜ TÜRK DÖNEMİ MİMARLIK ESERLERİ KAYSERİ-YUVALI KÖYÜ TÜRK DÖNEMİ MİMARLIK ESERLERİ THE ARCHITECTURAL WORKS BUILT IN THE COURSE OF TURKISH PERIOD IN THE VILLAGE YUVALI OF KAYSERİ Sultan Murat TOPÇU Özet: Bu çalışmada, Kayseri nin 45 km

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

AZİZİYE TABYASI ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE

AZİZİYE TABYASI ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE AZİZİYE TABYASI Erzurum un 10 km. kuzeydoğusunda Top Dağı nda bulunan Aziziye Anıtı, Aziziye Tabyasının önünde 1952 yılında 3.Ordu Komutanı Orgeneral Nurettin Baransel tarafından yaptırılmıştır. Bu anıt

Detaylı

BURSA YEŞİL TÜRBE NİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ. Aslı Er AKAN 1, Önder ÖZEN 2 erasli@arch.metu.edu.tr, gariponder@yahoo.

BURSA YEŞİL TÜRBE NİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ. Aslı Er AKAN 1, Önder ÖZEN 2 erasli@arch.metu.edu.tr, gariponder@yahoo. BURSA YEŞİL TÜRBE NİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ Aslı Er AKAN 1, Önder ÖZEN 2 erasli@arch.metu.edu.tr, gariponder@yahoo.com Öz: Kültürümüzün önemli bir parçası olan tarihi yapılar deprem

Detaylı

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları ERUH İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 115 3.4. ERUH İLÇESİ 3.4.1. EMİR NASREDDİN KÜLLİYESİ Eruh a bağlı Kavaközü Köyü nde, vadi içindedir. Külliyeyi oluşturan yapıların hiç birisinin üzerinde kim tarafından

Detaylı

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI Yıl 15 Güz 2017 Sayı 23 ss. 61-92 Geliş Tarihi: 14.08.2017 Kabul Tarihi: 21.09.2017 Çanakkale de Geç Osmanlı Dönemi Camileri Mesut DÜNDAR* Öz Bugünkü Çanakkale nin

Detaylı

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar.

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar. ARKEOLOJİ 1 Ders Adi: ARKEOLOJİ 2 Ders Kodu: MRES215 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik Ders Saati

Detaylı

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 2. Editörler. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör B E L E D

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 2. Editörler. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör B E L E D ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I 23-25 MAYIS 2003 BİLDİRİLER CİLT 2 Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör Ü S K Ü D A R B E L E D Y E B A fi K A N L I I Üsküdar

Detaylı

46 MİMARİ I İSTANBUL MİNARELERİ

46 MİMARİ I İSTANBUL MİNARELERİ 46 MİMARİ I İSTANBUL MİNARELERİ Kandili Güzel / Perkapu Mescidi MİMARİ I İSTANBUL MİNARELERİ 47 İSTANBUL MİNARELERİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com İstanbul mabetlerinin

Detaylı

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii On5yirmi5.com Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii Bazı camilerimiz vardır ki, bulundukları yere şeref verirler. Ortaköy deki bu cami bulunduğu yerden cazibe ve füsun alır. Yayın Tarihi : 1 Ağustos

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLULARINDAN ERKEN OSMANLI DÖNEMİNE MİNARE BİÇİMİNDEKİ GELİŞMELERİ

ANADOLU SELÇUKLULARINDAN ERKEN OSMANLI DÖNEMİNE MİNARE BİÇİMİNDEKİ GELİŞMELERİ ANADOLU SELÇUKLULARINDAN ERKEN OSMANLI DÖNEMİNE MİNARE BİÇİMİNDEKİ GELİŞMELERİ A. Osman UYSAL İslam dünyasında inananları günde beş vakit camiye davet eden ezan, ilk olarak Medine'deki mescidin damından

Detaylı

ERZURUM ŞEYHLER KÜLLİYESİ Şeyhler Compleks Buildings of Erzurum

ERZURUM ŞEYHLER KÜLLİYESİ Şeyhler Compleks Buildings of Erzurum Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 69-88 ERZURUM ŞEYHLER KÜLLİYESİ Şeyhler Compleks Buildings of Erzurum Haldun ÖZKAN Doç.

Detaylı

BATILILAŞMANIN ANADOLU ÖRNEĞİ: HASAN FEHMİ PAŞA CAMİSİ VE KORUMA ÖNERİLERİ * Cemal EKİN **

BATILILAŞMANIN ANADOLU ÖRNEĞİ: HASAN FEHMİ PAŞA CAMİSİ VE KORUMA ÖNERİLERİ * Cemal EKİN ** Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Aralık 2014 December 2014 Yıl 7, Sayı XX, ss. 161-184. Year 7, Issue XX, pp. 161-184. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh652 BATILILAŞMANIN

Detaylı

Gulnara KANBAROVA 1 Bariş AYDIN 2 NAHÇIVANIN DİNİ MİMARLIK ANITLARI, CAMİİ VE CUMA MESCİDİ

Gulnara KANBAROVA 1 Bariş AYDIN 2 NAHÇIVANIN DİNİ MİMARLIK ANITLARI, CAMİİ VE CUMA MESCİDİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 8, Aralık 2014, s. 593-600 Gulnara KANBAROVA 1 Bariş AYDIN 2 NAHÇIVANIN DİNİ MİMARLIK ANITLARI, CAMİİ VE CUMA MESCİDİ Özet Dinin biçimlendiği dönemlerden

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ

BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ M. Bilal BAĞBANCI 1, Özlem K. BAĞBANCI 2 mbilal@uludag.edu.tr, ozlemkoprulu@yahoo.com Öz:Osmanlı nın ilk başkenti

Detaylı

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış en büyük külliyelerden birisidir. Yapı topluluğu cami, medrese, imaret, kütüphane, dergah, kervansaray,

Detaylı

Portal of Şanlıurfa Nimetullah (Ak) Mosque

Portal of Şanlıurfa Nimetullah (Ak) Mosque ŞANLIURFA NİMETULLAH (AK) CAMİ TAÇKAPISI Özet Arş. Gör. Muhammet ARSLAN Anadolu Türk mimarisinde, hem anıtsal ölçülerdeki boyutlarıyla hem de üzerinde taşıdıkları bezeme öğeleriyle taçkapılar, dışarıdaki

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

"MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI"

MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI "MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI" Öğr.Gör. Atanur Meriç İlk çağlardan beri bir konaklama yeri olan Adana, aynı zamanda önemli bir güzergahın,

Detaylı

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Cilt-III Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Kayseri 2008 Takım No: 978-975-8046-66-9 ISBN:978-975-8046-69-0 Grafik Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tic. Ltd.

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür)

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Son cemaat yerindeki kitabe Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) 18 Caminin denizden görünümü. İstanbul da Beylerbeyinde denizden bakılınca, mermer rıhtımı,

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XVI/1 Nisan/April 2007, 1-9

Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XVI/1 Nisan/April 2007, 1-9 Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XVI/1 Nisan/April 2007, 1-9 BALIKESİR ZAĞANOS MEHMED PAŞA CAMİSİ MİNBER KAPISI NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Sedat BAYRAKAL* ÖZET 1461 tarihli vakfiye kitabesi olan cami, 1577 ve

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article MİMAR SİNAN CAMİLERİNDE MODÜLER SİSTEM

Araştırma Makalesi / Research Article MİMAR SİNAN CAMİLERİNDE MODÜLER SİSTEM Papers Produced from PhD Theses Presented at Institute of Science and Technology, Yıldız Technical University Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

Gaziantep dini mimari açısından zengindir. Toplam 178 dini yapıdan 144'ü yok olmuş günümüze 34 tanesi ulaşmıştır. Özellikle camiler, mimari açıdan sadece Gaziantep camilerinde görülen özellikler de taşırlar.

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

Mimar Hüdavendigar AKMAYDALI. Diyarbakır Merkez Safa (Parlı) Camii

Mimar Hüdavendigar AKMAYDALI. Diyarbakır Merkez Safa (Parlı) Camii 141 Mimar Hüdavendigar AKMAYDALI Diyarbakır Merkez Safa (Parlı) Camii DİYARBAKIR MERKEZ SAFA (PARLH CAMİİ Diyarbalcır; M.Ö. 69-M.S. 639 yıllan arasında Romalılar, Partlar, Sasaniler ve Bizanslılar idaresinde

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Ahşap Minarelerin Taşıyıcı Sistemleri ve Zıbıncı Camii Örneği

Ahşap Minarelerin Taşıyıcı Sistemleri ve Zıbıncı Camii Örneği 4.Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 2013, İTÜ, İstanbul Ahşap Minarelerin Taşıyıcı Sistemleri ve Zıbıncı Camii Örneği Mehmet Selim Ökten Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Detaylı

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI The Remains of a Building; Ortakoy Bath, in Bursa-Orhangazi District A. Mehmet AVUNDUK I n this article, the building remains in the Marmara

Detaylı

HAZRO ULU CAMİİ * ÖZET

HAZRO ULU CAMİİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1157-1182, ANKARA-TURKEY HAZRO ULU CAMİİ * İrfan YILDIZ ** ÖZET Bu makale kapsamında Hazro ilçe merkezinde

Detaylı

Yapım Teknikleri Açısından

Yapım Teknikleri Açısından Yapım Teknikleri Açısından 54 restorasy n İSTANBUL MİNARELERİ Kıvanç H. Kuşüzümü / Mimar Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü Eski çağlardan bu yana önemli Bir kent olan İstanbul daki İslami yapıların en

Detaylı

ŞAHİNBEY DE BULUNAN GAZİANTEP İN TARİHİ CAMİLERİ

ŞAHİNBEY DE BULUNAN GAZİANTEP İN TARİHİ CAMİLERİ ŞAHİNBEY DE BULUNAN GAZİANTEP İN TARİHİ CAMİLERİ Tarihi Gaziantep Camileri, Antep kentinin siluetine sağladıkları görsel katkı ve fonksiyonlarına bağlı olarak yerine getirdikleri sosyal katkının yanı sıra

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Geleneksel Yapılarda Detay Uygulamaları Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ

Detaylı