Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85"

Transkript

1 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr makinesinin tanýtýmý, 4-5 Kontrol Paneli Bir yýkama programý nasýl seçilir, 6 Programlar ve fonksiyonlar, 7 Program Tablosu Yýkama fonksiyonlarý Deterjan ve çamaþýr, 8 Deterjan Çamasýrlarýn hazýrlanmasý Yýkama önerileri Yük dengeleme sistemi Önlemler ve öneriler, 9 Genel güvenlik uyarýlarý Atýklarýn tasfiye edilmesi Makine kapaðýnýn manuel olarak açýlmasý Bakým ve temizlik, 10 Elektrik þebekesinin ve su tesisatýnýn devre dýþý býrakýlmasý Çamaþýr makinesin temizlenmesi Deterjan çekmecesinin temizlenmesi Sepetin bakýmý Pompanýn temizlenmesi Su besleme hortumunun kontrol edilmesi Arýza ve onarým, 11 Teknik Servis, 12 1

2 Montaj! Bu kullanma kýlavuzunun saklanmasý daha sonradan da okunup faydalý olabilmesi açýsýndan önemlidir. Çamaþýr makinesinin satýlmasý, devri veya nakli durumlarýnda da, bu kýlavuzun çamaþýr makinesi ile birlikte kalmasýný saðlayýnýz.! Talimatlarý dikkatlice okuyunuz: montaj, kullaným ve güvenliðe iliþkin önemli bilgiler içermektedir.! Bu kýlavuzu içeren torbanýn içinde garanti dahil montaj için gereken detaylar mevcuttur. Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý 1. Ambalajý açýldýktan sonra çamaþýr makinesinin taþýma esnasýnda hasar görmemiþ olduðunu kontrol ediniz. Hasar görmüþ ise monte etmeden satýcýya baþvurunuz. 2. Arkada bulunan 4 adet nakliye emniyet vidalarýný ve ilgili ara parçasýný çýkartýnýz (bkz. þekil). 3. Nakliye emniyetlerinin boþaltýðý deliklere ambalaj torbasýndaki plastik tapalarý takýnýz. 4. Tüm parçalarý saklayýnýz; iç hasar görmesini önlemek için herhangi bir nakliye sýrasýnda çamaþýr makinenisini yine nakliye emniyetleri takýlý olarak taþýyýnýz.! Ambalajlar çocuk oyuncaðý deðildir. Makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý 1. Çamaþýr makinesini düz ve sert bir zemine yerleþtiriniz, duvar veya mobilyalara dayamayýnýz. 2. Ayarlanabilir ayaklarý gevþeterek ya da sýkarak makinenin zemine tamamen oturmasýný saðlayýnýz (en fazla 2 derece eðilebilir).! Makinenin seviyesinin dikkatlice ayarlanmasý makinenin titremesini, özellikle sýkma programý çalýþýrken ses çýkarmasýný ve yerinden oynamasýný engeller.! Zeminde moket veya halý olmasý halinde, ayaklarý makinenin altýnda havalandýrma saðlanacak þekilde ayarlayýnýz. Elektrik ve su baðlantýlarý Su besleme hortumunun baðlanmasý! Su besleme hortumunu su þebekesine baðlamadan önce berrak su gelene kadar suyu akýtýnýz. 1. Su besleme hortumunu arka kýsýmýnýn üst sað köþesinde bulunan su giriþine vidalayarak makineye baðlayýnýz (bkz. þekil). 2. Hortumu, 3/4 ölçülerinde vidalý bir gaz baþlýðý kullanmak suretiyle, makinenin ambalajýnda bulunan filtre ve contayý da ilave ederek, hortumun musluða sabit bir þekilde tesbit edildiðinden emin olarak takýnýz. C harfiyle iþaretlenmiþ olan su hortumunun soðuk su musluðuna, H harfiyle iþaretlenmiþ olanýn da sýcak su musluðuna takýlmasý gerekmektedir. Her iki hortum da, makineyle beraber teslim edilen Y þeklindeki öok baþlý ara ünite kullanýlmak suretiyle soðuk su musluðuna takýlabilir (bkz. þekil). Baðlantýyý yapmadan önce, suyu berraklaþana kadar akýtýnýz. Uyarý: Filtreleri düzenli olarak, suyun altýna tutarak temizleyiniz. 3. Hortumun katlanmamasýna ve ezilmemesine dikkat ediniz.! Musluðun su basýncýnýn Teknik Veriler tablosunda belirtildiði gibi olmasý gerekir (bkz. yan sayfa).! Besleme hortumunun boyu yetersiz ise yetkili bir satýþ maðazasýna veya teknisyene baþvurunuz.! Eski veya kullanýlmýþ hortumlarý asla kullanmayýnýz. Makine ile birlikte verilmiþ olanlarý kullanýnýz. 2

3 Tahliye hortumunun baðlanmasý cm Tahliye hortumunu, katlanmamasýna dikkat ederek zeminden veya yerden 65 cm ile 100 cm arasýndaki bir yükseklikten duvar tahliyesine takýnýz.! Kablonun ezilmemesi ve katlanmamasý gerekir.! Beslenme kablosu ve priz yalnýzca yetkili teknisyenler tarafýndan deðiþtirilmelidir. Dikkat! Bu þartlara uyulmamasý halinde firma tüm sorumluluklardan muaftýr. veya, ambalaj torbasýndaki hortum dirseðiyle, düþmeyecek þekilde sabitleyerek boþaltma hortumunu lavabo ya da küvete asýnýz (bkz. þekil). Tahliye hortumunun serbest ucunun suya girmemesi gerekir.! Tahliye hortumunun ek yapýlarak uzatýlmamasý tavsiye edilir; baþka seçenek yoksa, uzatma hortumunun çapýnýn da ayný olmasý ve 150 cm. den uzun olmamasý gerekir. Elektirik baðlantýsý Makinenin fiþini bir elektrik prizine takmadan önce aþaðýdakileri kontrol ediniz: tesisat topraklý prize sahip ve yürürlükteki normlara uygun olmalýdýr; elektrik prizi, Teknik Veriler tablosunda belirtilen makinenin maksimum güç yükünü taþýyabilmelidir (bkz. yan taraf); besleme gerilimi Teknik Veriler tablosunda belirtilen deðer sýnýrý kapsamýnda olmalýdýr (bkz. yan taraf); priz ve makinenin fiþi birbiriyle uyumlu olmalýdýr. Aksi takdirde ya prizi, yada fiþi deðiþtiriniz.! Makine, üzeri kapalý bile olsa açýk alanlara monte edilmez, zira yaðmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý son derece tehlikelidir.! Makine monte edildikten sonra priz kolayca eriþilebilir durumda olmalýdýr.! Uzatma kablosu ve çoklu prizler kullanmayýnýz. Teknik bilgiler Model AQXL 85 Ölçüler Kapasite Elektrik baðlantýlarý Su baðlantýlarý Sýkma hýzý EN standartlarý uyarýnca kontrol programlarý geniþlik 59,5 cm yükseklik 85 cm derinlik 58 cm 1-6 kg makine üstünde takýlý olan teknik veriler plakasýna bakýnýz max. su basýncý 1 MPa (10 bar) min. su basýncý 0,05 MPa (0,5 bar) tambur kapasitesi 52 litre maksimum dakikada 800 devire kadar BEYAZLAR programý; ýsý derecesi 60 C; 6 kg çamaþýrla. Bu makina aþaðýda belirtilen AB normlarýna uygundur: - 03/05/89 tarihli 89/336/CEE (Elektromanyetik Uyum) ve daha sonra yapýlan düzenlemeler /96/CE /95/CE (Alçak gerilim) TS 2004 EN

4 Çamaþýr makinesinin tanýtýmý MAKÝNE KAPAÐI KONOL PANELÝ MAKÝNE KAPAÐI KOLU TEKMELÝK AYARLANABÝLÝR AYAKLAR MAKÝNE KAPAÐI Makine kapaðýný açmak için mevcut olan kolu kullanýnýz (bkz. þekil). DETERJAN ÇEKMECESÝ Makinenin içinde bulunur, kapak açýlarak görünür. 20 Deterjan dozunu ayarlamak için Deterjan ve çamaþýr bölümüne bakýnýz ön yýkama haznesi: toz deterjan kullanýnýz. 2. yýkama haznesi: toz veya sývý deterjan kullanýnýz. Deterjanýn çamaþýr makinesi çalýþtýrýlmadan hemen önce konulmasý tavsiye edilir. katký madde haznesi: yumuþatýcý ya da katký maddeleri için kullanýlýr. Çekmecenin içinde gösterilen maksimum seviyenin geçilmemesi ve konsantre deterjanlarýn sulanmasý tavsiye edilir. 4

5 Kontrol paneli PROGRAM Düðmesi FONKSÝYON düðme ve uyarý lambalarý YIKAMA PROGRAMLARI sembolleri BAÞLAT/DURDUR uyarý lambalý düðmesi AÇMA/KAPAMA ve ÝPTAL ETME Uyarý lambalý düðmesi SICAKLIK AYARI Düðmesi DEVÝR AYARI Düðmesi YIKAMA ZAMANI ERTELEME Düðmesi ECO uyarý lambasý MAKÝNE KAPAÐI KÝLÝTLÝ uyarý lambasý KONOL PANELÝ KÝLÝDÝ Düðme ve uyarý lambasý AÇMA/KAPAMA ve ÝPTAL ETME Uyarý lambalý düðmesi: makineyi açmak ya da kapatmak için bu düðmeye basýnýz. Yeþil uyarý lambasý makinenin açýk olduðunu gösterir. Makineyi çalýþýr vaziyetteyken kapatmak için düðmeyi daha uzun, yaklaþýk 2 saniye, basýlý tutmanýz gerekir;hafifçe ya da yanlýþlýkla basýldýðýnda makine kapanmaz. Makinenin çalýþýr vaziyetteyken kapatýlmasý devrede olan yýkama programýný ýptal eder. PROGRAM Düðmesi: her iki yönde döndürülebilir. En uygun program ayarlamak için Program tablosu bölümüne bakýnýz. Yýkama esnasýnda düðme sabit kalýr. SICAKLIK AYARI Düðmesi: sýcaklýk derecesini deðiþtirmek için kullanýlýr; uygulanan sýcaklýk deðeri üsteki uyarý lambasý ile gösterilir ( Bir yýkama programý nasýl seçilir bölümüne bakýnýz). DEVÝR AYARI Düðmesi: sýkma devrini deðiþtirmek ya da devre dýþý býrakmak için kullanýlýr; uygulanan sýcaklýk deðeri üsteki uyarý lambasý ile gösterilir ( Bir yýkama programý nasýl seçilir bölümüne bakýnýz). YIKAMA ZAMANI ERTELEME Düðmesi: seçilen programýn gecikmeli baþlamasýný ayarlamak için kullanýlýr; uygulanan sýcaklýk deðeri üsteki uyarý lambasý ile gösterilir ( Bir yýkama programý nasýl seçilir bölümüne bakýnýz). FONKSÝYON Düðme ve uyarý lambalarý: mevcut olan fonksiyonlarý seçmek için kullanýlýr. Seçilen fonksiyonun uyarý lambasý açýk kalacaktýr ( Bir yýkama programý nasýl seçilir bölümüne bakýnýz). YIKAMA PROGRAMLARI sembolleri: yýkama programýnýn ilerlediðini gösterecek þekilde yanar (Yýkama - Durulama - Sýkma Su boþaltma ). yazýsý program bitiminde yanar. BAÞLAT/DURDUR uyarý lambalý düðmesi: yeþil lamba yavaþça yanýp sönünce istediðiniz yýkama programýný baþlatmak için düðmeye basýnýz. Yýkama programý baþladýktan sonra uyarý lambasý sabit kalýr. Seçilen bir programýn beklemeye alýnmasý için ayný düðmeye tekrar basýnýz; uyarý lambasý turuncu renginde yanýp sönecektir. Makine Kapaðý Kilitli uyarý lambasý kapalý ise, kapak açýlabilir. Yýkama programýnýn kaldýðý yerden devam etmesi için ayný düðmeye tekrar basýnýz. MAKÝNE KAPAÐI KÝLÝTLÝ Uyarý lambasý: makine kapaðý kilitli olduðunu gösterir. Kapaðýn açýlmasý için programýn beklemeye alýnmasý gerekir (bkz. sonraki sayfa). KONOL PANELÝ KÝLÝDÝ: Düðme ve uyarý lambasý kontrol panelini açmak ya da kapatmak için düðmeyi yaklaþýk 2 saniye basýlý tutmanýz gerekir. Uyarý lambasý açýk ise; kontrol panelinin kilitli olduðunu gösterir. Böylece programýn çocuklar tarafýndan yanlýþlýkla deðiþtirilmesi engellenir. ECO uyarý lambasý: sembolü yýkama parametrelerini deðiþtirdikten sonra elektrik tüketiminde en az %10 tasarrufu elde edince yanmaya baþlayacaktir. 5

6 Bir yýkama programý nasýl seçilir NOT: çamaþýr makinenizi ilk çalýþtýrdýðýnýzda çamaþýr koymadan deterjan kullanarak ön yýkamasýz 90ºC li programý ayarlayýnýz. 1. MAKÝNENÝN AÇILMASI. düðmesine basýnýz. Tüm uyarý lambalarý 1 saniye için yanýp sönecek, sadece ilgili düðmenin uyarý lambasý yanýk kalacaktýr., BAÞLAT/DURDUR uyarý lambasý yavaþça yanýp sönecektir. 2. ÇAMAÞIRLARIN MAKÝNEYE YERLEÞTÝRÝLMESÝ. Makine kapaðýný açýnýz. Sonraki sayfada bulunan program tablosunda belirtilen yük miktarýný geçmeyecek þekilde sepeti çamaþýrlarýnýzla doldurunuz. 3. DETERJANIN KONULMASI. Deterjan çekmecesini açýnýz ve deterjan ile katký maddelerini Çamaþýr makinesinin tanýmý bölümünde açýklandýðý gibi koyunuz. 4. MAKÝNE KAPAÐININ KAPATILMASI. 5. PROGRAMIN SEÇÝLMESÝ. Istenilen program ayarlanýncaya kadar PROGRAM DÜÐMESÝNÝ saða veya sola döndürünüz, deðiþtirilebilecek bir sýcaklýk derecesi, sýkma hýzý otomatik olarak ayarlanýr. 6. YIKAMA PROGRAMININ ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝ. Kontrol panelindeki ilgili düðmeleri kullanýnýz: Sýcaklýk derecesi ve/ya sýkma devrinin deðiþtirilmesi. Seçilen programa göre makine sýcaklýk derecesi ve sýkma devrini otomatik olarak ayarlar, bu nedenle bu deðerlerin üzerine çýkýlamaz. düðmesine basýldýðýnda soðuk yýkama programýndaki sýcaklýk derecesine ulaþýncaya kadar sýcaklýk düþer. düðmesine basýldýðýnda devreden çýkýncaya kadar sýkma devri gittikçe azalýr. Düðmelere bir daha basýldýðýnda fabrika deðerlerine dönülecektir. Gecikmeli baþlama ayarý. Secilmiþ olan programýn gecikmeli baþlamasýný ayarlamak için istenilen gecikme süresi uyarý lambasý yanýncaya kadar bir kaç kere tuþa basýnýz. Düðmeye dördüncü basýþýnýzda iþlem iptal edilecektir. Not: BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýldýðýnda ayarlanmýþ olan gecikme uyarý lambasý yanýp sönmeye baþlayacaktýr (gecikme deðeri sadece azaltýlarak deðiþtirilebilir). Program özelliklerinin deðiþtirilmesi. Yýkamanýn herkesin kendi ihtiyaçlarýna göre kiþiselleþtirilmesi için FONKSÝYON düðmesine basýnýz. Fonksiyonu seçmek için düðmeye basýnýz; ilgili uyarý lambasý yanacaktýr. Fonksiyonu iptal etmek için ayný düðmeye tekrar basýnýz; ilgili uyarý lambasý sönecektir.! Seçilen fonksiyon ayarlanmýþ olan programla uyumlu olmadýðý takdirde, uyarý lambasý yanýp sönecek ve fonksiyon devreye girmeyecektir.! Seçilen fonksiyon ayarlanmýþ olan programla uyumlu olmadýðý takdirde, ilk fonksiyonla ilgili uyarý lambasý yanýp sönecek ve fonksiyon devreye girmeyecektir. 7. PROGRAMIN ÇALIÞTIRILMASI. BAÞLAT/ DURDUR düðmesine basýnýz. Ilgili uyarý lambasý sabit duracak ve makinenin kapaðý kilitlenecektir. (MAKÝNE KAPAÐI KÝLÝTLÝ uyarý lambasý açýktýr). Yýkama esnasýnda yýkama fazlarý ile ilgili semboller programýn devrede olduðunu göstermek için yanacaktýr. Devrede olan bir programý deðiþtirmek için BAÞLAT/DURDUR düðmesine basarak çamaþýr makinesini beklemeye alýnýz, istenilen programý seçiniz ve BAÞLAT/DURDUR düðmesine tekrar basýnýz. Yýkama esnasýnda makine kapaðýný açmak için BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýnýz; MAKÝNE KAPAÐI KÝLÝTLÝ uyarý lambasý kapalý ise, kapak açýlabilecektir. Yýkama programýnýn kaldýðý yerden devam etmesi için BAÞLAT/DURDUR düðmesine tekrar basýnýz. 8. PROGRAMIN BÝTMESÝ. Yanan END yazýsý ile gösterilir. Çamaþýr makinesinin kapaðý hemen açýlabilecektir. BAÞLAT/DURDUR uyarý lambasý yanýp sönerse programý bitirmek için düðmeye basýnýz. Makine kapaðýný açtýktan sonra çamaþýrlarý boþaltýp makineyi kapatýnýz.! Devrede olan bir program iptal etmek için düðmesini uzun süre basýlý tutunuz. Program kesilecek ve makine kapanacaktýr. HASSAS DOKULAR, PERDE VE YORGAN TORBASI Hotpoint/Ariston cihazla birlikte verilmiþ olan torba sayesinde en deðerli ve hassas dokularýn en iyi þekilde korunarak yýkanmasýný saðlar. Sentetik dýþ kýlýflý yorgan ve tüylü yorgan yýkamasýnda torbanýn her zaman kullanýlmasý tavsiye edilir. 6

7 Programlar ve fonksiyonlar Program tablosu Ýkon Program açýklamasý Maks. SICAKLIK AYARI Maks. DEVÝR AYARI Deterjanlar Yýkama Yumuþatýcý Maks yük (Kg) Devir süresi Günlük programlar BEYAZLAR l l 6 2s 35' BEYAZLAR: Hassas renkli ve beyaz çok kirliler l l 6 2s 15' RENKLÝLER l l 6 1s 40' HASSAS ÇAMAÞIRLAR l l 2,5 1s 10' ÇEÞÝTLÝ 30'. Az kirli çamaþýrlarý kýsa sürede yýkamak üzere kullanýlýr (yünlü, ipekli, ve elde yýkanacak çamaþýrlara uygun deðildir) l l 3 35' Enerjik programlar ÖN YIKAMA: Ýnatçý lekeleri gidermek üzere kullanýlýr. (Ýlgili hazneye deterjan koyunuz) l l 6 2s 47' PAMUKLULAR l l 6 2s 32' DAYANIKLI ÇAMAÞIRLAR l l 2,5 1s 22' Özel programlar GÖMLEKLER l l 2 1s 20' ÝPEKLÝLER: Ýpekli, vizkoz ve iç çamaþýrlar için kullanýlýr l l 2 50' YÜNLÜLER: Yün ve kaþmir için kullanýlýr l l 1,5 53' YORGANLAR: Tüy doldurmalý tüm çamaþýrlar için kullanýlýr l l 2 1s 30' Kýsmi programlar Güçlü Durulama l 6 45' Narin Durulama l 2,5 40' Güçlü Sýkma ' Narin Sýkma ,5 14' Boþaltma ' Tabloda belirtilen veriler takribidir. Yýkama fonksiyonlarý Super Beyaz Yýkamanýn baþlangýç fazýnda daha yüksek bir su miktarý ve daha uzun bir süre kullanýldýðý için bu fonksiyon yýkamada yüksek performanslarý saðlar.! Çeþitli 30, Ýpekliler, Yünlüler, Yorganlar ve Kýsmi Programlar ile uyumlu deðildir. Kolay ütü Bu fonksiyon seçildiðinde kýrýþýklarý önleyecek þekilde yýkama ve sýkma devrinin özellikleri deðiþtirilecektir. Program bitiminde çamaþýr makinesi iç sepetini yavaþça döndürecektir, Kolay ütü ve BAÞLAT/DURDUR uyarý lambalarý yanýp sönecektir. Programý tamamlamak için BAÞLAT/ DURDUR veya Kolay ütü düðmesine basýnýz. Ýpekli programda makine çamaþýrlarý durulama suyu içinde durduracaktýr ve Kolay ütü uyarý lambasý yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Su boþaltmak için BAÞLAT/DURDUR ya da Kolay ütü düðmesine basmanýz gerekir. Simdi çamaþýrlarýnýzý alabileceksiniz.! Bu opsiyon Yünlüler, Güçlü Sýkma, Narin sýkma ve Boþaltma programlarýna uygulanamaz. Extra Durulama Bu fonksiyon seçildiðinde durulamanýn verimliliði daha yüksek olur ve deterjandan tamamen temizlenmesi saðlanýr. Deterjanlara çok hassas kiþiler için uygundur. Çamaþýr makinesinin tamamen yüklü olmasý ve bol deterjan kullanýlmasý tavsiye edilir.! Bu fonksiyon Çeþitli 30, Güçlü Sýkma, Narin sýkma ve Boþaltma programlarýna uygulanamaz. Hýzlý yýkama Su ve enerji tasarruf edilerek yýkama süresini azaltmak için kullanýlýr.! Super Beyaz fonksiyon ile uyumlu deðil ve Çeþitli 30, Ýpekliler, Yünlüler, ve Kýsmen Programlarýna uygulanamaz. 7

8 Deterjan ve çamaþýr Deterjan Deterjan; kumaþ cinsi (pamuk, yün, ipek...), rengi, yýkama sýcaklýk derecesi, kirlilik seviyesi ve suyun sertlik derecesine göre seçilir ve gerekli miktarda konur. Deterjan miktarý doðru ayarlanarak boþa harcamalardan kurtulur ve çevre korunur. Deterjanlar, her ne kadar, doðada çözülebilir olsalar da, doða dengesine zarar veren maddeler içermektedir. Tavsiyeler: pamuklu beyaz çamaþýrlar ve önyýkama için toz deterjan kullanýlmasý. pamuklu narin dokumalar ve düþük sýcaklýk derecesi ile çalýþan tüm programlar için sývý deterjan kullanýlmasý. yünlü ve ipekli dokumalar için sývý deterjanlar kullanýlmasý.! Elde yýkama deterjanlarýný kullanmayýnýz, aþýrý köpük yapar. Deterjanýn; mevcut olan hazneye ya da özel deterjan topuna doldurulup direkt sepetin içine yýkama baþlatýlmadan hemen önce konmasý gerekir. Bu durumda ön yýkamalý pamuklu program seçilemez. Çamaþýrlarýn hazýrlanmasý! Makinaya yerleþtirmeden önce çamaþýrlarý iyice açýnýz. Çamaþýrlarý dokuma cinsi (giysi etiketindeki sembole belirtilir) ve rengine göre ayýrýnýz; beyazlarý renklilerden ayrý tutmaya dikkat ediniz! Cepleri boþaltýnýz ve düðmeleri kontrol ediniz; Çamaþýrýn kuru aðýrlýðýný esas alan deðerlerin dýþýna çýkmayýnýz ( Program tablosu nda belirtilmiþtir). Çamaþýrlarýn aðýrlýðý nedir? 8 1 çarþaf gr. 1 yastýk kýlýfý gr. 1 masa ortüsü gr. 1 bornoz gr. 1 havlu gr. 1 kot pantalon gr. 1 gömlek gr. Yýkama önerileri Gömlekler: farklý dokumalý ve renkli gömlekler için tasarlanmýþ olan programýn kullanýlmasý tavsiye edilir. En yüksek performanslarý saðlar. Ýpekliler: ipekli tüm dokumalar için tasarlanmýþ olan programýn kullanýlmasý tavsiye edilir. Hassas dokumalar için özel bir deterjan kullanýlmasý önerilir. Perdeler: katlayarak mevcut olan torbanýn içine yerleþtiriniz. Ýpekliler programýnýn kullanýlmasý önerilir. Yünlüler: Hotpoint/Ariston The Woolmark Company tarafýndan Woolmark Platinum Care (M.0612) ünlü lisansýný alan tek çamaþýr makinesi üreticisidir. Woolmark Platinum Care lisansý elde yýkama etiketi taþýyan giysiler de dahil tüm yün giysilerin çamaþýr makinesinde yýkanabileceðini belgeler. Yünlü programýnýn kullanýlmasý çamaþýr makinesinde yün çamaþýrlarýn yýkamasýnda en yüksek performanslarýn elde edilmesini saðlar. Yorganlar: Çift da tek kiþilik yorgan (en fazla 2 kg. olabilir), yastýk, mont gibi tüy doldurmalý çamaþýrlar için bu mevcut olan Yorganlar programýný kullanýnýz. Yorganlarý; üçlarý makine doðru (bkz. þekiller) katlayarak ve sepet hacminin ¾ ünü geçmeyecek þeklide yerleþtirmeye dikkat ediniz. En iyi yýkama sonuçlarý elde etmek için deterjan haznesine sývý deterjan koyunuz. Yorgan: sentetik kýlýflý yorganlarý yýkamak için mevcut olan torbayý kullanarak Yorganlar programýnýn kullanýlmasý önerilir. Ýnatçý lekeler: inatçý lekelerin yýkama yapmadan önce sert sabunla giderilmesine çalýþýlmasý ve ön yýkamalý pamuklu programýn kullanýlmasý tavsiye edilir. Yük dengeleme sistemi Aþýrý titremenin engellenmesi ve yükün düzenli daðýlmasý için her sýkma iþleminden önce iç sepet normal yýkama hýzýndan biraz daha hýzlý döner. Farklý boyutlardaki çamaþýrlarý makineye doldurduktan sonra yük dengeli hale gelmediyse makine daha yavaþ bir sýkma devrini uygular. Yük çok dengesiz ise çamaþir makinesi sýkma devrini gerçekleþtirmeden çamaþýrlarý yayma iþlemi yapar. Küçük ve büyük boy çamaþýrlarýnýzý bir arada yýkayacak iseniz yükün dengeli olmasý için çamaþýrlarý kendi aralarýnda karýþtýrýnýz.

9 Önlemler ve öneriler! Çamaþýr makinesi uluslar arasý güvenlik standartlarýna uygun olarak tasarlanýp üretilmiþtir. Aþaðýdaki bilgiler, güvenliði saðlamak amacýyla verilmiþtir. Bu yüzden dikkatlice okunmasý gerekir. Genel güvenlik uyarýlarý Makine evlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ olup profesyonel kullaným amaçlý deðildir. Çamaþýr makinesi yalnýzca yetiþkin kiþiler tarafýndan ve kullanma talimatýna uygun olarak kullanýlmalýdýr. Makineye ayaklarýnýz çýplakken yada elleriniz veya ayaklarýnýz ýslak yada nemliyken dokunmayýnýz. Fiþi prizden çekerken kablosundan deðil fiþin kendisinden tutarak çekiniz. Tahliye suyuna el sürmeyiniz, yüksek sýcaklýkta olabilir. Makine kapaðýný, hiçbir þekilde zorlamayýnýz: istenmedik açýlmalara karþý emniyet aygýtý bozulabilir. Arýza halinde onarmak amacýyla iç mekanizmalarý kurcalamayýnýz. Makine çalýþýr vaziyetteyken çocuklarýn yaklaþmamasýna dikkat ediniz. Taþýma gerektiðinde, bu iþlemin, iki veya üç kiþi tarafýndan, azami dikkatle yapýlmasý gerekir. Kesinlikle tek baþýnýza yapmayýnýz, çünkü makine çok aðýrdýr. Çamaþýrlarý yerleþtirmeden önce, iç sepetin boþ olduðundan emin olunuz. Atýklarýn tasfiye edilmesi Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel yasalara uyunuz, bu þekilde ambalajlarýn geri dönüþümü þaðlanýr. Elektrikli ve eletronik cihazlarýn atýklarýný deðerlendirme 2002/96/CE sayýlý Avrupa Konseyi direktifinde; beyaz eþyalarýn kentsel katý atýk genel yöntemi ile tasfiye edilmemesi öngörülmüþtür. Kullanýlmayan cihazlarýn, madde geri kazaným ve geri dönüþüm oranýný en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan saðlýðýna olasý zararlarý engellemek için ayrý ayrý toplanmasý gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrý toplama hükümlerini hatýrlatmak amacýyla üstünde çarpý iþareti olan sepet sembolü verilmiþtir. Makinenin tasfiye edilmesi konusunda daha geniþ bilgi almak için makine üreticilerinin mevcut müþteri hizmetine veya satýþ noktalarýna baþvurulmasý gerekir. Makine kapaðýnýn manuel olarak açýlmasý Elektrik kesildiðinde makine kapaðýný açamadýðýnýz zaman çamaþýrlarý çýkarýp asmak iþtediðinizde aþaðýdaki gibi yapýnýz: Fiþi prizden çekiniz. 2. Makinenin içindeki su seviyesinin makine kapaðýndan daha alçak olmasýný saðlayýnýz, aksi takdirde A þeklinde gösterildiði gibi bir kapta toplanacak þekilde boþaltma hortumu vasýtasýyla içindeki suyu gideriniz. 3. Çamaþýr makinesinin ön panelini, bir tornavida vasýtasýyla, çýkartýnýz (bkz. þekil). 4. Þekilde gösterilen dilciðinden tutarak blokajýndan çýkýncaya kadar dýsarýya doðru çekiniz. Bundan sonra makinenin kapaðý kilitli olmama anlamýna gelen bir klik sesi duyuluncaya kadar aþaðýya doðru çekiniz. 5. Makine kapaðýný açýnýz. Açýlmýyorsa ayný prosedürü tekrar uygulayýnýz. 6. Alt panoyu tekrar yerine takýnýz ve týrnaklarý yerine yerleþtirdiðinizden emin olduktan sonra alt panoyu makineye doðru itiniz. 9

10 Bakým ve temizlik Elektrik þebekesinin ve su tesisatýnýn devre dýþý býrakýlmasý Su musluðunu her yýkamadan sonra kapatýnýz. Böylece makinenin su tesisatýnýn eskimesi engellenir, su kaçaðý tehlikesi ortadan kalkar. Makinenin temizlik ve bakým iþleminden önce elektirik fiþini çekiniz. Filtrede iþlem yapabilmek için: 1. Çamaþýr makinesinin ön kapama panelini, bir tornavida vasýtasýyla çýkartýnýz (bkz. þekil); Çamaþýr makinesin temizlenmesi Dýþ gövde ve plastik kýsýmlar ýlýk su ve sabunla ýslatýlmýþ bir bez kullanýlarak temizlenebilir. Aþýndýrýcý maddeler ve çözücü türü maddeleri kesinlikle kullanmayýnýz. Deterjan çekmecesinin temizlenmesi 2. Çýkacak olan suyu (yaklaþýk 1,5 lt) toplamak için bir kap yerleþtiriniz (bkz. þekil); 3. Filtre kapaðýný saatin ters yönünde çevirerek sökünüz (bkz. þekil); 1 2 Çekmeceyi çekmek için kola (1) basýnýz ve dýþarýya doðru (2) çekiniz (bkz. þekil). Akar su altýnda yýkayýnýz, bu çekmecenin temizliði sýk sýk yapýlmalýdýr. 4. Içini iyice temizleyiniz; 5. Kapaðý tornavida vasýtasýyla tekrar takýnýz; 6. Panoyu tekrar yerine takýnýz ve týrnaklarý yerine yerleþtirdiðinizden emin olduktan sonra panoyu makineye doðru itiniz. Su besleme hortumunun kontrol edilmesi Sepetin bakýmý Kötü kokularýn oluþmasýný engellemek için kapaðý daima aralýk býrakýnýz. Su besleme hortumunu, en az senede bir defa kontrol ediniz. Yarýk veya çatlaklar varsa deðiþtirmelidir: yýkama esnasýnda oluþan yüksek basýnçlar beklenmedik patlamalara yol açabilirler. Pompanýn temizlenmesi Çamaþýr makinesinin pompasý kendini temizleyen bir özelliðe sahip olup, ayrýca temizlik gerektirmez. Fakat düðme, bozuk para gibi küçük eþyalarýn, pompanýn alt bölümünde bulunan ve pompayý koruyan filtreye düþtüðü zaman yapýlmasý gerekenler aþaðýda verilmiþtir.! Yýkama devresinin bitmiþ olup olmadýðný kontrol ediniz ve fiþini çekiniz. 10

11 Arýza ve onarým Çamaþýr makinesi çalýþmýyor olabilir. Teknik Servise baþvurmadan önce ( Teknik Servis bölümüne bakýnýz) aþaðýdaki liste yardýmýyla kolay çözülebilecek bir problem olup olmadýðýný kontrol ediniz. Arýza: Makine açýlmýyor. Yýkama programý baþlamýyor. Çamaþýr makinesi su almýyor. Makine devamlý su alýp boþaltýyor. Makine su tahliye etmiyor ya da sýkma devri çalýþmýyor. Makine sýkma iþlemi sýrasýnda çok titriyor. Makine su kaçýrýyor. Program akýþý ledleri AÇMA/ KAPAMA uyarý lambasý ile birlikte hýzlý yanýp sönüyor. Aþýrý köpük oluþuyor. Makine kapaðý açýlmýyor. Olasý sebep/çözüm: Fiþ prize takýlý deðil veya tamamen temas etmiyor. Evde elektrik yok. Makine kapaðý tam kapalý deðil. BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýlmamýþ. Su musluðu açýk deðil. Su besleme hortumu musluða takýlý deðil. Hortum bükülmüþ. Su musluðu açýk deðil. Evde su kesik. Basýnç yetersiz. BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýlmamýþ. Tahliye hortumu yerden 65 ile 100 cm arasýnda yerleþtirilmemiþ (bkz. Montaj ). Tahliye hortumunun baþý suya girmiþ (bkz. Montaj ). Daire, binanýn üst katlarýndaysa, sifon olayý meydana gelerek çamaþýr makinesi devamlý su alýp, veriyor olabilir. Bu sorunun çözümü için piyasada sifon önleyici valfler satýlmaktadýr. Duvardaki tahliyenin hava boþluðu yok. Program su boþaltmayý öngörmüyor: bazý programlarda su boþaltma iþlemini elle müdahale ederek baþlatmak gerekir (bkz Program ve fonksiyonlar ). Kolay ütü fonksiyonu devrede: program sürecini tamamlamak için BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýnýz (bkz. Program ve fonksiyonlar ). Tahliye hortumu bükülmüþ (bkz. Montaj ). Tahliye kanalý týkalýymýþ. Makinenin montajý esnasýnda sepetin emniyet braketleri çýkartýlmamýþ (bkz. Montaj ). Makinenin bulunduðu zemin düz deðil (bkz. Montaj ). Makine mobilyalarla duvar arasýnda sýkýþmýþ (bkz. Montaj ). Yük dengeli deðil (bkz. Çamaþýr makinesinin tanýtýmý ). Su giriþ hortumu tam vidalanmamýþ (bkz. Montaj ). Deterjan haznesi týkanmýþ (temizlemek için bkz. Bakým ve temizlik ). Tahliye hortumu iyi tespit edilmemiþ (bkz. Montaj ). Makineyi kapatýnýz, prizden fiþi çekiniz ve 1 dakika sonra tekrar açýnýz. Arýza çözülmüyorsa Yetkili Teknik Servisimize baþvurunuz. Deterjan çamaþýr makinesi için uygun deðil ( çamaþýr makinesi için, elde yýkama ve çamaþýr makinesi için veya benzer ibareler olmalýdýr). Aþýrý doz kullanýldý. Manuel açma prosedürünü uygulayýnýz (bkz. Önlemler ve Öneriler).! Bu kontrollerden sonra problem çözülmüyorsa, musluðu kapatýnýz ve çamaþýr makinesini devreden çýkardýktan sonra Yetkili Teknik Servisimize baþvurunuz. 11

12 Teknik Servis / Xerox Business Services Teknik servisi çaðýrmadan önce: Servise baþvurmadan çözülebilecek bir ariza olup olmadýðýný kontrol ediniz ( Arýza ve onarým bölümüne bakýnýz); Programý tekrar baþlatarak, sorunun çözülüp çözülmediðini görünüz; Sonucun olmusuz olmasý durumunda Yetkili Teknik Servise baþvurunuz;! Yanlýþ veya hatalý montaj durumunda servis masraflarýnýn tarafýnýzdan ödenmesi talep edilebilir.! Kesinlikle, yetkili olmayan tamircilere müracaat etmeyiniz. Þunlarý bildiriniz: ariza tipini; cihazýn modelini (Mod.); seri numarasýný (S/N); Bu son bilgiler makine yada ambalajý üzerinde bulunan teknik veriler etiketi üzerinde yazýlýdýr. Cihazýn ömrü 10 yýldýr. 12

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT FMG 703 C TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5580881

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT FMG 703 C TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5580881 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT WDG 9640B http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643772

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT WDG 9640B http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643772 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT FMG 722 HC SS http://tr.yourpdfguides.com/dref/5841789

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT FMG 722 HC SS http://tr.yourpdfguides.com/dref/5841789 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9 Kullanım Kılavuzu Çamaır Makinası PW9 38 9065-31 05.51 çinder Genel...3 Program butonları...3 Opsiyon butonları... Balama butonu... Deterjan Haznesi... Gösterge bilgilsi...5 Arıza Kodları...6 Yıkama Programı...7

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU 54,8 cm 59,7 cm 82 cm 81,6 cm 60 cm 58 cm 1,4 cm 15,3 cm 5,9 cm 2807110174/021009.1246 2 DOLAP KAPAĞI SOL TARAFA AÇILACAKSA 35 3 4 ø10 Havșa delme DOLAP KAPAĞI SAĞ TARAFA AÇILACAKSA

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler WMD 942 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler WMD 942 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 WMD 942 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 13 Ýçindekiler Montaj, 14-15 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN Türkçe, 1 CX64ST T/HA CX64ST6 T/HA Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý arklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ LKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212)

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM180

Konveyörlü Tip WTM180 Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM300

Konveyörlü Tip WTM300 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

POSEIDON CC 6500. Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi KULLANIM KILAVUZU

POSEIDON CC 6500. Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi KULLANIM KILAVUZU POSEIDON CC 6500 Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș POSEIDON CC 6500 Su Filtreli Halı Yıkama

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 Maksadına uygun kullanım, garanti. 2 Güvenlik uyarılar. türkçe. Sınıflandırma

1 Maksadına uygun kullanım, garanti. 2 Güvenlik uyarılar. türkçe. Sınıflandırma 1 Maksadına uygun kullanım, garanti Cihazın arka yüzündeki tip etiketine bakarak, evrak imha makinenizin hangi kesme genişliğine ve şebeke gerilimine uygun olduğunu tespit edin ve işletme kılavuzundaki

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU PROKETTLE 2650KG Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM PROFESSIONAL dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș PROKETTLE 2650KG Otel

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

Sorunların Giderilmesi THOMAS TWIN T2 AQUAFILTER süpürgeniz, beklenenin aksine sizi tatmin edecek şekilde çalışmayacak olursa, Müşteri Hizmetleri Departmanı ile temasa geçmeden önce, söz konusu arızanın

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ93F 29 TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5548483

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ93F 29 TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5548483 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu W455H

Kullanma Kılavuzu W455H Kullanma Kılavuzu W455H 438 9212-51 05.16 İçindekiler İçindekiler Genel... 5 Kontrol Paneli... 5 Kontrol düğmesi... 5 Ekran... 6 Ayar butonları... 6 Yıkama Programı... 7 Başlat Menüsü... 9 Başlat... 9

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 70004 90004 12004 18014 24014 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT WMG 823 C TK.C http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437591

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT WMG 823 C TK.C http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437591 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKiNELERi. Daha fazla çamaşır, daha az zaman, daha çok tasarruf!

ÇAMAŞIR MAKiNELERi. Daha fazla çamaşır, daha az zaman, daha çok tasarruf! Daha fazla çamaşır, daha az zaman, daha çok tasarruf! 22 ÖZELLiKLER A+ Sınıfı A sınıfından %13 daha tasarruflu. -%20 A+++ -%20 Sınıfı A+++ sınıfından %20 daha tasarruflu. A+++ Sınıfı A sınıfından %33 daha

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKiNELERi. Daha fazla çamaşır, daha az zaman, daha çok tasarruf!

ÇAMAŞIR MAKiNELERi. Daha fazla çamaşır, daha az zaman, daha çok tasarruf! Daha fazla çamaşır, daha az zaman, daha çok tasarruf! 20 ÖZELLiKLER A+ Sınıfı A sınıfından %13 daha tasarruflu. -%20 A+++ -%20 Sınıfı A+++ sınıfından %20 daha tasarruflu. A+++ Sınıfı A sınıfından %33 daha

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler FMD 823 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler FMD 823 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler Türkçe,1 Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Bakım ve özen, 4 Su ve elektrik

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKiNELERi. Daha fazla çamaşır, daha az zaman, daha çok tasarruf!

ÇAMAŞIR MAKiNELERi. Daha fazla çamaşır, daha az zaman, daha çok tasarruf! Daha fazla çamaşır, daha az zaman, daha çok tasarruf! 22 ÖZELLiKLER A+ Sınıfı A sınıfından %13 daha tasarruflu. -%20 A+++ -%20 Sınıfı A+++ sınıfından %20 daha tasarruflu. A+++ Sınıfı A sınıfından %33 daha

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT FMD 1044 BX TK

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT FMD 1044 BX TK Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ93F 297 TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5548484

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ93F 297 TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5548484 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Salon Tipi Su Soğutmalı Tayfun Hava Soğutucu. Kullanım Kılavuzu HSD 2200

Salon Tipi Su Soğutmalı Tayfun Hava Soğutucu. Kullanım Kılavuzu HSD 2200 Salon Tipi Su Soğutmalı Tayfun Hava Soğutucu Kullanım Kılavuzu HSD 2200 Değerli müşterimiz Cihazı çalıştırmadan önce, kullanma ve montaj talimatlarındaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlarda

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT FDG 9620MB TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5777104

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT FDG 9620MB TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5777104 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ93D 29SC http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643192

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ93D 29SC http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643192 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 7108 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 7108 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWC 7108 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı