T.C. MUĞLA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü Talimatname BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MUĞLA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü Talimatname BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 T.C. MUĞLA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü Talimatname Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No Madde 1. Bu talimatnamenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam a) Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek b) Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek c) Aile hekimlerinin gezici ve/veya yerinde sağlık hizmeti çalışmalarını hizmet planları çerçevesinde denetlemek d) Aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek e) Grubu belli olan aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin, grup kriterlerinin devam edip-etmediğinin denetimini yapmak f) Aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmaları yapmak g) Aile hekimliği birimlerinde boşalan pozisyonlara yerleştirme işlemleri ile ilgili çalışmaları yürütmek h) Yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek i) Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek j) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili görüş ve talepleri değerlendirmek

2 Dayanak Madde 2. Bu talimatname, Sağlık Bakanlığının tarihli ve sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, 30/12/2010 tarihli ve sayılı Aile Hekimliği Uygulama Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetler Genel Müdürlüğünün 19/01/2011 tarihli ve 2777 sayılı 2011/3 Genelgesi (Aile hekimliği birimleri grubunun belirlenmesi, kriterler tablosu, kriterlere ilişkin rehber) Sağlık Bakanlığının tarihli ve 5211 sayılı (Aile Sağlığı Merkezi Yer Değişikliği) yazısına dayanılarak ve tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3. Bu Talimatnamede geçen; a) Valilik; Muğla Valiliğini, b) Müdürlük; Halk Sağlığı Müdürlüğünü, c) Şube; Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğünü, d) Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Kurumun öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri, e) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı, f) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini, g) ASM :Bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu, h) Birinci basamak sağlık hizmetleri: Sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile ilk kademedeki teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumunu, i) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen usul ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini, j) Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini, ifade eder. k) TSM : Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşunu, ifade eder.

3 İKİNİCİ BÖLÜM Çalışma Usul ve Esasları Madde 4. Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin asgari fiziki ve teknik şartlarının oluşturulması Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü tarafından mevzuat dahilinde denetlenecek olup, gereken şartlar EK-1 de gösterilmiştir. Madde 5. Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunmak ve çıkartılmakla ilgili istenilen bölgeler hakkında taleplerin alınıp değerlendirilmesi EK-2 de belirtilmiştir. Madde 6. Gezici ve yerinde sağlık hizmeti çalışmalarının planlanması ve denetlenmesi EK-3 de belirtilmiştir. Madde 7. Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerinin ne şekilde yapılacağı, istenilen belgeler, grup başvuru şeması, grup itirazı ve grup değiştirme başvuru zamanı EK-4 EK-5 ve EK-6 da gösterilmiş grup kriterleri ise EK-7 EK-8 EK-9 EK- 10 ve EK-11 de belirtilmiştir. Madde 8. Grubu belli olan aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin denetlenmesi ve aile sağlığı merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılması EK-12 de belirtilmiştir. Madde 9. Aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açılması, kapatılması ve yer değiştirme işlemleri EK-13 ve EK-14 de belirtilmiştir. Madde 10. Aile hekimliği birimlerinde boşalan pozisyonlara yerleştirme işlemlerinin yapılması, (öncelik sıralaması) ek yerleştirme işlemine müracaat edeceklerden istenen belgeler EK-15 EK-16 EK-17 ve EK-18 de belirtilmiştir. Madde 11. Sözleşmeli aile sağlığı elmanı ile Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elmanı istihdamı EK-19 EK-20 ve EK-21 de belirtilmiştir. Madde 12. Aile hekimi ve aile sağlığı elmanı görevlendirme, naklen atma, eğitim, tutulacak kayıtlar, kayıtların tutulma şekli ve muhafazası, kayıtların devri ve denetim işlemleri EK-22 ve EK-23 de belirtilmiştir. Madde 13. Yetkilendirilmiş aile hekimi EK-24 de belirtilmiştir. Madde 14. Aile hekiminin çalışma saatleri, entegre sağlık hizmeti, adli tıp hizmeti, icap veya aktif nöbet uygulaması EK-25 ve EK-26 da belirtilmiştir. Madde 15. İzinler göreve başlayış-ayrılış ve performans değerlendirmesi EK-27 de belirtilmiştir. Madde 16. Yıllık, hastalık, mazeret ve doğum izinleri EK-28 ve EK-29 da belirtilmiştir. Madde 17. Sözleşmenin sona ermesi veya erdirilmesi EK-30 ve EK-31 de belirtilmiştir. Madde 18. Talimatnamenin usul ve esaslarında belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 19. İlgili mevzuatlarda değişiklik yapılması durumunda değişiklik hükümleri uygulanır. Yürürlük Madde 20. Bu talimatname, Muğla Valilik Makamı Onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme Madde 21. Bu talimatname hükümlerini Halk Sağlığı Müdürlüğü yürütür.

4 EK - 1 MEVZUAT VE İŞLEYİŞ Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekanların asgari fiziki ve teknik şartlarının AİLE HEKİMLERİNİN HİZMET VERDİĞİ MEKANLARIN ASGARİ FİZİKİ VE TEKNİK ŞARTLARI iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek ASM NİN ASGARİ FİZİKİ ŞARTLARI ASM NİN ASGARİ TEKNİK ŞARTLARI - Binanın kolay ulaşılabilir olması gerekir. - ASM binasının tek hekim için 60 m 2 - Birden fazla aile hekimi çalışacak ise her hekim için 20 m 2 ilave edilir. - Bekleme alanı bulunması tek hekim için 20 m 2 her hekim için 5 m 2 ilave edilir. -Bekleme alanında tek hekim için 5 her hekim için ilave 3 adet bekleme koltuğu bulunması gerekir. -Muayene odası her hekim için 10 m 2 ve lavabo bulunur. -Tıbbi müdahale odası lavabosu bulunması gerekir. -Laboratuar için uygun bir oda olması -Bebek bakım emzirme odası veya alanı olması -Hastaların kullanabileceği tercihen ayrı- ayrı kadın-erkek tuvaleti olması gerekir. -Tuvaletlerde çağrı butonu bulunması -Engelli ve yaşlılar için kolaylaştırıcı tedbirler alınması -Tıbbi hizmetler ile bekleme alanlarının iç ortam Sıçaklığı C arasında tutulur.muayene odası en alt sınır 20 C tutulur. -Isıtma soba hariç diğer araçlarla sağlanır -Zemin kaplamanın kolay temizlenebilir olması gerekir. *** Fiziki şartlarda belirtilmeyen durumlarla ilgili 25 Ocak 2013 tarihli 2539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Aile Sağlığı Merkezinin Fiziki Şartları Başlıklı 23. üncü maddesinde belirilen hükümler uygulanır. -Steteskop. -Enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri -Tansiyon aleti (çocuk ve erişkin olmak üzere en az iki boy). - Otoskop. -Keskin atık kabı. -Oftalmoskop. -Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için), - Termometre. - Ambu ve maske (çocuk ve erişkin boy), -Işık kaynağı. - Oksijen hortumu ve maskeleri, - Dil basacağı. -Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin için), - Paravan, perde ve benzerleri. -Muayene masası. -Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp), - Refleks çekici. -Enjektörler -Mezura. - Kişisel koruyucu ekipman -Fetal el doppleri.-defibrilatör -Aşı nakil kabı - Manometreli oksijen tüpü -Snella eşeli -Buzdolabı Termometre 2 adet -Diapozon seti. Karekod okuyucu ilaçların listesi -Tartı aleti (bebek, erişkin boy). İlaç ve malzeme dolabı -Boy ölçer (bebek, erişkin boy) -Sterilizatör EKG Cihazı -Pansuman seti. Tromel Glikometre -Nebülizatör -Jinekolojik muayene masası, spekülüm, muayene ve RİA seti. -Tekerlekli sandalye Santrifüj cihazı Küçük cerrahi seti -Jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı Aşılar ve antiserumlar *** Teknik şartlarda belirtilmeyen durumlarla ilgili 25 Ocak 2013 tarihli 2539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Aile Sağlığı Merkezinin Teknik donanımı Başlıklı 24. üncü maddesinde belirilen hükümler uygulanır.

5 EK - 2 GEZİCİ VE YERİNDE SAĞLIK HİZMETİ SUNULACAK BÖLGELER İLE İLGİLİ TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ONAYLANMASI GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ YERİNDE ŞARTLARI SAĞLIK HİZMETİ Aile hekimliği pozisyonlarının planlanmasında; sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerleri için gezici sağlık hizmeti; cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi özellik arz eden toplu yaşama alanlarından oluşan yerler için ise yerinde sağlık hizmeti bölgeleri müdürlükçe belirlenerek Kurumca onaylanır. Gezici sağlık hizmet bölgesi veya yerinde sağlık hizmet bölgesi olarak onaylanan yerlerle ilgili yapılmak istenen değişiklikler 6 aylık dönemler halinde ilgili aile hekimlerinin de görüşleri alınmak suretiyle müdürlükçe belirlenerek Kurumun onayına sunulur. Aile hekimi tarafından talep edilen gezici veya yerinde sağlık hizmet bölgesi değişiklikleri ise müdürlükçe uygun bulunması durumunda, 6 aylık dönem kısıtlamasına tabi olmaksızın Kurum onayına sunulur. Kurum onayına sunulan değişiklik tekliflerine ilişkin karar Kurum tarafından en geç 1 ay içerisinde alınır. *** Gezici Hizmette belirtilmeyen durumlarla ilgili 25 Ocak 2013 tarihli 2539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi Başlıklı 6 maddesinde belirilen hükümler uygulanır. Cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi kişilerin kayıtlı oldukları aile hekimlerine doğrudan başvuru imkânlarının olmadığı ya da aile hekimlerini serbestçe seçme imkânının bulunmadığı toplu olarak yaşanılan ancak tabibi olmayan kurumların talepleri üzerine bir ya da birden çok aile hekimi yerinde sağlık hizmeti vermekle yükümlü kılınabilir. Bu kurumlarda yerinde sağlık hizmeti veren aile hekimleri, kurumlarda ikamet eden kişileri kayıt ederler. Yerinde sağlık hizmet bölgesi olarak ilan edilen kurumlar, aile hekimlerinin sunacağı sağlık hizmeti için asgari şartları sağlamakla yükümlüdür. Bu yerlerde her 100 kişi için ayda üç saatten az olmamak üzere; 750 kayıtlı kişiye kadar haftada en az bir kez, 750 ve üzeri kayıtlı kişiye ise haftada en az iki kez yerinde sağlık hizmeti verilir. Cezaevi ve çocuk ıslahevi için bu süre iki kat olarak uygulanır. *** Gezici Hizmette belirtilmeyen durumlarla ilgili 25 Ocak 2013 tarihli 2539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi Başlıklı 6 maddesinde belirilen hükümler uygulanır. GEZİCİ VE YERİNDE SAĞLIK HİZMET İÇİN HEKİMİN GÖNDERMESİ GEREKEN BELGELER GEZİCİ VE YERİNE SAĞLIK HİZMETE ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER GEZİCİ VE YERİNE SAĞLIK HİZMETİNDEN ÇIKARILMASI İÇİN İSTENEN BELGELER -Hekimin Talep Dilekçesi -Yerleşim yerinin nüfusu ve ASM ye uzaklığı -Yerleşim yeri ile ASM arasındaki Google çıktısı (uydu gör.) -Yerleşim yerinin bağlı olduğu (köy.mah.mezra vb.) muhtarlığın talep dilekçesi -Resmi kurum yerinde sağlık hizmeti almak istiyor ise (cezaevi,çocuk islahevi,huzurevi vb.) talep yazısı. -Hekim istenilen belgeleri üst yazı ile TSM ye gönderecek olup TSM tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğüne gönderilecektir. -Hekimin Talep Dilekçesi -Varsa muhtarlığın talep dilekçesi -Varsa resmi kurum ise (cezaevi,çocuk islahevi,huzurevi vb.)kurumun talep yazısı. -Hekim istenilen belgeleri üst yazı ile TSM ye gönderecek olup TSM tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğüne gönderilecektir.

6 EK - 3 AİLE HEKİMLERİNİN GEZİCİ VE/VEYA YERİNDE SAĞLIK HİZMETİ ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI VE DENETLENMESİ GEZİCİ VE YERİNDE HİZMETE GİDİLMESİ GEREKEN SÜRE PLAN Aile hekimlerinin gezici sağlık hizmeti sunacakları bölgelerdeki yerleşim birimlerine bir plan dâhilinde periyodik aralıklarla ulaşmaları ve hizmet vermeleri esastır. Gezici sağlık hizmetine ilişkin planlama; coğrafi durum, iklim ve ulaşım şartları ile kendisine bağlı yerleşim birimlerinin sayısı dikkate alınarak ve gezici sağlık hizmeti sunulacak yerleşim yerine ulaşmak amacıyla yolda geçen süreler hariç olmak üzere her 100 kişi için ayda iki saatten az olmamak kaydıyla o yerleşim yerinde aile hekimi tarafından yapılır. Nüfusu 250 kişiye kadar olan yerleşim yerlerine en az ayda bir kez, 250 ile 500 kişi arasında olan yerleşim yerleri için en az ayda iki kez, nüfusu 500 ve üzeri olan yerleşim yerlerine ise en az haftada bir kez gezici sağlık hizmeti verilir. Gezici sağlık hizmeti bölgesinde Bakanlığa ait sağlık tesisi var ise bu tesisler hizmet için kullanılabilir. *** Gezici Hizmette belirtilmeyen durumlarla ilgili 25 Ocak 2013 tarihli 2539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi Başlıklı 6 maddesinde belirilen hükümler uygulanır. Gezici sağlık hizmeti planlaması yapılırken, istatistikî olarak aile hekimliği birimine müracaat eden hasta yoğunluğunun en az olduğu günler için planlama yapılır. Aile hekimi gezici ve/veya yerinde sağlık hizmeti planını sözleşme döneminin ilk ayında aylık olarak yapar ve toplum sağlığı merkezine bildirir. Bu plan sözleşme döneminin sonuna kadar her ay uygulanır. Her ayın sonunda gezici/yerinde hizmet faaliyet raporunu toplum sağlığı merkezine bildirir. Zorunlu hallerde aile hekimi her türlü gezici hizmet planı değişikliğini hizmeti aksatmayacak şekilde bölgesindeki toplum sağlığı merkezine önceden bildirir. Aile hekimi; köy ve mahalle muhtarları ile kurum yetkilileri vasıtasıyla en geç bir önceki ayın son iş günü saat ye kadar programının duyurulmasını sağlar. Aile sağlığı elemanının görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin ilgili kısmı ulaşım ve tıbbi donanım imkânlarının aile hekimince sağlanması kaydıyla aile sağlığı elemanı tarafından da yapılabilir. Aile sağlığı elemanınca yapılan gezici/yerinde sağlık hizmeti süresi aile hekiminin gezici/yerinde sağlık hizmeti süresinden sayılmaz. Gezici sağlık hizmetinin verildiği günlerde tek birimli aile sağlığı merkezinin hizmete açık tutulması sağlanır. *** Gezici Hizmette belirtilmeyen durumlarla ilgili 25 Ocak 2013 tarihli 2539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi Başlıklı 6 maddesinde belirilen hükümler uygulanır. Yerinde sağlık hizmet sunulan yerlerde her 100 kişi için ayda üç saatten az olmamak üzere ve gezici sağlık hizmeti sunulan yerlerde ise 100 kişi için ayda 2 saatten az olmamak üzere sağlık hizmeti verilir. Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunan aile hekimleri aylık olarak hizmet sundukları yerleşim yerlerinin isimlerini hizmet sundukları nüfusu, saat ve günleri bağlı olduğu TSM ye bildirecek olup, Hizmetlerle ilgili her hangi bir değişiklik olduğunda TSM tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şubesine gönderilecektir. Hekimin belirtmiş olduğu gün ve saatlerde TSM veya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından denetim yapılabilecektir.

7 EK - 4 AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN GRUPLANDIRMA İŞLEMLERİNİN PLANLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ A GRUBU MÜRACAATI İÇİN BELGELER B GRUBU MÜRACAATI İÇİN BELGELER GİDİLMESİ GEREKEN SÜRE -Bireysel dilekçe her hekim ayrı ayrı başvuru yapacak -Güncel ve Onaylı Kroki -Halk Sağlığı Müdürlüğü veya TSM Onaylı Esnek Mesai Saati Çizelgesi -RİA Uygulama Sertifikası veya Bulaşıcı Olmayan Hastalık, Programlar ve Kanser Şubesince AÇSAP Birimince düzenlenmiş RİA uygulaması yapacak kişinin 5 (Beş) kişi için taahhüt ettiğine dair belge. -Talep edilen gruba uygun olarak;ebe, hemşire,acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (Toplum Sağlığı), tıbbi sekreterden biri çalıştırılacaksa dosya içeriğinde bu kişiye ait Diploma fotokopisi ve taahütnamesi olmalıdır.(gruplandırmanın sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için, bu kişiye ait SGK bildirim belgeleri veya hizmet satın alınıyorsa faturasının fotokopisini, Aile Hekimliği Uygulama Şubesine iletilmelidir.belgelerin asılları ASM'de kişisel dosyalarında olmalıdır.) -Belgelendirme kaydı ile her aile hekimi için 22.maddeye ilave olarak haftalık 10 saat ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmalıdır. -Haftalık 10 saatlik temizlik elemanı çalıştırıldığına dair, son ay dahil olmak üzere SGK bildirim belgesi fotokopisi veya hizmet satın alınıyorsa faturasının fotokopisi (asılları özlük dosyalarında olmalıdır.) Aile hekimliği birimlerinin grubunun belirlenmesi hakkında belirtilmeyen durumlarla ilgili Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetler Genel Müdürlüğünün 19/01/2011 tarihli ve 2777 sayılı yazısında belirtilen mevzuat ve Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır. -Bireysel dilekçe her hekim ayrı ayrı başvuru yapacak -Güncel ve Onaylı Kroki -Halk Sağlığı Müdürlüğü veya TSM Onaylı Esnek Mesai Saati Çizelgesi -RİA Uygulama Sertifikası veya Bulaşıcı Olmayan Hastalık, Programlar ve Kanser Şubesince AÇSAP Birimince düzenlenmiş RİA uygulaması yapacak kişinin 5 (Beş) kişi için taahhüt ettiğine dair belge. -Talep edilen gruba uygun olarak;ebe, hemşire,acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (Toplum Sağlığı), tıbbi sekreterden biri çalıştırılacaksa dosya içeriğinde bu kişiye ait Diploma fotokopisi ve taahütnamesi olmalıdır.(gruplandırmanın sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için, bu kişiye ait SGK bildirim belgeleri veya hizmet satın alınıyorsa faturasının fotokopisini, Aile Hekimliği Uygulama Şubesine iletilmelidir.belgelerin asılları ASM'de kişisel dosyalarında olmalıdır.) -Haftalık 10 saatlik temizlik elemanı çalıştırıldığına dair, son ay dahil olmak üzere SGK bildirim belgesi fotokopisi veya hizmet satın alınıyorsa faturasının fotokopisi (asılları özlük dosyalarında olmalıdır.) Aile hekimliği birimlerinin grubunun belirlenmesi hakkında belirtilmeyen durumlarla ilgili Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetler Genel Müdürlüğünün 19/01/2011 tarihli ve 2777 sayılı yazısında belirtilen mevzuat ve Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.

8 EK - 5 C GRUBU MÜRACAATI İÇİN BELGELER D GRUBU MÜRACAATI İÇİN BELGELER -Bireysel dilekçe her hekim ayrı ayrı başvuru yapacak -Güncel ve Onaylı Kroki -Talep edilen gruba uygun olarak;ebe, hemşire,acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (Toplum Sağlığı), tıbbi sekreterden biri çalıştırılacaksa dosya içeriğinde bu kişiye ait Diploma fotokopisi ve taahhütnamesi olmalıdır.(gruplandırmanın sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için, bu kişiye ait SGK bildirim belgeleri veya hizmet satın alınıyorsa faturasının fotokopisini, Aile Hekimliği Uygulama Şubesine iletilmelidir.belgelerin asılları ASM'de kişisel dosyalarında olmalıdır.) -Haftalık 10 saatlik temizlik elemanı çalıştırıldığına dair, son ay dahil olmak üzere SGK bildirim belgesi fotokopisi veya hizmet satın alınıyorsa faturasının fotokopisi (asılları özlük dosyalarında olmalıdır.) -Bireysel dilekçe her hekim ayrı ayrı başvuru yapacak -Güncel ve Onaylı Kroki -Haftalık 10 saatlik temizlik elemanı çalıştırıldığına dair, son ay dahil olmak üzere SGK bildirim belgesi fotokopisi veya hizmet satın alınıyorsa faturasının fotokopisi (asılları özlük dosyalarında olmalıdır.) Aile hekimliği birimlerinin grubunun belirlenmesi hakkında belirtilmeyen durumlarla ilgili Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetler Genel Müdürlüğünün 19/01/2011 tarihli ve 2777 sayılı yazısında belirtilen mevzuat ve Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır. Aile hekimliği birimlerinin grubunun belirlenmesi hakkında belirtilmeyen durumlarla ilgili Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetler Genel Müdürlüğünün 19/01/2011 tarihli ve 2777 sayılı yazısında belirtilen mevzuat ve Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır. AİLE HEKİMLİĞİ GRUPLANDIRMA BAŞVURU ŞEMASI Aile hekiminin başvurmak istediği grupla ilgili Ek-4 ve Ek-5 de belirtilen belgelerin düzenlenerek üst yazı ile TSM göndermesi gerekir. TSM tarafından incelendikten sonra en geç 5 gün içerisinde üst yazı ile Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile hekimliği uygulama şubesine gönderilmesi gerekir.

9 Şubenin gelen evrakına yazı kaydedilip kayıt tarihinden sonra 1 ay içerisinde başvuru yapan/yapılan birimlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetler Genel Müdürlüğünün 19/01/2011 tarihli ve 2777 sayılı yazısında belirtilen gruplandırma kriterler tablosu gruplandırma kriterlerine ilişkin rehber ve Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygun değerlendirilir. EK - 6 Değerlendirme neticesinde grubu uygun görülen birimin değerlendirme raporu Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğünden sorumlu Halk Sağlığı Müdür yardımcısı tarafından onaylandıktan sonra ÇKYS kayıtlarına işlenerek aile hekimine geri bildirim yapılır. GRUPLANDIRMASI OLUMSUZ OLAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN İTİRAZ SÜRELERİ VE GRUP DEĞİŞTİRME BAŞVURU ZAMANI İTİRAZ SÜRESİ BAŞVURU ZAMANI Gruplandırması uygun görülmeyen birime değerlendirme raporu tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde gruplandırma komisyonuna itirazda bulunabilir. Komisyon tarafından değerlendirilerek oy çokluğu ile 15 gün içerisinde karara bağlanır ***Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetler Genel Müdürlüğünün 19/01/2011 tarihli ve 2777 sayılı yazısı Grup değiştirmek isteyen hekimler daha önceki grubunun onaylandığı tarihten itibaren üç aydan önce aynı yerle ilgili olarak grup başvurusunda bulunamayacaklardır. ***Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetler Genel Müdürlüğünün 19/01/2011 tarihli ve 2777 sayılı yazısı

10 EK - 7 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ/BİRİMİ GRUPLANDIRMA KRİTERLERİ TABLOSU ASM NİN TEKNİK DONANIMI GRUP KRİTERLERİ -Steteskop. -Enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri -Tansiyon aleti (çocuk ve erişkin olmak üzere en az iki boy). - Otoskop. -Keskin atık kabı. -Oftalmoskop. -Seyyar Lamba - Termometre. - Dil basacağı -Işık kaynağı. - Paravan, perde ve benzerleri. -Muayene masası. - Refleks çekici. -Enjektörler -Mezura. -Fetal el doppleri.-defibrilatör -Aşı nakil kabı - Manometreli oksijen tüpü -Snella eşeli -Buzdolabı Termometre 2 adet -Diapozon seti. Karekod okuyucu ilaçların listesi -Tartı aleti (bebek, erişkin boy). İlaç ve malzeme dolabı -Boy ölçer (bebek, erişkin boy) -Sterilizatör EKG Cihazı -Pansuman seti. Tromel Glikometre -Nebülizatör -Jinekolojik muayene masası, spekülüm, muayene ve RİA seti. -Tekerlekli sandalye Santrifüj cihazı Küçük cerrahi seti -Jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı Aşılar ve antiserumlar -Bulundurması zorunlu tutulan temel acil ilaçlar -Tuvaletlerde acil çağrı butonu bulunması gerekir. 1- Muayene odasında lavabo bulunması gerekir. (Sıvı sabun,kağıt havlu bulundurulacaktır.) 2-Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilecektir. (Ebatları asgari 10*10 cm olmalı ve elektronik takip sistem çalışır durumda olmalıdır.) ** A ve B grup başvuruları için geçerlidir. 3-Muayene odası asgari 14 m 2 olmalıdır. ** A grubu başvurusu için geçerlidir. **Diğer grup başvuruları için 10 m 2 yeterlidir. 4-Bakanlıkça gönderilen güncel afiş ve broşürler bekleme alanlarında düzenlenmiş panoda asılı olacaktır. GRUP KRİTERLERİ -Panoda asılmayacak olanlar çerçeveli olmalıdır. (Güncelliğini yitiren ve yıpranan afişler kaldırılmalı ve yenilenmelidir.) 5-Hasta ve hasta yakınlarının şikayet ve önerilerinin kolaylıkla ulaştırılabilmesini sağlayacak şikâyet, öneri kutuları ve benzeri uygulamalar bulundurulacaktır. (Şikayet ve öneri kutuları kolayca görülebilecek alanlarda olmalıdır.)

11 EK Bekleme alanında yeterli sayıda ergonomik oturma grubu, mobilya ve gerekli malzemeye sahip olmalıdır. (Tek hekim için asgari 5 sonraki her hekim için ise asgari 3 kişinin oturacağı oturma grubu bulundurulur.bekleme koltuğunun kolay temizlenebilir ve ergonomik yapıda olması PVC veya metal malzemelerden yapılmışsa oturulan ve yaslanılan alanların bir döşeme malzemesi ile kaplanmış olması gerekir.) 7-Bekleme alanlarında büyüklüğüne uygun LCD, plazma,led TV vb. cihazları bulundurulup sağlığı geliştirici eğitim amaçlı yayınlar yapılacaktır. (Cihazlar asgari 70 ekran olması ve mesai saatleri boyunca eğitim yayını vermesi gerekmektedir.) 8-Tek hekimli aile sağlığı merkezlerinde bekleme alanı asgari 20 m 2 olması birden fazla aile hekimi görev yapıyor ise her aile hekimi için 5 m 2 ilave edilmesi gerekmektedir. 9-Soğuk zincir için tahsis edilen buzdolabı sadece aşılar ve anti serumlar için kullanılmalıdır. (Buzdolabı nofrost ve çift kapılı olmalıdır.) 10-Aşı dolabının iç ortam sıcaklık takibini yapmak için ısı verisi gönderebilen 2 adet termometre olması gerekmektedir. (Aşı dolabı sıcaklık takipleri en fazla 2 saatlik aralıklarla yapılacaktır.) (Aşıların saklanmasına ve transferine ilişkin talimat uygun ısı,süre,taşıma kabı vs. belirtilerek hazırlanmalıdır. Aşının kontrol ve takibi için sorumlu bir sağlık personeli ve yedeği yazılı olarak belirlenmelidir.hafızalı termometre ile yapılan sıcaklık takibi ayrıca aşı ısı takip formuna işlenmelidir.) 11- Aile sağlığı merkezinde en az 10 m 2 lik müstakil bir aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası oluşturulmalıdır. (Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası planlanır. Oda içerisinde muayene masası, en az iki adet sandalye ve masa olmalıdır. 3 ila 5 aile hekimi için bir 6 ila 8 arası aile hekimi için iki 9 ve üstü aile hekimi için üç müstakil bir aşılama ve bebek/çocuk izlem odası bulunmalıdır. Bir veya iki aile hekiminin olduğu ASM de soru kapsam dışıdır. **A - B ve C grup başvuruları için geçerlidir. 12-Aşılar ve ilaçlar için karekod okuyucu kullanılmalıdır. (Her ASM için bir adet karekod okuyucusu yeterlidir.) 13- Gebe izlemleri ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi için en az 10 m 2 lik müstakil bir oda oluşturulmalıdır. (Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir gebe izlem ve aile planlaması odası planlanır. Oda içerisinde perde veya paravan bulunmalıdır.. 3 ila 5 aile hekimi için bir 6 ila 8 arası aile hekimi için iki 9 ve üstü aile hekimi için üç müstakil bir gebe izlem ve aile planlaması odası bulunmalıdır. Bir veya iki aile hekiminin olduğu ASM de soru kapsam dışıdır. **A ve B grup başvuruları için geçerlidir. 14-Aile sağlığı merkezinde aile planlaması için rahim içi araç uygulaması ve takibi yapılmalı ve kayıtları elektronik ortamda tutulmalıdır. (RİA sertifikası olan aile hekimi veya aile sağlığı elamanı bu hizmeti vereceğini taahhüt ederse aile hekimi sayısı beş kişiyi geçemez ) **A ve B grup başvuruları için geçerlidir.

12 EK Aile sağlığı merkezi içerisinde kullanıma hazır, mahremiyet kurallarına uygun bebek bakım ve emzirme alanı/odası planlanmalıdır. Diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir. (Asgari 15x30 cm ebadından bir emzirme odası tabelası doğru ve yanlış emzirme resimleri afiş, broşür ıslak mendil kağıt havlu el antiseptiği olmalıdır. ) 19- Aile sağlığı merkezinde her üç hekim için bir adet müstakil müdahale odası oluşturulmalıdır. (Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir müdahale odası olmalıdır. 3 ila 5 aile hekimi için bir 6 ila 8 arası aile hekimi için iki 9 ve üstü aile hekimi için üç müdahale odası bulunmalıdır. Bir veya iki aile hekiminin olduğu ASM de soru kapsam dışıdır. **A grubu başvurusu için geçerlidir. 16- Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5m 2 lik bir emzirme odası veya bölümü planlanmalıdır. Bu alan diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir. Emzirme alanında masa, oturma grubu ve bebek bakım ünitesi ile bebeği koruyucu güvenlik önlemleri korkuluk, yükseltilmiş kenarlar vb. olmalıdır. **A grubu başvurusu için geçerlidir. 20- Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi haftalık 10 saat temizlik personeli çalıştırmalıdır. (Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon, talimatları bulunmalı temizlik personeli bu konuda eğitilmeli ve bu eğitimler kayıt altına alınmalıdır. Çalıştırılan personelin ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna kaydedildiği ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeler özlük dosyasında saklanmalı, hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca fatura da dosyaya eklenmelidir.) 17- İlaçları ve miktarlarını gösteren liste bulunmalı, miat ve stokları takip edilen, ilaç ve aşıların listesi güncel olarak elektronik ortamda takip edilmelidir. (Asm de bulunan ilaçların kritik stok seviyeleri belirlenmeli, miat takibi yapılmalıdır.) 18- Acil seti bulunmalıdır. (Acil müdahale setinde bulunan ilaç ve malzemeler için miat ve kritik stok seviyesi takibi yapılmalı kayıt altına alınmalıdır.) Acil Setinde; -Laringoskop seti ve yedek pilleri(çocuk ve erişkin için) -Ambu,çocuk ve erişkin boy maske - Oksijen hortumu ve maskeleri - Entübasyon tüpü(çocuk ve erişkin için) - Yardımcı hava yolu araçları(laringeal maske,airway yada kombi tüpü) - Enjektörler ( ebatlarında her bir ebattan asgari beş adet) - Kişisel koruyucu ekipman(eldiven,maske vb.) 21- Belgelendirmek kaydıyla ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı)veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmalıdır. (aile hekimi başına haftalık 10 saat) (Çalıştırılan personelin ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna kaydedildiği ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeler ile mesleğinin icrasına yönelik mezuniyet belgeleri özlük dosyasında saklanmalı, hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca fatura da dosyaya eklenmelidir. Çalışan personelin çalışma saatleri ASM nin çalışma saatleri ile aynı olmalıdır. Ayrıca bu personel temizlik hizmeti görmek üzere çalıştırılamaz. Tıbbi sekreter olarak görevlendirilecek bireyler Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik bölümü mezunları ile Üniversitelerin Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Sağ.Bak. Temel Sağ.Hiz. Gen.Müd. 25/11/2010 tarihli ve sayılı genel yazısı.) **A - B ve C grup başvuruları için geçerlidir.

13 EK Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi için 21 inci satıra ilave olarak haftalık 10 saat ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı)veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmalıdır (Çalıştırılan personelin ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna kaydedildiği ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeler ile mesleğinin icrasına yönelik mezuniyet belgeleri özlük dosyasında saklanmalı, hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca fatura da dosyaya eklenmelidir. Çalışan personelin çalışma saatleri ASM nin çalışma saatleri ile aynı olmalıdır. Ayrıca bu personel temizlik hizmeti görmek üzere çalıştırılamaz. Tıbbi sekreter olarak görevlendirilecek bireyler Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik bölümü mezunları ile Üniversitelerin Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Sağ.Bak. Temel Sağ.Hiz. Gen.Müd. 25/11/2010 tarihli ve sayılı genel yazısı.) **A grubu başvurusu için geçerlidir. 25-Tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklığı derece arasında tutulmalıdır. Isıtma soba hariç diğer araçlarla sağlanmalıdır. (Muayene odasının iç ortam sıcaklığı için alt sınırın 20 o C olması gerekir.) 26- Her lavaboda sıvı sabun, kağıt havlu ve poşetli çöp sepeti, her tuvalette kağıt bulundurulmalıdır. (Lavaboda el yıkama afişi ve el hijyeni için 5 endikasyon kuralı asılmalı tuvalet kapının arkasında asılı günlük temizlik çizelgesi bulundurulmalı ve temizlik görevlisi tarafından imzalanmalıdır. Tuvalette rezervuar olmalı lavabolar temiz yeterli temiz su bulunmalıdır.) 23-Birden fazla aile hekiminin göre yaptığı aile sağlığı merkezlerinde haftada asgari 14 saat esnek mesai saati uygulaması yapılmalıdır. (Aylık esnek mesai çizelgeleri olmalıdır. ASM nin hangi saatlerde açık bulundurulacağı vatandaşın rahatlıkla görebileceği büyüklükte ve uygun bir yere asılmalıdır. ASM haftalık asgari 54 saat açık bulundurulmalı ve bu süreler içerisinde en az bir hekim de sağlık hizmeti vermelidir. Esnek mesailerde aile hekimi ve aile sağlığı elamanı beraber çalışmalıdır. ASM de üç aile hekimi çalışıyorsa bir hekim sabah mesaisini yaparken diğer hekim saatleri arasında mesaisini yapar. Üçüncü hekim ise haftada 4 saat ASM de hizmet verir. Tek çalışan aile hekimleri için soru kapsam dışıdır. ) **A ve B grup başvuruları için geçerlidir. 24-Aile sağlığı merkezine ait aktif internet sayfası bulundurulmalıdır. (ASM de çalışan hekimler, sunduğu hizmetler, çalışma saatleri, eğitim materyalleri ve ASM den nasıl hizmet alınabileceği konusunda bilgiler bulunmalıdır. ) **A grubu başvurusu için geçerlidir. 27- Aile sağlığı merkezi ile yerleşkesinde çevre düzenlemesi ve temizliği yapılmalıdır. Bu alanların tadilat, tamirat ve bakım ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmelidir. (Evsel atık kutusu ve kağıt atık kutusu bulunmalıdır. Yangın söndürücüler ve varsa sıkıştırılmış gaz konteynırları duvara sabitlenmiş olmalıdır. Jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı otomatik olarak devreye girmeli kalibrasyon ve periyodik bakımı yapılmalı ve kayıtları bulunmalıdır.) 28- Aile sağlığı merkezinin iç alanlarının boya ve bakımı tam olmalı dış boya cephe boyası ve tamiratı ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmelidir. (ASM nin iç alanları boya ve badanası temiz ve tam olmalı kapı, pencere, pervaz vb. yapılar boyalı ve temiz olmalıdır.)

14 EK Aile sağlığı merkezinin sağlık hizmeti sunulan alanlarına ait zemin kaplaması kolay temizlenebilir nitelikte yapılmalıdır. 30-Sağlık hizmetinin verildiği yerlerde ve bekleme alanında sağlık personeli ve hastalar için yeterli düzeyde el antiseptiği bulundurulmalıdır. ( Alkol bazlı el antiseptiği, masa üstü, duvara monte el dezenfektanları olmalıdır.) 31-Kadın ve erkek tuvaletleri birbirinden ayrılmış, müstakil ve içerisi ıslak kaplı olmalıdır. (Günlük temizlikleri yapılmalı ve temizlik kontrol çizelgesi bulunmalıdır. Tuvaletlerde sıvı sabun, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı, poşetli çöp kutusu bulunmalıdır. Su rezervuarı olmalı, kapı ve penceresi ve camları tam ve eksiksiz olmalıdır. 32-Yaşlı ve engelli vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracak engelli rampaları yapılmalıdır. (Rampada tutunma barları olmalı asansörü olmayan çok katlı ASM lerde üst katta hizmet veriliyor ise giriş katında yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hizmet alabileceği tefrişatlı bir oda bulunmalıdır.) 31-Engelliler için düzenlenmiş tuvalet işlevsel olarak bulunmalıdır. (Engelliler için ayrı bir tuvalet yoksa mevcut tuvaletlerden bay ve bayanlar için birer adet engelli tuvalet düzenlemesi yapılmalıdır. günlük temizlikleri yapılmalı ve temizlik kontrol çizelgesi bulunmalıdır. Tuvaletlerde sıvı sabun, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı, poşetli çöp kutusu bulunmalıdır. Su rezervuarı olmalı, kapı ve penceresi ve camları tam ve eksiksiz olmalıdır. **A grubu başvurusu için geçerlidir.

15 EK - 12 GRUBU BELLİ OLAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN VE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN DENETLENMESİ 1.Dönem 2.Dönem Mart ile Nisan Ayı arası Eylül ile Ekim Ayı arası AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN BAKIM VE ONARIMI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN BAKIM VE ONARIMLAR AİLE HEKİMLERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN BAKIM VE ONARIMLAR - Kullanım ömrünü tamamlamış zemin ve duvar seramik --- kaplamalarının yenilenmesi -Kullanım ömrünü tamamlamış tuvalet taşının (Alafranga-Alaturka) yenilenmesi - Kullanım ömrünü tamamlamış banyo-lavabo /veye bataryası yenilenmesi -Esaslı pis su gider tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi -Esaslı temiz su tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi -Esaslı elektrik tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi - Binalara ait çatı onarımları (İzolasyon dahil) -Binaların mevcut durumuna uygun dış cephe onarımları ve boyası -Kanalizasyon hatlarının onarımları ve yenilenmesi -Kullanım ömrünü tamamlamış hidrofor ve tesisatının bakım, onarım ve yenilenmesi -Asansörün kumanda panosu, makine motor grubu, taşıma sistemi,kabin tesisatı ile kuyu içi tesisatı gibi ana parçalarının değiştirilmesi - Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesi -Daire duvarlarına içten ve dıştan ısı yalıtımının yapılması -Kırılan camların yenilenmesi -Kapı, pencere ve camların bakım ve onarımı,kapı ve pencere fitilleri ve kilitlerinin bakım, onarım ve yenilenmesi -Süpürgelik ve alınlıkların onarımı -Kornişlerin bakım, onarım ve yenilenmesi -Zemin ve duvar seramik kaplamalarının onarımı -Klozet kapağının bakım, onarım ve yenilenmesi -Su tesisatının bakımı -Lavabo sifonlarının bakım, onarım ve yenilenmesi -Muslukların bakım, onarım ve değiştirilmesi -Elektrik tesisatının bakımı -Lamba anahtarları, priz grupları, sigorta ve lamba duyularının bakım, onarım ve yenilenmesi -Kapı zili bakım, onarım ve yenilenmesi -Asansör bakımı(periyodik bakım giderleri) ve küçük onarımı -Çatı arası temizliklerinin yapılması -Baca temizliği yapılması **Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığının 04/05/2012 tarihli ve 5487 sayılı yazısı.

16 EK - 13 AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN VE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN AÇILMASI, KAPATILMASI VE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ YENİ AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ AÇILACAK İSE MEVCUT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İÇİNDE YAPILMASI İSTENİLEN DEĞİŞİKLİK TALEBİ (ODA/MEKAN) İÇİN GEREKLİ BELGELER -Yeni ASM veya AHB açılmasını isteyen bölgedeki aile hekimi/hekimleri talep dilekçelerini TSM göndermesi, -Dilekçelerin en geç 5 gün içerisinde TSM tarafından değerlendirilmesi, -Beş gün sonunda TSM görüşüyle beraber talep dilekçelerini, Halk sağlığı Müdürlüğü Aile hekimliği uygulama şube müdürlüğüne göndermesi gerekir. Aile hekimi/aile sağlığı elamanı pozisyonlarının tespiti Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 20 inci maddesine göre Aile hekimlerinin çalışma bölgeleri nüfus yoğunluğu, idari ve coğrafi şartlar ile kişilerin sağlık hizmeti alma alışkanlıkları göz önünde bulundurularak Aile hekimliği birimleri bölgede ortalama 3500 kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde tespit edilerek (İdari, coğrafi ve nüfus özellikleri ile yerel şartları farklılık gösteren yerleşim yerlerindeki pozisyonlarda aile hekimine kayıtlı nüfus sayısı değişiklik gösterebilir.) bölgedeki nüfus hareketleri ve hizmet ihtiyacındaki değişiklikler göz önüne alınarak Halk Sağlığı Müdürlüğümüz tarafından değerlendirildikten sonra valiliğin teklifi ve Kurumun onayı ile yeni aile hekimliği birimleri açılabilir veya kapatılabilir. Kurum onayı alındıktan sonra pozisyonlar bir ay içerisinde ilan edilir. - Aile hekimi/aile hekimlerine ait talep dilekçesi. -Karar defterindeki ilgili kararın fotokopisi -Toplum sağlığı merkezi tarafından hazırlanan uygunluk raporu (binanın gerekli fiziki ve teknik şartları sağlayıp sağlamadığı). -Aile sağlığı merkezine ait oda esasında bütün mekanların hangi amaçla kullanılacağını gösterir ölçekli kat planı veya A4 kağıdı ebadına sığacak şekilde krokisi (toplum sağlığı merkezi tarafından onaylı olacak). -Tüm belgelerin TSM tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir. MEVCUT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DIŞINDA HİZMET VERMEYİ PLANLAYAN AİLE HEKİM/AİLE HEKİMLERİNİN ÖZEL ŞAHIS BİNASINA TAŞINMA TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGELER -Aile hekimi/aile hekimlerine ait talep dilekçesi. -Karar defterindeki ilgili kararın fotokopisi. -Toplum sağlığı merkezi tarafından hazırlanan uygunluk raporu (binanın gerekli fiziki şartları sağlayıp sağlamadığı, aile hekimliği biriminin hizmet verdiği/vermeyi planladığı nüfusun ulaşılabilirliği). -Aile sağlığı merkezine ait oda esasında bütün mekanların hangi amaçla kullanılacağını gösterir ölçekli kat planı veya A4 kağıdı ebadına sığacak şekilde krokisi (toplum sağlığı merkezi tarafından onaylı olacak).

17 EK Aile sağlığı merkezine bağlı bölgeyi gösteren içinde aile sağlığı merkezinin de yer aldığı ölçekli vaziyet planı (toplum sağlığı merkezi tarafından onaylı olacak). -Mülk sahibi ile en az 3 (üç) yıl süre ile kiralandığını gösterir ve aile sağlığı merkezinde çalışacak hekimlerin tamamı tarafından (imza yetkisi noter aracılığıyla bir tek hekime verilmişse, sadece yetki verilen hekim tarafından imzalanması yeterlidir) imzalanmış kira kontratı, -Aile sağlığı merkezinde görev yapacak hekimlere ait ise tapu senedinin toplum sağlığı merkezi tarafından onaylanmış bir sureti. Bu durumda kira kontratına gerek yoktur, -Aile sağlığı merkezinde görev yapacak hekimlerden birisine ait ise aile sağlığı merkezinin tapu senedinin toplum sağlığı merkezi tarafından onaylanmış bir sureti ve bu hekim ile diğer hekimler arasında imzalanmış olan en az 3 (üç) yıl süre ile kiralandığını gösteren kira kontratı. -Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge, -Yapı kullanma ruhsatı, inşaat ruhsatı veya su/elektrik aboneliği olduğuna dair belge. -Tüm belgelerin TSM tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir. MEVCUT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DIŞINDA HİZMET VERMEYİ PLANLAYAN AİLE HEKİM/AİLE HEKİMLERİNİN KAMU BİNASINA TAŞINMA TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGELER -Aile hekimi/aile hekimlerine ait talep dilekçesi. -Toplum sağlığı merkezi tarafından hazırlanan uygunluk raporu (binanın gerekli fiziki şartları sağlayıp sağlamadığı, aile hekimliği biriminin hizmet verdiği/vermeyi planladığı nüfusun ulaşılabilirliği). -Aile sağlığı merkezine ait oda esasında bütün mekanların hangi amaçla kullanılacağını gösterir ölçekli kat planı veya A4 kağıdı ebadına sığacak şekilde krokisi (toplum sağlığı merkezi tarafından onaylı olacak). -Aile sağlığı merkezine bağlı bölgeyi gösteren içinde aile sağlığı merkezinin de yer aldığı ölçekli vaziyet planı (toplum sağlığı merkezi tarafından onaylı olacak). -Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge. -Eğer bina diğer kamulardan birine ait ise ilgili kurum ile bina için yapılan sözleşme/kira kontratı. **Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20/02/2009 tarihli ve 5211 sayılı Aile Sağlığı Merkezi yer değişikliği yazısı.

18 EK - 15 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNDE BOŞALAN POZİSYONLARA YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI (ÖNCELİK SIRALAMASI) -İl genelinde aile hekimliği pozisyonunun boşalması veya yeni pozisyon açılması durumunda en geç bir ay içinde, sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir. C BENDİNE GÖRE TERCİH YAPACAK AİLE HEKİMLERİ A BENDİNE GÖRE TERCİH YAPACAK AİLE HEKİMLERİ -Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri: bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir. B BENDİNE GÖRE TERCİH YAPACAK AİLE HEKİMLERİ -Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler, il sağlık müdürü ve halk sağlığı müdürü olarak fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler. (19 Temmuz 2013 Tarih ve Sayılı Değişiklik) - Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, (B1) daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları. (B2) Ç BENDİNE GÖRE TERCİH YAPACAK AİLE HEKİMLERİ D BENDİNE GÖRE TERCİH YAPACAK AİLE HEKİMLERİ -Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar. -İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

19 EK Yerleştirme yapılırken, Kurumun ve müdürlüğün internet sayfası üzerinden en az beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve başvuranların belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir. -Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. -Yerleştirme işlemini müteakip 15 gün içerisinde yeni pozisyonlarda başlayış yapılır

20 EK - 17 EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER A- Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden İstenen Belgeler; Sözleşmeli Aile Hekimi Olmayan, Kadrosu ve Pozisyonu İlinde Olan Aile Hekimliği Uzmanları İçin (B2) İstenen Belgeler; -Başvuru Formu -Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle aile hekimliğinin fesih edildiğini gösterir belge. -Göreve başlama belgesi (askerlik dönüşü veya doğum sonrası). Bu grupta bulunan aile hekimlerinin öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir. -Geçerli kimlik fotokopisi -Kişinin bir defalık öncelikli tercih hakkını kullanmak istediğini belirten dilekçe. -Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışan pratisyen hekimlerin çalıştığı kurumlardan alacakları muvafakatname belgesi (Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği veya İl Sağlık Müdürlüğünden alınan muvafakatname belgesinde süre belirtilmeyecektir.) B- Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden İstenen Belgeler; Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları için; -Başvuru Formu -P.B.S. Hizmet Puanı Dökümü Çıktısı ( Güncel) -Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hekimler için detaylı hizmet cetveli dökümü (çalıştığı kurumdan onaylı) -Geçerli kimlik fotokopisi -Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları için çalıştığı kurumlarından alacakları muvafakatname (alınan muvafakatnamede süre belirtilmeyecektir.) - Aile Hekimliği Uygulaması İçin Başvuru Formu (EK 2) - Aile Hekimliği Bilgi Formu (EK 3 ) - Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışan pratisyen hekimlerin çalıştığı kurumlardan alacakları muvafakatname belgesi (Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği veya İl Sağlık Müdürlüğünden alınan muvafakatname belgesinde süre belirtilmeyecektir.) -Devlet Hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimlerin (aile hekimliği uzmanları dahil) Devlet hizmet yükümlüsü olduklarını gösterir çalıştığı kurumlardan alacakları belge C- Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden İstenen Belgeler; - Başvuru Formu -P.B.S. Hizmet Puanı Dökümü Çıktısı (Güncel) - Geçerli kimlik fotokopisi(aslı gibidir onaylı) - Başvuru Formu -P.B.S. Hizmet Puanı Dökümü Çıktısı (Güncel) - Geçerli kimlik fotokopisi(aslı gibidir onaylı)

EK-2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMA REHBERİ

EK-2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMA REHBERİ EK-2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMA REHBERİ [Metni yazın] Sayfa 0 1 TANIMLAR H (Hekim) :Her bir Hekimin muayene, bilgilendirme ve eğitim amaçlı olarak kullandığı birincil sorumlu olduğu alanlardır.

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DEĞERLENDİRME FORMU. Toplam AH / ASE Sayısı Binanın Mülkiyeti : Kamu Özel Diğer Vakıf Dernek. Belediye

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DEĞERLENDİRME FORMU. Toplam AH / ASE Sayısı Binanın Mülkiyeti : Kamu Özel Diğer Vakıf Dernek. Belediye EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi : KONYA /. Tarihi:. /. / 2014 ASM Adı Adresi :... ASM :.... Telefon / Faks ASM Temsilcisi Soğuk Zincir Sorumluları Toplam AH / ASE Sayısı : 0.

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlığından; AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: 16 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28737 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK 30 Eylül 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29135 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

www.makrosistem.com.tr

www.makrosistem.com.tr İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikleri içermektedir. www.makrosistem.com.tr

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KASTAMONU İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 59. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU

KASTAMONU İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 59. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU KASTAMONU İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 59. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU İlimiz, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği 10/11/2008 tarihinde Aile Hekimliği

Detaylı

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 6 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27513 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı