T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Nisan 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Nisan 2015 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen KiĢi, KuruluĢ veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 7490 Sayılı Karar (R.G. 16 Nisan ) - Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan BaĢvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair 7529 Sayılı Karar (R.G. 16 Nisan ) - Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 16 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/434 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/2264 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/3954 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/6217 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2014/7146 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2014/9817 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Nisan ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 8/4/2015 Tarihli ve 384 Sayılı Kararı (R.G. 17 Nisan ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 8/4/2015 Tarihli ve 387 Sayılı Kararı (R.G. 17 Nisan ) - Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1) nde

2 DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) (R.G. 18 Nisan ) - Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (R.G. 18 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2014/25, K: 2014/119 Sayılı Kararı (R.G. 18 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin 1/4/2014 Tarihli ve E: 2014/118, K: 2015/35 Sayılı Kararı (R.G. 18 Nisan ) - Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Nisan ) - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:8) (R.G. 21 Nisan ) - Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Merkez AnlaĢmasının Ekinde DeğiĢiklik Yapılmasına ve Kei Merkezinin Kalıcı Olarak TaĢınmasının Usullerine ĠliĢkin Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6646 Sayılı Kanun (R.G. 22 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ġkili Tarımsal ĠĢbirliği ve Ortaklığına ĠliĢkin AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6648 Sayılı Kanun (R.G. 22 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6649 Sayılı Kanun (R.G. 22 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 6650 Sayılı Kanun (R.G. 22 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6651 Sayılı Kanun (R.G. 22 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin KuruluĢu, ĠĢleyiĢi ve Faaliyetleri Hakkında AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6652 Sayılı Kanun (R.G. 22 Nisan ) - Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Uygun Bulunduğuna Dair 6640 Sayılı Kanun (R.G. 23 Nisan ) - Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6641 Sayılı Kanun (R.G. 23 Nisan ) - ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6645 Sayılı Kanun (R.G. 23 Nisan ) - Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması SözleĢmesinde DeğiĢiklik in

3 Beyanla Onaylanması Hakkında Karar (R.G. 24 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Karadağ Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Ġdaresi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası nın Yürürlüğe Konulması Hakkında 7415 Sayılı Karar (R.G. 24 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Tacikistan Milli Bankası, Finansal Ġzleme Dairesi (FMD) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası nın Yürürlüğe Konulmasına Dair 7416 Sayılı Karar (R.G. 24 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti, Devlet Finansal Ġstihbarat Servisi Arasında Suç Gelirlerinin MeĢrulaĢtırılması (Aklanması) ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat AnlaĢması nın Yürürlüğe Konulmasına Dair 7417 Sayılı Karar (R.G. 24 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Arjantin Cumhuriyeti Finansal Bilgi Birimi (UIF) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Ġstihbari Bilgi DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası nın Yürürlüğe Konulmasına Dair 7443 Sayılı Karar (R.G. 24 Nisan ) - Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 24 Nisan ) - Yüksek Seçim Kurulunun 22/4/2015 Tarihli ve 725 Sayılı Kararı ve Eki 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listeleri (R.G. 24 Nisan Mükerrer) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında ArĢiv Alanında ĠĢbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında 7460 Sayılı Karar (R.G. 25 Nisan ) - Bazı AnlaĢmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında 7430 Sayılı Karar (R.G. 25 Nisan ) - Yüksek Seçim Kurulunun 19/4/2015 Tarihli ve 703 Sayılı Kararı (R.G. 25 Nisan ) - Askeri Hâkimler Meslek Ġçi Eğitim Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 26 Nisan ) - Yüksek Seçim Kurulunun 19/4/2015 Tarihli ve 705 Sayılı Kararı (R.G. 26 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyetine Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına ĠliĢkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6647 Sayılı Kanun

4 (R.G. 28 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Acil Durumlar Alanında ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Sayılı Kanun (R.G. 28 Nisan ) - Adalet Bakanlığının Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı (R.G. 28 Nisan ) - Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının ÇalıĢmaları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik (R.G. 29 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve E: 2014/116, K:2015/4 Sayılı Kararı (R.G. 29 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve E: 2014/127, K:2015/5 Sayılı Kararı (R.G. 29 Nisan ) - ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 30 Nisan ) - Adalet Bakanlığına Ait Depo Ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar Ġçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (R.G. 30 Nisan ) - Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ (R.G. 30 Nisan ) - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368) (R.G. 30 Nisan ) Nisan Ayında YaĢ Haddinden ve Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste (30 Nisan 2015) BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7490 BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kiģi, kuruluģ veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değiģiklik yapılmasına iliģkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/3/2015 tarihli ve 3875 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 18/3/2015 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Ahmet DAVUTOĞLU Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI

5 BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı K. ĠPEK A. ĠSLAM V. BOZKIR V. EROĞLU Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. Ç. KILIÇ N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANĠKLĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı S. ÖZTÜRK C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. M. EKER F. BĠLGĠN Sağlık Bakanı V.UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 16 Nisan ] Karar Sayısı : 2015/7529 Ekli Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan BaĢvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar ın yürürlüğe konulması; ĠçiĢleri Bakanlığının 20/3/2015 tarihli ve 1525 sayılı yazısı üzerine, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 8/4/2015 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı K. ĠPEK A. ĠSLAM V. BOZKIR F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE M. ÇAVUġOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANĠKLĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı S. ÖZTÜRK C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek

6 ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU F. BĠLGĠN Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 16 Nisan ] YÖNETMELĠK Karar Sayısı : 2015/7528 Ekli Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile SözleĢme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 23/2/2015 tarihli ve 297 sayılı yazısı üzerine, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/3/2015 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Tayyip ERDOĞAN Recep CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. AVCI BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V. K. ĠPEK A. ĠSLAM V. BOZKIR F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. Ç. KILIÇ N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANĠKLĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı S. ÖZTÜRK C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek

7 ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU F. BĠLGĠN Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 16 Nisan ] ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/434 BaĢvuru Numaralı Kararı 16 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Nisan ] Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/2264 BaĢvuru Numaralı Kararı 16 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Nisan ] Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/3954 BaĢvuru Numaralı Kararı 16 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Nisan ] Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/6217 BaĢvuru Numaralı Kararı 16 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Nisan ]

8 Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2014/7146 BaĢvuru Numaralı Kararı 16 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Nisan ] Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2014/9817 BaĢvuru Numaralı Kararı 16 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Nisan ] HÂKĠM VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından: HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI Karar Tarihi : 08/04/2015 Karar No : 384 Milâs ilçesinin coğrafi konumu, Bodrum ve Muğla Adliyelerinin iģ ve kadro durumları birlikte değerlendirilerek, Milâs Adliyesinin Muğla Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına karar verilmiģtir. [R.G. 17 Nisan ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından: HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI Karar Tarihi : 08/04/2015 Karar No : 387

9 Oğuzlar ilçesinin coğrafi konumu ile Ġskilip ve Çorum Adliyelerinin iģ ve kadro durumları birlikte değerlendirilerek; Oğuzlar ilçesinin Ġskilip Adliyesi yargı alanından çıkarılarak Çorum Adliyesi yargı alanına bağlanmasına karar verilmiģtir. [R.G. 17 Nisan ] TEBLĠĞLER Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKĠP SĠSTEMĠ) (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 2) MADDE 1 20/12/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1) nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. a) 4 üncü maddesinin dördüncü ve beģinci fıkraları ile 10 uncu maddesi 21/12/2015 tarihinde, MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. [R.G. 18 Nisan ] Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği 18 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 18 Nisan ] ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2014/25, K: 2014/119 Sayılı Kararı 18 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.

10 [R.G. 18 Nisan ] Anayasa Mahkemesinin 1/4/2014 Tarihli ve E: 2014/118, K: 2015/35 Sayılı Kararı 18 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 18 Nisan ] YÖNETMELĠK Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığından: ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESĠNĠN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 18/4/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (2) Ancak kazı gerektirmeyen maden arama izinlerinde belgelerin tam olması halinde bölge müdürlüğü müracaat yazısının bir örneği üzerine kayıt tarihini ve sayısını belirterek talep sahibine iade eder. Maden ruhsat sahibi ruhsat süresince bu belge ile ruhsat alanında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araģtırma gibi kazı gerektirmeyen maden arama faaliyetinde bulunabilir. Aramanın el karotu ile karot alma Ģeklinde yapılmak istenmesi halinde idarece teminat alınmak suretiyle belirlenen sürede ve alanda el karotu ile arama yapılmasına izin verilebilir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (3) Madencilik faaliyetine baģlanılmadan önce izin sahibine, maden iģletme ile tesis izin alanları, maden stok alanı, pasa döküm alanı, verimli toprak depolama alanı ve atık barajı izin sahasının sınırlarının köģe noktalarına zeminden en az iki metre yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit iģaretler tesis ettirilir. Ġki nokta arası 25 metreden fazla olamaz. Sabit iģaretler izin süresi ve rehabilite izleme sürecinde muhafaza edilir. Aksi halde madencilik faaliyetine müsaade edilmez. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su ĠĢleri Bakanı yürütür. Ek-1 Ġzin Türü Katsayısı Sondaj usulü maden arama izinleri 0,2 Maden arama, iģletme ve hammadde 0,4 üretim izinleri

11 Maden tesis ve altyapı tesis izinleri 0,5 Toprak dolgu izinleri 1,5 [R.G. 19 Nisan ] TEBLĠĞ Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 8) 3/4/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nin Yabancı fon kazançlarının ve bu fonların portföy yöneticiliğini yapan Ģirketlerin vergisel durumu baģlıklı bölümden sonra gelmek üzere aģağıdaki bölüm eklenmiģ ve sonraki bölüm numarası buna göre teselsül ettirilmiģ ve aynı Tebliğe ek-2 den sonra gelmek üzere aģağıdaki Kurumlar Vergisi Kanunu 5/B Ġstisnası Ön Değerleme Raporu baģlıklı ek-3 eklenmiģtir. Tebliğ olunur Sınai mülkiyet haklarında istisna 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 82 nci maddesiyle bu Kanuna eklenen Sınai mülkiyet haklarında istisna baģlıklı 5/B maddesinde, Türkiye de gerçekleģtirilen araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluģlardan 1/1/2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve iratlara yönelik istisna uygulaması düzenlenmiģtir Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye de gerçekleģtirilen araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluģların; - Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, - Devri veya satıģı neticesinde elde edilen kazançların, - Türkiye de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların, - Türkiye de gerçekleģtirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satıģından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluģa atfedilen kısmının %50 si maddede belirtilen Ģartların yerine getirilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna uygulamasında, - Patent, Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından incelemeli sistemle verilmiģ patenti, - Faydalı model belgesi, TPE tarafından olumlu araģtırma raporu sonucunda verilmiģ faydalı model belgesini, - Kiralama, patent veya faydalı model belgesine konu buluģun yurt içi veya yurt dıģındaki gerçek veya tüzel kiģilere inhisari veya inhisari olmayan lisans sözleģmesiyle belirli bir süre için kiralanmasını, - Devir veya satıģ, patent veya faydalı model belgesine konu buluģun yurt içi veya yurt dıģındaki gerçek veya tüzel kiģilere bedel karģılığı satılmasını,

12 - Seri üretime tabi tutularak pazarlama, münhasıran patent veya faydalı model belgesine konu özgün ürünün Türkiye de üretilerek yurt içi veya yurt dıģındaki gerçek veya tüzel kiģilere satıģa sunulmasını, - Üretim sürecinde kullanma, patent veya faydalı model belgesine konu buluģun, üretimi Türkiye de gerçekleģtirilen ürünlerin üretim sürecinde veya bu ürünlerin imalinde kullanılmasını ifade etmektedir. Bu istisnanın uygulanmasında temel Ģart, kazanç ve iradın elde edildiği buluģlara iliģkin araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye de gerçekleģtirilmiģ olmasıdır. BuluĢa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluģ nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar da istisna kapsamındadır Ġstisnadan yararlanacak olanlar Bu istisna uygulamasından kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. Ġstisna Ģartlarının sağlanması kaydıyla, gerçek veya tüzel kiģilerin tam veya dar mükellefiyete tabi olmasının istisna uygulanmasında bir önemi yoktur. Dar mükellef kurumların, Türkiye de gerçekleģtirdikleri araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluģları için patent veya faydalı model belgesi almaları halinde, bu buluģlarından elde edecekleri kazanç ve iratları için istisna hükümlerinden faydalanmaları mümkün olacaktır Ġstisnadan yararlanma Ģartları BuluĢlara iliģkin araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye de gerçekleģtirilmesi Patentli veya faydalı model belgeli buluģlardan elde edilen kazanç ve iratların bu istisnaya konu edilebilmesi için söz konusu buluģlara iliģkin araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye de gerçekleģtirilmiģ olması esastır. Dolayısıyla, yurt dıģında gerçekleģtirilen araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluģlar için Türkiye de TPE tarafından tescil edilmiģ patent veya faydalı model belgesi alınmıģ olsa dahi istisna uygulamasından yararlanılamayacaktır Ġncelemeli sistemle patent veya olumlu araģtırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması Ġstisna uygulamasına konu buluģun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluģlar arasında olması ve buluģa iliģkin incelemeli sistemle patent veya olumlu araģtırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması Ģarttır. Dolayısıyla, istisna uygulamasına konu edilecek buluģlar için TPE tarafından tescil edilmiģ incelemeli sistemle patent veya olumlu araģtırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması gerekmektedir Ġstisna uygulamasından yararlanacak kiģilerden olunması Ġstisna uygulamasından yararlanabilecek kiģilerin, 551 sayılı KHK nın 2 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taģıması ve bu kiģilerin patentli veya faydalı model belgeli buluģu geliģtirme yetkisini haiz bulunması Ģartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması gerekmektedir Ġstisnadan yararlanacak kiģilerin 551 sayılı KHK da belirtilen nitelikleri taģıması

13 551 sayılı KHK nın 2 nci maddesiyle sağlanan patent veya faydalı model belgesi korumasından; - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan ya da sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kiģiler, - Paris AnlaĢması hükümleri dahilinde baģvuru hakkına sahip kiģiler ile - Bu kapsam dıģında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kiģilere kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kiģiler karģılıklılık ilkesi uyarınca yararlanabilecektir Patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olunması 551 sayılı KHK nın 88 inci maddesi uyarınca, gerçek veya tüzel kiģiler sahibi oldukları patent veya faydalı model belgesinin kullanma hakkını, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak Ģekilde lisans sözleģmesine konu edebilirler. Patent veya faydalı model belgesine iliģkin lisans ise inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans Ģeklinde verilebilmektedir. Aksi sözleģmede kararlaģtırılmamıģsa lisansın inhisari olmadığı kabul edilmektedir. Lisans veren, patent veya faydalı model belgeli buluģu kendisi kullanabileceği gibi üçüncü kiģilere aynı buluģa iliģkin baģka lisanslar da verebilmektedir. Ġnhisari lisans söz konusu olduğu zaman lisans veren baģkasına lisans verememekte olup hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de patent konusu buluģu kullanamamaktadır. Patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olunması, lisans verenin kendisinin patentli veya faydalı model belgeli buluģu kullanamadığı inhisari lisans verilmesi halini ifade etmektedir. Ayrıca, lisans sözleģmesinde inhisari lisans sahibine patentli veya faydalı model belgeli buluģu geliģtirme yetkisinin de tanınmıģ olması Ģarttır. Ġnhisari lisans sahibi kiģi ya da kurumların bu istisnadan yararlanabilmeleri için söz konusu lisans sözleģmelerinin TPE tarafından tescil edilmiģ olması gerekmektedir. Ancak, inhisari lisans sözleģmesi dıģındaki lisans sözleģmeleriyle patentli veya faydalı model belgeli buluģun kullanım haklarını alanlar, bu sözleģmeler TPE tarafından tescil edilmiģ olsa dahi istisnadan faydalanamayacaklardır Değerleme raporu düzenlenmesi Ġstisnadan yararlanılacak ilk yıl, oluģturacağı katma değer dikkate alınarak buluģun devri veya satıģı halindeki değerinin tespitine yönelik olarak Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesi Ģarttır Patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresinin aģılmamıģ olması Ġstisnadan, patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aģılmamak kaydıyla yararlanılması mümkündür. 551 sayılı KHK uyarınca incelemeli sistemle verilen patentlerde koruma süresi, TPE ye baģvuru tarihinden itibaren en fazla 20 yıl, araģtırma raporu sonucunda alınan faydalı model belgelerinde ise koruma süresi TPE ye baģvuru tarihinden itibaren en fazla 10 yıldır. Bu kapsamda, patent veya faydalı model belgelerine konu buluģlardan, patent veya faydalı model belgesinin koruma süresinin sona ermesinden sonra elde edilen kazanç ve iratlar için bu istisnadan yararlanılamayacaktır. Ġncelemesiz sistem ile verilen patentlerde koruma süresi 7 yıl olup bu süre sona ermeden patent sahibinin talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda, incelemeli sistemle patent verilmesi halinde, incelemeli sistemle patent verildiği tarihten itibaren kalan koruma süresinin sonuna kadar elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılabilecektir Ġstisna uygulaması Ġstisna uygulamasına ilk defa konu edilecek patentli veya faydalı model belgeli buluģlarla ilgili olarak değerleme raporunun düzenlenmesi amacıyla, patent veya faydalı model belgesi

14 sahipleri tarafından, Ek-3'te yer alan formata göre hazırlanacak ön değerleme raporuyla Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına baģvurulması gerekmektedir. Mükellefler, patentli veya faydalı model belgeli buluģlarından 1/1/2015 tarihinden itibaren elde ettikleri kazanç ve iratları için, değerleme raporunun düzenlenmesinden ve istisnadan yararlanılacak azami tutarın kati olarak tespit edilmesinden sonra, istisnadan yararlanmaya baģlayabileceklerdir. Ancak, dileyen mükelleflerin, hazırladıkları söz konusu ön değerleme raporunda yer verdikleri tahmini değeri dikkate almak suretiyle Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına baģvuru yaptıkları tarihten itibaren istisnadan yararlanabilmeleri mümkündür. Ön değerleme raporunda yer verilen tahmini değer dikkate alınarak yararlanılan toplam istisna tutarının, düzenlenen değerleme raporunda patent veya faydalı model belgesine iliģkin tespit edilen değere göre mükellef bazında yararlanılabilecek azami istisna tutarından fazla olması halinde, haksız yere yararlanılan tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte mükelleflerden aranacaktır Değer tespiti ve değerleme raporunun düzenlenmesi Değer tespiti Mükellefler, TPE tarafından tescil edilmiģ patentli veya faydalı model belgeli buluģlarına iliģkin olarak düzenleyecekleri ön değerleme raporunda, bu buluģlarından, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına baģvuru yaptıkları tarihin içinde bulunduğu geçici vergilendirme döneminin ilk gününe kadar elde etmiģ oldukları tüm hasılatları ile kazançlarının tutarına da yer vereceklerdir. Ön değerleme raporunda, patentli veya faydalı model belgeli buluģlar için aģağıdaki yöntemlere göre ayrı ayrı tespit edilecek değerlere ve bu değerlerin tespitine iliģkin hesaplamalara yer verilecektir. Mükellefler tarafından, bu değerlerden hangisinin tercih edildiği ve tercih edilme nedenleri ön değerleme raporunda ayrıca belirtilecektir. a) Maliyet bazlı yöntemler Değerlemesi yapılacak patent veya faydalı modelin yeniden üretme yöntemi ile aynısının ya da yerine koyma yöntemi ile benzerinin geliģtirilmesi için yapılan harcamaların esas alındığı maliyet bazlı yöntemlerde, aynı/benzer teknolojiyi üretmek için bugünkü maliyetler hesaba katılmaktadır. Bu maliyetler, gerekli malzemeler için yapılan harcamalar ile iģçi maliyetleri gibi doğrudan maliyetlerin yanında, yönetim maliyetleri gibi bazı genel gider kalemlerini de içine alan dolaylı maliyetleri de kapsamaktadır. Yerine koyma yöntemini, patent veya faydalı model belgesine konu buluģu satın almıģ olan; yeniden üretme yöntemini ise kendi buluģları için patent veya faydalı model belgesi alan mükellefler kullanacaklardır. b) Pazar (piyasa) yöntemi Patentli veya faydalı model belgeli benzer buluģların yaklaģık değerlere sahip olduğu varsayımından hareketle, değerlemesi yapılacak buluģların yakın geçmiģte lisans, devir vb. iģlemlere konu olmuģ benzer buluģlarla karģılaģtırması yapılmak suretiyle değeri tespit edilmektedir. Ancak, mevcut patentli veya faydalı model belgeli buluģa benzer özellikli baģka bir buluģ olmaması durumunda bu yöntemin uygulanamayacağı tabiidir. c) Gelir bazlı yöntemler Gelir bazlı yöntemlerde, bir patentin veya faydalı model belgesinin ticarileģtirilmesi sonucunda gelecekte iģletmenin aktifine girecek olan nakit akımları bugünkü değerlerine indirgenerek değerlenmektedir. Bugünkü değerin hesaplanmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi iskonto oranları dikkate alınacaktır. - Doğrudan nakit akımları yöntemi: Doğrudan ilgili buluģun kullanımına atfedilen nakit akımlarının tek tek belirlendiği ve söz konusu nakit akımlarının bugünkü değerlerine indirgendiği bu yöntemde indirgenmiģ değerlerin toplamı patentin değerini vermektedir. - Royalti ödemelerinden kurtuluģ yöntemi: Patent sahibinin farazi olarak patentin sahibi olmadığı; ancak, aynı patenti baģkasından kiraladığı kabul edilerek benzer niteliklerdeki

Sirküler Rapor Mevzuat 22.04.2015/93-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 22.04.2015/93-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 22.04.2015/93-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 5.14.

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Başlıklı 5/B Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA

Detaylı

PATENT VE YAZILIM İSTİSNASI İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU ŞARTI GETİRİLMİŞTİR (SİRKÜLER 2015-44)

PATENT VE YAZILIM İSTİSNASI İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU ŞARTI GETİRİLMİŞTİR (SİRKÜLER 2015-44) Focus Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Maltepe Mh. Edirne Çırpıcı Yolu 5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 No:10 Topkapı/İstanbul SİRKÜLER 2015/44 Tel: 0-212-510 48 14 Fax: 0-212-510 53 14 Sirküler Tarihi: 29.04.2015

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/51

Mali Bülten No: 2015/51 ` Mali Bülten No: 2015/51 Vergi/ 21 Nisan 2015 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde Değişiklik Yapıldı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 21 Nisan 2015 tarih ve 29 sayılı Resmi Gazete de Kurumlar Vergisi Genel

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı 2015-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Temmuz2013 Sayı 2013-13 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 1. KONU: 19 Şubat 2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı 2013-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO:

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ağustos 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ağustos 2014 Sayı 2014-15 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-30 Haziran 2014 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2014 Sayı 2014-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/017

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/017 03.01.2014 ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/017 Konu: HarmanlanmıĢ oto biodizel tesliminde eksik ÖTV uygulamasının usul ve esaslarının belirlendiği 29 Seri Nolu Özel

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Sirküler Tarihi : 25.02.2014 Sirküler No : 2014/022

Sirküler Tarihi : 25.02.2014 Sirküler No : 2014/022 Sirküler Tarihi : 25.02.2014 Sirküler No : 2014/022 6518 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen VERGĠ ALACAKLARININ YENĠDEN YAPILANDIRILMASI (6552/73. Md.) GEREKÇE Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında

Detaylı

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: Rehber.2014/008 Ankara,01.03.2014 Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında 6518 Sayılı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 Ö Z E L B Ü L T E N AR-GE TEŞVİKLERİ KAYNAKLAR Kanunlar Diğer Kaynaklar 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (13.06.2008 tarihli Resmi Gazete) 5746 Sayılı Kanun (12.03.2008

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59 Ġstanbul, 16 Eylül 2014 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59 KONU : 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK AYIN MAKALESĠ KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı Bozulan ekonomik göstergelere, azalan huzura rağmen biraz da olsa rahatlamak için bakılabilecek noktalar vardır. Gelin biraz rahatlayalım:

Detaylı

AR-GE TeĢvikleri. Mevcut Durum

AR-GE TeĢvikleri. Mevcut Durum AR-GE TeĢvikleri Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir Mevcut Durum Ülkemizde Ağustos 2010 itibariyle toplam 39 adet teknoloji geliştirmebölgesi kurulmuş bunların 27 si faaliyetine başlamış, geriye kalan

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ. Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI

UZMAN GÖRÜŞ. Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI KAMUOYUNDA TORBA AF KANUNU OLARAK BİLİNEN 6111 SAYILI KANUNUN

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 22/07/2013 Konu : 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teģviki düzenlemeleri GENELGE

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 15

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 15 Ġstanbul, 19 Ocak 2012 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 15 KONU : Türev Ürünlerde Vergi Uygulamalarına Ġlişkin Tebliğ Düzenlemeleri Hk. Türev ürünlerle ilgili işlemler ekonomik hayatta gittikçe daha

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİNİN. Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com.tr. Emre KARTALOĞLU - YMM

KURUMLAR VERGİSİNİN. Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com.tr. Emre KARTALOĞLU - YMM KURUMLAR VERGİSİNİN BEYANINDA ÖZELLİKLİ KONULAR Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com.tr Kocaeli, Nisan 2014 SUNUM PLANI İNDİRİLECEK GİDERLER / KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı