T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Nisan 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Nisan 2015 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen KiĢi, KuruluĢ veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 7490 Sayılı Karar (R.G. 16 Nisan ) - Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan BaĢvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair 7529 Sayılı Karar (R.G. 16 Nisan ) - Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 16 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/434 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/2264 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/3954 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/6217 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2014/7146 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2014/9817 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 16 Nisan ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 8/4/2015 Tarihli ve 384 Sayılı Kararı (R.G. 17 Nisan ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 8/4/2015 Tarihli ve 387 Sayılı Kararı (R.G. 17 Nisan ) - Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1) nde

2 DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) (R.G. 18 Nisan ) - Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (R.G. 18 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2014/25, K: 2014/119 Sayılı Kararı (R.G. 18 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin 1/4/2014 Tarihli ve E: 2014/118, K: 2015/35 Sayılı Kararı (R.G. 18 Nisan ) - Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Nisan ) - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:8) (R.G. 21 Nisan ) - Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Merkez AnlaĢmasının Ekinde DeğiĢiklik Yapılmasına ve Kei Merkezinin Kalıcı Olarak TaĢınmasının Usullerine ĠliĢkin Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6646 Sayılı Kanun (R.G. 22 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ġkili Tarımsal ĠĢbirliği ve Ortaklığına ĠliĢkin AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6648 Sayılı Kanun (R.G. 22 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6649 Sayılı Kanun (R.G. 22 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 6650 Sayılı Kanun (R.G. 22 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6651 Sayılı Kanun (R.G. 22 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin KuruluĢu, ĠĢleyiĢi ve Faaliyetleri Hakkında AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6652 Sayılı Kanun (R.G. 22 Nisan ) - Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Uygun Bulunduğuna Dair 6640 Sayılı Kanun (R.G. 23 Nisan ) - Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6641 Sayılı Kanun (R.G. 23 Nisan ) - ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6645 Sayılı Kanun (R.G. 23 Nisan ) - Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması SözleĢmesinde DeğiĢiklik in

3 Beyanla Onaylanması Hakkında Karar (R.G. 24 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Karadağ Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Ġdaresi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası nın Yürürlüğe Konulması Hakkında 7415 Sayılı Karar (R.G. 24 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Tacikistan Milli Bankası, Finansal Ġzleme Dairesi (FMD) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası nın Yürürlüğe Konulmasına Dair 7416 Sayılı Karar (R.G. 24 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti, Devlet Finansal Ġstihbarat Servisi Arasında Suç Gelirlerinin MeĢrulaĢtırılması (Aklanması) ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat AnlaĢması nın Yürürlüğe Konulmasına Dair 7417 Sayılı Karar (R.G. 24 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Arjantin Cumhuriyeti Finansal Bilgi Birimi (UIF) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Ġstihbari Bilgi DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası nın Yürürlüğe Konulmasına Dair 7443 Sayılı Karar (R.G. 24 Nisan ) - Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 24 Nisan ) - Yüksek Seçim Kurulunun 22/4/2015 Tarihli ve 725 Sayılı Kararı ve Eki 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listeleri (R.G. 24 Nisan Mükerrer) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında ArĢiv Alanında ĠĢbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında 7460 Sayılı Karar (R.G. 25 Nisan ) - Bazı AnlaĢmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında 7430 Sayılı Karar (R.G. 25 Nisan ) - Yüksek Seçim Kurulunun 19/4/2015 Tarihli ve 703 Sayılı Kararı (R.G. 25 Nisan ) - Askeri Hâkimler Meslek Ġçi Eğitim Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 26 Nisan ) - Yüksek Seçim Kurulunun 19/4/2015 Tarihli ve 705 Sayılı Kararı (R.G. 26 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyetine Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına ĠliĢkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve AnlaĢmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6647 Sayılı Kanun

4 (R.G. 28 Nisan ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Acil Durumlar Alanında ĠĢbirliği AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Sayılı Kanun (R.G. 28 Nisan ) - Adalet Bakanlığının Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı (R.G. 28 Nisan ) - Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının ÇalıĢmaları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik (R.G. 29 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve E: 2014/116, K:2015/4 Sayılı Kararı (R.G. 29 Nisan ) - Anayasa Mahkemesinin Tarihli ve E: 2014/127, K:2015/5 Sayılı Kararı (R.G. 29 Nisan ) - ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 30 Nisan ) - Adalet Bakanlığına Ait Depo Ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar Ġçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (R.G. 30 Nisan ) - Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ (R.G. 30 Nisan ) - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368) (R.G. 30 Nisan ) Nisan Ayında YaĢ Haddinden ve Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste (30 Nisan 2015) BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7490 BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kiģi, kuruluģ veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değiģiklik yapılmasına iliģkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/3/2015 tarihli ve 3875 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 18/3/2015 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Ahmet DAVUTOĞLU Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI

5 BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı K. ĠPEK A. ĠSLAM V. BOZKIR V. EROĞLU Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. Ç. KILIÇ N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANĠKLĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı S. ÖZTÜRK C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. M. EKER F. BĠLGĠN Sağlık Bakanı V.UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 16 Nisan ] Karar Sayısı : 2015/7529 Ekli Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan BaĢvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar ın yürürlüğe konulması; ĠçiĢleri Bakanlığının 20/3/2015 tarihli ve 1525 sayılı yazısı üzerine, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 8/4/2015 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı K. ĠPEK A. ĠSLAM V. BOZKIR F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE M. ÇAVUġOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANĠKLĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı S. ÖZTÜRK C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek

6 ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU F. BĠLGĠN Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 16 Nisan ] YÖNETMELĠK Karar Sayısı : 2015/7528 Ekli Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile SözleĢme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 23/2/2015 tarihli ve 297 sayılı yazısı üzerine, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/3/2015 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Tayyip ERDOĞAN Recep CUMHURBAġKANI Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. AVCI BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V. K. ĠPEK A. ĠSLAM V. BOZKIR F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. Ç. KILIÇ N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANĠKLĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı S. ÖZTÜRK C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek

7 ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU F. BĠLGĠN Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 16 Nisan ] ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/434 BaĢvuru Numaralı Kararı 16 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Nisan ] Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/2264 BaĢvuru Numaralı Kararı 16 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Nisan ] Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/3954 BaĢvuru Numaralı Kararı 16 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Nisan ] Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2013/6217 BaĢvuru Numaralı Kararı 16 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Nisan ]

8 Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2014/7146 BaĢvuru Numaralı Kararı 16 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Nisan ] Anayasa Mahkemesinin 26/2/2015 Tarihli ve 2014/9817 BaĢvuru Numaralı Kararı 16 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 16 Nisan ] HÂKĠM VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından: HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI Karar Tarihi : 08/04/2015 Karar No : 384 Milâs ilçesinin coğrafi konumu, Bodrum ve Muğla Adliyelerinin iģ ve kadro durumları birlikte değerlendirilerek, Milâs Adliyesinin Muğla Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına karar verilmiģtir. [R.G. 17 Nisan ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından: HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI Karar Tarihi : 08/04/2015 Karar No : 387

9 Oğuzlar ilçesinin coğrafi konumu ile Ġskilip ve Çorum Adliyelerinin iģ ve kadro durumları birlikte değerlendirilerek; Oğuzlar ilçesinin Ġskilip Adliyesi yargı alanından çıkarılarak Çorum Adliyesi yargı alanına bağlanmasına karar verilmiģtir. [R.G. 17 Nisan ] TEBLĠĞLER Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKĠP SĠSTEMĠ) (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 2) MADDE 1 20/12/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1) nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. a) 4 üncü maddesinin dördüncü ve beģinci fıkraları ile 10 uncu maddesi 21/12/2015 tarihinde, MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. [R.G. 18 Nisan ] Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği 18 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 18 Nisan ] ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2014/25, K: 2014/119 Sayılı Kararı 18 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.

10 [R.G. 18 Nisan ] Anayasa Mahkemesinin 1/4/2014 Tarihli ve E: 2014/118, K: 2015/35 Sayılı Kararı 18 Nisan 2015 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır. [R.G. 18 Nisan ] YÖNETMELĠK Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığından: ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESĠNĠN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 18/4/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (2) Ancak kazı gerektirmeyen maden arama izinlerinde belgelerin tam olması halinde bölge müdürlüğü müracaat yazısının bir örneği üzerine kayıt tarihini ve sayısını belirterek talep sahibine iade eder. Maden ruhsat sahibi ruhsat süresince bu belge ile ruhsat alanında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araģtırma gibi kazı gerektirmeyen maden arama faaliyetinde bulunabilir. Aramanın el karotu ile karot alma Ģeklinde yapılmak istenmesi halinde idarece teminat alınmak suretiyle belirlenen sürede ve alanda el karotu ile arama yapılmasına izin verilebilir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (3) Madencilik faaliyetine baģlanılmadan önce izin sahibine, maden iģletme ile tesis izin alanları, maden stok alanı, pasa döküm alanı, verimli toprak depolama alanı ve atık barajı izin sahasının sınırlarının köģe noktalarına zeminden en az iki metre yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit iģaretler tesis ettirilir. Ġki nokta arası 25 metreden fazla olamaz. Sabit iģaretler izin süresi ve rehabilite izleme sürecinde muhafaza edilir. Aksi halde madencilik faaliyetine müsaade edilmez. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su ĠĢleri Bakanı yürütür. Ek-1 Ġzin Türü Katsayısı Sondaj usulü maden arama izinleri 0,2 Maden arama, iģletme ve hammadde 0,4 üretim izinleri

11 Maden tesis ve altyapı tesis izinleri 0,5 Toprak dolgu izinleri 1,5 [R.G. 19 Nisan ] TEBLĠĞ Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 8) 3/4/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nin Yabancı fon kazançlarının ve bu fonların portföy yöneticiliğini yapan Ģirketlerin vergisel durumu baģlıklı bölümden sonra gelmek üzere aģağıdaki bölüm eklenmiģ ve sonraki bölüm numarası buna göre teselsül ettirilmiģ ve aynı Tebliğe ek-2 den sonra gelmek üzere aģağıdaki Kurumlar Vergisi Kanunu 5/B Ġstisnası Ön Değerleme Raporu baģlıklı ek-3 eklenmiģtir. Tebliğ olunur Sınai mülkiyet haklarında istisna 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 82 nci maddesiyle bu Kanuna eklenen Sınai mülkiyet haklarında istisna baģlıklı 5/B maddesinde, Türkiye de gerçekleģtirilen araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluģlardan 1/1/2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve iratlara yönelik istisna uygulaması düzenlenmiģtir Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye de gerçekleģtirilen araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluģların; - Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, - Devri veya satıģı neticesinde elde edilen kazançların, - Türkiye de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların, - Türkiye de gerçekleģtirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satıģından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluģa atfedilen kısmının %50 si maddede belirtilen Ģartların yerine getirilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna uygulamasında, - Patent, Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından incelemeli sistemle verilmiģ patenti, - Faydalı model belgesi, TPE tarafından olumlu araģtırma raporu sonucunda verilmiģ faydalı model belgesini, - Kiralama, patent veya faydalı model belgesine konu buluģun yurt içi veya yurt dıģındaki gerçek veya tüzel kiģilere inhisari veya inhisari olmayan lisans sözleģmesiyle belirli bir süre için kiralanmasını, - Devir veya satıģ, patent veya faydalı model belgesine konu buluģun yurt içi veya yurt dıģındaki gerçek veya tüzel kiģilere bedel karģılığı satılmasını,

12 - Seri üretime tabi tutularak pazarlama, münhasıran patent veya faydalı model belgesine konu özgün ürünün Türkiye de üretilerek yurt içi veya yurt dıģındaki gerçek veya tüzel kiģilere satıģa sunulmasını, - Üretim sürecinde kullanma, patent veya faydalı model belgesine konu buluģun, üretimi Türkiye de gerçekleģtirilen ürünlerin üretim sürecinde veya bu ürünlerin imalinde kullanılmasını ifade etmektedir. Bu istisnanın uygulanmasında temel Ģart, kazanç ve iradın elde edildiği buluģlara iliģkin araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye de gerçekleģtirilmiģ olmasıdır. BuluĢa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluģ nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar da istisna kapsamındadır Ġstisnadan yararlanacak olanlar Bu istisna uygulamasından kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. Ġstisna Ģartlarının sağlanması kaydıyla, gerçek veya tüzel kiģilerin tam veya dar mükellefiyete tabi olmasının istisna uygulanmasında bir önemi yoktur. Dar mükellef kurumların, Türkiye de gerçekleģtirdikleri araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluģları için patent veya faydalı model belgesi almaları halinde, bu buluģlarından elde edecekleri kazanç ve iratları için istisna hükümlerinden faydalanmaları mümkün olacaktır Ġstisnadan yararlanma Ģartları BuluĢlara iliģkin araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye de gerçekleģtirilmesi Patentli veya faydalı model belgeli buluģlardan elde edilen kazanç ve iratların bu istisnaya konu edilebilmesi için söz konusu buluģlara iliģkin araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye de gerçekleģtirilmiģ olması esastır. Dolayısıyla, yurt dıģında gerçekleģtirilen araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluģlar için Türkiye de TPE tarafından tescil edilmiģ patent veya faydalı model belgesi alınmıģ olsa dahi istisna uygulamasından yararlanılamayacaktır Ġncelemeli sistemle patent veya olumlu araģtırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması Ġstisna uygulamasına konu buluģun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluģlar arasında olması ve buluģa iliģkin incelemeli sistemle patent veya olumlu araģtırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması Ģarttır. Dolayısıyla, istisna uygulamasına konu edilecek buluģlar için TPE tarafından tescil edilmiģ incelemeli sistemle patent veya olumlu araģtırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması gerekmektedir Ġstisna uygulamasından yararlanacak kiģilerden olunması Ġstisna uygulamasından yararlanabilecek kiģilerin, 551 sayılı KHK nın 2 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taģıması ve bu kiģilerin patentli veya faydalı model belgeli buluģu geliģtirme yetkisini haiz bulunması Ģartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması gerekmektedir Ġstisnadan yararlanacak kiģilerin 551 sayılı KHK da belirtilen nitelikleri taģıması

13 551 sayılı KHK nın 2 nci maddesiyle sağlanan patent veya faydalı model belgesi korumasından; - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan ya da sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kiģiler, - Paris AnlaĢması hükümleri dahilinde baģvuru hakkına sahip kiģiler ile - Bu kapsam dıģında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kiģilere kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kiģiler karģılıklılık ilkesi uyarınca yararlanabilecektir Patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olunması 551 sayılı KHK nın 88 inci maddesi uyarınca, gerçek veya tüzel kiģiler sahibi oldukları patent veya faydalı model belgesinin kullanma hakkını, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak Ģekilde lisans sözleģmesine konu edebilirler. Patent veya faydalı model belgesine iliģkin lisans ise inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans Ģeklinde verilebilmektedir. Aksi sözleģmede kararlaģtırılmamıģsa lisansın inhisari olmadığı kabul edilmektedir. Lisans veren, patent veya faydalı model belgeli buluģu kendisi kullanabileceği gibi üçüncü kiģilere aynı buluģa iliģkin baģka lisanslar da verebilmektedir. Ġnhisari lisans söz konusu olduğu zaman lisans veren baģkasına lisans verememekte olup hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de patent konusu buluģu kullanamamaktadır. Patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olunması, lisans verenin kendisinin patentli veya faydalı model belgeli buluģu kullanamadığı inhisari lisans verilmesi halini ifade etmektedir. Ayrıca, lisans sözleģmesinde inhisari lisans sahibine patentli veya faydalı model belgeli buluģu geliģtirme yetkisinin de tanınmıģ olması Ģarttır. Ġnhisari lisans sahibi kiģi ya da kurumların bu istisnadan yararlanabilmeleri için söz konusu lisans sözleģmelerinin TPE tarafından tescil edilmiģ olması gerekmektedir. Ancak, inhisari lisans sözleģmesi dıģındaki lisans sözleģmeleriyle patentli veya faydalı model belgeli buluģun kullanım haklarını alanlar, bu sözleģmeler TPE tarafından tescil edilmiģ olsa dahi istisnadan faydalanamayacaklardır Değerleme raporu düzenlenmesi Ġstisnadan yararlanılacak ilk yıl, oluģturacağı katma değer dikkate alınarak buluģun devri veya satıģı halindeki değerinin tespitine yönelik olarak Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesi Ģarttır Patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresinin aģılmamıģ olması Ġstisnadan, patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aģılmamak kaydıyla yararlanılması mümkündür. 551 sayılı KHK uyarınca incelemeli sistemle verilen patentlerde koruma süresi, TPE ye baģvuru tarihinden itibaren en fazla 20 yıl, araģtırma raporu sonucunda alınan faydalı model belgelerinde ise koruma süresi TPE ye baģvuru tarihinden itibaren en fazla 10 yıldır. Bu kapsamda, patent veya faydalı model belgelerine konu buluģlardan, patent veya faydalı model belgesinin koruma süresinin sona ermesinden sonra elde edilen kazanç ve iratlar için bu istisnadan yararlanılamayacaktır. Ġncelemesiz sistem ile verilen patentlerde koruma süresi 7 yıl olup bu süre sona ermeden patent sahibinin talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda, incelemeli sistemle patent verilmesi halinde, incelemeli sistemle patent verildiği tarihten itibaren kalan koruma süresinin sonuna kadar elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılabilecektir Ġstisna uygulaması Ġstisna uygulamasına ilk defa konu edilecek patentli veya faydalı model belgeli buluģlarla ilgili olarak değerleme raporunun düzenlenmesi amacıyla, patent veya faydalı model belgesi

14 sahipleri tarafından, Ek-3'te yer alan formata göre hazırlanacak ön değerleme raporuyla Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına baģvurulması gerekmektedir. Mükellefler, patentli veya faydalı model belgeli buluģlarından 1/1/2015 tarihinden itibaren elde ettikleri kazanç ve iratları için, değerleme raporunun düzenlenmesinden ve istisnadan yararlanılacak azami tutarın kati olarak tespit edilmesinden sonra, istisnadan yararlanmaya baģlayabileceklerdir. Ancak, dileyen mükelleflerin, hazırladıkları söz konusu ön değerleme raporunda yer verdikleri tahmini değeri dikkate almak suretiyle Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına baģvuru yaptıkları tarihten itibaren istisnadan yararlanabilmeleri mümkündür. Ön değerleme raporunda yer verilen tahmini değer dikkate alınarak yararlanılan toplam istisna tutarının, düzenlenen değerleme raporunda patent veya faydalı model belgesine iliģkin tespit edilen değere göre mükellef bazında yararlanılabilecek azami istisna tutarından fazla olması halinde, haksız yere yararlanılan tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte mükelleflerden aranacaktır Değer tespiti ve değerleme raporunun düzenlenmesi Değer tespiti Mükellefler, TPE tarafından tescil edilmiģ patentli veya faydalı model belgeli buluģlarına iliģkin olarak düzenleyecekleri ön değerleme raporunda, bu buluģlarından, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına baģvuru yaptıkları tarihin içinde bulunduğu geçici vergilendirme döneminin ilk gününe kadar elde etmiģ oldukları tüm hasılatları ile kazançlarının tutarına da yer vereceklerdir. Ön değerleme raporunda, patentli veya faydalı model belgeli buluģlar için aģağıdaki yöntemlere göre ayrı ayrı tespit edilecek değerlere ve bu değerlerin tespitine iliģkin hesaplamalara yer verilecektir. Mükellefler tarafından, bu değerlerden hangisinin tercih edildiği ve tercih edilme nedenleri ön değerleme raporunda ayrıca belirtilecektir. a) Maliyet bazlı yöntemler Değerlemesi yapılacak patent veya faydalı modelin yeniden üretme yöntemi ile aynısının ya da yerine koyma yöntemi ile benzerinin geliģtirilmesi için yapılan harcamaların esas alındığı maliyet bazlı yöntemlerde, aynı/benzer teknolojiyi üretmek için bugünkü maliyetler hesaba katılmaktadır. Bu maliyetler, gerekli malzemeler için yapılan harcamalar ile iģçi maliyetleri gibi doğrudan maliyetlerin yanında, yönetim maliyetleri gibi bazı genel gider kalemlerini de içine alan dolaylı maliyetleri de kapsamaktadır. Yerine koyma yöntemini, patent veya faydalı model belgesine konu buluģu satın almıģ olan; yeniden üretme yöntemini ise kendi buluģları için patent veya faydalı model belgesi alan mükellefler kullanacaklardır. b) Pazar (piyasa) yöntemi Patentli veya faydalı model belgeli benzer buluģların yaklaģık değerlere sahip olduğu varsayımından hareketle, değerlemesi yapılacak buluģların yakın geçmiģte lisans, devir vb. iģlemlere konu olmuģ benzer buluģlarla karģılaģtırması yapılmak suretiyle değeri tespit edilmektedir. Ancak, mevcut patentli veya faydalı model belgeli buluģa benzer özellikli baģka bir buluģ olmaması durumunda bu yöntemin uygulanamayacağı tabiidir. c) Gelir bazlı yöntemler Gelir bazlı yöntemlerde, bir patentin veya faydalı model belgesinin ticarileģtirilmesi sonucunda gelecekte iģletmenin aktifine girecek olan nakit akımları bugünkü değerlerine indirgenerek değerlenmektedir. Bugünkü değerin hesaplanmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi iskonto oranları dikkate alınacaktır. - Doğrudan nakit akımları yöntemi: Doğrudan ilgili buluģun kullanımına atfedilen nakit akımlarının tek tek belirlendiği ve söz konusu nakit akımlarının bugünkü değerlerine indirgendiği bu yöntemde indirgenmiģ değerlerin toplamı patentin değerini vermektedir. - Royalti ödemelerinden kurtuluģ yöntemi: Patent sahibinin farazi olarak patentin sahibi olmadığı; ancak, aynı patenti baģkasından kiraladığı kabul edilerek benzer niteliklerdeki

15 royalti oranları tespit edilmektedir. Söz konusu patent kullanılarak oluģması beklenen hasılatın royalti oranıyla çarpımı sonucu royalti ödemesi hesaplanmakta ve royalti ödemelerinin bugünkü değerlerine indirgenmiģ toplamı patentin değerini vermektedir. - Çoklu dönem fazladan kazanç yöntemi: Ġlgili patentin varlığı nedeniyle elde edilen nakit akımlarının tamamen ilgili varlığa atfedildiği doğrudan nakit akımları yöntemini baz alan bu yöntemde, söz konusu patentin nakit akımlarını üretirken iģletmenin aktifinde yer alan diğer varlıkların da kullanıldığı kabul edilmektedir. Bu nedenle diğer varlıklara, üretime katılmaları nedeniyle elde edilen nakit akımlarından pay verilmektedir. - Nakit akımlarındaki artıģ yöntemi: Doğrudan nakit akımları yönteminin tersinin izlendiği bu yöntemde, patentin var olması veya olmaması durumunda elde edilecek olan nakit akımları arasındaki fark dikkate alınmakta ve bugünkü değere indirgenmektedir. Kullanılan kârlılık oranları belirlenirken, koruma süresi dolmuģ olan benzer ürünler ile koruma süresi halen devam eden benzer ürünler arasındaki kârlılık farkı dikkate alınmaktadır. d) Diğer değerleme yöntemleri Değer tespitinde mükellefler yukarıda sayılan yöntemlere ilaveten hesaplamaya dayalı diğer yöntemleri de kullanabilirler Değerleme raporunun düzenlenmesi Mükelleflerin baģvuruları değerleme raporunun düzenlenmesi amacıyla Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığına iletilecek olup istisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluģun oluģturacağı katma değer dikkate alınarak devir veya satıģ halindeki değerinin tespitine yönelik değerleme raporu vergi müfettiģleri tarafından düzenlenecektir. AraĢtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin bir kısmının yurt dıģında gerçekleģtirilmiģ olması halinde, buluģun değerleme raporunda tespit edilen değerinin söz konusu faaliyetlerin Türkiye de yapılan bölümüne isabet eden kısmı, yurt içinde gerçekleģtirilen bu faaliyetlere iliģkin harcamaların toplam harcamalara oranı dikkate alınarak belirlenecek ve belirlenen bu tutar istisna uygulamasında dikkate alınmak üzere raporda ayrıca belirtilecektir. Bu tutarın tespitinde, yurt dıģından alınan hizmetler dahil yurt dıģında gerçekleģtirilen tüm harcamaların iliģkin olduğu faaliyetler, yurt dıģında gerçekleģtirilen faaliyet kapsamında dikkate alınacaktır. Düzenlenen değerleme raporu Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığınca Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına gönderilecektir. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından değerleme raporunun bir örneği mükellefe gönderilerek istisnadan yararlanılabilecek toplam tutar hakkında bilgi verilecektir. Her bir patentli veya faydalı model belgeli buluģ için bir defaya mahsus olmak üzere değerleme raporu düzenlenecek ve bu raporda tespit edilen değer patent veya faydalı model belgesinin koruma süresince bu istisnadan faydalanacak tüm mükellefler için güncellenmeksizin geçerli olacaktır. Dolayısıyla, patent veya faydalı model belgesinin devri, satıģı veya inhisari lisansa konu edilmesi durumlarında patent veya faydalı model belgesini devralan, satın alan veya inhisari lisans sahipleri adına ikinci bir değerleme raporu düzenlenmesi söz konusu olmayacaktır Ġstisna kazancın tespiti Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı; değerleme raporunda belirtilen bedelin %50 sini, bu madde kapsamında yararlanılabilecek toplam istisna tutarı ise değerleme raporunda belirtilen bedelin %100 ünü aģamayacaktır. Örnek 1: (B) A.ġ. 6/5/2013 tarihinde TPE ye yapmıģ olduğu baģvuruya istinaden 6/7/2015 tarihinde aldığı patente iliģkin olarak hazırladığı ön değerleme raporunda buluģun değerini TL olarak öngörmüģ ve 27/10/2015 tarihinde Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına baģvurmuģtur. (B) A.ġ. söz konusu patentten doğan tüm haklarını 13/1/2016 tarihinde TL ye (C) A.ġ. ye satmıģ ve TL kâr elde etmiģtir. 4/4/2016 tarihinde

16 vergi müfettiģi tarafından düzenlenen değerleme raporunda patentin tespit edilen değeri TL dir. (C) A.ġ. bu patentin kullanım haklarını, 2/1/2017 tarihinde iki yıl süre ile (E) Ltd. ġti. ne inhisari lisans sözleģmesiyle vererek 2017 hesap döneminde TL, 2018 hesap döneminde ise TL kazanç elde etmiģtir. (E) A.ġ. de söz konusu patente konu buluģu seri üretime tabi tutarak 2017 hesap döneminde TL, 2018 hesap döneminde ise TL kazanç elde etmiģtir. Buna göre; Mükellef bazında yararlanılabilecek azami istisna tutarı = = = BuluĢun değerleme raporunda tespit edilen değeri TL TL x %50 x %50 - (B) A.ġ. nin satıģ kazancının yarısı ( TL x %50) TL olup bu tutar mükellef bazında yararlanılabilecek azami istisna tutarı olan TL nin altında olduğundan TL nin tamamı istisnaya konu edilebilecektir. - (C) A.ġ hesap dönemi için ( TL x %50) TL, 2018 hesap dönemi için ( TL x %50) TL tutarında istisnadan faydalanabilecektir. - (E) A.ġ hesap dönemi için ( TL x %50) TL, 2018 hesap dönemi için ( TL x %50) TL tutarında istisnadan faydalanabilecektir. Gerek (C) A.ġ. ve gerekse (E) A.ġ. nin istisna kapsamındaki kazançlarının tutarı, mükellef bazında yararlanılabilecek azami istisna tutarını ( TL) aģmadığından, söz konusu kazançları üzerinden hesaplanan tutarın tamamını istisnaya konu edebilecektir. Mükellef BuluĢtan elde edilen kazanç Kazanç dönemi Yararlanılacak istisna tutarı Kalan toplam istisna tutarı (B) A.ġ TL TL TL (C) A.ġ TL TL TL (E) A.ġ TL TL TL (C) A.ġ TL TL TL (E) A.ġ TL TL TL Örnek 2: (F) A.ġ. incelemesiz sistemle patent aldığı ve 7 yıllık koruma süresi 1/4/2018 tarihinde sona erecek buluģu için incelemeli sistemle patent verilmesi talebiyle 6/5/2015 tarihinde TPE ye baģvurmuģtur. BaĢvurusu uygun görülen (F) A.ġ. nin buluģu için 2/2/2017 tarihinde, 1/4/2031 tarihinde koruma süresi sona ermek üzere incelemeli sistemle patent verilmiģtir. (F) A.ġ. nin 2/3/2017 tarihinde yapmıģ olduğu baģvuruya istinaden düzenlenen değerleme raporunda buluģun tespit edilen değeri TL dir. - (F) A.ġ. sahibi olduğu patenti 2/1/2015 tarihinde 1 yıllığına (G) A.ġ. ye TL ye kiralamıģtır. - (F) A.ġ yılında bu buluģunu seri üretime tabi tutarak TL kazanç elde etmiģtir. - (F) A.ġ. söz konusu patenti 5/5/2019 tarihinde (H) A.ġ. ye satarak TL kâr elde etmiģtir. - (H) A.ġ. ise aynı patenti iki ay sonra (5/7/2019) (K) A.ġ. ye satmıģ ve bu satıģtan TL kâr elde etmiģtir.

17 - (K) A.ġ. buluģu seri üretime tabi tutarak 2020 yılında TL kazanç elde etmiģtir. Mükellef bazında yararlanılabilecek azami istisna tutarı = = = BuluĢun değerleme raporunda tespit edilen değeri TL TL x %50 x %50 Buna göre, mükellef bazında en fazla TL lik istisnadan yararlanılması mümkün olacaktır. - (F) A.ġ. nin sahip olduğu incelemesiz patenti (G) A.ġ. ye kiralaması nedeniyle elde edilen TL istisnaya konu edilemeyecektir. - (F) A.ġ. nin buluģunu seri üretime tabi tutarak elde ettiği TL lik kazancın %50 si ( TL) kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir. Patentin satıģından elde edilen TL lik kazancın %50 si TL olmakla birlikte (F) A.ġ. nin yararlanabileceği azami istisna tutarı TL olduğundan bu satıģ kazancının sadece TL lik kısmı için istisnadan faydalanabilecektir. - (H) A.ġ. ise satın aldığı patentin (K) A.ġ. ye satıģından elde ettiği TL kazancının %50 sini ( TL) istisnaya konu edebilecektir. - (F) A.ġ. ve (H) A.ġ TL lik toplam istisna tutarının TL lik kısmını kullanmıģ olduklarından, (K) A.ġ. buluģu seri üretime tabi tutarak elde ettiği TL kazancının %50 si olan TL lik tutarı değil, en fazla TL lik tutarı istisnaya konu edebilecektir. Mükellef BuluĢtan elde edilen kazanç Kazanç dönemi Yararlanılabilecek istisna tutarı Kalan toplam istisna tutarı (F) A.ġ TL 2015 Ġstisnaya konu edilemeyecektir. (F) A.ġ TL TL TL (F) A.ġ TL TL TL (H) A.ġ TL TL TL (K) A.ġ TL TL BuluĢun üretim sürecinde kullanılması halinde kazancın tespiti Maddenin üçüncü fıkrası gereğince, buluģun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satıģından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluģa atfedilen kısmı, ayrıģtırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilecektir. Öte yandan, maddenin yedinci fıkrası hükmüyle, üçüncü fıkrada yer alan transfer fiyatlandırması suretiyle ayrıģtırma yöntemi yerine satıģ, hasılat, gider, harcama veya benzeri unsurları dikkate alarak kazancın ayrıģtırılmasında basitleģtirilmiģ yöntemler tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıģtır. Bu kapsamda, patentli veya faydalı model belgeli buluģunu üretim sürecinde kullanan mükelleflerin tercih etmeleri halinde, ürettikleri ürünlerin satıģından elde ettikleri kazançlarının patentli veya faydalı model belgeli buluģa atfedilen kısmını, maliyet unsurlarını dikkate alarak da ayrıģtırmaları mümkündür. Örnek 1: LED TV paneli üreten (A) A.ġ. üretim maliyetlerinde %10 avantaj sağlayan ve patentle korunan buluģunu kullanarak ürettiği panelleri, televizyon üreten (B) A.ġ. ye satmaktadır. (A) A.ġ. nin bu buluģu öncesinde her bir panelin üretim maliyeti TL iken bu buluģun üretim sürecinde kullanılmaya baģlanmasıyla beraber her bir panelin üretim maliyeti 900 TL ye düģmüģtür. (A) A.ġ. söz konusu panelleri (B) A.ġ. ye TL birim

18 fiyatla satmakta olup buluģun üretim sürecinde kullanılması sonrasında satıģ fiyatı değiģmemiģtir. (A) A.ġ. birim üretim maliyetlerinde %10 azalma sağlayan bu buluģu sayesinde her bir panel satıģından elde ettiği kâr tutarını 200 TL den 300 TL ye çıkarmıģtır. Dolayısıyla (A) A.ġ. nin patentli buluģunu Türkiye de ürettiği LED TV panellerinin üretim sürecinde kullanmasından elde ettiği ve istisna uygulamasına konu edebileceği kazanç tutarı her bir panel itibarıyla (300 TL TL) 100 TL dir. (A) A.ġ. nin satıģını yaptığı her bir panel itibarıyla kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanabileceği istisna kazanç tutarı (100 TL x %50) 50 TL olarak hesaplanmaktadır. Örnek 2: Kompresör üreten (C) A.ġ. patentle korunan buluģunu üretim sürecinde kullanarak üretim kapasitesini yıllık birimden birime çıkarmıģtır. Bu buluģun üretim sürecinde kullanılmaya baģlanmasıyla birlikte birim baģına kompresör üretim maliyeti %20 azalmıģtır. (C) A.ġ. nin, patentle korunan buluģunu üretim sürecinde kullanarak ürettiği kompresörlerin aynı fiyatla satıģından doğan kazancının %20 lik kısmı, istisnanın uygulanmasında dikkate alınacak tutar olacaktır Tevkifat uygulaması Ġstisna uygulaması, patent veya faydalı model belgesi alınan buluģ dolayısıyla elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden vergi kesintisi yapılmasına engel teģkil etmeyecektir. Ancak, Kanunun 5/B maddesi kapsamında istisnadan yararlanılabilecek serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi %50 indirimli olarak uygulanacaktır. Kazanç ve iratları kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre ile uygulanır. Örnek 1: (BB) A.ġ. Türkiye de gerçekleģtirdiği araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan buluģunu TPE ye tescil ettirerek incelemeli sistemle patent almıģ ve bu patenti 2016 yılında Türkiye de iģyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef (HS) firmasına satmıģtır. (HS) firması ise patente konu bu buluģun kullanım haklarını, buluģu Türkiye deki üretim faaliyetlerinde kullanacak olan (ÇB) Ltd. ġti. ne üç yıllığına inhisari lisansla vermiģtir. Bu kiralama nedeniyle dar mükellef (HS) firmasına yapılacak kira ödemeleri üzerinden Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca %20 oranında yapılacak tevkifat, %50 indirimli olarak %10 oranında uygulanacaktır. Söz konusu indirimli oran en fazla 5 yıl süreyle uygulanabilecektir. Örnek 2: Serbest meslek erbabı (MF), Türkiye de gerçekleģtirdiği faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluģunun patentini 1/6/2015 tarihinde tescil ettirerek almıģtır. BaĢvurusuna istinaden 21/1/2016 tarihinde değerleme raporu düzenlenmiģ olup (MF) patent üzerindeki hakkını 8/6/2016 tarihinde (MT) A.ġ. ye TL ye satmıģtır. (MT) A.ġ. Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamında istisnadan faydalanan serbest meslek erbabı (MF) ye yapacağı ödemelerin tamamı ( TL) üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca belirlenen tevkifat oranının %50 si nispetinde gelir vergisi tevkifatı yapacaktır. Örnek 3: Tam mükellef Bay (T), Türkiye de gerçekleģtirdiği araģtırma ve geliģtirme faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluģunun patentini tescil ettirerek beyana tabi bir kazancı olmayan (U) gerçek kiģisine satmıģ; (U) gerçek kiģisi de bu patenti 2/1/2016 tarihinde (Z) A.ġ. ye yıllık TL bedel üzerinden 8 yıllığına kiralamıģtır. (Z) A.ġ. (U) gerçek kiģisine yapacağı kira ödemelerinde, Ģartların sağlanmıģ olması halinde, 5 yıl boyunca gelir vergisi tevkifatı oranını %50 indirimli olarak uygulayacaktır. Ġndirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre ile uygulanacağından (Z) A.ġ. kira süresinin son 3 yılına iliģkin kira ödemelerinden normal oranda kesinti yapacaktır Diğer hususlar

19 /1/2015 tarihinden önce tescil edilmiģ patentli veya faydalı model belgeli buluģların durumu 1/1/2015 tarihinden önce alınan ve koruma süresi henüz dolmamıģ olan patent veya faydalı model belgelerine iliģkin buluģlardan 1/1/2015 tarihinden itibaren kalan koruma süresince elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılabilecektir. Ancak, koruma süresi 1/1/2015 tarihinden önce dolmuģ olan patentli veya faydalı model belgeli buluģlardan elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılamayacaktır. Örnek 1: (MK) A.ġ. incelemeli sistemle patent baģvurusunu TPE ye 2/4/2012 tarihinde yapmıģ olup 2/2/2014 tarihinde patent almıģtır. (MK) A.ġ. patent baģvurusuna konu olan buluģtan koruma süresi içinde kalan 1/1/2015-2/4/2032 döneminde elde ettiği kazançlar için, istisna Ģartlarını sağlamak koģuluyla, istisnadan yararlanabilecektir. (MK) A.ġ. nin sahip olduğu bu patent dolayısıyla 1/1/2015 tarihinden önce elde ettiği kazanç ve iratlar ise bu istisnaya konu edilemeyecektir. Örnek 2: (A) A.ġ. faydalı model belgesi baģvurusunu TPE ye 5/1/2012 tarihinde yapmıģ olup 1/8/2012 tarihinde araģtırma raporu sonucunda faydalı model belgesini almıģtır. (A) A.ġ., faydalı model belgesi baģvurusuna konu olan buluģtan koruma süresi içinde kalan 1/1/2015-5/1/2022 döneminde elde ettiği kazançlar için, istisna Ģartlarını sağlamak koģuluyla, istisnadan yararlanabilecektir. Öte yandan, 1/1/2015 tarihinden önce tescil edilmiģ patentler ile faydalı model belgelerine iliģkin olarak düzenlenecek değerleme raporunda, bu patent ve faydalı model belgeleri için tespit edilen değer ile baģvuru sahibince tescil tarihinden 31/12/2014 tarihine kadar elde edilen kazançlar arasındaki fark, yararlanılabilecek azami istisna tutarı olarak dikkate alınacaktır Sınai mülkiyet hakkının devredilmesi, satılması veya kiralanması iģlemlerinin tescili Patent veya faydalı model belgesinin devredilmesi, satılması veya inhisari lisans verilmesi dahil kiralanması durumlarında bu istisnadan yararlanılabilmesi için devir, satıģ veya kiralama iģlemlerinin TPE tarafından tutulan Sicile tescil edilmesi gerekmektedir. Patent veya faydalı model belgesini devralanlar, satın alanlar veya inhisari lisans sahipleri, Ģartların sağlanması kaydıyla, bu iģlemlerin Sicile tescil edildiği tarihten itibaren istisnadan yararlanabileceklerdir AraĢtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin bir kısmının veya tamamının yurt dıģında gerçekleģtirilmesi AraĢtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin bir kısmının yurt dıģında yapılması veya yurt dıģındaki gerçek kiģiler ile kurum ve kuruluģlardan mesleki veya teknik destek, danıģmanlık hizmeti ve diğer hizmetler alınması veya bunlara analiz yaptırılması gibi hallerde, araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin sadece Türkiye de gerçekleģtirilen kısmına isabet eden tutarla sınırlı olmak üzere istisnadan yararlanılabilecektir. Dolayısıyla, tamamı yurt dıģında gerçekleģtirilmiģ olan araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan buluģlar için 551 sayılı KHK kapsamında Türkiye de patent veya faydalı model belgesi alınmıģ olsa dahi bu istisnadan yararlanılması mümkün değildir Patent veya faydalı model belgesinin geriye dönük olarak hükümsüz sayılması Yetkili mahkemeler tarafından patent veya faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmiģe etkili olacağından, bu patent veya faydalı model belgelerine konu buluģlardan elde edilen kazanç ve iratlar için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir Yeminli mali müģavirlerin sorumluluğu

20 2/1/1990 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yeminli Mali MüĢavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sınai mülkiyet haklarında istisna ile ilgili iģlemler yeminli mali müģavirlerin tasdik edeceği konular kapsamına alınmıģtır. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratlara iliģkin istisnadan yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerinin, kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanılan istisna tutarının doğru hesaplandığına ve uygulandığına iliģkin YMM tasdik raporunu ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Vergi müfettiģlerince düzenlenecek değerleme raporlarının vergi dairesine, YMM tasdik raporlarının verilmesi gereken ay içinde veya daha sonra gelmesi halinde de mükellefler bu istisnadan yararlanabileceklerdir. Bu durumda, değerleme raporunun ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde YMM tasdik raporunun ibraz edilmesi gerekecektir. Söz konusu raporun bu süreler içinde verilememesi halinde ise sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratlara iliģkin istisnadan yararlanılamayacağı tabiidir. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratlara iliģkin hususlara tam tasdik raporunda yer verilmiģ olması durumunda, bu istisnadan yararlanılması nedeniyle ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. YMM tasdik raporunda en az aģağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir: Tasdik raporuna eklenecek olan ve ön değerleme raporunda belirtilen patentli veya faydalı model belgeli buluģun araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri, sonuçları ile uygulanma durumuna iliģkin mükelleften alınan bilgiler, BuluĢun araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin sürecine iliģkin olarak mükelleften alınan bilgiler (bu faaliyetlerin nerede yapıldığı, nitelikleri, hacmi, teknik donanımı ve varsa kullanılan diğer laboratuvarlar vb.), Ġstisnaya konu olan kazanç ve iratların dökümü, BuluĢa iliģkin olarak patent veya faydalı model belgesi alınmasına kadar geçen dönem içinde yapılan harcamalar, DıĢarıdan alınan danıģmanlık, ekspertiz ve benzeri hizmetlere iliģkin bilgiler (hizmet alınan kiģi/kurum adı, vergi kimlik numarası, fatura tarih ve numarası, tutarı ve KDV si), Maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında istisnadan yararlanılıyor ise patentli buluģun üretim sürecinde kullanıldığına dair TPE tarafından Sicile kaydedilen belgenin bir örneği, Geçici vergi dönemleri itibarıyla uygulanan istisna tutarları, Ġstisna tutarının hesaplanması ve hesaplamaya iliģkin açıklamalar Ġstisna uygulamalarında tercih Mükellefler, hem 4691 sayılı Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde hem de bu maddede yer alan Ģartları sağlasalar dahi söz konusu buluģtan elde edilen kazançlarına bu istisnalardan sadece biri uygulanabilecektir. Dolayısıyla, buluģlarından elde ettikleri kazançları için bu maddede yer alan istisnadan yararlanan mükellefler bu kazançları için ayrıca 4691 sayılı Kanun kapsamında kazanç istisnasından yararlanamayacaklardır. Öte yandan mükelleflerin, araģtırma, geliģtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerine iliģkin harcamalarının bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında veya 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında Ar-Ge indirimine konu edilmiģ olması, bu faaliyetleri sonucu ortaya çıkan buluģlarından sağlanan kazançlar nedeniyle Kanunun 5/B maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmalarına engel teģkil etmeyecektir. Diğer taraftan, sınai mülkiyet haklarında uygulanan bu istisnadan yararlanan mükellefler söz konusu kazançlarına iliģkin olarak diğer istisna uygulamalarından yararlanamayacaklardır.

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 8) Bu Tebliğde, 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

PATENT VE YAZILIM İSTİSNASI İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU ŞARTI GETİRİLMİŞTİR (SİRKÜLER 2015-44)

PATENT VE YAZILIM İSTİSNASI İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU ŞARTI GETİRİLMİŞTİR (SİRKÜLER 2015-44) Focus Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Maltepe Mh. Edirne Çırpıcı Yolu 5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 No:10 Topkapı/İstanbul SİRKÜLER 2015/44 Tel: 0-212-510 48 14 Fax: 0-212-510 53 14 Sirküler Tarihi: 29.04.2015

Detaylı

Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı 5.14. Sınai mülkiyet haklarında istisna 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Vergi Bülteni Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/3 İçerik : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

TEBLİĞ. KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 8)

TEBLİĞ. KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 8) 21 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29333 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 8) 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) 21 Nisan 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29333 Maliye Bakanlığından: 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/42 27.Nisan.2015 İçindekiler: * Sınai mülkiyet haklarında istisna ile ilgili genel tebliğ değişikliği. SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ: 21 Nisan 2015

Detaylı

TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8)

TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) 21 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29333 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı

Detaylı

Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı 5.14. Sınai mülkiyet haklarında istisna 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8)

TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) 21 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29333 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 22.04.2015/93-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 22.04.2015/93-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 22.04.2015/93-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 5.14.

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve Kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter

DUYURU. Üyelerimizin ve Kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter DUYURU Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 Seri No.lu Tebliğ 21 Nisan 2015 tarihli ve 29333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/51

Mali Bülten No: 2015/51 ` Mali Bülten No: 2015/51 Vergi/ 21 Nisan 2015 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde Değişiklik Yapıldı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 21 Nisan 2015 tarih ve 29 sayılı Resmi Gazete de Kurumlar Vergisi Genel

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı. (Seri No: 9)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı. (Seri No: 9) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 9) Bu Tebliğde, 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Başlıklı 5/B Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) Resmi Gazete No: 29333 Resmi Gazete Tarihi: 21/04/2015 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 21 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29333 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 27.04.2015 Sayı: 2015/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, 27.04.2015 Sayı: 2015/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 27.04.2015 Sayı: 2015/094 Ref: 4/094 Konu: SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA UYGULAMASINA DAİR KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ.

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. TBMM Genel Kurulunda 6 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen 6518 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Nisan 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Sayı : 29333 Sakarya Üniversitesinden: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNANIN UYGULANMASI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNANIN UYGULANMASI SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNANIN UYGULANMASI Hüseyin ÖZTÜRK 40 * 1-GİRİŞ Dünyada bilişim, iletişim ve ulaşımda meydana gelen yenilikler ile birlikte ülke ekonomilerinin birbirlerini daha yakından takip

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 1. KONU: 19 Şubat 2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat

Detaylı

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ TASLAĞI (SERĠ NO:11)

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ TASLAĞI (SERĠ NO:11) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ TASLAĞI (SERĠ NO:11) Bu Tebliğde, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi

Detaylı

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI Herbirimizin içinde gizli bir buluş kabiliyeti vardır; ancak sadece birkaç şanslı kişinin yaratıcı olabileceğini düşündüğümüzden,

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKİ

AR-GE FAALİYETLERİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKİ AR-GE FAALİYETLERİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKİ GİRİŞ: TÜİK verilerine göre Türkiye de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2014 yılında bir önceki yıla göre %18,8 artarak 17 milyar 598 milyon TL

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ekim 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ekim 2014 Sayı 2014-19 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:11)

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:11) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:11) Bu Tebliğde, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:11)

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:11) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:11) Bu Tebliğde, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 Bölgesel Yönetim Merkezleri Kurumlar Vergisinden Muaf Tutulmuştur. 2 01/01/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreşler ve gündüz

Detaylı

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur.

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. DUYURU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 292)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 292) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 292) Giriş MADDE 1 - (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/012 Ref: 4/012

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/012 Ref: 4/012 SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/012 Ref: 4/012 Konu: 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDE YER ALAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN UYGULANMA SÜRESİ 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR 28.12.2015

Detaylı

TEBLİĞ. KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 11)

TEBLİĞ. KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 11) 31 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29935 (3. Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/080 23.12.2016 Konu: Gelir Vergisi Kanunundaki Değişikliklere İlişkin 295 Seri No.lu GVK Tebliği Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6728 ve 6754 Sayılı Kanunlarla; Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26959

Resmî Gazete Sayı : 26959 6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26959 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 1. Giriş Teknoloji

Detaylı

Patent Değeri Belirleme

Patent Değeri Belirleme Patent Değeri Belirleme 08 Kasım 2016 ÜSIMP PATENT FUARI 16 Yavuz Kabuk Arçelik A.Ş. Akış Değerleme ile ilgili temel kavramlar Değerlemeyi etkileyen faktörler Değerleme yöntemleri Arçelik Patent Değerleme

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122

SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122 SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122 Konu: NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA UYGULANACAK İNDİRİM ORANI HALKA AÇIK ŞİRKETLER İLE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR İÇİN YÜKSELTİLMİŞ, BAZI ŞİRKETLER İÇİN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 SİRKÜLER İstanbul, 02.09.2015 Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 Konu: STRATEJİK YATIRIMLARA DAİR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: TARİH : 26/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/152 6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Geçtiğimiz aylarda yayımlanan 6728 ve 6745 sayılı

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİNO: 1) 1. Giriş 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini

Detaylı

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir.

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/37

Detaylı

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 16 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: )

GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: ) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: ) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 23/2/2017

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 27.12.2016 Sayı: 2016/224 Ref: 4/224 Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 23.12.2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 295 Seri Numaralı

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No.1)`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.11) metni sirküler ekinde yer almaktadır.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No.1)`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.11) metni sirküler ekinde yer almaktadır. No: 2017/06 Tarih: 04.01.2017 ERK Denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik Hizmetleri Ltd. ġti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26959 Resmi Gazete Tarihi 06/08/2008 Kapsam 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7749 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 17.03.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 KONU: Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasına İlişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Şubat

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 Konu: BAZI MALLARIN KDV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2015/7205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

Page of 6 Ağustos 008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 699 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 76 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ). Giriş Teknoloji

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 04.01.2016 SAYI 2016/003 KONU 2016 YILINDA DĠKKATE ALINACAK BAZI RAKAMSAL HADLER HAKKINDA SĠRKÜLER 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 290 Sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 23 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29364 Karar Sayısı : 2015/7699 BAKANLAR KURULU KARARI 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

Adnan ERTÜRK Başkan Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara. İstanbul, 5 Şubat 2015 Ref: ZAY/gu /15-205. Sayın ERTÜRK,

Adnan ERTÜRK Başkan Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara. İstanbul, 5 Şubat 2015 Ref: ZAY/gu /15-205. Sayın ERTÜRK, Adnan ERTÜRK Başkan Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara İstanbul, 5 Şubat 2015 Ref: ZAY/gu /15-205 Sayın ERTÜRK, Kamuoyunun görüşüne sunulan 6518 sayılı Kanun la 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 018 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 297 Seri No.lu GVK Tebliği nde; 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-014 Konu : Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Tebliği hakkındadır. Tarih : 06.01.2017 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

c- Türkiye de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların,

c- Türkiye de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların, 10.03.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/41 KONU: 6518 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.05.2014 Sayı: 2014/105 Ref: 4/105. Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPAN KARAR YAYINLANMIŞTIR

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.05.2014 Sayı: 2014/105 Ref: 4/105. Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPAN KARAR YAYINLANMIŞTIR SĐRKÜLER Đstanbul, 13.05.2014 Sayı: 2014/105 Ref: 4/105 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPAN KARAR YAYINLANMIŞTIR 09.05.2014 tarih ve 28995 sayılı Resmi Gazete de 2012/3305

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) Resmi Gazete No: 29643 Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2016 MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 02 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 02 Tarih: Sirküler No: 2017 / 02 Tarih: 06.01.2017 Konu: 1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 11 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI 2 1 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE

Detaylı

DUYURU: / tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 11 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ de;

DUYURU: / tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 11 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ de; 1 DUYURU: 07.02.2017/7 31.12.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 11 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ de; DUYURU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmi Gazete de 13/10/2014 tarihli ve 2014/6884

Detaylı

SİRKÜLER 2017/02 KONU : 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:11) Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/02 KONU : 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:11) Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/02 KONU : 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:11) Yayımlandı. 04.01.2017 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

Detaylı

Teşvikten, özel sektör işverenleri aşağıdaki şartlar dahilinde yararlanacaktır:

Teşvikten, özel sektör işverenleri aşağıdaki şartlar dahilinde yararlanacaktır: Sayı: 2017/20 Konu: Gelir Vergisi Stopaj Desteğine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmi Gazete de, 31/12/2017 tarihine kadar işe alınanlar için sağlanacak gelir vergisi

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı