Mustafa Kemal ATATÜRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa Kemal ATATÜRK"

Transkript

1 Mustafa Kemal ATATÜRK 1

2 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2

3 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3

4 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4

5 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5

6 Ordu Ġl Haritası 6

7 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER...10 A- Misyon, Vizyon ve Ġlkelerimiz B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı TeĢkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Birimler ve Sunulan Hizmetler Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Fen Ġleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar Gençlik ve Spor Hizmetleri II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER Ek-1 : Üst Yöneticinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı EK-2 : Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

8 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU AkkuĢ Belediye Meclisinin saygı değer Üyeleri; ile tarihleri arasında gerçekleģtirilen Belediyemiz çalıģmalarına ait 2014 yılı ÇalıĢma Raporu öncelikle belediye meclis üyelerinin bilgi ve onayına ve AkkuĢ halkının bilgisine sunulmaktadır tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesinde Faaliyet raporu tanımlanmıģtır. Madde hükmüne göre; Belediye BaĢkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiģ performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet Raporunda, bağlı kuruluģ ve iģletmeler ile Belediye ortaklıklarına iliģkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet Raporu Nisan ayı toplantısında Belediye BaĢkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır. Değerli Meclis Üyeleri; Belediyeler kentte yaģayan insanların ihtiyaç duydukları toplu yaģam hizmetlerini sunan, rahat, huzur ve güven içinde sağlıklı bir hayat sürmelerini temin için kesintisiz görev yapan önemli kurumlardır. Söz konusu mevzuat gereğince; Belediyemiz 2014 yılı faaliyet raporu idaremizin ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki programlara, yıllık çalıģma raporlarına, ilçemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğu altındaki kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir Ģekilde elde edilmesini ve kullanımını sağlamak, kayıp ve menfi yönde kullanımını önlemek, yapılacak harcamalarda azami disiplin ve tasarrufu sağlamak suretiyle, Belediye meclisimizin, encümenimizin ve tüm personellerimizin özverili ve gayretli bir Ģekilde çalıģmaları, sağduyulu hemģerilerimizin destekleriyle Belediyemiz 2014 yılı faaliyetleri sorumluluk, doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık, açıklık ve tutarlılık ilkelerine uygun olarak hazırlanmaya gayret gösterilmiģ ve aģağıda yazıldığı Ģekilde gerçekleģtirilmiģtir. Belediyemiz 5393 sayılı Belediyeler Yasası kapsamında kaynaklarını her zamanki titizliğiyle etkili bir Ģekilde planlayarak ve verimli kullanarak bir yılı daha geride bırakmıģtır. Ġsrafçı değil, insaflı belediyecilik anlayıģıyla hareket etmek suretiyle, kaynaklarımızı en verimli Ģekilde kullanarak, detaylarını raporda göreceğiniz faaliyetlerimizi siz değerli Belediye Meclis Üyelerimizin ve daima hizmetlerin en güzeline layık olan AkkuĢ halkının destekleriyle gerçekleģtirdiğimizi ifade etmek isterim. YaĢamak için tercih edilecek bir AkkuĢ ilçesi oluģturma gayreti içerisinde, faaliyet dönemi boyunca bize verdiğiniz bu destekten dolayı hepinize teģekkür ediyorum. Değerli Meclis Üyeleri; Faaliyet raporumuz incelendiğinde; Belediyemizin 2014 yılında kendi imkânları ile yoğun bir çalıģma göstermiģ olduğu, ciddiyet ile üzerine almıģ olduğu yükümlülükleri yerine getirmeye çalıģtığı, Belediye hizmetlerinin ağırlık noktası olan yatırım yönünden altyapı ve yol düzenleme hizmetleri için bütün imkânlar seferber edildiği ve zaman içinde birçok iģlerin gücümüz oranında baģarı ile sonuçlandığı görülecektir. 8

9 BaĢta Resmi Gazete olmak üzere Kanunlar, Yönetmelikler ve Genelgeler izlenerek iģlemlerin doğru olmasına özen gösterilmektedir. Ancak iģlerin aksamaması, hizmetin daha hızlı, daha verimli ve daha etkin olması için hizmetlerimizin kurumsallaģtırılması Ģarttır. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, AkkuĢ Belediyesi çalıģanları ve Belediye sorumluları olarak bizlerin ve sizlerin bu anlayıģıyla hareket edeceğinize inancım sonsuzdur. AkkuĢ Belediyesi Ordu nun il merkezine en uzak ilçesi olmasına rağmen en çok hizmet üretilen ilçesi olma gayreti içersinde olmaya devam edecektir. Refah ve esenliğin paylaģıldığı çağdaģ ve yaģanabilir bir kente ulaģmak ve bunu sürdürmenin ancak sürekli ve eksilmeyen bir çalıģma isteği ve gayreti ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Önümüzdeki yılda da devam eden hizmetlerin ve yenilerinin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenecek hizmetlerimiz vatandaģlarımıza en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacaktır. Daha çok iģlerin yapılması için çalıģmalarımız ve projelerimiz hızlanarak devam edecektir. Bu raporun tarafınızdan iyice tetkik edilerek belki imkânsızlıklar nedeniyle varsa ihmallerimizin dile getirilerek, yardımcı olmanızı ve baģarılarımızın devamı için desteklerinizi bekleriz. Faaliyetlerimizin yer aldığı bu rapor meclisimizde görüģülüp değerlendirileceği gibi, ilçemiz halkı tarafından incelenerek kamuoyunun da belediyemizin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. ġeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gereği olarak tüm personelimizle birlikte bir yıllık süre içinde gerçekleģtirdiğimiz faaliyetleri bu tür raporlarla ortaya koymamız faaliyet sonuçlarının çok daha verimli hale gelmesini sağlamaktadır. ÇalıĢmalarımız sırasında Belediyemizle yakın bir hizmet birlikteliği oluģturan idari yapımızın ve demokrasimizin en önemli kurumu saydığımız Mahalle Muhtarlarımıza ayrı ayrı teģekkür ederiz. Böylece 2014 yılı faaliyet raporunun siz değerli Meclis Üyelerimizin ve müteakibinde AkkuĢ halkının görüģ, değerlendirme ve eleģtirilerine sunulmasıyla elde edilecek sonuçlar, daha sonraki yıllarda yapılacak çalıģmalarımıza rehber ve ıģık olacaktır yılı faaliyet raporumuzun halkımıza, ilçemize ve ülkemize hayırlı olması dileğiyle, kurumumuzda çalıģan tüm personelimize de teģekkür ederek, bundan sonraki yıllarda kendilerine daha ileri hedefler için üstün baģarılar diliyorum. Siz değerli meclis üyesi arkadaģlarıma da ayrıca teģekkür ederim Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi 5018 sayılı Kamu Mali Denetimi Kanununun 41/d maddesine göre hazırlanarak bilgilerinize sunulur Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 9

10 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon, Vizyon ve Ġlkelerimiz Misyon: Orta Karadeniz Bölgesinde, Canik Dağlarının zirvesinde; geliģen, güzelleģen ve yaģanabilir bir AkkuĢ ilçesi yaratabilmek için, katılımcı fikir ve değerlere önem vererek, ilçenin idaresinde etkin rolü olan diğer kamu kuruluģları ile uyum içerisinde hizmet edebilmektir. Her iģin merkezine ĠNSAN ı koyarak planlamak ve uygulamak, ÇalıĢanımızın geliģim ve vizyonu için her türlü desteği sağlamak, yapılan uygulamalar ve belirlenen hedeflerle, geliģen, büyüyen, güzelleģen AkkuĢ u mutlu insanların yaģadığı bir Ģehir haline getirmektir. Genç, dinamik ve donanımlı çalıģanları ile belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, gelecek nesillerin önünü açarak, halkın yaģam kalitesini yükseltmek amacıyla, Ģeffaf, geliģimci, planlı ve duyarlı bir belediyecilik anlayıģı ile layık olduğu hizmetleri sunmaktır. Vizyon: Azimli, ısrarcı ve dinamik olarak hizmetler üretmek, laf değil iģ üretmek, Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, zorunlu ihtiyaçlara öncelik vermek, Kültür, eğitim, sağlık sorunları çözülmüģ, çevreye duyarlı, düzenli Ģehircilik anlayıģını geliģtirmek, Uzun vadede ekonominin ve ticaretin geliģtirilmesini teģvik etmek, ıģığı insanlara hizmete dönüģtürmek. ġeffaf, adil ve katılımcı yönetim oluģturmak, liyakat ve beģeri iliģkilere önem vermek Ġlkelerimiz: Ġnsan odaklı olmak Adil ve tarafsız olmak Güvenilir olmak Dürüstlük ÇağdaĢlık Katılımcılık ġeffaflık, hesap verebilirlik, açıklık Kaynakları etkin ve verimli kullanmak Güler yüzlü, hoģgörülü ve hızlı hizmet sunmak Tarihi ve kültürel mirasın korunması Doğaya ve çevreye saygı Sosyal belediyecilik anlayıģını hayata geçirmek Bilim ve teknolojinin imkânlarından yararlanmak Diğer kurum ve kuruluģlarla koordinasyonlu, kendi içinde eģgüdümlü olmak B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin görev ve sorumlulukları 5216 sayılı kanunun 7 inci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilmiģtir Sayılı BüyükĢehir Belediye kanununda 7. Maddesi; BüyükĢehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: a) Ġlçe belediyelerinin görüģlerini alarak büyükģehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. 10

11 b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükģehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükģehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değiģiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiģtirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. c) Kanunlarla büyükģehir belediyesine verilmiģ görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım iģleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. d) BüyükĢehir belediyesi tarafından yapılan veya iģletilen alanlardaki iģyerlerine büyükģehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda iģletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak. f) BüyükĢehir ulaģım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaģım ve toplu taģıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. g) (DeğiĢik: 12/11/ /7 md.) BüyükĢehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalıģmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara iliģkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların Ģekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi iģlerini gerçekleģtirmek. h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inģaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satıģ ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taģınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükģehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taģınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine iliģkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara iliģkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve iģletmek. k) BüyükĢehir belediyesinin yetkili olduğu veya iģlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, iģletmek, iģlettirmek veya ruhsat vermek. m) BüyükĢehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, iģletmek veya iģlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında 11

12 spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek. n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluģlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa etmek. p) BüyükĢehir içindeki toplu taģıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek, büyükģehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taģıma araçlarına ruhsat vermek. r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve iģletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, iģletmek, iģlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. t) Her çeģit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, iģletmek veya iģlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. u) Ġl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükģehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iģyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluģları ile kamu kuruluģlarını yangına ve diğer afetlere karģı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetiģkinler, yaģlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliģtirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, iģletmek veya iģlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluģları ve sivil toplum örgütleri ile iģbirliği yapmak. y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek. z) (DeğiĢik: 12/11/ /7 md.) Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak. BüyükĢehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. (DeğiĢik ikinci cümle: 12/11/ /7 md.) BüyükĢehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya iliģkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. Ġlçe belediyelerinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Kanunlarla münhasıran büyükģehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dıģında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) BüyükĢehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taģımak. c) Sıhhî iģyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 12

13 d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaģlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin geliģtirilmesine iliģkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. f) (Ek: 12/11/ /7 md.) Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları tahliye etmek ve yıkmak. (Ek fıkra: 12/11/ /7 md.) BüyükĢehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler Sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesi; Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin Yetkileri ve Ġmtiyazları (5393 Sayılı Kanunun 15. maddesi ): Belediyenin yetki ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 13

14 d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 inci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 14

15 Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye Tanınan Muafiyet (5393 Sayılı Kanunun 16. maddesi ): Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taģınmazları ile bunların inģa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Belediye Meclisi (5393 Sayılı Kanunun 17. maddesi ): Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiģ üyelerden oluģur. 15

16 Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri (5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi ): Belediye meclisinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalıģma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüģmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüģmek ve onaylamak, büyükģehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. e) TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) ġartlı bağıģları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı 5.000,00 (BeĢbin ) TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi iģletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıģına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iģlet veya yapiģlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iģletme ve iģtiraklerin özelleģtirilmesine karar vermek. k) Meclis baģkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluģlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiģtirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleģtirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiģtirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuģ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıģındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karģılıklı iģ birliği yapılmasına; kardeģ kent iliģkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliģkileri geliģtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleģtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemģehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye baģkanıyla encümen arasındaki anlaģmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) Ġmar plânlarına uygun Ģekilde hazırlanmıģ belediye imar programlarını görüģerek kabul etmek. Belediye Encümeni (5393 Sayılı Kanunun 33. maddesi ): Belediye encümeni, belediye baģkanının baģkanlığında; a) Ġl belediyelerinde ve nüfusu 'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler 16

17 birim amiri ve belediye baģkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kiģiden, b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baģkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beģ kiģiden oluģur. Belediye baģkanının katılamadığı toplantılarda, belediye baģkanının görevlendireceği baģkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene baģkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye baģkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüģleri alınmak üzere çağrılabilir. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri (5393 Sayılı Kanunun 34. maddesi ): a) Stratejik plân ve yıllık çalıģma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüģ bildirmek. b) Yıllık çalıģma programına alınan iģlerle ilgili kamulaģtırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarının anlaģma ile tasfiyesine karar vermek. g) TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliģkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılıģ ve kapanıģ saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 17

18 Belediye BaĢkanı (5393 Sayılı Kanunun 37. maddesi ): Buna göre, Belediye baģkanı, belediye idaresinin baģı ve belediye tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Belediye baģkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye baģkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin baģkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Belediye BaĢkanının Görev ve Yetkileri (5393 Sayılı Kanunun 38. maddesi ): a) Belediye teģkilâtının en üst amiri olarak belediye teģkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d)meclise ve encümene baģkanlık etmek. e) Belediyenin taģınır ve taģınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g)yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleģme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıģındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerini denetlemek. l) ġartsız bağıģları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluģturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Belediyenin KuruluĢu, Sınırları, Hizmet Binaları, Nüfusu ve Mahalle Sayısı Belediyemiz 4 Mart 1954 tarih ve 6324 sayılı Kanunla kurulmuģtur. Belediyemiz Ġç Anadolu Bölgesini Karadeniz Bölgesine bağlayan (Tokat-Niksar- AkkuĢ-Ünye) karayolu üzerinde kurulmuģtur. Sınırları; Doğusunda Kumru, batısında Ayvacık (Samsun)-Erbaa (Tokat), Kuzeyinde Ünye, ÇaybaĢı ve Ġkizce, Kuzeydoğusunda Terme (Samsun)- Salıpazarı(Samsun), Güneyinde Niksar (Tokat) Ġlçeleri bulunmaktadır. Belediyemiz hizmet ve faaliyetleri Merkez Mahallesi Meydan Sokak No:24 de bulunan hizmet binamızda yürütülmektedir. Bunun yanında kapanan beldelerdeki hizmet binaları da hizmet vermektedir. Ġlçe merkezinde bulunan ek binalarından birisinde Belediye Meclis Toplantı salonu olarak, diğer ek bina ise Hanımlar Lokali olarak kullanılmaktadır. Ġlçemizin açıklanan 2014 nüfusu olup, 42 mahalle muhtarlığından oluģmaktadır. 18

19 HĠZMET BĠNALARIMIZ 1-HĠZMET BĠNASI 1 2-EK HĠZMET BĠNASI 7 TOPLAM 8 Belediye Hizmet Binası 2- TeĢkilat Yapısı Belediyemizin teģkilat yapısı; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı kuruluģlar ve Mahalli Ġdare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına iliģkin yönetmelik Hükümleri Doğrultusunda Belediye Meclisinin tarihli ve 2014/24 sayılı kararı ile onaylanmıģ olup, Belediyemiz Ġdari TeĢkilatı; 2 Belediye BaĢkan Yardımcısı ve 10 müdürlükten oluģmaktadır. 1-Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 2-Mali Hizmetler Müdürlüğü 3-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 4-Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 5-Zabıta Müdürlüğü 6-Basın Yayın Ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 7-Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü, 8-Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 9-Plan ve Proje Müdürlüğü 10-Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 19

20 20

21 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Laptop Bilgisayar 7 Masa Üstü Bilgisayar 30 Yazıcı 15 LED TV 10 Scanner 4 Telefon Santral 6 Modem 6 Fax 7 Telefon Makinesi 29 Projeksiyon 1 Toplam Ġnsan Kaynakları Belediyenin personel yapısına bakıldığında, belediyenin toplam 49 çalıģanı arasında; 2 BaĢkan Yardımcısı, 27 memur, 19 iģçi ve 1 sözleģmeli personelin çalıģtığı görülmektedir. Birimler BaĢkan Yardımcısı Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü ĠĢçi Memur Zabıta Müdürlüğü 10 - Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 2 - Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 1 - Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 3 - Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü 1 - Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü - 4 Plan ve Proje Müdürlüğü - - Toplam

22 5- Birimler ve Sunulan Hizmetler 5.1. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Salih BĠLGĠLĠ Yazı ĠĢleri Müdürü Cemal KALENDER Evlendirme Memuru Murat DEMĠRCĠ Veri Haz. Kont. ĠĢl. 22

23 Müdürlüğün Yetki Görev ve Sorumluluklar Müdürlüğümüzün yürüttüğü temel iģ ve iģlemler: Müdürlüğümüz Belediyemize iletilen resmi ve gayri resmi tüm evrakların genel kayıt birimidir. Bu bağlamda müdürlüğümüzün baģlıca faaliyetleri; Kamu kurum ve kuruluģlarından gelen evraklar ile vatandaģ taleplerini içeren dilekçelerin havalesini yaparak deftere kayıt etmek ve ilgili birimlere iletmek, Belediyemizden değiģik kamu kurum ve kuruluģlarına posta ve kurye vasıtasıyla evrakları zimmet karģılığı teslim etmek, önem taģıyan genelge, bildiri, tamim v.s. lerin ilgili birimlere dağıtımını yapıp dosyada muhafazasını sağlamaktır. Belediye Meclisine havale edilen evrakları almak, yasaya uygun olarak Meclis toplantılarını ilan etmek, meclis üyelerine davetiyeleri tebliğ etmek, meclis gündemini hazırlamak, gerekli raporları yazmak, alınan kararları yazıp ilgili mercilere tasdik ettirmek, kararları ilgili birimlere göndermek, meclis karar özetlerini ve zabıt özetlerini tanzim etmektir. Belediye meclis üyelerine ödenecek huzur haklarına iliģkin puantajalar müdürlüğümüzce yapılmakta ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir. Encümene ait görevlerimiz ise; encümene havale edilen teklifleri deftere kaydetmek, toplantı gündemini hazırlamak, alınan kararların mevzuata uygun olarak yazılıp imzalatıldıktan sonra ilgili birimlere göndermek ve encümen üyelerinin huzur hakkına iliģkin puantajları yapıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermektir. Müdürlüğümüz evlenme birimi marifetiyle evlenmek isteyenlerin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, mevzuatın öngördüğü Ģekilde evlenme dosyasını hazırlamak, evlenme akdini yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenenlerin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak ve evlenme kütüğü ve dosyaları iyi bir Ģekilde muhafaza etmekle yükümlüdür Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında kiģilerin bilgi edinme hakkını kullanmaları bağlamında ve BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi BĠMER uygulaması çerçevesinde vatandaģlarımızın iletmiģ olduğu müracaatların (Ģikayet, talep, istek) elektronik postanın, süresi içerisinde koordinasyonun sağlanması, 10 gün içerisinde cevaplandırılması ve tekrar ilgilisine bilgi verilmesini sağlanmakta ve 2006/ 03 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi uyarınca uygulamaya baģlanan Alo 150 -BĠMER baģvuruları ile ilgili tüm iģlemler takip edilmektedir. Müdürlüğümüz aģağıda belirtilen mevzuatlar uyarınca iģlem yapmaktadır Sayılı Belediye Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3056 Sayılı Kanun, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Evlendirme Memurluğu ve Evrak Kayıt ĠĢlemleri Belediye Hizmet Binasının 1. katında vatandaģlarımıza hizmet vermektedir. 23

24 BELEDĠYE VE BAĞLI KURULUġLARI ĠLE MAHALLĠ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ NORM KADRO ĠLKE VE STANDARTLARINA DAĠR YÖNETMELĠĞĠNE GÖRE NORM KADROMUZ KADRO ÜNVANI ADET DOLU BOġ BELEDĠYE BAġKAN YARDIMCISI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRÜ 1-1 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRÜ 1-1 ZABITA MÜDÜRÜ 1-1 BASIN YAY HALKLA ĠLġK. MÜD EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRÜ 1-1 KÜLTÜR VE SOS ĠġL.MÜD PLAN VE PROJEMÜDÜRÜ 1-1 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRÜ 1-1 AVUKAT 1-1 ġef BELEDĠYE TRAFĠK MEMURU MEMUR ġoför 1-1 BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENĠ TAHSĠLDAR VERĠ HAZ.KONT.ĠġLETMENĠ EVLENDĠRME MEMURU AMBAR MEMURU 1 1 MÜHENDĠS MĠMAR 1-1 ġehġr PLANCISI 1-1 TEKNĠKER TEKNĠSYEN VETERĠNER HEKĠM 1-1 SAĞLIK MEMURU 1-1 HĠZMETLĠ ZABITA AMĠRĠ 1-1 ZABITA KOMSERĠ 1-1 ZABITA KOMSER YARDIMCISI ZABITA MEMURU MEMUR KADROLARI TOPLAMI 58+1= =28 31 ĠġÇĠ KADROLARI TOPLAMI

25 Yazı ĠĢleri Birimi a) Personelin özlük iģleri (Kıdem,Terfi,Ġzin.Rapor Disiplin SoruĢturması, Emeklilik v.s) ni takip etmek, b) Kurum içi ve Kurum dıģı yazıģmalarda ve evrak kayıtlarında standartların oluģturulması iģlemlerinin yapılmasını sağlamak, c) Belediyeye gelen tüm evrak ve belgelerin, postaların zimmetle kontrollü teslim alınmasını sağlamak, ç) Genel evrakın kaydedilmesini ve konularına göre evrak ve belgelerin tasnif edilmesi ve ilgililere ulaģtırılması iģlemlerinin yapılmasını sağlamak, d) Belediyenin tüm birimlerinden kurum dıģına gönderilecek evrakın ilgili yerlere belirli bir düzen içerisinde posta ya da kurye yoluyla gönderilmesini sağlamak, e) VatandaĢların istek, öneri ve Ģikâyetlerine iliģkin dilekçelerini kabul etmek, konularına göre ilgili birimlere dağıtmak, ilgililerini evrakla iliģkili birime yönlendirmek. f)ġmza Yetkileri Yönergesi doğrultusundaki görevleri ifa etmek Yılına ait Yazı ĠĢleri Müdürlük Faaliyetlerimiz aģağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. GELEN EVRAK 1533 GĠDEN EVRAK 3231 DĠLEKÇE 2026 GĠDEN EVLENME EVRAKI Ocak Aralık.2014 tarihleri arasında Toplam 6946 adet evrak iģlem görmüģtür 3500 Evrak Grafiği Evrak Grafiği Gelen Evrak Giden Evrak Dilekçe Giden Evlendirme Evrağı 25

26 Meclis ĠĢlemleri a)belediye Meclisinin çalıģmaları ile ilgili tüm iģ ve iģlemleri takip etmek, b)baģkanın havalesi ile birimlerden gelen teklifler çerçevesinde Meclis gündemini hazırlamak ve Meclis üyelerine tebliğ edilmesini sağlamak, c)belediye Meclisinin toplantılarının yapılabilmesi için ve salonun hazırlanmasını sağlamak, d)belediye Meclisi toplantı ve tutanaklarının tutulması ve dökümünü yapılmasını, Kararlarının yazılması ve ilgili mercilerin onayına sunulması sağlamak, e)alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaģtırılması ve birer nüshalarının da arģivlenmesi iģlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, f) Belediye Meclis üyelerinin ve Komisyon üyelerinin huzur hakkına iliģkin puantaj iģlemlerini yapmak g)yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak, 2014 Yılı Meclis ÇalıĢmalarımız: 2014 YILI MECLĠS TOPLANTISI SAYISI YILI ALINAN MECLĠS KARAR SAYISI 87 OLAĞANÜSTÜ MECLĠS TOPLANTISI SAYISI 1 Alınan kararlarla ilgili mercilere ve Kaymakamlığa yazıģma yapılmıģtır. Encümen ĠĢlemleri a)belediye Encümeni çalıģmaları ile ilgili tüm iģ ve iģlemleri takip etmek, b)baģkanlık Makamınca Belediye Encümenine sevk edilen evrakı kaydetmek ve Encümen gündemini hazırlamak, c)belediye Encümenine girecek tüm evrakın önceden incelenmesi, yasal dayanakları ile birlikte Encümene sunulması, d)kararların yazılması, asılların Encümen üyeleri tarafından imzalanmasının sağlanması, e)alınan kararların ilgili birimlere ulaģtırılması ve birer nüshalarının da arģivlenme iģlemlerinin yapılması, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, f)encümen üyelerinin huzur hakkına iliģkin puantaj iģlemlerinin yapılması ve yazılarını takip ve kontrolünü yaparak ilgili Müdürlüğe bildirmesini sağlamak, h)belediye Encümeninin aktif ve verimli çalıģabilmesi için gerekli tüm iģlemlerinin yapılmasını sağlamak 2014 Yılı Encümen ÇalıĢmalarımız: 2014 YILI ENCÜMEN TOPLANTISI YILI ENCÜMEN GÜNDEM SAYISI YILI ALINAN ENCÜMEN KARAR SAYISI 125 Alınan kararlar ile ilgili mercilere yazıģma yapılmıģtır. 26

27 Evlendirme Birimi a)resmi nikâh baģvurularını almak, nikâh iģlemi için gerekli olan evrakın temin edilmesini sağlamak, b)baģvurular hakkında yürürlükteki mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak, c)ġnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan baģvuru sahiplerine nikâh günü vermek, Belediye BaĢkanının yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını sağlamak, d)yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğüne bildirmek, e) Evlendirme biriminde yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini mevzuata uygun olarak tutmak, arģivlemek ve muhafaza etmek, f)yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak Çiftlerimizin Mutluluğunu PaylaĢtık 27

28 Çiftlerimizin Mutluluğunu PaylaĢtık 28

29 OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM MÜRACAAT AKĠT ĠZĠN ĠPTAL Aylara Göre Evlenme Sayıları 2014 YILI EVLENME GRAFĠĞĠ MÜRACAAT AKİT İZİN 2014 Yılında Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla Ġlgili Yıllık Rapor: VERĠLER Bilgi edinme baģvurusu toplamı - Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere eriģim sağlanan baģvurular - Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere eriģim sağlanan baģvurular - Reddedilen baģvurular toplamı - Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere eriģim sağlanan baģvurular - Diğer Kurum ve KuruluĢlara yönlendirilen baģvurular - BaĢvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı - SAYISI BĠMER Gelen 19 Sonuçlanan 19 Müdürlüğümüzün temel fonksiyonları, Belediye BaĢkanı ve BaĢkan Yardımcılarının emri altında Yazı ĠĢleri Müdürü tarafından, Müdürün gerekli gördüğü yerlerde birim sorumlularına yetki devri ile yerine getirilmektedir. 29

30 5.2.MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Cemil TÜRK Mali Hizmetler Müdürü Fatih SEVĠNDĠK ġef-muhasebe Yetkilisi Olgun KARTLI Özgür GÜNEġ Ayten GÖRGÜLÜ Yasin GÜMÜġ Tahsildar Tahsildar Memur Emlak Memuru 30

31 Müdürlüğün Yetki Görev ve Sorumluluklar Mali Hizmetler Müdürlüğü Biriminin faaliyetleri arasında olan ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 25.Maddesi gereği Belediyemizin bir önceki yılın gelir ve giderlerine, Tahsilat makbuz ve irsaliyelerinin denetimlerini Belediye Meclis üyeleri içerisinden seçilen en az üç en fazla beģ üyeden oluģan Denetim Komisyonu tarafından Mart sonuna kadar Nisan ayı meclis toplantısında görüģülmek üzere Denetim Komisyonu bir raporla meclis baģkanlığına sunulmasına yardımcı olur. Mali Hizmetler Müdürlüğü Biriminin faaliyetleri arasında olan ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 56.Maddesi gereği Belediye BaĢkanının geçmiģ yılın Faaliyet raporunu diğer birimlerle birlikte koordineli bir Ģekilde iģ birliği yapılarak hazırlanır Nisan ayı Meclis toplantısında görüģülmek üzere Meclise sunulmasına yardımcı olur. Mali Hizmetler Müdürlüğü Biriminin faaliyetleri arasında olan ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.Maddesi gereği Belediyenin bir önceki yılın gelir ve gider Kesin Hesabının Belediye BaĢkanı adına hazırlar Mayıs ayı Meclis toplantısında görüģülmek üzere Meclise sunulmasına yardımcı olur. Mali Hizmetler Müdürlüğü Biriminin faaliyetleri arasında olan ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 61.ve 62. Maddesi gereği Haziran ayı sonu itibarı ile gelecek ve izleyen iki yılın gelir ve giderlerinin tahminlerini gösterir Belediye Bütçesinin BaĢkan adına diğer birimlere bütçe çağrısını baģlatır, diğer birimlerden gelen bütçe tahminlerini Belediye BaĢkanı adına konsolide ederek ve bir bütün halinde bütçe tasarısına hazırlar Eylül ayının birinci gününden önce Belediye Encümenine sunar ve Bütçe taslağını elektronik ortamda ĠçiĢleri Bakanlığına gönderir. Belediye Encümeni Eylül ayı süresince bütçeyi müzakere eder ve Ek im ayı Meclis toplantısında görüģülmek üzere aynen veya değiģtirerek sevkine karar verir. Ekim ayı Meclis toptansında görüģülen bütçe Meclisince alt komisyon olan Plan bütçe komisyonuna havale edilir, bu arada Mali Hizmetler Birimince hazırlanan ve gelecek yıl uygulanacak olan tarifelerde Meclisince Plan bütçe komisyonuna havale edilir. Plan bütçe komisyonu Bütçe ve tarifeleri yasal iģ günü süreleri içerisinde inceler ve bir raporla tekrar E k i m ayının 2.oturumundan meclis gündemsiz toplanıp Bütçenin ve Tarifelerin kabulüne karar verilmesine yardımcı olur. Mali Hizmetler Müdürlüğü Biriminin faaliyetleri arasında, Belediyemize ait TaĢınmazlarının kiraya verilmesini Meclisince on yılı kiraya verilmesine ve kirasının belirlenmesinin kabulüne karar verilmesini yardımcı olur veya Belediye Meclisince Belediye Encümenine üç yıllığına kiraya verilemesine veya kiraların belirlenmesini yetki verilmesine yardımcı olur. Mali Hizmetler Biriminin çalıģmaları faaliyetleri arasında bir önceki yılın hesaplarının Kesin hesaba esas olmak üzere ve gelecek yılın Belediye Meclisince onaylanan Bütçesinin uygulanmasında yılından itibaren 1 nolu yevmiye olan açılıģ bilançosuyla baģlanıp, bu bilanço da;nakit yetersizliğinden ödenemeyin maaģlardan kesilip emanete alınan emekli kesenekleri,sigorta primleri,gelir ve damga vergileri gibi resmi kurum alacakları,yine nakit yetersizliğinden ödenemeyen ve emanete alınan piyasa borçları, yine tahsil edilemeye; Gelir Tahakkuklarından alacaklar olan,emlak Vergisi,Ġlan Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, TaĢınmazların Kiraları v.s. gibi, Bankada bulanan paranın nakit devri,belediyenin TaĢınır ve TaĢınmazların Amortismana tabi olmak üzere değerleri,yani net değer hesapları ile hesap iģlemleriyle baģlanıp ve yılın Ocak ayını örnek gösterecek olursak ve açılıģ bilançosunun 1 nolu yevmiyeden itibaren baģlayarak yıl sonu kadar devirlerle birlikte düzenli ve takipli Bir Ģekilde Bilgisayar ortamında m u hasebe yetkelisi muhasebenin tüm gelir ve giderleri muhasebeleģtirilerek her iģleme otomatik olarak bir 31

32 numara verilerek devam eder.bu günlük iģlemler dediğimiz ve nakit mevcudu içerisinde piyasaya olan fatura ödemeleri,ayın 15 den önce Belediye BaĢkanın,Meclis ve Encümen üyelerinin,memur ve ĠĢçilerinin maaģ bordolarını tahakkuk ettirilerek maaģlarının bankaya yatırılmasını sağlama,yine bir önceki aydan maaģlardan kesilen emekli kesenekleri,sigorta primleri,gelir vergisi stopajları,damga vergileri,sendika aidatları kesintileri v.s gibi resmi kurum alacaklarını yasal süreler içerisinde ödemesinin yapılmasını, yine sigorta primlerini,emekli keseneklerine,gelir vergisi stopaj ve damga vergileri gibi beyannamelerin elektronik ortamda ilgili kurumlara yasal süreler içerisinde verilmesinin sağlanması,gelir olarak emlak ve Çevre Temizlik Vergisi den % 10 TaĢınmaz Kültür Varlıkları payı ve%20 BüyükĢehir Belediye p a y ı gibi diğer resmi kurumlara ait gelirlerin yasal süreler içerisinde ödenmesinin yapılmasının sağlanması Yılı Ö d e m e, Tahakkuk Ve Tahsilat Servisinin ÇalıĢmaları Muhasebe servisimiz: ilgili mevzuat gereği muhasebe yetkilimiz ödemeler harcama yetkilisi talimatı üzerine alacaklılara ödenmesine ve gelirlerin kaydı, gerekli kayıtların yapılması ve takibi tahakkuk ve tahsilat servislerinde belediye gelirleri olarak vergi, resim, harç ve diğer alacakların tarh, tahakkuk ve tahsilatlarını yapmakla görevlendirilmiģtir. Bundan sonrada görevimiz olan; mükelleflere tebliğ edilmesi talimatı ile tahsil edilmesi, tahakkuk eden borcun ait olduğu yılın Ocak ayında tüm mükelleflere tebliğ edilmesi, servisimizin yapılan tahakkuk ve tahsilat iģlemlerinin en etkin Ģekilde ve en kısa sürede yapılması amacı ile servisimize gelen mükelleflerin iģlemleri en kısa zamanda giderilmesi hedeflenmiģtir. MALĠ BĠLGĠLER TARĠHĠTĠBARĠ ĠLE BORÇ DURUM Kurumun Adı AKKUġ BELEDĠYESĠ 2014 Hesap Dönem Ġçinde Yapılan ĠĢlem Kalanlar Hesap Adı Kodu Borç Alacak Borç Alacak 300 Banka Kredileri Hesabı , ,95 0 0, Kamu Ġdarelerine Mali Borçlar Hesabı , , , Bütçe Emanetleri Hesabı , , , BütçeleĢtirilecek Borçlar Hesabı 0, , , Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı , , , Emanetler Hesabı , , , Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı , , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı , , , Fonlar Veya Diğer Kamu Ġdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı 3.460, , , Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ Veya TaksitlendirilmiĢ Vergi Ve Diğer , , ,01 Yükümlülükler Hesabı 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı , ,71 0 7, Banka Kredileri Hesabı , , , Kamu Ġdarelerine Mali Borçlar Hesabı 0, , , Gider Tahakkukları Hesabı 0, , ,42 Toplam , , ,40 32

33 2014 YILI GĠDER DURUMU 830 BÜTÇE GĠDERLERĠ HESABI , ,84 99, Personel Giderleri , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , Faiz Giderleri , , Cari Transferler , , Sermaye Giderleri , , Sermaye Transferleri , , Borç Verme ,00 0, Yedek Ödenek ,13 0, Yılı Bütçesi ,00.-TL ÖngörülmüĢ olup ,848.-TL si harcanmıģ o lup, bu oran % 99,87 dır. GerçekleĢen Bu harcamalarının yüzdelik dağlımı % 39,76 sı Personel giderlerine, % 5,85 sosyal güvenlik kurumlarına, % 41,01 i Mal ve Hizmet alımlarına, % 2,28 i Faiz giderlerine, % 1,62 i Cari transfer harcamalarına, %9,05 i Sermaye harcamalarına ve % 0,32 i Sermaye Transferleri olmak üzere gerçekleģmiģtir Y ılı Belediyemiz f aturalı olan borç ve p e rsonel b or ç toplamı 1, ,33.-TL olup nakit yetersizliğinden 2015 yılına devir olarak Bütçe emanet hesabına alınmıģtır. Belediyemizin Ġller Bankası ve diğer bankalara vadesi bitmeyen 2014 Yılından 2015 yılına TL borç devri yapılmıģtır. Ayrıca Kamu Kurum ve kuruluģlara nakit yetersizliği nedeniyle 2014 yılında ödenemeyip 2015 yılına ,89-TL devretmiģtir HARCAMA DAĞILIMLARI 2014 Harcama Dağlımları Personel Sosyal Güvenlik Mal ve Hizmet alımları Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Transferleri Sermaye Giderleri 1,62 0,32 9,05 2,28 39,76 41,01 5,85 33

34 800 BÜTÇE GELĠRLERĠ HESABI 2014 YILI GELĠR DURUMU BÜTÇE ÖDENEĞĠ GERÇEKLEġEN ORANI , ,75 79, Vergi Gelirleri , , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Alınan BağıĢ ve Yardımlar ,00 0, Diğer Gelirler , , Sermaye Gelirleri , , Yılı bütçesine göre gelir % 79,32 olarak gerçekleģmiģ yılına ,23.-TL banka nakit devretmiģtir 2014 YILI GELĠRLERĠNDEN 2015 YILINA DEVREDEN ALACAKLARIMIZ: BĠNA EMLAK VERGĠ ALAÇAKLAR TL ARSA EMLAK VERGĠ ALAÇAKLARI TL ARAZĠ EMLAK VERGĠ ALAÇAKLARI TL ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ ALAÇAKLAR 3.000,38-TL ÇEVRE TEMĠZLĠK VERGĠSĠ ALAÇAKLAR ,77-TL GAYRĠMENKUL KĠRA GELĠRĠ ALACAKLARI TL TOPLAM ,06-TL 34

35 2014 Gelirlerin Dağlımları 0,6 7,41 4,04 Vergi Gelirleri Teseb.Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 67, TARĠHLĠ BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Hesap Kodu Kod I Yardımcı Hesap Kod II Kod III Kod IV GELĠRĠN TÜRÜ 2014 Cari Yılı TL 800 BÜTÇE GELĠRLERĠ HESABI , Vergi Gelirleri , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler , ,24 35

36 Bina Vergisi , Arsa Vergisi , Arazi Vergisi , Çevre Temizlik Vergisi , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , Özel Tüketim Vergisi , HaberleĢme Vergisi 2.487, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri , , Yangın Sigortası Vergisi 4, Ġlan ve Reklam Vergisi 6.026, Harçlar , Diğer Harçlar , Bina ĠnĢaat Harcı , Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı , ĠĢgal Harcı , ĠĢyeri Açma Ġzni Harcı 2.431, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tatil Günlerinde ÇalıĢma Ruhsatı Harcı 0,00 355, Tellallık Harcı , Yapı Kullanma Ġzni Harcı 2.215, Diğer Harçlar 3.806, BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 660,68 36

37 Kaldırılan Vergi Artıkları 660, Kaldırılan Vergi Artıkları 660, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri , Mal SatıĢ Gelirleri , ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri , Hizmet Gelirleri , Otopark ĠĢletmesi Gelirleri , Su Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler , UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler , Diğer hizmet gelirleri 4.298, Kira Gelirleri , TaĢınmaz Kiraları , Lojman Kira Gelirleri , Sosyal Tesis Kira Gelirleri 1.234, Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri , TaĢınır Kiraları 750, TaĢınır Kira Gelirleri 750, Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve BağıĢlar 0,00 0, Cari 0, KiĢilerden alınan BağıĢ ve Yadımlar 0, Diğer Gelirler , Faiz Gelirleri 0, Diğer Faizler 0,00 37

38 Mevduat Faizleri 0, KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , , , Mahalli Ġdarelere Ait Paylar 258, Maden ĠĢletmelerinden Alınan Paylar 258, Para Cezaları , Ġdari Para Cezaları , Diğer Ġdari Para Cezaları , Vergi Cezaları , Diğer Vergi Cezaları , Diğer Para Cezaları 5.326, Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 4.012, , Diğer ÇeĢitli Gelirler 2.278, Diğer ÇeĢitli Gelirler 2.278, KiĢilerden Alacaklar 1.489, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli Gelirler 788, Sermaye Gelirleri , TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri , Lojman SatıĢ Gelirleri , Lojman SatıĢ Gelirleri , Diğer Bina SatıĢ Gelirleri 0,00 38

39 Diğer Bina SatıĢ Gelirleri 0, Arsa SatıĢı 3.170, Arsa SatıĢı 3.170, Diğer TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri , Diğer ÇeĢitli TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri ,00 BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI (A) ,75 39

40 5.3.ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Yılmaz CÜREBAL Jeoloji Mühendisi Ġmar ve ġehircilik Müdürü V. Hasan KĠRMAN ĠnĢaat Mühendisi Hülya Bennur EFĠL Harita Teknikeri 40

41 Müdürlüğün Görev ve Yetkileri: Müdürlüğümüzün yapmıģ olduğu iģ ve iģlemler, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı BüyükĢehir Kanunu, 6360 Sayılı Kanun, 3194 Sayılı Ġmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkındaki Kanun, 2863 Sayılı Kanun, 2942 Sayılı Kanun, 4982 Sayılı Kanun, Ordu BüyükĢehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği, bu Kanunlara bağlı hazırlanan ilgili Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Yapı Ruhsatı Ve Kırsal Yapı Ġzin Belgesi ĠĢlemleri: tarih ve tarihleri arasında 4 adedi Fen ĠĢleri Müdürlüğü iken verilmek suretiyle, Müdürlüğümüzce toplam 25 adet yapı ruhsatı tanzim edilmiģtir sayılı yasa kapsamında Ordu Ġlinin BüyükĢehir olması nedeniyle Tüzel KiĢiliği sona eren köylerimizde Ġl Özel Ġdaresince tespiti yaptırılan ve Ġl Genel Meclisince kabul edilen Valilik Makamınca onanan Köy YerleĢik Alan ve Civarı sınırı tespiti BüyükĢehir Belediyesince aksine bir karar alınmadıkça ya da Belediyemizce imar planı yapılmadıkça geçerli olduğundan, Plansız Alanlar Yönetmeliğinin ilgili maddelerince köy yerleģik alanı ve civarı sınırları içerisinde yapılacak inģaatların kırsal yapı izin ruhsatları, Belediyemiz proje inceleme ve yazılı uygun görüģünden sonra Mahalle Muhtarınca verilmektedir. Bu Ģekilde toplam 20 adet kırsal yapı izin belgesine uygun görüģ verilmiģ olup Muhtarlıkça da ruhsatlandırılmıģtır. Verilen yapı ruhsatlarından sonra, ilgili inģaatın temel vizesi, kontrolleri ve denetimi Müdürlüğümüzce imkanlar nispetinde yapılmaya çalıģılmaktadır. Yapı Kullanım Ġzin Belgesi ve Kırsal Yapı Kullanma Ġzin Belgesi iģlemleri: tarih ve tarihleri arasında 9 adet yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmiģtir sayılı yasa gereği, verilen kırsal yapı izin belgeli inģaatların tamamlanmasından sonra inģaat sahiplerinin yazılı müracaatı sonucu Belediyemiz teknik ekiplerince binanın ruhsat ve eki projelere uygunluğu incelenmesi ve aksi bir durum yok ise Muhtar tarafından verilecek Kırsal yapı kullan izin belgesine uygun verilmektedir. Bu Ģekilde 1 adet kırsal yapı kullanma izin belgesine görüģ verilmiģ olup Muhtarlıkça da ruhsatlandırılmıģtır. 41

42 Kırsal Yapı Kullanma Ġzin Belgeleri Verildi 42

43 Ruhsat ĠĢlemlerine Esas Proje Ġnceleme Onaylama ĠĢlemleri: tarih ve tarihleri arasında Müdürlüğümüze müracaat eden inģaat dosyası toplam 45 adedi incelenerek onaylanmıģtır. Bu dosyalardan 25 adedi sonuçlandırılmıģ olup 20 adet dosyanın OSKĠ inceleme süreci devam etmektedir. Dosyaların OSKĠ tarafından inceleme süreci tamamlanıp tarafımıza gönderilmesinden sonra ruhsatlandırılması yapılacaktır. Yapı Denetim ĠĢlemleri: Uygulama imar planı sınırları içerisinde olan ve 4708 sayılı yasa kapsamında değerlendirilen dosya sayısı 4 adettir. Bu inģaatların denetimi yapı denetim firmalarınca üstlenilmiģ olup, genel kontrolleri Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Numarataj ĠĢlemleri: Ordu Ġlinin BüyükĢehir olmasıyla numarataj iģlemleri BüyükĢehir tarafından yapılmaktadır. Ancak BüyükĢehir Belediyesinin Ġlçemizde ilgili bürosu bulunmadığından bu iģlemlerin takibi ve gerçekleģtirilmesi Müdürlüğümüzce yürütülmektedir yılı içerisinde 26 adet numarataj iģlemi yapılmıģ olup, Numarataj bedelleri BüyükĢehir hesabına vatandaģa yatırttırılıp dekontları arģivimizde muhafaza edilmektedir. Kaçak Yapı ĠĢlemleri: 2014 yılı içerisinde gerek Belediyemize gerekse BüyükĢehir ve Savcılık Makamlarına yapılan Ģikayetler sonucunda 4 Adet Kaçak yapıda iģlem uygulanmıģtır.yerinde yapılan incelemede kaçak yapılar mühürlenerek durdurulmuģ; idari para cezaları ve diğer iģlemler 3194 Sayılı Ġmar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereği yapılmıģtır. Yapılan iģlemler sonucunda tarih ve sayılı encümen kararları ile yapılan idari para ceza tespitlerinde toplam ,57 TL ceza kesilmiģtir. 43

44 Kaçak ĠnĢaatlar Mühürlendi Kentsel DönüĢüm ĠĢlemleri: Ġlçemiz yerleģim özelliği bakımından dağınık bir yapılaģma ortaya koymaktadır. Belediye Tüzel KiĢiliği sona eren 5 adet Mahallemizin merkezinde yoğunlaģmalar bulunmakta, ancak merkezden uzaklaģtıkça çok dağınık bir yerleģim özelliği oluģmaktadır. Binaların inģaat ömrüne ve geçmiģine bakıldığında büyük çoğunluğun 20 yılın üzerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca Ġlçemiz Türkiye deprem bölgelendirilmesinde 1. derece deprem bölgesinde bulunmaktadır sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, Belediyemizde personel imkanı doğrultusunda kentsel dönüģüm çalıģmaları tespit, araģtırma için çalıģmalarına baģlamıģtır. Henüz kesinleģmiģ bir çalıģma olmamıģtır. Genel bir durum haritası çıkarılması için idari çalıģmalar baģlatılmaktadır. 44

45 Kat Ġrtifakı-Kat Mülkiyeti ĠĢlemleri: Belediyemiz müracaatı gerçekleģen inģaat dosyalarından, imara aykırılığı bulunmayan ve Müdürlüğümüzce uygun görülenler ruhsatlandırıldıktan sonra, kiģi ya da kiģilerin müracaatı üzerine Kat irtifakı iģlemi yaptırılarak projeler tarafımızdan onaylanarak Tapu Müdürlüğünce tescili yapılmaktadır. Ruhsat ve eki projelerine uygun olarak inģaatı tamamlayan ve Belediyemiz kontrollerinde imara aykırılığı bulunmayan binalara maliklerin müracaatı üzerine verilen yapı kullanım izin belgelerini aldıktan sonra, cins değiģikliği ve LĠHKAB (Lisanslı Harita ve Kadastro Büroları) bürolarında hazırlatılan onaylı kat vaziyet planına göre Kat mülkiyetine esas hazırlatılan mimari projelerin onaylanmasına müteakip Tapu Müdürlüğünde Kat Mülkiyeti iģlemi tesis edilmektedir yılı içerisinde 3 adet iģlem tesis edilmiģtir. Yol GeçiĢ Hakkı, Ġrtifak ĠĢlemleri: Ġlçemizde 42 adet Mahalle bulunmaktadır. Bunlardan 4 adet mahallede tamamen, 5 adet mahallede ise kısmen imar planı bulunmaktadır. Ġmar planı bulunmayan alanlarda ve 33 adet köyden mahalle olan bölgelerde, kadastro çalıģmaları esnasında yol bırakılmayan mülkiyetlere ulaģımın sağlanması ve burada yaģamın devam edebilmesi için, maliklerin kendi aralarında göstermiģ oldukları rıza ile LĠHKAB (Lisanslı Harita ve Kadastro Büroları) bürolarında hazırlattıkları irtifak hakkı belgeleri Müdürlüğümüzce incelenerek, Encümene BaĢkanlık Makamına havale ettirilip, uygun görülmesi halinde Encümen Kararı ile onaylanmaktadır. Daha sonrada Tapu Müdürlüğünde gerekli iģlemleri yapılarak, yolu olmayan vatandaģımıza yol geçiģ hakkı kazandırılmaktadır yılı içerisinde 3 adet iģlem tesis edilmiģtir. Harita Ve Kadastro ĠĢlemleri: 2014 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce toplam 12 adet dosyada 9 adet ifraz, 3 adet tevhit, 6 adet yola terk, 1 adet ihdas ve 1 adet cins değiģikliği iģlemi yapılmıģtır. 18. madde uygulaması 2014 yılı içerisinde olmamıģtır. Belediyemizce kamulaģtırılan yaklaģık 12 hektar alanda ve hammadde üretim alanı için yaklaģık 19,5 hektar alanda halihazır harita çalıģması yapılmıģtır. Ġlçemiz Mahallelerinden plansız alanlarda kalan kısımlarda Mahalle YerleĢik Alan çalıģması yapılmakta olup, henüz sonuçlandırılamamıģtır. Bu çalıģma ile kısıtlı yapılaģma ve mülkiyet durumuna göre problemleri olan vatandaģlarımızın daha kolay, sorunsuz ve kullanılabilir mülkiyet elde etmeleri sağlanması hedeflenmektedir. ÇalıĢmalarına 2014 yılı içerisinde baģladığımız, yapımı için Ġller Bankası Genel Müdürlüğü, Mekansal Planlama Daire BaĢkanlığına Belediyemiz Meclisince ve BüyükĢehir Belediye Meclisince yetki verilen, 5 adet imar planı bulunan 9 adet mahalle ve yaklaģık 800 hektar alanda, imar planına esas halihazır harita çalıģması baģlatılmıģ olup, söz konusu iģ Ġllerbankası Genel Müdürlüğünde ihale aģamasındadır. Bu çalıģmada mevcut imar planının revizesi ve ilçenin geliģim ve gelecek yatırların ilave imar planı yapılarak yeni alanların açılması hedeflenmektedir. Ayrıca imar planının bir parçası ve altlığını teģkil eden hâlihazır arģivinin tam ve eksiksiz bir Ģekilde bulunması sağlanmıģ olacaktır. 45

46 Ġmar Durum Belgesi (Ġmar Çapı) Hazırlama ĠĢlemleri: 2014 yılı içerisinde müdürlüğümüzce 9 adet imar durum belgesi tanzim edilmiģtir. Ġmar Durum Belgeleri(Ġmar Çapı) Verildi 1/2000-1/5000 Nazım Ve 1/1000 Uygulama Ġmar Planına Ve Planlamaya Esas ĠĢlemleri: 2014 yılı içerisinde 3 adet plan değiģiklik iģlemi yapılmıģtır. Bunlardan ilki, BüyükĢehir olmadan önce Ġlçe Belediyemizde Ġlçemiz Yazlıkbelen Mahallesi 50-K-IV-B pafta, 65 ada parsellerin bulunduğu imar adasında nizam değiģiklik talebi olmuģtur. Talep 100 ve 101 parsel maliklerinden Ahmet EFĠL tarafından yapılmıģ olup, tarih ve 660 sayılı dilekçesiyle olmuģtur. Dilekçe 46

47 muhteviyatı teklif dosyasının Ġmar Komisyonuna ve Belediyemiz Meclisine BaĢkanlık Makamının havalesi ile incelemeye alınmıģtır. Belediye Ġmar komisyonunun tarih ve 2014/2 sayılı kararı ile teklif uygun görülmüģ, kabulü ve onanması için Meclise havale edilmiģtir tarihinde yapılan Meclis toplantısında değerlendirmeye alınan teklif, oybirliği ile kabul edilmiģ ve tarih ve 4 karar nolu Meclis Kararı ile kabul edilmiģtir.1 aylık askı sürecinde de teklife itiraz olmamıģ ve kesinleģmiģtir. Ġkinci teklif, BüyükĢehir olunmasından sonra ise, Ordu Ġli, Halk Sağlığı Ġl Müdürlüğünün teklifi ile Ġlçemiz Yazlıkbelen Mahallesi 75 ada 212 parselin bulunduğu imar adasında Belediye Hizmet Alanı olarak tanımlanan parselin, Sağlık Tesisi olarak değiģiklik talebi olmuģtur. Talep Halk Sağlığı Ġl Müdürlüğü tarafından yapılmıģ olup, talep muhteviyatı teklif dosyasının Ġmar ve Bayındır Komisyonuna ve BüyükĢehir Meclisine BaĢkanlık Makamının havalesi ile incelemeye alınmıģtır. Belediye Ġmar ve Bayındır komisyonunun tarih ve 2014/033 sayılı kararı ile teklif uygun görülmüģ, kabulü ve onanması için Meclise havale edilmiģtir tarihinde yapılan Meclis toplantısında değerlendirmeye alınan teklif, oybirliği ile kabul edilmiģ ve tarih ve 2014/077 karar nolu Meclis Kararı ile kabul edilmiģtir.1 aylık askı sürecinde de teklife itiraz olmamıģ ve kesinleģmiģtir. Akabinde Belediyemiz Meclisinde de 1/1000 Uygulama plan değiģikliği için gelen talep, tarih ve 2014/6 karar nolu imar komisyonunda kabul edilmiģ ve tarih ve 74 karar nolu Meclis Kararı ile kabul edilip onanmıģtır. Üçüncü teklif ise yine BüyükĢehir olunmasından sonra ise, Ordu Ġli, Halk Sağlığı Ġl Müdürlüğünün teklifi ile Ġlçemiz Akpınar Mahallesi 140 ada 11 parselin bulunduğu imar adasında Belediye Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak tanımlanan parselin, Sağlık Tesisi olarak değiģiklik talebi olmuģtur. Talep Halk Sağlığı Ġl Müdürlüğü tarafından yapılmıģ olup, talep muhteviyatı teklif dosyasının Ġmar ve Bayındır Komisyonuna ve BüyükĢehir Meclisine BaĢkanlık Makamının havalesi ile incelemeye alınmıģtır. Belediye Ġmar ve Bayındır komisyonunun tarih ve 2014/034 sayılı kararı ile teklif uygun görülmüģ, kabulü ve onanması için Meclise havale edilmiģtir tarihinde yapılan Meclis toplantısında değerlendirmeye alınan teklif, oybirliği ile kabul edilmiģ ve tarih ve 2014/078 karar nolu Meclis Kararı ile kabul edilmiģtir.1 aylık askı sürecinde de teklife itiraz olmamıģ ve kesinleģmiģtir. Akabinde Belediyemiz Meclisinde de 1/1000 Uygulama plan değiģikliği için gelen talep, tarih ve 2014/5 karar nolu imar komisyonunda kabul edilmiģ ve tarih ve 74 karar nolu Meclis Kararı ile kabul edilip onanmıģtır. 47

48 Ġmar Planı ĠĢlemleri Yapıldı KamulaĢtırma iģlemleri: Müdürlüğümüzün görevlendirildiği 2 adet kamulaģtırma bulunmaktadır. Bunlardan ilki kamulaģtırma ve Kamu Yararı Kararı 2013 yılında alınan, gün itibariyle sonuçlanarak tamamlanan Ġlçemiz Çaldere Mahallesi, Gücükburnu Mevkiinde bulunan parsellerin ve yaklaģık 12,1 hektar alan Belediyemiz hizmetlerinde ve talebi halinde bila bedel ile diğer yatırımcı kamu kurum ve kuruluģlarına devir etmek üzere kamulaģtırılmıģtır. Bu kamulaģtırmanın yaklaģık maliyeti TL olmuģtur. Ġkinci yürütülen kamulaģtırma iģlemi ise, Ġlçemiz Yazlıkbelen Mahallesi, 76 ada 187,189,191 parsellerin bulunduğu taģınmazlardır. Bu kamulaģtırma iģlemi, 189 parsel maliklerinden Mustafa GÜNGÖR' ün tarih ve 727 sayılı talep dilekçesi ile Belediyemiz Meclisinin tarih ve 63 nolu KamulaĢtırma Kararı ve tarih ve 66 nolu Belediye Encümeninin Kamu Yararı Kararıdır. 48

49 Kamu Yararında Kullanılmak Üzere 125 Dönüm Arazi KamulaĢtırıldı Halkı Bilgilendirme ĠĢlemleri: Gerek yapılan toplantılarla gerek müdürlüğümüze gelen vatandaģlara; yapı yapma Ģartları ve de imar ve Ģehircilikle ilgili istenen bilgilendirme yapılmaktadır. Muhtarlarla Bilgilendirme Toplantıları Yapıldı 49

50 5.4.FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Murat TOKMAK Fen ĠĢleri Müdür V. Ayhan KOCAOĞLU ĠnĢaat Teknisyeni Ahmet DEMĠRCĠ Merkez Ekip Sorumlusu Ali ALTUN Salman Ekip Sorumlusu 50

51 Müdürlüğün Yetki, Görev ve Sorumlulukları 1-Belediye BaĢkanı ve Meclisin verdiği kararları uygulamak. 2-Belediye Encümen kararlarını uygulayarak kararların hayata geçirilmesini (yetki ve sorumluluklar çerçevesinde) sağlamak. 3-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarları ile belediyemiz arasında hizmet açısında köprü vazifesi yapmak. 4-Belediyemiz sınırları içerisindeki Ġlçe Belediyemize ait mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, parke taģı, kaldırım) yapımı gerçekleģtirilerek tamir ve bakımlarını takip ederek rutin iģlemleri gerçekleģtirmek. 5-Ġmar planları ve uygulamaları sonucu kamuya terk edilen yolları açarak temelden asfalt ve parke taģı aģamasına kadar olan iģleri gerçekleģtirerek halkın hizmetine sunmak. 6-Sınırlarımız içerisindeki metruk, terk edilmiģ, görüntü kirliliği yaratan yapıları yasalar çerçevesinde yıkmak ve molozlarını moloz alanına taģımak. 7-Müdürlüğün tahmini gelir, gider bütçesini hazırlayarak, tüm belediye birimlerinin inģaat bakım, onarım imalat giderleri tahmini bütçelerini hazırlamak. 8-Belediyemiz personel, makine teçhizatları kullanılarak tüm imalatları gerçekleģtirmek. 9-Belediyemize ait tüm araç, iģ makinesi, hizmet aracı v.s. tamir ve bakımını yapmak veya yaptırmak. 10-Belediyemize ait tüm tesis ve binaların bakım, tamirat ve inģasını gerçekleģtirmek. 11-Belediyemizin tüm birimlerinden gelecek imalat bakım tamirat iģlerini yerine getirmek. 12-Belediyemizin alt yapı, yol ulaģım, trafik gibi konularının görüģüldüğü (AYKOME, UKOME) gibi kurulların kararlarını uygulamak. 13-Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Oski, YedaĢ, Telekom v.b. Kurum ve KuruluĢlarla koordineli iģ ve iģlemleri gerçekleģtirmek. 14-Belediye Kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde Sağlık ocağı, Okul v.b. Devlet kurumlarının yapım, inģaat imalat yapımında katkı sağlamak. 15-Sel ve diğer doğal afetler olması durumunda halkın birebir istek ve Ģikâyetlerine en kısa zamanda ulaģarak çözüm üretmek. 16-Belediyemiz birimlerinin ihaleli iģlerle ilgili yasal iģ ve iģlemleri gerçekleģtirmek. 17-VatandaĢın yol, yapım, imalat v.b. hizmetler için verdikleri dilekçe ve talepleri değerlendirerek yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek ve cevaplamak. 18-Valilik ve BüyükĢehir Belediyesinden gelen direktif ve emirlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak. 19-Belediyemize ait imar planlarımızda park ve çocuk bahçesi görülen alanlara park, bahçe, yeģil alan inģaatlarını yapmak. 20-Park ve bahçeler için ihtiyaç olan tüm inģaat malzemelerini temin ederek park ve bahçelerinin kullanımına sunmak. 21-Spor sahaları ve çocuk oyun alanları inģa etmek ve halkın hizmetine sunmak. 22-Kültür Evi inģa etmek. 23-Toplu, düzenli ve temiz pazar yerleri inģa etmek. 24-Yağmur suyu drenaj hatları inģa ederek ona yağmur suyu drenajlarına bağlamak ve çözüm üretmek. 25-Sosyal ve Kültürel etkinlikler organizasyonlarında her türlü destek ve faaliyetini yürütmek. 26-Belediyemize ait yollarda, yapılarda, makine ve teçhizatta meydana gelen veya oluģan zarar tespitlerini yaparak resmiyette iģleri takip etmek. 27-Belediyemizin makine parkı ve hizmet araçlarından herkesin eģit ve müģterek yararlanmasını sağlamak. 51

52 Araç ve Makine Parkı TaĢıtın Cinsi Adet Otomobil 3 Minibüs 3 Jip-Arazili Pkap-Kornet 6 Damperli Kamyon 10 Arasöz Kamyon 2 Paletli Yükleyici 2 Lastikli Yükleyici 4 Silindir 2 Ekskavatör 1 Greyder 6 Çöp Kamyonu 5 Beko-Loder 5 Traktör 5 Dozer 1 Toplam 55 52

53 Adet Uzunluk Yükseklik Adet Uzunluk Yükseklik Adet GeniĢlik Uzunluk Yükseklik Adet GeniĢlik Uzunluk Yükseklik Adet Uzunluk Ø 300 Ø 400 Ø 500 Ø 600 Ø 800 Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. M2 Sıra Numarası Asfalt Sathi Kaplama Figüre Stabilize Kanal Temizliği Reglaj GeniĢleme Ham Yol Açama Parke (Yol- Kaldırım) Sanat Yapısı Yol ve Çevre Düzenleme ĠĢleri ĠĢlerin Yapıldığı Köy-Mahalle Cadde ve Sokak Adı TaĢ Duvarı Perde Duvar Menfez Köprü Büz- Boru-Baks (Dere Geçitleri) Akpınar Mah. Ambargürgen Mah. Ceyhanlı Mah. 4 Çaldere Mah Çamalan Mah Çamlıca Mah Çavdar Mah Çayıralan Mah Çökek Mah Çukurköy Mah TOPLAM

54 Adet Uzunluk Yükseklik Adet Uzunluk Yükseklik Adet GeniĢlik Uzunluk Yükseklik Adet GeniĢlik Uzunluk Yükseklik Adet Uzunluk Ø 300 Ø 400 Ø 500 Ø 600 Ø 800 Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. M2 Sıra Numarası Asfalt Sathi Kaplama Figüre Stabilize Kanal Temizliği Reglaj GeniĢleme Ham Yol Açama Parke (Yol- Kaldırım) Sanat Yapısı Yol ve Çevre Düzenleme ĠĢleri ĠĢlerin Yapıldığı Köy-Mahalle Cadde ve Sokak Adı TaĢ Duvarı Perde Duvar Menfez Köprü Büz- Boru-Baks (Dere Geçitleri) 11 Dağyolu Mah Damyeri Mah Düğencili Mah Esentepe Mah Gedikli Mah Gökçebayır Mah Gürgenliyatak Mah 18 HaliluĢağı Mah Karaçal Mah Kargı Mah TOPLA

55 Adet Uzunluk Yükseklik Adet Uzunluk Yükseklik Adet GeniĢlik Uzunluk Yükseklik Adet GeniĢlik Uzunluk Yükseklik Adet Uzunluk Ø 300 Ø 400 Ø 500 Ø 600 Ø 800 Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. M2 Sıra Numarası Asfalt Sathi Kaplama Figüre Stabilize Kanal Temizliği Reglaj GeniĢleme Ham Yol Açama Parke (Yol- Kaldırım) Sanat Yapısı Yol ve Çevre Düzenleme ĠĢleri ĠĢlerin Yapıldığı Köy-Mahalle Cadde ve Sokak Adı TaĢ Duvarı Perde Duvar Menfez Köprü Büz- Boru-Baks (Dere Geçitleri) 21 KemikgeriĢi Mah. 22 Ketendere Mah. 23 Kızılelma Mah. 24 Koçcuvaz Mah. 25 Kurtboğaz Mah KuĢculu Mah Kürekcili Mah Merkez Mah Meyvalı Mah Muratlı Mah TOPLA

56 Adet Uzunluk Yükseklik Adet Uzunluk Yükseklik Adet GeniĢlik Uzunluk Yükseklik Adet GeniĢlik Uzunluk Yükseklik Adet Uzunluk Ø 300 Ø 400 Ø 500 Ø 600 Ø 800 Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. M2 Sıra Numarası Asfalt Sathi Kaplama Figüre Stabilize Kanal Temizliği Reglaj GeniĢleme Ham Yol Açama Parke (Yol- Kaldırım) Sanat Yapısı Yol ve Çevre Düzenleme ĠĢleri ĠĢlerin Yapıldığı Köy-Mahalle Cadde ve Sokak Adı TaĢ Duvarı Perde Duvar Menfez Köprü Büz- Boru-Baks (Dere Geçitleri) 31 Ormancık Mah. 32 Seferli Mah Salman Mah SubaĢı Mah ġahin Mah Tuzak Mah Yazlıkbelen Mah. 38 Yenimahalle YeĢilgüneycik Mah 40 YeĢilköy Mah TOPLA

57 Adet Uzunluk Yükseklik Adet Uzunluk Yükseklik Adet GeniĢlik Uzunluk Yükseklik Adet GeniĢlik Uzunluk Yükseklik Adet Uzunluk Ø 300 Ø 400 Ø 500 Ø 600 Ø 800 Km. Km. Km. Km. Km. Km. Km. M2 Sıra Numarası Asfalt Sathi Kaplama Figüre Stabilize Kanal Temizliği Reglaj GeniĢleme Ham Yol Açama Parke (Yol- Kaldırım) Sanat Yapısı Yol ve Çevre Düzenleme ĠĢleri ĠĢlerin Yapıldığı Köy-Mahalle Cadde ve Sokak Adı TaĢ Duvarı Perde Duvar Menfez Köprü Büz- Boru-Baks (Dere Geçitleri) 41 YolbaĢı Mah Yukarıdüğencili Mah TOPLA Sanat Yapıları (Köprü-Menfez-Ġstinat Duvarı) ve Yol ÇalıĢmaları. 57

58 ġahin Mahallesi Muslukculu Mevkiine Yapılan Ġstinat Duvarı Yapımı. 58

59 Ceyhanlı Mahallesi Cami Bahçesine Yapılan Ġstinat Duvarı 59

60 Y.Düğencili Mah.- Demircili Mevkii Arasında Yapılan Menfez 60

61 Kargı-Gürgenliyatak Mahalleleri Bağlantı Köprüsü 61

62 Kargı-Gürgenliyatak Mahalleleri Bağlantı Köprüsü 62

63 Muratlı Mahallesi Cami Bahçesine Yapılan Ġstinat Duvarı 63

64 Kargı Mahallesi Kuyumcu UĢağı Mevkiinde Yapılan Menfez 64

65 TaĢocağı ve Kırma Eleme Tesisi Faaliyetleri; Kapatılan Salman Belediye sinin kurmuģ olduğu tesiste üretim faaliyetlerine devam edilerek m3 0,19 ve 0,25 mm kırma çakıl üretimi yapılmıģtır. Üretilen malzeme mahalle yollarımızda kullanılmıģtır. 65

66 Salman TaĢocağı ve Kırma Eleme Tesisi 2014 yılı içinde Ordu BüyükĢehir Belediyesine Devir EdilmiĢtir. Ġlçe Belediyemizin en büyük sorunu olarak bilinen ve görülen altyapı ve yol konusundaki çalıģmaları hızlandırmak, halkımıza daha iyi hizmeti sunabilmek için Ġlçemizi iki bölgeye ayırdık. Birinci bölge Ġlçe Merkezi ve yakın mahalleler, ikinci bölge ise yol ulaģım Ģantiyesi kurmuģ bulunduğumuz Salman Mahallesi ve çevresidir. Yol taban malzemesi sıkıntısını gidermek ve maliyeti düģürmek için asfalt malzemesine kadar ham madde sıkıntısı olmadan üretim yapabilmek üzere bu iki bölgede taģ ocağı ve kırma eleme tesisi kurulumu için Hammadde Üretim Ruhsatı alınmıģtır. Salman Mahallesi Hammadde Üretim Ġzin Alanı 66

67 Akpınar Mahallesinde Yapılan Yol Bakım Onarım ÇalıĢmaları 67

68 68

69 Salman Mahallesinde Yapılan Yol Bakım Onarım ÇalıĢmaları 69

70 Seferli Mahallesinde Yapılan Yol Bakım Onarım ÇalıĢmaları Altyapı Su ve Kanalizasyon ÇalıĢmaları Ġlçe Merkezi ve YeĢilköy Mahallesinde yapılan altyapı kanalizasyon çalıģmalarında 150 m kanalizasyon Ģebekesi yapılmıģtır. 70

71 Ġlçemizin en büyük sorun haline gelen içme suyu sıkıntısı, Ġlçe Belediyemiz ve Ordu BüyükĢehir Belediyesi OSKĠ Genel Müdürlüğü arasında ortaklaģa yürütülen projeyle kısa bir zamanda çözülmüģtür. Kepekli Deresine terfi merkezi kurularak, 2650 m ishale hattı yapılmıģ, artma tesisine pompalanmıģtır. 71

72 Park ve Bahçe Düzenlemesinin Yapılması 72

73 Asfalt Yol Yama ÇalıĢması 73

74 Parke DöĢeme ve Çevre Düzenlemesi 74

75 Tekke Tepesi Mevkiinde Turizme Yönelik A Tipi Mesire Yeri Planlaması için yer tahsisi iģlemleri tamamlanmak üzeredir. Altyapı yol çalıģmaları baģlatılmıģ, yapılacak tesislere iliģkin avanprojeleri hazırlanmaktadır. 75

76 Ġlçemizin Merkez Mahalle si Meydan Sokağı nda bulunan bir iģyeri yeniden projelendirilip, bakım onarımı yapılarak Kadınlar Lokali olarak düzenlenmiģtir. Bu proje ile özellikle köyken mahalleye dönüģen, kırsal yerleģim yerlerindeki bayanlarımızın her türlü ihtiyacını giderip, sıcak bir ortamda, çay içip sohbet edebilecekleri, karda kıģta ve yağmurda sığınabilecekleri güzel bir ortam hazırlanmıģtır. 76

77 Ġlçemizin 42 Mahallesinde 7 Gün 24 Saat 25 adet iģ makinesi ile aralıksız yapılan karla mücadele çalıģmaları 77

78 AkkuĢ Ġlçe Merkezi Karla Mücadele ÇalıĢmaları 78

79 Salman Mahallesinde Yapılan Karla Mücadele ÇalıĢmaları 79

80 Damyeri Mahallesi Karla Mücadele ÇalıĢmaları 80

81 5.5.KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Akif GÜNGÖR Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürü Soner EFĠL Bilgisayar ĠĢletmeni 81

82 Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları: 1. Belediye Mevzuatı ile ilgili sair mevzuat hükümleri ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirmesinden yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye BaĢkan Yardımcısına ve Belediye BaĢkanına karģı sorumludur. 2. Belediye baģkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin Kültürel iliģkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değiģen koģullara uygun bir Ģekilde seçenekli olarak belirleyip baģkanlık onayına sunar, onaylanmıģ seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular. 3. Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirler. 4. Ġmar Müdürlüğü ile iģbirliği içinde Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kapıların korunup geliģtirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür. 5. Ġlçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeģitli türlerini açık ve kapalı mekânlarda sunarak kent halkının kaynaģmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluģmasını sağlar. 6. Kültürel alanda BaĢarılı öğrencileri teģvik edici ödüllerle destekler. 7. Anne ve babası çalıģan ailelerin okul öncesi dönemindeki eğitimlerinde katkıda bulunmak için kreģler açar. 8. Halk müzeleri yaptırıp iģletilmesi konusunda ilgili makamlarla iģ birliğine gider. 9. Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açar. (Belediyemizin kütüphanesi olmadığından bu görevi Kültür Bakanlığına bağlı ilçemizde bulunan kütüphane görevi ifa eder.) 10. Gençlik, hanımlar ve çocuk komisyonları oluģturur. 11. Kültür Merkezleri açılması için çalıģmalar yapar. 12. Çok yönlü ve çok amaçlı hizmet binalarının tesis edilmesi için çalıģır. 13. Kültür Merkezleri ve hizmet binalarında; konferanslar, paneller, açık oturumlar, seminerler, sergiler, defileler, multivizyon ve dia gösterileri, çeģitli konser ve gösteriler, beceri kazandırma ve meslek edindirme kursları, tiyatro-sinema kursları ve gösterileri, Halk müziği ve halk oyunları kursları, Türk sanat müziği kursları, çeģitli kampanya ve törenler düzenler ve organizasyonu sağlamaya çalıģır. 14. Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuģ kiģiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenler, bayram kutlamaları yapar. 15. Ġhtiyaç duyulması halinde, Ġlçe halkının ve diğer kuruluģların kiģisel ve amatör çalıģmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeģitli konulardaki toplantılarına mekan bulmalarını sağlar ve bu tip organizasyonları profesyonel kiģiler ve kurumlarla birlikte gerçekleģtirir, kitlelere duyurulmasını sağlar. 16. Belediye kanununun ve maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile birim ve müdürlüklerle ortak çalıģma yapar, etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayıģının geliģmesine ve kurumsallaģmasına katkı sağlar. 17. Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönelik, çeģitli konularda kitap, broģür, dergi, afiģ vs. hazırlar ve halka ulaģmasını sağlar. 82

83 18. Belediye faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirme çalıģmaları yapar. 19. Halkın belediye hizmetlerinden ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırma yapar veya yaptırır. 20. Hanımlara yönelik kültür merkezleri tespit eder. Bu mekânları beceri kursları açarak eğitim amaçlı kullanır. 21. Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde, satılması yönünde çalıģmalar yapar ve bu konuda kursiyerler yardımcı olur. 22. YaĢlılara yönelik çeģitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda tedbirler alır. 23. Gençlik, Rehberlik ve DanıĢma Merkezleri oluģturma giriģiminde bulunulur. 24. VatandaĢı yönlendirme, bilgilendirme ve ortak çalıģmaya teģvik etme anlayıģı ile görev yapar. 25. Diğer kurum ve kuruluģların ilgili çalıģmalarını izler ve gerekli hallerde bu çalıģmalara ilgili personele katılımını sağlar. 26. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.(personel olmadığından bütçemizi Mali hizmetler Müdürümüz hazırlamaktadır.) 27. Amir memur iliģkisi içerisinde çalıģarak üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir. 28. Yemekli toplantılar yapar. 29. Kültür ve Sosyal amaçlı Resmi- özel kurum ve kuruluģlarla iģ birliği içerisinde çalıģır. 30. Sportif faaliyetler ve aktiviteler düzenler. 31. Bütçesinin iyi olduğu durumlarda sünnet Ģöleni düzenler. 32. Tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen yerlere müze, türbelere ve buna benzer kuruluģlara ziyaret programları düzenler. 33. Kültürel amaçlı kardeģ aile projeleri geliģtirir. 34. Ailenin korunması yönünde eğitici çalıģma programları hazırlar. 35. ParçalanmıĢ ailelerin birleģtirilmesine yönelik destek ve diyalog çalıģmaları yapar. 36. Bütün bu hizmetlerin yapılması için lazım olan personel istihdamı, araç-gereç ve malzeme ihtiyacı ve nakdi yardımlar için ilgili makamlar haberdar edilerek gereken kaynak oluģumunu sağlar. 37. Yangın ve doğal afet gibi durumlarda mağdur olan ailelere yardımcı olur. Kültür ve sosyal amaçlı dayanıģma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacı ile gönüllü kiģilerin katılımına yönelik programların uygulanmasını gerçekleģtirir. 38. Sokakta çalıģtırılan çocukların eğitime yönlendirilebilmesi konusunda yardımcı olur. 39. Muhtaç durumdaki ailelerin ve aile bireylerinin yaģam becerilerinin geliģtirile bilmesi konusunda çalıģmalar yapar. 40. Yoksul vatandaģlarımıza gerekli ayni ve nakdi desteklerin sağlanması için araģtırma yapar ve rapor hazırlar. 41. Gerektiğinde evde bakım ve ev temizliği hizmetlerinin yerine getirilmesini en yakın sağlık birimi ile irtibata geçer. 42. Bütçesinin iyi olduğu yıllarda Ramazan ayında evlere sıcak yardım servisi yapar bunun için gerekli araç gereç donanım ve personeli diğer birimlerden temin eder. 83

84 43. Huzurevi ya da bakımevi gibi merkezlere gidecek yoksul vatandaģlarımıza ulaģım desteği sağlar. 44. Engelli hizmet birimi aracılığı ile engelli vatandaģlarımızla ilgili veri tabanı çalıģması yapar ve günceller. Bu vatandaģlarımızın diğer kurumlarla olan iģlerinde yardımcı olur. 45. Engelli hemģerilerimize gerekli ayni ve nakdi yardım konusunda diğer kurumlarla iletiģime geçer ve yardımcı olur. 46. Engelli hakları ile ilgili bilgilendirici ve tanıtıcı toplantılar yapar etkinlikler düzenler. 47. ġehir yaģamında engellilerin diğer vatandaģlar gibi günlük gereksinimlerini ve ulaģımlarını sağlamak için diğer kurum ve birimlerle iģ birliği yapar öneriler sunar. 48. Amatör spor kulüplerine araç gereç ve malzeme konusunda yardımcı olur. 49. Öğrencilere eğitim ve spor malzemeleri ve diğer konularda destek verir. Kültürel ve sportif amaçlı gezilerinde araç ve yakıt desteği konusunda yardımcı olur. 50. Gençliğin kötü alıģkanlıklar kazanmaması için gerekli eğitici faaliyetleri yürütür bu konu ile ilgili kiģi ya da kurumlarla iģ birliği yapar. 51. Büyük Ģehir belediyesi kültür ve sosyal iģler dairesi ile irtibata geçerek tiyatro ve kültürel etkinlikler düzenler. 52. AkkuĢ belediyesinin ilçe merkezinde Kültür evi olmadığından baģka mekânlar bulmaya ve kiralamaya veya bedelsiz olarak tahsis edilmesini sağlar. 53. Ġlan ve duyuru hizmetlerinin sağlıklı bir Ģekilde yapılması için zabıta birimi ile irtibata geçerek gerekli tedbirleri alır. 54. Belediyenin kurumsal internet sitesinin güncel ve son teknolojik geliģmelere uygun olarak yürütülmesi konusunda teknik ekip konusunda yardımcı olur veya personel bulunmasını sağlar. 55. E-belediye hizmetlerini çeģitlendirip geliģtirir. VatandaĢlarımızın bütün belediye bilgilerine çevrim içi olarak ulaģmasını takip eder. 56. Belediye bilgisayar alt yapısı konusunda basın yayın ile iģ birliği yaparak gerekli donanım ve yazılım ihtiyaçlarını tespit eder ve gereğini yapılmasını sağlar. 57. Kent bilgi sistemi ile ilgili çalıģmalar konusunda yazı iģleri müdürü ile irtibata geçerek insan kaynakları ve teknik donanım konusunda yardımcı olur. 58. Belediyenin iletiģim kanalarından biri olan konusunda basın yayın ve halkla iliģkiler müdürlüğü ile irtibata geçerek iletiģimin devamlılığını sağlar. 59. Belediye otomasyonunun e-devlet sistemleri ile entegrasyonunu sağlar. 84

85 Tarih ve Kültür Varlıkları Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar 85

86 Damyeri Mahallesi AhĢap Cami den GörünüĢ 86

87 Tuzak Mahallemizden Melih Mehmet Gazi Türbesinden görünüm Tarihi ve Kültürel Yapılar 87

88 Ġlçemiz ve mahallerinde tarihi değer taģıyan eser yapı vs. gibi konular araģtırılarak tescillenme konusunda çalıģmalar 2015 yılı içerisinde yapılacaktır. Sosyal Yardım Birimi Faaliyetleri: Belediyemizce, ihtiyaç sahipleri tespit edilerek 2014 yılı içerisinde yaklaģık 250 aileye gıda paketi yardımı dağıtımı yapılmıģtır. Ramazan ayı yardımları: Belediyemizce, 2014 yılı Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine kuru gıda yardımı yapılmıģtır. Hasta ve YaĢlı Ziyareti: Belediye BaĢkanımız Sayın Ġsa DEMĠRCĠ 2014 yılı içerisinde hasta ve yaģlıların evlerine giderek ziyaretler yapmıģtır. Eğitime Destek faaliyetleri: Okullarda sağlık: 2014 yılında Ġlçe merkezi ve 42 mahallelerimizde bulunan ilk, orta ve lise öğrencilerimize ağız ve diģ sağlığı önemine binaen 3500 adet diģ macunu ve fırçası dağıtılmıģtır. Okullara lojistik destek:akpınar Yeniköy Ġlkokulu ve Lojmanları ile Gültepe ilkokul ve lojmanlarının tadilatı komple belediyemizce 2014 yılı içerisinde yapılmıģtır. 88

89 Yeniköy Ġlkokulu ve Lojmanı Tadilatı Eğitim ÇalıĢtayı: Ġlçemizde eğitim-öğretimin daha üst düzeye çıkması amacıyla 2014 yılında AkkuĢ nüfusuna kayıtlı olup, okumuģ ve belli makamlara gelmiģ yurdumuzun değiģik bölgelerinde eğitim alanında çalıģan bürokratlarımız Ġlçemize davet edilerek öğrenciler ile buluģmaları sağlanmıģtır. Belediye BaĢkanımız Ġsa DEMĠRCĠ baģkanlığında konuģmacı misafirler ve ilçemizde görev yapan tüm eğitim görevlileri, Ġlçemizdeki eğitim-öğretimi masaya yatırmıģlardır. Eğitim çalıģtayı sonucunda Belediye BaĢkanımız Ġsa DEMĠRCĠ, eğitim camiasına AÇIK ÇEK teklifinde bulunarak eğitime verdiği desteği deklare etmiģtir. Eğitim ÇalıĢtayı 89

90 Personel Ġftar Yemeği BüyükĢehir Ġftar Yemeği 90

91 Çamlıca Derneği Piknik Ortabölme Derneği ġenlik 91

92 Kızılelma Mahallesi Kermes Nikah Töreni 92

93 VatandaĢlarla Sohbet 93

94 ĠĢkur - Belediye ĠĢ Birlği Bilgilendirme Toplantısı Kızılelma Mahallesi VatandaĢlarla BuluĢma 94

95 Kanal 52 AkkuĢ'un Tanıtımı Salman Mahallemizde VatandaĢlarla BuluĢma 95

96 Tgrt Tv Ġlçemizin Tanıtımı ĠĢ Adamlarımızla Ġftar BuluĢması 96

97 BaĢarılı Öğrenciler Ödüllendirildi Akpınar Mahallemizde Halkla BuluĢma 97

98 Eğitim Yılı AçılıĢ Töreni Ġstanbul Gökçe Bayır Derneği Kahvaltı Programı 98

99 Gedikli Dernek Merkezi AçılıĢı Ġstanbul Dernekleri Piknik ġöleni 99

100 Sultanbeyli AkkuĢlular Derneği Gecesi Oski Su AçılıĢ Töreni 100

101 Ordu Valisi Ġrfan Balkanlıoğlu'nun Ziyareti 101

102 Ordu Valisi Kenan ÇĠFTÇĠ 'nin Ziyareti Belediye Personeliyle Toplantı 102

103 Engel Tanımıyoruz Projesi AçılıĢ Töreni AkkuĢ'un Değerleri BuluĢması 103

104 Eğitim ÇalıĢtayı Cumhuriyet Bayramı Töreni 104

105 Tarihi Alanlarda Ġnceleme 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni 105

106 ġehit Ailesini Ziyaret Öğretmenler Günü Kutlama Programı 106

107 Engellilerle BuluĢma Sanayi Esnafını Ziyaret 107

108 Salman Bölgesi Muhtarlarıyla Toplantı Mahalle Muhtarlarımızla Toplantı 108

109 Çavdar, Ceyhanlı, Meyveli Mahalle Gezileri Eğitim Yuvalarını Ziyaret 109

110 Samsun AkkuĢlular Derneğini Ziyaret Kuru Fasulye YetiĢtiriciliği Kursu Belge Töreni 110

111 Geleneksel Hıdrellez ġenlikleri 111

112 Bayram Törenleri 112

113 Tanıtım ve Turizm ÇalıĢmaları: Ġlçemizin tanıtımı için yaptığımız çalıģmalar 2014 yılında da devam etmiģtir. ÇeĢitli ulusal ve yerel TV kuruluģları ilçemize davet edilerek ilçemizin tanıtımı ve belediye çalıģmalarımız hakkında çekim yaparak yayınlanması sağlanmıģtır. Ayrıca, yurt içinden ve dıģından ilçemizi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere yardımcı olmak ayrıca belediyeye gelen vatandaģlarımıza hizmet binasında yardımcı olmak üzere müdürlüğümüz bünyesinde yeģil masa biriminin kurulması düģünülmektedir. Daha önceki yıllarda bir veya iki sefer AkkuĢ un tanıtımı ile ilgili yöresel ürün tanıtımı, Ġstanbul da Feshane de yerini almıģtır. Bundan sonra imkânlar doğrultusunda müdürlüğümüz olarak hız verilecektir. Geleneksel Hıdrellez ġenlikleri: Artık iyice kurumsallaģan geleneksel olan hıdırellez Ģenlikleri 2014 yılında da Mayıs tarihleri arasında ilçemiz mahallerinde konserler, folklor gösterileri, yarıģmalar gibi çeģitli etkinlikler, dernekler, yöre halkı ve belediyemizce ortaklaģa gerçekleģtirilmiģtir. Geleneksel değerlerimizi yaģatmak ve gelecek kuģaklara aktarmak adına her yıl yapılan Ģenliklerin devamı sağlanacaktır. Öğretmenler Günü: 24 Kasım öğretmenler günü 2014 yılında kutlama programı yapılmıģtır. Tekke Tepesi Mesire Yeri: Belediyemizce yıl içerisinde diğer birim müdürlüklerimizle ortaklaģa Tekke Göğsü 95 hektarlık alan üzerine A tipi mesire yeri gerekli tahsis yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ĠnĢaat alt yapı dairesi BaĢkanlığına baģlangıç olarak TL lik proje sunulmuģ olup ilk etap da TL ödenek gelmiģtir. Daha sonra bu proje geniģletilerek 2015 yılı içerisinde hızlı bir Ģekilde çalıģmalar devam edecektir. Sivil Toplum KuruluĢları ile Ġlgili ÇalıĢmalar: Katılımcı demokrasi anlayıģı ile birlikte yönetmek prensibini hayata geçirmek için, ilçemizde temsilciliği bulunan çeģitli dernek ve diğer sivil toplum kuruģları ile esnaf, resmi kurum, konferans, konser söyleģi gibi ortaklaģa etkinlikler düzenleme konusunda çalıģmayı hızlandırmak. Bilgi ĠĢlem Faaliyetleri: Bilgi ĠĢlem Teknolojileri konusunda belediyemiz çevre belediyeler içinde en iyi belediye olma özelliğini halen korumakta olup, bu bölümde diğer birimler faaliyetlerini hızlı bir Ģekilde icra ederek halkımıza yardımcı olmaktadırlar. Düğün, Davet, Cenaze ziyaretleri: BaĢkanlığımız tarafından ziyaret edilmektedir. Kadınlar Lokali: Belediyemizce ilçe merkezinde1(bir) adet kadınlar lokali yapılmıģtır. Gurbetten ve diğer mahallerden gelen kadınlarımız için oturabileceği, çay içebileceği, dinlenebileceği, toplantı yapabileceği sıcak bir ortam olarak hazırlanmıģ lokal faal durumda hizmet vermektedir. 113

114 5.6.ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ: Mustafa GÜÇLÜ Zabıta Müdür V. Adem ÇAM Hasan UZUN Harun DEMĠRCĠ Zabıta Memuru Zabıta Memuru Zabıta Memuru Ahmet KOCAOĞLU Erdoğan TUĞ YaĢar ÇAMOĞLU Zabıta Memuru Zabıta Memuru Zabıta Memuru Halil MADEN Hacı MADEN Feyzi ÇAKIR Zabıta Memuru Zabıta Memuru Zabıta Memuru 114

115 Zabıta Müdürlüğüne yeni Hizmet Aracı aldık Müdürlüğün Görev Ve Yetkileri: Görevleri a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluģunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. 3) Belediye karar organları tarafından alınmıģ kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taģıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek. 5) Cumhuriyet Bayramında iģ yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak. 6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek. 7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuģ olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli iģlemleri yapmak. 115

116 8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalıģan iģyerlerini kapatarak çalıģmalarına engel olmak ve haklarında kanuni iģlemleri yapmak. 9) BulunmuĢ eģya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve iģlemlerine göre korumak; sahipleri anlaģıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eģya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak. 10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeģmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında iģlem yapmak, Ģehir içme suyuna baģka suyun karıģtırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni iģlemleri yapmak. 11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak. 12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıģtan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satıģlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. 13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan iģleri tespit etmek, bunların yapılmasında, iģletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni iģlem yapmak. 14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları ĠnĢası KarĢılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araģtırması yapmak. 15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin iģgaline engel olmak, iģgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak. 16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, 17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti Ġdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı YaĢ Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiģ bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dıģında toptan satıģlara mani olmak. 18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak. 19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satıģ yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamıģ hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli iģlemleri yapmak. 20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı ĠĢyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri gereğince, iģyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen iģyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken iģlemleri yapmak. 21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taģıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satıģına izin vermemek ve satıģına teģebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek. 116

117 22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak. 23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek. 24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek. 25) Mülki idare amiri, belediye baģkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek. b) Ġmar ile ilgili görevleri; 1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal iģlemleri yerine getirmek. 2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dıģına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boģalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inģaatları tespit etmek ve derhal inģaatı durdurarak belediyenin fen kuruluģlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni iģlem yapmak. 3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaģmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak. 4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek. c) Sağlık ile ilgili görevleri; 1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak. 2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak iģletilen iģyerleriyle ilgili olarak ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik hükümlerine göre iģlem yapmak. 3) Ġlgili kuruluģlarla iģbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek. 4) Ev, apartman ve her türlü iģyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eģelenmesini önlemek. 5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık Ģartlarına aykırı olarak satıģ yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya piģirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıģtırıldıklarından Ģüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teģkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde 117

118 belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek. 7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dıģında kurban kesilmesini önlemek. 8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kiģilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak Ģekilde gürültü yapan fabrika, iģyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek Ģekilde imhasını yaptırmak. 10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menģe Ģahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dıģı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni iģlemler yapmak. 11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak. 12) Ġlgili kuruluģlar ile iģbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık Ģartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluģların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni iģlemleri yapmak. d) Trafikle ilgili görevleri; 1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek. 2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek. 3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iģ ve iģlemleri yapmak. 4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye baģkanlığınca uygun görülenleri yürütmek, 5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalıģmalarında gerekli trafik önlemlerini almak. 6) Belediyelerce dikilen trafik iģaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek. 7) ġehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek. e) Yardım görevleri; 1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak. 2) SavaĢ ve savaģa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaģlıları ve yardıma muhtaç kiģileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. 118

119 Yetkileri Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde; 1) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya iģletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler, 2) BoĢaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular, 3) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuģturma yapılmak üzere tutanak düzenler, 4) Belediyenin taģınır ve taģınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler, 5) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satıģta bulunan kimseleri ve baģkalarının ticarethane önlerini de kapatacak Ģekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz iģgal edenleri men eder, 6) TaĢıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını iģgallerini önler, 7) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teģhir edilerek satıģını önler, 8) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taģıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satıģına izin vermez ve bunların satıģını engeller, satıģına teģebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder, 9) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmıģ tahliller sonunda sabit olan bozulmuģ, kokmuģ ve çürümüģ gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder, 10) Sahipsiz olup, beldede baģıboģ dolaģan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur, 11) Umumi yerlerde aģırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliģ ve gidiģi zorlaģtıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal iģlemi yapar. Sorumluluğu Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine iliģkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Müdürlüğün ÇalıĢmaları 1-Tutanak ve ĠĢyeri denetim sonuçları (Ġnternet Kafe, Oyun salonu, Lokanta, Pastane. Kahvehane ve çay ocağı ) ve ĠĢyeri açılıģ kapanıģ saatleri ile ilgili olarak tüm esnafımıza sözlü uyarılar yapılarak takibi yapılmaktadır. 2-BaĢkanlık Makamına: Memurlara giyim yardımı, ġenlikler değiģik çalıģmalarla ilgili BaĢkanlık makamı bilgilendirilmiģtir. 3-Zabıta Müdürlüğümüzce Valilik, Kaymakamlık, BüyükĢehir, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği, DeğiĢik Kurum ve KuruluĢlardan Ġlçemiz esnaflarından Ġl ve ilçe Belediye BaĢkanlıklarından Hastane ve Sağlık kuruluģlarından, Mahalle Muhtarlıklarından ve Halktan gelen yazılara ve Dilekçelere cevap yazılmıģ olup, Bazı Ģikâyetler yerinde incelenmiģtir. 4-Zabıta Müdürlüğümüzce DeğiĢik konularda tespit tutanakları tutmuģtu 119

120 5-Zabıta Müdürlüğümüzce Belediye yasaklarına uymayanlara zabıt Varakası tutulmuģtur. 6-Park yeri, Durak yeri cadde sokak trafik düzeni ve kontrolün yapılması 7-Yol, Su, Kanalizasyon, Sokak, cadde ve kaldırım yıkama sırasında trafik düzeninin sağlanması. 8-Ölçü ve Ayar Kanununa uygun olarak, Ünye Belediyesinden gelen ölçü ve ayar memuru ile terazi, baskül ve metrelerin kontrolü yapılmıģ damgalama iģlemleri yapılmıģtır. 9-Açık pazar yeri denetim ve kontroller Müdürlüğümüz personelleri tarafından yürütülmektedir Adet Servis yetki belgesi verilmiģtir. 11-Ġlçe Trafik komisyonunun almıģ olduğu kararlar uygulanmıģtır Adet T Plaka ve Servis belgesi verilmiģtir. 13-Müdürlüğümüzce memur ve iģçi personeli, Belediye BaĢkanlığının diğer birimlerine memur ve iģçi vererek daire içi ve daire dıģı iģlerine yardımcı olmuģlardır. 14-Halkımızdan gelen taleplere cevap verebilmek için Zabıta memurumuz görev yapmaktadır. saat 17_00 dan sonda nöbetçi 15-Cenazesi olan vatandaģlarla yakinen ilgilenildi ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olundu. 16-Ġlçemiz sınırları içerisinde her türlü yardıma ihtiyacı olan kiģi ve kiģilere yardımcı olundu. 17-Yangın, Kaza gibi afetlerde görevlilere takviye olarak gidilerek yardımcı olundu. 18-Mahallelerimizden gelen Ģikâyetleri yerinde denetlemek üzere diğer birimlerin isteği doğrultusunda memur verilerek Yardımcı olundu. 19-Kurum ve kuruluģlar ile halktan gelen ilan metinleri ilan edilerek tutanaklar gerekli kurumlara gönderildi 20-Ġlçemize gelen yabancı misafirlere adres ve konaklama yerleri konusunda yardımcı olundu. 21-Ġlçemiz hudutlarında kara yollarında kaza yapan ve mahsur kalan vatandaģlarımız için karayolları ve jandarma Bölük Komutanlığı ile irtibata geçilerek yardımcı olundu. 22-Müdürlüğümüze gelen kayıp eģya ve paralar ilan edilerek sahiplerine keslim edildi. 23-Ġlçemiz Semt pazarlarında tahsilât yapmakta olan görevlilere yardımcı olundu. 24-Ġlçe merkezinde ve Mahallelerimizde bulunan ilan yayın cihazlarının kurulumunu, arızalarının ve ihtiyaç görülen yerlerin tespitinin yapılmasına yardımcı olundu. 25-Çevre ve ġehircilik Bakanlığından 640 adet Çöp Konteynırı ve 3 adet SıkıĢtırmalı Çöp Aracı talebinde bulunuldu. 26-Dilencilikle mücadele yapılmıģtır. 27-Mezarlık Defin iģlemleri müdürlüğümüz uhdesinde yürütülmüģtür. 28- Ġzinsiz yer iģgalleri Zabıta müdürlüğümüz tarafından müdahale edilmiģtir. 120

121 ĠĢyeri Ruhsat ĠĢleri 2014 Yılı içerisinde Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müessese olarak Zabıta Müdürlüğümüzce 113 adet ĠĢyeri açma ve çalıģtırma ruhsatı ve 394 Sayılı hafta tatili kanunundan faydalanan on(10) adet esnafımıza Zabıta Müdürlüğümüzce hafta tatili iģyeri çalıģtırma ruhsatı SIRA NO Faaliyet Konusu Sayısı 1 Market Bakkal 32 2 Lokanta 10 3 Kahvehane 18 4 Mobilya 6 5 Berber Kuaför 2 6 Oto Tamirhanesi 3 7 Mermerci 3 8 Fırın Unlu Mamuller 7 9 Manav 2 10 Kasap 1 11 ĠnĢaat Malzemeleri 2 12 Cafe Cafeterya 2 13 Züccaciye 3 14 Zahireci 1 15 Kömür Deposu 2 16 Demir Doğrama 1 17 Pastane 1 18 Tuhafiye Butik 6 19 Fotoğrafçı 1 20 Tekel Bayii 8 21 Un Değirmeni 1 22 Kunduracı 1 23 Beyaz EĢya 1 24 Elektrikçi 2 25 Atölye 2 TOPLAM

122 Ruhsat Denetimi 122

123 Yapılan Esnaf Denetimi: Ġlçemiz merkezimiz ve mahallelerimizde bulunan, Lokanta, pastane. Kahvehane, Kasap, Bakkal, Market, Manav, Fırın ve Unlu mamuller, Ġnternet kâffeler, Oyun salonları, Market, Nalbur, Atölyeler, Oto Aksamı Tamir ve Ticareti yapan esnaflar, Berber ve Kuaförler ile Açık Pazar yeri seyyar satıcı esnaflar 2014 yılında denetlenmiģtir 123

124 Esnaf Denetimi 124

125 Çevre Temizlik ĠĢleri : Hizmet alımı, ĠĢkur iģçileri ve Çevre temizlik iģçileri yönlendirilerek ġehir Merkezinde gece ve gündüz ekibi olarak iki ekip halinde Ģehir merkezinin çöpleri alındı. Salman, Seferli, Akpınar, Çayıralan, Kızılelma mahallelerinin temizliği ile birlikte Parke, Kanal ve Kalorifer artık temizliği iģleri ve Mezarlıklar temizliği, Mahalle Okulları bahçeleri temizliği, Bayram merasimi tören yeri hazırlıkları yapılmıģtır. Çevre Temizliği 125

126 Temizlik ÇalıĢmaları 126

127 Mezarlık Temizliği 127

128 Adres Veri Numaralama ÇalıĢmaları TUĠK tarafından gelen bölge elemanlarına Zabıta Müdürlüğümüzce adres tespiti ve mahalle tanıtımında yardımcı olunmuģtur. Mezarlıklar Defin Ölüm Kayıtları Ġlçemiz merkezinde tarihleri arasında mezarlık Anne ölümleri kayıt altına alınmıģtır. Daha sonra Büyük ġehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne devredilmiģtir. Cadde ve Sokak Temizliği 128

129 Kar Temizliği Kaldırım ĠĢgali Denetimi 129

130 Pazar Denetimi 130

131 Ġlan Yayın Hizmetleri Ġftar Programı 131

132 Sosyal etkinliklerde zabıta memurlarımız görev alarak düzen ve asayiģi sağlamıģtır. Gazete BroĢür ve AfiĢ Dağıtımı 132

133 Çöp Konteynırları Dağıtımı Açık Pazar Yeri Denetimi 133

134 5.7.BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Yüksel YILDIRIM Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü Müdürlüğün Görevler Ve Yetkileri: 1. Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü; AkkuĢ Belediyesinin amaç ve hedefleri ile yasal mevzuat ve Belediye BaĢkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Güler yüzlü, AnlayıĢlı, ġeffaf, AnlaĢılır, Hesap verebilir, Adil hizmet konularında, gerçek ve tüzel kiģiler nezdinde olumlu bir kurum imacı ve sağlıklı bir halkla iliģkiler ortamı oluģturmak üzere faaliyetler yürütmekten; Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalıģmaların halka duyurulması, halkın yönetime karģı olumlu hisler beslemesinin sağlanmasından; halkında yönetim hakkındaki düģüncelerinin ve yönetimden beklentilerinin alınmasına yönelik çalıģmalardan, kurum faaliyet alanına giren diğer geliģmeleri takip etmekten, Belediye Hizmetlerine gönüllü katılım için gerekli çalıģmaları yürütmekten sorumlu bir müdürlüktür. 2. Belediyenin Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak, belediyenin genel amaç ve politikalarına uygun olarak Tanıtım ve Halkla iliģkiler faaliyetlerini yürütür. 3. Basın kuruluģlarıyla Belediye iliģkilerinin yürütülmesini sağlar. 4. AkkuĢ Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletiģime geçer. 5. Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara verir ve takip eder. 6. Yazılı, sözlü, görüntülü basın yayın organlarını takip ederek AkkuĢ belediyesinin leh ve aleyhinde olan geliģmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili olarak Belediye BaĢkanına ve BaĢkan Yardımcılarına düzenli olarak rapor verir. Yaptığı basın takip çalıģmalarıyla ilgili olarak arģiv oluģturur. 7. Belediye BaĢkanının medya ile GerçekleĢecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile iģbirliği içersinde ayarlar. 8. Belediye BaĢkanı ve BaĢkan Yardımcılarının düzenleyeceği basın toplantılarının organizasyonunu yapar. 9. Düzenlenen Etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri yaptırır ve materyalleri ihtiyaç duyan müdürlüğe verir. Fotoğraf, video ve diğer görsel materyallerin arģivlenmesini sağlar. 134

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

2012 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU SUNUġ ĠÇĠNDEKĠLER 1- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3-

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK,

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Yatırım ve İnşaat Dairesi

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. Görev alanlarının

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1)

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1) BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5216 Kabul Tarihi : 10/7/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/2004 Sayı :25531 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı