Gulet gelene iyle buluflan. modernist çizgiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gulet gelene iyle buluflan. modernist çizgiler"

Transkript

1

2 M M A R C A Gulet gelene iyle buluflan modernist çizgiler Daha önce sayfalar m zda da yer alan pek çok konut ve iflyeri dekorasyonuna imza atan mimar Dârâ K rm z toprak, bu kez Bodrum da bir tersanede geçen y l üretilen ve iç dekorasyonunu gerçeklefltirmifl oldu u gulet tipi bir ahflap teknenin dekorasyonu ile konu umuz oluyor. 122 M + T

3 Dara K rm z toprak Guletler, geleneksel denizcilik tarihimiz içerisinde oldukça önemli yer tutarlar. Anadolu nun Ege ve Akdeniz k y lar nda yaflayan denizciler, uzun y llard r guletleri hem bal kç l k hem de tafl mac l k amac yla kullanm fllar. Günümüzde özellikle mavi turlar unutulmaz tatil an lar na dönüfltüren guletler, art k ça dafl insan n her türlü gereksinimini uzun deniz yolculuklar boyunca sa layacak konfor ve donan mda üretilmekte. K rm z toprak için; Bodrum un mavisinden sayfalar m za konuk olan guletin dekorasyon projesi ve uygulamas ; yeni mimari keflifler, cesur uygulama deneyimleri yaratmas aç s ndan keyifli bir mimarl k maceras olmufl. Mimar n konut dekorasyonundaki kendine özgü yaklafl m, bu teknenin dekorasyon ve uygulamas na uyarlama fikrinden yola ç km fl. Bodrum tersanesindeki üretim ekibinin, projenin geliflimine olanak sa layan, tüm üretim ve uygulama tekniklerini zorlayarak gösterdi i çaba ve destekle bunu baflarm fl da... Dekorasyonda, teknenin Akdenizli kimli ini vurgulamak için özellikle aç k ve naturel renkler, do al malzemeler, mefle kaplama, ham dokulu kumafllar ve duvar ka tlar, bambu tavan kaplama- M + T 123

4 M M A R C A lar kullan lm fl. Ana güverte salonu, genifl ve rahat bir oturma grubu ve çok fl k bir yemek grubuyla tefrifl edilirken, plazma TV, ev sinemas, müzik sistemi gibi ça dafl yaflama ait teknoloji de göz ard edilmemifl. Mobilyalar n ço u, teknenin sürekli hareket halinde olabilece i düflünülerek yerinde ve sabit olarak üretilmifl. Zemin kaplamas olarak tik parke tercih edilerek; mobilyalarda beyaz mat lake ve patine aç k mefle kombinasyonu kullan larak; fl k, klas ama çok ba rmayan sade bir ihtiflam yarat lm fl. Mefruflat ve ayd nlatmalardaki yumuflak dokunufllar, mekan n dingin ahengi ve s cak Akdenizli kimli ine katk da bulunmufl. Alt kata inildi inde, kumafl kapl duvarlar, denizcilikle ilgili tablolar, fl k tablo ayd nlatmalar, aç k mefle torna küpeflteleri ve zemindeki fl k, tik parke kaplamas yla; ana güverte salonunun fl kl n yatak odalar na ayn ritimle tafl yan bir koridor düzenlenmifl. Bu koridor üzerinde; 3 yatak odas oluflturulmufl. Alt katta teknenin karinesi (ana strüktürü oluflturan kaburga) giderek darald için alan küçülen yatak odalar, maksimum fonksiyonla kullan labilecek bir dekorasyon anlay fl yla tefrifl edilmifl. Odalardaki yatak, giysi dolab, kitap raflar, komodin gibi her bir mo- 124 M + T

5 bilya, yerine göre ve sabit olarak üretilmifl. Tabii yine maksimum konfor ve kullan m kolayl ön planda tutulmufl. Her odada özel banyo alan yarat lm fl ve LCD TV konmufl. Dekorasyonda yine ana güverte salonunda oldu u gibi yumuflak renkler, naturel dokular ve do al malzemeler kullan lm fl. Mobilyalarda patine aç k mefle, beyaz mat lake ve bambu çubuk kombinasyonu uygulanm fl ki, bu da Akdenizli kimli inin en net yans mas. Ana süitte yatak bafl duvar, naturel kumafl bazl duvar ka d ile; yatak bafl ise kumafl kaplanm fl. Tavan lambas ve giysi dolab n n, beyaz lake ve bambu kombinasyonuyla birbirinin devam gibi alg lanmas sa lanm fl. Bu da, odan n yerden duvara, duvardan tavana, ayn ahenkle akan bir ritimle kurguland hissini yaratm fl. Yata n ayak ucuna yerlefltirilen sabit set mobilya, gerekti- inde bir asansörle bu mobilya içine inerek saklanabilen LCD TV için özel olarak tasarlanm fl. Ana süit banyosu, yata n karfl s na simetrik olarak yerlefltirilen iki ayr lavabo holü ve birer adet klozet odas ve dufl odas fleklinde çözülmüfl. Yata n hemen iki yan nda yer alan giysi dolaplar n n arkas nda kalan klozet ve dufl odalar, böylece hem aç kta hem de oda içinden görülmeyecek bir M + T 125

6 flekilde gizli olarak yerlefltirilmifl. Masif aç k mefle bir tezgah üzerine yerlefltirilen lavabolar, do al tafltan üretilmifl. Yine tezgah üzerine oturtulan ve banyo malzemelerinin depolanmas ihtiyac n karfl - layan dolaplar da giysi dolaplar yla ayn malzemelerden üretilmifl. Di er çift kiflilik yatakl odada, yine minimum alanda maksimum kullan m lüksü ön planda tutularak; aç k renklerle mekan genifl gösterecek bir dekorasyon uygulanm fl. Mefle bu kez mümkün oldu u kadar az kullan larak, bask nl azalt lm fl ve duvar rengi lakeye a rl k verilmifl. ki tek yatakl odada ise mefle mobilyalar özgürce kullan lm fl. Yatak mobilyalar, komodinler, yataklar üzerindeki kitap raflar, yine sabit olarak ve aç k mefleden üretilmifl. Zeminde her yatak odas nda tercih edildi i gibi hal kullan lm fl. Duvarlar ise yine mekan olabildi ince genifl göstermek için aç k renk boyanm fl. Her iki odan n banyosunda da yine masif aç k mefleden lavabo tezgah kullan larak, üzerlerine çanak seramik lavabolar oturtulmufl. Lavabo tezgah alt na yerlefltirilen konsol raf ve naturel sepetler, minimal banyo alan - n n maksimum kullan m na destek olmufl. Tüm banyolarda kullan lan paslanmaz çelik ve krom teknik aksesuarlar, geleneksel guletin klasik Akdenizli çizgisinde, ça n teknolojisini vurgulayan dikkat çekici fl k detaylar olarak dikkat çekiyor. Teknede hem ana güverte salonunda hem de yatak odalar nda ortak olarak kullan lan di er bir dekorasyon eleman da pencerelerdeki stor jaluziler. Kumafl perde yerine; özellikle fl ve görüntüyü mekan n içine tafl yan jaluziler tercih edilmifl. Böylece her mekan, sanki derine bakan manzaran n sürekli de iflti i tam servisli lüks bir otel odas na dönüflmüfl.

7 M + T 127

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme

Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme EGEM MARLIK 2008/1-64 Orcan Gündüz, Prof. Dr. DEÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme çerisinde yaflad m z yerleflimlerin

Detaylı

KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R M MARLIK KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. GÖNÜL UTKUTU Gazi Üniversitesi Mimarl k Fakültesi mimarl k SELAM, B L M TEKN K DERG S N N SEVG L OKUYUCULARI, Uzun y llard r, dergimizin

Detaylı

Hafif Yapı Elemanları Tasarımı: Stuttgart Üniversitesi Hafif Strüktürler ve Kavramsal Tasarım Enstitüsü nün Güncel Çalışmaları

Hafif Yapı Elemanları Tasarımı: Stuttgart Üniversitesi Hafif Strüktürler ve Kavramsal Tasarım Enstitüsü nün Güncel Çalışmaları 8 Hafif Yapı Elemanları Tasarımı: Stuttgart Üniversitesi Hafif Strüktürler ve Kavramsal Tasarım Enstitüsü nün Güncel Çalışmaları ENSTİTÜDE HER TÜR HAFİF VE ADAPTE OLABİLİR STRÜKTÜR TASARIMI KONUSUNDA ARAŞTIRMA

Detaylı

Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu

Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu Doktora makalesi Müge Göker, Dan flman Yrd. Doç. Dr. Saadet Ayt s MÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, ç Mimarl k Bölümü, MSGSÜ, Mimarl k Fakültesi,

Detaylı

T ürkiye de bir süredir ilginç korkular ortaya ç kt, bu korkulardan

T ürkiye de bir süredir ilginç korkular ortaya ç kt, bu korkulardan araflt rma Türkiye h zla fleriat devletine do ru giderken Güneydo u ve Do u Kürtlere peflkefl çekiliyor. Kürtlerden kalan yerleri de zaten srail alarak su kaynaklar m z ele geçirdi. Akdeniz fleridini de

Detaylı

: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com

: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com letiflim Bask : Tel (232) 463 66 25 (pbx) Faks (232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr : 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta:

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Bugünden Düne ve Yar na Bir Yolculuk; Ankara Vak f Eserleri Müzesi

Bugünden Düne ve Yar na Bir Yolculuk; Ankara Vak f Eserleri Müzesi Bugünden Düne ve Yar na Bir Yolculuk; Ankara Vak f Eserleri Müzesi Halil brahim SEZER Vak f Uzman VGM Ulus ta 1 yer alan Ankara Vak f Eserleri Müzesi nin tarihi Cumhuriyet in ilk y llar na kadar uzan r.

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Asl na bak l rsa, bu y l kutlad - Osmano ullar n n. Çok uzaklardan geliyoruz. 50.y l heyecan. AB nin faydalar

Asl na bak l rsa, bu y l kutlad - Osmano ullar n n. Çok uzaklardan geliyoruz. 50.y l heyecan. AB nin faydalar köflelik politika Çok uzaklardan geliyoruz t. Bu süreçte, Kürt e Kürt demek ola anlaflt ; daha önce iktidar n küçük orta olabilmifl olan fleriatç partiler, önce büyük ortak oldular; sonra da 3 Kas m 2002

Detaylı

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Kaz m K z lca, Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET S cak su ve sirkülasyon tesisat sa l m z ve bütçemizi çok ilgilendirmektedir. nsan n yaflam seviyesi ve al flkanl klar ile

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

YAPI S STEMLER. aksayapisistemleri.com

YAPI S STEMLER. aksayapisistemleri.com aksayapisistemleri.com Aksa Yapı kurucuları sektöre 1989 da girmiş, 12 yıllık bilgi, birikim ve deneyimlerini değerlendirerek 2001 yılında Aksa Yapı sistemlerini kurmuşlardır. Aksa Yapı, kuruluşundan günümüze

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI ÖNSÖZ- Ç NDEK LER 05 Eskitti imiz zamanlar arkada b rak p, yeni bir y l n sayfalar n çevirmenin heyecan n yaflamaya bafll

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi.

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 1 ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 3 Ç NDEK LER Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Söylefli

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 Des gn Schneider Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 KAOSTAN LHAM ALAN M MAR: REM KOOLHAAS / PORSELEN BARDAKLARIN ÖDÜLLÜ TASARIMCISI:OYA AKMAN / SIRADIfiI B R M MAR: OSCAR NIEMEYER / SADE, BEYAZ VE MODERN ST: RICHARD

Detaylı