'Tarým ve Ýnsan' adlý fotoðraf sergisi açýldý. * HABERÝ 2 DE. Hýdýrlýk Caddesi nde yol geniþletme ve asfalt çalýþmasý yapýlýyor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'Tarým ve Ýnsan' adlý fotoðraf sergisi açýldý. * HABERÝ 2 DE. Hýdýrlýk Caddesi nde yol geniþletme ve asfalt çalýþmasý yapýlýyor."

Transkript

1 Saðlýk için yürüdüler 'Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý' etkinlikleri kapsamýnda 'Saðlýk Ýçin Hareket Et' temalý bir yürüyüþ düzenlendi. Tarým ve Ýnsan bu sergide Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen 'Tarým ve Ýnsan' adlý fotoðraf sergisi açýldý. * HABERÝ DE 'Saðlýk Ýçin Hareket Et' temalý bir yürüyüþ düzenlendi. * HABERÝ DE 'Tarým ve Ýnsan' adlý fotoðraf sergisi açýldý. Ordu da Çorumlu Vali farký ÇORUM Güzel Evim projesiyle muhtaçlara özel bakým EKÝM 0 SALI Günlük Siyasi Gazete Ordu Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu nun talimatýyla hayata geçirilen Güzel Evim projesi geçtiðimiz günlerde tanýtýldý. Fiyatý : 0 Kuruþ Ýrfan Balkanlýoðlu Hýdýrlýk Caddesi bulvar yol oluyor Çorum Belediyesi'nin Hýdýrlýk Caddesi'ni geniþletip asfaltadýðý belirtildi. * HABERÝ 3 DE * HABERÝ DE Ayýn polisi seçilen Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði nde görevli polis memurlarý Hasan Babat, Bilal Koca ve Abdurrahman Özelçi ödüllendiril- Ayýn polislerine ödül Çorum Emniyet Müdürlüðü nde ayýn polisi seçilen 3 polis altýnla ödüllendirildi. * HABERÝ 5 DE Kýrmýzý etiketli asansörlere kapatma Hýdýrlýk Caddesi nde yol geniþletme ve asfalt çalýþmasý yapýlýyor. 5 kýtada kurban kestiler ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, yýlýn verdiði güvenle bu yýl kurban organizasyonu nu yurt içindeki kurban çalýþmalarý ile birlikte 5 kýtada 93 ülke ve bölgede gerçekleþtirdi. BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici, genç çiftin nikah þahidi oldu. BBP Lideri Destici nikah þahidi oldu Büyük Birlik Partisi (BBP) Ýl Baþkaný Erdal Özkan ýn oðlu, Makine Mühendisi Yasin Özkan, Kimya Mühendisi Merve Aslan ile evlendi. Çorum da düzenlenen düðün törenine katýlan BBP Lideri Mustafa Destici, genç çiftin nikah þahidi oldu. ÝHH yardým çalýþmalarýný 5 kýtada 93 ülke ve bölgede gerçekleþtirdi. * HABERÝ DE Çin den haksýz idam kararý Geçtiðimiz Ramazan ayýnýn son günü, Yarkent Ýliþku'da, 009 Urumçi olaylarýndan daha büyük bir katliam gerçekleþtiren Çin, bu katliama karþý gösteri yapanlarý da cezalandýrdý. Çin mahkemesi, Uygur Türk'ünü hemen idam,5'ini ise iki yýl ertemeli idam cezasýna çarptýrdý. * HABERÝ 3 DE Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Ürün Güvenliði Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Asansör Eylem Planý'ný açýklayarak, Bizim adrese dayalý sistemde her bir binanýn bir kimlik numarasý var. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ DE 7. OTOPARK Tanýtým Günleri baþladý Sima ataða geçti Hakimiyet Gazetesi OTOPARK otomobil sayfasý tarafýndan düzenlenen '7. Tanýtým Günleri' baþladý. Sima Otomotiv Satýþ Müdürü Ömer Faruk Özken, Renault, düzenlediði kampanyalarla yýlýn son çeyreðinde ataða geçti dedi. * HABERÝ 0 DA Yaya geçidinden geçmek isteyen bir kadýna motorsiklet çarptý. Motosiklet yayaya çarptý Ýnönü Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasýnda bir kadýn yaralandý. 7. OTOPARK Tanýtým Günleri'nin ilk duraðý Sima Otomotiv oldu. * HABERÝ DE

2 SALI EKÝM 0 Saðlýk için yürüdüler EROL TAÞKAN 'S aðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý' etkinlikleri kapsamýnda, Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Saðlýk Müdürlüðü ve Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði personeli ve öðrencilerin katýlýmý ile 'Saðlýk Ýçin Hareket Et' temalý bir yürüyüþ düzenlendi. Valilik önünde toplanýlarak Saat Kulesi'ne kadar düzenlenen yürüyüþe Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Duran Cesur, öðrenciler, saðlýk çalýþanlarý ve aileleri katýldý. Yürüyüþ sýrasýnda fiziksel aktivitenin saðlýk açýsýndan önemine dikkat çeken pankartlar taþýndý. 'SAÐLIÐIMIZI AKTÝVÝTEYLE KORUYALIM' Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, düzenli fiziksel 'Saðlýk Ýçin Hareket Et' temalý bir yürüyüþ düzenlendi. Valilik önünde baþlayan yürüyüþ Saat Kilesi nde sona erdi. Yürüyüþ bitiminde salep ve su ikram edildi. SAðlýk yürüyüþüne yoðun katýlým oldu. aktivitenin, saðlýðýn korunmasý ve geliþtirilmesinde önemli rol oynadýðýný belirterek, "Saðlýk; bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinde olmasý olarak tanýmlanmaktadýr. Teknolojik geliþmelerle günlük aktivite yoðunluðunu azaltmak her ne kadar yaþamý kolaylaþtýrsa da uzun vadede hareketsiz bireylerin sayýsýný arttýrmakta ve saðlýðý olumsuz etkilemektedir. Fiziksel aktivitenin saðlýk için öneminin yeterince anlaþýlamamasý ve giderek daha hareketsiz bir yaþam tarzýnýn benimsenmesi, toplumda obezite, kalpdamar hastalýklarý, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalýklarýn görülme sýklýðýný arttýran önemli nedenlerden biri olmuþtur. Çocukluk çaðýndan itibaren düzenli aktivite alýþkanlýðý kazandýrmak, egzersizi günlük yaþamýn vazgeçilmez bir parçasý haline getirmek ve en azýndan her birey için günlük bedensel aktivite miktarým arttýrmak, bireysel saðlýðýmýzýn korunmasý ve ileride karþýlaþýlacak saðlýk tehditlerinin azaltýlmasý konusunda oldukça büyük öneme sahiptir Bunun için çocuklar yaþlarýna uygun spora veya egzersize yönlendirilmeli, bilgisayar veya TV karþýsýnda uzun süre kalmalarý önlenmelidir. Düzenli fiziksel aktivitenin, saðlýklý kilonun sürdürülmesi, dayanýklýlýk, güç ve esnekliðin artýrýlmasýndaki rolünün yaný sýra toplumda sýk görülen kronik hastalýklara yakalanma riskini azalttýðý açýkça bilinmektedir. Haftada 3- kez yapýlan, dakikalýk orta þiddette fiziksel aktivite bile genellikle saðlýðýmýz üzerinde olumlu etkileri açýða çýkarmaya yeterlidir." dedi. Yürüyüþün ardýndan Hürriyet Parký önünde su ve sýcak salep ikram edildi. Tarým ve Ýnsan bu sergide 'Tarým ve Ýnsan' adlý fotoðraf sergisi açýldý. MURAT ÇETÝN G ýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen 'Tarým ve Ýnsan' adlý fotoðraf sergisi açýldý. Devlet Tiyatrosu Fuayesi'nde Denizbank'ýn sponsorluðunu üstlendiði, 5. Tarým ve Ýnsan fotoðraf sergisinin açýlýþýna Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, Orman Ýþletme Müdürü Orhan Çatalcý, Deniz Bank Þube Müdürleri Ebru Gül Çömüz ile Ferda Elmacý, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarýarslan, OKA Proje Sorumlusu Özgür Yalçýn, Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Saadettin Kararslan, Damýzlýk Süt Sýðýrý Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Koyun-Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, ile çok sayýda sanatsever katýldý. 70 ÖDÜLLÜ FOTOÐRAF YER ALDI Gýda Tarým ve T üretimi ise %,6 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ yumurta üretim miktarý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %,7 arttý Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen tavuk sayýsý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %,9 tavuk eti üretimi ise %,5 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen hindi sayýsý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %8, hindi eti üretimi ise %9, arttý. (Ç.HAK:50) ÜÝK Aðustos ayý Kümes Hayvancýlýðý Üretimi istatistiklerini açýkladý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ yumurta üretim miktarý bir önceki aya göre %,7 arttý Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen tavuk sayýsý bir önceki aya göre %0,3 tavuk eti üretimi ise %,3 azaldý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen hindi sayýsý bir önceki aya göre %9,9 hindi eti Sergide 70 ödüllü fotoðraf yer aldý. Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn düzenlediði 5. Tarým ve Ýnsan Fotoðraf Yarýþmasý'nda dereceye giren 70 adet ödüllü fotoðraf sergilendi. Açýlýþ öncesi kýsa bir konuþma yapan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, yaklaþýk 0 yýldýr amatör olarak fotoðraf çektiðini, bu tür etkinlikleri çok sevdiðini söyledi. Fotoðraf sergisi 3-6 Ekim tarihleri arasýnda açýk olacak. Süt üretimi arttý ÜÝK Aðustos ayý Süt ve Süt Ürünleri Üretimi istatistiklerini açýkladý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü miktarý Aðustos ayýnda bir önceki aya göre deðiþmedi. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; ticari süt iþletmeleri tarafýndan üretilen içme sütü miktarý 0 yýlý Aðustos ayýnda bir önceki aya göre %0,5 azalýþ, inek peyniri üretimi %,6 artýþ, koyun, keçi, manda ve karýþýk sütlerden elde edilen peynir çeþitleri ise %, azalýþ gösterdi. Mevsim ve takvim Kümes hayvancýlýðýnda artýþ T Sergi Devlet Tiyatrosu Fuayesi'nde açýldý. etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre, 0 yýlý Aðustos ayýnda yoðurt üretimi bir önceki aya göre %3, artýþ, ayran üretimi ise bir önceki aya göre % artýþ gösterdi. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü miktarý Aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %0, arttý Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; ticari süt iþletmeleri tarafýndan üretilen içme sütü miktarý 0 yýlý Aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %0,5 azalýþ, inek peyniri üretimi %,7 artýþ, koyun, keçi, manda ve karýþýk sütlerden elde edilen peynir çeþitleri ise %7, artýþ gösterdi. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; yoðurt üretimi 0 yýlý Aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %, artýþ, ayran üretimi ise bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %5,7 artýþ gösterdi. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü, Aðustos 0 Aðustos ayýnda ticari süt iþletmeleri tarafýndan toplanan inek sütü yað oraný ortalama %3,5, protein oraný ise ortalama %3,3 olarak tespit edildi. Haber Merkezi

3 SALI EKÝM 0 3 Hýdýrlýk Caddesi bulvar yol oluyor Ç orum Belediyesi'nin Hýdýrlýk Caddesi'ni geniþletip asfaltadýðý belirtildi. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamada, Belediye'nin asfalt sezonunun sonuna gelindiði bu günlerde çalýþmalarýný hýzla sürdürdüðü, Çorumlu'ya daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunma amacýyla þehrin farklý noktalarýnda her gün çalýþma yaptýðý ifade edildi. Basýn Birimi'nin verdiði bilgiye göre, Çorum'un önemli ve iþlek caddeleri arasýnda yer alan Hýdýrlýk Caddesi geniþletiliyor. Mevcut durumu 6 metre olan cadde yeni imar planýna göre 30 metreye geniþletilecek. Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý asfalt ekipleri yaðmur suyu hatlarý, kanalizasyon ve su þebekesi yapýlan yolun asfalt iþlemlerine baþladý. Hýdýrlýk Caddesi nde yol geniþletmeve asfalt çalýþmasý yapýlýyor. Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri çalýþýyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, caddede yapýlan asfalt çalýþmalarýný inceledi. Hýdýrlýk Caddesi'ne 900 metre satih kaplama ile 300 metre uzunluðunda olan Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nün önüne 700 ton asfalt serimi yapýldýðýný kaydeden Zahir, þu anda caddenin tek þeridinin asfaltlandýðýný, diðer kýsýmlarda ise çalýþmalarýn devam ettiðini kaydetti. Yapýlan yeni çalýþmayla birlikte Hýdýrlýk Caddesi'nin Çevre Yoluna baðlantýsýnýn yapýldýðýný vurgulayan Zahir, "Hýdýrlýk Caddesi'nin giriþi Çorum'un sahabe diyarý olarak bilinen Hýdýrlýk ile baþlýyor. Daha önce imar planý yenilenen bölgede Yeni Terminal ve yeni Ýmam-Hatip Lisesi Kampüsü'nün inþaatý devam ediyor. Yeni Terminalin hizmete girmesiyle birlikte vatandaþýmýz Hýdýrlýk Caddesi'ni kullanarak terminale daha hýzlý ve rahat bir þekilde ulaþabilecek. Caddenin diðer þeridinin altyapý ve tretuar iþlemleri 05 yýlý içerisinde tamamlayarak hizmete sunacaðýz" dedi. Katliama tepki gösterenlere idam! G eçtiðimiz Ramazan ayýnýn son günü, Yarkent Ýliþku'da, 009 Urumçi olaylarýndan daha büyük bir katliam gerçekleþtiren Çin, bu katliama karþý gösteri yapanlarý da cezalandýrdý. Çin mahkemesi, Uygur Türk'ünü hemen idam,5'ini ise iki yýl ertemeli idam cezasýna çarptýrdý. Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur idam cezasýna çarptýrýldý. Çin'in kuzeybatýsýndaki Uygur Özerk Bölgesi'nde Kaþgar'ýn Yarkent ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen ve 00'e yakýn kiþinin öldüðü olaylar nedeniyle Uygur idam cezasýna çarptýrýldý. Reuters'ýn, Çin'in resmi Þinhua haber ajansýna dayandýrarak aktardýðý habere göre Kaþgar Mahkemesi 5 kiþiye de yýl ertelemeli idam cezasý verdi. Kaþgar daki Orta Dereceli Halk Mahkemesi 9 Uygur un da ömür boyu hapis cezasýna çarptýrýldýðý öðrenildi. Habere göre 0 sanýk da ila 0 yýl arasý deðiþen hapis cezalarýna çarptýrýldý. Bazý kaynaklarsa 7 Uygur Türkü'ne idam, 9 kiþiye müebbet hapis, 0 kiþiye de yýldan 0 yýla kadar aðýr hapis cezasý verildiðini bildirdi. Çin, Ramazan Bayramý'nýn birinci gününe denk gelen 8 Temmuz'da Doðu Türkistan'da bulunan Yarkent-Ýliþku'da büyük bir katliam yapmýþ ve bu katliamý uyguladýðý sansürle dünyadan Çin mahkemesi, Uygur Türk'ünü hemen idam, 5'ini ise iki yýl ertemeli idam cezasýna çarptýrdý. gizlemiþti. Katliamý dünyaya bir mektup aracýlýðýyla duyuran Doðu Türkistanlý bir genç, daha sonra Çin yönetimi tarafýndan tutuklanmýþ, ardýndan da öldüðü duyurulmuþtu. YARKENT KATLÝAMI, URUMÇÝ'DEN BÜYÜK Çin'in Ramazan Bayramýnýn ilk günlerinde Yarkent'te gerçekleþtirdiði kýtalin katliam boyutlarýna ulaþtýðý ortaya çýkmýþtý. Bölgeden Doðu Türkistanlý bir gencin, sonradan ulaþtýrdýðý mektuba göre, Çin Ýþgal Ordusu, 7 Mayýs ta Hoten merkezli baþlattýðý Terörle Mücadele ve Sert Darbe Vurma Operasyonu ile teravih kýlan kadýnlarý dahi katletmiþti Çin ordusunun koyduðu inanýlmaz sansür nedeniyle bölgeden çok sonra haberler, parça parça ulaþmýþtý. Gelen haberler de iþgalci Çin ordusunun, 009'daki Urumçi katliamýndan çok daha büyük bir katliam gerçekleþtirdiðini gösteriyordu. DÜNYA BÜLTENÝ Akkent ten Külcü ye teþekkür A kkent Mahallesi Muhtarý Necip Güler, mahallesine yaptýðý hizmetlerden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve birim müdürlerine teþekkür etti. Mahallesinde belediye tarafýndan bazý çalýþmalar yapýldýðýný dile getiren Necip Güler, "Belediye ekipleri daha önce parklarýmýzý yenilemiþti. Þimdi ise bir tane yeni park yapýyor. Çalýþmalar sona ermek üzere. Yakýnda bu parkýmýzý hizmete açacaðýz. Ayný zamanda Halk Otobüslerinin giremediði noktalara belediye Fen Ýþleri ekipleri yol yapmak için çalýþmalara baþladý. Bu yolda açýlýnca mahallemizin heryerine Halk Otobüsleri rahatlýkla ulaþacak ve halkýmýz daha rahat ulaþým hizmeti alacak. Ayrýca belediye iki parkýmýzda da ýþýklandýrma çalýþmasý yapacak" dedi. Belediyenin mahallesinde yaptýðý aðaçlandýrma çalýþmalarýndan duyduðu memnuniyeti de dile getiren Güler, "Önceki yýllarda Akkent Mahallesi TOKÝ konutlarý giriþinde Akkent Mahallesi Muhtarý Necip Güler, mahallesine yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Halk otobüslerinin giremediði noktalara belediye Fen Ýþleri ekipleri yol yapmak için çalýþmalara baþladý. büyük bir alanda ve sooluþuyor. AðaçlandýrGüler, Belediye kaklarda belediye tarama çalýþmalarýnýn devabaþkan Muzaffer Külcü fýndan aðaçlandýrma çamýný diliyorum. Çünki baþta olmak üzere, bilýþmalarý yapýldý. Bu aðaçlandýrýlacak alanlarim müdürleri ve persoyýlda yine iki büyük rýmýz çok. Oluþturulan nellerine Akkent Maalanda aðaçlandýrma çamini ormanlarla adeta hallesine yaptýklarý hizlýþmalarý gerçekleþtiribölgemizin çehresi demetlerden dolayý teþeklecek. Mahallemizde ðiþiyor" þeklinde kaykür etti. adeta küçük ormanlar detti. Haber Merkezi

4 SALI EKÝM 0 5 kýtada kurban kestiler Çorum ÝHH Ýstiþare Heyeti Üyesi Av. Ömer Kýlýç Ruanda'da görev aldý ÝHH yardým çalýþmalarýný 5 kýtada 93 ülke ve bölgede gerçekleþtirdi. HH Ýnsani Yardým Vakfý, yýlýn verdi- güvenle bu yýl kurban organizasyonu- Ýði nu yurt içindeki kurban çalýþmalarý ile birlikte 5 kýtada 93 ülke ve bölgede gerçekleþtirdi. ÝHH, bayram boyunca 5 bin 8 hisse kurbaný yaklaþýk milyon 600 bin ihtiyaç sahibine daðýttý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 5 kýtada 93 ülke ve bölgede kurban kesimlerini tamamladý. Yurt içi ve yurt dýþý olmak üzere toplamda 5 bin 8 hisse kurban ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý. Çorum ÝHH Ýstiþare Heyeti Üyesi Av. Ömer Kýlýç Ruanda'da görev aldý ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý'nýn verdiði bilgiye göre, yeryüzüne daðýlan ÝHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeþlerine sadece kurban eti götürerek deðil, ayný zamanda hayat koþullarýný iyileþtirmeye yönelik çeþitli projelerle de destek olmaya devam ediyor. Cami, mescit, su kuyularý, eðitim merkezleri, meslek edindirme kurslarý, saðlýk çalýþmalarý, yetimhane binalarý vb. birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atýlýyor. Aðýrlýklý olarak Suriye, Filistin, Irak, Lübnan, Ürdün, Patani, Myanmar, Moro, Pakistan, Afganistan, Çad ile Somali gibi kriz ve savaþ bölgelerinde kurban çalýþmasý yapýldý. ÝHH ekipleri, bu ülkelerin yaný sýra dünyada Müslümanlarýn yaþadýðý ve ihtiyaç duyulan diðer bölgelere de ulaþarak kurban kesimlerini tamamladý. Suriyeli mültecilere kurban eti Vakfýn bu yýlki kurban kampanyasýnda önceliklerinden birisi Suriyeli mülteciler oldu. Türkiye, Lübnan, Ürdün mülteci kamplarý ile Suriye içerisinde Þam, Halep, Hama, Ýdlib, Lazkiye, Deirezzor ve diðer þehirlerdeki mülteci kamplarýnda kesilen 3 bin 05 hisse kurban, yaklaþýk olarak 5 bin 380 civarýnda ihtiyaç sahibi Suriyeli mültecilere daðýtýldý. Filistin'e ve Gazze'ye özel önem ÝHH ekipleri, Filistinli ihtiyaç sahiplerini de unutmadý. ÝHH ekipleri, abluka altýnda yaþayan Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine toplamda 6 bin 589 hisse kurban kesimi yaparak 37 bin 0 ihtiyaç sahibine daðýttý. Yoksulluðun kýtasý Afrika ÝHH ekipleri, Afrika'da da yoðun bir kurban çalýþmasý yürütüyor. Afrika'da çok sayýda su kuyusu ve katarak ameliyatlarý projesi yürüten ÝHH, bu sene ihtiyaç duyulan bir çok ülkede kurban çalýþmasý yaptý. Nijer, Somali, Mali, Gana, Sudan(Darfur, Hartum, Eritreli mülteciler), Etiyopya(AddisAbaba, Ogedan), Çad(Orta Afrikalý mülteciler), Burkina Faso, Tanzanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Cibuti, Kamerun(Orta Afrikalý mülteciler), Bolivya, Lesotho, Mozambik, Swaziland, Zimbabve, Gambiya, Gana, Kenya, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Raunda, Sierre Leone, Uganda gibi ülkelerde kurbanlar kesilerek ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý. Arakan unutulmadý Uzak Asya'nýn Ýslam topraklarý büyük bir insanlýk dramýnýn yaþandýðý Myanmar'ýn bazý bölgelerinde, Bangladeþ'te Arakanlý Müslümanlarýn yaþadýðý bölgelerde kurban kesimi Kurban Bayramý'nýn üçüncü günü baþladý. ÝHH ekipleri, bu bölgelerde daha önce selden dolayý zarar gören bazý noktalarda yardým faaliyetleri yürütmüþtü. ÝHH ekipleri, Arakan'da toplamda bin 85 hisse kurban keserek yoksul ailelere kurban eti daðýtýmý yaptý. Pakistan ve Afganistan unutulmadý Pakistan'da ise aðýrlýklý olarak mültecilerin bulunduðu bölgelerde kurban kesimi yapýldý. Pakistan'da kurbanlar bayramýn üçüncü günü kesilmeye ve daðýtýlmaya baþlandý. ÝHH ekipleri, bu bölgede daha önce selden zarar gören ihtiyaç sahiplerine yardým faaliyetinde bulunmuþtu. Ekipler, ayný zaman da Afganistan'da da belli sayýda kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdý. Srilanka'da Müslümanlarla kucaklaþma Güney Asya'nýn fakir ülkesi milyonluk Srilanka'nýn nüfusunun yüzde 8'ini Müslümanlar oluþturuyor. ÝHH ekipleri, Srilanka'da belirli sayýda kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdý. Balkanlar'da bayram sevinci ÝHH ekipleri, Balkanlarda da çalýþmalarýna devam etti. Makedonya, Arnavutluk, Sancak, Kosova'da kurban çalýþmasý yapýldý. Balkanlarda farklý ülke ve bölgelerde toplamda bin 67 hisse kurban kesimi yapýlarak ihtiyaç sahiplerine daðýttý. Hüznün bölgesi Patani'de 'kurban' sevinci ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Patani bölgesinde kestiði 0 büyükbaþ hayvanýn etlerini ihtiyaç sahibi ailelere daðýttý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 0 Kurban Organizasyonu kapsamýnda vakýf personeli ve gönüllülerden oluþan bir ekiple yoksul Müslüman Malaylarýn yaþadýðý Tayland'ýn Patani bölgesine de gitti. ÝHH ekibi, Patani'nin kýrsal kesimde bulunan bölgede kesilen 0 büyükbaþ hayvanýn etlerini yoksul ailelere teslim etti. Hatýrlanmýþ olmanýn mutluluðunu yaþayan Müslüman Malaylar, ÝHH ekibine teþekkür ederek poþet içine konulan etlerini alarak evlerine gitti. Ýmkânsýzlýklar ülkesi Nepal unutulmadý Kurban bayramýný Türkiye'den iki gün sonra kutlayan Nepal'de ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 90 hayýrseverin kurban baðýþlarýyla satýn alýnan 0 büyükbaþ hayvanýn etlerini Müslüman kardeþlerine ulaþtýrdý. Nepal'deki yaklaþýk milyon 00 bin Müslümanýn yüzde 95'nin yaþadýðý Biratnagar'da, gerçekleþtirilen kesimlerde kurbanlar, titiz çalýþmalarý sonucu ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýldý. OAC'lý mültecilerin kurban sevinci Hayýrseverlerin ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý aracýlýðýyla baðýþladýðý kurbanlar, Orta Afrika ülkesi Kamerun'da yaklaþýk 0 bin kiþinin yüzünü güldürdü. Kurban çalýþmalarý kapsamýnda Kamerun'a giden ÝHH, Atlas Okyanusu kýyýsýnda yer alan ülkenin ticari baþkenti Douala'daki mezbahalarda kesilen kurbanlarý ihtiyaç sahiplerine daðýttý. ÝHH, hayýrseverin baðýþladýðý kurbanlarý, Kamerun'un baþkenti Yaounde'de ve Douala'da baþta Orta Afrika Cumhuriyeti'nden kaçarak buraya sýðýnmýþ mültecilere, yetimlere ve gerek kent merkezindeki gerek köylerdeki ihtiyaç sahibi yaklaþýk 0 bin kiþiye ulaþtýrdý. 5 kýtada 93 ülke ve bölgede kurban organizasyonu ÝHH ekipleri dünyanýn birçok noktasýna bayram öncesi ulaþarak kurban çalýþmalarýna baþladý. Kurban Bayramý'yla birlikte þu ülkelerde kurban çalýþmalarý yoðun bir þekilde yürütüldü;abhazya, Acara, Açe, Adýgey, Afganistan, Ahýska, Arnavutluk, Azerbaycan(Çeçen mülteciler), Bangladeþ(Arakanlý mülteciler), Bolivya, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad (Orta Afrikalý mülteciler), Çeçenistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Doðu Türkistan, Ekvador, Etiyopya(AddisAbaba, Ogedan), Filipinler- Moro, Filistin(Gazze), Gambiya, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Haiti, Hindistan(Jammu ve Keþmir, Assam, Kerala), Irak, Ýran, Kamboçya, Kamerun(Orta Afrikalý mülteciler), Kazakistan, Kenya, Kýrgýzistan, Kýrým, Kosova, Kuzey Irak, Lesotho, Lübnan(Filistinli mülteciler, Suriyeli mülteciler), Makedonya, Malavi, Mali, Mýsýr, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Nepal, Nijer, Özbekistan, Pakistan(Azad Keþmir), Romanya, Ruanda, Rusya(Moskova, Tumen, Omsk, Tümen, Kamerova, NijniyNoviGorod, Penza, Kamenka), Sýrbistan(Sancak, Preþova), Sierra Leone, Somali, SriLanka, Sudan(Darfur, Hartum, Eritreli mülteciler), Suriye, Swaziland, Tacikistan, Tanzanya, Tayland - Patani, Tunus, Bosna-Hersek, Uganda, Ürdün(Filistinli mülteciler, Suriyeli mülteciler) Vietnam, Yemen (Somalili mülteciler), Zimbabve. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn 93 ülke ve bölgede gerçekleþtirdiði bu yýlki Kurban organizasyonunda kesilen kurbanlar yaklaþýk milyon 00 bin ihtiyaç sahibine ulaþtýrýldý. Kýlýçdaroðlu ndan Çorum a selam, sevgi HP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu Ankara nýn CBaþkent ilan ediliþinin 9.yýldönümünü kutladý ve Baþkent Ankara olmalý önergesine atýlan imzalarla, bu imzalarýn verdiði mesaja dikkat çekti. Kýlýçdaroðlu, ne yazýk ki AK Parti iktidarýnda baþkent Ankara nýn içinin her alanda boþaltýldýðýný, deðerlerinden uzaklaþtýrýlmak istendiðini dile getirdi. Kemal Kýlýçdaroðlu, Tarihe düþülen notta belirtildiði gibi, Malatya dan Çorum a, Diyarbakýr dan Bilecik e, Kütahya dan, Kastamonu ya, Erzurum dan Bursa ya, Erzincan dan Konya ya, Karahisarý dan, Sivas a, Ýstanbul a çelik bir zincirin halkalarý gibi eklenmiþ imzalarla, Ankara tam 9 yýl önce toprak bütünlüðünün, birliðin, kardeþliðin sembolü olarak Baþkent oldu. dedi. Kýlýçdaroðlu mesajýnda þunlarý dile getirdi: Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn TBMM tarafýndan onaylanmasýndan sonra sýra Baþkent in resmen ilanýna gelmiþti. Ýsmet Paþa Malatya Milletvekili olarak on dört arkadaþý ile birlikte, Ankara'nýn baþkent olmasýný öngören önergeyi 9 Ekim 93'te TBMM Baþkanlýðý na sundu. 3 Ekim 93'te TBMM'de kabul edilen tek maddelik bir yasa ile Ankara, yeni devletin baþkenti oldu. Devletin idare merkezinin yeni bir þekilde tesis ve geliþmesine bir an önce baþlamak iç ve dýþ tereddütlere son vermek için alttaki kanun maddesinin kabulünü arz ve teklif ederiz diyen Milletvekilleri tarihin altýn sayfalarýnda þöyle sýralandý: Malatya : Ýsmet Ýnönü Çorum : Ferit Törümküney Diyarbakýr : Zülfü Tiðrel Ertuðrul (Bilecik) : Dr.Fikret Onuralp Kütahya : Seyfi Aydýn Malatya : Hilmi Oytaç Kastamonu : M. Mahir Erzurum : Rüþtü Erzincan : Sabit Sivas : Rahmi Bursa : Necati Kurtuluþ Bursa : Refet (Canýtez) Konya : Kazým Hüsnü Bey Ýstanbul : Ali Rýza Bebe KarahisarýSahip : M. Kamil Malatya dan Çorum a, Diyarbakýr dan Bilecik e, Kütahya dan, Kastamonu ya, Erzurum dan Bursa ya, Erzincan dan Konya ya, Karahisarý dan, Sivas a, Ýstanbul a çelik bir zincir gibi ucuucuna eklenmiþ imzalarla Ankara tam 9 yýl önce Baþkent olarak önerildi ve toprak bütünlüðünün, birliðin kardeþliðin sembolü olan Ankara bu öneri ile baþkent oldu. ANKARA'YI BAÞKENT ÝLAN EDENLERÝ, SEVGÝYLE, SAYGIYLA SELAMLIYORUM Böylece TBMM denetiminde, Kurtuluþ Savaþý karargahý olarak görev yapan Ankara nýn, Atatürk ilke ve devrimleriyle, demokrasinin, çoðulculuðun, çok sesliliðin ve adým adým kadýn erkek eþitliðinin merkezi olduðuna dikkat çeken CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Ne yazýk ki AKP iktidarýnda baþkent Ankara nýn içi her alanda boþaltýldý, deðerlerinden uzaklaþtýrýlmak istendi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sözümüz söz, Ankara'yý, hem yeniden Cumhuriyetin Ankara sý, hem de mazlum milletlerin dara düþtüðünde baþvurduðu, örnek aldýðý Ankara yapacaðýz. Bu duygu ve düþüncelerle Ankara'nýn baþkent oluþunun 9. yýlýný içtenlikle kutluyor, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ankara'yý baþkent ilan edenleri, baþkent Ankara'yý bugünlere taþýyanlarý ve deðerleriyle birlikte geleceðe de taþýyacak olanlarý sevgiyle, saygýyla selamlýyorum." görüþünü belirtti.(cýhan) CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu Öteki Duran Durmuþ Sevgili Aziz'ciðime (!) Kardeþim Aziz, yazýma baþlamadan önce selam eder her iki yanaðýndan da eþit derecede öperim Nasýlsýn iyi misin? Ýnþallah iyisindir Ýyi olmaný Yüce Allah'tan niyaz ederim Þayet beni soracak olursan ben de Recep Ývedik'ten biraz daha iyiyim.. Lütfen alta yazacaklarýmý ruhuna þifa diye oku.. Diyorsun ki; Senden kanuna aykýrý evrak düzenlemeni istemiþim. Kayýp Nüfus cüzdaný çýkartmayý istemenin neresi kanuna aykýrý Azizciðim Nüfus cüzdaný istemek mi kanuna aykýrý, yoksa senin nüfus cüzdaný vermemen mi kanuna aykýrý.. Hadi onu geçtik Þunu diyebilirsin, Muhtardan ikametgâh belgesi almadan nüfus cüzdaný vermek kanuna aykýrý Tamam, buna eyvallah. Yalnýýýzzzz! Kayýp nüfus cüzdanýný muhtardan ikametgâh belgesi almadan verdiðin kiþileri yarýn karþýna dikersem ne yapacaksýn? Kanunsuzluðun (tarafsýzlýðýn) ortaya çýkmayacak mý? Bunu hiç düþündün mü? Düþünemedin de mi Bence bunu düþünmeye baþlarsan iyi edersin. Çünkü keten helva durumlarý var E yansýn keten helva.. Sonra, o muhtardan ikametgâh belgesi olmadan verdiðin nüfus cüzdanlarýna attýðýn imzalarý kýrýk kol alçýsýna niyetle mi attýn?.. Unutma da bir ara seninle selfie çekinelim kanka.. Azizciðim yazýma son verirken tekrar iki yanaklarýndan hasretle öpüyor, selamlarýmý gönderiyorum Lütfen kendine iyi davran Lütfen ama.. Gönül gözünle görürsen eðer, kelebeðe deðil, týrtýla sevdalanýrsýn Aziz Yaa kanka keþke doðmadan önce senaryoyu bi okusaydýn be Sen de piþmanlýk görüyorum. Her hata bakiredir tekrarý zevke girer Not: Aziz az daha unutuyordum Bundan önce yazdýðým yazýdan sonra benim adýma gazeteye seninle ilgili yazýlmýþ bir mektup geldi O mektubun sana hitap ettiði en usturuplu bir cümlesini yazayým da oku "Niye Aziz'in önünde ceketinin önünü düðmeleyip esas duruþta beklemedin Duran'ým, bak adamý kýzdýrmýþsýn, o bunu beklemiþtir" diyor Bir de arkadaþýmýn teyzesi yeni kimlik almýþ, tarihte ne yazýyor biliyor musun 00: 00: 95 Kimliðin gün ve ay hanesinde sýfýr yazýyor Ay'da doðmuþ desen ay hanesi boþ Yeryüzünde doðmuþ desen gün hanesi boþ Bunda da senin imzan var Haa unutmadan Mustafa Demirer'in de sana selamý var.

5 SALI EKÝM 0 5 Ayýn polislerine ödül Ç Çorum Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, ödül uygulamasý baþlattý. Ayýn polislerine ödüllerini Emniyet Müdür Yardýmcýsý Adem Yüce verdi. Emniyet Müdür Yardýmcýsý Selçuk Erdoðan Aras baþarýlý personeli kutladý. orum Emniyet Müdürlüðü nde ayýn polisi seçilen 3 polis altýnla ödüllendirildi. Çorum Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý tarafýndan hayata geçirilen uygulama kapsamýnda bu ayýn polisi seçilen personel belirlendi. Yapýlan deðerlendirmeler sonucu ayýn polisi seçilen Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði nde görevli polis memurlarý Hasan Babat, Bilal Koca ve Abdurrahman Özelçi ödüllendirildi. Ödül töreninde konuþan Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, geçtiðimiz günlerde jandarma bölgesinde meydana gelen bir cinayet olayý sonrasý kaçan zanlýnýn yakalanmasýnda gösterdikleri hassasiyet ve titiz çalýþmalardan dolayý Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði nde görevli polis memurlarýný ayýn polisi olarak seçtiklerini söyledi. Kentte huzurun ve asayiþ ortamýnýn saðlanmasýnda gösterdikleri özverili çalýþmalardan dolayý tüm polis teþkilatýna teþekkür eden Tarancý nýn konuþmasýnýn ardýndan ödül törenine geçildi. Ayýn polislerine ödülleri Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Emniyet Müdür Yardýmcýlarý Adem Yüce ve Selçuk Erdoðan Aras tarafýndan verildi. Personel Þube Müdürü Tahsin Kýlýç ile Asayiþ Þube Müdürü Ahmet Özkara da hazýr bulundu.(ýha) Ayýn polisi seçilen Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði nde görevli polis memurlarý Hasan Babat, Bilal Koca ve Abdurrahman Özelçi ödüllendirildi. Travestiye saldýrý iddiasý Çorum da yaþayan Serap isimli bir travestinin 6 Ekim günü 3.00 sularýnda kiþinin saldýrýsýna uðradýðý belirtildi. Milliyet te yer alan habere göre, ormanlýk arazide býçaklanan ve þiddete maruz kalan travesti emniyete giderek saldýrganlar Ö.A., S.A., E.K. ve Ý.C. hakkýnda þikâyetçi oldu. Gözaltýna alýnan kiþi, çýkarýldýklarý mahkemece serbest býrakýldý. Travesti Serap ýn arkadaþý LGBTÝ haklarý aktivisti Atakan Karatay, olayýn ardýndan hem emniyette hem de adliyede avukat istemelerine raðmen olumsuz cevap aldýklarýný öne sürdü. Karatay, Hastaneden sonra þikâyetçi olmak için emniyete gittik. Barodan avukat talebinde bulunduk. Ancak polisler, Avukat iki saatte gelir, onu mu bekleyeceðiz þimdi dediler. Biz de adliyeye gittik ama orada da avukat vermediler. Avukat talebimiz reddeildi iddiasýnda bulundu. (Milliyet) Baþý dönüp Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi nde meydana gelen olayda yolda yürüyen kiþi aðýr yaralandý. Orhan G. isimli kiþi kaldýrýmda yürürken baþý döndü. Yola düþen Orhan G. nin durumunun aðýr olduðu öðrenildi. Kafasýna tahta Sungurlu da kafasýna tahta düþen kiþi hastanelik oldu. Fatih Mahallesi Yurdakul Sokak ta evinin bahçesinde çardaðýn altýnda oturan Hacer S. isimli yaþlý kadýnýn kafasýna tahta parçasý düþtü. Aðýr yaralanan kadýn hastaneye kaldýrýldý. Haber Merkezi Çorum Haber Gazetesi emekli Genel Yayýn Yönetmeni ve Haber Müdürü Mustafa Yolyapar ýn cenaze namazý Ulu Camii de kýlýndý. Meslektaþýmýzý dualarla defnettik Mustafa Yolyapar HURÞÝT BOZKURT Ç orum Haber Gazetesi emekli Genel Yayýn Yönetmeni ve Haber Müdürü Mustafa Yolyapar (8) dündualarla defnedildi. Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn kardeþi Mustafa Yolyapar, dün geçirdiði kalp krizi sonucu vefat etmiþti. Merhumun cenazesi saat.00'de Çorum Özel Hastanesi'nden alýnarak Ulucamii'ye getirildi. Öðle namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk'ta topraða Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn kardeþi Mustafa Yolyapar, dün geçirdiði kalp krizi sonucu vefat etmiþti. cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi. verildi. Cenazeye Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum eski Valilerinden emekli yüksek yargý üyeleri Hüseyin Poroy ve Mustafa Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, CHP Çorum Milletvekili Adayý Kenan Nuhut, bazý daire müdürleri ile sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, gazeteciler ve vatandaþlar katýldý. Hakimiyet, meslektaþýmýz Mustafa Yolyapar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

6 6 SALI EKÝM 0 Kýrmýzý etiketli asansörlere kapatma ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Ürün Güvenliði Hafta- etkinlikleri kapsamýnda Asansör Eylem Planý'ný açýklayarak, Bi- Bsý zim adrese dayalý sistemde her bir binanýn bir kimlik numarasý var. Kýrmýzý etiketli, sarý etiketli ve yeþil etiketli asansörleri ve asansörlerin sayýlarýný anlýk takip etme imkanýna kavuþmuþ olacaðýz. Burada görevini ihmal eden veya bu noktada bazý özel iliþkilere girerek denetim görevini hakkýyla yerine getirmeyen firmalarýnda belgeleri de iptal edileceðiz dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Iþýk, Ürün Güvenliði Haftasý ve Sanayi Ürünleri Güvenliði ve Denetimi Strateji Eylem Planý tanýtým toplantýsýna katýldý. Bakanlýkta gerçekleþtirilen toplantýda konuþan Bakan Iþýk, Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD), ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olarak üretilip üretilmediðinin kamu eliyle denetlenmesidir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile amacýmýz, tüm vatandaþlarýmýzýn saðlýðýný, can ve mal güvenliðini korumak. Günlük hayatýmýzda kullandýðýmýz; makinelerden basýnçlý ekipmanlara, asansörden bilgisayara, otomobilden teleferiðe, bin 500 ü aþkýn Sanayi Ürününün Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sanayi Ürünleri Güvenliði ve Denetimi Genel Müdürlüðümüzün 8 Ýl Müdürlüðünce 6 denetçi ile gerçekleþtirdiði faaliyetlerdir. Bu yýl Ürün Güvenliði Haftasýnýn ikincisini gerçekleþtiriyoruz. Yapacaðýmýz çeþitli etkinliklerle farkýndalýk ve bilinçlendirmeyi amaçlýyoruz. Hafta etkinlikleri kapsamýnda Bakanlýðýmýzca hazýrlanan Ürün Güvenliði Mobil LED TV Aracýmýz, Türkiye genelinde 9 Ýl i ziyaret ediyor. Bu illerde stantlar açýp, görevli personellerimizce bilgilendirme yapýlýyor. Ürün Güvenliði Mobil LED TV Aracýmýz ilk olarak 6 Eylül'de Kayseri'de vatandaþlarýmýzla buluþtu. Ardýndan Malatya, Kahramanmaraþ, Gaziantep, Þanlýurfa, Mardin, Diyarbakýr, Van, Erzurum, Gümüþhane, Trabzon, Ordu, Samsun, Çorum ve Kýrýkkale'de; meydanlarda, alýþveriþ merkezlerinde vatandaþlarýmýzla, okullarda öðrencilerimizle buluþtu. Aracýmýz bugün ve yarýn Ankara'da, devamýnda ise Kocaeli, Bursa ve Manisa da olacak diye konuþtu. Ürün Güvenliði Haftasý ile yapýlan faaliyetlerin üreticilere, ithalatçýlara, daðýtýcýlara ve tüketicilere güvenli ürün ile piyasa gözetimi ve denetimi konularýnda bilinçlenmelerine katký saðlayacaðýný ifade eden Iþýk, þöyle devam etti: Bakanlýðýmýzýn, yýllýk (05-08) yýllarýný kapsayacak, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile ilgili yeni yol haritasý belirlenmiþ oldu. Strateji Belgesi ve Eylem Planýmýzda ana hedef altýnda 38 eylemimiz var. Bu ana hedefimiz, piyasa gözetim ve denetim uygulamalarý etkinleþtirilecek. Ýdari ve teknik kapasite artýrýlacak. Piyasa gözetimi ve denetiminin taraflarýyla olan iþbirliði yollarý geliþtirilecek. Kamuoyunda ürün güvenliði hakkýnda farkýndalýk oluþturulacak. Ana hedefleri gerçekleþtirmek için bazý somut adýmlar atýklarýný kaydeden Bakan Iþýk, þunlarý dedi: Alo 30 Ürün Güvenliði Hattý ile ürünlere iliþkin þikâyetlerin denetimlerde etkin bir veri olarak kullanýlmasý saðlanacak. Ürün Güvenliði hakkýnda kamu spotlarý hazýrlanacak. Sýnai gaz tüpleri, asansör gibi riskli ürün gruplarýnda teknolojik imkânlar kullanýlarak takip sistemlerinin kurulmasýyla riskli ürünlere daha etkin müdahale gerçekleþtirilecek. Risk analiz sistemi ile sorumluluk alanýmýzdaki ürünlerin denetimlerine esas olmak üzere ürün listeleri ve denetim rehberleri hazýrlanacak, denetimler etkinleþtirilecek. Onaylanmýþ kuruluþlar, uygunluk deðerlendirme kuruluþlarý ve A Tipi Muayene Kuruluþlarýnýn denetimler etkinleþtirilecek. Ýmalatçý, ithalatçý, daðýtýcý ve tüketici örgütleri ile iþbirliði yollarý geliþtirilerek ürün güvenliði alanýnda eðitilmeleri saðlanacak. Avrupa Birliði nin güvensiz ürünlere iliþkin Acil Uyarý Sistemi; RAPEX. Saðlýk Bakanlýðý nýn Kaza, Yaralanma Veri Tabaný gibi bilgi sistemlerinde yer alan bildirimler düzenli olarak takip edilerek, denetimlerin etkinliði artýrýlacak. Üniversitelerde ve Meslek Liseleri nde ürün güvenliði derslerinin okutulmasý için çalýþma yapýlacak, teknik donanýma sahip insan kaynaðý oluþturulacak.gönüllü Geri Çaðýrma faaliyetleri hakkýnda üreticiler nezdinde farkýndalýk oluþturarak, bakanlýk müdahalesine gerek kalmaksýzýn üreticinin teknik düzenlemelerine aykýrý ve güvensiz ürünleri, kendi arzusu ile piyasadan toplamasý saðlanacak.her yýl Ürün Güvenliði Haftasý düzenlenmeye devam edecek. Ürün güvenliði, piyasa gözetimi ve denetiminde farkýndalýk oluþturulmasý saðlanacak. 0 yýlýnda yapýlan faaliyetler hakkýnda bilgi veren Bakan Iþýk þunlarý kaydetti: 0 ün ilk 9 aylýk döneminde; Toplam 56 bin 733 denetim yapýldý. Bu ürünlerin yüzde 8,6 sý yani 0 bin 53 si uygunsuz bulundu. 78 ürün teste gönderildi. 3 farklý ürüne toplatma kararý verildi. 73 güvensiz ürün, bakanlýk WEP sayfasýnda ilan edildi. Milyon 9 bin 833 TL idari para cezasý uygulandý. Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlan denetimlerde de 65 ilde 7 bin 59 akaryakýt istasyonu ve 6 bin 3 LPG istasyonu denetimi yapýldý, aykýrýlýk tespitinde bulunuldu. 6 ilde 650 iþ yerinde 696 hazýr ambalajlý mamul denetimi, 3 aykýrýlýk tespiti edildi. bin 03 ölçü aleti denetimi yapýldý, 93 ünde aykýrýlýk tespit edildi.sýnai ve Týbbi Gaz Tüpleri Denetimi ile ilgili de özel bir çalýþma üretiyoruz. Ülkemizdeki tüm dolum tesisleri denetlendi. 7 Dolum Tesisinden sine kapatma kararý verildi. 856 tüp demeti denetimi yapýldý, 38 nin imha iþlemine baþlandý. 6 hastane ve 7 sanayi iþletmesinde bin 3 tüp denetimi yapýldý. Bunlarýn 5 bin uygunsuz bulundu. Proje kapsamýnda teste tabi tutulan az enerji tüketen ev aletleri ile ilgili toplam 60 üründen 0 sinin test sonucu; beyan edilen enerji sýnýfýndan daha düþük çýktýðýný belirten Bakan Iþýk, Buradaki amacýmýz etiketler ile gerçek tüketim arasýndaki uyum ne derecede. Gerçekten tüketilen enerji etiketi yansýtýyor mu? Yansýtmýyor mu? Bu noktada 60 tane üründen 0 tanesini beyan edilen enerji sýnýfýndan daha düþük çýktý. Daha yüksek enerji verimliliði ifade edilmiþken, yapýlan denetimlerde bunlarýn 0 tanesinin daha düþük enerji sýnýfýnda olduðu ortaya çýktý. Yüzde 35 lik bir fark oldu. Ürün grubunda en yüksek fark aralýðý evlerde kullandýðýmýz fýrýnlarda. Bu noktada ki denetimlerimiz artarak devam edecek diye konuþtu. Kaplama Lastik Ýmalatçýlarýna Yönelik Denetim Projesi hakkýnda da bilgi veren Bakan Iþýk, 8 firma denetlendi. Denetim baþlangýcýnda mevcut tip onay sayýsý Denetimler sonucunda tip onay belgesi alan firma sayýsý 00 çýktý. 8 firmanýn faaliyeti tip onayý alýnana kadar durduruldu dedi. Son dönemlerde Türkiye nin gündeminde yer tutan asansör kazalarý ile ilgili asansör eylem planýný açýklayan Bakan Iþýk, Türkiye de þuanda toplam, 3 bin 8 asansör var. 03 kontrolü yaptýrýlan asansör sayýsý, 5 bin 78 asansör de denetim yaptý. Bakanlýðýmýzca atanan yerli onaylanmýþ kuruluþ sayýsý, 9, toplam belgeli asansör montaj firma sayýsý bin 375, belgelendirilmiþ asansör bakým firma sayýsý 73, ATipi Muayene Kuruluþ Sayýsý 3, A Tipi Muayene Kuruluþlarýnda çalýþan muayene elemaný sayýsý 53 þeklinde konuþtu. Asansör Eylem Planý ný hazýrladýklarýný kaydeden Bakan Iþýk, yakýnda bu eylem planýný yürürlüðe koyacaklarýný belirtti. farklý eylem planý öngördüklerini bildiren Iþýk, Eylem planlarýmýz içerisinde önemli gördüðümüz noktalardan biriside ortak veri tabanýnýn oluþturulmasýdýr. Her asansöre bir kimlik numarasý verilmesi. Þuanda bizim adrese dayalý sistemde her bir binanýn bir kimlik numarasý var. Onlarý esas alarak her asansöre de bir kimlik kartý vereceðiz. Bu kartlar sayesinde de yýllýk denetimi yapýlýpyapýlmadýðýný da elektronik ortamda yakinen takip edeceðiz. Biz bunun denetimini yapmýþtýk. Bunlarýn tamamý Türkiye nin hangi ilinde olursa olsun bizim veri tabanýmýza kaydedilecek. Biz buradan kýrmýzý etiketli, sarý etiketli ve yeþil etiketli asansörleri ve asansörlerin sayýlarýný anlýk takip etme imkanýna kavuþmuþ olacaðýz. Burada görevini ihmal eden veya bu noktada bazý özel iliþkilere girerek denetim görevini hakkýyla yerine getirmeyen firmalarýnda belgeleri de iptal edileceðiz ifadelerini kullandý. (ÝHA) Milli Eðitim neden çekiniyor? Kýrmýzý etiket yapýþtýrýlan asanlörler düzeltilmezse kapatýlacak. Selim Aydýn ürk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yönetici Tgörevlendirme süreci, bilgi edinme ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile ilgili bazý açýklamalarda bulundu. Þu ana kadar Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ne yaptýklarý bilgi edinme içerikli yazýlarýn hiç birine olumlu yanýt verilmediðini belirten Aydýn, Bizler bu noktadaki taleplerimizi Bilgi Edinme Üst Kurulu'na ileterek taleplerimizin takipçisi olmaya devam etmekteyiz. dedi. Açýklamasýnda Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü yetkililerine seslenen Aydýn; Sormak istiyorum, olumsuz cevap vereceðinizi biliyorsunuz, taleplerimizi karþýlamayacaðýnýzdan da eminsiniz, cevap vermek için neden 5. iþ gününü beklersiniz? Buradaki amacýnýz ve kastýnýz nedir? Bizim amacýmýz üzüm yemek; baðcýyý dövmek deðil. Ama sizler çatýþmacý ve ortamý geren tavýrlarýnýzla Çorum'un huzuruna katkýda bunduðunuzu düþüyorsanýz yanýlýyorsunuz. Önümüzdeki günlerde baþlayacak olan yönetici görevlendirme sözlü sýnavlarýný yürütecek olan komisyon üyelerini tarihinde sormuþuz tarihinde bunun mümkün olmadýðý cevabýný gönderiyorlar. Hadi süreci týkamak adýna bunu son gününe kadar beklettin, bu komisyon üyelerinin isimlerini vermekten neden imtina edersin? Sendikamýza ulaþan bilgilerden, müdürlük deðerlendirmesinde açýk tetikçilik yapanlarýn bir kýsmýnýn, mülakat komisyonlarýnda yeniden görevlendirildiði noktasýndadýr.. Müdürlük deðerlendirmesinde sabýkalý olan bu kiþilerin, mülakat komisyonlarýnda görevlendirilmesi kabul edilemez. Bu komisyonlarýn yapacaklarý deðerlendirmeler, yaþanan gerginliklerin yeniden ve en baþtan yaþanmasý anlamýna gelecektir. Yine bir bilgi edinme yazýmýzda; ilimizde sürekli ayný öðretmenlerin, belli baþlý isimlerin il merkezinde görevlendirildikleri noktasýnda þikayetler aldýðýmýzdan dolayý, görevlendirmeler ile ilgili yazýmýza da olumsuz bir cevap gelmiþtir. Hangi öðretmenlerin, neye göre ve kimin referansýyla görevlendirildiklerini neden saklýyorsunuz? Farklý bir bilgi edinme yazýmýzda; Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü "00 puan verdiðiniz müdürlerin bilimsel çalýþmasý ve basýlý yayýnlarý nelerdir" sorumuza cevap verememiþtir. Olmayan bir þeye ne cevap vereceklerdi ki? Bu yayýnlar sizin elinizde yok anladýk, peki bunu Laçin Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünden neden talep etmediniz? Neden Laçin Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü? Çünkü 00 tam puan alan yöneticiler bu ilçede deðerlendirilmiþlerdir. Görevini kötüye kullanan, insanlarý siyasi ve sendikal duruþlarýna göre fiþleyen tüm bunlarý yazýlý tutanak haline getiren bu adama soramadýnýz mý sen neye göre puan verdin diye? Milli Eðitim Müdürlüðü neden çekinmektedir? Yöneticilik görevi sona ermesi gereken bu þahýs hala neden o koltukta oturmaktadýr? Gözü dönmüþlükle neye puan verdiklerinin farkýnda olmadýklarýný biz zaten biliyoruz. Tarafsýz olmasý gereken makamýna ve konumuna yakýþmayan sendikal ve siyasi tasniflerde bulunan bu zatýn, oturduðu makama ihanet ettiði almýþ olduðu cezalarla sübut bulmuþtur. Böyle bir adamýn hala o koltukta oturmasý eðitim camiamýz için bir zuldür. TALEPLERÝMÝZÝ ÝLETTÝK Sözlü sýnav komisyonu üyelerinin sözlü sýnavda adaylara sorulacak sorular ile cevaplarýný hazýrlamasý ve bu iþlemi tutanaða baðlamasý, Sözlü sýnav sýrasýnda, adaylara sorulmak için hazýrlanmýþ olan bu sorulardan kur'a yöntemiyle belirlenenlerin adaya sorulmasý ile bu iþlemin komisyonca tutanaða baðlanmasý ve adayýn da bu tutanaðý imzalamasý, Sözlü sýnav sýrasýnda adayýn verdiði cevabýn adayýn kendi el yazýsý ile kayýt altýna alýnmasý, Sözlü sýnavda komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçelerinin ortaya konularak tutanaða baðlanmasý, Sözlü sýnavýn sesli ve görüntülü kayýt imkânlarýndan yararlanýlarak kayýt altýna alýnarak yapýlmasý hususunda taleplerimizi Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne bildirdik. Ayrýca sözlü sýnava çaðrýlacak olanlarýn münhal bulunan kurum sayýsýnýn üç katýna kadar olmasý gerektiði, sýnav puaný olanlarýn da bu sayýya dahil edilmeleri gerektiðine de dikkat çekmek istiyoruz. Ýnþallah geçtiðimiz günlerde yaþadýðýmýz kýyýmlara þahit olmayýz. Fakat buradan bir kez daha icra makamýndaki yetkililerimizi uyarýyorum, sizler orada noter makamý deðilsiniz. Birileri okul müdürüne mesaj atýyor okulundaki mevcut idareciler yerine mesaj attýðým þu iki isimlerle çalýþacaksýn diye. Ayný mesajý ismini sunduðu þahsa da gönderiyor. Müdürüne bilgi verdim diye. Böyle bir ahlaksýzlýk olur mu? Bu iki ismin takipçisi olacaðýmýzý buradan belirtiyorum. Þayet bu isimler görevlendirilirse yazýklar olsun. Ýnþallah endiþelerimizde haklý çýkmayýz. Ýnþallah birileri icra makamlarýnýn üstünde hareket etmiyordur. Vali Ahmet Kara, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu ziyaret etti. Valilerden Uslu ya ziyaret utsal topraklarda Hac ibadetini Kgerçekleþtiren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yurda döndü. Uslu, Hac yolculuðu esnasýnda sol ayaðýnda oluþan enfeksiyon nedeniyle Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesine tetkik ve kontrol amaçlý yatýrýldý. Çorum Valisi Ahmet Kara ve Çorum eski Valisi ve Merkez Valisi Sabri Baþköy, Çorum Milletvekili ve Kamu Sen Vali Kara yý kutladý EMRE KUT ürkiye Kamu Sen ve Kamu TSen'e baðlý sendika yöneticileri bir süre önce göreve baþlayan Vali Ahmet Kara'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök ve Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarýnýn hazýr TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu hastanede ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Ayrýca Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclis Baþkaný Cemil Çiçek de telefonla arayarak geçmiþ olsun dedi. Hastanesi yetkililerinden; Uslu'nun tedavisinin tamamlanmasý sonrasý görevinin baþýna dönebileceðini bilgisi alýndý. Çorum eski Valisi Sabri Baþköy, Salim Uslu yu ziyaret etti. bulunduðu ziyarette, Kamu Sen Ýl Temsilcisi Fatih Gök, Vali Kara'yý kutlayarak, görevinde baþarýlar diledi. Vali Ahmet Kara ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirirken, Kamu Sen Ýl Temsilcisi, Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök ve Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarýna teþekkür etti. Türkiye Kamu Sen ve Kamu Sen'e baðlý sendika yöneticileri Vali Kara yý ziyaret etti. Vali Ahmet Kara ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

7 Liderliðe oynayan yeni Peugeot Peugeot, Türkiye pazarýna Ekim ayý itibariyle yeni model ve teknoloji sunuyor. eugeot, Türkiye pazarýna Ekim ayý itibariyle yeni model ve tekno- sunuyor. Yakýt tüketimi ve performans açýsýndan Pazar liderliði- Ploji ne oynayan bu yeni modeller ile Peugeot un, tarihinin en genç ürün gamýna sahip olduðunu belirten Karataþ Otomotiv Peugeot Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir, Yenilenen Peugeot 508 ve Peugeot 308 ile sunulan çýðýr açan 3 silindirli benzinli motor teknolojileri markanýn yüksek donanýmlý otomobillerin daha fazla tercih edilmesini hedefleyen ürün gamýný yükseltme stratejisini, ödünsüz kalite ve teknoloji arayýþýný ve tüm dünyada yüksek imaj algýsýný güçlendiriyor. dedi. Yeni Peugeot 508 ve Peugeot 308 in özellikleri hakkýnda bilgi veren Özdemir, þunlarý söyledi: Yeni Peugeot 508, güçlü karakteri ile öne çýkan özgün tasarýmý ile dikkat çekiyor. Ayrýca teknolojik içerik ve yeni motor seçenekleri anlamýnda büyük deðiþikliklerden yararlanýyor. Yeni Peugeot 508'de yeni tip radyatör ýzgarasý ile dokunmatik ekran, geri görüþ kamerasý ve kör nokta uyarý sistemi gibi yenilikler yer alýyor. Ayný zamanda tutumlu ve yüksek performanslý.6 e-hdi 5 hp ETG6 Stop&Start'ýn yanýsýra Euro 6 normlarýnda yeni benzinli.6 THP65 hp Otomatik Stop&Start motor seçeneði tüketicilerin beðenisine sunuluyor. Avrupa'da "0 Yýlýnýn Otomobili" seçilen PEUGEOT 308, Ekim ayý itibariyle Türkiye pazarýna sunulacak olan EAT6 (6 kademeli Efficient Automatic Transmission) vites seçenekli 30 beygir gücündeki yeni turbo benzinli PureTech motoru ile ürün gamýný geniþletiyor. Euro 6 normlarýna uygun PureTech motor seçenekleri ile Peugeot 308, yakýt tüketimi ve emisyon salýmlarý açýsýndan sýnýfýnýn liderliðine yerleþiriyor. Daha da dikkat çekici olarak, bu performans Peugeot'nun standartlarýna uygun bir sürüþ keyfi saðlayarak gerçekleþtiriliyor. PureTech motor, manuel vitesli versiyonda karma parkurda,6 litre yakýt tüketimi ve 07 gr/km CO salýmý gerçekleþtiriyor. Performanslý ve saðlam 3. nesil EAT6 otomatik vites kutusu ile eþleþen versiyonda ise bu oranlar karma parkurda,9 litre yakýt tüketimi ve gr/km CO emisyon salýmý olarak gerçekleþiyor. Bu teknolojik geliþmeler Peugeot'nun Avrupa ürün gamýnýn CO emisyonu aðýrlýklý ortalamasýný azaltýyor ve markanýn Avrupa çevre dostu markalar sýralamasýnda ilk üç arasýnda yer almasýný ve PSA Grubunun da CAFE liderliðini almasýný saðlýyor. Yeni Peugeot 508 : Kendi yolunu çizer Yeni Peugeot 508 gerek tasarým, gerekse teknoloji ve yeni motor seçenekleri anlamýnda büyük bir deðiþiklikten yararlanýyor. Zengin bir þekilde donatýlan bu model Peugeot'nun ürün gamýnda yükselme diðer bir deyiþle daha yüksek donanýmlý otomobil satýþlarýný arttýrma stratejisini her zamankinden çok destekliyor. Yeni Peugeot 508'de markanýn yeni modellerinin simgesi olacak yeni tip radyatör ýzgarasý ile dokunmatik ekran, geri görüþ kamerasý ve kör nokta uyarý sistemi gibi yenilikler yer alýyor. Peugeot tarihinin en genç ürün gamý Bundan böyle tarihinin en genç ürün gamýna sahip olan Peugeot'nun yeni " 8 " gamýný taçlandýran Peugeot 508, markanýn ürün gamý yükseltme hedefini, ödünsüz kalite arayýþýný ve tüm dünyada yüksek imaj algýsý saðlama amacýný somut hale getiriyor. Fransa'da ve Çin'de üretilen 508,lansmanýndan bu yana toplam adedin üzerinde satýldý. Ve 03'ten bu yana Peugeot 508 için en büyük pazar olan Çin satýþlarýn %36'sýný temsil ediyor. Yeni Peugeot 508 tasarým, donaným zenginliði, teknolojisi ve sürüþ özellikleri yönünden modelin lansmanýndan itibaren genel kabul gören niteliklerini daha da güçlendiriyor. Daha güçlü bir karakter için özgün dýþ tasarým Peugeot 508'in önceki tasarýmý özgün, zarif, kusursuz, saðlam ve kaliteli görünümü ile öne çýkýyordu. Peugeot tasarým ekipleri araca daha da fazla teknoloji, güç ve karakter kazandýrmak için bu nitelikleri temel aldýlar. Yeni ön panjur Yeni Peugeot 508'in tasarýmýnýn esaslý bir unsurunu oluþturuyor. Daha düþey ve bundan böyle merkezinde Peugeot logosunu içeren radyatör ýzgarasý 5 serisinin ünlü öncülerine gönderme yapýyor. Ayný zamanda Yeni Peugeot 508'in, gamýn gelecekteki yeni modelleri üzerinde görülecek olan, önde daha dýþa uzanan ve prestijli bir marka kimliðini simgeliyor. Yeni bir denge için yeni boyutlar Daha yatay þekilde yeniden çizilen kaput modeli üst gam modeller dünyasýna sokuyor ve ön ile arka bölümler arkasýndaki dengeyi güçlendiriyor. Arka taraf daha yapýlý, koruyucu fonksiyonun arttýrýlmýþ ve arka bagajdan ayýrt edilen tamponu ile dikkat çekiyor. Böylece, yeni Peugeot 508'in uzunluðu ön dingil çýkýntýsý üzerinde 6 mm ve arka dingil çýkýntýsý üzerinde mm olmak üzere toplam 38 mm arttýrýldý. Bu yeni dýþ boyutlar Peugeot 508'in lansmanýndan beri taþýdýðý zarafet, sadelik ve tutumluluk deðerlerini arttýrýyor. Geniþ kabin ve bagaj boyutlarý ise deðiþmiyor. Yeni bir görsel imza için yeni ön ve arka farlar ve lambalar Üst gam versiyonlarda, aracýn ön kýsmý ayný zamanda ileri teknolojili %00 LED'li far grubu ile dikkat çekiyor -ön farlar, gündüz farlarý, sinyal lambalarý, sis farlarý-. Ön farlar böylece her biri LED içeren 3 modülden oluþuyor ve bunlara bir de virajda ilave aydýnlatma fonksiyonu için farýn dýþýndaki 3 ilave LED'i ekleniyor. Bu teknoloji, güvenlik, sürat ve kullaným tasarrufu nitelikleri dýþýnda aydýnlatma kapasitesini arttýrýyor ve otomobilin bakýþýný güçlendiriyor. Farlarýn küçük boyutlarý ve son derece sofistike mercekleri aracýn seçkin ve teknolojik yanýný vurguluyor. Tampona entegre standart gündüz farlarýnýn oluþturduðu görsel imza Yeni Peugeot 508'in kimliðini belirgin þekilde yansýtýyor ve karizmasýný ön plana çýkarýyor. Yeni Peugeot 508'in aslan bakýþýný biçimlendiren gündüz farlarýnýn formuyla çakýþan 'er LED'den oluþan ve ön tamponun uçlarýna krom yuva içinde monte edilen sinyaller ve sis farlarý - Active seviyesinde opsiyonel, Allure seviyesinde standart - toplam asgari LED içeriyorlar. Access ve Active donaným seviyelerinde, yeni Peugeot 508 mükemmel fotometrik performanslý yeni halojen farlarla donatýldý. Geri kalan aydýnlatma donanýmý - gündüz farlarý, sinyal lambalarý, park lambalarý, sis farlarý - üst gam versiyonlarda olduðu gibi tamamen LED'liler ve ayný görsel imzayý saðlýyorlar. Aracýn arka lambalarý da hem yandan görünüþ ve hem de tam arkadan görünüþleri ile önceki versiyona göre daha yatay þekilde yeniden tasarlandý. Her biri üç pençe üzerinde daðýtýlmýþ 36 LED'den oluþuyor ve görsel imzasýnýn opalin kýrmýzý rengi araca özgün bir kimlik ve teknolojik bir görünüþ saðlýyor. Daha fazla modernlik için arttýrýlan teknolojik içerik Otomobilin içinde de deðiþiklikler yapýldý. Torpido paneli bundan böyle aracýn iþlevselliklerinin çoðunu üzerinde toplayan 7" bir dokunmatik ekran içeriyor. Bu teknolojik özellik ilk seviye olan Access versiyonundan itibaren standart olarak sunuluyor. Baþlýca menülerin kýsa yol tuþlarýna navigasyon (navigasyon sistemi olan versiyonlarda), klima, radyo, vs. orta konsol üzerindeki dokunmatik ekran üzerinden eriþilebiliyor. Dokunmatik ekran ve duyarlý tuþlarý orta konsolun birkaç buton hafifletilmesine olanak verirken, orta konsola yeni bir kapalý yerleþtirme gözü dahil edildi. Zengin ve ultra kapsamlý gösterge paneli hassas saat teknolojisine gönderme yapýyor. Panel, sürüþ ve kýlavuzluk verilerinin gizlenebilir bir füme bant üzerinde görüntülendiði renkli head-up display ekraný ile destekleniyor. Kullanýlan malzemelerin, donanýmlarýn kalitesi ve detay iþçiliðe gösterilen özen Yeni Peugeot 508'in iç mekânýnýn modern ve seçkin bir üst gam dünyasýna ait olduðunu gösteriþsiz fakat net bir þekilde hissettiriyor. Bu prestijli dünya eller serbest anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma sistemi, elektrikli park fren sistemi, akýllý ýþýk sistemi (uzun huzmeli far yardýmý), dört bölgeli otomatik klima, JBL imzalý Hifi müzik sistemi gibi çok sayýda konfor ve güvenlik donanýmlarý ile asalet ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Bütün bu donanýmlara iki yeni donaným daha ekleniyor: Kör nokta uyarý sistemi ve görüntüsü dokunmatik ekran üzerine renkli olarak taþýnan geri görüþ kamerasý (navigasyon sistemine sahip versiyonlarda). Daha fazla dinamizm ve verimlilik için artan sürüþ keyfi Yürüyen aksamlar yönünden Peugeot 508'i son derece keyifli ve güvenilir kýlan yapý aynen korundu. Serbest akslý üçgen çift salýncaklý ön takýmý (güçlü Dizel versiyonlarda) veya diðer versiyonlardaki Mc- Pherson tipi ön takýmý ve çok salýncaklý arka takýmý ile Yeni Peugeot 508 her zaman dikkat çekici bir konfor/yol tutuþu dengesi sunuyor. Ayrýca, ürün gamý en son nesil benzinli ve dizel motorlarla donatýldý. Daha performanslý ve tutumlu Euro 6 uyumlu yeni benzinli motor Benzinli seçeneklerde, Yeni Peugeot 508'de yeni Euro 6 motor ilk kez kullanýldý. Bu motor altý kademeli yeni otomatik vites kutusu EAT6 ile eþleþiyor.,6l THP 55 Euro5 motorun yerini alan bu yeni motor aþýrý beslemeli ( turbo twin scrol), stekyometrik direkt enjeksiyonlu (00 bar), ve emme supaplarý sürekli olarak deðiþken faz kaydýrýcýlý bazda geliþtirildi. 9 hp artýþla 65 hp güç üreten motor 3 g/km düþük CO emisyonu yayýyor; bilindiði gibi önceki nesilde emisyonlar en düþük g/km düzeyindeydi. Motor her zaman takviyeli marþ motorlu bir Stop&Start sistemiyle donatýldý. Dizel gamý,6l e-hdi 5, altý ileri manuel vites kutusu veya altý ileri yarý otomatik vites kutusu ile eþleþtiriliyor. Son derece tutumlu motor en iyi versiyonunda 09 g CO /km emisyonla onaylandý. Fonksiyonel ve modüler bagaj hacimleri Yeni Peugeot 508'de bagaj hacmi koltuk sýrtlýklarý kalkýk olduðunda VDA cinsinden 73 dm3'e ulaþýyor, koltuk sýrtlýklarý yatýrýldýðýnda ise hacim yine VDA cinsinden 339 dm3'e çýkýyor. Peugeot 308'de PureTech Teknolojisi Avrupa'da "0 Yýlýnýn Otomobili" seçilen Peugeot 308, Ekim ayý itibariyle Türkiye pazarýna sunulacak olan EAT6 (6 ileri kademeli Efficient Automatic Transmission) vites seçenekli 30 beygir gücündeki yeni turbo benzinli PureTech motoru ile ürün gamýný geniþletiyor. Euro 6 normlarýna uygun PureTech motor seçenekleri ile Peugeot 308, yakýt tüketimi ve emisyon salýmlarý açýsýndan sýnýfýnýn liderliðine yerleþiriyor. Daha da dikkat çekici olarak, bu performans Peugeot'nun standartlarýna uygun bir sürüþ keyfi saðlayarak gerçekleþtiriliyor. PureTech motor, manuel vitesli versiyonda karma parkurda,6 litre yakýt tüketimi ve 07 g/km CO salýmý gerçekleþtiriyor. Performanslý ve saðlam 3. nesil EAT6 otomatik vites kutusu ile eþleþen versiyonda ise bu oranlar karma parkurda,9 litre yakýt tüketimi ve g/km CO emisyon salýmý olarak gerçekleþiyor. PureTech Motor: 30 hp versiyonda EAT6 vites kutusu Ýlk kez Avrupa'da "0 Yýlýnýn Otomobili" seçilen Peugeot 308 ile sunulan 30 beygir gücündeki yeni nesil 3 silindirli benzinli Pure- Tech motor ailesinin turbo versiyonlarý altý ileri manuel ve EAT6 tam otomatik vites kutusu seçenekleri ile tamamladý. Peugeot 308.L PureTech 30 S&S altý ileri manuel vites kutu- SALI EKÝM 0 7 Ýkinci Dereceden Ýþsizlik Yanýðý Ý Ýstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu Ýkinci Dereceden Ýþsizlik Yanýðý Çorum Devlet Tiyatrosunda seyirciyle buluþacak. stanbul Devlet Tiyatrosu oyunu Ýkinci Dereceden Ýþsizlik Yanýðý Çorum Devlet Tiyatrosunda seyirciyle buluþacak. Ali Cüneyd Kýlcýoðlu nun kaleme aldýðý ve Elif Erdal ýn yönetmenliðini yaptýðý oyunun konusu þöyle; Bir Cumhurbaþkaný, Baþbakan'ýn kafasýna anayasa fýrlatýrsa, tesadüf bu ya, siz de o gün askerden dönmüþ bir üniversite mezunu olarak iþ aramaya baþlasanýz nasýl bir sürecin içinde bulurdunuz kendinizi? Güzide memleketimizin insan kaynaklarý uzmanlarýnýn "modern metotlarla" hazýrladýðý baþvuru-elemecevap bekleme badirelerini aþmaya çalýþmak bir yandan, eþe dosta, aileye Çorum da El Sanatlarýnýn Dünü Bugünü YÜKSEL BASAR orum Tabip Odasý, RADER iþbirliðiy- aile hekimlerine yönelik panel dü- Çle zenleyecek. 8 Ekim Cumartesi günü saat 0.30 da Anitta Otel de düzenlenecek panelde Tabip Odasý Aile Hekimleri Kolu, güncel konularla ilgili önemli paylaþýmlarda bulunacak. Romatoloji'de Güncel Yaklaþýmlar konulu panelin içeriði hakkýnda bilgi veren Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa Azak, þunlarý kaydetti: Panel, Artritler. Artritli hastaya yaklaþým: Monoartritte ne düþünelim, poliartritte ne aklýmýza gelsin? Prof. Dr. Ayhan Bilgici. Artritlerde akýlcý ilaç kullanýmý nasýl olmalý (Basit analjezikler, Myorelaksanlar, NSAÝÝ lar, Glükozamin ve kondroitin sülfatlar, vd.) Doç. Dr. Yasemin Ulus Ali Özüdoðru karþý iþsiz konumunda olmak öte yandan, kendi baþvuru kriterlerinizi tabana vurdurmak ters kroþeden gelirken nasýl olur da saðlýklý, ilkeli, tuttuðunu koparan bir vatan evladý olarak kalýrsýnýz? Ya da kalabilir misiniz? Durum bu kadar tuhafken doðal olarak yaþananlar da absürt olacaktýr. Hem keyifli, hem de canýnýzý yakacak bir kara komedi. Oyun; Ekim Cuma günü 0.00 de, 5 Ekim Cumartesi günü de.00 ve 0.00 seanslarýyla sahnelenecek. Biletler, Çorum Devlet Tiyatrosu giþesinde satýþa sunulduðu gibi Tiyatrosu/ Çorum adresinden de alýnabilir. ültür ve Turizm Müdürlü- Çorum'da 'El Sanat- Kðü'nce larýnýn Dünü, Bugünü' konulu panel ile ahþap baský sergisi düzenlenecek. Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarýmýzý yaþatmak, tanýtmak, tahribini ve yok edilmesini önlemek, kültür ve sanat sevgisinin yayýlmasýný temin etmek amacýyla ücretsiz kurslar açýldýðýný, bu kapsamda müdürlük bünyesinde 0 yýlýnda açýlan Ahþap Baský (Yazmacýlýk) Kursu'nun tamamlandýðýný, kursiyerlerin ortaya çýkardýklarý ürünlerin sergileneceði bir sergi ile "Çorum'da El Sanatlarýnýn Dünü Bugünü" konulu bir panel düzenleneceðini bildirdi. 6 Ekim Perþembe günü saat.00'te Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda yapýlacak panelin konuklarý Kültür ve Turizm Bakanlýðý Daire Baþkaný Sanem Arýkan, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarým Fakültesi Öðretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Meral Büyükkayýzýcý ve Yrd. Doç. Dr. Serpil Ortaç ile Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Hacer Ölçer olacak. Özüdogru, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; "El Sanatlarý insanoðlu var olduðundan beri tabiat þartlarýna baðlý olarak ortaya çýkmýþtýr. Ýnsanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak, örtünmek ve korunmak amacý ile ilk örneklerini vermiþtir. Daha sonra geliþerek çevre þartlarýna göre deðiþimler gösteren el sanatlarý, ortaya çýktýðý toplumun duygularýný, sanatsal beðenilerini ve kültürel özelliklerini yansýtýr hale gelerek "Geleneksel" vasfý kazanmýþtýr. Geleneksel Türk El Sanatlarý, Anadolu'nun binlerce yýllýk tarihinden gelen çeþitli uygarlýklarýn kültür mirasýyla, kendi öz deðerlerini birleþtirerek zengin bir mozaik oluþturmuþtur. Yapýlan araþtýrmalar Anadolu'da bu mozaiðin bir parçasý olan Ahþap Baskýnýn geliþiminin çok eski tarihlere dayandýðýný gösteriyor. Geleneksel süsleme sanatlarýmýz, günümüzde seramik, kumaþ, deri, ahþap gibi malzemeler üzerine uygulanarak oldukça zengin uygulama alaný bulmaktadýr. Çorum'da El Sanatlarýnýn tarihi sürecinin ve günümüzdeki yerinin konuþulacaðý panelin ardýndan saat 6.00'da Ulu Camii yanýnda bulunan Hasan Paþa Yazma Eserler Kütüphanesi'nde ise Ahþap Baský Sergisi açýlacak olup ilgilileri bekliyoruz." Romatoloji'de Güncel Yaklaþýmlar Panel, Romatoid Artrit. RA nasýl bir hastalýktýr, erken taný nasýl konulur Doç. Dr. Berna Tander. RA te kortizon kullanýmý: Kime, hangi dozda, ne kadar süre Yrd. Doç. Dr. Ýlker Ýlhanlý Panel 3, Romatolojide biyolojik ajanlar. Romatolojik Hastalýklarda Biyolojik Tedaviler: Kime, Ne zaman Prof. Dr. Ömer Kuru. Artritli hastada lokal KS injeksiyonlarýnýn yeri nedir: Hangi ekleme, ne kadar sýklýkta? Doç. Dr. Dilek Durmuþ Panel, Spondilartritler. Hangi bel aðrýlarý romatolojik bir hastalýðý akla getirmeli Yrd. Doç. Dr. Rasim Bengi. Spondilartritli hastalarda tedavi: Kime, Hangi tedavi Doç. Dr. Gamze Alaylý bilgiler verecekler. BAÞSAÐLIÐI Çorum Haber Gazetesi emekli Genel Yayýn Yönetmeni ve Haber Müdürü deðerli arkadaþým Mustafa Yolyapar ýn vefatýndan dolayý üzüntüm büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarý ile Çorum basýn camiasýna baþsaðlýðý dilerim. Kadir Sol Ýlkadým Basýmevi BAÞSAÐLIÐI Deðerli Arkadaþým Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn muhterem kardeþi Mustafa Yolyapar ýn vefatýndan dolayý büyük üzüntü içindeyim. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi, yakýnlarý ve tüm meslektaþlarýna baþsaðlýðý dilerim. Ali Ayhan Çetin

8 8 SALI EKÝM 0 Vandalizm mi? Mandalizm mi? B ayramýn son gününde bayramýn Türkiye'yi kabile Yine yazýk ki ruhuna aykýrý olarak baþlayan ve yakýcý sonuçlarý olan olaylarý vandalizm kavramýnýn içine sýkýþtýrmak veya hapsetmek yeterli olmasa devleti sananlar veya öyle görmek isteyenler de hala var. Bunlar "Hadi, kalk Suriye'ye girelim!" diyerek, 77 milyonun so- gerektir! rumluluðundan bi- Tarihsel bir perspektiften bakýldýðýnda haber þekilde bu büyük ülkeyi, Türkiye'yi bu olaylarýn çok daha Orhan ÖZÇATALBAÞ koþturacaðýný farklý kavramlarla ifade edilmesi gerekiyor, örneðin "mandalizme kapý aralayan, göz kýrpan veya destek veren vandalizm veya vandaterörizm" gibi Ne büyük mutluluk ki, saðduyu sahipleri büyük ve ezici çoðunlukta hala bu güzel ülkede Bir taraftan sokaklar ateþe verilip, masum insanlar tehdit edilirken; diðer taraftan sade vatandaþlar, saðduyulu kesimler ve devlet adýna sorumluluk üstlenen yöneticiler her fýrsatta "akl-ý selim ve birlik mesajlarý" verdiler Yazýk ki, tam aksi yönde pervasýz söylem ve tavýrlarda vardý. Olaylarý týrmandýran, suçsuz insanlara saldýran, dinlemeyen, anlamayan, düþünemeyen, sorgulamayan ve kurulmuþ saat gibi her çaldýðýnda koþan bir güruh yine sahnedeydi ki onlarý tutabilene aþkolsun. Bunun yanýnda bir de freni tutmayan bir kýsým anlayýþ, bir müzmin muhalefet daha vardý ki, hiç sormayýn! Mecliste tezkereye karþý çýkan bu anlayýþ þimdi, tezkerenin sahibi gibi hezeyan içinde sýnýrýn karþýsýna tüm Türkiye'yi yanýna alarak zannediyor. Oysaki "Dur! nereye gidiyorsun seni cahil tavýrlý kurnaz, karþý tarafa savaþ açmýþ oluyorsun! ", demezler mi? Yine; siz nasýl oluyor da "sokaða çýkýn! saldýrmak, yakmak, yýkmak "BEDAVA!" dersiniz. Kaosu tasvibin ötesinde olaylarýn çýkmasýna ortam hazýrlayan tutumlara girer, teþvik eder, sonra da o abuk söylemleri savunmak durumunda kalýrsanýz, size "Hakikaten iyi misiniz?" demek ve "Yapmayýn!" þeklinde uyarý gerekir. Ne söyleyelim baþka! Bir de bir kýsým medyanýn aktörleri var ki, neler söylüyorlardý neler! Býrakýn vatansever, birleþtirici tavýr sergilemeyi; hakikaten rasyonelliði ve objektifliði rafa kaldýrmýþlar ve kuyu kazmakla meþguldüler. Öyle ki elinde hiçbir tutarlý ve saðlýklý gerekçesi olmayan çok bilmiþ zatlar kurulmuþ saatler gibi zamaný yiyor, tüketiyorlardý. Öyle ki; her defasýnda olduðu gibi Anadolu'nun kadim medeniyetlerinden süzülüp gelmiþ, Ýslam erdemiyle yoðrulmuþ bu halkýn ve deðerlerinin karþýsýnda olmayý girmek istiyordu. Sanki koþarak alýþkanlýk edinmiþ aktörler rollerini ayný ciddiyetle oynuyorlardý, baþka bir ülkeye girmek Þair Orhan Veli 'nin söylediði gibi "BEdaha çok konuþuyorlar, daha fazla ve daha yüksek çýkýyordu sesle- DAVA! ", idi. Burada pervasýzlara þu soruyu sormadan geçmek olmaz: -"Yahu siz hangi taraftasýrinýz?" Hele Cumhuriyetin ve ülkenin Her koþulda haklýya hakkýný kurucusu olduðunu her fýrsatta vurgulayan, mandacýlýða karþý savaþ verip esir uluslarýn baðýmsýzlýk mücadelelerine esin kaynaðý olmuþ bir anlayýþýn; bugün mandalizme öykünen vandalizme kucak açar hale gelmesi", çok düþündürücüdür. Böyle bir muhalefet anlayýþýný anlatmak kolay olsa da anlamak teslim etmeyen bu anlayýþ sahiplerinin, aslýnda Türkiye'nin yüksek insani tavrý ve yaklaþýmý karþýsýnda dilleri tutulmalýydý ama onlar insan erdemini, insanlýðý ateþe atmayý yeðlediler. Böyle olunca Türkiye'nin yüklendiði mali faturayý da, toplum üzerindeki psikososyal maliyeti de dikkate almadý- mümkün deðildir. Dahasý lar. misyonunu kaybetmiþ temsilcilerin açýklama ve tutumlarýný gör- Her þeye saldýran, sorgulamadan yok etme güdüsüyle saða sola mekse çok daha acýdýr! taþ ve kaya fýrlatan, þiddeti öne Diðer taraftan dün Mehmetçiði düþman görenlerin, bugün Mehründen yoksun bu anlayýþýn, bu alan ve konuþma ve tartýþma kültümet'in koluna girip birlikte koþma pandemik yýkýcý tutumun kuþkusuz tedavi edilmesi ve bertaraf isteðinin "Akýlla izahý" da bulunmuyor. edilmesi gerekiyor... ordur Ortadoðu'da yaþamak! Dinlerin ve me- beþiði, Akdeniz'e kýyý olan bu Zdeniyetlerin havzada yaþamak zor Dinler, ýrklar, mezhepler birbirine karýþmýþtýr bu kadim coðrafyada. Kültürce ve doðal kaynaklar bakýmýndan da dünyanýn en zengin bölgesi Ama mutsuz, ama mazlum, bir o kadar da vahþi boðazlaþmalara sahne olmuþ/olan bir coðrafya burasý. Osmanlý, bu coðrafyaya ve ötesine 9.yüzyýla deðin egemen olmuþ, farklý dinlere, ýrklara mensup insanlar, farklý diller konuþan topluluklar, Devlet-i Âliye-i Osmaniye çatýsý altýnda yüzyýllarca birlikte yaþamýþlar. Ama ilkin 93 Harbi (877 Osmanlý Rus Savaþý) sarsmýþ devleti, hezimet, katliam ve göç Ýstanbul'a akýn akýn göç eden Müslüman kafileler Namýk Kemal, "Vaveylâ" ve "Hilâl-i Osmani" adlý þiirlerinde bu savaþ sonrasýnda vataný kanlar içinde bir kolu Kâbe'ye, diðer kolu Meþhed'e uzanan bir anne/sevgili olarak tasvir eder: "Git vatan! Kâbe'de siyaha bürün Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat! Birini Kerbelâ'da Meþhed'e at!" Bundan sonra bu coðrafyanýn kaderi hep melâl 909 Trablusgarp Savaþý, 93 Balkan Savaþý, 9 Birinci Dünya Savaþý, 99 Kurtuluþ Savaþý Kardeþ katli, etnik unsurlarýn isyanlarý, karmaþa, kaos Ýngilizler, Fransýzlar, Ruslar, sonra Amerikalýlar, her biri, 880'lerden itibaren misyonerleri, açtýklarý okullarý, yayýmladýklarý Memalik-i Osmaniye den Ulus Devlete dergileri, gazeteleri, piyonlarý aracýlýðýyla, bu coðrafyayý parça parça ettiler Nice göçler, nice katliamlar yaþandý, yaþanmakta Þimdi, tarih yine, ayný senaryo dahilinde tekerrür ediyor Sorun ayný, bu farklý kavimlere, dinlere mensup, farklý diller konuþan insanlarý bu coðrafyada birlikte nasýl yaþatabiliriz? Osmanlý, son döneminde özellikle Tanzimat yýllarýnda, kendi þemsiyesi altýndaki gayr-i Müslim azýnlýklarýn bir parçalanmaya yol açmamasý için, "Osmanlýlýk" düþüncesine ve "Osmanlý" üst kimlikli bir millet tanýmý ve vatan coðrafyasý þuuruna sarýlmýþtý. Nitekim Namýk Kemal "Þark Meselesi" ve "Vatan" baþlýklý makalelerinde, Osmanlý milletini; "her türlü ecnâstan mürekkeb ve her cins bir veya birkaç mezhebe ve hele birbirine mugayir birçok fikirlere tâbi " topluluk diye tanýmlar. Yani o dönemin bazý aydýnlarýna göre, Osmanlý içindeki bu farklý unsurlarýn hepsi "Osmanlý milleti"dir. Namýk Kemal'e göre, bu çok uluslu, çok dinli ve dilli yapý, birbiriyle kaynaþtýðýndan, bu milletin (Osmanlý) ayrýlmasý mümkün deðildir. Dünyanýn en deðerli otomobil markasý seçildi Toyota, Interbrand Marka Danýþmanlýðý Ajansý'nýn "0 Dünyanýn En Deðerli Markalarý araþtýrmasýnda ilk sýrada yer aldý. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satýþ A.Þ. CEO su Ali Haydar Bozkurt, Toyota nýn güçlü kurumsal ve finansal yapýsý ile bu sýralamada öne çýktýðýný kaydetti. Bozkurt, tüketici tercihlerinin de bu seçimde önemli bir kriter olarak rol oynadýðýný belirtti. Yeniliklerin öncüsü Toyota, Interbrand'in 0 yýlý "Dünyanýn En Deðerli Markalarý araþtýrmasýnda tüm otomobil markalarý arasýnda nci sýrada yer aldý. 00 yýlýndan bu yana sektöründe birinci sýrada yer alan Toyota, Interbrand in 0 yýlý raporunda yüzde 0 lik bir büyüme göstererek marka deðerini milyar 39 milyon dolara yükseltti. Toyota bu marka deðeri ile bir önceki yýla göre iki basamak yukarý çýktý ve 8 inci sýraya yerleþti. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satýþ A.Þ. CEO su Ali Haydar Bozkurt, Toyota nýn güçlü kurumsal ve olkswagen in D segmentinde Vyer alan modeli Passat, yenilendikten sonra Türkiye de de satýþa sunuluyor. Ýkisi benzinli ve üçü de dizel olmak üzere beþ farklý motor seçeneði ile birlikte Passat üç donaným seviyesine sahip olacak. Motor gamýnn en alt basamaðýnda yer alan. TSI motor artýk 5 bg gücünde. Hem otomatik Prof. Dr. Alâattin Karaca Muðla Sýtký Koçman Ünv. Edebiyat Fakültesi Muðla. finansal yapýsý ile yeni teknolojilere yaptýðý yatýrýmýn her yýl karþýlýðýný bulduðunu belirtti. Bozkurt, özellikle çevreci teknolojileri ve sürdürülebilir ulaþým vizyonuyla Toyota nýn sektöründe öncü bir konumda olduðunu da belirterek þunlarý söyledi; Teknoloji liderliði ile ön plana çýkan Toyota, güvenli, konforlu, çevreci ve enerji tasarruflu otomobiller üretme amacýyla her yýl milyarlarca dolarý AR-GE merkezlerine aktarmaktadýr. Toyota nýn teknolojiye yaptýðý yatýrým ve müþterilerine verdiði önem markamýzý Interbrand araþtýrmasýnda son yýldýr zirveye taþýmýþtýr. Temel felsefesi insana saygý ve sürekli iyileþtirme olan Toyota, en deðerli otomobil markasý sýralamasýnda zirvede yer almaktadýr. Tüketici tercihlerinin de Interbrand seçiminde önemli derecede rol oynamýþtýr 0 yýlý aþkýn bir süredir daha çevre dostu sürdürülebilir çözümlerin tasarýmý ve geliþimi için çalýþan Toyota, yeni teknolojiler üretme vizyonunu devam ettiriyor. hem de düz vitesle satýn alýnabilen bu motor da her üç donaným seviyesi de sunuluyor. Baz donaným seviyesi ve manuel þanzýmanla birlikte bu otomobil 69 bin 900 TL lik etiket taþýyor. Ayný donanýmda otomatik þanzýman almak isteyenlerin ise 8 bin 900 TL ödemesi gerekiyor. Bu motorla birlikte en üst donaným seviyesi ve otomatik þanzýmanla birlikte satýn alýndýðýnda ise ödenmesi ÖSYM, e-yds için deneme sýnavý hazýrladý nternetten yapýlan e-yds'ye girecek Ýadaylar için hazýrlanan deneme sýnavýna, ÖSYM'nin internet sayfasýndaki baðlantýdan ulaþýlabilecek. ÖSYM, bilgisayar üzerinden yapýlan Elektronik Yabancý Dil Sýnavý'na (e-yds) girecek adaylar için deneme sýnavý hazýrladý. ÖSYM'nin internet sayfasýnda yer alan duyuruda, e-yds'nin ilk uygulamasýnýn 0 Eylül 0'de yapýldýðý anýmsatýldý. e-yds'nin 0 yýlý için diðer uygulamalarýnýn, 9 Ekim 0, 5 Kasým 0 ve 0 Aralýk 0 tarihlerinde yapýlacaðýnýn bildirildiði duyuruda, "e-yds elektronik ortamda yapýlacaðýndan, adaylarýn sýnavda uygulanacak ara yüzleri sýnav öncesinde tanýmasý ve sisteme aþinalýk kazanmasý amacý ile bir deneme e-sýnavý hazýrlanmýþtýr. Bu sýnavlara katýlacak adaylarýn sýnavdan önce deneme sýnavýndan yararlanmalarý önemlidir" ifadesine yer verildi. Adaylar, deneme e-sýnav uygulamasýna ÖSYM'nin internet sayfasýdaki baðlantýdan ulaþýlabilecek.(aa) Yeni Passat'ýn fiyatý belli oldu gereken rakam 07 bin 800 TL. Ýkinci benzinli motor seçeneði ise yine. lt TSI fakat 50 bg gücünde. Baz donanýmda sadece manuel þanzýman ile satýn alýnabilen otomobilin fiyatý ise 77 bin 700 TL. Comfortline adý verilen en üst donaným seviyesine sahip ve otomatik þanzýmanla birlikte satýn almak isterseniz ise fiyat 5 bin 600 TL ye yükseliyor. Þöyle diyor bu konuda: " memleketimizde mevcut olan ecânis-i muhtelife, coðrafyaca bulunduklarý mevâki'e nazaran bir cismin a'zâ-yý âliyyesi gibi birbirine geçmiþ ve infikâk kudretini bütün bütün kaybetmiþ bir hâlde " Kemal'in burada sarýldýðý kavram, "imtizac-ý akvam" (kavimlerin kaynaþmasý)dýr. Ona göre, Osmanlý vatanýndaki etnik, dinî ve dilsel farklýlýklar, iç içe geçtiklerinden, birbirinden ayrýlamaz; dolayýsýyla Osmanlý vatanýnýn parçalanmasý mümkün deðildir. Kemal, bu düþüncesini; "Cins ü mezhebce mevcut olan ihtilâf vatanýn inhilâlini mûcib olamaz. Çünkü Arabistan istisna olununca mülkün herhangi cihetine bakýlsa, cinsiyet ve diyânet-i mütebâyine ashâbý bir vücûdun aza-yý âliyyesi gibi birbirine geçmiþ, birbirine sarýlmýþ görünür." cümleleriyle ifade eder. Anlaþýldýðý kadarýyla o, Osmanlý vatanýný, hatta Osmanlýlýðý, farklý kavim, din ve dil topluluklarýndan meydana gelmiþ ve Osmanlýlýkta birleþmiþ bir bütün olarak görmekte, bu farklý unsurlarý o dönemdeki parçalanma tehlikesine karþý, "Osmanlýlýk" çatýsý altýnda birleþtirmeyi savunmaktadýr. Tanzimat aydýnlarýnýn bir kýsmýnýn 9. yüzyýlda parçalanmaya yüztutan Osmanlý Devleti'ni bu hastalýktan/âkibetten kurtarmak için önerdiði/sarýldýðý çare, dönemin koþullarý gereði bu idi.þimdi Osmanlý Devleti artýk yok ama, ondan arta kalan bölünmüþ topraklarda bu sorundan kaynaklanan bir parçalanma, bir boðazlaþma bütün þiddeti ve vahþetiyle devam ediyor. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, bu defa, türlü küçük etnik ve dinî gruplar kendi içlerinde çatýþýyor/çatýþtýrýlýyor. Kobani'deki (Asýl adý Aynü'l-Arap'týr, Kobani, Ýngilizce company kelimesinden bozulmuþ biçimde buraya sonradan ad olmuþtur.) kývýlcým, Osmanlý'nýn günümüzdeki süreði Türkiye'ye sýçratýlmak isteniyor. Asýl amaç belli, bu tarihî, muhteþem çatýnýn/liderin hâlâ diri olan merkezini daðýtmak Tanzimat yýllarýnda bu çatýþmanýn ve Devlet'in parçalanmasýnýn önlenmesi için "millet" ve "vatan" tanýmlamasý "Osmanlý" eksenli yapýlýyordu. Ama sonra bu tanýmlar, dönemin koþullarý içinde, deðiþti/deðiþtirildi Özellikle Balkan Savaþý'ndan sonra Osmanlý coðrafyasýnda diðer uluslarýn kalkýþmalarýna karþý bir refleks olarak "Türkçü/Turancý" düþünce eksenli birtakým tanýmlamalar yapýlmaya baþlandý. Gelecek yazýmýzda bu konulara temas edeceðiz.

9 SALI EKÝM 0 9 Yeterli ve dengeli beslenme kiloyu önlüyor ýþ aylarýnýn yaklaþmasýyla birlikte Kartan hareketsiz yaþam kilo alýmýný da arttýrýyor. Peki bunun önüne geçmek için nelere yapýlmalý? Vücut direncinin azaldýðý, enfeksiyon hastalýklarýnýn arttýðý ve hareketsiz yaþamýn baþladýðý kýþ aylarýnda yeterli ve dengeli beslenerek kilo alýmýnýn önüne geçilebiliyor. Kýþ aylarýnda da yeterli ve dengeli beslenerek kilo alýmýnýn engellenebileceðini belirten Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Ezgi Mumcu Kýþ aylarýnda evde geçirilen sürenin ve karbonhidrat alýmýnýn artmasý kilo artýþýna neden oluyor. Bu dönemde kilo alýmýnýn önüne geçmek için kiþiler, evde hareketlerini arttýracak egzersizler planlayabilirler. En azýndan günde 30 dakikayý egzersize ayýrarak kilo kontrolünü saðlayabilirler. Antioksidan özelliði olan yeþilçay gibi bitki çaylarýný da tüketebilirler. Böylelikle hem baðýþýklýk sistemlerini kuvvetlendirip hem de sývý ihtiyaçlarýný karþýlamýþ olacaklar dedi. Kýþ aylarýnda su tüketiminin de azaldýðýný vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmaný Ezgi Mumcu, Yaz aylarýnda terle olan kayýplardan dolayý su ihtiyacý artýyor. Fakat bu kýþ aylarýyla beraber azalabiliyor. Bu ihtiyaç ne kadar azalsa da kilo kontrolünü saðlamak için günde litre su içmek gerekiyor. Çay ve kahveyi su olarak deðerlendiremeyiz. O nedenle gün içinde içilen çay ve kahveye de dikkat etmek gerekiyor ifadelerini kullandý. VÜCUT DÝRENCÝ ÝÇÝN C VÝTAMÝNÝ Kýþ aylarýnda vücut direncinin de azaldýðýný söyleyen Mumcu, enfeksiyonlardan korunmak ve kilo alýmýný engellemek için þu önerilerde bulundu: Kýþ aylarýnda vücut direnci azalýyor ve enfeksiyon hastalýklarý daha sýk görülüyor. Bu dönemde en önemli þey yeterli ve dengeli beslenmeyi saðlamak. Her türlü besin grubunun yeterli ve dengeli þekilde öðün içerisinde tüketilmesi ve ara öðünlerle çeþitlendirilmesi gerekiyor. Öðünlere eklenecek C vitamini bakýmýndan zengin sebze ve meyveler vücut direncini arttýrmada büyük önem taþýyor. Hastalýklarla mücadele etmek konusunda brokoli, ýspanak, pýrasa gibi C vitamini bakýmýndan zengin sebzelere yer verilmesi ya da meyvelerden portakal, mandalina, limon ya da kuþburnu çayý gibi besinlerin tercih edilmesi vücut direncinin artýrýlmasý ve vücudun hastalýklara karþý savaþmasýnda büyük önem taþýyor. KÜÇÜK AYRINTILARLA KALORÝ ALIMINI AZALTIN Küçük ayrýntýlara dikkat ederek kalori alýmýnýn azaltýlabileceðini ifade eden Mumcu, Haftada bir tükettiðiniz orta boy latteyi küçük boy ve yaðsýz olaný ile tercih ettiðinizde yýlda 9 bin 600 kalori daha az tüketmiþ oluyorsunuz. Bu da yýlda kilo kaybetmeye denk geliyor. Bunun dýþýnda kullanýlan kesme þekere de dikkat etmek gerekiyor. Bir kesme þeker 0 kalori iken bir bardaða tane kesme þeker attýðýnýzda 80 kalori almýþ olursunuz eðer bu þekilde günde 0 bardak çay tüketirseniz günde 800 kalori sadece içtiðiniz çaydan alýrsýnýz diye konuþtu.(ýha) Cezaevi ndeki gençler camiye çaðrýlacak amiler ve Din Görevlileri Haftasý bu yýl "cami ve Cgençlik" temasýyla kutlanacak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Hizmetleri Genel Müdürü Yaþar Yiðit yaptýðý açýklamada, 3-9 Ekim tarihlerinde kutlanacak Camiler ve Din Görevlileri Haftasý'nda bu yýl "geç kalma genç gel" sloganýyla "cami ve gençlik" konularýnýn iþleneceðini söyledi. Gençlerin camiyle iletiþimlerine ivme kazandýrmayý amaçladýklarýna iþaret eden Yiðit, hafta kapsamýnda din görevlilerinin cezaevlerindeki gençlerle de bir araya geleceðini anlattý. GENÇLERÝN DÜNYASINA ULAÞMAK ÝÇÝN YENÝ BÝR DÝL Yiðit, "cami ve gençlik" temasýyla caminin maneviyatýyla gençliðin enerjisini buluþturmak istediklerini vurgulayarak, þöyle konuþtu: "Gençliðin camiye aktif katýlýmýný saðlamayý ve omatoid artritin, yaþam kalitesini ve evlilik hayatýný Retkilediði belirtildi. Halk arasýnda "iltihaplý eklem romatizmasý" olarak bilinen ''romatoid artritin (RA), yaþam kalitesini ve evlilik hayatýný olumsuz etkilediði belirtildi. Romatizma ve Aðrý Derneði (RADER) Genel Baþkaný Prof. Dr. Ömer Kuru, Ekim Dünya Artrit Günü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, Türkiye de yaklaþýk 350 bin RA'lý, 00 bine yakýn ankilozan spondilitli hasta bulunduðunu söyledi. Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalý ve Romatoloji Bilim Dalý Baþkaný da olan Kuru, hastalýktaki bu yüksek sayýlara raðmen toplumdaki farkýndalýk düzeyinin çok düþük olduðunu belirtti. RA'da, aðrýlarýn hayatý olumsuz etkilediðini belirten Kuru, deformasyonlar ve aðrý nedeniyle hastalarýn günlük iþlerini yapmakta çok zorlandýðýný ve yaþam kalitesinin bozulduðunu kaydetti. Hastalýk seyri sýrasýnda yoðun bir iltihabik aktivite bulunduðunu, bu nedenle hastanýn gün içerisinde kendini çok yorgun ve halsiz hissettiðini anlatan Kuru, bu durumun zamanla evlilik yaþamýný da olumsuz etkilediðine dikkati çekti. Prof. Dr. Kuru, þöyle devam etti: ''RA'lý hastalarda boþanma oranlarý, hasta olmayanlara göre daha yüksektir. Boþanmýþ hastalarýn yeniden evlenme oranlarý ise boþanmýþ ancak romatoid artriti olmayanlara göre daha düþüktür. Aðrý ve fonksiyon kayýplarýyla seyreden kronik bir hastalýktýr. Bunun sonucunda hastalarýn yüzde 0'ýnda depresyon geliþmekte ve depresyon etkili þekilde tedavi edilmezse, hasta sosyal çevreden izole olmaktadýr dedi. KADINLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜ- YOR RA'nýn, dünyanýn her yerinde ve her ýrkta görülebilen bir hastalýk olduðunu, ancak yine de ülkeler arasýnda bazý farklýlýklar bulunabileceðini anlatan Kuru, bu rahatsýzlýða Asya ve Güney Avrupa'da, Amerika ve Kuzey Evlilik hayatýný da etkiliyor Avrupa'ya göre daha az rastlandýðýný söyledi. Hastalýðýn kadýnlarda, özellikle de menopoz öncesinde sýk görüldüðüne iþaret eden Kuru, ''Bu dönemde hastalýða; her dört kadýna karþýlýk, bir erkekte rastlanmaktadýr. Yaþ ilerledikçe bu oran azalýr ve 70 yaþýndan sonra eþitlenir'' þeklinde konuþtu. Aðrý nedeniyle basit hareketler bile yapýlamýyor Bu rahatsýzlýðýn, kanser ya da koroner kalp-damar hastalýklarýna benzer þekilde ölümcül seyredebildiðini belirten Kuru þunlarý kaydetti: ''Ölüm oranlarý, hasta olmayanlara göre iki-üç kat daha fazladýr. Yaþam süresi de hasta olmayanlara göre 5-0 yýl daha kýsadýr. En önemli ölüm nedenleri kalp-damar hastalýklarý, enfeksiyonlar ve mide-baðýrsak kanamalarýdýr. Vücuttaki þiddetli iltihap, damarlarý da etkileyerek damar sertliðine neden olmaktadýr. Romatoid artrit, yaþam kalitesini bozan hastalýklar arasýnda Multipl Skleroz ve kalp hastalýklarýyla beraber en üst sýrada yer almaktadýr. Hastalar eklemlerdeki aðrý nedeniyle, düðme açýp kapama, çatal býçak tutma, kavanoz açma gibi basit hareketleri yapamayabilir.'' SÝGARA ÖNEMLÝ BÝR RÝSK FAKTÖRÜ Hastalýðýn ortaya çýkýþýnda yüzde 60 genetik, yüzde 0 oranýnda çevresel faktörlerin etkili olduðuna iþaret eden Kuru, sigara içilmesinin romatoid artritin hem ortaya çýkýþýnda, hem de hastalýðýn aðýr seyretmesinde önemli rol oynadýðýný söyledi. Kuru, bu nedenle özellikle RA hastalarýnýn sigarayý býrakmasý gerektiðini vurguladý. Söz konusu vakalarda erken teþhisin çok önemli olduðuna dikkati çeken Kuru, belirtilerin ortaya çýkmasýndan itibaren ilk hafta içerisinde doktora gidilmesi ve tedaviye baþlanmasý durumunda hastalýðýn yok olma ihtimalinin olduðunu bildirdi. Kuru, ''Son 0- yýldýr kullanýma giren yeni tedavi ajanlarýyla (biyolojik ajanlar), romatoid artrit tedavisinde çok önemli bir aþama kaydedilmiþtir. Biyolojik ajanlar sayesinde; hastalarýn yarýsýndan fazlasýnda, RA'yý durdurmak mümkün hale gelmiþtir'' görüþüne yer verdi.(aa) caminin gençliðe kazandýracaklarý konusunda toplumda farkýndalýk oluþturmayý hedefliyoruz. Bu temayý belirlememizdeki bir diðer gayeyse camilerin mihrap, minber ve kürsülerinde görev yapan din gönüllüsü kardeþlerimizin gençliðe hitap edebilecek, onlarýn gönül ve ruh dünyasýna ulaþabilecek yeni bir dil ve üsluba kavuþmalarýný saðlamaktýr. Zira gençliði anlamak geleceði inþa etmektir. Ýslam'ýn mabedi ve Kabe'nin birer þubesi sayýlan camilerin saflarý, genç nesillerden mahrum kaldýðýnda da o mabet kimsesiz býrakýlmýþ olur." "RUH DÜNYAMIZI ÝMAR EDEBÝLMEK ÝÇÝN CAMÝLERE MUHTACIZ" "Maalesef bugün nice camilerimiz var ki gençlerden yoksun olduðu için duvarlarý soluk, minareleri mahzundur" diyen Yiðit, "Cenab-ý Hak, her insana dünyada yaþayacaðý bir zaman dilimi bahþetmiþtir ki buna 'ömür' denilmektedir. Ömür, imar ile ayný kökten gelir. Ömür ile imar arasýndaki bu irtibat sebebiyledir ki imar ile geçmeyen bir ömür, ömür deðildir. Kiþi gönlünü, kalbini ve yüreðini imar etmeden beldeleri, þehirleri ve yeryüzünü imar edemez. Her insan kendini imar edebilmek için ise imanýn ardýndan ibadete, camiye ve mabede muhtaçtýr" ifadelerini kullandý. Gençlerin manevi deðerler doðrultusunda geleceðin sorumluluðunu yüklenebilecek nitelikte yetiþmesini istediklerini dile getiren Yiðit, bunun en büyük gaye ve hedefleri olmasý gerektiðini kaydetti. Yiðit, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, il ve ilçe müftülükleriyle müþavirlik ve ataþelikleri tarafýndan hafta boyunca çeþitli etkinlikler düzenleneceðini aktardý. Etkinlikler kapsamýnda camilerde gençlik buluþmalarý, üniversite ve öðrenci yurtlarýnda seminer ve paneller, gençlik çalýþtaylarý, engelli gençlerle buluþma programlarý, cezaevindeki gençlerle de toplantýlar yapýlacaðýný dile getiren Yiðit, din görevlilerinin sanat eserlerinin de sergileneceðini sözlerine ekledi.(trttürk) AB den 3,9 milyon avro yardým, Türkiye'ye sýðýnanlar için 3,9 milyon avro insani yardým kararý aldý. AB AB Komisyonu, 3 haftadýr IÞÝD saldýrýsý altýnda bulunan Suriye'nin Kobani (Ayn el-arab) kentinden Türkiye'ye sýðýnanlar için 3,9 milyon avro insani yardým kararý aldý. Ýnsani yardýmlardan sorumlu AB Komiseri Kristalina Georgieva, Kobani'deki þiddetli çatýþmalar nedeniyle 80 binden fazla Suriyelinin Türkiye'ye sýðýndýðýný ve bu durumun günümüzün en büyük insani krizini daha da kötüleþtirdiðini belirtti. Georgieva, yoðun sýðýnmacý akýnýyla ilgilenen insani yardým kuruluþlarýna yönlendirilecek yardýmýn, sýðýnmacýlara temiz su, gýda ve barýnak temininde ve saðlýk hizmetleri verilmesinde kullanýlacaðýný bildirdi.(trthaber) NASA yaþamýn sýrrýnýn peþinde vrende hayatýn nasýl oluþtuðuna ýþýk tutabil- için çalýþmalar baþlatan NASA, bu Emek proje kapsamýnda 6 farklý enstitü ile ortaklýk kuruyor. NASA, uzun vadede Mars yüzeyinden alýnan örnekleri inceleyecek ve bu sayede astroid'lerin gezegenler arasý su ve organizma taþýnmasýndaki rolünü mercek altýna alacak. Dünyanýn uzun tarihinin uzmanlarýn cevabýný aradýðý sorulara yanýt verebileceðine inanan NASA, araþtýrmalarýný bu alanda da yoðunlaþtýrmayý planlýyor.(trthaber)

10 0 SALI EKÝM 0 7. OTOPARK Tanýtým Günleri baþladý Sima ataða geçti RECEP MEBET sý tarafýndan düzenlenen '7. Tanýtým Günleri' baþladý. Renault ve Dacia yetkili satýcýsý Sima Otomotiv'in evsahipliðinde düzenlenen 'OTOPARK Tanýtým Günleri' dün Ankara Yolu. kilometrede hizmet veren Renault Plaza'da gerçekleþti. Dün düzenlenen programa Sima Otomotiv Genel Müdürü Fatih Mehmet Kýlýç, Renault Satýþ Müdürü Ömer Faruk Özken, Dacia Satýþ Müdürü Ýsmail Hakký Çakar, Renault Satýþ Müdürü Nuri Kuþcu, Sima Oto Kiralama Müdürü Abdurrahman Can, Servis Müdürü Atila Ekin, Satýþ Þefi Alper Cengiz, Planlama ve Daðýtým Sorumlusu Cansu Mumcu, Satýþ Danýþmanlarý Bahattin Uncu, Seda Kavacýklý, Selçuk Bulut, Murat Özben, Süheyla Turna ve Ýkinci El Satýþ Danýþmaný Abdulkadir Arýcý ile Renault müþterileri katýldý. Düzenlenen programda konu7. OTOPARK Tanýtým Günleri'nin ilk duraðý Sima Otomotiv oldu. þan Sima Otomotiv Satýþ Müdürü Ömer Faruk Özken, Renault un düzenlediði kampanyalarla yýlýn son çeyreðinde ataða geçtiðini söyledi. 0 yýlýnýn ilk 9 aylýk bölümünde satýþ rakamlarýnda geçen yýla oranla dikkat çeken bir daralma yaþandýðýný anlatan Ömer Faruk Özken, Düzenlediðimiz kampanyalarla satýþ grafiðini daha yukarý taþýma konusunda kararlýyýz dedi. Yenilenen binek ve ticari modellerinin 0 yýlýna da damga vurduðunu belirten Özken, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: Renault un Clio GT-Line, yeni Captur Outdoor, yeni Scenic, yeni Latitude, Fluence, Megane, Symbol, Clio, Clio Sport Tourer ve Captur gibi binek modellerinin yaný sýra Yeni Kangoo, Yeni Master Sima Otomotiv, geniþ ikinci el bölümüyle de hizmette iddialý. ve Trafic Passenger gibi ticari modellerini de müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Renault Grup bünyesindeki Dacia nýn ise yeni Logan MCV, Dokker, Sandero Stepway, Duster, Lodgy ve Dokker Van modellerini plazamýzda satýþa sunuyoruz. Renault ve Dacia da, 36 aya varan vade seçenekleriyle sýfýr faizli kredi imkaný içeren kampanyamýz devam ediyor. Renault adlý geniþ ikinci el bölümümüz, oto kiralama ve sigorta bölümlerimizle de müþterilerimizin hizmetindeyiz. Yeni modellerimizi yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu. kilometrede hizmet veren Sima Otomotiv e Dacia nýn yeni modelleri de Sima Otomotiv de görücüye çýktý. bekliyoruz. Hakimiyet Gazetesi OTOPARK otomobil sayfa- 'OTOPARK Tanýtým Günleri' dün Ankara Yolu. kilometrede hizmet veren Renault Plaza'da gerçekleþti. Clio GT Line Çorum da Sima Otomotiv Ýç tasarýmda ise Satýþ Müdürü Ömer deri direksiyon simidi, Faruk Özken, Renault parlak siyah lake iç declio HB-GT Line ýn kor paketi ve spesifik Çorum da satýþa sunulrenault Sport kapý eþiduðunu açýkladý. ði, dikkat çeken detaylar arasýnda yer alýyor. Sportif duruþuyla dikkat çeken Clio HBDokunmatik ekgt Line ýn plazalarýnranlý internet baðlantýlý da yerini aldýðýný belirentegre navigasyon ten Ömer Faruk Özmultimedya sistemi ken, iddialý tasarýmý ile olan Renault R-Link, dikkat çeken yeni mogeri görüþ kamerasý, 7'' deli tanýttý. GT Line alüminyum jantlar ve farklý kiþiselrenault un yenileþtirme seçenekleri ise lenen modelleri arasýnclio GT Line'da opsiyoda yerini alan Clio HBnel olarak müþterilerin GT Line ýn özelliklebeðenisine sunulan rinden bahseden Özözellikler arasýnda buluken, þöyle konuþtu: Ömer Faruk Özken, Renault Clio HB-GT Line ý tanýttý. nuyor. Clio HB-GT LiYeni Clio GT Line, özel Atlas Mavi renginde de ne; sportif görünüm, sürüþ konforu ve ekonomiyi bir sipariþ edilebiliyor. Clio GT Line serisinde 3 farklý arada arayanlar için tercih edebilecekleri bir seçenek motor seçeneði bulunuyor; benzinli 6 ileri çift kavraoluþturuyor. malý otomatik vitesli. Turbo EDC 0bg ile birlikrenault Sport Technologies tarafýndan geliþtirite dizel tarafýnda yakýt tasarrufu ve performansý bir len Clio GT Line'da; özel ön ve arka tamponlar, ön arada sunan.5 dci 90 bg ve 6 ileri çift kavramalý ototampona Engtegre LED Gündüz Farlarý, Arka Yüzde matik vitesli.5 dci EDC 90 bg. GT Line logosu, spesifik Renault Sport kapý eþiði ve Renault Clio HB-GT Line ý yakýndan görmek, 6'' GT Line alüminyum jantlar mevcut. GT Line'nýn, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi pladýþ tasarýmýnda kullanýlan koyu metal parçalar ile de zamýza bekliyoruz. diðer modellerinden farklýlýðýný gözler önüne seriyor. Sima Otomotiv, Renault un Türkiye genelindeki en baþarýlý yetkili servisleri arasýnda yer alýyor. Renault un baþarýlý servisi Sima Otomotiv Servis Müdürü Atila Ekin, müþteri memnuniyeti sýralamasýnda Renault un Türkiye genelindeki en baþarýlý bayileri arasýnda yer aldýklarýný açýkladý. Geçtiðimiz yýllarda bu alanda aldýklarý derecelerden bahseden Atila Ekin, Bu yýlý da müþteri memnuniyeti alanýnda lider kapatmayý hedefliyoruz dedi. 0 yýlý ile ilgili hedeflerini bir bir gerçekleþtirdiklerini anlatan Ekin, yaþ üzeri Renault ve Dacia marka araçlara özel indirimler içeren servis kampanyasýnýn devam ettiðini hatýrlattý. Servis Müdürü Atila Ekin, müþteri memnuniyeti alanýndaki baþarýlarýný anlattý. KIÞA ÝDDÝALI GÝRÝYORUZ Kýþ sezonuna iddialý girdiklerini vurgulayan Servis Müdürü Ekin, Kýþ lastiði satýþý ve lastik oteli hizmetleriyle de müþterilerimizin yanýndayýz diye konuþtu. Servis ve bakým hizmetleriyle ilgili açýklamalarýný sürdüren Ekin, þu bilgileri verdi: Eski Dostlarýmýzý Unutmadýk sloganýyla geleneksel olarak düzenlediðimiz servis kampamýz devam ediyor. Bu kampanya dahilinde Renault Fix paketlerinde yüzde 5, Motrio paketlerinde ise yüzde 5 indirimler uyguluyoruz. Avantajlý bakým ve mekanik onarým paketlerimizle araç yaþýna göre artan indirim oranlarý sunuyoruz. Sima Otomotiv, lastik satýþý ve lastik oteli hizmetleriyle yeni sezonda iddialý. RENAULT UNUZ A EN ÝYÝ BÝZ BAKARIZ Aksesuar satýþý, rot balans, egzos emisyon ölçümü, ekspertiz iþlemleri gibi sunduklarý diðer servis hizmetlerine de deðinen Atila Ekin, Renault ta Sözümüz Söz baþlýklý kalite güvence belgesinin içeriðinden bahsetti. Hýzlý yanýt, deneme sürüþü, bilgilendirme, müþteri onayý, garanti, araç tahsisi ve avantajlý hizmet gibi baþlýklarýn yer aldýðý kalite anlayýþýnda sürprizlere yer vermediklerinin altýný çizen Ekin, Renault unuza en iyi biz bakarýz dedi. Renault yetkili servisi Sima Otomotiv in, servis hizmetlerinde kalite, müþteri memnuniyeti ve tavsiye oranýyla lider olduðunu hatýrlatan Ekin, Tüm Renault ve Dacia kullanýcýlarýný bakým ve onarým için servisimize bekliyoruz diye konuþtu. Eski Dostlarýmýzý Unutmadýk sloganýyla düzenlenen kampanya sürüyor. Renault ta Sözümüz Söz baþlýklý kalite güvence belgesi hakkýnda bilgi verildi. YARIN: Fiat yetkili satýcýsý Karakaþlar Otomotiv

11 SALI EKÝM 0 Çorumlu Vali farký Güzel Evim projesiyle muhtaçlara özel bakým Ordu Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu nun talimatýyla hayata geçirilen Güzel Evim projesi geçtiðimiz günlerde tanýtýldý. Ordu'da yaþlý ve engelli vatandaþlarýn evlerinin temizliði ve kiþisel bakýmlarý, Ordu Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý nca hazýrlanan ve yürütülen 'Güzel Evim' projesi kapsamýnda yapýlýyor. 00 yardýma muhtaç, yaþlý ve engelli vatandaþýn yýl süreyle haftada en az bir kez evlerinin temizlenmesini ve kiþisel bakýmlarýnýn yapýlmasýný kapsayan 'Güzel Evim' projesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý nca kabul edildi. hakkýn bilgi veren Vali Balkanlýoðlu, "Yaþlýlarýmýz ve engelli vatandaþlarýmýz, dünden bugüne kültürümüzü, deðerlerimizi, örf ve adetlerimizi yarýna taþýmamýzý saðlayan en deðerli varlýklarýmýzdýr. Ömürlerinin çoðunu vatanýna ve milletine hizmet ederek geçirmiþ vatandaþlarýmýza sahip çýkmak, yaþlýlýk ve engellilik dönemlerinde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakýþýr bir þekilde yaþamalarýnýn saðlamak, onlarýn sorunlarýna çözüm yolu bulmak, millet olarak hepimizin yapmasý gereken insani bir görevdir. Ordu Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan yapýlan Ordu Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu hane incelemelerinde, özelbalkanlioðlu: likle yalnýz yaþayan yaþlý ONLARA BAKMAK ÝNSANÝ BÝR GÖREV larýmýzýn ve engelli vatandaþlarýmýzýn hanelerini temizleyecek, kiþisel bakýmlarýný yapabilecek, hatta bayardýma muhtaç, yaþlý ve engelli vatandaþlarýn zý vatandaþlarýmýzda da yemek piþirebilecek bedeni sorunlarýna çözüm bulmak ve ihtiyaçlarýný gidermenin güce sahip olmadýklarý tespit edildi. Bu ihtiyacý giderinsani bir görev olduðunu belirten Ordu Valisi Ýrfan mek üzere 'Güzel Evim' adý verilen proje geliþtirildi" Balkanlýoðlu, 'Güzel Evim' projesiyle bu görevin yeridedi. ne getirildiðini söyledi. Ordu Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý nca yürütülen 'Güzel Evim' projesi 'Güzel Evim' projesi kapsamýnda 00 yardýma muhtaç, yaþlý ve engelli vatandaþa hizmet verileceðini ifade eden Vali Balkanlýoðlu, "Uygulamaya konulan Güzel Evim Projesi ile Altýnordu ilçemizde bulunan 00 yardýma muhtaç yaþlý ve engelli olan, yalnýz ve kendisine bakacak kimsesi bulunmayan, günlük iþlerini idame ettirebilecek durumda olmayan, devlete ait veya özel herhangi bir bakýmevinde kalmayan vatandaþýmýzýn yaþadýklarý evi haftada bir defa temizleyerek daha saðlýklý, insan onuruna yakýþýr bir yuva haline geti Güzel Evim projesi geçtiðimiz günlerde tanýtýldý. rilmek amacýyla ev temizlikleri ve talep ettiði kiþisel bakým kapsamýnda kuaför ve hamam hizmeti gibi diðer ihtiyaçlarý sürekli olarak yapýlacak" diye konuþtu. Vali Balkanlýoðlu, 'Güzel Evim' projesinin yürütümünde, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý ndan yardým talebinde bulunan yaþlý ve engelli bakýmý ile ilgili eðitim almýþ vatandaþa da 6 þar aylýk dönemler halinde iþ imkaný saðlandýðýný sözlerine ekledi. (ÝHA) Ordu'da yaþlý ve engelli vatandaþlarýn evlerini Valilik temizlettiriyor. Hüsnüye-Erdal Özkan çiftinin oðlu Yasin, Nurten-Sabri Aslan çiftinin kýzý Merve ile hayatýný birleþtirdi. Yasin ile Merve evlendi BBP Lideri Destici nikah þahidi oldu Büyük Birlik Partisi (BBP) Ýl Baþkaný Erdal Özkan ýn oðlu, Makine Mühendisi Yasin Özkan, Kimya Mühendisi Merve Aslan ile dünyaevine girdi. Hüsnüye-Erdal Özkan çiftinin oðlu Yasin, NurtenSabri Aslan çiftinin kýzý Merve ile hayatýný birleþtirdi. Geçtiðimiz Cumartesi akþamý BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici, genç çiftin nikah þahidi oldu. Anvatar Termal Otel de düzenlenen Nikah sonrasý yaptýðý selamlama konuþmasýndüðün törenine BBP Genel Baþkaný Mustafa Destida davetlilere hitap eden Mustafa Destici, genç çifti ci, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum ve ailelerini kutlayarak mutluluklar diledi. Ailede kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý, Özkan huzur ve saadet konusunda tavsiyelerde bulunan ve Aslan Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Destici, evlilik cüzdanýný geline verdi. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme MeYemek ikramýyla baþlayan düðün töreni mümuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini zikli eðlencelerle devam etti. ise BBP Lideri Mustafa Destici ile Raif Soyaltýn HAKÝMÝYET, Merve-Yasin Özkan çiftini kutyaptý. lar ömür boyu mutluluklar diler. Motosiklet yayaya çarptý MURAT ÇETÝN Ýnönü Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasýnda bir kadýn yaralandý. Dün akþam Ýnönü Caddesi'nden Saat Sulesi istikametine seyreden bir motorsiklet sürücüsü, AK Parti Ýl Binasý karþýsýnda, yaya geçidinden geçmek isteyen bir kadýna çarptý. Olay yerinden kaçmak isteyen motorsiklet sürücüsünü Saat Kulesi civarýnda polis ekipleri yakaladý. Ýhbar üzerine olay yerine gelen Acil Saðlýk ekipleri yaralýya müdahale etti. Olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan yaralý kadýn ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan yol kýsa süre sonra açýldý. Polis olay yerinden kaçmak isteyen sürücüyü gözaltýna aldý. Alperen Ocaklarý Çorum Þubesi, eski Tekel binasýnda hayýr kermesi açtý. Alperenler den kermes MURAT ÇETÝN Yaya geçidinden geçmek isteyen bir kadýna motorsiklet çarptý. Alperen Ocaklarý Çorum Þubesi, 3 Aralýk'ta düzenleyecekleri 'Mekke'nin Fethi' adlý programýn giderlerini karþýlamak için dün kermes açtý. Eski Tekel binasýnda açýlan kermeste gözleme, poðaça, kuru pasta gibi yiyecekler ile Alperen Ocaklarý yayýnlarý, BBP Lideri merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nun fotoðraf tablolarý satýþa sunuldu. Kermesin Pazar günü dahil olmak üzere 7 gün açýk olacaðýný belirten Alperen Ocaklarý yetkilileri, 3 Aralýk 0 akþamý Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek 'Mekke'nin Fethi' programýna tüm Çorum halkýný davet ettiler. Kermesten elde edilecek gelir, Mekke nin Fethi programýnda kullanýlacak.

12 SALI EKÝM 0 Atanamayan öðretmenlere iþ imkâný illi Eðitim Bakanlýðý Matanamayan öðretmenlere yeni iþ imkânýný UMEM projesiyle saðlýyor. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yürüttüðü proje ile atanamayan öðretmenler 6 ay boyunca aldýklarý eðitimle baþka sektörde iþ bulabilme imkanýna sahip oluyor. Kursa giden kursiyerlere günlük 5 TLharçlýk veriliyor. Bu güne kadar UMEM Projesi ile 6 bin 900 kurs düzenlendi ve bu kurslardan 65 bin 35 kursiyer faydalandý. Belge almaya hak kazanan katýlýmcýlarýn ise yüzde 7,9'u istihdam edildi. YILDAN BERÝ UYGULANIYOR Ýþgücü piyasasýnda arz talep uyuþmazlýklarýndan kaynaklanan iþsizliðe çözüm getirmek amacýyla 'Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri / UMEM Beceri'0 Projesi' yýldan beri devam ediyor. UMEM; Türkiye'de genç nüfusun, iþgücü piyasasýnýn talepleri doðrultusunda mesleki eðitim yoluyla mesleki bilgi, beceri ve niteliðini yükseltmek, istihdam imkânýný artýrmak amacýyla hayata geçirildi. GÜNLÜK 5 TL HARÇLIK Kursa katýlan katýlýmcýlar teorik eðitim ve staj eðitiminde günlük 5 TLcep harçlýðý veriliyor. Ayrýca 'Genel Saðlýk Sigortasý' ve 'Ýþ Kazasý ve Meslek Hastalýðý Sigortasý'ndan yararlanýyor. Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'0 Projesi kapsamýnda bugüne kadar 6 bin 900 kurs/program düzenlendi ve bu kurs/programlardan 65 bin 35 kursiyer/katýlýmcý faydalandý. Meslek planlamasý saðlanacak Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, geçmiþte sadece imalat sektörüne yönelik mesleklerle ilgili kurslar verildiðini ifade ederek, 'Þimdi hizmet sektörüne yönelik kurslar veriliyor. Ýspanyolca bölümü mezunu bir arkadaþ 6 ay içerisinde ayný zamanda turizm iþletmeciliði belgesi de alabilir. Bu sektörde çalýþabilir. Bu kurslar parasýz ayrýca cep harçlýðý veriyoruz. Üstelik istihdam garantisi veriyoruz. Bu UMEM proje tek deðil bu proje bunlardan sadece bir tane. Baþbakan Davutoðlu'nun önemsediði meslek liseleri veya üniversite mezunlarýnýn aldýklarý eðitime ilave olarak alacaklarý ek eðitim ile yeni meslek planlamasý haline gelmeleri saðlanacak' dedi.(yeni Þafak) AÖL de kayýt þartlarý açýklandý çýk Öðretim Lisesi'nde eðitimine devam etmek iste- adaylar için Milli Eðitim Bakanlýðý AÖL Mü- Ayen dürlüðü kayýt yenileme tarihleri ve kayýt þartlarý açýklandý. AÖL son kayýt tarihi ve AÖL'ye kimler kayýt yenileyebilir böylelikle belli oldu. Yapýlan açýklamaya göre AÖL kayýtlarý Ekim 0'e kadar devam edecek. Açýk Öðretim Lisesi'nde devam etmek isteyenlerin AÖL'ye kayýt yaptýrmak için Ekim'e kadar vakti bulunuyor. AÖL'de okumak için gerekli þartlar ve gerekli belgeleri saðlayan adaylar AÖL'ye kayýt yaptýrýp AÖL sýnav tarihlerine göre sýnavlarýna girerek liseden mezun olabiliyorlar. ÖNEMLÝ AÇIKLAMALAR Ön Kayýt Durumundaki Öðrenciler - Açýk Öðretim Lisesi ne yeni kayýt olan öðrencilerimiz; kesin kayýt iþleri onaylandýktan ve veri giriþ iþlemleri yapýldýktan (lise ara sýnýflardan gelenlerin notlarý sisteme iþlendikten) sonra aktif hale gelerek derslerini seçebileceklerdir. - Yeni kayýt olanlarýn web sayfamýzdaki bilgileri ve yine web sayfamýzda bulunan tanýtým sunumunu okumalarýný tavsiye ederiz. 3-0 yýlý ve sonrasýnda ortaokulu(ilköðretimi)tamamlayarak Açýk Öðretim Lisesi ne kayýt olan (Ara sýnýflardan gelenler dahil) herkes zorunlu eðitime tabi olup HER DÖNEM KAYITYENÝLEMEK VE SINAV- LARA GÝRMEK ZORUNDADIR Eðitim Öðretim Yýlý. Dönemle Ýlgili Önemli Tarihler - 30 Eylül 0. Dönem yeni kayýt iþlemlerinin sona ermesi - Ekim 0. Dönem kayýt yenileme iþlemlerinin sona ermesi (sistemde aktif, donuk ve silik konumda olan eski öðrencilerimiz için) 3-7 Kasým 0. Dönem ders seçme ve sýnav yeri güncelleme iþlemlerinin sona ermesi. (Bu tarihe kadar mutlaka dersler seçilmelidir.) - 3- Ocak 05. Dönem sýnavlarýnýn yapýlmasý. Ýþ takvimimiz diðer önemli tarihler belirlendikten sonra yayýnlanacaktýr. EK SINAV SONUÇLARI VE. EK SINAV - Üniversite kazanmýþ ve mezuniyetine az bir kredisi kalmýþ 8 ve üzeri döneme sahip öðrenciler için 7 Eylül 0 de yapýlan sýnavýn sonucu 9 Ekim Perþembe günü açýklanacaktýr. (Deðerlendirmenin erken bitmesi halinde erken de açýklanabilir. ) - Ek sýnav sonrasýnda mezun olmamýþ ancak üniversite kazanmýþ öðrencilerimiz için 9 Ekim 0 tarihinde Ankara da. bir ek sýnav (tek ders sýnavý) yapýlacaktýr. Bununla ilgili açýklamalar. ek sýnav sonuçlarý açýklandýktan sonra yapýlacaktýr. 3- Ek sýnavýn sonucu Ekim 0 tarihinde açýklanacaktýr. Ek sýnav sonucunda mezun olamayanlar yeniden ( Ekim 0 e kadar) kayýt yenilemek zorundadýr. Diplomalarýn Gönderilmesi Dönem sýnavlarý sonunda mezun olanlarýn diplomalarý Ekim ayý sonunda; ek sýnavlar sonuncunda mezun olanlarýn diplomalarý ise (her hangi bir olumsuzlukla karþýlaþýlmamasý halinde ) Kasým ayý sonunda koordinatör Halk Eðitimi Merkezlerine gönderilecektir. Diplomalarýnýzýn nereye gönderileceðini gönderildiðini mezuniyet iþlemleri altýnda bulunan diploma takip kýsmýndan görebilirsiniz. EK SINAV SONUCUNDA MEZUN OLA- CAKLAR - Ek sýnava sonucunda mezun olan ve öðrencilik durumu MEZUN yazan öðrencilerimiz ihtiyaç duymalarý halinde ilgili irtibat bürolarýndan (Halk Eðitimi Merkezi ve Mesleki Eðitim Merkezi) çýkma belgesi alabilirler. - Durumu MEZUNÝYET ÝNCELEMESÝNDE OLAN ÖÐRENCÝ yazanlar da (dosyalarýnýn irtibat bürolarýnca müdürlüðümüze gönderilmeleri halinde) mezuniyet inceleme ve bilgi güncelleme iþlemleri yapýlarak MEZUN konumuna getirilecektir. (Mezuniyet incelemesi sonrasý durumlarý mezuniyete uygun olmayanlar yeniden aktif hale getirilir.) 3- Mezuniyet Ýncelemesindeyken mezun konumuna gelen öðrencilerimiz de çýkma belgesi alabilirler. Mezuniyet incelemesinde bulunan öðrencilerimiz Çýkma Belgesi veya Ýlgili Makama-Mezuniyet Yazýsý alamazlar. - Üniversite kazanmýþ öðrencilerimizin dosyalarýnýn ilgili irtibat bürosundan müdürlüðümüze (Ankara ya )gönderilip gönderilmediðini kontrol etmeleri yararlarýna olacaktýr. (Dosyanýzýn nerde olduðunu öðrenmek için Genel Bilgiler menüsü altýndaki Arþiv Bilgileri ne bakabilirsiniz.) DERS SEÇME ÝÞLEMLERÝ 0-05 Eðitim öðretim yýlý. dönem aktif olan (0/ Aktif) öðrencilerimiz için sistem üzerinden ders seçme iþlemleri 0 Ekim 0 de baþlayacaktýr. Derslerle ilgili öðrencilerimizin lehine yapýlan çalýþmalarýn erken tamamlanmasý halinde daha erken de ders seçme iþlemi yapýlabilecektir. Ön kayýt durumunda olan öðrencilerimiz ile kaydýný yenilemeyen ve durumu 0/ aktif olmayan öðrencilerimiz ders seçemez. Öðrencilerimiz sýnava gireceði dersleri mutlaka kendi seçmelidir. Aksi taktirde sistem tarafýndan seçilen derslerden sýnava girmek zorundadýr. 7 Kasým 0 tarihine kadar 3- ocak 05 te yapýlacak olan. Dönem sýnavlarý için mutlaka ders seçme iþlemleri yapýlmalýdýr. Ders seçimi yapýlýrken öncelik ortak (zorunlu)derslere verilmelidir. Haber 7 Erkek þiddeti hýz kesmiyor eçen yýl 8 kadýnýn öldürüldüðü Türkiye de bu Gyýl tablo daha da kara. Ýlk 9 ayda geçen yýlýn rakamlarýna ulaþýldý. Türkiye, yürürlükteki yasalara raðmen hemen her gün en az bir kadýn cinayeti ile karþý karþýya kalmaya devam ediyor. Son olarak, þiddete maruz kalan kadýnlar hakkýnda devletin ölüm riski ve durumun aciliyeti göz önüne alýnarak her türlü önlemi almasýný öngören Avrupa Konseyi Ýstanbul Sözleþmesi, Aðustos ta yürürlüðe girdi. Ancak, gerek Ýstanbul Sözleþmesi ne gerekse Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesine Dair Kanun a raðmen, uygulamada yaþanan sýkýntýlar nedeniyle erkek þiddetinin hýzý kesilemiyor. Erkek þiddetinin hýz kesmediði Türkiye de, 0 ün ilk 9 ayýnda 07 kadýn cinayeti iþlendi. Geçen seneye göre artan erkek þiddeti, yalnýzca geçtiðimiz ay namus bahanesiyle 3 kadýnýn canýný aldý. Tablo oldukça vahim; Bu yýlýn henüz ilk 9 ayýnda geçtiðimiz yýlýn ölüm sayýsýna ulaþýldý. Uzmanlar, yürürlüðe giren yasa ve sözleþmelere raðmen cinayetlerin önüne geçilememesini uygulamada yaþanan eksikliklere ve yetkililerin üzerine düþeni yapmamasýna baðlýyor. BÝR AYDA 3 CÝNAYET Resmi olmayan rakamlara göre, 03 yýlýnda kadýn, çevresindeki ya da tanýmadýðý erkekler tarafýndan öldürüldü. 0 e dair tablo ise durumun geçen seneye göre daha vahim olduðunu ortaya koydu. Buna göre, yalnýzca 0 yýlýnýn ilk 9 ayýnda 07 kadýn, erkek þiddetine maruz kalarak yaþamýný yitirdi. Sadece eylül ayý içinde ise 3 kadýn erkek þiddetinin kurbaný oldu. Geçen seneye kýyasla artýþ gösteren kadýn cinayetleri tablosuna, bu yýl ülkelerindeki savaþtan kaçarak Türkiye ye sýðýnan Suriyeli mülteci kadýnlar da eklendi. 8 Eylül de Þanlýurfa da 30 yaþlarýnda bir kadýn sokakta ölü bulunurken, 0 Eylül de Diyarbakýr da bir baþka Suriyeli kadýn eþiyle tartýþtýktan kýsa bir süre sonra tabancayla vurulmuþ halde bulundu. Eylül ayýndaki kadýn cinayetlerinin failleri olan erkekler, en çok býçak ya da tabanca ve tüfek gibi ateþli silahlar kullandý. Bianet in erkek þiddeti çetelesine göre, geçtiðimiz ay kadýnlarýn yüzde 8.7 si tedbir kararlarýna raðmen cinayete kurban gitti. Yüzde 3 ü ise boþanmak istediði ya da boþandýðý kocasýyla barýþmak istemediði için namus bahanesiyle, yüzde 8,7 si ise birliktelik teklifini reddettikleri için öldürüldü. "ÖLÜMLER UYGULAMA KAYNAK- LI" Ýstanbul Barosu Kadýn Haklarý Merkezi Koordinatörü Aydeniz Alisbah Tuskan ise kadýný þiddetten korumaya yönelik yasal düzenlemelerin uygulamada hayata geçmediði görüþünde: Kadýnlar mücadelelerinde hukuku yanýnda göremiyor. Ýstanbul Sözleþmesi yürürlüðe girdi ancak sözleþme hükümleri hayata geçirilemiyor. Ölümlerin çoðu uygulama sorunu kaynaklý. Tedbirler sadece kaðýtta kalýyor. Sigaraya karþý oluþturulan eylem planlarý gibi planlar ne yazýk ki konu kadýnlar olunca geri planda býrakýlýyor. Þiddetle ve ölümlerle mücadelede siyasilerden samimi bir çaba göremiyoruz. "KADIN BAKANLIÐINA ÝHTÝYAÇ VAR" Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðretim görevlisi Nazan Moroðlu da þunlarý söyledi: Taraf devletlerin sözleþmeden kaynaklanan yükümlülükleri ne derece yerine getirdiklerinin denetlenmesi amacýyla Kadýna Yönelik ve Aile Ýçi Þiddete Karþý Mücadelede Uzmanlar Gurubu kurulacak. Sözleþme, hukuki düzenlemeler açýsýndan etkili oldu ancak uygulamada kadýna yönelik þiddeti önlemek mümkün olamadý. Aradan yýl geçtiði halde uygulama yönetmeliði dahi çýkarýlmadý. Kadýn sorunlarýna duyarlý kararlý bir devlet politikasýna bunun için de 0 yýlýnda kaldýrýlmýþ olan Kadýn Bakanlýðýnýn yeniden kurulmasýna ihtiyaç var. Avukat Hülya Gülbahar, yasalara raðmen uygulamada yaþanan eksikliklere dikkati çekti. Gülbahar, Türkiye maalesef yürülükte olan yasalarý uygulamýyor. Devlet kadýnlarý korumak konusunda üzerine düþenleri yerine getirmiyor diye konuþtu. Kadýnlara Hukuki Destek Merkezi (KAH- DEM) Baþkaný avukat Habibe Yýlmaz Kayar ise kadýna þiddetin ulusal eylem planý kapsamýnda ele alýnmasý gerektiðini vurgulayarak, þunlarý dile getirdi: Kadýna yönelik þiddet ve ev içi þiddetin önlenmesi için yasa ve sözleþmeler yetmez, ulusal eylem planý kapsamýnda kararlýlýk, süreklilik ve sorumluluk da gerekir. SÖZLEÞME ÇÖZÜM OLMADI Yürürlüðe 0 yýlýnda giren Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesine Dair Kanun un getirdiði Þiddet Önleme ve Ýzleme Merkezleri(ÞÖNÝM), panik butonu, sorlama hapsi ve sosyal yardým gibi iyileþtirmelere raðmen kadýna yönelik þiddeti önleyemeyen Türkiye, AvrupaKonseyi Ýstanbul Sözleþmesi nin ilk imzacýsý olmuþtu. Aðustos ta yürürlüðe giren sözleþme imzacý devletlerin þu þartlarýn yerine getirilmesini öngörüyor: Sözleþmeye taraf devletler, þiddet gören kadýnlara mülteci olma hakký verebilecek. Devlet, ölüm riski ve durumun aciliyeti göz önüne alýnarak her türlü önlem alýnacak. Kolluk kuvvetlerinin, maðdurlara yönelik her türlü þiddete acil ve yerinde müdahale etmesi için çok daha etkin önlem almalarý saðlanacak. Ýhbar mekanizmasýnýn iþleyiþi hýzlandýrýlacak. Yargý, polis ve saðlýk birimlerinin eðitimine bütçe ve zaman ayrýlacak. Þiddet maðduruna ikametini deðiþtirmesi için destek verilecek. Maðdur korunacak ve psikolojik destek alacak, devlet tarafýndan geçici maddi destek verilecek. Kadýna yönelik þiddete yataklýk edenler de cezalandýrýlacak. Devlet radyo ve televizyonlarýnda her ay en az 90 dakika toplumsal cinsiyet eþitliðine dair yayýn yapýlacak. Ýlk ve ortaöðretim müfredatýna, kadýnýn insan haklarý ve kadýn erkek eþitliði konusunda dersler konulacak. Zorla evlendirmelerin suç sayýlmasý için gereken hukuki, idari ve cezai önlemler alýnacak. (Haber 7)

13 .:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:0 ZÝL-HÝCCE: 35 Hicri Þemsi:393 Rûmi: Teþrin-i Evvel30 Hýzýr:6 0 EKÝM Selçuklu veziri Nizâm-ül-Mülk'ün Þehâdeti (09) - (Tarsus) Lokman Hakîm'i Anma Günü - Dünya Standartlar Günü ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 53 Acil Yardým (Ambulans) Yangýn 0 Polis Ýmdat 55 Jandarma Ýmdat 56 Elektrik Arýza 86 Su Arýza 85 Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza 87 Tüketici Hattý 75 Bilinmeyen Numaralar 8 Alo Orman 77 Alo Çevre 8 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk. 9 Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri METEOROLOJÝ Tedbirini aldýktan sonra Allahü teâlânýn takdîrine baðlanan, tevekkül sahibidir. Arif-i Dikgerânî "Rahmetullahi aleyh" NÖBETÇÝ ECZANELER SEVDA ECZANESÝ SEVDA BULUT BAHABEY CAD. 35/A - ÖZDOÐANLAR SÝNEMASI YANI ODABAÞ ECZANESÝ SELÝM ODABAÞ ÖZEL HASTANEDEN ÝKBALEVLERE GÝDEN CADDE ÜZERÝ VEFAT EDENLER -Ertuðrul köyünden gelme, Ýsmail, Ragýp ve Fatih ÇOÞ- KUN"un babalarý, Muzaffer DEMÝRBAÞ ve Mustafa YAÞAR"ýn kayýnpederi, S.S.K hastanesinden emekli Þahin ÇOÞKUN. -Büðet köyünden gelme, ayakkabýcý esnafýndan, Hüseyin AKVERAN"ýn eþi, Þükrü, Sevim, Sevda ve Ýsmail AKVERAN"ýn anneleri, Nadire AKVERAN. 3-Mecitözü Fýndýklý köyünden gelme, Almanya"dan emekli, Yusuf, Necmettin, Rafet, Ayten, Ceylan ve GÜLTEN"in babalarý, Ýsmet AÞGIN. -Abdalata köyünden, Ýbrahim, Mehmet ve Osman ÇELÝK"in babalarý Mehmet ÇELÝK. 5-Çorum Haber Gazetesi, emekli genel yayýn yönetmeni, Yaþar, Mehmet, Recep ve Ýsmail YOLYAPAR"ýn kardeþleri, Mustafa YOLYAPAR. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Eskiye göre þartlar çok deðiþmiþ olsa da yine çoðu köylerdeki kadýnlarýmýz çilenin açýk adresi olarak gözümüze çarpýyor. Güne ekseriya sabah ezanýyla baþlýyorlar. Masraf az olsun LPG tüpü gitmesin diye yemekleri, çaylarý ocakta yapýyorlar. Peþinden inekleri saðmak, yalýný, yemini - samanýný vermek ve akabinde ahýrdaki kemreleri dýþarý taþýma iþi bekliyor. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Geleneksel aile tiplerinde aileler Sivil Savunma Uzmaný parçalanmadýðý için gelin kaynana ve hatta bir iki elti ayný evde kalýyorlar. Bu durumda yemek yapmak, ekmek yetiþtirmek baþlý baþýna bir uðraþý haline geliyor. Bir de bunun yanýnda babacan kaynata, sevecen kaynana yoksa ve eþi de çok sakinse veya çok aksiyse Allah o gelinen yar ve yardýmcýsý olsun demekten baþka çare kalmýyor. En büyük yorgunluðu da onlardan geliyor. Diðer taraftan þebeke yoksa eve su taþýma, çamaþýrlarý köy yunaðýnda yýkama ve bað bahçe iþleri peþinden geliyor. Akþam olunca öyle þehirli kadýnlarý gibi gece yarýlarýna kadar, parklarda veya evde televizyon baþýnda, internet karþýsýnda kalmak gibi bir lükse sahip olamýyorlar. Çünkü günün yorgunluðu üstlerine çöküyor, halk tabiri ile sobanýn yanýna koyun postunun üzerine devriliveriyor ama bu arada çay içmeden uyumak eksikliktir alýþkanlýðýyla eþi veya beraber kalýyorlarsa diðer aile büyüklerine bu hizmeti de sunmak zorundadýr. Diðer taraftan öyle ufak tefek hastalýklar için çocuklarý hastaneye götüremiyor. Çokbilmiþ kaynananýn kaynanasýndan gördüðü usulle hastalýklara þifa aranýyor. Bazen de bedeli aðýr ödeniyor. Hele kendisi, son havlinde gidebiliyor. Netice olarak, bu annelerimizin çocuklarýnda ayný kaderi paylaþmamalarý için, köyde görev yapan imama, öðretmene veya diðer memurlara çok görev düþmektedir. Ýsterse idealist bir imam, bir öðretmen özellikle mahrumiyet olan köylerin ufkunu deðiþtirebilir. Bu nedenle, ''þehirdeki doktorun çocuðu doktor olursa normaldir ANCAK dað köyündeki Satý teyzemin çocuðu doktor olursa bunun hayat hikâyesi farklý yazýlmalýdýr'.' Evlatlar da bu analarýn hakkýnýn ödenemeyeceðini unutmamalýdýr. Sabah erkenden kalkýp yakar ocaðýn altýný Çocuklarýna, kocasýna piþirir sýcak tarhana aþýný Ellisinde olsa da altmýþýnda gibi gösterir yaþýný Helkeyi alýp iner dama, yalýný verir mala Ýneði saðmaya baþlar vermeden mola Bir de ahýrý kürür, dýþarýda ki p.kluða u 'dev adým' olasý tedavilerin daha hýzlý ve daha ucuz Btest edilmesini saðlayacak... Amerikalý araþtýrmacýlar, diðer meslektaþlarýný hayrete düþüren ve tabakta Alzheimer olarak adlandýdýklarý bir geliþmeyle týp tarihinde ilk defa petri kabý içinde Alzheimer e sebep olan beyin hücresi yapýlarýný ürettiler. Boston daki Massachusetts Hastanesi araþtýrmacýlarýnýn imza attýðý bu baþarýyla birlikte biliminsanlarýnýn uzun yýllardýr cebelleþtikleri Alzheimer ý nasýl araþtýrmalý ve tadavisinde kullanýlacak ilaçlarý nasýl test etmeli? sorusu etrafýnda beliren kemikleþmiþ bir çok sorun da çözülmüþ oldu. Bilim insanlarýnýn bugüne kadar sahip olduklarý en iyi çalýþma materyali laboratuar faresiydi. Araþtýrma ekibinin baþýndaki isim Rodolph Tanzi, önce bir jel içinde gerçek bir beyin gibi aðlar kuran beyin hücreleri yetiþtirdiklerini, ardýndan da bu hücrelere Alzheimer geni enjekte ettiklerini, birkaç hafta içinde de Öðlene ekmek bitmeden hamuru yoðurur Katmerle-bükmeyle çocuklarý doyurur Koþturmaca içerisinde epey yorulur Baðda -bahçede yapýlacak iþler çoktur Hepsini saymaya kalksam imkân yoktur Buna raðmen evi de gerçekten paktýr Öðlene ekmek bitmeden hamuru yoðurur Katmerle-bükmeyle çocuklarý doyurur Koþturmaca içerisinde epey yorulur Sýrtýnda güðüm, elinde bidonla eve su taþýr Yeni doðmuþ buzaðýya kýyamaz, sýrtýný kaþýr Avucunu açtýrýp ta baksan her tarafý nasýr Donlarý yýkamak için, köyün yunaða kurar kazan Çimdirir çocuklarý, bite pireye vermemek için meydan Arada bir fýrça yer, kaynata - kaynana ve kocadan Bazen çocuklarýný oturtup öðüt verir dizinin dibinde Der 'korkmayýn, saçýmý süpürge yapýp okuturum sizi yine Siz de aman çok çalýþýn yavrularým benim gibi çekmeyin çile' Odabaþý der, tam anlatamam size gelip görmeyince Þehirden gelen misafirlere bir baþka durur el pençe Çok üzülür, burun kýrýþtýrýp da yemeði yenmeyince Öyle ufak tefek hastalýklarda doktora gelmez Þehirli kadýnlarý gibi her gün çarþý pazar bilmez Evlatlar unutmayýn, bu analarýn hakký ödenmez Çocuklar bir bir gurbet ele gittiler Ayakta zor dursa da Koca Çýnarlar dertliler Tarlayý - tapaný ekmeyip, nadasa vakfettiler Akþam olunca günün yorgunluðu biner sýrtýna Yatsýya dayanamaz uzanýverir sobanýn yanýna Biraz sonra dürter kocasý, 'karý, bir çay yapsana' Laboratuvar ortamýnda Alzheimer ürettiler Alzheimer hastalarýnda görülen tipik beyin hücresi deformasyolarýný petri kabý içinde gözlemlemeye baþladýklarýný söylüyor. Araþtýrmanýn sonuçlarý,hastalýðýn nasýl ilerlediðine dair mevcut teorileri güçlendiren birçok datayla birlikte dün bilim dergisi Nature da yayýnlandý.(international Kadir Yüktaþýr com Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn SALI EKÝM 0 3 Bir Yangýnýn Külleri 3 Baðlarýmýz ve bahçelerimiz, tahýl tarlalarýmýz ile bolluk ve bereket içinde yüzmekteyiz. Namazlarýmýzý ve þükrümüzü yerine getirerek huzurlu bir hayatý bana çok görmeyin, artýk bu tartýþma kavgalarýn bitmesini istiyorum, Allah ýn verdiði nimetler hepimize yeter" Bu konuþmadan sonra aile huzuru kýsmen yerine gelir. Bu arada Hatice hanýmdan ikiz çocuk dünyaya gelir.. Aile gittikçe kalabalýklaþýr. Fakat eski yaþanan haller tekrar yaþanmaða baþlar.. Bu arada Ahmet Aðanýn cami avlusundaki sohbetlerde bu haller konuþmaða baþlanýr. Arkadaþlarýndan biri sorar: "Ahmet aða ne var ne yok, ikinci evlilik nasýl gidiyor?" "Siz benim baþýma iþler açtýnýz, valla aðalar huzurum kaçtý. Ben evden çýkýnca hanýmlar saç baþa biri birine giriyorlar. Çocuklar yeni hanýma karþý tavýr almaða baþladýlar. Fatma haným canlandý, ne hastalýðý kaldý ne de tembelliði.. Velhasýl tadýmýz kalmadý.." Bu hale arkadaþlarý üzüldüler ve Ahmet efendiyi teselli ettiler. Bu defa sabah namazlarýna vaktinde ve ezan okunduktan sonra gelen Ahmet Aða daha ezan okunmadan önce cami avlusuna gelip oturur. Cami imamýnýn dikkatini çeker ve sorar: "Ahmet efendi neden erkenden gelmeðe baþladýn.bu kýþ ve zemherir de üþürsün ezandan sonra gelsen iyi olur, avluda üþürsün" Ahmet Aða derinden bir iç ahhhh çeker ve: "Ah hoca efendi bu zemherir ne ki? Bizim hanýmlar arasýndaki zemherir bunun yanýn da hiç kalýr" der. Ýþte Ahmet Aðanýn geçmiþte yaþadýðý haller.. Dünya hayatý böyledir. Bir üzüm yedirir bin elem çektirir. Bir yangýnýn külleri böyle meydana gelir.. Ýster zengin olursunuz ister fakir Bu haller yaþanýlan hayat safhalarýmýzdýr. Hayatýn lezzetleri Salih bir iman ve onun tezahürleri olan hayat levhalarýmýzdýr. Yoksa imandan noksan hayatlarda binlerce elem izleri vardýr. Zehirli bala bezeyen lezzetler hem Dünya hem de ahiretimizin mahvýna sebebiyet verir. Dünya ise bütün debdebesine raðmen cennet hayatýna nisbeten bir zindan hükmündedir. (Son) Gram Yýl: Sayý: 707 EKÝM 0 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) :, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x0 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 00 : 300 Yurt Dýþý : 00 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 60 : 00 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: 00 (pbx) (pbx) (pbx) 3 50 (Fax) 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 50, 00 5, 00 50, 00 50, 00 5, 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:/c, 900 Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/09 (Posta Kodu. 9030)

14 SALI EKÝM 0 Osmancýk a 3 kilometre sel kanalý Devlet Su Ýþleri 5. Bölge Müdürü Murat Acu, Osmancýk ý ziyaret etti. evlet Su Ýþleri 5. Bölge DMüdürü Murat Acu Osmancýk ilçesinde yapýlmasý planlanan sel projesi hakkýnda incelemelerde bulundu. Devlet Su Ýþleri 5. Bölge Müdürü Murat Acu, DSÝ Çorum Þubesi Müdürü Ýlker Arslan ile birlikte Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret etti. Ziyaretin ardýndan ihalesi 9 Eylül'de yapýlan sel projesi hakkýnda incelemelerde bulunan Acu, yapýlacak çalýþmalarla ilgili Baþkan Karataþ'ý bilgilendirdi. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ inceleme sonrasý yaptýðý açýklamada ilçede sel baskýnlarýna neden olan derelerdeki yaðmur suyunun tahliyesi için 3 kilometre kanal inþa edileceðini söyledi. Tillim Çayý Yeniden Açýlmýþ Olacak Þehirleþme nedeniyle Tillim Çayýnýn zamanla yok edildiðini ve yaðmur sularýnýn sele dönüþerek su baskýnlarýna neden olduðunu kaydeden Karataþ "Ýlçemizin kuzey yamaçlarýnda onlarca dere mevcut. Bu derelerdeki yaðmur sularý Tillim Çayýnda toplanarak sele dönüþüyor. Þehir içerisinde ise yapýlaþma nedeniyle Tillim Çayý tamamen yok olmuþ durumda. Bu nedenle bazý mahallelerimiz sel baskýnlarýna uðruyor. DSÝ ile birlikte gerçekleþtirdiðimiz kanal projesi ile Tillim Çayýndan gelecek sel doðrudan Kýzýlýrmak'a tahliye edilecek. Dolayýsý ile Tillim Çayý yeniden Kýzýlýrmak'a ulaþacak þekilde açýlmýþ olacak" dedi. Ýhale 9 Eylül'de Tamamlandý Projenin ihalesinin 9 Eylül'de gerçekleþtirildiðini kaydeden Karataþ "Çalýþmalar önümüzdeki günlerde yer teslimin ardýndan baþlayacak. Esentepe Mahallesinden baþlayarak Þenyurt Mahallesi üzerinden Kýzýlýrmak'a ulaþan - 8 metre geniþliðinde bir kanal inþa edilecek. Kanal üzerinde araç trafiði için 6 adet köprü bulunacak." diye konuþtu. (Haber Merkezi) Milleti sokaða dökmek isteyenlerin kredisi tükendi aðlýk-sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yar- Hacý Nuri Lafcý, son günlerde Türkiye üzerin- kredileri tükenmiþtir. Artýk çözüm süreci olduktan sonra yoktur. Burada milleti sokaða dökmek isteyenlerin artýk Sdýmcýsý de kurgulanan oyunlar, gündem ve Saðlýk-Sen in kazanýmlarýna iliþkin açýklamalar yaptý. Mesele Kobani, oradaki mazlumlarýn sesi olmak deðil. Mesele sonuca ulaþabilecek çözüm sürecini sabote etmek, Türk ile Kürdü birbirine düþman eylemek, bu ülkenin birlik ve beraberliðinin saðlanmasýnýn önüne geçmektir. diyen Lafcý, Türkiye üzerinde oynanan oyunlarýn artarak devam ettiði iddiasýnda bulundu. kendilerinin siyaset yapma ihtimalleri neredeyse kalmayacak bir durum ortaya çýkacak. O zaman küresel güçlerle iþbirliði yaparak Türkiye yi karýþtýrma meselesidir ki millet olarak uyanýk olmamýz lazým. Nasýl ki Gezi eylemlerinde bir ve beraber olduysak, bu oyuna gelmeyerek ülkemizin birliðinin, beraberliðinin saðlanmasýna hep beraber katký sunmamýz ve bu ülkeyi Çanakkale ruhunu yeniden canlandýracak lider bir ülke konumuna hep beraber getirmek zorundayýz. O yüzden oynanan oyunlara dikkat etmeliyiz. Türkiye de demokrasinin tesisi için çok önemli mücadelelerin verildiðini ifade eden Lafcý, þu açýklamalarda Dünya üzerinde bir mazlum varsa onun sesi olmalýyýz bulundu: Bu süreçte ülkemizin yaþamýþ olduðu süreçleri ortaya koyacak olursak, Türkiye gerçekten milletine deðer veren bir ülke konumuna gelmek için milletin iradesinin Hacý Nuri Lafcý Allah a þükürler olsun oluyoruz. Hemen yaný baþýmýzda Suriye de kardeþ kaný akýtýlýyor, yýllardan beri orada insanlar sandýða yansýtýlacaðý bir ülke olmasý noktasýnda çok önemli mesafe kat etti. Demokrasi kültürü yeni yerleþen ülkelerde bunun hazýmsýzlýðý da maalesef boy gösteriyor, ülkemizde de olduðu gibi. Eðer bugün ülkemizde güçlü, ileri demokrasiden bahsediyorsak, bugün ülkemizin millet iradesinin sandýða yansýtýlmasýndan bahsediyorsak ve Aðustos sabahýnda yeni bir Türkiye ye uyandýysak bu sizlerin sayesinde, sizlerin emeði ile olmuþtur." Türkiye Aðustos sabahýna Yeni Türkiye söylemi ile uyandý öldürülüyor, artýk neredeyse televizyonda izlediðimiz bu dramlar bize normal gelmeye baþladý. Ýsrail her zaman olduðu gibi sudan bahanelerle Filistin de insanlýðý katlediyor. Doðu Türkistan da kardeþlerimiz dünyanýn gözleri önünde öldürülüyor. Irak paramparça yapýlýyor. Mýsýr da demokrasi katlediliyor. Peki dünyaya demokrasi getirmeyi vaat eden batý ne yapýyor, sessiz kalýyor. Aslýnda dünyanýn gözleri önünde insanlýk ölüyor. Allah a þükürler olsun biz bu süreçlerin hiçbirine sessiz kalmadýk, kalmayacaðýz, kalmamamýz gerekiyor. Eðer biz bunlara bugün sessiz kalýrsak, bugün onlarý görmesek, oradakilerin sesi olmasak, ayný þeyler bizim baþýmýza da gelebilir, bunun da hesabý diðer Artýk milletin iradesinin sandýða yansýdýðý, kendini yönetecek Cumhurbaþkanýný iradesiyle seçtiði, vesayet dönemlerinin ortadan tamamen kaldýrýldýðý, artýk darbelerin yapýlamayacaðý bir ülke konumu- tarafta sorulur." na gelen yeni bir Türkiye. Elbette bugün güçlü bir Türkiye yi istemeyen zihniyet tekrardan düðmeye bastý. Türkiye güllük gülistanlýk bir mýný eleþtirmeye hakký yok Hiçbir kazanýmý gerçekleþtiremeyenlerin Saðlýk-Sen in kazaný- haldeyken son 3-5 gündür kan gölüne döndürülmeye çalýþýlýyor. Birileri Türkiye üzerinden oyunlarýný devam ettirmek istiyor. Bunu yapmak istediler mi evet yapmak istediler. Türkiye de çok partili döneme geçtikten sonra 960 lý yýllardan sonra her 0 yýlda bir bu milletin üzerine oyunlar oynandý. Darbeler yapýldý. Bu ülke her darbe döneminde 0 yýl geriye götürüldü. Milletin deðerleri yok edildi. Bu ülkenin kaynaklarý yok edildi. Ýþte bugünde bu birliðin, beraberliðin, kardeþliðin tesis edilmiþ olduðu bu günlerde ayný þer güçler, ayný küresel güçler ve onun iþ birlikçileri her beraber hareket etmek kaydýyla ülkemizi bölmeye, kardeþ kavgasýný yeniden baþlatmaya çalýþýyorlar. Olaylarýn Kobani ile ilgisi yok Bizden önce yetkili olup da hiçbir kazanýmý gerçekleþtiremeyenlerin Saðlýk-Sen in onlarca kazanýmýný eleþtirmeye hakký yoktur. Saðlýk- Sen olarak yýpranma payýný ilk ortaya attýðýmýzda hayal gördüðümüzü söylediler. Bu konudaki çalýþmalar son aþamada. Önümüzdeki günlerde bir yasa ile yýpranma payýna kavuþacaðýz. Diðer taraftan üzerinde ýsrarla durduðumuz bir konu daha var; Lisans tamamlama. Lisans tamamlama konusunda da her þey tamam. Ancak, þu anda bazý sorunlar var. Tüm branþlara lisans tamamlama hakký konusunda Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan olduðu dönemde söz vermiþti. Önümüzdeki günlerde Sayýn Cumhurbaþkanýmýzý ziyaret edip, YÖK engelinin aþýlmasýný ve lisans tamamlama hakkýnýn bir an önce hayata geçirilmesini isteyeceðiz. Saðlýk-Sen olarak önümüzdeki Mesele oradaki mazlumlarýn sesi olmak asla deðil. Mesele sonuca dönemde döner sermayenin emekliliðe yansýtýlmasý, adil bir ek ödeme ulaþabilecek bir çözüm sürecini sabote etmek, Türk ile Kürdü birbirine sistemi getirilmesi, kreþ hakkýnýn uygulamaya geçirilmesi, tüm hizmetlilere memur kadrosu verilmesi gibi sorunlarýn çözümüne öncelik vere- düþman eylemek, bu ülkenin birlik ve beraberliðinin saðlanmasýnýn önüne geçmek, Irak nasýl bölündüyse Türkiye yi ayný konuma sokma ceðiz. meselesidir. Onun için elbetteki son günlerde yaþanan olaylara bakacak olursak bir bölge halkýný hain gösterme çabasýdýr. Böyle bir þey asla Çorum da yapýlan çalýþmalardan ktif Sen Çorum ekibi Asendikanýn Ankara'daki Genel Merkezini ziyaret etti. Sendikanýn Ýl Temsilcisi Adem Yücel ve beraberindeki heyet, eðitim ve sendikal gündeme ait bazý konularda fikir alýþveriþinde bulunmak amacýyla Genel Baþkan Osman Bahçe ve diðer baþkan yardýmcýlarý ile tek tek kendi alanlarýyla ilgili mütalaada bulundular. Ýl Temsilcisi Adem Yücel konuþmasýnda, Özellikle eðitim sistemimizin ve ülkemizin içinde bulunduðu aðýr ve üzücü gündemlerinin içinde sosyal sendikacýlýk adýna kendine yakýþýr tavýr ve eylemlerle yoluna devam eden sendikamýzýn siz deðerli Baþkanlarýna Çorum ekibi olarak bizlere düþen görev ve vazifelerde verdiðiniz desteklerden dolayý teþekkürlerimi sunarým. Çorum ilimizin tüm üyelerinin selamlarýyla yaptýðýmýz bu ziyaretimizin amacý sendika olarak ileriye dönük neler yapabiliri konuþarak siz deðerli büyüklerimizle fikir teatisi yapmaya, sizin bizlerden beklentinizi sorup, bizlerin de üyeler olarak Genel Merkezimizden bazý beklentilerimizi sunmaya geldik. dedi. Çorum u takip ediyoruz Genel Baþkan Osman Bahçe ziyaretten memnun olduklarýný, Çorum u yerel medya ve sosyal medyada takip ettiklerini, yapýlan çalýþmalardan son derece memnun olduklarýný dile getirerek, þunlarý söyledi; Eðitim dev bir organizasyondur ve baþarý hedeflerine ulaþýlabilmesi için tüm süreç ve boyutlarýnýn iyi planlanmasý gerekmektedir. Bu baðlamda bize düþen sosyal sendikacýk adýna tüm gücümüzle daha özverili çalýþmak devletimize, milletimize ve insanlýða yararlý eylemlerde bulunmaktýr. Amacýmýz ve hedefimiz Ýnsan onurunun gerektirdiði üst düzey hak ve özgürlükleri ile devlet-millet kaynaþmasý ve sosyal adaletin saðlanmasýdýr. Toplumsal barýþýn tesis ve temadisi gibi üst düzey hedeflere ulaþabilmek için de ancak kusursuz organize edilmiþ eðitim-öðretim faaliyetleriyle mümkün olacaktýr. Biz de bu hedef doðrultusunda eðitimin her alanýnda plan ve programlar yaparak, tüm eðitimcilerin kabul edeceði evrensel doðrularda buluþmayý hedefleyen bir anlayýþla çalýþmalarýmýza devam etmeliyiz. Sizlerden beklentimiz sorunlar üreten deðil, sorunlara çözüm odaklý yaklaþan bir sendika olarak, sürekli kendi içimizde ve eðitimin diðer paydaþlarýyla bir araya gelip eðitimi milli bir mesele olarak görüp, ülkemizin eðitimine katkýda bulunabilecek projelerle ortak paydada buluþmaktýr. Ýnsaný düzeltme gücüne sahip yegane topluluk siz Aktif Sen Çorum ekibi sendikanýn Ankara'daki Genel Merkezini ziyaret etti. öðretmenlersiniz. Eðitimi hayatýnýn gayesi ve meyvesi kabul eden insanlar dünyayý düzeltecektir. Bu açýdan Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytandýr diyen bir Peygamberin ümmeti olarak; Bir yanlýþlýk gördüðünüzde elinizle düzeltin, buna gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin, buna da gücünüz yetmezse kalben buðz edin, bu da imamýn en zayýf olanýdýr diyen bir Peygamberin ümmeti olarak bugün küçücük müdürlükler, müdür yardýmcýlýklarý için insanlarýn birbirini eze eze, bir birinin sýrtýna basa basa bir yerlere gelme hesabý yaptýðý bir dünyada, 'sizlerin hiç biriniz kendisi için sevip istediðini kardeþi için de istemedikçe kamil mü'min olamaz diyen bir Peygamberin ümmeti olarak Onun telkinlerine ve emirlerine, Onun tavsiyelerine ne kadar muhtaç olduðumuzu biliyoruz. Bu ihtiyaç sadece bizim ihtiyacýmýz deðil, bu ihtiyaç öðrencilerimizin ihtiyacý, bu ihtiyaç milletimizin ve insanlýðýn ihtiyacý. Eðitim dev bir organizasyon olup baþarý hedeflerine ulaþýlabilmesi için tüm süreç ve boyutlarýnýn iyi planlanmasý gerekmektedir Ýnsan onurunun gerektirdiði üst düzey hak ve özgürlükleri ile devlet-millet kaynaþmasýnýn ve sosyal adaletin saðlanmasý, toplumsal barýþýn tesis ve temadisi gibi üst düzey hedeflere ulaþabilmek ancak ve sadece kusursuz organize edilmiþ eðitim-öðretim faaliyetleriyle mümkün olacaktýr. Bu nedenle; eðitimin milli bir mes'ele olarak ele alýnmasý ve siyaset üstü deðerlendirilmesi, milletin menfaatlerinin bireylerin menfaatlerinden önce geldiði, kendi haklarýmýzý isterken baþkalarýnýn haklarýna saygý duymanýn bir erdem olduðu, bireylerin, toplumun ve devletin tüm iþ ve iþlemlerinde adalet kavramý öncelikli davranmasý gerektiði vb. hususlar genelde akl-ý selim sahibi her insanýn özelde de tüm eðitimcilerin kabul edeceði evrensel doðrulardýr. Sosyal Güvelik Kurumu Osmancýk Merkez Müdürü Hüseyin Kaya, ziyaret ettiði kurum ve kuruluþlara sosyal güvenlik konusu ile ilgili bilgiler verdi. Kaya dan sosyal güvenlik bilgisi OMYO da görev teslim töreni H itit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni yapýlacak. 008 tarihinden bu yana Hitit Üniversitesi Osmancýk Meslek Yüksekokul Müdürü olan S. Oðuzhan Kývrak bugün ( Ekim 0 Salý) gerçekleþtirilecek devir teslim töreni ile görevini Temmuz 0 tarihinde atanan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga Çýrak'a devredecek. Bugün saat 0.00'da Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu binasýnda yapýlacak olan devir teslim törenine Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, hayýrsever iþadamý hemþerimiz Ömer Derindere'nin yaný sýra çok sayýda davetli katýlacak. Gör-Al Züccaciye yeni yerinde osyal Güvelik Kurumu Osman- Merkez Müdürü Hüseyin Ka- Scýk ya, ziyaret ettiði kurum ve kuruluþlara sosyal güvenlik konusu ile ilgili bilgiler verdi. SGK Osmancýk Merkez Müdürü V. Hüseyin Kaya, kurum çalýþmalarýna ait farkýndalýðýn arttýrýlmasý, daha kaliteli ve diðer kurumlarla eþgüdüm saðlayýp bürokrasinin azaltýlmasý, hýzlandýrýlmasý amacýyla ziyaretlerini sürdürüyor. Kaya ve kurum personeli Nefise Göbel Dodurga'da kurum ve kuruluþlarý ziyaret etti. SGK Osmancýk Merkez Müdürü Hüseyin Kaya ve Göbel, ziyaretler kapsamýnda Dodurga Kaymakamý M. Emin Elmalý, Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Ýpçi ve Dodurga Esnaf Kefalet Kooperatifi Baþkaný Fahrettin Karademir'i ziyaret ederek sosyal güvenlik konusu ile ilgili bilgiler verdi. Kurumlar arasý diyalogun önemli olduðunu belirten Kaya sosyal güvenlik konusunda halka en iyi hizmet vermenin bir yolunun da kurumlar arasýnda ki bilgi akýþýnýn saðlanmasý olduðunu söyledi. Kaya, yaptýðý ziyaretlerde /09/0 tarihli 96 mükerrer sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 655 sayýlý kanuna da deðinerek SGK prim borcu yapýlandýrmasýna iliþkin bilgiler vererek, 0/0/0 tarihinden itibaren Merkez Müdürlüðümüzde taksitlendirme iþlemleri yapýlmaya baþlanmýþtýr. Sigortalýlarýmýzýn müracaatlarý halinde iþlemleri en kýsa sürede yapýlarak prim borçlarý yapýlandýrýlacaktýr. Sigortalýlarýmýz borç türüne göre 3//0 ve 30/0/05 e kadar Merkez Müdürlüðümüze borçlarýný yapýlandýrmak için müracaat edebileceklerdir. dedi. 655 sayýlý kanuna iliþkin geniþ çaplý bilgilendirmede bulunmak için yakýn zamanda basýn açýklamasý yapacaðýný belirten Kaya kurum ve kuruluþlarý ziyaret etmeye devam edeceklerini belirterek Dodurga'da karþýlaþtýklarý sýcak karþýlama için ilgililere teþekkürlerini iletti. Osmancýk'ta 3 yýldýr hizmet veren Gör-Al Züccaciye iþyerini Yazý Mahallesi Atatürk Caddesi Çöl Giyim yanýna taþýdý. smancýk'ta 3 yýldýr hizmet veren OGör-Al Züccaciye iþyerini Yazý Mahallesi Atatürk Caddesi Çöl Giyim yanýna taþýdý. Ýþletmeciliðini Abdullah Yavaþ'ýn yaptýðý Gör-Al Züccaciye müþterilerine daha iyi hizmet sunmak adýna, daha geniþ daha ferah yeni yerinde birbirinde kaliteli zücaciye ürünleri ile hizmet vermeye devam ediyor. Gör-Al Züccaciye yeni yerinde de kalitesini sürekli iyileþtiren Kütahya marka porselen yemek takýmlarý ve sofra tasarým aksesuarlarýný, bardak takýmýndan, kadehe, çay bardaðýndan fincana, vazo dan sürahiye geniþ ürün yelpazesiyle evinizin tüm ihtiyaçlarýný karþýlayabileceðiniz Paþabahçe ürünlerini, seramikte harikalar yaratan Keramika'nýn rengarenk ürünleri ile hediyelikler için en güzel seçenekleri sunuyor. Cam mutfak ürünleri ve sevilen markalarýn aranan ürünlerinin de yer aldýðý Gör-Al Züccaciye, mutfak ve sofralarýna deðer katmak için yeni Yazý Mahallesi Atatürk Caddesi Çöl Giyim yanýndaki yerinde müþterilerini bekliyor.

15 SALI EKÝM 0 5 Baþarýlý projeye teþekkür geldi C Ayþegül Öz ve Murat Elçin, önceki gün düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Ayþegül ve Murat ýn mutlu günü yþegül Öz ve Murat Elçin, önceki gün Adüzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Merhum Ýlhan-Neriman Öz çiftinin kýzý Ayþegül, Kýymet-Hüseyin Elçin çiftinin oðlu Murat ile dünyaevine girdi. Anitta Otel'de düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Öz ve Elçin aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramý ile baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Ayþegül-Murat Elçin çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. umhuriyet Anadolu Lisesi'nin 0 teklif çaðrýsý döneminde kabul edilen AB Comenius Okul Ortaklýklarý Projesi yýl boyunca yapýlan baþarýlý çalýþmalarla tamamlandý. Okul Müdürü Þule Toksoy ve Müdür Yardýmcýsý Muzaffer Þimþek, Proje Koordinatörü Fizik Öðretmeni ve Erol Çivikgedey'e bir plaket ve teþekkür belgesi vererek yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür ettiler. Okul Müdürü Toksoy, okulda gerçekleþtirilen 'Let's Active to Create' isimli AB projesinin hazýrlanmasýnda ve faaliyetleri süresince göstermiþ olduðu özverili çalýþmalar ile ayrýca AB projeleriyle okula ve öðrencilere saðladýðý katkýlardan dolayý Erol Çivikgedey'e teþekkür etti. Proje Koordinatörü Erol Çivikgedey, Okul Müdürü Þule Toksoy ve Müdür Yardýmcýsý Muzaffer Þimþek'e proje çalýþmalarý boyunca kendilerine verdikleri destekten ve plaketten dolayý teþekkür etti. Baþarýlý bir AB projesi gerçekleþtirdiklerini, yýl boyunca 5 uluslararasý toplantý yaptýklarýný, öðrenci ve öðretmen olmak üzere toplamda 33 hareketlilik yaparak Ýspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti ziyaretleri gerçekleþtirdiklerini belirten Çivikgedey, projenin okulun, Çorum'un ve ülkenin tanýtýmý açýsýndan çok fay- dalý olduðunu, öðrencilerin yabancý ülkeler ve kültürleri tanýdýklarýný, yeni ve kalýcý arkadaþlýklar kurduklarýný, yabancý dillerini geliþtirme ve pratik yapma imkaný bulduklarýný,öðrenci velilerinin ise Çorum'a gelen yabancý öðrencileri misafir ettiklerini ve onlar içinde çok farklý bir deneyim olduðunu söyledi. Çivikgedey, okullarýnda yaptýklarý bu proje ile öðretmen arka- daþlarýnýn da motivasyonlarýnýn arttýðýný ve Grundtvig Workshop projeleri ile bireysel olarak bir çok projelerinin kabul edildiðini ve Avrupa'nýn çeþitli ülkelerine gidildiðini belirtti. Okul proje ekibine teþekkür eden Çivikgedey, okul yönetiminin kendilerine verdiði destekle Avrupa Birliði projelerine yenilenen Erasmus Plus ile devam edeceklerini kaydetti. AB Comenius Okul Ortaklýklarý Projesi yýl boyunca yapýlan baþarýlý çalýþmalarla tamamlandý. O rtaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, 6-9 Ekim tarihleri arasýnda Ýspanya nýn Sevilla, Granada, Cordoba kentlerini kapsayan teknik inceleme programýna katýlacak. Ýsbir, Tarihi Kentler Birliði nin daveti üzerine katýlacaðý gezi programýnda tarihi kültürel mirasýn korunmasý ve yaþatýlmasý çalýþmalarýný baþarý ile gerçekleþtirmiþ yurt dýþýndaki tarihi kentleri gezecek. Ýskilip cevizi, elmasý armudu, kýzýlcýðý ile ilgili yapýlan tescil çalýþmalarý son aþamaya geldi. Ý Okul Müdürü Þule Toksoy ve Müdür Yardýmcýsý Muzaffer Þimþek, Proje Koordinatörü Fizik Öðretmeni ve Erol Çivikgedey'e bir plaket ve teþekkür belgesi verdi. Memur Sen den baþsaðlýðý M emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, helikopter kazasýnda þehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize baþsaðlýðý diledi. Saatcý, yaptýðý açýklamada, "Helikopter ve trafik kazasýnda kaybettiðimiz þehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakýnlarýna ve aziz milletimize baþsaðlýðý diliyoruz. Kazadan yaralý olarak kurtulan güvenlik görevlilerimizi de acil þifalar diliyoruz." dedi. Ç Ýsbir Ýspanya ya gidiyor molasý sonrasý yürüyüþ tamamlandý. ÝSDAK Baþkaný Hasan Güçlü yaptýðý açýklamada; "Ýlçemizde yapýlan bu sempozyumda emeði geçen baþta Kaymakamýmýz Sayýn Þuayib Gürsoy'a, Belediye Baþkanýmýz Sayýn Recep Çatma'ya, Yüksekokul Müdürümüz Sayýn Doç. Dr. Muammer Cengil'e sunumlarý ile bizleri aydýnlatan deðerli hocalarýmýza sonsuz teþekkür ederim. Derneðimiz olarak ilçemizde bulunan Gastronomi yürüyüþ yollarýnýn tanýtýmýný yapmamýzý ve deðerli katýlýmcýlar ile birlikte yürümemizi saðladýklarý için teþekkür ederiz" dedi. Ýskilip in meyveleri tescilleniyor alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, sigortalýlarýn yüzde 'inin asgari ücret ile çalýþtýðýný belirtti. CHP Ýstanbul Milletvekili Sezin Tanrýkulu'nun yazýlý soru önergesini yanýtlayan Çelik, SGK kayýtlarýna göre 0 yýlý Þubat ayý itibarýyla /A kapsamýndaki sigortalýlarýn yüzde 'inin asgari ücret ile çalýþtýðýný bildirdi. Türkiye Ýstatistik Kurumu'nca, Türkiye genelinde Ýstatistiki Bölge Birimleri Sýnýflamasý düzeyinde yýllýk bazda kayýt dýþý istihdam oraný hesaplandýðýný be- skilip cevizi, elmasý armudu, kýzýlcýðý ile ilgili yapýlan tescil çalýþmalarý son aþamaya geldi. Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Tarýmýný Araþtýrma ve Geliþtirme Dermeði (ÝSTARGE) iþbirliðinda ilçeye davet edilen uzman heyet, dün akþam Ýskilip e geldi. Seyirtepe tesislerinde düzenlenen akþam yemeðine katýlan Ordu Üniversitesi Ziraat Fakultesi Dekaný Prof.Dr. Turan Karadeniz, 005 yýlýndan beri Ýskilip meyveciliði üzerinde çalýþtýklarýný ve artýk markalaþma konusunda sona gelindiðini açýkladý. Projeyi yürüten Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Turan Karadeniz ve eski 00. Yýl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Mehmet Þen, Ýskilip Kaymakamlýðý'nda imzalanan protokolle birlikte çalýþmalarýyalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü'ne devretti. Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Ýskilip'te yetiþen meyve türlerinin dünya kalitesinde olduðunu belirterek, amaçlarýnýn Ýskilip meyveciliðine hak ettiði deðeri ve pazarý bulmak olduðunu söyledi. Ýskilip meyveciliði için en önemli olan þeyin tescil olduðu belirtildi. Çatma Ankara Konuþuyor un konuðu Ahmet Saatcý Sigortalýlarýn yüzde i asgari ücretle çalýþýyor Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir skilip sempozyumuna katýlan konuklar ÝSDAK organizasyonunda doða yürüyüþü gerçekleþtirildi. Yürüyüþe Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek, Ýskilip MYO Doç. Dr. Muammer Cengil, akadekisyenler ve ÝSDAK üyeleri katýldý. Ahlatçýk Köyü Selbasan mevkiinden baþlayan yürüyüþte bol bol fotoðraf ve doða keþfi yapan konuklar, sonbaharýn tüm renklerini görme fýrsatý buldu. Akpýnar köyünde ÝSDAK tarafýndan ikram edilen kahvaltý ve çay Erol Çivikgedey, yeni projelerin devam edeceðini belirtti. Yeni dönem Osmanlýca kurslarý baþýyor ayrat Vakfýnýn düzenlediði Osmanlýca kurslarý için yeni dönem kayýtlarý baþladý. Kurs koordinatörü Aydýn Yaðmur un verdiði bilgiye göre kurslar dört kur olarak düzenlenecek. Kurlar, birinci kur Kolay Osmanlýca Metinler, ikinci kur Osmanlý Türkçesi Ýmlasý, üçüncü kur Osmanlýcada Arapça ve Farsça kaideler ve dördüncü kur vesika okumalarý olacak. Kurs sonunda baþarýlý olanlara sertifika verilecek. Kurslara kayýtlar adresinden yapýlabilecek. Sempozyum sonrasý doða yürüyüþü Ý Hayrat Vakfýnýn düzenlediði Osmanlýca kurslarý için yeni dönem kayýtlarý baþladý. H Ýskilip sempozyumuna katýlan konuklar ÝSDAK organizasyonunda doða yürüyüþü gerçekleþtirildi. lirten Çelik, buna göre 005 yýlýnda 8,7 olan kayýt dýþý istihdam oranýnýn 03 yýlýnda 36,75 olarak gerçekleþtiðini kaydetti. Çelik, Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) tarafýndan istihdamýn korunmasýna ve artýrýlmasýna, iþsizlerin mesleki niteliklerinin geliþtirilmesine yardýmcý olmak üzere aktif iþgücü hizmetleri kapsamýnda mesleki eðitim kurslarý, iþbaþý eðitim programlarý, giriþimcilik eðitim programlarý, iþ ve meslek danýþmanlýðý faaliyetleri ve diðer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlendiðini ifade etti. Ý skilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, yarýn (5 Ekim Çarþamba) saat.00'de Türksat uydusundan yayýn yapan KON TV'nin canlý yayýn konuðu olacak. Kon TV'de yayýnlanan 'Ankara Konuþuyor' programýna canlý yayýn konuðu olarak katýlacak. Baþkan Çatma, Ýskilip'i ve göreve geldiði günden bu yana Ýskilip Belediyesinin hayata geçirdiði çalýþmalar hakkýnda bilgiler verecek. Baþkan Çatma'nýn canlý yayýn konuðu olarak katýlacaðý 'Ankara Konuþuyor' isimli program yarýn Kon TV'de saat.00'de baþlayacak. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, yarýn KONTV nin konuðu olacak.

16 6 SALI EKÝM 0 Kros da Bölgesel yarýþ ilk ayaðý Çorum da yapýldý B ölgesel Arasý Kros yarýþmalarý pazar günü Bozbað Köyü koþu parkurunda yapýldý. Çorum ile birlikte Amasya, Kastamonu, Bartýn, Bolu, Zonguldak ve Karabük illerinden toplam sporcunun yarýþtýðý Bölge birinciliðinde ÇorumÝl Özel Ýdarespor küçük erkekler kategorisinde takým halinde birinciliði kazandý. 000 metre küçük erkekler kategorisinde 0 takým yarýþtý. Yarýþma sonunda Çorum Ýl Özel Ýdarespor dan Volkan Enes Seymen 6. lük derecesiyle birinciliði kazanýrken Karabük Gençlikspor dan Atakan Elieyioðlu ikinci Bartýn Gençlik Merkezispor dan Muhammet Yahya Balcý üçüncü Karabük Gençlikspor dan Emrecan Özdemir ise dördünü oldu. Takým sýralamasýnda Ýl Özel Ýdarespor topladýðý puanla birinciliði kazanýrken Karabük Gençlikspor 5 puanla üçüncü Zonguldak GMGSKD 37 puanla üçüncü Bartýn Gençlikspor 39 puanla dördüncü oldu. Çorum Yýldýzlarý kulübü ise puanla beþinci oldu. 500 metre küçük kýzlarda ise Çorum Halk Eðitim Kültürspor mücadele etti. Bolu Belediyespor dan Cansu Çevik in birinciliði kazandýðý bu kategoride takým sýralamasýnda Kastamonu GSÝM takýmý 9 puala birinci alýrken Bolu Belediyespor 3 puanla ikinciliði Karabük Gençlikspor 3 puanla üçüncü olurken Çorum Halk Eðitim Kültürspor ise 0 puanla dördüncü sýrada yer al- dý metre yýldýz erkeklerde ise Çorum Yýldýzlarý kulübü ilimizi temsil etti. 3 atletin mücadele ettiði bu kategoride Bolu Gençlik Merkezispor kulübü ilk dört sýrayý alarak takým halinde birinciliði kazandý. Çorum Yýldýzlarýndan Muhammet Çelebi bu sporcularýn ardýndan beþinci olmayý baþardý. Bu kategoride Bolu Gençlikspor un ardýndan Zonguldak 5 puanla ikinci Karabük 7 puanla üçüncü olurken Çorum Yýldýzlarý ise 33 puanla dördüncülük kupasýný aldý. 000 metre yýldýz kýzlarda ise üç takým puanlamaya girdi. Polisgücüspor dan üç sporcu ilk üç sýrayý aldýðý bu kategorinin takým sýralamasýnda da 6 puanla birinciliði bu takým kazanýrken Bartýn Gençlikspor 7 puanla ikinci Karabük Gençlikspor ise puanla üçüncü sýrada yer aldý. Yarýþmalarýn ardýndan düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren atletlere madalya takýmlara ise kupalarý verildi. Batý Karadeniz Grubu Kros yarýþmalarýnda ikinci ayak müsabakalarý 6 Ekim de Kastamonu da yapýlacak. Üçüncü ayak müsabakalarý 8 Kasým da Amasya da yapýlacak. Bu yarýþmalar sonunda final grubuna yükselen takýmlar 30 Kasým da Aydýn Kuþadasý nda yapýlacak yarýþmalarda katýlacaklar. Marka deðeri 0 milyar dolarý geçti ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 683 ada no, 5 parsel, 9 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Su malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat:.00 Elektrik Üretim A.Þ Genel Müdürlüðü (EÜAÞ) Altýnkaya HES Ýþletme Müdürlüðü adet prefabrik bina alýmý iþi. Yer: EÜAÞ Altýnkaya HES Ýþletme Müdürlüðü Kolay-Bafra/Samsun Saat:.00 5 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Çöp konteyneri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat:.00 6 EKÝM Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü silahsýz 0/0/05 ile3//07 tarihleri arasý (3 yýl) 36 ay süreli kiþi özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 0 Çorum Saat: EKÝM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik ve Teknisyen Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü baðlý kuruluþu (Konukevi) Valilik ek binasý 8. kat Saat:.00 Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü bakým hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. 8. Cadde Çorum Saat: 0.00 EKÝM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kaloriferlik portakal tipi ithal kömür ve odun alýmý iþi. Yer: Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat:.00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Arýtma Tesislerine personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat:.00 Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü ICP-MS laboratuvar cihazý alýmý iþi. Yer: Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü (Hýdýrlýk Caddesi No: 7) Saat: 0.00 EKÝM Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü mutfaðýnda yemek piþirme yoluyla mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve servis hizmetleri alýmý iþi. Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat: 0.00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem personeli hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EKÝM Çorum Adliyesi 05 Mali Yýlý Çorum Adliyesi ve Ek Binasý için malzemesiz 9 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ulukavak Mah. Fatih Cad. No 3 Çorum Saat: 0.30 EKÝM Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Sosyal Güvenlik Merkezleri hizmetlerinin yürütülmesinde kullanýlmak üzere 0/0/05 ile 3//05 tarihleri arasýnda 5 gün adet sürücülü binek (sedan) araç temini hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 0 Saat: 0.00 Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü Mühendislik Fak. yaný Rektörlük Binasý. kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 TD plakalý, 0 model Volkswagen marka Jetta. TSÝ 05PS CMFRT MAN tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýllarý bir iþçi ile asansör periyodik bakým onarým ve servis hizmetleri hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: EKÝM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Yazýlým ve Lisans alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Rektörlük Binasý. kat Ýhale Salonu Saat:.00 3 EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý Özel Güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Salonu Saat:.00 T.C Ýskilip Ýcra Dairesi. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, 30 ada no, parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.376, Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, 30 ada no, 0 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.5,96 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat:.0-.5 Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü þoförlü araç kiralama iþi. Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat: 0.00 KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mah. 930 Ada No, l Parsel No, 7,99 m, arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 38.86,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 05 EY 3 3 plakalý 0 model Ford marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: B aðýmsýz araþtýrma kuruluþlarýndan biri olan Interbrand'in hazýrladýðý 0'ün En Ýyi 00 Global Markasý raporuna göre Hyundai, marka deðerini geçen yýla göre yüzde 6 oranýnda artýrarak Dünyanýn En Deðerli 0. Markasý oldu. Raporda, Hyundai'nin 0, milyar dolarlýk marka deðeriyle otomotiv sektöründe birçok Avrupalý, Amerikalý ve Japon rakibini yine geride býrakarak 7'ncilikteki yerini koruduðu belirtildi. Tüm dünyadaki geliþimini 005 yýlýndan bu yana hýzla artýran Hyundai, böylece Interbrand tarafýndan 0 yýl üst üste En Ýyi 00 Global Marka arasýna seçilmiþ oldu. Interbrand araþtýrma sonuçlarýna göre Hyundai müþterileri, uygun fiyat, üstün konfor, yüksek kalite ve pratik kullaným özellikleriyle beraber markayla aralarýnda oluþan duygusal baða da önem veriyor. Araþtýrma sonuçlarýna göre, Genesis ve Sonata'nýn yeni versiyonlarýyla özellikle üst segmentte büyük bir çýkýþ yakaladýðý belirtilen Hyundai, ürün gamýndaki diðer tüm kaliteli modelleriyle de müþterilerinin beðenisini toplamaya devam ediyor. Interbrand in konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Hyundai, hem hacim hem de marka deðeri açýsýndan en hýzlý büyüyen otomobil markalarýndan biri ve her yýl baþarýlarýna bir yenisini ekliyor. Marka imajýný geliþtirirken müþteri memnuniye- tini birinci hedef olarak belirleyen Hyundai, her beklentiye uygun modelleriyle öne çýkýyor. Geniþ bir yelpazede sunduðu kaliteli ürünlerindeki iddialý tasarýmlar, konfor unsurlarý ve fiyatlar, marka ve kullanýcýlarý arasýnda duygusal bir bað oluþturmada etkili rol oynuyor." denildi. Hyundai Motor Company Pazarlama Müdürü Won-Hong Cho ise, "Markamýzla ilgili tüm faaliyetlerimizde müþteri memnuniyetini göz önünde bulunduruyoruz ve sadece satýþ odaklý olarak yolumuzda ilerlemiyoruz. Hedefimiz çok satýlan deðil, en çok sevilen marka olmak" dedi.

17 SALI EKÝM 0 7 Oto Drag a yoðun ilgi HÝTOK tarafýndan düzenlenen Oto Drag yarýþlarýna gerek yarýþmacý gerekse seyirci ilgisi hayli yüksek oldu. Pazar günü TOKÝ Akkent Yolu üzerinde yapýlan yarýþmalar sekiz ayrý kategoride yapýldý. Samsunlu sürücülerin üstünlük saðladýðý yarýþmalarda Çorum adýna tek birinciliði Sýnýf 600 cc kategorisinde Ahmet Özkan kazandý. YÜKSEL BASAR ÝTOK tarafýndan düzenlenen Oto H Drag yarýþlarý pazar günü yapýldý. Akkent TOKÝ yolu üzerinde yapýlan yarýþmaya Çorum ile birlikte Ankara, Samsun, Amasya illerinden çok sayýda sürücü katýldý. Yarýþmalarý izlemek Akkent TOKÝ yolunda yapýlan yarýþmalara sürücüler kadar izleyenlerde büyük ilgi gösterdi Yarýþlar sýrasýnda zaman zaman sürücülerin yaptýklaarý gösterilen büyük ilgiyle izlendi üzere çok sayýda Çorumlu yarýþ severde izledi. Saat.30 da kayýtlarýn sona ermesinin ardýndan 3.30 da yarýþmanýn startý verildi. Oto Drag yarýþmalarýna daha nce açýklanan yedi kategoriye ilave olarak sekizinci kategori olarak dizel eklendi. Yarýþmalarý izleyenler arasýnda Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý da oldu. Hem yarýþmalarý izleyen hemde emniyet tedbirlerini yerinde inceleyen Tarancý ayrýca sýnýf ün yarýþmasýnýn startýný verdi. Katýlýmýn yüksek olmasý nedeniyle yarýþmalar gece saat 9.30 da sona erdi ve ardýndan kupa törenine geçildi. Oldukça geç biten yarýþmalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren pilotlara kupalarý verildi. Yapýlan yarýþmalar sonunda kategorilerinde dereceye girenler ve illeri þöyle: Sýnýf (600 cc). Ahmet Özkara (Clio- Osmancýk ÝBD den iyi prova Bayanlar 3. Voleybol Liginde mücadele edecek Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor sezon öncesi ilk hazýrlýk maçýnda Bolu Ýnkilapspor u 3- yenerken performansý ile umut verdi. Antrenör Ümit Gökgöz, Kasým da oynayacaklarý sezonun ilk maçýna kadar çok daha iyi olacaklarýný söyledi. u yýl ilimizi 3. Voleybol Liginde temsil edecek olan BOsmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ilk hazýrlýk maçýnda Bolu Ýnkýlapspor u 3- yenerken performansý ile lig öncesi umut verdi. Geçtiðimiz hafta sonu Bolu 7 Temmuz Stadý nda oynanan hazýrlýk maçýnda ilk seti Ýsmail Burak Derinderespor 5-0 kazandý. Ýkinci sette ev sahibi takýmtemsilcimizin savunmadaki hatalarý sonucunda bu seti 5- kazanarak skoru - yaptý. Üçüncü sette hayli zorlu bir mücadeleye sahne oldu ve bu seti 5-3 kazanan Ýsmail Burak Derinderespor dördüncü sette hücumdaki üstün oyununu savunmada da sürdürünce bu setide 5-0 kazanarak maçtan 3- galip ayrýlmayý baþardý. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor voleybol antrenörü Ümit Gökgöz, lig öncesi oynadýklarý ilk hazýrlýk maçýný oynamalarýna karþýn sporcularýn performansýndan son derece memnun olduðunu söyledi. Gökgöz, takýma yaptýklarý takviyelerin uyum saðlamasý için hazýrlýk maçlarýnýn çok büyük önemi olduðunu belirterek Kasýým da oynayacaðýmýz Samsun Spor Lsesi maçýna kadar hazýrlýklarýmýzý sürdüreceðiz. Hedefimiz grupta ilk ikiye girerek yarý final grubuna kalmak. Bizlere her türlü imkaný saðlayan kulüp baþkarnýmýz Ýsmail Burak Derindere ye teþekkür ediyorum dedi. Hazýrlýk maçýný izleyen Baþkan Ýsmail Burak Derindere de sporcularýnýn performansýndan son derece memnun olduðunu belirterek eksikleri görme adýna son derece yararlý bir karþýlaþma olduðunu söyledi, Osmancýk ýn ilk profesyonel takýmý olduklarýný belirten Derindere, tüm Osmancýklýlarýn desteðini beklediklerini söyledi. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor, Bolu Ýnkilapspor ile oynadýðý hazýrlýk maçýndan önce toplu halde Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý Oto Drag yarýþmalarýný izledi ve bir kategorininde startýný verdi Çorum),. Yusuf Arýcý (Doðan-Ankara), 3. Osman Erdoðdu (Clio- Samsun). Sýnýf 3 (Süper 600 cc),. Abdullah Çoþkun (Peugeot 06 GTÝ-Ankara),. Erhan Þahin (Peugeot 06 GTÝ-Samsun), 3. Mustafa Tatlý (Peugeot 06 GTÝ-Amasya). Sýnýf (000 cc),. Arda Küçük Ýbrahimoðlu (Leon Cupra-Samsun),. Recai Kahraman (BMW- Samsun), 3. Eren Acar (Honda Tyep-Amasya). Sýnýf 5 (700 cc). Recai Kahraman (BMW- Samsun),. Uður Akdeniz (BMW- Samsun), 3. Necati Gelir (FIAT Turba-Ankara). Sýnýf 6: (700 cc üzeri). Mehmet Gül (Peugeot 06 GTÝ-Ankara),. Gökhan Atasoy (Leon Cupra-Samsun). 3. Murat Alemdar (Turba Þahin- Ankara). Sýnýf 7 (x Unlimited). Fikret Dikenci (Flash Turba- Amasya),. Mustafa Fuat Tankal (Turba Þahin-Ankara), 3. Murat Özçetin (Subaru Ýmpreza-Çorum), Sýnýf 8 (Dizel Kategorisi). Fatih Demir (Skoda TDÝ- Samsun),. Samet Karagöz (Golf TDÝ- Çorum), 3. Selim Yýlmaz (Toyota TDI-Çorum). Ýstanbul hazýrlýðý bugün baþlýyor Ç orum Belediyespor da cumartesi günü oynanacak Ýstanbulspor maçýnýn hazýrlýklarý bugün baþlýyor. Manavgatspor maçýndan sonra dünü dinlenerek geçiren Belediyespor lu futbolcular bugün saat.30 da yapacaklarý çalýþma ile Ýstanbulspor hazýrlýklarýna baþlýyor. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal bugün baþlayacaklarý çalýþmalarý perþembe gününe kadar sürdürecekleri ve cuma günüde maç için Ýstanbul a hareket edeceklerini söyledi. Belediyespor da sakatlýðý devam eden Sefa Akýn ve Emre nin bu hafta sonuda forma giymesinin zor olduðu Sefa nýn önümüzdeki hafta içi oynanacak Adliyespor maçýnda forma giyebeleceði belirtildi. Yeni lider Kastamonuspor Yarýþmalarýn ödül töreni akþam geç saatlere kaldý ve derecele girenlere kupa verildi BAL 5. grupta Ulukavakspor üst üste ikinci maðlubiyetini sahasýnda Bartýnspor önünde aldý. Siyah beyazlýlar bu maðlubiyetle sýralamadaki yerlerinde kaldýlar. ölgesel Amatör Lig B5. grupta dördüncü hafta maçlarý sonunda Kastamonuspor liderliðe BAL 5. Grup Haftanýn Görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Ulukavakspor - Bartýnspor : 0- Fatsa Belediyespor - Ladik Belediyespor : -3 Yeni Amasyaspor Bafraspor : - Kastamonuspor - Güzel Orduspor : -0 Ünyespor - Sinopspor : - Termespor- Kaptan DÇ Soðuksu Yenice : - Çarþambaspor - Turhalspor : 0-0 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR Kastamonuspor Ladik Belediye 3 Yeni Amasya Bartýnspor 5 Güzel Orduspor 6 Soðuksu Yenice 7 Termespor 8 Turhalspor 9 Çarþambaspor 0 Sinopspor Ünyespor Fatsa Belediye 3 Ulukavakspor 930 Bafraspor O G B M A Y P Önümüzdeki hafta programý 9 Ekim Pazar 930 Bafraspor - Ulukavakspor. Bartýnspor - Kastamonuspor 966. GüzelOrduspor Ünyespor. Kaptan DÇ Soðuksu Yenice Çarþambaspor. Ladik Belediye - Yeni Amasyaspor. Sinopspor - Termespor. Turhalspor -Fatsa Belediyespor yükseldi. Grupta ilk dört hafta sonunda ortaya çýkan tabloya göre mücadelenin hayli zorlu geçeceði ortaya çýktý. Temsilcimiz Ulukavakspor üst üste ikinci maðlubiyetini aldý. Sahasýnda Bartýnspor önünde her iki yarýnýn uzatma dakikalarýnda yediði gollerle rakibine -0 yenilen Ulukavakspor puan sýralamasýndaki yerinde kaldý. Grupta Kastamonuspor þampiyonluk adaylarýndan Güzel Orduspor önünde aldýðý tek gollü galibiyetle üst üste üçüncü maçýnýda kazanarak liderliðe yükseldi. Ladik Belediyespor da kötü baþladýðý sezonda üçüncü galibiyeti Fatsa Belediyespor deplasmanýnda 3- lik galibiyetle ayrýlarak ligde ikinci sýraya yükseldi. Yeni Amasyaspor ise sahasýnda oynadýðý Bafraspor karþýsýnda aldýðý - lik galibiyetle zirveye ortak olmayý baþardý. Haftanýn sürpriz sonuçlarnda ise Sinopspor deplasmanda Ünyespor u Karabük Kaptan DÇ Soðuksuspor ise Termespor u - lik skorlarla yenerek üçer puanýn sahibi oldular. Grupta haftanýn berabere biten tek maçýnda ise Çarþambaspor ile Turhalspor takýmlarý - berabere kaldýlar,

18 Okul Sporlarý na renkli açýlýþ 8 SALI EKÝM 0 O kul Sporlarý açýlýþ toplantýsý dün Anitta Otel de yapýldý. Saat 0.00 da baþlayan toplantýya Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Okul Sporlarý Federasyonu Baþkaný Ayhan Pala, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner ile birlikte çok sayýda branþýn il temsilcisi antrenörü ve beden Baþarýlýlara plaket Okul Sporlarý açýlýþ törenine katýlan davetliler ve Beden Eðitimi Öðretmenleri görülüyor MURAT KARASU O kul Sporlarý açýlýþ töreninde geleneksel plaket töreni yapýldý. Geçtiðimiz yýl yapýlan Okul il birinciliklerinde þampiyon olan gruplarda ve Türkiye Þampiyonalarýnda dereceye yapan okullarýn Beden Eðitimi Öðretmenleri ve antrenörlerine Ýl Temsilciliði tarafýndan plaket verildi, Yapýlan törende Hentbol branþýnda Beden Eðitimi Öðretmeni Turan Karataþ, antrenör Zülfiye Kurt. Basketbol branþýnda Beden Eðitimi Öðretmenleri Murat Çalýþkan, Voleybol branþýnda Dilaver Asiltürk, Badminton branþýnda Barýþ Boyar ve alev Býyýkoðlu. Futbol branþýnda Ahmet Koldaþ, antrenör Hüseyin Eðer. Futsal branþýnda Ferhat Boz, Mustafa Doðan, Hakan Kýlcý. Masa Tenisi branþýnda Mesut Kuþgöz, Halter branþýnda Antrenör Hasan Has, Ýsmail Kekeç, Bocce branþýnda Antrenör Hakan Çýtak, Ayþegül Yýldýrým, Oryantring branþýnda Duran Torbacýoðlu, Güreþ branþýnda Antrenörler Çelebi Bayar ve Hakký Ceylan, Ýsmail Bülent Tuzcu, Hasan Demirer, Ruþen Çetin, Fatih Topuz, Hüseyin Karakuþ. Judo branþýnda Hüseyin Üstündað ve Hakan Taþtan a plaketleri protokol üyeleri tarafýndan verildi. eðitimi öðretmenleri katýldýlar. Toplantý geçen yýl düzenlenen okul spor faaliyetlerini içeren slayt gösterisi ile baþladý. Ardýndan saygý duruþu ve istiklal marþý ile devam eden tören Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve Okul Sporlarý Federasyonu Baþkaný Ayhan Pala nýn konuþmalarý ile devam etti. Ardýndan geçen yýl yapýlan okul spor faaliyetlerinde Çorum da þampiyon olan gruplarda ilimizi temsil eden okullarýn beden eðitimi öðretmen ve antrenörlerine plaketleri verildi. Daha sonra Federasyon Baþkaný Ayhan Pala tarafýndan spora destekte bulunanlara plaket verilmesinin ardýndan Okul Spor Faaliyetleri suru- Açýlýþ törenine katýlan Ýl Temsilcileri ve antrenörlerden iki ayrý görüntü mu yapýldý. Toplantý kýsa bir ara öðünün ardýndan ikinci bölümde yeni sezon Okul Spor Faaliyetleri kurallarý yaþ sýnýrlarý, baþlama tarihleri ve baþvurular konusunda teknik bilgilerin verildiði bilgilerle sona erdi. Federasyon katkýda bulunanlarý unutmadý HARUN AKKAYA O Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük baþarýlý öðretmenlerin plaketlerini verdi Futbol branþýnda baþarýlý olanlarýn plaketlerini Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi BESYO Müdürü Faruk Yamaner salon sporlarýnda baþarýlý olan antrenör ve öðretmenlerin plaketlerini verdi Federasyon Baþkaný Ayhan Pala ferdi branþlarda plaket Belediyespor Baþkaný Zeki Gül Güreþ ve Tekvando branþýnda baþarýlý antrenörlerin plaketlerini verdi Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman Güreþ ve Tekvando branþýnda baþarýlý antrenörlerin ödüllerini verdi kul Sporlarý Federasyonu Baþkaný Ayhan Pala, Çorum da Okul Spor faaliyetlerine katkýda bulunanlara plaket verdi. Dün Anitta Otel de düzenlenen Okul Sporlarý açýlýþ törenine katýlan Federasyon Baþkaný Ayhan Pala Okul Spor müsabakalarýna verdikleri katkýlardan dolayý Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile BESYO Müdürü Faruk Yamaner e birer plaket ve Türk bayraðý hediye etti. Federasyon Baþkaný Ayhan Pala, Çorum un yaptýðý çalýþmalarla örnek olduðunu belirterek mülki amirlerene teþekkür etti ve bu desteðin sürmesi dileðinde bulundu. Pala Çorum farkýndalýk yaratmaya devam ediyor O kul Sporlarý Federasyonu Baþkaný Ayhan Pala, Çorum un Okul Sporlarý alanýnda hen zaman öncü ve örnek olduðunu belirterek bu çalýþmalardan dolayý herkese teþekkür etti. Yeni sezon Okul Sporlarý açýlýþ töreninde konuþan Federasyon Baþkaný Ayhan Pala Çorum farkýndalýk yaratmaya devam ediyor. Geçtiðimiz yýl BESYO tarafýndan düzenlenen iki çalýþtaya katýldýk ve konuþma yaptýk. Okul Sporlarý artýk dünyada en çok deðer ve önem verilen alan oldu. Çünki sportif alandaki baþarý, çocuklarý sporla tanýþtýrmak ve obeziteden kurtarmak için hepsinden önemliside kötü alýþkanlýklardan uzak tutmak için okul sporunun önemi bilimsel olarak kanýtlandý. Çocuklarýmýzý obeziteden kurtarmak için küçük yaþta hareket ettirmek saðlýklarýna kazandýrmak çok önemli. Okul sporlarýna verilen önemi bir kaç örnekle göstermek istiyorum. Çin Olimpiyatlarý almadan sekiz yýl önce okul sporlarýndan seçme yaparak baþarýlý sporcularý belirledi ve olimpiyatta madalyalarý topladý. Ýn- giltere Olimpiyatlardan önce okullardaki Beden Eðitimi ders saatini üçten beþe çýkardý ve aktivite dersi koydurlular. Bizde bu noktada eksiklerimi gidermek zorundayýz. Bugün baþarýlý sporcularýn tümümün kökekinde okullarýnda aldýklarý eðitimler yatmaktadýr. Tabiki okul sporlarýnda amaç sadece yarýþmacý sporcu yetiþtirmek deðil. Önemli olan mümkün olan en fazla sayýda öðrencise spor etkinliðini katmak ve onlarýn vücut geliþimlerine katkýda bulunmak. Beden Eðitim Öðretmenleri okullarý Jandarmasý deðildir. Onlar gizli yetenekleri bularak onlarý ortaya çýkartan insanlandýr dedi. Federasyon Baþkaný Ayhan Pala, Beden Eðitimi Öðretmenlerinede seslenerek devamlý kendilerini yenilemeleri ve gündemi takip etmelerini isteyerek, her türlü bilimsel çalýþmaya açýk olmalarýnýn hem kendileri hemde öðrencileri açýsýndan bunun çok önemli olduðuna dikkat çekti. Pala konuþmasýn son bölümünde ise Çorum da sportif faaliyetlere katkýda bulunananlara teþekkür etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ün spor dostu bir insan olduðunu ve verdiði katkýlardan dolayý kendisine teþekkür eden Pala, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer içinde Çorum için bir þans olduðunu düþünüyorum dedi. Pala, son olarakta Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün ün gerek Çorum daki çalýþmalarý gerekse Federasyon un Uluslararasý organizelerdeki performansý ile her türlü övgüyü hakettiðini belirterek kendisini salonda bulunanlara alkýþlattý. Eðer Geçen yýl 5000 sporcu mücadele etti G ençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Çorum olarak Okul Sporlarý faaliyetlerini sorunsuz olarak sürdürdüklerini belirterek bu noktada kendilerine destek veren herkese teþekkür etti. Okul Sporlarý açýlýþ töreninde konuþan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, geçtiðimiz yýl Çorum da branþta 0 okulun 500 takýmla mücadele ettiðini ve müsabakalara katýlan sporcu sayýsýnýnda 5000 olduðunu söyledi. Eðer, bu çalýþmalar sýrasýnda Milli Eðitim Müdürlüðü ile ortaklaþa olarak yürüttükleri organizelerde Beden Eðitimi Öðretmenleri nin yakýn desteðini gördüklerini belirterek Ayrýca ilimizde yapýlan grup müsabakalarýnda Ýl Özel Ýdaresinin ve Belediye Baþkanlýðýmýzýn büyük katkýsýný görüyoruz. Ýlimizde yapýlan organizelerde tüm kurumlar uyum içinde çalýþtý ve hiç bir sorunla karþýlaþmadý. Federasyon Baþkanýmýzda çok iyi bildiði gibi Türkiye de bu alanda ilk beþ içindeyiz. Bizlere gerek grup- larda Çorum u temsil eden okullarýmýz gerekse ilimize gelen misafirlere verdikleri katkýlardan dolayý Belediye Baþkanlýðýmýza çok teþekkür ediyorum. Geçen yýl ilimizdeki sportif müsabakalarda hiç bir disiplin olayý yaþamadýðýmýzý memnuniyetle burdan belirtmek istiyorum. Yeni sezonda okul idarecilerim ve öðretmen arkadaþlardan bir isteðim var. Lütfen hangi branþta müsabakalara katýlacaklarýný belirtilen süre içinde sisteme kayýt yaptýrsýnlar. Gruplar ve fikstür belirlendikten sonra yapýlan baþvurular bize büyük sýýkýntý oluyor. Geçen yýl bu konuda taviz vermedik bu yýlda vermeyeceðiz. Yeni eðitim öðretim yýlýnýn ve sportif müsabakalarýn baþarýlý geçmesi dileðiyle dedi.

19 (Ç.HAK:73) Türkiye Diyanet Vakfý üniversite öðrencileri için yurt kapasitesini yükseltecek. Türkiye Diyanet Vakfý Mütevelli Heyeti Ýkinci Baþkaný Mazhar Bilgin, üniversite öðrencilerinin barýnma ihtiyacýna destek olmak amacýyla bin 500 olan yurt kapasitesinin 0 binlere çýkarýlmasýnýn hedeflendiðini belirtti. Sosyal, hayri, dini ve kültürel hizmetlerin yaný sýra cami yapýmý, barýnma gibi alanlarda da hizmet verdiklerini ifade eden Bilgin, üniversite öðrencilerinin yurt sýkýntýsý yaþamamasý için vakýf olarak, bu konuda da çalýþmalarýnýn olduðunu vurguladý. Özellikle son yýllarda yurtlarýn kapasitesini artýrdýklarýný anlatan Bilgin, þunlarý kaydetti: "Son yýllarda yurt hizmeti ataðýmýz var. Yurt içindeki üniversite öðrencilerine yönelik, öðrenci yurdu hizmetlerimiz var. Bu konuda geçen yýl bin 500 kiþilik (Ç.HAK:997) Satýlýk Daire Bahçelievler Mah. Þenyurt. Sokak Elvin Apartmaný 3. kat 0 m, 3+ güney-batý cephe, asansörlü, otoparklý daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Binevler Çavdar Sitesi nde KÝRALIK VÝLLA Tel: (Ç.HAK:985) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:589) SAHÝBÝNDEN SATILIK * 00 m tam inþaat alanlý * kata ruhsatlý * Saat Kulesine 00 m * Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m * Milönü Caddesine 9 m * Arka yola 8 m cepheli * 59 ada 5 parseldeki mülk 500 m alýnabilecek eski ev yerleri TARLA * Yaydiðin 53 ada ve parsel toplam 7 dönüm * Yol cephesi 6 m * Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda * Ankara Yoluna 700 m * Cemilbey Caddesine 800 m * Saat Kulesine 5 km. mesafede TARLA * Yaydiðin 6 ada 3 parselde * 0 dönüm * 5 metre yol cepheli * Cemilbey Caddesine 500 metre * Ankara Yoluna 5 km kapasitemizi, 0-05 eðitim-öðretim yýlý için bin 500'e çýkardýk. Ýnþallah önümüzdeki üç yýl içerisinde 0 ilimizde bunu yaygýnlaþtýracaðýz. Birkaç yýl içerisinde bu sayý 0 binlere kavuþacak. 0 bine kavuþan bu sayýdaki insanlarýmýza, öðrencilerimize, gençlerimize yurt hizmeti vereceðiz."(trt Haber) ELEMANLAR ALINACAKTIR Doðalgaz su tesisatýnda çalýþacak Usta ve Çýraklar alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek Özyýldýz Isý Mühendislik (Ç.HAK:958) (Ç.HAK:88) * Saat Kulesine 5 km mesafede Ýrtibat Tel: KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gazel Makina San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Bölgesi Adres: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 9/ Devren Satýlýk Pimapen Atölyesi Aþaðý Sanayi 5. Çelik Sokakta bulunan Pimapen (Ç.HAK:99) Trans Mikser Þoför Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyim sahibi Trans Mikser Þoförleri alýnacaktýr. (Ç.HAK:993) 8. Cad. No: Tel: TDV üniversite yurt kapasitesini artýracak aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: /D YÝTÝK Þube iþyerinde kullanmakta olduðum Beko 00 TR marka model ve sicil nolu Ö.K.C. ait ruhsatnameyi kaybettim. Hükümsüzdür. Eflonos Güzellik Turz. Gýd. San. Tic. Ltd. Þti. Çorum VD: Adres: Merkez: Yavruturna Mah. Maliye Sok. Iþýl Apt. A Blok No: 3/ Çorum Þube: Cumhuriyet Cad. Uzay Ýþ Merkezi No: 38/ Amasya/Merzifon (Ç.HAK:3000) (Ç.HAK:7) Atölyesi devren satýlýktýr. Mür. Tel: Serra Hazýr Beton (Ç.HAK:607) ÝDEAL HOME BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Diksiyonu düzgün * Ekip çalýþmasýna uyumlu * Bilgisayar kullanabilen * En az lise mezunu bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:956) (Ç.HAK:70) Adres: Kulaksýz Sk. No: 8/A Tel: ELEMAN ARANIYOR Demir doðrama, paslanmaz korkuluk ve alüminyum korkuluk iþlerinden anlayan ÇIRAK-KALFA- USTALAR alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek (Ç.HAK:977) (Ç.HAK:999) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. / (Ziraat Odasý Yaný) Þahin Paslanmaz SATILIK LÜKS DAÝRELER 3. Stad Sokak ta 0 m yeni adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Plastik boru imalatýnda yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ 0-30 yaþ arasý eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çaðlayan Plastik Adres: K.S.S. Sitesi 73. Sok. No: 3 Tel: (Ç.HAK:90) (Ç.HAK:989) SALI EKÝM 0 9 Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: No: 09 ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere elektrik ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Demiral Elektrik Ltd. Þti. (Ç.HAK:98) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. TÜRKÝYE DÝYANET VAKFI ÇORUM ÞUBESÝ KÝRALIK ÝÞYERÝ Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý na ait olan Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Baha Bey Caddesi Pafta 59, Ada 8, Parsel de kayýtlý Gayrimenkulde bulunan 8/3 arsa paylý Zemin kat Bodrum ve Asma katý mevcut toplam 337 M lik iþyeri kiralýktýr. Kira ihalesi ile ilgili gerekli þartname Çorum Müftülüðü binasonda bulunan Türkiye Diyanet Vakfý Çorum þubesi bürosundan ücretsiz olarak temin edilir. Ýsteklilerin Pazartesi günü saat 7 ye kadar ayný yere dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Ýhale.0.0 Salý günü saat 5 de gerçekleþecektir. Ýlanen duyurulur. Ýrtibat Tel: Mehmet AÞIK Ýl Müftüsü Vakýf Þb. Bþk. (Ç.HAK:300) Motor Elektrik Usta ve Kalfalarý alýnacaktýr Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM Adres: Yunus Emre Ýþ Merkezi No: Tel: BAY-BAYAN ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Erkekler için askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY-BAYAN Elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Tel : Adres : Ankara yolu 6.km Çorum

20 Görüntü talebi HALÝLÖZTÜRK orum Belediyespor ile Manav- arasýndaki maçta yaþa- Çgatspor nan pozisyonlara yapýlan büyük tepki üzerine maçýn gözlemcisi ve temsilciler kurulu üyesi görüntü izlemek istediler. Maçýn 5.dakikasýnda yaþanýlan penaltý pozisyonu ile 78. dakikasýnda yaþanýlan çizgiyi geçip geçmediði tartýþýlan gol pozisyonuna gerek sahadaki futbolcular gerek teknik heyet gerekse tribündeki taraftarlar büyük tepki gösterdiler. Hakemin bitiþ düdüðü ve soyunma odasýna gitmesinin ardýndan protokol tribününde maçý izleyen gözlemci Hayrettin Çaðýn ile Federasyon Temsilciler Kurulundan ve Samsun dan Þener Baykan gelen yoðun istekler üzerine basýn kulübesinde maçý çeken Belediye elemanlarýndan pozisyonlarýn görüntülerini istediler. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal bu konuda taleplerini ilettiler. Hakemin düdüðü çaldýðý ve maçý bitirdiði andan itibaren izlenen pozisyonda hakeme verilecek veya es geçilecek cezanýn Belediyespor a hiç bir katkýsý olmayacaðýna göre giden Çorum Belediyespor un iki puanýna oldu. Öte yandan bu kadar gerilimi yüksek ve pozisyon tartýþmasý yaþanan maçýn ardýndan Çorumlu futbol severlerin gerek sahaya hiç bir þey atmamalarý gerekse çirkin tezahürat yapmamalarý en büyük alkýþý haketti. Maç sonunda da stad önünde toplanan taraftarlar Hýrsýzlar diye baðýrarak tempo tuttular. HALÝL ÖZTÜRK Bayrak duyarlýlýðý Çorum Belediyespor taraftarlarý Manavgatspor maçýnda hafta içinde yaþanan olaylar nedeniyle istiklal marþý sýrasýnda açtýklarý bayrakla tepkilerini dile getirdiler. Kýrmýzý Þimþekler taraftar grubu tezahüratlarla bayraklarýný sahip çýktýlar. SALI EKÝM 0 Gözlemci ve temsilci maçýn görüntülerini basýn kulübesinden isterken görülüyor Takým olma yolundayýz Takým olma yolunda önemli mesafeler aldýklarýný gördüðü Manavgatspor maçýnda kazanmak adýna her türlü çabayý gösterdiklerini belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal Gerçekten tamamen kapanan rakip önünde golü bulmak için her türlü yolu denedik. Son vuruþlarda baþarýlý deðildik. Bir golümüz birde penaltýmýzýn verilmediði maçta malesef hakem iki puanýmýzý aldý. Yapacak bir þey yok, bugünden itibaren bu maçý unutup Ýstanbulspor maçýný kazanmak için hazýrlýklarýmýza baþlayacaðýz. Taraftarlarýmýzýn takýmýna olan inancýný görmek umutlarýmýzý artýrýyor dedi. Ç orum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal takým olma yolunda önemli adýmlar attýklarýný ancak en büyük eksiklerinin sahalarýnda kazanmak olduðunu söyledi. Ýncedal, Manavgatspor un kapalý savunma karþýsýnda kanattan veya ortadan her türlü gol giriþiminde bulunduklarýný ancak son vuruþlarda baþarýlý olamadýklarýný belirterek Birinde baþarýlý olduk eçtiðimiz hafta Hatay temsilcisi Ký- deplasmanda -0 yene- Grýkhanspor'u rek üç puan alan Çorum Belediyespor evinde oynadýðý lider Manavgatspor'la golsüz berabere kaldý. Karþýlaþmaya gelince maçý yaklaþýk 500 civarýnda taraftar izledi. 5 dakika boyunca iki tarafýnda ciddi ataðý yoktu. Ýkinci yarý konuk takým Manavgatspor'un net iki gollük pozisyonunu kaleci Fatih kurtardý. Belediyespor'un 5. dakikada Turgay'ýn düþürülmesini Hakem Ýbrahim Bülbül devam dedi. Devamýnda 77. dakikada Buðra'nýn sað çaprazdan kaleye þutu goldü onu da vermedi. Kýsacasý orta hakem Çorum Belediye'nin üç puanýný resmen çaldý. Bence son dönemlerde Çorum'a gelen en art niyetli hakemdi. Yeri gelmiþken Yavuz hocaya da kendi görüþlerimi aktarmak istiyorum. Turgay oyun kurucu. Santrafor arkasý oynuyor. Ancak görevlerini yerine ancak onuda hakem görmedi yapacak bir þey yok dedi. Ýncedal, takým olarak her hafta geliþim gösterdiklerini geçen hafta kazanan bir takým olduðunu bu nedenle bozmadýðýný belirterek Rakibimiz sadece hücum hattý ile gol aradý. Savunma oyuncularý maç boyunca hiç ileri çýkmadýlar. 7-8 isimle kapanan rakip karþýsýnda maçýn büyük bir bölümünde oyunu.:: YORUM ::. Son söz hakemin domine ettik ve pozisyonlar bulduk. Final paslarýnda ve son vuruþlarda baþarýlý olamadýk. Son bölümde ise rakip kaleye yýktýðýmýz oyunda girdiðimiz pozisyonlardan yararlanamadýk. Ben futbolcularýmýn kazanma isteðinden ve ortaya koyduklarý mücadeleden son derece mennunum. Bu maçtaki tek eksiðimiz goldü. Onuda bulduk ancak malesef maçýn hakemi ver- Kaçan iki puan hüznü orum Belediyespor un Manavgats- ile oynadýðý maça taraftarlar ka- Çpor dar protokolün ilgiside yüksek oldu. Maç boyunca galibiyet golünü bekleyen tüm taraftarlar gibi protokolde maçý izleyenlerde kaçan veya ellerinden alýnan iki puana yanýyordu maç sonunda. Protokol tribününde maçý izleyen Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal ile AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan maçýn ardýndan kaçan iki puan hüznünü böyle yaþadýlar. Kadir Þimþek getirmiyor, koþmuyor, eli belinde geziyor. Yükü diðer orta saha oyuncularý kaldýramýyor. Buðra gibi süper sað açýðýn varken Ali Kireþ'ten macera arýyorsunuz. Dahasý takým topu yerden oynamýyor. Doldur boþaltla gol aranýyor. Açýklar bal yapmaz arý gibi. Korner atýþlarýnda geçen sezon Ýmam leblebi gibi gol attý. Þimdi çakýlý oynuyor. Bu takýmda Akif'in de kesilmesine takýldým. medi. Futbol oyunun içinde olan olumsuzluklarý bu maçta yaþadýk. Ben kesinlikle hakeme karþý kötü bir söz söylemedim. Tepkim sadece verilmeyen golümüzeydi. Gerçekten taraftarýmýzýn önünde çok fazla kazanmak istediðimiz bir maçta iki puan kaybettiðimiz için üzgünüz. Ancak takým olma yolunda kazandýðýmýz mesafe beni ilerisi için umutlarýmý artýrdý. Maç boyunca takýmlarýna destek veren, maçtan sonra sahasýnda kaybettiði puanlara raðmen futbolcularýna gerek saha içinde gerekse maçtan sonra stad dýþýnda destek veren taraftarlarýmýza çok teþekkür ediyoruz. Onlarýn bu takýma inançlarý devam ettiði sürece bizde onlarý mutlu etmek adýna elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz. Artýk Manavgatspor maçýný unuttuk ve bugünden itibaren Ýstanbulspor ile oynayacaðýmýz maçý düþünüyoruz. Takým olarak iç sahada kaybettiðimiz iki puaný bu maçta telafi etmek istiyoruz dedi. Adil hasret giderdi anavgatspor kapta- Adil Arýcý on yýl Mný sonra Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na çýktý. 00 yýlýnda ilk profesyonel imzayý Çorumspor da atan Adil Arýcý Manavgatspor ile geldiði Çorum da ikinci yarýda oyuna girdi. Maçýn ardýndan Adil Arýcý o dönemde yönetici olan Mustafa Köse, Sinan Özdilli ve Remzi Karahan ile hasret gider-.:: GÖZLEM ::. Ders çýkartmak Halil ÖZTÜRK azanmanýn çok anlamlý olacaðý bir maçta Kmalesef iki puan kaybettik. Özellikle maçýn son yarým saatlik bölümündeki futbolumuz ile bunuda hakettik. Malesef fazla giremediðimiz pozisyonlarda attýðýmýz golüde yardýmcý hakem görmeyince kaçan iki puana yandýk. Futbolun içinde olan tüm þanssýzlýklarý bu maçta yaþadýk. Ortada olan bir pozisyonda maçýn hakemi devam dedi. Görüntülerden 0 kez tekrar izlediðim ve fizik kurallarýna göre yorum yaparak gol olduðuna karar verdiðim pozisyonda yardýmcý hakem malesef orta sahaya koþmadý. Sonuçta iki puan kaybettik. Ancak bu maçtan hakemlerin çýkarmasý gereken dersler varsa bizlerinde mutlaka olmasý gerekiyor. Rakip kendi sahasýna kapanýp çýkmayan bir takým. Kontrataklarla etkili olmaya çalýþýyor. Hýzlý adamýda yok bunu yapsýn. Biz ise ilk yarýda orta sahadan savunma arkasýna top atmayý bir türlü baþaramadýk. Gerçi kanat oyuncularýmýzda malesef hiç bir koþu yapmadýlar. Tek yaptýðýmýz kenarlardan kazandýðýmýz taç atýþlarýnda uzun kullandýn Nedim in aþýrtacaðý toplarla pozisyon aradýk. Bunlardan bir ikisinde Nedim istenileni yaptý ancak son vuruþu yapamadýk. Ýkinci yarýda Manavgat kenar yönetimi eski Çorumspor u Adil i oyuna alarak taç atýþlarýnda Nedim in önüne koydu. Saðda Ali solda Murathan ilk yarýda bir tek atak geliþtiremedi. Arkalarýnda Osman ve Eray da rakip ceza alalýna sadece bir kez girince hücum hattý bir tek Çaðlar ve Turgay a kaldý. Ýkinci yarýnýn ilk bölümünde konuk takýmýn ender geldiði ataklarda kaleci Fatih yaptýðý kurtarýþlarla takýmýný maçta tutmayý baþardý. Kapanan rakibi açmak için kanadý etkili kullanmak isteyen Yavuz hoca kontenjan belasýndan dolayý Buðra yý oyuna almak için iki deðiþiklik birden yaptý. Buðra ve Furkan oyuna girdikten sonra sað kanattan Buðra yaptýðý koþularla maçý heyecan getirdi. Gerçekten gerek rakip savunmayý zorlamasý gerekse takýma verdiði hava ile maçý rakip alana yýktýrdý. Belkiide bu sezonki en kötü futbolunu oynayan Turgay oyunda kaldýðý 8 dakika içinde bir tek etkili pas atamadý bir tek penaltý tartýþmasý olan pozisyonda duvar pasýyla etkili oldu. Yukarda okuduðunuz Yavuz hocanýn demecinde dediði gibi kaçan iki puan tabiki insaný üzüyor. Ancak ilk haftalara göre takým hatlarý arasýndaki kopukluðun azalmýþ olmasý birbir açýklarýný kapatma çabalarý umut verici. Yavuz hocanýn kesinlikle iki kanada alternatif isimler bulmasý gerekiyor. Murathan malesef geçen sezonun ikinci yarýsýndan bu tarafa ivmeyi hiç yukarý çeviremedi. Kýýrýkhan maçýnda da son 5-0 dakika özlenen Murathan gibi oynamýþ, Manavgat karþýsýnda da ayný dakikalarý bekledi. Onun bu takýma katacaðý çok þey olduðu kesin. Ancak bu formu ile yararlý olamayacaðý kesin. Bu futbolcuyu fiziksel ve kafa olarak daha iyi duruma getirmek için belkide dinlendirmek hem ona hemde takýmýna yararlý olacaktýr. Sað kanat içinde Buðra alternatifsiz görünüyor. Yavuz hoca kontenjandan dolayý eli kolu baðlý. Ancak özellikle deplasman maçlarýnda Buðra gibi bir silahý kulübede oturtmak yanlýþ. Buna bir formül bulmak gerekiyor. Devre arasýna kadar yapacak baþka çerimiz olmadýna göre. Ön liberoda görev yapan iki kontenjandan birisini bekletmek veya forvet veya forvet arkasýndan birisini dinlendirmek. Oynanan diðer maçlara baktýðýmýz zaman takýmlar arasýnda fazla güç farký olmadýðý ortada. Hava yakalayan Zonguldak iyi gidiyor. Diðerleri aðýr aksak gidiyorlar. Zonguldak ýn avantajýda oynadýðý takýmlar. Belediyespor her hafta liderle oynuyor. Gerçi bu zorlu dönemin ardýndan gelecek maç trafiðinde toplanacak puanlarla zirveye ortak olmak mümkün. Yeterki geçen yýlki rakibi küçük görme hatasýný yapmayalým. Yazýmýn sonunda ise özel bir teþekkür kaleci Fatih e. Yaptýðý kurtarýþla ilgili deðil tabiki. Sonuçta iþini yaptý. Ancak bunca gerilime raðmen gerek maç içinde gerekse bitiþ düdüðünden sonra takým arkadaþlarýný sakinleþtirmesi alkýþý hakettirdi. Hele hele protokol tribününe gelerek kendinden geçmiþ yöneticisinin yapmasý muhtemel büyük yanlýþýna AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný eski yönetici Mustafa Köse ile birlikte engel olmasý.

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri On5yirmi5.com Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri 2015 yılında pek çok yardım kuruluşu dünyanın pek çok yerindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak. Peki hangi yardım kuruluşu, kurban kesimi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

NQR Isuzu NQR, 146 beygirlik turbo motoru ve geliþtirilmiþ iç donanýmýyla çok güçlü NQR, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi), HBB (Hidrolik Takviyeli Fren Sistemi),

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok?

Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok? Baðcý Ailesinin Mutlu günü Meryem ve Bünyamin Baðcý'nýn oðullarý, AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'nýn Yeðeni ve ayný zamanda yardýmcýsý olan Ömer Fatih Baðcý, Þehri ve Mehmet Çanak'ýn Kýzlarý Sevda ile

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür.

Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür. Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür. Kurbanlarınız Afrika da Bayram Olsun. Kurbanlarınızı Afrika nın en ücra yerlerine

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 25 Şubat 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KURBAN BEDELI 100 Euro

KURBAN BEDELI 100 Euro Kurban sevabınıza yoksulların, gariplerin, sahipsizlerin, yetimlerin, aç ve hasta olanların, seslerini duyuramayan daha nice Mağdur ve Mazlumların duasını da ekleyin! KURBAN BEDELI 100 Euro İSLAM TOPLUMU

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı