MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ STRATEJĐK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2010-2014 STRATEJĐK PLANI"

Transkript

1

2 Hususi idareler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır. 2

3 MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ MUĞLA VALĐSĐ DR. AHMET ALTIPARMAK 3

4 Gerek kurum, gerekse kişiler için, hedeflediği başarı çıtasına ulaşmanın yollarını içinde saklayan yöntemdir strateji.stratejisi olmayan ya da yanlış stratejilere sahip kurumların da başarıya ulaşma noktasında muvaffak olamayacağı da şüphe götürmez bir gerçektir. Kuruluşun, bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eden Stratejik Planlama, yerelde kuruluşumuzun mikro hedefleri, genelde de ülkemizin makro amaç ve hedefleri doğrultusunda elimizde bulundurmamız gereken en önemli materyal ve donedir. Genç ve dinamik nüfusu, doğal güzellikleri, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye miz, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılı ve sonrası için Dünyanın gelişmişlik açısından ilk 10 ülkesinin arasına girmeyi hedeflemektedir.bu hedefimize ulaşmanın yolu, doğru yapılmış ve sonuç odaklı rasyonel stratejiler belirlemektir.makro hedeflerimize ulaşma derecesindeki başarının yerel yönetimdeki başarıyla bütünlüğü ve paralelliği bugün tüm milletlerin birleştiği ortak bir paydadır.bu ortak paydanın en önemli aktörü şüphesiz Đl Özel Đdareleridir. Başbakanlığımız bünyesinde başlatılan değişim yönetimi için yönetim değişikliği çalışmasını şiar edinen ve yol gösterici olarak kabul eden Muğla Đl Özel Đdaremiz de, ülkemizin hedeflerine ulaşma yolunda üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmek ve adı geçen değişim çalışmasında belirlenen strateji açığını kapatmak adına ikinci 5 yıllık Stratejik Planı olan Stratejik Planını hazırlamış bulunmaktadır. Stratejik Planımızda, zaten turizmi ile başlı başına ekonomik bir güç olan Muğla mızı ülke ekonomisine katkı sıralamasında üst sıralara çıkaracak, vatandaşlarımıza götürülecek hizmette insan odaklı çalışmalar ihtiva edecek stratejiler belirlenerek, bu yönde atılacak adımlar olan faaliyetlerin bir dökümü çıkarılmıştır. Muğla mız ve Türkiye miz kendi platformlarında hep en iyi yerlere layıktır.devleti yaşatmanın yolunun insanı yaşatmaktan geçtiği düsturundan hareketle yola çıkan Đl Özel Đdaremiz, vatandaşlarımıza sunduğu kaliteli, etkin ve verimli hizmetiyle Muğla yı dolayısıyla Türkiye yi hak ettiği pozisyona çıkarmak için var gücüyle çalışmaktadır. Kurumumuzun en önemli stratejisi Muğla nın Türkiye ye hem ekonomik anlamda hem de beyin gücü anlamında en büyük katkıyı sağlamasıdır ve bunu başaracaktır. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Muğla Valisi 4

5 MUĞLA ĐL GENEL MECLĐSĐ BAŞKANI SALĐH ZEKĐ KÖYLÜ Değerli Muğlalılar ; MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐNĐN MĐSYONU Türkiye nin Avrupa ya açılan penceresi uygarlıklar beşiği Muğla nın doğal, tarihi ve kültürel çevresi ile yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Avrupa kenti olması için sınırlı kaynakları ile hizmet vererek maksimum faydayı üretmek ve bu açıdan ülkemizin örnek Đl Özel Đdaresi olmaktır. MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐNĐN VĐZYONU Yasa ile belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında diğer kurumlarla olan hizmet çakışmalarını en aza indirecek bir anlayışla hareket edip öncelikli alanları belirlemek bütçenin önemli bir kısmını bu alanlara tahsis etmek ve tüm hizmetleri eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırarak demokrasiyi güçlendirecek şekilde kaliteli verimli ve etkili bir şekilde halkın yararına sunmaktır. Yukarıda misyonumuz ve vizyonumuzda belirtilen ilkeler doğrultusunda Valilik Başkanlığında Muğla Eğitim Çevre Koruma ve Dayanışma Vakfı, (MEÇEV) koordinasyonunda 01 Kasım 2008 tarihinde Muğla Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan arama konferansında ortaya çıkan sonuçlar kurumumuzca yapılan Muğla Đli Stratejik Planı için önemli bir altyapı oluşturmuş ve bizlere değerli veriler sunmuştur. Bilindiği gibi stratejik plan kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını temel ilke ve politikalarını hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını içeren planlardır. Bence plan yapmaya karar vermek en stratejik plandır ilkesini dikkate alırsak plan değil, pilav istiyoruz anlayışından bugün zorunlu olarak gelinen nokta dünyada kaynakların ne kadar kıtlaştığını ve kullanımlarının ne kadar dikkatli yapılması gerektiğini göstermektedir. Muğla ili stratejik planı bu ilin anayasası olacaktır. Bu metin yılların birikimi, tecrübelerin, eğitimin, idealizmin büyük bir gayret ve çalışmayla harmanlanmasından ortaya çıkmaktadır. Sahibi, uygulayıcısı ve koruyucusu ise tüm Muğla lılar olmalıdır. Bu bağlamda yeni kurulan Bölgesel Kalkınma Ajansının yapacağı stratejik plan ile Đl Özel Đdarelerinin yapacağı stratejik planların uyumluluğuna da dikkat etmekteyiz. Bu bölgesel planlar genel planlamalar ile birlikte etkinliği arttıracak ve kaynakların rasyonel kullanılmasını sağlayacaktır. Zaten konunun önemi kaynakların kıtlığı ve idari sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu stratejik plan verimliliği sağlayacak süreci ve sonucu takip edecek aynı zamanda hesap verilebilirliği de güçlendirecektir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu Kamu Kurumlarının stratejik plan hazırlamalarını da zorunlu hale getirmiştir. Bu zorunluluk eğer benimsenir ve içselleştirilirse kamuda ciddi bir değişim ve gelişiminde öncüsü olabilir. Kamunun belki de sivil paydaşlarla Muğla nın geleceğini hazırlamasına ve sahip çıkmasına yol açabilir te Muğla nın 100.yılında daha refah, daha mutlu, daha yaşanabilir bir Muğla dileği ile ve saygılarımla, 5

6 MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ GENEL SEKRETERĐ ALĐ TOPÇUOĞLU Standardizasyon çalışmalarını çok önceden tamamlamış olan Kurumumuz bu çalışmalarını kaliteli hizmet bağlamından hareketle hayata geçirmek için ciddiyetle çalışmaktadır.bu standardizasyon ve kalite çalışmalarımızda elimizde bulundurmamız gereken en önemli materyal olan Kurumumuz Stratejik Planının ikincisi olan Stratejik Planı yine hizmet esaslı, kurumumuz ve paydaşlarımızı arzuladığımız noktaya ulaştırmak adına büyük bir özveriyle hazırlandı. Paydaş/Hizmet analizinde en ufak bir nokta dahi gözden kaçırılmamaya çalışılıp önümüzdeki 5 yıl adına çok önemli projeler planlandı. Hesap verilebilirlik, şeffaflık ve kalite ilkelerinden asla taviz vermeyen Kurumumuz, AB Normları çerçevesinde devlet politikalarıyla paralel, çağdaş hizmet anlayışıyla paydaşlarımıza ve vatandaşlarımıza hak ettiği payeyi vermiştir ve her zaman da verecektir. Kurumumuz personelini samimi ve özverili çalışması için tebrik ediyorum ve kaliteli hizmet için her gün aynı özveriyle çalıştığımızı özenle belirtmek istiyorum. S JĐK 6

7 PLANI I.GĐRĐŞ MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Toplumsal yapı ve ilişkilerini derinden etkileyen hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşamaktayız. 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve halen devam etmekte olan bu değişim ve dönüşüm süreci her alanda olduğu gibi kamu yönetim düşüncesi, yapısı ve fonksiyonları üzerinde de derin izler bırakmış; neyi, nasıl yapması gerektiğinden hareketle,devletin görevlerinde ve iş yapma yöntemlerinde yeni tartışmalara yol açmıştır. Kamunun rolünün yeniden tanımlanmasına yol açan bu tartışmalar, kamu yönetiminin demokratikleşmesini, taleplerini de beraberinde getirmiştir. Geleneksel temsil yönteminin yeterli olmadığı, daha demokratik bir kamu yönetimi için yönetim ve hizmet sunumunda açıklık, katılım, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi gerektiği, bu ilkelerin aynı zamanda etkin bir kamu yönetiminin zorunlu unsurları arasında olduğu bilinmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışı, dünyada yaşanan bu gelişmeler ve çeşitli ülkelerde yaşanan tecrübeler ışığında, ülkemizi 21. yüzyılda çağdaş bir yönetim zihniyetine ve yapısına kavuşturmak amacını taşımaktadır. Đyi yönetişim olarak da tarif edilebilecek bu çağdaş yönetim zihniyeti ve yapısı; Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahiptir. Pro-aktif ve gelecek yönelimli bir bakış açısını esas alır. Girdi odaklı olmaktan çok, sonuç ve hedef odaklı olmaya yönelir. Kendine odaklı olmaktan çok, vatandaş odaklı olmaya geçişi hedefler. Bu yeni anlayış içinde, 21. yüzyılda kamu yönetimi; Şeffaf olmak Katılımcı olmak, Düşük maliyetle çalışmak, Etkili ve verimli olmak, Đnsan haklarına saygılı olmak, Belirsizliği ve ayrımcılığı azaltacak şekilde hukuka dayanmak, Öngörülebilir olmak zorundadır. Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Geleceğin belirsizliklerine karşı hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma, değişime uyum sağlamanın temel gerekleridir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır. Mahalli idarelerin teşkilat yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin konusu olacaktır. Bu idarelerde aşırı bürokratik yapıların kaldırılması, etkin çalışan esnek ve daha küçük birimlerin oluşturulması, çalışma yöntem ve süreçlerinin sorgulanması gerekmektedir. Esnek ve yatay örgütlenme yanında geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkması; kamunun girişimci ve rekabet edebilir olması gerektiğine vurgu yapılması âdemi merkeziyetçilikle de uyumlu olan bir durumdur. Kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev ve sorumluluk verilmesi, merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılımının geleneksel yapısının değiştirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, mahalli idarelerin daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynakla desteklenmesi, bu idarelerin yönetim yapı ve anlayışlarında da buna uygun değişimleri gerektirmektedir. 7

8 Gün geçtikçe yenilenen ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin daha iyi karşılanabilmesi, bu alandaki çağdaş değişim ve gelişmelerin yeterince kavranmasından geçmektedir. Yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini arttırmak, hukuka uygunluğu, etkinliği ve verimliliği sağlamak için vatandaş taleplerini temel alan bir anlayışı yönetime hakim kılmak gerekmektedir. Sonuca odaklanan bir yönetimde hesap verebilirliği, açıklığı, saydamlığı, katılımı, öngörülebilirliği kapsayan mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Mahalli idareler temsili demokraside halkın yerel kamusal menfaatlerinin teminatıdır. Diğer taraftan, demokratik sistemin önemli bir unsuru olarak çoğulculuğun, katılımın sağlanmasında, yerel ve ulusal menfaatlerin uzlaştırılmasında, halkın tercihleri ile talep ve beklentilerinin yönetime yansıtılmasında mahalli idarelerin önemli rolleri bulunmaktadır. Mahalli idareler, halkın katılımını sağlamada merkezi idareye göre çok daha fazla imkan ve yeteneğe sahiptir, böylece tüm sistemin yönetim kapasitesini de güçlendirmektedir. Mahalli idareler vatandaşlara ilave seçme ve seçilme imkanı sağlamakta, sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere onlara daha fazla katılım imkanı vermektedir. Böylece adeta demokrasi için eğitim merkezleri işlevini görmektedir. Ayrıca, mahalli politikacılar her gün birlikte oldukları halka karşı daha fazla sorumluluk hissetmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışı gereği olarak gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayış içinde stratejik yönetim yaklaşımına geçilmektedir. Stratejik yönetim kapsamında; Ortaya konan yeni zihniyete uygun bir şekilde geleceğe dair tasarım geliştirme, Misyon ve vizyon belirleme, Temel amaç, politika ve öncelikleri şekillendirme, Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme, Đnsan kaynaklarını geliştirme, unsurları vurgulanmaktadır. Örgütsel tasarımda ise, değişimin izlenmesi ve zaman geçirilmeden uyum sağlanması küçük, etkin ve esnek yapıların önemini artırmaktadır. Bu kapsamda, dinamik ve bilgi temelli bir anlayışın gereği olarak; Merkezi yönetim yerine yerinden yönetim, Esnek ve yatay organizasyon yapıları, Çakışmaların ve çatışmaların engellenmesi, Gereksiz hizmetlerin tasfiyesi, hizmet satın alımı, gibi unsurlar desteklenmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak yasalaşan 5302 sayılı Đl Özel Đdareleri Kanunu nun temel amaçlarından biri de, Đl Özel Đdarelerinde stratejik yönetim anlayışını tesis etmektir. Đl Özel Đdareleri, stratejik amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirecekleri faaliyetleri kapsayacak şekilde stratejik plan yapacaklardır. Yıllık çalışma programlarıyla bütçelerini ve performans ölçütlerini de bu plana göre oluşturacaklardır. Böylece geleceğe dönük politikalar oluşturarak, sorunlara uzun vadeli çözümler getirecek ve sonuç odaklı bir anlayışa sahip olacaklardır. Yukarıda belirtilen Kamu Yönetimi Reformu anlayışına uygun olarak, 2003 ve 2004 yıllarındaki Yüksek Planlama Kararları ve 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu hükmü gereğince, Muğla Đl Özel Đdaresi nde, Stratejik Planı çalışmalarına, 2009 yılı Haziran ayında başlanmıştır. 8

9 A. MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ DURUM ANALĐZĐ 1.ĐÇYAPI ANALĐZĐ KÖYE YÖNELĐK HĐZMETLERĐN TARĐHSEL GELĐŞĐMĐ VE BU SÜREÇTEKĐ GELĐŞĐMĐ Köye yönelik hizmetler, 1963 yılında kurulan Köyişleri Bakanlığına bağlı Genel Müdürlüklerce yürütülürken, 1985 yılında mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kurulması ile birlikte bu genel müdürlüğe devredilmiştir yılı başında, 3202 sayılı yasa ile mülga Y.S.E, Topraksu ve Toprak Đskan Genel Müdürlükleri ile birleştirilerek, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu.köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; merkezde 8 ana hizmet, 3 danışma ve denetim ile 5 yardımcı birim, taşrada ise; 19 bölge, 81 il, 12 araştırma enstitüsü, 5 makine ikmal, 3 proje ve 2 eğitim merkezi müdürlükleriyle, köy ve bağlılarına 20 yıl ( ) hizmet vermiştir. 13 Ocak 2005 tarih ve 5286 sayılı yasa ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılmış, görev, yetki ve sorumlulukları mahalli idarelere devredilmiştir.bir yıl içinde tamamlanması öngörülen devir işlemleri usul ve esaslarına ait Bakanlar Kurulu kararı (2005/8554) tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve merkez dışındaki personeli, taşınmazları araç ve gereci ile tüm mal varlığı ve hakları Đstanbul ve Kocaeli (Đzmit) illerinde Büyükşehir Belediyelerine, diğer illerde ise Đl Özel Đdarene devredilmiştir. Bu tarihten itibaren iskan hizmetleri hariç, köye yönelik hizmetler, Kocaeli ve Đstanbul illerinde Büyükşehir Belediyeleri diğer illerde ise Đl Özel Đdareleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır.đskan çalışmaları ise Bayındırlık ve Đskan Bakanlığına devredilmiştir.stratejik planda dikkate alınan ve yasa gereği ilgili kuruluşlara devredilen köye yönelik hizmetler, ana başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir. 1. Köy yolları ağının tespiti, yol yapım, bakım ve onarımı ile trafikle ilgili çalışmalarını yapmak, yaptırmak ve bu yolları ulaşıma açık tutmak için gerekli tedbirleri almak. 2. Köy içme sularının tahsisi, köy ve köy bağlılarının ve askeri garnizonların içme suyu yapım, bakım ve onarım çalışmalarını yapmak ve yaptırmak tarihinde yasallaşan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kulanım Kanunu ile toprak kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması, korunması, geliştirilmesi, tedbirlerinin alınması ve bu amaçla gerekli yatırımların ve arazi toplulaştırılmaların yapılması.toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırılmaları ve toprak haritalarını yapmak ve yaptırmak görevi de TKĐB ne verilmiştir. 4. Kırsal alan planlaması işlerinden; köy kanalizasyonu, sosyal ve ekonomik tesisleri yapmak ve yaptırmak. Yatırım programlarının, Đl Özel Đdarelerinin Stratejik Planlarına uygun olması gerekmektedir.5302 sayılı yasada, Đl Özel Đdaresinin görevleri tanımlanmıştır.đl Özel Đdareleri bu görevleri yerine getirirken; iyi organizasyon ve planlama ile bu hizmetlerin en etkin ve ekonomik şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almalıdır. 9

10 Kamu Yönetimi Reformu Sürecinde Đl Özel Đdareleri Türkiye de, Đl Özel Đdarelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin ilk esaslı düzenlemeler 1913 yılında geçici bir kanun olarak yürürlüğe konulan Đdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu yla gerçekleştirilmiştir. Bu yasa, Resmi Gazete'nin tarihinde kabul edilen 3360 sayılı Kanunla Đl Özel Đdaresi Kanunu olarak değiştirilmiştir. Kamu yönetiminde gerçekleştirilen birçok değişim çabasına rağmen, aynı çabalar Mahallî Đdareler alanında, dolayısıyla Đl Özel Đdareleri konusunda gösterilememiş; bunun sonucunda bu idareler kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli bir kurumsal yapıya kavuşturulamamışlardır. Zaman içerisinde, Đl Özel Đdarelerinin özerk kurumlar olmaktan ziyade; eğitim, sağlık, bayındırlık, imar ve diğer mahallî hizmetleri karşılayan ve merkezî idareye tâbi kurumlar oldukları anlayışı hakim olmuştur. Yapılan ilk düzenlemelerde, Đl Özel Đdarelerine geniş yetkiler verilmiştir. Bunun temel sebebi ise, Đl Özel Đdarelerinin merkezî idarenin sorumluluğundaki hizmetleri, taşrada sunan ara düzey kurumlar olarak görülmeleridir. Ancak, bu görevlerin büyük bir kısmı daha sonraki süreçte merkezî idareye aktarılmıştır. Diğer taraftan, Đl Özel Đdareleri, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için yeterli kaynaklara da sahip olamamışlardır. GSMH nın mahallî idareler tarafından sarf edilen % 4.4 ünün yaklaşık olarak % 0.4 lük kısmı, Đl Özel Đdareleri tarafından kullanılmakta; bunun da önemli bir kısmı merkezî idareden aktarılan kaynaklardan oluşmaktadır. Kentleşme ve nüfus artışının neden olduğu yüksek beklentiyi bu kaynaklarla karşılamak ve etkin hizmet sunmak mümkün olamamıştır. Yönetim kapasitesi zayıf ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan Đl Özel Đdareleri, öz kaynaklarını geliştirmede de başarılı olamamışlardır. Yaşanan bu sorunlara ve son dönemlerde dünyada siyasal, ekonomik ve idari alanlarda yaşanan gelişmelere paralel olarak, Türkiye de sonuçları uzun soluklu olacak reform çalışmalarına tanık olmaktadır. I. Bölümde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, yeni Kamu Yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Bu çerçevede yapılan geniş kapsamlı çalışmaların sonuçlarından biri olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve görev verilmesi hedeflenmekte, böylece Yerinden Yönetim Đlkesi güçlendirilerek, yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan Kamu Yönetiminin Temel Đlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması hakkındaki Yasa Taslağı, TBMM gündeminde bulunmaktadır. Bu kanunun çizdiği temel çerçeve kapsamında, yerel yönetimlerin yetki ve görevlerini arttıran kanunların büyük bir kısmı yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Bunlar, Büyükşehir Belediyelerine, Belediyelere ve Đl Özel Đdarelerine yöneliktir kanunlardır tarihinde kabul edilen 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu, Đl Özel Đdarelerine il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanmasında yeni yetki ve görevler ihdas etmiştir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahallî idarelerde de bir dönüşüm ve değişim gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, geleneksel kamu yönetimi anlayışının aksine, yerelleşme eğilimleri büyük önem kazanmakta, mahallî idarelerin teşkilât yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişim konularından birisini oluşturmaktadır. Buradan hareketle, 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu, Kamu Yönetimi Reformu nun önemli bir ayağını oluşturmaktadır. 10

11 Yerel yönetim reformunun temelini, kaynakların doğrudan merkez tarafından tahsis edilmesi yerine, yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini arttırmak amacıyla, yerel otoritelerin daha fazla söz sahibi olacağı ve bu şekilde kaynakların daha etkin dağılabileceği bir sistem oluşturmaktadır. Yerel Yönetim Reformu, kamu hizmetlerinin, hizmetten yararlananların ihtiyaçlarının en etkin biçimde sağlanmasını amaçlamakta; katılım, etkinlik, saydamlık, hesap verebilme gibi değerleri kamu yönetim sürecinde ön plana çıkarmaya çalışmaktadır. Sonuç olarak; Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve görev verilmesi hedeflenmekte; böylece, Yerinden Yönetim Đlkesi güçlendirilerek, yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır. Muğla Đl Özel Đdaresi ile yürütülen stratejik planlama çalışmaları, yaşanan bu reform çalışmalarının bir ayağını oluşturmaktadır. MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ NĐN 5302 SAYILI KANUNA GÖRE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE GÖREVLERĐ Đl Özel Đdaresi Kanunuyla birlikte Đl Özel Đdarelerinin görevleri önemli oranda artırılmıştır. Muğla Đl Özel Đdaresinin görev alanını belirlemek, yapılacak planın dolayısıyla kuruluşun faaliyet alanlarının sınırlarını oluşturmak açısından büyük önem taşımaktadır. Kuruluş düzeyinde plan yapıldığı için ve il özel idarelerinin görev alanlarının geniş kapsamlı olması nedeniyle çok sayıdaki yasal düzenlemeyle ilişkili olması bu kuruluşların yasal yetki ve yükümlülüklerinin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.muğla Đl Özel Đdaresinin stratejik planında il özel idarelerinin yasal yetki ve yükümlülükleri çalışması yapılmıştır. Bu sebeple, stratejik planlama çalışmaları kapsamında 5302 sayılı Yeni Kanun da Đl Özel Đdarelerinin yetkilerinin ve yükümlüklerinin ne olduğu aşağıdaki ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Đl Özel Đdaresinin Görev ve Sorumlulukları Đl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve Spor, Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) Đmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. Đl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. Đl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. 11

12 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. Đl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. Đl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri Đl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Đl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. i) Đl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya Yap-Đşlet-Devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. k) Đl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek. n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. o) Đl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 12

13 Encümenin Görev ve Yetkileri Encümenin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. Valinin Görev ve Yetkileri Valinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Đl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. b) Đl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Đl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Đl encümenine başkanlık etmek. e) Đl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Đl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Đl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. j) Đl özel idaresi personelini atamak. k) Đl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Đl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 13

14 MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ NĐN GENEL YÖNETĐM YAPISI 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi kanunu Đl Özel Đdarelerinde üst yöneticiyi Vali olarak belirlemiştir.muğla Đl Özel Đdaremizin üst yönetimi Valimizin sevk ve idaresinde Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcımızın amirliğinde yürütülmektedir. Đl Özel Đdaremize bağlı 15 birim müdürlüğü bulunmaktadır.bunlar Hukuk Müşavirliği, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Sağlık Đşleri Müdürlüğü, Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Halkla Đlişkiler Müdürlüğü, Đmar ve Kentsel Đyileştirme Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Kültür ve sosyal Đşler Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Encümen Müdürlüğü, Plan-Proje Yatırım ve Đnşaat Müdürlüğü, Bilgi- Đşlem Müdürlüğü ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüdür.Ayrıca Đl Özel Đdaremize bağlı 11 Adet ilçe Müdürlüğümüz bulunmaktadır. 14

15 VALĐ Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Hukuk Müşavirliği Tarımsal Hizmetler Servisi Mali Hizmetler Müdürlüğü Sağlık Đşleri Müdürlüğü Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Müdürlüğü Đmar ve Kentsel Đyileştirme Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Avukatlık Hizmetleri Sulama Servisi Bütçe Servisi Ruhsat ve Denetleme Servisi Personel Servisi Đl Genel Mec. Karar Ve Faal. Servisi Đmar Proje Servisi Stratejik Plan Müdürlüğü Đcra Servisi Veteriner Đşleri Servisi Muhasebe Servisi Kontrol Servisi Kreş Hizmetleri Servisi Đl Encümen Kararları Servisi KUDEP Hizmetleri Servisi Performans Geliştirme Servisi Tarımsal Hizmetler Servisi Gelir Servisi Sağlık Đşleri Servisi Sivil Savunma Hiz. Servisi Đl Özel Đdare Faaliyetleri Servisi U.A.V.T Servisi AR-GE Servisi Etüd Proje Servisi Emlak Đstimlak Servisi Afet Hizmetleri Servisi Planlama ve Koord. Servisi Laboratuar Servisi Đştirakler Servisi Kesin Hesap Servisi Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Encümen Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve Đnşaat Müdürlüğü Bilgi Đşlem Müdürlüğü Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 11 Adet Đlçe Müdürlüğü Milli Eğitim Hizmetleri Servisi Makine Đkmal ve Atölye Serv. Özel Kalem Servisi Đl Genel Meclisi Servisi Envanter Servisi Hizmet Birim Müdürlükleri Servisi Köy Đçmesuları Servisi Kültür ve Turizm Hizm. Servisi Asfalt Bakım Servisi Anbar Ayniyat Servisi Đl Encümeni Servisi Yıllık Yatırım Prog. Servisi Đlçe Müdürlükleri Servisi Etüd Proje Servisi Gençlik ve Spor Hizm. Servisi Stabilize Bakım Servisi Satın Alma Servisi Komisyon Kararları Servisi Kurumsal Kod Dışı Yat Prog. Serv. E-Devlet Projesi Konsolidas. Kanalizasyon Hizmetleri Servisi Sosyal Hizmetler Servisi Sanat Yapıları Servisi Đdari Hizmetler Servisi Kesin Hesap Servisi Kesin Hesap Servisi Etüd Proje Servisi Sosyal Tesisler Servisi Đskan Servisi 15

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. - 1 - - 2 - Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. -3- - 4 - İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 I. GİRİŞ... 11 II. STRATEJİK

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Faaliyet 2011 BAŞKAN SUNUŞU Çukurova İlçe Belediyesi nin Değerli Meclis Üyeleri Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK I II Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı III R.Tayyip Erdoğan Başbakan IV Dr. Asım Güzelbey Gaziantep Büyükşehir Belediye

Detaylı

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1.Tarihçe...5-9 2.Vali...10 3.İl Genel Meclisi...11 4.İl Encümeni...12 B. TEŞKİLAT YAPISI...13-14 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...15-29

Detaylı

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU MART 2009 SUNUŞ 2 I.GENEL BĐLGĐLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı 6 3. Bilgi

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2014 (Meclis) 2015 Yılı Avcılar Belediyesi Performans Programı BAŞKAN SUNUŞU AVCILAR BİR DÜNYA KENTİ OLACAK Değerli Meclis Üyeleri ve

Detaylı

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19 Bornova Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile 16.10.2014 tarih ve 198 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Bu kitabın tüm yayın hakları, elektronik ortamlar

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 B- Teşkilat Yapısı

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010-2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER

AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010-2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa 2 / 59 2010-2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER SUNUŞ I-GİRİŞ: STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA AMACI VE GEREKÇESİ I.a.)Stratejik Plan Kavramı I.b.)Amaç I.c.)Süreç I.d.)Stratejik Plan Hazırlamanın Hukuki Dayanağı

Detaylı

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI MALİ YILI KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

KARAR YENİŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. İmar ve Şehircilik Müdürü Yol Hiz.Alt Birim Şefi

KARAR YENİŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. İmar ve Şehircilik Müdürü Yol Hiz.Alt Birim Şefi T.C. MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ SAYI : 100 MERSİN 21/10/2009 GİRİŞ KARAR YENİŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Stratejik Planlama kısaca kurumun bulunduğu nokta ile ulaşmayı amaçladığı

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı