KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ"

Transkript

1 Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde dünyanýn gözünün üzerinde olduðu Kosova baðýmsýzlýðý ile ilgili samimi açýklamalarda bulundu. Röportaj sayfa 8 de Seydiu: Baðýmsýzlýk kaçýnýlmaz bir olgu Baþkan Fatmir Seydiu baðýmsýzlýk tarihini açýklamadan kaçýnýrken, sadece baðýmsýzlýðýn yakýn olduðunu söylemekle yetindi. Haber sayfa 2 de Hükümet, 2008 bütçesini tekrar görüþtü KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 415 YIL: 10 Avrupa Birliði, Kosova nýn nihai statüsünün belirlenmesinin ardýndan Kosova da görev yapacak bir sivil misyon için hafta içinde resmi olarak karar aldý. Ancak bu karar doðrultusunda Kosova ya misyonun ne zaman geleceði henüz net deðil. Avrupalý bir diplomat, 18 Þubatta yapýlacak olan Avrupa Birliði Dýþiþleri Bakanlarý toplantýsýnda bu misyonun gönderilmesi için karar alacaklarýna iliþkin iddialarý reddetti. Avrupa Birliði misyonunun Kosova ya gelmesi için yapýlan hazýrlýklarýn haftalar alabileceði deðerlendiriliyor. Perşembe,, 7 Şubat 2008 Fiyatý: 0.50 Misyon Kosova ya geliyor ama tarih belli deðil Avrupa Birliði, Kosova ya misyon gönderme konusunda uzlaþmaya vardý. Ancak söz konusu Avrupa Misyonunun Kosova ya ne zaman geleceði konusunda bir tarih vermedi. Öte yandan Avrupa Birliði nin geniþlemeden sorumlu üyesi Oli Rehn, Ekonomist gazetesine yaptýðý deðerlendirmede Avrupa Birliði nin Kosova ya misyonunu göndermeye ve sorumluluðu üstlenmeye hazýr olduðunu belirtti. Kosova statüsü sürecinin Avrupa Birliði üyeleri arasýnda koordinasyonla çözülmesi gerektiðini belirten Rehn, Birlik sayesine bölgenin Avrupa perspektiflerine yöneltileceðini söyledi. Rehn, Kosova ya sivil misyonumuzu göndermeye hazýrýz. Kosova da uluslar arasý birliðin misyonunu baþarýyla yerine getirmesi, hukukun üstünlüðünün saðlanmasý için görev ve sorumluluk almaya hazýrýz dedi. Kosova nýn statü sürecini deðerlendiren Rehn, Kosova nýn baðýmsýzlýðý ilan etmesinin Balkanlarda çok sayýda küçük devletlerin belireceðine iliþkin iddialarýn asýlsýz olduðunu söyledi. Seydiu: Türkiye ye bağımsızlığa destek aramak için gidiyorum Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu, Vatikan da Papa 16. Benedict ile gerçekleþtirdiði görüþme ardýndan salı günü Türkiye ye hareket etti. Üç günlük Türkiye ziyareti çerçevesinde Baþkan Seydiu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile bir araya gelecek. Başkan Seydiu, Türkiye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada Türkiye ziyareti sýrasýnda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan dan Kosova nýn baðýmsýzlýðý konuunda destek isteyceklerini söyledi. Seydiu, Baþmüzakereci Marti Ahtisari planýna baþtan bu yana Türkiye nin destek sunduðunu hatýrlatan Baþkan Seydiu, Türkiye nin her zaman Kosovalýlarýn yanýnda olan ülkeler arasýnda yer aldýðýný söyledi. Haber sayfa 8 de Kosova hükümeti, Çeku hükümetinin kabul etmiþ olduðu 2008 bütçesini tekrar ele aldý. Belirlenen bütçeye hükümet, 44 milyon avroluk ek bir artýþýn getirilmesini ilkesel olarak kabul etti. Haber sayfa 5 te Thaçi: Bağımsızlık ilan tarihi çok yakında Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile ilgili çeþitli spekülasyonlar yapýlýrken, Baþbakan Haþim Thaçi, baðýmsýzlýðýn kýsa bir zaman içinde ilan edileceðini açýkladý. Baðýmsýzlýk tarihin belli olduðunu belirten ama açýklamaktan kaçýnan Baþbakan Thaçi, baðýmsýzlýk tarihinin Washington ve Brüksel ile de paylaþýldýðýný söyledi. Haber sayfa 2 de Semboller, bağımsızlıktan sonra kabul edilecek Haber sayfa 3 te Volker Prizren i ziyaret etti Prizren Belediyesini ziyaret eden AGİT eski büyükelçisi Viliam Volker ve Priştine Amerikan Üniversitesi yetkilileri, Belediye Başkanı Ramadan Muya ile Jur hidrosantrali inşası projesi ve yerel ekonominin kalkınması konularını, yanı sıra belediye başkanının planladığı çalışmaları ele aldılar. Volker, Kosova nın nihai statüsü söz konusu olunca Kosova da kalacağı iki hafta içerisinde bir şeylerin kutlanacağına dair iyimser olduğunu dikkati çekti. Haber sayfa 4 te

2 K o s o v a 2 Thaçi: Bağımsızlık ilan tarihi çok yakında Bu haftaki konuk; Lulzim Başa Kosova trafiði bu hafta da yoðunluðunu korudu. Arnavutluk Dýþiþleri Bakaný Lulzim Baþa, ABD ziyaretinin ertesinde Kosova yý ziyaret ederek, Kosovalý liderler ile Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ele aldýlar. Arnavutluk Dýþiþleri Bakaný Lulzim Baþa, Amerika Birleþik Devletler ziyareti ardýndan Kosova yý da ziyaret etti. Ziyareti sýrasýnda Kosovalý üst düzey yetkililer ile bir araya gelen Baþa, görüþmelerde Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve ABD Dýþiþleri Bakaný Rice ile gerçekleþtirmiþ olduðu görüþme masaya yatýrýldý. Baþa, ziyaretleri çerçevesinde Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu, Baþbakan Haþim Thaçi, Meclis Baþkaný Yakup Krasniçi ve Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker ile bir araya geldi. Baþa, Seydiu ile bir araya geldi Baþkan Fatmir Seydiu ile yaptýðý görüþme ardýndan gazeteciler geniþ açýklama yapmaktan kaçýnan konuk bakan, Kosova kýsa bir zaman içinde baðýmsýz olacaktýr dedi. ABD Dýþiþleri Bakaný ile gerçekleþtirdiði görüþmeyi olumlu ve ileriye yönelik olarak deðerlendiren Lulzim Baþa Rice ile görüþmemizde Kosova statüsünün belirlenmesi, son geliþmeler ve baðýmsýzlýkla ilgili atýlmasý gereken adýmlar üzerinde fikir alýþ veriþinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde statünün belirlenmesi ile ilgili çalýþmalarýmýz sürecektir dedi. Priþtine nin baðýmsýzlýk ilaný ile ilgili kararý kendilerinin vereceðinin altýný çizen Baþa, Priþtine bu kararý almadan önce sadece danýþmasý gereken kanallara danýþacaktýr dedi. Baþkan Seydiu, Arnavutluk Dýþiþleri Bakaný ile gerçekleþtirdiði görüþme ardýndan yaptýðý açýklamada, Kosova nýn baðýmsýzlýða çok yaklaþtýðýný belirtirken, bunun çok kýsa zaman içinde hayata geçirileceðini söyledi. Baðýmsýzlýk tarihinin gizli tutulduðu ile ilgili söylentileri asýlsýz olarak deðerlendiren Baþkan Seydiu, kesin tarihi almak için uðraþtýklarýný söyledi. Seydiu, Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisinde yer alan bazý düzenlemeleri yerine getirmek için mesai harcýyoruz. Þu an meclis, Anayasa ve Ahtisari nin paketinde yer alan bazý düzenlemelerin yasalaþmasý için özverili çalýþmalarýný sürdürüyor dedi. Baþbakan, konuk bakaný kabul etti Arnavutluk Dýþiþleri Bakaný Lulzim Baþa, Baþbakan Haþim Thaçi ile de bir araya geldi. Görüþme ardýndan açýklama yapan Baþa, görüþmeyi olumlu olarak deðerlendirirken görüþmede Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ele aldýklarýný söyledi. Baðýmsýzlýk ilan tarihi ile ilgili sorularý yanýtsýz býrakan Baþa, baðýmsýzlýk ilan tarihini Baþbakan Haþim Thaçi nin bildiðini savundu. Baþbakan Thaçi ise baðýmsýzlýk ilan tarihi hakkýnda konuþmak istemediðini belirtirken, baðýmsýzlýk yönünde ilerlendiðini söyledi. Baþbakan, Þimdiye dek Kosova nýn baðýmsýzlýk süreci içindeydik. Þimdi ise baðýmsýzlýðýmýzýn ilaný ile ilgili bir dönem içindeyiz. Baðýmsýzlýk ilaný ile ilgili hazýrlýklarýmýz son aþamada bulunuyor dedi. Rice, Baþa yý Kosova ile ilgili uyardý ABD Dýþiþleri Bakaný Condelizza Rice, Arnavutluk Dýþiþleri Bakaný Lulzim Baþa ile Washington da bir araya geldi. Ýki ülke mevkidaþýný bir araya getiren toplantýnýn gündemini Kosova statüsünün belirlenmesi, Arnavutluk un NATO ya üye olmasý ve diðer güncel konular oluþturdu. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Basýn Sözcüsü Tom Keysi konu ile ilgili yaptýðý açýklamada Dýþiþleri Bakanýmýz Rice, mevkidaþý Baþa dan özellikle Kosova konusunda yapýcý olmalarýný isteminde bulundu. Biz diðer bölge ülkelerinden olduðu gibi Arnavutluk tan da Ahtisaari çözüm öneri paketini desteklemesini istiyoruz. Çünkü Kosova sorununun çözümü için tek dayanaðý bu öneri oluþturuyor. Bölge ve Avrupa nýn geleceði için sorunun bu öneri çerçevesinde çözülmesi kaçýnýlmaz bir gerçeðe tekabül ediyor. Bu yüzden de Arnavutluk tan bu konuda bugüne dek yürütmüþ olduðu çalýþmalarýný sürdürmesini istiyoruz dedi. Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile ilgili çeþitli spekülasyonlar yapýlýrken, Baþbakan Haþim Thaçi, baðýmsýzlýðýn kýsa bir zaman içinde ilan edileceðini açýkladý. Baðýmsýzlýk tarihin belli olduðunu belirten ama açýklamaktan kaçýnan Baþbakan Thaçi, baðýmsýzlýk tarihinin Washington ve Brüksel ile de paylaþýldýðýný söyledi. Baþbakan Haþim Thaçi, Uluslararasý Barýþ Federasyonu tarafýndan kendisine verilen Barýþ Elçisi ödülünü federasyon baþkaný Yong Çeol Song tan aldý. Baþbakan Haþim Thaçi bu ödülü Kosova kurumlarýna verilmiþ bir ödül olarak aldýðýný belirterek, hükümetinin barýþa yönelik çalýþmalarýný aralýksýz sürdürme sözü verdi. Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile ilgili de önemli açýklamalara da imza atan Baþbakan, baðýmsýzlýðýn kýsa bir zaman içinde ilan edileceðinin altýný çizdi. Baðýmsýzlýk tarihin belli olduðunu belirten ama açýklamaktan kaçýnan Baþbakan Thaçi, baðýmsýzlýk tarihinin Washington ve Brüksel ile de paylaþýldýðýný söyledi. Kosova nýn artýk çýkmýþ olduðu baðýmsýzlýk yolculuðundan bir sapmanýn olamayacaðýna dikkat çeken Baþbakan, Kosova nýn her halükarda baðýmsýz olacaðýný dile getirdi. Kosova nýn baðýmsýz ve fonksiyonel bir devlet olmasý için hazýr olduðuna dikkat çeken Thaçi, Hükümet, Ahtisaari çözüm öneri paketinin hayata geçirilmesi konusunda sorumluluk almaya hazýrdýr. Bu yönde bütün çalýþmalar son aþamaya gelmiþtir. Bu noktadan sonra sadece baðýmsýzýn ilaný ile tanýnmasý kalmýþtýr. Baðýmsýzlýk ilan tarihinin çok yaklaþtýðýný ve baðýmsýzlýðýmýzý çok sayýda devletin tanýyacaðýný söyleyebilirim þeklinde konuþtu. Thaçi, Ahmeti yi kabul etti Seydiu: Baðýmsýzlýk kaçýnýlmaz bir olgu Baþbakan Haþim Thaçi, Bütünleþme için Demokratik Birliði Baþkaný Ali Ahmeti ile bir araya geldi. Görüþmede Baþbakan Thaçi, baðýmsýzlýðýn ilan edilmesi ile ilgili hükümetin yapmýþ olduðu hazýrlýklar hakkýnda bilgi verdi. Görüþme ardýndan açýklama yapan Baþbakan, baðýmsýzlýðýn kýsa bir zaman içinde ilan edileceðini tekrarladý ve herkesi bu süreçte dikkatli olmaya davet etti. Thaçi, baðýmsýzlýðýn Washington ve Brüksel le koordine ederek ilan edileceðine dikkat çekerken, hükümetin baðýmsýzlýðý ilan etmeye hazýr olduðunu söyledi. Thaçi, Baðýmsýzlýðýn ilaný ilgili dönem açýklýk kazandý, þimdi geriye sadece tarihin belirlenmesi gerekiyor dedi. Baþbakan Thaçi, ABD, AB ülkeleri ve bölge ülkeleriyle birlikte Makedonya nýn da Kosova yý tanýmasý konusunda Ali Ahmeti den söz aldýðýný ifade ederken, Kosova nýn uzun yýllardan beri arzuladýðý baðýmsýzlýða kavuþacaðýný söyledi. Thaçi, Kosova nýn baðýmsýzlýðý ilaný yaný sýra yeni Anayasa ve sembollerin kabul edilmesi ile ilgili çalýþmalarýn tamamlanmak üzere olduðunu savundu. Baðýmsýzlýkla ilgili metin taslaðý hazýrlýklarýnýn son aþamaya geldiðini ifade eden Thaçi, baðýmsýzlýk beyannamesinin halkýn iradesinin dikkat alýnarak hazýrlandýðýný söyledi. Baþkan Fatmir Seydiu, son günlerde tartýþýlan baðýmsýzlýk ilaný ile ilgili konuþtu ama tarih vermekten kaçýndý. Seydiu, Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn artýk kaçýnýlmaz bir gerçeðe tekabül ettiðini savunurken, Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile ilgili karar çok kýsa bir zaman içinde alýnacaktýr. Ama tarih hakkýnda hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Baðýmsýzlýk dýþýnda bir çözüm söz konusu bile deðildir. Halkýn iradesi de bu yöndedir. Baðýmsýzlýk ilaný ile ilgili uluslararasý toplum ile iþbirliði sürdürülmektedir þeklinde konuþtu. Seydiu, baðýmsýzlýk ilanýndan önce var olan iç sorunlarýn çözülmesi gerekliliðine iþaret ederken, bu sorunlarýn arasýnda anayasa ve semboller gibi konularýn bulunduðunu dile getirdi. Sýrbistan daki cumhurbaþkanlýk seçimlerini nasýl deðerlendirdiði ile ilgili soruya Seydiu, Sýrbistan da gerçekleþtirilen seçimlerin Kosova ya bir etkisi olmaz. Ama Sýrbistan da demokrasinin kazanmasý onlarýn çýkarýna bir geliþmedir þeklinde cevapladý.

3 3 Avrupalı liderler Kosova için artık çözüm istiyor Avrupalý liderler Kosova nýn nihai statü sürecini deðerlendiriyor. Avrupa Birliði misyonunun Kosova da görev yapacaðýný belirten Avrupalý liderler, statü sürecinde ve sonrasýnda Avrupa nýn büyük önem taþýyacaðý noktasýnda birleþiyor. Almanya Dýþiþleri Bakaný Frank Valter Þtaynmayer Ýsveç Dýþiþleri Bakaný Karl Bild ile Berlin de bir araya geldi. Avrupa Birliði nin Kosova da istikrarý saðlayacak misyonu göndermeye hazýr olduðunu belirten Þtaynmayer, Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn ilan edilmesinin ardýndan bunun tanýnmasýna da hazýr olduklarýný ifade etti. Ýsveç Dýþiþleri Bakaný Karl Bild ise Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasý için Avrupa Birliði üyeleri arasýnda ortak tutumun olmasý gerektiðini belirtti. Bild, Kosova tek taraflý baðýmsýzlýðýný ilan ederse çok aðýr bir dönem yaþanacaktýr dedi. Rupel: AB misyonu destekliyoruz K o s o v a Güzel sözler Bütün büyük yanlýþlarýn altýnda gurur yatar. ANONİM Avrupa Birliði Dönem Baþkaný Slovenya Dýþiþleri Bakaný Dimitriy Rupel ise Avrupa Birliði nin Kosova konusunda alacaðý tüm kararlarý destekleyeceklerini söyledi. Rupel, Üsküp ziyareti sýrasýnda Makedonya Dýþiþleri Bakaný Antonio Miloþovski ile biraraya gelerek Kosova nýn Avrupa Birliði nin öncelik verdiði konuklar arasýnda bulunduðunu söyledi. Rupel, Kosova Avrupa nýn sorunu ve sorumluluðudur. Bundan dolayý bu soruna daha sorumlulukla yaklaþmalýyýz. Kosova için sorumlu bir karar alacaðýz dedi. Sloven diplomat Rupel, Kosova ya yeni bir misyon göndereceklerini belirterek, yanlýþ bir kararýn alýnmasýna izin verilmeyeceðini, Kosova statüsünün belirlenmesinde adil bir biçimde yaklaþan Kosovalý siyasetçileri de desteklediklerini kaydetti. Sarkozy: Kosova bizim iç sorunumuz Fransa Cumhurbaþkaný Nikolas Sarkozy, Avrupa Birliði üyelerine Kosova statüsünün belirlenmesi konusunda ortak tutum almalarý için çaðrýda bulundu. Sarkozy, baþkaný olduðu Halk Hareket Birliði üyelerine yaptýðý konuþmada Kosova sorununa da deðindi. Kosova nýn Avrupa sorunu olduðunu belirten Sarkozy, bu sorunun Avrupalýlar tarafýndan çözülmesi gerektiðini söyledi. Sarkozy, Kosova Avrupalýlarýn sorunudur. Onlar bu sorunu çözmeye yükümlüdürler. Bizlerse, bu karmaþýk sorunu çözmek için siyasi, diplomasi ve askeri gücümüzü göstermeliyiz dedi. Avrupa nýn güçlü siyaseti olmayýnca güçlü savunmasýnýn da olamayacaðýný belirten Sarkozy, Avrupa kendi güvenliðini saðlamalýdýr diye konuþtu Piter Feyt Kosova EUSR Şefi seçildi Brüksel de Avrupa Birliği yetkilileri tarafından yapılan bir açıklamada, Hollandalı diplomat Piter Feyt in Kosova EUSR Misyonu Şefi görevine seçildiği belirtildi. Basın açıklamasında Feyt in, AB üyeleri arasında yapılan yazılı prosedür ile seçildiği belirtildi. Açıklamaya göre Piter Feyt in bu göreve seçilmesi Cuma günü AB resmi gazetesinde yapılacak olan yayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kosova EUSR görevine seçilen Piter Feyt, AB tarafından Kosova ya yargı ve polislerin gönderilmesi kararının ardından göreve başlaması bekleniyor. Brüksel, Kosova ya EUSR misyonunu ne zaman göndereceği hakkında kesin karar almazken bu kararın önümüzdeki günlerde alınması bekleniyor. Piter Feyt in bu göreve tüm AB üyeleri tarafından oy birliği ile seçilirken sadece Kıbrıs Rum Kesimi oy kullanmadı. Kosova da göreve başlayacak olan EUSR misyonu, bugüne kadar Kosova da görevde bulunan UNMIK misyonunun yerine geçecek. EUSR Kosova ya demokrasi mekanizmalarını sağlamak için 1800 polis ve yargıçla göreve başlayacak. Avrupa yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada Kosova da EUSR görevinin başlaması için hazır olduklarını, sadece misyonu gönderme kararının çıkmasının beklendiğini kaydettiler. Semboller, bağımsızlıktan sonra kabul edilecek Kosova Semboller Komisyonu, Kosova nýn bayraðý ve devlet amblemi hazýrlýklarýný sürdürüyor. Kosova Semboller Komisyonu Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn ilan edilmesinin ardýndan, Kosova Meclisi bayrak için 3 ve devlet amblemi 2 öneriden seçim yapacak. Kosova bayraðýnda milli semboller, çift baþlý kartalýn olamayacaðý bayrakta arka planýnýn mavi tonlarda ön kýsmýnda ise Kosova nýn haritasýnýn olacaðý vurgulandý. Baþka bir versiyona göre Kosova bayraðýnda üç renk, kýrmýzý, siyah ve beyaz yada kapalý kýrmýzý ile mavi olacak. Kosova nýn bayraðý ve devlet amblemi için prosedür sona ermiþtir ama Kosova Meclisi tarafýndan hangi bayraðý ve devlet sembolünü seçeceði kararý bekleniyor. Kosova Milli marþýna gelince Kosova Meclisi tarafýndan ilanýn yayýnlanmasý bekleniyor. Kosova Meclisi tarafýndan baðýmsýzlýðýn ilan edilmesi ardýndan Kosova Semboller Komisyonu tarafýndan sunulacak olan ö,nerilerden birini seçmesi bekleniyor. Kosova Meclis Baþkaný Siyasi Danýþmaný Ýsmet Hayrullahu Kosova anayasasý bayraðý ve Devlet sembolleri Kosova Meclisi tarafýndan baðýmsýzlýðýn ilan edilmesi ardýndan kabul edileceðini söyledi. Kosova Semboller Komisyonu Baþkaný Fadil Hüsa Kosova bayraðýnýn arka planda mavi ve ön planda beyaz Kosova haritasýndan yana olduðunu belirtti. Kosova Müzakere ekibi Kosova nýn bayraðý ve devlet amblemlerinin hazýrlanmasý için kriterleri hazýrlamýþtý. Bu kriterlere göre Kosova bayraðýnda milli sembollerin olmayacaðýný Kosova da yaþayan tüm vatandaþlarýn ortak çýkarlarýný içerecek bir bayraðýn hazýrlanmasýndan yana olduðu belirtilmiþti. Müzakere ekibi tarafýndan alýnan karara göre yeni Kosova bayraðýnda Arnavutlarýn siyah kýrmýzý renkleri ve kartal olmayacaðý, ayrýca Sýrplarýn kýrmýzý mavi renklerinin de olmayacaðý kararý alýndý. Kosova bayraðý ve devlet sembolleri için açýlan duyuruya, devlet bayraðý için 1736 öneri ve devlet sembolü için 373 öneri vardý.

4 Thaçi, baðýmsýzlýk tarihini açýklamaktan kaçýndý Baþbakan Haþim Thaçi, Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker ile sýralý haftalýk görüþmesinde bulundu. Görüþme ardýndan gazetecilerin karþýsýna çýkan ikili Kosova nýn geleceði ile ilgili önemli açýklamalarda bulundular. Baþbakan Thaçi, Kosova için büyük önem taþýyan baðýmsýzlýk ilan tarihinin belli olduðunu ifade ederken, tarihi açýklamaktan kaçýndý. Thaçi, baðýmsýzlýðýn belirlenen tarihte ilan edileceðini savunurken, bu tarihten herhangi bir ertelemenin söz konusu olamayacaðýný söyledi. Bazý kesimler tarafýndan Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn ertelenebileceði ile ilgili açýklamalarý asýlsýz olarak deðerlendiren Baþbakan Thaçi, baðýmsýzlýðýn ilan edilmesi ile ilgili son hazýrlýklarýn yapýldýðýný söyledi. Baðýmsýzlýk ilan tarihi ile ilgili bütün sorularý cevapsýz býrakan Baþbakan, bunun kýsa bir zaman içinde olacaðýný söyledi. Thaçi, Sürecin baþarýyla sona ermesi için elimizden geleni yapýyoruz. Kosova vatandaþlarýna konu ile ilgili geliþmeleri kurumlar aracýlýðý ile açýklayacaðýz. Bu noktada þunu açýkça ifade edebilirim ki Kosova baðýmsýz olmaya çok yakýn. Baðýmsýzlýk tarihini kýsa bir zaman içinde herkesle paylaþacaðýz dedi. Kosova UNMIK Yöneticisi Rüker ise görüþme ardýndan yaptýðý açýklamada Kosova nýn baðýmsýzlýk tarihinin belirlenmesi ile uðraþan ve karar verecek olan gurup içerisinde deðilim. Ben þu an itibari ile Kosova da Avrupa Birliði misyonunun konuþlanmasý için New York tan talimat bekliyorum dedi. Pak: Misyon Kosova da görev alacaktýr Avrupa Parlamentosunun Balkanlar heyet þefi Doris Pak, Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn bir kaç hafta sonra ilan edileceðini, bu konuda her hangi bir gecikmenin olmayacaðýný ileri sürdü. Avrupa Parlamentosunun Balkanlar heyet þefi Doris Pak, Özgür Avrupa Radyosu na verdiði demeçte, Kosova nýn en kýsa zaman içinde baðýmsýz olacaðýný söyledi. Pak, Müzakerelerin neticesiz noktalanmasýndan sonra çýkýlan yolculuk baðýmsýzlýða çýkmaktadýr. Kosova bir kaç hafta sonra baðýmsýzlýðýný ilan ederek, baðýmýz ve egemen bir devlet olarak uluslararasý toplumda yerini alacaktýr. Baðýmsýzlýk ilaný konusunda her hangi bir gecikme olmayacaktýr. Baðýmsýzlýk Ahtisaari tarafýnda hazýrlanan plan çerçevesinde hayat bulacaktýr dedi Doris Pak, uluslararasý toplumun Kosova için en iyisini bulmak için çabaladýðýný ifade ederken, çözümün baþta Sýrplar ve diðer topluklarýn yaþamlarýný da garanti altýna almasý için çabaladýklarýný söyledi. Avrupa Birliði içinde Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile ilgili fikir ayrýlýklarýnýn varlýðýný kabul eden Pak, Kosova nýn Avrupa nýn kalbinde bulunmasýndan dolayý bu sorunun aþýlacaðýný söyledi. K o s o v a 4 Seydiu, Vatikan ý ziyaret etti Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu, ülkenin baðýmsýzlýðý için büyük önem arz eden bu kritik dönemde Vatikan da Papa 16 ncý Benedikt ile bir araya geldi. Görüþme ardýndan yayýnlanan bildiride Vatikan ýn Kosova statü sürecini dikkatle takip ettiði bildirildi. Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu, Vatikan a özel bir ziyarette bulunarak Papa 16 ncý Bededikt ile bir araya geldi. Vatikan tarafýndan görüþme ile ilgili yayýnlanan bildiride Vatikan ýn Kosova nýn statü sürecini dikkatle izlediði ve çözüme büyük önem verdiði bildirildi. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilan etmesi durumunda Vatikan ýn buradaki geliþmeleri titizlikle takip edeceðine vurgu yapýlan bildiride, Vatikan ýn Kosova nýn baðýmsýzlýðýna iliþkin tutumunda da bir deðiþikliðin olmadýðýna dikkat çekildi. Vatikan ýn uluslararasý toplumun alacaðý karara saygý duyacaðý kaydedildi. Öte yandan Kosova Baþkanlýk dairesi tarafýndan görüþme ile ilgili yayýnlanan bildiride, Baþkan Seydiu nun görüþmede Kosova da mevcut durum hakkýnda bilgi verdiði ve Kosova vatandaþlarýnýn iradesi çerçevesinde meclisin baðýmsýzlýk kararý alacaðýný dile getirdiði bildirildi. Bildiride Baþkan Seydiu nun Ahtisaari tarafýndan hazýrlanan Kosova çözüm öneri paketinin uygulanma sözünü verdiði bildirilirken, Kosova nýn vatandaþlarý arasýnda din, etnik farklarý göz ardý etmeden özgür bir ülke olacaðýnýn dile getirildiðine dikkat çekiliyor. Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu, Vatikan Devlet Sekreteri Tarcizio Bertone ile görüþmelerde bulundu. Bu ziyaret Baþkan Seydiu nun Vatikan a gerçekleþtirmiþ olduðu ilk ziyaret olmasý nedeniyle önem taþýyor. Volker Prizren i ziyaret etti Prizren Belediyesini ziyaret eden AGİT eski büyükelçisi Viliam Volker ve Priştine Amerikan Üniversitesi yetkilileri, Belediye Başkanı Ramadan Muya ile Jur hidrosantrali inşası projesi ve yerel ekonominin kalkınması konularını, yanı sıra belediye başkanının planladığı çalışmaları ele aldılar. Volker, Kosova nın nihai statüsü söz konusu olunca Kosova da kalacağı iki hafta içerisinde bir şeylerin kutlanacağına dair iyimser olduğunu dikkati çekti. AGİT eski büyükelçisi Viliam Volker ve Priştine Amerikan Üniversitesi yetkilileri Prizren Belediyesini ziyaret etti. Prizren Belediyesi Başkanı Ramadan Muya, dönemin AGİT büyükelçisi Viliam Volker in sunduğu emek ve katkıların Güneydoğu Avrupa da barış ve istikrarın sağlanması için tarihi bir dönemeç oluşturduğunu ifade etti. Priştine de Amerikan Üniversitesinin verdiği eğitim mekanının genişletilmesi yanı sıra elektrik enerjisi sorununu da görüştüklerini ifade eden Başkan Muya, Jur hidrosantrali inşası projesi ve yerel ekonominin kalkınması konularını ele aldıklarını ifade etti. Prizren e gerçekleştirdikleri ziyaretin şimdiye kadar sunulan emeğin daha da ileriye götürülmesi olduğunu ifade eden AGİT eski büyükelçisi Viliam Volker, Prizren Belediyesi başkanı ve vatandaşlarıyla Prizren yöresinin önceliklerini dinlemeye geldiğini vurguladı. Belediye Başkanı Ramadan Muya nın kimi hedef ve planlarını öğrenmekten memnuniyet duyduğunu belirten AGİT büyükelçisi, bundan sonra Prizren e gerçekleştireceği her ziyarette belediye başkanının görüşmede vaat ettiği hedefleri ne derece uyguladığını denetleyeceğinin altını çizen büyükelçi Volker, gazetecilerin sorusu üzerine, Kosova nın nihai statüsü söz konusu olunca Kosova da kalacağı iki hafta içerisinde bir şeylerin kutlanacağına dair iyimser olduğunu dikkati çekti. Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Yazı İşleri Müdürü: Sencar KARAMUÇO Sayý:415 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Muhabirler Koordinatörü: Enis TABAK Muhabir: Yüksel POMAK Spor: Ýsmail MAKASÇÝ, Abdülkadir BIYIKLI Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a Baþbakan Thaçi, KEK ihalelerini durdurdu Kosova hükümeti düzenlediði son toplantýsýnda, KEK tarafýndan ihaleye verilmesi için hazýrlanan ve önceleri açýlan ihaleleri durdurma kararý aldý. Ýhalelerin ilanýnda ve daðýtýlmasýnda çok sayýda yolsuzluklarýn yaþandýðý kanýsýndan yola çýkan hükümet, KEK tarafýndan hiçbir ihalenin açýlmamasý yönünde karar aldý. Baþbakan Thaçi, görevine baþladýðý sýrada Kosova toplumda yaþanan yolsuzluklarla mücadele vereceðini açýklamýþtý. KEK tarafýndan bazý projelerin gerçekleþmesi yönünde alýnan kararlara raðmen Thaçi hükümeti tarafýndan detaylý araþtýrma yapýldýktan sonra yeþil ýþýk verileceði belirtildi. Kosova Enerji ve Madencilik Bakanlýðý hükümetin kararýndan hareket ederek Kosova C termik santralýnýn ihalesini yeniden görüþülmesini kararlaþtýrdý. Baþbakan Yardýmcýsý Hayrettin Kuçi, görevini tamamlayan hükümetin Kosova C termik santrali ihalesiyle ilgili aldýðý kararý yeniden görüþeceðini söyledi. Baþbakan Yardýmcýsý Kuçi, Amacýmýz yolsuzluklarý kaydetmek ve olasý yolsuzluklarý ortadan kaldýrmaktýr dedi. Kuçi ye göre bu yolsuzluklar yetkili makamlar tarafýndan araþtýrýlacak. Öte yandan KEK yetkilileri hükümetin kararýyla ilgili bilgiye sahip olmadýklarýný açýkladýklar. KEK Basýn Sözcüsü Nezir Sinani, hükümetin aldýðý karar hakkýnda bilgisi olmadýðýný söyledi. Sözcü Neziri, Hükümet tarafýndan KEK ihale ve projelerinin görüþülmesi konusunda herhangi bir bilgimiz yok dedi. Kosova Polisi Mali Suçlar Birimi geçenlerde KEK de 17 ihalede yolsuzluðun yapýldýðýna dair haber yayýnladý. Hükümetin kararýna tepki Baþbakan Thaçi tarafýndan KEK ihalelerin durdurulmasý kararý KEK Yönetimi tarafýndan tepki ile karþýlandý. KEK Yönetimi Baþkaný Ethem Çeku suz görevini sürdüren yönetim Hükümet, 2008 bütçesini tekrar görüþtü Kosova hükümeti, Çeku hükümetinin kabul etmiþ olduðu 2008 bütçesini tekrar ele aldý. Belirlenen bütçeye hükümet, 44 milyon avroluk ek bir artýþýn getirilmesini ilkesel olarak kabul etti. üyeleri, Baþbakan Thaçi tarafýndan alýnan karara Hayýr dediler. Baþbakan Thaçi, 17 KEK ihalesinde 70 milyon avro deðerinde yolsuzluk yapýldýðý gerekçesiyle durdurma kararý almýþtý. KEK yönetim yetkililerine göre, bu ihalelerin acil gerçekleþtirilmesi gerektiði için gereken prosedüre tabii tutulmamýþtý. Bundan dolayý yolsuzluklarýn yapýldýðý kuþkusu ortaya çýktý. Hükümet tarafýndan dondurulan ihale onayý UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker tarafýndan verildi. Söz konusu ihalelerle Kosova A5 termik santralnin ve kömür çýkarma makinelerin onarýmý öngörülüyordu. KEK Genel yöneticisi, Baþbakana gönderdiði yazýlý mektubunda, hükümetin kararýna saygý göstereceklerini bildirdi. Fakat yönetim kurulu üyeleri bu karara tepki gösterdiler. KEK yönetimi Remzi Þahini, Fatmir Recepi, Paul Nelles, Kavin McCan ve Musa Misini den oluþuyor. Yönetim baþkaný ve eski Enerji ve Madencilik Bakaný Ethem Çeku - nun görevi yeni hükümet kurulmasýyla sona erdi. KEK yönetim toplantýsýyla ilgili açýklamada bulunan Yönetim Baþkaný Fatmir Recepi, hükümet tarafýndan alýnan karara saygýlý olduklarýný, KEK üretimini aksatmamasý için çalýþmalarýný sürdüreceklerini söyledi. Recepi, 17 ihaleden bazýlarýný hükümete göndereceðiz dedi. Kosova Baþbakan Yardýmcýsý Hayrettin Kuçi, KEK yönetim kararýný þeffaflýða aykýrý, kötü bir jest olarak deðerlendirdi. UNMIK Yöneticisi Rüker le birlikte konuyu görüþtüðünü belirten Kuçi, Rüker den bu tür olaylarýn önlenmesi için destek aldýðýný söyledi. KEK Genel Yöneticisi Remzi Þahini de hükümetin kararýna karþý olmadýklarýný, elektrik enerjisi üretmeye devam edeceklerini söyledi. Þahini Eski hükümet KEK in gerçekleþtireceði projeleri 17 Kasým 2007 de görüþtü. Ancak hükümet bu projelerin hiç birinin kabulünde yer almadý dedi. KEK yönetimi hükümetin denetiminde bulunan tek yönetim kuruludur. Çünkü hükümet bu yönetime ve KEK e maddi yardýmda bulunuyordu. Hükümet düzenlediði son toplantýsýnda eski hükümetin kabul etmiþ olduðu 2008 yýlý bütçesini tekrar ele alarak artýrýlmasýna karar verildi. Hükümet, bütçeye 44 milyon avroluk ek bir düzenlemenin yapýlmasý için bir yasa tasarýsý üzerinde ilkesel olarak anlaþmaya vardý. Baþbakan Haþim Thaçi konu ile ilgili yapmýþ olduðu açýklamada uluslararasý toplumun Kosova ya yüklemiþ olduðu ödevleri yerine getirebilmesi göz önünde bulundurularak bütçenin artýrýlmasýna gidildiðini savundu. Baðýmsýzlýðýn Kosova ya ek masraflarý da beraberinde getireceðine dikkat çeken Baþbakan, bu yüzden bütçeye 44 milyon avroluk ek bir artýþýn yapýldýðýný söyledi. Thaçi, bu artýþýn Ahtisaari planý çerçevesinde uygulanmasý gereken standartlar, ademi merkezcilik ve topluluklara yönelik projelerde kullanýlacaðýný altýný çizdi. Kosova gündemi Her kafadan bir ses çýkarsa... Kosova nýn ne zaman baðýmsýz olacaðý ile ilgili her geçen gün yeni bir spekülasyon yapýlmaya devam ediliyor. Baðýmsýzlýk ile ilgili her kafadan bir ses çýkýyor desek abartýlý olmaz. Çünkü sokakta yaþlýsýndan, gencine, herkes baðýmsýzlýk ile ilgili farklý tarihleri savunarak bir bakýma baðýmsýzlýk özlemini gidermeye çalýþýyor. Baðýmsýzlýk ile ilgili tarih karmaþasý tam anlamýyla aðzý olan, konuþuyor misaline dönüþmüþ bulunuyor. Böyle deðiþik tarihlerin kamuoyu ile paylaþýlmasý bilgi kirliliðine ve insanlarýn kafasýný karýþtýrmaktan baþka hiçbir þeye hizmet etmediðini söyleyebiliriz. Artýk halk, yýlan hikayesine dönen baðýmsýzlýk rüyasýnýn artýk hayata geçirilmesini sabýrsýzlýkla bekliyor. Bu yüzden de ortaya atýlan her gayri resmi baðýmsýzlýk tarihi benimseyip o tarihte baðýmsýz bir devletin vatandaþý olmayý bekliyor. Ama empoze edilen o tarihlerde baðýmsýzlýk ilan edilmediði zaman da hayal kýrýklýðýna uðramaktan kurtulamýyor. Kosova nýn baðýmsýzlýk sürecinin tam anlamýyla bir karmaþaya dönüþtüðünü söyleyebiliriz. Kimse baðýmsýzlýk tarihi ile ilgili bilgi sahibi deðil. Hükümette tarih vermekten kaçýnýrken, baðýmsýzlýk yakýnda demekle yetiniyor. Bu noktada baðýmsýz Kosova nýn bir vatandaþý olacaðýmýzý biliyoruz ama bunun ne zaman gerçekleþeceðini bilmiyoruz. Bu olay biz insanlarýn ölümün mutlak olduðunu bildiðimiz ama bunun ne zaman gerçekleþeceðini bilemeyeceðimiz misaline denk düþüyor. Kosova nýn baðýmsýzlýðý önünde önemli bir engel olarak empoze edilen Sýrbistan daki cumhurbaþkanlýk seçimleri de geride kaldý. Ama halen baðýmsýzlýk ilan edilemedi. Buradan da görüleceði gibi baðýmsýzlýk oyununun doðrudan Sýrbistan daki seçimler ile bir baðlantýsý yokmuþ. Yani Sýrbistan seçimleri ardýndan ilan edilmesi beklenen baðýmsýzlýk baþka bahara býrakýlmýþ oldu. *** Sencar Karamuço Ahtisaari çözüm öneri paketi çerçevesinde Kosova nýn uluslararasý denetim altýnda baðýmsýzlýða kavuþmasý için gerekli olan Avrupa Birliði misyonun Kosova ya gelmesi için Avrupa Birliði içinde bir konsensüs saðlanmýþ deðil. Birlik içinde bu konuda farklý sesler yükselmeye devam ediyor. Yani Kosova nýn baðýmsýzlýðýný denetleyecek olan mekanizma halen oluþturulmuþ deðil. Baðýmsýzlýk tarihin kamuoyu ile paylaþýlmamasýnýn arkasýnda yatan neden bu iþte. Avrupa Birliði, Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile ilgili içinde bir birlik oluþturamadýðýndan dolayý baðýmsýzlýk ilanýnýn çeþitli nedenlerden dolayý (Sýrbistan seçimleri, Ýspanya seçimleri v.s) ertelemeye tabi tutarak olayýn içinden sýyrýlmaya çalýþýyor. Ama özellikle son günlerde Amerika nýn araya girmesi ile bu süreç hafta içinde hýzlanmaya aday. Amerika Dýþiþleri Bakaný Rice, önümüzdeki hafta Avrupa ziyaretine çýkýp Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile ilgili Avrupalý liderlerle görüþmesi ve onlarý misyonun Kosova ya gönderilmesi konusunda ikna etmesi bekleniyor. Avrupa Birliði Dýþiþleri Bakanlarý ile bir araya gelecek olan Rice nýn Avrupa ziyareti Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile ilgili önemli bir dönemeci oluþturuyor. Bu toplantýdan sonra Kosovalý liderler tarafýndan açýklanmayan baðýmsýzlýk tarihinin açýklanmasýný bekleyebiliriz. Ýlan edilecek olan baðýmsýzlýk tarihi bana göre Þubat ayý deðil de Mart ayý içinde bir tarih olacaktýr. Sonuç olarak, ister Þubat olsun ister Mart olsun yeter ki baðýmsýzlýk olsun diyorum ve hepinize iyi haftalar diliyorum.

6 Fevzi Karamuço Tarihini biliyoruz ama bildirmek istemiyoruz Kosova gündeminin baþýnda baðýmsýzlýðýn ne zaman baþlayacaðý yer alýyor. Þu anda baðýmsýzlýk tarihini kimse bilmiyor. Bu konuda kamuoyunda çeþitli tarihler dile getiriliyor. Baðýmsýzlýk süreci Kosova baðýmsýz olacak ile baþladý. Bu yönde açýklamalarý ister Kosovalý ister uluslararasý yetkililer yaparak baðýmsýzlýk rüyasýný baþlattýlar. Daha sonra baðýmsýzlýðýn hangi yýlda kazanýlacaðý ile ilgili tahminler bunu takip etti. Bundan sonra baðýmsýzlýðýn kazanýlmasý ile ilgili mevsimler ortaya atýldý. Kosova nýn ilkbaharda, yazda yada sonbaharda baðýmsýzlýðýna kavuþacaðý yönünde açýklamalarý yapýldý. Mevsimleri aylar takip etti. Kosova bu, bu ayda baðýmsýz olacaðý üzerinde duruluyor. Viyana da ve daha sonra yapýlan ek görüþmelerin baþarýsýzlýkla sonuçlanmasýnýn ardýndan artýk taraflarýn bu konuda müzakere edilmeyeceði savunularak, kýsa zaman içinde baðýmsýzlýðýn ilan edileceði gündeme geldi. Araya Sýrbistan da cumhurbaþkanlýk seçimleri girdi. Ocak ayý baðýmsýzlýk beklentilerle geçti. Þubat ayý ise baðýmsýzlýk sinyalleri ile geçmeye aday. Baðýmsýzlýðýn dört gözle beklendiði bu günlerde herkesin gözleri baðýmsýzlýðý açýklayacak olan aðýzlara çevrilmiþ oldu. Kosovalý yetkililer baðýmsýzlýk tarihini bildikleri yönünde açýklamalara imza atýlar. Bu açýklama süreç boyunca bir yeniliðin habercisi niteliði taþýyor. Uzun zaman Kosovalý liderler baðýmsýzlýðý yýlla ve aylarla ölçerken þimdi ise bu konuyu bildiklerini dile getiriyorlar. Ama bunu kamuoyuna açýklamaktan kaçýnýyorlar. Kondeliza Rice ile yaptýðý görüþme ardýndan Kosova ya gelen Arnavutluk Dýþiþleri Bakaný Lulzim Baþa, Kosova üst düzey yetkilileri ile yaptýðý görüþme ardýndan onlarýn Kosova nýn baðýmsýzlýk ilan tarihini bildiklerini dile getirdi. Kosova üst düzey yetkilileri ise konu ile ilgili açýklama yapmaktan kaçýndýlar. Onlar Kosova nýn baðýmsýzlý kýsa bir zaman içinde uluslar arasý birliði iþbirliði ile ilan edecekleri açýklamalarýna sadýk kaldýlar. Baðýmsýzlýk ile ilgili ortaya atýlan tarihler, bu konunun deðerini düþürüyor. Halký oyalamak adýna farklý tarihler ortaya atýlýyor. Oysa Kosova sadece siyasilerin vataný deðil de herkesin vataný olduðu için baðýmsýzlýk ilan tarihini herkesin bilmesi gerekmektedir. Bir yada birkaç siyasinin bunu bilmesi çok acayip bir þeye denk düþüyor. Kosova üst düzey yetkilileri baðýmsýzlýðý dostlarý ABD ve AB ile yapacaklarý danýþma ardýndan ilan edecekleri açýklamalarda bulunuyorlar. Onlarla danýþmalarý normal bir olgu da bunu tüm kamuoyu ile paylaþmalarý daha gerçek bir olguya denk düþüyor. Artýk baðýmsýzlýk ilan tarihinin herkese açýklanmasýný istiyoruz. Çünkü bizim de buna hakkýmýz olduðunu düþünüyoruz. Yazýmý bitirmeden önce sizinle Kosova baðýmsýzlýðý bildirgesinde yer alan þu tümceyi paylaþmak istiyorum; Kosova halký, verdiði tüm kurbanlarý ile Baðýmsýzlýk bildirgesi yazmýþtýr deniliyor. Bağımsızlık yolu hazır, ama yolun ne zaman hizmete açılacağı belli değil.. K o s o v a 6 Selimi: TMK nýn geleceði statüden sonra belirlenecek TMK Komutaný General Selimi, Kosova statüsünün çözüme kavuþturulmasýndan sonra bütün sorunlar olduðu gibi TMK nýn da konumunun belli olacaðýný söyledi. Kosova Savunma Akademisi çerçevesinde çalýþmalarýný sürdüren Askeri Subaylar Kariyer okulu dördüncü nesil mezunlarýný verdi. Kosova Savunma Güçleri TMK Komutaný General Süleyman Selimi mezunlara hitaben yaptýðý konuþmasýnda kýsa bir zaman içinde Kosova statüsünün belirleneceðini ve bu noktadan sonra TMK nin da geleceðinin belli olacaðýna dikkat çekti. Mezunlarý bu baþarýlarýndan dolayý kutlamayý ihmal etmeyen Selimi, yeni oluþturulacak olan Kosova Güvenlik Güçlerinin kadrosunda onlarýn da yer alacaðýný söyledi. Selimi, Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile ilgili en önemli dönemeçlerden geçmekteyiz. Kosova statüsünün belirlenmesinin akabinde TMK nin geleceði de belli olacaktýr. Kosova Güvenlik Güçlerinin oluþturulmasý için çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdürüyoruz dedi. Askeri Subaylar Kariyer Okulu dördüncü nesilden 16 subay mezun oldu. Mezun olan subaylar TMK beþ askeri bölgesinde görevlerini sürdürecekler. Askeri Subaylar Kariyer Okulu personeli yedi kiþiden oluþuyor. Farklý alanlardan uzman olan bu kiþiler yeni subaylara farklý alanlardan bilgilerini aktarýyorlar. Selimi, Mitroviça yý ziyaret etti TMK Komutaný General Süleyman Selimi Pazartesi günü Mitroviça Belediye Meclisi ziyaret ederek belediye baþkaný Bayram Recepi ile bir araya geldi. Görüþmede Mitroviça daki mevcut durum ile TMK nýn geleceðinin görüþüldüðü bildirildi. General Süleyman Selimi görüþme ardýndan yaptýðý açýklamada, Kosova nýn çok yakýnda baðýmsýzlýðýný ilan edeceðini belirtirken, TMK nýn tüm vatandaþlarý ile kurumlarýn hizmetinde olacaðýný söyledi. Mitroviça daki durumu dikkatli izlediklerini ifade eden Selimi, Mitroviça da durumun sakin olduðunu söyleyebiliriz. Mitroviça, halen çözülmemiþ olan sorunlarla boðuþuyor. Statüsün belirlenmesinden sonra, durumun düzeleceðini düþünüyorum dedi. Mitroviça Belediye Baþkaný Bayram Recepi, TMK nýn bugüne kadar kendine düþen ödevleri en iyi bir þekilde yerine getirdiðine dikkat çekerken, en yakýn bir zamanda TMK nýn hak ettiði yerlere geleceðini söyledi. Bakan Ferati: Kosova yý uzun ve zorlu bir yolculuk bekliyor Yerel Yönetim Bakaný Sadri Ferati Prizren Belediyesi ziyaretinde bulunarak Prizren Belediyesi Baþkaný Ramadan Muya ile bir araya geldi. Bakan Ferati Baðýmsýzlýðýn ilan edilmesi ardýndan Kosova yý uzun ve zorlu bir yolculuðun beklediðini belirtti. Prizren Belediyesi ziyaretinde bulunan Yerel Yönetim Bakaný Sadri Ferati Baðýmsýzlýðýn ilan edilmesi ardýndan Kosova yý uzun ve zorlu bir yolculuk bekliyor ifadelerini kullandý. Kosova nýn baðýmsýzlýðý ilaný ardýndan yerel yönetim reformu Kosova nýn çözülmesi gereken en önemli sorunu olacaktýr diyen Bakan Ferati Kosova Yerel yönetimin iç teþkilatlanma ve demokratikleþmeye ihtiyacý olduðunu belirtti. Bakan Ferati ile görüþme ardýndan basýn açýklamasý yapan Prizren Belediye Baþkaný Ramadan Muya yerel yönetim bakaný Ferati den alt yapý, ekonomi ve yatýrým projelerinin gerçekleþtirmesi sözünü aldýðýný belirterek, sözü geçen projelerin Kosova Baðýmsýzlýðýnýn ilaný ardýndan uluslararasý baðýþçýlar karþýsýnda tanýtýlacaðýný açýkladý. Baþkan Muya, Bakan Ferati ile görüþme esnasýnda yerel idarenin yönetilmesi için yeni düzenlemelerle ilgili görüþmelerde de bulunduklarýný belirtti. Yüksel POMAK

7 7 G ü n c e l ESNAF Derneði yeni yönetimi seçti Esnaf Ýþadamlarý ve Esnaflar Derneði, 3 Þubat Pazar günü üyeler meclisi toplantýsý düzenlendi. Esnaf derneði üyelerinin geniþ katýlým gösterdiði toplantýya, Çok Uluslu Güney Tugayý Komutanlýðý Siyasi Danýþmaný Funda Tezok, Prizren Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Ercan Þpat, ZES Baþkaný Refet Buþati, Zanaatçýlar Derneði Baþkaný Masar Gurgule, SOFRA Derneði Baþkaný Tasim Þasivari ile basýn yayýn temsilcileri katýldý. Esnaf Ýþadamlarý ve Esnaflar Derneði, Dernek Baþkaný Bürhan Cibo yýlý çalýþma raporunu sunarken, Adnan Fuþa ve Nadi Taç derneðin mali raporunu okudu. Ancak dernek baþkanýn sunduðu rapor dernek üyeleri tarafýndan eleþtirildi. Üyelerin çoðu sunulan çalýþma raporunun Esnaf Derneði yönetim kurulunun onayladýðý rapor deðil, dernek baþkaný Bürhan Cibo nun þahsi görüþlerini yansýtan rapor olduðunu savundular. Meclis üyelerinin kimileri ise sunulan çalýþma ve mali raporunun önceki yýllardan bir fark arz etmediðini dile getirdiler. Yürütülen tartýþmalar ardýndan derneðin çalýþma ve mali raporu meclis üyeleri tarafýndan onaylandý. Toplantýnýn gündem noktalarý arasýnda dernek tüzüðündeki deðiþiklikler yer alýrken, konuyla ilgili görüþlerini dernek baþkaný Bürhan Cibo, dernek yönetim kurulu üyeleri Þaip Kasým ile Cemil Luma paylaþtý. Dernek üyesi Þaip Kasým, tüzükte esnaf üyelikleriyle ilgili yapýlmasý gereken düzenlemeler üzerinde dururken, Cemil Luma ise, derneðin siyasi konularla ilgili geliþmelere müdahale edilip edilmemesine deðindi. Luma, esnafýn sorunlarý söz konusu olduðunda, vergi uygulamalarý, hükümetin ekonomik kalkýnma politikalarý dolayýsýyla Türk Toplumunu ilgilendiren siyasi konularla, Esnaf derneðinin, bir sivil toplum kuruluþu olarak kendi sýnýrlarý çerçevesinde ilgilenmek zorunda kalacaðýný ve gelecekte de yeri geldiðinde siyasetle uðraþacaðýný savundu. Luma, ESNAF derneðinin meslek edindirme kurslarýnda büyük baþarýlar kaydettiðini, bu faaliyetleri ve baþarýlarý Kosova çapýna geniþleterek, Mitroviça da olduðu gibi Kosova nýn diðer þehirlerinde de teþkilatlandýrýlmayý sürdürmesi gerektiðini ifade etti. Luma nýn konuþmasý ardýndan sözü alan dernek üyesi Haci Mehmedali Hacimacun, ekonominin konuþulduðu yerde siyasetin de güdülmek zorunda olduðunu, kimi çevrelerin politika ile siyaset arasýndaki farký göz önünde bulundurarak, ileride (Türkiye deki TÜSÝAD vs. kuruluþlar gibi) ESNAF ýn da siyasi öneri ve görüþ paylaþma hakkýna sahip olduklarýný ifade etti. Kimi dernek üyeleri ESNAF derneðini diðer kültürel derneklerle kýyaslanmamasý gerektiðini savunurken, kimileri de mevcut yönetimin hala derneðin kimi iç sorunlarýný halledememekle suçladý. Tartýþmalar sýrasýnda derneðin eski baþkaný Cemil Luma nýn baðýmsýz milletvekilliði adaylýðý da gündeme gelirken, dernek üyeleri Cemil Luma ya verilen desteði ESNAF derneðinin desteði olarak deðil, bireysel destek olarak nitelendirdiler. Dolayýsýyla tüzükte yapýlmasý öngörülen kimi düzenlemelerle ilgili yetki meclis üyeleri tarafýndan onaylandý ve gerekli düzenlemelerin hukuk uzmanlarý eþliðinde yapýlmasý ileri bir tarihe ertelendi. Toplantýnýn sonunda ESNAF Derneði meclis üyeleri, yeni yönetim kuruluna 25 aday önererek seçime gitti. 95 i geçerli ve 4 ü geçersiz olmak üzere toplam 99 üyenin oy kullandýðý yeni yönetim kurulu seçimi sonuçlarýna göre, 17 kiþilik yeni yönetime Þarik Cibo, Adnan Fuþa, Rukiye Cibo, Yamin Pacolar, Üran Þilik, Yonoz Rada, Edis Çabrat, Bürhan Cibo, Cemil Luma, Daver Kazaz, Haci Mahmedali Hacimacun, Fahri Derviþ, Faik Pula, Berkan Pacolar, Þaip Kasým, Bayram Hacimacun ve Raif Þamli seçildi. 6 Þubat Çarþamba günü saat 20 de Esnaf Derneðinde düzenlenecek ilk yönetim kurulu toplantýsýnda dernek baþkaný ve idari organlarýný seçimi karara baðlandý. Olaylý hafta sonu Prizren polisinden yapýlan açýklamada, Prizren ve yöresinde bir intihar, iki hýrsýzlýk ve bir trafik ihlali kaydedildi. Olaylarla ilgili baþlatýlan araþtýrmalarýn sürdüðü ifade edildi. Prizren polisinden yapýlan açýklamada hafta sonu Rahovça nýn Celina köyünde bir kiþi elektrik akýmýyla intihar etti. Olay yerine çýkan polis ekipleri otopsi için cesedi morga kaldýrdý. Olayla ilgili araþtýrma baþlatýldý. Yine hafta sonu polisin dur ihtarýna raðmen kaçmaya devam eden bir motosiklet sürücüsü Reçana da tutuklandý. Boþnak asýllý gencin, sürücü ehliyeti ve motosiklet kaydý olmadýðý için polisten kaçtýðý belirlendi. Kamu savcýsýnýn kararý üzerine genç sürücü göz altýna alýndý. Prizren polisi tarafýndan yayýnlanan açýklamada, diðerleri arasýnda Prizren in Küçük Kruþa köyünde meydana gelen bir hýrsýzlýk olayý kaydedildi. Söz konusu köyde bir gýda üretim fabrikasýna giren 6 kiþi, fabrikada bulunan bütün metal malzemeleri yaný sýra 7 metal kapý, 100 adet alüminyum plaka, 30 su borusu ve birkaç metre kalýn elektrik kablosunu çaldýlar. Ýhbar üzerine olay yerine çýkan polis ekipleri baþlattýðý araþtýrma sonucunda þüpheli kiþileri göz altýna aldý. Çalýnan metal malzemelerin bir kýsmý ele geçirilirken, geri kalanýnýn bulunmasý için çalýþmalar yürütülüyor. Prizren polisi tarafýndan kaydedilen en son olayda, hafta sonu Prizren in Dardania semtinde Opel Kadet marka 237 KS 984 tabelalý mavi renkte bir araç çalýndýðý vurgulandý. Söz konusu araç hýrsýzlýk olayýný gerçekleþtiren faillerin kimler olduðu bilinmediði, dolayýsýyla daha güvenli ve istikrarlý bir ortam için olay görgü tanýklarýnýn polisle iþbirliði kurarak, hýrsýz yada hýrsýzlarýn yakalanmalarý konusunda yardýmý istendi. Prizren de Kosova Anayasasý Açýk Oturumu Kosova Anayasa taslaðý çalýþmalarýný tanýtmak amacýyla Anayasa Komisyonu hafta içerisinde ilk açýk oturumu Priþtine de düzenleyerek tüm belediyelerde düzenlemeye devam ediyor. Anayasa Komisyonu üyeleri dün Prizren de vatandaþlara Kosova Anayasa taslaðý ile ilgili bilgi verdi. Anayasa Komisyonu üyelerini ve halký Prizren Belediye Baþkaný Ramadan Muja selamladý ve konunun önemine dikkati çekti. Anayasa Komisyon üyeleri Fatmir Fehmiu, Eðrem Kryeziu, Kadri Kryeziu ve Bajram Latifi taslak üzere çalýþmalarýn baþlatýldýðý Ocak 2007 tarihinden itibaren geniþ bilgiler verdiler. 100 ün üzerinde anayasanýn gözden geçirilip Kosova gerçeðine uygun, demokratik, insan ve topluluk haklarýný koruyacak, hukuk üstünlüðünü saðlayacak bir taslak hazýrlandýðýný vurgulayan Anayasa Komisyon üyeleri; Anayasa ile Kosova nýn parlamenter, baðýmsýz ve egemen bir devlet düzenine sahip olmasýnýn öngörüldüðünü söylediler. Açýk oturumda sözü alan katýlýmcýlarýn çoðu toplantý için yapýlan hazýrlýklarýn yetersizliðinden yakýndý. Anayasa taslaðýnýn yayýnlanmadan tartýþýlmasýna anlam veremeyen katýlýmcýlar özellikle Kosova Baþkaný yetkileri, Anayasa Mahkemesi ve mülk haklarýnýn anayasa ile nasýl düzenlendiðiyle ilgili ilgilendi. Anayasa Komisyon üyeleri tanýtým sürecinin bu il safhasý olduðunu vurgularken en yakýn tarihte Kosova Anayasa taslaðýnýn hazýrlanan web sayfasýnda yayýnlanacaðýný bildirdiler. Süreç ile bilgilendirmeden sonra taslak yayýnlandýktan sonra açýk oturumlarýn yeniden yapýlýp halkýn katýlýmý isteneceði de bildirildi. AGÝT, topluluk sorunlarýna el atýyor AGÝT Prizren temsilciliði etnik topluluk sorunlarýyla ilgilenecek bir ofis açmaya hazýrlanýyor. Prizren de düzenlenen toplantýda AGÝT misyonu etnik topluluklarýna yönelik 2008 yýlý öncelikleri tanýtýldý. AGÝT ile Prizren ve yöresindeki belediyelere düzenlenen tanýtma toplantýsýnda, AGÝT Prizren Þefi Lorenco Alue, çok yakýnda etnik topluluk sorunlarýyla ilgilenecek bir ofisin açýlacaðýný duyurdu. Azýnlýklarýn korunmasý, entegrasyonu, mülkiyet sorunlarý, yerel idare desteði, yasal düzenlemeler, etnik topluluk haklarý AGÝT misyonunun 2008 öncelikleri olacaktýr diyen AGÝT Prizren Þefi Lorenco Alue, AGÝT i çok uluslu, çok kültürlü ve kalkýnmýþ yarýnlar doðrultusunda deðerlendirilebileceðini söyledi. Görüþmede belediye temsilcileri ve Dugacin ovasýnýn Prizren, Suhareka, Dragaþ, Rahovça, Maliþova ve Mamuþa Pilot Belediye Biriminde 2007 yýlý içerisinde AGÝT in gerçekleþtirdiði faaliyetleri ve öncelikleri gözler önüne serildi. AGÝT yetkililerine göre, 2007 yýlý içerisinde gerçekleþtirilen çalýþmalar arasýnda dini ve kültürel deðerlerin korunmasý, alan planlama ve mülkiyet haklarý, topluluklarýn geri dönüþü ve entegrasyonu, azýnlýklarýn korunmasý, insan haklarý, gündelik yaþama entegrasyon gibi konular bulunuyor. Öte yandan adý geçen belediye temsilcileri, AGÝT in de desteðini talep ettikleri birçok sorunu dile getirdiler.

8 R ö p o r t a j 8 Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Enis TABAK Türkiye nin desteðinin kendileri için çok önemli olduðunun altýný çizen Baþbakan Thaçi nin odasýnda Arnavut ve BM bayraklarýnýn yanýnda Türk bayraðýnýn bulunmasý dikkat çekti. Kosova her geçen gün baðýmsýzlýðýna doðru yaklaþýrken, gelinen aþamada ne gibi hazýrlýklar yapýlýyor. Ýlerleyen süreçle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Kosova tarafý baðýmsýzlýkla ilgili tüm hazýrlýklarý tamamlamýþ durumda. Anayasayla ilgili çalýþmalarý tamamlamýþ durumdayýz. Bugünlerde bayrak ve devlet sembolleriyle ilgili hazýrlýlar da bitmek üzere. Kosova tarafýnda her þey hazýr. Batý dünyasý güçlü bir þekilde Kosova nýn baðýmsýzlýðýný demokratik ve esas temellere dayanan ilkeler çerçevesinde ve geniþ bir çapta tanýmaya hazýrlanýyor. Kosova için Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafýndan tanýnmasýnýn ne kadar önemlidir? Kosova için Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasý hayati bir meseleyi teþkil edecek kadar önemlidir. Türk devletinin demokratik dünyaya Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasýyla ilgili oynadýðý rol ve uyguladýðý otorite çok büyüktür. Türkiye Cumhuriyetinin baðýmsýzlýðý konusundaki tutumu, desteði, Kosova hükümeti ve Kosova halký tarafýndan memnuniyetle karþýlanmaktadýr. Washington ve Brüksel le paralel olarak Kosova nýn baðýmsýzlýðý Ankara tarafýndan da tanýnacaðýna inanýyor baðýmsýzlýðýn çok yakýnda Türkiye baþbakaný Sayýn Recep Tayip Erdoðan Bey inde bizimle oydaþ olacaðýna inanýyoruz. Kosova nýn yeni Anayasasýnda Türklere bir þeyler garanti ediliyor mu? Kosova Türkleri olduðu gibi tüm diðer topluluklarýn haklarý garanti edilmektedir. Saygý gösterilmekte ve onlarýn tanýtýmý merkezi düzeyde ve yerel yönetimi temsilinde ayný eþit haklarý öngörmektedir. Hükümetimde de Kosovalý Türklere bir bakanlýkla temsil edilmekteler. Kendileriyle iþbirliðimiz mükemmel nitelendirilecek þekildedir ve hepsiyle bir arada parti görüþlerini yansýtmadan ve Kosova hükümeti olarak çalýþmaktayýz. Etnik ve parti ayrýmý yapmadan Kosova devletinin kimliðini halk demokrasisini birlikte inþa ediyoruz. Kosova tüm vatandaþlarýnýn vatanýdýr ve hepsinin eþit haklarý olacaktýr. Ayný zamanda etnik topluluklarýn temsil ve teþvik edileceði bir ortam oluþturulacaktýr. Kosova hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle iliþkileri nasýl? Türkiye Cumhuriyeti ile geçmiþten bu yana devam eden irtibatýmýz vardýr. Þimdiden sonra bu iliþkilerin daha mükemmel bir seviyeye ulaþmasý için odaklanacaðýz ve enerjimizi o yönde harcayacaðýz. Kosova Baþkaný Seydiu, Türkiye ye Hareket Etti Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu, Vatikan da Papa 16. Benedict ile gerçekleþtirdiði görüþme ardýndan bugün Türkiye ye hareket etti. Üç günlük Türkiye ziyareti çerçevesinde Baþkan Seydiu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile bir araya gelecek. Kosova nýn ölen lideri Ýbrahim Rugova, baþkanlýðý döneminde Türkiye yi hiç ziyaret etmemiþti. Kosova Baþkaný sýfatýyla ilk kez Fatmir Seydiu Türkiye yi ziyaret ediyor. Ankara ya hareket etmeden önce gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Seydiu, Türkiye ziyareti sýrasýnda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan dan Kosova nýn baðýmsýzlýðý konuunda destek isteyceklerini söyledi. Seydiu, Baþmüzakereci Marti Ahtisari planýna baþtan bu yana Türkiye nin destek sunduðunu hatýrlatan Baþkan Seydiu, Türkiye nin her zaman Kosovalýlarýn yanýnda olan ülkeler arasýnda yer aldýðýný söyledi. TMK mensuplarýnýn gelecekte Kosova Güvenlik Ordusuna dönüþmesi söz konusu. TMK mensuplarýnýn Türk Ordusu tarafýndan eðitilmesini siz bu hükümetin lideri olarak nasýl karþýlarsýnýz? Evet çok ilginç ve enteresan bir soru. Ben þahsen böyle bir giriþimi tamimiyle desteklerim. Ankara daki tüm makamlarýn göstereceði önem ve hassasiyet bizler için önemlidir. Böyle bir giriþimin Avrupa Atlantik deðerleri çerçevesinde yapýlmasý Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu, Vatikan da Papa 16. Benedict ile gerçekleþtirdiði görüþme ardýndan salı günü Türkiye ye hareket etti. Üç günlük Türkiye ziyareti çerçevesinde Baþkan Seydiu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile bir araya gelecek. Türk topluluðunun Kosova da saygýn bir topluluk oldugunu söyleyen Baþkan Seydiu, Türklerin Kosova toplumuna istenen bir þekilde entegre olduðuðunun altýný çizdi. Savaþ sonrasý döneminde Kosova da Türk askeri ile polislerinin görev yaptýklarýný da belirten Baþkan Seydiu, yaþamýn deðiþik alanlarýnda Türkiye nin yapmýþ olduklarý yardýmlarý dile getirdi. Enis TABAK bizler için önemlidir. Zaten biz de kendimizi Avrupa Atlantik dünyasý içerisinde görüyoruz. Peki Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn ilk günleri nasýl olacak? Baðýmsýzlýðýn ilk günlerinin kutlamalý ve çalýþmalarýmýzý aksatmadan devam edeceðiz. Hoþgörü ve uyum içerisinde geçeceðine inanýyorum.

9 9 Sýrbistan da halkýn tercihi Tadiç Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ikinci turu için sandýk baþýna giden Sýrbistan da halkýn tercihi, Batý yanlýsý Boris Tadiç oldu. Merkezi seçim komisyonuna göre seçimi, yüzde 51.1 oy oranýyla Cumhurbaþkaný Boris Tadiç kazandý. Tadiç in rakibi aþýrý milliyetçi Tomislav Nikoliç ise yüzde 47.1 de kaldý. Sýrbistan seçimleri Avrupa ile Rusya yanlýlarý arasýnda bir referandum olarak da deðerlendiriliyordu. C u m h u r b a þ k a n l ý ð ý makamýnýn sembolik olmakla birlikte, büyük bir etkisi var. Çünkü cumhurbaþkaný ayný zamanda ordunun baþkomutaný oluyor. Tadiç, zaferini ilan etti Sýrbistan da, Sýrbistan Demokratik Partisi nin (SDS) Avrupa Birliði yanlýsý adayý Boris Tadiç, seçim zaferini ilan etti. Boris Tadiç, parti binasý önünde gazetecilere yaptýðý açýklamada, Hep beraber baþkanlýk seçimini kazandýk dedi. Rakibi aþýrý milliyetçi Sýrbistan Radikal Partisi (SRS) adayý Tomislav Nikoliç i kutlayan ve aldýðý oy oranýna saygý duyulmasý gerektiðini belirten Tadiç, Nikoliç ile görüþeceðim, çünkü çok sayýda vatandaþ onun düþüncelerini destekledi. Sýrbistan ý birleþtirmek önemli diye konuþtu. Nikoliç, yenilgiyi kabul etti Sýrbistan da yapýlan devlet baþkanlýðý seçiminin 2. turunun ilk resmi sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan aþýrý milliyetçi Sýrbistan Radikal Partisi (SRS) adayý Tomislav Nikoliç, yenilgiyi kabul etti. Tomislav Nikoliç, parti binasý önünde gazetecilere yaptýðý açýklamada, Sýrbistan Demokratik Partisi (SDS) adayý Boris Tadiç in, büyük bir olasýlýkla seçimi yüzde 2 lik farkla kazandýðýný söyledi. Nikoliç, bu sonuçlarýn resmi olarak doðrulanmasý durumunda, Tadiç in zaferini kutlamak istediðini bildirdi. Nikoliç, Rusya ya, þimdiye kadar olduðu gibi, Sýrbistan a yardým etmesi gerektiðini, Avrupa Birliði ne Sýrbistan a yönelik þantajlarýna ve yerine gelemeyecek kimi koþullar dayatmaya son vermesi gerektiðini söylüyorum. Çünkü yerine getiremeyeceðimiz kimi koþullar bulunuyor diye konuþtu. AB memnun Avrupa Birliði (AB), Sýrbistan daki devlet baþkanlýðý seçimini Avrupa yanlýsý Sýrbistan Demokratik Partisi (SDS) adayý Boris Tadiç in kazanmasýný memnuniyetle karþýladý. AB Dönem Baþkanlýðý ndan yapýlan açýklamada, Sýrbistan daki seçimin yakýndan izlendiði belirtilerek, yüksek katýlýmlý serbest ve adil seçimlerin alkýþlandýðý belirtildi. Sýrbistan Devlet Baþkanlýðý görevine yeniden seçilen Tadiç in kutlandýðý açýklamada, AB nin, Sýrp halkýnýn demokrasi ve Avrupa yoluna desteklediðini doðrulamasýndan memnuniyet duyulduðu kaydedildi. AB Dönem Baþkanlýðý açýklamasýnda, Sýrp halkýnýn Avrupa ailesinin bir parçasý olduðu vurgulanarak, yakýn bir gelecekte üyelik statüsü (verilmesi) dahil Sýrbistan ýn AB yolculuðunun hýzlandýrýlmak istendiði ifade edildi. Romanya dan AB Sözleþmesine Onay Romanya, Avrupa Birliði Anayasasý yerine geçen Lizbon sözleþmesini onayladý. Fransa nýn da önümüzdeki günlerde sözleþmeyi imzalamasý bekleniyor. Romanya, Avrupa Birliðin nin anayasasý yerine geçecek Lizbon sözleþmesini onayladý. Romanya, böylece Macaristan, Slovenya ve Malta dan sonra Lizbon sözleþmesini onaylayan dördüncü Avrupa Birliði üyesi oldu. Fransa parlamentosu da Avrupa Birliði Lizbon sözleþmesi için gerekli anayasa deðiþikliðini kabul etti. Anayasada yapýlan bu deðiþikliðin ardýndan meclis ve senato önümüzdeki günlerde Avrupa Birliði anayasasý yerine geçecek Lizbon sözleþmesini oylayacak. Hollanda ve Fransa da 2005 yýlýnda düzenlenen referandumlarda, seçmenlerin Avrupa Birliði anayasasý için hayýr oyu vermelerinin ardýndan, birlik kurumsal açýdan ciddi bir krize girmiþti. Portekiz in dönem baþkanlýðý sýrasýnda üye ülkeler arasýnda varýlan uzlaþma sonucu, Avrupa Birliði Anayasasý nýn yerine Lizbon sözleþmesi kabul edilmiþti. B a l k a n Hýrvatistan ve Slovenya arasýnda uzun süreden beri devam eden sýnýr sorunu, son bir aydýr diplomatik gerginliklere neden olmaya baþladý. Hýrvatistan ýn Adriyatik Denizi nde Korunan Ekoloji-Balýkçýlýk Kuþaðý adýyla anýlan bir ekonomik bölgeyi hayata geçirmeye çalýþýyor olmasý, Slovenya yý rahatsýz etti. Söz konusu ekonomik bölge yüzünden, uluslararasý sulara baðýmsýz çýkýþýnýn kalýcý bir þekilde týkanacaðýndan endiþelenen Slovenya, Hýrvatistan ýn Avrupa Birliði ile sürdürdüðü müzakerelere engeller çýkarýyor. Nitekim Hýrvatistan Baþbakaný Ývo Sanader 4 Þubat Pazartesi günü yaptýðý bir konuþmada, Hýrvatistan ýn Avrupa Birliði ile üç müzakere baþlýðýnýn resmi olmayan bir þekilde Slovenya tarafýndan bloke edilmekte olduðunu bildirdi. Hýrvatistan Cumhurbaþkaný Styepan Mesiç ise birkaç gün önceki bir açýklamasýnda, Slovenya nýn bu konudaki katý tutumu yüzünden Hýrvatistan ýn Avrupa Birliði ne giriþinin engellenmesi durumunda, Hýrvatistan-Slovenya dostluðunun sona ereceðini söylemiþti. Hýrvatistan ile Slovenya arasýndaki sýnýr sorunu ilk baþta kara sýnýrýyla ilgilidir. Slovenya açýsýndan Dragonya nehri boyunca uzanan altý kilometrelik bir kara bölgesi sorunludur ve buradaki köylerin Slovenya ya verilmesi gerekiyor. Kara sýnýrýyla ilgili sorun yüzünden ise deniz sýnýrý sorunu da çözüme kavuþturulamýyor. Deniz sýnýrý sorunu Piran Koyu ile ilgilidir. Slovenya bu sýnýr sorunlarýnýn olasý çözümü çerçevesinde, kendisine uluslararasý sulara baðýmsýz bir çýkýþýn verilmesini talep ediyor. Bir baþka ifadeyle, Ýtalyan veya Hýrvat karasularýndan geçmek zorunda kalmadan uluslararasý sulara baðýmsýz bir þekilde çýkabilmek için, þimdiki deniz kýyýsý 47 kilometre olan Slovenya nýn, daha fazla denize ihtiyacý var. Uluslararasý hukuka göre, denize çýkýþý olan her ülke kendi sularýnda ekonomik bölge ilan etme hakkýna sahiptir. Örneðin, Ýtalya ve Slovenya daha önceki yýllarda Adriyatik Denizi sularýnda kendilerine özgü ekonomik bölgeleri ilan etmiþtir. Hýrvatistan meclisi de Haziran 2004 te Adriyatik Denizi nde bir ekonomik bölgenin oluþturulmasýna iliþkin kararý aldý. Ancak, Slovenya ve Ýtalya nýn þiddetle karþý çýkmasý ve Brüksel in baskýlarý yüzünden, ekonomik bölgeye iliþkin meclis kararýnýn yürürlüðe girmesi 1 Ocak 2008 e kadar geciktirildi. Ayný tarihte Avrupa Birliði dönem baþkanlýðýný ERHAN TÜRBEDAR Ankara Mektubu Slovenya dan Hýrvatistan a AB ye Üyelik Engeli devralan Slovenya ise, Birlik içindeki konumundan istifade ederek, ekonomik bölgenin oluþturulmasýna iliþkin kararýn yürürlülükten kaldýrýlmasý doðrultusunda, Hýrvatistan yöneticilerine baskýlarýný artýrdý. Ayrýca, Slovenya bu konuda Brüksel i de tekrar yanýna çekmeyi baþardý. Brüskel her þeyden önce, Hýrvatistan ýn ekonomik bölgesinin Avrupa Birliði üyesi ülkelerine karþý uygulanmasýný doðru bulmadýðýný söylüyor. Neticede, kara ve deniz sýnýrlarýndaki uyuþmazlýk yüzünden, Hýrvatistan ýn hayata geçirmeye çalýþtýðý ekonomik bölge, Slovenya nýn daha önce ilan ettiði ekonomik bölgeyle kýsmen çakýþýyor. Hýrvatistan yetkilileri, kendilerine ait olarak gördükleri deniz sularýndan Slovenya nýn lehine vazgeçmeye yýllardan beri isteksiz gözüküyor. Diðer taraftan, Ýtalya da kendi balýkçýlýk sektörünün çýkarlarý yüzünden, Hýrvatistan ýn Adriyatik Denizi nde bir ekonomik bölge ilan etmesine karþý çýkýyor. Hýrvatistan Ekonomi Odasý nýn verilerine göre, Ýtalyan balýkçýlar Hýrvat sularýndan her yýl 200 ile 300 milyon Avro deðerinde balýk çýkarýyor. Hýrvatistan meclisinin Adriyatik Denizi nde ekonomik bölgenin oluþturulmasýna iliþkin kararý 1 Ocak 2008 de yürürlüðe girmiþ ise de, Zagreb bu kararýn uygulanmasýna henüz geçmedi. Hýrvatistan kamuoyu ciddi bir þekilde, Hýrvatistan ýn Avrupa Birliði üyeliðinin Slovenya ve hatta Ýtalya nýn engeline takýlýp takýlmayacaðýný tartýþýyor. Hýrvatistan Baþbakaný Ývo Sanader, ülkesinin Avrupa Birliði ile müzakerelerini 2009 un ilk yarýsýnda tamamlayabileceðini söylüyor. Ayrýca, genel olarak Hýrvatistan 2010 yýlýnda Avrupa Birliði üyeliðine alýnmayý ümit ediyor. Ancak, bazý analizciler, Slovenya nýn üç müzakere baþlýðýný bloke ediyor olmasý yüzünden, Hýrvatistan ýn 2010 da Avrupa Birliði üyeliðine alýnma ihtimalinin gittikçe azalmakta olduðuna dikkat çekiyor. Hýrvatistan, Adriyatik Denizi nde uygulamaya çalýþtýðý ekonomik bölgesi için þimdilik Avrupa Birliði içinde yoðun lobi faaliyetleri sürdürüyor. Ancak, Hýrvatistan bu yoldan kendine yeterince destek bulamazsa, önümüzdeki aylarda Slovenya ya karþý bazý tavizler vermek zorunda kalabilir. En azýndan Slovenya, Avrupa Birliði içindeki konumundan istifade ederek, Hýrvatistan la yaþadýðý sýnýr uyuþmazlýðý karþýsýnda herhangi bir taviz vermeye pek niyetli gözükmüyor.

10 Dünya Turu Ýran da reformcu din adamýna hapis cezasý Reformcu Ýtimad-ý Milli gazetesinin haberine göre, ülkenin dini merkezi sayýlan Kum kentindeki Özel Din Adamlarý Mahkemesi, Katýlým Cephesi üyesi Hüccetülislam Hadi Kabil adlý din adamýný, 3 yýl 4 ay hapis ve bir miktar para cezasýna çarptýrdý. Mahkeme, söz konusu din adamýnýn cübbesinin çýkarýlmasý ve mollalýk yetkisinin elinden alýnmasýna da karar verdi. KKTC açýklarýnda görülmemiþ korsanlýk KKTC de, Lübnan uyruklu olduðu iddia edilen 2 kiþi, Dime adlý yat tipi tekneyi kaçýrarak, tekne sahibi ile kaptanýný açýk denizde denize atarak kaçtý. Edinilen bilgiye göre, yatý alacaklarýný söyleyen, Lübnan uyruklu olduðu iddia edilen 2 korsan, sabah saat sýralarýnda tekneyle deneme turuna çýktý. Korsanlar, kýyýdan 2.5 mil açýkta býçaklarýný çekerek, tekne sahibi Silifke doðumlu Adil Çakýr ile KKTC nin tanýnmýþ teknecilerinden Turan Yeþilada yý denize atarak Akdeniz de izlerini kaybettirdi. ABD nin Ýran baskýsý ilk sonucunu verdi Reformcu Ýtimad gazetesinde yer alan habere göre, Ýran Dýþiþleri bakan yardýmcýsý ve ekonomi iliþkiler müdürü Mehdi Mirebutalibi, ABD nin baskýsý sonucu Çin in Ýran a yaptýrým uygulamaya baþladýðýný söyledi. Ýranlý yetkili Mirebutalibi, ABD nin Ýran aleyhine yaptýðý baskýlar yüzünden Çin bankalarýnýn 4 aydýr Ýran bankalarýyla iliþkiyi kestiðini bildirdi. Ýran-Çin Ticaret Odasý Baþkaný Esedullah Askerovladi de Çin in Ýran bankalarýna uyguladýðý yaptýrýmýn kendileri için kabul edilemez olduðunu söyledi. Zapatero ve Kilise arasýnda oy kavgasý Ýspanya da 9 martta yapýlacak genel seçimlerden önce Katolik Kilisesi nin (Baþbakan) Zapatero ya oy vermeyin çaðrýsý tartýþma yarattý. Baþbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero, bir grup iþ adamý ile görüþmesinde, kilisenin seçimlerden önce ana muhalefetteki Halk Partisi ni (PP) desteklemesinin hukuki olabileceðini belirtti, ancak kilisenin yayýmladýðý açýklamada terörist gruplarla diyalog kuranlara oy vermeyin ifadesini sert dille eleþtirdi. apatero, Terörizmin seçim kampanyalarýnda kullanýlmasýna izin vermiyoruz. Ne Rajoy un (PP lideri) bunu kullanmasýný kabul ettik ne de piskoposlarýn kullanmasýný kabul ederiz. Piskoposlarýn seçim kampanyasýna terörizmi alet etmek haklarý yok dedi. Chavez den anti-emperyalist ittifak çaðrýsý Venezuela Devlet Baþkaný Hugo Chavez, Washington yönetiminin bölgesel güvenlik için tehdit oluþturduðunu öne sürerek, Nikaragua, Bolivya ve Küba ya ortak bir savunma stratejisi oluþturma ve kendi silahlý kuvvetlerini kurma teklifinde bulundu. Televizyonda ve radyoda yayýnlanan haftalýk konuþmasýnda Chavez, Düþmanýmýz ortak: Birleþik Devletler Ýmparatorluðu ifadesini kullandý. Hugo Chavez, Eðer içimizden birine saldýrýrlarsa, bu hepimize yapýlmýþ bir saldýrý olacak diye konuþtu. Ýtalya da Siyasi Kriz Ýtalya da sandýða gitmeden önce seçim yasasý reformunu yapmak üzere geçici D ü n y a 10 Putin, Gazprom un baþýna mý geçiyor? Mart ayýndaki seçimin ardýndan görevini býrakmaya hazýrlanan Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin in, baþbakanlýk yerine Gazprom þirketinin baþkanlýðýný tercih edebileceði belirtiliyor. Rusya da peþ peþe iki dönem görev yaptýðý için yeniden devlet baþkanlýðýna aday olamayan Putin in siyasi yaþamýna, baþbakan olarak devam etmesi bekleniyordu. Ancak baþbakanýn yetkilerinin çok kýsýtlý olduðuna dikkat çeken kaynaklar, Putin in enerji devi Gazprom un baþkanlýðýný tercih edebileceðini belirtiyor. Putin in Orta Asya, Balkanlar ve Doðu Avrupa da etkinliðini hýzla artýran Gazprom un baþkaný olarak daha etkili olabileceði vurgulanýyor. Devlet baþkanlýðý seçimi öncesinde kamuoyu yoklamalarý, Putin in desteklediði Dimitri Medvedev i açýk ara önde gösteriyor. Son ankete göre, halen Gazprom un baþkanlýðý görevini yürüten Medvedev e verilen destek yüzde 71. Butto anýlarýnda suikast tehditini anlatmýþ Pakistan da 27 Aralýk ta öldürülen eski Baþbakan Benazir Butto, anýlarýnda kendisini dört grubun öldürmek istediði yönünde uyarýldýðýný anlatmýþtý. Butto, bir bölümü Sunday Times gazetesinde yayýmlanan anýlarýnda, Ekim ayýnda Pakistan a dönmeden önce Pakistan Devlet Baþkaný Pervez Müþerref hükümeti ile davasýný destekleyen yabancý bir Müslüman hükümetin kendisine bu durumla ilgili haber verdiðini belirtiyor. Butto, Müþerref rejimi ile yabancý bir Müslüman hükümet, dört intihar eylemcisi ekibinin beni öldürmeye teþebbüs edeceðini söyledi diyor. Benazir Butto, bu gruplarýn, Pakistanlý yerel aþiret lideri Beytullah Mahsud un gönderdiði ekipler, El Kaide lideri Usame Bin Ladin in oðlu Hamza Bin Ladin, Lal Mescid militanlarý ve Karaçi de üstlenmiþ bir militan grubu olduðunu söylüyor. Butto anýlarýnda, Bu uyarýlarýn ardýndan, talebine raðmen, Pakistan a dönmeden önce (Müþerref hükümetinin) istihbarat ile ilgili hiçbir önlem almadýðý için duyduðu üzüntüyü dile getiriyor. (Müþerref) güvenliðim konusunda kaygýlý olduðunu bana söyledi diyen Butto, Ancak Müþerref in yandaþlarýnýn, eski baþbakan sýfatýyla ihtiyaç duyduðu gerekli korumayý kendisine saðlamadýklarýný ifade ediyor. Butto nun Reconciliation: Islam, Democracy and the West adlý aný kitabý, 12 Þubat ta yayýmlanacak. Fransa da Sarkozy ye güven azalýyor Fransa nýn ciddi gazetelerinden Le Monde da yayýmlanan araþtýrma, Sarkozy nin evliliðinden önce ve sonra gerçekleþtirilen kamuoyu yoklamalarý Fransa nýn Cumhurbaþkanýna duyulan güven oranýnýn giderek düþtüðünü gösteriyor. Araþtýrma sonuçlarýna göre, Sarkozy ye verilen halk desteði Temmuz ayýndan Ocak ayýna kadar yüzde 67 den yüzde 54 e düþtü. Destek, Þubat ayý baþlarýnda ise yüzde 41 e kadar geriledi. Gazeteye göre Baþbakan François Fillon un durumu da Sarkozy ile ayný. Fillon un arkasýndaki halk desteði de 3 puan azalarak yüzde 47 ye düþtü. LH2 enstitüsüne göre, bu popülarite düþüþünün asýl sebebi ekonomik. Enstitüye göre, Fransýzlar ýn yüzde 84 ü satýn alma güçlerinden, yüzde 75 i ekonominin yetersizliðinden, yüzde 68 i ise iþsizlikten yakýnýyor. Ama Fransýz halkýnýn Cumhurbaþkanlarýna duyduðu güven oranýndaki gözle görülür düþüþün ikinci önemli nedenini Sarkozy nin kiþisel tarzý oluþturuyor. Ankete katýlan Fransýzlar ýn yüzde 76 lýk gibi yüksek bir oraný özel hayatýn ilan edilmesini doðru bulmuyor ve bu bakýþ açýsý Cumhurbaþkanlarýna olan güvenlerinin de azalmasýna neden oluyor. hükümet kurma umudu suya düþtü. Senato Baþkaný Franco Marini, siyasi partiler nezdinde zemin yoklama iþlemini tamamlamasýnýn ardýndan, geçici hükümetin mümkün olamayacaðý kanaatine vararak görevi Cumhurbaþkaný Giorgio Napolitano ya iade etti. Marini, yaptýðý açýklamada, Ülkenin de ihtiyacý olan seçim yasasýný deðiþtirmek için gerekli uzlaþýnýn mevcut olmamasýndan dolayý üzgünüm dedi. Ýran Roket Fýrlattý Ýran, ilk kez yerli yapým uzaya uydu fýrlatma sistemini denedi. Ýlk araþtýrma uydusunu gelecek yýl uzaya göndermek için tasarlanan roketi fýrlatmak için geri sayýmý, Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad yaptý. Ýran televizyonu, roketin çöldeki bir fýrlatma rampasýndan fýrlatýlýþýný yayýnladý. Deneme niteliðindeki fýrlatmada, roketin ulaþtýðý yükseklik ya da roketle ilgili ayrýntýlý bilgi verilmedi. Ýran, söz konusu sistemle yerli yapýmý ilk araþtýrma uydusu olan Omid i gelecek yýl uzaya göndermeyi planlýyor. Fýrlatma iþleminin geri sayýmýný yapan Ýran cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad, uzayda varlýk göstermek için ülkenin ilk adýmýný güçlü ve kararlý bir þekilde attýðýný söyledi. ABD de Baþkanlýk Yarýþý Kýzýþtý Amerika Birleþik Devletleri nde Kasým ayýndaki seçimde yarýþacak baþkan adaylarýnýn belirlenmesinde büyük rol oynayacak 5 Þubat önseçimlerine geri sayým sürüyor. Anketlere göre, Demokrat Partide Hillary Clinton ile Barak Obama çekiþirken, Cumhuriyetçi kanatta John McCain açýk farkla önde gidiyor. ABC televizyonu ve Washington Post gazetesinin 20 den fazla eyaleti kapsayacak Süper Salý isimli ön seçimler öncesi düzenlediði anketlerde Clinton yüzde 47, Obama ise yüzde 43 oranýnda destek saðlamýþ durumda... ABD: Yanlýþlýkla 9 ýraklý sivili öldürdük ABD ordusu, Irak ýn baþkenti Baðdat ýn güneyinde düzenlenen operasyonda, yanlýþlýkla 9 Iraklý sivili öldürdüklerini açýkladý. ABD ordusundan yapýlan açýklamada, Baðdat ýn 50 kilometre güneyindeki Ýskenderiye yakýnýnda cumartesi günü düzenlenen ve El Kaide militanlarýnýn hedef alýndýðý operasyonda, 9 sivilin yanlýþlýkla öldüðü kaydedildi. Askeri yetkililer, operasyonda yaralanan 3 Iraklý nýn da yakýndaki Amerikan hastanesine kaldýrýldýðýný belirttiler. Hayatýný kaybedenler için çok üzgün olduklarýný açýklayan Amerikalý askeri yetkililerin, olayýn ardýndan ölenlerin aileleriyle bir araya gelerek baþsaðlýðý diledikleri kaydedildi. Olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðü bildirildi. Morales: Görevimi yerine getirdim, artýk beni devirebilirsiniz Resmi haber ajansý ABI nin bildirdiðine göre, ülkesi ciddi bir siyasi krizden geçen Morales, Geçen yýl Eylülden beri bazý muhafazakar gruplar beni devirmeye çalýþýyor. Þimdi onlara, Görevimi yerine getirdim, bu muhafazakar gruplar beni fiziken ya da siyaseten devirebilir diyebilirim dedi. Güneydoðudaki Oruro kentinde düzenlenen karnaval sýrasýnda konuþan ülkenin ilk yerli devlet baþkaný Morales, 60 yaþýn üzerinde 660 bin civarýndaki vatandaþa yaþlýlýk maaþýný 1 Þubattan itibaren baðlattýktan sonra bu açýklamayý yaptý. Dünya Turu

11 11 Ma k e d o n y a S a v u n m a B a k a n ý Lazar Elenovski ile yaptýðý görüþme arýndan bir açýklama yapan Orgeneral B ü y ü k a n ý t, Güvenliði tehdit edecek askeri bir müdahale, bütün bölgeyi olumsuz yönde etkiler, dolayýsýyla baþka ülkelerde de Büyükanýt: Kosova, Balkanlarýn en önemli sorunudur Türkiye Ordusu Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt, güvenlik açýsýndan Balkanlar ýn en önemli sorununu Kosova oluþturmaktadýr, dedi. zorluklar yaratýr dedi. Güvenlik pers p e k t i f i n d e n bakýldýðýnda Balkanlar da en önemli sorununu Kosova oluþturmaktadýr, dedi. Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakaný Vecdi Gönül, Türkiye nin Kosova da yaþanan sorunun çözümüne ilave katký yapmaya hazýr olduðunu söyledi. Bir gazeteci Gönül e, Türkiye nin Kosova sorununa yaklaþýmýný sordu. Gönül, Finlandiya eski Cumhurbaþkaný Martti Ahtisaari tarafýndan hazýrlanan Birleþmiþ Milletler destekli planýn sorunun çözümünde taraflar için yararlý olacaðýný söyledi. Gönül, Türkiye orada kendisine daha özel herhangi bir yardým görevi düþerse ona da hazýrdýr. Zaten þu anda güney bölgesinde yeterince askerimiz var. Kosova ya hizmet etmek üzere orada bulunuyor ve komutanlýðý da þu dönem için bizim üstümüzde bulunuyor. dedi. TSK: 70 hedef vuruldu Türkiye Genelkurmay Baþkanlýðý, Türk Hava Kuvvetlerine mensup savaþ uçaklarýnýn, Irak ýn kuzeyindeki Avaþin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne ait hedefleri etkili bir hava harekatý ile vurduðunu bildirdi. Hava taarruzu esnasýnda, istihbarat kaynaklarýnca tespit ve teyit edilen 11 adet hedef grubunun (yaklaþýk 70 hedef) ateþ altýna alýndýðý belirtildi. Türkiye Genelkurmay Baþkanlýðý nýn internet sitesinde yer alan basýn açýklamasýnda, þunlar kaydedildi: Türk Hava Kuvvetlerine mensup savaþ uçaklarý, Irak ýn kuzeyindeki Avaþin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne ait hedefleri, 4 Þubat 2008 günü saat den itibaren icra edilen etkili bir hava harekatý ile vurmuþlardýr. Hava taarruzu esnasýnda, istihbarat kaynaklarýnca tespit ve teyit edilen 11 adet hedef grubu (yaklaþýk 70 hedef) ateþ altýna alýnmýþ ve görevlerini baþarýyla tamamlayan uçaklarýmýz saat itibarý ile emniyetli bir þekilde üslerine dönmüþlerdir. Harekatta terör örgütüne ait olduðu kesin olarak teyit edilen hedeflere taarruz edilmiþ, bölgedeki sivil halkýn harekattan etkilenmemesi için azami hassasiyet gösterilmiþtir. Ocak Ayý Enflasyon Rakamlarý Türkiye Ýstatistik Kurumu Ocak ayý enflasyon rakamlarýný açýkladý. Tüketici fiyatlarý Aralýk ayýna göre yüzde 0,80, üretici fiyatlarý ise yüzde 0,42 arttý. Böylece yýllýk enflasyon tüketici fiyatlarý bazýnda yüzde 8,17, üretici fiyatlarý bazýnda ise yüzde 6,44 arttý. Ana harcama gruplarý itibarýyla bakýldýðýnda geçen ay tüketici fiyatlarýnda en yüksek artýþ yüzde 4,26 ile konut grubunda gerçekleþti. Yýllýk bazda ise tüketici fiyatlarý en çok yüzde 17,18 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda arttý.ürünler itibariyle bakýldýðýnda Ocak ayýnýn zam þampiyonu ise fiyatý yüzde 42,85 artan kabak oldu. Üretici fiyatlarýna göre tarým sektöründe fiyatlar yüzde 1,58, sanayiideki fiyatlar ise yüzde 0,13 arttý. Geçen ay fiyat artýþýndan en çok etkilenen iller ise yüzde 1,55 ile Kayseri, Sivas ve Yozgat oldu. T ü r k i y e Alman Bakandan Önemli Ziyaret Ankara da temaslarda bulunan Almanya Ýçiþleri Bakaný Wolfgang Schauble, Terörün her türüne karþýyýz, PKK ile mücadelede elimizden geleni yapýyoruz dedi. Almanya Ýçiþleri Bakaný Schauble, ilk olarak Türkiye Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay ile biraraya geldi. Heyetlerarasý görüþmenin ardýndan ortak basýn toplantýsý düzenlendi. 3 PKK lýnýn Türkiye ye teslim edildiðini hatýrlatan Schauble, PKK nýn kasasý olarak bilinen 2 ismin iadesi konusunda da baðýmsýz mahkemelerin karar vereceðini söyledi. Almanya nýn, Türkiye için Avrupa daki en önemli ülke olduðunun altýný çizen Atalay da, Türkiye nin PKK terör örgütü ile mücadeledeki haklýlýðýný bir kez daha dile getirildiðini ifade etti. Atalay, Almanya da yaþayan Türklerin entegrasyonunda dil þartý getirilmesine de deðindi. Atalay, Vatandaþlarýn bulunduðu ülkelerin dilini öðrenmesini biz de önemsiyoruz. Ama daha Türkiye den gitmeden burada bu dilin öðrenilmesinin þart koþulmasý gibi bir uygulama, vatandaþlarýmýz tarafýndan olumlu algýlanmamýþtýr. Uzmanlarýmýz bir araya gelecek, deðerlendirip nasýl yardýmlaþabileceðimize çalýþacaðýz. dedi. Ýslam Konferansý Teþkilatý Ýcra komitesi nin Gazze konulu olaðanüstü toplantýsýna katýldýktan sonra basýna açýklamalarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Filistinlilerin çektikleri sýkýntýlarýn çok daha ileri boyutlara vardýðýný vurguladý. Babacan, Gazze nin abluka altýna alýnmasýnýn, gýda ve ilaç gibi malzemelerin dahi ulaþtýrýlmasýnda güçlükler çekilmesinin, Gazze þeridine yönelik askeri operasyonlarýn, orada yaþayan 1,5 milyon Filistinlinin günlük hayatýný son derece olumsuz etkilediðini belirtti. Toplantýda bunlarýn deðerlendirildiðini kaydeden Babacan, þöyle konuþtu: Katýlan ülkelerden bakanlarla bütün bu konularý masaya yatýrdýk. Uluslararasý toplumun Filistin deki son duruma, özellikle Gazze deki son duruma daha yakýndan Köksal Toptan la da Görüþtü Almanya Ýçiþleri Bakaný Schauble, Türkiye Meclis Baþkaný Köksal Toptan tarafýndan da kabul edildi. Toptan kabulde, iki ülke arasýndaki iliþkilerin önemine deðinerek, AB sürecinde Almanya nýn Türkiye ye çok açýk destek verdiðini hatýrlattý. Konuk bakan Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Bardakoðlu nu da ziyaret etti. Ziyarette, farklý kültürlerin birarada barýþ içinde yaþabileceði üzerinde duruldu. Schauble ayrýca, Türkiye nin AB müzakere sürecinin devam edeceðini belirtti. Babacan: Gazze de yaþananlar insanlýk dramý eðilmeleri çaðrýsýnda bulunuldu. Suçsuz insanlarýn, hiçbir suç eylemine katýlmamýþ sivil insanlarýn böylesine yaptýrýmlarla karþý karþýya býrakýlmasý, kuþkusuz Türkiye nin son derece rahatsýz olduðu bir geliþme. Biz bu konudaki görüþlerimizi Ýsrail tarafýna ilettik. En son bir hafta içinde Ýsrail Savunma Bakaný Ehud Barak ile görüþtüm. Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Tzipi Levni ile görüþtüm, ayrýca Davos toplantýlarý sýrasýnda Ýsrail Cumhurbaþkaný Sayýn Þimon Peres ile uzun bir görüþmemiz oldu. Bütün bu görüþmelerde geliþmeleri endiþeyle izlediðimizi, konunun özellikle insani boyutuna son derece dikkat edilmesi gerektiðini, Türkiye nin Gazze ye yardým göndereceðini, bu yardýmýn ulaþmasý konusunda her türlü tedbirin alýnmasý gerektiðini muhataplarýma ilettim. TRT den Türk Dünyasýna Çaðrý TRT Genel Müdürü Ýbrahim Þahin, TRT Türk kanalýný Türk Dünyasý nýn ortak televizyonu haline getireceklerini söyledi. Azerbaycan da temaslarda bulunan TRT Genel Müdürü Ýbrahim Þahin Ýçtimai Radyo televizyonu Genel Müdürü Ýsmail Ömerov u ziyaret etti. Ömerov, ziyarette, yayýncýlýk alanýnda TRT nin tecrübelerinin kendilerine yol gösterdiðini, Türk dünyasýnýn ortak televizyonunun kurulmasý için her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný söyledi. Ýçtimai televizyonuyla program alýþveriþi yapabileceklerini ve iþbirliðini artýracaklarýný kaydeden Þahin, TRT Türk kanalýný Türk dünyasýnýn ortak televizyonu haline dönüþtüreceklerini belirtti. Ýbrahim Þahin, Bu kanalý biz Türk devletlerinin ortak kanalý haline getireceðiz. Bu konuda sizlerden de ciddi katký bekliyoruz dedi.

12 G ü n c e l 12 SOHBET-4 (2) Sevgi varken neden nefret? Fikri Şişko Güzel bir yaz günüydü,penceremi açýp baktým karþýdaki karlý daðlarýn yüksek tepelleri gizemli bir tablo gibiydi.derinden bir temiz hava aldým,yattý çiðerlerime.ne güzel olurdu daðlarý gezmek diye düþündüm.kahvaltýmý yer yemez hemen kendimi dýþarýya attým.dað tepelerine doðruldum.of be ne güzelilker vardý doðada,baþýmý dört yana çevirip her yerleri izlemek istiyordum.aslýnda nereye gitiðimi de bilmiyordum,eðri büðrü patika yollarý nereye götürürse götürsün diye, ilerliyordum daðlara doðru.ne güzeldi, gururla yükselmiþ aðaçlarý seyrediyordum,çayýrlarýn yem yeþil otlarýný ve oralarda renga renk çiçekleri.epeyce yürüdükten sonra az da olsa kendime mola verdim,yorulmuþtum, bir kocaman aðacýn altýndaki yem yeþil otlara serildim gökleri seyrederken.mas mavý göklerde iki üç bulut birbirlerini kovalýyordu.ýki beyaz kedi ya da tavþanlar gibiydiler. Öyle mas mavý gökleri seyredirken sanki bir ses duydum. -Hey beyefendi kendine gel,ne yaptýðýný biliyormusun,bana göre bilmiyorsun ki evimin ütünde oturuyorsun ama sanki senin umrunda deðil. Baþýmý saða sola çevirdim kimseyi görmedim.yine bakýþlarýmý mas mavý göklere diker dikmez,o ses kulaklarýma yeniden geldi -Hey sana söylüyorum,kulak asmýyorsun sanki dediklerime.sen de kim oluyorsun ya,ne hakla evimin üstünde oturdun.kötü olma ya,emperyalist. Saðýma,soluma baktým kimseyi görmedim ki. Her yer öyle sakindi ki,ama o ses sesti.daha ciddi dinledim.ne ev ya,nasýl evin üstünde oturmuþum,emperyalist de bana diyen kim hem de neden. -Ha beni görmüyürsun,yoksa budala rölü mü yapýyorsun.neyse siz emperyalistler zaten sizden küçüklerini hem ezersiniz hem de görmezsiniz.kalk ya insan,evimin üstünde oturmuþsun,bak ben karþýndayým.sana ne yaptým ki beni eziyorsun,evimi yýkýyorsun. Kalktým, ha bir karýnca yuvasýnda oturmuþtum. -Teþekür.Ha þimdi gördün mü,ben karýncayým iþte tam ayaðýndaki kunduranýn üstünde. Baktým gerçekten kunduramýn üstünde bir küçücük karýnca vardý. - Sen mi konuþuyorsun,dedim.ama saða sola baktým biri olmasýn diye,sonra ne derler,bu erif deli kendi kendiyle konuþuyor. -Tabi ki ben, ne þaþtýn yalýnýz siz mi konuþmayý biliyorsunuz,bizleri de yüce Allah yaratý ya.ama býrak o muhabetti,anlat bakalým neden yuvamý yýktýn ya.ben sana ne yaptým ki. -Hadi be vaktimi alma ne iþim benim seninle ya da senin yuvanla,yorgundum burda az dinlenecektim,yuvaný da görmedim,dedim. -Senin benimle iþin yok ama benim var,sordum cevapla ya,neden yuvamý yýktýn.sonra karþýdaki kuþa da neden taþ attýn.o sana ne yaptý ki.ben de sana ne yaptým ki.ha siz insanlar böylesiniz iþte,güçlüsünüz,güçsüzleri ezersiniz ve umurunuzda bile olmaz sizlerin o insanlarýn acýsý. -Okadar da abartma.öyle de deðil ya. -Nasýl öyle deðil,iþgalcýlar,güçlerinize güvenir baþkalarýný ezersiniz,acýmadan küçük büyük ihtiyar,kadýn,bakmadan,öldürürsünüz.ekmeklerini alýrsýnýz,aç býrakýrsýnýz.örnekler istediði kadar. -Tamam, dünyada olaylara bakýllýrsa, haklýsýn ama nerden biliyorsun kuþa taþ atýðýmý. 20. yüzyýlýn baþlarýnda Türk edebiyatýnda deðiþik zevk, tarz ve fikir çatýþmalarý devam etmekle beraber, tarihin akýþý, yeni yaþam tarzý ve halkýn zevki sorunlarý önemli ölçüde gidermiþtir. Divan edebiyatý ortadan kalkmýþ, tekke edebiyatýnýn önemli bir etkinliði kalmamýþ, dilde sade Türkçe hakim olmuþ, nazýmda aruz ölçüsü yerini heceye býrakmýþtýr. Türk toplumunu sýnýfsýz, milli ve modern bir devlet biçimine getiren Cumhuriyet devrimleri bu eylemleri perçinlemiþtir. 20. yüzyýl Türk edebiyatýnýn þiirde öncüsü olan Mehmet Emin ve onunla birlikte Milli Edebiyatçýlar adýný alan þairlerin en önemlilerinden biri olan Ziya Gökalp sade dille ve hece ölçüsüyle þiirler yazarak þiirimize fikir ve ruh bakýmýndan milliyetçiliði ve Türkçülüðü getirmiþtir. O dönemde siyasî, sosyal ve ekonomik alandaki pek çok olayýn yanýnda Türkçülük akýmý ön plana çýkmýþ, Türkçe öncelikli konu olmuþtur. Türkçe yi sanat, edebiyat ve bilim dili yapmak için çýkarýlan Genç Kalemler dergisinin önemi büyüktür. Genç Kalemler in ilk üç sayýsý önce Manastýr da çýkýp sonra Selanik te yayýmýný sürdüren Hüzün ve Þiir adlý derginin 9. sayýsýndan sonra Genç Kalemler adý ile yazý dilini konuþma diline yaklaþtýrmak ve böylece yazý dili - konuþma dili ikiliðini kaldýrmaya yönelik yayýnlar yapan grubun içinde Gökalp, hece ölçüsüyle: Aruz sizin olsun, hece bizimdir. Halkýn söylediði Türkçe bizimdir. Leyl sizin, þeb sizin gece bizimdir Deðildir bir mana üç ada muhtaç. gibi Türkçe yi bilinçli ve ateþli bir biçimde savunur. Genç Kalemlerle þiirde hece ölçüsü ve sade Türkçe gündeme oturur ve önem kazanýr. Milli Edebiyat kavramýný ortaya atan Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip le Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatýný þekillendirirler. 19. yüzyýlýn sonunda Mehmet Emin Yurdakul la baþlayan, Rýza Tevfik ve Genç Kalemlerle bilinçli bir biçimde devam eden hece ölçüsüyle þiir yazma anlayýþýný benimseyip bütün þiirlerini ilkeli olarak hece ile yazan Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafiz Çamlýbel kullandýklarý arý-duru bir dille hece ölçüsüne ince ve kývrak bir þekil verip Beþ Hececiler denilen bir döneme damgalarýný vurmuþlardýr. Bunlardan Orhan Seyfi Orhon: Hani o býrakýp giderken seni Bu öksüz tavrýný takmayacaktýn. Alnýna koyarken veda busemi, Yüzüme bu türlü bakmayacaktýn. Hani ey gözlerim bu son vedada Yolunu kaybeden yolcunun daðda Birini çaðýrmak için imdada Yaktýðý ateþi yakmayacaktýn Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI* TÜRK ÞÝÝRÝNÝN DOÐUÞU VE GELÝÞÝM EVRELERÝ (6) Gelse de en acý sözler dilime, Uçacak sanýrdým birkaç kelime Bir alev halinde düþtün elime, Hani ey gözyaþým akmayacaktýn. biçimindeki Veda adlý þiiri, Halit Fahri nin: O kadar dolu ki topraðýn þanla Bir deðil, sanki bin vatan gibisin Yüce daðlarýna çöken dumanla Göklerde yazýlý destan gibisin dörtlüðü ile baþlayan ve sekiz dörtlükten oluþan Vatan Destaný adlý þiiri Beþ Hececiler döneminin en popüler þiirlerindendir. Hecenin beþ þairinin dýþýnda kalýp herhangi bir topluluk içinde yer almadan heceyle þiir yazan Kemalettin Kamu: Sevgilim senin de geçer zamanýn Ne þöhretin kalýr ne hüsn ü anýn Böyledir kanunu kahpe dünyanýn Dört mevsim içinde bir bahar olur biçimindeki söyleyiþleriyle gönüllerde taht kurarken Ömer Bedrettin Uþaklýgil de mâni tarzýnýn etkisiyle kaleme aldýðý þiirlerinde kendine özgü bir biçim oluþturmuþtur. Cumhuriyetin ilanýndan beþ yýl sonra hepsi genç olup altýsý þair, biri öykücüden oluþan yedi kiþilik bir grup Yedi Meþale adýný verdikleri bir kitap yayýnlamalarý ile kendilerinden söz ettiren bir ekol oluþturmuþlardýr. Bunlar; Yaþar Nabi, Muammer Lütfi, Vasfi Mahir Kocatürk, Ziya Osman Saba, Cevdet Kudret Solok ve Kenan Hulusi Koray dýr. Edebiyatýn baþ belasý olarak gördükleri taklitten uzak duracaklarýný belirten ve duygularýný baþkalarýnýn manevi yardýmýna gerek kalmadan ifade edeceklerini söyleyen yedi genç baþarýlý da olmuþtur. Cumhuriyet devri Türk edebiyatýnda 1941 de oluþan Garip þiir hareketinin çok ayrý bir yeri vardýr. Çünkü Tanzimat la birlikte batýlý bir anlayýþla geliþen Türk þiiri Garipçilerle yeni bir boyut kazanmýþtýr. II. Meþrutiyet ten sonra bazý güçlü þairlerin etkisiyle önemli yenilikler yapan Türk þiiri yeni anlayýþla geliþimini sürdürürken þiirin geliþimi için farklý anlayýþlarla sanatlarýný sürdürenler görülmektedir. Bu dönemde bir yanda Yahya Kemal, Ahmet Haþim, Mehmet Akif gibi þairler kaynaðý klasik edebiyata baðlý þiirlerini yazdýðý; bir yanda da Mehmet Emin Yurdakul la baþlayan ve Genç Kalemler, Beþ Hececiler gibi topluluklarca sürdürülen halk edebiyatýndan yararlanýlarak yazýlan þiirlerin arttýðý görülmektedir. Davranýn halaya durun koçaklar, Ýþte baþ, iþte davul, iþte meydan! Güzel halay çeken, güzel kucaklar, Güzeli sevmeyen çýksýn aradan. gibi halk þiirini model alan ve halkçýlar da denilebilecek þehirli aydýn Ahmet Kutsi Tecer gibi þairlerin yaygýnlýk kazandýðý böyle bir þiir ortamýnda serbest nazmýn getirdiði rahatlýktan yararlanýp memleket sorunlarýný dile getiren Nazým Hikmet çok soluklu þiirleriyle kurallarý allak bullak edip çevresindeki ve kendinden sonraki þairleri etkileyip yýðýnlarý peþinden sürükler.

13 13 G đ n c e l Buzullar Hýzla Erimeye Devam Ediyor Sera gazlarýnýn yol açtýðý küresel ýsýnma sonucu buzullar büyük bir hýzla eriyor nin 2005 ten sonra son yüzyýlýn en sýcak ikinci yýlý olduðu belirlenirken, Kuzey Kutbu nda anormal derecede sýcaklýk artýþý gözlendi. Bu da deniz suyu seviyesinin yükselme riskini getiriyor. Çekilen buzullar, yükselen denizler sürmekte olan küresel deðiþimin örneklerinden sadece birkaçý. Dünyanýn çeþitli yerlerinden elde ettikleri verileri deðerlendiren NASA daki bilim adamlarý, son 30 yýlda dünyanýn ortalama 0,6 dereceden fazla ýsýndýðýný belirtiyor. Sera etkisi yapan gazlarýn salýmýna baðlý olarak, küresel atmosferin ýsýsýnýn 1,4 ile 5,8 derece arasýnda artacaðý, deniz seviyesinin de 1 metreye yakýn yükseleceði tahmini yapýlýyor. Okyanuslarda deniz suyu sýcaklýðýnýn deðiþmesiyle atmosferi etkileyen El Nino iklim olayýnýn dünyanýn hava durumunu alt üst ettiði 1998 den sonra yerkürenin ýsýsýnda sürekli bir artýþ eðilimi gözlendi. Araþtýrma sonuçlarýna göre, Kuzey Kutbu nda anormal derecede sýcaklýk artýþlarý oldu. Kuzey Kutbu nda buzullar son 50 yýlda büyük ölçüde inceldi ve son 30 yýlda da kapladýðý alan yaklaþýk yüzde 10 azaldý. Güney Kutbu nda da sýcaklýk artýþý yüzünden son 30 yýlda en fazla erime gözlendi. En dayanýklý canlý türleri arasýnda sayýlan penguenler de diðer bir çok canlý türü gibi iklim deðiþikliðinin kurbanlarýndan. Dünyadaki penguen nüfusunun yarýsý yok oldu. Dünya Doðal Hayatý Koruma Vakfý verilerine göre Güney Kutbu nda yaþayan penguen türlerinin sayýsý yüzde 30 ile 60 oranýnda azaldý. Hazýrlayan: Abdülhadi Taduþka Horizontal (Soldan Saða) 1) B.M. Kosova Özel Temsilcisi Marthi 2) Bir meyve, içinde kýrmýzý taneler Güzeli en üstün, en yüce 3) Kosova araba plakasý Kosovalý bayan sanatçý Bekteþi Atom 4) Alfabenin ilk harfi Operalarda solistlerden birinin söylediði þarký RL 5) Resim yapan kimse ABD li erkek aktör Tinis 6)Çok anlayýþlý ve sezgili kimse Gök, Gökyüzü Geçen haftaki bulmacanın çözümü NO:38 Bulmaca No: 39 Vertikal (Yukarýdan Aþaðýya) 1) Türkiye nin baþkenti 2) Özgü, mahsus asker 3) Türkiye nin araba plakasý Fiilden sýfat yapan ek 4) Ýnci Cennet ile Cehennem arasýnda bir yer 5) Esk: Doðru, dürüst, kusursuz 6) Dallarý çardak üzerine yayýlan bitkilere verilen ad Semih 7) Baba, büyük babalardan her biri Müzikte bir nota 8) Müzikte bir nota Kosova da yaþayan bir milli topluluk 9) Güney Avrupa da bir ülke Barcelona, Odi, Milan, Sa, Roma, E, T, Tina, Dl, Omega, Sil, Nela, Kaka Türkçenin Kosova sý Bir Parça Temiz Nefes Arabanýn vitesleri 3 ten yukarý çýkamýyor. Manzaralarýn güzellikleri ve alýcýlýðý, yollarýn kavislerinde gizlenmiþ sanki. Yavaþ bir hýz ile yol alýnýrken, yeþil ve mavi nin beraberliði farklý þekilleriyle karþýmýzda. Çam aðaçlarý, güzel topraklarla hemhâl, asfalt yolda arabalar ve onun altýnda yine çamlýklar ve deniz. Deniz kýyýsýnda kayalarla kum yan yana Güneþ, mevsim kýþ olsa da olmasa da, bir þekilde yol bulup bir yerlerden bize gülümsüyor; bütün sýcaklýðýyla. Havadaki temizlik, oksijendeki yoðunluk da insaný alýkoymaya baþlýyor. Þehir ve iþ yoðunluðu, bizi bazen hayat ve dünyanýn anlamlarýndan uzaklara iter. Ýþ, güç derken birçok þeyi görmez oluruz. Ýþ ve uðraþlarýn yoðunluðu, çokluðunun yanýnda, hava þartlarý bile ayrý bir sýkýntý yaratabilir. Bu sýkýntýlar, büyük þehirde yaþayan kiþiden, küçük þehirde yaþayan kiþiye, kasabada yaþayan kiþiye doðru azalma eðilimi gösterir. Kýsacasý, yaþanýlan yer küçülüp, o yerdeki nüfus azaldýkça sýkýntýlar daha az üzerinize gelir gibi olur. Þimdi ben neden bunlardan söz ettim? Âþýk mý oldum, çýlgýn mý? Hiçbiri Bir vesileyle kendimi günlük yaþam yoðunluðunun dýþýnda bulunca, yazýmýn seyri de bu yönde geliþti. Ben bir süredir, topraklarýn denizle buluþtuðu, buluþurken de gizlilikler yarattýðý kuytu bir köþedeyim.burasý Bozburun Burasý, Ege Denizi ile Akdeniz in kesiþme noktasý, Türkiye nin güneybatý ucu, Datça Yarýmadasý nýn bir kolu, kalabalýðýn uzaðý Uzun yollar kat edip buralara geldim ve bu yazýmda da size az da olsa buralardan bahsetmeyi uygun buldum. Uygun buldum çünkü buralara gelince birçok þeyi, hayatýmýzdaki birçok þeyin durumunu gözlemleyip yorumlara varýyorsunuz. Büyük kavgalar, iþ trafiði, araba trafiði, insanlarýn yoðunluðu ve daha birçok durum burada farklý bir hâlde veya yok. Bozburun aþaðý yukarý 3000 civarýnda nüfusa sahip bir sahil kasabasý. Marmaris i bilirsiniz. Marmaris ten Datça Yarýmadasý na doðru yönelince, aþaðý yukarý bir saat sonra Bozburun a ulaþýlýyor. Bozburun dan ötesi bizim adalarýmýz ve o adalarýmýzdan önemli birisi Sömbeki Ege Denizi nin Sömbeki (Simi) Adasý birkaç deniz mili uzakta. Yakýnda pasaport polisi gelecek ve bu kadar yakýndaki Sömbeki ye turistik gezi yapmak mümkün olacak. Þu an için geçiþ mümkün deðil. Þimdilik sadece seyrediliyor. Ege adalarýndaki Türklük açýsýndan ve turizm açýsýndan irtibatýn artmasý önemli. Datça Yarýmadasý na sapýlýnca baþlayan dinginlik ve sakinlik, Bozburun a yaklaþtýkça artýyor ve Bozburun da doruk noktasýna ulaþýyor. Burasý oksijen oraný bakýmýndan Türkiye nin ve belki de dünyanýn sayýlý yerlerinden biri. Havasý o kadar temiz ki, buraya gelen þehirli, ilk Alpay ÝÐCÝ baþta havaya alýþamýyor ve bir süre sersemliyor. Oksijen çarpýyor! Zamanla bu güzel havaya alýþýlýyor tabii. Ben þubatta Bozburun da olduðum için buralar daha da sakindi. Hâliyle yazýn, nüfus ve yoðunluk artýyor ama Antalya, Marmaris, Bodrum gibi devleþmiþ yazlýk yerleþkelerin durumuna ulaþmýyor. Datça Yarýmadasý nýn girintili çýkýntýlý yapýsý burada da görülüyor. Bozburun küçük bir körfezin kenarýnda. Karþýsýnda þirin bir adacýk ve az ilerisinde açýk deniz; Sömbeki; Ege Denizi. Biraz daha uzaðýnda Rodos. Doðadan uzak kalmak veya onu unutmak, insanýn kendisini de unutmasý gibi biraz. Zira rahat nefes almaðýn ne demek olduðunu, sessizliðin huzurunu duyamamak çok fena bir þey. Ve hatta televizyon, internet gibi kavramlardan ayrý kalmak Bunlar Bozburun da olmayan þeyler deðil elbet. Televizyon da internet de, ötesi de burada var ama ben bunlardan olabildiðince uzak kalmayý seçtim. Bozburun da yat ve tekne yapýmý çok meþhur. Burada her yanda bir yata veya gulet tipi teknelere rastlamak mümkün. Fiyatlarýný söylersem, onlarýn ne kadar büyük ve ihtiþamlý olduklarý anlaþýlýr sanýrým. Gulet tipi, Keç tipi tekneler aþaðý yukarý 300 bin avro civarý bir normal fiyata sahip. 1 milyon avroya dek olanlarý var. Zenginlerin talepleri bu tekne isteklerinin bir kýsmýný oluþtursa da, Bozburun yerlilerinin de bizzat kendileri tarafýndan yapýlan tekneleri var. Âdeta burada, teknesi olmayana kýz vermiyorlar. Neyse ki ben Bozburunlu deðilim! Size bu yazýmda Bozburun dan söz etmek istedim. Bazen konularýn yoðunlu bizi yorar veya hýrpalar. Bir kýsa dinlenme molasýna ihtiyaç olur. Bozburun da benim için tam böyle bir iþlev gördü. Horoz seslerine, kedi ve köpeklerle oynamaya, simalarýn birbirleriyle olan irtibatlarýna þahit olmak güzel.bozburun henüz tam turistik olamamýþ bir yerleþim bölgesi. Zaten belediye baþkaný ve halkýn çoðu da aþýrý geliþmek derdinde deðil. Ben de ayný fikirdeyim. Büyük firmalarýn büyük binalarý ve insan yýðýnlarý kirletmesin buralarýný. Mütevazý bir görünüm ve yaþayýþla; belli standartlarla çaðdaþ bir görünüme kavuþsun. Hepsi bu. Bozburun yazlýk bir yerleþim bölgesi. Oralý olmayanlar veya þehrin iþlerinde uðraþanlar için yaz veya tatil dýþýnda uzak bir belde. Benim Bozburun dan elde ettiðim mantýk, þehre uygulamakla ilgili. Buranýn sakinliði, doðallýðýný ve yaþayýþýn bu yönünü unutmamak lazým. Yoðun iþ temposunda, yardýmcý olabilecek anlayýþlar gizleniyor olabilir.

14 K ü l t ü r 14 Foto: Nafiz Lokviça Agim Rifat ÞÝÝRÝN ATEÞÝ Teþfik etmek, Kosova Türk þiirinin yolunu açýp tekrar tekrar ateþini yakmak adýna, bundan böyle bu sayfada usta þair Agim Rifat Yeþeren, her hafta bir þiirle çýkacak karþýnýza sevgili okuyucular. Pehlivan Pastanesi Konuşuyor -Ramadan Recepler e- Ramadan ýn «Çekmece»si var Þair pehlivanlarýný aðýrladýðý 70 lerin çarþýsýnda Þadýrvan Çeþmesi buna tanýk Sinan Paşa Camisi Ramadan ýn oymalarý Nakýþýn dili aðacýn üzerindeki Dülgerin kara sevdasý Emin Paşa da Bayraklý da Lubinye de Mimberler konuşacak mihraplar Þadýrvan konuþacak Hacý Ömer Lütfü nün tekkesi Taş Köprü sü konuşacak Pehlivanlar Pastanesinde oturup Kale konuşacak Maraş Cemre düştü düşecek Kandiller yandý yanacak Ramazan, Bayram geldi gelecek Çaylar Bu defa benden diyor Ramadan Ethem, Nafiz, Zekir Yeşeren konuşacak Tarih konuşacak Taş Prizren konuşacak Balkan Ey benim sürgün dilim Boydan boya divan durup Gerçek konuşacak er ya da geç TAŞ KÖPRÜ I Bu su deli mi? Neden yýktý köprüyü? Gözler kemerine doymamý, Alýnlýklar yok artýk! Artýk yok bir tarih! Taþýyan kardeþliði Kentimin iki yakasýna. TAŞ KÖPRÜ II Bir deðirmen taþý kalmýþtý eskisinden Yenisinin temeline de deðirmen taþý konuldu Sonra örüldü kemerler, kadýnlar güldü Sevdalar birleþti kentimin iki yakasýnda Sularý öðütüyor artýk zamanýn çarklarý. Balkan Türk Þiiri Oscar heykelleri sergilenmeye baþlandý Hazýrlayan: Agim Rifat KIRKPINAR Sabah doðdu gözlerimizde Daðlar sularýný saldý eteðinden Çözüldü ellerimiz Kýrkpýnar da Kýrlar ki hep aynýydýlar Aynýydý yaban gülleri Unutulmuş haziranlarda. MAMUŞA Bir göç mü hatýrlatýr bana Gündönümlerini Mamuþa nýn Sular çýkmaz kuyulardan Cemreler düþmez olur topraða Pekmez rengi ovalar gibi bekler Sabretmeyi öðreten saat kule Sorar evladý fatihan geçmiþine Ayný mýydý yazgýmýz her harmandövende Bereket tutar bizi ve yaþatýr Saðnak çoðalmalardýr þimdi andýmýz. Aziz Serbest yapýlacak 80. Oscar Ödül Töreni için hazýrlýklar baþladý. Törenin 24Þubat ta yapýlacaðý Los Angeles ta açýlan ve 2 hafta sürecek Oscar sergisi kapsamýnda, büyük gecede daðýtýlacak heykeller, sahiplerinden önce sinemaseverlerle buluþtu. LOS ANGELES - Sinema dünyasýnýn devleri 24 Þubat ta 80 incisi yapýlacak Oscar Ödül Töreni yle belli olacak. Büyük geceye daha 3 hafta var ama hava giderek ýsýnýyor. Yýlýn en iyilerine verilecek heykeller, törenin yapýlacaðý Los Angeles ta, Oscar sergisi kapsamýnda sergilenmeye baþladý. 58. Berlinale 7 Þubat ta baþlýyor Berlinale nin Forum bölümünde Seyfi Teoman ýn Tatil Kitabý ve Panorama bölümünde Döndü Kýlýç ýn yönetmenliðini yaptýðý The other side of Ýstanbul ile Özgür Yýldýrým ýn yönetmenliðini yaptýðý Chiko filmi gösterime girecek. Festival, Martin Scorsese nin yönettiði, ünlü rock grubu Rolling Stones ile ilgili belgesel film olan Shine a Light ile baþlayacak. Panorama ve Forum bölümlerinde 3 Türk filmi bulunuyor... Berlinale nin Forum bölümünde Seyfi Teoman ýn Tatil Kitabý ve Panorama bölümünde Döndü Kýlýç ýn yönetmenliðini yaptýðý The other side of Ýstanbul ile Özgür Yýldýrým ýn yönetmenliðini yaptýðý Chiko filmi gösterime girecek. Tatil Kitabý ve Chiko, ilk kez gösterime giren en iyi filmler yarýþmasýna katýlacak. Festivalde toplam 384 film gösterilecek. Altýn Ayý ve Gümüþ Ayý ödülleri için 21 filmin yarýþacaðý festivalde 7 kiþilik jürinin baþkanlýðýný Constantin Costa-Gavras yapacak.

15 15 Kosova Türk Atasözleri ve Deyimleri ile Türkiye (Anadolu), Türkistan Atasözleri ve Deyimlerinin Karþýlaþtýrýlmasý Türk Dünyasýnda atasözleri için çeþitli terimler kullanýlmýþtýr. XI nci yüzyýlla kadar Türkçe eserlerde Atasözü anlamýnda Sav kelimesi kullanýlmýþtýr. Ýslam ýn etkisiyle yazýlan KUTADGU BÝLÝG de Atasözü terimi yerine Mesel kelimesi kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Atasözleri ve Deyimler tarih boyunca Kosova Türkleri arasýnda çok önemsenmiþ ve çok kullanýlmýþtýr. Atasözleri ve Deyimleri yerinde kullanmak baþlý baþýna bir hüner sayýlmýþtýr. Kosova Türk Atasözlerinin büyük bir kýsmý, insanlar arasýndaki iliþkileri aksettiren örnekler oluþturmaktadýr. Bunlarýn arasýnda en çok saygýnlýk, namus, dürüstlük, doðruluk, iyi niyet, sabýr, mütevazý ve alçak gönüllülük gibi konular üzerinde durulmaktadýr. Kosova Türk Atasözlerinin benzerlerine XVII yüzyýl derlemelerinde ve hatta Divan-I Lügat-it Türk gibi eserlerde de rastlýyoruz. Buda Kosova Türklüðünün çok eskiden beri kullanýldýðýný ve Türk Dünyasý atasözlerinin ortak bir kaynaktan çýktýðýný kanýtlamaktadýr. XI nci yüzyýlda Kaþgarlý Mahmut tarafýndan yazýlan Divan-I Lügat-it Türk te rastlanan atasözlerinden vereceðimiz birkaç örnek bu görüþü kanýtlamaktadýr. Örnek: Damlaya damlaya cül olor, damlaciktan sel olor. Birin birin ming bolur, tama tama köl olur. Birer birer bin olur, damlaya damlaya göl olur. Et týrnagtan ayrýlmas Etli týrngaklý adýrmas Et týrnaktan ayrýlmaz Kurt koyþosoni yemes Böri kosnýsýn yimes Kurt komþusunu yemez Aç touk cendisini ambarda cürür. Aç tavuk kendini darý ambarýnda görür. Besle kargayi çikarsin cüzüni. Besle kargayý oysun gözünü. Çogi zarar azi karar. Çoðu zarar azý karar. Denize düsen ilana sarýlýr. Denize düþen yýlana sarýlýr. Türkiye Türkçesi ile Kosova Türkçesi Atasözleri ve Deyimlerden de örnekler verebiliriz: Türk Dünyasýnýn farklý bölgelerinden de örnekler verebiliriz: Türkmenistan (Türkmen Türkcesi): Yagþi söz yýlaný hininden çýkarar. Kosova Türkcesi: Ýsla süz ilani deligýnden çikarýr. Türkiye Türkcesi: Ýyi söz ile yýlan ininden çýkar. Özbekistan( Özbek Türkcesi): Az bolsun,saz bolsun. Kosova Türkcesi: Az olson,paç olson. Türkiye Türkcesi: Az olsun, uz (öz) olsun. Türkmenistan (Türkmen Türkcesi): Aval gýzýný urmasan,song dizýný urarsýn. Kosova Türkcesi: Kýzýni dügmeyen, dizýni düger. Türkiye Türkcesi: Kýzýný dövmeyen dizini döver. Yukarýda verdiðimiz örnekler, birbirine harfi harfine benzemeseler bile anlam bakýmýndan aynýdýrlar. Kosova Türk Atasözleri ve Deyimlerinin büyük bir kýsmý Türk Dünyasý ve özellikle (Türkiye) Anadolu atasözleriyle özdeþtir. Tarih boyunca deðiþen coðrafya, baskýlar rejim deðiþiklikleri, asimilasyon gibi çeþitli etkenlerden kaynaklanan bazý harf aðýz farklýlýklarý dýþýnda bunlarýn arasýnda hiçbir ayrýlýðýn olmamasý, bu örneklerin ayný kaynaktan geldiðinin ýspatýdýr. Biz burada Türk ün Anayurdu Türkistan daki Türkler, Anadolu Türkleri ve Kosova (Balkan) Türkleri arasýndaki düþünce, his, görgü, ahlak gibi büyük Türkçü Gaspýralý Ýsmail in dediði gibi: Dil de, Ýþ te, Fikir de Birlik olduðunu, Atasözleri ve Deyimleri ile ýspatlamýþ oluyoruz. Hiçbir kuvvet bu güzel kültürümüzü ortadan kaldýramamýþtýr. Atasözlerimiz ayný soyun çocuklarý ve ortak kültür birliðinin küçük bir misalidir. Kaynakça: Türkistan ile Ýlgili Makaleler (Kültür Bakanlýðý/Ankara Türk Dünyasý Edebiyatý-Çaðatay Koçar) Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanýlan Atasözleri ve Deyimleri (Türk Dil Kurumu/Ankara Prof.Dr.Hamdi Hasan) Priþtine Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü 1 nci Sýnýf Öðrencisi Taner Kotle G ü n c e l Amaç köprüler oluþturmak Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Biga Ýktisadi Bilimler Fakültesi Akademik Araþtýrmalar Topluluðundan genç bir heyet Kosova ziyaretinde bulunuyor. Topluluk Baþkaný Mehmet Kadir Öcal ve topluluðun disiplin kurulundan Yusuf Yýlmaz ile Umut Özbay, üniversiteler bünyesinde Kosova ile Türkiye arasýnda iþbirliðinin yollarýný arýyorlar. Topluluðun baþkaný Mehmet Kadir Öcal ile gerçekleþtirdiðimiz sohbeti aktarýyoruz sizlere... Topluluðunuzun amacý nedir? Akademik Araþtýrmalar Topluluðunun amacý bilgilere daha doðrusu akademik verilere ve dayanaklarla ulaþmaktýr. Biz zaten bu amacýn araksýnda buraya bir gezi düzenledik ve ulaþabileceðimiz en akademik bilgileri kendi gözümüzle görmek istedik. Buradaki yaþam ortamý içerisinde bütün verilere ulaþtýk. Kosova gezisinden beklentileriniz nelerdir? Biz Kosova ya gelmeden önce Makedonya da Üsküp ve Kalkandelen den sonra direk Prizren e geldik. Prizren bizim Kosova daki ilk duraðýmýzdý, buradan beklentilerimiz aslýnda iþbirliði için devamlýlýk saðlamaktýr. Biz burada yapacaðýmýz projelerle öðrencileri Çanakkale ye, Çanakkale den buraya getirip götürerek bir akademik eðitim ortamý yaratmayý planlýyoruz. Nasýl bir iþbirliði öngörüyorsunuz? Ýþbirliðinden amacýmýz buradaki bu konuya vakýf sizin aydýn insanlarýnýz ve bizim kendi öðretmenlerimiz yani fakültede ki hocalarýmýzla, kendi bilgi ve birikimlerimizi de ortaya koyarak burada bir iþbirliði öngörüyoruz. Yani aslýnda bizim iþbirliðimiz sosyal kültürel baðlarý da içine taþýmakla beraber tamamen akademik veri alýþveriþiyle gerçekleþmesi... Projenin aþama aþama uygulamasý nasýl olacak? Projenin ilk aþamasýný þu an burada bir fizibilite raporu çýkartarak zaten yapýyoruz. Biz þu an Türkiye ye gittiðimiz zaman gerek burada yaptýðýmýz çalýþmalarý gerekse geri kalan yani Türkiye ayaðýný ve buradakini birleþtirerek bir proje oluþturacaðýz. Projeden beklentileriniz nedir? Projeden beklentilerimiz þunlardýr: ilk olarak karþýlýklý özveriyle çalýþmak istiyoruz tabi ki. Bu özveride buradaki sizin aydýn insanlarýnýzla bizim Türkiye de ki hocalarýmýz gerekse bize yardým eden dernek baþkanlarýmýzýn iþbirliðiyle olacaktýr. Tabi ki biz burada en büyük rolü üstlenerek ara bulucu oluyoruz ve bu arabuluculukla birlikte bilgi alýþveriþini de birinci elden elimizde tutuyoruz. Zaten ilerde kurulacak ve burada da görevlendireceðimiz bir koordinasyon merkeziyle etkin hale getirmeyi düþünüyoruz. Akademik düzeyde de bir iþbirliði söz konusu mu? Tabi bizim burada yapacaðýmýz ve genel olarak ilk turda yapacaðýmýz öðrenci alýþveriþi belirli bir düzeyde akademik çalýþmalarý da yakalayabiliriz. Tam olarak akademik düzey olmayabilir bizim üniversitemize gelen öðrencilere sertifika verilmeyebilir ama bu iþbirliði geniþledikçe bizim üniversitemiz de tabi ki yapýlan bu eylemin düzenliliðini sürekliliðini ve yararlýlýðýný gördükçe aslýnda bize inandýkça, hem sponsorlar hem üniversite bazýnda bir yerlere gelebileceðimizi düþünüyoruz. Bunun da ilerisinde buradaki üniversiteyle bizim üniversitemiz arasýnda iyi bir iþbirliði yapabileceðimizi düþünüyoruz. Kosova ve Türkiye arasýndaki kültürel köprüler kurmak açýsýndan topluluðunuz ne gibi görevler yapabilir? Bizim burada aslýnda buraya gelmemizle birlikte baþlayan bir sorumluluk duygusu uyandý bizde, yani bizim topluluðumuz buraya aslýnda Türkiye de fazla bilinmeyen gerçekleri buraya gelip gördü. Zaten bizim de amacýmýz buydu, bir þeylere uzaktan deðil de yakýndan bakmak, o insan içerisinde olmak. Þu an gerçekten inanabilirsiniz ki biz nasýl bir Prizrenli Prizren i ya da Kosovalý Kosova nýn þu durumunu nasýl görüyorsa biz de sizin içinize gelerek bunlarý öyle gördük. Bununla beraber bizim bu konuda yapabileceðimiz þeyler kesinlikle her zaman hem burasý için hem Türkiye için çok iyi olacak. Çünkü biz bir köprü olacaðýmýza inanýyoruz kendi açýmýzdan, kendi çapýmýzda yapabileceðimizin en iyisini yapacaðýmýza inanýyoruz. Bu köprüde en önemlisi olarak biz burayý arkadaþlarýmýza anlatmaktansa Türkiye de ki arkadaþlarýmýzý buraya getirerek onlarýn da ayný durumu görmesine, ayný bilgilere vakýf olmasýna destek olmak istiyoruz. Buradaki arkadaþlarýmýzý da oraya göndererek onlarýn da birbirlerini görmelerine yani Türkiye için Kosovalý nasýldýr, Kosovalý için de Türkiye nasýldýr ya da Türk insaný için Kosova nasýldýr, Kosova insaný için Türk insaný nasýldýr. Bizim için en önemli þey bu, tabi ki bu bilinç oturduktan sonra, ki daha þimdiden oturduðuna inanýyorum þu an ki bilgi alýþveriþiyle. Bu bilinç oturduktan sonra ileride tamamen akademik olarak yaklaþýk 1 yýla kalmadan çok güzel þeyler yapabileceðimize inanýyorum. Son olarak okuyucularýmýza ve Kosovalý gençlerimize söylemek istediðniz birþeyler var mý? Okuyucularýnýza söylemek istediðim tek þey Kosova Türkleri olarak hiç merak etmesinler yani Türkiye de hala onlarý düþünenler, hala onlar için çalýþanlar var. Ve biz bu çalýþmalarý devam ettirdikçe Ýnþallah karþýlýklý özveriyle birçok þeyi baþarabiliriz. Tabi ki Kosova da imkansýzlýklar var, tabi ki Türkiye de de imkansýzlýklar var, ama bu el birliðiyle, iþbirliðiyle tam olarak çalýþmayla aþýlabilir. Biz de bunu yapmaya çalýþýyoruz, bir þekilde bu hangi ýrksal, hangi dinsel olursa olsun yani bir insanýn bence bu kendi insani amacý olmalýdýr. Biz de bu þekilde bu amaç doðrultusunda bizden yardým bekleyen insanlara her zaman yardým edeceðiz ve bizim de yardým edebileceðimiz insanlarýn her zaman bizden de samimi olarak bir þeyler istemesini istiyoruz. Çünkü biz de buraya gelirken yardým aldýk ve samimi olarak bir þeyler paylaþtýk insanlarla. Amaç tabi toplumsal iletiþimi, bu iletiþim sonucunda da çok iyi þeylerin ortaya çýkacaðýný düþünüyoruz. Ferdi KOVAÇ

16 GÖÇ Geçen yüzyýlýn elli beþ yýllarýndan sonra kentimizde de göç sorunu meydana çýkmýþtý. O zaman daha çocuk olduðumuzdan ötürü göç sorunu yabancý geliyordu. Ama kimi akrabalarýn, karþý komþularýn Türkiye ye göç ettiklerini görünce bu meseleden bir kavram çýkarabiliyorduk. Ýnsanlar, doðup büyüdükleri yurtlarýný terk ederek yeni ülke arayýþýna baþlamýþlardý. Bu göçler hýz kazanmýþ, günden güne devam ediyordu. Bunun nedenini daha biraz büyüyünce yaþlýlardan öðrendik. Meðer Birinci Dünya Savaþý ndan sonra Yugoslavya nýn uyguladýðý Türkler Asya ya politikasý neticesiyle Müslümanlara karþý birtakým nefret ve milliyetçilik duygularý uygulanmaða baþlanmýþ. Bu nedenle insanlar kendilerini ve bakmakla yükümlü olduklarý aile bireylerini tehlikede hissetmiþ ve çeþitli zorluklara katlandýklarýný görünce ata topraklarýna göç etmeyi uygun bulmuþlardý. Çok insanlara çeþitli iþkenceler yapýldýðý yüzünden de göç olayý yoðunlaþmýþtý. Prizren in Yeni mahallesinden de birçok aile göç yolunu tutarak Türkiye ye gitmiþti. Bu olaydan ana babalar endiþe etmeðe baþlamýþtý. Çocuklar hala küçük olduklarý için göçün acýsýný pek bilmiyorlardý. Kýsa zaman içerisinde bu tür göçler kitle göç þeklini aldý. Ýnsanlar yuvalarýný terk ederek kendilerini Ana ülkede buldular. Kimisi annesini býrakýp gidiyor, kimisi annesi ve babasý ardýndan kuþ gibi ötüyordu. Haladan, dayýdan, teyzeden ayrýlmak pek can yakýcý deðildi. O yýllarda sanki çorabýn boðazý sökülmüþtü. Vesikasý gelen aileyi evinde tutan yoktu. Kimisi malýný mülkünü ucuza sattýktan,kimisi ya devlete baðýþladýktan yada terk ettikten sonra soluðu Türkiye de alýyordu. Onlarýn ata topraklarýna ne gibi zorluk ve güçlüklerle gidiþlerini daha sonraki yýllarda öðrendik. Yeni Mahalleden de Türkiye ye göç eden aileler oldu. Ýlk olarak çocuklar arasýnda Ýrfan ýn teyzesinin, ondan sonra evleri Ali nin evine karþý olan Cemil in ailesiyle birlikte göç etmesiyle baþladý. Daha sonra Kaçamaklar boðazýnda evi bulunan Yeni mahalle çocuklarý arasýndan Hürþit, Necmidin, Besim ve ilk okul sýralarýnda bulunan Muharrem, Ýskender, Ömer, Esat ve Seher aileleriyle birlikte ana ülkeye temelli olarak gitmiþti. Cuma Cami mahallesinden Mensur ve Behaydin in de göç etmesi, insanlara çok üzücü etkiler býrakmýþtý. Evleri Kaçamaklar boðazýnda bulunan Hilmi nin Türkiye ye göç edeceði haberine bütün mahalle üzmüþtü. Çünkü iþler artýk ciddiyet kazanmýþtý. Herkes göçü düþünüyordu. Gitmek mi kalmak mý? Günün birinde Hilmi, Yeni mahalledeki ahbaplarýna Türkiye ye gidecekleri günün belirlendiðini anlatýnca bütün mahalle aðladý. Yaþlýsý,yetiþkini küçüðü. Mahallenin bütün çocuklarý yürekten vurulmuþa döndü. O günden sonra Yeni mahalle Osmanlý tarihinin eksik býraktýðý noktalarý tamamlayan önemli belgel- SUZÝ ÇELEBÝ GAZAVATNAMESÝ - 12 G ü n c e l 16 çocuklarý,ne oynadý ne de güldü. Her gün fýrýnlar önünde toplanýr Hilmi nin gideceðinden,ondan nasýl ayrýlacaklarýndan bahsediyor ve ayrýlýk gününü parmaklarda sayýyorlardý. Her geçen gün çocuklarýn üzüntülerine üzüntü katýlýyordu. Bu yüzden Yeni mahalle çocuklarý, ahbaplarý Hilmi nin yüzüne bakamýyordu. Günler günleri,haftalar haftalarý izlerken ve göç devam edince en soylu aileler yuvalarýný terk ettiler. Hilmi nin de ailesiyle birlikte göç edeceði gün belli olmuþtu yýlýn sonlarýnda Türkiye ye göz edecekti. Ayrýlýk günü gelmiþti. Yeni Mahalle çocuklarýndan Bayram, Ali, Ýrfan, Vehbi, Cimþit, Rýfat, Nadi ve Kâzým sabahýn ezan sesleriyle kalkarak fýrýnlar önünde toplandýktan sonra ahbaplarý Hilmi nin evine doðruldular. Hepsi mahzun, üzüntülüydü. Bu çocuklardan baþka,henüz tan yerleri aðarmamýþ saatlerde evlerinden birer birer çýkarak Hilmilerde giden Kaçamaklar boðazý insanlarý görünüyordu. Sanki bütün mahalle yasa bürünmüþ,kimsenin yüzü gülmüyordu. Çocuklar, Hilmi nin evine yaklaþýnca orda büyük bir insan kalabalýðýyla karþýlaþtýlar. Evin sokak kapsý önünde kocaman ve eski bir kamyon aðýr aðýr yerinde çalýþýyor,üstünde de geceden yüklenmiþ büyük yük duruyordu. Ayrýlýk buluþmalarý baþlayýnca ortalýkta figan koptu. Buna yürekler dayanamýyordu. Aðlamalar, sýzlamalar devam ederken Hilmi,ahbaplarýnýn yanlarýna vardý. Yaþlý gözleriyle: Arkadaþlar, hakkýnýzý helal edin, RAÝF VIRMÝÇA Transkribi dedi. Sonra gözlerinden yaþlar çeþme gibi akmaða baþladý. Bütün Yeni mahalle çocuklarý Hilmi ye sarýldý, doyasýya kucakladý,birlikte aðladýlar... aðladýlar. Çocuklarý görenler de kendilerini tutamayarak aðladý, bütün etraf aðladý...çünkü mahalle çocuklarýnýn kardeþ bildikleri Hilmi aralarýndan kopuyor,insanlar, komþular, dost, akrabalar, en yakýnlar birbirinden ayrýlýyordu.gün ýþýmaða baþlarken emektar kamyon uflaya puflaya kalktý. Onun gerisinde Kaçamaklar boðazýnýn evleri kalýyordu. Þoförün yanýnda Hilmi nin babasý, annesi, kýz kardeþi ve Hilmi oturmuþ, ahbaplarýna mahzun mahzun bakarak el salladýlar. Çocuklar da yaþlý gözlerle onlara el salladý, büyükler onlar için hayýr dualarý okudu, orta yaþlý bir kadýn da arkalarýndan bir tas su döktü. Yeni mahalle çocuklarý, kamyonun arkasýna Cuma cami mahallesine kadar koþtular. Kamyonu durmadan uzaklaþýnca onun git gide küçülen silueti,sokaðýn sonunda kayboluncaya kadar çocuklarýn gözleri önündeydi. Neden sonra penceresinden uzanýp sallanan eller de ortalýktan kayboldu Gidiþ o gidiþti. Yeni mahalle çocuklarý Hilmi den artýk hiçbir haber almadý. Ahmet S. Ýðciler Prizren/Kosova Not. Öykü A.S.Ýðciler in henüz yayýmlanmamýþ YENÝ MAHALLE ÇOCUKLARI Adlý kitabýndan alýnmýþtýr. Gönülden þükridüp her cân-ý âgâh Didi ýhlâsile elhamdü li llah Pes andan sonra çekdi pîþ-keþler Nice hurþîd - hüsn ü mâh veþler Nice at kim yel irmezdi tozýna Toz urmýþdý meh ü mihrün yüzine Nice kavs ü kuzah gibi kemânlar Ki kurbân olmýþ ana âsmânlar Nice Mýsrî kýlýç Þâmî sinânlar Müzehheb cevþen ü bergüstevânlar Nice bunun gibi esbâb-ý garrâ Nice dürlü atâyâ vü hedâyâ Yanýnca itdi bin özr ü temelluk Temelluk birle gösterdi teþevvuk Ki biz müþtâký toprakdan götürdün Bu mülke râhat ü þâdî getürdün Ne âlemden gelür vaslun bahârý Ki reþk-i cennet itdi bu bahârý Hazâna irmesün bâg-ý cemâlün Ki yaz itdi kýþýn ben bîmecâlün Hevâ-dârun müþerref kýldün iy mâh Sana göstermesün eksiklük Allah Kemîne gerçi pîr-i nâtüvanem Velî zât-ý þerîfünle cevânem Vücûdum bir mekesden kemdür ammâ Þikârumdur hemâ sâyende ankâ Çû sen Rüstem ola ben Zâle yoldaþ Adû Ýsfendiyâr ise vire baþ Yine bin cân ile elbir idelüm Adûnun kam ýna tedbîr idelüm Sayfa 29 Döküp kanýn virüp yagmâya mâlin Esîr eyleyelüm ehl-i ýyâlýn Yakalum deyrin ol magrûr-ý mestün Bozalum þûretin ol büt-perestün Eðer hod cân olursa anda kurbân Ýre bu îde kim yok hadd ü pâyân Bu yolda cân viren sanma ölüpdür Ki bel ýhyâü anlara gelüpdür Dinilmez bunlarun zevk u safâsý Bularun yürzekündürür gýdâsý Ve ger Hak düþmene eylerse gâlib Olur gâzî bulur hâli merâtib Gazâ Allah katýnda sevgilüdür Delîli câhidûdur kâtelûdur Gazânun huccet ü burhâný çokdur Gazâya münkirün îmâný yokdur Gazâyiçün alem çekdi Peyember Gazâyiçün kuþandý tîgý Hayder Gazâyiçün blyandý kana Yahyâ Biçildi baþdan ayaga Zekeryâ Gazâyiçün sahâbe oynadý baþ Bu yolda oldý yoldaþ üzre yoldaþ Gazâ ehline geldi fazl-ý Allah Bu kavma hoþ fazîler virmiþ Allah Bu hikmet sözlerin çûn gûþ kýldý Ciðerden kaný ol dem cûþ kýldý Götürdi söz cemâalinden nikâbý Ýrürdi nutk-ý Îsaya cevâbý Ki iy nutkun gýdây-ý cân-ý þîrîn Mesîh öðrenmiþ enfasundan âyîn Sayfa 30 Ýlþtse bytjybu ger nðrde-i hâk Dem-i Îsâ diyü eyler kefen çâk Hakîkatdur hýtâb-ý müstetâbun Semi nâ vü ata nâdur cevâbun Dil ü cân kiþveerinde mîrimüzsin Bu yolda þeyhimüzsin pîrimüzsin Sana tâ kim irâdet kârum oldý Sa âdet devletünde yârum oldý Sýtârum sa d imiþ devr-i kamerde Ki sen hurþîde irdüm bu seferde Benüm bu yolda ölmakdür hayâtum Benüm Hýzr u budur âb-ý hayâtum Kýzýl kana boyanmak hýl atumdur Baþ üzre yare tâc-ý izzetümdür Bu yolda yarelü göðsüm siperdür Göðüsden geçse cânile ciðerdür Zihî dem kim þehîd-i Hak olam ben Ciðer kanýna bata lâle veþ ten Koca Beð bu cevâb-ý dil-güþâdan Yiðit gibi hurûþ itdi safâdan Yine bin dürlü tahsînler buyurdý Yine tekrâr hýl atler giyürdi Çûn irdi âftâtun garba seyri Biribirine itdi þeb behayrî Seher vaktinde kim Zâl-i zemâne Giyindi vü tonandý Rüstemâne Takýndý hancerin mirrih-i devrân Kuþandý tîgýný hurþîd-i Rahþân Sayfa 31

17 17 T o p l u m M. Tevfik Yücesoy ÝKÝ ÝNSAN... ACABA SEN HANGÝSÝNE DAHÝLSÝN HÝÇ DÜÞÜNDÜN MÜ? Din ve Toplum Ayný ortamda bulunan iki ayrý kiþiyi, örneðin iki kapý komþusunu düþünelim. Her ikisinin baþýna da ayný kötü olay gelmiþ olsun. Her ikisinin de evine hýrsýz girmiþ ve evindeki deðerli eþyalarý çalmýþ olsun. Ev sahiplerinden biri Allah a imanlý bir kiþi, diðeri ise dünya hýrslarýna kapýlmýþ ve ahireti unutmuþ bir insan olsun Ýman etmeyen kiþi hayatý boyunca çalýþmýþ ve kazandýðý parayla kendisine birtakým deðerli eþyalar satýn almýþtýr. Eþyalarýna her þeyden çok deðer verir; çünkü bütün hayatýný, þevkini ve beklentilerini bunlar üzerine kurmuþtur. Þimdi ise bir anda bunlarýn tümünü yitirmiþtir. Hayatýnýn boþa geçtiðini, emeklerinin yok olduðunu düþünür. Sürekli karamsar ve þikayetçi bir ruh haline bürünür, herkese dert yanar. Hatta kimisi günlerce aðlar, hasta olur. Bazýlarý da sürekli asabi hareketler sergiler, etrafýndakilere kýrýcý davranýr. Kimi zaman da aniden içine kapanýr, çaresizliðine ve üzüntüsüne etrafýndakileri de ortak etmeye çalýþýr. Yitirdiði birkaç eþya yüzünden -kendi deyimiyle- bütün hayatý altüst olmuþtur. Diðer dairedeki iman eden kiþi ise bütün bu saydýklarýmýzýn hiçbirini yaþamaz. Yan evden gelen baðýrtý ve aðlama seslerinin aksine inanan kiþinin evinde son derece sakin, huzurlu bir hava hakimdir. En ufak bir üzüntüye ve karamsarlýða kapýlmaz; her zamanki tevekküllü, dengeli ve neþeli yapýsýný korumaya devam eder. Çünkü malý kendisine verenin Allah olduðunu bildiði gibi, alanýn da Allah olduðunu biliyordur. Olayda mutlaka kendisi için bir hayýr olduðunu düþünerek huzurlu olur. Dünyevi hýrslara kapýlarak asla gelecek kaygýsýna düþmez. Allah ýn kendisine daha güzelini, daha hayýrlýsýný hem dünyada hem de ahirette vermesini umar. Bu ve buna benzer olaylar bir Müslümaný asla ümitsizliðe kaptýrmaz. Aksine, iman edenlerin bu gibi olaylarda Allah a karþý teslimiyetleri daha da artar, her durumda Allah a þükretmenin huzur ve mutluluðunu yaþarlar. Allah ýn kendilerini denediðinin bilinciyle Allah tan daha hayýrlýsýný umarlar. Ýman eden bir kimse, her þeyini dahi yitirmiþ olsa, yine de en ufak bir ümitsizliðe kapýlmadan, sabýrla, þevkle her þeye en baþtan baþlayabilir. Sahip olduðu bu þevk, imanýndan, Allah a karþý duyduðu sevgi ve güvenden, Kuran ahlakýný benimsemiþ olmasýndan ve dünya hayatýnýn geçiciliðini kesin olarak kavramýþ olmasýndan kaynaklanýr. Gelecekten yana hep ümit var olan tavrý, olaylarýn hep güzel yönlerini gören tutumu hayatý boyunca karþýlaþtýðý bütün olaylarda kendini gösterir. Ýman edenler ne kadar büyük zorluklarla karþýlaþýrlarsa karþýlaþsýnlar çok güzel bir olgunluk, itidal, metanet ve dirayet sergilerler. Vakar, asalet ve saygýnlýklarýndan hiçbir þekilde taviz vermezler. Ýnkarcýlarda görülen tavýr ve ahlak bozukluklarýndan hiçbirini göstermez, bu ahlaklarýyla da tüm insanlar için çok güzel bir örnek oluþtururlar. Böyle bir durumda en çok dikkat çeken özellikleri ise asla ümitsizliðe düþmemeleridir. Çünkü ümitsizliðe kapýlmak Allah ýn beðenmediði bir davranýþtýr ve Kuran da inkarcýlarýn bir özelliði olarak tarif edilmektedir. Çünkü, Allah ýn yardýmýndan, rahmetinden, baðýþlayýcýlýðýndan ümit kesmek çok çirkin bir tavýrdýr ve Kuran da yasaklanmýþtýr. Ýman eden insan imanýndan kaynaklanan ümit var ruh haliyle huzurlu ve mutlu bir yaþantý sürer. Kendini Allah a teslim etmeyenler ise daima ümitsizlik, endiþe ve tasa içindedirler. Bundan dolayý iç karartýcý, mutsuz, sýkýntýlý bir hayat sürerler. Ýnsanlarýn çoðu istedikleri bir þeyi elde edemeyince, sevdikleri bir þeyi yitirince veya baþlarýna beklemedikleri kötü bir olay geldiðinde ümitsizliðe kapýlýrlar. Bunun yanýnda, ahirette baðýþlanmayý, cehennemden kurtulmayý, cennete gitmeyi ümit etmek akýllarýna bile gelmez. Hatta ahiret hakkýnda doðru, Kurani bir bilgiye sahip olmadýklarýndan cenneti ümit etmenin ne demek olduðundan bile haberleri yoktur. Tüm bunlarýn sebebi Kuran dan habersiz, Kuran ýn gösterdiði doðru yoldan uzak bir yol tutmalarýdýr. Alýþageldikleri günlük hayatýn telaþ ve karmaþasý içinde baþlarýna gelen her olumsuzluk onlar için bir üzüntü ve karamsarlýk nedeni olur. Ýman edenlerin Kuran sayesinde kazandýklarý Ýlahi ilimden, öðüt ve tavsiyelerden habersiz olduklarý için þeytanýn tüm vesveselerine kulak verir, sayýsýz endiþe, kuruntu ve tasalara kapýlýrlar. Kendilerine Kuran gönderildiði halde ondan yüz çevirmenin karþýlýðýný hem bu dünyada hem de ahirette maddi ve manevi olarak görürler....allah ýn rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler topluluðundan baþkasý Allah ýn rahmetinden umut kesmez. (Yusuf Suresi, 87) Hazırlayan: Tarihi Anıtlar Koruma Enstitüstünden, Mediha Fishekçi, prof Gazelin Türkçe Transkripsionu Eyledi bir dilberin aþkýna bedni zar zebun Korkarým ki baþýma bir gün gelir aher cünun Vesela bir care bulamam ki olam ondan halas, Ag efgan idým bile misali dün gün Merhamet etmez bana hiç nediyeyim ol dil-ruba Cismými yandýrdi aþký eyledi bahrýma çün, Ne der red kapusundan ne direr matbuami, Nazý çok bir yar imiþ kim derdými kýldi Kesme kudus ümid kapusundan olma devr, Gece gündüz aðla daima yalvarýp düþmeyesun. Deðerli eþim, babamýz... Rüjdi CÝBO Ölümünün 6. yýlýnda seni rahmetle anar mekanýnýn cennette olmasý için yüce Mevla ya duacýyýz. Sevemedik babacýðým seni doyunca hep aðladýk biz altý yýl boyunca. Hep bizim kalbimizdesin ömrümüz boyunca. Eþi: Radiye, Oðlu: Erhan, Gelini: Aida, Kýzý: Gülen Damadý: Þemsetin, Torunlarý: Hadis, Derya, Azra ve Aleyna Ayfer EMRUŞ Değerli arkadaşımız, dostumuz, sırdaşımız bu fani dünyadan aniden aramızdan ayrılışın bizleri derinden yaraladı. Dualarımız hep seninle olacak. Mekanının cennette olması için yüce Mevla ya dua ediyoruz. EMRUŞ ailesine Allah tan sabır niyaz ediyoruz... Amerika`daki arkadaşların: Nazan ve Nagip Shahini

18 K a d ı n 18 Kaþýnmak Neden Rahatlatýr Amerikalý uzmanlar, kaþýnan bir yerimizi kaþýmanýn neden bizi rahatlattýðý sorusunun yanýtýný buldu. Kuzey Carolina daki Wake Forest Üniversitesi nden Dr. Gil Yosipovitch ve ekibi, kaþýnmanýn, beyindeki nahoþ duygular ve anýlarla ilgili bölgeleri geçici bir süre etkisiz duruma getirdiðini belirledi. Yosipovitch, kaþýnma sýrasýnda beyin aktivitesini izlemeye aldýklarý araþtýrmanýn, kaþýmanýn, kaþýnma hissini nasýl geçirdiðinin yanýtýný veren ilk araþtýrma olduðunu söyledi. Araþtýrma kapsamýnda uzmanlar, 13 saðlýklý insanýn bacaklarýnýn alt kýsmýný 30 dakika süresince aralýklý olarak toplam 5 dakika yumuþak bir fýrçayla kaþýdý. Bu sýrada deneklerin beyinlerini MR yardýmýyla izlemeye alan araþtýrmacýlar, kaþýma iþlemi sýrasýnda beyindeki acýyý algýlama ve hatýrlamayla ilgili bölgelerin aktivitesinin azaldýðýný saptadý. Kaþýma iþleminin yoðunlaþmasý, beynin bu bölgelerindeki faaliyetini iyice düþürdü. Yosipovitch, kaþýmanýn, kaþýnma hissi yaratan duygularý bastýrarak rahatlama getirdiðini sandýklarýný bildirdi. Araþtýrmacýlar ayrýca, kaþýndýkça kaþýnmak istemenin de nedenini buldular. Kaþýnma eyleminin, beyindeki aðrý ve ayný zamanda kompulsif (tekrarlayan) davranýþlarla ilgili bir bölgedeki aktiviteyi artýrdýðýný saptayan uzmanlar, bunun sürekli kaþýnmak istemenin yanýtý olabileceðini kaydettiler. Deneyin, gerçekten kaþýnma isteði duymayan insanlar üzerinde yapýlmasý nedeniyle sýnýrlý sonuçlar verdiði, ancak bu sonuçlarýn, sürekli kaþýntý yaratan egzama gibi kronik hastalýklara sahip kiþilerin tedavisinde yararlý olabileceði belirtildi. Araþtýrmanýn sonuçlarý, Journal of Investigative Dermatology adlý dergide yayýnlandý. Þok diyetler, kalp ritm bozukluðu nedeni Kardiyolog Doç. Dr. Kani Gemici, ani kilo kayýplarýna yol açan ve þok olarak nitelendirilen diyetlerin, kalp ritm bozukluðunun en önemli nedeni olduðunu söyledi. Gemici, kilo vermenin diyetisyen kontrolünde ve bilinçli yapýlmasý gerektiðini hatýrlattý. Memorial Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Doç. Dr. Kani Gemici, anne karnýnda bile ortaya çýkabilen kalpteki ritm bozukluklarýnýn, 7 den 70 e her yaþta tehdit oluþturduðunu belirtti. Çocukluk çaðýndan itibaren okulla baþlayan stresli yaþam, kötü beslenme, üniversite mücadelesi ve zorlu iþ hayatý gibi unsurlarýn, kalbin ritmini olumsuz etkilediðini dile getiren Doç. Dr. Gemici, kadýnlarda kalp ritmini bozan en önemli etkenlerden birinin ise þok diyetler olduðuna dikkati çekti. Kani Gemici, þu bilgileri verdi. Diyet çýlgýnlýðý son günlerde küçük büyük herkesi etkisi altýna almýþ durumda. Bu çýlgýnlýðý baþlatan ise deðiþen ve gittikçe zayýflýða baðlanan güzellik imajýndan baþka bir þey deðil. Ancak þok olarak nitelendirebileceðimiz bu diyetler, kalp ritm bozukluðunun en önemli nedeni. Çünkü çok sýký, çok kýsa sürede aþýrý derecede kilo kaybýna yol açan bu diyetler, sývý kaybý ve elektrolit dengesini bozduðu için ritmi de olumsuz etkiliyor. Ritm bozukluðu yaþayan hastalarýn kalbinde, tedavisi zor hasarlar oluþabildiðini vurgulayan Doç. Dr. Gemici, ritm bozukluðunun çarpýntý, baþ dönmesi, göz kararmasý, fenalýk hissi ve bayýlma gibi belirtileri olduðunu, ani ölümlere de yol açabildiðini vurguladý. Gemici, kilo vermenin mutlaka diyetisyen kontrolünde ve bilinçli yapýlmasý gerektiðini bildirdi. Doðru beslen, selülitten korun Selülit oluþumunda en önemli nedenlerden birisi de dengesiz ve yanlýþ beslenmedir. Doðru ve düzenli beslenmeyle,sellülit ve bölgesel yaðlanmalar engelleneceði gibi var olan sellülit sorunu da azaltýlabilir. Doðal ve saðlýklý ürünlerle beslenmek, antioksidan, A,C,E vitaminler açýsýndan zengin bir besleneme tarzý seçmek, tuz, alkol, þeker, sigara, tütün, alkol ve kýzartmalardan uzak durmak selülitten korunmada önemli rol oynuyor. Haftada 4-5 gün dakikalýk tempolu yürüyüþ ve günde en az 2 litre saf su içmenin de selülit tedavisinde önemli rol oynadýðýnýn söyleyen Dr. Melisa Eczacýbaþý, sellülit ve bölgesel yaðlarla mücadele etmede önemli rol oynayan þu pratik çözümleri öneriyor: - Yiyeceklerinizi tuz yerine baharat, limon ve aromatiklerle tatlandýrmaya bakýn. - Koyu kahve, koyu çay, gazlý içecek ve kola tüketimini kesin.- Birleþiminde lif oraný yüksek beslenme tarzýný seçerek toksik madde atýlýmýný kolaylaþtýrýn. - Mutlaka günlük içtiðiniz su miktarýný artýrýn. - Rezene, elma kabuklarý ve yeþil çayý karýþtýrarak hazýrladýðýnýz bu nefis bitki çayýný günde en az 4 kez içmeye çalýþýn.- Mümkünse her gün bir demet maydanoz, bol bol kereviz, lahana ve enginar yiyin. - Tatlý ihtiyaçlarýnýzý meyve, tatlandýrýcý ile hazýrlanmýþ meyve kompostolarý ve sütlü tatlýlardan karþýlamaya çalýþýn.- Þarküteri ürünlerinden, yaðlý soslardan uzak durun. - Kýzartmalar yerine fýrýn, buðulama ve haþlama yemekleri tercih din. - Aþýrý tuz ve yað içeren þarküteri ürünlerinden, yaðlý sos ve yemeklerden uzak durun. 21 Mart - 20 Nisan Pek çok konuda yeniliðe ve deðiþikliðe açýksýnýz. Siz harekete geçiren ve yabancýlarla baðlantýlý konularda önemli kararlarýnýz dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni çevreler bu konuda size destek verecek. 21 Mayýs - 21 Haziran Ýkili iliþkilerin ve ortaklýklarýn hayatýnýza katacaðý deðiþiklikler söz konusu. Özellikle yeni ortaklýklar ve anlaþmalar konusunda size kazanç ve geliþme saðlayacak konular üzerinde durmalýsýnýz. 23 Temmuz - 22 Aðustos Ýþ hayatýnýzda daha fazla çaba göstermeye kararlýsýnýz. Zira kariyerinizle ilgili beklentileriniz sizi harekete geçirmeye yetecektir. Bu alandaki amaçlarýnýzý uzun vadeli planlar dahilinde belirleyebilirsiniz. Maddi alanda temkinli adýmlarýnýz göze çarpýyor. Bu sayede önünüze çýkacak fýrsatlarý deðerlendirme ve baþkalarýnýn kaynaklarýndan yararlanma þansý elde edebilirsiniz. Akýcý enerjiler taþýyan ve iyimserlikle bir gün yaþayacaksýnýz. Kendinizi iyi hissedeceðiniz ve gevþeyebileceðiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni hobiler edinmek isteyebilir ayrýca sevdiklerinizle daha çok zaman geçirebilirsiniz. 21 Nisan - 20 Mayýs 22 Haziran - 22 Temmuz Çok þey yapabilir ve düzen gerektiren konularda planlý hareket ederek verimli olabilirsiniz. Bir kenara itilen iþleri toparlamanýn yanýnda, organizasyon gerektiren konular aðýrlýk kazanabilir. 23 Aðustos - 22 Eylül Bir kaþýk bal öksürüðü kesebilir ABD de yapýlan bir araþtýrma, çocuklara yatmadan önce verilecek bir tatlý kaþýðý balýn öksürüðü hafifletebileceðini ortaya koydu. Araþtýrmayý yapan Pennsylvania Üniversitesi Týp Fakültesi doktorlarýndan Ian Paul ve arkadaþlarý, balýn, öksürük ilacý verilmesi ya da hiç tedavi yoluna gidilmemesiyle karþýlaþtýrýlýnca, en iyi seçenek olduðunu belirtti. Araþtýrmacýlar, balýn, tahriþ olmuþ boðazý kaplayarak yumuþatabileceðini kaydetti. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine dergisinin bu ayki sayýsýnda yayýmlanacak araþtýrmayla ilgili doktor Paul, birçok ailenin bu buluþlarýna güveneceklerini ve Annelerimiz haklýymýþ diyeceklerini söyledi. Doktorlar, araþtýrma sýrasýnda aileleri aracýlýðýyla, üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan 105 çocuðun bir bölümüne yaþlarýna uygun dozda bal tadý verilmiþ öksürük þurubu, diðerlerine yalnýzca bal verdi. Çalýþmanýn sonunda, bal verilen çocuklarýn daha iyi uyuduðu ve öksürüklerinin azaldýðý aileleri tarafýndan bildirildi. Bununla birlikte doktorlar, bir yaþýn altýndaki çocuklara, botulizm (ender rastlanan besin zehirlemesi) riski oluþturabileceði gerekçesiyle kesinlikle bal verilmemesi uyarýsýnda bulunuyor. Yakýn çevrenizde yaþayacaðýnýz canlýlýk sizi oldukça aktif kýlýyor. Çok þey öðrenmeye açýk ve baþkalarýyla paylaþýma gitmeye kararlýsýnýz. Kendinizi eðitsel açýdan yenileme arzunuz sizi çok baþarýlý olmaya itebilir. 23 Ekim - 21 Kasým 22 Kasým - 20 Aralýk Maddi konular üzerinde durmaya devam ediyorsunuz. Daha sýký çalýþmanýzýn getireceði kazançlar dýþýnda, yetenekleriniz geliþtirme yollarý arayabilirsiniz. Borç ve alacaklarýnýzý yeniden düzenleme çabasý içinde olmalýsýnýz. Sizi ön plana çýkaran önemli geliþmeler ve baþlangýçlarýnýz söz konusu. Pek çok konuda yeni giriþimler yapabilirsiniz. Ýþ odaklý olacaðýnýz geliþmeler sizi yeni kararlar alma yönünde hevesli kýlýyor. 21 Aralýk - 19 Ocak 20 Ocak - 18 Þubat Tamamlanmasý gereken iþleriniz devam ediyor. Ailevi konularda kendinizi sorumlu hissedeceðiniz konularla yakýndan gilenebilirsiniz.özellikle ev hayatýnda olup bitenlere karþý duyarlý davranmanýz söz konusu. Kendinize daha fazla önem vermeniz gereken bir gün geçireceksiniz. Duygusal açýdan sizi hýrpalayabilecek olaylara karþý hazýrlýklý olmalý ve kendinizi korumaya çalýþmalýsýnýz. Siz rahatlatan ve iyimserliðinizi artýran koþullarýnýz sürüyor. Özellikle grup çalýþmalarý açýsýndan çok hareketli ve verimli bir gün söz konusu. Alacaðýnýz sorumluluklarla beraber ileriye dönük planlarýnýzda kararlýlýk göstereceksiniz.

19 19 Ç o c u k Esra Yançişça Mati Logoreci, V. 6 Sýnýf öðrencisi Canım Kardeşim Mart ayının 15 i Çok sevinçli bir gündü Çünkü o gün Kardeşim dünyaya geldi. O kara gözleri, O küçücük ayakları, Tombul tombul yanakları, Büyüyor canım kardeşim. Sabah yataktan kalkınca Başlıyor yaramazlık yapmaya Hepimiz onu seviyoruz. Benim canım kardeşim. Elif Skenderi Beren ile Hande Beren bir gün okuldan çıkmış. Ne görsün! Alttaki bir komşusu taşınıyormuş. Komşu kızıyla çok iyi bir arkadaşmış. Bir gün Beren Hande yi okula çağırmış. Sonra okula beraber gitmişler. Okulda dersleri çok iyi geçmiş. Sonra eve gitmişler. Ödevlerini bitirince sokağa oynamaya çıkmışlar. Akşam olunca eve dönmüşler. Bir gün Beren Hande de oturmaya gitmiş. Beraber televizyon izlemişler. Akşam olunca da Beren evine dönmüş. Ve bundan sonra bu iki arkadaş hiç ayrılmamışlar. Eda İsaya Annem Bir gülsün anne Sanki bir çiçeksin Her zaman yanımda olan Sensin Annem Hasta olduğum zaman Yanımda duran sensin Dokuz ay karnında beni taşıyan Sensin Annem Hayatıma neşe katan Bana her zaman iyilik yapan Bana kızmayan Sensin Annem Cansel Tan Mati Logoretsi İlkokulu V. Sınıf öğrencisi Kalbimizdesin Atam Sen bizim sevgi dolu Atamızsın, Sen bizim kalbimizde ışıldarsın, Sen bizlere dostluğu öğretensin, Her sözünle bir çok şey öğretensin. Senin temiz kalbinle, Türkiye yi kurdun Atam, Seni çok seviyorum Esra Curcealo Mati Logoretsi İlkokulu IV. Sınıf öğrencisi Nisa Mustafi Mati Logoreci, V. 6 Sýnýf öðrencisi Resimlerde 12 farkı bakalım bulabilecek misiniz? Mert Meça Mati Logoreci, IV. Sýnýf öðrencisi Cengiz Krasniç Peter Pan, hiç büyümeyen bir çocuktur. Gençlik ruhunun simgesi olan Peter, her gece büyülü Olmayan Ülke den kendi hikâyelerini dinlemek için Wendy Darling in evine uçar. Peter Pan ayný zamanda kayýp çocuklarýn lideridir. Peter in bir cin tarafýndan verilmiþ çeþitli güçleri vardýr. Ezeli düþmaný ise Kaptan Hook, yani Kanca dýr. Peter, son derece sýký ve katý bir liderdir. Emirlere uymadýðý zaman kýz arkadaþý Tinker Bell i bile cezalandýrmaktan kaçýnmaz. Hiç büyümedikleri için hayat Peter Pan ve arkadaþlarý için eðlence, oyun ve maceradan ibaretdir. Peter Pan

20 S p o r Sanmayýn ki, 1967 Trabzon da futbolun oynanmaya baþladýðý tarihtir. Sanmayýn ki, 1967 den önce Trabzonlular futboldan bihaber yaþardý. Trabzon, yüzyýlýn baþýndan köylerinde, futbol turnuvalarý yapacak kadar futbolu içselleþtiren bir kent. Trabzonspor un 1967 de kurulmasýna bakarak, daha 40 yýllýk kulüp yakýþtýrmasý yapabilirsiniz ama Trabzonspor un nüvesini oluþturan Ýdmanocaðý, Ýdmangücü gibi takýmlarýn kuruluþu Cumhuriyet ten önce Bütün bunlarý neden anlatýyoruz? Amacýmýz tarih öðretmenliði yapmak deðil Trabzonspor un 40.yýlýný kutladýðý, 41 yaþýna bastýðý bu günlerde 56.kongresine gidememesi 40 senede 56 kongre yapmýþ bir kulüpten bahsediyoruz. Birinci ligde ilk þampiyonluk da geldi, son þampiyonluk ise de Bu on senede yapýlan kongre üç AbdülKadir BIYIKLI /ÝSTANBUL Þampiyon Trabzonspor dan kongresini yapamayan Trabzonspor a Onlar da normal yapýlmasý gereken kongreler. Bir de bugünkü gibi, kimse kimsenin arkasýndan kuyusunu kazmýyor. Bu kadar grup da yok. Benzetmek gibi olmasýn ama bir zamanlar Fenerbahçe, acýlarýn takýmýydý. Acýnacak haldeydi. Neden? Yok Kadýköy grubu, yok Kazým Bayülken grubu, yok Aziz Yýlmaz grubu Aziz Yýldýrým geldikten sonra önce grup olayý kalktý, sonra da baþarýlar geldi. Þimdi, o da kulübü de kral Ayný durum þimdi Trabzonspor için geçerli Yalnýz Trabzonspor da gruplar Fenerbahçe den çok çok fazla Ýlçeler ayrý bir grup Her ilçenin de seçimlerde kontenjanlarý var. Sonra siyasilerin, eski baþkanlarýn, eski baþkan yardýmcýlarý, asbaþkanlarýn, kentteki iþadamlarýnýn, ticaret, sanayi ve esnaf odalarýnýn, hemen herkesin grubu var. Yani siz göremeseniz de Trabzonspor içerde bölük börçük ama bu dýþarýya çok az yansýyor. Peki kongrenin yapýlmamasý hukuki mi? Hukuki ama doðru deðil Türkiye de her derneðin, her vakfýn genel kurullarý böyle yapýlýr. Siz kanunda boþluk ararsanýz TÜSÝAD ýn kongresini de iptal eder, Sabancý yý baþkanlýktan düþürürsünüz. Ama sonunda olan o derneðin imajýna olur. Zaten sen saha içinde kör topal yürüyen bir takýmsýn. Yönetim kurulun, iþi öðrenme sürecinde Pek çok yönetimsel hatalar yapýyorlar. Bir de bunlarýn üstüne üstlük kongreni yapamýyorsun. Bunun faturasý ister istemez þimdiki yönetime çýkacak. Ancak burnumuza baþka kokular gelmiyor da deðil. Burada, orada burada aðýzdan aðza dolaþan söylentileri yazmaya gerek yok. Kiþisel olarak dedikodu yazmak tarzým deðil. Ne ticarette ne de spor dünyasýnda bu dedikodulara hiçbir zaman prim vermedim Belki Nuri Albayrak federasyonladolayýsýyla Haluk Ulusoy ile- bir hesap görecek. Belki de yeni yapýlacak spor kompleksini kendi baþlatacak. Belki takým bundan sonra baþarýlý olacak, o da kendisine olan güveni yeniden kazanmak isteyecek. Her ne olursa olsun onun hesaplarý bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren Trabzonspor u nasýl temsil ettiði, ne þekilde yönettiði? Ýki ay içinde tüzük tadilat kongresi olacak. Ardýndan da normal seçim Senelerdir, birlik beraberlik laflarýyla büyüyen bir Trabzonsporlu olarak, gerçekten hiçbir grubun kendini Trabzonspor un üzerinde görmediði, ben deðil, Trabzonspor anlayýþýnýn baþ tacý edildiði bir kongre süreci görmek istiyorum. Bu benim hakkým. Ben de delegeyim ve benim de bu kulüp üzerinden söz söyleme hakkým var. Artýk parçalara bölünmüþ Trabzonspor un býrakýn büyüklerle yarýþmasý, ligde orta sýralarý almasý bile hayal Zaten Trabzonspor camiasý deyince öyle dünyalar kadar insan akla gelmiyor. Ýyi beyinlerimiz, büyük iþadamlarýmýz ya baþka kulüplere destek veriyor. Ya da mevcut tabloyu görüyor ve bu kulübe mi zamanýmý, paramý harcayacaðým diyerek kaçýyor. Kendi insanýmýz kendi kulübüne küsüyor. Küsmüyor, küstürülüyor. Yaþý, arasýndaki gençlere böyle bir Trabzonspor býrakmak için mi Trabzonsporluyuz? Diyoruz ki, Trabzonspor baþarýsýz onun için genç nesilden Trabzonsporlu az Yani sen daha kendi iç çekiþmelerle medyada haber olacaksýn. Kongreni yapamayacaksýn, sonra da çocuklara, gençlere neden Trabzonsporlu deðilsiniz diye sitem edeceksin. Önce özeleþtiri zamaný. Senelerdir yapmadýðýmýz þey özeleþtiri. Dökelim eteklerimizdekileri Kiþisel hesaplarý bir tarafa býrakalým. Gelin Trabzonspor çatýsý altýnda, o eski heyecanla birbirimize yeniden ama içten, samimice sarýlalým. Ne dersiniz? Finalist Sami Yen`de Fenerbahçe ile Galatasaray arasýnda oynanan Fortis Türkiye Kupasý çeyrek final ilk maçý 0-0 bitti. Kadýköy deki 44 maçlýk rekabette ilk kez gol sesi çýkmazken, yarý finalist 27 Þubat ta Ali Sam Yen de belli olacak. Genelde ilginç mücadelelere ve skorlara sahne olan Fenerbahçe- Galatasaray maçý yine tarihi bir skorla sona erdi. Dengeli bir oyunla baþlayan karþýlaþmada ev sahibi Fenerbahçe nin ataklarý Galatasaray savunmasýnda eridi. Özellikle göbekte Deivid in savunmanýn arkasýna attýðý toplarla tehlike yaratmaya çalýþan sarý-lacivertli ekip, ilk yarýda beklediði pozisyonlarý bulamadý. Galatasaray ise kanatlardan yaptýðý atak organizasyonlarýyla rakip kalede gol fýrsatlarý aradý. Sað kanattan Uður, sol kanattan ise Volkan ýn ortalarýyla Fenerbahçe kalesine yüklenen sarý-kýrmýzýlý ekip, Serkan, Hakan Þükür ve Ümit Karan ile girdiði pozisyonlarý deðerlendiremedi. Kalan kýsa sürede de tabela deðiþmedi ve çeyrek finalin ilk ayaðý 0-0 lýk eþitlikle biterek, Fenerbahçe nin rakibine karþý üst üste 9 maçlýk galibiyet serisi son buldu. Ezeli rekabet tarihinde Kadýköy de golsüz biten ilk maçýn ardýndan, Fortis Türkiye Kupasý nda yarý finali çýkacak takýmý 27 Þubat ta Ali Sami Yen de oynanacak rövanþ karþýlaþmasý belirleyecek. Drogba kýzdı! Fildiþi li yýldýz Diddier Drogba, Yýlýn Futbolcusu ödülünü protesto ettiðini açýkladý. Geçtiðimiz hafta düzenlenen törende, Frederic Kanoute Yýlýn Afrikalý Futbolcusu ödülünün sahibi olmuþtu. Chelsea nin yýldýz ismi Drogba ise, ödülün kendisine verilmesi gerektiðini belirterek kýzgýn olduðunu ifade etti. Drogba ya göre, kendisi Fildiþi Sahili nin çeyrek final maçýna hazýrlandýðý ve bu nedenle ödül törenine katýlamayacaðý için, Yýlýn Afrikalý Futbolcusu ödülü Afrika Kupasý ndan elenen Malili Kanoute ye verildi. Drogba, bu konuda þunlarý söyledi: Geçtiðimiz Cuma günü bir telefon aldým. Resmî sýralamaya göre ödül benimdi, ancak ödül töreninde bulunamayacak olmam nedeniyle ödülün Frederic Kanoute ye verileceði söylendi. Bu tür davranýþlarýn Afrika ya herhangi bir fayda saðlamayacaðýný düþündüðümden, önümüzdeki yýllarda bu ödüle aday olmayacaðýmý açýklýyorum. Ödülün gözünde bir deðerinin kalmadýðýný belirten Drogba, Ben sadece bir oyuncuyum. Aldýðým bu karar çok kiþiyi etkilemeyecektir. Ben ödül törenine gidemeyecektim, çünkü 2 gün sonra takýmýmla çok önemli bir maça çýkacaktýk. Ayrýca Ulrich Stilieke de oðlunu kaybetmiþti. Bunlarýn göz önünde bulundurulmasý ve törenin baþka bir güne alýnmasý gerekirdi diye konuþtu. Rize den çay tek şekerli Siyah-beyazlý takým, Fortis T ü r k i y e Kupasý çeyrek final ilk maçýnda Çaykur Rizespor a deplasmanda 1-0 yenildi. Fortis Türkiye Kupasý çeyrek final ilk maçýnda Çaykur Rizespor ile Beþiktaþ, Rize Atatrük Stadý nda karþý karþýya geldi. Konuk Beþiktaþ daha etkili bir futbol sergilediði ilk yarýda oldukça net pozisyonlardan yararlanamazken, ilk 45 dakika golsüz eþitlikle tamamlandý.ýkinci yarýda oyundaki tempo düþerken, iki takýmýn da pozisyon üretmekte zorlandýðý gözlendi. Çaykur Rizespor 74. dakikada Anderson un attýðý golle 1-0 öne geçmeyi baþarýrken, kalan bölümde baþka gol olmayýnca evsahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrýlmayý baþardý. Öte yandan Çaykur Rizespor, 88. dakikada Sedat ýn kýrmýzý kart görmesiyle karþýlaþmayý 10 kiþi tamamladý. Totti kaleciyi yumrukladý Ro m a n ý n k a p t a n ý T o t t i, Siena kalecisi Alex Manninger e saldýrdý.5 Þubat : 4 7 L i d e r i n takipçisi, son Ýtalya Kupasý þampiyonu Roma 21. haftada Siena deplasmanýnda bozguna uðradý. Ev sahibine 3-0 farklý galibiyeti Simone Vergassola (Dk.11), Max Tonetto (Dk.42 kendi kalesine) ve Mario Frick in (Dk.83) golleri getirdi.karþýlaþmada Roma nýn yýldýz futbolcusu Totti nin, bu hafta sonunda oynanan maçta topu vermeyen Siena kalecisi Alex Manninger e attýðý yumruklar farklý skordan daha çok konuþuldu.francesco Totti nin rakip kaleciye attýðý yumruklar kamelardan kaçmazken bu pozisyonun ardýndan hakem her iki futbolcuya da sarý kart gösterdi. Yumruklar karþýsýnda tepki vermeyen kalecinin bu hali de izleyenleri þaþýrttý.

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Avrupa Dili Oluyor `Türkçemiz, olmazsa olmazýmýzdýr` VI. Avrupa Türkçe Süreli Yayýnlar Sempozyumu, Türkçenin uluslararasý platformlara taþýnmasý yönünde tavsiye kararý aldý Basri Doðan - Mehmet

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Konya da Yapýldý... Konya Devlet Tiyatrosu, 10. Yýlýný Gururla Kutladý Konya da bu yýl ilki gerçekleþtirilen Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TSK: K.Irak taki PKK kamplarý vuruldu Türk Silahlý Kuvvetleri, Kuzey Irak ta Zap, Hakurk ve Kandil Daðý nýn Irak tarafýndaki kesimlerinde yer alan PKK hedeflerinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulduðunu

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Ýbrahim Arslan: Ahtisaari' nin paketi demokratik deðil, ayrýmcýlýk taþýyan bir pakettir... Nercivan Cota: Kosova Demokratik Türk Partisi nin toplantýya katýlmamasý bizleri derinden üzmüþtür... Ercan Kasap:

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Kosova Azýnlýk Topluluklarý Sivil Toplum Kuruluþlarý Buluþmasý Brezoviça da gerçekleþti Bir adým ileri Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Açýk Toplum Vakfý (KFOS un) ev sahipliðinde geleneksel hale gelen Kosova Azýnlýk

Detaylı

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak,

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, Výçýtýrn Türkleri Türkçe nin resmiyeti için baþvuruda bulundu Mitroviça da Türkçe nin kullanýmda resmi dil olmasýndan sonra Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Výçýtýrýn Þubesi de Türkçe nin resmileþmesi

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Belediye Baþkanı Ramadan Muya ile Yeni Dönem KTM na Özel Röportaj... Baþkan Muya: Topluluk partileriyle koalisyon kurmamýz, burada yaþayan halka verilen deðerin göstergesidir SAYI: 413 YIL: 10

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tugay komutanlýðýnda görev yapacak birlik Kosova ya uðurlandý Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapacak Türk askeri birlikleri törenle görev yapacaðý Kosova ya uðurlandý. Birlikler için

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek Nevzat Þundo 40. Sanat yılını sahnede kutladı Osmanlý döneminde olduðu gibi bugün de Kosova da Türk kültürünün, yazýnýn, sanatýnýn, müziðinin ve burada yaþamakta olan diðer halk kültürlerinin belirli bir

Detaylı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokufest heyecaný baþlýyor Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokuphoto fotoðraf sergisinin Gazi Mehmet Paþa Hamamý ve Kültür evinde açılması

Detaylı

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Makedonyalý Türk Yazar Sabit Yusuf Öldü Makedonyalý türk þair, yazar, gazeteci ve aydýnlarýndan biriolan Sabit Yusuf geçirdiði kalp krizi sonucu 8 Mayýs Salý günü hayatýný kaybetti. Makedonyalý Türk yazar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve 23 Nisan merkezi tören kutlamasý Prizren de yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye de olduðu gibi dün Kosova da da kutlandý. Atatürk ün Çocuklara Armaðan Ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi 25 Yaþýnda Trakya Üniversitesi, Balkanlarýn Barýþ ve Dostluk Penceresi 14-16 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesi 25 inci yýldönümünü kutladý. Üniversitenin 2006-2007

Detaylı

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 409 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ 409 YIL: 9 Perşembe, embe, 27 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 PDK ve LDK koalisyonunda sona doğru Seçimlerden galip çýkan Kosova Demokratik Partisi (PDK),

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 407 YIL: 9 Perþembe, 13 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 Yerelde de zafer PDK nýn Kosova nýn 23 belediyesinde Cumartesi günü yapýlan belediye baþkanlýk seçimlerinin

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi AKP nin adayı Abdullah Gül AK Parti MYK, Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün yine aday gösterilmesine karar verdi. Baþbakan Erdoðan Kesinlikle baþka aday çýkmayacak. Adayýmýz Sayýn Gül dür dedi. Temmuz seçimleri

Detaylı

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek Edirne Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver DURAN: Bu yardýmlar burada bitmeyecek. Kosova bizim gönlümüzde, Kosova Türk toplumuna ve tüm Kosovalýlara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini, Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 17 Kasım 2007 tarihinde düzenlenecek Parlamento, belediye başkanlıkları ve belediye meclis seçimleri için aday

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin Gazi Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Hülya Çengel ile röportaj... Türkiyat, Türkoloji, Türklük Bilimi ve Kosova KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 404 YIL: 9 Perþembe,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tüm vatandaşlarımıza Kosova nın bağımsızlığı hayırlı olsun. SAYI: 416 YIL: 10 Çarşamba,, 20 Şubat 2008 Fiyatý: 0.50 Bir yüzyıl bekleyişten sonra... Yeni Dönem KTM

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý.

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý. Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda Bağımsız Türk Adayı Cemil Luma Geçen pazartesi akşamı ESNAF İE Derneği Başkanı Cemil Luma dernek binasında gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, kendi milletvekilli adaylığını resmi olarak açıkladı.

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Genel Başkanı, Anayasa Komisyonu Üyesi ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı Mahir Yağcılar ile kabul edilen yeni Anayasa üzerine özel röportaj Yağcılar: Anayasayı bir maddeye indirgemek doğru değil SAYI:

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ Kosova Türklerinin anavatanla anlamlý dayanýþmasý Türkiye deki terör Kosova da kýnandý Kosova Türkleri, terörle mücadelede anavatan Türkiye ye her türlü destek sunma hazýrlýlýðýný ifade etti. Prizren de

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Haber sayfa 3 te KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Haber sayfa 3 te KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Thaçi: Prizren, çok kültürlü Kosova nýn aynasý Kosova Baþbakaný Haþim Thaçi, Prizren Belediyesini ziyaret ederek, belediyenin çalışmalarını yakından takip etti. Thaçi, Kosova Hükümeti nin etnik ayrýmý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Şehzadeler Şehri Manisa, Balkanlıları konuk etti Şehzadeler Şehri Manisa, AK Gençliğin örgütlemiş olduğu I. Dostluk ve Kardeşlik Günleri çerçevesinde Balkan Buluşması na ev sahipliği yaptı. Türkiye ve

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kosova 15 Haziranda en önemli tarihi günlerinden birini yaþayacak. Bu tarihte 17 Þubatta ilan edilen baðýmsýzlýk

Kosova 15 Haziranda en önemli tarihi günlerinden birini yaþayacak. Bu tarihte 17 Þubatta ilan edilen baðýmsýzlýk Başbakan Thaçi'nin evine saldırı Kosova için hayati önem taşıyan Anayasasının yürürlüğe girişinin arifesinde Başbakan Haşim Thaçi nin evine silahlı saldırı girişimi, Kosova gündeminde bomba etkisi yarattı.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50 Dürüstlüðün, barýþýn ve baþarýnýn simgesi: Kurmay Albay Kahraman Güneþ Albay Güneþ e Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü Verildi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen ve Türklüðe hizmet

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 428 YIL: 10 Haber sayfa 8 de EULEX Misyonu Þefi Uves De Kermabon, Prizren ziyareti çerçevesine Prizren adli makamlarý yaný sýra Belediyesi Baþkaný Ramadan Muya ve Prizren Polis birlikleri yetkilileriyle

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Kosova Meclisi Medyalarla Ýliþkiler Kurma ile Yayýnlama Dairesi

Kosova Meclisi Medyalarla Ýliþkiler Kurma ile Yayýnlama Dairesi UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Missionin Kosovo NATIONS UNIES Mission d'administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo KUVENDI I KOSOVËS SKUP{TINA KOSOVA ASSEMBLY OF KOSOVO

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kolë Berisha-Meclis Baþkaný, Agim Çeku-Baþbakan

Kolë Berisha-Meclis Baþkaný, Agim Çeku-Baþbakan UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Missionin Kosovo NATIONS UNIES Mission d'administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo KUVENDI I KOSOVËS SKUP{TINA KOSOVA ASSEMBLY OF KOSOVO

Detaylı