BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart"

Transkript

1 Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn madalya kazandý. 11 DE 03 NÝSAN 2015 CUMA 40 KURUÞ Çorum'un av turizmi geliþiyor Çorum av turizminin parlayan yýldýzý olmaya devam ediyor yýlýnýn ilk 3 ayýnda kente av turizmi yapmak için gelen yabancý avcý sayýsý 23'e yükseldi. Son olarak 28 Mart 2015 tarihinde yaban domuzu avlamak için Avusturya'dan 1'i bayan ve 2 erkek avcý olmak üzere toplam 3 adet avcý gelerek av yapmaya baþladýlar. 2 DE "Kamu kurumlarýnda dað kanunlarý deðil hukuk hâkim olmalý" Çorum'da evlenmede boþanmada azaldý Burhan Þahin Memur Sen'e baðlý Bem Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Burhan Þahin düzenlediði basýn toplantýsýnda Sungurlu Belediyesi'nde çalýþan Fenni Duran'ýn dövülmesi ve ardýndan ölümü ile sonuçlanan olayý yapanlarý kýnadý. 7 DE Belediye yol sezonunu açtý Türkiye'de evlenmelerde önemli bir deðiþim gözlenmezken boþanmalar %4,5 arttý. Evlenen çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre %0,1 azalarak 2014 yýlýnda 599 bin 704 oldu. 3 TE Kütüphanede geçen bir hayat; Hakký Ertekin Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan sürdürülen "Kültür Deðerlerimizle Söyleþiler" etkinliklerinin altýncýsý, Kütüphane Haftasý nedeniyle emekli kütüphaneci Hakký Bülhan Ertekin ile gerçekleþtirildi. 7 DE Hakký Ertekin BASK'tan kutlama ziyareti Çorum Belediyesi havalarýn ýsýnmasýyla birlikte asfalt sezonunu açtý. Belediye, kentin deðiþik bölgelerinde kilit parke taþý, kaldýrým, yol açma, yama ve asfalt serim çalýþmalarýný baþlatan ekipler sezon açýlýþýný Farabi Caddesi ile yaptý. 5 TE AK Parti Ýl Teþkilatý Türkiye'de 3. sýrada Av. Rumi Bekiroðlu AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, genel seçimler öncesi teþkilat olarak çalýþmalara tüm hýzýyla devam ettiklerini dile getirerek, teþkilatlar arasýnda ülke genelinde 3. sýrada yer aldýklarýný söyledi. 3 TE Böyle kütüphane her okula þart Ýnönü Anadolu Lisesinde oluþturulan "Z Kütüphane" dün düzenlenen törenle ile açýldý. Törene Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Ýnönü Anadolu Lisesi Okul Müdürü Recep Özcan, okul müdürleri ve çok sayýda öðrenci katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonuna (BASK) baðlý sendikalarýn temsilcileri gazetemizi ziyaret ederek 11. kuruluþ yýlýmýzý kutladýlar. 5 TE Selim Aydýn 11 DE Türk Eðitim Sen'den okul müdürü tepkisi! Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Selim Aydýn, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulunda geçtiðimiz hafta,son derece üzücü bir olay yaþandýðýný ifade ederek, "Okul müdürü tarafýndan... 4 TE "Ülkemizde ne zaman güzel þeyler yapýlsa karanlýk planlar devreye giriyor" Protokolden Özel Eðitim Uygulama Merkezi'ne ziyaret Çorum protokolü, iþ dünyasý temsilcileri ile birlikte, Akkent Mahallesi'nde bulunan Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý Özel Eðitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret ettiler. 2 Nisan Dünya Otizm Günü nedeniyle otizm konusunda farkýndalýk oluþturmak amacýyla gerçekleþtirilen ziyarette Özel Eðitim Uygulama Merkezi Müdürü Ferhat Sarý, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz, Ýstanbul Adalet Sarayý'nýn 6. katýndaki odasýnda DHKP-C'li iki terörist tarafýndan þehit edilen savcý Mehmet Selim Kiraz ile ilgili yaptýðý açýklamada DE 10 DA Erdoðan Cengiz

2 2 03 NÝSAN 2015 CUMA 2 AJANDA Ýmsâk : 04:46 Güneþ : 06:14 Öðle : 12:51 Ýkindi : 16:23 Akþam : 19:15 Yatsý : 20:36 Gar yaðmýþ daðlara yollar görünmez Sevgisiz dostada dostta denilmez Vade yetmeyince mezer kazýlmaz Nerde kalmýþ o sevgili dostlarým Nerde kalmýþ o dostlarým nerede Benide koydular böyle bir derde Gelenden gidenden soruyom nerde Sormaz oldu o dostlarým halimi Ýnsan yaþlanýnca ister dostunu Arayýpta bulamýyom kýþ günü Yoksa bana bu dostlarda küstümü Dostlardanda gelip halim soran yok Ýnsan bir dost tutsa sevgisi gitmez Mefesiz baðýnda gülleri ötmez Zaman gelmeyince güllerde bitmez Nerde kalmýþ dostlarýmda gelen yok Dost olan dostunu býrakmaz birden Sevmesse dostunu ne gelir elden Ýnsan ayrýlýrmý sevdiði güllden Gelmez oldu o dostlarým nerede Dost dost diye neçesine gönül baðladým Ayrýldý bendende ona aðladým Onulmaz dostada gönül baðladým Nerde kalmýþ o dostlardan haber yok (Rýza Koçak) her insana güvenme Oda gider söyler kendi dostuna Sonra varamazsýn onun üstüne Eski dostundanda dostun kalmamýþ Þanlýurfa Tüneli'nin temeli atýldý (1977) - Renkli fotoðrafýn ilk basýmý (1906) Bereketli yaðmurlar HATIRLATMA:AY TUTULMASI: 4 Nisan (Tam Tutulma) Türkiye den görülemiyecektir. 28 Eylül (Tam Tutulma) Türkiye'den batarken görülebilecektir. Günün Þiiri Sevgili Dostlarým HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5966 2,5971 EUR 2,8139 2,8147 STERLiN 3,8454 3, JPY YENi 2,1714 2,1720 Çorum'da 5 bin 600 anjiyo yapýldý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yaklaþýk 2 yýl içerisinde 5 bin 600 anjiyo, 400 kiþiye de açýk kalp ameliyatý yapýldý. AK Parti eski Ýl Baþkaný, Çorum Milletvekili aday adayý Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde açýk kalp ameliyatý olan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn babasý Bahri Alkan'a geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Ceylan, ayrýca baþarýlý bir kalp ameliyatý geçiren Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý da ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. Milletvekili aday adayý Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde baþarýlý bir açýk kalp ameliyatý olan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn babasý Bahri Alkan'a geçmiþ olsun ziyareti sýrasýnda ameliyatý gerçekleþtiren hocalardan da bilgiler aldý. Rektör Reha Metin Alkan ve bazý hastane yöneticilerinin de hazýr bulunduðu ziyaret sýrasýnda hastanede yapýlan anjiyo ve açýk kalp ameliyatlarý deðerlendirildi. Ahmet Sami Ceylan, hastane bünyesinde faaliyet gösteren Koroner Anjiografi Ünitesi ile Kardiyovasküler Cerrahi Merkeziyle kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde çýtanýn yükseldiðini, artýk bu tür ameliyatlarýn Çorum'da çok rahat ve baþarýlý bir þekilde yapýldýðýný belirterek, bu ameliyatlarýn Çorum'da yapýlmasýyla birlikte 20 bine yakýn Çorumlunun Ankara'ya gitmekten ve büyük masraflar yapmaktan kurtulduðunun, kent ekonomisinin kazançlý çýktýðýnýn altýný çizdi. Ceylan, yaklaþýk iki yýl içerisinde 5 bin 600 kiþiye anjiyo, 400'e yakýn kiþiye de açýk kalp ameliyatý yapýldýðýný açýklayarak, Çorum'un saðlýkta hamle yapan ve varlýðýný kanýtlayan bir il haline geldiðini vurguladý. Ceylan, baþka illere sevklerin önlendiði gibi birçok ilden de Çorum'a hasta kabul edildiðini kaydetti. Ceylan, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin bu seviyeye gelmesinde büyük katkýsý bulunan eski Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a, milletvekillerine ve baþarýlý çalýþmalarýyla adýndan sýkça söz ettiren Rektör Reha Metin Alkan'a, hastane yöneticilerine, eski Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani ve yeni Genel Sekreter Ömer Sobacý'ya, emeði geçen herkese teþekkür etti. Milletvekili aday adayý Ceylan, gerek Rektör Alkan'ýn babasý Bahri Alkan'ýn, gerekse Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn ameliyat olmak için Çorum'u tercih etmesinin oldukça anlamlý olduðunu dile getirerek, her iki ameliyatý da baþarýyla gerçekleþtiren hocalara, saðlýk kadrosuna teþekkür etti. Ceylan, Bahri Alkan, Halil Ýbrahim Kaya ve ailelerine tekrar geçmiþ olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrýldý. Haber Servisi Çorum'un av turizmi geliþiyor Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: AKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Çorum av turizminin parlayan yýldýzý olmaya devam ediyor yýlýnýn ilk 3 ayýnda kente av turizmi yapmak için gelen yabancý avcý sayýsý 23'e yükseldi. Son olarak 28 Mart 2015 tarihinde yaban domuzu avlamak için Avusturya'dan 1'i bayan ve 2 erkek avcý olmak üzere toplam 3 adet avcý gelerek av yapmaya baþladýlar. Konu hakkýnda yazýlý açýklama yapan Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü Þube Müdürü Mahmut Temel, "Av organizasyonu bek avý þeklinde olup, geceleyin erkek (azýlý) yaban domuzlarýn avlanmasý þeklinde yapýlmaktadýr. Bu güne kadar ilimize toplam olarak 126 adet yabancý avcý yaban domuzu avý için gelmiþtir. Yapýlan av organizasyonlarý ile bu güne kadar 156 adet yaban domuzu avlanýlmýþtýr. Av organizasyonlarýndan 45 bin 393 TL gelir elde edilmiþ olup, elde edilen gelirin 23 bin 735 TL'si avýn yapýldýðý köylerin tüzel kiþilik hesaplarýna aktarýlmýþtýr. Av turizmi kapsamýnda yapýlan av organizasyonlarýnda yaban domuzu avý yapýlmaktadýr. Yaban domuzlarýnýn avlanmasýyla köylülerimiz için sorun olmaya baþlayan yaban domuzu zararýnýn önlenmesine veya azaltýlmasýna katký saðlarken ayný zamanda köy tüzel kiþiliklerine aktarýlan mali kaynak ile de köylere mali yönden destek saðlanmaktadýr" dedi. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: NÝSAN CUMA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Kubilay Kaan YÜCEL Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 2 03 NÝSAN 2015 CUMA 3 AK Parti Ýl Teþkilatý Türkiye'de 3. sýrada Rumi Bekiroðlu AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, genel seçimler öncesi teþkilat olarak çalýþmalara tüm hýzýyla devam ettiklerini dile getirerek, teþkilatlar arasýnda ülke genelinde 3. sýrada yer aldýklarýný söyledi. AK Parti Ýl Binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen Av. Rumi Bekiroðlu sözlerine þehit savcý Mehmet Selim Kiraz'a Allah'tan rahmet, ameliyat olan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya ise geçmiþ olsun dileyerek baþladý. Göreve geleli iki ay olduðunu ve bu süre içinde çeþitli projeler ürettiklerini dile getiren Rumi Bekiroðlu, "Kadýna Þiddete hayýr kampanyasý kapsamýnda imza kampanyasý baþlatmýþtýk. Ýmzalar bize ulaþtý ve yakýn zamanda genel merkeze ileteceðiz. Ayrýca Kitap Kumbarasý kampanyamýz da devam ediyor. Kampanya kapsamýnda en çok kitap hediye eden kiþi bir ödül vereceðiz" dedi. Temayüller ile ilgili deðerlendirme yapan Bekiroðlu, "Temayül sonuçlarý gizli kapaklý deðildir. Sonuçlarý teþkilat mensuplarý bilmektedir" þeklinde kaydetti. Milletvekili aday adaylarýnýn dosyalarýnýn üst komisyona tevdi edildiðini dile getiren Bekiroðlu, "Bazý aday adaylarý öne çýkmaya baþlamýþtýr ama baþka bölgelerden de Çorum'u tercih edenler var. Bunlarýnda deðerlendirmesi yapýlýyor. 7 Nisan Salý günü geçici listeler Yüksek Seçim Kuruluna verilecek" ifadelerini kullandý. Göreve geldikleri günden itibaren yaptýklarý faaliyetler hakkýnda da bilgiler veren Bekiroðlu, "Þuana kadar 672 tane yönetim ve yürütme kurulu toplantýsý yaptýk. Teþkilatlarýmýzda duraðanlýk yok çalýþmalar devam ediyor. Göreve geldiðimizde AK Parti'nin 106 bin 602 üyesi vardý ve bu rakamý iki ayda 108 bin 727'ye çýkarttýk. Mecitözü Teþkilatýmýzda üye sayýsýný 2 bin 494'ten 2 bin 765'e yükseltmiþ. 300 üye artýrmýþ. Mecitözü teþkilatýmýz aktif çalýþýyor. Sandýk görevlilerinin yüzde 96'sý hazýr durumda. Teþkilat olarak da ülke genelinde 3. sýradayýz. Ýlçeler arasýnda ise birinci sýrada Mecitözü vardýr. Ýlçe Baþkanýna da bundan dolayý teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. -MECÝTÖZÜ'DE GÖREVDEN ALMA VAR- Mecitözü Gençlik Kollarýnýn istifa ettiði iddialarý ile ilgili de konuþan Bekiroðlu, "Mecitözü Gençlik Kollarý Baþkaný hiçbir faaliyet yapmadýðý için görevinden alýnmýþ oda bunun üzerine baþka bir partiye geçmiþtir. Bizde çalýþmayana yer yok. Mecitözü Ýlçe Baþkaný Abdullah Yetkin' görevden alýndýðý bildirilince o da bir kiþi ile birlikte istifa etti. Öyle 40 kiþinin istifa etmesi söz konusu deðildir" diye belirtti. Fatih AKBAÞ "Bizim taþeronlar iþçilerimiz hizmet üretiyor onlarýnkiler adam dövüyor" AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu düzenlediði basýn toplantýsýnda MHP'li Sungurlu Belediyesinde yaþanan ölüm olayýna tepki gösterdi. MHP'lilerin önce Sungurlu Belediyesinde yaþanan olayýn hesabýný vermesi gerektiðini ifade ederek sözlerine baþlayan Bekiroðlu, "Sungurlu Belediyesi çalýþaný can verdi. Hemde belediyede yediði dayak yüzünden. Kimlerden; Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediye Baþkaný korumasý ile taþeron iþçilerden. 230 bin kiþilik Çorum'un belediye baþkanýnýn dahi korumasý yokken 30 bin kiþilik ilçenin baþkanýn neden korumasý var o da ayrý bir konudur. Sungurlu Belediyesinde bir teknik personel tokatlanmýþ ardýndan ise evlendirme memuru olarak görev yapan Fenni Duran yine Avukat kýzýnýn yanýnda belediyede dayak yemiþtir. Bu sýrada kýzý babasýnýn kalp hastasý olduðunu söylediði halde bir belediye baþkan yardýmcýsý bir belediye baþkan korumasý ile taþeron iþçilerden oluþan 7 kiþi Fenni Duran'ý dövmüþlerdir. Taþeron iþçinin belediye içinde ne iþi var. Bizim belediyemizde de taþeron iþçiler var ama onlar Park Bahçelerde, Temizlik Ýþlerinde hizmet üretiyorlar. Bizim taþeron iþçimiz hizmet ederken onlarýnkiler belediye içinde adam dövüyorlar. Bu konuda adaletin tecelli edeceðinden þüphem yok. AK Parti kimsenin ekmeði ile oynamaz. Sungurlu Belediyesinin MHP'li baþkanýn yaptýðý gibi AK Partili diye 30 kiþiyi iþten çýkarmaz. Ýçiþleri Bakanlýðýný Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner hakkýnda gerekeni yapmasý içim göreve davet ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Çorum'da evlenmede boþanmada azaldý Kitap Kumbarasý projesine destek verdiler AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Genel Merkez Sosyal Ýþler Baþkanlýðýnýn baþlattýðý "Kitap Kumbarasý" kampanyasýna destek için kitap baðýþýnda bulundu. AK Parti Ýl Gençlik Kollarýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre çok sayýda kitap ile bu kampanyaya destek veren gençlik kollarý bu konuda her zaman en önde koþacaðýnýn sözünü verdi. Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým yaptýðý deðerlendirmede, "Kitaplar bizim yaþam kaynaðýmýzdýr hayatý onlardan öðreniriz. Okuyarak öðrenilen hayat her zaman yeni kazanýmlar doðurur bu kazanýmlar ile hayatýmýza yön verir ve deðerlerimizi özümseriz. Bu kampanya ile bir baþlangýcý yapýyoruz bu kitaplar ulaþtýklarý yerde okunulacak ve okutulacaktýr. Genç nesillere okuma alýþkanlýðý kazandýrarak onlarýn geliþmiþ bir bilgi toplumu olmalarýný saðlamak bizim görevimizdir. Bu kampanya için destek veren tüm teþkilatýma ve deðerli halkýmýza teþekkürü bir borç bilirim Allah onlardan razý olsun" dedi. Türkiye'de evlenmelerde önemli bir deðiþim gözlenmezken boþanmalar %4,5 arttý. Evlenen çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre %0,1 azalarak 2014 yýlýnda 599 bin 704 oldu. Kaba evlenme hýzý ise binde 7,8 Akýncýlar'dan birlik beraberlik çaðrýsý Akýncýlar Derneði Çorum Þubesi tarafýndan yapýlan yazýlý basýn açýklamasýnda Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'ýn þehit edilmesi kýnandý. "Çaðlayan adliyesine yapýlan ve savcýmýzýn þehit edildiði bu vahþi terör saldýrýsýný kýnýyoruz ve cevaben bu alçak saldýrýyý yapan terör örgütüne karþý tüm kardeþlerimizi sað duyulu olmaya çaðýrýyoruz" ifadelerinin yer aldýðý açýklamada, "Bu karanlýk odaklarýn amacý ülkemizi kaosa sürüklemek ve birliðimizi tehdit etmektir karanlýk odaklarýn taþeronlarý iþbaþýna geçmiþ bu milletin evlatlarýnýn arasýna nifak tohumlarý ekmek istemektedir. Birlik ve beraberliðe eskisinden çok ihtiyacýmýz olduðu þu günlerde bu zalimane teröristlere karþý saflarýmýzý sýklaþtýrmamýz gerekiyor. Türkiye ye istediði rotayý çizemeyen zalim odaklara karþý bilinçli hareket etmeli ve onlara karþý dik duruþumuzu göstermeliyiz. Bu mesele hiçbir siyasi partinin deðil doðrudan bu milletin meselesi olduðunu aklýmýzdan çýkarmamamýz inançlý Anadolu halkýnýn zorluklara ve zorbalýklarla nasýl baþ edebileceðini bir kez daha tüm zalim odaklara göstermeliyiz. Bu duygularla þehit savcýmýzýn ailesine baþsaðlýðý diliyor Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz" denildi. olarak gerçekleþti. Boþanan çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre %4,5 artarak 130 bin 913'e yükseldi. Kaba boþanma hýzý binde 1,7 olarak gerçekleþti. TÜÝK'ten konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum'da ayný dönemde evlenmelerde %5,6, boþanmalarda ise %12,7 azalma oldu yýlýnda 4 bin 234 evlenme olurken bu rakam 2014'te 3 bin 995'e düþtü yýlýnda ise 857 boþanma olurken bu rakam 2014'te 748'e düþtü. Eðitim Bir Sen'den hain saldýrýya kýnama Eðitim Bir Sen Çorum Þubesinden yapýlan açýklamada Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde terör örgütü militanlarý tarafýndan yapýlan silahlý saldýrý sonucu Savcý Mehmet Selim Kiraz'ýn þehit edilmesi kýnandý. "Saldýrý emrini verenleri ve onlarýn arkasýndaki güçleri lanetliyor, savcýmýza Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baþsaðlýðý diliyoruz" ifadelerini yer aldýðý açýklama þöyle: "Ülkemizde birlik, beraberlik, kardeþlik ve huzur ortamýnýn milletin desteðiyle güçlendiði dönemde, bu manevi iklimi kendi küresel çýkarlarý için elveriþli bulmayan emperyal güçler bir kez daha maþa terör örgütü eliyle sahneye çýkmýþ; görevi baþýndaki masum bir insaný katletmiþtir. Türkiye'nin siyasi istikrarýný bozmak, ekonomik yönden güçlenmesini akamete uðratmak, milletimizin huzur ve refahýný ifsat etmek adýna hain saldýrýyý planlayanlar bilmelidir ki, bu ülke insaný, bu ve benzeri kaos olaylarýný çýkarmaya yönelik karanlýk eylemlerin arkasýndaki emelleri çok net görmektedir. Feraset sahibi milletimiz, bütün bunlarýn, atýlan olumlu adýmlarý sekteye linciyle hareket ederek, kardeþliðimizi asla bozdurmayacak, daha da pekiþtirecektir. Millet olarak, birlikte hareket ederek, fitneye prim vermeyerek bütün engelleri aþacaðýz. Eðitim Bir Sen olarak, milletimizi, belli aralýklarla baþvurulan bu tür kirli oyunlara karþý saðduyulu olmaya davet ediyor; bunlara maþalýk yapanlarý kýnýyoruz. Yapýsý ve iþlevi itibarýyla güvenli ve korunaklý olmasý gereken adli kurumlarýn bu derece güvenlik zafiyeti için olmasý büyük bir eksikliktir. Yetkilileri, bundan sonra gerçekleþmesi muhtemel benzeri olaylarý önleyici tedbirleri bir an önce almaya çaðýrýyoruz. Ýrfanýyla her zaman hakký ve hakkaniyeti gören halkýmýzýn terör örgütlerinin ve onlarý kullananlarýn tuzaðýna düþmeyeceðine dair inancýmýzý kamuoyuyla paylaþýyoruz."

4 4 Türk Eðitim Sen'den okul müdürü tepkisi! Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Selim Aydýn, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulunda geçtiðimiz hafta,son derece üzücü bir olay yaþandýðýný ifade ederek, "Okul müdürü tarafýndan bazý öðretmenlere rencide edici, onur kýrýcý sözler sarf edilmiþtir. Okul müdürü bazý öðretmenlere "seninle çalýþmak istemiyorum, okulumdan git, psikopat" gibi fütursuzca ifadeler sarf etmiþtir. Sen kimsin ki bir öðretmene bu laflarý ediyorsun? Madem okul senin, böylesine edep dýþý ifadeleri kullanarak öðretmenlerini nasýl motive edeceksin? Onlarýn performansýný nasýl artýracaksýn? Türk Eðitim-Sen olarak yaþanan bu olayý kýnýyor ve ilgilileri göreve çaðýrýyoruz" dedi. Yaptýðý basýn toplantýsýnda konu hakkýnda deðerlendirmede bulunan Selim Aydýn, "Okul müdürlerinin uzlaþtýrýcý, yol gösterici olmasý gerekirken öðretmenlerine baðýrmasý, azarlayarak görevlerini hatýrlatmaya kalkmasý, görevi olmadýðý halde öðretmenine angarya iþ vermeye kalkmasý son derece yakýþýksýz bir davranýþtýr. Makam ve mevkisi ne olursa olsun hiç kimsenin öðretmene bir eðitim çalýþanýna hakaret etme, onlarý rencide etme hakký yoktur. Herkes haddini bilecek. Hiç kimsenin kurum kültürünü ve huzur ortamýný bozmaya hakký yoktur. Sayýn müdür bu tavýrlarýyla acaba hangi eksikliðini örtmeye çalýþmýþtýr. Bu ifadelerin yöneticilik vakarýna ne kadar yakýþtýðýnýn takdirini kamuoyuna býrakýrken kendisinin öðretmenlikten geldiðini, hatýrlamasýný istiyoruz. Gerçi bu tarz tutumlar son günlerde moda oldu. Beceriksiz, iletiþimi zayýf okul müdürleri öðretmenlerine, ya "bir an evvel rotasyon çýksýn da sizden kurtulalým" diyor. Ya da böyle bir kýsým müdürler de Ýstiklal velilerine "Ev Kazalarý ve Korunma" eðitimi Ýstiklal Ýlkokulu velilerine "Ev Kazalarý ve Korunma" konulu eðitim verildi. Eðitime konuþmacý olarak Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý katýldý. Mahir Odabaþý seminerde, olasý ev kazalarýnýn önüne geçmek için alýnmasý gereken basit önlemler hakkýnda bilgiler verdi. Haber Servisi haddini aþarak öðretmenine direk ; "okulumdan git" diyor. Buradan bütün okul müdürlerine sesleniyorum. Zorbalýkla okul yönetilmez? Unutmayýn ki o okulu öðretmenleriyle, öðrencisiyle velisiyle iþbirliði içerisinde siz idare edeceksiniz. O yüzden aðzýnýzdan çýkan sözlere ve tarzýnýza dikkat edeceksiniz. Okullar sizin babanýzýn çiftliði deðil, öðretmen de emir eriniz deðil. Türk Eðitim-Sen olarak her zaman hakkýn ve haklýnýn yanýnda ve savunucusu olduðumuzu kamuoyuna saygýyla duyuruyoruz. Okul müdürünün "Yaptýðý davranýþýn doðru olmasý mümkün deðildir. Bu zihniyetteki bir insanýn okul müdürlüðü yapmasý, personeli ile iyi iliþkiler kurarak görevini devam ettirmesi çok zordur." Bu ifadeler eðitim öðretimin merkezinde bulunan öðretmenin performansýný ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyeceði gibi, eðitim öðretime de ciddi manada zarar verir. Bu durum eðitim çalýþanlarýnda hayal kýrýklýðýna neden olmuþtur.okulda eðitim öðretim faaliyetlerinin daha etkili þekilde yürütülebilmesi, saðlýklý bir okul ikliminin oluþturulmasý bu tarzdaki idarecilerle mümkün deðildir. Personelin kurum içi çalýþma barýþýný bozucu söylem ve eylemler de bulunmaya hiç kimsenin hakký yoktur. Türk Eðitim-Sen olarak yaþanan bu olayý kýnýyor ve ilgilileri göreve çaðýrýyorum" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL AK Parti Gençlik Kollarýnýn meclis turu Selim Aydýn AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý dönemin son grup toplantýsýna katýldý. Geniþ çaplý bir katýlým saðlayan gençlik kollarý grup toplantýsýnda Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nu dinledi. AK Parti Ýl Gençlik Kollarýndan ziyaretler hakkýnda yapýlan açýklamada grup toplantýsýnýn sonrasýnda Çorum Milletvekili, TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu'yu ziyaret eden gençlik kollarý burada Uslu ile bir sohbet etti. Daha sonra Ýstanbul Milletvekili Feyzullah Kýyýklýk'ý ziyaret eden Gençlik Kollarý üyeleri Kýyýklýk'ýn tecrübelerini, siyasi hayatýný ve bu güne gelene kadar yaþadýklarýný dinledi. FENERBAHÇELÝ YÝÐÝDÝN DESTANI Savaþta ve afetlerde halkýn can ve mal kaybýný en aza indirme amacýný taþýyan ve topyekün savunmanýn en önemli unsurlarýndan biri olan sivil savunma; - Savaþ zamaný halkýn can ve mal kaybýnýn en aza indirilmesi; - Afetlerde can ve mal kurtarýlmasý; - Büyük yangýnlarda can ve mal kaybýnýn azaltýlmasý; Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný - Yok olmalarý veya çalýþamaz hale gelmeleri durumunda yaþamý büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluþlarýn korunmasý ile bunlarýn acil onarýmlarýnýn yapýlmasý; - Savaþ zamaný her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafýndan desteklenmesi; - Cephe gerisinde halkýn moralinin kuvvetlendirilmesi; konularýný kapsayan silahsýz, koruyucu, kurtarýcý önlem ve faaliyetler bütünüdür. Bu baðlamda, olaðanüstü durumlarda cephe gerisinde, halkýn moralinin kuvvetlendirilmesi, ümidini yitirmemesi, daima birlik ve beraberlik içerisinde azim ve kararlýðýnýn topyekün olarak devam etmesi, baþarýya ulaþma yolunda önem arz etmektedir. Çanakkale savaþý zamanýnda eksik futbolcuyla oynamasýna raðmen, Ýdman Yurdu'nu 11-1 gibi tarihinin en farklý skoruyla yenen Fenerbahçe'nin baþarýsýnda azmin ve kararlýlýðýn nasýl baþarýya götürdüðünü hep beraber görelim ''Mülazým-ý Evvel Arif, Trak Trak Trak Harb-i Umumi'den silah sesleri geliyordu Mülazým-ý Evvel Arif, biraz geç kalmýþ insanlarýn aceleciliði içinde, atýnýn eyerini son kez gözden geçiriyordu. Yolu uzundu Bir ara, cepheden gelen top seslerine kulak verdi, sonra çevresindekilere 'Selametle kalýn' diyerek atýna mahmuz vurdu. Mülazým-ý Evvel Arif Çanakkale'de vatanýný, Ýstanbul'da ise Fenerbahçe'yi müdafaa ediyordu. Sarýlacivetli kulübün saðbekiydi. Fenerbahçe olmadan Arif, Arif olmadan Fenerbahçe olmazdý. Savaþ çýkýp cepheye gönderilince, takýmýndan ayrý kalmaya gönlü razý olmamýþtý. Cepheye koþan tüm askerler için parola ' Önce Vatan'dý, ama Arif için ' sonra Fenerbahçe' vardý bir de. Takýmýný yalnýz býrakmak istemiyordu. Bu yüzden de kendisi ya da kulüp yöneticileri, kumandanýndan izin alýyorlar ve Arif cepheden cuma ligine koþuyordu. Burada Çanakkale geçilmez Orada, yani Ýstanbul'da da Arif geçilmezdi. Fenerbahçe, sezonunun ilk maçý olan Ýdman Yurdu mücadelesi için Papazýn Baðý'nda Arif'i bekliyordu. O gelmeliydi, gelecekti, gelirdi. Fakat onun yerine kara haber geldi. 'Arif, tam kalbine yediði bir kurþunla þehit oldu. 'Olmaz Olamaz Olmamalý Fenerbahçeliler bir anda mateme boðuldu. Herkes birbirine sarýlýp aðlýyor, Türk futbolunun yetiþtirdiði gerçek kahramanýnýn kaybýna kahroluyordu. Hüzün, dalga dalga Ýstanbul'a yayýlmýþtý. Ancak maç yapýlmalýydý. Fenerbahçeli yöneticiler, santra çizgisinin baþladýðý yerde, sahanýn kenarýna bir sandalye koydular ve üzerine Arif'in 2 numaralý formasýný astýlar. Takým sahaya 10 kiþi çýkmýþtý Ama Fenerbahçe eksik deðildi. Saha kenarýndaki sandalyede asýlý duran forma, Arif'i sahaya sürmüþ gibiydi. Sanki rakibin ataklarýný, hala o durduruyordu. Fenerbahçe, kahramanýnýn huzur içinde yatmasý için o denli coþkulu oynadý ki, rakibi Ýdman Yurdu'nu tarihin en farklý skoru ile yendi: 11-1'' '' Düþmanla dost olmak için, belinde silahýn, yanýnda cephanen, baþýn dik, gözlerin daima düþmanýn üzerinde ve karþýya bakar vaziyette olup, düþmana merhaba, merhaba deyip geçeceksin '' Kansere dikkat çekmek için yürüyecekler Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Ýskilip Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði (ÝSDAK) rehberliðinde 5 Nisan 2015 Pazar günü saat 11.00'da "Kanser ve Farkýndalýk için Saðlýklý Yaþam Yürüyüþü" düzenleyecek.ýskilip Ýlçe Saðlýk Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ýskilip Ahlatçýk Köyü Selbasan Mevkiinden baþlayacak yürüyüþ, 4,5 km'lik muhteþem doða ve köknar ormanlarýnýn içerisinden Akpýnar Köyünde son bulacak. TÜM -KARDER'den Kýyak'a ziyaret TÜM -KARDER yönetimi hemþerimiz Doç. Dr. Gülten Kýyak'ý ziyaret ettiler. Tüm Karadeniz Ýlleri Kültür Turizm Eðitim Derneði (TÜM -KAR- DER), Genel Baþkaný Osman Iþýk ve Yönetim Kurulu, Çorum Temsilcisi ve Gençlik Kollarý Baþkaný Seydi Öbekci, dernek üyeleri Fatma Arslan, Ýbrahim Sarýer, Münüre Uçak, Zeliha Þenel, Þengül Þenel, Hasan Uçak, Doç. Dr. Gülten Kýyak nezaket ziyarettin de bulundu. Ziyaret esnasýnda Baþhekim Yardýmcýlarý Uzm. Dr. Tolga Tolunay ve Uzm.Dr. Fadime Yüksel'de hazýr bulundular. Çorum'un tanýnmýþ siyasetçilerinden Abdullah Kýyak'ýn ailesinden olan Doç. Dr. Gülten Kýyak kýsa bir süre önce Ankara Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Yenimahalle Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin yöneticiliðine ve Baþhekimliðine atanmýþtý. Doç. Dr. Gülten Kýyak ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek TÜM -KARDER yönetimine teþekkür etti.

5 TEK 5 TSO 11. yýlýmýzý kutladý Böyle kütüphane her okula þart Ýnönü Anadolu Lisesinde oluþturulan "Z Kütüphane" dün düzenlenen törenle ile açýldý. Törene Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Ýnönü Anadolu Lisesi Okul Müdürü Recep Özcan, okul müdürleri ve çok sayýda öðrenci katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Programda açýlýþ konuþmasý Ýnönü Anadolu Lisesi Okul Müdürü Recep Özcan yaptý. Özcan, toplum olarak yeterince okumuyoruz, gençlerimiz yeterince okumuyor. Bu bir gerçektir dedi. Okuma alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasýnda biz eðitimcilerin ve okullarýn sorumluluðu büyük olduðunu ifade etti. Özcan, "Biz okul olarak bu sorumluluktan hareketle, öðrencilerimizin okuma alýþkanlýðýný kazanmasý için yeni bir kütüphane düzenledik Ýstiyoruz ki gençlerimiz yüzleri gülerek, büyük bir istekle ve arzuyla kütüphaneye gitsinler. Boþ zamanlarýný baþka yerlerde deðil kütüphanede geçirsinler. Bu amaçla kütüphanemizi yeniledik. Görsel ve içerik olarak zenginleþtirdik. Kütüphanemizden öðrencilerimiz, çevrede yaþayan komþularýmýz ve velilerimiz istedikleri zaman yararlanabileceklerdir. Kütüphanemizin inþasýnda desteklerinden dolayý sayýn Milli Eðitim Müdürüme, þube müdürümüz Müslim Kýlýç beye huzurlarýnýzda çok teþekkür ediyorum. Türk toplumu yeterince okumuyor dedik ama çok güzel özelliklerimiz, deðerlerimiz var. Bunlardan en önemlileri yardýmlaþma ve dayanýþma. Biz bu özelliðimizi kitap ihtiyacýmýzýn karþýlanmasýnda gördük. O kadar çok destek gördük ki burada hepsini tek tek sayarak teþekkür edemeyeceðim için hepsinden özür diliyorum. Kütüphaneden sonra görsel sanatlar sergimizi gezeceðiz. Sergimizin düzenlenmesinde emeði geçen öðrenci ve öðretmenlerime de huzurlarýnýzda çok teþekkür ediyorum. Bu programda bizleri yalnýz býrakmadýðýnýz için hepinize çok teþekkür eder saygýlar sunarým" þeklinde konuþtu. Yapýlan konuþmanýn ardýndan Ýnönü Anadolu Lisesi "Z Kütüphanesi"nin açýlýþ kurdelesini Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile birlikte Karþýyaka Anaokulu Müdiresi Leyla Külcü ve öðrenciler kesti. Kütüphanenin açýlýþýnýn ardýndan sergi gezildi. Program verilen ikramlarýn ardýndan son buldu. Yýlmaz MERT Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Meclis Baþkaný Erol Karadaþ gazetemizin 11. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý gönderdiler. Mesajlarýnda, "Yaygýn basýnýn olduðu gibi yerel basýnýn da, yerel yönetimler ve kamuoyunda önemi büyüktür. Ýletiþimin ve toplum iliþkilerinin önemsendiði dönemimizde yerel basýn, kamuoyu adýna önemli bir iþlev görmektedir" ifadelerini kullanan Çetin Baþaranhýncal ve Erol Karadaþ, "Tek Yýldýz Gazetesi de ilkeli, tutarlý ve objektif yayýn anlayýþýyla halkýn sorunlarýnýn tespit edilmesi, dile getirilmesi ve paylaþýlmasý adýna baþarýlý bir Çetin Baþaranhýncal gazetecilik yapmaktadýr. Yayýn hayatýna baþladýðý ilk günden bu yana ayný çizgide kararlýlýkla ilerleyen, farklý bakýþ açýsýyla yerel basýnýmýzda kendine yer edinen; ilkeli, kaliteli ve tarafsýz habercilik anlayýþýyla bölge haberciliðine üstün katkýlarý bulunan Tek Yýldýz Gazetesi'nin gelecek yýllarda da bu misyonu layýkýyla sürdüreceðine inanmaktayýz. Bu duygu ve düþüncelerle gazetenizin 11. kuruluþ yýldönümünü en içten dileklerimizle kutlar, þahsýnýzda, gazetenizin yayýn hayatýnýn sürdürülmesinde katkýsý bulunanlara ve tüm çalýþanlarýnýza esenlikler dileriz" dediler. Haber Servisi Erol Karadaþ Belediye yol sezonunu açtý Anatolia Turizm Derneði tanýtým ataðýna geçiyor Anatolia Turizm Derneði inceleme gezilerine baþladý. Bu kapsamda dernek baþkaný ve üyeleri 'Hitit Güneþi Iþýðýnda Çorum Kültür Turizmini geliþtiriyoruz' sloganýyla yola çýkarak bölgemizin tarihi yerleriyle ilgili sorunlarý tespit etmek amacýyla Alacahöyük müzesi ve ören yerleriyle, Boðazkale'yi inceleme gezisinde bulundu. Anatolia Turizm Derneðinden yapýlan açýklamaya göre inceleme gezisine Dernek Baþkaný Ali Akkuþ ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Gezi hakkýnda bilgi veren Baþkan Akkuþ, 7000 yýllýk bir tarihe sahip bir çok doðal güzelliðe sahip Çorum'un, hak ettiði yere gelebilmesi için çalýþmalara hýz verdiklerini dile getirerek, "Nisan ayý içerisinde Çorum'un tanýtýmý için Ýngilizce ve Türkçe yayýnlanacak ve dünyanýn çeþitli yerlerinde bulunan kültür-turizm kuruluþlarýna gönderilecek bir dergi çýkartýlacaktýr. 3 aylýk periyotlarla çýkacak dergiyi ayrýca mail yoluyla dünyanýn her yanýna göndermeyi planlýyoruz, bu çalýþma sonunda 1 yýlda yaklaþýk 13 milyon insana Çorum'u tanýtacaðýz" dedi. Akkuþ, "Çorum kültür- turizminin belirli bir yerlere gelebilmesi için Çoruma gönül vermiþ tüm hemþehrilerimizin desteklerini bekliyoruz. Çorum da turizmin geliþmesi Çorum'un geliþmesi anlamýna gelir, turizmin geliþmesi bilinçli ailenin, bilinçli toplumun geliþmesi anlamýna gelir. Ayrýca çalýþmalarýmýzýn istikrarlý ve verimli olmasý için 19 Nisan da 50 bin kiþi ile yüz yüze görüþülerek fikirlerinin alýnacaðý bir anket çalýþmasý baþlatacaðýz, bu çalýþmamýzýn hazýrlýklarý da bitmek üzere. Bizler Çorum için büyük hayaller taþýyoruz, tüm Çorumun da bu hayallere ortak olmasýný saðlamaya çalýþýyoruz" þeklinde konuþtu. Çorum Belediyesi havalarýn ýsýnmasýyla birlikte asfalt sezonunu açtý. Belediye, kentin deðiþik bölgelerinde kilit parke taþý, kaldýrým, yol açma, yama ve asfalt serim çalýþmalarýný baþlatan ekipler sezon açýlýþýný Farabi Caddesi ile yaptý. Çorum Belediyesi'nin yaptýðý katkýlarla kýsa bir süre sonra ibadete açýlacak olan Akþemseddin Camii'nin çevre düzenlemesiyle eþ zamanlý olarak Farabi Caddesi'nde kazý çalýþmalarýna baþlandý. Yol geniþletme çalýþmasýyla 30 metre geniþliðine ulaþan Cadde'nin 200 metrelik bölümünde düzenleme yapýlýyor. Kazý çalýþmalarýn ardýndan caddede mekanik dolgu çalýþmalarý yapýlacak. Daha sonra ise asfalt serimi ile Farabi Caddesi yeni bir görünüme kavuþacak. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre asfalt çalýþmalarý ile birlikte kaldýrým çalýþmasýnýn da yapýldýðýný söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "Farabi Caddesi üzerinde köy minibüslerinin hareket noktasý olan yeri yeþil alan ve park yapýyoruz. Bu bölgede yeþil alan yok. Çocuk oyun grubu, oturma banklarý, süs havuzu ile bu alan Çorum'a yakýþýr bir park haline gelecek" dedi. -"SÖKÜLEN AÐAÇLAR NAKLEDÝLDÝ"- Yapýlan çalýþmalarýn tüm Çorumlulara hayýrlý olmasýný dileyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, havalarýn düzelmesiyle birlikte 2015 yýlý üst yapý çalýþmalarýna kaldýklarý yerden tüm hýzýyla baþladýklarýný söyledi. Zahir, "Kýþ þartlarýndan dolayý özellikle þehir içi yollarýmýzdaki asfalt hasar görmüþ ve bu yollarda çukurlar oluþmuþ. Vatandaþlarýmýzdan gelen þikâyet ve talepler üzerine, hasar gören yollar ekiplerimizce incelenmiþ ve aciliyet durumuna göre bir çalýþma planý oluþturulmuþtur. Ekiplerimiz acil müdahale edilmesi gereken cadde, sokak ve kavþaklarda aþýnma asfaltý ve yama çalýþmalarýna baþladý. Farabi Caddesi'ndeki çalýþmamýz ile 2015 asfalt sezonunu açtýk. Bu esnada Park ve Bahçeler Müdürlüðü'ne ait aðaç sökme aracý ile caddedeki aðaçlarý sökerek ihtiyaç duyulan alanlara naklediyoruz" dedi. Alper Zahir Belediye'den su kesintisi iddialarýna cevap Çorum Belediyesi, özellikle son günlerde halk arasýnda yayýlan "Þehir genelinde 4 günlük su kesintisi yapýlacak" söylentisinin gerçekle ilgisi olmadýðýný açýkladý. Çorum Belediyesi Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamada bazý sosyal medya hesaplarýndan yayýnlanan su kesintisi yapýlacak haberlerine Çorum halkýnýn itibar etmemeleri gerektiði belirtildi. Olasý bir su kesintisi durumunda açýklamanýn Basýn Birimi tarafýndan yapýlacaðýnýn hatýrlatýldýðý açýklamada, "Son günlerde özellikle sosyal medyada su kesintisi yapýlacaðý ile ilgili asýlsýz bilgiler hýzla yayýlmaktadýr. Su arýza birimimiz ve Zabýta'ya bu konuda çok sayýda telefon gelmektedir. Þu an için þehrin hiçbir bölgesinde su kesintisi yapýlmayacaktýr. Ýlerleyen günlerde içmesuyu hatlarýnda yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmalarýnýn yapýlmasý durumunda 1-2 gün öncesinden bu bilgi yine Basýn Birimimiz tarafýndan kamuoyuna servis edilecektir. Belediyemizden bu konuda bir açýklama yapýlana kadar vatandaþlarýmýzýn bu tür haberlere itibar etmemeleri konusunda hassas davranmalarýný rica ediyoruz" denildi.

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı