BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart"

Transkript

1 Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn madalya kazandý. 11 DE 03 NÝSAN 2015 CUMA 40 KURUÞ Çorum'un av turizmi geliþiyor Çorum av turizminin parlayan yýldýzý olmaya devam ediyor yýlýnýn ilk 3 ayýnda kente av turizmi yapmak için gelen yabancý avcý sayýsý 23'e yükseldi. Son olarak 28 Mart 2015 tarihinde yaban domuzu avlamak için Avusturya'dan 1'i bayan ve 2 erkek avcý olmak üzere toplam 3 adet avcý gelerek av yapmaya baþladýlar. 2 DE "Kamu kurumlarýnda dað kanunlarý deðil hukuk hâkim olmalý" Çorum'da evlenmede boþanmada azaldý Burhan Þahin Memur Sen'e baðlý Bem Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Burhan Þahin düzenlediði basýn toplantýsýnda Sungurlu Belediyesi'nde çalýþan Fenni Duran'ýn dövülmesi ve ardýndan ölümü ile sonuçlanan olayý yapanlarý kýnadý. 7 DE Belediye yol sezonunu açtý Türkiye'de evlenmelerde önemli bir deðiþim gözlenmezken boþanmalar %4,5 arttý. Evlenen çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre %0,1 azalarak 2014 yýlýnda 599 bin 704 oldu. 3 TE Kütüphanede geçen bir hayat; Hakký Ertekin Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan sürdürülen "Kültür Deðerlerimizle Söyleþiler" etkinliklerinin altýncýsý, Kütüphane Haftasý nedeniyle emekli kütüphaneci Hakký Bülhan Ertekin ile gerçekleþtirildi. 7 DE Hakký Ertekin BASK'tan kutlama ziyareti Çorum Belediyesi havalarýn ýsýnmasýyla birlikte asfalt sezonunu açtý. Belediye, kentin deðiþik bölgelerinde kilit parke taþý, kaldýrým, yol açma, yama ve asfalt serim çalýþmalarýný baþlatan ekipler sezon açýlýþýný Farabi Caddesi ile yaptý. 5 TE AK Parti Ýl Teþkilatý Türkiye'de 3. sýrada Av. Rumi Bekiroðlu AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, genel seçimler öncesi teþkilat olarak çalýþmalara tüm hýzýyla devam ettiklerini dile getirerek, teþkilatlar arasýnda ülke genelinde 3. sýrada yer aldýklarýný söyledi. 3 TE Böyle kütüphane her okula þart Ýnönü Anadolu Lisesinde oluþturulan "Z Kütüphane" dün düzenlenen törenle ile açýldý. Törene Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Ýnönü Anadolu Lisesi Okul Müdürü Recep Özcan, okul müdürleri ve çok sayýda öðrenci katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonuna (BASK) baðlý sendikalarýn temsilcileri gazetemizi ziyaret ederek 11. kuruluþ yýlýmýzý kutladýlar. 5 TE Selim Aydýn 11 DE Türk Eðitim Sen'den okul müdürü tepkisi! Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Selim Aydýn, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulunda geçtiðimiz hafta,son derece üzücü bir olay yaþandýðýný ifade ederek, "Okul müdürü tarafýndan... 4 TE "Ülkemizde ne zaman güzel þeyler yapýlsa karanlýk planlar devreye giriyor" Protokolden Özel Eðitim Uygulama Merkezi'ne ziyaret Çorum protokolü, iþ dünyasý temsilcileri ile birlikte, Akkent Mahallesi'nde bulunan Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý Özel Eðitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret ettiler. 2 Nisan Dünya Otizm Günü nedeniyle otizm konusunda farkýndalýk oluþturmak amacýyla gerçekleþtirilen ziyarette Özel Eðitim Uygulama Merkezi Müdürü Ferhat Sarý, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz, Ýstanbul Adalet Sarayý'nýn 6. katýndaki odasýnda DHKP-C'li iki terörist tarafýndan þehit edilen savcý Mehmet Selim Kiraz ile ilgili yaptýðý açýklamada DE 10 DA Erdoðan Cengiz

2 2 03 NÝSAN 2015 CUMA 2 AJANDA Ýmsâk : 04:46 Güneþ : 06:14 Öðle : 12:51 Ýkindi : 16:23 Akþam : 19:15 Yatsý : 20:36 Gar yaðmýþ daðlara yollar görünmez Sevgisiz dostada dostta denilmez Vade yetmeyince mezer kazýlmaz Nerde kalmýþ o sevgili dostlarým Nerde kalmýþ o dostlarým nerede Benide koydular böyle bir derde Gelenden gidenden soruyom nerde Sormaz oldu o dostlarým halimi Ýnsan yaþlanýnca ister dostunu Arayýpta bulamýyom kýþ günü Yoksa bana bu dostlarda küstümü Dostlardanda gelip halim soran yok Ýnsan bir dost tutsa sevgisi gitmez Mefesiz baðýnda gülleri ötmez Zaman gelmeyince güllerde bitmez Nerde kalmýþ dostlarýmda gelen yok Dost olan dostunu býrakmaz birden Sevmesse dostunu ne gelir elden Ýnsan ayrýlýrmý sevdiði güllden Gelmez oldu o dostlarým nerede Dost dost diye neçesine gönül baðladým Ayrýldý bendende ona aðladým Onulmaz dostada gönül baðladým Nerde kalmýþ o dostlardan haber yok (Rýza Koçak) her insana güvenme Oda gider söyler kendi dostuna Sonra varamazsýn onun üstüne Eski dostundanda dostun kalmamýþ Þanlýurfa Tüneli'nin temeli atýldý (1977) - Renkli fotoðrafýn ilk basýmý (1906) Bereketli yaðmurlar HATIRLATMA:AY TUTULMASI: 4 Nisan (Tam Tutulma) Türkiye den görülemiyecektir. 28 Eylül (Tam Tutulma) Türkiye'den batarken görülebilecektir. Günün Þiiri Sevgili Dostlarým HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5966 2,5971 EUR 2,8139 2,8147 STERLiN 3,8454 3, JPY YENi 2,1714 2,1720 Çorum'da 5 bin 600 anjiyo yapýldý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yaklaþýk 2 yýl içerisinde 5 bin 600 anjiyo, 400 kiþiye de açýk kalp ameliyatý yapýldý. AK Parti eski Ýl Baþkaný, Çorum Milletvekili aday adayý Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde açýk kalp ameliyatý olan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn babasý Bahri Alkan'a geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Ceylan, ayrýca baþarýlý bir kalp ameliyatý geçiren Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý da ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. Milletvekili aday adayý Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde baþarýlý bir açýk kalp ameliyatý olan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn babasý Bahri Alkan'a geçmiþ olsun ziyareti sýrasýnda ameliyatý gerçekleþtiren hocalardan da bilgiler aldý. Rektör Reha Metin Alkan ve bazý hastane yöneticilerinin de hazýr bulunduðu ziyaret sýrasýnda hastanede yapýlan anjiyo ve açýk kalp ameliyatlarý deðerlendirildi. Ahmet Sami Ceylan, hastane bünyesinde faaliyet gösteren Koroner Anjiografi Ünitesi ile Kardiyovasküler Cerrahi Merkeziyle kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde çýtanýn yükseldiðini, artýk bu tür ameliyatlarýn Çorum'da çok rahat ve baþarýlý bir þekilde yapýldýðýný belirterek, bu ameliyatlarýn Çorum'da yapýlmasýyla birlikte 20 bine yakýn Çorumlunun Ankara'ya gitmekten ve büyük masraflar yapmaktan kurtulduðunun, kent ekonomisinin kazançlý çýktýðýnýn altýný çizdi. Ceylan, yaklaþýk iki yýl içerisinde 5 bin 600 kiþiye anjiyo, 400'e yakýn kiþiye de açýk kalp ameliyatý yapýldýðýný açýklayarak, Çorum'un saðlýkta hamle yapan ve varlýðýný kanýtlayan bir il haline geldiðini vurguladý. Ceylan, baþka illere sevklerin önlendiði gibi birçok ilden de Çorum'a hasta kabul edildiðini kaydetti. Ceylan, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin bu seviyeye gelmesinde büyük katkýsý bulunan eski Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a, milletvekillerine ve baþarýlý çalýþmalarýyla adýndan sýkça söz ettiren Rektör Reha Metin Alkan'a, hastane yöneticilerine, eski Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani ve yeni Genel Sekreter Ömer Sobacý'ya, emeði geçen herkese teþekkür etti. Milletvekili aday adayý Ceylan, gerek Rektör Alkan'ýn babasý Bahri Alkan'ýn, gerekse Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn ameliyat olmak için Çorum'u tercih etmesinin oldukça anlamlý olduðunu dile getirerek, her iki ameliyatý da baþarýyla gerçekleþtiren hocalara, saðlýk kadrosuna teþekkür etti. Ceylan, Bahri Alkan, Halil Ýbrahim Kaya ve ailelerine tekrar geçmiþ olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrýldý. Haber Servisi Çorum'un av turizmi geliþiyor Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: AKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Çorum av turizminin parlayan yýldýzý olmaya devam ediyor yýlýnýn ilk 3 ayýnda kente av turizmi yapmak için gelen yabancý avcý sayýsý 23'e yükseldi. Son olarak 28 Mart 2015 tarihinde yaban domuzu avlamak için Avusturya'dan 1'i bayan ve 2 erkek avcý olmak üzere toplam 3 adet avcý gelerek av yapmaya baþladýlar. Konu hakkýnda yazýlý açýklama yapan Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü Þube Müdürü Mahmut Temel, "Av organizasyonu bek avý þeklinde olup, geceleyin erkek (azýlý) yaban domuzlarýn avlanmasý þeklinde yapýlmaktadýr. Bu güne kadar ilimize toplam olarak 126 adet yabancý avcý yaban domuzu avý için gelmiþtir. Yapýlan av organizasyonlarý ile bu güne kadar 156 adet yaban domuzu avlanýlmýþtýr. Av organizasyonlarýndan 45 bin 393 TL gelir elde edilmiþ olup, elde edilen gelirin 23 bin 735 TL'si avýn yapýldýðý köylerin tüzel kiþilik hesaplarýna aktarýlmýþtýr. Av turizmi kapsamýnda yapýlan av organizasyonlarýnda yaban domuzu avý yapýlmaktadýr. Yaban domuzlarýnýn avlanmasýyla köylülerimiz için sorun olmaya baþlayan yaban domuzu zararýnýn önlenmesine veya azaltýlmasýna katký saðlarken ayný zamanda köy tüzel kiþiliklerine aktarýlan mali kaynak ile de köylere mali yönden destek saðlanmaktadýr" dedi. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: NÝSAN CUMA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Kubilay Kaan YÜCEL Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 2 03 NÝSAN 2015 CUMA 3 AK Parti Ýl Teþkilatý Türkiye'de 3. sýrada Rumi Bekiroðlu AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, genel seçimler öncesi teþkilat olarak çalýþmalara tüm hýzýyla devam ettiklerini dile getirerek, teþkilatlar arasýnda ülke genelinde 3. sýrada yer aldýklarýný söyledi. AK Parti Ýl Binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen Av. Rumi Bekiroðlu sözlerine þehit savcý Mehmet Selim Kiraz'a Allah'tan rahmet, ameliyat olan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya ise geçmiþ olsun dileyerek baþladý. Göreve geleli iki ay olduðunu ve bu süre içinde çeþitli projeler ürettiklerini dile getiren Rumi Bekiroðlu, "Kadýna Þiddete hayýr kampanyasý kapsamýnda imza kampanyasý baþlatmýþtýk. Ýmzalar bize ulaþtý ve yakýn zamanda genel merkeze ileteceðiz. Ayrýca Kitap Kumbarasý kampanyamýz da devam ediyor. Kampanya kapsamýnda en çok kitap hediye eden kiþi bir ödül vereceðiz" dedi. Temayüller ile ilgili deðerlendirme yapan Bekiroðlu, "Temayül sonuçlarý gizli kapaklý deðildir. Sonuçlarý teþkilat mensuplarý bilmektedir" þeklinde kaydetti. Milletvekili aday adaylarýnýn dosyalarýnýn üst komisyona tevdi edildiðini dile getiren Bekiroðlu, "Bazý aday adaylarý öne çýkmaya baþlamýþtýr ama baþka bölgelerden de Çorum'u tercih edenler var. Bunlarýnda deðerlendirmesi yapýlýyor. 7 Nisan Salý günü geçici listeler Yüksek Seçim Kuruluna verilecek" ifadelerini kullandý. Göreve geldikleri günden itibaren yaptýklarý faaliyetler hakkýnda da bilgiler veren Bekiroðlu, "Þuana kadar 672 tane yönetim ve yürütme kurulu toplantýsý yaptýk. Teþkilatlarýmýzda duraðanlýk yok çalýþmalar devam ediyor. Göreve geldiðimizde AK Parti'nin 106 bin 602 üyesi vardý ve bu rakamý iki ayda 108 bin 727'ye çýkarttýk. Mecitözü Teþkilatýmýzda üye sayýsýný 2 bin 494'ten 2 bin 765'e yükseltmiþ. 300 üye artýrmýþ. Mecitözü teþkilatýmýz aktif çalýþýyor. Sandýk görevlilerinin yüzde 96'sý hazýr durumda. Teþkilat olarak da ülke genelinde 3. sýradayýz. Ýlçeler arasýnda ise birinci sýrada Mecitözü vardýr. Ýlçe Baþkanýna da bundan dolayý teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. -MECÝTÖZÜ'DE GÖREVDEN ALMA VAR- Mecitözü Gençlik Kollarýnýn istifa ettiði iddialarý ile ilgili de konuþan Bekiroðlu, "Mecitözü Gençlik Kollarý Baþkaný hiçbir faaliyet yapmadýðý için görevinden alýnmýþ oda bunun üzerine baþka bir partiye geçmiþtir. Bizde çalýþmayana yer yok. Mecitözü Ýlçe Baþkaný Abdullah Yetkin' görevden alýndýðý bildirilince o da bir kiþi ile birlikte istifa etti. Öyle 40 kiþinin istifa etmesi söz konusu deðildir" diye belirtti. Fatih AKBAÞ "Bizim taþeronlar iþçilerimiz hizmet üretiyor onlarýnkiler adam dövüyor" AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu düzenlediði basýn toplantýsýnda MHP'li Sungurlu Belediyesinde yaþanan ölüm olayýna tepki gösterdi. MHP'lilerin önce Sungurlu Belediyesinde yaþanan olayýn hesabýný vermesi gerektiðini ifade ederek sözlerine baþlayan Bekiroðlu, "Sungurlu Belediyesi çalýþaný can verdi. Hemde belediyede yediði dayak yüzünden. Kimlerden; Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediye Baþkaný korumasý ile taþeron iþçilerden. 230 bin kiþilik Çorum'un belediye baþkanýnýn dahi korumasý yokken 30 bin kiþilik ilçenin baþkanýn neden korumasý var o da ayrý bir konudur. Sungurlu Belediyesinde bir teknik personel tokatlanmýþ ardýndan ise evlendirme memuru olarak görev yapan Fenni Duran yine Avukat kýzýnýn yanýnda belediyede dayak yemiþtir. Bu sýrada kýzý babasýnýn kalp hastasý olduðunu söylediði halde bir belediye baþkan yardýmcýsý bir belediye baþkan korumasý ile taþeron iþçilerden oluþan 7 kiþi Fenni Duran'ý dövmüþlerdir. Taþeron iþçinin belediye içinde ne iþi var. Bizim belediyemizde de taþeron iþçiler var ama onlar Park Bahçelerde, Temizlik Ýþlerinde hizmet üretiyorlar. Bizim taþeron iþçimiz hizmet ederken onlarýnkiler belediye içinde adam dövüyorlar. Bu konuda adaletin tecelli edeceðinden þüphem yok. AK Parti kimsenin ekmeði ile oynamaz. Sungurlu Belediyesinin MHP'li baþkanýn yaptýðý gibi AK Partili diye 30 kiþiyi iþten çýkarmaz. Ýçiþleri Bakanlýðýný Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner hakkýnda gerekeni yapmasý içim göreve davet ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Çorum'da evlenmede boþanmada azaldý Kitap Kumbarasý projesine destek verdiler AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Genel Merkez Sosyal Ýþler Baþkanlýðýnýn baþlattýðý "Kitap Kumbarasý" kampanyasýna destek için kitap baðýþýnda bulundu. AK Parti Ýl Gençlik Kollarýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre çok sayýda kitap ile bu kampanyaya destek veren gençlik kollarý bu konuda her zaman en önde koþacaðýnýn sözünü verdi. Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým yaptýðý deðerlendirmede, "Kitaplar bizim yaþam kaynaðýmýzdýr hayatý onlardan öðreniriz. Okuyarak öðrenilen hayat her zaman yeni kazanýmlar doðurur bu kazanýmlar ile hayatýmýza yön verir ve deðerlerimizi özümseriz. Bu kampanya ile bir baþlangýcý yapýyoruz bu kitaplar ulaþtýklarý yerde okunulacak ve okutulacaktýr. Genç nesillere okuma alýþkanlýðý kazandýrarak onlarýn geliþmiþ bir bilgi toplumu olmalarýný saðlamak bizim görevimizdir. Bu kampanya için destek veren tüm teþkilatýma ve deðerli halkýmýza teþekkürü bir borç bilirim Allah onlardan razý olsun" dedi. Türkiye'de evlenmelerde önemli bir deðiþim gözlenmezken boþanmalar %4,5 arttý. Evlenen çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre %0,1 azalarak 2014 yýlýnda 599 bin 704 oldu. Kaba evlenme hýzý ise binde 7,8 Akýncýlar'dan birlik beraberlik çaðrýsý Akýncýlar Derneði Çorum Þubesi tarafýndan yapýlan yazýlý basýn açýklamasýnda Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'ýn þehit edilmesi kýnandý. "Çaðlayan adliyesine yapýlan ve savcýmýzýn þehit edildiði bu vahþi terör saldýrýsýný kýnýyoruz ve cevaben bu alçak saldýrýyý yapan terör örgütüne karþý tüm kardeþlerimizi sað duyulu olmaya çaðýrýyoruz" ifadelerinin yer aldýðý açýklamada, "Bu karanlýk odaklarýn amacý ülkemizi kaosa sürüklemek ve birliðimizi tehdit etmektir karanlýk odaklarýn taþeronlarý iþbaþýna geçmiþ bu milletin evlatlarýnýn arasýna nifak tohumlarý ekmek istemektedir. Birlik ve beraberliðe eskisinden çok ihtiyacýmýz olduðu þu günlerde bu zalimane teröristlere karþý saflarýmýzý sýklaþtýrmamýz gerekiyor. Türkiye ye istediði rotayý çizemeyen zalim odaklara karþý bilinçli hareket etmeli ve onlara karþý dik duruþumuzu göstermeliyiz. Bu mesele hiçbir siyasi partinin deðil doðrudan bu milletin meselesi olduðunu aklýmýzdan çýkarmamamýz inançlý Anadolu halkýnýn zorluklara ve zorbalýklarla nasýl baþ edebileceðini bir kez daha tüm zalim odaklara göstermeliyiz. Bu duygularla þehit savcýmýzýn ailesine baþsaðlýðý diliyor Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz" denildi. olarak gerçekleþti. Boþanan çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre %4,5 artarak 130 bin 913'e yükseldi. Kaba boþanma hýzý binde 1,7 olarak gerçekleþti. TÜÝK'ten konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum'da ayný dönemde evlenmelerde %5,6, boþanmalarda ise %12,7 azalma oldu yýlýnda 4 bin 234 evlenme olurken bu rakam 2014'te 3 bin 995'e düþtü yýlýnda ise 857 boþanma olurken bu rakam 2014'te 748'e düþtü. Eðitim Bir Sen'den hain saldýrýya kýnama Eðitim Bir Sen Çorum Þubesinden yapýlan açýklamada Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde terör örgütü militanlarý tarafýndan yapýlan silahlý saldýrý sonucu Savcý Mehmet Selim Kiraz'ýn þehit edilmesi kýnandý. "Saldýrý emrini verenleri ve onlarýn arkasýndaki güçleri lanetliyor, savcýmýza Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baþsaðlýðý diliyoruz" ifadelerini yer aldýðý açýklama þöyle: "Ülkemizde birlik, beraberlik, kardeþlik ve huzur ortamýnýn milletin desteðiyle güçlendiði dönemde, bu manevi iklimi kendi küresel çýkarlarý için elveriþli bulmayan emperyal güçler bir kez daha maþa terör örgütü eliyle sahneye çýkmýþ; görevi baþýndaki masum bir insaný katletmiþtir. Türkiye'nin siyasi istikrarýný bozmak, ekonomik yönden güçlenmesini akamete uðratmak, milletimizin huzur ve refahýný ifsat etmek adýna hain saldýrýyý planlayanlar bilmelidir ki, bu ülke insaný, bu ve benzeri kaos olaylarýný çýkarmaya yönelik karanlýk eylemlerin arkasýndaki emelleri çok net görmektedir. Feraset sahibi milletimiz, bütün bunlarýn, atýlan olumlu adýmlarý sekteye linciyle hareket ederek, kardeþliðimizi asla bozdurmayacak, daha da pekiþtirecektir. Millet olarak, birlikte hareket ederek, fitneye prim vermeyerek bütün engelleri aþacaðýz. Eðitim Bir Sen olarak, milletimizi, belli aralýklarla baþvurulan bu tür kirli oyunlara karþý saðduyulu olmaya davet ediyor; bunlara maþalýk yapanlarý kýnýyoruz. Yapýsý ve iþlevi itibarýyla güvenli ve korunaklý olmasý gereken adli kurumlarýn bu derece güvenlik zafiyeti için olmasý büyük bir eksikliktir. Yetkilileri, bundan sonra gerçekleþmesi muhtemel benzeri olaylarý önleyici tedbirleri bir an önce almaya çaðýrýyoruz. Ýrfanýyla her zaman hakký ve hakkaniyeti gören halkýmýzýn terör örgütlerinin ve onlarý kullananlarýn tuzaðýna düþmeyeceðine dair inancýmýzý kamuoyuyla paylaþýyoruz."

4 4 Türk Eðitim Sen'den okul müdürü tepkisi! Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Selim Aydýn, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulunda geçtiðimiz hafta,son derece üzücü bir olay yaþandýðýný ifade ederek, "Okul müdürü tarafýndan bazý öðretmenlere rencide edici, onur kýrýcý sözler sarf edilmiþtir. Okul müdürü bazý öðretmenlere "seninle çalýþmak istemiyorum, okulumdan git, psikopat" gibi fütursuzca ifadeler sarf etmiþtir. Sen kimsin ki bir öðretmene bu laflarý ediyorsun? Madem okul senin, böylesine edep dýþý ifadeleri kullanarak öðretmenlerini nasýl motive edeceksin? Onlarýn performansýný nasýl artýracaksýn? Türk Eðitim-Sen olarak yaþanan bu olayý kýnýyor ve ilgilileri göreve çaðýrýyoruz" dedi. Yaptýðý basýn toplantýsýnda konu hakkýnda deðerlendirmede bulunan Selim Aydýn, "Okul müdürlerinin uzlaþtýrýcý, yol gösterici olmasý gerekirken öðretmenlerine baðýrmasý, azarlayarak görevlerini hatýrlatmaya kalkmasý, görevi olmadýðý halde öðretmenine angarya iþ vermeye kalkmasý son derece yakýþýksýz bir davranýþtýr. Makam ve mevkisi ne olursa olsun hiç kimsenin öðretmene bir eðitim çalýþanýna hakaret etme, onlarý rencide etme hakký yoktur. Herkes haddini bilecek. Hiç kimsenin kurum kültürünü ve huzur ortamýný bozmaya hakký yoktur. Sayýn müdür bu tavýrlarýyla acaba hangi eksikliðini örtmeye çalýþmýþtýr. Bu ifadelerin yöneticilik vakarýna ne kadar yakýþtýðýnýn takdirini kamuoyuna býrakýrken kendisinin öðretmenlikten geldiðini, hatýrlamasýný istiyoruz. Gerçi bu tarz tutumlar son günlerde moda oldu. Beceriksiz, iletiþimi zayýf okul müdürleri öðretmenlerine, ya "bir an evvel rotasyon çýksýn da sizden kurtulalým" diyor. Ya da böyle bir kýsým müdürler de Ýstiklal velilerine "Ev Kazalarý ve Korunma" eðitimi Ýstiklal Ýlkokulu velilerine "Ev Kazalarý ve Korunma" konulu eðitim verildi. Eðitime konuþmacý olarak Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý katýldý. Mahir Odabaþý seminerde, olasý ev kazalarýnýn önüne geçmek için alýnmasý gereken basit önlemler hakkýnda bilgiler verdi. Haber Servisi haddini aþarak öðretmenine direk ; "okulumdan git" diyor. Buradan bütün okul müdürlerine sesleniyorum. Zorbalýkla okul yönetilmez? Unutmayýn ki o okulu öðretmenleriyle, öðrencisiyle velisiyle iþbirliði içerisinde siz idare edeceksiniz. O yüzden aðzýnýzdan çýkan sözlere ve tarzýnýza dikkat edeceksiniz. Okullar sizin babanýzýn çiftliði deðil, öðretmen de emir eriniz deðil. Türk Eðitim-Sen olarak her zaman hakkýn ve haklýnýn yanýnda ve savunucusu olduðumuzu kamuoyuna saygýyla duyuruyoruz. Okul müdürünün "Yaptýðý davranýþýn doðru olmasý mümkün deðildir. Bu zihniyetteki bir insanýn okul müdürlüðü yapmasý, personeli ile iyi iliþkiler kurarak görevini devam ettirmesi çok zordur." Bu ifadeler eðitim öðretimin merkezinde bulunan öðretmenin performansýný ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyeceði gibi, eðitim öðretime de ciddi manada zarar verir. Bu durum eðitim çalýþanlarýnda hayal kýrýklýðýna neden olmuþtur.okulda eðitim öðretim faaliyetlerinin daha etkili þekilde yürütülebilmesi, saðlýklý bir okul ikliminin oluþturulmasý bu tarzdaki idarecilerle mümkün deðildir. Personelin kurum içi çalýþma barýþýný bozucu söylem ve eylemler de bulunmaya hiç kimsenin hakký yoktur. Türk Eðitim-Sen olarak yaþanan bu olayý kýnýyor ve ilgilileri göreve çaðýrýyorum" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL AK Parti Gençlik Kollarýnýn meclis turu Selim Aydýn AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý dönemin son grup toplantýsýna katýldý. Geniþ çaplý bir katýlým saðlayan gençlik kollarý grup toplantýsýnda Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nu dinledi. AK Parti Ýl Gençlik Kollarýndan ziyaretler hakkýnda yapýlan açýklamada grup toplantýsýnýn sonrasýnda Çorum Milletvekili, TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu'yu ziyaret eden gençlik kollarý burada Uslu ile bir sohbet etti. Daha sonra Ýstanbul Milletvekili Feyzullah Kýyýklýk'ý ziyaret eden Gençlik Kollarý üyeleri Kýyýklýk'ýn tecrübelerini, siyasi hayatýný ve bu güne gelene kadar yaþadýklarýný dinledi. FENERBAHÇELÝ YÝÐÝDÝN DESTANI Savaþta ve afetlerde halkýn can ve mal kaybýný en aza indirme amacýný taþýyan ve topyekün savunmanýn en önemli unsurlarýndan biri olan sivil savunma; - Savaþ zamaný halkýn can ve mal kaybýnýn en aza indirilmesi; - Afetlerde can ve mal kurtarýlmasý; - Büyük yangýnlarda can ve mal kaybýnýn azaltýlmasý; Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný - Yok olmalarý veya çalýþamaz hale gelmeleri durumunda yaþamý büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluþlarýn korunmasý ile bunlarýn acil onarýmlarýnýn yapýlmasý; - Savaþ zamaný her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafýndan desteklenmesi; - Cephe gerisinde halkýn moralinin kuvvetlendirilmesi; konularýný kapsayan silahsýz, koruyucu, kurtarýcý önlem ve faaliyetler bütünüdür. Bu baðlamda, olaðanüstü durumlarda cephe gerisinde, halkýn moralinin kuvvetlendirilmesi, ümidini yitirmemesi, daima birlik ve beraberlik içerisinde azim ve kararlýðýnýn topyekün olarak devam etmesi, baþarýya ulaþma yolunda önem arz etmektedir. Çanakkale savaþý zamanýnda eksik futbolcuyla oynamasýna raðmen, Ýdman Yurdu'nu 11-1 gibi tarihinin en farklý skoruyla yenen Fenerbahçe'nin baþarýsýnda azmin ve kararlýlýðýn nasýl baþarýya götürdüðünü hep beraber görelim ''Mülazým-ý Evvel Arif, Trak Trak Trak Harb-i Umumi'den silah sesleri geliyordu Mülazým-ý Evvel Arif, biraz geç kalmýþ insanlarýn aceleciliði içinde, atýnýn eyerini son kez gözden geçiriyordu. Yolu uzundu Bir ara, cepheden gelen top seslerine kulak verdi, sonra çevresindekilere 'Selametle kalýn' diyerek atýna mahmuz vurdu. Mülazým-ý Evvel Arif Çanakkale'de vatanýný, Ýstanbul'da ise Fenerbahçe'yi müdafaa ediyordu. Sarýlacivetli kulübün saðbekiydi. Fenerbahçe olmadan Arif, Arif olmadan Fenerbahçe olmazdý. Savaþ çýkýp cepheye gönderilince, takýmýndan ayrý kalmaya gönlü razý olmamýþtý. Cepheye koþan tüm askerler için parola ' Önce Vatan'dý, ama Arif için ' sonra Fenerbahçe' vardý bir de. Takýmýný yalnýz býrakmak istemiyordu. Bu yüzden de kendisi ya da kulüp yöneticileri, kumandanýndan izin alýyorlar ve Arif cepheden cuma ligine koþuyordu. Burada Çanakkale geçilmez Orada, yani Ýstanbul'da da Arif geçilmezdi. Fenerbahçe, sezonunun ilk maçý olan Ýdman Yurdu mücadelesi için Papazýn Baðý'nda Arif'i bekliyordu. O gelmeliydi, gelecekti, gelirdi. Fakat onun yerine kara haber geldi. 'Arif, tam kalbine yediði bir kurþunla þehit oldu. 'Olmaz Olamaz Olmamalý Fenerbahçeliler bir anda mateme boðuldu. Herkes birbirine sarýlýp aðlýyor, Türk futbolunun yetiþtirdiði gerçek kahramanýnýn kaybýna kahroluyordu. Hüzün, dalga dalga Ýstanbul'a yayýlmýþtý. Ancak maç yapýlmalýydý. Fenerbahçeli yöneticiler, santra çizgisinin baþladýðý yerde, sahanýn kenarýna bir sandalye koydular ve üzerine Arif'in 2 numaralý formasýný astýlar. Takým sahaya 10 kiþi çýkmýþtý Ama Fenerbahçe eksik deðildi. Saha kenarýndaki sandalyede asýlý duran forma, Arif'i sahaya sürmüþ gibiydi. Sanki rakibin ataklarýný, hala o durduruyordu. Fenerbahçe, kahramanýnýn huzur içinde yatmasý için o denli coþkulu oynadý ki, rakibi Ýdman Yurdu'nu tarihin en farklý skoru ile yendi: 11-1'' '' Düþmanla dost olmak için, belinde silahýn, yanýnda cephanen, baþýn dik, gözlerin daima düþmanýn üzerinde ve karþýya bakar vaziyette olup, düþmana merhaba, merhaba deyip geçeceksin '' Kansere dikkat çekmek için yürüyecekler Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Ýskilip Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði (ÝSDAK) rehberliðinde 5 Nisan 2015 Pazar günü saat 11.00'da "Kanser ve Farkýndalýk için Saðlýklý Yaþam Yürüyüþü" düzenleyecek.ýskilip Ýlçe Saðlýk Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ýskilip Ahlatçýk Köyü Selbasan Mevkiinden baþlayacak yürüyüþ, 4,5 km'lik muhteþem doða ve köknar ormanlarýnýn içerisinden Akpýnar Köyünde son bulacak. TÜM -KARDER'den Kýyak'a ziyaret TÜM -KARDER yönetimi hemþerimiz Doç. Dr. Gülten Kýyak'ý ziyaret ettiler. Tüm Karadeniz Ýlleri Kültür Turizm Eðitim Derneði (TÜM -KAR- DER), Genel Baþkaný Osman Iþýk ve Yönetim Kurulu, Çorum Temsilcisi ve Gençlik Kollarý Baþkaný Seydi Öbekci, dernek üyeleri Fatma Arslan, Ýbrahim Sarýer, Münüre Uçak, Zeliha Þenel, Þengül Þenel, Hasan Uçak, Doç. Dr. Gülten Kýyak nezaket ziyarettin de bulundu. Ziyaret esnasýnda Baþhekim Yardýmcýlarý Uzm. Dr. Tolga Tolunay ve Uzm.Dr. Fadime Yüksel'de hazýr bulundular. Çorum'un tanýnmýþ siyasetçilerinden Abdullah Kýyak'ýn ailesinden olan Doç. Dr. Gülten Kýyak kýsa bir süre önce Ankara Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Yenimahalle Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin yöneticiliðine ve Baþhekimliðine atanmýþtý. Doç. Dr. Gülten Kýyak ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek TÜM -KARDER yönetimine teþekkür etti.

5 TEK 5 TSO 11. yýlýmýzý kutladý Böyle kütüphane her okula þart Ýnönü Anadolu Lisesinde oluþturulan "Z Kütüphane" dün düzenlenen törenle ile açýldý. Törene Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Ýnönü Anadolu Lisesi Okul Müdürü Recep Özcan, okul müdürleri ve çok sayýda öðrenci katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Programda açýlýþ konuþmasý Ýnönü Anadolu Lisesi Okul Müdürü Recep Özcan yaptý. Özcan, toplum olarak yeterince okumuyoruz, gençlerimiz yeterince okumuyor. Bu bir gerçektir dedi. Okuma alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasýnda biz eðitimcilerin ve okullarýn sorumluluðu büyük olduðunu ifade etti. Özcan, "Biz okul olarak bu sorumluluktan hareketle, öðrencilerimizin okuma alýþkanlýðýný kazanmasý için yeni bir kütüphane düzenledik Ýstiyoruz ki gençlerimiz yüzleri gülerek, büyük bir istekle ve arzuyla kütüphaneye gitsinler. Boþ zamanlarýný baþka yerlerde deðil kütüphanede geçirsinler. Bu amaçla kütüphanemizi yeniledik. Görsel ve içerik olarak zenginleþtirdik. Kütüphanemizden öðrencilerimiz, çevrede yaþayan komþularýmýz ve velilerimiz istedikleri zaman yararlanabileceklerdir. Kütüphanemizin inþasýnda desteklerinden dolayý sayýn Milli Eðitim Müdürüme, þube müdürümüz Müslim Kýlýç beye huzurlarýnýzda çok teþekkür ediyorum. Türk toplumu yeterince okumuyor dedik ama çok güzel özelliklerimiz, deðerlerimiz var. Bunlardan en önemlileri yardýmlaþma ve dayanýþma. Biz bu özelliðimizi kitap ihtiyacýmýzýn karþýlanmasýnda gördük. O kadar çok destek gördük ki burada hepsini tek tek sayarak teþekkür edemeyeceðim için hepsinden özür diliyorum. Kütüphaneden sonra görsel sanatlar sergimizi gezeceðiz. Sergimizin düzenlenmesinde emeði geçen öðrenci ve öðretmenlerime de huzurlarýnýzda çok teþekkür ediyorum. Bu programda bizleri yalnýz býrakmadýðýnýz için hepinize çok teþekkür eder saygýlar sunarým" þeklinde konuþtu. Yapýlan konuþmanýn ardýndan Ýnönü Anadolu Lisesi "Z Kütüphanesi"nin açýlýþ kurdelesini Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile birlikte Karþýyaka Anaokulu Müdiresi Leyla Külcü ve öðrenciler kesti. Kütüphanenin açýlýþýnýn ardýndan sergi gezildi. Program verilen ikramlarýn ardýndan son buldu. Yýlmaz MERT Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Meclis Baþkaný Erol Karadaþ gazetemizin 11. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý gönderdiler. Mesajlarýnda, "Yaygýn basýnýn olduðu gibi yerel basýnýn da, yerel yönetimler ve kamuoyunda önemi büyüktür. Ýletiþimin ve toplum iliþkilerinin önemsendiði dönemimizde yerel basýn, kamuoyu adýna önemli bir iþlev görmektedir" ifadelerini kullanan Çetin Baþaranhýncal ve Erol Karadaþ, "Tek Yýldýz Gazetesi de ilkeli, tutarlý ve objektif yayýn anlayýþýyla halkýn sorunlarýnýn tespit edilmesi, dile getirilmesi ve paylaþýlmasý adýna baþarýlý bir Çetin Baþaranhýncal gazetecilik yapmaktadýr. Yayýn hayatýna baþladýðý ilk günden bu yana ayný çizgide kararlýlýkla ilerleyen, farklý bakýþ açýsýyla yerel basýnýmýzda kendine yer edinen; ilkeli, kaliteli ve tarafsýz habercilik anlayýþýyla bölge haberciliðine üstün katkýlarý bulunan Tek Yýldýz Gazetesi'nin gelecek yýllarda da bu misyonu layýkýyla sürdüreceðine inanmaktayýz. Bu duygu ve düþüncelerle gazetenizin 11. kuruluþ yýldönümünü en içten dileklerimizle kutlar, þahsýnýzda, gazetenizin yayýn hayatýnýn sürdürülmesinde katkýsý bulunanlara ve tüm çalýþanlarýnýza esenlikler dileriz" dediler. Haber Servisi Erol Karadaþ Belediye yol sezonunu açtý Anatolia Turizm Derneði tanýtým ataðýna geçiyor Anatolia Turizm Derneði inceleme gezilerine baþladý. Bu kapsamda dernek baþkaný ve üyeleri 'Hitit Güneþi Iþýðýnda Çorum Kültür Turizmini geliþtiriyoruz' sloganýyla yola çýkarak bölgemizin tarihi yerleriyle ilgili sorunlarý tespit etmek amacýyla Alacahöyük müzesi ve ören yerleriyle, Boðazkale'yi inceleme gezisinde bulundu. Anatolia Turizm Derneðinden yapýlan açýklamaya göre inceleme gezisine Dernek Baþkaný Ali Akkuþ ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Gezi hakkýnda bilgi veren Baþkan Akkuþ, 7000 yýllýk bir tarihe sahip bir çok doðal güzelliðe sahip Çorum'un, hak ettiði yere gelebilmesi için çalýþmalara hýz verdiklerini dile getirerek, "Nisan ayý içerisinde Çorum'un tanýtýmý için Ýngilizce ve Türkçe yayýnlanacak ve dünyanýn çeþitli yerlerinde bulunan kültür-turizm kuruluþlarýna gönderilecek bir dergi çýkartýlacaktýr. 3 aylýk periyotlarla çýkacak dergiyi ayrýca mail yoluyla dünyanýn her yanýna göndermeyi planlýyoruz, bu çalýþma sonunda 1 yýlda yaklaþýk 13 milyon insana Çorum'u tanýtacaðýz" dedi. Akkuþ, "Çorum kültür- turizminin belirli bir yerlere gelebilmesi için Çoruma gönül vermiþ tüm hemþehrilerimizin desteklerini bekliyoruz. Çorum da turizmin geliþmesi Çorum'un geliþmesi anlamýna gelir, turizmin geliþmesi bilinçli ailenin, bilinçli toplumun geliþmesi anlamýna gelir. Ayrýca çalýþmalarýmýzýn istikrarlý ve verimli olmasý için 19 Nisan da 50 bin kiþi ile yüz yüze görüþülerek fikirlerinin alýnacaðý bir anket çalýþmasý baþlatacaðýz, bu çalýþmamýzýn hazýrlýklarý da bitmek üzere. Bizler Çorum için büyük hayaller taþýyoruz, tüm Çorumun da bu hayallere ortak olmasýný saðlamaya çalýþýyoruz" þeklinde konuþtu. Çorum Belediyesi havalarýn ýsýnmasýyla birlikte asfalt sezonunu açtý. Belediye, kentin deðiþik bölgelerinde kilit parke taþý, kaldýrým, yol açma, yama ve asfalt serim çalýþmalarýný baþlatan ekipler sezon açýlýþýný Farabi Caddesi ile yaptý. Çorum Belediyesi'nin yaptýðý katkýlarla kýsa bir süre sonra ibadete açýlacak olan Akþemseddin Camii'nin çevre düzenlemesiyle eþ zamanlý olarak Farabi Caddesi'nde kazý çalýþmalarýna baþlandý. Yol geniþletme çalýþmasýyla 30 metre geniþliðine ulaþan Cadde'nin 200 metrelik bölümünde düzenleme yapýlýyor. Kazý çalýþmalarýn ardýndan caddede mekanik dolgu çalýþmalarý yapýlacak. Daha sonra ise asfalt serimi ile Farabi Caddesi yeni bir görünüme kavuþacak. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre asfalt çalýþmalarý ile birlikte kaldýrým çalýþmasýnýn da yapýldýðýný söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "Farabi Caddesi üzerinde köy minibüslerinin hareket noktasý olan yeri yeþil alan ve park yapýyoruz. Bu bölgede yeþil alan yok. Çocuk oyun grubu, oturma banklarý, süs havuzu ile bu alan Çorum'a yakýþýr bir park haline gelecek" dedi. -"SÖKÜLEN AÐAÇLAR NAKLEDÝLDÝ"- Yapýlan çalýþmalarýn tüm Çorumlulara hayýrlý olmasýný dileyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, havalarýn düzelmesiyle birlikte 2015 yýlý üst yapý çalýþmalarýna kaldýklarý yerden tüm hýzýyla baþladýklarýný söyledi. Zahir, "Kýþ þartlarýndan dolayý özellikle þehir içi yollarýmýzdaki asfalt hasar görmüþ ve bu yollarda çukurlar oluþmuþ. Vatandaþlarýmýzdan gelen þikâyet ve talepler üzerine, hasar gören yollar ekiplerimizce incelenmiþ ve aciliyet durumuna göre bir çalýþma planý oluþturulmuþtur. Ekiplerimiz acil müdahale edilmesi gereken cadde, sokak ve kavþaklarda aþýnma asfaltý ve yama çalýþmalarýna baþladý. Farabi Caddesi'ndeki çalýþmamýz ile 2015 asfalt sezonunu açtýk. Bu esnada Park ve Bahçeler Müdürlüðü'ne ait aðaç sökme aracý ile caddedeki aðaçlarý sökerek ihtiyaç duyulan alanlara naklediyoruz" dedi. Alper Zahir Belediye'den su kesintisi iddialarýna cevap Çorum Belediyesi, özellikle son günlerde halk arasýnda yayýlan "Þehir genelinde 4 günlük su kesintisi yapýlacak" söylentisinin gerçekle ilgisi olmadýðýný açýkladý. Çorum Belediyesi Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamada bazý sosyal medya hesaplarýndan yayýnlanan su kesintisi yapýlacak haberlerine Çorum halkýnýn itibar etmemeleri gerektiði belirtildi. Olasý bir su kesintisi durumunda açýklamanýn Basýn Birimi tarafýndan yapýlacaðýnýn hatýrlatýldýðý açýklamada, "Son günlerde özellikle sosyal medyada su kesintisi yapýlacaðý ile ilgili asýlsýz bilgiler hýzla yayýlmaktadýr. Su arýza birimimiz ve Zabýta'ya bu konuda çok sayýda telefon gelmektedir. Þu an için þehrin hiçbir bölgesinde su kesintisi yapýlmayacaktýr. Ýlerleyen günlerde içmesuyu hatlarýnda yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmalarýnýn yapýlmasý durumunda 1-2 gün öncesinden bu bilgi yine Basýn Birimimiz tarafýndan kamuoyuna servis edilecektir. Belediyemizden bu konuda bir açýklama yapýlana kadar vatandaþlarýmýzýn bu tür haberlere itibar etmemeleri konusunda hassas davranmalarýný rica ediyoruz" denildi.

6 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. Beslenme ve Hareketli Yaþam Kurulu toplandý Ýl Genel Meclisi komisyonlarý seçti Ýl Genel Meclisi 1. Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Meclis Ýhtisas Komisyonlarý için seçim yapýldý. Seçimler öncesinde kurulmasý zorunlu 4 komisyon dýþýnda Tarým ve Hayvancýk Komisyonu, Aile ve Engelliler Komisyonu, Turizm Komisyonu, Gençlik Spor Komisyonu ile Araþtýrma-Geliþtirme (AR-GE) Komisyonu adýyla 5 yeni komisyonun dahi ihdas edilmesine oy birliðiyle kabul edildi. Siyasi partilerin Mecliste bulunan üye sayýlarýna göre üye verdiði ihtisas komisyonlarý þu isimlerden oluþtu: Ýmar Ve Bayýndýklýk Komisyonu: Erkan Akar (AK Parti), Halil Ýbrahim Kaya (AK Parti), Abdurrahman Karagöz (AK Parti), Erdoðan Köroðlu (AK Parti), Mustafa Çatar (AK Parti), Arif Çamiçi (AK Parti), Haydar Erdem (CHP) Plan Ve Bütçe Komisyonu: Mustafa Alagöz (AK Parti), Alaaddin Coþkun (AK Parti), Ramazan Kelepircioðlu (AK Parti), Ýkram Þahin (AK Parti), Ömer Çatalpelit (AK Parti), Süleyman Þener (AK Parti), Yýldýz Bek (CHP) Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Mecitözü ilçe teþkilat binasýnda gerçekleþtirilen tören ile AK Parti Mecitözü Gençlik Kollarý Baþkaný Abdullah Yetgin ve yönetim kurulu üyelerinin MHP üyelik giriþ formlarýný imzalayarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne katýldýklarýný belirtti. AK Parti il baþkanýnýn yaptýðý açýklamada Mecitözü Gençlik Kollarý Baþkanýnýn MHP'ye geçeceði haberlerini yalanladýðýný dün ise bizzat Av. Bekir Çetin kendisinin yaptýðý açýklamayý kendi içerisinde dahi çeliþen bir açýklama ile yalanlayarak AK Parti siyasetine yakýþýr bir il baþkaný olduðunu bir kez daha ispatladýðýný dile getiren Çetin, konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "Sayýn AK Parti il baþkanýnýn gençlerin partimize katýlmamalarý için ne cümleler sarf ettiðini çok iyi biliyoruz. Bütün hemþerilerimiz de zaten bu durumu tahmin edebilmektedir. AK Parti il baþkaný bizlerin öncelikle Sungurlu Belediyesinde gerçekleþen üzüntü verici olayýn hesabýný vermemiz gerektiðini söylediðini de bugün basýnýmýz kanalýyla öðrenmiþ bulunmaktayýz. Vefat etmiþ bulunan bir insanýn ölümünden siyasi rant devþirmeye çalýþmakta tam olarak AK Parti'nin siyasi meþrebine uygun bir hareket olmuþtur. Söz konusu olayda zaten þu anda adli Eðitim Kültür Ve Sosyal Ýþler Komisyonu: Yurdanur Özzehinli ( AK Parti), Alaaddin Coþkun (AK Parti), Celalettin Aksan (AK Parti), Hacý Polat (AK Parti), Dilaver Yýldýrým (CHP) Çevre Ve Saðlýk Komisyonu: Aziz Sarüce (AK Parti), Ünal Cevizci (AK Parti), Ýzzet Ünsal (AK Parti), Mehmet Yücel (AK Parti), Burçin Solmaz Polat (CHP) Tarým Ve Hayvancýlýk Komisyonu: Yusuf Kaya (AK Parti), Mustafa Çelik (AK Parti), Ekrem Yýldýrým (AK Parti), Ýsmail Vural (AK Parti), Satýlmýþ Kökcü (CHP) Aile Ve Engelliler KOMÝSYONU: Arif Çamiçi (AK Parti), Yusuf Kaya (AK Parti), Mustafa Çelik (AK Parti), Sadettin Babuçcu (MHP), Baþkan'dan Baþkan'a tepki! makamlara intikal etmiþtir ve Türk yargýsý sorumlu her kimse hükmünü verecektir. Sayýn AK Parti il baþkaný hesap sormaya bu kadar meraklý ise evvela baþbakan yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn tabiri ile "Ankara'yý parsel parsel satan" belediye baþkanlarýndan, Peygamber Efendimiz(s.a.v.)'i hata yapmakla suçlayýp kendilerinin ayný hatayý yapmadýklarýný söyleyen bakanlarýndan, mevcut cumhurbaþkanýný Allah'ýn bütün sýfatlarýný üzerinde toplamýþ bir lider olarak tanýmlayan milletvekilinden, baþbakanýmýzýn sünnetidir diyerek kendi liderini Peygamber Efendimiz(s.a.v.)'e benzeten bakan yardýmcýlarýndan, kolunda 700 bin TL'lik saatler taþýyan bakanlarýndan, evinde bulunan paralarýný bir türlü sýfýrlamayý baþaramayan bakan çocuklarýndan, kutsal kitabýmýzýn ayetleri ile dalga geçen,yaptýklarý iddia edilen yolsuzlardan aklanmalarý için Yüce Divan'a göndermeyi cesaret edemedikleri bakanlarýndan hesap sormakla bu iþe baþlayabilir. Ancak bu cesareti kendisinde göremeyen AK Parti'ye Türk milleti 7 Haziran günü gerekli hesabý sandýkta soracak ve ülkemizin 8 Haziran sabahýnda uyanacaðý Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarýnda hakký yenen her bir vatandaþýmýz için sorumlulardan Türk adaleti önünde hesap sorulacaktýr." Dilaver Yýldýrým (CHP) Turizm Komisyonu: Nurettin Karaca (AK Parti), Abdullah Meteoðlu (AK Parti), Hacý Mustafa Þimþek (AK Parti), Mehmet Tatlýsu (AK Parti), Burçin Solmaz Polat (CHP) Gençlik Ve Spor Komisyonu: Ünal Cevizci (AK Parti), Mustafa Çatar (AK Parti), Mustafa Yýldýz (AK Parti), Mesut Tuðrel (AK Parti), Satýlmýþ Kökcü (CHP) Araþtýrma Ve Geliþtirme Komisyonu: Yurdanur Özzehinli (AK Parti), Yýldýz Bek (CHP), Celal Güngör (MHP). Gizli oylamayla yapýlan 3 encümen üyeliði için AK Parti Grubu tarafýndan AK Parti Merkez Ýl Genel Meclisi Üyesi Erhan Akar, AK Parti Alaca Ýl Genel Meclisi Üyesi Ali Sami Odabaþ ve AK Parti Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi Üzeyir Esenkaya aday gösterildiler. Yapýlan seçim sonucunda 36 oy alan Erhan Akar ile 35 oy alan Ali Sami Odabaþ ve Üzeyir Esenkaya Ýl Ercümen Üyeliðine seçildiler. Yýlmaz MERT Mecitözü Þehit Mahmut Daþtan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Litvanya ve Letonya Meslek Yüksek Okulu'ndan gelen öðrencileri aðýrladý. Proje Koordinatörü Okul Müdürü Abdullah Kavaklý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Mecitözü Þehit Mahmut Daþtan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, "Baðýmlý Deðil Özgür Yaþa" Erasmus Gençlik Projesi kapsamýnda Mart tarihleri arasýnda Litvanya ve Letonya'dan gelen 15 öðrenci ve 2 öðretmenden oluþan 17 kiþilik ekibi konuk ettiðini belirtti. Konuk heyet Mecitözü Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve Ýlçe Belediyesini ziyaret ettikten sonra Mecitözü Halk Eðitim Merkezi'nde düzenlenen kokteyle katýldýlar. Yabancý heyet daha sonra Ýl Ýl Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Yaþam Kurulu olaðan toplantýsýný yaptý. Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü Obezite Birimi'nin organizasyonu ile Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Halk Saðlýðý Müdürü Dr.Ahmet Barýþ ve kurulun diðer üyeleri katýldý. Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, toplantýda yaptýðý konuþmada obezite ile mücadelenin ülkemizin gündemindeki en önemli konulardan biri olduðunu ve ortaya çýkardýðý saðlýk sorunlarýnýn insan yaþamýný olumsuz etkilediðini söyledi. Kronik hastalýklara zemin hazýrlayan obezitenin, ölümlere neden olduðunu belirten Zaman, bu konuda, tüm kurum ve kuruluþlarda çalýþan ve rol model olan kiþilerin yürüyüþ aktivitelerine azami derecede katýlarak, topluma örnek teþkil etmesi gerektiðini vurguladý. Toplantýda, Obezite Birimi'nin yaptýðý 2014 ve 2015 yýlý çalýþmalarý Obezite Birim Sorumlusu Fatma Yaðlý tarafýndan sunuldu. Toplantýnýn sonunda konuþan Halk Saðlýðý Müdürü Dr.Ahmet Barýþ, toplantýnýn amacýna ulaþmasýný dileyerek, tüm kurum ve kuruluþlarý iþbirliðine davet etti. Haber Servisi Litvanya ve Letonyalý öðrencilere teþekkür Milli Eðitim Müdürlüðü Seyit Ali Büyük'ü ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Heyet ziyaretlerin ardýndan Boðazkale ve Alacahöyük'ü ve Amasya'yý gezdi.proje Koordinatörü Okul Müdürü Abdullah Kavaklý, projenin amacýna uygun bir þekilde gerçekleþtiðini ve misafirlerin Türk misafirperverliðine yakýþýr þekilde aðýrlandýðýný ifade ederek, projede emeði geçen herkese teþekkür etti. Proje komisyonunda görevli olan Rehber Öðretmeni Ýlkay Çelik, Ýngilizce Öðretmeni Hatice Güçlü, Müdür Baþ Yardýmcýsý Ahmet Saltýk, Müdür Yardýmcýsý Derya Küyük, Litvanya ve Letonya'dan gelen öðrencilerle, bir hafta boyunca, yoðun ve yorucu olmasýnýn yanýsýra, bir o kadar da eðlenceli dakikalar geçirdiklerini ve yeni dostluklar kazandýklarýný belirttiler. Misafir heyet, düzenlenen Ýstanbul gezisinden sonra, Atatürk Havalimaný'ndan ülkelerine gittiler.

7 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Osmancýk ÝHL için toplanan para amacýna ulaþtý Salim Uslu Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin ihalesi sonuçlandý. Konuyla ilgili bilgiler veren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Çorum Ýl Özel Ýdaremiz tarafýndan Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesinin ihalesi 24 Þubat 2015 tarihinde yapýlmýþtý. Ýhale 3 milyon 752 bin TL bedelle sonuçlanarak sözleþmesi imzalandý. Yapým iþinin bir yýl içerisinde tamamlanmasý planlanýyor. 24 derslikli Anadolu Ýmam Hatip Lisemiz; 3 katlý ve toplam m2 kapalý alandan oluþacaktýr. Projesi özel olarak hazýrlanan okulumuz Þenyurt Mahallesi Ortayol mevkiinde inþa edilecek. Osmancýk Ýlçemize hayýrlý uðurlu olsun" dedi. OSMANCIK ÝHL ÝÇÝN TOPLANAN PARA AMACINA ULAÞMIÞTIR Haksýz ve yersiz ithamlara konu olan hatta TBMM Genel Kurulunda bile speküle edilen Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi için toplanan paranýn amacýna uygun þekilde kullanýldýðýný ifade Bem Bir Sen'den Sungurlu Belediyesi tepkisi: eden Uslu, "Halkbank eski Genel Müdürü hemþehrimiz Süleyman Arslan'ýn yargýlanmasý sürecinde soruþturmayý yürüten Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Osmancýk Ýmam-Hatip Lisesi adýna toplanan paranýn ne yapýlacaðý ile ilgili karar verilmek üzere Ýstanbul Valiliðine emanetine göndermiþti. Ýstanbul Valiliði de toplanan paranýn asýl amacýna uygun þekilde kullanýlmak üzere Çorum Valiliðimize göndermiþtir. Paranýn kullanacaðý alan olarak kamuoyuna duyurulan Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ihalesi yapýlarak sonuçlanmýþ olup, Kapalý Spor Salonu ve Tatbikat Camiinin yapýlmasý için de gerekli giriþimler baþlatýlmýþtýr.böylece hak yerini bulmuþtur. Emeði geçenlere teþekkür ederiz" dedi. "Kamu kurumlarýnda dað kanunlarý deðil hukuk hâkim olmalý" Memur Sen'e baðlý Bem Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Burhan Þahin düzenlediði basýn toplantýsýnda Sungurlu Belediyesi'nde çalýþan Fenni Duran'ýn dövülmesi ve ardýndan ölümü ile sonuçlanan olayý yapanlarý kýnadý. "Birkaç gün önce Sungurlu Belediyesi'nde gerçekleþen menfur bir olay neticesinde bir belediye çalýþanýmýzý kaybetmiþ bulunuyoruz. Bu olayý þiddetle kýnýyor ve lanetliyor, merhuma Allah'tan rahmet geride kalan acýlý yakýnlarýna baþsaðlýðý ve metanet diliyorum" diyerek sözlerine baþlayan Burhan Þahin, "Bize aktarýlan bilgilere göre birkaç gün önce Sungurlu Belediyesi'nde çalýþan Fenni Duran kardeþimize belediye içerisinde, Sungurlu belediye üst düzey yöneticiler ve Sungurlu Belediyesinde ne olduðu belli olmayan kiþi ve kiþiler Fenni beyin belediye çalýþaný yeðeni Bekir Sýddýk Duran ve avukat olarak çalýþan kýzýnýn gözleri önünde kaba kuvvet kullanmaya baþladýklarý bu kiþi ve kiþiler Fenni beyin yeðeni ve kýzýnýn defalarca Fenni beyde kalp rahatsýzlýðý var diye baðýrmalarýna raðmen Fenni beye ve Bekir beye canice saldýrarak þiddet uyguladýklarý, Halen Bekir Sýddýk Duran'ýn Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olup bilindiði üzere bu saldýrýdan dolayý kalp Burhan Þahin krizi geçirerek Çorum'da özel bir hastaneye kaldýrýlan ve tüm müdahalelere raðmen Fenni Duran kardeþimizi kaybetmiþ bulunmaktayýz. Bizler Memur Sen ailesi olarak bu olaylarý tasvip etmemiz mümkün deðildir. Bu süreçte gerek hastane önünde gerekse defin esnasýnda hiçbir Sungurlu Belediye yetkilisinin gelmemesi bizi baþka baþka düþüncelere itmektedir" dedi. Kamu kurumlarýnda dað kanunlarý deðil, hukukun öngördüðü kanunlar hâkim olmasý gerektiðini dile getiren Þahin, "Kamu çalýþanýnýn bir hatasý, kusuru ve kastý olan yanlýþlarý varsa bunun müeyyideleri kanunen düzenlenmiþtir. Gereði kanunun öngördüðü çerçevede halledilmelidir. Olayla ilgili Sungurlu Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn yapmýþ olduðu açýklamada Sungurlu Belediyesi yöneticilerinden 6 kiþi göz altýna alýndýðý, 2 üst düzey yöneticinin tutuklanarak ceza evine gönderildiði açýklanmýþtýr. Bunun yeterli olmadýðýný düþünmekteyiz. Bu bizlere Sungurlu Belediyesinde neler oluyor dedirtecek þekilde manidardýr. Saldýrýyý yapanlarýn yanlý ifadeleri neticesinde bu olayda adalet yanýltýlmamalý, hakikat ortaya çýkarýlmalý, suçlular kim olursa olsunlar, cezalarý neyse en aðýr bir þekilde çekmelidirler. Hiçbir hýrs ve çekiþme insan hayatýndan daha önemli deðildir. Bu nedenlerle Bem Bir Sen Çorum Þubesi ve Memur Sen ailesi olarak öncelikle yargýyý ve yetkilileri göreve davet ediyoruz. Kamu dairelerinde vatandaþlarýmýzýn karýþtýðý þiddet olaylarý yaþansa da, kamu çalýþanlarý tarafýndan mesai arkadaþlarýna böyle bir olayýn izahý çok kolay olmasa gerek. Bu açýdan olay önelidir ve üzerine ciddiyetle gidilmelidir. Bem Bir Sen Çorum Þubesi ve Memur Sen ailesi olarak bu olayýn takipçisiyiz. Bu olayýn peþini býrakmayacaðýz. Suçlular hak ettikleri cezayý alana kadar üzerimize düþen ne varsa yapmaya hazýrýz. Bu duygu ve düþüncelerle öncelikle bu tip þiddet ve vahþet olaylarýnýn son bulmasýný, bir daha böyle üzücü ve elim olaylarýn yaþanmamasýný diliyor, merhuma tekrar Allahtan rahmet, eþ, çocuk ve yakýnlarýna baþsaðlýðý ve sabýr diliyorum" diyerek sözlerini tamamladý.basýn açýklamasýna Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi ile Memur Sen'e baðlý bazý sendikalarýn baþkanlarý da katýldý. Bahadýr YÜCEL ZEYÝLNAME Yeni Hastane Ýnþaatý Ýle Eski Ekin Pazarý Arasý Yaðmur Suyu Ýnþaatý Yapým Ýþi'ne ait, Ýhale Dokümanýn Ýhale Ýlanýnýn Maddesi, Ýþ deneyim Belgesi; Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Maddesi ; Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Ýnþaat Mühendisliði Diplomasý veya Çevre Mühendisliði Diplomasý'dýr. Þeklinde düzeltilmiþtir. Basýn: Resmi ilanlar de Kütüphanede geçen bir hayat; Hakký Ertekin Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan sürdürülen "Kültür Deðerlerimizle Söyleþiler" etkinliklerinin altýncýsý, Kütüphane Haftasý nedeniyle emekli kütüphaneci Hakký Bülhan Ertekin ile gerçekleþtirildi. Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapýlan program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Ertekin'in çocukluk, gençlik, askerlik ve memuriyet yýllarýna ait çeþitli fotoðraflar eþliðinde, askerlik yýllarýndan itibaren yazmaya baþladýðý þiirlerinden seçilmiþ örnekler öðrenciler tarafýndan okundu. Konuþmasýnda 1932 yýlýnda Çorum'un Çöplü Mahallesinde doðduðunu ve hep ayný evde yaþadýðýný ifade eden Hakký Bülhan Ertekin, babasýnýn maddi durumunun yetersizliðinden dolayý çok istediði halde öðretmen okuluna gidemediðini, ancak önce adliyede daha sonra ise amcasý ve manevi babasý Eþref Ertekin'in desteðiyle kütüphanede çalýþarak meslek edindiðini ifade etti. Adliyede çalýþtýðý dönemde hapishanede çýkan bir isyan üzerine mahkûmlarý sorgulamaya gittiklerinde yazar Kemal Tahir ile tanýþtýðýný, kitaplarýný zevkle okuduðu ve yazarý tanýmaktan büyük bir memnuniyet duyduðunu anlatan Ertekin, ayrýca Cumhuriyet Gazetesinin ekine Çorum özel sayýsýný hazýrlamak için Çorum'a gelen Aziz Nesin ile nasýl tanýþtýðýndan da söz etti. Hakký B. Ertekin, Çorum'da öðretmenlik Hakký Ertekin yapan Adnan Binyazar ile arkadaþ olduðunu, yazarýn sýk sýk kütüphaneye geldiðini ve daha sonra kendilerini unutmayarak çok sayýda kitabý kütüphanelerine baðýþladýðýný da sözlerine ilave etti sonrasý dönemde Çorum Valisi olan Celalettin Ünsel'in Çorum'daki kýraathanelere kitaplýk kurma emri verdiðinden ve kendisini Ýstanbul'a göndererek yayýnevlerinden kitap temin ettiðinden bahseden Ertekin, kütüphanede iare (ödünç verme) servisinin hizmete girmesiyle kadýnlarýn ve çocuklarýn þiir, roman, hikâye türlerindeki kitaplara çok ilgi gösterdiðini dile getirdi yýllarý arasýnda tam 39 yýl kütüphanecilik yapan Hakký B. Ertekin'in Çorum'daki birçok kütüphanenin kurulmasýnda katkýlarý oldu. Söyleþinin bitiminde Hakký Bülhan Ertekin, üniversitenin þehre saðladýðý katkýlarý görmekten büyük bir mutluluk duyduðunu dile getirerek gençlere bol bol okumalarý tavsiyesinde bulundu.

8 YAÞAM 8 Kanser, anne Kim Saðýr Temel doktora gitmiþ: - Doktor bey, Bizum Fadime saðýr herhalde, sorularima cevap vermeyi... - Karýnýzýn saðýrlýk derecesini ölçelim. Siz bir soru sorun, duymaz ise beþ adým yaklaþýp soruyu tekrarlayýn. Ne kadar mesafede duyuyor bilelim.temel, deneme yapmak Kelime Avý için eve gittiðinde Fadime'yi yemek yaparken bulmuþ: - Karýcuðum bugün yemekte ne var?ses yok... Beþ adým yaklaþýp bir daha sormuþ. Çýt yok... Bir beþ adým daha yaklaþýp yine sormuþ:- Kiz Fadime saa diyrum, yemekte ne var? - Bak Temel, dördüncü kez söyliyrum, yemekte hamsili pilav var... Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü olmaya Engel deðil! Ferti-Jin Kadýn Saðlýðý ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadýn Saðlýðý ve Hastalýklarý, Tüp Bebek Uzmaný Op. Dr. Seval Taþdemir, Artan kanser hastalýklarý, çocuk sahibi olma hayallerine engel deðil. Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinden önce yumurta ya da embriyolarýnýzý dondurtabilirsiniz. Böylelikle kanser tedavisi sonrasýnda bebek hayalinize kavuþabilirsiniz diyor. Kanser tedavisi hangi durumlarda üremeye zarar verir? Çocukluk çaðýnda ve doðurganlýk dönemindeki kanserlerde kullanýlan kemoterapi ve radyoterapi üremeye zarar verir. Doðurganlýk dönemi kanser türleri; meme, rahim aðzý, rahim, yumurtalýk ve tiroit; çocukluk çaðýnda ise kemik iliði nakli gerektiren lösemi ve kan hastalýklarýnda, yoðun kemoterapi olduðundan, doðurganlýðýn korunmasý bu yaþlardan itibaren önemli olmaktadýr. Kullanýlan ilacýn çeþidi, süresi, dozu ve yaþa göre etkisi deðiþiklik gösterir. Özellikle kemoterapide kullanýlan ajanlar ve rahim-yumurtalýk bölgesine yapýlan radyoterapi, üreme hücrelerine zarar verir. KEMOTERAPÝDEN ÖNCE YAPILMALI Kanserde kýsýrlýða karþý hangi yöntemler uygulanýr? Kýsýrlýktan koruma yöntemi hastanýn evli olup olmadýðýna göre deðiþmektedir. Hasta bekar ise yumurta veya yumurtalýk dokusunu dondurma tercih edilir. yumurta dondurmada, kemoterapi öncesi (yaklaþýk 15 gün öncesinden) yumurtalýklar ilaçla uyarýlarak büyütülüp toplanmakta, döllenmeden önce dondurulmaktadýr. Yumurtalýk dokusu dondurulmasý; ilaç tedavisi için zamaný olmayan hastalarda, daha çok çocuklarda tercih edilmektedir. Laparaskopi yöntemiyle yumurta dokusunun bir kýsmý alýnarak saklanmaktadýr. EMBRÝYO-196 DERECEDE SAKLANIR Hasta evli ise hangi yöntem uygulanýr?ýlk olarak embriyo dondurma tercih edilir. Embriyo dondurmada hýzlý dondurma (vitrifikasyon) yöntemi ile embriyolar -196 derecede saklanýr. Çözüldükten sonra ise yüksek oranda canlýlýðýný devam ettirmektedir. Dondurma tekniklerinde geliþmeler ile gebelik elde etme baþarý oraný taze uygulamalar ile benzerdir; yaklaþýk oranýndadýr.dondurma iþlemi nasýl yapýlýyor? Yumurta dondurma iþleminin baþlangýcý; tüp bebek tedavi protokolü gibidir. Öncelikle yumurtalarýn uygun þekilde büyütülmesi veya doðal sikluslarda yumurta takibi, sonrasýnda da yumurtalarýn toplanarak saklanmasý iþlemi gerçekleþtirilir. Elde edilen yumurtalar çeþitli dondurma teknikleri ile dondurularak saklanýr. Özellikle son yýllarda hýzlý dondurma (vitrifikasyon) ile baþarýlý sonuçlar elde edilmektedir. Þu anda vitrifikasyon ile embriyolarda ve yumurtalarda çözüldükten sonra yüzde 100'e yakýn canlýlýk oraný elde edilmektedir. Kýsa süreliðine, yüksek konsantrasyonda dondurma solüsyonlarý ile ani ýsý düþüþü saðlanarak, hücrenin etrafýnda cam yüzey oluþturularak hücre korunmaktadýr.kemoterapi veya radyoterapiye baþlamadan yaklaþýk iki hafta önce, yumurtalýklar uyarýlarak, yumurta büyümesi saðlanýr. Meme kanseri vakalarýnda, hormon reseptörü pozitif olduðundan, kanser östrojene hassas ise yumurtalýklarý uyarmada kullanýlan östrojen düþük seviyede tutulur. GEBELÝK ÝÇÝN ÝZÝN VERÝLÝR Kanser tedavisi sonrasý ne zaman gebe kalýnabileceði veya tedaviye baþlanabileceði kanser türüne, evresine ve ilaç süresine göre deðiþmektedir. Yeterli ilaç dozu saðlandýktan sonra kanser taramalarýnda röntgen, MR ve kan testlerinde kanser belirtisi yoksa gebelik için izin verilir.saðlýk Bakanlýðý'nýn üremeye yardýmcý teknikler yönetmeliðine göre; embriyo ve yumurta saklama süresi beþ yýl olarak belirlenmiþ ve sadece bazý özel durumlarda uzatýlma þartý konmuþtur. REGLÝN DÜZENE GÝRMESÝ GEBELÝK ANLAMINA GELMEZ * Evli çiftler tüp bebek tedavisi ile embriyo dondurma iþlemi yaptýrabiliyorlar. Embriyo transferi yapýldýktan sonra kalan dondurulmaya uygun embriyo mevcutsa, çiftlerin de izniyle alýnarak dondurulma yapýlabilmektedir. * Yumurta dondurma iþlemi eskiden sadece kanser hastalarýnda uygulanýyordu. Ancak 2014 yýlýnýn son aylarýnda Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan tüp bebek yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklikle erken yaþlarda yumurtalýk rezervi azalmýþ veya erken menopoza girme riski olan kadýnlarýn da bu durumunu kanýtlamasý þartý ile yumurtalarýnýn dondurulmasýna izin verildi.* Kemoterapi sonrasý adetler en az 6-12 ay gibi deðiþen sürede geri dönebilmektedir. Adetlerin düzelmesi her zaman gebelik elde edilebileceði anlamýna gelmiyor. Yumurtalýk fonksiyonlarýnýn tedaviden etkilenip etkilenmediðini anlamak için, adetin üçüncü gününde FSH, E2 (östradiol) ve AMH (antimüllerian hormon) testlerinin yapýlmasý gerekir. Dizi 20:00 Ýstanbul Polis Teþkilatý Asayiþ Þube de görev yapan Rýza Komiser ve ekibi, minibüsleriyle Ýstanbul'un sokaklarýný arþýnlamakta ve karþýlarýna çýkan her türlü kanunsuzlukla savaþmaktadýrlar.saat : 20:00-23:15 (195 dakika) Tür : Dizi (Polisiye, Macera) Oyuncular : Zafer Ergin, Þevket Çoruh, Özgür Ozan, Can Nergis, Müge Boz, Beril Kaynar Yönetmen : Orhan Oðuz Eðlence Arka Sokaklar 20:00 Güldür Güldür Güldür Güldür Show'a bu hafta Fýrat Tanýþ ve Ömür Gedik konuk oluyor. Programda yer alan bazý skeçler þöyle: Sevgilisinin isteðiyle mafyalýðý býrakan Ýsmail ve adamlarý Mesut ile Fikri yeni hayatlarýna alýþabilecek mi? Kýz arkadaþýyla Ýsmail'in dükkanýna yemeðe gelen Hüseyin, Ýsmail'in elinden sað kurtulabilecek mi? Ýsmail'in adamlarý tarafýndan verdiði bahþiþ beðenilmeyince buz dolabýna kapatýlan Fýrat Tanýþ neler yapacak? Apartman kapýcýlarý Þevket ve Sinem, kendisine ev bulana yüklü para vermeyi vaad eden Bahadýr'a uygun ev bulabilecek mi? 19:45 Sinema X-Men: Birinci Sýnýf Mutant'lar henüz yer altýndayken, kendilerini ve güçlerini, normal insanlarýn gözünde deþifre etmeden önce Charles Xavier ve Erik Lensherr, yani Profesör X ve Magneto, doðaüstü güçlerini tek tek keþfetmeye baþlayan iki genç delikanlýdýr. Henüz birbirlerine düþman kesilmeden önce, kendileri gibi dýþlanan diðer Mutant'larla iþbirliði yaparak dünyayý tehdit eden tehlikeleri önlemeye çalýþan iki yakýn arkadaþýn arasý, fikir ayrýlýklarý yüzünden açýlýr. O günden bu yana Magneto Kardeþliði ve Profesör X'in X-Men'i arasýnda devam eden ezeli rekabet nesilden nesle aktarýlýr. Mete Çin kaynaklarýnda anlatýlan bir olaya göre, Asya Hun imparatorluðu'nun kurucusu olan Teoman, oðlu Metehan'ýn kendisi yerine üvey annesi Yenþi'nin oðlunu tahta çýkarmak istedi.törelerine göre Türk hatundan olan, has bir Türk'ün tahta geçmesi gerekiyordu. Metehan'ýn Üvey Annesi Çinliydi. Yani Çinli kadýndan olan erkek çocuk tahta geçemezdi. Bu durumdan dolayý üvey annesi Metehan'ýn babasýný doldurdu ve Mete'yi komþu kavim olan Yüeçiler'e (Yuezhi) rehin olarak gönderdi. Babasý, ardýndan Yuezhi'lere savaþ ilan ederek Mete'yi öldürtmek istedi. Mete, babasý Teoman Yuezhi'lerin topraklarýna girmeden Yuezhi'lerin elinden kaçtý. Babasý bu kadar zorluklarý atlatmasýnýn ardýndan hakkýný vermek için emrine on bin çadýrlýk bir birlik verdi. Sonunda da Mete öz babasýný, üvey annesi ve kardeþlerini öldürüp kaðan oldu (MÖ 209)Mete Önce Hunlardan toprak talebinde bulunan doðu komþularý Donghu üzerine yürüdü ve onlarý aðýr bir yenilgiye uðrattý. Yapýlan anlaþmada Donghular yýllýk sýðýr, at ve deveden oluþan bir vergi ödemeyi kabul ettiler ve MÖ 208 yýlýnda onlarý hakimiyetine aldý.donghu'yu yendikten sonra[9], Kuzey Moðolistan'da yaþayan Tunguz gibi halklarý da içine kattý. MÖ yýllarý arasýnda Hunlarýn güney batýsýnda, Tanrý Daðlarý ile Gansu arasýnda yaþayan Yüeçilerin üzerine seferler düzenledi.[10] MÖ 203'te Yueçi'yi maðlup ederek kendi topraðýna kattý. BALIKLI BOHÇA Malzemeler 10 Kare Milföy Hamuru 400 gr Hamsi 1 Soðan 1 Kahve Fincaný Margarin 3 Yumurta 4-5 Dal Maydanoz 2 Çorba Kaþýðý Yoðurt Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Milföy hamurunu buzluktan çýkarýn. Balýklarýn kafalarýný ve kýlçýklarýný ayýklayýp yýkayýn. Küçük parçalar halinde doðrayýn. Yumurtalarýn ikisini katý baþlayýp dilimleyin. 1 yumurtayý ayrý bir kasede iyice çýrpýn. Soðaný ince ince kýyýn, maydanozu yýkayýp doðrayýn. Margarini tavada eritip doðranmýþ soðan ve balýklarý ekleyin. 5-6 dakika kavurup Kiþinin deðeri nedir? - Aradýðý þeydir! Hz.Mevlana derin bir kaseye alýn. Haþlanmýþ yumurta dilimleri, maydanoz, yoðurt, tuz ve karabiber ekleyip iyice karýþtýrýn.milföy hamurlarýný düz zemine yayýp hazýrladýðýnýz balýklý karýþýmý üzerlerine paylaþtýrýn. Bohça þeklinde katlayýp kenarlarýný yapýþtýrýn. Üzerlerine çýrpýlmýþ yumurta sürüp önceden ýsýtýlmýþ 220 dereceye ayarlý fýrýnda dakika piþirin. Sýcak olarak servis yapýn. 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 18:40 Suç Krallarý 19:45 X-Men:Birinci Sýnýf 22:10 The Walking Dead 23:50 Korkusuzlar Çetesi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Hýzlý Teslimat 22:30 Türk Filmi 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:30 Piramit 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:55 Milat 22:30 Dizi 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki dünya Arasýnda 21:00 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Davetsiz Misafir

9 Onlar bollukta ve darlýkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanlarý affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.âl-i Ýmrân, 3/134 Cumanýz Mübarek Olsun... DUA 9 Ebû'd-Derdâ radýyallahu anh'den rivayet edildiðine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu:"kim, (din) kardeþinin ýrz ve namusunu onu gýybet edene karþý savunursa, Allah da kýyamet günü o kimseyi cehennemden korur. "Tirmizî, Birr 20 (IV, 327) GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI NEDAMET 'Nedamet', ya fýrsatlarýn kaybolmasý ile ya da iþlenilen bir suçun sonunda doðan vicdani üzüntüye ve piþmanlýða denir. Bu durum, ayný zamanda iyiliðe dönüþü de ifade eder. Nedamet ayný zamanda tevbeyi de beraberinde getireceði için Allah (c.c.) kiþiyi affedecektir. "Piþman olup da kendilerinin gerçekten sapmýþ olduklarýný görünce dediler ki: Eðer Rabbimiz bize acýmaz ve bizi baðýþlamazsa mutlaka ziyana uðrayanlardan olacaðýz!" [1] Nedamet içinde olan kimseye 'nadim' dedir. Ýbnu Makýl anlatýyor: 'Babamla birlikte Abdullah Ýbnu Mes'ud (r.a.)'ýn yanýna girdim. Bu ziyaret sýrasýnda o: 'Rasûlullah (s.a.v.)'ýn "piþmanlýk tevbedir." dediðini nakletti. Babam: 'Rasûlullah'tan bunu bizzat iþittin mi?' diye sordu. Abdullah: 'Evet!' dedi. [2] Fakat nedamet yalnýz dil ile deðil kalp ile birlikte olmalýdýr. Ýnsanýn piþmanlýðý devam etmiþ olsa onun için büyük ibret ve durumunun düzelmesine neden olurdu. Ne yazýk ki piþmanlýk duyulan bir olaydan sonra zaman geçince o olay unutulur ve alýnan dersler izlerini kaybeder ve ayný hata baþka bir þekilde yine tekrarlanýr. Dinî hatalarda piþmanlýk, tevbe ve af dileme ile sonuçlanýr. Bu hatalarýn affedilmesi Allah (c.c.)'ýn lütuf ve kereminden umulur. Bu yönüyle 'Nedamet' iyi ahlâk olarak deðerlendirilir. Fakat günlük hayatta elden kaçan bir iþ veya fýrsatlar için piþmanlýkta yarar yoktur. Bu durumda boþ yere piþmanlýktan vazgeçip içinde bulunduðu þartlarý ve geleceði düþünerek gayret göstermek daha akýllýca bir davranýþ olacaktýr. Baþladýðý iþin henüz sonucu anlaþýlmadan piþmanlýk ve kararsýzlýðý alýþkanlýk edinen kimse iþlerinde baþarýlý olamaz. Çünkü piþmanlýk ve kararsýzlýk içinde bulunduðu anda dikkat edilmesi gereken bir husus vardýr ki, o da iþin yürütülmesi esnasýnda her saniyesi önemli olan vaktin kaybolmasýdýr. Her piþmanlýk vaktin geçip iþin baþarýsýzlýða dönüþünü, her baþarýsýzlýk piþmanlýk doðuracaðýndan böyle insanýn ömrü piþmanlýk ve kararsýzlýk içinde geçer. Bu þekildeki 'nedamet' ise tedavi gerektiren 'vesvese' olup bu kötü bir ahlâktýr. Çünkü Allah (c.c.)'ýn bize verdiði ömür sermayesi, yýllar, aylar, günler, saatler, dakikalar ve saniyelerle sýnýrlýdýr. Her geçen saniye, dakika, bizim için Allah (c.c.) tarafýndan verilen ve bilinen süreden (ecel) düþmekte ve her gün biraz daha sona yaklaþmaktayýz. Dünya ve ahirete iliþkin plan ve programlarýmýzý hep bu gerçeðe göre yapmalýyýz. [1] A'raf sûresi, 7/149. [2] Ýbn Mace. ESMAÜL HÜSNA EL-MELÝK "Gerçek hükümdar" olan Allah (c.c.)ýn "Melik" ismi Kur'aný Kerim de beþ defa geçmektedir. Yusuf suresinde Mýsýr kralý için "Melik" kelimesi kullanýlmýþ. Bakara 246 da komutan Talut için yine "Melik" kelimesi kullanýlmýþ. Fatiha suresinde ve Ali Ýmran 26 da "Malik" ismi, Kamer suresi 55 de "Meliyk" ismi zikredilmiþ. Kainatý yaratan ve koyduðu tabiat kanunlarýyla evreni idare eden ve yönetimine kimseyi ortak etmeyen "Melik"e iman eden bir mü'min tabiatý Allah'ýn mülkü kabul ettiðinden, yeryüzünde Allah'ýn döþediði yaygýlar üzerinde yürür gibi hiçbir güzelliðe zarar vermeden yürür. "Ey Rabbim! Bana Rahmetinin kapýlarýný aç!" Amin ALLAH'A KARÞI KULLUK GÖREVÝMÝZ OLARAK DUA Sözlükte, "çaðýrmak, istemek, yardým dilemek" anlamlarýna gelen "dua"; dinî bir kavram olarak, aciz ve zayýf olan kulun, bütün benliðiyle kudreti sonsuz Yüce Yaratýcý'ya yönelerek, hâlini O'na arz etmesi ve her türlü ihtiyacý için O'nun engin lütuf ve merhametine sýðýnmasýdýr. Acizliðini, zayýflýðýný ve fakirliðini itiraf eden kul, dua vasýtasýyla gücü her þeye yeten ve her þeyin sahibi olan Yüce Allah ile aracýsýz irtibat kurar, O'na niyazda bulunur ve O'nun himayesine iltica eder. Ýnsanýn, edâ etmekle sorumlu olduðu tüm ibadetlerin, özü itibariyle kendisiyle Rabbi arasýnda irtibat kurmayý veya var olan irtibatýn güçlenmesini hedeflediðini düþünürsek dua, bunu hemen ve dolaysýz gerçekleþtirdiði için Peygamber Efendimiz tarafýndan "ibadetlerin özü" (Tirmizî, Daavat, 1) olarak nitelendirilmiþtir. Dua, ibadetlerin özü olmasý yönüyle insanoðlunun yaratýlýþ gayesini de temsil etmektedir. Zira Yüce Yaratýcýmýz, insanlarý ve cinleri sadece kendisine ibadet etsinler diye yarattýðýný ifade buyurmaktadýr. (Zâriyât, 56) "(Rasûlüm!) De ki: duanýz olmasa, Rabbim size ne diye deðer versin!" (Furkân, 77) ifadeleriyle de Yüce Rabbimiz, bu gerçeðe iþaret etmektedir. Bize þah damarýmýzdan daha yakýn olan ve içimizden geçirdiklerimizi bilen (Kâf, 16) Rabbimiz, bizleri kendisine dua etmeye çaðýrmakta ve dua ettiðimiz takdirde bunlara karþýlýk vereceðini haber vermektedir. (Bakara, 186; Mü'min, 14) Yüce Allah, kendisine, yalvara-yakara, gizlice, azabýndan korkarak ve rahmetini umarak (Arâf, 55-56), güzel isimleriyle (Arâf, 180), ihlas ve samimiyetle (Mü'min, 65), sabah-akþam (Kehf, 28), yan yatarken, otururken veya yürürken (Âl-i Ýmrân, 191; Yunus,12) dua edebileceðimizi bildirmektedir. Atýflarda bulunduðumuz ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz, dua ederken dikkat etmemiz gereken hususlarý bizlere anlatýrken, talim buyurduðu hâl üzere kendisine her yerde ve her zaman duada bulunabileceðimizi haber vermektedir. Kur'an-ý Kerim'de, peygamberlerin dilinden zikredilen dualara baktýðýmýzda, Allah hakkýnda hüsn-ü zan sahibi olmamýz gerektiðini (Meryem, 4, 48), duaya Yüce Rabbimizi övgü ve kusurlarýmýzý itirafla baþlamamýzýn uygun olacaðýný öðrenmekteyiz. (Enbiyâ, 87; Kasas, 16) Kur'an-ý Kerim, insanoðlunun zorluk ve sýkýntý anlarýnda Rabbine içtenlikle yönelerek dua ettiðini (En'am, 63), ancak sýkýntýsý kaldýrýldýðýnda sanki hiç Allah'a bu sýkýntýsýndan dolayý dua etmemiþ gibi geçip gittiðini anlatýrken böyle kimselerin haddi aþan kimseler olduðunu ifade etmektedir. (Yunus, 12) Ýnanmayanlarýn hoþuna gitmese de dindar ve ihlâslý olarak (Mü'min, 14), Allah'ýn rýzasýný umanlarla birlikte duada sebat etmemiz, bizlere öðütlenmektedir. (Kehf, 28) Yüce Allah, yalnýzca kendisine dua edip ve yalnýzca kendisinden yardým dilememiz gerektiðini bildirirken, kendisi dýþýnda el açýlanlarýn hiçbir þekilde dualara icabet edemeyeceðini misal yoluyla þöyle anlatmaktadýr: "El açýp yalvarmaya lâyýk olan ancak O'dur. O'nun dýþýnda el açýp dua ettikleri, onlarýn isteklerini hiçbir þeyle karþýlamazlar. Onlar, ancak aðzýna gelsin diye suya doðru iki avucunu açan kimse gibidir. Hâlbuki (suyu aðzýna götürmedikçe) su onun aðzýna girecek deðildir. Ýnanmayanlarýn duasý kuþkusuz hedefini þaþýrmýþtýr." (Ra'd, 14) Peygamber Efendimiz de en küçüðüne varýncaya kadar tüm ihtiyaçlarýmýzý Rabbimizden istememiz gerektiðini (Tirmizî, Daavât, 149), bizlere öðütlerken, Allah'ýn kendisinden istenmesini sevdiðini (Tirmizî, Daavât,126), kendisinden istemeyenlere ise gazab edeceðini (Tirmizî, Daavât, 3) haber vermiþtir. Örnek yaþantýsýyla ve güzel sözleriyle her alanda bizlere rehberlik edip yolumuzu aydýnlatan Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), dualarýmýzýn Allah (c.c) tarafýndan hüsn-ü kabul ile karþýlýk görmesi için þu hususlara dikkatimizi çekmiþtir: Sýla-i rahmi gözeterek ve günahlardan uzak durarak duada bulunduðumuz takdirde Yüce Allah, ya dileðimizi gerçekleþtirmek veya günahýmýzý affetmek suretiyle duamýza icabet edecektir. (Tirmizî, Daavat, 126) Sevgili Peygamberimiz gece yapýlan dualarýn müstecâb olduðunu þu sözleriyle müjdelemektedir: "Her gece, Rabbimiz gecenin son üçte biri girince, dünya semasýna iner ve; "Kim Bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim Benden bir þey istemiþse onu vereyim. Kim Bana istiðfarda bulunursa ona maðfirette bulunayým" der." (Buhârî, Teheccüd, 14; Daavât, 13) Efendimiz ayrýca, "En çok kabule mazhar olan dua hangisidir?" sorusuna: "Gecenin sonunda yapýlan dua ile farz namazlarýn ardýndan yapýlan dualardýr!" þeklinde cevap vermiþtir. (Tirmizî, Daavât, 80) Yine Efendimiz, abdestli bir þekilde Rabbini zikrederek uyuyan ve gece kalkarak dünya ve ahirete dair bir konuda dilekte bulunanýn dileðini Allah'ýn kabul edeceðini (EbûDâvud, Edeb, 105) bildirmiþtir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), ezan okunurken, savaþ esnasýnda (EbûDâvud, Cihâd, 41), ezanla kamet arasýnda (Tirmizî, Salât, 46), secde esnasýnda (Müslim, "Salât", 215), müminlerin birbirlerinin gýyabýnda (Müslim, Zikr, 88) yaptýklarý dualarla, mazlumun, yolcunun ve babanýn evlâdýna yaptýðý duanýn (Tirmizî, Birr, 7) makbul ve müstecâb olan dualardan olduðunu bildirmiþtir. Duada elleri açarak kaldýrma ve sonunda yüzümüze sürme (EbûDâvud, Salât, 358; Tirmizî, Daavât, 11) gibi birtakým þeklî hususlara dikkat çeken Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), "Rabbiniz hayydir, kerimdir. Kulu dua ederek kendisine elini kaldýrdýðý zaman, O, ellerini boþ çevirmekten haya eder." (Tirmizî, Daavât, 118) þeklinde buyurmak suretiyle, Rabbimizin ne denli engin rahmet sahibi olduðunu bizlerin dikkatine sunmuþtur. Duaya, Allah'a hamd ve senâ, Peygamber Efendimize salât ve selâm ederek baþlamak (Tirmizî, Daavat, 66), "amîn" sözcüðüyle son vermek (EbûDâvud, Salât, 172), dua esnasýnda sesini yükseltmeksizin (Buhârî, Daavât, 50), duayý ýsrarcý ve kesin bir üslupla (Buhârî, Daavât, 21), üçer defa tekrar ederek yapmak (EbûDâvud, Salât, 361) ve dua yaptýktan sonra, "dua ettim de, duam kabul edilmedi" gibi sözler sarf etmek suretiyle acele etmemek (Buhârî, Daavât, 22) gibi hususlar, Peygamberimizden dua âdâbýyla ilgili olarak bize ulaþanlar arasýndadýr. Lânet etmeyi ve bedduada bulunmayý hoþ görmeyen Peygamber Efendimiz (s.a.s.) þöyle buyurmuþtur: "Kendinize, çocuklarýnýza, hizmetçilerinize ve mallarýnýza beddua etmeyin. Ola ki, Allah'ýn dualarý kabul ettiði saate rast gelir de, istediðiniz kabul ediliverir." (EbûDâvud, Salât, 362) Kendisi ve kocasý için dua isteyen bir kadýna, "Allah sana da, kocana da rahmet etsin!" diye dua buyuran Peygamber Efendimiz, dualarýmýzda Allah'tan hayýrlý isteklerde bulunmamýzýn önemine iþaret etmiþtir. (EbûDâvud, Salât, 363) Sevgili Peygamberimizin özlü dualarýndan birkaç örnekle konumuza son verelim. "Allah'ým! Dinimi doðru kýl, o benim iþlerimin ismetidir. Dünyamý da doðru kýl, hayatým onda geçmektedir. Ahiretimi de doðru kýl, dönüþüm orayadýr. Hayatý benim için her hayýrda artma vesilesi kýl. Ölümü de her çeþit þerden kurtularak rahata kavuþma kýl." (Müslim, Zikr, 71) "Allah'ým! Senden dinde sebat etmeyi, doðruluða da azmetmeyi istiyorum. Keza nimetine þükretmeyi, sana güzel ibadette bulunmayý taleb ediyor, doðruyu konuþan bir dil, eðriliklerden uzak bir kalb diliyorum. Allahým! Senin bildiðin her çeþit þerden Sana sýðýnýyorum, bilmekte olduðun bütün hayýrlarý Senden istiyorum, bildiðin günahlarýmdan Sana istiðfar ediyorum!" (Tirmizi, Daavât, 22) "Allah'ým! Acizlikten, tembellikten, korkaklýktan, düþkünlük derecesine varan ihtiyarlýktan, cimrilikten Sana sýðýnýrým. Keza, kabir azabýndan Sana sýðýnýrým. Hayat ve ölüm fitnesinden Sana sýðýnýrým." (Buhârî, Daavât, 38, 40, 42) "Allah'ým! Seni hamdinle tenzih ederim, Senden baþka ilâh yoktur. Günahým için affýný dilerim, rahmetini taleb ederim. Allah'ým ilmimi artýr, bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptýrma. Katýndan bana rahmet lutfet. Sen lutfedenlerin en cömerdisin." (EbûDâvud, Edeb, 108) Seracettin Baytar SAHABE HAYATI HZ. BÜREYDE ÝBNÝ HUSAYB (r.anh) Büreyde Ýbni Husayb radýyallahu anh cihad aþkýyla dolu bir sahâbî... islâm'ý yaymak için Medine'den kalkýp Horasan bölgesine kadar giden ve orada vefat eden bir yiðit... Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle ilk karþýlaþmasýnda zorlama olmadan kendi isteðiyle gönlünü islâm'a açan bir bahadýr... Efendimizi öldürmeye giderken onun nuruyla dirilen bir kahraman... O, Eslem kabilesinin Sehmoðullarý koluna mensuptu. Ebû Sehl veya Ebü'l-Husayb künyesiyle anýldý. Ýslâm'la þereflenmesi þöyle oldu: "Ýki Cihan Güneþi efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret etmek üzere Hz. Ebû Bekir Sýddîk (r.a.) ile Mekke'den ayrýldýðýnda müþrikler sevgili Peygamberimizi yakalayýp öldürene büyük vaadlerde bulundu. Bu haber Mekke ve çevresinde süratle yayýldý. Büreyde de bu mükâfatlara kavuþmak isteðiyle kendi arazilerinden geçen insanlarý durdurup kimliklerini sorardý. Bir gün karþýsýna Allah rasûlü ile yâr-i gâri = maðara arkadaþý Hz. Ebu Bekir Sýddýk çýktý. Rasûl-i Ekrem (s.a.) efendimiz ona "Sen kimsin?" diye sordu. "Büreyde" dedi. Efendimiz arkadaþý Ebû Bekir'e dönerek; "Ýçimiz serinledi", buyurdu. Sonra "Kimlerdensin?" dedi. "Eslem kabilesinden" dedi. Efendimiz yine arkadaþlarýna dönerek: "Selâmetteyiz." buyurdular. Tekrar "Eslem'in hangi kolundan?" diye sordu. "Sehm kolundan" dedi. Bunun üzerine Fahr-i Kâinat (s.a.) efendimiz: "Yâ Ebâ Bekir senin nasibin çýktý." buyurdular. Büreyde bu tatlý konuþmalardan ve o nurlu insanlardan etkilenmiþti. "Ya sen kimsin?" dedi. Sevgili Peygamberimiz: "Allah'ýn resûlü Muhammed." diye cevap verince Büreyde'nin gönlü islâm'ýn nuruyla aydýnlanýverdi. Kendiliðinden: "Eþhedü enlâ ilâhe illâllah ve eþhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh" diyerek islâm'la þereflendi. Adamlarýyla birlikte peþinde namaz kýldý. Resûl-i Ekrem (s.a.) efendimiz ertesi gün hicret yolculuðuna devam etti. Büreyde (r.a.) O'nun Medine'ye bayraksýz girmesini içine sindiremedi ve: "Ya Rasûlallah! Medine'ye sancak olmadan gitmeniz uygun deðildir." dedi. Baþýndaki sarýðý çözüp mýzraðýna baðladý ve arazilerinden çýkýncaya kadar onlara muhafýzlýk yaptý. Bir süre sonra o da hicret ederek Medine'ye yerleþti. Büreyde (r.a.) Bedir ve Uhud gazvelerinde bulunamadý. Fakat, Rasûl-i Ekrem (s.a.) efendimizle birlikte on altý gazveye iþtirak etti. Çok önemli hizmetlerde bulundu. Müreysî Gazvesinden önce istihbarat görevlisi olarak düþmanýn savaþ hazýrlýklarýný tesbit etti. Savaþtan sonra da esirlerin muhafazasýna memur edildi. Hudeybiye'ye giden islâm ordusuna kýlavuzluk yaparak orduyu Mekke keþif kollarýnýn takibinden kurtardý. Mekke'nin fethi sýrasýnda Eslem kabilesine ait iki sancaktan birini o taþýdý. Sevgili Peygamberimiz onu Eslem ve Gýfar kabilelerine zekât âmili olarak gönderdi. O her hizmete hazýrdý. Mekke fethinden sonra iki Cihan Güneþi efendimiz onu Hz. Halid komutasýnda Yemen taraflarýna gönderdi. Efendimizin rahatsýzlýðýnýn son zamanlarýnda Üsâme (r.a.) kumandasýnda Þam tarafýna giden orduda sancaktarlýk yaptý. Hayber'in fethine katýldý. Surlarda açýlan gedikten içeri dalan kahramanlar arasýnda yer aldý. Hatta o sýrada Büreyde (r.a.)'in üzerinde kýrmýzý bir elbise bulunuyordu. Kendisi bu elbiseden farkedilmiþti. O, sonradan islâm'in güzellikleriyle gönlünü doldurdukça bu hareketini tevâzuya aykýrý buldu. Zira þöhret âfetti. Hizmette esas dikkat çekmemekti. Büreyde (r.a.) islâm'a girdikten sonra bu halinden daha büyük bir günahýný hatýrlamadýðýný anlatýr. O, iki Cihan Güneþi efendimizin bir sefer sýrasýnda konakladýklarý yerde kalan bazý eþyayý sýrtýna koyduðunu ve kendisine "yük devesi" diye iltifat ettiðini nakleder. Ne irfan!.. Ne incelik!.. Ne dikkat!.. Ne titizlik!.. Ne muhabbet ve ne teslimiyet!.. Allah için olan her þey onun kabülüydü. Onun teslimiyeti ve sadakati böylesine güzeldi. Ýslâm tümüyle güzellik güzellikti... Büreyde (r.a.)'ýn gönlü o derece cihad aþkýyla doluydu ki, at sýrtýnda düþmana saldýrmaktan daha güzel bir hayat þekli olmadýðýný söylerdi. Ömrünü hep cihad aþkýyla geçirdi. Zaman zaman: "Benim damarlarýmda cihad kaný akmaktadýr. Hayatým at sýrtýnda geçer" derdi. Arkadaþlarýný hep hayýrla anardý. Fitne fesat çýkarmak isteyenlere karþý: "Benim kýlýcým müslümana karþý kýnýndan çýkmaz." derdi. Müslümanlar arasýnda çýkan olaylara karýþmadý. Hiç kimseye taraftarlýk etmedi. Bir gün birisi ona Hz. Ali, Osman, Talha ve Zübeyr (r.anhüm) hakkýnda fikrini sordu. O da ellerini açarak; "Cenâb-ý Hak Ali'ye rahmet eyleye, Osman'a, Talha'ya, Zübeyr'e rahmet eyle..." dedi. Rasûl-i Ekrem (s.a.) efendimizin dâr-i bekâ'ya irtihallerinden sonra sahabenin çoðu hasretine dayanamayarak uzak bölgelerde cihada katýlmýþ ve islâm'ý yaymak için etrafa daðýlmýþlardý. Büreyde (r.a.) da Hz. Ömer (r.a.) zamanýnda Basra'ya yerleþti. Hz. Osman (r.a.) zamanýnda Horasan tarafýna gönderilen orduya iþtirak etti. Orada islâm'ý yaymak için çalýþtý. Ýnsanlarý tek tek Allah'a çaðýrdý. Onlara islâm'ý ve Kur'an'ý öðretti. Ömrünü bu þekilde dini teblið ile geçirdi. Bu bölgede en son vefat eden sahâbî oldu. Yezid bin Muâviye döneminde 63 hicrî 682 milâdî senede vefat eden Büreyde Ýbni Husayb (r.a.) Rasûl-i Ekrem (s.a.) efendimizden 164 hadis rivayet etti. Buharî'de bir, Müslim'de onbir rivâyeti bulunmaktadýr. Bir rivâyeti þöyledir: "Kim Kur'an-ý Kerim'i okur, onu dünya kazancý için vâsýta yaparsa, kýyâmet gününde, yüzü, etten soyulmuþ bir kemikten ibaret olarak Arasat meydanýna gelir."

10 Çorum protokolü, iþ dünyasý temsilcileri ile birlikte, Akkent Mahallesi'nde bulunan Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý Özel Eðitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret ettiler. 2 Nisan Dünya Otizm Günü nedeniyle otizm konusunda farkýndalýk oluþturmak amacýyla gerçekleþtirilen ziyarette Özel Eðitim Uygulama Merkezi Müdürü Ferhat Sarý, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Otizmin dünyada her 110 kiþiden bir tanesinde görülen bir hastalýk olduðunu belirten Ferhat Sarý, ilaçla tedavisi bulunmayan bu hastalýðýn, ancak eðitimle belli oranda tedavi edilebildiðini söyledi. TSO'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Özel Eðitim Uygulama Merkezi olarak, otizm hastasý çocuklarý bulunan ailelerin yükünü ciddi oranda hafiflettiklerini ifade eden Sarý, "Burada otizm hastasý 7-14 yaþ aralýðýndaki çocuklarýmýza verdiðimiz eðitimle, kendi ayaklarý üzerinde durmalarýný saðlýyoruz. 400 metrekare kapalý alandan Protokolden Özel Eðitim Uygulama Merkezi'ne ziyaret oluþan eðitim merkezimizde orta ve aðýr dereceli 29 otistik çocuðumuza, 21'i öðretmen toplam 28 personelle eðitim veriyoruz" dedi. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, burada eðitim gören öðrencilerin servis hizmeti ile evinden alýnarak okula getirildiklerini ve eðitimin ardýndan evlerine býrakýldýklarýný söyledi. Seyit Gençlik Merkezleri öðrencilerden kütüphane vurgusu Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde öðrenim gören gençler 51. Kütüphaneler Haftasý'ný düzenledikleri etkinlikle kutladý. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre bu yýlki temasý "Kültürlerarasý Diyalog ve Kütüphaneler" olan hafta kapsamýnda Gençlik Merkezilerindeki öðrenciler NFK Gençlik Merkezi'nde biraraya geldi.yýpranan kitaplarý onaran, kitaplýklarý düzenleyen gençler, daha sonra öðretmenleri ile birlikte kitap okuma saati yaptý. Anlamlý etkinlikten hem öðrenciler hem de öðretmenler memnun kaldý. Kitap okuma alýþkanlýðý edinmenin büyük bir erdem olduðunu söyleyen öðrenciler, "Okul dýþýndaki vakitlerimizi bu merkezde geçiriyoruz. Hem derslerimize katký saðlýyoruz hem de çeþitli etkinliklerle daha bilinçli ve kültürlü olarak yetiþmek için çalýþýyoruz. Bizlere bu imkânlarý saðlayan Çorum Belediyesi'ne çok teþekkür ediyoruz" dediler. Öðrencilere kitaplarý sevdirmek, okuyan bir nesil yetiþtirmek için hareket eden Gençlik Merkezilerinin öðrenciler tarafýndan yoðun ilgi gördüðünü ifade eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ise "Ýnþallah öðrencilerimiz ileriki yaþlarda kütüphane ve kitaplarýmýzýn kýymetini daha iyi anlayýp sahip çýkacaklar" dedi. Kütüphanelerin herkes için dünyaya açýlana birer pencere olduðunu belirten Gül, "Kütüphane ve kitaplar sadece bilgilendirmek ve daha donanýmlý olmak adýna deðil medeni bir insan olmak adýna önemlidir'' ifadelerini kullandý. Bekiroðlu'dan Sungurlu Belediyesini sarsan olaya kýnama AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, bir Sungurlu Belediyesi memurunun yaþanan tartýþmanýn ardýndan ölümü üzerine basýn açýklamasý yaptýðý ve olayý kýnadý. Av.Rumi Bekiroðlu basýn açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: " tarihinde Sungurlu Belediyesinde evlendirme memuru olarak görev yapan Fenni Duran cinayetinin failleri "6 Sungurlu Belediye çalýþaný", savcýnýn yürüttüðü soruþturma kapsamýnda emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilmiþlerdi. Gözaltýna alýnan 6 kiþiden, Belediye çalýþanlarýndan MHP Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve MHP'li Belediye Baþkanýnýn korumasý tutuklanýrken 4'ü tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmýþtýr. Siyasi çekiþmeler uðruna kurum memurlarýna bu þekilde ölüm ve yaralanmasýna sebebiyet veren bu çirkin ve elim olayý gerçekleþtirenleri kýnýyoruz." Ali Büyük, eðitim öðretim yýlýndan bu yana hizmet veren Özel Eðitim Uygulama Merkezi'nin otizm hastasý çocuklarýn, birer birey olarak topluma kazandýrýlmasýnda önemli bir rol üstlendiðini sözlerine ekledi. Ziyarette protokol üyeleri ve iþ adamlarý, otizm hastasý çocuklarla bir süre vakit geçirdiler. AK Partili gençlerden þehit savcý için gýyabi cenaze namazý AK Parti Ýl Gençlik Kollarý þehit savcý Mehmet Selim Kiraz için gýyabi cenaze namazý kýldý. AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým yaptýðý açýklamada, "Adliyeye cübbeyle girip savcý vuracak kadar gözü dönmüþ teröristleri ve terör örgütüne tek kelime edemeden, teröristlere "eylemci" diyen, teröristlerin paylaþtýðý savcýmýzýn baþýna dayanan silahla fotoðrafýný manþetlerine çeken eski Türkiye özlemiyle yanýp tutuþan malum medyayý kýnýyoruz. Terörü lanetliyoruz. Terör insanlýk suçudur. Bunu en yüksek sesle haykýrmak AK Gençliðin boynunun borcudur. Savcýmýza Allah'tan rahmet ailesine ve büyük Türk milletine baþ saðlýðý diliyorum" dedi. Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak sendikalarýnýn araþtýrma merkezi DESAM'ýn Ar-Ge raporunu açýkladý. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn okuduðu kitaplarý gençlere tavsiye ederek rol model olmasýndan ve Çorum Valisi Ahmet Kara'nýn kütüphanelere verdiði destekten dolayý memnuniyet duyduklarýný dile getiren Býçak, "Ülkemizin önüne koyduðu hedefler doðrultusunda acilen bir kitap okuma ve okutma politikasý geliþtirmesi gerekiyor" dedi. Býçak'ýn açýkladýðý DESAM tarafýndan hazýrlanan Ar-Ge raporuna göre Türk halký günde 6 saat televizyon izliyor, günde 3 saat internete giriyor fakat kitap okumaya ancak yýlda 6 saat vakit ayýrýyor. Türkiye'de okuma alýþkanlýðý yok denecek kadar az. AB ülkelerinde yüzde 21 olan kitap okuma oraný, Türkiye'de sadece yüzde 0,01. DESAM raporunda atýfta bulunulan UNESCO (Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Kurumu) dünyadaki okuma alýþkanlýklarý raporuna göre Türkiye, kitap okuma oranýnda dünya ülkeleri arasýnda 86'ncý sýrada; Gambiya, Fildiþi Cumhuriyeti gibi Afrika ülkeleriyle birlikte yer alýyor. Türkiye'de kitap okuyan on binde bir kiþinin okuduðu kitaplara baktýðýmýzda yani en çok okunan kitaplar ise genelde; fýkra kitaplarý, aþk kitaplarý, namaz hocasý ve dua kitaplarý baþý çekiyor PERDE ALIMI KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU 2015 PERDE ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. îhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Gülabibey Mah.Millet 1.Sok.No:37 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) ihale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 9.KALEM PERDE.ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri :Genel Sekreterliðimize Baðlý Hitit ünv. Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi, Amatem, Hasanpaþa semt polikilinigi Mecitözü Devlet Hastanesi ve Kargý Devlet Hastanesi c) Teslim tarihi :Sözleþme imzalamasýna müteakiben, 20 takvim günü içerisinde Amatem 30 takvim günü içerisinde diðer Hastaneler yüklenici tarafýndan teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu (Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No : 81 ÇORUM ) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý ait yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve maii yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: 1-Firmalar teklif ettikleri malzemeye ait tüm þartlarýn teknik þartnameye uygun olduðunu beyan ve taahhüt etmek için "Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesini" teklif zarflarý içerisinde doküman olarak sunacaklardýr. 2-Teklif edilen ürünlere ait numuneler, katalog ve aydýnlatýcý doküman teklif esnasýnda sunulacaktýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans- Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresinden alýnabilir. Doküman satýn almak için T.C. Halk Bankasý Çorum Þubesi TR iban numaralý hesaba para yatýrýlacaktýr, adresinden satýn alýnabilir. 7.2.Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Biriiði Genel Sekreterliði Finans- Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye tekiif verilemez. Basýn No: Resmi ilanlar de "Kitap okuma politikasý geliþtirmeliyiz" Ýbrahim Býçak AYDA 213 LÝRA CEP TELEFONUNA, YILDA 6,5 LÝRA KÝTABA AYIRIYORUZ! Ayda cep telefonu ve iletiþim masraflarýna 213 lira ayýran 4 kiþilik bir Türk ailesi kitaba ise ayda deðil yýlda sadece 6,5 lira ayýrýyor. Türkiye'de internet kafeler ve cep telefonu satýþ ofisleri ve bayilerinin sayýsý çýð gibi artarken kütüphaneler sinek avlýyor. Türkiye'de çoðu AB standardýný taþýmamakla birlikte bin 118 kütüphaneye çoðu ders çalýþmaya giden öðrenciler olmak üzere yýlda 18 milyon kiþi giriþ yaparken, 16 bin kütüphanesi bulunan ABD'de kütüphanelere yýlda 1 milyar 400 milyon giriþ yapýlýyor. Bin 118 kütüphaneye karþýn Türkiye'de 600 bini aþkýn kahvehane bulunuyor. Türkiye'de 1 milyon 25 bin kütüphane üye sayýsý bulunuyorken 71 milyonun üzerinde cep telefonu abonesi var. Yapýlan bir araþtýrmada gençler en önemli ihtiyaçlarýnýn akýllý cep telefonu olduðunu dile getirirken BM Ýnsani geliþmiþlik raporuna göre Türkiye'de kitap 235. sýrada yer alan bir ihtiyaç malzemesi. Türkiye'de yýlda kiþi baþýna sigara tüketimi 1399 iken kiþi baþýna 7 kitap düþüyor. Yapýlan bir araþtýrmada deneklerin 5/3' ü son okuduðu kitabýn adýný hatýrlayamazken futbolcu ve þarkýcýlarýn künyelerini, sevgililerini bile ezbere saydýðý görüldü. Kitap okuyan insanlarýn hem þanslý hem de farklý olduklarýný söyleyen DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, " Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn öðrenci ve öðretmenlere okuduðu kitaplarý tavsiye etmesinden ve Çorum Valisi Ahmet Kara'nýn bekleme salonlarýnda kitap bulundurulmasýný saðlamasýndan, kütüphanelere verdiði destekten dolayý memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin biran önce kitap okuma ve okutma politikasý geliþtirmesi gerekiyor. Türk halký için okumak, temel yaþam ihtiyacý gibi algýlanmalýdýr. Bundan sene önce Türkiye için okur -yazar olmak önemliydi. Ancak günümüzde sadece okuryazar olmak deðil, okumak ve yazmak gerekiyor. Bu Türkiye'nin önüne koyduðu hedefler doðrultusunda geliþim ve deðiþimi için zorunlu olduðu gibi çaðdaþ, güçlü ve saygýn bir ülke olmasý için de þarttýr" diye konuþtu.

11 2 AÐUS- 03NÝSAN 2015 CUMA 11 Üniversite spor kompleksi þampiyonaya hazýrlanýyor Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Milli takýma 3 Çorumlu 75 kg. Üst Gençler Türkiye Þampiyonu Mehmet Ceylan ( Akademi Spor Kulübü), 57 kg. Üst Gençler Türkiye Þampiyonu Ömer Faruk Gençkan ( Akademi Spor Kulübü), 42 kg. Alt Gençler Türkiye Þampiyonu Leyla LamiaAvri ( Alaca Belediye Spor Kulübü) Üst Gençler Kategorisinde Þampiyon olan sporcular Mehmet Ceylan ve Ömer Faruk Gençkan, Aðustos ayýnda Tayland'da yapýlacak olan MuayThai Dünya kral kupasýnda Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da Ülkemizi temsil edecekler- dir. Alt Gençler Kategorisinde Þampiyon olan sporcumuz Leyla devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn madalya kazandý. Lamia Avri, Mayýs ayýnda Bulgaristan'da yapýlacak olan MuayThai Avrupa Þampiyonasýnda Ülkemizi temsil edecektir.(spor servisi) Mecitözü AK Parti Gençlik Kollarýndan MHP'ye katýlým Mecitözü AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Abdullah Yetgin ve beraberindekiler istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçtiler. MHP'den yapýlan açýklamaya göre MHP'ye geçen AK Parti Gençlik Kollarý üyelerine rozetlerini MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan taktý. Çorum H itit Üniversitesi Besyo okul müdürü Faruk Yamaner, dün Hitit Üniversitesi Besyo okulu toplantý salonunda Çorum da yapýlacak olan üniversiteler arasý Avrupa ve Dünya þampiyonalarý ile ilgili olarak açýklamalarda bulundu. Besya okul müdürü Faruk Yamaner, Aðustos ayýnda Polanya da yapýlacak olan Üniversiteler arasý Futsal þampiyonasýna Çorum Hitit Üniversitesi futsal takýmýnýn katýlacaðýný açýkladý. Yamener önümüzdeki 2016 ve 2017 de yapýlacak olan þampiyonalar ile ilgili olarakda þunlarý belirtti; 2016 yýlýnda yapýlacak olan Dünya üniversiteler arasý Güreþ þampiyonasý ve 2017 Avrupa Üniversiteler arasý Futsal þampiyonasý için Çorum Hitit Üniversitesi olarak spor tesislerini hýzla inþaa ediyoruz. Çorum ve Üniversitemiz için bir hayli önem taþýyacak olan her iki þampiyona içinde çalýþmalar son sürat devam ediyor" dedi. (Yasin Yücel) ÇORUM BLD. SPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan ÇORUM BLD.SPOR - TUZ- LASPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýnda taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin ayný sezon içinde ev sahibi olduðu müsabakada 3. kez gerçekleþtirilmesinden dolayý TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna, GAZÝOSMANPAÞA SPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan GAZÝOSMANPAÞA - ÞE- KERSPOR A.Þ. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýnda takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna, DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ Kulübü kaleci antrenörü METÝN MERAL'in tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR - DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýnda rakip takým mensuplarýna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMÝ MÜSA- BAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESÝNE GÝRÝÞ YASAÐI ve TL PARA CEZA- Belediyespor'a 6 bin lira ceza geldi SI ile cezalandýrýlmasýna, Ayný müsabakada DA- RICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ Kulübü idarecisi ÝLTER KA- SAP'ýn rakip takým idarecisine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 10 GÜN HAK MAHRUMÝYE- TÝ CEZASI ve TL PARA CE- ZASI ile cezalandýrýlmasýna,ayný müsabakada DARICA GENÇLER- BÝRLÝÐÝ Kulübü sporcusu BÜLENT UZUN'un rakip takým taraftarlarýna yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMÝ MÜ- SABAKADAN MEN ve TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna, MANAVGATSPOR Kulübü sporcusu AYKUT EREN'in tarihinde oynanan TÝRE 1922 SPOR - MANAVGATSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýnda rakip takým oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMÝ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandýrýlmasýna, Ayný müsabakada MANAVGATSPOR Kulübü teknik sorumlusu ÖNER ÖNAL ÖZMEN'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliðe aykýrý hareket nedeniyle takdiren 1 RESMÝ MÜSABAKADA SOYUNMA ODA- SINA VE YEDEK KULÜBESÝNE GÝ- RÝÞ YASAÐI ve TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna, ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖ- MÜRSPOR - ÝSTANBULSPOR A.Þ. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýnda taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin ayný sezon içinde ev sahibi olduðu müsabakada 3. kez gerçekleþtirilmesinden dolayý TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna, Ayný müsabakada ZONGULDAK KÖMÜRSPOR taraftarlarýnýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle takdiren TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna,cezalarýn birleþtirilmesi suretiyle ZONGULDAK KÖMÜRS- POR Kulübü'nün toplam TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna, BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ. antrenörü HALÝL ÝBRAHÝM SARP'ýn tarihinde oynanan BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ. - ÇATALCASPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýnda müsabaka hakemine yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle takdiren 1 RES- MÝ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESÝ- NE GÝRÝÞ YASAÐI ve TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna karar verildi.(spor servisi) Baþsavcýdan Þoförler Odasý'na ziyaret Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'ný ziyaret ederek Baþkan Tahsin Þahin ile bir süre görüþtü. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'ndan yapýlan açýklamaya göre Ödemiþ Cumhuriyet Baþsavcýlýðý görevinden kýsa bir süre önce Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý görevine atanan Yurdagül, iadeyi ziyaretler kapsamýnda ilk ziyaretini Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'na gerçekleþtirdi. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin tarafýndan oda binasý giriþinde karþýlanan Baþsavcý Yurdagül'e ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Þahin, odanýn yapýsý ve yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Ziyaret sýrasýnda konuþan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, öncelikli olarak Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'ýn þehit edilmesini kýnadý. Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül'e üzüntülerini aktaran Tahsin Þahin, Kiraz'a yapýlan saldýrýnýn demokrasiye, insanlýða ve baðýmsýz yargýya yapýlmýþ bir saldýrý olduðunu söyledi. Þahin, "Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde hain bir saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'a yapýlan saldýrýyý kýnýyor, kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, yakýnlarý ve yargý camiasýna baþ saðlýðý diliyorum" dedi. BASK'tan kutlama ziyareti Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonuna (BASK) baðlý sendikalarýn temsilcileri gazetemizi ziyaret ederek 11. kuruluþ yýlýmýzý kutladýlar.bask Ýl Temsilcisi Hayati Çam, Tek Yýldýz Gazetesi'nin tarafsýz ve ilkeli habercilikle dikkat çektiðini dile getirerek, bunda emeði geçen tüm çalýþanlarý tebrik etti. Gazetemiz Haber Yönetmeni Fatih Akbaþ ise ziyaretten duyduðu memnuniyet dile getirerek BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam ile sendika yöneticilerine teþekkür etti. Ziyarete Anadolu Eðitimciler Sendikasý (AES) Ýl Temsilcisi Nihat Örs, Baðýmsýz Eðitim Sen Ýl Temsilcisi Yüksel Tavukcý ve Baðýmsýz Büro Sen Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ'ta katýldý. Yýlmaz MERT "Ülkemizde ne zaman güzel þeyler yapýlsa karanlýk planlar devreye giriyor" Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz, Ýstanbul Adalet Sarayý'nýn 6. katýndaki odasýnda DHKP-C'li iki terörist tarafýndan þehit edilen savcý Mehmet Selim Kiraz ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Ülkemizde ne zaman güzel bir þeyler yapýlsa, kanlý ellerin kurduðu kararlýk planlar devreye girmektedir. Barýþ, kardeþlik ve huzur ortamýmýzý bozmaya çalýþan taþeron terör örgütü, kalleþ yüzünü yaþanan bu terör saldýrýsýyla bir kez daha ortaya koymuþtur. Bu tür saldýrýlarýn amacý, doðusundan batýsýna, kuzeyinden güneyine kadar bir ve beraber olan vatandaþlarýmýzýn arasýna nifak sokmak, ülkemizde kaos oluþturmaktýr" dedi. "Bir takým çevrelerin ise hain, kalleþ, kahpece saldýrýyý meþru göstermeye çalýþmasý hiçbir þekilde kabul edilemez" ifadelerini kullanan Cengiz, "Bu terör saldýrýsýný fýrsat bilerek ülkemizde kaos yaþanmasýný isteyenlere cevabýný aziz milletimiz asla fýrsat vermeyecektir. Bu tür hain saldýrýlar, bizlerin kardeþliðini asla zayýflatamayacaktýr. Kardeþliðimize bozmaya yönelik oynanan her oyunu aziz milletimiz saðduyusuyla bozacaktýr. Diðer taraftan, arkasýnda gözü yaþlý ailesini ve milletimizi býrakan savcýmýza yapýlan saldýrý, tüm detaylarýyla ele alýnmalý, hain saldýrýnýn yaþanmasýna neden olan tüm karanlýk eller birer birer ortaya çýkarýlmalýdýr. Devletimiz saldýrýyý yapan taþeron örgütün arkasýndaki karanlýk yüzleri ortaya çýkarma gücüne ve kudretine sahiptir. Büro Memur-Sen olarak, terörün her türlüsünü þiddet ve nefretle kýnýyor, Þehit Savcý Mehmet Selim Kiraz'a Allah'tan rahmet, yakýnlarýna ve aziz milletimize baþsaðlýðý diliyoruz" þeklinde kaydetti. Erdoðan Cengiz

12 Tarfatar maça gidiyor 03NÝSAN 2015 CUMA Pazar günü deplasmanda Tutap Þekerspor ile karþýlaþacak olan Belediyespor maçýna taraftarlar otobüs kaldýracak. Þimþekler taraftar grunu Pazar günü Polatlý ilçe stadýnda oynanacak olan Tutap Þekerspor- Çorum Belediyespor maçýna gitmek isteyen taraftarlarýn Pazar sabahý saat 07;00 de Belediye binasýnýn önünde hazýe olunmalarý istendi. Maça gidecek olan kýrmýzý siyahlý taraftarlarýn otobüs hareket saati 07;30 olarak açýklandý. (Yasin Yücel) Antrenman da bile gol atma beceresi yok Gül: Teknik heyet ve futbolcular sahipsiz deðildir Çorum Belediyespor'a Tutap Þekerspor maçý öncesi Hasan Zahir et lokantasý iþletme sahibi Ömer Karslýoðlu tarafýndan sabah kahvaltýsý verildi. Yemeðe Belediyebaþkan yardýmcýsý ve kulüp baþkaný Zeki Gül, yönetim kurulundan Mustafa Ercan, Fahri Yandýk, Sinan Özdilli, Genel kaptan Hamit ýþýk, Hasan Özer Gökmen, kulüp müdürü Ömer Özer, teknik ekip ve futbolcular katýldý. ' Geride kalan maçlarýnýzý bir zahmet alýn' Yemekte bir konuþma yapan kulüp baþkaný Zeki Gül, Hasan zahir et lokantasý iþletme sahibi Ömer Karslýoðluna takýma verdiði destekten ötürü teþekkür etti. Gül kahvaltý öncesi yaptýðý konuþmada þunlarý vurguladý" Biz yönetim olarak her zaman siz futbolcularýn yanýnda bulunduk iyi günde, kötü günde sizlere her zaman destek olduk. Bu desteklerimiz devam edecektir. Bazý kendini bilmez taraftarlarýn maç içindefutbolculara aðýza alýnmayacak küfürler etmesini yakýþýksýz ve çirkin buldum. Bu küfür eden taraftarlar kim olursa olsun tesbit ettiðimiz takdirde bunlarý bir daha asla stadyuma almayacaðýz. Darýca Gençlerbirliði maçýnda ben taraftalarýn içinde yerimi alacaðým. Þunun iyi bilinmesini isterim gerçek taraftar takýmýna sahip çýkan taraftardýr. Takýmýna moral motivasyon verendir, baþarýda da baþarýsýzlýkta da takýmýný ateþleyendir. Tuzlaspor maçýnda takýmýzý ve futbolcumuz Turgay'ý protesto edenlerin bizimle iþi olamaz. Küfür ile, kötü söz ile, taraftarlarlýk olmaz" dedi. Futbolculara hitabende þu sözleri ifade eden Gül" Ligde kalan maçlarý almanýzý istiyoruz. Pazar günü Þekerspor'u yenmelisiniz. Ben hasta olduðun halede bile sizlerin yanýnda bulundum maçlara gelmemezlik etmedim. Sizlerde geride kalan maçlarý bir zahmet alarak ligi en iyi þekilde bitirmenizi istiyorum" dedi. (Yasin Yücel) Çorum Belediyespor Pazar günü deplasman da karþýlaþacaðý Tutap þekerspor maçýnýn takik çift kale çalýþmasýný Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýn da yaptý.dün yapýlan çalýþmaya sakatlýklarý devam eden, Osman Bodur, Eray ve Sefa akýn takýmdan ayrý olarak saha kenarýnda yürüyüþ yaparak ayrý çalýþtýlar. Teknik direktör Yavuz Ýncedal Tutap þekerspor maçýnda görev vereceði futbolcularý beyaz takým olarak taktik çift kale çalýþmasýnda sahaya sürdü. Beyaz takýmda Kalede osman, Ýmam, Akýn, Murathan, Buðra, Furkan, Oðuzhan, Emrah, Okan, Fatih Kanat (Recep) ve Turgay'a taktik çift kalede þans verdi. Yedek takýmda ise, kalede Fatih, Nedim, Sefa, Samet, Bilal, Akif, Ali, Recep, Berat, Çaðlar ve Burak Seres beyaz takýma karþý mavi takýmda yer alan futbolcular oldular. Mavi takým beyaz takýmý 2-0 maðlup etti. Mavi takýmýn gollerini Burak Seres ve Fatih kanat kaydetti. (Yasin Yücel) Antrenman sonu fýrça Merve Taþ, Milli takým ile Yunansitan'a gidiyor Nisan 2015 tarihlerinde Yunanistan'ýn Atina kentinde yapýlacak olan Genç bayanlar Avrupa Kupasý'nda 52 kg da Çorum Belediye spor klup sporcusu Merve Taþ, judo milli takýmýnda ülkemizi temsil edecektir. Milli Takým,Yunanistan 'a tarihinde gidecek, Nisan 2015 tarihlerinde müsabakalara katýlacak olan millilerimiz;06-08 Nisan 2015 tarihlerinde Avrupa Kupasýna katýlacak olan ülkelerin katýlacaðý Ortak Çalýþma Kampýna katýldýktan sonra tarihinde Türkiye 'ye dönecekler. (Yasin Yücel Özgür Vurur Darýca'da gözler Batman maçýna çevrildi Darýca G.B Teknik Direktörü Özgür Vurur ve Ýlter Kasap futbolcularla bir toplantý yaptý. Kýrýkhanspor karþýsýnda kaybedilen 3 puan ve yaþanan olaylarýn takým üzerinde stres yaratmamasý için harekete geçen Vurur ve Kasap, futbolcularý gelecek hafta oynanacak olan Batman Petrolspor maçýna motive etmeye çalýþýyorlar. Toplantýda, final niteliði taþýyan 6 karþýlaþmaya çýkacaklarýnýn altýný çizen deneyimli teknik adamlar, þampiyonluk inançlarýndan asla vazgeçmeyeceklerini söylediler. VURUR: AYAÐA KALKMALIYIZ Futbolcularýn yaþanan olaylardan etkilenmemesi adýna harekete geçen Darýca G.B teknik heyeti, takýmý mental olarak iyi duruma getirmek için kollarý sývadý. Futbolcularýna güvendiðini yineleyen Teknik Direktör Özgür Vurur, Batman maçýyla birlikte yeni bir galibiyet serisine baþlayacaklarýna inandýðýný söyledi. Ligde kolay maçýn kalmadýðýný söyleyen Vurur, ''Her takýmýn bir hedefi var. Biz nasýl þampiyonluða oynuyorsak diðer rakipler de play-off yarýþýna dahil olmak adýna çalýþýyorlar. Batman Petrolspor da bu rakiplerimizden bir tanesi. Bir yenilgisi bizim gardýmýzý asla düþürmez. Bir an toparlanýp ayaða kalkmalýyýz'' dedi. (Spor servisi) Dün yapýlan Tutap þekerspor maçýnýn taktik çift kale maçýnda futbolcular girdikleri pozisyonlarý gole çeviremeyince Yavuz Ýncedal saha kenarýnda çýlgýna döndü.aman zaman taktik çift kale maçýnda oyuna müdahele eden Ýncedal, futbolculara artýk neden gol atmýyorsunuz, ceza alaný içinde bulduðunuz toplarý kaleye neden vurmuyorsunuz? Diye baðýrdý. Taktik çift kale sonunda kale arkasýnda futbolcular ile yaptýðý kýsa konuþmanýn ardýndan bazý futbolcularýn Ýncedal'ýn sözleri karþsýnda donup kaldýklarý görüldü. Taktik çift kale maçý sonrasýnda Ýncedal futbolculara hitaben yaptýðý konuþmada bazý futbolcular bir süre donup kaldý Batman petrolspor Darýca maçýna final olarak bakýyor Batman Petrolspor, hafta sonu deplasmanda karþýlaþacaðý Darýca Gençlerbirliði maçýna 'final' olarak bakýyor. Teknik Direktör Erdal Alpaslan: "Tüm hesaplarýmýzý puan ya da puanlar üzerine kurduk" dedi. KRÝTÝK MAÇ Play-Off umutlarý matematiksel olarak süren Batman Petrolspor'da gözler Darýca Gençlerbirliði maçýna çevrildi. Saðbek oyuncusu Tolga dýþýnda eksik futbolcunun olmadýðý Kýrmýzý-beyazlýlarda camia puan ya da puanlara odaklandý. Teknik Direktör Mehmet Erdal Alpaslan, zorlu deplasman öncesi futbolcularýn motivasyonunu artýrýyor. Final niteliðinde bir maça çýkacaklarýný belirten Alpaslan: "Sezonun en kritik maçýna çýkýyoruz. Tüm hesaplarýmýzý puan ya da puanlar üzerine kurduk. Karþýlaþma çok zor geçecek ama biz üstün bir performans sahaya yansýtmanýn gayreti içinde olacaðýz. Futbolcularýn bu maçýn bilincinde. Öncelikli hedefimiz galibiyet olacak. En kötü sonucu beraberlik olarak deðerlendiriyoruz. Beraberlik en azýndan matematiksel þansýmýzý sürdürecektir" diye konuþtu. (Spor servisi)

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu dün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. MHP önce Sungurlu da ölümün hesabýný versin * HABERÝ 2 DE

AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu dün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. MHP önce Sungurlu da ölümün hesabýný versin * HABERÝ 2 DE Bekiroðlu Ýl Genel Meclisi üyeleri ile gurup toplantýsý yaptý AKP bir ölüm üzerinden rant devþirme çabasýnda' AK Parti Mecitözü Gençlik Kollarý'nda yaþanan istifalar MHP ile AK Parti arasýnda polemiðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Aslan Payý Ýskilip ve Alaca'nýn

Aslan Payý Ýskilip ve Alaca'nýn Ak Partinin önceliði baþkanlýk sistemi k Parti Çorum Milletvekili Ahmet A Sami Ceylan, ülkenin kalkýnmasýnda zaman kaybýný önlemek için kararlarýn tek merciden çýkmasý ve daha pratik uygulanmasý gerektiðini

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Borsa da ürün alýmlarý baþladý

Borsa da ürün alýmlarý baþladý Gülbay Gýda araç filosunu güçlendirdi Toptancýlar Sitesi'nde hizmet veren gýda firmalarýndan Gülbay Gýda Ticaret A.Þ. araç filosunu Fýat Linea marka araçlarla güçlendirdi. 4 TE Eyüp Arslan'ýn mutlu günü

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

Öncelikli hedefimiz tren yolu,

Öncelikli hedefimiz tren yolu, Valiliðe engelliler için asansör yapýlacak Vali Ahmet Kara, Altý Nokta Körler Derneðine dün iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuþan Vali Ahmet Kara, "Sizin meseleleriniz bizim meselelerimiz" dedi.kara,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Sayýn Genel Baþkanýmýz Devlet Bahçeli Bugün saat: 11:30 da Abide Meydanýnda Siz Deðerli Çorum Halkýyla Buluþacaktýr. Tüm Halkýmýz Davetlidir

Sayýn Genel Baþkanýmýz Devlet Bahçeli Bugün saat: 11:30 da Abide Meydanýnda Siz Deðerli Çorum Halkýyla Buluþacaktýr. Tüm Halkýmýz Davetlidir BÝZÝMLE YÜRÜ TÜRKÝYE Sayýn Genel Baþkanýmýz Devlet Bahçeli Bugün saat: 11:30 da Abide Meydanýnda Siz Deðerli Çorum Halkýyla Buluþacaktýr. Karahanlýlardan kalma minare Halit ÝNALTEKÝN Turizmci Tüm Halkýmýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Genelkurmay Baþkanlýðý Daðlýca'da yapýlan hain saldýrýda 16 askerimizin þehit düþtüðünü açýkladý.tsk'dan yapýlan açýklama þöyle;06 Eylül 2015

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar "CHP 1946'tan beri seçim kazanamýyor 10 Aðustos'ta da kazanamayacak" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP'nin 1946 yýlýndan beri hiçbir seçimi kazanamadýðýný belirterek, 10 Aðustos

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

Eðitim çalýþanlarý angarya görevlerle maðdur ediliyor"

Eðitim çalýþanlarý angarya görevlerle maðdur ediliyor Vali Baþköy'den veda mesajý Valiler kararnamesi ile merkeze atanan Vali Sabri Baþköy, veda mesajý yayýnladý.16 Aðustos 2012 tarihinde göreve baþladýðý güzel Çorum'dan 27 Eylül 2014 Cumartesi günü ayrýlacaðýný

Detaylı

Tüp Bebek Merkezi açýldý

Tüp Bebek Merkezi açýldý Sanatcý Cemalettin Kurtoðlu'ndan Park eleþtirisi Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Türk Sanat Müziði sanatcýsý Hemþerimiz Cemalettin Kurtoðlu Kültür sitesinin yýkýlmasýndan spnra yerine yapýlan Park

Detaylı

"Hiçbir tehdit ve saldýrýdan yýlmadan görevimizi yapmaya devam edeceðiz"

Hiçbir tehdit ve saldýrýdan yýlmadan görevimizi yapmaya devam edeceðiz MHP Milletvekili aday adayý Selim Bilge: "Halkýmýzýn saðduyusuna güveniyoruz" Osmancýklý iþadamý ve ayný zamanda MHP Milletvekili aday adayý Selim Bilge gazeteci Murat Özülke ile birlikte gazetemize nezaket

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı