MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800"

Transkript

1

2

3 MERHABA Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü Recep Peker TANITKAN Editör Zeynep TANITKAN Foto raflar Recep Peker TANITKAN Kapak Foto raf : Karagöl de K fl - Çubuk Yay n dare Merkezi Uluda Kebapç s Denizciler Caddesi No: Ulus -ANKARA Tel: (4hat) Faks: Grafik-Tasar m Yusuf MEfiE (Ajans-Türk) Bask Ajans-Türk Gazetecilik Matbaac l k nflaat Sanayii A.fi. stanbul Yolu 7. Km. nönü Mahallesi Necdet Evliyagil Sokak No: 24 Bat kent / ANKARA Tel: Fax: Bas m Tarihi: 21 fiubat 2012 Dergideki reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu yay n n bir bölümü ya da tamam yay nc s n n izni olmaks z n ço alt lamaz ve yay nlanamaz. De erli ULUDA okuyucular m z, sizlere yeni say m z sunmaktan dolay çok mutluyuz.. Sizlere Gaziosmanpafla Yeflil Vadi de yeni aç lacak Uluda Et Lokantas n n müjdesini vermek istiyoruz. Yemyeflil bir vadide a açlar aras nda, havuzlu bahçesi ve içinde otopark bulunan Gaziosmanpafla Yeflil Vadi Uluda Et Lokantas çok yak nda siz de erli müflterilerimizle bulufluyor. Bu say m zda siz okuyucular m za kültür, tarih, do al güzellikleriyle ünlü kentimiz Niksar bir dosya olarak haz rlad k. Birçok medeniyetin geçti i Niksar bizlere belediye baflkan Duran Yadigar her yönüyle tan tmaya çal flt. K fl n bir baflka güzel olan Çubuk Karagöl ü bir üniversite flehri olan ve çehresi son zamanlarda de iflen Eskiflehir i anlatt k. Yurt d fl ndan ise gondollar flehri Venedik konular m z n aras nda yer al yor. Sevgili okuyucular m z müthifl ikili bal ve tarç n n sa l m z üzerindeki etkileri faydalar n, faydas saymakla bitmeyen tahin i, her derde deva k fl sebzelerine konular m z aras nda yer verdik. Yeni Türk Ticaret Yasas ndaki de ifliklikleri Mali Müflaviriniz Diyor Ki köflesinde Cevdet Eken sizler için yazd. Renklerin ruhunu yans tan ressam Alev Akseki tablolar yla dergimizin sayfalar na renk katt. 7 den 77 e do a sporlar n ile yapt m z röportajda Do ay Duyanlar Do a Sporlar Kulübü Onursal Baflkan Mehmet Refik Yücel Uluda Dergisi nin sorular n cevapland rd. AJANS-TÜRK Yönetim Kurulu Baflkan baflar l ve genç ifl adam Sarp Eyliyagil Uluda Kebapç s An lar n siz okuyucular m zla paylaflt. Ve gelelim Uluda n Vazgeçilmez Lezzetleri ve tatl lar na. K fl aylar n n vazgeçilmez tatl lar ndan Ayva ve Kabak tatl lar yan s ra, Antep F st kl Künefe ile Kaymakl Ekmek Kaday f Uluda Kebapç s ve Et Lokantalar nda sizleri bekliyor. Uluda yaln z b rakmayan siz de erli müflterilerimizi bizlerde unutmad k. Onlar dergimizin sayfalar nda yine konuk ettik. Etmeye de devam edece iz. Tüm Uluda dostlar na sa l kl mutlu aylar diler, yeni say m zda görüflmek dile i buluflmak üzere ULUDA Ailesi Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r.

4 Ç N D E K L E R 6 Uluda n Lezzet Duraklar DEN ZC LER, FLORYA, ÇAYYOLU, ARMADA, PANORA 8 YEfi L VAD ULUDA 10 ULUDA IN DOSTLARI 22 Uluda n Vazgeçilmez Lezzetleri ULUDA KEBAP 23 Uluda n Vazgeçilmez Lezzetleri ULUDA F LETO 24 Uluda n K fl Tatl lar ndan AYVA VE KABAK TATLISI Uluda n Vazgeçilmez Tatl lar ndan ANTEP FSTIKLI KÜNEFE 27 Uluda n Vazgeçilmez Tatl lar ndan KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI 28 Uluda Kebapç s ; HER ANKARALI NIN ÇOCUKLUK, GENÇL K VE fi MD K ZAMANIDIR 30 Bir Aflk Hikayesi M HR-Ü MAH 32 K fl n Bir Baflka Güzel KARAGÖL 34 ESK fieh R, YEN PORSUK 38 Kültür ve Tarih Galaksisi N KSAR 46 Adriyatik Kraliçesi VENED K 52 7 den 77 ye Do a Sporlar DO AYI DUYANLAR DO A SPORLARI KULÜBÜ Müthifl kili BAL VE TARÇIN 58 Faydas Saymakla Bitmeyen Besin TAH N KIfi SEBZELER HER DERDE DEVA 64 Renklerin Ruhunu Yans tan Ressam ALEV AKSEK 66 Mali Müflaviriniz Diyor Ki YEN TÜRK T CARET YASASI 68 Bilinmeyen Yönleri le TÜP BEBEK TEDAV S 70 Sa l k STRES

5 Uluda n Lezzet Duraklar DEN ZC LER ARMADA ÇAYYOLU PANORA FLORYA Uluda Kebapç s DEN ZC LER 1956 y l nda Denizciler Caddesi nde dört masal küçük bir lokanta olarak hizmet vermeye bafllayan ULUDA KEBAPÇISI kaliteye ve lezzete ad n vererek müflterilerinin be enisi ile geliflimini sürdürmüfltür. Bu geliflim 2 katl 250 kiflilik lokantas na geçifline sebep olmufltur. 41. hizmet y l na girerken de müflterilerinden ald güvenle Denizciler Caddesi ndeki 400 kiflilik yeni ve modern binas na tafl nm flt r. 53 y ld r ayn lezzeti sunmaya devam etmektedir. Denizciler Cad. No: 54 Ulus / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312) Uluda Et Lokantas FLORYA 800 kiflilik yemek salonu, 1200 kiflilik yeflillikler aras nda deniz manzaral bahçesi, kapal ve aç k oyun parklar, 400 kiflilik kafeteryas ve genifl otopark ile h zmet vermektedir. Ayr ca özel toplant ve yemekleriniz için tüm teknik ekipmanlarla donat lm fl projeksiyon ve slayt gösterilerinizi sunabilece iniz salonu ve buna ba l teras ile mavinin ve yeflilin kucaklaflt do al güzelliklerin lezzetle birleflti i ULUDA ET LOKANTASI kaliteyi ve hizmeti Florya da sunuyor. stanbul Cad. No: 12, Florya / STANBUL Tel: (0.212) (pbx) Fax: (0.212) Uluda Et Lokantas ÇAYYOLU Yeni asr n ilk senesinde 2001 y l nda Çayyolu Bangabandhu Caddesi nde hizmete girmifltir. 400 kiflilik salonu ve 450 kiflilik bahçesi aç k ve kapal çocuk oyun alanlar yla baflkentimizin flehir merkezi d fl nda yaflayan de erli müflterilerine de Uluda kalitesini sunmaktad r. Çayyolu ULUDA ET LOKANTASI, Uluda Kebab n yan s ra ifltah n z kabartacak di er et çeflitleri, birbirinden lezzetli meze, zeytinya l, ara s cak ve tatl çeflitlerini de bulabilece iniz menüsü ile hizmetinizdedir. Bangabandhu Bulvar No: 99 Çayyolu / ANKARA Tel: (0.312) Fax: (0.312) Uluda Kebapç s ARMADA Gün boyu al fl verifl öncesi ve sonras rahat ve kaliteli bir restoranda yemek arzu eden müflterilerine hizmet vermek amac yla 2002 y l nda 350 kiflilik panoramik manzaral salonuyla sektöründe lezzete ve kaliteye ad n veren ULUDA KEBAPÇISI hizmetini Armada Al flverifl ve fl Merkeziyle tan flt rm flt r. Armada fl Merkezi 6/166 Sö ütözü / ANKARA Tel: (0.312) (pbx) Fax: (0.312) Uluda Et Lokantas PANORA 2007y l n n kas m ay nda Oran da hizmet vermeye bafllayan 220 kiflilik iki ayr salonu ile Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi nin zemin kat nda bulunan Restoranlar Soka nda eflsiz Uluda Kebab, zgara et çeflitleri, mezeleri ve zeytinya l lar ile hizmetinizdedir. Toplant yemekleri ve özel sunumlar için projeksiyon ve slayt gösterisi sunabilece iniz 70 kiflilik özel salonu bulunmaktad r. Müflterilerine Uluda lezzetini sunan Panora ULUDA ET LOKANTASI kapal otopark, genifl manzaral teras önünde yeflil alanlar, havuzlar ve yürüyüfl parkurlar ile sizlere kaliteyi de sunuyor. Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi Turan Günefl Bulvar No: 382/64-65 Oran / ANKARA Tel: (0.312) (pbx) - Fax: (0.312)

6 8 9

7 Uluda n Dostlar D E N Z C L E R A R M A D A Ç A Y Y O L U P A N O R A F L O R Y A Afyon Valisi ULUDA da Afyonkarahisar Valisi rfan Balkanl o lu, 22. dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavufltu dostlar yla birlikte Denizciler Caddesi ndeki Uluda Kebapç s nda sohbet ettiler ve yemek yediler. Vali rfan Balkanl - o lu Ankara ya her geldi inde, mutlaka Uluda Kebapç s na u rad n, Uluda Kebap n y llard r lezzetini hiç bozmad n söyledi ULUDA da Bulufltular AAnkara Radyo Müdürü Arif Koyuncu, TMSF Baflkan Yard mc s R dvan Çabukel, Av. Mesut Y ld z ve arkadafllar Uluda Kebapç s nda bulufltular. Yemekte Uluda n dostlar na Cesim Yoludo ru da efllik etti. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel ULUDA da Alâaddin Yüksel geldi i ilk günden beri Ankara ya hareket getirdi. Ankara n n turizmini canland rmak için büyük çaba sarfeden Yüksel, durmaks zn ilçe ilçe geziyor. Tüm ilçeleri ziyaret eden vali Alaâddin Yüksel Ankara n n en köklü kebapç lar ndan olan, Uluda Kebapç s nda efli Emine Han m ile birlikte Uluda Kebab yedi ve an defterini imzalad. Akademisyenler ULUDA da G azi Üniversitesi Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü taraf ndan düzenlenen Uluslararas K fl Okulu WS-RADS 2012 etkinli i 23 Ocak-3 fiubat 2012 tarihleri aras nda gerçekleflti. Almanya, Avusturya, Polonya, Hollanda, Portekiz ve Gazi Üniversitesi Ö retim Üyeleri taraf ndan gerçekleflen etkinlik tüm kat l mc lar n en özel Türk yeme i olan kebapla bulufltuklar bir gece yaflad lar. Etkinli in yürütücüsü Doç. Dr. Esin Boyac o lu, etkinli e kat lan yabanc akademisyenlerle Gazi Üniversitesi ö retim üyeleri, Uluda sponsorlu unda Panora Uluda Et Lokantas nda geleneksel Uluda lezzeti ile a rland.

8 Uluda n Dostlar D E N Z C L E R A R M A D A Ç A Y Y O L U P A N O R A F L O R Y A Güler Sabanc ULUDA da Ünlü ifl kad n, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc, Ankara daki yo un ifl görüflmelerinin aras nda Ulus Denizciler Caddesi ndeki Uluda Kebapç s na gitmeyi ihmal etmedi. Güler Sabanc Ankara ya her geldi inde mutlaka Uluda Kebapç s na gidip Uluda Kebab n yemeden stanbul a dönmüyor. Nevruz Toplant s ULUDA da Yap ld T ürk Kültür ve Sanatlar Ortak Yönetimi (TÜRKSOY), Ankara l Kültür ve Turizm Müdürlü ü ve Ankara Büyükflehir Belediyesi 21 Mart Nevruz törenleri toplant s n Denizciler Caddesi ndeki Uluda Kebapç s nda yapt. Nevruz Törenleri için Türk Cumhuriyetleri nden 150 ye yak n sanatç Ankara ya gelecek. Toplant ya Ankara l Kültür ve Turizm Müdürü Do- an ACAR, TÜRKSOY Daire Baflkan Sancar MÜLAZ M, Ankara Büyükflehir Belediyesi Kültür Müdürü Ali R za YARAR, l Kültür ve Turizm Müdür Yard mc s Hikmet YÜKSEL, Etnografya Müze Müdürü Yücel KUMANDAfi, Resim Heykel Müze Müdürü Ömer Osman GÜNDO DU, l Kültür ve Turizm Müdürlü ü fiube Müdürü Semra TÜRKER ve TÜRKSOY uzman Arman Nur MUHAMMED kat ld.

9 Uluda n Dostlar D E N Z C L E R A R M A D A Ç A Y Y O L U P A N O R A F L O R Y A Japon Misafirler Uluda Florya da Yurtd fl ndan gelen misafirlerin bir kez tatt ktan sonra unutamad klar bir lezzet Uluda Kebap. Bu lezzete al flt ktan sonra uluda da yemek yemeden ülkelerine dönmüyorlar. Tokyodan gelen yabanc misafirleri de, Burhan Uluda ailesi ile birlikte, Uluda Florya da a rlad. Japon misafirler Uluda kebab çok be endiklerini ve bu lezzeti ülkelerine döndüklerinde de unutamayacaklar n belirttiler. Ayd n Çocuk Evi Florya da Çocu un geliflim dönemleri ve geliflim alanlar na uygun prensiplerle do aya, bilime, kültüre, sanata, hayata dair temel, evrensel bilgileri vermeye soyunan, amac bilime, sanata, kültüre, çevreye, insana, eme e duyarl, sorumluluk sahibi, özgüveni geliflmifl özgür ve özgün ruhlu insan yetifltirmekte ilk ad mlar do ru biçimde atmas n ö retmek olan AYDIN ÇOCUK EV nin de erli minikleri ve de erli ö retmenlerini FLORYA ULUDA ET LOKANTA- SI'nda a rlamaktan onur duyuyoruz.

10 Uluda n Dostlar D E N Z C L E R A R M A D A Ç A Y Y O L U P A N O R A F L O R Y A Levent Yüksel ULUDA da Ankara ya geldi imde dostlar mla Uluda Kebapç s na u rar, zevkle o lezzetli Uluda Kebab n yeriz. Y llard r lezzetini hiç bozmayan Uluda Kebab n yine Uluda n güleryüzlü personeli sunuyor. Levent Yaksel ve Arkadafllar Neden ULUDA Kebap? Ailelerimiz, dostlar m zla birlikte güzel bir günü kutlamak için genellikle Uluda Kebap yeme e gideriz. Hofl bir mekanda, güleryüzlü insanlar taraf ndan karfl lanmak, tertemiz masalarda ailelerimiz, dostlar m zla sohbet etmek, hepimize huzur veriyor. Kendimizi Uluda Ailesi nin bir ferdi gibi hissettiriyor. Lezzetli salatalar m z, meyve sular m z yan s ra mis kokulu kebaplar - m z, ifltah aç c sosu, tereya kokusu, tatl lar, çay, kahvesi... Bütün bunlar bitiyor, ama bizi oraya çeken, bitmeyen, tükenmeyen birfley var; Uluda Ailesi nin, çocuklar na, efllerine sayg s ve sevgisi, onlardan bahsederken gözlerindeki par lt, yüreklerindeki yüce sevgi. Bize bu güzelli i yaflatan k ymetli babalar, dedeleri ziyaret etmek, sohbet etmek,hepimizi çok mutlu ediyor. Biz Uluda Kebap tan çok, Uluda Ailesi ni çok seviyoruz. Doç. Dr. Fatma Nur ÇAKMAK ULUDA Bir Marka 50 y ldan uzun süredir memleketimzin hizmetinde en üstün standartlarda, be eni ile çal flma hayat n sürdüren Uluda Kebab kutluyorum. Milli Türk mutfa n n en güzel örneklerini her seferinde mutlulukla tatma imkan na sahip oldu umuz Uluda art k bir marka olmufltur. Bu baflar lar n n milli s n rlar ötesine bundan böyle tafl nmas da her halde yeni ve olmas gereken bir hedef olmal d r. Çünkü Türk mutfa ve Uluda bunu hak ediyor. Sayg lar mla, Ali Külebi ART - Avrasya TV D fl Politika Direktörü Y llard r Tercihimiz Y llard r benim, eflimin ve çocuklar m z n ilk tercihi herzaman, Uluda olmufltur. stanbul dan genellikle Ankara da kebaplar n zevkle yedi imiz Uluda ürünlerinin tad daima bizim için unutulmaz olmufltur. Yaln z ailece de il dostlar mla da büyük bir mutluluk içinde geldi imiz yerde daima Uluda olmufltur. Uluda lokantalar ndaki personelin davran fl çok zarif yaklaflmalar benim için büyük zevk kayna olmaktad r. Tüm yöneticileri ve personeli en içten duygularla tebrik ediyor, Teflekkürlerimi sunuyorum. Ali Do an Ünlü Hep Ayn Lezzet tfaiye Meydan nda aç l fl ndan bu yana Uluda Kebab n lezzetle yemekte oldu umuz müessesenin ayn nefaset de sürdürdü ü kebab n hemen hemen her hafta yemekten mutluyuz. Daha nice y llar ayn servisi sunmaya devam edece inden emin oldu umuz Uluda Kebap a ileride de Ankaral lara ayn flekilde lezzetli sunumda bulunma a devam dileklerimizle Avukat Emin Gürol Çocuk Dostu ULUDA Uluda restaurant; ailemizle ve arkadafllar - m zla birlikte yemek yiyece imiz zaman ilk akl m za gelen adres. Burada olmaktan hir zaman çok mutlu oluyoruz. Yemetlerin lezizli- i yan s ra personel de çok güleryüzlü ve yard mc, bu da bizi çok mutlu ediyor. Çayyolu nda böyle Çocuk Dostu bir restaurant oldu u için çok flansl y z. Avukat Sabriye Bora Dr. Gülfem Çelik

11 Uluda n Dostlar D E N Z C L E R A R M A D A Ç A Y Y O L U P A N O R A F L O R Y A U ur Dündar Florya da Çelik Aileleri ULUDA da lksen Dede ve Ailesi ULUDA da Fatih Sönmez ULUDA da Çatal Ailesi ULUDA da

12 Uluda n Dostlar D E N Z C L E R Halfeti nin Siyah Gülü Ünlü yazar Naz l Eray iyi bir ULUDA dostu. Her f rsatta ULUDA Kebapç s na u rar ULU- DA Kebab n zevkle yer. Nazl Eray Halfeti nin Siyah Gülü isimli yeni roman n n imza günüde ULUDA da yaln z b rakmad. ULUDA n genel müdürü Cesim Yoludo ru, Nazl Eray n yan ndayd. K TAP HAKKINDA Aflk n siyah kadife gülü avucunuzun içinde Mardin desiniz Aflk bir rüya m? nsan n yüre ini titreten, içine girmek için heyecanla, bir uçak körü ünde bekler gibi bekledi i, sonra koflarak içeriye girdi i bir baflka dünya m? Sanki ana karn na yeniden dönüfl, orada dünyadaki ruh eflini bulmak m? Büyülü flehir Mardin. nsan n görüp geçirdi i her fleyi tuhaf bir mikserin içinde eritip bambaflka bir dünya yaratan bir uygarl n befli i. Antik ça lar n ulafl lmaz kral Darius un, Konservatuvar Kad nlar Korosu ndaki sar fl n tombul Meserret e gönlünü kapt rmas Ünlü spanyol yönetmen Luis Buñuel e ç lg nca âfl k olan, Halfeti nin siyah bir gülünün göbe- inden ç km fl eflsiz güzellikteki Rüya Kad n: Halfeti nin Siyah Gülü. Bir ihtiyar n yaz p geceyar s bir kutuya b rakt inan lmaz bir aflk, arzu ve tutku mektubu. Bir ihtiras mazbatas Dört yafll adam n hayat n ucuna tutunup belleklerini kaybetmemek ve özgür yaflayabilmek için verdikleri ola anüstü savafl. Servili dar yollar nda sevdan n delice kofltu u eski bir Katalan mezarl Aldat lan bir kad n n ac feryad ve bilinmeyen dünyalardaki bir çerçevenin içindeki tutsak Pafla. Aflk n siyah kadife gülü avucunuzun içinde Mardin desiniz Nazl Eray n yeni roman Halfeti nin Siyah Gülü nde...

13 ULUDA IN VAZGEÇ LMEZ LEZZETLER y l ndan beri Uluda Kebab n n eflsiz lezzeti 1956ve di erler kebaplardan ay ran özelliklerinin bafl nda yap m nda kullan lan malzemeler gelir. Bütün malzemeler büyük bir özenle seçilmekte ve haz rlanmaktad r. Uluda Kebapta kullan lan döner, pide, tereya ve domates sosu Uluda kendi özel olarak üretmektedir. Kebapta kullan lan et bile farkl d r. ULUDA IN VAZGEÇ LMEZ LEZZETLER Uluda n ayr bir lezzeti; fileto. Tecrübeli ustalar n özenle haz rlad bu eflsiz lezzet danan n bel bölgesinin iç taraf ndan al nan bonfileden haz rlan r. Ya s z, sinirsiz, yumuflak ve çok leziz olan bu eti eflit incelik, kal nl klara yaprak yaprak b çakla açarak hafif ya lad ktan sonra hafif yanan zgarada dakika piflirilir. Ve bu eflsiz lezzet afiyetle yemeye haz r hale gelir. 23

14 ULUDA IN KIfi TATLILARI K ış mevsimin en çok sevilen tatlılarından birisi şüphesiz ayva tatlısıdır. Diğeri ise, kabak tatlısıdır. Uludağ Kebapçısının ayva tatlısı çok hafif ve lezzetlidir. Elma püresi ve Afyon süt kaymağı ile servis edilir. Kabak tatlısı ise, üzerine konulan ceviz içi ile sunulur

15 ULUDA IN VAZGEÇ LMEZ TATLILARI Di er tatl lardan fark s cak olmas ve siparifle göre an nda haz rlanmas d r. Uluda n özel tereya yla ya lanan bu kaplara, kaday f tel tel hale getirildikten sonra birer porsiyonluk özel bak r kaplara bir s ra dizilir. Ard ndan tuzsuz özel künefe peyniri konur. Bir s - ra daha kaday f dizilir. Üzerine hafif bast r larak s k flt r l r. Hafif yanan zgarada bir taraf k zard ktan sonra çevrilir, di er taraf da k zart l r. So utmadan l k flerbeti dökülerek servise haz r hale gelir. Herkesin damak zevkine göre üzerine Antep f st ilave edilir. ULUDA IN VAZGEÇ LMEZ TATLILARI U luda n y llard r en çok tercih edilen tatl lar ndan biri. Nefis ekmek kaday f üzerinde Afyon süt kayma ile servis ediliyor. 26

16 Uluda Kebapç s ; Her Ankaral n n Çocukluk, Gençlik ve fiimdiki Zaman d r Sarp EVL YAG L Ajans-Türk Yönetim Kurulu Baflkan Uluda Kebapç s ; her Ankara l gibi benimde an lar mda ve dima mda çok farkl bir yere sahiptir. Ayn fl Bankas n n demir kumbaras gibi; bir simge, de iflmeyen bir lezzet, kalite ve çok uzun soluklu bir dostluktur. Ülkemizin 60 y la yaklaflm fl ve sürekli ayn kaliteyi koruyarak sürdürmüfl çok az markas ndan birisidir. Uluda Kebapç s n n Ulus taki eski ilk yerinde çok fazla an m var. Önceleri her pazar ö len amcam, yengem, babam, annem, a abeyim ile yedi imiz uzun Pazar yemeklerinin de iflmez adresi Mis gibi tereya kokusu 40 y l sonra bile halen burnumda tütmekte. Uluda Kebab n n üzerinde gelen köfteleri, aile büyükleri ile tabaktaki domates ve köz biberlerle takas ederek ilk kazançl ticari faaliyetler! 28 Daha sonra, üniversite s nav ndan ç kar ç kmaz 18 yafl mda solu u Uluda Kebapç s nda al fl - m z ve 1,5 porsiyon kebap ile kendimizi ödüllendiriflimiz En unutulmaz an lar mdan biriside; 1991 y l nda 3 ay New York ta kald ktan sonra dönüflümde havaalan ndan, direkt Ulus Denizciler deki lokantaya iniflim ve kokusunu ve lezzetini çok özledi im Uluda ma kavuflmam, ayn bir sevgiliye kavuflur gibi! Bütün bunlar ; bugün burada 43 senesini Uluda markas n gelifltirmeye adam fl olan k ymetli dost Cesim bey ve Uluda bayra n kaliteden ödün vermeyerek daha yükseklere ç karaca n tan y nca ve sohbet edince gördü üm ailenin ikinci kuflak temsilcisi sevgili Burak Uluda kardeflimle, de iflmeyen lezzet eflli inde tadmaktan gurur duydum. Sohbet esnas nda; Uluda Et Lokantas n n kalitesinin Çankaya, Gaziosmanpafla da do du- um ve büyüdü üm mahalle olan Filistin Caddesi nin üzerindeki yeni yerde, yeni bir flube açarak devam edecek olmas n iflitmekte hem bir Ankara l, hem de bir Uluda sevdal s olarak beni ayr ca çok mutlu etti. Yeni yat r mlar n n, Ankara ya ayr bir de er kataca na inan yorum. Kendileri kadar, kaliteli et seven tüm vatandafl - m za hay rl, u urlu olsun! 29

17 Mihr-ü Mah B R AfiK H KAYES Osmanl n n büyük cihan padiflah Kanuni Sultan Süleyman n ve büyük aflk Hürrem Sultan n bir k z çocu u gelir dünyaya. Efsane bir aflk n meyvesidir bu çocuk ve bu yüzden belki efsane aflklar n en temeline, en masals olan na ithafen ismi Mihrimah konulur Mihr-ü Mah Farsça da Günefl ve Ay demektir. Zaman h zla geçmifl Mihrimah Sultan büyümüfl 17 yafl na gelmifltir ki o zamanlar için evlendirilmesi uygun olan bir yafltad r. ki talibi olur, biri Diyarbak r valisi Rüstem Pafla d r, di eri ise saray n bafl mimar Mimar Sinan Padiflah biricik k z n Rüstem Pafla ile evlendirir, Sinan evlidir ve 50 yafl ndad r ama bilinen odur ki Mihrimah Sultan a deliler gibi afl kt r. Mimar Sinan o derece derin bir tutku ile afl k oldu- u Mihrimah Sultan a kavuflamam flt r fakat o na olan aflk n olanca güzelli iyle sanat na yans tm flt r. stanbul un en güzel yerlerinden birine, Üsküdar a Mihrimah Sultan ad na bir cami yapmas istenir kendisinden y l nda infla etmeye bafllad cami yi 1548 y l nda tamamlar. Cami infla edilirken bir yandan kendi aflk n anlat r hiç flüphesiz ve eserine sanki eteklerini giymifl bir kad n siluetini verir, ayr ca cami için mimari olarak esinlendi i, örnek ald yer ise bir baflka aflka, kutsal bir aflka adanm fl bir flaheserdir: Ayasofya! Bahsi geçen bu cami 2 Minareli olup, padiflah ferman ile yapt r lan bir eserdir, ama Sinan n söyleyecekleri bununla bitmemifl olacak ki bu eserden 14 y l sonra o güne kadar ilk defa, padiflah ferman olmaks z n, Edirnekap da surlar n yak n na pek kimsenin ilgilenmedi i ss z, yaln z ama stanbul un en yüksek tepesi olan bir yere, sanki aflk n n gizli, ss z ve yaln zl n ama bir o kadar büyüklü ünü hayk rmak istermiflcesine ikinci bir eser yapmaya koyulur; Mihrimah Sultan a. Derler ki; Cami Mihrimah Sultan n o duru, gösteriflsiz ve bir o kadar asil güzelli ine istinaden küçücüktür ve sadece 38 metre bir minareye sahiptir. Bir adet incecik kubbesinin üzerindeki 161 pencere ise, iç güzelli inin ne kadar ayd nl k ve berrak oldu unu temsil eder, bu sayede gün fl n n her köflede adeta dans etti i kad ns edal. cami içindeki pandatiflerde ve minare kenarlar ndaki upuzun ifllemelerde de Mihrimah Sultan' n o çok güzel ayak topuklar n döven, upuzun saçlar tasvir edilmifltir. Ve yine denir ki Mihrimah Sultan n statüsü iki minareli cami yapt rmaya yetmesine ra men, yaln zl n simgelemesi anlam nda tek minareli yap lm flt r bu cami. Ama Sinan aflk n öyle sihirli bir t ls mla mühürlemifltir ki, bu s rra flafl rmamak, o sevdalar n naifli ine imrenmemek elde de il. Sinan Usta'n n aflk' n n vesikas d r sanki; iki caminin de yeri özenle seçilmifltir. Güneflin do um ve bat m yerleri tespit edilerek yap lm fl camilerdir. Edirnekap daki Mihrimah Sultan Camii ni ayn anda görebilece iniz bir yer tespit edin. Günbat - m nda (elbette, y l n sadece bir gününde ki o gün 21 Mart günüdür; Yani gece ile gündüzün uzunlu- unun birbirine eflit oldu u gündür. Ve tabii daha enteresan, o günün Mihrimah Sultan n do um günü olmas d r) görece iniz muhteflem manzara fludur: Edirnekap Camii nin tek minaresinin arkas ndan günefl batarken, Üsküdar daki caminin minareleri aras ndan ay do acakt r! Bu nas l bir hesaplama, nas l bir estetik anlay fl d r! 30 31

18 KIfiIN B R BAfiKA GÜZEL Dört mevsim, farkl güzellikleri bar nd ran Karagöl her iki taraf yamaçlarla çevrili, çevresi çam ve da kavak a açlar ile kapl do- al bir terapi alan denebilir. fiehrin gürültüsünden uzaklafl p, kafas n dinlemek isteyenler için ideal bir yer. K fl n ayr bir güzelli e bürünen göl ve çevresi bembeyaz kar örtüsü alt nda insan adeta büyülüyor. Göle ad n ; üzerine yans yan a açlar n gölgesi veriyor. Gölün derinli i, yer yer 80 metreye kadar iniyor. K fl n, so uk günlerde göl yüzeyi donuyor. Tepelerde, yaz n bile kar a rastlan yor. Çubuk ilçesi yak nlar nda, bulunan göl Ankara ya 74 km. uzakl kta bulunuyor. Çubuk ilçesinden de 29 km. sonra, Karagöl e ulafl yorsunuz. Tabelalar, sizi zaten yönlendirecek. Çubuk ile K z lc hamam aras nda bulunan bu göl bir krater gölü. Küçük ama derin bir göl. Gölün çevresi, ormanlarla kapl. Karagöl A tipi bir mesire yeri. Göl k y s nda misafirhane, bekçi evi, k r gazinosu ve tuvalet bulunuyor. Mesire yeri içinde tek bir restoran var. Sabah kahvalt s n bu restoranda do al ürünler yiyerek yapabilirsiniz. Ö le yeme inde ise; et çeflitleri ve alabal k yiyebilirsiniz. So uk günlerde, ahflap a rl kl iç mekânda, yemek yenilebilir. Gölün çevresinde 200 piknik masas var. Masalar n hepsi göl e yak n ve göl manzaral. Mangal keyfi yan s ra; göl çevresindeki 1.5 km.lik yolda, do a yürüyüflü yapmakta mümkün. Karagöl olta bal kç l yapmak için de çok uygun. Karagöl gerçekten Ankara turizmi için bulunmaz bir nimet. Karagöl ü korumak, bakmak ve iflletmek için Çubuk Belediyesi; Milli Parklar Müdürlü ünden ihale ile 5 y ll na ald

19 Avrupa y gezenlerin, ilk dikkatini çeken kentlerin nehir veya çay kenarlar nda kurulmufl olmas d r. Bu kentlerin sosyal yaflamlar - n n da kenarlar nda geliflti i nehirler ayn zamanda bulunduklar kentlere bir güzellik katt için gezginlerin de ilgisini çekerler. K y lar ndaki kafeler, üzerlerindeki köprüler, kent içi ulafl - m sa layan veya turistik gezi yapan çeflitli tekneler bulunduklar kentlerle özdeflleflerek adeta o kentlerin simgesi olmufllard r. Budapeflte nin Tuna üzerindeki köprüleri, Prag n Charles köprüsü üstündeki heykelleri, Porto nun Douro k - y s ndaki bal k restoranlar içinden geçen nehirlerle özdeflleflmifl kentlere örnek gösterilebilir. Türkiye de de içinden nehir geçen baz kentler var ama zaten az say da olan bu kentlerin nehirlerini koruduklar ve onlara hayat verdikleri pek söylenemez. çinden Yeflil rmak geçen Amasya ve K z l rmak k y s ndaki Avanos bir ölçüde de olsa nehirleriyle yaflayan yörelerimiz aras nda say labilir. Ankara ise ne yaz k ki içinden geçen derelerini kapatarak bu flans n kaybetmifltir. Bir zamanlar neredeyse kaybolmaya yüz tutmufl Porsuk Çay gibi Ankara n n Hatip, ncesu ve Çubuk çaylar korunabilseydi bugün Ankara da içinden nehir geçen kentler aras nda say labilirmifl. Eskiflehir in bugünkü halini görünce bunu daha iyi anl yoruz. YAZI : Timur ÖZKAN Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi nin uygulad projede öncelikle Porsuk Çay n n yaflat lmas hedeflenmifl daha sonra iki kenar imar edilerek halk n kullan m na aç lm fl, üzerindeki köprüler yenilenerek ve heykellerle süslenerek kentin estetik düzeyi yükseltilmeye çal fl lm fl ve en nihayet Paris in üzeri caml gezi tekneleri ve Venedik in gondollar getirilerek Porsuk sadece kenar ndan bak lan bir nehir olmaktan öte üzerinde de yaflanan bir su yolu yap lm fl. Eskiflehir in bir di- er baflar l uygulamas tramvay kent merkezindeki bu ça dafl görüntüyü tamaml yor. 34

20 Eskiflehir de bulunan Anadolu ve Osmangazi üniversitelerinin yaratt genç nüfusun da bir sonucu olsa gerek sosyal yaflam çok geliflmifl, özellikle Porsuk kenar ndaki yaya bölgeleri ve buralardaki kafeler Avrupa daki benzerlerini aratm yor. Genellikle genç nüfusun ra bet etti i bu mekânlardan biri ve gezginlere yönelik ifllevi ve dekorasyonuyla Türkiye nin ilk ve tek gezgin kafesi olan Varuna Gezgin, hem Eskiflehirlilerden hem de kenti gezmeye gelen yabanc lardan ilgi görüyor. Öte yandan, Eskiflehir in geleneksel dokusuyla restore edilerek yaflat lmaya çal fl lan tarihi Odunpazar semtindeki cam sanatlar, lületafl, karikatür müzeleri de sadece Eskiflehir de görebilece imiz kültürel zenginlikler olarak dikkat çekiyor. Özellikle emici ve filtre edici bir özelli e sahip olan Eskiflehir e özgü lületafl ndan yap lan süs ve sanat eserlerini görebilece imiz Lületafl Müzesi dünyada ilktir. Bir gençlik merkezi olarak yeniden ifllevlendirilerek restore edilen eski meyve sebze hali ile b çakç, çanta ve ayakkab tamircileri gibi hüner isteyen baz mesleklerin kendilerine ait sokaklarda yaflat lmaya çal fl ld Hamamyolu semti de Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi nin baflar l koruma/yaflatma uygulamalar na örnek gösterilebilir. Eskiflehir, büyük yeflil alanlar yla da göz dolduruyor. çinde tarihi bir trenin çocuklar gezdirdi i ve Nuh un gemisinin temsili maketi ile kenar nda gerçek ölçülerde bir korsan gemisinin de bulundu u büyük bir göletin etraf nda düzenlenen Bilim Sanat ve Kültür Park bu yeflil alanlar n en büyü ü. Eskiflehir de ayr ca, aralar nda biri yar olimpik olmak üzere iki havuzu ve yapay plaj yla Eskiflehirlilere deniz keyfini yaflatan Porsuk k y s ndaki Kentpark n ve ad n içinde bulunan yapay flelaleden alan fielale Park n da bulundu u daha birçok yeflil alan bulunmaktad r. Eskiflehir deki dönüflüm hakk nda farkl bak fllar da yok de il. Yap lanlar yapay ve özenti bulan baz entelektüellere göre Avrupa dakiler gibi yap larak Avrupal olunmuyor. Örne in Porsuk üzerinde yeniden yap lan köprüler ve üzerindeki heykeller Eskiflehir e ait gibi durmuyor. Tramvay belki düzgün çal fl yor ama ara sokaklardaki trafik s - k fl kl n n ve otopark sorununun önüne geçilemiyor. Eskiflehir in eski ve Porsuk un yeni yüzü her taraftan yolumuzun üstünde, kente hem Ankara dan hem de stanbul dan kolayca ulafl labiliyor. Ankara yolunun tamam na yak n k sm bölünmüfl yol ve 2,5 saat kadar sürüyor. Bölünmüfl yol çal flmalar devam eden stanbul yönünde yolculuk 4 saati geçiyor ama bu taraftaki yeflil co rafya bu yolculu a de iyor. zmir, Antalya taraf ndan geliflte ise Afyon-Çifteler üzerinden Eskiflehir e ulafl labilir. Ayr ca Ankara- stanbul tren yolu da Eskiflehir den geçiyor ve yüksek h zl trenle sadece 1 saat 20 dakikada Eskiflehir e ulaflmak mümkün.

21 KÜLTÜR ve TAR H GALAKS S YAZI VE FOTO RAFLAR : Olay SALCAN Niksar da geleceğini turizmde arayan beldelerimiz arasında tanıtım faaliyetlerine önem ve hız veren çalışmaları ile dikkatlerimizi çekiyor. Belediye Başkanı Duran Yadigar neredeyse tüm turizm fuarlarında kentin tanıtımı için bulunuyor. Ankara'dan da 16 kişilik bir grup 3K Turizmin organizatörlüğünde bir tanıtım turuna katıldı. Karlı bir Ankara sabahında Songül Ataklı nın sıcak konukseverliği ile başlayan hafta sonu, güzel izlenimlerle sona erdi. Niksar'da Belediye Başkanının konukseverliği ve güzel planlanmış bir program dahilinde kent ve Çamiçi Yaylası gezildi. Yöresel yemekler ve gösteriler izlendi. Ankara n n karl ve çok so uk olan bir cumartesi gününde sabah n erken saatlerinde so u a, kara ve tüm olumsuzluklara ald rmadan Anadolu ya ve turizme gönül vermifl birkaç arkadaflla Niksar a hareket ettik. Yol boyunca da kar devam etti. Geziyi iptal etmek ve yoldan geri dönmek, hiç ama hiç akl m za gelmedi. Herkes güzel havada gider ve gezer. Ama biz her havada gideriz. Biz Anadolu ya gönül vermifllerdeniz. Anadolu nun dört mevsimde de güzel ve görülmeye de er oldu unu biliyoruz. Tüm yol boyunca gördü ümüz beyazl k, genç ve güzel bir k z n giydi i gelinli i an msatt bize. Bizler de gelinin nedimeleri gibiydik sanki. Biliyorduk ki gidece imiz yer olan Niksar sahip oldu u de erleri ile her ne pahas na olursa olsun görülmeye de- er bir beldemiz. Bu güne kadar yapt m tüm gezilerde Anadolu beni hiç yan ltmad. Keflke gelmeseydim, de medi demedim. Anadolu bu f rsat kimseye vermez. O her zaman insan flafl rt r. Tüm olumsuz hava koflullar na ra men güvenli bir flekilde Niksar a ulaflt k. Bizi Niksar Belediye Baflkan Duran Yadigar ve de erli ekibi karfl lad lar ve muhteflem Niksar gezimiz de bundan sonra kara, buza ve so u a ald rmadan kesintisiz devam etti. Genelde tan t m kitaplar ndaki foto raflar havan n çok güzel oldu u zamanlarda çekilmifl olur. Ben ise karla kapl bir Niksar n foto raflar n çektim. Umar m daha farkl olmufltur. Pontus, Roma, Bizans, Daniflmendli, Anadolu Selçuklu, lhanl, Beylikler ve Osmanl mparatorlu u kültür ve medeniyetlerinin bir arada oldu u zengin de erlere sahip bir ilçemiz Niksar. Kelkit Vadisi nin geniflledi i Niksar Ovas n n kuzeybat s ndaki yamaçlara kurulu Niksar, tarihi ve kültürel de erlerinin yan nda do al zenginliklere de sahip.

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA TEL: 0.312 447 12 00 - www.trilye.com.tr Y l: 3 Say 9 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2009 ISSN: 1307-0800

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi www.bursa-bel.gov.tr Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: +90 224 234 29 29 (pbx) Fax: +90 224

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü EL F KORKMAZEL den Yuva Mayal Kaymakl Po aça LEZZET DURAKLARI stanbul un orta yeri Eminönü D YET AMA NASIL? Sa l ks z zay flama diyetlerinden kaç n n BAHARATLAR Bin derde deva içindekiler Elif Korkmazel:

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 05 BAHAR 2008 Kale Kilit yılını kutluyor SADIK ÖZGÜR\ SUNUfi 55. kurulufl y l m z... Yar m as rdan daha önce bafllad m giriflimin bugün 55. y l n kutluyor

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Kar m kahveden ç km yor

Kar m kahveden ç km yor hepsi 10/6/06 4:40 PM Page 1 Büyüten ama büyümeyen bir çocuk: Trafikteki de iflikliklerin alt nda tek bir imza var... Kim bu UKOME? Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 6 Ekim Cuma 2006 Say : 73 Ba ms z Haftal

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Esnaf da Halk da Periflan

Esnaf da Halk da Periflan Divri i Külliyesi ve Darüflifas n n Do u cephesi 158 Ada 3 Parsel de bafllat lan kaz çal flmalar devam ediyor. Darüflifa ya a rl k olarak bask yap p yap n n bozulmalar na neden olan toprak y nt lar temizleniyor.

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar 77.sayi 12/15/06 3:59 PM Page 1 Movie Hall Tatilde Nereye Gitmeli? Y lbafl ve Kurban Bayram yaklafl rken tatil özlemi de bafllad. Kimileri gidecekleri yerlerin rotas n belirlerken kimileri de hala karars

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 03 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 04 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 05 www.kavaklidereneresi.net

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı