MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800"

Transkript

1

2

3 MERHABA Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü Recep Peker TANITKAN Editör Zeynep TANITKAN Foto raflar Recep Peker TANITKAN Kapak Foto raf : Karagöl de K fl - Çubuk Yay n dare Merkezi Uluda Kebapç s Denizciler Caddesi No: Ulus -ANKARA Tel: (4hat) Faks: Grafik-Tasar m Yusuf MEfiE (Ajans-Türk) Bask Ajans-Türk Gazetecilik Matbaac l k nflaat Sanayii A.fi. stanbul Yolu 7. Km. nönü Mahallesi Necdet Evliyagil Sokak No: 24 Bat kent / ANKARA Tel: Fax: Bas m Tarihi: 21 fiubat 2012 Dergideki reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu yay n n bir bölümü ya da tamam yay nc s n n izni olmaks z n ço alt lamaz ve yay nlanamaz. De erli ULUDA okuyucular m z, sizlere yeni say m z sunmaktan dolay çok mutluyuz.. Sizlere Gaziosmanpafla Yeflil Vadi de yeni aç lacak Uluda Et Lokantas n n müjdesini vermek istiyoruz. Yemyeflil bir vadide a açlar aras nda, havuzlu bahçesi ve içinde otopark bulunan Gaziosmanpafla Yeflil Vadi Uluda Et Lokantas çok yak nda siz de erli müflterilerimizle bulufluyor. Bu say m zda siz okuyucular m za kültür, tarih, do al güzellikleriyle ünlü kentimiz Niksar bir dosya olarak haz rlad k. Birçok medeniyetin geçti i Niksar bizlere belediye baflkan Duran Yadigar her yönüyle tan tmaya çal flt. K fl n bir baflka güzel olan Çubuk Karagöl ü bir üniversite flehri olan ve çehresi son zamanlarda de iflen Eskiflehir i anlatt k. Yurt d fl ndan ise gondollar flehri Venedik konular m z n aras nda yer al yor. Sevgili okuyucular m z müthifl ikili bal ve tarç n n sa l m z üzerindeki etkileri faydalar n, faydas saymakla bitmeyen tahin i, her derde deva k fl sebzelerine konular m z aras nda yer verdik. Yeni Türk Ticaret Yasas ndaki de ifliklikleri Mali Müflaviriniz Diyor Ki köflesinde Cevdet Eken sizler için yazd. Renklerin ruhunu yans tan ressam Alev Akseki tablolar yla dergimizin sayfalar na renk katt. 7 den 77 e do a sporlar n ile yapt m z röportajda Do ay Duyanlar Do a Sporlar Kulübü Onursal Baflkan Mehmet Refik Yücel Uluda Dergisi nin sorular n cevapland rd. AJANS-TÜRK Yönetim Kurulu Baflkan baflar l ve genç ifl adam Sarp Eyliyagil Uluda Kebapç s An lar n siz okuyucular m zla paylaflt. Ve gelelim Uluda n Vazgeçilmez Lezzetleri ve tatl lar na. K fl aylar n n vazgeçilmez tatl lar ndan Ayva ve Kabak tatl lar yan s ra, Antep F st kl Künefe ile Kaymakl Ekmek Kaday f Uluda Kebapç s ve Et Lokantalar nda sizleri bekliyor. Uluda yaln z b rakmayan siz de erli müflterilerimizi bizlerde unutmad k. Onlar dergimizin sayfalar nda yine konuk ettik. Etmeye de devam edece iz. Tüm Uluda dostlar na sa l kl mutlu aylar diler, yeni say m zda görüflmek dile i buluflmak üzere ULUDA Ailesi Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r.

4 Ç N D E K L E R 6 Uluda n Lezzet Duraklar DEN ZC LER, FLORYA, ÇAYYOLU, ARMADA, PANORA 8 YEfi L VAD ULUDA 10 ULUDA IN DOSTLARI 22 Uluda n Vazgeçilmez Lezzetleri ULUDA KEBAP 23 Uluda n Vazgeçilmez Lezzetleri ULUDA F LETO 24 Uluda n K fl Tatl lar ndan AYVA VE KABAK TATLISI Uluda n Vazgeçilmez Tatl lar ndan ANTEP FSTIKLI KÜNEFE 27 Uluda n Vazgeçilmez Tatl lar ndan KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI 28 Uluda Kebapç s ; HER ANKARALI NIN ÇOCUKLUK, GENÇL K VE fi MD K ZAMANIDIR 30 Bir Aflk Hikayesi M HR-Ü MAH 32 K fl n Bir Baflka Güzel KARAGÖL 34 ESK fieh R, YEN PORSUK 38 Kültür ve Tarih Galaksisi N KSAR 46 Adriyatik Kraliçesi VENED K 52 7 den 77 ye Do a Sporlar DO AYI DUYANLAR DO A SPORLARI KULÜBÜ Müthifl kili BAL VE TARÇIN 58 Faydas Saymakla Bitmeyen Besin TAH N KIfi SEBZELER HER DERDE DEVA 64 Renklerin Ruhunu Yans tan Ressam ALEV AKSEK 66 Mali Müflaviriniz Diyor Ki YEN TÜRK T CARET YASASI 68 Bilinmeyen Yönleri le TÜP BEBEK TEDAV S 70 Sa l k STRES

5 Uluda n Lezzet Duraklar DEN ZC LER ARMADA ÇAYYOLU PANORA FLORYA Uluda Kebapç s DEN ZC LER 1956 y l nda Denizciler Caddesi nde dört masal küçük bir lokanta olarak hizmet vermeye bafllayan ULUDA KEBAPÇISI kaliteye ve lezzete ad n vererek müflterilerinin be enisi ile geliflimini sürdürmüfltür. Bu geliflim 2 katl 250 kiflilik lokantas na geçifline sebep olmufltur. 41. hizmet y l na girerken de müflterilerinden ald güvenle Denizciler Caddesi ndeki 400 kiflilik yeni ve modern binas na tafl nm flt r. 53 y ld r ayn lezzeti sunmaya devam etmektedir. Denizciler Cad. No: 54 Ulus / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312) Uluda Et Lokantas FLORYA 800 kiflilik yemek salonu, 1200 kiflilik yeflillikler aras nda deniz manzaral bahçesi, kapal ve aç k oyun parklar, 400 kiflilik kafeteryas ve genifl otopark ile h zmet vermektedir. Ayr ca özel toplant ve yemekleriniz için tüm teknik ekipmanlarla donat lm fl projeksiyon ve slayt gösterilerinizi sunabilece iniz salonu ve buna ba l teras ile mavinin ve yeflilin kucaklaflt do al güzelliklerin lezzetle birleflti i ULUDA ET LOKANTASI kaliteyi ve hizmeti Florya da sunuyor. stanbul Cad. No: 12, Florya / STANBUL Tel: (0.212) (pbx) Fax: (0.212) Uluda Et Lokantas ÇAYYOLU Yeni asr n ilk senesinde 2001 y l nda Çayyolu Bangabandhu Caddesi nde hizmete girmifltir. 400 kiflilik salonu ve 450 kiflilik bahçesi aç k ve kapal çocuk oyun alanlar yla baflkentimizin flehir merkezi d fl nda yaflayan de erli müflterilerine de Uluda kalitesini sunmaktad r. Çayyolu ULUDA ET LOKANTASI, Uluda Kebab n yan s ra ifltah n z kabartacak di er et çeflitleri, birbirinden lezzetli meze, zeytinya l, ara s cak ve tatl çeflitlerini de bulabilece iniz menüsü ile hizmetinizdedir. Bangabandhu Bulvar No: 99 Çayyolu / ANKARA Tel: (0.312) Fax: (0.312) Uluda Kebapç s ARMADA Gün boyu al fl verifl öncesi ve sonras rahat ve kaliteli bir restoranda yemek arzu eden müflterilerine hizmet vermek amac yla 2002 y l nda 350 kiflilik panoramik manzaral salonuyla sektöründe lezzete ve kaliteye ad n veren ULUDA KEBAPÇISI hizmetini Armada Al flverifl ve fl Merkeziyle tan flt rm flt r. Armada fl Merkezi 6/166 Sö ütözü / ANKARA Tel: (0.312) (pbx) Fax: (0.312) Uluda Et Lokantas PANORA 2007y l n n kas m ay nda Oran da hizmet vermeye bafllayan 220 kiflilik iki ayr salonu ile Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi nin zemin kat nda bulunan Restoranlar Soka nda eflsiz Uluda Kebab, zgara et çeflitleri, mezeleri ve zeytinya l lar ile hizmetinizdedir. Toplant yemekleri ve özel sunumlar için projeksiyon ve slayt gösterisi sunabilece iniz 70 kiflilik özel salonu bulunmaktad r. Müflterilerine Uluda lezzetini sunan Panora ULUDA ET LOKANTASI kapal otopark, genifl manzaral teras önünde yeflil alanlar, havuzlar ve yürüyüfl parkurlar ile sizlere kaliteyi de sunuyor. Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi Turan Günefl Bulvar No: 382/64-65 Oran / ANKARA Tel: (0.312) (pbx) - Fax: (0.312)

6 8 9

7 Uluda n Dostlar D E N Z C L E R A R M A D A Ç A Y Y O L U P A N O R A F L O R Y A Afyon Valisi ULUDA da Afyonkarahisar Valisi rfan Balkanl o lu, 22. dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavufltu dostlar yla birlikte Denizciler Caddesi ndeki Uluda Kebapç s nda sohbet ettiler ve yemek yediler. Vali rfan Balkanl - o lu Ankara ya her geldi inde, mutlaka Uluda Kebapç s na u rad n, Uluda Kebap n y llard r lezzetini hiç bozmad n söyledi ULUDA da Bulufltular AAnkara Radyo Müdürü Arif Koyuncu, TMSF Baflkan Yard mc s R dvan Çabukel, Av. Mesut Y ld z ve arkadafllar Uluda Kebapç s nda bulufltular. Yemekte Uluda n dostlar na Cesim Yoludo ru da efllik etti. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel ULUDA da Alâaddin Yüksel geldi i ilk günden beri Ankara ya hareket getirdi. Ankara n n turizmini canland rmak için büyük çaba sarfeden Yüksel, durmaks zn ilçe ilçe geziyor. Tüm ilçeleri ziyaret eden vali Alaâddin Yüksel Ankara n n en köklü kebapç lar ndan olan, Uluda Kebapç s nda efli Emine Han m ile birlikte Uluda Kebab yedi ve an defterini imzalad. Akademisyenler ULUDA da G azi Üniversitesi Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü taraf ndan düzenlenen Uluslararas K fl Okulu WS-RADS 2012 etkinli i 23 Ocak-3 fiubat 2012 tarihleri aras nda gerçekleflti. Almanya, Avusturya, Polonya, Hollanda, Portekiz ve Gazi Üniversitesi Ö retim Üyeleri taraf ndan gerçekleflen etkinlik tüm kat l mc lar n en özel Türk yeme i olan kebapla bulufltuklar bir gece yaflad lar. Etkinli in yürütücüsü Doç. Dr. Esin Boyac o lu, etkinli e kat lan yabanc akademisyenlerle Gazi Üniversitesi ö retim üyeleri, Uluda sponsorlu unda Panora Uluda Et Lokantas nda geleneksel Uluda lezzeti ile a rland.

8 Uluda n Dostlar D E N Z C L E R A R M A D A Ç A Y Y O L U P A N O R A F L O R Y A Güler Sabanc ULUDA da Ünlü ifl kad n, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc, Ankara daki yo un ifl görüflmelerinin aras nda Ulus Denizciler Caddesi ndeki Uluda Kebapç s na gitmeyi ihmal etmedi. Güler Sabanc Ankara ya her geldi inde mutlaka Uluda Kebapç s na gidip Uluda Kebab n yemeden stanbul a dönmüyor. Nevruz Toplant s ULUDA da Yap ld T ürk Kültür ve Sanatlar Ortak Yönetimi (TÜRKSOY), Ankara l Kültür ve Turizm Müdürlü ü ve Ankara Büyükflehir Belediyesi 21 Mart Nevruz törenleri toplant s n Denizciler Caddesi ndeki Uluda Kebapç s nda yapt. Nevruz Törenleri için Türk Cumhuriyetleri nden 150 ye yak n sanatç Ankara ya gelecek. Toplant ya Ankara l Kültür ve Turizm Müdürü Do- an ACAR, TÜRKSOY Daire Baflkan Sancar MÜLAZ M, Ankara Büyükflehir Belediyesi Kültür Müdürü Ali R za YARAR, l Kültür ve Turizm Müdür Yard mc s Hikmet YÜKSEL, Etnografya Müze Müdürü Yücel KUMANDAfi, Resim Heykel Müze Müdürü Ömer Osman GÜNDO DU, l Kültür ve Turizm Müdürlü ü fiube Müdürü Semra TÜRKER ve TÜRKSOY uzman Arman Nur MUHAMMED kat ld.

9 Uluda n Dostlar D E N Z C L E R A R M A D A Ç A Y Y O L U P A N O R A F L O R Y A Japon Misafirler Uluda Florya da Yurtd fl ndan gelen misafirlerin bir kez tatt ktan sonra unutamad klar bir lezzet Uluda Kebap. Bu lezzete al flt ktan sonra uluda da yemek yemeden ülkelerine dönmüyorlar. Tokyodan gelen yabanc misafirleri de, Burhan Uluda ailesi ile birlikte, Uluda Florya da a rlad. Japon misafirler Uluda kebab çok be endiklerini ve bu lezzeti ülkelerine döndüklerinde de unutamayacaklar n belirttiler. Ayd n Çocuk Evi Florya da Çocu un geliflim dönemleri ve geliflim alanlar na uygun prensiplerle do aya, bilime, kültüre, sanata, hayata dair temel, evrensel bilgileri vermeye soyunan, amac bilime, sanata, kültüre, çevreye, insana, eme e duyarl, sorumluluk sahibi, özgüveni geliflmifl özgür ve özgün ruhlu insan yetifltirmekte ilk ad mlar do ru biçimde atmas n ö retmek olan AYDIN ÇOCUK EV nin de erli minikleri ve de erli ö retmenlerini FLORYA ULUDA ET LOKANTA- SI'nda a rlamaktan onur duyuyoruz.

10 Uluda n Dostlar D E N Z C L E R A R M A D A Ç A Y Y O L U P A N O R A F L O R Y A Levent Yüksel ULUDA da Ankara ya geldi imde dostlar mla Uluda Kebapç s na u rar, zevkle o lezzetli Uluda Kebab n yeriz. Y llard r lezzetini hiç bozmayan Uluda Kebab n yine Uluda n güleryüzlü personeli sunuyor. Levent Yaksel ve Arkadafllar Neden ULUDA Kebap? Ailelerimiz, dostlar m zla birlikte güzel bir günü kutlamak için genellikle Uluda Kebap yeme e gideriz. Hofl bir mekanda, güleryüzlü insanlar taraf ndan karfl lanmak, tertemiz masalarda ailelerimiz, dostlar m zla sohbet etmek, hepimize huzur veriyor. Kendimizi Uluda Ailesi nin bir ferdi gibi hissettiriyor. Lezzetli salatalar m z, meyve sular m z yan s ra mis kokulu kebaplar - m z, ifltah aç c sosu, tereya kokusu, tatl lar, çay, kahvesi... Bütün bunlar bitiyor, ama bizi oraya çeken, bitmeyen, tükenmeyen birfley var; Uluda Ailesi nin, çocuklar na, efllerine sayg s ve sevgisi, onlardan bahsederken gözlerindeki par lt, yüreklerindeki yüce sevgi. Bize bu güzelli i yaflatan k ymetli babalar, dedeleri ziyaret etmek, sohbet etmek,hepimizi çok mutlu ediyor. Biz Uluda Kebap tan çok, Uluda Ailesi ni çok seviyoruz. Doç. Dr. Fatma Nur ÇAKMAK ULUDA Bir Marka 50 y ldan uzun süredir memleketimzin hizmetinde en üstün standartlarda, be eni ile çal flma hayat n sürdüren Uluda Kebab kutluyorum. Milli Türk mutfa n n en güzel örneklerini her seferinde mutlulukla tatma imkan na sahip oldu umuz Uluda art k bir marka olmufltur. Bu baflar lar n n milli s n rlar ötesine bundan böyle tafl nmas da her halde yeni ve olmas gereken bir hedef olmal d r. Çünkü Türk mutfa ve Uluda bunu hak ediyor. Sayg lar mla, Ali Külebi ART - Avrasya TV D fl Politika Direktörü Y llard r Tercihimiz Y llard r benim, eflimin ve çocuklar m z n ilk tercihi herzaman, Uluda olmufltur. stanbul dan genellikle Ankara da kebaplar n zevkle yedi imiz Uluda ürünlerinin tad daima bizim için unutulmaz olmufltur. Yaln z ailece de il dostlar mla da büyük bir mutluluk içinde geldi imiz yerde daima Uluda olmufltur. Uluda lokantalar ndaki personelin davran fl çok zarif yaklaflmalar benim için büyük zevk kayna olmaktad r. Tüm yöneticileri ve personeli en içten duygularla tebrik ediyor, Teflekkürlerimi sunuyorum. Ali Do an Ünlü Hep Ayn Lezzet tfaiye Meydan nda aç l fl ndan bu yana Uluda Kebab n lezzetle yemekte oldu umuz müessesenin ayn nefaset de sürdürdü ü kebab n hemen hemen her hafta yemekten mutluyuz. Daha nice y llar ayn servisi sunmaya devam edece inden emin oldu umuz Uluda Kebap a ileride de Ankaral lara ayn flekilde lezzetli sunumda bulunma a devam dileklerimizle Avukat Emin Gürol Çocuk Dostu ULUDA Uluda restaurant; ailemizle ve arkadafllar - m zla birlikte yemek yiyece imiz zaman ilk akl m za gelen adres. Burada olmaktan hir zaman çok mutlu oluyoruz. Yemetlerin lezizli- i yan s ra personel de çok güleryüzlü ve yard mc, bu da bizi çok mutlu ediyor. Çayyolu nda böyle Çocuk Dostu bir restaurant oldu u için çok flansl y z. Avukat Sabriye Bora Dr. Gülfem Çelik

11 Uluda n Dostlar D E N Z C L E R A R M A D A Ç A Y Y O L U P A N O R A F L O R Y A U ur Dündar Florya da Çelik Aileleri ULUDA da lksen Dede ve Ailesi ULUDA da Fatih Sönmez ULUDA da Çatal Ailesi ULUDA da

12 Uluda n Dostlar D E N Z C L E R Halfeti nin Siyah Gülü Ünlü yazar Naz l Eray iyi bir ULUDA dostu. Her f rsatta ULUDA Kebapç s na u rar ULU- DA Kebab n zevkle yer. Nazl Eray Halfeti nin Siyah Gülü isimli yeni roman n n imza günüde ULUDA da yaln z b rakmad. ULUDA n genel müdürü Cesim Yoludo ru, Nazl Eray n yan ndayd. K TAP HAKKINDA Aflk n siyah kadife gülü avucunuzun içinde Mardin desiniz Aflk bir rüya m? nsan n yüre ini titreten, içine girmek için heyecanla, bir uçak körü ünde bekler gibi bekledi i, sonra koflarak içeriye girdi i bir baflka dünya m? Sanki ana karn na yeniden dönüfl, orada dünyadaki ruh eflini bulmak m? Büyülü flehir Mardin. nsan n görüp geçirdi i her fleyi tuhaf bir mikserin içinde eritip bambaflka bir dünya yaratan bir uygarl n befli i. Antik ça lar n ulafl lmaz kral Darius un, Konservatuvar Kad nlar Korosu ndaki sar fl n tombul Meserret e gönlünü kapt rmas Ünlü spanyol yönetmen Luis Buñuel e ç lg nca âfl k olan, Halfeti nin siyah bir gülünün göbe- inden ç km fl eflsiz güzellikteki Rüya Kad n: Halfeti nin Siyah Gülü. Bir ihtiyar n yaz p geceyar s bir kutuya b rakt inan lmaz bir aflk, arzu ve tutku mektubu. Bir ihtiras mazbatas Dört yafll adam n hayat n ucuna tutunup belleklerini kaybetmemek ve özgür yaflayabilmek için verdikleri ola anüstü savafl. Servili dar yollar nda sevdan n delice kofltu u eski bir Katalan mezarl Aldat lan bir kad n n ac feryad ve bilinmeyen dünyalardaki bir çerçevenin içindeki tutsak Pafla. Aflk n siyah kadife gülü avucunuzun içinde Mardin desiniz Nazl Eray n yeni roman Halfeti nin Siyah Gülü nde...

13 ULUDA IN VAZGEÇ LMEZ LEZZETLER y l ndan beri Uluda Kebab n n eflsiz lezzeti 1956ve di erler kebaplardan ay ran özelliklerinin bafl nda yap m nda kullan lan malzemeler gelir. Bütün malzemeler büyük bir özenle seçilmekte ve haz rlanmaktad r. Uluda Kebapta kullan lan döner, pide, tereya ve domates sosu Uluda kendi özel olarak üretmektedir. Kebapta kullan lan et bile farkl d r. ULUDA IN VAZGEÇ LMEZ LEZZETLER Uluda n ayr bir lezzeti; fileto. Tecrübeli ustalar n özenle haz rlad bu eflsiz lezzet danan n bel bölgesinin iç taraf ndan al nan bonfileden haz rlan r. Ya s z, sinirsiz, yumuflak ve çok leziz olan bu eti eflit incelik, kal nl klara yaprak yaprak b çakla açarak hafif ya lad ktan sonra hafif yanan zgarada dakika piflirilir. Ve bu eflsiz lezzet afiyetle yemeye haz r hale gelir. 23

14 ULUDA IN KIfi TATLILARI K ış mevsimin en çok sevilen tatlılarından birisi şüphesiz ayva tatlısıdır. Diğeri ise, kabak tatlısıdır. Uludağ Kebapçısının ayva tatlısı çok hafif ve lezzetlidir. Elma püresi ve Afyon süt kaymağı ile servis edilir. Kabak tatlısı ise, üzerine konulan ceviz içi ile sunulur

15 ULUDA IN VAZGEÇ LMEZ TATLILARI Di er tatl lardan fark s cak olmas ve siparifle göre an nda haz rlanmas d r. Uluda n özel tereya yla ya lanan bu kaplara, kaday f tel tel hale getirildikten sonra birer porsiyonluk özel bak r kaplara bir s ra dizilir. Ard ndan tuzsuz özel künefe peyniri konur. Bir s - ra daha kaday f dizilir. Üzerine hafif bast r larak s k flt r l r. Hafif yanan zgarada bir taraf k zard ktan sonra çevrilir, di er taraf da k zart l r. So utmadan l k flerbeti dökülerek servise haz r hale gelir. Herkesin damak zevkine göre üzerine Antep f st ilave edilir. ULUDA IN VAZGEÇ LMEZ TATLILARI U luda n y llard r en çok tercih edilen tatl lar ndan biri. Nefis ekmek kaday f üzerinde Afyon süt kayma ile servis ediliyor. 26

16 Uluda Kebapç s ; Her Ankaral n n Çocukluk, Gençlik ve fiimdiki Zaman d r Sarp EVL YAG L Ajans-Türk Yönetim Kurulu Baflkan Uluda Kebapç s ; her Ankara l gibi benimde an lar mda ve dima mda çok farkl bir yere sahiptir. Ayn fl Bankas n n demir kumbaras gibi; bir simge, de iflmeyen bir lezzet, kalite ve çok uzun soluklu bir dostluktur. Ülkemizin 60 y la yaklaflm fl ve sürekli ayn kaliteyi koruyarak sürdürmüfl çok az markas ndan birisidir. Uluda Kebapç s n n Ulus taki eski ilk yerinde çok fazla an m var. Önceleri her pazar ö len amcam, yengem, babam, annem, a abeyim ile yedi imiz uzun Pazar yemeklerinin de iflmez adresi Mis gibi tereya kokusu 40 y l sonra bile halen burnumda tütmekte. Uluda Kebab n n üzerinde gelen köfteleri, aile büyükleri ile tabaktaki domates ve köz biberlerle takas ederek ilk kazançl ticari faaliyetler! 28 Daha sonra, üniversite s nav ndan ç kar ç kmaz 18 yafl mda solu u Uluda Kebapç s nda al fl - m z ve 1,5 porsiyon kebap ile kendimizi ödüllendiriflimiz En unutulmaz an lar mdan biriside; 1991 y l nda 3 ay New York ta kald ktan sonra dönüflümde havaalan ndan, direkt Ulus Denizciler deki lokantaya iniflim ve kokusunu ve lezzetini çok özledi im Uluda ma kavuflmam, ayn bir sevgiliye kavuflur gibi! Bütün bunlar ; bugün burada 43 senesini Uluda markas n gelifltirmeye adam fl olan k ymetli dost Cesim bey ve Uluda bayra n kaliteden ödün vermeyerek daha yükseklere ç karaca n tan y nca ve sohbet edince gördü üm ailenin ikinci kuflak temsilcisi sevgili Burak Uluda kardeflimle, de iflmeyen lezzet eflli inde tadmaktan gurur duydum. Sohbet esnas nda; Uluda Et Lokantas n n kalitesinin Çankaya, Gaziosmanpafla da do du- um ve büyüdü üm mahalle olan Filistin Caddesi nin üzerindeki yeni yerde, yeni bir flube açarak devam edecek olmas n iflitmekte hem bir Ankara l, hem de bir Uluda sevdal s olarak beni ayr ca çok mutlu etti. Yeni yat r mlar n n, Ankara ya ayr bir de er kataca na inan yorum. Kendileri kadar, kaliteli et seven tüm vatandafl - m za hay rl, u urlu olsun! 29

17 Mihr-ü Mah B R AfiK H KAYES Osmanl n n büyük cihan padiflah Kanuni Sultan Süleyman n ve büyük aflk Hürrem Sultan n bir k z çocu u gelir dünyaya. Efsane bir aflk n meyvesidir bu çocuk ve bu yüzden belki efsane aflklar n en temeline, en masals olan na ithafen ismi Mihrimah konulur Mihr-ü Mah Farsça da Günefl ve Ay demektir. Zaman h zla geçmifl Mihrimah Sultan büyümüfl 17 yafl na gelmifltir ki o zamanlar için evlendirilmesi uygun olan bir yafltad r. ki talibi olur, biri Diyarbak r valisi Rüstem Pafla d r, di eri ise saray n bafl mimar Mimar Sinan Padiflah biricik k z n Rüstem Pafla ile evlendirir, Sinan evlidir ve 50 yafl ndad r ama bilinen odur ki Mihrimah Sultan a deliler gibi afl kt r. Mimar Sinan o derece derin bir tutku ile afl k oldu- u Mihrimah Sultan a kavuflamam flt r fakat o na olan aflk n olanca güzelli iyle sanat na yans tm flt r. stanbul un en güzel yerlerinden birine, Üsküdar a Mihrimah Sultan ad na bir cami yapmas istenir kendisinden y l nda infla etmeye bafllad cami yi 1548 y l nda tamamlar. Cami infla edilirken bir yandan kendi aflk n anlat r hiç flüphesiz ve eserine sanki eteklerini giymifl bir kad n siluetini verir, ayr ca cami için mimari olarak esinlendi i, örnek ald yer ise bir baflka aflka, kutsal bir aflka adanm fl bir flaheserdir: Ayasofya! Bahsi geçen bu cami 2 Minareli olup, padiflah ferman ile yapt r lan bir eserdir, ama Sinan n söyleyecekleri bununla bitmemifl olacak ki bu eserden 14 y l sonra o güne kadar ilk defa, padiflah ferman olmaks z n, Edirnekap da surlar n yak n na pek kimsenin ilgilenmedi i ss z, yaln z ama stanbul un en yüksek tepesi olan bir yere, sanki aflk n n gizli, ss z ve yaln zl n ama bir o kadar büyüklü ünü hayk rmak istermiflcesine ikinci bir eser yapmaya koyulur; Mihrimah Sultan a. Derler ki; Cami Mihrimah Sultan n o duru, gösteriflsiz ve bir o kadar asil güzelli ine istinaden küçücüktür ve sadece 38 metre bir minareye sahiptir. Bir adet incecik kubbesinin üzerindeki 161 pencere ise, iç güzelli inin ne kadar ayd nl k ve berrak oldu unu temsil eder, bu sayede gün fl n n her köflede adeta dans etti i kad ns edal. cami içindeki pandatiflerde ve minare kenarlar ndaki upuzun ifllemelerde de Mihrimah Sultan' n o çok güzel ayak topuklar n döven, upuzun saçlar tasvir edilmifltir. Ve yine denir ki Mihrimah Sultan n statüsü iki minareli cami yapt rmaya yetmesine ra men, yaln zl n simgelemesi anlam nda tek minareli yap lm flt r bu cami. Ama Sinan aflk n öyle sihirli bir t ls mla mühürlemifltir ki, bu s rra flafl rmamak, o sevdalar n naifli ine imrenmemek elde de il. Sinan Usta'n n aflk' n n vesikas d r sanki; iki caminin de yeri özenle seçilmifltir. Güneflin do um ve bat m yerleri tespit edilerek yap lm fl camilerdir. Edirnekap daki Mihrimah Sultan Camii ni ayn anda görebilece iniz bir yer tespit edin. Günbat - m nda (elbette, y l n sadece bir gününde ki o gün 21 Mart günüdür; Yani gece ile gündüzün uzunlu- unun birbirine eflit oldu u gündür. Ve tabii daha enteresan, o günün Mihrimah Sultan n do um günü olmas d r) görece iniz muhteflem manzara fludur: Edirnekap Camii nin tek minaresinin arkas ndan günefl batarken, Üsküdar daki caminin minareleri aras ndan ay do acakt r! Bu nas l bir hesaplama, nas l bir estetik anlay fl d r! 30 31

18 KIfiIN B R BAfiKA GÜZEL Dört mevsim, farkl güzellikleri bar nd ran Karagöl her iki taraf yamaçlarla çevrili, çevresi çam ve da kavak a açlar ile kapl do- al bir terapi alan denebilir. fiehrin gürültüsünden uzaklafl p, kafas n dinlemek isteyenler için ideal bir yer. K fl n ayr bir güzelli e bürünen göl ve çevresi bembeyaz kar örtüsü alt nda insan adeta büyülüyor. Göle ad n ; üzerine yans yan a açlar n gölgesi veriyor. Gölün derinli i, yer yer 80 metreye kadar iniyor. K fl n, so uk günlerde göl yüzeyi donuyor. Tepelerde, yaz n bile kar a rastlan yor. Çubuk ilçesi yak nlar nda, bulunan göl Ankara ya 74 km. uzakl kta bulunuyor. Çubuk ilçesinden de 29 km. sonra, Karagöl e ulafl yorsunuz. Tabelalar, sizi zaten yönlendirecek. Çubuk ile K z lc hamam aras nda bulunan bu göl bir krater gölü. Küçük ama derin bir göl. Gölün çevresi, ormanlarla kapl. Karagöl A tipi bir mesire yeri. Göl k y s nda misafirhane, bekçi evi, k r gazinosu ve tuvalet bulunuyor. Mesire yeri içinde tek bir restoran var. Sabah kahvalt s n bu restoranda do al ürünler yiyerek yapabilirsiniz. Ö le yeme inde ise; et çeflitleri ve alabal k yiyebilirsiniz. So uk günlerde, ahflap a rl kl iç mekânda, yemek yenilebilir. Gölün çevresinde 200 piknik masas var. Masalar n hepsi göl e yak n ve göl manzaral. Mangal keyfi yan s ra; göl çevresindeki 1.5 km.lik yolda, do a yürüyüflü yapmakta mümkün. Karagöl olta bal kç l yapmak için de çok uygun. Karagöl gerçekten Ankara turizmi için bulunmaz bir nimet. Karagöl ü korumak, bakmak ve iflletmek için Çubuk Belediyesi; Milli Parklar Müdürlü ünden ihale ile 5 y ll na ald

19 Avrupa y gezenlerin, ilk dikkatini çeken kentlerin nehir veya çay kenarlar nda kurulmufl olmas d r. Bu kentlerin sosyal yaflamlar - n n da kenarlar nda geliflti i nehirler ayn zamanda bulunduklar kentlere bir güzellik katt için gezginlerin de ilgisini çekerler. K y lar ndaki kafeler, üzerlerindeki köprüler, kent içi ulafl - m sa layan veya turistik gezi yapan çeflitli tekneler bulunduklar kentlerle özdeflleflerek adeta o kentlerin simgesi olmufllard r. Budapeflte nin Tuna üzerindeki köprüleri, Prag n Charles köprüsü üstündeki heykelleri, Porto nun Douro k - y s ndaki bal k restoranlar içinden geçen nehirlerle özdeflleflmifl kentlere örnek gösterilebilir. Türkiye de de içinden nehir geçen baz kentler var ama zaten az say da olan bu kentlerin nehirlerini koruduklar ve onlara hayat verdikleri pek söylenemez. çinden Yeflil rmak geçen Amasya ve K z l rmak k y s ndaki Avanos bir ölçüde de olsa nehirleriyle yaflayan yörelerimiz aras nda say labilir. Ankara ise ne yaz k ki içinden geçen derelerini kapatarak bu flans n kaybetmifltir. Bir zamanlar neredeyse kaybolmaya yüz tutmufl Porsuk Çay gibi Ankara n n Hatip, ncesu ve Çubuk çaylar korunabilseydi bugün Ankara da içinden nehir geçen kentler aras nda say labilirmifl. Eskiflehir in bugünkü halini görünce bunu daha iyi anl yoruz. YAZI : Timur ÖZKAN Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi nin uygulad projede öncelikle Porsuk Çay n n yaflat lmas hedeflenmifl daha sonra iki kenar imar edilerek halk n kullan m na aç lm fl, üzerindeki köprüler yenilenerek ve heykellerle süslenerek kentin estetik düzeyi yükseltilmeye çal fl lm fl ve en nihayet Paris in üzeri caml gezi tekneleri ve Venedik in gondollar getirilerek Porsuk sadece kenar ndan bak lan bir nehir olmaktan öte üzerinde de yaflanan bir su yolu yap lm fl. Eskiflehir in bir di- er baflar l uygulamas tramvay kent merkezindeki bu ça dafl görüntüyü tamaml yor. 34

20 Eskiflehir de bulunan Anadolu ve Osmangazi üniversitelerinin yaratt genç nüfusun da bir sonucu olsa gerek sosyal yaflam çok geliflmifl, özellikle Porsuk kenar ndaki yaya bölgeleri ve buralardaki kafeler Avrupa daki benzerlerini aratm yor. Genellikle genç nüfusun ra bet etti i bu mekânlardan biri ve gezginlere yönelik ifllevi ve dekorasyonuyla Türkiye nin ilk ve tek gezgin kafesi olan Varuna Gezgin, hem Eskiflehirlilerden hem de kenti gezmeye gelen yabanc lardan ilgi görüyor. Öte yandan, Eskiflehir in geleneksel dokusuyla restore edilerek yaflat lmaya çal fl lan tarihi Odunpazar semtindeki cam sanatlar, lületafl, karikatür müzeleri de sadece Eskiflehir de görebilece imiz kültürel zenginlikler olarak dikkat çekiyor. Özellikle emici ve filtre edici bir özelli e sahip olan Eskiflehir e özgü lületafl ndan yap lan süs ve sanat eserlerini görebilece imiz Lületafl Müzesi dünyada ilktir. Bir gençlik merkezi olarak yeniden ifllevlendirilerek restore edilen eski meyve sebze hali ile b çakç, çanta ve ayakkab tamircileri gibi hüner isteyen baz mesleklerin kendilerine ait sokaklarda yaflat lmaya çal fl ld Hamamyolu semti de Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi nin baflar l koruma/yaflatma uygulamalar na örnek gösterilebilir. Eskiflehir, büyük yeflil alanlar yla da göz dolduruyor. çinde tarihi bir trenin çocuklar gezdirdi i ve Nuh un gemisinin temsili maketi ile kenar nda gerçek ölçülerde bir korsan gemisinin de bulundu u büyük bir göletin etraf nda düzenlenen Bilim Sanat ve Kültür Park bu yeflil alanlar n en büyü ü. Eskiflehir de ayr ca, aralar nda biri yar olimpik olmak üzere iki havuzu ve yapay plaj yla Eskiflehirlilere deniz keyfini yaflatan Porsuk k y s ndaki Kentpark n ve ad n içinde bulunan yapay flelaleden alan fielale Park n da bulundu u daha birçok yeflil alan bulunmaktad r. Eskiflehir deki dönüflüm hakk nda farkl bak fllar da yok de il. Yap lanlar yapay ve özenti bulan baz entelektüellere göre Avrupa dakiler gibi yap larak Avrupal olunmuyor. Örne in Porsuk üzerinde yeniden yap lan köprüler ve üzerindeki heykeller Eskiflehir e ait gibi durmuyor. Tramvay belki düzgün çal fl yor ama ara sokaklardaki trafik s - k fl kl n n ve otopark sorununun önüne geçilemiyor. Eskiflehir in eski ve Porsuk un yeni yüzü her taraftan yolumuzun üstünde, kente hem Ankara dan hem de stanbul dan kolayca ulafl labiliyor. Ankara yolunun tamam na yak n k sm bölünmüfl yol ve 2,5 saat kadar sürüyor. Bölünmüfl yol çal flmalar devam eden stanbul yönünde yolculuk 4 saati geçiyor ama bu taraftaki yeflil co rafya bu yolculu a de iyor. zmir, Antalya taraf ndan geliflte ise Afyon-Çifteler üzerinden Eskiflehir e ulafl labilir. Ayr ca Ankara- stanbul tren yolu da Eskiflehir den geçiyor ve yüksek h zl trenle sadece 1 saat 20 dakikada Eskiflehir e ulaflmak mümkün.

21 KÜLTÜR ve TAR H GALAKS S YAZI VE FOTO RAFLAR : Olay SALCAN Niksar da geleceğini turizmde arayan beldelerimiz arasında tanıtım faaliyetlerine önem ve hız veren çalışmaları ile dikkatlerimizi çekiyor. Belediye Başkanı Duran Yadigar neredeyse tüm turizm fuarlarında kentin tanıtımı için bulunuyor. Ankara'dan da 16 kişilik bir grup 3K Turizmin organizatörlüğünde bir tanıtım turuna katıldı. Karlı bir Ankara sabahında Songül Ataklı nın sıcak konukseverliği ile başlayan hafta sonu, güzel izlenimlerle sona erdi. Niksar'da Belediye Başkanının konukseverliği ve güzel planlanmış bir program dahilinde kent ve Çamiçi Yaylası gezildi. Yöresel yemekler ve gösteriler izlendi. Ankara n n karl ve çok so uk olan bir cumartesi gününde sabah n erken saatlerinde so u a, kara ve tüm olumsuzluklara ald rmadan Anadolu ya ve turizme gönül vermifl birkaç arkadaflla Niksar a hareket ettik. Yol boyunca da kar devam etti. Geziyi iptal etmek ve yoldan geri dönmek, hiç ama hiç akl m za gelmedi. Herkes güzel havada gider ve gezer. Ama biz her havada gideriz. Biz Anadolu ya gönül vermifllerdeniz. Anadolu nun dört mevsimde de güzel ve görülmeye de er oldu unu biliyoruz. Tüm yol boyunca gördü ümüz beyazl k, genç ve güzel bir k z n giydi i gelinli i an msatt bize. Bizler de gelinin nedimeleri gibiydik sanki. Biliyorduk ki gidece imiz yer olan Niksar sahip oldu u de erleri ile her ne pahas na olursa olsun görülmeye de- er bir beldemiz. Bu güne kadar yapt m tüm gezilerde Anadolu beni hiç yan ltmad. Keflke gelmeseydim, de medi demedim. Anadolu bu f rsat kimseye vermez. O her zaman insan flafl rt r. Tüm olumsuz hava koflullar na ra men güvenli bir flekilde Niksar a ulaflt k. Bizi Niksar Belediye Baflkan Duran Yadigar ve de erli ekibi karfl lad lar ve muhteflem Niksar gezimiz de bundan sonra kara, buza ve so u a ald rmadan kesintisiz devam etti. Genelde tan t m kitaplar ndaki foto raflar havan n çok güzel oldu u zamanlarda çekilmifl olur. Ben ise karla kapl bir Niksar n foto raflar n çektim. Umar m daha farkl olmufltur. Pontus, Roma, Bizans, Daniflmendli, Anadolu Selçuklu, lhanl, Beylikler ve Osmanl mparatorlu u kültür ve medeniyetlerinin bir arada oldu u zengin de erlere sahip bir ilçemiz Niksar. Kelkit Vadisi nin geniflledi i Niksar Ovas n n kuzeybat s ndaki yamaçlara kurulu Niksar, tarihi ve kültürel de erlerinin yan nda do al zenginliklere de sahip.

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği & Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-1344) ile 1 Kabul edilen 4 Aday olarak önerilen 5 UNESCO Dünya Mirasının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 26 Eylül 2013

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010)

Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010) Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) 7 Kasım 2010 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Kan ya lar ve kolesterol

Kan ya lar ve kolesterol Kan ya lar ve kolesterol Kolesterol, beslenmeyle ald n z ya lar n, karaci erde ifllendikten sonra damarlarda dolaflan bir fleklidir. Kötü kolesterol (LDL-Kolesterol), damar sertli i (aterosklerozis) ve

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı