EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 10. SINIF

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 10. SINIF"

Transkript

1 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR Sezgin ÇEKÜÇ Gülsen SAGUN Zeynep DOYMUŞ Berna ERGENER Özlem ÖZDEMİR DEVLET KÝTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012

2 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 4834 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: ?.Y Her hakký saklýdýr ve Millî Eðitim Bakanlýðýna aittir. Kitabýn metin, soru ve þekilleri kýsmen de olsa hiçbir surette alýnýp yayýmlanamaz. Editör Ayten AKIN Dil Uzmanı Nuran ÖZLÜK Program Geliþtirme Uzmaný Emine ALTUN Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný Abdülkadir İNAN Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Uzmaný Gülçin TAŞPOLATOĞLU Görsel Tasarým Zuhuri TETİK-Sebahat AKÇAY-Feyza GÜRSOY ISBN: Millî Eðitim Bakanlýðý, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 256 sayýlý kararý ile ders kitabý olarak kabul edilmiþ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve 3398 sayýlý yazısı ile üçüncü defa adet basýlmýþtýr.

3

4 ATATÜRK'ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin! Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zapt edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular da t lm fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! flte, bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asîl kanda, mevcuttur!

5 .. MUSTAFA KEMAL ATATURK

6

7 İÇİNDEKİLER KÝTABIMIZI TANIYALIM IX I. ÜNÝTE: BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM A. BİREYİN GELİŞİMİ Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin İlkeleri Gelişim Alanları B. GELİŞİM DÖNEMLERİ Doğum Öncesi Bebeklik Çocukluk Erinlik Ergenlik Yetişkinlik C. GELİŞİM GÖREVLERİ VE EĞİTİM Gelişim Görevleri Gelişim Görevlerini Yerine Getirmede Eğitimin Rolü I. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME II. ÜNÝTE: KİŞİLİK GELİŞİMİ VE EĞİTİM A. KİŞİLİK GELİŞİMİ VE KURAMLARI Kişilik Gelişimi Kişilik Gelişimiyle İlgili Kuramlar B. KİŞİLİK GELİŞİMİNDE EĞİTİMİN ÖNEMİ II. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME III. ÜNÝTE: BİREYSEL FARKLILIKLAR VE EĞİTİM A. EĞİTİMDE BİREYSEL FARKLILIKLAR VE ÖNEMİ B. ÖZEL EĞİTİM Amacı ve Önemi Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireyler Özel Eğitim Kurumlarının İşlevleri Özel Eğitimdeki Gelişmeler C. OKUL REHBERLİK HİZMETLERİ Rehberlik Hizmetlerinin Amacı ve Önemi Rehberlik Hizmetlerinin Temel İlkeleri Okul Rehberlik Servisinin Hizmet Alanları III. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME VII

8 IV. ÜNÝTE: ÖĞRENME A. ÖĞRENMENİN DOĞASI Öğrenme Kuramları Öğrenme Biçimleri (Stiller) B. ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Bireyden Kaynaklanan Faktörler Çevreden Kaynaklanan Faktörler IV. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖRNEK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI EK: Başarım (Performans) Çalışması EK: Proje Çalışması EK: Proje Değerlendirme Formu EK: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve Azaltma Eylem Planı EK: Özürlü Dostu Belediye Yarışması Projeleri EK: Tutum Ölçeği SÖZLÜK KAYNAKÇA VIII

9 KİTABIMIZI TANIYALIM HAZIRLIK Öğrencinin konu ile ilgili geçmiş yaşantı, ön bilgi ve düşüncelerini harekete geçirdiği konuya giriş bölümüdür. İNCELEME Konunun bileşenlerinin bütünlüklü ve çok yönlü bir sunumla keşfetmeye, sentezci düşünmeye ve yorumlamaya açıldığı bölümdür. NELER ÖĞRENDİK? Öğrencinin konu ile ilgili bilgilerini hatırlayıp pekiştirdiği bölümdür. MERAKLISINA İşlenen konunun makale, dergi, kitap, kitle iletişim araçları vb. yayımlardan alınan ilgi çekici, kısa metinler ve haberler ile ilişkilendirildiği bölümdür. DÜŞÜNDÜREN GÜLÜMSEME Öğrencinin mizahi duygu ve eleştirel düşünce aracılığı ile öğrendiklerini pekiştirdiği bölümdür. IX

10 KİTABIMIZI TANIYALIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Öğrencinin hedeflenen kazanım ve becerileri ne kadar edindiklerini anlamaları ve değerlendirmelerini sağlayan bölümdür. BAŞARIM (PERFORMANS) Öğrencinin bilgilerini bir ürün veya aktiviteye dönüştürmesine ve becerilerini geliştirmesine yönelik geniş kapsamlı çalışmalarda bulunduğu bölümdür. PROJELER Öğrenciden dersle ilgili öğrendikleri bilgileri bir plan ve program dâhilinde tasarlayarak ürüne dönüştürmesinin istendiği bölümdür. Proje ile ilgili Öğretmen Değerlendirme Ölçeği ve öğrenciler için Öz Değerlendirme Formu kitabın sonunda verilmiştir. BİLGİ KÖPRÜSÜ Öğrencinin inceleme ve etkinliklerle ulaştığı sonuçları pekiştirme, toparlama ve sonuçlandırmasını sağlamak amacına yönelik konu ile ilgili bilgilerin bulunduğu bölümdür. Okul İçi Etkinlik Okul Dışı Etkinlik ETKİNLİK Öğrencinin okul içi/okul dışında gerçekleştirebileceği bilgiye bireysel veya grupla ulaşmasında çoklu zekâ yöntemi dikkate alınarak oluşturulan araçsal nitelikteki çalışma formları ile ilgili bölümdür. X

11 I. ÜNİTE BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM A. BİREYİN GELİŞİMİ 1. Gelişimi Etkileyen Faktörler 2. Gelişimin İlkeleri 3. Gelişimin Alanları B. GELİŞİM DÖNEMLERİ 1. Doğum Öncesi 2. Bebeklik 3. Çocukluk 4. Erinlik 5. Ergenlik 6. Yetişkinlik C. GELİŞİM GÖREVLERİ VE EĞİTİM 1. Gelişim Görevleri 2. Gelişim Görevlerini Yerine Getirmede Eğitimin Rolü

12 BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM A. BİREYİN GELİŞİMİ HAZIRLIK 1. Aileniz tarafından anlaşılmadığınızı düşündüğünüz durumlar oldu mu? Arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. Aşağıda verilen Çocuğumu Yeniden Yetiştirmem Mümkün Olsaydı adlı şiirde çocuk eğitimi ile ilgili ne tür bir düşünce vurgulanmaktadır? Sözlü olarak ifade ediniz. Çocuğumu Yeniden Yetiştirmem Mümkün Olsaydı Çocuğumu yeniden yetiştirmem mümkün olsaydı, Ona işaret parmağımı kaldırıp yasaklar koymak yerine, Parmaklarıyla resim yapmayı öğretirdim. Hatalarını daha az düzeltir, onunla daha çok yakınlık kurmaya çalışırdım. Onu sadece gözlerimle izler, saat kısıtlamaları koymazdım. Daha bilgili olmaya çalışır daha çok şefkat gösterirdim. Onunla daha çok yürüyüşlere çıkar, uçurtmalar uçururdum. Ona karşı ciddi bir tavır içinde olmak yerine onunla oyun oynardım. Onunla kırlarda koşar, yıldızları seyrederdim. Onunla daha az çekişir, ona daha çok sarılırdım. Önce benlik saygısı kazanmasını sağlar, sonra bir ev almaya çalışırdım. Ona her zaman katı davranmaz, onu daha çok onaylar ve yüreklendirirdim. Güç konusunda daha az ders verir, sevgi konusunda daha çok şey öğretirdim. Diane Loomans (Dayana Lumıns) 3. Anne-babaların çocuk psikolojisi ve çocuk eğitimi ile ilgili kitaplar okumasının yararlarını yukarıdaki şiir ile ilişkilendirerek açıklayınız. 1. İNCELEME Aşağıda verilen Gelişim Süreci Ögeleri ni inceleyiniz. Buradan hareketle bir bireyin gelişim sürecini oluşturan ögelere kendi yaşantınızdan birer örnek veriniz. BÜYÜME Boy, kas, kemiklerin uzaması, ağırlığın artması, başın çapında artış gibi niceliksel değişimlerdir. Örnek: Çocuğun bisiklete binebilmesi için bacak ve ilgili organlarının belirli bir uzunluğa erişmesi OLGUNLAŞMA Vücudun doğuştan, genetik olarak sahip olduğu fonksiyonları (yaş, zekâ, sinir sistemi, kas-eklem uyumu vb.) zamanla yerine getirebilmesi ve bir üst işleve geçmesini sağlayan yetkinliğe sahip olmasıdır. Örnek: Çocuğun bisiklete binebilmesi için kas, kemik ve sinir sisteminin gerekli yeterliğe ulaşması HAZIR BULUNUŞLUK Bireyin önceki öğrenmeleri, ilgisi, tutumu, yeteneği ve genel sağlık durumu kapsamında bir işlevi yerine getirmeye hazır olmasıdır. Örnek: Çocuğun bisiklete binebilmesi için istekli ve sağlık durumunun iyi olması ve aracı nasıl kullanacağı ile ilgili ön koşul öğrenmelerine sahip olması ÖĞRENME Yaşantı sonucu kazanılan, nispeten kalıcı izleri olan davranış değişikliğidir. Örnek: Çocuğun daha önce süremediği bisikleti sürebilir hale gelmesi 2

13 BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM 2. İNCELEME Aşağıda verilen Gelişim Sürecini Bilmenin Yararları adlı şemayı inceleyiniz. Bu şemadan seçtiğiniz yararlara kendi yaşantınızdan örnekler veriniz. Orta yaş döneminde iş ve aileye uyumun sürdürülmesi Bireyin kendini ve insan doğasını anlaması Yaşlılıkta sağlığın korunması ve iş sonrası hayata uyumun sağlanması Sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi Bireysel farklılıkların dikkate alınması Eğitim-öğretim programlarının öğrenci seviyesine göre düzenlenmesi Ergenlik ve gençlik çağındaki bireylerin aile, okul ve topluma uyum sağlamaları GELİŞİM SÜRECİNİ BİLMENİN YARARLARI İlk yetişkinlikte meslek ve eş seçiminde doğru tercihin yapılabilmesi Engelli bireylerin fark edilerek eğitimlerinde gerekli tedbirlerin alınması Aile ve çocuk arasında olumlu iletişimin kurulması Okulun fiziki ortamının öğrenciye göre hazırlanması 3

14 I. ÜNİTE 1. ETKİNLİK Madalyonun İki Yüzü Rehber öğretmenin öğrencilerinden Pınar ve annesi ile yaptığı görüşmeye ilişkin metin aşağıda verilmiştir. ANNE: Pınar, liseye başladıktan sonra çok değişti. Sözümden çıkmayan çocuk, çok asileşti. Her şeye karşı çıkıyor, öfkeleniyor, aynanın karşısından ayrılmıyor. Eskiden bizimle vakit geçirmekten hoşlanırken şimdi yanımıza bile uğramıyor. Varsa yoksa arkadaşları. Lisedeki arkadaşlarından önce böyle değildi. Geçen gün saçına çok miktarda jöle sürerek dışarı çıktı. Babası çok şaşırdı, Bu ne hâl kızım? dedi. Sen misin böyle diyen. Pınar, odasına girdi ve akşama kadar da oradan çıkmadı. Gerçekten çok sakindi benim kızım, niye böyle değişti anlayamıyorum. Rehber öğretmenin öğleden sonra görüşme yaptığı Pınar ise şunları söylemiştir: PINAR: Ailem bana küçük çocukmuşum gibi davranıyor ve her şeyime karışıyor. Dışarı çıkacak olsam yaşımı bahane ediyorlar. Arkadaşlarım sinemaya gidiyorlar ancak ailem bana izin vermiyor. Bazı şeyleri kendi başıma başarabileceğimi göstermek istiyorum ama sürekli küçük çocukmuşum gibi davranmaları yüzünden artık kendime güvenimi kaybetmeye başladım. Onlara sorarsanız bana değil çevreye güvenmiyorlarmış. Sürekli yanlarında oturmamı istiyorlar. Aynaya bakmam bile kabahat. Geçen gün saçıma biraz jöle ile şekil vermem dahi sorun oldu. Büyüdüğümü göremiyorlar. O kadar çok karışıyorlar ki. Beni anlamadıklarını düşünüyorum. (Bu kitap için hazırlanmıştır.) 1. Yukardaki metne göre annesinin Pınar la ilgili yaşadığı sorunlar nelerdir? Bunların sebeplerini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız. 2. Pınar niçin ailesi tarafından anlaşılamadığını düşünmektedir? Sözlü olarak ifade ediniz. 3. Metindeki durum Gelişim Sürecini Bilmenin Yararları adlı şemadaki yararlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? Neden? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. ETKİNLİK OKU-DÜŞÜN İlköğretim 4. sınıf öğrencisi Mert, matematik ödevi konusunda 10. sınıf öğrencisi olan ağabeyi Ahmet ten yardım istemiştir. Ahmet, kardeşine işlemi 4. sınıf programında olmayan bir yöntem ile öğretmeye çalışmış ancak Mert, bu yöntemle çözümü anlayamamıştır. Bir sayının 3 katının 7 fazlası 22 dir. Bu sayı kaçtır? 3x+7=22 3x= x=15 x=5 Anlamadım. Neden? 1. Yukarıdaki fotoğrafları ve karşılıklı konuşmaları inceleyiniz. Buna göre kullanılan yöntemle Mert in çözülen problemi neden anlayamadığını arkadaşlarınızla tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. 4

15 BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM MERAKLISINA Çocukla Öğretmenin İlişkileri Hakkında Konuşma Çocuk, muhakemeyi yani iyi ile kötü arasındaki farkı ayırt etmeyi öğrenmeden ahlak ve sosyal ilişkiler hakkında fikir yürütemez. Dolayısıyla bu çağlarda (2-12 yaşlar) çocuğa soyut kavramları ifade eden kelimeler kullanmaktan sakınmalıdır. Aksi takdirde çocuk, bu kelimelere yanlış anlamlar yükleyerek yanlış fikirlere sahip olabilir ve yazık ki küçükken öğrenilenlerin yerine başkasını koymak çok güçtür. Çocuğun kafasına girecek ilk yanlış fikirler anne-babanın bu gibi hatalarından kaynaklandığı için bu ilk adımda çok dikkatli davranmak gerekir. Çocuklar, ilk önce etraflarındaki eşyaları görür ve onlarla ilgili gözlem yaparlar. Dokunabildikleri, görebildikleri, tadına bakabildikleri nesnelerle dünyayı tanımaya çalışırlar. Sizin onlar için yapacağınız en iyi şey, bu dönemde onların keşif yapabilmelerine imkân tanımanız ve hazır olacakları güne kadar bu somut âlemin içinde kalmalarını temin etmenizdir. Eğer bu şekilde hareket etmezseniz ve henüz zaman kavramını bile idrak edemeyen bir çocuğa dürüst olmaktan söz ederseniz ya sizi hiç dinlemeyecek ya da kendisine bahsettiğiniz soyut kelimeler hakkında zihninden hiçbir şekilde silinmeyen yanlış düşüncelere sahip olacaktır. J. J. Rousseau (Ruso) Emile: Bir Çocuk Büyüyor, s. 55. (Kısaltılmıştır.) DÜŞÜNDÜREN GÜLÜMSEME Notlarıma göre içinde bulunduğunuz durum insan psikolojisinde... İnsan nesinde? Ohoo seninle işimiz var. Selçuk ERDEM Serkan ALTUNİĞNE 5

16 I. ÜNİTE NELER ÖĞRENDİK? 1. Aşağıdaki yargıların başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. ( ) Bebeklerin tuvalet eğitimine başlanmasında olgunlaşmanın bir önemi yoktur. ( ) Gelişim özelliklerini bilen anne-babalar, ergen davranışlarına karşı daha olumlu tutumlar oluştururlar. ( ) Öğrencilerin gelişim özellikleri, eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde önemli rol oynar. 2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız. Bir çocuğun askıdaki montuna uzanabilmesi için gerçekleşmesi gereken... gelişim süreçlerinden ilkidir. Basketbolu kurallarına uygun oynayabilmek için gelişim süreçlerinin sırasıyla büyüme,..., hazır bulunuşluk ve... olarak yaşanması gerekir. 3. Aşağıdakilerden hangisinde gelişim sürecini bilmenin yararı ile ilgili doğru bir ifade verilmiştir? A) Öğretmenin anaokulu öğrencilerine oyun hamuru ile etkinlik yaptırması B) 2. sınıf öğrencilerine denklemlerin öğretilmeye çalışılması C) Jöle sürerek saçını biçimlendiren çocuğa babasının kızması D) Okuldaki aynaların öğrenci boy ortalamasının üzerinde yerleştirilmesi E) 4 yaşındaki Nil e annesinin ayakkabı bağlamayı öğretmeye çalışması 4. Annesinin 7 yaşındaki Ali ye harfleri öğretmeye çalıştığı hâlde başarılı olamamasının nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) Büyüme B) Hazır bulunuşluk C) Gelişim D) Kavrama E) Çevre 5. Bir öğretmen, öğrencinin gelişim sürecini bilmeden yaptığı uygulamalarda ne gibi sorunlarla karşılaşabilir? Düşüncelerinizi maddeler hâlinde aşağıya yazınız. 6

17 BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM 1. GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER HAZIRLIK 1. Aşağıda verilen aile fotoğrafındaki bireylerin hangi yönlerden birbirlerine benzediklerini söyleyiniz. 2. Siz hangi yönlerden anne-babanıza benziyorsunuz? Sözlü olarak ifade ediniz. 3. Oğlan dayıya kız halaya çeker., Armut dibine düşer., Üzüm üzüme baka baka kararır. atasözleri ile anlatılmak istenen düşüncelerin neler olduğunu söyleyiniz. 7

18 I. ÜNİTE İNCELEME 1. Aşağıda verilen Gelişimi Etkileyen Faktörler adlı şemayı inceleyiniz. Şemada karışık hâlde bulunan faktörleri gözlemlerinize dayanarak uygun boşluklara yerleştiriniz. 2. Sizce gelişimi etkileyen faktörlere başka neler eklenebilir? Düşündüğünüz faktörleri kalan boşluklara yazınız. GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER KALITIM ÇEVRE... Doğum Öncesi Faktörler Doğum Sırası Faktörler Doğum Sonrası Faktörler Akran grupları Annenin hamilelik döneminde geçirdiği ateşli hastalıklar Annenin dengesiz beslenmesi Hormonlar Hamilelikte annenin yaşadığı ruhsal sıkıntılar Bebeğin boynuna kordon dolanması Erken ya da geç doğum Genler Ailenin sosyo-kültürel yapısı Annenin yaşı 1. ETKİNLİK Sınıf iki gruba ayrılır. Birinci grubun Bireyin gelişimini kalıtım etkiler., ikinci grubun Bireyin gelişimini çevre etkiler. görüşünü savunacağı bir münazara gerçekleştirilir. Münazara sonuçları maddeler hâlinde aşağıda verilen bölümlere yazılır. 8

19 BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM 2. ETKİNLİK Aşağıdaki şemada dağınık şekilde verilen ailelerin özelliklerini okuyunuz. Her bir ailenin kimlerden oluştuğunu Gelişimi Etkileyen Faktörler i göz önünde bulundurarak boş bırakılan yerlere yazınız. Tespitlerinizi sebepleriyle birlikte arkadaşlarınızla paylaşınız. EBEVEYNLER ÇOCUKLAR ZEYNEP Siyah saçlı, buğday tenli, kahverengi gözlü. 43 yaşında. Avukat. İkinci çocuğunu dünyaya getirdiğinde kendisi 39, eşi 43 yaşında idi. Hamileyken yüksek tempoda çalıştı, iş nedeniyle dengeli beslenemedi. Çocuklarıyla daha iyi ilgilenebilmek için işine geçici olarak ara verdi. Baba Sinan 1. Aile Anne Zeynep EZGİ Kahverengi gözlü, siyah saçlı. 10. sınıf öğrencisi. Futbolu sever. Bu nedenle babasıyla futbol oynarlar. Kara kalem resim yapmaktan çok hoşlanır. SEVGİ Yeşil gözlü, kahverengi saçlı. Ev hanımı, sakin bir kişliği var. Hep güneş gören, rutubetsiz bir evi olsun ister. İkiz çocuklarının eğitimi onun için çok önemli. Hem sevdiği için hem de çocuklarına olumlu model olabilmek amacıyla kitap okur. Ezgi Cem SANEM Açık kumral. 10. sınıf öğrencisi. Güler yüzlü. Alerjik astımı var. Satranç şampiyonu. Mizahtan hoşlanır. Okul gazetesinin zekâ oyunları köşesini hazırlıyor. Aynı zamanda kitap tanıtımı yaptığı bir köşesi daha var. AYŞEGÜL Koyu kahverengi, dalgalı saçları var. Mavi gözlü, uzun boylu. Bilgisayar programcısı. Sürekli gülümser. Anlayışlı ve yardımsever, çocuğuna da bu özelliğini aşılamaya çalışır. Çocukların lider ruhlu yetiştirilmesi gerektiğine inanır. 2. Aile HANDE Kahverengi gözlü. Lise öğrencisi. Okul meclisi başkanı. Herkesin derdini dinler. Derslerinde çok başarılı. Matematik olimpiyatlarında derecesi var. Aldığı işi bitirmede üstüne yok. Boyu, sınıf ortalamasının üstünde. Okul voleybol takımının kaptanı. MEHMET Sarışın, seyrek saçlı, ela gözlü. 44 yaşında. İşçi olarak çalışır ve eve yorgun dönse de çocuklarıyla oyunlar oynamaktan çok hoşlanır. Hareketlidir. Kitap okumayı çok sever. Mizahtan hoşlanır. Fıkra anlatmayı çok sevdiği için duyduğu ve okuduğu fıkraları kaydettiği bir albümü var. İşe giderken otobüste hep bulmaca çözer. SİNAN Kumral, açık tenli. 47 yaşında. Grafiker. Düzenli tenis oynar. 3. Aile CEM Kumral. 4 yaşında, Prematüre doğdu. Akranlarından biraz daha zayıf. Kış aylarında çok sık hastalanır. Ateşli hastalık geçirdiğinde bile oyuncak arabası ile oynamazsa olmaz. Annesine çok bağlı. Genelde iştahsız olsa da makarnaya asla hayır demez. ÖZKAN Koyu saçlı, beyaz tenli, kahverengi gözlü. Fizik mühendisi. Bir şirketin ARGE bölümünde çalışır. İşini severek yapar. Her fırsatta çocuğunu sorumluluk almaya özendirir. Misafir ağırlamayı çok sever. Spor yapmaktan çok hoşlanır. Hafta sonları eşi ve çocuğu ile koşuya çıkar. MERT Kızıl saçlı, beyaz tenli. 16 yaşında. Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok zeki ve hazırcevap biri olarak tanınır. Çok şakacı ve esprili. En üzgün arkadaşını bile güldürmeyi başarır. Yerinde duramaz. 9

20 I. ÜNİTE MERAKLISINA Bizi Biz Yapan Yaşadığımız Çevre mi? Eskiden en yaygın ırk belirleyicilerden biri, kafatası şekillerindeki benzerliğe dayanan yaklaşımdı. Amerikalı Antropolog Franz Boas (Firenz Bos), bunun bilimsel olarak bir ölçüt sayılamayacağını kanıtlamak için Amerika ya göçmen olarak gelenlerin sağlık taramasından geçirildikleri Ellis Adası nda kafatası ölçümüne dayanan bir çalışma yapmış. Boas, yeni gelen göçmenlerle daha önceden ABD ye göçmen olarak yerleşmiş akrabaları arasında bir karşılaştırma yapmış. Boas, insan vücudunun geliştiği çevrenin koşullarına karşı çok duyarlı olduğunu göstermiş. Çeşitli göçmen gruplar üzerinde yaptığı çalışmalarla bu insanların fiziksel olarak ABD de yaşayan diğer ırklarla homojen bir hâle geldiklerini kanıtlamış. Özellikle kafatası şeklinin koşullara uyum sağlayabileceğini ve kesinlikle genetik ya da ırksal bir gösterge olarak kabul edilemeyeceğini söylemiş Boas. Doğa bilimciler, doğal seçilimin bireylerin ya da toplumların yaşadıkları ortama en iyi biçimde uyum sağlayan özelliklerini kalıcı hâle getirdiğini söylüyorlar. Örneğin orak hücreli kansızlık denen hastalık, genelde Afrika kökenlileri etkiler ve taşıyıcıyı Afrika Kıtası nın sıcak ve nemli ikliminde yaygın olan sıtma hastalığına yakalanmaktan korur. Aslında hemen hemen tüm fiziksel özelliklerimizi benzer nedenlerle edindiğimiz söylenebilir. Derimizin açık renk, saçlarımızın kıvırcık ya da boyumuzun uzun olması gibi özellikler, yaşadığımız çevreye uyum sağlamamızı kolaylaştıran genlerin gen havuzunda kalmaları ya da yoğun olmaları nedeniyle sahip olduğumuz şeyler. Kuzeyde ve güneşe hasret yaşayan bir toplumun insanlarının beyaz tenli ya da çok nemli bir iklimi olan topraklarda yaşayan insanların kıvırcık saçlı olması gibi. Elif Yılmaz Bilim ve Teknik, S 425, s (Kısaltılmıştır.) DÜŞÜNDÜREN GÜLÜMSEME 10 Selçuk ERDEM

21 BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM NELER ÖĞRENDİK? 1. Aşağıdaki yargıların başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. ( ) Doğum sırasındaki yanlış uygulamalar, gelişimi etkileyen kalıtımsal faktörlerdendir. ( ) Göz rengi, kalıtımsal olarak belirlenir. ( ) Baskıcı ve otoriter tutuma sahip anne-babaların çocukları yüksek öz güvene sahiptir. 2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız. Ten rengi, anne-babadan... yolu ile aktarılır. Annenin geçirdiği ateşli hastalıklar, gelişimi etkileyen... faktörlerdendir. 3. I. Erken veya geç doğum II. Kardeş sayısı III. Annenin yaşı Yukarıda verilen gelişimi etkileyen çevresel faktörlerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir? A) I-II-III B) II-III-I C) III-I-II D) III-II-I E) II-I-III 4. Aşağıdakilerden hangisi hem kalıtımdan hem de çevresel faktörlerden etkilenir? A) Göz rengi B) Bebeğin beslenmesi C) Saç şekli D) Zekâ düzeyi E) Doğumda kordon dolanması 5. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. atasözünü gelişimi etkileyen faktörlerle ilişkilendirerek aşağıdaki boşluğa açıklayınız. 11

22 I. ÜNİTE 2. GELİŞİMİN İLKELERİ HAZIRLIK 1. Bebeklik, çocukluk ve içinde bulunduğunuz yaş dönemine ait fotoğraflarınızı inceleyiniz. Büyüme sürecinizdeki değişikliklerinizin neler olduğunu söyleyiniz yaşındaki bir çocuğa ayakkabı alınırken neden bağcıklı olanı tercih edilmez? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. İNCELEME Aşağıda verilen Gelişimin İlkeleri adlı şemayı inceleyiniz. 1 ve 2. hazırlık sorusunun bu şemadaki hangi ilkeye yönelik olduğunu tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür. Gelişim, süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir. Gelişim, nöbetleşe devam eder. Gelişim, baştan ayağa doğrudur. GELİŞİMİN İLKELERİ Gelişim, genelden özele doğrudur. Gelişim alanları birbirleriyle ilişki içindedir. Gelişimde kritik dönemler vardır. Gelişim, içten dışa doğrudur. Gelişimde bireysel farklılıklar vardır. 1. ETKİNLİK Okul rehber öğretmeni sınıfa davet edilir. Rehber öğretmen öğrencilere Gelişimin İlkeleri ile ilgili açıklama yapar. Öğrenciler, rehber öğretmene konu ile ilgili sorular yöneltirler. Alınan cevaplar belgelendirilmek üzere sınıf iki gruba ayrılır. Birinci grup, rehber öğretmenden öğrenilenleri yazılı metin hâline getirir. İkinci grup, bu metinleri destekleyecek resimler yapar, bulur. Hazırlanan çalışmalar sınıf/okul panosunda sergilenir. 12

23 BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM 2. ETKİNLİK Aşağıda verilen Gelişimin İlkeleri ne ait kısa metinleri inceleyiniz. Selim in gelişim sürecinde karşılaştığı durumların nedenlerini noktalı yerlere, bu nedenlerin ait olduğu gelişim ilkelerini de boş kutulara yazınız. Örnek: Annesi Selim in 1 aylıkken yansılanım (ultrason)daki kalp atışlarını gördüğünde çok sevinir ancak bebeğin diğer iç organlarını göremeyince doktora bunun nedenini sorar. Doktor, Önce içteki organlar ardından kas ve iskelet sistemi gelişir, bundan sonra da deri oluşur. Bu yüzden kalp atışlarını önce görmeniz normaldir. cevabını verir. Gelişim, içten dışa doğrudur. 1. Selim doğduğunda ağabeyi Mert, kardeşinin başının neden büyük olduğunu sorar. Babası bunun nedenini diyerek açıklar. 2. İlkokula giden Mert, 1 yaşına gelen Selim in neden bardaktaki sütü eliyle tutup içemediğini sorduğunda annesi cevabını verir. 3. Babası Mert in 2 yaşındayken konuştuğunu hatırlamaktadır ancak aynı yaştaki Selim in henüz cümle kurarak konuşamaması yüzünden endişelidir. Psikoloğa sorduklarında cevabını verir. 4. Selim 4 yaşındayken ağabeyinin iki tekerli bisikletine binememiştir. Bunun nedenini sorduğunda annesi ona cevabını verir. 5. Selim in beslenmesine son derece dikkat eden annesi oğlunun okula yeni başladığında derslerinde çok başarılı olduğu hâlde uzamasının eskisi kadar hızlı olmayışının nedenini sorduğunda öğretmen ona cevabını verir. 6. Selim, annesi ve babası gibi sayısal yeteneğe sahip olduğu hâlde 10. sınıfa geçtiğinde matematik dersinde eskisi kadar başarı gösterememektedir. Bu durumun nedenini sorduğunda matematik öğretmeni annesine cevabını verir. 7. Selim, ergenlik döneminde geçirdiği bir hastalık sonucu kullandığı ilaçlar nedeniyle aşırı kilo almış, bu yüzden içine kapanık bir genç olmuştur. Hiçbir faaliyete katılmak hatta okula bile gitmek istememektedir. Selim in durumuna çok üzülen annesi bunun nedenini sorduğunda doktor ona... cevabını verir. 8. Selim, üniversitedeyken babası ile ikinci yabancı dil çalışırken babasının kendisi kadar kolay ve hızlı öğrenemediğini fark edip bu durumu sorduğunda öğretmeni ona... cevabını verir. 13

24 I. ÜNİTE MERAKLISINA Okul Öncesi Dönemde Öğrenme ve Okumaya Hazırlıklı Olmak İnsan, davranışlarının büyük bir kısmını öğrenme ile kazanan bir canlı olmakla birlikte tüm canlıların davranışlarının gelişmesinde büyük rol oynayan olgunlaşma, insan için de son derece önemlidir. İnsan için de belirli bir beceriyi kazanabilmek, belirli bir faaliyeti başarabilmek için gerekli gelişme düzeyine ulaşmış olmanın rolü tartışılamaz. Çocuk, nasıl kaslarının gelişmesi tamamlanmadığı sürece yürüyemezse veya belirli bir gelişme aşamasına gelmeden diş çıkaramıyorsa aynı şekilde her öğrenme faaliyeti için de o faaliyetin gerektirdiği olgunluk düzeyine ulaşmış olmak zorundadır. Aslında çocuğun okula başlaması ve özellikle okumayı öğrenmesi karmaşık bir olaydır. Bu konuda en çok etkili olan faktörler yine farklı yazarlara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin Harrison [Herisın (1939)], Inglis [İnklis (1949)]; fizyolojik, zihinsel ve kişisel hazırlıktan söz ederken Smith [Simit (1950)], Hildreth [Hiltret, (1858)] ve Schonall [Şönel (1961)], fizyolojik ve zihinsel hazırlığı kabul ederler fakat kişisel hazırlığı, duygusal deneyimsel, dil, çevresel hazırlık gibi alt başlıklara ayırırlar. Çocukta bulunması gereken en önemli niteliklerden biri, çocuğun sağlıklı olması ve normal bir beden gelişimine sahip olmasıdır. Çocuk, okula başladığında yaşıtlarının boy ve kilosuna yakın bir düzeye ulaşmamışsa bu durum çocuk için birtakım sorunlar ortaya çıkarır. Okulun isteklerini karşılamada başarılı olabilmek için bedenin sağlığı kadar önemli olan bir nokta da duygusal olarak sağlıklı ve dengeli bir kişilik yapısına sahip olmaktır. Duygusal olarak dengeli olmayan, aşırı derecede hassas ve anneye bağımlı, anneden ayrılmakta zorluk çeken çocukların okuldaki bazı faaliyetlere katılmaları çok güçtür. Çocuğun beden sağlığı yerinde; el, ayak ve göz hareketleri uyumlu, zekâsı yeterli ve herhangi bir duygusal sorunu yoksa istendiği, sevildiği duygusuna sahipse öğrenmek için istekli, insanlarla rahatça ilişki kurabiliyorsa çevrede sağlanacak olanaklarla okula gitmeye ve okumaya hazır bir duruma rahatlıkla gelebilir. Son yıllarda anne ve babaların çocuklarını erken okula göndermek konusunda giderek artan istekleri vardır. Kanımızca tüm saydığımız özellikler bir çocukta varsa çocuğun birkaç ay erken okula gitmesinin büyük bir sakıncası olmayabilir. Ayla Oktay Eğitim ve Bilim, S 39 s DÜŞÜNDÜREN GÜLÜMSEME 14 Orginal Artist

25 BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM NELER ÖĞRENDİK? 1. Aşağıdaki yargıların başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. ( ) Gelişim; dıştan içe, ayaktan başa doğrudur. ( ) Gelişim görevlerinin zamanında ve yeterli gerçekleşebilmesi için kritik dönemler vardır. ( ) Gelişim, bütün bireylerde aynı hızda gerçekleşir. 2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız. Aynı anne-babadan olan çocukların farklı zamanlarda yürümeye ve konuşmaya başlamaları gelişimin... ilkesine bir örnektir. Çocuğun okul hayatının başlamasıyla birlikte bilişsel faaliyetleri hızlanırken fiziksel gelişiminin yavaşlaması gelişimin... ilkesine bir örnektir. 3. Çocuğun koşmadan önce yürümesi, yürümeden önce emeklemesi aşağıda verilen gelişim ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir? A) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır. B) Gelişimde kritik dönemler vardır. C) Gelişim, çevre ve kalıtımın ortak ürünüdür. D) Gelişim, nöbetleşe devam eder. E) Gelişim, süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir. 4. Gelişimin ilkeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? A) Fiziksel gelişimde yaşanan problemler kişilik gelişimini etkiler. B) Organizmanın çevre etkisine duyarlı olduğu dönemler vardır. C) Gelişim hızı her yaşta aynı düzeyde ilerler. D) Gelişim, ölüme kadar devam eder. E) Gelişim, önceden tahmin edilebilir bir sıra izler. 5. Gelişimin aşamalılık, nöbetleşelik, kritik dönem, bütünlük ve bireysel farklılık ilkelerini kullanarak bir gencin 18 yaşına kadar olan gelişim sürecini kısa bir hikâye şeklinde aşağıya yazınız. 15

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR b) Embriyo Dönemi: Döllenmeden sonraki 3. haftanın başından, 8. haftanın sonuna kadar olan dönemi kapsar. Büyüklüğü bir yer fıstığı kadardır

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010 OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010 İÇİNDEKİLER ÇOCUK OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA NEDEN GİTMELİDİR? 2 ÇOCUĞUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 5 2 7 YAŞ ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL

Detaylı

pegem akademi GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Önsöz... ııı İçindekiler... v

pegem akademi GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Önsöz... ııı İçindekiler... v pegem akademi Önsöz... ııı İçindekiler... v GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1. BÖLÜM GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar... 3 1. Büyüme... 3 2. Olgunlaşma... 3 3. Hazırbulunuşluk...

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8

1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 2. Bedenin boy ve ağırlık yönünden artışı, organların belli bir düzeye gelinceye kadar geçirdikleri biçim, hacim ve ağırlıkla

Detaylı

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI 2013 1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR SOSYAL HAYATTA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR SOSYAL HAYATTA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR SOSYAL HAYATTA İLETİŞİM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI

KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM SINIF 3 KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI Yazı ve Araştırma Kurulu: Seyide Akgünlü Duygu Server Zülal Düzgün Ayşegül Bükük Bu kitap;

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ UYUMSUZ ÇOCUKLAR 310TDB006 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI 0 i GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI Ankara 2014 i Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Ankara, 2014

Detaylı

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU 6 Ellerim küçük, sütü kasten dökmüyorum. Bacaklarım kısa, lütfen yavaş yürü ki sana yetişebileyim. Parlak ve güzel bir şeye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

1...Sağlıklı doğma hakkı. 6...Sağlıklı çocuklar doğurma hakkı. 11...Sağlıklı beslenme hakkı. ve sağlık bakımı alma hakkı

1...Sağlıklı doğma hakkı. 6...Sağlıklı çocuklar doğurma hakkı. 11...Sağlıklı beslenme hakkı. ve sağlık bakımı alma hakkı Kadın Sağlığı ve Sağlık Hakları Dergisi Çocuktum gelin oldum...1 Erken yaşta cinselliğin kadın sağlığına etkileri?...2 Erken yaşta evliliğin psikolojik etkileri...3 Lanet mi lütuf mu? Genç göstermek, yaşını

Detaylı

Celal ARSLAN Dr. Erol ERDOĞAN

Celal ARSLAN Dr. Erol ERDOĞAN Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 29 Kasım 2013 ta rih ve 150 sa yı lı ka ra rıy la 2014-2015 öğ re tim yı lın dan iti ba ren, beş yıl sü rey le ders

Detaylı

Bu kavramlar gelişme, büyüme, gelişim, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, öğrenme ve kritik dönem olarak aşağıda açıklanmaktadır.

Bu kavramlar gelişme, büyüme, gelişim, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, öğrenme ve kritik dönem olarak aşağıda açıklanmaktadır. Bireylerin yaşam boyu geçirdiği, bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal değişimleri açıklamaya çalışır ve aynı zamanda bu yönlerden bireyler arasındaki farklılık ve benzerliklerle de ilgilenir. Eğitim de

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İMAM-HATİP LİSELERİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS KİTABI YAZARLAR Ahmet EKŞİ Ali Sacit TÜRKER Ahmet MEYDAN Ramazan ŞAHAN Kadir ADIYAMAN Dr. Hasan ÖZKET DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

40 Çocuğunuzun Okul Başarısını Nasıl Engelleriz? 4 2 Tarihten Bir Kesit 44 Şiir. 3 8 Hatalarımızdan Değil Başarılarımızdan Öğreniyoruz.

40 Çocuğunuzun Okul Başarısını Nasıl Engelleriz? 4 2 Tarihten Bir Kesit 44 Şiir. 3 8 Hatalarımızdan Değil Başarılarımızdan Öğreniyoruz. t,/j',... f~- - IHIAS KOLEJI BIREYSEL GELIŞIM ve EGiTiM DERGiSi OCAK- 2012 IÇINDEKILER güvenli internet kullanımı 1 RNEK ŞAHSIYET OLABiLMEK BABALAR VE ÇOCUKLAR ÇALlŞMAYI SEVMEK VEÇABALAMAK IMTIYAZ SAHIBI

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

OTİSTİK BİR ÇOCUĞUN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ *

OTİSTİK BİR ÇOCUĞUN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ * OTİSTİK BİR ÇOCUĞUN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ * Beyhan Nazlı KOÇBEKER ** Ahmet SABAN *** ÖZET Bu araştırmada, otistik bir çocuk olan Hale nin yabancı dili olan Türkçe öğrenimi

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı