EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 10. SINIF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 10. SINIF"

Transkript

1 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR Sezgin ÇEKÜÇ Gülsen SAGUN Zeynep DOYMUŞ Berna ERGENER Özlem ÖZDEMİR DEVLET KÝTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012

2 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 4834 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: ?.Y Her hakký saklýdýr ve Millî Eðitim Bakanlýðýna aittir. Kitabýn metin, soru ve þekilleri kýsmen de olsa hiçbir surette alýnýp yayýmlanamaz. Editör Ayten AKIN Dil Uzmanı Nuran ÖZLÜK Program Geliþtirme Uzmaný Emine ALTUN Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný Abdülkadir İNAN Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Uzmaný Gülçin TAŞPOLATOĞLU Görsel Tasarým Zuhuri TETİK-Sebahat AKÇAY-Feyza GÜRSOY ISBN: Millî Eðitim Bakanlýðý, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 256 sayýlý kararý ile ders kitabý olarak kabul edilmiþ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve 3398 sayýlý yazısı ile üçüncü defa adet basýlmýþtýr.

3

4 ATATÜRK'ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin! Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zapt edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular da t lm fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! flte, bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asîl kanda, mevcuttur!

5 .. MUSTAFA KEMAL ATATURK

6

7 İÇİNDEKİLER KÝTABIMIZI TANIYALIM IX I. ÜNÝTE: BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM A. BİREYİN GELİŞİMİ Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin İlkeleri Gelişim Alanları B. GELİŞİM DÖNEMLERİ Doğum Öncesi Bebeklik Çocukluk Erinlik Ergenlik Yetişkinlik C. GELİŞİM GÖREVLERİ VE EĞİTİM Gelişim Görevleri Gelişim Görevlerini Yerine Getirmede Eğitimin Rolü I. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME II. ÜNÝTE: KİŞİLİK GELİŞİMİ VE EĞİTİM A. KİŞİLİK GELİŞİMİ VE KURAMLARI Kişilik Gelişimi Kişilik Gelişimiyle İlgili Kuramlar B. KİŞİLİK GELİŞİMİNDE EĞİTİMİN ÖNEMİ II. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME III. ÜNÝTE: BİREYSEL FARKLILIKLAR VE EĞİTİM A. EĞİTİMDE BİREYSEL FARKLILIKLAR VE ÖNEMİ B. ÖZEL EĞİTİM Amacı ve Önemi Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireyler Özel Eğitim Kurumlarının İşlevleri Özel Eğitimdeki Gelişmeler C. OKUL REHBERLİK HİZMETLERİ Rehberlik Hizmetlerinin Amacı ve Önemi Rehberlik Hizmetlerinin Temel İlkeleri Okul Rehberlik Servisinin Hizmet Alanları III. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME VII

8 IV. ÜNÝTE: ÖĞRENME A. ÖĞRENMENİN DOĞASI Öğrenme Kuramları Öğrenme Biçimleri (Stiller) B. ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Bireyden Kaynaklanan Faktörler Çevreden Kaynaklanan Faktörler IV. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖRNEK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI EK: Başarım (Performans) Çalışması EK: Proje Çalışması EK: Proje Değerlendirme Formu EK: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve Azaltma Eylem Planı EK: Özürlü Dostu Belediye Yarışması Projeleri EK: Tutum Ölçeği SÖZLÜK KAYNAKÇA VIII

9 KİTABIMIZI TANIYALIM HAZIRLIK Öğrencinin konu ile ilgili geçmiş yaşantı, ön bilgi ve düşüncelerini harekete geçirdiği konuya giriş bölümüdür. İNCELEME Konunun bileşenlerinin bütünlüklü ve çok yönlü bir sunumla keşfetmeye, sentezci düşünmeye ve yorumlamaya açıldığı bölümdür. NELER ÖĞRENDİK? Öğrencinin konu ile ilgili bilgilerini hatırlayıp pekiştirdiği bölümdür. MERAKLISINA İşlenen konunun makale, dergi, kitap, kitle iletişim araçları vb. yayımlardan alınan ilgi çekici, kısa metinler ve haberler ile ilişkilendirildiği bölümdür. DÜŞÜNDÜREN GÜLÜMSEME Öğrencinin mizahi duygu ve eleştirel düşünce aracılığı ile öğrendiklerini pekiştirdiği bölümdür. IX

10 KİTABIMIZI TANIYALIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Öğrencinin hedeflenen kazanım ve becerileri ne kadar edindiklerini anlamaları ve değerlendirmelerini sağlayan bölümdür. BAŞARIM (PERFORMANS) Öğrencinin bilgilerini bir ürün veya aktiviteye dönüştürmesine ve becerilerini geliştirmesine yönelik geniş kapsamlı çalışmalarda bulunduğu bölümdür. PROJELER Öğrenciden dersle ilgili öğrendikleri bilgileri bir plan ve program dâhilinde tasarlayarak ürüne dönüştürmesinin istendiği bölümdür. Proje ile ilgili Öğretmen Değerlendirme Ölçeği ve öğrenciler için Öz Değerlendirme Formu kitabın sonunda verilmiştir. BİLGİ KÖPRÜSÜ Öğrencinin inceleme ve etkinliklerle ulaştığı sonuçları pekiştirme, toparlama ve sonuçlandırmasını sağlamak amacına yönelik konu ile ilgili bilgilerin bulunduğu bölümdür. Okul İçi Etkinlik Okul Dışı Etkinlik ETKİNLİK Öğrencinin okul içi/okul dışında gerçekleştirebileceği bilgiye bireysel veya grupla ulaşmasında çoklu zekâ yöntemi dikkate alınarak oluşturulan araçsal nitelikteki çalışma formları ile ilgili bölümdür. X

11 I. ÜNİTE BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM A. BİREYİN GELİŞİMİ 1. Gelişimi Etkileyen Faktörler 2. Gelişimin İlkeleri 3. Gelişimin Alanları B. GELİŞİM DÖNEMLERİ 1. Doğum Öncesi 2. Bebeklik 3. Çocukluk 4. Erinlik 5. Ergenlik 6. Yetişkinlik C. GELİŞİM GÖREVLERİ VE EĞİTİM 1. Gelişim Görevleri 2. Gelişim Görevlerini Yerine Getirmede Eğitimin Rolü

12 BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM A. BİREYİN GELİŞİMİ HAZIRLIK 1. Aileniz tarafından anlaşılmadığınızı düşündüğünüz durumlar oldu mu? Arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. Aşağıda verilen Çocuğumu Yeniden Yetiştirmem Mümkün Olsaydı adlı şiirde çocuk eğitimi ile ilgili ne tür bir düşünce vurgulanmaktadır? Sözlü olarak ifade ediniz. Çocuğumu Yeniden Yetiştirmem Mümkün Olsaydı Çocuğumu yeniden yetiştirmem mümkün olsaydı, Ona işaret parmağımı kaldırıp yasaklar koymak yerine, Parmaklarıyla resim yapmayı öğretirdim. Hatalarını daha az düzeltir, onunla daha çok yakınlık kurmaya çalışırdım. Onu sadece gözlerimle izler, saat kısıtlamaları koymazdım. Daha bilgili olmaya çalışır daha çok şefkat gösterirdim. Onunla daha çok yürüyüşlere çıkar, uçurtmalar uçururdum. Ona karşı ciddi bir tavır içinde olmak yerine onunla oyun oynardım. Onunla kırlarda koşar, yıldızları seyrederdim. Onunla daha az çekişir, ona daha çok sarılırdım. Önce benlik saygısı kazanmasını sağlar, sonra bir ev almaya çalışırdım. Ona her zaman katı davranmaz, onu daha çok onaylar ve yüreklendirirdim. Güç konusunda daha az ders verir, sevgi konusunda daha çok şey öğretirdim. Diane Loomans (Dayana Lumıns) 3. Anne-babaların çocuk psikolojisi ve çocuk eğitimi ile ilgili kitaplar okumasının yararlarını yukarıdaki şiir ile ilişkilendirerek açıklayınız. 1. İNCELEME Aşağıda verilen Gelişim Süreci Ögeleri ni inceleyiniz. Buradan hareketle bir bireyin gelişim sürecini oluşturan ögelere kendi yaşantınızdan birer örnek veriniz. BÜYÜME Boy, kas, kemiklerin uzaması, ağırlığın artması, başın çapında artış gibi niceliksel değişimlerdir. Örnek: Çocuğun bisiklete binebilmesi için bacak ve ilgili organlarının belirli bir uzunluğa erişmesi OLGUNLAŞMA Vücudun doğuştan, genetik olarak sahip olduğu fonksiyonları (yaş, zekâ, sinir sistemi, kas-eklem uyumu vb.) zamanla yerine getirebilmesi ve bir üst işleve geçmesini sağlayan yetkinliğe sahip olmasıdır. Örnek: Çocuğun bisiklete binebilmesi için kas, kemik ve sinir sisteminin gerekli yeterliğe ulaşması HAZIR BULUNUŞLUK Bireyin önceki öğrenmeleri, ilgisi, tutumu, yeteneği ve genel sağlık durumu kapsamında bir işlevi yerine getirmeye hazır olmasıdır. Örnek: Çocuğun bisiklete binebilmesi için istekli ve sağlık durumunun iyi olması ve aracı nasıl kullanacağı ile ilgili ön koşul öğrenmelerine sahip olması ÖĞRENME Yaşantı sonucu kazanılan, nispeten kalıcı izleri olan davranış değişikliğidir. Örnek: Çocuğun daha önce süremediği bisikleti sürebilir hale gelmesi 2

13 BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM 2. İNCELEME Aşağıda verilen Gelişim Sürecini Bilmenin Yararları adlı şemayı inceleyiniz. Bu şemadan seçtiğiniz yararlara kendi yaşantınızdan örnekler veriniz. Orta yaş döneminde iş ve aileye uyumun sürdürülmesi Bireyin kendini ve insan doğasını anlaması Yaşlılıkta sağlığın korunması ve iş sonrası hayata uyumun sağlanması Sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi Bireysel farklılıkların dikkate alınması Eğitim-öğretim programlarının öğrenci seviyesine göre düzenlenmesi Ergenlik ve gençlik çağındaki bireylerin aile, okul ve topluma uyum sağlamaları GELİŞİM SÜRECİNİ BİLMENİN YARARLARI İlk yetişkinlikte meslek ve eş seçiminde doğru tercihin yapılabilmesi Engelli bireylerin fark edilerek eğitimlerinde gerekli tedbirlerin alınması Aile ve çocuk arasında olumlu iletişimin kurulması Okulun fiziki ortamının öğrenciye göre hazırlanması 3

14 I. ÜNİTE 1. ETKİNLİK Madalyonun İki Yüzü Rehber öğretmenin öğrencilerinden Pınar ve annesi ile yaptığı görüşmeye ilişkin metin aşağıda verilmiştir. ANNE: Pınar, liseye başladıktan sonra çok değişti. Sözümden çıkmayan çocuk, çok asileşti. Her şeye karşı çıkıyor, öfkeleniyor, aynanın karşısından ayrılmıyor. Eskiden bizimle vakit geçirmekten hoşlanırken şimdi yanımıza bile uğramıyor. Varsa yoksa arkadaşları. Lisedeki arkadaşlarından önce böyle değildi. Geçen gün saçına çok miktarda jöle sürerek dışarı çıktı. Babası çok şaşırdı, Bu ne hâl kızım? dedi. Sen misin böyle diyen. Pınar, odasına girdi ve akşama kadar da oradan çıkmadı. Gerçekten çok sakindi benim kızım, niye böyle değişti anlayamıyorum. Rehber öğretmenin öğleden sonra görüşme yaptığı Pınar ise şunları söylemiştir: PINAR: Ailem bana küçük çocukmuşum gibi davranıyor ve her şeyime karışıyor. Dışarı çıkacak olsam yaşımı bahane ediyorlar. Arkadaşlarım sinemaya gidiyorlar ancak ailem bana izin vermiyor. Bazı şeyleri kendi başıma başarabileceğimi göstermek istiyorum ama sürekli küçük çocukmuşum gibi davranmaları yüzünden artık kendime güvenimi kaybetmeye başladım. Onlara sorarsanız bana değil çevreye güvenmiyorlarmış. Sürekli yanlarında oturmamı istiyorlar. Aynaya bakmam bile kabahat. Geçen gün saçıma biraz jöle ile şekil vermem dahi sorun oldu. Büyüdüğümü göremiyorlar. O kadar çok karışıyorlar ki. Beni anlamadıklarını düşünüyorum. (Bu kitap için hazırlanmıştır.) 1. Yukardaki metne göre annesinin Pınar la ilgili yaşadığı sorunlar nelerdir? Bunların sebeplerini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız. 2. Pınar niçin ailesi tarafından anlaşılamadığını düşünmektedir? Sözlü olarak ifade ediniz. 3. Metindeki durum Gelişim Sürecini Bilmenin Yararları adlı şemadaki yararlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? Neden? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. ETKİNLİK OKU-DÜŞÜN İlköğretim 4. sınıf öğrencisi Mert, matematik ödevi konusunda 10. sınıf öğrencisi olan ağabeyi Ahmet ten yardım istemiştir. Ahmet, kardeşine işlemi 4. sınıf programında olmayan bir yöntem ile öğretmeye çalışmış ancak Mert, bu yöntemle çözümü anlayamamıştır. Bir sayının 3 katının 7 fazlası 22 dir. Bu sayı kaçtır? 3x+7=22 3x= x=15 x=5 Anlamadım. Neden? 1. Yukarıdaki fotoğrafları ve karşılıklı konuşmaları inceleyiniz. Buna göre kullanılan yöntemle Mert in çözülen problemi neden anlayamadığını arkadaşlarınızla tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. 4

15 BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM MERAKLISINA Çocukla Öğretmenin İlişkileri Hakkında Konuşma Çocuk, muhakemeyi yani iyi ile kötü arasındaki farkı ayırt etmeyi öğrenmeden ahlak ve sosyal ilişkiler hakkında fikir yürütemez. Dolayısıyla bu çağlarda (2-12 yaşlar) çocuğa soyut kavramları ifade eden kelimeler kullanmaktan sakınmalıdır. Aksi takdirde çocuk, bu kelimelere yanlış anlamlar yükleyerek yanlış fikirlere sahip olabilir ve yazık ki küçükken öğrenilenlerin yerine başkasını koymak çok güçtür. Çocuğun kafasına girecek ilk yanlış fikirler anne-babanın bu gibi hatalarından kaynaklandığı için bu ilk adımda çok dikkatli davranmak gerekir. Çocuklar, ilk önce etraflarındaki eşyaları görür ve onlarla ilgili gözlem yaparlar. Dokunabildikleri, görebildikleri, tadına bakabildikleri nesnelerle dünyayı tanımaya çalışırlar. Sizin onlar için yapacağınız en iyi şey, bu dönemde onların keşif yapabilmelerine imkân tanımanız ve hazır olacakları güne kadar bu somut âlemin içinde kalmalarını temin etmenizdir. Eğer bu şekilde hareket etmezseniz ve henüz zaman kavramını bile idrak edemeyen bir çocuğa dürüst olmaktan söz ederseniz ya sizi hiç dinlemeyecek ya da kendisine bahsettiğiniz soyut kelimeler hakkında zihninden hiçbir şekilde silinmeyen yanlış düşüncelere sahip olacaktır. J. J. Rousseau (Ruso) Emile: Bir Çocuk Büyüyor, s. 55. (Kısaltılmıştır.) DÜŞÜNDÜREN GÜLÜMSEME Notlarıma göre içinde bulunduğunuz durum insan psikolojisinde... İnsan nesinde? Ohoo seninle işimiz var. Selçuk ERDEM Serkan ALTUNİĞNE 5

16 I. ÜNİTE NELER ÖĞRENDİK? 1. Aşağıdaki yargıların başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. ( ) Bebeklerin tuvalet eğitimine başlanmasında olgunlaşmanın bir önemi yoktur. ( ) Gelişim özelliklerini bilen anne-babalar, ergen davranışlarına karşı daha olumlu tutumlar oluştururlar. ( ) Öğrencilerin gelişim özellikleri, eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde önemli rol oynar. 2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız. Bir çocuğun askıdaki montuna uzanabilmesi için gerçekleşmesi gereken... gelişim süreçlerinden ilkidir. Basketbolu kurallarına uygun oynayabilmek için gelişim süreçlerinin sırasıyla büyüme,..., hazır bulunuşluk ve... olarak yaşanması gerekir. 3. Aşağıdakilerden hangisinde gelişim sürecini bilmenin yararı ile ilgili doğru bir ifade verilmiştir? A) Öğretmenin anaokulu öğrencilerine oyun hamuru ile etkinlik yaptırması B) 2. sınıf öğrencilerine denklemlerin öğretilmeye çalışılması C) Jöle sürerek saçını biçimlendiren çocuğa babasının kızması D) Okuldaki aynaların öğrenci boy ortalamasının üzerinde yerleştirilmesi E) 4 yaşındaki Nil e annesinin ayakkabı bağlamayı öğretmeye çalışması 4. Annesinin 7 yaşındaki Ali ye harfleri öğretmeye çalıştığı hâlde başarılı olamamasının nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) Büyüme B) Hazır bulunuşluk C) Gelişim D) Kavrama E) Çevre 5. Bir öğretmen, öğrencinin gelişim sürecini bilmeden yaptığı uygulamalarda ne gibi sorunlarla karşılaşabilir? Düşüncelerinizi maddeler hâlinde aşağıya yazınız. 6

17 BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM 1. GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER HAZIRLIK 1. Aşağıda verilen aile fotoğrafındaki bireylerin hangi yönlerden birbirlerine benzediklerini söyleyiniz. 2. Siz hangi yönlerden anne-babanıza benziyorsunuz? Sözlü olarak ifade ediniz. 3. Oğlan dayıya kız halaya çeker., Armut dibine düşer., Üzüm üzüme baka baka kararır. atasözleri ile anlatılmak istenen düşüncelerin neler olduğunu söyleyiniz. 7

18 I. ÜNİTE İNCELEME 1. Aşağıda verilen Gelişimi Etkileyen Faktörler adlı şemayı inceleyiniz. Şemada karışık hâlde bulunan faktörleri gözlemlerinize dayanarak uygun boşluklara yerleştiriniz. 2. Sizce gelişimi etkileyen faktörlere başka neler eklenebilir? Düşündüğünüz faktörleri kalan boşluklara yazınız. GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER KALITIM ÇEVRE... Doğum Öncesi Faktörler Doğum Sırası Faktörler Doğum Sonrası Faktörler Akran grupları Annenin hamilelik döneminde geçirdiği ateşli hastalıklar Annenin dengesiz beslenmesi Hormonlar Hamilelikte annenin yaşadığı ruhsal sıkıntılar Bebeğin boynuna kordon dolanması Erken ya da geç doğum Genler Ailenin sosyo-kültürel yapısı Annenin yaşı 1. ETKİNLİK Sınıf iki gruba ayrılır. Birinci grubun Bireyin gelişimini kalıtım etkiler., ikinci grubun Bireyin gelişimini çevre etkiler. görüşünü savunacağı bir münazara gerçekleştirilir. Münazara sonuçları maddeler hâlinde aşağıda verilen bölümlere yazılır. 8

19 BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM 2. ETKİNLİK Aşağıdaki şemada dağınık şekilde verilen ailelerin özelliklerini okuyunuz. Her bir ailenin kimlerden oluştuğunu Gelişimi Etkileyen Faktörler i göz önünde bulundurarak boş bırakılan yerlere yazınız. Tespitlerinizi sebepleriyle birlikte arkadaşlarınızla paylaşınız. EBEVEYNLER ÇOCUKLAR ZEYNEP Siyah saçlı, buğday tenli, kahverengi gözlü. 43 yaşında. Avukat. İkinci çocuğunu dünyaya getirdiğinde kendisi 39, eşi 43 yaşında idi. Hamileyken yüksek tempoda çalıştı, iş nedeniyle dengeli beslenemedi. Çocuklarıyla daha iyi ilgilenebilmek için işine geçici olarak ara verdi. Baba Sinan 1. Aile Anne Zeynep EZGİ Kahverengi gözlü, siyah saçlı. 10. sınıf öğrencisi. Futbolu sever. Bu nedenle babasıyla futbol oynarlar. Kara kalem resim yapmaktan çok hoşlanır. SEVGİ Yeşil gözlü, kahverengi saçlı. Ev hanımı, sakin bir kişliği var. Hep güneş gören, rutubetsiz bir evi olsun ister. İkiz çocuklarının eğitimi onun için çok önemli. Hem sevdiği için hem de çocuklarına olumlu model olabilmek amacıyla kitap okur. Ezgi Cem SANEM Açık kumral. 10. sınıf öğrencisi. Güler yüzlü. Alerjik astımı var. Satranç şampiyonu. Mizahtan hoşlanır. Okul gazetesinin zekâ oyunları köşesini hazırlıyor. Aynı zamanda kitap tanıtımı yaptığı bir köşesi daha var. AYŞEGÜL Koyu kahverengi, dalgalı saçları var. Mavi gözlü, uzun boylu. Bilgisayar programcısı. Sürekli gülümser. Anlayışlı ve yardımsever, çocuğuna da bu özelliğini aşılamaya çalışır. Çocukların lider ruhlu yetiştirilmesi gerektiğine inanır. 2. Aile HANDE Kahverengi gözlü. Lise öğrencisi. Okul meclisi başkanı. Herkesin derdini dinler. Derslerinde çok başarılı. Matematik olimpiyatlarında derecesi var. Aldığı işi bitirmede üstüne yok. Boyu, sınıf ortalamasının üstünde. Okul voleybol takımının kaptanı. MEHMET Sarışın, seyrek saçlı, ela gözlü. 44 yaşında. İşçi olarak çalışır ve eve yorgun dönse de çocuklarıyla oyunlar oynamaktan çok hoşlanır. Hareketlidir. Kitap okumayı çok sever. Mizahtan hoşlanır. Fıkra anlatmayı çok sevdiği için duyduğu ve okuduğu fıkraları kaydettiği bir albümü var. İşe giderken otobüste hep bulmaca çözer. SİNAN Kumral, açık tenli. 47 yaşında. Grafiker. Düzenli tenis oynar. 3. Aile CEM Kumral. 4 yaşında, Prematüre doğdu. Akranlarından biraz daha zayıf. Kış aylarında çok sık hastalanır. Ateşli hastalık geçirdiğinde bile oyuncak arabası ile oynamazsa olmaz. Annesine çok bağlı. Genelde iştahsız olsa da makarnaya asla hayır demez. ÖZKAN Koyu saçlı, beyaz tenli, kahverengi gözlü. Fizik mühendisi. Bir şirketin ARGE bölümünde çalışır. İşini severek yapar. Her fırsatta çocuğunu sorumluluk almaya özendirir. Misafir ağırlamayı çok sever. Spor yapmaktan çok hoşlanır. Hafta sonları eşi ve çocuğu ile koşuya çıkar. MERT Kızıl saçlı, beyaz tenli. 16 yaşında. Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok zeki ve hazırcevap biri olarak tanınır. Çok şakacı ve esprili. En üzgün arkadaşını bile güldürmeyi başarır. Yerinde duramaz. 9

20 I. ÜNİTE MERAKLISINA Bizi Biz Yapan Yaşadığımız Çevre mi? Eskiden en yaygın ırk belirleyicilerden biri, kafatası şekillerindeki benzerliğe dayanan yaklaşımdı. Amerikalı Antropolog Franz Boas (Firenz Bos), bunun bilimsel olarak bir ölçüt sayılamayacağını kanıtlamak için Amerika ya göçmen olarak gelenlerin sağlık taramasından geçirildikleri Ellis Adası nda kafatası ölçümüne dayanan bir çalışma yapmış. Boas, yeni gelen göçmenlerle daha önceden ABD ye göçmen olarak yerleşmiş akrabaları arasında bir karşılaştırma yapmış. Boas, insan vücudunun geliştiği çevrenin koşullarına karşı çok duyarlı olduğunu göstermiş. Çeşitli göçmen gruplar üzerinde yaptığı çalışmalarla bu insanların fiziksel olarak ABD de yaşayan diğer ırklarla homojen bir hâle geldiklerini kanıtlamış. Özellikle kafatası şeklinin koşullara uyum sağlayabileceğini ve kesinlikle genetik ya da ırksal bir gösterge olarak kabul edilemeyeceğini söylemiş Boas. Doğa bilimciler, doğal seçilimin bireylerin ya da toplumların yaşadıkları ortama en iyi biçimde uyum sağlayan özelliklerini kalıcı hâle getirdiğini söylüyorlar. Örneğin orak hücreli kansızlık denen hastalık, genelde Afrika kökenlileri etkiler ve taşıyıcıyı Afrika Kıtası nın sıcak ve nemli ikliminde yaygın olan sıtma hastalığına yakalanmaktan korur. Aslında hemen hemen tüm fiziksel özelliklerimizi benzer nedenlerle edindiğimiz söylenebilir. Derimizin açık renk, saçlarımızın kıvırcık ya da boyumuzun uzun olması gibi özellikler, yaşadığımız çevreye uyum sağlamamızı kolaylaştıran genlerin gen havuzunda kalmaları ya da yoğun olmaları nedeniyle sahip olduğumuz şeyler. Kuzeyde ve güneşe hasret yaşayan bir toplumun insanlarının beyaz tenli ya da çok nemli bir iklimi olan topraklarda yaşayan insanların kıvırcık saçlı olması gibi. Elif Yılmaz Bilim ve Teknik, S 425, s (Kısaltılmıştır.) DÜŞÜNDÜREN GÜLÜMSEME 10 Selçuk ERDEM

21 BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM NELER ÖĞRENDİK? 1. Aşağıdaki yargıların başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. ( ) Doğum sırasındaki yanlış uygulamalar, gelişimi etkileyen kalıtımsal faktörlerdendir. ( ) Göz rengi, kalıtımsal olarak belirlenir. ( ) Baskıcı ve otoriter tutuma sahip anne-babaların çocukları yüksek öz güvene sahiptir. 2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız. Ten rengi, anne-babadan... yolu ile aktarılır. Annenin geçirdiği ateşli hastalıklar, gelişimi etkileyen... faktörlerdendir. 3. I. Erken veya geç doğum II. Kardeş sayısı III. Annenin yaşı Yukarıda verilen gelişimi etkileyen çevresel faktörlerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir? A) I-II-III B) II-III-I C) III-I-II D) III-II-I E) II-I-III 4. Aşağıdakilerden hangisi hem kalıtımdan hem de çevresel faktörlerden etkilenir? A) Göz rengi B) Bebeğin beslenmesi C) Saç şekli D) Zekâ düzeyi E) Doğumda kordon dolanması 5. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. atasözünü gelişimi etkileyen faktörlerle ilişkilendirerek aşağıdaki boşluğa açıklayınız. 11

22 I. ÜNİTE 2. GELİŞİMİN İLKELERİ HAZIRLIK 1. Bebeklik, çocukluk ve içinde bulunduğunuz yaş dönemine ait fotoğraflarınızı inceleyiniz. Büyüme sürecinizdeki değişikliklerinizin neler olduğunu söyleyiniz yaşındaki bir çocuğa ayakkabı alınırken neden bağcıklı olanı tercih edilmez? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. İNCELEME Aşağıda verilen Gelişimin İlkeleri adlı şemayı inceleyiniz. 1 ve 2. hazırlık sorusunun bu şemadaki hangi ilkeye yönelik olduğunu tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür. Gelişim, süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir. Gelişim, nöbetleşe devam eder. Gelişim, baştan ayağa doğrudur. GELİŞİMİN İLKELERİ Gelişim, genelden özele doğrudur. Gelişim alanları birbirleriyle ilişki içindedir. Gelişimde kritik dönemler vardır. Gelişim, içten dışa doğrudur. Gelişimde bireysel farklılıklar vardır. 1. ETKİNLİK Okul rehber öğretmeni sınıfa davet edilir. Rehber öğretmen öğrencilere Gelişimin İlkeleri ile ilgili açıklama yapar. Öğrenciler, rehber öğretmene konu ile ilgili sorular yöneltirler. Alınan cevaplar belgelendirilmek üzere sınıf iki gruba ayrılır. Birinci grup, rehber öğretmenden öğrenilenleri yazılı metin hâline getirir. İkinci grup, bu metinleri destekleyecek resimler yapar, bulur. Hazırlanan çalışmalar sınıf/okul panosunda sergilenir. 12

23 BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM 2. ETKİNLİK Aşağıda verilen Gelişimin İlkeleri ne ait kısa metinleri inceleyiniz. Selim in gelişim sürecinde karşılaştığı durumların nedenlerini noktalı yerlere, bu nedenlerin ait olduğu gelişim ilkelerini de boş kutulara yazınız. Örnek: Annesi Selim in 1 aylıkken yansılanım (ultrason)daki kalp atışlarını gördüğünde çok sevinir ancak bebeğin diğer iç organlarını göremeyince doktora bunun nedenini sorar. Doktor, Önce içteki organlar ardından kas ve iskelet sistemi gelişir, bundan sonra da deri oluşur. Bu yüzden kalp atışlarını önce görmeniz normaldir. cevabını verir. Gelişim, içten dışa doğrudur. 1. Selim doğduğunda ağabeyi Mert, kardeşinin başının neden büyük olduğunu sorar. Babası bunun nedenini diyerek açıklar. 2. İlkokula giden Mert, 1 yaşına gelen Selim in neden bardaktaki sütü eliyle tutup içemediğini sorduğunda annesi cevabını verir. 3. Babası Mert in 2 yaşındayken konuştuğunu hatırlamaktadır ancak aynı yaştaki Selim in henüz cümle kurarak konuşamaması yüzünden endişelidir. Psikoloğa sorduklarında cevabını verir. 4. Selim 4 yaşındayken ağabeyinin iki tekerli bisikletine binememiştir. Bunun nedenini sorduğunda annesi ona cevabını verir. 5. Selim in beslenmesine son derece dikkat eden annesi oğlunun okula yeni başladığında derslerinde çok başarılı olduğu hâlde uzamasının eskisi kadar hızlı olmayışının nedenini sorduğunda öğretmen ona cevabını verir. 6. Selim, annesi ve babası gibi sayısal yeteneğe sahip olduğu hâlde 10. sınıfa geçtiğinde matematik dersinde eskisi kadar başarı gösterememektedir. Bu durumun nedenini sorduğunda matematik öğretmeni annesine cevabını verir. 7. Selim, ergenlik döneminde geçirdiği bir hastalık sonucu kullandığı ilaçlar nedeniyle aşırı kilo almış, bu yüzden içine kapanık bir genç olmuştur. Hiçbir faaliyete katılmak hatta okula bile gitmek istememektedir. Selim in durumuna çok üzülen annesi bunun nedenini sorduğunda doktor ona... cevabını verir. 8. Selim, üniversitedeyken babası ile ikinci yabancı dil çalışırken babasının kendisi kadar kolay ve hızlı öğrenemediğini fark edip bu durumu sorduğunda öğretmeni ona... cevabını verir. 13

24 I. ÜNİTE MERAKLISINA Okul Öncesi Dönemde Öğrenme ve Okumaya Hazırlıklı Olmak İnsan, davranışlarının büyük bir kısmını öğrenme ile kazanan bir canlı olmakla birlikte tüm canlıların davranışlarının gelişmesinde büyük rol oynayan olgunlaşma, insan için de son derece önemlidir. İnsan için de belirli bir beceriyi kazanabilmek, belirli bir faaliyeti başarabilmek için gerekli gelişme düzeyine ulaşmış olmanın rolü tartışılamaz. Çocuk, nasıl kaslarının gelişmesi tamamlanmadığı sürece yürüyemezse veya belirli bir gelişme aşamasına gelmeden diş çıkaramıyorsa aynı şekilde her öğrenme faaliyeti için de o faaliyetin gerektirdiği olgunluk düzeyine ulaşmış olmak zorundadır. Aslında çocuğun okula başlaması ve özellikle okumayı öğrenmesi karmaşık bir olaydır. Bu konuda en çok etkili olan faktörler yine farklı yazarlara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin Harrison [Herisın (1939)], Inglis [İnklis (1949)]; fizyolojik, zihinsel ve kişisel hazırlıktan söz ederken Smith [Simit (1950)], Hildreth [Hiltret, (1858)] ve Schonall [Şönel (1961)], fizyolojik ve zihinsel hazırlığı kabul ederler fakat kişisel hazırlığı, duygusal deneyimsel, dil, çevresel hazırlık gibi alt başlıklara ayırırlar. Çocukta bulunması gereken en önemli niteliklerden biri, çocuğun sağlıklı olması ve normal bir beden gelişimine sahip olmasıdır. Çocuk, okula başladığında yaşıtlarının boy ve kilosuna yakın bir düzeye ulaşmamışsa bu durum çocuk için birtakım sorunlar ortaya çıkarır. Okulun isteklerini karşılamada başarılı olabilmek için bedenin sağlığı kadar önemli olan bir nokta da duygusal olarak sağlıklı ve dengeli bir kişilik yapısına sahip olmaktır. Duygusal olarak dengeli olmayan, aşırı derecede hassas ve anneye bağımlı, anneden ayrılmakta zorluk çeken çocukların okuldaki bazı faaliyetlere katılmaları çok güçtür. Çocuğun beden sağlığı yerinde; el, ayak ve göz hareketleri uyumlu, zekâsı yeterli ve herhangi bir duygusal sorunu yoksa istendiği, sevildiği duygusuna sahipse öğrenmek için istekli, insanlarla rahatça ilişki kurabiliyorsa çevrede sağlanacak olanaklarla okula gitmeye ve okumaya hazır bir duruma rahatlıkla gelebilir. Son yıllarda anne ve babaların çocuklarını erken okula göndermek konusunda giderek artan istekleri vardır. Kanımızca tüm saydığımız özellikler bir çocukta varsa çocuğun birkaç ay erken okula gitmesinin büyük bir sakıncası olmayabilir. Ayla Oktay Eğitim ve Bilim, S 39 s DÜŞÜNDÜREN GÜLÜMSEME 14 Orginal Artist

25 BİREYİN GELİŞİMİ VE EĞİTİM NELER ÖĞRENDİK? 1. Aşağıdaki yargıların başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. ( ) Gelişim; dıştan içe, ayaktan başa doğrudur. ( ) Gelişim görevlerinin zamanında ve yeterli gerçekleşebilmesi için kritik dönemler vardır. ( ) Gelişim, bütün bireylerde aynı hızda gerçekleşir. 2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız. Aynı anne-babadan olan çocukların farklı zamanlarda yürümeye ve konuşmaya başlamaları gelişimin... ilkesine bir örnektir. Çocuğun okul hayatının başlamasıyla birlikte bilişsel faaliyetleri hızlanırken fiziksel gelişiminin yavaşlaması gelişimin... ilkesine bir örnektir. 3. Çocuğun koşmadan önce yürümesi, yürümeden önce emeklemesi aşağıda verilen gelişim ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir? A) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır. B) Gelişimde kritik dönemler vardır. C) Gelişim, çevre ve kalıtımın ortak ürünüdür. D) Gelişim, nöbetleşe devam eder. E) Gelişim, süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir. 4. Gelişimin ilkeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? A) Fiziksel gelişimde yaşanan problemler kişilik gelişimini etkiler. B) Organizmanın çevre etkisine duyarlı olduğu dönemler vardır. C) Gelişim hızı her yaşta aynı düzeyde ilerler. D) Gelişim, ölüme kadar devam eder. E) Gelişim, önceden tahmin edilebilir bir sıra izler. 5. Gelişimin aşamalılık, nöbetleşelik, kritik dönem, bütünlük ve bireysel farklılık ilkelerini kullanarak bir gencin 18 yaşına kadar olan gelişim sürecini kısa bir hikâye şeklinde aşağıya yazınız. 15

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 10. SINIF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 10. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR Sezgin ÇEKÜÇ Gülsen SAGUN Zeynep DOYMUŞ Berna ERGENER Özlem ÖZDEMİR DEVLET KÝTAPLARI BEŞİNCİ BASKI..., 2015 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler

Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler 1 1. Gelişim ve Değişim Gelişim, organizmanın doğum öncesi dönemden başlayarak (döllenme) bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal yönden

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER BEBEKLİK DÖNEMİNDE (0 3 YAŞ) ERKEN TANI İÇİN KRİTİK DÖNEMLER Bebeklik dönemi, gelişimin en hızlı ilerlediği dönemdir. Çevrelerine

Detaylı

O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme

O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme BİREY GELİŞİMİ O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. O Gelişim; organizmanın

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin

fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin Döllenmiş yumurta fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin Yaşam boyu devam eden biyolojik, bilişsel, sosyal gelişim ve kişilik gelişiminin bilimsel incelemesi Gelişim psikolojisinin başlıca

Detaylı

Okul Dönemi Çocuklarda

Okul Dönemi Çocuklarda Okul Dönemi Çocuklarda Fiziksel ve motor gelişim Bilişsel açıdan gelişim Psikososyal gelişim Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Dönemi Çocuklarda (7-11 yaş) Gelişimin Görevleri

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ - 1 Ad :... Soyad :... Vücudumuzu ayakta tutan, hareket etmemizi sağlayan ve bazı önemli organları koruyan sert yapıya iskelet denir. İskelet

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

Dersin Bitiminde Öğrenciler:

Dersin Bitiminde Öğrenciler: İçerik: Ünite-1 I. Gelişim ile ilgili Temel Kavramlar II. III. IV. Gelişimin Kritik Dönemleri Gelişim ile ilgili Temel İlkeler Gelişimi Etkileyen Faktörler V. Anne Babanın Çocuk Yetiştirme Tarzları VI.

Detaylı

AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI

AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI Aile nedir? Toplum içindeki en küçük sosyal kurumdur. Çekirdek aile Ana, baba ve çocuklardan oluşur. Geniş aile ise çeşitli akrabalardan oluşur. Aile kurumunun

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel yetersizlik üç ölçütte ele alınmaktadır 1. Zihinsel işlevlerde önemli derecede normalin altında olma 2. Uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme 3. Gelişim

Detaylı

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A) BİYOLOJİK ETMENLER KALITIM İÇ SALGI BEZLERİ B) ÇEVRE A) BİYOLOJİK ETMENLER 1. KALITIM Anne ve babadan genler yoluyla bebeğe geçen özelliklerdir.

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınkaynak. Prenatal motor gelişim-1: Prenatal motor gelişim-3. Prenatal motor gelişim-2

NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınkaynak. Prenatal motor gelişim-1: Prenatal motor gelişim-3. Prenatal motor gelişim-2 NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınknak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prenatal motor gelişim-1: İlk hareketler, gebeliğin 7.-8. haftasında uyarıya konturlateral kaba fleksiyon şeklinde olur. 9. haftada

Detaylı

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2 ÇOCUKLAR İÇİN ÇOKLU ZEKÂ GÖZLEM FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Cinsiyeti: Tarih: Sınıfı: Lütfen formda yer alan her ifadenin sizin için ne derece uygun olup olmadığını aşağıdaki beşli dereceleme ölçeği üzerinde

Detaylı

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM NEDİR? Gelişim, Çocuğun hareket etmeyi, Düşünmeyi, Hissetmeyi, Başkalarıyla ilişki kurmayı öğrendiği, ileriye doğru giden bir değişim sürecidir. Gelişim ana rahminde

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö 0-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULU Mehmet Gökay İÇEL. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Gelişim Psikolojisi Ders Notları

Gelişim Psikolojisi Ders Notları Gelişim Psikolojisi Ders Notları Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL www.gunescocuk.com Tanımlar Büyüme: Organizmada meydana gelen sayısal (hacimsel) değişiklikler Olgunlaşma: Potansiyel olarak var olan işlevin

Detaylı

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENĐ LĐSESĐ R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 2010 2011 Kız olursa Sarin, erkek olursa Masis Erkek olursa doktor, kız olursa öğretmen KENDĐNĐ TANIMA VE MESLEK SEÇĐMĐ Sevgili veliler,

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

O Dil; Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır.

O Dil; Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. DİL GELİŞİMİ O Dil; Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. O Dil gelişimi; seslerin, kelimelerin, sayıların,

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

FİZİKSEL GELİŞİM I DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM VE BEBEKLİK DÖNEMİ

FİZİKSEL GELİŞİM I DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM VE BEBEKLİK DÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD FİZİKSEL GELİŞİM I DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM VE BEBEKLİK DÖNEMİ İnsan gelişimi bir bütün olarak seyreder. Fiziksel

Detaylı

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 17 Haftanın Bazı Başlıkları Çocukla İyi Zaman Geçirmenin 10 Yolu VI. Geleneksel Piyano Resitali Miniklere Anlamlı Hediye Okul Küçük Erkek Basketbol Takımı mızdan Başarı Çocukla İyi Zaman

Detaylı

GEBELİK VE LOHUSALIK

GEBELİK VE LOHUSALIK GEBELİK VE LOHUSALIK ANA SAĞLIĞI Sağlık hizmetleri açısından doğurganlık çağındaki (15-49 yaş arası) tüm kadınlara ana denir. 15-49 yaş doğurganlık çağındaki kadınlar nüfusumuzun % 27 sini oluşturmaktadır.

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI GÖRÜŞME FORMU

BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI GÖRÜŞME FORMU BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI GÖRÜŞME FORMU Formun Amacı: Bu form çocuğun sağlık durumu, psikomotor gelişimi, özbakım gelişimi, sosyal duygusal gelişimi ve davranışsal özelliklerine ilişkin bireysel gereksinimleri

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Okul Öncesi) T.C Milli Eğitim Bakanlığı Okulu Müdürlüğü REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Okul Öncesi) T.C Milli Eğitim Bakanlığı Okulu Müdürlüğü REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (Okul Öncesi) T.C Milli Eğitim Bakanlığı Okulu Müdürlüğü Sayı: Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği / /20 REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Adı. Soyadı ve T.C

Detaylı

NEVŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PSİKOLOJİK DANIŞMANI

NEVŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PSİKOLOJİK DANIŞMANI (TANIMI-ÖZELLİKLERİ VE AİLELERE ÖNERİLER) PSİKOLOJİK DANIŞMANI ZEKÂ NEDİR? Bireyin gerek sorunları çözerken gerek çevreye uyum sağlarken var olan tüm yetenek ve becerilerini kullanması ile ortaya çıkan

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 BÖLÜM 1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KURAMLAR VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Çare SERTELİN MERCAN I.

Detaylı

Olgunlaşma: Bireyin herhangi bir çaba harcamaksızın doğuştan getirdiği özelliklerin zaman içinde kendiliğinden ortaya çıkmasını ifade eder.

Olgunlaşma: Bireyin herhangi bir çaba harcamaksızın doğuştan getirdiği özelliklerin zaman içinde kendiliğinden ortaya çıkmasını ifade eder. Rehberlik Postası Okul Öncesi Gelişim Dönemleri Sevgili Anne ve Babalar, Çocuğunuzun gelişimi ve eğitimi açısından okul öncesi dönem büyük önem taşımaktadır. Gelişim dediğimiz kavram doğum öncesi dönemden

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku 1 --- Çocuk Hukuku 2+0 2 2 Seçmeli okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin Türkiye ve Dünya hukukunda çocuğun ve çocuk haklarının yeri konusunda bilgi sahibi olmaları Çocukluk kavramı ve tarihsel

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

ÖNSÖZ... IX 1. 10 12 13 10 14 2. 15 15 3. 20 20 24 27 28 29 30 30 33 34 36 39 40 41 42 III

ÖNSÖZ... IX 1. 10 12 13 10 14 2. 15 15 3. 20 20 24 27 28 29 30 30 33 34 36 39 40 41 42 III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX 1. Çocuklara Zarar Veren Anne-Baba Davranışları...1 Aşırı Koruyuculuk ve Kısıtlayıcılık...2 Reddetme; Maskelenmiş Mahrumiyet...4 Aşırı Hoşgörü ve Şımartma...5 Aşırı Beklentiler...6

Detaylı

Okul fobisi nasıl gelişir?

Okul fobisi nasıl gelişir? Eğer bir kelimenin sonuna "fobi" eklenmişse, hemen bir şeylerden korkulduğunu düşünürüz. Ancak okul fobisi gelişen çocukların okula gitmek istememelerinin tek nedeni okuldan korkmaları değil. Çocuğa bu

Detaylı

Evlat Edinilen Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım: Vaka Örnekleri Üzerinden Evlat Edinme. Psikolog Reyhan Bahçivan-Saydam

Evlat Edinilen Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım: Vaka Örnekleri Üzerinden Evlat Edinme. Psikolog Reyhan Bahçivan-Saydam Evlat Edinilen Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım: Vaka Örnekleri Üzerinden Evlat Edinme Psikolog Reyhan Bahçivan-Saydam Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu na göre 2008 yılı sonu itibariyle evlatt edindirilen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM 1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM Yandaki resimde hastalandığında hastaneye giden Efe nin vücudunun röntgen filmi verilmiştir. Röntgen filminde görülen açık renkli kısımlar Efe nin vücudunda bulunan

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:56 - Son Güncelleme Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:58

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:56 - Son Güncelleme Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:58 Fiziksel Gelişim Bebeklik Döneminde - Fiziksel Gelişim 0-2 yaşlar arasını içeren bebeklik dönemi fiziksel açıdan pek çok temel becerinin kazanıldığı bir dönemdir. Bu dönem içerisinde bebeklerin hem beden

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU EMBRİYOLOJİ VE GENETİK 1 DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU 2/16 EMBRİYOLOJİ NEDİR? Embriyoloji; zigottan, hücreler, dokular, organlar ile tüm vücudun oluşmasına kadar geçen ve doğuma kadar devam

Detaylı

ADI SOYADI : OKUL NO : SINIFI : 4/ NOTU : FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

ADI SOYADI : OKUL NO : SINIFI : 4/ NOTU : FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI 1. Aşağıdaki iskeletin temel bölümlerinin isimlerini yazınız. İskeletin temel bölümlerinin görevlerini belirtiniz. ( 10 puan) Bölümleri

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 73. Adım ÜREME BÜYÜME GELİŞME EMBRİYONİK ZARLAR İNSAN EMBRİYOSUNUN GELİŞİMİ-1

ADIM ADIM YGS LYS. 73. Adım ÜREME BÜYÜME GELİŞME EMBRİYONİK ZARLAR İNSAN EMBRİYOSUNUN GELİŞİMİ-1 ADIM ADIM YGS LYS 73. Adım ÜREME BÜYÜME GELİŞME EMBRİYONİK ZARLAR İNSAN EMBRİYOSUNUN GELİŞİMİ-1 EMBRİYONUN DIŞINDA YER ALAN ZARLAR Zigotun gelişmesi ardından oluşan embriyo; sürüngen, kuş ve memelilerde

Detaylı

1 of 5 14/10/2010. Stresle Başa Çıkma

1 of 5 14/10/2010. Stresle Başa Çıkma 1 of 5 14/10/2010 Stresle Başa Çıkma Stres bizim baskıya karşı duygusal ve fiziksel tepkimizdir. Bu baskı dışsal faktörlerden kendimizin ya da bir yakınımızın yaşam etkinliklerinden, hastalıklarından yaşam

Detaylı

Hani annemin en büyük yardımcısı olacaktım? Hani birlikte çok eğlenecektik? Kardeşime dokunmama bile izin vermiyor. Kucağıma almak da yasak.

Hani annemin en büyük yardımcısı olacaktım? Hani birlikte çok eğlenecektik? Kardeşime dokunmama bile izin vermiyor. Kucağıma almak da yasak. Bu ayki rehberlik bülteni konumuz Kardeş Kıskançlığı hakkındadır. Sizlere çocuğunuza bu süreçte nasıl yardımcı olabileceğiniz ile ilgili önerilerimiz olacaktır. KARDEŞ KISKANÇLIĞI Neler olduğunu hiç anlamıyorum!

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ANAOKULLARI ÇOCUK BİLGİ FORMU. 2) Az sorunlu ya da çok sorunlu geçtiyse bu sorunların neler olduğunu kısaca yazınız:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ANAOKULLARI ÇOCUK BİLGİ FORMU. 2) Az sorunlu ya da çok sorunlu geçtiyse bu sorunların neler olduğunu kısaca yazınız: ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ANAOKULLARI ÇOCUK BİLGİ FORMU Çocuğun adı, soyadı: Çocuğun doğum tarihi:.../.../... Formun doldurulduğu tarih:.../.../.. DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM 1)Çocuğun doğum öncesi dönemi nasıl

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Đyi bir başarı için gerekli olanşartlar Çocuğunu desteklemek isteyen annebabalar için çeşitli tavsiyeler Elisabeth Grammel und Claudia Winklhofer Übersetzung: Abdullah

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir?

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? 1) 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? A) Genetik yapısı aynı hücreler oluşur. B) Tür içi çeşitliliğin ortaya çıkmasını sağlar. C) Eşeyli üreme için

Detaylı

Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı MÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı MÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı MÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Müzik, yetersizliği olan çocukların eğitimlerinde kullanılan ve tüm gelişim alanlarını da destekleyen bir disiplin

Detaylı

İnsanda genetik düzensizlik sonucu, fazladan bir 21. kromozomun bulunmasına Down Sendromu denir.

İnsanda genetik düzensizlik sonucu, fazladan bir 21. kromozomun bulunmasına Down Sendromu denir. Bu dostlarımız hakkında biraz daha bilgi alalım; İnsanda genetik düzensizlik sonucu, fazladan bir 21. kromozomun bulunmasına Down Sendromu denir. Down Sendromu genetik bir farklılıktır, bir hastalık değildir.

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı Çocuğunuz İlköğretime hazır mı 444 OKAN / okankoleji.com Çocuğunuz İlköğretime Hazır mı? 1. sınıfa ya da Anaokuluna kimler devam edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/20 sayılı genelge

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM Zihinsel engelli çocukların cinsel gelişim aşamaları normal çocukların cinsel gelişim aşamaları ile aynıdır. Cinsel eğitimin en büyük amacı,çocukluktan yaşamın

Detaylı

TC KİMLİK NO 1-Adı ve Soyadı. 2-Cinsiyeti. 2-Doğum yeri ve tarihi

TC KİMLİK NO 1-Adı ve Soyadı. 2-Cinsiyeti. 2-Doğum yeri ve tarihi TED MERSİN ÖZEL ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TANIMA ANKETİ ÇOCUĞUN TC KİMLİK NO : 2-Cinsiyeti 3-Doğum yeri ve tarihi 4-Geldiği okul 5-Okula geliş nedeni 6-Velinin Adı-Soyadı ve Yakınlık

Detaylı

Matematiksel Beceriler

Matematiksel Beceriler Matematiksel Beceriler Küçük Prens ten. Büyükler sayılardan hoşlanır. Onlara yeni bir dostunuzdan söz açtınız mı, hiçbir zaman size önemli şeyler sormazlar. Size Sesi nasıl? Hangi oyunları sever? Kelebek

Detaylı

Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım

Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım Prof. Dr. Betül Ulukol Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Risk Yüksek riskli gebeliklerin sonucu dünyaya gelenler Özel sağlık gereksinimi olan

Detaylı

BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ

BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları

Detaylı

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR 13 1.1. Özel Gereksinimli Bireyler 16 1.2. Özel Eğitimin Amacı ve İlkeleri 18 1.3. Özel Eğitimin Önemi 19 1.4. Engelliliğin Genel

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Howard Gardner "Çoklu Zeka Kuramı" nı ortaya atmadan önce insanların zeki olup olmadığı matematik, geometri ve mantık sorulardan oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Fakat

Detaylı

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ?

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? Cerrahi Servisler İnsanlar duyuları aracılığı ile dış dünyayı algılar, ruhsal, zihinsel, sosyal gelişimini sağlar. Duyulardan birinin eksikliği, algılamanın bütünlüğünü

Detaylı

Kasım Rehberlik Bülteni VELİ EĞİTİM REHBERİ. Okul Öncesi Dönemde Cinsel Gelişim

Kasım Rehberlik Bülteni VELİ EĞİTİM REHBERİ. Okul Öncesi Dönemde Cinsel Gelişim Kasım 2016 Rehberlik Bülteni VELİ EĞİTİM REHBERİ Okul Öncesi Dönemde Cinsel Gelişim OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE CİNSEL GELİŞİM Küçük çocuklar, kendi bedenleriyle çok ilgilidirler. Okul öncesi çocuk, çevredeki

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay C. C. 17 Ağustos 2005 doğumlu bir erkek çocuğudur. Eylül 2008 yılında Londra da bir anaokuluna başlamıştır. Annesi, yaşıtlarıyla kıyasladığında aynı iletişim becerilerini gösteremediğini düşündüğünden

Detaylı

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ AKRAN İLİŞKİLERİ VE AKRAN ZORBALIĞI AKRAN İLİŞKİLERİ Akran etkileşimi doğum itibariyle başlamaktadır. Ancak yaş ilerledikçe akranlarla geçirilen

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

Psikoloji. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.

Psikoloji. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Psikoloji İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Alt Dalları Klinik Psikoloji: Ağır duygusal bozuklukların tanı ve tedavisi Danışmanlık Psikolojisi :Hafif duygusal sorunlar Okul Psikolojisi:

Detaylı

07.11.2014. fetal dönem denir. Fetal dönemde, embriyonal dönemde oluşan organ sistemleri gelişir. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı

07.11.2014. fetal dönem denir. Fetal dönemde, embriyonal dönemde oluşan organ sistemleri gelişir. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.) Göbek Kordonu 2.) Fetus ve Fetal Dolaşım Fizyolojisi 3.) Fetusun Aylara Göre Gelişimi Slayt No: 10 2 7.) FETUS Üçüncü gebelik

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

BUYUME VE GELISME. Yrd. Doc. Dr. Selcuk AKPINAR

BUYUME VE GELISME. Yrd. Doc. Dr. Selcuk AKPINAR BUYUME VE GELISME Yrd. Doc. Dr. Selcuk AKPINAR BUYUME VE GELISME Cocukluk cagi dollenme ile baslar ve ergenligin tamamlanmasina kadar devam eder. Diger butun canlilara kiyasla insanda cocukluk cagi cok

Detaylı

Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir.

Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir. Konuşma gecikmesi Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir. Aylara göre konuşmanın normal gelişimi: 2. ay mırıldanma, yabancılara

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU YAŞ DÖNEM ÖZELLİKLERİ 5-8 YAŞ GRUBU YAŞ DÖNEM ÖZELLİKLERİ Bilişsel Gelişim Dil Gelişimi Fiziksel Gelişim

Detaylı