FA L MEÇHUL KALMAYACAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FA L MEÇHUL KALMAYACAK"

Transkript

1 GAZETEM Z dan Ankara- zmir H zl Tren Hatt n n yap m na bugün START VER L YOR takip edebilirsiniz 21 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Pursaklar da Han mevleri ne kay tlar bafllad HABER 17 DE Elmada da Gaziler Günü kutland Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar 'n n (TCDD) 157. kurulufl y ldönümünü bugün Ankara- zmir YHT hatt n n temel atma töreninin yer ald toplu aç l fllarla kutlayacaklar n belirterek, "TCDD'nin 157. kurulufl y ldönümünü Ankara- zmir YHT hatt n n temelini atarak taçland raca z" dedi. HABER 17 DE HABER 18 DE Savc Bilgili, A ar ve Eken in ifadelerini ald FA L MEÇHUL KALMAYACAK Mehmet A ar Korkut Eken Mahmut Y ld r m (Yeflil) 28 fiubat sürecine iliflkin iddianameyi tamamlayan TMK'n n 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet Savc s Mustafa Bilgili, faili meçhul cinayetler soruflturmas na h z verdi. Bilgili, soruflturma kapsam nda eski bakanlardan Mehmet A ar ile emekli yarbay Korkut Eken'in "flüpheli" s fat yla ifadelerini ald. A ar, ifadesinde, "hukuk d fl hiçbir uygulaman n içerisinde olmad n " savunarak, suçlamalar reddetti. "Terörle hukuk çerçevesinde mücadele ettiklerini" söyleyen A ar, "Tüm istihbarat birimleri ve M T ile ortak çal flt m. M T'in aleyhimde haz rlad raporu kabul etmiyorum" ifadesini kulland. HABER 18 DE KEÇ ÖREN SOKAKLARI YEN LEN YOR Haberi 15 de ALTINDA DA RENKL SOHBETLER Haberi 16 da KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin vgin, tarihe fl k tutan yaz lar na bafll yor. lk yaz Pazartesi da

2 2 Sinema 21 Eylül 2013 Aniston'dan 'hamile' iddialar na sert tepki DIfi HABERLER - Hamile oldu u iddia edilen Jeniffer Aniston bu tarz haberlerin art k can s k c olmaya bafllad n söyledi. Toronto Uluslararas Film Festivali'ne kat lan ünlü oyuncu Jennifer Aniston güzelli iyle göz kamaflt rd. Baflrolünde oynad "Life Of Crime" filminin galas na kat lan Aniston niflanl s Justin Theroux ile poz verdi. Hakk nda hamile oldu una dair dedikodular ç kan Aniston, bu haberlere de aç kl k getirdi. Bu tarz haberlerin art k can s k c oldu unu belirten Aniston, "Oldu u zaman göreceksiniz zaten. Çünkü bu gizlenebilecek bir fley de il, geliflen büyüyen ve sonunda gelen bir fley" dedi. Kilolar yla bafl belada DIfi HABERLER - Do umdan yaklafl k bir buçuk ay sonra bikinili görüntülenen 39 yafl ndaki Penelope Cruz'un do um kilolar ndan henüz tam anlam yla kurtulamad görüldü. spanyol youncu Javier Bardem ile mutlu bir evlili i olan güzel oyuncu Penelope Cruz Temmuz ay nda ikinci çocu unu dünyaya getirdi. ikinci çocu unu dünyaya getiren Efli ve çocuklar yla birlikte Korsika da tatil yaparken görüntülenen Cruz'un do um kilolar ndan henüz kurtulamad görüldü. Cruz, denize üstsüz girdi. Paparazziler taraf ndan görüntülendiklerinin fark nda olmayan Bardem ve Cruz un iki yafl ndaki o ullar Leonardo ya yüzme ö retirken son derece keyifli olduklar görüldü. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 21 Eylül 2013 Yaflam H CR RUM msak : kindi : Zilkade 8 Eylül Günefl : Akflam : Ö le : Yats : stanbul un hurda tramvay vagonu, Cunda Adas nda kafe oldu BALIKES R - HAKAN F R K - stanbul'da uzun y llar kullan ld ktan sonra hurdaya ayr lan ve Ayval k ilçesindeki Cunda Adas 'na getirilerek onar lan tramvay vagonu, giriflimci iki arkadafl taraf ndan "Taksim-Cunda" ad yla kafeye dönüfltürüldü. flletmecilerden Orkun Uzun, AA muhabirine yapt aç klamada, bir dönem Taksim'de hizmet veren ve hurdaya ayr lan 34 numaral tramvay n, ihaleyle sat fla sunuldu unu söyledi. Hangi y llarda ve kaç y l kullan ld n bilmedikleri vagonun önce bir baflkas taraf ndan sat n al nd n belirten Uzun, "Arkadafl m Emre Ertan ile tramvay bu kifliden ald k. Tramvay ald m zda içi bofltu, koltuklar ve di er aparat sökülmüfltü" dedi. stanbul'da vinçle bir kamyona yükledikleri vagonun Cunda'ya getirilmesinin çok zahmetli oldu unu ifade eden Uzun, baz de ifliklikler yaparak bunu zor bir süreç sonunda "Taksim-Cunda" ad yla kafeye dönüfltürdüklerini anlatt. Eskiden stanbul'un tarihiyle bütünleflen tramvay n, flimdi Cunda Adas 'n n tafl evlerinin aras nda nostalji yaflatt n vurgulayan Uzun, "Tramvay n kafeterya oldu unu görenler çok be endiklerini söylüyor. Kimileri ise önünde hat ra foto raf çektiriyor. Adaya tatile gelen baz stanbullular, Taksim'de bindikleri tramvay Cunda'da görünce flafl r yor. Bugüne kadar tramvay kafemizi görüp de be enmeyen ç kmad " diye konufltu. - Telefon kablolar n n sar ld ahflap makaralar, masaya dönüfltürüldü Üzerine dekor amac yla 1954 model bir motosiklet yerlefltirilen vagonun önünde bulunan eskiden kalma "As lmak yasak ve tehlikelidir" yaz s dikkati çekiyor. ç bölümü mutfak olarak tasarlanan kafenin çevresinde ise daha önce telefon kablolar n n sar ld büyük ahflap makaralardan yap lan masalar ile sandalyeler bulunuyor. Cunda'n n sahile aç lan yolun bafl nda bulunan kafede müflterilere, so uk ve s cak içecek, tost, hamburger, kokoreç, patates k zartmas hizmeti sunuluyor. (AA) Mufl ta 27 y ll k kan davas bar flla sonland MUfi - Hasköy ilçesinde 27 y l önce 8 kiflinin öldürülmesiyle bafllayan kan davas, kanat önderleri ve aile büyüklerinin araya girmesiyle bar flla noktaland. lçeye ba l Umurca ve Bö ürdelen köylerinde yaflayan befl aile aras nda 1986 y l nda 5, 1988'de de 3 kiflinin hayat n kaybetmesiyle kan davas na dönüflen husumetin son bulmas için kentteki kanaat önderleri devreye girdi. Aile büyükleriyle bir araya gelen kanaat önderlerinin giriflimleriyle sa lanan uzlaflman n ard ndan ailelerin bar flmas için Bö ürdelen köyünde bar fl töreni düzenlendi. Yaklafl k 3 bin kiflinin kat ld tören, Kur'an- Kerim tilavetinin okunmas yla bafllad. Törene kat lan Vali Vedat Büyükersoy, slam co rafyas na bak ld nda, münferit nedenlerle kan akt n, insanlar n birbiriyle kavga etti ini ve cinayetler ifllendi ini belirterek, böylesi olaylar n slam co rafyas na yak flmad n söyledi. Büyükersoy, cinayet ifllenmesinin ve kan akmas n n fleytani bir tav r oldu unu vurgulayan Büyükersoy, aralar nda husumet olan befl ailenin bar fl için bir araya gelmesinin ise mutluluk verici oldu unu ifade etti. Dünyada sevgi, sayg, muhabbet ve bar fl içinde yaflamak varken, kin, nefret ve öfkeyle cinayet ifllenmesine f rsat vermemek gerekti ini anlatan Büyükersoy, flöyle konufltu: "Hepimiz Yaradan' n kullar y z, hiçbirimiz di erinden farkl özelliklere sahip olarak dünyaya gelmedik. Hiçbirimiz sahip oldu umuz özellikleri Yaradan'a dileçe yazarak, talep ederek de gelmedik. Hepimizin mensubu oldu u afliret, rk, etnik köken kutsald r, bizim için de erlidir. Hepimiz gayret göstermeden sahip oldu umuz bu özellikler sebebiyle di erine üstünlük gösterme hakk na da sahip de iliz." Büyükersoy, çözüm süreci kapsam nda bölgeden 9 ayd r flehit cenazesi gelmedi ini an msatarak, "Bu durum bizi sevindirmekte ve mutlu etmektedir. Bunun aksini isteyecek kiflinin akl ndan flüphe etmek gerekiyor. Hepimiz ülkemizi, vatan m z, bayra m z çok seviyoruz" dedi. Kanaat önderlerinden Melik Emre ise bar fl n, bölgede baz aileler aras ndaki kan davas n n bitmesine, bar fl sürecinin pekiflmesine katk sunmas ve slam co rafyas nda akan gözyafl n n ve kan n durmas na vesile olmas temennisinde bulundu. (AA)

4 4 Antalya'da deve turizmine büyük ilgi gösteriliyor ANTALYA - Kemer'de tatil yapan yerli ve yabanc turistler, sokaklarda deve s rt nda gezme imkan buluyor. Yaklafl k 13 y ld r turistleri develerle gezdiren Sait Battal, AA muhabirine yapt aç klamada, Kemer caddelerinde develerle turistleri gezdirdiklerini anlatt. kisi deve güreflleri amaçl olmak üzere 22 devesinin bulundu unu belirten Battal, "Kemer'de ayda yaklafl k 3 bin turisti deve ile gezdiriyoruz. Antalya genelinde ise y lda 40 bin civar nda turist deveye biniyor" dedi. Deveye binenlerden kifli bafl 10 lira ücret ald klar n kaydeden Battal, "Turistleri 15 dakika caddelerde gezdiriyoruz. Binen turistler, develerin kalk p oturmas yla heyecan- Turizm 21 Eylül 2013 Gözlerine bakan tafla çevirdi ine inan lan medusa mozai i aç ld lan yor. Baz lar da korkuyor" diye konufltu. Turistlerin genelde deveye binmek için de il, foto raf çektirmek için geldiklerini ifade eden Battal, daha fazla yabanc turistlerin ilgi gösterdiklerini söyledi. Denizli'den tatil amac yla gelen Ramazan Bafltürk ise deve ile gezmekten büyük zevk ald n, tekrar binmeyi düflündü ünü ifade etti. Rus turist Olga Dovganiuc de deveye ilk kez Kemer'de bindi ini ve çok hofluna gitti ini kaydetti. (AA) BURDUR- GÖKMEN YÜCE - Yunan mitolojisinde "Gözlerine bakan tafla çevirdi ine inan lan y lan saçl, keskin diflli, difli mitolojik yarat k" (Medusa) mozai inin üzeri kontrol amaçl aç ld. Kibyra Antik Kenti Kaz Baflkan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. fiükrü Özüdo ru, AA muhabirine yapt aç klamada, antik kentte bulunan 3 bin 600 kiflilik Odeion yap s n n kentteki üzeri kapal tek yap olmas ndan dolay k fl aylar nda tiyatro, uluslararas mahkemelerin yap ld yarg binas ve meclis binas olarak da kullan ld n söyledi. Antik dönemde, üzeri çat yla kapat lm fl en büyük yap lardan biri olan bu eserin orkestra zeminini kaplayan medusa mozai inin 2009 y l ndaki kaz larda ortaya ç kar ld n anlatan Özüdo ru, "Mozaik ince ve renkli mermer plakalardan yap lm fl. Bu yap m tekni i Opus Sectile olarak adland r l yor ve flu an bilinen bu teknikte yap lm fl baflka bir medusa dünyada yok" dedi. Özüdo ru, 11 metre çap ndaki medusan n en genifl yerinin 4 metre 35 santim oldu unu kaydetti. Medusay 2009 y l ndan sonra kontrol amaçl ilk kez açt klar n anlatan Özüdo ru, "2009 y l nda uzman restoratörlerin verdi i raporlar do rultusunda, orkestra zemininin üzerini 5 farkl katmanla kapatm flt k. Bu y l hem kontrol amac yla açt k, hem de restoratörlerimiz fizibilite çal flmas yapt " dedi. Restoratörlerin, medusan n restorasyon ve konservasyon çal flmalar için neler yap lmas konusunda kendisine bir rapor sundu unu anlatan Özüdo ru, "Önümüzdeki y l medusan n restorasyonunu gerçeklefltirece iz. Restorasyondan sonra odeionun üzeri kapat l rsa, medusan n üzeri de camla kaplanacak ve ziyaretçiler için sergilenecek" diye konufltu. Özüdo ru, 2011 y l kaz çal flmalar s ras nda odeion yap s n n hemen önünde yer alan stoa bölümünde bir baflka mozaik döfleme daha bulundu unu, beyaz ve gri tesseralardan oluflan bu mozai in 15 farkl geometrik desenli panolar halinde yap ld n belirtti. Yaklafl k 540 metrekare büyüklü ündeki bu mozai in Anadolu'da yerinde sergilenen en sa lam ve en büyük mozaik oldu unu anlatan Özüdo ru, bu eseri özenli bir flekilde koruduklar n bildirdi. Medusan n içinde yer ald odeionun bir benzerinin de Atina'da bulunan Herodes Atticus Odeion'u oldu unu anlatan Özüdo ru, bu yap lar n dünya arkeolojisi aç s ndan büyük önem tafl d n vurgulad. (AA)

5 21 Eylül BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. steklendirmek, teflvik ya da güdüleme. 2. Hisse, pay. Denizcilikte yelken indirme. 3. Bir meyve. As l konu, tema. Bir nota. 4. Sahne oyununa özgü olan. 5. Eksik, bitmemifl, tamamlanmam fl. 6. Uluslararas Çal flma Örgütünün k saltmas. lifltirilmifl, eklenmifl. 7. Yumuflak bafll. Sözün k sas, do rusu. 8. Molibdenin simgesi. Kufllar n gövde, kanat ve kuyruklar nda bulunan, çeflitli renklerde kal n eksenli tüy. 9. San, nam. S k gözlü a. 10. Çiftlik ufla. Bütün, tüm. 11. Bir ifli yapabilme gücü, kudret, erk. Bir nota. 12. laç, merhem. Çok ince ve de erli bir kumafl. 13. Bart n ilinin bir ilçesi. stenilen ve be enilen nitelikleri tafl yan. 14. Ad, ün, flan. Düzenli ekilen yer. 15. Alüminyumun simgesi. Tunus un plaka iflareti. fiube, kol. 16. Yap. E reti dikifl. 17. Karfl l k beklemeden yap lan yard m. 18. Babas ölmüfl olan çocuk. Bir haber ajans n n k saltmas. 19. Sürücü belgesi. 20. Çok ince perde. Parazit, tufeyli. Yukar dan afla ya: 1. Eski dilde savc. Sinirlilik. 2. Erzurum ilinin bir ilçesi. Fransa da bir kent. Erzincan ilinin bir ilçesi. 3. Kaz kl humma. Tramvay sürücüsü. Nitelikle ilgili olan. 4. Meslek. Arapçada su. Yeryüzü parças. fians, baht, felek. 5. Dinlence. Seyrek olarak görülen. Yaz m. 6. Metal olmayan elementler. Uzun tüylü kalpak. Bir askeri birli in k saltmas. Duman karas. 7. çtenlik. Bir nota. Halk dilinde büyük erkek kardefl, a abey. nce dantel. 8. Yüzy l n k saltmas. spermeçet balinas. Düflünüleni dolayl olarak anlatan söz. Bir organ m z. 9. Yabanc bir a rl k ölçüsü. çinde inorganik maddeler bulunan. At, aslan gibi hayvanlar n ensesinde bulunan uzun k llar. Soyundan gelinen kimse. 10. Eriflmifl, ulaflm fl. Dar, uzun ve hafif yar fl kay -. Miskete fiske vurularak oynanan z pz p oyunu. Emek vermeden ele geçirilen fley. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi 21 Eylül 2013 Anzer bal na rakip, Sar kam fl kara kovan bal üretiliyor Kars'ta ar c l k yapan smail Küçük, Anzer bal na efl de er kara kovan bal üretiyor. KARS - Sar kam fl ilçesinde bal üreten smail Küçük, AA muhabirine yapt aç klamada, Çataldere mevkisinde kara kovanlar n içerisinde üretti i bal n kalitesinin tat olarak Anzer bal na eflit oldu unun yap lan tahliller sonucunda ortaya ç kt n söyledi. Bal 2 bin 500 rak mda ve bitki floras n n genifl oldu unu alanda üretti ini ifade eden Küçük, "Anzer yaylas nda çeflit çiçek varken Sar kam fl'ta orman iflletme müdürlü ü kay tlar na göre 650 çeflit çiçek türü oldu u tespit edilmifltir. Bu zengin flora üretti imiz bal n kalitesine yans yor" dedi. G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü laboratuvarlar nda yapt rd - tahlillerle bu y l üretti i mal n kalitesinin tescil edildi ini anlatan Küçük, hatta baz de erlerin Anzer bal ndan daha iyi oldu unun ortaya ç kt n vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Sakaroz oran n n düflük olmas kaliteyi art r yor. Bu oran Anzer bal nda 3.53 iken kara kovan bal nda 2.15 seviyesinde. Bal yo unlu u ölçüldü ünde fruktoz ve glikoz de- erlerinin de yüksek olmas bal kalitesini yükseltti. Bu oranda tahlil raporlar na göre kara kovan bal nda civar nda. Rize kizdereli olmama ra men Sar kam fl' n floras na ve alm fl oldu umuz bal tahlil sonuçlar na bakarak 'Anzer bal eflittir Sar kam fl bal ' diyebiliyorum. Kilosunun 680 liraya sat ld Anzer bal n n de erinde biz burada hiçbir gram fleker vermeden organik bal üretiyoruz. Yaln z ben bütün ar c lar için bunu demiyorum. Kendi bal m bu flekilde k yas edebiliyorum. Kilosunu da 100 ile 125 TL aras nda sat fla ç kard k." (AA) Sanayide kad n istihdam artt STANBUL y l haziran ay nda kad n istihdam tar mda 81 bin azal rken, sanayide 85 bin artt. AA muhabirinin TÜ K'in haziran ay istihdam verilerinden derledi i bilgilere göre, 2013 haziran ay nda kad n istihdam geçen y l n ayn dönemine göre 330 bin artarak 7 milyon 688 bin kifliden 8 milyon 18 bin kifliye yükseldi. Ayn dönemde tar mda kad n istihdam 81 bin kifli azal rken, sanayideki istihdam art fl 85 bine yükseldi. Hizmet sektöründeki kad n istihdam art fl haziran ay nda da devam etti ve geçen y l n haziran ay na göre 335 bin ilave istihdam sa land. Erkek istihdam ise bu y l n haziran ay nda bir önceki y l n ayn ay - na göre 412 bin kifli artarak 17 milyon 188 bin kifliden 18 milyon 300 bin kifliye ulaflt. Erkek istihdam n n 211 bini hizmet, 171 bini sanayi ve 30 bini inflaat sektöründe gerçekleflti. Bu y l n haziran ay nda toplam istihdam art fl geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 2,9 oran nda artarak 25 milyon 577 binden 26 milyon 319 bine yükseldi. Konuyla ilgili AA muhabirine de- erlendirmelerde bulunan Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Türkiye'de tar m n, hizmetler sektörünün ard ndan en önemli istihdam alan oldu unu ifade etti. Mevsim flartlar na göre, tar m n son 2 y ll k döneme (Haziran Haziran 2013) bak ld nda 5 milyon 416 bin ile 6 milyon 705 bin aras nda bir istihdam yaratt bilgisini veren Bayraktar, bu dönemde tar m n istihdamdaki pay yüzde 22,4 ile yüzde 26,9 oran nda pay ald n belirtti. "2012 Haziran Haziran aylar nda tar mdaki istihdam n, tamam kad nlardan olmak üzere 81 bin kifli azalmas, kayda de er bir azalma olarak görülmemelidir. 81 bin kiflilik istihdam azalmas n n tar m istihdamdaki pay yüzde 1,25'dir. Tar m, yaz aylar yla birlikte yine 6,5 milyona yak n bir istihdam yaratmaktad r ki bu durum iflsizli in daha da artmamas nda pay büyüktür. Bu y l n nisan ay nda 6 milyon 58 bin, may sta 6 milyon 283 bin olan tar mdaki istihdam, haziranda 6 milyon 474 bine ç km flt r. Halen tar m, sanayiden 1 milyon 459 bin, inflaattan 4 milyon 532 bin daha fazla istihdam sa lamaktad r. Öyle ki sanayi sektörü istihdam, tar msal faaliyetin en aza indi i Ocak-fiubat aylar nda bile tar mdan bin daha az gerçekleflmifltir." Toplamda yüzde 11 olan iflsizli i 2,2 puan düflürerek yüzde 8,8'e çeken tar m n, kentlerde iflsizli i yüzde 10,9'dan yüzde 10,6'ya ve k rsalda istihdam yüzde 11,4'ten yüzde 5,1'e indirdi ini ifade eden Bayraktar, "Tar m sektörü, Türkiye'de istihdam edilen 8 milyon 18 bin kad - n n yüzde 39,2'si olan 3 milyon 146 binine istihdam olana sa lam flt r. Tar mdaki istihdam n art r lmas bir yana azalt lmas gerekir. Baz geliflmifl ülkelerde tar mdaki istihdam yüzde 2'nin bile alt na inmifltir. Türkiye'de de ekonomik geliflmeye paralel olarak tar mdaki istihdam azalacakt r" dedi. Nitekim, Türkiye'de belde ve köylerde yaflayan nüfusun 1935 y - l nda yüzde 76,5 iken, 1960 y l nda yüzde 68,1'e, 1980 y l nda yüzde 56,1' ve 2012 y l nda ise yüzde 22,7'ye indi ini an msatan Bayraktar, toplam istihdamda tar m n pay - n n, ABD, ngiltere, Almanya, Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde yüzde 1,5-2,5, talya'da yüzde 3 düzeyinde oldu unu söyledi. (AA)

7 21 Eylül 2013 Ekonomi 7 Enerji verimlili i, 2030'a kadar 2 milyon istihdam sa layacak Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, "Sadece enerji verimli inin, bütün süreçleri Türkiye'de yap lmak kayd yla 2030 y l na kadar 2 milyonun üzerinde bir istihdam oluflturaca n hesaplad k" dedi. STANBUL - Sürdürülebilirlik Akademisi'nin ev sahipli inde bu y l beflinci kez düzenlenen Yeflil fl: Sürdürülebilir fl Buluflmas, Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz' n kat l m yla gerçeklefltirildi. Bakan Y lmaz, aç l flta yapt konuflmada, kalk nman n sadece ekonomiden, büyümeden, rakamlardan ibaret olmad n belirterek, kalk nma kavram n n gerektirdi i çok boyutlu bak fl aç s n ortaya koyan bir bakanl - a sahip olduklar n söyledi. "Yeflil ifl" kavram n n birbiriyle çeliflir gibi görünen iki kavram birlikte ifade etti ini belirten Y lmaz, "Sadece büyüyelim diye düflünürseniz ifliniz kolay. Fakat 'Ne pahas na büyüme?' sorusunu sorman z laz m. Sadece çevreyi düflünürseniz de ifliniz kolay. As l zor olan ve maharet ikisini bir arada gerçeklefltirmek. Yeflil ifl kavram ndan ben hem büyümeyi hem çevreyi korumay ve bu ikisi aras ndaki dengeyi sa l kl bir zemine yerlefltirmeyi ve hem bugünkü nesle hem de gelecek nesillere hizmet etmeyi anl yorum" diye konufltu. Sürdürülebilir kalk nma kavram n n ekonomi, sosyal boyut ve çevre olmak üzere 3 sacaya üzerine kurulu oldu- unu dile getiren Y lmaz, "Ekonomik büyümeyi sosyal adalete tafl mad n z, herkesin faydaland bir kalk nma oluflturmad n z ve ekosisteminizi korumad n z sürece gerçek anlamda sürdürülebilir bir kalk nma olmuyor. Bunlara dördüncü bir boyut olarak temel haklar da ilave etmeliyiz. Ekonomiyi büyütebilirsiniz, sosyal dengeyi kurabilirsiniz, çevreyi koruyabilirsiniz, fakat iyi bir hukuk devleti olamad ysan z, temel hak ve özgürlükleri genifl bir flekilde yaflayam yorsan z, fleffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlay fl oluflturam yorsan z, özgürlü ü yayg nlaflt ram - yorsan z kalk nman n önemli bir aya eksik kalm fl oluyor" ifadelerini kulland. Bakan Y lmaz, 10. Befl Y ll k Kalk nma Plan 'n bu anlay fl ile haz rlad klar n ve 4 eksen üzerine oturttuklar n anlatarak, flöyle devam etti: "Birinci eksenimiz, sosyal boyuta verdi imiz önemin göstergesi olarak ilk defa bir plana sosyal konularla, 'nitelikli insan güçlü toplum' dedi imiz bir bölümle bafllad k. kinci eksenimiz ekonomiyle ilgili olarak yenilikçi üretim ve istikrarl yüksek büyüme. Burada bilgiyi temel ald k. Bundan sonraki büyüme stratejimiz bilgi temelli olacak. Üçüncü eksenimiz mekansal boyutu içeriyor ve yaflanabilir flehirler oluflturmay, bölgeler aras ndaki dengesizlikleri azaltmay içeriyor. Önümüzdeki süreçte dünyada da Türkiye'de de flehirleflme daha önem kazanacak. Kalk nma yar fl nda ülkeleri öne ç karacak ya da geri b rakacak hadise flehirleflme olacak. Nitelikli insan ve nitelikli sermaye için uygun ortam oluflturan ülkeler ön plana ç kacak. Dördüncü boyut ise kalk nma ve iflbirli i. Bütün bunlar tek bafl n za yapmazs n z. Bütün dünya ile tecrübeleriniz paylaflmak, onlar n tecrübelerinden faydalanmak ve iflbirlikleri gelifltirmek durumundas n z. Kapsay c bir kalk nma anlay fl içinde herkesin katk s ald - m z ve herkese de kalk nman n nimetlerinden olabildi ince sundu umuz bir süreçten bahsediyoruz." Bakan Y lmaz, sadece eski çevre meselelerini tart flarak gelecekteki meydan okumalara cevap oluflturulamayaca n dile getirerek, dünyan n, kaynaklar n sürdürülebilirli i konusunda iyi bir yere gitmedi ini, bu konuda küresel bir sorumluluk üstlenilmesi gerekti ini söyledi. Türkiye'nin do al kaynaklar k s tl ve enerji ba ml s bir ülke oldu unu anlatan Y lmaz, "Dolay s yla do al kaynaklar verimli kullanmak bizim ekonomimizin bir gere i. Yenilenebilir enerjiye daha a rl k verdi iniz, enerji verimli ini ön plana ç kard n z zaman sadece çevreyi korumufl olmuyorsunuz, asl nda maliyetlerinizi düflürüyorsunuz, daha rekabetçi ekonomik yap oluflturuyorsunuz, d fla ba ml l - n z azalt yorsunuz. Enerji verimlili i, neresinden bakarsan z bak n Türkiye için son derece kritik bir konu. Yenilenebilir enerji de ayn flekilde önemli. Sadece enerji verimli inin, bütün süreçleri Türkiye'de yap lmak kayd yla 2030 y l na kadar 2 milyonun üzerinde bir istihdam oluflturaca n hesaplad k" fleklinde konufltu. Yeflil fl konusunda enerji politikalar n n d fl nda biliflim teknolojilerinin önemine iflaret eden Y lmaz, Türkiye için önemli konulardan birinin de flehirleflme oldu unu kaydetti. Bakan Y lmaz, "Türkiye flu anda muazzam bir kentsel dönüflüm hamlesi bafllatt. Bir taraftan flehir esteti ini koruyarak, bir taraftan da afete daha dayan kl bir yap oluflturmak, ayn zamanda yeni yap lar n daha enerji verimli ve ak ll yap lar olmas için çal flmal y z" dedi. Tar m alan nda da Türkiye'nin önemli dönüflüm imkanlar bulundu unu belirten Y lmaz, "Çok susuz bir ülke de iliz ama bol suyu olan bir ülke de de iliz. fiehirleflme, nüfus, tar mdaki sulama imkanlar artt kça suyu da çok verimli kullanmak durumunday z. Bütün bu alanlar kesen Ar-Ge boyutu var. Yeflil ifl yenilikle, bilgiyle geliflebilecek bir süreç. Üniversitelerimiz bu anlamda kritik. Sadece geçen y l 3,5 milyar lira üniversitelere yat r m ödene i tahsis ettik. Bilgiyi sadece üretmemiz yetmez bunu katma de ere dönüfltürmemiz laz m. Milli gelir içinde Ar-Ge pay n devlet olarak yüzde 3'e ç karmam z hiçbir anlam ifade etmiyor. Burada kritik baflar faktörü, özel sektörün katk s d r" diye konufltu. Bu konuda özellikle kurumsal yap - s geliflmifl büyük flirketlere sitem eden Y lmaz, "Maalesef kolayc l a kaç yorlar. Arsa, bina al yorlar, büyük rantlar elde ediyorlar. Fakat Ar-Ge'ye, giriflimcili e yeterince yat r m yapm yorlar. Bunlar, hemen sonuç al nabilecek ifller de il, orta vadede ama fazlas yla sonuç alabilece iniz bir ifller.. Büyük sermaye gruplar n n bu ifllere girmesi gerekiyor. Biz destek veririz, ortam olufltururuz ama as l Ar-Ge ve giriflimcili i gelifltirmesi gereken özellikle büyük çapl özel sektördür. Onlar bunu yapmazlarsa KOB 'lere, ona buna laf etmeye kimsenin hakk yok. Bunu yapt - m z zaman daha fazla yeflil ifl üretece iz, daha verimli flekilde kaynaklar - m z kullanaca z" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

8 8 Ekonomi 21 Eylül 2013 Sahte gübre çiftçinin can n yak yor Gübre Üreticileri thalatç lar ve hracatç lar Derne i (GU D) Genel Sekreteri Sebahattin Emül, "Sahte gübreyle çiftçi aldat l yor. Haks z rekabet oluflturularak, gerçek gübre satanlar ma dur ediliyor, çiftçinin de can yan yor" dedi. ERZURUM - Kuzeydo u Anadolu Kalk nma Ajans (KUDAKA) Yat r m Destek Ofisi taraf ndan yap lan araflt rmada, Türkiye'de özellikle Do u'nun günefl enerjisinden elektrik üretimi için büyük potansiyele sahip olmas na ra men, yat r mlar n çok az oldu u belirlendi. Yat r m Destek Ofisi'nin yapt araflt rmada, günefl enerjisi yo un olan ajans n kapsad Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde günefl enerjisi yat r mlar n n s n rl oldu u tespit edildi. Bölgede yat r mlar n artmas, günefl enerjisinin daha fazla kullan lmas için çeflit kamu kurum ve özel sektör temsilcileri ile yat r mc lara yönelik, KUDA- KA'n n salonunda "Günefl Enerjisi Yat - r mlar " konulu toplant düzenlendi. Bölge illerinde günefl enerjisinden elektrik üretimiyle ilgili ciddi bir potansiyelin bulundu u ancak bölgede günefl enerjisinden elektrik üretimiyle ilgili giriflimlerin son derece s n rl oldu u belirlenen araflt rman n sonuçlar, kat l mc larla paylafl ld. KOCAEL - Emül, AA muhabirine yapt aç klamada, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n büyük bir özveriyle sahte gübrelerin belirlenmesi için çal flmalar n aral ks z sürdürdü ünü söyledi. Adli cezalar n cayd r c olmad - n iddia eden Emül, ceza alan kiflilerin y llard r ayn sahtecili i gübre sektöründe yapmaya devam etti ini kaydetti. Emül, sahte gübre üreten kiflilerle mücadele için ilgili makamlar n, verilecek ceza ve yapt r mlar artt rmas gerekti ini savunarak, "Cezalar cayd r c olmad müddetçe ilgili bakanl k ve denetim elemanlar ne kadar çal fl rlarsa çal fls nlar, sahte gübrecilerle mücadele de kal c ve cayd r c rol oynamayaca bir gerçektir" fleklinde konufltu. Gübrenin, laboratuvar tetkikleri yap lmad takdirde sahte olup olmad n n anlafl lamayaca n bildiren Emül, özelilikle s v gübrelerin sahte olup olmad n n tahmin edilemeyece ini belirtti. Emül, "sahte gübre, bitki ve mahsulde geliflme bozuklu unun tespit edilmesinden sonra anlafl l r" diyerek, o zaman da çok geç kal nm fl olunaca n ve çiftçinin telafi edemeyece i bir durumla karfl laflaca n vurgulad. Yenilenebilir enerji kaynaklar uzman Hakan Balc, burada yapt konuflmada, güneflin ilk defa milattan önce 700'lü yüzy llarda kullan ld n belirterek, eski Yunanl lar n gemilerine yo- unlaflt r lm fl günefl panellerini düflman gemilerini yakmak için kulland n söyledi. Günefl elektri ini ise 19. yüzy lda bir Frans z bilim adam n n gelifltirdi ini, 1904'te M s r'da ilk üretim tesisinin kuruldu unu an msatan Balc, "Günefl enerjisinden elektrik üretip, suyu tar m alanlar na gönderiyorlar. Ondan sonra 1970'lerden sonra günefl enerjisi o zamanki veriler düflük oldu u için yeniden ele al n p, özellikle Almanya'da gelifltirilmeye bafllan yor" diye konufltu. Son y llarda Türkiye'de de geliflmelerin kaydedildi ini ifade eden Balc, flunlar kaydetti: "Avrupa'n n günefl enerjisi potansiyelinde kurulu gücü 50 bin 300 MW 2011 y l itibar yla. Bu 63 bin MW'ya ç km flt r. Sadece bunun 12 bin MW't geçen y l Almanya taraf ndan kurulmufltu. Bu bizim 2009 ile 2013 y l aras nda yani son dört y lda kurdu umuz bütün enerji elekrik sistemlerinin yüzde 70 fazlas d r. Yani bizim kurdu- umuz rüzgar, hidroelektrik santrali, günefl, kömür, termik santral akl n za ne geliyorsa hepsinin toplam 7 bin MW't r. Sadece Almanya'n n 2012 y - l nda güneflten ald elektrik yat r m 12 bin MW't r. Türkiye'nin resmi kurulu gücü 2-3 MW aras ndad r. Bizim Türkiye'de en bilinçsiz diyebilece imiz alan Karadeniz'dir. Ama Karadeniz'e bakt n z zaman Kuzey Avrupa ile k - yasland nda oran n 1,5 kat yüksekli i fazlad r. Yani en kötü yerimiz bile Avrupa'ya göre 1,5 kat daha iyidir." Almanya'n n 36 bin 700 MW günefl enerjisinden elektrik üretti ini vurgulayan Balc, "Bizde ise 3 MW. Türkiye'nin günefl enerjisi potasiyeli yaklafl k 380 milyar kilowatt saattir. Bu da flu anda bizim Türkiye'de üretti imiz tüm enerjinin 1,5 kat d r. fiu anda üretti imiz 240 milyar kilowatt saattir. Güneflle yapm fl olsak 380 milyar, yani 1,5 Sahte gübrenin hem çevreye zarar verdi ini hem de üründeki verimi düflürdü ünü anlatan Emül, flunlar kaydetti: "Sahte gübreyle çiftçi aldat l yor. Haks z rekabet oluflturularak, gerçek gübre satanlar ma dur ediliyor, çiftçinin de can yan yor. Baz sahteciler balç granül hale getiren düzenekler haz rl yor ve gerçek gübre rengine boyay p, gübre fabrikalar n n ambalaj taklitlerini de yaparak gübre diye sat yorlar. Bu sahte gübreler bitkiler için hiçbir besin maddesi içermedi i gibi bir çok olumsuzlu u da beraberinde getiriyor. Çiftçiler, balç a para ödüyor. Sahte gübre satanlar, binlerce ton gübre sat yor ve milyonlarca lira haks z para kazan yor." Emül, çiftçilerin, gübre ihtiyaçlar n tar m il ve ilçe müdürlüklerinin denetimi alt ndaki lisansl gübre firmalar ndan karfl lamas gerekti ini ifade ederek, "Çiftçiler, köylerine kadar gelip kamyon gibi araçlarla sat fl yapan her türlü denetimden uzak seyyar pazarlamac lardan gübre almamal. Bayilerden ald klar ayn etiket bilgilerini içeren gübre fiyatlar nda da muadilleri ile belirgin bir fiyat fark varsa, ucuz olana itibar etmemeliler" diye konufltu. (AA) Do u, büyük günefl enerjisi potansiyeline sahip kat d r. Günefl enerjisi için hiçbir zaman bifley ödemeyeceksiniz" dedi. Güneflleme sürelerini de de erlendiren Balc, flöyle devam etti: "Türkiye'nin günefli, spanya'n n yüzde üstündedir. Yani Avrupa'n n en iyi bölgesinden dahi iyiyiz. Erzurum günefllenme süresi 8 saattir. Bu da Türkiye ortalamas ndan iyidir. Erzurum, Antalya'dan iyi bir örnektir, Adana'dan iyidir. Güney, sahil bölgeleri herkes taraf ndan güneflin çok oldu unu düflünülür. Onunla alakas yoktur. Günefl oralarda çok yüksek s da gelir. O yüksek s y insan gibi düflünün, elektronlarla üretirsiniz. Nas l olsa yüksek düzeyde insanlar n çal flam gücü düfler, onlar n da çal flma gücü düfler. Yüksek s larda üretti iniz elektrik azal r. Ama Antalya'n n Toroslar uygundur. Türkiye'de en iyi, en yo un yer Van'd r. Erzurum'un günefllenme ortalamas olarak Türkiye'den yüksektir. Avrupa ile k yaslarsak da y l k ortalama derece Avrupa ile hemen hemen ayn - d r." (AA)

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine 24 MAYIS 2013 CUMA Vatandafl n tercihi devlet hastanesi... GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 12 DE Kentsel dönüflümde

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kutsal topraklara yolculuk bafllad HABER 18 DE 16 EYLÜL 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Baflkan

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, art k alan de il, veren el oldu 30 EK M 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr 90. y l coflkuyla

Detaylı

Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR

Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR 1 HAZ RAN 2013 CUMARTES TA Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll,

Detaylı