FA L MEÇHUL KALMAYACAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FA L MEÇHUL KALMAYACAK"

Transkript

1 GAZETEM Z dan Ankara- zmir H zl Tren Hatt n n yap m na bugün START VER L YOR takip edebilirsiniz 21 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Pursaklar da Han mevleri ne kay tlar bafllad HABER 17 DE Elmada da Gaziler Günü kutland Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar 'n n (TCDD) 157. kurulufl y ldönümünü bugün Ankara- zmir YHT hatt n n temel atma töreninin yer ald toplu aç l fllarla kutlayacaklar n belirterek, "TCDD'nin 157. kurulufl y ldönümünü Ankara- zmir YHT hatt n n temelini atarak taçland raca z" dedi. HABER 17 DE HABER 18 DE Savc Bilgili, A ar ve Eken in ifadelerini ald FA L MEÇHUL KALMAYACAK Mehmet A ar Korkut Eken Mahmut Y ld r m (Yeflil) 28 fiubat sürecine iliflkin iddianameyi tamamlayan TMK'n n 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet Savc s Mustafa Bilgili, faili meçhul cinayetler soruflturmas na h z verdi. Bilgili, soruflturma kapsam nda eski bakanlardan Mehmet A ar ile emekli yarbay Korkut Eken'in "flüpheli" s fat yla ifadelerini ald. A ar, ifadesinde, "hukuk d fl hiçbir uygulaman n içerisinde olmad n " savunarak, suçlamalar reddetti. "Terörle hukuk çerçevesinde mücadele ettiklerini" söyleyen A ar, "Tüm istihbarat birimleri ve M T ile ortak çal flt m. M T'in aleyhimde haz rlad raporu kabul etmiyorum" ifadesini kulland. HABER 18 DE KEÇ ÖREN SOKAKLARI YEN LEN YOR Haberi 15 de ALTINDA DA RENKL SOHBETLER Haberi 16 da KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin vgin, tarihe fl k tutan yaz lar na bafll yor. lk yaz Pazartesi da

2 2 Sinema 21 Eylül 2013 Aniston'dan 'hamile' iddialar na sert tepki DIfi HABERLER - Hamile oldu u iddia edilen Jeniffer Aniston bu tarz haberlerin art k can s k c olmaya bafllad n söyledi. Toronto Uluslararas Film Festivali'ne kat lan ünlü oyuncu Jennifer Aniston güzelli iyle göz kamaflt rd. Baflrolünde oynad "Life Of Crime" filminin galas na kat lan Aniston niflanl s Justin Theroux ile poz verdi. Hakk nda hamile oldu una dair dedikodular ç kan Aniston, bu haberlere de aç kl k getirdi. Bu tarz haberlerin art k can s k c oldu unu belirten Aniston, "Oldu u zaman göreceksiniz zaten. Çünkü bu gizlenebilecek bir fley de il, geliflen büyüyen ve sonunda gelen bir fley" dedi. Kilolar yla bafl belada DIfi HABERLER - Do umdan yaklafl k bir buçuk ay sonra bikinili görüntülenen 39 yafl ndaki Penelope Cruz'un do um kilolar ndan henüz tam anlam yla kurtulamad görüldü. spanyol youncu Javier Bardem ile mutlu bir evlili i olan güzel oyuncu Penelope Cruz Temmuz ay nda ikinci çocu unu dünyaya getirdi. ikinci çocu unu dünyaya getiren Efli ve çocuklar yla birlikte Korsika da tatil yaparken görüntülenen Cruz'un do um kilolar ndan henüz kurtulamad görüldü. Cruz, denize üstsüz girdi. Paparazziler taraf ndan görüntülendiklerinin fark nda olmayan Bardem ve Cruz un iki yafl ndaki o ullar Leonardo ya yüzme ö retirken son derece keyifli olduklar görüldü. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 21 Eylül 2013 Yaflam H CR RUM msak : kindi : Zilkade 8 Eylül Günefl : Akflam : Ö le : Yats : stanbul un hurda tramvay vagonu, Cunda Adas nda kafe oldu BALIKES R - HAKAN F R K - stanbul'da uzun y llar kullan ld ktan sonra hurdaya ayr lan ve Ayval k ilçesindeki Cunda Adas 'na getirilerek onar lan tramvay vagonu, giriflimci iki arkadafl taraf ndan "Taksim-Cunda" ad yla kafeye dönüfltürüldü. flletmecilerden Orkun Uzun, AA muhabirine yapt aç klamada, bir dönem Taksim'de hizmet veren ve hurdaya ayr lan 34 numaral tramvay n, ihaleyle sat fla sunuldu unu söyledi. Hangi y llarda ve kaç y l kullan ld n bilmedikleri vagonun önce bir baflkas taraf ndan sat n al nd n belirten Uzun, "Arkadafl m Emre Ertan ile tramvay bu kifliden ald k. Tramvay ald m zda içi bofltu, koltuklar ve di er aparat sökülmüfltü" dedi. stanbul'da vinçle bir kamyona yükledikleri vagonun Cunda'ya getirilmesinin çok zahmetli oldu unu ifade eden Uzun, baz de ifliklikler yaparak bunu zor bir süreç sonunda "Taksim-Cunda" ad yla kafeye dönüfltürdüklerini anlatt. Eskiden stanbul'un tarihiyle bütünleflen tramvay n, flimdi Cunda Adas 'n n tafl evlerinin aras nda nostalji yaflatt n vurgulayan Uzun, "Tramvay n kafeterya oldu unu görenler çok be endiklerini söylüyor. Kimileri ise önünde hat ra foto raf çektiriyor. Adaya tatile gelen baz stanbullular, Taksim'de bindikleri tramvay Cunda'da görünce flafl r yor. Bugüne kadar tramvay kafemizi görüp de be enmeyen ç kmad " diye konufltu. - Telefon kablolar n n sar ld ahflap makaralar, masaya dönüfltürüldü Üzerine dekor amac yla 1954 model bir motosiklet yerlefltirilen vagonun önünde bulunan eskiden kalma "As lmak yasak ve tehlikelidir" yaz s dikkati çekiyor. ç bölümü mutfak olarak tasarlanan kafenin çevresinde ise daha önce telefon kablolar n n sar ld büyük ahflap makaralardan yap lan masalar ile sandalyeler bulunuyor. Cunda'n n sahile aç lan yolun bafl nda bulunan kafede müflterilere, so uk ve s cak içecek, tost, hamburger, kokoreç, patates k zartmas hizmeti sunuluyor. (AA) Mufl ta 27 y ll k kan davas bar flla sonland MUfi - Hasköy ilçesinde 27 y l önce 8 kiflinin öldürülmesiyle bafllayan kan davas, kanat önderleri ve aile büyüklerinin araya girmesiyle bar flla noktaland. lçeye ba l Umurca ve Bö ürdelen köylerinde yaflayan befl aile aras nda 1986 y l nda 5, 1988'de de 3 kiflinin hayat n kaybetmesiyle kan davas na dönüflen husumetin son bulmas için kentteki kanaat önderleri devreye girdi. Aile büyükleriyle bir araya gelen kanaat önderlerinin giriflimleriyle sa lanan uzlaflman n ard ndan ailelerin bar flmas için Bö ürdelen köyünde bar fl töreni düzenlendi. Yaklafl k 3 bin kiflinin kat ld tören, Kur'an- Kerim tilavetinin okunmas yla bafllad. Törene kat lan Vali Vedat Büyükersoy, slam co rafyas na bak ld nda, münferit nedenlerle kan akt n, insanlar n birbiriyle kavga etti ini ve cinayetler ifllendi ini belirterek, böylesi olaylar n slam co rafyas na yak flmad n söyledi. Büyükersoy, cinayet ifllenmesinin ve kan akmas n n fleytani bir tav r oldu unu vurgulayan Büyükersoy, aralar nda husumet olan befl ailenin bar fl için bir araya gelmesinin ise mutluluk verici oldu unu ifade etti. Dünyada sevgi, sayg, muhabbet ve bar fl içinde yaflamak varken, kin, nefret ve öfkeyle cinayet ifllenmesine f rsat vermemek gerekti ini anlatan Büyükersoy, flöyle konufltu: "Hepimiz Yaradan' n kullar y z, hiçbirimiz di erinden farkl özelliklere sahip olarak dünyaya gelmedik. Hiçbirimiz sahip oldu umuz özellikleri Yaradan'a dileçe yazarak, talep ederek de gelmedik. Hepimizin mensubu oldu u afliret, rk, etnik köken kutsald r, bizim için de erlidir. Hepimiz gayret göstermeden sahip oldu umuz bu özellikler sebebiyle di erine üstünlük gösterme hakk na da sahip de iliz." Büyükersoy, çözüm süreci kapsam nda bölgeden 9 ayd r flehit cenazesi gelmedi ini an msatarak, "Bu durum bizi sevindirmekte ve mutlu etmektedir. Bunun aksini isteyecek kiflinin akl ndan flüphe etmek gerekiyor. Hepimiz ülkemizi, vatan m z, bayra m z çok seviyoruz" dedi. Kanaat önderlerinden Melik Emre ise bar fl n, bölgede baz aileler aras ndaki kan davas n n bitmesine, bar fl sürecinin pekiflmesine katk sunmas ve slam co rafyas nda akan gözyafl n n ve kan n durmas na vesile olmas temennisinde bulundu. (AA)

4 4 Antalya'da deve turizmine büyük ilgi gösteriliyor ANTALYA - Kemer'de tatil yapan yerli ve yabanc turistler, sokaklarda deve s rt nda gezme imkan buluyor. Yaklafl k 13 y ld r turistleri develerle gezdiren Sait Battal, AA muhabirine yapt aç klamada, Kemer caddelerinde develerle turistleri gezdirdiklerini anlatt. kisi deve güreflleri amaçl olmak üzere 22 devesinin bulundu unu belirten Battal, "Kemer'de ayda yaklafl k 3 bin turisti deve ile gezdiriyoruz. Antalya genelinde ise y lda 40 bin civar nda turist deveye biniyor" dedi. Deveye binenlerden kifli bafl 10 lira ücret ald klar n kaydeden Battal, "Turistleri 15 dakika caddelerde gezdiriyoruz. Binen turistler, develerin kalk p oturmas yla heyecan- Turizm 21 Eylül 2013 Gözlerine bakan tafla çevirdi ine inan lan medusa mozai i aç ld lan yor. Baz lar da korkuyor" diye konufltu. Turistlerin genelde deveye binmek için de il, foto raf çektirmek için geldiklerini ifade eden Battal, daha fazla yabanc turistlerin ilgi gösterdiklerini söyledi. Denizli'den tatil amac yla gelen Ramazan Bafltürk ise deve ile gezmekten büyük zevk ald n, tekrar binmeyi düflündü ünü ifade etti. Rus turist Olga Dovganiuc de deveye ilk kez Kemer'de bindi ini ve çok hofluna gitti ini kaydetti. (AA) BURDUR- GÖKMEN YÜCE - Yunan mitolojisinde "Gözlerine bakan tafla çevirdi ine inan lan y lan saçl, keskin diflli, difli mitolojik yarat k" (Medusa) mozai inin üzeri kontrol amaçl aç ld. Kibyra Antik Kenti Kaz Baflkan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. fiükrü Özüdo ru, AA muhabirine yapt aç klamada, antik kentte bulunan 3 bin 600 kiflilik Odeion yap s n n kentteki üzeri kapal tek yap olmas ndan dolay k fl aylar nda tiyatro, uluslararas mahkemelerin yap ld yarg binas ve meclis binas olarak da kullan ld n söyledi. Antik dönemde, üzeri çat yla kapat lm fl en büyük yap lardan biri olan bu eserin orkestra zeminini kaplayan medusa mozai inin 2009 y l ndaki kaz larda ortaya ç kar ld n anlatan Özüdo ru, "Mozaik ince ve renkli mermer plakalardan yap lm fl. Bu yap m tekni i Opus Sectile olarak adland r l yor ve flu an bilinen bu teknikte yap lm fl baflka bir medusa dünyada yok" dedi. Özüdo ru, 11 metre çap ndaki medusan n en genifl yerinin 4 metre 35 santim oldu unu kaydetti. Medusay 2009 y l ndan sonra kontrol amaçl ilk kez açt klar n anlatan Özüdo ru, "2009 y l nda uzman restoratörlerin verdi i raporlar do rultusunda, orkestra zemininin üzerini 5 farkl katmanla kapatm flt k. Bu y l hem kontrol amac yla açt k, hem de restoratörlerimiz fizibilite çal flmas yapt " dedi. Restoratörlerin, medusan n restorasyon ve konservasyon çal flmalar için neler yap lmas konusunda kendisine bir rapor sundu unu anlatan Özüdo ru, "Önümüzdeki y l medusan n restorasyonunu gerçeklefltirece iz. Restorasyondan sonra odeionun üzeri kapat l rsa, medusan n üzeri de camla kaplanacak ve ziyaretçiler için sergilenecek" diye konufltu. Özüdo ru, 2011 y l kaz çal flmalar s ras nda odeion yap s n n hemen önünde yer alan stoa bölümünde bir baflka mozaik döfleme daha bulundu unu, beyaz ve gri tesseralardan oluflan bu mozai in 15 farkl geometrik desenli panolar halinde yap ld n belirtti. Yaklafl k 540 metrekare büyüklü ündeki bu mozai in Anadolu'da yerinde sergilenen en sa lam ve en büyük mozaik oldu unu anlatan Özüdo ru, bu eseri özenli bir flekilde koruduklar n bildirdi. Medusan n içinde yer ald odeionun bir benzerinin de Atina'da bulunan Herodes Atticus Odeion'u oldu unu anlatan Özüdo ru, bu yap lar n dünya arkeolojisi aç s ndan büyük önem tafl d n vurgulad. (AA)

5 21 Eylül BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. steklendirmek, teflvik ya da güdüleme. 2. Hisse, pay. Denizcilikte yelken indirme. 3. Bir meyve. As l konu, tema. Bir nota. 4. Sahne oyununa özgü olan. 5. Eksik, bitmemifl, tamamlanmam fl. 6. Uluslararas Çal flma Örgütünün k saltmas. lifltirilmifl, eklenmifl. 7. Yumuflak bafll. Sözün k sas, do rusu. 8. Molibdenin simgesi. Kufllar n gövde, kanat ve kuyruklar nda bulunan, çeflitli renklerde kal n eksenli tüy. 9. San, nam. S k gözlü a. 10. Çiftlik ufla. Bütün, tüm. 11. Bir ifli yapabilme gücü, kudret, erk. Bir nota. 12. laç, merhem. Çok ince ve de erli bir kumafl. 13. Bart n ilinin bir ilçesi. stenilen ve be enilen nitelikleri tafl yan. 14. Ad, ün, flan. Düzenli ekilen yer. 15. Alüminyumun simgesi. Tunus un plaka iflareti. fiube, kol. 16. Yap. E reti dikifl. 17. Karfl l k beklemeden yap lan yard m. 18. Babas ölmüfl olan çocuk. Bir haber ajans n n k saltmas. 19. Sürücü belgesi. 20. Çok ince perde. Parazit, tufeyli. Yukar dan afla ya: 1. Eski dilde savc. Sinirlilik. 2. Erzurum ilinin bir ilçesi. Fransa da bir kent. Erzincan ilinin bir ilçesi. 3. Kaz kl humma. Tramvay sürücüsü. Nitelikle ilgili olan. 4. Meslek. Arapçada su. Yeryüzü parças. fians, baht, felek. 5. Dinlence. Seyrek olarak görülen. Yaz m. 6. Metal olmayan elementler. Uzun tüylü kalpak. Bir askeri birli in k saltmas. Duman karas. 7. çtenlik. Bir nota. Halk dilinde büyük erkek kardefl, a abey. nce dantel. 8. Yüzy l n k saltmas. spermeçet balinas. Düflünüleni dolayl olarak anlatan söz. Bir organ m z. 9. Yabanc bir a rl k ölçüsü. çinde inorganik maddeler bulunan. At, aslan gibi hayvanlar n ensesinde bulunan uzun k llar. Soyundan gelinen kimse. 10. Eriflmifl, ulaflm fl. Dar, uzun ve hafif yar fl kay -. Miskete fiske vurularak oynanan z pz p oyunu. Emek vermeden ele geçirilen fley. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi 21 Eylül 2013 Anzer bal na rakip, Sar kam fl kara kovan bal üretiliyor Kars'ta ar c l k yapan smail Küçük, Anzer bal na efl de er kara kovan bal üretiyor. KARS - Sar kam fl ilçesinde bal üreten smail Küçük, AA muhabirine yapt aç klamada, Çataldere mevkisinde kara kovanlar n içerisinde üretti i bal n kalitesinin tat olarak Anzer bal na eflit oldu unun yap lan tahliller sonucunda ortaya ç kt n söyledi. Bal 2 bin 500 rak mda ve bitki floras n n genifl oldu unu alanda üretti ini ifade eden Küçük, "Anzer yaylas nda çeflit çiçek varken Sar kam fl'ta orman iflletme müdürlü ü kay tlar na göre 650 çeflit çiçek türü oldu u tespit edilmifltir. Bu zengin flora üretti imiz bal n kalitesine yans yor" dedi. G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü laboratuvarlar nda yapt rd - tahlillerle bu y l üretti i mal n kalitesinin tescil edildi ini anlatan Küçük, hatta baz de erlerin Anzer bal ndan daha iyi oldu unun ortaya ç kt n vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Sakaroz oran n n düflük olmas kaliteyi art r yor. Bu oran Anzer bal nda 3.53 iken kara kovan bal nda 2.15 seviyesinde. Bal yo unlu u ölçüldü ünde fruktoz ve glikoz de- erlerinin de yüksek olmas bal kalitesini yükseltti. Bu oranda tahlil raporlar na göre kara kovan bal nda civar nda. Rize kizdereli olmama ra men Sar kam fl' n floras na ve alm fl oldu umuz bal tahlil sonuçlar na bakarak 'Anzer bal eflittir Sar kam fl bal ' diyebiliyorum. Kilosunun 680 liraya sat ld Anzer bal n n de erinde biz burada hiçbir gram fleker vermeden organik bal üretiyoruz. Yaln z ben bütün ar c lar için bunu demiyorum. Kendi bal m bu flekilde k yas edebiliyorum. Kilosunu da 100 ile 125 TL aras nda sat fla ç kard k." (AA) Sanayide kad n istihdam artt STANBUL y l haziran ay nda kad n istihdam tar mda 81 bin azal rken, sanayide 85 bin artt. AA muhabirinin TÜ K'in haziran ay istihdam verilerinden derledi i bilgilere göre, 2013 haziran ay nda kad n istihdam geçen y l n ayn dönemine göre 330 bin artarak 7 milyon 688 bin kifliden 8 milyon 18 bin kifliye yükseldi. Ayn dönemde tar mda kad n istihdam 81 bin kifli azal rken, sanayideki istihdam art fl 85 bine yükseldi. Hizmet sektöründeki kad n istihdam art fl haziran ay nda da devam etti ve geçen y l n haziran ay na göre 335 bin ilave istihdam sa land. Erkek istihdam ise bu y l n haziran ay nda bir önceki y l n ayn ay - na göre 412 bin kifli artarak 17 milyon 188 bin kifliden 18 milyon 300 bin kifliye ulaflt. Erkek istihdam n n 211 bini hizmet, 171 bini sanayi ve 30 bini inflaat sektöründe gerçekleflti. Bu y l n haziran ay nda toplam istihdam art fl geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 2,9 oran nda artarak 25 milyon 577 binden 26 milyon 319 bine yükseldi. Konuyla ilgili AA muhabirine de- erlendirmelerde bulunan Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Türkiye'de tar m n, hizmetler sektörünün ard ndan en önemli istihdam alan oldu unu ifade etti. Mevsim flartlar na göre, tar m n son 2 y ll k döneme (Haziran Haziran 2013) bak ld nda 5 milyon 416 bin ile 6 milyon 705 bin aras nda bir istihdam yaratt bilgisini veren Bayraktar, bu dönemde tar m n istihdamdaki pay yüzde 22,4 ile yüzde 26,9 oran nda pay ald n belirtti. "2012 Haziran Haziran aylar nda tar mdaki istihdam n, tamam kad nlardan olmak üzere 81 bin kifli azalmas, kayda de er bir azalma olarak görülmemelidir. 81 bin kiflilik istihdam azalmas n n tar m istihdamdaki pay yüzde 1,25'dir. Tar m, yaz aylar yla birlikte yine 6,5 milyona yak n bir istihdam yaratmaktad r ki bu durum iflsizli in daha da artmamas nda pay büyüktür. Bu y l n nisan ay nda 6 milyon 58 bin, may sta 6 milyon 283 bin olan tar mdaki istihdam, haziranda 6 milyon 474 bine ç km flt r. Halen tar m, sanayiden 1 milyon 459 bin, inflaattan 4 milyon 532 bin daha fazla istihdam sa lamaktad r. Öyle ki sanayi sektörü istihdam, tar msal faaliyetin en aza indi i Ocak-fiubat aylar nda bile tar mdan bin daha az gerçekleflmifltir." Toplamda yüzde 11 olan iflsizli i 2,2 puan düflürerek yüzde 8,8'e çeken tar m n, kentlerde iflsizli i yüzde 10,9'dan yüzde 10,6'ya ve k rsalda istihdam yüzde 11,4'ten yüzde 5,1'e indirdi ini ifade eden Bayraktar, "Tar m sektörü, Türkiye'de istihdam edilen 8 milyon 18 bin kad - n n yüzde 39,2'si olan 3 milyon 146 binine istihdam olana sa lam flt r. Tar mdaki istihdam n art r lmas bir yana azalt lmas gerekir. Baz geliflmifl ülkelerde tar mdaki istihdam yüzde 2'nin bile alt na inmifltir. Türkiye'de de ekonomik geliflmeye paralel olarak tar mdaki istihdam azalacakt r" dedi. Nitekim, Türkiye'de belde ve köylerde yaflayan nüfusun 1935 y - l nda yüzde 76,5 iken, 1960 y l nda yüzde 68,1'e, 1980 y l nda yüzde 56,1' ve 2012 y l nda ise yüzde 22,7'ye indi ini an msatan Bayraktar, toplam istihdamda tar m n pay - n n, ABD, ngiltere, Almanya, Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde yüzde 1,5-2,5, talya'da yüzde 3 düzeyinde oldu unu söyledi. (AA)

7 21 Eylül 2013 Ekonomi 7 Enerji verimlili i, 2030'a kadar 2 milyon istihdam sa layacak Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, "Sadece enerji verimli inin, bütün süreçleri Türkiye'de yap lmak kayd yla 2030 y l na kadar 2 milyonun üzerinde bir istihdam oluflturaca n hesaplad k" dedi. STANBUL - Sürdürülebilirlik Akademisi'nin ev sahipli inde bu y l beflinci kez düzenlenen Yeflil fl: Sürdürülebilir fl Buluflmas, Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz' n kat l m yla gerçeklefltirildi. Bakan Y lmaz, aç l flta yapt konuflmada, kalk nman n sadece ekonomiden, büyümeden, rakamlardan ibaret olmad n belirterek, kalk nma kavram n n gerektirdi i çok boyutlu bak fl aç s n ortaya koyan bir bakanl - a sahip olduklar n söyledi. "Yeflil ifl" kavram n n birbiriyle çeliflir gibi görünen iki kavram birlikte ifade etti ini belirten Y lmaz, "Sadece büyüyelim diye düflünürseniz ifliniz kolay. Fakat 'Ne pahas na büyüme?' sorusunu sorman z laz m. Sadece çevreyi düflünürseniz de ifliniz kolay. As l zor olan ve maharet ikisini bir arada gerçeklefltirmek. Yeflil ifl kavram ndan ben hem büyümeyi hem çevreyi korumay ve bu ikisi aras ndaki dengeyi sa l kl bir zemine yerlefltirmeyi ve hem bugünkü nesle hem de gelecek nesillere hizmet etmeyi anl yorum" diye konufltu. Sürdürülebilir kalk nma kavram n n ekonomi, sosyal boyut ve çevre olmak üzere 3 sacaya üzerine kurulu oldu- unu dile getiren Y lmaz, "Ekonomik büyümeyi sosyal adalete tafl mad n z, herkesin faydaland bir kalk nma oluflturmad n z ve ekosisteminizi korumad n z sürece gerçek anlamda sürdürülebilir bir kalk nma olmuyor. Bunlara dördüncü bir boyut olarak temel haklar da ilave etmeliyiz. Ekonomiyi büyütebilirsiniz, sosyal dengeyi kurabilirsiniz, çevreyi koruyabilirsiniz, fakat iyi bir hukuk devleti olamad ysan z, temel hak ve özgürlükleri genifl bir flekilde yaflayam yorsan z, fleffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlay fl oluflturam yorsan z, özgürlü ü yayg nlaflt ram - yorsan z kalk nman n önemli bir aya eksik kalm fl oluyor" ifadelerini kulland. Bakan Y lmaz, 10. Befl Y ll k Kalk nma Plan 'n bu anlay fl ile haz rlad klar n ve 4 eksen üzerine oturttuklar n anlatarak, flöyle devam etti: "Birinci eksenimiz, sosyal boyuta verdi imiz önemin göstergesi olarak ilk defa bir plana sosyal konularla, 'nitelikli insan güçlü toplum' dedi imiz bir bölümle bafllad k. kinci eksenimiz ekonomiyle ilgili olarak yenilikçi üretim ve istikrarl yüksek büyüme. Burada bilgiyi temel ald k. Bundan sonraki büyüme stratejimiz bilgi temelli olacak. Üçüncü eksenimiz mekansal boyutu içeriyor ve yaflanabilir flehirler oluflturmay, bölgeler aras ndaki dengesizlikleri azaltmay içeriyor. Önümüzdeki süreçte dünyada da Türkiye'de de flehirleflme daha önem kazanacak. Kalk nma yar fl nda ülkeleri öne ç karacak ya da geri b rakacak hadise flehirleflme olacak. Nitelikli insan ve nitelikli sermaye için uygun ortam oluflturan ülkeler ön plana ç kacak. Dördüncü boyut ise kalk nma ve iflbirli i. Bütün bunlar tek bafl n za yapmazs n z. Bütün dünya ile tecrübeleriniz paylaflmak, onlar n tecrübelerinden faydalanmak ve iflbirlikleri gelifltirmek durumundas n z. Kapsay c bir kalk nma anlay fl içinde herkesin katk s ald - m z ve herkese de kalk nman n nimetlerinden olabildi ince sundu umuz bir süreçten bahsediyoruz." Bakan Y lmaz, sadece eski çevre meselelerini tart flarak gelecekteki meydan okumalara cevap oluflturulamayaca n dile getirerek, dünyan n, kaynaklar n sürdürülebilirli i konusunda iyi bir yere gitmedi ini, bu konuda küresel bir sorumluluk üstlenilmesi gerekti ini söyledi. Türkiye'nin do al kaynaklar k s tl ve enerji ba ml s bir ülke oldu unu anlatan Y lmaz, "Dolay s yla do al kaynaklar verimli kullanmak bizim ekonomimizin bir gere i. Yenilenebilir enerjiye daha a rl k verdi iniz, enerji verimli ini ön plana ç kard n z zaman sadece çevreyi korumufl olmuyorsunuz, asl nda maliyetlerinizi düflürüyorsunuz, daha rekabetçi ekonomik yap oluflturuyorsunuz, d fla ba ml l - n z azalt yorsunuz. Enerji verimlili i, neresinden bakarsan z bak n Türkiye için son derece kritik bir konu. Yenilenebilir enerji de ayn flekilde önemli. Sadece enerji verimli inin, bütün süreçleri Türkiye'de yap lmak kayd yla 2030 y l na kadar 2 milyonun üzerinde bir istihdam oluflturaca n hesaplad k" fleklinde konufltu. Yeflil fl konusunda enerji politikalar n n d fl nda biliflim teknolojilerinin önemine iflaret eden Y lmaz, Türkiye için önemli konulardan birinin de flehirleflme oldu unu kaydetti. Bakan Y lmaz, "Türkiye flu anda muazzam bir kentsel dönüflüm hamlesi bafllatt. Bir taraftan flehir esteti ini koruyarak, bir taraftan da afete daha dayan kl bir yap oluflturmak, ayn zamanda yeni yap lar n daha enerji verimli ve ak ll yap lar olmas için çal flmal y z" dedi. Tar m alan nda da Türkiye'nin önemli dönüflüm imkanlar bulundu unu belirten Y lmaz, "Çok susuz bir ülke de iliz ama bol suyu olan bir ülke de de iliz. fiehirleflme, nüfus, tar mdaki sulama imkanlar artt kça suyu da çok verimli kullanmak durumunday z. Bütün bu alanlar kesen Ar-Ge boyutu var. Yeflil ifl yenilikle, bilgiyle geliflebilecek bir süreç. Üniversitelerimiz bu anlamda kritik. Sadece geçen y l 3,5 milyar lira üniversitelere yat r m ödene i tahsis ettik. Bilgiyi sadece üretmemiz yetmez bunu katma de ere dönüfltürmemiz laz m. Milli gelir içinde Ar-Ge pay n devlet olarak yüzde 3'e ç karmam z hiçbir anlam ifade etmiyor. Burada kritik baflar faktörü, özel sektörün katk s d r" diye konufltu. Bu konuda özellikle kurumsal yap - s geliflmifl büyük flirketlere sitem eden Y lmaz, "Maalesef kolayc l a kaç yorlar. Arsa, bina al yorlar, büyük rantlar elde ediyorlar. Fakat Ar-Ge'ye, giriflimcili e yeterince yat r m yapm yorlar. Bunlar, hemen sonuç al nabilecek ifller de il, orta vadede ama fazlas yla sonuç alabilece iniz bir ifller.. Büyük sermaye gruplar n n bu ifllere girmesi gerekiyor. Biz destek veririz, ortam olufltururuz ama as l Ar-Ge ve giriflimcili i gelifltirmesi gereken özellikle büyük çapl özel sektördür. Onlar bunu yapmazlarsa KOB 'lere, ona buna laf etmeye kimsenin hakk yok. Bunu yapt - m z zaman daha fazla yeflil ifl üretece iz, daha verimli flekilde kaynaklar - m z kullanaca z" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

8 8 Ekonomi 21 Eylül 2013 Sahte gübre çiftçinin can n yak yor Gübre Üreticileri thalatç lar ve hracatç lar Derne i (GU D) Genel Sekreteri Sebahattin Emül, "Sahte gübreyle çiftçi aldat l yor. Haks z rekabet oluflturularak, gerçek gübre satanlar ma dur ediliyor, çiftçinin de can yan yor" dedi. ERZURUM - Kuzeydo u Anadolu Kalk nma Ajans (KUDAKA) Yat r m Destek Ofisi taraf ndan yap lan araflt rmada, Türkiye'de özellikle Do u'nun günefl enerjisinden elektrik üretimi için büyük potansiyele sahip olmas na ra men, yat r mlar n çok az oldu u belirlendi. Yat r m Destek Ofisi'nin yapt araflt rmada, günefl enerjisi yo un olan ajans n kapsad Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde günefl enerjisi yat r mlar n n s n rl oldu u tespit edildi. Bölgede yat r mlar n artmas, günefl enerjisinin daha fazla kullan lmas için çeflit kamu kurum ve özel sektör temsilcileri ile yat r mc lara yönelik, KUDA- KA'n n salonunda "Günefl Enerjisi Yat - r mlar " konulu toplant düzenlendi. Bölge illerinde günefl enerjisinden elektrik üretimiyle ilgili ciddi bir potansiyelin bulundu u ancak bölgede günefl enerjisinden elektrik üretimiyle ilgili giriflimlerin son derece s n rl oldu u belirlenen araflt rman n sonuçlar, kat l mc larla paylafl ld. KOCAEL - Emül, AA muhabirine yapt aç klamada, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n büyük bir özveriyle sahte gübrelerin belirlenmesi için çal flmalar n aral ks z sürdürdü ünü söyledi. Adli cezalar n cayd r c olmad - n iddia eden Emül, ceza alan kiflilerin y llard r ayn sahtecili i gübre sektöründe yapmaya devam etti ini kaydetti. Emül, sahte gübre üreten kiflilerle mücadele için ilgili makamlar n, verilecek ceza ve yapt r mlar artt rmas gerekti ini savunarak, "Cezalar cayd r c olmad müddetçe ilgili bakanl k ve denetim elemanlar ne kadar çal fl rlarsa çal fls nlar, sahte gübrecilerle mücadele de kal c ve cayd r c rol oynamayaca bir gerçektir" fleklinde konufltu. Gübrenin, laboratuvar tetkikleri yap lmad takdirde sahte olup olmad n n anlafl lamayaca n bildiren Emül, özelilikle s v gübrelerin sahte olup olmad n n tahmin edilemeyece ini belirtti. Emül, "sahte gübre, bitki ve mahsulde geliflme bozuklu unun tespit edilmesinden sonra anlafl l r" diyerek, o zaman da çok geç kal nm fl olunaca n ve çiftçinin telafi edemeyece i bir durumla karfl laflaca n vurgulad. Yenilenebilir enerji kaynaklar uzman Hakan Balc, burada yapt konuflmada, güneflin ilk defa milattan önce 700'lü yüzy llarda kullan ld n belirterek, eski Yunanl lar n gemilerine yo- unlaflt r lm fl günefl panellerini düflman gemilerini yakmak için kulland n söyledi. Günefl elektri ini ise 19. yüzy lda bir Frans z bilim adam n n gelifltirdi ini, 1904'te M s r'da ilk üretim tesisinin kuruldu unu an msatan Balc, "Günefl enerjisinden elektrik üretip, suyu tar m alanlar na gönderiyorlar. Ondan sonra 1970'lerden sonra günefl enerjisi o zamanki veriler düflük oldu u için yeniden ele al n p, özellikle Almanya'da gelifltirilmeye bafllan yor" diye konufltu. Son y llarda Türkiye'de de geliflmelerin kaydedildi ini ifade eden Balc, flunlar kaydetti: "Avrupa'n n günefl enerjisi potansiyelinde kurulu gücü 50 bin 300 MW 2011 y l itibar yla. Bu 63 bin MW'ya ç km flt r. Sadece bunun 12 bin MW't geçen y l Almanya taraf ndan kurulmufltu. Bu bizim 2009 ile 2013 y l aras nda yani son dört y lda kurdu umuz bütün enerji elekrik sistemlerinin yüzde 70 fazlas d r. Yani bizim kurdu- umuz rüzgar, hidroelektrik santrali, günefl, kömür, termik santral akl n za ne geliyorsa hepsinin toplam 7 bin MW't r. Sadece Almanya'n n 2012 y - l nda güneflten ald elektrik yat r m 12 bin MW't r. Türkiye'nin resmi kurulu gücü 2-3 MW aras ndad r. Bizim Türkiye'de en bilinçsiz diyebilece imiz alan Karadeniz'dir. Ama Karadeniz'e bakt n z zaman Kuzey Avrupa ile k - yasland nda oran n 1,5 kat yüksekli i fazlad r. Yani en kötü yerimiz bile Avrupa'ya göre 1,5 kat daha iyidir." Almanya'n n 36 bin 700 MW günefl enerjisinden elektrik üretti ini vurgulayan Balc, "Bizde ise 3 MW. Türkiye'nin günefl enerjisi potasiyeli yaklafl k 380 milyar kilowatt saattir. Bu da flu anda bizim Türkiye'de üretti imiz tüm enerjinin 1,5 kat d r. fiu anda üretti imiz 240 milyar kilowatt saattir. Güneflle yapm fl olsak 380 milyar, yani 1,5 Sahte gübrenin hem çevreye zarar verdi ini hem de üründeki verimi düflürdü ünü anlatan Emül, flunlar kaydetti: "Sahte gübreyle çiftçi aldat l yor. Haks z rekabet oluflturularak, gerçek gübre satanlar ma dur ediliyor, çiftçinin de can yan yor. Baz sahteciler balç granül hale getiren düzenekler haz rl yor ve gerçek gübre rengine boyay p, gübre fabrikalar n n ambalaj taklitlerini de yaparak gübre diye sat yorlar. Bu sahte gübreler bitkiler için hiçbir besin maddesi içermedi i gibi bir çok olumsuzlu u da beraberinde getiriyor. Çiftçiler, balç a para ödüyor. Sahte gübre satanlar, binlerce ton gübre sat yor ve milyonlarca lira haks z para kazan yor." Emül, çiftçilerin, gübre ihtiyaçlar n tar m il ve ilçe müdürlüklerinin denetimi alt ndaki lisansl gübre firmalar ndan karfl lamas gerekti ini ifade ederek, "Çiftçiler, köylerine kadar gelip kamyon gibi araçlarla sat fl yapan her türlü denetimden uzak seyyar pazarlamac lardan gübre almamal. Bayilerden ald klar ayn etiket bilgilerini içeren gübre fiyatlar nda da muadilleri ile belirgin bir fiyat fark varsa, ucuz olana itibar etmemeliler" diye konufltu. (AA) Do u, büyük günefl enerjisi potansiyeline sahip kat d r. Günefl enerjisi için hiçbir zaman bifley ödemeyeceksiniz" dedi. Güneflleme sürelerini de de erlendiren Balc, flöyle devam etti: "Türkiye'nin günefli, spanya'n n yüzde üstündedir. Yani Avrupa'n n en iyi bölgesinden dahi iyiyiz. Erzurum günefllenme süresi 8 saattir. Bu da Türkiye ortalamas ndan iyidir. Erzurum, Antalya'dan iyi bir örnektir, Adana'dan iyidir. Güney, sahil bölgeleri herkes taraf ndan güneflin çok oldu unu düflünülür. Onunla alakas yoktur. Günefl oralarda çok yüksek s da gelir. O yüksek s y insan gibi düflünün, elektronlarla üretirsiniz. Nas l olsa yüksek düzeyde insanlar n çal flam gücü düfler, onlar n da çal flma gücü düfler. Yüksek s larda üretti iniz elektrik azal r. Ama Antalya'n n Toroslar uygundur. Türkiye'de en iyi, en yo un yer Van'd r. Erzurum'un günefllenme ortalamas olarak Türkiye'den yüksektir. Avrupa ile k yaslarsak da y l k ortalama derece Avrupa ile hemen hemen ayn - d r." (AA)

9 21 Eylül 2013 Ekonomi 9 F nd k ihracat rekor k rd F nd k Tan t m Grubu (FTG) Baflkan Dursun O uz Gürsoy, " sezonunda 300 bin tonun üzerinde f nd k ihracat ile bir rekora imza att k ve ihracat de erimiz 1,8 milyar dolara ulaflt hedefimiz ise 350 bin ton ihracat ve 2,3 milyar dolar gelir elde etmek" dedi. STANBUL - FTG Baflkan Gürsoy, Türkiye'nin f nd k ihracat ve üretimindeki son durum ve FTG'nin dünya genelinde yürüttü- ü tan t m faaliyetlerine iliflkin düzenlenen toplant da, FTG'nin 1995 y l nda f nd kta üretim fazlas sorunun bertaraf edilmesini teminen iç ve d fl piyasalarda f nd k tüketiminin art r lmas n sa lamak amac yla kuruldu unu ifade etti. Bu misyon çerçevesinde pazar araflt rmalar, reklam ve tan t m çal flmalar ile bunlar destekleyecek nitelikte Ar-Ge faaliyetlerinde bulunulmas n organize ettiklerini anlatan Gürsoy, FTG'nin faaliyetlerinin finansman n n ihracat aflamas nda ihracatç lardan FOB ihraç bedelinin binde 3 oran nda kesilen tan t m fonu aidatlar yla olufltu unu kaydetti. Amerika Birleflik Devletleri (ABD), Japonya, Çin ve Hindistan'daki faaliyetlerini anlatan Gürsoy, Rusya Federasyonu'na yönelik reklam ve tan t m faaliyetlerine iliflkin kararlar n n 2014 y l nda hayata geçirilmesini planlad klar n belirtti. Gürsoy, yurtiçinde mevzuat kaynakl de ifliklikler sebebiyle art k eskisi kadar tan t m için harcama yapamad klar n, iç piyasa harcamalar n n bütçelerinin yüzde 10'u ile s n rland r ld n ifade etti. F nd k üretimi için 2009 y l n n bir dönüm noktas oldu unu belirten Gürsoy, "Alan bazl gelir deste i dönemiyle f nd k fiyat n n serbest piyasa koflullar nda oluflmaya bafllad. Dekarda 150 lira olarak alan bazl gelir deste i stratejisi 2009'dan 2012'ye kadar geçerliydi tarihinden itibaren 3 y l daha uzat ld. Üreticiye dekar bafl - na 2013'te 150 lira, 2014'te 160, 2015'te 170 lira destek verilecek. Yaklafl k 700 milyon lira civar nda bir para f nd k üreticisinin cebine gidecek" diye konufltu y l nda 2013 y l 300 bin ton f nd k ihracat hedefi koyduklar n belirten Gürsoy, bu hedefe bugün ulafl ld n ve Türkiye'nin geçen y l 301 bin ton f nd k ihraç etti ini söyledi. F nd k ihracat nda s çrama meydana geldi ine iflaret eden Gürsoy, flunlar kaydetti: "5 sene evvel Türkiye'de arz fazlas ndan ve bu arz fazlas n yok etmekten bahsediyorduk. Serbest piyasa bu ifli kendi kendine çözdü. Dünyan n f nd k üretimi için en iyi ekolojik koflullar na sahip ülkemiz bugün dünya üretiminin yüzde 75'ini karfl l yor. F nd k ihracat nda döviz girdisi olarak son 12 y lda yüzde 160, son 3 y lda yüzde 27, miktar baz nda ise son 12 y lda yüzde 50, son 3 y lda ise yüzde 37 oran nda büyüme sa lad k. Geçen sezon 300 bin tonun üzerinde f nd k ihracat ile bir rekora imza att k ve ihracat de erimiz 1,8 milyar dolara ulaflt hedefimiz ise 350 bin ton ihracat ve 2,3 milyar dolar gelir elde etmek." Gürsoy, f nd k ihracat n n yüzde 75'inin Avrupa ülkelerine yap ld - n ve ihracat yapt klar ülke say - s n n 100'ün üzerine ç kt n dile getirerek, yaklafl k 66 bin tonla Almanya, 63 bin tonla talya ve 32 bin tonla Fransa'n n ihracatta önde gelen ülkeler oldu unu ifade etti. hracattaki di er önemli ülkelerin Polonya, Avusturya ve Kanada oldu unu dile getiren Gürsoy, mal gruplar na göre bak ld nda ihracatta natürel f nd klar n yüzde 63, ileri derecede ifllenmifl f nd klar n yüzde 21, ifllenmifl f nd klar n ise yüzde 16 paya sahip oldu unun bilgisini verdi. Çin'e gerçeklefltirilen f nd k ihracat n n son 13 y lda yüzde 1.372, son 3 y lda ise yüzde 46 artt na dikkati çeken Gürsoy, 1999 y l nda Çin'e bir sezonda yapt klar ihracat 15 günde yapar hale geldiklerini ifade etti. Gürsoy, sezonunda 201 bin 441 ton iç f nd k ihraç edildi ine iflaret ederek, " ç f nd k ihracat m z miktar baz nda son 13 y lda yüzde 50 art fl gösterdi ve sezonunda 301 bin 193 tona ulaflt sezonunda 674 milyon 359 bin 780 dolar döviz girdisi sa lam flt k. De- er olarak elde edilen yüzde 160'l k art fl ile sezonunda döviz gelirimizi 1 milyar 750 milyon 439 bin 804 dolara yükselttik" dedi. Gürsoy, FTG olarak yurtiçinde yapt klar faaliyetlerin iç tüketimi de art rd n da belirterek, 2000 y l nda 60 bin ton olan iç tüketim miktar n n bugün 130 bin tona ulaflt n söyledi. F nd kta kalite ve verim düflüflü oldu unu ifade eden Gürsoy, "Özellikle Do u Karadeniz bölgesinde f nd k bahçeleri yafllan yor. Bu bahçelerde verim düflüflü yafl - yoruz. Bu nedenle ilgili bakanl kla bahçelerin gençlefltirilmesi, iyi tar m uygulamalar n n yayg nlaflt r lmas ve tar mda mekanizasyon uygulamas konular nda bir tak m paylafl mlar m z olacak" dedi. Üreticiyi destekleme politikas nda bir ayr flt rma yap lmad n belirten Gürsoy, "Köyde yaflayan ile flehirde yaflayan vatandafl dekar bafl na ayn paray alacak. Asl nda bu paran n verime nas l yans d konusunda yeni üretim stratejileri gelifltirilmesi gerekiyor. Bahçelerin yenilemesi ciddi bir konu. E er bahçelerimizi yenilemezsek koydu- umuz hedeflerimize ulaflmam z mümkün olmayacak. O nedenle üretim altyap s konusunda ciddi yeni stratejilerin gelifltirilmesi gerekiyor" de erlendirmesinde bulundu. Gürsoy, bir soru üzerine, Antep f st fiyatlar n n yükselmesinin f nd n lehine bir geliflme olaca - n, baklava ve tatl c l n yan s ra pastac l k sektöründe de f nd k tüketiminin artaca kanaatinde oldu unu belirtti. Toplant ya, FTG Baflkan Yard mc s Ufuk Özongun ile FTG üyeleri. Edip Sevinç, Ali Haydar Gören, A. Bilge Anbarl lar ve Tahsin Tokgöz de kat ld. (AA)

10 10 Ekonomi 21 Eylül 2013 spanya, Türkiye deki projelere büyük ilgi duyuyor spanya Ekonomi Bakan Luis de Guindos, '' spanya ekonomisi art k kas rgan n gözünde de il ama kriz devam ediyor" dedi. MADR D - De Guindos, Madrid'de, aralar nda AA muhabirinin de yer ald bir grup yabanc gazeteciye de erlendirmelerde bulundu. spanya ekonomisinin son 6 y lda oldu u gibi negatif rakamlarla sürekli küçülme dönemini art k geride b rakt n belirten De Guindos, flunlar anlatt : "2013'ün ikinci çeyre inde görüldü ü gibi özellikle ihracatta yüzde 8'e yak n art fl ve turizmdeki büyümeyle toparlanmalar bafllad. Tüketim halen negatifte ama tüketimin düflüfl h z da azald. spanya'da ekonomik küçülme art k l ml ve yumuflak bir seyire girdi. 1 y l öncesine oranla art k farkl bir spanya var. spanyol ekonomisi art k kas rgan n gözünde de il ama ekonomik kriz devam ediyor. Hükümet olarak ilk önceli imiz mali yolsuzluklarla mücadele. Bu ba lamda ngiltere, Fransa, talya ve Almanya ile tamamlamak üzere oldu umuz görüflmeler var. kinci önce ilimiz ise yüzde 26'y geçen iflsizlik ile mücadele. Aktif nüfus oran ve istihdam yaratmakla ba lant l bir konu ama 2014'ten itibaren iflsizlik rakamlar n n düflece ini öngörüyoruz.'' De Guindos, 27 Eylül'de yeni ekonomik rakamlar aç klayacaklar n belirterek, spanyol hükümetinin, ülke ekonomisine iliflkin 2013 ve 2014 y l tahminlerini iyilefltirece ini söyledi. spanya'n n kamu aç hedeflerini 2013 y l sonunda tutturamayaca n, ancak bu hedefe çok yaklaflaca n ifade eden De Guindos, daha önce yüzde 27,1 olarak öngörülen 2013 y l sonu iflsizlik oran n n yüzde 27'nin alt na düflürelece ini, 2013 için beklenen ekonomik küçülme oran n n (yüzde 0,5) ise ayn seviyede tutulaca n kaydetti. De Guindos, 2014 y l için ise hem ekonomik büyüme hem de iflsizlik oran rakamlar ndaki tahminlerin iyilefltirilece ini aç klad. Bu arada spanya'n n bankalar n kurtarmak için AB'den 100 milyar avroluk finans yard m istemesinin ard ndan geçen 1 y l de erlendiren De Guindos, flunlar söyledi: ''Durum flu anda tamamen farkl. O dönemde spanyol bankac l k sistemi üzerine ciddi flüpheler vard. Bankalar n sermaye art r ma destek konusunda Hazine'de zorluklar yaflan yordu. Ancak flu anda daha sa lam ve fleffaf bir bankac - l k sistemi var. 2 milyar avroluk sermaye art r m deste inin verildi- i Bankia'da iyi sonuçlar al nmaya baflland. Bankalar için ikinci bir kurtarma yard m kesinlikle öngörülmüyor.'' Ülkenin do usundaki Katalonya özerk yönetiminde gittikçe kuvvetlenen ba ms zl k yanl s giriflimlerle ilgili bir soruya ise De Guindos, ''Biz hükümet olarak, Katalonya özerk yönetiminden kurumlara ba l l k ve yasalara sayg isteyip, diyalo a hiçbir s n r koymadan aç k oldu umuzu belirttik. spanya'n n hangi bölgesinde olursa olsun ayr l kç her giriflim lüks bir yaklafl md r ve böyle bir fleyde herkes kaybeder'' cevab n verdi. Türkiye ekonomisine iliflkin de- erlendirmelerde de bulunan De Guindos, ''Türkiye ekonomisinden gelen haberler mükemmel'' dedi. spanya Ekonomi Bakan De Guindos, ''Türkiye, ekonomisi yeniden sa l k bir hale getirdi ve altyap planlar n tamamlad. Bunlar spanya için de çok iyi. Çünkü spanya'n n Türkiye ile ortak ticari ba lar var ve Türkiye'deki projelere büyük ilgi duyuyoruz'' diye konufltu. Atletico Madrid taraftar oldu unu söyleyen De Guindos, ''Arda'n n hayran y m. Atletico'da harika ifller yap yor'' yorumunda bulundu. De Guindos, Suriye'deki yeni geliflmeleri ve kimyasal silahlar konusunda var lan anlaflmay spanyol hükümeti olarak desteklediklerini söyledi. (AA) D SK Genel Baflkan Beko: K dam tazminat iflçilerin ifl güvencesi ÇANAKKALE - D SK Genel Baflkan Kani Beko, "K dem tazminat sadece para gözüyle de erlendirilmemeli. K dem tazminat ayn zamanda ifl yerinde çal flan iflçilerin ifl güvencesi anlam na geliyor" dedi. Beko, Çanakkale Belediye Baflkan Vekili Muharrem Erkek'i ziyaretinde yapt aç klamada, birçok devlet iflletmesinde, Milli E itim Bakanl nda, hastanelerde tafleron iflçiler çal flt r lmaya baflland - n söyledi. Bu iflçilerin toplam say s n n belediyelerdekilerle birlikte 2 milyon 500 bini buldu unu kaydeden Beko, "Bu tafleron iflçilerin büyük bir bölümünün sigortas, sendikas ve ifl güvencesi yok" dedi. Beko, bunlar destekledi ini öne sürdü ü 4857 Say l fl Kanunu'nun ç kar ld günden bu yana Türkiye genelinde kamu iktisadi teflekkülerinde ve belediyelerde 11 bine yak n iflçinin ifl kazalar nda hayat n kaybetti ini iddia ederek, flöyle konufltu: " fl kazalar art k ifl cinayetlerine dönüfltü. Mutlaka iflçi sa l ve ifl güvenli iyle ilgili tedbirlerin al nmas gerekir. Önümüzdeki süreçte biz bu insanlar iflçi cinayetlerinde kaybetmek istemiyorsak, baflta sendikalar olarak bu konuyla ilgili demokratik taleplerimizi mutlaka hükümete bildirmemiz gerekir. Geçen hafta Say n Bakan ile de yapt m z görüflmede bunlar anlatm flt k. Art k bu cinayetlere 'dur' diyelim. Hükümete 'bunu siz ç kard - n z, siz kald r n' diyoruz. Bizim ülkemize tafleron sistemi kesinlikle yak flmad." (AA)

11 Ekonomi 21 Eylül "Tar m ürünleri ihracat nda AB nin çifte standard na dur demeliyiz" MERS N - Mersin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sefa Çak r, Avrupa Birli i'nin (AB) kendi üreticilerine ve ihracatç lar na birçok ara çözümler ve kolayl klar sa larken kendilerine sert yapt r m ve yasaklamalar uygulad n savundu. Çak r, haks z ve çifte standart olarak gördükleri duruma 'dur' denilmesi gerekti ini kaydetti. Çak r, yapt aç klamada Türkiye nin ekonomik hedeflerine dikkati çekti. Kendilerini bu hedeflere tafl - yacak en önemli sektörlerden birininde tar m sektörü oldu una dikkat çeken Çak r, özellikle tar msal çeflitlili i ile Mersin ve bölgesinin bu hedeflerin en büyük destekçisi olaca - n vurgulad. "Mükemmel bir iklimimiz var. Zengin su kaynaklar m z var. Allah n çok az ülkeye ve kente bahfletti i bereketli topraklar m z var" diyen Çak r, sözlerine flöyle devam etti: "Ancak tüm bunlar n yan s ra kendini sürekli yenileyen üretici ve giriflimcilerimize, Bakanl m z n büyük tecrübeleri ve sektörle ifl birli- ine ra men; sanki görünmez bir el bizim hedeflerimize ulaflmam za engel oluyor. Bazen de engel olan elleri görmemize ra men sanki gücümüzü tam anlam yla kullanam yoruz. Sektörün bir temsilcisi olarak 60 çeflit ürünü 45 ayr ülkeye ihraç eden bir firman n sahibi oldu unu vurgulayan Çak r flunlar ekledi: "Sektörün içinden gelen bir kifli olarak, tar mdaki gücümüzün yabana at lacak bir yan n n olmad n vurgulamak isterim. Bu alandaki tecrübelerimiz bilimsel anlamda altyap m z, yetiflmifl akademisyen ve uzman m z üst düzeydedir. Ancak özellikle Avrupa Birli i ile yaflanan sorunlarda Avrupa Birli- i, kendi üreticilerine ve ihracatç lar na birçok ara çözümler ve kolayl klar sa larken bizlere uygulad klar sert yapt r m ve yasaklamalar haks z ve çifte standart olarak görüyoruz. Son y llarda art k küresel bir güç haline gelen Türkiye nin önüne ç kar lmak istenen sanal sorunlara çok dikkat edilmesi ve ülkemizin tar m n n uluslararas politik oyunlardan korunmas gerekmektedir. Bakanl - m z n bu konuda bizleri koruyan çözümler bulaca na inan yoruz." MTSO olarak geçti imiz günlerde düzenledikleri 'Avrupa Birli i'ne Sebze hracat nda Yaflanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konulu panelde, konunun tüm paydafllar n bir araya getirdiklerini hat rlatan Çak r flunlar söyledi: " lk kez bu kadar genifl kapsaml düzenlenen ve 350 kiflinin kat ld toplant - ya kat - lan uzmanlar n ve bakanl n KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ üst düzey bürokratlar özellikle taze biberdeki 'Nematod'a (kökte parazitlerle meydana gelen urlar) dikkati çekti. Bu durum dünyada ve Türkiye de sebze üreticisine ve özellikle de biber üreticisine önemli ekonomik kay plar yaflatt. Düzenledi imiz panel ve çal fltay, Mersin sebze üreticisini Türkiye deki en yetkili araflt rmac lar ve yetkilileri ile bir araya getirmesi aç s ndan farkl oldu. Ayn zamanda, dünyadaki di er rakip üretici ve ihracatç ülkelere karfl baflar l olman n yollar n n arand bir çözüm masas na dönüfltü. Bu tür etkinliklere MTSO olarak ev sahipli i yaparak, tüm sektörlerin sorunlar ve çözümlerinin takipçisi olaca z.''. (CHA) M O T V A S Y O N 2 Ü L E M A Y N A 3 D U T T E M S 4 D R A M A T K L 5 E N A T A M A M 6 L O L K 7 U Y S A L Y A N 8 M O R T E L E K 9 U N V A N T O R 10 M A Z A P T A M 11 K T D A R L A 12 E M P E K D 13 A M A S R A Y 14 S A N E K E N E K 15 A L T N D A L 16 B N A T E Y E L 17 Y L K E O 18 Y E T M O A P 19 E E H L Y E T 20 T Ü L A S A L A K

12 12 Ekonomi 21 Eylül 2013 Devletin deste ini ald, kuvözün yerlisini yapt Ankaral bir giriflimci, TÜB TAK'tan ald destekle tamamen dijital donan ma sahip yerli kuvöz üretti. ANKARA - vedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Hacettepe Teknokenti'nde gelifltirilen kuvöz, tamamen Türk mühendislerinin imzas n tafl mas n n yan nda benzerlerinden ayr lan özellikleri ile dikkati çekiyor. Gelifltirdikleri yerli kuvözle ilgili AA muhabirine aç klamalarda bulunan firma sahibi Ferhat Y ld z, projenin yaklafl k 1,5 y ll k bir çal flman n sonucu oldu unu ancak yaklafl k 10 y ll k firma deneyimlerinin etkisinin de bulundu unu söyledi. Ürünün flu anda sat fla haz r duruma geldi ini dile getiren Y ld z, as l amaçlar n n Türkiye'nin yan s - ra uluslararas pazarda da yer edinmek oldu unu kaydetti. Kuvözün baz fonksiyonlar ile küresel anlamda rekabet edebilir bir tasar ma sahip oldu una iflaret eden Y ld z, "Hali haz rda tüm küvözlerle beraber haricen al nan ve pahal bir maliyet kalemi olan SPo2 pulse oksimetre cihaz (kandaki oksijen saturasyonunu ve nabz ölçen) küvöze entegre edilerek maliyet ve kullan m kolayl aç s ndan hastanelere çok cazip gelecek bir çözüm üretilmifltir. Bu çözümü dünyada entegre flekilde sunan birkaç üst segment ürün bulunmaktad r" dedi. Kuvözün yatak bölümünün pozisyon de ifltirmesine olanak tan - yan ve kullan c aç s ndan önemli olan trendelenburg özelli inin mevcut tasar mlarda elle yap ld n kaydeden Y ld z, kendi tasar mlar nda ise bu özelli in dokunmatik ekranla kontrol edilebildi ini belirtti. Y ld z, cihaz n, bebe in son 3 güne ait tüm ölçüm de erlerini de kay t alt na ald n söyledi. Ürünün teknik özellikleri hakk nda da bilgi veren Y ld z, bebe in vücut s cakl -, içinde bulundu u ortam n s cakl, içinde bulundu u kabinin oksijen oran, bebe in a rl ve içinde bulundu u kabinin nem oran n n kontrol edildi ini söyledi. Ürünün yerli tasar m olmas n n iç piyasadaki son kullan c aç s ndan fiyatlar düflürece ini belirten Y ld z, kuvözün ithal ürünlere göre yüzde civar nda fiyat avantaj sa layaca n dile getirdi. fiu anda piyasadaki ithal ürünlerin fiyatlar n n 8 ile 15 bin avro aras nda de iflti ini kaydeden Y ld z, "Ülkedeki y ll k küvöz sat fl miktar n n ortalama 500 adet oldu unu de erlendirirsek bunlar n yaklafl k yüzde 50'sinin halen ithal edildi- ini göz önünde bulundurursan z ürünün 2-3 milyon avroluk bir ithalat engelleyebilece ini düflünebilirsiniz" de erlendirmesinde bulundu. Türkiye'de çok sat lan yabanc ürünlerde kullan lan teknolojilerin yaklafl k 10 y ll k oldu unu anlatan Y ld z, gelifltirdikleri cihazda gerek kullan c n n ara birimi olarak de erlendirilen ekran k sm gerekse kullan lan yaz l m, elektronik sistemlerin tamamen en son teknoloji ile donat ld n ifade etti. Ürünün tüm bileflenlerinin (yaz - l m/donan m) uluslararas standartlar göz önünde bulundurularak en son sürümlerinin kullan ld n anlatan Y ld z, "Bu üründe di er bir çok üründe olmayan ay rt edici özellikler mevcuttur" diye konufltu. Y ll k üretim kapasitesi hakk nda da bilgi veren Y ld z, bu y l n sonuna kadar yine Ankara'da yeni bir fabrika alan na sahip olacaklar n bildirdi. Firman n üretim kapasitesinin Türkiye'nin toplam talebini karfl layacak düzeyde oldu unu belirten Y ld z, "Ayr ca uluslararas talebe cevap verecek flekilde alt yap oluflturuluyor" ifadesini kulland. Dünyada en çok sat lan yabanc marka bir ürünün y ll k sat fl adedinin tahminen 10 binlerle ifade edildi ini kaydeden Y ld z, kendilerinin ise ilk y l için bin, ikinci ve üçüncü y llar için 2-3 bin civar nda y ll k seri üretim kapasitesi öngördüklerini dile getirdi. Gelecek dönemde ulusal ve uluslararas fuar ve toplant lara kat larak ürünün tan t m na a rl k vereceklerini dile getiren Y ld z, ABD'den FDA sertifikas (FDA: ABD Sa l k Bakanl na ba l g da, diyet eklentileri, ilaç, biolojik medikal ürünler, kan ürünleri, medikal araçlar, radyasyon yayan aletler, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu bürosu) almay hedeflediklerini de belirtti. Y ld z, ürünün ABD ve Güney Amerika pazar na yönelik olarak da tasarland n bildirdi. Y ld z, ilk etapta Ortado u, Türk Cumhuriyetleri, ikinci etapta da Uzak Do u ve Kuzey ve Güney Amerika pazar na girmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Uluslararas talebi karfl lama konusunda kayg tafl mad klar n anlatan Y ld z, "Gelecek 2-3 y ll k dönemde flirketimizi Çin pazar nda konumland r p bölgeye daha h zl yay lmay hedefliyoruz. Tüm bu pazarlar hedeflerken kalite argüman na çok dikkat ediyor ve güveniyoruz" dedi. TÜB TAK'tan ald klar deste in ürünün hayata geçirilmesinde yads namaz bir önemi oldu una dikkati çeken Y ld z, "Devletin son y llarda artan inan lmaz bir deste i var. Biz de bu destekten yararlanan firmalardan bir tanesiyiz. Gelifltirdi imiz ürünlerin ülke ekonomisine katk lar n yak n dönemde görece iz" diye konufltu. Türkiye'nin son y llarda Ar-Ge harcamalar na büyük önem verdi ini dile getiren Y ld z, kendi ürünleri için 2 milyon dolar n üzerinde Ar- Ge harcamas yapt klar n ve bunun bir k sm n n devlet deste inden sa land n belirtti. Hükümetin 2023'te Gayri Safi Yurtiçi Has lan n binde 3'ü kadar bir miktar Ar-Ge deste i hedefi oldu unu hat rlatan Y ld z, "Gelifltirdi- imiz ürün bugünkü flartlarda Türk mühendislerinin neler yapabilece inin bir göstergesi. 2023'te bu desteklerin daha da artaca n bilmek bizi motive ediyor" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

13 21 Eylül 2013 D fl Haberler 13 Esed kimyasal silahlar n aç klamazsa, Rusya deste ini çeker MOSKOVA - Carnegie Moscow Center politika uzman Aleksey Maleflenko, Rusya ve ABD aras nda yap lan 'Suriye de kimyasal silahlar n uluslar aras kontrole devri ve imhas ' ile ilgili anlaflman n olumlu oldu unu, ancak Suriye de iç savafl bitirecek bir sonuç için bunun yeterli olmad n söyledi. Cihan Haber Ajans na(cihan) de erlendirmede bulunan Maleflenko, Suriye'nin kimyasal silahlar n n kontrol alt na al nmas Suriye'de yaflanan krizin dinmesi aç s ndan olumlu yönden etkileyecek. Ancak bu olumlu geliflme iki konuya ba l ; Rus-Amerikan iflbirli i ve Befler Esed in dürüstlü ü. Esed, BM misyonu gözlemcilerini tüm kimyasal silah depolar na ulaflabilmesini sa layacak. Bunu yapmazsa Rusya bile Esed e deste inden vazgeçecek. dedi. Ancak kimyasal silah sorununun çözülmesinin sivil savafl n bitmesi anlam na gelmedi ini hat rlatan Maleflenko, Savafl devam edecek. Savafl n sonucunu Cenevre-2 toplant s n belirleyecek. Bence tüm taraflar bar flç l çözümden yana. Kendi gücü ile Esed rejimini y kma imkan na sahip olmayan muhalefet de bar flç l çözümden yana. de erlendirmesinde bulundu. Suriye ve Türkiye s n r nda karfl l kl ihlallerle ve yükselen tansiyonla ilgili de erlendirmede bulunan Rus uzman, Türkiye ve Suriye s n r nda yaflanan olay n seyri ise yine genel bir havaya ba l olacak. Esed bu günlerde Türkiye ile aras n n gerginleflmesinden yana de il. tespitinde bulundu. (CHA) Özdemir: Bir oydan ne ç kar demeyin, sand a gidin Almanya'da yar n yap lacak federal seçimlerde partilerin gösterdi i Türk adaylar aras nda da büyük yar fl yaflan yor. Bu anlamda seçimlerde Türklerin kullanaca oylar büyük önem tafl yor. Stuttgart tan do rudan aday olan Yefliller Eflbaflkan Cem Özdemir, Türk seçmenlere seslenerek, Türk seçmenlerin benim bir oyumdan ne olur? demeden sand a giderek oylar n mutlaka kullanmalar n arzu ediyorum. dedi. STUTTGART - Türk nüfusunun en yo- un oldu u Baden- Württemberg Eyaleti nde (BW) 7,6 milyon seçmen bulunurken, bunun yaklafl k 160 binini oluflturan Türk seçmenlere hitap eden siyasiler aras ndaki mücadele devam ediyor. Federal Meclis e seçilmesine kesin gözü ile bak lan Birlik 90/Yefliller Partisi nden Stuttgart birinci bölge aday Yefliller Efl Baflkan Cem Özdemir ile birlikte Yefliller Partisi, Baden-Württemberg Eyaleti nden toplam dört Türk aday ile seçimlere giriyor. Bunun d fl nda Sosyal Demokrat Parti (SPD) iki, BIG Partisi de iki Türk aday gösterdi. H ristiyan Demokrat ve Hür Demokrat listelerinde bu seçimde de Türk aday yer almad. Hem parti listesinden hemde do rudan aday olan Yefliller in Eflbaflkan Cem Özdemir, fiimdiye kadar, Stuttgart tan Yefliller den do rudan seçilip Federal Meclis e giden milletvekilimiz yok. Ben seçmenlerin direkt adaya verdikleri oylar n ço unlu unu da alarak bunu baflarmak istiyorum. Türk seçmenlerin benim bir oyumdan ne olur? demeden sand a giderek oylar n mutlaka kullanmalar n arzu ediyorum. dedi. Yefliller in Türk adaylar ndan hukukçu Nefle Erikli, a rl k verdi i konular n bafl nda gelen e itim ve e itimde f rsat eflitli i konusunu, seçilmesi durumunda federal düzeyde savunaca n ifade etti. SPD nin Ludwigsburg aday hukukçu Macit Karaahmeto lu ise hukukçu kimli inin yan s ra, SPD eyalet yönetim kurulu üyesi ve SPD Ditzingen teflkilat baflkanl görevini yürütüyor. Karaahmeto lu, ayn zamanda parti bünyesinde kurulmas na öncülük etti i SPD ve B Z çal flma grubu ile de göçmenlerin parti ile yak n temas na öncülük ediyor. Karaahmeto lu, Mutlaka sand a giderek oylar n z kullan n. Çünkü partilerin alaca oy oran Federal Meclis e kaç milletvekili gidece ini belirleyecek. Oy kullanman z en demokratik hakk n z. Bu hakk n z mutlaka kullan n. fleklinde konufltu. SPD Rottweil bölgesi aday Ergün Can da seçim çal flmalar n yo un bir flekilde devam ettiriyor. Uzun y llar SPD de aktif siyasetin içinde olan Can, ayn zamanda Stuttgart Belediye Meclis Üyesi. Gönüllü çal flmalar ile de tan - nan Can, her f rsatta yapt toplumsal kat - KÖLN - Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, Federal dare Mahkemesi nin k z ö rencilerin zorunlu yüzme dersine burkini (tesettür mayo) ile kat labilece- i konusunda verdi i karar olumlu buldu. Kararla ilgili olarak yap lan k - sa aç klamada, Bize göre tüm vücudu kaplayan burkini, slami aç dan uygun bir çözümdür. Ancak inanç ve vicdan hürriyeti de sayg ile karfl lanmak durumundad r. Davac n n kendi hayat n l m ça r s n seçimler için de tekrarlad. Can, seçme hakk olan vatandafllara sand a gitmeleri ça r s nda bulundu. lk kez federal seçimlerde s nav verecek olan Yenilik ve Adalet için Birlik Partisi (BIG) adaylar, seçim bölgelerinde yo un çal flmalar - n sürdürüyor. BIG Partisi nin Heilbronn bölgesi aday ve ayn zamanda Baden-Württemberg eyalet baflkanl n da yürüten Yaflar Mert, seçmenlerin verdi i oylar n öneminin seçimler sonras nda daha iyi anlafl laca n ifade ederek mutlaka seçimlere kat - l n ça r s nda bulundu. BIG Partisi nin Stuttgart aday Arzu Dinler de, Türk seçmenlerin oy kullanmalar n n, göçmenlerin aktif siyasetin içinde olmalar kadar önemli oldu unu ifade etti. (CHA) Almanya'da Müslümanlar 'burkini' karar n olumlu buldu kendisinin belirleme hakk na daha fazla yer verilmemesi problemlidir. Uygulamada zaten k z ve erkek ö rencilere ayr spor dersi verilmektedir ve bu sorun görülmemektedir veya burkini kullan lmaktad r. ifadelerine yer verildi. Federal dari Mahmekesi burkini giymek istemeyen ve yüzme dersinden muaf tutulmak isteyen Müslüman bir k z ö rencinin davas na bakm fl ve burkini giyerek yüzme dersine kat lmay zorunlu görmüfltü. (CHA)

14 14 D fl Haberler 21 Eylül 2013 Beyaz Saray: Rusya istedi ine inanabilir Barroso: Arnavutluk, bu y l AB'ye adayl k statüsüne kavuflabilir T RAN - AB Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso, Arnavutluk'un AB'ye aday ülke statüsüne bu y l kavuflabilece ini fakat bunun için baz çabalar göstermesi gerekti ini söyledi. Jose Manuel Barroso, Arnavutluk'un yeni Baflbakan Edi Rama'y Brüksel'de kabul etti. Görflmenin ard ndan düzenlenen ortak bas n toplant s nda konuflan Barroso, "Arnavutluk'un yeri Avrupa Birli i içindedir. Arnavutluk' n potansiyeli, kriterleri yerine getirme kararl l ve ad m ad m Avrupa yolunda ilerleyece inden eminim." dedi. Barroso, hukukun üstünlü ü ile yolsuzluk ve çetelerle mücadelenin vakit geçirilmeden h z kazanmas n da istedi. Baflbakan Edi Rama ise parlamentoyu çok sesli ve kat l mc hale dönüfltürmeye, Arnavutlar n hayat nda da gözle görülebilir de- ifliklik getirmeye kararl olduklar n söyledi. Arnavutluk, di er Bat Balkan ülkeleriyle birlikte 2003 y l nda 'potansiyel aday' ilan etmiflti. Tiran hükümeti, 2009 y l nda adayl k için resmen baflvurmufltu. AB Komisyonu da geçti imiz y l yapt aç klamada; adalet, kamu yönetimi ve meclis iç tüzü ünde reformlar gerçeklefltirmesi halinde Arnavutluk'a adayl k statüsü verilebilece ini belirtmiflti. (CHA) Beyaz Saray yönetimi Suriye deki sald r n n muhalifler taraf ndan yap lm fl olabilece i yönünde ifadeler kullanan Rusya taraf na, stediklerine inanabilirler ve istediklerini söyleyebilirler fleklinde cevap verdi. BERL N - Almanya'da federal seçim yar fl - na kat lan afl r sa c parti Pro Deutschland, seçimlerden iki gün önce de provokasyonlar n sürdürmeye devam edecek. Parti, Berlin-Neukölln WASHINGTON - ABD li gazeteciler Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney e Birleflmifl Milletlerin Suriye raporuna ra men Rusya taraf n n halen 21 A ustos taki sald r y muhaliflerin yapm fl olabilece i fleklindeki ifadelerini sordu. Bölgeden gelen bulgular n çok net oldu una dikkat çeken Carney, stediklerine inanabilirler veya istediklerini söyleyebilirler ancak bulgular bunun aksi bir durumu ispat ediyor. Bizim ve araflt rma ekiplerinin sundu u bulgular çok kuvvetli. Önemli olan ise mevcut sürecin ilerlemesine bu gibi ifadelerin bir katk s olmay fl d r fleklinde konufltu. Rusya n n iki y ldan bu yana farkl bir tutum sergilemesine ra men Esed rejiminin elindeki kimyasal silahlar n uluslararas denetime verilmesi konusunda ad m att n dile getiren Carney, Rusya taraf ile taahhütlerini yerine getirmelerinden emin olmak ad na kendileriyle büyük bir gayret ile çal flaca z ifadelerini kulland. Carney ayr ca k sa süre öncesine kadar Esed rejiminin kimyasal silaha sahip olduklar n bile inkar etti- Seçim arefesinde cami önünde protesto ve Wedding semtlerinde baz camilerin önünde protesto düzenlemeye haz rlan yor. günü ise Kreuzberg Oranien meydan ndaki mülteci kamp n n önünde de gösteri düzenleyecek olan Pro Deutschland n protestosunda yüzlerce polisin görev almas bekleniyor. Geçti imiz aylarda da ülke genelinde benzeri gösteriler düzenleyen Pro Deutschland a karfl Sol Parti de Berlin de karfl protesto düzenlemek için ini hat rlatt. Esed rejimin kimyasal silahlara sahip olduklar n kabul etmekle kalmay p sillahlar n yok edilmesi için uluslararas denetime teslim etmeye gönüllü olduklar n söyledi. Suriye nin Kimyasal Silahlar Sözleflmesi ne de dahil olmay istedi ini de hat rlatan Carney, rejimin 20 y ldan bu yana bu sözleflmeye imza atmay reddetti ini hat rlatt. (CHA) belediyeden izin ald. Sol Parti ayr ca göçmen milletvekili adaylar na ve partilerine Geri dönün mektubu gönderen di er afl r sa c parti NPD hakk nda suç duyurusunda bulundu. (CHA)

15 21 Eylül 2013 Ankara 15 Keçiören sokaklar yenileniyor Keçiören Belediyesi, bu kapsamda Atlas, Ark, Asya, Manavgat, Ardahan ve Kalecik Sokaklar n vatandafllar n üzerinde daha rahat yürüyebilece i flekilde yeniden düzenledi. Ci dem AKDA Kent Esteti ine büyük önem veren Keçiören Belediyesi, P narbafl Mahallesi ndeki Atlas, Ark ve Asya Sokaklar nda toplam 13 bin metrekare kumlamal beton parke tafl kullanarak yol kaplamas gerçeklefltirdi. Yeni düzenlemelerle sokaklar vatandafllar n daha rahat yürüyebilece i hale getirilirken, Kuflca z Mahallesi ndeki Manavgat Soka na ise bin 200 metrekare kilit tafl döflenerek iyilefltirme çal flmas yap ld. Döflenen kilit tafllar sayesinde dik rampalara vatandafllar n daha rahat inip ç kmas sa land. Ayr ca P narbafl Mahallesi ndeki Ardahan Soka nda 800 metrekare ve Köflk Mahallesi ndeki Kalecik Soka nda 1000 metrekare kilit tafl kullan larak yol kaplamas gerçeklefltirildi. Keçiören'in Türkiye'nin en büyük ilçesi oldu una dikkat çeken Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, ilçenin h zl bir büyüme sürecine girdi ini ifade ederek Bir kentin, bir bölgenin geliflme sürecinde altyap çal flmalar n n önemi büyüktür. Altyap n n yetersiz kald - bir kentte sa l kl bir kentleflmeden de söz etmek mümkün de ildir. Bu geliflme ve büyümeyi de dikkate alarak Keçiören Belediyesi olarak altyap hizmetlerine öncelik veriyoruz. Amac m z Keçiören'de altyap problemlerini en aza indirmektir de erlendirmesinde bulundu. Baflkent Ankara Meclisi Yaflar ziyaret etti Salim SEVEN Ankara Meclisi üyeleri Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret etti. Yenimahalle Belediyesi nin hizmetlerini takdirle takip ettiklerini belirten Meclis Baflkan Vekili Mehmet Akyol, Yaflar a Ankara ya katt klar ndan dolay teflekkür etti. Baflkent Ankara Meclisi üyeleri amaçlar ve çal flmalar hakk nda Yaflar a bilgiler sunarken ortak yap labilecek çal flmalar hakk nda görüfl al flveriflinde bulundular. Baflkent Ankara Meclisi nin toplumun çeflitli katmanlar nda bulunan seçkin kiflilerle birlikte kuruldu unu dile getiren Baflkent Ankara Meclisi Kurucular Kurulu Baflkan Hasan Korkmazcan ise Yaflar dan destek istedi. Baflkent Ankara Meclisi nin tüzel kiflili ini kazand ktan sonraki ilk büyük toplant s n 9 Kas m da yapacaklar n belirten Korkmazcan, toplant y Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde yapmak istediklerini söyledi. Ankara n n yeni yol haritas nas l olmal konusunun ve yerel yönetimlerin tart fl laca toplant n n Naz m da yap lmas ndan büyük mutluluk duyaca n söyleyen Yaflar, Ankara n n hayr na olacak her ifle destek vermeye haz r olduklar n söyledi. Yaflar, 9 Kas m pazar günü Baflkent Ankara Meclisi taraf ndan düzenlenecek "Yerel Yönetimlerde Reform Hareketleri" konulu seminer için Naz m Hikmet Kültür Merkezi nden yararlanabileceklerini söyledi. Ankara y tan yan Ankara y sevmezlik yapamaz diyen Yaflar, Ankara çeflitli uygarl klara befliklik etmifl ve baflkent görevi yapm flt r. Ankara n n di er vilayetlerden fark cumhuriyetin vilayeti olmas d r. Cumhuriyetin baflkenti oldu u için daha planl daha sistematiktir. Bu sebeple Ankara yaflanacak en güzel flehirlerdendir. Belediyeler bu tarz oluflumlara destek olmal. Makamlar gelip geçici, önemli olan hofl bir seda b rakmak. Yenimahalle ye dolay s yla Ankara ya güzel eserler b - rakt k. Sizin gibi kurulufllara kap m z her zaman aç k. Bende meclisinize gönülden üyeyim diye konufltu.

16 Ankara Eylül 2013 Bilgi Evleri nden, kitap de ifltirme kampanyas Mamakl ö rencilere önemli e itim deste i sunan Mamak Belediyesi bilgi evleri yeni e itim ö retim y l nda önemli bir uygulamay daha hayata geçiriyor. Özlem TAfi Bilgi evleri bu e itim ö retim y l boyunca kitap de ifltirme kampanyas düzenleyecek. Y l içerisinde ö renciler aras nda s k s k kitap okuma kampanyalar düzenleyen bilgi evleri yeni e itim ö retim y l içerisinde milyonlarca sayfa kitap okutuyor. Kitap de ifltirme kampanyas yla ö renciler aras nda kitap okuma al flkanl n iyice yayg nlaflt rmay hedefleyen bilgi evleri ayn zamanda ö rencilerin ellerinde bulunan ve at l olarak bekleyen kitaplar ve kaynaklar de erlendirmeyi hedefliyor e itim ö retim y l n n tüm ö rencilere ve ö retmenlere hay rl olmas n dileyen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Bilgi evleri her dönem Mamakl ö rencilere s n rs z e itim deste i sa l yor. Ö renci, veli ve okul aras nda oluflturulan sistemli çal flmalar beraberinde büyük baflar lar getiriyor. Yeni bir uygulama olan kitap de ifltirme kampanyas ile ö rencilerimiz bulamad veya bir tak m nedenlerden alamad çeflitli kaynaklara yada edebi eserleri kitap de iflim kampanyas yla elde edecek dedi. Bilgi evleri kitap de ifltirme kampanyas n n ö rencilere en büyük kazanc yard mc kaynak de ifliminde olacak. MEB bütün okullarda ana ders kitaplar n da t yor ancak yard mc kaynaklar ise ö renciler taraf ndan al n yor. Maddi imkanlar nedeniyle yeteri kadar yard mc kaynak alamayan ö renciler kitap de- ifltirme kampanyas yla kulland klar yard mc kaynaklar da de ifltirmeye vererek daha önce alamad klar yard mc kaynaklara ulaflma flans elde edecek. Kitap de ifltirme kampanyas bilgi evleri kütüphaneleri arac - l yla yap lacak ve hikaye, roman, soru bankalar n da kapsayacak. Hamamönü nde renkli sonbahar HABER MERKEZ Ankara n n ve art k tüm dünyan n haberdar oldu u turizm merkezi Hamamönü, her mevsim ayr güzellikler ve ayr keyifler vaad ediyor. Y l n dört mevsiminde de keyifli anlar yaflatan Hamamönü, sonbahar n gelmesiyle birlikte ya l boya tablolar aratmayacak denli güzellikte renklere büründü. Ankara da güneflli son günlerin tad n ç - karmak isteyenler Hamamönü ne ak n etti. Üniversitelerin de s rayla aç ld flu günlerde, Hamamönü sokaklar ö rencilerle doldu, cafe ve restoranlarda yo unluk artt. Ö le yeme i için Hamamönü nü tercih eden T p Fakültesi ö rencisi Öykü Akgül Ben Manisa Salihli den Ankara ya geldim. Buradaki yurtta kal yorum. Buraya gelmeden önce buralar n bu kadar güzel oldu unu bilmiyordum. lk gördü ümde çok flafl rd m. Günün her saati gidecek yerimiz var. Bizim için çok büyük rahatl k dedi. Sivas tan Ankara ya üniversite okumak için gelen Hukuk Fakültesi ö rencisi Gökçe Büyükbafl ise Hamamönü bizim için Ankara dan bir tatil kasabas na kaç fl gibi fiehrin gürültüsünün olmad, çok sakin, çok huzur dolu bir yer. Ben de burada kalmaktan çok mutluyum. dedi. Hamamönü nde cafe iflleten rfan Namal ise sonbahar n gelmesiyle birlikte ö rencilerin Hamamönü ne ak n ettiklerini söyledi. Alt nda da, Hamamönü de art k iyice güzelleflti. Üniversiteler de aç - l nca yurtlar dolmaya bafllad, sokaklar c v l c v l oldu. diyen Namal, Hamamönü nü her geçen gün daha da güzellefltiren Alt nda Belediyesi ne teflekkür etti.

17 21 Eylül 2013 Ankara 17 Han m evlerine kay tlar bafllad Elmada da Gaziler Günü törenle kutland ANKARA- 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Elmada Hükümet Kona bahçesinde tören düzenlendi. 92. si düzenlenen Törene, Elmada Kaymakam Resul K r, Belediye Baflkan Gazi fiahin, Garnizon Komutan Ahmet Keleflo lu, lçe daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, K br s, Kore ve Güneydo u gazileri ve aileleri kat ld. Bayra m z Milli Marfl m z Eflli inde Göndere Çekildi. Tören, Atatürk An t na çelenk sunulmas ile bafllad. fiehitlerimiz için bir dakikal k Sayg Duruflu nun ard ndan, Türk Bayra stiklal Marfl eflli inde göndere çekildi. Türk tarihinde, slam öncesi ve sonras nda flehitlik ve gazilik onuru vard r Atatürk An t 'na çelenk sunulmas ile bafllayan törende konuflan Güneydo u Gazisi Volkan Sar b y k, ''Türk tarihinde, slam öncesi ve sonras nda flehitlik ve gazilik onuru vard r. Her Türk'te bu onura kavuflmak için vatan, milleti, bayra, milli marfl, soydafllar ve kutsal de erleri için savafl r. Dün oldu u gibi bugünde, ayn inançla, bu aziz vatan n birli i, bölünmez bütünlü ü ve ulusal de erlerine sald ranlara karfl her zaman can m z feda etmeye haz r z'' dedi. fiehit Nurlanm fl, Gazi onurlanm flt r, diyen Gazi Volkan Sar b y k; Bizleri bu onurlu günümüzde yaln z b rakmad n z, sevincimize ortak oldu unuz için hepinize tüm gaziler ad na teflekkür ediyorum dedi. Aziz fiehitlerimiz ve Gazilerimiz, Türk Milleti için de erli ve önemlilerdir Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin de ; Birlik ve Beraberli imizin, ülkemizin bölünmez bütünlü ü için canlar n siper eden fiehitlerimiz ve Gazilerimiz her zaman bizler için, yüce Türk Milleti için de erli ve önemlilerdir dedi. ANKARA- Pursaklar Belediyesi Han mlar evlerindeki birbirinden güzel ve faydal kurslar için yeni kay tlar bafllad. ngilizceden Arapçaya, i ne oyas ndan kurdele nak fl na, bilgisayardan spora kadar birçok aktivitenin yer ald kurslar için Pursaklar Belediyesi Han m Evleri nde yeni dönem için ücretsiz kay tlar bafllad. Pursaklar Belediyesi Nezaket, Ayy ld z ve Saray Han m evlerinde yürütülen faaliyetlerinde han mlar için hem mesleki hem de hobi kurslar bulunuyor. fiu ana kadar birçok kursu baflar yla tamamlayan han m evleri, bundan sonraki kurslar için de yeni üyelerine kap lar n açt. Uzman hocalar eflli inde yap lan çal flmalarda han mlar hem bofl zamanlar n de- erlendiriyor hem meslek ediniyor hem de spor yaparak sa l kl yaflam sürdürüyor. Toplamda üç ayr han m evinde yürütülen kurslara 1000 in üzerinde han m kat larak buradaki çal flmalardan faydalan yor. Çok say da han - m n yaraland kurslar aras nda Arapça, ngilizce, Osmanl ca, i ne oyas, bilgisayar, gümüfl kazaziye tak, kurdele nak fl, hat, tezhip, ebru, minyatür, güzel konuflma, pastac l k, kuaförlük, çocuk geliflimi ve spor faaliyetleri bulunuyor. Üye olmak isteyen Pursaklarl kad nlar, 2 adet foto raf, kimlik fotokopisi ve spor için sa l k raporu ile Pursaklar Belediyesi han m evlerinde bulunan üye kay t formunu doldurup, bu imkanlardan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

18 18 Genel 21 Eylül 2013 Savc Bilgili, A ar ve Eker in ifadelerini ald Faili meçhul kalmayacak 28 fiubat sürecine iliflkin iddianameyi tamamlayan TMK'n n 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet Savc s Mustafa Bilgili, faili meçhul cinayetler soruflturmas na h z verdi. Mehmet A ar ANKARA - Bilgili, soruflturma kapsam nda eski bakanlardan Mehmet A ar ile emekli yarbay Korkut Eken'in "flüpheli" s fat yla ifadelerini ald. A ar' n avukat Abdulkadir Toluç, AA muhabirine yapt aç klamada, müvekkiline, savc taraf ndan soru soruldu unu belirterek, "Ayr nt ya giremiyorum, hiçbir yeni bir fley yok. Tamam geçmiflte söylenen fleyler" dedi. Edinilen bilgiye göre A ar, ifadesinde, "hukuk d fl hiçbir uygulaman n içerisinde olmad n " savunarak, suçlamalar reddetti. "Terörle hukuk çerçevesinde mücadele ettiklerini" söyleyen A ar, "Tüm istihbarat birimleri ve M T ile ortak çal flt m. M T'in aleyhimde haz rlad raporu kabul etmiyorum" ifadesini kulland. A ar, Susurluk Davas kapsam nda, Emniyet Genel Müdürü oldu u dönemle ilgili ''cürüm ifllemek için silahl teflekkül oluflturmak'' suçundan Ankara 11. A r Ceza Mahkemesi'nde yarg lanarak, 5 y l hapis cezas na çarpt r lm flt. A ar, bu davan n 9 fiubat 2009'daki ilk duruflmas nda yapt - savunmada, Savc Bilgili'nin yürüttü ü soruflturman n flüphelilerinden Ercan Ersoy, Ziya Band rmal o lu, Enver Akça, Enver Ulu'yu tan mad n söylemiflti. Mehmet A ar, Ayhan Çark n ile ilgili ise " stanbul Emniyet Müdürü ya da muavini olarak çal flt - m dönemde temayüz etmifl bir Mahmut Y ld r m memur olarak biliyorum. Özel bir iliflkimiz yoktur. Emniyet Genel Müdürlü ü görevimde ise binlerce polis bulundu undan bu flah sla ilgili herhangi bir bilgim söz konusu de ildir" ifadelerini kullanm flt. Eski Özel Harekat Dairesi Baflkan Vekili brahim fiahin'i tan d - n belirten A ar, fiahin'in, terörle mücadele büyük hizmetlerinin oldu unu söylemiflti. Emekli Yarbay Korkut Eken ise geçen hafta ifade verdikten sonra Korkut Eken gazetecilere, "Ben özel harekatç - lar n e itimcisiyim, hiçbir zaman görev yapmad m, göreve beraber gitmedim. Emir komuta yetkim yok" dedi. Eken'in, ifadesinde "Yeflil" kod adl Mahmut Y ld r m' n yaflad n da ileri sürdü ü belirtildi. Savc Bilgili'nin yürüttü ü soruflturma kapsam nda halen eski Özel Harekat polisleri Ayhan Çark n ve Ziya Band rmal o lu tutuklu bulunuyor.(a.a) Ankara- zmir H zl Tren Hatt n n yap m na bugün start veriliyor ANKARA - Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar 'n n (TCDD) 157. kurulufl y ldönümünü bugün, Ankara- zmir YHT hatt n n temel atma töreninin yer ald toplu aç - l fllarla kutlayacaklar n belirterek, "TCDD'nin 157. kurulufl y ldönümünü Ankara- zmir YHT hatt n n temelini atarak taçland raca z" dedi. TCDD'nin 157. kurulufl y ldönümü, bugün Afyonkarahisar'da, Ankara- zmir YHT hatt n n temel atma törenin de yer ald bir dizi toplu aç l fl ve etkinlikle kutlanacak. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Y ld r m, Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu, bölge milletvekilleri ve yerel yöneticilerin kat laca törenlerde, hem Ankara- zmir YHT hatt n n Ankara-Afyonkarahisar kesiminin temeli at lacak hem de TCDD'ye ba l 7 bölgede hayata geçirilen projelerin telekonferans sistemiyle aç l fl yap lacak. Bakan Y ld r m, AA muhabirine yapt aç klamada, demiryollar nda duraklama döneminin 2003 y - l nda son buldu unu, TCDD'nin kurulufl y ldönümü kutlamalar n n art k bayram havas nda geçti ini ifade etti. "Demiryollar ndaki yar m as rl k ihmalin izlerini tüm dünyan n g pta ile bakt projeleri hayata geçirerek siliyoruz" diyen Y ld r m, Ankara- zmir YHT hatt n n temelinin at lmas yla baflkent Ankara ile ülkenin bat ya aç lan kap s, ekonomi ve turizm baflkentlerinden zmir aras nda yüksek h zl tren için ilk ad m n at laca n belirtti. Demiryollar n n 157. kurulufl y ldönümüyle, temel atma coflkusunun ayn anda yaflanaca n vurgulayan Y ld r m, bunun yan s ra TCDD'ye ba l 7 bölgede hayata geçen çal flmalar n aç l fl ve temel atma törenlerini de gerçeklefltireceklerini ifade etti. Y ld r m, 2023'e kadar 3 bin 500 kilometre yüksek h zl demiryolu, 8 bin 500 kilometre h zl demiryolu ile bin kilometre yeni konvansiyonel demiryolu hatt olmak üzere 13 bin kilometre yeni demiryolu hatt n n inflas hedeflendi ini hat rlatarak, böylece toplam demiryolu a n n 25 bin kilometreye ulaflaca n kaydetti. Temeli at lacak Ankara- zmir YHT hatt n n demiryollar n n do u-bat aks n n geliflimine önemli katk yapaca n vurgulayan Y ld r m, "624 kilometrelik Ankara- zmir YHT projesi tamamland nda iki büyük kentimiz aras ndaki seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya iniyor. Temeli at lan Ankara- zmir YHT projesinin ilk etab Ankara-Afyonkarahisar kesimi, 287 kilometrelik bir koridordan olufluyor. Mevcut YHT hatt Ankara-Konya yolunun 120'nci kilometresinden ayr lan Polatl -Afyonkarahisar kesimi 167 kilometre uzunlu unda. Projenin bu etab yla Ankara-Eskiflehir-Afyonkarahisar- Konya dörtgeninde yüksek h zl tren a kuruluyor. Ankara-Afyonkarahisar aras 1 saat 30 dakikaya iniyor" diye konufltu.(a.a)

19 21 Eylül 2013 E itim 19 Gökçeada Rum lkokulunda yar m as r sonra ders zili ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 1951'de kurulan ve 1964'te kurucusunun iste iyle kapat lan Özel Gökçeada Rum lkokulunda, yar m as r sonra yeniden ders zili çald. Musa Avc (5), Dimitri Kalpas (6), Sofia Avc (8) ve Kaan Kaleci (10) olmak üzere 4 ö rencinin kay t yapt rd okulda, e itim ö retim y l çal nan ilk ders ziliyle bafllad. Okul önünde düzenlenen törene, lçe Milli E itim Müdürü Kutlu Tekin Bafl, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgo Draguni Kyrillos, Vak flar Genel Müdürlü ü Vak flar Meclisi Üyesi Laki Vingas, Özel Gökçeada Rum lkokulu kurucusu Anna Koçumal, adada yaflayan Rum as ll Türk vatandafllar kat ld. Ö rencilerin yan yana dizilerek tören düzeni ald törende, okul görevlisi de Türk bayra tafl d. Özel Rum lkokulu Müdürü Paraflkevi Berber Katakalos, törende yapt konuflmada, yaklafl k yar m as rl k bir aradan sonra okulun e itim ö retime bafllad n söyledi. Restorasyon ve haz rl k çal flmalar n n tamamlanarak okulun bugün aç ld n ifade eden Katakalos, "Ne kadar sevinsek azd r, ne kadar gururlansak yeridir. Bu eserin hayat bulmas nda eme i ve katk s olan herkese teflekkür ederim" dedi. Vak flar Genel Müdürlü ü Vak flar Meclisi Üyesi Laki Vingas da "Bu okulun yar m as r sonra e itim hakk na kavuflmas gelece i için anlaml ve büyük bir ad md r. Hepiniz flahitsiniz ki bu okul için 50 y l bekledik. E itimli ve ça dafl bilgi sahibi ve rekabetçi gençler yetifltirmek için tekrar bafltan yola koyulduk. Hepinizin duas n ve deste ini istiyoruz" ifadelerini kulland. Okulun kurucusu Anna Koçumal ise "Hasretle aç l fl n bekledi imiz okulumuzun bugün aç l fl n gerçeklefltiriyoruz. Üç as rl k bir e itim gelene inin devam n temsil edecek olan bu okulumuzun kurucu müdürlü ü görevini bana verdikleri için Gökçeada Rum Cemaati üyelerine müteflekkirim. 50 y ll k bofllu u kapatmak mümkün de il. Ancak bizler yeni bir gelecek için umut dolu hareket ediyoruz" diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan Okul Müdürü Katakalos ve dört ö renci birlikte ilk ders zilini çal p e itim ö retime bafllamak için s n flara girdi. E itime bafllayan 4 ö renci, yerli ve yabanc bas n mensuplar n n ilgi oda oldu. (AA) Ad na okul yapt r lan annenin duygusal anlar KAHRAMANMARAfi - Kahramanmarafl'ta, çocuklar n n kendi ad na yapt rd okulun aç l fl na kat lan anne duygulu anlar yaflad. Mado firmas taraf ndan Selçuklu Mahallesi'ne yapt r lan 24 derslikli Kadriye Kanbur lkokulu düzenlenen törenle hizmete aç ld. Vali fiükrü Kocatepe, aç l flta yapt konuflmada, gelece in teminat çocuklara verilen en güzel hediyenin "okul" oldu unu söyledi. Kanbur ailesinin sadece kentin de il ülkenin gururu oldu unu belirten Kocatepe, "Yapt klar bu okul Kahramanmarafl'a yak flm flt r. Bugüne kadar hay rseverlerimiz taraf ndan yapt r lan okullar n hepsi birbirinden güzel. Baflta Kadriye Kanbur han mefendi olmak üzere tüm hay rseverlerimize e itime yapt klar katk lardan dolay teflekkür ediyorum" dedi. l Milli E itim Müdürü Mesut Alkan ise kentte hay rseverlerin deste iyle yap lan okullar n önemli bir eksikli i giderdi ini ifade etti. Hay rsever ifl adam Atilla Kanbur ise kendilerinin marka serüveninde annelerinin büyük eme i oldu unu dile getirdi. Hazreti Peygemberin, "Cennet annelerin ayaklar alt ndad r" sözünü an msatan Kanbur, flöyle konufltu: "Bu müjdeyle annemezin ad na yapt rd m z okulu tamamlaman n mutlulu unu yafl yoruz. Annem hakk nda söylenecek çok fley var. Asl nda tüm anneler hakk nda söylenecek çok güzel fleyler var. Annemiz, bizlerin belirli bir yere gelmemizde katk s çok fazla ve bunu tarif etmemiz mümkün de il." Kambur, bundan sonra kente bir cami ve g da üzerine bir okul daha kazand rmak istediklerini sözlerine ekledi. Konuflmalar n ard ndan okulun aç l fl gerçeklefltirildi. Bu arada, ilerlemifl yafl na ra men ad na yap lan okulun aç l fl na kat lan Kadriye Kanbur, ö rencilerin ilgisiyle duygusal anlar yaflad. Ö rencilerle bir süre sohbet eden Kanbur, "Çok mutluyum. Herfleyin bafl e itim. nflallah buradan mezun olan evlatlar m z n hem Kahramanmarafl'a hem ülkemize çük büyük hizmetleri olur. nsan n isminin hayattayken bir okula verilmesi gerçekten gurur verici. Bu onuru yaflatt klar için evlatlar ma teflekkür ediyorum" diye konufltu. (AA)

20 20 Kültür Sanat 21 Eylül 2013 Ermeni as ll Udi Yervant Bostanc kültür elçisi olmaya haz rlan yor D YARBAKIR - 21 y l aradan sonra memleketi Diyarbak r'a dönen Ermeni as ll sanatç Udi Yervant Bostanc,Türkiye'nin kültür elçisi olmaya haz rlan yor. Diyarbak r'da Türkler, Kürtler, Ermeniler, Yahudiler'in bir arada yaflad Hançepek'te do an Yervant Bostanc, ilkokul ve ortaokulu Diyarbak r'da okuduktan sonra 1976 y l nda stanbul'a göç etti. stanbul'da 1992 y l na kadar Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde ud dersi verip sahneye ç kan Bostanc, 1992 y l nda Amerika'ya göç etti. 21 y ld r Amerika'n n Los Angeles kentinde gazinolarda sahne alan ve uduyla Ermenice'nin yan s ra Türkçe ve Kürtçe türküler söyledi i için zaman zaman Ermeni Diasporas 'n n, "neden Ermenice'den baflka dilde flark okuyorsun" elefltirileriyle karfl laflan Bostanc, dil ayr mc l na karfl ç karak müzi ini 3 dilde seslendirmeyi sürdürdü. Yap lan ça r lar üzerine Amerika'dan kesin dönüfl yapan Bostanc, memleketi Diyarbak r'da AA muhabirine yapt aç klamada, davet üzerine memleketine dönüfl yapman n mutlulu unu yaflad n söyledi. Bostanc, Kültür ve Turizm Bakan Çelik'in sosyal paylafl m sitesinden att mesaj n kendisini duyguland rd n ifade ederek, bu mesaj n ard ndan Bakan Çelik ile görüfltüklerini hat rlatt. Bir ülkenin Kültür ve Turizm Bakan ile ayn masada oturman n önemli oldu unu vurgulayan Bostanc, flöyle dedi: "Ayn masada dostça, kardeflçe gözlerimiz yaflararak birbirimiz dinledik. Güzel çal flmalar var. Ben bu at l mlar n baflar l olaca na inan - yorum. 30 y l önce bir bekçi gördü ümüzde korkard k, bugün Kültür Bakan ile oturup konuflabiliyorum. Art k içimizi dökebiliyoruz. Eskiden kalma horlanma ve d fllanmalar rahatl kla konuflabiliyoruz. Bunlar geliflme de il de nedir? fiimdi bafl m za y k lan kiliseyi onarabiliyoruz. Bunlar birer geliflmedir. Bunlar görmezden gelemeyiz. Her fley dört dörtlük yürümüyor ancak iyi çal flmalar var." Bostanc kendisini gelmesi için Diyarbak r Büyükflehir Belediye Baflkan Osman Baydemir'in de davet etti ini belirterek, dönmesine katk sunanlara teflekkür etti. Bostanc, Kültür ve Turizm Bakanl Müsteflar Nihat Gür ve dan flman brahim Sar tafl ile görüfltü ünde kendisine büyük ilgi gösterdiklerini belirterek, "Bana kültür elçisi olmam ve kardeflli i müzik ile kendi memleketimden dünyaya yans tmam konusunda teklifte bulunuldu" dedi. "Bakan Çelik, 'sen gel, biz üstümüze düflen görevi yapar z, sana kültürle ilgili görevler verece iz' dedi. Ben de seve seve kabul ettim" diyen Bostanc, politikac de il, udu ve sesiyle var olan bir sanatç oldu unu vurgulad. Bostanc, kendisi ile ilgili elefltirilerden de söz ederek, flunlar kaydetti: "Buraya dönüflümle ilgili olumsuz de erlendirmeler oldu. 'Gitmiflsin orada röportajlar nla herkesi ça - r yorsun, Ermenilere, cennet diye gösteriyorsun' diyenler oldu. Ben hiçbir röportaj mda Ermenilerin gelmesi için bir kelime sarf etmedim. Buras benim do du um, büyüdü üm yer. Burada mutlu olaca- ma inand m için geldim. Gelirken bakan ile görüflmemi vatan hainli i yapm fl m gibi de erlendirenler oldu. Baflka bir ülkenin bakan ile mi görüflecektim? Ülkemin bakan yla görüfltüm. Diyarbak r Büyükflehir Belediye Baflkan Baydemir ve milletvekilleriyle görüfltüm. Bundan daha do al ne olabilir? Bu durumu bir yerlere çekmek ay pt r. Buray gerçekten sevenler gelsin. Buran n çok geliflti ini ve daha da geliflece ine ad m gibi inanm fl md r." Bostanc, geçmifl y llarda Diyarbak r'da çal flt bir gazinoda ana diliyle flark okudu u için tehdit edildi ini anlatarak, "Bir daha burada flark okursan gelir senin kafana s kar m" fleklinde tehditlere maruz kald n belirtti. "Baba topraklar nda bir Ermenice flark okudum diye azarland m. Elbette içimiz yan yordu. Ondan dolay 1992 y l nda Amerika'ya gittim. nsanlar memleketinden ç karabilirsiniz ancak memleketi insan n içinden ç karamazs n z y l nda deyim yerinde ise, 'terk-i diyar' olduk" diye konufltu. Los Angelas'ta güzel günler yaflad n, evinde kurdu u stüdyo ortam nda 13 albüm ç kard n belirten Bostanc, flöyle konufltu: "Kaliforniya'da 7 derne in baflkanl n yapan brahim Barlas ile tan flmak çok güzeldi. Diyarbak rl bir sanatç olarak ud çal p flark söyledi imi duymufl. Görüflmek istedi. 'Türkiye'den olmayan Ermeniler bize burada bir gece düzenleme imkan vermezler. Bir gece düzenlememize yard mc olurmusun' dedi. 4 günlük bir festivalde müzik yapmam teklif etti. 3 dilde flark okumak kayd ile bu teklifi kabul ettim. 4 gün boyunca Türkçe, Kürtçe ve Ermenice flark söyleyerek kardeflli i hayk rd m. Bu festival 4 y l üst üste yap ld. Sonras nda orada yaflayan Ermeniler bu tür etkinliklere daha yumuflak bakmaya bafllad. Los Angelas'ta birçok etkinlikte kardefllik duygusu verdik." Bostanc, stüdyosunda Ahmet Arif'in, Y lmaz Güney'in, fieyhmus Diken'in ve Hrant Dink'in resimlerinin as l olmas nedeniyle Los Angelans'ta hep Diyarbak r' yaflad n ifade etti. Her program ndaki bir türküde Diyarbak r' seslendirdi ini bu nedenle Diyarbak r'dan hiç ayr kalmad n anlatan Bostanc, "Hayat m n en güzel y llar n Diyarbak r'da yaflad m. Bu sevgimin yüre- ime verdi i güç iledünyada 'Diyarbak rl Udi Yervant' olarak tan nd m. Diyarbak r her fleyden öte bugün kardeflli in sembolü olan bir memleket. Diyarbak r' n tafl na basmaya k yam yorum" dedi. "Dikene elimizi sürmeden bir yaflam kalk p balland ra balland ra anlatman n haks zl k olaca n düflünüyorum" diyen Bostanc, iyi oldu u kadar Diyarbak r'da kötü an - lar n n da oldu unu belirtti. (AA)

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı