FA L MEÇHUL KALMAYACAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FA L MEÇHUL KALMAYACAK"

Transkript

1 GAZETEM Z dan Ankara- zmir H zl Tren Hatt n n yap m na bugün START VER L YOR takip edebilirsiniz 21 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Pursaklar da Han mevleri ne kay tlar bafllad HABER 17 DE Elmada da Gaziler Günü kutland Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar 'n n (TCDD) 157. kurulufl y ldönümünü bugün Ankara- zmir YHT hatt n n temel atma töreninin yer ald toplu aç l fllarla kutlayacaklar n belirterek, "TCDD'nin 157. kurulufl y ldönümünü Ankara- zmir YHT hatt n n temelini atarak taçland raca z" dedi. HABER 17 DE HABER 18 DE Savc Bilgili, A ar ve Eken in ifadelerini ald FA L MEÇHUL KALMAYACAK Mehmet A ar Korkut Eken Mahmut Y ld r m (Yeflil) 28 fiubat sürecine iliflkin iddianameyi tamamlayan TMK'n n 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet Savc s Mustafa Bilgili, faili meçhul cinayetler soruflturmas na h z verdi. Bilgili, soruflturma kapsam nda eski bakanlardan Mehmet A ar ile emekli yarbay Korkut Eken'in "flüpheli" s fat yla ifadelerini ald. A ar, ifadesinde, "hukuk d fl hiçbir uygulaman n içerisinde olmad n " savunarak, suçlamalar reddetti. "Terörle hukuk çerçevesinde mücadele ettiklerini" söyleyen A ar, "Tüm istihbarat birimleri ve M T ile ortak çal flt m. M T'in aleyhimde haz rlad raporu kabul etmiyorum" ifadesini kulland. HABER 18 DE KEÇ ÖREN SOKAKLARI YEN LEN YOR Haberi 15 de ALTINDA DA RENKL SOHBETLER Haberi 16 da KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin vgin, tarihe fl k tutan yaz lar na bafll yor. lk yaz Pazartesi da

2 2 Sinema 21 Eylül 2013 Aniston'dan 'hamile' iddialar na sert tepki DIfi HABERLER - Hamile oldu u iddia edilen Jeniffer Aniston bu tarz haberlerin art k can s k c olmaya bafllad n söyledi. Toronto Uluslararas Film Festivali'ne kat lan ünlü oyuncu Jennifer Aniston güzelli iyle göz kamaflt rd. Baflrolünde oynad "Life Of Crime" filminin galas na kat lan Aniston niflanl s Justin Theroux ile poz verdi. Hakk nda hamile oldu una dair dedikodular ç kan Aniston, bu haberlere de aç kl k getirdi. Bu tarz haberlerin art k can s k c oldu unu belirten Aniston, "Oldu u zaman göreceksiniz zaten. Çünkü bu gizlenebilecek bir fley de il, geliflen büyüyen ve sonunda gelen bir fley" dedi. Kilolar yla bafl belada DIfi HABERLER - Do umdan yaklafl k bir buçuk ay sonra bikinili görüntülenen 39 yafl ndaki Penelope Cruz'un do um kilolar ndan henüz tam anlam yla kurtulamad görüldü. spanyol youncu Javier Bardem ile mutlu bir evlili i olan güzel oyuncu Penelope Cruz Temmuz ay nda ikinci çocu unu dünyaya getirdi. ikinci çocu unu dünyaya getiren Efli ve çocuklar yla birlikte Korsika da tatil yaparken görüntülenen Cruz'un do um kilolar ndan henüz kurtulamad görüldü. Cruz, denize üstsüz girdi. Paparazziler taraf ndan görüntülendiklerinin fark nda olmayan Bardem ve Cruz un iki yafl ndaki o ullar Leonardo ya yüzme ö retirken son derece keyifli olduklar görüldü. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 21 Eylül 2013 Yaflam H CR RUM msak : kindi : Zilkade 8 Eylül Günefl : Akflam : Ö le : Yats : stanbul un hurda tramvay vagonu, Cunda Adas nda kafe oldu BALIKES R - HAKAN F R K - stanbul'da uzun y llar kullan ld ktan sonra hurdaya ayr lan ve Ayval k ilçesindeki Cunda Adas 'na getirilerek onar lan tramvay vagonu, giriflimci iki arkadafl taraf ndan "Taksim-Cunda" ad yla kafeye dönüfltürüldü. flletmecilerden Orkun Uzun, AA muhabirine yapt aç klamada, bir dönem Taksim'de hizmet veren ve hurdaya ayr lan 34 numaral tramvay n, ihaleyle sat fla sunuldu unu söyledi. Hangi y llarda ve kaç y l kullan ld n bilmedikleri vagonun önce bir baflkas taraf ndan sat n al nd n belirten Uzun, "Arkadafl m Emre Ertan ile tramvay bu kifliden ald k. Tramvay ald m zda içi bofltu, koltuklar ve di er aparat sökülmüfltü" dedi. stanbul'da vinçle bir kamyona yükledikleri vagonun Cunda'ya getirilmesinin çok zahmetli oldu unu ifade eden Uzun, baz de ifliklikler yaparak bunu zor bir süreç sonunda "Taksim-Cunda" ad yla kafeye dönüfltürdüklerini anlatt. Eskiden stanbul'un tarihiyle bütünleflen tramvay n, flimdi Cunda Adas 'n n tafl evlerinin aras nda nostalji yaflatt n vurgulayan Uzun, "Tramvay n kafeterya oldu unu görenler çok be endiklerini söylüyor. Kimileri ise önünde hat ra foto raf çektiriyor. Adaya tatile gelen baz stanbullular, Taksim'de bindikleri tramvay Cunda'da görünce flafl r yor. Bugüne kadar tramvay kafemizi görüp de be enmeyen ç kmad " diye konufltu. - Telefon kablolar n n sar ld ahflap makaralar, masaya dönüfltürüldü Üzerine dekor amac yla 1954 model bir motosiklet yerlefltirilen vagonun önünde bulunan eskiden kalma "As lmak yasak ve tehlikelidir" yaz s dikkati çekiyor. ç bölümü mutfak olarak tasarlanan kafenin çevresinde ise daha önce telefon kablolar n n sar ld büyük ahflap makaralardan yap lan masalar ile sandalyeler bulunuyor. Cunda'n n sahile aç lan yolun bafl nda bulunan kafede müflterilere, so uk ve s cak içecek, tost, hamburger, kokoreç, patates k zartmas hizmeti sunuluyor. (AA) Mufl ta 27 y ll k kan davas bar flla sonland MUfi - Hasköy ilçesinde 27 y l önce 8 kiflinin öldürülmesiyle bafllayan kan davas, kanat önderleri ve aile büyüklerinin araya girmesiyle bar flla noktaland. lçeye ba l Umurca ve Bö ürdelen köylerinde yaflayan befl aile aras nda 1986 y l nda 5, 1988'de de 3 kiflinin hayat n kaybetmesiyle kan davas na dönüflen husumetin son bulmas için kentteki kanaat önderleri devreye girdi. Aile büyükleriyle bir araya gelen kanaat önderlerinin giriflimleriyle sa lanan uzlaflman n ard ndan ailelerin bar flmas için Bö ürdelen köyünde bar fl töreni düzenlendi. Yaklafl k 3 bin kiflinin kat ld tören, Kur'an- Kerim tilavetinin okunmas yla bafllad. Törene kat lan Vali Vedat Büyükersoy, slam co rafyas na bak ld nda, münferit nedenlerle kan akt n, insanlar n birbiriyle kavga etti ini ve cinayetler ifllendi ini belirterek, böylesi olaylar n slam co rafyas na yak flmad n söyledi. Büyükersoy, cinayet ifllenmesinin ve kan akmas n n fleytani bir tav r oldu unu vurgulayan Büyükersoy, aralar nda husumet olan befl ailenin bar fl için bir araya gelmesinin ise mutluluk verici oldu unu ifade etti. Dünyada sevgi, sayg, muhabbet ve bar fl içinde yaflamak varken, kin, nefret ve öfkeyle cinayet ifllenmesine f rsat vermemek gerekti ini anlatan Büyükersoy, flöyle konufltu: "Hepimiz Yaradan' n kullar y z, hiçbirimiz di erinden farkl özelliklere sahip olarak dünyaya gelmedik. Hiçbirimiz sahip oldu umuz özellikleri Yaradan'a dileçe yazarak, talep ederek de gelmedik. Hepimizin mensubu oldu u afliret, rk, etnik köken kutsald r, bizim için de erlidir. Hepimiz gayret göstermeden sahip oldu umuz bu özellikler sebebiyle di erine üstünlük gösterme hakk na da sahip de iliz." Büyükersoy, çözüm süreci kapsam nda bölgeden 9 ayd r flehit cenazesi gelmedi ini an msatarak, "Bu durum bizi sevindirmekte ve mutlu etmektedir. Bunun aksini isteyecek kiflinin akl ndan flüphe etmek gerekiyor. Hepimiz ülkemizi, vatan m z, bayra m z çok seviyoruz" dedi. Kanaat önderlerinden Melik Emre ise bar fl n, bölgede baz aileler aras ndaki kan davas n n bitmesine, bar fl sürecinin pekiflmesine katk sunmas ve slam co rafyas nda akan gözyafl n n ve kan n durmas na vesile olmas temennisinde bulundu. (AA)

4 4 Antalya'da deve turizmine büyük ilgi gösteriliyor ANTALYA - Kemer'de tatil yapan yerli ve yabanc turistler, sokaklarda deve s rt nda gezme imkan buluyor. Yaklafl k 13 y ld r turistleri develerle gezdiren Sait Battal, AA muhabirine yapt aç klamada, Kemer caddelerinde develerle turistleri gezdirdiklerini anlatt. kisi deve güreflleri amaçl olmak üzere 22 devesinin bulundu unu belirten Battal, "Kemer'de ayda yaklafl k 3 bin turisti deve ile gezdiriyoruz. Antalya genelinde ise y lda 40 bin civar nda turist deveye biniyor" dedi. Deveye binenlerden kifli bafl 10 lira ücret ald klar n kaydeden Battal, "Turistleri 15 dakika caddelerde gezdiriyoruz. Binen turistler, develerin kalk p oturmas yla heyecan- Turizm 21 Eylül 2013 Gözlerine bakan tafla çevirdi ine inan lan medusa mozai i aç ld lan yor. Baz lar da korkuyor" diye konufltu. Turistlerin genelde deveye binmek için de il, foto raf çektirmek için geldiklerini ifade eden Battal, daha fazla yabanc turistlerin ilgi gösterdiklerini söyledi. Denizli'den tatil amac yla gelen Ramazan Bafltürk ise deve ile gezmekten büyük zevk ald n, tekrar binmeyi düflündü ünü ifade etti. Rus turist Olga Dovganiuc de deveye ilk kez Kemer'de bindi ini ve çok hofluna gitti ini kaydetti. (AA) BURDUR- GÖKMEN YÜCE - Yunan mitolojisinde "Gözlerine bakan tafla çevirdi ine inan lan y lan saçl, keskin diflli, difli mitolojik yarat k" (Medusa) mozai inin üzeri kontrol amaçl aç ld. Kibyra Antik Kenti Kaz Baflkan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. fiükrü Özüdo ru, AA muhabirine yapt aç klamada, antik kentte bulunan 3 bin 600 kiflilik Odeion yap s n n kentteki üzeri kapal tek yap olmas ndan dolay k fl aylar nda tiyatro, uluslararas mahkemelerin yap ld yarg binas ve meclis binas olarak da kullan ld n söyledi. Antik dönemde, üzeri çat yla kapat lm fl en büyük yap lardan biri olan bu eserin orkestra zeminini kaplayan medusa mozai inin 2009 y l ndaki kaz larda ortaya ç kar ld n anlatan Özüdo ru, "Mozaik ince ve renkli mermer plakalardan yap lm fl. Bu yap m tekni i Opus Sectile olarak adland r l yor ve flu an bilinen bu teknikte yap lm fl baflka bir medusa dünyada yok" dedi. Özüdo ru, 11 metre çap ndaki medusan n en genifl yerinin 4 metre 35 santim oldu unu kaydetti. Medusay 2009 y l ndan sonra kontrol amaçl ilk kez açt klar n anlatan Özüdo ru, "2009 y l nda uzman restoratörlerin verdi i raporlar do rultusunda, orkestra zemininin üzerini 5 farkl katmanla kapatm flt k. Bu y l hem kontrol amac yla açt k, hem de restoratörlerimiz fizibilite çal flmas yapt " dedi. Restoratörlerin, medusan n restorasyon ve konservasyon çal flmalar için neler yap lmas konusunda kendisine bir rapor sundu unu anlatan Özüdo ru, "Önümüzdeki y l medusan n restorasyonunu gerçeklefltirece iz. Restorasyondan sonra odeionun üzeri kapat l rsa, medusan n üzeri de camla kaplanacak ve ziyaretçiler için sergilenecek" diye konufltu. Özüdo ru, 2011 y l kaz çal flmalar s ras nda odeion yap s n n hemen önünde yer alan stoa bölümünde bir baflka mozaik döfleme daha bulundu unu, beyaz ve gri tesseralardan oluflan bu mozai in 15 farkl geometrik desenli panolar halinde yap ld n belirtti. Yaklafl k 540 metrekare büyüklü ündeki bu mozai in Anadolu'da yerinde sergilenen en sa lam ve en büyük mozaik oldu unu anlatan Özüdo ru, bu eseri özenli bir flekilde koruduklar n bildirdi. Medusan n içinde yer ald odeionun bir benzerinin de Atina'da bulunan Herodes Atticus Odeion'u oldu unu anlatan Özüdo ru, bu yap lar n dünya arkeolojisi aç s ndan büyük önem tafl d n vurgulad. (AA)

5 21 Eylül BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. steklendirmek, teflvik ya da güdüleme. 2. Hisse, pay. Denizcilikte yelken indirme. 3. Bir meyve. As l konu, tema. Bir nota. 4. Sahne oyununa özgü olan. 5. Eksik, bitmemifl, tamamlanmam fl. 6. Uluslararas Çal flma Örgütünün k saltmas. lifltirilmifl, eklenmifl. 7. Yumuflak bafll. Sözün k sas, do rusu. 8. Molibdenin simgesi. Kufllar n gövde, kanat ve kuyruklar nda bulunan, çeflitli renklerde kal n eksenli tüy. 9. San, nam. S k gözlü a. 10. Çiftlik ufla. Bütün, tüm. 11. Bir ifli yapabilme gücü, kudret, erk. Bir nota. 12. laç, merhem. Çok ince ve de erli bir kumafl. 13. Bart n ilinin bir ilçesi. stenilen ve be enilen nitelikleri tafl yan. 14. Ad, ün, flan. Düzenli ekilen yer. 15. Alüminyumun simgesi. Tunus un plaka iflareti. fiube, kol. 16. Yap. E reti dikifl. 17. Karfl l k beklemeden yap lan yard m. 18. Babas ölmüfl olan çocuk. Bir haber ajans n n k saltmas. 19. Sürücü belgesi. 20. Çok ince perde. Parazit, tufeyli. Yukar dan afla ya: 1. Eski dilde savc. Sinirlilik. 2. Erzurum ilinin bir ilçesi. Fransa da bir kent. Erzincan ilinin bir ilçesi. 3. Kaz kl humma. Tramvay sürücüsü. Nitelikle ilgili olan. 4. Meslek. Arapçada su. Yeryüzü parças. fians, baht, felek. 5. Dinlence. Seyrek olarak görülen. Yaz m. 6. Metal olmayan elementler. Uzun tüylü kalpak. Bir askeri birli in k saltmas. Duman karas. 7. çtenlik. Bir nota. Halk dilinde büyük erkek kardefl, a abey. nce dantel. 8. Yüzy l n k saltmas. spermeçet balinas. Düflünüleni dolayl olarak anlatan söz. Bir organ m z. 9. Yabanc bir a rl k ölçüsü. çinde inorganik maddeler bulunan. At, aslan gibi hayvanlar n ensesinde bulunan uzun k llar. Soyundan gelinen kimse. 10. Eriflmifl, ulaflm fl. Dar, uzun ve hafif yar fl kay -. Miskete fiske vurularak oynanan z pz p oyunu. Emek vermeden ele geçirilen fley. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi 21 Eylül 2013 Anzer bal na rakip, Sar kam fl kara kovan bal üretiliyor Kars'ta ar c l k yapan smail Küçük, Anzer bal na efl de er kara kovan bal üretiyor. KARS - Sar kam fl ilçesinde bal üreten smail Küçük, AA muhabirine yapt aç klamada, Çataldere mevkisinde kara kovanlar n içerisinde üretti i bal n kalitesinin tat olarak Anzer bal na eflit oldu unun yap lan tahliller sonucunda ortaya ç kt n söyledi. Bal 2 bin 500 rak mda ve bitki floras n n genifl oldu unu alanda üretti ini ifade eden Küçük, "Anzer yaylas nda çeflit çiçek varken Sar kam fl'ta orman iflletme müdürlü ü kay tlar na göre 650 çeflit çiçek türü oldu u tespit edilmifltir. Bu zengin flora üretti imiz bal n kalitesine yans yor" dedi. G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü laboratuvarlar nda yapt rd - tahlillerle bu y l üretti i mal n kalitesinin tescil edildi ini anlatan Küçük, hatta baz de erlerin Anzer bal ndan daha iyi oldu unun ortaya ç kt n vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Sakaroz oran n n düflük olmas kaliteyi art r yor. Bu oran Anzer bal nda 3.53 iken kara kovan bal nda 2.15 seviyesinde. Bal yo unlu u ölçüldü ünde fruktoz ve glikoz de- erlerinin de yüksek olmas bal kalitesini yükseltti. Bu oranda tahlil raporlar na göre kara kovan bal nda civar nda. Rize kizdereli olmama ra men Sar kam fl' n floras na ve alm fl oldu umuz bal tahlil sonuçlar na bakarak 'Anzer bal eflittir Sar kam fl bal ' diyebiliyorum. Kilosunun 680 liraya sat ld Anzer bal n n de erinde biz burada hiçbir gram fleker vermeden organik bal üretiyoruz. Yaln z ben bütün ar c lar için bunu demiyorum. Kendi bal m bu flekilde k yas edebiliyorum. Kilosunu da 100 ile 125 TL aras nda sat fla ç kard k." (AA) Sanayide kad n istihdam artt STANBUL y l haziran ay nda kad n istihdam tar mda 81 bin azal rken, sanayide 85 bin artt. AA muhabirinin TÜ K'in haziran ay istihdam verilerinden derledi i bilgilere göre, 2013 haziran ay nda kad n istihdam geçen y l n ayn dönemine göre 330 bin artarak 7 milyon 688 bin kifliden 8 milyon 18 bin kifliye yükseldi. Ayn dönemde tar mda kad n istihdam 81 bin kifli azal rken, sanayideki istihdam art fl 85 bine yükseldi. Hizmet sektöründeki kad n istihdam art fl haziran ay nda da devam etti ve geçen y l n haziran ay na göre 335 bin ilave istihdam sa land. Erkek istihdam ise bu y l n haziran ay nda bir önceki y l n ayn ay - na göre 412 bin kifli artarak 17 milyon 188 bin kifliden 18 milyon 300 bin kifliye ulaflt. Erkek istihdam n n 211 bini hizmet, 171 bini sanayi ve 30 bini inflaat sektöründe gerçekleflti. Bu y l n haziran ay nda toplam istihdam art fl geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 2,9 oran nda artarak 25 milyon 577 binden 26 milyon 319 bine yükseldi. Konuyla ilgili AA muhabirine de- erlendirmelerde bulunan Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Türkiye'de tar m n, hizmetler sektörünün ard ndan en önemli istihdam alan oldu unu ifade etti. Mevsim flartlar na göre, tar m n son 2 y ll k döneme (Haziran Haziran 2013) bak ld nda 5 milyon 416 bin ile 6 milyon 705 bin aras nda bir istihdam yaratt bilgisini veren Bayraktar, bu dönemde tar m n istihdamdaki pay yüzde 22,4 ile yüzde 26,9 oran nda pay ald n belirtti. "2012 Haziran Haziran aylar nda tar mdaki istihdam n, tamam kad nlardan olmak üzere 81 bin kifli azalmas, kayda de er bir azalma olarak görülmemelidir. 81 bin kiflilik istihdam azalmas n n tar m istihdamdaki pay yüzde 1,25'dir. Tar m, yaz aylar yla birlikte yine 6,5 milyona yak n bir istihdam yaratmaktad r ki bu durum iflsizli in daha da artmamas nda pay büyüktür. Bu y l n nisan ay nda 6 milyon 58 bin, may sta 6 milyon 283 bin olan tar mdaki istihdam, haziranda 6 milyon 474 bine ç km flt r. Halen tar m, sanayiden 1 milyon 459 bin, inflaattan 4 milyon 532 bin daha fazla istihdam sa lamaktad r. Öyle ki sanayi sektörü istihdam, tar msal faaliyetin en aza indi i Ocak-fiubat aylar nda bile tar mdan bin daha az gerçekleflmifltir." Toplamda yüzde 11 olan iflsizli i 2,2 puan düflürerek yüzde 8,8'e çeken tar m n, kentlerde iflsizli i yüzde 10,9'dan yüzde 10,6'ya ve k rsalda istihdam yüzde 11,4'ten yüzde 5,1'e indirdi ini ifade eden Bayraktar, "Tar m sektörü, Türkiye'de istihdam edilen 8 milyon 18 bin kad - n n yüzde 39,2'si olan 3 milyon 146 binine istihdam olana sa lam flt r. Tar mdaki istihdam n art r lmas bir yana azalt lmas gerekir. Baz geliflmifl ülkelerde tar mdaki istihdam yüzde 2'nin bile alt na inmifltir. Türkiye'de de ekonomik geliflmeye paralel olarak tar mdaki istihdam azalacakt r" dedi. Nitekim, Türkiye'de belde ve köylerde yaflayan nüfusun 1935 y - l nda yüzde 76,5 iken, 1960 y l nda yüzde 68,1'e, 1980 y l nda yüzde 56,1' ve 2012 y l nda ise yüzde 22,7'ye indi ini an msatan Bayraktar, toplam istihdamda tar m n pay - n n, ABD, ngiltere, Almanya, Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde yüzde 1,5-2,5, talya'da yüzde 3 düzeyinde oldu unu söyledi. (AA)

7 21 Eylül 2013 Ekonomi 7 Enerji verimlili i, 2030'a kadar 2 milyon istihdam sa layacak Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, "Sadece enerji verimli inin, bütün süreçleri Türkiye'de yap lmak kayd yla 2030 y l na kadar 2 milyonun üzerinde bir istihdam oluflturaca n hesaplad k" dedi. STANBUL - Sürdürülebilirlik Akademisi'nin ev sahipli inde bu y l beflinci kez düzenlenen Yeflil fl: Sürdürülebilir fl Buluflmas, Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz' n kat l m yla gerçeklefltirildi. Bakan Y lmaz, aç l flta yapt konuflmada, kalk nman n sadece ekonomiden, büyümeden, rakamlardan ibaret olmad n belirterek, kalk nma kavram n n gerektirdi i çok boyutlu bak fl aç s n ortaya koyan bir bakanl - a sahip olduklar n söyledi. "Yeflil ifl" kavram n n birbiriyle çeliflir gibi görünen iki kavram birlikte ifade etti ini belirten Y lmaz, "Sadece büyüyelim diye düflünürseniz ifliniz kolay. Fakat 'Ne pahas na büyüme?' sorusunu sorman z laz m. Sadece çevreyi düflünürseniz de ifliniz kolay. As l zor olan ve maharet ikisini bir arada gerçeklefltirmek. Yeflil ifl kavram ndan ben hem büyümeyi hem çevreyi korumay ve bu ikisi aras ndaki dengeyi sa l kl bir zemine yerlefltirmeyi ve hem bugünkü nesle hem de gelecek nesillere hizmet etmeyi anl yorum" diye konufltu. Sürdürülebilir kalk nma kavram n n ekonomi, sosyal boyut ve çevre olmak üzere 3 sacaya üzerine kurulu oldu- unu dile getiren Y lmaz, "Ekonomik büyümeyi sosyal adalete tafl mad n z, herkesin faydaland bir kalk nma oluflturmad n z ve ekosisteminizi korumad n z sürece gerçek anlamda sürdürülebilir bir kalk nma olmuyor. Bunlara dördüncü bir boyut olarak temel haklar da ilave etmeliyiz. Ekonomiyi büyütebilirsiniz, sosyal dengeyi kurabilirsiniz, çevreyi koruyabilirsiniz, fakat iyi bir hukuk devleti olamad ysan z, temel hak ve özgürlükleri genifl bir flekilde yaflayam yorsan z, fleffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlay fl oluflturam yorsan z, özgürlü ü yayg nlaflt ram - yorsan z kalk nman n önemli bir aya eksik kalm fl oluyor" ifadelerini kulland. Bakan Y lmaz, 10. Befl Y ll k Kalk nma Plan 'n bu anlay fl ile haz rlad klar n ve 4 eksen üzerine oturttuklar n anlatarak, flöyle devam etti: "Birinci eksenimiz, sosyal boyuta verdi imiz önemin göstergesi olarak ilk defa bir plana sosyal konularla, 'nitelikli insan güçlü toplum' dedi imiz bir bölümle bafllad k. kinci eksenimiz ekonomiyle ilgili olarak yenilikçi üretim ve istikrarl yüksek büyüme. Burada bilgiyi temel ald k. Bundan sonraki büyüme stratejimiz bilgi temelli olacak. Üçüncü eksenimiz mekansal boyutu içeriyor ve yaflanabilir flehirler oluflturmay, bölgeler aras ndaki dengesizlikleri azaltmay içeriyor. Önümüzdeki süreçte dünyada da Türkiye'de de flehirleflme daha önem kazanacak. Kalk nma yar fl nda ülkeleri öne ç karacak ya da geri b rakacak hadise flehirleflme olacak. Nitelikli insan ve nitelikli sermaye için uygun ortam oluflturan ülkeler ön plana ç kacak. Dördüncü boyut ise kalk nma ve iflbirli i. Bütün bunlar tek bafl n za yapmazs n z. Bütün dünya ile tecrübeleriniz paylaflmak, onlar n tecrübelerinden faydalanmak ve iflbirlikleri gelifltirmek durumundas n z. Kapsay c bir kalk nma anlay fl içinde herkesin katk s ald - m z ve herkese de kalk nman n nimetlerinden olabildi ince sundu umuz bir süreçten bahsediyoruz." Bakan Y lmaz, sadece eski çevre meselelerini tart flarak gelecekteki meydan okumalara cevap oluflturulamayaca n dile getirerek, dünyan n, kaynaklar n sürdürülebilirli i konusunda iyi bir yere gitmedi ini, bu konuda küresel bir sorumluluk üstlenilmesi gerekti ini söyledi. Türkiye'nin do al kaynaklar k s tl ve enerji ba ml s bir ülke oldu unu anlatan Y lmaz, "Dolay s yla do al kaynaklar verimli kullanmak bizim ekonomimizin bir gere i. Yenilenebilir enerjiye daha a rl k verdi iniz, enerji verimli ini ön plana ç kard n z zaman sadece çevreyi korumufl olmuyorsunuz, asl nda maliyetlerinizi düflürüyorsunuz, daha rekabetçi ekonomik yap oluflturuyorsunuz, d fla ba ml l - n z azalt yorsunuz. Enerji verimlili i, neresinden bakarsan z bak n Türkiye için son derece kritik bir konu. Yenilenebilir enerji de ayn flekilde önemli. Sadece enerji verimli inin, bütün süreçleri Türkiye'de yap lmak kayd yla 2030 y l na kadar 2 milyonun üzerinde bir istihdam oluflturaca n hesaplad k" fleklinde konufltu. Yeflil fl konusunda enerji politikalar n n d fl nda biliflim teknolojilerinin önemine iflaret eden Y lmaz, Türkiye için önemli konulardan birinin de flehirleflme oldu unu kaydetti. Bakan Y lmaz, "Türkiye flu anda muazzam bir kentsel dönüflüm hamlesi bafllatt. Bir taraftan flehir esteti ini koruyarak, bir taraftan da afete daha dayan kl bir yap oluflturmak, ayn zamanda yeni yap lar n daha enerji verimli ve ak ll yap lar olmas için çal flmal y z" dedi. Tar m alan nda da Türkiye'nin önemli dönüflüm imkanlar bulundu unu belirten Y lmaz, "Çok susuz bir ülke de iliz ama bol suyu olan bir ülke de de iliz. fiehirleflme, nüfus, tar mdaki sulama imkanlar artt kça suyu da çok verimli kullanmak durumunday z. Bütün bu alanlar kesen Ar-Ge boyutu var. Yeflil ifl yenilikle, bilgiyle geliflebilecek bir süreç. Üniversitelerimiz bu anlamda kritik. Sadece geçen y l 3,5 milyar lira üniversitelere yat r m ödene i tahsis ettik. Bilgiyi sadece üretmemiz yetmez bunu katma de ere dönüfltürmemiz laz m. Milli gelir içinde Ar-Ge pay n devlet olarak yüzde 3'e ç karmam z hiçbir anlam ifade etmiyor. Burada kritik baflar faktörü, özel sektörün katk s d r" diye konufltu. Bu konuda özellikle kurumsal yap - s geliflmifl büyük flirketlere sitem eden Y lmaz, "Maalesef kolayc l a kaç yorlar. Arsa, bina al yorlar, büyük rantlar elde ediyorlar. Fakat Ar-Ge'ye, giriflimcili e yeterince yat r m yapm yorlar. Bunlar, hemen sonuç al nabilecek ifller de il, orta vadede ama fazlas yla sonuç alabilece iniz bir ifller.. Büyük sermaye gruplar n n bu ifllere girmesi gerekiyor. Biz destek veririz, ortam olufltururuz ama as l Ar-Ge ve giriflimcili i gelifltirmesi gereken özellikle büyük çapl özel sektördür. Onlar bunu yapmazlarsa KOB 'lere, ona buna laf etmeye kimsenin hakk yok. Bunu yapt - m z zaman daha fazla yeflil ifl üretece iz, daha verimli flekilde kaynaklar - m z kullanaca z" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

8 8 Ekonomi 21 Eylül 2013 Sahte gübre çiftçinin can n yak yor Gübre Üreticileri thalatç lar ve hracatç lar Derne i (GU D) Genel Sekreteri Sebahattin Emül, "Sahte gübreyle çiftçi aldat l yor. Haks z rekabet oluflturularak, gerçek gübre satanlar ma dur ediliyor, çiftçinin de can yan yor" dedi. ERZURUM - Kuzeydo u Anadolu Kalk nma Ajans (KUDAKA) Yat r m Destek Ofisi taraf ndan yap lan araflt rmada, Türkiye'de özellikle Do u'nun günefl enerjisinden elektrik üretimi için büyük potansiyele sahip olmas na ra men, yat r mlar n çok az oldu u belirlendi. Yat r m Destek Ofisi'nin yapt araflt rmada, günefl enerjisi yo un olan ajans n kapsad Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde günefl enerjisi yat r mlar n n s n rl oldu u tespit edildi. Bölgede yat r mlar n artmas, günefl enerjisinin daha fazla kullan lmas için çeflit kamu kurum ve özel sektör temsilcileri ile yat r mc lara yönelik, KUDA- KA'n n salonunda "Günefl Enerjisi Yat - r mlar " konulu toplant düzenlendi. Bölge illerinde günefl enerjisinden elektrik üretimiyle ilgili ciddi bir potansiyelin bulundu u ancak bölgede günefl enerjisinden elektrik üretimiyle ilgili giriflimlerin son derece s n rl oldu u belirlenen araflt rman n sonuçlar, kat l mc larla paylafl ld. KOCAEL - Emül, AA muhabirine yapt aç klamada, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n büyük bir özveriyle sahte gübrelerin belirlenmesi için çal flmalar n aral ks z sürdürdü ünü söyledi. Adli cezalar n cayd r c olmad - n iddia eden Emül, ceza alan kiflilerin y llard r ayn sahtecili i gübre sektöründe yapmaya devam etti ini kaydetti. Emül, sahte gübre üreten kiflilerle mücadele için ilgili makamlar n, verilecek ceza ve yapt r mlar artt rmas gerekti ini savunarak, "Cezalar cayd r c olmad müddetçe ilgili bakanl k ve denetim elemanlar ne kadar çal fl rlarsa çal fls nlar, sahte gübrecilerle mücadele de kal c ve cayd r c rol oynamayaca bir gerçektir" fleklinde konufltu. Gübrenin, laboratuvar tetkikleri yap lmad takdirde sahte olup olmad n n anlafl lamayaca n bildiren Emül, özelilikle s v gübrelerin sahte olup olmad n n tahmin edilemeyece ini belirtti. Emül, "sahte gübre, bitki ve mahsulde geliflme bozuklu unun tespit edilmesinden sonra anlafl l r" diyerek, o zaman da çok geç kal nm fl olunaca n ve çiftçinin telafi edemeyece i bir durumla karfl laflaca n vurgulad. Yenilenebilir enerji kaynaklar uzman Hakan Balc, burada yapt konuflmada, güneflin ilk defa milattan önce 700'lü yüzy llarda kullan ld n belirterek, eski Yunanl lar n gemilerine yo- unlaflt r lm fl günefl panellerini düflman gemilerini yakmak için kulland n söyledi. Günefl elektri ini ise 19. yüzy lda bir Frans z bilim adam n n gelifltirdi ini, 1904'te M s r'da ilk üretim tesisinin kuruldu unu an msatan Balc, "Günefl enerjisinden elektrik üretip, suyu tar m alanlar na gönderiyorlar. Ondan sonra 1970'lerden sonra günefl enerjisi o zamanki veriler düflük oldu u için yeniden ele al n p, özellikle Almanya'da gelifltirilmeye bafllan yor" diye konufltu. Son y llarda Türkiye'de de geliflmelerin kaydedildi ini ifade eden Balc, flunlar kaydetti: "Avrupa'n n günefl enerjisi potansiyelinde kurulu gücü 50 bin 300 MW 2011 y l itibar yla. Bu 63 bin MW'ya ç km flt r. Sadece bunun 12 bin MW't geçen y l Almanya taraf ndan kurulmufltu. Bu bizim 2009 ile 2013 y l aras nda yani son dört y lda kurdu umuz bütün enerji elekrik sistemlerinin yüzde 70 fazlas d r. Yani bizim kurdu- umuz rüzgar, hidroelektrik santrali, günefl, kömür, termik santral akl n za ne geliyorsa hepsinin toplam 7 bin MW't r. Sadece Almanya'n n 2012 y - l nda güneflten ald elektrik yat r m 12 bin MW't r. Türkiye'nin resmi kurulu gücü 2-3 MW aras ndad r. Bizim Türkiye'de en bilinçsiz diyebilece imiz alan Karadeniz'dir. Ama Karadeniz'e bakt n z zaman Kuzey Avrupa ile k - yasland nda oran n 1,5 kat yüksekli i fazlad r. Yani en kötü yerimiz bile Avrupa'ya göre 1,5 kat daha iyidir." Almanya'n n 36 bin 700 MW günefl enerjisinden elektrik üretti ini vurgulayan Balc, "Bizde ise 3 MW. Türkiye'nin günefl enerjisi potasiyeli yaklafl k 380 milyar kilowatt saattir. Bu da flu anda bizim Türkiye'de üretti imiz tüm enerjinin 1,5 kat d r. fiu anda üretti imiz 240 milyar kilowatt saattir. Güneflle yapm fl olsak 380 milyar, yani 1,5 Sahte gübrenin hem çevreye zarar verdi ini hem de üründeki verimi düflürdü ünü anlatan Emül, flunlar kaydetti: "Sahte gübreyle çiftçi aldat l yor. Haks z rekabet oluflturularak, gerçek gübre satanlar ma dur ediliyor, çiftçinin de can yan yor. Baz sahteciler balç granül hale getiren düzenekler haz rl yor ve gerçek gübre rengine boyay p, gübre fabrikalar n n ambalaj taklitlerini de yaparak gübre diye sat yorlar. Bu sahte gübreler bitkiler için hiçbir besin maddesi içermedi i gibi bir çok olumsuzlu u da beraberinde getiriyor. Çiftçiler, balç a para ödüyor. Sahte gübre satanlar, binlerce ton gübre sat yor ve milyonlarca lira haks z para kazan yor." Emül, çiftçilerin, gübre ihtiyaçlar n tar m il ve ilçe müdürlüklerinin denetimi alt ndaki lisansl gübre firmalar ndan karfl lamas gerekti ini ifade ederek, "Çiftçiler, köylerine kadar gelip kamyon gibi araçlarla sat fl yapan her türlü denetimden uzak seyyar pazarlamac lardan gübre almamal. Bayilerden ald klar ayn etiket bilgilerini içeren gübre fiyatlar nda da muadilleri ile belirgin bir fiyat fark varsa, ucuz olana itibar etmemeliler" diye konufltu. (AA) Do u, büyük günefl enerjisi potansiyeline sahip kat d r. Günefl enerjisi için hiçbir zaman bifley ödemeyeceksiniz" dedi. Güneflleme sürelerini de de erlendiren Balc, flöyle devam etti: "Türkiye'nin günefli, spanya'n n yüzde üstündedir. Yani Avrupa'n n en iyi bölgesinden dahi iyiyiz. Erzurum günefllenme süresi 8 saattir. Bu da Türkiye ortalamas ndan iyidir. Erzurum, Antalya'dan iyi bir örnektir, Adana'dan iyidir. Güney, sahil bölgeleri herkes taraf ndan güneflin çok oldu unu düflünülür. Onunla alakas yoktur. Günefl oralarda çok yüksek s da gelir. O yüksek s y insan gibi düflünün, elektronlarla üretirsiniz. Nas l olsa yüksek düzeyde insanlar n çal flam gücü düfler, onlar n da çal flma gücü düfler. Yüksek s larda üretti iniz elektrik azal r. Ama Antalya'n n Toroslar uygundur. Türkiye'de en iyi, en yo un yer Van'd r. Erzurum'un günefllenme ortalamas olarak Türkiye'den yüksektir. Avrupa ile k yaslarsak da y l k ortalama derece Avrupa ile hemen hemen ayn - d r." (AA)

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı