* HABERÝ 7 DE. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine ilgili kurumlarýn temsilcileri ve siyasiler katýldý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* HABERÝ 7 DE. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine ilgili kurumlarýn temsilcileri ve siyasiler katýldý."

Transkript

1 Rektör rakipsiz kazandý 2023 hedefinin anahtarý dönüþüm programýdýr * HABERÝ 8 DE Hitit Üniversitesi rektörlük seçimleri, Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn tek adaylýðý ile gerçekleþtirildi. Aksi ispatlanana kadar Türkiye'de, bir adaylý yapýlan tek seçim olarak deðerlendirilen Rektörlük seçimi, Rektörlük Konferans Salonu'nda yapýldý. * HABERÝ 7 DE Prof. Dr. Reha Metin Alkan ÇORUM 21 NÝSAN 2015 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Meydan için imza Çorum Belediyesi tarafýndan sürdürülen Kent Meydaný Projesi'nde devir teslim töreni düzenlendi. Vilayet Meydaný Projesi kapsamýnda kalan Özel Ýdare hizmet binasý ve arkasýnda bulunan otopark, Özel Ýdare tarafýndan 20 yýllýðýna Kent Meydaný olmak üzere Çorum Belediyesi'ne tahsis edildi. * HABERÝ 7 DE Terminal yolcularý maðdur olmasýn Þehirlerarasý yolcu taþýyan bazý otobüs firmalarýnýn Çorum daki irtibat ofislerinin sayýsýný azalttýðý bildirildi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili tepkilerini dile getiren vatandaþlar, þehirlerarasý yolculuk için bilet almakta güçlük çektiklerini ve maðdur olduklarýný söylediler. * HABERÝ 9 DA 3 milyonluk alt yapý halesi Çorum Belediyesi Çepni Mahallesi sýnýrlarý içerisinde bulunan yeni hastane inþaatý ile ekin pazarý arasý yaðmur suyu inþaatý yapým iþi ihalesi yaptý. * HABERÝ 2 DE Çorumlular Grubu, hemþehri dayanýþmasýnda örnek bir çalýþmaya imza attý. Ýstanbul daki Çorumlular dan örnek buluþma Her ayýn 19 u Çorumlular Günü Her ayýn 19, Çorumlular Günü ilan edildi. * HABERÝ 9 DA Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine ilgili kurumlarýn temsilcileri ve siyasiler katýldý. Turizm camiasýna sitem eden Zeki Gül den çarpýcý tespit: Çorum tanýnmýyor Turizmde ortak akýl ve strateji arayýþý Turizm Deðerlendirme Toplantýsý Dalgýçlar Otel in ev sahipliðinde gerçekleþti. Ýslam alemi özüne dönmeli Ýnsani Deðerler Platformu 3 Aylar nedeniyle yaptýðý açýklamada, Ýslam aleminin artýk özüne dönmesi gerektiðini bildirdi. * HABERÝ 12 DE Üç aylar baþladý Ýçinde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni barýndýran "üç aylar", baþladý. * HABERÝ 12 DE Ýnsani Deðerler Platformu Üç Aylar ýn önemine dikkat çekti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum un gerek yurt içi gerekse yurt dýþýnda yeterince tanýnmadýðýný söyledi.turizm Deðerlendirme Toplantýsý nda konuþan Zeki Gül, davetli olmalarýna raðmen programa katýlmayan sektör temsilcilerine sitem etti. * HABERÝ 9 DA Türkmenler öz kardeþimiz AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkmeneli Televizyonu'ndan Duygu Yelin'in Irak Türkmenleri ile ilgili hazýrladýðý programa röportaj verdi. * HABERÝ 5 DE CHP Ýl Teþkilâtý Seçim Bildirgesi Toplantýsý'na katýldý. Kýlýçdaroðlu na firesiz destek Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Çorum Ýl Teþkilatý dün Ankara ATO Kongre Merkezinde düzenlenen Seçim Bildirgesi Toplantýsý'na katýldý. * HABERÝ 4 DE Vahit Kayrýcý ve Ali Akcan, 7 Haziran seçimlerinde MHP de birleþme çaðrýsý yaptý. MHP Sungurlu ya yükleniyor Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Çorum 1. sýra Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý ve 4. sýra Milletvekili Adayý Ali Akcan Sungurlu da çarþý esnafýný ziyaret ettiler. * HABERÝ 4 DE SP Milletvekili Adaylarý Kadýkýrý köyünde yaðmur ve þükür duasýna Ýttifak adaylarý duaya katýldý Saadet Partisi (SP) Milletvekili Adaylarý Kadýkýrý köyünde yaðmur ve þükür duasýna katýldý. * HABERÝ 4 DE

2 2 SALI 21 NÝSAN Hazine arazileri için son tarih 27 Nisan Defterdarlýk Milli Emlak Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, Hazine arazilerini almak için son baþvuru tarihinin 27 Nisan 2015 olduðu bildirildi. Hazineye ait tarým arazilerinin satýþý için Çorum da Milli Emlak Müdürlüðü ne, diðer ilçelerde ise ilgili Mal Müdürlüklerine en geç 27 Nisan Pazartesi gününe kadar baþvuru yapýlmasý gerektiði belirtilen açýklamada, þunlar kaydedildi; Kamuoyunda 2B Yasasý olarak bilinen 6292 sayýlý Kanun 26 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþ Kanunun 12. maddesinde de Hazineye ait tarým arazilerinin satýþýna iliþkin düzenlemelere yer verilmiþtir. Kanunla, Hazineye ait tarým arazilerinin satýþýnda hak sahiplerine birçok avantajlar ve ayrýcalýklar getirilmiþtir. Hazineye ait tarým arazilerinin doðrudan satýn alýnmasýnda taþýnmazlarýn kiracýlarý, kullanýcýlarý ve paydaþlarý, kiracýlarýnýn ve kullanýcýlarýnýn 31 Aralýk 2011 tarihi itibarýyla en az 3 yýldan beri taþýnmazý kiralamýþ, kullanýyor olmalarý ya da bu taþýnmazlarýn kullaným ve süre þartlarýna tabi olunmaksýzýn paydaþý olunmasý þartýyla hak sahibi olabilmektedir. Satýþ bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'sidir ve peþin ödemelerde satýþ bedeline ayrýca yüzde 20 oranýnda indirim uygulanacaktýr. Baþvuru tarihi itibarýyla son 5 yýl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri satýþ bedelinden mahsup edilmektedir. Belediye ve mücavir alan (30 Mart 2014 itibariyle) sýnýrlarý dýþýnda olup, Kanundaki diðer kýsýtlamalar dýþýnda kalan Hazineye ait tarým arazilerinin satýþý için ilimizde Milli Emlak Müdürlüðüne, diðer ilçelerde ise ilgili mal müdürlüklerine en geç 27 Nisan 2015 tarihine kadar Kanunun saðlamýþ olduðu bu ayrýcalýk ve avantajdan tüm hak sahiplerinin faydalanabilmesi için bir an önce baþvuruda bulunmalarý gerekmektedir. Bu cezadan kurtulabilirsiniz! Mayýs ta askere gideceklere duyuru Mayýs 2015 er celp döneminde silah altýna alýnacak er statüsündeki yükümlülerin celp ve sevk iþlemlerine iliþkin duyuru yapýldý. Çorum Askerlik Þube Baþkanlýðý ndan yapýlan duyuruda, sevke tabi yükümlülerin sevk edilecekleri sýnýf ve eðitim merkezleri, hangi grupta silahaltýna alýnacaklarýný Murat Ocak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, Yýllýk Ýþletme Cetvellerini 30 Nisan 2015 tarihine kadar internet ortamýnda giriþ yapmayan iþletmelere 835 TL idari para cezasý uygulanacaðýný söyledi. Bilindiði üzere 6948 Sayýlý Sanayi Sicili Kanunu'nun 5. Maddesi gereðince Sanayi Sicil Belgesi sahibi iþletmelerin her yýl 1 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasýnda bir önceki yýla ait yýllýk iþletme cetvellerini eksiksiz doldurarak sistem aracýlýðýyla veya baðlý bulunduklarý ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne vermeleri gerektiðini hatýrlatan Ocak, þöyle dedi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý web sayfasýnda bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" ve buradan iþletme adýna alýnan þifre ile sisteme girilip arkasýndan Ýþletme menüsüne girildikten sonra çýkan ekranda Belge No ile Ýþletmemi Getir menüsünden iþletme çaðýrýlarak Yýllýk Ýþletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriþ yapýlarak sistem üzerinden Ýl Müdürlüðüne Gönder sekmesinin týklanarak on-line olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne gönderilecektir. Yýllýk Ýþletme Cetveli verme iþlemi için son gün olan 30 Nisan 2015 günü sistemde yoðunluk olacaðý veya olasý sistem arýzalarýnýn olabileceði dikkate alýnarak internet üzerinden giriþlerin son güne kalmasý sýkýntý yaratabileceði düþünülmektedir. Sanayicilerimizin 835 TL lik idari para cezasýna muhatap olmamalarý için Yýllýk Ýþletme Cetvellerinin son günü olan 30 Nisan 2015 'i beklememeleri, bir an önce Yýllýk Ýþletme Cetvellerinin giriþlerini yapmalarý önem arz etmektedir. Bu merkez ihtiyaçtý Engelsiz Yaþam Merkezi nde bir gün Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11/D Sýnýfý Sosyal Hizmetler Alaný öðrencileri, Þerife Öðreten rehberliðinde engelsiz yaþam bakým rehabilitasyon ve aile danýþma merkezine gezi düzenledi. Gezi hakkýnda bilgi veren 11/D Sýnýfý Rehber Öðretmeni Þerife Öðreten, "Okulumuz öðrencilerini ilgiyle karþýlayan engelsiz yaþam bakým rehabilitasyon ve aile danýþma merkezi personeli ve Sultan Ana Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði üyeleri Çorum Belediyesi Engelli eðitim Merkezi'ni ziyaret etti. burada kalan engelliler öðrencilerimizi görmekten çok mutlu oldular. Öðrencilerimiz onlarla birlikte þarkýlar söylediler, birlikte eðlenceli zaman geçiren öðrencilerimiz, engelli arkadaþlarýnýn kaldýklarý yerleri birlikte gezdiler. Düzenlenen gezi sayesinde öðrencilerimiz, çalýþma alanlarý ile ilgili olarak engellileri daha yakýndan tanýma fýrsatýný buldular. " Öðreten, gezinin düzenlenmesinde kendilerine yardýmcý olan Okul Müdürü Sabriye Esen, Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon Sultan Ana Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði üyeleri Çorum Belediyesi Engelli eðitim Merkezi'ni ziyaret etti. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Sultan Ana olarak bilinen dernek baþkaný Sultan Kümbet, Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören gençlerle yakýndan ilgilenerek yetkililerden bilgi aldý. Merkezin kendisini çok etkilediðini söyleyen Sultan Kümbet, Çorum'un yýllarca ihtiyaç duyduðu böylesine önemli bir merkezi Çorum Belediyesi'nin yaptýrmasýnýn memnuniyet verici bir durum olduðunu belirtti. Engelli bireyleri toplumla bütünleþtirmeyi baþardýðý için Belediye Baþkaný Muzaffer Kül- ve Aile Danýþma Merkezi Müdürü Nalan Duran'a, Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim Kerem Askerlik Þubesi Baþkanlýklarý ile e-devlet kapýsý üzerinden adresinden öðrenebilecekleri belirtildi. cü'ye ve Engelli Eðitim Merkezi çalýþanlarýna teþekkür eden Sultan Ana Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Sultan Kümbet, "Engellilerin toplumla bütünleþmesi için bu özel mekâný oluþturmak çok yerinde bir karar olmuþ. Gençlerin burada eðlenerek öðrendiðini, yeni yeni arkadaþlýklar kurduðunu gördüm ve çok mutlu oldum. Bu tür faaliyetlerin desteklenmesi noktasýnda bundan sonra da Çorum Belediyesi'nin yanýnda olmaya devam edeceðiz." diye konuþtu. ve Sosyal Hizmetler Uzmaný Eylem Akakaya 'ya teþekkür etti. Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11/D Sýnýfý Sosyal Hizmetler Alaný öðrencileri, engelsiz yaþam merkezini ziyaret etti. Yükümlülerin, sevk iþlemlerine dair ayrýntýlý bilgilere Askerlik Þubesi Baþkanlýklarý ile adresinden ulaþabilecekleri kaydedildi. Hastane inþaatý ile ekin pazarý arasý yaðmur suyu inþaatý yapým iþi ihalesi yapýldý. 3 milyonluk alt yapý halesi M. ALÝ CEYLAN Çorum Belediyesi Çepni Mahallesi sýnýrlarý içerisinde bulunan yeni hastane inþaatý ile ekin pazarý arasý yaðmur suyu inþaatý yapým iþi ihalesi yaptý. Belediye Ýhale Salonu'nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn ýn baþkanlýðýnda komisyon huzurunda yapýlan ihaleye 2 ayrý firma teklif sundu. Yaklaþýk maliyeti 3 milyon 57 bin krþ. olarak açýklanan ihaleye en düþük teklifi, 2 milyon 79 bin TL ile Metin Hafriyat verdi. Komisyon teklifleri deðerlendirmeye aldý. Aðaç üzerine düþtü Bayat ýn Kuruçay Köyü nde üzerine kavak aðacý düþen genç yaralandý. E.G. evlerinin önündeki kavak aðacýný keserken aðaç üzerine devrildi. Yaralanan genç Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Bayat ýn Saray Köyü nde bir fabrikada çalýþan A.A. kamyondan hammadde çukuruna yem boþaltýrken, Sungurlu da þüpheli ölüm kontrol için kamyonun arkasýna geçti. Dikkatsizlik sonucu hammadde çukuruna düþtü. Bu sýrada AA. nýn üzerine 2 ton mýsýr kýrmasý döküldü. Yaralanan A.A. Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. Dodurga nýn Alpagut Köyü nde YEDAÞ görevlisi Y.D. (30) köydeki elektrik arýzasýný gidermek için direðe týrmanýrken yaklaþýk 5 metre yükseklikten yere düþtü. Yaralanan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. Çorum un Sungurlu ilçesinde, 55 yaþýndaki Yýldýz Tunçkýlýç adlý kadýn evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Ýsmetpaþa Mahallesi 41 nolu apartmanýn birinci katýnda yaþayan Yýldýz Tunçkýlýç ýn akrabalarý, sabah saatlerinde Tunçkýlýç u hareketsiz halde yaterken buldu. Akrabalarý ve komþularýnýn haber vermesi ile olay yerine giden polis ve saðlýk ekipleri, Tunçkýlýç ýn öldüðünü belirledi. Tunçkýlýç ýn cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcýsýnýn incelemesinin ardýndan kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Týp Kurumuna gönderildi. Polisin, olayla ilgili soruþturma- Mantar zehirledi Oðuzlar ýn Derinöz Köyü nde mantar yüzünden yaþlý adam zehirlendi. O.Þ.(65) araziden topladýðý mantarý piþirip yedikten sonra rahatsýzlandý. Zehirlendiði anlaþýlan yaþlý adam Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Komisyon teklifleri deðerlendirmeye aldý. Sungurlu da 55 yaþýndaki Yýldýz Tunçkýlýç adlý kadýn evinde ölü bulundu. Ýnþaatta kaza Gazi Caddesi nde meydana gelen iþ kazasýnda bir kiþi aðýr yaralandý. Gazi Caddesi ndeki inþaatta beton kalýp montajý yapan Savaþ K. isimli genç, düþüp yaralandý. Aðýr yaralanan genç hastanede tedavi altýna alýndý. 15 yýllýk tecrübe Çorum Üretici Bayii * Cam Balkon * Isýcamlý Cam Balkon * Cephe Vitrin Sistemleri * PVC Pencere Kapý * Çelik Kapý * Fotoselli Kapý * Katlanýr Tente Sistemleri * Duþakabin Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2502)

3 Anatolia'dan renkli tanýtým SALI 21 NÝSAN Anatolia Turizm Derneði Turizm Haftasý'nda renkli bir etkinliðe imza attý. Hürriyet Meydaný'nda düzenlenen etkinliðe aday tanýtým toplantýsý sonrasý partiye geçen AK Parti Çorum Milletvekili Adaylarý Salim Uslu, Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Milletvekili Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile vatandaþlar katýldý. Anatolia Turizm Derneði Þube Baþkaný Ali Akkuþ, '' Çorum'un geliþmesi ve tanýnmasý için böyle bir etkinlik yapmak is- 3 tedik. Anketör arkadaþlarýmýz Çorum'da turizmi için önerilerin alýnacaðý 50 bin kiþilik anket yapacak. Bu etkinlikle ayný zamanda bu anketin startýný veriyoruz." 'Hitit Güneþi Iþýðýnda Çorum Turizmi geliþiyor' sloganýyla yapýlan etkinlikte halkoyunlarý gösterisi, müzik dinletisi, Hitit kýyafetleriyle sunum, il genelinde 50 bin adet yapýlacak lik anketin startý verildi. Ýsmail Kakaç Ýlkokulu Okulu Halkoyunlarý Ekibi'nin gösterisi alkýþ topladý. Yazarlar öðrencilerle buluþtu Yazar Þafak Okdemir ve Fatih Erdoðan öðrencilerin konuðu oldu. MUSTAFA BURAK YALÇIN Ýl Halk Kütüphanesi'nde Erka Kaðýt Ofis Kýrtasiye sponsorluðunda bir söyleþi düzenlendi. Kütüphane salonunda gerçekleþtirilen etkinliðe Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Kasým Bahtiyar ile çok sayýda öðrenci katýldý. Erka Kaðýt Ofis Kýrtasiye sponsorluðunda düzenlenen söyleþiye Yazar Þafak Okdemir ve Fatih Erdoðan katýldý. Söyleþinin ardýndan Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Kasým Bahtiyar, Yazar Þafak Okdemir ve Fatih Erdoðan'a çiçek takdim etti. Ek ders ücretlerinde haksýzlýk var Anatolia Turizm Derneði Turizm Haftasý'nda renkli bir etkinliðe imza attý. Türk Eðitim Sen Þube maaþ arasýndaki fark bübaþkaný Selim Aydýn, ek yüktür. Bu ücret farký sebeders ücretleri arasýndaki biyle pek çok öðretmen farklýlýðýn haksýzlýða neden emekliliði hak etmiþ olmaolduðunu bildirdi. larýna raðmen emekli olamamaktadýr. Bu azalmalarý Okul öncesi öðretbertaraf etmek, özellikle menleri ve sýnýf öðretmenemekli öðretmenlerimizi lerinin, genel bilgi ve mesyoksulluk sýnýrýnda yaþalek dersi öðretmenlerinin, maktan kurtarmak amacýyatölye ve laboratuvar öðretla, memur maaþýný oluþtumenlerinin aylýk karþýlýðý ran bütün kalemler ile ek girmek zorunda olduklarý ders ve ek ödeme gibi tüm ders görevlerinin farklý saödemelerin de emekli keatlerde düzenlendiðini beseneðine dahil edilmesi sulirten Aydýn, bu düzenleretiyle, emekli olacak memeye baðlý olarak da hafta- Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, ek ders ücretleri ile ilgili açýklama yaptý. murlarý yaþadýðý maðdurilýk ayný miktarda derse giyetler giderilmelidir. rilmesine raðmen alýnan ek ders ücretinin farklý olduðunu ifade etti. Ayný görevi yapan öðretmenleülkemizde 4 kiþilik bir ailenin yoksulluk sýnýrýnýn ortalama4 bin rin, alanlarýnýn farklý olmasýndan dolayý aylýk karþýlýðý girmek zorunda 150 TL'ye yükseldiði düþünüldüðünde, yaþanan maddi sýkýntýlar daha olduklarý haftalýk ders saatlerinin ve buna istinaden ek ders ücretleri araiyi anlaþýlacaktýr. Gelinen noktada bu ülkenin geleceðini inþa eden öðsýndaki bu farklýlýðýn adalet ve hakkaniyete uygun olmadýðýný, söz koretmenler yok sayýlmýþ ve sayýlmaya devam edilmektedir. Bu nedenle, nusu hükmün anayasamýzca koruma altýna alýnan 'eþitlik ilkesine' aykýtbmm Genel Kurulunda gündeme alýnan konular arasýnda öðretmenrýlýk arz ettiðini belirten Aydýn, özetle þöyle dedi: lerin ek ödemeden yararlandýrýlmalarý, ek göstergelerinin 3600'e çýkarýl EK GÖSTERGE 3600 OLSUN masý öðretmenlerimize yapýlan bütün ödemelerin emekli maaþý hesaöte yandan bilindiði üzere öðretmenlerin ek göstergesi 3000'dir. býnda dikkate alýnmasý ve tüm öðretmenlerin aylýk karþýlýðý ders görevemeklilik kesenekleri de bu oran üzerinden hesaplanmaktadýr. Öðretlerinin haftalýk 15 saat olarak eþitlenmesi için ilgi kararda deðiþiklik yamenlerin ek göstergelerinin 3600'e çýkarýlmasý emekliliklerinde büyük pýlmasý yönündeki taleplerimizi Baþbakanlýk Makamýna iletiyoruz. Öðoranda fayda saðlayacaktýr.3600 ile 3000 ek gösterge üzerinden emekli retmenlerimizden toplamýþ olduðumuz yaklaþýk 2 bin dilekçeyi siz baolanlar arasýnda ciddi emekli maaþ farký bulunmaktadýr. sýn mensuplarýnýn huzurunda gereðinin yapýlmasý için Baþbakanlýk MaYýllarca çalýþtýktan sonra emekli olan biz öðretmenlerin maaþlarýnkamýna gönderiyoruz. da büyük oranda azalma meydana gelmektedir. Fiilen görev yapýlan sütürk Eðitim-Sen eðitim çalýþanlarýnýn tek ve güçlü sesi olmaya dere içerisinde verilen ek ders ücretleri ve ek ödemeler, emekli kesenekvam edecektir. Üyelerimizin haklarýný aramaya ve hak yiyenlerin peþinlerine yansýtýlmadýðý ve emeklilikte ek ders ücreti alýnmadýðý için emekde olmaya devam edeceðiz." li olan bir öðretmenin aldýðý maaþ ile görev yapan öðretmenin aldýðý Kütüphane salonunda gerçekleþtirilen etkinliðe çok sayýda öðrenci katýldý. Yazarlarýn Erka Ofis Kaðýt ziyareti MUSTAFA BURAK YALÇIN Yazar Fatih Erdoðan ve Þafak Okdemir, Erka Ofis Kýrtasiye'yi ziyaret etti. Yazýçarþý'da kütüphaneye ismi verilen Faik Tonguç'un torunu Yazar Þafak Okdemir, "Çorum'da düzenlenen etkinliklerin benim için iki anlamý var. Hem çocuklarla hem de dedemin isminin verildiði kütüphanede olmaktan mutlu oldum. Ýnþallah bu tür programlarýn arkasý gelir.'' Dedi. Yazar Fatih Erdoðan ise, Çorum'a her geliþinde çok sýcak karþýlandýðýný belirterek, Ýl Halk Kütüphanesi'ne ve sponsor Erka Kaðýt Ofis Kýrtasiye yetkililerine teþekkür etti. Programýn sponsoru Erka Kaðýt Kýrtasiye yetkilisi Mehmet Kelsaka ise, Çorum'da okur kitlesini daha yukarýya çýkarmak için ellerinden geleni yapacaklarýný ve bu faaliyetlerin devam edeceðini söyledi. Ziyaret sonunda hatýra fotoðrafý çekildi. RAM ýn eli ilçelerde Çorum Merkez Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi (RAM) nin ilçe ziyaretleri devam ediyor. RAM Müdürü Tahir DEMÝR, Müdür Yardýmcýsý Musa Akýþ, Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Erol Taþ, Özel Eðitim Öðretmenleri Ýbrahim Eren, Gazi Karabacak, Zuhal Þentarlý, Rehber Öðretmenler Dinçer Öbekçi ile Serkan Kabalak, Bayat ve Ýskilip ilçelerindeki okullarý ziyaret etti. Bayat Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Bayat Çok Programlý Anadolu Lisesi, Bayat Ana- Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi (RAM) nin ilçe ziyaretleri devam ediyor. dolu Lisesi, Ömer Mülazým YÝBO, Cumhuriyet Ýlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu, Atatürk Ýlkokulu ile Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Atatürk Ýlk/Ortaokulu, Misaký Milli Ýlkokulu, Ebusuud Efendi Ýlkokulu, Erenler Cumhuriyet YÝBO, Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ýskilip Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ne yapýlan ziyaretlerde Rehberlik servislerinin iþ ve iþleyiþi ile özel eðitime muhtaç bireylerin eðitim ortamýndaki gereksinimleri hakkýnda bilgi alýndý. Okul ziyaretlerinin ardýndan RAM heyeti, Bayat Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Eyyüp Uçar ve Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Ali Bolat ý makamlarýnda ziyaret ederek Rehberlik ve Özel Eðitim Hizmetleri hakkýnda bilgi verdi. RAM Müdürü Tahir Demir, merkez ve ilçelerdeki tüm öðrencilerin eðitim-öðretim alanýnda ihtiyaç duyduklarý rehberlik faaliyetlerini yakýndan takip ettiklerini belirterek, Özel eðitime ihtiyaç duyan öðrencilerin okula eþgüdüm içerisinde hareket etmeleri için sýk sýk ziyaret yapmayý planlýyoruz. Mustafa Bolat topraða verildi Yazar Fatih Erdoðan ve Þafak Okdemir, Erka Ofis Kýrtasiye'yi ziyaret etti. Emekli muhasebeci Abdullah Bolat rildi. ile Çorum Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Cenazeye ÇESOB Baþkan Vekili Odasý Genel Sekreteri Eyüp BoRecep Gür, ÇESOB Yönetim lat'ýn babalarý Mustafa Bolat vefat Kurulu üyesi Necmettin Uzun, etti. Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Odasý Rahatsýzlýðý nedeniyle bir Baþkaný Hikmet Göktepe, Aþçý süredir Çorum Göðüs Hastalýklarý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Hastanesi'nde tedavi gören MusÝsmet Çýtak, Kalaycýlar ve Hýrdatafa Bolat önceki gün akþam saatvatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, lerinde hayatýný kaybetti. MerhuElektrik ve Su Tesisatçýlarý Odasý mun cenazesi dün Çitli köyünde Yöneticileri ve üyeleri, bazý oda kýlýnan cenaze namazýnýn ardýnyöneticileri ve genel sekreterleri dan köy mezarlýðýnda topraða ve- Mustafa Bolat ile çok sayýda köy sakini katýldý. KAMERA SÝSTEMLERÝNDE ÞOK FÝYATLAR TEM RALI SDÝSAHÝL E M A K 4 RULUM KU Ömer Yalçýn SARIKAYA Tel: Akþemsettin Cd. No:8 ÝSKÝLÝP TOPTAN VE PERAKENDE SATIÞ SES SÝSTEMLERÝ KAMERA ELEKTRONÝK BÝLGÝSAYAR EM LI SÝSTHÝL A R E M 6 KA RULUM DA KU ALTAN ELEKTRONÝK (Ç.HAK:3130) (Ç.HAK:715) Vodafone þimdi gelenlere akýllý cep telefonu istersen 12, istersen 24 ay TAKSÝTLE Ayrýntýlý bilgi Her Ölçüde Elektronik LED Tabela yapýlýr 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan

4 4 SALI 21 NÝSAN CHP Kýlýçdaroðlu na tam destek verdi CHP de aday tanýtým bugün Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday tanýtýmý bugün gerçekleþtirilecek. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, aday tanýtým toplantýsýna CHP Genel Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Çorum Ýl Teþkilatý dün Ankara ATO Kongre Merkezinde düzenlenen Seçim Bildirgesi Toplantýsý'na katýldý. Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Çorum Milletvekili Adaylarý Tufan Köse, Muharrem Bozdoðan, Dinçer Solmaz, Saim Topgül, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ahmet Söbe, Seçkin Mert, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen, Ortaköy Ýlçe Baþkaný Engin Demir ile birlikte Ankara ATO Kongre Merkezinde düzenlenen CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun seçim bildirgesini açýkladýðý toplantýya katýldý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve beraberindeki Milletvekili Adaylarý, Ýlçe Baþkanlarý ve il Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'nun seçim bildirgesine tam destek olmak amacýyla toplantýda hazýr bulundu. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu tarafýndan açýklanan seçim bildirgesine tam destek olduklarýný ve CHP'nin iktidar olmasý için gece gündüz demeden çalýþmalarýný sürdüreceklerini, haramilerden hesap soracaklarýný söyledi. Demiryolu sözü verdi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili Adayý Tufan Köse, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) na nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Baþkanvekili Hasan Levent Çöphüseyinoðlu'nun yaný sýra TSO Yönetim Kurulu üyelerinin de katýldýðý ziyarette açýklamalarda bulunan Tufan Köse, 7 Haziran Milletvekilliði Genel Seçimleri'nin ardýndan CHP'nin iktidara geleceðine inandýðýný belirterek, "CHP iktidarýnda Türkiye, geliþmiþ ülkeler ligine yükselecek. Ülkemizin geliþmesiyle elde edilecek imkânlar, 77 milyon arasýnda hakça paylaþýlacak. Kendisinin iki partisinin olduðunu, birinin Cumhuriyet Halk Partisi, diðerinin ise 'Çorum Partisi' olduðunu ifade eden Köse, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduðunda ben de Çorum Partisi'nin genel baþkaný olacaðým. Hem ilimizi, hem ülkemizi birlikte kalkýndýracaðýz" diye konuþtu. CHP ÝKTÝDAR OLDUÐUNDA DE- MÝRYOLU YATIRIMI HIZLA HAYATA GE- ÇÝRÝLECEK Köse, "Ýlimizde bir hastane inþa edilmektedir. Bu inþaatta kullanýlacak malzemelerin yerelden karþýlanmasý gerekti- CHP Ýl Teþkilâtý Seçim Bildirgesi Toplantýsý'na katýldý. ðini söyledik. Ayrýca demiryolu konusunda da bir an evvel harekete geçilmesi gerektiðini düþünüyoruz. CHP iktidar olduðunda demiryolu yatýrýmý hýzla hayata geçirilecektir. Demiryolu ile oluþacak katma deðer, kýsa sürede maliyetini karþýlayacaktýr. Merzifon Havaalaný'na gerek Çorum isminin eklenmesi, gerek farklý bölgelere uçuþlarýn saðlanmasý için hep birlikte mücadele edeceðiz. Çorum sanayisi, birçok yoksunluða raðmen iyi bir noktaya gelmiþtir. Burada iktidar partisinin hiçbir katkýsýnýn olmadýðýný düþünüyorum. Sanayimiz güçlü olursa, ülkemiz de geliþmiþ ülkeler ligine çýkabilecektir" SANAYÝCÝLERÝ- MÝZE DAHA ÝYÝ FIR- SATLAR SUNACA- ÐIZ Ziyarette açýklamalarda bulunan CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým da, CHP iktidarýnda sanayicilere çok daha iyi imkânlar sunacaklarýný, sanayicilerin önünü aça- Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin'in katýlacaðýný söyledi. CHP'de ön seçim sonucu Tufan Köse, Muharrem Bozdoðan, Dinçer Solmaz ve Saim Topgül olarak sýralanmýþtý. caklarýný söylemiþtir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun, sanayicilere ne gibi imkanlar tanýnacaðýný açýkladýðýný ifade eden Yýldýrým, "Ülkemizde yüksek katma deðerli ürünlerin üretilmesini teþvik edeceðiz. Sanayimizin kalkýnmasý için elimizden geleni yapacaðýz" diye konuþtu. Yýldýrým, ilk resmi ziyaretlerini Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'na yaptýklarýný belirterek, TSO yönetim kurulu üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. ÇORUM MESE- LELERÝNE MUHALE- FET ETMEDÝ Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Milletvekili Tufan Köse'nin, Çorum'un meselelerine muhalefet etmediðini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayý belirleme yönteminin çok doðru bir metot olduðunu ifade eden Baþaranhýncal, "Sayýn Milletvekilimiz Tufan Bey, TOBB Baþkaný Sayýn Rifat Hisarcýklýoðlu'nun da katýldýðý bir toplantýda, kendisinin Çorum milletvekili olduðunu, ancak Çorum'a muhalif olmadýðýný söylemiþtir. Sayýn Hisarcýklýoðlu da bu yaklaþýmýndan dolayý ilimiz adýna kendisini tebrik etmiþtir. Geçen süre zarfýnda sayýn Milletvekilimizin sözünde durduðu görülmektedir" Ziyarette Baþaranhýncal, TSO tarafýndan hazýrlanan Çorum un taleplerini, sorunlarýný ve çözüm önerilerini içeren dosyayý CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'ye vererek, seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Seçim Komitesi oluþtu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim Komitesi oluþtu. Tufan Köse, Tufan Köse, Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) na nezaket ziyaretinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim Komitesi oluþtu. Seçim Komitesi Baþkanlýðý görevine Hasan Suvacý getirilirken, üyeliklere Onur Uçar, Mahmut Bayatlý, Ümit Er, Veli Yalçýnkaya, Fevzi Kaynar, Sadýk Örgel, Nejdet Biçer, Ýsmail Kalender, Garip Özgür, Ýsmail Aygün, Yýldýz Bek ve Burçin Solmaz getirildi. MHP Sungurlu ya yükleniyor Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Çorum 1. sýra Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý ve 4. sýra Milletvekili Adayý Ali Akcan Sungurlu da çarþý esnafýný ziyaret ettiler. Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Çorum 1. sýra Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý ve 4. sýra Milletvekili Adayý Ali Akcan beraberinde Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHPÝlçe Baþkaný Adnan Barak ve partililerle birlikte çarþý esnafýný ziyaret ederek, hayýrlý iþler, bereketli Vahit Kayrýcý ve Ali Akcan, 7 Haziran seçimlerinde MHP de birleþme çaðrýsý yaptý. ve bol kazançlar dileklerini Yüce Türk Milleti nin seçimlerinde MHP de MHP Milletvekili sundular. içine düþürüldüðü bü- birleþmeye çaðýrdýlar. Adaylarýna çok büyük Kayrýcý ve Akcan, tün sýkýntýlardan kurtarýlmasý için 7 Haziran tek sözü Çarþý esnafý da bir ilgi gösterirken des- verdiler.(ýha) Ýttifak adaylarý Kadýkýrý nda Saadet Partisi (SP) Milletvekili Adaylarý Kadýkýrý köyünde yaðmur ve þükür duasýna katýldý. Programa Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, Büyük Birlik Partisi Merkez ilçe Baþkaný Aziz Döngel, Milletvekili Adaylarý Ahmet Bölükbaþ, Yusuf Yýldýz ve Osman Tavlý katýldý. Öðle namazý öncesi mevlid programýna katýlan heyet, namaz sonrasý yaðmur duasýný eda ettikten sonra Kadýkýrý sakinlerinin ik- Fikir Duvarý Sungurlu da MHP 1. sýra Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý ve 4. sýra Milletvekili Adayý Ali Akcan, Sungurlu da çalýþma yaptý. ramýna katýldýlar. Saadet Partisi Kadýkýrý Köyü Temsilcisi Ýsmail Aðýr, "Saadet Parti- Saadet Partisi Gençlik Kollarý, geçtiðimiz ay Çorum'da gerçekleþtirdikleri fikir duvarý çalýþmasýný Sungurlu'da icra etti. Programa SP Ýl Koordinasyon Baþkaný Ýbrahim Zorlu, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Mustafa Düvencili, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Hacý Arslan Tök katýldý. Çorum'da yaptýklarý fikir duvarý çalýþmasýndan çýkan sonucu Genel Merkeze ilettik- si yöneticilerimizin davetimize icabet etmeleri bizleri çok onurlandýrmýþtýr, 7 Haziran seçimleri lerini ve projenin gelecekte faydalý olacaðýna inandýklarýný belirten Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Mustafa Düvencili, Fikir Duvarýnda görüldüðü gibi gençlerimiz çoðunluðu yaþanýlabilir Türkiye istiyor, iþsizlikten çekiniyorlar, sosyal ülkemize milletimize hayýrlý olsun ve baþarýlar diliyorum." SP Milletvekili Adaylarý Kadýkýrý köyünde yaðmur ve þükür duasýna katýldý. Saadet Partisi Gençlik Kollarý Sungurlu da fikir duvarý oluþturdu. alanlara ihtiyaç olduðunu belirtiyorlar. Bu çalýþmalarýmýz devam edecek. Tüm siyasi partiler bizlere destek versinler, göreceksiniz önümüzdeki yýllarda þehrimiz için, ülkemiz için saadet güneþi tekrar doðacak."

5 Meslektaþlarýný ziyaret etti AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Uzm. Ecz. Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Çorum Eczacý Odasý ný ziyaret etti. Beraberinde seçim heyetiyle Eczacý Odasý na gelen Kurt u, Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca, Genel Sekreter Ecz. Sönmez Çalýþkan, Sayman Ecz. Ýsmail Çaðlý, Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Gökhan Ünaldý ve Ecz. Funda Çetintürk Kartal tarafýndan karþýlandý. Eczacý Odasý Baþkaný Koca, nazik ziyareti AK Parti de birlik mesajý AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Uzm. Ecz. Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Çorum Eczacý Odasý ný ziyaret etti. AK Parti Çorum teþkilatlarý 7 Haziran genel seçimleri öncesi birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. AK Parti Çorum milletvekili aday ve aday adaylarý, ilçe ve belediye baþkanlarý ile daha önce partide yöneticilik yapan teþkilat üyelerine il baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen yemekte bir araya geldi. Yemeðe AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan da katýldý. Programda seçim sürecinde partilerini yalnýz býrakmayacaklarýný dile getiren aday adaylarý, bu süreçte hem milletvekili adaylarýnýn seçim çalýþmalarýnda hem de AK Parti teþkilatlarý tarafýndan düzenlenecek etkinliklerde görev alacaklarýný belirttiler. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, milletvekili aday adaylýðý sürecinin þölen havasýnda geçtiðini belirterek, bu sürece katkýda bulunan aday adaylarýna teþekkür etti. Milletvekili aday tanýtým toplantýsý ile birlikte seçim çalýþmalarý startýný verdiklerini hatýrlatan Bekiroðlu, AK Parti nin zaferi için gece-gündüz demeden çalýþacaklarýný dile getirdi. AK Parti iktidarýnda devrim niteliðinde ça- Yemeðe AK Parti Çorum milletvekili aday ve aday adaylarý, ilçe ve belediye baþkanlarý katýldý. lýþmalara imza atýldýðýný vurgulayan Bekiroðlu, AK Parti iktidarýndan önce Türkiye nin yaþadýðý zor ve sýkýntýlý günleri halkýmýza tüm partililerimizden anlatmalarýný istiyoruz. Türkiye nereden nereye geldi. Yapýlan hizmetler sýradan hizmetler deðil. Devrim niteliðinde çalýþmalara imza atýldý. Seçim süresince mahalle mahalli, köy köy, ev ev gezerek halkýmýza yapýlan hizmetleri anlatacaðýz. AK Parti nin zaferi için çalýþacaðýz diye konuþtu.(ýha) Üç Aylar ý kutladý için Milletvekili Adayý Uzm. Ecz. Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt a teþekkür AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Üç Aylar ýn baþlamasýný ve Regaip Kandili ni kutladý. Regaip, geleceðe yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularýmýzý gözden geçirme imkâný veren bir gecedir. diyen Uslu, mesajýnda þu ifadelere yer verdi; Ülkemiz önemli bir süreçten geçmektedir. Dinimizde ýrkçýlýk ve ayrýmcýlýk kesinlikle yasaklanmýþ, üstünlüðün ancak takva ile yani Allah'a karþý sorumluluk bilinciyle olabileceði net bir þekilde ifade edilmiþtir. Ecdadýmýzýn yüz yýllar boyunca birlik beraberlik içerisinde yaþamýþ olduðu bu topraklarda, tek millet ve tek bayrak altýnda huzurlu bir þekilde yaþamamýz için, manevî iklimi ile benliðimizi kuþatan bu günlerde dualarýmýzý eksik etmeyelim. Bu vesileyle, Kutlu Doðum Haftasý nda Peygamber Efendimizi muhabbet ve ta'zimle yâdediyorum. Gönüllerimizi ferahlatan üç aylara ulaþmanýn mutluluðunu bir kez daha yaþayacaðýz. Bu günlerde her zaman ihtiyaç duyduðumuz sevginin, tüm insanlar arasýnda yayýlmasý dileðiyle, üç aylarý ve önümüzdeki günlerde idrak edeceðimiz Regaip Kandili ni en içten duygularýmla tebrik ediyorum. Bekiroðlu ndan mesaj var AK Parti Çorum teþkilatlarý yemekli toplantý düzenlendi. Salim Uslu Rumi Bekiroðlu AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Üç Aylar ve Perþembe günü idrak edeceðimiz Regaip Kandili nedeniyle mesaj yayýnladý. Bekiroðlu, mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Rahmet ve maðfiretin coþtuðu üç aylarýn, tüm Ýslam Alemi'nin kurtuluþuna, Ýslam coðrafyasý baþta olmak üzere tüm dünyada akan kanýn ve gözyaþýnýn dinmesine vesile olmasýný diliyorum. Ümmet bilincinin pekiþmesinde, üç aylarýn bereketi vesile kýlýnmalý ve her bir fert, bu aylarýn manevi feyzinden azami derecede istifade için kendisine çeki düzen vermelidir. Toplumlarý oluþturan fertlerin, din ve ahlak çizgisinde yaþadýðý hayatlar, toplumlarýn ahlak ve erdemini oluþturur. Manevi iklimin bereketiyle yoðurulmuþ bu günleri ihya etmenin yaný sýra, nefislerimizi sorgulayýp, yaþantýmýzý iki cihan güneþi olan peygamber Efendimiz 'in ahlaký üzerine bina etmeliyiz. Dünya mazlumlarýnýn ümidi olan ülkemizin, daha güçlü yarýnlara ulaþmasý, huzur ve barýþ içerisinde geleceðe emin adýmlarla yürüyen Türkiye'mizin düþmanlarýna fýrsat vermemesi için semaya el açýp dua ettiðimiz bu günlerde, etmiþ olduðumuz dualarýn baþta ülkemiz ve tüm dünya Müslümanlarýna hayýr getirmesini diliyor, hemþerilerimizin ve tüm Ýslam Alemi'nin mübarek üç aylarýný ve Perþembe günü idrak edeceðimiz Regaip Kandil'ini tebrik ediyorum. SALI 21 NÝSAN AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Buðdüz de cami eklentisinin açýlýþýný yaptý. Uslu Buðdüz de açýlýþ yaptý Sorunun parçasý deðil çözümün tarafý olduk Memur-Sen 5. Olaðan Genel Kurulu Ankara'da yapýldý. Genel Kurula Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, Memur- Sen Onursal Baþkaný ve AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Gündoðdu ve çok sayýda Memur-Sen üyesi katýldý. Kongrede konuþan Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Memurlara ek derece konusunda seçimden sonra gerekli düzenlemeyi yapacaðýz" diyerek, önümüzdeki dönemde de inþallah toplu sözleþme seçimlerden sonra geldiðinde de yine karþýlýklý anlayýþ içinde bütün sorunlarý çözmeye kararlýyýz ama sizin özel talebiniz olan ve uzun zamandýr gündeme getirilen ek derece talebi konusunda, 15 Ocak 2005'ten sonra memuriyete baþlamýþ olanlara 1 derece ek derece verilmesi konusunda da prensip kararý aldýk. Seçimden sonra atacaðýmýz ilk adýmlardan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Çorum Merkeze baðlý Buðdüz Köyü'nün cami eklentisi ve çevre düzenlemesinin açýlýþýný yaptý. Buðdüz Köyü Cami Eklentisi ve Çevre Düzenlemesine emeði geçen ve dýþardan katký verenlere teþekkür eden Uslu, "Üç aylarýn baþlangýcý ve Kutlu Doðum Haftasýnda Köyümüzde bir takým açýlýþlar yaptýk, hayýrlý olsun. Köyümüzün yol, içme suyu ve kilit taþý ile ilgili sorunlarý kalmadý. Muhtarýmýzýn bizlerden talep ettiði sulama kanallarý ile ilgili Ýl Genel Meclisi ile görüþerek programa alýnmasýnda yardýmcý olmaya çalýþacaðýz. Üç aylarýmýz ve önümüzdeki günlerde idrak edeceðimiz Regaip Kandiliniz mübarek olsun" Buðdüz Köyü'ne birisi de bu olacak" açýklamasýnda bulundu. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, temellerini birlikte attýklarý Memur-Sen'in Ankara'nýn en muhteþem salonlarýnda genel kurulunu yaptýðýný ifade eden ederek, Dün kendi ofislerimizde Genel Kurullarýmýz yapmak durumundaydýk. Bugün Elhamdülillah Türkiye'nin en büyük sendikasý haline geldi. Bu binaya taþ koyan, emmeði geçen herkesi kutluyorum. Baþta Mehmet Akif Ýnan Hocamýz olmak üzere vefat eden Memur-Sen üyelerini rahmetle anýyorum" katkýlardan dolayý Uslu'ya teþekkür eden Muhtar Emin Yandým, "Her zaman yanýmýzda ve destekçimiz oldunuz. Köyümüz her hizmeti almaktadýr. Camimizin eklentileri ve çevre düzenlemesinde Çorum belediyemizin ve müf- Uslu konuþmasýnda, "Bugün Memur-Sen Konfederasyonu 5. Olaðan Genel kurulunu gerçekleþtiriyor. 10 yýl kurumlarýn hayatýnda çok kýsa bir süredir. Sokaða çýktýðýnýzda birçok 100 yýllýk diye tabela görebilirsiniz. Oysa 100 yýllýk Parti, Sendika göremiyorsanýz demek ki, Demokrasinin kültürü, gelenekleri oluþmamýþ demektir. Bugün þikâyet edip, yakýndýðýmýz hususlar varsa biliniz ki, bu öncelikle demokrasinin kurumsallaþmamýþ, yeterince gelenekselleþtirilmemiþ olmasýndan kaynaklý bir sorundur. Her darbede, her muhtýrada partiler, sendikalar kapatýlýyor ve tülüðümüzün de katkýlarýný gördük. Tekrar teþekkür ederiz" Açýlýþlar Müftü Mehmet Aþýk'ýn dualarýyla gerçekleþirken, ayrýca köyde okunan 28 Hatim ve 25 Yasin-i Þerif dualandý. Türkmenler öz kardeþimiz AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkmeneli Televizyonu'ndan Duygu Yelin'in Irak Türkmenleri ile ilgili hazýrladýðý programa röportaj verdi. Irak'ta iþgalle baþlayan bir dram yaþandýðýný hatýrlatan Milletvekili Uslu, "Irak'ta iþgal ile baþlayan bir dram yaþanýyor. Daha sonraki süreçte oluþan otonom yönetimler, bir kýsmý baðýmsýzlýðýný ilan etme çabasýnda. Bu noktada Irak Türkmenlerinin, Türki- Köyde okunan 28 Hatim ve 25 Yasin-i Þerif dualandý. ye'nin politikalarýna yönelik daha büyük hassasiyet göstermeleri, birlik ve beraberliklerini muhafaza etmeleri gerekir. Türkiye'nin Iraklý Türkmenlere yönelik politikasý bellidir ve bu politikalardan rahatsýz olan çevrelerde vardýr. Ama sonuç da biz mazlum insanlarla beraber olmayý tarihi bir sorumluluk görüyoruz. Iraklý Türkmenler bizim öz kardeþlerimizdir. Onlarýn sýkýntýlý günlerinde yanlarýnda olmak, þefkat ve merhamet elimizi uzatmak, Türkiye'nin önemli görevidir. Kardeþlerimizin mümkün mertebe hem kültürel, hem siyasal anlamda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri onlara sayýsýz fayda saðlayacaktýr." Milletvekili Uslu, Türkmeneli TV ye konuþtu. Salim Uslu bütün gelenekler, bütün hafýza toptan yok oluyorsa orada demokrasinin geliþmesi mümkün deðil. O açýdan bizim güzel bir yanýmýz da Demokrasiye gelenekler býrakýyoruz. Kurumlar kiþilere baðlý deðildir. Günü birlik politikalarla yönetilmez. Kurumlarda ilkeler geçerlidir. Kurumsal çabalar, hafýzalar oluþturulmaktadýr" Biz sadece sendikacýlýðý ücret sendikacýlýðý ya da ideolojik çabalarýn dolgu maddesi olarak görmüyoruz diyen Uslu, þöyle devam etti; Sloganlarla, sýkýlan yumruklarla tatmin olmak durumunda deðiliz. Yaþadýðýmýz ait olduðumuz topluma bir þeyler vermek, demokratik, kalkýnma, geliþme sürecine katkýda bulunmak istiyoruz. Sadece tepki veren deðil, tenkit eden deðil, ayný zamanda teklif eden, proje üreten, hizmet sendikacýlýðýný benimsiyoruz. Sendikalarýmýz sorunun parçasý deðil, çözümün tarafý olarak bu ülkenin geliþmesine katkýda bulunmaktadýrlar. Uslu, ayrýca Memur- Sen 5.Olaðan Genel Kurulunda Ankara'dan Milletvekili Adayý olan Eski Genel Baþkan Ahmet Gündoðdu'yu tebrik ettik.

6 6 SALI 21 NÝSAN Gençlerle saðlýk yürüyüþü Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar Kanser Þube Müdürlüðü Obezite Birimi koordinasyonunda Saðlýklý Yaþam Yürüyüþü yapýldý. Mehmetçik Parký nda yapýlan yürüyüþe Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Müdür Yardýmcýsý Uzm. Dr. Özlem Terzi, Çevre ve Çalýþan Saðlýðý Þube Müdürü Mustafa Çeþmeci ile saðlýk personeli, Spor Lisesi, 75. Yýl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri ve öðretmenleri katýldý. Çorum Saðlýðýmýz Seviyorum ve Tarzýnýz Hareket Olsun Yaþamýnýz Saðlýkla Dolsun yazýlý pankartlarýn açýldýðý yürüyüþ sonunda katýlýmcýlara su ikram edildi. Tüm katýlýmcýlara ve yürüyüþe destek veren liseli öðrenci ve öðretmenlere teþekkür edildi. Halk Saðlýðý Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, saðlýklý yaþam için þu önerilerde bulunuldu; SAÐLIK ÝÇÝN BESLENMEMÝZE DÝK- KAT EDELÝM Saðlýklý beslenme her yaþtaki insan için önemlidir. Saðlýklý kilonun korunmasý, beynin, kalbin ve diðer organlarýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi, insanýn kendini iyi hissetmesi, vücudun saðlýklý ve güçlü olmasý için gereklidir. Saðlýklý beslenmeyi, tek bir cümle ile özetlemek gerekirse "besin deðeri yüksek, günlük olarak alýnmasý gereken protein, karbonhidrat, yað, mineral ve vitaminleri içeren gýdalarýn; saðlýðý korumak, iyi hissetmek ve enerji vermesi için dengeli olarak tüketilmesidir". SU ÝÇÝN Bol su içmek saðlýklý bir vücudun en büyük gereksinimidir. Ofis ortamýnda sürekli çay, kahve içerek sývý ihtiyacýmýzý erteliyoruz ve vücudumuza farkýnda olmadan yavaþ yavaþ zarar veriyoruz. Nasýl ki araba suyla çalýþmýyorsa, bedenimiz de susuz çalýþmýyor. Dikin kafanýza þiþeleri üþenmeyin. MEYVE VE SEBZE YÝYÝN Zihinsel faaliyetlerin gerektirdiði enerji kaynaklarýnýn en önemlilerinden biride meyvelerdir. Beynin oksijen dýþýndaki tek enerjisi glikozdur. Glikoz meyvelerde hazýr halde bulunur. Diðer gýdalarla alýnan þeker midede yakýlarak glikoza çevrilir. Bu nedenle meyveleri aç karnýna yemeliyiz. Meyveler yemeklerden 30 dakika önce veya 3 saat sonra alýnmalýdýr. Mide doluyken alýnan meyveler midede kalýp besin deðeri kaybolup orada mayalanacaðý için bütün sindirim sistemimizi yorar. Gün içerisinde cips, bisküvi, hazýr gýda yerine meyve ve sebze yiyin. Meyve ve sebze candýr. SAÐLIKLI BESLENMENÝN RUHSAL Kanser Þube Müdürlüðü Obezite Birimi Saðlýklý Yaþam Yürüyüþü düzenledi. YAÞAMDAKÝ YERÝ Depresyon; "Yaþamdan zevk alamama, sürekli yorgunluk ve uyku hali, karamsarlýk, güven duygusunda azalma, istemsiz davranýþlar, dikkatsizlik, nedeni belirsiz aðrýlar" gibi belirti veren ruhsal bir hastalýktýr. Nedenleri arasýnda genetik yapý, hormonal ve biyokimyasal bulgular, sosyo kültürel ve psikolojik yapý en büyük etkenlerdir. Ama yapýlan çalýþmalar yanlýþ beslenme alýþkanlýklarýnýn da etkilediði yönünde. Beynin yeterli çalýþmasý için glikoza ihtiyacý vardýr. Bu nedenle uzun süre açlýklar hipoglisemiyi tetikleyeceðinden depresyon da tetiklenecektir. Hipoglisemisi olan kiþilerde, sinirlilik, yorgunluk, baþ aðrýsý, konsantrasyon problemleri, bulanýk görme ve depresyon görülebilmektedir. Az az ve sýk sýk beslenme kan þekerini dengelemede en çok dikkat edilmesi gereken unsur. Beslenmede basit karbonhidratlarý çýkarmak depresyon tedavisinde baþarýyý artýrmaktadýr. Beyaz ekmek yerine tam buðday ekmeði, pirinç pilavý yerine bulgur pilavý, þeker ve þekerli yiyecekler yerine uygun miktarda meyve, her öðün salata veya sebze tüketimi önemli. Depresyonda sigara, alkol ve kafeinli içeceklerin tüketiminin azaltýlmasý faydalý olacaktýr. Yapýlan çalýþmalara göre sigara tüketimi vücutta C vitamini eksikliðine neden olmakta ve beyindeki C vitamini eksikliði de depresyonu tetiklemektedir. B vitamini, Folik Asit, Demir ve Çinko eksikliði en baþta gelen depresyon nedenlerindendir. Uygun bir beslenme ve beraberinde besin desteði gerekebilir. Balýk tüketmemek veya omega-3'den yetersiz beslenmek de depresyonu tetiklemektedir. Beyin, vücudumuzdaki en fazla yað asidine sahip bölgemizdir ve omega-3 yað asidi sinir sistemi ve hücre zarýnda eksildiðinde direk beyin fonksiyonlarý etkilenmektedir. Çok düþük yaðlý diyet yapmak depresyona itebilmektedir. Haftada en az 2 kez balýk, günde adet fýndýk, badem tüketilmelidir. Yemekler zeytinyaðý, mýsýrözü, ayçiçeði ve fýndýk yaðý ile piþirilmeli, salataya ise özellikle zeytinyaðý tercih edilmelidir. Günde 2-2,5 lt su içmeye özen göstermeliyiz. Vücudun susuz kalmasý hafif bile olsa su kaybýna, su kaybý ise ruh halimizin deðiþmesine neden olmaktadýr. Kýzarmýþ, iþlenmiþ ve doymuþ yað oraný fazla olan yiyeceklerden kaçýnmak gerekir. Tüketim miktarý arttýkça konsantrasyon problemleri, uykulu, yorgun bir yapý gözlemlenebilmektedir. Tanýmý Alem: Animalia (Hayvanlar) Þube: Chordata (Kordalýlar) Sýnýf: Aves (Kuþlar) Takým: Ciconiiformes (Leyleksiler) Familya: Ardeidae (Balýkçýlgiller) Cins: Bubulcus Bonaparte, 1855 Tür: B. ibis Sýðýr balýkçýlý (Bubulcus ibis), balýkçýlgiller (Ardeidae) familyasýna ait bir kuþ türü. Bodur bir türdür, santimetre uzunluðunda, gram aðýrlýðýndadýrlar. Kýsa kalýn gagalarý vardýr. Üreme dönemi kuþ tüylerine sahip olmayan eriþkinin, bütün tüyleri beyazdýr, sarý bir gaga ve grimsi-sarý bacaklarý vardýr. Eþeyler benzerdir, yavru kuþlarýn gagalarý siyahtýr. Sýð suda görülen balýkçýllardan farklý olarak kuru otlu habitatlarda bulunurlar. Küçük, beyaz bir balýkçýldýr. Gagasý kýsa ve kalýndýr. Alný ve boðazý yuvarlaktýr, boynu oldukça kýsadýr. Çoðunlukla beyazdýr. Ýlkbaharda sýrtý ve göðsü koyu, parlak altýn sarýsýsarýmsý kahverengi renkli olur. Gagasý sarý, bacaklarý ise mat ve koyudur, ilkbaharda daha kýrmýzý olur. Üreme giysisinde tepesi, göðsünün ortasý ve sýrtý kirli turuncudur. Üreme dýþý giysisi bembeyazdýr. Çoðunlukla çayýrlarda otlayan hayvanlarýn çevresinde beslenir. Daðýlým alaný kuzeye doðru geniþlemektedir. Kýsaca balýkçýllara bir göz atalým: Dünyanýn birçok yerinde yaygýn olarak bulunan yaklaþýk 52 tür kuþ balýkçýl adýyla anýlýr. Çünkü sulak alanlarda yaþayan bu uzun bacaklý ve uzun boyunlu kuþlarýn en sevdiði yiyecek balýklardýr. Balabanlarla akraba olan balýkçýllar, baþta tropik bölgelerdeki sulak alanlar olmak üzere geniþ bir alana daðýlmýþtýr. Genellikle kalabalýk gruplar halinde su yakýnlarýndaki çalýlýk ve aðaçlara yuva yapar, daha çok balýk ve böcekle beslenirler. Balýkçýllarýn Türkiye'de en çok tanýnan türü Avrupa, Afrika ve Asya'da yaþayan bayaðý balýkçýldýr (Ardea cinerea). Hemen hemen yarýsý kuyruk ve boyun olmak üzere boyu 1 metreyi bulan bu kuþlarýn sýrtý boz renkte, karýnlarý, boyunlarý ve baþlarý beyazdýr. Baþlarýný uzun siyah tüylerden oluþan bir sorguç süsler. Kýþ sonunda aðaç tepelerine çalý çýrpýdan geniþ bir yuva yapar ve içine 45 yumurta býrakýrlar. Türkiye'nin hemen her bölgesinde üreyen bayaðý balýkçýl kýþlamak için batý ve güney bölgeleri ile Kýzýlýrmak deltasýna gelir. Kýþý Türkiye'de geçiren mor balýkçýl (Ardea purpurea) da yavruladýktan sonra aðustosta Afrika'ya göç etmeye baþlar. En büyük balýkçýl türü Afrika'da yaþayan dev balýkçýldýr (Ardea goliath). 1,5 metre boyundaki dev balýkçýlýn baþý ve boynu kýrmýzýmsý renktedir. Kuzey Amerika'da yaþayan büyük mavi balýkçýlýn (Ardea herodias) da boyu yaklaþýk 1,2 metreyi, kanat açýklýðý 2 metreyi bulur. Bu kuþlarýn ötüþü gýrtlaktan gelen acý çýðlýklar biçimindedir. Genellikle þafakta ve gece avlandýklarý için gece balýkçýlý denen bazý türlerin gagasý ve bacaklarý daha kýsadýr. Bayaðý gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax) Türkiye'nin bütün bölgelerindeki büyük sulak alanlarda ürer ve Afrika'da kýþlar. Nankeen gece balýkçýlý (Nycticorax caledonicus) Avustralya'dan Filipinler'e kadar uzanan daha dar bir bölgede yaþar. Çoðu ak renkli olan Egretta cinsinden 12 tür balýkçýl, çiftleþme mevsimi boyunca erkeðin sýrtýnda ve göðsünde beliren ince, dantelimsi tüylerle öbür balýkçýllardan kolayca ayrýlýr. Bu tüyler eskiden elbise ve þapkalarý süslemek için kullanýlýrdý. Tüy avcýlarý yüzünden, bütün dünyaya daðýlmýþ olan büyük ak balýkçýlýn {Egretta alba) soyu 1900'lerde neredeyse tükenmek üzereydi cm boyunda ve lekesiz süt beyazý renkte olan büyük ak balýkçýl Türkiye'de Ereðli ve Hotamýþ gölleri ile Sultan sazlýðý ve Kýzýlýrmak deltasýnda yuvalanýp ürer. Balýkçýllarýn avlanma yöntemleri türden türe çok deðiþir. Bazýlarý suda hareketsiz durup bekler ve bir balýk gördüðü anda mýzrak gibi uzun, düz ve sivri gagasýyla avýný kýstýrarak yakalar. Bazýlarý da sularýn içinde hýzla saða sola koþuþturup ayaklarýyla sularý karýþtýrarak avlanýr. Ayrýca kanatlarýný baþlarýnýn üzerinde bir çardak gibi tutarak suyun yüzeyine gölge düþüren balýkçýllar da vardýr. Uzmanlara göre, balýk, kurbaða gibi su hayvanlarý bu gölgeliði güvenli bir yer sanarak balýkçýlýn tuzaðýna düþerler. Bazý uzmanlar da balýkçýllarýn ýþýk yansýmalarýný engelleyerek suyun içini daha rahat görmek amacýyla bu yöntemi Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Ercan AYANCI com Sýðýr balýkçýlý seçtiklerine inanýrlar. Sýðýr balýkçýlý {Bubulcus ibiþ) HABÝTATI Pirinç tarlalarý, akarsu ile beslenen bataklýklar ve çayýrlarda bulunurlar. Balýkçýllar içinde su ile arasý çok iyi olmayan bir türdür. Çoðu zamanlarýný sulak alanlardan uzak kuru bölgelerde geçirebilirler. Yerleþim yerlerine de sýkça yaklaþýrlar. YAYILIÞI Son zamanlarda daha kuzeylerde ve Gediz deltasýnda da gözlenmeye baþlanmýþtýr. Ülkemizde yýl boyu daha çok güneyde görülebilen bir balýkçýldýr. Sulak alanlar dýþýnda tarla, bozkýr ve otlaklarda da rastlanan bu kuþlar sürüler halinde dolaþýr. Bu tür Konya'daki Yarma bataklýklarý ile Adana ve Hatay'da ürer, kýþlarý Çukurova'ya göçer. Anayurdu Avrasya ve Afrika olan sýðýr balýkçýlý sonradan Amerika ve Avustralya'ya kadar yayýlmýþtýr. 55 milyon km. kareyi geçen bir alanda gözlemlenir... Kuzey bölgeler hariç güney ve orta dünya boylam ve eksenlerinde görülmektedir... Sýð suda görülen balýkçýllardan farklý olarak kuru otlu habitatlarda bulunurlar. BESLENME Sulak alanlarda yaþayan herþeyi yerler. Sýðýr balýkçýlý {Bubulcus ibiþ) balýk yemeyen bir balýkçýl türüdür. Sulak alanlar dýþýnda tarla, bozkýr ve otlaklarda da rastlanan bu kuþlar sürüler halinde dolaþýr. Otlayan evcil hayvanlarý izleyerek onlarýn ürküttüðü böcekleri yer Bunlarýn içinde çeþitli böcekler, aðustos böcekleri, çekirgeler, kabuklular, kurbaðalar, kertenkele ve hatta küçük kuþlar bile bulunur. Beslenmeleri genellikle büyük baþ hayvanlarýn ve traktörlerin izlerini takip ederek gerçekleþtirirler. Simbiyotik iliþkiler, ortak yaþam iliþkileridir. Ýki ya da daha çok deðiþik canlý arasýnda her iki tarafýnda karþýlýklý yararlanmalarýna dayalý ortak iliþki geliþtirmektir. Simbiyotik iliþkiler mutualizm, komensalizm ve parazitizm olmak üzere üç þekilde görülür. Mutualizm(ikili ortaklýk) farklý türden iki canlý varlýðýn dengeli ve sýký bir iþ birliði içinde yaþamasý, her birinin bu iþ birliðinden yaralanmasý halidir. Yine sýðýr balýkçýlý denen kuþlar, gergedan ve yaban domuzu, sýðýr gibi hayvanlarla bir araya gelir. Balýkçýl, bu hayvanlarýn bitleriyle beslenir. Buna karþýlýk hayvanlarda zararlý böceklerden kurtulur. Dünya savaþý sýrasýnda Amerikan askerleri Asya'nýn tropikal bölgelerinde üslenmiþ ve sýðýr (öküz) balýkçýlýný sýkça görürlerdi. Filipinlerde Luzon da büyük bir bataklýkta dev yapýlý su mandasý sürüsünde her hayvanýn üstünde 2-3 tane vardý. Etraflarýnda ve üstlerindeki kene ve bitleri toplayarak beslenirler. BÝYOLOJÝSÝ Bodur bir türdür, ortalama 51 santimetre uzunluðunda, gram aðýrlýðýndadýrlar. Kýsa kalýn bir gagalarý vardýr, sarý bir gaga ve grimsi-sarý bacaklarý vardýr. Eþeyler benzerdir, yavru kuþlarýn gagalarý siyahtýr Kuzey Amerika' da Nisan-Mayýs, Palearktik bölgede Nisan-Temmuz, Avustralya 'da Eylül-Þubat ve Tropikal bölgelerde yýl boyu ürerler. Üreme koloniler halinde ve diðer türlerle karýþýk olarak gerçekleþir. Üreme dönemi kuþ tüylerine sahip olmayan eriþkinin, bütün tüyleri beyazdýr... Yuvalarýný dere yataklarýnda, çalýlýklar ya da 20 metreye kadar yüksek aðaçlarda hatta bazen su kenarýnda olmayan þehirlerde kurarlar. Yumurta sayýsý 2-5 olup kuluçka süresi gündür. Yavrularýn tüyleri beyaz renktedir. Üreme döneminde tepesi, göðüs ortasý ve sýrtý kirli turuncu renk alýr, ayaklarý sararýr yada hafif pembeleþir. Ýlk inceleme ve adlarý; cins = Bubulcus cins-yazar = Bonaparte 1855 tür = B. ibis ikili-ad = Bubulcus ibis ikili-ad-yazar = Linnaeus 1758 Ocak ayý içinde havasý daha sýcak olan Kýbrýs'ta bayaðý kalabalýk bir topluluk þu an üremeye baþlamýþlar bile.(birgök Hocamýn gözlemi kaynaklý bilgidir.) GÖÇÜ Tropical bölgelerde yaþayanlar dýþýndakiler üreme dönemi sonrasý geniþ bir alana yayýlýrlar. Ülkemiz ve Hazar denizi arasýnda yaþayanlar Orta Doðu, Arabistan ve Ýran' a göçerler. POPÜLASYONU Dünyada %30 sayýlarý azalmýþ olsada hala yüksek sayýdalar ve 3.6 milyon-7.2miyon arasýnda bir sayýdalar... Bir yýl içinde bir milyon balýkçýl kuþ ve 100 bin deniz memelisi ve deniz kaplumbaðasý, plastiklere dolanýp havasýzlýktan ölmekte bu konuya çok dikkat edilmeli. ( naylon plastik atýklar saða sola fýrlatýlmamalý...aelif/page2/&thisy=&thism=&thisd=) Ülkemizde populasyon nüfusu 500 ila 2000 arasýnda üremektedir... Yazýn ise bu sayý aþýrý çoðalsa da daha çok güneyi tercih etmeleri tüm ülkede bolca gözlenmesini engeller... Ýlimiz ve Denizli de gözlemlediðim geçen seneki gözlemlerde Denizli de 40 civarý sýðýr balýkçýlýn yazýn burda geçirdiðini gördüm(iþýklý gölü)...bu sayý 100 civarýna kadar bazý yýllar deðiþim göstermiþ durumda... Acýgöl e yakýn Çaltý köyündeki Beylerli gölünde ve yakýnýndaki Ýnceler Gölü nde de görülmektedir... Bu kuþlar Iþýklý ve Gökgöl çevresinde B.Menderes kaynaðýnda söðütlüklerde üredikleri bölgelerdir... DAVRANIÞLARI Tipik olarak hayvanlarýn ya da çöplüklerin etrafýnda küçük gruplar halinde bulunurlar. Aðaçlardaki büyük tüneklere doðru uçmak için daha büyük gruplar halinde toplanýrlar. Uçuþu oldukça hýzlý ve düzdür. Tipik olarak çayýrlarda otlayan hayvanlarýn etrafýnda dolaþýr, üstlerine tüneyebilirler. YEREL ADLAR Sýðýr balýkçýlýna Öküz Balýkçýlý da denir. Ýlimizde rengi sebebiyle balýkçýlar, avcýlar ve çobanlar balýkçýl, ak veya beyaz balýkçýl da demektedir... Local names Afrikaans: Bosluisvoël Czech: Volavka rusohlavá Italian: Airone guardabuoi Greek: Geladáris Hungarian: Pásztoegém Portuguese: Garça-boieira, Garça-vaqueira Romansh: Irun bultg SES-ÖTÜÞÜ Þarký veya çaðrý: Genellikle sessiz ama yuvalama sezonunda gaklayan sesleri dile bilinmektedir. Fotoðraf: Çorum da çekildi Kaynak Türkiye ve Avrupa'nýn kuþlarý...(doðal hayatý koruma derneði)

7 SALI 21 NÝSAN HAYIRLI UÐURLU OLSUN Kent Meydaný Projesi nde devir teslim imzasý atýldý EROL TAÞKAN Çorum Belediyesi tarafýndan sürdürülen Kent Meydaný Projesi'nde devir teslim töreni düzenlendi. Vilayet Meydaný Projesi kapsamýnda kalan Özel Ýdare hizmet binasý ve arkasýnda bulunan otopark, Özel Ýdare tarafýndan 20 yýllýðýna Kent Meydaný olmak üzere Çorum Belediyesi'ne tahsis edildi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Sekreteri Ömer Arslan, Belediye Baþkaný Alper Zahir, Ýl Genel Meclisi Gurup Baþkaný Nurettin Karaca, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Genel Meclisi Üyeleri ve AK Parti yöneticileri katýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Ýl Genel Sekreteri Ömer Arslan, hayýrlý olsun dilekleri eþliðinde protokol metnini imzaladý. Mevcut otopark alanýnýn bulunduðu yere yaklaþýk araçlýk iki katlý yer altý otoparký ve yanýna kafeterya yapýlacak baharýnda Vilayet Meydaný Çorumlular'ýn hizmetine sunulacak. Çorum yeni dönemde üç ayrý meydana kavuþacak. Toplantýnýn içeriði hakkýnda açýklamalarda bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, kent meydanlarýnýn þehirler için önemine vurgu yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, "Bir gergefte nakýþ iþler gibi ince ve titiz bir çalýþmayla kurumlar arasý iþbirliðinin en güzel örneðini sergiledik. Bu çalýþmaya katký saðlayan Ýl Baþkanýmýz'a, Merkez Ýlçe Baþkanýmýz'a, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Nurettin Karaca, Encümen üyeleri, Ýl Genel Sekreteri Ömer Arslan ve personeline, Milletvekillerimiz Salim Uslu ve Cahit Baðcý'ya, Valimiz Ahmet Kara'ya ve Belediye Meclisimiz'e teþekkür ediyorum." Külcü, yapýlacak çalýþmayla birlikte Valilik binasý önünde bulunan park ve yolun da dahil edilmesiyle birlikte yeni açýlacak meydanýn toplam 20 bin metrekare olacaðýný bildirdi. Tekel Binasý'nýn Özelleþtirme Ýdaresi'nden ücretsiz olarak devralýndýðýný hatýrlatan Baþkan Külcü, 20 yýllýk tahsis öngören devir sözleþmesiyle þimdilik adýný Vilayet Meydaný olarak ifade ettiði alanýn nihayete erdiðini müjdeledi. Mevcut otopark alanýnýn bulunduðu yere yaklaþýk araçlýk iki katlý yer altý otoparký ve yanýna kafeterya yapýlacaðýný açýklayan Baþkan Külcü, Özel Ýdare'nin en geç 31 Aralýk 2016'ya kadar binasýný boþaltmasý gerektiðinin sözleþmede yer aldýðýný bildirdi. Binanýn boþalmasýndan sonra yapýlacak çalýþmalarla birlikte 2017 baharýnda Vilayet Meydaný'nýn Çorumlular'ýn hizmetinde olacaðýný kaydeden Baþkan Külcü, Vilayet Meydaný'nýn yanýsýra Akþemseddin Camisi'nin batý kýsmýnda kalan 25 bin metrekarelik alanýn yollarla birlikte 40 bin metrekarelik meydana dönüþtürüleceðini, Çorum'a kazandýracaklarý üçüncü meydanýn da mevcut Temizlik Hizmetleri Müdürlüðü ve Hayvan Pazarý'nýn yerine iþaretlenen Belediye Hizmet Binasý önünde toplamda 30 bin metrekarelik meydan olacaðýný sözlerine ekledi. Ýl Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Genel Meclisi AK Parti Gurup Baþkaný Nurettin karaca, Milletvekili Cahit Baðcý ve Milletvekili Salim Uslu'nun da görüþ ve düþüncelerini aktararak hayýrlý olmasý dileðinde bulunduklarý imza metni Külcü ve Arslan tarafýndan imzalandý. Rektör Alkan 181 oyla rakipsizliðini ilan etti Hitit tek yumruk oldu EROL TAÞKAN Hitit Üniversitesi rektörlük seçimleri, Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn tek adaylýðý ile gerçekleþtirildi. Aksi ispatlanana kadar Türkiye'de, bir adaylý yapýlan tek seçim olarak deðerlendirilen Rektörlük seçimi, Rektörlük Konferans Salonu'nda yapýldý. 223 öðretim üyesinden 209'u oy kullanma iþlemine katýlýrken, Rektör Reha Metin Alkan 181 oy aldý. Prof. Dr. Mesut Çetinkaya, Prof. Dr. Adem Özkara, Prof. Dr. Yaþar Karaarslan, Prof. Dr. Serdar Güler, Prof. Dr. Ahmet Çýnar Yastý ve Prof. Dr. Nermin Görüþ'ün de birer oy aldýklarý seçimde, sandýk kurulu tarafýndan birer oy alan isimler arasýnda kur'a çekimi gerçekleþtirildi. Prof. Dr. Mete Dolapçý'nýn baþkanlýk yaptýðý Sandýk Kurulu'nda Doç. Dr. Muammer Cengil ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga Çýrak Prof. Dr. Reha Metin Alkan görev aldýðý sandýk kurulu, yaptýðý kur'a da 181 oy alan Rektör Reha Metin Alkan'ýn yanýsýra YÖK'e bildirilmek üzere 6 isim belirledi. Listede isimleri yer alan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Prof. Dr. Mesut Çetinkaya, Prof. Dr. Adem Özkara, Prof. Dr. Yaþar Karaarslan, Prof. Dr. Serdar Güler, Prof. Dr. Ahmet Çýnar Yastý'dan oluþan isim listesi YÖK'e bildirilecek liste olarak belirlendi. Seçimlerin açýlýþ töreninde kýsa bir selamlama konuþmasý yapan Hitit Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kýrgýnlýk ve düþmanlýklara yol açan seçimlerin aksine, Hitit Üniversitesi'nin örnek bir seçim gerçekleþtirdiðini belirterek, "Geldiðimiz baþarý noktasý, hepimizin eseridir. 4 yýl boyunca omuz omuza çalýþtýk, en az bu hýzla yolumuza devam edeceðiz." Hitit Üniversitesi'nin Çorum'a ve Türkiye'ye yatýþýr bir üniversite olabilmesi için önemli adýmlar attýklarýný söyleyen Rektör Reha Metin Alkan, omuz omuza çalýþýldýðý sürece baþarýlmayacak hiçbir þey oymadýðýna iþaret etti. Söz verdik, yapýyoruz Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine ilgili kurumlarýn temsilcileri ve siyasiler katýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, seçim öncesi kent meydaný için söz verdiklerini ve bugün de sözlerini tutarak kent meydaný projesini hayata taþýdýklarýný söyledi. Devir-teslim töreninde yapýlan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulunan Baþkan Külcü, kent meydanlarýnýn þehirlerin dili olduðunu vurguladýðý konuþmasýnda, meydanlarýn þehir kültürüne katkýsýný dile getirdi. "Bugün her þehir için önem arz eden, belediye baþkaný olarak benimde önemsediðim bir konuyu protokole baðlamak için, yani bir imza töreni için bir aradayýz." sözleriyle konuþmasýna baþlayan Baþkan Külcü, imza töreni öncesinde þu bilgileri paylaþtý; MEYDANLAR ÞEHRÝN DÝLÝDÝR "Meydan, artýk günümüz yaþam anlayýþýnda vazgeçilmez bir kamusal alandýr. Her ülkede, her þehirde sahip olunan kültüre göre, meydanlara farklý fonksiyonlar yüklenmiþ olsa da, aslýnda bu durum biraz da, fiili olarak, kendiliðinden ortaya çýkmýþ olmakla birlikte, tüm meydanlarýn ortak bir yönü vardýr. Meydan ait olduðu þehrin en büyük kamusal yaþam alanýdýr. Bir þehrin yaþamýyla ilgili bilgi sahibi olmak isterseniz, gideceðiniz en doðru yer o þehrin meydanýdýr. Çünkü orada o þehrin; sosyolojisini, ekonomisini, kültürünü, demografisini en net, en zengin haliyle görebilirsiniz. Bu yönüyle, bir yaþam alaný olarak kendini gösteren meydanlar, adeta o þehrin dilidir ve meydanlar turistler için, misafirler için de en önemli algý noktasýdýr. ÞEHÝR-ÝNSAN-KÜLTÜR Her medeniyette "þehir, insan ve kültür" birbirinden ayýrt edilemeyen üç önemli husustur. Bizim meydan tartýþmamýzda, esasen bu medeniyet tartýþmalarý baðlamýnda deðerlendirilmesi gereken bir husustur. Batý toplumlarý meydan yapýmýna, hayat anlayýþlarýnýn, dünya görüþlerinin de sonucu olarak bizden daha erken baþlamýþlardýr. Birçok Batý þehrinde bir deðil, küçük - büyük birden fazla meydanlar - meydancýklar vardýr. Bizim medeniyetimizde ise daha çok büyük bir cami veya bir külliye merkez olarak kabul edilmiþ ve hayat orada yoðunlaþmýþtýr. Ýþte bizim Ulu Camimiz; Etrafýnda arasta, hamamlar, çarþý, Pazar. Hayat caminin etrafýnda yoðunlaþmýþ. Anadolu'nun kadim þehirlerinin hepsinde böyle. Türkiye'de meydan fikri, daha çok Cumhuriyetle birlikte benimsenmiþ ve birkaç istisnasý hariç tümü Cumhuriyet sonrasýnda yapýlmýþtýr. Bu dönemde ise gerek gayrimenkul sahiplerinin rant arzusu ve plansýz yapýlaþma, gerekse kamu kaynaklarýnýn kýsýtlýlýðý sebebiyle kamulaþtýrma yapýlamamasý bu konuda çok da baþarýlý örneklerin ortaya çýkmasýný ne yazýk ki engellemiþtir. SÖZ VERDÝK YAPIYORUZ Biz de Belediye yönetimi olarak doðrusu iþi bu noktada devraldýk. Belediye Baþkanlýðýna aday olduðumuz ilk günde meydan konusundaki fikrimizi çok net söylemiþtik. Üzerinde tam 6 yýldýr çalýþýyoruz. Tabi üzerinde yapýlaþmanýn olduðu, farklý amaçlarla kullanýlan bir alanda mesafe almak da zor ve yorucu oluyor. Çok çalýþtýk ama hamdolsun sonucunu da aldýk. Artýk iþin sonuna geldik diyebilirim. Bence iþin planlama ve satýn alma / kamulaþtýrma kýsmý en önemli kýsmý idi. Þehir için üç ayrý noktada meydan planlamasý yaptýk. Bunlardan birincisi Valilik önünde oluþacak meydanýmýzdýr. Ýkincisi Akþemseddin Cami yanýndaki meydanýmýz olacaktýr. Üçüncüsü ise yeni Belediye Hizmet Binamýzýn önündeki meydan olacaktýr. VÝLAYET ÖNÜ KENT MEYDANI Öncelikle ifade etmek isterim ki bu imza töreni iþin seremonisidir. Bunun öncesinde bir gergefte nakýþ iler gibi çalýþtýk. Gerek valimiz, gerek milletvekillerimiz, gerek AK Parti meclis grubu baþkaný olarak Ýl Baþkanýmýz ve Merkez Ýlçe Baþkanýmýz, gerek Ýl Genel Meclisi Baþkanýmýz, encümen üyelerimiz ve özel idare genel sekreterimizle saatler süren toplantýlar yaptýk. Ýþin her iki taraf için de hem ekonomik hem hukuki güven içinde, hem hýzlý hem de kent estetiði bakýmýndan en güzeli olsun diye saatler süren toplantýlar yaptýk. ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE SONUÇ ALDIK Esasýnda þu ortaya koyduðum tablo Türkiye'nin yeni fotoðrafýdýr. Herkesin bir tarafa çektiði, iþlerin aylarca yýllarca sürüncemede kaldýðý, birçok zaman iþ yapmak isteyen kiþinin yorulup pes ettiði bir Türkiye'den herkesin el ele verdiði ve "mesele memleketse gerisi teferruattýr" dediði bir Türkiye'nin fotoðrafýdýr. Bir ucunda hükümet, bir ucunda belediye herkes üzerine düþeni yapýyor. Bir iþbirliði duygusu, bir dayanýþma örneði. Ülkede yaþanan siyasi istikrarýn ekonomik istikrarýn bir meyvesi bugünkü yaþadýðýmýz güzellik. Çorum bu yönde çok olumlu bir yola girdi. Ýnþallah hem yaptýðýmýz, tamamladýðýmýz projelerle hem de yapacaklarýmýzla Çorum'u bu konuda iddialý bir noktaya hep beraber taþýyacaðýz. Özellikle Akþemseddin ve Belediye meydanlarýnýn bulunduðu bölgeler þehir için yeni merkezler oluþturacak. Gazi, Ýnönü, Osmancýk ve Bahabey aksýndaki yoðunluk ve sýkýþmýþlýðý da ortadan kaldýrýlacak. Bu meydanlar inþallah tamamlandýðýnda þehrin boynunda bir inci gerdanlýk gibi duracak." Rektörlük seçimleri dün gerçekleþtirildi. Seçimler Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn tek adaylýðý ile gerçekleþtirildi.

8 8 SALI 21 NÝSAN 2015 Baðcý TSO üyelerini bilgilendirdi AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanan Öncelikli Ekonomik Dönüþüm Programý için çaðrýda bulunarak, Çorum öneri getirsin istiyoruz hedefinin anahtarý dönüþüm programýdýr AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, TSO Meclis Toplantýsý'nýn konuðu oldu. Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanan Öncelikli Ekonomik Dönüþüm Programý hakkýnda sanayicileri bilgilendiren Baðcý, "Türkiye'yi 2023 hedeflerine hep birlikte taþýmak istiyoruz. Türkiye'yi hedefine taþýyacak güç Öncelikli Ekonomik Dönüþüm Programýmýzdýr. Sanayicilerimizden sorunlarýnýn çözümüyle ilgili talepleri alýp, dönüþüm programlarýna dahil etmek istiyoruz." týldýðý toplantýda, Türkiye'nin 2002'de 157 milyar dolarlýk bir ekonomik hacimden, 820 milyar dolarlýk bir ekonomik güce ulaþtýðýna iþaret eden Baðcý, "Bunu hep birlikte saðladýk. Hükümet olarak bizler üzerimize düþeni yerine getirirken, sanayicilerimiz de yatýrýmlarýyla ülkemizin büyümesine önemli katkýlar saðladý. Bürokratik iþlemlerin halledilmesi ve yatýrým ikliminin oluþturulmasý tek baþýna bir ülkenin kalkýnmasý için yeterli olma- lemesiyle gündemimize aldýk." Dünya ekonomisi küçülürken Türkiye büyüdü Türkiye'nin sosyal açýdan da önemli bir noktaya geldiðini söyleyen Milletvekili Baðcý, nüfusün % 38,8'inin günlük 4,3 dolarla geçinmeye çalýþtýðýný, bugün bu oranýn % 5'in altýna indiðine dikkat çekti. 2002'de %11,5 olan cari açýðýn %1,4 seviyesine Hedef 10. büyük ekonomi 25 Dönüþüm Programý kapsamýnda 90 bileþen ve 1300 eylem planý bulunduðunun altýný çizen Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, TSO Meclis Üyeleri'nin görüþ ve önerilerini de dikkatle kaydettiði sunumunda, AK Parti Hükümetleri'nin hakkýnýn verilmesi gereken bir ekonomik performansla, ülkeye hizmet ettiðini, Türkiye'yi dünyanýn 10. büyük ekonomisi arasýna taþýmak için ortaya serdiði yol haritasýnýn, toplumun tüm kesimlerinin katýlýmý ile gerçekleþtirileceðini ifade etti. TSO Meclisi'nin Nisan ayý toplantý gündemini görüþmesinin ardýndan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile birlikte meclis salonuna gelen Baðcý, ülke ekonomisinin kýsa bir deðerlendirmesini yaptý. 157 milyarlýk ekonomik hacimden, 820 milyar dolara çýktýk AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Öztemiz, Þeyda Önen, Mesut Ceylan ve Cemil Öz'ün de ka- 25 maddelik Öncelikli Ekonomik Dönüþüm Programý'nýn TSO üyeleri tarafýndan dikkatlice incelenip, kendi sektörlerine karþýlýk gelen alanlarla ilgili eylem planlarýna iliþkin görülen eksikliklerin bildirilmesi çaðrýsýnda bulunan Baðcý, "Çorum'un gördüðü eksiklikleri bildirmesini ve öneri getirmesini bekliyoruz." diye konuþtu. Politik istikrarsýzlýk yok Türkiye'de iþ yapmayý zorlaþtýran faktörlerin ortadan kaldýrýlmasýnda kararlý olduklarýný ve bu anlamda önemli adýmlar attýklarýný söyleyen Baðcý, politika istikrarsýzlýðý yakýþtýrmalarýný asla kabul etmediklerini, Türkiye'de artýk sýk sýk bakan deðiþikliklerinin olmadýðýný, özellikle koalisyon dönemlerinde olduðu gibi bakanlarýn koalisyon ortaðý partiler arasýnda paylaþýlmadýðýný, bu nedenle alýnan tüm kararlarýn ortak hedefler doðrultusunda alýndýðýný aktardý. Çorum sanayicisine teþekkür yýp, sanayicilerimiz baþta olmak üzere yatýrýmcýlarýmýzýn özverileriyle birleþtiðinde anlam ifade etmektedir. Bu nedenle sanayicimizin önündeki engelleri aþmak için ortaya koyduðumuz Öncelikli Ekonomik Dönüþüm Programý'ný Baþbakanýmýz'ý bizzat açýklamasý ve destek- gerilediðini de hatýrlatan Baðcý, dünyanýn pek çok ülkesinde ekonomi küçülürken, Türkiye'nin 3,8'lik büyüme kaydettiðini sözlerine ekledi. Çorum dan öneri istiyoruz Çorum'dan her zaman olumlu sinerji ve motivasyon aldýklarýnýn altýný çizerek konuþmasýný devam ettiren Cahit Baðcý, sanayicilerin Çorum'a saðladýðý katma deðer nedeniyle her zaman gurur duyduklarýný ve teþekkür ettiklerini bildirdi. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Milletvekili Cahit Baðcý'ya kendilerine aktardýðý bilgilerden dolayý TSO Meclisi adýna teþekkür etti. Toplantý daha sonra soru cevap þeklinde devam etti. Özkaya Ocakbaþý hizmette DENÝZ URAL Paþa Kaya nýn sahibi olduðu Özkaya Lahmacun Döner ve Pide Restoran yenilenen yüzüyle hizmete girdi. Özkaya Ocakbaþý ismini alan restoran, yapýlan tadilat çalýþmalarýnýn ardýndan hizmet alanýný da geniþletti. Yenilik çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Paþa Kaya, Bundan böyle lahmacun yerine ocakbaþý lezzetleri müþterilerimizin beðenisine sunacaðýz Fiziki Özkaya Ocakbaþý ismini alan restoran, yenilenen yüzüyle hizmete girdi. Yenilenen restoran menüsüne ocakbaþý lezzetleri de ekledi. mekanlarýnda yaptýklarý düzenlemeler sonucunda daha geniþ ve ferah bir ortamda faaliyetlerini sürdürmeye baþladýklarýný anlatan Kaya, Çorum halkýna daha iyi hizmet vermek amacýyla baþtan sona yenilendik diye konuþtu. Kaya, çorba ve ýzgara çeþitleri baþta olmak üzere zengin bir menüyle müþterilerinin hizmetinde olacaklarýný kaydetti. Et ürünleri sektöründeki 25 yýlý aþan tecrübeye sahip olduklarýnýn altýný çizen Kaya, menülerini Küçük Sanayi Sitesi nde faaliyet gösteren iþletmelerinden gelen ürünlerle hazýrladýklarýný vurguladý. Alanýnda tecrübeli ustalarýn hazýrladýðý ürünlerle ev ve iþyerlerine paket servisi de yaptýklarýný dile getiren Kaya, Eþsiz menümüzdeki lezzetlerin tadýna varmak isteyen herkesi Hürriyet Meydaný Saat Kulesi karþýsý Arasta giriþinde faaliyet gösteren Özkaya Ocakbaþý na bekliyoruz diye konuþtu. Aybike Turizm in Nisan ayý umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uðurlandý. Aybike nin umre kafilesi uðurlandý RECEP MEBET vedalaþtýlar. Aybike Turizm Seyahat Acentesi, Nisan ayý umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uðurlandý. Çorum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde gerçekleþen uðurlama programýna Aybike Turizm sahibi Selahattin Küçük, Hac-Umre Koordinatörü Yasir Küçük, bazý din görevlileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. 210 umrecinin yola çýktýðý programda duygusal anlar yaþandý. Heyecanlý olduklarý gözlenen umreciler, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile tek tek Uðurlamaya gelen yakýnlarý ile helalleþen umreciler, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtýlar. Söylenen ilahiler ve okunan dualarla uðurlanan umreciler, otobüsle Merzifon a hareket ettiler. Kafilenin Merzifon Havalimaný ndan Cidde ye uçtuðunu belirten yetkililer, Çorumlu umrecilerin 3 Mayýs 2015 tarihinden itibaren yurda döneceðini kaydettiler. Ýlahilerin ardýndan dua edildi. Umreciler, yakýnlarýyla vedalaþarak yola çýktý. SEVÝNÇ ve HÜZÜN BÝR ARADA

9 SALI 21 NÝSAN Turizm camiasýna sitem eden Zeki Gül den çarpýcý tespit: Çorum tanýnmýyor Turizmde ortak akýl ve strateji arayýþý RECEP MEBET Çorum ortak paydasýnda buluþularak yapýlacak 39. Turizm Haftasý etkinlikleri dün Dalgýçlar çalýþmalarýn netice vereceðine inandýðýný vurgulayan Otel de düzenlenen Turizm Deðerlendirme Toplantýsý ile sona erdi. Yerel yöneticiler ve siyasiler olarak turizm poli- Gül, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru nun yönettiði toplantýya Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki liriz diye kafa yormalýyýz. Birlikte hareket edemezsek tikalarýndan ne pay alabiliriz, bu hususta neler yapabi- Gül, konaklama ve yeme-içme tesisleri, seyahat acenteleri ile bazý kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri katýl- deðil, tanýtým yerleridir. Çorum un elçisi olarak bu fu- bu konuda yol alamayýz. Turizm fuarlarý gezme yeri dý. arlara katýlan insanlara teþekkür etmek yerine onlarý gezmeye gitmiþ bireyler olarak görüp yapýlan çalýþmalarý küçümsemek haksýzlýk olur. Tanýtýmlarýn önemine Ayný zamanda Ýl Kültür ve Turizm Koordinasyon Kurulu Üyesi olan katýlýmcýlar, düzenlenen toplantýda inanmayýp yapýlan çalýþmalarýn katkýlarýný fark edemiyorsak hata ederiz. Çorum turizmine dair görüþ ve önerilerini dile getirdiler. Seyahat acenteleriyle ön görüþmelerde bulunup Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Ali Özüdoðru, toplantýya ev sahipliði yapan Dalgýçlar Otel yetkililerine teþekkür ederek organizasyonun içeriði hakkýnda bilgiler verdi. ÖZÜDOÐRU DAN TURÝZMDE ORTAK AKIL VURGUSU Ýstiþare amaçlý toplantý için Çorum daki turizm kuruluþlarý ile ilgili kurum ve kuruluþlara davetiye gönderdiklerini anlatan Özüdoðru, telefonla dahi aramalarýna raðmen katýlýmýn beklenenin altýnda gerçekleþtiðini söyledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum un yeterince tanýnmadýðýný vurguladý. Turizmle ilgili olan kurum ve kuruluþlarýn deðerlendirme toplantýsýna katýlmayýþý ve fikirlerini paylaþmayýþý üzücü diyen Özüdoðru, istiþareler sonucunda Çorum un turizm yol haritasýný oluþturacaklarýný kaydetti. Müze, örenyerleri, fuarlar ve tanýtým çalýþmalarýna da deðinen Özüdoðru, Çorum Belediyesi nin turizm faaliyetlerine verdiði desteði önemsediklerini ifade etti. Turizm Danýþma Bürosu nun Hitit Park ta hizmete açýldýðýný hatýrlatan Özüdoðru, tarihi ve turistik mekanlara yönelik düzenledikleri ücretsiz haftasonu Toplantýda Çorum turizmi konusunda fikir alýþveriþinde bulunuldu. turlarýnýn da devam ettiðini dile getirdi. kararlar alýyoruz ama toplantýlara ve fuar organizasyonlarýna katýlýmda hep problem yaþýyoruz. Acentala- Özüdoðru, ayrýca Dalgýçlar Otel in yenilenen yüzüyle hizmete girdiðini belirterek iþletme yöneticilerini kutladý. dan önemli. Dizi film çekimleri de son yýllarda illerin rýn pazarlama çalýþmalarý turizm hareketliliði açýsýn- Toplantýda ilk olarak söz alan Çavuþoðlu Turizm tanýtýmýnda büyük rol oynuyor. Bildiðim kadarýyla yetkilisi Halit Ýnaltekin de kongre turizminin öneme Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen in bu dikkat çekerek Hitit Güneþ Kursu nun Çorum a tescillenmesi gerektiði görüþlerini paylaþtý. mýmýzýn olmayýþý da büyük eksiklik. Zira bir futbol ta- hususta bir giriþimi var. Futbolda birinci ligde bir takýkýmý, þehrin tanýtýmý açýsýndan parayla dahi elde edilemeyecek katkýlar saðlýyor. Bugüne kadar ikili iliþkile- Düzenlenen programda sýrasýyla söz alan diðer katýlýmcýlar da turizmin geliþimi hususunda fikirlerini rimizle Çorum u tanýtmaya çalýþtýk. Elbette bu husustaki giriþimlerimiz devam edecek ama Valilik, Beledi- dile getirdiler. GÜL: ÇORUM TANITMAK ÝÇÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ ye, Üniversite ve sektör iþbirliðiyle çalýþmalý, Çorum u en tanýnýr hale getirmek için gayret etmeliyiz. ÞART Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum un Çorum u ulusal ve uluslararasý organizasyonlarda layýkýyla tanýtmalýyýz. Sabýrla çalýþýrsak gelecek kuþak- gerek yurt içi gerekse yurt dýþýnda yeterince tanýnmadýðýný söyledi. lar bunun semeresini görür. Çorum turizmiyle ilgili Çorum un üçte biri konumunda Muðla haddinden fazla tanýnýrken maalesef ki memleketimiz hak etci. Fuarlara bakýþ açýsýndaki amatörlüðü bir kenara bý- böyle bir toplantýya ilgililerin katýlmayýþý üzüntü veritiðinin yarýsý kadar bilinmiyor diyen Zeki Gül, turizm rakýp ulusal ve uluslararasý caimada Çorum u temsil ve tanýtýmda iþbirliðinin önemine iþaret etti. etmeli ve tanýtýmda elimizden gelenin en iyisini yapmalýyýz. Evet, Çorum iyi tanýnmýyor ve hak ettiði gibi Turizm Deðerlendirme Toplantýsý na davetli olmalarýna raðmen katýlmayan isimleri eleþtiren Baþkan bilinmiyor. Tanýtým için siyasi görüþ farklýlýklarýný bir kenara býrakýp Çorum ortak paydasýnda buluþmalýyýz. Yardýmcýsý Gül, sektör temsilcilerinin duyarsýzlýðýna sitem etti. Mehmet Ali Sayýn hayatýný kaybetti RECEP MEBET Mecitözü nden gelme Hikmet Erol hayatýný kaybetti. Saðlýk Müdürlüðü nden emekli Þevki Erol un babasý, Dr. Harun Doðmuþ ve Av. Orhan Çaðlar ýn kayýnpederi Hikmet Erol geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. RECEP MEBET Konaklý Köyü nden gelme Mehmet Ali Sayýn (67) vefat etti. Aktaþ Un sahiplerinden Hasan ve Ömer Sayýn ýn aðabeyi, Ýsa, Mustafa, Musa ve Mahire Sayýn ýn babasý, Öðretmen Talat Özden in kayýnpederi Mehmet Ali Sayýn geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi geçtiðimiz Cumartesi günü öðle namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Konaklý Köyü Mezarlýðý nda topraða verildi. HAKÝMÝYET, Mehmet Ali Sayýn a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Mehmet Ali Sayýn Hikmet Erol vefat etti Merhumun cenazesi bugün saat de Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Morgu ndan alýnarak Ulucamii ye getirilecek. Öðle namazýný müteakiben kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Hikmet Erol a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Turizm Deðerlendirme Toplantýsý Dalgýçlar Otel in ev sahipliðinde gerçekleþti. Ýstanbul daki Çorumlular dan örnek buluþma Her ayýn 19 u Çorumlular Günü RECEP MEBET öneminin de dile getirildiði programda, bir sonraki Çorumlular Günü buluþmasý etkinliðinin 19 Her ayýn 19, Çorumlular Günü ilan edildi. Mayýs 2015 tarihinde sonradan duyurulacak yerde Ýstanbul da yaþayan hemþehrilerimizin sosyal medya üzerinden bir araya gelmesiyle oluþan gerçekleþtirilmesi kararlaþtýrýldý. Çorumlular Grubu, her ayýn 19 unun yurt içi ve yurt dýþýnda Çorumlular Günü olarak deðelendirilmesi kararýný aldý. Tevfik Göktürk ün kurucusu olduðu Çorumlular Grubu, alýnan kararýn ardýndan ilk etkinliðini önceki gün gerçekleþtirdi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen 10 binin üzerinde üyesi bulunan Çorumlular Grubu mensuplarý, Necdet Aykar tarafýndan düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Kadýköy ilçesi Kazasker semtinde bulunan, Çorumlu iþadamý Metin Savaþkan ýn sahibi olduðu Vip Ýþkembe ve Kebap Salonu nda buluþan hemþehrilerimiz, memleket hasretiyle kucaklaþýp hasbihal ettiler. Her ayýn 19, Çorumlular Günü ilan edildi. Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Baþkaný Süleyman Gökçe baþta olmak üzere Ýstanbul da bulunan Çorumlu bürokrat ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin de büyük ilgi gösterdiði buluþmada birlik ve beraberlik mesajlarý verildi. Dayanýþma ve yardýmlaþmanýn Çorumlular Grubu, hemþehri dayanýþmasýnda örnek bir çalýþmaya imza attý. Terminal yolcularý maðdur olmasýn RECEP MEBET Þehirlerarasý yolcu taþýyan bazý otobüs firmalarýnýn Çorum daki irtibat ofislerinin sayýsýný azalttýðý bildirildi. Ýki büyük firmanýn anlaþarak mahallelerdeki irtibat noktalarýnýn bazýlarýný kapatma kararý aldýðý iddia edildi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili tepkilerini dile getiren vatandaþlar, þehirlerarasý yolculuk için bilet almakta güçlük çektiklerini ve maðdur olduklarýný söylediler. BU DÜZEN YENÝ TERMÝNAL E ve ÇO- RUM A YAKIÞMIYOR Bugün TV ekibi Çakýr Sami de çekim yaptý Yeni Terminal in þehre olan mesafesinden dolayý hizmeti ayaklarýna beklerken hak kaybýna uðradýklarýný belirten vatandaþlar, Nasýl olsa bize muhtaçlar ve ayaðýmýza gelecekler þeklinde bir anlayýþ sergilenmesini doðru bulmadýklarýný vurguladýlar. Kooperatif kurarak tek elden þehir içi taþýma yapan firmalarýn servis güzergâhlarýnda da deðiþikliðe gittiðini öne süren vatandaþlar, Çorum halký modern bir terminale kavuþmasýna raðmen hizmet alýmýnda geriye gidiyor uyarýsýnda bulundular. Buhara ve Mimar Sinan gibi mahalleleri içine alan hatlardaki toplu taþýma araçlarýnýn da yeni Terminal e uðramadýðýný hatýrlatan vatandaþlar, yetkililerden acilen çözüm beklediklerini ifade ettiler. DENÝZ URAL Bugün TV de ekrana gelen Þefin Lezzet Dünyasý programý, Çakýr Sami Tandýr Kebap Salonu na konuk oldu. Haftasonu Çorum a gelen çekim ekibi Çakýr Sami yetkililerinden Mustafa Özer le söyleþi yaptý. Yöresel yemekler ve tandýr kebabýnýn hazýrlanýþýný görüntüleyen ekip, yapýlan ikramlarýn ardýndan Çorum dan ayrýldý. Programla ilgili bilgi veren Mustafa Özer, Bugün TV de ekrana gelen Þefin Lezzet Dünyasý nda Çorum mutfaðýný tanýtmanýn mutluluðunu yaþýyor, damak tadýna önem veren herkesi Kubbeli Caddesi numara 87/A da hizmet veren Çakýr Sami ye davet ediyoruz diye konuþtu. Þefin Lezzet Dünyasý programý, Çakýr Sami ye konuk olup çekim yaptý.

10 10 SALI 21 NÝSAN 2015 Hemþehrimiz Kutlu Doðum programýnda sahne aldý Kültür ve Turizm Baetkinliklerle Ankara ve Ýskanlýðý Güzel Sanatlar Getanbul da kutladý. nel Müdürlüðü tarafýndan Yapýlan açýklamaya düzenlenen Kutlu Doðum göre, Baþbakanlýk TÝKA Haftasý programýnda hemdesteðiyle olmak üzere, Güþehrimiz Ubeydullah Sezikzel Sanatlar Genel Müdürli de sahne aldý. lüðü bünyesindeki SanatçýHz. Muhammed lardan oluþan Kutlu Doðum (S.A.V)'in dünyayý teþriflekorosu nun katýlýmý ile gerrinin kutlandýðý ve her yýl farklý gündem ile Peygamçekleþtirildi. Program 17 ber Efendimizin evrensel Nisan Cuma günü Ankara prensiplerinin ve insanlýða MEB ÞURA ve 19 Nisan getirdiði yüce deðerlerin güpazar günü de Ýstanbul Lütnümüz þartlarýnýn da dikkafi Kýrdar salonlarýnda gerte alýnarak insanlýða ulaþtýçekleþtirildi. rýlmasýnýn amaçlandýðý Kutlu Doðum Haftasý, Güzel Kutlu Doðum Haftasý programýnda hemþehrimiz Ubeydullah Sezikli de sahne aldý. Programda UbeydulSanatlar Genel Müdürlüðü lah Sezikli'nin yaný sýra, Hor tarafýndan geçen yýl 1. si yapýlan geniþ çaplý bir proje kapsamýnda bu yýl Hamza Zikir Grubu (Bosna Hersek), Abbas Jahja, Mesut Kurtiþ ve Gü17-19 Nisan 2015 tarihleri arasýnda yurtiçi ve yurtdýþýndan sanatçýlarýn zel Sanatlar Genel Müdürlüðü Kutlu Doðum Korosu sahne aldý. katýlýmýyla, KADEM Kutlu Medeniyetin Kadim Sesleri adý altýndaki Sungurlu da Kutlu Doðum Çorum'un Sungurlu Belediyesi Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþam" adlý bir konferans düzenledi. Özel Ýdare Konferans Salonu nda düzenlenen konferansa Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Sungurlu Müftü vekili Ramazan Þen, Sungurlu MHP ilçe Baþka- ný Adnan Barak, Belediye Meclis üyeleri, baþkan yardýmcýlarý, oda baþkanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan programda Çarþýbaþý Cami Ýmamý Ramazan Arayýcý tarafýndan Kur an-ý Kerim okundu. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Tarihi ve Sanatlar Öðretim Üye- Türk Diyanet Vakýf Sen Çorum Þubesi tasavvuf konseri düzenledi. Kutlu Doðum konseri Türk Diyanet Vakýf Sen Çorum Þubesi, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Hürriyet Meydaný'nda Türk Tasavvuf Musikisi Konseri düzenledi. Vatandaþlarýn yoðun katýlýmýyla gerçekleþtirilen konseri Huzur Cami Görevlisi Hasan Çakmak ve Ýmam Hatip Hamit Çakmak verdi..büyük bir beðeni ile izlenen konser sonunda katýlýmcýlara Müftülük yayýnlarýndan hediye edildi. Program sonunda Türk Diyanet Vakýf Sen Çorum Þubesi Baþkaný Mustafa Ünlü, baþta Hasan Çakmak olmak üzere tüm ekibe teþekkür etti. si Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sezikli, 'Hz. Peygamber (S.A.V) ve Birlikte Yaþam' konulu konferans verdi. Konferans bitiminde Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sezikli'ye programa katkýlarýndan dolayý plaket takdim etti.(ýha) Cemaate lokum ikramý Kýzýlýy cami cemaatine lokum ikram etti. Sungurlu da Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþam" adlý bir konferans düzenlendi. Düvenci'de Kutlu Doðum MUSTAFA BURAK YALÇIN Büyük Düvenci Ortaokulu, Kutlu Doðum haftasý nedeniyle etkinlik düzenledi. Büyük Düvenci Ortaokulu, Kutlu Doðum haftasý nedeniyle etkinlik düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen programa, Düvenci Beldesi Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, mahalle muhtarlarý ve çevre köylerden gelen vatandaþlar ile belde sakinleri katýldý. Düvenci Camii Ýmam Hatibi Muhammed Ceylan'ýn Kuran-ý Kerim tilaveti ile baþlayan etkinlik, Ýmam Mehmet Çýtak'ýn Peygamber Efendimiz'in hayatýný anlatan sunumu ile devam etti. Kutlu Doðum etkinliðinde Büyük Düvenci Ortaokulu öðrencileri, þiirler, ilahiler, sureler, hadisler okudu. Öðrencilerin 'Peygamber Sevgisi' adlý piyesinin ardýndan, Ýl vaizi Fazýl Saraç günün önemini anlatan bir konuþma yaptý. Kýzýlay Þube Baþkaný Sedat Canbolat, güzel ahlak sahibi, doðruluk timsali ve rahmet elçisi alemlerin nuru Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doðumunun sene-i devriyesini kutladýðýmýz anlamlý bir haftayý idrak ettiklerini, Efendimizin 63 yýllýk hayatýný güzel ahlâk üzerine yaþadýðýný, bütün insanlýðý; adalete, merhamete, sevgi ve kardeþliðe çaðýrdýðýný bildirdi. Türk Kýzýlayý'nýn da 147 yýldýr Peygamber Efendimiz Muhammed'in (SAV) adalet, merhamet, sevgi ve kar- deþlik çaðrýsýný benimseyerek dil, din, ýrk, kültür, mezhep ayrýmý yapmadan milyonlarca insana yardým elini uzattýðýný belirten Canbolat, bu vesileyle Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi Gençlik Kollarý ve Hitit Üniversitesi Kýzýlay Ünikulüp üyelerinin Cuma namazý çýkýþýnda cemaate lokum ikramýnda bulunduðunu bildirdi. Canbolat, Kutlu Doðum Haftasý'nýn bütün Müslümanlar ýn gönlünde birlik, beraberlik, kardeþlik, yardýmlaþma, dayanýþma, merhamet, sevgi ve saygýnýn yerleþmesine vesile olmasýný dilerim. Saygýlar sunarým." Çorum Anadolu Lisesi nde Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri yapýldý. Anadolu Lisesi nde duygulu kutlama Esnafa Kutlu Doðum ziyareti Okul bahçesinde düzenlenen programa belde sakinleri yoðun ilgi gösterdi. Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi 'Kutlu Doðu gibi iþyeri yetkilileri ve çalýþanlarýný da ðum Haftasý' etkinlikleri kapsamýnda sanayi esmutlu ettiðini söyledi. Merkez Müdürü Fanafýný iþ yerlerinde ziyaret ederek kutladý. tih Þanlý, dini ve milli gün ve gecelerin topmesleki Eðitim Merkezi Ýdareci ve öðretlum nezdinde ayrý bir yeri ve önemi oldumenlerinin birlikte gerçekleþtirdikleri ziyaret, iþðunu, bu günler vesile edilerek toplum içeletme sahipleri ve çalýþanlarý tarafýndan memnurisinde insanlarýn birbirlerini ziyaret etmeniyetle karþýlandý. Kutlama ziyaretleri öncesinleri, dolayýsýyla kaynaþmalarýnýn saðlandýde, Peygamberimizin hadisi þeriflerinin bulunðýný belirterek, bu ve benzeri etkinliklerin duðu ikram bohçalarý hazýrlandý. Merkez Mütoplumun her kademesi tarafýndan deðiþik dürü, Müdür yardýmcýlarý ve öðretmenler taraþekillerde yapýlmasýnýn önemli olduðunu fýndan tüm sanayi esnafýnýn iþ yerlerine gidilekaydetti. Benzer faaliyetlerin genç kuþakrek iþyeri yetkililerinin ayný zaman da çalýþanlalara da örnek teþkil edeceðini vurgulayan rýna yönelik 'Kutlu Doðum Haftasý' kutlama faþanlý, Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi'nde aliyeti gerçekleþtirildi. eðitim gören öðrencilerine yönelik Kutlu Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Doðum Haftasý münasebetiyle PeygambeFatih Þanlý, iþlerinin gereði olarak iþletmeler ve Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi rimizin insanlýða mesajlarýný içeren bir iþ piyasasý ile çalýþtýklarýný, öðrencileri üretimin yöneticileri esnafý ziyaret etti. söyleþi düzenlediklerini, ardýndan hazýrlaiçerisinde bizzat çalýþan çýrak, kalfa ve ustalardan oluþtuðunu hatýrlattý. nan kandil bohçalarýný ikram ettiklerini ifade ettib. Merkezin doðal müþterisi konumunda olan iþyerlerini ziyaret ettiklerini belirten Þanlý, yapýlan kutlama ziyaretlerinin kendilerini olduþanlý, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in Çorum Anadolu Lisesi nde Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri yapýldý. Programa Okul Müdürü F. Turgay Ýkinci, idareciler, öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý. Kur an tilaveti ile baþlayan program Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Öðretmeni Ýsmail Deli nin açýþ konuþmasý ile devam etti. Ýsmail Deli, Bu etkinliðin esas ve temel þartýnýn sadece Peygamberi anmak deðil, onu ve evrensel görüþlerini anlamaktýr. Deli, çaðýmýz insanýnýn sevgi, barýþ, kardeþlik ve hoþgörüye ihtiyacý oldu- ðunu, bunun da en güzel örneðinin peygamber ahlâký ile mümkün olacaðýný söyledi. Davetliler, öðrencilerin okuduðu þiir ve naatlarla duygulu anlar yaþadý. Sema gösterisi ve Her Telden Çal müzik grubunun okuduðu, Aycan Bilgener þefliðinde solo ilahilerle coþkulu ve heyecanlý anlar yaþadýlar. Okul Müdürü Ýkinci, programda emeði geçen öðretmen ve öðrencilere teþekkür ederek Kutlu Doðum un mutluluk ve barýþ getirmesini temenni etti. Cumhuriyet Anadolu Lisesi nde, Kutlu Doðum Hafta münasebetiyle mevlid-i þerif okutuldu. Cumhuriyet Anadolu mevlid okuttu Cumhuriyet Anadolu Lisesi nde, Kutlu Doðum Hafta münasebetiyle mevlid-i þerif okutuldu. Hz. Ali Camii nde gerçekleþtirilen programda, ebediyete intikal etmiþ öðretmenler ve çalýþan personel için mevlid okutuldu. Program, okul öðretmenleri ve öðrenciler tarafýndan yoðun ilgi gördü.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Receb : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:8 Nisan 1431 Kasým: NÝSAN Cevap çok uzun olduðu zaman doðru gizli kalýr. (Hazret-i Ali r.a) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Çeçenistan Cumhurbaþkaný Cevher Dudayev'in þehit edilmesi (1996) - Ebeler Haftasý Meþrepler ve meslekler Her bir insan ayrý bir Dünyadýr. Adeta insanlar adedince Dünyalar vardýr. Simalar ayrý, çehreler ayrý, renkler ayrý, meslekler ayrý, meþrepler ayrýdýr. Bir anadan doðan çocuklarýn bile ayrý ayrý karaktere sahip olduðunu görü- Dünyamýz Tefekkür rüz. Hazreti Peygamber (asm) sahabeleri dahi çeþit çeþit meþreplere sahiptirler. Hazreti Ebubekir efendimiz(ra) sakin ve nahif ve de sadýk bir mizaca sahiptir. Raþit Yücel Ýþte Hazreti Ömer (ra) corumhakimiyet. net efendimiz celalli bir karakterlidir. Hazreti Osman efendimiz(ra) cömert ve hilm sahibidir. Ve Hazreti Ali efendimiz(ra) velayet ve cesaret timsaldir. Ve Hazreti Halit Efendimiz(ra) dirayet ve harp idaresinde eþsiz bir komutandýr. Bu bakýmdan, fertleri ele alýrken bu noktalarý nazara almamak mümkün deðildir. Ýþte Bediüzzaman: Müthiþ bir istidada sahip, cesarette ve þefkatte mükemmel bir dahi. Onun talebelerine baktýðýmýz da da bu farklýlýðý görürüz. Ýlk talebeleri, bir çoðu harpte þehit olmuþlardýr. Üstada baðlýlýkta harika bir fedailiðe sahipler. Son yýllarda hizmetinde bulunan talebelerine bakalým: Ýþte Zübeyir Gündüzalp. Üstadýn :"Kainata deðiþmem " dediði bir sadakat abidesi. Tahir Aðabey: Velayet ve salahat emsalsiz bir mizaca sahip.. Ve Bayram Abi: Þefkat ve mülayemette yüksek bir ruha sahip. Mustafa Sungur Aðabey. Fenafinnur olmuþ bir kahraman. Ceylan Çalýþkan. Cesaret ve sadakatte mümtaz bir mizaca sahip. Zübeyir Aðabey dýþýnda bir çoðunu görüp sohbet etmiþimdir. Her birinin ayrý bir meþrebi vardýr. "Kardeþim, meslekte müttehidiz, meþreplerde ittifak mümkün olmadýðý gibi, caiz de deðildir." diyen Zübeyir Aðabey in tesbiti oldukça önemlidir. Sadakat ayrý ve güzel bir meziyettir. Yaþanan olaylarda bunun izlerini görürüz. Bize düþen risalelerdeki prensiplerdir. Meslekte birlikte olmak esastýr. Meþrepleri deðiþtirmek mümkün deðildir. METEOROLOJÝ Keþke olsa - Ýyi ki olmamýþ 12 Kasým depreminde Bolu'da görev yaparken yaþlý bir amca ''Evladým, þu eski tek katlý ev bana ata yadigârý. Çocuklar illa satýp þu karþýdaki apartmandan bir daire alalým diye tutturdular. Ama ben bir türlü satmak istemedim. Burada halimden memnunum. Bu barakayý on tane apartmana deðiþmem. Çünkü gözümü burada dünyaya açtým. Acýsýyla tatlýsýyla bir ömür burada geçti. Ben o koca koca apartmanlarda kalamam diye direttim ve sattýrmadým. Allah'ýn iþine bak ki; büyük afette benim baraka ayakta kaldý, çocuklarýn daire almak istedikleri apartman yýkýldý. Depremde o apartmanda kalan birçok kiþinin öldüðünü görünce, çocuklarým önce kýzdýklarý babalarýna sonra 'baba iyi ki karþý çýktýnda alamadýk' deyip sevindiler '' diye anlatýnca ben de aklýma gelen aþaðýdaki meþhur Çin hikâyesini amcaya anlattým. Köyün birinde yaþlý bir adam yaþarmýþ. Çok fakirmiþ ama Kralýn bile kýskandýðý bir ata sahipmiþ. Kral bu at için çok büyük para teklif etmiþ ama adam satmaya yanaþmamýþ. 'Bu at, bir at deðil benim için bir dost, bir insan, insan dostunu satar mý?'' demiþ. Bir sabah kakmýþlar ki at yok! Köylü ihtiyarýn baþýna toplanmýþ.' 'Seni akýlsýz ihtiyar. Bu atý çalacaklarý belliydi. Kral'a satsaydýn, ömrün sonuna kadar beyler gibi yaþadýn. Þimdi ne paran var, ne de atýn'' demiþler. Ýhtiyar, ''Karar vermek için acele etmeyin,'' demiþ. Sadece 'at kayýp' deyin, çünkü gerçek sadece bu. Ötekiler sizin yorumunuz. Atýn kaybolmasý bir talihsizlik mi, yoksa þans mý henüz bilemiyoruz.'' Köylüler ihtiyarla dalga geçmiþler ama aradan 15 gün geçmeden bir gece at ansýzýn dönmüþ. O de ne? Hem de peþine 12 vahþi atý takýp. Bunu gören köylüler ihtiyardan özür dilemiþler. ''Sen haklý çýktýn, bir at, bir sürün at oldu.'' Ýhtiyar, 'Karar vermek için, gene acele ediyorsunuz.'' demiþ ihtiyar. ''Sadece atýn geri döndüðünü söyleyin. Çünkü bilinen gerçek sadece bu. Aradan bir hafta geçmeden ihtiyarýn tek oðlu vahþi atlarý terbiye etmeye çalýþýrken attan düþmüþ ve bacaðýný kýrmýþ. Evin geçimini temin eden oðul þimdi uzun süre yatakta kalacakmýþ. Köylüler gene gelmiþ ihtiyara. ''Bu atlar yüzünden tek oðlun da bacaðýný kýrdý. Artýk sana bakamayacak ve sende eskisinden daha fakir, daha zavallý olacaksýn. Keþke satsaydýn'' demiþler. Ýhtiyar, ''Siz erken karar verme hastalýðýna tutulmuþsunuz'' diye cevap vermiþ. ''O kadar acele etmeyin. Oðlum bacaðýný kýrdý. Gerçek bu. Ötekiler sizin yorumunuz. Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacaðýný size asla bildirmez.'' Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný SALI 21 NÝSAN Birkaç hafta sonra düþmanlar kat kat büyük orduyla saldýrmýþ. Kral son bir ümitle eli silah tutan herkesi askere çaðýrmýþ. Köye gelen görevliler, ihtiyarýn kýrýk bacaklý oðlu hariç bütün gençleri askere almýþlar! Köyü matem sarmýþ. Çünkü savaþýn kazanýlmasýna imkân yokmuþ. Giden gençlerin öleceðini ya da esir düþeceðini herkes biliyormuþ. Köylüler gene ihtiyara gelmiþler. ''Gene haklý olduðun kanýtlandý.'' demiþler. ''Oðlunun bacaðý kýrýk ama hiç deðilse yanýnda. Oysa bizimkiler belki hiç dönmeyecekler. Oðlunun bacaðýnýn kýrýlmasý talihsizlik deðil, þansmýþ meðer.'' ''Siz erken karar ermeye devam edin'' demiþ ihtiyar.''oysa gelecekte ne olacaðýný kimse bilemez. Bilinen tek bir gerçek var, benim oðlum yanýmda, sizinkiler askerde Bunlarýn hangisinin talih, hangisinin þanssýzlýk olduðunu kim bilebilir ki?'' * * Neticeyi kelam; çocuklarýn babalarýnýn eski evini satýp apartmandan bir daire almasý için ýsrar etmelerine raðmen, ihtiyar amcanýn ikna olmamasý ve neticede o apartmanýn 12 Kasým depreminde yýkýldýðýný görünce iyi ki babamýz kabul etmedi de almadýk diye sevinmeleri hayatta çoðumuzun baþýna farklý þekilde gelebilecek bir durum. Çünkü çoðumuz, þu iþimiz bir olsa diye bazen siyasette, bazen memuriyette tabiri caizse can atarýz. Olmazsa üzülürüz, kýzarýz, eleþtiririz Ama zamanla, o istediðimiz huþunun, makamýn mevkiin olmasý halinde aleyhimize olacaðýný görünce iyi ki olmamýþ diye Bolulu ihtiyar amcanýn çocuklarýnýn depremden sonra sevindiði gibi. Seviniveririz Temennim odur ki, hep sevinenlerden olalým Ben kendi adýma ne isteyip te eften püften sebeplerle OL-MAMIÞSAahirinde hakkýmda hep hayýrlý olduðunu düþünürüm. Zaten her ne talep ediyorsak hakkýmýzda hayýrlýysa olsun demiyor muyuz? Diyoruz. O halde sonrasýnda üzülmeye gerek var mý? Elbette yok. Vesselam her insan isteyebilir ama ÝLLA ÝLLAnoktasýna girmemeye dikkat etmeli. Çünkü 'gönül isterken bazen kader gülermiþ' Çevremizden ülke geneline kadar bu noktalarda çok örnekler görünce, keþkeler iyi ki öyle imkânlara sahip deðil ize dönüþüveriyor ÖZETÝN ÖZETÝ : ''Hayat yolculuðuna hazýrlanýrken ilk hazýrlanacak malzeme, kâfi miktarda kadere rýzadýr.'' (Arthur Schopenhauer) (yazarla iletiþim: ) Tüp bebek tedavisinde yeni yöntem Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Özörnek, vücudun bebeði daha kolay kabul etmesini saðlayan serumun tüp bebek tedavisinde baþarýyý artýrdýðýný söyledi. Kadýn hastalýklarý ve doðum uzmaný Hakan Özörnek, baðýþýklýk sistemini dengeleyerek vücudun bebeði daha kolay kabul etmesini saðlayan serumun tüp bebek tedavisinde baþarýyý artýrdýðýný söyledi. Özörnek, düzenlediði basýn toplantýsýnda, tüp bebek tedavisinde uygulanan yeni yöntemlerle ilgili bilgi verdi. Kadýnlarýn belirli bir yumurta rezervine sahip olmalarý nedeniyle çocuk sahibi olma iþini yaþlarý ilerlemeden halletmesi gerektiðinin altýný çizen Özörnek, "Kadýnlar eðitim, kariyer derken 40'lý yaþlarda ilk çocuklarýný düþünmeye baþlýyor. Bu artýk sýk karþýlaþýlan bir durum" Özörnek, tedavide son yýllarda uygulanmaya baþlanan "doðal tüp bebek" ile tek bir iðneyle yumurta toplandýðýný ve yan etkisinin bulunmadýðýný kaydederek, embriyolarýn dondurulmasýnda kullanýlan yeni teknolojilerle de artýk daha olumlu sonuçlar alýndýðýný bildirdi. Bu teknikle dondurulan yumurtalarýn yüzde 98'inin baþarýyla kullanýldýðýný anlatan Özörnek, "Yeni tekniklerle artýk donmuþ embriyo ile donmamýþ arasýnda fark yok. Bu bir ilerleme. Dondurma iþlemi elektrik de gerektirmiyor çünkü fýçýlarda saklanýyor" bilgisini aktardý. Gen teknolojisindeki geliþmelerle ilgili de bilgi aktaran Özörnek, "Artýk embriyo hücresindeki tüm kromozomlara bakýlabiliyor. Embriyo anne rahmine yerleþtirilmeden genetik olarak tüm kromozomlarý inceleme þansýmýz var. Gebe kalýnamayan durumlarda, tekrarlayan baþarýsýzlýklarda ve ilerleyen yaþlarda bu genetik tanýlardan yararlanýlabiliyor" þeklinde konuþtu. Ýntralipid serumlar Tüp bebek tedavisinde baþarý þansýný artýran "intralipid serum"la ilgili de bilgi veren Özörnek, gebelikte baðýþýklýk sisteminin büyük önem taþýdýðýný, tekrarlayan tüp bebek baþarýsýzlýklarýnda baðýþýklýk sistemini güçlendiren serumlarýn kullanýlmaya baþlandýðýný bildirdi. Özörnek, "Baðýþýklýk sistemini dengeleyerek vücudun bebeði daha kolay kabul etmesini saðlayan serum tüp bebek tedavisinde baþarýyý artýrýyor" (AA) Kadir Yüktaþýr com Gram ALIÞ 103, SATIÞ 103,95 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. VEFAT EDENLER 1-Emekli Muhasebeci Abdullah ve Çorum Esnaf ve Sanatkarkarlar Odasý çalýþaný Eyüp BOLAT' ýn babasý; Mustafa BOLAT. 2-Oðuzlar, Aðaççamý Köyü' nden, Osman ve Çorum Santraç Ýl Temsilcisi Hüseyin KARAKUÞ ile Emine AKBAL' ýn babasý; Ýsmail KARAKUÞ. 3-Þükrü YÝÐÝTER' in babasý, Selahattin, Mehmet, Ýbrahim ve Hacý Ýsmail YÝÐÝTER' in aðabeyi; Hüseyin YÝÐÝTER. 4-Devletoðlan Köyü' nden gelme, Kazým ve Kalender KAYA' nýn babasý; Mustafa KAYA. 5-Ovakarapýnar Köyü' nden gelme, Boyacý Esnafýndan Arslan ve Arif AKSUNGUR' un babasý; Bahattin AKSUNGUR. 6-Elvan SARAN' ýn annesi; Hürü SARAN 7-Merhum Mahmut TAÞAÐAL' ýn oðlu, Hamza ve Bekdaþ TAÞAÐAL' ýn babasý; Hasan TAÞAÐAL. 8-Ovakarapýnar Köyü' nden gelme, Ekrem ÇIÐIRTKAN' ýn babasý, Sedat ve Osman ÇIÐIRTKAN' ýn amcasý, Rýdvan TEKE' nin kayýnpederi; Bekir ÇIÐIRTKAN. 9-Kertme Köyü' nden gelme, Ali ATEÞ' in kardeþi, Selami ve Sami ATEÞ' in babasý; Halil ATEÞ. 10-Eski Berber Esnafýndan Sabri ILGAZ' ýn eþi, Marangoz Esnafýndan Elvan ILGAZ' ýn annesi; Fatma ILGAZ. 11-Ahilyas Köyü' nden gelme, Yusuf ÇETEN' in eþi, Reþit ve Adem ÇETEN' in annesi, Osman ADIGÜZEL ve Mürsel GÜ- LÜSTAN' ýn kayýnvalidesi; Hamide ÇETEN. 12-Amasya, Gümüþhacýköy' den gelme, Astsubay Osman ve Erdal GÜRGEN' in babasý; Bekir GÜRGEN. 13-Belçika' da ikamet eden, Salur Köyü' nden Þevket UYSAL' ýn oðlu; Recep UYSAL. 14-Konaklý Köyü' nden gelme, Aktaþ Un sahibi Hasan ve Ömer SAYIN' ýn aðabeyi, Musa, Ýsa, Mustafa ve Mahire SAYIN' ýn babasý, Öðretmen Talat ÖZDEN' ýn kayýnpederi; Mehmet Ali SA- YIN 15-Konaklý Köyü' nden gelme, Aktaþ Un sahibi Hasan ve Ömer SAYIN' ýn aðabeyi, Musa, Ýsa, Mustafa ve Mahire SAYIN' ýn babasý, Öðretmen Talat ÖZDEN' ýn kayýnpederi; Mehmet Ali SA- YIN. 16-Tarhan Köyü' nden gelme, Yusuf EVCÝL' in oðlu, Ali EV- CÝL' in aðabeyi, Çorum Belediyesi' nden emekli; Yýlmaz EVCÝL. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. NÖBETÇÝ ECZANELER ÝPEKLÝ LOZAN ECZANESÝ ADÝLE ÖZKAN (TEL: ) BAHABEY CAD. NO:156/34 - BAÐLARA GÝDEN YOL ÜZERÝ VEFA ECZANESÝ MUSTAFA GÖBELEK (TEL: ) GAZÝ CD. 53/B - KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: NÝSAN 2015 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 SALI 21 NÝSAN Üç aylar baþladý Ebeler kutsal bir görev icra ediyor Baþkan çocuklarý sevindirdi Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, gittiði yerlerde çocuklara oyuncaklar vererek sevindiriyor. Düðünlere katýlmak üzere Karþýyaka Mahallesine giden Belediye Baþkaný Þahiner'e çocuklar büyük ilgi gösterdi. Baþkan Þahiner'in etrafýný saran çocuklarla okul ve ders durumlarýnýn nasýl olduðu konusunda sohbet etti. Çocuklara derslerine iyi çalýþmalarý konusunda tavsiyelerde bulunan Baþkan Þahiner, erkek çocuklara araba, kýz çocuklarýna da oyuncak bebek hediye etti. Hediye almanýn sevincini yaþayan çocuklar, kendilerini sevindiren Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e teþekkür etti.(ýha) Ýçinde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni barýndýran "üç aylar", baþladý. Üç aylarýn müjdecisi Regaip Kandili dolayýsýyla 23 Nisan Perþembe günü Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca Denizli, Bodrum ve Bulgaristan Filibe'deki camilerde özel programlar düzenlenecek. Mirac Kandili 15 Mayýs ve Berat Kandili 1 Haziran'da idrak edilecek. Ramazan ayý ise 18 Haziran Perþembe günü baþlayacak. Kur'an-ý Kerim'de "bin aydan hayýrlý" olduðu bildirilen Kadir Gecesi'de 13 Temmuz'da ihya edilecek. Ramazan Bayramý da 17, 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde kutlanacak.(aa) Üç Aylar muhasebe günleri Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk- Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, üç aylarýn baþlangýcý Regaip Kandili'nin Allah'ýn insanlara lütfettiði mübarek günler olduðunu bildirdi. Saatcý, yaptýðý açýklamada, :"Regaip Kandili, bitmek tükenmek bilmeyen arzu ve ÝYC den Üç Aylar mesajý Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað, 3 Aylar'ýn baþlamasý ve Regaip Kandili nedeniyle açýklama yaptý. Karadað, açýklamasýnda þöyle dedi: "Rahmet, bereket ve maðfiret iklimi, Ýmkân ve fýrsat mevsimi üç aylara girmiþ bulunmaktayýz. Recep, Þaban ve Ramazan aylarýndan oluþan üç aylar, günah ve kusurlarýmýzdan arýnmak için Cenabý Hakkýn bize verdiði büyük ihsan ve ikramlardýr" isteklerimizin, bizi esir alan aþýrý tutkularýmýzýn ve bütün bu arzular doðrultusunda ortaya koyduðumuz çaba ve gayretlerimizin muhasebesini yapmamýz için Rabbimizin her yýl bize lütfettiði mübarek bir gecedir. Milletimiz ve Ýslam âlemi olarak Yüce Dinimizin rahmet ve bereket vesilesi kýldýðý mübarek üç aylara kavuþmanýn huzur ve mutluluðunu yaþýyoruz. Allah (c.c) katýnda zamanlarýn deðerleri birbirine eþittir. Ancak öyle zamanlar vardýr ki o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diðer zaman dilimlerinden daha üstün bir deðer kazandýrýr. Recebi Þerifin ilk Cuma gecesine isabet eden Regaip Gecesi'nde bu müstesna Karadað, Dini hayatýmýza canlýlýk katan bu aylar, aramýzda insani deðerlerin ve ahlaki erdemlerin artmasýna, yardýmlaþma ve dayanýþma bilincinin çoðalmasýna, inananlarýn hayýr ve iyilikte birbirleriyle yarýþmasýna vesile olur. Bu özel aylar ve bu aylarýn içinde barýndýrdýðý mübarek gün ve geceler, bizlere, hýzla geçen zamanýn deðerini idrak etmenin, durup düþünmenin, hayatýn yoðun koþuþturmasý ve temposu içinde kendimize dönüp, gönül âlemine nazar kýlmanýn ve içe doðru bir yolculuk yapmanýn imkânlarýný sunar. Üç aylar ve Regaip Kandili vesilesi ile insanlýðýn ortak huzurunu tehdit eden terör ve þiddetin, savaþ ve düþmanlýðýn yerini barýþ ve huzurun almasýný, yapacaðýmýz ibadet, dua ve yakarýþlarýn kabul olmasýný Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düþüncelerle bütün Ýslâm âleminin Üç aylarýný ve Regaip Kandili ni kutluyorum." zamanlardan biridir. Cuma geceleri böyle kýymetli vakitlerden biridir. Regaip Gecesi gibi iki kýymetli gecede bir araya gelince, bu gece daha da bir kýymetli oluyor. Bu gece, yalvarýþ ve yakarýþlarýn Yüce Mevla'ya sunulduðu ve O'nun rahmetinden af istenildiði umut, huzur ve müjde gecesidir." Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Nisan Ebeler Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, 'Peygamber Efendimizin 'Cennet annelerin ayaklarý altýndadýr' sözünü doðrularcasýna; doðumhaneye giren sýradan bir kadýný, dünyanýn en kutsal duygularýndan biri olan 'annelik' duygusuna kavuþturan ebelerin, anne ve çocuk saðlýðý açýsýndan üstlendikleri sorumluluðun önemine dikkat çekti. Aðýr çalýþma koþullarý altýnda görevlerini yerine getirmeye çalýþan ebelerin saðlýk sistemimizin önemli unsurlarýndan olmasýna ve ülkemizdeki 168 yýllýk tarihi geçmiþine raðmen, ne yazýk ki hala hak ettikleri deðeri göremediklerini belirten Lafcý, þöyle dedi: "Kalkýnmýþlýk göstergeleri arasýnda ilk sýralarda yer alan ana ölüm oraný, bebek ölüm oraný, 5 yaþ altý ölüm oraný ve kýzamýk sýklýðýnýn azaltýlmasýnda ebeler birinci derecede öneme sahiptirler. Oysa bu gün gelinen noktada bu alanda elde edilen baþarý dahi hizmetin asýl sahiplerine mal edilememektedir. Ebeler halen yürürlükte olan 1928 tarih 1219 Sayýlý Tababet ve Þuabatý Sanatlarýnýn Tarzý Ýcrasýna dair kanunla ve bazý yönetmeliklerle yönetilmektedir. Mevcut kanun günümüz Türkiye þartlarýna uymadýðý gibi çýkarýlan yönetmeliklerle ebeler hemþirenin yardýmcý pozisyonuna sokulmaktadýr. Kendi mesleðine ek olarak hemþirelik görevi de icra eden ebeler, Saðlýk Bakanlýðý'nýn en önemli hizmet kadrolarýndan birisi olmasýna raðmen çaðýn gerekleriyle donatýlmýþ bir kanuna sahip deðildirler. Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde çalýþan ebelerin, görev tanýmlamalarýnýn olmamasý, sorumluluk ve yetkilerinin kýsýtlý olmasý, idari birimlerin hiçbir alanýnda görev alamamalarý, karþý karþýya olduklarý önemli sorunlardýr Bunun yaný sýra birçok ebe; hemþirelik baþta olmak üzere öðretmenlik, mühendislik, hukuk hatta týp fakültesi okuyup bu iþten ayrýlabilmenin yollarýný aramaktadýr. Hâlihazýrda okul bitirmiþ ve bir fýrsatta meslek deðiþtirme hazýrlýðý içinde olan ancak, yeterlilik sýnavý, kadrosuzluk v.s. nedenlerle bu süreci ötelenen birçok kiþinin olduðu bilinmektedir yýlýnda çýkarýlan Hemþirelik Yasasý sonrasýnda yaklaþýk 10 bin ebenin "hemþirelik yetki belgesi" almak üzere Saðlýk Bakanlýðýna baþvurmasý da buradaki sýkýntýnýn büyüklüðüne ýþýk tutmaktadýr. Bu noktada var olan sorunlara, kalýcý çözüm üretebilmek için; ebelik mesleðinin görev tanýmlarýnýn yapýlmasý, yetkilerinin yasaya dayandýrýlmasý, sosyal ve ekonomik statülerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Ebelik mesleðinin çaðdaþ, mesleðin önemine ve gerekliliðine uygun tanýmý yapýlmalý, ebelerin görev yetki ve sorumluluklarý belirtilmelidir. Mevcut çaðýn gereklerini karþýlamayan ve anayasanýn eþitlik ilkesine uymayan, ayný eðitim seviyesine sahip birçok meslek grubundan daha alt ve hatta haksýz uygulamalara maruz kalýnmasýna neden olan mevcut yasadan daha çaðdaþ ve eþitlik saðlayacak bir Ebelik Yasasý çýkmalýdýr. Saðlýk-Sen olarak, onca soruna ve olumsuz koþullara raðmen görevlerini büyük bir sorumluluk bilinci içinde ve þevkle yapan tüm ebelerimize teþekkür ediyor, ebelerin mesleki sorunlarýnýn çözümü noktasýnda kararlýlýkla mücadele edeceðimizi bir kez daha belirterek, Ebeler Haftasý ný kutluyoruz." Baþak tan Sungurlu MEM e övgü Ahmet Saatcý Hacý Nuri Lafcý Fatih Baþak, Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti. Mehmet Karadað Milli Eðitim Bakanlýðý Eðitim Politikalarý Daire Baþkaný Fatih Baþak, Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti. Ziyarette Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube Müdürleri Þaban Atlý ve Yýlmaz Karaalp hazýr bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu tarafýndan karþýlanan Eðitim Politikalarý Daire Baþkaný Fatih Baþak, eðitim öðretim çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý Nisan'da yapýlacak Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) sýnavýna girecek öðrencilere baþarýlar diledi. Baþak, Sungurlu nun her zaman eðitim öðretimde baþarýlý çalýþmalarý olmuþtur, olacaktýr. Ayrýca Sungurlu nun eðitim öðretim çalýþmalarýndan dolayý Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Süleyman Atcýoðlu ve ekibine teþekkür ediyorum. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Atcýoðlu, Baþak ýn ziyaretinden duyduðu memnuyetini belirterek, teþekkür etti. Ýnsani Deðerler Platformu Üç Aylar ýn önemine dikkat çekti. Ýslam alemi özüne dönmeli Ýnsani Deðerler Platformu 3 Aylar nedeniyle yazýlý açýklama yaptý. Ýslam Alemi için mübarek olan, 3 aylarda denilen Recep, Þaban ve Ramazan aylarýnýn baþlangýcýnýn 20 Nisan Pazartesi (dün) baþladýðý, inananlar üzerine Allah'ýn saðanak halde rahmetini yaðdýrdýðý bu aylarýn çok iyi deðerlendirilmesi gerektiðini belirtilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: Ýslam dünyasý son yüzyýlda ve özellikle son yýllarda Yaratanýna kulluktan uzaklaþmasýyla kula kul olmuþ, gücünü ve hakimiyetini kaybetmiþtir. Ýslam aleminin bu aylarý vesile ederek tekrar öz benliðine dönmesi gerekmektedir. Birbirini yargýlayan, ötekileþtiren deðil, birbirini anlayan doðruya davet eden olmalýdýr. Allah'a kul olmanýn bilincine varmalýyýz. Müslüman olmanýn sorumluluðunu bilmeliyiz. Sýrat-ý Müstakim'de yaptýklarýmýzýn ve yapmadýklarýmýzýn, söylediklerimizin ve söylememiz gerekirken söylemediklerimizin hesabýnýn sorulacaðýný asla unutmamalýyýz. Dünya makamlarýnýn geçici süslerine kanmadan sonsuz alemin nimetlerine talip olmalýyýz. Bu günlerde birbirimiz için çokça dualar etmeliyiz. Mü'minin mü'mine duasýnýn Yaradan katýnda makbul olduðunu aklýmýzdan çýkarmayalým. Önümüzdeki Perþembe günü Regaib Kandili'ni idrak edeceðiz. Bu günleri dolu dolu geçirmek, Ýslam dünyasýnda yaþanan sýkýntýlarý gidermesi için Allah'a çokça dua etmek gerekmektedir. Müslümanlar olarak önce kendi nefsimizden, sonrasýnda tüm insanlýktan ve yaratýlandan sorumlu olduðumuzu unutmayalým. Küçük hesaplar ve dünyevi ihtiraslar için birbirimizi incitmeyelim. Bir araya gelelim, bir olalým, iri olalým, diri olalým. Çorum Ýnsani Deðerler Platformu olarak aþaðýda isimleri bulunan vakýf ve dernekler öncelikle Çorum halkýnýn ve sonrasýnda tüm Ýslam Dünyasý'nýn mübarek üç aylarýný ve Perþembe günü idrak edeceðimiz Regaib Kandilini tebrik eder hayýrlara vesile kýlmasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ederiz. Recep Gür, Mecitözü'nde faaliyet gösteren esnaf odalarýný ziyaret etti. Mecitözü esnafýna ziyaret Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkan Vekili Recep Gür, Mecitözü'nde faaliyet gösteren esnaf odalarýný ziyaret etti. Ýlk olarak Mecitözü Þoförler Odasý'ný ziyaret eden ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, burada Oda Baþkaný Halil Piroðlu ile bir süre görüþerek, Oda üyeleri ve Mecitözü esnafýnýn son durumu hakkýnda bilgi aldý. Daha sonra Mecitözü Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Ekrem Þahin'i ziyaret eden Recep Gür, kendilerinden bir taleplerinin olup olmadýðýný sordu. ÇE- SOB olarak ilçe odalarýnýn tümüne eþit mesafede olmaya çalýþtýklarýný ifade eden Gür, Mecitözü Esnaf Odasý Baþkanlarýnýn çalýþkan ve dinamik olmasýnýn kendilerini sevindirdiðini kaydetti. Ziyarette Recep Gür'e ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi Necmettin Uzun ve Kasaplar ve Celepler Odasý Yönetim Kurulu üyesi Selim Tosun da eþlik etti. Seminere Bakanlýk ve 81 ilin Sivil Savunma Uzmanlarý ve amirleri katýldý. MEB Sivil Savunma Uzmanlarý Mersin de buluþtu Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Sivil Savunma, Afet ve Acil Durum, seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Mevzuatý hizmetiçi semineri Mersin de gerçekleþtirildi Nisan tarihleri arasýnda Mersin Öðretmenevi nde düzenlenen seminere Bakanlýk ve 81 ilin Sivil Savunma Uzmanlarý ve amirleri katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, eðitim yöneticisi olarak Destek Hizmetleri Daire Baþkaný Ýsmail Hacýhansanoðlu, Öðr. Gör. Ölçme Deðerlendirme Dairesi Baþkaný Yunus Yaðmur, Sivil Savunma Uzmanlarý Asef Kaygusuz, H. Gazi Yalçýn ve Ýþ Güvenliði Uzmaný Özkan Avcý nýn görev yaptýðý seminerin, mesleki konularýn yanýnda iller arasýnda görüþ alýþveriþinde bulunulmasý ve uygulamada birlik beraberlik saðlanmasý açýsýndan faydalý olduðu belirtildi. Seminerle ilgili düþüncelerini paylaþan Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, Okullardaki / kurumlardaki çocuklarýn ve personelin güvenliði ve olasý afetlerde can-mal kaybýnýn en az zararla atlatýlmasýna vesile olunmasý bakýmýndan Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerindeki sivil savunma uzmanlarýna çok önemli görev düþmektedir. Bu noktada sivil savunma uzmanlarý, amirleri tarafýndan gereken hassasiyet gösterilmeli ve bunun yanýnda da sivil savunma uzmanlarýna, amirlerine gereken imkânlar saðlanmalýdýr. Sivil savunma uzmanlarý, amirleri daireden çok saha olmalýdýr. Önümüzdeki günlerde sivil savunma uzmanlarý ve amirlerine Yalova ve Erzurum da farklý konularda hizmetiçi semineri düzenlenmesi planlanmaktadýr.

13 Ýskilip Kalesi nin surlarý göçüyor Okullara çocuk bakým odasý talebi Ýskilip in turizm açýsýndan en önemli unsurlarýndan olan Ýskilip Kalesi nin surlarýnda yýkýlmalar meydana geldi. Yapýlan açýklamaya göre, yapýmý 1000 yýl öncesine dayanan Ýskilip Kalesi nin surlarýnda yýkýlmalar meydana geldi. Seçim zamaný siyasetçilerin sloganý haline gelen fakat yýllardýr bakým ve onarýmý yapýlmayýp kendi kaderine terk edilen Ýskilip Kalesi nin surlarý göçüyor. Ýskilip Kalesi nin giriþ kapýsýnýn sol yanýnda bulunan surlarda yýkýlmalar meydana geldi. Atatürk siluetinin alt iç kýsmýnda bulunan alanda meydana gelen göçük kazaya davetiye çýkarýrken, vatandaþlar yetkililerden Kale de çalýþma yapmasýný bekliyor. Turizm Haftasý kutlanýrken elimizdeki deðerlere sahip çýkýlmamasý Ýskilip halký tarafýndan tepkiyle karþýlanýrken, siyasetçilerin seçim meydanlarýnda Kale konusunda verdikleri sözleri tutmasý isteniyor. Bilindiði üzere geçtiðimiz yýl yerel seçimler öncesi Ýskilip Kalesi konusunda yapýlan açýklamalarda restorasyon iþlemlerine hemen baþlanacaðý açýklanmýþ, aradan 1 yýl geçmesine raðmen hiçbir çalýþma baþlatýlmadý. Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Temsilciliði, Eðitim Kurumlarýnda Çocuk Bakým Odalarý Ýhtiyacý Projesi nin tanýtýmýný yaptý. Proje tanýtýmýnda konuþan Kadýn Kollarý Baþkaný Münevver Güler Burhan, Çocuklarýn bakýmý biz eðitim çalýþanlarýnýn en temel sorularýndan birini teþkil etmektedir. Hatta ailevi problemlere bile sebep olacak kadar ciddi bir sorundur. Özellikle ailelerinden uzakta görev yapan öðretmenlerin çocuklarýný emin ellerde yetiþtirmeleriyle alakalý yaþamýþ olduklarý kaygý, performanslarýný olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuklarý için güvenilir bir bakýcý bulup bulamama endiþesi hem kendi iç dünyalarýnda bir çalkantý meydana getirmekte hem de ders verdiði öðrenciler açýsýndan çalýþma verimini olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden eðitim çalýþanlarýndan maksimum düzeyde yararlanmak ve çocuklarýndan ayrý kalmadan çalýþmalarýný sürdürebilmeleri için çocuk bakýmý ile ilgili sorunlarýna çözüm bulunmasý gerekmektedir. Sendika Ýl Baþkaný Adem Yücel de, konu ile ilgili çözün önerilerini þöyle sýraladý; Okullarda bir dersliðin çalýþan annelerin küçük yaþtaki çocuklarý için ayrýlmasý ve gerekli personelin görevlendirmesi realiteye uygun, gerçekleþtirilebilir bir uygulamadýr. Birçok derslikten oluþan bir eðitim kurumunun bir dersliðinin bu uygulama için ayrýlmasý, amacýna uygun tefriþ edilerek donatýlmasý ve yeteri kadar personelin görevlendirilmesi mali açýsýndan da çözülebilir bir iþlemdir. Ayrýca bu hizmetten yararlanacaklardan (anaokullarýnda toplanan katký parasý gibi) personeli mali olarak incitmeyen belli bir oranda katký payý alarak maliyetler düþürülebilir. Okulda çalýþan personel sayýsý veya okul öncesi çað yaþ grubu çocuklu personel sayýsý gibi mevcut durum dikkate alýnarak her okula veya yeterli sayýnýn olmadýðý okullarda bölge okulu ya da birbirine yakýn okullarda bebek ve çocuk bakým odasý açýlabilir. Buraya atanacak okul öncesi öðretmenler tarafýndan çocuklar daha güvenli bir ortamda ve ehil kiþilerin elinde yetiþebilir. Kadýn öðretmenler süt iznini kullanýrken eðitim ortamýndan ayrýlmayarak, eðitimden uzak kalmadan, kaygý taþýmadan, sýkýntý yaþamadan ve aklý çocuðunda olmadan rahat bir þekilde eðitim öðretim hizmetlerine devam edebileceklerinden dolayý okullarda bir mekânýn çocuk bakým odasý olarak tasarlanmasý ve bebek yaþtaki çocuklarýn burada annesinin yanýnda olmasý her iki taraf için de çok önemlidir. Buralarda bakýcý ya da eðitmen olarak çalýþacak kiþiler, halk eðitim merkezleri tarafýndan görevlendirilerek uygulamada birlik saðlanabilir. Özellikle bakanlýk tarafýndan son yýllarda halk eðitim merkezlerinin daha aktif hale getirilmesi çalýþmalarý da göz önünde bulundurulduðunda tam da amaca hizmet edilmiþ olacaktýr. Halk eðitim merkezleri bu sýnýflarý bir kurs ortamý veya uygulama ortamý gibi kabul ederek çocuk eðitimi kurslarý kapsamýnda da deðerlendirebilir. Meslekî ve teknik liselerin çocuk geliþimi alanlarýnda okuyan öðrencilere, açýlacak olan bu ortamlarda uygulama eðitimleri yaptýrýlabilir. Böylelikle hem bakýcý, eðitici giderleri düþürülmüþ hem de ilgili bölüm öðrencilerine mesleki tecrübe kazandýrýlmýþ olur. 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa baðlý olarak yayýnlanan Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnca Açýlacak Çocuk Bakým Evleri Hakkýnda Yönetmelikte düzenleme yapýlarak çocuk bakým odalarý da açýlabilir. Okullardaki çocuk bakým odalarýnýn oluþturulmasý sonrasýnda; Böyle bir uygulama ile çocuk ile anne arasýndaki bað kopmamýþ olacaktýr. Eðitim çalýþaný annelerin, mesleki motivasyonlarý yükselecektir. Öðretmenlik mesleði toplum tarafýndan prestij kazanacak olup Milli Eðitim Bakanlýðýnýn saygýnlýðý ve tercih edilirliði de artacaktýr. Böyle bir uygulama ile dünya ülkelerine de örnek olma þansý elde edilecektir. Kayýt dýþý çalýþan vb. gideri önlenmiþ olacak hatta okullarda açýlacak çocuk bakým odalarý vasýtasý ile de iþsizlik sorununun çözümüne katký saðlanarak her sene mezun edilen yüzlerce gencimize de yeni bir istihdam kapýsý açýlmýþ olacaktýr. Çocuklara özel bakýcý tutulmasý veya bakým yurtlarýna verilmesinin hem devlet memurlarýnýn aile bütçesine getirdiði hatýrý sayýlýr bir yük azaltýlmýþ hem de çocuklar ehil ve güvenilir ellerde ve daha saðlýklý ortamlarda yetiþecektir. Çocuk geliþimi alaný öðrencilerine staj imkânlarý oluþturulmuþ olacaktýr. diye konuþtu. Yücel, konu ile ilgili olarak Milli Eðitim Bakanlýðý ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý na yazý yazdýklarýný, mevzuyla alakalý duyarlýlýk ve farkýndalýk oluþturmak için ilgili makamlara ve özellikle kadýn milletvekillerine üyeler tarafýndan dilekçe yazýlacaðýný söyledi. Okuma yarýþmasýnda ödül Eren Er Dershanesi'nin ný belirterek, þöyle dedi: "Bugün bizler bir nebzede olsa O Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýlý etkinlikleri çerçevesinde düzenlediði Kitap Okuma Yarýþ- ve Öðrencilerimize bu þuuru günleri tekrar yaþayabilmek masý sonuçlandý. kazandýrmak için kitap okuma yarýþmasýný Çanakkale'nin 'VATANIN KÝLÝDÝ ÇANAKKALE' 100. Yýl anýsýna düzenledik. Çanakkale Zaferi bizim ve Çanakkale Zaferini anlatan yirmi kitap arasýndan bir yere sahiptir Yýlýnda milletimizin tarihinde önemli özenle seçilen Vatanýn Kilidi onu bir daha düþünmeli hatýrasýný canlý tutmalýyýz. Ne için Çanakkale kitabýndan 4, 5, 6 ve 7. Sýnýflara yönelik iki kategoride düzenlenen yarýþma- oranla ne kadar þehit vermi- zafer yapmýþýz nüfusumuza da 25 soru yöneltildi. Sýnavda þiz. Düþman ne kadar güçlü Ziya Gökalp Ýlkokulu 4. Sýnýf ve ne kadar büyük olursa öðrencisi Erdem Özdemir 100 inancýn ve azmin karþýsýnda puanla birinci olurken. Yýldýzlar kategorisinde Yýldýrým Be Yýlý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kitap Okuma Yarýþmasý sonuçlandý þýz o þühedayý hayatlarýnýn nasýl onca insanla baþa çýkmýyazýt Orta Okulu 6. Sýnýf Öðrencisi Tuna Saylan 95 puanla rerek etten ve kemikten kal'a kurarak bize vatan býrakan þeref býrakan þan bý- baharýnda kan vererek can ve- birinci oldu. Her iki kategorinin birincilerine altýn ve Türk Bayraðýndan oluþan hediyelerini Eren Er Dersanesi Müdürü Menderes Yýlmaz verdi. Ýlk 20'ye sýyla; bugünlere ulaþmamýzý saðlayan, vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðü ve rakan o insanlarý minnetle anmaya ihtiyacýmýz vardýr. Kitap okuma yarýþma- giren öðrencilere de Taraftar Formasý, kol saatleri ve Scrikss kalem ve kitap milletimizin huzuru ve güvenliði için canlarýný feda etmekten çekinmeyen setleri, ajanda hediye edildi. Birinci olan ve dereceye giren öðrencilerin hediyelerini alýrkenki mutluluklarý görülmeye deðerdi. 'Vatanýn Kilidi Çanakkale" yarýþmasýyla yad ettik. Çanakkale Savaþý'nda va- aziz þehitlerimizi Çanakkale Zaferi'nin 100.yýlýnda Eren Er Dersanesi olarak 'DESTANIN ADIDIR ÇANAKKALE' taný uðruna canýný hiçe sayarak savaþan Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Þehitlerimizi Eren Er Dersanesi Müdürü Menderes Yýlmaz, ordularýmýzýn Çanakkale'de zor þartlar içerisinde nasýl zafer kazandýklarýný, etten ve kemikten kale minnetle anýyoruz, ruhlarý þad olsun." kurarak 'Çanakkale Geçilmez' sözünün nasýl geçerli olduðunu ispatladýklarý- Köy Enstitüleri nin kapatýlmasý aydýnlanmayý bitirdi Ýskilip Kalesi nin surlarýnda yýkýlmalar meydana geldi. Eðitim Kurumlarýnda Çocuk Bakým Odalarý Ýhtiyacý Projesi nin tanýtýmý yapýldý. Ýlhan Yaþar Eðitim Ýþ Çorum Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, Köy Enstitüleri nin 75. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Köy Enstitüleri nin kuruluþu hakkýnda bilgi veren Yaþar, konuya iliþkin açýklamasýnda þunlarý söyledi; Köy Enstitüleri, savaþtan çýkmýþ, viraneye dönmüþ, yanmýþ, yakýlmýþ Anadolu ile yoksullukla, cehaletle boðuþan Anadolu insanýný uyandýrma, ayaða kaldýrma, uygar bir Türkiye yaratma projesiydi. Öðrenciler; öðreniyor, öðrendiklerini uyguluyor ve üretiyordu. Bu dönemde köy çocuklarý eðitildikten sonra köylerine tarýmda, sanatta, zanaatta ve saðlýk alanlarýnda öðretmen olarak geri gönderilmiþtir. Köy Enstitülerinin baþlýca amacý kýrsal alaný kalkýndýrmak, köylüyü eðitmek ve eðitmenlerle köylüyü üretici duruma getirmekti. Yüzyýllardýr horlanmýþ köy çocuklarýndan yazarlar, þairler, müzisyenler, bilim adamlarý çýkmaya baþlamýþtý. Anadolu uyanýyordu. Köy Enstitülerinden yetiþenlerin yaktýklarý çoban ateþleri Anadolu'yu aydýnlatmaya baþlamýþtý. Ancak bu yüksek dinamizm ve Cumhuriyetçi kadronun kazandýrdýðý ivme gerici ve tutucu egemen güçlerden tepkiler almaya baþlamýþtý. Ülkenin toplumsallaþma sürecini kolaylaþtýrmak için gerçekleþtirilen Köy Enstitüleri giriþimi, kazandýðý onca olumlu sonuca karþýn dinsel deðerlerin çöküþüne neden olduðu gerekçesi ve komünizm geliyor korkutmalarýyla tamamlanamadý. Önce bilinçli olarak içi boþaltýlan ve yozlaþtýrýlan Köy Enstitüleri kapatýlarak Anadolu'nun en önemli aydýnlanma projesi ortadan kaldýrýldý. Köy Enstitüsü iþlemesini sürdürseydi, ulusal egemenlik ve ulusun tam baðýmsýzlýðý zedelenmeyecek; her yurttaþ, kul olmaktan kurtulup, ülkenin onurlu yurttaþý olma bilincine ulaþacak; laik, sosyal hukuk devletinin hizmetlerinden her yurttaþ yararlanacak; köy-kent arasý uçurum kalkacak; kadýn-erkek arasýndaki hak eþitliði yerleþecek; insan, çocuk ve emekçi haklarý tam olarak verilecekti. Bütün bunlar, Köy Enstitüsü'nün koþarak ulaþmaya çalýþtýðý ülküsel hedeflerdi. Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan Çorum'un Sungurlu ilçesinde kan baðýþý kampanyasý düzenleneceði bildirildi Nisan 2015 tarihleri arasýnda Atatürk Meydaný'nda düzenlenecek kampanya hakkýnda bilgi veren Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, saðlýk problemleri bulunmayan ve 18 yaþýný doldurmuþ tüm herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti. Saðlýklý her insanýn 3 ayda bir kan ver- SALI 21 NÝSAN Dodurga da üst yapý çalýþmalarý hýzlandý Kan baðýþý kampanyasý Elvan Küçükevcilioðlu mesinin bir sakýncasýnýn bulunmadýðýný dile getiren Küçükevcilioðlu, kan baðýþýndan önce yapýlan doktor muayenesinde kaný düþük (anemi) olan kimseden kan alýnmadýðýný belirtti. Kan baðýþý sonrasýnda AIDS, C sarýlýðý, B sarýlýðý, frengi gibi rahatsýzlýklar ve kan grubu testlerinin de ücretsiz yapýldýðýný dile getiren Küçükevcilioðlu, "Baðýþlanan kanlar gerekli olan tetkikler yapýldýktan sonra talasemi, hemofili, anemi ve lösemi hastalarýnda kullanýlmaktadýr. Kan hizmetlerinde gereken hassasiyeti göstermekteyiz, vatandaþlarýmýzdan ayný ilgiyi göstermelerini bekliyoruz. Unutmasýnlar ki bir ünite kan bir hayat kurtarabilir" (ÝHA) Engelliler Derneði nden yeni baðýþ Alaca Engelliler Derneði, Alaca da yaþayan 70 yaþýndaki Nezir Çiçek e manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Sandalyeyi teslim alan kardeþi Erdal Çiçek, dernek yetkililerine teþekkür ederken; dernek baþkaný Ahmet Görür, Hayýr yapmaktan zevk alan herkesi derneðimizin çalýþmalarýna katýlmaya, manevi kazançlarýmýza hissedar olmaya davet ediyoruz. Dodurga Yeni Mahalle, Yüzevler ve Altmýþevler de Dodurga Belediyesi, hava þartlarýnýn da elveriþli olmasýyla birlikte üst yapý çalýþmalarýna hýz verdi. Yeni Mahalle, Yüzevler ve Altmýþevler de kaldýrým çalýþmasýna baþlandý. Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, sokak ve caddelerde kaldýrým çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirterek, Bazý kesimler kilit parke iken kaldýrýmlarý betonarme yaparak hem görsel hem de yayalarýmýzýn kullanýmýnda güzel bir çalýþma ortaya çýkýyor. Þehircilik anlamýnda geliþimimiz üzerinde çalýþma çaba sarf ediyoruz. Yaklaþýk 200 bin TL lik bir çalýþmaya imza atýyoruz. Bu çalýþmalarýmýz halkýmýzýn temiz, kaliteli ve güvenli ortamda bulunmalarýný saðlamaktýr. Engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan, derneðimizin çorbasýnda tuzu olan bütün hayýrseverlerimize teþekkür ediyoruz. 70 yaþýndaki Nezir Çiçek e manuel tekerlekli sandalye hediye etti.

14 14 SALI 21 NÝSAN 2015 Hitit in rakipleri belli oldu Samsun da 1-6 Mayýs tarihlerinde yapýlacak olan Ünilig erkekler Voleybol Final Grubunda Hitit Üniversitesi nin rakipleri, Ýstanbul Üniversitesi, Manisa Celal Bayar, Çankýrý Karatekin, Erzurum Atatürk, Diyarbakýr Dicle, Erzincan Üniversitesi ve Kýrþehir Ahi Evran mücadele edecek. Kürsüye tek kategoride çýktý Ünilig Voleybol Final Grubunda Hitit Üniversitesinin muhtemel rakipleri belli oldu. Hitit Üniversitesi erkek voleybol takýmý grubunda birinci olarak final grubunda mücadele etmeye hak kazanmýþtý. 1-6 Mayýs tarihleri arasýnda Samsun da yapýlacak olan final müsabakalarýnda Hitit Üniversitesi ile birlikte Ýstanbul Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Çankýrý Karatekin Üniversitesi. Erzurum Atatürk Üniversitesi. Diyarbakýr Dicle Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi ve Kýrþehir Ahi Evran Üniversitesi takýmlarý mücadele edecek. 30 Nisan perþembe günü çekilecek kura sonucunda sekiz takým dörderli iki gruba ayrýlacak. 1 Mayýs ta Samsun Hasan Doðan Spor Salonu nda oynanacak grup maçlarý sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlan 5 Mayýs salý günü Samsun Atatürk Spor Salonu nda yarý finalde çapraz olarak karþýlaþacak. Bu maçlarý kazanan takýmlar 6 Mayýs ta þampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar. Atletizmi Geliþtirme Projesi kapsamýnda Çorum da dört ayrý kategoride yapýlan yarýþmalarda Çorum dan tek baþarý doðumlu kýzlarda takým üçüncülü olarak geldi. Bu takým 16 Mayýs ta Adana da yapýlacak Türkiye finallerinde mücadele edecek. Atletizmi Geliþtirme Projesi yarýþmalarý Bozboða kros alanýnda yapýldý Belediye Birimler futbol turnuvasýnda gruplarda mücadele devam ediyor Temizlik1: 11 - Bilgi Ýþlem: 5 : TEMÝZLÝK 1 Yasin Yýldýrým, Satýlmýþ Çýnar, Necmettin Turbay, Ömer Tuðrul Özkaya, Ahmet Çam, Murat Saydan, Bünyamin Demiray, Tuncay Yörük, Ýsmail Kayabaþ rat Saydan (Temizlik1), Yusuf Eftal (3), Mustafa Uyarý, Fatih (Bilgi Ýþlem) Kocabaþ BÝLGÝ ÝÞLEM : Mehmet Nuri Burhan, Cafer Ýpek, Mustafa Uyar, Mesut Ormancý, Serkan Demir, Yusuf Eftal, Okan Daðlý, Atilla Kýzýlarslan, Fatih Kocabaþ, Osman Tuncer Fenerci, Abdulkadir Aþýla GOLLER : Ahmet Çam (5), Yasin Yýldýrým (3), Necmettin Turbay, Bünyamin Demiray, Mu- Veteriner:5-Ýmar Þehircilik ve Yapý Kontrol:4 VETERÝNER ÝÞLERÝ : Burak Bilgen, Murat Saygýn, Vedat Pa- lamut, Muhittin Karakuþ, Ýlhami Perçin, Cemil Avcý, Nuri Fýndýk, Erhan Taþdemir ÝMAR ÞEHÝRCÝLÝK VE YAPI KONTROL : Yüksel Poyraz, Hüseyin Ersoy, Þevki Fýrat Demirer, Ýhsan Temir, Seçkin Çayýr, Yusuf Kuyumcu, Meftun Þener, Atýf Cantemir, Faruk Soysat, Muhammet Demirci GOLLER : Muhittin Karakuþ (3), Burak Bilgen, Ýlhami Perçin (Veteriner Ýþleri), Hüseyin Ersoy (2), Þevki Fýrat Demirer (2) (Ýmar Þehircilik ve Yapý Kontrol). Stareteji-Etüt Proje-Mali Hizmetler:18-Hal: 5 STARETEJÝ-ETÜT-PROJE-MALÝ HÝZMETLER : Ufuk Cancanoðlu, Þaban Piyan, Hasan Arslan, Mustafa Ölçer, Talat Tekin, Mustafa Çelenk, Köksal Çöldaþ, Burçin Tunay, Mehmet Ali Cýrýl, Ömer Maz HAL : Fatih Karakaya, Þevket Þentürk, Vehbi Aðýr, Abdülmuttalip Özenç, Cevdet Dað, Caner Avcý, Bekir Keþ, Arslan Bolat, Kerep Sur, Mustafa Öztürk, Hüseyin Tuna GOLLER : Ufuk Cancanoðlu (5), Ömer Maz (3),Talat Tekin (2), Mehmet Ali Cýrýl (2), Köksal Çöldaþ (2), Burçin Tunay (2), Mustafa Ölçer, Mustafa Çelenk (Strateji, Etüt Proje, Mali Hizmetler), Hüseyin Tuna (3), Abdülmuttalip Özenç, Caner Avcý (Hal) Atletizmi Geliþtirme Projesi 6. Bölge yarýþmalarýnýn Bölge birinciliði Bozboða Köyü koþu parkurunda yapýldý. Bölge birinciliðine sekiz ilden toplam 128 sporcu katýldý doðumlu erkeklerde Tokat'tan Haydar Aziz ferdi birinciliði kazanýrken takým birinciliðini ise Yozgat 13 puanla kazandý. Tokat'ýn takým halinde ikinci olduðu bu kategoride Ordu üçüncü Sinop dördüncü Amasya beþinci, Kastamonu altýncý Çorum yedinci olurken Samsun sekizinci oldu. Bu kategoride Çorum'dan en iyi dereceyi 17. olarak Mustafa Altani yaptý doðumlu kýzlarda ise ilk üç sýrayý Yozgat'lý sporcular aldýlar. Rümeysa Yýlmaz ferdi sýralamada birinci olurken Çorumdan en iyi sýralamayý sekizinci olan Nuriye Demir yaptý. Takým sýralamasýnda ise Yozgat 6 puanla birinciliði kazanýrken Ordu 15 puanla ikinci Çorum ise 43 puanla üçüncülüðü kazandý. Samsun ve Tokat ise 46'þar puanla dördüncü ve beþinci oldular doðumlu erkeklerde ferdi sýralamada Sinop'tan Ýsa Karabaþ ferdi birinciliði kazanýrken bu kategoride Çorum adýna en iyi dereceyi 20. olan Duran Demir yaptý. Takým sýralamasýnda Sinop 14 puanla birinci olurken Tokat 25 puanla ikinci Yozgat 30 puanla üçüncü oldu. Çorum ise takým sýralamasýnda son sýrada yer aldý doðumlu kýzlarda ise Tokat'tan Emine Eryýlmaz ferdi birinciliði kazanýrken Çorum adýna en iyi dereceyi 13. olan Yaðmur Þaðban aldý. Takým sýralamasýnda Tokat 7 puanla birinciliði kazanýrken Ordu ikinci oldu. Çorum ise takým sýralamasýnda altýncý olarak yarýþmayý tamamladý. Çorum'da dün yapýlan yarýþmalar sonunda kategorilerinde ilk üç sýrayý alan takýmlar ile ferdi olarak sýralamaya giren isimler 16 Mayýs'ta Adana'da yapýlacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandýlar. Çorum adýna finallere katýlacak tek takým ise doðumlu kýzlarda oldu. Bu takýmda Nuriye Demir, Sedef Köse, Sedanur Aydýnlý ve Beyça Çatal bulunuyor. 3. ligde þike þoku! Ünilig de finallerde mücadele eden Hitit Üniversitesi Samsun a hazýrlanýyor Spor Toto 3.Lig 2. Grupta 31 puanla 15.sýrada yer alan ve ligde çok kritik 3 maç oynayacak olan KýrmýzýBeyazlýlarda takým kaptaný Emin Çelik, geçtiðimiz hafta oynanan ve ev sahibi ekibin 2-1 kazandýðý Çine Madranspor maçý sonrasýnda süresiz kadro dýþý býrakýlmýþtý. Halide Edip Adývarspor un kurulduðu günden bu yana baþkanlýðýný yapan ve Þiþli temsilcisini çok büyük zorluklara raðmen 2. Amatör Lig'den 3.Lig'e taþýyan Sedat Cengiz, konu ile ilgili olarak kamuoyunu þok edeceke açýklamalarda bulundu. "50 BÝN TL TEKLÝF EDÝLMÝÞ" "Bir adama sevgimiz ne kadar büyük olursa nefretimiz de o kadar büyük olur" diyerek sözlerine baþlayan Cengiz þunlarý söyledi: "Çine Madranspor maçý öncesinde futbolcumuz Emin Çelik e bir kiþi tarafýndan maçý kaybetmemiz karþýlýðýnda 50 bin TL teklif edilmiþ. Futbolcu da bu teklifi takýmýmýzdan birkaç oyuncuya götürmüþ. Cuma günü bu olay geliþiyor. Allah a hamd ediyorum ki, benim futbolcularým bu teklifi anýnda reddetmiþler ancak o an için bana söylemeye de çekinmiþler. 'Baþkan ýn tepkisi nasýl olur, biz bunu nasýl anlatýrýz' diye düþünmüþ ve aralarýnda konuþup "maçý kazanýr sonra Baþkan ýn karþýsýna çýkarýz" demiþler. Hadise, maçtan sonra bize intikal etti. Futbolcularým bana geldiler ve durumu tek, tek anlattýlar. "Konu bize gelince biz de futbolcu Emin Çelik i dinlemeye karar verdik ve maalesef futbolcu görüþmemizde bu olayý kabul etti. 'Bana böyle bir teklif geldi. Paraya ihtiyacým vardý, borcum vardý o yüzden yaptým' Bizim yaptýðýmýz araþtýrmalara göre bu olaya karýþan baþka futbolcumuz yok. Emin in bizde konuyu anlatan ve kabul eden yazýlý ifadesi var. O da bizde mevcut. Olay tarafýmýzdan Türkiye Futbol Federasyonu na intikal etti. Akabinde Cumhuriyet Savcýlýðý da olaya müdahil olacak. Olayýn ardýndan kim ya da kimler var. Kiþi mi yoksa kiþiler mi var, yoksa baþkalarý mý var hepsi ortaya çýkacak Sungurlu da Yedaþ ünvanýný korudu Sungurlu Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen Kurumlararasý Voleybol turnuvasýnda bu yýlda þampiyonluðu Yedaþ kazandý. Geçen yýl olduðu gibi bu yýlda þampiyonluðu kazanan Yedaþ finalda Sungurluspor u 3-2 yenerek mutlu sona ulaþtý. Sungurlu Kaymakamlýðý tarafýndan bu yýl 2. düzenlenen Kurumlar Arasý Voleybol Turnuvasý nýn final maçýnda YEDAÞ Sungurlu Ýþletme ile Sungurluspor karþý karþýya geldi. YEDAÞ, rakibini 3-2 yenerek turnuvayý geçen sene olduðu gibi bu yýlda þampiyon tamamladý. Sungurlu Kaymakamlýðý ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Kurumlar Arasý Voleybol Turnuvasý þampiyonu YEDAÞ Sungurlu Ýþletme Þefliði oldu. Turnuvayý þampiyon olarak tamamlayan YEDAÞ, final maçýnda Sungurluspor ile karþý karþýya geldi. Oldukça çekiþmeli geçen final maçýnda YEDAÞ, Sungurluspor u 3-2 yenerek þampiyon oldu. Turnuvanýn üçüncülük maçýnda ise Halk Eðitim Spor ile Atatürk Ortaokulu karþý karþýya geldi. Halk Eðitim Spor Atatürk Ortaokulu nu 3-2 yenerek üçüncü olurken, turnuvanýn en centilmen takýmý ise Sungurlu Devlet Hastanesi oldu. Mahmut Atalay Spor Salonu nda düzenlenen final müsabakalarýný Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Emniyet Müdürü Adem Kaynak, Mal Müdürü Türkay Odabaþý, Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürü Nurettin Tanlasý ve çok sayýda vatandaþ izledi. Oynanan turnuvada dereceye giren takýmlarýn kupalarýný Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz ve diðer protokol üyeleri tarafýndan veril- Turnuvada þampiyon olan YEDAÞ ýn kupasýný kaymakam Osman Beyazyýldýz verdi

15 21 NÝSAN T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Kaçak mevkiinde arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Ýþ makinesi ve kamyon kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Organizasyon hizmeti alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Çiçek satýn alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum merkez Beydili köyü toplu yaðmurlama sulama tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 167 Saat: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Gölet ikmal inþaatý yapýmý iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 34 GJ 0190 plakalý 2010 model Volvo marka siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Engin Yedieminli Otoparký Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Yaðmurlama Sulama Tesisi yapýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü Jeotermal su isale hattý inþaatý yapýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Beton parke taþý döþeme iþi yapýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: NÝSAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý NATO Stok numaralý 680 ton kömür, linyit alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu- Hitit Üniv. Eðitim Araþtýrma Hastanesi karþýsý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Dik milli kýrýcý titreþimli elek ve ekipmanlarý satýn alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: NÝSAN Kaynakçýlar Alýnacaktýr Dolgun ücret verilecektir. Maaþ+SSK+Yemek+Servis Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur Piramit Makina (Ç.HAK:833) (Ç.HAK:828) Küçük Sanayi Sitesi 37. Sok. No: 3/A-5 Tel: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: KÝRALIK ARAÇLAR 2011 model Peugeot Boxser 15 m model Citroen Jumper 15 m3 (Ç.HAK:) ELEMAN ARANIYOR Banvit piliç ürünleri satýþýnda pazarlamacý olarak çalýþacak, ehliyeti olan lise mezunu BAY eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AKSOYLAR GIDA LTD. ÞTÝ. Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 29. Sokak (Ç.HAK:834) araçlar kiraya verilecektir. Mür. Tel: No: 38 Tel: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Mimar Sinan Mah. 2. Cad. Abide Apt. No: 19/1 adresinde bulunan bodrum kattaki dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: NÝSAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Personel hizmeti alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. km Çorum Þeker Fabrikasý Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Sýklýk Tabiat Parký yollarýna beton parke taþý yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Organizasyon hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 15 kalem yaþ sebze alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu (Org. San. Böl. 1. Cad. No: 1/E) Saat: MAYIS Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Teknik Personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Mühandislik Fakültesi yaný) (Ç.HAK:724) (Ç.HAK:603) (Ç.HAK:588) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 37 KF 404 plakalý, 1999 model Ford marka, Cargo 2520 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 512 ada no, 23 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Karakeçili Mah. Mahalle/Mevkii, 1 nolu baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: SATILIK HOBÝ BAHÇESÝ Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yemek daðýtým elemaný ve bulaþýkçý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. CADI KAZANI CAFE YEMEK Ýnönü Cad. Kiðýlý Maðazasý üstü, Kubbeli Camii yaný (Ç.HAK:824) SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye (Ç.HAK:830) (Ç.HAK:806) (Ç.HAK:771) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda 25 senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. OSB YANINDA SATILIK ÇÝFTLÝK Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanýnda 2 bin m 2 si kapalý, toplam 6 bin 200 metrekare alana sahip tavuk çiftliði sahibinden satýlýktýr. Ýmalatçýlar için uygun olan tesiste kuyu ve (Ç.HAK:791) trafo bulunmaktadýr. Ýrt. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahpsen yapýlmasý rica olunur. Baþer Makina (Ç.HAK:794) Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13 Tel: Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþvuracak adaylarýn yanlarýnda fotoðraf getirmeleri önemle rica olunur. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: (Ç.HAK:823) AÞÇI-AÞÇI YARDIMCILARI ALINACAKTIR Yeni tesisimizde çalýþtýrýlmak üzere Toplu yemek sektöründe deneyimli, * Ekip çalýþmasýna yatkýn, hijyen kurallarýna önem veren, * Aktif ve dinamik çalýþabilecek, * Gramaj ve menü bilgisine sahip, BAY Aþçý ve BAY-BAYAN Aþçý yardýmcýlarý alýnacaktýr. KARAKAÞLAR GRUP Çevreyolu üzeri Ýskilip kavþaðý No:184 ARÇELÝK-MERÝNOS PLAZA ÇORUM Tel: Devren Kiralýk Can Oto Týr-Kamyon Yýkama ve Yaðlama Devren Kiralýktýr. Adres: Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý Býyýkoðlu Dinlenme Tesisleri Turkuaz Petrol Ýrtibat: Nihat Can Izgara Ustasý Aranýyor Deneyimli Adana ve ýzgara ustasý aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Asmalý Ocakbaþý Karakeçili Mah. Kültür Sok. Ýstikbal Mobilya Karþýsý Tel: (Ç.HAK:836) SALI 21 NÝSAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Firmamýz oto lastik bölümünde çalýþtýrýlmak üzere, Askerliðini yapmýþ tecrübeli, Sökme Takma Balans Ustasý alýnacaktýr (Ç.HAK:797) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Erdem Otomotiv San. Tic. Ltd. Þti SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pazarlama konusunda deneyimli, 30 yaþýný aþmamýþ, B sýnýfý ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, sanayi ürünleri konusunda tecrübeli, kefil verebilecek, maaþ+prim çalýþacak bay eleman alýnacaktýr. Koloðlu Makina Hýrdavat (Ç.HAK:727) (Ç.HAK:784) Aþaðý San. 6. Çelik Sok. No: 32 Mür. Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ Deðeri: TL KÝRALIK DAÝRE AKKENT TOKÝ de (Ç.HAK:380) SATILIK ARSA Küçük Sanayi Sitesinde Ada: 1434, Parsel: 8, 941 m2 arsa sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:837) m2 Mür. Tel:

16 20. ASGD Orta Kuþak a baþvurular devam ediyor Maç öncesi taraftara leblebi Çorum Belediyespor zorlu Batman Petrolspor maçý öncesinde tribündeki taraftarlara leblebi ikram etti. Kýrmýzý Siyahlý futbolcular serenomi için sahaya çýktýklarýnda özel olarak hazýrlanan küçük paketlerdeki tribündeki Batman'lý taraftarlara attýlar. Çorum Belediyespor'lu futbolcularýn bu jesti tribünden alkýþ aldý. Evinde kazanmak isteyen rakibi önünde kýrmýzý siyahlý takým son dakika golü ile de olsa üç puaný alarak play-off umutlarýný devam ettirirken ev sahibi takým evinde maðlup olmanýn üzüntüsünü yaþadý. Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl 20. si düzenlenecek olan Geleneksel Orta Kuþak Futbol Turnuvasý na baþvurular devam ediyor. ASGD Çorum Þubesi nden yapýlan açýklamaya göre, gelen talep üzerine, turnuva bu yýl 30 yaþ üstü ve 45 yaþ üstü olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. 30 yaþ üstü kategorisinde 1985 ve daha önce doðanlar, 45 yaþ üstü kategorisinde ise 1975 ve daha önce doðanlar oynayabilecek. 30 yaþ üstü kategorisi ayrý, 45 yaþ üstü kategorisi maçlarý ayrý oynanacak. Turnuvada geçtiðimiz yýl lisans çýkartýlan sporculardan fotoðraf istenmezken, turnuvada bu yýl ilk kez forma giyecek olan sporcularýn baþvuru yaparken fotoðraf getirme zorunluluðu bulunuyor. Öte yandan turnuvaya katýlacak takýmlar doktor raporu yerine turnuva baþlamadan önce tertip kuruluna taahhütname verme zorunluluðu bulunuyor. Turnuvaya baþvurular, Okan Ateþ ( ), Hüseyin Aþkýn ( ), Muhasip Halil Öztürk ( ), Ali atan ( ) ve Yusuf Ýslam Kaya ya ) yapýlabilecek. Turnuva için baþvurular 30 Nisan da sona erecek olup, teknik toplantý 2 Mayýs ta yapýlacak. Takým sayýlarýna göre statüler ve turnuva- SALI 21 NÝSAN 2015 Kaldý üç final maçýmýz Batman deplasmanýnda ilk yarýda mükemmel bir futbol oynadýklarýný ve net 3-4 pozisyon bulduklarýný barlardan yararlanamadýklarýný belirten Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal Ýkinci yarýda aþýrý sýcak hava nedeniyle oyundan düþtük. Beraberlik golünü yedikten sonraki baskýmýz son dakikada olsa üç puaný getirdi. Play-off hedefinden kopmadýk ve yarýþa devam ediyoruz Ýncedal, Batman yönetim, futbolcu ve taraftarlarýna centilmenliklerinden dolayý Halil ÖZTÜRK Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Batman deplasmanýnda play-off hedefine ulaþmak için çok önemli bir galibiyet aldýklarýný bu üç puan kadar maç boyunca centilmence mücadele eden rakip takým futbolcularýný ve Batman taraftarlarýna teþekkür ediyorum' Play-Off hedefine ulaþmak için kazanmaktan baþka çarelerinin olmadýðý Batman maçýna bu bilinçle çýktýklarýný ve ilk yarýda mükemmele yakýn bir futbol ortaya koyduklarýný belirten Ýncedal 'Bu devrede maçý 3-4 farklý öne geçecek pozisyonlarý bulduk. Ancak son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca maçý kopartamadýk. Ýkinci yarýda ise çok aþýrý sýcak altýnda her iki takým futbolcularýnýn da oyundan düþmeye baþladýlar. Maçý kontrolümüzde götürürken hiç olmadýk bir pozisyonda penaltýdan yediðimiz golle skor eþitlendi. Son Çorum Belediyespor bir günlük iznin ardýndan Gaziosmanpaþa ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna bugün baþlýyor. Batman Petrolspor bölümde hücumsal deðiþiklikler yaparak maçý çevirmeye çalýþtýk ve bu bölümdeki baskýmýz sonucunda son dakikada da olsa galibiyet golünü buldu. Ben öncelikli çok aþýrý sýcak havada oynanan maçta iki takým futbolcularýn ýda verdikleri mücadeleden dolayý kutluyorum. Batman'a gittiðimiz andan ayrýldýðýmýz ana kadar centilmence ilgi gösteren ve maç sonunda futbolcularýmýzý alkýþlayarak soyunma odasýna gönderen taraftarlara teþekkür ediyorum. Yönetim Kurulu'na da ilgisinden dolayý teþekkür ediyorum. Daha önce dediðimiz gibi beþ final maçýmýz vardý ikisini geride býraktýk þimdi üçü kaldý. Bugünden itibaren Batman maçýný unutup Gaziosmanpaþa maçýna motive olacaðýz. Zor bir maç daha bizi bekliyoruz. Bu bilinç içinde hafta boyunca rakibe göre hazýrlýklarýmýzý yapacaðýz ve bu maçýda kayýpsýz geçerek son iki haftaya istediðimiz yerde GOP hazýrlýðý bugün baþlýyor Ýsbir den saha teþekkürü Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir ilçenin 556 yýllýk hayali olan futbol sahasýnýn yapýmý için katký veren tüm ilçe halký adýna teþekkür etti. Baþkan Ýsbir, geçtiðimiz hafta içinde Ankara'da Spor Toto Genel Müdürlüðüne giderek Teþkilat Baþkaný Mehmet M. Kasapoðlu ile 708 bin liralýk protokolü imzaladý. Belediye Baþkaný Taner Ýsbir Ortaköyspor'un 16 yýldýr faal olduðunu saha yokluðu nedeniyle sekiz yýl liglere katýlmadýðýný göreve geldikten sonra bu sorunu çözmek için ilk olarak kulübün ismini Ortaköy Belediyesi Þapinuvaspor yaptýklarý ve lige katýldýklarýný belirterek 'Grup maçlarýný kayýpsýz olarak kapatan takýmýmýz final grubuna yükseldi. Her konuda destek saðladýðýmýz takýmýmýz maalesef ilçede saha olmadýðý için maçlarýný farklý sahalarda oynamak zorunda kalýyordu. Býrakýn futbol sahasýný ilçemizde spor yapacak alan bile yoktu, Bizde acil projelerimiz arasýna bu sorunu aldýk ve milletvekillerimize bildirdik. Salim Uslu bizzat kendisi ile birlikte Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç ile görüþtü ve sorunun çözümünde en önemli adýmý attýk. Daha sonrada Spor Toto Genel Müdürlüðü ile yaptýðýmýz anlaþma ile sahanýn yapýmýnýn önünde hiç bir engel kalmadý. Ortaköy adýna son derece mutlu ve sevinçliyiz. Bu hizmetin bize getirilmesinde katký veren Bakanýmýz Akif Çaðatay Kýlýç'a TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya Tesisler Daire Baþkaný Salih Kaplan'a ve Spor Toto Teþkilat Baþkanýmýz Mehmet M. Kasapoðlu'na ve Ortaköy Ýlçe halký adýna çok teþekkür ediyorum' deplasmanýndan pazartesi sabaha karþý dönen ve dünü dinlenerek geçiren kýrmýzý siyahlý takým bugün saat da Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla Gaziosmanpaþaspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak. Belediyespor da cezalý Ýmam bu maçta forma giyemeyecek. Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi güreþçisi Sefa Oypan yýldýz grekoromen milli takým hazýrlýk kampýna katýldý. Pazar günü Antalya Kemer Rose Hotel de baþlayan ve 3 Mayýs a kadar sürecek olan kampta Sefa Oypan ile birlikte 63 güreþçi bu yýl Sýrbistan ve Bosna Hersek te yapýlacak olan Avrupa ve Dünya Þampiyonasýna hazýrlanacaklar. Harun AKKAYA Yalova da devam eden Okullu Yýldýzlar Türkiye Badminton Þampiyonasýnda Osmancýk Ortaokulu çeyrek finalde mücadele ediyor. Antrenör Ümit Gökgöz ve sporcular Ceren Özdemir, Þeyda Kaya, Fatmagül Sezer, Özlem Þuye Kayar ve Ayþegül Dikici den oluþan kadrosuyla mücadele ediyor. Ýlk turda Erzincan Mehmetcik Ortaokulu na yenilen Osmancýk Ortaokulu Bursa 80. Yýl Cumhuriyet ve Adana Mehmet Adil Ýkiz Ortaokulu nu yenerek gruptan ikinci olarak Sefa Oypan yýldýz Milli Takým kampýnda Ortaokulu Yalova da bugün finale yükselmek için mücadele edecek Osmancýk Ortaokulu yarý finalde Yalova da devam eden okullu yýldýzlar badminton Türkiye finallerinde Osmancýk Ortaokulu kýz takýmý grup ve çeyrek gruplardan ikinci çýkarak yarý finale yükseldi. Temsilcimiz bugün Erzincan önünde final Sefa Oypan çeyrek final grubuna yükseldi. Çeyrek final grubunda temsilcimiz Osmancýk Ortaokulu, Osmaniye Düziçi Ýrfanlý, Ýstanbul Havuzbaþý A. Baykan ve Adýyaman Gölbaþý Cumhuriyet Ortaokullarý ile B grubunda yer aldý. Dün sabah seansýnda çeyrek final grubunda ilk maçýnda Osmaniye temsilcisini 3-2 yenerek baþlayan Osmancýk Ortaokulu ikinci maçýnda Ýstanbul temsilcisine 3-2 yenildi. Grupta son maçýnda akþam seansýn- Çorum Belediyespor güreþçisi Fatih Erdin büyükler serbest güreþ milli takým kampýna katýldý. Bolu Aladað da pazar günü baþlayan ve 9 Mayýs a kadar devam edecek olan Büyükler Serbest Güreþ milli takým kampýnda 86 Kg da Fatih Erdin terk dökecek. Aladað Kamp Eðitim tesislerinde 20 gün boyunca kondisyon ve teknik aðýrlýklý antrenman yapacak olan milli takým Haziran ayý içinde Azerbaycan da yapýlacak olan 1. Avrupa Oyunlarýnda 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarý için kota mücadelesi verecekler. da Adýyaman Gölbaþý ný 5-0 la geçen Osmancýk Ortaokulu grup ikincisi olarak yarý finale yükseldi. O s m a n c ý k Ortaokulu bugün sabah ayný grupta mücadele ettiði ve yenildiði Erzincan Mehmetcik Ortaokulu ile finale yükselmek için karþýlaþacak. Bu maçý kaybetmesi halinde ise Ýstanbul ve Bursa temsilcilerinin oynayacaðý yarý final maçýný kaybeden takýmla üçüncülük dördüncülük maçý oynayacak. Fatih Erdin Aladað da büyükler kampýnda Fatih Erdin

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı