½üpheli alacaklar, nitelik ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "½üpheli alacaklar, nitelik ve"

Transkript

1 YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale geldi i kesin olarak bilinmeyen, buna kar¾ l k k smen tahsil olana kalmayan alacaklard r. (1) ½üpheli hale gelen alacaklar için Vergi Usul Kanunu nun 323 ncü maddesine göre kar¾ - l k ay rma imkan bulunmaktad r. ½üpheli alacak kar¾ l, bilanço esas na göre defter tutan ticari ve zirai kazanç sahiplerine, ticari veya zirai faaliyetleri ile ilgili alacaklar nedeniyle do mu¾ veya do mas muhtemel zararlar n, dönemsellik gere i kar¾ l k ay rmak suretiyle dönem kazanc n n tespitinde dikkate alma imkan veren bir düzenlemedir. Bir alaca a ¾üpheli alacak kar¾ l ayr lmas nda alaca n yurtiçinden veya yurtd ¾ ndan olmas n n bir önemi bulunmamaktad r. Ancak borçlusu yurtd ¾ nda olan alacaklar n Vergi Usul Kanunu na göre ¾üpheli say lmas n sa layacak, dava ve icra takibi gibi i¾lemler usul ve tevsik bak m ndan farkl l k göstermektedir. Yurtd ¾ ndan olan alacaklar n ¾üphelilik durumu ve bu alacaklar için ¾üpheli alacak kar¾ l ayr lmas yaz - m z n izleyen bölümlerinde ele al nacakt r. 2. GENEL OLARAK ½ÜPHEL ALA- CAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI 2.1. ½üpheli Alacak Kar¾ l Uygulamas n n Kanuni Dayana Vergi Usul Kanunu nun 323. maddesi hükmü: Ticari ve zirai kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak ¾art yla; (1) Salih ÖZEL, Döviz Cinsinden ½üpheli Alacaklar ve Uygulama Örnekleri, Yakla¾ m, say :128, s

2 1. Dava veya icra safhas nda bulunan alacaklar; 2. Yap lan protestoya veya yaz ile bir defadan fazla istenilmesine ra men borçlu taraf ndan ödenmemi¾ bulunan dava ve icra takibine de meyecek derecede küçük alacaklar; ¾üpheli alacak say l r. Yukar da yaz l ¾üpheli alacaklar için de erleme gününün tasarruf de erine göre pasifte kar¾ l k ayr labilir. Bu kar¾ l n hangi alacaklara ait oldu- u kar¾ l k hesab nda gösterilir. Teminatl alacaklarda bu kar¾ l k teminattan geri kalan miktara inhisar eder. ½üpheli alacaklar n sonradan tahsil edilen miktarlar tahsil edildikleri dönemde kâr - zarar hesab na intikal ettirilir ½üpheli Alacak Kar¾ l Ay rmak çin Aranan ½artlar Alacak Ticari veya Zirai Kazanc n Elde Edilmesi ve dame Ettirilmesi le lgili Olmal d r Bir alaca n ¾üpheli alacak olarak de erlendirilmesi için ¾art ticari ve zirai kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olarak gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifas kar¾ l olarak do mu¾ olmas gerekmektedir. Bu ¾art 323. maddede aç kça hüküm alt na al nm ¾t r. Ticari ve zirai kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile do rudan ilgili olmayan alacaklar, ¾üpheli hale gelse dahi alacaklar için ¾üpheli alacak kar¾ l ayr lmas mümkün de ildir. Alaca n ticari veya zirai kazanc n elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olmas, alaca n mutlaka daha önce gelir veya has lat yaz lan bir alacak olmas n gerektirmez. Di er ticari ili¾kilerden do an alacaklar için de kar¾ l k ayr labilir. Ancak, alacak ile ticari veya zirai kazanc n elde edilmesi ve idamesi aras nda do rudan bir illiyet ba n n bulunmas gerekir. Alacak Ticari veya Zirai Kazanc n Bilanço Usulünde Defter Tutulmal d r ½üpheli alacak kar¾ l, sadece bilanço usulünde defter tutan ticari ve zirai kazanç sahibi mükellefler taraf ndan ayr labilir. Vergi Usul Kanununun 323. maddesinde aç kça yazmamakla birlikte, kar¾ l k ayr lmas sadece bilanço esas na göre defter tutan mükellefler için mümkün oldu undan, i¾letme hesab esas na göre defter tutanlar n, basit usulde vergilendirilenlerin, serbest meslek kazanç defteri tutanlar n ¾üpheli alacak kar¾ l ay rmalar mümkün de ildir. Alacak Dava veya cra Safhas nda Bulunmal d r Bir alaca n ¾üpheli hale gelmi¾ say lmas ve gider yaz labilmesi için Kanun da belirtilen ¾artlardan birisi de alaca n dava veya icra safhas nda olmas d r. Alacakl ile borçlu aras nda alaca n varl, tutar veya vadesi konusunda bir anla¾mazl k do mu¾ ve alaca n mahkemede dava konusu edilmi¾ olmas veya icra takibine giri- ¾ilmi¾ bulunmas hallerinde alacak ¾üpheli hale gelmi¾tir. Alaca n varl - n ispat ve tahsili için mahkemeye dava açmak üzere dilekçenin veya icra dairesine yap lan takip talebinin kayda geçmesi alaca n dava ve icra safhas na intikalini gösterir. 75

3 Ancak yaln zca ¾ekli olarak dava aç lmas ve takibe ba¾lanmas ¾üpheli alacak kar¾ l ay rmak için yeterli de ildir. Bu takibin ciddi ve inand r c olmas gerekmektedir. Dava veya icra takibinin ciddi olarak takip edilmemesi nedeniyle, dosyas takipten dü¾en alacak, ¾üpheli alacak kabul edilemez. Alacak Ticari veya Zirai Kazanc n Yap lan Protestoya veya Yaz yla Bir Defadan Fazla stenilmesine Ra men Borçlu Taraf ndan Ödenmemi¾ Bulunan Alacak Dava ve cra Takibine De meyecek Derecede Küçük Olmal d r Dava veya icra safhas nda olmakla birlikte, dava ve icra takibine de meyecek derecedeki küçük alacaklar için protesto yap lmas veya alaca n yaz ile bir defadan fazla istenmesine ra men tahsil edilememi¾ olmas ¾üpheli hale gelmesi için yeterli olacakt r. Yap lan protestoya veya yaz yla bir defadan fazla istenilmi¾ olmas na ra men, borçlu taraf ndan ödenmemi¾ bulunan, dava ve icra takibine de meyecek derecede küçük alacaklarda miktar n belirlenmesinde esas al nacak kriter konusunda, Vergi Usul Kanunu nda bir belirleme yap lmam ¾t r. Ancak 284 seri no lu Vergi Usul Kanunu genel tebli inde, yap lan protestoya veya yaz ile bir defadan fazla istenilmesine ra men borçlu taraf ndan ödenmemi¾ bulunan dava ve icra takibine de meyecek derecede küçük alacaklar n belirlenmesinde her bir ki¾i veya kurum itibariyle alaca n takibi için yap lmas gereken avukatl k ücreti, noter ve posta masraf, yarg harc gibi giderlerin toplam n n dikkate al nmas gerekti i aç klamas na yer verilmi¾tir. 3. YURTDI½INDAN OLAN ALA- CAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Bir alaca n Vergi Usul Kanunu a¾ s ndan ¾üpheli alacak olarak de erlendirilmesi için gereken yukar da say lan ¾artlar n tamam yurtd ¾ ndan olan alacaklar içinde geçerlidir. Ancak alaca n ¾üpheli alacak say lmas için gereken en önemli unsurlardan birisi olan dava ve icra takibi yurtd ¾ alacaklar için farkl l k göstermektedir. Yurtd ¾ ndan olan alacaklarla ilgili ihtilaflarda davan n aç lmas gereken yetkili mahkemenin belirlenmesi bu aç dan önem arz etmektedir Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanuna Göre Dava Aç lmas Gereken Yetkili Mahkemenin Tespiti Yabanc l k unsuru ta¾ yan özel hukuka ili¾kin i¾lem ve ili¾kilerde uygulanacak hukuka ili¾kin düzenlemeler 2675 say l Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun (2) ile yap lm ¾t r. Yurtd ¾ ndan olan alacaklarla ilgili ihtilaflarda dava aç lmas gereken yer bu kanun hükümlerine göre tespit edilecektir. Sözkonusu kanunun 1 inci maddesinde yabanc l k unsuru ta¾ yan özel (2) 22 May s tarihli ve say l Resmi Gazetede yay mlanm ¾t r. 76

4 hukuka ili¾kin i¾lem ve ili¾kilerde uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletleraras yetkisi, yabanc kararlar n tan nmas ve tenfizinin, bu kanunla düzenlendi i belirtilmi¾tir. Ayn madde de Türkiye Cumhuriyetinin taraf oldu u milletleraras sözle¾me hükümlerinin sakl oldu u hüküm alt na al nm ¾t r. Kanunun 24 üncü maddesi sözle¾meden do an borç ili¾kilerinde tabi olunacak hukuka ili¾kin düzenlemeleri içermektedir. Bu maddeye göre; sözle¾meden do an borç ili¾kileri taraflar n aç k olarak seçtikleri kanuna tabidir. Taraflar n aç k olarak bir kanun seçmemi¾ olmalar halinde borcun ifa yeri hukuku, borcun ifa yerinin birden fazla olmas halinde borç ili¾kisinin a rl n te¾kil eden edimin ifa yeri hukuku, bu yerin de tespit edilemedi- i hallerde ise, sözle¾menin en yak n irtibat halinde bulundu u yer hukuku uygulanacakt r. Kanunun 31. maddesinde ise Yer itibariyle yetkinin kamu düzeni veya münhas r yetki esas na göre tayin edilmedi i hallerde, taraflar aralar ndaki yabanc l k unsuru ta¾ yan ve borç ili¾kilerinden do an uyu¾mazl n yabanc bir devlet mahkemesinde görülmesi konusunda anla¾abilirler. Yabanc mahkemenin kendisini yetkisiz saymas halinde dava yetkili Türk mahkemesinde görülür. hükmü yeralmaktad r say l kanunun 24 üncü maddesi hükmüne göre yurtd ¾ ndan olan alacaklarla ilgili ihtilaflarda e er alacak bir sözle¾meye dayan yorsa; Öncelikle taraflar n sözle¾mede seçtikleri kanuna göre yetkili mahkemede, Sözle¾mede taraflar ihtilaflarda geçerli olacak bir kanun seçmemi¾lerse borcun ifa yeri hukukuna göre yetkili mahkemede, Borcun ifa yerinin birden fazla olmas halinde borç ili¾kisinin a rl n te¾kil eden edimin ifa yeri hukukuna göre yetkili mahkemede, Borcun ifa yerinin belirlenemedi- i durumda sözle¾menin en yak n irtibat halinde bulundu u yer hukukuna göre yetkili mahkemede, Dava aç lmas gerekmektedir. Kanunun yukar da yer verilen 31 inci madde hükmüne göre ise yetkinin kamu düzeni veya münhas r yetki esas na göre tayin edilmedi i durumlarda taraflar aralar ndaki yabanc l k unsuru ta¾ yan ve borç ili¾kilerinden do an uyu¾mazl n yabanc bir devlet mahkemesinde görülmesi konusunda anla¾abileceklerdir. Ya - banc mahkeme kendisini yetkisiz saymas halinde davan n yetkili Türk mahkemesinde aç lmas gerekmektedir. Yurtd ¾ ndan olan alacaklar genellikle yabanc l k unsuru ta¾ yan alacaklard r. Yurtd ¾ ndan olan alacaklar n Vergi Usul Kanunu aç s ndan ¾üpheli hale getirecek en önemli unsur alaca- n dava ve icra safhas nda olmas d r. Bu alacaklar n Vergi Usul Kanununa göre ¾üpheli alacak say labilmesi ve kar¾ l k ayr labilmesi için alaca n 2675 say l kanunun yukar da aç klanan hükümlerine göre yetkili mahke- 77

5 mede dava konusu yap lmas gerekmektedir Milletleraras Tahkim Kanununa Göre Tahkime Ba¾vurulan Alacaklar n ½üpheli Hale Gelmesi Milletleraras tahkime ili¾kin usul ve esaslara ili¾kin düzenlemeler 4686 say l Milletleraras Tahkim Kanunu (3) ile yap lm ¾t r. Sözkonusu kanunun 1. maddesinde, bu kanunun yabanc l k unsuru ta¾ yan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendi i veya bu kanunun hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildi i uyu¾mazl klar hakk nda uygulanaca- hükme ba lanm ¾t r. Kanunun 2. maddesinde, A¾a - daki hallerden herhangi birinin varl -, uyu¾mazl n yabanc l k unsuru ta- ¾ d n gösterir ve bu durumda tahkim, milletleraras nitelik kazan r. 1. Tahkim anla¾mas n n taraflar - n n yerle¾im yeri veya ola an oturma yerinin ya da i¾yerlerinin ayr devletlerde bulunmas. 2. Taraflar n yerle¾im yeri veya ola- an oturma yerinin ya da i¾yerlerinin; a) Tahkim anla¾mas nda belirtilen veya bu anla¾maya dayanarak tespit edilen hallerde tahkim yerinden, b) As l sözle¾meden do an yükümlülüklerin önemli bir bölümünün ifa edilece i yerden veya uyu¾mazl k konusunun en çok ba lant l oldu u yerden, ba¾ka bir devlette bulunmas. 3. Tahkim anla¾mas n n dayana n olu¾turan as l sözle¾meye taraf olan ¾irket ortaklar ndan en az birinin yabanc sermayeyi te¾vik mevzuat na göre yabanc sermaye getirmi¾ olmas veya bu sözle¾menin uygulanabilmesi için yurt d ¾ ndan sermaye sa lanmas amac yla kredi ve/veya güvence sözle¾meleri yap lmas n n gerekli olmas. 4. Tahkim anla¾mas n n dayana n olu¾turan as l sözle¾me veya hukukî ili¾kinin, bir ülkeden di erine sermaye veya mal geçi¾ini gerçekle¾tirmesi. Hükmü yeralmaktad r. Tahkim anla¾mas kanunun 4. maddesinde taraflar n, sözle¾meden kaynaklans n veya kaynaklanmas n aralar nda mevcut bir hukuki ili¾kiden do mu¾ veya do abilecek uyu¾mazl klar n tümünün veya baz lar n n tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yapt klar anla¾mad r. Tahkim anla¾mas, as l sözle¾meye konan tahkim ¾art veya ayr bir sözle¾me ile yap labilir. ½eklinde tan mlanm ¾t r. Kanunun 10 maddesinin (A) bendinde ise Taraflar aksini kararla¾t rmad kça tahkim davas, hakemlerin seçimi için asliye hukuk mahkemesine veya taraflar n anla¾mas na göre hakem seçecek olan ki¾i, kurum veya kurulu¾a ba¾vuruldu u ve e er anla¾maya göre hakemlerin seçimi iki tarafa ait ise, davac n n hakemini seçip kendi hakemini seçmesini di er tarafa bildirdi i; anla¾mada hakem veya hakem kurulunu olu¾turan hakemlerin ad ve soyadlar belirtilmi¾ ise, uyu¾mazl n tahkim yoluyla çözülmesi talebinin kar¾ tarafça al nd tarihte aç lm ¾ say l r. Taraflardan biri, mahkemeden ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz karar al- (3) 5 Temmuz 2001 tarihli ve say l Resmi Gazetede yay mlanm ¾t r. 78

6 m ¾ ise otuz gün içinde tahkim davas - n açmak zorundad r. Aksi halde ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kendili- inden ortadan kalkar. Hükmü yeralmaktad r say l Milletleraras Tahkim Kanunu uyar nca, hakem yarg lamas neticesinde verilecek kararlar n uyu¾mazl n esas na ili¾kin olarak kesin hüküm niteli i ta¾ d söylenebilir. (4) Yabanc l k unsuru ta¾ yan ve uyu¾mazl klar n tahkim yolu ile çözümlenmesi öngörülmü¾ bulunan sözle¾melerle ilgili alacaklar n, 4686 say l kanunun 10. maddesine göre tahkim davas n n aç lm ¾ say ld zamanda, ¾üpheli hale geldi inin kabulü gerekmektedir. Bu tür alacaklar için tahkim davas n n aç lm ¾ say ld tarih itibariyle ¾üpheli alacak kar¾ l ayr labilir. (5) 4. SONUÇ Vergi Usul Kanunu nun 323. maddesine göre; dava veya icra safhas nda bulunan alacaklar ile yap lan protestoya veya yaz ile bir defadan fazla istenilmesine ra men borçlu taraf ndan ödenmemi¾ bulunan dava ve icra takibine de meyecek derecede küçük alacaklar için kar¾ l k ayr labilecektir. Bir alaca a ¾üpheli alacak kar¾ l ayr lmas nda alaca n yurtiçinden veya yurtd ¾ ndan olmas n n bir önemi bulunmamaktad r. Ancak ¾üpheli alacak kar¾ l ay rmak için gereken ¾artlar n yerine getirilmi¾ olmas gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu aç s ndan alaca ¾üpheli hale getiren en önemli husus alaca n dava veya icra safhas nda olmas d r. Yurtd ¾ ndan olan alacaklarla ilgili ihtilaflarda dava aç lmas gereken yer 2675 say l Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun hükümlerine göre tespit edilecektir. Bir alaca n Vergi Usul Kanununa göre ¾üpheli alacak say labilmesi ve kar¾ - l k ayr labilmesi için alaca n 2675 say l kanun hükümlerine göre yetkili mahkemede dava konusu yap lmas gerekmektedir. Yabanc l k unsuru ta¾ yan ve uyu¾mazl klar n tahkim yolu ile çözümlenmesi öngörülmü¾ bulunan sözle¾melerle ilgili alacaklar, 4686 Say l Milletleraras Tahkim Kanununun 10. maddesine göre tahkim davas n n aç lm ¾ say ld zamanda, ¾üpheli hale gelmektedir. Bu tür alacaklar için tahkim davas n n aç lm ¾ say ld tarih itibariyle ¾üpheli alacak kar¾ l ayr labilecektir. (4) Nedim TÜRKMEN, Milletleraras Tahkim Kanunu Uyar nca Tahkime Ba¾vurulan Alacaklar çin ½üpheli Alacak Kar¾ l Ayr labilir, Vergi Sorunlar Dergisi, say : 159, s. 77. (5) N. Türkmen, a.g.m., s

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine Dönemsellik kavram, iflletmelerin s n rs z say lan yaflam sürelerinin s n rl uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar n n di- er dönemlerden ayr olarak saptanmas n ifade eder.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde KURUMLARIN OLA AN T CAR FAAL YETLER DOLAYISIYLA OLUfiAN BORÇLANMALARIN ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESES KARfiISINDAK DURUMU Mesut KOYUNCU Bafl Hesap Uzman 1. Örtülü Sermaye Müessesesi Hakk nda Genel Bilgi: Ö rtülü

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU mali ÇÖZÜM 253 DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU Av. Dr. Filiz KESK N I. Girifl darenin taraf oldu u sözleflmelerden do an alacaklar n AATUHK

Detaylı

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI Murat ARSLAN G R evletin ki ilerle olan ve vergilendirmeden do an ili kilerine vergi Dhukuku ili kisi denilmektedir. Bu ili kide zaman zaman uyu mazlıklar

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı