Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M"

Transkript

1 Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

2 Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : Bask - Ocak STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da- t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Seda Ozalit Kurumsal Dijital Kopyalama Merkezi San. ve Tic. Ltd. fiti. Burhaniye Mah. Abdullah A a Cad. Çulha fl Merkezi No: 12 : Nur Baylav Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Sevgili Anne ve Babama...

4

5 ÖNSÖZ Bu çal flman n konusunun seçiminde vermifl oldu u fikir ve destek için Avukat Caroline Ryan a içten teflekkür ederim. Çal flmam hakk nda içerik ve flekil aç s ndan yapm fl oldu u elefltirilerle katk da bulunan, beni sistemli çal flmaya yönlendiren tez dan flman n Prof. Dr. Yalç n Çakal r a çok teflekkür ederim. Çal flmam s ras nda yapm fl olduklar de erli yorumlar, destek ve yard mlar için Sn. Prof. Dr. Samim Ünan a, Prof. Dr. M. Fehmi Ülgener e, Prof. Dr. Ziya Ak nc ya ve Doç. Dr. Hakan Karan a sonsuz teflekkürlerimi sunar m. Çal flmamla ilgili kaynak temin etmemde benden yard mlar n esirgemeyen Avukat Seçil Ertan a, Doç. Dr. Kerim Atamer e, Dr. Semin Töner fien e ve Avukat Patrick C. Crilley e teflekkürü borç bilirim. Kerem Ertan stanbul, 04 May s 2010

6

7 Ç NDEK LER Önsöz...III çindekiler...v K saltmalar...xiii Girifl...1 Birinci Bölüm Baz Ülkelerde Deniz Hukukunda Tahkim 1. Amerika Birleflik Devletleri nde Almanya da Singapur da Çin de Fransa da...17 kinci Bölüm Deniz Hukukunda Londra da Tahkim 1. LCIA...19 I- Tarihi Geliflimi...20 II- Yap s...21 III- Tahkim Kurallar...22 IV- Model Tahkim Klozu Tahkim Kanunu...23 I- Tarihi Geliflimi...23 II- Uygulama Alan LMAA...26 I- Tarihi Geliflimi...26 II- Üyeleri...27

8 VIII III- LMAA Kurallar...28 IV- FALCA Kurallar (The FALCA Rules)...29 V- Küçük Alacaklar Usulü...31 A- Genel Olarak...31 B- Hakem Atanmas...31 C- Hakem Ücreti...32 D- Temyiz Hakk...33 VI- Orta Seviyeli Alacaklar Usulü 2009 (The LMAA Intermediate Claims Procedure 2009) CPR Avrupa Toplulu u Hukuku Tahkim Kanunu ve LMAA Kurallar Uyar nca Tahkim...35 I- Hakem Mahkemesinin Teflkili...35 A- Hakem Mahkemesinin Kaç Hakemden Oluflaca Meselesi...36 B- Hakem Atama Usulleri Hakem Mahkemesinin Tek Hakemden Oluflaca Hallerde Hakem Mahkemesinin ki Hakemden Oluflaca Hallerde Hakem Mahkemesinin Üç Hakemden Oluflaca Hallerde Hakem Mahkemesinin Üçten Fazla Hakemden Oluflaca veya Tahkimde kiden Fazla Taraf n Bulundu u Hallerde Taraflardan Biri Hakem Atama fllemine Kat lmad veya Kendi Hakemini Atamad Takdirde Uygulanacak Usul...40 II- Hukuka Ayk r Hakem Atama fllemlerine Karfl Yasal Yollar...41 III- Dava Açma Sürelerinin Kesilmesi (Interruption of Time Limits) Bak m ndan Tahkim Davas n n Aç lmas...42 IV- Tahkim Davas Açmak çin Sözleflmeyle Belirlenmifl Sürelerin Uzat lmas...44 V- Tahkim Yarg lamas Usulü...46 VI- Tahkimin Kifliye Özelli i (Privacy) ve Gizlili i (Confidentiality)...48 A- Tahkimin Kifliye Özelli i...48

9 IX B- Tahkimin Gizlili i...49 VII- Tahkim Masraflar veya Tahkim Davas yla Talep Olunan Alacaklar çin Teminat...51 A- Tahkim Masraflar çin Teminat...51 B- Tahkimde Talep Olunan Alacaklar çin Teminat Dondurma Tedbirleri (Freezing Injunctions) Gemi htiyati Hacizleri (Ship Arrests)...54 VIII-Hakem Kararlar (Awards)...55 A- Hakem Kararlar n n Ba lay c l...55 B- Hakem Kararlar n n Oluflturulmas...56 C- Hakem Kararlar n n Gerekçeli Olmas...59 IX- Tahkim Masraflar n n Pay Edilmesi...60 A- Pay Edilecek Tahkim Masraflar n n Miktar n n Belirlenmesi...61 B- Tahkim Masraflar n n Pay Edilmesinde Taraflar n Davran fllar n n Etkisi...61 X- Tahkim Masraflar Bak m ndan Koruyucu Önlemler...62 A- Haklara Zarar Vermeden Yap lan Sulh Teklifleri...62 B- Aç k Sulh Teklifleri...62 C- Masraflara liflkin Olanlar Hariç Di er Haklara Zarar Vermeden Yap lan Sulh Teklifleri...63 D- Kapal Zarf Teklifleri...63 XI- Hakem Kararlar na Karfl Kanun Yollar...63 A- Hakem Mahkemesinin Yetkisine Karfl Devlet Mahkemesinde tiraz Edilmesi...64 B- A r Usule Ayk r l k Nedeniyle Hakem Karar na Karfl Mahkemede tiraz Edilmesi A r Usule Ayk r l k Sebepleri A r Usule Ayk r l n Sonuçlar...68 C- Hukuka Ayk r l k Nedeniyle Hakem Kararlar na Karfl Temyiz Yolu Temyiz Sebepleri Temyiz ncelemesi Neticesinde Mahkemenin Verebilece i Kararlar...70 D- Hakem Kararlar na Karfl Kanun Yollar nda Dikkat Edilmesi Gereken Ortak Özellikler...70

10 X XII- Uygulanacak Hukuk...71 A- Tahkim Sözleflmesine Uygulanacak Hukuk...72 B- Uyuflmazl n Esas na Uygulanacak Hukuk...75 C- Tahkim Usulü Hakk nda Uygulanacak Hukuk...76 D- Hakem Karar na Uygulanacak Hukuk...77 XIII-Hakem Mahkemesinin Yetkisine liflkin htilaflar...77 A- Hakem Mahkemesinin Kendi Yetkisi Konusunda Karar Vermesi...78 B- Tahkim Sözleflmesinin Ba ms zl...78 C- Hakem Mahkemesinin Yetkisine Karfl tirazlarda Süre S n r...79 D- Hakem Mahkemesinin Yetkisi Konusunda Devlet Mahkemesinin Karar Verme Yetkisi...80 XIV- Tahkim Sözleflmesine Ra men ngiliz Mahkemelerinde Aç lan Davalar n Durdurulmas...81 A- Durdurma Karar çin Gerekli fiartlar...82 B- Durdurma Karar Baflvurusu Usulü...82 XV- Tahkim Sözleflmesine Ayk r Olarak Yabanc Devlet Mahkemelerinde Aç lan Davalar n Engellenmesi için Tedbirler...83 A- fiartlar...83 B- Avrupa Toplulu u Hukuku Karfl s ndaki Durum...85 XVI- ngiliz veya Yabanc Hakem Kararlar n n ngiltere de Tenfizi...87 A- Hakem Kararlar n n 1996 Tahkim Kanununun 66. Maddesi Uyar nca Tenfizi...88 B Tarihli Yabanc Hakem Kararlar n n Tenfizi Hakk nda Cenevre Sözleflmesi Hükümlerine Tâbi Yabanc Hakem Kararlar n n 1996 Tahkim Kanununun 99. Maddesi Gere ince Tenfizi...89 C Tarihli Yabanc Hakem Kararlar n n Tan nmas ve Tenfizi Hakk nda New York Sözleflmesine Tâbi Hakem Kararlar n n 1996 Tahkim Kanununun 100. ve Devam Maddeleri Gere ince Tenfizi...89

11 XI Üçüncü Bölüm Deniz Hukukunda Londra da Verilen Hakem Kararlar n n Türkiye de Tan nmas ve Tenfizi 1. Uygulanacak Hükümler Görevli ve Yetkili Mahkeme Tenfiz Davas nda Sunulacak Belgeler Tenfizi Engelleyen Durumlar...95 I- Taraflar n Ehliyetsizli i...96 A- Tahkim Sözleflmesinin Taraflar n n Ehliyetine Uygulanacak Hukuk...96 B- Tahkim Sözleflmesinin Taraflar n n Ehliyetine ngiliz Hukukunun Uygulanmas n n Do uraca Sonuçlar P&I Kulüplerinin Üyelerini Temsilen Tahkim Anlaflmas Yap p Yapamayaca Meselesi Kurtarmada Kaptan n veya Donatan n Yük lgililerini Temsilen Tahkim Anlaflmas Yap p Yapamayaca Meselesi II- Tahkim Sözleflmesinin Geçersizli i A- Tahkim Sözleflmesinin Maddi Geçerlili ine Uygulanacak Hukuk B- Tahkim Sözleflmesinin fiekli Geçerlili ine Uygulanacak Hukuk C- Tahkim Sözleflmesinin Geçerlili ine ngiliz Hukukunun Uygulanmas n n Do uraca Sonuçlar Tahkim Sözleflmesi Türleri a- Sarih ve Z mni Tahkim Anlaflmalar b- Ad Hoc Tahkim Anlaflmalar c- fiarta Ba l Tahkim Anlaflmalar d- Seçimlik Hakka Ba l Tahkim Anlaflmalar Tahkim Anlaflmas n n fiekli a-yaz l fiekil b- Tahkim Anlaflmas n n Yaz l Bir Belgede Yer Almas aa- Gemi Kiras Sözleflmelerinde bb- K rkambar Sözleflmelerinde...127

12 XII cc- Yolculuk Çarteri Sözleflmelerinde dd- Zaman Çarteri Sözleflmelerinde ee- Gemi Al m Sat m Sözleflmelerinde ff- Kurtarma Sözleflmelerinde gg- Müflterek Avaryada hh- Çatmada ii- Römorkaj Sözleflmelerinde jj- Gemi Yönetimi Sözleflmelerinde c- Tahkim Anlaflmas n n Taraflar Aras nda Yaz l letilerin Teati Edilmesi Suretiyle Kurulmas d- Tahkim Anlaflmas n n Yaz yla spat Edilebilir Olmas e- Yaz l fiartlara At f Yoluyla Yaz l Olmayarak Yap lan Tahkim Anlaflmalar f- Yarg lama S ras nda Sunulan Yaz l Beyanlarla Yap lan Tahkim Anlaflmalar D- Birlefltirme (Incorporation) Yoluyla Yap lan Tahkim Anlaflmalar Genel Olarak Birlefltirme Alman Hukukunda Frans z Hukukunda Singapur Hukukunda Türk Hukukunda ngiliz Hukukunda a- Koniflmentoda Çarter Partiye Yap lan At fla Çarter Partinin Genel Olarak Hükümlerinin Koniflmento liflkisi Bak m ndan Geçerlili i aa) Koniflmentoda Hangi Çarter Partiye At f Yap ld n n Tarifi Meselesi (Description Issue) bb) Çarter Partinin Hangi Hükümlerinin Koniflmentonun Parças Haline Getirildi inin Tespiti Meselesi (Construction Issue) cc) Koniflmentoyla Birlefltirildi i Tespit Olunan Çarter Parti Hükümlerinin Dil Bak m ndan Koniflmento liflkisine Uygulanabilirli i Meselesi (Linguistic Applicability Issue)...162

13 XIII dd) Koniflmentoyla Birlefltirildi i Tespit Olunan Çarter Parti Hükümlerinin Koniflmentodaki Kay tlarla Tutars zl Meselesi (Inconsistency Issue) b- Koniflmentodaki Birlefltirme Klozu Uyar nca Çarter Partinin Tahkim Klozunun Koniflmento Hamiline Karfl Ba lay c l aa) 1996 Tahkim Kanunu Öncesinde Verilen Kararlar bb) 1996 Tahkim Kanunu Sonras nda Verilen Kararlar E- Tahkim Anlaflmas n n Belirsizli i (Uncertainty) F- Taraflar n Tahkim radesinin Aç k ve Kesin Olmamas III- Adil Yarg lanma Hakk n n hlal Edilmifl Olmas IV- Hakemlerin Yetkilerini Aflmalar V- Hakem Seçim Yöntemine veya Usule Uygulanacak Kurallara Ayk r l k VI- Hakem Karar n n Ba lay c Olmamas veya ptal Edilmifl Olmas A- Ba lay c l k Koflulu B- Hakem Karar n n ptal Edilmifl veya cras n n Geri B rak lm fl Olmas VII- Uyuflmazl n Tahkime Elveriflli Olmamas VIII-Hakem Karar n n Kamu Düzenine Ayk r Olmas A- Hakemlerin Ba ms z Olmamas B- Vekilin Özel Yetkisinin Bulunmamas C- Hakem Karar n n Gerekçesiz Olmas D- Temyiz Hakk ndan Peflinen Feragat Edilmifl Olmas E- Hakem Mahkemesinin Kendi Yetkisi Konusunda Karar Vermifl Olmas Sonuç Kaynakça Özgeçmifl...224

14

15 A.g.e. ABD b. : Bas Bkz. : Ad geçen eser KISALTMALAR : Ankara Barosu Dergisi : Bak n z C. : Cilt C.A C P R DAC E. : Esas ed. FALCA H.L HD HGK BD K. : Karar KB LCIA Lloyd s Rep. LMAA LMLN LSSA : Court of Appeal (Temyiz Mahkemesi) : Civil Procedure Rules (Medeni Usul Kurallar ) : Departmental Advisory Committee (Bakanl k Dan flma Komitesi) : Edition (Bas ) : Fast And Low Cost Arbitration (H zl ve Ekonomik Tahkim) : House of Lords (Lordlar Kamaras ) : Hukuk Dairesi m. : Madde : Hukuk Genel Kurulu : stanbul Barosu Dergisi : King s Bench (Yüksek Temyiz Mahkemesi) : London Court of International Arbitration (Londra Milletleraras Tahkim Mahkemesi) : Lloyd s Law Reports (Lloyd Hukuk Raporlar ) : London Maritime Arbitrators Association (Londra Deniz Hakemleri Birli i) : Lloyd s Maritime Law Newsletter (Lloyd Deniz Hukuku Gazetesi) : Lloyd s Standard Salvage and Arbitration Clauses (Lloyd Standart Kurtarma ve Tahkim Klozlar )

16 XVI MHB MTO No. P C Q.B Q.B.D Q.C s. : Sayfa S. : Say SGHC T. : Tarih TD UKPC UNCITRAL : Milletleraras Hukuk ve Milletleraras Özel Hukuk Bülteni : Milletleraras Ticaret Odas : Number (Say ) : Privy Council ( ngiltere Kraliyet Dan flma Meclisi) : Queen s Bench (Yüksek Temyiz Mahkemesi) : Queen s Bench Division (Yüksek Temyiz Mahkemesi) : Queen s Counsel (Kraliçe nin Dan flman ) : Singapore High Court (Singapur Yüksek Mahkemesi) : Ticaret Dairesi v. : Versus (Karfl ) vd. Vol. Y. : Y l YKD : United Kingdom Privy Council (Birleflik Krall k Dan flma Meclisi) : United Nations Commission on International Trade Law (Milletleraras Ticaret Konusundaki Birleflmifl Milletler Komisyonu) : Ve devam : Volume (Cilt) : Yarg tay Kararlar Dergisi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam

Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam Uluslararas Hukuk ve Politika Cilt 3, Say 12, ss 55-65, 2007 Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam Hakan TAfiDEM R * - P nar G RG N ** Özet

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı