CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de"

Transkript

1 CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü ve Dilovas Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de

2

3 Önsöz 3 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan Gürbulak olarak size güveniyor, sizinle büyüyoruz Künye Gürbulat Nakliyat San. Ticaret Limited fiirketi ad n Sahibi Beslen Çakan GENEL YAYIN YÖNETMEN Bülent Ural YAZI filer MÜDÜRÜ fiehmuz ÇAKAN FOTO RAFLAR Mücahit ÖKSÜZ BASKI HAZIRLIK Euro Matbaa Adres: Gaziler Mh Sk. No: 30 Gebze / Kocaeli Tel: Web: Mail: euromatreklam.com Gürbulak Nakliyat olarak müflterilerimizle aram zda olan iliflkilerimizi daha da art rmak için bu dergiyi ç karmaya karar verdik ve fluan sizlerle buluflman n mutlulu u içindeyiz. lk say m z olan bu dergimizde siz de erli müflterilerimiz, ifl ortaklar m z ve meslektafllar m za verdi imiz sözün ve gelece i yönelik sektörel hedeflerimizin özetle dergimizde yaz ya döktük... Gürbulak Nakliyat olarak Konteyner tafl mac l k sektöründe 1993 y l ndan günümüze faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz y l nda kurulan firmam z siz de erli müflterilerimizin bizlere verdi i güven ile sektörde tercih edilir marka olduk Güveninizin eseri olan Gürbulak Nakliyat 7 gün 24 saat tüm çal flan kadromuzla emrinizdeyiz. Gürbulak Nakliyat n gücünü ve kapasitesini en iyi bizlere güvenen çal flt m z kurum ve kurulufllar bilir. Marmara bölgesinde konteyner tafl mac l na bafllad m z günlerde özellikle eski ad Sedef Port olan y l port liman ndan ifl al p yapabilmek çok çetin bir iflti Dededen toruna devrald m z tafl mac l k ile ilgili bilgi ve birikimimizi gece gündüz çal flarak bugünlere getirdik. Müflterilerimize kaliteli hizmetimizi sunarken memnuniyetin yan s ra takdir ve teflekkürlerini ald m z çok say da ifl orta m z ve rakiplerimize sonsuz teflekkürlerimizi sunar z. Bugünlere gelmemize katk da bulunan, bizimle yola devam eden ifl arkadafllar m z n özveri ve disiplinli hizmetlerini esirgemeden her geçen gün istikrarl flekilde ilerlemekteyiz Kaliteli hizmet sunabilmek ad na tüm çal flan kadromuzla iflimizi severek ve sorumlulu umuzun bilinci ile çal flmalar m z sürdürmekteyiz 19 y l aflk n süredir konteyner tafl mac l nda bölgesel ve ülke genelinde sektöre yönelik yat r mlar - m z devam etmektedir

4 4 Gürbulak Ç NDEK LER Her y l sizinler birlikte büyoruz ve 8 de ftarda bulufltuk da Lojistik sektöründe Gürbulak Nakliyat ilçemizin Göz bebe i... 9 da Hedefimiz Lojistik köy kurmak ve 11 de Lojistik sektürö ve Dilovas de Konteyner tafl mac l ndaki s k n lar de Mutlu Günümüz de Oto Makas Ayçelik ten sorulur de Bizimle tan flmak ve çal flmak istermisiniz?...18 ve 19 da 73 y ld r hep zirvede ve 22 de 30 araç daha de Gür - Par Marka oldu ve 39 da Yang n tatbikat de Çal flmassam Hasta oluyorum...42 ve 43 de Personele dini kitap da t ld de 2013 e renkli giriyoruz de Personel kadromuz ve 49 da nfertilite (K s rl k) tedavisinde akupunktur (Sa l k)...50 ve 51 de 41 kere Maflallah ve 26 da Gürbulak tan Spor a destek de Söktörde Öncü...28 ve 29 da Evyapport de Gürbulak Yafll lar Unutmad ve 31 de Gürbulak gücüne güç kat yor ve 31 de Söktörün içinden geldim, sorunlar biliyorum ve 35 de Kültür Sanat Sayfas...54 ve 55 de Konteyner n k sa tarihçesi ve 57 de

5 Haberler 5 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Beslen Çakan: Her y l sizinle birlikte büyüyoruz Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan Gürbulak Nakliyat n dünü bugünü ve yar n ile ilgili olarak aç klama yapan Beslen Çakan, firman n geçmiflten günümüze do uflunu, tarihçesini ve gelecek y llardaki hedeflerini anlatt. M esle e ilk olarak 1950 li y llarda tafl mac l k sektörüyle girdi ini ifade eden Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan, uluslar aras tafl mac l k sektöründe bugüne dek pek çok deneyim yaflad klar n söyledi. Çakan, 1950'li y llarda baba mesle ine ilk olarak tafl mac l k sektörüyle bafllad k, 1979 y l nda, Mersin Liman ndan Uluslararas tafl - mac l k hizmetleri yapt k. Baflta ran ve Irak olmak üzere, Asya ülkelerine tafl mac l k iflleri gerçeklefltirdik. 1990'l y llarda gerçekleflen Körfez krizi nedeni ile Uluslararas tafl mac l k faaliyetimize son verdik y l nda ise Dilovas / Y lport ve Evyap liman ndan Marmara bölgesi ve Yurt içi geneline, Konteyner tafl mac - l na bafllad k y l nda, Gürbulak Nakliyat ad alt ndaki firmam z, müflterilerinin güven ve deste ini alarak, Konteyner tafl mac l k sektöründe baflta Marmara bölgesi olmak üzere, Yurtiçi genelinde kaliteli ve h zl hizmet sunuyor. fleklinde konufltu.

6 6 Haberler Müflteri memnuniyeti Zor flartlarda kurulduk Müflterilerinin güven olgusunu her fleyin üstünde tuttuklar n kaydeden Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan, Konteyner tafl mac l nda, geçmiflin deneyiminden yararlanan firmam z, hedeflerini belirlerken, baflta müflterilerinin güven duygusunu sa lay p, kaliteli hizmet planlar n, s f r risk ve müflteri memnuniyetine endeksliyor. Gerçekçi planlar yaparak, sektörde tercih edilir konuma gelen firmam z, baflar s - n n hakl gururunu yaflamak ve istikrarl geliflmeyi sa lamak ad na da gerekli tüm kaynaklar yaratarak, performans n sürekli olarak izleyip de erlendirmektedir diyerek müflteri memnuniyetinin önemini dile getirdi. Gürbulak sminin S rr Gürbulak Nakliyat n Konteyner tafl mac l k sektöründe kaliteli hizmetinin yan s ra, Ulaflt rma Bakanl taraf ndan istenen K-1, C-2, R-1 ve Global ( Roder ) belgelerinin de Marmara bölgesindeki tüm Gümrük Müdürlüklerinde kayd bulundu unu kaydeden Çakan, Ayr ca 1997 y l nda Gürbulak nakliyat olarak faaliyetlerine bafllad klar n ve bugüne dek çal flmalar n sürdüklerini vurgulayarak, Sektöre Yurtiçi konteyner iflleri yaparak bafllad k. Firmam z, 1979 y l nda babam z H. brahim Çakan taraf ndan kuruldu 1991 y l nda ise 4 kardefl Turan, Orhan, Beslen ve Burhan kardefller olarak bayra devrald k. Firmam z n isminin Gürbulak oluflunun nedeni ise, Türkiye nin ran a aç lan s n r kap s n n isminin Gürbulak oluflundan geliyor. O dönemlerde isimler meflhurdu. Hep memleket isimleri veriliyordu. Bizde sürekli Gürbulak s n r kap s ndan girifl ç k fl yapt m z için firmam z n ad - n Gürbulak koyduk. dedi y l nda Dilovas na geldi imiz dönemlerde burada belirli kooparatif firmalar vard diyen Beslen Çakan Dilovas nda bu piyasaya girdi imizde ifl almak mümkün de ildi. Bölgeye yabanc yd k Zor flartlarda firmam z kurduk. Kooparatif olmay nca ifl alman n zor oldu- unu gördü ümüz için bizde kooparatif kurma karar ald k y l nda7 kiflilik bir ekiple kooparatifi zor flartlarda kurduk. Kimsenin cesaret edemedi i ifle girdik. Kooparatifi kurduktan sonra di er Kooparatif firmas na göre daha uygun ifl yapt k. Uygun ifl yapmam z nedeni ile ifllerimiz her geçen gün artmaya bafllad. Dilovas ndaki di er firmalar ifl yapamaz hale geldi ve teker teker kapand. Di er Kooparatiflerin kapanmas yla Dilovas nda tek kald k. Bizden önce Dilovas ndaki firmalar Konteyner iflinden faydalanam yordu. Bugün Dilovas nda konteyner iflinin yüzde 80 ini biz yap yoruz. Gürbulak olarak Dilovas n n kaderini de ifltirdik. fleklinde konufltu

7 Haberler 7 Baflar m z n s rr titizlik 2008 de Ova Koop dan ayr ld klar n söyleyen Beslen Çakan 1 fiubat 2008 y l ndan bu yana Gürbulak Nakliyat tam anlam yla faaliyete geçtik. O zamanlar 37 arabam z vard. Han mlar n kolundaki bilezikleri araba say s n ço altal m diye satt k. Nakliye iflinde araba güç demektir. Araç oldukça ifl yapars n. 37 araçla girifl yapt m z sektörde bugün 250 tane arac m z var. 65 araç ise kiral k olarak çal flt r yoruz. fllerimiz ve araç say lar m z her geçen gün art yor. Geçmifle dayal uluslar aras Nakliyatc l k döneminde tan m acentelerin stanbul da flube açmalar bizim iflimize yarad. Körfez krizi öncesi onlarda iyi bir intiba b rakm flt k. fiimdi bir ço u ifl yaparken bizi tercih ediyor. Kurdu- umuz kooparatiften ayr ld ktan sonra, orada elde etti- imiz müflterilerin yüzde 70 i Gürbulak Nakliyat tercih etti. Müflterimizin bizi tercih etmesindeki en büyük neden ifllerimizi titiz yapmak ve verdi imiz sözün arkas nda durmam z oldu diyerek baflar lar n n alt nda yatan s rr n titizlik oldu unu vurgulad. Amac m z kurumsal varl m z gelece e tafl mak Gürbulak Nakliyat n n misyonlar na da de inen Çakan, Kara tafl mac l alan nda faaliyet gösteren Gürbulak Nakliyat olarak misyonumuz, ithalat ve ihracat yüklerinin al c veya yükleyici gereksinimleri do rultusunda, bir noktadan di er bir noktaya, temsilcili ini üstlendi imiz tafl ma iflletmecilerinin olanaklar çerçevesinde tafl nmas hizmetidir. Güvenilir hizmet anlay - fl m zla müflterilerimizin, ilk tercihi olmay sürdürmek ve sürekli iyileflme içinde kurumsal varl m z gelece- e tafl mak temel amac m zd r. Gürbulak Nakliyat, Kara Tafl mac l tüm hizmetlerini C2 belgesine sahip EUR5 motorlu ve global teminatli öz mal araçlar, deneyimli personeli ve geliflmifl enformatik altyap s n n deste i ile gerçeklefltirmektedir. Muhtelif tiplerdeki T r, Kamyon ve Kamyonetten oluflan araç filosu, mobil iletiflim sistemleri, geliflmifl bilgi teknolojileri altyap s ve uzman personeliyle Gürbulak Nakliyat Kara Tafl mac l, kaliteli hizmet felsefesi içerisinde; Yurtiçi Tafl mac l k ve da t m hizmetleri sunmaktad r. fleklinde konufltu. smim marka oldu Aç klamalar nda devam eden Çakan, sim olarak beni bu piyasa da tan mayan yoktur. Önceden ismimi sevmezdim. Bu sektörde müflterilerimiz Beslen deyince art k unutmuyorlar, Beslen ismi ak lda kolayca kal yor. Müflteriler benim hiçbir zaman kara kafl ma, kara gözüme bakm yor. Kendilerine yapt m z hizmet ve fedakarl kla göre bizi tercih ediyorlar. fl hayat m boyunca hep dürüst oldum. Arabam yoksa yok dedim. Yapar m dedi im iflin her zaman arkas nda durdum. Yapamayaca m hiçbir ifl içinde müflterilerime söz vermedim. Yapamayaca m bir ifli al p, yüzüme gözüme asla bulaflt rmam. Dilovas nda hiç bir kooperatifin yapamad - n biz yapt k, tek tekçi olarak arabalar istihdam veriyoruz. Gürbulak Nakliyat olarak, 24 saat ifl veriyoruz. Hangi soka a girsen, konteyn r n gitti i her yerde biz var z. Ankara en yo un çal flt m z illerin bafl nda geliyor. Trabzon, Hopa k sacas Türkiye nin her yerine Gürbulak Nakliyat olarak gidiyoruz.marmara bölgesinde konteyn r tafl macal nda bir numaray z. Öz nakliyat, Arkas gibi büyük firmalar ile yar fl yoruz. Biz Marmara bölgesinde Arkas la yar fl r duruma geldik. Arkas bizi rakip olarak görüyor ancak biz onlar n çeyre i de iliz. Ancak yapt m z ifl onlar nda dikkatini çekiyor diyerek ilginç aç klamalarda bulundu..

8 8 Haberler Baba H. brahim Çakan taraf ndan kurulan Gürbulak Nakliyat da bayra çocuklar devrald Gece Gündüz çal fl yoruz Nakliyat fiyatlar oldukça düflük. diyen Çakan, bu dezavantajlar avantaja çevirerek sürümden kazand klar n ifade etti. Çakan, Gece da bizim garaj da çal flma vard r. Gürbulak Nakliyat olarak, 24 saat çal flma yap yoruz. Hükümet tart flmas z ihracatç y destekliyor. Saat 5 deyince gümrükler mesai istiyordu. Yay nlanan bir genelge sonras bu sorun ortadan kalkt. 10 a kadar mesai vermiyoruz Gece 11 ve 12 ye kadar konteyn r tafl yoruz. Bu genelgeyle gece çal flma imkan m z oldu gündüzden çok art k gece çal fl yoruz. Eskiden mesai veriyorduk, flimdi ise mesai vermiyoruz Bizim özelli imiz sektörden kazand m z sektöre harc - yoruz. Gün geçtikçe kendimizi gelifltiriyoruz. Hemen araç al yoruz, Ama bana kal rsa istemiyorum. U raflmak çok zor. Arabalar n külfeti çok, fluan bir trend, yakalam fl z gidiyoruz. 4 y l önce Marmara bölgemizde öz nakliyat ve di erleri vard, ama flimdi öyle de il Yüz y lda gelece imiz seviyeye çok k sa sürede geldik. Dilovas nda 10 dönümlük garaj m z n yan s ra. Ambarl K raç da garaj m z bulunmaktad r. stanbul Had mköy taraf ndan flubemiz var Gürbulak nakliyat olarak kriz yaflamad k. Kriz bizi etkilemedi. Aksine faydas oldu. Dezavantaj de ilde bize avantaj oldu. Her y l Gürbulak olarak yüzde 40 büyümeye kaydediyoruz. Büyümeye devam ediyoruz. Ancak son ç kan Libya olaylara bizi etkiledi. Arap dünyas ndaki kar fl kl bizim ifllerimizi yüzde 5 civar nda azaltt. Diyerek sözlerini tamamlad. Kardefller uyum içinde çal fl yor 4 kardefl taraf ndan Kurulan Gürbulak Nakliyat da Beslen Çakan Dilovas nda bulunan Merkez binas nda müflterilerini organize ederken, Dilovas Garaj nda bulunan küçük kardefl Burhan Çakan ise, liman organizasyonlar n sa l - yor. En büyük kardefl Turan Çakan ise stanbul Ambarl garaj ndaki iflleri organize ediyor. Di er kardefl Orhan Çakan ise, flöförlerin tüm iflleriyle yak ndan ilgileniyor Gürbulak n Referanslar Cma Cgm, Hamburg Süd, Maersk, Kühne + Nagel, Schenkerarkas, Gökbil, SDV, Horoz, Omsan, Honda Türkiye,

9 Röportaj 9 Lojistik alal nda ilçemizin Göz Bebe i Say n Baflkan Dilovas ciddi bir sanayileflme içindedir. Özellikle son y llarda mevcut bulunan OSB lerdeki kapasite art fl ve artan OSB say s bunu do rular niteliktedir. Geliflen ve dönüflen sanayileflme ile birlikte tafl mac l k ve lojistik sektöründe de ciddi art fllar söz konusudur. Bu kapsamda Dilovas ilçesinde lojistik sektörünün dünü ve bugününü ve sektörün Dilovas özeline katk lar n aç klayabilir misiniz? Dilovas stratejik manada kilit bir bölgededir. Avrupa ve Asya k talar aras ndaki güzergahlara yak nl, geliflmifl ulafl m a lar n n üzerinde olmas, limanc l n ve dolay s yla deniz tafl mac l n n da geliflmifl olmas Dilovas n her anlamda cazibe merkezi yapmaktad r. Bunun yan nda stanbula yak nl da Dilovas n önemli hale getirmektedir. Dilovas n n bu önemli konumu sanayileflmenin, limanc l n buraya konumlanmas n sa lam flt r. Bu geliflmeler lojistik ve nakliye sektörünü de paralelinde gelifltirmifl ve dönüfltürmüfltür. Geçmifl y llarda irili ufakl 3-5 araçla nakliye yap l - yorken, bugün itibariyle lojistik firmalar n n ço u büyümüfl ve kurumsallaflm fllard r. Bugün dilovas nda faaliyet gösteren yaklafl k 20 nakliye ve lojistik firmas n n y ll k cirolar 200 milyon TL. ye ulaflm flt r ki; bu rakamlar OSB ler içinde faaliyet gösteren lojistik firmalar n n rakamlar d fl nda olan rakamlar. Dilovas ndaki limanlar n modernizasyonu, hacimsel büyümesi de bu rakamlar n artmas n sa lam flt r. fiunu da ifade etmek gerekir ki; körfez ilçemizdeki limanc l n geliflmesi de Dilovas ndaki lojistik firmalar n n büyümesine katk sunmufltur. Bu geliflmeler son 7 y ll k süreçle birlikte tavan yapm flt r. Say n Baflkan; ülkemizin en büyük projelerinden biri olan Körfez Geçifl Köprüsü Dilovas s n rlar içerisinde kalmaktad r. Bu projenin özellikle de Marmara ile Ege aras ndaki insan ve mal sirkülasyonunu çok ciddi flekilde artt raca bir gerçektir. Bu projenin çevresine yayaca pozitif etki özelde Dilovas için de geçerlidir. Burdan hareketle bu projenin Dilovas n sizin öngörünüzle nas l ve ne flekilde etkiliyece ini ö renmek istiyoruz. Körfez geçifl projesi bize göre asr n projelerindendir. Bu nitelikte bir projenin ilçemiz s nrlar içerisinde olmas bölgemiz aç s ndan çok ciddi avantajlar getirece i bir gerçektir. Öncelikle ilçemizin ad n hem ülke hem de dünya gündemine tafl yaca n, olumlu bir imaj oluflturaca- n ifade etmek isterim. Kentimizin fiziksel de iflimine katk sunaca n da belirtmek isterim. Bölgemizin var olan ticari ve üretim faaliyetleri artacakt r. Nüfus hareketlili i ve ekonomik faaliyetler h zlanacakt r. Her anlamda potansiyelimiz artacakt r. Dilovas belediyesi kurumsallaflma ve büyüme potansiyeli aç s ndan özelliklede sizin göreve gelmenizle birlikte ciddi mesafe kat etmeye bafllam flt r. Özellikle sizin çaban zla sanayileflme ve kentleflme burada bir arada dengeli ilerleme içerisine girmifltir. Sanayileflmeye yönelik düflüncelerinizi ve projelerinizi az çok biliyoruz. Aç kça ifade etmek gerekirse lojistik sektörüne yönelik düflüncelerinizi ve projelerinizi merak etmekteyiz. Bizim sanayileflmeye yönelik düflüncelerimiz ve tavr m z bellidir. Biz planl bir sanayileflme taraftar y z. Sanayi ve kentin iç içe geçmiflli i faaliyetlerimizi olumsuz etkilemektedir. Y llarca bu problemi yaflad k. Yavafl yavafl bu süreci sa l kl hale getirmeye bafllad k. Ayn pozisyon lojistik ve nakliye için de geçerlidir. Planl olan, kurumsal kimli ini kazanm fl, belli bir bölgeye konumland r lm fl bir yap y istemekteyiz. Bu noktada kooperatifleflme bize göre en uygun çözüm olmaktad r. Bu örgütlülü ü ve kurumsallaflmay h zland racakt r. Bu ba lamda kurum olarak gerek yer belirme, gerekse çözüm ve çözümler sunma konusunda her zaman bu faaliyetleri yapan firmalar n yan nda olaca - m z kendilerine de bir çok platformda da dile getirdik. Ayr ca lojistik alan ndaki profesyonel iflgücü ihtiyac n karfl lamak amac yla çok yak nda Lojistik Meslek Lisesinin temellerini ataca z. Buradan mezun olan gençlerimiz bu sektörün geliflmesine ve büyümesine ciddi katk sunacaklard r. Son olarak y llard r bölgemizde faaliyet gösteren, lojistik alan nda baflar l çal flmalara imza atan Gürbulak nakliyat hakk nda düflüncelerinizi ö renmek istiyoruz. Kendilerini yakinen tan yoruz. Buradan Çakan ailesine sayg ve sevgilerimi gönderiyorum. Lojistik alal nda ilçemizin göz bebe i diyebilirim. Ticari faaliyetleri san r m yar m asr aflt. Gerçekten çok profesyonel ve kurumsallar. Lojistik alan nda her zaman örnek gösterdi imiz bir firma. Bu tür firmalar n artmas her daim dile imizdir. Buradan bu ropörtaj vesilesiyle Çakan ailesine ve çal flma arkadafllar na teflekkür ediyor; çal flma hayatlar nda baflar lar diliyorum.

10 10 Haberler Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Çakan aç klad : Lojistik köy kuraca z... Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Çakan, Hedeflerimize ad m ad m ulafl yoruz, önümüzdeki y llardaki hedeflerimiz aras nda gemi almak ve lojistik köy kurmak var dedi Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Çakan, dede mesle i olan nakliye sektörüne s - f rdan bafllad k. ran ve Irak a y llarca kendimiz araç sürerek ifl yapt k. Sektörün içinden geldik, herkes bizleri tan r bizde herkesi tan r z. dedi fl yaparken Hiçbir zaman önyarg l olmad klar n söyleyen Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Çakan Bu sektörde herkesin ifline ve ekme ine sayg m z var. Bu sektörde iflini her zaman en iyi yapan kazan r. Bizde Ticaretle bafllayan iliflkiler, dostluklarla devam eder. Örne i Sektörde babam z n çal flt lastikçi ve tamirci ile y llardan çal fl yoruz. Biz de vefa çok önemli. Bugün biz Dilovas nda ifl yap yoruz diye Mersin de faaliyet gösteren Ayvac Fren Gebze ye geldi. dedi

11 Haberler 11 Para için hiçbir zaman dostluklar de- iflmeyiz diyen Orhan Çakan Güven bizim için çok önemli. Çal flan personelimizle aram zda hiçbir zaman güven sorunu olmam flt r. Çal flanlar - m zla aram zda hiçbir zaman patron iflçi iliflkisi olmam flt r. Bizler ayn mesle i yap yoruz, meslektafl iliflkileri içerisinde çal flmalar m z sürdürüyoruz. dedi. Babalar n çevrede gördü ü itibarin kendilerine sektörü sevdirdi ini söyleyen Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyesi Orhan Çakan Biz mesle e dedemiz vas tas yla girdik, babam z n sektörde gördü ü itibar bizi de bu sektörün içine girmemize vesile oldu. Sektörü sonradan girenler mesle i hor gördü. Bak ld nda geçmifl y llara oranla bu sektörün içinde olmak flimdi daha kolay, çok zor flartlar alt nda çal flt k. fiimdi bakt m z da yollar çok iyi alt yap iyi, teknoloji geliflmifl durumda art k her fley çok kolay yap l yor fleklinde konufltu HEDEF M Z GEM ALMAK Biz bu ifli çok daha büyütüp gelifltirmek istiyoruz diyen Çakan Hedeflerimiz aras nda tafl mac l n yapt m z konteyner limana kadar de il, mal n teslim oldu u yere kadar ulaflt rmak istiyoruz. Bunu içinde öncelikli hedeflerimiz aras nda gemi almak var. Gemi sayesinde fabrikadan ald m z ürünü o ülkeye kadar getirip teslim etmeyi hedefliyoruz. dedi y l hedeflerimiz aras nda ayr ca zmir ve Mersin de flube açmak var diyen Çakan, Bünyemize kataca - m z gemiyle ilk etapta iç sularda tafl mac l k yapaca z, daha sonra ise Libya ve Cezahir e kadar tafl mac l k yapmaya hedeflediklerini belirtti. LOJ ST K KÖY KURMAK ST YORUZ En büyük hedeflerimiz aras nda lojiktik bir köy kurmak oldu unu söyleyen Orhan Çakan Kuraca m z köyde, okul, cami, çal flanlar m z n kalaca evler, Antrepo, sa l k oca, t r garaj yapmay planl yoruz. Bu proje için yaklafl k 200 dönümlük bir alana ihtiyac m z var. Bu projeyi haz rlad k, ancak yapmam z için devletin bize teflvik vermesini istiyoruz. Böyle bir lojistik köyü oluflturabilece imiz bir yer bulabilirsek hemen bafllayabilir fleklinde konufltu ÖNCEL KL HEDEF M Z PARA DE L Bizde öncelikli olarak hedefler aras nda para kazanman n olmad n söyleyen Çakan yi niyetli, samimi insanlara ifl ve afl kapas aç yoruz. Ölümlü dünya, dünya mal n n dünyada kald n n da bilincindeyiz. Buradan kazand m z paralar ile lüks ve gereksiz harcamalar içine hiçbir zaman girmedik. Böyle bir harcamaya girseydik, hiçbir zaman büyüyemezdik. Biz do ru ad mlarla her zaman yol ald k. dedi. Gürbulak Nakliyat olarak bugüne kadar hiçbir krizden etkilenmediklerini söyleyen firma yönetim kurulu üyesi Orhan Çakan Krizler iflini bilen ve iflini çok iyi yapanlar için küçülme de il, tam aksine büyüme f rsat d r. flini iyi yapmayanlar krizden etkilenir dedi

12 12 GTO GTO Baflkan Nail Çiler: Lojistik sektörü ve Dilovas Ü LKE ekonomimiz dünyada yaflanan krizlere ra men geliflimini devam ettiriyor. Bu büyümede de en büyük pay ihracatta yaflanan sevindirici geliflmeler oluyor.... Amerika dan Avrupa ya, Ortado u dan Afrika ya, Orta Asya dan Uzakdo u ya pek çok pazarda bugün bugün bizim ürünlerimiz sergileniyor. Art k Türkiye de üretilen bir ürünü dünyan n herhangi bir ülkesinde rastlaman z çok da flafl rt c de il.... Ülkemiz taraf ndan ortaya koyulan 2023 y l nda 500 milyar dolarl k ihracat hedefi de ihracat motivasyonumuzu güçlendiriyor. hracat - m z n yaklafl k % 52 si deniz, % 40 kara, % 7 si hava yoluyla sa lan rken, demiryollar ile ise de % 1 dir. Bu oranlarla 2023 hedefimize ulaflmak için deniz, kara ve hava tafl mac l na tahminen 65 milyar avroluk bir yat - r m yapmak gerekmektedir. Lojistik Üssü Dilovas hracatta en önemli konulardan birisi de lojistik sektörünün geliflmesidir. Aksi takdirde belirlenen hedeflere ulafl lmas da mümkün olamayacakt r. Bölgemizin sanayi bak - m ndan en yo un bölgelerinden biri de Dilovas d r. Kara, deniz ve demiryolu bak m ndan tüm imkanlara sahip olan Dilovas, lojistik sektörü aç s ndan da önemlidir. Hammaddelerin temini ve ürünlerin ihracat bak m ndan lojistik sektörü can damar konumundad r. Üretti iniz ürün kadar depolamak ve pazarlara ulafl m da büyük önem tafl maktad r. Dilovas sanayi bak m ndan önemli bir durumdad r. Ve Dilovas nda üretim yapan fabrikalar n yaklafl k yüzde 30 u organize sanayi bölgeleri içerisindedir. Körfez Geçifl Projesi nin tamamlanmas ile de bölgenin ulafl m imkanlar bir kat daha aratacakt r. Bu durum da göz önüne al nd nda yeni lojistik alanlar n oluflturulmas gerekecek ve belli süre sonra Dilovas bir lojistik üssü haline gelecektir. Üyelerimizin Baflar lar le Övünüyoruz Gürbulak Lojistik olarak yap lan çal flmalar ve hizmetleri yak ndan ilgi ile takip ediyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde Gürbulak Lojistik Firmas bu çal flmalar na yenilerini ekleyerek devam edecektir.... Gebze Ticaret Odas olarak üyelerimizin baflar lar ndan övünüyoruz. Bu baflar lar na yenilerini eklemeleri için gerekli f rsatlar oluflturuyor ve üzerimize düflen görevi en k sa sürede yerine getiriyoruz.

13 Haberler 13 fiehmuz ÇAKAN Konteyner tafl mas nda son zamanlarda yaflanan s k nt lar U laflt rma Bakanl n n yeni yönetmeli i ihracatta konteyner krizi ç kard. Yönetmeli e göre ihracatç art k konteynerle birlikte yüksekli i 4.08 metreyi geçmeyen araçlarla mal n tafl tacak. S n r aflan nakliyeci 593 TL, konteynerin sahibi firmaya TL ceza ödeyecek.ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl n n Araçlar n Yüklenmesine liflkin Ölçü ve Usuller ile Tart ve Boyut Ölçüm Toleranslar Hakk nda Yönetmelik i ihracatta konteyner krizine neden oldu. 8 Kas m 2012 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan yeni yönetmelik kapsam nda, deniz nakliyesinde a rl kl kullan lan 40 HC lik (high cube) konteynerlere yükseklik afl m nda ceza uygulamas getirildi. Yönetmeli e göre; ürünlerini 40 HC konteynerle tafl tan sanayiciler yüksekli i 4.08 metreyi geçmeyen araç tedarik etmek zorunda olacak. 40 HC konteyner tafl yan nakliyeciye 593 TL, konteynerin sahibi firmaya da TL ceza yaz lacak. Yönetmelik yüzünden limanlara girifl ç k fl durma noktas na gelirken 40 HC konteyner kullanana ihracatç lar uygun araç bulamad klar için ihracat durdurmak zorunda kald. Limanlar kilitlendi Bu arada iflin skandal say labilecek bir baflka boyutu daha var. Zira Türkiye hracatç lar Meclisi nden (T M) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Ulaflt rma ve Lojistik Sektör Meclisi ne kadar tüm sektörler yönetmelikten yay mland ktan sonra haberdar oldu. Sektör temsilcileri, görüfl al nmadan ç kan yönetmeli in ihracat olumsuz etkileyece ini, bakanl n en az ndan 6 ayl k bir geçifl sürecinden sonra uygulamay bafllatmas gerekti- ini vurgulad. stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Murat Akyüz ( KM B), uygulamadan en çok etkilenen Ambarl Liman ndaki nakliyecilerih ifl b rakma eyleminde oldu unu, araç girifl ve ç k fllar n n ise durma noktas na geldi ini vurgulad. Akyüz, sözlerini flöyle sürdürdü: 40 HC lik konteynerlerden dünya ticaretinde, hem ihracatta hem de ithalatta yo un olarak yararlan l yor. Konteynerlere yüksekliklerinden dolay getirilen bu s n rlamaya bir anlam veremiyoruz. 40 HC lik konteynerler y llard r tafl mac l k sektöründe kullan l yor. Hatta bu oran yüzde 60 lara varm fl durumda. Uygulamaya konulan yeni yönetmelikle bakanl n ihracatç ya ne kadar zarar verece ini tahmin etmedi ini düflünüyorum. Türkiye ekonomisine en büyük deste i veren ihracatç n n daha fazla zarar görmemesi için Bakanl m zdan bu uygulamay bir kez daha gözden geçirerek, s n rland rmay yeniden düzenlenmesini bekliyoruz. Derhal düzeltilmeli Nakliyecinin de ihracatç n n de ne yapaca - n bilemez halde oldu una da dikkat çeken Murat Akyüz, Tüm ihracatç y etkileyen mant k s k nt s olan bir karar al nd. Benim firmamda bile yüzde 70 bu konteynerler kullan l yor. Bizi çok üzen bu sorunun derhal düzeltilmesi gerekiyor dedi. Sektörlerden habersiz karar al nmas yanl fl TIRSAN IN patronu, TOBB Ulaflt rma ve Lojistik Sektör Meclisi Baflkan Çetin Nuho lu ise yönetmeli in yanl fl olmad n ancak hem nakliyecilere hem ihracatç lara bir geçifl süreci verilmesi gerekti ini söyledi. Nuho lu, flöyle devam etti: Asl nda 4.20 metre yükseklik do ru olmayan bir uygulamayd. fiimdi normale dönülüyor ama kimseye sormadan, ani bir kararla uygulamaya girdi. Bakanl n en az 6 ay ek süre vermesi gerekirdi. Bat da daha alçak treyler yap larak sorun çözüldü. Bizde de bunun için yeniden yat r m yap lmas gerekiyor. Ek süre verilmeliydi ki nakliyeci de ihracatç da gerekli dönüflümü sa layabilsin. Maalesef bilgi almadan, araflt rma yapmadan ani bir karar verildi. Bunu do ru bir yaklafl k olarak görmüyoruz. Ben TOBB Ulaflt rma ve Lojistik Sektör Meclisi nin baflkan y m. Yay mland ktan sonra haberim oldu. Türkiye hracatç lar Meclisi, daha do rusu kimse bilmiyor. hracat n en yo un oldu u, herkesin mal n yetifltirmeye çal flt bir dönemde ifli zora sokuyorlar. Yönetmelik yüzünden ifller durma noktas na gelirken iflin skandal say labilecek bir boyutu daha var. Zira Türkiye hracatç lar Meclisi nden TOBB Ulaflt rma Sektör Meclisi ne tüm sektörler yönetmelikten yay mlan nca haberdar oldu Bakanl k ek süre verecek TÜRK YE hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, 3 gündür yönetmelikle ilgili s k nt lar çözmek için u raflt klar - n ifade etti. Yönetmelik yüzünden özellikle Gaziantep, Mersin ve stanbul Ambarl da ihracatç lar n ciddi s k nt lar yaflad n kaydeden Mehmet Büyükekfli, sözlerini flöyle sürdürdü: Biz 3 gündür bu yönetmelikle ilgili geliflmeleri takip ediyoruz. lgili tüm mercilerle görüfltük. Son olarak Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan m z Binali Y ld r m ile görüfltük. Say n Bakan m z yükseklikle ilgili problemin çözümü ve uyumun sa lanabilmesi için için ek süre vereceklerini söyledi. Yar n (bugün) imzadan ç kmas n bekliyoruz. Çinliler u raflsa bu kadar zarar veremez STANBUL Tekstil ve Hammaddeleri hracatç lar Birli i ( TH B) Baflkan smail Gülle de yönetmeli i elefltiren isimlerden... Yönetmeli in ihracata ciddi darbe vuraca n vurgulayan Gülle, sözlerini flöyle sürdürdü: hracatta da ithalatta da yönetmelikten dolay s k nt yaflanacak. Mal m - z nas l tafl yaca z? Çinliler u raflsa ihracat bu kadar baltalayamaz. Mutlaka bir gerekçeleri vard r ama bu ifli yapanlara yani bizlerle istiflare etmeden karar almalar çok yanl fl. Bu karar alanlar acaba hayatlar nda bir kere konteynere mal yükleyip bir yerden bir yere götürmüfl... Zaten türlü zahmet çekerek ihracat yap yorduk, bu da ayr bir eziyet olacak. (Not: Ülke bas n yans yan haberlerden al nt d r)

14 Mengerler Tic. Türk A.Ş Emek Mah. No:66 Uzunçiftlik - Kartepe/KOCAELİ Telefax (0262) , ( (4 hat)

15 Haberler 15 Beslen Çakan n o lu Özgür Ç nar ile Burhan Çakan n o lu Ali mran sünnet oldu. Mutlu günümüz Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan ve orta Burhan Çakan n çocuklar erkekli e ad m att. T AVfiANCIL da gerçekleflen sünnet merasiminde Beslen Çakan n o lu Özgür Ç nar ile Burhan Çakan n o lu Ali mran sünnet oldu. Sünnet merasimine çok say da kifli kat l rken mevlit okutuldu. Türkiyede konteyner tafl mac nda marka haline gelen Gürbulak Nakliyat yönetim kurulu baflkan Beslen Çakan ve Burhan Çakan Çocuklar m z n sünnet merasimine kat larak bizleri yaln z b rakmayan herkese çok teflekkür ediyorum. fleklinde konufltu. Öte yandan sünnet merasimine kat lan herkese ikramlarda bulunurken, sünnet sonras Özgür Ç nar ve Ali mran a konvoy halinde flehir turu att r ld.

16

17 Röportaj 17 Ayçelik Otomakas 9 farklı üründe bayilik imkanı sunuyor Otomakas Ayçelik ten sorulur Ömür Ayd n y l nda OTO SITKI olarak Gebze'de "fiase düzeltme ve tamiri" faaliyetlerine bafllayan Ayçelik Otomakas bu isim alt nda 1990 y l na kadar faaliyetlerine baflar l bir flekilde devam etti y l nda ise S tk Ayd n ve o ullar Ömer ve Ömür Ayd n taraf ndan AYÇEL K SAN. ve T C. LTD. fit. olarak isim de iflikli ine gitti y - l na kadar, oto makas, servis ve tamir ifllerini yürüten Ayçelik, 1996 y l sonlar nda, sektördeki yedek parçalardan bölge bayilikleri alarak, yedek parça toptan sat fl na bafllad. 7/24 servis hizmeti veriyor 2010 y l itibari ile ise hizmette s n r tan madan 7/24 servis hizmeti ile Marmara Bölgesinde ve Türkiye' nin birçok ilinde, faaliyetlerine yedek parça toptanc l ile hizmet vermeye devam ediyor. Firmada ayr ca 9 farkl üründe bayilik bulunmaktad r.

18 18 Röportaj Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyesi Burhan Çakan: Bizimle tanışmak ve çalışmak istermisiniz? Bizim fark m z öncelikle aile flirketi olmam z ve hizmetimizin 7/24 sürmesi. Hizmet kalitemizi belirlerken dürüst ve ak lc planlar yaparak, müflterilerimize çözüm odakl hizmetler sunuyoruz A ile flirketimiz olan, dededen toruna devrald m z Gürbulak Nakliyat firmas 1993 y l ndan günümüze Marmara bölgesinde konteyner nakliye hizmeti sunmaktad r. C-2 belgemize kay tl 256 adet öz mal 38 adet kiral k araçlar m zla Ambarl - Haydarpafla ve zmit limanlar nda faaliyet göstermekteyiz. Kocaeli Dilovas nda m2 garaj- Konteyner depo saham zda ve stanbul Büyükçekmece de m2 garaj konteyner depo saham zda konteyner depolama ve 4 adet elleçme ekipmanlar m zla hizmet vermekteyiz. Konteyner tafl ma araçlar m z yan s ra kapal kasa kamyonet Kamyon ve tenteli t r ile lowbet araçlar m zla müflterilerimizin ihtiyaçlar - na yönelik ekipmanlar tedarik etmekteyiz. Günlük 350 adet konteyner tafl - ma ayl k 7500 adet tafl ma, y ll k ise adet konteyner tafl ma kapasitemiz mevcut olmaktad r y l hedeflerimiz ise y ll k adet konteyner tafl ma kapasitesine yönelik yat r mlar yapmaktay z. Gürbulak Nakliyat firmam z bünyesinde bulunan Gür Otomotiv Yedek Parça Pazarlama Sat fl firmas ve Boser konteyner ve yedek parçalar ile depolama hizmetlerimiz mevcuttur. Tüm hizmet çal flanlar m z ve çal flma kadromuz 7/24 saat müflterilerimizin her daim iletiflime geçece i ve hizmet alabilece i standartlara uygun hale gelmifltir. 300 adeti aflk n araç- ekipman park m z ve 350 deneyimli çal flan m z ve sektörde y llar n vermifl oldu u deneyim ile siz de erli müflterilerimizin emrindeyiz

19 Haberler 19 T ICARI hayat na kara tafl mac l yla bafllayan ve daha sonra konteyner tafl mac l na yönelen Gürbulak fiirketler Grubu, bünyesinde bulunan Gür-Par Otomotiv, Gür Lojistik Nakliyat, Gür Sigorta, Gür-Las Lastik ve Boser Konteyner firmalar yla faaliyetlerine devam ediyor. Muhtelif tiplerdeki t r, kamyon, kamyonet ve panelvanlardan oluflan araç filolar, mobil iletiflim sistemleri, geliflmifl bilgi teknolojileri ve uzman personelleriyle müflterilerinin taleplerine cevap verdiklerini aktaran Gürbulak fiirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Burhan Çakan, yurtiçi tafl mac l k ve da t m hizmetleri verdiklerini söyledi. Ticari faaliyetlerine 1950 li y llarda A r Do ubayaz t ta kara tafl mac l yla bafllad klar n ve 1980 y - l nda Mersin e gelerek 1996 y l na kadar burada uluslararas tafl mac l k yapt klar n belirten Çakan, Baflta ran, Irak olmak üzere Asya ülkelerine yönelik tafl - mac l k hizmetleri verdik. Daha sonra Körfez krizinin patlak vermesiyle bu alandaki faaliyetlerimize son vererek, 1996 y l nda Dilovas /Gebze ye tafl nd k dedi. Gürbulak Nakliyat n 1997 y l nda kurumsallaflarak Marmara bölgesi ve yurt içi genelinde konteyner tafl mac l na baflland n ifade eden Çakan, Marmara bölgesinde Y lport, Evyap, Hayarpafla, Limafl ve Ambarl limanlar nda faaliyet gösterdiklerini belirtti. Çakan, Ambarl Liman nda bir flubeleri bulundu- unu ve bu bölgeye bu flubeleri arac l yla hizmet götürdüklerini kaydetti. Konteyner tafl mac l nda Gebze bölgesinde bir numara olduklar n ve hedeflerinin Marmara bölgesinde bir numara olmak oldu unu dile getiren Çakan, Konteyner tafl - mac l nda geçmiflin deneyiminden yararlanarak, hedeflerimizi belirlerken, baflta müflterilerimizin güven duygusunu sa lay p, kaliteli hizmet planlar m z, s f r risk ve müflteri memnuniyetine endeksliyoruz. Gerçekçi planlar yaparak, sektörde tercih edilir konuma gelmenin, hakl gururunu yaflamak ve istikrarl geliflmeyi sa lamak ad na da gerekli tüm kaynaklar yaratarak, performans m z sürekli olarak izleyip de erlendiriyoruz dedi. Konteyner tafl - mac l n n yan s ra konteyner depolama ve 2. el konteyner sat fl hizmetleri verdiklerini de söyleyen Çakan,10 bin metrekare alana sahip arazilerini depo olarak kiralad klar n ve ald klar 2. el konteynerleri üçüncü dünya ülkeleri (Afrika, Libya, Cezayir, Tunus) satt klar n söyledi. Mevcut hükümetin ihracata ve ithalata büyük önem verdi ini ve bu nedenle limanlarda çal flan memurlar n mesai saatlerinin kald r ld n dile getiren Çakan, limanlar n a kadar aç k oldu unu ve bunun kendileri için bir avantaj oluflturdu unu ifade etti. Geçti imiz y l 115 bin Teu konteyner tafl d klar n ve 24 milyon TL ciro yapt klar n belirten Çakan, Ciromuzu her y l yüzde 40 oran nda artt r yoruz. Bunu son 4 y ld r istikrarl bir flekilde devam ettiriyoruz. lk 6 ayl k süreçteki geliflmelere göre bu oran bu y lda yakalayaca m z düflünüyorum dedi. Ayda ortalama Teu konteyner hareketleri bulundu unu aktaran Çakan, hizmet verdikleri 330 arac n 200 un kendilerine ait oldu unu, 130 sinin ise kiral k oldu u bilgilerini verdi de araç filolar n gençlefltirdiklerini ve dorse yat r m yapt klar n dile getiren Çakan, piyasada nakit ak fl ndan dolay yaflanan s k nt lar n kendilerini de etkiledi ini ifade etti. Sektörlerindeki en büyük s - k nt n n yetiflmifl floför ihtiyac oldu unu dikkat çeken ve bu konunun geçti imiz günlerde Antalya da gerçeklefltirilen Uluslararas Nakliyeciler Derne i nin(und) toplant - s nda ele al nd aktaran Çakan, Eskisi gibi floför yetiflmiyor. fioförlük eskiden çok kazand ran bir meslekti. Bu nedenle her floför yan nda bir muavin çal flt r ve bu muavin ilerleyen zamanda ustas n n yerini al rd. Art k böyle alayl floförler yetiflmiyor. Bu nedenle meslek yüksekokullar nda floförlük e itiminin verilmesi gerekti ini düflünüyorum fleklinde konufltu.

20

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Birlikten kuvvet doğar

Birlikten kuvvet doğar Birlikten kuvvet doğar Geniş tedarikçi ağının gücü ile kurumsal firmaların toplu satınalma ve tedarik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasını sağlayan Multiavantaj Business, firmanıza satın alırken

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR

BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR HAZİRAN 2007 BERLİN Ocak 2015 Bu Rapor T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Tarafından Hazırlanmıştır

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler,

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara Adnan ĐĞNEBEKÇĐLĐ Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, Birliğimizin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı