CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de"

Transkript

1 CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü ve Dilovas Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de

2

3 Önsöz 3 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan Gürbulak olarak size güveniyor, sizinle büyüyoruz Künye Gürbulat Nakliyat San. Ticaret Limited fiirketi ad n Sahibi Beslen Çakan GENEL YAYIN YÖNETMEN Bülent Ural YAZI filer MÜDÜRÜ fiehmuz ÇAKAN FOTO RAFLAR Mücahit ÖKSÜZ BASKI HAZIRLIK Euro Matbaa Adres: Gaziler Mh Sk. No: 30 Gebze / Kocaeli Tel: Web: Mail: euromatreklam.com Gürbulak Nakliyat olarak müflterilerimizle aram zda olan iliflkilerimizi daha da art rmak için bu dergiyi ç karmaya karar verdik ve fluan sizlerle buluflman n mutlulu u içindeyiz. lk say m z olan bu dergimizde siz de erli müflterilerimiz, ifl ortaklar m z ve meslektafllar m za verdi imiz sözün ve gelece i yönelik sektörel hedeflerimizin özetle dergimizde yaz ya döktük... Gürbulak Nakliyat olarak Konteyner tafl mac l k sektöründe 1993 y l ndan günümüze faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz y l nda kurulan firmam z siz de erli müflterilerimizin bizlere verdi i güven ile sektörde tercih edilir marka olduk Güveninizin eseri olan Gürbulak Nakliyat 7 gün 24 saat tüm çal flan kadromuzla emrinizdeyiz. Gürbulak Nakliyat n gücünü ve kapasitesini en iyi bizlere güvenen çal flt m z kurum ve kurulufllar bilir. Marmara bölgesinde konteyner tafl mac l na bafllad m z günlerde özellikle eski ad Sedef Port olan y l port liman ndan ifl al p yapabilmek çok çetin bir iflti Dededen toruna devrald m z tafl mac l k ile ilgili bilgi ve birikimimizi gece gündüz çal flarak bugünlere getirdik. Müflterilerimize kaliteli hizmetimizi sunarken memnuniyetin yan s ra takdir ve teflekkürlerini ald m z çok say da ifl orta m z ve rakiplerimize sonsuz teflekkürlerimizi sunar z. Bugünlere gelmemize katk da bulunan, bizimle yola devam eden ifl arkadafllar m z n özveri ve disiplinli hizmetlerini esirgemeden her geçen gün istikrarl flekilde ilerlemekteyiz Kaliteli hizmet sunabilmek ad na tüm çal flan kadromuzla iflimizi severek ve sorumlulu umuzun bilinci ile çal flmalar m z sürdürmekteyiz 19 y l aflk n süredir konteyner tafl mac l nda bölgesel ve ülke genelinde sektöre yönelik yat r mlar - m z devam etmektedir

4 4 Gürbulak Ç NDEK LER Her y l sizinler birlikte büyoruz ve 8 de ftarda bulufltuk da Lojistik sektöründe Gürbulak Nakliyat ilçemizin Göz bebe i... 9 da Hedefimiz Lojistik köy kurmak ve 11 de Lojistik sektürö ve Dilovas de Konteyner tafl mac l ndaki s k n lar de Mutlu Günümüz de Oto Makas Ayçelik ten sorulur de Bizimle tan flmak ve çal flmak istermisiniz?...18 ve 19 da 73 y ld r hep zirvede ve 22 de 30 araç daha de Gür - Par Marka oldu ve 39 da Yang n tatbikat de Çal flmassam Hasta oluyorum...42 ve 43 de Personele dini kitap da t ld de 2013 e renkli giriyoruz de Personel kadromuz ve 49 da nfertilite (K s rl k) tedavisinde akupunktur (Sa l k)...50 ve 51 de 41 kere Maflallah ve 26 da Gürbulak tan Spor a destek de Söktörde Öncü...28 ve 29 da Evyapport de Gürbulak Yafll lar Unutmad ve 31 de Gürbulak gücüne güç kat yor ve 31 de Söktörün içinden geldim, sorunlar biliyorum ve 35 de Kültür Sanat Sayfas...54 ve 55 de Konteyner n k sa tarihçesi ve 57 de

5 Haberler 5 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Beslen Çakan: Her y l sizinle birlikte büyüyoruz Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan Gürbulak Nakliyat n dünü bugünü ve yar n ile ilgili olarak aç klama yapan Beslen Çakan, firman n geçmiflten günümüze do uflunu, tarihçesini ve gelecek y llardaki hedeflerini anlatt. M esle e ilk olarak 1950 li y llarda tafl mac l k sektörüyle girdi ini ifade eden Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan, uluslar aras tafl mac l k sektöründe bugüne dek pek çok deneyim yaflad klar n söyledi. Çakan, 1950'li y llarda baba mesle ine ilk olarak tafl mac l k sektörüyle bafllad k, 1979 y l nda, Mersin Liman ndan Uluslararas tafl - mac l k hizmetleri yapt k. Baflta ran ve Irak olmak üzere, Asya ülkelerine tafl mac l k iflleri gerçeklefltirdik. 1990'l y llarda gerçekleflen Körfez krizi nedeni ile Uluslararas tafl mac l k faaliyetimize son verdik y l nda ise Dilovas / Y lport ve Evyap liman ndan Marmara bölgesi ve Yurt içi geneline, Konteyner tafl mac - l na bafllad k y l nda, Gürbulak Nakliyat ad alt ndaki firmam z, müflterilerinin güven ve deste ini alarak, Konteyner tafl mac l k sektöründe baflta Marmara bölgesi olmak üzere, Yurtiçi genelinde kaliteli ve h zl hizmet sunuyor. fleklinde konufltu.

6 6 Haberler Müflteri memnuniyeti Zor flartlarda kurulduk Müflterilerinin güven olgusunu her fleyin üstünde tuttuklar n kaydeden Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan, Konteyner tafl mac l nda, geçmiflin deneyiminden yararlanan firmam z, hedeflerini belirlerken, baflta müflterilerinin güven duygusunu sa lay p, kaliteli hizmet planlar n, s f r risk ve müflteri memnuniyetine endeksliyor. Gerçekçi planlar yaparak, sektörde tercih edilir konuma gelen firmam z, baflar s - n n hakl gururunu yaflamak ve istikrarl geliflmeyi sa lamak ad na da gerekli tüm kaynaklar yaratarak, performans n sürekli olarak izleyip de erlendirmektedir diyerek müflteri memnuniyetinin önemini dile getirdi. Gürbulak sminin S rr Gürbulak Nakliyat n Konteyner tafl mac l k sektöründe kaliteli hizmetinin yan s ra, Ulaflt rma Bakanl taraf ndan istenen K-1, C-2, R-1 ve Global ( Roder ) belgelerinin de Marmara bölgesindeki tüm Gümrük Müdürlüklerinde kayd bulundu unu kaydeden Çakan, Ayr ca 1997 y l nda Gürbulak nakliyat olarak faaliyetlerine bafllad klar n ve bugüne dek çal flmalar n sürdüklerini vurgulayarak, Sektöre Yurtiçi konteyner iflleri yaparak bafllad k. Firmam z, 1979 y l nda babam z H. brahim Çakan taraf ndan kuruldu 1991 y l nda ise 4 kardefl Turan, Orhan, Beslen ve Burhan kardefller olarak bayra devrald k. Firmam z n isminin Gürbulak oluflunun nedeni ise, Türkiye nin ran a aç lan s n r kap s n n isminin Gürbulak oluflundan geliyor. O dönemlerde isimler meflhurdu. Hep memleket isimleri veriliyordu. Bizde sürekli Gürbulak s n r kap s ndan girifl ç k fl yapt m z için firmam z n ad - n Gürbulak koyduk. dedi y l nda Dilovas na geldi imiz dönemlerde burada belirli kooparatif firmalar vard diyen Beslen Çakan Dilovas nda bu piyasaya girdi imizde ifl almak mümkün de ildi. Bölgeye yabanc yd k Zor flartlarda firmam z kurduk. Kooparatif olmay nca ifl alman n zor oldu- unu gördü ümüz için bizde kooparatif kurma karar ald k y l nda7 kiflilik bir ekiple kooparatifi zor flartlarda kurduk. Kimsenin cesaret edemedi i ifle girdik. Kooparatifi kurduktan sonra di er Kooparatif firmas na göre daha uygun ifl yapt k. Uygun ifl yapmam z nedeni ile ifllerimiz her geçen gün artmaya bafllad. Dilovas ndaki di er firmalar ifl yapamaz hale geldi ve teker teker kapand. Di er Kooparatiflerin kapanmas yla Dilovas nda tek kald k. Bizden önce Dilovas ndaki firmalar Konteyner iflinden faydalanam yordu. Bugün Dilovas nda konteyner iflinin yüzde 80 ini biz yap yoruz. Gürbulak olarak Dilovas n n kaderini de ifltirdik. fleklinde konufltu

7 Haberler 7 Baflar m z n s rr titizlik 2008 de Ova Koop dan ayr ld klar n söyleyen Beslen Çakan 1 fiubat 2008 y l ndan bu yana Gürbulak Nakliyat tam anlam yla faaliyete geçtik. O zamanlar 37 arabam z vard. Han mlar n kolundaki bilezikleri araba say s n ço altal m diye satt k. Nakliye iflinde araba güç demektir. Araç oldukça ifl yapars n. 37 araçla girifl yapt m z sektörde bugün 250 tane arac m z var. 65 araç ise kiral k olarak çal flt r yoruz. fllerimiz ve araç say lar m z her geçen gün art yor. Geçmifle dayal uluslar aras Nakliyatc l k döneminde tan m acentelerin stanbul da flube açmalar bizim iflimize yarad. Körfez krizi öncesi onlarda iyi bir intiba b rakm flt k. fiimdi bir ço u ifl yaparken bizi tercih ediyor. Kurdu- umuz kooparatiften ayr ld ktan sonra, orada elde etti- imiz müflterilerin yüzde 70 i Gürbulak Nakliyat tercih etti. Müflterimizin bizi tercih etmesindeki en büyük neden ifllerimizi titiz yapmak ve verdi imiz sözün arkas nda durmam z oldu diyerek baflar lar n n alt nda yatan s rr n titizlik oldu unu vurgulad. Amac m z kurumsal varl m z gelece e tafl mak Gürbulak Nakliyat n n misyonlar na da de inen Çakan, Kara tafl mac l alan nda faaliyet gösteren Gürbulak Nakliyat olarak misyonumuz, ithalat ve ihracat yüklerinin al c veya yükleyici gereksinimleri do rultusunda, bir noktadan di er bir noktaya, temsilcili ini üstlendi imiz tafl ma iflletmecilerinin olanaklar çerçevesinde tafl nmas hizmetidir. Güvenilir hizmet anlay - fl m zla müflterilerimizin, ilk tercihi olmay sürdürmek ve sürekli iyileflme içinde kurumsal varl m z gelece- e tafl mak temel amac m zd r. Gürbulak Nakliyat, Kara Tafl mac l tüm hizmetlerini C2 belgesine sahip EUR5 motorlu ve global teminatli öz mal araçlar, deneyimli personeli ve geliflmifl enformatik altyap s n n deste i ile gerçeklefltirmektedir. Muhtelif tiplerdeki T r, Kamyon ve Kamyonetten oluflan araç filosu, mobil iletiflim sistemleri, geliflmifl bilgi teknolojileri altyap s ve uzman personeliyle Gürbulak Nakliyat Kara Tafl mac l, kaliteli hizmet felsefesi içerisinde; Yurtiçi Tafl mac l k ve da t m hizmetleri sunmaktad r. fleklinde konufltu. smim marka oldu Aç klamalar nda devam eden Çakan, sim olarak beni bu piyasa da tan mayan yoktur. Önceden ismimi sevmezdim. Bu sektörde müflterilerimiz Beslen deyince art k unutmuyorlar, Beslen ismi ak lda kolayca kal yor. Müflteriler benim hiçbir zaman kara kafl ma, kara gözüme bakm yor. Kendilerine yapt m z hizmet ve fedakarl kla göre bizi tercih ediyorlar. fl hayat m boyunca hep dürüst oldum. Arabam yoksa yok dedim. Yapar m dedi im iflin her zaman arkas nda durdum. Yapamayaca m hiçbir ifl içinde müflterilerime söz vermedim. Yapamayaca m bir ifli al p, yüzüme gözüme asla bulaflt rmam. Dilovas nda hiç bir kooperatifin yapamad - n biz yapt k, tek tekçi olarak arabalar istihdam veriyoruz. Gürbulak Nakliyat olarak, 24 saat ifl veriyoruz. Hangi soka a girsen, konteyn r n gitti i her yerde biz var z. Ankara en yo un çal flt m z illerin bafl nda geliyor. Trabzon, Hopa k sacas Türkiye nin her yerine Gürbulak Nakliyat olarak gidiyoruz.marmara bölgesinde konteyn r tafl macal nda bir numaray z. Öz nakliyat, Arkas gibi büyük firmalar ile yar fl yoruz. Biz Marmara bölgesinde Arkas la yar fl r duruma geldik. Arkas bizi rakip olarak görüyor ancak biz onlar n çeyre i de iliz. Ancak yapt m z ifl onlar nda dikkatini çekiyor diyerek ilginç aç klamalarda bulundu..

8 8 Haberler Baba H. brahim Çakan taraf ndan kurulan Gürbulak Nakliyat da bayra çocuklar devrald Gece Gündüz çal fl yoruz Nakliyat fiyatlar oldukça düflük. diyen Çakan, bu dezavantajlar avantaja çevirerek sürümden kazand klar n ifade etti. Çakan, Gece da bizim garaj da çal flma vard r. Gürbulak Nakliyat olarak, 24 saat çal flma yap yoruz. Hükümet tart flmas z ihracatç y destekliyor. Saat 5 deyince gümrükler mesai istiyordu. Yay nlanan bir genelge sonras bu sorun ortadan kalkt. 10 a kadar mesai vermiyoruz Gece 11 ve 12 ye kadar konteyn r tafl yoruz. Bu genelgeyle gece çal flma imkan m z oldu gündüzden çok art k gece çal fl yoruz. Eskiden mesai veriyorduk, flimdi ise mesai vermiyoruz Bizim özelli imiz sektörden kazand m z sektöre harc - yoruz. Gün geçtikçe kendimizi gelifltiriyoruz. Hemen araç al yoruz, Ama bana kal rsa istemiyorum. U raflmak çok zor. Arabalar n külfeti çok, fluan bir trend, yakalam fl z gidiyoruz. 4 y l önce Marmara bölgemizde öz nakliyat ve di erleri vard, ama flimdi öyle de il Yüz y lda gelece imiz seviyeye çok k sa sürede geldik. Dilovas nda 10 dönümlük garaj m z n yan s ra. Ambarl K raç da garaj m z bulunmaktad r. stanbul Had mköy taraf ndan flubemiz var Gürbulak nakliyat olarak kriz yaflamad k. Kriz bizi etkilemedi. Aksine faydas oldu. Dezavantaj de ilde bize avantaj oldu. Her y l Gürbulak olarak yüzde 40 büyümeye kaydediyoruz. Büyümeye devam ediyoruz. Ancak son ç kan Libya olaylara bizi etkiledi. Arap dünyas ndaki kar fl kl bizim ifllerimizi yüzde 5 civar nda azaltt. Diyerek sözlerini tamamlad. Kardefller uyum içinde çal fl yor 4 kardefl taraf ndan Kurulan Gürbulak Nakliyat da Beslen Çakan Dilovas nda bulunan Merkez binas nda müflterilerini organize ederken, Dilovas Garaj nda bulunan küçük kardefl Burhan Çakan ise, liman organizasyonlar n sa l - yor. En büyük kardefl Turan Çakan ise stanbul Ambarl garaj ndaki iflleri organize ediyor. Di er kardefl Orhan Çakan ise, flöförlerin tüm iflleriyle yak ndan ilgileniyor Gürbulak n Referanslar Cma Cgm, Hamburg Süd, Maersk, Kühne + Nagel, Schenkerarkas, Gökbil, SDV, Horoz, Omsan, Honda Türkiye,

9 Röportaj 9 Lojistik alal nda ilçemizin Göz Bebe i Say n Baflkan Dilovas ciddi bir sanayileflme içindedir. Özellikle son y llarda mevcut bulunan OSB lerdeki kapasite art fl ve artan OSB say s bunu do rular niteliktedir. Geliflen ve dönüflen sanayileflme ile birlikte tafl mac l k ve lojistik sektöründe de ciddi art fllar söz konusudur. Bu kapsamda Dilovas ilçesinde lojistik sektörünün dünü ve bugününü ve sektörün Dilovas özeline katk lar n aç klayabilir misiniz? Dilovas stratejik manada kilit bir bölgededir. Avrupa ve Asya k talar aras ndaki güzergahlara yak nl, geliflmifl ulafl m a lar n n üzerinde olmas, limanc l n ve dolay s yla deniz tafl mac l n n da geliflmifl olmas Dilovas n her anlamda cazibe merkezi yapmaktad r. Bunun yan nda stanbula yak nl da Dilovas n önemli hale getirmektedir. Dilovas n n bu önemli konumu sanayileflmenin, limanc l n buraya konumlanmas n sa lam flt r. Bu geliflmeler lojistik ve nakliye sektörünü de paralelinde gelifltirmifl ve dönüfltürmüfltür. Geçmifl y llarda irili ufakl 3-5 araçla nakliye yap l - yorken, bugün itibariyle lojistik firmalar n n ço u büyümüfl ve kurumsallaflm fllard r. Bugün dilovas nda faaliyet gösteren yaklafl k 20 nakliye ve lojistik firmas n n y ll k cirolar 200 milyon TL. ye ulaflm flt r ki; bu rakamlar OSB ler içinde faaliyet gösteren lojistik firmalar n n rakamlar d fl nda olan rakamlar. Dilovas ndaki limanlar n modernizasyonu, hacimsel büyümesi de bu rakamlar n artmas n sa lam flt r. fiunu da ifade etmek gerekir ki; körfez ilçemizdeki limanc l n geliflmesi de Dilovas ndaki lojistik firmalar n n büyümesine katk sunmufltur. Bu geliflmeler son 7 y ll k süreçle birlikte tavan yapm flt r. Say n Baflkan; ülkemizin en büyük projelerinden biri olan Körfez Geçifl Köprüsü Dilovas s n rlar içerisinde kalmaktad r. Bu projenin özellikle de Marmara ile Ege aras ndaki insan ve mal sirkülasyonunu çok ciddi flekilde artt raca bir gerçektir. Bu projenin çevresine yayaca pozitif etki özelde Dilovas için de geçerlidir. Burdan hareketle bu projenin Dilovas n sizin öngörünüzle nas l ve ne flekilde etkiliyece ini ö renmek istiyoruz. Körfez geçifl projesi bize göre asr n projelerindendir. Bu nitelikte bir projenin ilçemiz s nrlar içerisinde olmas bölgemiz aç s ndan çok ciddi avantajlar getirece i bir gerçektir. Öncelikle ilçemizin ad n hem ülke hem de dünya gündemine tafl yaca n, olumlu bir imaj oluflturaca- n ifade etmek isterim. Kentimizin fiziksel de iflimine katk sunaca n da belirtmek isterim. Bölgemizin var olan ticari ve üretim faaliyetleri artacakt r. Nüfus hareketlili i ve ekonomik faaliyetler h zlanacakt r. Her anlamda potansiyelimiz artacakt r. Dilovas belediyesi kurumsallaflma ve büyüme potansiyeli aç s ndan özelliklede sizin göreve gelmenizle birlikte ciddi mesafe kat etmeye bafllam flt r. Özellikle sizin çaban zla sanayileflme ve kentleflme burada bir arada dengeli ilerleme içerisine girmifltir. Sanayileflmeye yönelik düflüncelerinizi ve projelerinizi az çok biliyoruz. Aç kça ifade etmek gerekirse lojistik sektörüne yönelik düflüncelerinizi ve projelerinizi merak etmekteyiz. Bizim sanayileflmeye yönelik düflüncelerimiz ve tavr m z bellidir. Biz planl bir sanayileflme taraftar y z. Sanayi ve kentin iç içe geçmiflli i faaliyetlerimizi olumsuz etkilemektedir. Y llarca bu problemi yaflad k. Yavafl yavafl bu süreci sa l kl hale getirmeye bafllad k. Ayn pozisyon lojistik ve nakliye için de geçerlidir. Planl olan, kurumsal kimli ini kazanm fl, belli bir bölgeye konumland r lm fl bir yap y istemekteyiz. Bu noktada kooperatifleflme bize göre en uygun çözüm olmaktad r. Bu örgütlülü ü ve kurumsallaflmay h zland racakt r. Bu ba lamda kurum olarak gerek yer belirme, gerekse çözüm ve çözümler sunma konusunda her zaman bu faaliyetleri yapan firmalar n yan nda olaca - m z kendilerine de bir çok platformda da dile getirdik. Ayr ca lojistik alan ndaki profesyonel iflgücü ihtiyac n karfl lamak amac yla çok yak nda Lojistik Meslek Lisesinin temellerini ataca z. Buradan mezun olan gençlerimiz bu sektörün geliflmesine ve büyümesine ciddi katk sunacaklard r. Son olarak y llard r bölgemizde faaliyet gösteren, lojistik alan nda baflar l çal flmalara imza atan Gürbulak nakliyat hakk nda düflüncelerinizi ö renmek istiyoruz. Kendilerini yakinen tan yoruz. Buradan Çakan ailesine sayg ve sevgilerimi gönderiyorum. Lojistik alal nda ilçemizin göz bebe i diyebilirim. Ticari faaliyetleri san r m yar m asr aflt. Gerçekten çok profesyonel ve kurumsallar. Lojistik alan nda her zaman örnek gösterdi imiz bir firma. Bu tür firmalar n artmas her daim dile imizdir. Buradan bu ropörtaj vesilesiyle Çakan ailesine ve çal flma arkadafllar na teflekkür ediyor; çal flma hayatlar nda baflar lar diliyorum.

10 10 Haberler Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Çakan aç klad : Lojistik köy kuraca z... Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Çakan, Hedeflerimize ad m ad m ulafl yoruz, önümüzdeki y llardaki hedeflerimiz aras nda gemi almak ve lojistik köy kurmak var dedi Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Çakan, dede mesle i olan nakliye sektörüne s - f rdan bafllad k. ran ve Irak a y llarca kendimiz araç sürerek ifl yapt k. Sektörün içinden geldik, herkes bizleri tan r bizde herkesi tan r z. dedi fl yaparken Hiçbir zaman önyarg l olmad klar n söyleyen Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Çakan Bu sektörde herkesin ifline ve ekme ine sayg m z var. Bu sektörde iflini her zaman en iyi yapan kazan r. Bizde Ticaretle bafllayan iliflkiler, dostluklarla devam eder. Örne i Sektörde babam z n çal flt lastikçi ve tamirci ile y llardan çal fl yoruz. Biz de vefa çok önemli. Bugün biz Dilovas nda ifl yap yoruz diye Mersin de faaliyet gösteren Ayvac Fren Gebze ye geldi. dedi

11 Haberler 11 Para için hiçbir zaman dostluklar de- iflmeyiz diyen Orhan Çakan Güven bizim için çok önemli. Çal flan personelimizle aram zda hiçbir zaman güven sorunu olmam flt r. Çal flanlar - m zla aram zda hiçbir zaman patron iflçi iliflkisi olmam flt r. Bizler ayn mesle i yap yoruz, meslektafl iliflkileri içerisinde çal flmalar m z sürdürüyoruz. dedi. Babalar n çevrede gördü ü itibarin kendilerine sektörü sevdirdi ini söyleyen Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyesi Orhan Çakan Biz mesle e dedemiz vas tas yla girdik, babam z n sektörde gördü ü itibar bizi de bu sektörün içine girmemize vesile oldu. Sektörü sonradan girenler mesle i hor gördü. Bak ld nda geçmifl y llara oranla bu sektörün içinde olmak flimdi daha kolay, çok zor flartlar alt nda çal flt k. fiimdi bakt m z da yollar çok iyi alt yap iyi, teknoloji geliflmifl durumda art k her fley çok kolay yap l yor fleklinde konufltu HEDEF M Z GEM ALMAK Biz bu ifli çok daha büyütüp gelifltirmek istiyoruz diyen Çakan Hedeflerimiz aras nda tafl mac l n yapt m z konteyner limana kadar de il, mal n teslim oldu u yere kadar ulaflt rmak istiyoruz. Bunu içinde öncelikli hedeflerimiz aras nda gemi almak var. Gemi sayesinde fabrikadan ald m z ürünü o ülkeye kadar getirip teslim etmeyi hedefliyoruz. dedi y l hedeflerimiz aras nda ayr ca zmir ve Mersin de flube açmak var diyen Çakan, Bünyemize kataca - m z gemiyle ilk etapta iç sularda tafl mac l k yapaca z, daha sonra ise Libya ve Cezahir e kadar tafl mac l k yapmaya hedeflediklerini belirtti. LOJ ST K KÖY KURMAK ST YORUZ En büyük hedeflerimiz aras nda lojiktik bir köy kurmak oldu unu söyleyen Orhan Çakan Kuraca m z köyde, okul, cami, çal flanlar m z n kalaca evler, Antrepo, sa l k oca, t r garaj yapmay planl yoruz. Bu proje için yaklafl k 200 dönümlük bir alana ihtiyac m z var. Bu projeyi haz rlad k, ancak yapmam z için devletin bize teflvik vermesini istiyoruz. Böyle bir lojistik köyü oluflturabilece imiz bir yer bulabilirsek hemen bafllayabilir fleklinde konufltu ÖNCEL KL HEDEF M Z PARA DE L Bizde öncelikli olarak hedefler aras nda para kazanman n olmad n söyleyen Çakan yi niyetli, samimi insanlara ifl ve afl kapas aç yoruz. Ölümlü dünya, dünya mal n n dünyada kald n n da bilincindeyiz. Buradan kazand m z paralar ile lüks ve gereksiz harcamalar içine hiçbir zaman girmedik. Böyle bir harcamaya girseydik, hiçbir zaman büyüyemezdik. Biz do ru ad mlarla her zaman yol ald k. dedi. Gürbulak Nakliyat olarak bugüne kadar hiçbir krizden etkilenmediklerini söyleyen firma yönetim kurulu üyesi Orhan Çakan Krizler iflini bilen ve iflini çok iyi yapanlar için küçülme de il, tam aksine büyüme f rsat d r. flini iyi yapmayanlar krizden etkilenir dedi

12 12 GTO GTO Baflkan Nail Çiler: Lojistik sektörü ve Dilovas Ü LKE ekonomimiz dünyada yaflanan krizlere ra men geliflimini devam ettiriyor. Bu büyümede de en büyük pay ihracatta yaflanan sevindirici geliflmeler oluyor.... Amerika dan Avrupa ya, Ortado u dan Afrika ya, Orta Asya dan Uzakdo u ya pek çok pazarda bugün bugün bizim ürünlerimiz sergileniyor. Art k Türkiye de üretilen bir ürünü dünyan n herhangi bir ülkesinde rastlaman z çok da flafl rt c de il.... Ülkemiz taraf ndan ortaya koyulan 2023 y l nda 500 milyar dolarl k ihracat hedefi de ihracat motivasyonumuzu güçlendiriyor. hracat - m z n yaklafl k % 52 si deniz, % 40 kara, % 7 si hava yoluyla sa lan rken, demiryollar ile ise de % 1 dir. Bu oranlarla 2023 hedefimize ulaflmak için deniz, kara ve hava tafl mac l na tahminen 65 milyar avroluk bir yat - r m yapmak gerekmektedir. Lojistik Üssü Dilovas hracatta en önemli konulardan birisi de lojistik sektörünün geliflmesidir. Aksi takdirde belirlenen hedeflere ulafl lmas da mümkün olamayacakt r. Bölgemizin sanayi bak - m ndan en yo un bölgelerinden biri de Dilovas d r. Kara, deniz ve demiryolu bak m ndan tüm imkanlara sahip olan Dilovas, lojistik sektörü aç s ndan da önemlidir. Hammaddelerin temini ve ürünlerin ihracat bak m ndan lojistik sektörü can damar konumundad r. Üretti iniz ürün kadar depolamak ve pazarlara ulafl m da büyük önem tafl maktad r. Dilovas sanayi bak m ndan önemli bir durumdad r. Ve Dilovas nda üretim yapan fabrikalar n yaklafl k yüzde 30 u organize sanayi bölgeleri içerisindedir. Körfez Geçifl Projesi nin tamamlanmas ile de bölgenin ulafl m imkanlar bir kat daha aratacakt r. Bu durum da göz önüne al nd nda yeni lojistik alanlar n oluflturulmas gerekecek ve belli süre sonra Dilovas bir lojistik üssü haline gelecektir. Üyelerimizin Baflar lar le Övünüyoruz Gürbulak Lojistik olarak yap lan çal flmalar ve hizmetleri yak ndan ilgi ile takip ediyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde Gürbulak Lojistik Firmas bu çal flmalar na yenilerini ekleyerek devam edecektir.... Gebze Ticaret Odas olarak üyelerimizin baflar lar ndan övünüyoruz. Bu baflar lar na yenilerini eklemeleri için gerekli f rsatlar oluflturuyor ve üzerimize düflen görevi en k sa sürede yerine getiriyoruz.

13 Haberler 13 fiehmuz ÇAKAN Konteyner tafl mas nda son zamanlarda yaflanan s k nt lar U laflt rma Bakanl n n yeni yönetmeli i ihracatta konteyner krizi ç kard. Yönetmeli e göre ihracatç art k konteynerle birlikte yüksekli i 4.08 metreyi geçmeyen araçlarla mal n tafl tacak. S n r aflan nakliyeci 593 TL, konteynerin sahibi firmaya TL ceza ödeyecek.ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl n n Araçlar n Yüklenmesine liflkin Ölçü ve Usuller ile Tart ve Boyut Ölçüm Toleranslar Hakk nda Yönetmelik i ihracatta konteyner krizine neden oldu. 8 Kas m 2012 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan yeni yönetmelik kapsam nda, deniz nakliyesinde a rl kl kullan lan 40 HC lik (high cube) konteynerlere yükseklik afl m nda ceza uygulamas getirildi. Yönetmeli e göre; ürünlerini 40 HC konteynerle tafl tan sanayiciler yüksekli i 4.08 metreyi geçmeyen araç tedarik etmek zorunda olacak. 40 HC konteyner tafl yan nakliyeciye 593 TL, konteynerin sahibi firmaya da TL ceza yaz lacak. Yönetmelik yüzünden limanlara girifl ç k fl durma noktas na gelirken 40 HC konteyner kullanana ihracatç lar uygun araç bulamad klar için ihracat durdurmak zorunda kald. Limanlar kilitlendi Bu arada iflin skandal say labilecek bir baflka boyutu daha var. Zira Türkiye hracatç lar Meclisi nden (T M) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Ulaflt rma ve Lojistik Sektör Meclisi ne kadar tüm sektörler yönetmelikten yay mland ktan sonra haberdar oldu. Sektör temsilcileri, görüfl al nmadan ç kan yönetmeli in ihracat olumsuz etkileyece ini, bakanl n en az ndan 6 ayl k bir geçifl sürecinden sonra uygulamay bafllatmas gerekti- ini vurgulad. stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Murat Akyüz ( KM B), uygulamadan en çok etkilenen Ambarl Liman ndaki nakliyecilerih ifl b rakma eyleminde oldu unu, araç girifl ve ç k fllar n n ise durma noktas na geldi ini vurgulad. Akyüz, sözlerini flöyle sürdürdü: 40 HC lik konteynerlerden dünya ticaretinde, hem ihracatta hem de ithalatta yo un olarak yararlan l yor. Konteynerlere yüksekliklerinden dolay getirilen bu s n rlamaya bir anlam veremiyoruz. 40 HC lik konteynerler y llard r tafl mac l k sektöründe kullan l yor. Hatta bu oran yüzde 60 lara varm fl durumda. Uygulamaya konulan yeni yönetmelikle bakanl n ihracatç ya ne kadar zarar verece ini tahmin etmedi ini düflünüyorum. Türkiye ekonomisine en büyük deste i veren ihracatç n n daha fazla zarar görmemesi için Bakanl m zdan bu uygulamay bir kez daha gözden geçirerek, s n rland rmay yeniden düzenlenmesini bekliyoruz. Derhal düzeltilmeli Nakliyecinin de ihracatç n n de ne yapaca - n bilemez halde oldu una da dikkat çeken Murat Akyüz, Tüm ihracatç y etkileyen mant k s k nt s olan bir karar al nd. Benim firmamda bile yüzde 70 bu konteynerler kullan l yor. Bizi çok üzen bu sorunun derhal düzeltilmesi gerekiyor dedi. Sektörlerden habersiz karar al nmas yanl fl TIRSAN IN patronu, TOBB Ulaflt rma ve Lojistik Sektör Meclisi Baflkan Çetin Nuho lu ise yönetmeli in yanl fl olmad n ancak hem nakliyecilere hem ihracatç lara bir geçifl süreci verilmesi gerekti ini söyledi. Nuho lu, flöyle devam etti: Asl nda 4.20 metre yükseklik do ru olmayan bir uygulamayd. fiimdi normale dönülüyor ama kimseye sormadan, ani bir kararla uygulamaya girdi. Bakanl n en az 6 ay ek süre vermesi gerekirdi. Bat da daha alçak treyler yap larak sorun çözüldü. Bizde de bunun için yeniden yat r m yap lmas gerekiyor. Ek süre verilmeliydi ki nakliyeci de ihracatç da gerekli dönüflümü sa layabilsin. Maalesef bilgi almadan, araflt rma yapmadan ani bir karar verildi. Bunu do ru bir yaklafl k olarak görmüyoruz. Ben TOBB Ulaflt rma ve Lojistik Sektör Meclisi nin baflkan y m. Yay mland ktan sonra haberim oldu. Türkiye hracatç lar Meclisi, daha do rusu kimse bilmiyor. hracat n en yo un oldu u, herkesin mal n yetifltirmeye çal flt bir dönemde ifli zora sokuyorlar. Yönetmelik yüzünden ifller durma noktas na gelirken iflin skandal say labilecek bir boyutu daha var. Zira Türkiye hracatç lar Meclisi nden TOBB Ulaflt rma Sektör Meclisi ne tüm sektörler yönetmelikten yay mlan nca haberdar oldu Bakanl k ek süre verecek TÜRK YE hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, 3 gündür yönetmelikle ilgili s k nt lar çözmek için u raflt klar - n ifade etti. Yönetmelik yüzünden özellikle Gaziantep, Mersin ve stanbul Ambarl da ihracatç lar n ciddi s k nt lar yaflad n kaydeden Mehmet Büyükekfli, sözlerini flöyle sürdürdü: Biz 3 gündür bu yönetmelikle ilgili geliflmeleri takip ediyoruz. lgili tüm mercilerle görüfltük. Son olarak Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan m z Binali Y ld r m ile görüfltük. Say n Bakan m z yükseklikle ilgili problemin çözümü ve uyumun sa lanabilmesi için için ek süre vereceklerini söyledi. Yar n (bugün) imzadan ç kmas n bekliyoruz. Çinliler u raflsa bu kadar zarar veremez STANBUL Tekstil ve Hammaddeleri hracatç lar Birli i ( TH B) Baflkan smail Gülle de yönetmeli i elefltiren isimlerden... Yönetmeli in ihracata ciddi darbe vuraca n vurgulayan Gülle, sözlerini flöyle sürdürdü: hracatta da ithalatta da yönetmelikten dolay s k nt yaflanacak. Mal m - z nas l tafl yaca z? Çinliler u raflsa ihracat bu kadar baltalayamaz. Mutlaka bir gerekçeleri vard r ama bu ifli yapanlara yani bizlerle istiflare etmeden karar almalar çok yanl fl. Bu karar alanlar acaba hayatlar nda bir kere konteynere mal yükleyip bir yerden bir yere götürmüfl... Zaten türlü zahmet çekerek ihracat yap yorduk, bu da ayr bir eziyet olacak. (Not: Ülke bas n yans yan haberlerden al nt d r)

14 Mengerler Tic. Türk A.Ş Emek Mah. No:66 Uzunçiftlik - Kartepe/KOCAELİ Telefax (0262) , ( (4 hat)

15 Haberler 15 Beslen Çakan n o lu Özgür Ç nar ile Burhan Çakan n o lu Ali mran sünnet oldu. Mutlu günümüz Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan ve orta Burhan Çakan n çocuklar erkekli e ad m att. T AVfiANCIL da gerçekleflen sünnet merasiminde Beslen Çakan n o lu Özgür Ç nar ile Burhan Çakan n o lu Ali mran sünnet oldu. Sünnet merasimine çok say da kifli kat l rken mevlit okutuldu. Türkiyede konteyner tafl mac nda marka haline gelen Gürbulak Nakliyat yönetim kurulu baflkan Beslen Çakan ve Burhan Çakan Çocuklar m z n sünnet merasimine kat larak bizleri yaln z b rakmayan herkese çok teflekkür ediyorum. fleklinde konufltu. Öte yandan sünnet merasimine kat lan herkese ikramlarda bulunurken, sünnet sonras Özgür Ç nar ve Ali mran a konvoy halinde flehir turu att r ld.

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k R CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2014 Say : 3 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k ÖNSÖZ 3 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

ÖTV müjdesi. Ulusal Marker Sistemi nin istenilen düzeye gelmesi durumunda indirim bekleniyor

ÖTV müjdesi. Ulusal Marker Sistemi nin istenilen düzeye gelmesi durumunda indirim bekleniyor 1subatsayfa1 2/11/07 2:52 AM Page 1 G B BAfiKANI OSMAN ARIO LU: MARKER UYGULANIRSA ND R M YAPAB L R Z Yurtiçi nakliyeciye Fazla tonaj konusunda, kamyoncu kâr edemiyor. Kamyonla 15 ton tafl nan fiyata,

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı