1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) 2014.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) 2014."

Transkript

1 EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nihat Öztoprak İletişim Bilgileri : Tatlısu Mah. Namaz Sokak, Gülkonut Ap. Nr. 11, Daire 19 Adres Ümraniye/İSTANBUL Telefon Mail : Doğum Tarihi : Unvanı :Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Türk Dili ve Edeiyatı, Eski Türk Edebiyatı Marmara Üniversitesi 1986 Doktora Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Marmara Edebiyatı Üniversitesi Akademik Unvanlar Yüksek Lisans / Marmara Üniv. / 1986 Doktorak / Marmara Üniv. / 1993 Yardımca Doçent / Marmara Üniv. / 1996 Doçent / Marmara Üniv. / 2000 Profesör / Marmara Üniv. / Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) Zeynep Ağdaş, Nuruosmaniye Kütüphanesi 4968 no'lu Şiir Mecmuası (vr. 125b-186b) (İnceleme Metin Nesre Çeviri) Elif Oytun, Nuruosmaniye Kütüphanesi 4968 no'lu Şiir Mecmuası, (vr.1a-64b) (İnceleme-Metin), Nusret Gedik, Lâzikîzâde Feyzullah Nâfiz Efendi (öl. 1181/1767) nin Türkî Letâyifü l-hayal Adlı Eseri [1b-81a] (İnceleme-Metin), Sonay Büyük, Hüseyin Ayvansarâyî'nin Eş'ârnâme-i Müstezât Adlı Eseri (100b-150a) (İnceleme- Metin) Reyhan Çınar, Hüseyin Ayvan Sarayî nin Eş ârnâme-i Müstezadı (1b-50a), Veliye Uysal Ay, Hüseyin Ayvan Sarayî nin Eş ârnâme-i Müstezadı (50b-100a),

2 8. Yasemin Kanat, Şakirin Aşkıyyesinin Edisyon Kritiği ve İncelemesi, Savaşkan Cem Bahadır, Pervane Bey, Mecmuatü n-nezâir (261a-291a), Mustafa Özkat, Kara Fazlî nin Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânı, Bünyamin Köse, Şeyhî Ali Şehsüvaroğlu ve Riyâzu l-gufrân (Tefsîr-i Yâsîn-i Şerîf) Adlı Manzum Eserin Tenkitli Metni, Ramadan Doğan, Ahmedî-i Âmidî nin Yûsuf u Züleyhâsı, Ayşegül Ovalıoğlu, Hasan Nesib Efendinin Hayatı, Edebî Kişiliği ve Feyazânı Aşkının Metni ve İncelemesi, Zehra Koçak Aslan, Bâkî Divanı nda Sevgilinin Fiziki Yapısı, Semra Köse, Nev î nin Üç Eseri: Nevâ-yı Uşşâk, Faslun fî Fazîleti l-işk, Terceme-i Hadîs-i Erbaîn, Bünyamin Ayçiçeği, Sarı Abdullah'ın hayatı, eserleri ve Gülşen-i Raz' Adlı Mesnevisinin Transkripsiyonlu Metni, Ümran Ay, Dürr-i Manzum, Sabiha Tak, Tıybî ve Türkçe Divanı, Doktora Tezleri 1. BünyaminAyçiçeği, Behiştî Sinan'ın (917/ ?) İskendernâme'si (İnceleme-Metin-Dizin), Musa Tozlu, Âsım (öl. H.1122/M. 1710) Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin), Nurgül Karayazı, 17. Yüzyıl Şâiri Ahmet Yârî ve Dîvân'ı (İnceleme-Metin), Mustafa Özkat, Münîrî (öl. 1521?)'nin Manzum Siyer-i Nebî'si, Cilt: IV-V (İnceleme-Metin), Ersen Ersoy, II. Bayezıt Devri Şairlerinden Münîrî, Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (İnceleme - Tenkitli Metin), İbrahim Demirkazık, 18. Yüzyıl Şairi Mustafa Fennî, Divan, (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin), Hasan Kaya, 18. Yüzyıl Şairi Âsaf ve Divanı, (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin), Ozan Yılmaz, 16. Yüzyıl Şarihlerinden Sûdî-i Bosnevî nin Şerhi Gülistanı (Metin - İnceleme),

3 9. Ümran Ay, Münîrî (öl.1521) nin Manzum Siyer-i Nebîsi, Cilt I, (İnceleme Metin), Melek Bıyık Pala, Aşkî Mustafa Divanı (Edisyon Kritik), Nusret Gedik, Türk Edebiyatında Manzum Devriyye, devam etmektedir 12. Zeynep Ağdaş, Devam etmektedir. 7. Yayınlar 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Öztoprak, N. (2007). Bursalı Feyzî Efendinin Elifnameleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Sayı 35. Öztoprak, N. (2005). Rûhî nin Şiir Anlayışı, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı 12, sf Öztoprak, N. (2004). Fennî ve İzzet Efendinin Sahilnameleri ve Bu Sahilnamelerde Üsküdar, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı 11, sf Öztoprak, N. (2000). Halk ve Divan Şiirinde Cinas Sanatının Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı 1, sf Öztoprak, N. (2000). Divan şiirinde Osmanlı Geleneğinin İzleri, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı 3, sf Öztoprak, N. (2000). Mizahî Cinaslı Bir Risale, İlmî Araştırmalar, Sayı 10, sf Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. Öztoprak, N. (2004). Divan Şiirinde Güzelin Saç Rengi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezinin düzenlediği, Türk Kültüründe Ayrıntılar: Saç Düzenlemesi konulu Uluslar Arası Sempozyum, İstanbul, Türkiye. (Saç Kitabı, editör: Emine Gürsoy Naskali, Kitabevi Yay., İstanbul 2004, sf ) Öztoprak, N. (2006). Meyve İle İlgili Bazı Âdetlerin Dîvân Şiirine Yansıması, Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi nin düzenlediği Uluslar Arası Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, İstanbul, Türkiye. Öztoprak, N. (2007). Türk Şiirinde Üsküdar Motifi, Üsküdar Sempozyumu IV., 3-5 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye. (Üsküdar Sempozyumu IV., Editör: Dr. Coşkun Yılmaz, Üsküdar Belediyesi Yay., İstanbul 2007, C.I, s Öztoprak, N. (2004). Yakasız Don Giyip Başsız Ata Binmek: Yunus Emre nin Ölüm Konulu Bir Gazelinin Şerhi, Uluslar Arası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu (25-26 Kasım 2004), İstanbul, Türkiye 3

4 Öztoprak, N. (2009). Elifnamelerin Tertip Hususiyetleri ve Metin Tesisindeki Yeri, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Nisan 2007, Erzurum, Türkiye. (Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum 2009, s Öztoprak, N. (2005). Elifname Geleneğine Göre Fuzûlî nin Elifnamesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler, V. Uluslar Arası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Haziran, İstanbul, Türkiye. Öztoprak, N. (2012). Nâbî'nin Nükteleri, Vefatının 300. Yıldönümünde Şair Nâbî Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye. Öztoprak, N. (2012). Türk Edebiyatında Manzum Siyerler, Uluslararası Mevlid Sempozyumu (Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2012, Öztoprak, N. (2014). Akademik Dergilerde Hakem Usulü ve Hakem Raporlarının Hazırlanışı Uluslar Arası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, Manisa, Türkiye. Ahmet Atilla Şentürk Armağanı, Ahmet Kartal ve Mehmet Mahur Tulum (Editörler), Akademik Kitapları (sf ). İstanbul. Öztoprak, N. (2003). Na l-i Resûl Manzûmesi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezinin düzenlediği, Türk Kültüründe Ayrıntılar: Ayakkabı konulu Uluslar Arası Sempozyum, İstanbul, Türkiye. (Ayakkabı Kitabı, Editör: Emine Gürsoy Naskali, Kitabevi Yay., İstanbul 2003, s ) Öztoprak, N. (12). Hakemli Akademik Dergilerde Editörlük Meselesi, Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye, 1-2 Kasım 2012, İstanbul, Türkiye Öztoprak, N. (2013). Hikâyeleriyle Osman Hulûsî Efendinin Şiirleri, Gül ve Gönül Medeniyeti Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu Sempozyum Bildirileri, Nasihat Yayınları, Ankara 2013, s Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler. Kitaplar Öztoprak, N. (1986). Hayreti Divanında Bitkiler, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1986, 126s. Öztoprak, N. (1993). Klâsik Türk Edebiyatında Manzum Yüz Hadisler, Basılmamış Doktora Tezi, M.Ü. Türkiyat Enstitüsü, İstanbul 1993, 600s. Öztoprak, N. ve Bayram Ali Kaya (2007). (İstanbul). (editör) Suya Düşen Sancak /Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine İncelemeler, 47 Numara Yayıncılık, İstanbul. Öztoprak, N. (2013). (editör) Osmanlı Türkçesi I, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir Öztoprak, N. (2013). (editör) Osmanlı Türkçesi II, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir Öztoprak, N. (2007). (editör) Âmil Çelebioğlu, Mevlana Mesnevi-i Şerif, Timaş Yayınları, İstanbul. 4

5 Öztoprak, N. (2001). Bağdatlı Rûhî, Timaş Yayınları, İstanbul. Öztoprak, N. (2000). Refîi Âmidî, Cân u Cânân (İncelemeMetin), Türk Gev Yayınları, İstanbul. Öztoprak, N. ve Sebahat Deniz (2000). (editör) Âmil Çelebioğlu, Mesnevî-i Şerîf, Manzum Nahîfî Tercümesi, I-VI, İstanbul. Öztoprak, N. ve Sebahat Deniz (1999). (editör) Âmil Çelebioğlu, Türk Mesnevî Edebiyatı (Sultan II, Murad Devri), Kitabevi, İstanbul. Öztoprak, N. ve Sebahat Deniz (1999). (editör) Âmil Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB, İstanbul. Öztoprak, N. ve Sebahat Deniz (1994). (editör) Âmil Çelebioğlu, Kanûnî Sultan Süleyman Devri Türk Edebiyatı, MEB, İstanbul Öztoprak, N. (1994). (editör) Âmil Çelebioğlu, Muhammediye (Araştırma-İnceleme), III, MEB, İstanbul. Kitaplarda bölümler Öztoprak, N. (2011). "Osmanlı Türkçesi Alfabesi", Osmanlı Türkçesi I, Anadolu Üniversitesi Yayınları (sf. 2-15), Eskişehir. Öztoprak, N. (Eylül 2011). "Arapça ve Farsça Kelimelerde Ünlüler ve Yazılışları", Osmanlı Türkçesi I, Anadolu Üniversitesi Yayınları (sf ). Eskişehir. Öztoprak, N. (Eylül 2011). "Türkçe Ünlü ve Ünsüzlerin Yazılışı", Osmanlı Türkçesi I, Anadolu Üniversitesi yayınları (sf ). Eskişehir. Öztoprak, N. (Eylül 2011). "Türkçe Kelimelerin Yapısı, Türkçe Kiplerin ve Edatların Yazılışı", Osmanlı Türkçesi I, Anadolu Üniversitesi Yayınları (sf ). Eskişehir. Öztoprak, N. (Eylül 2011). "Türkçe Ek, Zamir, Zarf ve Sayıların Yazılışı", Osmanlı Türkçesi I, Anadolu Üniversitesi Yayınları (sf ). Eskişehir. Öztoprak, N. (Ekim 2011). "Arapça Tamlamalar", Osmanlı Türkçesi II, Anadolu Üniversitesi Yayınları (sf ). Eskişehir. Öztoprak, N. (2007). "Himmetzade Abdî nin Dîvânı Lügazı: Himmetzade Abdi s Divanı Lügaz", Essays ın Memory of Hazel E. Heughan. Educational Trast, (sf ). Edinburgh Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 5

6 Öztoprak, N. (2010). Divan Şiirinde Giyim Kuşam Üzerine Bir Deneme, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı 4, sf Öztoprak, N. (2006). Rûhî nin Şair Anlayışı, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, Sayı 25, sf Öztoprak, N. (1993). Âmil Çelebioğlu nun Hayatı ve Bibliyografyası, Türklük Araştırmaları Dergisi, Sayı 7, sf Öztoprak, N. (1995). Niğdeli Visâlî nin Hayatı ve Eserleri, Bir, Türk Dünyası ve İncelemeleri Dergisi, Sayı 4, sf Öztoprak, N. (1995). Fuzûlî nin Türkçe Divanı nda Âyet ve Hadisler, Bir, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı 3,. sf Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler Öztoprak, N. (2006). Rûhî nin Şair Anlayışı, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, Sayı 25, sf Öztoprak, N. (2004). Divan Şiirinde Güzelin Saç Kokusu, Saç Kitabı, editör: Emine Gürsoy Naskali, Kitabevi Yay., İstanbul 2004, sf Öztoprak, N. (1995). Niğdeli Visâlî nin Hayatı ve Eserleri, Bir, Türk Dünyası ve İncelemeleri Dergisi, Sayı 4, sf Öztoprak, N. (1995). Fuzûlî nin Türkçe Divanı nda Âyet ve Hadisler, Bir, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı 3, sf Öztoprak, N. (1993). Âmil Çelebioğlu nun Hayatı ve Bibliyografyası, Türklük Araştırmaları Dergisi, Sayı 7, sf Diğer Yayınlar Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının hazırladığı Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü ne yazılan maddeler 1. Muharref cinas, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 2004, IV, Müredded cinas, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 2004, IV, Müteşabih cinas, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk 6

7 Kültür Merkezi Yay., Ankara 2004, IV, Temmet, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 2006, VI, Ters nal, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 2006, IV, Yaşname, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 2006, IV, Ansiklopedi maddeleri Öztoprak, N. (2012). Tuyuğ, İslam Ansiklopedisi, C. 41, s Öztoprak, N. (2015). Mesnevihan, İslam Ansiklopedisi (matbaada). İsimler sözlüğü Rûhî, ( ) Visâlî, ( ) Refi-i Âmidî, ( ) 8.Projeler Bu Benim Eserim /MEB /Ulusal /Tamamlandı. Divan Şiirinde Giyim Kuşam Üzerine Bir Deneme /Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türk Modası / Ulusal/ Tamamlandı Pervane Bey Mecmuası (Metin-İnceleme-İndeks) Projesi /Ulusal/ Devam Ediyor Nuruosmaniye Kütüphanesi Yazma Şiir Mecmuaları İndeksi Projesi /BAPKO /Ulusal Tamamlandı. Türk Edebiyatında Besmele. Devam ediyor. Türk Edebiyatında Servi. Devam ediyor. 9.İdari Görevler Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan yardımcılığı Türk dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı

8 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Danışmanı Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Danışmanı Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Danışmanı Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Rektörlük Rektör Danışmanı FSM VÜ, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Bşk Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri Divan Edebiyatı Vakfı Bşk. Yard Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Türk Dil Kurumu Sözlük Kolu Üyesi Türk Dil Kurumu Dergi Kolu (Belleten Dergisi) üyesi Türk Dil Kurumu Proje Kolu Komisyon üyesi TUBİTAK Türk Edebiyatı Projeleri Dış Dış Danışmanı 11.Ödüller Akademik dergilerde faaliyetler Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi /Genel Editör /2000 den beri/ toplam 31 sayı yayımlandı. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi /Editör /2008 den beri/ toplam 9 sayı yayımlandı. 12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler Lisans Eski Türk Edebiyatı Tarihi (3-4. Sınıflar) Metin Şerhi (3-4. Sınıflar) Klâsik Türk Edebiyatında Mizah Divan Şiirinde İstanbul (seçmeli) Klâsik Türk Edebiyatında Beşeri Motifler (Seçmeli) Eski Türk Edebiyatının Kaynakları Yüksek Lisans 8

9 Metin Tesisinin Metotları Araştırmalarda Temel Bilgi ve Usul Klasik Türk Şiiri Poetikası (seçmeli) Kâsik Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri ve Usul Klâsik Türk Edebiyatının Fikri Kaynakları Metinlerle Eski Türk Edebiyatı Seminer Doktora Klâsik Türk Edebiyatında Türler Klâsik Türk Edebiyatında Nazire Klâsik Türk Edebiyatında Mazmun Klâsik Edebiyat Bilgisi Metin İncelemeleri Metin Tamiri Türk Tasavvuf Edebiyatı Metin Tamirinin Metotları Yayın Kurulu Üyeliği (Dergi, yıl aralığı) (yılx) 1. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 2. Akademik Araştırmalar Dergisi 3. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4. FSM İlmi Araştırmalar (Hakem) 5. Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (Danışma Kurulu Üyesi) 6. Türkiyat Mecmuası (Hakem) 7. TDK Belleten (Yayın Kurulu Üyesi) 9

10 8. 10

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Prof.Dr. Günay KUT Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Mezuniyet Tezi : Şem ü Pervane, Zati. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr

ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr EĞİTİM Doçentlik Tezi: Sâlih Çelebi ve Kıssa-i pür-gussa-i Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi, İnceleme ve Tenkitli Metin, İstanbul 1999. Doktora: İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Abdulkadiroğlu, Abdulkerim-F. Hakan Özkan (1994). Yozgat Meşhurları. Yozgat Belediyesi. Yozgat. Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Güldeste-i Riyâz-ı

Detaylı

C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA. Faks : 0.312.222 70 37 : ymusa@gazi.edu.tr, musayildiz@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl

C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA. Faks : 0.312.222 70 37 : ymusa@gazi.edu.tr, musayildiz@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl İsim : Musa YILDIZ Unvan : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : Samsun 20.07.1967 Adresi İş Telefonu : 0.312.202 37 51 Cep Telefonu : 0.532.347 81 65 : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok. No: 106

Detaylı

G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) 297 7396 E-posta: ggonca@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM Lisans:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Mi râc, Mi râc-nâme, Mi râciyye, Mi râc-ı Nebî,

Anahtar Kelimeler: Mi râc, Mi râc-nâme, Mi râciyye, Mi râc-ı Nebî, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK EDEBİYATI NDA Mİ RÂCNÂMELER ÜZERİNE

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CAN CEYLAN Doğum Tarihi: 25 / 12 / 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenlik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1997

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Temmuz 2014 GÜMÜŞHANE 1 İÇİNDEKİLER Organizasyon 1. Genel Bilgiler 1.1 Kuruluş ve Gelişme 1.2 Yerleşim 2. Personel

Detaylı

YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012):

YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012): 1 Prof. Dr. Umay Türkeş-Günay Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden 1968 yılında mezun oldu. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü Türk Halkbilimi Öğretim Görevlisi (bayramd@erciyes.edu.tr) Özet Bu makale;

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK KISA ÖZGEÇMİŞ 25. 04. 1964 yılında Kayseri nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri de yaptı. 1980 senesinde Kayseri Lisesi nden mezun oldu. 1982 yılında

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN

PROF. DR. AHMET BURAN PROF. DR. AHMET BURAN I. HAYATI Ahmet Buran, 20. 06. 1962 tarihinde Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde altı çocuklu Abdullah Efendi ile Zahire Hanım ın 4. çocuğu olarak dünyaya gelir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemal Demircioğlu Doğum Tarihi: 2 Kasım 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. 1996 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı