ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: Ekim-Kasým-Aralýk TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ"

Transkript

1 TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Adem YILMAZEL Serkan ERÝKGENOÐLU YAYIN KOÞULLARI Dergimizde yayýnlanmasý istenen yazýlar bilgisayarda yazýlmalý, daha önce baþka bir yerde basýlýp, yayýnlanmamýþ olmalýdýr. Ýmzalý bir dilekçe ekinde kaðýda yazýlý olarak, ayrýca elektronik ortamda dergimizin yönetim yerine posta ile gönderilmelidir. Yazýlar 7 sayfayý (A4) geçmemelidir. 7 sayfayý aþan yazýlarýn birbirini izleyen sayýlarda yayýnlanabileceði düþünülerek bölümlere ayrýlmalýdýr. Fotoðraflar net ve temiz olmalý, slayt dýþýnda sayýsal gönderilecek fotoðraflarýn çözünürlüðü yüksek olmalýdýr. Yazýlarda Türkçe kelimeler kullanýlmalý ve Türkçe dil kurallarýna uyulmalýdýr. Yayýnlanacak yazý ve çevirilerdeki düþünsel ve teknik sorumluluk yazarýna ait olup, oda yönetimini ve Dergi Yayýn Kurulunu sorumlu tutmaz. Dergide yayýnlanan yazýlardan kaynak göstermek koþulu ile alýntý yapýlabilir. Dergiye gönderilen yazýlar yayýnlansýn ya da yayýnlanmasýn geri verilmez. Yazýlar Yayýn Kurulu tarafýndan incelenir. Yayýn Kurulu yayýnlanacak yazýlarda gerekli düzeltmeleri yapabilir ve uygun görülen yazýlarý yayýnlar. YÖNETÝM YERÝ Beþtepeler Mah. 31. Sok. No: 3 Beþtepe Yenimahalle / ANK ARA Tel: (0.312) pbx Belgegeçer: (0.312) E-posta: TMMOB Orman Mühendisleri Odasý Hesap No: T.C. Ziraat Bankasý Necatibey Þubesi: BASKI 4Renk Yayýn Tanýtým Matbacýlýk Ltd.Þti. K.Karabekir Cad. 85/7 Ýskitler / ANKARA Tel: Fax: ISSN: Kapak Çalýþmasý Dr. Ayla AKBAÞ tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Yýl: 45 Sayý: Ekim-Kasým-Aralýk 2008 ÝÇÝNDEKÝLER Baþyazý...2 Ýstanbul un Ormanlýk Alanlarýnda Rehabilitasyon ve Aðaçlandýrmayý Bekleyen Binlerce Hektar Eski Maden Sahalarý (Cevheri Alýnmýþ) Toprak Döküm Rantýna Kurban Ediliyor Yýlýnýn Son Eðitimi Marmaris te Gerçekleþtirildi...6 Yönetim Kurulumuz Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Ýstanbul da Ziyaretlerde Bulundu...9 Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraþ da Ziyaretlerde Bulundu...11 Bir Mesleðin Sorun ve Beklentileri: Orman Mühendisliði Örneði...14 Ege Bölgesi Orman Mühendislerinin Profili...22 Sosyo-Ekonomik Açýdan Toprak Erozyonu...27 Bazý Yapraklý Aðaç ve Çalýlarýn Tohum Özellikleri...30 Stratejik Planlama Mevcut Durum Analizi...32 Picea orientalis ORMANLARDA ZARAR YAPAN Pristiphora abietina (Christ), (Hymenoptera: Tenthredinidae) nin BÝYOLOJÝSÝ, MORFOLOJÝSÝ ve MÜCADELE ÜZERÝNE YAPILAN ARAÞTIRMA...35 Toprak Aþýnýmý (Erozyon) Benzetim (Simulasyon) Modelleri...40 Doðu Karadeniz Ormancýlýðýnýn Lokomotifi Kýzýlaðaç Türü...46 Güzel Yazý Yazamýyorum Doða Konulu Fotoðraf Yarýþmasý Sonuçlarý...50 Odamýz Yeni Binasý 21 Mart Dünya Ormancýlýk Gününde Açýlýyor...51 Orman Mühendislerinden Mehmetçik Vakfýna Ziyaret...51 Türkiye Kuzey Akdeniz Ülkeleri Dönem Baþkanlýðýna Seçildi...52

2 BAÞYAZI Saygýdeðer Meslektaþlarýmýz, Öncelikle Aralýk ayý içerisinde kutladýðýmýz Mübarek Kurban Bayramýnýzý tebrik eder, yeni yýlda saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Yeni Genel Merkez binamýza Aralýk ayý baþýnda taþýnarak faaliyetlerimizi buradan yürütmeye baþlamýþ bulunmaktayýz. Bu vesileyle 2009 yýlýna yeni binamýzda girmenin mutluluðu ve gururu içerisinde olduðumuzu ayrýca belirtmekten kývanç duymaktayýz. Binamýzýn resmi açýlýþ törenini siz deðerli meslektaþlarýmýzla birlikte "21 Mart Dünya Ormancýlýk Günü"nde yapmayý düþünmekteyiz. Bununla ilgili duyurularý ilerleyen tarihlerde sizlerle paylaþacaðýz Ocak 2009 tarihinde Antalya'da yapýlacak olan I.Orman Yangýnlarý Sempozyumuna odamýz da davet edilmiþ olup, "Orman Yangýnlarýnýn Önlenmesine Dair Mevcut Düzenlemelerdeki Hukuki Sorumluluklar, Alýnmasý Gereken Tedbirler" konusunda bizden çaðrýlý teblið istenmiþtir. Odamýzca hazýrlanan ve Genel Baþkan Ali KÜÇÜKAYDIN'ýn sunacaðý; topyekün mücadele ve etkin koordinasyonun esas alýndýðý, yeni yasal düzenlemelere gidilerek kurumlarýn hukuki sorumluklarýnýn netleþtirilmesine yönelik bir çok önerileri içeren teblið sempozyumun ardýndan sizlerle paylaþýlacaktýr. Bir önceki sayýmýzda da bahsettiðimiz 2006/10344 sayýlý kararname ile Teknik Hizmet Sýnýfý kariyerine sahip iken Genel Ýdare Hizmetlerde yer alan (Müdür, Müdür Yardýmcýsý, Þube Müdürü, Bölge Müdür Yardýmcýsý) meslektaþlarýmýzýn maðduriyetlerinin giderilmesi için yaptýðýmýz giriþimlerle birlikte, odamýz, konuyla ilgili olarak yasal süreç içerisinde dava açmýþtýr. Ayrýca meslektaþlarýmýzýn da ferdi olarak dava açabilmeleri için dilekçe örnekleri web sitemizde halihazýrda yayýnlanmaktadýr. Çalýþmalarýmýzýn neticesinde bu maðduriyeti giderecek kararnamenin Baþyazýyý kaleme aldýðýmýz bu günlerde çýkmak üzere olduðunu biliyoruz. Ayrýca, diðer Bakanlýklardaki teknik kariyerli müdürlerin süreci web sitemizden takip ederek faydalanmalarý da bizleri ayrýca memnun etmektedir. Saygýdeðer Meslektaþlarýmýz; Yönetim Kurulu olarak 30 Ekim 2008 tarihinde yeni kurulan Sakarya Þubemiz ziyaret edilmiþtir. Adapazarý'nda Bölge Müdürlüðü kampus arazisinin bir bölümünün hastane yapmak amacýyla Saðlýk Bakanlýðý'na devri meslek camiamýzý rahatsýz etmiþ ve büyük infial uyandýrmýþ, odamýz tarafýndan açýlan dava sonucunda da yürütmeyi durdurma kararý alýnmýþtý. Adapazarý'ndaki bu durum çerçevesinde, konuyla ilgili düþüncelerimizi ve bu gibi konulara oda olarak genel bakýþýmýzý sizlerle paylaþmak istiyoruz. Adapazarý Orman Bölge Müdürlüðü idare binalarý ve lojmanlarýnýn yer aldýðý alan geçmiþte þehir dýþýnda bataklýk ve sazlýk bir saha iken, meslektaþlarýmýzýn özverili çalýþmalarý sonucunda bir kampüs ve yeþil alan haline getirilmiþtir. Þu anda ise tam þehrin merkezinde kalmýþ olup þehrin akciðeri konumundadýr. Bu alana yapýlmasý düþünülen hastane projesinin Yýldýz Üniversitesi tarafýndan ince- 2

3 lenmesi neticesinde verilen raporda, zeminin çürük olmasý nedeniyle mevcut binalarýn güçlendirilmesi gerektiði belirtilmektedir. 17 Aðustos depreminden sonra Adapazarý'nda þehrin hemen dýþýnda 2 adet 250 þer yataklý hastane yapýlmýþtýr. Elbette ihtiyaç varsa mutlaka yenileri de yapýlmalýdýr. Bunun için teþkilatýmýzca alternatif alanlar da gösterilmiþtir. Ancak þehir merkezinin rantýndan vazgeçmeyen bazý meslek guruplarý ve çýkar çevreleri, siyasileri, yerel basýný ve halký tahrik etmekte, hastane gibi hassas bir konuyu istismar ederek meslektaþlarýmýzýn üzerine gelmektedirler. Hatta bir meslek odasýnýn Sakarya þubesi yetkilileri, Orman Ýdaresinin Adapazarý'ndaki varlýðýnýn sorgulanmasý gerektiðini beyan etme densizliðini gösterebilmiþtir. Meslektaþlarýmýz son derece sýkýntýlý ve kendilerini dýþlanmýþ hissetmektedirler. Þehrin merkezinde kalan, þehre nefes aldýran ormancýlarýn hizmet binalarý ve lojmanlarýnýn yer aldýðý alanlar zamanla kýymetleniyor ve rant alanlarý haline geliyor. Ormancýlarýn özverili çalýþmalarla oluþturduklarý bu alanlarýn bir kýsmýna ya da tamamýna bazý kurum ve kuruluþlar gayet rahat talip olabiliyorlar. Çünkü onlarýn ülkeye hizmetleri çok önemli ve öncelikli! Ormancýlarýn þehir merkezinde ne iþi var! Zaten ne iþ yaparlar! Ýstanbul'un içme suyunun yarýsýný karþýlayan Terkos Gölünün sigortasý Terkos Kumul Aðaçlandýrmasýný yapan, Belek kumullarýný ýslah ederek Antalya'yý ülkenin en önemli turizm merkezi haline getiren, Çukurova'yý selden koruyan Çakýt Projesi gibi daha onlarca projeyi gerçekleþtiren bu adsýz kahramanlarý hadi rantçýlar tanýmak istemiyorlar, saygý duymuyorlar. Peki Türk Ormancýlarý olarak bizim kendimize ve yaptýðýmýz iþe saygýmýz ne kadar? Sanýyoruz asýl cevabýný bulmamýz gereken soru bu. Orman Mühendisleri Odasý olarak, Orman Ýdaresine ait gerçekten atýl vaziyetteki tapulu taþýnmazlarýn satýlarak ülke ekonomisine kazandýrýlmasýna, kaynaðýnýn da ormancýlýk hizmetlerinde kullanýlmasýna elbette karþý deðiliz. Ancak zor þartlarda hizmet üreten meslektaþlarýmýzýn hizmet binalarý ve sosyal tesislerinin yer aldýðý merkezler, temel ormancýlýk iþlevlerinin yürütüldüðü fidanlýk alanlarý ve araþtýrma merkezleri, ormancýlarýn kimliðiyle özdeþleþmiþ tarihi Bakanlýk Taþ Binasý, bir yerlerin zorlamasýyla elden çýkarýlýyorsa, Türk Ormancýsý kiþiliksiz ve sahipsiz kalýr ve karþýlýðýnda saygý da görmez. Bilindiði gibi odamýzýn üç yýldýr çýkardýðý ve üyelerimizce de beðenildiði sýkça ifade edilen duvar takvimimizde meslektaþlarýmýzýn çekmiþ olduðu fotoðraflar kullanýlmaktaydý. Meslektaþlarýmýzýn fotoðraf çekme kabiliyetlerinin ortaya çýkartýlmasý amacýyla odamýzca, "I. Doða" konulu fotoðraf yarýþmasý düzenlenerek sonuçlarý web sayfamýzda yayýnlanmýþtýr. Yarýþmaya 33 meslektaþýmýz 164 adet fotoðrafla katýlmýþ olup, birbirinden güzel fotoðraflar arasýndan seçim yapmakta jüri üyelerimiz bir hayli zorlanmýþlardýr. Sonuçta birincilik, ikincilik ve üçüncülük ile dört adet mansiyon ödülü kazanan fotoðraflar belirlenmiþtir. 30 adet fotoðraf da yeni binamýzýn açýlýþýnda sergilenmeye hak kazanmýþtýr. Ayrýca 2009 yýlý takvimimizi derece alan fotoðraflar süslemiþtir. Yarýþmaya katýlan tüm 3

4 meslektaþlarýmýza ve jüri üyelerimize oda olarak teþekkür eder, geleneksel hale getirmeyi düþündüðümüz fotoðraf yarýþmasýna ilginin giderek artacaðýný temenni etmekteyiz. Dergimizin 2008 yýlý sayýlarýnýn baþyazýsýnda; Orman Genel Müdürlüðü'nün lojmanlarý havuzda toplanarak bakanlýðýn tüm personeline daðýtýlýrken, DSÝ lojmanlarýnýn havuz dýþýnda tutulmasý ve havuzdan DSÝ personeline de lojman tahsis edilmesinin büyük haksýzlýk olduðu belirtilmiþti. Bu durum Sayýn Müsteþara iletilmiþ ve Sayýn Bakanýn da soruna çözüm getirmesi temenni edilmiþti. Haksýzlýðýn düzeltileceði tarafýmýza belirtilmiþ olmasýna raðmen hala çözüm getirilmemiþtir. Küçük gibi görünen bu sorunlar kurum içerisinde çalýþma barýþý ve motivasyonunu bozmaktadýr. Sorunu ilgili makamlara bir kez daha duyuruyor ve en kýsa sürede çözüm bekliyoruz. Oda Yönetim Kurulu olarak Kasým 2008 tarihlerinde Doðu Akdeniz Þubemiz dahilinde kalan Mersin, Adana, Hatay ve Kahramanmaraþ illerini kapsayan bir dizi ziyaretler gerçekleþtirilmiþtir. Ziyaretlerimizde; Orman Bölge Müdürlükleri, Ýl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile Merkez Ýþletme Müdürlüklerinin yanýnda Pozantý, Kozan, Kadirli, Dörtyol, Hatay ve Göksun Orman Ýþletme Müdürlükleri, KSÜ Orman Fakültesi ve Mersin Emekli Ormancýlar Lokalinde meslektaþlarýmýzla sohbet toplantýlarý yapýlmýþtýr. Özellikle Mersin ve Adana'da Þube Müdürleri, Ýþletme Müdürleri ve Ýþletme Þefleri ile Bölge Müdürlüðü teknik elemanlarýndan oluþan geniþ katýlýmlý toplantýlar gerçekleþtirilmiþtir. Toplantýlarda, Genel Merkez olarak düzenlenen tarihli Serik-Taþaðýl Yangýn Raporu ile mesleðimizin, camiamýzýn daha iyi yerlere gelebilmesi için özeleþtirinin yapýlmasý gerektiði, ülkemizin en büyük yangýný olarak istatistiklere geçen bu yangýn ile mevzuatýmýzda eksik olan hususlarýn tekrar düzenlenmesi gerektiði, bunun içinde bazý önerilerde bulunulduðu, orman yangýnlarý ile canýný ortaya koyarak mücadele eden meslektaþlarýmýza minnettar olduðumuzu, bizim sadece, yangýnla mücadelede meslektaþlarýmýzý da sýkýntýya sokan merkezi yönetimin kendisini yenilemesi gerektiðinin amaçlandýðý, Yetki Yasamýzýn özellikle Orman Bölge Müdürlüklerimizce uygulamasýnýn artan bir ivme ile devam ettirilmesi gerektiði gibi konular ön plana çýkmýþtýr. Saygýlarýmýzla, Yönetim Kurulu 4

5 ÝSTANBUL'UN ORMANLIK ALANLARINDA REHABÝLÝTASYON VE AÐAÇLANDIRMAYI BEKLEYEN BÝNLERCE HEKTAR ESKÝ MADEN SAHALARI (CEVHERÝ ALINMIÞ) "TOPRAK DÖKÜM" RANTINA KURBAN EDÝLÝYOR Ýstanbul Ýli'nin ormanlýk alanlarýnda yaklaþýk yýl öncesinden baþlayan madencilik faaliyetleri sonucunda takriben on bin hektarlýk saha tamamen tahrip edilmiþtir. Tahrip edilen sahalarýn önemli bir kýsmý devasa çukurlar ve derin göletler oluþturmuþtur. Anayasamýzýn 169. maddesi ile 6831 Sayýlý Orman Kanunun 16. maddesi gereði madencilik faaliyetleriyle bozulan bu sahalarýn rehabilite edilerek eski haline getirilmesi zorunluluðu vardýr. Bu zorunluluðu yerine getirmede yetki ve sorumluluk tamamen mülkün sahibi olan Orman Genel Müdürlüðü'ne aittir. Bozulan bu sahalarýn rehabilitasyonu genellikle toprak döküm yöntemi ile yapýlmaktadýr. Ýstanbul þartlarýnda özellikle de inþaat sektörünün geliþtiði yýllarda hafriyat topraklarýna döküm yeri bulunmasý önemli bir sorun oluþturmuþ, bu sorunun çözümü de beraberinde ciddi bir kaynaða dönüþmüþtür. Orman Genel Müdürlüðü bu sahalarýn toprak döküm yöntemiyle rehabilitasyonunu 1996 yýlýndan beri ihale sistemi ile yaptýrarak hem bozulan sahalarýn rehabilitasyonunu gerçekleþtirmiþ, hem de toprak döküm sorununa çözüm getirmiþtir. Diðer yandan Anayasal görevi bozuk orman alanlarýný rehabilite etmek, yeni ormanlar kurmak olan "özel bütçeli" bu kuruluþ bütçesine trilyonlarca gelir saðlamaktaydý. OGM'nin maden sahalarýnýn rehabilitasyonu için yaptýðý "toprak döküm ihalesinden" elde ettiði gelir; 2005 yýlý 8.2 trilyon, 2006 yýlý 6.0 trilyon, 2007 yýlý Eylül ayýna kadar 12.5 trilyondur. Önceleri bu çalýþmalar hiç kimsenin ilgisini çekmezken son yýllarda toprak döküm olayýnýn büyük bir ranta dönüþmesiyle birlikte birçok kurum, kuruluþ ve kiþilerin ilgi alanýna girmiþtir. Özellikle belediyeler; "Hafriyat Topraðý, Ýnþaat ve Yýkýntý Atýklarý Kontrol Yönetmeliði"ndeki belediyelerin görevleri ile ilgili bölümlerin orman sayýlan yerleri de kapsadýðýný zannederek, Orman Ýdaresince Rehabilitasyon ve Aðaçlandýrma amacýyla metruk maden ocaklarýna dönük ihalelere müdahale etmekte ve bu ihaleleri alan firma veya þahýslara "Hafriyat Topraðý ve Ýnþaat Yýkýntý Atýklarý Depolama Geri Kazaným Tesisi Ýzin Belgesi" adý altýnda hiçbir yasal dayanaðý olmayan belgeler düzenlemektedir. Bu þekilde kendilerine haksýz kazanç saðlamakta, Orman Ýdaresince yapýlan bu tür ihaleleri engellemek için ihaleyi alan þahýs ve firmalara belge vermeyerek yetkisi olmadýðý konularda baský uygulamaktadýr. Orman Ýdaresini temsil eden meslektaþlarýmýza bu konuda uygulanan baskýlar ve bunun sonucunda yaþanmýþ ve yaþanacak maðduriyetler maalesef rutin hale gelmiþtir. Belediyeler, hafriyatýn taþýnma güzergahýna, þekline, zamanýna, gürültü ve toz emisyonu gibi konularda müdahalelerde bulunabilirler ancak, hukuken orman statüsünde olan bu yerlerde, Orman Genel Müdürlüðü'nün yaptýðý toprak 5 döküm ihalelerine kýsýtlayýcý uygulama yapamazlar. Bu alanlar su toplama ve koruma havzalarýnda olursa, inþaat ve yýkýntý atýklarý, evsel atýklar, hastane ve fabrika atýklarý, kimyasal atýklar konusunda çok daha fazla hassasiyet gösterme zorunluluðu vardýr. Ýhale edilen toprak döküm sahalarýnda temel amaç rehabilitasyonla Ýstanbul'a yeni ormanlar kazandýrmaktýr. Bunu yaparken projenin kaynaðýnýn da kendi içerisinden saðlanmasý ayrýca takdire þayandýr. Ancak, Orman Yasasý ile çeliþen yukarýda zikrettiðimiz yönetmelikle Orman Ýdaresinin otoritesi zayýflatýlmýþ ve belediyelerin kurduðu baskýlarla ranta dönüþtürülmüþtür. Rehabilitasyon amacýyla, Orman Ýdaresince Ýstanbul da ihale edilen eski maden sahalarý; biri Avrupa, diðeri Anadolu yakasýnda olmak üzere þimdilik iki ayrý yerde sembolik bedellerle Ýstanbul Büyükþehir Belediyesine tahsis edilmiþtir. Ýstanbul'da 2007 yýlý Eylül ayýndan buyana eski maden sahalarýnda Rehabilitasyon ve Aðaçlandýrma çalýþmalarý neredeyse durma noktasýna gelmiþtir. Özel Bütçeli Kuruluþ olan Orman Genel Müdürlüðü bu sahalardaki toprak döküm ihalesi hakkýný sembolik bedelle Büyükþehir Belediyesine devretmekle rehabilitasyon çalýþmalarýný finanse edebileceði trilyonlarca gelirden vazgeçmiþtir. Yani trilyonlarca kamu zararý!... Baskýlarla maðdur edilen meslektaþlarýmýzýn durumu da iþin cabasý. Diðer yandan, Büyükþehir Belediyesine sembolik bedelle verilerek ortaya çýkan yüksek rantýn yanýnda, depolama geri kazaným tesisine getirilen her türlü zararlý atýk ve bu zararlý atýklarýn orman topraðý ve özellikle yeraltý su kaynaklarý ile toprak üstündeki bitki formasyonuna ve en önemlisi de 12 milyonluk Ýstanbul halkýnýn saðlýðýný tehdit eden çok yönlü menfi etkileri de meselenin bir baþka boyutudur. Bu nedenle, belediyelere özellikle "Ýnþaat Yýkýntý Atýklarý Depolama ve Geri Kazaným Tesisi" kurmak amacýyla orman sayýlan alanlardan metruk maden sahasý bile olsa yer tahsisi yapýlmamalýdýr. Bu iþ için, orman sayýlmayan alanlar ve su toplama havzalarýna uzak olan yerler tercih edilmelidir. Ayrýca bu alanlarýn kontrol ve denetiminde mutlaka yeterli sayýda uzman bulundurulmalýdýr. Konunun yeniden deðerlendirilerek, özellikle Ýstanbul'da eski maden sahalarýnda, rehabilitasyon ve aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn yeniden canlandýrýlmasýný, rehabilitasyon için ihtiyaç duyulan toprak malzemeyi ve mali kaynaðý saðlamak için toprak döküm ihalelerinin önceden olduðu gibi Orman Genel Müdürlüðünce yürütülmesini bekliyoruz. Saygýlarýmýzla Orman Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu

6 2008 YILININ SON EÐÝTÝMÝ MARMARÝS TE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ. Yönetim Kurulu üyelerimiz Muhammet SAÇMA ve Zeki KAMACI eðitim boyunca meslektaþýmýzla birlikteydi. Muðla Orman Bölge Müdürü Ýbrahim AYDIN açýlýþta, her zaman olduðu gibi yine aramýzdaydý. Odamýzýn 2005 yýlýndan beri her yýl gerçekleþtirmekte olduðu Mesleki Teknik Geliþtirme Eðitimlerinden birisini daha 2008 yýlýnýn son günlerinde Aralýk 2008 tarihleri arasýnda Marmaris'te tamamlamýþ bulunmaktayýz yýlý içerisinde birincisi Nisan 2008 tarihleri arasýnda Marmaris'te gerçekleþtirilmiþti. O seminere çok istedikleri halde Kamu Personeli sýnavlarýna hazýrlandýklarý için katýlamayan meslektaþlarýmýzýn talepleri üzerine bu yýl içerisinde ikinci defa olarak ; 1-Aðaçlandýrma, Erozyon Kontrolü, Tohum ve Fidan üretimi, Rehabilitasyon, Mera Islahý, Etüt- Proje, Denetim ve Kontrol Hizmetleri, 2-Orman Yollarý Etüt-Proje, Aplikasyon ile Ýzin Ýrtifak, Maden Ýþleri Rehabilitasyon Projeleri Dosya Hazýrlama ile 3-Amenajman ve Silvikültür konularýndaki programý tekrarlamak durumunda kaldýk. 6

7 Katýlým sayýsýnda doðal olarak geçmiþ yýllara göre azalmalar olsa da, katýlýmcý meslektaþlarýmýzýn mesleki konulara ilgisi, serbest orman mühendisliðine karþý istekleri, piyasaya girme, iþ arama, bulma ve iþ takibi konularýndaki gayret, bilgi birikimi ve paylaþýmýnýn oldukça ilerlemiþ olduðu ümit verici bir geliþme olarak tespit edilmiþtir. Gerçekleþtirilen bu seminerlerden sonra 3 yýl öncesine göre bir çok þey deðiþmiþtir. Ýlk baþladýðýmýz 2005 yýlýnda 2500 civarýndaki kamuda iþ bulamamýþ orman mühendisleri ümitsiz ve karamsar bir haldeyken, odamýzýn çalýþmalarý gayretleri ve yeni açýlýmlarý sayesinde bu gün serbest ormancýlýk alanýnda sertifikalý orman mühendisleri artýk iþ bulabilmektedirler. Özellikle aðaçlandýrma ihalelerine giren firmalar ve þirketler orman mühendisi bulmakta zorluk çekmektedirler. Hem gençlerden ve hem de emekli orman mühendisi meslektaþlarýmýzdan bir çoðu ormancýlýk bürolarýný kurmuþlardýr ve amenajman, orman yollarý planlama aplikasyon, aðaçlandýrma ihalelerine katýlmakta veya fidanlýk projeleri ormanlýk alanlardan verilen izinler, maden iþletme alanlarýndaki rehabilitasyon projeleri konularýnda çalýþmalar yapmaktadýrlar. Maalesef, Danýþtay tarafýndan yürütmesi durdurulan yönetmeliklerimiz, yeni mezun birçok meslektaþýmýzý maðdur etmiþtir. Odamýzýn bu konudaki çalýþmalarý devam etmekte, söz konusu yönetmeliklerin yeniden yürürlüðe girmesi için her türlü yasal iþlemler bir an önce tamamlanmaya gayret edilmektedir. Yürütmenin durdurulmasý gibi engeller olmasaydý bu gün serbest ormancýlýk çalýþmalarý daha da rayýna oturmuþ bir durumda olacaktý. Ancak meslek ve meslektaþa yönelik çalýþmalarýmýz her türlü zorluða ve engellemeye karþý devam edecektir. Geçmiþ yýllarda dile getirdiðimiz bir hususu tekrar etmekte yarar görmekteyiz; bilindiði gibi ülkemizde ormanlarýn yüzde 98 i devletin hüküm ve tasarrufu altýnda olup, iþletilmesi de devlet tarafýndan yapýlmaktadýr. Devlet ormancýlýk alanýnda tekel durumundadýr. Orman mühendislerinin çalýþma alaný devletin tekelindedir. Son yýldan beri devlet orman mühendisi istihdamýný oldukça azaltmýþtýr. Yine bu devlet bu son yýl içerisinde çeþitli nedenlerle yeni yeni orman fakülteleri açmýþ, orman fakültesi sayýsýný ikiden dokuza çýkarmýþtýr. Bu dokuz orman fakültesinden mezun olan orman mühendisi sayýsý geçmiþ yýllara göre üçe dörde katlanmýþtýr. Bu gün Orman Genel Müdürlüðünün, Aðaçlandýrma Genel Müdürlüðünün, Milli Parklar Genel Müdürlüðünün taþra birimlerinde teknik elaman ihtiyacý vardýr. Burada durup düþünülmesi gereken bir çeliþ- 7

8 ki var. Bu çeliþki bizden baþka mesleklerde yok. Çünkü baþka sektörlerde %98 lik devlet tekeli artýk yoktur. Ama ormancýlýk sektöründe bu devam etmektedir. Bunu deðiþmesi de mümkün görünmemektedir. O halde ormancýlýðýmýzýn teknik elaman açýðýný hizmetlerin özelleþtirilmesi yoluyla çözebiliriz. Hizmet alýmlarýnda özelleþtirme uygulamalarýna baþlayalý yýllar oluyor, ama ne yazýk ki bu konuda istenen seviyeye yaklaþýlmýþ deðildir. Bu konuda kamuda görevli olan meslektaþlarýmýza büyük görev ve sorumluluk düþmektedir. Ýþlerin yoðunluðu ve zaman darlýðý nedeniyle yetiþmekte zorlandýklarý yüzlerce konu var. Avrupa standartlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda bizim meslektaþlarýmýz onlarýn en az 5-6 katý daha büyük alanlarda çalýþmaktalar. Ýyi niyetle bir araya gelinip, çözümler aranýrsa, hem genç meslektaþlarýmýz iþsiz kalmayacaklar, hem de yüzlerce çeþit iþin maddi manevi sorumluluðu altýnda ezilen, zorlanan kamuda görevli meslektaþlarýmýz ormancýlýk faaliyetlerini daha nitelikli, daha verimli, bilimsel ve teknik olarak gerçekleþtirmiþ olacaklardýr. Ýþte odamýz bunun gerçekleþtirilmesi için gayret göstermekte, Genel Müdürlüklerle görüþmeler yapmakta, protokoller ve buna dayalý olarak da seminerler düzenlemektedir yýlý içerisinde bu güne kadar yapamadýðýmýz baþta olmak üzere; Orman Koruma, Yangýn ve Zararlýlarla Mücadele, Kadastro-Mülkiyet, izin-irtifak, Maden Ýzinleri ve rehabilitasyon projeleri, Amenajman, harita fotogrametri, NetCat ve benzeri programlarýn kullanýlmasý, Damga, Standardizasyon, 8 Ölçme-boylama gibi tüm Üretim konularý, Orman Yollarý etüt-proje, Aplikasyon konularýnda olmak üzere üyelerimizden gelecek talep doðrultusunda daha baþka konularda da, düzenli, sistematik ve kapsamlý olmak üzere yeni seminer programlarýmýz olacaktýr. Odamýzýn adeta kadrolu eðiticileri durumunda olan ve her seferinde nerde olursa olsun uzak yakýn demeden kendi imkanlarýný zorlayarak gelip derslere katýlan ve uzun yýllarýn birikim ve deneyimlerini genç meslektaþlarýna aktaran konunun uzmanlarý, Rasim ÇETÝNER, Haluk Y. GÜLPINAR, Rasim DÝRLÝK, Hüseyin AKGÖZ, Ýbrahim ACAR, Hakan OLGUN, Hasan Þenol AKYÜZ, Mithat Koç, Tamer ERTÜRK, Rasim DÝRLÝK, Doðan TOSYALI, Yusuf Taner ADANUROÐLU, Yüksel OKULU ve diðer tüm eðitici meslektaþlarýmýza, Marmaris'te düzenlediðimiz eðitim programlarýnýn açýlýþýnda bizleri yalnýz býrakmayan, seminer süresince yardým ve desteklerini esirgemeyen, Muðla Orman Bölge Müdürü Ýbrahim AYDIN, Muðla Ýl Çevre ve Orman Müdürü Mehmet ÞAHÝN, özellikle Orman Ýþletme Müdürü Enver DEMÝRCÝ, arazideki uygulamalarda yanýmýzda bulunan orman iþletme þefleri, Murat ÇAKIR, Yusuf KARARTI ile konaklama, iaþeibate yerel basýnla irtibat konularýnda destek olan Ýþletme Müdürlüðünün Basýn ve Halkla Ýliþkiler sorumlusu Ýlhan AYTEKÝN ve emeði geçen tüm meslektaþlara teþekkür ediyoruz. Mesleðimize ve meslektaþlarýmýza karýnca kararýnca bir hizmetimiz olduysa bu mutluluk bize yeter.

9 YÖNETÝM KURULUMUZ BOLU, DÜZCE, SAKARYA, KOCAELÝ VE ÝSTANBUL DA ZÝYARETLERDE BULUNDU Odamýz Genel Baþkaný Ali KÜÇÜKAYDIN, Yazman Cemal SUNAR, yönetim kurulu üyeleri Osman TURUNÇ ve Ýsmail Hakký BARI tarihlerinde Bolu, Düzce, Sakarya Kocaeli ve Ýstanbul illerini kapsayan bir gezi gerçekleþtirdiler günü Bolu Orman Bölge Müdürlüðü, Bolu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Batý Karadeniz Ormancýlýk Araþtýrma Müdürlüðü, Bolu ve Aladað Ýþletme Müdürlükleri, Düzce Ýþletme Müdürlüðü, Düzce Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ziyaret edilerek meslektaþlarýmýzla görüþmeler yapýldý günü Adapazarý Orman Bölge Müdürlüðü, Sakarya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Adapazarý Orman Ýþletme Müdürlüðü ziyaretlerinde meslektaþlarýmýzla çeþitli konularda görüþmeler yapýldý. Bu görüþmelerde; Adapazarý Orman Bölge Müdürlüðü idare binalarý ve sosyal tesislerinin içinde, ikiþer katlý 69 adet lojmana ait yaklaþýk dört hektarlýk alana 400 yataklý araþtýrma hastanesi yapýlmasý amacýyla Saðlýk Bakanlýðý'na devredilmesi için TOKÝ, Saðlýk Bakanlýðý ve Orman Genel Müdürlüðü arasýnda tarihinde üçlü protokol imzalanmasýný müteakip söz konusu protokolün iptali ve yürütmenin durdurulmasý istemiyle Odamýzýn Sakarya 1. Ýdare Mahkemesi'ne açtýðý dava, yürütmenin durdurulmasýyla neticelenen yargý sürecide yer aldý. Yönetim Kurulu olarak yeni kurulan Sakarya Þubemizi ziyaretimizde, dava konusu sahada yapmýþ olduðumuz incelemede; yürütmenin durdurulmasý kararýna raðmen, Sakarya Valiliði'nin üst mahkemenin kararýný etkileyebilecek yönde uygulamalarda bulunduðu (Lojmanlarýn boþaltýlarak içindekilerin þehre 20 km. uzaklýktaki TOKÝ deprem konutlarýna taþýnmasý, binalardaki kalorifer tesisatlarýnýn sökülmesi vb.) gözlemlenmiþtir. Bu nedenle Orman Mühendisleri Odasý olarak bu ve benzeri konulardaki genel düþüncemizi meslektaþlarýmýz ve kamuoyuyla paylaþma gereðini arkadaþlarýmýza aktardýk. 9

10 Adapazarý Orman Bölge Müdürlüðü idare binalarý ve lojmanlarýnýn yer aldýðý alan, geçmiþte þehir dýþýnda bataklýk ve sazlýk bir saha iken, meslektaþlarýmýzýn özverili çalýþmalarý sonucunda bir yerleþim yeri ve yeþil alan haline getirilmiþtir. Þu anda ise tam merkezde kalmýþ olup þehrin akciðeri konumundadýr. Bu alanýn zemininin çürük olduðu Yýldýz Teknik Üniversitesi tarafýndan hazýrlanan raporda belirtilmiþtir. 17 Aðustos depreminden sonra Adapazarý'nda þehrin hemen dýþýnda 2 adet 250 þer yataklý hastane yapýlmýþtýr. Elbette ihtiyaç varsa mutlaka yenileri de yapýlmalýdýr. Bunun için teþkilatýmýzca alternatif alanlar da gösterilmiþtir. Ancak þehir merkezinin rantýndan ayrýlamayan bazý meslek guruplarý ve çýkar çevreleri, zeminin hastane yapýmýna uygun olmamasýna raðmen, siyasileri, yerel basýný ve halký tahrik ve hastane gibi hassas bir konuyu istismar ederek meslektaþlarýmýzýn üzerine gelmektedirler. Hatta bir meslek odasýnýn Sakarya þubesi yetkilileri, Orman Ýdaresinin Adapazarý'ndaki varlýðýnýn sorgulanmasý gerektiðini beyan etme densizliðini bile gösterebilmiþlerdir. Meslektaþlarýmýz son derece sýkýntýlý ve kendilerini dýþlanmýþ hissetmektedirler. Þehrin merkezinde kalan, þehre nefes aldýran ormancýlarýn hizmet binalarý ve lojmanlarýnýn yer aldýðý alanlar zamanla kýymetleniyor ve rant alanlarý haline geliyor. Ormancýlarýn özverili çalýþmalarla oluþturduklarý bu alanlara kýsmen yada tamamen bazý kurum ve kuruluþlar gayet rahat talip olabiliyorlar. Çünkü onlarýn ülkeye hizmetleri çok önemli ve öncelikli! Ormancýlarýn þehir merkezinde ne iþleri var! Zaten ne iþ yaparlar! Ýstanbul'un içme suyunun yarýsýný karþýlayan Terkos Gölünün sigortasý Terkos Kumul Aðaçlandýrmasýný yapan, Belek Kumullarýný ýslah ederek Antalya'da ülkenin en önemli turizm merkezini yaratan, Çukurova'yý selden koruyan Çakýt Projesi gibi daha onlarca projeyi gerçekleþtiren bu adsýz kahramanlarý tanýmak istemiyorlar, saygý duymuyorlar. Türk Ormancýlarý olarak kendimize ve yaptýðýmýz iþe saygýmýzý her kademede artýk sorgulama zamanýný galiba geçiriyoruz. Orman Mühendisleri Odasý olarak, Orman Ýdaresine ait gerçekten atýl vaziyetteki tapulu taþýnmazlarýn satýlarak ülke ekonomisine kazandýrýlmasýna, kaynaðýnýn da ormancýlýk hizmetlerinde kullanýlmasýna elbette karþý deðiliz. Ancak zor þartlarda hizmet üreten meslektaþlarýmýzýn hizmet binalarý ve sosyal tesislerinin yer aldýðý merkezler, temel ormancýlýk iþlevlerinin yürütüldüðü fidanlýk alanlarý ve araþtýrma merkezleri, ormancýlarýn kimliðiyle özdeþleþmiþ tarihi Bakanlýk Taþ Binasý, bir yerlerin zorlamasýyla elden çýkarýlýyorsa, Türk Ormancýsý kiþiliksiz ve sahipsiz kalýr ve karþýlýðýnda saygý da görmez. Sakarya Þubemizi ziyaretimizin devamýnda Ýzmit Kavakçýlýk ve Hýzlý Geliþen Türlere Ait Araþtýrma Enstitüsü ile Ýzmit Ýþletme Müdürlüðü de ziyaret edildi. Ýzmit'in merkezinde kalan ve araþtýrma amacý dýþýnda kullanýlmama þartýyla Orman Teþkilatýnca satýn alýnan enstitüye ait bu büyük merkezin bir kýsmý yakýn bir geçmiþte Tarým Bakanlýðý ile DSÝ' ye devredilmiþti. Hâlihazýrdaki Orman Ýdaresine ait kýsýtlý sayýdaki lojmanlardan bile yararlanmak için DSÝ ve Meteoroloji Müdürlüðü elemanlarý dava açarak meslektaþlarýmýzý maðdur duruma düþürmeye çalýþmaktadýrlar. Bu nedenlerle enstitü araþtýrma çalýþmalarý aðýr aksak, meslektaþlarýmýz ise tedirgin. Ýzmit Ýþletme Müdürlüðü idari ve sosyal alaný ise Ýzmit Büyükþehir Belediyesi'nin yaptýðý yol ile iki parçaya ayrýlmýþ. Ayrýca yeni yapýlan ve son derece modern iþletme müdürlüðü binasýna da sanki ormancýlara münasip deðilmiþçesine bazý kurumlar talip olmaktadýr. Ayný gün öðleden sonra Ýstanbul'a hareket edilerek Ýstanbul Orman Bölge Müdürü ziyaret edildi. Ýstanbul Orman Bölge Müdürlüðünde, Ýstanbul Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðünde görev yapan meslektaþlar ile emekli ve serbest çalýþan meslektaþlarla görüþmeler yapýldý. 10

11 YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝMÝZ MERSÝN, ADANA, HATAY, OSMANÝYE VE KAHRAMANMARAÞ DA ZÝYARETLERDE BULUNDU Odamýz Genel Baþkaný Ali KÜÇÜKAYDIN, Genel Yazmaný Cemal SUNAR, Genel Saymaný Ergün ÇETÝN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ýsmail Hakký BARI'dan oluþan heyet 19,20 ve 21 Kasým 2008 tarihlerinde Mersin, Adana ve Kahramanmaraþ Orman Bölge Müdürlükleri ile Ýl Çevre ve Orman Müdürlüklerini ziyaret ettiler. Yönetim Kurulumuzun Mersin ve Adana'da yapmýþ olduklarý ziyaretlere Doðu Akdeniz Þubesi Baþkaný Selami TECE, II. Baþkan Alaattin SÝNAN, Yazman Ayhan KÜYÜK ve Yönetim Kurulu üyesi Murat TUTAR da katýlmýþtýr.mersin Orman Bölge Müdürlüðünde yapýlan toplantý, Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Salim KARABULUT, Þube Müdürleri, Ýþletme Müdürleri ve Ýþletme Þefleri ile Bölge Müdürlüðü teknik elemanlarýndan oluþan geniþ bir katýlýmla yoðun bir ilgiyle gerçekleþtirilmiþtir. Genel Baþkan Ali KÜÇÜKAYDIN burada yapmýþ olduðu konuþmada özetle; "Meslek Yetki Yasamýzýn özellikle Orman Bölge Müdürlüklerimizce, uygulamasýnýn artan bir ivme ile devam ettirilmesi gerek- 11

12 tiðini, Genel Merkez olarak düzenlenen tarihli Serik-Taþaðýl Yangýn Raporu ile meslek, camiamýzýn daha iyi yerlere gelebilmesi için öz eleþtirinin yapýlmasý gerektiðini, ülkemizin en büyük yangýný olarak istatistiklere geçen bu yangýn ile mevzuatýmýzda eksik olan hususlarýn tekrar düzenlenmesi gereðini, bunun içinde bazý önerilerde bulunulduðunu, orman yangýnlarý ile canýný ortaya koyarak mücadele eden meslektaþlarýmýza minnettar olduðumuzu, bu rapor ile, meslektaþlarýmýzý yangýnla mücadelede sýkýntýya sokan merkezi yönetimin kendisini yenilemesi gerektiðini" belirtmiþtir. Odamýz Yönetim Kurulundan oluþan heyet daha sonra Mersin Emekli Ormancýlar Lokaline giderek emekli meslektaþlarýmýzý ziyaret etmiþtir. Emekli meslektaþýmýz Mesut ÇUKUROVA'nýn organizasyonuyla tertiplenen toplantýda; ormancýlýk bürosu sahibi olan meslektaþlarýmýz ihalelerde karþýlaþtýklarý zorluklarý anlatarak, çözüm önerileri üzerinde karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunulmuþ, daha sonrada 2/B konusunda görüþ ve temenniler alýnmýþtýr. Mersin'de en son olarak Ýl Müdürlüðündeki meslektaþlarýmýz ile, Ýl Çevre ve Orman Müdürü Hasan SADAY'ýnda katýldýðý bir sohbet toplantýsý yapýlmýþtýr. Daha sonra Adana'ya geçilerek Adana Orman Bölge Müdürü Seyfettin YILMAZ ve Bölge Müdür Yardýmcýsý Cumali AKIN makamýnda ziyaret edilmiþ ve Adana Orman Bölge Müdürlüðü ve Adana Ýþletme Müdürlüðündeki meslektaþlarýmýzýn katýlýmý ile bir toplantý yapýlmýþtýr. Genel Baþkan Ali KÜÇÜKAYDIN burada da yapmýþ olduðu konuþmada, Meslek Yasamýzýn uygulanmasýnýn artan bir ivmeyle devam ettirilmesi gerektiðini vurgulamýþtýr. Ayrýca, heyetimiz tarafýndan Adana Orman Bölge Müdürlüðü'ne baðlý Pozantý, Kozan ve Kadirli Orman Ýþletme Müdürlükleri de ziyaret edilmiþtir. Adana'da en son olarak Ýl Çevre ve Orman 12

13 Müdürlüðü ziyaret edilerek meslektaþlarýmýz ile sohbet toplantýsý gerçekleþtirilmiþ ve buradan Hatay'a geçilmiþtir. Hatay'da Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ile Antakya ve Dörtyol Orman Ýþletme Müdürlükleri ziyaret edilerek meslektaþlarýmýz ile sohbet toplantýsý yapýlmýþ, Meslek Yetki Yasamýzýn uygulanmasý ve odamýz faaliyetleri ile ilgili olarak fikir alýþ veriþinde bulunulmuþtur. Heyetimiz Hatay'dan Kahramanmaraþ'a geçerek KSÜ Orman Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Orhan ERDAÞ'ý ziyaret etmiþtir. Ziyarette, Orman Fakültelerinin müfredatýnýn orman mühendisinin kamuda çalýþacak þekilde düzenlenmiþ olduðu, öðrencilerin bu psikolojiyle eðitim ve öðretimlerini tamamladýklarý, bu durumun biran evvel deðiþtirilerek müfredatýn serbest piyasaya da uygun olarak orman mühendisi yetiþtirecek þekilde yeniden düzenlenmesi ve bu hususta odamýz ile orman fakültelerinin iþbirliði içerisinde olmasý gerektiði belirtilerek özellikle Orman Mühendislerinin ne gibi haklarýnýn olduðu ile ilgili olarak öðrencilere Meslek Yetki Yasasýnýn anlatýlmasý hususunda fikir birliðine varýlmýþtýr. Heyetimiz daha sonra Kahramanmaraþ Orman Bölge Müdürü Halil COÞKUN'u, Bölge Müdür Yardýmcýsý Remzi BÝLAL'i, Þube Müdürlerini, Bölge Müdürlüðü teknik elemanlarý ile Kahramanmaraþ Ýþletme Müdürü, Müdür Yardýmcýsý ve Ýþletme Þeflerini makamlarýnda ziyaret etmiþtir. Ayrýca Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðündeki meslektaþlarýmýz ile sohbet toplantýsýnda bulunulmuþtur. Kahramanmaraþ'da ki ziyaret ve görüþmelere Ýl Temsilcilerimiz Kahramnmaraþ Aðaçlandýrma Þube Müdürü Mahmut TEMÝZ ve Kahraman Ýsmail KILIÇ'da katýlmýþlardýr. Kahramanmaraþ Orman Bölge Müdürlüðü'ne ait Göksun Orman Ýþletme Müdürlüðü'de ziyaret edilmiþ meslektaþlarýmýz ile ormancýlýk politikalarý üzerinde görüþ alýþ veriþinde bulunulmuþtur. Oda Yönetim Kurulu olarak Mersin, Adana, Hatay ve Kahramanmaraþ ziyaretlerinde sýcaklýklarýný ve samimiyetlerini bizlerden esirgemeyen, misafirperverliðin en güzel örneklerini gösteren tüm meslektaþlarýmýza, Doðu Akdeniz Þubemiz Yönetim Kuruluna ve temsilcilerimize teþekkür ederiz. 13

14 BÝR MESLEÐÝN SORUN VE BEKLENTÝLERÝ: ORMAN MÜHENDÝSLÝÐÝ ÖRNEÐÝ Yrd.Doç.Dr.Ayla AKBAÞ* ÖZET: Bu araþtýrmada orman mühendisliði mesleðinin ve mesleðin üyelerinin mesleðe iliþkin sorun ve beklentilerinin ortaya çýkarýlmasý amaçlanmýþtýr. Bunun için orman mühendislerinin özlük nitelikleri ile mesleki sorun alanlarýný (kiþisel, duygusal, sosyal, mesleki, aile, gelecek ve diðer problemler) oluþturan sorun tarama listesi ile kiþisel bilgi formundan elde edilen verinin istatistiksel çözümlemeleri detaylý sunulmuþtur. Sonuçta, bulgular ýþýðýnda önerilere yer verilmiþtir. Anahtar Sözcükler: Meslek, Orman Mühendisliði, Orman Mühendisi ABSTRACT: In this investigate was introduced problems and expectations related to foresty engineering and staff members of forestr engineering. Because of this, it was formed the list of problem combing and personel knowledge form between matters pertaining to personel with fields of problems occupational (personel, emotional, social, vocational, family, future and etc. problems) that it was presented detailly which statistical analyzing of datum. Finally, it was included the proposals in respect of findings. Key Words: Occupation, Forestry Engineering, Forestry Engineer. GÝRÝÞ Günümüzde hýzlý geliþen sanayi ve teknoloji artýk farklý yeni mesleklerin oluþumunu da gündeme getirmiþtir. Ancak toplumun doðal kaynaklarýný en iyi þekilde kullanabilmesi için teorik ve uygulamaya dönük meslekler geliþerek devam edegelmektedirler. Bireylerine hizmet saðlayan her meslek toplumlarda varlýðýný sürdürmektedir. Ýnsanlýðýn varoluþundan bu yana uðraþý alaný olan iþler uygarlýk tarihi boyunca bilimsel nitelik kazanarak bir meslek alaný olarak günümüze deðin süregelmiþlerdir. Bazý meslek kollarý da artýk toplumun bireylerinin ihtiyaç duymamasý sonucu meslek olmaktan çýkmýþ bulunmaktadýr. Saðlýk, ekonomi, hukuk, siyaset, insan iliþkileri, iletiþim, eðitim ve mühendislik alanlarýnýn çeþitli kollarý bilimsel ve teknolojik boyutta geliþmeye devam etmektedirler. Orman Mühendisliði, ormanlýk ve kýrsal alanlardan çok yönlü mal ve hizmet elde etmek üzere sistem ve kolaylýk tasarýmý yapan bir mühendislik alanýdýr (Geray, 1989). Orman Mühendisliði, ülkemizde mühendislik dallarý arasýnda örgüt yapýsý ve personel istihdamý açýsýndan bilinen en köklü mesleklerden biridir. Orman Mühendisi ise, yetiþme ortamýndaki ekoloji, toprak, sýcaklýk, yaðýþ, türlerin biyolojisi gibi her türlü faktörü deðerlendirerek, doðal olarak orman kurma tekniklerini bilen ve uygulayan teknik elemandýr (www.ogm.gov.tr, 2002). Ancak toplumda halen orman mühendisliði mesleði ve orman mühendislerinin teknik (silvikültür, koruma, yangýn, araþtýrma, planlama ve koordinasyon, milli parklar, av ve yaban hayatý, orman zararlýlarýyla mücadele, kaçakçýlýk, hukuk, çevre koruma, rekreasyon, inþaat ve ikmal, makine ve teçhizat, kadastro, aðaçlandýrma, orman köyleri, orman ürünleri, iþletmecilik, plan ve proje, orman ekonomisi, vb.) ve idari görevleri (sevk ve idare, yönetim, organizasyon v.b.) ile sorunlarý hakkýnda yaygýn bir anlayýþ gözlenmemektedir. Orman mühendisinin uygulama alaný ormandýr. Orman ise, geniþ bir alanda kendine özgü iklim yaratabilen, belirli yükseklik, yapý ve sýklýktaki aðaçlarýn, aðaççýk, çalý, otsu bitkilerin, yosun, eðrelti ve mantarlarýn, toprak altýnda ve üstünde yaþayan mikroorganizmalarýn, çeþitli böcek ve hayvanlarýn, orman topraðýnýn tümüyle oluþturduðu bir yaþam birliðidir (Ayanoðlu, 1992). Günümüzde ormancýlýk, toplumun orman ürünlerine ve hizmetlerine olan gereksinimini sürekli karþýlamak için teknik, biyolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel çalýþmalarýn tümünü kapsayan çok yönlü sürekli bir etkinliktir. Diðer bir deyiþle, ormancýlýk kavramýndan toplumun yaþam kaynaðý olan ormandan mal ve hizmet taleplerini uygun koþullarda ve sürekli olarak karþýlayabilmek için orman alanlarýnda deðiþime yönelik program, planlama, uygulama ve denetim anlaþýlmaktadýr (Orman Bakanlýðý, 1994). Orman mühendisinin teorik ve pratik çalýþma koþullarýnýn yarattýðý mesleki sorunlarýnýn yaný sýra kiþisel nitelikli sorunlarý da bulunmaktadýr. Bu amaçla orman mühendisliði mesleðinin gerektirdiði sorunlarla birlikte mesleðin üyelerinin sorunlarýnýn da bilinmesi gerekmektedir. Bireyin yaþamýnda meslek seçimi önemli bir rol oynamaktadýr. Çünkü meslek, toplumdaki sosyal, ekonomik ve teknolojik yapýnýn gerektirdiði bir iþ bölümü sonucu ortaya çýkan, bireyin ilgi ve yetenekleri ile sosyal etkinliklere katýlma gereksinimi ve toplumun bireyden sosyal ve ekonomik yaþamda sorumluluk yüklenmesi talebi sonucu ortaya çýkmýþ olan bir yaþamsal etkinlik olgusudur (Erden, 1998). Buna göre bireyin meslek doyumunu yaþamasý ruh saðlýðý ve kendini gerçekleþtirmesi açýsýndan önemli bir unsurdur. Diðer bir deyiþle, organizmanýn varoluþu için tüm içgüdülerinin amacý gereksinimini karþýlamaktýr. Yani, uyumlu olmaya ve kapasitelerini geliþtirerek kendini *Psikolojik Danýþman / Kocaeli Üniversitesi 14

15 gerçekleþtirmeye yönelmedir. Bireyin geliþimine yönelik yeterli koþullar varolduðunda kendini gerçekleþtirir (Akbaþ, 2002). Ancak mesleki sorunlarýn kiþisel sorunlarla birlikte bireyin ruh saðlýðýný, mesleki baþarýsýný, verimliliðini, geliþimini (psikolojik, sosyal, duygusal ve biliþsel boyutta), yaratýcýlýðýný olumsuz yönde etkilemesi olasýdýr. Bu çalýþmada, seçilen orman mühendisliði mesleðinin ve orman mühendislerinin sorunlarý ve beklentileri ortaya konulmaya çalýþýlmýþtýr. Orman mühendislerinin sorun alanlarý ise; kiþisel, sosyal, duygusal, mesleki, aile, gelecek ve diðer sorunlar olarak belirlenmiþtir. Bulgular ýþýðýnda sunulan önerilerin meslek ve üyelerinin sorunlarýnýn çözümünde bir katký saðlayabilmesi umulmaktadýr. ARAÞTIRMA MODELÝ Araþtýrmada, orman mühendislerinin özlük nitelikleri ile problem alanlarý arasýndaki iliþki incelenmiþtir. Evren Araþtýrmanýn evrenini, Orman Bakanlýðý'na baðlý Ankara, Ýstanbul, Kocaeli ve Adapazarý il merkezindeki kurumlarda görevli 580 orman mühendisi oluþturmuþtur. Evreni oluþturan orman mühendislerinin illere, görevli olduðu birim ve unvanlara göre daðýlýmý Tablo Ek.1.'de gösterilmiþtir. Örneklem Araþtýrmaya random yoluyla 203 orman mühendisi katýlmýþtýr. Orman mühendislerinin çalýþtýðý birimler ise, Orman Bakanlýðý Merkez, Orman Genel Müdürlüðü (OGM), Orman ve Köy Ýliþkileri Genel Müdürlüðü (ORKÖY), Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüðü (AGM), Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatý Genel Müdürlüðü (MPG)'dür. Veri Toplama Araçlarý Araþtýrmacý tarafýndan hazýrlanan 'Problem Tarama Checklist'i ile Kiþisel Bilgi Formu (Akbaþ ve Uzun, 2003) örneklem grubuna uygulanmýþtýr. Problem Tarama Checklisti; (1) Kiþisel-Kiþilik Alaný, (2) Duygusal Alan, (3) Sosyal (Arkadaþlýk, Ýliþkiler v.b.) Alan, (4) Mesleki Alan, (5) Aile Ýle Ýlgili Alan, (6) Saðlýk Ýle Ýlgili Alan, (7) Gelecek ve Beklentilerle Ýlgili Alan, (8) Diðer Problemler olmak üzere sekiz farklý alandaki problemleri belirlemektedir. Kiþisel Bilgi Formu ile örneklem grubunun özlük nitelikleri (yaþ, cinsiyet, medeni durum, hizmet yýlý, sýnýfý, görev, birim, öðrenim düzeyi v.b.) ile ilgili bilgiler elde edilmiþtir. Veri Analiz Yöntemleri Verilerin istatistiksel analizi, SPSS 11.5 For Windows paket programý (Statistical Packages For Social Sciences) ile çözümlenmiþtir. Buna göre araþtýrmada orman mühendislerinin Problem Tarama Cheklist'inden toplanan verinin frekans ve yüzdelik tablolarý çýkarýlmýþtýr. Ayný þekilde, özlük nitelikleri ile ilgili frekans ve yüzdelik tablolarý oluþturulmuþtur Böylece problem alanlarýnýn özlük nitelikleriyle iliþkisi frekans ve yüzdelik analizi uygulanarak deðerlendirilmiþtir. 15 BULGULAR VE YORUMLAR I. Orman Mühendislerinin Özlük Nitelikleriyle Ýlgili Bulgular ve Yorumlar Araþtýrmada Orman Genel Müdürlüðü OGM, Orman ve Köy Ýliþkileri Genel Müdürlüðü ORKÖY, Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüðü AGM, Milli Parklar Av- Yaban Hayatý Genel Müdürlüðü MPG kýsaltmalarýyla ifade edilmiþtir. Kýsaltmalar Genel Müdürlüklere baðlý tüm birimler ve Bakanlýk (merkez) için kullanýlmýþtýr. Orman mühendisi unvaný da or. müh. olarak kýsaltýlmýþtýr. Bakanlýk tanýmý ise araþtýrmanýn yapýldýðý dönemdeki adý ile Orman Bakanlýðýný ifade etmektedir. a) Cinsiyet ve Yaþ Araþtýrmaya katýlan orman mühendislerinin %85.7'i (N=174) erkek, %13.8 (N=28)'i ise kadýndýr (Tablo.1). Buna göre orman mühendisi unvanýna sahip kadýn personel azdýr. Diðer bir deyiþle, orman mühendisliði mesleði daha çok erkekler tarafýndan tercih edilen bir mühendislik dalý olarak algýlandýðý sonucu çýkarýlabilinir. Tablo: 1. Or. Müh.lerinin Cinsiyete Göre Frekans Ve Yüzdelikleri (%) Geçerli Cumulative Cinsiyet Frekans Yüzdelik Yüzdelik Yüzdelik Geçerli Erkek ,7 86,1 86,1 Kadýn 28 13,8 13,9 100,0 Toplam ,5 100,0 Geçersiz Anket 1,5 Toplam ,0 Orman mühendislerinin %13.3 (N=27)'i 30 yaþ ve bu yaþýn daha altýndadýr. %29.1 (N=59)'i 31 ile 40 yaþ arasýdýr. %31.0 (N=63)'i yaþ grubundadýr. %23.2 (N=47)'i yaþ grubundadýr. %2.5 (N=5)'i yaþ grubundadýr. Buna göre orman mühendislerinin % 31 (N=63) 'lik oraný yaþ arasýndadýr (Tablo.2). Bireyin ve mesleðinin verimlilik, üretkenlik, yaratýcýlýk, geliþme ve olgunlaþma dönemini yansýtan bu yaþ grubu orman mühendisleri için de geçerlidir. Örneklem grubu içinde mesleki dinamizm, kariyer, yetki ve sorumluluk, sevk ve idare, baþarý, mesleki doyum bakýmýndan ele alýndýðýnda bu yaþ grubunun mesleki ve kiþisel açýdan daha avantajlý olduðu söylenebilinir. Genelleme yapýlýrsa bakanlýk teþkilatýnýn tüm birimlerinde mesleki olgunluk düzeyinde orman mühendislerinin çalýþmakta olduðu söylenebilir. Tablo: 2. Or.Müh.lerinin Yaþa Göre Frekans ve Yüzdelikleri (%) Geçerli Cumulative Yaþ Frekans Yüzdelik Yüzdelik Yüzdelik Geçerli 30-aþaðý 27 13,3 13,4 13, ,1 29,4 42, ,0 31,3 74, ,2 23,4 97, ,5 2,5 100,0 Toplam ,0 100,0 Geçersiz Anket 2 1,0 Toplam ,0

16 16 b) Medeni Durum Orman mühendislerinin medeni durumlarý ise; evli olanlar %83.3 (N=169); bekar olanlar %14.8 (N=30); dul olanlar %1.5 (N=3)'dir. Bir anket geçersizdir. Orman mühendislerinin çoðunluðu evlidir. Aile yaþamý mesleki baþarý için önemli bir unsurdur. Mesleðin karakteristiði daha çok arazi, orman sahasýnda uygulama, çalýþma, denetim, sevk ve idare hizmetlerini kapsadýðýndan, yurt genelinde geniþ taþra teþkilatýna sahip bakanlýðýn tüm genel müdürlüklerinde taþra birimlerinde çalýþma geleneði ve zorunluluðundan, idare binalarýnýn yaný sýra genellikle lojman binalarýnýn varlýðý, orman sitesi içerisinde aile iliþkilerinin ve sosyal yapýnýn gerekliliði, mesleðin zor koþullarda sürdürülebilmesinde psikolojik, duygusal, sosyal ve kiþisel nedenlerle evlilik ve aile yaþamý önemli hale gelmektedir. Bu faktörler göz önünde bulundurulduðunda orman mühendisleri evlilik ve aile yaþamýný çoðunlukla tercih etmektedirler. c) Hizmet Sýnýfý Orman mühendislerinin hizmet sýnýfý ise, Genel Ýdari Hizmetler sýnýfý (Müsteþar, Müsteþar Yardýmcýsý, Müþavir, Kurul Baþkaný, Müfettiþ, Genel Müdür, Genel Müdür Yardýmcýsý, Daire Baþkaný, Daire Baþkan Yardýmcýsý, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardýmcýsý, Araþtýrma Enstitüsü Müdürü, Araþtýrma Enstitü Müdür Yardýmcýsý, Toprak Tahlil Laboratuarý Müdürü, Toprak Tahlil Laboratuarý Müdür Yardýmcýsý, Orman Harita ve Fotogrametri Müdürü, Orman Harita ve Fotogrametri Müdür Yardýmcýsý, memur v.b.)'dýr. Teknik kadroya geçememiþ bulunan orman mühendisleri memur kadrosunda da çalýþabilmektedirler. Teknik hizmetler sýnýfý baþmühendis ve mühendis kadrolarýný oluþturmaktadýr. Orman mühendisleri önceleri 'orman mühendisi' kadrosuna atanýrken geliþmekte olan bakanlýk bünyesinde diðer mühendislik branþlarýnda çalýþan personel de dikkate alýnarak bu kadro unvaný sadece 'mühendis' kadrosuna dönüþmüþ bulunmaktadýr. Ýþçi kadrosunda ise, daimi ya da geçici olarak orman mühendisleri de çalýþmaktadýrlar. Bu araþtýrmada genel idari hizmetler sýnýfýnda çalýþan orman mühendisleri %28.6 (N=58), teknik hizmetler sýnýfýnda çalýþan orman mühendisleri ise %66.0 (N=134) ve iþçi sýnýfýnda çalýþanlar ise %4.9 (N=10)'dur. Bir anket geçersizdir. Buna göre orman mühendislerinin çoðunluðu kendi kadrolarýnda yani teknik hizmetler sýnýfý mühendis kadrosunda çalýþmaktadýrlar. Genel Ýdari Hizmetler sýnýfýndaki orman mühendisleri genellikle üst düzey yönetici ve yönetici pozisyonunda bulunmaktadýrlar. Ýþçi sýnýfýnda çalýþan orman mühendisleri mesleðe yeni baþlayan ya da bu kadroyu farklý nedenlerle tercih edenlerden oluþmaktadýr. Orman Bakanlýðýnda çalýþan orman mühendislerinin büyük bir çoðunluðu mühendis kadrosuna atanmaktadýr. d) Görev Orman mühendislerinin görevleri ise kadro unvanlarýyla belirlenmektedir. Buna göre üst düzey yönetici unvanlarý (müsteþar, müþavir, kurul baþkaný, müfettiþ, genel müdür, genel müdür yardýmcýsý, daire baþkaný, bölge müdürü, bölge müdür yardýmcýsý, araþtýrma enstitüsü müdürü, araþtýrma enstitüsü müdür yardýmcýsý, toprak tahlil laboratuarý müdür ve yardýmcýsý, orman harita müdür ve yardýmcýsý v.b.)'dýr. Yönetici olanlar þube müdürü, baþmühendis, iþletme müdürü ve yardýmcýsý, fidanlýk müdürü ve yardýmcýsý, diðer müdür ve yardýmcýlarý gibi kadro unvanlarýnýn gerektirdiði görevleri yaparlar. Mühendis kadrosundaki orman mühendisi mesleðinin gereklerini yerine getirir. Memur ve iþçi sýnýfýnda olan orman mühendisleri sadece uhdesinde bulunduklarý kadro unvanýna sahip olmakla birlikte orman mühendisi olarak çalýþmaktadýrlar. Bu araþtýrmada üst düzey yönetici olan orman mühendisleri %8.4 (N=17), yönetici olanlar %30.5 (N=62), mühendis kadrosundakiler %59.1 (N=120), memur kadrosundakiler %0.5 (N=1), ve iþçi kadrosunda çalýþanlar %1.0 (N=2)'dir. Bir anket geçersizdir. Görüldüðü gibi orman mühendisleri %59.1 oranla kendi mesleki kadrolarýnda orman mühendisi olarak çalýþmaktadýrlar. Meslekteki hizmet yýllarý ilerledikçe %30.5 yönetici kadrolarýna geçmekte ve meslekteki olgunlaþmýþlýk düzeyi, baþarý, performans, kariyer gibi faktörlerle üst düzey yönetici kadrolarýna atanabilmektedirler. Mesleðin geliþim sürecine paralel olarak bireysel geliþim de göz önünde bulundurulursa orman mühendislerinin mesleklerinde geliþme ve ilerleme avantajlarý diðer mesleklere kýyasla daha iyi durumda olduðu söylenebilir. Tablo: 3. Or.Müh.lerinin Görev Birimlerine Göre Frekans ve Yüzdelikler Geçerli Cumulative Görev Birimi Frekans Yüzdelik Yüzdelik Yüzdelik Geçerli Bakanlýk (merkez) 43 21,2 21,3 21,3 OGM ,2 54,5 75,7 ORKÖY 15 7,4 7,4 83,2 AGM 25 12,3 12,4 95,5 MPG 9 4,4 4,5 100,0 Toplam ,5 100,0 Geçersiz Anket 1,5 Toplam ,0 e) Görevli Olunan Birim Orman mühendislerinin görevli olduklarý birimler; Orman Bakanlýðý merkezinde, Orman Genel Müdürlüðü, Aðaçlandýrma Genel Müdürlüðü, Orman ve Köy Ýliþkileri Genel Müdürlüðü, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatý Genel Müdürlüðü taþra teþkilatýnýn ilgili birimleridir. Araþtýrmada Bakanlýk merkezde çalýþanlar %21.2 (N=43), OGM'de çalýþanlar %54.2 (N=110), ORKÖY'de çalýþanlar%7.4 (N=15), AGM'de çalýþanlar %12.3 (N=25) ve MPG'de çalýþanlar %4.4 (N=9) olarak bulunmuþtur. Buna göre orman mühendislerinin çoðunluðu (%54.2) Orman Genel Müdürlüðünde çalýþmaktadýrlar (Tablo.3). f) Öðrenim Düzeyi Orman mühendislerinin öðrenim düzeyleri ise; lisans %77.3 (N=157), yüksek lisans %17.2 (N=35) ve dok-

17 tora %3.0 (N=6) 'dür. Buna göre lisans mezunu orman mühendisleri (%77,3) hemen meslek yaþamlarýna baþlamýþ bulunmaktadýrlar. Mesleki yaþam sürecinde de lisansüstü eðitimle kiþisel ve mesleki nedenlerle ilgilenmedikleri sonucu çýkarýlabilinir. Lisansüstü eðitim alan orman mühendislerinin toplam oraný da %20.2 (N=41)'dir. Bir anket geçersizdir. Bu bulgu orrnan mühendislerinin mesleklerinde akademik kariyere önem verdikleri ve kendilerini geliþtirme sürecinde olduklarýný göstermektedir. Orman mühendisliðinin teknik bir meslek olduðu düþünülürse mesleki bilgi ve becerilerin geliþtirilmesinde akademik geliþmenin önemi ortaya çýkmaktadýr. Orman mühendisliðinin teorik ve uygulama boyutuyla sürekli geliþmeyi zorunlu kýlan bir mühendislik alaný olmasý nedeniyle orman mühendislerinin kendilerini geliþtirmekte olduklarý söylenebilinir. Ancak bulgulara göre lisans mezunu orman mühendisleri büyük bir çoðunluktadýr. g) Meslekte Geçen Hizmet Süresi Orman mühendislerinin meslekte geçen hizmet süreleri incelendiðinde; 10 yýl ve aþaðýsý hizmet süresine sahip orman mühendisleri %26.1 (N=53), yýl arasý hizmet süresine sahip olanlar %28.6 (N=58), yýl arasý hizmeti olanlar %29.6 (N=60), 31 yýl ve yukarýsý hizmeti bulunanlar ise %14.8 (N=30)'dir. Ýki anket geçersizdir. Orman mühendislerinin çoðunluðu yýl arasý hizmet süresine sahiptir. 11 ila 30 yýl arasý hizmeti bulunanlarýn toplam oraný %58.2 (N=118)'dir. Bu oran orman mühendislerinin meslekte hizmet sürelerinin 11 yýldan 30 yýla kadar devamedegeldiðini göstermektedir. Bulgular 21 yýldan fazla hizmet süresine sahip olan orman mühendislerinin çoðunlukta olduðunu göstermektedir. h) Mesleðin Doyum Saðlayan Özelliði Orman mühendislerinin bir 'orman mühendisi' olarak mesleðin doyum saðlayýcý özelliðini belirtmeleri istendiðinde; %7.4 (N=15) 'ü maaþ ve sosyal güvence, %0.5 (N=1) sosyal statü, %6.9 (N=14) olanaklar (lojman, kamp, ormaniçi dinlenme yerleri v.b.), %17.2 (N=35) çalýþma koþullarý (arazide ve büroda), %7.4 (N=15) görev anlayýþý, %14.3 (N=29) mesleki ilgi ve yetenek, %2.0 (N=4) ormancý kimliði, %23.6 (N=48) orman sevgisi olduðu ortaya çýkmýþtýr. Kýrkiki anket geçersizdir. Bu bulgulara göre orman mühendisleri orman sevgisi sebebiyle orman mühendisliði mesleðini seçmiþlerdir. Orman mühendisleri mesleklerini sevmektedirler. Meslek sevgisi de mesleki doyumu beraberinde getirmektedir. Yine çalýþma koþullarý (%17.2) ve mesleki ilgi ve yetenek (%14,3) de orman sevgisini desteklemektedir. Mesleðin olanaklarý, statüsü, maaþ ve sosyal güvencesi, görev anlayýþý, ormancý kimliði gibi faktörler orman sevgisinin üstünde algýlanmamýþtýr. Böylece orman mühendisi orman sevgisinden gücünü alarak çalýþmakta ve mesleki doyuma ulaþmaktadýr. ý) Mesleðin Üzücü Faktörleri 17 Orman mühendisleri meslekte kendilerini en çok üzen faktörler olarak; %7.4 (N=15) önyargýlý davranýþ, %32.5 (N=66) kayýrmacý davranýþ, %6.9 (N=14) bilgisizce davranýþ, %15.8 (N=32) iletiþim ve koordinasyon eksikliði, %10.3 (N=21) deðerlendirilmeme, %4.4 (N=9) ödüllendirilmeme, %3.0 (N=6) güvenilmemeyi belirtmiþlerdir. Kýrk anket geçersizdir. Buna göre orman mühendisleri için kayýrmacý davranýþ (%32.5) en çok üzüldükleri konudur. Bunu iletiþim ve koordinasyon eksikliði takip etmektedir. Deðerlendirilmeme de üçüncü düzeyde üzüntü veren bir faktördür. Bu bulgulara göre orman mühendislerinin mesleki yaþamlarýnda politik, mesleki, kiþisel ve duygusal nedenlerle kayýrmacý tutum ve davranýþlarla karþýlaþmalarý, deðerlendirilmemeleri (eðitim, yükselme, yetki ve sorumluluk verilme, mesleki baþarýnýn ödüllendirilmemesi, mesleki teþvik ve destek, motivasyon gibi v.b.) mesleki üzüntü kaynaðý olmaktadýr. Mesleki doyuma ket vuran kayýrmacý davranýþ orman mühendislerinin verimlilik, üretkenlik, yaratýcýlýk, geliþim ve ruh saðlýðý üzerinde de olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Ayný þekilde iletiþim ve koordinasyon eksikliði ve zayýflýðý da orman mühendislerinin mesleklerinde etkin olmalarýný (yetki ve sorumluluklarýn yeterince kullanýlamamasý, bilgi ve becerilerinin ortaya konulamamasý, iletiþim kazasý, aþýrý denetim ya da denetimsizlik, güvensizlik, baðýmsýz çalýþma alýþkanlýðýnýn kazandýrýlamamasý v.b.) engelleyebilmektedir. j) Ýl Merkezlerine Göre Frekans (f) ve Yüzdelikler (%) Orman mühendislerinin çalýþýlan il merkezine göre frekans ve yüzdelikleri ise; örnekleme (N=203) katýlan orman mühendislerinin %58.1 (N=118)'i Ankara Ýl merkezi, %14.8 (N=30)'i Ýstanbul, %17.2 (N=35)'i Kocaeli, %9.4 (N=19)'ü Adapazarý il merkezinde bulunmaktadýr. Bir anket ise geçersizdir. II. Orman Mühendislerinin Problem Alanlarýyla Ýlgili Bulgular ve Yorumlar Araþtýrmada, orman mühendislerinin problem alanlarý ile ilgili Problem Tarama Checklist'inden elde edilen veri sekiz problem alanýnda toplanmýþtýr. 1) Kiþisel-Kiþilik Alaný Ýle Ýlgili Bulgular ve Yorumlar Orman mühendislerinin kiþisel-kiþilik problem alaný içinde alt problem daðýlým ve frekanslarý çýkarýlmýþtýr. Bu amaçla da; (1) içedönüklük, (2) dýþadönüklük, (3) uyumluluk, (4) uyumsuzluk, (5) hakkaniyete inanmak, (6) hakkaniyete inanmamak, (7) kendini ifade edebilmek, (8) kendini ifade edememek, (9) kendine güvenmek, (10) kendine güvenmemek þeklinde temel gruplandýrma yapýlmýþtýr. Buna göre; (1) içedönük, (2) dýþadönük, (3) uyumlu, (4) uyumsuz, (5) sýkýlgan, (6) saldýrgan, (7) aþaðýlýk kompleksi, (8) üstünlük kompleksi, (9) sakin, (10) sinirli, (11) depresyonda, (12) savunucu, (13) bencil, (14) baðýmlý, (15) hümanist, (16) sadist, (17) mazoþist, (18) hakkaniyete inanan, (19) hakkaniyete inanmayan, (20) kendini ifade eden, (21) kendini ifade

18 edemeyen, (22) sorumlu, (23) sorumsuz, (24) ruh saðlýðý iyi, (25) ruh saðlýðý kötü, (26) kendine saygýlý, (27) kendine saygýsýz, (28) kendine güvenli, (29) kendine güvensiz olmak üzere 29 baðýmsýz alt problem gruplarý oluþturulmuþtur. Bu gruplar da temel gruplandýrmalar içinde frekans ve yüzdelik analizleriyle deðerlendirilmiþtir. a) Ýçedönüklük Orman mühendislerinin %20.2 (N=41)'i kendilerini içedönük kiþilik özelliðine sahip bireyler olarak tanýmlamýþlardýr. %8.4 (N=17)'ü sinirli, %8.4 (N=17)'ü kendini ifade edemediklerini belirtmiþlerdir. Buna göre orman mühendislerinin %16.8 oranýnda kendini ifade edemeyen ve bu yüzden sinirli bir tutuma sahip olarak içedönük kiþilik özelliði gösterdikleri sonucuna ulaþýlabilinir (Tablo 4). Kendini dýþadönük kabul edenlerin oraný ise %7.4 (N=15)'dür. b) Dýþadönüklük Orman mühendislerinin %15.3 (N=31)'ü kendini ifade edemeyen, %12.3 (N=25)'ü içedönük, %5.9 (N=12)'u kendine güvensiz, %4.9 (N=10)'u savunucu, %4.9 (N=10) hakkaniyete inanan bireyler olduklarýný ifade etmiþlerdir. Bu bulgu orman mühendislerinin kendilerini ifade edemediklerini, kendine güvensiz, savunucu ve içedönük kiþilik özelliði gösterdiklerini ama hakkaniyete de inandýklarýný göstermektedir. c) Uyumluluk Orman mühendislerinin %11.3 (N=23)'ü kendini ifade edemeyen, %6.9 (N=14)'u savunucu, %4.9 (N=10)'u sýkýlgan, %4.4 (N=9)'ü içedönük, %4.4 (N=9)'ü kendine güvensiz, %3.0 (N=6)'ü ruh saðlýðý kötü, %3.0 (N=6)'ü saldýrgan, %3.0 (N=6)'ü baðýmlý bireyler olduklarýný ifade etmiþlerdir. Diðer bir deyiþle, %8.8 (N(=18)'i içedönük ve kendine güvensiz kiþilik özelliðine sahip olduklarýný, %9.0 (N=18)'u saldýrgan, baðýmlý ve ruh saðlýðýný kötü olarak ifade etmiþlerdir. Bu bulgular orman mühendislerinin uyumluluk kavramý içinde kendini ifade edemeyen, sýkýlgan, içedönük, kendine güvensiz, baðýmlý kiþilik özellikleri gösterdiklerini buna karþýlýk savunucu ve saldýrgan tutuma da sahip olduklarý sonucunu ortaya koymaktadýr. Orman mühendisliði mesleðinin büro ve arazideki zorluklarý, ast-üst iliþkileri, iletiþim ve koordinasyon eksikliði, kayýrmacý tutum ve davranýþlar, liyakate önem verilmediði durumlar ve bürokratik sistemden kaynaklanan her türlü soruna karþýn bulgularla ifade edilen özellikleri göstermeleri olasýdýr. d) Uyumsuzluk Orman mühendislerinin %5.4 (N=11)'ü kendini ifade edemeyen, %3.9 (N=8)'u içedönük, %3.9 (N=8)'u uyumsuz,%3.4 (N=7)'ü sýkýlgan, %3.4 (N=7)'ü kendine güvensiz olduðunu belirtmiþtir. %6.8'i sýkýlgan ve kendine güvensiz olduðundan içedönük kiþilik yapýsý içsel ve dýþsal uyarýcýlara karþý tepkilerinde uyumsuzluk göstermektedir. Duygu, düþünce ve davranýþlarýný dile getirememe de uyumsuzluk kaynaðý olabilmektedir. 18 Tablo.4 Or.Müh.nin Kiþilik-Kiþisel Pr.lerinin frekans (f) ve yüzdelikleri (%) Geçerli Toplam Frekans Yüzdelik Yüzdelik Yüzdelik Geçerli, ,4 9,4 9,4 1, ,2 20,2 29,6 2, ,4 7,4 36,9 3,00 8 3,9 3,9 40,9 4,00 7 3,4 3,4 44,3 5,00 6 3,0 3,0 47,3 6,00 3 1,5 1,5 48,8 7,00 2 1,0 1,0 49,8 8,00 4 2,0 2,0 51,7 9,00 2 1,0 1,0 52,7 10, ,4 8,4 61,1 12,00 5 2,5 2,5 63,5 13,00 2 1,0 1,0 64,5 14,00 2 1,0 1,0 65,5 15,00 8 3,9 3,9 69,5 18, ,9 5,9 75,4 21, ,4 8,4 83,7 22,00 5 2,5 2,5 86,2 23,00 4 2,0 2,0 88,2 25,00 8 3,9 3,9 92,1 26,00 3 1,5 1,5 93,6 27,00 2 1,0 1,0 94,6 28,00 6 3,0 3,0 97,5 29,00 5 2,5 2,5 100,0 Toplam ,0 100,0 e) Hakkaniyete Ýnanmak Orman mühendislerinin %3.9 (N=8)'u kendini ifade edemeyen, %2.5 (N=5)'i sýkýlgan, %2.0 (N=4)'i uyumludur. %2.0 (N=4)'i ise hümanisttir. %4.0'ý insancýl yaklaþýmla hareket eden ve uyum saðlayan bireylerdir. Mesleki koþullar ve kiþilik yapýsýndan kaynaklanan sorunlarý hakkaniyete inanarak çözebilme becerisi göstermektedirler. f) Hakkaniyete Ýnanmamak Orman mühendislerinin %4.0 (N=8)'ü kendilerini uyumsuz ve bencil olarak tanýmlamýþlardýr. Mesleki ve kiþisel haklarýn verilmesinde, kullanýlmasýnda, arz ve talebinde hakkaniyete inanmadýklarýndan duygusal tepkilerin uyumsuz ve bencil olarak deðerlendirilmesi sözkonusu olabilir. g) Kendini Ýfade Edebilmek ve Kendini Ýfade edememek Orman mühendislerinin %3.0 (N=6)'ü kendilerini sadist ve ruh saðlýðý kötü olarak tanýmlamýþlardýr. Orman mühendisliði mesleðinin bürokratik, politik, teknik ve sosyal boyutlarýnýn yanýsýra bir orman mühendisinin kendi mühendislik alanýnýn dýþýnda orman köylüsü ile iliþkiler, makine ve ikmal, inþaat, yöneticilik, teknik destek ve donaným, teknolojiyi bilme ve kullanma gibi mesleki bilgi ve becerisiyle özdeþleþmiþ niteliklere sahip olma zorunluluðundan kaynaklanan olumsuz uyarýcýlarla baþaçýkabilme becerisi geliþtirememe durumlarýnda ruh saðlýðý olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu nedenle mesleki süreç kiþisel ve mesleki boyut-

19 ta kendini ifade etme düzeyini düþürmektedir. i) Kendine Güvenmek ve Kendine Güvenmemek Bununla ilgili elde edilen veri istatistiksel olarak önemli bulunmamýþtýr. II) Duygusal Alan Ýle Ýlgili Bulgular ve Yorumlar Duygusal alan ile ilgili olarak belirlenen alt problemler; mutlu, mutsuz, duygusal, duygusal deðil, duygusal kontrollü, duygusal kontrolsüz, alýngan ve hassas, duygusal bozukluk, iyimser, karamsar þeklindedir. Orman mühendislerinin %32.5 (N=66)'i duygusal bireyler olarak tanýmlanmýþtýr. %13.8 (N=28)'i ise duygusal olmadýklarýný belirtmiþlerdir. %14.8 (N=30)'u alýngan ve hassas, %12.8 (N=26)'i karamsar, %17.2 (N=35)'i ise duygusal yönden kontrolsüz olduklarýný ifade etmiþlerdir. %9.8 (N=20)'i de duygusal bozukluktan yakýnmýþtýr. Orman mühendislerinin %6.9 (N=14)'u iyimser olduklarýný belirtmiþlerdir. Orman mühendislerinin duygusal olmalarý mesleki zorlanma ve engellenme durumlarýnda kendilerini ruh saðlýðý açýsýndan iyi hissedememelerine neden olmaktadýr. Bunun sonucunda alýnganlýk, hassasiyet, karamsarlýk, duygusal bozukluk ve duygularý kontrol edememe gibi tutum ve davranýþlar duygusal olumsuz yaþantýlara dayanmaktadýr. Duygusal olumsuz yaþantýlarýn temelini ise; mesleðin sürekli bir yaþam biçimine dönüþmesi, orman mühendislerinin 24 saat sürekli göreve hazýr halde bulunmasý ve yukarýda açýklanan diðer mesleki sorunlar oluþturmaktadýr. III) Sosyal Alan Ýle Ýlgili Bulgular ve Yorumlar Sosyal alan ile ilgili olarak belirlenen alt problemler; kýsýtlý sosyal ortam, sosyal tesislerden yararlanamama, iyi arkadaþlýk iliþkisi kurma, iyi arkadaþlýk iliþkisi kuramama, sosyal aktivitelere katýlma, sosyal aktivitelere katýlamama, kültürel boþluk, sosyal yalýtýlmýþlýk, site yaþamýnda mesleki statünün sosyal iliþkileri engellemesi, arkadaþlýk iliþkilerinde statü engeli, arkadaþlýk iliþkilerinde ekonomik ve kültürel engeller, karþý cinsle iliþkileri bozuk, mesleki çýkarlarýn arkadaþlýk iliþkilerini engellemesi olarak gruplandýrýlmýþtýr. Orman mühendislerinin iyi arkadaþlýk iliþkisi kurma %32.0 (N=65), iyi arkadaþlýk iliþkisi kuramama yüzdesi ise %20.2 (N=41)'dir. %32.0 (N=65)'i sosyal yalýtýlmýþlýktan, %29.5 (N=60)'i kýsýtlý sosyal ortamdan, %5.4 (N=11)'ü arkadaþlýk iliþkilerinde ekonomik ve kültürel engellerden, %4.9 (N=10)'u mesleki çýkarlarýn arkadaþlýk iliþkilerini engellemesinden yakýnmýþlardýr. Sosyal aktivitelere katýlma %9.4 (N=19), sosyal aktivitelere katýlamama ise %13.3 (N=27)'dür. Bu bulgulara göre orman mühendislerinin arkadaþlýk iliþkileri iyi düzeydedir. Mesleðin gerektirdiði kýsýtlý sosyal ortamdan (taþrada küçük yerleþim biriminde bulunma, sýnýrlý sayýda meslektaþ ve meslektaþ iliþkisi içinde olma, sosyal tesisler. lojman, orman sitesi, lokal gibi ortamlar) dolayý sosyal yalýtýlmýþlýk duygusunu yaþamalarý kaçýnýlmaz olmaktadýr. Bu nedenle sosyal aktivitelere de sýklýkla katýlamamaktadýrlar. 19 IV) Mesleki Alan Ýle Ýlgili Bulgular ve Yorumlar Mesleki alan ile ilgili olarak belirlenen alt problemler; ödüllendirilmeme, deðerlendirilmeme, kayýrmacý davranýþ, güvenilmeme, iletiþim ve koordinasyon eksikliði, mesleki etiðin olmayýþý, rekabet ortamýnýn olmayýþý, menfaat çatýþmasý, önyargýlý olma, politik baský, otokratik yönetim anlayýþý, yetersiz yönetici, yetersiz ücret, mesleki zorluk, kýrsal kesimde çalýþma zorluðu, arazide çalýþma zorluðu, büroda çalýþma zorluðu, köylü ile çalýþma zorluðu, yetki yok sorumluluk çok, yetki karmaþasý, çalýþan/çalýþmayan ayrýmsýzlýðý, siyasetle makam alma, mesleði sevme, mesleði sevmeme, orman sevgisi, mesai kavramýnýn olmayýþý, fiziksel koþullar yetersiz, mesleki koþullar yetersiz, teknoloji yetersiz, eleman yetersiz, teknolojiden yararlanamama, hizmetiçi eðitim yetersiz, cinsiyet ayrýmý, yöneticinin kendi haklarýný korumasý, orman fakültesi çok, orman fakültesi yetersiz, yanlýþ meslek seçimi, mesleki bezginlik, araþtýrmalar yetersiz, ormancý-siyasetçi iliþkisi, yönetmelik yetersiz, örgütsel reorganizasyon, mesleki tanýtým yetersizliði, mesleðe ilgisizlik, uzmanlaþma yok, tecrübe paylaþýmý yok baþlýklarý altýnda toplanmýþtýr. Orman mühendislerinin mesleki sorunlarý; %28.5 (N=58) yetersiz ücret, %22.6 (N=46) kayýrmacý davranýþ, %19.3 (N=39) siyasetle makam alma, %18.7 (N=38) deðerlendirilmeme %11.3 (N=23) otokratik yönetim anlayýþý, %10.8 (N=22) mesleði sevme, %9.3 (N=19) ormancý-siyasetçi iliþkisi, %6.4 (N=13) mesleki koþullar yetersiz, %5.9 (N=12) hizmetiçi eðitim yetersiz, %3.9 (N=8) iletiþim ve koordinasyon eksikliði, %3.4 (N=7) mesleki zorluk olarak belirlenmiþtir. Bulgulara göre orman mühendislerinin ücretleri yetersizdir. Meslekte kayýrmacý davranýþ ve siyasetle makam alma ön plana çýkmýþ bulunmaktadýr. Yine orman mühendislerinin deðerlendirilmemesi, otokratik yönetim anlayýþýyla çalýþmalarý, ormancý-siyasetçi iliþkisi mesleki sorunlarýnýn temel kaynaðýný oluþturmaktadýr. Mesleklerinde geliþmek için hizmetiçi eðitimden yararlanamadýklarý ve mesleki zorluk içinde iletiþim ve koordinasyon eksikliði mesleklerinde mutlu olmalarýný engelleyebilmektedir ancak orman mühendisleri mesleklerini sevmektedirler. V. Aile Ýle Ýlgili Bulgular ve Yorumlar Orman mühendislerinin aileleriyle ilgi sorunlarý alt problem baþlýklarýnda toplanmýþtýr. Bunlar; aileye yeterli zaman ayýramama, aile içi iletiþim bozukluðu, ebeveyn iliþkisi yetersiz, kuþak çatýþmasý, geçim sýkýntýsý, eþle geçimsizlik, mutlu aile, eþin eðitim düzeyi, mesleki yaþamýn aile içi iliþkileri zedelemesi, ailede saðlýk problemleri, mahrumiyet bölgesinde çalýþmanýn aile yaþamýna olumsuz etkisidir. Orman mühendislerinin %34.5 (N=70)'i mutlu aile, %20.7 (N=42)'i geçim sýkýntýsý, %17.2 (N=35)'i aileye yeterli zaman ayýramama, % 9.8 (N=20)'i aile içi iletiþim bozukluðu, % 8.9 (N=18)'u mesleki yaþamýn aile içi iliþkileri zedelemesi, % 3.5 (N=7)'i mahrumiyet bölgesinde çalýþmanýn aile yaþamýna

20 20 olumsuz etkisini belirtmiþtir. Buna göre orman mühendisleri aile yaþamýnda mutludur. Kendilerini mutlu ailenin bireyi olarak hissetmektedirler. Buna karþýn geçim sýkýntýsý çekmektedirler. Meslek yaþamý ailelerine yeterli zaman ayýramamalarýna ve aile içi iliþkilerini zedelemeye neden olmaktadýr. Bu durum aile içi iletiþim bozukluðu yaratmaktadýr. Orman mühendislerinin çoðu taþrada genellikle mahrumiyet bölgelerinde çalýþtýklarýndan aile yaþamlarý çoðu kez olumsuz yönde etkilenmiþ bulunmaktadýr. Ancak meslek sevgisinin aile bireylerinin tümüyle yaþanmasý mutlu aileyi ortaya çýkarmaktadýr. VI. Saðlýk Ýle Ýlgili Bulgular ve Yorumlar Orman mühendislerinin saðlýk alaný ile ilgili sorunlarý; saðlýðý ile ilgili, saðlýðý ile ilgisiz, saðlýk hizmetleri yetersiz, özel saðlýk hizmeti istemi, ilaç alým adedi ve fark ödeme oranýndan yakýnma, dengesiz beslenme, spor yapamama, meslek hastalýðý (yaralanma, kýrýk, ormanda düþme, yabani hayvan saldýrý tehlikesi, alerji, polen, enfeksiyon, enfaktrüst, aðrýlar-eklem, sýrt, bel, bacak, baþ-, stres, yorgunluk, bel fýtýðý, psikolojik tedavi ihtiyacý, depresyon, yanýk ), diðer hastalýklar (gastrit, kolit, saç dökülmesi, sindirim bozukluklarý, gebelik, sigara alýþkanlýðý, alkol baðýmlýlýðý, romatizma, varis, böbrek, mide, göz, diþ rahatsýzlýklarý, sinüzit, kolesterol, tansiyon ve þeker) olarak belirlenmiþtir. Orman mühendislerinin %33.5 ((N=68)'i saðlýðý ile ilgili, %19.7 (N=40)'i meslek hastalýðý, %16.2 (N=33)'i saðlýk hizmetleri yetersiz, %13.3 (N=27)'ü diðer hastalýklar, %9.9 (N=20)'u özel saðlýk hizmeti istemi, %8.4 (N=16)'ü saðlýðý ile ilgisiz bulunmuþtur. Buna göre orman mühendisleri saðlýklarý ile yakýndan ilgilenmektedirler. Ancak mesleðin kendine özgü hastalýklarý, rahatsýzlýklarý sebebiyle mevcut saðlýk hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktadýrlar. Teþkilat bünyesinde bulunan poliklinikler de bu ihtiyaca yeterince cevap verememektedir. Bu nedenle orman mühendisleri özel saðlýk hizmetlerinden yararlanmak istemektedirler. Meslek, arazide daha yoðun çalýþmayý gerektirdiðinden orman mühendislerinin meslek hastalýðý ve diðer bireysel rahatsýzlýklara yakalanma riski daha çok artmaktadýr. Mesleðin bu yýpratýcý boyutu dikkate alýndýðýnda orman mühendislerinin bireysel olarak saðlýklarýyla ilgilenmelerinin ötesinde kurumsal olarak da ilgi beklemektedirler. Saðlýklarýyla ilgilenmeyi öncelikli bulmayan orman mühendislerinin oraný da %8.4'dür. Diðer bir deyiþle orman mühendisleri saðlýklarýyla mesleki koþullar ve hizmet önceliði nedeniyle ilgilenememektedirler. VII. Gelecek ve Beklentiler Ýle Ýlgili Bulgular ve Yorumlar Orman mühendislerinin gelecekten beklentilerine iliþkin alt problem gruplarý; ümitli, ümitsiz, emeklilik beklentisi, zenginlik umudu, evin olmamasý, emeklilikte iþ bulamama, çocuk kaygýsý, siyasete girme, mesleki saygýnlýk, mutlu olma isteði, ormanlar çöl olmasýn, ormancýlýk reformu, meslekten siyasetin kalkmasý, aile kurma, çocuk sahibi olma, ilde oturma isteði, kadroya geçme, yükselme isteði, kendini geliþtirme, tayin olma isteði, iþ kurma isteði, seyahat etme isteði, sosyoekonomik kaygý, eþit iþ eþit ücret, kiþisel hukuka saygý, mesleki beklentim yok þeklinde kiþisel, mesleki, sosyal, þimdi ve emeklilik sonrasý olmak üzere beklenti, plan ve isteklere dayanmaktadýr. Orman mühendislerinin %24.2 (N=49)'i sosyo-ekonomik kaygý, %21.2 (N=43)'i ümitsiz, %18.7 N=(38)'i mesleki beklentim yok, %12.8 (N=26)'i eþit iþ eþit ücret, %11.4 (N=23)'ü çocuk kaygýsý, %9.4 (N=19)'ü kendini geliþtirme, %4.4 (N=9)'ü ümitli, %3.9 (N=8)'u yükselme isteði, %3.0 (N=6)'ü mutlu olma isteði, %3.0 (N=6)'ü siyasetin meslekten kalkmasý yönündeki yakýnmalarý istatistiksel olarak anlamlýdýr. Buna göre orman mühendisleri þimdi ve gelecekte sosyo-ekonomik kaygý içerisindedir. Bu nedenle gelecekten ümitsiz ve mesleki bir beklenti içerisinde deðillerdir. Orman mühendisleri eþit iþlerde ve görevlerde çalýþmalarýna raðmen iþçi sýnýfý kadrosu, üst görev kadrosu, diðer sosyal haklar ve ücretlendirme nedeniyle haksýzlýða uðradýklarýný hissetmektedirler. Bu nedenle eþit iþe göre eþit ücret alamadýklarý için mesleki doyum düzeyleri azalmaktadýr. Ekonomik sýkýntý aile ve çocuklarýn geleceði konusunda da kaygý kaynaðý olmaktadýr. Mesleki istek ve beklentileri içerisinde kendini geliþtirme, üst görev ve pozisyonlara yükselme siyasetin meslekte varolmasý nedeniyle gerçekleþmesinin zor olacaðý kanýsýný taþýmaktadýrlar. Bu nedenle orman mühendisliði mesleðinin teknik ve bilimsel bir temeli olduðundan siyaset yerine liyakatin önemli olduðu anlaþýlmaktadýr. Mesleki motivasyonun siyasetin adaletsizliði sebebiyle düþük düzeyde olduðu gözlenmektedir. Orman mühendisleri kiþisel istek ve beklentilerinin mesleki geliþimle gerçekleþmemesi nedeniyle mutlu olmayý istemektedirler. Bu yüzden geleceðe yönelik beklentilerinde yine de ümitli olanlar azýnlýkta kalmaktadýr. Orman mühendislerinin gelecekten beklentileri genelde olumsuz bulunmaktadýr. VIII. Diðer Problemler Ýle Ýlgili Bulgular ve Yorumlar Orman mühendislerinin diðer problemleri ise psikolojik danýþma gereksinimi, ülke sorunlarý, dünya sorunlarý ve meslek sorunlarýdýr. Alt gruplandýrmadaki bu sorunlarýn frekans ve yüzdelik analizlerinde; %19.7 (N=40) meslek sorunlarý, %16.7 (N=34) ülke sorunlarý %2.5 (N=5) psikolojik danýþma gereksinimi %1.0 (N=2) dünya sorunlarý þeklindedir. Bulgular orman mühendislerinin öncelikle meslek sorunlarýyla yakýndan ilgili olduklarýný göstermektedir. Daha sonra da ülke sorunlarýyla ilgilenmektedirler. Mesleki sorunlar yaþam sürecini olumlu/olumsuz boyutta etkilediðinden öncelikle çözümlenmesi gerekmektedir. Yukarýda bahsi

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 44 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2007. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 44 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2007. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Dr. Said DAÐDAÞ Hanifi AVCI Osman TURUNÇ Özer ÖZGÜÇ S.Iþýk DERÝLGEN Zeki KAMACI

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 7-8-9 Temmuz - Aðustos - Eylül 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 7-8-9 Temmuz - Aðustos - Eylül 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Adem YILMAZEL Serkan ERÝKGENOÐLU

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4 ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Hakan AKDAÐ Hüseyin AYTAÇ Mustafa KIZMAZ Serkan ERÝKGENOÐLU Sevda ERGÝZ YAYIN KOÞULLARI

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı