ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: Ekim-Kasým-Aralýk TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ"

Transkript

1 TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Adem YILMAZEL Serkan ERÝKGENOÐLU YAYIN KOÞULLARI Dergimizde yayýnlanmasý istenen yazýlar bilgisayarda yazýlmalý, daha önce baþka bir yerde basýlýp, yayýnlanmamýþ olmalýdýr. Ýmzalý bir dilekçe ekinde kaðýda yazýlý olarak, ayrýca elektronik ortamda dergimizin yönetim yerine posta ile gönderilmelidir. Yazýlar 7 sayfayý (A4) geçmemelidir. 7 sayfayý aþan yazýlarýn birbirini izleyen sayýlarda yayýnlanabileceði düþünülerek bölümlere ayrýlmalýdýr. Fotoðraflar net ve temiz olmalý, slayt dýþýnda sayýsal gönderilecek fotoðraflarýn çözünürlüðü yüksek olmalýdýr. Yazýlarda Türkçe kelimeler kullanýlmalý ve Türkçe dil kurallarýna uyulmalýdýr. Yayýnlanacak yazý ve çevirilerdeki düþünsel ve teknik sorumluluk yazarýna ait olup, oda yönetimini ve Dergi Yayýn Kurulunu sorumlu tutmaz. Dergide yayýnlanan yazýlardan kaynak göstermek koþulu ile alýntý yapýlabilir. Dergiye gönderilen yazýlar yayýnlansýn ya da yayýnlanmasýn geri verilmez. Yazýlar Yayýn Kurulu tarafýndan incelenir. Yayýn Kurulu yayýnlanacak yazýlarda gerekli düzeltmeleri yapabilir ve uygun görülen yazýlarý yayýnlar. YÖNETÝM YERÝ Beþtepeler Mah. 31. Sok. No: 3 Beþtepe Yenimahalle / ANK ARA Tel: (0.312) pbx Belgegeçer: (0.312) E-posta: TMMOB Orman Mühendisleri Odasý Hesap No: T.C. Ziraat Bankasý Necatibey Þubesi: BASKI 4Renk Yayýn Tanýtým Matbacýlýk Ltd.Þti. K.Karabekir Cad. 85/7 Ýskitler / ANKARA Tel: Fax: ISSN: Kapak Çalýþmasý Dr. Ayla AKBAÞ tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Yýl: 45 Sayý: Ekim-Kasým-Aralýk 2008 ÝÇÝNDEKÝLER Baþyazý...2 Ýstanbul un Ormanlýk Alanlarýnda Rehabilitasyon ve Aðaçlandýrmayý Bekleyen Binlerce Hektar Eski Maden Sahalarý (Cevheri Alýnmýþ) Toprak Döküm Rantýna Kurban Ediliyor Yýlýnýn Son Eðitimi Marmaris te Gerçekleþtirildi...6 Yönetim Kurulumuz Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Ýstanbul da Ziyaretlerde Bulundu...9 Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraþ da Ziyaretlerde Bulundu...11 Bir Mesleðin Sorun ve Beklentileri: Orman Mühendisliði Örneði...14 Ege Bölgesi Orman Mühendislerinin Profili...22 Sosyo-Ekonomik Açýdan Toprak Erozyonu...27 Bazý Yapraklý Aðaç ve Çalýlarýn Tohum Özellikleri...30 Stratejik Planlama Mevcut Durum Analizi...32 Picea orientalis ORMANLARDA ZARAR YAPAN Pristiphora abietina (Christ), (Hymenoptera: Tenthredinidae) nin BÝYOLOJÝSÝ, MORFOLOJÝSÝ ve MÜCADELE ÜZERÝNE YAPILAN ARAÞTIRMA...35 Toprak Aþýnýmý (Erozyon) Benzetim (Simulasyon) Modelleri...40 Doðu Karadeniz Ormancýlýðýnýn Lokomotifi Kýzýlaðaç Türü...46 Güzel Yazý Yazamýyorum Doða Konulu Fotoðraf Yarýþmasý Sonuçlarý...50 Odamýz Yeni Binasý 21 Mart Dünya Ormancýlýk Gününde Açýlýyor...51 Orman Mühendislerinden Mehmetçik Vakfýna Ziyaret...51 Türkiye Kuzey Akdeniz Ülkeleri Dönem Baþkanlýðýna Seçildi...52

2 BAÞYAZI Saygýdeðer Meslektaþlarýmýz, Öncelikle Aralýk ayý içerisinde kutladýðýmýz Mübarek Kurban Bayramýnýzý tebrik eder, yeni yýlda saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Yeni Genel Merkez binamýza Aralýk ayý baþýnda taþýnarak faaliyetlerimizi buradan yürütmeye baþlamýþ bulunmaktayýz. Bu vesileyle 2009 yýlýna yeni binamýzda girmenin mutluluðu ve gururu içerisinde olduðumuzu ayrýca belirtmekten kývanç duymaktayýz. Binamýzýn resmi açýlýþ törenini siz deðerli meslektaþlarýmýzla birlikte "21 Mart Dünya Ormancýlýk Günü"nde yapmayý düþünmekteyiz. Bununla ilgili duyurularý ilerleyen tarihlerde sizlerle paylaþacaðýz Ocak 2009 tarihinde Antalya'da yapýlacak olan I.Orman Yangýnlarý Sempozyumuna odamýz da davet edilmiþ olup, "Orman Yangýnlarýnýn Önlenmesine Dair Mevcut Düzenlemelerdeki Hukuki Sorumluluklar, Alýnmasý Gereken Tedbirler" konusunda bizden çaðrýlý teblið istenmiþtir. Odamýzca hazýrlanan ve Genel Baþkan Ali KÜÇÜKAYDIN'ýn sunacaðý; topyekün mücadele ve etkin koordinasyonun esas alýndýðý, yeni yasal düzenlemelere gidilerek kurumlarýn hukuki sorumluklarýnýn netleþtirilmesine yönelik bir çok önerileri içeren teblið sempozyumun ardýndan sizlerle paylaþýlacaktýr. Bir önceki sayýmýzda da bahsettiðimiz 2006/10344 sayýlý kararname ile Teknik Hizmet Sýnýfý kariyerine sahip iken Genel Ýdare Hizmetlerde yer alan (Müdür, Müdür Yardýmcýsý, Þube Müdürü, Bölge Müdür Yardýmcýsý) meslektaþlarýmýzýn maðduriyetlerinin giderilmesi için yaptýðýmýz giriþimlerle birlikte, odamýz, konuyla ilgili olarak yasal süreç içerisinde dava açmýþtýr. Ayrýca meslektaþlarýmýzýn da ferdi olarak dava açabilmeleri için dilekçe örnekleri web sitemizde halihazýrda yayýnlanmaktadýr. Çalýþmalarýmýzýn neticesinde bu maðduriyeti giderecek kararnamenin Baþyazýyý kaleme aldýðýmýz bu günlerde çýkmak üzere olduðunu biliyoruz. Ayrýca, diðer Bakanlýklardaki teknik kariyerli müdürlerin süreci web sitemizden takip ederek faydalanmalarý da bizleri ayrýca memnun etmektedir. Saygýdeðer Meslektaþlarýmýz; Yönetim Kurulu olarak 30 Ekim 2008 tarihinde yeni kurulan Sakarya Þubemiz ziyaret edilmiþtir. Adapazarý'nda Bölge Müdürlüðü kampus arazisinin bir bölümünün hastane yapmak amacýyla Saðlýk Bakanlýðý'na devri meslek camiamýzý rahatsýz etmiþ ve büyük infial uyandýrmýþ, odamýz tarafýndan açýlan dava sonucunda da yürütmeyi durdurma kararý alýnmýþtý. Adapazarý'ndaki bu durum çerçevesinde, konuyla ilgili düþüncelerimizi ve bu gibi konulara oda olarak genel bakýþýmýzý sizlerle paylaþmak istiyoruz. Adapazarý Orman Bölge Müdürlüðü idare binalarý ve lojmanlarýnýn yer aldýðý alan geçmiþte þehir dýþýnda bataklýk ve sazlýk bir saha iken, meslektaþlarýmýzýn özverili çalýþmalarý sonucunda bir kampüs ve yeþil alan haline getirilmiþtir. Þu anda ise tam þehrin merkezinde kalmýþ olup þehrin akciðeri konumundadýr. Bu alana yapýlmasý düþünülen hastane projesinin Yýldýz Üniversitesi tarafýndan ince- 2

3 lenmesi neticesinde verilen raporda, zeminin çürük olmasý nedeniyle mevcut binalarýn güçlendirilmesi gerektiði belirtilmektedir. 17 Aðustos depreminden sonra Adapazarý'nda þehrin hemen dýþýnda 2 adet 250 þer yataklý hastane yapýlmýþtýr. Elbette ihtiyaç varsa mutlaka yenileri de yapýlmalýdýr. Bunun için teþkilatýmýzca alternatif alanlar da gösterilmiþtir. Ancak þehir merkezinin rantýndan vazgeçmeyen bazý meslek guruplarý ve çýkar çevreleri, siyasileri, yerel basýný ve halký tahrik etmekte, hastane gibi hassas bir konuyu istismar ederek meslektaþlarýmýzýn üzerine gelmektedirler. Hatta bir meslek odasýnýn Sakarya þubesi yetkilileri, Orman Ýdaresinin Adapazarý'ndaki varlýðýnýn sorgulanmasý gerektiðini beyan etme densizliðini gösterebilmiþtir. Meslektaþlarýmýz son derece sýkýntýlý ve kendilerini dýþlanmýþ hissetmektedirler. Þehrin merkezinde kalan, þehre nefes aldýran ormancýlarýn hizmet binalarý ve lojmanlarýnýn yer aldýðý alanlar zamanla kýymetleniyor ve rant alanlarý haline geliyor. Ormancýlarýn özverili çalýþmalarla oluþturduklarý bu alanlarýn bir kýsmýna ya da tamamýna bazý kurum ve kuruluþlar gayet rahat talip olabiliyorlar. Çünkü onlarýn ülkeye hizmetleri çok önemli ve öncelikli! Ormancýlarýn þehir merkezinde ne iþi var! Zaten ne iþ yaparlar! Ýstanbul'un içme suyunun yarýsýný karþýlayan Terkos Gölünün sigortasý Terkos Kumul Aðaçlandýrmasýný yapan, Belek kumullarýný ýslah ederek Antalya'yý ülkenin en önemli turizm merkezi haline getiren, Çukurova'yý selden koruyan Çakýt Projesi gibi daha onlarca projeyi gerçekleþtiren bu adsýz kahramanlarý hadi rantçýlar tanýmak istemiyorlar, saygý duymuyorlar. Peki Türk Ormancýlarý olarak bizim kendimize ve yaptýðýmýz iþe saygýmýz ne kadar? Sanýyoruz asýl cevabýný bulmamýz gereken soru bu. Orman Mühendisleri Odasý olarak, Orman Ýdaresine ait gerçekten atýl vaziyetteki tapulu taþýnmazlarýn satýlarak ülke ekonomisine kazandýrýlmasýna, kaynaðýnýn da ormancýlýk hizmetlerinde kullanýlmasýna elbette karþý deðiliz. Ancak zor þartlarda hizmet üreten meslektaþlarýmýzýn hizmet binalarý ve sosyal tesislerinin yer aldýðý merkezler, temel ormancýlýk iþlevlerinin yürütüldüðü fidanlýk alanlarý ve araþtýrma merkezleri, ormancýlarýn kimliðiyle özdeþleþmiþ tarihi Bakanlýk Taþ Binasý, bir yerlerin zorlamasýyla elden çýkarýlýyorsa, Türk Ormancýsý kiþiliksiz ve sahipsiz kalýr ve karþýlýðýnda saygý da görmez. Bilindiði gibi odamýzýn üç yýldýr çýkardýðý ve üyelerimizce de beðenildiði sýkça ifade edilen duvar takvimimizde meslektaþlarýmýzýn çekmiþ olduðu fotoðraflar kullanýlmaktaydý. Meslektaþlarýmýzýn fotoðraf çekme kabiliyetlerinin ortaya çýkartýlmasý amacýyla odamýzca, "I. Doða" konulu fotoðraf yarýþmasý düzenlenerek sonuçlarý web sayfamýzda yayýnlanmýþtýr. Yarýþmaya 33 meslektaþýmýz 164 adet fotoðrafla katýlmýþ olup, birbirinden güzel fotoðraflar arasýndan seçim yapmakta jüri üyelerimiz bir hayli zorlanmýþlardýr. Sonuçta birincilik, ikincilik ve üçüncülük ile dört adet mansiyon ödülü kazanan fotoðraflar belirlenmiþtir. 30 adet fotoðraf da yeni binamýzýn açýlýþýnda sergilenmeye hak kazanmýþtýr. Ayrýca 2009 yýlý takvimimizi derece alan fotoðraflar süslemiþtir. Yarýþmaya katýlan tüm 3

4 meslektaþlarýmýza ve jüri üyelerimize oda olarak teþekkür eder, geleneksel hale getirmeyi düþündüðümüz fotoðraf yarýþmasýna ilginin giderek artacaðýný temenni etmekteyiz. Dergimizin 2008 yýlý sayýlarýnýn baþyazýsýnda; Orman Genel Müdürlüðü'nün lojmanlarý havuzda toplanarak bakanlýðýn tüm personeline daðýtýlýrken, DSÝ lojmanlarýnýn havuz dýþýnda tutulmasý ve havuzdan DSÝ personeline de lojman tahsis edilmesinin büyük haksýzlýk olduðu belirtilmiþti. Bu durum Sayýn Müsteþara iletilmiþ ve Sayýn Bakanýn da soruna çözüm getirmesi temenni edilmiþti. Haksýzlýðýn düzeltileceði tarafýmýza belirtilmiþ olmasýna raðmen hala çözüm getirilmemiþtir. Küçük gibi görünen bu sorunlar kurum içerisinde çalýþma barýþý ve motivasyonunu bozmaktadýr. Sorunu ilgili makamlara bir kez daha duyuruyor ve en kýsa sürede çözüm bekliyoruz. Oda Yönetim Kurulu olarak Kasým 2008 tarihlerinde Doðu Akdeniz Þubemiz dahilinde kalan Mersin, Adana, Hatay ve Kahramanmaraþ illerini kapsayan bir dizi ziyaretler gerçekleþtirilmiþtir. Ziyaretlerimizde; Orman Bölge Müdürlükleri, Ýl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile Merkez Ýþletme Müdürlüklerinin yanýnda Pozantý, Kozan, Kadirli, Dörtyol, Hatay ve Göksun Orman Ýþletme Müdürlükleri, KSÜ Orman Fakültesi ve Mersin Emekli Ormancýlar Lokalinde meslektaþlarýmýzla sohbet toplantýlarý yapýlmýþtýr. Özellikle Mersin ve Adana'da Þube Müdürleri, Ýþletme Müdürleri ve Ýþletme Þefleri ile Bölge Müdürlüðü teknik elemanlarýndan oluþan geniþ katýlýmlý toplantýlar gerçekleþtirilmiþtir. Toplantýlarda, Genel Merkez olarak düzenlenen tarihli Serik-Taþaðýl Yangýn Raporu ile mesleðimizin, camiamýzýn daha iyi yerlere gelebilmesi için özeleþtirinin yapýlmasý gerektiði, ülkemizin en büyük yangýný olarak istatistiklere geçen bu yangýn ile mevzuatýmýzda eksik olan hususlarýn tekrar düzenlenmesi gerektiði, bunun içinde bazý önerilerde bulunulduðu, orman yangýnlarý ile canýný ortaya koyarak mücadele eden meslektaþlarýmýza minnettar olduðumuzu, bizim sadece, yangýnla mücadelede meslektaþlarýmýzý da sýkýntýya sokan merkezi yönetimin kendisini yenilemesi gerektiðinin amaçlandýðý, Yetki Yasamýzýn özellikle Orman Bölge Müdürlüklerimizce uygulamasýnýn artan bir ivme ile devam ettirilmesi gerektiði gibi konular ön plana çýkmýþtýr. Saygýlarýmýzla, Yönetim Kurulu 4

5 ÝSTANBUL'UN ORMANLIK ALANLARINDA REHABÝLÝTASYON VE AÐAÇLANDIRMAYI BEKLEYEN BÝNLERCE HEKTAR ESKÝ MADEN SAHALARI (CEVHERÝ ALINMIÞ) "TOPRAK DÖKÜM" RANTINA KURBAN EDÝLÝYOR Ýstanbul Ýli'nin ormanlýk alanlarýnda yaklaþýk yýl öncesinden baþlayan madencilik faaliyetleri sonucunda takriben on bin hektarlýk saha tamamen tahrip edilmiþtir. Tahrip edilen sahalarýn önemli bir kýsmý devasa çukurlar ve derin göletler oluþturmuþtur. Anayasamýzýn 169. maddesi ile 6831 Sayýlý Orman Kanunun 16. maddesi gereði madencilik faaliyetleriyle bozulan bu sahalarýn rehabilite edilerek eski haline getirilmesi zorunluluðu vardýr. Bu zorunluluðu yerine getirmede yetki ve sorumluluk tamamen mülkün sahibi olan Orman Genel Müdürlüðü'ne aittir. Bozulan bu sahalarýn rehabilitasyonu genellikle toprak döküm yöntemi ile yapýlmaktadýr. Ýstanbul þartlarýnda özellikle de inþaat sektörünün geliþtiði yýllarda hafriyat topraklarýna döküm yeri bulunmasý önemli bir sorun oluþturmuþ, bu sorunun çözümü de beraberinde ciddi bir kaynaða dönüþmüþtür. Orman Genel Müdürlüðü bu sahalarýn toprak döküm yöntemiyle rehabilitasyonunu 1996 yýlýndan beri ihale sistemi ile yaptýrarak hem bozulan sahalarýn rehabilitasyonunu gerçekleþtirmiþ, hem de toprak döküm sorununa çözüm getirmiþtir. Diðer yandan Anayasal görevi bozuk orman alanlarýný rehabilite etmek, yeni ormanlar kurmak olan "özel bütçeli" bu kuruluþ bütçesine trilyonlarca gelir saðlamaktaydý. OGM'nin maden sahalarýnýn rehabilitasyonu için yaptýðý "toprak döküm ihalesinden" elde ettiði gelir; 2005 yýlý 8.2 trilyon, 2006 yýlý 6.0 trilyon, 2007 yýlý Eylül ayýna kadar 12.5 trilyondur. Önceleri bu çalýþmalar hiç kimsenin ilgisini çekmezken son yýllarda toprak döküm olayýnýn büyük bir ranta dönüþmesiyle birlikte birçok kurum, kuruluþ ve kiþilerin ilgi alanýna girmiþtir. Özellikle belediyeler; "Hafriyat Topraðý, Ýnþaat ve Yýkýntý Atýklarý Kontrol Yönetmeliði"ndeki belediyelerin görevleri ile ilgili bölümlerin orman sayýlan yerleri de kapsadýðýný zannederek, Orman Ýdaresince Rehabilitasyon ve Aðaçlandýrma amacýyla metruk maden ocaklarýna dönük ihalelere müdahale etmekte ve bu ihaleleri alan firma veya þahýslara "Hafriyat Topraðý ve Ýnþaat Yýkýntý Atýklarý Depolama Geri Kazaným Tesisi Ýzin Belgesi" adý altýnda hiçbir yasal dayanaðý olmayan belgeler düzenlemektedir. Bu þekilde kendilerine haksýz kazanç saðlamakta, Orman Ýdaresince yapýlan bu tür ihaleleri engellemek için ihaleyi alan þahýs ve firmalara belge vermeyerek yetkisi olmadýðý konularda baský uygulamaktadýr. Orman Ýdaresini temsil eden meslektaþlarýmýza bu konuda uygulanan baskýlar ve bunun sonucunda yaþanmýþ ve yaþanacak maðduriyetler maalesef rutin hale gelmiþtir. Belediyeler, hafriyatýn taþýnma güzergahýna, þekline, zamanýna, gürültü ve toz emisyonu gibi konularda müdahalelerde bulunabilirler ancak, hukuken orman statüsünde olan bu yerlerde, Orman Genel Müdürlüðü'nün yaptýðý toprak 5 döküm ihalelerine kýsýtlayýcý uygulama yapamazlar. Bu alanlar su toplama ve koruma havzalarýnda olursa, inþaat ve yýkýntý atýklarý, evsel atýklar, hastane ve fabrika atýklarý, kimyasal atýklar konusunda çok daha fazla hassasiyet gösterme zorunluluðu vardýr. Ýhale edilen toprak döküm sahalarýnda temel amaç rehabilitasyonla Ýstanbul'a yeni ormanlar kazandýrmaktýr. Bunu yaparken projenin kaynaðýnýn da kendi içerisinden saðlanmasý ayrýca takdire þayandýr. Ancak, Orman Yasasý ile çeliþen yukarýda zikrettiðimiz yönetmelikle Orman Ýdaresinin otoritesi zayýflatýlmýþ ve belediyelerin kurduðu baskýlarla ranta dönüþtürülmüþtür. Rehabilitasyon amacýyla, Orman Ýdaresince Ýstanbul da ihale edilen eski maden sahalarý; biri Avrupa, diðeri Anadolu yakasýnda olmak üzere þimdilik iki ayrý yerde sembolik bedellerle Ýstanbul Büyükþehir Belediyesine tahsis edilmiþtir. Ýstanbul'da 2007 yýlý Eylül ayýndan buyana eski maden sahalarýnda Rehabilitasyon ve Aðaçlandýrma çalýþmalarý neredeyse durma noktasýna gelmiþtir. Özel Bütçeli Kuruluþ olan Orman Genel Müdürlüðü bu sahalardaki toprak döküm ihalesi hakkýný sembolik bedelle Büyükþehir Belediyesine devretmekle rehabilitasyon çalýþmalarýný finanse edebileceði trilyonlarca gelirden vazgeçmiþtir. Yani trilyonlarca kamu zararý!... Baskýlarla maðdur edilen meslektaþlarýmýzýn durumu da iþin cabasý. Diðer yandan, Büyükþehir Belediyesine sembolik bedelle verilerek ortaya çýkan yüksek rantýn yanýnda, depolama geri kazaným tesisine getirilen her türlü zararlý atýk ve bu zararlý atýklarýn orman topraðý ve özellikle yeraltý su kaynaklarý ile toprak üstündeki bitki formasyonuna ve en önemlisi de 12 milyonluk Ýstanbul halkýnýn saðlýðýný tehdit eden çok yönlü menfi etkileri de meselenin bir baþka boyutudur. Bu nedenle, belediyelere özellikle "Ýnþaat Yýkýntý Atýklarý Depolama ve Geri Kazaným Tesisi" kurmak amacýyla orman sayýlan alanlardan metruk maden sahasý bile olsa yer tahsisi yapýlmamalýdýr. Bu iþ için, orman sayýlmayan alanlar ve su toplama havzalarýna uzak olan yerler tercih edilmelidir. Ayrýca bu alanlarýn kontrol ve denetiminde mutlaka yeterli sayýda uzman bulundurulmalýdýr. Konunun yeniden deðerlendirilerek, özellikle Ýstanbul'da eski maden sahalarýnda, rehabilitasyon ve aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn yeniden canlandýrýlmasýný, rehabilitasyon için ihtiyaç duyulan toprak malzemeyi ve mali kaynaðý saðlamak için toprak döküm ihalelerinin önceden olduðu gibi Orman Genel Müdürlüðünce yürütülmesini bekliyoruz. Saygýlarýmýzla Orman Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu

6 2008 YILININ SON EÐÝTÝMÝ MARMARÝS TE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ. Yönetim Kurulu üyelerimiz Muhammet SAÇMA ve Zeki KAMACI eðitim boyunca meslektaþýmýzla birlikteydi. Muðla Orman Bölge Müdürü Ýbrahim AYDIN açýlýþta, her zaman olduðu gibi yine aramýzdaydý. Odamýzýn 2005 yýlýndan beri her yýl gerçekleþtirmekte olduðu Mesleki Teknik Geliþtirme Eðitimlerinden birisini daha 2008 yýlýnýn son günlerinde Aralýk 2008 tarihleri arasýnda Marmaris'te tamamlamýþ bulunmaktayýz yýlý içerisinde birincisi Nisan 2008 tarihleri arasýnda Marmaris'te gerçekleþtirilmiþti. O seminere çok istedikleri halde Kamu Personeli sýnavlarýna hazýrlandýklarý için katýlamayan meslektaþlarýmýzýn talepleri üzerine bu yýl içerisinde ikinci defa olarak ; 1-Aðaçlandýrma, Erozyon Kontrolü, Tohum ve Fidan üretimi, Rehabilitasyon, Mera Islahý, Etüt- Proje, Denetim ve Kontrol Hizmetleri, 2-Orman Yollarý Etüt-Proje, Aplikasyon ile Ýzin Ýrtifak, Maden Ýþleri Rehabilitasyon Projeleri Dosya Hazýrlama ile 3-Amenajman ve Silvikültür konularýndaki programý tekrarlamak durumunda kaldýk. 6

7 Katýlým sayýsýnda doðal olarak geçmiþ yýllara göre azalmalar olsa da, katýlýmcý meslektaþlarýmýzýn mesleki konulara ilgisi, serbest orman mühendisliðine karþý istekleri, piyasaya girme, iþ arama, bulma ve iþ takibi konularýndaki gayret, bilgi birikimi ve paylaþýmýnýn oldukça ilerlemiþ olduðu ümit verici bir geliþme olarak tespit edilmiþtir. Gerçekleþtirilen bu seminerlerden sonra 3 yýl öncesine göre bir çok þey deðiþmiþtir. Ýlk baþladýðýmýz 2005 yýlýnda 2500 civarýndaki kamuda iþ bulamamýþ orman mühendisleri ümitsiz ve karamsar bir haldeyken, odamýzýn çalýþmalarý gayretleri ve yeni açýlýmlarý sayesinde bu gün serbest ormancýlýk alanýnda sertifikalý orman mühendisleri artýk iþ bulabilmektedirler. Özellikle aðaçlandýrma ihalelerine giren firmalar ve þirketler orman mühendisi bulmakta zorluk çekmektedirler. Hem gençlerden ve hem de emekli orman mühendisi meslektaþlarýmýzdan bir çoðu ormancýlýk bürolarýný kurmuþlardýr ve amenajman, orman yollarý planlama aplikasyon, aðaçlandýrma ihalelerine katýlmakta veya fidanlýk projeleri ormanlýk alanlardan verilen izinler, maden iþletme alanlarýndaki rehabilitasyon projeleri konularýnda çalýþmalar yapmaktadýrlar. Maalesef, Danýþtay tarafýndan yürütmesi durdurulan yönetmeliklerimiz, yeni mezun birçok meslektaþýmýzý maðdur etmiþtir. Odamýzýn bu konudaki çalýþmalarý devam etmekte, söz konusu yönetmeliklerin yeniden yürürlüðe girmesi için her türlü yasal iþlemler bir an önce tamamlanmaya gayret edilmektedir. Yürütmenin durdurulmasý gibi engeller olmasaydý bu gün serbest ormancýlýk çalýþmalarý daha da rayýna oturmuþ bir durumda olacaktý. Ancak meslek ve meslektaþa yönelik çalýþmalarýmýz her türlü zorluða ve engellemeye karþý devam edecektir. Geçmiþ yýllarda dile getirdiðimiz bir hususu tekrar etmekte yarar görmekteyiz; bilindiði gibi ülkemizde ormanlarýn yüzde 98 i devletin hüküm ve tasarrufu altýnda olup, iþletilmesi de devlet tarafýndan yapýlmaktadýr. Devlet ormancýlýk alanýnda tekel durumundadýr. Orman mühendislerinin çalýþma alaný devletin tekelindedir. Son yýldan beri devlet orman mühendisi istihdamýný oldukça azaltmýþtýr. Yine bu devlet bu son yýl içerisinde çeþitli nedenlerle yeni yeni orman fakülteleri açmýþ, orman fakültesi sayýsýný ikiden dokuza çýkarmýþtýr. Bu dokuz orman fakültesinden mezun olan orman mühendisi sayýsý geçmiþ yýllara göre üçe dörde katlanmýþtýr. Bu gün Orman Genel Müdürlüðünün, Aðaçlandýrma Genel Müdürlüðünün, Milli Parklar Genel Müdürlüðünün taþra birimlerinde teknik elaman ihtiyacý vardýr. Burada durup düþünülmesi gereken bir çeliþ- 7

8 ki var. Bu çeliþki bizden baþka mesleklerde yok. Çünkü baþka sektörlerde %98 lik devlet tekeli artýk yoktur. Ama ormancýlýk sektöründe bu devam etmektedir. Bunu deðiþmesi de mümkün görünmemektedir. O halde ormancýlýðýmýzýn teknik elaman açýðýný hizmetlerin özelleþtirilmesi yoluyla çözebiliriz. Hizmet alýmlarýnda özelleþtirme uygulamalarýna baþlayalý yýllar oluyor, ama ne yazýk ki bu konuda istenen seviyeye yaklaþýlmýþ deðildir. Bu konuda kamuda görevli olan meslektaþlarýmýza büyük görev ve sorumluluk düþmektedir. Ýþlerin yoðunluðu ve zaman darlýðý nedeniyle yetiþmekte zorlandýklarý yüzlerce konu var. Avrupa standartlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda bizim meslektaþlarýmýz onlarýn en az 5-6 katý daha büyük alanlarda çalýþmaktalar. Ýyi niyetle bir araya gelinip, çözümler aranýrsa, hem genç meslektaþlarýmýz iþsiz kalmayacaklar, hem de yüzlerce çeþit iþin maddi manevi sorumluluðu altýnda ezilen, zorlanan kamuda görevli meslektaþlarýmýz ormancýlýk faaliyetlerini daha nitelikli, daha verimli, bilimsel ve teknik olarak gerçekleþtirmiþ olacaklardýr. Ýþte odamýz bunun gerçekleþtirilmesi için gayret göstermekte, Genel Müdürlüklerle görüþmeler yapmakta, protokoller ve buna dayalý olarak da seminerler düzenlemektedir yýlý içerisinde bu güne kadar yapamadýðýmýz baþta olmak üzere; Orman Koruma, Yangýn ve Zararlýlarla Mücadele, Kadastro-Mülkiyet, izin-irtifak, Maden Ýzinleri ve rehabilitasyon projeleri, Amenajman, harita fotogrametri, NetCat ve benzeri programlarýn kullanýlmasý, Damga, Standardizasyon, 8 Ölçme-boylama gibi tüm Üretim konularý, Orman Yollarý etüt-proje, Aplikasyon konularýnda olmak üzere üyelerimizden gelecek talep doðrultusunda daha baþka konularda da, düzenli, sistematik ve kapsamlý olmak üzere yeni seminer programlarýmýz olacaktýr. Odamýzýn adeta kadrolu eðiticileri durumunda olan ve her seferinde nerde olursa olsun uzak yakýn demeden kendi imkanlarýný zorlayarak gelip derslere katýlan ve uzun yýllarýn birikim ve deneyimlerini genç meslektaþlarýna aktaran konunun uzmanlarý, Rasim ÇETÝNER, Haluk Y. GÜLPINAR, Rasim DÝRLÝK, Hüseyin AKGÖZ, Ýbrahim ACAR, Hakan OLGUN, Hasan Þenol AKYÜZ, Mithat Koç, Tamer ERTÜRK, Rasim DÝRLÝK, Doðan TOSYALI, Yusuf Taner ADANUROÐLU, Yüksel OKULU ve diðer tüm eðitici meslektaþlarýmýza, Marmaris'te düzenlediðimiz eðitim programlarýnýn açýlýþýnda bizleri yalnýz býrakmayan, seminer süresince yardým ve desteklerini esirgemeyen, Muðla Orman Bölge Müdürü Ýbrahim AYDIN, Muðla Ýl Çevre ve Orman Müdürü Mehmet ÞAHÝN, özellikle Orman Ýþletme Müdürü Enver DEMÝRCÝ, arazideki uygulamalarda yanýmýzda bulunan orman iþletme þefleri, Murat ÇAKIR, Yusuf KARARTI ile konaklama, iaþeibate yerel basýnla irtibat konularýnda destek olan Ýþletme Müdürlüðünün Basýn ve Halkla Ýliþkiler sorumlusu Ýlhan AYTEKÝN ve emeði geçen tüm meslektaþlara teþekkür ediyoruz. Mesleðimize ve meslektaþlarýmýza karýnca kararýnca bir hizmetimiz olduysa bu mutluluk bize yeter.

9 YÖNETÝM KURULUMUZ BOLU, DÜZCE, SAKARYA, KOCAELÝ VE ÝSTANBUL DA ZÝYARETLERDE BULUNDU Odamýz Genel Baþkaný Ali KÜÇÜKAYDIN, Yazman Cemal SUNAR, yönetim kurulu üyeleri Osman TURUNÇ ve Ýsmail Hakký BARI tarihlerinde Bolu, Düzce, Sakarya Kocaeli ve Ýstanbul illerini kapsayan bir gezi gerçekleþtirdiler günü Bolu Orman Bölge Müdürlüðü, Bolu Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Batý Karadeniz Ormancýlýk Araþtýrma Müdürlüðü, Bolu ve Aladað Ýþletme Müdürlükleri, Düzce Ýþletme Müdürlüðü, Düzce Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ziyaret edilerek meslektaþlarýmýzla görüþmeler yapýldý günü Adapazarý Orman Bölge Müdürlüðü, Sakarya Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Adapazarý Orman Ýþletme Müdürlüðü ziyaretlerinde meslektaþlarýmýzla çeþitli konularda görüþmeler yapýldý. Bu görüþmelerde; Adapazarý Orman Bölge Müdürlüðü idare binalarý ve sosyal tesislerinin içinde, ikiþer katlý 69 adet lojmana ait yaklaþýk dört hektarlýk alana 400 yataklý araþtýrma hastanesi yapýlmasý amacýyla Saðlýk Bakanlýðý'na devredilmesi için TOKÝ, Saðlýk Bakanlýðý ve Orman Genel Müdürlüðü arasýnda tarihinde üçlü protokol imzalanmasýný müteakip söz konusu protokolün iptali ve yürütmenin durdurulmasý istemiyle Odamýzýn Sakarya 1. Ýdare Mahkemesi'ne açtýðý dava, yürütmenin durdurulmasýyla neticelenen yargý sürecide yer aldý. Yönetim Kurulu olarak yeni kurulan Sakarya Þubemizi ziyaretimizde, dava konusu sahada yapmýþ olduðumuz incelemede; yürütmenin durdurulmasý kararýna raðmen, Sakarya Valiliði'nin üst mahkemenin kararýný etkileyebilecek yönde uygulamalarda bulunduðu (Lojmanlarýn boþaltýlarak içindekilerin þehre 20 km. uzaklýktaki TOKÝ deprem konutlarýna taþýnmasý, binalardaki kalorifer tesisatlarýnýn sökülmesi vb.) gözlemlenmiþtir. Bu nedenle Orman Mühendisleri Odasý olarak bu ve benzeri konulardaki genel düþüncemizi meslektaþlarýmýz ve kamuoyuyla paylaþma gereðini arkadaþlarýmýza aktardýk. 9

10 Adapazarý Orman Bölge Müdürlüðü idare binalarý ve lojmanlarýnýn yer aldýðý alan, geçmiþte þehir dýþýnda bataklýk ve sazlýk bir saha iken, meslektaþlarýmýzýn özverili çalýþmalarý sonucunda bir yerleþim yeri ve yeþil alan haline getirilmiþtir. Þu anda ise tam merkezde kalmýþ olup þehrin akciðeri konumundadýr. Bu alanýn zemininin çürük olduðu Yýldýz Teknik Üniversitesi tarafýndan hazýrlanan raporda belirtilmiþtir. 17 Aðustos depreminden sonra Adapazarý'nda þehrin hemen dýþýnda 2 adet 250 þer yataklý hastane yapýlmýþtýr. Elbette ihtiyaç varsa mutlaka yenileri de yapýlmalýdýr. Bunun için teþkilatýmýzca alternatif alanlar da gösterilmiþtir. Ancak þehir merkezinin rantýndan ayrýlamayan bazý meslek guruplarý ve çýkar çevreleri, zeminin hastane yapýmýna uygun olmamasýna raðmen, siyasileri, yerel basýný ve halký tahrik ve hastane gibi hassas bir konuyu istismar ederek meslektaþlarýmýzýn üzerine gelmektedirler. Hatta bir meslek odasýnýn Sakarya þubesi yetkilileri, Orman Ýdaresinin Adapazarý'ndaki varlýðýnýn sorgulanmasý gerektiðini beyan etme densizliðini bile gösterebilmiþlerdir. Meslektaþlarýmýz son derece sýkýntýlý ve kendilerini dýþlanmýþ hissetmektedirler. Þehrin merkezinde kalan, þehre nefes aldýran ormancýlarýn hizmet binalarý ve lojmanlarýnýn yer aldýðý alanlar zamanla kýymetleniyor ve rant alanlarý haline geliyor. Ormancýlarýn özverili çalýþmalarla oluþturduklarý bu alanlara kýsmen yada tamamen bazý kurum ve kuruluþlar gayet rahat talip olabiliyorlar. Çünkü onlarýn ülkeye hizmetleri çok önemli ve öncelikli! Ormancýlarýn þehir merkezinde ne iþleri var! Zaten ne iþ yaparlar! Ýstanbul'un içme suyunun yarýsýný karþýlayan Terkos Gölünün sigortasý Terkos Kumul Aðaçlandýrmasýný yapan, Belek Kumullarýný ýslah ederek Antalya'da ülkenin en önemli turizm merkezini yaratan, Çukurova'yý selden koruyan Çakýt Projesi gibi daha onlarca projeyi gerçekleþtiren bu adsýz kahramanlarý tanýmak istemiyorlar, saygý duymuyorlar. Türk Ormancýlarý olarak kendimize ve yaptýðýmýz iþe saygýmýzý her kademede artýk sorgulama zamanýný galiba geçiriyoruz. Orman Mühendisleri Odasý olarak, Orman Ýdaresine ait gerçekten atýl vaziyetteki tapulu taþýnmazlarýn satýlarak ülke ekonomisine kazandýrýlmasýna, kaynaðýnýn da ormancýlýk hizmetlerinde kullanýlmasýna elbette karþý deðiliz. Ancak zor þartlarda hizmet üreten meslektaþlarýmýzýn hizmet binalarý ve sosyal tesislerinin yer aldýðý merkezler, temel ormancýlýk iþlevlerinin yürütüldüðü fidanlýk alanlarý ve araþtýrma merkezleri, ormancýlarýn kimliðiyle özdeþleþmiþ tarihi Bakanlýk Taþ Binasý, bir yerlerin zorlamasýyla elden çýkarýlýyorsa, Türk Ormancýsý kiþiliksiz ve sahipsiz kalýr ve karþýlýðýnda saygý da görmez. Sakarya Þubemizi ziyaretimizin devamýnda Ýzmit Kavakçýlýk ve Hýzlý Geliþen Türlere Ait Araþtýrma Enstitüsü ile Ýzmit Ýþletme Müdürlüðü de ziyaret edildi. Ýzmit'in merkezinde kalan ve araþtýrma amacý dýþýnda kullanýlmama þartýyla Orman Teþkilatýnca satýn alýnan enstitüye ait bu büyük merkezin bir kýsmý yakýn bir geçmiþte Tarým Bakanlýðý ile DSÝ' ye devredilmiþti. Hâlihazýrdaki Orman Ýdaresine ait kýsýtlý sayýdaki lojmanlardan bile yararlanmak için DSÝ ve Meteoroloji Müdürlüðü elemanlarý dava açarak meslektaþlarýmýzý maðdur duruma düþürmeye çalýþmaktadýrlar. Bu nedenlerle enstitü araþtýrma çalýþmalarý aðýr aksak, meslektaþlarýmýz ise tedirgin. Ýzmit Ýþletme Müdürlüðü idari ve sosyal alaný ise Ýzmit Büyükþehir Belediyesi'nin yaptýðý yol ile iki parçaya ayrýlmýþ. Ayrýca yeni yapýlan ve son derece modern iþletme müdürlüðü binasýna da sanki ormancýlara münasip deðilmiþçesine bazý kurumlar talip olmaktadýr. Ayný gün öðleden sonra Ýstanbul'a hareket edilerek Ýstanbul Orman Bölge Müdürü ziyaret edildi. Ýstanbul Orman Bölge Müdürlüðünde, Ýstanbul Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðünde görev yapan meslektaþlar ile emekli ve serbest çalýþan meslektaþlarla görüþmeler yapýldý. 10

11 YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝMÝZ MERSÝN, ADANA, HATAY, OSMANÝYE VE KAHRAMANMARAÞ DA ZÝYARETLERDE BULUNDU Odamýz Genel Baþkaný Ali KÜÇÜKAYDIN, Genel Yazmaný Cemal SUNAR, Genel Saymaný Ergün ÇETÝN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ýsmail Hakký BARI'dan oluþan heyet 19,20 ve 21 Kasým 2008 tarihlerinde Mersin, Adana ve Kahramanmaraþ Orman Bölge Müdürlükleri ile Ýl Çevre ve Orman Müdürlüklerini ziyaret ettiler. Yönetim Kurulumuzun Mersin ve Adana'da yapmýþ olduklarý ziyaretlere Doðu Akdeniz Þubesi Baþkaný Selami TECE, II. Baþkan Alaattin SÝNAN, Yazman Ayhan KÜYÜK ve Yönetim Kurulu üyesi Murat TUTAR da katýlmýþtýr.mersin Orman Bölge Müdürlüðünde yapýlan toplantý, Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Salim KARABULUT, Þube Müdürleri, Ýþletme Müdürleri ve Ýþletme Þefleri ile Bölge Müdürlüðü teknik elemanlarýndan oluþan geniþ bir katýlýmla yoðun bir ilgiyle gerçekleþtirilmiþtir. Genel Baþkan Ali KÜÇÜKAYDIN burada yapmýþ olduðu konuþmada özetle; "Meslek Yetki Yasamýzýn özellikle Orman Bölge Müdürlüklerimizce, uygulamasýnýn artan bir ivme ile devam ettirilmesi gerek- 11

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak YAPI DENETÝM KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ ÝZMÝR ÞUBESÝ DEPREM ÖLDÜRMEZ, DENETÝMSÝZ BÝNA ÖLDÜRÜR... YIL: 1 SAYI: 1 AYLIK HABER BÜLTENÝ TEMMUZ 2010 Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak Yapý denetimi

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Baþ Editör Muhittin Görmüþ Editörler Kubilay Uysal Fatma Aksever Yayýn Kurulu Mustafa Kuþcu, Fuzuli Yaðmurlu, Muhittin Görmüþ,

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞÇÝ SAÐLIÐI PANELÝ 23 Mayýs 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli ISBN

Detaylı

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda Özelleþme! Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) Giriþ Bu yazýnýn ana temasý meslek örgütleri için bir örnek oluþturan Türk Mühendis ve

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 PLANLAMA VE PROJELENDÝRME ÜZERÝNE Neþat KONAK* Herhangi bir toplantý ortamýnda, ele alýnan konuya yönelik görüþ ve düþünceler sözlü olarak dile getirildiðinde; bulunulan mekânýn

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI 49 50 TMMOB Harita ve Kadastro Üçüncü Oturum (31 Mart 2003, Pazartesi) Gençlerin Gözüyle HKM Oturum Yöneticisi Özgür AVCI Konuþmacýlar Seçkin ODABAÞI Taylan ÖCALAN Hüseyin TOPAN

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı