T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler Ekim 2008 Yayımlandığı Tarih 21 Ekim 2008 Sayı 385 İÇİNDEKİLER - Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 15 Ekim ) - İdarî Yargı Hâkim Adayının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 23/9/2008 Tarihinde Yapılan Ad Çekme Sonucuna Göre, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. Maddesi Gereğince Atanmasına İlişkin Kararname (R.G. 17 Ekim ) - Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 24/9/2008 Tarihinde Yapılan Ad Çekme Sonucuna Göre, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. Maddesi Gereğince Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 17 Ekim ) - İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Osmanoğlu/Türkiye Davası) - İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Uzun/Türkiye Davası) - İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Ali ve Ayşe Duran/Türkiye Davası) - Maliye Bakanlığından Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 319) (R.G. 14 Ekim ) - Sermaye Piyasası Kurulundan Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 14 Ekim ) - Dışişleri Bakanlığından 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ (R.G. 17 Ekim ) - Adalet Bakanlığından İlân (R.G. 17 Ekim ) Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda belirtilen cezaların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun uygulanması ile cezaların kesinleşmesine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (2) numaralı alt bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, b) Denetleme Elemanları: Bakanlık müfettişleri ile Bakanlık kontrolörlerini, c) Kanun: 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu, ç) Turizm Yatırım ve İşletmeleri: Kanun uyarınca Bakanlıkça belgelendirilmiş turizm amaçlı yatırım ve işletmeleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Ceza Uygulamaları Cezalar MADDE 5 (1) Kanunun beşinci bölümünde yer alan ceza hükümleri uyarınca, belgeli turizm yatırım ve işletmelerine verilecek uyarma cezası, para cezası ve belge iptali cezası bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır. (2) 11/3/1983 tarihli ve 83/6181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık kontrolörleri ve müfettişleri dışındaki kişi veya kişiler tarafından denetim yapılması halinde belirlenen tespitlerin cezayı gerektirmesi durumunda, bu ceza ancak Bakanlık kontrolörleri veya müfettişleri tarafından ve gerekli inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra verilebilir. Yapılacak değerlendirmede; belirlenen kusur, aksaklık ve eksikliğin mevzuata açıkça bir aykırılık teşkil edip etmediği, mezkur Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen denetleme elemanları tarafından ve anılan Yönetmelikte belirtilen denetim kapsamında tespit edilip edilmediği ile yatırım veya işletme hakkında yapılması önerilen işlemin açıkça belirtilip belirtilmediği dikkate alınır. (3) Cezalardaki bir yıllık sürenin hesabında, ilk cezanın tebliğ tarihi, izleyen cezaların ise cezayı gerektiren fiil veya fiillerin tespit tarihi esas alınır. (4) Turizm yatırımı ve işletmelerinde yapılan tespitler çerçevesinde ceza uygulanmasını gerektiren hallerde, kusur, aksaklık ve eksikliğin idarece tespit edildiği tarih esas alınır. (5) Uygulanmış olan uyarma cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir yılın sonunda tekrar uyarma cezasını gerektirecek fiil veya fiillerin tespiti halinde, Kanun un 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz ve tespit edilen kusur, aksaklık ve eksiklikler için uyarma cezası verilir. (6) Ceza tebligatına ilişkin işlem tamamlanmadan farklı bir hususa ilişkin yeni bir cezanın uygulanmasını gerektiren hallerde tebligatın yapılması beklenmeden yeni ceza veya cezalar uygulanır. (7) Bir denetim raporuyla birden fazla cezanın uygulanmış olması halinde, ceza sicili açısından işletme, bir ceza almış olarak değerlendirilir.

3 (8) Kamu kurum ve kuruluşlarının, Bakanlıktan belgeli işletmelerde yaptıkları tespitler sonucunda, idari yaptırım uygulamaları nedeniyle işletmelere uygulanacak cezalarda, evrakın Bakanlığa giriş yaptığı tarihten önceki bir yıl içinde yapılan tespitler dikkate alınır. Bu cezalarda, idari yaptırıma ilişkin tespitin yapıldığı tarihteki ceza hükümleri ve miktarları uygulanır. (9) İlgili birim tarafından cezaların etkin bir şekilde takibinin sağlanması bakımından; turizm yatırımı ve işletmesi belgeli her bir tesis için, cezaların tayin edildiği tutanak tarihleri ile ceza tebliğ tarihlerini de içerecek şekilde bilgisayar ortamında ve tesis dosyalarında ceza sicili tutulur. Uyarma cezası MADDE 6 (1) Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde görülecek kusur, aksaklık ve eksiklikler için, belge sahibine Bakanlıkça veya denetim elemanlarınca uyarma cezası verilir. (2) Kanuna göre Bakanlıkça veya denetim elemanlarınca verilen uyarma cezası kesindir. İdari para cezaları MADDE 7 (1) İdari para cezaları, Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen durumlarda ve miktarlarda uygulanır. (2) İdari para cezasını gerektiren nedenler ve uygulanacak ceza, denetim raporu ile belirlenir. Anılan rapor ve idari yaptırım karar tutanağı 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilgiliye tebliğ edilir. (3) Uygulanan idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde işletmeler tarafından muhasebe yetkilisi mutemetlerine ve muhasebe birimlerine (merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri veya defterdarlık muhasebe müdürlükleri) ödenir. Bir aylık süre, cezanın tebliğ tarihinde başlar. (4) On beş günlük süre içinde yargı yoluna başvurulmaksızın ödenen cezalar, işletmeciden cezanın dörtte üçü oranında tahsil edilir. Ödemeye ilişkin belgelerin bir sureti ödemeyi takip eden on beş gün içinde Bakanlığa intikal ettirilir. (5) İdari para cezasının kesinleşmesine rağmen ödenmemesi halinde, cezanın 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi için denetim raporu, idari yaptırım karar tutanağı ve tebliğ alındısı Bakanlıkça ilgili vergi dairesine gönderilir. Belge iptali cezası MADDE 8 (1) Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi, Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen hallerde Bakanlıkça iptal edilir. İptal kararı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak ilgiliye tebliğ edilir. Dava açılması MADDE 9 (1) İdari yaptırım kararına karşı, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca Sulh Ceza Mahkemesine, belge iptali işlemine karşı ise 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uyarınca İdare Mahkemesine başvurulabilir. (2) İdare mahkemesine başvurulması halinde, mahkemenin esasa veya yürütmenin durdurulması kararının sonucuna göre işlem yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik MADDE 10 (1) 20/11/1998 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 11 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

4 MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. [R.G. 15 Ekim ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: İdarî yargı hâkim adayının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 23/9/2008 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmasına ilişkin Kararname aşağıda gösterilmiştir. KARAR: 23/9/2008/516 İdari Yargı Hâkim Adayı; 8. derecenin 1. kademesi ( gösterge ile) Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Özden BOYACIOĞLU, Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ad çekme usulü ile naklen atanmıştır. [R.G. 17 Ekim ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 24/9/2008 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin Kararname aşağıda gösterilmiştir. K A R A R : /518 ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI; 3. derecenin 1. kademesi ( gösterge ile) 1 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Taner GÜLŞEN Gülnar 4. derecenin 1. kademesi ( gösterge ile) 2 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Özgür DUMAN Narman 3 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mahmut DOĞAN Cide 4. derecenin 2. kademesi ( gösterge ile) 4 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Volkan HAS Reşadiye 5. derecenin 1. kademesi ( gösterge ile) 5 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Muhammet TOPALOĞLU Ağın 6 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Yahya Kemal AKSU Bayat 5. dereceni 2. kademesi ( gösterge ile) 7 - Adıyaman Adli Yargı Hâkim Adayı, Orhan GÜL Kumru 8 - Eskişehir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Barış KILIÇ ın Mutki 6. derecenin 1. kademesi ( gösterge ile)

5 9 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ferda BEDER Kargı 6. derecenin 2. kademesi ( gösterge ile) 10 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ümit Murat ÜLKER Mesudiye 11 - Batman Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Zeki YÜKSEL Beydağ 7. derecenin 1. kademesi ( gösterge ile) 12 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mevlüt SARIGÜL Dargeçit 13 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Gökhan BOYRAZ Türkeli 14 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, İbrahim Halil UĞURLU Özalp 15 - Yozgat Adli Yargı Hâkim Adayı, İlker AKKAŞ Yığılca Hâkimliğine 8. derecenin 1. kademesi ( gösterge ile) 16 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Özer ÇİLOĞLU Mazgirt 17 - Mersin Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Muhammet BARUT Sivaslı 18 - Eskişehir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Atilla ÖNTAŞ Gündoğmuş 19 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ahmet MOLLAMAHMUTOĞLU Sarıveliler 20 - Amasya Adli Yargı Hâkim Adayı, Özge ŞENYÜRÜR KÖSEOĞLU Altınözü 21 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Yalçın MERCAN Çatak 22 - Bakırköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İbrahim KORKMAZ Fethiye 23 - Üsküdar Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Burhan GÖRGÜLÜ Alanya 24 - Bakırköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ramazan SÖYLER Arapgir 25 - Bakırköy Adli Yargı Hâkim Adayı, Emel ÇALIŞKAN Çameli 26 - Kocaeli Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Taşkın OKUR Sultandağı 27 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İsmail DEMİR Ulus 28 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Seda ÇOBANOĞLU Seben 29 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Semra AKYÜREK Şanlıurfa 30 - Aydın Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Özlem YAMAN Dinar 31 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Cevat ÖZDEMİR Sütçüler 32 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Seçkin KOÇER Bucak 33 - Kırıkkale Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Haydar SEYFİ Delice 34 - Antalya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Tayyip EROĞLU Çiçekdağı 35 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mehmet AYDIN Sason 36 - Uşak Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İsmail Gökhan ORMAN Karaman 37 - İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Gülay TUNÇ Solhan

6 38 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ömer Emre YILMAZ Burhaniye 39 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Abdullah UÇAR Diyarbakır 40 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Abdullah Altuğ APDİK Korgan 41 - Uşak Adli Yargı Hâkim Adayı, Ebru ÇÜMEN Şavşat 42 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mehmet Gökhan PEHLİVAN Kurşunlu 43 - Antalya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hidayet KANDEMİR Bozyazı 44 - Bitlis Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet Halil YILDIZ Dazkırı 45 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Cafer KÜÇÜKKARACA Çamlıhemşin 46 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Nuh GÜLER Refahiye 47 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Özlem ALAGÖZ Kahramanmaraş Hakimliğine, 48 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Şener GÜLMEDİ Yahyalı 49 - Çorum Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hasan UÇAK Yenice (Çanakkale) 50 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İbrahim ŞEKER Turgutlu 51 - Samsun Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet CÖMERT Kastamonu 52 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Sinan DURSUN Pervari 53 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mutlu BULUT Azdavay 54 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Gülbahar CÖMERT Nazımiye 55 - Karabük Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Yunus Emre AKÇA Korgan 56 - Kayseri Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hüseyin Abdullah AYTEKİN Ereğli (Zonguldak) 57 - İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Özlem ÜNAL Bozcaada 58 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Basri ALAGÖZ Kahramanmaraş 59 - Üsküdar Adli Yargı Hâkim Adayı, Gülsüm GÜMÜŞ GÖRGÜLÜ Alanya 60 - Üsküdar Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Cehdi Cihan SEZEN Kulp 61 - Kayseri Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Murat KÖKSAL Araç 62 - Denizli Adli Yargı Hâkim Adayı, Müyesser KARAGÖZ Andırın 63 - Manisa Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Sedat OKULMUŞ Diyarbakır 64 - Malatya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Abdulmutalip ÖZASLAN Niğde

7 65 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Turgay SEKMEN Kumluca 66 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Cemil KÜÇÜKBAŞOL Karacasu 67 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ferruh AKYÜZ Araç 68 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet ŞENLİKCİ Kozluk 69 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Duran POLAT Dursunbey 70 - Aksaray Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mahmut KENANOĞLU Ulubey (Uşak) 71 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mustafa ALYÖRÜK Derik 72 - Fethiye Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet Mahir DOĞAN Yığılca 73 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Süleyman KUYUMCU Eşme 74 - Sakarya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Zafer AYDÖN Keşan 75 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ahmet ÖZKAN Ulubey (Ordu) 76 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Evren ÖZMEN Bergama 77 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Fuat SAATÇIOĞLU Güroymak 78 - İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Gizem ÖZCAN BİRŞEN Milâs 79 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, İbrahim BOZDAĞ Sütçüler 80 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ebru AĞYEL Ortaköy 81 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Pelin DAYIOĞLU Kavak 82 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hacer Onur ERAY Kofçaz 83 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ali AKTAŞ Sakarya 84 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Engin YILDIRIMER Muradiye 85 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Adnan ŞİMŞEK Bozkır 86 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatma Burcu NACAR Durağan 87 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Halil ÜNLÜ Şemdinli 88 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Veli DÖKME Salıpazarı 89 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Makbule KARADAĞLI Selendi 90 - Muğla Adli Yargı Hâkim Adayı, Sevim TÜRKER Divriği 91 - Akhisar Adli Yargı Hâkim Adayı, Dilek YILMAZ Suruç 92 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mehmet Raşit NAS Kiğı 93 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Elif CENGİZ Sinanpaşa 94 - Bafra Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Faruk KARCI Biga 95 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Raziye BAL Kale Cumhuriyet Savcılığına, 96 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Demet GÜZELTAŞ Beşikdüzü

8 97 - Antalya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mustafa Kemal ÇETİN Çayıralan 98 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Utku ÖZDEMİR Kozaklı 99 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Tacettin KABATEPE Tokat Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Gülbeyaz ÇOLAK Kangal Üsküdar Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Onur ÜZGÜL Şavşat Aksaray Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ramazan ERTUNÇ İdil Kadıköy Adli Yargı Hâkim Adayı, Şelale CİĞERLİ Mutki Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Hicran ABLAK Çermik Ankara Adli Yargı Hakim Adayı, Birsen KARATEKE Yozgat Muğla Adli Yargı Hâkim Adayı, Mihriban İNTEPE Lüleburgaz Bakırköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hüseyin KAÇOĞLU Gölköy Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ezgi Burcu ÇALIŞKAN Nurdağı Antalya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hakan YÜKSEL Gürgentepe Ebistan Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hasan DOĞAN Maden Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Esra GÜLSOY Rize Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet ÇELİK Gökçeada Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Emine YALGIN Hanak Bakırköy Adli Yargı Hakim Adayı, Erdal BİRŞEN Milâs Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mustafa ÖZDEN Şanlıurfa Kartal Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Murat ÖZMEK Karabük Oltu Adli Yargı Hâkim Adayı, Ayşe ATİLLA Aralık Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet TAKCI Salihli Erzincan Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Gökhan TEKİN Uludere Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Caner BABALOĞLU Nazilli Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Kemal KÖÇER Ahlat Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ruveyda BAYAR Kıbrıscık Kadıköy Adli Yargı Hâkim Adayı, Mehmet ÖZKAN Alucra Üsküdar Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet OĞRAŞ Dörtyol Bakırköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Zeki TOPALOĞLU Çamlıyayla

9 126 - Sincan Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet Ali AYDIN Senirkent Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Pınar GEZER Hizan Adana Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Gül TÜRKOĞLU Reşadiye Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ayşegül KARATURNA Gölpazarı Antalya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ali ARSLAN Bahçe Kartal Adli Yargı Hâkim Adayı, Melek Serap KARA İhsaniye Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Günce COŞAR Ardanuç Rize Adli Yargı Hâkim Adayı, Yasemin KOPUZ Bahçe Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Hilal SARI Ahlat Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatih BAKAN Devrekâni Muğla Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Erdem Onur YÖRÜKOĞLU Tosya Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Hasan ULUBEYLİ Kovancılar Bursa Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mustafa EKEN Pülümür Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatma Zehra ÇIĞTAY Güney Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Nurdan ÜNAL Yazıhan Eskişehir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Serap EKİN KALELİ Selendi Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Orhan ŞAHİN Lice Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ümit ŞENSES Besni İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Cuma Emre CEYHAN Azdavay Bursa Adli Yargı Hâkim Adayı, Salih UÇAR Uludere Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Hatice CEYLAN Çorum İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Eyüp KARA Van Aydın Adli Yargı Hâkim Adayı, Gökhan KURT Kocaali Trabzon Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Bülent GÖKTOPAL Feke Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Doğan SEFER Araç Batman Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Çetin KÜÇET Köprübaşı Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ertuğrul SEZER Osmaniye Tekirdağ Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Erkan IŞIK Bayat Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Yusuf ZAR Erfelek Aydın Adli Yargı Hâkim Adayı, Münüse Vildan GÜLLE Salıpazarı Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Osman DURDU Karlıova

10 157 - Sivas Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Öznur ÇERİK Küre Erzincan Adli Yargı Hâkim Adayı, Elif (GÖKDEMİR) KARAGÖZ Çameli Giresun Adli Yargı Hakim Adayı, Gülşah KABLAN ŞEN Göksun Mersin Adli Yargı Hâkim Adayı, Hikmet BULUT Kovancılar Kartal Adli Yargı Hâkim Adayı, Orhan MOR Yunak Kartal Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Gülten (KILINÇ) ÇETİNKAYA Dikili İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Burhan TEMTEK Tutak Bakırköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İbrahim ÇOBAN Kurucaşile Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hacı Serhat KARSLI Ödemiş Alaşehir Adli Yargı Hâkim Adayı, Hakan ÇAKIROĞLU Mazıdağı Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ömer Faruk ALTIN Kozaklı Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı, Selçuk DEMİRTAŞ Artova Aydın Adli Yargı Hâkim Adayı, Volkan ÇETİNKAYA Dikili Aydın Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Simge ERKAN ERAYDIN Akhisar Bakırköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Tuğan SARICA Eskil Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Kemal ÇAVDAR Patnos Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Maide HARMANDA Sorgun Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Cennet ŞEN Çamardı Bursa Adli Yargı Hâkim Adayı, Sevgi GÜZELDAL KÖSE Karakoçan Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Gülnur İNANIR Sinop Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Aysel KARAÇOCUK Şirvan Diyarbakır Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet ERTEN Kargı Gaziantep Adli Yargı Hâkim Adayı, Vakkas Sait DİKMEN Kelkit Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Serdal ÖZTÜRK Yavuzeli Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Muazzez KANDIRAN Hilvan Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Serdar ÇÖMETEN Ulubey (Uşak) Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Semih KARABULUT Yavuzeli Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet YILDIZ Nurdağı

11 185 - Muğla Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Barış İNTEPE Lüleburgaz Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı, Gamze EKİM Gölbaşı (Adıyaman) Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet Ali TURGUTALP Şiran Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Muhammet TOPRAK Sarıoğlan Samsun Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Burhan SAÇ Kelkit Üsküdar Adli Yargı Hakim Adayı, İrem Çağdaş SANDIKÇI Fethiye Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hasan ÇETİN Giresun Ankara Adli Yargı Hakim Adayı, Hilal HANÇER ÖZMEN Bergama Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Halime BARUT İskilip Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İbrahim KOCA Çavdır Ödemiş Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Süleyman SARI Çelikhan Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Nuray ÇAYÖNÜ Ödemiş Sivas Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Fatih Seyfi MOROĞLU Şavşat Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Burcu AKKUŞ İnegöl Çanakkale Adli Yargı Hâkim Adayı, Asiye KARAASLAN Hekimhan Nevşehir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Afet GÜLEN Adıyaman Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ezgi Olga ÇAYHAN Marmaris Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hüseyin Serkan YILDIZ Adilcevaz Tekirdağ Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Onur BUDAK Cide Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Zeynep ALSAÇ Kalkandere Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Sevil BOSTANCI Çatalzeytin Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Serkan DİNÇ Altıntaş İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı, İzzet BALTA Osmancık Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Duygu KOÇYİĞİTOĞLU Göynücek İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı, Soner ÇETİN Eleşkirt Ankara Adli Yargı Hakim Adayı, Seher Gülnur ÜNGÖR YILDIRIM Yeşilova Hatay Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Zafer ERGÜN Başkale Kayseri Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ömer Faruk NURSAÇAN Baykan

12 213 - İzmir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Kadir TAŞAR İkizce Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ayşegül NOHUT (OKÇU) Gökçebey Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Şahin ALTUĞ Nazilli Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Erdem İNCE Çaykara Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Fikret BULUNTU Savur Şanlıurfa Adli Yargı Hâkim Adayı, Mehmet Emin ELÇİ Meriç Erzurum Adli Yargı Hâkim Adayı, İnan ÖZDOĞAN Dazkırı Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Gülşen SEZER Osmaniye Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Murat YILDIRIM Almus Ereğli Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Umut YENİTÜRK Yenice (Karabük) Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Muhammed KARATEKE Yozgat İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Saime KUTLU Turgutlu Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Timur ÇADIRCI Seferihisar Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Kamil KARAGÖZ Hozat Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Buket ARI Gölyaka İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Cemil SANDIKÇI Fethiye Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Halil İbrahim SELÇUK Posof İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Serpil ATGIN Gökçebey Antalya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Onur USTALİ Kelkit Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Abdulgani KÖKSAL Çardak İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Esra FAYDACI Nurhak Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Beyzanur ÇETİNKAYA Ortaköy Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Evrim ATAY Malatya Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Emel ÇELİK Manyas Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mustafa Hayri TACIN Divriği Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Periha POLAT Keles Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Melih Serdar ÇAKIR Posof

13 240 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Yüksel GÜNARSLAN Şenkaya Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Aslıhan AKYILDIZ Korgan Kocaeli Adli Yargı Hâkim Adayı, Ahmet PINAR Cide Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Esra Çiğdem PARILDAYAN Ulubey (Ordu) Çarşamba Adli Yargı Hâkim Adayı, Serap ÖZTÜRK Akdağmadeni Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Erkan YILMAZ Çayıralan Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Özge KIRKDEVELİ Zara Karşıyaka Adli Yargı Hâkim Adayı, Candan TOPGÜL Çorlu Ünye Adli Yargı Hâkim Adayı, Köksal YAZICI Küre Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Arda DEVECİ Küre Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Seda KURTULUŞ Andırın Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Galip Mehmet PERK Sinanpaşa Sivas Adli Yargı Hâkim Adayı, Özgür KARACA Kale Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Aydanur KABATEPE Tokat Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Kenan İbrahim ÇELİK Sarıveliler Ağrı Adli Yargı Hâkim Adayı, Aslı CAYMAZ BİLGİN Bismil Balıkesir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Fatma YILDIRIM Ulaş Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Onur Önder KALKAN Hassa Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Şeyma KOÇER (AKGÜL) Bucak Kocaeli Adli Yargı Hâkim Adayı, Murat KARABAY Muradiye Kütahya Adli Yargı Hâkim Adayı, İzzet FİDAN Tercan Sivas Adli Yargı Hâkim Adayı, Gülşah KILIÇASLAN Besni Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Asu GÖZÜM Gürgentepe Üsküdar Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Necati KURÇENLİ Hozat İzmir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Tuğçe KILIÇ Bartın Uşak Adli Yargı Hâkim Adayı, Yıldıray AVCI Pınarbaşı Muğla Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İsmail ARSLAN Tokat Sakarya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Deniz Ayça GERÇEK Bahçe Rize Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Muhammet Okan YÜZER Tomarza Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, İbrahim KARADAĞ Bozkurt Balıkesir Adli Yargı Hâkim Adayı, Esra ONGUN Şefaatli

14 271 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Engin AYDOĞDU Çınar Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ebru ÖNER TOSUN Pertek Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı, Gökan GÜNAYDIN Adilcevaz Kayseri Adli Yargı Hâkim Adayı, İsmail ÖZGÜL İspir Yozgat Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Orhan ÖZENTÜRK Araban Konya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ömer YILDIRIM Yıldızeli Çankırı Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Zeynep ATAK Çaldıran Üsküdar Adli Yargı Hâkim Adayı, Ferdi DEMİREL Uluborlu Nazilli Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Yunus Emre ALTUN Yunak İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı, Yakup YILDIRIM Pervari İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Selda ŞEREFLİ Mesudiye Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Erhan OBUT Gaziantep Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ferhat DEMİRCİ Sakarya Sivas Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İlyas ERDOĞAN Gölpazarı Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Durmuş YILMAZ Kiğı Kırşehir Adli Yargı Hâkim Adayı, Sultan KÖYSÜREN GENÇ Ulukışla Adıyaman Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet BAĞCI Gemlik Karşıyaka Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ertuğrul CEYLAN Edremit Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Serhat SEÇEN Çekerek Kahramanmaraş Adli Yargı Hâkim Adayı, Yusuf GÜVENEN Pınarbaşı Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Zeynep Nur KİRİK Karayazı Denizli Adli Yargı Hâkim Adayı, Mahmut BİLGEN Yusufeli Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Burç Berkan ALP Gölköy Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ebubekir Koray KERİMOĞLU Başkale İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Serap COŞKUN Kozaklı Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Nurullah Zülküf ALGÜL Sarız Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Engin KOÇ Mutki Şanlıurfa Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet AĞBULUT Bozcaada Sivas Adli Yargı Hâkim Adayı, Dursun Fatih KAYMAZ Özalp

15 300 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mehmet Emin ÇELİK Aşkale Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Sevgi FETTAHOĞLU Ulaş Oltu Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Recep AYDOĞDU Artova Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mustafa EVĞÜN Beylikova Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Yusuf PAKIR Diyarbakır Elbistan Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hasan ALTAY Gaziantep Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Şükriye ESEN Kurtalan Bursa Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İzzet KARDOĞAN Hafik Konya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet CORUK İhsaniye Salihli Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Özcan YAVAŞ Torul İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İrfan ŞANCI Altıntaş Kırklareli Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Erman GÜNER Doğanhisar İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ömer Taha ONAT Göynük Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Saniye KAYKAÇ Akkuş Kahramanmaraş Adli Yargı Hâkim Adayı, Ahmet Salih BAŞPINAR Refahiye Manisa Adli Yargı Hâkim Adayı, Ceren (HEKİM) DEMİRCİ Sakarya Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Orhun TAŞKIN Alucra Konya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet ALAN Batman Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Orhan SÖNMEZ Erzurum Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Nebi KÜÇÜKBİLECİ Tuzluca Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Engin ŞAFFAK Çamlıyayla Nevşehir Adli Yargı Hâkim Adayı, Aykut KOCATMAZ Yenice (Karabük) Bakırköy Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatma AYBEY Varto Vezirköprü Adli Yargı Hâkim Adayı, Kezban Gamze ÇAMPAŞALI Tufanbeyli Kayseri Adli Yargı Hâkim Adayı, Derya BAĞCI ÖZMEN Çekerek Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Büşra Cinan KODAL KARAKUZU Pınarhisar İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Yahya TOSUN Kumru Siirt Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet Eser YILMAZ Gökçeada

16 328 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Pınar AKDOĞAN Manyas Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Medet ERKAPLAN Diyarbakır Bakırköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Enver BALTÜRK Eskipazar Tarsus Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Suzan SARIKAYA Suşehri Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mahmut Emre TOPSAKAL Gölköy Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Burak YILMAZ Çukurca Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Semih ÇAYÖNÜ Ödemiş Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ertuğrul YILMAZ Hüyük Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Seda GÜLHAN Karahallı İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Filiz KOZAK Şavşat Kütahya Adli Yargı Hâkim Adayı, Emre TURGUT Pülümür Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Emine (GÖKOĞLU) GÖK Boğazlıyan Muğla Adli Yargı Hâkim Adayı, Demet DİREKSİZ Dicle Sinop Adli Yargı Hâkim Adayı, Dilek AKÇAOĞLU Gündoğmuş Konya Adli Yargı Hâkim Adayı, Adalet YALÇIN Çermik Adana Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatma ATEŞ Kurucaşile Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Emel KARCI Biga Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hacer AKMAN Orta Akşehir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Murat ORAN Mesudiye Ünye Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Barış BOLAT Karacabey Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Behiye Emel KOYUNCU Altınözü İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet Emin YALVAÇ Akçaabat Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Abuzer KELEPÇE Çorlu Karşıyaka Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Çağdaş TOPGÜL Çorlu Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Kubilay KOÇ Honaz İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatma ÇAKMAK Selim Kadıköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Rahmetullah ŞAHSUVAROĞLU Düzce Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Yurdagül KOCA Taşlıçay Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Duygu ÇELEBİ Şirvan Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Latife Nazlı GÜVEN Gümüşhane Giresun Adli Yargı Hâkim Adayı, Arif ATANIAN Hizan

17 359 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Onur KARA Bayat Sincan Adli Yargı Hâkim Adayı, Öznur KAÇAR Bahçesaray Alanya Adli Yargı Hâkim Adayı, Alper YÜKSEL Selim Bakırköy Adli Yargı Hâkim Adayı, Şebnem KARAHASANOĞLU Darende Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı, İlknur Sanem TORUN Kırıkhan Antalya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Dilek ÖZTÜRK Malatya Denizli Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ferit YAMER Serik Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet VURAL Bayat Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı, Hakan BULUT İscehisar Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Meryem GÜNAY Reşadiye Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mutlu İlker BELGİN Beytüşşebap Konya Adli Yargı Hâkim Adayı, Hacer KARABIYIK Hafik Afyonkarahisar Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatih ÇAY Mesudiye Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ayşe Seda GÜLSEVEN Eflâni Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Alp Tekin YILDIRIM Nurdağı Bafra Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Yavuz Alp OFLU Yayladağı Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatma DORUK Sarıoğlan Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Yeşim EREN ÇARDAK Yeşilhisar Sivas Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatih AĞBABA Nurdağı Mersin Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet ÖZTÜRK İskenderun Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Nazlı KARABULUT Torul Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Kübra AKBULUT Eğil Manisa Adli Yargı Hâkim Adayı, Nazan YALVAÇ Akçaabat Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Elif AKBAY Gelendost İzmir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet BAKAÇ Lice Boyabat Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hümeyra IŞIK Zara Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Serhat AKIN Akhisar Kayseri Adli Yargı Hâkim Adayı, Ramazan KELEBEK Bahçe Kartal Adli Yargı Hâkim Adayı, Özlem ÖZMEK Karabük Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Hasan KOCABAŞ Ovacık (Karabük)

18 389 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Engin ATAMAN Adıyaman Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Nusret TURAN Salıpazarı Zonguldak Adli Yargı Hâkim Adayı, Mustafa YILDI Yayladağı Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Sinem SÖNMEZ Yenice (Çanakkale) Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Süreyya KÖSALI Manavgat Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Fadime ZENGİN YÜCESOY İdil Trabzon Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Abdurrahman HACISALİHOĞLU Kıbrıscık Seydişehir Adli Yargı Hâkim Adayı, Ülkü ÇOBAN Senirkent Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mevlüt CEYLAN Çorum Kastamonu Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet ASLAN Artova Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Zekeriya ATÇA Ovacık (Tunceli) Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Semra ÖZTEN Enez Gaziantep Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatoşcan AYDIN Tutak Giresun Adli Yargı Hâkim Adayı, İbrahim YILDIRIM Zara Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İskender Okan ARAS Koyulhisar Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Nuri ŞAHİN Mihalgazi Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Nurhak BAYGÜL Tonya Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatma (BAHAR) ÖZKAN Gölyaka Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Fatih EKİNCİ Gölpazarı Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mehmet KÜRKÇÜ Bozkır Kocaeli Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Dilber ATALAY Çamardı Kütahya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ali ÇATAL Gerger Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Faruk Ramazan ÇELİK İscehisar Bingöl Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Behçet İŞLEK Erfelek Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Gökalp YALÇIN Marmaris İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Çağlar ÖNCEL Eşme Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Nesrin KARAKUŞ Derinkuyu Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ümit KARTLI Ovacık (Tunceli) Dinar Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mustafa Kutsal KAYA Kastamonu Mersin Adli Yargı Hâkim Adayı, Duygu AKAR Pütürge

19 419 - Kütahya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Musa KASIMOĞLU Gelendost Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Şükran (GÜNDÜZ) KIRÇİÇEK Gülnar Elbistan Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Atilla AKGÜN Divriği Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Senem ATALAY Erbaa Bursa Adli Yargı Hâkim Adayı, Orhan ŞAHNA Bozcaada Elazığ Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Abdusselam ESEN Manavgat Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Handan DAĞAŞAN Durağan Kayseri Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mustafa İlhan ÖZTÜRK Ağlasun Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Teslime KAHRAMAN Boyabat Mardin Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Veysi KARAMAN Düzce Adana Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ömer GÜNEN Karabük Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Eyüp ÖZER Ulus Mersin Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Halil DEPEDELEN Kavak Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ersin SAĞLAM Aksaray Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Kiraz KOYUNCU Mazgirt Bakırköy Adli Yargı Hâkim Adayı, Bedir FİDAN Taraklı Kars Adli Yargı Hâkim Adayı, Sezgi TANRIKULU İkizce Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı, Rahime TEZCAN Kulp Gaziantep Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Murat TAŞDELEN Saimbeyli Mersin Adli Yargı Hâkim Adayı, Fikret Başak ÖZTÜRK İskenderun Kadıköy Adli Yargı Hâkim Adayı, İbrahim AKBULUT Çiftlik Malatya Adli Yargı Hâkim Adayı, Abdulvahap KILINÇ Harran Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Cem SAKLICA Nurhak Mersin Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Cumaali KARADENİZ Devrekani Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ersan KUZGUN Hassa İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hüseyin MUŞUL Ulubey (Ordu) Uşak Adli Yargı Hâkim Adayı, Şerife (BEKİŞ) GÜNEŞLEYİCİ Bulanık Ağrı Adli Yargı Hâkim Adayı, Emine GENCER Gördes Manisa Adli Yargı Hâkim Adayı, Oğuz BELEK Çıldır Bakırköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Sümeyra ÇETİN Lüleburgaz 8. derecenin 2. kademesi ( gösterge ile)

20 449 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatih AKYOL Ahlat Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Üzeyir KOÇAK Tomarza Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır [R.G. 17 Ekim ] İnsan Hakları Mahkemesi Kararları OSMANOĞLU/Türkiye Davası* Başvuru No /99 Strazburg 24 Ocak 2008 USUL İKİNCİ DAİRE Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan 48804/99 başvuru numaralı davanın nedeni Kürt kökenli T.C. vatandaşı Muhyettin Osmanoğlu nun ( başvuran ) Avrupa İnsan Hakları Komisyonu na ( Komisyon ) 25 Eylül 1996 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin ( Sözleşme ) eski 25. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur. Başvuran, AİHM önünde, Londra da bulunan Kürt İnsan Hakları Projesi ne bağlı avukatlar Mark Muller, Tim Otty, Kerim Yıldız ve Lucy Claridge ile Diyarbakır Barosu na bağlı avukatlar Reyhan Yalçındağ, Aygül Demirtaş ve Selahattin Demirtaş tarafından temsil edilmiştir. OLAYLAR DAVANIN KOŞULLARI Başvuran Muhyettin Osmanoğlu 1942 doğumludur ve Diyarbakır da ikamet etmektedir doğumlu olan Atilla Osmanoğlu nun babasıdır. Atilla, iddiaya göre, 25 Mart 1996 tarihinde polis tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra ortadan kaybolmuştur. A. Giriş Dava olayları taraflar arasında ihtilaflıdır ve ayrı olarak sunulacaktır. Başvuran tarafından sunulduğu şekliyle dava olayları aşağıda yer alan B Kısmı nda ortaya konmuştur. Hükümet in dava olaylarına ilişkin görüşleri C Kısmı nda özetlenmiştir. Taraflarca sunulan, belgelere dayanan deliller D Kısmı nda özetlenmiştir. B. Başvuranın dava olaylarına ilişkin görüşleri

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ Mahalli Ağır Ceza Merkezi Sayı Adana Adana 1 (Ceza Hâkimi) Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1 Antalya Antalya 4 (Ceza Hâkimi) Bakırköy Bakırköy 14 Büyükçekmece Bakırköy 4 Gaziosmanpaşa

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ZABIT KATİBİ (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Afyonkarahisar

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Nisan 2009; Nisan, Ağustos, Aralık 2011; Ağustos, Aralık 2012; Nisan, Ağustos, Aralık 2013; Nisan 2014 dönemleri

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sicil No Adı Soyadı ADIYAMAN 2 ACM. BESNİ 4 Mülhakat. KÂHTA 3 Mülhakat AĞRI 3 ACM AKŞEHİR 2 ACM AYDIN 1 ACM.

Görev Yeri Unvanı Sicil No Adı Soyadı ADIYAMAN 2 ACM. BESNİ 4 Mülhakat. KÂHTA 3 Mülhakat AĞRI 3 ACM AKŞEHİR 2 ACM AYDIN 1 ACM. Görev Yeri Unvanı Sicil Adı Soyadı ADIYAMAN 2 Adıyaman 1 Adıyaman Bşk. 41095 AHMET ŞEKER Adıyaman 2 Adıyaman Hâkim 165940 FATİH SEVİNÇ BESNİ 4 Mülhakat Adıyaman 1 Besni Hâkim 122267 İBRAHİM SEMİZ Adıyaman

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Afyonkarahisar İl Müdürlüğü

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ 1 ADANA ADANA BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 15 2 ADANA KOZAN PTT MERKEZİ. AFYONKARAHİSAR DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1 SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI ALANYA ANKARA ANKARA BATI ARTVİN AYDIN BAKIRKÖY BANDIRMA BATMAN BERGAMA BİNGÖL BODRUM CİZRE ÇANAKKALE ÇORLU ÇORUM DİNAR DİYARBAKIR DOĞUBAYAZIT

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY BALIKESİR BANDIRMA MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL MÜBAŞİR (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Adana

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

S.NO ADI SOYADI Unvanı İli Görev Yeri Unvanı İli Görev Yeri KAYSERİ DEFTERDARLIĞI 1.KOM.TUGAY KOMUTANLIĞI SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

S.NO ADI SOYADI Unvanı İli Görev Yeri Unvanı İli Görev Yeri KAYSERİ DEFTERDARLIĞI 1.KOM.TUGAY KOMUTANLIĞI SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 30/09/2013 TARİHİNDE YAZILISI, 04/11/2013-06/12/2013 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET İÇİ EĞİTİMİ, 03-06/02/2014 TARİHLERİ ARASINDA SÖZLÜSÜ YAPILAN LÜĞÜ, VE LÜĞÜ SINAVINDA BAŞARILI OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013)

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013) TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI TKHK-TAŞRA ADIYAMAN 12789 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1 THSK-TAŞRA ADIYAMAN 188162 ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10102 ADANA Ceyhan 1 10111 ADANA Tufanbeyli 1 10202 ADIYAMAN Çelikhan 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10207 ADIYAMAN Sincik 1 10401 AĞRI Diyadin 1 10402 AĞRI Doğubeyazit 2 10405 AĞRI Patnos 1 10406 AĞRI Taşlıçay

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇ ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 89,90606 89,90606 190930013 AĞRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ) 3 3 0 85,63345

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı On5yirmi5.com Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere kapılarını açan KYK, bir yandan yedek sırası bekleyen öğrencileri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SAYISI NIT1 1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 1241093 adana 23 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 3 2007 1241095

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 110050001 12091 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MEMUR AĞRI MERKEZ Merkez GİH 10 1 2001 190930013 13447 AĞRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLİ

Detaylı

61 ilin emniyet müdürü değişti

61 ilin emniyet müdürü değişti On5yirmi5.com 61 ilin emniyet müdürü değişti İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 34 İl Emniyet Müdürü merkeze alınırken, 61 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Yayın Tarihi

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10101 ADANA Aladağ 1 10108 ADANA Pozantı 1 10201 ADIYAMAN Besni 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10205 ADIYAMAN Kahta 1 10208 ADIYAMAN Tut 1 10310 AFYONKARAHİSAR Hocalar 1 10314 AFYONKARAHİSAR Sandıklı 1 10317

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI İNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - LARI 7 ADANA CEYHAN 23283 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. İngilizce 82 11 165,257 306,446 7 ADANA KOZAN 5482 Kozan İmam Hatip Lisesi ve And. İmam Hatip

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KURUM VERİSİ HATALI BULUNAN KURUMLAR LİSTESİ 1 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4

Detaylı

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 163 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 134 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA AMERİKAN KÜLTÜR ADANA SEYHAN AMERİKAN KÜLTÜR ADANA ÇUKUROVA

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 79,46687 79,46687 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 74,89333 74,89333 290940017

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ 1 ADANA ALADAĞ 106 13.00 TL 2 ADANA CEYHAN 47 6.00 TL 3 ADANA FEKE 122 17.00 TL

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 5 GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ www.tkhk.gov.tr 1 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ - 2015 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Kamu neleri Kurumu, 2016.

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adlî Yargı ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin ve Bulunan ler ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adana Adana 1 1 5 1 3 10 17-7 4 11 14 Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1-17 5 Aksaray Aksaray 1-8 8 Alanya

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı