T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler Ekim 2008 Yayımlandığı Tarih 21 Ekim 2008 Sayı 385 İÇİNDEKİLER - Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 15 Ekim ) - İdarî Yargı Hâkim Adayının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 23/9/2008 Tarihinde Yapılan Ad Çekme Sonucuna Göre, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. Maddesi Gereğince Atanmasına İlişkin Kararname (R.G. 17 Ekim ) - Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 24/9/2008 Tarihinde Yapılan Ad Çekme Sonucuna Göre, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. Maddesi Gereğince Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 17 Ekim ) - İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Osmanoğlu/Türkiye Davası) - İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Uzun/Türkiye Davası) - İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Ali ve Ayşe Duran/Türkiye Davası) - Maliye Bakanlığından Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 319) (R.G. 14 Ekim ) - Sermaye Piyasası Kurulundan Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 14 Ekim ) - Dışişleri Bakanlığından 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ (R.G. 17 Ekim ) - Adalet Bakanlığından İlân (R.G. 17 Ekim ) Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda belirtilen cezaların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun uygulanması ile cezaların kesinleşmesine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (2) numaralı alt bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, b) Denetleme Elemanları: Bakanlık müfettişleri ile Bakanlık kontrolörlerini, c) Kanun: 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu, ç) Turizm Yatırım ve İşletmeleri: Kanun uyarınca Bakanlıkça belgelendirilmiş turizm amaçlı yatırım ve işletmeleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Ceza Uygulamaları Cezalar MADDE 5 (1) Kanunun beşinci bölümünde yer alan ceza hükümleri uyarınca, belgeli turizm yatırım ve işletmelerine verilecek uyarma cezası, para cezası ve belge iptali cezası bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır. (2) 11/3/1983 tarihli ve 83/6181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık kontrolörleri ve müfettişleri dışındaki kişi veya kişiler tarafından denetim yapılması halinde belirlenen tespitlerin cezayı gerektirmesi durumunda, bu ceza ancak Bakanlık kontrolörleri veya müfettişleri tarafından ve gerekli inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra verilebilir. Yapılacak değerlendirmede; belirlenen kusur, aksaklık ve eksikliğin mevzuata açıkça bir aykırılık teşkil edip etmediği, mezkur Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen denetleme elemanları tarafından ve anılan Yönetmelikte belirtilen denetim kapsamında tespit edilip edilmediği ile yatırım veya işletme hakkında yapılması önerilen işlemin açıkça belirtilip belirtilmediği dikkate alınır. (3) Cezalardaki bir yıllık sürenin hesabında, ilk cezanın tebliğ tarihi, izleyen cezaların ise cezayı gerektiren fiil veya fiillerin tespit tarihi esas alınır. (4) Turizm yatırımı ve işletmelerinde yapılan tespitler çerçevesinde ceza uygulanmasını gerektiren hallerde, kusur, aksaklık ve eksikliğin idarece tespit edildiği tarih esas alınır. (5) Uygulanmış olan uyarma cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir yılın sonunda tekrar uyarma cezasını gerektirecek fiil veya fiillerin tespiti halinde, Kanun un 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz ve tespit edilen kusur, aksaklık ve eksiklikler için uyarma cezası verilir. (6) Ceza tebligatına ilişkin işlem tamamlanmadan farklı bir hususa ilişkin yeni bir cezanın uygulanmasını gerektiren hallerde tebligatın yapılması beklenmeden yeni ceza veya cezalar uygulanır. (7) Bir denetim raporuyla birden fazla cezanın uygulanmış olması halinde, ceza sicili açısından işletme, bir ceza almış olarak değerlendirilir.

3 (8) Kamu kurum ve kuruluşlarının, Bakanlıktan belgeli işletmelerde yaptıkları tespitler sonucunda, idari yaptırım uygulamaları nedeniyle işletmelere uygulanacak cezalarda, evrakın Bakanlığa giriş yaptığı tarihten önceki bir yıl içinde yapılan tespitler dikkate alınır. Bu cezalarda, idari yaptırıma ilişkin tespitin yapıldığı tarihteki ceza hükümleri ve miktarları uygulanır. (9) İlgili birim tarafından cezaların etkin bir şekilde takibinin sağlanması bakımından; turizm yatırımı ve işletmesi belgeli her bir tesis için, cezaların tayin edildiği tutanak tarihleri ile ceza tebliğ tarihlerini de içerecek şekilde bilgisayar ortamında ve tesis dosyalarında ceza sicili tutulur. Uyarma cezası MADDE 6 (1) Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde görülecek kusur, aksaklık ve eksiklikler için, belge sahibine Bakanlıkça veya denetim elemanlarınca uyarma cezası verilir. (2) Kanuna göre Bakanlıkça veya denetim elemanlarınca verilen uyarma cezası kesindir. İdari para cezaları MADDE 7 (1) İdari para cezaları, Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen durumlarda ve miktarlarda uygulanır. (2) İdari para cezasını gerektiren nedenler ve uygulanacak ceza, denetim raporu ile belirlenir. Anılan rapor ve idari yaptırım karar tutanağı 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilgiliye tebliğ edilir. (3) Uygulanan idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde işletmeler tarafından muhasebe yetkilisi mutemetlerine ve muhasebe birimlerine (merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri veya defterdarlık muhasebe müdürlükleri) ödenir. Bir aylık süre, cezanın tebliğ tarihinde başlar. (4) On beş günlük süre içinde yargı yoluna başvurulmaksızın ödenen cezalar, işletmeciden cezanın dörtte üçü oranında tahsil edilir. Ödemeye ilişkin belgelerin bir sureti ödemeyi takip eden on beş gün içinde Bakanlığa intikal ettirilir. (5) İdari para cezasının kesinleşmesine rağmen ödenmemesi halinde, cezanın 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi için denetim raporu, idari yaptırım karar tutanağı ve tebliğ alındısı Bakanlıkça ilgili vergi dairesine gönderilir. Belge iptali cezası MADDE 8 (1) Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi, Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen hallerde Bakanlıkça iptal edilir. İptal kararı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak ilgiliye tebliğ edilir. Dava açılması MADDE 9 (1) İdari yaptırım kararına karşı, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca Sulh Ceza Mahkemesine, belge iptali işlemine karşı ise 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uyarınca İdare Mahkemesine başvurulabilir. (2) İdare mahkemesine başvurulması halinde, mahkemenin esasa veya yürütmenin durdurulması kararının sonucuna göre işlem yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik MADDE 10 (1) 20/11/1998 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 11 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

4 MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. [R.G. 15 Ekim ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: İdarî yargı hâkim adayının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 23/9/2008 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmasına ilişkin Kararname aşağıda gösterilmiştir. KARAR: 23/9/2008/516 İdari Yargı Hâkim Adayı; 8. derecenin 1. kademesi ( gösterge ile) Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Özden BOYACIOĞLU, Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ad çekme usulü ile naklen atanmıştır. [R.G. 17 Ekim ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 24/9/2008 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin Kararname aşağıda gösterilmiştir. K A R A R : /518 ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI; 3. derecenin 1. kademesi ( gösterge ile) 1 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Taner GÜLŞEN Gülnar 4. derecenin 1. kademesi ( gösterge ile) 2 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Özgür DUMAN Narman 3 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mahmut DOĞAN Cide 4. derecenin 2. kademesi ( gösterge ile) 4 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Volkan HAS Reşadiye 5. derecenin 1. kademesi ( gösterge ile) 5 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Muhammet TOPALOĞLU Ağın 6 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Yahya Kemal AKSU Bayat 5. dereceni 2. kademesi ( gösterge ile) 7 - Adıyaman Adli Yargı Hâkim Adayı, Orhan GÜL Kumru 8 - Eskişehir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Barış KILIÇ ın Mutki 6. derecenin 1. kademesi ( gösterge ile)

5 9 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ferda BEDER Kargı 6. derecenin 2. kademesi ( gösterge ile) 10 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ümit Murat ÜLKER Mesudiye 11 - Batman Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Zeki YÜKSEL Beydağ 7. derecenin 1. kademesi ( gösterge ile) 12 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mevlüt SARIGÜL Dargeçit 13 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Gökhan BOYRAZ Türkeli 14 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, İbrahim Halil UĞURLU Özalp 15 - Yozgat Adli Yargı Hâkim Adayı, İlker AKKAŞ Yığılca Hâkimliğine 8. derecenin 1. kademesi ( gösterge ile) 16 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Özer ÇİLOĞLU Mazgirt 17 - Mersin Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Muhammet BARUT Sivaslı 18 - Eskişehir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Atilla ÖNTAŞ Gündoğmuş 19 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ahmet MOLLAMAHMUTOĞLU Sarıveliler 20 - Amasya Adli Yargı Hâkim Adayı, Özge ŞENYÜRÜR KÖSEOĞLU Altınözü 21 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Yalçın MERCAN Çatak 22 - Bakırköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İbrahim KORKMAZ Fethiye 23 - Üsküdar Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Burhan GÖRGÜLÜ Alanya 24 - Bakırköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ramazan SÖYLER Arapgir 25 - Bakırköy Adli Yargı Hâkim Adayı, Emel ÇALIŞKAN Çameli 26 - Kocaeli Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Taşkın OKUR Sultandağı 27 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İsmail DEMİR Ulus 28 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Seda ÇOBANOĞLU Seben 29 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Semra AKYÜREK Şanlıurfa 30 - Aydın Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Özlem YAMAN Dinar 31 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Cevat ÖZDEMİR Sütçüler 32 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Seçkin KOÇER Bucak 33 - Kırıkkale Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Haydar SEYFİ Delice 34 - Antalya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Tayyip EROĞLU Çiçekdağı 35 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mehmet AYDIN Sason 36 - Uşak Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İsmail Gökhan ORMAN Karaman 37 - İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Gülay TUNÇ Solhan

6 38 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ömer Emre YILMAZ Burhaniye 39 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Abdullah UÇAR Diyarbakır 40 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Abdullah Altuğ APDİK Korgan 41 - Uşak Adli Yargı Hâkim Adayı, Ebru ÇÜMEN Şavşat 42 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mehmet Gökhan PEHLİVAN Kurşunlu 43 - Antalya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hidayet KANDEMİR Bozyazı 44 - Bitlis Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet Halil YILDIZ Dazkırı 45 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Cafer KÜÇÜKKARACA Çamlıhemşin 46 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Nuh GÜLER Refahiye 47 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Özlem ALAGÖZ Kahramanmaraş Hakimliğine, 48 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Şener GÜLMEDİ Yahyalı 49 - Çorum Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hasan UÇAK Yenice (Çanakkale) 50 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İbrahim ŞEKER Turgutlu 51 - Samsun Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet CÖMERT Kastamonu 52 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Sinan DURSUN Pervari 53 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mutlu BULUT Azdavay 54 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Gülbahar CÖMERT Nazımiye 55 - Karabük Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Yunus Emre AKÇA Korgan 56 - Kayseri Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hüseyin Abdullah AYTEKİN Ereğli (Zonguldak) 57 - İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Özlem ÜNAL Bozcaada 58 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Basri ALAGÖZ Kahramanmaraş 59 - Üsküdar Adli Yargı Hâkim Adayı, Gülsüm GÜMÜŞ GÖRGÜLÜ Alanya 60 - Üsküdar Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Cehdi Cihan SEZEN Kulp 61 - Kayseri Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Murat KÖKSAL Araç 62 - Denizli Adli Yargı Hâkim Adayı, Müyesser KARAGÖZ Andırın 63 - Manisa Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Sedat OKULMUŞ Diyarbakır 64 - Malatya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Abdulmutalip ÖZASLAN Niğde

7 65 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Turgay SEKMEN Kumluca 66 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Cemil KÜÇÜKBAŞOL Karacasu 67 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ferruh AKYÜZ Araç 68 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet ŞENLİKCİ Kozluk 69 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Duran POLAT Dursunbey 70 - Aksaray Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mahmut KENANOĞLU Ulubey (Uşak) 71 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mustafa ALYÖRÜK Derik 72 - Fethiye Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet Mahir DOĞAN Yığılca 73 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Süleyman KUYUMCU Eşme 74 - Sakarya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Zafer AYDÖN Keşan 75 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ahmet ÖZKAN Ulubey (Ordu) 76 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Evren ÖZMEN Bergama 77 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Fuat SAATÇIOĞLU Güroymak 78 - İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Gizem ÖZCAN BİRŞEN Milâs 79 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, İbrahim BOZDAĞ Sütçüler 80 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ebru AĞYEL Ortaköy 81 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Pelin DAYIOĞLU Kavak 82 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hacer Onur ERAY Kofçaz 83 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ali AKTAŞ Sakarya 84 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Engin YILDIRIMER Muradiye 85 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Adnan ŞİMŞEK Bozkır 86 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatma Burcu NACAR Durağan 87 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Halil ÜNLÜ Şemdinli 88 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Veli DÖKME Salıpazarı 89 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Makbule KARADAĞLI Selendi 90 - Muğla Adli Yargı Hâkim Adayı, Sevim TÜRKER Divriği 91 - Akhisar Adli Yargı Hâkim Adayı, Dilek YILMAZ Suruç 92 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mehmet Raşit NAS Kiğı 93 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Elif CENGİZ Sinanpaşa 94 - Bafra Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Faruk KARCI Biga 95 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Raziye BAL Kale Cumhuriyet Savcılığına, 96 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Demet GÜZELTAŞ Beşikdüzü

8 97 - Antalya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mustafa Kemal ÇETİN Çayıralan 98 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Utku ÖZDEMİR Kozaklı 99 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Tacettin KABATEPE Tokat Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Gülbeyaz ÇOLAK Kangal Üsküdar Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Onur ÜZGÜL Şavşat Aksaray Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ramazan ERTUNÇ İdil Kadıköy Adli Yargı Hâkim Adayı, Şelale CİĞERLİ Mutki Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Hicran ABLAK Çermik Ankara Adli Yargı Hakim Adayı, Birsen KARATEKE Yozgat Muğla Adli Yargı Hâkim Adayı, Mihriban İNTEPE Lüleburgaz Bakırköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hüseyin KAÇOĞLU Gölköy Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ezgi Burcu ÇALIŞKAN Nurdağı Antalya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hakan YÜKSEL Gürgentepe Ebistan Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hasan DOĞAN Maden Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Esra GÜLSOY Rize Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet ÇELİK Gökçeada Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Emine YALGIN Hanak Bakırköy Adli Yargı Hakim Adayı, Erdal BİRŞEN Milâs Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mustafa ÖZDEN Şanlıurfa Kartal Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Murat ÖZMEK Karabük Oltu Adli Yargı Hâkim Adayı, Ayşe ATİLLA Aralık Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet TAKCI Salihli Erzincan Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Gökhan TEKİN Uludere Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Caner BABALOĞLU Nazilli Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Kemal KÖÇER Ahlat Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ruveyda BAYAR Kıbrıscık Kadıköy Adli Yargı Hâkim Adayı, Mehmet ÖZKAN Alucra Üsküdar Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet OĞRAŞ Dörtyol Bakırköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Zeki TOPALOĞLU Çamlıyayla

9 126 - Sincan Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet Ali AYDIN Senirkent Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Pınar GEZER Hizan Adana Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Gül TÜRKOĞLU Reşadiye Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ayşegül KARATURNA Gölpazarı Antalya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ali ARSLAN Bahçe Kartal Adli Yargı Hâkim Adayı, Melek Serap KARA İhsaniye Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Günce COŞAR Ardanuç Rize Adli Yargı Hâkim Adayı, Yasemin KOPUZ Bahçe Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Hilal SARI Ahlat Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatih BAKAN Devrekâni Muğla Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Erdem Onur YÖRÜKOĞLU Tosya Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Hasan ULUBEYLİ Kovancılar Bursa Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mustafa EKEN Pülümür Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatma Zehra ÇIĞTAY Güney Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Nurdan ÜNAL Yazıhan Eskişehir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Serap EKİN KALELİ Selendi Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Orhan ŞAHİN Lice Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ümit ŞENSES Besni İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Cuma Emre CEYHAN Azdavay Bursa Adli Yargı Hâkim Adayı, Salih UÇAR Uludere Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Hatice CEYLAN Çorum İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Eyüp KARA Van Aydın Adli Yargı Hâkim Adayı, Gökhan KURT Kocaali Trabzon Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Bülent GÖKTOPAL Feke Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Doğan SEFER Araç Batman Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Çetin KÜÇET Köprübaşı Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ertuğrul SEZER Osmaniye Tekirdağ Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Erkan IŞIK Bayat Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Yusuf ZAR Erfelek Aydın Adli Yargı Hâkim Adayı, Münüse Vildan GÜLLE Salıpazarı Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Osman DURDU Karlıova

10 157 - Sivas Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Öznur ÇERİK Küre Erzincan Adli Yargı Hâkim Adayı, Elif (GÖKDEMİR) KARAGÖZ Çameli Giresun Adli Yargı Hakim Adayı, Gülşah KABLAN ŞEN Göksun Mersin Adli Yargı Hâkim Adayı, Hikmet BULUT Kovancılar Kartal Adli Yargı Hâkim Adayı, Orhan MOR Yunak Kartal Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Gülten (KILINÇ) ÇETİNKAYA Dikili İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Burhan TEMTEK Tutak Bakırköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İbrahim ÇOBAN Kurucaşile Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hacı Serhat KARSLI Ödemiş Alaşehir Adli Yargı Hâkim Adayı, Hakan ÇAKIROĞLU Mazıdağı Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ömer Faruk ALTIN Kozaklı Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı, Selçuk DEMİRTAŞ Artova Aydın Adli Yargı Hâkim Adayı, Volkan ÇETİNKAYA Dikili Aydın Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Simge ERKAN ERAYDIN Akhisar Bakırköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Tuğan SARICA Eskil Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Kemal ÇAVDAR Patnos Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Maide HARMANDA Sorgun Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Cennet ŞEN Çamardı Bursa Adli Yargı Hâkim Adayı, Sevgi GÜZELDAL KÖSE Karakoçan Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Gülnur İNANIR Sinop Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Aysel KARAÇOCUK Şirvan Diyarbakır Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet ERTEN Kargı Gaziantep Adli Yargı Hâkim Adayı, Vakkas Sait DİKMEN Kelkit Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Serdal ÖZTÜRK Yavuzeli Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Muazzez KANDIRAN Hilvan Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Serdar ÇÖMETEN Ulubey (Uşak) Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Semih KARABULUT Yavuzeli Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet YILDIZ Nurdağı

11 185 - Muğla Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Barış İNTEPE Lüleburgaz Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı, Gamze EKİM Gölbaşı (Adıyaman) Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet Ali TURGUTALP Şiran Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Muhammet TOPRAK Sarıoğlan Samsun Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Burhan SAÇ Kelkit Üsküdar Adli Yargı Hakim Adayı, İrem Çağdaş SANDIKÇI Fethiye Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hasan ÇETİN Giresun Ankara Adli Yargı Hakim Adayı, Hilal HANÇER ÖZMEN Bergama Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Halime BARUT İskilip Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İbrahim KOCA Çavdır Ödemiş Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Süleyman SARI Çelikhan Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Nuray ÇAYÖNÜ Ödemiş Sivas Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Fatih Seyfi MOROĞLU Şavşat Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Burcu AKKUŞ İnegöl Çanakkale Adli Yargı Hâkim Adayı, Asiye KARAASLAN Hekimhan Nevşehir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Afet GÜLEN Adıyaman Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ezgi Olga ÇAYHAN Marmaris Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hüseyin Serkan YILDIZ Adilcevaz Tekirdağ Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Onur BUDAK Cide Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Zeynep ALSAÇ Kalkandere Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Sevil BOSTANCI Çatalzeytin Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Serkan DİNÇ Altıntaş İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı, İzzet BALTA Osmancık Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Duygu KOÇYİĞİTOĞLU Göynücek İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı, Soner ÇETİN Eleşkirt Ankara Adli Yargı Hakim Adayı, Seher Gülnur ÜNGÖR YILDIRIM Yeşilova Hatay Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Zafer ERGÜN Başkale Kayseri Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ömer Faruk NURSAÇAN Baykan

12 213 - İzmir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Kadir TAŞAR İkizce Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ayşegül NOHUT (OKÇU) Gökçebey Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Şahin ALTUĞ Nazilli Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Erdem İNCE Çaykara Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Fikret BULUNTU Savur Şanlıurfa Adli Yargı Hâkim Adayı, Mehmet Emin ELÇİ Meriç Erzurum Adli Yargı Hâkim Adayı, İnan ÖZDOĞAN Dazkırı Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Gülşen SEZER Osmaniye Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Murat YILDIRIM Almus Ereğli Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Umut YENİTÜRK Yenice (Karabük) Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Muhammed KARATEKE Yozgat İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Saime KUTLU Turgutlu Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Timur ÇADIRCI Seferihisar Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Kamil KARAGÖZ Hozat Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Buket ARI Gölyaka İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Cemil SANDIKÇI Fethiye Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Halil İbrahim SELÇUK Posof İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Serpil ATGIN Gökçebey Antalya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Onur USTALİ Kelkit Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Abdulgani KÖKSAL Çardak İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Esra FAYDACI Nurhak Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Beyzanur ÇETİNKAYA Ortaköy Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Evrim ATAY Malatya Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Emel ÇELİK Manyas Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mustafa Hayri TACIN Divriği Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Periha POLAT Keles Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Melih Serdar ÇAKIR Posof

13 240 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Yüksel GÜNARSLAN Şenkaya Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Aslıhan AKYILDIZ Korgan Kocaeli Adli Yargı Hâkim Adayı, Ahmet PINAR Cide Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Esra Çiğdem PARILDAYAN Ulubey (Ordu) Çarşamba Adli Yargı Hâkim Adayı, Serap ÖZTÜRK Akdağmadeni Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Erkan YILMAZ Çayıralan Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Özge KIRKDEVELİ Zara Karşıyaka Adli Yargı Hâkim Adayı, Candan TOPGÜL Çorlu Ünye Adli Yargı Hâkim Adayı, Köksal YAZICI Küre Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Arda DEVECİ Küre Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Seda KURTULUŞ Andırın Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Galip Mehmet PERK Sinanpaşa Sivas Adli Yargı Hâkim Adayı, Özgür KARACA Kale Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Aydanur KABATEPE Tokat Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Kenan İbrahim ÇELİK Sarıveliler Ağrı Adli Yargı Hâkim Adayı, Aslı CAYMAZ BİLGİN Bismil Balıkesir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Fatma YILDIRIM Ulaş Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Onur Önder KALKAN Hassa Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Şeyma KOÇER (AKGÜL) Bucak Kocaeli Adli Yargı Hâkim Adayı, Murat KARABAY Muradiye Kütahya Adli Yargı Hâkim Adayı, İzzet FİDAN Tercan Sivas Adli Yargı Hâkim Adayı, Gülşah KILIÇASLAN Besni Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Asu GÖZÜM Gürgentepe Üsküdar Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Necati KURÇENLİ Hozat İzmir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Tuğçe KILIÇ Bartın Uşak Adli Yargı Hâkim Adayı, Yıldıray AVCI Pınarbaşı Muğla Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İsmail ARSLAN Tokat Sakarya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Deniz Ayça GERÇEK Bahçe Rize Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Muhammet Okan YÜZER Tomarza Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, İbrahim KARADAĞ Bozkurt Balıkesir Adli Yargı Hâkim Adayı, Esra ONGUN Şefaatli

14 271 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Engin AYDOĞDU Çınar Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ebru ÖNER TOSUN Pertek Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı, Gökan GÜNAYDIN Adilcevaz Kayseri Adli Yargı Hâkim Adayı, İsmail ÖZGÜL İspir Yozgat Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Orhan ÖZENTÜRK Araban Konya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ömer YILDIRIM Yıldızeli Çankırı Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Zeynep ATAK Çaldıran Üsküdar Adli Yargı Hâkim Adayı, Ferdi DEMİREL Uluborlu Nazilli Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Yunus Emre ALTUN Yunak İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı, Yakup YILDIRIM Pervari İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Selda ŞEREFLİ Mesudiye Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Erhan OBUT Gaziantep Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ferhat DEMİRCİ Sakarya Sivas Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İlyas ERDOĞAN Gölpazarı Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Durmuş YILMAZ Kiğı Kırşehir Adli Yargı Hâkim Adayı, Sultan KÖYSÜREN GENÇ Ulukışla Adıyaman Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet BAĞCI Gemlik Karşıyaka Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ertuğrul CEYLAN Edremit Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Serhat SEÇEN Çekerek Kahramanmaraş Adli Yargı Hâkim Adayı, Yusuf GÜVENEN Pınarbaşı Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Zeynep Nur KİRİK Karayazı Denizli Adli Yargı Hâkim Adayı, Mahmut BİLGEN Yusufeli Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Burç Berkan ALP Gölköy Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ebubekir Koray KERİMOĞLU Başkale İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Serap COŞKUN Kozaklı Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Nurullah Zülküf ALGÜL Sarız Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Engin KOÇ Mutki Şanlıurfa Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet AĞBULUT Bozcaada Sivas Adli Yargı Hâkim Adayı, Dursun Fatih KAYMAZ Özalp

15 300 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mehmet Emin ÇELİK Aşkale Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Sevgi FETTAHOĞLU Ulaş Oltu Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Recep AYDOĞDU Artova Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mustafa EVĞÜN Beylikova Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Yusuf PAKIR Diyarbakır Elbistan Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hasan ALTAY Gaziantep Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Şükriye ESEN Kurtalan Bursa Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İzzet KARDOĞAN Hafik Konya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet CORUK İhsaniye Salihli Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Özcan YAVAŞ Torul İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İrfan ŞANCI Altıntaş Kırklareli Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Erman GÜNER Doğanhisar İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ömer Taha ONAT Göynük Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Saniye KAYKAÇ Akkuş Kahramanmaraş Adli Yargı Hâkim Adayı, Ahmet Salih BAŞPINAR Refahiye Manisa Adli Yargı Hâkim Adayı, Ceren (HEKİM) DEMİRCİ Sakarya Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Orhun TAŞKIN Alucra Konya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet ALAN Batman Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Orhan SÖNMEZ Erzurum Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Nebi KÜÇÜKBİLECİ Tuzluca Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Engin ŞAFFAK Çamlıyayla Nevşehir Adli Yargı Hâkim Adayı, Aykut KOCATMAZ Yenice (Karabük) Bakırköy Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatma AYBEY Varto Vezirköprü Adli Yargı Hâkim Adayı, Kezban Gamze ÇAMPAŞALI Tufanbeyli Kayseri Adli Yargı Hâkim Adayı, Derya BAĞCI ÖZMEN Çekerek Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Büşra Cinan KODAL KARAKUZU Pınarhisar İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Yahya TOSUN Kumru Siirt Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet Eser YILMAZ Gökçeada

16 328 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Pınar AKDOĞAN Manyas Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Medet ERKAPLAN Diyarbakır Bakırköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Enver BALTÜRK Eskipazar Tarsus Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Suzan SARIKAYA Suşehri Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mahmut Emre TOPSAKAL Gölköy Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Burak YILMAZ Çukurca Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Semih ÇAYÖNÜ Ödemiş Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ertuğrul YILMAZ Hüyük Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Seda GÜLHAN Karahallı İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Filiz KOZAK Şavşat Kütahya Adli Yargı Hâkim Adayı, Emre TURGUT Pülümür Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Emine (GÖKOĞLU) GÖK Boğazlıyan Muğla Adli Yargı Hâkim Adayı, Demet DİREKSİZ Dicle Sinop Adli Yargı Hâkim Adayı, Dilek AKÇAOĞLU Gündoğmuş Konya Adli Yargı Hâkim Adayı, Adalet YALÇIN Çermik Adana Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatma ATEŞ Kurucaşile Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Emel KARCI Biga Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hacer AKMAN Orta Akşehir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Murat ORAN Mesudiye Ünye Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Barış BOLAT Karacabey Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Behiye Emel KOYUNCU Altınözü İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet Emin YALVAÇ Akçaabat Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Abuzer KELEPÇE Çorlu Karşıyaka Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Çağdaş TOPGÜL Çorlu Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Kubilay KOÇ Honaz İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatma ÇAKMAK Selim Kadıköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Rahmetullah ŞAHSUVAROĞLU Düzce Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Yurdagül KOCA Taşlıçay Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Duygu ÇELEBİ Şirvan Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Latife Nazlı GÜVEN Gümüşhane Giresun Adli Yargı Hâkim Adayı, Arif ATANIAN Hizan

17 359 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Onur KARA Bayat Sincan Adli Yargı Hâkim Adayı, Öznur KAÇAR Bahçesaray Alanya Adli Yargı Hâkim Adayı, Alper YÜKSEL Selim Bakırköy Adli Yargı Hâkim Adayı, Şebnem KARAHASANOĞLU Darende Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı, İlknur Sanem TORUN Kırıkhan Antalya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Dilek ÖZTÜRK Malatya Denizli Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ferit YAMER Serik Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet VURAL Bayat Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı, Hakan BULUT İscehisar Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Meryem GÜNAY Reşadiye Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mutlu İlker BELGİN Beytüşşebap Konya Adli Yargı Hâkim Adayı, Hacer KARABIYIK Hafik Afyonkarahisar Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatih ÇAY Mesudiye Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ayşe Seda GÜLSEVEN Eflâni Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Alp Tekin YILDIRIM Nurdağı Bafra Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Yavuz Alp OFLU Yayladağı Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatma DORUK Sarıoğlan Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Yeşim EREN ÇARDAK Yeşilhisar Sivas Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatih AĞBABA Nurdağı Mersin Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet ÖZTÜRK İskenderun Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Nazlı KARABULUT Torul Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Kübra AKBULUT Eğil Manisa Adli Yargı Hâkim Adayı, Nazan YALVAÇ Akçaabat Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Elif AKBAY Gelendost İzmir Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mehmet BAKAÇ Lice Boyabat Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hümeyra IŞIK Zara Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Serhat AKIN Akhisar Kayseri Adli Yargı Hâkim Adayı, Ramazan KELEBEK Bahçe Kartal Adli Yargı Hâkim Adayı, Özlem ÖZMEK Karabük Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Hasan KOCABAŞ Ovacık (Karabük)

18 389 - Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Engin ATAMAN Adıyaman Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Nusret TURAN Salıpazarı Zonguldak Adli Yargı Hâkim Adayı, Mustafa YILDI Yayladağı Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Sinem SÖNMEZ Yenice (Çanakkale) Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Süreyya KÖSALI Manavgat Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Fadime ZENGİN YÜCESOY İdil Trabzon Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Abdurrahman HACISALİHOĞLU Kıbrıscık Seydişehir Adli Yargı Hâkim Adayı, Ülkü ÇOBAN Senirkent Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mevlüt CEYLAN Çorum Kastamonu Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ahmet ASLAN Artova Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Zekeriya ATÇA Ovacık (Tunceli) Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Semra ÖZTEN Enez Gaziantep Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatoşcan AYDIN Tutak Giresun Adli Yargı Hâkim Adayı, İbrahim YILDIRIM Zara Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, İskender Okan ARAS Koyulhisar Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Nuri ŞAHİN Mihalgazi Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Nurhak BAYGÜL Tonya Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatma (BAHAR) ÖZKAN Gölyaka Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Fatih EKİNCİ Gölpazarı Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Mehmet KÜRKÇÜ Bozkır Kocaeli Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Dilber ATALAY Çamardı Kütahya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ali ÇATAL Gerger Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Faruk Ramazan ÇELİK İscehisar Bingöl Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Behçet İŞLEK Erfelek Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Gökalp YALÇIN Marmaris İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı, Çağlar ÖNCEL Eşme Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Nesrin KARAKUŞ Derinkuyu Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ümit KARTLI Ovacık (Tunceli) Dinar Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mustafa Kutsal KAYA Kastamonu Mersin Adli Yargı Hâkim Adayı, Duygu AKAR Pütürge

19 419 - Kütahya Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Musa KASIMOĞLU Gelendost Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Şükran (GÜNDÜZ) KIRÇİÇEK Gülnar Elbistan Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Atilla AKGÜN Divriği Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Senem ATALAY Erbaa Bursa Adli Yargı Hâkim Adayı, Orhan ŞAHNA Bozcaada Elazığ Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Abdusselam ESEN Manavgat Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Handan DAĞAŞAN Durağan Kayseri Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Mustafa İlhan ÖZTÜRK Ağlasun Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Teslime KAHRAMAN Boyabat Mardin Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Veysi KARAMAN Düzce Adana Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ömer GÜNEN Karabük Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Eyüp ÖZER Ulus Mersin Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Halil DEPEDELEN Kavak Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Ersin SAĞLAM Aksaray Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Kiraz KOYUNCU Mazgirt Bakırköy Adli Yargı Hâkim Adayı, Bedir FİDAN Taraklı Kars Adli Yargı Hâkim Adayı, Sezgi TANRIKULU İkizce Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı, Rahime TEZCAN Kulp Gaziantep Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Murat TAŞDELEN Saimbeyli Mersin Adli Yargı Hâkim Adayı, Fikret Başak ÖZTÜRK İskenderun Kadıköy Adli Yargı Hâkim Adayı, İbrahim AKBULUT Çiftlik Malatya Adli Yargı Hâkim Adayı, Abdulvahap KILINÇ Harran Ankara Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Cem SAKLICA Nurhak Mersin Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Cumaali KARADENİZ Devrekani Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Ersan KUZGUN Hassa İstanbul Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Hüseyin MUŞUL Ulubey (Ordu) Uşak Adli Yargı Hâkim Adayı, Şerife (BEKİŞ) GÜNEŞLEYİCİ Bulanık Ağrı Adli Yargı Hâkim Adayı, Emine GENCER Gördes Manisa Adli Yargı Hâkim Adayı, Oğuz BELEK Çıldır Bakırköy Adli Yargı Cumhuriyet Savcı Adayı, Sümeyra ÇETİN Lüleburgaz 8. derecenin 2. kademesi ( gösterge ile)

20 449 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Fatih AKYOL Ahlat Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı, Üzeyir KOÇAK Tomarza Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır [R.G. 17 Ekim ] İnsan Hakları Mahkemesi Kararları OSMANOĞLU/Türkiye Davası* Başvuru No /99 Strazburg 24 Ocak 2008 USUL İKİNCİ DAİRE Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan 48804/99 başvuru numaralı davanın nedeni Kürt kökenli T.C. vatandaşı Muhyettin Osmanoğlu nun ( başvuran ) Avrupa İnsan Hakları Komisyonu na ( Komisyon ) 25 Eylül 1996 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin ( Sözleşme ) eski 25. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur. Başvuran, AİHM önünde, Londra da bulunan Kürt İnsan Hakları Projesi ne bağlı avukatlar Mark Muller, Tim Otty, Kerim Yıldız ve Lucy Claridge ile Diyarbakır Barosu na bağlı avukatlar Reyhan Yalçındağ, Aygül Demirtaş ve Selahattin Demirtaş tarafından temsil edilmiştir. OLAYLAR DAVANIN KOŞULLARI Başvuran Muhyettin Osmanoğlu 1942 doğumludur ve Diyarbakır da ikamet etmektedir doğumlu olan Atilla Osmanoğlu nun babasıdır. Atilla, iddiaya göre, 25 Mart 1996 tarihinde polis tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra ortadan kaybolmuştur. A. Giriş Dava olayları taraflar arasında ihtilaflıdır ve ayrı olarak sunulacaktır. Başvuran tarafından sunulduğu şekliyle dava olayları aşağıda yer alan B Kısmı nda ortaya konmuştur. Hükümet in dava olaylarına ilişkin görüşleri C Kısmı nda özetlenmiştir. Taraflarca sunulan, belgelere dayanan deliller D Kısmı nda özetlenmiştir. B. Başvuranın dava olaylarına ilişkin görüşleri

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-24 Ekim 2011 Yayımlandığı Tarih 25 Ekim 2011 Sayı 497 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede İmza Yeri

Detaylı

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 119085 Abdulgani KÖKSAL Çardak Hâkimi Hilvan Hâkimliği 2 104846 Abdulhadi OKULEVİ Pazarcık C.Savcısı Adıyaman C.Savcılığı 3 101271 Abdulkadir

Detaylı

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 119085 Abdulgani KÖKSAL Çardak Hâkimi Hilvan Hâkimliği 2 104846 Abdulhadi OKULEVİ Pazarcık C.Savcısı Adıyaman C.Savcılığı 3 101271 Abdulkadir

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2931 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992, No: 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2263 MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/6/1986, No: 86/10782 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/7/1986,

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AĞUSTOS 2011 DÖNEMİNDE DERECE TERFİ YAPAN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT TERFİ SONUÇLARI

AĞUSTOS 2011 DÖNEMİNDE DERECE TERFİ YAPAN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT TERFİ SONUÇLARI Sayfa : 1 / 16 AĞUSTOS 2011 DÖNEMİNDE DEREE TERFİ YAPAN UMHURİYET AŞSAVI VE SAVILARINA AİT TERFİ SONUÇLARI 38960 Erdal ŞIMARMAZ Şanlıurfa umhuriyet Savcısı TERİHLİ YÜKSELMEYE LÂYIK 41815 Yavuz YÜZLÜ Karacabey

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2010 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

13.-14. DÖNEM ADLî YARGI HÂKİM ADAYLARININ KUR'A LİSTESİ

13.-14. DÖNEM ADLî YARGI HÂKİM ADAYLARININ KUR'A LİSTESİ 13.-14. DÖNEM ADLî YARGI HÂKİM ADAYLARININ KUR'A LİSTESİ S No Sicil Ad Soyad Atandığı Yer Atandığı Bölge Aday Olduğu Yer 1 139579 FİLİZ BATTIR ERBAA (Tokat) HÂKİMLİĞİ 3 ESKİŞEHİR ADAYI 2 150162 CEMAL PİŞİREN

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 17 ARALIK 1960 CUMARTESİ Sayı : 10683 KANUN Devlet Personel

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21525 Fethi AKÇAY Osmaniye Hâkimi Karşıyaka

Detaylı

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adlî Yargı ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin ve Bulunan ler ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adana Adana 1 1 5 1 3 10 17-7 4 11 14 Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1-17 5 Aksaray Aksaray 1-8 8 Alanya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ Mahalli Ağır Ceza Merkezi Sayı Adana Adana 1 (Ceza Hâkimi) Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1 Antalya Antalya 4 (Ceza Hâkimi) Bakırköy Bakırköy 14 Büyükçekmece Bakırköy 4 Gaziosmanpaşa

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 20-26 Ocak 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ocak 2009 Sayı 396 İÇİNDEKİLER - 15/01/2009

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-29 Şubat 2012 Yayımlandığı Tarih 29 Şubat 2012 Sayı 2012-4 İÇİNDEKİLER - - - Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu ACM. İli

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu ACM. İli 1 Adana 1 Faal Adana Adana 2 Karaisalı 4 Mülhakat Faal Adana Adana 3 Karataş 3 Mülhakat Faal Adana Adana 4 Çukurova Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 5 Sarıçam Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 6

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 18 Testler 18 Analizler 18

İÇİNDEKİLER. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 18 Testler 18 Analizler 18 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 FİZİK BÖLÜMÜ 6 KİMYA BÖLÜMÜ 8 Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometresi Analizleri 8 Yüksek Performanslı Sıvı Krematografisi(HPLC) Analizleri 8 Gaz Kromatograf(GC-FID/ECD) Analizleri

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 20745 Ömer KESKİN Gaziosmanpaşa

Detaylı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKÝYE BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419 21 00 Faks: (0312)

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21807 Yalçın KARTOPU Erzurum C.Savcısı Kahramanmaraş

Detaylı

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu 1 Adana 1 Faal Adana Adana 2 Karaisalı 4 Mülhakat Faal Adana Adana 3 Karataş 3 Mülhakat Faal Adana Adana 4 Çukurova Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 5 Sarıçam Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 6

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VERGİ VE İBAN NUMARASI LİSTESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VERGİ VE İBAN NUMARASI LİSTESİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VERGİ VE İBAN NUMARASI LİSTESİ SIRASAĞLIK TESİSİNİN ADI BAĞLI OLDUĞU MUHASEBE VERGİ NUMARASI IBAN NUMARASI 1 Adana Ceyhan Devlet Hastanesi (l) ADANA

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Kitaplar Serisi: 25 ANKARA Mart 2010 1 Copyright, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası. Bu kitap bir telif eseridir. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı

Detaylı

12.DÖNEM ADLİ YARGI HAKİM ADAYLARINA AİT KUR'A LİSTESİ

12.DÖNEM ADLİ YARGI HAKİM ADAYLARINA AİT KUR'A LİSTESİ 12.DÖNEM ADLİ YARGI HAKİM ADAYLARINA AİT KUR'A LİSTESİ Sıra No Sicil Ad Soyad Atandığı Yer Atandığı Bölge 1 125142 SERKAN ERDOĞAN SINDIRGI (Balıkesir) HÂKİMLİĞİ 3 2 125162 AHMET BÖLME KUŞADASI (Söke) HÂKİMLİĞİ

Detaylı

PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE

PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE BAŞARI SIRASI PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ SINAV ADI PUAN SONUÇ 1 KAHRAMAN ÇAKAL MEMUR BOLU BAŞMÜD. MUDURNU PTT MERKEZ MÜD.

Detaylı

39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 1 9 5 4 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 24 Nisan 2004-8 Nisan 2006 Ankara TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Yazışma Adresi Ihlamur Sokak No: 10/1Kızılay-Ankara

Detaylı

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 Çalışma Raporu 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 44. Dönem Olağan Genel Kurulu 8-9 Mart 2014 Ankara 1 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ISBN- 978-605-01-0591-9 HAZIRLAYAN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı