BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08: Page 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08:03 2008 Page 1"

Transkript

1

2

3 BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08: Page 1 HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu Mehmet Hýþýr Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Yayýn Kurulu Mehmet Yýldýrým, M. Tevfik Özlüdemir, Deniz Baþ, Hüseyin Çiçek, Ý. Ercüment Ayazlý, Taylan Öcalan, Özgür Avcý, Kerem Halýcýoðlu, Mehmet Hýþýr, M. Uður Giriþken, Hasan Açýk Adres 19 Mayýs Mahallesi Samanyolu Sok. Onur Apt. No:106 Kat: Þiþli - Ýstanbul Tel: / Faks: web: Tasarým Yayýn Kurulu Basým Ezgi Matbaacýlýk Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir yayýnlanýr. Süreli Yayýndýr. Ücretsizdir. Marmara Bölgesi / Kasým 2008 Bültene Yazý Gönderenlerin Dikkatine Yayýn Kuruluna göndermek istediðiniz yazýlarýnýzý adresine gönderebilirsiniz. Gönderilen yazýlarýn hukuki sorumluluðu yazarýna aittir. Gönderilen yazýlar baský tekniðine uygun olmalý, resimler net olmalýdýr. Yayýnlanan yazýlar kaynak gösterilmek koþuluyla baþka yayýn organlarýnda yayýnlanabilir. Yazýlar yayýnlansýn ya da yayýnlanmasýn yazarýna iade edilmez. editörden editörden Meslektaþlarýmýzdan aldýðýmýz güçle bültenimizin elinizdeki bu sayýsý yine pek çok konuda fikirleri tartýþmaya açýyor. Yayýn kurulumuza bültenimizin önceki sayýsý ile ilgili pek çok yapýcý eleþtiri gelmiþ, üyelerimiz tarafýndan olumlu görüþler iletilmiþtir. Uzun ve emek yoðun çalýþmalar sonucunda elinize ulaþan dergimize görüþleri ile destek olan meslektaþlarýmýza yayýn kurulumuz adýna teþekkür ederiz. Bizler de yayýn kurulu olarak, mesleðimize, HKMO Ýstanbul Þubesi sýnýrlarý içinde ve ülke genelinde yayýnladýðýmýz makalelerle ve görüþlerle katký koymak, tartýþma platformlarý yaratmak, bültenimizin meslektaþlarýmýzdan aldýðýmýz destekle yayýn hayatýna giderek zenginleþen bir içerikle devam etmesini saðlamak gayreti içinde olacaðýz. Mesleðimiz, tarihöncesi dönemlerden itibaren insantoprak iliþkileri ve arazi kullanýmý üzerinde sorumluluklar üstlenmiþtir. Bu tarihsel misyon ile mühendisler, bilimi ve tekniði halkýn yararýna kullandýklarýnda, bu kavramlarý gerçek anlamlarýyla yaþama geçirmiþ olurlar. Arazinin yönetimi ile, topraðýn kamu yararý gözeten politikalar ile kullanýmýn düzenlenmesi, kentlerde rant alanlarý yaratan, hasýlatý paylaþan bir siyaset izlemek yerine toplumun gereksinmeleri doðrultusunda kolektif bir anlayýþla yaþanabilir alanlar yaratan bir yönetim ve toprak iliþkileri tanýmlanmalýdýr. Bizler tarihsel sorumluluðumuz gereði, topraðýmýzý ve kentlerimizi yok eden, yoksullaþtýran politikalara karþý yürüteceðimiz mücadelemizi ancak örgütlülük ekseninde tanýmlayabiliriz. Bu da örgütlü olduðumuz alanlarda tartýþarak eylemci bir karakterle ve siyasi bir kararlýlýkla mümkün olacaktýr. Bu sayýmýzda arazi yönetimi dosya konusu ile sizlerleyiz. Pek çok farklý alanda çalýþmalar gerçekleþtiren meslektaþlarýmýz sektörümüzde büyüyen kabuk deðiþtiren ve disiplinler arasý bir forma dönüþen arazi yönetimi kavramýný, üniversiteler düzleminde bu kavramýn algýlanýþýný, arazi üretimi ve kentsel dönüþüm politikalarý iliþkisini, topraðýn yönetimi, 2B konusundaki son durumu, kadastro çalýþmalarýnýn güncel durum deðerlendirmelerini, Ýstanbul u dolayýsýyla ülkeyi ilgilendiren kentsel politikalar üzerine, üçüncü köprü, çevre düzeni planý ve kentsel rantlarý da içeren geliþmeler özelinde inceleyen konularý dosya konumuz kapsamýnda inceliyoruz. Ayrýca 2009 yýlýnda ülkemizde gerçekleþtirilecek Dünya Su Forumu kapsamýnda hýz kazanan su kaynaklarýmýzýn özelleþtirilmesi dolayýsýyla çok uluslu þirketler tarafýndan yaðmalanmasý konusunu ve 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüðe giren SSGSS yasasý üzerine incelemeleri sizlerle paylaþýyoruz. Öðrenci komisyonumuzun önümüzdeki yýl dördüncüsünü düzenlemeyi planladýðý Ýstanbul Haritacýlarý Sosyal Çalýþtayý enerjisi ile oluþturduklarý Nirengi 3 dergisi de yayýn hayatýna devam ediyor. Bültenimiz yayýn hayatýna sizlerden aldýðý ve giderek yükselen bir destekle devam ediyor. Bir sonraki sayýmýzýn dosya konusu da yerel yönetimler olarak belirlenmiþtir. Bültenimiz aracýlýðýyla sonraki sayýlarýmýzda tartýþmaya açmak istediðiniz dosya konularý ile ilgili önerilerinizi yayýn kurulumuza iletebilirsiniz. Beraber üretmek ve paylaþmak için sonraki sayýmýzda görüþmek üzere. Kerem Halýcýoðlu

4 BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08: Page 2 içindekiler 3 Baþyazý 4 Celal Beþiktepe Kent Mekaný ve Sermaye Birikimi 6 Erdal Köktürk Arsa Düzenlemesi, Yoldan Ýhdas ve DOP Hesabý 8 Ahmet Atalýk Suyun Ticarileþtirilmesine Hayýr! 9 Erol Köktürk Ýlk Bölümümüz 60. Yýlýnda Davutpaþa ya Taþýndý. 10 Deniz Baþ Fazla söze gerek yok. Belki söze de gerek yok. Ya da söz uçar yazý kalýr. Memleketini seven eight nine ten 11 Ece Temelkuran 21 Dakika 12 TMMOB Ýstanbul ÝKK 13 Mehmet Hýþýr Sonunda Kendinizi Asacak Ýpi Sattýnýz! 15 Lisanslý Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolarý Forumu 17 Ý. Ercüment Ayazlý 3K Üzerine (Küreselleþme-Kültürel Varlýklar-Kadastro) Arazi Yönetimi 18 Erol Köktürk Üniversite Düzleminde Kamu Ölçmelerinden Arazi Yönetimine 20 Besime Þen Kentsel Dönüþüm ve Arazi Üretimi: Kentlerde Yeni Gerilim Alaný 22 Abdullah Aysu Topraðýn Yönetimi 24 Erdal Köktürk 2-B de Son Durum! 28 Levent Uzunçýbuk Arsa Düzenlemesinde Eþoranlýlýk ve Eþdeðerlilik 32 Ahmet Ýpekçi Tesis Kadastrosu Çalýþmalarýnýn Tamamlanmasý, Ýhale Süreci ve Deðerlendirmesi, Fayda-Maliyet Analizine Farklý Bir Bakýþ 34 Oktay Ekinci Ýmar Vandalizmi M. Tevfik Özlüdemir Kentsel Rantlara Dair Bir Örnek: Trump Kuleleri 37 Cengiz Daðdelen Kamu Ýhale Yasasýnda Harita Mühendislik Disiplini Yönüyle Ortaya Çýkan Ýþ Denetleme ve Ýþ Yönetme Belgeleri Sorunu 40 M. Tevfik Özlüdemir Üçüncü Boðaz Köprüsüne Neden Karþý Çýkmalý? 42 Hasan Açýk Ýstanbul Rant Planý Yeniden Yapýlýyor! 44 Turgay Gültekin Gözde meslek - Yeni trend : Gayrimenkul Deðerleme Uzmanlýðý 45 Mustafa Demirdöven Toplu Konut Ýdaresi: Ucuz Konut Yapmak ya da Hasýlatý Paylaþmak 47 M. Uður Giriþken Sermaye-Piyasa-Sosyal Güvenlik Denkleminde Yeni Düzenlemeler: SSGSS Yürürlükte 49 Tuna Erol Ekmek 5 Lira Olsun 50 Merve Öner Film Ekimi 51 Özgür Çiçek Masumiyet Müzesi nde Sýnýflar arasý Aþk 52 Melis Mine Þener Devrim Arabalarý 53 Etkinlikler 56 Þube Güncesi

5 BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08: Page 3 Baþyazý 20. dönem Þube Yönetim Kurulu olarak önemsediðimiz unsurlardan biri olan bülten yayýnýmýzýn ikincisi ile sizlerle birlikteyiz. Yayýn faaliyetimizi önemseyerek bizlere destek veren tüm meslektaþlarýmýza ve dostlarýmýza içten teþekkür ediyoruz. Bültenimizin bu sayýsýnýn dosya konusunu, insantoprak iliþkisini kuran Harita Mühendisliði disiplininin önemli alanlarýndan biri olan Arazi Yönetimi konusu oluþturuyor. Arazi Yönetimi, toplumsal açýdan da büyük öneme sahip bir baþlýk konumundadýr. Toplumsal yaþamýn tüm alanlarýnda planlamanýn büyük oranda göz ardý edildiði ülkemizde, somut, ülke gerçeklerine uygun toprak kullaným politikalarý geliþtirilememiþ, bu alan planlamadan yoksun bir biçimde kendiliðindenliðe terk edilmiþtir. Özellikle de 1950 li yýllardan itibaren sanayileþmenin belli bölgelerde yoðunlaþmasý, kýrsal kesimden bu bölgelere yoðun bir göçün gerçekleþmesi ve peþi sýra gerçekleþen yasa dýþý yerleþimlerle ülkemizde her biri birer sorun yumaðýný andýran yaþam alanlarý ortaya çýkmýþtýr. Kýrsal toprak düzenlemelerinde de ülkemizin gereksinim duyduðu toprak reformu çalýþmalarýnda yol alýnamamýþ, arazi yönetimi baþlýðý tarýmsal alanlarda da etkisiz kalmýþtýr. Son dönemde ise arazi yönetimi baþlýðýnda karþýmýza çýkan temel unsur kentsel rantlardýr. Yerli ve yabancý sermaye gruplarý gözünü ülkemizdeki kentsel rantlara dikmiþtir. Kamu arazilerinin satýlmasý, olaðanüstü yetkilerle donatýlan TOKÝ eliyle rant projelerinin yaþama geçirilmesi, okul ve hastane arazileri dahil kamu arazilerine göz dikilmesi, sadece %5 lik bölümünde yerleþim olan 2B arazilerinin satýlmak istenmesi kentsel rantlar ekseninde her gün bir yenisini yaþadýðýmýz geliþmelerin sadece birkaçý. Bültenimizde dosya konusu olarak yer alan arazi yönetimi baþlýðýndaki yazýlar bu geliþmelere iliþkin görüþ ve deðerlendirmeleri de içeriyor. Geride býraktýðýmýz yaklaþýk üç aylýk zaman diliminde uluslararasý ölçekte yaþanan en önemli geliþme, uzun süredir iþaretleri alýnan finansal krizin patlak vermesi oldu. Yatýrým bankalarýnýn iflasýyla baþlayan, bankacýlýk sektörünün diðer alanlarýna sýçramakta gecikmeyen kriz için geliþmiþ kapitalist ülkeler 3.5 trilyon dolarlýk bir kurtarma paketini yaþama geçirdiler. Ancak geliþmeler bu önlemlerin de sonuç vermediðini, finans sektöründe baþlayan bu krizin reel sektöre de yansýmakta gecikmeyeceðini gösteriyor. Ülkemizde ise AKP iktidarý yetkilileri, 2001 krizi sonrasýnda alýnan tedbirler sayesinde krizden etkilenilmeyeceðini söylüyorlar. Ancak iktisadi göstergeler tam tersini söylüyor. Uzun zamandýr büyük artýþ gösteren dýþ ticaret açýðý, üretimde iddia edildiði gibi bir artýþýn gerçekleþmemesi, giderek artan iç ve dýþ borçlar bu durumun göstergeleri. ABD de baþlayan ve tüm dünyayý sarsan ekonomik krizin er ya da geç ülkemizde de etkisini göstereceði çok açýk. Krizin faturasý ise yine emekçilere ve küçük þirket ve iþletmelere kesilecek. Kriz sonrasýnda lüks konut ve otomobil satýþlarýnýn hýz kesmemesi bir kesimin krizle daha da zenginleþtiðini gözler önüne seriyor. Krizden; çoðunluðunu ücretli çalýþanlarýn ve küçük ölçekli büro ve þirket sahiplerinin oluþturduðu üyelerimizin de olumsuz yönde etkileneceklerini öngörebiliriz. Görüyoruz ki ekonomik krizi ve etkilerini farklý platformlarda tartýþmaya devam edeceðiz. Ülkemizin siyasi gündemi de oldukça hareketli geçiyor. Uzunca bir süredir ülke gündemini iþgal eden Ergenekon Davasý 20 Ekim 2008 tarihinde Silivri de baþladý. Sayýlarý giderek artan gözaltý dalgalarýyla devam eden Ergenekon soruþturmasýnýn ürünü olan davanýn uzun bir zamanda tamamlanabileceði öngörülüyor. Bir diðer konu ise Güngören de gerçekleþen ve onlarca insanýmýzýn ölümü ile sonuçlanan patlamalar, Altýnova da yaþanan ve daha sonra farklý kentlere de yayýlan Türk-Kürt gerginliði ve son olarak Aktütün karakolu saldýrýsý ile devam eden gerilim. baþyazý Bu sürecin sonuçlarýndan birisi Türkler ve Kürtler arasýnda, hiç kimseye bir fayda saðlamayacak ve ülkemizi kargaþa ortamýna sürükleyecek bir çatýþma zemininin oluþmasýdýr. Bu geliþmeler yaþanýrken Þaban Diþli ile baþlayan ve Dengir Mir Mehmet Fýrat ile devam eden yolsuzluk iddialarý karþýsýnda kayýtsýz kalan AKP iktidarý, yerel seçimler öncesinde yoksul insanlarýmýza, yaratmaya çalýþtýðý sadaka kültürü çerçevesinde yardým yapmaya hazýrlanýyor ve bu süreçte Ramazan Bayramý-Þeker Bayramý karþýlaþtýrmasý gibi içi boþ ve düzeysiz söylemlerle kamuoyunda boy gösteriyor. Ülkemiz gündemini sýraladýðýmýz baþlýklar iþgal ederken Þubemiz, geride býraktýðýmýz yaz aylarýnýn duraðanlýðýndan sýyrýlýyor. Geçtiðimiz Eylül ayý baþýnda üniversitelerimizin kayýt günlerinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði programlarýna baþlayacak öðrenci kardeþlerimize Þubemizin açtýðý masalarda Odamýzý ve etkinliklerini tanýtan broþürler daðýtýlýp Öðrenci Üye olarak Odamýza kaydolmalarý çaðrýsý yapýldý. 17 Ekim 2008 tarihinde mesleðimizde on yýlý aþkýn bir süredir gündemde olan lisanslý harita ve kadastro mühendisleri ve bürolarý konusunu ele aldýðýmýz bir panel-forum gerçekleþtirildi. Bilindiði gibi 2005 yýlýnda bu konuda bir yasa yürürlüðe girmiþ ve bu yýlýn Mayýs ayýnda da bu yasaya iliþkin uygulama yönetmeliði yayýnlanmýþtý. Düzenlediðimiz etkinliðe katýlan meslektaþlarýmýz, bu baþlýðý ayrýntýlarý ile deðerlendirme olanaðý buldular. 18 Ekim 2008 tarihinde ise geçtiðimiz yýl bir iþ cinayetinde kaybettiðimiz deðerli meslektaþýmýz Gülseren Yurttaþ anýsýna bir panel gerçekleþtirildi. TMMOB Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu nun Þubemiz yürütücülüðünde gerçekleþtirdiði panelin baþlýðý Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý idi. Sevgili Gülseren in ailesi ve dostlarý da bu önemli konuyu ele aldýðýmýz panelimizde bizlerle birliktelerdi. Ekim ayý sonu ve Kasým ayý baþlarýnda Kamulaþtýrma Bilirkiþiliði eðitimlerimiz Ýstanbul, Doðu Marmara ve Trakya olmak üzere üç merkezde gerçekleþtirilecek. 18 Kasým 2008 tarihinde Dünya CBS Günü etkinliðimiz gerçekleþtirilecek Kasým 2008 tarihlerinde Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonunun yýllýk toplantýsý Koordinat Sistemleri baþlýðýyla düzenleniyor. Þubemizin de düzenleyicileri arasýnda yer aldýðý bu etkinlikte ayrýca deðerli Hocamýz Prof. Dr. Ahmet Aksoy un jeodezi bilimine olan katkýlarý ele alýnýyor. Bu etkinliklerimizin yaný sýra duyurularýný yaptýðýmýz farklý baþlýklardaki mesleki eðitim çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ayrýca eðitim çalýþmalarýmýza yönelik giriþimlerimiz söz konusu oldu. Þubemize komþu olan Jeoloji Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi ile yaptýðýmýz bir protokolle, kendilerine ait olan bir daireyi ortak eðitim salonu þeklinde düzenleme kararý aldýk ve ardýndan bu mekanýn düzenlenmesi çalýþmalarýna baþladýk. Böylece daha etkin bir þekilde kullanabileceðimiz bir eðitim mekanýna kavuþmuþ olacaðýz. Komisyonlarýmýz ve çalýþma gruplarýmýz da önlerine koyduklarý hedefler doðrultusunda çalýþmaya devam ediyorlar. Yönetim anlayýþýmýz kolektif bir üretim gerçekleþtirmek ve ürettiklerimizi tüm üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaþmaktýr. Bir kez daha sizleri bu kolektif üretimin bir parçasý olmaya davet ediyor, en içten sevgi ve saygýlarýmýzla güzel yarýnlar diliyoruz. HKMO Ýstanbul Þubesi 20. Dönem Þube Yönetim Kurulu 3

6 BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08: Page 4 görüþ Kent Mekaný ve Sermaye Birikimi Celal Beþiktepe 4 Konut sektöründen çýktýðý kabul edilen ve dünyayý etkileyen mali krizin gerçek boyutu henüz açýklýða kavuþmadý ama analizcilerin öngörüsü henüz krizin baþlangýcýnda bulunduðumuz þeklinde. Dünyayý egemenliði altýna almaya çalýþan ABD nin kendisi, içeride tarihin en þiddetli sarsýntýlarýný yaþayarak bir çöküntü ile yüz yüze geldi. ABD Baþkaný George Bush, Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy ve AB Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso nun Camp David de yaptýðý ve küresel mali krizle ilgili dünya liderleri zirveleri yapýlmasý için çalýþma kararýnýn alýndýðý görüþme sonrasý Nicolas Sarkozy Kapitalizmin spekülatörlerin deðil, giriþimcilerin olmasý için kapitalizmin yeniden kurulmasý ya da gözden geçirilmesini baþlatmak amacýyla zirveye ihtiyaç olduðunu söylüyor. (Hürriyet, 19 Ekim 2008) Oysa tarih, kapitalizmin son beþyüz yýlda ve beþ kýtada, kapitalist ekonominin kendisini sürekli krizlerle yeniden ürettiðine tanýktýr. Bu durum, geniþleme ve resesyon denilen gerileme þeklindeki med-cezir gibidir. Borsada spekülasyona, sýnýrsýz bir kazanç ve tüketmeye dayalý ekonomik sistemin kaçýnýlmaz sonuçlarý: finansal krizlerdir ekonomik krizi de tüm dünyada yol açtýðý büyük yýkýmlar nedeniyle hafýzalardan silinmiþ deðildir. Bu arada, 23 Ekim 1923 tarihinin de ABD borsalarýnýn çöküþüne yol açan finansal krizin baþlangýç tarihi olduðunu hatýrlatalým. Küreselleþme, sermayenin serbest dolaþýmýydý, ama yaþanan krizin de serbest dolaþýmýný dünya coðrafyasýnýn her noktasýna peþinden sürüklüyor. Siyasal anlamý çok daha yüklü olan emperyalizm, sömürgecilik ve yeni sömürgecilik gibi sözcüklerin, kapitalist dünyanýn muhalifleri arasýnda bile, düþünceleri þekillendirmek konusunda küreselleþme nin gölgesinde kaldýðýný belirten Coðrafyacý David Harvey, bu anahtar kelimenin nasýl çýktýðýný þöyle anlatýr: Küreselleþme ilk olarak 1970 lerin ortasýnda, American Express kredi kartýnýn küresel kapsamýnýn reklamý yapýlýrken ünlendi. Terim daha sonra finans ve ticaret basýnýnda, esas itibariyle de finans piyasalarýnýn iþleyiþindeki kontrollerin kalkmasýný meþrulaþtýrmak amacýyla çýð gibi yayýldý. Bunun akabinde, devletin sermaye akýþýný düzenleme gücünün azalmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu göstermekte kullanýldý; ulusal ve yerel iþçi hareketlerini etkisiz kýlmaya ve sendikalarýn gücünü ellerinden almaya yarayan olaðanüstü güçlü bir siyasal araç haline geldi lerin ortasýna gelindiðinde ise piyasalarýn devlet denetiminden kurtarýlacaðý temasýnýn yarattýðý sarhoþluk ( ) yeni bir döneme giriliyor olduðu izlenimine kapýlmamýzý saðladý. 1 Bu süreçte, daha geniþ coðrafyalara açýlmak isteyen sermayenin kendine daha fazla karlýlýk ve spekülatif kazançlar saðlayan mekanlar arayýþý içinde olmasý þaþýrtýcý deðildi. Kentleþme de dünya nüfusunun mekansal düzeninde çok önemli ekolojik, siyasal, ekonomik ve toplumsal deðiþimlere yol açtý. Artan dünya nüfusunun kentlerde yaþayan kesimlerinin oraný son çeyrek yüzyýlda neredeyse ikiye katlandý. Bu sürecin yeni mekansal kurgusu, yerel yönetim birimlerinin birbirleriyle yarýþtýðý dünya kentleri sistemidir. Kapitalizmin 20. yüzyýlda sadece ve sadece bir yolla mekaný iþgal ederek ve mekanlar üreterek- ayakta kalmýþ olduðunu vurgulayan Fransýz yazar Henri Lefebvre nin kendi sözleriyle, günümüzde üretim analizi göstermiþtir ki, þeylerin (metalarýn) mekanda üretiminden mekanýn kendisinin (meta olarak) üretimine geçmiþ bulunuyoruz. Çünkü kapitalizm için mekanýn somut kullaným deðeri deðil, deðiþim deðeri önemlidir. Bu nedenle ne mekanýn tarihsel üretim ve kullanýmý, ne de temsil ettiði sosyal deðerlerin tek baþýna önemi vardýr. Bunlar, söz konusu mekanýn deðiþim deðerine katkýda bulunduklarý sürece önemlidir. Mekan, kapitalizm açýsýndan pazarda alýnýp satýlan soyut birer parsel ya da binadan baþka bir þey deðildir. Bu nedenle toprak ve üzerindeki yapýlar, kapitalist ekonomide maldýr. Kapitalist toplumlarda kentleþme dinamiklerinin sermaye birikim süreçlerinden baðýmsýz olarak anlaþýlamayacaðýný söyleyen ve kentsel toprak kuramý üzerine oldukça kapsamlý çalýþmalarý olan Harvey e göre: Günümüzde kentsel toprak kullanýmý kuramý kendine özgü bir durumdadýr. Analizciler genellikle ya kullaným deðeri üzerine yoðunlaþýrlar, ya da deðiþim deðeri özelliklerine (piyasa deðiþim sistemi); ama ikisinin nasýl iliþkilendirileceðine dair bir düþünce yoktur ( ) Kent kýsmen, önceki üretimde biriktirilmiþ sabit varlýklarýn bir deposudur. Kentsellik ve kent, belli bir üretim tarzýný dengede tutma iþlevi görür (her ikisi de bu tarzýn kendini idame ettirebilmesinin koþullarýnýn yaratýlmasýna yardýmcý olurlar). Ama ayni zamanda kent, biriken çeliþkilerin de odaðýdýr ve bu yüzden yeni bir üretim tarzýnýn da muhtemel doðum yeridir. Bu yüzden kentselliðin incelenmesi, toplumun iktisadi temelindeki toplumsal iliþkilerin, üstyapýdaki siyasal ve diðer ideolojik unsurlarýn anlaþýlmasýna önemli ölçüde katkýda bulunur. 2 Meta üretimi ve tüketiminin gerçekleþtiði sermayenin birinci aþamasýnda biriken sermayenin tekrar yatýrýma aktarýlmadýðý durumlarda, bu aþamada oluþan aþýrý birikimin ikinci aþamaya aktarýlmasý kapitalizmin krizi çözmenin baþlýca yollarýndan biri olmuþtur. Ýster devlet ister piyasa aracýlýðýyla olsun, ikinci aþamaya aktarýlan kaynaklarýn önemli bir bölümü kentsel mekana yönelmiþtir. Kentsel mekana yönelen yatýrýmlar ise bir yandan aþýrý birikim sorununu çözerken, diðer yandan da yeni taleplerin ortaya çýkmasýna yol açarak birinci aþamada ortaya çýkan krizin çözülmesine de yardýmcý olmuþtur. Kent mekanýnýn kendisi sabit sermaye haline gelmekte ve kapitalizm giderek artan biçimde kent mekanýna kendi mantýðýný empoze etmektedir. Lefevbre ye göre, sanayide oluþturulan ve gerçekleþtirilen artý-deðerin azaldýðý yerde, spekülasyon, inþaat ve gayrimenkulde gerçekleþtirilen oran çoðalýr. Ýkinci devre temel devrenin yerini almaya gelir. 3 Lefebvre nin bu görüþü üzerine biraz düþünmek gerektiðini söyleyen Harvey e göre Sanayi toplumunu saran ve büyüyen zor bir sermayeyi deðerlendirme sorunu vardýr. Spekülasyoncu faaliyet bu sorundan doðar ve ondan beslenir. Sabit sermaye yatýrýmý büyüdükçe spekülasyoncu faaliyet de büyümüþtür ve kentsellik de kýsmen bu ikincisinin ürünü olduðu için, kentsellikle spekülasyoncu sermaye devresinin yakýndan iliþkili olmasý þaþýrtýcý deðildir. 4 Lefebvre nin, kapitalist sermaye birikim süreçlerinin 20. yüzyýlda içine girdiði krizleri mekaný kullanarak çözdüðü önermesi, David Harvey in çalýþmalarýnýn baþlangýç noktasýný oluþturmuþtur. Lefebvre ile Harvey soruna yaklaþýmda bazý açýdan farklýlýklaþmakla beraber Harvey, Lefebvre nin tezlerini þöyle olumlamaktadýr: Tarihin þu döneminde bu tezin tam doðru olmadýðýný söylemek, onun doðru olma sürecinde

7 BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08: Page 5 görüþ veya gelecekte doðru olmayacaðý anlamýna gelmez. Kanýtlar, kentselleþme güçlerinin þiddetle ortaya çýktýklarýný ve dünya tarihi sahnesine egemen olma yolunda olduklarýný göstermektedir. Kentleþme, kapsam olarak küreselleþmiþtir. Kýrsal kesimin kentselleþmesi de hýzla ilerlemektedir. 5 Türkiye Kentlerinde Sermaye Birikimi Kapitalizmin küresel programýna ilk uyum saðlayan ülkelerden biri olan Türkiye, yeni liberal yapýlanma sürecine hýzlý bir biçimde eklemlenmiþ ve yeni liberal politikalarý kapitalist sistemle eþzamanlý olarak uygulamaya sokmuþtur. Türkiye tarihinde yeni sayfa demek olan 1980 ler, Türkiye kentlerinin tarihinde de yeni sayfalar anlamýna gelmektedir dönemindeki Ýthal ikameci iþbölümü, sermaye birikim süreçleri ve sýnýflarýn þekillenmesi açýsýndan bir dönüm noktasýný oluþturduðu gibi; ayný zamanda sermaye ve emeðin, dolayýsýyla nüfusun mekanda yeniden daðýlýmýný getiriyordu. Teknoloji, yatýrým mallarý, ara mallar ithal ediliyor; nihai ürünler, ülkede yabancý-yerli sermaye ortaklýðý ile kentlerde üretiliyordu. Ýnsanlarý ucuz iþgücü, kenti ucuz altyapý aracý olarak deðerlendiren bu kalkýnma modeliyle sermaye birikimi saðlanýyordu. Ýthal ikamesine dayalý, iç piyasaya dönük sermaye birikim tarzý dünya ekonomisinin 1970 lerdeki kriziyle birlikte pek çok az geliþmiþ kapitalist ülkeyi olduðu gibi Türkiye yi de dýþ ödemeler dengesi sorunlarýyla karþý karþýya getirmiþti. Türkiye de 1980 lere kadar uygulanan ithal ikameci ve iç pazarý korumacý sanayileþme modeli 24 Ocak 1980 kararlarý ile terk edilmiþ, ihracatýn teþvik edildiði yeni birikim modeli kabul edilmiþti. Yeni birikim modelini, Gülten Kazgan, ihracatý artýrýrken dýþ borcu ve ithalatý da arttýrdýðý, sanayi ve tarým sektörlerini gerilettiði için ihracata dönük fakirleþtiren büyüme 6 olarak nitelendirmektedir. Ýhracatýn teþvik edildiði yeni sermaye birikimi sürecinde dünya ekonomisiyle bütünleþme gerçekleþiyor ve iç pazar talebi iþçi sýnýfýnýn ve diðer çalýþanlarýn baský altýna alýnmasýyla kýsýlýyordu. Türkiye, dünya ekonomisiyle bütünleþme sürecini 12 Eylül 1980 askeri darbesinin baskýsý, demokratik haklarýn askýya alýndýðý ve özgürlüklerin tamamen ortadan kaldýrýldýðý bir ortamda yaþayacaktý. 12 Eylül sonrasýnda zorla devreye sokulan Ýhracatýn teþvik edildiði yeni birikim modelinde Türkiye sermaye tekellerine her alanda açýlýyor; emperyalist tekellerle iþbirliði içinde iþbirlikçi tekelci burjuvazinin bölgesel yatýrýmlarý geliþiyor; yeni emperyalist iþbölümü gereði, KOBÝ ler, doðrudan küresel üretim zincirine baðlanýyordu sonrasý dönüþümlerin en önemli etkilerinden biri, sanayideki geliþmeyi büyük ölçüde Ýstanbul merkezli büyük sermayenin sürüklemeye baþlamasýydý. Büyük sermayenin yatýrým yeri seçimi, sanayileþen illerin belirlenmesinde en önemli etkendi. Gerek onunla iliþkili küçük ve orta ölçekli sanayi, gerekse diðer sektörler büyük sermaye yatýrýmlarýný izledi. Bu bakýmdan önemli bir geliþme gösteren iller, Kocaeli, Bursa, Adana, Mersin, Tekirdað, Bilecik, Eskiþehir, Çanakkale, Manisa oldu. Yeni kapitalist iþbölümü, tekstil, gýda vb. emek ve hammadde yoðun sektörlere geliþme olanaðý saðladý. Bu sektörlerde saðlanan geliþme, iþgücünün büyük kentlere göre çok daha ucuz olduðu illerdeki yatýrýmlarýn artmasýyla ortaya çýkýyordu. Bu kategoriye giren sermaye kesiminin bir kýsmý Ýstanbul, Ýzmir deki orta ölçekli kesimlerden, bir kýsmý ise Anadolu kentlerinin yerel sermaye kesimlerinden oluþuyordu. Bu illerin baþta gelenleri, Denizli, Gaziantep, Konya, Karaman, Kayseri, Kahramanmaraþ, Edirne, Uþak, Afyon, Çorum, Malatya dýr. Bu iller, ücretlerde Türkiye ortalamasýnýn çok altýnda kalan, kayýt dýþýlýk, kadýn ve çocuk istihdamý da yüksek merkezlerdir den günümüze kadar geçen süreçte Türkiye kentlerinin geliþimini etkileyen en önemli dinamik büyük sermayenin kapitalist kentleþmeden doðan rantlardan daha fazla pay almaya yönelmesidir. Sermayenin finans piyasalarýndan sonra yöneldiði alan kentsel rantlar ve tüketim alanlarý olmuþtur. Marmara Bölgesinde, sanayinin çevre illere göçü eðilimiyle birlikte hizmet sektörü önemli bir geliþme gösteriyor ve Ýstanbul, sanayi kentinden finans kenti ne dönüþüyordu. Ýstanbul, Lefevbre nin dediði gibi, mekanýn kendisinin (meta olarak) üretimine geçildiði bir kent haline geliyordu. Türkiye, 19. yüzyýlýn vahþi kapitalizminde olduðu gibi, mal ve sermaye hareketlerinin her yönüyle serbestleþtiði kapitalist dünya ile bütünleþiyordu. Serbest Bölgeler Kanunu nun (1985 de) çýkarýlmasý, yabancý yatýrýmlar, imar aflarý, kentsel dönüþüm, imar planlama, yerel yönetimler vb. alanýnda yapýlan onlarca yasal düzenlemeyle ranta ve spekülasyona dayalý büyümenin önündeki tüm engeller birer birer ortadan kaldýrýyordu. Toplumsal yapýnýn bir bütün olarak dönüþümünü içeren ve bir dizi toplumsal eþitsizliðe, yoksulluk ve sefalete yol açan bu sömürü, kent mekanlarýnýn da sýnýfsal temelde ayrýlmasýna yol açmaktadýr. Türkiye de tamamen yabancý sermaye giriþi ve dýþ borç açýklarý sayesinde saðlanmýþ olan spekülasyona dayalý ve istihdam yaratmayan büyüme, dünyada yaþanan mali krizin reel sektörü de içine almasýyla birlikte iþten çýkarmalara ve iflaslara yol açabilecek bir sürece doðru ilerlemektedir. Görünen köy kýlavuz istemeyecek kadar açýktýr. Mali kriz ortamýnda en dikkati çeken; 19'uncu yüzyýlda kapitalist ekonominin çözümlemesini yapan ve kapitalist sistemin kendi yarattýðý içsel dinamiklerle bir gün yok olacaðýný söyleyen Marx'ýn "Das Kapital"inin satýþlarýnýn patlamasýdýr. Bugün yaþanan krizle birlikte kapitalizmi sorgulayanlar "Kapitalizmin çökmeye mahkum olduðunu" söyleyen Marx'ý yeniden okumaya baþlamýþlardýr. 1 D. HARVEY, Umut Mekanlarý, Metis yay., Ýstanbul D. HARVEY, Sosyal Adalet ve Þehir, Metis yay., H. LEFEBVRE, La Revolution Urban, Paris D. HARVEY, Sosyal Adalet ve Þehir, Metis yay., a.g.e 6 G. KAZGAN, Ekonomide Dýþa Açýk Büyüme, Altýn Yay, Ýstanbul 1985 Harita ve Kadastro Mühendisi 5

8 BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08: Page 6 görüþ Arsa Düzenlemesi, Yoldan Ýhdas ve DOP Hesabý Erdal Köktürk 6 Ýdari yargý tarafýndan iptal edilen arsa düzenlemelerinin sayýsýndaki artýþ ürkütücü boyutlardadýr. Bu durum, kadastro ve tapu sicilinde önü alýnamaz bir karmaþaya yol açtýðý gibi, harita mühendisliði mesleðine ve harita ve kadastro mühendislerine duyulan güvenin de hýzla azalmasýna sebep olmaktadýr. Arsa düzenlemelerinin idari yargýda iptalini konu alan 2007 yýlýnda bir seminer vermiþ ve seminer notlarý da Odamýz Ýstanbul Þubesi tarafýndan yayýmlanmýþtý. Ayrýntýlý açýklamalarýn yer aldýðý bu yayýnýn adýný tekrarlamakta yarar görüyorum. KÖKTÜRK, Erdal, Arsa Düzenlemeleri ve Yargý Ýliþkisi (18. Maddenin Ýdari Yargýda Ýptali ve Ortaya Çýkan Sorunlar) Semineri (06 Ekim 2007), TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýný, ISBN , 85s, Ýstanbul, Aralýk Bilindiði gibi, tarihli ve 2644 sayýlý Tapu Kanunu nun 21. maddesinde,... köy ve belediye sýnýrlarý içinde kapanmýþ yollarla yol fazlalarý köy veya belediye namýna tescil olunur... denilmektedir. Kapanan yollar ve meydanlar ile ilgili kurallara, 3194 sayýlý Ýmar Yasasý (Madde: 11,17,18); 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Yasasý (Madde: 35); 3402 sayýlý Kadastro Yasasý (Madde: 16); 2634 sayýlý Turizmi Teþvik Yasasý nda da (Madde: 8) yer verilmiþtir. Ýmar, tapu ve kadastro mevzuatýna göre, kapanan yollarýn, düzenlenecek ihdas haritalarý ile tapu kütüðüne baðýmsýz birer parsel olarak kaydedilmeleri ve daðýtým sýrasýnda, imar planýnda isabet ettikleri imar parseline hisselendirilmeleri gerekmektedir. Baðýmsýz inþaata elveriþli olmayanlarýn bitiþiðindeki veya planda isabet ettikleri imar parsellerinin maliklerine paylarý oranýnda satýlmalarý, parsel malikleri satýn almayý kabul etmezlerse, belediyelerin bu kýsýmlarý hisselendirerek izale-i þüyu yoluyla satmalarý gerekmekte; baðýmsýz inþaata elveriþli olanlarýnýn ise, kiþilere ait parsellerin yola giden yerleriyle takas edilmeleri gerekmektedir. Uygulamadan edinilen deneyimler göstermektedir ki, belediyeler, bu gibi yerleri, tek bir yerde toplayarak kendilerine parsel oluþturmak için kullanmaktadýrlar. Harita ve kadastro mühendisleri de, belediyelerin bu hukuka, imar mevzuatýna aykýrý isteklerine ses çýkarmayarak uygulamaya sokmaktadýrlar. Danýþtay, belediyelerin bu yanlýþ ve hukuka aykýrý uygulamalarýna karþý bir refleks geliþtirerek, kapanan yollarýn kamu alanlarýna ayrýlan yerler toplamýndan düþülmesine ve DOPO hesabýnýn buna göre yapýlmasýna karar vermiþ ve ardýndan pek çok kararýyla da bunu içtihada dönüþtürmüþtür. Kuþkusuz, belediyelerin yaptýðý kabul edilemez bir uygulamadýr. Ne yazýk ki, harita ve kadastro mühendisleri de bu yanlýþý tereddütsüz uygulamýþlardýr. Ancak, Danýþtay ýn kararý da, yasada tanýmlanan þekle aykýrýdýr ve imar mevzuatýndaki kurallarla çeliþmektedir. Yargý kararýný ne kadar eleþtirsek de, bu kararýn, belediyelerin yanlýþ ve adaletsiz uygulamalarýna karþý bir önlem olarak ortaya çýktýðýný kabul etmeliyiz. Çünkü, hepimiz biliyoruz ki, ihdas alanlarý, geçmiþte geliþigüzel tespit edilmiþler ve çoðunlukla da Düzenleme Ortaklýk Payý Oraný ný (DOPO) azaltmak ve ayný zamanda belediyelere parsel kazandýrmak için kullanýlmýþlardýr. Arsa düzenlemesi yetkisi, yýllarca, belediyelerce o kadar kötüye kullanýldý ki, sonunda idari yargý bu sürece kararlarýyla müdahale ederek yukarýda açýklamaya çalýþtýðým uygulama ortaya çýktý. Danýþtay ýn kararý doðrultusunda yeni DOP hesabý, kamu alanlarýna ayrýlan yerler toplamýndan kapanan kadastral yollarýn miktarý düþüldükten sonra kalan miktarýn kadastral parsellere bölünmesi sonucu bulunan oranýn uygulanmasý gerektiði þeklinde kesinleþmiþ oldu (Danýþtay 6. Daire, , E. 1994/1986, K. 1994/4142). Eðer, DOPO hesabýnda idari yargý kararýna aykýrý bir hesaplama yapýlmýþsa, bu uygulama tereddütsüz iptal edilmektedir. Ýdari yargýda en çok rastlanan iptal gerekçelerinden biri de, 3194 sayýlý Ýmar Yasasýnýn 18. maddesinin, sayýlý Yasalarla deðiþik 2981 sayýlý Yasanýn 10/b, c ve Ek Madde 1 in birlikte uygulandýðýnýn encümen kararlarýnda sýkça ifade edilmesidir. Belediyeler, gerçekleþtirmek istedikleri amaçta haklý olsalar bile, belli durumlarýn oluþmasý halinde yapacaklarý iþlemlerin usulünü gösteren ve bu konuda yetki veren bir yasa kuralýný, bu durumlar oluþmadan baþka bir amaç için kullanýrlarsa, bu þekil (usul) saptýrmasýdýr ve hukuka aykýrýdýr. Yasanýn amacýndan farklý biçimde ve öngörmediði alanlarda kullanýlmasýyla oluþan þekil saptýrmasýna, 3194 sayýlý Ýmar Yasasýnýn 18. maddesinin, sayýlý Yasalarla deðiþik 2981 sayýlý Yasanýn 10/b, c ve Ek Madde 1 in birlikte uygulandýðýnýn encümen kararlarýnda sýkça ifade edilmesinde göze çarpmaktadýr. Bu durum, idari iþlemin dayanmadýðý yasa ve yönetmelik kurallarýna göre incelenmesi ve deðerlendirilmesi anlamýna gelmektedir ve idare hukuku bakýmýndan bir tür þekil saptýrmasýdýr. Anayasa Mahkemesi de, tarihli ve E. 1966/19, K.1968/25 sayýlý kararýnda, ayný muamelelerin vasfýný tayin için iki ayrý hükmün ayný zamanda bu memlekette yürürlükte olmasý, hukuki bir garabet teþkil eder kararý ile ayný konunun iki ayrý yasa maddesinde ayrý ayrý düzenlenemeyeceðini ve birlikte uygulanamayacaðýný açýklamýþ bulunmaktadýr. Islah imar planý bulunmayan, özel parselasyona tabi tutulmamýþ yerlerde, sayýlý Yasanýn uygulanma kabiliyeti bulunmamaktadýr. Yasada öngörülmemesine karþýn, yalnýzca, paylý mülkiyetin ferdileþtirilerek her paydaþa baðýmsýz bir imar parselinin verilmesini saðlamak amacýyla, konusu ve uygulama alaný bulunmamasýna karþýn, sayýlý Yasanýn 10/c ve Ek 1. maddelerinin, 3194 sayýlý Yasanýn 18. maddesi ile birlikte uygulandýðýnýn belirtilmesi ve buna belediye encümeni kararlarýnda yer verilmesi hukuka aykýrýdýr ve idari yargý tarafýndan tereddütsüz bir iptal nedenidir.

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir Merhabalar, Hiç kuþkusuz geçtiðimiz ayýn gündemini; ulusal ve uluslararasý medyayý aylarca meþgul eden, sonucun nasýl olacaðýna dair bir çok senaryonun tartýþýldýðý, yazýlýp çizildiði, 40 küsur yýllýk

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan G(ö) reve devam Bu saldýrganlýðý durdurun! TTB 54. Büyük Kongresi yapýldý Türk Tabipleri Birliði nin 54. Büyük Kongresi 24-25 Haziran tarihlerinde yapýldý. Seçim sonucunda Etkin Demokratik Türk Tabipleri

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞÇÝ SAÐLIÐI PANELÝ 23 Mayýs 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli ISBN

Detaylı

1 Ýçindekiler 71 10 35 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Nisan - Mayýs 2012 Yýl :13 Sayý : 177 26 64 6 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel Nafi GÜRAL Kütahya ve Yatýrýmlar Kütahya Valisi

Detaylı

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz www.antikapitalist.net Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ 21. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2010-2012 Ocak /2012 ------------------ Ýstanbul Yayýna Hazýrlayan :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

Sempozyum. Kamu Yönetimi Temel Kanunu. Sosyal Devletin Tasfiyesi DÝSK - KESK - TMMOB - TTB. 20 Kasým 2003 ÝTÜ EVÝ - ANKARA

Sempozyum. Kamu Yönetimi Temel Kanunu. Sosyal Devletin Tasfiyesi DÝSK - KESK - TMMOB - TTB. 20 Kasým 2003 ÝTÜ EVÝ - ANKARA Sempozyum Kamu Yönetimi Temel Kanunu Reform Deðil Sosyal Devletin Tasfiyesi DÝSK - KESK - TMMOB - TTB 20 Kasým 2003 ÝTÜ EVÝ - ANKARA ISBN 975-395-712-2 Kapak Tasarýmý: Fahrettin Erdoðan Sayfa Düzeni: Emrah

Detaylı

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı