SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI"

Transkript

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sondajla maden çıkarılan işyerleri ile sondaj işlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren sondajla maden çıkarılan işyerleri ile sondaj işlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine göre düzenlenmiştir. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nı, b) İşyeri: Sondajla maden çıkarma ile her türlü sondaj işlerinin ve yardımcı işlerin yapıldığı tesisler ve binalar ile çalışanlara ait yatıp kalkma yerleri dahil çalışma yerlerinin tümünü, c) Özel risk grubu: Çalışma hayatında karşılaştığı riskler nedeniyle fiziksel, biyolojik ve ruhsal etkilenme düzeyi diğer çalışanlara göre yüksek olan, kadın, çocuk, özürlü, yaşlı, göçmen ve gibi özel korunma altına alınması gereken çalışanları, ç) Sondajla maden çıkarma işleri: - Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması, - Arama amacıyla sondaj yapılması, - Çıkarılan madenlerin, işlenmesi hariç, satışa hazırlanması, - Her türlü sondaj işlerini, ifade eder. İKİNCİ KISIM İşverenin Yükümlülükleri Genel Yükümlülükler MADDE 5 (1) İşyerinde sağlık ve güvenlik kurallarının tesis edilmesi için işveren tarafından aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur. a) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla işyerlerinde;

2 1) Çalışma yerlerini, çalışanların işlerini yaparken kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde ergonomik esaslara uygun olarak tasarlamakla, inşa etmekle, teçhiz etmekle, hizmete almakla, işletmekle, bakımlı bulundurmakla ve organize etmekle, 2) Yapılacak her türlü çalışmanın yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu altında yaptırmakla, 3) Özel riski bulunan işlerin yalnızca konunun uzmanı kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılmasını sağlamakla, 4) Tüm güvenlik talimatlarının çalışanların anlayacağı şekilde olmasını sağlamakla, 5) Yeterli ilk yardım donanımı bulunmasını sağlamakla, 6) Düzenli aralıklarla gerekli güvenlik tatbikatı yapılmasını sağlamakla, 7) Çalışmaya başlamadan önce risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde "sağlık ve güvenlik dokümanı" hazırlanmasını ve işyerinde önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında dokümanın güncellenmesini sağlamakla, 8) Patlama olmasını ve yangın çıkmasını önlemek, patlama ve yangın başlangıçlarını tespit etmek, yayılmasını önlemek ve mücadele etmek, patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek için yapılan işe uygun önlemler almakla, 9) Tehlike anında çalışanların çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlamakla ve kullanıma hazır bulundurmakla, 10) İhtiyaç halinde yardım, kaçma ve kurtarma işlemlerinin derhal uygulamaya konulabilmesi için gerekli uyarı ve diğer iletişim sistemlerini hazır bulundurmakla, 11) Sağlık ve güvenlik yönetim sistemi de dahil olmak üzere çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için alınan önlemleri, bu Yönetmeliğe uygunluğunu sağlamak için, düzenli aralıklarla gözden geçirmekle, 12) Çalışanların ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve periyotta sağlık gözetimlerini yapmakla, sağlık gözetimleri ile ilgili kayıtları tutmakla ve işyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıtları tutmakla yükümlüdür. (2) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda; a) Her işveren, kendi kontrolü altındaki çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak için diğer işverenlerle gerekli koordinasyonu yaparak sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlar ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri işbirliği içinde yapar. b) Asıl işveren ve alt işverenlerin bulunduğu işyerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili hususlar asıl işverence koordine edilerek alt işverenle birlikte yerine getirilir. c) İşveren, risk değerlendirmesi sonucuna göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve teknik nezaretçinin işbirliği ile gerekli yönergelerin hazırlanmasını sağlar. Gebe ve emzikli kadınlar MADDE 6 (1) Dinlenme ve diğer iyileştirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak; gebe ve emzikli çalışanın gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uzanacak şekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayacak şartlar temin edilir. (2) Gebe ve emzikli çalışanlar için Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

3 Özel risk grubu çalışanları MADDE 7 - (1) Özel risk grubu çalışanlarının bulunduğu işyerlerinde bu çalışanların özel durumları dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılır. Bu düzenleme özel risk grubu çalışanlarının doğrudan çalıştığı yerlerde ve özellikle kapılar, geçiş yerleri, merdivenler, duşlar, lavabolar, tuvaletler gibi yerlerde yapılır. İş sağlığı ve güvenliği denetimi MADDE 8 (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması amacıyla iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve teknik nezaretçi koordineli olarak çalışır ve bunlar yaptıkları işlerden birbirlerini haberdar ederler. (2) İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi, risk değerlendirmesi sonuçlarına göre ilgili mevzuata uygun olarak işyerini denetlemek ve denetim sonucundaki tespit, önlem ve önerileri onaylı deftere yazıp imzalamak zorundadırlar. Denetimin yapılmamasından, öneri ve önlemlerin yerine getirilmemesinden işveren sorumludur. ÜÇÜNCÜ KISIM Sondaj İşlerinde Alınması Gereken Önlemler Genel hükümler MADDE 9 - (1) Her türlü sondaj, sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenecek hususlar çerçevesinde hazırlanacak sondaj planına göre yapılır ve plan hazırlanırken sahada yapılmış ve yapılacak olan tüm çalışmalar göz önünde bulundurulur. (2) Sondaj yeri, sondaj ağız borusunun üretimlerden ve faylardan etkilenmeyeceği bir yerde seçilir. (3) Yeterli uzunluktaki sondaj ağız borusu, yüksek basınç vanaları ve diğer parçalar, tahmin edilen su basıncının en az % 30 fazlasına dayanabilecek sağlamlıkta olur. (4) Sondaj ağız borusu, sondaj deliğine yerleştirilip betonlandıktan ve delikle ilgili diğer parçalar da ağız borusuna bağlanarak basınç testi yapıldıktan sonra delme işlemine başlanır. (5) Sondaj yerinde, çalışan sayısına, işin niteliğine, ekipman cinsine, ekipman hacmine ve ekipman sayısına göre ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelik ve miktarda yangın söndürme sistemi bulundurulur. Sondaj sırasında, sondaj civarındaki 15 metre yarıçapında bir alan içerisinde açık alev bulundurulmaz. (6) Sondaj yerinde yeterli miktarda, ani gaz ve su gelirine karşı herhangi bir tehlike anında kullanılmak üzere delik tıkaçları ve devamlı olarak ölçüm yapan ışıklı ve sesli uyarı sistemine sahip gaz ölçüm cihazları (metan, karbonmonoksit ve/veya karbondioksit gibi) bulundurulur. (7) Sondaj ağız borularına bağlı parçalar sökülmeden önce; sondaj deliğindeki hava yönü tespit edilir ve delikten gelen gaz yüzdeleri ölçülür. (8) Sondaj deliğinden gaz geliri olduğu tespit edildiğinde, iş güvenliği uzmanının vereceği talimata kadar ağız borusuna bağlanan parçalar sökülmez. (9) Sondaj tamamlandıktan sonra elde edilen bilgiler, güvenlik rapor defterine kaydedilerek planlara işlenir. Sondaj tamamlandıktan sonra sondaj deliğinin tamamen betonlanması zorunludur.

4 DÖRDÜNCÜ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Kıyılarda ve Denizlerdeki Tesislerde Uygulanacak Asgari Genel Gerekler Sağlamlık ve dayanıklılık MADDE 10 - (1) İşyerleri, risk değerlendirmesi sonucuna göre hazırlanacak sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenecek hususlara uygun muhtemel çevre şartlarına dayanabilecek şekilde tasarlanır, inşa edilir, kurulur, işletilir, kontrol edilir ve sürekli bakımlı tutulur. (2) İşyerleri, kullanım amacına uygun yapıda ve sağlamlıkta olur. Organizasyon MADDE 11 (1) İşyerlerinde tehlikelere karşı uygun korunma sağlanacak şekilde gerekli organizasyon yapılır. (2) Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmamak için işyerindeki tehlikeli maddeler veya atıklar uzaklaştırılır veya kontrol altında tutularak işyerinin her zaman temiz ve düzenli bir durumda olması sağlanır. (3) Çalışma yerleri, çalışanların işlerini kolayca yapabilmeleri için ergonomik esaslara uygun şekilde tasarlanır ve kurulur. (4) Özel tehlike bulunan alanlar sınırlandırılır ve gerekli uyarı işaretleri konulur. Sorumlu personel ve kalifiye çalışan MADDE 12 - (1) Her işyerinde işveren tarafından atanmış, çalışanlar çalıştığı sürece görev yapacak yeterli beceri ve uzmanlığa sahip sorumlu bir kişi bulundurulur. Yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olması halinde işverenin kendisi bu sorumluluğu üstlenebilir. (2) Her işyerinde yapacağı işin gerektirdiği mesleki eğitim ve yeterliliğe sahip kalifiye çalışan bulundurulur. Gözetim MADDE 13 - (1) Yapılan tüm çalışmalarda, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasının sağlanması için işveren veya işveren vekili tarafından atanan, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip kişilerce gerekli gözetim yapılır. Yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olmak şartıyla bu gözetimi işverenin kendisi üstlenebilir. Bilgilendirme ve eğitim MADDE 14 - (1) Çalışanlara, sağlık ve güvenliklerini sağlayabilmeleri için ilgili mevzuata uygun yapılacak işin gerektirdiği yeterli bilgi, talimat ve eğitim verilir ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanır. (2) İşveren, çalışanlara verilen talimatların kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmalarını önleyecek şekilde kolay anlaşılır olmasını sağlar.

5 Yazılı talimatlar MADDE 15 - (1) Her işyeri için çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması ve iş ekipmanının güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli kuralları belirleyen yazılı talimatlar hazırlanır. (2) Talimatlar, acil durum ekipmanının kullanımına ve işyerinde veya işyeri yakınındaki herhangi bir acil durumda nasıl hareket edileceğine ilişkin bilgileri de içermelidir. Güvenli çalışma yöntemleri ve çalışma izni MADDE 16 - (1) Her işyerinde ya da her işte güvenli çalışma yöntemleri uygulanması zorunludur. Yapılacak işler, bu işleri yapacak kişiler ve alınması gerekli önlemler risk değerlendirmesi sonucuna göre sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilir. (2) Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, hem tehlikeli işlerin yapılmasında, hem de diğer işlerle etkileşmesi sonucu ciddi tehlikelere neden olabilecek işlerin yapılmasında bir çalışma izni sistemi uygulanır. (3) Yapılacak işten önce, iş sırasında ve iş bitiminde uyulacak koşullar ve alınacak önlemleri belirten çalışma izni, çalışmaya başlanmadan önce yetkili bir kişi tarafından yazılı olarak verilir. Mekanik ve elektrikli ekipman ve tesisler MADDE 17 (1) Mekanik ve elektrikli ekipmanın seçimi, kurulması, hizmete alınması, işletilmesi ve bakımında, çalışanların sağlık ve güvenliği için, bu Yönetmelik hükümleri ile Makine Emniyeti Yönetmeliği ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır. (2) Gazların, buharların veya buharlaşabilen sıvıların alev alarak tutuşması sonucu yangın veya patlama riski olan bir ortamda kullanılacak iş ekipmanı, bu tür ortamlarda kullanmaya uygun özellikte olmalıdır. (3) İş ekipmanı, gerektiğinde uygun koruma tertibatları ve arıza durumunda ekipmanın güvenli kalmasını sağlayacak sistemler ile donatılır. (4) Mekanik ve elektrikli iş ekipmanları ile tesisler, sağlam, eksiksiz, tesislerin gücü ve boyutları kullanım amacına uygun olur. (5) Mekanik ve elektrikli ekipman ile tesislerin düzenli bir şekilde kontrolü, bakımı ve gerektiğinde testleri için uygun plan yapılır. (6) Ekipmanların ve tesislerin bütün kısımlarının kontrol, bakım ve testleri yetkili uzman kişiler tarafından yapılır. (7) Yapılan kontrol ve testlerle ilgili kayıt tutulur ve bu kayıtlar uygun şekilde saklanır. (8) Kullanılması gerekli güvenlik ekipmanı her zaman bakımlı ve kullanıma hazır durumda bulundurulur. Bakım, yapılan iş dikkate alınarak yapılır. Kuyuların kontrolü MADDE 18 (1) Sondaj kuyusu açılması işlemleri sırasında kullanılmak üzere, püskürme gibi risklerden korunmak için uygun kontrol ekipmanı bulundurulur. Bu ekipmanların dağılımında, açılan kuyular ve yürütülen işlemler dikkate alınır. Patlama riski ve zararlı ortam havasına karşı korunma MADDE 19 (1) Ortam havasında sağlığa zararlı ve/veya patlayıcı maddelerin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve bu maddelerin konsantrasyonunun ölçülmesi için gerekli tedbirler alınır.

6 (2) Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, elektrikli sistemler ve içten patlamalı motorların gücünü otomatik olarak kesen aygıtlar, belirlenmiş yerlerdeki gaz birikimlerini otomatik ve devamlı olarak ölçen kontrol aygıtları ve otomatik alarm sistemleri sağlanır. (3) Otomatik ölçüm sonuçları sağlık ve güvenlik dokümanında öngörüldüğü şekilde kayıt altına alınır ve saklanır. Zararlı ortam havasından korunma MADDE 20 (1) Zararlı maddelerin ortam havasına karıştığı veya karışabileceği yerlerde, çalışanların risk altında olmasını önleyecek şekilde zararlı maddeleri ortam havasından uzaklaştıracak nitelik ve kapasitede sistemler kurulur. (2) Bu önlemlerle ilgili uygulanan sistem, çalışanların risk altında olmasını önleyecek şekilde zararlı maddeleri ortam havasından uzaklaştıracak kapasitede olur. (3) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak şartı ile çalışanların zararlı ortam havasına maruz kalabilecekleri yerlerde yeterli sayıda uygun solunum ve canlandırma ekipmanı bulundurulur. (4) Bu yerlerde bu ekipmanı kullanabilecek eğitime sahip yeterli sayıda çalışan bulundurulur. Bu ekipman uygun yerlerde saklanır ve korunur. (5) Ortam havasında hidrojen sülfür veya diğer zehirli gazların bulunduğu veya bulunabileceği yerlerde, alınan önlemler ve mevcut koruyucu donanımla ilgili detayları içeren bir koruma planı hazır bulundurulur. Patlama risklerinden korunma MADDE 21 (1) Patlayıcı ortam oluşmasına ve patlayıcı gazların birikmesine karşı gerekli tüm önlemler alınır. (2) Patlama riski bulunan yerlerde, patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek için gerekli tüm önlemler alınır. (3) Alınması gerekli önlem ve kullanılacak ekipmanı ayrıntılı olarak belirten patlamadan korunma dokümanı hazırlanır. Acil çıkış yolları MADDE 22 (1) İşyerinde, acil çıkış yolları, İşyerlerinde Acil Durum Planı Yangınla Mücadele İlkyardım ve Tahliye Hakkında Yönetmelik ile Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinin gerektirdiği şartlara göre düzenlenir, donatılır, işaretlenir ve çalışanlar bu konularda eğitilir ve bilgilendirilir. Kapalı işyerlerinin havalandırılması MADDE 23 (1) Kapalı işyerlerinde, çalışma şekli, işin niteliği ve yapılan iş dikkate alınarak çalışanların, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması sağlanır. (2) Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır. (3) Havalandırma sisteminin çalışmaması, çalışanların sağlığı yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren uyarı sistemi bulundurulur. (4) Suni havalandırma sistemlerinde hava akımı, çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde olur. Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıklar derhal uygun bir şekilde atılır.

7 Ortam Sıcaklığı MADDE 24 - (1) Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olmalıdır. (2) Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, bekleme yerleri, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım birimleri kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta olmalıdır. (3) İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencereler, çatı aydınlatmaları ve cam kısımlar güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olur. Zeminler, duvarlar, tavanlar ve çatılar MADDE 25 - (1) İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir şekilde olur, tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulundurulmaz. (2) İşyerinde yapılan işin niteliği ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınarak işyeri bölümleri ısıya karşı uygun şekilde yalıtılmış olur. (3) İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları, duvarlar ve tavan, uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli malzemeden yapılmış olur. (4) İşyeri binaları, avlular, geçitler, yollar veya benzeri yerlerde bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler; güvenli malzemeden yapılır, açık bir şekilde işaretlenir veya çarpma ve kırılmaya karşı uygun şekilde korunur. (5) Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, güvenli çalışmayı sağlayacak ekipman olmadan izin verilmez. (6) Taban ve asma katların döşemeleri, üzerine konulacak makine, araç gereç ve benzeri malzeme ile orada çalıştırılacak çalışanların ağırlığına dayanabilecek şekilde yapılır. Doğal ve suni aydınlatma MADDE 26 - (1) Çalışanların sağlık ve güvenliği için; a) işyerinin yeteri kadar aydınlık olması, b) işyerlerinin mümkün olduğunca yeterli doğal ışık alması, c) işyerinde hava şartları göz önünde bulundurularak suni aydınlatma sağlanır. (2) Çalışılan yerlerdeki ve geçitlerdeki aydınlatma tesisatı, çalışanlar için tehlike oluşturmayacak tipte olur ve yerleştirilir. (3) Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulundurulur. (4) Aydınlatma tesisatı; işlemlerin kontrol ve kumanda edildiği alanların, kaçış yollarının, yükleme alanlarının ve tehlikeli alanların, sürekli aydınlık olmasını sağlayacak şekilde yapılır. (5) Aydınlatma, çalışmaların sürekli olmadığı işyerlerinde, çalışanların bulunduğu sürece yapılır. Pencereler Madde 27 (1) Pencereler, tavan pencereleri ve havalandırma araçları; a) açılıp kapanması, ayarlanması ve sabitleştirilmesi güvenli olacak şekilde dizayn edilir ve yapılır. b) açık olduklarında, çalışanlar için herhangi bir tehlike arz etmeyecek şekilde yerleştirilmiş olur. (2) Pencereler ve tavan pencereleri, risk yaratmayacak şekilde temizlenebilir olmalıdır.

8 Kapılar ve girişler MADDE 28 - (1) Kapılar ve girişlerin yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları malzemeler, kullanıldıkları odalara, alanlara, kullanım amaçlarına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olur. (2) Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenir. (3) Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya karşı tarafın görülmesini sağlayan saydam kısımları bulunur. (4) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike yaratmaz ve güvenli malzemeden yapılır veya kırılmalara karşı korunur. (5) Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve istenmeyen şekilde devrilmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunur. (6) Yukarı doğru açılan kapılarda istenmeyen şekilde aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunur. (7) Kaçış yollarında bulunan kapılar uygun şekilde işaretlenir ve yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olmalıdır. (8) Araçların geçtiği geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş kapıları bulunur ve bu kapılar açıkça işaretlenir ve önlerinde hiçbir engel bulunmaz. (9) Mekanik kapılar ve girişler çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak şekilde çalışır. Bu kapılarda kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir, acil durdurma cihazları bulunur ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılır, açılır olmaması durumunda kapılar el ile de açılabilir özellikte olmalıdır. (10) Herhangi bir yere girişi engellemek için zincir veya benzeri araçlar kullanıldığında, bunlar açıkça görülebilir olmalı ve buralara yasaklama veya uyarıyı belirten uygun işaretler konmalıdır. Ulaşım yolları Madde 29 - (1) Çalışma yerleri güvenli bir şekilde ulaşabilir ve acil bir durumda hızlı ve güvenli bir şekilde terk edilebilir olmalıdır. (2) Merdivenler, yükleme platform ve rampaları da dahil bütün ulaşım yolları, yayalar veya araçlar için kolay, güvenli ve uygun geçişi sağlayacak ve yakınındaki çalışanları tehlikeye atmayacak şekilde hesaplanır, boyutlandırılır ve yerleştirilir. (3) Yayaların kullandığı ve/veya araçlarla malzeme taşımada kullanılan yollar, kullanıcı sayısına ve işyerinde yapılan işin özelliğine uygun boyutlarda olur. Malzeme taşınan yollarda yayalar için yeterli güvenlik mesafesi bırakılır. (4) Araç trafiğine açık yollar ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe bulundurulur. (5) Çalışanların korunması için araç yolları ve geçişler açıkça görülebilir şekilde işaretlenir. Tehlikeli alanlar Madde 30 - (1) Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya çalışanların düşmesi de dahil risk bulunan tehlikeli alanlara, görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenir. (2) Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için gerekli önlemler alınır. (3) Tehlikeli alanlar açıkça görülebilir şekilde işaretlenir.

9 Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi - çalışma yerinde hareket serbestliği MADDE 31 - (1) Çalışma yerinin taban alanı, yüksekliği ve hava hacmi, çalışanların rahat çalışmaları, sağlık ve güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri için yeterli olmalıdır. (2) Çalışanın işini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi ve işini güvenli bir şekilde yapabilmesi için yeterli serbest alan bulundurulur. Dinlenme yerleri MADDE 32 - (1)Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanır. İş aralarında uygun dinlenme imkanı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz. (2) Dinlenme yerleri yeteri kadar geniş olur ve buralarda çalışanlar için yeterli sayıda ergonomik oturma yerleri ve masalar bulundurulur. (3) Çalışma süresince, işin gereği olarak düzenli olarak ve sık ara veriliyorsa ve ayrı bir dinlenme yeri yoksa, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde, bu aralarda çalışanların dinlenebileceği uygun yerler sağlanır. Açık alandaki çalışmalar MADDE 33 - (1) İşyerindeki açık çalışma yerleri, yollar ve çalışanların kullandığı diğer açık alanlar, yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. (2) Açık çalışma alanları gün ışığının yeterli olmadığı hallerde uygun şekilde aydınlatılır. (3) Açık alanda yapılan çalışmalarda aşağıdaki düzenlemeler yapılır; a) Çalışanlar, olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunur. b) Çalışanlar, zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilerden korunur. c) İşyeri, çalışanların herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk edebileceği veya kısa sürede yardım alabileceği şekilde düzenlenir. ç) Çalışanların kayma ve düşmelerini önlemek için tedbirler alınır. İKİNCİ BÖLÜM Kıyılardaki Tesislerde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler Yangından korunma MADDE 34 (1) Sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenmiş olan kaynaklardan yangın başlaması ve yayılmasına karşı işyerinin planlanması, kurulması, donatılması, işletmeye alınması ve bakımında gerekli tedbirler alınır. Yangınla hızlı ve etkili mücadele için gerekli önlemler alınır. (2) İşyerleri, uygun yangın söndürme ekipmanı ve gereken hallerde yangın dedektorleri ve alarm sistemleri ile donatılır. (3) Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanları, kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olur ve gerektiğinde zarar görme ihtimaline karşı korunur. Yangından korunma, yangın başlangıcını ve yayılmasını tespit ve yangınla mücadele konusunda alınacak önlemlerle ilgili detayları içeren yangından korunma planı işyerinde çalışılan yerlerde bulundurulur. (4) Yangınla mücadele ekipmanı, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde işaretlenir.

10 Acil durumlarda uzaktan kumanda MADDE 35 (1) Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülen iş ekipmanının, herhangi bir acil durumda, uygun bir yerden, uzaktan kumanda edilebilmesi mümkün olmalıdır. (2) Bu tür ekipman, sondaj kuyularını, tesis ve boru hatlarını izole edecek ve kapatacak sisteme sahip olacaktır. Genel ve Acil Durum Haberleşme Sistemi MADDE 36 - (1) Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, çalışan bulunan her işyerinde; a) İşyerinin insan bulunan bütün bölümlerine alarm işaretini iletebilecek kapasiteye sahip sesli veya ışıklı sistem, b) İşyerinin çoğu zaman çalışan bulunan bütün kısımlarından açıkça işitilebilecek kapasiteye sahip sesli sistem bulunmalıdır. (2) Alarm kumandaları uygun yerlerde bulunur. (3) Normal olarak insanların bulunmadığı yerlerde, çalışanların kullanabilecekleri uygun haberleşme sistemi bulundurulur. Güvenli toplanma yerleri ve isim listesi MADDE 37 - (1) Sağlık ve güvenlik dokümanında, güvenli toplanma yerleri belirlenir, buralarda çalışanların isim listesi bulunur ve toplanma yerlerinde yapılması gereken işler belirlenir. Tahliye ve kaçış MADDE 38 - (1) Çalışanlar, herhangi bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitilir. (2) Kurtarma ekipmanı, kolayca ulaşılabilir uygun yerlerde kullanıma hazır durumda bulundurulur. (3) Kaçışın zor olduğu, zaman aldığı ve solunduğunda sağlığa zararlı havanın oluştuğu veya oluşabileceği yerlerde, işyerinde kullanıma hazır, temiz hava sağlayan taşınabilir solunum cihazları bulundurulur. Güvenlik tatbikatları MADDE 39 (1) İşyerlerinde sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen kriterler doğrultusunda, acil durum ekipmanının kullanılması veya işletilmesi de dahil acil durumlarda özel görevi bulunan çalışanların eğitim ve becerilerinin geliştirilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla düzenli aralıklarla güvenlik tatbikatları yapılır. (2) Görevli çalışanlara, uygun yerlerde, bu ekipmanların doğru bir şekilde kullanılması veya işletilmesi hususunda da tatbikat yaptırılır. Soyunma yerleri, elbise dolapları MADDE 40 - (1) Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri bulundurulur. (2) Çalışmaları sırasında özel iş elbiseleri giymek zorunda olan çalışanlar için uygun soyunma yerleri sağlanır. Soyunma yerleri kolaylıkla ulaşılabilir yerlerde ve yeterli büyüklükte olur ve buralarda oturma yerleri bulunur. (3) Soyunma odaları yeterli genişlikte olur ve burada her çalışan için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunur.

11 (4) Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde çalışanlara, iş elbiseleri ile harici elbiselerini ayrı yerlerde saklayabilmeleri için iki bölmeli veya iki ayrı elbise dolabı verilir. (5) Islak iş elbiselerinin kurutulabilmesi için gerekli imkânlar sağlanır. (6) Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer sağlanır. Duş, Tuvalet ve Lavabolar MADDE 41 (1) Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı uygun nitelik ve hijyen koşullarına sahip yeterli sayıda duş tesisleri yapılır. (2) Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerekiyorsa akar sıcak suyu da bulunan lavabolar bulundurulur. (3) Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay bağlantı sağlanır. (4) Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerlerine yakın yerlerde erkek ve kadınlar için ayrı ayrı yeterli sayıda hijyenik tuvalet ve lavabo bulundurulur. İlk yardım birimleri ve ekipmanı MADDE 42 - (1) İşyerlerinde Acil Durum Planı Yangınla Mücadele İlkyardım ve Tahliye Hakkında Yönetmelikteki hususlar saklı kalmak koşuluyla işyerinde gerekli niteliklere sahip bir veya birden fazla ilk yardım birimi bulundurulur. (2) İlkyardım birimleri Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. (3) Kaza halinde yapılacak işleri belirten anlaşılır şekilde yazılmış ilk yardım talimatı ilkyardım birimlerinin kolay görünecek yerine asılır. (4) İlk yardım birimleri yapılan işin niteliğine uygun ilkyardım malzeme ve ekipmanı ile donatılır ve sedyeler kolay erişilebilir yerlerde bulunur. (5) Ayrıca, çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde kolay erişilebilir şekilde ilkyardım ekipmanı bulundurulur. Ulaşım yolları MADDE 43 - (1) Motorlu taşıtların çalışma sahalarına girmesi durumunda, trafik kurallarına uygun gerekli düzenleme yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denizlerdeki Tesislerde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler Genel hususlar MADDE 44 - (1) Bu tür işyerleri için işveren, hem olağan hem de olağanüstü durumlarda çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak üzere alınması gerekli tüm önlemlerin sağlık ve güvenlik dokümanında yer almasını sağlar. (2) Bu amaçla, sağlık ve güvenlik dokümanında; a) Çalışanların sağlık ve güvenliği için ciddi sonuçlar doğuracak kazalara neden olabilecek, birbirleriyle bağlantılı olarak yürütülen işler de dahil, işyeri ile ilgili özel tehlike kaynakları, b) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen özel tehlike kaynakları ile ilgili risk değerlendirmesi,

12 c) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kazaların önlenmesi, yayılmasının sınırlandırılması ve acil durumlarda işyerinin tahliyesinin uygun ve kontrollü bir şekilde yapılması için alınmış olan önlemler, ç) Yönetim sisteminin, olağan ve olağanüstü durumlarda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerin hükümlerine uygun yapıldığını gösteren hususlar yer alır. (3) İşveren, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlerin her aşamasının planlanması ve uygulanmasında, sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen prosedür ve düzenlemelere uyar. Yangından korunma MADDE 45 - (1) Yangından korunma, yangının algılanması ve yangınla ve yangının yayılması ile mücadele konusunda, sağlık ve güvenlik dokümanında belirtildiği şekilde gerekli önlemler alınır. (2) Mümkün olduğu durumlarda, riskli alanlar yangın duvarları ile ayrılır. (3) Sağlık ve güvenlik dokümanında riskli olarak belirlenen tüm yerler, uygun yangın algılama ve yangından korunma, yangınla mücadele ve alarm sistemleri ile donatılır. (4) Bu sistemler en az aşağıdakileri kapsar; a) Yangın algılama sistemleri, b) Yangın alarmları, c) Yangın için ana su borusu, ç) Yangın vanaları ve hortumları, d) Basınçlı su sistemleri ve göstergeleri, e) Otomatik sprink sistemleri, f) Gazlı söndürme sistemleri, g) Köpük sistemleri, ğ) Taşınabilir yangın söndürücüler, h) İtfaiyeci ekipmanı. (5) Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanları, kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olur ve gerektiğinde zarar görme ihtimaline karşı korunur. (6) Yangının algılanması, yangınla ve yangının yayılması ile mücadele konusunda alınacak önlemlerle ilgili detayları içeren yangından korunma planı işyerinde bulundurulur. (7) Acil durum sistemleri diğer sistemlerden ayrılmış olmalı veya bu mümkün değil ise acil durumlarda işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamak üzere kazalara karşı korunmuş olmalıdır. Gerektiğinde bu sistemlerin yedeği bulundurulur. (8) Yangınla mücadele ekipmanı, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde işaretlenir. Bu işaretler uygun yerlere konulur ve kalıcı olur. Acil durumlarda uzaktan kumanda MADDE 46 - (1) Sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen hususlara göre acil durumlar için uzaktan kumanda sistemi kurulur. Bu sistem, acil durumlarda kullanılmak üzere, uygun yerlerde bulunan kumanda yerlerinde ve gerekiyorsa toplanma yerleri ile tahliye istasyonlarında da bulunur. (2) Uzaktan kumanda ekipmanı, en az, havalandırma sistemlerine, tutuşmaya neden olabilecek ekipmanın acil olarak kapatma sistemine, parlayıcı sıvı ve gaz çıkışını önleyecek sisteme, yangından korunma sistemlerine ve sondaj kuyusu kontrol sistemine, uzaktan kumanda edebilecek özellikte olur. Genel ve acil durum haberleşme sistemi MADDE 47 - (1) Sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen hususlara göre, çalışan bulunan her işyerinde;

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği* (*21/02/2004 tarih ve 25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren maden işyerlerini kapsar. 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 17 Temmuz 2013 Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir. 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 6 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELĐK ĐKĐNCĐ BÖLÜM

YÖNETMELĐK ĐKĐNCĐ BÖLÜM 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ BĐNA VE EKLENTĐLERĐNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĐŞYERĐ BĐNA VE EKLENTĐLERĐNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĐŞYERĐ BĐNA VE EKLENTĐLERĐNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ĐŞYERĐ BĐNA VE EKLENTĐLERĐNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Detaylı

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerin İlişkin Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerin İlişkin Yönetmelik Çalışma Hayatı ile İlgili Mevzuat >> İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerin İlişkin Yönetmelik (10/2/2004 tarihli, 25369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II HÜSEYİN ÖNDER Maden Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi onderhus@gmail.com 0.532.5071803 1 Yeraltı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 0001: Amaç (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari

Detaylı

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, yapı

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1. Tanımlar - Mevzuat 1.1 Tanımlar: İşyeri: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya

Detaylı

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 Ülkemizin İş Güvenliği Konusunda Yeri Türkiye de her iş saatinde 32 iş kazası gerçekleşmektedir. Her 80 dakikada bir işçi sürekli iş göremez duruma gelmektedir. Her 2

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Temmuz 2013 69471265-305-6367

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK 17 Temmuz 2013 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Sayısı 28741 Resmi Gazete Tarihi 20.08.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28741 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ağustos 2013 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ağustos 2013 69471265-305-7351

Detaylı