SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI"

Transkript

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sondajla maden çıkarılan işyerleri ile sondaj işlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren sondajla maden çıkarılan işyerleri ile sondaj işlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine göre düzenlenmiştir. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nı, b) İşyeri: Sondajla maden çıkarma ile her türlü sondaj işlerinin ve yardımcı işlerin yapıldığı tesisler ve binalar ile çalışanlara ait yatıp kalkma yerleri dahil çalışma yerlerinin tümünü, c) Özel risk grubu: Çalışma hayatında karşılaştığı riskler nedeniyle fiziksel, biyolojik ve ruhsal etkilenme düzeyi diğer çalışanlara göre yüksek olan, kadın, çocuk, özürlü, yaşlı, göçmen ve gibi özel korunma altına alınması gereken çalışanları, ç) Sondajla maden çıkarma işleri: - Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması, - Arama amacıyla sondaj yapılması, - Çıkarılan madenlerin, işlenmesi hariç, satışa hazırlanması, - Her türlü sondaj işlerini, ifade eder. İKİNCİ KISIM İşverenin Yükümlülükleri Genel Yükümlülükler MADDE 5 (1) İşyerinde sağlık ve güvenlik kurallarının tesis edilmesi için işveren tarafından aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur. a) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla işyerlerinde;

2 1) Çalışma yerlerini, çalışanların işlerini yaparken kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde ergonomik esaslara uygun olarak tasarlamakla, inşa etmekle, teçhiz etmekle, hizmete almakla, işletmekle, bakımlı bulundurmakla ve organize etmekle, 2) Yapılacak her türlü çalışmanın yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu altında yaptırmakla, 3) Özel riski bulunan işlerin yalnızca konunun uzmanı kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılmasını sağlamakla, 4) Tüm güvenlik talimatlarının çalışanların anlayacağı şekilde olmasını sağlamakla, 5) Yeterli ilk yardım donanımı bulunmasını sağlamakla, 6) Düzenli aralıklarla gerekli güvenlik tatbikatı yapılmasını sağlamakla, 7) Çalışmaya başlamadan önce risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde "sağlık ve güvenlik dokümanı" hazırlanmasını ve işyerinde önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında dokümanın güncellenmesini sağlamakla, 8) Patlama olmasını ve yangın çıkmasını önlemek, patlama ve yangın başlangıçlarını tespit etmek, yayılmasını önlemek ve mücadele etmek, patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek için yapılan işe uygun önlemler almakla, 9) Tehlike anında çalışanların çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlamakla ve kullanıma hazır bulundurmakla, 10) İhtiyaç halinde yardım, kaçma ve kurtarma işlemlerinin derhal uygulamaya konulabilmesi için gerekli uyarı ve diğer iletişim sistemlerini hazır bulundurmakla, 11) Sağlık ve güvenlik yönetim sistemi de dahil olmak üzere çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için alınan önlemleri, bu Yönetmeliğe uygunluğunu sağlamak için, düzenli aralıklarla gözden geçirmekle, 12) Çalışanların ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve periyotta sağlık gözetimlerini yapmakla, sağlık gözetimleri ile ilgili kayıtları tutmakla ve işyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıtları tutmakla yükümlüdür. (2) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda; a) Her işveren, kendi kontrolü altındaki çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak için diğer işverenlerle gerekli koordinasyonu yaparak sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlar ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri işbirliği içinde yapar. b) Asıl işveren ve alt işverenlerin bulunduğu işyerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili hususlar asıl işverence koordine edilerek alt işverenle birlikte yerine getirilir. c) İşveren, risk değerlendirmesi sonucuna göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve teknik nezaretçinin işbirliği ile gerekli yönergelerin hazırlanmasını sağlar. Gebe ve emzikli kadınlar MADDE 6 (1) Dinlenme ve diğer iyileştirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak; gebe ve emzikli çalışanın gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uzanacak şekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayacak şartlar temin edilir. (2) Gebe ve emzikli çalışanlar için Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

3 Özel risk grubu çalışanları MADDE 7 - (1) Özel risk grubu çalışanlarının bulunduğu işyerlerinde bu çalışanların özel durumları dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılır. Bu düzenleme özel risk grubu çalışanlarının doğrudan çalıştığı yerlerde ve özellikle kapılar, geçiş yerleri, merdivenler, duşlar, lavabolar, tuvaletler gibi yerlerde yapılır. İş sağlığı ve güvenliği denetimi MADDE 8 (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması amacıyla iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve teknik nezaretçi koordineli olarak çalışır ve bunlar yaptıkları işlerden birbirlerini haberdar ederler. (2) İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi, risk değerlendirmesi sonuçlarına göre ilgili mevzuata uygun olarak işyerini denetlemek ve denetim sonucundaki tespit, önlem ve önerileri onaylı deftere yazıp imzalamak zorundadırlar. Denetimin yapılmamasından, öneri ve önlemlerin yerine getirilmemesinden işveren sorumludur. ÜÇÜNCÜ KISIM Sondaj İşlerinde Alınması Gereken Önlemler Genel hükümler MADDE 9 - (1) Her türlü sondaj, sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenecek hususlar çerçevesinde hazırlanacak sondaj planına göre yapılır ve plan hazırlanırken sahada yapılmış ve yapılacak olan tüm çalışmalar göz önünde bulundurulur. (2) Sondaj yeri, sondaj ağız borusunun üretimlerden ve faylardan etkilenmeyeceği bir yerde seçilir. (3) Yeterli uzunluktaki sondaj ağız borusu, yüksek basınç vanaları ve diğer parçalar, tahmin edilen su basıncının en az % 30 fazlasına dayanabilecek sağlamlıkta olur. (4) Sondaj ağız borusu, sondaj deliğine yerleştirilip betonlandıktan ve delikle ilgili diğer parçalar da ağız borusuna bağlanarak basınç testi yapıldıktan sonra delme işlemine başlanır. (5) Sondaj yerinde, çalışan sayısına, işin niteliğine, ekipman cinsine, ekipman hacmine ve ekipman sayısına göre ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelik ve miktarda yangın söndürme sistemi bulundurulur. Sondaj sırasında, sondaj civarındaki 15 metre yarıçapında bir alan içerisinde açık alev bulundurulmaz. (6) Sondaj yerinde yeterli miktarda, ani gaz ve su gelirine karşı herhangi bir tehlike anında kullanılmak üzere delik tıkaçları ve devamlı olarak ölçüm yapan ışıklı ve sesli uyarı sistemine sahip gaz ölçüm cihazları (metan, karbonmonoksit ve/veya karbondioksit gibi) bulundurulur. (7) Sondaj ağız borularına bağlı parçalar sökülmeden önce; sondaj deliğindeki hava yönü tespit edilir ve delikten gelen gaz yüzdeleri ölçülür. (8) Sondaj deliğinden gaz geliri olduğu tespit edildiğinde, iş güvenliği uzmanının vereceği talimata kadar ağız borusuna bağlanan parçalar sökülmez. (9) Sondaj tamamlandıktan sonra elde edilen bilgiler, güvenlik rapor defterine kaydedilerek planlara işlenir. Sondaj tamamlandıktan sonra sondaj deliğinin tamamen betonlanması zorunludur.

4 DÖRDÜNCÜ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Kıyılarda ve Denizlerdeki Tesislerde Uygulanacak Asgari Genel Gerekler Sağlamlık ve dayanıklılık MADDE 10 - (1) İşyerleri, risk değerlendirmesi sonucuna göre hazırlanacak sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenecek hususlara uygun muhtemel çevre şartlarına dayanabilecek şekilde tasarlanır, inşa edilir, kurulur, işletilir, kontrol edilir ve sürekli bakımlı tutulur. (2) İşyerleri, kullanım amacına uygun yapıda ve sağlamlıkta olur. Organizasyon MADDE 11 (1) İşyerlerinde tehlikelere karşı uygun korunma sağlanacak şekilde gerekli organizasyon yapılır. (2) Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmamak için işyerindeki tehlikeli maddeler veya atıklar uzaklaştırılır veya kontrol altında tutularak işyerinin her zaman temiz ve düzenli bir durumda olması sağlanır. (3) Çalışma yerleri, çalışanların işlerini kolayca yapabilmeleri için ergonomik esaslara uygun şekilde tasarlanır ve kurulur. (4) Özel tehlike bulunan alanlar sınırlandırılır ve gerekli uyarı işaretleri konulur. Sorumlu personel ve kalifiye çalışan MADDE 12 - (1) Her işyerinde işveren tarafından atanmış, çalışanlar çalıştığı sürece görev yapacak yeterli beceri ve uzmanlığa sahip sorumlu bir kişi bulundurulur. Yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olması halinde işverenin kendisi bu sorumluluğu üstlenebilir. (2) Her işyerinde yapacağı işin gerektirdiği mesleki eğitim ve yeterliliğe sahip kalifiye çalışan bulundurulur. Gözetim MADDE 13 - (1) Yapılan tüm çalışmalarda, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasının sağlanması için işveren veya işveren vekili tarafından atanan, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip kişilerce gerekli gözetim yapılır. Yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olmak şartıyla bu gözetimi işverenin kendisi üstlenebilir. Bilgilendirme ve eğitim MADDE 14 - (1) Çalışanlara, sağlık ve güvenliklerini sağlayabilmeleri için ilgili mevzuata uygun yapılacak işin gerektirdiği yeterli bilgi, talimat ve eğitim verilir ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanır. (2) İşveren, çalışanlara verilen talimatların kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmalarını önleyecek şekilde kolay anlaşılır olmasını sağlar.

5 Yazılı talimatlar MADDE 15 - (1) Her işyeri için çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması ve iş ekipmanının güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli kuralları belirleyen yazılı talimatlar hazırlanır. (2) Talimatlar, acil durum ekipmanının kullanımına ve işyerinde veya işyeri yakınındaki herhangi bir acil durumda nasıl hareket edileceğine ilişkin bilgileri de içermelidir. Güvenli çalışma yöntemleri ve çalışma izni MADDE 16 - (1) Her işyerinde ya da her işte güvenli çalışma yöntemleri uygulanması zorunludur. Yapılacak işler, bu işleri yapacak kişiler ve alınması gerekli önlemler risk değerlendirmesi sonucuna göre sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilir. (2) Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, hem tehlikeli işlerin yapılmasında, hem de diğer işlerle etkileşmesi sonucu ciddi tehlikelere neden olabilecek işlerin yapılmasında bir çalışma izni sistemi uygulanır. (3) Yapılacak işten önce, iş sırasında ve iş bitiminde uyulacak koşullar ve alınacak önlemleri belirten çalışma izni, çalışmaya başlanmadan önce yetkili bir kişi tarafından yazılı olarak verilir. Mekanik ve elektrikli ekipman ve tesisler MADDE 17 (1) Mekanik ve elektrikli ekipmanın seçimi, kurulması, hizmete alınması, işletilmesi ve bakımında, çalışanların sağlık ve güvenliği için, bu Yönetmelik hükümleri ile Makine Emniyeti Yönetmeliği ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır. (2) Gazların, buharların veya buharlaşabilen sıvıların alev alarak tutuşması sonucu yangın veya patlama riski olan bir ortamda kullanılacak iş ekipmanı, bu tür ortamlarda kullanmaya uygun özellikte olmalıdır. (3) İş ekipmanı, gerektiğinde uygun koruma tertibatları ve arıza durumunda ekipmanın güvenli kalmasını sağlayacak sistemler ile donatılır. (4) Mekanik ve elektrikli iş ekipmanları ile tesisler, sağlam, eksiksiz, tesislerin gücü ve boyutları kullanım amacına uygun olur. (5) Mekanik ve elektrikli ekipman ile tesislerin düzenli bir şekilde kontrolü, bakımı ve gerektiğinde testleri için uygun plan yapılır. (6) Ekipmanların ve tesislerin bütün kısımlarının kontrol, bakım ve testleri yetkili uzman kişiler tarafından yapılır. (7) Yapılan kontrol ve testlerle ilgili kayıt tutulur ve bu kayıtlar uygun şekilde saklanır. (8) Kullanılması gerekli güvenlik ekipmanı her zaman bakımlı ve kullanıma hazır durumda bulundurulur. Bakım, yapılan iş dikkate alınarak yapılır. Kuyuların kontrolü MADDE 18 (1) Sondaj kuyusu açılması işlemleri sırasında kullanılmak üzere, püskürme gibi risklerden korunmak için uygun kontrol ekipmanı bulundurulur. Bu ekipmanların dağılımında, açılan kuyular ve yürütülen işlemler dikkate alınır. Patlama riski ve zararlı ortam havasına karşı korunma MADDE 19 (1) Ortam havasında sağlığa zararlı ve/veya patlayıcı maddelerin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve bu maddelerin konsantrasyonunun ölçülmesi için gerekli tedbirler alınır.

6 (2) Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, elektrikli sistemler ve içten patlamalı motorların gücünü otomatik olarak kesen aygıtlar, belirlenmiş yerlerdeki gaz birikimlerini otomatik ve devamlı olarak ölçen kontrol aygıtları ve otomatik alarm sistemleri sağlanır. (3) Otomatik ölçüm sonuçları sağlık ve güvenlik dokümanında öngörüldüğü şekilde kayıt altına alınır ve saklanır. Zararlı ortam havasından korunma MADDE 20 (1) Zararlı maddelerin ortam havasına karıştığı veya karışabileceği yerlerde, çalışanların risk altında olmasını önleyecek şekilde zararlı maddeleri ortam havasından uzaklaştıracak nitelik ve kapasitede sistemler kurulur. (2) Bu önlemlerle ilgili uygulanan sistem, çalışanların risk altında olmasını önleyecek şekilde zararlı maddeleri ortam havasından uzaklaştıracak kapasitede olur. (3) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak şartı ile çalışanların zararlı ortam havasına maruz kalabilecekleri yerlerde yeterli sayıda uygun solunum ve canlandırma ekipmanı bulundurulur. (4) Bu yerlerde bu ekipmanı kullanabilecek eğitime sahip yeterli sayıda çalışan bulundurulur. Bu ekipman uygun yerlerde saklanır ve korunur. (5) Ortam havasında hidrojen sülfür veya diğer zehirli gazların bulunduğu veya bulunabileceği yerlerde, alınan önlemler ve mevcut koruyucu donanımla ilgili detayları içeren bir koruma planı hazır bulundurulur. Patlama risklerinden korunma MADDE 21 (1) Patlayıcı ortam oluşmasına ve patlayıcı gazların birikmesine karşı gerekli tüm önlemler alınır. (2) Patlama riski bulunan yerlerde, patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek için gerekli tüm önlemler alınır. (3) Alınması gerekli önlem ve kullanılacak ekipmanı ayrıntılı olarak belirten patlamadan korunma dokümanı hazırlanır. Acil çıkış yolları MADDE 22 (1) İşyerinde, acil çıkış yolları, İşyerlerinde Acil Durum Planı Yangınla Mücadele İlkyardım ve Tahliye Hakkında Yönetmelik ile Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinin gerektirdiği şartlara göre düzenlenir, donatılır, işaretlenir ve çalışanlar bu konularda eğitilir ve bilgilendirilir. Kapalı işyerlerinin havalandırılması MADDE 23 (1) Kapalı işyerlerinde, çalışma şekli, işin niteliği ve yapılan iş dikkate alınarak çalışanların, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması sağlanır. (2) Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır. (3) Havalandırma sisteminin çalışmaması, çalışanların sağlığı yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren uyarı sistemi bulundurulur. (4) Suni havalandırma sistemlerinde hava akımı, çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde olur. Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıklar derhal uygun bir şekilde atılır.

7 Ortam Sıcaklığı MADDE 24 - (1) Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olmalıdır. (2) Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, bekleme yerleri, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım birimleri kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta olmalıdır. (3) İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencereler, çatı aydınlatmaları ve cam kısımlar güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olur. Zeminler, duvarlar, tavanlar ve çatılar MADDE 25 - (1) İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir şekilde olur, tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulundurulmaz. (2) İşyerinde yapılan işin niteliği ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınarak işyeri bölümleri ısıya karşı uygun şekilde yalıtılmış olur. (3) İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları, duvarlar ve tavan, uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli malzemeden yapılmış olur. (4) İşyeri binaları, avlular, geçitler, yollar veya benzeri yerlerde bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler; güvenli malzemeden yapılır, açık bir şekilde işaretlenir veya çarpma ve kırılmaya karşı uygun şekilde korunur. (5) Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, güvenli çalışmayı sağlayacak ekipman olmadan izin verilmez. (6) Taban ve asma katların döşemeleri, üzerine konulacak makine, araç gereç ve benzeri malzeme ile orada çalıştırılacak çalışanların ağırlığına dayanabilecek şekilde yapılır. Doğal ve suni aydınlatma MADDE 26 - (1) Çalışanların sağlık ve güvenliği için; a) işyerinin yeteri kadar aydınlık olması, b) işyerlerinin mümkün olduğunca yeterli doğal ışık alması, c) işyerinde hava şartları göz önünde bulundurularak suni aydınlatma sağlanır. (2) Çalışılan yerlerdeki ve geçitlerdeki aydınlatma tesisatı, çalışanlar için tehlike oluşturmayacak tipte olur ve yerleştirilir. (3) Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulundurulur. (4) Aydınlatma tesisatı; işlemlerin kontrol ve kumanda edildiği alanların, kaçış yollarının, yükleme alanlarının ve tehlikeli alanların, sürekli aydınlık olmasını sağlayacak şekilde yapılır. (5) Aydınlatma, çalışmaların sürekli olmadığı işyerlerinde, çalışanların bulunduğu sürece yapılır. Pencereler Madde 27 (1) Pencereler, tavan pencereleri ve havalandırma araçları; a) açılıp kapanması, ayarlanması ve sabitleştirilmesi güvenli olacak şekilde dizayn edilir ve yapılır. b) açık olduklarında, çalışanlar için herhangi bir tehlike arz etmeyecek şekilde yerleştirilmiş olur. (2) Pencereler ve tavan pencereleri, risk yaratmayacak şekilde temizlenebilir olmalıdır.

8 Kapılar ve girişler MADDE 28 - (1) Kapılar ve girişlerin yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları malzemeler, kullanıldıkları odalara, alanlara, kullanım amaçlarına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olur. (2) Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenir. (3) Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya karşı tarafın görülmesini sağlayan saydam kısımları bulunur. (4) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike yaratmaz ve güvenli malzemeden yapılır veya kırılmalara karşı korunur. (5) Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve istenmeyen şekilde devrilmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunur. (6) Yukarı doğru açılan kapılarda istenmeyen şekilde aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunur. (7) Kaçış yollarında bulunan kapılar uygun şekilde işaretlenir ve yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olmalıdır. (8) Araçların geçtiği geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş kapıları bulunur ve bu kapılar açıkça işaretlenir ve önlerinde hiçbir engel bulunmaz. (9) Mekanik kapılar ve girişler çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak şekilde çalışır. Bu kapılarda kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir, acil durdurma cihazları bulunur ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılır, açılır olmaması durumunda kapılar el ile de açılabilir özellikte olmalıdır. (10) Herhangi bir yere girişi engellemek için zincir veya benzeri araçlar kullanıldığında, bunlar açıkça görülebilir olmalı ve buralara yasaklama veya uyarıyı belirten uygun işaretler konmalıdır. Ulaşım yolları Madde 29 - (1) Çalışma yerleri güvenli bir şekilde ulaşabilir ve acil bir durumda hızlı ve güvenli bir şekilde terk edilebilir olmalıdır. (2) Merdivenler, yükleme platform ve rampaları da dahil bütün ulaşım yolları, yayalar veya araçlar için kolay, güvenli ve uygun geçişi sağlayacak ve yakınındaki çalışanları tehlikeye atmayacak şekilde hesaplanır, boyutlandırılır ve yerleştirilir. (3) Yayaların kullandığı ve/veya araçlarla malzeme taşımada kullanılan yollar, kullanıcı sayısına ve işyerinde yapılan işin özelliğine uygun boyutlarda olur. Malzeme taşınan yollarda yayalar için yeterli güvenlik mesafesi bırakılır. (4) Araç trafiğine açık yollar ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe bulundurulur. (5) Çalışanların korunması için araç yolları ve geçişler açıkça görülebilir şekilde işaretlenir. Tehlikeli alanlar Madde 30 - (1) Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya çalışanların düşmesi de dahil risk bulunan tehlikeli alanlara, görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenir. (2) Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için gerekli önlemler alınır. (3) Tehlikeli alanlar açıkça görülebilir şekilde işaretlenir.

9 Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi - çalışma yerinde hareket serbestliği MADDE 31 - (1) Çalışma yerinin taban alanı, yüksekliği ve hava hacmi, çalışanların rahat çalışmaları, sağlık ve güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri için yeterli olmalıdır. (2) Çalışanın işini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi ve işini güvenli bir şekilde yapabilmesi için yeterli serbest alan bulundurulur. Dinlenme yerleri MADDE 32 - (1)Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanır. İş aralarında uygun dinlenme imkanı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz. (2) Dinlenme yerleri yeteri kadar geniş olur ve buralarda çalışanlar için yeterli sayıda ergonomik oturma yerleri ve masalar bulundurulur. (3) Çalışma süresince, işin gereği olarak düzenli olarak ve sık ara veriliyorsa ve ayrı bir dinlenme yeri yoksa, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde, bu aralarda çalışanların dinlenebileceği uygun yerler sağlanır. Açık alandaki çalışmalar MADDE 33 - (1) İşyerindeki açık çalışma yerleri, yollar ve çalışanların kullandığı diğer açık alanlar, yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. (2) Açık çalışma alanları gün ışığının yeterli olmadığı hallerde uygun şekilde aydınlatılır. (3) Açık alanda yapılan çalışmalarda aşağıdaki düzenlemeler yapılır; a) Çalışanlar, olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunur. b) Çalışanlar, zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilerden korunur. c) İşyeri, çalışanların herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk edebileceği veya kısa sürede yardım alabileceği şekilde düzenlenir. ç) Çalışanların kayma ve düşmelerini önlemek için tedbirler alınır. İKİNCİ BÖLÜM Kıyılardaki Tesislerde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler Yangından korunma MADDE 34 (1) Sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenmiş olan kaynaklardan yangın başlaması ve yayılmasına karşı işyerinin planlanması, kurulması, donatılması, işletmeye alınması ve bakımında gerekli tedbirler alınır. Yangınla hızlı ve etkili mücadele için gerekli önlemler alınır. (2) İşyerleri, uygun yangın söndürme ekipmanı ve gereken hallerde yangın dedektorleri ve alarm sistemleri ile donatılır. (3) Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanları, kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olur ve gerektiğinde zarar görme ihtimaline karşı korunur. Yangından korunma, yangın başlangıcını ve yayılmasını tespit ve yangınla mücadele konusunda alınacak önlemlerle ilgili detayları içeren yangından korunma planı işyerinde çalışılan yerlerde bulundurulur. (4) Yangınla mücadele ekipmanı, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde işaretlenir.

10 Acil durumlarda uzaktan kumanda MADDE 35 (1) Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülen iş ekipmanının, herhangi bir acil durumda, uygun bir yerden, uzaktan kumanda edilebilmesi mümkün olmalıdır. (2) Bu tür ekipman, sondaj kuyularını, tesis ve boru hatlarını izole edecek ve kapatacak sisteme sahip olacaktır. Genel ve Acil Durum Haberleşme Sistemi MADDE 36 - (1) Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, çalışan bulunan her işyerinde; a) İşyerinin insan bulunan bütün bölümlerine alarm işaretini iletebilecek kapasiteye sahip sesli veya ışıklı sistem, b) İşyerinin çoğu zaman çalışan bulunan bütün kısımlarından açıkça işitilebilecek kapasiteye sahip sesli sistem bulunmalıdır. (2) Alarm kumandaları uygun yerlerde bulunur. (3) Normal olarak insanların bulunmadığı yerlerde, çalışanların kullanabilecekleri uygun haberleşme sistemi bulundurulur. Güvenli toplanma yerleri ve isim listesi MADDE 37 - (1) Sağlık ve güvenlik dokümanında, güvenli toplanma yerleri belirlenir, buralarda çalışanların isim listesi bulunur ve toplanma yerlerinde yapılması gereken işler belirlenir. Tahliye ve kaçış MADDE 38 - (1) Çalışanlar, herhangi bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitilir. (2) Kurtarma ekipmanı, kolayca ulaşılabilir uygun yerlerde kullanıma hazır durumda bulundurulur. (3) Kaçışın zor olduğu, zaman aldığı ve solunduğunda sağlığa zararlı havanın oluştuğu veya oluşabileceği yerlerde, işyerinde kullanıma hazır, temiz hava sağlayan taşınabilir solunum cihazları bulundurulur. Güvenlik tatbikatları MADDE 39 (1) İşyerlerinde sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen kriterler doğrultusunda, acil durum ekipmanının kullanılması veya işletilmesi de dahil acil durumlarda özel görevi bulunan çalışanların eğitim ve becerilerinin geliştirilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla düzenli aralıklarla güvenlik tatbikatları yapılır. (2) Görevli çalışanlara, uygun yerlerde, bu ekipmanların doğru bir şekilde kullanılması veya işletilmesi hususunda da tatbikat yaptırılır. Soyunma yerleri, elbise dolapları MADDE 40 - (1) Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri bulundurulur. (2) Çalışmaları sırasında özel iş elbiseleri giymek zorunda olan çalışanlar için uygun soyunma yerleri sağlanır. Soyunma yerleri kolaylıkla ulaşılabilir yerlerde ve yeterli büyüklükte olur ve buralarda oturma yerleri bulunur. (3) Soyunma odaları yeterli genişlikte olur ve burada her çalışan için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunur.

11 (4) Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde çalışanlara, iş elbiseleri ile harici elbiselerini ayrı yerlerde saklayabilmeleri için iki bölmeli veya iki ayrı elbise dolabı verilir. (5) Islak iş elbiselerinin kurutulabilmesi için gerekli imkânlar sağlanır. (6) Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer sağlanır. Duş, Tuvalet ve Lavabolar MADDE 41 (1) Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı uygun nitelik ve hijyen koşullarına sahip yeterli sayıda duş tesisleri yapılır. (2) Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerekiyorsa akar sıcak suyu da bulunan lavabolar bulundurulur. (3) Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay bağlantı sağlanır. (4) Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerlerine yakın yerlerde erkek ve kadınlar için ayrı ayrı yeterli sayıda hijyenik tuvalet ve lavabo bulundurulur. İlk yardım birimleri ve ekipmanı MADDE 42 - (1) İşyerlerinde Acil Durum Planı Yangınla Mücadele İlkyardım ve Tahliye Hakkında Yönetmelikteki hususlar saklı kalmak koşuluyla işyerinde gerekli niteliklere sahip bir veya birden fazla ilk yardım birimi bulundurulur. (2) İlkyardım birimleri Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. (3) Kaza halinde yapılacak işleri belirten anlaşılır şekilde yazılmış ilk yardım talimatı ilkyardım birimlerinin kolay görünecek yerine asılır. (4) İlk yardım birimleri yapılan işin niteliğine uygun ilkyardım malzeme ve ekipmanı ile donatılır ve sedyeler kolay erişilebilir yerlerde bulunur. (5) Ayrıca, çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde kolay erişilebilir şekilde ilkyardım ekipmanı bulundurulur. Ulaşım yolları MADDE 43 - (1) Motorlu taşıtların çalışma sahalarına girmesi durumunda, trafik kurallarına uygun gerekli düzenleme yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denizlerdeki Tesislerde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler Genel hususlar MADDE 44 - (1) Bu tür işyerleri için işveren, hem olağan hem de olağanüstü durumlarda çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak üzere alınması gerekli tüm önlemlerin sağlık ve güvenlik dokümanında yer almasını sağlar. (2) Bu amaçla, sağlık ve güvenlik dokümanında; a) Çalışanların sağlık ve güvenliği için ciddi sonuçlar doğuracak kazalara neden olabilecek, birbirleriyle bağlantılı olarak yürütülen işler de dahil, işyeri ile ilgili özel tehlike kaynakları, b) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen özel tehlike kaynakları ile ilgili risk değerlendirmesi,

12 c) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kazaların önlenmesi, yayılmasının sınırlandırılması ve acil durumlarda işyerinin tahliyesinin uygun ve kontrollü bir şekilde yapılması için alınmış olan önlemler, ç) Yönetim sisteminin, olağan ve olağanüstü durumlarda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerin hükümlerine uygun yapıldığını gösteren hususlar yer alır. (3) İşveren, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlerin her aşamasının planlanması ve uygulanmasında, sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen prosedür ve düzenlemelere uyar. Yangından korunma MADDE 45 - (1) Yangından korunma, yangının algılanması ve yangınla ve yangının yayılması ile mücadele konusunda, sağlık ve güvenlik dokümanında belirtildiği şekilde gerekli önlemler alınır. (2) Mümkün olduğu durumlarda, riskli alanlar yangın duvarları ile ayrılır. (3) Sağlık ve güvenlik dokümanında riskli olarak belirlenen tüm yerler, uygun yangın algılama ve yangından korunma, yangınla mücadele ve alarm sistemleri ile donatılır. (4) Bu sistemler en az aşağıdakileri kapsar; a) Yangın algılama sistemleri, b) Yangın alarmları, c) Yangın için ana su borusu, ç) Yangın vanaları ve hortumları, d) Basınçlı su sistemleri ve göstergeleri, e) Otomatik sprink sistemleri, f) Gazlı söndürme sistemleri, g) Köpük sistemleri, ğ) Taşınabilir yangın söndürücüler, h) İtfaiyeci ekipmanı. (5) Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanları, kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olur ve gerektiğinde zarar görme ihtimaline karşı korunur. (6) Yangının algılanması, yangınla ve yangının yayılması ile mücadele konusunda alınacak önlemlerle ilgili detayları içeren yangından korunma planı işyerinde bulundurulur. (7) Acil durum sistemleri diğer sistemlerden ayrılmış olmalı veya bu mümkün değil ise acil durumlarda işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamak üzere kazalara karşı korunmuş olmalıdır. Gerektiğinde bu sistemlerin yedeği bulundurulur. (8) Yangınla mücadele ekipmanı, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde işaretlenir. Bu işaretler uygun yerlere konulur ve kalıcı olur. Acil durumlarda uzaktan kumanda MADDE 46 - (1) Sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen hususlara göre acil durumlar için uzaktan kumanda sistemi kurulur. Bu sistem, acil durumlarda kullanılmak üzere, uygun yerlerde bulunan kumanda yerlerinde ve gerekiyorsa toplanma yerleri ile tahliye istasyonlarında da bulunur. (2) Uzaktan kumanda ekipmanı, en az, havalandırma sistemlerine, tutuşmaya neden olabilecek ekipmanın acil olarak kapatma sistemine, parlayıcı sıvı ve gaz çıkışını önleyecek sisteme, yangından korunma sistemlerine ve sondaj kuyusu kontrol sistemine, uzaktan kumanda edebilecek özellikte olur. Genel ve acil durum haberleşme sistemi MADDE 47 - (1) Sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen hususlara göre, çalışan bulunan her işyerinde;

13 a) İşyerinin insan bulunan bütün bölümlerine alarm işaretini iletebilecek özelliğe sahip sesli veya ışıklı sistem, b) İşyerinin çoğu zaman çalışan bulunan bütün kısımlarından kolayca işitilebilecek kapasiteye sahip sesli sistem, c) Kıyı ve kurtarma servisleri ile sürekli haberleşmeyi sağlayacak sistem bulundurulur. (2) Bu sistemler acil durumlarda işlevlerini sürdürebilecek özelliğe sahip olur. Sesli uyarı sistemi, kesintisiz güç kaynağından beslenen haberleşme sistemleri ile desteklenir. (3) Alarm kumandaları uygun yerlerde bulundurulur. (4) Genelde insanların bulunmadığı yerlerde, çalışanların kullanabilecekleri uygun haberleşme sistemi bulundurulur. (5) Güvenli toplanma yerleri ve isim listesi; a) Tahliye ve güvenli toplanma yerlerinin ısıdan, dumandan ve mümkün olduğu kadar patlama etkilerinden korumak için uygun önlemler alınır, buralara ulaşan ve buralardan çıkışı sağlayan acil çıkış yolları kullanılabilir durumda olur. b) Alınan bu önlemler, güvenli tahliye, kaçış ve kurtarmanın organize edilmesi ve yürütülmesi için geçecek sürede çalışanların güvenliğini sağlayacak şekilde olur. c) Sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen hususlara göre, güvenli tahliye veya toplanma yerinde, acil durumlarda uzaktan kumanda sistemini uzaktan kumanda edebilecek sistemler ile kıyı ve acil servislerle haberleşmeyi sağlayacak donanım bulundurulur. ç) Güvenli toplanma ve tahliye yerleri, çalışma yerlerinden ve diğer tesislerden kolayca ulaşılabilir yerlerde olmalıdır. d) Her bir güvenli toplanma yerinde, toplanacak çalışanların isim listesi asılır ve bu listeler güncellenir. e) Acil durumlarda özel görevi bulunan çalışanların listesi işyerinin uygun yerlerinde asılı bulunur. Bu çalışanların isimleri, Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen yazılı talimatlarda yer almalıdır. Tahliye ve kaçış MADDE 48 - (1) Çalışanlar herhangi bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitilir, genel acil durum eğitimine ek olarak çalışanlara sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen işyerinin özelliğine uygun eğitim verilir. (2) Sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak çalışanlara hayatta kalma teknikleri ile ilgili uygun eğitim verilir. (3) Her işyerinde acil durumlar için uygun ve yeterli tahliye araçları ile denize doğru kaçış imkanları bulunur. (4) Sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen hususlara bağlı olarak işyerinin tahliyesi ve deniz kurtarma koşulları için acil durum planı hazırlanır. Plan, yedek deniz araçları ve helikopterler ile bunların yüklenme süreleri ve kapasiteleri ile ilgili kriterleri de içerir. (5) Her bir yükleme için gerekli olan süre sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilir. Yedek deniz araçları, tahliye ve kurtarma gereklerini karşılayacak şekilde düzenlenir ve donatılır. (6) Cankurtaran sandalı, botu, simidi ve yeleği ile ilgili asgari gerekler; a) Yeterli bir süre hayatta kalmayı sağlayacak uygunlukta ve donanımda olur. b) Bütün çalışanlara yetecek sayıda olur. c) Türü işyerine uygun özellikte olur. ç) İşlevleri ve kullanılacakları koşullar dikkate alınarak uygun malzemeden yapılır ve kullanım için hazır bulundurulur.

14 d) Dikkat çekici renklerde olur ve kurtarma ekibinin dikkatini çekecek nitelikte araçlarla donatılır. (7) Acil kullanım için yeterli can kurtarma araç ve gereci hazır bulundurulur. Güvenlik tatbikatları MADDE 49 - (1) Sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen kriterler doğrultusunda, işyerlerinde acil durum ekipmanının kullanılması veya işletilmesi de dahil acil durumlarda özel görevi bulunan çalışanların eğitim ve becerilerinin geliştirilmesi ve kontrol edilmesi için düzenli aralıklarla güvenlik tatbikatları yapılır. Görevli çalışanlara, uygun yerlerde, bu ekipmanın doğru bir şekilde kullanılması veya işletilmesi hususunda da tatbikat yaptırılır. (2) Tatbikatta kullanılan bütün acil durum ekipmanı test edilir, temizlenir ve yeniden dolumu yapılır veya yenilenir ve kullanılan bütün taşınabilir ekipman muhafaza edildikleri yerlerine geri konulur. (3) Cankurtaran teknelerinin operasyon için hazır olduğu teyit edilir. Soyunma yerleri, elbise dolapları MADDE 50 - (1) Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri bulundurulur. (2) Çalışmaları sırasında özel iş elbiseleri giymek zorunda olan çalışanlar için uygun soyunma yerleri sağlanır. Soyunma yerleri kolaylıkla ulaşılabilir yerlerde ve yeterli büyüklükte olur ve buralarda oturma yerleri bulunur. (3) Soyunma odaları yeterli genişlikte olur ve burada her çalışan için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunur. (4) Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde çalışanlara, iş elbiseleri ile harici elbiselerini ayrı yerlerde saklayabilmeleri için iki bölmeli veya iki ayrı elbise dolabı verilir. (5) Islak iş elbiselerinin kurutulabilmesi için gerekli imkanlar sağlanır. (6) Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer sağlanır. Duş, Tuvalet ve Lavabolar MADDE 51 - (1) Çalışanlara ait sosyal tesislerde sağlanan imkanlara ilave olarak, gerektiğinde çalışma yerlerinin yakınında kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı uygun nitelikte ve hijyen koşullarına sahip yeterli sayıda duş tesisleri yapılır. (2) Çalışanlara ait sosyal tesislerde sağlanan imkanlara ilave olarak, gerektiğinde çalışma yerlerinin yakınında kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı yeterli sayıda hijyenik tuvalet ve lavabo yapılır. İlk yardım birimi ve ekipmanı MADDE 52 - (1) İşyerlerinde Acil Durum Planı Yangınla Mücadele İlkyardım ve Tahliye Hakkında Yönetmelik hususları saklı kalmak koşuluyla işyerinde gerekli niteliklere sahip bir veya birden fazla ilk yardım birimi bulundurulur. (2) İlk yardım birimi Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. (3) İlk yardım biriminde, ilk yardım hizmetinin verilebilmesi ve gerektiğinde işyeri hekiminin talimatı doğrultusunda tedavi yapılabilmesi için yeterli sayıda bu konuda eğitimli ve yetkin çalışan ile uygun ekipman, malzeme ve ilaç bulundurulur. (4) Ayrıca, çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde kolay erişilebilir şekilde ilk yardım ekipmanı bulundurulur. Bu ekipmanın bulunduğu yerler gerekli şekilde işaretlenir ve çalışanlara öğretilir.

15 Barınma MADDE 53 - (1) Yapılan işin doğası, büyüklüğü ve süresi gerektiriyorsa işveren çalışanlara uygun barınma olanakları sağlar. (2) Bu barınaklar; a) Sağlık ve güvenlik dokümanında belirtildiği şekilde, patlamaların etkisine, duman ve gaz sızmalarına, yangın çıkmasına ve yangının yayılmasına karşı uygun şekilde korunmuş, b) Uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri ile donatılmış, c) Her katta, kaçış yollarına açılan birbirinden bağımsız en az iki çıkış yerine sahip, ç) Diğer alanlardan gelebilecek, sağlığa zararlı gürültü, koku ve dumana ve sert hava koşullarına karşı korunmuş, d) Tehlikeli alanlardan uzakta ve çalışma yerlerinden ayrı olur. (3) Bu barınaklarda, erkek ve kadın çalışanlar için ayrı ayrı giysilerini de koyabilecekleri büyüklükte yeterli alana sahip yatakhaneler ve bu yatakhanelerde işyerinde kalacak çalışan sayısına yetecek sayıda yatak ve ranza bulundurulur. (4) Bu barınma yerlerinde sıcak ve soğuk akar su bulunan yeterli sayıda erkek ve kadın çalışan için ayrı ayrı olan hijyenik duş, yıkanma yeri, tuvalet ve lavabolar bulundurulur. (5) Barınakların ve buralardaki tüm malzemelerin her zaman uygun hijyenik şartlarda olması sağlanır. Helikopter operasyonları MADDE 54 - (1) İşyerlerinde helikopter pisti, en büyük helikopterin en zor şartlarda kolayca inip kalkabileceği ve görevini yerine getirebileceği büyüklükte olur ve helikopter operasyonlarının kolay yapılmasına olanak sağlayacak şekilde yerleştirilir. (2) Helikopter pisti, planlanan hizmetlere uygun yapıda tasarlanır ve inşa edilir. (3) Helikopterlerin müdahalesini gerektirecek herhangi bir kazada kullanımına ihtiyaç duyulacak malzemeler, helikopterin konacağı alanın yakınlarında depolanır. (4) Çalışanların ikamet ettikleri işyerlerinde, helikopter hareketleri esnasında yeterli sayıda, amaca uygun eğitimli acil müdahale personeli helikopter pistinde hazır bulundurulur. İşyerlerinin denizlerde konuşlandırılması güvenlik ve sağlamlık MADDE 55 (1) Açık denizde sondajla maden çıkarılan işletmelerde çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumak için gerekli olan bütün önlemler alınır. (2) İşyerlerinin açık denizde konuşlandırılması ile ilgili çalışmalar, güvenliği ve sağlamlığı sürekli kılacak şekilde yapılır. (3) İşyerlerinin açık denizde konuşlandırılması çalışmaları sırasında kullanılan ekipman ve çalışma yöntemlerinde olağan ve olağanüstü koşullar göz önünde bulundurularak, sondajla maden çıkartma işletmelerinde çalışacakların maruz kalacakları riskleri azaltacak şekilde olur. BEŞİNCİ KISIM Son Hükümler MADDE 56 (1) Bu yönetmelikteki hususlarla ilgili Bakanlık gerektiğinde tebliğler çıkarabilir. Yürürlükten kaldırma Madde 57-22/02/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

16 Yürürlük MADDE 58 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 59 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 15.Ders Notu. İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 15.Ders Notu. İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER 15.Ders Notu İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER Sıra No / Konu 15 / İşyeri Bina ve Eklentileri Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri Konunun alt başlıkları Yüz yüze / toplam ders saati Katılımcıların,

Detaylı

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 10 Şubat 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25369 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (22/2/2004 tarihli, 25381 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.09.2013/28770 Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler MADDE 14 (1) 11/3/1997 tarihli ve 22930 sayılı Resmî

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25381

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25381 Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25381 SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Güvenlik Şartları Yönetmeliği. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, sondajla maden çıkarılan

Güvenlik Şartları Yönetmeliği. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, sondajla maden çıkarılan Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete: 22 Şubat 2004 Pazar, Sayı: 25381 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (22/2/2004 tarihli,25381 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (22/2/2004 tarihli,25381 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (22/2/2004 tarihli,25381 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 22/02/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25381 BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yönetmeliğin tam metni alttadır: 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Yönetmeliğin tam metni alttadır: 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Avrupa birliğinin konsey direktiflerine uygun olarak hazırlanan İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri yönetmeliğinde işverenlerin dikkate alması gereken önemli düzenlemeler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sondajla Maden Çıkarılan ĠĢletmelerde Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği* (*22/02/2004 tarih ve 25381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerin İlişkin Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerin İlişkin Yönetmelik Çalışma Hayatı ile İlgili Mevzuat >> İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerin İlişkin Yönetmelik (10/2/2004 tarihli, 25369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği* (*22/02/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği* (*22/02/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği* (*22/02/2004 tarih ve 25381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ Çevre & ĠĢ Güvenliği MEVZUATIN ADI : AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAK ĠġÇĠLERĠN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR TEBLĠĞĠN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ R. G. TARĠHĠ

Detaylı

İŞYERİ VE BİNA EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞYERİ VE BİNA EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞYERİ VE BİNA EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu 15 / İşyeri Bina ve Eklentileri Konunun

Detaylı

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar. (2) Bu Yönetmelik;

Detaylı

Sondajla Maden Çıkarılan Đşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Sondajla Maden Çıkarılan Đşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ĐKĐNCĐ BÖLÜM Resmi Gazete Tarih ve No : 22.02.2004 / 25381 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sondajla Maden Çıkarılan Đşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren sondajla made çıkarılan tüm işyerlerini kapsar.

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren sondajla made çıkarılan tüm işyerlerini kapsar. Çalışma Hayatı ile İlgili Mevzuat >> SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (22/2/2004 tarihli,25381 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Şubat 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı:25380 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 17 Temmuz 2013 Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir. 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir. 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İşyeri Bina Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik.

İşyeri Bina Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik. İşyeri Bina Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28710 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28710 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK

Resmî Gazete Sayı : 28710 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 6 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

ÜSTADLAR EĞİTİM KURUMU Sayfa 1

ÜSTADLAR EĞİTİM KURUMU  Sayfa 1 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir. 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir. 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEM LERİNE İLİŞKİN YÖNETM ELİK BİRİNCİ

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/154-1 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI VIII a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (21/02/2004 tarih ve 25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği* (*21/02/2004 tarih ve 25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete'de Yayınlanma Tarihi : 26.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25328 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.5.2003 No: 4857 BİRİNCİ

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 21.02.2004/25380 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

YÖNETMELĐK ĐKĐNCĐ BÖLÜM

YÖNETMELĐK ĐKĐNCĐ BÖLÜM 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ BĐNA VE EKLENTĐLERĐNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĐŞYERĐ BĐNA VE EKLENTĐLERĐNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĐŞYERĐ BĐNA VE EKLENTĐLERĐNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ĐŞYERĐ BĐNA VE EKLENTĐLERĐNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN

30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN 30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (21/2/2004 tarihli,25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (21/2/2004 tarihli,25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (21/2/2004 tarihli,25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İŞYERLERİNDE ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI TÜZÜĞÜ

İŞYERLERİNDE ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI TÜZÜĞÜ İŞYERLERİNDE ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI TÜZÜĞÜ (21.4.2009 RG.74 EK III A.E. 335 Sayılı Tüzük) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI (35/2008 Sayılı Yasa.) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

Yönetmelik. Kabul Tarihi : 10 Şubat 2004 Kanun No. : 25369

Yönetmelik. Kabul Tarihi : 10 Şubat 2004 Kanun No. : 25369 Kabul Tarihi : 10 Şubat 2004 Kanun No. : 25369 Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

İŞYERİ BİNA ve EKLENTİLERİ. Ders No: 15

İŞYERİ BİNA ve EKLENTİLERİ. Ders No: 15 İŞYERİ BİNA ve EKLENTİLERİ Ders No: 15 Sağlamlık ve Uygunluk İşyeri binaları yapılan işin özelliğine uygun ve yeterli sağlamlıkta inşa edilmiş olacaktır. Elektrik Tesisatı Elektrik tesisatı yangın veya

Detaylı

(*21/02/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*21/02/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yeraltı ve Yerüstü Maden ĠĢletmelerinde Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği* (*21/02/2004 tarih ve 25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası nın 44 üncü maddesinin kendisine verdiği

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası nın 44 üncü maddesinin kendisine verdiği

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarih ve No : 21.02.2004 / 25380 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yeraltı ve Yerüstü Maden Đşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete:28.7.2013-28721 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI DANIŞMANLIĞI İŞYERİ TEHLİKE SINIFININ TESPİTİ RİSK ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ACİL DURUM PLANI RİSK ANALİZİ - Tesisin tüm çalışma

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.12.2009 Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 Konu: ĐŞLETME BELGESĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR Yönetmeliğe göre, sanayi, ticaret, tarım ve orman işi yapan, 50 ve üzeri işçi çalıştıran

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 28 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28721 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit. ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK BÜROLARI VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR İÇİN GENEL DURUMLAR zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış

Detaylı