Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE1402B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE1402B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016834"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Yüksek voltaj. Ürünü asla açmayiniz veya onarmaya çalimayin. Ürünü sivilardan uzak tutun. Telefonla birlikte teslim edilen pil tipinden farkli bir pil tipini asla kullanmayin. Yanli tipte pil yerletirilmesi durumunda patlama riski vardir. Telefon zili çaldiinda kulaklii kulainiza çok yakin tutmaktan kaçinin, aksi taktirde iitme duyunuza zarar verilebilir. 1.1 Elektrik Beslemesi EN normu uyarýnca IT tesisatlarý hariç olmak üzere bu ürünün iletimi için elektrik kaynaðý olarak Volt tek fazlý dalgalý akým gereklidir. Telefon ebekelerindeki gerilim, EN Önemli Ürünü, patlama tehlikesinin bulunduu yerlerde kullanmayin. Küçük metal cisimlerin ürüne temas etmesine izin vermeyin. Aksi taktirde ses kalitesinin bozulmasina ve ürünün hasar görmesine yol açilabilir. Eller serbest fonksiyonu aktifletirildiinde kulakliktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çikabilir. El cihazini kulainizin çok yakininda tutmamaya dikkat edin. Ayni zamanda ilgili bölümlerde ve alt bölümlerde açiklanan uyarilara dikkat edin. Türkiye'deki ithalatci firma: Türk Philips Ticaret A. Þ. Y.Dudullu Org.San.Bolgesi 2. Cad. No:22 Umraniye Tel: ISTANBUL Uyumluluk beyanýný: adresinden bulabilirsiniz. Bu ürün yalnizca ambalaj üzerinde belirtilmi ülkelerdeki analog telefon ebekesine balanabilir. 1.2 Uygunluk Philips Consumer Electronics ibu beyanname ile SE140x cihazlarýnýn 1999/5/EG sayýlý direktifin temel standartlarýna ve diðer ilgili koullarýna uygun olduðunu beyan eder. 1.3 GAP standardýnýn artlarý GAP standardý ile, DECTTM ve GAP özelliðine sahip tüm el cihazý ve baz istasyonlarýnýn ürün markasýna baðýmlý olmaksýzýn söz konusu standardýn asgarî artlarýna uygun olmalarý saðlanýr. SE140 el cihazýnýz ve baz istasyonunuz GAP artlarýna uygun olup, el cihazý kaydý, hat alma, çaðrý kabulü ve numara çevirme gibi fonksiyonlarýn düzenli ekilde çalýtýklarý garanti edilir. 5 Önemli Baz istasyonda baþka bir marka (SE140/SE145 olmayan) bir el cihazý iþlettiðinizde geniþ fonksiyonlarýn çalýþmamasý söz konusu olabilir. SE140/145 el cihazýnýzý GAP standardýna uygun, baþka imalat bir baz ünitesi üzerinden tanýtmak ve kullanmak için önce imalatçýnýn talimatnamesinde belirtilen prosedürü, sonra da sayfa 33 'de belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder. Baþka imalat bir el cihazýný SE140/145 baz ünitesi üzerinden tanýtmak için ise önce baz üniteyi tanýtma moduna geçirmeniz, daha sonra da imalatçýnýn talimatnamesinde belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder. için öngörülen yerel çöp ayirma ve toplama sistemi hakkinda lütfen kendiniz bilgi aliniz : Piller için bertaraf talimatlarý Bataryalar ev çöpüne atýlmamalýdýr. Ambalaj bilgileri Philips þirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teþvik etmek amacýyla pilleri ve cihaz ambalâjlarýný standart sembollerle donatmýþtýr. Atýklarýn yeniden iþlenmeleri ve geri dönüþümü dalýnda faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali katkýda bulunulmuþtur. Ýþaretli ambalâj malzemeleri geri dönüþüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir. 1.4 Çevrenin Korunmasi Atilacak eski ürünler için bertaraf bilgileri Bu sembolü taiyan elektrikli ve elektronik ürünler 6 Önemli 1. 5 Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlarý ("EMF") Philips Royal Electronics firmasýnýn ürettiði ve sattýðý tüketici odaklý ürünler arasýndan birçoðu, elektronik cihazlar gibi genelde elektromanyetik sinyal yayma ve alma özelliðine sahiptir. Philips firmasýnýn en önemli çalýþma ilkelerinden biri, ürünlerimize iliþkin olarak tüm gerekli saðlýk ve güvenlik önlemlerini almak, uygulanacak bütün yasal talepleri yerine getirmek ve üretim esnasýnda uygulanmasý gereken EMF standartlarýna uymaktýr. Philips, saðlýða olumsuz etkileri olmayan ürünler geliþtirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayý görevi bilir. Philips, ürünleri usule ve amaca uygun olarak kullanýldýðý sürece, günümüzün bilimsel kanýtlarýna göre böyle bir kullanýmdan tehlike doðmayacaðýný teyit eder. Önemli Philips, uluslararasý EMF ve güvenlik standartlarýnýn geliþtirilmesinde aktif bir rol oynamaktadýr. Bunun sayesinde Philips, standardizasyon alanýnda meydana gelecek olan geliþmeleri erkenden kendi ürünlerine entegre edebilme konumundadýr. 7 2 SE140 Dijital Kablosuz Telefon Philips satin aldiiniz için tebrik ederiz; Philips'e ho geldiniz! Philips'in sunduu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü u adreste kaydettirin Teslimat kapsami SE140 El cihazi Güç adaptörü Pil bölmesi kapai Telefon kablosu* 2 adet AAA arj edilebilir pil SE140 Baz ünite Kullanim kilavuzu Çabuk balama kilavuzu Garanti bilgisi 2.2 Baka neler gereklidir Arama kaydi fonksiyonu için ebeke operatörünüzün arayan numarayi gösterme servisine abone olmaniz gereklidir. Sesli posta (voic ) fonksiyonu için ebeke operatörünüzün sesli posta servisine abone olmaniz gereklidir. Not * Telefon hatti adaptörü telefon kordonuna takilmami olabilir. Bu durumda, telefon hatti kordonunu telefon prizine takmadan önce telefon hatti adaptörünü telefon kordonuna takmaniz gerekir.

3 Dikkat Daima telefon birlikte teslim edilen kablolari ve pilleri kullanin. SE140 Dijital Kablosuz Telefon El cihazi 1 Kulaklik 2 Ekran Ekran simgeleri için 11. sayfaya bakin. 3 Sil / Sessiz Yazma modunda rakam silmek için basin; Arama kaydi / Tekrar arama listesine bakarken, gösterilen kaydi silmek için basin veya listedeki tüm kayitlari silmek için basin ve basili tutun. Görüme esnasinda mikrofonu kapatmak veya açmak için basin. 4 Arama kaydi / Yukari kaydirma / Sesi çoaltma Arama kaydini açar. Listelerde ve ayarlama seçeneklerinde yukariya doru gidilir. Kulakliin ses seviyesi çoaltilir. 5 Görüme / Tekrar arama Arama yapmak veya gelen aramaya cevap vermek için. Flash (R) fonksiyonlarini kullanmak için. 6 Tek dokunmayla arama tulari Önceden hafizalanmi numaralari tek dokunmayla arama için basin ve basili tutun SE140 Dijital Kablosuz Telefon 7 * / Tu kilidi Tulari kilitlemek / kullanima açmak için basin ve basili tutun. Görüme esnasinda, puls aramadan tonlu aramaya geçmek için basin ve basili tutun. * olarak gösterilen yildizi çevirmek için. 8 Programlama tuu Ana menüye girme. Bir menü opsiyonunu onaylama. Bir sonraki menüye geçme. Telefon defteri içinde kaydedilen bir numarayi onaylama. 9 nterkom (en az 2 el cihazi gereklidir) Bekleme modunda (Stanakilmami olabilir. Bu durumda, telefon hatti kordonunu telefon prizine takmadan önce telefon hatti adaptörünü telefon kordonuna takin. 1 2 Telefon hatti kordonunun ve elektrik kablosunun dier ucunu telefon hatti prizine ve elektrik prizine takin. Telefon hatti kordonunu ve elektrik kablosunu baz ünitenin arka tarafindaki yuvalara takin. 3.3 El cihazinin pillerinin yerletirilmesi ve arj edilmesi Dikkat El cihazinin ilk kez kullanilmadan önce en az 24 saat arj edilmesi arttir. Telefonla birlikte teslim edilen pil tipi diinda baka bir pil asla kullanilmamalidir. Pillerin yanli tipte pillerle deitirilmesi durumunda patlama tehlikesi söz konusudur. 14 Kurulum SE140 telefonunuz ile birlikte iki adet arj edilebilir pil teslim edilmitir. 1 2 Pil bölmesinin kapaini kaydirarak açin (eer takili ise). Pilleri gösterildii ekilde yerletirin ve bölmenin kapaini tekrar yerine takin. Bekleme modu ekrani görüntülenir. Eer ekranda görünüyorsa, bulunduunuz bölge için ülke grubunu seçmelisiniz. Ülkenizi seçmeniz gerekirse Kendi ülkenize ilikin uygun kodu (aaiya bakin) seçmek için veya tuu ile arayin. Sonra onaylamak için tuuna basin. Baz ünite sifirlama yapar ve bekleme ekrani gösterilir. Kod Ülke DEUTSCHLAND ÖSTERREICH TÜRKIYE 3 4 El cihazini arj edilmesi için baz ünitenin üzerine koyun. El cihazinin doru ekilde yerletirildii bip sesiyle onaylanir ve arj ilemi balar. Pillerdeki enerji yeterli seviyeye geldiinde el cihazi otomatik olarak baz üniteye kaydedilir. Not Eer ülke kodu henüz ayarlanmadan bir arama gelirse, bu aramayi cevaplayabilirsiniz. Arama bittikten sonra ekran, ülke kodunu ayarlamaniz için orijinal görüntüye geri 15 Kurulum döner. Arayan numarayi gösterme fonksiyonu ülke kodu seçilinceye kadar çalimayacaktir El cihazini piller tamamen arj edilinceye (en az 24 saat) kadar arj yuvasinda birakin. arj animasyonu durduu (pil arj edildi) ve simgesi görüntülendii zaman el cihazinin pilleri tamamen arj edilmi demektir. 3 arj yuvalarini elektrik prizine takin. Numarayi çevirmek için tuuna basin. Not Telefon defterinde gezinirken bo kayitlar gösterilmez. 4.3 Tek dokunmayla arama numaralari (1 ve 2) 1 Numara görüntüleninceye ve çevrilinceydirin ve aramayi aktarmak için tuuna basin. Sesli posta numarasi, yalnizca telefonun satildii ülkede sesli posta servisi sunuluyorsa önceden hafizalanmitir. Eer böyle bir servis sunulmuyorsa numara botur. dokunmayla arama tuuna bir numara kaydetmek için 23. birinci siradaki numara ve simgesi görünür. 2 Arzu ettiiniz numaraya gitmek için tuuna veya tuuna basin. numara daha uzunsa, son rakam yanip söner. Kaydetmek istediiniz telefon numarasini girin. Hatali giri yaparsaniz tuuna basin. 4 Onaylamak için tuuna basin. Bir sonraki hafizalama yeri gösterilir. Telefon defteri bosa, ekranda 01- [bo] yanip söner. duraklama, hat almasi için telefon santraline zaman verir. rakamli telefon defteri numarasini girin, örnein 07. için tuuna basin. sonraki hafizalama yeri gösterilir. telefon numaralari ülkenize ve telefon ebekesine baimlidir. Arzu ettiiniz numaraya gitmek için tuuna veya tuuna basin. görüntülenir ve çevrilir. operatörler, arayan numarayi gösterme servisi için ücret talep edebilir Tek dokunmayla arama tularinin telefon defterindeki bir numaraya atanmasi 1 tuuna basin. 2 Arzu ettiiniz numaraya gitmek için tuuna veya tuuna basin. 3 Bip sesi duyuncaya kadar tuuna veya tuuna basin ve basili tutun. Telefon defterinde kayitli numara imdi tek dokunmayla arama tuuna da kaydedilmitir. 4 Bekleme moduna dönmek için tuuna basin Arama kaydi Arama kaydi, cevapsiz aramalar ve gelen aramalar hakkinda detaylari içerir. Listedeki kayitlar kronolojik Telefonunuzdan daha fazla yararlanin 24 olarak siralanmitir ve en son gelen arama listenin baindadir. Not Arama kaydi en fazla 10 aramanin ayrintisini hafizada tutar. Arama kaydi dolduunda, gelen yeni bir arama listedeki en eski aramanin yerini alir. Arama kaydina bakarken aramanin tarihini ve saatini (eer ebeke operatörü tarafindan sunuluyorsa) görmek için tuuna basin. Eer gelen aramalara cevap veremediyseniz, baz ünitede kayitli olan tüm el cihazlarinin ekranlarinda simgesi yanip söner. Eer el cihazinda biri arama kaydina bakmak için kullaniliyorsa, simge dier el cihazlarinda yanmaya devam eder (yalnizca çoklu paket kullanicilari) Arama kaydina bakmak ve arama kaydindan arama yapmak 1 tuuna basin. En son gelen arama gösterilir. Arama listesine bakilirken simgesi sürekli yanar. Cevaplanmayan aramalara bakilirken bu simge yanip söner. 2 Arama kaydinda gezinmek için tuuna veya tuuna basin. 3 Gösterilen numarayi çevirmek için tuuna basin veya bekleme moduna dönmek için tuuna basin.

4 5.5.3 Arama kaydindaki bir numarayi telefon defterine kopyalamak 1 tuuna basin. 2 Kopyalamak istediiniz numaraya gitmek için tuuna veya tuuna basin. Telefonunuzdan daha fazla yararlanin 25 3 tuuna basin. Telefon defterinde bir sonraki hafizalama yeri (01-20) gösterilir. 3 Not Telefon defterinde gezinirken, hafizalanmi olan tüm numaralar gösterilir. Telefon defteri doluysa, ekranda 20- ve kayitli numara yanip söner. 4 4 tuuna basin. moduna dönmek için tuuna basin. 5 6 Çift rakamli telefon defteri eriim numarasini girin. Telefon numarasi görüntülenir. Onaylamak için tuuna basin. Bekleme moduna dönmek için tuuna basin Arama kaydinin tümünü silmek 1 tuuna basin. 2 Bip sesi duyuncaya kadar tuuna basin ve basili tutun. Ekranda ---- görünür. 3 Bekleme moduna dönmek için tuuna basin Arama kaydindan bir numarayi silmek 1 tuuna basin. 2 Silmek istediiniz numaraya gitmek için tuuna veya tuuna basin Tekrar çevirme Son aranan be numaradan herhangi birini tekrar çevirebilirsiniz. Numaralarin uzunluu en fazla 24 rakam olabilir Son numarayi tekrar çevirmek 1 tuuna ve sonra tuuna basin. Telefonunuzdan daha fazla yararlanin Çevrilen son numara görüntülenir ve çevrilir Tekrar arama listesinde numaralara bakmak ve bir numarayi çevirmek 1 tuuna basin. Çevrilen son numara görüntülenir. 2 Eer gerekli ise, arzu ettiiniz numaraya görüntülemek için tuuna veya tuuna basin. 3 4 tuuna basin. lk kullanilabilir telefon defteri kayit numarasi gösterilir. Telefon defteri kayit numarasini girin. Telefon numarasi görüntülenir. tuuna basin. Bip sesi duyuncaya kadar tuuna basin ve basili tutun. Ekranda ---- görünür. 10 zil tonu tuuna basin. Zil sesi seviyesini ayarlamak için tuuna veya tuuna basin. tuuna iki kez basin. Ekranda :00 görünür. tuuna üç kez basin. Ekranda 1 görünür. Ayarlari kaydetmek için tuuna basin. 4 imdi arama modunu ayarlayabilirsiniz veya bekleme moduna dönmek için tuuna basabilirsiniz. 3 4 için tuuna veya tuuna basin. Ayarlari kaydetmek için tuuna basin. imdi aaida gösterildii ekilde flash modunu ayarlayabilir veya bekleme moduna dönmek için tuuna basabilirsiniz. 6.5 Flash modu tuu belli ebeke servisleri ve PABX*/telefon santrali servisleri ile birlikte kullanilir. Normalde bu ayari önerilinceye kadar deitirmeniz gerekmemektedir. Not SE140 telefonunuzun tüm PABX sistemlerinde kullanilacaina dair garanti verilemez Arama modu SE140 telefonunda ayarlanan standart arama modu ülkeniz ve telefon ebekeniz için uygun arama modudur. Bu ayari deitirmeniz muhtemelen gerekli deildir. 1 tuuna dört kez basin. Ekranda -1- veya -2görünür. 2 1 = Ton ve 2 = Puls arasinda seçim yapmak 2 tuuna be kez basin. Ekranda FLASH ve aktüel ayar görünür. 1 (Flash 1 duraklamali flash) veya 2 (Flash 2 duraklamali flash) arasinda seçim yapmak için Kiisel ayarlar tuuna veya tuuna basin. Ayarlari kaydetmek için tuuna basin. imdi otomatik ön eki ayarlayabilir veya bekleme moduna dönmek için tuuna basabilirsiniz. 5 6 Kaydetmek için tuuna basin. imdi sistemin PIN kodunu deitirebilir veya bekleme moduna dönmek için tuuna basabilirsiniz. 6.6 Otomatik ön ek SE140'i çevrilecek bir numarayi algilayacak ve baka bir numara ile deitirecek ekilde ayarlayabilirsiniz. Her iki numara toplam olarak maksimum 24 rakam olabilir. 1 tuuna alti kez basin. Ekranda ( - ) görünür. 2 Birinci boluk blouna algilanmasi istediiniz numarayi girin (maks. 4 rakam). mleci hareket ettirmek için tuuna veya tuuna basin. 3 mleci ikinci boluk blounun baina götürün. 4 Öndeki numarayla deitirilmesini istediiniz numarayi girin. Kiisel ayarlar 6.7 Sistem PIN kodunu deitirmek Sistem PIN kodu, belli ayarlar deitirilirken güvenlik sorgulamasi olarak kullanilan 4 rakamli bir koddur. Standart PIN kodu 0000'dir. Bu kodu tercih ettiiniz bir numarayla deitirebilirsiniz. 1 tuuna yedi kez basin. Ekranda görünür. 2 Aktüel PIN kodunu girin ve tuuna basin. 3 Yeni PIN kodunu girin ve onaylamak ve bekleme moduna dönmek için tuuna basin. Not Lütfen PIN kodunu not edin. Eer PIN kodunu unutursaniz el cihazinizi resetlemeniz gerekir El cihazini resetlemek (sifirlamak) Resetleme ilemi ile el cihazinin standart ayarlarini geri getirebilirsiniz. 1 El cihazinin pillerini çikarin. 2 Pilleri tekrar yerletirirken tuuna basin ve basili tutun. Ekranda görünür. 3 tuuna basin. Not El cihazinizi resetledikten sonra ülke kodunu tekrar girmeniz gerekebilir. El cihazinin standart ayarlari öyledir: Zil tonu 1 Zil sesi seviyesi 3 Kulaklik ses seviyesi 3 Telefon defteri Deitirilmez Arama kaydi Bo Tekrar arama listesi Bo Tu kilidi Kapali Saat 00:00 Arama modu 1 (Ton) Sistem PIN kodu Tu takimini kilitlemek Tu kilidi, el cihazi tainirken yanlilikla arama yapilmasini önler. 1 tuuna basin ve basili tutun. Tu takimi kilitlidir ve ekranda simgesi görünür. Not Tu takimi kilitliyken gelen bir aramayi tuuna basarak cevaplayabilirsiniz. Arama bitirildikten sonra tu takimi kilidi aktif olmaya devam eder. Tu takimi kilitliyken bir tua bastiiniz zaman el cihazinin ekraninda 3 saniye boyunca oooo görünür Tulari kullanima açmak 1 Tulari kullanima açmak için tekrar tuuna basin ve basili tutun. 32 Kiisel ayarlar 7 Kayit Bir baz üniteye maksimum 5 el cihazinin kaydedilmesi mümkündür. Ek cihazlarin kullanilmadan önce baz üniteye kaydedilmesi arttir. Not Aaida açiklanan talimatlar özellikle SE140 el cihaziniz içindir. Eer baka bir üreticinin el cihazini kaydetmek istiyorsaniz, yapilacak ilemlerde farklilik olabilir. Bu durumda, lütfen ek el cihazin üreticisine daniin. El cihazlarini kaydetmek veya kayitlarini silmeniz için sistem PIN kodu gereklidir. Standart PIN kodu 0000'dir. Not Baz ünite, bir el cihazinin kaydini 90 saniye içinde kabul edebilir. CODE - gösterilir. Sistem PIN kodunu (standart ayar 0000) girin ve tuuna basin. Eer zaten 5 el cihazinin kayitli olduu bir baz üniteye ek bir el cihazi kaydetmek isterseniz, kayitli deil mesaji verilinceye kadar ekranda hareket eden bir çizgi görünür.

5 Powered by TCPDF ( Kaydini silmek istediiniz el cihazinin numarasini girin. Sistem PIN kodunu girin (standart ayar 0000). Onaylamak için tuuna basin. Seçilen el cihazinin kaydi silinecektir. 7.2 El cihazinin kaydini silmek El cihazinin kaydini silmek için baka bir el cihazi kullanabilirsiniz. Kullanmakta olduunuz el cihazinin kaydini silemezsiniz. 1 Pilleri çikarin ve pilleri tekrar yerletirirken tuuna basin ve basili tutun. ve simgeleri yanip söner. 2 tuunu birakin. El cihazi baz üniteyi arar ve baz üniteye kayitli olan tüm el cihazlarini gösterir, örnein arji son derece düük seviyeye geldiinde, ikaz verildikten hemen sonra telefon otomatik olarak kapanir. Pilinizin tahmini arj seviyeleri öyledir: Tam arjli Kismen arjli 36 Teknik özellikler Zayiflamak üzere Yanip sönüyor - Pil boalmitir Tekrar baz ünitenin kapsama alanina döndüünüzde el cihazindan baka bir bip sesi gelir. Not Hata için verilen bip sesinin çalimasi için bunun aktif konuma getirilmi olmasi arttir (bkz. Sayfa 30 "6.3 Bip seslerini açma/kapatma"). Pil tipie SE140 telefonunuzda kullanilan piller AAA NiMh 550 mah tipinde pillerdir. Kapsama alani dii ikazi Telefonun menzili ideal koullarda bina içinde 50 metre ve açik havada 300 metredir. Bir görüme esnasinda kapsama alaninin diina çikmak üzereyseniz, el cihazindan bip sesi eklinde ikaz gelir. El cihazi kapsama alaninin diina çiktiinda el cihazindan bir hata sesi gelir, balanti kesilir ve bazi dier fonksiyonlar kullanilmayabilir. Eer hata sesi aktif konumda ise, bu fonksiyonlari kullanmayi denediinizde her defasinda hata sesi duyarsiniz. Teknik özellikler Sik Sorulan Sorular www. philips.com/support arj ilemi El cihazi baz üniteye konduunda simgesi yanip sönmüyor Pil temasi iyi deildir, el cihazini yerinde hafifçe oynatin Temas yerleri kirlidir. Pil temas yerlerini alkolle nemlendirilmi bir bez parçasi ile temizleyin Pil arj edilmi vaziyettedir, arj edilmesi gerekmiyordur Piller botur. Pilleri en az 24 saat arj edin. Baz üniteden fazla uzakta olabilirsiniz. Baz üniteye yaklain. Yanli telefon hatti kablosu. Telefonla birlikte verilen telefon kablosunu kullanin. Telefon hatti adaptörü (eer gerekli ise) telefon kablosuna takilmamitir. Adaptörü (eer gerekli ise) telefon kablosuna takin. Ses kalitesi kötü Baz ünitesi elektrikli uygulamalara, takviyelendirilmi duvarlara veya metal kapi çerçevelerine çok yakindir. Baz üniteyi elektrikli uygulamalardan en az bir metre uzakta bir yere koyun. simgesi yanip sönüyor El cihazi baz üniteye kayitli deildir. El cihazini baz üniteye kaydedin. Baz üniteden fazla uzakta olabilirsiniz. Baz üniteye yaklain. Aramalar Çevir sesi yok Elektrik gelmiyordur. Balantilari kontrol edin. Telefonu resetleyin: Elektrik fiini prizden çikarin ve tekrar takin. 38 Sik Sorulan Sorular Zil çalmiyor Zil aktif deildir. Zilin ses seviyesini arttirin. Arayan numarayi gösterme (CLI) servisi çalimiyor ebeke operatörünüzdeki aboneliinizi kontrol edin. Baka bir el cihazi kaydedilemiyor Maksimum 5 el cihazi kapasitesine eriilmitir. Ekranda hareketli bir çizgi görünür. Yeni bir el cihazini kaydetmek için baka bir el cihazinin kaydini silmeniz arttir. Telefon defteri Telefon defterine numara kaydedilemiyor Telefon defteri dolmutur. Bellekte yer açmak için bir numarayi silin. Ses etkileimi Radyonuzla veya televizyonunuzla ses etkileimi Baz üniteniz veya arj cihaziniz muhtemelen çok yakindadir. Mümkün olduu kadar uzak bir yere koyun. Ekran Ekranda herhangi bir görüntü yok Tekrar arj etmeyi veya pilleri deitirmeyi deneyin. Baz ünitenin güç beslemesinin balantisini çikarip tekrar takmayi deneyin. Sik Sorulan Sorular 39 D 11 Fihrist A Dahili arama ile harici arama arasinda gidip gelmek 20 E Ambalaj içerii 8 Aramaya cevap vermek 18 Aramayi bitirmek 18 Arama kaydindaki bir numaraya bakmak 25 Arama kaydindaki bir numarayi telefon defterine kopyalamak 25 Arama kaydindan bir numarayi aramak 17 Arama kaydindan bir numarayi silmek 26 Arama kaydinin tümünü silmek 26 Arama modunu ayarlamak 30 Arama yapmak 17, 18 Arayan kiinin numarasi 24 Arayan numarayi gösterme 24 B El cihazi 9 El cihazinin kaydini silmek 34 El cihazini açma / kapatma 10 El cihazini aramak 12 El cihazini baz üniteye kaydetmek 33 El cihazini sifirlamak 32 El cihazi tulari 9 El cihazi zil tonunu deitirmek 29 F Flash modunu ayarlamak 30 G Geri dönüüm 6 Güvenlik bilgileri 4 H Baka bir el cihazini aramak 19 Baz ünite 12 Baz ünitenin balanmasi 13 Harici bir aramayi baka bir el aktarmak 19 I kinci bir aramaya cevap vermek için ilk görümeyi beklemeye almak Fihrist K T Kimlik gizleme 18 Kimlik gizlemeyi açma / kapatma 18 Konferans görümesi 20 Kulaklik ses seviyesi 18 Kulaklik ses seviyesini ayarlamak 18 M Menü navigasyonu 13 N Numarayi önceden çevirerek arama yapmak 17 O Ön eki ve aranacak numarayi ayarlamak 31 P Pilleri arj etmek 14 Pilleri yerletirmek 14 S ebeke sesli posta servisini aramak 20 Sik Sorulan Sorular 38 Simgeler ve semboller 11 Sistem PIN kodunu deitirmek 31 Tarih ve saati ayarlamak 29 Tekrar arama listesinde kayitli bir numarayi silmek 27 Tekrar arama listesine giri 27 Tekrar arama listesinin tümünü silmek 28 Tekrar çevrilen numarayi telefon defterine kaydetmek 27 Tek dokunmayla arama numaralarini deitirmek 24 Tek dokunmayla arama tulari 23 Tek dokunmayla arama tuu numarasini düzenlemek 24 Telefon defterindeki numaralara bakmak 21 Telefon defterinden arama yapmak 17 Telefon defterinde bir numarayi düzenlemek 22 Telefon defterine numara kaydetmek 22 Telefon defteri kaydini silmek 23 Tu kilidi 32 Tu seslerini açma/kapatma 30 Fihrist 41 Z Zil melodisini ayarlamak 29 Zil sesi seviyesini ayarlamak 29 Zil sesi seviyesini deitirmek Fihrist 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner. Document order number : Printed in China.

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE1453B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016836

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE1453B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016836 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 8410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 8410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP TOUCHSMART TX2-1340EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP TOUCHSMART TX2-1340EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186

Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186 Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın CD390 CD395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini

Detaylı

Philips in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin

Philips in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin Philips in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin www.philips.com/welcome SE140 TR Telefon Dikkat Sadece şarj edilebilir pil kullanılmalıdır. El cihazını ilk kullanımdan

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE2401S

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE2401S Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD490 CD495 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Hazırlanma 3 Keyfini çıkarın Kutuda ne var Baz ünitesi (CD495) Baz ünitesi (CD490)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T100 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820549

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T100 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820549 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Hoşgeldiniz Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım Kutuda neler var CD140 Baz istasyonu VEYA CD140/CD145 El cihazı CD145 Baz istasyonu Baz istasyonu için güç kaynağı ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT5398/ABUSASP2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT5398/ABUSASP2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP G6031EM için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP G6031EM tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820558

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820558 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support D130 D135 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV7-1110EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4157007

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV7-1110EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4157007 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION DV7-1110EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION DV7-1110EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D150. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D150. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D150 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Philips in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin

Philips in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin Philips in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin www.philips.com/welcome SE145 TR Telesekreter Dikkat Sadece şarj edilebilir pil kullanılmalıdır. El cihazını ilk

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D6050. Kısa kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D6050. Kısa kullanım kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D6050 Kısa kullanım kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175

Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175 Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175 İçindekiler Baz istasyonu (CD175) Baz istasyonu (CD170) Not * Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D120. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D120. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D120 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin. XL390 XL395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın İçindekiler Baz istasyonu (XL395) Baz istasyonu (XL390) Şarj cihazı*

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT3111B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016826

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT3111B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016826 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 3100

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 3100 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 3100 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 3100 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 210D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 210D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T28 WORLD http://tr.yourpdfguides.com/dref/820554

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T28 WORLD http://tr.yourpdfguides.com/dref/820554 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION SLIMLINE S3300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/851365

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION SLIMLINE S3300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/851365 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION SLIMLINE S3300 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION SLIMLINE S3300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Kısa Kullanım Kılavuzu

Kısa Kullanım Kılavuzu D140 D145 Kısa Kullanım Kılavuzu Kablosuz Telefon Telesekreterli kablosuz telefon Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Önemli güvenlik talimatları Uyarı

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SIEMENS GIGASET DA410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SIEMENS GIGASET DA410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

GÖRÜNÜM CM 707 KULLANIM KILAVUZU. Tanım. Özellikler

GÖRÜNÜM CM 707 KULLANIM KILAVUZU. Tanım. Özellikler TR CM 707 KULLANIM KILAVUZU Tanım Honeywell CM707, ısıtma sistem verimliliini kontrol etmek,siz evdeyken ve dıarıdayken konfor sıcaklıklarını salamak amacıyla dizayn edilmi bir programlanabilir oda termostatıdır.

Detaylı

Allegro_CID.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 9:47 AM. Motorola D200 serisi Dijital Telsiz Telefon

Allegro_CID.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 9:47 AM. Motorola D200 serisi Dijital Telsiz Telefon Allegro_CID.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 9:47 AM Motorola D200 serisi Dijital Telsiz Telefon Allegro_CID.book Page 2 Tuesday, April 1, 2008 9:47 AM Hoşgeldiniz... Dijital Telsiz Telefonunuzun Tanıtımı

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Philips in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin

Philips in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin Philips in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin www.philips.com/welcome SE240 TR Telefon Dikkat Sadece şarj edilebilir pil kullanılmalıdır. El cihazını ilk kullanımdan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DORO SECURE 350 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4129520

Kullanım kılavuzunuz DORO SECURE 350 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4129520 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DORO SECURE 350 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DORO SECURE 350 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome CD6550 TR İlave El Cİhazı! Uyarı Sadece şarj edilebilir pil kullanın. El cihazını kullanmadan önce 4 saat şarj edin. İçindekiler Önemli. Güç gereksinimleri.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES http://tr.yourpdfguides.com/dref/1118515

Kullanım kılavuzunuz BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES http://tr.yourpdfguides.com/dref/1118515 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA210 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4569640

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA210 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4569640 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SIEMENS GIGASET DA210 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SIEMENS GIGASET DA210 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz EPSON ACULASER CX11NF http://tr.yourpdfguides.com/dref/561229

Kullanım kılavuzunuz EPSON ACULASER CX11NF http://tr.yourpdfguides.com/dref/561229 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya EPSON ACULASER CX11NF için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki EPSON ACULASER CX11NF tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-36W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 420P http://tr.yourpdfguides.com/dref/3645393

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 420P http://tr.yourpdfguides.com/dref/3645393 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 420P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 420P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız D120. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız D120. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips. Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın D120 Genişletilmiş kullanım belgeleri İçindekiler 1

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SYE5600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1032727

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SYE5600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1032727 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS SYE5600 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS SYE5600 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından

Detaylı

PANASONIC KX-TG6711TR

PANASONIC KX-TG6711TR Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NILFISK C 105.5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3696480

Kullanım kılavuzunuz NILFISK C 105.5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3696480 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K200I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820521

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K200I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820521 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Curler. Register your product and get support at HP4684 HP4683. TR Kullanım kılavuzu

Curler.  Register your product and get support at HP4684 HP4683. TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Curler HP4684 HP4683 TR Kullanım kılavuzu a b c d e i h g f Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Destek almak için cihazını internet sitemize kayıt edin. www.philips.com/welcome SE445 TR Telesekreter w Uyarı Sadece şarj edilebilir pil kullanın. El cihazını kullanmadan önce 24 saat şarj edin. İçindekiler

Detaylı

Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: M550 M555. Kısa kullanım kılavuzu

Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın:  M550 M555. Kısa kullanım kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome M550 M555 Kısa kullanım kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D121. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D121. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D121 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Her zaman yardıma hazırız SRP3011. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

Kullanım kılavuzu. Her zaman yardıma hazırız SRP3011. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın SRP3011 Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Evrensel uzaktan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE BLUE EYE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3949095

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE BLUE EYE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3949095 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya GIGABYTE BLUE EYE için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki GIGABYTE BLUE EYE tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 120P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 120P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

AYBEY ELEKTRONİK. MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:3

AYBEY ELEKTRONİK. MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:3 AYBEY ELEKTRONİK MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU MFS GÜVENLİK SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU SÜRÜM : 1.3 AYBEY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. Fabrika : Merkez Mah. Güney Yanyol Cad. No:17 B/1 Orhanlı-Tuzla-İstanbul

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON SPIRO http://tr.yourpdfguides.com/dref/2738698

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON SPIRO http://tr.yourpdfguides.com/dref/2738698 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU BÖLÜM 1: ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Bu Q-P 50 B okuyucu özellikle, akıllı binalar, yerleşim alanlarındaki toplu geçişlerde, ofislerin binaların, fabrika girişlerinin kontrolü için dizayn

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D600 D605. Kısa kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D600 D605. Kısa kullanım kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D600 D605 Kısa kullanım kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-X650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805266

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-X650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805266 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4668/22. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP4668/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 TR Kullanım kılavuzu abc h g f e d i j Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız D600 D605

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız D600 D605 Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın D600 D605 Genişletilmiş kullanım belgeleri İçindekiler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7608/ABUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1034034

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7608/ABUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1034034 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T18S http://tr.yourpdfguides.com/dref/820550

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T18S http://tr.yourpdfguides.com/dref/820550 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı