MEVLANA,MESNEVIVE. MEVLEVIHANELER SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVLANA,MESNEVIVE. MEVLEVIHANELER SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi"

Transkript

1 T.C. CELAL BAY AR ÜNİVERSİTESİ Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi İKİNCİ ULUSLARARASI A A A MEVLANA,MESNEVIVE A A MEVLEVIHANELER SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi Aralık 2002 Manisa Mevlevihanesi 1 Yayma Haz ı rlaya n: Yrd.Doç.Dr.Ünal ŞENEL MANİSA- 2010

2 MEVLANA CELALEDDiN-İ RUMI'DE "SÖZ"ÜN ÖNEMİ M.. HaUstin Kukul ~ Kültürilinüzde sozun önemi büyüktür. Yazı lı ve şitahi iktisa<fi mukavelelerden, bedi1 zarafeti mevzı1 yapan hassasiyetiere ve ilınl araştırmalardaki usullerin sistematikleştirilmesiyle geliştirilmesine kadar her sahada "söz'''; aklın, idrakin, şufırun ve. irıisiyatifkullanımının ~n kıymetli izah vasıtası olarak gönünür. İnsan, kendini söz ile ifô.de eder. Ona.bağlı olarak, yô.ni insan menşe/i ve. merkezli olarak; canlı-cansız, maddi-manevi, akıllı:akılsız.;.. kainattaki herbir varlık ve herbir tecelü adeta sözde şekillenir; sözde. şufulaşır ve mana kazanır. Söz; ferdirı, hem kendine karşı.ve hem de bir elemanı olarak içinde yaşadığı. cemiyet için görevlerini yerine getirirren, hak.ıılık, dürüstlük, adillik, Daziklik, zariflik gibi erdemli ölçüleri muarızlarından koruyacak anlaşmaları da yapan içtirnai bir gerekliliktir; şarttır. Lügat manas ı'yla "söz"; ilim, san'at ve milll hayatın içini doldurduğu kültürün ifadesinde hepsirıi iliata edici manalı;ır taşır: "1. Harflerden ve he eelerden oluşarak bir şeye yol gösteren, kılavuzluk eden kelime. 2. Kelimelerden oluşarak isteği anlatmaya yarayan lakırdı. 3. Haber,'söylenti, havadis. 4. Vaat, üzerine alma,: 5. Uyuşma, karar, uygunluk sağlama, anlaşma. 6. Bahis, konu. 7. Dedikodu. 8. Hüküm, sözü geçme, sözü dirılenme. 9. Güfte." (1) "Söz" ise "harf''siz olmaz. Harf'se: "Bir alfabeyi meydana getiren ve okuyup yazmaya yarayan işaretierin her biri". (2) olarak tarif bulur. Hazret-i Mevlana bir ruhaisinde düşüncelerini şöyle Ua.de eder: "Ben, sağ olduğum müddetçe Kur'an 'm kölesiyim. Ben, Muhammed Muhtô.r 'ın (s.a. v.) yolunun tozuyum. Benim sözümden bundan başkasını kim naklederse, Ben ondan da bfzô.rım, o sözlerden de bizô.rım., (J) O liaide; Mevlana Celaleddin-i Rumi'nİn "söz"e verdiği önemi kavrayabilmek içip.; "O'nun rehber kabul ettiği kaynakların bu husustaki beyan ve görüşlerini bilmemiz gerekir. Zira; Hazret-i Mevlana, cihanşümul mesajın haricinde mana ihtiva edebilecek her sözden (bizar) olacağmı söylemektedir. "Harf'ten "söz"e doğru gelişen mana tayfının-hususiyetlerini, kaynağin ışığında düşünmek gerekir; onun şufuuyla bunlah izah etmek gerekir. Yüce ve mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor: "Ey esvabına bürünen (Peygamber! Ey nübüvvet yükünü yüklenen Nebi! ) Gece kalk, (namaz kıl!) Birazı müstesna) o vakit yatar, dinlenirsin."... Kur'an-ı da ağır ağır, Em. Öğretim Görevlisi, Şair ve Yazar 135

3 tane tane harflerini belli ede ede oku! (Öyle ki işitenler harflerini sayabilsioler.) Biz sanacidden ağır bir söz (Kur'an) vah'iy ve ilka ediyoruz." (4) Demek ki; söz'de harfin ve hece'nin önemi vardır. Hazret-i Mevlana bu hususta şunları şöyler: "O kötü adın çirkinliği harften değil; deniz suyunun aczlığz kaptan değil: Harf kaba benzer, ondaki mtinô ise.suya. Mana deniziyse kabın asli katında o/anıdır." (5) "Harf de nedir ki düşünesin; harf, söz nedir. Üzüm bağının çitten duvarı. Harfi de, sesi de, sözü de birbirine vurup kırayım da şu üçü de olmadan konuşayım seninle." (6) "Adem, başına balçıktan bir kü/ah urun~nca o cana mensup atların yüzü. ~rardı..mônti, balçıkla görünsün diye yüzünü harf ve söz örtüsüyle örttü. Söz, bir yüzden manayı açıklar ama, on yüzden de kapar, örter." (7) - (Burada; gerçeğin söz ile ifade edilemeyeceği, öz'le anlaşılabileceği bildirilmektedir.) (8). Bu kısa girişten sonra, önce mevzuumuza ışık tutacak ayetler ve hadisleri zikredelim. Bunlarda "söz" hakkındaki müşterek hususları tespitten sorıra Hazret-i Mevlana'nın bunlara dayalı olarak uyarı ve nasihatlerine göz atalım. "Ey iyman edenler! Allahü tealarlan korkun! (O'nun hoşnut olmayacaği şeylerden sakının!) Ve, sözün doğrusunu söyleyin!" (9) "Sözleri dinleyip de en güzeline tabi olan kullanma müjdele! (Ya Muhammed!)" (10) "(Resfilallah hakkında) Sözünüzü gerek gizleyin, gerek ~ikar edin; O, bütün sinelerinkünhünü bilir." (ll) "Gördüklerirıize ve görrnediklerinize yem'in ederim ki, O, hiç. şüphesiz, (Allah indinde) kerim bir resfılün getirdiği sözdür. O, bir şa ir sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz! Bir kahin sözü de değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz! O, Rabbil'alemiynden bir tenzildir." (12) "O halde, şayet iddialarında gerçekseler, onlar da onun gibi bir söz getirsinler." (13) "... İnsanlara güzellikle söz söyleyiniz!" (14) "Halkı Allahil tealaya davet edip salih amel işleyen ve ben (Allahü tealanın emrine münkad) Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?" (15) "Allahü teaıa mü'min olup da salih arneller işleyenleri, ağaçlarının altından ırmaklar akan Cennetiere koyar... Onlar, söziln güzeline ve çok harndedilen Allah'ın dinine (İslam dlnine) hidayet olunmuşlardır. '.' ( 16) "o mü'minler, muhakkak fetalı buldular. Ki onlar, namazlannda huşfı üzeredir ler. Ve, beyhude-söz ve fiillerden yüz çevirir ler." (17) "(Ya Muhammed!) Rabbinin yoluna; hikrnetle, güzel mev'ıza ile davet et!" (18.) "Allahü azimüşşandan gayri sözünde. va'dinde daha doğru olan kimdir?" (i 9) "Allahil azimüşşandan daha doğru sözlü kim olabilir?" (20) "Allahü teala, fena sözün açıklanmasını sevmez. Meğer ki, mazlüm olsun. Allahü azimüşşan, her şeyi işitici ve bilieidir." (21) Mevzuumuza ışık tutup, yolumuzu aydınlatacak olan bazı hadis-i şerifleri de şöyle sıralayabiliriz:.. En güzel hediye, hikmetli bir sözü iyice anlayıp, din kardeşine anlatmaktır." (22) 136

4 "Bir Müslümanın hayırlı bir sözü öğrenip öğretmesi ve onunla amel etmesi, bir senelik (nafile) ibadetten hayıdıdır." (23) ''Dikkat edin, derin sözlere dalıp lilzumsuz yere lafı uzatanlar, helak olmuşlardır." (24). "Aman aman! Fahiş, açık ve çirkin sözlerden kaçının! Zira Allahü teala çirkin sözleri ve tahiş konuşmalan sevmez." (25) "Cennet, tahiş ve çirkin söz konuşanlara haramdır." (26) "En sevdiğim söz, doğru sözdür." (27) "Allah'a hamd-ü senadan sonra derim ki: Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. En şerefli söz, Allah'ı zikirdir." (28).. - "Sözü çirkin olan ve kötü fıil işleyeniere Cenab-ı Hakk b.uğz eder." (29) "Bazı beyan ve söz, mutlaka sihirdir. Bazı şiirlerde de hikmet saklıdır." (30) "Ben de şaka yaparıni. Yalnız, şaka yaptığım zaman yalan söz söylemem." (31) "Kulağa fena gelen her türlü söz ve arnelden sakın!" (32) ''Yaralayıcı sözden ve insanlar arasında laftaşımaktan çekinin!" (33) "Bütün belalar insanın başına sözü üzerine gelmiştir." (34) "Söz söylemekte, kısa ve veciz söylemekle ernrolundum..zira, sözlerin hayırlısıkısa ve manalı olanıdır." (35) "Allah katında sadakaların en büyüğü ve en sevgili olanı, insanın söylediği hak (doğru) sözdür." (36) ''Kim, iıa.m gazabı davet. edecek söz ve hareketlerle bir sultanı (devlet başkanını) razı etmeye çalışırsa, Allah 'm dininden çıkar." (37) "Hayra yorma, güzel söz, temiz lafhoşuma gider." {38) Bu aye.tler ve hadislerdeki tavsiyeterin müşterek vasıflarını tespit ettiğimiz zaman, Hazret-i Mevlana'nın söze verdiği önemi daha bariz bir şekilde ortaya çıkarmış olabiliriz. Yazdığımız sıraya göre, bu ayet ve hadislerdeki vasıflar şöyledir: "Sözün doğrusunu söyleyin", "En güzeline tabi olun!", "Güzellikle söz söyleyin", "... Güzel sözlü kim vardır", "Sözün güzeline...", "Beyhüde söz...", "Hikmetle, güzel mev'ıza (yani söz, nasihat)", "... Sözünde, va'dinde daha doğru olan kimdir?", "... Doğru sözlü kim olabilir?", "... Hayırlı bir sözü...", "Hilonetli bir sözü...", "... Lüzumsuz bir yere lafi uzatanlar...", "Fahiş, açık ve çirkin sözlerden sakının", "... Fahiş ve çirkin söz kullananlar...", "... Doğru sözdür'', "Sözün en' doğrusu", "En şerefli söz...", "Sözü çirkin olan...", "Yalan söz söylemek", "... fena gelen her türlü söz.:.", "Yaralayıcı söz...", "... kısa ve veciz söylemekle ernrolundwn.", "... en sevgili olanı, insanın hak (doğru) sözdür.", "... güzel söz, temiz laf, hoşuma gider." Görüleceği üzere, _bu ayet ve hadislerde söz_ için dört vasıf öne çıkar: ''Dogi-u" ve _"güzel" ile bunların zıddı olan "yalan~' ve "çirkin". Bu dört kelime; hikrnetli, hayırlı, şerefli, beyhfıde (boş), tahiş, çirkin, yalan ve yaralayıcı sıfatlarıyla da müspet ve menfi olarak ifade edilirler.. Demek ki, söz'de başlıca iki vasıf vardır: Doğruluk ve güzellik. Şüphesiz bunlara ilave edilebilecek bazı unsurlar Çaba bulunabilir ki bunlar da, söz'ün "kısa, özlü veya veciz" olabilmesidir. Öyleyse söz; doğru, güzel ve vec1z olmalıdır. Bunun içindir ki, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, Peygamberimiz Efendimiz "SÖz söylemekte, kısa ve veciz 137

5 söylemekle emrolunduın. Zira, sözlerin hayırlı sı, kısa ve manalı olanıd ır" buyunnuştur. O halde; kendisini "Kur'ôn'm kölesi" ve "Muhammed Muhtiir'ın (s.a.v.) yolunun tozu"olarak ifade eden Hazret-i Mevlana'nın "söz''e verdiği öneme geçebiliriz. O; "Her devirde söz söyleyen bulunur; evet; fakat geçmişlerio sözleri, söz söylemeye yardım eder. A şükredcn kişi, Tevdit, İncil, Zebfir'da Kur 'an' ın doğruluğuna tanık değil mi?" (39) diyerek kanaalimizi kuvvetlendiriyor, Esiisen, Mesnevi'nin girişindeki onsekiz beyitin sonuncusunda yani onsekizin-cisinde de bu eser beyitten meydana gelmesine rağmen şöyle der: "Ham, hiçbir vakit pişkin, olgun kişinin hiilini anlayamaz; öyleyse sözü kısa kesrnek gerek vesseliim." (40) Yine, bir başka beyitinde veciz söz söylemenin _gerekliliğini şöyle vurgular: "Sözü kısa keseyim, o bakıştan korktum." (41) Temelini doğruluk, güzellik ve vecizlik üzerine inşa eden, Mevlana CelaJeddin-i RUmi'nin "sözün önemi"ni belirten ifadelerini de şöy l e sıralayabiliriz: "Oüzellere ait sözlerin, başkalarının sözleri arasında söy lenınesi daha boştur." (42) "Gerçek söz verişleri gönül kabullenir; geçici söz verişlerse insanı tasalandırır. Büyüklerio söz verişleri, yürüyüp duran definedir; ehil olmayanların söz verişleri ise, akıp giden bir zahmettir, bir eziyettir.'~ (43) "ince sözler, keskin bir çelik kılıca benzer; kalkanın yoksa, geri dur." (44) "Bir söz vardır ki, öbürünün tam zıddı; şeker/e zehir nasıl bir olabilir?" (45) "Eşek kulağını sat, bir başka kulak al; çünkü bu sözü eşek kulağı anlayamaz. " {46) "... tatlı söz, ömrümüzün suyunu emen kum dur." ( 4 7) "Şekille anlamı aslanla orman say; yahut sesle, sözle düşünce gibi tut. Bu söz, bu ses, düşünceden meydana gelir: Fakat sen, düşünce denizi nerededir, bilmezsin bile. " (48). "Bilgiden düşünce dalgası belirdi de sözden, sesten bir şekle büründ1l" (49) "Düşmanın sözünü dinieyenin h iili budur işte; haselçiye dost olanın layığını seyret... Düşman dostçasına söz söyler ama yemden söz etse bile tuzak bil o sözü. Sana şeker verirse, zehir bil onu; üstün bir lütufla bulunursa kah ır bil onu. " (50) "Deme/C ki, mahremlik dili apayrı bir dil; gönüldeş/ikse dildeş/ikten de daha iyi. Sözsüz, işaretsiz; yazısız; gönülden yüzbinlerce tercüman kopar, belirir." (51) "Elçi, Ömer'e tazirnde bulundu. Selam verdi. Peygamber, önce selam sonra söz demişlir. Ömer, selamını aldı, yanına çağırdı, yemfn etti, onu karşısına oturttu. Korkmayın sözü, korkanlara sunulan yemektir; bu yemek, korkanların harcı olan bir yeme/etir. " {52} "Akla dayanan söz inci olsa, mercan olsa, cana ait bahis, gene başkadır. Can bahsi, bir başka duralctadır; can şarabının bir başka kıvamı vardır." (53) "Sözde bir fayda yoksa söyleme; varsa kınarnayı bırak da şükretmeye koyulmaya bak." (54) "Şu. dil, taşla demire benziyor; dilden sıçrayan sözse sanki ateş... Bir söz, bir dünyayı yıkar; ölü tilkileri aslan h/iline getirir." (55) "Şeker gibi söz söylemek istersen sabret; harfs olma, yeme şu helvayı." {56) 138

6 "Yem-ek de olguna he/tildir, söz de. Sen olgun değilsin; yeme, dilsiz kesil... Söz söylemeyi öğrenmesi için bir zaman dudaklarını yumması gerek. " (57) "Çünkü söz söylemek için önce duymak, dinlemek gerek. Sen de söze, dinlemek yolundan gir... Dinleme yoluna bağlı olmayan söz, ancak ümitsiz, ihtiyaçsız Yaratan 'm sözüdür. " (58) "Ne yaptım da söyledim diye pişman oldum ama değil mi ki söyledim, son pişmanlık neye yarar dedi. Dilden, ağızdan ansızın çıkan söz, bil ki yaydan fırlamış bir oktur sanki. A oğul, o ok, bir daha geri dönmez; suyu baştan keimek gerek. Sel baştan taştı mı, bütün dünyayı tutar; artık dünya yıkı/sa da şaşılmaz buna. " (59) - "Söz söyleyiş ayıplan açar; gizli şeylerin perdelerini yırtar. " (60) "Boş söz, hiç gerçeğe eş olur mu? A kardeş, sen, o düşüncesin ancak; ondan başka neyifı varsa kemiktir, kı/dır. Düşüncen gülse, gül bahçesisin; dikense külhana atılacak odunsun." (61) "Bize ince, güzel sözler hatırlat da seni insafa getirsin o sözler a arkadaş." (62) "İnsanoğlu, dilinin altında gizlidir; şu dil., can kapısının perdesidir. "(63) "Candan, gönülden kopmadan dile gelen güzel sözler, külhanda biten yeşi/iiğe benzer dostlar. Onları uzaktan seyret, geç-git yoluna; oğul, onlar ne yenrneğe değer, ne koklanmaya. n.(64) "Zaten söz yuva gibidir, mtinti ise kuş gibi... Beden arktır, cansa akan su." (65) "Dinleyen uyudu; sözü kısa kes; a hutbe okuyan, şu yazıyı az yaz suya. " (66) "Ama ey tizfz, bu sureleri, iş diliyle de okuman gerek; çünkü söz dili gevşektir. " (67) "Bilgi bel/ernenin yolu sözdür; bu sözle olur; sanat beliernenin yolu ise iştir. ~ (68) -. "Gönüldeki söz, gönlü özleştirir, geliştirir; susmdkla canın özü, yüzlerce geliş.f!leye ulaşır. Ama söz dile geldi mi öz harcanır gider; az harca da güzelim öz, elde kalsın! " (69) "Söz belietir ama önüne ön olmayan sırdır belleten. " (70) "Söyleyenin canı, özü olmazsa, sözünün yaprağı, meyvesi nasıl olur?" (71) "Aşk, s6ze sığmaz, işitmekle anlaşılmaz.' " (72) "A gerçek er, (Söyle!) emri bu yüzden geldi; ytini, söyle, eksilmez, denizdir bu. (Susun!); ytini kendinize gelin de boş /tifla suyunuzu boşa harcamayın; bahçe susuz. A babam, bu sözün sonu yoktur; Sf!n sözden vazgeç de sona bak!" (73) "Bir adam söz bilir birisinden, a güzel sözlü, gerçekle yalan nedir diye sordu. O 'er, kulağı tuttu da bu dedi, ya/andır; gözse gerçektir, gözle inanç elde edilir. Duymak,. görmeye karşı aszlsızdır; a emin kişi, sözlerin çoğu da duyuşa dayanır_ " (74) "Bil ki, bu dünyada bir eminlik bucağı vardır; yalnız ild yüz/ünün sö.zünü az işit; ztitf söz.değildir ki onun sözü." (75) "Aşağılık kişiler, her.söz söyleyene bir şey bağışlar,: adamın sözü yüceys~, bile kadrini aşağılatırlar. Çünkü söz, dinleyene göre söylenir; terzi elhiseyi, -adamın boyuna göre biçer. Değil mi ki topluluk, bu çeşit aşağılık kişisiz de olmuyor; aşağılık söz etmekten başkaçtire yok." (76) "Çünkü gerçek söz, aydındır; gönül yatışır o sözle... Yalan sözle gönül yaıışmaz. Yalan, saman çöpüne benzer, gönülse ağıza; saman çöpü, hiçbir vakit ağızda gizli kalamaz. " (77) 139

7 "Sözü, sırlar köşkünün kapısının sesi bil; kapının açılış sesi mi, kapanış sesi mi? Buna dikkat et! Kapının sesi duyulur da kapı, duygudan dışarıdadır; bu sesi görürsünüz de kapıyı göremezsiniz. Hikmet çengi, bir güzel ses çıkardı mı, dikkat et bakalım, Cennet bahçesinin hangi'leapısı açıldı? Kötü söz sesi geldi mi de, dikkai et, Cehennemin hangi kap~ı açıldı?" (78) "Söz, dinieyenin mertebesine, anlayışına göre söylenir, bizim sözümüz su gibidir, suya hükmeden akıtır onu. " (79) "Bizim sözlerimizin hepsi de yenidir; başkalarının sözleri ise riviiyettir. Bu riviiyet, yepyeni sözlerin parça buçuğudur. Yepyeni söz insanın ayağına benzer, riviiyetse ayak şeklinae tahtadan yapılmış, takma ayaktır. "(80) "Söz; anlaması için söze muhtaç olan kişiye söylenir. Söz söylemeden de anlayan kişiye; söz.söylemrmin ne lüzumu var? Gökler, yerlf!r, anlayan kişiye hep sözdür." (81) "Söz güneşe oenzer; bütün insanlar onunla ıs m ır, onunla yaşar... Söz güneşinin ışıkları da boyuna vardır; ama harf ses vasıtasıyla belirmedikçe görünmez. " (82) "Söz; liitif, daima ışıyan, ışzğı hiç eksi/meyen bir güneştir. " (83) "Düşüncede söz yok dersen deriz ki: Onda da söz var; hem de boyuna söz var... Söylemek, me ranı anlatmak içindir; ama boyuna söylemek de şart değil ya. " (84) "Söz, gerçeğin gölgesidir, parça buçuğudur. Gölge, insanı kendine çekerse, gerçek, haydi haydi çeker. İnsanı insana çeken, can bağdo masıdır; söz değil; söz bahanedir. " (85) "Bir şey olmadıkça faydası görünmez; hani söz gibi. Sözün harfleri bitmeden, söz söylenmeden dinleyenfaydalanamaz." (86). "Gerçekten de söz gümüşse de sus. Çünkü susmak altundur. İnsanın sözü, başkası içindir, kulağı ise kendi için. : (87) NETiCE Görül.dü~ü üzere, Mevlana Celaleddin-i Riıınl'nin eserlerinde söz, hem mana ve hem de muhteya bakımından çok geniş bir yer tutar. Zaman zaman, tıpkı: "Harf de nedir ki düşünesin?; harf, söz nedir. Üzüm bağının çitten duvarı. Harfi de, sesi de sözü de birbirine vurup kırayım da şu üçü de olmadan konuşayım, seninle" dediği gibi Hazret-i Mevlana, metafızik alemdeki ummanlara taşır bizi. Söz; fıkirlerin, duyguların ve hayallerin ifade vasıtasıdır. Ancak, sözün de aciz kaldığı anlar olur. Ztri: "... dil, can kapısının perdesidir. " Sırlan çözrneğe gücü yetmez. Yukarı da, hemen hemen ekserisini arzetmeye Ç!llıştığımız "söz"le ilgili beyitlerden çıkarabileceğimiz umumi kanaat, şüphesiz ki, Hazret-i Mevlana'nm "bfziir'' olmamasını dikkatle, O'nun "sözümden başkasını nakletmeden" bir tasnif yapmak olacaktır. Hazret-i Mevlana'ya göre sözün önemini şöyle ifade edebiliriz: Söz: Doğru, güzel, veciz ve manali olmalı 140

8 Anlaşılabilir açıklıkta bulunmalı Bir söz söyleyen, bir de söz söylenen olduğuna göre; Herkese seviyesine göre, Din1eyenin mertebesine göre, Anlaması için söze muhtaç kişiye söylemeli. Büyüklerio söz verişleri definedir. İnce sözler, keskin çelik kılıç gibidir. Güzel ve çirkin söz, tıpkı şekerle zehir arasındaki farka benzer. Tatlı söz söylemek lazımdır. Düşman sözü ve hasetçiye dost ola:iı sözü tuzak bilmelidir. Faydasız söz söylenmemeli, boş-beyhüde sözden uzak durmalıdır. ~ötü söz, ateş gibidir. Şeker gibi söz, sabırla olur.. Pişman olunacak sözü söylememeli. Ağızdan çıkan söz, yaydan firlatılmış oka benzer. Geri dönmez. Ayıpları açan söz söylenmemeli. İnce, zanf, güzel sözle'r söylenmeli. Gönülden, candan olmayan söze rağbet etmemeli. ~ Unutulacak söz makbul değildir. Sözün dili gevşektir; süreleri iş diliyle okumak gerek. Sözü yerli yerinde söylemeli, aksi halde "can" yani "öz" zedelenir. Aşk, söze sığmaz. Boş lafla suyunuzu harcamayın. Bazen, susmak daha hayırlıdır. İkiyüzlünün (riyakarların) sözüne itibar etmemeli. Gerçek söz, aydmdır. Yalan söz, sanian çöpü gibidir. Söz, sıriar köşkünün kapısıdır. iyiyi ve kötüyü ayrıt etme}<, insanın elindedir. Biz~ sözlerimizin hepsi yenidir. Sözde bir ayırt edici gerektir: Ayırt ediş iman, ayırt edemeyiş küfurdür. Söz, güneşe benzer. Söz, gümüşse de, sus. İnsanın sözü, başkası içindir.. Söz söylemeyi öyle kolay sanma. Söz söylemeyi öğrenmek için: önce duymak ve dinlemek lazım. Bir zaman dudaklarıp yumulma~ı lazım. DlPNOTLAR 1- Temel Türkçe Sözlük, Sadeleştiriimiş ve Genişletilmiş KAMOS-1 TÜRK1, Tercüman Gzt. Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1985, s A.g.e. s İslam. Alimleri Ansiklopedisi, Cilt: 8, s Kur'an-ı Kerim Meali ve Tefsiri, Tibyan Tefsiri, Merhum Ayıntabi Mehrned Efendi, Çeviren.: Süleyman Fahir, İstanbul 1.957, MilZze~l SOresi, ayet 1,2, 4, 5; s:

9 .. 5- Mesnevi ve Şerhi; Mevlana Celaleddin-i Rfuni, C. 1, Şerheden: Abdülbaki Gölpınarlı, Kültür Bakanlıği Yayını, Ankara 2000, s A.g.e. s A.g.e. C. 4, s A.g.e, s A.g. Tefsir (Kur' an-ı Kerim... ), A.hzab, 70, s A.g.e. Zümer, ı 8, s. l004 ı 1- A.g.e. MÜlk, 13, s A.g.e, Haak:ka, 38-43, s A.g.e. Tfır, 34, s A.g.e. Bakara, 83, s A.g.e. Fussilet, 33, s A.g.e. Hacc~ 23"!24, s A.g.e. Mü'minün, 1-3, s J 8- A.g.e. N ahi, 125, s A.g.e. Nisii, 87, s A.g.c. Nis3, 122, s A.g.e. Nisa; 148, s İhyli'Ulüıni'd -din, İmam Gazali; c. ı, Tercüme eden: Ahmed Serdaroğıu, Bedir Yy. İstanbul-1975, s A.g.e. s A.g.e. c.3, s A.g.e. s A.g.c. s Hadis, Mehmet Arif, Birinci Cilt, Tercüman 1001 Temel Eser, Basktya Hazırlayan : Ahmet Karaman, İst. 1975, s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s ı- A.g.e. s A.g.e. s. ı A.g.e. s. ı A.g.e. s. ı A.g.e. c. 2, s. 32 ı 36- A.g.e. s A.g.e. s Büyük İslam İlmibali-Ömer Nasuhi Bilmen; Sadeleştiren: A. Fikri Yavuz, İst. 1992, s Mesnevi ve Şerhi-M.evlana Celaleddin-i Rı1mi; Şerheden: Abdülbaki Gölpınarlı, c. 3, Kültür Bakanlığı Yy. Ank..2000, s A.g.e. c. 1, s A.g.e. c. 5, s A.g.e. c. 1, s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s Ag.e. s

10 52- A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. c. 2, s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. c. 4, s A.g.e. c. 5, s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e.s A.g.e. s A.g.c. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. c. 6, s A.g.e. s A.g.e. s. S Flhi Mii-Fih ve Meciilis-i Scb!i'dan Seçmeler-Mevlana Celaleddin-i Rümi; Hazırl. :. Abdilibaki Gölpınarlı, Kültür BakanlığL Yy. Ank.-2000, s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DEĞERLER EĞİTİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ Bir milletin ve topluluğun oluşumunda maddi

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

snevi den ( Me 8şirli) r H i k â y ele

snevi den ( Me 8şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) H i k â e y r l e ÖNSÖZ Cömertlik ve Yardım Etmede Akarsu Gibi Ol Mevlânâ Celâleddîn Sevgili Çocuklar, Şehrimizde büyük, güçlü ve kalıcı bir proje başlattık. Projemiz şehrimizden

Detaylı

Veda Hutbesi. "Ey insanlar! " Sözümü iyi dinleyiniz! Biliyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım.

Veda Hutbesi. Ey insanlar!  Sözümü iyi dinleyiniz! Biliyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. Veda Hutbesi Peygamberimiz Vedâ Hutbesinde buyurdular ki: Hamd, Allahü Teâlâya mahsûstur. O'na hamd eder, O'ndan yarlığanmak diler ve O'na tövbe ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin günahlarından

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE)

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) 7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: SINIFI: NO: 1 1. ETKİNLİK: BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİĞİ AYET-İ KERİME SÜNNET KISSA CENNET TEŞVİK HAFIZ 6236

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Seyyid Abdülkadir Geylâni hazretleri küçük yaşta iken, annesinden Bağdat a giderek ilim öğrenmesi için izin ister.

Seyyid Abdülkadir Geylâni hazretleri küçük yaşta iken, annesinden Bağdat a giderek ilim öğrenmesi için izin ister. Yalan Söylemeyen Çocuk Seyyid Abdülkadir Geylâni hazretleri küçük yaşta iken, annesinden Bağdat a giderek ilim öğrenmesi için izin ister. Annesi: Ey benim gözümün nûru ve gönlümün tâcı evladım, Abdülkâdir

Detaylı

Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir?

Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? ما ا كمة ريم لبس ا هب الرجال ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 200-43 ما ا

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin Mucizeleri YAYIN NO: 85 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar bask, cilt: Vesta Ofset tel:0 212 445 72 52 Birinci bask

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Yuhanna 15:9 Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yesaya 43:1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

BEYANAT. Ahmed el Hasan (a.s)

BEYANAT. Ahmed el Hasan (a.s) Ahmed el Hasan (a.s) 1 Rahman ve Rahim olan Allahın Adıyla. Hamd Alemlerin Rabbi Allahadır. Allahın selamı Muhammed ve Al-i Muhammedin, İmamlar ve Mehdilerin üzerine olsun. Dünyanın Doğusundaki ve Batısındaki

Detaylı

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak «Rabbim beni terbiye etti, terbiyemi de güzel kıldı.» (Hadis-i Şerif, Kenz ül- Ummal) Allah, edebin her çeşidini Hz. Muhammed (sav) de bir araya getirmiş ve bizlere örnek

Detaylı

HOŞ GELDİN RAHMET AYI RAMAZAN!

HOŞ GELDİN RAHMET AYI RAMAZAN! HOŞ GELDİN RAHMET AYI RAMAZAN! Size bir hediye geliyor. Çok uzaktaki, en sevdiğin arkadaşın gönderiyor. İçerisinde neler mi var? Sevdiğin herşey. Arkadaşın önceden haber veriyor. Beklemeye başlıyorsun.

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Ramazan: Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır. Ramazan-ı Şerif veya Oruç Ayı da denilir.

Ramazan: Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır. Ramazan-ı Şerif veya Oruç Ayı da denilir. Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan Recep ve Şaban ayını mübarek kılıp bizi ramazan ayına ulaştıran rabbimize hamd olsun. Bu yazımızda sizinle ramazan ayıyla ilgili terimlerin anlamını inceleyelim. Ramazan: Hicri

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Ramazan Alkış. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ramazan Alkış. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 27.03.2017 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com amaz Memduh ÇELMELİ NAMAZ: AYET ve HADİSLER «Namazı kılın; zekâtı verin ve Allah a sımsıkı sarılın...» (Hac, 78) Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber e itaat edin ki merhamet göresiniz. (Nûr, 56) «Muhakkak

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Karşındakini Var Etmenin En Zor Yolu: DİNLEMEK - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Karşındakini Var Etmenin En Zor Yolu: DİNLEMEK - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fatma Atasever fatmaatasever@windowslive.com Uzun zamandır kendini kötü hisseden arkadaşıma bir psikoloğa gitmesini önerdim. Psikoloğa gidince ne değişecek? İlaç veremeyecek ki. Konuşarak ben nasıl tedavi

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür.

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. GÜZEL SÖZLER (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. Yiğit ise sadece bir kere.. 1 / 23 * Âlimin benzer misali,

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ Varlıklar Âlemi Evrende bulunan varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden ibaret değildir. Âlemde görünen ve görünmeyen sayısız varlık bulunmaktadır.

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fakat bazı şeyleri yeyip içmek, insanlara zararlı, hikmet ve ihtiyaca aykırı olduğu için İslam dininde haramdır.

Fakat bazı şeyleri yeyip içmek, insanlara zararlı, hikmet ve ihtiyaca aykırı olduğu için İslam dininde haramdır. Eşyada yenip içilme bakımından asıl olan mubah olmaktır. Bütün eşya, aslında insanların yararlanmaları için yaratılmıştır. Onun için aslında temiz olan, akla ve sağlığa zararlı olmayan bir kısım hayvan

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86)

Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86) 1) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86) 2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Müslüman ın Müslüman üzerindeki hakkı

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gâfillerden olma! (A râf sûresi,7/205)

Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gâfillerden olma! (A râf sûresi,7/205) Zikir, hatırlayıp yâd etmek demektir. İbâdet olan zikir de Yüce Allah ı çok hatırlamaktan ibârettir. Kul, Rabbini diliyle, kalbiyle ve bedeniyle hatırlar ve zikreder. Diliyle Kur ân-ı Kerim okur, duâ eder,

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır?

1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 1. A. Ağacın kurdu içinde olur. 2. B. Denize düşen yılana sarılır. 3. C. Yalnız taş duvar olmaz. 4. D. Adam, arkadaşından belli olur. 2) Öyle durumlar

Detaylı

KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS

KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS 1-Besmele ile başlanmayan işte hayır yoktur. 2-Sizin en hayırlınız, Kur-an ı öğrenen ve öğreteninizdir. 3-Namaz, dinin direğidir.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

TÂĞUT KELİMESİNİN ANLAMI

TÂĞUT KELİMESİNİN ANLAMI TÂĞUT KELİMESİNİN ANLAMI ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432 ع لكمة الطاغوت» باللغة الت ية «مد صالح املنجد رمجة: ممد مسلم شاه مراجعة:

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi Prof. Dr. Mehmet Emin AY Bursa İl Müftüsü 6 Şubat 2014 Perşembe İslam Dini nin Temel kaynakları olan Kur an-ı Kerim de ve Peygamberimizin Hadislerinde, Orman kavramıyla

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

M14 esnevi den (şirli) r H i k â y ele

M14 esnevi den (şirli) r H i k â y ele 14 Mesnevi den (şiirli) H i k â e y r l e ÖNSÖZ Sevgili Okur, Medeniyetimizin temeli olan değerlerimizi Hz. Mevlâna mızın Mesnevi sinden anlatmaya Adalet kavramıyla devam ediyoruz. Adalet kavramına işaret

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Selman DEVECİOĞLU. Gönül Gözü

Selman DEVECİOĞLU. Gönül Gözü Selman DEVECİOĞLU Gönül Gözü SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER BİRİMİ YAYINLARI Yayın No: 4 Editör Prof. Dr. Recep Toparlı Baskı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası Kapak ve İç Düzen Sivas Cumhuriyet

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

İNSANLARIN NİYETLERİ VE DAVRANIŞLARI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DAİMA

İNSANLARIN NİYETLERİ VE DAVRANIŞLARI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DAİMA İNSANLARIN NİYETLERİ VE DAVRANIŞLARI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DAİMA NİYETLERİ ANLAMAYA, ÇÖZMEYE ÇALIŞIR Ameller niyetlere göredir Hadis-i Şerif Duygular ve davranışlar, zihinsel ve fiziksel faaliyetlerin sonucudur.

Detaylı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

Adana'da Hayvan Haklari HUTBESI 250 camide kisiye VERILDI Son Güncelleme Pazartesi, 10 Kasım :37

Adana'da Hayvan Haklari HUTBESI 250 camide kisiye VERILDI Son Güncelleme Pazartesi, 10 Kasım :37 1 / 6 2 / 6 Sevgili Arkadaslar, Adana Muftulugu tarafindan 27 Nisan Cuma gunu Adana'da 600 camide AYNI ANDA, yaklasik 250.000 kisiye camilerden canlilara Sefkat ve Merhamet baglaminda "HAYVAN HAKLARI,

Detaylı

Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 27 Temmuz :46 - Son Güncelleme Cuma, 19 Ağustos :53

Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 27 Temmuz :46 - Son Güncelleme Cuma, 19 Ağustos :53 Selim Çürükkaya / Yeni yazdığım kitaba bir isim arıyordum. Gece uyumadan önce düşünüyordum. Susmak kelimesi üzerinde yoğunlaşıyordum. Dalmışım Kendimi bir bahçede buldum. Hava sıcaktı; çiçekler açmış,

Detaylı

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU 25 Ders 3 İnsan Bir gün ağaçtan küçük bir çocuk oyan, ünlü bir ağaç oymacısı hakkında ünlü bir öykü vardır. Çok güzel olmuştu ve adam onun adını Pinokyo koydu. Eserinden büyük gurur duyuyordu ama oyma

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok uzun yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırladım. Onaltı yaşında, lisede iken yazdığım bir yazıyı. Cesaret edip, bir gazetenin araştırma merkezine göndermiştim.

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı