-1- Malatya (Trafik, Kader, Kaza, Tevekkül, İrade, Ahlak ve Kul Hakkı )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-1- Malatya (Trafik, Kader, Kaza, Tevekkül, İrade, Ahlak ve Kul Hakkı )"

Transkript

1 1111 Dl VE (Trafik, Kader, Kaza, Tevekkül, İrade, Ahlak ve Kul Hakkı ) -1- Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı ve Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Fikret KARAMAN İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Malatya 2016

2 DİNİN AMAÇLARI AÇISINDAN TRAFİK KURALLARI Prof. Dr. Hulusi ARSLAN İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Giriş Trafik, insan davranışlarının bir sonucu olması itibariyle, dinin doğrudan ilgi alanına girmesi gereken bir meseledir. Her şeyden önce dinin maksatlarıyla, trafik kurallarının maksatları arasında büyük bir ötüşme vardır. Canın, n~slin, aklın, malın ve dinin korunması, İslam filimleri tarafından dinin temel amaçları (makasıdu'ş-şeria) olarak görülmüştür. İslam dini insan hayatına büyük önem vermiştir. Hatta bir kişinin yaşamasına vesile olmak bütün insanlığı yaşatınak, bir kişinin ölümüne sebep olmak bütün insanlığı öldürmek gibi kabul edilmiştir. Trafik kurallarının da aynı şekilde ilk etapta cana gelecek zararları engellemeyi hedeflediği açıktır. Yine İslam dini aklın korunmasını ister, insanın hür ve sağlıklı bir ortamda karar verebilmesinin önündeki engelleri kaldırır. Düşünce hürriyetini garanti altına alır. Bunun için aklı zayi edecek uyuşturucuyu yasaklar. Trafik kuralları da aynı şekilde sürücü rolünü icra ederken içkiyi yasaklar. Burada da aynı şekilde din ile trafik kurallarında amaç birliğinden bahsedilebilir. Malın, neslin korunası hususlarında da aynı durum söz konusudur. İstatistik kurumunun verilerine göre, ülkemizde 2014 yılında adet trafik kazası meydana gelmiş, bunlardan 'si ölüm veya yaralanma ile sonuçlanmıştır. Bu kazalarda kişi hayatını kaybetıniş, kişi de yaralanmıştır. 1 Yine bu kazalarda yaşanan acı ve dramların yanı sıra milli servetin heba olmasına neden olan mal kayıpları yaşanmıştır. ı Bkz.

3 48 1 DİN VE TRAFİK Bu verilere dini açıdan baktığımızda vahim bir tablo ile karşı kaşıya olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Çünkü din insanları bu ve öteki dünyada mutlu etmenin kurallarını içerir. O sebeple din adamlarının bu işe ilgi duyması ve trafik kurallarına uyma noktasında aynı zamanda dini bir bilinç uyandırılması gerekir. Bu açıdan dini inanç ve tutumlarımız, trafik kazalarının önlenmesinde etkili olabi!ir. Hatta trafik kurallarına uymak da bireyin dini yaşantısına da olumlu katkılar sağlayabilir. Bu açıdan karşılıklı olumlu bir ilişkiden bahsedilebilir. Bu çalışmada dinin amaçları açısından trafik kurallarının önemi ve değeri üzerinde durulacaktır. Fakat dinin amaçları üzerinde konuşmaya başlamadan önce meselenin itikadi temelini gözden geçirmemiz yararlı olacaktır. Dinin Amaçları ve Trafik Kuralları Kur'an ayetleri yüce Allah'ın yarattığı hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmadığını: "Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır."2, "Biz yeri, göğü ve o ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık." 3 gibi ayetler kainatta bulunan her varlığın yaratılışında nice hikmetlerin var olduğunu göstermektedir. Bunun yanında "İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder" 4, "Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz?"s gibi ayetler ise, bu varlık alemi içerisinde özel olarak insanın amaçsız, gayesiz ve hikmetsiz yaratılmadığını beyan etmektedir. Dinin temel metinlerinden anlaşılan odur ki insan, merkezi bir konumdadır. Yani o, gayelerin gayesidir. Bir başka ifade ile insanın haricindeki varlıklardan her biri, kainatın düzeni içerisinde yaşam şartlarının oluşması için bir işleve sahiptir. Varlık alemi bu şekilde düzenlenmiş fakat insanın hizmetine sunulmuştur: "Allah, içinde gemilerin, emriyle akıp gitmesi, onun lüifunu aramamz ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katmdan (bir nimet olarak) sizin hizmetinize verendir. 2 Sad, Enbiya, 21/16 4 Kıyamet 75/36 s Müminün 23/115

4 KUR'AN VE SÜNNET IŞIGINDA TRAFİK SORUNLARI VE ÇÖZÜMÜ 1 49 Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır." Yüce Allah'ın din ve peygamber göndermesinin amacı da yine insana yöneliktir; onun dünya ve ahiret saadetidir. Bu düşünceyi Kur'an, sünnet ve sahabe uygulamalarında görmek mümkündür.6 Kur'an ayetlerinde bu anlamı destekleyen birçok beyan bulunmaktadır: Mesela "Yeryüzünde olanlann hepsini sizin için yaratan odur."7 "(Ey Muhammed!) Seni ancak alemlere rahmet olarakgönderdik"b "O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatıyaratandır."9 "Ben cinleri ve insan/an, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım."ıo İnsanın imtihan için veya Allah'a kulluk etmek için yaratıldığını ifade eden ayetleri, "insanı, Allah'a kulluk vasıtası ile her iki dünyada da mutlu kılmak amacıyla yaratmıştır" şeklinde açıklamak mümkündür. Çünkü Allah mutlak ve mütaal bir varlık olduğundan hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi, insanın kulluğuna veya insanı imtihan etmeye de muhtaç değildir. Fakat buna muhtaç olan bizzat insanın kendisidir. Sonuç olarak insan, Allah'a ve insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirerek her iki dünyada mutlu kılınmak için yaratılmıştır. Bu amacın doğru bir şekilde tespit edilmesi, konumuz açısından oldukça önemlidir. Çünkü dinin amacını sadece belirli ibadetlerle sınırlı tuttuğumuz takdirde, diğer çoğu davranışlarında olduğu gibi trafikle ilgili davranışlarında da insanın sorumluluk alanlarını daraltmış oluruz ki bu durum trafikte dini duyarlılığın kaybolmasına neden olur. Meselenin itikadi boyutuna bakıldığında Mutezile ve Maturi'dilik ekolüne göre, Allah'ın peygamber ve din göndermesinin asıl gayesi insanın maslahatıdır. Mutezile düşüncesine göre Allah, yaratmak ve sorumlu kılmak suretiyle kullarına ikram ve ihsanda bulunmak istemiştir.ıı İmam Maturidi'ye göre, Allah'ın insanlara emrettiği ve yasakladığı her şey, insanlara dönük menfaatlerin hasıl olması ve zararlara engel olunması içindir; yoksa haşa Allah'ın kendi menfaati için değildir. Zira Allah göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi olduğu için kendisine menfaat sağlamaya ihtiyaç duymaz Rahmi Yaren, "Cüveyni Öncesi Makasıd/Maslahat Söylemi", MÜİFD, 28 (2005/1) s. 103 vd. 7 Bakara, 2/29 s Enbiya, 2/107 9 Mülk, 67/2 10 zariyat, 51/56 11 Katli Abdulcebbar, el-muğnf, Xl, Maturidi, Te'vflô.tü Ehli's-Sünne, II/344.

5 50 1 DİN VE TRAFİK Yüce Allah'ın insanlara din ve peygamber göndermesindeki hikmetin insanların maslahatı'olduğu düşüncesi Kelam İlminden İslam Hukuku'na da çeşitli kavramlar altında yansımıştır. Bu kavramlar içerisinde en yaygın olanı "makasıdu's-şeria" kavramıdır. Sözlükte "bir şeyi hedeflemek, ona yönelmek" anlamındaki kasd kökünden türeyen ve "niyet, amaç" gibi manalarda kullanılan maksad kelimesinin çoğulu olan makasıd kavramı, İslami literatürde geniş anlamıyla "din", daha dar anlamıyla "dini bildirime dayalı amell hükümler" manasındaki şeriat kelimesiyle birlikte kullanıldığında "dinin gayeleri" ya da "naslarda yer alan ameli hükümlerin gayeleri" anlamına gelmektedir.bcüveyni ile belli bir kavramsallaşma süreci geçiren makasıd düşüncesi, Gazzali, İzzeddin İbn Abdüsselam ve Şehabeddin el-karafi gibi alimlerin eserlerinde giderek daha sistemli bir şekilde ele alınmış nihayet Şatıbi'nin en seçkin kitabı sayılan el-muvafal,<at'ında müstakil bir teoriye kavuşturulmaya çalışılmıştır. 1 4 Aslında Hanbeli mezhebi içerisinde dinin amaçları konusunu ilk olarak ele alan Necmeddin et-tufi ( / )dir. Hatta öyle ki o, nassın veya icmfun hükmü, akılla kavranan maslahatlarla uyum içinde görünmediği zaman maslahata itibar edileceğini söylemiştir.ıs Şatıbi'ye göre "Şeriatlerin konulmuş olması sadece hem dünyada hem de ahirette kulların maslahatlarının temini amacına yöneliktir. Bu bir önermedir ve doğru ya da yanlış olduğunun ortaya konulması için delile ihtiyaç vardır. Bu konuda Kelam İlminde görüş ayrılıkları bulunduğuna işaret eden Şatıbi, Razi'nin, Allah'ın hükümlerinin ve fiillerinin asla belli bir sebebe göre (muallel) olmadığı düşüncesinde, olduğunu belirtir. Mutezile ise, Allah'm hükümlerinin, kulların maslahatlarına riayet prensibiyle muallel olduğu üzerinde ittifak etmiştir. Bu görüş sonra gelen hukukçuların çoğunun tercihini teşkil etmektedir. ı6 Maslahat düşüncesini kitaplarında ele alan Muhammed b. A.şur da hukukun (Şeriat) gayelerini, gerçek ve örfi manalar olarak ikiye ayırmıştır. Ona 13 Ertuğrul Boynukalın, "Makasıdu'ş-Şerla" md. DİA, c. 27, s Boynukalın, "Makasıdu'ş-Şerla" md. DİA, c. 27, s s Mehmet Erdoğan, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, İstanbul 1990, s Şatıbl, İbrahim b. Musab. Muhammed, el-muvafkat (İslami İlimler Metodolojisi), çev. Mehmed Erdoğan, İz Yay., İstanbul 1990, 2/3-4

6 KUR'~N VE SÜNNET IŞIGINDA TRAFİK SORUNLARI VE ÇÖZÜMÜ 1 51 göre, gerçek manalar genel olarak yarar veya zarar sağlayıcı olan ve herhangi bir adet veya kanunu bilmeye bağlı kalmaksızın kavranabilecek bizzat gerçekleşen manalardır. Örfi manalar ise, çoğunluğun yararına uygun olduğunu deneyerek kitlelerin gönüllerinin aşina olduğu ve güzel buld11ğu tecrübelerdir.17 Dinin gayelerini (makasıdü'ş-şeria) bir metot olarak kullananlara göre dinde aslolan makatlardır. Tikeljcüz'i hükümler bu maksadları gerçekleştirmek için birer araç hükmündedir.ıs Dolaysıyla biz dinin ayrıntıya dair fer! hükümlerini asıl konumunda olan bu maksatlara göre yorumlayabiliriz. Dinen elde edilmesi amaçlanan maksatlar Zaruriyyat, Haciyyat ve Tahsiniyyat olarak üçe ayrılır. Birinciler elde edilmesi zorunlu olan asılmaksatlar, ikinciler bu asıl maksatları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan aracı maksatlar, sonuncular ise bu asılların daha da güzel bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan güzelleştirici maksatlaradır. Bunlardan özellikle gerçekleştirilmesi zorunlu olan maslahatlar (zan1riyyat) canın, aklın, neslin, malın ve dinin korunması şeklinde sıralanmıştır. Şatıbi'ye göre, bu beş hususun korunmasına bütün dinlerde ve milletlerde riayet edilmiştir. Zira bunlar olmadan din ve dünya işlerini yapabilmek mümkün değildir. Bu beş maslahat korunmadığı takdirde dünya işleri yolundan çıkar, fesad ve kargaşa doğar, hayat ortadan kalkar. Bunlar bulunmadığı zaman aynı şekilde ahiret işleri de rayından çıkar, kurtuluşa erme ve cennet nimetlerine kavuşma imkanı ortadan kalkar. 1 9 Şatıbl'nin dikkat çektiği bu uyarıya biz de katılıyoruz. Dinin amaç ve hedeflerini doğru bir şekilde tespit etmeden, temel ahlaki ilkeleri hesaba katmadan din ve dünyanın işlerini düzeltmek mümkün değildir. Dinin öncelikle insan için, onun mutluluğunu sağlamak için gönderildiğinin şuuruna varmadan, insanlarla olan ilişkilerimizi doğru bir zemine oturtmamız zordur. Bu her alanda olduğu gibi trafik alanında da geçerli bir tespittir. Dindarın davranışları üzerinde sahip olduğu inancın tesiri büyüktür. Öyle ise ön- 17 Muhamed Tahir b. Aşur, İslam Hukuk Felsefesi (Gaye Problemi), çev. Vecdi Akyüz-Mehmet Erdoğan, İz. Yay. İstanbul 1988 s Ali Bakkal, "Makasıdü'ş-Şeria ve Sosyal Değişim, Çağımızda Sosyal Değişme ve İslam", 2002 Yılı Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğ ve Müzakereleri, Ankara 2007, s Şatıb!, İbrahim b. Musab. Muhammed, el-muvô.jkô.t (İslô.mf İlimler Metodolojisi), çev. Mehmed Erdoğan, İz Yay., İstanbul 1990, 2/6

7 52 1 DİN VE TRAFİK celikle yüce Allah'ın yarattıkları şeylerde, emir ve yasaklarında insanın saadetini amaç edindiği inancını yeniden tesis etmek gerekir. Bundan dolayı çalışmamızın bundan sonraki bölümünde dinin gözetilmesi gereken zorunlu amaçlarının (zaruriyyat) neler olduğunu ve bunların trafik kuralları açısından önemini görmeye çalışalım. 1. Canın Korunması Kur'an-ı Kerim açısından insan, yaratılışında bulunan nankörlük, unutkanlık, acelecilik gibi bazı zafiyetlere rağmen yine de varlıklar içerisinde en şerefli ve en değerli bir konuma sahiptir. Bir ayette: "Andolsun biz insanoğlunu şerefli kzldzk On/arz karada ve denizde taşzdzk Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rzzzklandzrdzk ve on/arz yarattzklarzmzzzn birçoğundan üstün kzldzk" 20 denir. Yine başka bir ayette: "Biz, gerçekten insanz en güzel bir biçimde yarattzk"zı buyrulur. Buradaki üstünlük ve şeref sahibi olmak, insanın diğer canlılara nazaran daha güzel ve daha yeteneldi organlarla donatılmasının yanı sıra akıl ve irade gibi eşyayı kavrama ve seçme yeteneklerinin verilmesi anlamındadır. Yine Kur'an-ı Kerim' de insan, Allah'ın iki eliyle yaratılanzz ve kendisine Allah'ın ruhundan üflenenz3 bir varlık olarak anlatılır. Bu ifadeler, insanın özel bir yaratılışa sahip olduğunu ve saygıya layık bir konumda olduğunun sembolik ifadeleridir. Bu sebeple İslam dini İnsan hayatına ve insanlık onurunun korunmasına büyük bir önem atfetmiştir. "Adam öldürme suçuna ilişkin ayetler bir bütünlük içinde değerlendirilecek olursa, kasten cana kıymanın Kur'an'da adeta bir insanlık suçu olarak tasvir edildiği görülür.24 Kur'an-ı Kerim "Kim bir cana kzyarsa veya yeryüzünde bozgunculuk Çikarmaya karşzlzk olmakszzzn bir insam öldürürse adeta bütün insan/arz öldürmüş gibi olur; kim de bir insanz yaşatzrsa o bütün insanlarzyaşatmzş gibi olur"ıs beyanı ile canın korunmasına ve yaşama hakkına verdiği önemi açıkça ortaya koyar. Kur'an' da bir mümini kasten öldüren kimsenin cezasının cehennem olduğu, orada ebediyen kalacağı, Allah'ın gazabına, müminlerin lanetine ve büyük bir azaba uğrayacağı 20 İsra, 17 /70 21 Tin, 95/4 22 Sad, 38/75 23 Sad, 38/71 24 Ali Bardakoğlu, "Katil" md., DİA, cilt: 25, sayfa: 45. 2s Maide 5/32

8 bildirilmiş26 birçok ayette, "Allah'ın saygın kıldığı canı katletmeyin" denilerek21 cana kıymanın İslam dininde büyük bir günah olduğu açıklanmıştır. Hz. Peygamber'in haksız yere bir cana kıymayı kişiyi cennetten mahrum bırakacak büyük günahlardan biri, dünyanın sonu gelmesinden daha ağır bir fiil, ahirette insanların öncelikli olarakyargılanacağı bir günah olarak nitelendirmesi28 de aynı şekilde canın korunmasını dini temel amaçlarından biri olduğunu açıklar.29 Kur'an-ı Kerim ve hadislerden alınan bu verileri dikkate alarak diyebiliriz ki insan hayatını ve onurunu korumak, İslam dininin gözettiği amaçlarının en başında yer almaktadır. Bu açıdan dinin amaçlarıyla trafik kurallarının amaçlan arasında bir örtüşme olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef ülkemizde gerçekleşen trafik kazaları, bu bilincin, çoğunluğu Müslüman olan insanımızda bu dini bilincin bulunmadığını göstermektedir. Oysa dinin amacıyla trafik kurallarının amacı bu noktada örtüşmektedir numaralı Karayollan Trafik Kanunun birinci maddesinde kanunun amacı: "karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir."3o Şeklinde açıklanmıştır. Bu verileri dikkate alarak diyebiliriz ki, birincil amacı insan hayatını korumak olan trafik kurallarına uymak dinen vaciptir; trafik kurallarını ihlal ederek insan hayatını tehlikeye atmak da dinen yasaktır. Çünkü İslam dini insan hayatına kasteden her türlü gayr-i meşru davranışı yasaklamış ve müeyyide koymuştur.31 Haksız yere adam öldürenlere kısas yapılması hükme bağlanmıştır. Bu anlamda yol emniyetinin temin edilmesi, yolların ve araçların sağlam ve kaliteli bir şekilde yapılması insan hayatını korumanın gereklerindendir. O halde insan hayatına ve onuruna saygı göstermenin dinen sevap ve ihlal etmenin de günah olduğunu söylemek mümkündür. Bu anlamda hatalı sollama, yol ve şerit ihlalinde bulunma, hız sınırına riayet etmeme, tonajından fazla yolcu bindirme, trafik işaretlerine uymama gibi insan hayatını 26 Nisa 4/93 21 En'am 6/151; el-isra 17 / Buhar!, "Diyat", 1; Tirmizl, "Diyat", 7-8; Nesal, "Tafırimü'd-dem", 2; İbn Mace, "Diyat", 1, Bardakoğlu, "Katil" md., DİA, cilt: 25, sayfa: İbrahim Topuz, Karayollan Mevzuatı, Ankara 2008, s.1 31 En'am 6/151;Nisa 4/92;Bakara 2/178; Nisa 4/93; Maide 5/45

9 54 1 DİN VE TRAFİK tehlikeye atan davranışlar kesinlikle dinen yasak ve günah konumunda olan sürücü ve yaya davranışlarıdır. "Ey iman edenler! Allah 'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri {kendinize] haram etmeyin ve (Allah'ın koyduğu) sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez."32 ayeti, her türlü aşırılığı olduğu gibi trafikteki aşırılıkları da içine alan bir hitaptır. 2. Aklın Korunması SözİÜkte masdar olarak "menetmek, engellemek, alıkoymak, bağlamak" gibi anlamlara gelen akıl ( el-akl) kelimesi, felsefe ve mantık terimi ola~ rak "varlığın hakikatini idrak eden, maddi olmayan, fakat maddeye tesir eden basit bir cevher; maddeden şekilleri soyutlayarak kavram haline getiren ve kavramlar arasında ilişki kurarak önermelerde bulunan, kıyas yapabilen güç" demektir.33 Kur'an terminolojisinde akıl "bilgi edinmeye yarayan bir güç" ve "J::ıu güç ile elde edilen bilgi" şeklinde tarif edilmiştir.34 Dinen mükellef olmaya esas teşkil eden akıl birinci anlamdaki akıldır. Kur'an-ı Kerim "ancak bilenlerin akledebileceğini" söymiş 35, akıl ve bilgiyi iyi kullanmadıkları için kafirleri,"... Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bu yüzden akledemezler''36 diyerek yermiş," O, aklını kullanmayanlara kötü bir azap verir''37 ayetiyle bütün insanlığı uyarmış, akıllarını kullananların cehennem azabından kurtulacakları3b belirtilmiştir. Kur'an'ın birçok ayetinde, akıl sayesinde kazanılan bilginin gene bu gücün kontrolünde kullanılması gerektiği, bunu yapmayanların sorumlu tutulacağı sık sık ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim' de, eşyadaki nizamı anlama gücüne sahip olan akla, aynı zamanda ilahi hakikatleri sezme, anlama ve onların üzerinde düşünüp yorum yapma görev ve yetkisi de verilmiştir. Nitekim, "Allah ayetlerini ak/edesiniz diye açıklamaktadzr"39 ayetiyle aklın bu fonksiyonuna işaret edilmiştir.4o 32 Maide, 5/87 33 Süleyman Hayhri Bolay, "Akıl" md., DİA, cilt: 2, s Ragıb el-isfahanl, "ak!" md. 35 Ankebfit, 29/43 36 Bakara 2/ Yunus 10 / Mülk 67 /10 39 Bakara 2/ Süleyman Hayhri Bolay, "Akıl" md., DİA, cilt: 2, s

10 KUR'AN VE SÜNNET IŞIGINDA TRAFİK SORUNLARI VE ÇÖZÜMÜ 1 55 Bu verileri dikkate alarak diyebiliriz ki akıl Allah'm insana verdiği en büyük nimetlerden biridir. Akıl olmadan insanm sorumluluklarını yerine getirmesi mümkün değildir. O sebepler "kişiyi toplum için yük, sıkıntı ve kötülük vasıtası haline getiren felaketlerden aklı muhafaza etmek"4ı dinin amaçlarmdan biri olarak görülmüştür. Akıl sadece dini sorumluluklarımız için değil, aynı zamanda hayatın içerinde icra ettiğimiz her türlü faaliyetin düzgün bir şekilde yürümesi için de gereklidir. O sebeple İslam dini aklm korunması için gereken tedbirleri almıştır. Her şeyden önce aklı ve dimağı işlevsiz bırakan ve pek çok sosyal problemlerin nedeni olan içki ve her türlü uyuşturucuyu yasaklamıştır. Cahiliye Araplarmda içki çok yaygm olduğu için Kur'anı Kerim içkiyi tedrici olarak, kademeli olarak kaldırmıştır. Nihayet: "Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar], fal ve şans oklan birer şeytan işi pisliktir, bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mif'42 ayeti ile.içki tamamen yasaklanmıştır. Ayet aynı zamanda içkinin yasak olmasmm sebeplerini de açıklamıştır. Buna göre içki insanlar arasmda düşmanlık ve kin tohumları attığı ve kişiyi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoyduğu için yasaklanmıştır. Yine ayetten çıkarılan anlama göre, kurtuluşa, saadete, huzur ve sükfrna kavuşmak için mutlaka içkiden uzak durmak gerekmektedir. Bu yorumu konumuza doğı'u genişleterek diyebiliriz ki Allah'm içki yasağına uyulmadığı takdirde, derhal trafik düzeni bozulacak, insanlar arasma kin ve fesat tohumları saçılacak ve bu da pek çok kötülüğe neden olacaktır. Bu açıdan bakıldığında din ile trafik kurallarmm hedefleri noktasında yine bir örtüşme olduğunu görmek mümkündür. Trafik kuralları yol güvenliğini, insanlarm mal ve can emniyetini sağlamak için sürücülerin alkol ve uyuşturucu kullanmalarını yasaklamış ve kullananlara müeyyideler getirmiştir. Son yıllarda alkollü araç kullanmanın cezalarınm artırılması sevindiricidir. 4 1 Muhammed Ebı'.l Zehra, İslam Hukuk Metodolojisi, Çev. Abdulkadir Şener, Ankara 1981, s Mfüde, 5/90-91

11 56 1 DİN VE TRAFİK Sonuç olarak aklın korunması dinin zorunlu amaçlarından biridir. Dini vecibelerini yerine getirebilmesi için kişinin akıllı olması gerekir. Aynı şekilde trafiğin sağlıklı bir şekilde seyredebilmesi için sürücülerin de akıl sağlığı yerinde olmalıdır. Trafikte iken insanın canını ve malını koruması için aklını ve dikkatini en yüksek düzeyde kullanması gerekir. Beklenmedik araç ve yaya hareketlerine karşı aklı çalıştırmak, dikkati en yüksek seviyede tutmak ve yaratıcı düşünceler geliştirmek gerekir. Maalesef gelişmiş ülkelere nazaran ülkemizde trafik kazalarının daha çok olması trafikte iken aklımızı iyi kullanamadığımızın kanıtıdır. Öyle ise önce yüce Allah'a karşı, sonra da diğer insanlara karşı olan sorumluluklarımızı yapmaya engel olan akli afetlerden, en başta da alkol kullanımından uzak durulması gerekir. Her gün alkollü araç kullanmaktan kaynaklanan kazaları ve bu kazalarda meydana gelen ölüm, yaralanma ve mal kaybını dikkate aldığımız takdirde alkol kullanımının hele alkollü araç kullanmanın dini açıdan kesinlikle yasak ve günah olduğunu söylemek mümkündür. Bu noktada aklı koruma ilkesinden, bireysel akılların yanı sıra ortak akıllarımızı korumayı da anlamamız gerekir. Son yıllarda trafik kazalarında kaybettiğimiz devlet adamlarımızı, askeri ve sivil bürokratlarımızı, siyaset ve bilim adamlarımızı hatırladığımızda, yetişmiş akıllarımızı bu kazalarda kaybettiğimizi ve bunun çok büyük bir akıl kaybı olduğunu görmemiz gerekir. Öyle ise dini ve dünyevi işlerimizin yolunda gitmesi ve trafikteki emniyetimiz için aklımıza mukayyet olmamız gerekiyor. 3. Neslin Korunması İslam dini, mensuplarını, Allah'ın verdiği fıtrata ve onun gereklerini yapmaya çağırır. Yardımlaşma ve görgü kuralları fıtrattandır. Neslin ve nesebin korunması fıtrattandır.43 Dinin maksatları açısından neslin korunması, insan neslinin devamlılığına mani olan ve neslin bozulmasına sebep olan şeylerden korunması dernektir. Bu anlamda nikah ve üremeyi engelleyen durumlar yasaklandığı gibi, çocukların uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklardan korunması istenmiştir. Çünkü nikahsız yaşamak nesillerin karışmasına, 43 Muhamed Tahir b. Aşfir, İslam Hukuk Felsefesi (Gaye Problemi), çev. Vecdi Akyüz-Mehmet Erdoğan, İz. Yay. İstanbul 1988 s.88

12 KUR'AN VE SÜNNET IŞIGINDA TRAFİK SORUNLARI VE ÇÖZÜMÜ 1 57 hiç nikah yapmayıp evlenmemek veya çocuk yapmamak da neslin kesilmesine yol açacaktır.44 Kur'an-ı Kerim olumsuz kişiliği örneklendirirken "ekin ve nesli yok etmeye çalışan adam" nitelemesi yapmaktadır: "O, (senin yanından) aynlınca yeryüzünde bozgunculukyapmağa; ekin ve nesli yok etmeğe çalışzr. Allah ise bozgunculuğu sevmez."4s Dolaysıyla İslam dini insan neslinin devamına ve terbiyesine katkı sağlayan her şeyi teşvik ettiği gibi, neslin kesilmesine ve bozulmasına etki eden her şeyi de yasaklamıştır. Trafik kuralları insan hayatını korumayı amaç edinmesi bakımından aynı zamanda neslin korunmasına da hizmet etmektedir. Bunun yanında özellikle araçlarda 1.35 metreden kısa ve 36 kilogramın altındaki çocuklar için oto güvenlik koltukları kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi yine nesli korumak için trafik kurallarının aldığı tedbirlerden biridir. Yapılan araştırmalara göre, çocuk oto güvenlik koltuğu kullanılması mecburi olan kelerde meydana gelen trafik kazalarında çocuk ölümleri yüzde 3 civarındayken, zorunlu olmayan ülkelerde bu oran yüzde 46 civarındadır.46 Bu da hem dinin hem de trafik kurallarının amaçladığı hedefler açısından bu kurala uymanın gerekli olduğunu göstermektedir. Nesli korumak ilkesinden hareketle, çocuklarımızda trafik bilinci oluşturmak ve araçlarımızda onların canlarını tehlikeye atacak şeylerden uzak durmak dinimizce elde edilmesi zaruri olan maslahatlardan sayılmalıdır. Nesillerimizin devamı için bu bilincin dini anlamda da yaygınlaştırılması gerekir. 4. Malın Korunması Din ile Trafik kurallarının amaç birliği ettiği noktalardan biri de malın korunmasıdır. Arap dilinde mal kelimesi "malik olunan her türlü şey" anlamında kullanılır. Mal, insanın tabiatı icabı kendisine bir ihtiyaç ve istek duyduğu ve lüzumu olduğunda kullanılmak üzere doğrudan saklanıp korunması mümkün olan şey"dir Muhamed Tahir b. Aşur, İslam Hukuk Felsefesi (Gaye Problemi, s Bakara, 2/ Deniz İnceoğlu, Çocuk Oto Koltuğu Zorunlu Oluyor, Hürriyet 13 Şubat 2010; cocuk-oto-koltugu-zorunlu-oluyor Hasan Hacak, "Mal", DİA, c. 27, s

13 58 1 DİN VE TRAFİK Kur'an-ı Kerim' de "Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşıliklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir." 48, "Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin"49 ayetleri bir yönüyle mal edinme hakkına işaret ettiği gibi aynı zamanda haksız muamelelerle malın zayi olmasına engel olmayı da ifade etmektedir. - İslam dini mal ve mülkiyet hakkını korumak, gereksiz yere bu hakkın zayi olmasını önlemek için çeşitli tedbirler almıştır. İsraf, faiz ve kumarı yasaklayarak kendi malımızda ölçülü olmamızı istemiştir. Yine yol kesme, çalma, zorla gasp etme, yağmalama, hile, aldatma, rüşvet, karaborsa ve dolandırıcılık gibi şeyleri yasaklayarak haksız kazancın önüne geçmeye çalışmıştır. Bu noktadan baktığımızda, dinin amaçları ile trafik kurallarının amaçlarının aynı istikamette olduğunu görmekteyiz. Trafik kuralları da yollardaki can ve mal güvenliğini sağlamayı amaç edinmiştir. Her yıl binlerce cana mal olan tarafik kazalarının getirdiği diğer olumsuz bir netice de ciddi anlamda milli servetin heba olmasıdır yılında adet trafik kazası meydana gelmiş, bunlardan 'i mal kaybına neden olmuştur. Her yıl bir milyondan fazla olayda mal kaybının yaşanması milli servetin heba olmasıdır. Lüks binek ve taşıma araçları için ödenen kaynaklar trafik kazalarında kaybolup gitmektedir. Trafik kuralları bu kayıpları en aza indirmek için çaba harcamaktadır. Din de aynı şekilde mal güvenliğini muhafaza etmeye çalışmaktadır. Öyle ise trafik kurallarına uymak bu anlamda dinin maksatlarına hizmet etmektedir. Bir başka deyişle insanların dini ve dünyevi saadetleri için gerekli olan malın korunması, dinen zorunludur, gerçekleştirilmesi gereken bir gayedir. Bu anlamda trafik kurallarının dini açıdan da büyük bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkündür. 4a Nisa, 4/ Bakara, 2/ 188

14 KUR'AN VE SÜNNET IŞIGINDA TRAFİK SORUNLARI VE ÇÖZÜMÜ Dinin Korunması İslam'ın temel gayelerinden biri de insanların din ve vicdan hürriyetini garanti altına almaktır. İslam herhangi bir dine zorlanmasını istememiştir. Trafik kuralları ile doğrudan ilişkili değilse de, dolaylı olarak din ve vicdan hürriyeti ile trafik kuralları arasında da kesişen noktalar bulmak mümkündür. Bu anlamda trafiği insanların inanç ve ibadet hürriyetlerini rahatça kullanabilecekleri şekilde düzenlemek; ibadet hanelere veya Hac ve Umre gibi kutsal mekanlara ulaşımı kolaylaştırmak trafik kurallarıyla dinin gayeleri arasında kesişme noktalarından biridir. Söz buraya gelmişken, yaya ve araç trafiğini doğru dürüst düzenleyemediğimiz için Hac mevsiminde bazen binlerce Müslümanın ölmesi veya yaralanması dini bir vazife yaparken dahi dinin gayelerinden ne kadar uzak olduğumuz göstermektedir. Sonuç ve Öneriler Sonuç olarak trafik kurallarına uymakla elde edilen fayda, salah ve saadet İslam dininin hedeflediği sonuçlardan olduğu gibi tam aksine trafik kurallarını ihlal etmekle meydana gelen zarar, acı, ıstırap, gözyaşı ve mutsuzluk da İslam dininin insan hayatından uzaklaştırmak istediği olumsuz neticelerdir. İslam, ister çocuk ister yetişkin olsun insan hayatına büyük önem vermiş; canın, aklın, malın, neslin ve dinin korunmasını amaçlamıştır. Dinin temel amaçları açısından değerlendirdiğimizde trafik kuralları rahatlıkla aynı zamanda dinin kuralları olarak görülebilir. Bu kurallara uymanın Allah'ın emri veya tavsiyesi, bu kuralları ihlal etmenin de Allah'ın yasağı veya hoşlanmadığı bir iş olduğu rahatlıkla söylenebilir. Dolayısıyla trafik kurallarına uymanın sevaba, ihlal etmenin de günaha götürdüğünü söylemek gerekir. Dinimizin emir ve yasaklarını sadece ibadetler veya belli davranış kalıpları için geçerli saymak yerine meseleyi dinin amaçları açısından okuyarak hayatın her alanına ve bu arada ulaşım ve seyahat alanına da teşmil etmemiz gerekir. Çünkü yüce dinimizin emir ve yasakları, insanların dünyevi ve uhrevi maslahatlarını elde etmeyi amaçlarken, zararlı ve saadeti bozan şeyleri de kaldırmayı gaye edinmiştir. "Ey iman edenler! Hepiniz topluca barışa ve güvenliğe giriniz."so ayeti barış, huzur ve sükünu temin eden her türlü so Bakara, 2/208

15 60 DİN VE TRAFİK güzel ve faydalı davranışları içine aldığı kadar, trafik kurallarına uymayı da içine almalıdır. Yine "Allah, adaletli davranan/an sever."5 1 ayeti bütün itidalli davranışları içine aldığı gibi trafikte seyrederken insanların hak ve huku:; kuna riayet etmeyi, saygılı olmayı, kimsenin hakkına tecavüz etmeden itidal üzere seyretmeyi de içine almalıdır. Buna karşılık "Allah bozgunculuğu sevmez."52 "Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculukyapmayın."53ayeti, insanların huzurunu kaçıran her türlü fesadı ve bozgunculuğu yasakladığı gibi trafik düzeninin bozulmasını da yasaklamaktadır. Yine "Allah haddi aşarak aşın gidenleri sev- mez."54.yeti dinin koymuş olduğu sınırları aşmayı ve her türlü aşırılığı yasakladığı gibi trafik kurallarını çiğnemeyi de yasaklamıştır. Allah aşırı gidenleri sevmiyorsa, yolda aşırı gidenleri, trafikte aşırı gidenleri, insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atanları da sevmiyor, demektir. Bu sebeple trafik kurallarına uymak için insanlarda öncelikle dini bir bilinç geliştirilmelidir. Özellikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ilgili konular içerisinde trafik kurallarına uymanın önemini belirten örnekler konulmalıdır. Yaygın Eğitim yoluyla sürücü ve yayalar dini açıdan da bilinçlendirilmelidir. Yol, tünel, köprü ve uygun yerlere trafik kurallarına uymanın dini ve ahlaki açıdan önemini vurgulayan uyarıcı levhalar yerleştirilebilir. sı Hucurat, 49/9 52 Bakara, 2/ Araf, 7 /56 54 Maide, 5/87

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Allah

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM BİRİNCİ DUYURU Çağımızda trafik, fert ve toplum hayatının bir parçası haline gelmiştir. Bu zorunluluktan hareketle nakil ve

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DEĞERLER EĞİTİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ Bir milletin ve topluluğun oluşumunda maddi

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com amaz Memduh ÇELMELİ NAMAZ: AYET ve HADİSLER «Namazı kılın; zekâtı verin ve Allah a sımsıkı sarılın...» (Hac, 78) Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber e itaat edin ki merhamet göresiniz. (Nûr, 56) «Muhakkak

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

İslam Dinine Göre Zararlı Alışkanlıklar

İslam Dinine Göre Zararlı Alışkanlıklar İslam Dinine Göre Zararlı Alışkanlıklar Hazırlayan Memduh ÇELMELİ Zararlı Alışkanlıklar: Alkollü İçki Uyuşturucu - Sigara İslam da akıl çok önemli bir yere sahiptir. Aklın sağlıklı bir şekilde işlevini

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ

Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ Giriş Ana hatlarıyla İslam dini programı, temel sayılan programlardan sonra daha ileri düzeylere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu programı takip edecek ders

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 7. KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 7.1. KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Kelam; naslardan hareketle inanç esaslarını ve insanın düşünce yapısına ilişkin temel

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor.

Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor. Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor. Bugün her şeyi sorgulayan genç beyinlere ikna edici cevaplar

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE)

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) 7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: SINIFI: NO: 1 1. ETKİNLİK: BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİĞİ AYET-İ KERİME SÜNNET KISSA CENNET TEŞVİK HAFIZ 6236

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 8 Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız (Âdem) da birdir. Hepiniz Âdem densiniz, Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, O na karşı gelmekten

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

MÂTÜRÎDÎ KELÂMINDA TEVİL

MÂTÜRÎDÎ KELÂMINDA TEVİL Önsöz Klasik ilimler geleneğimizin temel problemlerinden birine işaret eden tevil kavramını en geniş anlamıyla inanan insanın, kendisine hitap eden vahyin sesine kulak vermesi ve kendi idraki ile ilâhî

Detaylı

Fakat bazı şeyleri yeyip içmek, insanlara zararlı, hikmet ve ihtiyaca aykırı olduğu için İslam dininde haramdır.

Fakat bazı şeyleri yeyip içmek, insanlara zararlı, hikmet ve ihtiyaca aykırı olduğu için İslam dininde haramdır. Eşyada yenip içilme bakımından asıl olan mubah olmaktır. Bütün eşya, aslında insanların yararlanmaları için yaratılmıştır. Onun için aslında temiz olan, akla ve sağlığa zararlı olmayan bir kısım hayvan

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. (Al-i Imran suresi, 85) Icindekiler - Bu dine neden Islam

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ Varlıklar Âlemi Evrende bulunan varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden ibaret değildir. Âlemde görünen ve görünmeyen sayısız varlık bulunmaktadır.

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

TÂĞUT KELİMESİNİN ANLAMI

TÂĞUT KELİMESİNİN ANLAMI TÂĞUT KELİMESİNİN ANLAMI ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432 ع لكمة الطاغوت» باللغة الت ية «مد صالح املنجد رمجة: ممد مسلم شاه مراجعة:

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Emirler Allah a iman edin (Al-i İmran [3] 193), O na hiçbir şeyi ortak koşmayın (Nisa [4] 36). Yalnızca O na kulluk edin (Fatiha [1] 5). Allah ı çok anın ve

Detaylı

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ Sosyal birer varlık olmaları itibarıyla insanlar, yeryüzünde var oldukları günden bu yana toplu halde yaşamakta ve birbirleriyle

Detaylı

ICERIK. Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar

ICERIK. Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar ICERIK Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar Salih amel nedir? Salih: dogru yolda olan, fesat icinde olmayan, faydalı ve yarayışlı

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı KUR AN A GÖRE CİN ve ŞEYTAN Hazırlayan Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı KUR AN A GÖRE CİN ve ŞEYTAN Hazırlayan Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı KUR AN A GÖRE CİN ve ŞEYTAN Hazırlayan Memduh ÇELMELİ Kur an a Göre Cin «Gözümle görmediğime inanmam» sözü yanlıştır. Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka görülmesi gerekmez.

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ KASIM EKĠM EYLÜL Öğrenme Alanı: ĠNANÇ. ÜNĠTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle TanıĢma, Dersin Amacı ve ĠĢleniĢ ġekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste iģlenecek konular ve ders iģleme teknikleri hakkında

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss. 349-353. Sami Kılıç, İlâhi Dinlerde Yiyecek ve İçecekler Ankara: Sarkaç Yayınları, 2011, IX+226 s. Bilindiği üzere doktrinel ve

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

Değerli büyüğümüz Merhum Fatma ÖZTÜRK ün ruhunun şad olması duygu ve dileklerimizle Lisans Yayıncılık

Değerli büyüğümüz Merhum Fatma ÖZTÜRK ün ruhunun şad olması duygu ve dileklerimizle Lisans Yayıncılık Değerli büyüğümüz Merhum Fatma ÖZTÜRK ün ruhunun şad olması duygu ve dileklerimizle Lisans Yayıncılık II Editörler Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz & Doç. Dr. Faruk Sancar İSLÂM İNANÇ ESASLARI Yazarlar Prof.

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

KATILIM BANKALARI Tespitler, Tenkitler, Teklifler

KATILIM BANKALARI Tespitler, Tenkitler, Teklifler KATILIM BANKALARI Tespitler, Tenkitler, Teklifler Tespitler Modern dünyada ekonomi, hayatın neredeyse tamamını oluşturuyor ve bir araç değil asıl amaç olarak görülüyor. İslam da ise ekonominin, iyi bir

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

İZMİR İLAHİY AT FAKÜLTESi VAKFI YAYINLARI. NO.. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI D.E.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İşbirliğiyle Düzenlenen

İZMİR İLAHİY AT FAKÜLTESi VAKFI YAYINLARI. NO.. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI D.E.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İşbirliğiyle Düzenlenen İZMİR İLAHİY AT FAKÜLTESi VAKFI YAYINLARI. NO.. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI D.E.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İşbirliğiyle Düzenlenen e.a ISLAM VE ÇALIŞMA HAYATI ULUSAL SEMPOZYUMU [25-27 Kasım

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi Prof. Dr. Mehmet Emin AY Bursa İl Müftüsü 6 Şubat 2014 Perşembe İslam Dini nin Temel kaynakları olan Kur an-ı Kerim de ve Peygamberimizin Hadislerinde, Orman kavramıyla

Detaylı

İsra ve Miraç olayının, Mekke de artık çok yorulmuş olan Resulüllah için bir teselli ve ümitlendirme olduğunda da şüphe yoktur.

İsra ve Miraç olayının, Mekke de artık çok yorulmuş olan Resulüllah için bir teselli ve ümitlendirme olduğunda da şüphe yoktur. Alıntı; FarukBeşer İsra Suresi hicretten bir yıl önce indirilmiş. Yani Hicret yakındır ve artık Medine de Yahudilerle temas başlayacaktır. Sure sanki her iki tarafı da buna hazırlıyor gibidir. Mescid-i

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

CEVAP ANAHTARI. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri - Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur

CEVAP ANAHTARI. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri - Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur Ünite 1 MELEKLER VE AHİRET İNANCI Varlıklar Âlemi - Meleklere İman 1- A 2-C 3-D 4-D 5-B 6-A 7-D 8-C 9-B 10-C Meleklerin Özellikleri ve Görevleri - Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ 1 2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ Yüce Allah, tekamül ve gelişime

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Sadece Peygamberlerin sözleri ve onlarla gönderilmiş, tahrif edilmemiş, bozulmamış kutsal metinlerde olan bilgilerdir.

Sadece Peygamberlerin sözleri ve onlarla gönderilmiş, tahrif edilmemiş, bozulmamış kutsal metinlerde olan bilgilerdir. Kesin doğru, vahiyle teyid edilmiş bilgi; Sadece Peygamberlerin sözleri ve onlarla gönderilmiş, tahrif edilmemiş, bozulmamış kutsal metinlerde olan bilgilerdir. 124 bin Peygamber zincirinin son halkası

Detaylı

kaza, hükmetmek, Terim anlamı ise kaza, yaratılması demektir.

kaza, hükmetmek, Terim anlamı ise kaza, yaratılması demektir. ÖRNEKLER DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHL. BİLGİSİ ÜNİTE: 1. ÜNİTE (KADER İNANCI) KONU: KAZA VE KADER İNANCI KADER: Kelime olarak KAZA: Kelime olarak kader; bir şeye gücü kaza, hükmetmek, - Su 100 yetmek, biçimlendirmek,

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

Ck MTP61 AYRINTILAR. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Konu Tarama No. 01 Allah İnancı - I. Allah inancı. 03 Allah İnancı - III

Ck MTP61 AYRINTILAR. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Konu Tarama No. 01 Allah İnancı - I. Allah inancı. 03 Allah İnancı - III 5. Sınıf 01 Allah İnancı - I 02 Allah İnancı - II 03 Allah İnancı - III Allah inancı 04 Ramazan ve Orucu - I 05 Ramazan ve Orucu - II Ramazan orucu 06 Ramazan ve Orucu - III 07 Adap ve Nezaket - I 08 Adap

Detaylı

KUR AN DA AKIL ve BİLGİ

KUR AN DA AKIL ve BİLGİ KUR AN DA AKIL ve BİLGİ Memduh ÇELMELİ Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi Akıl, doğru ile yanlışı ayırt edebilme kabiliyetidir. Aynı zamanda her türlü sorumluluğun da ön şartıdır. Aklın özgürce işlevini

Detaylı

Hak ihlalinin sosyal boyutları Prof. Dr. Ejder Okumuş Eskişehir Osmangazi Üniv. İlahiyat Fak. Hak-fedakârlık dengesi

Hak ihlalinin sosyal boyutları Prof. Dr. Ejder Okumuş Eskişehir Osmangazi Üniv. İlahiyat Fak. Hak-fedakârlık dengesi Hak ihlalinin sosyal boyutları Prof. Dr. Ejder Okumuş Eskişehir Osmangazi Üniv. İlahiyat Fak. Hak-fedakârlık dengesi Toplumsal hayat, hak ve fedakârlıklar üzerine kuruludur. Hak ve fedakârlıkların dengeli

Detaylı

İnsanın çalışmaktaki gayesi ne olmalıdır? Neye ne kadar çalışmalıdır? Bu konuda önceliklerini belirlerken nelere dikkat etmelidir?

İnsanın çalışmaktaki gayesi ne olmalıdır? Neye ne kadar çalışmalıdır? Bu konuda önceliklerini belirlerken nelere dikkat etmelidir? İlim dünyasına kırkın üzerinde kıymetli eser kazandıran değerli hocamız Ümit Şimşek Bey ile Müslümanların para ile ilişkisini ve dinin zenginliğe bakışını konuştuk. Türkiye nin yetiştirdiği en önemli düşünürlerden

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 10 MYIS 2014 Saat: 11.20 D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Bu ayette ölçü kelimesi hangi anlamda

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukuk kurallarının unsurları (Konu-irade-emir/yaptırım) Hukuk kurallarının sınıflandırılması HUKUK KURALLARININ UNSURLARI KONU EMİR YAPTIRIM KONU

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım.

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. Benim adım Eûzü. İsmimin anlamı Sığınırım, yardım isterim. Bir tehlike ile karşılaştığınızda güvenilir

Detaylı