TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ARAŞTIRMA DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ARAŞTIRMA DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ARAŞTIRMA DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI 497 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 13 üncü maddesine göre; Akademi üyelerine ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, yılda, Devlet Memurları Kanununa göre en yüksek Devlet Memuru brüt aylığının yıllık tutarının üç katına kadar sağlanacağı hüküm altına alınan araştırma desteğinin uygulamasında aşağıdaki esaslar uygulanır. I- GENEL ESASLAR 1- Akademi üyelerine ödenebilecek araştırma desteğinin yıllık üst sınırı, her yıl bütçe imkanları dikkate alınmak suretiyle ve 497 sayılı KHK nın 13 üncü maddesi ile öngörülen azami miktarı geçmemek üzere Akademi Konseyi tarafından belirlenir. 2- Asli ve Asosiye üyeler, Ocak-Haziran döneminde desteğin yıllık üst sınırının ½ lik birinci diliminden; Haziran-Aralık döneminde ise desteğin yıllık üst sınırının ½ lik ikinci diliminden Başkanlık ayrıntılı finansman programı dahilinde yararlanabilirler. Bu ödemenin yapılabilmesi için Yıllık ve Ara Araştırma Raporunun (Ek-1 ve Ek-2) verilmiş ve Araştırma Desteği Esasları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca raporların olumlu olarak değerlendirilmiş olma şartı aranır. 3- Araştırma Desteğinin önceki dilimlerinden kalan miktarlar daha sonraki dilimlerle birlikte ödenebilir. Bir önceki yıldan kalan destek miktarı ertesi yıla devretmez. 4- Araştırma Desteğinin tümünün veya bir kısmının, ödeme dilimleri için öngörülenden önceki bir zamanda ödenebilmesi, ancak aktif araştırmanın önünü açan ve zamanından önce ödemeyi zorunlu kılan bir harcama isteminin, Başkanlık veya Akademi Konseyince uygun görülmesi koşuluyla istisnai bir uygulama olarak mümkün olabilir. 5- Akademi üyeleri, Araştırma desteğinin ödenmesine ilişkin taleplerini Akademi Başkanlığına hitaben yazacakları bir dilekçe (Ek-3) ile bildirirler. Dilekçelerin ekine talep sahibi tarafından düzenlenen harcama belgeleri dizi pusulası (Ek-4) ve dizi pusulasında yer verilen harcamalara ilişkin (yapılan harcamanın proje ile ilişkisi) kanıtlayıcı belgelere (fatura, makbuz, bilet, tutanak vb.) yer verilir. Harcama evrakı, dizi pusulası ve dilekçe asıllarının Akademi ye gönderilmesi gerekmektedir. Faks ile iletilen belgeler üzerine işlem yapılamaz. 1

2 II- KARŞILANACAK GİDERLERE İLİŞKİN ESASLAR Türkiye Bilimler Akademisi Araştırma Desteği Esasları Yönetmeliği (Resmi Gazete 29 Ocak 1997 gün ve sayı) nin 6/a maddesi hükümleri uyarınca belirlenen Araştırma Giderleri Desteği, Akademi üyelerine araştırmalarıyla ilgili çeşitli giderleri için, sarf belgesi karşılığında sağlanan destek olarak tanımlanmaktadır. Araştırma Desteği, Yönetmeliğin 6/a maddesi ve aşağıda belirtilen amaçlar için sağlanabilir ve ödemelerde aşağıda ifade edilen sarf belgeleri esas alınır: 1- Laboratuvar ve saha çalışmaları ve benzeri faaliyetler: Bu faaliyetler bağlamında yapılacak hizmet ve/veya mal ve malzeme alımlarında ilgisine göre 4 üncü ve 5 inci maddelerdeki düzenlemeler esas alınır. 2- Yurtiçinde veya yurtdışında yapılan kongre, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel çalışmalara katılmak amacıyla yapılan yol gideri, kayıt ücreti, gündelik tahakkuku gibi her türlü harcamalar: Bu ödemeler için orijinal fatura ya da fatura yerine geçen biletin (Elektronik Seyahat Belgesi) ibrazı gerekmektedir. On gün ile sınırlı olmak üzere, gündelik ödemelerinde 6245 sayılı Harcırah Kanunun 34 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar ın ekli cetvelindeki Kadro/Aylık derecesi 1-4 olanlar için öngörülen gündelik miktarları esas alınır. Otel ücreti karşılanması durumunda ayrıca gündelik ödenmemektedir. Otel faturalarında, sadece oda ve kahvaltı ücreti kabul edilmekte olup, internet, yemek, bar, cafe, mini bar vb. masraflar kabul edilmemektedir. Yurtdışı seyahatlerde gündelik tahakkuk ettirildiğinde taksi ücretleri ödenmemektedir. Seyahatlere ilişkin tüm davet yazısı, kongre kayıt ücret belgesi, vize ücreti belgesi ve diğer belgeler ödemelerin yapılabilmesi için gereklidir. Yurtiçi seyahatlerde gündelik tahakkuku yapılmamaktadır. Sadece ibraz edildiği takdirde; uçak, otobüs bileti, otel faturası, kongre kayıt ücreti ve ikametgah-terminal, ikametgah-havaalanı, ikametgah-tren garı, vb. taksi ücreti ve diğer ulaşım ücretleri (gidiş dönüş) olarak karşılanmaktadır. Yurtiçi ve Yurtdışı seyahatlerde yemek faturaları ve fişleri geçerli sayılmamaktadır. 3- Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış kitap, dergi ve benzeri yayınlar ile bilgisayar yazılımlarının edinilmesi ile ilgili giderler: Yurtdışından kitap alımı, dergi aboneliği için yurtdışına yapılan ödemeler; ilgili ödemelere ilişkin, fatura veya fatura yerine geçen elektronik ya da orijinal belgenin ibrazı koşuluyla karşılanabilmektedir. Bilimsel ve mesleki dernek veya kuruluşlara üyelik aidatı için yurtiçi ya da yurtdışına yapılan havale veya ödemeyi kanıtlar belgenin ibrazı halinde ödenmesi Akademi Başkanlığı nın onayı ile mümkün olabilir. 2

3 4- Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde çalıştırılan araştırma yardımcısı, sekreter ve benzeri personel giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır: Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Ek-5), Üye dilekçesi (Faaliyetlerde çalıştırılan kişilerin yaptıkları işleri ve çalıştıkları süreyi içeren ve üyelerce imzalanan), Çalıştırılan kişilerce ödemenin kendilerine yapıldığını gösteren Tutanak veya Banka Dekontu 5- Araştırma için gerekli teçhizat, sarf malzemesi ve hizmet alımları: Gerekli alımlar doğrudan Akademi üyeleri adına alınacak ve faturalar Akademi Başkanlığına gönderilecektir. Üyelerin araştırmaları ile ilgili olarak yapacakları teçhizat alımlarının Akademi demirbaşına kaydı gerekmemektedir. 6- Bilimsel yayın yapmakla ilgili, sayfa ücreti ( page charge ) dahil her türlü ödemeler: Sayfa ücreti ( page charge ), ek bası ve bununla ilgili ek ödemeler (renkli resim vb.) yayın evinden alınan fatura karşılığında yapılacaktır. III- YÜRÜRLÜĞE İLİŞKİN ESASLAR 1- Bu uygulama esaslarından önce çıkarılmış olan tüm Araştırma Desteği Uygulama Esasları 01/01/2015 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 2- Bu uygulama esasları, 28/01/2015 tarihinde toplanan Akademi Konseyinin 248 Sayılı kararı ile alınmış olup; 01/01/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 3

4 Ek-1 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ YILLIK ARAŞTIRMA RAPORU İsim : Dönem : Ocak-Aralık. 1. YÜRÜMEKTE OLAN ARAŞTIRMA PROJELERİ (Proje başlıkları şeklinde sıralayınız) 2. YAYINLAR (Kitaplar ve kitap bölümleri ile uluslararası dergilerde yayınlanan makalelerin birer kopyasını ekleyiniz) 2.1. Uluslararası Yayınlar 1. Kitaplar 2. Kitap Bölümleri 3. Makaleler 4. Yayınlanmış Konferans Bildirileri 5. Meslek Alanı Dışındaki Yayınlar 2.2. Ulusal Yayınlar 1. Kitaplar 2. Kitap Bölümleri 3. Makaleler 4. Yayınlanmış Konferans Bildirileri 5. Meslek Alanı Dışındaki Yayınlar 3. YAPTIRILAN TEZLER 4. BİLDİRİLER, KONUŞMALAR 4.1. Çağrılı konuşmalar 4.2. Üniversite seminerleri, paneller 4.3. Meslek alanı dışındaki sunumlar 5. YAYINA SUNULAN ESERLER 6. YÖNETSEL FAALİYETLER 6.1. Üniversite içi 6.2. Konferans düzenleme, editörlük ve bilimsel hakemlik 6.3. Diğer 7. ÖDÜLLER 4

5 7.1. Ödüller 7.2. Üniversite dışından desteklenen projeler (Başlık, destekleyen kuruluş ve destek miktarı) 8. TÜBA ETKİNLİKLERİ 8.1. Katkıda bulunulan TÜBA etkinlikleri 1. Konferanslar 2. Komisyon üyeliği, çalışma grubu 3. Hakemlik 4. Dergi Editörlüğü 5. Diğer 8.2. Katılmak istenilen TÜBA etkinlikleri 9. GELECEK YIL İÇİN PLANLANAN ÇALIŞMALAR ADI SOYADI Tarih ve İmza Yayın Listesi için Örnek * Kitaplarda: - Godfrey, T. (1983) Industrial Enzymology, Nature Press, New York. Kitap Bölümlerinde: - Hublin, J. J. (1993) Recent human evolution in northwestern Africa. In The origin of modern humans and the impact of chronometric dating (ed. M. Aitken, C. Stringer and P. Mellars), pp Princeton University Press. Makalelerde: - Antón, S. & Weinstein, K. (1999) Artificial cranial deformation and fossil Australians revisited. J. Hum. Evol. 36, Not: Üye isminin bold yazılması. ADI VE SOYADI Tarih ve İmza *Proceedings of National Academy of Sciences (USA), Proceedings of Biological Sciences (Yayınlayan kuruluş: Royal Society) ve Turkish Journal of Biology kurallarından uyarlanmıştır. 5

6 Ek-2 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ARAŞTIRMA ARA RAPORU İsim : Dönem : Ocak-Haziran. 1. YÜRÜMEKTE OLAN ARAŞTIRMA PROJELERİ (Proje başlıkları şeklinde sıralayınız) 2. YAYINLAR (Kitaplar ve kitap bölümleri ile uluslararası dergilerde yayınlanan makalelerin birer kopyasını ekleyiniz ve Akademi desteğine göndermenin bulunduğu yayınları işaretleyiniz.) 2.1. Uluslararası Yayınlar 6. Kitaplar 7. Kitap Bölümleri 8. Makaleler 9. Yayınlanmış Konferans Bildirileri 10. Meslek Alanı Dışındaki Yayınlar 2.2. Ulusal Yayınlar 6. Kitaplar 7. Kitap Bölümleri 8. Makaleler 9. Yayınlanmış Konferans Bildirileri 10. Meslek Alanı Dışındaki Yayınlar 3. YAPTIRILAN TEZLER 4. BİLDİRİLER, KONUŞMALAR 4.1. Çağrılı konuşmalar 4.2. Üniversite seminerleri, paneller 4.3. Meslek alanı dışındaki sunumlar 5. YAYINA SUNULAN ESERLER 6. YÖNETSEL FAALİYETLER 6.1. Üniversite içi 6.2. Konferans düzenleme, editörlük ve bilimsel hakemlik 6.3. Diğer 6

7 7. ÖDÜLLER 7.1. Ödüller 7.2. Üniversite dışından desteklenen projeler (Başlık, destekleyen kuruluş ve destek miktarı) 8. TÜBA ETKİNLİKLERİ 8.1. Katılınan TÜBA etkinlikleri 6. Konferanslar 7. Komisyon üyeliği, çalışma grubu 8. Hakemlik 9. Dergi Editörlüğü 10. Diğer 8.2. Katılmak istenilen TÜBA etkinlikleri ADI VE SOYADI Tarih ve İmza Yayın Listesi İçin Örnek* Kitaplarda: - Godfrey, T. (1983) Industrial Enzymology, Nature Press, New York. Kitap Bölümlerinde: - Hublin, J. J. (1993) Recent human evolution in northwestern Africa. In The origin of modern humans and the impact of chronometric dating (ed. M. Aitken, C. Stringer and P. Mellars), pp Princeton University Press. Makalelerde: - Antón, S. & Weinstein, K. (1999) Artificial cranial deformation and fossil Australians revisited. J. Hum. Evol. 36, ADI VE SOYADI Tarih ve İmza 7

8 Not: Üye isminin bold yazılması. Ek-3 / / TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA Araştırma Desteğinden yapmış olduğum harcamaların tarafıma ödenmesi hususunda gereğini izinlerinize sunarım. Saygılarımla, ADI ve SOYADI İmza T. C. Kimlik Numarası: Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) ve Banka Şubesi: Araştırma Desteği Kapsamı: Demirbaş Alımları (bilgisayar, yazıcı, deney cihazları vb.) Sarf Malzemesi Alımları (kırtasiye, deney malzemeleri vb.) Yurtiçi-Yurtdışı Bilimsel Toplantı Masrafları Yurtdışı Bilimsel Toplantılar Gündelik Talebi Personel Giderleri Yayın Alımları Diğer:.. 8

9 Ekler: (1) Harcama Belgeleri Dizi Pusulası (2) Harcama Belgeleri Ek-4 HARCAMA BELGELERİ DİZİ PUSULASI 9

10 HARCAMA TARİHİ GİDERİN CİNSİ VE MAHİYETİ TUTAR (Harcama belgesinde yazılı para cinsinden) Adı ve Soyadı :. Tarih ve İmza :... 10

11 Kadrosu Derece ve Kademesi Sıra No Ek-5 Dairesi:TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) ÇEŞİTLİ ÖDEMELER BORDROSU Ait Olduğu Ay Bütçe Yılı ALACAKLININ TAHAKKUK EDEN ALACAĞIN KESİNTİLER T.C. / Vergi Kimlik No Görevi Adı Soyadı TELİ F TL. Toplam Brüt Gelir Vergisi %20 Damga Vergisi Binde 0,948 Diğer Kesinti Toplamı Ödenecek Tutar Net İmza Açıklama 1 x x X X X X X X Arastirmalarimda yaptırdıgım çalışmalar için TOPLAM X X X X X X.. TL.dır.... /.../... Düzenleyen (Mutemet) Birim Amiri Adı Soyadı : İmzası : x M.Y.H.B.Y. Örnek No: 13 11

Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER

Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ ÖDEME EMRİ BELGESİ Ödeme belgesi : İdarelerce, bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen Genel Yönetim

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 538 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 27.06.2007 Sayı: 26565 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) bünyesinde

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU

SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Sanayi Tezleri (San-Tez)

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. Yolluk Avans-Kredi, Mahsup ve Yök Bursları Bölümü

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. Yolluk Avans-Kredi, Mahsup ve Yök Bursları Bölümü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yolluk Avans-Kredi, Mahsup ve Yök Bursları Bölümü Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yasal Dayanak -6245 Sayılı Harcırah Kanunu -2014 Yılı Bütçe Kanununa ekli H cetveli

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği R.G. Tarihi : 31/12/2005 R.G. Sayısı : 26040 (3. Mükerrer) BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TÜBİTAK 1513 - TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 05.13.v.1 1/28 İçindekiler GİRİŞ... 4 BÖLÜM

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ Mehmet YERTUTANOL Mali Hizmetler Uzmanı DAYANAK 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü

Detaylı

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Maliye Bakanlığından: Yönetmelik Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, merkezî

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBU) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi kapsamında öğretim

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Maliye ve Gümrük Bakanlığından: DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 14 Ekim 1991 - Sayı: 21021 BİRİNCİ

Detaylı

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 *1954 tarihinde çıkarılan 6245 sayılı Harcırah Kanununda ise, harcırah, bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1. Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Anayasa nın 128 inci maddesine göre kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÖDEME EVRAKI KONTROL LĠSTESĠ. MAAġ ÖDEMELERĠ

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÖDEME EVRAKI KONTROL LĠSTESĠ. MAAġ ÖDEMELERĠ MAAġ ÖDEMELERĠ 1. Aylık ve aylıkla birlikte ödenen hakedişler için Aylık Bordrosu 2. Asgari geçim indirimine ait liste 3. Banka Listesi 4. Personel Bildirimi (Örnek 9) 5. Kefalet Kesinti Listesi (Varsa)

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI (TÜBA BDP) ESASLARI*

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI (TÜBA BDP) ESASLARI* TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI (TÜBA BDP) ESASLARI* BÖLÜM 1 GENEL ESASLAR Madde 1 Amaç Bütünleştirilmiş Doktora Programı'nın, (BDP) genel amacı ülkemizde yapılmakta olan doktora

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı