OTELLERDE EV İDARESİ YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ* Gülten AKKAYA** Oya HAZER***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTELLERDE EV İDARESİ YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ* Gülten AKKAYA** Oya HAZER***"

Transkript

1 OTELLERDE EV İDARESİ YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ* Gülten AKKAYA** Oya HAZER*** Özet: Ankara ilinde yapılan bu araştırma, otellerde ev idaresi hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu yöneticilerin karşılaştıkları sorunları incelemek, çözüm önerilerini belirlemek, sorunların oluşmasında cinsiyetin ve otelin yıldız sayısının etkisini incelemek ve otel ve ev idaresi yöneticileri ile ev idaresi alanında eğitim veren kurumlara geçerli önerilerde bulunabilmek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma kapsamına 29 otel ile 42 ev idaresi yöneticisi alınmıştır. Ev idaresi yöneticilerinin%95,2 si işle ilgili sorun yaşamaktadır. Yöneticiler arasında 1 yıldızlı otellerde personelin işini sevmemesi ve önemsememesi ni ve maddi imkanların yetersiz olması nı, 2, 4 ve 5 yıldızlı otellerde personel sayısının yetersiz olması nı,, 3 yıldızlı otellerde ise maddi imkanların yetersiz olması nı sorun olarak belirtenler ilk sırada yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: ev idaresi hizmetleri, kat hizmetleri, turizm işletmeleri An Investigation of the Problems of Housekeeping Managers Face in Hotels Abstract: This study that was carried out in Ankara province, had been planned and executed to study on the problems that are faced by housekeeping managers in the hotels and determine the recommendations on the solution, to study the efficiency of sex and star numbers of the hotels that contribute to the forming of problems and to make current recommendations to the hotel and house-keeping managers and institutions that educate on the housekeeping. This study consist 42 housekeeping managers in 29 hotels. 95,2 % of the housekeeping managers face the problem, concerned with the business. Those who declare the problems as insufficient financial allowances and the staff doesn t love his/her profession and doesn t care it in the hotels with 1 star and the insufficient number of personnel in the hotels with 2, 4 and 5 stars and the insufficient financial allowances in the hotels with 3 stars are receiving the highest frequency. Keywords: housekeeping services, tourism enterprises * Bu araştırma Otellerde Ev İdaresi Hizmetlerinin Yürütülmesinden Sorumlu Yönetici ve Personelin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi adlı yüksek lisans tezin bir bölümünü oluşturmaktadır. ** Uzm. Milli Eğitim Bakanlığı *** Doç.Dr. Hacettepe Üniversitesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü

2 Gülten AKKAYA / Oya HAZER GİRİŞ Turizm işletmeleri arasında yer alan oteller; asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesisler olarak tanımlanabilir (Yılmaz & Yılmaz, 1989; Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği). Otellerde diğer işletmeler gibi mal ve hizmet üretirler. Bu mal ve hizmetleri sunabilmek için bölüm ya da departman adı verilen çeşitli alt organizasyonlara ayrılırlar Bir otel işletmesinde genellikle yapılan işin özelliğine göre; ev idaresi bölümü, yiyecek-içecek bölümü, servis bölümü, ön büro bölümü, teknik servis bölümü, idari ve mali işler bölümü, satış ve pazarlama bölümü gibi bölümler bulunur (Kurt, 1995). Ev idaresi bölümü kapsadığı hizmetlerin, uyguladığı yöntem ve tekniklerin, kullandığı malzeme ve araçların çok çeşitli olması nedeniyle geniş bir bilgi ve beceriye sahip olmayı gerektirmektedir. Bu nedenle ev idaresi hizmeti tüm otellerde ayrı bir bölüm tarafından yürütülmeli ve bu hizmetin yürütülmesinden sorumlu olan yöneticiler de konularında uzman olmalıdırlar (Brigham, 1955; Yertutan, 2000). Ev idaresi hizmetleri; kurumun sahip olduğu insansal (bilgi, beceri, enerji, zaman vb) ve materyal (para, araç-gereç, malzeme, bina vb.) kaynaklardan en üst düzeyde yararlanarak mevcut olanaklarla temiz, sağlıklı, düzenli, güvenli, güzel bir çevre yaratmak amacını taşır. Bu koşullara sahip bir çevre insanın sağlık, moral ve performansını etkilediği için sadece kurumun hizmet verdiği kişiler için değil aynı zamanda kurumda çalışanlar için de son derece önemlidir (Şafak, 1997; Erkal & Şafak, 1998; Knapp). Turizm işletmeciliğinin temel özelliği insanın psikolojik tatminine yönelik bir dizi hizmetin emek-yoğun bir biçimde üretilmesidir (Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği). Otel işletmeleri gerek hizmet sunmada gerekse fonksiyonlarını yerine getirmede büyük ölçüde insan gücünden faydalanır (Anon, 1995). Bu alanda otomasyona ve mekanizasyona gidilmesi belli oranlar dışında mümkün olmadığından 164 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

3 Otellerde Ev İdaresi Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi insan faktörü ön plana çıkmaktadır (Timur, 1992; Barutçugil, 1989). Ağırlıklı olarak insan emeğine dayalı olarak çalışan bu işletmelerde geliri de gideri de yaratan insan unsurudur. Bu nedenle insan unsuru, üzerinde en çok durulması gereken öğeyi oluşturmaktadır (Ağaoğlu, 1992; Kozak, 1991). Ev idaresi hizmetlerinin yürütülmesinde de teknolojik gelişmeler personelin daha kısa zamanda, daha verimli çalışmasını sağlamasına rağmen en önemli girdi iş gücüdür (Terzioğlu, 1998). Ancak iş gücü, üretim faktörleri arasında en zor kontrol edilen ve yönetilendir (Sapancalı, 1993). Bu nedenle ev idaresi bölümünde çalışanın etkin kullanımı verimliliğin artırılmasında anahtar role sahiptir. Emeğin etkin kullanımı diğer kaynakların da verimli kullanılmasını sağlar (Yertutan, 2000). Personelin verimliliği ise yöneticinin iş gücü verimliliğini artırma ile ilgili bilgisine ve bunu uygulamadaki başarısına bağlıdır (Terzioğlu, 1998). Ev idaresi yöneticisinin bölümün amaçları doğrultusunda ve genel işletme politikasına uygun olarak iş gücünü planlaması, programlaması ve organize etmesi gerekir (Terzioğlu, 1998). Ev idaresi bölümünde kaç kişinin çalıştırılması gerektiği, sorumlulukların nasıl dağıtılacağı, yapılacak işlerin neler olduğu, bu işlerin nasıl, ne kadar sürede, kaç kişiyle, kimlerle, ne sıklıkta, ne zaman, neyle yapılacağı ve çalışanların performansının nasıl değerlendirileceği ev idaresi yöneticisinin yapacağı planlamaların başında yer almaktadır (Akoğlan, 1997). İşgücü planlama çalışmalarına gereken önemin verilmemesi, işletme açısından yüksek maliyet, düşük hizmet kalitesi, personel açısından da düşük verimlilik sorunlarını beraberinde getirmektedir (Kozak ve arkadaşları, 1998)). İşletmede işin ve işi yapacak personelin özelliklerinin tanımlanmaması sonucunda aynı departmanda çok sayıda personelin istihdam edilmesine ya da personelin özelliğine uygun olmayan işlerde görevlendirilmesine yol açmaktadır. Bunun sonucunda ise personelin çalışma saatlerinin düzensizliği ve fazlalığı sorunu ortaya çıkmaktadır (Kozak ve arkadaşları, 1998; Dokunmazer, 1997). Otel işletmelerinde amaç, mümkün olan en kaliteli hizmetin emek gücünden ekonomik ve sosyal bakımdan optimal bir biçimde yararlanılarak verilmesi olduğundan, kullanılan iş gücünün istenilen düzeyde TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

4 Gülten AKKAYA / Oya HAZER ve yeterli bir eğitim almış olması gerekmektedir (Timur, 1992). İşletmenin başarısı ve bu başarının sürekliliği konusunda iyi eğitim almış nitelikli personelle mümkündür (Brigham, 1955; Özay, 1998). Ancak iyi yetişmiş becerili iş gücü ihtiyacı bu sektörde karşılaşılan en önemli sorundur. Çalışanların teknik bilgi, davranış, yabancı dil yetersizliği gibi eğitim eksikliklerinden dolayı sık sık olumsuzluklar yaşanmaktadır (Sevgi, 1992). Konu ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde ev idaresi hizmetlerinde sorumlu olan yöneticilerin karşılaştıkları sorunlar arasında personel deneyimsizliği ve eğitim düzeylerinin düşüklüğü ilk sıralarda yer almaktadır (Akyüz, 1999; Dokunmazer, 1997). Eğitilmiş iş gücü bulmada çekilen zorluk yöneticilerin daha az ve ucuz personel çalıştırma yolunu tercih etmelerine neden olmaktadır (Sevgi, 1992). Mutlu (1997) tarafından kat hizmetleri alanında gerekli kritik işlemlerin saptanması amacıyla yapılan araştırmada otel, hastane ve misafirhanelerde kat hizmetleri alanında yönetici olarak çalışanların çoğunun lise ve üstü eğitim alanlar olduğu, ev idaresi personeli olarak çalışanlar arasında ise yarıya yakınının ilkokul mezunu kişilerden oluştuğu saptanmıştır. Ağaoğlu (1991) tarafından Türkiye de turizm eğitimi ve etkinliği konusunda yöneticiler ile yapılan araştırmada, konaklama işletmelerinin profesyonel yöneticiler (%82.2) tarafından yönetildiği, turizm meslek okullarının sektörün gereksinimlerine genel olarak yanıt verebilecek nitelikte eleman yetiştirmediği (%60.0) saptanmıştır. Voudouris (1996) tarafından orta düzey otel yöneticilerinin sorunlarını belirlemek amacıyla yapılan çalışmada; orta düzey otel yöneticilerinin bu alanda hem nitelik hem de nicelik olarak düşük iş performansıyla karşı karşıya kaldıkları, işin sezonluk olması ve yüksek iş gücü devri nedeniyle yöneticilerin personel ihtiyaçlarını karşılamada büyük güçlüklerle karşılaştıkları, gerek çalışanların kendi aralarında, gerekse yöneticiler arasında iletişim yokluğu veya bozukluğunun ise iş verimini düşürdüğü bulunmuştur. Woods ve Viehland (2000) tarafından 5547 otel yöneticileri ile yapılan araştırmada; yöneticilerin cinsiyet açısından hemen hemen yarıya 166 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

5 Otellerde Ev İdaresi Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi bölündüğü (%54 erkek, %46 kadın), yönetim pozisyonundaki bazı görevlerde erkeklerin, bazılarında ise kadınların üstün olduğu, kadınların satın alma, personel, catering ve ev idaresi bölümlerinde üstün olduğu saptanmıştır. Maglen, Hopkins ve Burke (2001) tarafından yapılan araştırmada; otellerde arzu edilen hizmet düzeyine ulaşmada eğitimin önemli bir rol oynadığı, araştırma yapılan otellerdeki oda farklılıklarından dolayı ev idaresi bölümündeki iş gücü verimliliğini karşılaştırmanın zor olduğu, ancak oteller arsındaki iş gücü verimliliği karşılaştırılmasının yüksek iş gücü verimliliğine yol açarak eğitim yatırımları için destek sağladığı bulunmuştur. Ev idaresi hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olan yöneticilerin karşılaştıkları sorunların kaynağının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması otellerde ev idaresi faaliyetlerinde hizmet kalitesinin yükselmesi, verimliliğin artması, müşteri memnuniyeti ile otele olan talebin artması gibi çok önemli yararlar sağlayacaktır. Bu nedenle bu araştırma otellerde; ev idaresi kapsamına giren hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olan yöneticilerin karşılaştıkları sorunları incelemek, karşılaşılan sorunlara ilişkin yöneticilerin çözüm önerilerini belirlemek, sorunların oluşmasında cinsiyet durumu ve otelin yıldız sayısının etkisini incelemek, araştırmadan elde edilecek bulgulara göre otel yöneticilerine, ev idaresi alanında eğitim veren kurumlara geçerli önerilerde bulunabilmek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırma bölgesi olarak Ankara ili seçilmiştir. Araştırmanın örneklem seçimi için Ankara ilinde bulunan tüm otellerin listesi Turizm Bakanlığından alınmıştır. Araştırmaya alınacak toplam otel sayısının belirlenmesinde örneklem genişliği formülünden yararlanılmış, α = 0.05 hata payı ile evreni temsil edebilecek 29 otel araştırma kapsamına alınmıştır (Sümbüloğlu, 1990). Yıldız sayısına göre tabakalanma yapılarak büyüklüğe orantılı seçim yöntemiyle her bir yıldız sayısından örnekleme alınacak otel sayısı belirlenmiştir (Tablo 1). TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

6 Gülten AKKAYA / Oya HAZER Tablo 1: Örnekleme Alınan Otellerin Yıldız ve Sayılarına Göre Dağılımı Otelin Yıldız Sayısı Örnekleme Alınacak Otel Sayısı % TOPLAM Örnekleme çıkan otellerde gündüz vardiyasında çalışan ev idaresi hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu yöneticilerin tamamı araştırma kapsamına alınmıştır. Ancak araştırmanın yapıldığı günlerde otelde bulunan ve araştırmayı kabul eden kişilerle görüşülerek toplam 42 yöneticiye ulaşılmıştır. Araştırma verileri Ekim-Aralık 2001 tarihleri arasında araştırmacı tarafından geliştirilen anket formlarına bağlı kalınarak otellerde yöneticilerle yüz yüze yapılan mülakatlar sonucunda toplanmıştır Otellerde ev idaresi hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu yöneticilerin karşılaştıkları sorunları incelemek amacı ile daha önceden yapılmış benzer araştırmalardan ve konu ile ilgili literatürden yararlanılarak bir anket formu geliştirilmiştir (Sü, 1999; Fırtına, 1997; Ehtiyar, 1995; Gezmen, 1998; Taner, 1993; Bozok, 1991; ). Araştırma sonucunda elde edilen veriler araştırmacı tarafından SPSS WIN programında değerlendirilmiştir. Veriler önce herhangi bir açıklayıcı değişkene bağlı kalmaksızın analize tabi tutulmuş ve toplam denek sayısı esas alınarak her bir soru için mutlak ve yüzde değerleri gösteren frekans tabloları hazırlanmıştır. Daha sonra otellerde ev idaresi kapsamına giren hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olan yöneticilerin karşılaştıkları sorunların incelenmesinde, değişken olarak cinsiyet ve otelin yıldız sayısı esas alınarak çapraz tablolar oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesi yine SPSS WIN programında Ki-Kare (X²) analizi ile değerlendirilmiştir. Hazırlanan çapraz tablolarda gözlerdeki beklenen değer 5 den 168 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

7 Otellerde Ev İdaresi Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi küçük (B.D.<5) olduğunda Fisher Kesin Ki Kare Testi uygulanmıştır (Sümbüloğlu, 1990). BULGULAR Oteller Hakkında Genel Bilgiler Araştırma kapsamına alınan toplam 29 otelden 15 inde (%51,7) ev idaresi bölümümün bulunduğu, 14 ünde (%48,3) ise bulunmadığı saptanmıştır. Otellerin %51,7 sinde 1-4, %27,6 sında 5-9, %13,8 sinde ise 20 ve daha fazla personel ev idaresi hizmetinde çalışmaktadır. Ev İdaresi bölümü bulunmayan otellerde ev idaresi hizmeti yürüten personelin %50,0 sinin resepsiyona, %42,9 unun otel müdürüne, %7.1 inin ise işletme sahibine bağlı olarak çalıştıkları belirlenmiştir. Yöneticiler Hakkında Genel Bilgiler Araştırma kapsamına alınan yöneticilerin %54,8 i erkek, %45,2 si kadındır. Yöneticiler arasında 40 ve üzeri (%26,2) yaş grubu ilk sırada yer almakla birlikte 40 yaşın altındaki yaş grupları tüm yöneticilerin %73,7 ini oluşturmaktadır (Tablo 2). Araştırmaya alınan yöneticilerin yarıya yakını (%47,6) yüksekokul, %23,8 i lise, %19,1 i ise ortaokul mezunudur (Tablo 2). Ev İdaresi hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan yöneticilerin, %35,7 si ev idaresi yöneticisi, %26,2 si kat şefi, %14,3 ü ise resepsiyonist unvanı ile çalışmaktadırlar. Yönetici kadınların yarıdan biraz fazlası (%57,9) ev idaresi yöneticisi, erkek yöneticilerin ise %30,5 i kat şefi, eşit oranlarla (%17,4) ev idaresi yönetici, resepsiyonist veya otel müdürü olarak görev yapmaktadır (Tablo 2). Araştırma kapsamına alınan yöneticilerin yarıdan fazlası (%64,3) 6 yıldan fazla süredir ev idaresi hizmetinde çalışmaktadır. Erkeklerin %78,3 ü, kadınların %47,4 ü 6 yıldan fazla, kadınların %31,6 sı erkeklerin %13,1 i 4-6 yıl ev idaresi hizmetinde yönetici olarak çalışmaktadır (Tablo 2). Araştırma kapsamına alınan yöneticilerin çoğu (%88,1) ev idaresi ile ilgili eğitim almıştır. Yöneticilerden kadınların %94,7 si, erkeklerin %82,6 sı ev idaresi ile ilgili eğitim almıştır (p>0,05).(tablo 2) TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

8 Gülten AKKAYA / Oya HAZER Tablo 2: Ev İdaresi Hizmetlerinin Yürütülmesinden Sorumlu Yöneticiler Hakkında Genel Bilgilere ve Cinsiyete Göre Dağılımı Yöneticiler Hakkında Genel Bilgiler Kadın Erkek Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Yaş Grupları* TOPLAM İlkokul Ortaokul Öğrenim Lise Durumu* Yüksekokul TOPLAM Ev İdaresi Yöneticisi Ev İdaresi Yönetici yardımcısı Kat Şefi Genel Alanlar Şefi Oteldeki Resepsiyonist Görevi* Otel Müdürü İşletme Sahibi TOPLAM Ev İdaresi Hizmetinde Çalışma Süresi* 1 yıldan az yıl yıl yıldan fazla TOPLAM Ev İdaresi İle İlgili Evet Eğitim Alma Durumu** Hayır TOPLAM * X 2 uygulanamadı ** Fisher Kesin Ki Kare Testi P>0.05 Ev idaresi ile ilgili eğitim alan yöneticilerin %62,2 sinin iş başı, %37,8 inin okul, %21,6 sının ise kurs eğitimi aldıkları saptanmıştır (Tablo 3) Konu, yöneticilerin cinsiyet durumuna göre incelendiğinde; erkeklerin %68,4 ünün iş başı, kadınların ise eşit oranlarda (%55,6) iş başı veya okul eğitimi aldıkları bulunmuştur (Tablo 3). 170 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

9 Otellerde Ev İdaresi Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi Tablo3: Yöneticilerin Ev İdaresi İle İlgili Eğitim Alma Şekli ve Cinsiyete Göre Dağılımı Ev İdaresi İle Cinsiyet Durumu TOPLAM İlgili Eğitim Kadın N=18 Erkek N=19 N=37 X 2 Alma Şekli Sayı % Sayı % Sayı % İş başı eğitim X 2 =0.064 SD=1 p>0.05 Kurs eğitimi p>0.05* Okul eğitimi X 2 =5.815 SD=1 p<0.05 *Fisher Kesin Ki Kare Testi Araştırmaya alınan yöneticilerin % 54.8 inin emekli oluncaya kadar, % 21.4 ünün yeni bir iş buluncaya kadar ve % 16.7 sinin ise sağlığı elverdiği kadar ev idaresi hizmetindeki görevinde çalışmayı planladığı bulunmuştur (Tablo 4). Tablo4: Yöneticilerin Ev İdaresi Hizmetindeki Görevine ilişkin Görüşlerine ve Cinsiyete Göre Dağılımı Yöneticilerin Ev İdaresi Hizmetindeki Kadın Erkek TOPLAM Görevine İlişkin Görüşleri Sayı % Sayı % Sayı % Emekli oluncaya kadar Ev İdaresi Yeni bir iş Hizmetindeki Görevi buluncaya kadar İle İlgili Planladığı İşten çıkarılıncaya Çalışma Süresi* kadar Sağlığım elverdiği kadar TOPLAM İşten Memnun Olma Evet Durumu** Bazen TOPLAM Yeterince Verimli Evet Çalıştığına İnanma Hayır Durumu* Bazen TOPLAM * X 2 uygulanamadı ** Fisher Kesin Ki Kare Testi (P>0.05) Konu, yöneticilerin cinsiyetine göre incelendiğinde; gerek erkekler (% 60.9), gerekse kadınlar (% 47.4) arasında emekli oluncaya kadar görevlerinde çalışmayı planlayanların ilk sırada yer aldığı; bunu kadınlarda % 26.3 ile yeni bir iş buluncaya kadar, erkeklerde eşit oranlarla (% 17.4) yeni bir iş buluncaya kadar ve sağlığı elverdiği kadar ev idaresi hizmetindeki görevinde çalışmayı planlayanların izlediği saptanmıştır (Tablo 4). TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

10 Gülten AKKAYA / Oya HAZER Araştırmaya alınan yöneticilerin tamamına yakınının (% 97.6) işinden memnun olduğu, % 2.4 ünün ise işinden bazen memnun olduğunu belirlenmiştir. İşinden memnun olmadığını belirten deneğe rastlanmamıştır (Tablo 4). Araştırma kapsamına alınan yöneticilerin % 83.3 ünün görevinde yeterince verimli çalıştığına, % 14.3 ünün bazen verimli çalıştığına inandığı belirlenmiştir (Tablo 4). Konu, yöneticilerin cinsiyetine göre incelendiğinde; erkeklerin % 95.7 sinin, kadınların ise % 68.4 ünün yeterince verimli çalıştığına inandığı saptanmıştır (Tablo 4). Ev İdaresi Yöneticisinin İşle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar Araştırmaya alınan yöneticilerin %95,2 si (%57,1 evet + %38,1 bazen) işle ilgili sorun yaşamaktadır. 42 yöneticiden sadece 2 si (%4,8) işle ilgili hiçbir sorunla karşılaşmamıştır. Kadın yöneticilerin tamamı (%52,6 evet + %47,4 bazen), erkek yöneticilerin ise %91,3 ü (% 60,9 evet + %30,4 bazen) işle ilgili sorun yaşamaktadır. Sorunla karşılaşan yöneticiler arasında; personel sayısının yetersiz olması nı (%62,5), eşit oranlarda ise (%52,5) personelin işle ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması nı ve maddi imkanların yetersiz olması nı belirtenler önde gelmektedir (Tablo 5). Konu, otellerin yıldız sayısına göre incelendiğinde yöneticilerin ilk sırada; 1 yıldızlı otellerde eşit oranlarla (% 100.0) personelin işini sevmemesi ve önemsememesi ile maddi imkanların yetersiz olması ; 2 yıldızlı otellerde personel sayısının yetersiz olması (% 75.0); 3 yıldızlı otellerde maddi imkanların yetersiz olması (% 84.6); 4 yıldızlı otellerde personel sayısının yetersiz olması (% 77.8); ; 5 yıldızlı otellerde eşit oranlarla (% 57.1) personel sayısının yetersiz olması ve personelin işle ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması sorunları ile karşılaştıkları belirlenmiştir. Bunu 1 yıldızlı otellerde araç-gereçlerin yetersiz olması (% 66.7); 2 yıldızlı otellerde personelin işle ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması (% 62.5); 3 yıldızlı otellerde eşit oranlarla (% 61.5) personelin işle ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması ve sosyal ihtiyaçların karşılanmaması ; 4 yıldızlı otellerde eşit oranlarla (% 44.4) işgücü devir hızının yüksek olması ve işin çok yorucu olması ; 5 yıldızlı otellerde işin çok yorucu olması (% 42.9) sorunlarının izlediği saptanmıştır (Tablo 5). 172 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

11 Otellerde Ev İdaresi Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi Tablo 5: Ev İdaresi Yöneticilerinin işle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar ve Otelin Yıldız Sayısına Göre Dağılımı İşle İlgili Karşılaşılan Sorunlar* İş tanımlarının olmaması Personel sayısının yetersiz olması Personelin işle ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması Personelin işi Otelin Yıldız Sayısı TOPLAM 1 Yıldız 2 Yıldız 3 Yıldız 4 Yıldız 5 Yıldız N=40 N=3 N=8 N=13 N=9 N=7 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % önemsememesi İşgücü devir hızının yüksek olması Personelin yeni uyumlara uyum sağlayamaması Araç-gerecin yetersiz olması Fiziksel çevre koşullarının yetersiz olması İş güvencesinin 1 olmaması İşin çok yorucu - olması Yükselme olanağının olmaması İşin sıkıcı ve rutin olması Maddi imkanların yetersiz olması Çalışanlarla etkili iletişim kurulamaması Sosyal ihtiyaçların karşılanmaması Diğer X 2 =Uygulanamadı TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

12 Gülten AKKAYA / Oya HAZER Ev İdaresi Yöneticilerinin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri Ev idaresi yöneticilerinin karşılaştıkları sorunların çözümü için; hizmet içi eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi ni (%72,5), başarılı çalışanların maddi ve manevi takdir görmesi ni (60,0) ve maaş, fazla mesai gibi ücretlerin artırılmasın nı (%50,0) önerenler ilk sıralarda yer almaktadır (Tablo 6). Tablo 6: Ev İdaresi Yöneticilerinin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Çözüm Önerilerine ve Yıldız Sayısına Göre Dağılımı Çözüm Önerileri Maaş, fazla mesai gibi ücretlerin artırılması Başarılı çalışanların maddi ve manevi takdir görmesi Yeni teknolojilerin kullanılması Otelin Yıldız Sayısı TOPLAM 1 Yıldız 2 Yıldız 3 Yıldız 4 Yıldız 5 Yıldız N=40 N=3 N=8 N=13 N=9 N=7 Sayı % Sayı % Sayı Sayı % Sayı Sayı % Sayı % Görev, yetki ve sorumlulukların açık biçimde belirlenmesi Çalışanların kendi işleri ile ilgili kararlara katılımının sağlanması Çalışanların sosyal ihtiyaçlarına önem verilmesi Fiziksel açıdan iyi bir çalışma ortamının oluşturulması Hizmet içi eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi Diğer Konu, otellerin yıldız sayısına göre incelendiğinde yöneticilerin ilk sırada; 1 yıldızlı otellerde eşit oranlarda (%66,7) maaş, fazla mesai gibi ücretlerin artırılması nı, başarılı çalışanların maddi ve manevi takdir görmesi ni, yeni teknolojilerin kullanılmasın nı; 2 yıldızlı 174 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

13 Otellerde Ev İdaresi Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi otellerde hizmet içi eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi ni (%75,0); 3 yıldızlı otellerde başarılı çalışanların maddi ve manevi takdir görmesi ni (%86,4); 4 yıldızlı otellerde yöneticilerin tamamının (%100,0) hizmet içi eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi ni; 5 yıldızlı otellerde eşit oranlarda (%42,9) fiziksel açıdan iyi bir çalışma ortamının oluşturulması nı, hizmet içi eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi ni önerdikleri bulunmuştur(tablo 6). Tartışma Araştırma kapsamına alınan otellerin % 51.7 sinde ev idaresi bölümü bulunmakta, % 48.3 ünde ise bulunmamaktadır. Ev idaresi bölümünün otellerin yarıya yakınında (% 48.3) bulunmaması bu hizmetlerin öneminin yeterince anlaşılamaması nedeniyle çeşitli sorunların yaşanabileceği ve bu sorunların verilen hizmetin kalitesini olumsuz yönde etkileyebileceği kanısını uyandırmaktadır. Yöneticilerin %54,8 i erkek, %45,2 si kadındır. Bu bulgu ev idaresi bölümünde yapılan işlerin genelde kadınlara uygun işler olarak görülmesi fikrinin değiştiği izlenimini vermektedir. Yöneticiler arasında 40 ve üzeri (%28,2) yaş grubu ilk sırada yer almakla birlikte 40 yaşın altındaki yaş grupları tüm yöneticilerin %73,8 ini oluşturmaktadır. Araştırmaya alınan yöneticilerin yarıya yakını (%47,6) yüksekokul mezunudur. Bu bulgu öncelikle üniversite mezunu olan kişilerin yönetici olarak istihdam edildiği izlenimini vermekte ise de bu konuyla ilgili okul eğitimi alanların oranının düşük olması (%37,8) hizmetin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Turizm işletmelerinin işletme amaçlarını gerçekleştirebilmeleri sektör ve iş hakkında mesleki eğitimlerini almış profesyonel yöneticilerin varlığına bağlıdır (Bozok, 1991 ). Gerekli formasyonu almamış, örgüt kültürüne sahip olmayan ve konunun uzmanı olmayan yöneticilerin tercih edilmesi ast-üst ilişkilerinde kopukluklara yol açmakta, başarılı personelin yükselmesini engelleyerek işletmeden uzaklaşmalarına neden olmaktadır (Dokunmazer, 1997). Bu araştırmada ise ev idaresi konusunda yöneticilerin yarıdan fazlası (%62,2) iş başı, %21,6 sı ise kurs eğitimi almışlarıdır. Yöneticilerin yarıdan azının okul eğitimi almış olması, otel işletmelerinin, verimliliğin arttırılmasında önemli rol oynayan ev idaresi hizmetlerinden sorumlu olan yöneticilerin ör- TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

14 Gülten AKKAYA / Oya HAZER gün eğitim almaları konusunda gerekli önemi vermedikleri izlenimini uyandırmaktadır. Erkeklerin %21,0 ı, kadınların %55,6 sı okul eğitimi (p<0,05) almışlardır. Bu durum kadınların eğilimlerinin ev idaresi alanı ile ilgili olduğu kanısını uyandırmaktadır. Ev İdaresi hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan yöneticilerin, %35,7 si ev idaresi yöneticisi, %26,2 si kat şefi, %14,3 ü ise resepsiyonist unvanı ile çalışmaktadır. Kadın yöneticiler en fazla (%57,9) ev idaresi yöneticisi, erkek yöneticiler ise en fazla (%30,5) kat şefi unvanı ile görev yapmaktadır. Araştırma kapsamına alınan yöneticilerin yarıdan fazlası (%64,3) 6 yıldan fazla süredir ev idaresi hizmetinde çalışmaktadır. Araştırmada gerek erkekler gerekse kadınlar arasında ev idaresi hizmetinde 6 yıldan fazla çalışanların ilk sırada yer aldığı bulunmuştur. Bu durum ev idaresi yöneticilerinin işlerini sevdiği ve otellerde de ev idaresi yöneticilerinde deneyime önem verildiği izlenimini uyandırmaktadır. Erkek ve kadın yöneticiler arasında emekli oluncaya kadar ev idaresi hizmetindeki görevinde çalışmayı planlayanlar ilk sırada yer almaktadır (Erkek: %60,9; Kadın; %47,7). Bu bulgu erkeklerin bu işi devam ettirmede kadınlara oranla daha istekli oldukları izlenimini vermektedir. Araştırmaya alınan yöneticilerin tamamı (%97,6 evet +%2,4 bazen) işinden memnundur. İşinden memnun olmadığını belirten yöneticiye rastlanmaması gerek erkek yöneticilerin gerekse kadın yöneticilerin işlerini gerçekten severek yaptıkları izlenimini vermektedir. Erkeklerin tamamı (%95,7 evet +%4,3 bazen), kadınların ise %94,7 si (%68,4 evet + %26,3 bazen) yeterince verimli çalıştığına inanmaktadır. Araştırmaya alınan yöneticilerin %95,2 si (%57,1 evet + %38,1 bazen) işle ilgili sorun yaşamaktadır. Ev İdaresi yöneticilerinin işle ilgili karşılaştıkları sorunların başında; personel sayısının yetersiz olması, personelin işle ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması ve maddi imkanların yetersiz olması gelmektedir. Otelin yıldızı ne olursa olsun personelin işle ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması sorununun yoğun olarak yaşandığı bulunmuştur. Ev idaresi yöneticisinin bölümün amaçları doğrultusunda ve genel işletme politikasına uygun olarak özellikle personel sayısının belirlen- 176 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

15 Otellerde Ev İdaresi Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi mesi açısından iş gücünü planlaması, programlaması ve organize etmesi gerekir (Terzioğlu, 1998). Ev idaresi bölümünde kaç kişinin çalıştırılması gerektiği, sorumlulukların nasıl dağıtılacağı, yapılacak işlerin neler olduğu ve kimler tarafından yapılacağı, çalışanların performansının nasıl değerlendirileceği ev idaresi yöneticisinin yapacağı planlamaların başında yer almaktadır (Akoğlan, 1997). İşgücü planlama çalışmalarına gereken önemin verilmemesi, işletme açısından yüksek maliyet, düşük hizmet kalitesi, personel açısından da düşük verimlilik sorunlarını beraberinde getirmektedir (Kozak ve arkadaşları, 1998). İşletmede işin ve işi yapacak personelin özelliklerinin tanımlanmaması sonucunda aynı departmanda çok sayıda personelin istihdam edilmesine ya da yeterli personelin çalıştırılmamasına veya personelin özelliğine uygun olmayan işlerde görevlendirilmesine yol açmaktadır. (Kozak ve arkadaşları, 1998; Dokunmazer, 1997).Araştırmada da personel sayısının yetersiz olması sorununun ilk sıralarda yer alması, yöneticilerin iş gücü planlamasına gereken önemi vermemesinden kaynaklanabilir. Yetişmiş becerili iş gücü ihtiyacı bu sektörde karşılaşılan en önemli sorunların başında gelmektedir. Bu araştırmada otelin yıldızı ne olursa olsun personelin işle ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması sorununun yoğun olarak yaşanması da bu iddiayı desteklemektedir. Turizm Bakanlığı nın yaptığı bir araştırmada da belgeli tesislerde çalışan elemanlardan %10 unun turizm eğitimi almadığı saptanmıştır (Özay, 1998). İstihdam edilen personelin yeterli turizm eğitimi almamış olmaları ve sektörün özelliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları nedeni ile işe alıştırılmaları da uzun zaman almaktadır. Konu ile ilgili yapılan başka araştırmalarda da işletme yöneticilerinin sıkıntı yaşadıkları konular arasında personel deneyimsizliği ve eğitim düzeylerinin düşüklüğü ilk sıralarda yer almıştır (Akyüz, 1999; Dokunmazer, 1997). Ev idaresi yöneticilerinin karşılaştıkları sorunların çözümü için; hizmet içi eğitimi çalışmalarına ağırlık verilmesi ni (%72,5), başarılı çalışanların maddi ve manevi takdir görmesi ni (60,0) ve maaş, fazla mesai gibi ücretlerin artırılması nı (%50,0) önerenler ilk sıralarda yer almaktadır. Bu bulgu yöneticilerin çözüm önerilerinin karşılaştıkları sorunların giderilmesine yönelik olduğu izlenimini vermektedir. Nitekim yöneticilerin personel sayısının yetersiz olmasından ve personelin işle ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamasından kaynaklanan sorunların giderilmesi için hizmet içi eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi, maddi imkanların yetersiz olması sorununun ise başarılı TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI

EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI 1 GİRİŞ: Hastanelerin en büyük kaynakları hiç kuşkusuz işgücünü oluşturan çalışanlardır. Çalışanların davranışları, tutumları, kurum içi etkileşimleri,

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ TRZ203U

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ TRZ203U OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ TRZ203U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 ÜNİTE 1: DESTEK HİZMETLER KAVRAMI OTEL İŞLETMELERİNDE

Detaylı

Bir Hastanede Fiziksel Çevre ve Yönetimi (Kurum Ev İdaresi) Hizmetlerini Yürüten Personelin İş Bölümüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi *

Bir Hastanede Fiziksel Çevre ve Yönetimi (Kurum Ev İdaresi) Hizmetlerini Yürüten Personelin İş Bölümüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi * Bir Hastanede Fiziksel Çevre ve Yönetimi (Kurum Ev İdaresi) Hizmetlerini Yürüten Personelin İş Bölümüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi * Sibel ERKAL ** Şükran ŞAFAK *** Canan YERTUTAN *** Selda COŞKUNER

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 Sayın katılımcı, bu araştırma Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Anketi cevaplamak için ayırdığınız

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 4. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 2. Fonksiyon: İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI Plan Nedir? Plan Nedir?

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN Şubat, 2013 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan TUNA (Koordinatör) Öğr. Gör. Aslıhan

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

9. BÖLÜM. Kariyer Yönetimi ve Planlaması

9. BÖLÜM. Kariyer Yönetimi ve Planlaması 9. BÖLÜM Kariyer Yönetimi ve Planlaması Kariyer Yönetimi Neden Önemlidir? İnsanlar, kendi yeteneklerine uygun iyi bir meslek seçmek, buna uygun bir işte çalışmak ve çalışma yaşamları boyunca mesleklerinde

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR PROGRAM ADI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERSİN KODU TUR / TRO 169 DERSİN ADI TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE DENETİMİ DERSİN SORUMLUSU ÖĞR. GÖR. MELTEM BOZKURT DERSİN TÜRÜ Zorunlu x Seçmeli EĞİTİM DİLİ

Detaylı

Şükran ŞAFAK, Canan YERTUTAN, Sibel ERKAL, Zeynep ÇOPUR, Berrin ERGÜDER ÖZET

Şükran ŞAFAK, Canan YERTUTAN, Sibel ERKAL, Zeynep ÇOPUR, Berrin ERGÜDER ÖZET Bir Hastanede Ev İdaresi Hizmetlerinde Çalışan Personelin İş Yaparken Sağlığını Korumaya Yönelik Aldıkları Önlemlerin ve Karşılaştıkları Sağlık Problemlerinin İncelenmesi Şükran ŞAFAK, Canan YERTUTAN,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor!

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Hem kadınlar kazansın, hem ülkemiz. Çünkü Biz Büyük Bir Aileyiz. www.aile.gov.tr www.gonulelcileri.gov.tr Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yapılan pek çok hukuksal

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU

Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Konaklama Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1982-1988 Lisans Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme

Detaylı

Küçük İşletmelerde Personel Temini: Karşılaşılan Sorunlar

Küçük İşletmelerde Personel Temini: Karşılaşılan Sorunlar Küçük İşletmelerde Personel Temini: Karşılaşılan Sorunlar Bir ülkenin küresel ekonomide ne kadar başarılı olacağını o ülkenin kamu ve özel sektördeki organizasyonlarının etkinliği belirler. Organizasyonların

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci BÖLÜM 8 ÖRNEKLEME Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI AMAÇ KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI Bu öğrenme faaliyeti ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Günümüzde turizm sektörünün

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal Taraflar. İçişleri Bakanlığı ÇSGB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal Taraflar. İçişleri Bakanlığı ÇSGB TURİZM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecek ve çalışanların istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Haftalık çalışma süresi fazla mesai ve denkleştirme yapılması hallerinde 55

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışların yapılmasını planlar.

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Biyologların İstihdam Analizi Anketinin Sonuçları

Biyologların İstihdam Analizi Anketinin Sonuçları Biyologların İstihdam Analizi Anketinin Sonuçları Ankete 266 kişi katılmıştır. Katılımcıların genel profillerine bakıldığında kadınların ağırlıkta oldukları görülmektedir. Kadınlar, katılımcıların %67,3

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

MATBAA EĞİTİMİ LİSANS MEZUNLARININ SEKTÖREL TECRÜBELERİ SONRASI MESLEKİ DEĞERLENDİRMELERİ

MATBAA EĞİTİMİ LİSANS MEZUNLARININ SEKTÖREL TECRÜBELERİ SONRASI MESLEKİ DEĞERLENDİRMELERİ MATBAA EĞİTİMİ LİSANS MEZUNLARININ SEKTÖREL TECRÜBELERİ SONRASI MESLEKİ DEĞERLENDİRMELERİ INVESTIGATION OF PRINTING EDUCATION GRADUATES AFTER SECTOR EXPERIENCES Zafer ÖZOMAY Arş.Gör., ozomay@marmara.edu.tr,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN İyi bir hasta bakım organizasyonu oluşturulması, - Hemşirelik bakım kalitesini arttırır, - Hasta bakım maliyetini azaltır. Bir serviste hasta

Detaylı

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme 7. BÖLÜM Seçim ve Yerleştirme İşgören Seçimi İşgören seçimi, örgüt ve belirli bir pozisyon için adaylar arasından en iyi bireysel uyum göstereceklerin belirlenmesi sürecidir. Seçim faaliyetlerinin amacı,

Detaylı

Aday Araştırma ve Bulma. İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR

Aday Araştırma ve Bulma. İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR Aday Araştırma ve Bulma Aday Araştırma ve Bulmanın Önemi ve Amacı Aday Araştırma ve Bulmayı Etkileyen Faktörler Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Planlaması

Detaylı

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67 Özel Sağlık Sigortalıları Sağlık Hizmet Kullanımı Anket Değerlendirmesi Erdem ALPTEKİN Özel sağlık sigortalıların sorunlarını irdelemek ve beklentilerini belirlemek amacıyla Sigorta sektöründe faaliyet

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, - Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN

Detaylı

İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan Kaynakları Planlaması İnsan Kaynakları Planlaması Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Planlama Nereye gideceğinizi inizi bilmiyorsanız, her yol sizin için i in makbuldür Yapılacak faaliyetler ile ilgili; Ne? Nerede? Ne Zaman?

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ AHMET ARSLAN MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Meslek, kişilerin topluma yararlı mal ve hizmet üreterek geçimlerini temin etmek ve para kazanmak için yaptıkları, belli bir eğitimle kazanılan, sistemli

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri İçindekiler Birinci Bölüm Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri 1.1. TURİZM KAVRAMLARI... 1 1.1.1. Turizmin Tanımı... 2 1.1.2. Turizm Olayının Yapısal Özellikleri... 4 1.2. TURİSTİN

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 1.DERS İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ NEDİR? İŞLETMENİN FONKSİYONLARI Pazarlama

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr En temel ifade ile İnsan Kaynakları Yönetimi, İŞLETMENİN FONKSİYONLARINDAN

Detaylı

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için:

Eczacıbaşı Profesyonel ekibi için: Mevcut ve potansiyel müşteriler için: Dersimiz Hijyen! Hakkında Maratem Akademi, endüstriyel temizlik sektörüne her düzeyde eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sunabilmek amacı ile kurulmuş profesyonel bir hizmet departmanıdır.

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ TANIM Tiyatro, opera, sinema, televizyon, kültür ve eğlence alanlarındaki etkinlikleri planlayan ve yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,GEREÇ VE EKİPMAN - Düzenlenecek sahne veya gösteri için

Detaylı

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE BEKLENTİ VE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI VE EYLEM PLANI BORSANIN

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

Lütfen hakkınızdaki gerekli bilgileri yazınız ve hiç birisini cevapsız bırakmayınız.

Lütfen hakkınızdaki gerekli bilgileri yazınız ve hiç birisini cevapsız bırakmayınız. Appendix 3 KOBİ Yöneticileri için Anket Formu Araştırmacı Türkiye de e-ticaret: Türk KOBİ lerinin e-ticaret durumu üzerine bir çalışma yürütmektedir. Araştırmacının gerekli sonuç ve tavsiyelere varabilmesi

Detaylı

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI

Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI 2013 Soru ve Cevaplarla DESTEK EĞİTİM ODASI Bu kitapçık, Destek Eğitim Odaları Hakkında Okul Yönetimlerini ve Öğretmenlerimizi Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır.. Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT

ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres Telefon E-posta Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece İstanbul-Türkiye 212867250-1055 Doğum

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZ ANKETİ DEĞERLENDİRMESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZ ANKETİ DEĞERLENDİRMESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZ ANKETİ DEĞERLENDİRMESİ Eğitim İhtiyaç Analizi 02 Haziran-08 Ekim 2012 tarihleri arasında T.C. Orman Genel Müdürlüğü Web sitesi üzerinden sunulan online anket

Detaylı

Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Performans Değerlendirme Doç. Dr.Ersin KAVİ Performans Nedir? Aynı okuldan mezun olan, aynı eğitimi alan, aynı yaştaki, aynı zamanda aynı mesleğe atanan kişilerin bir süre sonra yolları ayrılmakta, birisi

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği

ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği ÇALIŞTAYIN KONUSU: Teknik Bilim Programlarının Geleceği 1. Eğitim öncesi dönemde karşılaşılan sorunlar: Orta öğretim hayatı sırasındaki sıkıntılar, Sosyal Çevre, Maddi Olanaklar, 2. Eğitim süreçlerinde

Detaylı

TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr

TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr Kaynak: Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar Ders Kitabı, Detay

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı