Küçük'ü CTP kurtardý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küçük'ü CTP kurtardý"

Transkript

1 Ankara'dan gelen talimat üzerine CTP ortak mutabakata attýðý imzayý da çiðnedi... Bir de yönetime gelirlerse, Ankara'ya baðlýlýklarýnýn o zaman nasýl olacaðýný düþünün... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Mayýs 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4166 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ALLAH RAZI OLSUN CTP DEN 2. sayfada Küçük'ü CTP kurtardý Ýrsen Küçük'ten CTP'ye teþekkür Küçük: Bu tezgahýn akýl hocalarý var. Çok teþekkür ediyorum CTP'ye duyarlýlýðý için. Birlikte oyunu bozduk... Bu tarihi bir olay... CTP, partimize karþý oynanmak istenen tarihsel oyunu birlikte hareket ederek bozmuþtur... Ankara'dan talimatla CTP yön deðiþtirdi Saðdan beklerken hançer soldan geldi... CTP ihaneti güne damgasýný vurdu... AKP istese de Ýrsen Küçük'ü kurtaramazdý, ama... TDP, DP ve UBP'li muhalif grupla erken seçimin 29 Eylül'de yapýlmasý için imzaladýðý ortak mutabakata CTP sadýk kalmadý... Ýrsen Küçük'ün seçim için Temmuz önerisi komiteden UBP-CTP'nin oybirliðiyle geçti ve 28 Temmuz olarak belirlendi... Ortak mutabakattaki 29 Eylül önerisinin altýnda CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nun imzasý bulunuyor... Siyasi kulislerde Erdoðan'dan CTP'ye gelen talimat konuþuluyor... Erdoðan'ýn Mehmet Ali Talat'ý aradýðý ve hükümetin düþürülmesini engellemesini istediði öne sürülüyor... Yorgancýoðlu'nun ortak mutabakattaki imzasýnýn çiðnenmesinde Ferdi Sabit Soyer, Ömer Kalyoncu ve Sonay Adem'in etkili olduðu belirtiliyor... 2, 3, 4 ve 7. sayfalarda Meclise bomba ihbarý da yapýldý Güvensizlik önergesi 27 imzayla verildi TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý dün kürsüde konuþurken bir yandan UBP'lilerin, bir yandan da CTP'lilerin saldýrýsýna uðradý. Çakýcý 29 Eylül için ortak mutabakat olduðunu söyledi... CTP'nin kendisine verdiði destekten sonra coþtukça coþan Ýrsen Küçük "Seçim kokusu aldým mý duramam" dedi... Çakýcý'ya "Boyunuzu görelim, boyumuzu göstereceðiz, hodri meydan Çakýcý" diyen Küçük Eroðlu'na da verip veriþtirdi ve "Silihtar'da oturarak bu davayý halledemezsiniz" dedi... Serdar Denktaþ, þimdiye kadar cumhurbaþkaný için hiçbir dönemde kimsenin "Silihtar'da oturan" ifadesini kullanmadýðýný belirterek, Küçük'e erken seçim için kimlerle görüþtüðünü sordu... 3, 4, 7. sayfalarda Kaþif grubu Parti kurmadýk, baþka partiye katýlma kararýmýz da yok sayfada

2 BU HAFTA YAÐMUR YOK Þener LEVENT Meteoroloji Dairesi Mayýs tarihlerini kapsayacak bir haftalýk sürede alçak basýnç sistemi ile ýlýk hava kütlelerinin etkili olacaðýný bildirdi. Meteoroloji Dairesi raporuna göre, hava bugün açýk az bulutlu, Çarþamba ve Perþembe az bulutlu, zamanla parçalý bulutlu, Cuma parçalý ve az bulutlu, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi açýk ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sýcaklýðý iç kesimlerde 33-35, sahillerde derece dolayýnda seyredecek. Rüzgâr genellikle Güney ve Batý yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek. Meteoroloji Dairesi 21 Mayýs 22 Mayýs tarihlerinde ultraviyole radyasyonunun da yüksek olacaðýna dikkat çekerek, saatleri arasýnda 10 dakikadan fazla güneþ altýnda kalýnmamasý konusunda uyardý. Açý ALLAH RAZI OLSUN CTP'DEN GÝRNE'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Meclis'e bomba ihbarý Proje çalýþmalarýndan dolayý bugün Çatalköy Supreme Market ile Cratos Hotel arasýnda kalan bölgede ve Malatya Köyü'ne 3 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliði'nden verilen bilgiye göre kesinti saatleri arasýnda yapýlacak. KOMPRESÖR ÇALDIÐI TESPÝT EDÝLEN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Gazimaðusa'da Ötüken Sokakta bulunan Tolgay Berksoy'a ait kýrýcý kompresörü çaldýðý tespit edilen "G.E. (E-20)" kimlikli kiþi tutuklandý. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre önceki gün saat sýralarýnda söz konusu kompresör G.E'nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alýndý. 1 HAFTADA 50 TRAFÝK KAZASI KKTC genelinde bir haftada meydana gelen 50 trafik kazasýnda 7 kiþi yaralandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, polis tarafýndan ülke genelinde yapýlan haftalýk trafik kontrollerinde ise 5 bin 785 araç sürücüsü kontrol edildi, bunlardan 823 kiþisi rapor edildi. Sürücülerin 236'sý süratli, 36'sý seyrüsefer ruhsatsýz, 5'i sürüþ ehliyetsiz, 13'ü alkollü, 2'si emniyet kemersiz, 10'u muayenesiz, 10'u sigortasýz veya kapsamý dýþýnda, 9'u "A" yol kullanma izinsiz, 10'u "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmaktan ceza alýrken, 192'si seyir halinde cep telefonu ile konuþmak, 119'u trafik levha ve iþaretlerine, 4'ü trafik ýþýklarýna uymamak, 3'ü tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmak, 1'i takside yolcu taþýdýðý esnada taksimetreyi çalýþtýrmamak, 2'si tehlikeli sürüþ yapmak, 12'si dikkatsiz sürüþ yapmak ve 159'u diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. DÜNYA SÜT HAFTASI Dünya Süt Haftasý nedeniyle bugün etkinlikler düzenlenecek. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre Bakanlýk ve SÜTEK, hafta nedeniyle, Gönyeli Ýlkokulu'nda saat 08.00'de öðrencilere süt ürünlerinden oluþan kahvaltý daðýtacak. Hafta boyunca SÜTEK tarafýndan 103 ilkokulda öðrenciye süt daðýtýmý yapýlacak ve BRT'de sütün faydalarýyla ilgili tanýtým programlarý yayýnlanacak. n MECLÝS TOPLANTISI SÜRERKEN POLÝSE YAPILAN BOMBA ÝHBARINA RAÐMEN YASA ÖNERÝSÝNÝN GÖRÜÞÜLMESÝNE DEVAM EDÝLDÝ n ÇAKICI BOMBA ÝHBARINI "HÜKÜMETÝN ENTRÝKASI" DÝYE NÝTELERKEN, SOYER "ATOM BOMBASI DA ATILSA KAÇMAYACAÐIZ" DEDÝ Meclis Genel Kurulu dünkü yoðun toplantýsýný sürdürürken; Meclis için bomba ihbarý yapýldý. Yapýlan bomba ihbarýna raðmen yasa önerisinin görüþülmesine devam edildi. Polis, Meclis binalarýnda bomba aramasý baþlattý. Ýhbarý, Poliçeler (Deðiþiklik) Yasa Önerisi görüþülürken kürsüye gelen TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý açýklarken; o sýrada oturumu yöneten Meclis Baþkaný Hasan Bozer de, polisin böyle bir ihbar aldýðýný söyledi. Meclis Baþkaný Bozer, görüþmeler tamamlandýktan sonra toplantýyý kapatýrken de milletvekillerine hitaben "Risk aldým ama anlayýþ göstereceðinizi bildiðim için devam ettim" dedi. Poliçeler (Deðiþiklik) Yasa Önerisi görüþülürken TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, kürsüye çýktýðýnda CTP Milletvekili Ömer Kalyoncu'nun yerinden söylediklerine karþýlýk verdi ve kýsa süreli gerginlik yaþandý. "BOMBA ÝHBARI HÜKÜMETÝN ENTRÝKASI" Çakýcý, Meclis'e bomba ihbarý olduðunu öðrendiklerini ancak bunun gündemi deðiþtirmek için hükümetin entrikalarý olduðunu savundu. Meclis Baþkaný Bozer de, polise yapýlmýþ bir ihbar olduðunu ancak oylamayý yaptýrýp toplantýyý kapatacaðýný söyledi. SOYER: "ATOM BOMBASI DA OLSA KAÇMAYACAÐIZ" Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Meclis'e atom bombasý da atýlsa, buradan kaçmayacaklarýný ifade etti. Meclis Genel Kurulu, poliçelerle ilgili yasayý oybirliðiyle kabul ettikten sonra çalýþmalarýný tamamladý ve polis ekipleri de binalarda aramaya baþladý. Çiziktir di Çiziktirdi Tutmuþ, CTP'yi yerden yere vuruyor karþýmda... Yok otuz yýllýk CTP'liymiþ... Yok elleri kýrýlsa ve ona oy vermeseymiþ... Yok böyle ihanet, böyle rezalet görmemiþ þimdiye kadar... Yok bilmem ne... Aðýr ol oðlum biraz... Koyverme kendini... Hiç öyle þeyler söylenir mi? Bunlar CTP fobisi olanlarýn iþi... CTP sapýna kadar sol bir parti... Emeðin partisi... Çözümün, barýþýn ilerici partisi... Bana inanmazsan, git Göçmenköylü Durmuþ'a sor... Abilerine sor... Niyazi'ye, Tufan'a, Hakký'ya... Gaileli adamlara... Ama en baþta Ömer'e sor Ömer'e... Ferdi'ye... Sonay'a... Partinin namusunu kurtardýlar... Üstelik bir taþla birkaç kuþ birden vurdular... Yorgancý'nýn yorganýný da yaktýlar... Ah, nerede o eski yorgancýlar... Batýrdýlar mý tam batýrýrlardý çuvaldýzý... Kalmadý ki... Cumbalý evler gibi devrildi birer birer onlar da... Beni iyi dinle ama... CTP sol bir parti diyorum sana... Abilerine dua et ki, bu iþi tecrübesiz Yorgancý'ya býrakmadýlar... Atak davrandýlar oðlum atak... Ne bu ortak mutabakat? Paçavra! Bütün kabahat bunu imzalayan Yorgancý'da Allahtan uyanýk davrandý Ömer, Sonay ve Ferdi... Ne yani... Derviþ'in saray entrikalarýna alet olsunlar... Bir zafer mi armaðan etsinler ona þu pýrýl pýrýl Mayýs'ta? Buz gibi AKP... Aslan gibi Tayyip dururken, gidip Derviþ'in kucaðýna mý otursunlar? Bakma sen söylenenlere... Herkes atýp tutar... Lefkoþa'da 'mason' dersin, millet Lefke'de 'masum' anlar! Ne diyorlar? Erdoðan telefon etmiþ güya Talat'a... Hayýr, 'lan' dememiþ... "Mehmet Ali" demiþ... "Allahasýn bak þu tezkereyi hallet... Ne yaparsan yap, bunu önle" demiþ... E, Tayyip gibi dokuz daðýn efesi bir aslan kýrýk yýlda birþey ister de yapýlmaz mý? Telefon ettiyse etti... Kime ne? Kýskananlar kýskansýn... Çatlasýn patlasýn... Çakýcý çakýsýný bilesin, Serdar, serdarlýðýný göstersin! Hodri meydan! Bak, ben mesela Ýrsen'in o sözüne bayýldým... Lider dediðin, dirayetli dediðin böyle olur iþte... Nasýl kükredi ama: "Seçim kokusu aldým mý duramam" diyor... Ha þöyle... Bravo! Sana da aferin oðlum Ferdi... Ýþte Küçük'ten büyük bir teþekkür sana... Saygýlarla... Ne dedi duydun deðil mi? "Çok teþekkür ederim CTP'ye duyarlýlýðý için... Birlikte bozduk bu oyunu... Tarihi bir olay bu..." Hiç yanýlmadý... Bence de tarihi... Tarih kitaplarýna geçecek Mohaç Meydan Savaþý gibi... Hitler'in býyýðý ve Stalin'in piposu gibi... Asýrlarca unutulmayacak toplumumuzda CTP'nin bu büyük hizmeti... Tarihte görülmüþ mü böyle bir kutsal ittifak? Böyle bir sol-sað iþbirliði! Türk ordusu bizi Rumdan kurtardýysa, CTP de Derviþ'ten kurtartdý... Silihtar medyumundan... Ýrsen yalan mý söyledi? Silihtar da oturup bu dava halledilir mi? Yollara düþeceksin... Wahington'a, New York'a gideceksin... Kýçýn terleyecek vatan için... Bayracýðý ele alýp New York caddelerinde sallamassan ne iþe yarar... Kýsacasý gardaþ gel vazgeç sen bu sevdadan... Otuz yýl CTP'ye mi oy verdin? Yine ver... Oyunu yakma, kendini yak!

3 AFRÝKA dan mektup... SAÐCILAR BÝLE BÖYLE SOLCULARDAN DAHA ADAM ÇIKTI Ankara'nýn bizimle nasýl top gibi oynadýðýný merak eder misiniz? Biz Socrates'ten alýyorsak ilhamýmýzý, o da Bizans'tan alýyor çünkü... Entrikalarý dillere destan Bizans'tan... Kafka'nýn bir sabah uyanýp da yataðýnda kendini bir hamamböceði olarak bulan Gregor Samsa'sý gibiyiz biz de aslýnda... Uyanýp bakýyoruz... Yuvarlak bir topuz... Bir saðdan, bir soldan vuruyorlar ensemize... Maþallah top olmaya çok müsaitiz biz de... Huyumuz böyle... Benzemeyiz Maltalýlara ve Giritlilere... Top olduðumuzun farkýnda olmayanlar tosta benzetir halimizi... Bir Türkiye bastýrýrmýþ, bir Rum tarafý... Ýkisi arasýnda sýkýþmýþýz... -Tost olduk, derler... Tost olmadýk gardaþ... Bir top olduk sadece... Nasýl mý? Anlatayým bak... Ankara yalnýz Kýbrýs'ý bölmedi... Bizi de, yani toplumumuzu da bölüyor parça parça... Burada Kýbrýslýtürklerin elinde 'büyük' hiçbir þey görmek istemiyor... Ne market... Ne fabrika... Ne otel, ne motel... Ne cemiyet, ne sendika... Ve ne de siyasi parti... Büyüðün belasý derdi de büyük olur çünkü... En iyi Ýngiliz bilir bu iþi... Hangi ülkeden cehennem olup gittiyse böldü de gitti... Hindistan'ý üç parçaya böldü mesela... Irzýna geçilen Hindistan'dan nur topu gibi iki çocuk doðdu... Pakistan ve Bangladeþ... Saymaya gerek yok yavrularýn hepsini... Siz de bilirsiniz zaten... Dünya haritasý Ýngilizin süngüsüyle þekillendi... Bizans gibi ondan da ilham alýyorlar iþte, þimdi bizi burada parça parça bölenler... Ankara en büyük partimizi, yani UBP'yi böldü... Bir vuruþta... Saðýmýzý hallettikten sonra solumuza geçti... Dün de bir vuruþta solumuzu darmadaðýn etti... CTP'yi de böldü... Bir telefonla... Bir talimatla... Onun defterini de dürdü... Nasýl mý? Sabret anlatayým... Derviþ Eroðlu'nu istemeyen Tayyip Erdoðan'ýn gözdesi Ýrsen Küçük... Küçük'le devam etmek istiyor yola... Eroðlu ile deðil... Eroðlu dinsiz imansýz! Oysa Küçük namaza bile gidiyor artýk... UBP oylarýnýn en az yarýsýna sahip olan partideki Eroðlu takýmý Ýrsen Küçük'e karþý sonuna kadar diretti... Küçük de onlarý partiden ihraç etmeye karar verdi... Yapacak baþka bir þey kalmayýnca, UBP'li muhalif takým da meclisteki diðer muhalefet partileri ile anlaþtý... Ve hep birden Küçük hükümetini devirmeye karar verildi... Dün 50 kiþilik mecliste 27 imza ile hükümete güvensizlik önergesi verilecek ve bir de erken seçim tarihi önerilecekti. Belirlenen seçim tarihi 29 Eylül idi... Ve bunu üç muhalefet partisiyle birlikte UBP'li muhalif grup da imzaladý... Güvensizlik önergesi verildi... Fire yok... Ama sýra seçim tarihine gelince CTP yan çizdi... Ýhanet etti... Attýðý imzaya sadýk kalmadý... Ve Ýrsen Küçük'ün önerdiði seçim tarihini benimsedi Temmuz... Herkes fireyi saðdan beklerken, asýl hançer soldan geldi! Ýrsen Küçük CTP'ye bunun için teþekkür etti... Birlikte hareket ederek bir 'komplo'yu bozmuþlar! Nasýl mý oldu bu? Derler ki Erdoðan Talat'ý aramýþ ve hükümetin düþürülmesini engellemesini istemiþ ondan... Sonra da harekat baþlamýþ... Baþkanlarýnýn ortak mutabakata attýðý imzaya sadýk kalmayan CTP'deki talimat erleri, ortak hareket ettikleri partilere kazýk atmakla kalmadýlar yalnýz... Bir kazýk da o mutabakatýn altýna imzasýný koyan kendi baþkanlarý Özkan Yorgancýoðlu'na attýlar... Gördünüz mü, nasýl bizimle top gibi oynarlar imzalý güvensizlik önergesi meclise sunuldu n "MEVCUT HÜKÜMETÝN HALKIMIZA DAHA FAZLA ZARAR VERMESÝNÝ ÖNLEMEK AMACIYLA ÜLKEMÝZDEKÝ SÝYASÝ ÝSTÝKRARIN YENÝDEN ÝNÞA EDÝLMESÝ VE TOPLUMUMUZUN MECLÝS'E OLAN GÜVENÝNÝN YENÝDEN SAÐLANMASI VE SEÇÝMÝN ÖNÜNÜ AÇMAK ACINA MEVCUT HÜKÜMETE GÜVENSÝZLÝK ÖNERGESÝ VERÝLMESÝ ZARURÝ OLMUÞTUR." Ana muhalefet partisi CTP, muhalefet partileri TDP ve DP ile UBP'li bazý milletvekillerinin imzasýný taþýyan Baþbakan Ýrsen Küçük ve hükümetine karþý verilen güvensizlik önergesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda okundu. CTP, DP, TDP ve UBP'ye baðlý 27 milletvekilinin imzasýyla verilen güvensizlik önergesi, Anayasa gereði önümüzdeki pazartesi günü görüþülecek. Önerge; "Özkan Yorgancýoðlu (CTP), Mehmet Çakýcý (TDP), Serdar Denktaþ (DP), Ahmet Kaþif (UBP), Hasan Taçoy (UBP), Mustafa Arabacýoðlu (DP), Sibel Siber (CTP), Özdil Nami (CTP), Mehmet Çaðlar (CTP), Ýlkay Kamil (UBP), Esat Ergün Serdaroðlu (UBP), Türkay Tokel (UBP), Zorlu Töre (UBP), Afet Özcafer (UBP), Hüseyin Angolemli (TDP), Mustafa Emiroðlularý (TDP), Önder Sennaroðlu (CTP), Mustafa Yektaoðlu (CTP), Salih Ýzbul (CTP), Abbas Sýnay (CTP), Fatma Ekenoðlu (CTP), Ömer Kalyoncu (CTP), Ferdi Sabit Soyer (CTP), Arif Albayrak (CTP), Teberrüken Uluçay (CTP) ve Sonay Adem'in (CTP), Ejder Aslanbaba (UBP)" imzalarýný taþýyor. Güvensizlik önergesinin okunmasý sýrasýnda izleyici locasýndaki bir kiþi Zorlu Töre'yi hedef alan yüksek sesle kýzgýn sözler sarf edince, meclis görevlilerinin müdahalesiyle salon dýþýna çýkarýldý. Oturumu yöneten Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yektaoðlu da izleyicileri uyardý. DENKTAÞ OLAÐANÜSTÜ TOPLANTI ÝSTEDÝ Daha sonra söz alan DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, yarýn (bugün) olaðanüstü toplantý yapýlarak güvensizlik önergesinin süratle görüþülmesini istedi ve bu amaçla 10 imzalý dilekçe sunduklarýný açýkladý. Denktaþ, hükümetin güven oyu da alabileceðini kaydederek, komitenin bugün öðleden sonra toplanacaðýný, meclisin de bugün toplanmasýný istediklerini söyledi. Meclis Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yektaoðlu, güvensizlik önergesine anayasa gereði ivedilik alýnamayacaðýný; önergenin gelecek pazartesi görüþülebileceðini kaydederek anayasa ve Meclis Ýç Tüzüðü'nün dikkate alýnmasýný istedi. Yektaoðlu, Meclis Baþkanlýk Divaný'nýn baþkanýnýn Meclis Baþkaný Hasan Bozer olduðunu hatýrlattý. UBP'NÝN GRUP BAÞKAN VEKÝLLERÝ DEÐÝÞTÝ Daha sonra UBP Grup Baþkanlýðý'nýn grup baþkan vekilleri Hasan Taçoy ile Necdet Numan'ý geri çektiðini ve yerlerine Turgay Avcý ile Ahmet Eti'nin görevlendirildiði de meclisin bilgisine getirildi. Muhalefetin tezkeresi onaylandý Muhalefet partilerinin ve 8 UBP milletvekilinin 29 Eylül'de erken seçim önerisinin komitede ivedilikle görüþülmesi için tezkere dün mecliste oybirliði ile onaylandý. Önerge konusunda lehte CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu ile aleyhte ise Baþbakan Ýrsen Küçük söz aldý. CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, uzun bir süreden beri hükümetin ülkeyi yönetmediðini, ekonominin kötüye gittiðini, esnafýn zor durumda olduðunu söylediklerini anýmsatarak, uzun süredir siyasi iradenin yeniden saðlanabilmesi için çalýþtýklarýný söyledi. Yorgancýoðlu, bu amaçla CTP,TDP ve DP ile 8 UBP milletvekilinin önerge hazýrlayýp sunduðunu söyledi. Önergenin 29 Eylül'de bir erken seçimi öngördüðünü kaydeden Yorgancýoðlu, kürsüde konuþmalar yapýlýrken, herkesin kendi tavrýný ortaya koymasýný istedi. Erken seçimin kaçýnýlmaz olduðunu söyleyen Yorgancýoðlu, Kýbrýs Türk halkýna yararýn düþünülmesi gerektiðini kaydetti. Yorgancýoðlu, ortak yol bulunabilirse, iki tarihin yeniden erken seçim tarihini görüþeceði bir komite KÜÇÜK: "ÖNERÝNÝN ÝÇERÝÐÝNE KATILMIYORUZ" Baþbakan Ýrsen Küçük ise yaptýðý konuþmada, öneriye ve içeriðine katýlmadýklarýný söyledi. Ekonominin iyiye gittiðini, milli gelirin arttýðýný belirten Küçük, eðitimde de üniversite öðrencilerinin sayýsýnýn arttýðýný kaydetti. Küçük, önergenin içeriðine katýlmasalar da yeni bir tarih belirlenmesi konusunun oluþturulacak komitede görüþülmesine onay vereceklerini açýkladý. Konuþmalarýn ardýndan tezkere oybirliðiyle onaylandý. GÜVENSÝZLÝK ÖNERGESÝNÝN ÝÇERÝÐÝ Güvensizlik önergesinin gerekçesinde þöyle deniliyor: "Kýbrýs Türk halkýnýn güvenlik, refah ve mutluluðu Cumhuriyet Meclisi için esas olup, Anayasamýza göre hükümet görev ve yetkilerini Anayasa ve yasalara uygun olarak kullanýr ve yerine getirir. Görevini layýkýyla yerine getiremeyen, desteðini yitiren bir hükümetin görevine devam etmesine izin verilmesi Anayasamýza ve demokrasiye terstir. Mevcut hükümet icraatlarý yüzünden þu anda ülkemiz insaný mutsuz ve umutsuzdur. Bunun baþlýca nedenleri arasýnda mevcut hükümetin hükümet programýnda öngörülenleri, söz verilenleri ve ortaya çýkan sorunlarýn aþýlmasý için yapýlmasý gerekenleri yapmamýþ olmasýný sayabiliriz. Bundan dolayýdýr ki halkýmýzýn mevcut hükümetin sorunlarý çözeceði yönünde inancý kalmamýþtýr. Son zamanlarda sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere halkýmýzýn geniþ bir kesimi hükümetten þikayet etmekte ve medyaya da yansýyan þekliyle hükümete istifa çaðrýsý yapmaktadýr. Ayrýca iktidar partisi içinde yaþananlar, hükümetin arkasýndaki desteði yitirdiðini açýkça ortaya koymaktadýr. Böylesi bir hükümetin halkýmýza ve ülkemize hizmet vermesi mümkün deðildir. Yukarýda belirtilenler ýþýðýnda mevcut hükümetin halkýmýza daha fazla zarar vermesini önlemek amacýyla ülkemizdeki siyasi istikrarýn yeniden inþa edilmesi ve toplumumuzun Meclis'e olan güveninin yeniden saðlanmasý ve seçimin önünü açmak acýna mevcut hükümete güvensizlik önergesi verilmesi zaruri olmuþtur."

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL New York caddelerinde çocuklar gibi þendiler Ellerinde bayracýklarý sallaya sallaya "Dað baþýný duman almýþ" marþýný söylediler Türk'ün ne olduðunu göstererek dünyaya Ali OSMAN Periyodik DEPREM ANA.. Hande Yener Lefkoþa'yý sallamýþ... Sallanma demek deprem demek... Zelzele derdik eskiden... Yeraltýndaki sismik hareketlenmelerin yerkabuðunu sarsmasýdýr deprem veya zelzele... Hande Yener de hafta sonu Lefkoþa'da deprem yaratmýþ... Sallamýþ durmuþ Lefkoþa'yý... Bu sallantýdan mýdýr nedir, UBP'de de yeraltýndan gelen hareketler yerüstüne çýkýnca olan oldu. Ankara'daki "Deprem ana" devreye girdi ama yine de sallanma durmadý... New York'ta Madison Caddesi'nde yürüyüþ yaparak saða sola bayracýk sallayan Ýrsen ve maiyeti bu zelzeleyi haber alýr almaz uçaða atladýklarý gibi KKTC'ye geldiler! Tabii daha önceden haberler salýnmýþ... Tam da Denktaþ taktiði... Denktaþ, Ankara'nýn bir dönem görevden çekilmesi için bastýrmasýna karþýlýk muhtarlara, destebanlara haber salarak saraya çaðýrýrdý... Ertesi gün de bütün gazeteler, Denktaþ Bey'in aday olmasý için Karpaz'dan Yeþilýrmak'a kadar halkýn kendisini ziyaret ederek adaylýðýný açýklamasý için talepte bulunduklarýný yazardý... Gönüllü birçok insan karþýlamaya gitmiþ Ýrsen Bey'i de!.. O da onlara bir nutuk sallayarak, depremi önlemeye geldiðini söylemiþ... Ýrsen Bey'in bir güvendiði olmasa gelir miydi buralara? New York'tan Alaska'ya giderdi alimallah! Meclis toplantýsý da izlenirdi hani... Ancak "en kahraman Rýdvan" da belli oldu. Meclise bomba ihbarý yapýldý... Konuþmacýlar haberleri olmadýðý için ve sonradan bunu öðrendiklerinden dolayý pek tedirgin olmadýlar... Zaten öðrendiklerinde arama tarama da bitmiþti... Ferdi Sabit Soyer durur mu? Nasýlsa tehlike geçti... "Atom bombasý da atsalar burayý terketmeyeceðiz" dedi... Nedenmiþ efendim? Güvensizlik ve erken seçim önergelerini onaylayacaklarmýþ... Güvensizlik önergesi oybirliðiyle verildi... Erken seçimle ilgili olarak UBP'nin muhalifleri, DP ve TDP ile anlaþtýklarý 29 Eylül tarihinden bir anda fýr döndüler ve iki tarihi de onayladýlar... Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi üyeleri CTP ve UBP'lilerden oluþur. Bunlar oybirliðiyle seçimin 28 Temmuz tarihinde yapýlmasý için karar ürettiler... Ýrsen oylamadan sonra CTP'ye teþekkür etti... CTP Ýrsen'e verdiði destekle UBP üzerindeki tarihi oyunu bozmuþ... Bu CTP'nin 29 Eylül erken seçim tarihi için anlaþtýðý partileri kazýklamasý demektir. Serdar ve Çakýcý'nýn göremedikleri CTP'nin önümüzdeki seçimden sonra UBP ile koalisyon ortaðý olacaðýdýr... Daha iyi mi olacak diye sorarsanýz olmayacak... Bunlar süren iþgalin örtüsü olacaklar sadece... "Deprem ana"nýn isteði belli... Amerika'nýn Türkiye'de yaptýðýný, o da burada yapacak... Üçlü koalisyon Türkiye'de nasýl barajý aþamayacak hale getirilmiþ ve yerine yeni kurulan AKP tek baþýna iktidar yapýlmýþsa, burada da benzeri gerçekleþecek... "Kýbrýslý AKP" iktidarýna hazýr olun... Kalay DÜÞENLER KÝMSEYÝ DÜÞÜREMEZLER KÝ!.. KKTC Meclisi'nin bizzat kendisi kurulduðu günden beri Ankara Hükümetleri karþýsýnda ve Lefkoþa'nýn göbeðinde bakýþýp durduðu TC Valiliði karþýsýnda zaten düþmüþken, orada hangi "muhalefet", hangi "hükümet"i düþürmeye muktedir olabilir? Orada "muhalefet" muhalefet deðilken, "iktidar" iktidarsýzken, nasýl mümkün olabilir bu? Hükümet düþürmek için yola çýkanlar da, düþürülecek olan hükümet de AKP iktidarý karþýsýnda ayaða kalkabilecek durumda deðiller ki, düþmekten düþürmekten söz edelim Düþenler kimseyi düþüremezler ki!.. Çakýcý: 29 Eylül için ortak mutabakat var Dün mecliste Baþbakan'lýðýn Meclis seçimlerinin 21 Temmuz tarihinde yenilenmesi yönündeki karar tasarýsýnýn Meclis komitesinde ivedilikle görüþülmesi yönündeki tezkeresi okundu. Ardýndan Meclis Baþkaný Bozer, Baþbakan'a lehte, TDP Baþkaný Mehmet Çakýcý'ya da aleyhte söz vereceðini açýkladý. Tezkere konusunda lehte söz alan Çakýcý, Baþbakan Ýrsen Küçük hükümetinin bittiðini ifade ederek, 27 milletvekilinin güvensizlik önergesi ve 29 Eylül tarihinde erken seçime gidilmesi konusunda mutabakata vardýðýný söyledi. Cumhuriyet Meclisi'nin iþlevini yitirdiðini, ülkede tüm sektörlerin isyan noktasýnda olduðunu savunan Çakýcý, bunun böyle devam edemeyeceðini belirtti. Ülkenin birkaç aile ve zümrenin elinde olduðunu savunan Çakýcý, "Bu yapýyý devam ettiren Ýrsen Küçük hükümeti, ülke tarihinin en kötü hükümetidir. Halk siyasetçiye güvenini yitirdi, bunu nedeni de bu hükümettir" dedi. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün Amerika ziyareti dönüþü, 'Arkamdan kuyumu kazdýlar' þeklinde açýklamalar yaptýðýný anýmsatan Çakýcý, "Küçük, hem memleketin kuyusunu kazmýþtýr, hem kendi hem partisi ve arkadaþlarýnýn kuyusunu kazdý" diye konuþtu. Küçük'ün muhalefetle iþbirliðini içinde olmadýðýný ve ülke insanýný kucaklayamadýðýný söyleyen Çakýcý, devletin istihdamlarla þiþirildiðini, borçlarýn artýrýldýðýný iddia etti. Ülkenin yüzde 80'inin Ýrsen Küçük hükümetine karþý olduðunu savunan Çakýcý, Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi, UBP'nin 21 Temmuz'da; muhalefet partileri ve UBP'nin muhalif grubu milletvekillerinin ise 29 Eylül'de yapýlmasý için dün Meclis Genel Kurulu'na karar önerisi sunduðu erken seçim için, 28 Temmuz 2013 Pazar gününü belirledi. Komite, Meclis Genel Kurulu toplantýsýnýn ardýndan UBP Girne Milletvekili Mehmet Arif Tancer baþkanlýðýnda toplandý. Kýsa süren toplantýdan 28 Temmuz tarihi çýktý. Komitenin kararý, Meclis Genel Kurulu'nun Perþembe günü yapacaðý toplantýda ele alýnarak tarihle ilgili son söz söylenecek. Öte yandan Meclis Genel Kurulu yarýn "Kýbrýs konusuyla ilgili geliþmeler" gündemiyle olaðanüstü toplanacak. Meclis Genel Kurulu, TDP, DP ve UBP grubuna baðlý bazý milletvekillerinin istemi üzerine Meclis Baþkaný Hasan Bozer tarafýndan toplantýya çaðrýldý. BOZER: "28 TEMMUZ OLABÝLECEK EN ERKEN TARÝH" Gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Meclis Baþkaný Hasan Bozer, iç tüzük gereði 10 milletvekilinin olaðanüstü toplantý çaðrýsý üzerine Meclis Baþkaný'nýn toplantý çaðýrmasý gerektiðini ve bunu yaptýðýný açýkladý. Erken seçim için en az 2 aylýk süreye ihtiyaç duyulduðunu kaydeden Bozer, buna göre 28 Temmuz'un erken seçim için en erken tarih olduðunu söyledi. Meclis Baþkaný Bozer, güvensizlik önergesinin yine tüzükte belirlenen kurallara göre Meclis'te okunmasýndan sonraki ikinci birleþimde dikkate alýnýp alýnmamasýnýn oylanacaðýný; bunun da 27 Mayýs Pazartesi günü olacaðýný ancak yarýn olaðanüstü toplantý yapýlýrsa ikinci birleþimin Perþembe olacaðýný kaydetti. Hasan Bozer, Meclis Genel Kurulu devam ederken yapýlan bomba ihbarýyla ilgili sorulara karþýlýk da, Meclis müdürünün kendisine polise telefonla bomba ihbarý yapýldýðýna dair bilgi verdiðini ancak genel teammül gereði konuþmalarý kesmediðini ama hemen gereðini yapmaya baþladýklarýný ve polisi çaðýrdýklarýný kimsenin ülkeye baþbakanlýk dayatamayacaðýný iddia etti. Muhalefet partileri ve UBP'den 8 milletvekilinin hükümete güvensizlik önergesi verilmesi ve 29 Eylül tarihinde erken seçime gidilmesi konusunda mutabakat imzalandýðýný anlatan Çakýcý, Ýmzalarýnýn ve sözlerinin arkasýnda duracaklarýný kaydetti. Çakýcý, 29 Eylül tarihinin UBP'den mutabakata imza verenlerin 90 gün içinde isterlerse baþka parti kurmalarýna olanak verebilmek için belirlendiðini söyledi. Çakýcý Baþbakan Küçük'ün, 2014 yýlýna kadar seçim yapýlmasýný istemediðini ancak aniden iki ay içinde seçim yapýlmasýný önerdiðini bunu da arkadaþlarýný oyuna getirmek istediði ve baþka çaresi kalmadýðý için yaptýðýný öne sürdü. Çakýcý'nýn sözü sýk sýk Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün ve diðer UBP milletvekilleri tarafýndan parti içindeki olaylarla ilgili görüþ bildirmemesi gerektiði gerekçesiyle kesildi. UBP-CTP iþbirliði 29 Eylül yerine 28 Temmuz anlattý. BOMBA ÝHBARI Meclis Baþkaný Bozer, bomba ihbarýnýn nedeniyle ilgili yorumunun sorulmasý üzerine "Henüz (saat itibarýyla) polisle detaylý konuþma fýrsatým olmadý, yoðunluðu gördünüz. Ýdari müdür bana polisin kendisini aradýðýný ve bu bilgiyi verdiðini söyledi. Ben de yasanýn görüþülmesini hýzlandýrdým. Polisi de gerekli tedbirleri almasý için çaðýrdým. Gündem zaten bitmek üzereydi, süratli bitirdim. Þu ana dek bombaya rastlanmadý ancak tedbir almaya mecburuz" diye konuþtu. KÜÇÜK: "SEÇÝM KOKUSU ALDIM MI DURAMAM" Baþbakan Ýrsen Küçük, Meclis'ten ayrýlýrken gazetecilerin sorusu üzerine erken seçim tarihini yorumladý. Erken seçim için 28 Temmuz tarihinin komitede oybirliðiyle alýndýðýný belirten Küçük, "Seçimimiz halkýmýz için ülkemiz için hayýrlý olsun" dedi. Baþbakan Küçük, bir gazetecinin "Çok neþelisiniz bu arada..." yorumu üzerine "Vallahi bilirsiniz ben seçim kokusu aldým mý duramam ve hareketlendim de... Hade hoþça kalýn" diyerek makam arabasýna bindi. TANCER: "ARTIK SÖZÜN BÝTTÝÐÝ YERDEYÝZ" Komite Baþkaný Tancer, toplantýnýn ardýndan gazetecilere yaptýðý açýklamada, iki önerinin komitede birleþtirildiðini ve UBP ve CTP'li üyelerden oluþan komitenin 28 Temmuz'da uzlaþtýðýný kaydetti. "Artýk sözün bittiði yerdeyiz, halkýn söz söyleyeceði yere geldik. Hayýrlý uðurlu olsun. Þeriatýn kestiði parmak acýmaz. Söz vatandaþýn. Her þeyin sahibi yine vatandaþýmýzdýr. Meclisin sahibi olan vatandaþýmýz sözünü söyleyecektir" diyen Tancer, bir soru üzerine komite toplantýsýna, üyeler dýþýnda sadece CTP Gazimaðusa Milletvekili Sonay Adem'in katýlarak konuþma yaptýðýný bildirdi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÝHANET FISILTILARI Herkesin görüþü ayný... Ýrsen Küçük baþkanlýðýndaki UBP hükümetini güvensizlik önergesi vererek düþürmek için olaðanüstü bir fýrsat var önümüzde. Ýrsen Küçük yanlýsý bir kýsým UBP milletvekilinin de gizliden gizliye dahil olduðu ve desteklediði toplumsal bir uzlaþý, uzun zamandan beri ilk kez bu kadar yüksek oranda saðlanmýþ görünüyor. Herkes öncelikle bu hükümetin düþürülmesi gerektiðini söylüyor. Ayaküstü sohbet ettiðim bir dostun, haklý endiþesini dile getiren sorusuyla karþýlaþtým geçen gün. Þöyle diyordu: "Düþürelim düþürmesine de sonra ne olacak? Ankara'dan kurtulmadan bunlardan kurtulmakla neyi halledeceðiz? Gelen gideni aratmayacak mý?" O an aklýma gelen o þarap fýkrasýný anlattým ona. Þarap konusunda uzman bir adamýn önüne iki farklý þiþe þarap getirmiþler. "Þunlarý bir tat bakalým" demiþler, "Hangisi daha iyi?" Adam bir tanesinin tadýna baktýktan sonra, "Diðeri daha iyi" demiþ. "Neden?" diye sormuþlar kendisine, "Onu tatmadýn ki, daha iyi olduðunu nerden biliyorsun?" Adam tattýðý þarabý göstererek, "Hiçbir þarap bundan daha kötü olamaz" yanýtýný vermiþ. Ýrsen Küçük hükümeti için de ayný þeyi söylemek mümkün. Bundan kötüsü olamaz! Ahmet Kaþif'in "Önergeyi imzalamadýlar ama bizim cephede olduklarýný biliyoruz" dediði Mehmet Tancer ve Kemal Dürüst "Erken seçim tamam, ama hükümeti düþürmeye yokuz" diyerek, 10 kiþilik gruptan ayrýlýp önergeyi imzalamadýlar! Ve bu yetmezmiþ gibi daha da ileriye giderek, Ahmet Kaþif, Hasan Taçoy, Türkay Tokel ve Afet Özcafer'in partiden ihracý kararýnýn alýndýðý toplantýda hazýr bulunmuþ bu efendiler! Ýhraç kararýnýn oybirliðiyle alýndýðý söyleniyor. Bu doðru ise, Dürüst ve Tancer de, birlikte yola çýktýklarý dört arkadaþlarýnýn partiden ihracýna oy verdiler demektir! Bu da siyaset kazanýnda nasýl bir çirkefin kaynamakta olduðunu, bu har-gür içinde doðruluk, dürüstlük, onur, vicdan gibi erdemlerden eser kalmadýðýný gösteriyor! Kim ne derse desin... UBP hükümeti için verilecek bu güvensizlik önergesinin altýna imza atmamak, ülkenin ve toplumun geleceðine yeni bir ihanettir... Yeni bir kurþun... Yeni bir mayýn... Bu arada, ihanet dahil her türlü erdemsizliðin tavan yaptýðý bir ortamda, UBP milletvekili Afet Özcafer'in tavrý, çirkef tarlasýnda açan bir gül gibi duruyor. Önce Ahmet Kaþif, Türkay Tokel ve Hasan Taçoy için çýkmýþtý ihraç kararý. Bunu öðrendikten sonra þöyle demiþ Afet Özcafer: "Ben arkadaþlarýmý yarý yolda býrakmam. Beni de ihraç listesine yazýn." Bir Dürüst ve Tancer'e bakýn... Bir de Afet Özcafer'e... Onurlu, yürekli ve erdemli duruþ bakýmýndan aralarýnda Everest kadar fark var... Afet haným 10 tane Dürüst 10 tane de Tancer çýkarýr çantasýndan... Ve son bir söz... Bütün bu yazdýklarým CTP'den Ömer Kalyoncu ve çevresi için de geçerli. Dün bu konudaki süphelerim haklý çýktý. CTP deki Ferdi Sabit ve Kalyoncu takýmý yapacaðýný yaptý ve Küçük ü kurtardý. Boþuna mý da Küçük ekranlara çýkarak CTP ye teþekkürlerini sundu?

5 21 Mayýs 2013 Salý 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Bugün muhtaç olduðumuz þey, damarlarýmýzda deðil, cebimizdedir. MÝÞ-MIÞLAR * Özkardaþ, "Seçim mevcut durumu deðiþtirmeyecek" demiþ. - Ne dedim ben size De-ðiþtir-mez! Bakýn bundan sonra herkes ayný þeyi söylemeye baþlayacak. * Eroðlu, "Gensoruya müdahale edecek kiþi ben deðilim" demiþ. - Doðru söylemiþ O suyu evleðe soktu, akýþýný seyredecek artýk! * Ramiz Gökçe Karikatür Okulu'nun ilk mezunlarý diplomalarýný almýþ. - Tam karikatürlük! * Kaþif, "Yol haritamýz belli" demiþ. - Ah keþke yola çýkmadan doðru dürüst bir de pusula edinseydi. Bu zamanda kýlavuzlara pek güvenilmez de Yanlýþ noktaya varmaz inþallah. * Kamuya 130 kiþi istihdam edilmesi gerekirken, 863 kiþi istihdam edilmiþ. - Bumbarcý mý, ambarcý mý be bunlar ama Nasýl istifler, nereye sýðdýrýr bunca insaný. * Düðünde ateþ açan konuklar uçak düþürmüþ... - Yok yahu, siz de Türkiye'nin günahýna girmeyin hemen... Olay Sýrbistan'da meydana geldi. Türkiye'de balkondaki izleyiciler düþürülüyor þimdilik *+ KKTC Türkiye'yi rehin almýþ - Halbuki biz tam aksini düþünüyoruz... * Ýrsen Küçük, 21 Temmuz'da erken seçim yapýlmasý için alýnan kararý muhalefete sormadýðý için eleþtirilmiþ. - Allah Allah Muhalefet günde 3 defa erken seçim istiyordu Al sana erken seçim iþte. Daha ne yapsýn size bu adam! Bütün kavga birbirini yemek için! Siyaset kazaný kaynýyor. " Ne zaman söndü ki " derseniz haklýsýnýz. Ama þimdi farklý. Þimdi, eline bir parça dal geçiren atýyor ateþe, daha fazla fokurdasýn diye. Öðle saatlerinde yazýyorum bu satýrlarý Henüz meclisten beklenen haber gelmiþ deðil. "Beklenen" dedim ama, gelmeyebilir de! Bilirsiniz, bizimkilerden her þey beklenir yani! 3-5 oyu denkleþtiremeyip vazgeçebilirler de. Vatandaþýn nabzýný tutmak adýna bir arkadaþa sordum: - N'oldu önerge iþi, haberin var mý? Verdiler mi? "Ne önergesi?" demez mi? Açýklamak zorunda kaldým. "Ahmet Kaþif ve arkadaþlarý, memleketi iyi idare edemiyor diye Küçük'ü düþürmek istiyorlar ya", dedim. Yüzüme baktý ve "Hala mý? O kavga bitmedi mi daha?" dedi. Yüzüne baktým ve "Olanlardan haberin yok mu yani?" dedim. "N'olmuþ ki?" dedi. "Küçük, apar topar New York'tan döndü, bundan da mý haberin yok " "Adamý gözleri tuttu, yedirmediler, gezdirmediler Niye döndü ki Giderken odasýný kilitlememiþ mi? Koltuðunu almalarýndan mý korktu?" dedi. Güldüm. Esprisi güzeldi. Gerçekten de Küçük makam odasýnýn kapýsýný kilitlemeden, anahtarý cebine koymadan, kapýya bir nöbetçi dikmeden mi gitmiþti? BÖYLE BÝR ANDI Durum bu. Yaþananlardan, kazanýn neden kaynadýðýndan haberdar olmayan vatandaþlar da var. Sanýyoruz ki, ülkede nefesler tutuldu, millet "önerge ne oldu?" beklentisi içinde girdi. Yooo Ýþinin, gücünün, aþkýnýn peþinden koþanlar ve "yesinler birbirini" diye dua edenler azýmsanamayacak kadar çoktur aramýzda. Ama doðru söyleyin. Bütün kavga birbirini yemek için deðil mi? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ah ah Koca meclis Bir pire için yorgan yakýyorlar ona yanarým!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SEFER DUALARI ÝLE GELECEÐE YOLCULUK (Ýstanbul)- "Gel" dedi, koþarak gitti. Eminim gittiðinde ne yapacaðýný bilmiyordu. Yolda düþünmüþtür belki de, "Acaba ne yapacaðým" diye Paldýr küldür giderken ekibini de paldýr küldür hazýrlamýþ olsa gerek ki beni çaðýrmadý. Götüren TC Baþbakaný RTE idi. Türkiye haber kanallarýndan birinde ve görüþmelerin hemen ertesinde bir haber vardý. Ýki ayrýntýya takýlýp kaldým. Birincisi, "Türk Yürüyüþü"nde KKTC de etkin þekilde temsil edildi, denildi, ama Ýrsen Küçük'ten hiç bahsetmedi. Acaba yürüyüþe katýlacaðým dedi de katýlmadý mý, yoksa TC basýný da Ýrsen'i silmiþ mi? Ýkincisi, Silikon Vadisi'ni gezen RTE, Apple ve Microsoft'u, "Son teknolojiyi yerinde görelim istedik" diyerek ziyaret ettiði ve o gün sürücüsüz bir aracý denediði haberi. Kime söylediysem güldü. Sürücüsüz araç denemek ne ki, diyerek yerlere yattýlar. Sayýn RTE, sürücüsüz araca eþi Emine, kýzý Sümeyye, AKP Grup baþkanvekili Ayþenur haným ile arka koltuða binerek denemiþ. O anda UBP'nin çöküþü nedeniyle apar topar dönen Küçük'ü ve ondan önce kendilerini yetkili sanan ama yetkili olmadýklarýný kendileri de bilen önceki baþbakanlarý düþündüm. Onlarsa, yýllardýr gittikleri arabanýn dümenine hiç oturmadýlar. Her neyse Bir arkadaþ Beraberdik Siyasetten hiç konuþmadýk. Sadece havalardan, firmalardan, olaylardan bahsediyoruz. Bir de beðendiðimiz fýkralarý birbirimize anlatýyoruz. Dün söyledi. Birkaç gün önce bir Türk hava yolu þirketinin uçaðý ile Kahramanmaraþ'tan Ýstanbul'a gelmiþ. -Bindik Kemerleri baðladýk Koltuk üstü ekranlar açýldý Hostesin hareketleri eþliðinde uyarýlar baþladý. 'Kemerler baðlansýn, masalar kapatýlsýn, koltuklar düzleþtirilsin ' Sonra, 'çýkýþ kapýlarý, oksijen tüpleri' falan, hostes ekranda gösterdi ve anlattý Tam bitti derken, ekrana Arapça yazýlar çýktý, yazýlarla birlikte Arapça dua baþladý " Hostes dua ile ilgili açýklama yaptý, "Þimdi sefer duasý okunuyor" diye. Önde direksiyon. Direksiyonda þoför yok ama birileri kumanda ediyor. RTE, ekibi ile birlikte þoförü olmayan arabayý arka koltukta oturarak denedi Kime anlatsam güldü. Sefer sonrasý, "Biz de bu teknolojiyi Ýstanbul'a getirmeyi düþünüyoruz" demiþ Ýrsen arka koltukta Dümen önde Dümende birileri var Araba ilerliyor. Ýrsen bakýyor Nereye mi? Baþbakanlýðý'nýn son demlerini yaþayan Ýrsen bilmez Ondan öncekiler de öyle, bilmezler Ama uçaklarýnda sefer dualarý yapýlan ülkenin önde gelenleri, biliyor... Gagauzya Cumhurbaþkaný, YDÜ Hastanesi'nde saðlýk kontrolünden geçti Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat Ý.Günsel'in özel davetlisi olarak KKTC'ye gelen Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Mihail Formuzal'ýn YDÜ Hastanesi'nde saðlýk kontrolünden geçtiði bildirildi. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, YDÜ Hastanesi'nde bugün yeniden saðlýk kontrolünden geçecek olan Formuzal, Suat Günsel'i ziyaretinin ardýndan KKTC'den Poliçeler yasasý oybirliðiyle kabul edildi Meclis Genel Kurulu, çek kullanýmýnýn kolaylaþtýrýlmasý ve günümüz koþullarýna ve AB'ye uygun olarak çek yasaðýna girenlerin ceza davasý kapsamý dýþýnda, hukuk davasý kapsamýnda deðerlendirilmesini içeren Poliçeler (Deðiþiklik) Yasa Önerisi'ni oybirliðiyle kabul etti. TDP Gazimaðusa Milletvekili Mustafa Emiroðlularý, Poliçeler (Deðiþiklik) Yasa Önerisi'yle ilgili konuþmasýnýn baþýnda hükümet icraatlarý ve son geliþmelerle ilgili yorumlar yaptý. Emiroðlularý, UBP'nin geçmiþ dönemlere dair yolsuzluklarý ortaya çýkarma iddiasýyla Baþbakanlýk Denetleme Kurulu kurduðunu ancak bir þey yapmadýðýný, TDP'nin seçimden korkmadýðýný, hodri meydan dediðini kaydetti. Týp-Ýþ eylemi askýya aldý Týp-Ýþ Girne Akçiçek Hastanesi'nde baþlattýðý eylemi askýya aldýðýný açýkladý. Týp-Ýþ Baþkaný Erol Þeherlioðlu yaptýðý açýklamada, Týp-Ýþ'in KTAMS, KAMU-SEN ve Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý'nýn desteðinde, kadro eksiði nedeniyle 14 Mayýs'ta Akçiçek Hastanesi'nde baþlattýðý eylemi, "siyasi irade kalmadýðý" gerekçesiyle askýya aldýklarýný bildirdi. Þeherlioðlu, konuyla ilgili Saðlýk Bakanlýðýna gönderdiði yazýda þöyle Çýkan kavgada müþterinin burnunu kýrdý Gamze BAYKUR- Maðusa'da faaliyet gösteren Venüs isimli gece kulübünde çýkan kavgada gece kulübünde müþteri olarak bulunan Ali Uçaner'in burnunu kýran güvenlik görevlisi Ferhat Ýnce dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Ciddi darp" ve "Vahim zarar" suçlamasýyla mahkemeye çýkarýlan zanlý Ýnce teminata baðlanarak serbest býrakýldý. Yüzüne yumruk attý Olayýn tahkikat memuru Ýbrahim Bulut, 17 Mayýs tarihinde, Venüs isimli gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalýþan zanlý Ferhat Ýnce'nin, gece kulübü içerisinde çýkan kavgada Ali Uçaner'in yüzüne yumruk atmak suretiyle burnunu kýrdýðýný açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Bulut, zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Ferhat Ýnce'nin ayrýlacak. Bu arada Dr. Suat Günsel konuk Cumhurbaþkaný onuruna Yakýn Doðu Köþkü'nde resepsiyon verdi. Dr. Suat Ý. Günsel'in ev sahipliðini yaptýðý resepsiyona, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi de katýldý. Daha sonra Poliçeler (Deðiþiklik) Yasa Önerisi'nin madde madde görüþülmesine geçildi. Bu sýrada söz alan Komite Baþkaný, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, 31 Mart 2013'ten itibaren faaliyetleri sona eren ETÝ'nin çek yasaðýna girmesinin 3 yýl muaf tutulmasýný içeren bir ek madde önerdi. Öneriyle ilgili söz alan CTP Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu, hükümetin Ercan'ý özelleþtirirken ETÝ'yi ne duruma düþüreceðini düþünmediðini ve iflas ettirdiðini; aslýnda ilgili bakanlarýn çek yasaðýna alýnmasý gerektiðini savundu. Daha sonra ek madde oybirliðiyle dikkat alýndý. Oylamada 40 kabul oyuyla yasa önerisi kabul edildi. 9 milletvekili oylamaya katýlmadý. dedi: "Öncelikle 14/5/2013 tarihinde baþlattýðýmýz eyleme karþý gösterdiðiniz duyarsýzlýða üzüldüðümüzü belirtiriz. Sendikamýz bir haftadan beri devam eden eylemi, karþýmýzda sorunu çözecek siyasi irade kalmadýðýndan askýya alma kararý almýþtýr. Hastahanelerimizde çözemediðiniz personel eksikliðini gidermek üzere yarýndan itibaren sendikamýzýn oluru alýnmadan, Bakanlýðýnýzýn alacaðý her türden idari karara sendikal eylem olarak uymama kararý almýþtýr." pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaþýnýn 25 bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. GÜNLÜK GERÇEK AKÝL TARKAN Yedi yýldýr Doða Derneði'nin çalýþmalarýna destek veren ünlü þarkýcý Tarkan, 5 Haziran'da Ýzmir'de tüm geliri Seferihisar Doða Okulu'na vakfedilmek üzere "Doða Sensin!" adlý bir konser gerçekleþtirecek. Doða Derneði ve Seferihisar Belediyesi'nin iþbirliði ile kurulan Seferihisar Doða Okulu, geleneksel mimariye sadýk kalýnarak restore ediliyor. Okul, Haziran'da araþtýrma, 2014'te ise eðitim faaliyetlerine baþlayacak. Tarkan, Seferihisar Doða Okulu'nu ziyareti sýrasýnda þunlarý söyledi: "Türkiye ve dünyada bir ilk olan Seferihisar Doða Okulu'nu ziyarete gittim ve çok heyecanlandým. Restorasyonu tamamlanmak üzere, çok yakýnda faaliyetlerine baþlayacak. Doða felsefesinden, mimariye, geleneksel tarýmdan, doða kültürüne, masallara, oyunlara kadar, pek çok alanda faaliyet gösterecek. Doða Okulu ayný zamanda yeni sanatlarýn arayýþý içinde olacak. Bu okulun kurucularý arasýnda olmaktan mutluluk duyuyorum." AKP'nin "akil"leriyle, Tarkan arasýndaki bu fark, "gerçek akil Tarkan" dedirtiyor BOMBA ihbari Meclise bir bomba ihbarý yapýlmýþ dün... Ancak Meclis Baþkaný buna raðmen toplantýyý kesmeyerek sürdürmüþ... Demek bombanýn varlýðýna Bozer de inanmamýþ... Altýncý hissi kendisini yanýltmamýþ gerçi, ama þansý her zaman yaver gitmeyebilir... CTP ÝHANETÝ Ankara'dan gelen talimat üzerine CTP ortak mutabakata attýðý imzayý da çiðnedi... Bir de yönetime gelirlerse, Ankara'ya baðlýlýklarýnýn o zaman nasýl olacaðýný düþünün... EROÐLU FOBÝSÝ AÐIR BASIYOR CTP bir zamanlar Derviþ Eroðlu'na karþý hep Rauf Denktaþ'ýn yanýnda yer almýþtý. Þimdi de Ýslamcý AKP ile Eroðlu'nun karþýsýna dikildi... Bu toplum UBP'den ve CTP'den kurtulmadýkça hayýr etmeyecek! KÜÇÜK'ÜN TEÞEKKÜRÜ 'Afrika'nýn dünkü manþeti þöyleydi: "Küçük'ü þimdi AKP de kurtaramaz!" Yanýlmadýk aslýnda... Eðer CTP gibi kaypak bir partimiz olmasa Ýslamcýlar bu aþamada hiçbir þey yapamazdý... AKP kurtaramadý Küçük'ü, ama CTP kurtardý... Küçük'ün onlara teþekkürü az bile... Týrnak... "Anlayacaðýnýz, bugün verilecek Güvensizlik Önergesi'nin altýnda, yirmi yedi imza zaten var ama destekçileri, bu sayýnýn çok üstünde... 'Biri', Ýrsen abinin altýný, bir haftada boþalttý... Adam, baþbakan olarak uçtu, döndüðünde, korkarým 'parti içi muhalefet lideri' bile olamayacak! Hay Allah! Kim yaptý bunlarý acaba?" Nazým BERATLI (Haberdar) "Bu saatte Türkiye artýk yavaþça Suriye politikasýný revize etmeye baþlama durumundadýr. Zaten baþka bir yol görünüyor muydu? Yani Türkiye'nin ABD'yi ikna etmesi mi bekleniyor idi? Hayal kurmak serbesttir ama hayallerin peþinden koþmak oldukça masraflýdýr. Umarým dýþiþleri bakanýmýz da bu dersi almýþtýr." Yusuf KANLI (Star) "Öyle bir korku ki, gelir gelmez, 'arkamdan kuyu kazýyorlar' diye, kardeþlerini halka þikayet etti. Ýþte bu kýsým güldürdü beni. Arkasýndan kuyu kazýlýyormuþ (!)" Ayþegül GARABLÝ (Kýbrýslý) "Olacak iþ deðil! Böylesi hassas bir süreçte Ýrsen Bey ABD'de Kýbrýs sorununu çözmeye uðraþýrken þu yaþananlara bir bakýn." Derviþ DOÐAN (Havadis) Günün Kahramaný ÖZKAN YORGANCIOÐLU Erken seçimin 29 Eylül'de yapýlmasý için TDP, DP ve UBP muhalif grubu ile CTP'nin imzaladýðý ortak mutabakatýn altýnda CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nun imzasý var. Buna raðmen CTP bu imzasýna sadýk kalmadý ve Ýrsen Küçük'ün Temmuz önerisini kabul etti. UBP'nin önerisi dün komitedeki UBP ve CTP'nin oybirliðiyle geçti. Bu nasýl iþ Özkan Bey? Öyle þey olur mu? Siz bir söz verdiniz, ama sözünüzü tutmadýnýz... Siz mi tutmadýnýz, yoksa partinizin aslanlarý mý sizi buna zorladý bilemeyiz... Ama topluma bu konuda bir açýklama yapmak gerekmez mi?

7 21 Mayýs 2013 Salý OYÇOKLUÐUYLA 28 TEMMUZ Küçük: Boyunuzu görelim, boyumuzu göstereceðiz Ýrsen Küçük, erken seçim tarihi olarak 28 Temmuz'u önerdiklerini belirterek muhalefete ve UBP içindeki muhaliflere "Hodri meydan" dedi. Meclis Genel Kurulu'nda erken seçimle ilgili Baþbakanlýk tezkeresi hakkýnda lehte söz alan UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn erken seçimden korktuðu için feryat ettiðini savundu. Küçük, UBP'nin seçime en hazýr parti olduðunu, hiçbir seçimden gocunmadýðýný ve korkmadýðýný söyledi. "Niye ayaðýmýza kadar gelip hükümet ortaðý olmak istediniz?" diyen Baþbakan Küçük, 28 Temmuz tarihini tespit ederken bu sabah Bakanlar Kurulu'nun toplanýp öneriyi hazýrladýðýný; hukukçularýn Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'nýn 12. Maddesini hatýrlattýðýný kaydetti. Küçük, ilgili maddeyi okudu ve önerinin buna uygun olduðunu anlattý. Ýrsen Küçük, ABD'ye baþbakan olarak gidip milletvekili döndüðü þeklindeki Çakýcý'nýn eleþtirisini de yanýtladý ve "Beni zaten halk milletvekili olarak seçti. Çakýcý bunlarý da bilmiyor. Ben 1976'dan beri halkýn güveniyle meclise gönderildim. Ýþte size tarih 28 Temmuz, hodri meydan Çakýcý. Boyunuzu görelim, boyumuzu göstereceðiz. Biz hizmetten kopmuyoruz. Dün de, bugün de, yarýn da hizmetteyiz" dedi. "SÝLÝHTAR'DA OTURARAK BU DAVAYI HALLEDEMEZSÝNÝZ" Küçük, ABD'de yaptýðý temaslarda kendi derdini deðil, ülkenin derdini anlattýðýný kaydederek, özetle "Dikilitaþ'ta oturarak yahut da destekçiniz gibi Silihtar'da oturarak bu davayý halledemezsiniz. Gidip Brüksel'de, Amerika'da anlatacaksýnýz, ben de bunu yaptým. Bu davanýn lideriyseniz Dikilitaþ'tan uzaklaþacaksýnýz. Çakýcý bunlarý bilmez, biz davayý biliriz" dedi. Küçük, 8 UBP'li milletvekilinin de imza atarak Çakýcý'nýn kürsüde konuþarak UBP'ye hakaret etmesine fýrsat verdiðini belirterek, "Kendilerine teþekkür ederim" dedi. Hükümete karþý güvensizlik önergesinin altýna imza koyan 8 UBP'li vekil ortak açýklama yaptý. Açýklamanýn tam metni þöyle: Biz siyasilerin en baþta gelen görevi halka hizmettir. Siyaset Kurumu halka hizmet yolunda bir araçtýr. Siyasi partiler siyaset kurumu içindeki en temel öðeler olarak siyasetçilerin halka hizmet etmesini saðlarlar. Bizler çok uzun bir süredir partimize, Ulusal Birlik Partisi'ne oy veren çok geniþ bir kesimin sesine kulak vererek ülke ve parti idaresinde yanlýþlar yapýldýðýný söylüyor bunun önüne geçilmesi için partimiz içinde ve parlamentoda üzerlerimize düþenleri yapma gayreti içinde bulunuyoruz. UBP Kurultay sürecinde yaþananlar ortadadýr. Kurultay sürecinde yaþananlarý yok sayarak bir yere varmaya çalýþmak gerçekçilik olamaz, bu yaklaþým ülkeye ve partiye bir yarar saðlamaz. Bizler yaþanan süreci deðerlendirerek UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan'a Ulusal Birlik Partisi'nin parti içi birlik ve bütünlüðünün saðlanmasý adýna gerekli adýmlarýn atýlmasý konusunda tüm uyarýlarý defalarca yapmýþ olmamýza raðmen bu uyarýlarýn karþýlýðýný hiçbir zaman göremedik. Ýyi niyetli tüm çabalarýmýz partisel çýkarlar göz ardý edilerek tamamen kiþisel siyasi çýkarlara heba edilmiþtir. Genel Baþkan, partideki sorunlara çözüm üretmek yerine her zaman oyalayarak kendisine kurultayda destek vermeyen arkadaþlarýmýzý sindirmek ve dýþlamak yolunu seçmiþtir. Her görüþmede kapalý kapýlar ardýnda bizlere verilen uzlaþý sözleri, bir gün sonra DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, yerinden söz alarak þimdiye kadar Cumhurbaþkaný için hiçbir dönemde kimsenin "Silihtar'da oturan" demediðini belirterek, erken seçim tarihi için kimlerle görüþtüðünü sordu. Küçük, bunu yanýtlarken Baþbakan istifasýný da getirsin görüþünün Denktaþ'ýn görüþü olduðunu; hukuk dýþýna çýkýlmadýðýný söyledi. Silihtar'dan bahsetmesinin yadýrganmasý konusunda ise Ýrsen Küçük, "Bu da bir ilk olsun" karþýlýðýný verdi. YORGANCIOÐLU Meclis Baþkaný'nýn takdiriyle CTP- BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu da söz aldý ve bir süredir erken seçim çaðrýsý yaptýklarýný hatýrlattý. Yorgancýoðlu, dün Meclis Grubu'nun toplanýp deðerlendirme yaptýðýný, sonra Baþbakan'dan 28 Temmuz önerisinin geldiðini kaydederek, komitede gereðinin yapýlmasý için iki önerinin ivediliðine de evet diyeceklerini açýkladý. DENKTAÞ DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ da söz alarak hükümetten 28 Temmuz'da; 27 milletvekilinden ise 29 Eylül'de erken seçim yapýlmasý önerileri geldiðini belirterek oturulup konuþulabileceðini söyledi. Hükümetin artýk çoðunluðu olmadýðýný savunan Serdar Denktaþ, iki önerinin yine Genel Baþkan tarafýndan yapýlan bir basýn açýklamasý ile berhava edilmiþtir. UBP içinde yaþanan bu geliþmelere ek olarak iþçimizin, çiftçimizin, hayvancýmýzýn, memurumuzun, iþ insanlarýmýzýn, sanayicimizin ve onlarý temsil eden sendikalarýmýzýn, diðer sivil toplum kuruluþlarýmýzýn Küçük hükümetine yönelik istifa ve erken seçim istemleri de ortadadýr. Tüm bunlarý deðerlendiren bizler Küçük hükümetine güvensizlik önergesi verilmesini destekleme kararý almýþ bulunuyoruz. Bu tavrýmýz UBP'ye yönelik deðildir. Bu tavrýmýz Sayýn Küçük'ün UBP ve ülkeyi yönetme þekline bir tepkidir. Bizler UBP içinde kalma ve siyaset yapma kararlýlýðýndayýz ve UBP'ye baðlýyýz. Kimseden telkin alarak bu yola çýkmadýk. Sadece ve sadece Ulusal Birlik Partisi'ne oy verenlerin çok geniþ kesimine, halka kulak vererek hareket ettik, ediyoruz ve edeceðiz. Herhangi bir partiye katýlma kararýmýz yoktur. Bir parti de kurmuþ deðiliz. Daha önce de ifade ettiðimiz üzere sonuna kadar Ulusal Birlik Partisi'nin içinde kalacaðýz... Ulusal Birlik Partisi'nin sevginin, saygýnýn hakim olduðu, ülkemiz sorunlarýna çare üreten, þeffaf, hesap soran, hesap veren gerçekten güçlü bir parti olmasýný savunuyoruz. Bundan sonra ne olacaðýný birlikte izleyeceðiz ve ne olacaðýna halkýmýzla, Ulusal Birlik Partisi tabaný ile karar vereceðiz. Takdir yüce halkýmýz ve sevgili komitede birleþtirilerek komitede görüþülmesini istedi. Denktaþ, komiteye katýlacaklarýný ancak oylarý olmadýðýný belirtti. Çoðunluðunu kaybetmiþ bir hükümetin ülkeyi seçime götürmesini asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, UBP kurultayýnda bile devletin nasýl kullanýldýðýný gördükten sonra Baþbakan'ýn bugün Meclis'e istifa ederek gelip erken seçim tarihi sunmasý gerektiði görüþünü yineledi. "Müþterek oluþturulacak bir hükümette ben varým" diyen Denktaþ, muhalif grupla kendi evinde ve bu sabah Meclis'te toplandýklarýný; evindeki toplantýnýn gizli kapaklý olmadýðýný; Maðusa'da toplantý olmadýðýný söyledi. Sýk sýk gergin anlarýn yaþandýðý toplantýda yerinden konuþanlar olduðu için Meclis Baþkaný Bozer milletvekillerine uyarýlar yaptý. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, iki tarihin birleþtirilerek ortak bir tarih saptanmasýný istedi. Konuþmalarýn ardýndan 28 Temmuz'da erken seçim önerisi oyçokluðuyla kabul edildi. Bu sýrada bazý vekiller itiraz etti ve oybirliði olduðunu söyledi ancak Meclis Baþkaný Bozer elini kaldýrmayanlar olduðunu belirterek kararýný deðiþtirmedi. Daha sonra muhalefet partileri ile bazý UBP'lilerin 29 Eylül'de erken seçim önerisinin komitede ivedilikle görüþülmesi için tezkere görüþülmeye baþlandý. UBP'li "muhalifler"den açýklama: Parti kurmadýk, baþka partiye katýlma kararýmýz da yok UBP'lilerindir. Parti içinde olanlarý yaþýyoruz, izliyoruz. Güçlüyüz, çünkü haklýyýz. Güçlüyüz çünkü UBP'ye oy verenlerin çok geniþ bir kesimi ile halkýmýzýn büyük bölümünün bu yaptýðýmýzý desteklediðini biliyoruz. Bundan sonra ne olacaðýný birlikte görecek, yaþayacak ve karar vereceðiz. Bizim hedefimiz Ulusal Birlik Partisi'ni iktidardan indirmek deðildir. Bizim hedefimiz Ulusal Birlik Partisi'nin oylarýnýn yüzde 44'ten yüzde 26'ya inmesine neden olan Küçük'e ve Küçük'ün sergilediði yönetim anlayýþýna son vermektir. Bizim hedefimiz çiftçinin, tüccarýn, sanayicinin, çalýþanýn istifa çaðrýsýnda bulunduðu, tutarsýz, bir dediði diðerini tutmayan, yanlýþ icraatlar yapan Ýrsen Küçük'ün Baþbakanlýðý'na son vermektir. Kimse bize, " Ýrsen bey madem ki Genel Baþkan seçildi ona boyun eðeceksiniz" demesin... Sayýn Küçük'ün nasýl seçildiði ortadadýr ve Sayýn Ýrsen Küçük bizim UBP içindeki varlýðýmýza tahammül göstermeyerek yaþananlarýn baþlýca sorumlusudur. Bizler, yeni bir siyaset anlayýþýnýn ülkeye yerleþmesini istiyoruz. Anayasal deðiþiklikler yapýlmalý. Seçim ve Halk Oylamasý Yasasý deðiþmeli. Siyasal Partiler Yasasý deðiþmeli. Meclis Ýç Tüzüðü yeni bir düzenlemeye tabi tutulmalý. Üçlü kararname kapsamý daraltýlmalý. Ekonomide hýzlý kalkýnmaya yol açacak adýmlar atýlmalý. Halkýmýzýn bizlerden beklediði budur ve biz bunun için varýz. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ANKARA AYARI Telefonla gazetemizi arayan ve düþündüklerini yazmamýzý isteyen Erol isimli vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: Vatandaþýmýzýn "Bugün televizyon kanalýnda KKTC meclisindeki oturumu izledim. Utandým. Allahým ne hýrs, ne kin... Sonuçta birkaç koltuktan baþka elde edilecek ne var ki? Ýnsanlýkla alakasý yoktur bu iþin... DP ve TDP hayal kýrýklýðýna uðradý. Ancak en çok üzülenler UBP'li muhalifler oldu. Biz UBP'liyiz ve UBP'den ayrýlmayacaðýz demelerine raðmen yakýnda Ýrsen Küçük onlarý birer birer partiden ihraç edecek. Bu kiþilerin aleyhine oy kullanmayan disiplin kurulu üyeleri varsa eðer kýsa zaman içinde onlarý da ekarte edecekler. Meclise bomba ihbarý yapýlmýþ. Çakýcý çok kýzdý buna... Ferdi Sabit ise efelendi... Ben þimdi bir vatandaþ olarak ona sormak istiyorum. 'Hey gidinin efesi, madem atom bombasýndan dahi korkmazsýn, Ankara'nýn efendisi kýzýnca neden elini eteðini toplayýp palens pantres Maðusa'ya kaçtýn?.. Efelik TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan'a rest çekmekle olur... Pýlýyý pýrtýyý toplayýp kaçmakla deðil. Kendisini Mayýs Radyo'da dinledim. Baþladýðý cümlenin baþý baþka sonu baþkaydý... Bu her zamanki hali gerçi, ama orada sosyalizm dersi vermeye baþlayýnca sinirlerim allak bullak oldu... Solcularýn dayanýþmasýndan kurumlara deðil de düþüncelere karþý eleþtiriler yapýlmasýndan yana olduðunu söyledi ve tavsiyelerde bulundu... Kýsacasý demagoji ustasý olduðunu bir kez daha ispat etti... Ferdi Sabit Soyer ve onun gibiler hala daha toplumu aptal, ahmak sanýyorlar. CTP kim Ferdi kim, solculuk kim? Bu topluma solculuk dersi verecek baþka birisi yok mu? Liboþizm ne zamandan beri sosyalizm derslerini de müfredatýna aldý? Sadece dünkü meclis oturumunda deðil, geçmiþte de CTP geriye kalan partilere kazýk atmadý mý? CTP'liler için söylenecek tek söz vardýr... Bir örgütü, kuruluþu yýkmak isterseniz baþýna bir CTP'li getirin... Akýncý örneði vardýr... Akýncý ile tek baþlarýna hükümet kuracaklardý ve Akýncý kendilerinden makam da istemedi... Ama reddettiler. Neden? Çünkü Ankara öyle istemiþti... Þimdi de durum aynýdýr... Ankara ayarý bir kere daha çekildi..." BÝZÝM DUVAR ÝNSANI ÝNSAN YAPAN DÝN DEÐÝL, DÝNÝ DÝN YAPAN ÝNSANDIR Bizim Mandra LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu'nun Kýzýlbaþ yolunda geniþletme çalýþmalarýnýn yapýldýðý bölgeyi ziyaret ederek yerinde incelemeler yapmasý, vatandaþlar tarafýndan memnuniyetle karþýlanýrken, Fellahoðlu'nun, yýkýmlarýn yapýldýðý bölgede yolun kullanýlamayacak hale gelmesine neden bir tek söz söylememesine hiçbir anlam veremezler. Sokaktaki adam, "Biz beklerdik ki yolda geçici de olsa bir düzleþtirme ve tamirat yapýlacak desin" diye tepkisini dile getirir.

8 8 21 Mayýs 2013 Salý Ankara notlar Erol Atabek BÝR O YANA BÝR BU YANA Beklenen olaylar ardý sýra geliyor Erken seçim, hükümetin düþürülmesi, UBP'den ihraçlar, restleþmeler. Meclis'teki muhalefet UBP içerisinde Küçük'e baþkaldýranlarla birlikte hareket etme kararý aldý! Sözler ve ardýndan imzalar atýldý. Bunlar bildik olaylar. Peki, bilmediklerimiz, ya da anlamadýklarýmýz anlaya-madýklarýmýz!? Elbette var. En belirgin örneði dün CTP grubunun Meclis'teki oylamada hem 21 Temmuz'a hem de 29 Eylül'e "evet" demesi! Bu ne demek? Hem saða hem sola yanak vermek mi?.. "Biz her öneriye açýðýz" mesajý vermek mi? "Yakýnda kurultayýmýz var, her ikisinin de içinde kalalým" mý? Ben þahsen anlamadým! Ha Þu da olabilir! Dün "Afrika" gazetesinin manþetini gördünüz! Bu kavganýn bir yerde AKP-Eroðlu kavgasýna dönüþtüðü vurgulanýyor. Serdar Denktaþ da konuþmasýnda "müdahale" olmayacak bir seçime gidilmesinden söz etti.. CTP, ben her ikisinin de yanýnda olayým da "ne olur ne olmaz" mý demek istedi? Ben þahsen anlamadým! Attýðýn imza, namusun kadar kýymetli ve korunmasý gereken bir þeydir. Yani, aðýzdan çýkmýþ sözün teyididir Söz aðýzdan çýkar ve verilen söz, baþka bir þey vermeye benzemez! Üstelik verdiðiniz bu sözü imzanýzla onayladýysanýz artýk dönüþü olmaz. Bir saða bir sola dönerek verdiðiniz sözden ve attýðýnýz imzadan cayamazsýnýz. Kýbrýslý Türk Ýnsanýnýn yapýsý budur! Kaypaklýk yapmak yakýþmaz. Ama görünen o ki CTP bu kaypaklýðý yaptý. Ýrsen Küçük bile kendilerine teþekkür ettiðine göre Ancak, Kýbrýs Türkü bunu affetmez. Geçmiþte Talat örneði çok açýk göründü Talat Bey'imiz, koltuða oturduktan sonra Kýbrýs Türkünün çýkarlarýný ve geleceðini unuttu.. Denktaþ Bey'imizden bir farký kalmadýðý için bir sonraki seçimi üstelik ilk turdan kaybetti! Bundan sonra aday olur mu? Olursa da sonuç bir önceki akýbettir! Þimdi CTP, ayný oyun içerisinde. Hem saða hem de sola kalça kýrýyor. Ama, tabanýndaki rahatsýzlýktan haberi yok galiba üstekilerin. Eðer, sözünde durmazlar, imzalarýnýn laf ola atýldýðýný ispat ederlerse sonucunu da ilk seçimlerde görürler. Tabii, bunlarýn olmayacaðýný umut ederek, muhalefetin bir arada olduðunu düþünerek kendimizi avutacaðýz birkaç gün daha. Gerçi, -sonradan dönme- yandaþlarý vasýtasýyla düþündüklerini söyletiyorlar! TV ekranlarýna çýkýp, "seçim hükümetinin belirsizliðinden, kim girecek, kim çýkacak hesabýnýn yapýlmadýðýndan" söz ediyorlar. "Ahmet Kaþif'in peþinden mi gidilecekmiþ" diye soruyorlar. Öyle ya CTP, böyyük parti! Zamanýnda Akýncý gibi birisinin bile "oy"una ihtiyaç duymadýlar! Ahmet Kaþif gibi birisinin peþinden mi gidecekler? Neyse, çok uzak deðil birkaç gün içerisinde göreceðiz! Saða sola kývýrmaktan belleri mi kýrýlacak, yoksa bir köþeye oturup sözlerinin ve imzalarýnýn arkasýnda mý duracaklar? Brüksel'de konferansa katýldýlar EVRENSEL HASTA HAKLARI DERNEÐÝ, AB ÜLKELERÝNDE SAÐLIK HÝZMETÝ ALIRKEN HASTA HAKLARINI GÖZETECEK BÝR DÝREKTÝFÝN YÜRÜRLÜÐE GÝRECEÐÝNÝ AÇIKLADI Evrensel Hasta Haklarý Derneði, Avrupa Birliði (AB) yurttaþlarýnýn kendi ülkesi dýþýndaki AB ülkelerinden saðlýk hizmeti alýrken hasta haklarýný gözetecek bir direktifin, Ekim ayýnda yürürlüðe gireceðini belirtti. Ýmge, direktifle gözetilecek hasta haklarýndan, sadece seyahat eden AB vatandaþlarýnýn deðil, ülke vatandaþlarýnýn da yararlanacaðýný kaydetti. Dernek Baþkaný Ýmge, temel insan hakký olan hasta hakký uygulamasýnýn sadece AB vatandaþlarý deðil, Kýbrýslý Türkler için de bir hak olduðunu belirtti. Evrensel Hasta Haklarý Derneði, Brüksel'de gerçekleþen hasta haklarýna iliþkin bir konferansa katýldý. Dernekten yapýlan açýklamada, konferansýn bir sivil toplum giriþimi olan Aktif Yurttaþlýk Aðý tarafýndan organize edildiði, Avrupa Komisyonu Ekonomi ve Sosyal Komitesinin ise bu konferansa ev sahipliði yaptýðý bildirildi. Dernek Baþkaný Ýmge, konferansýn amacýnýn hastalarýn saðlýk politikalarýna katýlýmýný teþvik etmek ve Ekim ayýnda yürürlüðe girecek olan 2011/24/EU sayýlý direktifin Avrupa Birliði ülkelerindeki uygulamasýný, hasta haklarý gözetilerek saðlamak olduðunu kaydetti. "BÝLGÝLENDÝRÝLMÝÞ SEÇÝM YAPABÝLECEKLER" Direktifin, hastalarýn kendilerine en uygun olan saðlýk hizmeti almaya karar verirken "bilgilendirilmiþ seçim" yapmalarýna fýrsat yaratacaðýný belirten Ýmge, "25 Ekim'de yürürlüðe Taþýnmaz mal alým-satýmý uyarýsý MAMALI: "YASAL BOÞLUK NEDENÝYLE ALICILAR CÝDDÝ MAÐDURÝYET YAÞIYOR" "SATIN ALMADAN ÖNCE MUTLAKA AVUKAT YARDIMI ALIN" Hukukun Üstünlüðü Hareketi yasal boþluklar ve geleneksel alýþkanlýklar nedeniyle taþýnmaz mal satýn alan insanlarýn ciddi maðduriyetler yaþadýðýný belirterek bazý uyarýlarda bulundu. Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Av. Barýþ Mamalý yaptýðý yazýlý açýklamada, satýþ bedellerini düzenli olarak ödemiþ olan alýcýlarýn koçan alamamalarý ve mahkemelerin de çare üretememesinin ortaya çýkan maðduriyetlerin önemli bir sebebi olduðunu söyledi. Mamalý, gayrimenkul satýn almadan önce bir avukatýn yardýmýndan yararlanma alýþkanlýðýnýn olmamasýnýn yaþanan maðduriyetlerde önemli bir faktör olduðuna dikkat çekti. Emlakçýlarýn Kayýt ve Ýþlemleri Yasasý'nda taþýnmaz mal alýmlarý hakkýnda bazý kurallar bulunduðuna iþaret eden Mamalý, yasadaki bazý önemli kurallara deðindi. Taþýnmaz mal alým-satýmýnda yapýlacak yazýlý satýþ sözleþmelerinin avukatlar tarafýndan tanzim edilme zorunluluðu bulunduðunu belirten Mamalý yasal zorunluluk olmasýna raðmen tapu dairelerinin bu noktada hassas davranmadýðýný savundu. "EMLAKÇI YÜZDE 5'TEN FAZLA KOMÝSYON ALAMAZ" Mamalý, taþýnmaz mal satýþlarýnda ve kiralanmasýnda aracýlýk etmesi halinde emlakçýnýn satýþ bedelinin yüzde 3'ünden ve toplam kira bedelinin yüzde 5'inden fazla komisyon ücreti alamayacaðýný vurguladý. Mamalý, mal sahibi veya emlakçýnýn, satýþtan girecek ve sadece seyahat eden AB vatandaþlarýna deðil, tüm AB vatandaþlarýna hasta hakký gözetilmiþ uygulamalar saðlayacak" dedi. Konferansýn AB Saðlýk Bakaný Paola Testori- Coggi'nin konuþmasýyla baþladýðýný belirten Ýmge, Testori-Coggi'nin direktifin AB yurttaþlarýna getireceði fýrsatlarý anlattýðýný ifade etti. Dernek Baþkaný Ýmge, temel insan hakký olan hasta hakký uygulamasýnýn sadece AB vatandaþlarý deðil, Kýbrýslý Türkler için de bir hak olduðunu belirtti. Ýmge, "Kýbrýslý Türkler yanýnda, KKTC'de çalýþmaya, okumaya, tatil yapmaya ve emekliliðini geçirmeye gelenler için de saðlýk hakký vazgeçilmezdir" dedi. "SAÐLIK HÝZMETÝ ALMADA CÝDDÝ SORUNLAR YAÞANIYOR" Ýmge açýklamasýnda ülkedeki saðlýk sorunlarýna da deðinerek, "Kamunun saðladýðý hizmetlere ulaþýmda, hasta haklarý gözetilmiþ saðlýk hizmeti almada ciddi sorunlar yaþanýyor" dedi. Saðlýk hizmetlerinin, finansmaný ve organizasyonu için yasal mevzuat eksikliði olduðunu belirten Ýmge, yeterli sayýda saðlýk çalýþaný olmadýðý için hizmetlerin aksadýðýný savundu. Mevzuat boþluðu nedeniyle organ baðýþý yapýlamadýðýný kaydeden Ýmge, saðlýk kuruluþlarýnda hasta hakký ihlalleri için hastanýn bildirim yapacaðý þikayet mekanizmalarý oluþmadýðýný söyledi. Ýmge, hak ihlallerine iliþkin þikayetleri deðerlendirecek mevcut uygulamalarýn yetersiz olduðunu belirtti. önce alýcýyý ilgili taþýnmaz mal hususunda bilgilendirmekle yükümlü olduðunu, alýcýya satýþ konusu malýn fiziki durumu, malýn üzerindeki engeller ( ipotek, memorandum gibi ), kýsýtlamalar ve imar durumu hakkýnda bilgi vermesinin yasa gereði olduðunu ancak çoðunlukla yerine getirilmediðini kaydetti. "SÖZLEÞMEYÝ TAPU DAÝRESÝ'NE KAYDETTÝRÝN" Taþýnmaz malýn satýþý nedeniyle yapýlan sözleþmelerin 21 gün içerisinde ilgili tapu dairesine kayýt edilmeleri gerektiðini ve bunun alýcý açýsýndan büyük önem taþýdýðýný belirten Mamalý, "Çünkü kaydedilen sözleþme nedeniyle mal sahibi söz konusu taþýnmaz malý alýcýnýn izni olmadan bir baþka kiþiye satamayacaðý gibi üzerine de ipotek veya baþka bir engel koyamayacaktýr. Bu da alýcýnýn ileride maðdur olmasýný engellemeye yönelik bir düzenlemedir" ifadelerini kullandý. Mamalý, sýraladýðý yasal zorunluluklarýn denetimsiz býrakýlmasý nedeniyle gayrimenkul satýþlarýnda alýcýlarýn çeþitli maðduriyet tehlikesine açýk býrakýldýklarýný belirterek, taþýnmaz mal satýn almadan önce konu hakkýnda mutlaka bir hukuki danýþmanlýk hizmeti alýnmasýný tavsiye etti. Mamalý, "Birikimlerini yatýrarak satýn almayý düþündükleri taþýnmaz malýn hukuki ve teknik niteliklerini önceden mutlaka araþtýrsýnlar. Araþtýrýp bilgi sahibi olmadan ve satýþ sözleþmelerini imzalamadan önce bir hukukçunun gözetiminden geçirmeden gayrimenkul satýn almasýnlar" dedi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir BOMBA GÝBÝ BÝR GÜN Dün yaþananlardan sonra, herhalde yazýma bundan daha iyi bir baþlýk bulamazdým Tek bir konu üstünde durmadan, gelin düne bir genel bakýþ atalým UBP'nin hýzlý çöküþü, Ýrsen Küçük'ün çýrpýnýþlarý, Hüseyin Özgürgün'ün aðlayýþlarý... CTP'nin kararsýzlýðý, TDP ve DP'nin LTB seçimi döneminde aldýklarý oy oraný nedeniyle erken seçime duyduklarý iþtah, Ahmet Kaþif ve grubunun verdikleri sözü tutmasý Durun daha bitmedi Meclisteki bomba ihbarý, televizyon ekranlarýndaki karþýlýklý suçlamalar, çözüm için verilen mesajlar ve "Silihtar" muhabbeti Ama en önemlisi, Eroðlu ile AKP'nin büyüyen kavgasý Bu kavga öyle bir noktaya geldi ki, tansiyon artýk bu seviyeden aþaðýya düþmez Zaten Ýrsen Küçük'ün baþýna ne geldiyse bu kavgadan dolayý geldi Eroðlu'nu yiyeceðim diye diye en sonunda kendi baþýný yedi Yalnýz dün meclisteki oturumda önemli bir þey dikkatimi çekti "Eroðlu'nu, en az Ýrsen Bey kadar devirmek isteyenler var" TDP ve DP'nin hedefi Ýrsen Küçük olurken, CTP'nin ise hedefi doðrudan Eroðlu oldu "AKP'ye tepki yok mu" diye sormayýn, meclis içinde onun dokunulmazlýðý var Kürsüden kim konu ile ilgili konuþmaya kalksa, Ömer Kalyoncu ona, "ya Eroðlu" diye laf attý Bu durum seçim tarihine de yansýdý Ýrsen Bey'in isteðine onay verdiler Çakýcý, "CTP muhalefet partilerine ve UBP'li muhaliflere kazýk attý" dedi Akansoy ise, "ülke insaný için seçim ne kadar erken olursa, o kadar iyi olur" diye yanýtladý Peki, CTP neden böyle bir tavýr ortaya koydu? Bana göre bunun iki açýklamasý var 1- CTP, seçim hükümetinin Eroðlu yandaþlarýnýn hükümeti olacaðýna, Küçük hükümeti olmasýný tercih etti 2- AKP ile temaslar gerçekleþtirdiler ve aldýklarý talimatlar gereði böyle bir söz verdiler Ýki gerekçe de bir arada olabilir ve akla en yakýn da budur Eroðlu'na karþý büyük bir nefret ve hýrs besliyorlar Sanýrým 2009 genel ve 2010 cumhurbaþkanlýðý seçim maðlubiyetlerini unutamamýþlar Ýddia ediyorum, Eroðlu'nu devirmek için her kesimle iþbirliðine gidebilirler Bu da demek oluyor ki, CTP hedefine ulaþmak için önündeki engelleri hýzlý bir þekilde aþmak istiyor Gelelim dünün baþlýklarýna UBP'nin hýzlý çöküþü, tüm milletvekillerinin yüzünden ve basýn içindeki yandaþlarýnýn aðýz deðiþtirmesinden çok net anlaþýldý. Ýrsen Küçük'ün 10 dakikalýk konuþmasýnýn 6 dakikasýný Çakýcý'ya, 3 dakikasýný Eroðlu'na ve 1 dakikasýný da CTP'ye yalvarmak ile geçirmesi, kendi adýna bir çýrpýnýþtý. Hüseyin Özgürgün için kayýp ilaný vermeye hazýrlanýrken, birden ortaya çýkmasý ve koltuðu için yaptýðý aðlayýþlarý gözlerden kaçmadý. Meclis oturumunun baþýndan sonuna kadar, Kalyoncu ve Yorgancýoðlu'nun farklý tutumlarý devam etti. CTP'de artýk tek baþkan yok "Sözlerinden dönecekler" denilen Kaþif ve grubunun tavrý alkýþ aldý Bomba ihbarý panik yaratsa da, Soyer'in, "atom bombasý atsalar gene beni kimse buradan çýkartamaz" söylemi, günün sözü oldu. Televizyon ekranlarýndaki tartýþmalar ve internet üstünden yapýlan atýþmalar, günün favori olayýydý. Ýrsen Bey'in, "çözüm silihtarda oturarak yapýlmaz, dünyayý dolaþmak lazým" söylemi, günün en komik ve saçma konuþmasýydý Yazýnýn baþýnda yazdýðým gibi, "bomba" bir gün geçti Film daha yeni baþlýyor Yalnýz bu filmin senaryosu, "ülkeyi kurtarmak" deðil Tamamý ile koltuðu kimin kapacaðý ve AKP'nin yeni prensinin kimin olacaðý üstüne yazýlmýþ bir senaryodur. Toplum olarak bizim elimizden tek gelen ise, aðlanacak halimize gülmek

9 9 21 Mayýs 2013 Salý Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV ERDOÐAN'IN KARÝZMASI, CELAL BAYAR'IN BASTONU Tarih tekerrür edecek ve Erdoðan, þayet partinin baþýndan ayrýlýr da, Baþkan ya da Cumhurbaþkaný kimliðiyle Çankaya'ya çýkarsa, bugüne kadar, liderin karizmasý ve aþýrý sekter disiplini ile, zahiren bir arada ve bütünleþmiþ görünen AK Parti'de ciddi bölünmeler beklenmelidir. Partisinden ayrýlmamýþ yani partili bir Baþkanýn, hem devletin hem de partinin baþýnda bulunmadýðý takdirde [ki hem devletin, hem hükümetin, hem de partinin baþýnda olmak, demokratik bir sistemde kabul edilebilir bir konum deðildir!] parti tabaný ve kademeleri üzerindeki karizmasýný muhafaza edebilmesi söz konusu olamaz. Celal Bayar'ýn, elinde DP bastonu ile dolaþmasýnýn ona, Menderes'e karþý bir karizmatik aðýrlýk kazandýrmayýþý gibi! AK Parti içinde [þimdilik sessiz duran!] bir muhalefetin bulunmadýðýný söylemek, eþyanýn tabiatýna aykýrý görünüyor Hilmi YAVUZ (Zaman) TARÝH 20 NÝSAN 2013 KKTC Bakanlar Kurulu yeni bir yasak kararý aldý ve Ýrsen Küçük imzasýyla yayýnlanan 9 Mart 2012 tarihli genelgede, yurtdýþýna giden kamu görevlileri ve diðer gruplarýn Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportu kullanmalarý yasaklandý... Emeklilerin Ledra Palace ýþýklarý yanýnda bir lokali var... Ýsmi de Taht... Gözden kaçmayanlar... HAVADA "BULUT" VARDI AMA Havada "Bulut" vardý ama kimse dumaný görmek istemedi. Bulut Ýnþaat geldi, yaptý yapacaðýný ve gitti. Halkýn gazetecileri yerlerini Bulut Ýnþaat'ýn yanýnda aldýlar, her gün bir gazete köþesindeydi, her akþam bir televizyon kanalýnda. Bir afra tafra sormayýn. Halkýn gazetecileri "Bulut"un yanýndaydý da, güya maðdur olan halk da kendi yanýnda deðildi sanki. Ve nihayette Bulut Ýnþaat'ýn Türkiye'deki maðdurlarý uyarma gereði duydu "yavruvatan"ýn uyuyan çocuklarýný. Halklarýn dayanýþmasý buydu iþte. Siyasi partilerin ve örgütlerin hiç anlamadýðý DÝPNOT Nur cemaatinin yayýn organý Risale Haber'e göre; Halep'teki Nur Dersanesi, Suriye güvenlik güçleri tarafýndan basýldý. Dershanede görevli cemaat mensuplarý gözaltýna alýndý. Bir kiþi tutuklandý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Seçim için komitenin belirlediði 28 Temmuz tarihini uygun bulduk, tüm ülkeye hayýrlý olsun." Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) VÝRGÜL... PADÝÞAHI "BÜYÜK", KENDÝSÝ "KÜÇÜK" Baþbakan "Küçük" olabilir, ama, meclisin son þekline þemaline ve Ýrsen beyin Çakýcý'ya saldýrýrken kurduðu cümlelere bakarsanýz hýrsý adýndan da meclisinden de "Büyük"tür. Bu hýrsý muhtemelen kendisini Tayyip Erdoðan'ýn favorisi olarak görmesinden kaynaklanmaktadýr. Bu nedenle Tayyip bey aðzýný nasýl bozuyorsa, o da ayný þekilde bozmaya çalýþmaktadýr. Söyleyeceðimiz þudur: Kabaramazsýn Ýrsen bey, padiþahýn "büyük"tür, sen "küçük"sün Padiþahýn kasýmpaþalý'dýr, sen sadece ve sadece Lefkoþalý ANLADIK YAHU, ELHAMDÜLÝLLAH AKP'YE TEPKÝNÝZ YOKTUR "Bu tavrýmýz Sayýn Küçük'ün UBP ve ülkeyi yönetme þekline bir tepkidir" Ahmet KAÞÝF (UBP milletvekili) Eski devrimci Ertuðrul dindarlarý gýdýklýyor. Takkeyi takýp umreye giderse þaþýrmayýnýz Mahir Çayan ve arkadaþlarý 1972 Mart'ýnda Kýzýldere'de Özel Harp Dairesi'nin unsurlarý tarafýndan öldürüldüler. Gruptan bir tek DevGenç baþkaný Ertuðrul Kürkçü kurtuldu, uzun yýllar hapis yattý, 1986'da tahliye oldu. 1996'da ÖDP'nin kurulmasýnda görev aldý. Kürkçü 2011 seçimlerinde BDPEmek, Demokrasi ve Özgürlük bloðu adayý olarak Mersin'den milletvekili seçildi. Bir katýksýz sosyalistin meclise girmesi güzel bir þeydi. Ýþçi sýnýfýný savunmak için bundan güzel fýrsat olamazdý. Kankasý Sýrrý ile birlikte 1965'teki TÝP'i yeniden KARÝKATÜR / canlandýrabilir, meclisin tozunu atýp sýnýf mücadelesine ivme kazandýrabilirlerdi. Fakat öyle olmadý. Ertuðrul Kürkçü meclise girdiðinden abdestli kapitalizme hiç dokunmadý. Sanki metamorfoza uðramýþtý. Son dönemde Sýrrý Apo'nun postacýlýðýna soyunurken, Ertuðrul da þeriatçý BDP'li Altan Tan ile ayný fotoðraf karesine girmekten öte bir eylem gerçekleþtiremedi. ANF'ye verdiði demeç Ertuðrul'daki derin savrulmayý gözler önüne seriyor, Ýslam ile emek eksenli bir ortaklýðýn mümkün olabileceðini savunuyor, Türkiye solunu Serhan Gazioðlu pozitivist olmakla suçluyor. Sosyalistler sýnýf mücadelesi verir, argümanlarý üretim iliþkileri, artý deðer, emek, eþitlik, sömürü filandýr. Eski sosyalist, yeni Ýslamcý Ertuðrul "Marks'ýn dine bakýþ için geliþtirdiði metodoloji Türkiye sosyalizminde tam olarak içirilmedi, insanlarý dininden kurtarma eðilimi Türkiye'de yaygýndý, bu mesafenin aþýlmasý þart" demektedir. Hangi mesafeyi aþacaðýz? Kýrk yýllýk sosyalist Ertuðrul ileri demokrasi panayýrýnda faydacýlýða kayýyor. Marks'ý da kendi üfürüðüne alet ediyor. Marks "Din insanlýðýn afyonudur" baþlýklý yazýsýnda þöyle der: "Ýnsaný insan yapan din deðil, dini yapan insandýr. Halkýn aldatýcý mutluluðu olarak dini ortadan kaldýrmak, halkýn gerçek mutluluðunu istemek anlamýna geliyor". Adamýn fikri de, zikri de bu. Uyanýk eski solcu Marks'a takla attýrýyor. "Ben doðrusu Müslüman emekçiyi, laik bir faþiste tercih ederim" gibi bir de vecize üretiyor. Emekçileri Müslüman-gayrimüslim diye, faþistleri de laik-antilaik diye sýnýflandýrmak ilk kez Ertuðrul Efendi'ye nasip oluyor. Beyin boncuklamasý ciddi bir maraz. 68 kuþaðýnýn liderlerinden Ertuðrul Kürkçü, mülakatý "Türkiye çok inançlý bir toplum. Onlar kimseye dinlerini benimsetmeye çalýþmaz, biz de onlarý dininden kurtarmaya çalýþmazsak, aramýzda emek eksenli bir ortaklýk olabilir" diyerek tamamlýyor. Onlar dinlerini benimsetmez, biz sosyalistler de onlarý dinlerinden kurtarmazsak Ýslamcýlarla emek eksenli bir ekip kuruyoruz. Peki, abdestli kapitalizmi neremize yamayacaðýz kuzucuk? Ertuðrul yeni bir terminoloji üretmiþ: Dinden kurtarmak. Alçak laikler halkýmýzý dinden kurtarmaya çalýþýyorlar. Eski devrimci kýrýk dökük tümcelerle dindarlarý gýdýklýyor. Sergilediði komediyle ufalýp cebime girecek. Karizma sýfýrýn altýnda. Takkeyi takýp umreye giderse þaþýrmayýnýz. Ben Ertuðrul Kürkçü'ye kýzamýyorum. Ýleri demokraside tüm Türkiye daðýttý dostlar. Ertuðrul'un daðýtmasýný çok görmeyin. (Bu yazý Dr. Hasan Vasfi Altay'ýn odatv.com'da yayýmlanan "Ertuðrul Kürkçü Marks'a takla attýrdý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 21 Mayýs 2013 Salý Kalem Yalçýn Okut ÇIKMAZ SOKAK EROÐLU VE EÞÝ GENÇLÝK VE SPOR BAYRAMI RESEPSÝYONU VERDÝ Eroðlu: Ýstihdam sorunu yakýcý bir hale geldi Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, ülkede istihdam sorununun yakýcý bir hal aldýðýný, bu sorunun çözülmesi için büyük gayret gösterilmesi gerektiðini belirtti. Gençlerden KKTC'ye, ülkeye, ailelerine sahip çýkmalarýný ve sevmelerini isteyen Eroðlu, "Sorunlarýmýz olsa da ben yarýnlarýmýzdan en küçük bir endiþe duymuyorum" dedi. Derviþ Eroðlu ve eþi Meral Eroðlu 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle yurt dýþýndan kutlamalar için KKTC'ye gelen heyetlere ve gençlere Cumhurbaþkanlýðý'nda resepsiyon verdi. Cumhurbaþkanlýðý arka bahçesinde yer alan resepsiyonda, Eroðlu gençlere hitap etti, onlarla sohbet etti fotoðraf çektirdi. ATATÜRK'ÜN ESERÝ Eroðlu etkinlikte yaptýðý konuþmada, 19 Mayýs 1919'da Samsun'a çýkarak Kurtuluþ Savaþý'ný baþlatan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" dediði Cumhuriyet'in, saltanat rejiminin sona ermesi ve halk egemenliðinin ülkeye, devlete yön vermesi anlamý taþýdýðýný kaydetti. "Sizden ricam okuyarak, ilgili belgeselleri izleyerek, tartýþarak nereden nereye nasýl gelindiðinin analizini yapmanýzdýr" diyen Eroðlu, Kýbrýs Türk Halký'nýn 19 Mayýs'ýn mukavemetçi, çaðdaþ, egemen ve özgür ruhunu çok iyi anladýðýný ve bunun KKTC devletinin kurulmasý sürecine rehber olduðunu ifade etti. Yarýnlarýn gençlere baðlý olduðu söyleminin yeterli olmadýðýný bugünlerin de gençlere baðlý olduðunu ifade eden Eroðlu, "Bugün de gençlerimizden, barýþ içinde, daha adil bir dünya, daha refah ve yaþam kalitesi daha yüksek bir ülke için beklentilerimiz vardýr" dedi. KKTC'de eðitim alan gençlerin oranýnýn Avrupa Birliði'nin en zengin ülkeleri ile kýyaslanabilecek oranda olduðunu ifade eden Eroðlu, "Bana göre Kýbrýs Türk Halký'nýn en büyük özelliklerinin baþýnda eðitime büyük önem ve deðer vermesi gelir. Ýyi yetiþmiþ gençlerimiz olan sizler en büyük zenginliðimiz, gücümüzsünüz. Ben, halkýmýzdan, sizlerden aldýðým güçle görevimi yapma gayreti içerisindeyim" ifadelerini kullandý. "TOP RUM KOMÞULARIMIZDA" "Ýki halkýn, iki devletin var olan gerçekler temelinde anlaþarak barýþ adasýna dönüþtürdükleri bir Kýbrýs için" iyi niyetle çalýþtýklarýný kaydeden Eroðlu, "Bunun için top Rum komþularýmýzdadýr. Dilerim Rum Lideri Sayýn Nikos Anastasiades bir an önce görüþme masasýna gelir ve Kýbrýs konusuna bir çözüm buluruz. Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içinde Kýbrýs konusunun mümkün olan en kýsa süre içinde bir sonuca baðlanmasý temel hedefimizdir" dedi. "ÝSTÝHDAM SORUNU YAKICI BÝR HALE GELDÝ" Ülkedeki sorunlarýn farkýnda olduðunu belirten Eroðlu, "Özellikle istihdam sorunu yakýcý bir hale gelmiþtir. Bu sorunun çözümü için daha yoðun gayret gösterilmesi, ekonominin büyütülmesi, yatýrýmlarýn ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti gençlerinin özelliklerine uygun iþ olanaklarýnýn artýrýlmasý lazým" dedi. KKTC'NÝN VÝZYONU Cumhurbaþkanlýðý olarak KKTC'nin vizyonunu belirleme çalýþmalarýna katký için hazýr olduklarýný belirten Eroðlu, "Devletimiz, halkýmýz ekonomik ve sosyal olarak mutlaka daha da güçlendirilmelidir, Sevgili gençler sorunlarýmýz olsa da ben yarýnlarýmýzdan en küçük bir endiþe duymuyorum" dedi. Kýbrýs Türk Halkýnýn önündeki zorluklarý aþacaðýndan ve Anavatan Türkiye ile karþýlýklý sevgi ve saygý içerisinde güzel günlere ulaþacaðýndan emin olduðunu belirten Eroðlu, "Sizlerden ricam devletinize, ülkenize, ailenize sahip çýkmanýz, sevmenizdir" ifadesini kullandý. Gençlere iyi bir insan olma yönünde tavsiyelerde de bulunan Eroðlu, Türk halkýnýn özgürlüðü uðruna þehit olanlara rahmet diledi. Olacaðý buydu. Perþembe'nin geliþi Çarþamba'dan belliydi... KaKaTeCe'nin bir çýkmaz sokak olduðu daha ilanýndan beri çok yazýldý, çok söylendi. Fakat efendiler uyarýlarý kaale almadýlar. Kaale almadýlar, çünkü esas hedefleri bölünmüþlüðü ve ayrýlýkçýlýðý perçinlemekti. Uyarýlarý kaale almadýklarý gibi, "sonsuza kadar yaþatacaðýz" diyere yýllarca hayal hanalerinde uçup durdular. Ýki büyük avantajlarý vardý. Bir: 1983'te henüz ganimet tükenmemiþti. Ýki: Türkiye'de Amerikan uþaðý faþist bir rejim vardý. Ve faþist generaller Denktaþ'a hayrandý. Bir baþka þanslarý da, bir diðer Amerikan uþaðý faþist Yunan cuntasýydý. Kissinger-Pentagon'un hainane planlarýyla Makarios'a karþý darbe yaptýrýlýnca "Türk Liderli"ðine ve tabii arkasýndaki güçlere gün doðmuþtu. Faþist Yunan cuntasýnýn Makarios'a yaptýðý darbeyi fýrsat bildiler ve 1950'lerden beri hedefleri olan asýl büyük darbeyi gerçekleþtirdiler. Kanlý 74'ten sonra kurduklarý KTFD ile de yetinmediler ve 1983'te KaKaTeCe'yi ilan ettiler. KaKaTeCe'yi ilan etmelerindeki bir diðer önemli faktör de, KTFD Anayasasýnýn cumhurbaþkanlýðýný iki dönemle sýnýrlandýrmasýydý. O Anayasaya göre Ulukurt üçüncü kez seçilemeyecekti. Faþist Evren cuntasýnýn dýþileri bakaný emekli büyükelçi Ýlter Türkmen daha sonraki yazýlarýnda bu durumu þöyle izah etmiþti: "Denktaþ gibi yetkin bir insanýn seçilmemesini göze alamazdýk." Kýbrýs'taki iç geliþmeler emperyalizmin aðababalar Anglo-Amerikanlar için kedi miyavlamasý bile deðildir. Onlar kendi çýkarlarýna bakarlar. Çýkarlarý da bölünmüþlüðün sürmesiydi... KaKaTeCe'nin ilanýyla mevcut sömürü, yaðma ve gasp ivme kazanarak katmerlenmiþti. Bölünmüþlük sittin sene sürsündü... Yaðma ve gasp okadar büyük boyutlardaydý ki birbilerine düþmeleri gecikmedi. UBP'de kontrol Denktaþ'tan Eroðlu ekibine geçince Denktaþ kendi elleriyle kurduðu partisini yine kendi elleriyle böldü: 9'lar hareketini baþlattý. 93 seçimlerinde de DP-CTP koalisyonunu kurdurarak UBP'yi iktidardan düþürdü. Daha sonraki koalisyonlar dönemini herkes hatýrlar. Yine herkes þunu da hatýrlar: Koalisyonlar CTP'ye de, TKP'ye çok þeyler kaybettirdi. Türkiye'de AKP iktidara getirilince ve arkasýndan gelen Annan Planý sürecinde, "Kýbrýs konusunda hep bir adým önde olacaðýz" palavralarýyla çözümsüzlüðün simgesi olarak görünen Dektaþ da kenara itildi ve CTP'ye yol açýldý. Birçok kiþinin göremediði AKePe'nin samimi olmadýðý ve bütün amacýnýn Türkiye'nin önünü açmak olduðu gerçeði idi. CTP'nin tek baþýna hükümet olduðu dönemdeki icraatlarýndan dolayý tükenmiþ sayýlan UBP dirildi ve yüzde elli oy alarak hem cumhurbaþkanlýðýný, hem meclis baþkanlýðýný, hem de baþbakanlýðý elde etti. Þimdilerde UBP'de yaþanmakta olan ayrýþma, bir yönüyle yine yaðma ve paylaþým kavgasýdýr Fakat AKePe ile birlikte denkleme yeni bir faktör girmiþ oldu. AKePe iktidarý, "Siz de kimsiniz ulan beslemeler" havasýyla Kýbrýslýtürklere ait ne kadar deðerli varlýk varsa hepsine el koymaya baþladý. Bu kavgada, Kýbrýslýlar parti rozeti farký gözetmeksizin AKePe'ye ve buradaki maþalarýna direnmeyi baþaramazlarsa ayvayý yiyeceklerdir. Ganimet furyasý bitti. Bitmekle kalmadý, tersine iþlemeye baþladý. Vaktiyle Rum yurttaþlarýmýzdan gaspedilen varlýklar tek tek AKePe kodamanlarýnýn yandaþlarýna geçti ve geçmeye devam ediyor. Bu konuda, acý deneyimleri olan sanayici Hilmi Refik Hoca, Ýnternetteki bir yazýsýnda þöyle yazdý: "Allah Kýbrýslý Türkleri korusun!" Lisede hocam olan ve bize ilk iktisat derslerini veren Hilmi Hoca haksýz mý?..

11 21 Mayýs 2013 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Ýngiliz gazeteci Reyhanlý'yý yorumladý: "Türkiye topraklarýnda daha çok bomba patlayacak" Ýngiliz gazeteci Neil Clark, Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn Suriye'de muhaliflere dönük desteði sürdüðü sürece, Türkiye topraklarýnda daha çok bomba patlayacaðýný ileri sürdü. Rus Russia Today'e verdiði mülakatta, Erdoðan'ýn Suriye politikasýný yeniden düþünmesi ve Reyhanlý'da yaþanan saldýrýlardan dolayý Suriye yönetimini suçlamayý býrakmasý gerektiðini belirten Clark, Þam yönetiminin böyle bir saldýrýda bulunmasýnýn oldukça "saçma" olacaðýný ifade etti. "TÜRK OLSAYDIM BEN DE ERDOÐAN'I PROTESTO EDERDÝM" Türkiye-Suriye sýnýrýnda yaþanan gerginliðe ve bunun olasý sonuçlarýna dair bir soruya yanýt veren Clark, Erdoðan'ýn 2011 Aðustos'unda Suriye yönetimini devirmek konusunda harekete geçtiðini, muhaliflere üs, silah ve teçhizat saðladýðýný belirterek "Türk olsaydým ben de Erdoðan'ýn protesto ederdim" dedi. Clark, Ankara'nýn Suriye politikasýný deðiþtirmediði sürece, Reyhanlý'da yaþanan korkunç saldýrýlarýn Türkiye topraklarýnda yaþanmaya devam edeceðini kaydetti. Türkiye'nin Reyhanlý'da yaþanan saldýrýdan dolayý Þam yönetimine yönelttiði suçlamalarla Erdoðan'ýn karnesi zayýf Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn kalabalýk bir heyetle birlikte Washington'a yaptýðý ziyarete iliþkin yorumlar sürüyor."gezi karnesi"ni uzmanlarla deðerlendiren BBC, "Türkiye, Suriye konusunda duymak istediklerini Amerikalý muhatabýndan iþitemedi" sözlerini kullandý. BBC, Erdoðan'ýn geziye baþlamadan önce Suriye ile ilgili "ABD önderliðinde uçuþa yasak bölgeyi destekleriz" ve "Cenevre bir oyalama taktiðidir" baþlýklý çýkýþlarýna dikkat çekti. Erdoðan'ýn Washington'da ise "uçuþa yasak bölgeyi BM Güvenlik Konseyi kararýna baðlarken, Cenevre'yi çözüm yolu olarak gördüðünü açýkladýðýný" belirten BBC, "Amerikan tarafýnýn Suriye içindeki aþýrý unsurlara karþý Türkiye'nin yumuþak tutumundan rahatsýz olduðu açýk bir sýr" deðerlendirmesinde bulunduk. BBC, "Sonuçta Türkiye, Suriye konusunda duymak istediklerini Amerikalý muhatabýndan ilgili konuþan Ýngiliz gazeteci, "Batýlý ülkelerin Suriye'yi bombalamak, askeri müdahalede bulunmak için fýrsat kolladýðýný bilen Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad'ýn Türkiye'ye dönük bir saldýrý emri vermesinin kesinlikle intihar olacaðýný" söyledi. "SAVAÞ TÜRKÝYE'YE SIÇRADI" Dolayýsýyla Suriye için Türkiye'ye saldýrmanýn "tamamen saçma" olacaðýný kaydeden Clark, Erdoðan'ýn þu ana kadar izlediði Suriye politikasýnýn Türkiye'yi bir savaþa soktuðunu ve sadece Suriye sýnýrýndaki Türkiye vatandaþlarýnýn deðil tüm ülkenin Erdoðan'ýn politikalarýna giderek daha çok tepki gösterdiðini ve Suriye politikasýnýn deðiþmesini talep ettiðini ifade etti. Erdoðan'ýn, 2011 Aðustos'unda bir kumar oynayarak Suriye yönetiminin kýsa sürede yýkýlacaðýna ve Suriye'de kendisine dost ýlýmlý Ýslamcý bir yönetimin iktidara geçeceðine inandýðýný söyleyen Clark, bunun ters teptiðini belirtti. Clark, Savaþýn Türkiye'ye sýçradýðýný ve Türkiye'nin içinde bulunduðu durumun gittikçe daha da kötüleþeceði deðerlendirmesinde bulundu. (sol) iþitemedi" dedikten sonra þu savlarý da dile getirdi: "Türkiye, ABD'yle birlikte demokrasi ve özgürlük temellerinden yola çýkan Suriyeli muhalifleri Suriye'nin geleceði haline getirmek için ortaklýk teklif etti. Bu gerçekleþmediði takdirde, Katar ve diðer bazý ülkelerin Suriye içindeki aþýrý unsurlarý güçlendirmeye devam edeceðini, diðer taraftan da Ýran ve Hizbullahýn etkinliðine karþý El Kaide'nin rekabetinin yaþanacaðý bir Suriye kabus senaryosu sunuldu." Haberde Erdoðan'ýn Gazze'de Hamas'ý ziyaret etme planlarýna El-Fetih yönetimindeki Ramallah'ýn eklenmesinin Obama'yý mutlu ederken, Obama yönetimi de daha önce muhalif olduðunu ifade ettiði bu ziyarete karþý sessizliði tercih ederek Erdoðan'ýn yolundan çekilmiþ olduðu yorumu da yapýldý. Bu baðlamda Türkiye- Ýsrail iliþkilerinde Erdoðan'ýn "Obama'nýn dilediði bir yumuþama göstermediði" deðerlendirmesi yapýlýyor. (Odatv.com) Ýki Fransýz þirket güneyde kumarhane açmak istiyor "Santa Maria Group" ve "Delahey" isimli iki büyük Fransýz þirketin, Rum iþadamlarý ile iþbirliði içerisinde, Rum kesiminde, kumarhane ve eðlence (oyun) parklarý konusunda faaliyet göstermekle ilgilendikleri haber verildi. Þirketlerin þimdiden piyasa araþtýrmasý ve yeni tesisler inþa edilmesi için uygun alan bulunmasý konusunda hareket ettiklerini haber veren Fileleftheros, þirketlerin Güney Kýbrýs'ý ziyaret etmekte olan temsilcisine dayanarak, geçtiðimiz Ekim ayýndan bu yana üç Rum iþadamýyla müzakerelerin baþladýðýný yazdý. Þu an, bir kumarhane ya da oyun parklarýnýn IMF: Kamudaki maaþlarda baþka bir týraþ Fileleftheros gazetesi yukarýdaki baþlýkla yayýmladýðý haberinde, Uluslararasý Para Fonu'nun (IMF), son raporu ile birlikte, AB ortalamasýna göre çok yüksek maaþlar aldýklarý için, Rum kesimindeki devlet memurlarýnýn maaþlarýndan kesinti yapýlmasý olanaðý bulunduðunu savunarak; Güney Kýbrýs'ta yeni önlemler alýnmasý için "sahne kurmakta olduðunu" haber verdi. Troyka teknokratlardan oluþan gruplarýn, yarýn, üç günlüðüne Güney Kýbrýs'a gelmesiyle, bu hafta Rum kesiminde alarma durumuna Güneydeki turist sayýsýnda azalma Güney Kýbrýs'a, Nisan ayýnda giden turist sayýsýnda azalma olduðu belirtildi. Politis gazetesi, Rum Ýstatistik Birimi'nin açýkladýðý verilere dayanarak, Nisan 2013 tarihinde Güney Kýbrýs'a giden turist sayýsýnda, Nisan 2012 dönemine oranla yüzde 14.3 oranýnda azalma görüldüðünü, bir diðer deyiþle, Nisan 2012'de 189 bin 648 olan turist sayýsýnýn, Nisan 2013'te 162 bin 439'a düþtüðünü yazdý. Yunanistan'dan Güney Kýbrýs'a giden turist sayýsýnýn yüzde 40 oranýnda azalarak 8 bin 456 olduðunu yazan gazete bu rakamýn geçen iþletmesini üstlenecek yeni bir þirketin kurulmasý için son aþamada bulunulduðunu kaydeden gazete, bahse konu Fransýz þirketlerin ayný hizmetleri yalnýzca Fransa'da deðil, Ýsviçre ve Ýspanya'da da vermekte olduklarýný anlattý. Fransýz þirketler tarafýndan yapýlacak yatýrýmýn tutarýnýn, ilk aþamada, önce Limasol'da daha sonra ise "Lefkoþa", ya da her iki þehirde de bir kumarhane tesisi iþletilmesi için 20 milyon Euro civarýnda olmasýnýn beklendiðini kaydeden gazete, Limasol'da þimdiden, otellerin yakýnýndaki sahil bölgesinde, tesis inþaatý için sekiz dönümlük aday bir yer seçildiðini ekledi. geçilmesinin beklendiðini anlatan gazete, IMF'nýn, Rum kesiminin kamu borcuyla ilgili olarak tehlike çanlarýný çalmakta ve Rum ekonomisinin beklenenden çok daralmasý halinde, ek bir finansmana ihtiyaç duyabileceði konusunda uyarýda bulunmakta olduðunu belirtti. Gazete, iç sayfalardan yer vermeye devam ettiði haberinde, Troyka heyetinin yarýn adaya geleceðini ve Rum ekonomisinin Temmuz ayýnýn ikinci yarýsýndaki deðerlendirmesi baþlamadan önce, iþe koyulacaklarýný yineledi. APOEL taraftarlarý olay çýkarttý APOEL taraftarlarýnýn, takýmlarýnýn þampiyonluk kutlamalarý çerçevesinde olay çýkarttýðý ve bu çerçevede bir polis devriye arabasýný ateþe verdikleri belirtildi. Simeini gazetesi ve diðer gazeteler, maskeli olan APOEL taraftarlarýnýn, neden olduðu olaylarýn Cumartesi akþamý, futbol karþýlaþmalarýnýn oynanmasýnýn ardýndan APOEL binasý etrafýnda meydana geldiðini yazdýlar. Maskeli taraftarlarýn ayrýca polise taþ, molotof ve patlangaç fýrlattýðýný yazan gazete taraftarlarýn bir polis devriye aracýný tamamen tahrip ederken bir otobüse ve çevredeki maðazalara da zarar verdiklerini belirtti. KKTC'den geçip, sahte pasaportlarla Roma'ya gitmek istediler Ýkisi kadýn, bir erkek üç kiþinin, geçtiðimiz Cumartesi sabahý yaþanan bir olayda, sahte Ýsveç pasaportlarýyla Baf Havalimaný'ndan Roma'ya gitmek istedikleri haber verildi. Ýki kadýnýn, sorgu sýrasýnda, Rum kesimine KKTC üzerinden gittiklerini söylediklerini iddia eden Simerini gazetesi, kadýnlarýn Afrika, erkeðin de Ýsveç kökenli olduðunu ifade etti. 34 ve 25 yaþlarýndaki iki kadýnýn, sorgulanmalarý esnasýnda, Somali kökenli olduklarýný ve Rum kesimine KKTC'den geçtiklerini söylediklerini ileri süren gazete, kadýnlarýn 29 yaþýndaki Ýsveç kökenli þahýsla buluþtuklarýný, bu þahsýn da kendilerine kiþi baþý 200 dolar karþýlýðýnda Roma biletlerini verdiðini yýl 14 bin 129 olduðuna da dikkati çekti. Almanya'dan gelen turist sayýsýnda da geçen yýla oranla yüzde 38.5 oranýnda azalma olduðunu, 2012'de 16 bin 745 olan bu rakamýn bu yýl 10 bin 291'e düþtüðünü yazan gazete ayný düþüþün Ýngiliz turistlerde de yaþandýðýný, 2012'de 70 bin 864 olan rakamýn bu yýl, yüzde 12.7 azalarak 61 bin 888'e düþtüðünü belirtti. Gazete Rus turistlerde ise ufak bir yükseliþin gözlemlendiðini, geçen yýl Nisan ayýnda Güney Kýbrýs'a giden Rus turist sayýsýnýn 24 bin 856, bu yýl ise yüzde 14.8 artarak 28 bin 531 olduðunu yazdý. anlattýklarýný iletti. Pasaportlarý zaten kadýnlarýn tutmakta olduðunu kaydeden gazete, kadýnlarýn pasaportlarýndaki fotoðraflarýn baþka þahýslara, erkeðin pasaportundaki fotoðrafýn ise kendisine ait olduðunu belirtti. Haberde, üç þahsýn da polis tarafýndan yakalandýðý ve bugün mahkemeye sevk edilmelerinin beklendiði belirtildi. Fileleftheros ise haberinde, Rum polisinin Güney Kýbrýs'ta; bir ucu da KKTC'ye uzanan ve yabancý uyruklu kiþilere, Rum kesimi üzerinden diðer Avrupa ülkelerine gitmeleri için sahte evrak temin eden bir çetenin faaliyet gösterdiðini düþündüðünü iddia etti. AB'nin internet sitesinde KKTC hakkýnda bilgiler ve KKTC bayraðý AB'ye baðlý bir internet sitesinde, "Kýbrýs Cumhuriyeti" yanýnda KKTC hakkýnda bilgiler ve bayraðýnýn yer almasý Rumlarda rahatsýzlýk uyandýrýrken, bu yolla KKTC'nin AB tarafýndan tanýndýðý yorumunda bulunuldu. Fileleftheros gazetesi "112 Numarasýyla Sahte Devletin AB Tarafýndan Tanýnmasý... Ýþgal Rejimiyle Ýletiþim Bilgileri ve Bayrak Görünüyor" baþlýklarýyla verdiði haberinde, AB'nin tekrar tekrar dile getirdiði tezinin "AB'nin tek tanýdýðý devlet Kýbrýs Cumhuriyeti'dir" þekilde olduðunu ancak, AB þemsiyesi altýnda faaliyet gösteren servislerin faaliyetlerinin, bunun tam aksini gösterdiðini ileri sürdü. Tüm Avrupa'yla ilgili acil durum numarasýnýn belirtildiði ve ilgili bilgilerin verildiði AB'ye baðlý internet sitesinde (www.sos112.info), biri "Kýbrýs Cumhuriyeti", diðeri de KKTC olmak üzere iki bayraðýn yer aldýðýný kaydeden gazete, bahse konu sitede, Güney Kýbrýs'takilerin yaný sýra, KKTC'deki acil durum (ambulans, itfaiye, polis) iletiþim numaralarýnýn ve KKTC telefon kodunun da aktarýldýðýna dikkat çekti. Gazete ülkeler, kurumlar ya da örgütlerin, dolaylý yollardan KKTC'yi tanýmalarýnýn ilk kez olmadýðýný da savundu.

12 12 Günün Manisi Yaðmur yaðar sellenir Akar sular göllenir Benim bir yarim vardýr Hiç durmadan süslenir KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý 21 Mayýs 2013 Salý ÖZDEYÝÞLER Gizli Anlarýn Yolcusu Ayþe Kulin EVEREST YAYINLARI "Kimseden korkmayan kiþi, herkesi korkutan kiþi kadar güçlüdür." Schiller TADIMLIK papatya aydýnlýðýnda sevgimiz papatya ömründe yaþamýþtýk önceden daha sonra da yaþarýz ama gör karanlýðý artýk gürültülerle çýkýyorlar karþýma tut bir yerinden yalnýzlýðýmýn alýp götürmesin bu gürültüler Suat Vardal "Yalnýzlýðýmýn" adlý þiirinden - anlatý M. KANSU TOPRAÐA ATMAK KENDÝNÝ, ÖLMEK ÝÇÝN DEÐÝLDÝR ASLINDA (*) boþ, bomboþ. buralarda gezinir sessizlik ve uzaklardan göçeden kuþlarýn kanat hýþýrtýlarý. Canbulat"tan 1.Sanat Gecesi ÝSMET EZEL - mha- Gazimaðusa Canbulat Özgürlük Orta Okulu 1.Sanat Gecesi yaptý. DAÜ Prof.Dr.Mehmet Tahiroðlu Salonunda gerçekleþen geceye sanat gecesinde görevli öðrenciler ve aileleri ile geceyi hazýrlayan öðretmenler ve okulun diðer öðretmenleri katýldýlar. Salonun tamamen dolduðu geceyi okul öðrencisi Fatih Bora Hatipoðlu Sunarken geceyi hazýrlayan öðretmenler ise Ece Ýrfanoðlu,Selva Sarýgül,Emine Boztuna,Hatice Asilkent ve Halil Delen oldular. Saygý duruþu ve Ýstiklal marþý ile baþlayan Canbulat 1.Sanat Gecesi'nde þiir,kemanlar eþliðinde okul korosu þarkýlarý,piyano eþliðinde okul korosu þarkýlarý,skeç,dans gösterileri,ritim gurubu gösterisi ve süpriz þov sahne aldý. Program bitiminde okul müdüresi Gülyüz Debeþ öðretmenleri plaketle onurlandýrýrken öðrencilere de belge verdi. Maðusalýlar "Ödenmeyecek Ödemiyoruz"u beðeniyle izledi Baraka Tiyatro Ekibi'nin sergilediði "Ödenmeyecek Ödemiyoruz" adlý müzikli komedi oyunu Maðusa'da sahnelendi. 18 Mayýs akþamý Kültür ve Kongre Sarayý'nda oynanan oyun Maðusalýlar'dan büyük ilgi gördü. Baraka Tiyatro Ekibi'nin turne programý 25 Mayýs Cumartesi Lefke'yle devam edecek. Saat 20.00'de Lefke AKM'de sergilenecek oyunun 5TL olan biletleri Lefke Belediyesi Halkla Ýliþkiler biriminden temin edilebilir. Ayrýca rezervasyon için numaralý telefon aranabilir. Dario Fo'nun yazdýðý, Füsun Demirel'in Türkçeleþtirdiði "Ödenmeyecek Ödemiyoruz", Baraka Tiyatro Ekibi tarafýndan güncellenerek ve Kýbrýs'a uyarlanarak sahneye konuyor. Aðlanacak halimize güldüren oyunda, ekonomik kriz, zamlar ve emekçileri yoksullaþtýran neoliberal uygulamalar, mizahi bir üslupla anlatýlýyor. Zamlara tahammülü kalmayan kadýnlarýn, alýþ veriþ yapýp ödemeden kaçmasýyla baþlayan olaylar, iþyerlerinde, okullarda, sokaklarda yaþanan isyanlarla devam ediyor. Bir yanda, yaptýklarýný birbirinden gizlemeye çalýþan karý kocalar, kurnazlýklar, yalanlar... Diðer yanda, evlere baskýnlar düzenleyen polisleri atlatmak için çevrilen dolaplar... Kanto þarkýlarýnýn ve danslarýn da kullanýldýðý oyuna, Baraka Müzik Topluluðu Sol Anahtarý elemanlarý canlý müzikle eþlik etmekte. bulut, sessizliðin gizli ve görünmeyen tozlarýný soluyarak gezinen yorgunluk deðil midir? eski mekanlarýna dönüyorlar kuþlar yorgun argýn; son þarkýlarý kanatlarýnýn sessizliðinde. kaç kez kaybolur güneþ denizin sularýnda ve iþitilmez olur kanat hýþýrtýlarý. topuzuna dayanmýþ ovanýn ortasýnda sessizliði çoban babam da dinler yorgun argýn. topraðý görünce, býrakýr kendilerini kuþlar ve yeryüzü olaðanmýþ gibi sarsýlýr. çalýlarýn üstünde ve topraðýnkanatsýz kuþlar yorgun. uyku var ve uyku sonrasý, ölüm yok aslýnda ve kucaðýndaki umut, çýrýlçýplak bir kadýnýn. M. KANSU (*): unutulmuþ bir dosyadan 2000'li yýllar Maðusa Çocuk Festivali'nin ödül töreni yapýldý Gazimaðusa Belediyesi ve Maðusa Kültür Derneði tarafýndan bu yýl 21'incisi düzenlenen Gazimaðusa Çocuk Festivali'nde Resim, Mektup ve Tarih Avcýlarý Yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde öðrencilere ödülleri verilirken, merkezin sergi Salonu'nda ise öðrencilerin mektup ve resimleri sergilendi. Sergi 24 Mayýs tarihine kadar ziyaret edilebilecek. "Resim ve Mektup Ödül Töreni'nde bu yýl Ayþe Baþman ve Zalihe Susuzlu adýna 2 öðrenciye Juri Özel Ödülü verildi. Mektup yazma yarýþmasýnda tüm juri üyelerinden tam puan alan Elif Eryaþar ve Mahide Köse isimli öðrencilere juri özel ödülü verildi. Mektup Yazma Yarýþmasý jüri üyesi Ayþe Tural ve Resim yapma Yarýþmasý Jüri Baþkaný Türksal Ýnce birer konuþma yaptý. Etkinlikte, Maðusa Kültür Derneði bünyesindeki Karikatürist Serkan Sürek'in eðitmenliðinde Ramiz Gökçe Karikatür Okulu'nun ilk mezunlarý olarak 8 öðrenci diplomalarýný aldý.

13 13 21 Mayýs 2013 Salý MARJÝN SAÐLIÐIMIZ Baþak Önel Dr.MehmetTUFAN Baraka Kültür Merkezi Aktivisti Halk Saðlýðý Uzmaný ÝNLEYEN NAÐMELER ÇEVREMÝZDEKÝ TEHLÝKE ELEKTROMANYETÝK ALAN ETKÝLERÝNDEN KORUNMA Elektromanyetik alanýn insan saðlýðý üzerinde yaratmýþ olduðu kýsa vadedeki etkileri olan stres, görüþ alanýnýn daralmasý, kulak bölgesinde ýsýnma, kalp pilinin bozulma riski, kulak çýnlamasý, yorgunluk hissi, konsantrasyon bozulmasý, baþ aðrýlarý, iþitmede geçici azalmalar, sersemleme gibi olgular yanýnda, uzun vadede ise genetik yapýnýn bozulmasý, beyin hücrelerinde ölüm ve beyin tümörü, beyaz kan hücresi (lenfoma) kanseri, kan beyin bariyerinin zedelenmesi, kalp rahatsýzlýklarý, hafýza zayýflamasý, kalýcý iþitme bozukluklarý, gebe kadýnlarýn rahim içerisinde embriyo geliþiminin zarar görmesi, kan hücrelerinin bozulmasý gibi çeþitli hastalýklara neden olmaktadýr. Elektromanyetik alanlarýn etkilerinden korunmak için öncelikle kiþisel olarak birtakým önlemlere uyulmasý gerekir. Elektronik aletler çalýþýrken uzakta durulursa, insan vücudunda oluþturduðu etki azalýr. Uyurken hiçbir elektronik dalgaya maruz kalýnmamalýdýr. Bilgisayar, telsiz telefon, cep telefonu, mikrodalga fýrýn, saç kurutma makinesi gibi gündelik hayatýn vazgeçilmez teknolojik aletlerini mümkünse uzun süreler kullanýlmamalýdýr. Ev ve daire alýrken yüksek gerilim hatlarýnýn nerelerden geçtiðine dikkat edip bu hatlara en az 500 metre uzaklýk olmasýna dikkat etmeliyiz. Baz istasyonlarýnýn bulunduðu noktalarýn tam karþýsýnda veya hemen yanlarýndaki yerleri tercih etmemeliyiz. Bilgisayar kullanýrken, hem x-ýþýnlarýndan hem de elektromanyetik radyasyondan korunmak için ekrandan en az bir kol boyu uzaklýkta olmalýyýz. Manyetik alanlarýn duvarlardan (metal dahil) geçebileceðini göz önüne alýnarak, yatak odalarýmýz veya uzun süre oturduðumuz yerlerin yakýnýnda çok akým çeken aletleri bulundurmamalýyýz. Elektrikli týraþ makinesi veya saç kurutma makinesi gibi aletlerin, çok kýsa süreli kullanýlmalarýna karþýn, yaydýklarý elektromanyetik radyasyon yüksektir. Bu nedenle elektrikli týraþ makinesini mümkünse þarjlý kullanmalýyýz. Saç kurutma makinesini uzun süreli kullanmak yerine aralýklarla kullanmalýyýz. Ayrýca uyku düzeninin bozulmamasý için saç kurutma makinesini yatmadan önce kullanýlmamalýdýr Elektrikle çalýþan radyolu çalar saatleri ve cep telefonlarýný yattýðýmýz yerden mümkün olduðunca uzak tutmalýyýz. Dinlendirici bir uyku için yatak odasýnda televizyon ve bilgisayar bulundurmamalýyýz. Özellikle yatarken bu cihazlarý tamamen ve açma kapama düðmesinden kapatmalýyýz. Geleneksel ampullerin manyetik alanlarý düþüktür; ancak floresan gibi lambalar için ayný þeyi söylemek mümkün deðildir. Floresan lambalar, en çok elektromanyetik radyasyon yayan aletler listesinde ön sýralarda yer almaktadýr. Halojen ve floresan gibi ekonomik lambalarý kullanmamaya özen göstermeliyiz. Telefonla konuþurken baþparmaðýmýzý cep telefonuyla kulaðýmýzýn arasýna koyarak telefonumuzun kulaðýmýza yapýþmasýna engel olmalýyýz. Anne karnýndaki bebeklerde baðýþýklýk (savunma mekanizmasý) sistemi tam olarak geliþmediði için vücut koruma saðlayamaz. Bu nedenle anne adaylarýnýn hamilelik sürecinde uzun süre cep telefonuyla görüþme yapmamasý elektromanyetik dalgalara uzun süre maruz kalmamasý açýsýndan önemlidir Elektromanyetik alaný yüksek olan fabrika veya iþyerlerinde çalýþan iþçilere mutlaka özel koruma giysileri saðlanmalý, yüksek enerji hatlarýnýn yakýnlarýna ev yapýlmamalý bu gibi yerlerde özellikle çocuklarýn oynamasý önlenmelidir. Her türlü korumaya raðmen meydana gelen hastalýk ve belirtilerin tedavisinde lazer akupunktur ve manyetik terapi etkili tedavi yöntemi olarak yüz güldürücü uygulamalardýr. Saðlýklý bir yaþam dileði ile. 19 Mayýs'ý coþkuyla kutladýlar 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý TED Kuzey Kýbrýs Koleji'nde de coþku ve heyecanla kutlandý. Okul kampüs alaný içindeki açýk alanda, sabah saat 09.00'da Saygý duruþu ve birlikte söylenen Ýstiklal Marþý ile baþlayan törende TED'li gençler Atatürk'ü saygý ve coþkuyla andýlar. Hafta boyunca okul kampüs alaný içinde düzenlenen çeþitli spor etkinliklerine katýlan öðrenciler heyecan ve coþkularýyla Atatürk'in " ben sporcunun zeki, çevik ayni zamanda ahlaklý olanýný severim" sözünün altýný çizdiler. Sýnýflararasý 11. Futbol turnuvasý'nda ve hafta boyunca diðer sportif yarýþmalarda baþarýlý olanlar için düzenlenen kupa ödül töreni, gençlerin aydýn ve barýþcý düþünceler içerek konuþmalar ve þiirler okumalarý, marþlar ve halkoyunlarý gösterileri ile dolu dolu kutlanan gençlik ve spor bayramý TED Kuzey Kýbrýs Koleji gençlerinin ' barýþ ve gelecek' adýna yüzlerce balonu hep birlikte havaya uçurmasýyla son buldu. Lha Genç Ýþ Adamlarý Derneði'nden Antakya'ya çýkarma Kuzey Kýbrýs Genç Ýþ Adamlarý Derneði'nden 10 kiþilik bir heyet Hatay Genç Ýþadamlarý Derneði'nin davetlisi olarak Antakya ve çevresini ziyaret etti. Dernek Baþkaný Arsen Angý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Mayýs tarihleri arasýnda Hatay'da yoðun temaslarda bulunan heyet, Hatay Genç Ýþ Adamlarý Derneði üyeleriyle de görüþtü. Ýki dernek yetkilileri karþýlýklý ticaret hacmini artýrma hedefiyle çalýþmalar yaptý. Hatay GÝAD üyesi bazý iþ insanlarýnýn Antakya ve civarýndaki yatýrýmlarýný yerinde inceleme fýrsatý bulan Kuzey Kýbrýs GÝAD heyeti, Antakya'da mozaik kalýntýlarýnýn üzerine yapýlmakta olan ve tabaný tamamen camdan tasarlanan Hilton Oteli'nin inþaat alanýný gezip yatýrým sahibi ve yetkililerden bilgi aldý. Ayrýca, alternatif enerji kaynaðý olan rüzgar tribünlerini de yerinde inceleme fýrsatý da bulan heyet Samandað bölgesinde bulunan rüzgar tribünlerinin maliyet ve fizibilite durumlarýyla ilgili bilgi alýp Kuzey Kýbrýs'ta uygulanabilirliðiyle ilgili fikir alýþveriþinde bulundu. Küçük, küçücük bir cücük Sabah sabah oturdum da yazýyý yazmaya, nerden geldi soðanýn cücüðü aklýma ben de pek bilir deðilim. Memleketin her yanýný saran pis kokulardan olsa gerek soðanýn aklýma düþüþü! Küçük, Ýrsen Küçük Baþ mý bakan, boþ mu bakan bilmem ama gündemi epeyce dolduran, ya da çokça kokutan Pek kokulu ve sulu bir cücük bu mevzuya bahis olan! Vurdu mu Tayyip yumruðunu soðana fýrlar da küçücük cücük, kokusu bize kalýr en fenasýndan Hani makbuldür ya soðanýn cücüðü, ondandýr Tayyip Paþa'nýn seviþi küçücüðü! Günlerdir Ýrsen Küçük'le yatýp onunla kalkýyoruz. Gazetelerde, internette, sohbetlerde; heryerde Küçük de Küçük! Türk Yürüyüþü'ne gitmiþ Türklüðüne Türklük katmýþ, paþasýna pek bir yaranmýþtýr elbet. Bundan þüphemiz yok da TL'nin üzerinde harcama nasýl bir kazýktýr halka? Benzine zam, ekmeðe zam, iþsizlik tavan! E olmayacak mý bu TL'nin hesabýný soran? Polise alýnan X3'ler de sindirilmedi mi en çabuðundan? Birkaç "marjinal" ses çýktý, herkes izledi uzaktan, sonra büyük bir sessizlik koptu her bir yandan! X3'e ve Türk Yürüyüþü'ne para var; ama yazla birlikte baþlayan yangýnlarý söndürecek yangýn helikopterlerine para yok! X3'e ve Türk Yürüyüþü'ne para var; ama hemen hergün ölümlü kazalara yol açan yollarý tamir edecek para yok! X3'e ve Türk Yürüyüþü'ne para var; ama neredeyse mutasyon geçirip, karanlýkta görme yetisi kazanacaðýmýz þehirler arasý yollara aydýnlatma yapacak para yok! Efendiler þen þakrak; halk etsin grak grak! Ama yine de biz sessizliðimizi koruyalým! Sakýn ha bölmeyelim ölü topraðý gibi adayý örten uykuyu! Velhasýlý kelam; pek bir geliþmiþ bizim sindirim sistemimiz Sindirip sindirip sýçmaktan kendi bokumuzda boðulacaðýz yakýnda! Neyse Ýrsen yürüdü yürüdü geldi Lefkoþa'ya döndü ve baþladý çok bildik bir tantana! UBP'den hükümete güvensizlik oyu veren olacak mý? Verecek olanlar dokuz kiþiyi tamamlayacak mý? Ýrsen karþýtlarý partiden ihraç mý edilecek? Erken seçim olacak mý? Olacaksa ne zaman olacak? Temmuz'da mý olsun, Aðustos'ta mý olsun, yoksa Eylül'de mi? Nereye kadar uzar acep bu sorular ninnisi? Hade e Kýbrýslý eee eee eee! Çok mu farklý bir sürece girdik þimdi biz? Kendimi bildim bileli yaþýyoruz biz bunlarý. Alim olmak gerekmez ki tahmin etmek için sonuçlarý! En çok meclisin rengi deðiþir ama halkýn sýrtýndaki yük ayný kalýr Yaþadýk mý ki baþka türlüsünü daha önce? CTP'liler açýk bir paylaþýmda bulunmasa da ki esas olan budur halký etmek için ikna ve dilemek için özür- kiþisel sohbetlerde kabul ediyorlar bazý konularda hata yaptýklarýný. Hani inanýyor da bazýlarý bunu söylerken. Gerçekten yapýlanlardan pay çýkarýlmýþ olsa, CTP de ortak olur muydu bu sorularla insanlarý uyutmaya? Halk için çalýþan bir parti gündemin soluðunu tutmaya; halk için çalýþmaya devam etmez mi? Zaten böyle olduðunda seçimin erkeninde de merkeninde de halk seni seçmez mi? Halkýn sorunlarýyla ilgileniniz; düþmeyiniz yine yeniden koltuk sevdasýna! Bir de þimdi CTP yanlýsý medya dolamýþ diline UBP içindeki kavgalarý. Unutarak daha geçen hafta Mehmet Çaðlar'ýn Darwin'in kemiklerini sýzlattýðýný, Asým Akansoy'un içte birlik çaðrýlarýný ve Ferdi Sabit Soyer'in damdaki saksaðanýn ayaðýna baðladýðý umursamazlýk mesajýný! Sonra da alýnýyorlar farkýnýz nedir diye sorulunca! Benim görevim deðil öncesi ve sonrasý arasýndaki yedi farký bulmak! Varsa bir farklýlýk ki inanmasý pek güç- varýn ispat edin Uykudan bahsede bahsede esnemeye baþlamýþken masanýn bana uzak ucunda, Mahmut Anayasa'nýn kitabýnýn açýk olduðunu farkettim Sayfa 106 Soruyor: "Napang be iþgal? Durumcuklar?" Evet bizim böyle bir sorunumuz da var Naçizane bir hatýrlatma Saygýlar...

14 14 21 Mayýs 2013 Salý Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Adahan Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:17 K. Kaymaklý (Otobüs Terminali Yolu Royal Hotel Yaný) Tel: Balýn Eczanesi: Dr. Burhan Nalbantoðlu Cad. Alpal Binalarý No:24 Devlet Hastanesi Yaný Tel: Maðusa Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Osmanlý 1 2 Ýmparatorluðu'nda baþbakan. Harf 1 okunuþu. 2-Naz, iþve. Eski dilde "Zulümler, 2 haksýzlýklar, kýyýmlar". 3-Kösele, meþin, 3 kumaþ gibi hafif 4 malzemelerden yapýlýp büyüklüðüne göre para, 5 evrak, yiyecek koyup taþýmaya yarayan kap. 6 Ýlgi. 4-Kaba lisanda "Öldürmek". 5-Aðýrlýk 7 ve uzunluk ölçüleri için 8 kabul edilmiþ kanuni ölçü modeli. Avrupa 9 Birliði'nin kýsa yazýlýþý. 6-Ters okunuþu "Yunan 10 halkýndan olan". Anadolu Ajansý'nýn kýsa 11 yazýlýþý. Sesin tonuna göre piþmanlýk, öfke, özlem, beðenme, sevgi gibi duygularý anlatýr. 7-Tütün fidelerini örtmek için kullanýlan hasýr veya ottan örtü. Ýskambil oyununda birli. 8-Sýk sýk küçük, önemsiz kazalar yapan kimse. Suyu sýcak olarak yerden çýkan hamam. 9-Ýlaç, merhem. Ünlü Türk erkek pop sanatçýsý. 10-Çýplak. Camide cemaate namaz kýldýran kimse. Gözü görmeyen, kör. 11-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Altýn, gümüþ gibi madenlerden yapýlmýþ þeylerin saflýk derecesi. Hayvan yuvasý. Dünün çözümü Matematik Yarýþmasý ný Lefkoþa TMK kazandý Onay Fadýl Demirciler Eðitim ve Bilim Vakfý'nýn mali katkýlarýyla Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Matematik Bölümü tarafýndan düzenlenen 19. Liselerarasý Matematik Yarýþmasýný Türk Maarif Koleji kazandý. DAÜ'den verilen bilgiye göre, DAÜ'de Prof. Dr. Mehmet Tahiroðlu Salonu'ndaki finalde Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Gazimaðusa Türk Maarif Koleji, Lefkoþa Türk Maarif Koleji ve 19 Mayýs Türk Maarif Koleji ekipleri yarýþtý. Yarýþma öncesinde konuþan Matematik Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Nazým Mahmudov, yarýþmanýn maðlubu olmadýðýný söyledi ve yarýþmaya mali destek veren Onay Fadýl Demirciler Eðitim ve Bilim Vakfý'na teþekkür etti. Akademik Ýþlerden Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Yýlmaz da konuþmasýnda, yarýþmanýn gelenekselleþmiþ olduðunu belirterek yarýþmayý on dokuz yýldýr büyük bir baþarý ile düzenleyen Matematik Bölümü'nü kutladý. Finalde, Baran Bayraktaroðlu, Damla Yeþilmeþe ve Umur Güven'den oluþan Lefkoþa Türk Maarif Koleji Birinci; Cansu Yalçýn, Suzan Düzkar ve Metin Abdullah Açýkalýn'dan oluþan 19 Mayýs Türk Maarif Koleji Ýkinci; Çaðýn Hüryol, Buse Seymen ve Hüseyin Elal'dan oluþan Gazimaðusa Türk Maarif Koleji de Üçüncü oldu. Yarýþmada dördüncü olan Mert Hüseyin Denizli, Hilal Gürsel ve Muhammed Can'dan oluþan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi de 'Onay Fadýl Demirciler Özel Ödülü'nü kazandý. Bu yýl birinci olan Lefkoþa Türk Maarif Koleji Onay Fadýl Demirciler Þildi'ne adýný 3 kez yazdýrarak þildin sürekli sahibi oldu. Þilt merhum Onay Fadýl Demirciler'in eþi Serpin Demirciler tarafýndan Lefkoþa TMK Müdürü Fehmi Tokay'a verildi. BÝREYSEL YARIÞMA ÖDÜLLERÝ DE VERÝLDÝ Liselerarasý Matematik Yarýþmasý'nýn bireysel kategorisinde de birinci Baran Bayraktaroðlu (Lefkoþa TMK), ikinci Çaðýn Hüryol (Gazimaðusa TMK) ve üçüncü Mert Hüseyin Denizli oldu. Onay Fadýl Demirciler Özel Ödülü'ne ise Ertuðrul Furkan Düzenli (Gazimaðusa TMK) laik görüldü. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Seçimlerde oy kullanan kimse. Yýl. 2-Etrafý su ile çevrili kara parçasý. Eski dilde "Olgunluk, olgunlaþma". 3-Akýlsýz, düþüncesiz kimseler için kullanýlýr. 4-Birinin düþündüklerini veya uzakta geçen bir olayý duygusal hiçbir baðlantýsý olmadan algýlama. 5-Ters okunuþu "ABD Cumhurbaþkaný". Bulmaya çalýþma. 6-Harf okunuþu. Ters okunuþu "Yemeklerde ve salatalarda kullanýlan hoþ kokulu bir bitki". Tren, tramvay gibi taþýtlarýn üzerinde hareket ettiði demir yol. 7-Birine kusurundan ötürü sert sözler söylemek, paylamak. Yemek yeme ihtiyacý duyma. 8-Akdeniz'de bir ada. Ýyi, pek iyi. 9-Petrol gibi yanýcý bir madde yakarak veya elektrik akýmýyla içindeki teller ak kor durumuna geçerek ýþýk veren alet. Ters okunuþu "Yaþanmýþ olaylarýn anlatýldýðý yazý türü, hatýra". 10-Kabartmalý pamuklu kumaþtan yapýlmýþ yatak örtüsü. Ýslamýn beþ þartýndan biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayýnda Mekke'de yapýlan Kabe'yi ziyaret ve tavaf töreni. Bir nota. Ters okunuþu "Yerine koyma, yerine kullanma". Türlü ekinlerin taneleri ayrýldýktan sonra kalan saplarý ve daha çok bunlarýn harmanda parçalanmýþý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 21 Mayýs 2013 Salý 15 BELLAPAIS MÜZÝK FESTÝVALÝ BAÞLIYOR Telsim'in de desteklediði 17. Kuzey Kýbrýs Uluslararasý Bellapais Müzik Festivali, bu akþam baþlýyor. Derviþ Eroðlu'nun himayelerinde, Cumhurbaþkanlýðý, Baþbakanlýk, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý, KKTC Telsim, Karpaz Gate Marina, Türk Hava Yollarý ve Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nin katkýlarýyla düzenlenen festival, bu akþam Kýbrýslý Türk piyanist Eser Öktem'in piyano resitali ile baþlayacak. KKTC'nin uzun soluklu uluslararasý müzik festivali olan Bellapais Müzik Festivali, bu yýl 17. kez düzenleniyor. Klasik müzik severler, Bellapais Manastýrý'nýn büyülü ortamýnda 17 Haziran'a kadar sürecek festivalde, klasik müziðin keyfini doyasýya yaþayacak. Müzik Festivali bu akþam saat 20.30'da Eser Öktem'in piyaný resitali ile baþlayacak. Festival kapsamýnda, 24 Mayýs'ta Ýtalyan sanatçýlar Gianluca Belfýori Doro ile Maurizio Moretti'nin þan-piyano resitali; Mayýs'da Kýbrýs Türk Filarmoni Derneði Çok Sesli Korosu'nun katýlýmý ile Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Bando Konseri; 31 Mayýs'da Makedonya'dan Vasil Atanasov ile Todor Svetiev obua-piyano resitali; 3 Haziran'da Türkiye'den Gamze ve Arzu Kýrtýl'ýn 4 El Piyano resitali; 7 Haziran'da Avusturya'dan Elisso Gogibedaschwili ile Regina Chernychko'nun keman ve piyano resitali; 10 Haziran'da ise KKTC'den Ahmet Sönmezler'in gitar resitali yer alacak. Zümrütköy Ýlkokulu Ankara'daydý- Zümrütköy Ýlkokulu Hacettepe'nin davetlisi olarak Ankara'ya gitti. Orada Anýtkabiri, TMMM'ni, Estergon Kalesi'ni, Dev Akvaryum'u ziyaret etti. Ayrýca Ýtalyan sirkini hayranlýkla izlediler. Kýzýlcahamam Belediyesi'nin davetlisi olarak Kýzýlcahamam'ý gezdiler ve belediyece verilen yemeðe katýldýlar. Güzelyurt Belediyesinin kardeþ Belediyesi olan Keçiören Belediye Baþkanlýðý'na ziyarette bulundular. Baþkanýn verdiði yemeðe katýldýlar. Büyük dostluklarýn kurulduðu bu geziden ayrýlýrken de duygulu anlar yaþandý. KOÞUDAN ELDE EDÝLEN GELÝR KHYD'YE TAKDÝM EDÝLDÝ Esentepe Eðlence Koþusu'ndan elde edilen 43 bin TL Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne takdim edildi. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nden (KHYD) yapýlan açýklamaya göre dernek yararýna bu yýl üçüncüsü Nisan tarihlerinde düzenlenen koþudan elde edilen gelir dernek yetkililerine teslim edildi. Birincisini, dernek Onursal Ýngiliz Üyesi George Roper'in organize ettiði Esentepe Fun Run, bu yýl kendisinin kanserden hayatýný kaybetmiþ olmasý nedeniyle, George Roper'in arkadaþlarý Sue Steel ve Alex Kennedy ile George'un eþi Lesley Roper tarafýndan, anýsýna düzenlendi hava kalitesi raporu açýklandý EN ÖNEMLÝ SORUN TOZ KONSANTRASYONU ÝLE SANTRAL KAYNAKLI KÜKÜRT DÝOKSÝT EMÝSYONU OLDU KKTC hava kalitesi açýsýndan geçtiðimiz yýlki en önemli sorunun, havadaki toz konsantrasyonlarý ile elektrik santrallerinden kaynaklanan kükürt dioksit emisyonlarý olduðu bildirildi Yýlý Hava Kalitesi Raporu, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eþref Ünlüsoyer tarafýndan yayýnlandý. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Bakanlýða baðlý Çevre Koruma Dairesi tarafýndan Lefkoþa, Gazimaðusa, Girne, Güzelyurt, Teknecik, Kalecik ve Alevkayasý'nda hava kalitesi ölçümleri gerçekleþtirilerek, 2012 yýlý hava kalitesi deðerlendirilmesi yapýldý. "TOZ DEÐERLERÝ ÝNSAN SAÐLIÐININ KORUNMASI SINIRINI AÞTI" Avrupa Birliði direktifleri ile uyumlaþtýrýlan Hava Kalitesinin Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüðü ile kýyaslanarak deðerlendirilen hava kalitesinin raporu sonuçlarýna göre, 2012 yýlýnda, günlük ve yýllýk toz konsantrasyonlarý insan saðlýðýnýn korunmasý için tespit edilen sýnýr deðerlerini aþtý. Toz konsantrasyonu için yýllýk ortalama sýnýr deðer 40 µg/m3 iken tozun yýllýk ortalama deðerleri Gazimaðusa'da 42.4 µg/m3 Girne'de 40.2 µg/m3, Lefkoþa Bedrettin Demirel Caddesi'nde 58.8 µg/ m3, Lefkoþa Küçükkaymaklý'da 43.2 µg/m3, Güzelyurt'ta 32.9 µg/m3, Kalecik'te 37.8 µg/m3, Teknecik'te 30.3 µg/m3 ve Alevkayasý'nda 21.3 µg/m3 olarak tespit edildi. Bu sonuçlara göre toz konsantrasyonu için yýllýk sýnýr deðer olan 40 µg/m3 deðeri % 47 oranýnda olmak üzere en fazla Lefkoþa Bedrettin Demirel Caddesi'nde aþýldý. Söz konusu sýnýr deðer Lefkoþa Küçük Kaymaklý'da % 8, Gazimaðusa'da % 6 ve Girne'de % 0.5 oranýnda aþýlmýþ oldu.. Toz konsantrasyonu için 50 µg /m3 olan günlük ortalama sýnýr deðer de, ayný þekilde müsaade edilen gün sayýsý olan 35 günü aþtý yýlýnda Lefkoþa Bedrettin Demirel Caddesi'ndeki istasyon toz açýsýndan en fazla aþýmýn yaþandýðý yer oldu ve yýlýn 182 günü, (yýlýn % 50'sinde) sýnýr deðeri aþýldý. Lefkoþa Küçük Kaymaklý'da yýlýn 82 gününde, Gazimaðusa'da yýlýn 71 gününde, Girne'de yýlýn 62 gününde, Kalecik'te 64 gün, Teknecik'te ise 48 günle günlük standart deðerler aþýldý. Güzelyurt ve Alevkayasý'nda ise sýrasýyla yýlýn 27 ve 5 gününde toz konsantrasyonu günlük ortalama sýnýr deðerini geçti. TOZ KONSANTRASYONUNUN KAYNAKLARI Rapora göre, KKTC'deki yüksek toz konsantrasyonunun ana kaynaklarý; doðal kaynaklar (Afrika'daki Sahara Çölü veya diðer açýk alanlardan sýnýrlar ötesi toz taþýnmasý), motorlu taþýtlardan doðrudan yayýlan tozlar ve kaçak kaynaklar denilen yollardaki tozlarýn araçlar tarafýndan yeniden havalandýrýlmasý, inþaat alanlarýndan, çýplak bitki örtüsünden, arazi yangýnlarýndan, açýkta depolanan tozlu yýðma maddelerinin rüzgar tarafýndan havalandýrýlmasý ve elektrik santralleri ile endüstriyel tesisler gibi kaynaklar. Raporda, KKTC'nin yýl boyunca Afrika'daki Sahara Çölü'nden kaynaklanan doðal toz fýrtýnalarýna maruz kaldýðý vurgulanarak, bu durumu kanýtlamak için uydu fotoðraflarý ve uluslararasý modellerden yararlanýldýðý kaydedildi. OZON DEÐERÝ ALEVKAYASI'NDA YÜKSEK ÇIKTI Ozon konsantrasyonu, 8 saatlik ortalama hedef deðer olan 120 mikrograms/m3 deðerini 1 Nisan ile 30 Eylül 2012 periyodunu kapsayan yaz döneminde kýrsal fon istasyonu olan Alevkayasý Ýstasyonu'nda müsaade edilen gün sayýsý olan 25 günü aþarak 148 gün olarak gerçekleþti. Raporda, ozonun trafikten kaynaklanan kirleticilerle girdiði reaksiyon sonucu azaldýðý, bu nedenle ozon seviyelerinin kentsel alanlara nazaran kýrsal yerlerde daha yüksek düzeyde görüldüðü ifade edildi yýlýnda, Lefkoþa, Girne ve Gazimaðusa'da yapýlan ölçümlerde kükürt dioksit(so2) konsantrasyonu 1 saatlik ve 24 saatlik ortalama için tespit edilen sýnýr deðerlerin altýnda kaldý.. Elektrik santrallerinin hava kirliliðine etkisinin izlenmesi amacýyla Teknecik bölgesinde iki noktada, Kalecik bölgesinde ise bir noktada günde 24 saat kesintisiz SO2 ölçümleri gerçekleþtirildi. Teknecik Elektrik Santrali'nin doðusuna yerleþtirilen iki ölçüm istasyonunda SO2 konsantrasyonu saatlik sýnýr deðer olan 350 µg/m3 deðerini birinci istasyonda 10 kez, ikinci istasyonda 9 kez aþtý. Raporda, Kalecik'te yapýlan ölçümlerde ise 3 kez 350 µg/m3 deðeri aþýldýðýna dikkat çekilerek, AB ile uyumlaþtýrýlan taslak tüzük kurallarýnýn bir takvim yýlýnda SO2 saatlik ortalamasýnýn 350 µg/m3 deðerini en fazla 24 kez aþmasýna müsaade ettiði, Teknecik ve Kalecik bölgelerindeki ölçümlerde 24 sayýsýnýn aþýlmadýðý ifade edildi. DEÐERLENDÝRME Raporun deðerlendirme bölümünde ise, 2012 yýlý hava kalitesi sonuçlarýna göre ülkenin hava kalitesi açýsýndan en önemli sorununun havadaki toz konsantrasyonu ile elektrik santrallerinden kaynaklanan kükürt dioksit emisyonlarý olduðu vurgulandý. Deðerlendirmede, toz konsantrasyonunun azaltýlmasýna yönelik belediyeler ve ilgili diðer kurumlar tarafýndan alýnmasý gereken tedbirler sýralanýrken, elektrik santrallerinde de düþük kükürt oranlý yakýt kullanýlmasýnýn önemine deðinildi. Ayrýca, baca gazý arýtma sistemi kurma veya çevre dostu alternatif yakýt kullanma yöntemlerinin kükürt dioksit oranýnýn düþürmede etkili olacaðý ifade edildi.

16 16 21 Mayýs 2013 Salý HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: Yenicami Haftanýn On Biri: Ufuk... (K.Kaymaklý) Neval... (Yenicami) M.Kaygýsýz... (K.Kaymaklý) Aydýn... (DTB) Sezer... (Cihangir) Uður... (MTG) Emin... (DTB) H.Ýbrahim... (Göçmenköy) Conteh... (MTG) M.Bakýr... (Cihangir) Massa... (Yenicami) Haftanýn Teknik Adamý: Haftanýn Hakemi: Haftanýn Futbolcusu Süper Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Çetinkaya Yenicami Kaymaklý Baðcýl DTB Cihangir Lefke MTG Hamitköy G.Gücü Lapta Serdarlý TOL Göçmenköy Mehmet Ali Özgürgün (Cihangir) Haftanýn Kareasý Aydýn... (DTB) Uður...(MTG) M.Bakýr... (Cihangir) Massa... (Yenicami) Serkan Þimþek (Hamitköy- Cihangir maçý) GOL KRALLIÐI 26 gol: Esin Sonay (Çetinkaya) 19 gol: Özgür Ongun (Gençlik Gücü) 18 gol: Ertaç Taþkýran (Bostancý Baðcýl) Mustafa Bakýr (Cihangir)

17 21 Mayýs 2013 Salý 17

18 18 21 Mayýs 2013 Salý

19 19 21 Mayýs 2013 Salý TÜK ARPA ALIMLARINA LEFKOÞA VE KUMYALI'DA BAÞLIYOR Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tohumluk arpa alýmlarýna bugünden itibaren kurumun Lefkoþa ve Kumyalý silolarýnda baþlýyor. TÜK'den yapýlan açýklamaya göre, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý onayýyla tohumluk arpa verecek üreticiler, Kurum ile temas kurduktan sonra hasada baþlayacak. Açýklamada, yaðan yaðmurlardan dolayý nemli arpa alýnmayacaðý da bildirilerek, çiftçilerin zahirede oluþacak nem oranýný dikkate alarak hasat programlarýný hassasiyetle düzenlemeleri istendi. VEDÝA BARUT ANILACAK Telsim Freezone'lulara Burger City'de özel menü Telsim FreeZone'lular Burger City'de FreeZone'lulara özel 2 kiþilik menüyü sadece TL'ye alacak. Telsim'in, "gençlik bir kere yaþanýr, özgürce yaþa" sloganýyla hayata geçirdiði gençlik markasý Telsim FreeZone, FreeZone'lulara özel fýrsatlar sunuyor. Telsim, KKTC genelinde geniþ zincir aðý olan Burger City'de, Freezone'lulara fiyat avantajlý özel menü hazýrladý. Telsim Pazarlama Müdürü Aras Þenyüz, gençlere daha fazla özgürlük alaný yaratmayý hedefleyen gençlik markasý FreeZone çatýsý altýnda bu ay en önemli projelerden birine imza attýklarýný ve KKTC'nin en büyük fast food zinciri Burger City ile iþbirliðine karar verdiklerini belirterek, "Tüm gençleri FreeZone'un özgür dünyasýna bekliyoruz" dedi. Gençlik markasý Telsim FreeZone'lu olanlara Burger City çok avantajlý! 2 kiþilik özel Freezone menu TL yerine sadece TL'ye. Telsim ve Burger City'nin iþbirliði ile uygulamaya geçen kampanyadan faydalanmak için FreeZone üyesi olmak gerekiyor. FreeZone üyesi olmak için öncelikle 1525'e, daha sonra da kampanyadan yararlanmak için de 2489'a SMS atmak yeterli olacaktýr. Aboneler 2489'a atacaklarý SMS karþýlýðý alacaklarý þifre ile kampanyadan yararlanabilecekler. Kampanya kapsamýnda gönderilen þifreler 7 gün süreyle geçerli olacak. Freezone menü içeriðinde, 1 adet Big City burger, 1 adet City Chicken Sandviç, 2 Adet Büyük Boy Ýçecek, 1 adet 8'li soðan halkasý, 1 adet sundae dondurma bulunuyor. Kýbrýs Türk toplumunun ilk iþ kadýnlarýndan Vedia Barut, vefatýnýn 10'uncu yýldönümü olan bugün saat 10.00'da Lefkoþa Kabristanlýðý'ndaki mezarý baþýnda anýlacak. Vedia Barut'un oðlu Mehmet Barut tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Barut için ayný gün öðleden sonra saat 16.00'da Arabahmet Camii'nde mevlit okutulacak. VEDÝA BARUT KÝMDÝR Vedia Barut, 14 Þubat 1917'de Lefkoþa'da doðdu. Ýlk ve lise eðitimini Lefkoþa da tamamladýktan sonra küçük çapta ticaret hayatýna atýldý. Ayni zamanda gazete daðýtýmýna da baþlayan Vedia Barut, iþlerini zamanla geliþtirdi, devlet dairelerinin gazete ihtiyaçlarýný karþýladý ve Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nýn kurulmasýna katký koydu. Barut, Kýbrýs Türk ticaret sektörünün geliþmesinde ciddi çalýþmalar yaptý ve toplumun ihtiyaçlarýnýn giderilmesinde öncü rol oynayanlardan biri oldu. Vedia Barut; sadece ticaret ile uðraþmadý, sanata da yakýn ilgi duydu, Selimiye Camii'nin imamýnýn kýzý olarak daima özgürlükçü fikirleri benimsedi. 2 çocuk annesi olan Vedia Barut, 21 Mayýs 2003'de hayatýný kaybetmiþti. GÖRNEÇ'TE PAZAR GÜNÜ EKO GÜN VAR ODTÜ'DE DE KUTLANDI- 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu'nda, Öðrenci Topluluklarý ile Spor Rekreasyon Müdürlüðü'nün iþbirliðinde çeþitli etkinliklerle kutlandý. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu'ndan yapýlan açýklamaya göre, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'nýn bir dizi sportif ve kültürel aktivitelerle kutlandý. Kutlamalar kapsamýnda scuba dalýþ, karate, dans, halk oyunlarý ve jimnastik gösterileri yanýnda Özyeðin Üniversitesi ile ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu basketbol takýmlarý arasýnda bir de dostluk maçý oynandý. Müsabakalarda dereceye giren öðrenci topluluklarýna ödül verildiði, 19 Mayýs belgeseli gösterildiði de belirtilen açýklamada, kutlamalarýn gece fener alayý ile sona erdiði kaydedildi. MELÝ EMLAK AYZER EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg. Kiralýk Lefkoþa Devlet Hastanesi bölgesinde 3+1 full eþyalý daire * Ortaköy'de kat asansörlü, full eþyalý daire * K. Kaymaklý'da 2+1 ve 3+1 full eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 eþyalý-eþyasýz 2 adet daire Satýlýk Kermiya'da 3+1 zemin kat daire * Yenikent'te 1 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * Ortaköy Lemar yanýnda 2+1 zemin kat daire * Yeniþehir'de klinik veya dersane olmaya müsait 250 metrekare 1. kat daire Stg. * Metehan sosyal konutlarýnda 3+1 full tadilatlý daire * K. Kaymaklý'da 2+1 zemin kat daire Kiralýk daire Gönyeli'de full eþyalý 3+1 daire öðrenciye kiralýktýr. Tel: SATILIK EV Lefke nin giriþinde, Cengiz Topel Meslek Lisesi yanýnda, 120 metrekarelik, dað ve deniz manzaralý, bahçeli, çifte garajý olan ev satýlýktýr. Tel: Görneç'te pazar günü eko gün düzenleniyor. Eko günde, 1. El Makarnasý Festivali, Köy Kadýn Kursu Sergisi, Tarihi Köy Çeþmeleri açýlýþý, þenlikler, gösteriler ve çeþitli spor faaliyeti gerçekleþtirilecek. Görneç Muhtarlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, saat 10.00'da baþlayacak etkinlikler çerçevesinde Görneç Muhtarlýk Binasý'nýn açýlýþý da yapýlacak. Eko gün nedeniyle ayrýca uygulamalý el makarnasý ve kamýþtan flüt yapýmý, 90 yaþýndaki Cemal Cenkalp mani ve þiir okunmasý, nostaljik motosiklet ve bisiklet sergisi, fotoðraf sergisi, halk danslarý gösterileri, dans gösterileri, futbol turnuvasý, dað sporlarý ve yürüyüþ gerçekleþecek. Görneç Köyü Þahlar Müzik Grubu'nun konser vereceði etkinlikte ayrýca çocuklar için yüz boyama ve eþek turu gibi aktiviteler düzenlenecek. Satýlýk 70x120 cm plastik masa, metal ayaklý. 12 adet yeni. Tel: GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel:

20 Galatasaray'ýn transfer ataðý Spor Toto Süper Lig'de 19. þampiyonluðu ilan eden Galatasaray, transfer çalýþmalarýna hýz verdi. Sarý-kýrmýzýlýlar Eskiþehirspor'un milli futbolcusu Alper Potuk için 5 milyon euro artý Culio ve Yiðit Gökoðlan takasýna ikna etmeye çalýþýyor. Galatasaray sol bek için Brezilyalý Carlinhos ve savunma hattý için Lille'de top koþturan 27 yaþýndaki Chedjou için 7 milyon euroyu gözden çýkardý Spor Bakanlýðý ndaki yolsuzluk iddialarýna cevap gelmedi Bu ne vurdumduymazlýk! n Temiz Toplum Derneði Baþkaný Kudret Özersay, bazý spor kulüpleri, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý, bazý iþ yeri sahipleri ve siyasilerin "yolsuzluk" yaptýklarý suçlamasýný ortaya atmýþtý. Özersay, yolsuzluklarý bilip de susanlarýn da halkýn iradesine ipotek koyanlarla ortak olduklarýný vurgulamýþtý. n Bu haberi dün yayýnlarken Spor Bakanlýðý'nýn knu ile ilgili açýklama yapmasýný yazmýþtýk. Ancak her zaman olduðu gibi Spor Bakanlýðý bu suçlayýcý iddialarý da cevapsýz býrakmayý tercih etti Spor Bakanlýðý'na karþý yapýlan yolsuzluk iddilarý dün kamuoyunda geniþ yanký uyandýrdý. Temiz Toplum Derneði Baþkaný Kudret Özersay, bazý spor kulüpleri, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý, bazý iþ yeri Borataþ Karma takýmýndan memnun n Londra Kupasýný kazanan KTFF Karmasý'nda teknik patron Mustafa Borataþ oynanan oyundan ve sonuçtan memnun sahipleri ve siyasilerin "yolsuzluk" yaptýklarý suçlamasýný ortaya atmýþtý. Özersay, yolsuzluklarý bilip de susanlarýn da halkýn iradesine ipotek koyanlarla ortak olduklarýný vurgulamýþtý. Bu haberi dün yayýnlarken Spoýr Bakanlýðý'nýn da konu ile ilgili olarak açýklama yapmasýný bekledik. Ancak hiçbir açýklama yapýlmadý. Spor kulüpleri ve iþ adamlarý ile sahte fatura düzenleyip herhangi bir mal almaksýzýn naylon faturalarýn karþýlýðýný Spor Fonu'ndan tahsil eden yetkili kim? Bu olaya çok yakýn ve bilir kiþiden ihbar aldýðýný açýklayan Kudret Özersay bu olayaýn büyük bir suç olduðuna vurgu yapmýþtý. Dün konu ile ilgili olarak spor servisimizi arayan okuyucular Sayýþtaylýðýn olaya el atmasýný ve suçlularýn tespit edilmesini istediler. Üniversitelerin þampiyonu DAÜ Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan düzenlenen 2013 Üniversiteler arasý Voleybol Þampiyonasý dün oynanan karþýlaþmalarla tamamlandý. DAÜ hem kadýnlarda, hem de erkekler þampiyon oldu. Üniversiteler arasý Kadýnlar Voleybol Þampiyonasý finalinde rakibi GAÜ'yü 3-1; Üniversiteler arasý Erkekler Voleybol Þampiyonasý finalinde rakibi YDÜ'yü 3-0 maðlup eden DAÜ, günü çifte þampiyonluk ile kapattý Üniversiteler arasý Voleybol Þampiyonasý'nda baþarýlý olan takýmlara madalyalarýný KKTC Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Beyhan Gürgöze ve üniversite takým antrenörleri birlikte verdi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Raif Özgüren-Mustafa Evliya(KTSYD) 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý etkinlikleri çerçevesinde Londra'da bulunan KTFF Karmasý'nýn kupayý kazanmasýnýn ardýndan maçý deðerlendiren Teknik Direktör Mustafa Borataþ,rakibin,kupayý kazanmak amacýyla yabancý futbolcularýn aðýrlýkta olduðu bir kadro ile oyuna baþladýðýný,kendilerinin amacýnýn ise güzel bir oyun oynayýp galip gelmek olduðunu kaydetti. "Tribünlere gelen Kýbrýslý Türk kardeþlerimize güzel bir oyun izlettiðimizi düþünüyorum" diyen Borataþ, maçýn ilk devresinin zorlu geçtiðini ancak ikinci devre oyun üstünlüðünü ellerine alarak sonuca gittiklerini söyledi. Maçta gereken disiplini gösteren ve kupayý kazanan tüm futbolcularýný tek tek kutlamak istediðini söyleyen Borataþ,kafilede bulunan yöneticiler ve KTSYD üyelerini, kendisine ve takýmýna gösterdikleri ilgiye de teþekkür etti. Tamsu U15 Final Grubu kuralarý çekildi Futbol Federasyonu'nun düzenlediði Tamsu U15 Futbol Ligi'nin Final Grubu kuralarý dün saat 17:00'de çekildi ve çeyrek final eþleþmeleri yapýldý. 36 takýmýn 6 grup halinde mücadele ettiði Tamsu U15 Ligleri'nde gruplarýnda birinci olan 6 takým ile en iyi dereceye sahip iki grup ikincisinin katýlýðý çeyrek final kura çekiliþi KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantý Salonu'nda gerçekleþti. TAMSU Çeyrek Final kura çekiliþine 1'inci Grup Birincisi Doðan Türk Birliði; 2'nci Grup Birincisi Yalova; 3'üncü Grup Birincisi Akademi Spor; 4'üncü Grup Birincisi Mormenekþe; 5'inci Grup Birincisi Dumlupýnar ve 6'ncý Grup Birincisi Yenicami ile birlikte 3'üncü Grup Ýkincisi Paþaköy ve 5'inci Grup Ýkincisi Maðusa Türk Gücü katýldý. Çeyrek Final karþýlaþmalarýnýn Mayýs 2013 tarihinde oynanacaðý Tamsu U15 Final Grubu'nda, Yarý Final karþýlaþmalarý 1 Haziran 2013, üçüncülük ve final karþýlaþmalarý 7 Haziran 2013 tarihinde oynanacak. Çeyrek Final Programý: (25-26 Mayýs) Yenicami-Dumlupýnar Yalova-Maðusa T.G. Akademi Spor-Doðan T.B. Mormenekþe-Paþaköy Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kazanan kaybetti kaybeden kazandý

Kazanan kaybetti kaybeden kazandý AKP Atatürk'ü silkip attýktan sonra UBP de silkip attý... Ýlk kez bir kurultayda Atatürk'ün adý geçmedi hiç! Ýrsen Küçük "Allaha emanet olunuz" dedi ve Atatürk defterini kapattý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com Kabinede bir tek kadýn bakan yok! En erkek hükümet demek... Doktorlarýn da aðýr bastýðýna bakýlýrsa, kabine deðil, klinik herhalde... Ama estetikçi eksik yine! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : III YASAMA YILI: 1/1994 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 27 1 nci Birleşim 3 Mayıs 1994, Salı Sayfa İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK 2616 II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu Kurultay döneminden beri suni bir tenefüsle liderlik koltuðunda oturan Ýrsen Küçük çýplak kralýn ta kendisiydi aslýnda... Ama çýplak olduðunu ona çevresinde kimse söylemedi ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BURNUNDAN. Elvan Levent. n Kanal 'T' yöneticilerinden Mutlu Esendemir programýndan çýkýp giderken saldýrýya

BURNUNDAN. Elvan Levent. n Kanal 'T' yöneticilerinden Mutlu Esendemir programýndan çýkýp giderken saldýrýya Bu memlekette iki kere maðdur olur insan... Bombalandýðýnda ve bombalandýktan sonra... "Kendi kendini bombaladý" derler. Aman dikkat Mutlu kardeþ! Bu dumanlý havalarý kurtlar çok sever! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mart 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4466 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIKLA TAÞYAPI'NIN TAÞINI DERELERÝMÝZ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mart 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4466 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIKLA TAÞYAPI'NIN TAÞINI DERELERÝMÝZ Yasalarý okumadan çatýr çatýr geçiren meclis için "Hababam Sýnýfý" dedik de alýndýlar... Kusura bakmasýnlar, bir yanlýþlýk oldu galiba... Hababam Sýnýfý deðil, Haanam Sýnýfý'ymýþ meðer! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4239 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4239 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçim dönemi bitti, mazbata dönemi baþladý yine... Kimilerine meclis yolu görünürken, kimilerine de cezaevi yolu göründü... Neler yapmadýk þu vatan için deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN... "Mazi kalbimde bir yara" derler... Ama "Geçmiþe mazi, geleceðe gazi" diyenler de var. Veya kýsaca "Dün dündür, bugün de bugün"... Tükürdüðünü yalamasýný bilmeyenler bu sýnýfý hiç geçer mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4271 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SAVAÞ ÇIÐIRTKANLARINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4271 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SAVAÞ ÇIÐIRTKANLARINA. Hüseyin Özgürgün UBP'den ayrýlanlara açýk býrakmýþ kapýyý... Ya kimse görmeden içeriye sýzarlarsa... Bu zamanda kapýsýný böyle kim açýk býrakýr ki Hüseyin Bey? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2013

Detaylı

TARÝH: 2 Ekim 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3935 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) BÝR NERON MU ARANIYOR? SÝGARA BÖREÐÝ VE. Dolgun Dalgýçoðlu.

TARÝH: 2 Ekim 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3935 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) BÝR NERON MU ARANIYOR? SÝGARA BÖREÐÝ VE. Dolgun Dalgýçoðlu. Lurucinalýlar 'Akýncýlar' deðil, 'Lurucina' derler köylerine... Hatta 'Luricina' denmesini bile yanlýþ sayarlar... Köyler içinde bambaþka bir köydür Lurucina... Kuzeyden kimlikle girilir, güneye kimliksiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3917 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HALÝMÝZ. Ülker Fahri

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3917 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HALÝMÝZ. Ülker Fahri Libya'da ABD elçisinin öldürülmesi üzerine Hillary Clinton, "Özgürleþtirdiðimiz bir ülke bunu nasýl yapar" dedi... Kurtarýcýlarýna bizim gibi þükranlarýný sunmayý öðrenememiþler ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Haspolat'ta 200 dönüm, 76 evlek olan arazi külliye için bir Ýslam vakfýna kiralandý. 30 yýllýðýna 100 TL'ye. Ýlk inþa edilecek olan ilahiyat koleji ve 3 bin kiþilik cami! Takdir-i ilahi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4294 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KKTC'NÝN ÝRADESÝYLE ÇÖZÜM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4294 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KKTC'NÝN ÝRADESÝYLE ÇÖZÜM... Marketten ekmek çalan bir vatandaþ polis tarafýndan tutuklandý. Bir tane olsa baðýþlarlardý herhalde... Ama 46 tane! Nüfusa göre! Allah bol çocuk verdiyse kulun günahý ne? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor?

AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor? AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor? AKP'li başkan Hz. Muhammed in nüfus cüzdanını çıkarttı. Tayyip adını çocuklarının arasına koydu. 9 Ekim 2012 AKP li başkan, peygamberi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

TARÝH: 15 Aðustos 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4252 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) UBP'de Ýrsen Küçük-Tahsin Ertuðruloðlu-Hüseyin Özgürgün ittifaký...

TARÝH: 15 Aðustos 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4252 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) UBP'de Ýrsen Küçük-Tahsin Ertuðruloðlu-Hüseyin Özgürgün ittifaký... Ýrsen Küçük istifasýný yazýlý olarak deðil, sözlü olarak vermiþ... Sözünden dönmek için açýk bir kapý býraktý kendine demek... Ýsterseniz yazýn oraya, istifa etmeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Halk Erdoğan'a Ey Tayyip, ananı da al ve git demiştir. Uğur Mumcu yine haklı çıkmıştır.

Halk Erdoğan'a Ey Tayyip, ananı da al ve git demiştir. Uğur Mumcu yine haklı çıkmıştır. Halk Erdoğan'a Ey Tayyip, ananı da al ve git demiştir. Uğur Mumcu yine haklı çıkmıştır. 7 Haziran 2015 Genel seçimleri saat 22:30 itibarı ile yaklaşık olarak %99,9 oranında tamamlandı. 2011 deki genel

Detaylı

AKLIMA TAKILANLAR... ATILIM. Niyazi Ökten

AKLIMA TAKILANLAR... ATILIM. Niyazi Ökten Marþ dinlemek iyi gelmiþ Denktaþ'a... Kendisine 'Dað baþýný duman almýþ' marþý dinletilince tepki vermeye baþlamýþ... Bir de Ýstiklal Marþý'ný çalarlarsa, ayaða da kalkar mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı