BAGLlLlGI: AMPİRİK BİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAGLlLlGI: AMPİRİK BİR"

Transkript

1 İŞLETMENİN SINIR BİRİMLERİNDE ÇALIŞAN İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL BAGLlLlGI: AMPİRİK BİR DEGERLENDİRME* Osman M. KARATEPE **.. *** Alptekin SOKMEN Bu çalışma, işletmenin sınır birimlerinde çalışan işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine YÖlZelik ampirik bir değerlendirmenin yapılmasını amaçlamaktadır. Söz konusu değerlendirme için, orijinal Örgütsel Bağlılık Soru Kağıdı, Ankara 'da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel/erin sınır birimlerinde çalışan 147 işgören üzerinde uygulanmıştır. Soru kağıdına ilişkin güvenilirlik, geçerlilik ve sosyal beğenilirlik boyutları ele alındıktan sonra, iş tatmini ve işten ayrılmaya niyetli olma ile örgütsel bağlılık araslfldaki belirleyici ilişkileri ortaya çıkarabilmek amacıyla, çoklu regresyon analizine gidilmiştir. Ayrıca, otel işletmelerinin sınır birimlerinde çalışan işgörenlerin iş tatmini, işten ayrılmaya niyetli olma ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığını belirleyebilmek için, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile Scllelee testine başvurulmuştur. Çoklu regresyon analizinin bulgularına göre, iş tatmini, örgütsel bağlılığı orta düzeyde; işten ayrılmaya niyetli olma ise, örgütsel bağlılığı düşük düzeyde etkilemektedir. Bu iki bağımsız değişkenin doğrudan ve dolaylı etkileri dikkate alındığında, örgütsel bağlılık üzerindeki toplam etki orta düzeyde bulunmuştur. Bu bulgulara ek olarak, otel işletmelerindeki sınır birim işgörenlerinin iş tatmin düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında bazı anlamlı farklılıklara da ulaşılmıştır. Çalışmada, Örgütsel Bağlılık Soru Kağıdı 'nın monolitik yapısı sorgulanmış ve soru kağıdına yönelik eleştiriler üzerinde durulmuştur. Anahtar Sözcükler: İşletmenin sınır birimlerinde çalışan işgörenler, örgütsel bağlılık, iş tatmini, işten ayrılmaya niyetli olma. GİRİş Mal üreten işletmeler gibi, hizmet üreten işletmeler de, yoğun rekabet ortamının getirdiği zorluklar karşısında, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda Bu çalışmanın ilk taslağı, Kasım 2000 tarihinde Başkent Üniversitesi İİBf. tarafından dozenlenen 7. Ulusal işletmecilik Kongresi'nde sunulmuştur. Öğretim Görevlisi, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik YOksek Okulu. Öğretim Görevlisi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 34 Sayı 4 Aralık 2001, s

2 ı 58 Amme idaresi Dergisi ürün sunumunu gerçekleştirdikleri tüketicilerin tatmin edilmesini ön planda tutarak, pazar paylarını korumaya ve/veya artırmaya çaba gösterirler. Hizmet sektörünün sağlık, finans, turizm gibi bölümlerinde yaşanan rekabet, hizmetlerin soyut olma, eşzamanlılık, heterojen olma ve kolay heba olabilirlik (Üner, 1994; Bitner, 1990; Zeithaml, Parasuraman ve Berry, 1985; Shostack, 1977) özelliklerinden kaynaklanan sorunların en aza indirilebilmesi için, hizmet işletmelerinin birtakım stratejileri dikkate almaları zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda, hizmet işletmeleri hizmetleri mallardan ayıran özelliklerin yarattığı sorunları azaltabilmek ve tüketici tatminini artırabilmek amacıyla, sınır birimlerinde çalışan işgörenlerin iş tatmini boyutlarının yanında (Rogers, Clow ve Kash, 1994; Brown ve Peterson, 1994; ChurchiIl, Ford ve Walker, 1976), bu işgörenlerin örgütsel bağlılık boyutlarını da göz önünde bulundurmalıdırlar (Crosby, Grİsaffe ve Marra, 1994). Daha net bir anlatımla, hizmet buluşmaları, bir başka deyişle, hizmetin üretimi ve tüketimi için işgören ile tüketicinin buluşması sırasında (Bitner, Booms ve Mohr, ı 994; Bitner, Booms ve Tetreault, 1990; Bowen ve Schneider, 1988; Shostack, 1988; Surprenant ve Solomon, 1987; Solomon ve diğerleri, ı 985), tüketici tatmininin sağlanması için hizmet işletmelerinin, işletmenin sınır birimlerinde çahşan işgörenlerin (Ayhan ve Karatepe, ı 999) işletme için bilgi temin edici ve işletmeyi tüketicilere ve dış çevreye karşı temsil edici rolleri (Avcı ve Karatepe, 2000) üstlendikleri gerçeğinden hareketle (Boshoff ve Alien, 2000), bu işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini dikkate almaları gerekmektedir. Yukarıda aktarılan bilgilerin ışığında, çalışma işletmenin sınır birimlerinde çalışan işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine yönelik ampirik bir değerlendirmenin yapılmasını amaçlamaktadır. Çalışmanın ilk bölümlerinde konu ile ilgili literatür taraması yer alacak ve kurulan regresyon modeli üzerinde durulacaktır. ilerleyen bölümlerde ise, örgütsel davranış literatüründe birçok araştırmaya konu olmuş soru kağıtlarından Örgütsel Bağlılık Soru Kağıdı 'nın (Mowday, Steers ve Porter, i 979) güvenilirlik, geçerlilik ve sosyal beğenilirlik boyutları aktarılarak, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Schefee testi, betimleyici faktör analizi ile ulaşılan h 2 ve çoklu regresyon analizinin sonuçlarına göre bir değerlendirme yapılacaktır. Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Bağhlık Değişkenleri Örgütsel davranış literatürü bulguları, sosyoioji, psikoloji, sosyal psikoloji gibi farklı disiplinlerden akademisyenlerin örgütsel bağlılık ile ilgili sergiledikleri değişik yaklaşımlarından dolayı, örgütsel bağlılık konusunda çok sayıda

3 İşletmenin Sınır Birimlerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Bağlılığı 159 tanımın bulunduğunu ortaya koymaktadır. Porter ve diğerlerinin (1974) örgütsel bağlılığa İlişkin geliştirdikleri tanım ise, şöyledir: Örgütsel bağlılık, bireyin çalıştığı örgütle özdeşleşmesi ve bu örgütün faaliyetlerine katılması konularında sergilediği isteğin gücüdür. BlI tür bir bağlılık, genellikle (a) örgütün amaç ve hedeflerine sıkı sıkıya bağlanma ve onları kabullenme, (b) örgüt adına dikkate değer çaba sarfetme isteği ve (c) örgütselüyeliği sürdürmek için güçlü bir istek içinde bulunma olarak sıralanan üç önemıi etmenle açıklanabilir (Porter vd., 1974: 604). İlgili literatürün taranması sonucunda, örgütsel bağlılığı belirleyen değişkenler arasında iş tatmini ve işten ayrılmaya niyetli olmanın bulunduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, bu değişkenler arasındaki belirleyici ilişkilerin varlığından bahsedebilmek için, öncelikle kurulan model (Şekil 1.) ile regresyon formülü ve bu formüle ilişkin notasyonları göstermek gerekmektedir. y =f3o+f3ı (X ı )+f3z(x z)+ E Y: Örgütsel Bağlılık-Bağımlı Değişken Xi: İş Tatmini-Bağımsız Değişken X 2 : İşten Ayrılmaya Niyetli Olma- Bağımsız Değişken f3: Beta Katsayısı E: Hata Katsayısı, E =0 Şekil ı. Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığı Belirleyen Değişkenler İş Tatmini Örgütsel Bağlılık işten Ayrılmaya Niyetli Olma Örgütsel bağlılık üzerinde etkili olabileceği iddia edilen değişkenlerden biri, iş tatminidir. İlgili literatür, iş tatmin düzeyleri yüksek olan bireylerin, örgütsel bağlılık düzeylerinin de yüksek olduğunu vurgulamaktadır (Smith, Gregory ve Cannon, 1996; Savery ve Syme, 1996). Bu ifadeye ek olarak, çalıştıkları işletmeye bağlılık derecesi yüksek olan bireylerin verimlilik, güdülenme ve tatmin

4 ı 60 Amme jdaresi Dergisı düzeylerinin, çalıştıkları işletmeye bağlılık derecesi düşük olan diğer bireylere göre daha fazla artış gösterdiği, birtakım bulgularla da desteklenmektedir (Mowday, Steers ve Porter, 1979; Lee, 1971). İşletmenin sınır birimlerinde çalışan işgörenlerin tüketicilerle sürekli olarak iletişim halinde oldukları düşünülürse, bu işgörenlerin tüketici şikayetlerini çözümlerneye çalışmaları ve tüketici tatminini sağlamaları sonucunun, doğrudan işlerinden tatmin olma ve çalıştıkları işletmeye olan bağlılıklarıyla ilgili olduğu öne sürülebilir (Üner ve Karatepe, 1999; Üner, Karatepe ve Halıcı, 1998). İşgörenlerin kendilerine yüklenilen işin getirdiği görevlerden bir anlam çıkarmaları, söz konusu işgörenlerin görevlerini güdülenmiş bir şekilde yapacaklarına işaret etmektedir (Brown ve Peterson, 1994; Hackman ve Oldham, 1975). Aynı zamanda, sınır birim işgörenlerinin verilen görevleri yerine getirirken sergileyecekleri çaba, iş tatmin düzeyleriyle de ilişkilendirilmiştir (Bebrman ve Perreault, 1984). Öte yandan, işletmenin sınır birimlerinde çalışan işgörenlerin, işletmenin başarısına katkı verebilmek için, kendilerinden beklenen çabanın üzerinde çaba gösterme isteklerinin ve çalıştıkları işletmenin bir bireyi olmaktan gurur duymalarının sağlanması, iş tatmin düzeyleri yüksek olan işgörenlerle hayata geçirilebilecektir. Dolayısıyla, işletmenin başarısında kritik rolleri üstlenen sınır birim çalışanlarının işlerinden tatmin olmaları, çalıştıkları işletmeye olan bağlılıklarını artıracak ve sonuç olarak da, tüketici istek ve ihtiyaçlarının karşılanarak, tüketici tatminine ulaşılması mümkün olabilecektir (Smith, Gregory ve Cannon, 1996; Crosby, Grisaffe ve Marra, 1994). bilgiler doğrultusunda kurulan hipotezler, aşağıdaki gibidir: Yukarıda aktarılan Hı : İşletmelerin sınır birimlerinde çalışan işgörenlerin, iş tatmin düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında belirleyici bir ilişki vardır. H 2 : Farklı işletmelerin sınır birimlerinde çalışan işgörenlerin iş tatmin düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar vardır. Örgütsel bağlılık ile ilişkilendirilebilecek değişkenlerden bir diğeri, işten ayrılmaya niyetli olmadır. İlgili literatür incelendiğinde, genel iş ortamında ortaya çıkan düşük düzeydeki örgütsel bağlılığın yüksek işgören devir hızı (Wiener ve Vardi, 1980; Koch ve Steers, 1978; Porter, Crampon ve Smith, 1976), yüksek düzeyde işe devamsızlık (Mowday, Steers ve Porter, ı 979), yüksek oranda işe geç gelme ve işten ayrılmaya niyetli olma (Angle ve Perry, 1981) ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır.

5 İşletmenin Sınır Birimlerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Bağlılığı 161 Daha önce de belirtildiği gibi, hizmetleri mallardan ayıran özeııikler dikkate alındığında (Karatepe, 1998; Üner ve Karatepe, 1996), tüketici tatmini için işletmenin sınır birimlerinde çalışan işgörenlerin kritik görev ve sorumluluklarının bulunduğu bilinmektedir (Karatepe, 1997). Yoğun bir şekilde hizmet buluşmalarını tecrübe eden sınır birim çalışanları, yüksek derecede iş gerilimi ile rol çatışmasını yaşamaktadırlar (Rogers, Clow ve Kash, 1994). İş gerilimi ve rol çatışmasının yoğun bir şekilde yaşandığı işletmelerde, sınır birim işgörenlerinin işten ayrılma niyetleri kaçınılmaz olacaktır. Aynı zamanda, işletmelerde iş tatmin düzeyinin yetersizliği, yüksek işgören devir hızını beraberinde getirmekte (Mobley, Homer ve Hollingsworth, 1978; Porter ve Steers, 1973) ve bu yetersizlik, örgütsel bağlılık düzeyini de azaltmaktadır (DeCotiis ve Summers, 1987; Mobley, Homer ve Hollingsworth, 1978). İşletmelerin sınır birimlerinde çalışan işgörenlerin işten ayrılmaya niyetli olma düzeylerinin yüksek olması, yüksek işgören devir hızını yaratacak ve sonuçta işletmeler ağır işgücü maliyetlerine katlanmak zorunda kalacaklardır. Öyleyse, işletmelerin yüksek işgücü maliyetlerini en aza indirebilmeleri için işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin, zenginleştirici faaliyetlere yönelmeleri gerekmektedir. Bu faaliyetlere işgörenlerin işe katılım düzeylerinin artırılması (Blau, 1986), tutarlı örgütsel kariyer ve ödüllendirme uygulamalarının olması (Caldweıı, Chatman ve O'Reilly, 1990) örnek olarak verilebilir. Nihayetinde, yüksek düzeyde örgütsel bağlılığın yaşandığı işletmelerde, düşük işgören devir hızı, sınırlı işe geç kalma, işe az devamsızlık ve zenginleştirilmiş iş performansı sonuçları doğabilecektir (Mowday, Steers ve Porter, 1979). İlgili literatürlerden çıkarılan bulgulardan hareketle, çalışmanın diğer hipotezleri şöyle kurulmuştur: H3: İşletmelerin sınır birimlerinde çalışan işgörenlerin, işten ayrılmaya niyetli olmaları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında belirleyici bir ilişki vardır. H 4 : Farklı işletmelerin sınır birimlerinde çalışan işgörenlerin, işten ayrılmaya niyetli olmaları arasında anlamlı farklılıklar vardır. H s: Farklı işletmeıerin sınır birimlerinde çalışan işgörenlerin, örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar vardır. ARAŞTıRMANıN YÖNTEMİ İstatistiki testleri uygulamadan önce, araştırma kapsamında seçilen örneklemde, işletmenin sınır birimlerinde çalışan işgörenlerin cevaplamış oldukları soru kağıtlarının evreni ne derece temsil ettiğinin hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca, istatistiki bulgulardan anlamlı sonuçlar çıkarabilmek amacıy

6 ı 62 Amme idaresi Dergisi la, soru kağıdının güvenilirlik, geçerlilik ve sosyal beğenilirlik boyutları göz önüne alınmalıdır (Ayhan ve Karatepe, 2000; Avcı ve Karatepe, 2000; Karatepe, 1999~ Özen, 1999, 1996; Aaker, Kumar ve Day, 1995; Randall, 1990; Bagozzi, 1981; Peter, 1981, 1979; Churehill, 1979; Selçuk, 1978). Çalışmada güvenilirlik, geçerlilik ve sosyal beğenilirlik boyutları mn hesaplanabilmesi için, bilgisayar ortamında SPSS 8.0 for Windows paket programında, Cronbach Alpha, düzeltilmiş madde-toplam korelasyon, betimleyici faktör analizi, Pearson korelasyonu ve bazı tanımlayıcı istatistiklere, LISREL 8.30 paket programında ise, doğrulayıcı faktör analizine başvurulmuştur. Diğer taraftan, soru kağıtlarından çıkarılan verilerin değerlendirilebilmesi i çin, yine SPSS 8.0 for Windows paket programında çoklu regresyon analizi uygulanarak, bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki belirleyici ilişkiler incelenmeye, betimleyici faktör analizi ile ulaşılan h 2 bulguları doğrultusunda değişkenlerin birbirlerine göre ne kadar önemli oldukları ele alınmaya ve tek yönlü varyans analizi ve Scheffe testi yardımıyla, işletmelerin sınır birimlerinde çalışan işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri, iş tatmin düzeyleri ve işten ayrılmaya niyetli olmaları arasında anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Evren ve Örneklem Araştırmanın evreni, Ankara'da beş yıldızlı otel işletmelerinde faaliyet gösteren sınır birim işgörenlerinden meydana gelmektedir. Araştırmanın evrenine alt, orta ve üst kademe yöneticileri dahil edilmemiştir. Bu doğrultuda, araştırmanın evreni toplam 389 sınır birim işgöreninden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, evrenden oransız kademeli tesadüfi örneklem ölçütüne göre çıkanlan (Erdoğan 1998; Levin, 1987), toplam 300 sınır birim işgöreninden belirlenmiştir. Verilerin toplanma aşamasına, çalışmanın ikinci yazan ile Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'ndan iki öğrenci katılmış ve bu verilerin toplanması, Şubat-Nisan 2000 döneminde gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, araştırmaya katılan işgörenler soru kağıtlarını kendileri doldurmuşlardır. Örneklernden elde edilen toplam 147 soru kağıdı veri temizleme işlemi sürecine sokulmuş ve tek değişkenli ve çok değişkenli uç değer hesaplamaları yapılmıştır (Tabachnick ve Fideıı, ı 996). Tek değişkenli uç değer için hesaplanan z değerlerinin tamamı, 3.29'dan düşüktür (zh.--pı- < 3.29 p<.ooı, iki uçlu test). Sadece üçüncü cevaplayıeının soru 5 için z değeri, olarak hesaplanmıştır. Öte yandan, çok değişkenli uç değer için Mahalanobis uzaklık ölçütü dikkate alınmıştır. Hesaplanan Mahalanobis uzaklık değerlerinin tamamı tablo değerin

7 İşletmenin Sınır Birimlerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Bağltlığı 163 den düşüktür (x 2 = df= 13 p<o.oo 1). Bu bulguların ışığında, örneklernden çıkarılan toplam 147 soru kağıdında veri temizleme işlemine gerek duyulmamıştır. i i i. Otel Tablo ı. Araştırmanın Evreni ve Araştırmaya Katılan Sınır Birim Oteller i (Uluslararası Zincir) İşgörenlerinin Yüzdesi Dağılımı i. Otellere göre Toplam Sınır Birim İşgörenlerinin Dağılımı i II Araştırmaya Katılan Toplam Sınır Birim İşgörenlerinin Otellere Göre Dağılımı III. (WL) % II. Otel (Ulusal Zincir) III. Otel (Uluslararası Zincir) LV. Otel (Ulusal Zincir) V. Otel (Ulusal Zincir) Toplam Araştırmaya katılan beş yıldızlı otellerdeki sınır birim işgörenlerinin dağılımı, Tablo l'de görülebilir. Araştırmadan çıkarılan toplam 147 soru kağıdı evrenin %38'ini temsil ederken, seçilen örneklernin de, %49'unu temsil etmektedir. Öte yandan, Tablo 2'den de takip edilebileceği üzere, örneklernden çıkarılan toplam 147 soru kağıdının,.95 güvenilirlik düzeyinde değişkenlerin evrendeki değerlerini (+,-).18 (Wı) hata ile tahmin edebilecek güçte olduğu hesaplanmıştır (Ayhan ve Karatepe, 2000; Avct ve Karatepe, 2000; Özen, 1996; Levin, 1987; Costis, 1972). En yüksek standart sapmadan hareketle gerçekleştirilen hesaplama sonucunda, toplam 147 soru kağıdının (+, -).23 (W2) hatayla değişkenlerin değerlerini tahmin edebilecek düzeyde olduğu görülmüştür. Tablo. 2 Ortalamalar ve Standart Sapmalar i Sorular Ortalamalar Standart Sapmalar W ı = 18 W 2 =.23 ol LO II i

8 164 Amme İdaresi Dergisi Soru Kağıdı Araştırmada kullanılan soru kağıdının ilk bölümü, araştırmanın amacı ve kapsamı ile birtakım demografık sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde ise, örgütsel bağlılık ile ilgili toplam IS soru ifadesi bulunmaktadır. Bu araştırmada, pilot çalışması yapılmış, gözden geçirilmiş (Karatepe ve Halıcı, ı 998) ve geri tercüme yöntemine (Aulakh ve Kotabe, ı 993) göre tercüme edilmiş orijinal Örgütsel Bağlılık Soru Kağıdı kuııanılmıştır. Orijinal soru kağıdmda 7'li Likert Ölçeği'nin kullanılmasma rağmen, bu çalışmada, diğer bazı ampirik araştırmaların yönelimleri doğrultusunda cevap yüzdesini artırabilmek ve sorulara daha güvenilir cevaplarm verilebilmesini sağlamak için, S'li Likert Ölçeği'nin soru kağıdına eklenmesine karar verilmiştir (Babakus ve MangoId, 1992; Finn ve Lamb, 1991). Söz konusu 5'li Likert Ölçeği, (1) Hiç katıımıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Katılıp katılmadığmdan emin değilim, (4) Katılıyorum ve (S) Tamamıyla katılıyorum, cümlelerinden kurulmuştur. Güvenilirlik, Geçerlilik ve Sosyal Beğenilirlik Boyutları Ölçeğin güvenilirliğini hesaplayabiirnek için, içsel tutarlılık kapsammda dikkate alman Cronbach Alpha'dan yararlanılmıştır. Tablo 3'den de izlenebileceği üzere, elde edilen.77 güvenilirlik katsayısı, kabul edilebilir bir katsayıdır (NunnalIy, 1978). Tablo 3. İçsel Tutarhılk Hesaplaması Sorular Güvenilirlik Katsayısı (Cronbach Alpha) Soru Kağıdı=.77 Düzeltilmiş Madde-Toplam Korelasyon Madde Çıkarıldığında Alfa Değeri i

9 işletmenin Sınır Birimlerinde Çalışan işgörenlerin Örgütsel Bağfıftğı 165 Ayrıca, içsel tutarlılık kapsamında düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlar hesaplanmış, düşük değere sahip maddenin çıkarılmasının, ilgili maddenin alfa değerinde dikkate değer bir artışa neden olmadığı görülmüştür. Geçerlilik boyutlarından yüzey geçerlilik subjektif bir değerlendirmeye da için (Karatepe, 1999), araştırmanın sonucunda anketörler, yüzey geçer yandığı liliğeilişkin herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade etmişlerdir. Diğer geçerlilik boyutları yakınsak geçerlilik ile ayırt edici geçerlilik' için (Peter ve Churchill, 1986), betimleyici faktör analizine başvurulmuştur. Araştırmadan çıkarılan soru kağıdı sayısı yaklaşık olarak soru sayısından on kat fazla olmakla beraber, araştırma verilerine betimleyici faktör analizini uygu]ayabilme koşulunu gösteren KMO da (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling AdequacY-7% 72), yeterli düzeyde bulunmuştur. Bir diğer ön koşul, küresellik derecesinin yeterliliğidir. Yapılan hesaplamalar sonucunda, araştırma verilerinden anlamlı faktörler çıkabileceğini gösteren küreseııik derecesinin de (Bartlett's Test of Sphericity p<.ooo), tatmin edici düzeyde olduğu söylenebilir. İlgili koşullar karşılandıktan sonra, betimleyici faktör analizinde, varimax rotasyonlu asal bileşenler analizine gidilmiştir. Betimleyici faktör analizinde bu yöntemin uygulanmasının temel nedeni, söz konusu yöntemin ampirik verilere dayalı olarak cevaplayıcıların algılamalarına göre bir faktörün diğer faktörlerle olan korelasyonunu en aza indirgemesi, bir başka deyişle faktörlerin birbirlerine ortogonal olduklarını varsaymasıdır (Tabachnick ve Fidelı, 1996). ılgili literatür.55 ve üzeri faktör yüklerini iyi olarak değerlendirdiği ıçın (Tabachnick ve Fidell, 1996), bu araştırmada uygulanan betimleyici faktör analizinde (+,-).55 ve üzeri faktör yetkileri dikkate alınmıştır. Yarİmax rotasyonlu asal bileşenler analizi sonucunda, değişkenler (örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılmaya niyetli olma) birbirlerinden ayırt edilmiştir. Soru kağıdından çıkarılan bu üç faktör ya da değişken de, kümülatif olarak varyansın 0/ 'slnı açıklamaktadır. Tablo 4'den izlenebileceği gibi, ilgili değişkenlere ait hesaplanmış Cronbach Alpha değerleri ise,.62 ile.64'dür. Çalışmada betimleyici faktör analizine ek olarak, doğrulayıcı faktör analizine gidilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi kapsamında Örgütsel Bağlılık Soru Kağıdı 'mn tek faktör ve üç faktör yapısı incelenerek, iki ayrı modelin faktör yükleri ve uyum indeksi sonuçları dikkate alınmıştır. Tablo 5'den iş tatmini, i Betimleyici faktör analizi sonucunda iki sorunun düşük faktör yükü alması nedeniyle, bu sorular soru kagıdından çıkarılarak, analiz dışı bıraklll11lşlardır. Bu dogrultuda, çalışmada gerçekleştirilen tüm hesaplamalar. toplam 13 soru üzerinden yapılmıştır. Ayrıca, soru kağıdında ters kodlu yer alan 7., 9., 10. ve 13.'ünctl sorular, istatistiki analizlerde pozitile çevrilmiştir.

10 166 Amme İdaresi Dergisi işten ayrılmaya niyetli olma ve örgütsel bağlılıktan oluşan üç faktörlü modelin, tek faktörlü modele göre daha yüksek faktör yüklerine sahip olduğu görülebilir. Tek faktörlü ve üç faktörlü modelin uyum indeksi sonuçları dikkate alındığında, göreceli olarak üç faktörlü çözümün daha tutarlı sonuçları olduğu ifade edilebilir. Tablo 5 incelendiğinde, her iki çözümün veya modelin x 2 / df sonuçları 2: 1 ile 5: ı aralığında kalmaktadır (Sümer vd., 2000). Bununla birlikte, tek faktörlü ile üç faktörlü model karşılaştırıldığında, üç faktörlü modelin uyumunun tek faktörlü modelin uyumuna göre daha anlamlı olduğu bulunmuştur (~X2= ~df= 3 p<.ooool). Ancak, x 2 istatistiği örneklem büyüklüğüne duyarlı olduğu için, diğer birtakım indekslerin de ele alınması gerekmektedir. Bu çalışmada dikkate alınan indeksler, uyum indeksi (GFI-Goodness of Fit Index), düzeltilmiş uyum indeksi (AGFI-Adjusted Goodness of Fit Index) ve ortalama karekök değeri (RMR-Root Mean Square Residual) ve karşılaştırmalı uyum indeksinden (CFI-Comparative Fit Index) meydana gelmektedir. Sümer ve diğerleri, yukarıda ifade edilen uyum indeksleri için şu tanımları vermektedirler: Tablo 4. Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılmaya Niyetli Olma İle İlgili Betimleyici Faktör Analizi Sonuçları Örgütsel Sıra h~ Faktör Yük- Varyan Kümülatif Cronbach Bağlılık ve (Communa leri s Varyans % Alpha Örgütsel lities) Özdeğer >1 % Bağlılık De (Eigenvalue) ğişkenleri İş Tatmini Soru Soru Soru Soru Soru Il Soru 04 LO Soru OL Örgütsel Bağlılık -Soru 13 OL Soru Soru işten Ayrıl maya Niyetli Olma -Soru Soru Soru uyum indeksi (GFL), yordanan hataların karesi ile gerçek veri arasındaki uyumu gösterirken, düzeltilmiş uyum indeksi (AGFI), uyum indeksinin modelin serbestlik derecesini dikkate alarak düzeltilmiş halidir. Ortalama karekök değeri ise (RMR), gözlenen ve model tarafından Üretilen kovaryanslar arasındaki farkı gösterir. Göreli

11 i.37 i! İşletmenin Sınır Birimlerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Bağlılığı 167 artış indekslerinden en sık kullanılanı karşılaştırmalı uyum indeksidir (efi) ve önerilen modelin, değişkenler arasında hiçbir ilişkinin olmadığını varsayan bağımsız ya da "nuh" modelden ne kadar iyi olduğunu gösterir (Sümer vd., 2000). Tablo 5. Doğrulayıcı Faktör Analiz Sonuçlara Tek Faktör, Faktör Uyum İndeksi Sonuçları Modeli Soru. Yükleri lar Soru OL.25 X2/df= 3,65p< Soru GFI=.80 Soru AGFI=.72 Soru efi=.67 Soru RMR=.11 Soru Soru Soru Soru Soru Soru II.52 Soru Soru 13 Üç- Faktör Faktör Uyum İndeksi Sonuçları Modeli Modeli iş Tahmini X2/df= 2.75 p<.ooooi Soru Ol.26 GFI:=.85 Soru AGFI=.78 Soru efi=.78 Soru RMR=.09 Soru Soru Soru II.52 işten Ayrılmaya Niyetli.44 Olma.77 Soru Soru 08 Soru Örgütsel.92 Bağlılık.51 Soru 10 Soru 12 Soru 13 Tablo 5'e ait uyum indeksi sonuçları incelendiğinde, üç faktör çözümün ya da modelin tek faktör çözüme göre daha iyi uyum indekslerine sahip olduğu söylenebilir. Ancak, uyum indeksi, düzeltilmiş uyum indeksi ile karşılaştırmalı uyum indeksinin.90'nın altında kalması üç faktör modelinin uyumunun güçlü olmadığını göstermektedir (S ümer vd., 2000; Kelloway, 1998). Diğer taraftan, i

12 168 Amme idaresi Dergisi üç faktör modeline ait ortalama karekök değerinin.1 O'un altında olması, modelin iyi uyumu için bir göstergedir. Örgütsel Bağlılık Soru Kağıdı 'na ilişkin güvenilirlik ve geçerlilik testlerinin yapılmasından sonra, dikkate alınması gereken bir diğer önemli boyut, sosyal beğenilirliktir. Sosyal beğenilirlik boyutu ile ilgili istatistiki verilere ulaşabilmek için, çalışmada elde edilen değişkenlerin her birinden sosyal beğenilirlik eğilimini yüksek düzeyde yansıtabileceği varsayılan ve en düşük standart sapma değerlerine sahip olan soruların seçilmesine çalışılmıştır (Ayhan ve Karatepe, 2000; Avcı ve Karatepe, 2000; Özen, 1998, 1996). Bu doğrultuda çıkarılan sorulardan sosyal beğenilirlik başlığında ayrı bir değişken yaratılmış ve betimleyici faktör analizine tekrar başvurulmuştur. Bu betimleyici faktör analizinin (Tablo 6) uyguladığımız diğer varimax rotasyonlu asal bileşenler analizinden farkı, ileri sürülen varsayımın ışığında, sosyal beğenilirliği ölçen soruların tek bir değişken ya da faktör altında toplanmasıdır. Tablo 6. Sosyal Beğenilirlik Boyutuna Yönelik Güvenilirlik Katsayısı ve Betimleyid Faktör Analizi i! Sosyal Beğenilirlik İle ilgili Sorular, Soruların Güvenilirlik Katsayısı ve Faktör Yükleri Cronbach Alpha=.76 Asal Bileşenler Analizi KMO= %75 Bartlett Test= p<.ooo Kümülatif Varyans= % Soru iş Tatmini Soru iş Tatmini Soru Örgütsel Bağlılık Soru işten Ayrılmaya Niyetli Olma Oluşturulan sosyal beğenilirlik değişkeni ile diğer değişkenler arasındaki i lişkileri belirleyebilmek amacıyla, Pearson korelasyonuna başvurulmuş ve sonuçta sosyal beğenilirlik ile diğer değişkenler arasında.01 anlamlılık düzeyinde yüksek korelasyon katsayılarına (Tablo 7) ulaşılmıştır. Ayrıca, tanımlayıcı istatistikler göz önünde bulundurulduğunda, minimum sosyal beğenilirlik puanı 3.08, maksimum sosyal beğenilirlik puanı ve ortanca değeri olarak hesaplanmıştır. Tablo 7. İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılmaya Niyetli Olma ve Sosyal Beğenilirlik Arasıdaki Korelasyon Katsayıları Örgütsel Bağlılık işten Ayrılmaya Niyetli Olma Sosyal Beğenilirlik iş Tatmini.336' ' Örgütsel Bağlılık !?ten Ayrılmaya Niyetli Olma Ikı uçlu test, O ı anlamlılık duzeyınde gosterılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle, ortanca değerinin maksimum puana yakınlığı ve korelasyon katsayısının yüksek olması, cevaplayıcıların soru kağıdına sosyal beğenilirlik etkisini yansıtmış olabileceklerini göstermektedir. Ancak, veri te

13 İşletmenin Sımr Birimlerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Bağlılığı 169 mizleme işlemlerinde tek değişkenli ve çok değişkenli uç değerlerinin istatistiki olarak anlamlı olmaması ve sorulara ait ortalamalann yüksek bulunmaması, sosyal beğenilirlik etkisinin düşük düzeyde olabileceğinin bir göstergesi şeklinde düşünülebilir. ÖRGÜTSEL BAGLILIK ve ÖRGÜTSEL BAGLILIK DEGİşKENLERİ ile İLGİLİ BULGULAR ve TARTIŞMA Soru kağıdına ilişkin güvenilirlik, geçerlilik ve sosyal beğenilirlik boyutları ele alındıktan sonra, bu bölümde örgütsel bağlılık ile bağımsız değişkenler olarak belirlenmiş iş tatmini ve işten ayrılmaya niyetli olma arasındaki belirleyici ilişkileri tespit edebilmek amacıyla, %95 güvenilirlik düzeyinde çoklu regresyon analizine başvurulmuştur. Söz konusu analizin gerçekleştirilebilmesi için, birtakım ön koşulların karşılanması gerekmektedir (Ayhan ve Karatepe, 2000; Avcı ve Karatepe, 2000; Özen, 2000, 1996; Erdoğan, 1998; Tabaclınick ve FidelI, 1996; Levin, 1987). Aynı zamanda, araştırmada beş farklı beş yıldızlı otel işletmelerinde faaliyet gösteren sınır birim çalışanlarının iş tatmin düzeyleri, işten ayrılmaya niyetli olmaları ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığıııı ortaya koyabilmek için de, %95 güvenilirlik düzeyinde tek yönlü varyans analizi ile Schefee testine gidilmiştir. Çoklu regresyon analizine ait karşılanması gereken ön koşullardan birincisi, model tarafıııdan açıklanamayan hata değerlerinin normal dağılım göstermesidir. Bu ön koşul için.0 i anlamlılık düzeyinde uygulanan K-S (Kolmogorov Smirnov) testi, hata değerlerinin normal dağılım gösterdiğini ortaya koymuştur. İkinci ön koşulun karşılanması amacıyla, elde edilen hata değerlerinin birbirinden bağımsız olup olmadıklarını anlatan Durbin-Watson testi yapılmış ve kabul edilebilir bir düzeyde olan 1.64 Durbin-Watson katsayısı bulunmuştur. Üçüncü ve dördüncü adımlar, kısmi regresyon diyagramları, diğer bir ifadeyle bağımlı değişkenin tahmini değerleri ile standart hata değerleri arasında oluşturulan nokta diyagramları, hata değerlerinin tahmini değerler karşısında homojen dağıldıklarını (eş varyanshomoscedasticity) ve tahmini değerlerle belirgin bir eğrisel ilişki içinde olmadıklarını göstermiştir. Beşinci ön koşul da, modelde çoklu doğrusal bağlantı ya da karşılıklı bağımlılık sorununun (multicollinearity problem) olmamasını ifade etmektedir. Bu sorunun olmaması için yapılan analiz sonucunda, Sl11lr endeksi gösteren değerlerden en yüksek olanı, olarak bulunmuştur. Bu değer, çoklu doğrusal bağlantı sorununun olmadığını ortaya koymaktadır (Tabachnick ve Fidelı, 1996). Tablo 8'den görüleceği üzere, çoklu regresyon analizi sonucunda F testi anlamlı çıkmış ve R 2 =.16 olarak bulunmuştur. Buna göre, modelde Y ile ifade edilen örgütsel bağlılık değişkeninin toplam varyansının %16'sınl sırasıyla, Xi ve X:; şeklinde gösterilen iş tatmini ile işten ayrılmaya niyetli olma açıklamakta

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Şerif ŞİMŞEK. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, E posta: simsek@selcuk.edu.tr

GİRİŞ. Mehmet Şerif ŞİMŞEK. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, E posta: simsek@selcuk.edu.tr : 3-22, 23 27 Nisan 2008, Belek, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-975-96260-3-7 Bilişim Teknolojilerinin İşletme Performansına Etkileri: Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma The Effects

Detaylı

YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU **

YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU ** 2381 YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖZET Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU ** Hizmet işletmeleri de, mal üreten diğer işletmeler gibi müşteri sürekliliği ve rekabet üstünlüğü kapsamında

Detaylı

MERT İŞ TATMİNİ ALT BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İbrahim Sani MERT 1 ÖZET

MERT İŞ TATMİNİ ALT BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İbrahim Sani MERT 1 ÖZET İŞ TATMİNİ ALT BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İbrahim Sani MERT 1 ÖZET Örgütsel Vatandaşlık Davranışını (ÖVD) etkileyen önemli değişkenlerden

Detaylı

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler

Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 96-108, 2013. Algılanan Otel İmajı ve Hizmet Kalitesi ile Tekrar Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler Copyright 2013 anatolia Bütün hakları

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 30.12.2013 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 14.07.2014 Cilt: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 303-324 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ

YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:18 2013 116-133 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇEĞİ: GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ Hakan BEKTAŞ

Detaylı

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE HASTA MEMNUNİYETİ: İKİ ÖZEL HASTANEDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE HASTA MEMNUNİYETİ: İKİ ÖZEL HASTANEDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE HASTA MEMNUNİYETİ: İKİ ÖZEL HASTANEDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Gürcan Papatya Nurhan Papatya A. Buğra Hamşıoğlu Özet Bu çalışmanın amacı, algılanan

Detaylı

DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET

DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Temmuz Aralık 2005, ss DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ferit ÖLÇER * ÖZET Diğer sektörlerde olduğu gibi,

Detaylı

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 2012 ss. 449-465 Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri Impact

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI *

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI * İÇSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA, İÇ MÜŞTERİNİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI

Detaylı

Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması

Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BAŞARIM DEĞERLEMESİ VE İŞDOYUMU ANALİZİ

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BAŞARIM DEĞERLEMESİ VE İŞDOYUMU ANALİZİ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3, Sayı:2, 2001 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BAŞARIM DEĞERLEMESİ VE İŞDOYUMU ANALİZİ Öz Deniz TARLAN( ) Özkan TÜTÜNCÜ(* ) Aralıksız hizmet veren,

Detaylı

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 3C0019 SOCIAL SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 3C ISSN : 1308-7444 2009 www.newwsa.com

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STATÜ FARKLILIKLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ. Effects of Statute Differences in Working Area on Organizational Commitment

ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STATÜ FARKLILIKLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ. Effects of Statute Differences in Working Area on Organizational Commitment ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ STATÜ FARKLILIKLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ Effects of Statute Differences in Working Area on Organizational Commitment Atila KARAHAN ÖZET Çalışanların örgütlerine olan bağlılıklarının

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇAĞRI MERKEZİ TEMSİLCİLERİNİN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇAĞRI MERKEZİ TEMSİLCİLERİNİN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇAĞRI MERKEZİ TEMSİLCİLERİNİN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Sezer KORKMAZ 1 ÖZET Sağlık sektörü, dinamikleri çok çabuk değişen ve

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TURİST REHBERLİĞİ

Detaylı

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma * ** ÖZET: Üst düzey yöneticilerin sahip olması gereken yetkinlikler hem uygulayıcılar hem de ilgili araştırmacılar için yeni bir inceleme alanı olarak kabul

Detaylı

LOJİSTİK HİZMET KALİTESİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ: E-TİCARET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

LOJİSTİK HİZMET KALİTESİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ: E-TİCARET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2014 Summer Issue:7 LOJİSTİK HİZMET KALİTESİ İLE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ: ETİCARET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dr. Mustafa KARADENİZ 1 Muhittin IŞIK 2 ÖZET Son yıllarda internet

Detaylı

Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki

Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Bahar: 64-74, 2010. Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişkiProf. Dr. Hasan Işın Dener Özel Sayısı Copyright

Detaylı

OTEL ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ

OTEL ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ Journal of Yasar University 2010 17(5) 2922 2937 OTEL ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ Engin ÜNGÜREN a Hulusi DOĞAN b Mehmet ÖZMEN c Ömer Akgün TEKİN d ÖZET Tükenmişlik sendromu

Detaylı

Zeki Atıl Bulutb. A Study to Investigate the Effect of Customer Value on Customer Satisfaction, Brand Loyalty and Customer Relationship Management

Zeki Atıl Bulutb. A Study to Investigate the Effect of Customer Value on Customer Satisfaction, Brand Loyalty and Customer Relationship Management Volume 4 Number 2 2013 pp. 37-53 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Müşteri Değerinin, Müşteri Tatmini, Marka Sadakati ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesine Yönelik

Detaylı

Journal of Recreation and Tourism Research

Journal of Recreation and Tourism Research Journal of Recreation and Tourism Research Journal homepage: www.jrtr.org ISSN:2348-5321 KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KÜLTÜREL KARŞILAŞTIRMASI VE İŞ TATMİNİ: İSTANBUL İLİNDEKİ AİLE VE ZİNCİR KONAKLAMA İŞLETMELERİNE

Detaylı

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, İşten Ayrılma, Eğitim, Öğretmenler.

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, İşten Ayrılma, Eğitim, Öğretmenler. - 559 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İŞ DOYUMU İLE İŞTEN AYRILMA

Detaylı

MARKA DEĞERİ ALGILAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

MARKA DEĞERİ ALGILAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ 163 DEĞERİ ALGILAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ Öğr. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu nayas@comu.edu.tr ÖZET Bu çalışmada marka değerinin algılanan

Detaylı

Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma

Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, Güz: 167-184, 2013. Copyright 2013 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2013) Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden

Detaylı

DESTİNASYON TATMİNİNİN BELİRLEYİCİLERİ: KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ Nİ ZİYARET EDEN YABANCI TURİSTLERİN ALGILAMALARI *

DESTİNASYON TATMİNİNİN BELİRLEYİCİLERİ: KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ Nİ ZİYARET EDEN YABANCI TURİSTLERİN ALGILAMALARI * DESTİNASYON TATMİNİNİN BELİRLEYİCİLERİ: KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ Nİ ZİYARET EDEN YABANCI TURİSTLERİN ALGILAMALARI * Doç. Dr. Erdogan H. EKİZ Director of Khaled Al-Faisal Tourism Research Center Al-Faisal

Detaylı

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı ile İş Yaşamı Kalitesi Arasındaki İlişki

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı ile İş Yaşamı Kalitesi Arasındaki İlişki Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2008 SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı ile İş Yaşamı Kalitesi Arasındaki İlişki Özet Özkan Tütüncü Sosyal sorumluluk bir örgütün

Detaylı