KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T , E. 2013/ K.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K."

Transkript

1 KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU M. Fatih CENGİL* A. İNCELEME KONUSU KARAR (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T , E. 2013/ K. 2014/210) Davacı (borçlu) keşideci vekili; takibe konu senedin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (TKHK) kapsamında düzenlenerek K.. A.Ş. ye verildiğini, TKHK nin 6/A maddesinin III. fıkrası gereğince bu tür senetlerin nama yazılı olarak düzenlenmesi gerektiğini, oysa takibe konu senedin emre yazılı olarak düzenlendiğinden geçersiz olduğunu, bu durumun herkese karşı ileri sürülebileceğini ve re sen dikkate alınması gerektiğini belirterek takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı (alacaklı) hamil vekili ise; davacı borçlunun temel borç ilişkisinden doğan def ilerini 1 senedi düzgün ciro zinciri ile ve iyi niyetle devralan müvekkili hamile karşı ileri süremeyeceklerini, ayrıca davacının senedi bilerek ve isteyerek emre yazılı olarak düzenleyerek tedavül yeteneği kazandırmalarının sonuçlarına katlanmaları gerektiğini, diğer davacı K A.Ş. nin tüketici sayılamayacağını belirterek davanın reddini talep etmiştir. Somut olayda, takip konusu senedin (bono 2 ) kambiyo senedi özelliklerini taşıdığı ve alacaklının kambiyo hukuku gereğince takip hakkına sahip bulunduğu anlaşılmaktadır. Dosya kapsamına göre, takip alacaklısının kötü niyetli olduğu iddia ve ispat edilmediği gibi senet metninde de tüketici sözleşmesi nedeniyle verildiğine ilişkin bir ibare bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca muteriz borçlular tarafından takip dayanağı senetteki imzaya itiraz edilmediği gibi borcun ödendiği de ispat edilmemiştir. Yerel mahkeme, TKHK nin 6/A maddesinin III. fıkrasındaki emredici hükmü dikkate alarak, tüketici senedinin nama yazılı olması gerektiğini vurgulamıştır. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 3 ; somut olayda takip alacaklısının kötü niyetli olduğu iddia ve ispat edilmediği gibi senet metninde de tüketici * Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Öğrencisi 1 Genel anlamda, medeni hukuk doktrininde defi; davalının borçlu bulunduğu edimi hususi bir sebebe dayanarak yerine getirmekten kaçınmaya müsaade eden bir haktır. von Tuhr,Andreas: Borçlar Hukuku, çev.(edege), C.1-2, Ankara 1983, s.28. Türk Ticaret Kanunu def ileri 659, 687, 825. Maddelerinde düzenlemiştir ve def i sözcüüğü itirazları da kapsar niteliktedir. Yılmaz, Lerzan: Kambiyo Senetlerinde Def iler, İstanbul 2007, s Bono kanunen emre yazılı senetlerdendir. Bono emre yazılı değildir anlamında bir kayıt ile birlikte nama yazılı olarak düzenlenebilir. Ülgen, Hüseyin/ Helvacı, Mehmet/ Kendigelen Abuzer/ Kaya, Arslan: Kıymetli Evrak Hukuku, Sekizinci Bası, İstanbul 2013, s Yerel Mahkeme, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu karar üzerine, daha önceden verdiği kararda direnmiştir. Dosya direnme üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna intikal etmiştir. 1

2 sözleşmesi nedeniyle verildiğine ilişkin bir ibare bulunmadığını ve muteriz borçlu tarafından takip dayanağı senetteki imzaya itiraz edilmediği gibi borcun ödenmediğini belirtmiştir. B. OLAYIN ÖZETİ Davacı borçlu H.. ile dava dışı diğer borçlu K.. A.Ş. arasında konut vadeli satışlar için düzenlenen taşınmaz satışı sözleşmesi düzenlenmiştir. Bu sözleşme nedeniyle davacı H.. takip dayanağı bonoyu, K.. A.Ş. yi lehtar göstererek keşide etmiştir. Takip dayanağı bono,-anılan sözleşmede yer almayan- senedin takip alacaklısı D.. A.Ş. ye ciro yoluyla devredilmiştir. Alacaklı D A.Ş. tarafından borçlular hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibine başlanmıştır. Söz konusu takip üzerine borçlu H..; senedin tarihli sözleşme nedeniyle tüketici senedi olarak verildiğinden bahisle takibin iptali talebiyle icra mahkemesine başvurmuştur. Davacı, takip dayanağı senedin (bononun) TKHK kapsamında düzenlenerek K A.Ş. ne verildiğini, TKHK nin 6/A maddesi gereğince bu tür senetlerin nama yazılı olarak düzenlenmesi gerekirken emre yazılı olarak düzenlendiğinden senedin geçersiz olduğunu, bu durumun herkese karşı ileri sürülebileceğini ve re sen dikkate alınması gerektiğini belirterek takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Dosya kapsamına göre; takip alacaklısının kötü niyetli olduğu iddia ve ispat edilmemiştir. Senedin tüketici sözleşmesi nedeniyle verildiğine ilişkin bir ibare bulunmamakla birlikte tüketici sözleşmesine binaen verildiği kolayca anlaşılabilmektedir. Bununla birlikte, muteriz borçlular tarafından takip dayanağı senetteki imzaya itiraz edilmediği gibi borcun ödendiği de ispat edilmemiştir. C. MERCİ KARARLARI I. Yerel Mahkeme Kararı Yerel mahkeme; takibe konu senedin, TKHK nin 6/A maddesinin III. fıkrasındaki emredici hükme rağmen emre yazılı olarak düzenlenmesi nedeniyle geçersiz olduğunu belirterek, davanın kabulüne, dolayısıyla takibin iptaline karar vermiştir. II. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, davalının temyiz itirazlarını dikkate alıp yerel mahkeme tarafından verilen kararı bozmuştur. Bozma kararına dayanak olan gerekçeler şunlardır: a. Somut olayda takip alacaklısının kötü niyetli olduğu iddia ve ispat edilmemiştir. b. Senet metninde tüketici sözleşmesi nedeniyle senedin verildiğine ilişkin bir ibare bulunmamaktadır. c. Muteriz borçlu tarafından takip dayanağı senetteki imzaya itiraz edilmemiştir. d. Muteriz borçlu tarafından takibe konu olan borcun ödendiği ispat edilmemiştir. 2

3 III. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ile aynı gerekçelere dayanarak; Yargıtay 12. Hukuk Dairesi nin vermiş olduğu bozma kararına uymuş ve yerel mahkeme tarafından verilen direnme kararını bozmuştur. D. DEĞERLENDİRME I. Hukuki Sorun Söz konusu yargı kararlarına konu olan olayda, tartışılması gereken temel sorun; davacı keşidecinin senedin tüketici senedi olarak verildiğinden bahisle nama yazılı düzenlenmesi gerektiği iddiasını, takibe konu senedi ciro yoluyla devralan takip alacaklısına karşı ileri sürüp süremeyeceğidir. II. Takibin Geçerli Bir Kambiyo Senedine Dayanması Gerekliliği Kambiyo senetleri TTK nin üçüncü kitabının dördüncü kısmında düzenlenmiş olan kıymetli evraktır. Sınırlı sayıda olan bu senetler; poliçe, bono ve çektir. Kambiyo senetlerinin zorunlu şekil şartlarını (poliçe için; TTK m.671/f.1, bono için; TTK m.776/f.1, çek için; TTK m.780/f.1) taşımayan bir senet, kambiyo senedi vasfını taşımaz(ttk m.672/f.1, m.777/f.1, m.781/f.1). Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip, sadece kambiyo senetleri için kabul edilmiştir 4. O halde, kambiyo senedi vasfını taşımayan bir senet için, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip söz konusu olmayacaktır. İcra ve İflas Kanunu (İİK) m. 168/f.1 e göre icra memuru ve İİK m.170 a/f.2 ye göre tetkik mercii hakimi; takip konusu yapılan senedin kambiyo senedi niteliğinde bulunup bulunmadığını ve alacaklının, kambiyo senetlerine ilişkin özel takip yoluna başvurup başvuramayacağını re sen araştırmak zorundadırlar 5. Bu araştırma olumsuz sonuçlanır ise; kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapılamaz, şayet takip başlamışsa takip iptal edilir. III. TKHK nin Uyuşmazlığa Uygulanabilmesi TKHK m.2/f.1 e göre bu kanunun kapsamı; 1. maddede ifade edilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemidir 6. Tüketici, bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır(tkhk m.3/f.1-(e)). Tüketici işlemi 4 Uyar, Talih: İcra Hukukunda Kambiyo Senetleri, 2. Baskı, Manisa 1982, s Uyar, s sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da ; her türlü tüketici işlemi ibaresi ile birlikte, tüketiciye yönelik uygulamalar ibaresi de düzenlenmiştir. 3

4 ise, mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlem olarak ifade edilmiştir(tkhk m.3/f.1-(h)). TKHK nin kişi bakımından uygulanabilmesi için, somut durum dikkate alınarak, mal veya hizmetin hangi amaçla elde edildiği önem arz etmektedir 7. TKHK, -m2./f.1 uyarıncasözleşme konusunu tamamen kendi ihtiyaçları için kullanan veya tüketen 8 kişi olan tüketiciyi korumaktadır 9. Genel kanun ile özel kanunun mevcudiyeti durumunda -genel kural olarak- 10 özel kanun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. O halde, karara konu olan somut uyuşmazlığı dikkate aldığımız takdirde; tüketici işlemi söz konusu olduğunda -genel kanun olan- TTK ye değil, özel kanun olan- TKHK ye gidilmesi gerekmektedir 11. IV. Tüketici Senedinin Nama Yazılı Olma Zorunluluğunun Anlamı TKHK 6/A maddesinin III. fıkrasında; taksitli satışlarda,..sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senet, her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi takdirde, kambiyo senedi geçersizdir ibaresi yer almaktadır. Kanun koyucu, tüketici senedinin nama yazılı düzenlenmediğini takdirde geçersiz olacağını neden vurgulamıştır? Bu sorunun yanıtı için nama yazılı senetlerin özelliğine bakmamız icap etmektedir. Nama yazılı senedi Domaniç şu şekilde tanımlamaktadır: Belli bir şahıs namına yazılı olup da, onun emrine kaydını ihtiva etmeyen ve şayet kanunen emre yazılı senetler bahis konusu ise, ayrıca emre yazılı değildir mealinde bir kaydı ihtiva eden, kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır. 12 Bu tür senetlerde borçlu, ancak senedin hamili bulunan ve senette adı yazılı olan veya onun hukuki halefi olduğunu ispat eden şahıslara ödeme yaparak borcundan kurtulur(ttk m.655/f.1). Aksi takdirde, senedin gerçek sahibi olduğunu ispat eden bir üçüncü kişiye karşı borcundan kurtulmuş olmaz(ttk m.655/f.2). Borçlu bakımından son derece güvenli olan nama yazılı senetler diğer kıymetli evrak gibi tedavül yeteneğine sahiptir. Ancak bu tedavül yeteneği oldukça ağırdır 13. Nama yazılı senetlerin devri için; senet zilyetliğinin devri(ttk m.647/f.1) ve yazılı devir beyanına(ttk 7 Ünlütepe, Mustafa: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun a Göre Taksitle Satış Sözleşmesi, Ankara Barosu Dergisi, S.2, 2014, s Temel anlamıyla tüketim, mal ve hizmetlerin ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yok edilmesidir. Ünlütepe, s Sözleşme konusunu, gelir elde etmek veya ticari amaç için kullanmak maksadıyla hareket eden kişi tüketici değildir. Ünlütepe, s Genel kanun yeni tarihli ve özel kanun eski tarihli olduğu takdirde, özel kanun hükümlerinin genel kanun hükümlerine aykırı olması hali; özel kanun hükümlerinin yürürlükten kalktığı anlamına gelmektedir. Ünlütepe, s Özel kanunda düzenleme bulunmayan hallerde, genel kanun uygulama alanı bulur. Ünlütepe, s Domaniç, Hayri: Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması TTK Şerhi IV, İstanbul 1990, s Ülgen/ Helvacı/ Kendigelen/ Kaya, s.58; Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal: Kıymetli Evrak Hukuku, 16. Bası, İstanbul 2005, s.41. 4

5 m.647/f.2) gerek vardır. Yazılı devir beyanı Türk Borçlar Kanunu(TBK) m.183 ve devamında düzenlenmiş olan alacağın devrine 14 benzer sonuçlar doğurmaktadır 15. Nama yazılı senetlerin devri TBK m.183 ve devamında düzenlenen alacağın devri hükümlerine tabi olduğu için; TBK m.188 uyarınca borçlu, devri öğrendiği sırada devredene karşı sahip olduğu def ileri 16 devralana karşı da ileri sürebilecektir 17. Kişisel def ilerin tüm hamillere karşı ileri sürülebilmesi bu tür senetlerin tedavülünü zorlaştırmaktadır 18. Bu nedenledir ki; nama yazılı senetler tüketiciler için daha güvenli ve koruyucudur. V. TKHK 6/A maddesi Kapsamında Kambiyo Senedinin Geçersizliğinin Anlamı TKHK 6/A maddesinin III. fıkrasına göre;..sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senet, her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi takdirde, kambiyo senedi geçersizdir. Bu hükme göre kambiyo senedinin geçersizliğinin anlamı ve sonuçları neyi ifade etmektedir? Bu sorunun cevap bulması; karara konu olan söz konusu olaydaki temel hukuki sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Bu hükmü, emredici bir kanun hüküm olarak değerlendirdiğimiz takdirde; geçersizliğin kamu yararı ile ilgili olduğu, bu nedenle tüketicinin korunması esasına, işlemlerdeki emniyetin korunması ilkesine oranla öncelik tanınması gerektiği için somut olaydaki gibi emre yazılı olarak düzenlenmiş bir bononun, kambiyo senedi vasfı taşımadığını ancak adi senet olarak geçerli olacağı ifade edilebilir 19. Bu geçersizliğin de mutlak defi olarak herkese karşı ileri sürülebileceği düşünülebilir 20. O halde kambiyo senedi vasfını taşımayan bir senet ile de kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip söz konusu olmayacaktır. Ancak somut olayı da göz önüne aldığımız takdirde, bu geçersizliğin mutlak bir defi olarak ileri sürülmesi neticesinde 14 Alacağın devri, dar anlamda bir borç ilişkisinde alacağın alacaklı tarafından bir başka şahsa devredilmesidir. Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Sekizinci Bası, İstanbul 2010, s Ancak alacağın devrine dair bütün hükümlerin nama yazılı senedin devrinde uygulanma olanağı yoktur. TTK m.655 buna örnek olarak gösterilebilir. Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, s Kıymetli evrakta def i kavramı, teknik anlamda def i ve itirazları birlikte içeren bir üst kavram durumundadır. Burada def i kavramı, teknik olarak def i ya da itiraz olsun borçlunun bütün savunma olanaklarını ifade eder. Bilindiği üzere, def iler ancak ilgili tarafın ileri sürmesi halinde, itirazlar ise re sen dikkate alınır. Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, s.59, Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, s.60; Burada hamilin kötü veya iyi niyetli olmasının bir rolü yoktur. Domaniç, s Yargıtay ın, tarihli bir kararında, bonoya ciro edilemez kaydının konulmasının onun tedavül edebilme niteliğini ortadan kaldıracağı gerekçesiyle böyle bir senedin emre yazılı kıymetli evrak değil, adi senet hükmünde olacağı belirtilmiştir. ( Yargıtay Ticaret Dairesi 1973/950 E., 1415 K. Doğanay dan naklen Uzunallı Eroğlu, Sevilay: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Kıymetli Evrak Hukukuna Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,C.6,S.1,2004, s.127.) Bu karara katılmamız söz konusu değildir. Zira TTK m.681/f.2 uyarınca, ciro edilemez biçimindeki menfi emre kaydı, bononun kıymetli evrak niteliğini etkilemez. Bono nama yazılı şekle dönüşür. Nama yazılı bir senedin tedavülü -zor da olsa-, alacağın devri ile gerçekleşebileceği için; bononun tedavül edebilme niteliğinin ortadan kalkması söz konusu değildir. O halde bono, kıymetli evrak niteliğini koruyacaktır. 19 Bozgeyik (Karahan/Arı/Saraç/Ünal) : Kıymetli Evrak Hukuku, Konya 2013, s Uzunallı Eroğlu,

6 kambiyo senedinin tamamen geçersiz olması görüşü; kambiyo hukuku açısından bir takım sıkıntılara yol açacaktır. Emre yazılı kıymetli evrak kamu itimadına mazhar olmuştur. Bu senetlerin üçüncü şahıslar tarafından algılanışı, görünüşü söz konusudur. Bu görünüş sayesinde, iyi niyetli üçüncü şahıslar, senedin içeriğinin doğruluğuna, geçerliliğine güvenmekte; senette yazılan hususların varlığına ya da yazılmayan hususların yokluğuna inanmaktadırlar 21. Bu durumun muhafaza edilmesi; hukuk duygusu, işlem güvenliği ve süratin temini için zorunludur. Aksi takdirde, - emre yazılı senetlerin tedavül etme özelliğini de göz önünde bulunduracak olursak-senette var olan bilgilere güvenerek onu iktisap eden kişi açısından olumsuz sonuçlar doğabilecektir 22. Doktrinde bu konuyu farklı bir şekilde ele alan Zevkliler/Aydoğdu ya göre ise; bu geçersizlik, senetteki taahhüdün geçersizliğine ilişkin bir mutlak defi olarak herkese karşı ileri sürülebilir. Geçersizliğin kaynağı söz konusu hükümdür 23. Bu yaklaşım kambiyo hukukunda soyutluk ilkesine aykırıdır. Zira kambiyo senedi taahhüdünün temel işlemden soyut olması gerekmektedir 24. Diğer bir görüşe göre ise; TKHK 6/A maddesinin III. fıkrasında öngörülen geçersizlik, kambiyo senedinin geçersizliği üzerinde bir etkisi yoktur. Söz konusu hüküm, tüketici senedinin geçerliliğine ilişkin olup, hükme aykırılık temel ilişkinin tarafları arasında kişisel def i oluşturur. Yani satış sözleşmesinin tarafları bakımından hüküm ifade eder 25. O halde iyi niyetli üçüncü kişilere karşı, senedin geçersiz olduğuna dair bir def i ileri sürülemez. Bu durumda, iyi niyetli üçüncü kişiler ellerindeki senede dayanarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takibe başvurabilirler. Başka bir görüşe göre ise; kambiyo senedi geçerli tutulmalı ancak nama yazılı senet dışında başka bir senet alınması halinde tüketicinin zararlarının tazmin edilmesi yanında ciddi para cezaları ile bu davranışın caydırılmaya çalışılması düşünülmelidir 26. VI. Kararın Değerlendirilmesi 1. İstanbul 15. İcra Mahkemesi nin Gerekçeleri Bakımından Yerel mahkeme; takibe konu senedin, TKHK nin 6/A maddesindeki emredici hükme rağmen emre yazılı olarak düzenlenmesi nedeniyle geçersiz olduğunu belirterek, davanın kabulüne dolayısıyla takibin iptaline karar vermiştir. Yerel mahkemece, bu hükmün emredici nitelikte olduğunu ve bu hükme aykırılığın yaptırımı kanunda açık bir şekilde düzenlendiği için bu yönde bir sonuca gitmeyi uygun görmüştür. Söz konusu bu geçersizlik mutlak def i olarak herkese karşı ileri sürülebilen bir def i 21 Uzunallı Eroğlu, s Uzunallı Eroğlu, s Zevkliler, Aydın/Aydoğdu, Murat: Tüketicinin Korunması Hukuku- Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3. Bası, Ankara 2004, s Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, s Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, s Uzunallı Eroğlu, s.135; Aslan, İ. Yılmaz: Tüketici Hukuku, 2.Bası, İstanbul 2004,s

7 olarak ele alınmakta ve nihayetinde somut olayda kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile girişilen takibin durmasına yol açmıştır. TKHK de böyle bir hükmün olmasının amacı şüphesiz tüketiciyi korumaktır 27. Nama yazılı senetlerin devri alacağın devri hükümleri ile benzer sonuçlar doğuracağı için, şahsi defilerin tüm hamillere karşı öne sürülebilmesi mümkündür. Böylece nama yazılı senetlerin tedavülü engellenmekte ve tüketici lehine bir durum ortaya çıkarılmaktadır 28. Çünkü taksitli satımlarda, tüketicinin emre yazılı bono ile borçlanması halinde, maldaki ayıp ya da malın teslim edilmemesi nedeniyle tüketicinin sahip olduğu def iler senet hamili olan iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Bu durumda tüketici, iyi niyetli üçüncü kişinin cebri icra tehdidi altında borcunu ödemekte, daha sonra satıcıya başvurarak bu borcu kısmen ya da tamamen ödememe hakkı bulunduğu gerekçesiyle fazladan ödediği paranın iadesini talep etmektedir 29. Tüketici hukuku kapsamında öncelikle korunması gereken taraf elbette tüketicidir. Tüketicinin hakkını önce teslim etmesi, daha sonra hakkının peşine düşmesi anlayışı; tüketici hukukunun varlığına aykırıdır. Tüketicinin sahip olduğu hakların, sırf senedin devredilmesi nedeniyle zora sokulması hukuk duygusunu zedeleyecektir. Diğer yandan, kambiyo senedini geçersiz saymak kambiyo hukuku açısından bir takım sıkıntılar doğuracaktır. Öyle ki iyi niyetli üçüncü kişi senedin yarattığı görünüşe güvenerek senedi iktisap etmektedir. Bu güven duygusu ile senedi iktisap eden iyi niyetli üçüncü kişinin bilmediği bir durum nedeniyle zor durumda bırakılması; hukuk duygusuna, ticari hayatta işlem güvenliği ve süratin teminine zarar verecektir. Kambiyo senetleri tedavül yeteneğine haiz senetlerdir. Tedavül yeteneğine aykırılık arz eden bu durum, kambiyo hukuku ile bağdaşmaz. 2. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nun Gerekçeleri Bakımından Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, davalının temyiz itirazlarını dikkate alıp yerel mahkeme tarafından verilen kararı bozmuştur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ile aynı gerekçelere dayanarak; Yargıtay 12. Hukuk Dairesi nin vermiş olduğu bozma kararına uymuş ve Yerel Mahkeme tarafından verilen direnme kararını bozmuştur. Verilen bu kararlar bize gösteriyor ki; Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu na göre; TKHK 6/A maddesinin III. fıkrası kapsamında kambiyo senedinin geçersizliği hükmü kambiyo senedi niteliğinin ortadan kalkması olarak anlaşılmamalıdır. O halde, somut olayda kambiyo senedinin geçersizliğine yol açan mutlak bir def i söz konusu değildir. Verilen kararlardaki gerekçelerden ikisi, muteriz borçlu tarafından takip dayanağı senetteki imzaya itiraz edilmemiş olması ve muteriz borçlu tarafından takibe konu olan borcun ödendiğinin ispat edilmemiş olmasıdır. Bu iki gerekçe inceleme konumuzun temelini oluşturan 27 Tüketici Hukukunun doğuşunun temel nedeni tüketicinin korunmasıdır. Sirmen, Lale: Tüketici Hukukunun Amacı Ve Özellikleri, Journal of Yaşar University, C.8, S.Özel, 2013, s Uzunallı Eroğlu, s Uzunallı Eroğlu, s

8 hukuki sorunun çözümünde önemli bir husus teşkil etmeyen genel gerekçeler olduğu için incelememize lüzum yoktur. a. Senet Metninde Tüketici Sözleşmesi Nedeniyle Senedin Verilmesine İlişkin Bir İbarenin Bulunmaması Bu gerekçenin anlamı, özel kanun olan TKHK hükümlerine gitmeye gerek olmadığı, genel kanun olan TTK hükümlerine göre olayın çözümlenmesi gerektiğidir. Çünkü TKHK 6/A maddesinin III. fıkrasının uygulanabilmesi için bir tüketici sözleşmesine binaen düzenlenmiş bir senedin olması gerekmektedir. Şayet bu şekilde düzenlenmiş bir senet söz konusu değilse TTK hükümlerine göre karar verilmelidir. Nitekim gerek Yargıtay 12. Hukuk Dairesi gerekse Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kambiyo senedini geçerli olarak ele almış ve TTK m.778/f.1-a atfıyla, TTK m.687/f.1 çerçevesinde hüküm kurmuştur. Bu maddeye göre; hamil bonoyu iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmemiş ise; bonodan dolayı kendisine başvurulan kişi, düzenleyen veya önceki hamillerden biriyle kendi arasında doğrudan doğruya var olan ilişkilere dayanan def ileri başvuran hamile karşı ileri süremez. Bu durum, kıymetli evrakın kendini doğuran hukuki ilişkiden soyutluğu ilkesi gereğidir. Bu nedenlerle; somut olayda TKHK hükümlerine gidilmeyip TTK hükümleri uygulanmış ve neticesinde; borçluların senedin tüketici senedi olarak verilmesi nedeni ile TKHK nin 6/A maddesi gereğince nama yazılı düzenlenmesi gerektiği iddiasını, takip alacaklısına karşı ileri süremeyeceği gibi, keşidecinin durumu sonradan iyiniyetli hamile karşı da ileri sürmesinin mümkün olmadığına hükmetmiştir. Bu gerekçe hususunda değinmemiz gereken nokta, bir senedin tüketici senedi olarak değerlendirilmesi ve dolayısıyla TKHK hükümlerine gidilebilmesi için; senet metninde tüketici sözleşmesi ile ilişki kurulması gerekmekte midir? Sözleşme içeriği bakımından bir ilişki kurulması söz konusu ise; kambiyo hukukunun özelliklerini göz önünde bulunduracak olursak bu soruya olumlu cevap vermek mümkün değildir. Zira kambiyo senetleri, kendisinin düzenlenmesine neden olan alt ilişkiden bağımsız, ayrı kabul edilir 30. Bununla birlikte salt senedin tüketici senedi olduğunu gösteren bir ibarenin konulması mümkündür. Somut olayda senedin tüketici senedi olduğuna dair bir ibare bulunmamakla birlikte; takibe konu senet, taksitli satış sözleşmesindeki vadeye göre düzenlenmiştir. Her senedin ön yüzünde taksitli satışa göre verilmiş sıra numarası, konutun blok ve bağımsız bölüm numarası okunaklı bir biçimde ayrıca ve açıkça yazılmıştır. Senet nedeniyle hak sahibi olmak isteyen biri senet metnini incelediği takdirde bunun tüketici sözleşmesinden kaynaklandığını kolayca anlayabilir 31. Ayrıca senedi ciro yoluyla devralan hamil, tacirdir ve tacir basiretli davranmak durumundadır. Bu nedenledir ki; öne sürülen bu gerekçeye katılmaya imkan yoktur. b. Somut Olayda Takip Alacaklısının Kötü Niyetli Olduğunun İddia ve İspat Edilmemesi 30 Saraç(Karahan/Arı/Bozgeyik/Ünal), s Tüketici, söz konusu senedin tüketici sözleşmesi nedeniyle verildiğini ispat etmelidir. Aslan, İ. Yılmaz: Tüketici Hukuku, 2.Bası, İstanbul 2004, s

9 Gerekçelerden bir diğeri olan somut olayda takip alacaklısının kötü niyetli olduğunun iddia ve ispat edilmemesi hususunu değerlendirecek olursak; bu gerekçe bir önceki gerekçenin içinde değerlendirecek bir husustur. Yani TTK m.687/f.1 in uygulanıp uygulanamayacağına hizmet eder. E. SONUÇ Yerel mahkemece verilen, senedin kambiyo senedi vasfını taşımadığı nedeniyle geçersiz sayılması ve bu def inin mutlak def i olarak herkese karşı ileri sürülebilmesi nedeniyle yapılan takibin iptal edilmesi gerektiği kararına tam anlamıyla katılmamız söz konusu değildir. TKHK 6/A maddesinin III. fıkrasının uygulanması şüphesiz tüketiciyi koruyacaktır. Bu hükmün kamu yararı ile ilgili olduğu bu nedenle tüketicinin korunması esasına, işlemlerdeki emniyetin korunması ilkesine oranla öncelik tanınması gerektiği nedeniyle hükümsüzlüğün mutlak bir def i olarak değerlendirilebilmesi düşünülebilirse de bu şekilde bir yaklaşım kambiyo hukuku açısından, hukuk duygusunu zedeleyecek işlem güvenliğini ve süratini olumsuz etkileyecektir 32. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen, senet metninde tüketici sözleşmesi nedeniyle senedin verildiğine ilişkin bir ibare bulunmaması temel gerekçesiyle yerel mahkemece verilen takibin iptali kararının bozulması kararına katılmamız söz konusu değildir. Zira senet metninde böyle bir ibarenin yazılması zorunlu değildir. Ayrıca bilgiler tüketici sözleşmesiyle örtüşmekte, bu durum herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek düzeydedir. Kaldı ki, senedi ciro yoluyla devralan hamil, tacirdir ve tacir basiretli davranmak durumundadır. Bu nedenledir ki, senedin tüketici sözleşmesine binaen düzenlenmediğinden bahisle TKHK hükümlerine gidilmemesi uygun değildir. Söz konusu uyuşmazlık ile ilgili başka bir yaklaşıma göre ise; TKHK 6/A maddesinin III. fıkrasında öngörülen geçersizlik, kambiyo senedinin geçersizliği üzerinde bir etkisi yoktur. Söz konusu hüküm, tüketici senedinin geçerliliğine ilişkin olup, hükme aykırılık temel ilişkinin tarafları arasında kişisel def i oluşturur. Yani satış sözleşmesinin tarafları bakımından hüküm ifade eder. O halde iyi niyetli üçüncü kişilere karşı, senedin geçersiz olduğuna dair bir def i ileri sürülemez. Bu durumda, iyi niyetli üçüncü kişiler ellerindeki senede dayanarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takibe başvurabilirler. Bu şekilde bir yaklaşım, tüketici hukukunun temelini oluşturan tüketicinin korunması ilkesiyle bağdaşmaz. TKHK 6/A maddesinin III. fıkrası, tüketicinin satıcıya karşı sahip olduğu def ileri, senedin devredilmesi durumunda devralan kişiye karşı da ileri sürebilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu imkanın tüketicinin elinden alınması, bu hükmün dolayısıyla tüketici hukukunun göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir. Karşı oy yazısında ifade edilen bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre ise, TKHK 6/A maddesinin III. fıkrası kapsamında düzenlenen bir senedin kambiyo senedi vasfı korunmalıdır 33. Senedin iyi niyetli üçüncü bir kişiye devredildiği durumda, bu hükmün 32 Uzunallı Eroğlu, s TKHK 6/A maddesinin III. Fıkrasında öngörülen geçersizlik, şekle ilişkin bir düzenleme değildir. Senet metninden anlaşılması her zaman için mümkün değildir. Bu nedenledir ki, bu def i senet metninden anlaşılan def iler kapsamında değerlendirilemeyecek ve senedin geçersizliğine yol açmayacaktır. Uzunallı Eroğlu, s

10 uygulanabilmesi taraflar bakımından farklılık arz etmelidir 34. Yani keşideci 35 ve lehtar yönünden bu hüküm ayrı olarak değerlendirilmelidir. Emre yazılı olarak düzenlenen bir senedin ciro edilmesi neticesinde, senet lehtarının ciro yoluyla senedi devrettiği hamile karşı sorumluluğu söz konusudur. Lehtarın sorumluluğu kambiyo hukukuna dayanmaktadır. TTK m. 677/f.1 hükmü ile imzaların istiklali ilkesi düzenlenmiş olup, bu düzenlemeyle keşideci yönünden herhangi bir nedenle hükümsüz olan bir senet, diğer senet borçluları yönünden geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle yerel mahkemece senet lehtarı hakkında verilen karar isabetli değildir. Keşideci yönünden değerlendirecek olursak; keşideci (tüketici) tarafından tüketici sözleşmesine binaen düzenlenmiş bir bono söz konusudur. Bu bononun tüketici senedi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. TTK m.677/f.1 e göre keşideci lehtara karşı ileri sürebileceği şahsi def ileri, senedi ciro yoluyla devralan iyi niyetli hamillere karşı ileri süremez. Ancak buradaki def i şahsi def i değil, herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir def idir. Kanundan doğan mutlak hükümsüzlük hali söz konusudur. Zira senetler kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak, nama yazılı değil de emre yazılı olarak düzenlenmiştir. O halde keşideci yönünden; kambiyo senedinin geçersiz sayılması ve dolayısıyla takibin iptali edilmesi gerekmektedir. Somut olayın, keşideci ve lehtar yönünden ayrı olarak ele alınması ile birlikte; bononun kambiyo senedi niteliği canlı tutulmuş ve aynı zamanda TKHK hükümleri dikkate alınmıştır. Bu sayede, kambiyo hukukuna uygun bir çözüm getirilmekle birlikte, TKHK nin varlık amacı olan tüketicinin korunması sağlanmış olacaktır. Nitekim tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 5.maddesinin 4. fıkrası ile birlikte bu hüküm; Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir ifadeleriyle yeniden düzenlenmiştir 36. Bu düzenleme ile nama yazılı olmayan bir senet tüketici açısından geçerli olmayacak, üçüncü kişiler kambiyo hukukundan doğan haklarını tüketiciye karşı değil kendi aralarında kullanabileceklerdir 37. Böylelikle kambiyo senedinin geçerliliği ayakta tutularak; bir yandan tüketicinin hakları korunurken, bir yandan da kambiyo hukuku açısından üçüncü kişilerin hakları ve kıymetli evrak hukukunun ilkeleri korunmuş olmaktadır TKHK nin taksitle satış sözleşmesini düzenleyen hükümleri, sözleşmenin zayıf tarafı olan tüketicinin korunması için tayin edilmiş bulunan emredici nitelikteki hükümlerdir. Ünlütepe, s.318; Tüketici Hukuku kapsamındaki kuralların büyük bir kısmı, sosyal bakımdan zayıf durumda olan tüketiciyi korumayı amaçladığından, nispi ya da tek taraflı emredici kurallardır. Sirmen, s Davalı (alacaklı) hamil vekilinin davanın reddini talep ederken ileri sürdüğü gerekçelerden biri de davacı K A.Ş nin tüketici sayılamayacağıdır. Bu gerekçe ile davanın toptan reddi söz konusu değildir. K. A.Ş nin tüketici sayılmaması, TKHK hükmünün onun için uygulanmaması sonucu doğurmaktadır. Bu nedenle tüketici H ile K A.Ş. hakkında verilecek karar farklı olmalıdır. 36. Bu düzenleme ayrıca para cezası ile de desteklenmiştir. Aslan, İ. Yılmaz: Tüketici Hukuku, 4. Baskı, Bursa 2014, s Aslan, İ. Yılmaz: Tüketici Hukuku, 4. Baskı, Bursa 2014, s Aslan, İ. Yılmaz: Tüketici Hukuku, 4. Baskı, Bursa 2014, s

11 KAYNAKÇA Aslan, İ. Yılmaz: Tüketici Hukuku, 2.Bası, İstanbul Aslan, İ. Yılmaz: Tüketici Hukuku, 4. Baskı, Bursa Domaniç, Hayri: Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması TTK Şerhi IV, İstanbul Karahan, Sami/ Arı, Zekerriya/ Bozgeyik, Hayri/ Saraç, Tahir/Ünal, Mücahit: Kıymetli Evrak Hukuku, 1. Baskı, Konya Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Sekizinci Bası, İstanbul 2010 Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal: Kıymetli Evrak Hukuku, 16. Bası, İstanbul Sirmen, Lale: Tüketici Hukukunun Amacı Ve Özellikleri, Journal of Yaşar University, C.8, S.Özel, Uyar, Talih: İcra Hukukunda Kambiyo Senetleri, 2. Baskı, Manisa Uzunallı Eroğlu, Sevilay: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Kıymetli Evrak Hukukuna Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,C.6,S.1,2004. Ülgen, Hüseyin/ Helvacı, Mehmet/ Kendigelen Abuzer/ Kaya, Arslan: Kıymetli Evrak Hukuku, Sekizinci Bası, İstanbul Ünlütepe, Mustafa: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun a Göre Taksitle Satış Sözleşmesi, Ankara Barosu Dergisi, S.2, von Tuhr, Andreas: Borçlar Hukuku, çev.(edege), C.1-2, Ankara Yılmaz, Lerzan: Kambiyo Senetlerinde Def iler, İstanbul Zevkliler, Aydın/Aydoğdu, Murat: Tüketicinin Korunması Hukuku- Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3. Bası, Ankara

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ

6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ 6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ İÇİNDEKİLER I. PAY SENEDİ KAVRAMI ve TÜRLERİ..... 1 a) Pay Senedi Kavramı. 1 b) Nama Yazılı Pay Senedi... 2 c) Hamiline Yazılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN BONOYU DÜZENLEYENE KARŞI TAKİPLERDE ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN 2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Fatih BİLGİLİ TTK m. 690 kapsamında

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 20 S. 2

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 20 S. 2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C. 20 S. 2 Y. 2014 6502 SAYILI TKHK m. 4/5 ÇERÇEVESİNDE KIYMETLİ EVRAKIN TÜKETİCİ YÖNÜNDEN GEÇERSİZLİĞİ MESELESİ Yard. Doç. Dr. Salih Önder

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN BONODA CİRO EDİLEMEZ KAYDINA İLİŞKİN 2007/202 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN BONODA CİRO EDİLEMEZ KAYDINA İLİŞKİN 2007/202 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN BONODA CİRO EDİLEMEZ KAYDINA İLİŞKİN 2007/202 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Fatih BİLGİLİ* Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (HGK), 11.04.2007

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI ÖZET: Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için alacağın gerçek miktarının bedeli ve sabit olması veya borçlu tarafından alacağın tüm

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 07-10 KASIM 2013

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 07-10 KASIM 2013 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 07-10 KASIM 2013 Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü Raporlama Heyeti Grup Yazıcısı : Özel Hukuk 5. Grup : Ticaret Hukuku : Abdullah

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51524 Karar No. 2014/50 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 İBRANAMENİN GEÇERLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379)

DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379) Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların 2907 DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379) The Renunciation from the

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

HECELEME VE SANAL KLAVYE

HECELEME VE SANAL KLAVYE HECELEME VE SANAL KLAVYE (Büyük harf ve noktalama işaretlerini kullanmadan gördüğümüz her satırı 5 defa klavyeyle 5 defa da sanal klavyeyle yazalım) İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23898 Karar No. 2014/5725 Tarihi: 11.03.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6 1475 S. İşK. /14 İŞYERİ DEVRİ

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR?

ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR? ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR? Soner ALTAŞ 20 * ÖZ Anonim ve limited şirketler açısından bir anlamda anayasa işlevini haiz şirket sözleşmesinde,

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri Özeti : Ortağı olduğu asıl borçlu limited şirkete tebliğ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/19359 Karar No. 2014/21478 Tarihi: 25.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 SEÇİMLERDE ADAY

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 1 / 4 İZMİR TAPU VE KADASTRO III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) Av. Ayşe SUNAR'ın 01/06/2016 tarihli dilekçesi. b) Hukuk Müşavirliği'nin 24.06.2016 tarihli ve 85254071-045.02[16.503]/-E.1467498 sayılı yazısı.

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI vü İÇİMDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI I. KIYMETLİ EVRAK TERİMİ VE KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA DUYULAN İHTİYAÇ 1 II. KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA İLİŞKİN MEVZUAT

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25137 KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 -Bu Yönetmelik,

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler Tarih: 16 Nisan 2009 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler Kore Şehitleri Cad. 17 Zincirlikuyu 34394 İstanbul, Turkey T: +90 (212) 354 00

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/1038 Karar No. 2010/25821 Tarihi: 30.09.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET ÜÇ VARDİYALI ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMANIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi: 09.06.2014 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İÇİN OBJEKTİF VE CİDDİ NEDENLERİN BULUN- MASININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/34703 Karar No. 2012/150 Tarihi: 16.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14 İŞYERİ DEVRİ İŞYERİ

Detaylı

MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR

MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR 2 SATIRI 3 DEFA ARKA ARKAYA DOĞRU ŞEKİLDE YAZDIKTAN SONRA 3 DEFA DA SANAL KLAVYE UYGULAMASI YAPACAĞIZ İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/6705 Karar No. 2015/16192 Tarihi: 04.05.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞİN TEKNOLOJİK NEDENLER VE

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUKLARI

İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUKLARI İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE İŞVERENLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUKLARI Umut TOPCU* I- GİRİŞ Günümüzde yaşanan ekonomik krizler ve diğer gelişmeler neticesinde birçok işletmenin yapısında değişiklikler

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir.

Alman Federal Mahkeme Kararları. Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 1.12.2004 Sayısı : 7 AZR 198/04 Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Özü: Belirli süreli bir hizmet sözleşmesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13846 Karar No. 2011/13653 Tarihi: 09.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/22109 Karar No. 2010/21092 Tarihi: 29.06.2010 İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 TASARRUF TEŞVİK KESİNTİSİ BELEDİYELERİN BORÇLU OLMASI HAZİNE İLE TAKAS MAHSUP

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/8261 Karar No. 2009/30509 Tarihi: 05.11.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 KIDEM TAZMİNATI KISMİ ÖDEME İŞÇİLİK ALACAKLARININ KISMİ ÖDEN-

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde 02.05.2013 günü yayınlanmıştır. 30.04.2013

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /5

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /5 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/4585 Karar No. 2015/7310 Tarihi: 27.04.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /5 EŞİT DAVRANMA BORCU EŞİT DAVRANMA

Detaylı

HAMİLİNE YAZILI ÇEKTE CİRO VE UYGULAMASI

HAMİLİNE YAZILI ÇEKTE CİRO VE UYGULAMASI HAMİLİNE YAZILI ÇEKTE CİRO VE UYGULAMASI 1-GİRİŞ Bu çalışmada T.T.K. m. 703 te düzenlenen hamiline yazılı çek üzerinde yapılan ciro ve uygulaması konusu incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada esas itibarıyla

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI VE DİĞER SOSYAL HAKLAR A DAYALI OLARAK AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI NDA, BU ALACAKLARIN DOĞUM TARİHİNİN İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİ TARİH

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,6

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,6 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 10401 Karar No. 2014/20271 Tarihi: 05.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,6 İŞYERİ DEVRİNDE FESHE BAĞLI ALACAKLARDAN

Detaylı